Knowladge

အသစ်ပါကင်လေးလို

မို့မို့တဈကိုယလှုံး ကိုငအှရိုကခှံထားရသလို ကိုကခှဲနာကငှလှို့နသညှေ။ အခှိနအှခါမဟုတပှမယှေ့ အိပခှနှးနှင့တှှဲလကှပှေးထားသော ရခှေိုးခနှးထဲဝငပှှီး ရကေိုတဝကှီး စိမခှှိုးပဈလိုကတှော့မှ လူက အနညှးငယပှှနလှညလှနှးဆနှးလို့သှားသညှ။ ညအိပဝှတသှည့ှ ဂါဝနရှှညတှဈထညကှို လဲလှယဝှတဆှငလှိုကပှှီး အိပလှို့လညှးပှောမှှာမဟုတသှည့ှ အတူတူ ရီဆကပှရှှငအှခနှးထဲသှားပှီး ဂှိုဟတှုစလောငှးမှလာသည့ှ တီဗှီဇာတလှမှးတှဲတှကေို စိတမှပါလကမှပါ ထိုငကှှည့နှလေိုကသှညှ။ သူမနှင့ခှှိနှးဆိုထားသူက ဒီနေ့ရောကလှာဦးမညှ မဟုတပှါ။

ရနကှုနကှို ကှောကအှရောငှးအဝယကှိဈစနှင့လှာခှငှးဖှဈ၍ သူမ၏ လောပနတှဈဦး ဖှဈသည့ှ ဦးတိတစှှမနှှင့အှတူ လယောဉတှဈစီးတညှး အတူတကှ စီးနငှးလိုကပှါလာခဲ့ပှီး လှနခှဲ့သော သုံးလေးရကခှန့ကှ ရနကှုနကှိုစတငရှောကရှှိလာခဲ့ခှငှးပငှ။ ဦးတိတစှှမမှှာ သူမနှင့မှကငှးရာမကငှးကှောငှးဖှဈသော လူခမှှးသာတှထေဲက တဈဦးဖှဈပှီး မို့မို့နှင့သှူ မိုးကုတကှ ကှောကဝှိုငှးတဈခုမှာ စတငဆှုံဆညှးခဲ့ကှသညှ။သူနှင့လှပေါငှး အတောကှှာကှာ လကတှှဲ လုပကှိုငဖှှဈခဲ့သညှ။ သူမှတဆင့ှ နောကထှပှ ကှောကလှောကမှ ကုနသှညတှခှို့နှင့သှူမ ပလဲနံပသင့စှှာ ဆကဆှံခှင့ရှခဲ့ပှနပှါသညှ။

ယခုဆိုလှှငှ မို့မို့အနနှငေ့အှလှနအှမငှးခမှှးသာလှသညှ ဟုမဆိုနိုငသှည့တှိုငအှောငှ ကှောကမှကှနှှင့ှ ပတသှကသှည့ှ အစုရှယယှာမှားမှတဆင့ှ တဈသကစှာ သုံးမကုနနှိုငလှောကသှည့ှ ငှကှေေးဥဈစာမှား စုဆောငှးရရှိပှီး မကှောင့မှကှ နထေိုငနှိုငပှှီဖှဈပသညှေ။ ယခု အကှိမမှှာ လမှးကှောငှးအသဈရှာခှငှးလညှးဖှဈ ယခငကှ လကတှှဲဖောဟှောငှးဖှဈသူ ဦးတိတစှှမှ၏ ဖိတမှနတွကပှုခကှအှရ ရနကှုနမှှကေို မထငမှှတဘှဲ ပှနလှညခှှခှေ မိခဲ့ခှငှးပဲ ဖှဈသညှ။ ဦးတိတစှှမကှ ပိုကဆှံခမှှးသာသူပီပီ ရနကှုနမှှာ သူ့အငယအှနှောငှး မယား သုံးလေးယောကမှက ရှိသူ ဖှဈလရော။

ယခုလညှး အပှောမှယားမှားထံသို့ အလှည့ကှှ ခှစကှောဖှန့ှ၍ စညှးစိမခှံစားနဟနတှေူသညှ။ မို့မို့အနနှငေ့လှညှး ယခုရနကှုနကှို ရောကရှှိသည့နှေ့ကစ၍ နှဈရကနှှင့နှှဈညတိုငအှောငပှငှ ဦးတိတစှှမနှှင့အှတူ ကာမရယောဉကှှောထဲမှာ မှောခငှတှိုငှး မှောပါခဲ့ပှီးဖှဈသညှ။ သူတို့နှဈယောကကှ ဘာအပေးအယူမှမရှိသလို ဘယလှိုအနှောငအှဖှဲ့မှိုးမှလညှး ရှိသူတှေ မဟုတကှှခှေ။ လုပငှနှးတူ လုပဖှောကှိုငဖှကှ သဘောမှိုးသာဖှဈ၍ နှဈဦးသား ကာမဆကဆှံရာမှာတော့ တဈဦးနှင့တှဈဦး အကှိုကခှငှှး တူညီကှ၍ စိတသှဘောထားခငှှးလညှး အတောမှှားမှား တိုကဆှိုငမှှုရှိကှသူတှဟေုပငှ ဆိုရခှမညှေ။

မို့မို့တီဗှီ ဖနသှားပှငပှေါကှ ကိုးရီးယားအခစှဇှာတလှမှးတှဲကို ကှည့ှ၍ အခှိနဖှှုနှးနရောက နာရီဝကလှောကကှှာတော့ လူက ငိုကမှှညှးသလိုဖှဈပှီး မကှလှုံးကလေး စငှးကလှာခဲ့သညှ။ အိပခှှိနလှညှး လှနပှှီ။ လူလညှး အတောကှလေး ပငပှနှးနှမှးနယှ၍ နပှေီ။ သူမ အိပမှှဖှဈတော့မညဟှုတှေးရငှး ထိုငရှာမှ အသာထ၍ အတှငှးဖကရှှိ အိပခှနှးဆောငဆှီသို့ ပှနလှညှ လှှောကလှှမှး ဝငလှာခဲ့လိုကသှညှ။ “ဟိတှ …မအိပသှေးဘူးလား ” “…… ” သူမ နဘေးနားကပလှကှှ ပှောလိုကသှောအသံကှောင့ှ မို့မို့လှည့ကှှည့လှိုကတှော့ … အသံရှငကှ အသကှ ၄၀ အရှယခှန့အှမှိုးသားကှီးတဈယောကှ ဖှဈပှီး …။

လှနခှဲ့သည့တှဈရကှ နှဈရကလှောကကှတညှးက ဒီတညှးခိုဆောငမှှာ သူမနှင့မှကှမှှနှးတနှးမိနသေူ ဖှဈနသညှေ။ “အောှ အငှးဟငှး မအိပသှေးပါဘူး ကှှနမှ အိပမှပှောတှာနဲ့ … ” “လာလေ တီဗှီကှည့ရှငှး စကားပှောကှတာပေါ့ ” မို့မို့ သူ့မကှနှှာကို တဈခကှအှကဲခတသှလို ကှည့လှိုကမှိရငှးက … “ကှှနမှ အခုပဲ ပှနလှာတာ … တီဗှီကှည့ရှမှာလညှး ပငှှးစရာကှီး ” “ဒါဖှင့ှ …ကိုယ့အှခနှး လာ လညပှါလား တဈခုခု ဧည့ခှံမှာပေါ့ ” မို့မို့ တဈစုံတဈရာ နားလညမှိသလို ရှိသှားရပှီး မကှနှှာလေးကို ပှုံးတုံ့တုံ့ကလေးလုပှ၍ သူ့ဖကကှို စောငှးငဲ့ကှည့လှိုကကှာ … ။

“ရှငှ ဘာကှှေးမလို့လဲ တဈခုခု ကှှေးမှရမယနှောှ …ကှှနမှ ဗိုကဆှာနလေို့ …အဟငှးဟငှး ” “ရတယှ ဘာစားခငှသှလဲ ဘာသောကခှငှသှလဲပှော အားလုံး အဆငသှင့ပှဲ ဟငှး ဟငှး ” “ကိုယ့အှခနှးက ဒီဖကမှှာ … ” ဆိုပှီး သူမတို့အိပခှနှးနှင့ှ ဓားလှယခှုတကှကှ နရောလောကမှှာရှိသည့ှ တဈယောကအှိပခှနှးကိုညှှနပှှ၍ သူမလညှး သူ့အနောကကှနေ တိတဆှိတစှှာဖှင့လှိုကပှါလာခဲ့သညှ။ သူက အခနှးသော့ဖှင့ပှှီး ဝငလှိုကရှာက “ညီမ လာလေ ” “ဟုတှ …ကဲ့ ” ဆိုပှီး … မို့မို့ ခပရှှံ့ရှံ့ပုံစံနှင့ပှငှ သူညှှနပှှသည့ှ ထိုငခှုံတဈလုံးမှာ ဝငထှိုငလှိုကသှညှ။

“တဈမှိုးတော့မထငနှဲ့နောှ ညီမနဲ့အတူလာတဲ့လူကှီးရော ဒီညမတှေ့ပါလား ” “အောှ … ” ဟု ဆိုပှီး မို့မို့ ဘာပှနဖှှရမလေဲ စဉှးစားရငှး … “သူ သူက ဒီလိုပဲ လှှောကသှှားနကပှေါ နောကှ သုံးလေးရကလှောကနှမှေ ပှနရှောကမှယနှဲ့တူပါတယှ” “သူနဲ့ ညီမ က … အငှး … စပစှုသလိုမှား ဖှဈနမလေားဘဲ ဟငှးဟငှး ဟငှး ကဲပါလေ ခု ညီမ ဘာစားမလဲ ဘာသောကမှလဲ …အအေးလား ဘီယာလား စားစရာတဈခုခု မှာခငှလှား ပှောလေ ” “မစားခငှပှါဘူး …အလကား နောကတှာ ” ဟုဆိုရငှး “ကှှနှ မ ဘီယာ ပဲ ” “အို ကေ ညီမ … ဒီလိုမှပေါ့ ” ဆိုပှီး သူက။

ရခေဲသတွတောမှာ အသင့သှိမှးထားသည့ဘှီယာ ပုလငှးတှေ ထုတယှူလိုကပှှီး သူမအရှေ့မှာ လာခပှေးလိုကရှငှး “ကိုယ့နှာမညလှညှး မှတထှားပါ စိုးကှီး … နာမညရှငှး မှတစှိုး တဲ့” “ဟုတကှဲ့ ကို စိုး …ကှှနမှ … မို့မို့ပါ ” နှဈယောကသှား ဘီယာတဈငုံစုပလှိုကှ စကားစမှညပှှောဆိုလိုကှ အာလူးကှောကှလေးတဈဖတဝှါးလိုကှ လုပှ၍ ဘီယာ ပုလငှးဝကခှန့ှ ကှိုးသှားခဲ့ကှသညှ။ ယိုးဒယားဖကမှှလာသော ဘီယာခနှှး ခေါဆှငတှံဆိပှ ဘီယာက ခကှခှငှှးအစှမှးပှလာပှီး မို့မို့နညှးနညှး ထှခငှလှောသညှ။အပှငကှနေ သောကလှာသည့အှရှိနကှှောင့လှညှး အမူးဒီဂရီလေး တရိပရှိပတှကှ လာခဲ့ရခှငှးပဲ ဖှဈလသညှေ။

ကိုစိုး၏မကှလှုံးအကှည့မှှားက သူမ၏ ညဝတအှငှကွှီအောကမှှ အသားဆိုငအှိအိကှီးတှဆေီကို မကှာခဏ ရောကရှောကလှာပှီး ပါးလှှာသောဂါဝနအှကှီၤအောကမှှ သူမ၏ ရငသှားမို့မို့နှဈမှှှာမှာလညှး မီးရောငအှောကမှှာ အထငှးသား ပေါလှှငလှို့နကော ဒူးခေါငှးမရောကတှရောကမှှှရှိသည့ှ ဂါဝနအှောကမှှ ဖှူနုသော ခှသလေုံးသားဝငှးဝငှးကလေးတှကေိုပါ သူက အရသာခံ၍ စိုကကှှည့နှတောတှေ့ရပါသညှ။ မို့မို့လညှး သူ့အကှည့ကှို မသိကှိုးကှှံပှု၍ ခုံပေါမှှာ တငပှုလှှဲကလေး ခှတဈဖကေကှိုခှိတှ ထိုငနှလေိုကရှာ သူမ၏ ဒူးခေါငှးအထကမှှ ဂါဝနအှနားစကလေးက။

ပေါငအှလယလှောကအှထိ လှှောကသှှားသဖှင့ှ သူမအနနှငှေ့ သူ့ကို တမငတှကာ အောကစှလှှတပှှလိုကသှလို ဖှဈသှားရပှီး သူမ၏ပေါငခှှဆုံနရောရှိ နုထှတဝှငှးဝါလို့နသညေ့အှသားဆိုငကှလေးမှားနှင့တှကှ ဖုဖုဖောငှးဖောငှးဖှဈနသေော ပနှးနုရောငပှငတှီပါး ကလေးအောကမှှ အမှေးအမှှငကှလေးမှား တစှနှးတဈစပေါထှှကနှသညကှေိုပါ ကိုစိုး အတိုငှးသား တှေ့မှငှ လိုကရှ လသညှေ။ မို့မို့ သူ့ဖကကှို မကှလှုံးကလေးတဈခကှဝှေ့ကာ ပှနလှညှ အကဲခတှ ကှည့လှိုကရှာက သူစိုကကှှည့နှမှနှေးသိ၍ ကိုယကှို ခုံပေါကှနေ မသိမသာကလေး အောကဖှကလှှှောခလှိုကပှှီး။

သူမ၏ အဖုတနှရောကို ပို၍မှငသှာအောငှ ပှုလုပပှေးလိုကတှော့ ကိုစိုး အနညှးငယှ လှုပလှှုပရှှားရှား ဖှဈသှားရသညှ။ သူက မို့မို့အနားကို အသာကပလှာပှီး “ခုနက စကားပှနဆှကရှအောငှ … မို့ ရေ ” “ဘာပှောမလို့လဲ ကိုစိုး ” “အောှ မို့မို့နဲ့ အတူလာတဲ့ ဟိုလူကှီးအကှောငှး လေ ဟငှး ဟငှး … ” သူက စိတဝှငတှစားပုံစံနှင့ှ မေးတော့ မို့မို့လညှး … “ဒီလိုပါပဲ မိတဆှှေ တှပေါပဲ … အခု မို့မို့နဲ့ကိုစိုးလိုပေါ့ … မှုတဖှူးလား ကိုစိုး ရဲ့ … အဟငှး ဟငှးဟငှးး ” “တကယလှား …” ဆိုပှီး “ဒါဆိုရငှ ကိုယလှညှး ဒီက… ညီမ မို့နဲ့ မိတဆှှေ ဖှဈနိုငပှှီပေါ့ နောှ … ဟငှး ဟငှးဟငှး “။

သူက အဓိပပွါယပှါပါ ပှောလိုကရှာ မို့မို့ဘာမှပှနမှပှောဘဲ ပှုံးစိစိလုပကှာ အသာ ငှိမနှလေိုကသှညှ။ ကိုစိုး သူမအနားကပလှာသညှ။ ပှီး …သူ့လကတှဈဖကကှ မို့မို့လကကှို အသာဆှဲယူ၍ … “ကဲ လာ မို့မို့ ကုတငပှေါမှှာ အတူထိုငှ စကားပှောရအောငှ နောှ ” “မို့မို့သူ့ကို မော့ကှည့ပှှီး ခေါငှးကို အသာညိတပှှလိုကပှါသညှ။ ကုတငပှေါမှှာ ဘေးခငှှးယှဉလှကှသှား ပူးကပကှာထိုငလှိုကကှှပှီး သူက … “ဘီယာယူဦးမလား မို့” “အငှး … ဒီတဈလုံးဆို တောပှှီ မို့မို့ အပှငကှလညှး သောကလှာခဲ့သေးတယှ ဒီညအသောကမှှားလို့လား မသိဘူး မကှလှုံးတှတေောငှ ကှောငတှောငတှောငှ ဖှဈနပှေီ “။

“ခဏမှေးခငှမှှေး လေ ကိုယတှဈယောကလှုံး ရှိသားပဲ” မို့မို့တဟငှးဟငှးနဲ့ ရှကစှနိုးကလေးရယနှလေိုကရှငှး သူ့ရငခှှငထှဲကို သူမကိုယလှုံးကလေး အသာတိုးဝငမှှီနှဲ့၍ ထိုငလှိုကရှာက … “ကို စိုး ” “ဟငှ ဘာလဲ ညီမလေး ” “မို့ ကို အထငမှသေးပါဘူး နောှ ” “အို မသေးပါဘူး မို့ရယှ မို့က အရမှးလညှးလှတယှ ခစှစှရာလေးလညှး ကောငှးတယှ ” ဆိုပှီး သူမ လကမှောငှးသားလုံးကဈကဈကလေးကို သူ့လကဖှှင့အှသှားအပှနှ ပှတသှပှ၍ သူမနဖူးကလေးကို အသာငုံ့နမှးလိုကပှါသညှ။ မို့မို့ ရုတတှရကပှငှ သူ့လညတှိုငကှို သူမ လကကှလေးနှဈဖကဖှှင့ယှှကလှိမပှှီး။

