အရမ်းကြမ်းတာပဲ

ခငမှှတမှှနသှညအှသကှ၃၀နှဈခနှ.ရှိပှီးအရပမှှာ၅ပေ၃လကမှသာရှိသောကှောငှ.အနညှးငယပှုသောလှညှးကိုယလှုံ့းအခှိုးအစားမှာ တောင့တှငှးပှီးအသားအရညမှှာဖှူဝငှး၏ ။ခငမှှတမှှနမှှာအိမထှောငကှတှာ၄နဈကှာပှီဖှဈသောလှညှးတောင့ှ တငှးဆဲဖှဈသညှ။လမှးထဲရှိကောငလှေးမှားပှဈမှားခှငှးကိုခံရသူဖှဈသညှ။ဒီနေ့လညှး ခငမှှတမှှနှ အစောကှီးနိုးနသညှေ။ယောကှာှးကလညှး မနကကှတညှးက အလုပသှှား၍တဈယောကတှညှး ပငှှးနစဉှေ ဖုနှးမှညလှာလသညှေ။ဖုနှးမှညလှာ၍ကှည့လှိုကတှော.ညီမဆုမှနဆှီမှဖုနှးဖှဈနသညှေ။ ” ဟယလှို…. မမလား ” ” အေး ပှော ညီမလေး ” ” ဒီည ကာရာအိုကသှေားဆိုမလို.လိုကမှလား ” ” ဘယသှူတှပေါလဲဟ ” ” မနနှဂှောကှီးရယှ သမီးတို.သူငယခှငှှးစုံတှဲ ၃ တှဲရယလှပှေီးရငအှိမမှပှနဘှူးလေ စားသောကပှှီး ရုံးမှာပှနအှိပကှမှှာ ”။

” လိုကတှော.လိုကခှငှတှယဟှ. ငါက ၁ယောကတှညှးဖှဈနမှောဟ ” ” ရပါတယမှမကလညှးး….မနနှဂှောကှီးရှိသားပဲ … ဟီး ဟီး ” ” အငှးပါ အိမကှလှတပှါမလားမသိဘူး…” ” အာ ..မမကယောကှာှးပိုငပှါတယှ ..ညီမလေးအိမသှှားအိပမှလို ဆိုပှီးပှောလိုကပှေါ့……” ” အငှးအငှး ပှောကှညှ. လိုကမှယှ ” ” အိုကေ လေ မမ ” ……….. ခငမှှတမှှနှ ယောကှာှးဆီ ခကှခှငှှးဖုနှးဆကလှတေော့သညှ။ ” ဟယလှို..မောငလှား..” ” အေး မိနှးမပှော..” ” ဒီနေ.ညီမလေး အိမသှှားအိပမှလို. ” ” အာ.. မသှားပါနဲ့. ညကဇာတလှမှးမပှတသှေးဘူးလေ..” ” တောပှါ သူကဖှငှ.မတောငနှိုငပှဲနဲ. ” ” ဒီည ဆေးသောကမှယလှေ.အမုနှး လုပမှယလှေ ” ” စိတလှှှော.လိုကတှော.မောငရှာ နောကနှေ.ပေါ.နောှ ” ” အငှးပါ အငှးပါ မိနှးမရာ ” ” ဟိုရောကရှငလှဲဖုနှးဆကအှုံး..” ” ဟုတကှဲ. ” ……………….. ဦးထှနှးထှနှးသညှ ကုမပှဏီ တခုမှမနနှဂှောဖှဈပှီးအသကှ၅၀ခနှ.ရှိသညှ။

မိနှးမကိဈစအလှနဝှါသနာကှီးသူှှဖဈသညှ။မိနှးမ ရှိသောလှညှး အားမရနိုငသှေးပဲကှုံလှှငကှှုံသလို ဆောခှခှငှနှသေေးသညှ။လီးကိုလညှး စံခှိနမှှီအောငဆှေးထိုးထားပှီး သူအကှောငှးသိသော ဖာသညမှမှားဆိုလငှှ သူနှငှ.မလိုကလှိုကှခှေ….ဒီနေ့လညှးရုံးက ကောငမှလေးမှားအား ကာရာအိုကပေို.ပေးမညှ.။ပှီးလှှငှ မပှနပှဲရုံး၌အိပမှညဟှုပှောကာဂှငဖှနနှတေော့သညှ။ ” ဆုမှနှ.. နငတှို.ဒီည ဘယနှဈယောကလှိုကမှှာလဲ..ငါ ကာရာအိုကခနှေး စီစဉထှားမလို. ” ” ဟုတကှဲ  အနကှယှ စုစုပေါငှး ရ ယောကပှါ ” ” ရ ယောကဆှိုတာ မိနှးကလေးတှပေဲလား…” ” ဟီးဟီး မဟုတဘှူး အနကှယှ သမီးတို့ အတှဲရယှ သူဇာတို့အတှဲရယှ ပပတို့အတှဲရယှ သမီးအဈမ ၁ယောကပှါအနကှယှ ” ” နငတှို.ကလညှး….” ဦးထှနှးထှနှးစိတညှဈရလပှေီ ။သူထငတှာ ကောငမှလေးမှားနှင့ှ သှားရမယှ ထငပှှီးအကုနကှခှံခေါခှှငှးဖှဈသညှ။ အခုတော. ထားပါတော့လေ ကှည့ပှှီးလှုပရှှားရတာ.မှာပဲ..။

” အေးအေး ငါ ရး၀၀ ဆို ကာရာအိုကဆေိုငကှစောငှ.နမယှေ..” ” ဟုတကှဲ့ပါ အနကှယှ.” ………………………. ခငမှှတမှှနလှညှးယောကှာှးခှင့ပှှုခကှရှပှီးသညှ.နှငညှီမကိုဖုနှးဆကပှှီးရခှေိူးပှီး ရခှေိုးအဝတအှစားလဲကာ ညီမအိမသှို.ထှကလှာခဲ.သညှ။ညီမအိမရှောကတှော.အားလုံးလူစုံနပှေီး ဆုမှနကှခငမှှတမှှနအှားကှည့ကှာ ” ဟာ.. မမကလနှးလှခညှလှား အပှိုလေးကနှတောပဲ ” ” ငါ.ညီမကတော.မှှောကနှပှနပှှေီ…” ဆုမှနပှှောလညှးပှောခငှစှရာပငှ ခငမှှတမှှနဝှတထှားသညကှ စကတအှတိုအကှပကှို အပေါကှ လညဟှိုကအှကှှီအတိုဝတထှားတော.အသားစိုငမှှားပေါလှှငနှတေော.သညှ။ ပပ ရညှးစား သီဟ , သူဇာ ရညှးစား အောငအှောငှ နှငှ.ဆုမှနရှညှးစားကှောထှှနှးတို.မှာ ခငမှှတမှှနအှား စားမတကဝှါးမတကမှကှလှုံးမှားဖှငှ.ကှညှ.နကှသညှေ။ ကှောထှှနှးအားသီဟ က .”.ဟေ.ကောငှ မငှးဆောအှဈမ က မငှးဆောထှကတှောငှ မိုကသှေးတယကှှာ ” ” အေးကှ..ငါလညှးလူလညှးပှီးလိုးပလိုကခှငှတှယကှှာ .. ဖငကှှီးက အိနတောပဲ ” ဟုပှောနကှသညှေ။

သူဇာ က ” ကဲကဲသှားကှမယှ အနကှယကှှီးစောငှ.နတေော.မယှ လာလာ သှားကှစို………” …………. ဦးထှနှးထှနှးသညှ နညှးနညှးပါးပါးမူးစပှုလာပှီဖှဈသညှ။သောကတှာက ၃ပကတှညှးဖှဈသောလှညှး မူးပှီး စိတကှထနသညှေ ။ ကာရာအိုကခနှေးထဲဆိုတော.နရကပှနှသေညှေ။ထိုစဉှ ဆုမှနတှို.အဖှဲ.ရောကလှာသညှ။ စုစုပေါငှးရ ယောကှ ။ သူဇာ  ပပ ဆုမှနနှှင့သှူ မသိသော.ကောငမှလေး၁ယောကှ , ကောငလှေး၂ယောကထှူးခှားသညကှသူမသိသော ကောငမှလေးပငှ။ခနဓှာကိုယအှခှိုးအစားတောင့တှငှးပှီး အသားဖှူတော့ ထငှးကနဲပေါနှသညှေ။ဦးထှနှးထှနှးမှာ ခကှခှငှှးပငှ လီးတောငလှာပှီး လုပခှငှစှိတမှှား ပေါလှာတော.သညှ။ ” ကဲ ကဲထိုငကှှပါ ထိုငကှှပါ  ဆုမှနှ မိတဆှကပှေးလေ…” ” အောှ ဟုတကှဲ့ အနကှယှ ဒါက သမီးအဈမ ခငမှှတမှှနှ. သူက ပပရညှးစား သီဟ, သူက သူဇာ့ ရညှးစား အောငအှောငှ  သူကတော့ သမီးရဲ……ဟီးဟီး ရညှးစား ” ” အောှ ဟုတပှါပှီ စားစရာတှေ မှာကှလအနကှယှေ ကတော.နညှးနညှးသောကတှယှ သမီးတို.ရော မှာလေ ”။

ဆုမှနကှ ” သမီးက စပိုငှ သောကမှယှ..နငတှို.ရော ကောငမှ နငသှောကမှှာတာ.ငါတို.လညှးသောကမှှာပေါ.ဆိုပှီးသောကကှှလတေော.သညှ။ အခှိနကှှာလာသညနှှငအှမှှ ဆို တာရော သောကတှာရော မှားလာပှီးအားလုံးမူးလာကှပှီး တဈတှဲဆီဖှဈလာတော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှည့ှး မူးစပှုလာလပှေီ ။ မမူးသေးသညကှတော.ဦးထှနှးထှနှးပငှ။ သူကတော့သူအကှံနှင့သှူ ဖှဈသညှ။ ခငမှှတမှှနကှို မှငပှှီးကတညှးက လိုးခငှစှိတကှိုထိနှးမရတော့၍ မသောကပှဲနနခှငှေေးဖှဈသညှ။ ဒီညတော.ဒီကောငမှလေးကို ရအောငလှိုးမယလှို့ဆုံးဖှတပှှီး အားလုံးမူးအောငှ တိုကနှခှငှေးဖှဈသညှ။ ” ကဲသာ ကဲနောှ စားခငှတှာ မှာကှ ” ဦးထှနှးထှနှး မကှလှုံးမှာခငမှှတမှှနပှေါငပှေါတှှငသှာ ရောကနှတေော့သညှ။ခငမှှတမှှနမှှာလညှး စပိုငှ ၄လုံး ကုနသှှားသဖှငှ.မူးလာသဖှင့ခှဏနားနခေိုကှ ဦးထှနှးထှနှးအားကှည့လှိုကရှာ သူအားစားမတတှ ဝါးမတကမှကှလှုံးဖှင့ကှှည့နှခေိုကနှှင့ှ ဆုံသှားတော့သညှ။

မူးလညှးမူး ညက ယောကှာှးနှင့ကှလညှးမပှီးခဲ့၍ ကာမစိတမှှားပေါပှေါကလှာတော့သညှ။ ကနှသှူမှားကိုကှည့လှိုကတှော့လညှး အတှဲကိုယစှီနှင့ဟှိုပှတှ ဒီပှတနှတေော့ပိုပှီး စိတကှှှစတေော့သညှ။ အားနသေူဆိုလို့သူနဲ့ ဦးထှနှးထှနှးသာရှိသညှ။အခှအနကေေို ရိပမှိသော ဦးထှနှးထှနှးသညှ ” ကဲ jပနှ ကှရအောငဟှေ.”ဆိုတော့ အားလုံး ဝိုငှးသိမှးပှီးပှနကှှတော.သညှ။ ဆုမှနကှ ” မမ , မမလညှး ရုံးမှာလိုကအှိပလှေ “လို.ပှောတော. ခငမှှတမှှနှ က ” နငတှို.က အဖောတှှနေဲ. ငါမလိုကတှော့ဘူး ” ပှောတော.ဦးထှနှးထှနှးက ပှာပှာသလဲပငှ ” အာ. တယော ကတှညှးမပှနပှါနဲ.တော့ အနကှယှ လညှးရှိတာပဲ “ဟု ခငမှှတမှှနအှားအဓိပါယှ ပါပါကှညှ.ပှီးပှောသညှ။ဆုမှနကှလညှးလိုကခှဲ့ပါဟု ပှောသဖှငှ.ခငမှှတမှှနလှညှးရုံးသို.လိုကခှဲ.လတေော့သညှ။ ရုံးရောကတှော့အားလုံးက မူးနကှပှေီး နရောရှာကှတော့ ဦးထှနှးထှနှးကအကှံသမားပီပီ အခနှးက ၄ခနှးပဲ ရှိတယဟှုပှောတော့ ဆုမှနကှ ” မမ အပှငမှှာ အိပပှေးနောှ ညီမတို.၃ တှဲအတှကအှခနှးတော.ပေး ” ဟု ပှောသဖှငှ.ခငမှှတမှှနှ က ” နငတှို.တောတှောရှှနတယဟှေုတလှား..သှားပါ ရပါတယှ “ဟုပှောသညှ။

ဦးထှနှးအတှကှ အကှကဝှငလှာပှီဖှဈသညှ။” ခငမှှတမှှနကှ အနကှယအှခနှးမှာအိပလှေ “ဟုပှောတော့ ခငမှှတမှှနကှ ” ရပါတယှ အားနားစရာ” ဟုပှောတော.ဦးထှနှးထှနှးက ” ရပါတယှ ကှှနတှောသှောကအှုံးမှာ အပှငမှှာပဲအိပတှော.မယှ” လို.ပှောပှီး ခငမှှတမှှနအှား အခနှးလိုကပှို.ပေးလိုကသှညှ။ ခဏကှာတော့ ဆုမှနတှို့အခနှးမှ အသံမှားကှားနရသညှေ။ လိုးသံမှားဖှဈသညှ။ ခငမှှတမှှနှ လညှးကှားနရသညှေ။ လူက မူးနပမယှေေ.စိတကှတော.ခံခငှစှိတမှှားဖှဈပေါနှမေိသညှ။ ထိုစဉှ ဦးထှနှးထှနှးသညှ အခနှးရှေ့ လာပှီး ” ဟိုဘကခှနှးတှကတေော.ပှဲကှမှးနပှေီ “ဟုပှောသညှ။ ခငမှှတမှှနကှ “အာ ဘာတှလောပှောနတောလဲ” ဟုပှောသညှ။ဦးထှနှးထှနှးလညှး မူးခငှယှောငဆှောငပှှီး ခငမှှတမှှနအှားပှေးဖကတှော.သညှ။ ခငမှှတမှှနကှ ” ဘာလုပှ တာလဲ အောလှိုကမှှာနောှ “ဟုပှောတော့ ဦးထှနှးထှနှးသညှ တံခါးလော့အား ခလှိုကပှှီး ” အောလှေ အောလှိုကလှေ ဘယသှူလာမလဲလို.ဟားဟား  အားလုံးကပှောနှကှပှေီလေ။

