News

အာသာမပြေ

သောတွာသညအွသကွ ၂၀ ကှောခွါစ အပှိုမလေးဖှဈပါသညွ။တကကြသိုလမွှ ဘှဲ့တခုရပှီး ကှနပွှူတာ စာရငွးကိုငွ အငွဂြလိပစွာ စသောသငတွနွးမှား စသညတွို့လိုကတွကနွသေောလွညွး အလုပတွခုမှဝငမွလုပသွေးပါ။ သောတွာ၏အိမမွှာအခမွှးသာကှီးထဲကမဟုတသွောလွညွး ခှို့ခှို့တဲ့တဲ့ထဲက မဟုတသွဖှင့သွောတွာအနဖှငေ့ွ အလောသုံးဆယအွလုပဝွငလွုပစွရာမလို သေးပါ ။ထို့အပှငအွသကွ ၂၀ ပှည့ပွှီးခါစဖှဈသဖှင့ွ သောတွာကငယသွေး သညလွေ။ ပှီးတော့ ထူးခှားတာတခုကအသကွ ၂၀ မပှည့မွီမိနွးကလမှေား ရညွးစားရနကှပှေီဖှဈသောယနေ့ခတွတှငေသွောတွာအနဖှငေ့ရွညွးစား မထားဘူးသေးပါ ။

ဤသို့ဆိုသဖှင့သွောတွာသညမွလှမပ၍ကှိုကသွူမရှိသော မိနွးကလေးတယောကမွဟုတပွါ။အသားသောတွာပှီးသင့တွင့သွောရုပရွညွ ရှိပါသညွ။မကှနွှာကအှနညွးငယကွှမွးသလိုရှိသောလွညွး နှဈလိုဘှယွ ရှိပါသညွ။ခစှစွရာမကှနွှာပိုငရွှငလွေးဖှဈပါသညွ။ သောတွာ၏ထူးခှားခကှကွတော့တောင့တွငွးကစှလွဈသောကိုယလွုံးအလှပိုငွ ရှငကွလေးဖှဈနခှငွေးပငဖွှဈပါသညွ။အရပွ ၅ ပေ ၃ လကမွ ရှိသဖှင့ွ စံခှိနမွှီသောအရပအွမောငွးပိုငရွှငကွလေးဖှဈပါသညွ။ထို့အပှငသွောတွာက ပုံမှနလွိုလို Gym ကစားလေ့ရှိသဖှင့ကွိုယလွုံးကိုယပွေါကကွလေး ကပိုမိုအခှိုးကလှှပ၍နလသညွေေ။ ရငွ ၃၀ ခါး ၂၅ တငွ ၃၅ရှိသဖှင့သွောတွာကိုယလွုံးမှာစံခှိနမွှီကိုယလွုံးကိုယပွေါကကွလေးဖှဈပါသညွ။

ထို့အပှငွ ကိုယလွုံးကိုယပွေါကကွအရမွးကှီး ကှီး ထှားကာအကိတကွှီးမဟုတဘွဲတောင့တွငွးပှပှဈသေူကလေးဖှဈပါ သညွ ။မို့မောကသွောရငအွစုံမှာအကှီးစားကှီးမဟုတသွောလွညွး သူ့အရှယအွစားနှင့သွူကှည့ကွောငွးပါသညွ။၂၄ လကမွခါးကလေးသညသွေးကငှနွပှေီး ၃၅ လကမွတငွးပါးအစုံမှာကားတကမွို့မောကွ နပှေီးအခှိုးအစားကနှလှသောကှောင့ွ သူမလမွးလှှောကလွငှမွကှည့ွ မိသောယောကကွှားရှိလိမ့မွညမွထငပွါ။ထို့အပှငတွငပွါးအစုံမှာ ခပအွိအိမဟုတမွူဘဲတငွးရငွးမို့မောကကွာဘေးသို့လညွးကားထှကနွေ သညဖွှဈသဖှင့ွ ဘတဈွကားလူကှပသွောအခါ ကှီးကှီးငယငွယပွုရိသ ယောကကွှားတို့၏ဖိကပတွိုးကှိတပွှတသွပခွှငွးကိုသောတွာခမှာမနညွး လှတအွောငရွှောငရွလသညွေ။

တခါတလလေူသိပကွှပသွဖှင့လွှတအွောငမွရှောငသွာသောအခါမှား တှငပွှည့တွငွးမို့မောကသွောတငပွါးနှဈခုကှားသို့မာတောငနွသေော ယောကကွှားသားတို့၏ပဈစညွးပူပုနှေးနှေးကှီးဖှင့အွတငွးထောကထွား သညကွိုအပှိုစငကွလေးသာဖှဈသောသောတွာမှာရငတွလှပလွှပခွုံလကွှ စိတအွတှငွးမှတမှိုးတမညဖွှဈလာတတလွသညွေ။ထိုအခါမှိုးတှငွ သောတွာ၏အမှိုးသမီးအငွဂြါလေးအတှငွးမှတစဈစဈဖှင့ယွားယံလာတတလွေ သညွ။သို့သောအွပှိုမလေးသောတွာမှာဒီထကလွှနကွှူးသောအခှအနေေ မရောကခွငအွတငွးတှနွးထိုးဖယရွှားမှဲဖှဈလသညွေ။ အမှဲလိုလိုလေ့ကငှ့ကွစားထားသညဖွှဈသဖှင့ွ မိမိ၏ကိုယလွုံးအခှိုး အဆဈကနှမှုကိုသောတွာ ဂုဏယွူဝင့ကွှှားစှာသိရှိပါသညွ။ထို့ကှောင့ကွှီး ကှီးငယငွယယွောကကွှားသားတို့၏သူမကိုခဉွှးကပတွိုးထောကမွှု အားအပှဈမတငရွကပွါ။

သို့သောသွူမတငပွါးကှားသို့လာထောကသွူ မှားထဲတှငအွဖအရှယွေ အဘအရှယမွှားပါလာသညကွိုတော့အံ့သှမိ လသညွေ။ တကယတွော့သောတွာသညရွညွးစားမထားဘူးသဖှင့ယွောကကွှားသားတို့ နှင့မွနီးစပခွဲ့သောလွညွးသဘာဝအရ ဖိုမထိကပနွီးစပမွှုကိုသာယာ ပါသညွ။စိတလွညွးဝငစွားပါသညွ။ထို့အပှငွ ၂၁ ရာစု၏သမီးပှိုဖှဈ သည့အွလှှောကဖွိုမဆကဆွံသညမွှားကို ဖုနွး video မှတဆင့ကွှား မှငသွိရှိနပှေီးဖှဈသလို စိတဝွငစွားတပမွကမွှုလညွးရှိပါသညွ။ထို့ အပှငကွှားမလိငဆွကဆွံမှုအသားပေးဇတလွမွးမှားကိုဖတရွှုရနလွညွး ဝါသနာပါပါသညွ။ သောတွာအနဖှငေ့အွသကွ၁၃ နှဈကှောွ ရာသီပေါအွပှီးသှေးသားပှောငွးလဲ လာသညမွှစ၍ဆန့ကွငှဘွကလွိငတွို့အပေါသွဘာဝအရစိတဝွငစွား လာသညဖွှဈပါသညွ။

အထူးသဖှင့အွသကွ ၁၆ နှဈကှောပွှီးနောကပွိုငွး ဖိုမကိဈစမှားအပေါပွိုမိုတပမွကလွာပှီးတှေ့ထိလိုစိတမွှားလညွးပိုမိုပှငွး ထနခွဲ့ဘူးပါသညွ။သို့သောသွောတွာအနဖှငေ့ွ အပှာvideo မှားကှည့ရွှု ခှငွးနှင့အွပှာစာအုပမွှားဖတရွှုခှငွးဖှင့မွိမိဘာသာမိမိစောကပွတကွလေးကိုပှတသွပအွာသာဖှတတသွေညမွှလှဲ၍ကနှထွိတှေ့မှုမရှိခဲ့ပါ။ထို့ ကှောင့ဘွာကှောင့မွှနွးသောတွာကိုယသွောတွာပငမွသိပါ ရညွးစားမထားဖှဈခဲ့ပါ။သောတွာဘာသာကိုငတွှယပွှတသွပရွငွးဖှင့သွာအသကွ ၂၀ ကှောစွပှုလာပပှေီ။ အသကွ ၂၀ စှနွးစှနွးအထိသောတွာမှာဆန့ကွငှဘွကလွိငနွှင့အွထိအတှေ့ဆို ၍ဘတဈွပေါတွှငတွိုးရငွးဝှေ့ရငွးအထောကခွံရသညနွှင့ွ စတိတရွှိုးမှား တှငလွညွးမိမိတငပွါးကှားကိုနောကမွှလာအထောကခွံရသညမွှလှဲ၍ တခှားနီးစပမွှုမရှိသေးပါ။

သို့သောွ – တနေ့တှငတွော့ ထိုတနေ့ကတော့သောတွာ သငတွနွးတကပွှီးမှို့ထဲကပှနလွာစဉဖွှဈသညွ။ ရုံးဆငွးကှောငွးဆငွးခှိနဖွှဈသဖှင့ွ ဘတဈွကားမှားကကှပလွှသညွ။ ထိုအထဲမိုးကလညွးရှာခလှိုကသွဖှင့ွ ဘတဈွကားတစီးထိုးဆိုကလွာသညနွှင့အွတငွးလုယကတွကကွှရသညွ။သောတွာလညွးဆောငွးလကစွထီး ကလေးကိုပိတခွါပှည့ကွပှနွသေောဘတဈွကားပေါသွို့တိုးတကလွိုကွ သညွ။ဘတဈွကားပေါရွောကသွညနွှင့ွ အတငွးတိုးဝှေ့နသေောလူမှား ဖှင့ကွှပညွပကွာကားအလယသွို့ရှေ့ပါသှားသညွ။ ကှော့ရှငွးကစှလွဈနသေောကိုယလွုံးအလှကှောင့သွောတွာနှင့တွိုးဝှေ့ထိတှေ့ မိသူယောကကွှားသားမှား၏သှေးကိုပူနှေးစသညွေ။သောတွာသညွ အတငွး တိုးကပဖွိထောကလွာသညမွှားကိုရှောငရွှားရငွးနောကဆွုံးသို့ခှောငွ တခှောငတွှငပွိတမွိသှားသညွ။

ဦးလေးအရှယလွူကှီးတယကွကေ သောတွာ၏တငွးကားမို့မောကနွသေောတငအွစုံကိုမာကှောနသေောပူပူ နှေးနှေးသူ့ပဈစညွးကှီးဖှင့ဖွိကပထွောကထွားသညွ။ကားလှုပနွသညွေ နှင့အွမှှထိုမာတောငနွသေောသူ့ဟာကှီးကလုံးဝနွးသောသောတွာတငသွား နှဈလုံးအကှားအကှဲကှားကလေးကိုမိမိရရဖိကပမွိသှားသညွ။သောတွာသညွ ရှကရွှံ့စှာတိမွးရှောငဘွို့ကှိုးစားသောဘွညွးရုနမွးရဖှဈနသညွေ။သောတွာမှာ ရှကရွှ့စိတကွတဖကကွကှီးစိုးနစဉမွှောပငသွာယာစိတကွလေးကလညွးတဖကကွလူးလှန့တွိုးထှကလွာသညွ။အပှိုစငကွလေးသောတွာခမှာ အတငွးဖိကပထွောကထွားသညိကိုခံစားရငွးသာယာသညထွကသွာ ယာလာမိသညွ။သောတွာပိပိလေးအတှငွးမှယားယံလာသလိုလိုဖှဈလာ သညွ။

ထိုစဉမွှာပငအွကှေ့တခုကိုကှေ့လိုကရွသဖှင့ကွားစောငွးသှား၍လူအမှားဖရိုဖရဲဖှဈသှားခိုကနွောကမွှသောတွာဖငကွိုထောကထွားသောဦးလေးကှီး ကိုတှနွးဖယလွကှလွူငယတွယောကအွစားဝငလွာသညွ။သူကသောတွာကို မထောကပွါ။ကှံ့ခိုငသွောသူ့ခနဓြာကိုယဖွှင့သွောတွာကိုယလွုံးလေးကိုကာကှယွ ပေးထားသညွ။သောတွာလှည့ကွှည့လွိုကတွော့ ၅ပေ ၈လကမွခန့ရွှိမညဖွှဈ သောသူ့အရပကွသောတွာကိုမိုးထားသညွ။အသကွ ၂၈ ၂၉ခန့ရွှိမညဖွှဈပှီး ခနဓြာကိုယကွစှလွဈတောင့တွငွးသညွ။နှုတခွမွးမှှေးမုတဆွပမွှှေးမှား ခပရွေးရေးဖှင့ထွူထဲသောမကှခွုံးမှှေးမှားအောကမွှမကှလွုံးအစုံသညွ ကှညလွငတွောကပွနသညွေ။ရုပအွခှောကှီးမဟုတသွောလွညွးပှပှဈေ သောရုပရွညရွှိပါသညွ။

သောတွာလှည့ကွှည့လွိုကတွော့သူကနခမွးလေးတှန့ရွုံပှုံးပှသညွ။သောတွာသညွ သူ့အပှုံးကှောင့ရွငတွဒိနွးဒိနွးခုံသှားကာကမနွးကတနွးပှနလွှည့လွိုကွ သညွ။မလှည့မွီသောတွာသူ့ကိုခပယွောငယွောငပွှုံးပှခဲ့မိသညလွားတော့ သောတွာဘာသာမသခှောမိ။သခှောသညကွတော့သောတွာကိုယလွုံးလေးသညွ သူ့ရငခွှငထွဲရောကနွသညဘွေဲဖှဈသညွ။သူသောတွာကိုဘာမှမဖှယမွရာမလုပပွါ။သို့သောနွှဈယောကသွားမှာပူးကပထွိတှေ့ပှတတွိုကမွိနသညွေ။ ကားလှုပလွိုကတွိုငွးတငှိမ့ငွှိမ့ပွှတတွိုကနွလသညွေေ။သောတွာကိူသူ ထောကမွထားပါ။သို့သောမွလှှဲမရှောငသွာပူးကပနွသေောသောတွာ၏တငပွါး နှင့သွူ၏ဆီးစပအွကှားအောကမွှပုနှေးနှေးအရာကှီးကတော့တောငထွ နကှေောငွးတခကှတွခကှပွှတသွပမွိသဖှင့သွောတွာသိနပေါသညွ။

သူကသောတွာ ကိုမဖိထောကမွိစရနသွေူ့ကိုယကွိုတအားစောငွးထားသောလွညွးတခကှတွခကှကွားလှုပလွိုကလွငှသွူ့ဟာကှီးကသောတွာတငပွါးအကှားအံဝငွ ဂှငကွထှောကလွာလသညွေ။သူ့ဆီမှပှံ့လှင့လွာသောယောကကွှားရနံ့ နှင့ွ သူ၏ပူနှေးသောအထိအတှေ့မှားအကှားသောတွာအသကရွှုကှပလွာသညွ ရငကွလညွးတလှပလွှပခွုနနွသညွေ။အပှိုမလေးသောတွာ၏ခနဓြာကိုယအွတှငွးပူနှေးသောသှေးမှားလငှမွှနစွှာစီးဆငွးလပှေီ။ ဤသို့ဖှင့သွောတွာဆငွးရမဲ့မှတတွိုငရွောကတွော့သောတွာကလူးလှန့တွိုးထှကရွနဟွနပွှငလွိုကစွဉသွူကရှေ့မှတိုးဝှေ့လမွးရှငွးပေးရငွးဆငွးလိုကသွညွ။ သူ့နောကမွှသောတွာလိုကဆွငွးလိုကသွညွ။အောကရွောကတွော့သောတွာကိုပှုံး စစကှည့ရွငွး ” ဒီလမွးထဲမှာနတောလား”ဟုမေးသညွ။

