ဦးစေတနာတွေပါ

မုတသွုနလွမငွး ..မနေ့ညက စိတတွှေ တအား ထနခွဲ့ရ သညွ .. ။ ကာမစိတတွှေ ထကှှ ခဲ့ရ သညွ . .။ ပေါငကွှားဂှဆုံက ရတနာရှကှေုတွ က အရတှေေ စိုစိုရှဲ ရတဲ့အထိပါဘဲ . .။ ဇောဇွောလွတကွှောငွ့ပေါ့ ။ သူ ..သူ ..မုတသွုနကွို အပီကိုငလွို့ . .။ မုတသွုနွ သညွ ကရေးဇီး ဂဲလွ  ဆိုတဲ့ ကာရာအိုကေ ဆိုငမွှာ လုပနွတော သုံးလ လောကရွှိပှီ . .။ ကရေးဇီးဂဲလမွှာမလုပခွငှပွမေဲ့..အခှအနအေရေ .နစရော . စားစရာ လိုနတောကို ဖှရှငွေးလိုကရွတဲ့ သဘော . ။ ဒီဆိုငွ က အမှိုးသမီး အဆောငတွခုမှာ နစရောပေး သညွ ..။ နတေဲ့ နရော နဲ့ ဆိုငကွို အသှားအပှနွ ဖယရွီ အကှိုအပို့ လုပပွေးသညွ . .။ အမှနတွကယွ လုပခွငှတွာ က ..မောဒွယလွ ..။ ဗှီဒီယို မငွးသမီး . .။ ဒါကှောငွ့လဲ ရနကွုနွ ကို ထှကလွာတာ ဖှဈသညွ .. ။ မိဘ က ဘယသွဘောတူမလဲ . .။ ဆယတွနွးနှဈခါကအှပှီး . ….ရနကွုနကွ အဒေါဆွီ အလုပလွေး ဘာလေး သှား စနဲနာမညွ ဆိုပှီး ထှကလွာတာ .. ။

မုတသွုနွ..သညွ ဖှူဖှေးခှောမော..တောငွ့တငွး သော ကောငမွလေး ဖှဈပမေဲ့ ခှို့တဲ့ ဆငွးရဲ သညွ ။ ဆယတွနွးကလဲ မအောငနွိုငွ . .။ဆကလွဲ မတကခွငှတွော့ . .။ မနေ့ည က အခုဘဲ နိုငငွံခှား က ပှနလွာကှ သညွ ဆိုတဲ့. သဘောငွသြား တစု နဲ့ အမှောငခွနွးထဲ ထိုငရွသညွ . .။ ဒီလူတှကေ .. သီခငွှးဆို ခငှလွို့ လာကှတာမဟုတဘွူး . .။ ကာရာအိုကေ စကကွို ဖှငွ့တောငွ မဖှငွ့စခငွှေ ..။ သူတို့ က မုတသွုနတွို့လို ကောငမွလေးတှေ ကို .. အမှောငထွဲ ကိုငခွငွှ နှိုကခွငှကွှလို့ လာကှတာပါ . .။ မုတသွုနွ ကို ဇောဇွောလွတွ ဆိုတဲ့ လူ က စရောကထွဲက ဖကထွား သညွ . .။ မုတသွုနွ လကထွဲကို တ ဒေါလွာတနွ ပိုကဆွံတှေ တထပကွှီး ထညွ့ပေး သညွ…။ ..သူအခုမှ..နိုငငွံခှားက..ပှနလွာတာကို..ကှှားခငှနွသလေိုဘဲ..အငွးလေ. .ဘာဘဲဖှဈဖှဈ .. ပိုကဆွံရလို့ မုတသွုနကွတော့ ကှနပွေ သညွ . .။

ဇောဇွောလွတွ က မုတသွနွ စားခငှတွာ စား လို့ ပှောလို့ မုတသွုနွ လဲ .. ထောပတသွီးဖှောရွညတွခှကွ မှာသောကွ သညွ .. ။ဇောဇွောလွတကွတော့ ဘီယာသောကွ သညွ . . ။ သူ့သူငယခွငွှးတှေ က အခနွး တခုထဲမှာ .. မလှတလွပဘွူးဆိုပှီး တခှားအခနွး ထပယွူပှီး ပှောငွးသှား သညွ . .။ ဇောဇွောလွတွ နဲ့ မုတသွုနွ ဘဲ အခနွးထဲမှာ ကနွှ သညွ . .။ဇောဇွောလွတွ မုတသွုနွ ကို စပှီး နမွးလေ သညွ . .။ မုတသွုနွ သညွ အစိမွး သကသွကတွော့ မဟုတွ . .။ မှဈကှီးနား မှာတုံးက မုတသွုနမွှာ ရီးစား ရှိဘူး သညွ . .။ မုတသွုနရွီးစား လဗှ က လကသွှကွ သညွ . .။ မုတသွုနွ နဲ့ ခှိနွးတှေ့တိုငွး . .မုတသွုနွ ကို နမွး သညွ..ကိုငွ သညွ . .နှိုကွ သညွ . .။ မုတသွုနွ ကို လဗှ က အဆုံးစှနအွထိ လုပခွငှသွညွ . .။ သို့ပမေဲ့ အခှအနေေ မပေးခဲ့ .. ။မုတသွုနွ အပရိက ..အပှငဘွနွးတော့ တောတွောွ ကှုံဘူးသညွ..။လဗှ က နောကဆွုံး အဆငွ့အထိ မလုပဖွှဈတာကှောငွ့ မုတသွုနွ သည အပှိုစဈသေး သညွ လို့ ပှောနိုငသွညွ . .။ ဇောဇွောလွတွ က ရုပဖွှောငွ့ဖှောငွ့ လူငယတွယောကွ ဆိုတော့ မုတသွုနလွဲ ရငခွုနွ ပါ သညွ ..။

ပိနပွါး သနွ့ပှနွ့တာကှောငွ့ သူ ဖကတွာ ကိုငတွာ ကို သိပွ မငှငွးပယဖွှဈဘူး . .။ မုတသွုနွ လဲ သှေးနဲ့ ကိုယွ ..သား နဲ့ ကိုယဘွဲလေ . .။ သာယာမိပါ သညွ . .။ ဇောဇွောလွတွ သညွ မိနွးမ နဲ့ ယဉပွါး .နသေူ ..မိနွးမ.. ကိုငနွကှေ..ဝါရငွ့ ပညာသညွ တယောကပွါဘဲ . .။ မုတသွုနွ သညွ သူ့ လကတွှေ . .ပါးစပွ .နှုတခွေါငွး . .နှုတခွမွးတှေ ရဲ့ ဆကတွိုကွ ထိတှေ့ ပှတသွပွ စုတလွကှမွှုကို ဒလစပွ ခံရတော့တာဘဲ . . ။ မုတသွုနွ လဲ ရီးစား ဖှဈခဲ့ဘူးတဲ့ လဗှ ရဲ့ အကိုငအွနမွးတှေ နဲ့ ကငွးဝေး တာကလဲ ကှာနပှေီ ဖှဈတော့ ဇောဇွောလွတရွဲ့ အထိအတှေ့တှကေို .နဲနဲ စိတပွါသှားမိ တာ ဝနခွံရမှာပါဘဲ . .။ ဇောဇွောလွတွ က ဘယနွရောမှ မလှတဘွူး . .။ မုတသွုနွ ရဲ့ နို့တှကေို ဝတထွားတဲ့ ဘလောကဈွ အောကကွ လကလွှို ..ဘရာကိုပငွ့တငပွှီး ကိုငသွညွ ။ နို့သီးလေးတှကေို သူလကမွနဲ့လကညွှိုးသုံးပှီး ..ခှကစေားတော့ မုတသွုနွ ဖငတွကှှကှှ ဖှဈရသညွ . .။နို့နှဈလုံးကို နယဖွတတွာလဲ . .နံပှားရိုကဖွို့ ဂှုံ နယနွတောကှနတောဘဲ . .။မုတသွုနွ ဖငတွှကေိုလဲ ကောငွးကောငွး ကိုငသွညွ . .။

ဖငကွှားထဲကိုပါ သူ့ လကခွှောငွးတှေ က နှိုကသွညွ ။ဖငကွှှမိပှနတွော့ . .ဖငအွောကကွလကလွှိုပှီး ရှေ့က အဖုတကွို စမွးတော့တာဘဲ . .။ ကှကသွီးတှေ တဖှနွးဖှနွးထရပှီး . ရှကတွာအရမွးဘဲ . .။ သူ့အကိုငအွတှယတွှကှေောငွ့ မုတသွုနွ အဖုတွ က အရတှေေ စိုစိုရှဲနသညွေ ..။ ဇောဇွောလွတွ လကခွလယကွ မုတသွုနွ အဖုတထွဲ နှိုကွ တော့မုတသွုနွ ထှနွ့ထှနွ့လူးရပှီး သူ့ကို တအားဖကထွားမိသညွ . .။ သူလုပတွာတှနေဲ့ သူပေးတဲ့တ ဒေါလွာတနလွေးတှေ နဲ့ က မတနတွော့ဘူး . .။ မုတသွုနလွဲ . ပညာတှေ ထုတသွုံးရတော့တာဘဲ . .။ မှဈကှီးနားမှာ ကနွှးမာနတေဲ့ အမေ ကို ဆေးရုံတငပွဈလိုကရွသညွ . .။ ရှိနတေဲ့အဖကေို သပဈလေိုကရွ သညွ . .။ အဖေ မရှိတော့တဲ့ အမေ ကလဲဆေးရုံတကနွလေို့ ကာရာအိုကေ ဆိုငမွှာ လာလုပနွရေ ပါတယွ ဆိုတဲ့ .မုတသွုနရွဲ့သနားစရာလုပဇွာတကွိုဇောဇွောလွတကွှားရပှီး..ရရလညေလွေညသွ နားသှား သညွ . .။ ဖှဈမှ ဖှဈရလေ . .မုတသွုနရွယွ . . ဘာမှ မပူနဲ့ . .ဒို့ ကူညီမယွ . .မုတသွုနွ ကို ဒီဘဝ က လှတမွှောကအွောငွ ကူညီမယွ . . ဇောဇွောလွတွ သညွ သူ့မှာပါသမှှ ငှတှေေ မုတသွုနွ ကို ပေးခဲ့ပှီး မုတသွုနွ ဖှဈခငှတွဲ့ မောဒွယလွ နဲ့ ဗှီဒီယို မငွးသမီး ဖှဈအောငလွဲ အဆကအွသှယွ ရှာပေးမယလွို့ ကတိပေးသှား သညွ . .။

ဖောဇွောလွတွ ရဲ့ အကိုငအွတှယွ . .အပှတအွသပွ တှကှေောငွ့ ဇောဇွောလွတွ ပှနသွှားသောအခါ မုတသွုနွ ရဲ့ ရတနာရှကှေုတွ သညွ အရတှေေ စိုရှဲ နရေ သညွ . .။ အကိုဇောလွတွ . .ကှောငွ့ပေါ့ . .နှိုကတွာ ကိုငတွာက တရားလှနဘွဲ . … ရီးစားလဗနှဲ့..ကှဲကထဲက..ယောငွကြှားရဲ့အထိအတှေ့နဲ့. . .ကငွးဝေးနတေော့ . .မုတသွုနွ စိတတွအား လာရသညွ . .။ မုတသွုနွ အဆောငွ ကို ဖောဇွောလွတွ ဖုနွးဆကွ သညွ . .။ မုတသွုနွ က ညနမှေ အလုပဝွငရွတာကှောငွ့နေ့ခငွးပိုငွးမှာ ..လှောကလွညပွှီး ထမငွးသှားစားကှမယွ ..တဲ့ . .။ မုတသွုနကွ..တယောကထွဲ..လိုကရွမှာတော့ ကှောကွ သညွ . .။ငယငွယထွဲက အတူ နခေဲ့ကှတဲ့ ..ကိုငရွာ ကိုပါ ခေါခွဲ့လို့ရမလားဆိုတော့ ဖောဇွောလွတွ က ခေါခွဲ့ပါ . .ရတယွ. .ဆိုလို့ ကိုငရွာ နဲ့ လမွးထိပွ ကို ထှကစွောငွ့ သညွ . .။ မကှာခငွ ဇောဇွောလွတွ တိုယိုတာကားအဖှူလေးနဲ့ ရောကလွာ သညွ ။ မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ ဒီလို ကိုယပွိုငကွား နဲ့ တခါမှ မသှားဘူးလို့ အရမွးပှောွ သညွ . .။ ဇောဇွောလွတွ က ၁၁နာရီကှောပွှီ . .ဆာကှပှီလား . .လို့မေး သညွ . .။ မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ ပှုံးပှုံးလေးတှနေဲ့ ခေါငွးလေးတှေ ညှိမွ့ကှသညွ ..။ ဇောဇွောလွတွ က ဖီးလွ ဆိုတဲ့ ဆိုငလွေးတဆိုငွ ကို ခေါသွှား သညွ . .။ ကှကကွငွ နဲ့ ထမငွးကှှေး သညွ . .။

