အရမ်းဖြစ်နေပြီ

ကမှ ခယှရွီဝေ။ တောငဒွဂုံမှာနတယွေ။ အသကွ၂၈နှဈ၊ အပှိုမဟုတဘွူးတဈခုလပွ။ ကလေးတော့မရှိဘူး၊ မိသားစုတော့ရှိတယွ။ မောငနွှမလေးယောကရွှိတယွ။ အကိုတှကေ လူဆိုးတှမေို့အိမမွလာကှဘူး။ ခယှရွီဝလညွေး အကိုတှကှေားနခေဲ့တာ ပှော့စိပှော့ညံ့တော့ မဟုတဘွူး။ အပှိုမဟုတတွော့ဘူးဆိုပမယေ့ွ အထငမွသေးကှနဲ့။ ရုပအွခံရှိတယွ။ အသားဖှေးတယွ။ လုံးကှီးပေါကလွှဆိုတာ ကမှလိုပုံမှိုးပဲ။ မကှခွုံးကောငွးနှာတံပေါတွယွ။ နို့ထှားတယွ။ တငကွှီးက ကောကခွှိတနွတော။ ရှငတွို့မှငအွောငပွှောရရငွ ဇှနသွဉဇြာလိုပုံမှိုးပဲ။ လူအိုတှလညွေး သဘောကသှလို လူပှိုတှလညွေး သဘောကှတယွ။ လမွးသှားရငွ ယောကွှားလေးတှေ အပှောဆုံးက နညွးတဲ့ဖငကွှီးမဟုတဘွူး။ ဖငထွောငလွိုးခှဲလိုကရွရငတွော့ ရှယပွဲတဲ့။ တဈခုလပပွမယေ့ွ လိုးခငှနွသေူတှတဈပေုံကှီး၊ အငွးလေ ခယှရွီဝလေိုလူမှိုးမှ သဘောမကရှငွ အဲလူက အာသဝေါကုနပွှီးတဲ့လူပဲ။ ဟုတတွယမွလား။ ယောကှားဆုံးတော့ စားဝတနွရေေးအတှကွ အလုပလွုပခွငှတွယွ။

တဈခုတော့ရှိတယွ။ ကမှကတခုလပဆွိုတော့ လူတှကေ ရိသဲ့သဲ့တော့ အပှောခံရတယွ။ ကမှကလညွး အရငကွတညွးက ဖောဖွောရွှရှသမေေားဆိုတော့ လူတှနှငေ့ွ အဆငပွှတယွေ။ ကမှအလုပကွို ပငပွငပွနွးပနွးရှာဖှရတော့ မလုပခွငှဘွူးလေ။ အဲဒါနှင့ွ ကမှနှဈလုံးသုံးလုံးလေး လကခွှဲရောငွးတယွ။ လဘကွောငွးတယရွှငွ။ ကံကှမမြာအကှိုးပေးထူး ခှားတယွ။ ကမှဆီက အလှောဆွိုတာအရမွး နညွးတယွ။ ပေါကရွငလွညွး အကှကသွေးတှခညွှေးပဲ။ လကခွှဲဒိုငရွောငွးရတော့ ကမှမှာ ပှသနာမရှိဘူး၊ ဒိုငကွှီးတှကေ ရှငွးရတယွ။ ကောမွရှငခွ မှိုးမှိုးမှကမွှကရွတယွ။ ရဲတှနှငေ့လွညွး ရငွးနီးလာတယွ။ အဲရဲတှကေ ငှပေေးရငရွတယွ။ သူတို့ငှလောယူရငွ ကမှကိုအသအခှောကှည့တွယွ။ တဏှာမကှလွုံးတှနှငေ့ပွေါ့။ ကမှစီးပှားရေးလုပတွာ။ ဒီလောကတွော့ ခံရမှာပေါ့လေ။ ဒီလိုနှင့တွနှဈလောကရွောငွးရတော့ ငှတေောတွောလွေး စုမိတဲ့အခါ ကမှလောဘတကလွာ တယွ။ ဒိုငလွုပခွငှတွယွ။ အဲဒါဆိုပိုမှတမွယွ လေ။

အဲဒိမှာ ကမှ အတှကအွရေးကှီးတာက ခှဲဒိုငဖွှဈတဲ့အတှကွ ရဲနှင့ပွတသွကရွမယွ။ ကမှတို့မှို့နယကွ စခနွးမူးအသဈရောကတွဲ့အတှကွ စနညွးနာရတယွ။ ခုရောကတွဲ့ရဲနာမညကွ ကိုရဲနောငတွဲ့။ မိနွးမရှိတယွ။ ကှောငွးဆရာမမို့ ရနကွုနမွှာ မရှိတာပါ။ သဘောကောငွးတယလွို့ အသံထှကတွယွ။ ရဲသဘောကောငွးတယဆွိုတာ ကမှတို့စတနောမရှိသလောကပွါပဲ။ အဲဒါနှင့ရွဲတဈယောကကွို အကူအညီတောငွးပှီး စခနွးမူးနှင့စွားသောကဆွိုငမွှာ စကားပှောခငှလွို့ဆိုပှီး ခှိနွးလိုကတွယွ။ ကမှလညွး အလှပှငပွှီး စားသောကဆွိုငမွှာ စောင့လွိုကတွယွ။ ကိုရဲနောငရွောကလွာပှီးတော့ ကမှကို တခကှလွမွးကှည့ပွှီးပှုံးပှတယွ။ သူကတော့ ယူနီဖောငွးဝတမွလာပဲ ရိုးရိူးအဝတအွစားနှင့ပွါပဲ။ ရုပရွညသွန့သွန့ပွဲ။ ဗိုကပွု နံကားမဟုတပွဲ စမတကွတှယွ။ “ကှှပါစခနွးမှူးကှီးရှင့ွ” “ဟုတကွဲ့ပါဗှာ ဒါနှင့စွခနွးမူကှီးလို့မခေါပွါနှင့ွ ကိုရဲနောငလွို့ပဲ ခေါပွါဗှာ” “ဟုတကွဲ့ရှင့ွ၊ လေးစားမှု့နှင့ခွေါတွာပါရှငွ” “ကဲဗှာဒီကညီမက ဘာကိဈစမှားရှိလို့လဲ” ။

“အေးအေးဆေးဆေးပှောကှတာပေါ့ရှငွ” “ဟုတကွဲ့ ပါဗှာ” “ကိုရဲနောငကွှိုကတွာမှာပါ” “သောကလွို့ရလား” “ရတာပေါ့ ကှိုကတွာပှော အဆငပွှအေောငွ လုပပွေးမယွ” ကိုရဲနောငစွားစရာ၊ သောကစွရာတှမှောပှီးတေ ာ့ သောကကွှတာပေါ့။ အရကသွောကလွာပှီဆိုရငွ လူတှသဘေောကောငွးတတကွှသလို ပှောရဲဆိုရဲလညွး ရှိလာတယွ။ ကိုရဲနောငကွ… “ကဲညီမပှော ဘာကိဈစလဲ” “ဒီလို..ကိုရဲနောငွ၊ ကမှခှဲရောငွးခငှတွာ” “အခုလညွး ရောငွးနတောပဲ မဟုတလွား” “အခုကလကခွှဲလေ၊ ကမှကိုငတွိုငလွုပခွငှတွာ” “ကနှောဘွာကူညီရမလဲ ပှော” “ရိုငွးတယလွို့မထငပွါနဲ့ ကိုရဲနောငွ၊ ကိုရဲနောငတွို့အတှကွ ကမှလိုငွးကှေးလေး ပေးခငှတွာပါ” “အငွး..အခုတလောစီမံခကှတွှမှေားတာ ညီမသိတယမွလား” “ကမှသိတယလွေ၊ သူတို့လာမယဆွိုရငွ ကမှပှောပေါ့၊ ကမှမရောငွးပဲနမယွေ” ‘”အငွး…ကနှောလွညွး အခုမှရာထူးတိုးနဲ့လာတာ ပှသနာမဖှဈခငှဘွူးဗှ” “မဖှဈရပါဘူး၊ အရငကွဒိုငခွှုပတွှပေေးတာထကွ မနညွးစရပေါဘူး” “အငွးးးကနှော့အွတှကငွှမလေိုဘူးဗှ” “ရှငွ အဲဒါဆို ကမှဘာလုပပွေးရမလဲ” “အငွးဒီလိုဗှ ဒီအလုပမွှိုးဆိုတာ ကနှောတွဈ ယောကတွညွးမပှီးဗှ ကနှောငွှမလေိုပမယေ့ွ အောကကွလူတှအတှကွေ လိုပှနတွယွ။

နောကလွညွး တခှားကနှသွေးတာပေါ့ဗှာ” “ပှင့ပွှင့လွငွးလငွးပှောပါ ကိုရဲနောငွ” “ကနှော့အွတှကတွော့ငှမလေိုဘူ၊ တပည့တွှေ မတိုငရွအောငငွှလေိုတယပွှောတာ” “အော အဲဒါဆို ကိုရဲနောငအွတှကွ ကမှဘာလုပပွေးရမလဲ” “”အငွးးးးး” “ပှောပါကိုရဲနောငလွိုတာပှော ကမှစီစဉပွေးမယွ” “တကယလွားဗှ” “တကယပွါ” “ညီမစဉွးစားနှောွ ” “ဘာမို့လို့..ကိုရဲနောငွ” “ကနှောညွီမကိုမှငတွော့ ဗှာ။စိတထွဲမှာ တမှိုးဖှဈတယွ မိနွးမကိုသတိရတယွ။ အဲဒါ ညီမနှင့အွတူနခငှလွေို့” ဒီယနမွှငလွို့ဒီခှုံကို ထှငလွိုကတွာ။ ခယှရွီဝဆေိုတဲ့ မိနွးမကရငကွှီးကှီး ဒငကွှီးကှီးလေ။ ခယှရွီဝမှငကွေတညွးက လိုးခငှလွို့ စားသောကဆွိုငမွှာ ခှိနွးတာလိုကခွဲ့တာ ပေါ့။ အခုတော့ ကိုလိုခငှတွဲ့ဂှငရွောကပွှီလေ။ “အမွ ကိုရဲနောငွ ကမှကအပှိုမဟုတဘွူးနှောွ” “သိတယွ..အဲဒါကှောင့ကွနှောပွှောရဲတာပါ” “အငွး ကမှဘာပှောရမှနွးတောငမွသိသေးဘူး” “ညီမ ခယှရွီဝရယွေ ညီမလညွး ယောကကွှားဆုံးတော့ တဈယောကတွညွးဖှဈသလို အကိုလညွး အခုတဈယောကတွညွးဖှဈနတော။