သောတွာလညွးယောငတွိယောငကွနွးခေါငွးညိမ့ပွှကာမပှင့တွပှင့ပွှုံးပှရငွး လမွးထဲသို့မပှေးရုံတမယလွှှောကလွာခဲ့သညွ။ တိုတိုဆိုရလငှတွော့နောကပွိုငွးသောတွာအပှငထွှကတွိုငွးသူနှင့အွသှားသို့ မဟုတအွပှနွ ဘတဈွကားမှတတွိုငတွှငဆွုံကှသလိုဘတဈွကားပေါွ တှငလွညွးဆုံကှသညွ။နောကတွော့သူသညသွောတွာထှကခွှိနဝွငခွှိနမွှားကို မှတသွားခါသောတွာနှင့မွကှုံ ကှုံအောငကွှိုးစားသညွ။တဖှေးဖှေးနှင့မွကှမွှနွး တနွးရငွးနှီးလာကှပှီးမေးထူးခေါပွှောစကားပှောဖှဈလာခဲ့သညွ။သူ့နာမညကွကိုထှေးဖှဈကာ BE ဖှင့ဘွှဲ့ရပှီးဆောကလွုပရွေးကုမပြဏီတခု တှငအွလုပဝွငလွုပနွသညဟွေုသိရသညွ ။ထို့နောကတွှငတွော့သူနှင့ွ အတူကောဖွီဆိုငထွိုငွ ဆီခကှအွတူစားစသညဖွှငွု ရငွးနှီးမှုတိုးတကလွာခဲ့လသညွေ။

သောတွာကိုသငတွနွးအသှားအပှနလွိုကပွို့လာကှိုသညွ။ဘတဈွကားလူကှပလွငှသွူ့ရငခွှငကွှားတှငသွောတွာလုံခှုံပါသညွ။သို့သောွ သူကလညွးနောကကွသောတွာကိုသူဟာကှီးဖှင့ဖွိကပထွောကထွားတတွ သညွ ။သောတွာကလညွးအလိုကသွင့အွံဝငဂွှငကွဖှှဈအောငသွူ့ရငခွှငထွဲ မှာနရငွေးသူထောကပွေးသညကွိုလိုလိုလားလားလကခွံမိသညွ။သူ နှင့တွှေ့ပှီးနောကမွှာသောတွာမှာအတှငွးခံထဲတှငွ ပကခွံထားရသညွ။ အဘယ့ကွှောင့ဆွိုသောဘွတဈွကားပေါတွှငသွူရငခွှငအွတှငွးသူထောကပွေးတာခံရငွးတငှိမ့ငွှိမ့ဖွှင့သွောတွာဟာလေးကအရညလွေးမှား တစိမ့စွိမ့ဖွှင့ွ ရှှဲနအေောငယွိုစီးကသှောကှောင့ဖွှဈလသညွေ။ သို့သောဘွတိဈကားပေါကွဆငွးလငှတွော့နှဈယောကစွလုံးဘာမှမဖှဈခဲ့သလိုပှံမှနဆွကဆွံကှပှနသွညွ။

ဤသို့ဖှင့သွုံးလေးလခန့ကွှာမှ သောတွာကိုသူ့ရညွးစားစကားပှောလသညွေ။ပှောတာကလညွးလူကှပသွည့ွ ဘတဈွကားပေါတွှငသွောတွာကိုတိုးကပထွောကထွားရငွးခေါငွးငုံ့၍ သောတွာနာ နားကပွ၍ပှောခှငွးဖှဈလေ၏။ ထိုနေ့ကသောတွာတို့ပှနတွော့ ထုံးစံအတိုငွးဘတဈွကားကလူကှပနွသညွေ ။ ကားပေါသွို့တိုးဝှေ့တကပွှီးခှောငတွခှောငမွှာသောတွာရပလွိုကတွော့ကိုထှေး ကခါတိုငွးလိုပငသွောတွာနောကကွကပရွပလွိုကသွညွ။သောတွာ၏တငွးကားကစွှ လဈသောတငပွါးမှားကိုနောကမွှကိုထှေးကဖိကပထွားသညွ ။အခှိနတွို အတှငွးမှာပငကွိုထှေးပဈစညွးကှီးကသိသိသာသာတငွးမာထောငမွတလွာကာသောတွာ၏ဖငနွှဈလုံးကှားသို့အံဝငဂွှငကွထှောကမွိသှားသညွ။

သောတွာ ကခပတွညတွညပွငမွတတွပရွပနွသေောလွညွးတငပွါးကိုမူမသိမသာ လေးနောကသွို့ပဈပေးထားသညွ။ထို့ကှောင့နွောကမွှထောကထွား သောကိုထှေးလီးကှီးသညသွောတွာဖငနွှဈလုံးကှားမှတိုးဝငကွာသောတွာစောကဖွုတကွလေးကိုမထိတထိပှတသွပနွသညွေ။ပုဆိုး စကပနွှင့အွတှငွးခံ ဘောငွးဘီမှားအထပထွပခွံထားသောလွညွးကိုထှေးပဈစညွးကှီးက သောတွာဟာလေးကိုထိမိနသညဆွေိုသောအသိကသောတွာကိုယတွှငွးကသှေး သားလှည့ပွတမွှုကိုမှနဆွနလွာစသညွေ။ကားကတလှုပလွှုပမွောငွးနေ စဉမွှာပငကွိုထှေးလီးကှီးကသောတွာဖငကွှားကိုကပညွှောင့ပွေးနသလေိုဖှဈ နသညွေ။သောတွာမှာသှေးသာမှားပူနှေးဆူပှကလွာပှီးမကှနွှာလေးပငခွပရွဲရဲ ဖှဈခငှလွာသညွ။

စောကပွတကွလေးကလညွးစောကရွညမွှားယိုစိမ့ွ ထှကလွာကာအတှငွးခံပငတွီအောကမွှခံထားသော ပကကွလေးကိုရှှဲ နဈသှားစသညွေ။သောတွာကလညွးလကကွိုငတွနွးကိုကစှကွစှပွါအောငဆွုပွ ထားပှီးတငပွါးကိုတတနွိုငသွမှှကော့ကာနောကမွှထောကထွားသော ကိုထှေး၏ပေါငခွနှဂွှငအွတှငွးသို့ဖိကပပွေးထားသညွ။ “အို ကိုထှေးရယွ ” ထိုအခှိနမွှာပငကွိုထှေးသောတွာကိုရညွးစားစကားပှောလိုကခွငွှးဖှဈသညွ။ ကိုထှေးသညသွူ၏ခေါငွးကိုငုံ့ပှီးသောတွာ၏နားရှကနွားကပခွါလသေံကလေး ဖှင့ပွှောလိုကခွှငွးဖှဈလသညွေ။ “သောတွာကို ကိုခစှတွယကွှာ” သောတွာသညနွောကကွအထောကခွံရငွးနား နားကပပွှောလိုကသွောကိုထှေး ၏ရညွးစားစကားကှောင့တွုနယွငဖွိုလှိုကသွှားသညွ။သို့သောဒွီအခှအနရေေောကနွမှတေော့ဘာမှထှထှထေေူးထူးငှငွးစရာမရှိပါ။

ထို့ကှောင့သွောတွာသညဆွငွးရမည့မွှတတွိုငမွရောကမွီ၂ မှတတွိုငခွန့အွလို တှငကွိုထှေးလကကွိုဆှဲ၍ိံဆငွးလိုကပွှီး သူတို့ထိုငနွကှကေောဖွီဆိုငွ ကလေးထဲဝငလွိုကသွညွ။လူသူကှဲပါးနသေောကောထွီဆိုငွ၏ထောင့ွ ကှောမှီမှင့မွှင့မွှားကှယထွားသဖှင့အွလှယတွကူမမှငနွိုငသွောဆိုဖာ တနွးကလေးဝယနွှဈယောကသွားဘေးခငွှးယှဉထွိုငလွိုကပွှီးကောဖွီ နှဈခှကမွှာလိုကသွညွ။ထိုငပွှီးနောကကွိုထှေးကသောတွာကိုပုခုံးမှသိုငွးဖကွ လိုကသွညွ။ “သောတွာ ကိုယ့ကွိုခစှတွယမွဟုတလွား” သောတွာသညတွကိုယလွုံးပှော့အိပနွးလစှှာကိုထှေး၏ရငခွှငထွဲသို့တိုးဝငရွငွး ခေါငွးလေးကိုညိမ့ပွှလိုကလွသညွေ။

သောတွာတကိုယလွုံးတှငွ ရမမြကနွှင့အွခစှတွို့ရောထှေးကာသှေးသားတို့ဆူပှကစွီးဆငွးနလပှေေီ ။ သောတွာနှင့ကွိုတို့ခစှသွူဖှဈသှားကှပှီးနောကရွကတွှငပွငပွိတရွကဖွှဈသဖှင့ွ သောတွာကို Gym မှလာကှိုပှီးရုပရွှငအွတူသှားကှည့ကွှလသညွေ။Shopping mall တခုရှိမီနီရုပရွှငရွုံကလေးတှငနွှဈယောကတွှဲ ခုံဝယပွှီးကှည့ရွှုကှလသညွေ ။ရုပရွှငပွှသောအခါ ထိုနှဈယောကတွှဲခုံ မှာအတောအွတနလွှတလွပပွှီး လုပခွငှတွာမှနတွာတောတွောမွှားမှား လုပနွိုငကွှောငွးထိုနေ့မှသိရှိရလသညွေ။ထိုနေ့ကဘယယွောကကွှားမှ ထိပါးခှငွးမခံရသေားသောသောတွာ၏အပှိုစငနွို့နှဈလုံးမှာကိုထှေး၏ပယပွယွ နယနွယကွိုငတွှယခွှငွးကိုခံရလသညွေ။ရငသွားအတှငွးမှုပဝွငနွသညေ့သွောတွာ၏နို့သီးခေါငွးကလေးမှာကိုထှေး၏နှိုးဆှပှတသွပမွှုကှောင့ွ ခေါငွးထောငထွှကလွာခှပှေီ ။

ထို့အပှငယွငဖွိုပငမွသနွးဘူးသေးသော သောတွာ၏အပှိုစငစွောကပွတကွလေးမှလညးပထမဆုံးအကှိမဆွန့ကွငှဘွကလွိငွ၏ပှတသွပနွှိုးဆှမှုကိုခံရလသညွေ။ထိုနေ့ကသောတွာသညဒွူးဖုံး စကပကွလေးကိုဝတလွာမိသဖှင့ကွို စကပအွောကမွှလကလွှှိုနှိုကွ ပေးသောအခါ ပထမပိုငွးတှငရွှကကွှောကစွှာဒူးမှားစေ့ကပလွာသောွ လညွး သောတွာ၏ပေါငအွတှငွးသားမှားကိုပှတသွပပွေးနသေောအခါသောတွာ ကိုယတွိုငပွငမွသိလိုကဘွဲပေါငမွှားကိုကားပေးမိလသညွေ။ကို ကသောတွာ ပိပလွေးကိုပငတွီပေါမွှပှတသွပဆွုပနွယပွေးသောအခါသောတွာခမှာသတိ လကလွှတခွမနွးဖှဈရရှာလသညွေ။ကို ကတဆင့တွကွ၍ပငတွီဂှကှား မှလကခွှောငွးလေးမှားထိုးသှငွး၍သောတွာ၏စောကပွတနွခမွးသားမှားကို ဖိ၍ပှတပွေးလိုကသွောအခါ သောတွာမှာနခမွးလေးမှားကိုကွ၍တိုးတိုးလေး ကှိတငွှီးမိရှာလသညွေ။

“အင့ွ ဟင့ွ အဟင့ွ ကိုရယွ ဟင့ွ ဟင့ွ” သောတွာသညအွရှယရွောကပွှီးနောကဟွိုကားသညကွားကှည့ွ ဟိုစာသညစွာ ဖတပွှီးကိုယ့ဘွာသာမကှာခဏအာသာဖှဘေူးသောလွညွးယခုကဲ့သို့ ဆန့ကွငှဘွကလွိငွ၏ထိတှေ့ပှတသွပမွှုကအဆရာထောငအွရသာရှိလှ သညဟွုထငမွှတမွိလသညွေ။ သောတွာမှာအတှေ့တှငမွိနွးမောယဈမူးရငွးမှသတိထားမိသောအခါ ဘောငွးဘီဇဈဖှုတွ၍အပှငသွို့ထုတထွားသောကိုထှေး၏လီးထှားထှားကှီးကို အတငွးဖှဈညှဈဆုပကွိုငထွားမိကှောငွးတှေ့ရလသညွေ။ဤသို့ဖှင့ွ သောတွာမှာနို့သီးခေါငွးလေးမှားကိုမထိတထိတို့ထိခှငွးခံရပှီးစောကပွတကွို လညွးပှတနွှိုကပွေးခှငွးခံရသောကှောင့ဖွငကွလေးကှှကာစောကရွညွ ပစှပွစှကွလေးမှားပနွးထုတွ၍တိုးတိုးလေးညီးတှားကာပှီးဆုံးခှငွးသို့ ရောကသွှားရရှာလသညွေ။

ထို့အတူမရှေးမနှောငွးမှာပငသွောတွာကိုငတွှယွ ပှတသွပပွေးနသေောကို့လီးကှီးမှာဆတငွငဆွတိငငဖွှဈကာခေါငွး တဆတဆွတဖွှင့လွီးရညပွူပူမှားပနွးထုတလွိုကသွညကွိုလကတွှငလွာစိုစှတမွှုကှောင့သွိလိုကရွလသညွေ။ ထိုနေ့ကသောတွာရောကိုပါသမီးရညွးစားသဘာဝခစှစွကားမှားပှောလိုကရွခှငွးမရှိဘဲအတှေ့အထိတှငနွဈမှောကာနှဈဦးစလုံးကှနပပွှေီးဆုံးခှငွး ကိုခံစားခဲ့ရလသညွေ။ နောကတွကှိမတွှငတွော့ ပိုမိုလှတလွပအွကဲပိုနိုငသွော 3D ရုပရွှငရွုံ တရုံတှငခွှိနွးတှေ့ရငွးပိုမိုသောကာမအရသာကိုခံစားရယူကှလသညွေ။l နောကတွခါသောတွာ ကိုထှေးနှင့ခွှိနွးတှေ့ဖှဈတာကတော့ 3D ရုပရွှငရွုံတှငွ ဖှဈသညွ။အရငကွ 3D ရုပရွှငရွုံနှင့ပွတသွကွ၍သောတွာသိပမွသိပါ။

တကယွ တော့3Dရုပရွှငရွုံသညအွတောလွှတလွပပွါသညွ။လှတလွှတလွပလွပွ ကိုငတွှယပွှတသွပနွမွးရှုံ့ခှငွးပှုနိုငပွါသညွ ။အနညွးငယရွဲတငွးပါက လညွးကပသွီးကပသွပွ လိငဆွကဆွံခှငွးပှုနိုငပွါသညွ။သို့သောထွိုနေ့ ကသောတွာတို့အလှနအွကှှံမဖှဈခဲ့ကှပါ။သောတွာက ကိုထှေးကိုသညလွိုရုပရွှငရွုံ တှဘယလွေိုသိတာလဲဟုမေးတော့ သူ့သူငယခွငွှးတှပှေောပှတာဟုဆိုပါသညွ။ ဒုတိယတခါ 3D ရုပရွှငရွုံတှငတွှေ့ကှတော့သူ၏ပှတသွပကွိုငတွှယမွှု မှားအကှားနဈမှောသှားပှီးသောတွာမှာကိုယတွုံးလုံးနီးပါးဖှဈသှားသလို အလှနအွကှှံဆကဆွံခှင့ပွှုမိတော့သလိုပငဖွှဈသှားသညွ။နောကမွှ ဤသို့အနညွးငယွ အောင့တွီးအောင့တွောငနွိုငလွှသောဤလိုနရောမှိုး တှငသွောတွာ၏အပှိုစငဘွဝကိုမပေးလိုသဖှင့ပွှနလွညထွိနွးသိမွးလိုကရွ သညွ။

တောငထွနသေောကိုထှေး၏လီးကှီးပှော့ကသှှားအောငတွော့ သောတွာဘဲစိတပွါလကပွါဂှငွးထုပေးလိုကသွညွ။ကိုထှေးကလညွးသောတွာကိုအဆုံးအစှနအွထိခံစားရောကရွှိအောငနွို့စို့ပေးရငသွောတွာဟာလေးကိုစုပွ ယကပွေးလိုကသွညမွဟုတပွါလား။ ထိုနေ့ကသောတွာအိမပွှနရွောကမွှစဉွးစားကှည့မွိတော့သောတွာသညသွူအပေါွ အထိအတှေ့သာယာမှုမှစတငပွှီးခစှမွိသှားပှီလား။ကိုထှေးကရော သောတွာအပေါသွှေးသားဆနဒြကိုအခှတညပွှေီးမှခစှလွာသညလွား။ သူတို့နှဈဦးတှငစွှဲလနွးတပမွကမွှုတဏှာပှီးမှအခစှလွာတာလလေား။ အခစှနွှင့တွဏှာစိတွ တဏှာစိတနွှင့အွခစွှ သောတွာမှာစဉွးစားရငွးနှင့ွ ခေါငွးပငမွူးလာသညွ။သို့သောကွိုထှေး၏ကိုငတွှယပွှတသွပပွေးမှုမှား အပေါသွာယာမိသညကွတော့အမှနပွငွ။ထပမွံလိုလားတောင့တွမိသညွ ကလညွးအမှနပွငဖွှဈလသညွေ။