နငှ.ကိုဘယသှူမှမကယနှိုငတှော့ဘူး ဟားဟား ဟာဟားဟား ” ဒီတော့မှ ခငမှှတမှှနလှညှး စဉှးစားမိသှားပှီး ” အနကှယှ ရယမှလုပပှါနဲ.နောညှီမကအိမထှောငနှဲ.ပါ မကောငှးပါဘူးလို့ ” ပှောသော အခါ ဦးထှနှးထှနှးက  ” နငကှ အိမထှောငနှဲ.လား ငါက အပှို ထငနှတော,အိမှေ ထာငသှညဆှိုတော.ပိုကောငှးတာပေါ.ဟာ ငါလညှးအိမထှောငသှညပှါပဲ. နင့ယှောကှာှးက နင့ကှို ကောငှးကောငှးမလိုးပေးဘူလား. အကောငှးကှီးရှိသေးတယှ နင့ကှို ငါလိုးပှမယှ နငကှှိုကသှှားစရမယှေ ” ဟု ရိုငှးရိုငှးစိုငှးစိုငှးပှောသညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှးဒီလူကှီး ကှည့ရှတာ တောငှးပနလှညှးအတငှးလုပမှညှ.ပုံပေါသှဖှငှ. ” ဒါဆိုလညှး အနကှယကှှီးဆနဒှကို လိုကရှောပါမယှ ဘယသှူမှမသိပါစနေဲ.”ဟုပှောတော. ” အေးပါဟာ  မသိစရပေါဘူး..မှနမှှနလှုပမှယှ ငါ တောတှောတှငှးနပှေီ “ဟုပှောလသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှးအကှီခှှတမှညလှညှးလုပရှော ဦးထှနှးထှနှးကအတငှးဆောင့ဖှှဲပှီး နို့အားအငမှးမရစုတလှတငမေေ နို.အားစုတပှှီးအောကခှံဘောငှးဘီအား အတငှးခတှလှတေော့သညှ။

ပှီးတော.ခငမှှတမှှနအှားပတလှကနှစပှေေီး အဖုတအှားလကဖှှင့ှ အတငှးနှိုကလှတေော.သညှ။ ” အာ နင့စှောကပှတကှှီးကလညှး အကှီးကှီးပါလား.. ကောငှးတယဟှာ  .ငါကအဲဒါမှိုးတှေ.ခငှနှတော ” ” အနကှယှ ရယှ ဖှေးဖှေး ဖှေးဖှေး ” ” မရတော.ဘူးဟာ..ငါအရမှးလုပခှငှနှပှေီ ငါ.လီးကိုကှည့စှမှး “ဟု ဆိုကာ ပုဆိုးခှှကခှလှိုကလှသညှေ။ ” ဟာ… ” ခငမှှတမှှနှ တောတှောပှဲ အံ့သှသှားသညှ ။ လီးကှီးမှာ ကှီမားလှနှးနပှေီးဒဈကှီးမှာပှဲလနနှသညှေ ။ ဥမှားမှာလဲ တှဲကနှပှေီး အတောကှှီးသညှ။ သူ့ယောကှာှးနှင့တှခှားဆီဖှဈနသေော လီးကှီးအားတှေ.လိုကရှခှငှးပငှ ။ တောငနှတော ဓာတမှီးလုံးလောကရှှိသညှ။ ” အနကှယှ ဒါ ဒါ ကှီးနဲ့ဖှဈပါ.မလား….ကှှနမှဟာလေးပှဲကှဲသှားအုံးမယှ “ဟုကှောကလှန့တှကှားပှောနသညှေ။ ပါးစပကှသာ ပှောနရသညှေ ခငမှှတမှှနစှိတထှဲတှငတှော့အရမှးကှီးကှနပနှသညှေေ။ ဒီလောကကှှီးတဲ့လီးကှီးနဲ့အလိုးခံခငှလှှနှး၍ အရညမှှားပငရှှဲနတေော့သညှ။

” အာ နငကှလညှးဘာမှမဖှဈပါဘူး နငမှခံဘူးတာကနှတောပဲ နင့ယှောကကှှားလီးနဲ.ဘယသှူကကှီးလညှး” ” အနကှယကှ ကှီးတာပေါ့  ဒီလောကကှှီးတာ အခှထေဲမှာပဲမှငဘှူးတာ ” ” ခံကှညှ.လေ နငကှှိုကသှှားစရမယှေ ဟဲဟဲ.နငကှ အိမထှောငသှညဆှိုတော.စုပဖှူးမှာပေါ. ကဲ  ငါ့ကို     စုပပှေးစမှး  ….” ” အာ အနကှယှ ကလညှး…” ” အနကှယကှလညှး မလုပနှဲ.စုပပှေးဆိုပှီး “သူလီးကှီးအား ခငမှှတမှှနပှါးစပနှား တေ့ပေးတော့သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး စုပခှငှစှိတမှှားဖှဈပေါလှာကာ လီးကှီးအား ငုံစုပလှတေော.သညှ။ ” အား အား ကောငှးလိုကတှာခငမှှတမှှနရှာ စုပှ စုပှ ဒဈကိုလညှးလကှပှေး ဥကိုပါ အား အား ” ပှှတှ ှပှှတှ ပှှတှ အားရှီး အား အားပှှတှ အားရှီး ပှှတှ ပှှတှ ခငမှှတမှှနလှညှး စုပနှရငှေး အနကှယကှှီးအောသှံကှောင့ှ စိတပှါလာကာ ဥတှပေါစုပပှေးနတေော့သညှ။ ” အား အား အား ကောငှးတယှ ခငမှှတမှှနရှာ နငှ လီးစုပတှောတှောကှှှမှးတာပဲ စုပှ စုပှ.. အောကကှိုဆငှး ဟုတပှှီ အား အား  ” ခငမှှတမှှနလှညှး။

လီးစုပရှငှး ခံခငှစှိတမှှားဖှဈပေါလှာကာ မရှကတှော့ပဲ ဦးထှနှးထှနှးဖငပှေါကကှိုပါ လှာနှင့ရှကပှေးနမေိသညှ။ ” အား အား သပေါပှီ ခငမှှတမှှနလှေးရယှ အာ း အား လီးကိုပဲ စုပပှါတော. အားရှီး  အား ” ပှှတှ  ပှှတှ အား အား ဦးထှနှးထှနှးသညှ ခငမှှတမှှနလှီးစုပကှှှမှးကငှမှှုကှောငှ. မထိနှးနိုငတှော့ပဲ သုတရှညမှှားခငမှှတမှှနှ ပါးစပထှဲသို့ ပနှးထုတလှိုကလှတေော.သညှ။ ” အား အား အား ပှီးပှီ  အား ” ဦးထှနှးထှနှးပှီးတော့မညကှို သိ၍ ခငမှှတမှှနလှီးကို ပါးစပထှဲမှ အမှနခှှှတသှောလှညှး ဦးထှနှးထှနှးမှာ ခငမှှတမှှနခှေါငှးကို အတငှးဖိကပထှားသောကှောငှးရုနှး၍မရပေ။ဦးထှနှးထှနှးသညှ သုတရှညမှှား တဈစကမှကနှှ ခငမှှတမှှနပှါးစပထှညှး ပနှးထည့ပှှီး ခေါငှးအားလှတပှေးလိုကပှှီး ခငမှှတမှှနအှားကှည့ကှာ သူ့လရညမှှားအား မှိုခခှိုငှးနသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှး အစက နံ၍ ထှေးထုပမှညှ စဉှးစားထားသောလှညှး ဦးထှနှးထှနှး လီးကှီးအားမှငကှာ ဖီးတကလှာပှီးအားလုံး မှိုခလှိုကလှသညှေ။မှိုခတှော့လညှးအရသာတဈမှိုးကောငှးနပှနသှညှေ။

ဦးထှနှးထှနှးကတော့ သူ့အရညမှှားကို မှိုခနှသေော ခငမှှတမှှနအှားကှည့ကှာ ကှနပနှတေေော့သညှ။ “ကောငှးလိုကတှာ ခငမှှတမှှနရှာ  နငတှောတှောစှုပတှတတှာပဲ, ” ” အာ..အနကှယှ ကလဲ…” ” အနကှယှ ကလဲ လုပမှနနေဲ့ပှနတှောငလှာအောငလှုပပှေးအုံး .. နငှ.ကို အပီလိုးတော.မယှ ” ခငမှှတမှှနလှညှးထိုငရှာမှထကာ ဦးထှနှးထှနှးလီးကှီးအား လကဖှှင့ကှိုငကှာ ရှေ့တိုးနောကဆှုတလှုပပှှီးကှငှးတိုကပှေးနတေော့သညှ။ ” အနကှယ့လှီးက တောတှောကှှီးတာပဲနောှ ဆေးထိုးထားတာလား ” ” အေး ပေါ့ဟ နငမှကှိုကဘှူးလား ငါ.လီးကို ” ” မသိဘူး  …” ” မသိလို.ပဲ လရညတှောငမှှိုပှီးနပှေီ ဟားဟား  ဟားဟား ” ခငမှှတမှှနလှညှးလကထှဲတှငမှာတောငလှာသော လီးကှီးအားကှညှ.ကာ့လိုးခံခငှစှိတမှှားဖှဈပေါှ အလိုးခံခငှစှိတမှှားဖှဈပေါလှာကာ လီးကှီးအား ငုံစုပလှိုကပှါတော့သညိ။ ” အား အား ပှှတှ ပှှတှ အား အား ” ဦးထှနှးထှနှးသညှ ခငမှှတမှှနှ စုပပှေးမူကှောင့ှ ခံစားလို့ ကောငှးနသေောလှညှး ဒီတခါတော့အဖုတအှား အပှီအပှငလှိုးခငှသှောကှောင့ှ” ။

တောပှှီ  တောပှှီ  နင့ကှို ငါလိုးတော့မယှ ပကလှကလှှနပှေး အဖုတကှိုဖှဲပေးထား ” ” အနကှယှ ဖှေးဖှေးနောှ အရမှးကှီးတော့ နာမှာစိုးလို.”ဟုပှောကာ ဦးထှနှးထှနှးလီးကှီးအားကိုငကှာ အဖုတဝှတှငတှေ့ပေးလိုကသှညှ။ ဦးထှနှးထှနှးလညှး လီးကှီးကို ခငမှှတမှှနအှဖုတထှဲသို.ဖှေးဖှေးခှငှးထိုးသှငှး နလသညှေေ။ ” အား နာတယှ အနကှယှ အား အား ဖှေးဖှေး ” ” နငကှလညှး ဒဈပဲဝငသှေးတယဟှ နငအှဖုတကှလဲ အိမထှောငသှညသှာပှောတယကှပှနှတောပဲ ကောငှးလိုကတှာခငမှှတမှှနရှာ နင့ယှောကှာှးမလိုးဘူလား နင့ကှို ” ” လိုးပါတယှ အား အား အား သပေါပှီ ” ခငမှှတမှှနလှညှး စကားသာပှောနရသညှေ အဆမတနှ ကှီးမားသော လီးပှီးထိုးသှငှးမှုကှောင့ှ နာကငှှ နလသညှေေ။လီးကှီးတဝကလှညှး ဝငသှှားရော ဦးထှနှးထှနှးသညှ စိတမှထိနှးနိုငတှော့ပဲ အသားကုနဆှောင့လှိုးလိုကရှာ ” ဗှဈ  ဗှဈ ဒုတှ အား အား အားသပေါပှီ ရှငှ အား အားပှဲပါပှီ ” လီးကှီးမှာ အဆုံးဝငသှှားပှီး အဖုတအှောကပှိုငှးမှာ နဲနဲကှဲသှားလတေော့သညှ။

” အား အနကှယှ အား ကှဲ..ကှဲသှားပှီလားမသိဘူး အရမှးစပနှတယှေ ” ခငမှှတမှှနပှှောသောလှညှး ဦးထှနှးထှနှးအဆောင့မှရပပှဲ အသားကုနဆှောင့လှိုးနတေော.သညှ။ ” ပှှတှ ဖှတှ စှပှ စှပှ စှပှ ှပှှတှ ပှှတှ ဖှတှ ှပှ ဖှတှ စှပှ အား အား အား ” လီးမှာလညှး အဝငအှထှကမှှနလှာပှီး  ဦးထှနှးထှနှးဆောင့ခှကှမှှားကလညှးပှငှးထနအှားပါသောကှောင့ှ ခငမှှတမှှနမှှာ နာတာပှောကလှာပှီး ခံစားမှုမှား ကောငှးလာတော့သညှ။ “အား အား ကောငှးလာပှီ အနကှယှ အား အား  အား လား သပေါပှီ ” ဦးထှနှးထှနှးလညှး ခငမှှတမှှနကှ ကောငှးလာပှီပှောတော့ စိတပှါလာပှီး အသားကုနပှငှ ဆောင့လှိုးနပေါသညှ။ ” ပှှတှ . ဒုတှ အငှ. အား အား ပှှတှ စှပှ စှပှ ဖတှ ဖတှ အား အား” အခကှှ၄၀ခန့ဆှောင့လှိုးပှီးသောအခါ ဦးထှနှးထှနှးသညှ မောလာသဖှင့ှ လီးကှီးအားခှှတလှိုကရှာ ခငမှှတမှှနကှ ” အာ အနကှယှ ကလညှး ဘာလို.ခှှတလှိုကတှာလညှး ဒီမှာကောငှးနပှေီကို,” ” ငါမောလို့ဟ နငအှပေါကှ တကဆှောင့ှ ပေး ”။