အိုကစွကလငွ လဲ ကှှေး သညွ . .။ ဖှူဝငွး သနွ့ပှနွ့သော မုတသွုနွ နဲ့ တှဲပှီး ..သှားတဲ့ အခါ လူတှဝေိုငွးကှညွ့တာ ဇောဇွောလွတွ သတိထားမိသညွ . .။ ပလာဇာ ထဲ ဇောဇွောလွတွ မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ လိုခငှတွဲ့ ခှါမှငွ့ဖိနပွ တှကေို ဝယပွေး သညွ . .။နာရီတလုံးဆီ လဲ ဝယပွေး သညွ ။ . မုတသွုနွ က ဇောဇွောလတွ သဘောကောငွးမှနွးသိတော့ အကဲစမွးပှီး . .ကိုဇောွ. .မုတသွုနလွေ. .သူမှားတှဆေံပငဖွှောငွ့ကှ..သလို.. ..ဖှောငွ့ခငှတွယွ . .ကိုဇောွ..လုပပွေးမလား ဟငွ . .လို့ ပှောကှညွ့ သညွ . .။ ဇောဇွောလွတွ က .. မုတသွုနွ အတှကဆွိုရငွ . .ကိုဇောွ က အားလုံး လုပပွေးမှာပေါ့ . . ဆိုပှီး ..အနီးမှာ ရှိတဲ့ ဆံပငဆွိုငမွှာ မုတသွုနွ လုပခွငှတွဲ့ ဆံပငဖွှောငွ့တာကို လုပစွေ သညွ .. ။ဆံပငဆွိုငမွှာတငွ ဇောဇွောလွတွ ၄သောငွးခှဲ ထှကသွှား သညွ . .။ ညနေ အလုပဆွငွးရမဲ့ မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာတို့ ကို ဇောဇွောလွတွ အဆောငကွို ပှနပွို့ တော့ . .သူ့ဦးလေး က မုတသွုနကွို မောဒွယဂွဲလွ ဖှဈအောငွ လုပပွေး နိုငွ သညွ . .မကှာခငွ တှေ့ပေးမညွ လို့ ပှောသညွ . .။ မုတသွုနဒွီနေ့သူမလုပခွငှနွခေဲ့ပှီးမလုပနွိုငသွော..ဆံပငဖွှောငွ့တာကို ဖောဇွောလွတကွှောငွ့ လုပနွိငခွဲ့တာ ကို အရမွး ကှနပနွေသညွေ ..။

ကိုငရွာသညလွဲ..မုတသွုနနွဲ့ကပမွှီပှီးနာရီတှေ..ဖိနပတွှရလေို့..အရမွးသဘောကှ နသညွေ ..။အလုပဆွငွးတော့..မနနွဂှော ကမုတသွုနွ ဆံပငဖွှောငွ့ထားတာ သတိထားမိသညွ ..။ အိုးအို . .တယမွိုကပွါလား . မုတသွုနွ . .မောဒွယလွမွလေး လိုပါဘဲလား . . လို့ ပှောသညွ ။ ညဦးပိုငွး မှာ အခနွးဘိုးတောငွ အနိုငနွိငပွေးနိုငတွဲ့..ဧညွ့သညွ ခှာတိတတွှေ ခဏ လာတာကလှဲလို့ လူသိပွ မရှိလှ . .။အာပှဲကှီးတှေ နဲ့ သီခငွှးတှေ အောဆွိုနကှတော ကို ဘေးကနေ ကူညီရ သညွ ..။ သဘောရိုး နဲ့ သီခငွှး လာဆိုကှတာ ဖှဈ သညွ . .။ ဘာမှလဲ ဘောကဆွူးငှေ ပေးမသှားနိုငကွှဘူး ။ ည၁ဝနာရီကှောကွှောမွှာ ဇောဇွောလွတွ ပေါကခွလှာ သညွ ..သူငယခွငွှး တယောကနွဲ့ လာ သညွ . .။သူ့ သူငယခွငွှး က ဘိုနီ ..တဲ့ .. ။ မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ ကို ခေါသွညွ ..။ အခနွးကှီးတခနွးကို ယူသညွ ..။ ဇောဇွောလွတွ က မုတသွုနွ ကို ရောကကွထဲက ဖကထွားသညွ . .။ ဘိုနီကလဲ ကိုငရွာ့ကို ဖကထွား သညွ . .။ ဘာသောကမွလဲ . . ဇောဇွောလွတွ နဲ့ ဘိုနီတို့ ဘီယာသောကကွှ သညွ . .။ မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ က ဆနွးကဈဈ သောကွ သညွ ..။ မနနွဂှော က ဧညွ့သညွ တိုကရွငွ သောကကွှဖို့မှာထားသညွ ..။ဒါမှ ဆိုငကွ ပို ရောငွးရမှာမဟုတလွား . .။

မှောငနွသေော အခနွးကှီးထဲ လအေေးစကကွှောငွ့ အေးစိမွ့နသညွေ .. ။ ကာရာအိုကေ စကတွှကေ ပါဝါ အှနထွားတာကှောငွ့ မီးအနီအစိမွးလေးတှေ လငွးနတောကအပ တခနွးလုံး မှောငနွသညွေ . .။ ဇောဇွောလွတကွမုတသွုနကွိုဖကခွါမုတသွုနွ..နှုတခွမွးထူထူလေးတှကေို စုတယွူနမွးနခေိုကွ သူ့ ဘောဒွါ ဘိုနီက ကိုငရွာ ကို နို့နှိုကနွသညွေ . .။ ကိုငရွာ က နို့ကှီး သညွ .. ။ မုတသွုနထွကွ နို့ကှီးသညွ . .။ ဘိုနီ က . ကိုငရွာ့ လကထွဲကို တသောငွး ထုပတွထုပွ ..ထညွ့ထားခဲ့လို့ ကိုငရွာ လဲ မကှိုကသွောလွဲ ငှမကှနွှောကှောငွ့ နို့တှေ ဆုတနွယတွာ ခံနရေ သညွ . .။ ဇောဇွောလွတွ လဲ မုတသွုနွ ကို နမွးနတေုံး . .မုတသွုနွ လကကွိုဆှဲ ယူကာ သူ့ ပေါငကွှားကို တငွ ကာ ဖိထားလိုကွ သညွ ..။ ပေါငကွှား က .. မာမာအခှောငွးကှီး ကို မုတသွုနွ စမွးမိနသညွေ . .။နေ့လညကွ ဆံပငဖွှောငွ့တာ..နာရီနဲ့ဖိနပဝွယပွေးတာတှေ..စုစုပေါငွး…ခုနဈသောငွးဖိုးလော ကသွူမ အတှကွ အကုနအွကခှံထားခဲ့တာမို့ ဇောဇွောလွတွ ကို သူမ အလိုလိုကရွမညွ ဖှဈကှောငွး မုတသွုနွ သိပါ သညွ . .။ မုတသွုနွ က သူမ လကွ ကို ဖယဖွို့ကှိုးစားတော့ ဇောဇွောလွတွ က ပေါကွနဖေိအုပကွာ ကိုငထွား သညွ ..မာမာအခှောငွးကှီးကို…သူကှနပစွေရနွေ ကိုငထွားပေးရ သညွ . .။

သူမှား . .သိပွ ရငတွုနတွာဘဲကှာ . ..မီးမီးကှောကကွှောကွ . . ဒို့လေ..မုတသွုနကွို သိပခွစှမွိနပှေီ . . ဖောဇွောလွတွ လကတွှေ က မုတသွုနွ ဖငအွိအိတှေ ကို ဆုတနွယနွသညွေ .။ ဘေးမှာခထှားတဲ့ ကှှတကွှှတအွိပွ ကို မုတသွုနပွေါငပွေါကွို တငသွညွ ။ ဒီထဲက ငှတှေေ အားလုံး က မုတသွုနွ အတှကဘွဲ . . သောငွးထုပတွှေ တောတွောမွှား သညွ . .။ မုတသွုနွ တို့ နဲ့ ခပလွှမွးလှမွး မှာတော့ ဇောဇွောလွတွ ရဲ့ သူငယခွငွှး ဘိုနီ သညွ ကိုငရွာ့နို့ကှီးတှေ ကို တဖကပွှီးတဖကွ စို့ပေးနသညွေ . .။ ကိုငရွာ မကှလွုံးလေး စုံမှိတခွါ နုတဖွှား က တဟငွ့ဟငွ့ညညွးကာ ခံနသညွေ . .။ ဇောဇွောလွတွ သညွ ဘိုနီ နို့စို့နတော မှငတွော့ အားကသှှားပုံရ သညွ ။ မုတသွုနွ ရဲ့ ရငစွေ့ အကှ ႌလေး ကိုဖှငွ့ ..ဘရာစီယာလေးကို လှနတွငကွာ မုတသွုနွ ရဲ့ နို့ လုံးလုံးလေးကို နမွး သညွ . .။ သူ့ နှခေါငွးကှီးနဲ့ .. ပှတလွှိမွ့ကာ နမွး သညွ . .။ အို . .ကိုဇောရွယွ . .အိုကှာ . . မုတသွုနွ နို့သီးလေး သူ့ ပါးစပထွဲ ရောကသွှား သညွ . .။ အို…သူ..သူ…သူ့လှာထိပွ နဲ့ တို့တို့ကစားနသညွေ . .။ မုတသွုနမွှာ..တုနခွါနတောဘဲ။.သူ့လှာကှီးက..နို့သီးလေးကို…ယကလွိုကွ..နှုတွ ခမွးတှနေဲ့ ငုံပှီးစို့လိုကွ ..လုပနွတေော့ မုတသွုနွ လူးနရတေော့သညွ ..။

သူတို့ နဘေးမှ ဘိုနီ သညွ ကိုငရွာ ရဲ့ နို့တှကေို တဝကှီး စို့ပှီးပှီမို့ ကိုငရွာ ရဲ့ ထမိနကွို ဖှကော ပေါငကွှားကို စမွးနသညွေ . .။ အကိုရယွ . .လူတှေ ဝငလွာနိုငတွယွ . .ကာရာအိုကေ အခနွးဆိုတော့ တံခါး က ဂကှမွရှိဘူး . .တောတွော့နောွ . . ကိုငရွာ က တောငွးပနသွလို ပှော သညွ . ..။ဘိုနီလဲ အရတှေေ စိုရှဲနသေော ကိုငရွာ ရဲ့ အဖုတကွို အားရအောငွ ကိုငလွိုကပွှီးမှ . .. ဒါဆို ငါ့ဟာကို ကိုငပွေးဟာ . .ဆိုပှီး သူ့ လုံခညှကွို ဖှပှေီး ကိုငရွာ့ လကကွို သူ့ လိငတွနပွေါကွို ဆုတကွိုငစွသညွေ . .။ အကိုရယွ . .နဲတာကှီး မဟုတဘွူး . .မီးမီး ကှောကကွှောကွ . . ကိုငရွာ က ဘိုနီရဲ့ မာမာနှေးနှေး အတနကွှီး ကို ဆုတကွိုငထွားရငွး ညုတုတု နဲ့ ပှော လိုကသွညွ . .။ ရှေ့တိုးနောကဆွုတွ လုပပွေး . . ကိုငရွာ လဲ ဘိုနီ့ အတနကွှီး ကို သူလုပခွိုငွးသလို ရှေ့တိုးနောကဆွုတွ လုပပွေးနတောကို ဇောဇွောလွတွ တှေ့သှားပှီး မုတသွုနကွိုလဲ ကိုငရွာ လုပပွေးနသလေိုဘဲ ကှငွးတိုကွ ခိုငွးလေ သညွ . .။

မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ လဲ သူမှားပေးတာကှှေးတာတှေ ယူမိစားမိပှီး တနရွာတနကွှေး ပှနပွေးနရေ သညွ ကိုဇောွ. .မုတသွုနွ ကို တကယဘွဲ စပှနဆွာ ရှာပေးမှာလား ဟငွ . . ဒါပေါ့ . .ရှာပေးမယွ . .အခု အရငဆွုံး . .ကိုယွ့ကို ကောငွးအောငွ .. လုပပွေးအုံး .. မုတသွုနလွဲဇောဇွောလွတရွဲ့တုတခွိုငတွဲ့အတနကွှီးကို..အရတှပနွေေးထှကလွာ တဲ့အထိ ကှငွးတိုကပွေးရ သညွ . .။ကိုငရွာ ဘကကွို လှညွ့ကှညွ့တော့ ကိုငရွာ့ မကှနွှာမှာလဲ ဘိုနီ ပနွးထုတထွားတဲ့ အရပစှပွေစွှ ဖှူဖှူတှေ ပရနသေညွေေ ။ ဇောဇွောလွတွ က မုတသွုနွ ကို နံမညကွှီး ဗှီဒီယို ပရိုဂှူဆာကှီးတယောကွ နဲ့ တှေ့ပေးမညွ လို့ ကတိပေးသှား သညွ . .။ ကိုယွ့ဘဝတိုးတကဖွို့ လမွးစတခု ရရေးအတှကွ စောစောက ဇောဇွောလွတကွို လုပပွေးခဲ့ရတာ ကို မေ့ပဈလိုကသွညွ . .။ ခေါငွးထဲက ထုတပွဈလိုကွ သညွ . .။ နောကတွနေ့မှာ ဇောဇွောလွတွ လာခေါပွှနသွညွ . .။ ဒီနေ့လဲ ဇောဇွောလွတွ နဲ့ ဘိုနီ တို့ မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ ကို ဆိုငကွှီးတဆိုငမွှာ အစားမှိုးစုံခေါသွှားပှီးကှှေးသညွ . .။မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ လိုခငှတွဲ့ အဝတအွစားတှေ ဝယပွေး သညွ . .။ ကားမောငွးနရငွေး ဇောဇွောလွတွ က တနရောမှာ ခဏ သှားနားကှရအောငွ . .လို့ ပှောသညွ . .။

ကိုငရွာ ရဲ့ စိတထွဲမှာတော့ သူမ နို့တှဘေဲ အနယခွံရမလား ..ကှငွးဘဲ တိုကပွေးရမလား . .လနွ့နသညွေ ..။ ဒီဘဲတှနေဲ့ ပတသွကရွတာ မလှယဘွူး . .ဝှူး…။ ကိုဇောွ.. ပရိုဂှူဆာကှီး ဆီ ဘယတွော့ သှားကှမှာလဲ . . သှားခငှလွား . .ကိုဇောွ့ ကို မုတသွုနကွ လကဆွောငတွခု ပေးရငွ ခေါသွှားမယွ ပေးမှာပေါ့ . ကိုဇောကွ ဘာလိုခငှလွို့လဲ . . အနမွး . . ဒီလောကတွောငွ ခဏခဏ နမွးနတောဘဲ ကိုဇောရွယွ . .အနမွး က ဘာဆနွးတော့လို့လဲလို့ .. ဟငွ့အငွး . .ကိုဇောကွ နမွးမှာ မဟုတဘွူး . .မုတသွုနွ က နမွးပေးရမှာ . . ဘယလွို . .မုတသွုနကွ နမွးလဲ နမွးတာ အတူတူဘဲ မဟုတဘွူးလား . . ဟငွ့အငွး . .မတူဘူး . .ဒီလို နမွးပေးဖို့ပှောတာ . .ဇောဇွောလွတွ က သူ့ ဟမွးဖုနွးက ပုံတပုံ ကို ပှ သညွ .. ။ ဟယွ…ယုတပွတတွယွ . ..။ ကောငမွလေးတယောကွ က ယောငွကြှားအတနကွှီးတခှောငွးကို စုတနွတေဲ့ ပုံကှီး ဖှဈသညွ . .။ ဇောဇွောလွတကွ သူ့ အတနကွို စုတပွေးစခငှတွောကိုး ။ ဒါတော့ မုတသွုနွ မလုပခွငွှ . .။ ကိုဇောွ က ရီးစားလဲ မဟုတွ ..။ ဘာမှလဲ မဟုတွ…။

မုတသွုနွ ကို ဇောဇွောလွတွ က ဟိုတယကွှီးတခု ကိုသှားမညွ လို့ ပှော သညွ . .။ မုတသွုနလွဲ ညနေ အလုပဝွငခွှိနနွီးလာပှီ လို့ . . အကှောငွးပှပှီး ငှငွး သညွ . .။ မုတသွုနွ . . ဟငွ..ဘာလဲ ကိုဇောွ . . ဘယတွော့ စောစောကလို နမွးပေးမှာလဲ . . တနေ့နေ့ပေါ့ . . ဒီနေ့လား . . စောသေးတယွ ကိုဇောရွယွ. .ညက..ကိုဇောပွှီးသှားအောငွ..တိုကပွေးခဲ့တာဘဲ မဟုတလွား ဖောဇွောလွတွ က သိပမွကှနပပွေမေဲ့ အတငွးအဓမမြကှီး လဲ မလုပလွိုလို့ မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာတို့ကို နတေဲ့ အဆောငပွှနပွို့သညွ . .။ အဆောငရွောကတွော့ ကိုငရွာ က .. မုတသွုနရွယွ . .ကိုဘိုနီ ဆိုတဲ့ လူကှီး က အရမွးကှမွးတာဘဲ . .ငါ့နို့တှေ နာကငှနွတောဘဲဟာ . . လို့ ပှောလို့ မုတသွုနလွဲ ကိုငရွာကို သနားသှား သညွ ..။ဘော့ဈ . ..တောမွီ ရောကနွတယွေ . .ဘော့ဈနဲ့ တှေ့ခငှလွို့တဲ့ . . ကောငွးပှီ..ခေါလွိုကကွှာ . .အောွ..ရဲမှငွ့ .. မောကွှီး ဆိုတဲ့ ကောငကွို ဖုနွးဆကလွိုကွ..ကား လာပှလို့ရပှီ လို့ . . ဟုတကွဲ့ . . ဦးဟိနွးဇံ ..ရကေူးကနဘွေး က ရောငစွုံထီးကှီးအောကမွှာ အနှိပခွံနသညွေ ..။ ဘီကီနီရကေူးဝတစွုံ အနီရောငဝွတထွားတဲ့ကောငမွလေးတယောကွ က ဦးဟိနွးဇံကို နှိပပွေးနသညွေ .. ။ တောမွီ ရောကပွါပှီ..ဘော့ဈ . . ဦးဟိနွးဇံ သညွ မှောကရွကွ အနှိပခွံနတော ဖှဈသညွ . .။

ဦးဟိနွးဇံ မှောကရွကွ အနအထေား နဲ့ တောမွီ ရဲ့ ခှထေောကကွိုဘဲ ကှညွ့ပှီး မေး သညွ . .။ ဆို . .တောမွီ ဘာထူးလဲ . . ထူးတယွ. .အနကွယွ. ..အနကွယွ.စပှနဆွာ..လုပဖွို့..အလနွးလေးတယောကွ ရထားတယွ . .အနကွယွ . . ဟေ . . ဦးဟိနွးဇံ စိတဝွငစွားသှားပုံရ သညွ . .။ သငဇွာ . .ခဏရပွ. .ငါ့အတှကွ . .ဂှု့ဈသှားယူစမွး . . ဟုတကွဲ့ ဘော့ဈ . . ဘီကီနီ အနီရောငလွေးနဲ့ဦးဟိနွးဇံကို နှိပပွေးနတေဲ့ ကောငမွလေး ..ထပှီး တိုကကွှီး အနောကဖွကွ အပေါကဆွီ ကို ကနှဲ့ကရ ..နဲ့ လှောကသွှားသညွ ။ ကဲ ပှော..တောမွီ . . အနကွယလွ..တကယလွနွးတဲ့ ဟာလေး . .အနကွယလွ . .အနကွယလွကွှိုကတွဲ့ ဒီဇိုငွးလေး . .. ဟေ..ဟတဟွတွ . .တယဆွိုတဲ့ စာပါလား . .တောမွီ . . မှောကနွရောက ပကလွကလွှနလွိုကသွညွ . .။ တောမွီကိုကှညွ့သညွ . .။ ဓါတပွုံပှလကှော . . ဟုတကွဲ့…ပါလာပါတယွ . . တောမွီက သူ့ဟမွးဖုနွးထဲက ပုံတှကေို ပှ သညွ . .။ ဦးဟိနွးဇံ မကှလွုံးတှေ ပှူးကယှသွှား သညွ ..။ ဟမွးဖုနွးထဲက..ကောငမွလေးပုံကို သသခှေောခှာ ကှညွ့နသညွေ ..။

ဟ..မဆိုးပါလား . .တောမွီ ရ . . အနကွယလွ တငလွိုကရွငွ တော့ပမွောဒွယလွ ဖှဈသှားပှီး ဗှီဒီယို မငွးသမီး ထိပတွနွးတယောကွ ဖှဈလာမှာ သခှော တယွ . . အေး . .အရငဆွုံး ထုံးစံအတိုငွး . .မသိမွ့ဆီ ခေါသွှားကှာ . .ကနှတွာ သိမွ့သိမွ့ ဆကလွုပလွိမွ့မယွ . . ဟုတကွဲ့ . .အနကွယလွ. . ကဲ တောမွီ . .မငွး ကုနကွတှာတှေ . .ရဲမှငွ့ ဆီက ယူသှားကှာ . .မငွးတောတွယွ . .တောမွီ. .မငွးမဆိုးဘူး . .ဟားဟား.. သငဇွာ ဆိုတဲ့ ဘီကီနီအနီလေးနဲ့ ကောငမွလေး ..သငွဘြောသီးဖှောရွညနွဲ့ ပှနရွောကလွာ သညွ . .။ ရဲမှငွ့ . . ဗှာ . .ဘော့ဈ . . တောမွီကို ကုနကွစှားရိတွ ထုတပွေးလိုကကွှာ . .ပိုပိုသာသာလေး . . ဟုတကွဲ့ .. ဘော့ဈ . . သူ့အနားက ရဲမှငွ့နဲ့အတူ ထှကသွှားသော တောမွီကို ခပလွှမွးလှမွးရောကမွှ လှမွးခေါလွိုကသွညွ ။ ဟေ့..တောမွီ. . အနကွယလွ . . မငွး . .ဝါးပှီးသားကှီးမှားလားကှာ . . မဟုတပွါဘူး..အနကွယလွ . .ပါကငလွေးပါ..ဟဲဟဲ ..စိတခွပှါ . . ဦးဟိနွးဇံ က ဘီကီနီအနီနဲ့သငဇွာ ဆိုတဲ့ ကောငမွလေး ကမွးပေးတဲ့ သငွဘြောသီးဖှောရွညခွှကကွို လှမွးယူလိုကပွှီး သဘောကစှှာ တဟားဟား အောရွယလွေ သညွ . .။ တောမွီ ခေါွ ဇောဇွောလွတွ သညွ ပဈစညွးသနွ့သနွ့လေးတှေ တှေ့ရငွ ဦးဟိနွးဇံ ဆီကို ခေါလွာတတွ သညွ . .။