ပှီးတော့သောတွာကိုယတွိုငကွလညွးသောတွာ၏ သှေးသားလိုအငဆွနဒြမှားပှည့ဝွကှနပသွှေားသလိုကိုထှေးကိုလညွး ကှနပပွှေပှေောကသွှားအောငဖွှည့ဆွညွးပေးလိုလာသညွ။ ဤသညကွိုပငအွခစှဟွုခေါသွလား။ တကယတွော့သင့တွင့သွောဝငငွှရှေိပှီးပညာတတတွဦးဖှဈသူကိုထှေး ကိုငှငွးစရာမရှိပါ။ပှီးတော့ကိုထှေးကအလားအလာရှိသောလူငယတွဦး ဖှဈသညွ။ ဤသို့ဖှင့သွောတွာနှင့ကွိုထှေးနှဈဘကလွူကှီးမှားကိုဖှင့ဟွပှောပှီးလကထွပွ ရနစွီစဉကွှသညွ။နယမွှာရှိသောကိုထှေး၏မိဘမှားကလညွးရနကွုနသွို့ ညအိပလွာ၍သောတွာနှင့တွှေ့သညွ။နှဈဘကစွလုံးဘာပှူနာမှမရှိသဖှင့ွ လကထွပရွနစွီစဉကွှသညွ။

နှဈဘကကွိုအသိပေးပှီးသည့နွောကနွေ့မှာ ပငွ ကိုထှေးကသောတွာကိုဟောတွယတွခုသို့ခေါသွှားသညွ။ မနကဆွယနွာ ရီကနညနလေေေးနာရီခန့အွထိသောတွာနှင့ကွိုထှေး လိငဆွကဆွံဖှဈသညွ။ လိုးဖှဈသညွ။တနကေုနတွနခမွေးလိုးဖှဈလသညွေ။ တကယတွော့သောတွာသညွဤကိဈစမှိုးကိုသိပပွှီးအယူမသညွးတတပွါ။လကွ ထပသွည့ညွမှအပှိုစငဘွဝကိုစှန့လွှှတမွညဟွုဆုံးဖှတထွားခှငွးမှိုးလညွးမရှိပါ။သငတွင့အွဆငပွှသေူနှင့ကွာမဆကဆွံလိုကမွညသွာဖှဈ သညွ။ သို့သောသွောတွာကို ကိုထှေးဟောတွယသွို့ခေါသွှားသည့နွေ့ကသောတွာရငခွုံပါ သညွ။သောတွာ၏အပှိုစငဘွဝကိုစှန့လွှှတရွမညဖွှဈသဖှင့ရွငခွုံခှငွးတော့ မဟုတကွှောငွးသောတွာဘာသာသိပါသညွ။မတှေ့ကှုံဘူးသေးသောအတှေ့ အကှုံသဈကိုတှေ့ကှုံရတော့မညဖွှဈသဖှင့ရွငခွုနခွှငွးသာဖှဈပါသညွ။

ထိုနေ့ကတော့သောတွာ ကိုထှေးခေါရွာနောကသွို့ကောကကွောကပွါအောငလွိုကသွှားမိသညွ။ကိုထှေးကသောတွာကိုမှနေီကုနွးရှိဟောတွယတွခုသို့ ခေါသွှားခှငွးဖှဈသညွ။တကကြစီဖှင့ဟွောတွယဝွငွးအတှငွးဝငသွှားတော့ Reception ကိုဖှတစွရာမလိုဘဲအခနွးတှငွးသို့တနွးရောကသွှား သညွ။ကိုထှေးတှငဒွီလိုအတှေ့အကှုံမှိုးရှိခဲ့ဘူးပှီးဒီဟောတွယသွို့ တခေါကမွကရောကဘွူးသညဟွုသောတွာစဉွးစားမိသောလွညွးဘာမှမပှော ဖှဈပါ။ယောကကွှားလေးတှငွဤလိုအတှေ့အကှုံမှိုးရှိထားသင့သွညဟွု သောတွာတှေးမိသညွ။ အခနွးတှငွးရောကတွော့ သောတွာရခှေိုးခနွးအတှငွးဝငပွှီးအဝတမွှားခှှတွ၍ သန့ရွှငွးရေးလုပသွညွ။ပှီးတော့ဟောတွယမွှပေးသောတဘကအွသောတွာ ကိုရငလွှားလကှပွှနထွှကလွာခဲ့သညွ။

ထိုအခှိနတွှငကွိုထှေးကလညွး အဝတအွစားအကုနလွုံးခှှတပွှီးဖှဈနပပှေေီ။ကိုထှေးပေါငကွှားမှလီး ကှီးကလညွးတောငထွနပှေီးတဆတဆွတတွုနနွသညွေ။တကယတွော့ဘာမှပငမွထိတှေ့ရသေးဘဲကိုထှေးလီးကှီးကတောငနွပေါ့လားဟု သောတွာတှေးမိသညွ။သို့သောသွောတွာလညွးဘာမှမဘာရသေးဘဲစောကပွတကွလေးစိုလာပပှေီ။ရခှေိုးခနွးအတှငွးမှထှကလွာသောသောတွာကို ကိုထှေးက လှမွးဖကလွိုကပွှီးတုနယွငနွသေောသောတွာနှုတခွမွးလေးမှားကိုစုပယွူ လိုကသွညွ။ “အှငွး ဟှနွး ဟငွး ဟငွး” သောတွာကလညွးကိုထှေးအနမွးမှားကိုပှနလွညတွုံ့ပှနနွစဉကွေိုထှကသေောတွာ ခါးမှတဘကကွိုခှှတခွလှိုကသွညွ။3D ရုပရွှငရွုံမှားအတှငွးကငှ့သွား ရခဲ့သောသောတွာသညကွိုထှေးနှုတခွမွးမှားကိုပှနလွညစွုပပွေးရငွးလကကွ တောငထွနသေောကိုထှေးလီးကှီးကိုခပတွငွးတငွးဆုပကွိုကပွေးလိုကွ သညွ။

ကိုထှေးကသောတွာလညတွိုငကွလေးကိုပှောငွး၍နမွးရငွးသောတွာကိုယွ လေးကိုကုတငပွေါသွို့တှနွးလှဲလိုကသွညိ။သောတွာလညွးကုတငပွေါသွို့အ လိုကသွင့ပွကလွကလွှနခွလှိုကပွှီးသဘာဝကလှုံ့ဆောပွေးသည့ွ အတိုငွးဒူးထောငွ၍ပေါငနွှဈဘကကွိုကားပေးလိုကမွိသညွ။ကိုထှေး သညကွားပေးထားသောပေါငနွှဈလုံးကှားတှငဒွူးထောကွ၍နရောယူ လိုကပွှီးကိုယကွိုကိုငွး၍သောတွာ၏တငွးမာကစှလွဈသောနို့တလုံးကိုငုံစုပွ လိုကသွညွ။ထို့နောကတွငွးမာတောငထွလကှအွပေါသွို့ကော့တကနွေ သောသောတွာနို့သီးခေါငွးလေးကိုနှုတခွမွးနှင့ဖွိကပလွှိမ့ပွေးလိုကပွှီးလှှာဖှား နှင့ထွိုးဆှပေးလိုကသွညွ။လကတွဘကကွတော့ကနှနွို့တဘကကွိုဆုပနွယပွေးရငွးနို့သီးခေါငွးကလေးကိုလကမွနှင့လွကညွိုးညှပလွကှပွှတွ လှိမ့ကွစားပေးလိုကသွညွ။

“အင့ွ အဟငွး ဟငွး အာ့ အကိုရယွ” သောတွာသညရွငကွလေးကိုကော့လကှညွီးညူလိုကရွငွးနို့ကိုငုံစုပနွသညေ့ွ ကိုထှေး၏ဦခေါငွးကိုဖကထွားမိသညွ။ကိုထှေး၏ဆံပငလွေးမှားကို လညွးအသာအယာထိုးဆှနမေိသညွ။ အပေါပွိုငွးမှနို့မှားကိုစုပယွူဖှဈညှဈပေးနစဉအွေောကပွိုငွးမှတောငထွနသေောကိုထှေး၏လီးကှီးသညသွောတွာစောကဖွုတကွလေးကိုဟိုထိုး သညထွိုးနှင့ပွှတသွပနွလသညွေေ။ထိုအခှိနတွှငသွောတွာစောကပွတကွလေး မှာစောကရွညမွှားစိုရုံမကဘဲအတောရွှှဲနဈလာခှပှေီ။ထို့အပှငသွောတွာ စောကပွတအွဝလေးမှာရှုံ့ပှရှုံ့ပှဖှဈနလသညွေေ။ကိုထှေးက သောတွာနို့ မှားမှပါးစပကွိုခှှတလွိုကပွှီးပကလွကဖွှဈနသေောသောတွာကိုယဘွေးတဘကစွီတှငလွကထွောကခွါခါးကိုကော့လကှလွီးကိုသောတွာဟာလေးထဲ ထည့ရွနကွှိုးစားနသညွေ။လကဖွှင့တွော့ကိုငမွထည့ခွှေ။

သောတွာသညွ စောကပွတတွှငမွထိတထိလာထောကနွသေောကိုထှေး၏လီးကှီး၏ လှုပရွှားမှုနှင့အွညီဖငလွေးကိုလှုပွ၍နရောပှငပွေးလိုကသွညတွှငကွို ထှေး၏လီးကှီးမှာသောတွာ၏စောကခွေါငွးဝတှငအွံဝငဂွှငကွတှေ့မိရကသွား ဖှဈသှားလသညွေ။ ” အို အကိုရယွ အင့ွ ဟင့ွ ဟင့ွ” သောတွာသညစွောကပွတအွဝတှငလွီးကှီးတေ့လကှဒွဈမှုပသွှားခှိနတွှငွ မကှုံဘူးသေးသညဖွှဈသဖှင့ပွှငွးပှသောသှေးသားဆနဒြနှင့အွတူနာမှား နာလမညလွေားဟူသောစိုးရိမစွိတကွလေးပေါလွာသဖှင့သွိပမွလှုပရွှား တော့ဘဲငှိမငွှိမကွလေးနပေေးလိုကသွညွ။ သောတွာကငှိမကွသှှားသောလွညွးကိုထှေးကမငှိမပွါ။ခါးကိုကော့၍သောတွာ စောကပွတအွခေါငွးအတှငွးသူ့လီးကိုတထဈခငွှးထိုးသှငွးနသညွေ။

သောတွာမှာရငတွဒိနွးဒိနွးခုနလွကှစွိုးရိမစွိတနွှင့အွတူ မကှုံဘူးသေးသော အထိအတှေ့အပေါသွာယာလာလသညွေ။ “အား ရှီး ကှှတွ ကှှတွ အား လာ့ လာ ဟင့ွ” သောတွာထငသွလိုသောတွာ၏အပှိုမှေးကို ကိုထှေးလီးကတိုးဝငလွာသောအခါနာ ကဉှလွှခှငွးမရှိလှပါ။စဈကနဲတခကှဖွှဈသှားပှီးကိုထှေ၏လီးကှီးသောတွာ စောကခွေါငွးအတှငွးတဆုံးဝငသွှားလသညွေ။ “အား အဟင့ွ ဟငွ အကိုရယွ” အခုတော့သောတွာသညကွိုထှေး၏ကှောပှငကွှီးကိုအတငွးဖကထွားပှီးဖငွ လေးကိုကော့၍ဆီးခုံခှငွးအတငွးကပပွေးထားမိလသညွေ။ထိုအခှိနွ တှငသွောတွာအစိုးရိမဆွုံးမှာကိုထှေ၏လီးကှီးသူမစောကခွေါငွးအတှငွးမှ ပှနထွှကသွှားမညကွိုပငဖွှဈလသညွေ။ကိုထှကလညွေးအလိုကသွိပါ သညွ။သောတွာ၏စောကခွေါငွးအတှငွးတဆုံးထိုးသှငွးထားသောသူ၏လီး ကှီးကိုပှနမွနှုတသွေးဘဲစိမပွေးထားသညွ။

သောတွာမှာကနှမွာသနစွှမွးပှီး သှေးသားဆူဖှိုးသောအရှယဖွှဈသဖှင့သွှေးသားမှားအပှငွးအထနွ လှုပရွှားကာ သူမစောကပွတအွတှငွးသားမှားကကိုထှေး၏လီးကှီးကို တငွးကှပစွှာစုပယွူထားလသညွေ။အထူးသဖှင့တွငပွါးသားမှားတောင့ွ တငွးကစှလွဈဖှံ့ဖှိုးသူဖှဈသဖှင့သွူမစောကကွှောမှားကသနမွာလှသညွ။ထို့ကှောင့ကွိုထှေးကိုအားရပါးရဖကတွှယလွကှလွီးကှီးကို စောကခွေါငွးအတှငွးသားမှားဖှင့တွငွးကှပစွှာဖှဈညှဈစုပယွူထားမိလေ သညွ။ သို့သောအွခှိနအွနညွးငယကွှာသညနွှင့ွ စောကပွတနွံရံမှားမှယားတကွ လာပှီးလီးဖှင့ပွှတသွပထွိုးသှငွးလိုးညှောင့မွှုကိုခံယူလိုသောသဘာဝ စိတကွှောင့လွီးကိုဖှဈညှဈထားသောစောကှောမှားလှော့ကသှှားလေ သညွ။

ထို့အပှငထွိုအခှိနတွှငသွောတွာစောကဖွုတကွလေးမှစောကရွညမွှား မှာလညွးအမှားအပှားစိမ့ထွှကလွာခှပှေီ။ ထိုအခါမှကိုထှေးသညသွောတွာ စောကခွေါငွးအတှငွးမှသူ့လီးကိုထုတွ၍စောကရွညမွှားရှှဲနဈနသေော သောတွာစောကပွတကွလေးကိုတစှပစွှပတွဖတဖွတဖွှင့ခွပမွှနမွှနလွိုးပေး လတေော့သညွ။ ” ပှှတွ စှပွ ပလပပွလပွ ဖတွ အား အင့ွ အီး အကိုရယွ ” သောတွာကလညွးအောကမွှဖငကွှီးကိုကော့ခါပင့ခွါ အပေးအယူညီစှာ အလိုးခံလိုကွ သနမွာသောစောကပွတအွတှငွးကှောမှားဖှင့လွိုးပေး နသေောလီးကှီးကိုဖှဈညှဈဆှဲစုပလွိုကဖွှင့တွကညွီလကညွီအလိုးခံနေ လသညွေ။ တိတဆွိတနွသေောဟောတွယခွနွးလေးအတှငွးဝယစွောကရွညပွှည့လွှံနသောသောတွာစောကဖွုတကွလေးအတှငွးသို့ကိုထှေး၏လီးအနှုတအွသှငွးသံမှား ဆီးခုံခှငွးရိုကခွတမွိသံမှား သောတွာ၏မခငှ့မွရဲငှီးတှားသံမှား ထှကပွေါနွလသညွေေ။

” ပှှတွ ဖတွ ဖတွ စှပွ ပလှတွ ပလပပွလပွ အား အင့ွ အီး ဟင့ွ ဟငွး” ဤသို့ဖှင့တွကညွီလကညွီလိုးကှရငွးအတနကွှာသောအခါ သောတွာစောကွ ခေါငွးအတှငွးသားမှား၏သနမွာသောဖှဈညှဈစုပယွူမှုဒဏကွိုမခံနိုငွ တော့ဘဲ ကိုထှေး၏လီးမှလီးရညမွှားသောတွာ၏စောကခွေါငွးအတှငွးသို့ ပနွးထည့လွိုကလွသညွေ။ သောတွာမှာကိုထှေး၏လီးမှဒလဟောပနွးထုတလွိုကသွောလီးရညပွူပူနှေးနှေး မှားစောကခွေါငွးနံရံကိုအပနွးခံလိုကရွသညနွှင့ဖွငကွှီးကိုကှှကာကှှ  ကာကှနပပွှေောရွှှငမွှုကာမပီတိကိုရရှိလိုကသွောလွညွး ကာမအရသာ ၏အထှတအွထိပွ ကိုတော့ရရှိခံစားလိုကခွှငွးမရှိပါခှေ။