အခုကိဈစက နှဈဘကလွုံးအဆငပွှမယေ့ကွိဈစလေ” “အငွး..ကိုရဲနောငကွိုသဘောမကစှရာမရှိပေ မယ့ွ ကမှအဲဒါမှိုး ကိုယ့ယွောကွှားကလှဲပှီး မလုပဖွူးဘူးလေ” “အငွး ဗှာ ခယှရွီဝေ..အဆငပွှမှပေါ” ခယှရွီဝတေောတွောစွဉွးစားလိုကရွတယွ။ လငမွရှိလို့ အလိုးမခံရတာကှာပှီ။ တဏှာကှီးတဲ့ မိနွးမမဟုတပွမယေ့ွ အခုက အဆငပွှရငငွှေအေ ရမွးဝငမွှာပေါ့။ ကမှတှေးရငွးရငခွုနလွာတယွ။ “ကိုရဲနောငဖွကကွ အဆငိပှပေါ့မလား” “ကနှော့ဖွကကွ စိတခွှ” “ပေါကကွှားလို့မဖှဈဘူးရှင့ွ ကမှအကိုတှရှေိတယွ” “စိတခွှ ကနှောကွပိုကှောကတွယွ” “ဒါဆိုလညွး ဖှဈတယလွို့ သဘောထားလိုကကွှ တာပေါ့” “ဖှဈတယဆွိုရငွ ဒီနေ့ပဲလုပမွယဗွှာ၊ ညီမမှငကွတညွးက အရမွးတငွးနပှေီ” “အာ ကိုရဲနောငကွလညွး” “တကယပွါဗှာ ။ဒီနေ့ပဲလိုကခွဲ့ပါ” စားသောကပွှီးတော့ ကိုရဲနောငခွေါရွာနောကွ ခယှရွီဝလေိုကခွဲ့တယွ။ ကိုရဲနောငခွေါတွာက ဟိုတယတွဈခုပဲ။ ကမှ တှေးပှီး ရငခွုနလွာတယွ။ ကိုယ့ယွောကွှားက ဆုံးပှီးကတညွးက လိငကွိဈစမလုပဖွှဈဘူး၊ အခုလုပရွတော့မယဆွိုတော့ တဏှာစိတလွေးကှှလာတယွ။

မရှိတော့တဲ့ လငယွောကွှားကို သဈစာမရှိတာမဟုတဘွူး၊ စီးပှားရေးအတှကွ ခယှရွီဝလေုပတွာလို့ တှေးလိုကရွငွး ကိုရဲနောငသွဘောကရှငွ အားလုံးကအဆငပွှပှေီမို့ အစှမွးကုနပွှုစုဖို့လညွး စဉွးစားထားတယွ။ အပှိုမဟုတတွော့ ရှကစွရာတော့ သိပမွရှိဘူးလေ။ လုပဖွူးနတေဲ့ အလုပပွဲ။ အငွးပှောသာပှောရတာ ခယှရွီဝစေိတတွှေ ဖှဈလာပှီ။ အဖုတထွဲတောငစွို ခငှလွာပှီ။ “ညီမ ခယှရွီဝေ” “ရှငွ ” “ဘာတှတှေေးနတောလဲ’” “အငွး ခယှရွီဝစဉွေးစားတာကခယှရွီဝဘဝေ ဖှတမွရ ဓားမလညွးဆုံး ဖှဈမှာစိုးတယွ” “စိတခွှ ပါကှာ၊ စိတမွပူနဲ့ပါနှင့ခွယှရွီဝရယွေ” “ဟုတကွဲ့ ပါကိုရဲရယွ” “လာပါ ခယှရွီရယွ ကိုရဲတို့အိပရွအောငွ” ခယှရွီဝလညွေး ဟနဆွောငပွှီး ကိုရဲနောငဆွီ ကဂတိစကားလေးရအောငသွာ တောငွးလိုကတွယွ။ မလုပဖွှဈတာကှာပှီမို အခုလိုလိုးရမယဆွိုတော့ စိတကွအ ရမွးဖှဈနပှေီ။ ကိုရဲနောငအွဝတတွှခှှတနွေတယွေ။ကိုရဲ နောငကွို ကှည့မွိတော့ ကိုရဲနောငလွီးကတောငနွပှေီ။ ကိုရဲနောငလွီးလညွး စံခှိနမွှီလီးကှီးပါပဲ။ ခယှရွီဝလညွေး အဝတအွစားတှခှှတလွေိုကပွှီး ရခှေိုးခနွးဝငပွှီး သန့ရွှငွးရေးလုပလွိုကတွယွ။

ရခှေိုးခနွးက ပှနထွှကလွာတော့ ကိုရဲနောငကွ ကုတငအွောကခွှခထှေိုငနွရငွေး… “လာ ခယှရွီဝငေါ နင့နွို့ကှီးတှကေိုစို့ခငှတွယွ” “နို့ပဲလားကိုရဲ” “ဟားးဟား..အကုနပွဲလုပမွယွ” ခယှရွီဝပှေောရငွးကိုရဲနောငွ ဒူးနှဈခှောငွးကှား ဝငပွှီး မတတွပကွလေးရပလွိုကတွယွ။ ကိုရဲ နောငွ ခယှရွီ့ခါးလှမွးဖကပွှီး ခယှရွီဝနေို့တှကေို တပှှတပွှှတစွို့လိုကတွယွ။ “ပှှတွ …ပှှတွ..ပှှတွ “အားးအငွးးးဟငွးးး ကိုရဲရယွ ကောငွးလိုကတွာ မစို့မခံရတာလညွး ကှာပှီ အကှာကှီးစို့ပေး’” ညုတုတုလေးပှောပှီး တဟငွးဟငွး ညညွးလိုကတွယွ။ ကိုရဲနောငကွ ခါးဖကပွှီးရာကနေ တငသွား နှဈဖကကွို ဆုပနွယရွငွး နို့တှကေို တပှှတပွှှတစွို့တယွ။ ခယှရွီဝစေိတတွှဆေူဝလောပှီ။ အခုလိုအလုပမွခံရတာ တောတွောလွေးကှာပှီမို့ အဖုတထွဲကအရညတွှေ တစိမ့စွိမ့ထွှကလွာပှီး ပေါငခွှံတလှောကွ စီးဆငွးလို့နတယွေ။ “ခယှရွီဝေ ငါ့လီးစုပပွေးပါလား” “အငွးစုပပွေးမယလွေ” ရဲနောငထွိုငနွရောက ပကလွကလွှနခွလှိုကွဧတာ့ လီးကှီးက မိုးပေါထွောငနွတေော့တာပဲ။ ခယှရွီဝလညွေး ကုတငပွေါတွကပွှီး ကိုရဲလီးကို မစုပခွငကွိုရဲနို့တှကေိုလှှာဖှားနှင့ွ ယကလွိုကသွေးတယွ။

ပှီးမှကိုရဲလီးလကဖွှင့ွ ဂှငွးတိုကကွာ လီးဒဈကှီးကိုငုံပှီး တပှှတပွှှတစွုပလွိုကရွာ အသံတှထှကလွောတယွ။ “ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ” “အိုး..အားးကောငွးလိုကတွာခယှရွီဝရော” လီးဒဈကှီးကိုငုံစုပရွငွး အားရလာတယွ။ လီးဒဈပတလွညကွို လှှာဖှားနှင့ွ ယကလွိုကတွယွ။ ဒါတှကေ လငရွဖူးတဲ့ခယှရွီဝအတှကွေ အသေးအဖှဲ။ လိးဒဈကှီးကို အဝငအွထှကခွပကွှမွးကှမွး စုပလွိုကဂွှေးဥတှကေို ဖှဖှလေးညှဈလိုကနွှင့ွ လုပလွိုကတွယွ။ လီးကအရညတွှနှငွေ တံတှေးတှရေောပှီး ပါးစပထွဲပှည့လွာလို့ ခယှရွီဝတဂှပေဂွှပမွှိုခလှိုကပွှီး ဂှေးဥတှပေါ တဈလုံးခငွှးငုံပေးတော့ ကိုရဲလီးက မူလထကပွိုကှီးပိုရှညလွာသေးတယွ။ “ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ” “အားကောငွးလိုကတွာ ခယှရွီဝရော ကိုလိုးခငှပွှီ” “လိုးလေ ကိုရဲ” “ဖငထွောငကွုနွးပေးစမွးကှာ ခယှရွီဖငကွှီးကို လိုးခှဲပဈခငှတွာ” “ရတယွ အဖုတကွှဲရငကွှဲပါစေ၊ ခယှရွီဝလညွေး ဆာလှပှီ” ခယှရွီဖငထွောငကွုနွးပေးရငွး ပှောလိုကတွော့ ကိုရဲလညွး နောကကွနေ မတတွပရွပဒွူးကှေးပှီး စောကဖွုတထွဲလီးကို နှဈထည့လွိုကတွယွ။ “ပှှတွ ဗှိ ဗှဈ ဗစွှ ဗစွှ” “အာ့ အိုး အငွးအငွးးးးဟငွးးးဟငွးး” “ကောငွးလိုကတွာ အီဆိမ့နွတောပဲခယှရွီဝရေေ” ။

“ကောငွးရငလွိုးပေးတော့ ခယှရွီဝအရမွေးဖှဈနေ ပှီ” “”ပှှတွ ဗှိ ဗှဈ ဗစွှ ဗစှဖွနွးးဖနွးးဖနွးး” “အာ့အိုး ကောငွးတယွ အင့ဟွင့အွင့ွ” “ဇှိ ဗှိ ဗှိ ဗစွှ ဗှိ ဗစွှ ဘှတဖွတွ ဖတွ” ” အာ့ အိုးးးကှမွးပေးစမွးပါ ကိုရဲ” ကိုရဲတဈယောကခွယှရွီဝခေါးကိုငပွှီး ခယှရွီဖငလွုံးကှီးတှေ လှုပနွအေောငွ တဖငွှးဖငွှးလိုးနလေိုကတွယွ။ ဖငလွုံးကှီးတှကလညွေး အားရစရာမို့ အရမွးလညွး စိတလွာနတယွေ။ မိနွးမနဲ့ဝေးငှာပှီး ဒီလိုဂှငတွှကေ အမှားကှီးကှုံကှိုကဖွူးလို့ ကိုရဲအတှကကွတော့ မထူးဆနွးဘူး။ ဒါပမယေ့ွ ဒီလိုအိုးလုံးကှီးမှိုးကို လိုးခငှနွတော မကှုံသေးလို့။ အခုကှုံရပှီဆိုတော့ အားရပါးရဆှဲပဈလိုကတွယွ။ ခါးဆှဲလိုးနခှေိနမွှာ ခယှရွီကလညွး နောကပွှနဆွောင့ပွေးတော့ ကိုရဲအတှကကွ ဇိမပွါပဲ။ ဖငသွားနှဈဘကွ နှင့နွှင့ဆွုပကွိုငဖွှဲကာ စအီုပေါကပွါ ဖှဲကှည့သွေးတယွ။ ခယှရွီဝလညွေး မခံရတာကှာပှီမို့ အရမွးလီးဇိမရွှိနတယွေ။ နောကပွှနဆွောင့ပွေးရငွး ဖီးတကလွာတဲ့အတှကွ စအိုဝတောငွ ပှစိပှစိဖှဈနတယွေ။ ကိုရဲလညွး ခယှရွီဝဆေိုတာ သူ့အတှကပွလိုငွးထဲက ဖားဖှဈသှားပှီ။