ဘော့ဈ…ကားပှဲစား မောကွှီးရောကလွာပါပှီ . . အေး .. ငါလိုခငှတွဲ့ကား သူယူခဲ့လား . . ယူခဲ့ပါတယွ . . ဒီအနားကို မောငွးလာခိုငွးလိုကကွှာ . . ငှမှငရွေောငတွဖိတဖွိတတွောကနွသေော မာစီးဒီးဘငွ့ဇွ အကဈွ၅၅၀ ကားကှီး မကှာခငွ တိုကွာကီးဘေးက လမွးကလေးကနေ ရကေူးကနကွှီးနဘေး မှာအနှိပခွံနသေော ဦးဟိနွးဇံ အနားကို ရောကလွာ သညွ . .။ကားပှဲစားမောကွှီး . .ဦးဟိနွးဇံရှေ့ရောကလွာသညွ . .။ မောကွှီး . . ဗှား . .ဆရာကှီး . . ငါ အဓိက မေးခငှတွာ တခုဘဲ ရှိတယွ . .ဒီကား ကို မှနမွာပှညွ ရောကပွှီးတာ ဘယလွောကကွှာပှီလဲ . .ဘယသွူ စီးပှီးပှီလဲ . . ဆိပကွမွးက ရှေးထုတလွာတာ ၃ရကဘွဲ ရှိပါသေးတယွ . .ဆရာကှီး ဝယရွငွ ဆရာကှီး က ဖါ့ဈအုနနွာပါ . . အေး . .ဒါဆို ငါ ဝယမွယွ . .ကားကိုတော့ မကှညွ့တော့ဘူး . .မငွးက ငါ့ကို ဘတမွဲ့ကောငွ မဟုတပွါဘူးလေ . . သငဇွာ ဆိုတဲ့ ဘီကီနီ အနီရောငွ နဲ့ ကောငမွလေး က .. အနကွယလွဇွံ . .ကားက အရမွးလှတာဘဲ . .ဘယတွော့ စီးရမှာလဲဟငွ . . လို့ မေးသညွ . .။ ဦးဟိနွးဇံ လဲ သငဇွာရဲ့ ဖငကွားကားလေးကို ဖနွးကနဲ သူ့လကဝွါးကှီးနဲ့ ရိုကလွိုကရွငွး . . စီးရမှာပေါ့ …ကဲ..မစီးခငွ အခု သှားခီးလိုကကွှအုံးစို့ . .လို့ပှောလိုကရွာ..သငဇွာလဲ ဟငွ့ အနကွယလွဇွံ..နောွ. .သိပကွဲတာဘဲ . လို့ ညုတုတုနဲ့ ပှောလိုကရွငွး တိုကကွှီးဘကကွို ပှေးထှကသွှားသညွ . .။

ဦးဟိနွးဇံလဲတဟဲဟဲသဘောကရှငွးဖငတွုံးတှေ…တုနခွါရမွးနအေောငပွှေးထှကွ သှားသော သငဇွာရဲ့ နောကကွို .. လိုကသွှားပါတော့ သညွ . .။ သငဇွာ သညွ ရခှေိုးခနွးထဲ က ရပနွေးကိုဖှငွ့ကာ ရပနွေးအောကကွို ဝငလွိုကသွညွ ။ရခှေိုးခနွး နံရံ က ခှကထွဲက ဆပပွှာတုံးကို လှမွးယူ ကာ တကိုယလွုံး ကို ပှတသွပွ ဆပပွှာတိုကသွညွ ။ အနကွယလွကွှီးက သနွ့မှ ကှိုကသွညွ . .။ သငဇွာသညွ..သူမပေါငကွှားဂှဆုံအငွဂြါစပတွဝိုကကွိုသသခှေောခှာပှတသွပဆွေး သညွ ..။ဟှနွး..အနကွယလွကွှီး အကှောငွးကို သိလို့ပါ . .။ သူက သငဇွာ့ .. အဖုတကွ လှလှနွးလို့ ဘာညာသရကာနဲ့ပှောပှီး မှုတနွမှော စိုးလို့ . .။ ဟော..အနကွယလွကွှီး ဝငလွာပှီ . .။ ဟငွး . .သိသားဘဲ . .အနကွယလွကွှီး အရမွးထနနွပှေီ ဆိုတာ . . ကိုယတွုံးလုံးကှီး ဖှဈနတေဲ့ အနကွယလွကွှီးရဲ့ လိငတွနတွုတတွုတကွှီး သညွ တောငမွတနွသညွေ ..။ သငဇွာ ဒီအတနတွုတတွုတကွှီးကို အမှဲ စုတပွေးနရေ သညွ. .။ အနကွယလွကွှီး သညွ သငဇွာ့ ပါးစပထွဲမှာ ပှီးတတွ သညွ . .။ ကဲ..သငဇွာ ..လာစုတတွော့ကှယွ . .အနကွယလွ ထနနွပှေီ . ..  မုတသွုနလွမငွး…နောွ. .. .။ ဟုတကွဲ့ပါ . . ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ သညွ ရှကေိုငွးမကှမွှနအွဝိုငွးလေး တပထွားတဲ့ မကှလွုံး ဝိုငွးစကစွကတွှနေဲ့ မုတသွုနွ ကို ခှဆေုံးခေါငွးဆုံး အကဲခတွ ..ကှညွ့ရှု သညွ။

ဒို့တတှရေဲ့ဘော့ဈကမငွးကိုတှေ့ခငှတွယွ… . သူ..သဘောကရှငွ..စပှနဆွာပေးရငွ. .မငွးဟာ..တော့ပမွောလွဒွယလွတွယောကွ တမဟုတခွငွှး ဖှဈလာမှာဘဲ . .မငွး..ဖှဈခငှတွယမွှုတလွား . . ဟုတကွဲ့ရှငွ့ . .ဖှဈခငှပွါတယွ . . တော့ပမွောလွဒွယလွ တယောကွ ဖှဈလာရငွ မငွးကို ဗှီဒီယို မငွးသမီးအဖှဈ တငရွိုကခွငှတွဲ့ လူတှေ တပုံကှီး တနွးစီနလေိမွ့မယွ . .ဒီတော့ မငွးက မောလွဒွယလွမွ တယောကွ ဖှဈလာရုံနဲ့တငွ ကှနပလွေို့ မရဘူး . .အိုကတွငွ. .တှေ ကငွှ့ရမယွ .. ဒေါသွိမွ့သိမွ့ သူ ကို မုတသွုနွ မဂဂြဇငွး ..ဂှာနယတွှမှောတှေ့ဘူး သညွ . .။ ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ သညွ မောဒွယလွသွငတွနွးတှေ ဖှငွ့ထား သညွ . .။ အသကွ၃၀ လောကလွို့ ခနွ့မှနွးရသော ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ သညွ .ရုပရွော ကိုယလွုံးရော အငမွတနမွှ လှပကှော့ရှငွးသူ မိနွးမခှောလေးတယောကပွါဘဲ . .။ ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ ..အတှငွးခနွးကို လှညွ့ပှီး . . ရိုလငွ. . လို့လှမွးခေါွ သညွ . .။ ရကဈွ . .. ဘဘေီ . . အသကွ၄ဝကှောလွောကလွို့ ခနွ့မှနွးရသညွ့ နံမညကွှီး မိတကွပဆွံပငွ အလှဖနတွီးရှငွ . .ရိုလငမွောွ ကှှကှှလေး ထှကလွာ သညွ . .။ ဒီမှာ…ရိုလငွ..မုတသွုနလွမငွး . .တဲ့..။ ဘော့ဈ စိတဝွငစွားတဲ့အသဈကလေး . .ဘော့ ကို သှားမတှေ့ခငွ ရိုလငွ နဲ့ သိမွ့နဲ့ ..ရှိုငွးပေးကှရမယွ . . ရိုလငွ က မုတသွုနကွို စေ့စေ့ကှညွ့ကာ .. နဂိုရှိရငွ နဂိုငွးထှကတွာပေါ့…. ဘဘေီ . .ကှညွ့ရတာ မုတသွုနကွ နဂိုရှိပှီးသားပါ . .အိုကမှောပါ . . လို့ ပှောသညွ ။

ကဲ..မုတသွုနွ. .မောဒွယလွတွယောကွ ဖှဈလာဖို့…စလုပကွှစို့ . . မုတသွုနလွေ . .ပှောလွိုကတွာ .. .။ ဇောဇွောလွတွ ကိုလဲ ကှေးဇူးတှေ တငမွိသညွ ။ သူ့ကို စပှနဆွာပေးမဲ့ ဘော့ဈကို မတှေ့ရသေး .. ။ ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ နဲ့ ရိုလငတွို့ က အနီးကပွ ထရိနနွာတှေ ဖှဈလာသညွ . .။ ဆံပငပွုံစံပှောငွးရသညွ ။ သှားတှေ ပှုပှငရွသညွ . .။ သှားတှေ ဖှူအောငခွှေးခှှတရွသညွ .. ။ဆရာဝနနွဲ့လဲ ဆေးစဈရသညွ ..။ စပှနဆွာလုပမွဲ့ ဘော့ဈ က စေ့စပသွခှောသူတဲ့ . .။ ရောဂါတှဘောတှေ ရှိနရငွေ..စပှနဆွာ လုပမွှာ မဟုတဘွူး .. ။ စဈတဲ့ သူက ဆရာဝနမွ တယောကွ ဖှဈသညွ .. ။ သုံးလလောကကွှာတော့ မုတသွုနွ သညွ တသှေးတမှေး ဖှဈလာ သညွ . .။ ကာရာအိုကဆေိုငမွှာ လုပနွတေဲ့ ကောငမွလေးပုံ မဟုတတွော့ . .။ ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ နဲ့ ရိုလငွ က မနကစွောစောထပှေးခိုငွး သညွ . .။ သူတို့ကိုယတွိုငွ ဘေးက လိုကွ သညွ . .။ ထရကမွေးလွ စကပွေါမွှာလဲ ပှေးခိုငွးသညွ . .။ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ က အိုကတွငွ ..သရုပဆွောငွ..သငတွနွးလဲ တကစွသညွေ ..။ အစမွးသဘောဗှီဒီယိုလဲ ..တကယွ့ဗှီဒီယို…ထုတလွုပနွတေဲ့ လူတှေ နဲ့.. စမွးရိုကကွှညွ့သညွ . .။ ဦးဟိနွးဇံ သူ့ ရုံးခနွးထဲမှာ အလုပမွှားနသညွေ .. ။ မှနမွာပှညွ ရဲ့ စီးပှားရေးလောကမှာ ထိပသွီးတယောကအွဖှဈ ရောကရွှိနဖေို့ ဦးဟိနွးဇံ သညွ ငယငွယကွ ..အလုပကွို နေ့မအား ညမအား လုပခွဲ့သညွ . .။ နောကပွိုငွး တပညွ့လကထွောကတွှကဘေဲ သူ့အတှကွ လုပပွေးနသညွေ .. ။ ဦးဟိနွးဇံမှာ လုပငွနွးတှေ အမှားကှီး ရှိသညွ .. ။ နရောတကာ သူပါ သညွ . .။

ဒနပွေါကဆွိုငွ..ကှေးအိုးဆိုငွ ဖှငွ့သလို ဗှီဒီယိုလဲ ရိုကသွညွ . .။ကနထွရိုကတွိုကတွှလေဲ ဆောကသွညွ .. ။ အဝေးပှေးကုနကွားကှီးတှလေဲ ဆှဲနသညွေ ။ သှငွးကုနထွုတကွုနွ ကနပွဏီလဲ လုပသွလို ဘဏကွှီးတခုရဲ့ ဥကကြဌ လဲ လုပသွညွ ..။ အကုနလွုပတွဲ့လူကှီးလို့..စီးပှါးရေးလောကမှာ..သိကှသညွ . .။ ငှကေို ရလေိုသုံးနိုငတွာကှောငွ့ . .ဦးဟိနွးဇံ ဆိုရငွ ဖှုနသွှားကှသညွ . .။ ဖှားသှားကှသညွ ။ ငှကေိုဗုံးဘလအော သုံးနိုငတွာကှောငွ့ ..လလေံဆှဲရငွ သူခညွှးနိုငသွညွ . .။ သူ့ရုံးခနွးကှီးထဲမှာ..သူ ဖုနွးပှောနသညွေ ..။ သူပိုငွ..အဝေးပှေးကားကှီးတစီး မှောကလွို့ ..သူ လုပခွငှတွာတှေ နယကွ သူ့ မနနွဂှောတယောကွ ကို စကားပှောနတော ဖှဈသညွ .. ။ယာဉမွောငွး သသှေားတယလွို့ သူ့မနနွဂှော က ပှောလို့ သသေူ ရဲ့ အသုဘကို သူ အစစတာဝနယွူကှောငွး ပှောနသညွေ . .။ ဟေ့..မောငဟွိုဒငွး . .မငွးနံမညွ ဘယသွူ . . နယကွ မနနွဂှောလေး က အောငမွငွး..ပါ ဆရာကှီး . . လို့ ဖှသညွေ .. ။ အေး..အောငမွငွး . .သတေဲ့ယာဉမွောငွး က ကလေးကနှခွဲ့လား . . မကနှပွါဘူးဆရာကှီး . . သူ့မိနွးမ ကို မငွး ..တှေ့ဘူးလား . . တှေ့ဘူးပါတယွ . .ဆရာကှီး . . ခှောလား . . တဖကကွ မနနွဂှော ရုတတွရကွ အသံတိတသွှား သညွ ..။