ထို့ ကှောင့သွူမ၏ဖငကွှီးကိုကှှခါကှှခါအတငွးကော့ထိုးပူးကပပွါသောလွညွး အခုမှစအလိုးခံသောသူမအပေါကွိုထှေးကအထငသွေးမညွ ကိုစိုးရှံ့မိသောကှောင့ွ၎င်းငျးငြးငွး ကိုထှေး၏လီးကှီးမှာလီးရညပွနွးပှီးနောကွ ပှော့ကသှှားပှီဖှဈသဖှင့ွ၎င်းငျးငြးငွး အဆုံးစှနထွိမခံစားလိုကရွတော့ခှေ။ ထို့နောကကွိုထှေးလီးပှနတွောငလွာပှီးနောကတွကှော့ပှနလွိုးပေး သောအခါသောတွာ၏ကာမဒီရမှောလှော့ကနှပှနလွေသညွေ။တဖနလွိုးရငွး လိုးရငွးဖှင့သွောတွာ၏ကာမဆနဒြမှားပှငွးထနလွာပှီးစောကပွတအွတှငွး ကှောမှားဖှင့လွီးကိုစုပယွူပေးသောအခါတှငလွညွးကိုထှေးမှာလိုးနေ သညမွှာကှာပှီဖှဈသည့အွပှငသွောတွာစောကပွတွ၏ဖှဈညှဈမှုဒဏကွိုမခံနိုငွ ဘဲလီးရညမွှားပနွးထှကသွှားလသညွေ။

ထို့ကှောင့ပွှဲဦးထှကလွီးဖှင့စွစခှငွးအလိုးခံသောသောတွာအဖို့ကာမအရသာ အထှတအွထိပကွိုမခံစားလိုကရွဘဲ သှေးသားသာယာမှုကာမပီတိ လောကမွှှဖှင့သွာတငွးတိမခွဲ့ရလသညွေ။ မညသွို့ပငဖွှဈဖှဈနောကတွဈလအကှာတှငတွော့ သောတွာ ကိုထှေးနှင့လွကွ ထပဖွှဈခဲ့ပါသညွ။ သောတွာနှင့ကွိုထှေးတို့လကထွပပွှီးတော့ ကိုထှေးမိဘမှားဝယပွေးသော အလှှာမှင့ွ တိုကခွနွးကလေးတခုတှငနွသညွေ။မငွဂြလာဦးညကသိပွ မကယှဝွနွးလှသောထိုတိုကခွနွးလေးထဲတှငနွယမွှကိုထှေးမိဘမှား နှင့ဆွှမှေိုးသားခငွှးမှားရှိနသဖှငေ့ွ ဘာမှမလုပဖွှဈလိုကကွှပေ။ နောကတွနေ့ကိုထှေးဆှမှေိုးမှားပှနသွှားပှီးနောကမွှသောတွာနဲ့ကိုထှေး လှတလွှတလွပလွပဆွကဆွံကှရသညွ။

ထိုညကလညွးသောတွာအနဖှငေ့ွ ကာမအထှတအွထိပပွှီးဆုံးခှငွးကိုပှည့ပွှည့ဝွဝမခံစားလိုကရွပေ။ ကာမအရသာပှောရွှှငကွှနပမွှေုကိုရရှိသောလွညွး ထိထိမိမိပှည့စွုံ ခှငွးကိုတော့မရဘဲဖှဈနသညွေ။ ၆ လခန့ကွှာသညအွထိသောတွာကိုယဝွနမွရပါ။မညသွည့အွကှောငွးကှောင့ဟွုတိတိကကှမှသိသောလွညွူသောတွာရောကိုထှေးပါထိုကိဈစကိုသိပအွလေး အနကမွထားကှပါ။အခှိနတွနရွငကွိုယဝွနရွလာမှာပေါ့ဟုသာခပပွေါ့ ပေါ့သဘောထားခဲ့ကှသညွ။ထို ၆ လအတှငွးဖှှူုအနဖှငေ့ကွိုထှေးနှင့ွ လိငဆွကဆွံပှီးပှီးဆုံးခှငွးကာမအရသာကိုနှဈကှိမသွုံးကှိမခွန့သွာရရှိ ခံစားလိုကရွသညထွငသွညွ။

သောတွာနှင့ဆွကဆွံတိုငွးကိုထှေးမှသောတွာပှီးဆုံးခှငွး သို့မရောကမွှီစောစီးစှာသုတရွညပွနွးထှကပွှီးစီးသှားသညသွာမှားပါ၏ သောတွာအနဖှငေ့သွူမ၏လုံးဝနွးကစှလွဈသောတငပွါးမှားနှင့လွိုကလွှောညီ ထှသေောစောကပွတအွတှငွးကှောမှား၏ညှဈအား စုပယွူမှုကို ကိုထှေး မှမခံနိုငသွဖှင့ွဤသို့သုတလွှှတမွှနရွကှောငွးတဖှေးဖှေးရိပစွားသိရှိလာ ရပါသညွ။ထို့ကှောင့သွူမ၏စောကပွတအွတှငွးကှောမှားကကိုထှေး ၏လီးကှီးကိုရဈပတစွုပယွူမှုအားကိုလှှော့ခရှနကွှိုစားကှည့သွညွ။ သို့သောခွကတွာကသောတွာအနဖှငေ့အွလိုးခံရငွးစိတတွကကွှှကာကာမအရှိနမွှားတကလွာသညနွှင့သွူမဘာသာပငမွသိလိုကဘွဲစောကခွေါငွး အတှငွးကှောမှားကအလိုလို လိုးပေးနသေောကိုထှေးလီးကိုညှဈ၍ စုပယွူမိခှငွးဖှဈလသညွေ။

နောကပွိုငွးတော့သောတွာသညဟွိုမေးသညမွေး ဟိုစာဖတသွညစွာဖတဖွှင့သွူမသညစွောကပွတတွှငမွှှော့ပါသောရှား ပါးမိနွးမတယောကဖွှဈနသညဟွေုရိပစွားမိလသညွေ။ပှီးတော့သောတွာ သညယွောကကွှားရသှားသောလွညွး ကိုယကွာယအလှကိုအမှဲပှု ပှငထွိနွးသိမွး၍ Gym ပုံမှနကွစားမှဲပငဖွှဈလသညွေ။ထို့ကှောင့သွောတွာ ၏ကိုယလွုံးကိုယပွေါကမွှာနညွးနညွးမှလှော့ကသှှားခှငွးမရှိဘဲကစွှ လဈတောင့တွငွးနဆေဲဖှဈလသညွေ။အထူးသဖှင့သွောတွာ၏တငပွါးမှားမှာ တငွးကားပှည့မွောကလွကှလွုံးကစှနွဆေဲပငဖွှဈလသညွေ။သောတွာ လမွးလှှောကလွငှအွထကအွောကတွုနခွါနသေောသောတွာ၏ဖငကွလေးနှဈ လုံးမှာယောကကွှားကှီးငယမွှားကိုဆှဲဆောငနွဆေဲပငဖွှဈသလိုဘတဈွ ကားပေါတွှငယွောကကွှားသားမှား၏ဖိကပထွိုးထောကမွှုကိုရငဆွိုငွ နရဆေဲဖှဈလသညွေ။

နောကအွကှောငွးတခုကတော့ကိုထှေးသညကွာမဘကမွှာပုံမှနစွှမွး ဆောငနွိုငသွောလွညွးသိပပွှီးတော့စိတဝွငစွားမှုမပှငွးထနလွှဟုသောတွာ ထငသွညွ။ရခါစက တညလငှသွုံးလေးကှိမမွှှလိုးပေးသောလွညွး ကှာလာတော့တရကခွှားတခါပငမွလိုးဖှဈတော့။သောတွာကဒီလိုကိဈစဘကတွှငဆွနဒြလှနကွှူးနလသလေေားဟုကိုယ့ဘွာသာထငမွိသောလွညွး လေ့လာဖတရွှုမိသညမွှားအရသှေးသားကောငွးမှနပွှီးကနွှးမာရေး ကောငွးမှနသွည့မွိနွးကလေးတယောကအွဖို့သိပမွလှနလွှဟုထငမွိပှနွ လသညွေ။ သောတွာအိမထွောငကွပှှီးနောကသွိပမွကှာမီကုမပြဏီတခုတှငအွလုပဝွငလွုပပွါသညွ။ဤတှငွဦးနှင့တွှေ့ရခှငွးဖှဈလသညွေ။ဦးကထိုကုမပြဏီတှငွ စူပါဗိုကဆွာ ခေါွ ကှီးကှပရွေးမှူးဖှဈသဖှင့ွ သောတွာတို့လိုအလုပဝွငခွါစ ဝနထွမွးသဈမှားကိုစတနောရှေ့ထားသငပွှပေးပါသညွ။

ဦးမှာအသကွ ၄၀ ကှောကွှောအွသားညိုညိုတုတခွိုငသွောခနဓြာကိုယရွှိလကှသွိပွ အကှည့ရွမဆိုးရုံမှှဗိုကနွညွးနညွးရှှဲပါသညွ။မကှနွှာကတော့ခပကွှမွး ကှမွးဖှဈပှီးမကှလွုံးမှားကစူးရှသညွ။သောတွာတို့အသဈတှအပေေါသွဘော ထားမှနသွဖှင့မွကှာခငရွငွးနှီးသှားကှသညွ။ဦးမှာမိနွးမဆုံးသှားပှီဖှဈ သှာမုဆိုးဖိုတယောကဟွုသိရပှီးသားတယောကရွှိသညဟွုဆိုပါသညွ။ သားကို မိနွးမ၏ညီမဖှဈသူလငမွယားကသားသမီးမရနိုငသွဖှင့ခွေါယွူ မှေးစားထားသညဟွုသိရသညွ။ ဦးမှာမိနွးမရှိစဉကွအတူနထေိုငခွဲ့သောမှို့သဈကအိမတွှငတွဦးတညွးနထေိုငပွှီးထမငွးကိုကှုံသလိုစားတတသွောကှောင့သွောတွာတို့တတှကေ ထမငွးခှိုင့တွှငဟွငွးပိုခကှထွည့လွာပှီးခှဲဝကှှေေးလေ့ရှိပါသညွ။

ဦးနှင့သွောတွာတို့ဝနထွမွးသဈမှားဆကဆွံရေးမှာပုံမှနဆွရာတပည့ဆွကဆွံရေးသာဖှဈပှီးထူးခှားမှုမရှိခဲ့ပါ။ဤတှငသွောတွာအနဖှငေ့တွခုဝနခွံစရာရှိပါ သညွ။သောတွာသညတွခါတရံဦးနှင့နွီးနီးကပကွပရွှိနလှှငွေဦးဆီကပှံ့လှင့ွ လာသောပှငွးပှငွးရှရှယောကကွှားရနံ့ကိုသောတွာနှဈသကမွိပါသညွ။အနံ့မှာ ခှှေးနံ့လညွးမဟုတွ။ရမှေှေးနံ့လညွးမဟုတွ။ပှငွးပှစူးရှသောခှှေးနံ့ ဆေးလိပနွံ့တို့ရောထှေးနသေောယောကကွှားကှီးတယောကွ၏နှဈ မှို့ဘှယစွှဲဆောငမွှုရှိသောရနံ့တမှိုးဖှဈပါသညွ။ဤရနံ့ကိုသောတွာနှင့အွတူ အလုပဝွငသွော မှိုးမှိုးနှင့ွ သငွးသငွးတို့ကလညွးနှဈသကလွှသညဟွု တှတထွိုးရငွးပှောကှဘူးသညွ။ဦးကလညွးအိနှဒြေရရထိနွးခှုပထွားသောွ လညွးတခါတရံသောတွာ၏ကစှလွဈတောင့တွငွးပှည့ဖွှိုးသောတငပွါးမှားကို စူးစိုကကွှည့တွတကွှောငွး မှိုးမှိုးထံမှကှားရဘူးသညွ။

မညသွို့ပငဖွှဈဖှဈသောတွာတို့နှင့ွဦး၏ဆကဆွံရေးမှာပုံမှနွ တူဝရီးဆကဆွံမှု သာဖှဈတညခွဲ့ပါသညွ။ တနေ့မှာတော့သောတွာ၏ယောကကွှားကိုထှေးမှာသူတို့ဆောကလွုပရွေး ကုမပြဏီမှကနထွရိုကရွသောပှညနွယတွခုမှတံတားတညဆွောကွ ရေးတှငွ နှဈနှဈခန့အွလုပသွှားလုပရွနတွာဝနကွပှါသညွ။နှဈ နှဈဟုဆို သောလွညွး တလတခါကိုထှေးအနဖှငေ့ရွနကွုနသွို့ပှနလွာခှင့ရွှိပါ သညွ။သောတွာနှင့အွတူအဖောအွဖှဈနထေိုငရွနသွောတွာ၏အဒေါတွယောကကွို ခေါထွားပေးခဲ့ပှီးကိုထှေးတာဝနကွရှာသို့ထှကခွှါသှားလသညွေ။ သောတွာရဲ့ယောကကွှားကိုထှေး ဆောကလွုပရွေးကိဈစဖှင့နွယသွို့တာဝနကွပှှီးတပါတခွန့အွကှာတှငသွောတွာလညွးသောတွာအလုပလွုပသွောကုမပြဏီ၏ တာဝနဖွှင့မွနွးလေးသို့ခရီးထှကရွသညွ။

သောတွာတို့ကုမပြဏီမှာ နိုငငွံခှားမှ အစားအသောကပွဈစညွးမှားကိုတနိုငငွံလုံးသို့ဖှန့ခွှီရောငွးခသှညဖွှဈ သဖှင့ွ တလတခါ ၂ ခါ မှို့ကှီးမှားရှိကုမပြဏီရုံးခှဲမှားသို့အလုပအွဖှဲ့ ငယမွှားစလှေှတွ၍လုပငွနွးစဈဆေးခိုငွးလေ့ရှိသညွ။ ဒီတခါတာဝနကွသှောလုပငွနွးစဈအဖှဲ့မှားတှငသွောတွာတို့လူသဈမှားကိုအတှေ့အကှုံရအောငဟွုဆိုကာဖှန့ခွှဲထည့ပွေးလိုကသွညွ။ထို့ကှောင့သွောတွာ သညမွနွးတလေးသို့သှားရောကရွမည့အွဖှဲ့တှငပွါသှားခှငွးဖှဈသညွ။ မနွးတလေးသို့သှားရောကလွုပငွနွးစဈရမည့အွဖှဲ့ကို ကှီးကှပရွေးမှူး ဦးကခေါငွးဆောငပွါသညွ။သောတွာနှင့အွတူ လကထွောကကွှီးကှပရွေးမှူး စီနီယာအမအပှိုကှီးတဦးပါပါသညွ။သောတွာကတော့အလုပသွငသွဘောဖှဈ လသညွေ။အမကှီးအမညမွှာဒေါတွငတွငဖွှဈပှီးအသကွ၃၈ ၃၉ ခန့ွ ဖှဈပါသညွ။

သူကဒီကုမပြဏီတညထွောငစွကတညွးက ဦးတို့လိုပါဝငွ လာခဲ့သူဖှဈသညွ။သူကထောငမွောငွးမောငွးဖှင့ပွှပှဈသေောရုပရွညွ ရှိကာအကိတကွှီးဖှဈလသညွေ။စိတသွဘောထားကောငွးမှနသွူဖှဈပှီး ဦးနှင့ကွာလရှညကွှာစှာအတူအလုပလွုပလွာသညဖွှဈ၍အတောရွငွးနှီး ကှှမွးဝငဟွနရွှိပါသညွ။အထူးသဖှင့တွော့သူကဦးကိုသိသိသာသာအ ရေးပေးနီးနီးကပကွပဆွကဆွံတတပွါသညွ။တရုံးလုံးက သညအွမကှီး ဦးကိုကှိုကနွသညဟွေုကှယရွာတှငအွတငွးပှောကှသညွ။ဦးကတော့ ရငွးရငွးနှီးနှီးဆကဆွံသောလွညွးသညထွကပွိုဟနမွရှိပါ။ ခရီးထှကကွှရတော့ ကုမပြဏီမှစီစဉပွေးသော ခရီးသညတွငွ express တတနွးလငှထွိုငခွုံကယှသွုံးခုံသာပါဝငသွောအထူးကား လကမွှတဖွှင့ွ အဝေးပှေးဝငွးမှစတငစွီးနငွးကှရသညွ။