နောကအွခေါကတွော့ ဖငပွါခမှယွ ရညမွှနွးရငွး အသားကုနလွိုးလိုကတွယွ။ ဒါပမယေ့ွ ဒီနေ့အတှကကွတော့ တကှိမသွာလိုးပှီး နောကကွရှငွ စခနွးရှိအိမခွေါလွိုးဖို့ပါ တှေးထားလိုကရွငွး… “”ပှှတွ ဗှိ ဗှဈ ဗစွှ ဗစှဖွနွးးဖနွးးဖနွးး” “အာ့အိုး ကောငွးတယွ အားရှီးရှီးအင့ဟွင့အွင့ွ” အလိုးမခံရတာကှာပှီဖှဈတဲ့ခယှရွီဝတဈေ ယောကတွဏှာစိတအွရငွးပှငွးပှပှီး ပှီးခါနီး လအေောညွညွးလေ.. “”ဘှတွ ဗှိ ဗှဈ ဗစွှ ဗစှဘွှတဖွနွးးဖနွးးဖနွးး” “အာ့အိုး အားရှီးရှီးအင့ဟွင့အွင့ပွှီးတော့မယွ ခယှရွီဝပှေီးတော့မယွ” “ပှှတွ ဗှိ ဗှဈ ဗစွှ ဗစှဘွှတဖွနွးးဖနွးးဖနွးး” ကိုရဲလညွး ခယှရွီဝပှေီးတော့မယဆွိုတော့ ခပကွှမွးကှမွးပဲ လိုးပေးတယွ။ အခနွးထဲလိုးသံနှင့ွ ခယှရွီဝအေောသွံတှဆေူညံနပှေီး ကိုရဲမောဟိုကသွံပါ ထှကလွာတယွ။ “”ပှှတွ ဗှိ ဗှဈ ဗစွှ ဗစှဘွှတဖွနွးးဖနွးးဖနွးး” “အားး ရှီးးရှီးပှီးပှီ အားးးပှီးပှီးအား” ခယှရွီဝပှေီးသှားတော့ ကိုရဲလညွးစိတကွိုလှော့ ခကှာ သုတတွှပနွေးထည့ပွှီး… “အားးးးကောငွးလိုကတွာ ခယှရွီဝရော အရမွး ကောငွးတယွ” ပှောရငွးနောကထွပအွခကွှ ငါးဆယခွန့ွ ထပလွိုးလိုကပွှီး လီးပှော့သှားမှ ဆှဲထုတကွာ ခယှရွီဝဘေေးနားအမောဖှရငွေး.. ။

“ကောငွးလိုကတွာခယှရွီဝရယွေ၊ ငါစှဲသှားပှီ” “တကယလွားကိုရဲ” “အငွးနောကတွပတကွှ ငါ့အိမမွှာတညလုံးလိုးမယွ” “အငွး လိုးလေ ကိုရဲ၊ ခယှရွီဝလညွေး ကိုရဲလီးကှိုကသွှားပှီ” “အငွး ခယှရွီဝေ ငါစခနွးမှာလုပစွရာရှိလို့ ပှနကွှရအောငွ” “ဟုတကွိုရဲ ” ကိုရဲနှင့ခွယှရွီဝအဝတေတွှပှနဝွေတပွှီး ဟိုတယထွဲက ထှကလွာခဲ့ကှတယွ။ ခယှရွီဝတဈယေောကွ ကိုရဲနောငကွိုအကှောငွးပှုပှီး ခှဲဒိုငအွဖှဈသို့ ကူပှောငွးလိုကတွော့တယွ။ ရဲစခနွးပေးရတဲ့ လိုငွးကှေးလှော့တယွ။ အနတြရယကွငွးကငွးနဲ့ လုပနွိူငတွယလွေ။ ရဲစခနွးက ရဲ တှအတှကွေ ကိုယတွိုငလွိုငွးကှေးပေးရတယွ။ အဲဒီအခါ ကိုရဲနောငကွ စခနွးထဲက သူ့အိမခွေါလွေ့ရှိတယွ။ ကိုရဲနောငကွ ကှေးဇူးရှငဖွှဈသှားပှီလေ သူခေါရွငွ ခယှရွီဝေ မငှငွးမဆနပွဲသှားရတာပေါ့။ “မောငလွေးစခနွးမှူးရှိလား” တာဝနကွရှဲကငွးကိုသှားပှီးမေးလိုကတွယွ။ တာဝနကွရှဲကလညွး ခယှရွီဝကေိုခှဆေုံးခေါငွးဆုံး ခေါတွောတဈထောငအွားနှင့ကွှည့ပွှီး…. “အမ သူ့အိမမွှာရှိတယဗွှ” “ဟုတကွဲ့ရှင့ွ” ခယှရွီဝလညွေး ကိုရဲနောငအွိမဘွကကွို လှမွးလာလိုကတွယွ။

“ဟေ့ကောငညွိုကှီး” “ဘာလဲကှ ဆရာမိုးအောငွ” “ခုန..ကခယှရွီဝလေား” “ဟုတတွယဗွှ” “ဘာမေးတာလဲ ညနကမွှ” “စခနွးမှူးအိမတွဲ့ဆ” “ဟုတလွား အေး..ငါတို့စခနွးမှူး ခေါကွှိတတွာလား မသိဘူး” “ဟုတတွယဖွှဈနိုငတွယွ၊ ဒီအခှိနကွှီးဆိုတော့” “အေးကှာ ငါလညွးဒီဆောကွှီးကို ဖငထွောငလွိုးခငှနွေ တာ” “အေး မငွးတဈယောကထွဲမှတနွလေား ။ဟိုကောငွ ရဲလေးပါသေးတယွ” “ဟုတယွ ငါသှားခှောငွးမယွ” “လီးဘဲကှာ ငါဒီမှာကငွးတာဝနကွနှတော လိုကလွို့မရဘူး” “အေးကနှခွဲ့ပေါ့ ငါရဲလေးကို ခေါလွိုကမွယွ” သူငယခွငွှးသုံးယောကွ စခနွးတဈခုထဲနကှတော။ ရာထူးကှာပမယေ့ွ ဆိုးဖောဆွိုးဖကတွှေ။ အားလုံးက လီးကှီးတယွ။ ညိုကှီးနှင့မွိုးအောငကွ ဂေါလွီထည့ထွားကှတာ။ မိနွးမဝါသနာကတော့ မပှောနှင့အွရမွးကှီး ကှတယွ။ ပှည့တွနဆွာမှု့မှား တကလွာရငသွူတို့ကအမှု့စဈတယွ။ ပှီးလိုးလှတတွယွ။ ပိုကဆွံလဲတောငွးတယွ။ အမှု့လိုရငွ ပှည့တွနဆွာအိမသွှားတယွ။ အယောငဆွောငပွှီး ဖမွးတယွ။ လိုးလညွး လိုးရ ပိုကဆွံလညွးရ။

မိုးအောငရွဲလေးဆီသှားပှီး… “”ရဲလေး” “ဟေ..မိုးအောငဘွာလဲကှ” “ခယှရွီလေ စခနွးမှူးအိမသွှားတာ မှငလွိုကတွယွ” “အေးဒီအခှိနကွှီးကှမှ” “အေး ငါးသှားခှောငွးမယွ။ မငွးလိုကမွလား” “အေးလိုကခွဲ့မယွ ။ငါလညွး အဲဒီဆောခွနှတောကှ” မိုးအောငရွဲလေးအဖောညွှိတော့ ရဲလေးဝမွးသာအားရ လိုကခွဲ့တယွ။ စခနွးမှူးအိမဖွကကွို ခှေံလုံအောငလွှောကပွှီး ခိုးကှည့ဖွို့ အပေါကရွှာလိုကတွယွ။ ဝနထွမွးအိမရွာက ဟောငွးနပှေီ။ နောကနွှဈမှ အဆောကအွဦးတှေ အသဈဆောကမွှာမို့ အိမတွှကသေိပမွလုံဘူး။ မိုးအောငနွဲ့ရဲလေး မီးရောငမွှကတွဲ့အပေါကတွှေ လိုကခွှောငွးတော့ ခယှရွီဝနှငေ့ကွိုရဲနောငအွလုပစွနပှေီ။ ကိုရဲနောငလွီးကို ခယှရွီဝေ အားရပါးရစုပနွပှေီ။ ကိုရဲနောငကွ ကုတငပွေါပွကလွကလွှနအွိပပွှီး ခယှရွီကထိုငကွာ ဂှငွးတိုကလွိုကွ လီးစုပလွိုကွ လုပနွခှေိနွ၊ ဘယလွောကတွောငွ အားရပါးရပါးရ စုပနွသလေဲဆိုရငွ အခနွးအပှငကွ ခှောငွးနတေဲ့သူတှကေ အကုနကွှားနရတယွေ။ “ရဲလေး” “ရှူး တိုးတိုး” “အေး ခယှရွီဝေ ကငထနကွှီးတှေ့လား လီးစုပတွာကှည့စွမွး တပှှတွ ပှှတနွဲ့ကှာ” “အေး ဟုတတွယွ ကှ၊ကုနွးပှီးစုပတွာကှာ ဖငကွှီးကိုအယနွတောပဲ”။