ခဏကှာမှ .. ဟုတကွဲ့ဆရာကှီး ခှောပါတယွ . . လို့ခှသညွေ . .။ အသကွ ဘယလွောကွ ရှိသလဲကှ . . အစိတလွောကပွါ ဆရာကှီး . . အေး..နာရေးကိုမငွးအားလုံး..လုပပွေးလိုကွ.ရကလွညရွော ဘာရော..လုပပွေးလိုကွ . .မိနွးကလေး နံမညကွ ဘာတဲ့တုံး . . ခငအွေးကှှယွ . .ပါ..ဆရာကှီး . . အေး..အားလုံး ပှီးစီးရငွ ရနကွုနငွါကရုံးလှတလွိုကကွှာ . .ငါ အလုပပွေးမယွ . . ဟုတကွဲ့ပါ ဆရာကှီး . . သူ ဖုနွးခလှိုကပွှီး . .ဘေးစားပှဲပေါကွ ရခှကကွေို ယူ သောကလွိုကသွညွ . .။ သူ့ စားပှဲပေါကွ အငတွာကှနွးက အသံထှကလွာ သညွ . .။ ရုံးခနွးအပှငမွှာ ရှိတဲ့ သူ့ ကိုယရွေးတာဝနခွံ . .လေးလေးနှယွ ခေါတွာ . .။ အမဒွီ ..ဒေါကတွာမှသီတာ ရောကလွာပါတယွ . .တှေ့နိုငမွလား..အမဒွီ. . အေး..အေး..လှတလွိုကွ. . အနကွယလွဇွံ . . ဒေါကတွာမှသီတာ ဝငလွာ သညွ .. ။ လာ..မှသီတာ . .ဘယကွလှညွ့လာလဲ..မတှေ့တာ ကှာပှီ . . အနကွယလွ..ခကှကွပပွလွုပဖွို့လိုနပှေီ. .သမီးဆီမလာတော့..အနကွယလွ့ဆီ သမီးက လာရတာပေါ့ . . အလုပကွ မှားတယွ သမီးရယွ . .သိတယမွှုတလွား . . ဟှနွး.အနကွယလွအွလုပမွှားတာသမီးသိပါတယွ..မောလွဒွယလွဂွဲလတွှစပှနွေ ဆာ ပေးနရလေို့မဟုတလွား . . ဒေါကတွာမှသီတာကနှုတခွမွးလေးစူပှီးပှောတော့ဦးဟိနွးဇံ…ရယလွိုကတွာ..အ ရမွးဘဲ ။

စတနောတှပေါ သမီးရယွ . .အနကွယလွ..ကူညီတတတွာ သမီးလဲ အသိဘဲလေ . . သိတာပေါ့အနကွယလွ . .ဒါနဲ့ လာဈဝိ . .က သိမွ့သိမွ့သူ လာသှားတယွ . .အနကွယလွတွငမွဲ့ စပှနဆွာမလေး ကို ဆေးလာ စဈတာ ..ဟှနွး . .သိမွ့သိမွ့သူ က ကောငမွလေး အပှိုစဈရဲ့လားဆိုတာပါ စဈခိုငွးတယွ . .အဲဒါ အနကွယလွ သိခငှတွာလား . . မဟုတရွပါဘူး . .သမီးရယွ . .အနကွယလွဘွာမှမသိပါဘူး …. . .သိမွ့သိမွ့သူဘဲ လုပနွတောပါ . . မသိပါဘူး.အနကွယလွကွအခုထိ..အပှိုစဈစဈလေးတှေ…လုပခွငှနွတေုံးဘဲလား လို့ . . ဦးဟိနွးဇံ ..သညွ ဒေါကတွာမှသီတာ ပှောလိုကတွဲ့ စကားကှောငွ့ သူမ . ဘာကို ဆိုလိုတယဆွိုတာ သဘောပေါကပွေ သညွ ..။ဒေါကတွာမှသီတာ သညွ နယမွှို့ကလေးတမှို့ က နှမွးပါးတဲ့ လယသွမားလငမွယား က မှေးတဲ့ ဆငွးရဲသူလေးတယောကပွါ။ ဦးဟိနွးဇံ က ကှောငွးထားပေးပှီး အခုလို ဆရာဝနမွတယောကွ ဖှဈလာသညအွထိ ဘဝတိုးတကလွာရသူလေး ဖှဈပေ သညွ ။ ဦးဟိနွးဇံ ကို ကှေးဇူးအရမွးတငတွဲ့ ဒေါကတွာမှသီတာ သညွ သူမ ရဲ့ အပှိူစငဘွဝကို ပေးအပခွဲ့သညွ . .။

သူမပှောလိုကမွှ ဦးဟိနွးဇံသညမွှသီတာနဲ့အိပခွဲ့တဲ့..အတှေ့အကှုံ လေးကို ပှနလွညသွတိရသှားသညွ .. ။ ထိုစဉကွမှသီတာသညွ…အပှိုစငနွုနုထှပထွှပလွေးပါ . .။ဦးဟိနွးဇံအလိုကှ အစစ အသုံးတောခွံခဲ့သော ဒေါကတွာမှသီတာ ကို ထိုစဉကွ ဦးဟိနွးဇံ အထူး သဘောကခှဲ့ပှီး..အကှိမကွှိမဘွဲ သူမ နဲ့ ခစှတွလငွးခေါခွဲ့ပသညွေ . .။ ဒါတှကေို ပှနလွညသွတိရမိတော့ ဦးဟိနွးဇံ ..ဒုံးကနဲ စိတတွှေ ထကှှသှား သညွ ။ တောတွောွ့ကို လှတဲ့ ကောငမွလေး ပါ ..။ သမီး..မှသီတာ . . အနကွယလွဇွံ . . ဒီကိုလာစမွး . . သူထိုငနွရောကိုကပလွာသောဒေါကတွာမှသီတာကိုဆှဲကာ..သူ့ပေါငပွေါထွိုငစွေ သညွ ..။ သူမဖငအွိအိတှေ သူ့ပေါငပွေါဖွိကပလွာတော့ သူ့ပေါငကွှား က လိငတွနကွှီး က ထောငထွလာသညွ ..။ သမီး က လှလိုကတွာ ..အမှဲလှနတေဲ့ သမီး..ဘဲ . . သူမ ခါးသိမလွေးကို ဆှဲဖကလွိုကွ သညွ ..။ နီးကပနွတေဲ့သူမ..လညကွုတဖွှေးဖှေးလေးကိုလဲ နမွးလိုကသွညွ . .။ ခစှတွယွ သမီးရယွ . . သမီး ဘာလုပပွေးရမလဲ . .စုတပွေးရမလား . . ဟငွ့အငွး . .လိုးပေး . . အငွး..ရတယလွေ . .ဒါနဲ့ လုပမွပေးခငွ တခု မေးလို့ရမလား . . မေး..ဘာလဲ . . ဟိုလေ .. အနကွယလွဇွံ့..ပတဝွနွးကငွှ က မိနွးမတှေ အားလုံး အနကွယလွဇွံ နဲ့ လှတရွဲ့လား . .ဆိုတာ သမီးကို ပှောပှပါလား . .။

သမီးက အနကွယလွ့ ကို အတကကွ လုပနွတောလား ..သမီး .. မဟုတပွါဘူး . .ကိုယွ့ကှေးဇူးရှငကွို ဘယသွူ က အတကကွလွုပမွှာလဲ . .သမီး သိခငှလွို့သကသွကပွါ . . အနကွယလွ့..မိနွးမ တိုငွးကို မလုပပွါဘူးကှယွ . . သိမွ့သိမွ့သူ နဲ့ ရော ..အနကွယလွ လုပလွား . . အငွး . .သိမွ့သိမွ့နဲ့တော့ ဖှဈဖူးတယွ . . ဒေါကတွာမှသီတာ ဦးဟိနွးဇံရဲ့ရှေ့မှာ ဒူးထောကထွိုငခွလှိုကပွှီး ဦးဟိနွးဇံရဲ့ လုံခညှကွို လှနတွငွ သညွ ..။တုတတွုတွ မဲမဲ လိငတွနကွှီး က အမှေးဖါးဖါးကှားမှာ ထောငထွနသညွေ .. ။ ဒေါကတွာမှသီတာ လိငတွနမွဲမဲကှီး ကို ငုံကာ စုတပွေးပှီ . .။ သူမရဲ့ နှုတခွမွးလှလှလေးကှား..ဦးဟိနွးဇံ ရဲ့ လိငတွနကွှီး ..ရောကနွပှေီ.. ။ အစုတကွှှမွးကငှလွှတာကှောငွ့ဦးဟိနွးဇံသညခွေါငွးကို..မော့ကာ..တအငွးအငွး နဲ့ အရသာထူးနသညွေ ..။ အို..သမီးရယွ. .. ဒေါကတွာမှသီတာ ရဲ့ လှာလေး က ပှေးလှားနသညွေ . .။ လိငတွနတွလှောကမွှာရော..လိငတွနရွဲ့ ဒဈကားကားကှီးကှားမှာရော .. ထိုးမှပေေးနသညွေ .. ။ အတနကွှာစုတပွေးပှီးမှ သူမ ထမိနကွို ခါးအထိမတငကွာ ဦးဟိနွးဇံ ရဲ့ အပေါကွို ခှတကခွါ သူမလကကွလေးနဲ့ သူ့လိငတွနခွေါငွးကို ဆှဲပှီး သူမ အငွဂြါစပဝွမှာ တေ့လိုကွ သညွ . .။

စိုနတေဲ့ အငွဂြါစပနွဲ့ ထိတှေ့တာ ဦးဟိနွးဇံ သိလိုကသွညွ ..။ ဒေါကတွာမှသီတာ ခပဖွှေးဖှေးထိနွးပှီးထိုငခွလှိုကွ သညွ . .။လိငတွနကွှီး တဖစှဖွစွှ နဲ့ ဒေါကတွာမှသီတာ ရဲ့ စောကခွေါငွးထဲ . .ဝငခွသှှား သညွ ..။ အို . .ဦးဟိနွးဇံ က သူမခါးလေးကို ဆုတကွိုငထွားသညွ . .။ ဒေါကတွာမှသီတာ..ဖငတွှကေိုကှှကာကှှကာ နဲ့ အပေါကွနညှေောငွ့ပေးနပှေီ ။ ကောငွးလိုကတွာ သမီးရယွ . . ဒေါကတွာမှသီတာ မကှလွုံးလေးမှိတပွှီး ညှောငွ့ပေးနသညွေ . .။ အပှငမွှာစားပှဲတလုံးနဲ့ရှိနသေော..ဦးဟိနွးဇံရဲ့ကိုယရွေးတာဝနခွံလေးလေးနှယွ.. သညွ အမဒွီ ရဲ့ အခနွးထဲက ညညွးသံလိုလိုကှားမိလို့ အခနွးထဲမှာ ဘာတှေ မှားဖှဈနသလေဲ ..သိခငှနွသညွေ ..။ ဒေါကတွာမှသီတာကတော့ အားနဲ့ကို ကှုံးကှုံး ဆောငွ့ပေးနပှေီ . .။ အနကွယလွ့အတှကဆွိုရငွ . ..သမီးက အမှဲ အသငွ့ပါဘဲ အနကွယလွရွယွ . .  ဦးဟိနွးဇံ သညွ သူ့ ရှေ့ကို ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ နဲ့ ရိုလငွ ရှိုငွးပေးထားသော ..လေ့ကငွှ့ပေးထားသော မုတသွုနလွမငွး ဆိုတဲ့ .. ကောငမွလေး ကို အကဲခတနွသညွေ .. ။