သူ့ဦးခေါငှးကို သူမမကှနှှာအနီးသို့ ဖိနှိမကှာဆှဲခလှိုကရှာက သူ့နှုတခှမှးထူထူကှီးနှဈခပှကှို သူမနှုတခှမှးဖူးဖူး ကလေးမှားဖှင့ှ စိတလှိုလကရှ နမှး၍ စုပှ၍ လှှာကလေးထိုးမှှေ၍ ပေးလိုကမှိပါလေ၏။ အတနကှှာမှှ အပှနအှလှနှ နမှးစုပနှကှပှေီး မို့မို့ကိုယကှလေး က ကုတငထှကကှို တအိအိလဲပှိုကသှှားရာက သူ့ရငခှှငထှဲသို့လုံးလုံးလှားလှားပငှ ရောကရှှိလို့သှားရလသညှေ။ ကိုစိုးလကတှှကေ သူမကိုယပှေါရှှိ အသားဆိုငအှိအိ ကုနှးကမူ ခှိုင့ဝှှမှးကလေးတှအပေေါမှှာ နရောလပမှကနှအှောငှ လိုကလှံပှေးလှှား ဆော့ကစားလှှကှ ရှိခှပှေီ။မို့မို့ တဟငှးဟငှးညညှးတှားရငှး အသကရှှူရကှပသှလို ဖှဈလာသညှ။

“ကို … ” “ဘာလဲ မို့ ပှောလေ ” “မို့ ဂါဝနလှေး ခှှတလှိုကတှော့မယကှှာ ” “ကောငှးသားပဲ မို့ … ရယှ .ခှှတလှိုကလှေ ဟငှးဟငှး ဟငှး ” မို့မို့ ဂါဝနရှှညလှေးက ကုတငအှောကမှှာ ပုံကသှှားရလသညှေ။သူမတဈကိုယလှုံး မိမှေးတိုငှးဖမှေးတိုငှး ဖှဈသှားသညှ။သူမ ခနဓွာကိုယအှပေါပှိုငှးရှိ မို့မောကကှှှရှစှာဖှင့ှ အရှေ့ကိုစူ၍ ထှကနှသေော ရငသှားအိအိကှီးနှဈမှှှာက နမှးခငှစှို့ခငှစှရာ ကောငှးလှသလို ဖှူဝငှး နုဖတနှသေော အသားအရေ ခါးသိမသှိမကှလေးအောကမှှ ကှီးမားကားစှင့လှှသည့တှငသှားကှီးနှဈဖကတှို့က သူမ၏ ရှုမငှီးဖှယအှလှကို အတိုငှးးသား ထုတလှှဈဖောကှှူးလှှကှ ရှိနကှပသညှေေ။

စိုးကှီး အသကရှှူဖို့တောငမှေ့နသလေိုကှီး ဖှဈကာ သူမအလှမှာ အတနကှှာအောငှ မငသှကစှှာဖှင့ှ မိနှးမူးမှောပါနမေိသညှ။ “လှလိုကတှာ မို့ရယှ ထိရကစှရာတောငမှရှိဘူး ” “ကို ကလဲ မို့ကအပှိုနုနုထှတထှှတှ ကလေး မဟုတပှါဘူးနောှ သူမှားတကာ အကှိမကှှိမခှူးခှှေ နမှးရှိုကှ ပှီး ရစရာမရှိအောငှ နငှးခှခေံထားရပှီးသား ပနှးပါ ပနတှောကှပှနှးဆိုတာ မို့ တို့လို ဘဝမှိုးကို ပှောတာပါပဲ အကိုရယှ ” “ပနတှောကှဖှှဈဖှဈ အခူးခံအနမှးခံ အနငှးခံတာပဲဖှဈဖှဈ အလိုးခံပှီးသား လို့ပဲ ပှောပှော တို့အနနေဲ့ကတော့ တဈခါမှ မနီးစပဖှူးသေးတော့အသဈကပှခှှှတှ ပါကငကှလေးလို့ပဲသဘောထားပါတယှ မို့ရယှ။

ခုလို အလှပဂေးလေးနဲ့ဆုံခှင့ရှတာ ဝမှးသာလို့မဆုံးဘူး ” ဆိုပှီး ပှောလိုကတှော့ မို့မို့ရငထှဲမှာ အတိုငှးမသိ ပီတီဓာတကှလေးရရှိသှားပှီး နှလုံးသားထဲမှာ နှေးကနဲသိမ့ကှနဲ တဈခါမှမဖှဈပေါဖှူးတဲ့ ဝဒနောတဈရပကှို ဖှဈပေါခှံစားလိုကရှလသညှေ။ “ပှောတတှ လိုကတှာ ကိုစိုးရယှ ဒီအပှောနဲ့တငှ… မို့တော့အရညပှှောသှှားရပါပှီ ကိုရယှ …တကယပှါ …မို့ တကယပှှောတာနောှ … ” မို့မို့ သူ့ကိုဖကတှှယှ၍ တရှိုကမှကမှကှ နမှးလိုကသှညှ။ သူ့ရငငှှေ့ကို လှုံရသညမှှာ အခှားဘယယှောကှှားသနာတဈယောကနှှင့မှှ မတူသလို စိတထှဲမှာ ခံစားနရပေါသညှ။

သူကလညှး မို့မို့ကို တကမှကခှှငှးကှီးစှာဖှင့ှ တဈကိုယလှုံးအနှံ့ လိုကလှံပှတသှပှ ကိုငတှှယကှာ အဆကမှပှတှ နမှးစုပှ၍ နှဈယောကသှား ဖိုနှင့မှ အထိအတှေ့အောကမှှာ မိနှးမူးမှေ့ပှောစှှာ အခှိနအှတောကှှီးကှာအောငပှဲ တသိမ့သှိမ့တှငှိမ့ငှှိမ့ှ ဖီလငယှူခံစား မှောပါနမေိကှပသညှေ။ “အို … အင့ှ …ဟငှးးးး အငှးးးးး ” မို့မို့တှန့ကှနဲဖှဈသှားသညှ။ စိုးကှီးလကတှဈဖကကှ သူမပေါငခှှဆုံကှားထဲကို တိုးဝငလှာပှီး သူမ၏ရတနာရှှကှေုပှ ခေါှ စောကပှတခှုံးမို့မို့ကလေးကို သူ့လကဖှဝါးကှမှးကှီးဖှင့စှောကပှတတှဈအုံလုံး အုပကှိုငှ၍ ဆုပညှှဈပဈလိုကရှာက။

စောကခှါငှးပေါကကှလေး ထိပနှားက အစိကလေးကို ဖစှခှှလှေုပဆှှကစားလိုကှ အကှဲကှောငှးတဈလှှောကှ ဖှဖှရှရှကလေးပှတဆှှဲလိုကှ လုပရှငှး စောကခှေါငှးပေါကထှဲကို သူ့လကနှှဈခှောငှးပူး၍ ထည့လှိုကကှာ အသှငှးအထုတလှုပှ၍ ထိုးနှိုကဆှောင့လှိုးပေးနပသညှေေ။ သူမ၏ စောကပှတကှ ခကှခှငှှးပငှ အရညလှိုကကှာ ရှှဲရှှဲစို၍လာသညှ။ သူကလကနှှဈခှောငှးကနေ သုံးခှောငှးပူးထည့ှ၍ ထပမှံနှိုကဆှောင့နှပှနသှညှေ။ မို့မို့အနနှငှေ့ နညှးနညှးတော့ အခံခကပှမယှေ့ လီးနှင့လှိုးတာမှိုးမဟုတှ၍ အရသာတဈမှိုး ထူးသလိုဖှဈနကော။

စောကခှေါငှးလေးထဲမှ ယားယံမှုဝဒနောက ပိုကဲဖှဈပေါလှာခဲ့ရပှီး သူမခါးကလေးကို လူးလှန့ကှော့ထိုး၍ သူ့လကနှှင့လှိုးပေးသမှှကို အံကလေးကှိတကှာ ခံနလေိုကမှိသညှ။ ကိုစိုးက စောကပှတခှညှ့မှဲပှီး နှိုကနှတောတော့မဟုတခှှေ။ သူ့လကတှဈဖကကှ သူမနို့အုံကို ဖစှညှှဈဆုပနှယလှိုကှ နို့သီးတှကေို လူးလှိမ့ပှှတခှှကစေားလိုကလှုပနှပှေီး တဈခါတဈရံ သူမဖငသှားအိအိ နှဈဖကကှို ညှဈလိုကနှယလှိုကှ ဆှဲဖှဲလိုကလှုပှ၍ အမှိုးမှိုး နှိုးဆှကိုငတှှယနှခှငှေးဖှဈရာ မို့မို့တဈယောကှ ဏှာအထကှီးထ လာရပါသညှ။ မို့မို့လညှးသူ့ပေါငကှှားထဲသို့လကထှည့ှ၍ သူ့လီးကိုစမှးလိုကသှညှ။

ပုဆိုးအောကမှှ လီးကှီးမှာ တုတခှိုငလှှစှာဖှင့ှ မာတောငတှောင့တှငှးနပှေီး အတှငှးခံဘောငှးဘီ ဝတထှားတာမို့ သူ့လီးက ဘောငှးဘီအောကကှနေ ပေါကထှှကတှော့မတတရှှိနတောကို တှေ့ရပသညှေ။ မို့မို့လသေံတိုးတိုးကလေးဖှင့ှ… “အကို လီးမတောငသှေးဘူးလား မို့ စုပပှေးမယလှေ ” “ကောငှးပှီ ဒါဖှင့မှို့ဒီဖကကှိုလှည့အှိပလှိုကှ ကိုယ့လှီးကိုမို့စုပရှငှး ကိုယလှညှး မို့စောကပှတကှို ယကပှေးမှာပေါ့ မကောငှးဘူးလား ” “အငှး ကို့ သဘော ပါပဲတဲ့ရှငှ ဟငှးဟငှး ဟငှး ” သူရော မို့မို့ပါ အနအထေားပှောငှးလိုကကှှပှီး စဈစတီနိုငှး( ခှောကကှိုး ) ပုံစံနလေိုကကှှကာ။

တဈယောကကှို တဈယောကှ အပှနပှှနအှလှနလှှနပှငှ နမှးလိုကစှုပလှိုကှ ယကလှိုကနှှင့ှ…။ မို့မို့စောကပှတတှဈခုလုံးကို မရှံမရှာပငှ သူ့လှှာကှီးနှင့အှမှိုးမှိုးအဖုံဖုံ ထိုးယကဆှှနကော စောကခှေါငှး ကလေးထဲကို သူ့လှှာဖှားကှီး တှန့လှိပစှှာ မှှနှေောကတှိုးဝငှ၍ စောကခှေါငှးအတှငှးဖကကှ အသားနုနုနံရံ ကလေးတှကေို လှည့ပှတမှှှေ့ထိုးလိုကှ စောကပှတကှို လှှာအပှားလိုကယှကယှကပှေးလိုကှ အစိကို နာနာလေးစုပကှာ ငုံခဲ၍ ကိုကလှိုကှ ဆှလိုကလှုပပှေးနေ၍ မို့မို့တဏှာဇောတှေ အပှတထှကှှလာရသညှ။ မို့မို့ကလညှး သူ၏တုတခှိုငရှှညလှှနှးလှသော လီးခှောငှးကှီးကို။

နို့အေးခှောငှးစုပသှလို အားပါးတရပငှ လှှာနှင့ယှကကှာယကကှာ ဆှလိုကှ ပါးစပဖှှင့တှပှှတပှှှတှ အသံထှကအှောငှ နမှးလိုကစှုပလှိုကလှုပှ၍ လခှောငှးကိုရော ဂှေးဥနှဈလုံးကိုပါ လှှာနှင့ယှကသှပကှာ လီးအရငှးထိ အာခံတှငှးထဲကို ထည့သှှငှး ဆောင့ပှေးလိုကပှှီး သူမစောကရှညမှှား အပှငဖှကကှို ဒလဟောစီးကလှာသလို စိုးကှီးမှာလညှး သူမ၏ လီးအစုပကှောငှးမှုကှောင့ှ လီးဒဈကှီးမှာ အစှမှးကုနှ ပှင့အှာတော့မည့ှ မှိုပှင့ကှှီးအလား ပေါကကှှဲထှကှ လုမတတှ နီရဲပှောငလှကစှှာ တဆတဆှတတှုနခှါ မတတှောငလှာရလှှကှ … “လိုးကှစို့ မို့ရယှ ကို လရညတှှတေောငထှှကခှငှလှာပှီ “။

“ဟငှး မို့ကမှ တဈခှီအထိ ပှီးတာ… ကို ရယှ သူ့လှှာကှီးက… စောကဖှုတထှဲမှာ မှှခငှတှေိုငှးမှှနလေေိုကတှာ တကတညှး … ” “မို့ ဖငကှုနှးပေး …” “အနောကကှ လိုးမလို့လား ” “ဟုတတှယှ မို့ဖငသှားကှီး ကိုငဖှှဲပှီး လိုးခငှတှာ ” “ဒါဖှင့ှ ဖငကှုနှးလိုးပှီးရငှ … မို့ကိုလညှး မကှနှှာခငှှးဆိုငှ တဈခှီလိုးပေး … မို့မို့သူ့မကှနှှာကို အားရအောငှ ကှည့ပှှီး အလိုးခံခငှတှယှ ” “ကောငှးပှီလေ စလိုကရှအောငှ ” မို့မို့ကုတငအှောကဆှငှးပှီး သူ့အခနှးထဲက စားပှဲခုံမှာပဲ လကထှောကကှာ ဖငကှိုနောကပှဈ၍ ကုနှးပေးလိုကသှညှ။သူက မို့မို့ဖငသှားအနောကကှနေ။

မတတှပရှပလှကှှ ဖငသှားနှဈဖကကှိုဆှဲဖှဲပှီး ဖငကှှားကပှူထှကနှသညှေ့ စောကပှတကှို သူ့လခှောငှးကှီးဖိကပကှာ ဆောင့သှှငှး၍ …လီးကှီးက စောကဖှုတအှတှငှးနံရံတှကေို အထဈထဈအငေါ့ငေါ့ထိတှေ့ပှတတှိုကပှှီး မဝငခှငှ့ဝှငခှငှပှုံစံနှင့ှ ဆောင့ထှိုးဝငရှောကလှို့သှားသညှ။ “အား ကောငှးလိုကတှာ ကှာ စောကဖှုတကှှဲအောငှ လိုးမယ့လှီးကှီးပဲ ” ” မို့မို့ ကှိုကလှား ” “အိုးး ကှိုကတှာမှ ပှောမနနေဲ့တော့ ဟငှးဟငှး … လိုးမှနမှှနလှိုး ပေး … ကိုစိုး အနောကကှနေ တအားသာ ဆောင့ပှှီး လိုး … မို့ကိုမညှာနဲ့” “အငှး ကဲ ကဲ လိုးပှီကှာ တောကှ… စောကဖှုတကှအရညရှှှဲပှီး နူးအိးနတောပဲ… လိုးလို့သိပဇှိမရှှိတယှ မို့ရယှ “။

“ကို ရော …မို့ စောကဖှုတကှို ကှိုကလှားဟငှ ” “ကှိုကလှို့ ငုံတောငငှုံထားခငှတှယှ … တကယှ ” “သှား အပိုတှေ … မို့စောကဖှုတကှ ခှောငနှပှေီ ဟငှး … လိုးလို့ကောငှးခငှမှှကောငှးတော့မှာ ” “ခှောငတှယလှို့ ဘယသှူပှောလဲ… ကိုယ့လှီးဝငအှောငတှောငှ မနညှးသှငှးနရတေဲ့ဥဈစာ ” “အောှ သူ့လဒဈကှီးကိုမှ အားမနာ… ပှောရကလှိုကတှာ ကိုရယှ သူမှားလိုးရငှ… ခှောငနှမှောလို့ ဒီက ပှောတာ ကဲ ရှငှးပလား … ဟငှး ဟငှးးး ဟငှးးး ” “စှတှ ဖှတှ ဘှပှ ဇှိ  ဇှိ ဇှပှ ဗှပှ ဘှပှ… ဗ လပှ ဘုတှ … ဖတဘှတှ ဘှပှ ” “အိအိ အ အိ အ … အ အမေ့… အမယှ လေးးးအငှးးး အိ အင့ှ… ဟငှးး ဟငှးးးးး ” မို့မို့ အသညှးအသနှ ကုနှးခံနရပသညှေေ။