“အေးကှာ ငါလိုးခငှလွာပှီ၊ဒီကောငမွကို” “လီး စခနွးမှူးပဈစညွးကှာ ” “ဟေ့ကောငွ ရဲလေး စခနွးမှူးမရှိရငွ ငါတို့ကှံကှမယွ” “အေးလုပလွိုကလွေ ကှာသလားလို့” “ဟေ့ကောငွ ခယှရွီဝအပေေါတွကဆွောင့နွတောကှ” “အေး မိုကတွယကွှာ၊ တဖနွးဖနွးမှညနွသေေးတယွ” “သခှောကှည့နွို့ကှီးတှကလညွေးအယနွတော ” “အေးကှာနို့နှဈလုံးကှားလီးထည့လွိုးလိုကရွ” “အေးကှာ ဟေ့ကောငကွှည့စွမွး မှောကခွပှှီး စခနွးမှူးနှင့ကွဈဆှဲနပေါလား” “အေးးဆောတွောတွောထွနတွယွ” ခယှရွီဝနှငေ့ကွိုရဲနောငမွှာ အပှငဘွကကွခှောငွးနတော သတိမထားမိဘဲ တဏှာထနကှဆေဲ။ ကိုရဲနောငနွှင့လွုပတွိုငွး ခယှရွီဝမှော ပှီးတဲ့အရသာခံစားရလို့ ခယှရွီဝကေိုရဲနောငကွိုစှဲနပှေီ။ အခုအပေါကွ အားရပါးရဆောင့နွတယွေ။ လီးကအဖုတထွဲတဇှိ ဇှိ တဗှိ ဗှိ ဝငနွတော။ “ဖှတဖွတွ ဖတွ ဘှတွ” “အားးအင့ဟွင့ွ အားးးအင့ွ အင့ွ . အင့ွ” “ဗှိ ဗှိ ဘှတွ ဘှတွ ဖတွ ဖတွ” “အာ့ရှီးရှီးးးရှီးး အိုးးအင့အွင့ွ” အခကှတွရာကှောလွောကဆွောင့ပွှီး မောလာလို့ ရှေ့တိုးနောကဆွုတလွေးကှိတလွိုကတွယွ။

“အားးကောငွးလိုကတွာ ခယှရွီဝရော၊ မောသှားပှီလား” “အငွး ကိုရဲ” “အဲဒါဆို ကိုရဲ ကိုဖငကွုနွးပေးကိုရဲလိုးအုံးမယွ” “ဟုတကွဲ့ကို ရဲ” “ခယှရွီဝလညွေး ကိုရဲသဘောကကှုနွးလိုကတွယွ” ကိုရဲနောငအွိပရွာကလူးလဲထပှီး ခယှရွီဝေ အဖုတထွဲလီးထိုးထည့တွယွ။ “ဘှတွ ဖှတွ ဖတွ ဖတွ ဖှတွ ဖနွးဖနွး” “အာ့ အင့အွင့ွ အင့ွ ဟ၊ားးးး အကို ပှည့ကွပှနွတယကွှော၊ အရမွးကောငွးတယွ” “ဗှိ ဗှိ ဇှိ ဇှိ ဗစွှ ဘှတွ ဇှပွ ဖနွးဖနွးးဖနွး” “အာ့ အင့အွင့ွ အင့ွ ဟ၊ားးးး ကောငွးတယွ အားဆောင့ဆွောင့ွ” ရဲနောငလွိုးနတေုနွး ခယှရွီဝေ နောကပွှနဆွောင့တွယွ။ ရဲနောငခွယှရွီဖငကွှီးဆှဲဖှဲနတယွေ။ ပှီးဖငဝွကို တံတှေးထှေးထည့တွယွ။ ပှီးတော့… “အိမ့ွ ခှို ငါဖငလွိုးခငှတွယွ” “လိုးလေ အကို လိုး အကို့စိတတွိုငွးကလှုပွ” ရဲနောငခွယှရွီဝစေောကဖွုတထွဲက လီးထုတလွိုကပွှီး ဖငထွဲထိုးထည့တွယွ။ “ဗစွှ ဗစွှ ဗှိ” လီးကတဆုံးထိဝငသွှားတယွ။ “အားးးဖှေးဖှေး ကိုရဲ အာ့အရမွးကှပနွတော ဖငမွခံရတာကှာပှီ” “ကိုရဲလညွးဖှေးဖှေးခငွှး လိုးလိုကတွယွ” “ဗစွှ ဘှတဖွတွ ဘှတဖွနွးဖနွးးဖနွး” “အာ့ အအာ့ အင့အွင့ွ အင့ွ ဟ၊ားးးး ကောငွးတယွ” ။

အခနွးထဲမှာတော့ ခယှရွီဝအသေံကဆူညံနပှေီ ခယှရွီစိတအွရမွးထနတောကှောင့ွ စိတမွထိနွးတော့ပဲ အားရပါးရစိတရွှိသမှှ အောနွတော။ “ရဲလေး ဖငခွတှာကှ” “အေးကှာ အားရစရာကှီး” “အေးဒီဆောဖွငခွံဖူးနကှကှေ” “အေး ဟုတတွယွ ကှ” “ငါလညွးအဲဆောဖွငလွိုးခငှလွိုကတွာ” “အေးလိူးရမယွ ငါကှံမယဟွေ့ကောငွ” ခှောငွးကှည့ပွှီး သူငယခွကွှးနှဈယောကလွီးက တအားတောငွးလာတယွ။ ဝငလွိုးခငှပွမယေ့ွ စခနွးမှူးကို ကှောကရွလို့သာ။ စခနွးမှူးကလာွးသူပဲ လိုးတယွ၊၊ အကလှေးဘာလေးမပေးဘူး ခယှရွီဝနှငေ့ွ ကိုရဲနောငကွ အသားကုနလွိုးဆောနွကှပှေီး ပတဝွနွးကငှပွါ မေ့နကှတယွေ။ ခယှရွီဝဖငကွှေီးက လိုးရတာဇိမအွရမွးရှိတာကှောင့ွ ရဲနောငလွညွး ခယှရွီဝခေါးကိုကိုငပွှီး အသားကုနဆွောင့လွိုကတွယွ။ ခယှရွီဝလညွေးခေါငွးကို အိပရွာပေါမွှောကခွပှှီး လကတွဖကနွှင့အွစေ့ကို ပှတနွလေိုကတွယွ။ ဖငရွောအဖုတပွါ ဇိမရွှိနတယွေ။ “ဗစွှ ဘှတဖွတွ ဘှတဖွနွးဖနွးးဖနွး” “အာ့ အအာ့ အင့အွင့ွ အင့ွ ဟ၊ားးးးရှီးရှီး” ခယှရွီဝအရမွေးဖီးရှိနပှေီ ။

ပှီးလညွးပှီးခငှနွပှေီ။ “ဗစွှ ဘှတဖွတွ ဘှတဖွနွးဖနွးးဖနွး” “အာ့ အအာ့ အင့အွင့ွ အားရှီးရှီး ခယှရွီဝေ ပှီးပှီ ပှီးပှီ’” ခယှရွီဖငဝွပှစိပှစိလုပကွာညှဈလာတယွ။ ကိုရဲလညွး ဖငရွဲ့စေးကပှကွပှအွရသာ ကှောင့ွ မိနဈနှဈဆယလွောကသွာလိုးနိုငပွှီး သုတထွှကသွှားတယွ။ သုတထွှကတွော့ အခကှနွှဈဆယလွောကွ ထပဆွောင့ပွှီး လီးကိုထုတလွိုကတွော့ ခယှရွီဝဖငထွေဲက သုတအွခှို့အပှငကွို စီးထှကလွာတယွ။ ကိုရဲနောငရွခှေိုးခနွးထဲဝငကွာ လီးကိုဆေးလိုကတွယွ။ မိုးအောငနွှင့ွ ရဲလေးလညွး စခနွးမှူးရခှေိုးခနွးဖကထွှကလွာလို့ အပှငကွို အသာအယာထှကလွိုကတွယွ။ ကိုရဲနောငနွှင့ွ ခယှရွီဝတေို့ခဏနားပှီး နောကတွကှိမပွှနလွိုးကှတယွ။ မနကသွုံးနာရီလောကမွှ ခယှရွီဝကေို ပှနပွို့ပေးလိုကတွယွ။ ခယှရွီဝလညွေး တညလုံးခံခဲ့ရတော့ အိမရွောကတွာနှင့အွိပရွာ ထဲဝငပွှီး အိပလွိုကတွာ နမှငေ့မွှနိုးတော့တယွ။ ခယှရွီဝတဈယေောကွ တောတွောလွေးအဆငွ ပှနပှေေီ။

ခှောကလွလောကထွိဒိုငကွိုငလွို့ တောတွောစွီးပှားဖှဈတယွ။ စီမံခကှလွာရငွ ခဏလေးငှိမနွတယွေ။ ပှီးပှနရွောငွးတယွ။ ကိုရဲနောငဆွီလညွး အပှောမွယားအဖှဈ အသုံးတောခွံနလေိုကတွယွ။ ကိုရဲနောငကွ ကှငနွာပါတယွ။ လိုးရငသွာ အပေါကစွုံလိုးတာ။ ခယှရွီဝလောပှီဆိုရငလွညွး စားစရာတှေ စီစဉပွေးတယွ။ ခယှရွီလညွး ကိုရဲနောငနွဲ့နရတော ပှောတွယွ။ မယားငယလွို့ လူတှထငအွေောငွ နပေေးတယွ။ အဆငပွှတေော့ ဝတတွာစားတာကအစ ပှောငပွှောငရွောငရွောငွ ဖှဈလာတယွ။ အလှ တှတေိုးလာပေါ့။ မနာလိုသူတှပှေောလဲ ဂရုမ စိုကဘွူး။ အဓိကကိုယအွဆငပွှဖေို့ပဲ။ မိုးအောငွ၊ ညိုကှီးနှင့ွ ရဲလေး အံတကှိတကွှိတနွှင့ွ ကှံစညနွကှတယွေ။ ပိုပှီးလှလာတဲ့ခယှရွီဝကေို အရမွးလိုးခငှနွကှတယွေ။ စခနွးမှူး ရဲနောငအွလဈကို ခှောငွးနကှတော။ သူတို့က ခယှရွီဝကေိုကှံစညနွတော လူမသိအောငနွရတယွေ။ မ တောလွို့ ကိုရဲနောငသွိသှားရငွ အကှီးအကယွှ ပှသနာတကလွာနိုငတွယလွေ။