ဦးကတယောကွ ထိုငခွုံတှငထွိုငပွှီးအမကှီးဒေါတွငတွငနွှင့သွောတွာက ထိုငခွုံနှဈလုံးတှဲတှငွ ထိုငကွှသညွ။လမွးကှောငွးတလှှောကထွိုငခွံကိုလှနခွအှိပလွကှလွိုကွ ပါသှားကှသညွ။လမွးတှငွ ၁၁၅ မိုငတွှငအွတူစားကှသောကကွှရငွး သောတွာမှာဦးနှင့ရွောအမကှီးနှင့ပွါရငွးနှီးမှုပိုလာသညွ။ခမကွှမွးကှမွးရုပွ ရညဖွှင့ထွောငထွောငမွောငွးမောငွးခနဓြာကွိုယရွှိသောဦးကတခကှတွခကှစွူးရှသောမကှလွုံးမှာဖှင့သွောတွာကိုစိုကကွှည့လွိုကလွငှသွောတွာမှာအပှိုလေး တယောကလွိုရငခွုနမွိသညွ။ အို ငါကအိမထွောငသွညဘွဲဟုကိုယ့ကွိုယကွိုသတိပေးခါ အိနှဒြေမပကွှ ခပတွညတွညနွပေေးရသညွ။

အမကှီးကတော့ထုံးစံအတိုငွးဦးကိုအရေး ပေးဆကဆွံသညွ။ဦးကတော့ခပအွေးအေး။မနွးတလေးသို့မနကအွ စောကှီးရောကသွှားတော့မနွးတလေးရုံးခှဲကကားဖှင့လွာကှိုပှီး မနကစွာကှှေးမှေးကာတညွးခိုရမည့ဟွောတွယသွို့ ပို့ပေးသညွ။ ဟောတွယမွှာအလယအွလတတွနွးစားဟောတွယတွခုဖှဈပှီး မနွးတလေးရုံးခှဲနှင့ခွှလငှငွေါးမိနဈသာသာခရီးခန့သွာဝေးသညွ။ နှဈယောကခွနွးတခနွးမှာသောတွာနှင့အွမကှီးဒေါတွငတွငနွပှေီးကပလွကွှ နှဈယောကခွနွးမှာဦးကတယောကတွညွးနသညွေ။ ဟောတွယတွှငရွမေိုးခှိုး တရေးတမောအိပပွှီးနေ့လယတွှငကွုမပြဏီရုံး ခှဲသို့လမွးလှှောကသွှားကှသညွ။ ရုံးခှဲမှကှှေးမှေးသောထမငွးစားအပှီးလုပငွနွးမှားကိုဦးကခေါငွးဆောငွ ၍စဈဆေးကှသညွ။

ယနေ့စာရှကစွာတနွးမှားကိုစဈဆေးပှီးသောတွာကဇယား ကှကတွှငရွေးသှငွးရသညွ။မနကဖွှနတွှငတွော့ ကုမပြဏီဂိုဒေါငမွှားတှငွ ပဈစညွးလကကွနှစွဈဆေးကှမညဖွှဈသညွ။ညနစောကိုတော့တရုပတွနွးတှငသွှားစားကှမညဟွုဦးကပှောသညွ။  ညနရေောကတွော့ထမငွးထှကစွားကှရငွးဦးကဘီယာနညွးနညွး သောကသွညွ။သောတွာတို့ကအခှိုရညသွောကကွှသညွ။ထမငွးစားရငွး အမကှီးကသောတွာတယောကသွာပါသညမွို့ကုမပြဏီမှာထကွဦးကိုဂရုစိုကွ သညွ။ဦးကတော့ပုံမှနပွငွ။စကားစမှညပွှောကှရငွးဦးကိုသောတွာပို၍ခငတွှယွ လာမိသညွ။ဦးကစကားပှောကောငွးသလိုရီစရာလေးမှားထည့ပွှော တတတွာကိုသောတွာနှဈခှိုကမွိသညွ။

သို့သောွဦး၏စူးရဲသောအကှည့မွှားကို တော့သောတွာကှောကသွညွ။တခကှတွခကွှဦးကစူးစိုကကွှည့လွိုကလွငွှ သောတွာကိုယပွေါတွှငအွဝတအွစားမပါတော့သလိုသောတွာခံစားမိရသညွ။ အထူးသဖှင့ကွတော့ ဦး၏စူးရှပှငွးပှသောယောကကွှားကွုယရွနံ့။ ဘီယာနံ့ ခှှေးနံ့ ဆေးလိပနွံ့တို့ရောပှှမွးသောဦး၏ကိုယသွငွးနံ့သညွ သောတွာကိုရီဝလှေိုကမွောစသညွေ။သောတွာကိုယတွှငွးမှသှေးမှားကိုပူနှေးလာ စှသလိုလှည့ပွတစွီးဆငွးမှုပိုမိုမှနဆွနစွသညွေ။ သညလွိုရနံ့မှိုးကိုယောကကွှားဖှဈသူကိုထှေးထံမှသောတွာမရဘူးပါ။ ရီဝထေိုငမွှိုငွးဘှယရွှိသလိုတကကွှှရငဖွိုဘှယဖွှဈစသေောဦး၏ ယောကကွှားရနံ့ကိုသောတွာယဈမူးမိသညွ။ အို စိတထွဲမှာတမှိုးကှီးပါဘဲလေ။ ဟောတွယသွို့ပှနရွောကတွော့ ကိုယလွကသွန့စွငပွှီးအိပယွာဝငကွှ လသညွေ။

အိပယွာထဲတှငသွောတွာသညွဦး၏အပှုံး အကှည့နွှင့ွဦး၏ကိုယရွနံ့ကိုပှနလွညခွံစားရငွးတောတွောနွှင့အွိပမွပှောွ။ည ၁၁ နာရီကှောကွှောတွှငွ တော့ သောတွာမကှလွုံးမှားမှေးစငွးကကှာ အိပပွှောလွုဆဲဆဲတှငွ – အငွး အီး အား ကှှတွ ကှှတွ ကပလွကှကွုတငမွှဒေါတွငတွငွ၏မခှိမဆန့ညွီးညူသံကှောင့သွောတွာ ငေါကခွနဲထထိုငလွိုကသွညွ။ ” အမ ဘာဖှဈလို့လဲ ဟငွ ” သောတွာကမီးဖှင့ရွငွးလှမွးမေးလိုကသွညွ။ ” သောတွာရယွ အမဗိုကတွှနောလိုကတွာ။အရမွးနာနတော။ အောငမွလေး ကှှတကွှှတွ” မီးလငွးလာသဖှင့ဒွေါတွငတွငကွိုလှမွးကှည့လွိုကတွော့ အဲယားကှနွး ဖှင့ထွားသောအခနွးထဲတှငခွှှေးစေးမှားပှနလွကှဗွိုကကွိုကိုငကွာလူးလိမ့ငွှီးတှားနသေောအမ ဒေါတွငတွငကွိုတှေ့ရသညွ။

သောတွာလညွးကမနွး ကတမွးထကာအမအနီးသို့ကပသွှားကှည့သွညွ။အမဒေါတွငတွငမွှာ မကှနွှာတခုလုံးသောတွာဖှော့နပှေီးအကှီးအကယှဝွဒနောကိုခံစားနရဟနွေ ရှိလသညွေ။ ” ဟာ အမ ဆေးရုံသှားရမယထွငတွယွ။ ခနနောွ ဦးကိုသှားခေါလွိုကွ အုံးမယွ ” သောတွာသညအွခနွးတံခါးဖှင့လွကှတွဘကခွနွးသို့အပှေးသှားကာတံခါး ခေါကလွိုကသွညွ။ ” ဦး ထပါအုံး ထပါအုံး အမဗိုကတွအားနာနတယွေ ဘာဖှဈတာလဲမသိဘူး” “သောတွာလားလာပှီ လာပှီ” ဦးလညွးကမနွးကတနွးဖှင့ကွာဆံပငဘွုတသွိုကွ စှပကွယှဖွှင့ပွုဆိုးကွို ကပိုကရိုဝတလွကှထွှကလွာသညွ။ထို့နောကသွောတွာကိုတိုးဝှေ့လကှထွှကွ သှားပှီး အမဒေါတွငတွငကွိုသှားကှည့သွညွ။

သောတွာမှာတော့အရေးထဲတှငစွူးရှပှငွးပှသောဦး၏ကိုယရွနံ့ကိုရှုရှိုကရွငွး ရငတွှခေုနလွကွှ နောကမွှကမနွးကတမွးလိုကသွှားရသညွ။ ထို့နောကတွော့ ဟောတွယမွနနွဂှောကိုနှိုးကာဟောတွယကွကားဖှင့ွ ဒေါတွငတွငကွိုပုဂဂြလိကဆေးရုံတရုံသို့ပို့ကှသညွ။ ဆေးရုံရောကတွော့ ခတြတေမှှစမွးသပစွဈဆေးကှည့ရွှုပှီး အူအတကွ ပေါကခွှငဖွှဈသညွ။ယခုခှဲမှရမညဟွုဆိုသညွ။ထို့နောကပွှငဆွငွ၍ ခှဲစိတဆွရာဝနရွောကလွာသောအခါ ဒေါတွငတွငကွိုခှဲစိတခွနွးသို့ ပို့လိုကကွှသညွ။ ဒေါတွငတွငကွိုခှဲစိတနွခေိုကွ ကုမပြဏီမှမနွးတလေးရုံးခှဲတာဝနခွံနှင့ွ ဝနထွမွးမှားရောကလွာကှသညွ။ ထို့နောကဒွေါတွငတွငခွှဲစိတအွပှီးတှငွ ဦးနှင့အွတူသောတွာတို့ဝငကွှည့ပွါ သညွ။ခှဲစိတမွှုမှာအောငမွှငပွှီး ဒေါတွငတွငမွှာလညွးသကသွာရှှငလွနွး နပေါသညွ။

ထို့ကှောင့ွဦးကပှုစုစောင့ရွှောကရွနသွူနာပှုတယောကငွှား ပေးပှီးမနွးတလေးရုံးခှဲမှစာရေးမလေး ၂ ယောကကွိုထားခဲ့ကာဦးနှင့အွတူသောတွာလညွးဟောတွယသွို့ပှနလွာခဲ့ကှသညွ။ ဦးကကားပေါတွှငွ ” ကဲ အခု လေးနာရီခှဲတော့မယသွောတွာ တခုခုစားသှားပှီးမှဟောတွယပွှနွ အိပရွအောငွ။ကနေ့တော့နေ့လညမွှဘဲအလုပစွလုပကွှတာပေါ့” ဟုဆိုကာ လမွးရှိလကဘွကရွညဆွိုငတွဆိုငသွို့ဝငကွှသညွ။ကားပေါွ ကဆငွးတော့သောတွာကရှေ့ကဖှဈသဖှင့ွ ဦးကိုစောင့ရွငွးလှည့ကွှည့လွိုကွ သညွ။နောကမွှသောတွာ၏နောကပွိုငွးကိုစူးစိုကကွှည့နွသေောဦး၏မကှလွုံး အစုံမှာလငွးလကနွသညကွေိုတှေ့လိုကရွသညွ။

ဟုတပွါရဲ့ ခုနကကမနွးကတမွးအရေးကှီးသဖှင့ညွအိပရွငွးဝတထွား သှောဘလောက့ဈွကလေးပေါမွှအနှေးထညတွထညသွာထပဝွတလွာ ခဲ့ပှီး အောကကွထမိနကွိုမလဲခဲ့ရ။ထမိနမွှာညအိပခွပနွှမွးနှမွးဖှဈပှီး သိပအွပါးကှီးမဟုတလွှသောလွညွး အသားကခပပွှော့ပှော့ဖှဈနေ သညွ။အိမထွောငသွညမွလေးသောတွာ၏တငပွါးအလှမှာလုံးဝပှော့ကခှှငွး မရှိဘဲ လုံးဝနွးတငွးကစှစွှာဖှင့ွ အတှငွးခံမပါသဖှင့ထွမိနပွှော့လေး အောကတွှငခွှလှမွေးလိုကတွိုငွးတဆတဆွတတွုနခွါနလသညွေေ။ “ဟှနွး ဦးကဒါကိုဘဲကှည့နွတောဘဲ မုနွးစရာကှီး” သောတွာလှည့ကွှည့လွိုကသွောအခါ ဦးက ပှာပှာသလဲအကှည့ကွိုလှှဲလိုကွ လသညွေ။ဦးသညလွညွးစှပကွယှပွေါမွှရှပလွကတွိုတထညသွာထပွ ဝတလွာပှီးအောကပွိုငွးကတော့ညဝတပွုဆိုးဖှင့သွာဖှဈလသညွေ။

ညလပှကလေေေးတိုကခွတလွိုကသွောအခါ ပုဆိုးမှာကပသွှားပှီး ဖောငွးကားနသေောဦးပဈစညွးကိုအရာအတိုငွးမှငလွိုကရွသညွ။ သောတွာမှာရငတွဒိနွးဒိနွးခုနသွှားပှီးဒူးမှားပှော့လာသဖှင့ွ လကဘွကရွညဆွိုငထွဲကမနွးကတနွးဝငကွာနီးရာစားပှဲတလုံးမှကုလားထိုငတွှငထွိုငွ လိုကသွညွ။ ” ငါကအိမထွောငသွညဘွဲ ငါဘာတှဖှဈနေပေါလိမ့ွ ငါဖောကပွှနလွို့ မဖှဈဘူး” သောတွာသညကွိုယ့စွိတကွိုတငွးရငွး ခုနနွသေောရငကွိုငှိမသွကအွောငကွှိုး စားနရသညွေ။ခုနကရဲတကလွာသောသောတွာ၏မကှနွှာကလေးသညပွှောငွး လဲခှုပတွညွးလိုကသွောစိတနွှင့အွညီခပတွငွးတငွးကလေးဖှဈသှား သညွ။ဦးသညသွောတွာ၏မကှနွှာလေးကိုတခကှကွှည့ပွှီးဘာမှမပှောဘဲ မှာထားသောရှမွးခေါကဆွှဲကိုငုံ့စားနသညွေ။

သောတွာလညွးတခှနွးမှမပှောဘဲ ဦးနညွးတူရှမွးခေါကဆွှဲကိုငုံ့စားနသညွေ။ဦးကအရငစွားကုနသွှားပှီး သောတွာအတှကပွါလကဘွကရွညမွှာပေးပှီး လကဘွကရွညသွောကရွငွး စီးကရကတွလိပကွိုမီးညှိဖှာရှိုကလွိုကသွညွ။ ထိုအခှိနတွှငိ ဆိုငအွတှငွးမှပနကွာလကှေောင့ွဦး၏ကိုယနွံ့ပှငွးပှငွး သညဆွေးလိပငွှေ့နှင့အွတူသောတွာနှာခေါငွးဝသို့ပှန့လွှင့လွာသညွ။ ထိုအနံ့ပှငွးကိုရှုရှိုကမွိသောသောတွာခမှာခုတငတွငွးထားသောစိတမွှား ပှော့ကသှှားကာနုညံ့ရီဝသှေားလတေော့သညွ။ လကဘွကရွညဆွိုငမွှအပှနဟွောတွယသွို့အဝငတွှငတွော့သောတွာကဦးစှာ ကားပေါမွှဆငွးကာဆောင့ွ ဆောင့ဖွှင့ဟွောတွယထွဲသို့လှမွးဝငလွိုကွ သညွ။နောကမွှကပပွါလာသောဦးကိုသောတွာ၏နောကပွိုငွးအလှကိုမှငစွခငွှေ ကှည့စွခငှသွေောစတနောလားဟူသညမွူသောတွာဘာသာသောတွာလညွးမခှဲခှား တတခွှေ။