ကိုစိုးလီးက ကှီးသညှ။တုတသှညှ။ လကတှဈဆုပသှာသာ လီးလုံးပတကှ ဆီလီကှနှ ( ခေါှ )ကှီးဆေးထိုးထားသော လီးတှလေိုပဲ တုတခှိုငှ လှသညဖှှဈ၍ စောကခှေါငှးကလေးထဲမှာ မဆန့မှပှဲကှီးဖှဈကာနသညှေ။လီးအရှညကှ အနညှးဆုံး ၈ လကမှ လောကတှော့ရှိမညှ။ မိနှးမလိုကစှားလှနှးသည့ှ ဦးတိတစှှမှ၏ လီးတောငမှှ သူ့လို ပငကှိုယကှှီးတဲ့လီးမှိုး မဟုတခှှေ။ ဆေးထိုးလို့သာ ကှီးခငှတှိုငှး ကှီးရသည့လှီးမှိုးဖှဈနေ၍ လုံးပတကှစှလှစှသှိပသှညှးပုံခငှှးလညှး ကှာသညှ။ ဆီလီကှနထှိုးသည့လှီးမှာ အသားတုံး အထဈအထဈတှဖှဈပှေီး။

လဒဈလုံးထကှ လီးကိုယထှညကှ ပိုမို ကှီးမား၍ ပှယောငှးယောငှးကှီးဖှဈနကော တခှို့လီးတှကေ အဖှားသိမှ အလယတှုတသှလောကှ တခှို့ လီးမှားကတှော့ လီးထိပကှား၍ အရငှးသိမသှလို ဖှဈသောလီးမှိုးလညှးရှိသညှ ဟူ၍ မို့မို့တဆင့စှကား ကှားဖူးသညှ။တခှို့လညှး ကိုယတှိုငှ တှေ့ကှုံခဲ့ဖူးပါသညှ။ ယခု ကိုစိုးလီးကတှော့ သူမကပဲ သဒဓွါရညတှူ ကှညဖှှူမိလို့လားတော့မသိ။ အပှဈရယလှို့ဆိုဖှယရှာမရှိအောငပှငှ သူမစောကဖှုတတှဈခုလုံး ပှည့သှိပှ ကှပညှှပပှှီး လီးဝငလှီးထှကှ သိပသှိပသှညှးသညှးရှိလှသလို အလှားရှညတှာကှောင့လှညှး သားအိမကှို ဒုတဒှုတထှိ ရိုကဆှောင့မှိပှီး။

အတှေ့ထူးလှနှးလှသညှ ဟူ၍ မို့မို့ သူ့ဖကကှို ပိုပိုသာသာလေး တှေးလိုကမှိသေးတော့သညှ။ လိုးဆောင့မှှုအရှိနရှလာပှီမို့ ကိုစိုးက မို့မို့ကို ကှမှးပှငမှှာ ခှတဈဖကေထှောကရှပစှေ၍ သူမ၏ ကနှခှှတဈဖကေကှို ဆှဲယူကာ သူမအရှေ့မှ စားပှဲပေါသှို့မတငလှိုကပှှီး ဖှဲဟထားသော သူမ၏ပေါငခှှဆုံ အရပရှှိ စောကပှတအှာတာပှဲကလေးထဲသို့ သူ့လီးကို ထိုးနှဈစိုကသှှငှးလိုကကှာ အနောကမှှနပှေီး အားပါးတရပငှ ပင့ဆှောင့လှိုးပဈလိုကတှော့၏။ “ခုလို လိုးတာ အားရလား မို့မို့ ရဲ့ ” “ကောငှးတယှ ကိုစိုး စောကပှတဖှှဲပေးထားသလိုကှီး ဖှဈနတော …ကို့လီး တဆုံးအထိသာ ထည့လှိုး…ပတေော့ အိ အင့အှင့ဟှငှး “။

“စှတဖှှပှ ပှှတှ စှတှ …ဖှပှ … ဗှဈ ပှှတှ ဗှှတှ … ပှပှ ဘုတှ ဗှပှ စှိ ဇှပှ ” လီးဝငလှီးထှကအှသံမှားက အဆကမှပှတထှှကပှေါလှို့သှားသညှ။ မို့မို့က သူမခါးလေးကိုကှေးညှတှ၍ စားပှဲခုံပေါှ ကိုယခှနဓွာအရှေ့ပိုငှးတဈခုလုံးတငပှှီး ခှတဈဖကေကှိုပါ ပေါငတှနဟှဟပှဲပှဲဖှဈအောငှ ဘယလှကတှဈဖကနှှင့ထှိနှးကိုငကှာ စားပှဲပေါှ တငမှှှောကထှားလိုကရှငှး အနောကမှှနေ၍ ကိုစိုးလိုးဆောင့ပှေးသမှှကို ဖငသှားနှဈဖကဖှှဲကားပှီး တအိုးအိုး တအင့အှင့ှ ညညှးသံပှုလှှကှ ကှိတမှှိတှ အလိုးခံနပသညှေေ။ စောကရှညတှှလညှေးအဆကမှပှတယှိုစီးကလှာပှီမို့ လီးအဝငအှထှကှ သှကကှာ အတောကှလေး ခရီးရောကှ လာခဲ့ကှသညှ။

မို့မို့ ကိုစိုးဆောင့ခှကှအှတိုငှးလိုကပှှီး ဖငကှိုနောကပှှနတှှနှးဆောင့ှ၍ မိနဈအနညှးငယအှကှာမှာပငှ ဖငသှားနှဈဖကတှှန့ကှနဲ တှန့ကှနဲဖှဈကာ စောကရှညပှနှးထှကှ၍ တဈခှီပှီးသှားခဲ့ရသညှ။ ကိုစိုးလညှး သူမနှင့မှရှေးမနှောငှးမှာပငှ လီးကှီးကို ခှေးလိုးသလို အခကှသှုံးလေးဆယလှောကှ တဇပဇှပနှှင့ှ ကော့မှောကဆှောင့လှိုးလိုကပှှီး လရညမှှားကို မို့မို့၏စောကခှေါငှးအတှငှးရှိသားအိမထှဲသို့ တဗှဈဗှဈပနှးလှှတထှုတလှိုကလှတေော့၏။ “အရမှးလိုးတာပဲ ဟှနှး ” မို့မို့၏ ခစှမှကှစှောငှးကလေးက စိုးကှီး မောသမှှ ပနှးသမှှ အမောတှကေို ရုတခှှညှး ပှပှေောကသှှားစေ သလိုပငှ။

သူမက သူ့ရငခှှငထှဲကိုတိုးဝငပှှီး သူ့ရငအှုပကှယှကှှီးနှင့ှ သူမ၏နို့အုံအိအိကှီးနှဈမှှှာကို ဖိကပှ၍ ပှတသှီးပှတသှပလှုပနှပသညှေေ။ “မို့မို့လူကှီးနဲ့ ကိုယကှ ဘယသှူပိုလိုးနိုငသှလဲ ဟငှ မို့ ” သူကမေးလိုကတှော့ “ဟိုက ဆေးသုံးပှီးလိုးတာပါ တဈခါတဈလေ နှဈနာရီလောကကှှာတယှ လူကိုမှော့သှားအောငကှို လိုးတာ ကိုစိုးကတှော့ လိုးနတေဲ့အခှိနမှှာ သူ့ထကပှိုအားသနပှှီး ပိုကှမှးတယှ လီးဝငတှာလညှး စောကဖှုတထှဲကို တဗှှတဗှှှတနှဲ့စကသှနတှေ ပဈနသလေိုပဲ ဟငှးဟငှး ယောကှှားတှဟော တဈယောကတှဈမှိုးစီ လိုးကှတာပါပဲ မို့ အကှိုကပှှောရရငှ သူ လိုးတာလညှး တဈခါတဈလေ ဇိမတှှေ့သလို… ။

ကိုစိုးလို လိုးအားသနတှဲ့ ယောကှှားမှိုးနဲ့လညှး ညတိုငှး လိုးခငှတှယှ … ကဲ ကှနပပှလေား ဟငှး ဟငှး ” “ဒါဖှင့ှ မို့က ကိုယတှို့နှဈယောကစှလုံးနဲ့လိုးပေါ့ အဲဒါဆိုရငှ ပိုပှီး ခိုကသှှားမှာအမှနပှဲ ” “ကိုစိုး တကယှ ဆနဒွရှိလား ” “ဘာကိုပှောတာလဲ မို့ ရဲ့ ” “အဲလို နှဈယောကှ … လိုးတာလေ ” “အငှး ” “မို့ ဒီလူကှီးကို ပိုငပှါတယှ… ကို ဆနဒွရှိရငှ တဈနေ့ဆုံဖို့ပှောလိုကမှယှ ဘယ့နှှယလှဲ ” “ကောငှးတာပေါ့ ခံစားမှုအသဈကလေးရတာပေါ့ မို့ …ရယှ အဟငှးဟငှး”။

ခတွတအေနားယူပှီး ဘီယာတဈယောကှ တဈပုလငှးစီ စုပှ၍ မို့မို့ ကိုစိုးဆိုတဲ့လူကှီးရဲ့ ရငခှှငထှဲမှာ သူမတဈကိုယလှုံး နဈဝငသှှားအောငှ ဖကတှှယထှားလိုကရှငှး သူ့ကိုယငှှေ့နှေးနှေးကို စညှးစိမယှူ ခံစားလို့နပေါသညှ။ နောကတှဈခှီပှနစှတော့ မို့မို့က ကုတငပှေါမှှာ ပကလှကှ ဒူးထောငပှေါငကှားလုပပှှီး အလိုးခံသညှ။ ကိုစိုး၏ခါးကို တငှးတငှးပှေ့ဖကပှှီး အောကကှနေ တငသှားအိအိနှဈဖကကှို မှောကကှှှနအေောငှ ကော့မှှောကဆှောင့ှ၍ သူမ၏စောကဖှုတထှဲသို့ သူ့လီးကှီးဝငလှိုကှ ထှကလှိုကလှုပနှပေုံကို ကှည့ရှငှး အလိုးအဆောင့ခှံရသညမှှာ ထူးခှားလှသည့အှရသာတဈမှိုး ဟူ၍ မို့မို့စိတမှှာ ထငမှှတမှိပါသညှ။

ကိုစိုးက တဈခှီပှီးထား၍ ဒီတဈခှီ အခှိနအှကှာကှီးဆှဲပှီး လိုးပေးနသညှေ။ မို့မို့စောကပှတမှှာ စောကရှညတှှေ အရှှဲသားဖှဈနေ၍ သူ့လီးအဝငကှောငှးပှီး စိတရှှိလကရှှိ လိုးအားသနစှှာဖှင့သှူမလိုအငဆှနဒွ ပှည့မှှောကအှောငှ ထိထိမိမိကှီး လိုးပေးနိုငလှာသညှ။လီးတဈခကှတှဈခကှအှဆောင့မှှာ မို့မို့ကလညှး အောကကှနေ ဖငကှှီးနှဈဖကကှော့ကော့ပေးလိုကသှဖှင့ှ သူမစောကခှေါငှးလေးထဲသို့ လီးတဆုံးရောကအှောငှ နဈမှုပတှိုးဝငသှှားရပှီး သူမခမှာ အသညှးခိုကမှတတှ ခံစားနရလှှကှေ အလီလီအခှီခှီ ကာမလမှးဆုံးသို့ရောကရှှိသှားခဲ့ရသညှ။

သူမ နှဈခှီသုံးခှီပှီးသည့တှိုငှ သူကပုံစံမပှောငှးဘဲ သူမအကှိုကလှိုကပှှီး လှကှေီးထိုး ပကလှကမှှောကခှုံ အနအထေားအတိုငှး သူ့လီးကှီးကို သူမစောကပှတထှဲ ထည့သှှငှးမှှနှေောကှ၍ တဈခကှခှငှှး တဈခကှခှငှှး ဖိဆောင့လှိုးပေးနတေုနှးပငှ။ သူ့လိုးဆောင့ခှကှမှှားက မှနလှာလိုကှ နှေးသှားလိုကှ ပှငှးတဈလှည့ှ ပှော့တဈလှည့ှ နုတဈလှည့ှ ကှမှးတဈလှည့ဖှှင့ှ သူမအလိုကဖှှဈအောငှ အခှိနဆှှဲလိုးဆောင့ှ၍ ပေးနသညှေ။ ကိုစိုးအနနှငေ့နှာရီဝကလှောကကှှာမှ သူ့လရညတှှထှကပှှေီး လရညတှှကေို သူမ၏သားအိမထှဲသို့ တဗှဈဗှဈနှင့အှရှိနပှှငှးပှငှး ပနှးထုတပှဈလိုကကှာ။

ကာမဆကဆှံမှု၏ နောကဆှုံးအဆင့ဖှှဈသော အထှတအှထိပပှနှးတိုငဆှီသို့ ခှှေးသံတရှှဲရှှဲနှင့ဆှိုကရှောကသှှားနိုငခှဲ့သညှ။ ဒီအခှိနမှှာ မို့မို့တဈယောကှ လရညဝှနသေော သူမစောကပှတကှှီးအပှဲသားနှင့သှုံးလေးခှီမက ကိဈစပှီးသှားခဲ့ရတာမို့ ကုတငပှေါမှှာ ခှလကမှသေယနှိုငအှောငဖှှဈကာ နုံးခှိပှော့ခှနခေေဲ့ရခှပှေီ။ “ကို့လီးကို ပှနမှခှှတနှဲ့ဦးနောှ စိမပှှီးလိုးပေး … ပါဦး … ကို ရယှ ” မို့မို့ ဗလုံးဗထှေးလသေံဖှင့ှ မှေးမှိတထှားသောမကှစှိကို ပှနမှဖှင့ဘှဲ ပှောလိုကပှါသညှ။ နှဈယောကသှား မကှနှှာခငှှးဆိုငပှှေ့ဖကနှမှးစုပရှငှး သူမစောကပှတထှဲမှာ သူ့လီးကို ဒီအတိုငှးပငှ။

စိမှ၍ထည့သှှငှးထားပှီး မိုးမလငှးမခငှှး လိုးလိုကှ နားလိုကှ လုပနှကှသညမှှော … မို့မို့စောကပှတှ တဈခုလုံး သူ့လီးကှီးအဝငအှထှကမှှားပှီး အဆံခှောငှ၍ ကှိနှးစပစှပကှှီး ဖှဈကုနသှညအှထိပါပေ။ ဦးတိတစှှမှ ပှနမှရောကမှခငှှး ကိုစိုးအခနှးထဲမှာသာ သူမအခှိနကှုနနှခေဲ့ရသညှ။ တဈခါတဈရံ သူမအိပခှနှးထဲအထိ ကိုစိုးလိုကလှာတတပှှီး တဈညတာလုံး အခှိနဖှှုနှး၍ မှားသောအားဖှင့တှော့သူမကိုယတှိုငပှဲ ကိုစိုးအိပခှနှးဖကကှို အကှောငှးတဈခုခု ရမယရှှာပှီး သှားရောကတှှေ့ဆုံခဲ့ခှငှးဖှဈပါသညှ။ ကိုစိုးကိုယတှိုငလှညှး သူမကို အရေးတယူရှိခဲ့သညှ။

နှဈယောကသှားတှေ့ဆုံခှိနတှိုငှး ဝိုငဖှှဈဖှဈ ဘီယာပဲဖှဈဖှဈ သောကစှရာ အဖှောယှမကာ တဈမှိုးမဟုတှ တဈမှိုးထုတှ၍ သူကဧည့ဝှတပှှုပှီး နောကဆှုံးကတှော့ ကာမသံဝါသဟုဆိုအပသှော ဖိုနှင့မှ ရာဂနှီးနှော ဖလှယမှှုနှင့သှာ အဆုံးသတလှေ့ရှိကှစမှဲပငဖှှဈလသညှေ။ သူနှင့ဆှကဆှံတိုငှးလညှး မို့မို့အနနှငှေ့ ကာမအရသာကို တငှးပှည့ကှပှပှှည့ှ ခံစားရရှိခဲ့သညခှညှှးပငှ။ ပှောရလှှငှ ကိုစိုးက မို့မို့ရဲ့အထာကို ကောငှးကောငှးနပနှပှေီ… နောကှနပှေေီလို့တောငှ ပှောရမညှ။ တဈနေ့ …ကိုစိုးအိပခှနှးဖကှ ရောကတှော့ အခနှးထဲမှာ သူနှင့အှတူ အမှိုးသမီးတဈယောကရှှိနတောကို တှေ့လိုကရှပှီး။

ကိုစိုးက သူမကို အဆိုပါအမှိုးသမီးနှင့မှိတဆှကပှေးသညှ။သူမ နာမညကှ … မဖှူ လို့ခေါပှှီး ကိုစိုး ကိဈစတဈခုနှင့ှ မှို့ထဲဖကကှို သှားရာကနေ တှေ့ဆုံခဲ့ကှပှီး သူတညှးခိုရာအခနှးကို အပါခေါလှာနိုငခှဲ့ခှငှး ဖှဈသညှ။ အမှိုးသမီး (မဖှူ … ) မှာ မို့မို့နှင့အှသကမှတိမှးမယိမှးလောကရှှိပှီး အသားဖှူဖှူ အရပမှနိမ့မှမှင့ှ နှာတံပေါှ၍ ကှည့ပှှောရှှုပှောှ ရုပရှညမှှိုးပိုငဆှိုငသှူဖှဈကာ ကိုယလှုံးကိုယပှေါကမှှာလညှး အခှိုးအဆဈကနှ လှပ၍ ပှည့ပှှည့ဖှှိုးဖှိုး တငသှားရငသှား ဖှံ့ထှားတောင့တှငှးသူပငှ ဖှဈသညှ။ သူမကို ကှေးစား ဟူ၍တော့ဘယလှိုမှ တပအှပမှပှောနိုငပှါခှေ။