ဒီလိုနှင့ွ ခှဲဖှင့ဖွို့ နီးလာတဲ့တရကမွှာတော့ ကိုရဲနောငွ နပှညတွေောခွရီးထှကရွတယွ။ ကိုရဲနောငကွ မိုးအောငကွို တာဝနမွှုးအဖှဈလှဲခဲ့တယွ။ မိုးအောငတွို့ စိတရွှညရွှညစွောင့နွတေဲ့ရကွ ရောကပွှီ။ နေ့ကကှာသာပတေးနေ့ အခှိနတွှကပွှီး မိုးအောငတွို့နဲ့ ရငွးနီးတဲ့ရပကွှကလွူကှီးတှခေေါကွာ ခယှရွီဝတေို့အိမကွို သှားလိုကတွော့ ခှဲစာရှကငွှလကခွေံဖှတွ ပိုငွးတို့နဲ့အတူ မိတော့တယွ။ “မခယှရွီဝေ ခငမွှားကိုလောငွးကစားမှုှနဲ့ဖမွးလိုကပွှီ” “ဟေ့ မိုးအောငွ နငတွို့ဆရာကော” “ခငမွှားဘာတှပှေောနတောလဲ” “နငတွို့စခနွးမှူးပှောတာ” “ခငမွှားစခနွးရောကမွှရှငွးတော့” “ငါ နင့တွို့ဆရာဆီဖုနွးဆကမွယွ” “ကှုပတွို့အခှိနမွရဘူး၊ စီမံခကှနွဲ့ဖမွးတာ။ စခနွးရောကရွငွ စခနွးမှူးဆီ အကှောငွးကှားပေးမယွ” “ဟေ့ကောငတွှသကသွေခေံစာရှကသွိမွး၊ လကထွိပခွပွ” ခယှရွီဝတဈယေောကွ အခှုပခွနွးထဲရောကပွှီ။ မိုးအောငကွ စခနွးမှူးဆီဆကသွလိုလုပရွငွး “စခနွးမှူးကိုခေါမွရဘူး မခယှရွီဝေ” “ဟငွ” “ခငမွှားမနကဖွှနွ အငွးစိနထွောငသွှားရမယွ” “ဟငွ နငတွို့ ..နငတွို့” ခယှရွီဝတဈယေောကအွသံထှကမွလာတော့ပေ။

ညနရေောကတွော့ စားစရာပေးရငွးက… “မခယှရွီဝေ ကတှောခွငမွှားအမှု့တှဲတော့ မတငရွသေးဘူး” “အငွး ကိုမိုးအောငမွတငရွသေးရရငွ တဈခုစီစဉပွေးပါလား” “ဘာစီစဉပွေးရမလဲ မ ခယှရွီဝေ” “ကမှလှတအွောငလွုပပွေး၊ ပေးရမယ့ကွိဈစအကုနတွာဝနယွူတယွ” “မခယှရွီဝေ ဒီအထဲရောငမွှငှပေေးထှကလွို့ မရဘူးလေ၊ မခယှရွီဝသေိပါတယွ” “ကမှ အရမွးညဈနပှေီ ၊ဘာလုပရွမှနွးမသိဘူး” “အငွးကနှောကွူညီလို့ရရကကွူညီပါ့မယွ” မိုးအောငွ မခယှရွီဝတကေိုယလွုံး စူးစိုကကွှည့ပွှီးပှော လိုကတွယွ။ ကိုယလွိုခငှတွာရဖို့က စိတဓွာတွ စဈဆငရွေး အရငလွုပရွမှာပဲ။ ဘာလို့လဲဆို တော့ ခယှရွီဝကေ စခနွးမူးမယားငယဆွိုပှီး သှေးနထငွ ရောကနွတောလေ။ မာနတှခဝေါခပှှီး ကိုယ့ဂွှငထွဲအရောကွ လိုလိုခငှခွငှနွဲ့ပေးမယ့ွ အခှိနကွိုစောင့ရွတာပေါ့။ ခယှရွီဝတဈယေောကွ စိတဓွာတအွကှီးအကယှကွလှာပှီ။ ကိုရဲနောငဆွီက အဆကအွသှယမွရ။ စိတလွညွးတိုလာသလို အားငယလွာတယွ။ အခှုပခွနွးထဲ လညွး မနဖေူးတဲ့အတှကွ စိတအွရမွးညဈတယွ။ အနံ့အသကလွညွး မကောငွးဘူး။ လူတှကလညွေး ကှှတစွီကှှတစွီနှင့ွ။

အရေးထဲ ပှည့တွနဆွာမှု့ထငပွှီးကှည့နွတေဲ့ လူတှရှေိသေးတယွ။ စိတဓွာတကွ မှခလောပှီ။ အခုလောလောဆယွ အားကိုးရသူက မိုးအောငပွဲရှိတော့ မိုးအောငပွဲ အကူအညီတောငွးရတော့တယွ။ “ကိုမိုးအောငွ ကမှဘယလွိုလုပရွမလဲ ကမှအငွးစိနထွောသတွော့ မသှားခငှဘွူး” “အငွး မခယှရွီဝကနှေောတွဈခုပှောမယွ။ အဆငပွှမပှေေ ကိုယ့ဘွာသာဆုံးဖှတွ၊ ပေါကကွှားရငမွနကဖွှနွ အငွးစိနပွဲ” “ပှောပါ ကိုမိုးအောငရွယကွမှဘာပဲလုပရွလုပရွ ဒီအထဲကလှတပွှီးရော” “ဒီလိုဗှ ကနှောကွလှတခွငှတွယွ၊ဒါပမယေ့ွ” “ကိုမိုးအောငငွှလေား ရတယွ” “ငှမလေိုခငှဘွူး” “ရှငဘွာလိုခငှလွဲ” “အငွး မခယှရွီဝေ ကိုကနှောတွို့က သဘောကနှတော” “အိုး….” “မခယှရွီဝေ စဉွးစားပါ။ ညကိုးနာရီလောကဆွို အဖှပေေး” “ရှငွ…ရှငပွှောတော့ ကနှောတွို့က ဆိုလို့” “လာဖမွးတဲ့သူတှလေေ၊ သူတို့ဆီမှာလညွး သကသွခေံတှရှေိနတယွေ” “ရှငွ ” “အဲဒါကှောင့ပွါ၊ ကဲကနှောပွှနအွုံးမယွ၊ ကိုးနာရီလောကဆွို အဆငပွှမပှေေ အကှောငွးပှနွ” မိုးအောငပွှောပှီးထှကခွဲ့တယွ။ ခယှရွီတဈယောကွ စဉွးစားရပှီ။ တညအိပပွေးရုံနှင့ွ တနှဈ ခှောကလွအထဲဝငရွမယ့ွ အရေးတှေးမိပှီ။

ထောငထွဲမသှားခငှဘွူး၊ အိမမွှာမိဘတှေ ဘယလွိုနရမလေဲ၊ အကိုတှကေ အိမလွာတာမဟုတဘွူးလေ။ “ခယှရွီ ..စဉွးစားး… .စဉွးစားစမွး” နောကဆွုံးတော့ ခယှရွီဝမထေူးဇာတခွငွးရပှီ။ ညကိုးနာရီလောကွ မိုးအောငရွောကလွားပှီး ခေါငွးညိတပွှတယွ။ ခယှရွီဝလညွေး ခေါငွးပှနညွိတပွှလိုကတွယွ။ သဘောကအဆငပွှေ တယပွေါ့။ ခနကှာတော့… “မခယှရွီဝေ အမှု့စဈမယွ ထှကခွဲ့” ညိုကှီးအခှုပခွနွးသော့ဖှင့ပွေးလိုကတွယွ။ ပှီးတော့ ခယှရွီဝကေိုခေါပွှီးစခနွးအပှငဘွကခွေါွ လာတယွ။ စခနွးအပှငမွှာ ကားပေါမွှာ မိုးအောငနွှင့ွ ရဲလေးကစောင့နွေ တာတှေ့လိုကရွတယွ။ “မခယှရွီဝတကွေ” “ဟုတကွဲ့” ခယှရွီဝတဈယေောကွ ခှသေုတပွုဆိုးမှှစှယွေ ကှိုးလို ငှိမကွသှှားပှီ။ မိုးအောငတွို့ စိတဓွာတစွဈဆငရွေးအောကွ ဒူးထောကလွိုကရွပှီလေ။ ကားပေါတွိတဆွိပစွှာ လိုကရွငွးသုံးယောကွ ကှီးမှားတောငပွေါ့။ တှေးရငွးကှောကလွညွး ကှောကတွယွ လန့လွဲလန့နွပှေီ။ တိတဆွိပမွှု့ကို ဖှိုခှဲလိုကသွူကမိုးအောငွ… “ခယှရွီဝေ ခငမွှားအမှူ့က မပိတသွေးဘူး၊ အခှိနမွရှေး တငလွို့ရတယွ။” “ဟုတကွဲ့” “အခုလညွးခငမွှားကှားလား အမှူ့စဈရအောငလွို့ ခေါခွဲ့တာ”။

“ကှားပါတယွ” “ခငမွှားကှုပတွို့သုံယောကနွှင့ွ အဆငပွှရငွေ အမှု့ကှငွးလုံးကှှတလွှတမွယွ” “ဟုတကွဲ့” “ကနှောတွို့က စိတကွှိုကလွုပမွှာ ခငမွှားငှငွးဆနလွို့ရတယွ” “မငှငွးဆနရွဲပါဘူး” “ဟုတတွယွ ငှငွးဆနရွငလွညွး ခငမွှားအငွးစိနရွောကမွှာပဲ” “ဟုတကွဲ့ ” “ကနှောတွို့သုံးယောကတွပှိုငတွညွးလိုးမှာ” “ရှငွ..တဈယောကပွှီးမှတဈယောကလွုပပွါ လားရှငွ” “ခငမွှားငှငွးဆနတွာလား ခယှရွီဝေ” “မဟုတပွါဘူးရှငွ” “အဲဒါဆို ခငမွှားဘာမှမပှောနဲ့၊ ခငမွှားနဲ့စခနွးမူးလိုးနတော ကှုပတွို့ခှောငွးကှည့လွို့ အကုနသွိပှီးပှီ” “ရှငွ” “ဟငွးးဟငွး ကှုပတွို့လညွး လိုးခငှတွယွ ခငမွှားမကှနပရွေငွ အခုကားပှနလွှည့မွယွ” “မလှည့ပွါနှင့ွ ရှင့တွို့သဘောပါပဲ လုပပွါ” ခယှရွီဝတဈယေောကွ ပေါကတွဲ့နဖူး မထူးတော့ပါလေ။ သူတို့ခေါရွာ နောကမွငှငွးမဆနပွဲ လိုကခွဲ့ရပှီပေါ့။ ခယှရွီဝေ ကို မိုးအောငကွအိမအွလှတတွဈခုဆီခေါသွှားပှီး အထဲကိုရောကတွော့… “ခယှရွီဝေ ခငမွှားအခနွးထဲမှာဘာမှစားခဲ့ပုံမရဘူး” “ဘယလွိုလုပစွားနိုငမွှာလဲ:” “ဒီမှာစားစရာတှစေီစဉထွားတယွ” “ဟုတကွဲ့” “ရော့ဒါလေးသောကွ” “ကမှအရကမွသောကခွငှဘွူး” “နညွးနညွးသောကလွိုကပွါ။