ဒါက လူတှေ့ကှညွ့တာဖှဈသညွ ..။ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ နဲ့ရိုလငမွောွ က အစောပိုငွး စပှီး သငကွှားလေ့ကငွှ့နကထေဲက ဗှီဒီယို ရိုကထွားပှီး … ဦးဟိနွးဇံဆီကို တငပွှပှီးသား ဖှဈ သညွ .. ။ အငွး.ကိုယလွုံးလေးကအသားကပဝွတစွုံနဲ့မို့ကှကကွှကကွှငွးကှငွး..သိသာ..လှ သညလွို့ ဦးဟိနွးဇံထငသွညွ . .။ ဒီမုတသွုနဆွိုတဲ့ကောငမွလေး.. . .အဝတမွပါဘဲ ရခှေိုးနစဉမွှော တိတတွဆိတွ ဗှီဒီယို ရိုကထွားတာတှကေို မနေ့ညကဘဲ . .ဦးဟိနွးဇံ ကှညွ့ပှီး ဖှဈ သညွ . .။ဖှူဝငွးတောငွ့တငွးတဲ့ နို့တှေ ဖငတွှေ …ပေါငတွနတွှေ ကို.. အခေါကခွေါကအွခါခါ သူ ကှညွ့ခဲ့သညွ ။ ဦးဟိနွးဇံ သညွ သညလွို စပှနဆွာ လုပပွှီး မိနွးမခှောလေးတှကေို မောလွဒွယလွမွလေးတှေ ဖှဈအောငွ ဗှီဒီယို မငွးသမီးလေးတှေ ဖှဈအောငွ လုပပွေးနတော တောတွောကွှာပှီ . .။ ဦးဟိနွးဇံ သညွ ဒီကောငမွလေးတှေ ကို စားခငှဝွါးခငှတွာတခုထဲ သကသွကွ နဲ့ ဒါတှေ လုပနွတော မဟုတပွေ . .။သူ သညွ ကှိကှိတကွ ခမွှးသာသူ စီးပှါးရေးသမားကှီးတယောကွ ဖှဈလို့..သူ စားဝါးခငှရွငွ..စားဝါးနိုငတွဲ့ မိနွးမခှောလေးတှေ တပုံကှီးပါ .. ။ သူ ဒီလို စပှနဆွာတှေ လုပနွတေဲ့ ရညရွှယခွကှကွ…သူ..စပှနဆွာပေးသူကောငမွလေးတှေ..ဟာ..ထိပတွနွးအဆငွ့ ရောကလွာကှတယဆွိုတဲ့နံမညွ.ဂုဏသွတငွးကှောဇွောမှုကိုလဲသူ…သဘောကှ လို့ဖှဈသညွ . .။

ဦးဟိနွးဇံ သညွ သူတငပွေးတဲ့ ကောငမွလေးတှေ ကို .. အတငွးအဓမမြ ကှံစညတွာ..အနိုငယွူတာတှေ မလုပပွေ . .။ သူ တငရွငွ ထိပတွနွး ရောကတွာမှား သညွ . .။ ကောငမွလေးတှေ ဟာသူ့ကှောငွ့သူတို့တတှေ..ထိပတွနွးရောကပွှီး..လကဖွှား ငှသေီးပှီးနံမညကွှီး ကှောကွှား တဲ့ဘဝ ရောကကွှရတာမို့ . .ဦးဟိနွးဇံ ကို သူတို့ ကိုယတွိုငကွ ကှေးဇူးရှငကွှီးအဖှဈ ..ကှေးဇူးဆပတွဲ့ အနနေဲ့ .. လာကှှေးလေ့ ရှိပေ သညွ ..။ ရှေးခောတကွအရညွးကှီးတှပနွေးဦးလှတသွလို..အပှိုစဈစဈ..မောဒွယလွမွလေး တှကသေူတို့အပှိုစငပွနွးကလေးတှကေိုကှေးဇူးရှငကွှီး..စပှနဆွာ….အနကွယလွ ကှီးကိုလာ..ဆကသွတတကွှတာကှောငွ့ဦးဟိနွးဇံသညွ..ကောငမွခှောခှောလေး တှကေို အမှဲ စားသုံးနရတေဲ့ ..ကှောငဘွားကှီးတယောကွ ပါဘဲ . .။ အခုလဲ မုတသွုနကွို ဦးဟိနွးဇံခှဆေုံးခေါငွးဆုံး ကှညွ့နသညွေ။ တောတွောလွနွးတာဘဲ ။ မသိမွ့နဲ့ ရိုလငတွို့ လေ့ကငွှ့ပေးကှတာနဲ့ ၃လအတှငွးမုတသွုနရွဲ့ကိုယလွုံးလဲပိုလှလာသလို..လမွးလှောကပွုံ..ကိုယနွဟနွေ ပနတွှလေဲ ပိုကှညွ့ကောငွးလာသညွ . .။ မုတသွုနွ လမငွး သညွ တခါတရံ ဦးဟိနွးဇံနဲ့ နေ့လညစွာအတူစားရ သညွ . .။

စီဒိုးနား ..ထရေးဒါး စတဲ့ ဟိုတယလွကွှီးတှမှော ဦးဟိနွးဇံနဲ့ စားသောကနွတောကိုတှေ့တာနဲ့လူတှကေဦးဟိနွးဇံရဲ့စပှနဆွာ..အသဈကလေး ဖှဈမညဆွိုပှီး . .လူတှေ စိတဝွငစွားကှသညွ . .။ဦးဟိနွးဇံ ရဲ့ စပှနဆွာတှကေ ထိပတွနွးနံမညကွှောတွှခညွှေး.ဖှဈလာတာမို့ဒီတယောကလွဲ..ဘယလွိုနမလေဲ ဆိုပှီး . .ဂှာနယတွှကေ ရေးကှပှီ . .။ မုတသွုနသွညလွပိုငွးအတှငွး…အရှငမွှေးတော့နေ့ခငွှးကှီး..ဆိုတဲ့စကားလိုဘဲ.. တရှိနထွိုး လူသိမှားလာပှီ ။ .မုတသွုနလွဲသူမကိုဦးဟိနွးဇံနဲ့..ဆကသွှယပွေးတဲ့ ဇောဇွောလွတတွောငွ သူမကိုရရလညေလွေညကွိုငသွညွ..နှိုကသွညွ..နို့စို့သညွ . .။ သို့ပမေဲ့..တကယွ..စပှနဆွာပေးသောအနကွယကွှီးဦးဟိနွးဇံ..ကတော့..သူမကို ယခုတိုငွ..လကဖွှားနဲ့တောငွ မထိမတို့သေး..။ ကိုယွ့ခှံထဲက ကှကွ ဘယတွော့ ရိုကသွတစွားစားရတာဘဲ ဆိုပှီး..အေးအေးဆေးဆေးလုပနွရေော့သလားတော့ မသိဘူး .. လို့ မုတသွုနွ စဉွးစားနသညွေ .. ။ စပှနဆွာ ကောငွးဖို့လိုသညွ လို့ လူတှေ ပှောပှောနတော တကယမွှနတွာဘဲ . .။ မုတသွုနသွညွ မောလွဒွယလွရွှိုးပှဲတှမှော တခါနှဈခါဘဲ လမွးလှောကရွသေး သညွ . .။ ကှောငွှာရိုကခွငှသွူတှေ..တပုံကှီးကမွးလှမွးလာ သညွ ..။

ရကပွိုငွးအတှငွး ရနကွုနမွှို့ ရဲ့… လမွးဆုံလမွးခှတှမှော မုတသွုနရွဲ့ ပုံနဲ့ ကှောငွှာကှီးတှေ တှေ့နရပှေီ . .။ ညပိုငွးမှာ ဦးဟိနွးဇံ သညွ သူ့တပညွ့ရဲမှငွ့ကို မောငွးခိုငွးပှီး လငွ့ကရူဆာကားကှီးနဲ့ရနကွုနမွှို့တပတွ..သူတငခွိုငွးထားတဲ့…မုတသွုနလွမငွး ရဲ့ ကှောငှာပိုစတာကှီးတှေ ကို လိုကကွှညွ့သညွ . .။သူသညွ ဒီလိုငှကေုနကွှေးကခှံပှီး ကှောငှာလေ့ ရှိသညွ .. ။ကှောငွှာသလောကလွဲအ ကှိုးထူးသညွ . .။ ဆကတွိုကဆွိုသလိုဘဲ . .ဗှီဒီယို ထုတလွုပသွူတှေ မုတသွုနဆွီကို စပှီးဆကသွှယလွာသညွ ။ဒီအခါမှာမှ ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ ပှောပှလို့ ဦးဟိနွးဇံ ကိုယတွိုငပွိုငတွဲ့ ဗှီဒီယိုထုတလွုပရွေးတှေ ရှိကှောငွးသိလာရပှီး . .မုတသွုနကွို သူပိုငကွုမပြဏီ ကနဘေဲ စငတွငပွှီး စတငွ ရိုကကွူးမှာ လို့ သိရှိလိုကရွ သညွ . .။ မုတသွုနသွညွဦးဟိနွးဇံရဲ့စပှနဆွာကောငွးမှုကှောငွ့..တမဟုတခွငွှး..နံမညကွှီး လာ့သညွ . .။ပိုပှီးနံမညကွှီးသှားစရတောကတော့ ဦးဟိနွးဇံ ပိုငွ အလှကုနွ ပဈစညွးတှအတှကေကွှောငှာကို..မုတသွုနကွ.စငကွာပူနိုငငွံနဲ့..ထိုငွးမှာသှားရိုကရွ လို့ဖှဈသညွ .. ။မုတသွုနွ တညွးခိုရာ ဟိုတယလွ ကို ဦးဟိနွးဇံ ညပိုငွးမှာ ရောကလွာ သညွ .. ။ ကှောငွှာတာဝနယွူ ရိုကပွေးသော နံမညကွှီး .. ဒါရိုကတွာကှီး တော့မပါ ..။

ဦးဟိနွးဇံတော့ သူမကို ဒီည လုပတွော့မညွ လို့. မုတသွုနထွငထွားသညွ ။ သူ့ကှေးဇူးတရားတှကေ..အရမွးကှီးမားလှတာကှောငွ့ သူ လုပရွငလွဲ မုတသွုနကွ ကှညဖွှူစှာနဲ့ ပေးဆပဖွို့ အဆငသွငွ့ပါဘဲ .. ။ သို့ပမေဲ့ ..အနကွယကွှီး သညွ ကှောလေး ပှတသွှားတာကလှဲပှီး မုတသွုနွ ကို ဘာမှ မလုပွ ..။အမရေိကနငွှတထပေကွှီး စားပှဲပေါထွားသှား သညွ ..။မုတသွုနလွေး …သုံးဖို့တဲ့ . .သုံးသာသုံး…သုံးမှ အနကွယလွကွှိုကတွယွ . .တဲ့ ..။ ထိုငွးနဲ့ စငကွာပူက ပှနလွာတော့ မုတသွုနလွမငွးပိုပှီး ကှောကွှားလာ သညွ .. ။ စာနယဇွငွးတှကေိုလဲ အနကွယလွကွှီး က မုတသွုနကွို မကှနွှာဖုံးတှမှော ထညွ့စေ သညွ .. ။ မုတသွုနသွညွ သူငယခွငွှးကိုငရွာကို ပှနကွှညွ့သညွ . .။ အနကွယလွကွှီး ကို ပှောပှပှီး ကိုငရွာကို သူ ကှညွ့ရှု သညွ . .။ အနကွယလွကွှီး က သူ့အိမမွှာ ကိုငရွာကို အလုပပွေးထားသညွ .. ။ ဟုတတွိပတတွိ ဘာမှ လုပရွတာတော့မဟုတပွါဘူး ..။ ကိုငရွာ့ကို..ကာရာအိုကတေုံးက ပယပွယနွယနွယွ ကိုငခွဲ့နို့စို့ခဲ့သောဘိုနီ သညွ အခုကိုငရွာအနားကို လုံးဝ မကပနွိုငတွော့ .။ကိုငရွာ သညွ မုတသွုနွ ကောငွးစားလာတာကှောငွ့ ..မုတသွုနွ အနားမှာနလေို့ . .ဒီဇိုငွး က အရမွး မိုကနွပှေီ ။