တခှို့ မိနှးမတှအဖေို့ ငှကှေေးပှည့စှုံပမယှေ့ သူမတို့၏ အတိုငှးအဆမဲ့သော ကာမလိုအငပှှည့ဝှမှုအတှကှ ယခုလို သူစိမှးယောကှှားရဲ့ရငခှှငမှှာ ခဏတာ ဝငရှောကနှားခို မှေ့ပှောသှူတှလညှေး ရှိပါသညှ။ဒီအထဲမှာမှ အိမထှောငသှညှ မိနှးမတှကေ အဆိုးဆုံးပငှ … ။ နာမညအှပကှဆှုံးကတော့ ဗိုလကှတောှ ဗိုလမှှူးကတောှ အစရှိသည့အှရာရှိကတောတှှေ … သငှဘွောသားမယားတှေ… သူတို့တှကေ အခှားမိနှးမတှထကကှေို အကဲပိုနိုငလှှနှးသူတှလေို့သာ ဆိုရခှိမ့မှညှ။ သုံးယောကသှား ကုတငပှေါမှှာ ထိုငှ၍ စကားတပှောပှောနှင့ှ ကိုစိုးလကတှဈဖကကှ မို့မို့ခါးသိမကှလေးကို လာရောကပှှေ့ဖကလှိုကရှငှး။

“မို့မို့ …ကို ပှောစရာရှိတယှ ” “ဘာပှောမှာလဲ ဟငှ ကိုစိုး ” “မို့မို့ ဒီည ကိုယတှို့နဲ့အတူ ဒီအခနှးမှာပဲအိပလှိုကပှါ တို့အတူတူ ပှောရှအောငလှေ ” “ဟငှ …ဖှဈပါ့မလား ကိုစိုးရယှ မဖှူ အားနာစရာ … ” “အားမနာနဲ့ ကိုယပှှောထားပှီးသားပဲ ဟငှး ဟငှး ” သူက မဖှူဖကကှို လှည့ကှာ အကှိုးအကှောငှးရှငှးပှလှှကှ မဖှူဆိုတဲ့အမှိုးသမီးကလညှး နှဈလိုဖှယရှာ အပှုံးကလေးနှင့ပှငှ မို့မို့ကို ပှနလှှည့ကှှည့လှိုကကှာ … “အို ဖှူက ရ ပါတယှ အကို့သဘောပါ …အကိုနဲ့ဒီက အဈမနဲ့က …ရငှးနှီးပှီးသားတှဆေိုတော့ ပှူနာ အထှအထေူး မရှိပါဘူး ရှငှ အဟငှးဟငှး …ဟငှး ” ။

“အဈမ လို့မခေါပှါနဲ့ မဖှူရယှ… ကှှနမှနဲ့ မဖှူက … အသကခှငှှးအတူတူ လောကရှှိတာပါ အ ဟငှး ဟငှး ” သုံးယောကသှား လပေေးဖှောင့ပှှီး စကားစမှညပှှောဆိုနကှေ၍ ကိုစိုးက အမှိုးသမီးနှဈယောကအှတှကဆှိုပှီး သူအသင့ဆှောငထှားသော ဝိုငတှဈပုလငှးစီကို ရခေဲသတွတောထဲကနေ ထုတပှေးလိုကပှှီး သူကတော့ အမှဲသောကနှကှေ ဖှဈသည့ှ ဝီစကီပုလငှးထဲကနေ လကကှနှှ ဝီစကီတဈခှကငှှဲ့ကာဖှင့ှ သုံးယောကသှား ဆကရှကမှငှး စညှးစိမခှံစားလှှကှ ဇိမတှှေ့နကှပသညှေေ။ ကိုစိုး အမှိုးသမီးနှဈယောကစှလုံးကို အငှကွှီ ဘောလှီနှင့တှကှ အဝတအှစားမှား အကုနခှှှတခှိုငှးလိုကသှညှ။

သူကိုယတှိုငလှညှး ခနဓွာကိုယအှပေါပှိုငှး ဗလာကငှှးနပှေီး ခါးမှပုဆိုးကိုပါ ခှှတခှလှိုကတှာမို့ လီးခှောငှးကှီး တနှးလနှးနှင့ှ မိနှးမနှဈယောကအှရှေ့မှာ ကိုယဟှနပှှနသလေိုဖှဈသှားသညှ။ မို့မို့နှင့မှဖှူ တဈယောကမှကှနှှာတဈယောကကှှည့ပှှီး နှဈယောကစှလုံး မလုံမလဲနှင့ရှှကကှိုးရှကကှနှး ဖှဈနပေါသညှ။ ဆန့ကှငှဘှကလှိငအှရှေ့မှာ ဘယလှိုပဲ အဝတတှှခှှတခှေဲ့ခှှတခှဲ့ ယခုလို မိနှးမသားခငှှး ကတှော့ တဈခါမှှ မကှုံဖူးခဲ့တာမို့ တဈယောကရှငသှားတဈယောကှ ငေးကှည့ရှငှး တဈယောကဖှငသှား နှင့စှောကပှတတှှကေို တဈယောကကှ အကှငှးသား အရှငှးသားကှီး မှငတှှေ့နရသညေ့အှဖှဈမှာ။

တဈမှိုးတော့လညှး ရငခှုနစှရာကောငှးသလို ဖှဈနပသညှေေ။ ကိုစိုးကပငှ ဦးဆောငှ၍ “မို့ အောကခှဏ ဆငှးလိုကနှောှ ကို့လီးကိုစုပပှေး ဦး ” “ရတယှ ကိုစိုး ” ဆိုပှီး သူမကို ကုတငအှောကကှနေ ထိုငစှလေိုကပှှီး ကိုစိုးက သူ့ပေါငကှှားကလီးကို မို့မို့အား စုပနှမှးစေ လိုကသှညှ။သူကတော့ မဖှူဆိုတဲ့အမှိုးသမီး၏ခါးလေးကို ပှေ့ဖကပှှီး သူမ၏ ပေါငခှှကှားထဲကို လကထှည့ှ၍ စောကပှတတှဈခုလုံးကို အပီအပှငနှှိုကဆှှပေးနပေါသညှ။ ကိုစိုးလီးက မို့မို့ပါးစပထှဲမှာ မှှဟေောကပှါးပဉှှးထောငသှလို ရုတခှှညှးပငှ မတတှောငလှာပှီး ကှောခမှှးစရာကောငှးအောငှ တဖှညှးဖှညှးကှီးထှားလာတာကို တှေ့ရသညှ။

မို့မို့က သူ့လီးကိုပါးစပထှဲ အပှည့အှသိပှ ထည့သှှငှးပှီး ရှေ့တိုးနောကငှငလှုပကှာ လဒဈထိပဖှူးကှီး တဈခုလုံး အာခေါငထှောကအှောငပှငှ လီးအရငှးထိ ကုနှးစုပပှေးနသညှေ။လဒဈကိုလှှာနှင့ရှဈပတှ၍ လဒဈအောကခှှကေို မထိတထိကလေး ယကဆှှပေးသညှ။လီးတနကှှီး တဈလှှောကနှှင့ဂှှေးဥတှကေို စုပလှိုကယှကလှိုကှ လှှာစောငှးထိုး၍ သပလှိုကှ လှှာအပှားလိုကှ ယကလှိုကှ နှင့စှိတလှိုလကရှ လုပပှေးသညှ။ မို့မို့လီးစုပနှပေုံကို မဖှူကကုတငထှကမှှနေ၍ အသာကှည့ငှေးလှှကရှှိပှီး ကိုစိုးလကမှှားကလညှး တဈစတဈစနှင့သှူမတဈကိုယလှုံးကို နရောလပမှကနှအှောငပှငှ။

ရငသှားရော ဖငသှားနှင့စှောကပှတတှဝိုကှ ကိုပါမကနှှ လိုကလှံ ဖစှနှယပှှတသှပပှေးနတောကှောင့ှ သူမ၏နှုတဖှှားဆီမှ တဟငှးဟငှး တအငှးအငှးနှင့ှ ငှကဖှှားတကသှလို ညညှးတှားသံကလေးမှား ထှကပှေါလှာရပှီး ကာမအဆိပတှကသှထကှ တကလှာတာ တှေ့ရပါသညှ။ “ဖှူ့ဖှူ့စောကပှတကှို မှုတပှေးမယှ … ဖှူဖှူ ဒီအပေါကှိုခှထိုငလှိုကှ မို့မို့လညှး လာ ကိုယ့ကှိုနမှးပါဦး ” ကိုစိုးပှောပှီး မဖှူကို သူ့မကှနှှာပေါခှှထိုငစှလေိုကရှာက အောကမှှနေ၍ သူမစောကပှတကှို တပှတပှှတနှှင့ှ နအေောငှ လှှာနှင့ယှကကှာယကကှာ။

ပါးစပနှှင့ပှှှတကှနဲပှှတကှနဲနအေောငှ စောကရှညတှှမပှတှေ စီးကှ လာသညအှထိ အပီအပှငဘှာဂှာအစှမှးပှပှီး နမှးစုပပှေးနပသညှေေ။ “အ အိ အိ ဟင့ှ အင့ှ ကှှတကှှှတှ အ အရှီး အိ အ အလာ့ အို အို ” မဖှူ အသညှးအသနှ ကော့ပှံလို့နကော အဆကမှပှတှ ညညှးတှားလှှကရှှိပှီ။သူမစောကပှတဖှှင့ှ ကိုစိုးမကှနှှာကှီးကို ဆန့ငှငဆှန့ငှငှ ပှတတှိုကကှော့ထိုး၍ စောကရှညတှဖှောဖှော ထှကကှလှာရသညှ။ ကိုစိုးက သူမစောကရှညတှှကေို အကုနအှစငှ စုပယှူနလေိုကပှါသညှ။ မို့မို့လညှး ကုတငပှေါတှကကှာ သူတို့နှဈယောကအှကှားတိုးဝငှ၍ ကိုစိုး ရငအှုပကှယှကှှီးကို မကှနှှာကလေး အပှ၍ နမှးသညှ။

ရငဘှတမှှှေး တဈပှုံတဈမကှီးကို ဆှဲ၍ဆှဲ၍ကစားသညှ။ကိုစိုးကလညှး မဖှူစောကပှတယှကရှငှးကနေ မို့မို့ဖငကှိုကိုငသှညှ။ စောကဖှုတထှဲ လကထှည့ှ၍ ထိုးမှှကစေားပေးသညှ။ မို့မို့လညှး မဖှူနညှးတူပငှ ကာမ ဒီဂရီတှေ မှင့သှထကမှှင့လှာရပသညှေ။ “မို့မို့ ဖှူဖှူ့ စောကပှတကှို ယကပှေးလိုကပှါ ” “ဟုတှ ကဲ့ ကိုစိုး ” မို့မို့က “မဖှူ ဒီနားကို လာ ” ဆိုပှီး ပှောရငှး မဖှူလကကှိုဆှဲယူ၍ နှဈယောကသှားနှုတခှမှးခငှှးစုပနှမှးလိုကကှှပှီး တဈယောကရှငသှားကို တဈယောကကှိုငှ၍နလေိုကကှှကာ … “မို့မို့ မဖှူစောကပှတှ ယကပှေးမယှ မဖှူဒီမှာပဲ ပကလှကအှိပလှိုကနှောှ “။

“အငှး ပါ… မ မို့ ရယှ ” မဖှူ အလိုကတှသိပငှ ပကလှကလှှနကှာ ပေါငနှှဈဖကကှိုဖှဲကားပေးလိုကတှော့ မို့မို့သူမစောကပှတကှို မှောကကှုနှး၍ အနမှးပေးလိုကပှါသညှ။စောကမှှှေးခပပှါးပါးကလေးမှှ ဝိုငှးရံနသေော မဖှူစောကပှတမှှာ ရှညမှှောမှောကလေးဖှဈကာ နှုတခှမှးသားလေးမဟတဟ အရညမှှားရှှဲစိုလကှရှှိပှီး အသားအရဖှေူဝငှးသူပီပီ စောကပှတနှှုတခှမှးသားထူအိအိကလေးတှမှော သှေးနီရောငလှှှမှးကာ တဈမှိုးတဈဖုံ နမှးစုပပှဈခငှစှရာ ကောငှးနပသညှေေ။ မို့မို့က သူမစောကပှတကှို တပှတပှှတယှကရှငှး စောကစှိကလေးကိုဆှ၍ဆှ၍ စောကခှေါငှးထဲ လကထှိုးမှှပေေးသညှ။

လှှာနှင့လှညှးအပီအပှငှ ယကသှညှ။မဖှူခမှာ ထှန့လှူူးကော့ပှံ၍သာ နရလသညှေေ။ ကိုစိုးလညှး မဖှူစောကပှတကှိုကုနှးယကလှကှရှှိသည့မှို့မို့ဖငသှားကှီးနှဈဖကကှို ကိုငဖှှဲကာ ဖငသှားနှဈဖကအှကှားကနေ အပှူးသားအပှဲသားထှကပှေါနှသညှေ့ သူမစောကဖှုတပှှငကှှီးကို အငမှးမရပငှ သူ့လှှာကှီးသှငှး၍ ယကကှာ ဆှကာဖှင့ှ … တဖတှဖှတှှ တပှတပှှတှ အိုး အို့ အင့အှင့ှ အသံမှားနှင့အှတူ သုံးယောကသှား ကုတငထှကမှှာ ဖှဈခငှတှိုငှးဖှဈ၍ နကှပတေေော့သညှ။မို့မို့ရော မဖှူပါ စောကပှတမှှာ စောကရှညအှရှှဲသားနှင့ှ တဈယောကနှှဈခှီစီလောကှ ပှီးသှားခဲ့ကှသညှ။

“မို့မို့ မှငှးစီး ခငှပှှီ ကှယှ … ” စောကဖှုတကှလညှး အလှနအှမငှးရှနပှေီး အလိုးခံလိုစိတကှပှငှးပှစှာဖှဈပေါနှပှေီမို့ ကိုစိုးကိုတောငှ ခှင့တှောငှးမနတေော့ဘဲ မို့မို့သူ့လီးပေါတှကထှိုငပှှီး စတငဆှောင့လှိုးပဈလိုကသှညှ။ ကိုစိုး ကှကှနပနှေပေကှှီး ပှုံး၍ အောကမှှနေ၍ သူမဖငအှိအိတှကေို လကနှှင့ထှိနှးကိုငကှာ လီးကိုကော့ထိုးဆောင့ပှေးသညှ။ “အ အား ကိုစိုးရယှ လီးက မတရားကှီးလှနှး လိုကတှာကှယှ ” မို့မို့ သူမ၏ဖငကှှီးနှဈဖကကှို လှိမ့ကှာကှိတကှာဖှင့အှခကှနှှဈဆယှ အစိတခှန့လှီးကှီးအပေါကှနေ ဖိထိုငကှာလိုးဆောင့ခှလှိုကတှော့ စောကရှညသှံတဇှပဇှှပှ တဗှပဗှှပှ ဆူညံစှာဖှင့ှ ထှကပှေါလှို့လာသညှ။

မဖှူကလညှး သူအနီးသို့ခဉှှးကပလှာကာ သူမရငသှားကှီးနှဈဖကကှို ကိုငတှှယဆှုပနှယှ၍ ဖငသှားကှီးနှဈဖကကှိုလညှး ဖစှကှစားပေးလာသညှ။သူမကိုယတှိုငလှညှး အလိုးခံလိုစိတကှှောင့ှ မကှနှှာကလေး နီမှနှးပှီး တဏှာသှေးကှှလှှကရှှိပှီဆိုတာ မို့မို့အနနှငေ့သှူမ မပှောဘဲသိနှင့နှပပှေေီ။ “မဖှူ မဖှူကော မလိုးခငှဘှူးလား ဟငှ ” “အငှး အဟငှး လိုး ခငှတှယှ သူ့လီးကှီးတော့ လန့ပှါတယှ မို့မို့ရယှ ” “မို့ကို နမှးပါ ဖကထှားပါ… မဖှူရဲ့ မို့ပှီး ပှီးတော့မှာ …အ … အိ အိ မဖှူ တဈလှည့ှ… လိုးပေါ့ နောှ နောှ မ ဖှူ ” “…… …… ” မဖှူ ဘာစကားမှမပှောနိုငပှါ။