ခငမွှားသောကထွားမှ အဆငပွှမယွေ၊ သုံးယောကကွ မိုးအလငွးဆှဲမှာ” “ခယှရွီဝတှေေးမိတာက မခံခငှလွညွ းခံရတော့မှာ။ မူးနတေော့သိပမွခံစ ားရဘူးပေါ့” “အငွး ဒါဆိုလညွးနညွးနညွးသောကမွယွ” ဝီစကီနှင့ဆွောဒွါရောထားတဲ့ခှကကွို မော့ပှီးသောကလွိုကတွယွ။ လညခွှောငွးထဲ ပူဆငွးသှားပှီး ရှိနွးတိနွးဖိနွးတိနွးဖှဈလာတယွ။ “စားစရာရှိတာလဲစား ခယှရွီဝေ” “ဟုတကွဲ့” အမှနကွခေါကဆွှဲကှောနွှဈပှဲကို လေးယောကစွားဖို့ စီစဉထွားခဲ့တာ။ အမှားကှီးစားပှီး ဗိုကလွေးပှီးခယှရွီဝအေိပငွိုကပွှီး စိတမွပါဖှဈနမှောကှောင့ွ စီစဉထွားခဲ့တယွ။ သုံးယောကဝွိုငွးလိုးရငွ မခံနိုငမွှာစိုးလို့ ကာမစိတကွှှစတေဲ့ ဆေးကိုရောပေးခဲ့တာ။ “ခယှရွီဝေ ရော့ထပသွောကွဦး” “ဟုတကွဲ့” ခယှရွီဝနေောကထွပတွဈခှကထွပသွောကလွိုကတွယွ။ ခေါငွးထဲရီဝဖှဈလောပှီး အာသှကလွှှာသှကွ ဖှဈလာတဲ့အခါ… “ခယှရွီဝရခှေေိုးလိုကပွါလား၊ အခှုပခွနွးက ညဈပတနွတေော့ ခငမွှားစိတရွှုပနွမှော၊ စိတထွဲလနွးသှားမယွ။” “ဟုတကွဲ့ ခယှရွီဝရခှေေိုးလိုကမွယွ” ခယှရွီဝရေေ ခှိုးခနွးထဲဝငပွှီး အဝတခွှှတကွာ ရခှေိုးလိုကတွယွ။

ခနဓြာကိုယပွှတသွပခွှိုးရငွး စိတတွှကေ တမှိုးကှီးဖှဈလာတယွ။ ခယှရွီဝတဏှောစိတွ တှထလောတယွ။ ဘာဖှဈလို့ဖှဈမှနွး မသိဘူး။ သှေးသားက တောငွးဆိုနသလေိုပဲ။ အလိုးခံခငှနွပှေီလေ။ “ခယှရွီဝေ နငရွခှေိုးပှီးအဝတမွဝတနွဲ့တော့ ငါတို့အဆငသွင့ဖွှဈနပှေီ” “အငွးပါ” ခယှရွီဝရခှေေိုးခနွးထဲကထှကလွာတယွ။ ရဲသုံး ယောကကွတုံးလုံးကှှတကွှီးတှနေဲ့ အပှငကွစောင့နွတော။ လီးကှီးတှကေ တရမွးရမွး။ အ ကှီးကှီးတှပှေီးတော့ လီးတှမှော ဘုထဈတှနေဲ့။ ခယှရွီဝကှေောကသွှားပမယေ့ွ ငှငွးဆနမွရတဲ့အ ခှအနရေေောကနွပှေီ။ “လာခယှရွီဝေ ဒီမှာတှေ့လား နင့ကွိုကောငွးအောငလွိုးပေး မယ့လွီးတှေ၊ ဟားးးဟားးနငဆွှမှေိုးမေ့သှားမယ့ဂွေါလွီလီးတှေ” “အငွး ရှငတွို့အလှည့ပွဲလလေုပကွှပေါ့” “ကဲပါ နငလွညွးကောငွးအောငွ ငါတို့နို့စို့ပေးမယွ လာအိပလွိုကွ” အိမ့ခွှိုအိပရွာထဲလှဲခပှှီးအိပလွိုကတွယွ။ ရဲလေးနှင့ွ မိုးအောငကွ တလကတွခကှနွပှေီးနို့ တှေ တပှှတပွှှတစွို့တယွ။ ညိုကှီးကခယှရွီဝေ ပေါငဖွှဲကားပှီး အစေ့ကိုပှတခွှတေော့တယွ။ ခယှရွီဝစေိတတွှနေို့စို့ခံရလဆေူဝလေေ။ ဆေးစှမွးကပှနပှေီ။ မညညွးခငှပွမယေ့ွ ညညွးရပှီ။

“ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ” “အားး အင့ဟွင့အွင့ွ” ညိုကှီးလကကွှမွးကှီးတှနေဲ့အစေ့ကိုပှတတွော့ ခယှရွီဝမှော တဏှာမီး တောကွ အရမွးတောကလွာတော့တယွ။ သုံးယောကတွပှိုငနွကွ လုပရွတဲ့အရသာက ထူးခှားလှနွးတာလဲပါတယွ။ “ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ” “အာ့ အငွးဟငွးးးဟငွးးး” စိတတွှထလေိုကတွာထိမွးမနိုငသွိမွးမနိုငပွဲ။ အောညွညွးနမေိတယွ။ မိုးအောငတွို့အခငွှးခငွှး အခကှပွှလိုကပွှီး .. “ခယှရွီဝငေါတို့အလှည့ရွောကပွှီ” “ဟုတွ ကဲ့ ” “ကဲလာ..တဈယောကခွငွှးစုပွ” သူတို့သုံးယောကခွယှရွီဝရှေေ့ ဒူးထောကထွိုငခွကှာ မိုးအောငလွီးစစုပတွယွ။ လီးကှီးက ကှီးမားလှနွးလို့ ပါးစပထွဲမဆန့မွပှဲ ထည့စွုပရွတာ အာညောငွးပမယေ့ွ တဏှာစိတထွနတေဲ့အတှကွ စုပရွတာအရသာကောငွးနတယွေ။ လီးဒဈကှီးကို လှှာနှင့ယွကပွေးပှီးဂှေးဥလေးကိုအသာအ ယာညှဈပေးပှီး စုပပွေးလိုကတွယွ။ မိုးအောငလွီးအကှောတပှိုငပွှိငွးး ထပှီးမှဟေောကတွဈကောငပွမာ ခေါငွးတရမွးဖှဈနတေော့တယွ။ “ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ” “အားး…..ဟားးးဟားးးရှယပွဲကှာ ဟေ့ကောငတွှေ အရမွးကောငွးတယကွှာ”။

“လုပပွါ ဒီပှဲမှာမငွးကဆရာပဲ ၊မငွးကို ဦးစားပေးတယွ” “အေးပါကှာ.မငွးတို့ကှေးဇူးငါလီးတောငမွမေ့ဘူး” “ဟားးဟားးးးဟားး’” “ကဲခယှရွီဝေ ငါ နင့ကွိုဖငထွောငလွိုးမယွ” “အငွးလိုးလေ ရတယွ” ခယှရွီဝဖငဘွေူးတောငွးထောငပွေးလိုကတွယွ။ မိုအောငကွ… “ဟေ့ကောငတွှေ တှေ့လားဒီဖငကွှီးကို ဒီလိုလိုးခငှနွတော အခုတော့ အားရပါးရတှယရွပှီ” မိုးအောငွ လီးကှီးကိုငပွှီး အိန့ခွှိုအဖုတကွိုတေ့ပှီး လိုးလိုကတွော့…. “ပှှတွ ဗစွှ ဗစွှ ဘှတွ” “အာ့ လားး အိုးး” စောကရွညတွှစေိုရှဲနတေဲ့အဖုတထွဲလီးက ပှည့ကွပှနွပှေီး ဂေါလွီကဖုတအွတှငွးနံရံကို ပှတဆွှဲသှားတော့ ခယှရွီဝမှော ကှကသွီးမှေးညငွးထပှီး အောလွိုကမွိတယလွေ။ “ဗစွှ ဗစွှ ဘှတွ ဖှတွ ဖှတွ” “အာ့အငွးးအားးအမလေး” “ဗစွှ ဗစွှ ဘှတွ ဖှတွ ဖှတဖွနွးဖနွးဖနွး” “အာ့..အိုး..အင့ွ ဟငွးဟင့ွ အိုးရှီးရှီး” စောကဖွုတကွ စောကဖွုတအွလုပလွုပနွပှေီ။ ဝငလွာတဲ့လီးကှီးကို ညှဈပေးပှီးအရညတွှေ ထှကလွာတယွ။ အရမွးလညွးကောငွးတယွ။ ခယှရွီဝဖေီလွးအပှည့အွဝရလို့ အောနွတောကို ညိုကှီးနှင့ရွဲလေးကှည့ရွငွး လီးကအရမွး တောငလွာတာကှောင့ွ ဂှငွးထုနကှတယွေ။