မုတသွုနသွညအွနကွယကွှီးဦးဟိနွးဇံ ရဲ့ စပှနဆွာ ပေးမှုကှောငွ့ နံမညကွှီး မောဒွယလွတွယောကွ ဖှဈလာရုံမက မှဈကှီးနားမှာ ရှိနတေဲ့ ခှို့တဲ့ ကှသော မုတသွုနရွဲ့ အဖနေဲ့ အမေ ကို ..ဦးဟိနွးဇံ က အိမတွလုံးဝယပွေးကာစီးပှါးလုပဖွို့လဲငှတှသေေိနွးထောငခွှီပှီး…ထုတပွေးခဲ့တာ ကှောငွ့..မုတသွုနွ ရဲ့အဖနေဲ့အမသညွေ..အရငကွလိုမဆငွးရဲမနှမွးပါးတော့ပေ . .။ မုတသွုနွ ရဲ့ ဖုနွးလေး …တုတဈတုတဈ နဲ့ မှညလွာ သညွ . .။ ဟယလွို . .မုတသွုနလွမငွး ပါ . . မုတသွုနွ..ကိုယပွါ ဇောဇွောလွတွ . .. အို..ကိုဇောွ. . နံမညကွှီးသှားလို့ ကိုယွ့ကို မေ့သှားပှီလား . ..မုတသွုနွ . . ဟို..ဟို..မမေ့..မမေ့ပါဘူး . .ကိုဇောကွလဲ . .မုတသွုနကွ ဒီလို မေ့တတတွဲ့ သူ မဟုတပွါဘူး . . . မုတသွုနွ ကို ကိုယွ တကယဘွဲ ဆကသွှယပွေးခဲ့တယဆွိုတာ အခု လကတွှေ့ဘဲ မဟုတလွား . . . ဟုတွ…ဟုတွ..ပါတယွ . ..ကိုဇောွ. . ကိုယွ့ကို ကှေးဇူး ဆပမွယဆွို . . ဆပမွှာပေါ့ . .ကိုဇောွ.. ဘာစားမလဲ . .ငှဘယလွေောကွ လိုခငှလွဲ . . အောွ. .မုတသွုနွ…မုတသွုနွ . . .မသိခငှယွောငဆွောငမွနပေါနဲ့ ကှာ . .ကိုယွ ဘာကို လိုခငှတွယွ ဆိုတာ မုတသွုနွ သိပါတယွ . . ကိုဖောရွယွ . .မုတသွုနွ ရဲ့ စပှနဆွာ အနကွယလွကွှီး သိသှားရငွ ရှစေိတတွောွ ဆိုး မှာလဲ စိုးရသေးတယွ . . အနကွယကွှီး မသိစရပေါဘူး . .မုတသွုနရွယွ . .ပှီးတော့ ကိုယကွ မုတသွုနွ ရဲ့ အပှိုစငပွနွးကလေး ကို မခူးလိုကခွငှပွါဘူး . .။

အနကွယကွှီး အတှကအွထူးလကဆွောငလွေး.အဖှဈမုတသွုနဘွဲ…သိမွးထားပါ…ကိုယလွိုခငွှ တာ က မုတသွုနွ ပေးနိုငတွဲ့ ဟာပါ . .ဒါဆို သဘောပေါကပွှီလား . . မပေါကသွေးဘူး . .ကိုဇောွ. .မုတသွုနွ က တောသူ ..ဘှငွးဘှငွးပှောမှဘဲ သိမယွ ကိုဇောလွိုခငှတွာ ဘာလဲ . . ကိုယွ လိုခငှတွာ မုတသွုနွ ရဲ့ နှုတခွမွးလှလှလေး နဲ့ ကိုယွ့ ကို ပု ုလှကေိုငပွေးတာကိုဘဲ ..ကဲ …ဘာမှလဲ မပှနွးမပဲ့သှားဘူး . .ဘယလွိုလဲ ဖှဈမလား . . အငွး . .မုတသွုနွ ခုလို ဖှဈလာတာ ကိုဖောွ ဆကသွှယပွေးလို့ ပါ ..မုတသွုနွ ပေးရမှာပေါ့ … မပှီးသေးဘူး..မုတသွုနွ. .တခုကနှသွေးတယွ . . ဘာလဲ ကိုဇောွ . . မုတသွုနွ ပုလှကေိုငပွေးလို့ ကိုယွ့စိတတွှေ တအားထနလွာပှီး … ဖှုတခွငှလွာရငွ ဖှုတဖွို့ ကောငမွလေးတယောကလွဲ ခေါခွဲ့ရမယွ . .ကိုငရွာ ဆိုရငပွိုကောငွးတယွ . .ကိုငရွာ့ကို ဖှုတခွငှတွာ ကှာပှီ . . ကိုငရွာ့ ကို ဘေးဖယွ ထားလို့မရဘူးလား . . မရဘူး . .မုတသွုနွ သူ့ကို ခေါလွာတာကမုတသွုနအွတှကွ ..ပိုကောငွးတာပေါ့ ..တခှားသူ ခေါလွာရငွ..မုတသွုနွ ကိုယွ့ကို ပုလှကေိုငပွေးတာတှေ သိသှားမှာပေါ့ မုတသွုနွ သညွ တကယတွမွး ဇောဇွောလွတွ ဆီကို မသှားဖှဈပါ . .။

ကိုငရွာ လဲ အဖှုတမွခံရပါ . .။ မုတသွုနွ သညွ စပှနဆွာ အနကွယလွကွှီး ကို ဖောဇွောလွတွ ခေါွ တောမွီ သူမ ကို ဒီလို တောငွးဆိုကှောငွး ..ငိုပှီး တိုငတွမွးလိုကသွညွ .။ ဦးဟိနွးဇံ က သူမ ကှောလေးကို ပှတရွငွး . . စိတမွပူနဲ့….. မုတသွုနွ..သမီးကို ဘယသွူမှ သမီး စိတမွပါဘဲ ..အနိုငကွငွှ့လို့မရဘူး . .လို့ ပှောပှီး . .သူ တာဝနယွူ လိုကွ ပှီ လို့ ပှောသညွ . .။ သူ ဘယလွို လုပလွိုကသွလဲတော့မသိ . .ဇောဇွောလွတွ ကို မုတသွုနွ လုံးဝ မတှေ့ရတော့ …။သူမကိုလဲ ဘယတွော့မှ မဆကသွှယလွာတော့ . .။ ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ ကို မေးကှညွ့တော့ …အနကွယလွကွှီး သညွ ဥပဒေ နဲ့ မကငွးတဲ့ သတတွာတို့ ရိုကတွာတို့ . .ဘယတွော့မှ မလုပတွတဘွူးတဲ့ ..။ ဇောဇွောလွတွ ခေါွ တောမွီ ကို နိုငငွံခှာ တိုငွးပှညတွခုခုမှာ အလုပွ ခိုငွးထားတာမှိုးဘဲ ဖှဈမှာပါ . .လို့ ရှငွးပှ သညွ .. ။

သိမွ့သိမွ့ . . ရှငွ . . လာအုံး . .ဇကကွှော နဲနဲဆှဲပေးပါအုံး . . ဟုတကွဲ့ . . သိမွ့သိမွ့သူ ခကှခွငွှးဘဲ အလုပလွုပနွရောက ထလာပှီး ဦးဟိနွးဇံ ကို ဇကကွှောဆှဲပေးသညွ ။ ဦးဟိနွးဇံ..ဒါကှောငွ့ဒီမိနွးကလေးကို..သဘောကတှာ..။သူတငပွေးလို့ သိမွ့သိမွ့သူ သညွ နံမညကွှီး မောလွဒယလွတွယောကွ ဖှဈလာခဲ့ပှီး ယခုဆိုရငသွူမ အသကနွဲနဲလေး ကှီးလာတော့ မောလွဒွယလွသွငတွနွးတှေ ဖှငွ့..ဆံပငနွဲ့ မိတကွပဆွိုငတွှေ ဖှငွ့ပှီး ..အရမွးခမွှးသာနပှေီ . .။ သို့ပမေဲ့. .သူခေါလွိုကရွငွ…ခကှခွငွှးပှေးလာပှီး ခိုငွးတာကို လုပွ သညွ . .။ သိမွ့သိမွ့သူ ကို သူဘဲသငွ့တောတွဲ့လူငယတွယောကနွဲ့ ..အိမထွောငခွပှေးခဲ့ သညွ ..။သိမွ့သိမွ့သူ နံမညကွှီးခါစကတော့ ဦးဟိနွးဇံနဲ့ ဖှဈခဲ့သညွ . .။ သိမွ့သိမွ့သူ ရဲ့ အပှိုစငပွနွး ကို ဦးဟိနွးဇံ ရခဲ့ သညွ .. ။ အိမထွောငကွပှှီးနောကမွှာတော့ ဦးဟိနွးဇံ သညွ အလုပခွိုငွးတာကလှဲပှီး သိမွ့သိမွ့သူ နဲ့ ဘာမှ မညိစှနွးတော့ ..။ သိမွ့သိမွ့သူရဲ့..ယောငွကြှား..ခငမွောငသွိနွးသညွ…..သူအားကိုးရတဲ့..တပညွ့တ ယောကွ ဖှဈလာခဲ့ သညွ ..။

အခု သိမွ့သိမွ့သူ ကို သူခေါပွှီး နှိပခွိုငွးသညွ . .။ နီးကပလွှလို့ သိမွ့သိမွ့သူ ရဲ့ကိုယကွ အကောငွးစား ရမှေေးနံ့ကို သူ ရနသညွေ .. ။ တိမွးမူးစရာ အနံ့ ဖှဈသညွ . .မသိမသာသိမွ့သိမွ့သူကို..အနီးကပကွှညွ့သညွ အငွး . .သိမွ့သိမွ့ တောတွောွ တောငွ့တငွးတုံးဘဲ .. ။ သိမွ့သိမွ့ . .ခငမွောငသွိနွးကော . . သူ ..ဘနကွောကမွှာလေ . .အနကွယလွဇွံ သိတယမွှတလွို့ . . အောွ..အေး..ဟုတသွားဘဲလေ . . သိမွ့သိမွ့ ရဲ့ စှငွ့ကားတဲ့ ဖငတွှကေ တပမွကစွရာ ကောငွးတုံးဘဲ . .။ တခှိနတွုံး က သူ ကောငွးကောငွး ကိုငခွဲ့နယခွဲ့တဲ့ ဖငတွှပေေါ့ .. ။သူ့ကို အနောကကွနနှေိပနွတေဲ့ သိမွ့သိမွ့သူကို သူ အရှေ့ကိုဆှဲယူကာ … ဖကလွိုကသွညွ . .။ ဘာလုပပွေးရမလဲဟငွ . .အနကွယလွ… သိမွ့သိမွ့ ကှညွ့ကောငွးလို့ ..လှတယွ . . ဘယနွရောက လှတာလဲဟငွ… အကုနလွုံးပေါ့ . . အနကွယွ လဲ ကှညွ့ကောငွးဆဲဘဲ ..အသကွ၅၀ ရှယနွဲ့ မတူဘူး .. ၄ဝလောကွ ထငရွတယွ . . အံမယွ. .သိမွ့သိမွ့က မှှောကနွပှနပွှေီ . .။