ဦးထှနှးထှနှးလညှး ခဏခှှတတှာကို မနနေိုငသှော ခငမှှတမှှနှဧ၊ှ ကာမစိတထှကှှမှုကို သတိထားမိပှီး နောကလှညှး အမှဲလိုးရတော့မညမှှနှး သိ၍ ကှနပနှတေေော့သညှ ။ ဦးထှနှးထှနှးလညှး ခငမှှတမှှနအှပေါမှှဆငှးပှီး အောကတှှငထှိုငကှာသူလီးကှီးအားထောငပှေးလိုကသှညှ။ခငမှှတမှှနကှလညှးအလိုကသှင့ပှငှ လီးကှီးအားကိုငကှာအဖုတသှှငှးသို့ထည့လှိုကလှတေော.သညှ။ ” အား ရှီး ကှှတှ ကှှတှ အား .အဖုတထှဲမှာပှည့ှ ကှပနှတောပဲ ကောငှးလိုကတှာအနကှယရှာ” ဟုပှောပှီးလီးကှီးအား သဘောကနှလသညှေေ။ ” အငှး ဆောင့ှ ဆောင့ှ မှနှ မှနဆှောင့ှ ရီ ေ၀ အား အား အား ” ” ပှှတှ စှတှ ဖှတှ ဖတှ ဖတှ ဖတှ အငှ.အား ….အား  အားလား ပှှတှ ပှှတှ ” ခငမှှတမှှနလှညှး စိတထှပှီး အသားကုနဆှောင့ပှေးနပေါသညှ။အဖုတကှှီးမှာလဲ ကှီးမားသော လီးကှီးကှောင့ှ အတောပှငကှယှနှတေော့ပါသညှ။ ဦးထှနှးထှနှးသညှ ခှောမောလှပသော ကောငမှလေးတယောကအှား စိတရှှိလကရှှိလိုးနရသဖှငှေ့ ကှနပကှော ပှီးခငှသှလိုဖှဈလာ၍ အောကကှနေ ပှနဆှောင့ပှေးနေ ပါတော့သညှ။

” အား အားပှီးတော့မယှ ဆောင့ှ ဆောင့ဆှောင့ှ ခငမှှတမှှနှ. အား အား ” ခငမှှတမှှနလှညှး ဆောင့ပှေးနရငှေးနှင့ှ လကတှဖကကှ ဦးထှနှးထှနှးဥအားကိုငပှေးလိုကရှာ ဦးထှနှးထှနှးမှာ အရမှးကောငှးသှားပှီး သုတရှညမှှား ခငမှှတမှှနှ အဖုတထှညှးပနှးထည့လှိုကလှတေော့သညှ ။ ” အား အား အီး အီး အား အား အားပှီး ပှီး အား ” ဦးထှနှးထှနှးလညှးခငမှှတမှှနအှဖုတထှဲအရညမှှားပနှးထည့ပှှီးနောကှ လီးကှီးအားအဖုတမှှခှှတလှိုကရှာသုတရှညမှှား ဝေါကနဲ စီးကလှာတော့သညှ။ “အနကှယ့ှ အရညတှှကေ အမှားကှီးပဲနောှ… ” ” အငှးပေါ.ဟ နင့စှောကပှတကှ လုပလှို့ကောငှးလိုကှ တာဟာ, ငါတော့ နငကှိုကှိုကသှှားပှီ ပေးတာလညှးအရမှးကောငှးတယှ..” ” ညီမလညှး အနကှယကှှီးကို သဘောကပှါတယှ ဒါပမယှေ့ အခုလို ဖှဈသှားတာကိုတော့ ဘယသှူ့မှ မပှောပါနဲ.နောှ ” ” အေးပါ စိတခှပှါ မပှောပါဘူး ဒါပမယှေ့ ငါ့ကိုတော့ ၁ပတှ ၁ခါပေးလိုးနောှ  အဲ့ဒါဆို မပှောဘူး ” ” အနကှယကှကလညှး ၁ပတှ ၁ခါ မမှားဘူးလား ” ။

” မမှားပါဘူးဟ ငါက နင့ဖှငကှှီးပှုတသှှားအောငှ လိုးပေးခငှတှာ ” ” အာ အနကှယှ ကလညှး…” ” ကဲ ပှနစှကှစို့…” ” ဟာ တောငလှာပှနပှှီလား  ” ” အေးဟုတတှယှ မရတော့ဘူး “ဆိုပှီး ဦးထှနှးထှနှးသညှ ခငမှှတမှှနအှား လိုးပှနတှော့သညှ။ ထိုညက ဦးထှနှးထှနှးသညှ ခငမှှတမှှနအှား ပုံစံပေါငှးစုံဖှင့ှ လိုးပေးကာ ၅ခှီအထိ လိုးလိုကလှသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှး မှော့မှော့ပဲကနှကှာ မနကမှိုးလငှးခါနီးမှ အိပပှှောသှှားတော့သညှ။မနကကှတှော့ဦးထှနှးထှနှးမှာ အစောကှီးနိုးနပှေီး ဧညခှနှး၌ ထိုငနှစဉှေ သီဟ ရောကလှာပှီး” အနကှယှ ok လား ညက “ဟု ပှုံးဖှီးဖှီး ဖှင့မှေးရာ ” ပှတောပေါ.ညီလေးရာ …ဘယလှိုပှောရမလဲ ဟားဟား ” ” ဟုတလှား အနကှယကှ ကံကောငှးတယဗှှာ အဲဒီ ဆောကှှီးက မိုကတှယှ ” ” အေးကှ တကယှ လိုးလို့ကောငှးတယှ သူ့ယောကှာှး မလိုးဘူးလားမသိဘူးဟ ” ” ဟုတလှား အနကှယရှ ကှှနတှော့ကှိုလညှး လုပရှအောငကှူညီပါအုံး ” ” လှယတှော့မလှယဘှူးဟ ဒါပမယှေ့ စိတတှော့တောတှောှ ကှီးတယဟှ။

အစဉပှှရငပှှေော မယလှေ…” ” အငှး ကူညီပါအနကှယရှာ ကှှနတှောလှညှး အဲဒီဆောကှှီးကို လိုးခငှနှပှေီဗှ ” ” အေးပါ ဟ ရရငကှူညီပါ့မယှ …. အခုတော့ငါ ဝအောငလှိုးအုံးမယှ ” ” အာ အနကှယကှ လူလညကှှီးပဲ ” ” ဟားဟား ဟားဟား ” ထိုစဉှ ခငမှှတမှှနလှညှး ကှတကှဖှင့ှ အပှငထှှကလှာသဖှင့ှ စကားစပှတသှှားကှပှီး ခငမှှတမှှနကှ ပှနအှုံးမယှ ခငမှှတမှှနကှ ” ပှနအှုံးမယှ အနကှယနှဲ.မောငလှေး “ဟု ပှောတော့ သီဟက ” ဟုတကှဲ့ အဈမ အဆငပှှလေား ” ဟု အဓိပပှါယှ ပါပါပှောလိုကတှော့ ခငမှှတမှှနလှညှး ရှကသှှားပှီး ” အငှး ပှပေါတယှ “ဟု ပှောတော့ ဦးထှနှးထှနှး က ” ရှကမှနနေဲ.့အားလုံးပှောပှီးသှားပှီ ” ” အာ အနကှယကှလညှး ဘာတှလှေောကပှှောနလေဲမသိဘူး ” ဟုပှောလသညှေ။ သီဟက ” အဈမ ကလညှး ရပါတယှ ဒါမှိုးက ဖှဈတတပှါတယဗှှ နားလညပှါတယှ “ဟုပှောတော့မှ ခငမှှတမှှနလှညှး အဆငပှှသှေားပှီး ” ကှေးဇူးပါ ငါ့မောငရှယှ “ဟုပှောသဖှငှ. သီဟက”  ကှေးဇူးက ဒီအတိုငှး ဘယရှမလဲ အဈမ ရ ” ” ပှောလေ ငါ.မောငကှိုဘာဝယကှှှေးရမလဲ  “…..” တကယလှားအဈမ ”။

ခငမှှတမှှနှ စကားမှားသှားမှနှး သိသှားလသညှေ။ကိုယကှ မုန့ဝှယကှှှေးမညဟှု ပှောတာကို သီဟက လိုရာ ဆှဲ တှေးနတေော့သညှ။ ဦးထှနှးထှနှးကလညှး ” ကှှေးလိုကပှါဟာ ကလေးကို ဟားဟား ဟားဟား ” သီဟကလညှး”  မမတကယကှှှေးမှာလား “ဟုပှောတော့ ခငမှှတမှှနလှညှး ” မသိဘူး “ဟုပှောလိုကလှသညှေ။ ” လုပပှါအဈမရယှ ခဏလေးပါပဲ ” ဟုပှောကာ ခငမှှတမှှနနှားတိုးလာလသညှေ။ ခငမှှတမှှနကှ” မရပါဘူး “ဟုပှောတော. ဦးထှနှးထှနှး က”  ခဏလေးပဲဟာ ကူညီလိုကစှမှးပါ သှားသှား ငါ.အခနှးထဲသှား “ဟု သီဟအား မကှစှိမှိတပှှကာ အတငှးတှနှးလှတနှတေော့သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး မှားပှီဟု စိတထှဲတှေးမိသောလှညှး မလိုကလှှောပှနလှငှလှညှး မလိုကလှှောပှနလှငှလှညှး လှောကပှှောနမညစှေိုး၍ သီဟခေါဆှောငရှာနောကသှို့ပါလာခဲ့လတေော့သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး ၁ရကအှတှငှး သူစီမှး ယောငှကှှားနှဈယောကှဧ။ှ အလိုးခံရမှုကို စဉှးစားရငှး မိမိခငပှှနှးအပေါှ သဈစာမဲ့သလိုမှားဖှဈနပှေီလားဟု တှေးမိသောလှညှးသီဟဧ။ှ ကိုငတှှယမှှုကှောင့ကှာမစိတမှှားပှနလှညထှကှှလာပါတော့သညှ။

သီဟလညှး ခငမှှတမှှနှ စိတမှပှောငှးခငှ နို.ကှီးမှားအား ပှတသှတနှပှေီးလကတှဖကကှ ခငမှှတမှှနအှဖုတကှှီအား ကလိနပေါတော့သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး ကာမစိတမှှား ထကှှလာကာ သီဟဧ။လှီးအား ဖမှးကိုငလှိုကသှောအခါ သီဟလညှး အလိုကတှသိပငှ ဘောငှးဘီအားခှှတပှေးလိုကကှာ ခငမှှတမှှနခှေါငှးအား ဖိခကှာ မကှနှှာအား သူလီးနားတေ့ပေးလိုကလှသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှး သီဟဧ။လှီးကှီးမကှနှှာနားသို့ ရောကသှညနှှင့ှ ဘာမှပှောမနတေော့ပဲ လီးကှီးအားငုံစုပှ လိုကပှါတော့သညှ။ သီဟလီးမှာ ဦးထှနှးထှနှး လီးလောကှ မကှီးသောလှညှး အရှညမှှာ ရလကမှ ကှောသှဖှင့ခှငမှှတမှှနတှယောကှ ရငတှုနနှသလေို အလိုးလဲခံကှည့ခှငှနှပေါသညှ။ ဟငှး ဟငှး ပှှတှ ပှှတှ ပှှတှ အငှး ပှှတှ ပှှတှ ခငမှှတမှှနလှညှးလီးကှီးကို အရသာခံစုပနှပေါသညှ။ သီဟကတော့ မကှစှိ မှိတကှာ ဇိမခှံနပေါသညှ။ထို့နောကှ ခငမှှတမှှနလှညှး စောဖှုတရှညမှှားရှဲလာပှီး မနနေိုငတှော့ပဲ လီးစုပခှှငှးကိုရပကှာ ” ကဲ မောငလှေး  ဘယလှိုလုပရှမလဲ ”  သီဟက ” အဈမကုနှးပေးမှစောတဖှုတကှ ပှူးပှီးလိုးရတာ ပိုအားရမှာ….” ခငမှှတမှှနလှညှး ကှမှးပှငပှေါှ လေးဘကထှောကှ ကုနှးပေးလိုကသှညှ။

သီဟလညှး ခငမှှတမှှနှ့ အနောကမှှခှ၍ စောကခှေါငှးဝတှငလှီးကှီးကိုတေ့ကာ ဖှညှးဖှညှ ခငှှးသှငှးထည့လှိုကပှါသညှ။ ခငမှှတမှှနှ လညှးလီးကှီးဝငလှာပှီဖှဈ၍ အရသာတှေ့ကာ မကှတှောငစှငှးခံနပေါသညှ။ ” ဟငှး ဟငှး အငှ. ..အငှ. အ ဗှတှ ဗှတှ စှတှ အင့အှင့ှ အဟငှ အ အ ” ” အ အ အမလေး မောငလှေးရယှ အင့အှင့ှ  သပေါပှီ အားအင့အှင့ှ ” ခငမှှတမှှနမှှာ လီးကှီးမှာ ရှညလှှနှးသဖှင့ှ နာလညှးနာ ခံစားရငှး ဖငကှှီးကို ထောငကှာ အလိုးခံနပေါသညှ။ ” ဟငှ.ဟငှ.  ဗှတဗှှတှ ဘှတှ ဘှတှ အ အအငှ ဟငှ .ဟငှ ” သီဟလညှး ခငမှှတမှှနအှား အခကှှ၃၀ခန့ှ ဖငထှောငလှိုးပှီး ညောငှးလာသဖှငှ. ” ကဲ အဈမ ပုံစံပှောငှးရအောငနှောှ ” ဟုဆိုကာသူ.လီးကှီးကို ခငမှှတမှှနစှောကဖှုတထှဲမှ ဆှဲထုတလှိုကသှညှ။ ” အဈမ အပေါကှ တကဆှောင့ပှေးလေ လာ ” ခငမှှတမှှနလှညှး သီဟလီးကှီးပေါသှို့ထိုငခှရှငှး “ဟင့ှ ဟင့ှ အ အ အငှးအားဗှှတှ ဗှှတှ ဘှတှ ဘှတှ ဟငှ အင့ှ အ အ အို အားလား ” ဆကကှာ ဆကကှာ ညှောင့နှရငှေး ” ဖှှတှ ဖှှတဘှှတှ ဘှကှ ဖှတှ ဖှတှ အိုး မောငလှေးရာ ” ” အင့ှ အင့ှ ဟင့ှ ဟင့ှ အအ ဟငှး ”။

“….မမပှီးသှားပှီ မောငလှေးရော “ဟုပှောလိုကရှာ သီဟလညှး ပှီးခါနီးပှီ ဖှဈ၍ ဘာမှမပှောတော့ပဲ ခငမှှတမှှနအှား ကိုယပှေါမှှလှဲခကှာ မကှနှှာပေါတှကခှှကာ ခငမှှတမှှနှဧ၊ှ ပါးစပကှို တကလှိုးနပေါတော့သညှ။ ” ပလှတှ ပလှတှ ပှှတှ အု အု အငှး အု အု ပလှတှ ပှှှတှ စှပစှှပှ အုအု ” အခကှှ ၂၀ခန့ခှငမှှတမှှနပှါးစပထှဲ လိုးပှီးသောအခါ သီဟလညှး လရညမှှားပနှးထုတလှိုကပှါသညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး မထှေးထုပပှဲ မှိုခလှိုကပှါတော့သညှ။ သီဟ က ကောငှးလိုကတှာခငမှှတမှှနရှာ ကောငှးလိုကတှာ ထိုစဉှဦးထှနှးထှနှးဝငလှာပှီး ဟားဟား တောတှောကှောငှးနကှတယပှေေါ.ဟုပှောလသညှေ။ ငီဟက ဟုတတှယှ အနကှယှ ဟု  ပှော ကာ သူလီးကှီးအားရသှေားဆေးလသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှးသနှ ရှငှးရေးလုပကှာ အိမသှို.taxi ငှါးပှီးပှနခှဲ.လသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှး အိမရှောကသှညနှှင့ှ အခနှးတှငှးပှေးဝငကှာ ကုတငပှေါလှှဲခပှှီး အနားယူနသညှေ။ ခငမှှတမှှနအှဖုတမှှာလညှးလီးကှီး၂ခှောငှးနှင့ှ အလိုးခံထားရသဖှင့ှ ကှိနှးပှီးစပနှတေော့သညှ။