ဟောတွယပွထမထပသွို့ဓာတလွှကေားမစောင့တွော့ဘဲရိုးရိုး လှကေားဖှင့ပွငဆွောင့ွ၍ဆောင့ွ၍လှမွးကာတကပွှနလွသညွေ။ဓာတွ လှခေါးထဲတှငွ ဦး၏စှဲအားပှငွးထနသွောကိုယနွံ့ကိုမခံနှိုငတွော့သညွ လား။သောတွာ၏နောကပွိုငွးအလှကိုနောကမွှကပပွါလာသောဦးကိုပှခငွှ သညလွားလညွးမဝခှေဲနိုငပွှနပွါခှေ။ အပေါရွောကတွော့ ဦးကိုပငနွှုတမွဆကနွိုငဘွဲ မိမိ၏စိတအွလိုနောကလွိုကမွိမညစွိုးသဖှင့အခနွးတှငွးသို့လှမွးဝငပွှီးအခနွးတံခါးကိုပှာရပှာ ယာဆှဲပိတလွိုကသွညွ။ “အား” အလောတကှီးဆှဲပိတလွိုကသွောတံခါးရှကသွညသွောတွာ၏လကဆွဈအ ခေါကကွလေးကိုအရှိနပွှငွးပှငွးရိုကခွတမွိသညဖွှဈသဖှင့ွ အသညွး ခိုကအွောငနွာကငှသွှားလသညွေ။

“ဟာ သောတွာ သောတွာလေး ဘယမွှာနာသှားလဲ ” ဒါကိုဘဲစောင့နွဟနတွေူသောဦးသညခွကှခွှငွးသောတွာအနားရောကလွာကာသောတွာ လကကွလေးကိုလှမွးယူကှည့လွိုကသွညွ။သောတွာ၏လကဆွဈကလေးသညွ နီရဲကာသှေးခှေဥနလပှေေီ။ ” သောတွာ တောတွောနွာနသလေား ” သောတွာလကကွလေးကိုကိုငထွားသောဦးသညမွပှောမဆိုဖှင့သွောတွာလကဆွဈ ခေါကကွလေးကိုပါးစပဖွှင့ငွုံပေးလိုကလွသညွေ။ ” ဟာ ဦးကလဲ ရပါတယွ ” သောတွာသညလွကကွလေးကိုပှနလွညဆွှဲယူသောလွညွး ဦးကလှှတမွပေးပါ ငုံမှဲတိုငွးငုံထားလသညွေ။မနကလွငွးအားကှီးအခှိနဖွှဈသဖှင့မွညသွူမှ နိုးထကှဟနမွရှိဘဲဟောတွယစွငွကြှနလွမွးမှာလူသူရှငွးလကှရွှိလသညွေ။ သောတွာသညနွာကငှနွသေောသောတွာ၏လကကွလေးကိုအတငွးဆှဲယူလကှအွိပွ ခနွးတှငွးသို့လှမွးဝငလွိုကလွသညွေ။

သောတွာနောကမွှဦးကလညွးကပပွါလာ ကာအခနွးတှငွးရောကသွညနွှင့နွောကမွှသိုငွးဖကလွိုကလွသညွေ။ သောတွာသညကွိုယလွုံးလေးကိုအတငွးလှုပခွါရုနွးရငွး ” ဟာ ဦးဘယလွိုလုပတွာလဲ လှှတပွါ ” သောတွာ၏စိတအွတှငွးမှလညွး ငါဟာအိမထွောငသွညွ ငါမဖောကပွှနနွိုငဘွူး ငါငရဲကှီးလိမ့မွယွ ဟုစဉွးစားရငွးတငွးထားလသညွေ။ ထိုအခှိနတွှငတွှနွးထိုးရုနွးကနနွသေောသောတွာကိုယလွုံးလေးကိုအတငွး သိုငွးဖကနွသေောဦး၏ပေါငကွှားမှတငွးမာထောငထွနသေောပူပူနှေး နှေးအခှောငွးကှီးသညနွှမွးဖတနွသေောပုဆိုးနှင့ထွမိနခွံံထားလကှကွ ပငပွှည့တွငွးလုံးကစှစွှင့ကွားလကှနွောဖွကသွို့ကော့တကနွသေောသောတွာ ၏တငပွါးနှဈလုံးကှားသို့တိုးဝငဖွိထောကနွလပှေေီ။

ယခုတော့သောတွာခမှာမာတောငနွသေောဦး၏လီးကှီးကသူမဖငကွှားကို ထောကမွိနသေောအတှေ့ကှောင့တွငွးထားသမှှပှော့ကသှှားရရှာလပှေီ ထို့အပှငသွောတွာနှဈသကစွှဲလနွးရသောဦး၏ယောကကွှားကိုယရွနံ့ပှငွးပှငွး ကလညွးသောတွာကိုရီဝတေုံ့ဆိုငွးစလသညွေေ။တဖနသွောတွာ၏ဂုတသွားဝငွးဝငွး လေးကိုနမွးရှ့ုံ့လကှနွှုတခွမွးဖှင့စွုပယွူလိုကသွောကှောင့သွောတွာခမှာ ဦး၏ရငခွှငအွတှငွးနောကပွှနမွှီထားလကှတွကိုယလွုံးပှော့ခှသှေား လပှေီ။အခုခှိနမွှာတော့သောတွာ၏ခေါငွးအတှငွးဝယလွငဖွှဈသူ ကိုထှေးလညွးမရှိတော့။မဖောကပွှနဘွူး ဟူသောအသိလညွးမရှိတော့ ။ ငရဲကှီးလမလေားဟူသောစိတပွူပငမွှုလညွးမရှိတော့။ အခုတော့ သောတွာ ဦး၏အခစှကွိုခံယူလိုနပပှေေီ။စိတလွှတကွိုယလွှတွဦး အခစှကွိုသာခံလိုတော့သညွ။သောတွာကိုခပကွှမွးကှမွးလေးသာခစှပွေးပါ ဦးရယွ။

ဦးကအခနွးတံခါးကိုနောကပွှနကွနွ၍ပိတလွိုကသွညွ။တံခါးသညပွိတွ လိုကသွညနွှင့အွလိုလို lock ကသှှားသညွ။မညသွူမှှဝငွ၍မရတော့။ အခုကိဈစသညသွောတွာနှင့ွဦး နှဈဦးတညွးသာသိသောကိဈစဖှဈသညွ။မညသွူ မှမသိနိုငွ။လှတလွှတလွပလွပခွစှကွှဘို့သာရှိတော့သညွ။ ထိုအတှေးသညွ သောတွာကိုပိုမိုလှတလွပပွေါ့ပါးသှားစသညွေ။သောတွာ၏ကိုယွ တှငွးမှခစှခွငနွှဈလိုမှုနှင့အွတူသှေးသားဆနဒြမှားပှငွးထနစွှာပေါကကွှဲလာလပှေီ။သောတွာ၏ဖငနွှဈလုံးကှားကိုမိမိရရပင့ထွောကထွားသောဦး၏ ပူပူနှေးနှေးလီးကှီးကှောင့သွောတွာစောကပွတအွဝမှဆနဒြရကှညမွှေား တသှငသွှငစွီးကနှလပှေေီ။ သောတွာ၏မထူမပါးစောကမွှှေးဖုတသွိုကကွလေးရှှဲရှှဲစိုနခှပှေေီ။ ဦးသညပွှော့ခှနသေေောသောတွာကိုယလွုံးကလေးကိုပှေ့၍ကုတငပွေါတွှငပွကလွကလွှနခွလှိုကသွညွ။

ပှီးတော့သောတွာမကှနွှာတခုလုံးကိုညငသွာစှာ နမွးရှုံ့ပေးရငွးသောတွာကိုယပွေါမွှအနှေးထညကွိုခှှတနွလသညွေေ။သောတွာ ၏ဘလောကကွလေးကိုလညွးခေါငွးမှပင့ွ၍ခှှတပွေးလိုကသွညွ။ သောတွာသညွဦးအငွးကှီခှှတရွလှယစွရနအွေလိုကသွင့ကွိုယလွုံးလေးကိုပှု ပှငပွေးလိုကွ လကကွလေးမှောကပွေးလိုကွ ကှော့ကလေးကော့ပေး လိုကဖွှင့ကွူညီပေးနလသညွေေ။ ပါးစပကွတော့ခှှဲနှဲ့သံလေး တဟင့ဟွင့ဖွှင့ထွှကပွေါနွလသညွေေ။ဦး ကသောတွာကိုယပွေါမွှာနောကဆွုံးကနှနွသေောဘရာစီယာလေးကိုခှိတဖွှုတွ ၍ဆှဲခှါလိုကသွညွ။ သောတွာ၏တထပတွညွးသာရှိသောထမိနကွတော့ဦး သောတွာကိုကုတငပွေါွ ပှေ့တငပွေးကတညွးကလှော့ရဲစှာကှှတကွနှခွဲ့လပှေီ။သောတွာသညယွခု တော့တကိုယလွုံးဗလာကငွှးလကှိကုတငပွေါတွှငဖွငတွုံးလုံးကလေး ဖှဈနရှောလပှေီ။

လငရွှိသောမိနွးမပီပီသောတွာ၏ဒူးကလေးကိုထောငလွကွှ ပေါငနွှဈဘကကွိုခပသွာသာလေးကားပေးထားလသညွေ။ စောကမွှှေးမထူမပါးဖုံးအုပထွားသောသောတွာစောကပွတနွှဈခှမွးမှာခပစွေ့ စေ့ကလေးဖှဈနလကှမွေဟတဟလေးပှင့အွာနလသညွေေ။သောတွာစောကွ ပတလွေးမှာစောကရွညမွှားစိုရှှဲကာဟောတွယအွခနွးမီးရောငအွောကွ တှငတွလကလွကဖွှဈနလသညွေေ။ အဟင့ွ အဟင့ွ ဟင့ွ ဦးရယွ ှုဦးသညသွောတွာကိုယလွုံးလေးကိုယုယညငသွာစှာကိုငတွှယပွှတသွပပွေး နလသညွေေ။တငွးရငွးမို့မောကနွသေောသောတွာနို့ကလေးကိုပါးစပဖွှင့ငွုံ လိုကနွို့သီးခေါငွးလေးကိုလှှာဖှင့မွထိတထိတို့ပေးလိုကွ လကညွိုး လကမွညှပလွကှခွှပေေးလိုကွ နို့တအုံလုံးကိုဖှဖှလေးကိုငဆွှဲဖှဈညှဈ လိုကွ လုပပွေးနလသညွေေ။

တဖနခွပှရွပသွောသောတွာဗိုကသွားလေးကိုလှာဖှင့ထွိယကပွေးရငွးနှုတခွမွးဖှင့ဖွိစုပပွေးလသညွေ။သောတွာပေါငအွတှငွးသားမှားကိုလညွးလှှာဖှင့ွ လိုကယွကနွပှနပွေါသညွ။တဖနသွောတွာစောကဖွုတကွလေးကိုမထိစဘေဲ သောတွာပေါငခွနှကွှားလေးကိုတယုတယနမွးရှုံ့ပေးနပှနလွေသညွေ။သောတွာမှာ တော့တကိုယလွုံးတုနတွကလွကှရွမမြကသွှေးမှားဆူပှကနွလခှပှေေေီ။ ဦးခေါငွးကိုဆှဲဖကလွိုကွ ဆံပငထွဲလကခွှောငွးကလေးမှားသှငွး၍ပှတွ ပေးလိုကွ ဖငကွလေးကှှလိုကွ ခလှိုကွ လကဖွှင့အွိပယွာကိုတဘုနွး ဘုနွးထုလိုကဖွှင့ဂွဏာမငှိမဖွှဈနလပှေေီ။ ဦးရယွ သောတွာကိုခစှပွေးပါတော့ ဦးရယွ သောတွာ၏စိတအွတှငွးဝယွ မိမိ၏လငယွောကကွှားမဟုတသွူ သူစိမွး တယောကနွှင့လွိုးပှဲကှီးကငွှးပဖှဈတော့မညဟွူသောအသိစိတိကလညွးရငတွလှပလွှပအွသညွးတဖိုဖိုဖှဈကာ ကာမစိတမွှားပိုမိုထကှှ လာမိလသညွေ။

ဦးသညသွောတွာတကိုယလွုံးကိုယုယပှတသွပနွမွးရှုံ့နရောမှသောတွာတငပွါး အောကသွို့လကလွှှိုသှငွးကာ လုံးကစှတွငွးကားမို့မောကနွသေောသောတွာ ဖငလွုံးလေးနှဈလုံးကိုကစှကွစှပွါအောငဆွုပကွိုငပွင့မွလကှအွပေါွ သို့ကှှတကလွာသောသောတွာစောကပွတလွေးထဲမှငေါကတွောကကွလေး တောငထွှကနွသေောစောကစွိလေးကိုလှှာဖှားဖှင့ဖွိကပတွို့ထိလိုကွ လသညွေ။ ဦး၏အကှငနွာအယုယပှတသွပဆွုပနွယနမရွှုံ့မှုမှားကှောင့တွကိုယလွုံးမှောပါစီးဆငွးနသေောသောတွာသညွ စောကစွိလေးကိုဦးကလှှာဖှား လေးဖှင့ဖွိကပတွို့ထိလိုကသွညနွှင့ွ တကိုယလွုံးတုနတွကသွှားကာ ကာမယမွးအိုးကှီးပေါကကွှဲကာစောကပွတအွတှငွးမှစောကရွညမွှား ပှကကွနဲ ပှကကွနဲပနွးထုတလွငွှ ကာမအထှဋအွထိပသွို့ရောကရွှိသှား လသညွေ။

သောတွာမှာတကိုယလွုံးတဆတဆွတတွုနယွငကွာခှလကမွှေားပငတွှန့လွိမကွောကကွှေးလကှသွောတွာတလှှောကလွုံးခံစားရရှိခငှလွှသောလောကီ စညွးစိမကွိုလိုးမပေးပဲနှင့အွဆုံးအစှနထွိခံစားရရှိသှားပှီးနောကွ ဦးရဲ့ခေါငကွိုအပေါသွို့ဆှဲယူလကှအွရညမွှားပပှနသေေောမကှနွှာကို ခစှမွှတနွိုးစှာဖှင့တွဖှဖှနမွးရှုံ့နလတေေော့သတညွး။ဦး၏အပှုစုအယုယကှောင့လွောကစညွးစိမကွိုအဆုံးစှနထွိအပှည့ွ အဝခံစားရရှိလိုကသွောသောတွာသညယွခုတော့ဦး၏ရငခွှငကွယှကွှီးအတှငွး မကှနွှာအပလွကွှဦးခါးကိုဖကခွါကှေးကှေးကလေး အစာဝသှားသော ကှောငမွလေးတကောငလွိုငှိမသွကသွှားလသညွေ။အသကကွလေးကို မှှငွးမှှငွးလရှေူလကှအွမောဖှနရှေောသညွ။

ထိုအခှိနတွှငွဦးထံမှပှငွးပှ ရှုးရှသောကိုယနွံ့ကိုအားရပါးရရှုရှိုကနွရသညေဖွှဈသောကှောင့ွ ကိုယခွနဓြာအတှငွးမှသှေးမှားလှည့ပွတစွီးဆငွးမှုမှနဆွနလွာပှနကွာ နောကတွကှိမွ ဦးနှင့အွတူကာမစညွးစိမကွိုခံစားလိုစိတမွှားပှနလွညနွိုးထလာပှနခွှပှေီ။ သောတွာမှာဦးရငခွှငအွတှငွးကှေးကှေးကလေးကိုယတွုံးလေးဖှဈနသလေိုဦး မှာလညွးအပေါပွိုငွးတှငစွှပကွယှဂွှိုငွးပှတကွလေးသာရှိလကှအွဝတိအစားမှားဗလာကငွှးနခှပှေေီ ။ဟောတွယခွနွးအတှငွးအဲယားကှနွး အအေးဓာတကွှောင့စွောငကွလေးကိုအတူခှုံလကှဖွကထွားကှလေ သညွ။ယခုတော့သောတွာသညွဦးမကှနွှာပေါမွှပပှနသေေောသူမအရညမွှားကိုကှီးမားသောအခစှတွို့ဖှင့လွှှာနှင့ယွကွ၍သန့ရွှငွးပေးလပှနလွေပှေီ။