တကယွ..ဒါနဲ့ မုတသွုနွ ဆိုတဲ့ ကောငမွလေး . .အနကွယွ မကှိုကလွို့လား သူနဲ့ မအိပဖွှဈသေးဘူး မဟုတလွား . . အငွး ..သူက မဆိုးပါဘူး . .ဒါပမေဲ့ သိမွ့သိမွ့လို မဟုတဘွူး . .သိမွ့သိမွ့က အခုတောငွ မှငရွတာနဲ့ အနကွယွ စိတထွဲ ရငခွုနတွယွ . . အံမယွ. .အနကွယွ ကမှှောကပွှောနပှနပွှေီ.. . .ဘာစားခငှလွဲ..သိမွ့ကှှေးမယွ . . စားတော့မစားခငှဘွူး . .အဲ..ကှညွ့တော့ ကှညွ့ခငှသွလိုဘဲ . . ဘာကိုလဲ . . သိမွ့သိမွ့ ရဲ့ ဟောဒီ သိပတွောငွ့တဲ့ ဖငတွှကေိုပေါ့ . . ဦးဟိနွးဇံ က သိမွ့သိမွ့သူ ရဲ့ ဖငတွှကေို အသာ ပှတရွငွးပှောလိုကသွညွ .။ ရတာပေါ့ . .အနကွယွ့အတှကွ ဆို အဲနီးတိုငွးပါ . . သိမွ့သိမွ့သူကသူ့စားပှဲကှီးမှာလကထွောကပွှီးကိုယကွို..ညှှတကွုနွးလိုကပွှီးသူ မ ထမိနကွို ခါးအထိလှနတွငလွိုကွ သညွ ..။ပှီးတော့ ပငတွီအဖှူလေးကို ခှှတခွလှိုကသွညွ ။ အိုး . .လှလိုကတွဲ့ ဖငတွှေ . .။ တောငွ့တငွးဆဲဘဲ ..။ ဖငတွှကှေားက အဖုတကွှီးက မှောငွးလိုကကွှီး ပှူးထှကနွသညွေ . .။ သူ ကိုငပွှီ..။ ပထမ..ဖှေးဖှေးပှတတွာ..။နောကပွိုငွး ဆုတနွယသွညွ .. ။ အဖုတကွို လဲ ကိုငသွညွ ..။

လှလိုကတွာကှာ . . သိမွ့သိမွ့ မကှလွုံးတှေ စုံမှိတထွားသညွ ..။ ခငမွောငသွိနွးမရှိတော့ သိမွ့ ဆကဈွ မလုပတွာ ကှာပှီပေါ့နောွ . . အငွး …ကှာပှီ..သိမွ့ကိုရော ပှမလား . . ဘာကိုလဲ . . အနကွယွ့ လီးကို . .မတှေ့တာ နှဈတှေ နဲ့ ခှီနပှေီ . . ကှညွ့လေ . . သူ လုံခညှကွို ဖှခလှေိုကသွညွ . .။ တုတပွှီးရှညတွဲ့…အကှောတှထေောငထွနတေဲ့သူ့ငပဲကှီးက..တောငမွတနွသေ ညွ . .သိမွ့သိမွ့သူကသူ့ငပဲကှီးကို…သသခှေောခှာကှညွ့ပှီးသကပွှငွးခသှညွ ..။ သိမွ့လေ . .ဒါကှီးကို တကယစွှဲခဲ့တယသွိလား . .ခငမွောငသွိနွးဟာ နဲ့ တခှားစီဘဲ . . လာ . . သူ သူမကို ဆှဲကာ သူ့ရှေ့ ထိုငခွစှေ သညွ ..။သိမွ့သိမွ့သဘောပေါကသွညွ ..။သူ့လီးတုတကွှီးကို သိမွ့ငုံကာ စုတလွိုကသွညွ .. ။အား..ကောငွးလိုကတွာ သိမွ့ရယွ. …စုတွ..စုတွ..လှာလေးနဲ့ လုပပွေးပါအုံး . .။

ဒဈကှားထဲကို… လှာထိပနွဲ့ ထိုးပေးသညွ . .။သိမွ့သိမွ့သညွ ဦးဟိနွးဇံ သငပွေးခဲ့လို့ .. လီးအစုတတွောတွောကွှှမွး သညွ . .။ သိမွ့သိမွ့သူ သညွ စိတပွါလကပွါ ..အနကွယလွကွှီး လီးကို စုတပွေးနသညွေ ..။ ကောငွးလိုကတွာ သိမွ့သိမွ့ ရယွ . .. စုတနွတေုံး..သိမွ့သိမွ့ လကကွ ဦးဟိနွးဇံ ရဲ့ ဂှေးစိတှေ ကို ပှတပွေးနသညွေ .။အားရပါးရ စုတတွာကှောငွ့ တခကှတွခကွှ ပှှတွ ..ပှှတွ ဆိုပှီး အသံထှကထွှကလွာ သညွ . .။ ဦးဟိနွးဇံ ရဲ့ ရုံးခနွးကှီးသညွ တိတဆွိတနွသညွေ . . ။ တခကှတွခကွှ ..ဦးဟိနွးဇံရဲ့ အငွး..ဟငွးဟငွး . .လို့ ညညွးလိုကတွဲ့ အသံ ထှကလွာတတသွလို သိမွ့သိမွ့သူ ရဲ့ လီးစုတတွဲ့ ပှှတပွှကွ ..ဆိုတဲ့ အသံတှေ တခကှတွခကွှ ကှားရ သညွ ..။ အပှငဖွကမွှာ ထိုငတွဲ့ .. သူ့ ကိုယရွေးအတှငွးရေးမှူး လေးလေးနှယွ သညွ ဘော့ဈ ကို တံခါးအသာဟပှီး ခှောငွးကှညွ့လိုကသွညွ ။စောစောက ဘော့ဈအနားမှာ ကှနပွှူတာ တလုံး နဲ့ အလုပမွှားနတေဲ့ သိမွ့သိမွ့သူ သညွ သူမ ထိုငနွတေဲ့ စားပှဲမှာ ရှိမနတေော့။ အို..လေးလေးနှယွ တှေ့သှားသညွ ..။ အို . .သိမွ့သိမွ့နှယွ သညွ ဘော့ဈရှေ့မှာဒူးထောကထွိုငပွှီး ဘော့ဈလိငတွနွ ကို စုတပွေးနပေါလား . .။ ဘော့ဈ သညွ တခကှတွခကွှ ခေါငွးမော့ကာ ညညွးနသညွေ . .။

လေးလေးနှယွ . .သူမခှောငွးနတော ဘော့ဈတှေ့သှားရငလွဲ မလှယဘွူး .. ။ တောကွှာ အလုပထွုတပွဈနရငအွေခကွ . ဆိုပှီး ဆကွ မခှောငွးရဲတော့ .. ။ လေးလေးနှယွ . .စိတတွှတေော့ လာ နသညွေ. .။ ရှိနွးရှိနွးဖိနွးဖိနွး ဖှဈနသညွေ ။သူမလဲ သိမွ့သိမွ့သူ လို ဘော့ဈရဲ့ လိငတွနကွို စုတခွှငွ့ရရငွ ဘယလွောကမွှား ကောငွးမလဲ စိတထွဲ စဉွးစားနသညွေ . .။ မုတသွုနလွမငွး ရဲ့ နံမညဟွာ တစတစ နဲ့လူသိမှားလာသညွ ။ ဦးဟိနွးဇံပိုငွ ရုပရွှငထွုတလွုပရွေးကနပှေီး မုတသွုနလွမငွး ကို နံမညအွကှီးဆုံး မငွးသား တယောကစွီနဲ့ဗှီဒီယိုကား ၃ကား စရိုကသွညွ . .။ တကားကို နိုငငွံခှားမှာ ရိုကသွညွ . .။သူမှားထကွ ထူးခှားအောငွ . .ဒူဘိုငွး မှာ ရိုကသွညွ ..။ ဦးဟိနွးဇံ ရဲ့ စပှနဆွာ မို့ ..မုတသွနလွမငွး..နံမညွ တဟုနထွိုးကှီးမား လာပှီ …။ မုတသွုနလွမငွး . .နံမညကွှီးဗှီဒီယို မငွးသမီး ဖှဈလာသညွ ..။ ဝငငွှေ အရမွးမှငွ့တကလွာသညွ .. ။ မုတသွုနွ..တောငွးတဲ့ဈေးနဲ့..အလုအယကတွောငွးရိုကကွှတဲ့အထိ … ဖှဈလာသညွ .. ။ မုတသွုနွ သညွ ကိုငရွာ ကို သူမပါဝငတွဲ့ ဗှီဒီယိုကားတှေ မှာ..ဇာတပွို့အဖှဈ ပါဝငစွေ သညွ . .။ ကိုငရွာ လဲ အဆငပွှလော သညွ ။ ကိုငရွာသညွ အရငလွို ခပပွှညွ့ပှညွ့ မဟုတတွော့ .. ။

မုတသွုနကွှောငွ့ ..အလှဖနတွီးရှငွ ရိုလငမွောွ က ကိုငရွာကိုလဲ ထရိနနွာ ကောငွးကောငွးနဲ့ လေ့ကငွှ့ပေးခဲ့လို့ ကိုငရွာ့ ကိုယလွုံး သညွ တော့ပအွဆငွ့ ဖှဈနပှေီ . .။ မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ …အနကွယလွကွှီး ခေါခွိုငွးတယွ .. မရမွးကုနွး က အိမကွို လာခိုငွးတယွ . . . ဒေါသွိမွ့သိမွ့သူ လာပှောလို့ မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ ခကှခွငွှး ထ ပှေးရသညွ မရမွးကုနွးက ခှံကယှကွှီးထဲ အနကွယလွဇွံ သညွ မီးခိုးရောငွ ကှောကတွုံးမှား နဲ့ တထပတွိုကပွုလေး ဆောကထွားတာ မကှာသေး ..။ အနကွယလွဇွံ ရဲ့ တိုကတွှေ အိမတွှေ မှားစှာအနကွ နောကဆွုံး ဆောကတွဲ့ အသဈခပှခွှှတွ တိုကကွလေးပါဘဲ .. ။ တိုကကွလေး ရဲ့ အနောကဖွကမွှာ ရကေူးကနွ ပါ သညွ . .။ အနကွယလွဇွံသညရွကေူးကနမွှာ..ရမှနမွှေနကွူးလေ့ ရှိသလို . .သူ့အနီးမှာ ဘီကီနီ ဝတွ ကောငမွလေးတှေ လဲ အမှဲလို ရှိနတတွေ သညွ . .။ အခု မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ တို့အနကွယလွဇွံရဲ့ခှံထဲ ..ရောကသွှားသောအခါမှာ အနကွယလွဇွံ ရဲ့ ဘောဒွီဂတလွဲ ဖှဈ ဒရိုငဘွာလဲ ဖှဈသော ရဲမှငွ့ နဲ့ အရငဆွုံး တှေ့ကှရသညွ ..။ ရဲမှငွ့က သူတို့ ကို ခှံတံခါးဖှငွ့ပေးလို့ ဖှဈသညွ . .။ ဘော့ဈ . .ရကေူးကနဘွေးမှာ ရှိနတယွေ … အနကွယလွကွှီး သညွ ထုံးစံအတိုငွး အနှိပခွံနသညွေ .. ။

နှိပနွကှေ..သငဇွာတော့ မဟုတွ . .။ တခါမှမတှေ့ဘူးသေးသညွ့..အသဈတယောကွ . .အဝါရောငွ..တောကတွောကွ ဘီကီနီ တူးပိဈ နဲ့ . .။ အနကွယလွ..မုတသွုနလွမငွး နဲ့ ကိုငရွာ ရောကလွာပါတယွ . . အဝါရောငတွောကတွောကွ..ဘီကီနီ နဲ့ ကောငမွလေး က အနကွယလွဇွံ့ကို သတငွးပို့ သညွ ..။အနကွယလွဇွံ က မှောကအွိပနွသညွေ . ။ ကောငမွလေး က သူ့ ကှောပှငကွို တတောငွ နဲ့ ထောငွးပေးနသညွေ . .။ အနကွယလွဇွံ ..သမီးတို့ ကို ခေါတွယဆွိုလို့ . .ပှေးလာတာ . . ဦးဟိနွးဇံ ထထိုငွ သညွ . .။ အေး . .အနကွယလွ တိုတို နဲ့ လိုရငွးပှောမယွ . .အနကွယလွ ..မငွးတို့၂ယောကွ နဲ့ နိုငငွံခှား ခရီးထှကမွယွ . .ရှစိနိုငငွံ ခရီးပေါ့ . .အဲဒါ ပှငဆွငစွရာ ပှငထွားဖို့ပှောတာ . . ဟယွ. . ဟာ . . . မုတသွုနွ နဲ့ ကိုငရွာ ရှဈနိုငငွံခရီးမှာ အနကွယလွဇွံ နဲ့ ဘယလွိုတှေ ကှုံမလဲ..အနကွယလွဇွံ က သူတို့ ရဲ့ အပှိုစဈစဈ ..ပနွးပှငွ့ကလေးတှကေို ဒီတခှီတော့ ခှှလမလေေား .. ဆိုပှီး ရငခွုနနွကှေ လေ သညွ . . ပှီးပှီ . .။