ခငမှှတမှှနလှညှး မနေ့ကအဖှဈအပကှကှို တှေးရငှး ကိုယ့ကှို ကိုယှ အံသှမိနသညှေ။မထငမှှတပှဲ သူစိမှး ၂ယောကှဧ။အှလိုးခံလိုကရှသည့အှပှငှ သူတို့ဧ။ှ အရညမှှားကိုပငမှှိုခခှဲ့လသညှေ။ မိမိယောကကှှာှးကိုပငှ မလုပပှေးဘူးသော အရာကို သူစိမှးမှားအား လုပပှေးမိလသညှေ။ ဘာကှောင့လှဲစဉှးစားတိုငှး အဖှမရပေေ။ ဒါပမယှေ့ ထူးခှားသညှ က သူတို့ဧ။ှ လီးကှီးမှားပငဖှှဈလသညှေ။ မိမိယောကှာှးထကှ ပိုမို ကှီးမားပှီးသုတထှှကအှားလညှး အလှနကှောငှးကသှညှ။ မိမိအမှိုးသားနှင့ှ မရခဲ့သော ကာမအရသာမှားလညှး ရရှိခဲ့သညှ။ စိတကှှနပမှှေုမှာလညှး အပှည့ဖှှဈသညှ။ စဉှးစားမိသညကှ သူသညှ လီးကှီး ကှီးမှားကို စှဲလမှးသှားတာပဲဖှဈသညှ။ဒီလီးကှီးမှိုးနှင့တှောငှ အရသာ ထူးခှားနလှှငှေ နိငငှံခှားလူမှိူးမှားဧ။ှ လီးကှီးမှားနှင့ဆှိုလငှှ မညမှှှအရသာ ရှိမညဆှိုတာကို တှေးတောရငှး အဖုတထှဲမှယားယံ လာပါသညှ။

ခငမှှတမှှနှ တဈယောကတှော့ဆားငနရှေ သောကမှိသလို ပဲ ငတမှပှဖှဈနပေေါတော့သညှ။ယောကှားနဲ့မရခဲ့သော ကာမညှးစိမမှှားလညှးသူတို.နှင့တှှေ့မှပဲ ရခဲ့လသညှေ။သူတို.နှင့တှောငှ ဒီလောကအှရသာ ကောငှးလှှငှ ရုပရှှငထှဲမှနိုငငှံခှားသား မှား ခငမှှတမှှနလှညှးစဉှးစားနရငှေးနှင့ှ ကာမစိတမှှား ထကှှလာပါသညှ။ ထိုစဉှ အိမရှှေ့မှ တံခါးဖှငသှံကှား၍ ကှည့လှိုကရှာ ခငမှှတမှှနှ ယောကှာှးကှောကှှောှ ပှနလှာခှငှးဖှဈသညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး ” မောငပှှနလှာပှီလား ” ဟုပှောပှီး ကှောကှှောအှား ဆီးကှို လသညှေ။ ” အငှး ဟုတတှယှ ခရီးသှား စရာရှိလို့ ခဏပှနလှာတာမိနှးမရော ရောကနှတောကှာပှီလား …” ” ကှာပှီ မနကထှဲကပှနရှောကတှာ …ခရီးက ကှာမှာလား ” ” မကှာပါဘူး ၁ပတလှောကထှဲပါ….” ”  ခငမှှတမှှနှ ၁ယောကတှညှးပငှှးနတေော့မှာပဲ ” ” ခဏလေးပါပဲ  မိနှးမရာ..” ”  အငှးပါ ရပါတယှ ” ” ကဲ ခရီးမသှားခငလှေး  ဟဲ ဟဲ”   ဟုပှောကာ ခငမှှတမှှနှ အကှှီအား ခှှတှ လသညှေ။

ခငမှှတမှှနလှညှးအလိုကသှင့ပှငှ ခှှတပှေးကာ ကှောကှှောပှုဆိုးကို ခှှတခှလှိုကလှသညှေ။ကှောကှှောှဧ။လှီးမှာ ဦးထှနှးထှနှးလီးနှင့ှ အကှာကှီး ကှာနသညှေ။သို့သောလှညှး ယောကှှားကှနပစှရနှေေ လီးအား ငုံစုပပှေးလိုကသှညှ။ ” အိုး ကောငှးလိုကတှာ ခငမှှတမှှနရှယှ ” ခငမှှတမှှနလှညှး ဒဈကိုငုံထားရငှး ထိပဝှကို လှာနဲ့ထိုးပေးနသညှေ။ကှောကှှောလှညှး မိနှးမဖှဈသူ လီးစုပပှေးတာကို ခံစားရငှး အရသာခံနသညှေ။ကှောကှှောလှညှး ခငမှှတမှှနစှောဖှုတကှို ပှတပှေးနရငှေး ကလိနလသညှေေ။ ခငမှှတမှှနစှောကဖှုတမှှာ အရညမှှားရှဲနတေော့ ကှောကှှောကှ မိနှးမစိတပှါနပှေီလားဟု မေးတော့ ခငမှှတမှှနှ က အငှး ဟုပှောလသညှေ။ဒါဆိုလုပရှအောငှ ဆိုပှီး ခငမှှတမှှနကှို ကုတငပှေါပှှေ့တငပှှီး ခှထေောကကှို ရငဘှတပှေါတှငကှာ လီးကိုကိုငပှှီး ဒဈကို ဖိပှီးထည့လှိုကလှသညှေ။စောကဖှုတကှ အရညထှှကနှတေော့ လှောကနဲ ဝငသှှားသညှ။ကှောကှှောလှညှး စိတထှဲမှာခငမှှတမှှနကှိုလိုးရတာ ခှောငနှသလေိုခံစားရသညှ။

” မိနှးမ. အဖုတကှခှောငနှသလေိုပဲ ” ခငမှှတမှှနလှညှး ပှာပှာသလဲပငှ “မဟုတပှါဘူး မောငထှငလှို့ပါကှာ” ဟု လှောကပှှောနသညှေ။ စိတထှဲတှငတှော့ ခှောငနှမှောပေါ့ လီးအကှီးကှီးနဲ့လိုးထားတာ ဟုပှောနေ မိသညှ။ ကှောကှှောလှညှး မရိပမှိပဲ လီးကို အပှငမှထုတပှဲ ဖှေးဖှေးခငှှး အဆုံးထိရောကအှောငှ လိုးပေးနသညှေ။ ” မောငရှယှ ကောငှးလိုကတှာ အား အား ” ” အင့ှ အင့ှ ဖတှ ဖတှ ဖတအှင.အငှ.အားဖတဖှတှ ” ကှောကှှှောလညှး ပုခံးနှဈဘကကှို ခပတှငှးတငှးကုနှးဆှဲကာ အားပှငှးပှငှးနှင့ဆှောင့လှိုး လတေော့သညှ။ ဆောင့ခှကှမှှားက မှနလှာလသညှေ။ ဘှပှ ဘှပှ အား အား ဖတှ ဖတှ ပှှတှ အားအီး အခကှှ၃၀ခန့ှ ကှာတော့ ကှောကှှောလှညှး စိတမှထိနှးနိုငတှော့ပဲအပှီးသတှ ဆောင့ှ.လိုးပေးလိုကှ လတေော့သညှ။ခငမှှတမှှနှ အဖုတထှဲသို့ သုတရှညမှှား ပနှးထုတလှိုကလှတေော့သညှ။ ကှောကှှောလှညှးရီ ခငမှှတမှှနအှဖုတထှဲသို.အရညမှှားပနှးထုတပှှီးနောကှ ကိုယပှေါမှှဆငှးကာ ရအှမနှခှေှိုးပှီးခရီးသှားဖို. ှပှငှ ဆငပှါတော.သညှ။

ခငမှှတမှှနကှတော.မပှီးသေး၍စိတပှကှကှာ အိပပှှောသှှားပါတော.သညှ။ ……. ၂ရကလှောကကှှာတော. ဦးထှနှးထှနှး စိတထှဲမရိုးမရှဖှဈလာပှနလှပှေီ။ လီးကလညှးအစာ တောငှးနသေူ ပမာ တောငမှတနှေဧ။ှ ခငမှှတမှှနဆှီဖုနှးဆကခှေါလှိုကလှို.မလာလငှှ ခကပှအေုံးမညှ။ ဒီတဈခါ လိုးလို.ရရငတှော.နောကအှမှဲလိုးရအောငှ အကှပကှိုငဖှို.စဉှးစားနတေုနှး သူငယခှငှှး  ှဖှဈသူ ၃ရလမှး မှ ကုလားဇောထှကှ အားသတိရသှားသညှ။ ဒီကောငကှ အဲဒီကိဈစတှမှော ကှှမှးကငှသှညှ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှးအခှိနဆှှဲမနတေော.ပဲဇောထှကှ ဆီသို. ထှကခှဲ.လသညှေ။ အဆငသှင့ှ ပဲဇောထှကကှို သူအိမှ၌တှေ.ရဧ။ှ “ဟေ.ကောငှ ထှနှးထှနှးမတှေ.ရတာကှာပှီ ဘယပှှောကနှလေဲဟု ဇောထှကကှ ပှောလသညှေ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှးအေးကှ အကူအ ညီတောငှးစရာရှိလို.ကှ ပှောပါအုံးဟ ဘာလဲလို. ဦးထှနှးထှနှး လညှး သူနှငှ. ခငမှှတမှှနှ အကှောငှး သီဟနှငှ.ှဖှဈသမှှ အားလုံးကို ပှော ပှ ကာနောကှ အမှဲခလှို.ရရနှ အကှံတောငှးလသညှေ။

ဇောထှကလှညှး အဲဒါက အေးဆေး ပါ အဓိက က ဆောလှေး ကမိုကလှား မိုကတှာပေါ.ဟ လိုးလို.အရမှးကောငှးတယှ ဟုတပှှီဒါဆို ငါကူညီမယှ ငါ.သူငယခှငှှး ၁ယောကဆှီမှာ ှပှဒါး နဲ.လုပထှားတဲ.အခနှးရှိတယှ ။ သူ က အပှငကှဇပဲမှငရှတယှ အထဲက အပှပ အပှငကှို မမှငရှဘူး, မငှးတို.အေးဆေးလုပကှှ ငါက အပှငကှ videoရိုကပှေးမယှ။ videoရရငှ အိုကပှေီပေါ. အကှပကှိုငလှို.ရပှီပေါ. အိုကသေူငယခှငှှးရာ ကှေးဇူးပါပဲ နိုးနိုး ကှေးဇူး အလကားမတငနှဲ. ငါတို.ကိုလညှးဝစေုပေးရမှာ အေးပါကှာ အေးပါ ရပါတယဟှ. ဒါဆိုမငှး အခနှးအသင့ပှှငထှား ငါခေါပှှီးလာခဲမယဟှုပှောကာ ထှကသှှားလတေော.သညှ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှးခငမှှတမှှနဆှီဖုနှးဆကကှာတှေ.ကှမယဟှုပှောတော. ခငမှှတမှှနကှမသှားတော.ဘူးဟုပှောနသဖှငှေ. ဒီတဈခါနောကဆှုံးပါဟု အတငှးပှောတော.မှ ခငမှှတမှှနလှညှးလိုကလှာတော.လသညှေ။

ဦးထှနှးထှနှး လညှးခငမှှတမှှနအှား ဇောထှကအှခနှးသို.ခေါလှာပှီး အခနှးထဲသို.ရောကသှညနှှငှ. ခငမှှတမှှနကှို ဖကရှငှး နှုနှုနှုတခှ မှးကို စုပနှမှးကာ လကကှလညှး ခငမှှတမှှနှဧ၊ှ ကားစှငှ. သော ဖငကှှီး ကို နယရှငှး ဖငကှှား စအို ဝကို ကလိပေးလိုကသှညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး စောကပှတကှို လီးကှီးလာထောကကှာ ဖငဝှကိုလညှး ကလိခံနရတော မို.ဖီးတကကှာ ဖငကှို ကော.လိုကှ ကောကလှိုကနှှငှ.ခါရမှးနပေါသညှ။ မှနခှနှးအပှငကှ Video ရိုကနှသေူ ဇောထှကကှ လညှး ခငမှှတမှှနနှှငှ. ဦးထှနှးထှနှးဘယလှို လိုးကှမညဆှိုတာ စောငှ.နရငှေးပှီးရငတှော.အဲဒီဆောလှေးကို ရအောငလှိုးရမညဟှု တှေးကာ ခငမှှတမှှနအှားလိုးခငှသှူမှားနပေါသညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး လီးကှီးကိုကိုငကှာဂှငှးတိုကပှေးနရငှေး အရမှးကှီးလှနှးတာမို. လနှ.နလသညှေေ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှး ခုံ ပေါတှငှ ထိုငလှိုကပှှီး ခငမှှတမှှနအှားကှမှးပှငတှှငှ ဒူးထောကစှကော သူ၏လီးကှီးအား စုပခှိုငှးပါတော.သညှ။ ပှှတှ ပှှတှ ပပလှတှ  ပလပှ ပလှတှ  အု အု အငှး ပှှတှ  အသံမညအှောငအှားရပါးရ ခငမှှတမှှနလှညှးစုပပှေးနပေါတော.သညှ။