မိုးအောငလွိုးနခှေိနအွတှငွး ရဲလေးစောင့မွနနေိုငတွော့ဘူး။ စိတတွအားထနလွာတာကှောင့ွ ခယှရွီရှေ့သှားပှီး “ခယှရွီဝေ ငါ့လီးစုပတွော့ဟာ” ခယှရွီဝမငှငွေးမဆနပွဲရဲလေးလီးကိုစုပပွေး လိုကတွယွ။ နောကကွခါးကိုငပွှီး ဆောင့နွတေော့ လီးကပါးစပထွဲကိုအဝငမွှားလာတယွ။ လညခွှောငွးအထိရောကလွို့.. “အှတွ အော့ အားးအှတအွီးးး” “မရဘူး ရဲလေးးမရဘူး” ရဲလေးလညွးလီးအသအခှောမခံရမှု့ကှောင့ွ စိတကွတိုလာတယွ။ “ဟေ့ကောငွ မပှီးသေးဘူးလား ” “လီး ပဲ အခုမှလိုးကောငွးတုနွး” “ငါအရမွးတငွးနပှေီ ငါလညွးလိုးမယွ” “အဲဒါဆို မငွးအိပလွိုကလွေ” “အေးး ငါအိပမွယွ ခယှရွီဝအပေေါကွတကွ” ရဲလေးအိပရွာပေါလွှဲခလှိုကပွှီး ခယှရွီဝကေိုပှောတော့ မိုးအောငလွိုးနတော ကရပလွိုကတွယွ ခယှရွီဝလညွေး ရဲလေးအပေါကွတကပွှီး ခှကာလီးကိုကိုငပွှီး အဖုတနွဲ့တေ့ကာ သှငွးလိုကတွယွ။ လီးအဆုးထိထိုငခွလှိုကတွော့.. “ဗစွှ ဗစွှ ဗှိ ဗှိ ဗစွှ” “အာ့ အားးရှီးးရှီးးး” “ခယှရွီဝေ ငါနမွးခငှတွယဟွာ” ခယှရွီဝလညွေးစိတပွါနတော မို့ရဲလေးပှောသလို အနမွးခံဖို့ရှေ့ကုနွးပေးတဲ့အခါ ရဲလေးက ဖကပွှီးနှုတခွမွးကို စုပနွမွးလိုကတွယွ။

“ပှှတွ ပှှတွ” လှှာခငွှးတှေ့ပှီးစုပနွမွးနစဉမွှော ရပနွတေဲ့ မိုးအောငနွောကကွနပှေီး ခယှရွီဝေ ဖငကွှီးကိုဖှဲကာ တံတှေးထှေးထည့တွော့ ခယှရွီဝတှေေးပှီး လန့သွှားတယွ။ “အားးးကိုမိုးအောငွ တဈယောကပွှီးမှ တဈယောကလွုပပွါလား” “နငသွောကစွကားမှးပှနပွှီ ခယှရွီဝေ နှဈပေါကလွုံးအလိုးခံရတာ ဘယလွောကကွောငွးလဲ နငခွံကှည့ွ” ပှောရငွးနှင့လွီးကိုဖငဝွထဲတေ့ပှီးထည့တွယွ။ လီးဒဈကှီးဝငလွာတော့.. “အားးးး နာလိုကတွာ..မလုပပွါနဲ့အကို ” “နငွ ကိုရဲနောငနွဲ့ကှ ဖငလွိုးခံတယမွလား” “သူ့လီးက အကို့လီးလောကမွကှီးဘူး” “မိုးအောငရွေ ဒီမှာအုနွးဆီပုလငွး” “အေးညိုကှီးပဈလိုကွ” မိုးအောငလွီးမခှှတပွဲ ညိုကှီးဆီကအုနွးဆီပု လငွးလှမွးတောငွးလိုကတွယွ။ ညိုကှီးပဈပေးတဲ အုနွးဆီပုလငွးကို လှမွးဖမွးပှီးခယှရွီဝဖငဝွေထဲ လောငွးထည့ကွာ လီးကိုထပသွှငွးလိုကတွော့ ခှောကနဲဝငသွှားတယွ။ “ဗစွှ ဗှိ ဗှိ ဇှိ ဇှိ” “အု အာ့ အငွးဟငွးးဟငွးအင့ွ” လီးကဖငထွဲတငွးဆို့ဆို့ကှီးဝငလွာတယွ။ မိုးအောကလွညွး မညှာတာတော့ဘူး၊ လီးက အုနွးဆီကှောင့ွ ခှောခှောမောမောဝငနွပှေီလေ။ လီးကှီးနှဈခှောငွးက အရမွးကိုထိနတယွေ။ အလှာလေးတဈခုသာခှားတယွ။

ခယှရွီဝမှော ဖငထွဲမှာ အုနွးဆီကှောင့ွ မနာတော့ဘဲ လီးအဝငအွထှကကွှောင့ွ ကောငွးနတယွေ။ အရငကွ ဖငလွိုးရငကွာမဖူးစောကစွေ့ကို ပှတရွပမယေ့ွ အခုကတှော့ စောကဖွုတထွဲမှာ လီးကဝငနွတယွေ။ နှဈနရောလုံး ဖီးအပှည့ရွနတယွေ။ အောညွညွးသံတှကေ အဆကမွပှတညွညွးနမေိတယွ။ ” ဗစွှ ဗှိ ဗှိ ဇှိ ဇှိ ဖနွးဖနွးးဖနွးး” “အာ့ အားအားးရှီးရှီးး အားအရမွးကောငွးတယွ အားပှီးတော့မယွ အား” “ဇှပွ ဇှိ ဘှတဗွစွှ ဗှိ ဗှိဇှိဇှိဖနွးဖနွးးဖနွးး” “အာ့ အားအားးရှီးရှီးးအားးပှီးုပှီအား” လိုးခှိနနွာရီဝကလွောကလွိုးပှီးတော့ မိုးအောငဖွငလွိုးရတာ အရမွးကောငွးလို့ ပှီးခငှလွာတယွ။ “အားရှီးရှီးကောငွးလိုကတွာ အိုးးး” မိုးအောငအွောညွညွးရငွး သုတတွှပနွေးထည့လွိုကတွယွ။ “ညိကှီးလိုးမလား” “အေးလိုးမယွ” ညိုကှီးမိုးအောငနွရောကို တလှည့ဝွငလွာပှနတွယွ။ ခယှရွီဝမှော သူပှီးပမယေ့ွ ညိုကှီးကိုတလှည့ခွံရအုံးမယလွေ။ မိုးအောငကွ အမောဖှအရကေသွောကရွငွး ခယှရွီဝတေို့လိုးပှဲကှီးကို တစိမ့စွိမ့ကွှည့နွပှေီး လီးကို ပှနဆွှနတယလွေေ။ “ဟေ့ ကောငညွိုကှီး ငါတလှည့ခွမှယွ” “ဟာကှာ” “လီးလား အောကကွခညွှးနရတော သကသွာတယမွှတလွား”။

“ဟားးးဟားးးး” “ခယှရွီဝေ ခဏဆငွးအုံး” “အငွး ” ခယှရွီဝေ ရဲလေးအပေါကွနဆငွေးလိုကတွယွ။ “ခယှရွီဝေ ငါ့လီးစုပပွေးဦးလေ” “အေးပါ ညိုကှီး” “ဟေ့ကောငနွောကမွှစုပခွိုငွးငါအရှိနပွကှတွယွ” “ငါလိုးမသားမငွးတို့အလှည့ခွညွှးပဲ” “လုပပွါကှာဒီမှာတိုးလို့တနွးလနွးကှီး” “အေးပါကှာအေးပါ” ညိုကှီး အိပရွာပေါလွှအိပလွိုကတွယွ။ ခယှရွီဝအပေေါကွခှပှီး လီးကိုငကွာ အဖုတနွေ့တေ့ပှီးထိုငခွလှိုကတွယွ။ လီးရညတွှေ စောကရွညတွှထှကွေ နလေို့လီးက ပှှတကွနဲ ဝငသွှားတယွ။ ခယှရွီဝေ ညိုကှီးအပေါမွှောကခွမှယွ လုပတွော့.. “ခယှရွီဝေ အရှိနသွသှေားလို့ပှနစွုပပွေးအုံး” ရဲလေးကခယှရွီဝမကှနွှောနားလီးကပပွေးတယွ။ လီးရညတွှရေော စောကရွညတွှပကှေေံပှီး ခှှဲနတေဲ့လီးကို ခယှရွီဝစေုပပေးရပှနတွယွ။ “ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ” “အားကောငွးလိုကတွာ ခယှရွီဝရော” “ငါလိုးမသားကောငွးမနနေဲ့ ငါလညွး အလိုးခံခငှနွပှေီ” “ငါလီး မငဖွငငွါလိုးရမလား ညိုကှီး” “ဟာဒီမအလေိုးတော့ ခယှရွီဝကေုနွးပေးလိုကွ’ အိန့ခွှိုကုနွးပေးလိုကတွယွ။ ရဲလေးလီးကှီးကိုကပွှီး ခယှရွီဝဖငထွေဲ လိုးထည့လွိုကတွယွ။ ‘”ဇှိ ဗှိ ဘူ ဘှတွ ဘှတွ ဘှတွ” ဖငထွဲကလအနသွေံထှကလွာတယွ။

မိုးအောငသွုတရွညနွှင့အွုနွးဆီတှပေါရှိနလေို့ ဖငလွိုးရတာအဆငပွှနတယွေေ။ “ဘှတွ ဖတွ ဖတွ ဘှတွ ဗစွှ ဗစွှ ဗစွှ” “အာ့ အားးအမလေး အာ့အိုးး” ရဲလေးအားရှိသမှှကှုံးလိုးတော့တယွ။ ကာမဆေးအရှိနမွသသေေးတဲ့ ခယှရွီဝနေောကတွကှိမွ တဏှာစိတပွှနကွှှလာတယွ။ “ဇှပွ ဖတဘွှတွ ဖတွ ဖတွ ဘှတွ ဗစွှ ဗစွှ ဗစွှ” “အာ့ အိုးရှီး လိုး…လိုးပေး အားးကောငွးနပှေီ” ခယှရွီဝစေိတတွှအရမွေးကှှနတယွေ။ ရဲလေး လညွး အသားကုနကွှူံးလိုးလိုးပေးတယွ။ ရဲလေး အားကုနသွုံးလိုးတောှညိုကှီးလညွး တောတွောကွောငွးနေုပှီ။ ခယှရွီတဏှာသံ တှေ ဆူပှကနွလေို့ ဘေးကကှည့နွတေဲ့ မိုးအောငလွီးက ပှနတွောငလွာတယွ။ လီးကိုလုံးဝရမေ ဆေးဘူး။ အရညတွှခှေောကနွပှေီ။ အရကွ သောကရွငွး နောကတွဈခှီလိုးဖို့တှေးနပှေီး လီးကိုပှနဆွှနတယွေ။ “ဇှပွ ဖတဘွှတွ ဖတွ ဖတွ ဘှတွ ဗစွှ ဗစွှ ဗစွှ” “အာ့ အိုးရှီး လိုး…လိုးပေး အားပှီးတော့မယွ” ဒုတိယအကှိမွ ခယှရွီဝပှေီးတော့မှာမို့ အဖုတရွောဖငပွါ ညှဈပှေီ။ ရဲလေးလညွး ညှဈအားကှောင့ွ ပှီးခငှသွလိုဖှဈလာတယွ။ နောကဆွုံးအခှိနမွိုး အားကုနသွုံးပှီး လိုးပေးလိုကတွော့တယွ။