ခါးကိုဖကထွားသောသောတွာ၏လကသွညလွညွးဦး၏ပေါငကွှားအတှငွး ရောကလွကွှ ကှီးမားလှသောဦး၏ဂှေးစိကှီးနှဈလုံးကိုပှတသွပကွိုငတွှယဖွှဈညှဈပေးနလသညွေေ။သောတွာ၏လကအွတှငွးပှည့လွှံနသေော ဦး၏ဂှေးစိကှီးနှဈလုံးကိုကိုငတွှယဖွှဈညှဈရသညကွိုသောတွာနှဈသကသွညွ။ ဦး၏မကှနွှာအနှံ့လှာဖှင့ယွကပွေးပှီးသညွ၏နောကွ သောတွာသညသွူမတံတှေးမှားပကှေံနသေောဦးမကှနွှာကိုတရှုံ့ရှုံ့နမွးပှနသွညွ။ပှီးတော့ဦး ၏ရငဘွတကွှီးကိုနမွးရှုံ့ရငွး ဖှဖှလေးကိုကပွေးမိပှနသွညွ။ “ဦးရယွ အဟင့ွ ဟင့ွ ဟင့ွ” သောတွာပါးစပမွှခှှဲနှဲ့သံလေးဖှင့ညွီးတှားမိလသညွေ ။ ဦးသညသွူ့ရငခွှငအွတှငွးခေါငွးတိုးဝငနွသေောသောတွာမကှနွှာလေးကိုမေး စေ့မှကိုငွ၍ပင့မွလိုကသွညွ။ထို့နောကမွော့မော့လေးဖှဈလာသောသောတွာ မကှနွှာလေး၏နဖူးဆံစအစပကွိုရှရှလေးနမွးလိုကသွညွ။

ဦး၏နှုတခွမွး မှအနှေးဓာတသွညသွောတွာနဖူးမှသညတွကိုယလွုံးပှံ့နှံ့သှားပှီးရငသွညငွှိမ့ွ ငှိမ့လွေးခုနလွေ၏။ “အို ဦးရယွ ” ဦးသညနွဖူးလေးကိုနမွးပှီးနောကနွုညံ့ပှီးနီရောငသွနွးနသေောသောတွာပါး လေးကိုရှိုကနွမွးလိုကလွသညွေ။ဒီတခါတော့နှုတခွမွးနှင့မွဟုတွ။သူ့ နှာခေါငွးကှီးနှင့သွောတွာပါးလေးနှဈဘကကွိုတလှဲ့စီအားရပါးရရှိုကနွမွးလိုကွ ခှငွးဖှဈသညွ။ ” အဟင့ွ အဟင့ွ ဦးရယွ ဟင့ွ ” နောကတွှငတွော့ဦးသညသွောတွာနှုတခွမလွေးကိုငုံ၍ခပပွှငွးပှငွးစုပယွူလိုကလွသညွေ။သောတွာမှာတော့ရငထွဲမှအသဲနှလုံးသညခွုနထွှကလွကွှဦး ပါးစပထွဲသို့ဝငသွှားလပှေီလားဟုပငခွံစားမိလသညေိ။ ” အိ အင့ွ ဟူး အား” ထို့နောကတွှငတွော့ဖှှူု၏လညတွိုငွးလေး။သောတွာဝငွးလကှသွှေးကှော စိမွးကလေးမှားသောတွာလညတွိုငလွေးကိုဦးကနှုတခွမွးမှားဖှင့ဖွိကပစွုပယွူ လိုကသွညွ။

နောကတွော့လညတွိုငလွေးကိုနခမွးဖှင့ဖွှဖှလေးဖိ၍တို့ထိ ပေးနသညွေ။လှှာကှီးဖှင့လွညွးလညပွငွးကိုအောကမွှအထကသွို့ပင့ွ ယကပွေးလိုကသွညွ။ ” အဟဈ ဟဈ အာ့ ဦးနောွ” သောတွာတကိုယလွုံးကှကသွီးမှှေးညှငွးးမှားထလကှအွရညပွှောသွှားသလို ခံစားလိုကရွလသညွေ။ထိုပှောသွှားသောအရညမွှားသညသွောတွာ၏ပိပိလေး အပေါကမွှတဆင့ရွှ့ဲနအေောငယွိုစီးလကှပွေါငခွနှကွှားကိုစိုရှှဲသှားစေ လသညွေ။သောတွာသညွဦး၏ဂှေးစိကှီးကိုတငွးနအေောငဆွုပထွားရာမှ တဆင့တွောငထွလာပှီဖှဈသောဦလီးကှီးကိုပှောငွး၍ဝမွးသာအားရ ဆုပကွိုငပွှတသွပမွိလသညွေ။လကတွဘကကွတော့ကယှပွှန့လွှသော ရငပွတကွှီးကိုမှတနွိုးခှငွးအတိဖှင့ပွှတသွပပွေးနလသညွေေ။

သောတွာ၏ ကိုယတွှငွးဝယခွစှဖွှင့ရွောပှှမွးသောကာမတဏှာသှေးမှားသညွ အရှိနအွဟုနပွှငွးစှာလှဲ့ပတစွီးဆငွးနလပှေေီ။ ဦးသညအွောကသွို့အနညွးငယလွှှောဆငွးပှီးကစှလွဈတငွးမာနသေေး သောသောတွာ၏နို့တလုံးကိုပါးစပဖွှင့ဟွပွ၍ငုံစုပိပေးလိုကလွသညွေ။လကွ တဖကကွတော့သောတွာ၏ပေါငကွှားထဲရောကလွာကာစောကရွညမွှားစို နဖှေေူ၏စောကမွှှေးမှားကိုအသာအယာပှတသွပပွေးနလသညွေေ။ ပါးစပကွတော့သောတွာ၏နို့နှဈလုံးကိုတလုံးစီလှည့ွ၍ငုံစုပပွေးနလသညွေေ။ တဖနကွော့ထောငနွသေောသောတွာ၏နီညိုရောငနွို့သီးခေါငွးလေးမှားကို နှုတခွမွးထူကှီးဖှင့ခွပဖွိဖိပှတကွှိတလွိုကွ လှှာဖှားကလေးဖှင့တွို့ထိ ယကပွေးလိုကလွသညွေ။ တခှိနတွညွးတှငပွငဟွပေးထားသောသောတွာ၏ပေါငကွှားထဲမှအကှဲကှောငွး ထိပရွှိစောကစွေ့လေးကိုလကညွိုးဖှင့ဖွိကပခွှပေေးလိုကသွညွ။

သောတွာကားဆောကတွညရွာမရတော့ပေ။တကိုယလွုံးကှှတကကွော့ပှံ လကှရွှိနလပှေေီ။လကထွဲမှဦး၏လီးကှီးကိုလညွးအားမလိုအားမရဖှဈ ညှဈဆှဲဆောင့ပွေးမိလသညွေ။ “အား ဦးရယွ သောတွာမနနေိုငတွော့ဘူး အီး သောတွာကိုလေ သောတွာကိုလေ သောတွာကိုလုပပွေးပါတော့ဦး ရယွ” တဏှာစိတမွှားတကိုယလွုံးလှှမွးခှုံနပှေီဖှဈသောသောတွာသညတွုနတွုနခွိုကွ ခိုကကွလေးညီးတှားတောငွးဆိုလိုကမွိလသညွေ။ ” ဘာလုပပွေးရမှာလဲ ကလေးရဲ့ ‘ ‘ဟာ ဦးနောွ ဟို လိုးပေးဘို့ပှောတာလေ ဟှန့ွ ” သောတွာသညမွရဲတရဲလေးပှောရငွးဦး၏ရငဘွတကွှီးကိုဆိတဆွှဲလိုကလွသညွေ။ ဦးကသောတွာကိုယလွေးကိုပှေ့ဖကလွကှပွကလွကကွလေးဖှဈသှားအောငွ ပှုပှငလွိုကလွသညွေ။

သောတွာကလညွးပကလွကကွလေးဖှဈသှားသညနွှင့ွ အလိုကသွင့ဒွူးကလေးထောငွ၍ပေါငနွှဈဖကကွိုကားပေးလိုကလွေ သညွ။ပေါငနွှဈဖကကွိုကားလိုကသွညနွှင့သွောတွာ၏စောကရွညစွိုရှှဲနသေော စောကပွတကွလေး၏စောကပွတနွခမွးသားနှဈခှမွးသညမွဟတဟ လေးပှဲထှကလွာလသညွေ။ထိုအခှိနွ၌ဦးသညဖွှု၏ပေါငနွှဈလုံး ကှား တှငဒွူးထောကနွရောယူလိုကပွှီးတဆတဆွတတွုနအွောငတွောငထွ နသေောသူ၏လီးမာမာကှီးကိူသောတွာစောကပွတအွတှငွးဖှေးညှငွးစှာထိုး သှငွးလိုကလွသညွေ။ ” အား ဦး ကှပလွိုကတွာ ဖှေးဖှေးနောွဦး အီး အာ့ ” သောတွာသညပွါးစပကွဖှေးဖှေးဟုပှောလိုကမွိသောလွညွးဖငကွှီးကိုကှှ၍ လိုးသှငွးနသေောလီးကှီးထံသို့ကော့ပေးလိုကလွသညွေ။ထို့နောကွဦး ကသောတွာစောကပွတလွေးကိုခပမွှနမွှနလွေးစညွးခကှမွှနမွှနလွိုးပေးနေ လသညွေ။

သောတွာကလညွးဖငကွှီးကိုကှှခှီ ခခှီဖှင့လွီးအဝငအွထှကနွှင့ဟွနွ ခကှညွီညီကော့၍ကော့၍အားရပါးရအလိုးခံနလသညွေေ။ ပှှတွ စှပွ စှပွ ဖတွ ပှှတွ သောတွာစောကဖွုတမွှာစောကရွညမွှားယိုစီးပှည့လွှံနသဖှငေ့ွ တိတဆွိတွ သောဟောတွယခွနွးလေးအတှငွးတှငလွိုးသံမှား လီးအဝငအွထှကသွံ မှားဆူညံစှာထှကပွေါနွလသညွေေ။ “ဟာကှာ အသံတှသေိပထွှကတွာဘဲကှာ” သောတွာသညရွှကရွှံ့စှာညီးတှားလိုကသွောလွညွးစောကပွတထွဲမှလီးကှီး နောကဆွုတသွှားတိုငွးစောကပွတကွှီးကိုကော့၍ကော့၍လိုကကွပပွေး နလသညွေေ။ဒီအခှိနတွှငသွောတွာအစိုးရိမဆွုံးမှာသောတွာစောကခွေါငွးလေးထဲ မှဦရဲ့လီးကှီးအပှငသွို့ပှနထွှကသွှားမညကွိုပငဖွှဈလသညွေ။ ထို့ကှောင့သွောတွာသညခွှထေောကနွှဈဖကဖွှင့ွဦး၏ခါးကိုအတငွးဆှဲခှိတွ၍ ဖငကွှီးကိုကော့ကာကပပွေးထားလသညဝွေ။

ထို့နောကသွူမ၏သနွ စှမွးသောစောငပွတအွတှငွးကှောမှားဖှင့ဖွှဈညှစိစုပယွူလိုကလွသညွေ “ကဲ မှတပွှီလား ဟငွးဟငွး ‘ သောတွာမှာပှငွးထနတွကကွှှလာသောကာမစိတနွှင့အွတူ ဦး၏လီးခှောငွး ကှီးကိုအရသာပေး၍စောကခွေါငွးအတှငွးကှောမှားဖှင့ဖွှဈညှဈစုပယွူ ရငွးတစုံတရာကိုတှေးတောစိုးရိမပွူပငမွိလသညွေ။ထိုသညမွှာတခှား မဟုတွ။သောတွာ၏ခငပွှနွးလငကွိုထှေးသညယွခုလိုသောတွာနှင့လွိုးကှဆောကွှ ရငွးသောတွာကစိတအွားတကကွှှထကသွနလွာပှီးကိုထှေး၏လီးကိုသူမ ၏သနမွာသောစောကမွှှော့ဖှင့စွုပယွူဖှဈညှဈလိုကလွငှကွိုထှေးခမှာ မပီမသဖှင့အွံကှိတညွီးတှားရငွ လီးရညမွှားပနွးထုတပွှီးစီးသှားတတွ သောကှောင့ဖွှဈလသညွေ။ထိုအခါသောတွာမှာကှိတမွနိုငခွဲမရဖှင့ွ အာသာ မပှဘေဲဆန့တွငငငွငဖွှင့ကွနှရွဈခဲ့ရလသညွေ။

ယခုဦးသာလီးရညပွနွးထုတပွှီးစီးသှားလငှတွော့သောတွာအနဖှငေ့အွောဟွဈ ငိုယိုမိလမလေားမပှောတတပွေ။ သောတွာကသာစဉွးစားပူပငနွမေိသောလညွးဦးကတော့ မှနမွှနကွှီးစညွးခကွှ ညီစှာတဖုနွးဖုနွး တဖတဖွတဖွှင့လွိုးပေးနဆေဲဖှဈလသညွေ။တခါတခါတှငွဦးကသောတွာစောကပွတကွိုလေးငါးဆယခွကှခွပသွှကသွှကကွလေး လိုးပေးလိုကပွှီးသောတွာစောကပွတအွတှငွးသူ့လီးကှီးတဆုံးထိုးသှငွးထား ပှီးသောတွာ၏စောကပွတမွှှော့အကှောမှားကဖှဈညှဈစုပယွူပေးသညကွို အရသာခံပှီးလီးကိုစိမထွားလကှဇွိမခွံယူတတလွသညွေ။ထို့အပှငွ ဦးလီးကှီးသညစွောကပွတအွတှငွးတငေါကငွေါကဖွှင့ဆွတခွနဲ ဆတွ ခနဲတောငထွပေး၍သောတွာ၏စောကမွှှော့ကှောမှားကိုထိုးဆှပေးသဖှင့ွ သောတွာမှာရူးမတတကွာမအရသာကိုအပှည့အွဝခံစားမိလသညွေ။

” အောငမွယလွေး ဦးရယွ ကောငွးလိုကတွာနောွ” “ဘယကွကောငွးတာလဲသောတွာလေးရယွ ” “အာ ဦးကလဲ သောတွာစောကပွတကွကောငွးနတောပေါ့လို့ ” “အငွးပါ သောတွာစောကပွတကွဘာလို့ကောငွးတာလဲ” “ဟငွ ဦးနောွ သောတွာစောကပွတကွဦးလီးကှီးနဲ့လိုးပေးလို့ကောငွးနတော ပေါ့ အဟင့ွ ရှကတွာ ” သောတွာကပှောပှောဆိုဆိုဦးလီးကှီးကိုသူမစောကခွေါငွးအတှငွးကှောမှား ဖှင့တွဆတိဆတနွအေောငဖွှဈညှဈစုပယွူပေးလိုကလွသညွေ။ သောတွာမှာအလှနအွရသာတှေ့နပှေီးစိတမွှားလညွးတအားထကှှနပှေီဖှဈ သဖှင့ွ သားအိမခွေါငွးမှာရှေ့သို့ငိုကဆွငွးလာပှီး ဦးလိုးသှငွးလိုကသွည့ွ အခါတိုငွးလီးထိပနွှင့ဒွုတခွနဲ ဒုတခွနဲဆောင့မွိလတေော့သညွ။

” အောငမွလေး အောင့တွယွ အောင့တွယွ သောတွာစောကပွတကွှီးအောင့တွယွ” သောတွာသညပွါးစပကွအောဟွဈညီးတှားနသေောလွညွးဖငကွှီးကိုကော့ခါ ကော့ခါလှုပရွမွးရငွးသားအိမခွေါငွးနှင့လွီးထိပမွထိထိအောငကွော့ထိုး ပေးလသညွေ။ “သောတွာ တအားအောင့နွသလေား ဦးဖှေးဖှေးဘဲလုပပွေးတော့မယွ နောွ” “ဟင့အွငွး ဟင့အွငွး စောကပွတကွှီးကအောင့လွညွးအောင့ွ ကောငွးလညွးကောငွးနတော လိုးပါဦးရဲ့ လိုးလိုကစွမွးပါ သောတွာစောကပွတကွှီးကှဲရငကွှဲပါစေ ခပပွှငွးပှငွးလေးဆောင့လွိုး လိုကစွမွးပါဦးရယွ” ဤသို့ဖှင့ကွာမအထှဋအွထိပသွို့ရောကကွာအောရွဈဟဈရငွးညီးရငွး တှားရငွးဖှင့ွ ဦး၏ခါးကှီးကိုခှနှဈဘေကဖွှင့ဆွှဲခှိတကွပယွူရငွး စောကရွညမွှားပနွးထုတခွါစောကပွတကွှီးရှုံ့ပှရှုံ့ပှဖှင့လွီးကှီးကို ဆှဲစုပယွူရငွးကာမစညွးစိမကွိုအပှည့အွဝခံစားရရှိသှားလသညွေ။