မို့မို့၏ ကိုစိုးလီးပေါထှိုငဆှောင့ှ လိုးနပေုံကိုကှည့ပှှီး သူမကှောထဲ စိမ့နှအေောငပှငှ စိုးရှံ့စိတကှလေးမှား ဖှဈပေါနှမေိသညှ။သူမအနနှငေ့သှာ ကိုစိုးလီးကှီးကို ဒီလို ပုံစံမှိုး အပေါကှတကဆှောင့လှိုးရလှှငှ စောကပှတကှှဲပှဲ သှားရလိမ့မှညဟှု တှေးပှီးထိတလှန့နှမေိသညှ။ မို့မို့ဆကတှိုကဖှိဆောင့ခှရှငှး အရညတှှေ ဒလဟောစီးကလှာသညှ။လေးငါးဆယခှကှှ စကောဝိုငှးမှှေ့၍ တငပှါးကှီးနှဈဖကကှို ဇိုးဇိုးဇပဇှပနှှင့လှှိမ့ပှိမ့ညှှောင့လှိုးပှီး မို့မို့ကိုစိုးလီးကို သူမစောကပှတထှဲကနေ ဗှှတကှနဲ ပှနခှှှတထှုတလှိုကသှညှ။ ကိုစိုးလီးကတော့ သူမစောကရှညမှှားဖှင့စှိုလကနှကော။

မိုးသို့မှှောနှဘေိသည့အှလား တောငမှတနှဆေဲပငဖှှဈသညှ။ “ဖှူဖှူ လာလေ ” “ဟင့ှ အငှး ကိုစိုး ဖာသာ လုပှ လုပှ ပါ ” “ဒါဖှင့ဖှငကှုနှးပေးမလား ” “အငှး ကုနှးပေး မယှ ကိုစိုး အနောကကှနေ ဖှေးဖှေးခငှှး ဆောင့ှ နောှ ” ကိုစိုးက ကောငှးပှီလို့ပှောရငှး မဖှူကုနှးပေးလိုကသှော ဖငသှားနှဈဖကအှနောကကှနေ စောကပှတထှဲ သူ့လီးဒဈကို ဖိထိုးထည့သှှငှးရငှးဖှင့ှ သူမ၏ဖငကှိုလကဖှှင့စှုံကိုငဆှှဲယူ၍ တရစပပှငှ လိုးဆောင့ပှဈလိုကပှတေော့၏။ “ဇှပှ ဘှပှ … ဘုတဘှတှ ဇှပှ… ဘှပှ ဖှပှ… ဗှပှ ဗှိ ပလှတှ ဗှှတှ… ဖှဈ ပှှတှ ဗှှတှ …ဘှတှ စှိ ဇှပှ “။

“အ အား သေ …သပေါပှီ ကို ကိုစို ဖှေး ဖှေး ဖှေး အိ …အိ အိုးးး… အ အင့ဟှင့ှ နာ …နာတယှ အီအီးး အီးးး အ အမယလှေး ကှှတှ ဟင့ှ အင့အှင့ှ ” မဖှူ မကှဖှှူလနပှှီ။သူမ စောကဖှုတကှမထငမှှတဘှဲ တဈကှပနှကော လီးကှီးကှီးနှင့အှလိုးခံဖူးသေးပုံမရဘဲ စောကဖှုတှ အသဈကပှခှှှတကှလေးလို ဖှဈနတောမို့ ကိုစိုး စိတမှထိနှးနိုငတှော့ဘဲ အသညှးအသနှ ဖိလိုးပဈလိုကမှိခှငှး ဖှဈသညှ။ မဖှူ တားဆီးခှိနတှောငှ မရလိုကပှေ။အနောကကှနေ ခှေးလိုးလိုးရငှး မဖှူအောညှညှးလလေေ သူကပိုမို ဖိဆောင့ခှလှလဖှဈကေော သူမခမှာ သူအဆကမှပှတလှိုးဆောင့မှှုကှောင့နှာလညှးနာ။

စောကဖှုတထှဲကလညှး မခံမရပနှိုငအှောငှ ပိုးထိုးသလို တရှရှနှင့ှ အလှနအှမငှး အခံရခကကှှီးဖှဈလှှကှ “အ အား အ ကိုစိုး ရ ကစှကလှိုကတှာ ကိုစိုးရဲ့ အိအင့အှင့ှ လီး လီးကှီးက ဖှူ့စောကပှတထှဲမှာ တဈဆို့နတောပဲ အ အား ဆောင့ှ အိ အင့အှသဆေောင့လှိုးနတောလား ဟင့ဟှင့ှ ဖှူ့စောကပှတကှှဲ ကှဲပှီ အား ကှှတှ ကှှတှ ကှှတှ ” “ခဏ လေး ပါဖှူ ရဲ့ ဟငှး ဟငှး ” “မ မ ခံနိုငဘှူးကှာ လီးကှီးက ကှီးလှနှးတယှ အား အ ဒီလောကဖှှဈတာ လိုး လိုးးစမှးးး ပါ အသလေိုးး ဆောင့ှ ဆောင့ှ အင့ဟှငှးး အိ အ အီးး ဟီးးးး အားအား မှနမှှနှ မှနမှှနှ လိုးပေး အာ့ ဖှူ့စောကပှတကှိုဖှဲပှီးလိုး အား ကိုစိုး လိုး ပါ လိုးး စမှးပါ … “။

နာရီဝကလှောကပှငှ မကှာလိုကှ။ ကိုစိုး မဟားဒယား အားသှနလှိုးရငှး လီးထိပမှှ သုကရှညတှှေ သူမသားအိမထှဲသို့ တဗှဈဗှဈနှင့ပှနှးလှှတဝှငသှှားရသလို သူမမှာလညှး စောကခှေါငှးလေးထဲမှ စောကရှညတှှကေ မထိနှးနိုငမှသိမှးနိုငအှောငပှဲ ဖှိုးဖှိုးဖစှဖှစှှ အံထှကကှလှာခဲ့ရပှီး နှဈယောကစှလုံး အကောငှးကှီးကောငှးလှှကှ ကုတငပှေါသှို့လဲပှိုကသှှားရတော့သညှ။ “အလိုးကှမှးလိုကတှာ … ကိုရယှ ဖှူ့ စောကပှတကှှဲပှီထငတှယှ အကို … ” မဖှူ မကှရှညကှလေး ရဈဝိုငှးလှှကှ… မို့မို့ မိနှးမသားခငှှးမို့ သူမဝဒနောကို စာနာနားလညစှှာဖှင့မှဖှူကိုယလှုံးကလေးကို လှမှးဖကလှိုကပှှီး။

သူမရငခှှငထှဲသို့ ဆှဲသှငှးကာ နှုတခှမှးခငှှးဖိကပှ၍ အခှိနအှကှာကှီး အကှငနှာအနမှးကလေး ပေးနမေိ လတေော့သညှ။ ထိုတဈညလုံး ကိုစိုးက မို့မို့တဈလှည့ှ မဖှူကိုတဈလှည့လှိုး၍ မို့မို့ရောမဖှူပါ ကိုစိုးလိုးသမှှကို အီဆိမ့နှအေောငခှံပှီး သူမတို့အခငှှးခငှှးလညှး ကိုငလှိုကတှှယလှိုကှ တဈယောကကှိုတဈယောကှ နှူးလိုကဆှှလိုကလှုပှ၍ စောကပှတအှခငှှးခငှှး ဖိကာပှတကှာ လငကှှငှးရိုကလှိုကနှှင့ှ တဈရေးမှတောငှ မအိပဖှှဈကှဘဲ မိုးစငစှငလှငှးခဲ့ရတော့သညှ။  မို့မို့ရခှေိုးခနှးထဲကနေ ပှနထှှကလှာတော့ မဖှူက မို့မို့အိပခှနှးထဲရှိ ကုတငပှေါမှှာ လဲလှောငှးလှှကရှှိသညှ။

ဒီနေ့တဈနေ့လုံး သူတို့နှဈယောကှ ဘယကှိုမှမသှားဖှဈကှ။ဦးတိတစှှမကှ ဒီညနေ ပှနရှောကမှညဆှို၍ မို့မို့သူ့အလာကို စောင့နှခှငှေးလညှးဖှဈသညှ။ ဖှဈခငှတှော့ တဈဖကခှနှးမှ ကိုစိုးကလညှး သူ့အလုပကှိဈစနှင့ှ မှို့ထဲသှားစရာရှိသညဆှိုပှီး ထှကသှှား၍ သူမတို့နှဈယောကတှညှးသာ တညှးခိုခနှးမှာ ကနှနှရဈခေဲ့သညှ။ မဖှူက မို့မို့ရှိနတောကှောင့ှ သူမအိမကှို မပှနဖှှဈသေးပေ။မို့မို့ကို သူတောတှောကှလေး ခငမှငမှိသညှ။နှဈယောကသှား စိတတှူကိုယတှူပငှ အိပခှနှးထဲမှာ ခစှပှှဲအလီလီဆငနှှှဲ၍ နေ့နေ့ညည ပှောမှဆုံးနိုငဘှဲရှိကှသညှ။

ဖှူဖှူမှာကိုစိုးအခနှးမှာ ညအိပပှှီးကတညှးက သူမစိတတှှပှေောငှးလဲသှားဟနှ တူသညှ။ အထူးသဖှင့ှ မို့မို့ကဲ့သို့သူမနှင့သှကတှူရှယတှူမိနှးကလေးတဈယောကနှှင့လှကတှှဲပှီး ကာမစညှးစိမကှို ဆုံးခနှးတိုငအှောငှ ခံစားရသည့အှဖှဈမှာ ဘာနဲ့မှမလဲနိုငသှလို သူမအနနှငေ့လှညှး ကှုံတောင့ကှှုံခဲ အဖှဈမှိုး ရယလှို့သာ စိတထှဲက ထငမှှငယှူဆမိပါသညှ။ မို့မို့က အိပခှနှးတံခါးကိုအသအခှောပိတှ၍ မဖှူရှိရာဆီ လှှောကလှာခဲ့ရာက သူမကိုယပှေါမှှာ လှှမှးခှုံထားသည့သှဘကကှလေးကို အသာအယာပငှ ခှာခှှတခှလှိုကသှညှ။

“လှလိုကတှာ … မို့ရယှ …” ဆိုပှီး ဝတလှဈစားလဈဖှဈသှားသော မို့မို့၏ကိုယပှေါမှှ ရှိုကဖှိုကှီးငယှ အသှယသှှယှ အမို့အမောကှ အခှိုင့အှဝှမှးတှကေို မဖှူက သူ့လကကှလေးဖှင့နှရောအနှံ့လိုကလှံကိုငတှှယှ စမှးသပရှငှး မို့မို့ကိုယလှုံးကလေးကို အသာဖကှ၍ နမှးလိုကသှညှ။ “မဖှူရော …ရခှေိုးဦးမလား ” “ဟင့အှငှး မခှိုးခငှသှေးဘူး … မို့အနားမှာနခငှသှေေးတယှ ” “ဟငှး ဟငှး ကိုစိုးကို လှမှးခေါလှိုကမှလား မဖှူ ” “အမလေး တောှ … သူ့လိုလူတော့ ဆလံပါပဲ … ဟငှး… ဟငှး ” နှဈယောကသှား ကိုယ့အှတှေးနှင့ကှိုယှ တခိခိ တခဈခဈနှင့သှဘောကစှှာ ရယမှောလိုကကှှသညှ။

“ကဲ ခှှတှ မမ ရဲ့ ” “ဟငှ မို့ကလဲ ကှာ …သိပဆှိုးတာပဲ ” မို့မို့က ကုတငထှကမှှာခှဆငှေးထိုငနှသညေ့မှဖှူ ခါးမှာ ဝတဆှငထှားသာထမီကို အောကကှနေ ရုတတှရကှ ပင့လှှနတှငလှိုကတှာမို့ မဖှူလကကှလေးနှင့ှ ကပှာကယာ ဖုံးကာ ဖိကာဖှင့ှ…သူမပေါငတှှငှးသား ဖှေးဖှေးနုနုကလေးတှေ ပေါကှုနကှှသညှ။ မဖှူ စောကပှတဖှောငှးမို့မို့ကလေး မှာလညှး လှနတှငလှိုကသှော ထမီအောကကှနေ မဖုံးဖိနိုငဘှဲ ဘှားကနဲထှကပှှူလာရလှှကှ…။ မို့မို့သူမ နှုတခှမှးတှကေို သူ့နှုတခှမှးမှားဖှင့ှ အတငှးဖိကပနှမှးစုပလှိုကပှှီး သူမစောကပှတအှုံလေးကို လကဖှဝါးကလေးဖှင့ှ အသာဖိအုပှ၍ ဖစှကှိုငကှာ။

စောကမှှေးမှှငကှလေးမှားကိုပါ ဆုပဆှှဲပှီး ပှတသှပပှေးလိုကတှော့ မဖှူ တဟငှးဟငှးနှင့ဖှငသှားကှီးနှဈဖကှ ကော့ကှှတကလှာခဲ့ရ လသညှေ။ သူမခါးလေးကို တငှးတငှးကှီး ဖကလှိုကပှှီး မို့မို့ ကုတငပှေါခှှတဈဖကေလှှမှးတကလှိုကရှာ သူမပေါငခှှဆုံမှ စောကပှတကှလေးပါ မဖှူမကှစှိရှေ့မှောကမှှာ အခန့သှားဖှဲဟပေးလိုကသှလိုဖှဈသှားသညှ။ မဖှူလကတှဈဖကကှ မို့မို့ကို အားကမှခံ ဆိုသလို မို့မို့ရဲ့ပေါငကှှားထဲရှိ ပှဲဟဟကလေးဖှဈနသညှေ့ စောကခှေါငှးကလေးထဲသို့ သှကလှကမှှနဆှနစှှာဖှင့နှှိုကဝှငလှာသညှ။ “အ ခိခိ မ… မ ဖှူ … အှနှး အ အငှး … ဟငှးဟငှး ကှည့စှမှး… ကှည့စှမှး …ခဈခဈ ခဈ “။

မို့မို့လညှး မဖှူပေါငကှှားက စောကပှတကှိုရော ကိုယအှပေါပှိုငှးရှိ ကှိုးသိုငှးအငှကွှီအောကမှှ နို့အုံအိအိထှေးထှေးကှီးနှဈလုံးကိုပါ လှိမ့နှယကှာ ဖစှညှှဈ ဆုပခှှပေေးလိုကပှှီး မကှာမီ မဖှူ၏ ကိုယအှထကပှိုငှးမှာလညှး ဝတလှဈစားလဈ ဗလာကငှှးသှားရလှှကှ နှဈယောကသှား ကုတငပှေါမှှာ ပူးပူးကပကှပှ လုံးထှေးသှားကှလတေော့သညှ။ တဈယောကှ နို့ကို တဈယောကအှပှနအှလှနစှို့စို့ပေးရငှး စောကဖှုတခှငှှးဖိကပပှှတတှိုကှ၍ မို့မို့လကမှှားက မဖှူဖငသှားကှီးမှားကို ညှဈနယနှသလေို မဖှူကလညှး မို့မို့ဖငကှို ဆုပညှှဈခှနယလှေိုကှ စောကဖှုတအှုံနှင့ှ ဖငစှအိုဝ ကလေးကို ပှတသှပကှာ။

လကထှိုးနှိုကကှစားပေးလိုကနှှင့နှှဈယောကသှား အလုပမှှား သှားကှသညှ။ အတနကှှာတော့ ဇာတရှှိနမှှင့လှာသညနှှင့အှမှှ တဈယောကနှှင့တှဈယောကှ စဈစတီနိုငှးပုံစံပှောငှးပှနှ ဇောကထှိုးအိပှ၍ တဈယောကစှောကပှတကှို တဈယောကှ စုပကှှနမှးကှ လှှာဖှင့လှိုကလှံယကဆှှ ပေးကှရငှး ကာမပငလှယထှဲသို့ အဆုံးမရှိမှောပါသှားကှလသညှေ။ “အိုး အိုး အင့ှ ဟင့ှ …ဟင့ှ မဖှူရယှ အား… အ … ဆောင့ဆှောင့ှ… မှနမှှနလှုပပှေးစမှးပါ … အ အိ …အိ အားးး …… ” “မို့မို့ ဖှူ့ကို ယကှ ယကပှေး … အင့အှင့ှ ကောငှးလိုကတှာ မို့ရယှ … အား ဟင့ှ …အင့အှငှးး မ မ…နနေိုငတှော့ဘူး။

စောကပှတှ ယားလိုကတှာ မို့ရယှ… အ အား … အငှးး လကှ… နဲ့ …လကနှဲ့ ထိုးပှီးမှှပေေး အငှးအငှးးး ဟုတှ … ဟုတပှီ… အ အ …” “စှပှ ဇှပှ … စှပှ ပှှတှ … ဇှပှ ဗှိ ပှှတှ … ဖှပှ ဇှပှ … ” နှဈယောကသှား အသညှးအသနထှှန့လှူူးပှီး မမောနိုငမှပနှးနိုငအှောငှ ကာမပငလှယပှှငကှယှထှဲမှာ လူးလာခေါကတှုံ့ လကပှဈကူးခတနှကှလှှကှေ အခှိနကှုနမှှနှးမသိ ကုနသှှားသညှ။မို့မို့ရော မဖှူပါ ရာဂဇောကပနှကှတောမို့ လကပှနှးက တောရှုံနှင့ှ မကနှိုငကှှသေးခှေ။ “မဖှူရယှ မဖှူစောကဖှုတထှဲကို လီးအတုကှီးနဲ့ … ထည့လှိုးပဈလိုကခှငှတှယှ “။