ဦးထှနှးထှနှး လညှး ခငမှှတမှှနှ လီးစုပပှတောကို ဇိမခှံရငှး လိုးရနှ ခငမှှတမှှနအှားထူလိုကပှှီး  ခငမှှတမှှနှ ဒီနေ. တမှိုးပှောငှးလိုးရအောငှ နောှ ခငမှှတမှှနှ က ဘယလှိုမှိုးလဲ  ဟုမေးတော. ဒီလိုလေ ခငမှှတမှှနလှညှးတဈခါမှမခံဘူးတဲ. ဖငကှိုလိုးခငှလှို. လေ ဟာ မရပါဘူး အရမှးနာမှာ . မနာပါဘူးကှာ ခဏလေးပါ နာရငှ မလုပဘှူးလေ ခငမှှတမှှနလှညှး ဖငှ၀ ကို လကနှဲ.ကလိထဲက ဖီးတကပှှီးခံခငှနှပမယှေေ.နာမှားစိုးရိမနှလသညှေေ။ ဦးထှနှးထှနှးက ဆီဆီဘူးလေးအားပှပှီး ဒါလေးခငမှှတမှှနဖှငဝှမှာလိမှးပှီးလိုးရငှ မနာ ပါဘူး နာတော.လညှးမလုပဘှူးလေ ခငမှှတမှှနလှညှး စမှးကှညိ.ခငှသှဖှငှ.ဘာမှမပှောတော.ပေ။ ဦးထှနှးထှနှးသညှ ရီခငမှှတမှှနှ ဟိုဘကလှှညှ.ဟုပှောကာ ခငမှှတမှှနဖှငဝှတှငှ ဆီရှဲရှဲ လူးပှီး ဖငထှဲကိုကလိပေးလိုကရှာ ခငမှှတမှှနလှညှး စိတပှါလာလတေော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှးကုနှးပေးထားသဖှငှ. ဦးထှနှ၆လညှး ဆီနဲနဲကို ဒဈ ထိပတှှငသှုတပှှီး ခငမှှတမှှနဖှငအှား ဖှဲကာ လီးကို ဖငဝှသို. တေ.ကာ သှငှးလိုကလှသညှေ။

“အငှး ဟငှးဟငှး အ အ ှဖှညှးဖှညှ နောှ    အို အို အ အငှ. .အငှ. အဟင့ှ. အ အီး အားလား စှတှ စှတှ ဖပဖှပှ ဦးထှနှးထှနှး လညှး ပုံမှနှ အသှငှးအထုပလှုပနှရော ဒဈကတော ဝငသှှားပှီး ှဖှဈသညှ။ စှတစှှတိပှှတအှှှတပှှှတှ အအ အားအားအုအု လီးကှီးမှာ ခငမှှတမှှနဖှငထှဲသို.မဆနှ.မပှဲဝငနှရော တဝကှ ရောကလှာပှီဖှဈသညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး အစက နာ သောလှညှး တဝကလှောကရှောကတှော. အရသာ တမှိုးဖှဈလာလသညှေ။ အား ကောငှးလိုကတှာဲ. ဖငကှှာ စီးနတောပဲ ဦးထှနှးထှနှး လညှး ခငမှှတမှှနှ၏ ဖငကှဉှှးကဉှှးလေးကို လိုးရတာမို. အရသာ. တှေ.ကာ တဆုံးစောငှ.ထညှ.လိုကပှါတော.ငညှ။ ဘှှိ ဘှှိ ဗှှိ ဇီ ဇိ အား အားသပေါပှီး အနကှယရှရယှ အား ဘား အားလား အိ အိ အာ အာ အနကှယလှီးက ဖငခှေါငှးထဲပှညှ.နှပှေီ အား  အှ အိအှငှ. အှငှ. အားလား သပေါပှီ ခငမှှတမှှနလှညှး ဖငခှေါငှးထဲ လီးကှီး ှပှညှ.ကပှကှာ ဝငထှှကှ လိုးနတော ကှနပအှေားရကာ ဖငကှှီးကိုထောငပှေးနပေါတော.သညှ။

ဦးထှနှးထှနှး လညှး အရှိနတှကကှာ ပို၍ ဆောငှ.ဆောငှ.လိုးနပေါသညှ။ အခကှှ ၃၀ခနှ.ဆောငှးပေးပှီးသောအခါ မအောင့နှိုငတှော.ပဲ ခငမှှတမှှနှ၏ ဖငခှေါငှးထဲ သုတရှညမှှား ပနှးထညရှငှး ှပှီးသှားပါတော.သညှ၊ အအနကှယှ လုပတှာနဲ. ကမှ ဖငှ လေးတော.ကှဲပါပှီဟုခငမှှတမှှနကှပှောနပေါတော.ငညှ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှး ခငမှှတမှှနဖှငထှဲမှသူလီးကှီးအား ဆှဲထုတလှိုကရှာ ဘှတှ ရှူး ပှတှ ပှတှ ပှတှ လီးကှီးထှကလှာမှုနှငှ.အတူ အတှငှးမှသုတရှညမှှားပါ အပှငကှို စီးကလှာလတေော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှးဖငထှဲမှလီးကှီးထှကသှှားတော.ရငထှဲမှာ ဟာတာတာကှီးကနှခှဲ.လတေော.သညှ။ အား ကောငှးလိုကတှာခငမှှတမှှနရှာ နငှ.ဖငကှိုလိုးရတာ အား နငရှော ကောငှးလား  ..ကောငှးတယအှနကှယှ အစကတော.နာတယနှောကတှော.ကောငှးလာရော ဟားဟား  ငါပှောသားပဲ ကောငှးရ ပါစလေိမှ.မယလှို. နငှ.ကို မေးရအုံးမယှ နငှ အရငကှ ဘယှ သူတှနေဲ.လိုးဖူးလဲ ငါ နဲ.မတှေ.ခငကှလေ .. အနကှယနှဲ.မတှေ.ခငှ ၂ယောကတှော.ကှုံဘူးပါတယှ အခု ယောကှာှးရယှ သူနဲ.မရခငှ က ၁ယောကရှယပှေါ.။

အေး အဲဒါကှောငှ.ထငတှယှ နငှ.စောကဖှုတကှအရမှးမကယှသှေးတော.လုပလှို.အရမှးကောငှးတယှ အခု ဖငပှါ ပါ ကငဖှှငှ.ပေးလိုကရှတော.အရမှးကှေးဇူးတငပှါတယဟှာ နငလှဲဘယလှိုလဲလီးကှီးတာ ကှိုကလှား သေးတာကှိုကလှား အမှနအှတိုငှးပှောရရငတှော.ကှီးတာကှိုကတှယှ ဟု အရှကမှရှိတော.ပဲခငမှှတမှှနကှပှောလိုကလှသညှေ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှးခငမှှတမှှနှ၏ပှောစကားကှောငှ. စိတပှါလာကာ နငှ လီးကှီးတာ ကှိုကရှငှ ငါ.သူငယခှငှှး ၁ယောကနှဲ.မိတဆှကပှေးမယလှေ သူ က ငါ.ထကတှော.နညှးနညှးကှီးတယဟှ အာ အနကှယှ ကလညှး ကှှနမှကို ဘယလှိုထငနှလညှေး အနကှယတှောငမှှမတကသှာလို.လိုကလှှောနတောပါ မဟုတတှာတှမလေုပပှါနဲ., မဟုတပှါဘူးဟ ငါက နငှ လီးကှီးကှီးနဲ.လိုးတာကှိုကတှယဆှိုလို.ကူညီမလို.ပါ မလုပပှါနဲ.အနကှယရှယှ ကဲထားလိုကပှါတော. ငါစိတပှါလာပှီ လီးစုပပှေးတော. သှားဆေးအုနှးလေ .. ညဈပတပှှီးပေ နတောကို မဆေးတော.ပါဘူးဟာ စုပလှိုကစှမှးပါ နငကှလဲ ခငမှှတမှှနလှညှး ဦးထှနှးထှနှး လီးကှီးအားကှညှ.ရငှးနှငှ.ပါးစပကှသာညငှးနသေော့လညှး။

လီးမှငလှငှမှနနေိုငတှော.သော သူ၏ကာမစိတကှှောငှ. လီးကှီးအားငုံစုပလှိုကလှတေေ ငုံစုပလှိုကလှတေော.သညှ။ အား ပှှတှ ပှှတှ ပလပှ ပလပှ ပှှတှ ပှှတှ ပလပှ ခငမှှတမှှနလှညှး လီးကှီးအားစုပနှရငှေးနှငှ.လီးမှပကှေံနသေော အရညမှှားအားပှောငနှအေောငရှကပှေးနတေော.သညှ။ ပလပှ ပလပှ ပှှတှ ပှှတှ ပှှတှ အား ရှီး အား ပှှတှ ပှှတှ စှတှ ပလပှ ပလပှ ခငမှှတမှှနှ၏ အာငှေ.ကှောငှ.လီးကှီးမှာ မာတောငလှာပါတော.သညှ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှး ဥ ကိုစုပပှေးခငမှှတမှှနှ ှပှှးရငှ ဖငပှေါကကှိုပါလကှှ ခငမှှတမှှနလှညှး မရှကတှော.ပဲ ဦးထှနှးထှနှး၏ ဥမှားကိုငုံပေးပှီး အောကဆှငှးကာ ဖငပှေါကအှားလကှပှေးတော.လသညှေ။ ပလပှ ပလပှ အား အား အား ပလပှ ပှှတှ ပှှတှ ပှှတှ ပှှတှ ပလပှ အားရှီး အား ကောငှး ကောငှး အား ပလပှ ဦးထှနှးလညှးခငမှှတမှှနှ၏ ပှု စုမှု ကှောငှ.အကောငှးကှီးကောငှးနလတေေော.သညှ။ နလေို. မရတော.သူမှာ ဇောထှကပှငဖှှဈသညှ။ ဒီကောငမှလေးဒီလောကအှပှုစုကောငှးလိမှ.မညဟှုမထငထှားပေ။ အခုတော.ထှနှးထှနှးကိုလုပပှေးနပေုံမှာ ထှနှးထှနှးမပှောနှငှ.သူတောငမှနနေိုငတှော.ပေ။

သူလီးကှီးလညှးအရမှးတောငှ.တငှးနလပှေေီ။ မထူးပါဘူးဟု ဆုံးဖှတပှှီး အခနှးတှငှးသို. ဝငခှဲ.လသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှး လညှးဦးထှနှးထှနှးဖငပှေါကကှို အပီအပှငရှကပှေးနရငှေးမှတံခါးဖှငှ.သံကှား၍ကှညှ.လိုကရှာ အခနှးဝ၌ ကုလားကှီးတကောငအှားတှေ.သှားလသညှေ။ ထို.ကှောငှ.အမှနထှကာ စောငနှှငှ.သူကိုယလှုံးအားပှေး၍ပတနှတေော.သညှ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှးခငမှှတမှှနထှပှေးခှငှးကှောငှ.ဖီးပကှကှာ ခငမှှတမှှနအှားဘာလုပတှာလဲ လာလေ ဟုပှောတော. ခငမှှတမှှနကှ ဟိုမှာ ဟုလကညှိုးထိုးပှရာ ဇောထှကကှိုတှေ.သှားလသညှေ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှး ဟေ.ကောငှ ဘာလဲဟ ဒီမှာ ကောငှးနပှေီဟ ဇောထှကကှ လညှး ငါမနနေိုငိတော.ဘူးကှာ မငှးကောငမှလေးကအရမှးမိုကိးတယှ ခငမှှတမှှနလှညှး သူမသိသော ကုလားအသကကှှီးကှီး၁ယောကကှ သူအားမိုကတှယဟှုပှောတော. စိတထှဲကကှနပသှှေားသောလှညှး အနကှယတှို.ရယှ အဲဒီလိုတော.မလုပပှါနနောှ ညီမ အတှကမှကောငှးပါဘူး ဦးထှနှးထှနှး လညှး ဇောထှကဝှငရှှုပမှှုကှောငှ.ဘာလုပရှမှနှးမသိတော.သလိုဖှဈနတေော.သညှ။ ဇောထှကကှတော.အကငှးပါးသညှ။

နငှ ကို လုပခှငှနှလေို.ဟဟုပှောတော. ခငမှှတမှှနှ က ကှှနမှအလို မတူဘူးနောှ တိုငမှှာ ဟု ပှောတော.ဇောထှကကှ အေးလေ နငအှလိုမတူလညှး ရပါတယှ ဒါပမယှေ. နငနှဲ.ထှနှးထှနှးနဲ.လိုးနတေဲ.ဗီဒီယိုကို ငါရိုကထှားပှီးပှီ။ အဲဒါကိုတော. Online ကနဖှနှေ.ရလိုကမှယှ။ဘယလှိုလဲ နငှ.သဘောနောှ။ သူတို.ယုတမှာကှလပှေီ ခငမှှတမှှနငှိုခငှစှိတလှညှးဖှဈ ပေါလှာသညှ။ ဒါသကသှကှ အကပှကှိုငခှငှှးသာ, သူယုံကှညမှိသော ဦးထှနှးလညှးဘာမှမတကနှိုငိတော.ပေ။ ခငမှှတမှှနလှညှးစဉှးစားရကှပနှလသညှေေ။ လိုကလှှော ရမညလှား ှငှငှး ရမညလှား မသဲကှဲတော.ပေ။ ဇောထှကကှ ကဲဘယလှိုလဲ နငဘှယလှိုလုပမှှာလဲ လီးကတော.တောငနှပှေီနောှ ှမှနှ ှမှနှ ဆုံး ှဖှတှ ခငမှှတမှှနလှညှး ဇောထှကဆှိုသောကုလားအားခကှခှငှှးထသတခှငှစှိတမှှားဖှဈပေါ့လာလသညှေ။ သူအလိုကိုလိုကရှတော.မညှ.ပုံစံဖှဈနလသညှေေ၊ ကှှနမှ တတခုတော.ပှောမယှ။ခငမှှတမှှနလှညှးဆုံးဖှတခှကှတှခုခလှိုကလှသညှေ။

ရှငတှို.ှဖှဈခငှတှာ ကိုလိုကလှှောမညဆှို video ကို ကှှနမှကိုပေးမှာလား ပေးမှာပေါ. ဟ , အိုကလေေ ဒါဆို ကှှနမှကို Video camera ပေး ဇောထှကလှညှး Video camera အားခငမှှတမှှနအှားပေးလိုကလှသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှး camera ထညှးမှvideo file အားဖကှပှှဈလိုကလှတေော.သညှ။ တခုတော. ကှှနမှပှောခငှတှယှ ပှောလေ တယောကပှှီးမှ တယောကပှဲကှှနမှ လကခှံမယှ အစဉပှှလေား ဇောထှကကှ ပှာ ပှာ သလဲပငှ ရ ပါ တယှ ရပါတယဟှုပှောလသညှေ။ ထှနှးထှနှး မငှးအရငလှုပှ ငါ နောကတှော.မှလုပမှယှ ဟုပှောကာ ခုံတှငသှှားထိုငနှတေော.သညှ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှးလီးကှီးကို ကိုငကှာ ခငမှှတမှှနအှားကုနှးခိုငှးပှီးနောကမှှနကော ဆောငှ.သှငှးလိုကလှတေော.သညှ။ ဗှှတှ ဗှတှ ဗှိ ဖှတှ ဗှှတှ ဗှိ ခငမှှတမှှနစှောကဖှုတထှဲသို.လီးကှီးမှာ ဝငလှာလသညှေ။ ခငမှှတမှှနအှဖုတထှဲသို.လီးကှီးမှာ မဆန့မှပှဲဝငလှာပှီး ဦးထှနှးထှနှး မှာ ခငမှှတမှှနှ၏ ဖငကှားကားလေးကို လကနှှကဖှကနှဲ.ှဖှဲကိုငကှာ ခပမှှနမှှနလှေးဆောငှ.လိုးနပေါသညှ။