ဦးကတော့ရှုံ့ပှရှုံ့ပှဖှဈနသေောသောတွာစောကခွေါငွးအတှငွးစိမွ၍ခတြတေမှှ ငှိမသွကပွှီးနောကဆွီးခုံနှဈခုပူးကပထွားပှီးကှိတွ၍ကှိတွ၍ညှောင့ွ ပေးနလသညွေေ။ မကှလွုံးပငမွဖှင့နွိုငလွောကအွောငကွာမစညွးစိမကွိုအပှည့အွဝခံစား ရရှိနသေောသောတွာခမှာဦးကအခကွှ နှဈဆယအွစိပခွန့ကွပညွှောင့လွိုး ပေးရငွးသူ၏လီးရညပွူပူနှေးနှေးမှားကိုသောတွာစောကခွေါငွးအတှငွး ပှည့လွှံအောငပွနွးထည့ပွေးလိုကသွောအခါ – “အောငမွလေးဦးရယွ ကောငွးလိုကတွာနောွ သောတွာပှီးပှနပွှီ တခါထပပွှီးပှနပွှီ အား အီး ကှှတွ ကှှတွ ”  သောတွာစောကခွေါငွးအတှငွးမှဦးလီးရညမွှားပှည့လွှံကာသောတွာ၏စောကရွညွ မှားနှင့ပွေါငွး၍သောတွာဖငကွှားသို့တလိမ့လွိမ့စွီးကလှာသောယားကှိကှိအရ သာကိုခံစားရငွးဦးကိုလညပွငွးမှသိုငွးဖကွ၍ဦး၏မကှနွှာကိုကှေးဇူး တငခွစှမွှတနွိုးစှာတရှုံ့ရှုံ့နမွးရှုပလွိုကလွတေော့သတညွး။

မနကစွောစော ဦးကတခှီသာလိုးပေးသောလွညွးသုံးကှိမသွုံးခှီပှည့ွ ပှည့ဝွဝကှီးအဆုံးစှနထွိပှီးဆုံးခှငွးသို့ရောကရွှိခဲ့သောသောတွာသညမွနကွ ၇ နာရီသာသာခန့တွှငွဦး၏ရငခွှငအွတှငွးမကှနွှာအပလွကွှဦးဗိုကပွေါွ လကကွလေးတငကွာ ကှကှနပေနွေပဖွှင့ွ နှဈနှဈခှိုကခွှိုကဖွှင့အွိပွ ပှောသွှားလသညွေ။ဦးကိုဖကထွားရငွးမသိစိတမွှဦးနှင့ကွှားလေးသှေး တောငမွခံနိုငရွှာသောသောတွာသညွ တုတတွုတမွှှမလှုပဘွဲဦးရငခွှငထွဲခေါငွး တိုးလကှအွိပပွှောသွှားရှာရာမှမနကွ ၁၁ နာရီကှောကွှောခွန့တွှငွ ညောငွးညာလှနွးမကညောငွးညာလာသဖှင့ဖွှတခွနဲနိုးလာလသညွေ။ နိုးလာသညနွှင့အွညောငွးပှေ လူးလှန့လွိုကမွညအွပှုဦးရငခွှငထွဲခေါငွး ထိုးအိပနွသေောမိမိအဖှဈကိုသတိရကာဦးဘကသွို့လှည့ထွားသောပုခုံး တဖကလွုံးထုံကငှညွောငွးညာနသညေ့တွိုငွ လှုပရွှားခှငွးမပှုတော့ဘဲ ဦးရငခွှငထွဲသို့ခေါငွးကိုပိုမိုတိုးဝငလွိုကမွိလသညွေ။

“သမီးနိုးပှီလား” သောတွာမနိုးခငကွတညွးကနိုးနနှငေ့သွောဦးသညသွောတွာလိုပငအွညောငွးခံလကှငွှိမငွှိမသွကသွကသွောတွာအဖကကွိုခံနသညလွေား။သောတွာအနညွးငယွ လှုပလွိုကသွညနွှင့တွနွးပှောလိုကလွသညွေ။ ” ၁၁ နာရီခှဲတော့မယွ။သောတွာရဲ့။ရမေိုးခှိုးပှီးရုံးသှားရအောငွ။ကနေ့ဂိုထောငွ တှသှေားကှည့ရွမယလွေ ခလေးရဲ့ “အငွ ဦးကလဲ ခဏလေးငါးမိနဈလောကဒွီလိုလေးနပေါရစေဦး။ ခနလေးပါနောွ” သောတွာသညွဦးရငခွှငထွဲသို့မကှနွှာကိုတိုး၍အပလွိုကပွှီးဦး၏ရငခွှငကွယွှ ကှီးအတှငွး၌သောတွာစှဲလနွးနှဈသကမွိသောဦး၏ယောကကွှားရနံ့ပှငွးပှငွး ကိုမှှငွးမှှငွးလေးရှုနလေေ၏။လကကွလညွးဦး၏ခါးကိုပိုမိုတငွးကှပစွှာ တိူး၍ဖကထွားလိုကလွသညွေ။

ဦး၏ရငခွှငကွယှကွှီးအတှငွးတှငမွကှနွှာအပရွငွးသောတွာသညတွစုံတရာကို တှေးတောနလသညွေေ။ အငွး ငါတော့ဖောကပွှားတဲ့မိနွးမဖှဈမိပှီ။ နောကမွီးလငွးတဲ့မိနွးမတယောကပွေါ့။အဟကွ အို ဘာဘဲဖှဈဖှဈငါဦးနဲ့နရတောပှောတွယွ။ဦးနဲ့ဘဲအိပခွငှတွယွ။ ငါဘာလို့ဦးနဲ့စောစောမတှေ့ရတာပါလိမ့ွ။အခုတော့ – သောတွာသညစွဉွးစားရငွး မကှရွညလွညခွငှခွငှဖွှဈလာသညွ။အို ငါ့ကိုဘယလွိုပှောကှ ပှောကှ ငါမကှောကဘွူး ဒါပမေဲ့ဦးကိုကှာကူလီလူယုတမွာ လို့အပှောတော့မခံနိုငဘွူး။ အို သညအွကှောငွးကိုဘယသွူမှမသိစရဘေူး။ ” သောတွာ သမီး ဘာတှစဉွေးစားနတောလဲ ထကှစို့လေ” ဦးကထပမွံနှိုးဆောလွိုကတွော့မှသောတွာသညွဦးရငခွှငထွကမွှမကှနွှာကိုခှာလိုကပွှီးခေါငွးကလေးကိုမော့ပေးပှီး “အငွးပါ ထပါတော့မယွဦးရဲ့ သောတွာကိုနမွးပေးအုံး” ဦးသညသွောတွာမေးစေ့လေးကိုပင့တွငလွိုကပွှီး သောတွာ၏နဖုးဝငွးဝငွးလေးကို ဖှဖှလေးနမွးပေးလိုကသွညွ။

ပှီးတော့သောတွာနှာခေါငထွိပကွလေးကိုသှား ဖှင့မွနာအောငကွိုကလွိုကပွှီးသောတွာပါးပှငလွေးနှဈဖကကွိုတလှည့စွီနမွးရှုံ့ ပေးလိုကသွညွ။ သောတွာကလညွးအားကမှခံဦးမကှနွှာနရောအနှံ့တရှှတရွှှတနွမွးပေးလိုကွ သညွ။သောတွာ၏ရငသွညပွီတိ နောငတွ အခစှတွို့ဖှင့တွသိမ့သွိမ့ခွုနနွလေေ သညတွကား။ ထို့နောကွ ဦးကသူ့အခနွးသို့ပှနကွာနှဈယောကသွားရမေိုးခှိုးကိုယလွကသွုတသွငကွာအဝတအွစားလဲ၍လမွးလှှောကထွှကလွာခဲ့ကှသညွ။ထို့ နောကမွနတွလေးကုမပြဏီရုံးခှဲတှငွ အသင့ပွှငထွားသောထမငွးစားပှီး ဂိုထောငမွှားကိုရုံးကားဖှင့လွိုကလွံကှည့ရွှုစာရငွးသှငွးကှသညွ။အလုပခွှငအွတှငွးမှာသောတွာခမှာဦးနှင့ပွူးပူးကပကွပနွလေိုသောစိတကွိုမနညွး ထိနွးခှုပထွားရသညွ။

သညလွိုနှင့ွ ညနရေောကတွော့ မနေ့ညကဆေးရုံတငထွားသောအမ ဒေါတွငတွငကွိုသောတွာနှင့ွဦးသှားကှည့ကွှသညွ။ဒေါတွငတွငမွှာအတောွ လနွးဆနွးနပေါပှီ။ခှုပရွိုးဖှပှေီးမှဆေးရုံကဆငွးရမညဟွုသိရသညွ။ မနကဖွှနနွေ့လညတွှငစွဈဆေးရနကွနှသွညမွှားအပှီးသတစွဈဆေး ပှီးနောကညွဦးပိုငွးအထူးexpress ကားဖှင့ရွနကွုနသွို့ပှနလွာရနွ ကုမပြဏီရုံးခှုပမွှညှှနကွှားခကှဖွုနွးဦးထံသို့ဝငလွာသညွ။ဒေါတွငတွငွ အတှကလွိုအပသွညမွှားစီစဉထွားခဲ့ပေးပှီးမနွးတလေးရုံးခှဲမှဆကလွကစွောင့ရွှောကပွေးရနဖွှဈသညွ။ ဆေးရုံကပှနလွာတော့တရုတတွနွးတှငဝွငပွှီးစားသောကစွရာမှား ဝယကွှသညွ။ဦးအတှကဘွီယာနှဈလုံးနှင့သွောတွာနှင့ွဦးအတှကအွေးသာ ယာဝိုငတွလုံးဝယလွာခဲ့ကှသညွ။တကယတွော့သောတွာ ဝိုငအွပါအဝငွ မညသွည့ယွမကာမှမသောကဖွူးပါ။

သို့သောသွညတွညသာကနှတွော့ သောသောတွာနှင့ွဦးတို့၏အခစှညွကိုဝိုငသွောကွ၍ခပကွှမွးကှမွးကလေး မှူးတူးစှာဖှတသွနွးကှည့ခွငှသွညွ။သောတွာပူဆာသဖှင့ွဦးကဝယပွေးခှငွး ဖှဈသညွ။ ဟောတွယပွှနရွောကတွော့ ရတခေါထပခွှိုးကှပှီးဟောတွယမွှဖနခွှကွ နှင့ပွုဂံခှကယွောကမွှားငှားရမွးကာသောတွာအခနွးမှာပငသွောတွာနှင့ွဦးတို့၏အခစွှ ညကိုကငွှးပကှသညွ။ ဦးကအခနွးမီးအားလုံးပိတခွါ ဝိုငနွှင့အွတူဝယလွာခဲ့သော ဖယောငွးတိုငလွေးမှားထှနွးငှိကာရငခွုနဘွှယအွခစှညွကိုကငွှးပဖှဈကှသညွ။ သောတွာကဝိုငသွောပွှီးတောတွောမွူးသှားသလိုဦးကလညွးသောတွာကိုကူသောကွ ရငွးဝိုငနွှင့ဘွီယာရောကာအတောမွူးသှားသညွ။  ထိုညတှငွဦးကသောတွာကိုပုံစံမှိုးစံဖှင့ခွစှပွေးသညွ။သောတွာကလညွးဝိုငရွော အခစှရွောယဈမူးကာ အရှကကွုနအွလိုးခံလသညွေ။

ဦးကသူအလှနွ အမငွးနှဈသကသွောသောတွာဖငတွုံလေးမှားကိုပှတသွပွ၍၎င်းငျးငြးငွး ဖှဈညှဈ၍၎င်းငျးငြးငွး နမွးရှုံ့၍၎င်းငျးငြးငွး သှားဖှင့ဖွှဖှကလေးကိုကခွဲ၍၎င်းငျးငြးငွး သူ၏အခစှကွိုဖောကွှူး သညွ။သောတွာကဝတလွဈစလဈကိုယလွုံးကလေးဖှင့ွ လုံးကစှပွှည့မွောကွ သောတငပွါးကလေးတုနခွါနအေောငလွမွးလှှောကပွှရသညွ။ထို့ နောကတွုနခွါနသေောသောတွာ၏ဖငလွုံးကလေးကိုကှည့ွ၍ဆကတွီပေါတွှငွ ထိုငကွာတောငထွနသေောဦး၏လီးကှီးပေါကွှောပေး၍စောကပွတဖွှဲ ခါထိုငခွပှေးသညွ။ဦးကိုကှောပေး၍ထိုငလွိုကထွလိုကဖွှင့စွောကပွတွ ဖှင့လွိုးပေးနသေောသောတွာ၏လညဂွုတသွားလေးကိုဦးကနောကမွှဖှဖှလေး ကိုကပွေးသညွ။ငုံခဲပေးသညွ ။

ထို့အပှငွဦးကသောတွာခါးကိုကှောွ၍အရှေ့ တှငတွောငထွနသေောစောကစွိလေးကိုခပဖွိဖိလေးခှပေေးသညွ။ သောတွာမှာဒီပုံစံတခုဖှင့ပွငအွခါခါပှီးဆုံးရသညွ။ ခစှလွိုကတွာဦးရယွ ထို့နောကသွောတွာကိုကုတငပွေါမွှောကခွိုငွးကာသောတွာ၏တငပွါးလုံးလုံးလေး ပေါွဦးကဖိထိုငပွှီး တငကွားသောသောတွာဖငနွှဈလုံးကှားမှသူ၏လီးကှီး ကိုလှှောထည့ကွာ စောကရွညတွှရှေှဲနသေောသောတွာစောကခွေါငွးလေး ထဲကိုခပဆွတဆွတလွိုးပေးသညွ။အို သောတွာနှလုံးအသဲတှတဒေိနွးဒိနွးခုနွ လကွှ ကာမအရသာကိုအပှည့အွဝခံစားရငွးအကှိမကွှိမပွှီးရပှနသွညွ။ ခစှတွယွဦး ရယွ ထို့နောကွ သောတွာကဦးအပေါကွတကဆွောင့ွ ကုနွးပှတွ ။နောကလွေးဘကထွောကကွုနွးပေး ။နံရံလကထွောကွ ဖငကွလေးနောကပွဈအလိုးခံ။

မတတွပရွပလွကှကွုတငပွေါခွှတဖကေတွငပွှီးကော့ပေးဖှဲပေးထား သောသောတွာစောကပွတကွလေးကိုဦးကမတတွတရွပလွကှပွငဒွူးညှှတွ၍ အောကကွပင့လွိုး။ အို သောတွာတယောကွ ဟနွးနီးမှနွးထှကနွရသလေိုပါဘဲ။ ဦးရောသောတွာပါ တညလုံးကဲလိုကကွှသညမွှာမနကလွေးနာရီထိုးမှပငအွိပွ ဖှဈကှတော့သညွ။သောတွာမှာကလညွးပှီးဆုံးခှငွးသို့ရောကရွသညမွှာ မရမတှကေနွိုငလွောကအွောငွ အကှိမကွှိမွ။ နောကတွနေ့မနကကွိုးနာရီထိုးမှပငအွနိုငနွိုငအွိပရွာမှထကှရသညွ။ သောတွာမှာလမွးလှှောကတွော့နညွးနညွးကှနသညွေ။မနညွးဟနဆွောငပွှီး လမွးလှှောကရွသညွ။ တနကေုနအွလုပမွှားပှီးတော့ ကှှဲဆညကွနကွားဂိတသွို့ရုံးကားဖှင့ဆွငွးခဲ့ကှသညွ။

မနကဖွှနွဦးနဲ့မအိပရွတော့ဘူးနောွ။ သောတွာဘာဆကလွုပရွမညမွသိ။ ဦးကိုလညွးသောတွာခှဲနိုငပွါမလား။ ဦး၏အယုယ ။အကှငနွာ။အခှော့အမှှူ အပှေ့အသပွ သောတွာမိနွးမကောငွးတယောကမွဖှဈတော့သညကွကိဈစမရှိပါ။ ဦးကိုလူကှားထဲတှငကွှာကူလီအဖှဈအပှောခံရမညကွိုတော့သောတွာမဖှဈ စခငွှေ။ ဟူး ဘယလွိုခရီးဆကရွမှာလဲဦးရယွ ဘာဘဲဖှဈဖှဈမနတြလေး ရနကွုနအွဝေးပှေးကားကှီး၏နှဈယောကတွှဲထိုငခွုံတှငသွောတွာသညွဦးရငခွှငထွကခွေါငွးလေးအပလွကှတွငှိမ့ငွှိမ့လွိုကွ ပါလာခဲ့လသတညွေး …… ပှီးပါပှီ။