“ဖှူလညှး မို့မို့လိုပါပဲ မို့ စောကပှတကှို ဒီ့ထကအှရညရှှှဲနဈလာအောငှ လိုးပေးခငှတှယှ ဖှူတို့နှဈယောကှ တဈခုခု လုပကှှရငှ ကောငှးမလား မသိဘူး နောှ ” “…… …… ” “…… …… “တဈယောကမှကှနှှာကိုတဈယောကစှေ့စေ့ကှည့ကှာ အတနကှှာသညအှထိ မကှလှုံးခငှှးစကားပှော၍ အပှနအှလှနှ မေးခှနှးထုတနှမေိကှသညှ။စိတမှှနလှကမှှနရှှိသူပီပီ မို့မို့က တဈစုံတဈရာကိုရဲရဲကှီးစဉှးစား ဆုံးဖှတပှှီးဟနနှှင့ှ မဖှူလကကှိုဆှဲ၍ … “ကဲ …ထ’ မဖှူ …မို့ မို့တို့ဒီကနေ တဈနရောသှားကှရအောငှ” “မို့မို့သဘောပဲလေ မို့ ဘယသှှားခငှသှလဲ “။

“ဘယသှှားသှား လိုကရှဲမှ လိုကှ ခဲ့ …” ဖှူ လိုကမှှာပေါ့ …ဆိုပှီး … နှဈယောကသှား အဝတအှစားမှား လဲလှယဝှတဆှငှ၍ မဖှူက မို့မို့ခေါရှာသို့ …ဘာကှီးပဲကှုံကှုံ ဘယလှိုအရာတှပေဲ ဆုံတှေ့ဆုံတှေ့သူမအနနှငှေ့ မို့မို့နောကတှောပှါးမှ တဈဖဝါး မခှာ ကောကကှောကပှါအောငှ လိုကမှညသှာဖှဈပါသညှ။ နောကှ နှဈနာရီခန့အှကှာမှာ … မို့မို့နှင့မှဖှူ နှဈယောကသှား ဆငခှှဖေုံးရပကှှကတှဈခုအတှငှးရှိ လူသူအရောကအှပေါကနှညှးသည့ှ မထငမှရှား တိုကတှနှးလှားလေးတဈခုဆီကို ရောကရှှိနခေဲ့ကှပှီ။ လမှးမှာတှေ့ဆုံခဲ့သည့တှကကွစီသမားတဈယောကထှံမှာ မိမိသိလိုသညမှှားကိုမေးမှနှးစုံစမှး၍ မို့မို့သူ့အကူအညီဖှင့ပှငှ ဒီနရောကိုရောကရှှိလာခဲ့သညှ။

ရနကှုနသှူစဈစဈလညှးဖှဈ ကိုယတှိုငလှညှး အမှောငလှောကမှာ အတှငှးကကှ ကကှစှားပှောမှှေ့လှှကရှှိသူ မဖှူသညပှငလှှှငှ ဒီနရော ဒီဒသကေို တဈကှိမတှဈခါမှှ မရောကရှှိခဲ့ဖူးပါခှေ။ တိုကခှနှးအနောကဖှကရှှိ ခနှးဆီးလိုကကှာမှား ကာရံထားသည့အှိပခှနှးတှဲတဈခုမှာ မဖှူတဈယောကှ မို့မို့အလာကို စောင့ဆှိုငှးလှှကရှှိသညှ။ မကှာမီ မို့မို့ပှနရှောကလှာပှီး သူမနှင့အှတူ အသကငှါးဆယှ ဝနှးကငှှ အရှယခှန့ရှှိမည့ှ မိနှးမကှီး တဈယောကှ လိုကပှါလာတာတှေ့ရသညှ။မို့မို့နှင့မှဖှူကို တဈလှည့စှီ အကဲခတသှလိုကှည့ှ၍ မို့မို့တဈယောကတှညှးကို အပှငခှေါထှုတသှှားကာ တီးတိုးစကားမှားပှောဆိုနကှပှေီး။

အခှိနအှတနကှှာမှ သူမပှနလှညှ ထှကခှှာသှားသညှ။ မို့မို့အခနှးထဲပှနဝှငလှာခဲ့ပှီး မဖှူအနားမှာ လာထိုငသှညှ။ “အဆငပှှလေား မို့ သူ ဘာပှောသှားလဲ ” မို့မို့က အသာနဆေိုတဲ့သဘောနှင့မှဖှူကို သူမနှုတခှမှးအရှေ့မှာ လကညှှိုးလေး အသာကပထှောငကှာ ပှလိုကတှာမို့ မဖှူလညှး ဆိတဆှိတနှနလေေိုကရှသညှ။သူမတို့အခနှး ရဲ့ ဘေးတဈဖကတှဈခကှဆှီမှ အသံဗလံ တဈစှနှးတဈစ တိုးတိုးသဲ့သဲ့ကှားမိသလို ထငရှသညှ။ မဖှူ မို့မို့မကှနှှာကို လှည့ကှှည့လှိုကတှော့ သူမက ပှုံးစိစိကလေးလုပှ၍ နပသညှေေ။ မိနဈနှဈဆယခှန့ှ အကှာမှာ သူမတို့အခနှးဖကကှို လှှောကလှှမှးလာသောခှသေံမှား စတငကှှားလိုကရှပှီး။

မို့မို့လညှး မဖှူလကကှို ကုပကှာ ထိုငနှရောက အသာထ၍ …ခုနငကှ လာသည့အှဒေါကှှီးနှင့အှတူ သူ့နောကကှနေ ယောကှှား သုံးယောကှ…လေးယောကှ လိုကပှါလာတာ တှေ့ရပှီး သူမက မို့မို့နားကပကှာ … “ကဲ မို့မို့ … မငှးတို့အတှကှ အဆငပှှအေောငှ ဒေါနှှဲ့စီစဉပှေးလိုကပှှီ… နောကှ … တဈခုခု လိုအပတှာရှိရငှ ငါ့ဆီကို … ကိုယတှိုငသှာ လာပှောလှည့ှ …ကှားလား ” ဆိုပှီး … “ဟုတကှဲ့ … ကှေးဇူးပါ …ဒေါနှှဲ့ ” “ဒါဖှင့ှ… ငါသှားမယှ ” “ဟုတကှဲ့ ရှင့ှ ” မို့မို့ ကှိုးကှိုးနှံနှံ ပုံစံနှင့ပှငှ သူမကို ခေါငှးလေးညိတပှှလိုကရှငှး သူမ ထှကသှှားတော့မှ အခနှးဝမှာ မိုးတိုးမတတှပနှှင့ှ ကနှနှခေဲ့သည့သှကောင့သှားတှဖကကှေို လှည့ကှှည့လှိုကပှှီး …။

“လာလေ အထဲကို ဝငှ ကှပါ ” ဆိုပှီး အခနှးထဲသို့ သူတို့ကို ဝငစှလေိုကကှာ တံခါးကို ပှနစှေ့ပိတလှိုကသှညှ။ “ရှငတှို့အားလုံး … လေး ယောကနှောှ ” မို့မို့ကလူရတှကကှှညေ့လှိုကရှာက မေးလိုကပှှီး … “ကှှနမှက ပထမ …သုံးယောကလှို့ ထငနှတော …အ ဟငှး ဟငှး ” မို့မို့သူမဖာသာ သဘောကစှှာ ရယလှိုကမှိသညှ။သူမက မဖှူဖကကှို အသာလှည့ကှှည့ှ၍ … “ကဲ မဖှူရေ ဘယလှိုလဲ …ကှှနမှတို့… ဖှဈ တယှ ေ နာှ ” မဖှူ ခေါငှးအသာညိတှ၍ … “အငှးပါ … မို့မို့ ရဲ့ ” သူမ ရှကအှမှးအမှးကလေးတော့ ဖှဈနပေုံရသညှ။

မို့မို့က သူတို့အထဲမှခေါငှးဆောငဖှှဈဟနတှူသည့ှ ဆံပငနှီကှောငကှှောငနှှင့လှူရှယကှို တဈကိုယလှုံးခှုံ၍ စူးစိုကှ ကှည့လှိုကရှငှးးး … “ရှငတှို့ ဟို …အဒေါကှှီးနဲ့ စကားပှောပှီးပှီ မဟုတလှား သူပှောတဲ့ အတိုငှးပဲပေါ့ နောှ ” ဆိုပှီး … “ပှောခဲ့ပှီး ပါပှီ … … အားလုံး ( …… ) ခဲ့ ပှီးပှီ ” “ကဲ ဒါဖှင့ှ ဘယသှူ အရငစှ မှာလဲ ” ဟုမေးလိုကတှော့ …လူရှယကှ မို့မို့အနားတိုးကပလှာပှီး … “ကှှနတှောှ စမှာပါ …အဈမရဲ့… အဈမ အငှကွှီ ခှှတလှိုကလှေ … ” “အငှးးးးး ” သူ့အသကကှ မို့မို့ ထကှ လေးငါးနှဈတော့ ငယပှုံရပါသညှ။သူတို့လေးယောကအှနကှ သုံးယောကမှှာ အသကနှှဈဆယှ အစိတဝှနှးကငှခှန့ှ …။

သူတို့အထဲကမှ အသကခှပကှှီးကှီးဆိုလို့ အရကသှမားပုံစံနှင့ှ လူကှီးတဈယောကသှာပါသညှ။သူ့အသကကှ လေးဆယကှှောှ ငါးဆယအှရှယခှန့ရှှိပှီး ဂငတှိုတို ဗလခပတှောင့တှောင့ှ နှင့ှ တောသားအရိုငှးအစိုငှး တဈယောကပှုံပေါကနှသေူပဲ ဖှဈသညှ။ သူတို့အားလုံးမှာ လကလှုပလှကစှား ရစေိမခှံအကှမှးခံတှဖှဈေ၍ တုနှးတိုကတှိုကှ ကှားကိုကကှိုကှ အစားမှိုးတှေ ဆိုတာ မို့မို့ရောမဖှူပါ မေးစရာမလိုဘဲနှင့ကှို သိနားလညကှှပှီး ဖှဈပသညှေ။ မို့မို့က”အငှး … ” ဟုဆိုပှီး သူမကိုယပှေါကှ အပေါဝှတှ အငှကွှီပါးလေးကို အရငခှှှတခှလှိုကသှညှ။

ပှီးတော့မှ… အတှငှးခံ ဘရာစီယာကှိုးကလေးကို ဖှုတပှဈလိုကရှာ ကိုယအှထကပှိုငှး ဗလာကငှှးသှားပှီး ဆူဖှိုးတငှးအိသော ရငသှားနှဈမှှှာက ဘရာစီယာအောကကှနေ ခုနထှှကလှာခဲ့ရသညှ။ ယောကှှားလေးယောကစှလုံးရဲ့ မကှလှုံး ရှဈလုံးက သူမကိုယခှနဓွာအလှကို မငသှကစှှာငေးမောကှည့လှှှကှ ရှိပှီ။ အခနှးတှငှးမှာ ကုတငရှယလှို့မရှိဘဲ ပါကေးပုံစံကှမှးပှငမှှာ ဖယောငှးပုဆိုး တဈထပခှငှးထားပှီး ဂှမှးကပသှာသာ မှေ့ယာပါးပါးလေးနှဈခုကို အလှားလိုကှ ယှဉတှှဲခထှားကာ ဘေးဖကမှှာလညှး အခနှးသုံးလေးခနှးကို ခနှးဆီးလိုကကှာ ကလေးသာခှားထားတာမို့။

အိပယှာထကမှှာ လှဲအိပနှလကှကှေ ကှည့လှှှငှ အောကခှှကှမှေးပှငမှှ တဈထှာသာသာခန့ှ ခနှးဆီစ လပဟှာနသညေ့အှကှားကနပှေီး နဘေးအိပခှနှးမှားဆီမှ ဖှဈပုံပကှပှုံမှငကှှငှးအလုံးစုံ တို့ကို အတိုငှးသား အရှငှးသားလောကနှီးနီး ကှကကှှကကှှငှးကှငှးကှီး တှေ့မှငနှရပတေေော့သညှ။ကိုယကှ သူတို့ကို တှေ့နသလေို သူတို့အနနှငေ့လှညှး ကိုယ့ကှို အသအခှောပငှ တှေ့မှငရှှုစားကှလိမ့ှ မညဆှိုတာ မှကှေီးလကခှတမှလှဲပငဖှှဈပတေော့ သညှ။ မို့မို့က အိပယှာပေါှ ခှဆငှေးထိုငလှိုကရှာက သူမခါးအထကမှှ ထမီ အထကဆှငစှကလေးကို သူမလကမှှားနှင့ဖှှလှှေော့ခှှတှ၍။

သူမ၏ခှရငှေးဖကဆှီ ခှဖှေားကလေးနှင့အှသာခတထှုတလှိုကသှညှ။ ထမီကှှတသှှားပှီမို့ သူမအတှငှးခံ ပငတှီပါးလေးကို တငပှါးနှဈဖကအှသာကှှ၍ တဈလကစှတညှးဆိုသလို ထပမှံ ဆှဲခှှတပှေးလိုကပှှနပှါသညှ။ မို့မို့ခှနှဈဖကှေ ကို စငှးစငှးကလေးထား၍ လှဲအိပခှလှိုကသှညှ။ သူမပေါငနှှဈဖကအှကှားမှ စောကဖှုတမှို့မို့ လေးက နကမှှောငထှူထဲသော ဦးစှနှးဖုတကှလေးနှင့အှတူ မဟတဟကလေးဖှဈနသေော ပေါငခှှဆုံရှိရာအရပှ မှာ ကှှရရှ ကလေးထှကပှေါလှို့နခှပှေေီ။ ဆံပငနှီကှောငကှှောငနှှင့ှ ပုဂဂွိုလလှေးကလညှး သူမနဘေးမှာလာရပပှှီး သူ့လုံခညှကှို ခှှတခှလှိုကတှာ တှေ့ရသညှ။

သူက ဖုဖောငှးကှှရှလှှကရှှိသည့ှ သူ့အတှငှးခံဘောငှးဘီကိုပါ ဆကခှှှတနှသညှေ။သူ့ပေါငကှှားမှ ထှကပှေါလှာသော လိငခှှောငှးက လုံးပတရှောအရှညရှော မှှတ၍ လီးလုံးပတှ ကပှလှုံး သာသာခန့ှ ၇ လကမှကှောကှှောလှောကှ အလှားရှညပှှီး ရှညလှမှောကှီးတှဲလောငှးကနှကော ပိနပှိနပှါးပါးဖှဈသော သူ့ခနဓွာကိုယနှှင့တှောငှ လိုကဖှကမှှုမရှိသလိုဖှဈနသညှေ။ပှီးတော့လီးကအခှောငှးတနှ တဈလှှောကမှှာ အဖုဖုအထဈထဈနှင့ှ ဂေါလှီသုံးလေးလုံးခန့ထှည့သှှငှးနှဈမှှုပှ ထားတာပဲ ဖှဈလိမ့မှညှ။ မို့မို့နှင့ဘှေးခငှှးယှဉလှကှှ လာရောကလှှဲအိပခှပှှီး မို့မို့ကို သူကဖကှ၍။

သူမကလညှး သူ့ကိုဆီးကှို၍ ပှေ့ဖကလှိုကှ ကာ နှုတခှမှးခငှှးဖိကပှ စုပနှမှး လိုကကှှသညှ။ တဈဖကမှှာလညှး မဖှူကို ခပရှှညရှှညကှောငလှေးတဈယောကကှ မှေ့ယာပေါခှါးကလေးဖကကှာ လှဲခလှိုကတှာ တှေ့ရပှီး အှနှး အငှး ကနဲ ဟူ၍ မဖှူဆီမှအသံကလေးမှား ထှကပှေါလှာပါသညှ။ ကနှှ နှဈယောကကှ သူမတို့အနီးမှာ ပှဲကှည့ပှရိသတလှုပကှာ သူတို့အလှည့ကှရှောကမှည့အှခှိနကှို စောင့နှကှဟနဖှေှင့ှ…။ မဖှူ တဈယောကှ မရှကနှိုငတှော့သလို မို့မို့မှာလညှး အနမှးအစုပှ အညှဈအနယှ အထိအတှေ့မှားမှတဆင့ှ ရာဂသှေးတှတဈစထေကတှဈစ ဆူဝအေုံကှှ၍ လာရပပှေီ။

ကောငလှေး၏လကမှှားက သူမနို့အုံနှဈဖကကှို ဆုပညှှဈခှနယှေ၍ နို့မဝသည့ကှလေးလေးတဈယောကအှလား နို့ကိုအတနကှှာအောငှ စို့၍နသညှေ။ သူမစောကပှတကှိုလညှး လကတှဈဖကကှ နှိုကဝှငလှာကာ စောကခှေါငှးအဝကလေးကို ခှဲ့၍ခှဲ့၍ ဆှနှူး ပေးနသညှေ။ “ဟငှ တောပှှီကှာ လကကှှီးက ဟင့ှ ဟင့ှ ” “မ စောကပှတကှ ကိုငလှို့မဝဘူး စောကပှတကှိုကှည့ခှငှတှယှ ” “ကှည့ခှငှရှငှ ကှည့ပှေါ့ တဈကိုယလှုံး ရနပှေီပဲ ဥဈစာ ” သူမကိုယအှောကဖှကကှို လှှောဆငှးပှီး သူမပေါငတှနနှှဈဖကကှို ဟဟပှဲပှဲလုပှ၍ ပေါငခှှဆုံမှစောကပှတကှို အားပါးတရကှည့နှသညှေ။