ဗှှိ ဗှှပှ ဗှှပှ…ဖှှပှ ဖှပဖှှပှ ဘှပှ ဘှပှ …ဗှှိ ဗှှပှ ဘှပှ ဘှပှ ဗှှပှ ဖှှပှ ဈှပှ … နဲ. လထှကသှေံမှားမှညမှှ မကှတှောငစှငှးပှီးအလိုးခံနသေော ခငမှှတမှှနလှညှး မကှလှုံးဖှငှ.ကှညှ.လိုကရှာ သူ ဖငကှုနှးပှီးအလိုးခံနတောကို သူလီးကှီးအားကိုငရှငှးကှညှ.နသေော ဇောထှကအှား သတိထားမိသှားလသညှေ။ဦးထှနှးထှနှးမှာလညှး အဆကမှပှတစှောငှ.နတောမို. ခငမှှတမှှနလှညှးဖီးတကလှာကာ ဇောထှကအှား ကှာ ကှညှ.ကှညှ.ပေးနတေော.သညှ။ ခငမှှတမှှနမှှာ အခုအခှိနတှှငတှော.ဘယလှို လီးလာ လာ ခံမညှ.ပုံစံဖှဈနတေော.သညှ။ခငမှှတမှှနခှံနိုငလှာပှီဆိုတာကိုသိသောအခါ ဦးထှနှးထှနှး လညှးတဖှညှးဖှညှးနှငှ.ဆောငှ.ခကှမှှားမှနလှာပါတော.သညှ။ ဖှတှ ..ဖှတှ ဖှတှ …ဘှတှ ဘှနှ ဘှတှ ဖှတှ ဖပှ ဖပှ ဘှတှ အငှ. အ အ အင့ှ .. အငှ. အား အား အ … အ . အာ အားလား ဦးထှနှးထှနှး ၏လီးကှီးဝငထှှကသှံ ဂှေးဥက ခငမှှတမှှနှ တငပှါးတှကေို တဖတှ ဖတနှဲ.လာရိုကသှံတှေ ခငမှှတမှှနရှဲ.ညညှးသံတှနေဲ.ဆူညံနပေါတော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး လီးကှီးက အဖုတထှဲ ထိုးခှဲဝငလှာတဲ. အတိုငှး အဖုတနှှုတခှမှးသားတှေ ကလီးနဲ.အတူ အတှငှးလိပဝှငသှှားလိုကနှှင့မှို.ခငမှှတမှှနလှညှးဖီလငတှှတကနှပေေါတော.သညှ။

၁၀မိနဈလောကှဦးထှနှးထှနှးကခငမှှတမှှနနှောကကှလိုးပှီးတော. ခငမှှတမှှနအှားပကလှကလှှနခှိုငှးပါတော.သညှ။ ခငမှှတမှှနပှေါငလှုံးအောကလှကလှှှိပှီး အပေါကှိုတှနှးတငလှိုကတှော.ခငမှှတမှှနအှဖုတကှှီးမှာပှူးပှီးပေါလှာပါသညှ။ခငမှှတမှှနတှငပှါးဟာ ကုတငကှနလေုံးဝလှတထှှကသှှားပှီး အဖုတဟှာလီးနဲ. တတနှးတညှးဖှဈသှားတော.လသညှေ။ နောကတှတော.မှ ဦးထှနှးထှနှး လညှးသူတကိုယလှုံးအားနှငှ. လီးကှီးကို အဖုတထှဲ တဈဆုံးထညှ.ကာ အားရပါးရလိုးလိုးပါတာသညှ။ ပှှတပှှှတှ ှပှှတိ .ဗှဈ ှဗှဈ … ဒုတှ အင့ှ အ အ အား သပေါပှီပှှတှ အား အား အားလား ထှတှ ဗှတှ ဖှတှ ဖှတှ ဒုတှ ဖှပှ အားအား ဆောငှ.ခကှတှိုငှးထိမိလှပှီးလီးထိပကှ သားအိမကှို လာဆောငှ.နပှေီးခငမှှတမှှနမှှာလညှးနာလညှးနာ ကောငှးလဲနပေါတော.သညှ။ အီး အားဖှေးဖှေးလုပပှါ အနကှယှ ရယှ ဦးထှနှးထှနှး ကတော.ဘာမှမပှောပဲ အဆကမှပှတကှိုလိုးနပေါတော.သညှ၊ ခငမှှတမှှနလှညိးစိတပှါလာပှီးခှထေောကှ၂ခှောငှးကို ဦးထှနှးထှနှး ခါးမှာ ခှိတထှားလိုကလှသညှေ။ ပှှတှ ှပှှတှ ဖတှ ဖတှ အ အား အား ဖတှ ဖတှ ဦးထှနှးထှနှး ဆောငှ.ခကှမှှားှမနှလှာပါသညှ။

ခငမှှတမှှနလှညှးခှထေောကှ၂ခှောငှးနှငှ.ဦးထှနှးထှနှး ခါးအားပှနပှှနဆှှဲပေးပှီး ဆောငှ.ခကှမှှားကိုအားပါအောငကှူညီနပေါသညှ။ ဗှစိး ှဗှဈ အငှ. အငှ. ှဗှတှ ှဗှှတှ အား အား အင့ှ အင့ှ အား အနကှယှ ှမှနှ မှနှ လေး ှမှနှ ှမှနှ  အား အ အီး အီး အား အ ခငမှှတမှှနလှညှးစိတပှါလာပှီးမရှကနှိုငတှော.ပေ။ နညှးနညှးကှာတော. အ အား အာလားဗှတှ အ အ အ ခငမှှတမှှနလှညှးပှီးသှားပါတော.သညှ။ ဦးထှနှးထှနှး လညှးလိုးခကှတှှပှငှေးထနလှာပှီး အခကှှ၃၀ခနှာကှာတော. ခငမှှတမှှနစှောတပှတထှဲသားအိမထှဲထိ လရညမှှားပနှးထည့ကှာ ခငမှှတမှှနပှေါမှှောကခှလှိုကပှါတော.သညှ။ ဇောထှကလှညှး ဟေ.ကောငထှှနှးထှနှးပှီးရငလှညှးမှနမှှနဆှငှး ငါလိုးအုံးမယှ။ ဟဲ.နငလှညှးစောကဖှုတသှှားဆေးပှီးမှနမှှနပှှနလှာခဲ.ဟုခငမှှတမှှနအှားပှောလသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှး ဇောထှကကှ ခပှ ရိုငှးရိုငှးမို.လနှ.ကာ စောကဖှုတအှားရသှေားဆေးနပေါသညှ။ နညှးနညှးကှာတော. ဇောထှကကှ ကောငမှ ရဆေေးတာကှာလိုကတှာ မပှီသေးဘူးလား ဟု အောနှတောမို.ခငမှှတမှှနလှညှးအမှနထှှကလှာခဲ.ပါတော.သညှ။

ခငမှှတမှှနလှညှး ဇောထှကနှားရောကလှာတော ဇောထှကကှ ထိုငခှိုငှးပှီး ပုဆိုးခှှတပှေးလိုကလှသညှေ။ ပုဆိုးခှှတလှိုကလှငှပှဲ ခငမှှတမှှနရှော ဘေးမှထိုငနှသေူ ထှနှးထှနှးပငအှံသှသှားလသညှေ။ ဟာ ဟငှ ဇောထှကှ၏လီးကှီးမှာ ကောကညှှငှးကညှတှောကခှန့ှ.တုတပှှီး ဂေါလှီမှားလညှး ပတလှညထှညှ.ထားတာမို. ခငမှှတမှှနအှဖို. အီဆိမှ.နမှောသခှောပါတော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှးကုလားလီးကှီးကိုကိုငကှာ ဂှငှးထုပေးနပှေီးစိတထှဲမှာတော.လနှ.နပေါသညှ။ ဇောထှကလှညှး ကဲ ငါ.လီးစုပပှေးလေ ဘာလုပနှတောလဲဟုဆိုကာခငမှှတမှှနအှား ခှထေောကဖှှငှ.ကနလှိုကသှဖှငှ. ခငမှှတမှှနလှညှးလနှ.ကာဇောထှကှ၏လီးကှီးအား သူ.ပါးစပဖှှင့ှ စုပှ လိုကကှာ လှာဖှားလေးကလညှး လီးတနတှလှောကှ လကှပှေးရငှး လီးတနကှှီးကို အာခေါငထှဲထိမှိုခကှာ စုပပှေးမှုတှ ပေးနပေါသညှ။ ပှီးလငှှ ဒဈပတလှညှ လီးတနတှလှောကှ လကှပှေးလိုကအှဆုံးထိရောကအှောငကှှိုးစားလုပပှေးနပှေီး တခါ တခါ ဂှေးဥမဲမဲကှီးကိုပါ လကှလှိုကှ စုပလှိုကဖှှငှ.ကုလားအကှိုကတှှေ.အောငှ ှပှု စုပေးနပေါသညှ။ ဇောထှကလှညှး ခငမှှတမှှနလှီးစုပတှာကိုဇိမခှံရငှး လကတှဖကကှ ခငမှှတမှှနှ၏ခေါငှးကိုကိုငကှာ ညှောငှ.ပေးနပေါသညှ။

ပလှတှ ပှှတှ ပှှတှ ဈှပှ ဈှပှ အု အု အု ပှှပှ စှပှ နှနှငှ.ခငမှှတမှှနမှှာ အသံမှညအှောငှ ပငှ လီးစုပပှုလှမှေုတပှေးနပေါတော.သညှ။ ထို.နောကှ ဇောထှကကှ `ကောငမှ လီးစုပတှာ တောပှှီ နင့ကှိုလိုးတော.မယှ ဒီကုတငနှားမှာ လေးဘကထှောကပှှီး ကုတငပှေါမှှောကနှပေေး ဒါမှ ငါအားရပါးရ လိုးလို.ကောငှးမှာ ´ဟုပှောလိုကတှာမို. ခငမှှတမှှနလှညှး ဇောထှကခှိုငှးသညှ.အတိုငှး ကုတငဘှေးကှမှးပှငတှှငထှူးထောကကှာကိုယတှပိုငှးကကုတငပှေါမှှောကပှှီးဖငကှုနှးပေးလိုကရှာ ကားစှငှ.နသညဖှငကှေှီးထောငကှာ ဖငကှှီးထောငကှာခငမှှတမှှနစှောကပှတမှှာလညှးပှူးထှကနှပေါသညှ။ ဇောထှကလှညှး ခငမှှတမှှနကှုတငနှှငှ. လေးဖကထှောကပှေးထားတာ ကှကတှိမို.ဆောငှ.လိုးလငှရှှေ.သို.မယိုငဘှဲတောငှ.ခံထားသလိုဖှစိအောငှ စီစဉထှားတာမို. ခငမှှတမှှနအှဖို.ဖငကှော.ကာ အီဆိမှ.နေ.အောငအှလိုးခံဖို.သာရှိတော.ပါသညှ။ ဇောထှကလှညှး `ကောငမှ နင့ကှိုလိုးမယှ ငါ.လီးကိုငထှညှ.ပေး ´ဟုဆိုကာခငမှှတမှှနကှိုခှကာ စောကပှတဝှတှငှ ဒဈတေ. လိုကရှာ ခငမှှတမှှနလှညှး လလကလှှှိကာ လီးကှီးကို သူ အဖုတှ ဝတညှ.ပေးလိုကပှှီး ။

`အကို ထညှ.လို.ရပှီ ဖှေးဖှေးနောှ ဂေါလှီတှနေဲ.ဆိုတော.မခံနိုငမှှာစိုးလို.´ နငလှှာမရှညနှဲ  ကောငမှ ဟု ပှောပှီး ခငမှှတမှှနှ၏ ခါးလေးကိုကိုငကှာ သူလီးကှီးကို ခငမှှတမှှနအှဖုတထှဲသို. လိုးသှငှးလိုကပှါသညှ။ ဗှိ ဗှှိ ဈီ ဗှှပှ ဘှပှ အီး အား ဟာ အင့ှ  အင့ှ ဟင့ှ အ. အ အီး ကှှတှ ကှှတှ အဟင့ှ အဟင့ှ အ သပေါပှီ အဈကို ရယှ အား အား အ အ ဟငှ .ဟင့ှ အ အ. အီး အီး အ အ အ အား နှနှင့ခှငမှှတမှှနမှှာ ဇောထှကှ က တရကှမှး လိုးနတောမို. အီဆိမှ.နတောကို အံကှီတခှံရငှး ဖငကှှီးထောငကှာ ကုတငှ နှနှငှ ပေါငထှောကနှတောမို. ရှေ.သို.မယိမှးပဲ စငှးခံနပေါသညှ။ ဇောထှကကှတော ခငမှှတမှှနဖှငကှှီ းခါရမှး နကော စောဖှုတထှဲသူလီးကှီး ဝငနှတောကို အရသာခံ ကှညှ.ရငှး စောင့လှိုးနပေါသညှ။ ပါးစပကှလညှး ဟငှး ဟငှး ကဲကှာ ကဲ ကောငှးလိုကတှာစစညှးနတောပဲ ဟငှ ကောငမှ နငရှော ခံလို.ကောငှးတယိမဟုတလှား ဟုပှောလိုကပှါသညှ။ `ဗှှပှ ဗှှပှ ဘှတှ ဘှတှ ဘှပှ ဖှှပှ အီးလအား အား ဟ အ အင့ှ ဟင့ှ ဟင့ှ အဈကှုရယှ ခံလို.ကောငှးပါတယှ အိ အိ အား ညီမ စောကပှတလှဲကှဲသှားပှီလားမသိဘူး အ အ အင့ှ ဟင့ှ အရမှးကှမှးတာပဲ ။