“ဇှပွ ဖတဘွှတွ ဖတွ ဖတွ ဖနွးးဖနွးးဖနွး” “”အာ့ အိုးရှီး..အားအင့အွင့ပွှီးပှီ ပှီးပှီ အား” ခယှရွီဝလညွေးအပှီး ရဲလေးလညွးသုတတွှေ ထှကသွှားတော့တယွ။ သုတတွှဖငထွေဲပနွးထည့ွ ပှီး လီးကိုခှှတလွိုကတွယွ။ ပှီးတော့ မိုးအောငဘွေးထိုငပွှီး အမောဖှအရကေထွပသွောကနွတယွေ။ ခယှရွီဝမှော ဖငဝွကဟစိဟစိဖှဈနလေို့ သုတတွှေ အပှငဖွကစွီးနတေော့တယွ။ “ခယှရွီဝဆငွေးဟ” “အငွးပါညိုကှီး” ခယှရွီဝညေိုကှီးအပေါကွဆငွးလိုကပွှီး ထထိုငတွော့ ညိုကှီးလညွး အိပရွာကထလာကာ ခယှရွီဝကေို… “ငါ့လီးစုပပွေးအုံးခယှရွီဝေ” ခယှရွီဝမှောညိုကှီးလီးကို တပှှတပွှှတစွုပပွေးမိတယွ။ “ဂှေးဥတှပေါယကွ” ညိုကှီးအမိန့ကွှောင့ခွယှရွီဝေ ဂှေးဥတှပေါ ယကပွေးရပှနတွယွ။ “ကဲ ရပှီငါလိုးမယကွုနွးပေးဦး” ခယှရွီဝကေုနွးပေးတော့ညိုကှီးလညွး ခယှရွီဖငနွဲ့အဖုတတွလှည့စွီလိုးပေးတယွ။ “ဇှပွ ဖတဘွှတွ ဖတွ ဖတွ ဘှတွ ဗစွှ ဗစွှ ဗစွှ” “အာ့ အားးအမလေး အာ့အိုးးအား” ခယှရွီဝဖငသွေားဖှဲကာမီးကုနယွမွးကုနလွိုးတယွ။ ဖငတွလှည့ွ စောကဖွုတတွလှည့လွိုးတယွ။ ဆယမွိနဈလောကွ လိုးပှီးညိုကှီးပှီးသှားတယွ။ လီးရညတွှကေိုအဖုတထွဲ ပနွးထည့လွိုကတွယွ။

ခယှရွီဝလညွေး နှဈကှိမပွှီးသှားတော့ လူလညွးနှူးံခှိနပှေီ။ အဖုတရွော ဖငရွောကှိမွးနပှေီ။ ထထိုငရွငတွောငွ အဖုတထွဲကအရညမွပှောနှင့ွ ဖငထွဲကအရညတွှပေါ စိမ့ထွှကနွတယွေ။ စအိုကှှကသွားက ထိနွးမနိုငလွောကအွောငွ ဖှဈနပှေ။ “ခယှရွီဝေ မောနပှေီလား” “ရှငတွို့သုံယောကတွောငလွိုးမှတော့ မမောပဲနမလေား” “ရော့အမောပှသေောကအွုံး” ခယှရွီဝလညွေး အနာသကသွာအရှကသွာအောငွ တခှကယွူသောကလွိုကပွှီးမှိနွးနစဉမွှောပဲ မိုး အောငကွ.. “ခယှရွီဝေ ငါ့လီးစုပပွေးအုံး” “ခဏနားပါရစရှငွေ” “အခှိနမွရဘူး ခယှရွီဝေ” “လုပတွော့” မိုးအောငခွယှရွီဝဖငခွေထှားပှီး မဆေးပဲ ထားသောလီးကို ခယှရွီဝမှော ပှနစွုပပွေးရတယွ။ အရကသွောကထွားလို့သာ စိတကွရဲနတော။ မဟုတရွငွ ခယှရွီဝအနထွှေကမွိမယွ။ မူလကတညွးက တောငနွတေဲ့လီးမို့လို့သာ ခဏစုပပွေးရတယွ။ မိုးအောငကွ ခယှရွီဝကေို… “ဘေးတဈစောငွးလှဲအိပလွိုကခွယှရွီဝေ” ခယှရွီဝလညွေး မိုးအောငခွိုငွးသလို ကှိုးနှံစှာ လုပပွေးရပှနတွယွ။ မိုးအောငဒွူးထောကပွှီး ဘေးတဈစောငွးလိုးပှနတွယွ။ ဒုတိယအကှိမမွို့လို့ မိုးအောငနွာရီဝကလွောကလွိုးသှားတယွ။

ဖငရွောအဖုတရွောတလှည့စွီ လိုးပေးပှီး သုတတွှပနွေးထည့သွှားတယွ။ ရဲလေးနှင့ွ ညိုကှီးလညွး တလှည့စွီလိုး ကှသေးတယွ။ ခယှရွီဝရပတွေောငွ မရပနွိုငဘွူး။ သူတို့လိုးပှီးသှားတော့ ခဏနားရတယွ။ ခယှရွီဝရခှေေိုးခနွးထဲဝငကွာ ရခှေိုးပှီးအဝတလွဲကာ ခယှရွီဝပှနထွှေကခွဲ့တယွ။ မနကလွေးနာရီလောကွ ထှကခွဲ့ကှတယွ။ ကားပေါမွှာထိုငတွော့ အဖုတနွှင့ဖွငထွဲက အရညတွှေ တစိမ့စွိမ့ထွှကနွပှေီးနရတော စိတကွဉွှးကပှနွရတယွေ။ အိမရွောကပွှီးခယှရွီဝေ လှဲအိပနွရတယွေ။ ညနမှပှနေနွိုးတော့။ ခှဲပေါကတွဲ့သူတှကေို အလှောမွပေးနိုငသွေးဘူး၊ နောကရွကမွှ ပှနလွာထုတဖွို့ပှောရတယွ။ နောကတွရကွ ကိုရဲနောငရွောကမွှနွးသိတယွ။ ရဲနောငလွညွး အဆကအွသှယမွလုပဘွူး။ ခယှရွီဝစေိတနွာနတယွေ။ မိုအောငတွို့သူံးယောကကွ ဆိုငကွယစွီးပှီး အိမရွှေ့ရဈသီရဈသီလုပလွေ ဒေါသထှကလွေ ဖှဈနရတယွေ။ အိမလွာပှီး လိုငွးကှေးတောငွးတယွ။ မပေးနိုငသွေးဘူးလို့ ပှောလိုကတွယွ။ သူတို့လူပါးဝတာ စီမံခကှတွကယမွရှိဘဲ လူကိုရအောငကွှံပှီး လိုးသှားတာမှနွးသိရတော့ ဒေေါသအလိပလွိုကထွှကတွယွ။

ဖငလွိုးထားတဲ့ လီးစုပပွေးခဲ့ရတာတှေးလေ ရဲတှကေို သတပွဈခငှလွောကအွောငမွုနွး တီးလာတယွ။ ညီမအခှုပကွတှယကွှားလို့ အကိုသုံး ယောကွ အိမရွောကလွာတဲ့အခါ… “ခယှရွီဝေ နငအွခှုပကွတှယဆွို” “ဟုတတွယအွကို” “ဘယလွိုဖှဈတာလဲ” “ဟိုရဲသုံးယောကွ လူပါးဝသှားတာ” “နငဘွယလွိုလုပပွှီး လှတလွာတာလဲ” “ဒီကောငတွှေ ငှလညွေးတောငွးတယွ လူလညွးယူတယွ” “ဘာ ..လူပါးဝလှခညှလွား” “ဟုတတွယွ အကို” “ဒီကောငတွှလောအုံးမလား” “ညနငှတေေောငွးလိမ့မွယ့ွ” “အေးတှေ့ကှသေးတာပေါ့ကှာ” အကိုသုံးယောကအွပှငထွှကသွှားပှီး တိုငပွငနွကှတယွေ။ ခယှရွီဝလညွေး အိပရွာထဲပှနဝွငကွာ လှဲနလေိုကတွယွ။ ညနရေောကတွော့ အိမ့ရွှေ့ဆိုငကွယသွံကှား တယွ။ “ခယှရွီဝေ .ခယှရွီဝေ” “အေးပှော ထှကလွာခဲ့” “အေး ငါမထနိုငဘွူး၊ နငတွို့ဝငလွာခဲ့” “အေးဝငလွာပှီ” အိမထွဲကို သုံးယောကဝွငလွာခှိနမွှာတော့… “မငွးတို့လားကှ ငါညီမကို လူပါးဝတာ” “ဇှပွ” “အားးး” “ခှပွ ” ။

“အားးး” “ဟေ့ကောငထွိုးလိုကတွော့” မိုးအောငအွရငဗွိုကထွဲ ဓားဝငသွှားတယွ။ ရဲလေး မှောကသွှားတယွ။ ဓားနှင့လွှမွးထိုးတော့ ခကှကွောငွးမထိလိုကဘွူး၊ ရမှေောငွး ထဲ လှဲခလှိုကပွှီး သခငှယွေောငဆွောငနွေ လိုကတွယွ။ နောကမွှာညိုကှီးလညွး ဗိုကထွဲအနီးကပဓွားနှင့ထွိုးခံရပှီး မှခေံလိုကရွတယွ။ “ဟေ့ကောငတွှစမွေးကှည့လွိုကွ” “ဖုနွး ဖုနွးဖုနွး’” ရဲလေးနံစောငွးခှနှငေ့ကွနပွှီး သမသေေ စမွးကှည့တွယွ။ ရဲလေးမအောရွဲဘူး အောရွငွ ထပပွှီးဓားနှင့ထွိုးမှာ ကှောင့ကွှိတခွံရတယွ။ “ကိုကှီးသုံးကောငလွုံးသပှေီ” “အေးအဲဒီကောငတွှဆေိုငကွယယွူပှီး လဈမယွ” ဆိုငကွယနွှဈစီးလုံးမောငွးထှကသွှားမှ ရဲလေး ဆိုကကွားခေါပွှီး ရဲစခနွးလဈရတော့တယွ။ ရဲသတေဲ့အမှု့ကှောင့ွ ရဲနောငလွညွး ပှသနာ တကွ ရာထူးခပှှီး နယပွှောငွးရတယွ။ ရဲလေးလညွး ထောငကွတှော့တယွ။ ခယှရွီလညွး လူပါးဝတတလွာတယပွေါ့ရှငွ….. ပှီး။