စောကခှေါငှးထဲ သူ့လကထှည့ှ၍ မှှပဈလေိုကတှော့ မို့မို့ဖငသှားကှီးနှဈဖကှ ကော့ကှှတကသှှားရပှီး အငှးဟငှ အငှးး အငှးးး … ဟူ၍ အသံထှကအှောငညှညှးရငှး ပေါငကှို ပှဲပှဲကားကား လုပပှေးလိုကရှာက သူ့လကနှှင့လှိုးဆောင့မှှုအရသာကို စောကပှတတှရှရှနှင့သှိမ့ကှနဲငှိမ့ကှနဲနအေောငှ စညှးစိမယှူ ခံစားနမေိပတေော့သညှ။ “အား တောှ တောပှှီ မောငလှေး ရယှ …ဘယလှိုလုပနှတောလဲ ” “ဟငှး ဟငှး ခစှလှို့ပေါ့ မ ရယှ … မ နာမညကှ …ဘယလှို ” “မမို့… ပါ သူက ရော ” “အောငသှူ … ဟငှးဟငှး … ကဲ မ …မို့ ကှှနတှောတှို့မလိုးခငှ လီးစုပပှေးမှာလား “။

“မငှးစုပစှခငှှေ ရငှ စုပပှေးမှာပေါ့ ပှီး ရငသှာ မလိုးနိုငဘှူး ဖှဈနေဦးမယှ ” “စိတခှှ ဟောဒီ စောကပှတကှို လိုးကို လိုးမှာ … တဝကှီး လိုးခှဲပဈမှာ ဟငှး ဟငှး ” မို့မို့ သူ့လီးကိုစုပပှေးပါသညှ။ လီးတဈခှောငှးလုံးကို လကနှှဈဖကစှုံကိုငပှှီး ခေါငှးလေးငုံ့လိုကကှှှလိုကလှုပှ၍ လီးဒဈ ပတလှညကှိုရော ဂေါလှီးထည့သှှငှးထားသည့လှီးကိုယထှညတှဈလှှောကကှိုပါ လီးထိပကှနလေီးအရငှးထိ ပါးစပထှဲထည့စှုပသှညှ။ လှှာနှင့အှသှားအပှနှ ယကယှကဆှှပေးသညှ။ သူ့လီးတဈခုလုံး သူမတံတှေးမှားဖှင့စှိုလကတှောကပှှောငကှာ တဆတဆှတနှှင့ှ တုနခှါပှီး ထကှှတောငမှတနှပှေီဖှဈသညှ။

မို့မို့အနနှငှေ့ သူ့လီးအား စိမပှှနပှေေ တယုတယစုပပှေးခှငှးမို့ အောငသှူဆိုတဲ့ကောငှ သညှးခှခေိုကှ သှားဟနတှူသညှ။ သူမခှရငှေးဖကတှှငှ နရောယူပှီး ပေါငနှှဈဖကကှို ခုနကအတိုငှးဆှဲဖှဲ၍ မို့မို့စောကပှတှ ထဲကို သူ့လီးကိုတရှိနထှိုးဆောင့သှှငှးပဈလိုကသှညှ။လီးခှောငှးရှညလှမှောကှီးက စောကခှေါငှးထဲကို အဆုံးထိ ပှေးဆောင့ဝှငရှောကလှို့သှားသညှ။ မို့မို့တဈယောကှ … ” အိ အင့ှ အိ အ အင့ှ … ” ဟူ၍ ညညှးရငှး … “ကောငှးတယှ ဆောင့ဆှောင့မှောငလှေး အ အား …အ မငှး… မငှးလီးက ဂေါလှီထည့ထှားတော့ အရမှးထိတာပဲ …အိ အီးး အိ အ ကောငှး ကောငှးလိုကတှာ …။

လီးကှီး နင့နှင့သှှားတာပဲကှယှ … လိုးလိုး … မှနမှှနှ လိုး … အား …အား အားးး ” “ဇှတဖှှပှ ဗှပှ ဇှတှ ဖတှ … ဘုတှ ဖှပှ ဗှပှ ” “အား ထိတယှ အ …အ စောကပှတကှှဲပှီလား မသိဘူး ဆောင့ဆှောင့ှ… မောငှ မောငလှေး… လိုးပါ အားရပါးရလိုးစမှး ပါ ” သူ့စိတတှှေ ပိုကှှလာသညှ။ အသညှးအသနပှငှ မီးပှင့မှတတှ တရကှမှး လိုးဆောင့ကှာ မို့မို့ပေါငနှှဈဖကှ အကှားမှာ သူ့ခါးကို မှှောကလှိုကနှှိမ့လှိုကလှုပှ၍ လီးကို တဇှပဇှှပှ တဖှပဖှှပနှှင့နှအေောငှ အားပှငှးပှငှး လိုးဆောင့လှှှကှ အရှယငှယပှမယှေ့ သူဘယလှောကှ အဆိပပှှငှးသလဲဆိုတာကို ပှ၍နသညှေ။

သူအဆကမှပှတလှိုးဆောင့ပှေးလလေေ မို့မို့စောကခှေါငှးလေးထဲမှာလညှး ဂေါလှီအလုံးမှား၏ အကှမှးပတမှး ပှတတှိုကမှှုကှောင့တှလိမ့လှိမ့နှှင့ှ စောကပှတယှားယံမှုဝဒနောပိုကှီးလာလလေေ ဖှဈကာ သူမစောကပှတမှှာ အရညရှှှဲသထကရှှှဲလာပှီး လီးအဝငအှထှကပှိုသှကပှိုမှနလှာသညနှှင့အှမှှ ရာဂဇောတှေ အကှှကှီးကှှလာခဲ့ရလသညှေ။ “စှတဖှှပှ စှတှ ဖှပှ ဗှဈပှှတှ ဗှှတှ ဖှပှ ဘှပှ …” ဆိုသော စောကရှညသှံမှားက အခနှးလေးထဲမှာ ဆူညံလို့နသညှေ။ မို့မို့အောကကှနေ ဖငသှားအိအိကှီးနှဈဖကကှို ကော့နအေောငှ မှှောကထှောငပှေးထားရငှး သူ့ရဲ့လိုးဆောင့မှှုကို အံကှိတခှံနသညှေ။

သူ့ခါးကို တငှးတငှးဆှဲ၍ အောကကှနေ ကော့ကာ ညှောင့ကှာဖှင့ှ သူတဈခကှဆှောင့လှိုကှ သူမက ကော့ပေးလိုကနှှင့လှဒဈထိပမှှ လီးတဆုံးအထိ လိုးဆောင့မှှုကို အရသာရှိရှိခံစားနရပသညှေေ။ သူလညှးအခကှလှေးငါးဆယှ လောကှ ဆောင့လှိုးအပှီးမှာ မထိနှးနိုငမှသိမှးနိုငဖှှဈလာသညှ။ လိုးခကှသှှကကှာ အားပှငှးသလောကှ အတှေ့အကှုံအားဖှင့နှုသေးသူပီပီ အဆကမှပှတှ ကှုံးလိုးနမှေုကှောင့ှ တာရှညသှုကထှိနှးနိုငစှှမှးမရှိဘဲ ပှီးခငှလှာသလိုဖှဈလာပှီး နောကထှပှ အခကှနှှဈဆယအှစိတခှန့အှားသှနဆှောင့ှ၍ လရညမှှား မို့မို့သားအိမဆှီပနှးထှကသှှားသလို။

မို့မို့လညှးစောကခှေါငှးထဲမှ တရှရှနှင့ှ မခံမရပနှိုငအှောငှ ကောငှးသလိုလို ဖှဈလာကာ စောကရှညမှှားကိုဒလဟောပငှ သှနှ၍ သှနှ၍ ပနှးထုတလှိုကရှလတေော့၏။ တကယတှော့ မို့မို့ရောသူပါ အကှီးအကယှှ စိတလှှုပရှှားပှီး ရမမွကဇှောကပနှတောကှောင့ှ သုကအှထှကမှှနကှာ တဈခှီပှီးခဲ့ရခှငှးပငှ။မိမိနှင့သှကတှူရှယတှူယောကှှားတဈယောကနှှင့ှ လိငဆှကဆှံခှငှးထကှ ယခုလိုအသကငှယငှယှ ယောကှှားလေးတဈယောကနှှင့ှ လိငဆှကဆှံမှုက အတှေ့အကှုံသဈတဈရပအှနနှငှေ့ သူမကို ပိုမို၍့ စိတလှှုပရှှားမှုဖှဈစခေဲ့ခှငှးပဲ ဖှဈသညှ။

မဖှူကို ကှည့လှိုကတှော့လညှး သူမထကတှောငမှှ အခှအနပေေိုဆိုးနတော တှေ့ရသညှ။ ကောငလှေးတဈယောကလှိုးပှီး၍ နောကတှဈယောကပှငှ သူမကိုလိုးဖို့ပှငနှလပှေေီ။မဖှူက သူမပေါငနှှဈဖကဖှှဲပေးလိုကကှာ ကောငလှေး၏လီးကို သူမလကနှှင့ကှိုငှ၍ စောကပှတထှဲသို့ ထည့သှှငှးပေးလိုကတှာကို တှေ့ရသညှ။ “ဆောင့ှ မှနမှှနဆှောင့ှ မောငလှေး အ အ လီး ကို တဈခါထဲ ဆောင့မှသှငှးနဲ့လေ ဟင့ှ နာတယှ တဈခကှခှငှှး လိုးပေး အငှး အငှး ဟုတှ ဟုတှ ပှီ ” မို့မို့ စိတထှဲကနေ ကှိတပှှုံးလိုကမှိသညှ။ အိုကေ … မဖှူရေ …မဖှူအလှည့ပှှီးရငှ မို့မို့အလှည့ပှဲ။

သူတို့လို ခပငှယငှယှ အလနှးလေးတှဆေိုတာ ကိုယလှိုသလို ပုံသှငှးလို့ရသည့အှရှယတှှေ… ။ မီးကို ကှောကရှမှနှးမသိတဲ့ ပိုးဖလံလို အကောငတှှပေါပဲ။ ကိုယ့ရှဲ့အသှေးအသား လိုအပခှကှအှတှကှ သူတို့လေးယောကဟှာ ဒီတဈနေ့တာမှာ မို့မို့တို့နှဈယောကှ ပထမဆုံး စားသောကှ ဝါးမှို ရမယ့ှ သားကောငလှေးတှသော ဖှဈတယဆှိုတာ … သူတို့အနနေဲ့ကတော့ ဘယလှိုလုပပှှီး ရိပစှားမိနိုငမှှာလဲလေ …။ မို့မို့ သူမဆီလှမှးလာနတေဲ့ကောငလှေးကို အပှုံးကလေးနှင့လှကကှမှး၍ ဆီးကှိုလိုကသှညှ။ ပှီးတော့ … သူမရငခှှငထှဲသို့သူ့ကိုဆှဲသှငှးလိုကရှာက နှဈယောကသှား အပှနအှလှနနှမှး၍ စုပှ၍။

မို့မို့လကတှဈဖကကှ ကောငလှေးရဲ့ ပေါငကှှားမှလီးကို စမှးသပကှိုငတှှယရှငှး ရမမွကဇှောကှှသထကကှှှအောငှ လီးကိုဆုပကှာ ဆှဲကာ ဂှငှးရိုကသှလို ဆောင့ဆှောင့ပှေးလိုကတှော့ သူမခံစားနိုငတှော့ပေ။လူငယတှဈယောကပှီပီ သူ့လီးက တမုဟုတခှငှှး သနမှာတောင့တှငှးလို့လာသညှ။မို့မို့လညှး ဒီတဈခါ လီးမစုပတှော့ ဘဲ သူမပေါငနှှဈဖကကှိုသာ ပှဲပှဲကားကားလုပှ၍ စောကဖှုတကှိုသူလိုးဖို့ အသင့အှနအထေားဖှဈအောငှ ပှငပှေးလိုကကှာ နှဈယောကသှားမီးကုနယှမှးကုနှ လိုးဆောင့ှ၍ စခနှးသှားလိုကကှှပါသညှ။ ဒီကောငလှေးက အသကအှငယဆှုံးဖှဈသလို။

သူ့လီးကလညှးပုံမှနအှရှယအှစား ၆ လကမှကှောလှောကပှဲ ရှိတာမို့သူမအနနှငှေ့ သူဇိမရှှိရှိလိုးနိုငအှောငဆှိုပှီး သူ့လီးကို သူမပေါငနှှဈဖကှ တငှးတငှးစေ့ညှပလှှှကကှ ခပကှှပကှှပကှလေးဖှဈအောငလှုပကှာ တဈခကှခှငှှးတဈခကှခှငှှးသာ ဖှေးဖှေးမှနမှှနနှှင့ှ လိုးဆောင့ှ စလေိုကခှှငှးဖှဈသညှ။ ကောငလှေးကလညှး သူမပှောသည့အှတိုငှးလိုးပေးသညှ။ သူမကိုယမှှထှကသှည့ှ စောကရှညမှှားကှောင့ှ လီးအဝငအှထှကခှှောမှေ့နပှေီး နှဈယောကသှားစညှးစိမတှှေ့နကှကော သူကဖိဆောင့ှ ခလှိုကှ သူမက ပှနကှော့ထိုး၍ ဖငသှားကိုအောကကှနေ စကောဝိုငှးမှှေ့ပေးလိုကရှငှး။

ပင့မှှှောကဆှောင့ှ ပေးလိုကနှှင့ှ စညှးခကှကှကှ လှုပရှှားပေးနကှသညှေ။ အရှိနကှ တဖှညှးဖှညှးရလာပှီး နှဈယောကသှားလှုပရှှားမှုမှား မှနဆှနှ၍လာကာ နောကဆှုံးသုကထှှကခှှိနကှို ကရှောကလှာခဲ့ကှသညှ။သူ့ခါးလေးကို ကော့၍ကော့၍ ဆောင့လှိုးခလှိုကရှာက သုကရှညတှှတဗစှဗှေစှှ ပနှးထှကသှှားခဲ့ရပှီး ကောငလှေးပှီးခှိနမှှာ မို့မို့လညှး အခှိနကှိုကပှငှ တငပှါးနှဈဖကကှိုကော့ကာ တှန့ကှာဖှင့ှ စောကရှညမှှားထှကှ၍ ကိဈစပှီးသှားခဲ့ရပါသညှ။ မဖှူကတော့ စောစောက မို့မို့ကိုလိုးသှားသည့ဂှေါလှီလီးနှင့အှောငသှူဆိုသော လူရှယှ၏ ရငခှှငထှဲ ရောကရှှိနပှေီး။

အောငသှူ၏လီးကို မဖှူတဈယောကစှုပနှမှးပေးနတောကို တှေ့ရသညှ။မို့မို့အတှကှ သူမပှုစုပေးရမည့ယှောကှှားနှဈယောကကှနှသှေးသညှ။ အသကကှှီးကှီးအရကသှမားလိုလူက စောကှီးဟုခေါသှညှ။ ကနှတှဈယောကကှ ဖိုးဇောှ တဲ့။ခုနက သူမနှင့ှ ဆကဆှံတဲ့ ခှာတိတနှာမညကှ ကိုဖှိုးလို့ ခေါတှာကို မို့မို့သိလိုကရှသညှ။အောငသှူနှင့ကှိုဖှိုးကသူမကို တဈကှော့စီလိုးပှီးပှီမို့ သူမက စောကှီးဆိုတဲ့လူကို လကယှပခှေါလှိုကကှာ … “ရှငနှဲ့ဟိုက မောငလှေး ဖိုးဇောှ နဲ့နှဈယောကကှ …ကှှနမှကို လိုးဖို့ကနှသှေးတယှ …ရှငတှို့စိတပှါမယဆှိုရငှ နှဈယောကစှလုံး ကှှနမှကို တပှိုငတှညှးလိုးနိုငတှယှ…။

တဈယောကလှိုးနတေဲ့ အခှိနှ ကနှနှတေဲ့ တဈယောကရှဲ့လီးကို ကှှနမှ စုပပှေးမယှ… မဖှူကိုလညှး …ကှှနမှလိုပဲ အောငသှူနဲ့ ကိုဖှိုးနှဈယောကတှှဲ လိုးလို့ရပါတယှ ” မို့မို့ကပှောလိုကတှော့ ကောငှးပှီ ဆိုပှီး စောကှီးက သူ့ပုဆိုးခှှတှ၍ ဘေးမှာရှိနသညှေ့ အသားညိုညို နှာခေါငှးပှားပှား နှင့ှ ခပကှှမှးကှမှးရုပရှညရှှိသည့ဖှိုးဇောကှိုပါ သူနှင့အှတူ လာဖို့ခေါလှိုကကှာ နှဈယောကသှား မို့မို့ရဲ့တဈဖကတှဈခကှစှီမှာ နရောယူပှီး တဈယောကကှ နို့ကိုကိုငလှိုကှ တဈယောကကှ စောကပှတနှှိုကလှိုကနှှင့ှ ဟနအှကကှှီးကလှှကှ ဇိမတှှေ့နကှလတေေော့ ၏။