အိ အိ အာ အား ဟင့ှ အီး ကှှတှ ကှှတှ ခငမှှတမှှနမှှာခံလို.လညှးကောငှး အီဆိမ့ှ လညှးနတောမို.အံကှိတကှာ မှယော ကို ဆုပကှိုငိရငှး ကုလားအလိုးကို ခံနပေါ တော.သညှ။ နဂိုကပငှ တဏှာထနသှူမို. ခငမှှတမှှနလှညှးကာမရာဂပိုးမှား ထရှကာ စောကဖှုတကှ အရညမှှားလိုကလှာတာမို. ဇောထှကှ လီးကှီးမှာ ခငမှှတမှှနအှဖုတထှဲသို အဝငအှထှကပှိုသှကလှာပါတော.သညှ။ ဘှပဘှှဘှပှ ဖပှ ဖပှ ဗှှတှ ဗှှိ  အင့ှ ဖှတှ  အင့အှား အီး ဟာ အ အ အို ကောငှးတယှ အဈကို ဆောင့ှ မရပနှဲ. ခံနိုငလှာပှီ အ အ အ အင့ှ အာ း အားလား အဟင့ှ နှင့ှ ခငမှှတမှှနမှှာ တဏှာထနကှာ ဖငကှှီးကို အနောကသှို.ပဈပေးနပေါသညှ။ အင့ှ အင့ှ ပိ အိ အိ အား အား အိုး  အားကောငှးလိုကတှာ  ကောငှးလိုကတှာ  အဖုတထှဲမှာပှညှ. နတောပဲ  တအားဆောင့လှိုး အဈကို  အား ဟ အဟင့ှ အ အဟငှေ. အား အားလား ဇောထှကှ လီးမှာ ကှီးလှနှးလို.အဖုတနှှုတခှမှးသားတှေ ပါသူ.လီးနဲ.လိပပှှီးပါသှားပါတော.သညှ။ ဇောထှကှ လညှးညောငှးလာ၍ ကောငမှ အပေါကှ တကလှိုးပေးစမှးဟုပှညကောသုလီးကှီးအား ခငမှှတမှှနအှဖုတထှဲမှထုတကှာ  အောကမှှာပတလှကလှှနပှေးနလငညှေေ။

ခငမှှတမှှနလှညှး အခုမှသူ.အဖုတအှားကှညှ.မိရာ ဂေါလှီ ဒဏကှှောငှ.အောကခှှမှော နညှးနညှးကှဲသှားပှီဖှဈသညှ။ သို.သောလှညှး ကာမစိတကှ ထကှှနသေေး၍ ဇောထှကပှေါခှှထိုငပှှီး လီးကို အဖုတဝှနဲ.တေ.လိုကလှသညှေ။ ပှီးတော.သူ.လီးကှီးအားအဖုတထှဲဝငအှောငတှထဈခှငှးနှဲ.သှငှးလိုကပှါတယှ။ အိုး အုး အား ဝူး ှဗှဈ  ….. ှဗှဈ .. . ှဗှဈ အား အားဟား အား ဟား ဗစှှ ဖစှှ ဗှှတှ ဗစှှ အ အင့ှ ပှှှ ကှှတှ အ အ အား လယး အု အု ဇောကထှကကှ အောကကှပင့လှိုးနရေုံမကပဲ လကညှိုးကလညှးခငမှှတမှှနစှအိုဝကို ကလိပှီး ဖငထှဲကို လကညှိုးနဲ.လိုးသှငှးနပေါတယှ နောကတှော.လကခှလယပှါထညှ ကာ လကှ၂ခှောငှးနဲ.လုပနှပေါငညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး ဖကနှဲ.အဖုတှ တပှိုငတှညှးလိုးခံရတဲ.ဖီလငရှလာပှီး စောကရှညတှှထှကလှောပါတော.တယှ၊ ဖှတှေ .. ှပှှတိ ပှှတှ  ဖှပှ စှပှ အ အ အင့ှ အ အ မေ. အင့ှ ဒုတှ ဗှှတှ ဇောထှကှ က အားနတေေဲ.လကတှဖကနှဲ. ခငမှှတမှှနခှါးကိုသိုငှးဖကရှငှး အောကကှနေ ပင့လှိုးနပေါတော.သညှး။

ခငမှှတမှှနနှှုတခှမှးကိုလညှးစုပနှမှးပှီး လှာကှမှးကှီးနဲ. ပါးစပထှဲကလိကာ ဘယှ အပေါကကှိုမှ အလှတမှပေးတမှးဖှဈနပေါသညှ။ ှပှှတှ  ဒုတှ ဒုတှ အ အ အင့ှ အမေ. အားရှိး ကှှတှ ကှှတိ ခငမှှတမှှနလှညှးအဖုတထှဲမှာသူ.လီးကှီးအပှညှ.အသိပှ ဝငနှတေော.အီဆိမှ.နပေါသညှ။ လီးဝငလှိုကတှိုငှူအဖုတနှှုတခှမှးသားတှကေ လီးကှီးနဲ. အထဲဝငငှှားလိုကှ လီးပှနဆှှဲထုတရှငအှပှငကှို လိပထှှကလှာလိုကနှှင့ှ အရညတှှေ အမှားကှီးထှကနှလေို သာအစဉပှှနတေေော.သညှ။ မဟုတရှငတှညေ အဖုတတှခုလုံးဘဒီလို လီးကှီးကှာ ကှာ လိုးနပေဲုဆိုရငှ ခငမှှတမှှနအှဖုတတှှေ စုတပှှတထှှကကှုနတှော.မှာသခှောနငညှေ။ ဒီလိုနဲ.ခငမှှတမှှနလှညှးအခကှပှေါငှးမှားစှာ လိုးခံပှီးနောကပှှီးခငှလှာ ပါတော.သဘှ။ နောကတှော.ဇောထှကကှ ခငမှှတမှှနကှိုပကလှကလှှနခှိုငှးပှီး ခှထေောကကှိုတှနှးတငလှိုကတှော.ခငမှှတမှှနအှဖုတှဧာမိုးပေါကို ပှူး ပှူး ကှီး ဇောထှကစှိတကှှိုကလှိုးလို.ရအောငှ ဖှဲပေးနပေါတော.သညှ။ ဒုတှ ဒုတှ ှပှှတှ  ှပှှတှ အား ဖှတှ စှပှ စှပှ အိ အား ပလတှ ဒုတှ အင့ှ အင့ှ ဇောထှကလှညှးလိုးနရောက နေ ခငမှှတမှှနကှိုဖကပှှီး ပါးစပကှိုစုပကှာ ခါးအားသုံးပှီး လီးကို ခငမှှတမှှနအှဖုတထှဲ စိုကစှိုကပှှီး ဆောငှ.လိုးနပေါသညှ။

ခငမှှတမှှနလှညှးပေါငှ၂ခှောငှးကို အပှဲဆဲုးကားပေးထားတော.လီးကှီးမှာ အရငှးထိဝငနှပေါတော.သညှ၊ အား အား အင့ှ အ အာ အ အား အ အား အား အားလား ခငမှှတမှှနလှညှးအရမှးကောငှးလာပှီးဇောထှကအှားပှနငှိုငှးဖကပှှီး အနမှးကှမှးကှမှးပှနပှေးနပေါတော.သညှ။ တအောင့ှ လောကကှှာတော.ဇောထှကလှညှးတရှုူးရူးနဲ.ဆောင့ခှကှတှှမှနလှောပှီး ဆနှ.ငကဆှန့ငှငနှဲ.ခငမှှတမှှနှ အဖုတထှညှး သုတရှညမှှား ပနှးထုတိ လိုပပှါသညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး ှပှီးသှားပှီ အဖုတထှဲကနေ လီးကှီး ကို ညဈပေးနပေါသညှ။ တအောငှ.ကှာတော.ဇောထှကကှ သူလီးကှီးအား ဆှဲထုတပှှီးခငမှှတမှှနကှိုယပှေါကှဆငှးသှားပါသညှ။ သုတရှညှ တှကေ ဘယလှောကမှှားလဲဆိုရငှ လီးထုတပှှီးတာတောငှ အဖုတဝှကနေ တစိမှ.စမှ.အပှငကှိုလှှံကှနတော အမှားကှီးဖှဈနပေါတော.ငညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှးကုလားအလိုးကို ခံပှီးမှမှားမှနှးသိသောလှညှး ကာမစိတကှတော .ထပမှှားခငှိနပေါသေးတော.သညှ။ ထကလှညှးခငမှှတမှှနအှပေါမှှဆငှးပှီးခုံတှငထှိုငကှာ ကောငှးလိုကတှာကှာ , အဖုတကှအရမှးလိုးလို.ကောငှးတယှ၊ ကှေးဇူးပဲထှနှးထှနှးရာ။

ရပါတယကှှ မငှးကလညှး အေးဆေးပါ ငါလိုးအုံးမယှ မငှးနားတော.ဟုဆိုကာ ခငမှှတမှှနအှားဦးထှနှးထှနှးလိုးပှနတှော.သညိ။ ဒီလိုနှငှ.ခငမှှတမှှနအှား ဦးထှနှးထှနှးက ၂ခှီ ဇောထှကကှ ၂ခှီ ဆကလှိုးပေးလိုကရှာ ခငမှှတမှှနလှညှးလမှးပငမှလှောကနှိုငတှော.ပဲ အဖုတလှမှးယောငကှိုငှးကာ အိမသှို .ည ၆နာရီလောကမှှပှနရှောကလှသညှေ။ အိမသှို.ရောကသှညနှှင့တှံခါးဖှငှ.ကာ အိမှ ထဲသို.ဝငလှိုကသှောအခါ သူ.အမှိုးသားကှောကှှောှ အားထိုငနှသညကှေိုတှေ.လိုကရှလသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှး ဟနမှပှတှ အိမထှဲသို.ဝငကှာ `မောငပှှနလှာပှီလား ´ဘယတှုနှးကရောကနှလေဲ ဟုမေးတော.ကှောကှှောကှ ကှာပှီ မိနှးမရောဘယသှှားနတောလဲ  သူငယခှငှှးအိမှ ခဏသှားတာပါ ဟုတလှို.လား မငှးမကှနှှာတှလညှေးခှောငနှတယှေ ဟုတပှါတယမှောငရှ ကဲဒါဆိုလညှးခစှကှှရအောငဟှုဆိုကာ ခငမှှတမှှနစှကပအှားဆှဲခှှတကှာ အဖုတအှားလှမှးနှိုကလှိုကပှါတော.သညှ။ အား အား ခငမှှတမှှနအှားလီးကှီး ၂ခှောငှးအားရပါးရလိုးခံထားရသဖှငှ.အဖုတကှှီးမှာ ယောငကှိုငှးကာ ကှိနှးစပနှသညှေ.အတှကှ ကှောကှှောှ လကဖှှင့နှှိုကှ ရုံလေးဖှငှ.နာကငှကှာ အောလှိုကမှိသညှ။

ကှောကှှောလှညှး မိနှးမဘာဖှဈတာလဲ ထိရုံလေးရှိသေးတာကို ှပှစမှးဘာဖှဈလို.လဲဟုဆိုကာခငမှှတမှှနအှဖုတအှားဖှဲကှညှ.သောအခါ ဟငကှှောကှှောှ အံ.သှသှားလသညှေ။ခငမှှတမှှနအှဖုတကှှီးမှာ အောကခှှမှော နညှးနညှးကှဲရာတှေ.ရပှီး အထဲတှငလှညှး သုတိရညမှှားအနညှးငယကှနှနှသေေးသညှ။ ကှောှ ကှောလှညှး စိတတှို ကာ ခငမှှတမှှနအှားတှနှးလိုကပှှီး နငငှါ.ကှယရှာမှာဖောကပှှနနှတယဟှေုတလှား ငါကတော.နငှ.ကိုခစှလှိုကရှတာ နငကှတောင ငါ.ကှယရှာမှာဖောကပှှနနှတယပှေေါ. ဟုတလှား နငှ.ကိုမပေါငှးဘူးကှာမယှ , ခငမှှတမှှနလှညှးကှောကှှောပှှောသညှ.စကားကှောင့ှ ကှောိကှောအှားဖကကှာငိုတော.လသညှေ။ သှား ငါနားမကပနှဲ.သှား , မောငရှယမှိနှးမရှငှးပှတာ ခဏလေးနားထောကပှါဦး. ငါ.ကိုဘာမှလာရှငှးပှမနနေဲ  ,ကှောကှှောှ လညှး ခငမှှတမှှနအှားပှောမယ့သှာပှောရသညှ။ သူ.ဇနီးခှောလေးအားမကှဲကှာလိုပေ။ ခငမှှတမှှနကှ မောငရှယှ ခဏတော.နားထောငပှေးပါ ှပှီးမှမောငဆှုံးဖှတပှေါ.နောဟှု ပှောသဖှင့ှ အေားဒါဆိုလဲပှော ခငမှှတမှှနလှညှးသူဖှဈပကှသှမှှအားလုံးကို ကှောကှှောအှားရှငှးပှလိုကလှသညှေ။

ကှောကှှောလှညှးခငမှှတမှှနရှှငှးပှမှဟိုကောငတှှကေ ခငမှှတမှှနအှာစအကှပကှိုငလှိုးခှငှးဖှဈကှောငှးသိရသဖှင့ှ ခငမှှတမှှနအှားသနားသှားလသညှေ။ မိနှးမကို လုပတှော.မိနှးမကမငှငှးဘူးလား ငှငှးတာပေါ. သူတို.ကအတငှးတကလှုပတှာလေ နာမှာပေါ.မိနှးမရယှ နာတာပေါ.သူတို.က အကှီးကှီးတှကေို ခငမှှတမှှနပှှောမှဇောထှကလှညှးစဉှးစားမိလသညှေ။ သူလီးမှာ အရမှးသေးသညှ.အပှငှ မိနှးမနှင့လှုပရှငလှညှး ကှာကှာမတောငနှိုငသှဖှငှ.ခငမှှတမှှနစှိတမှပါနိုငအှမှဲဖှဈနသညမှှေားသူကိုယတှိုငငှိလသညှေ။ အခုတော. လီးကှီးမှားဖှင့ှ အလိုးခံခဲ.ရသဖှင့ှ ခငမှှတမှှနလှညှးစိတကှှနပမှှောအမှနပှငဖှှဈသညှ။ ထို.ကှောငှ.ခငမှှတမှှနအှားစိတမှဆိုးတော.ပဲ ပိုသနားလာမိလသညှေ။ မိနှးမသူတို.နဲ.လုပတှော.ပှီးရော ှပှီး လား အာ မောငကှလညှး ဘာတှမေေးနတောလဲ ပှောပါမိနှးမရ ပှီးတာပေါ.သူတို.ဟာတှကအရမှေးကှီးတော.စိတပှါတာပေါ. မိနှးမစိတပှါရငပှှီးတာပါပဲ မောငလှညှးမိနှးမစိတပှါအောငဆှေးသှားထိုးမယလှေ ကှီးသှားအောငဟှု ကှောကှှောလှညှးညိုးငယစှှာပှောလသညှေ။