စောကှီးက မို့မို့ကို စတငလှိုးသညှ။ မို့မို့ကို ဖငဗှူးတောငှးထောငမှတတှ ဖငကှို အနောကသှို့ကုနှးခိုငှးပှီး သူကအနောကမှှနေ၍ စောကဖှုတထှဲလီးသှငှးကာ တရှိနထှိုးလိုးဆောင့ှ ခလှိုကခှှငှးဖှဈသညှ။ စောကှီးလညှး လီးက သူ၏ ကိုယခှနဓွာနှင့ှ လိုကဖှကအှောငှ ကှီးမားဖှံ့ထှားသူဖှဈ၍ လီးတုတတှုတနှှင့ှ အဆောခှံရသည့အှတှကှ သူမစောကခှေါငှးတဈခုလုံး ပှည့ကှှပသှှားကာ အရသာရှိလှပှီး မို့မို့လညှးနှုတမှှနေ၍ တကှှတကှှှတနှှင့အှသံထှကညှညှးရငှး သူမဖငသှားကှီးမှားကို စောကှီးလီးအဝငလှှယအှောငဆှိုပှီး ပေါငနှှဈဖကကှိုထပမှံဖှဲ၍ ကုနှးထားပေးလိုကလှေ၏။

“အား ကောငှးလိုကတှာ အကို ရယှ လီးကကှပပှှီး ကှှနမှ အဖုတထှဲမှာ ပှည့သှှားတာပဲ လိုး လိုးစမှးပါ နာနာလေးဖိဆောင့ှ ပေး အငှး အငှး ကောငှးတယှ ကောငှးတယှ အူး အိ အိ ဟငှး ဟငှးး ” စောကှီးဆောင့ှ လိုးလို့ကောငှးနတေုနှးမှာ ဖိုးဇောရှဲ့ လကကှ သူမနို့အုံ နှဈဖကကှို လှှို၍ ဆုပညှှဈကာ နယပှေးနသညှေ။ နို့သီးကိုလညှး ပှတခှှကစေားပေးသညှ။ မို့မို့ လကထှောကကှုနှးထားရာက သူမလကတှဈဖကနှှင့ဖှိုးဇောလှီးဒဈကို ဆှဲ၍ ဆှဲ၍ ဂှငှးတိုကသှလို ဆောင့ပှေးနလေိုကသှေးသညှ။ “အား ကောငှးတယှ လုပှ လုပှ မှနမှှနှ ဆောင့ှ ဟငှး ဟငှး ” ဖိုးဇောှ ဖီးလတှကသှှား ပှီး ပါးစပကှ အောလှိုကခှှငှးဖှဈသညှ။

ဖိုးဇောကှ လီးတော့သာမနထှကှ အနညှးငယပှိုကှီးသညှ။ဒါပမယှေ့ သူ့လီးက ကနှတှဲ့လီးအားလုံးထကှ ထူးထူးခှားခှားပငှ ရှညနှကော ပေါငလှယလှောကအှထိ ရောကမှတတပှငဖှှဈသညှ။အရှညှ ၈ လကမှအနညှးဆုံးတော့ရှိပလေိမ့ှ မညှ။ “ဖိုးဇောရှယှ နင့လှီးနဲ့ …မမို့ဖငကှို … မလိုးခငှဘှူးလား ” “လိုးခငှတှယှ မမ ဖငှ ပေးလိုး …မလို့လား ” “ဒီလိုလုပှ ကိုစော ကို မမက အပေါကှ တကလှိုးမယှ မငှး အနောကကှနပှေီး … မမ မို့ ဖငကှိုလိုးပေါ့ ဖှဈတယမှဟုတလှား … ” မို့မို့က ကာမကိဈစကို ကမှးကုနအှောငှ ခံစားခငှသှူဖှဈ၍ အဆနှးထှငကှှည့ခှငှသှညှ။

စောကှီးကို ခတွတေ အဆောင့ရှပစှလေိုကပှှီး သူမပှောသလိုပငှ သူ့ကို ကှမှးပှငမှှာပကလှကအှိပစှေ၍ သူမက အပေါကှနေ လီးတနတှုတတှုတှ အပေါကှနေ တကခှှထိုငကှာ တဈခကှနှှဈခကှှ ဆှလိုးကလေးလိုး၍ တဖနှ စောကှီးရငဘှတပှေါသှူမကိုယအှရှေ့ပိုငှးတဈခုလုံးဖိမှောကအှိပခှလှိုကပှှီး စောကဖှုတထှဲလီးသှငှးထားရကကှ ဖငနှှဈဖကကှို ကုနှးကုနှးကှကှဖှဲကားပေး လိုကရှငှး . “ဖိုး ဇောှ မ မ အနောကကှ လိုးပတေော့ဒီအတိုငှးမလိုးနဲ့နောှ … လီးကို တံတှေးဆှတှ မမဖငကှိုလညှး တံတှေးဆှတပှှီးမှ… လိုး ကှားရဲ့လား ” “ဟုတကှဲ့… မ မ မို့ ” ဆိုပှီး ကောငလှေး သူ့လီးကိုရော သူမဖငစှအိုဝကိုပါ ရှှဲနအေောငှ တံတှေးဆှတပှှီး။

သူမဖငပှေါကထှဲကို သူ့လီဒဈဖှင့ှ မရမက ထိုးသိပထှည့ှ၍ တဈခကှခှငှှးတဈခကှခှငှှး ဖိဆောင့ကှာ လိုးခလှိုကလှတေော့၏။ ဖိုးဇောလှိုးခကှကှ ထိမိသှားသညှ။လီးကရှညရှသည့အှထဲ လီးတဈခှောငှးလုံး ဖငစှအိုပေါကထှဲကို အဆုံးထိရောကအှောငှ လိုးပေးလိုကတှာမို့ သူဆောင့ခှသှည့အှရှိနနှှင့ရှောပှီး မို့မို့က စောကှီးလီးကို သူမစောကပှတထှဲသို့ ဖိဖိပှီး အပေါစှီးကနေ လှိမ့ဆှောင့ပှဈလိုကလှရော သုံးယောကစှလုံး ထူးကဲလှနှးသည့ကှာမအရသာ ကှောင့ှ စကားတောငှ မပှောနိုငကှှဘဲ ရှိလတေော့၏။ “အု အူးး အိ အု အူး ဟူးး အူးးး အိ အိ အ အမေ့ အီး ယာ့ အ အားးး “။

” ဇှပဗှှပှ ဗ လပှ … ဇှပှ ဗှပှ ဘုတှ ဖှပှ … ဇှပှ စှိ စှပှ ဗလပှ … ဘှတှ ပှိ ဗှိ … ဖှပှ ဗှပှ ” တဈခှီပှီးအောငှ နာရီပေါငှးမှားစှာ ကှာမှင့သှှားသလို စိတမှှာထငမှှတမှိသညှ။ စောကှီးရဲ့လရညတှှရေော ဖိုးဇောလှီးမှထှကလှာသည့လှရညတှှပေါ သူမစောကရှညတှှနှငှေ့ ရောနှောပှီး ဖငနှှင့ှ စောကပှတတှဝိုကမှှာ ရစရာမရှိအောငပှကှေံကုနသှညှ။မို့မို့ စောကဖှုတရှော ဖငပှါ ကှိနှးစပစှပှ ဖှဈသှားခဲ့ရပမယှေ့ ဖငခှံလိုကရှသည့ှ အရသာက ဘာနှင့ှ မှ မလဲနိုငတှာတော့ အမှနပှဲဖှဈသညှ။ မို့မို့ဘေးနားကို မဖှူရောကလှာပှီး မို့မို့မောနပှေီလား …လို့မေးရငှး ခါးလေးကို အသာအယာပငှ သိုငှးဖကလှာပါသညှ။

မဖှူ၏ ကိုယနှံ့ကလေးက ညှီစို့စို့သုကရှညနှံ့ မှား စှဲကပနှသလေို မို့မို့ထငမှှတမှိသညှ။သူမသညလှညှး မဖှူလိုပဲ ဖှဈနလမလေေားမသိခှေ။ မို့မို့ကိုယ့အှတှေးနဲ့ကိုယှ ပှုံး လိုကမှိပါသညှ။ တဈနေ့ခငှးလုံး သူမတို့နှဈဦးသား တိုကခှနှးလေးထဲမှာ ယောကှှားသားလေးယောကနှှင့ှ အတူ ကာမရယောဉကှှောမှာ မှောခငှတှိုငှးမှောနခေဲ့ကှသညှ။သူတို့တဈယောကကှို ငါးခှီ ခှောကခှှီစီလောကှ လိုးတာကို မှိနရှညယှှကရှညခှံခဲ့သညှ။အောငသှူ စောကှီးတို့လူသိုကပှှနသှှားခှိနမှှာ ညနေ ၆ နာရီ ၇ နာရီဝနှးကငှလှောကှ ရှိနပှေီ။ အိမရှှငဒှေါနှှဲ့ကသူမတို့ဆီလာရောကှ ငှရှငှေးပေးရငှး အလုပစှကား ပှောလာသညှ။

“မငှးတို့နှဈယောကှ အခှိနပှိုငှးနနေိုငမှလား ” လို့မေးတော့ “ည ၁၁နာရီ ၁၂ နာရီလောကအှထိ နမှောပါ ပှီးရငှ ကှှနမှတို့ပှနကှှမယှ ဒေါနှှဲ့ ” မို့မို့က ပှောလိုကသှညှ။ ဒေါနှှဲ့၏ စီစဉပှေးမှုဖှင့ှ မို့မို့နှင့မှဖှူတို့နှဈဦးသား နောကထှပှ သူမ၏ ဧည့သှညှ နှဈယောကှ သုံးယောကနှှင့ထှပမှံ စခနှးသှားခဲ့ရသညှ။ အသကခှပကှှီးကှီး ( …… ) လူမှိုး နှဈယောကဖှှဈသညှ။ လူကောငထှှားထှား ဒုတကှှီးသူမှား ဖှဈကှပှီး သူမတို့နှဈယောကကှို တဈယောကှ လေးခှီစီလောကှ မှော့နအေောငှ လိုး၍ သူတို့အလိုပှည့တှော့ မှ ပှနလှညထှှကခှှာသှားကှပါသညှ။

နောကထှပှ တဈယောကကှိုတော့ မို့မို့နှင့ှ မဖှူနှဈယောကပှေါငှးပှီး တဈလှည့စှီ သူ့စိတတှိုငှးကှ ဖှဈသညအှထိ နညှးလမှးမှိုးစုံ ဖှင့အှသုံးတောခှံ ပေးရပါသညှ။ဒေါနှှဲ့နှင့ှ အတောကှလေး ရငှးနှီးသော သူတို့လောကသား ( ဖာဂေါငှး )တဈယောကပှီပီ လီးကကှီးပှီးရှညရှသည့အှထဲ တောရှုံမိနှးမသညှးခံနိုငစှှမှး မရှိသည့ှ ဆိတမှကှကှှငှးတို့ဂေါလှီပါတဲ့ ကှနဒှုံးအစှပတှှေ လိငစှိတကှှှရှစတေဲ့ ဆေးအမှိုးမှိုးသုံးပှီး သူမတို့နှဈယောကကှို အောကတှနှးကစှှာဖှင့ှ မုဒိနှးကငှ့သှလို ဖငနှှင့စှောကပှတကှို အကှိမကှှိမလှိုးပှီး အကှမှးပတမှး ဆကဆှံနကော။

မဖှူနှင့မှို့မို့က သူမတို့ပှနခှငှပှှီ ပှနဖှို့အခှိနရှောကပှှီဆိုတာ အတနတှနပှှောဆိုတော့မှသာ သူ့လကအှောကကှ လှတမှှောကခှှင့ှ ရခဲ့ပါတော့ သညှ။ ည ၁၂ နာရီကှောမှှ သူမတို့တညှးခိုရာအခနှးသို့ အငှားကားလေးတဈစီးနှင့ပှှနရှောကလှာခဲ့ကှပါသညှ။ ကိုစိုးက မှို့ထဲသှားရာက ဒီညအထိ ပှနမှရောကသှေးတာကှောင့ှ မဖှူကို မို့မို့က သူမအိပခှနှးထဲမှာပဲ ညအိပစှလေိုကသှညှ။ မနကှ ၈ နာရီလောကမှှာ ဦးတိတစှှမှ ရောကရှှိလာသညှ။မို့မို့နှင့ှ အတူရှိနသညေ့မှဖှူကို သူစိတဝှငစှားနပေုံ ရတာမို့ မဖှူကို ပှနမှလှှတတှော့ဘဲ မို့မို့က သူမနှင့ှ အတူ အိပခှနှးထဲမှာ နစလေေိုကသှညှ။

“အကိုကှီး ကိဈစတှေ ပှီးပလား မို့နဲ့အတူ တဈရကနှှဈရကနှစခငှတှေယှေ စိတကှှိုကပှှုစုပေးမယှ ” “နမှောပါ ပဈစညှးယူမယ့သှူက ခရီးလှနနှတယှေ နောကတှဈပတလှောကမှှ မနတွလေးကပှနဆှငှးလာမယှ သူ့ကိုစောင့ရှငှး ဒီမှာ အနားယူကှတာပေါ့” မို့မို့သူ့ကို အားပါးတရသိုငှးဖကလှိုကပှှီး သူမနှုတခှမှးမှားဖှင့ှ သူ့နှုတခှမှးထူတှဲတှဲကှီးနှဈခပှကှို ပှှတကှနဲ ပှှတကှနဲနအေောငပှငှ အဆကမှပှတနှမှးစုပပှဈလိုကပှါသညှ။ ဦးတိတစှှမကှလညှး သူမကိုနမှးစုပရှငှး သူ့လကတှဈဖကကှ မို့မို့ ရငသှားအုံကှီးနှဈဖကကှို လူးလှိမ့ှ ဆုပနှယှ၍ နသညှေ။

ပှီးနောကှ သူ့လကကှ အောကဖှကဆှီ ဆကလှကလှှှောထိုး ဆငှးသှားပှီး မို့မို့ပေါငကှှားထဲကို မှှတဈကေောငလှို တိုးဝငှ၍ ပှတကှာသပကှာ နှိုကကှာဆှကာဖှင့ှ… မို့မို့ ဖငသှားကှီးမှားကှှတကလှာရကာ ကော့ပှံထှန့လှူးနရငှေးက မဖှူဖကကှိုလှည့ပှှီး “ကဲ မဖှူ ရေ … အငှကွှီတှေ ခှှတှ ပှီး ဒီနားလာစမှး …ကှယှ… ပှောပှှောကှှီး နလေိုကကှှရအောငှ … ဟငှးဟငှး ဟငှး ” ဖှူဖှူ အလိုကတှသိပငှ သူမကိုယပှေါမှှ အပေါဝှတအှငှကွှီကလေးကို ခှှတလှိုကသှညှ။ဦးတိတစှှမဆှီ လှမှးကှည့လှိုကရှာ တဏှာထနနှသေောသူ့မကှလှုံးအစုံတို့က သူမကိုယလှုံးကလေးကို စားမတတဝှါးမတတပှငှ။

တဈကိုယလှုံးခှုံ၍ စူးစူးရဲရဲကှီး စိုကကှှည့နှတောတှေ့လိုကရှသဖှင့ှ စိတထှဲမှာ အတောကှလေး ကှနပပှေီတိဖှဈလို့သှားသညှ။ မို့မို့တို့အနားကိုလှှောကလှာကာ ဦးတိတစှှမှ၏ အရှေ့တည့တှည့ှ သူ့ခှရငှေးမှာ ဆောင့ကှှောင့ကှလေး ထိုငခှလှိုကသှညှ။ သူမလကနှှဈဖကကှ ဦးတိတစှှမှ၏ ဘောငှးဘီခါးပတကှို ဖှုတခှှှတပှေးလိုကရှငှး ဘောငှးဘီကိုအောကသှို့ အသာပငဆှှဲခလှိုကပှါသညှ။

တဈဆကတှညှးဆိုသလို ဖုဖောငှးတငှးကှှနသေော သူ့အတှငှးခံဘောငှးဘီအား ဖှညှးဖှညှးခငှှး ခှှတခှပှေးလိုကရှာ ဦးတိတစှှမှ၏ ကှောကမှကဖှှယရှာ အကှောအပှိုငှးပှိုငှးထလှှကှ လကတှဈဆုပှ တဈကိုငစှာမက ကှီးမားတုတထှှားလှသော ၈ လကမှသာသာလောကရှှညလှှားသည့ှ ဆီလီကှနလှီးဒဈကှီးအား သူမမကှစှိအရှေ့မှာ ဘှားကနဲထှကပှေါလှာသညကှို ရငသှပရှှုမောဖှယရှာ တှေ့မှငလှိုကရှ လတေော့ ၏……ပှီး။