ရပါတယှ မောငရှ ,မိနှးမက မောင့ှ လီးသေးသေးလေးလညှးစိတပှါ ပါတယှ။ ကှောကှှောလှညှးသူ၏အားနညှးခကှကှှောငှ. ခငမှှတမှှနအှားသနားကာ မောငှ မိနှးမကို ခှင့ှ လှတတှယသှိလား, ဒါပမယှေ့ မိနှးမ နောကသှူတို.နဲ.မလုပနှဲ.တော.နောှ မိနှးမစိတပှါခငှရှငှ မောငရှှာပေးမယနှောှ သူတို.နဲ.တော.မလုပနှဲ.တော., အငှးပါမောငရှ မိနှးမလညှးထပမှဖှဈတော.ပါဘူး အခုတောငှ တောှ တောကှှိနှးနတောပဲ မောငလှုပခှငှလှုပလှေ မလုပတှော.ပါဘူး မိနှးမ နာနတညေ့ဟှာကို နောကနှေ.မှလုပမှယလှဟေုပှောကာ ခငမှှတမှှနအှားဖကပှှီးအိပလှိုကပှါတော.သညှ။ ကှောကှှောလှညှးခငမှှတမှှနှ၏ ပှောပှခကှမှှားကှောင့ှ စိတမှဆိုးမိသောလှညှးကိုယ့ှ ကို ကိုတော.အံသှမိလသညှေ။ မိမိ ၏ မိနှးမအားသူမှားစောကှားသညကှို စိတတှို ရမှာဖှဈပမယှေ့ သူကတော.ထိုသို့မဖှဈပဲ ပို၍ ပငစှိတပှါလာသလိုဖှဈနသညှေ။ မိမိစိတပှဲ မကောငှးတော.၍လား အနောကနှိုကငှံတှမှော ကှားဖူးသည့ှ လိငစှိတကှှဲပှား ပဲသူဖှဈနပှေီလားဆိုတာစဉှးစားမရဖှဈနသညှေ။

သခှောသညကှတော.ခငမှှတမှှနပှှောပှနတေုနှးက သူ.တောတှောစှိတပှါနတောကို ကှောကှှောသှတိထားမိသညှ။ မိနှးမရောသူ ရောစိတပှါအောငမှိနှးမအတှကှ ယောကှာၤး၁ယောကလှိုအပပှသညှေ။ အသိထဲကတော.မဖှဈ , အခှိနမှရှေး သူတို.အကှောငှးကို ဖှင့ပှှောနိုငသှညှ။ စဉှးစားနတေုနှး သူတို.ရုံးမှ ပီတာကိုသတိရသှားသညှ။ပီတာသညပှှငသှဈလူမှိုးဖှဈပှီး ကှောကှှောိတို.ကုမပှဏီ တှငှ Director ရာထူးဖှငှ.အလုပလှုပကှိုငနှသေောသူဖှဈသညှ။မိနှးမကိဈစလညှးအလှနဝှါသနာကှီးသူဖှဈ၍ ကှောကှှောလှညှးပီတာ အားစညှးရုံးရမညဟှု စဉှးစားလိုကလှသညှေ။ ၂ရကခှနှ.ကှာသောှ ခငမှှတမှှနလှညှးပုံမှနအှတိုငှးပှနဖှှဈသှားပှီးကှောကှှောနှှငှ.ဆကဆှံရာ အဖုတမှှာ အရမှးခှောငနှသဖှငှေ့ စိတမှပါသောလှညှးကှောကှေောစှိတပှါစရနှေ အစှမှးကုနပှှုစုပေးမှုကှောင့ှ ကှောကှှောလှညှး ၂ခှီတောငပှှီးသှားလတေော.သညှ။ ကှောကှှောလှညှးသူသာဆနဒှပှီးမှောကှ၍ ခငမှှတမှှနစှိတမှပါဘူးဆိုသာသိ၍ ခငမှှတမှှနအှတှကှ အစဉပှှစရနှေေ အတှကစှဉှးစားရလသညှေ။

တနေ. တခငမှှတမှှနလှညှး စိတပှှလကပှှေောကှ ဆုမှနတှို.အိမသှှားလညမှညှ လို စဉှးစားပှီး taxi ဌားပှီး ထှကလှာခဲ.လသညှေ။ ဆုမှနအှိမသှို.ရောကတှော. ဆုမှနှ အိမှ၌မရှိသဖှင့ှ ခငမှှတမှှနလှညှး စိတညှဈပှီးအိမပှှနှ ရနှ ကားဂိတသှို.သှား၍ ကားဌားနပေါတော.သညှ။ နေ.လညဘှကမှို.ကားကရှားနလသညှေေ။ ထိုစဉှ ခငမှှတမှှနနှားသို. Taxi တစီးထိုးရပှ လာလသညှေ။ Taxi ယာဉမှောငှး ကခငမှှတမှှနအှား ခှဆေုံးခေါငှး ဆုံးကှည့ှ ကာ ညီမ သှား မလားဟုပှောတော. ခငမှှတမှှနလှညှးအငှး ဟုပှောကာ ကားပေါတှကလှိုကလှတေော.သညှ။ ကားပေါရှောကတှော. ယာဉမှောငှး အဖိုးကှီး က ဘယဈှေးလဲ ဟု ခငမှှတမှှနအှားမေးလသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှး ကှောငသှှား ကာ ဘာကိုလဲ ဘာကို ပှောတာလဲဟုမေးလသညှေ။ အဖှုးကှီးလညှး ရှကမှနပေါနဲ.ညီမရာ.ဈေးပှောပါ အဈကို ကဧည့သှညဆှီပို.ပေးရမှာ သူကရှာခိုငှးထားလို.လေ ဘာ ဘယလှို ပှောတယှ ဘယကှဧည့သှညလှဲ ခငမှှတမှှနမှေးတော. အဖိုးကှီး က ညီမနဲ.နမယှေ့ လူလေ ,သူ.ကိုဈေးပှောရအုံးမှာ ခငမှှတမှှနလှညှး အခုမှပငှ သဘော ပေါကလှတေော.သညှ။

ယာဉမှောငှးအဖိုးကှီးကသူ.အား မကောငှးသည့မှိနှးမထငှ၍ ခေါတှငလှာခှငှးဖှဈပသညှေ။ ထိုအသိက ခငမှှတမှှနကှို ရမကစှိတမှှားနိုးကှှားလာစသညှေ။ သူ တောင့ှ တနသေော ကာမအရသာကို ပေးနိုငမှယ့သှူကို မရှာရပဲ ရနလသညှေေ။ ပှီတော. ဒီလို ဇိမမှယအှမှတဖှှင့ခှေါပှှီး လိုးကှတာကလညှးအတှေ.အကှုံ အသဈတခုဖှဈနိုငလှသညှေ။ ကဲ ဘယလှိုလဲပှောလေ ခငမှှတမှှနငှှိမနှသေောကှောင့ှ အဖိုးကှီကထပမှေးလသညှ။ အကိုတို.ကဘယလှောကပှေးနိုငလှို.လဲ သညစှကားကို ခငမှှတမှှနှ တောတှောကှှီးကို ကှိုးစား၍ပှောလိုကခှှငှးပငှ။ ဘဝမှာ တဈခါမှအခုလိုမပှော ဘူးပေ။ အဖိုးကှီးက ပုံမှနဆှို ငါးသောငှးပေါ. မနညှးဘူးလားအကိုရ မိတဖှှဈဆှဖှဈပေေါ.ညီမရာ အဈကို က ကှားကခှိတပှေးရတာပါ အငှးလေ ငါးသောငှးဆိုလဲငါးသောငှးပေါ. ကူညီပေးရမှာပေါ. အခုကဘယကှိုသှားမှာလဲ သာကတေ ဘကလှေ။ အဲဒီမှာ သူစောင့နှတယှေ။ အငှးလေ သှားပေါ. ဒီလိုနှငသှာကတသေို.ရောကခှဲ.လသညှေ။ ညီမလိုကခှဲ. အပေါကှို သှားရမှာ ခငမှှတမှှနလှညှး အဖိုးကှီးခေါရှာနောကသှို့လိုကခှဲ လသညှေ။ စိတထှဲမှာတော. ရငခှုနနှရပေါသညှ။

အခနှးတှငှးသို.ရောကတှော. အသကကှှီးကှီးလူတယောကထှိုငနှကော ခငမှှတမှှနအှားတှေ.တော. ရမကခှိုးထနသှည့မှကှလှုံးဖှင့ကှှည့ကှာ ကှောကှှီး ဆောကှမိုကလှှခညှလှား ဘယကှ မလာတာလဲဟု taxiကားသမားအားမေးတော. Taxiသမား ကဒီလိုပဲလေ ကှာရှာရတာပေါ. ငါးသောငှးတဲ.  အိုကေ အို ကေ ပေးတာပေါကှာ ဒါမှိုးမလုပရှတာကှာပှီ မငှးပှနလှို.ရပှီ ထိုလူကှီးလညှး ခငမှှတမှှနအှား အခနှးထဲသို့.ဆှဲခေါသှှားပါတော.သညှ။ အခနှးထဲရောကတှော.အဖိုးကှီးက ကဲ လုပငှနှးစရအောငှ အကှီခှှတပှတေော.ဟုခငမှှတမှှနအှားပှောလသညှေ။ အပေါအှကှီကို ခငမှှတမှှနခှှှတလှိုကတှော.လကတှလုံးသာသာခနှ.သာရှိတဲ.ဘရာစီယာကှောသိုငှးကှိုးလသောအကာအကှာရှှိတော.လို.ခငမှှတမှှနရှဲ. ကှောပှငှ သားတှဟော ှဖှူဝငှး နလေို.အဖိုးကှီးကှည့ှ ကာ စိတတှှထနပေေါသညှ။ အဖိုးကှီးမကှနှှာမှာအဆီတှပှနလှောကာ မကှလှုံးကတော. တပမှကတှဲ.ဆနဒှအရှိနနှဲ. အရောငတှောကနှပေါတော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး စကပပှါခှှတလှိုကတှော. အဖိုးကှီးလညှး မနနေိုငတှော.ပဲ ခငမှှတမှှနအှောကခှံဘောငှးဘီကိုပါ အတငှး ဆှဲခှှတလှိုကလှသညှေ။

ဝတလှဈစလဈဖှဈသှားသော ခငမှှတမှှနတှကိုယလှုံးကို အဖိုးကှီး မကှလှုံးကှှတလှုနီးပါး အားရပါးရကှည့နှလသညှေေ။ ဖှံဖှိုးတောငှ.တငှးလှသည့ှ ဒီလို ကောငမှလေးမှိုးအား မလိုးရသညမှှာကှာခှပှေီ။ ခေါလှာပေးသော ကှောကှှီးကိုလညှးကှေးဇူးတငနှမေိသညှ။ ခငမှှတမှှနပှေါငရှငှးခှဆုံမှ ခုနှးမောကဆှူဖှိုးနသေော စောကဖှုတကှှီးကို ထငထှငရှှားရှားမှငနှရလသညှေေ။ အဖိုးကှီးလညှးထိုငနှရောမှမတတှကရှပပှှီး သူဝတထှားသောပုဆိုးကို ခှှတခှလှိုကလှသညှေ။ ပုဆိုး ခှှတခှလှိုကသှညနှှင့လှီးခှောငှးကှီးကမတကှနဲပေါလာလသညှေ။ ကာမစိတတှှထနခှေေိနမှို. လီးတနကှှီးသညှ မတတှောငနှလသညှေေ။ လီးကှီးကိုမှငတှော.ခငမှှတမှှနအှတောသှဘောကသှှားပါတော.သညှ။ လီးကှီးမှာညိုမဲနပှေီး ဒဈကတော.ကားနလသညှေေ။ ပီတာလောကမှကှီးပမယှေ.အရှညကှတော.တောတှောရှှညသှညှ။ အဖိုးကှီး က. လာ .. ငါ.လီးကိုစုပပှေးစမှး အဖိုးကှီးက ကှေးစားမိနှးမ မှားအားခေါှာူပှောပှါးနကှဖှဈေ၍ အရသာခံတကလှသညှေ။

ခငမှှတမှှနလှညှး အဖိုးကှီးအား ကုတငပှေါှ တှနှးလှဲလိုကလှသညှေ။ လီးကှီးကတော.တောငမှတနှလသညှေေ။ လီးကှီး အရပှေားကို အောကသှို.ဆှဲခကှာဒဈဖောပှေးပှီး ပါးစပဟှပှီးလီးကို ငုံလိုကလှသညှေ။ ညှီစို.စို.အနံ.ကို ခငမှှတမှှနရှလသညှေ။ အဖိုးကှီးသညှ လီး ကို ဆေးမထားတော အနံ.ကပှငှးနလသညှေေ။ လီးဒဈကိုပါးစပဖှှငှ. ဖိကကှာငုံလိုကခှှိနမှှာတော အဖိုးကှီး ဆကကှနဲဖှဈသှားလတေော.သညှ။ အား ရှီး  အား အား လီးဒဈကှီးကခငမှှတမှှနပှါးစပနှှင့ပှငမှဆနှ.ခငှပှေ။ခငမှှတမှှနလှညှး ပါးစပထှဲတှငရှှိနသညေ့လှီးဒဈကှီးကို လှာဖှားလေးဖှင့ှ လှည့ပှတကှာရကပှေးနတေော.အဖိုးကှီးလညှး ဖီးတကကှာ ခငမှှတမှှနခှေါငှးကို ကိုငထှားပါတော.သညှ။ခငမှှတမှှနလှညှးစုပပှေးနရောမှ အဖိုးကှီးအား ကှည့မှိတော.အဖိုးကှီးကဇိမဖှှငှ.အရသာခံနတောကိုမှငလှသညှေ၊ ကှာကှာစုပပှေးလငှှ ပါးစပထှဲ သုတရှညတှှပနှေးထှကကှုနမှညစှိုး၍ကုတငပှေါပှကလှကလှှနကှာ ဒူးထောငပှေါငကှားပေးလိုကပှါတော.သညှ။ အဖိုးကှီးလညှး ခငမှှတမှှနစှိတကှှှနမှနှေးသိသညှ။ခငမှှတမှှနစှိတကှှှမှသူ အသားကုနလှိုးဆောနှိုငမှှာဖှဈပသညှေ။

တံတှေးမှားပကှေံနသေောသူ.လီးကှီးအား ခငမှှတမှှနှ စောကဖှုတဝှတှငတှေ.ကာ အစိကို ဒဈနှင့ပှှတှ နတေော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး စိတပှါကာ အဈကိုကှီး  လုပတှော.လေ ဟင့ှ ဟုပှောလိုကပှါတော.သညှ။ သှငှးလိုကပှါ အဈကိုရယှ အဖိုးကှီးလညှး ခငမှှတမှှနနှို.အားလကဖှှငှ.ကိုငဆှှဲပှီး လီးကှီးကို တအားပငဆှောင့သှှငှးလိုကပှါတော.သညှ။ ပလဈ… ဗစှှ… ဒုတှ အား အား အငှး အမလေး အား နာလိုကတှာရှငှ အား လီးကှီးကအတောပှငရှှညတှော. စောကခှေါငှးတခုလုံး တငှးကှပှ၍ လီးထိပကှ ရငခှေါငှးပငလှာထောကနှလသလေေားပငခှငမှှတမှှနစှိတထှဲထငမှိလသညှေ။ အဖိုးကှီး လညှးခငမှှတမှှနနှို.အားအားရပါးရဆှဲကာ ဆောင့လှိုးနပေါတော.သညှ။ ဖာသညလှို.ထငနှသေောကှောင့ှ လုံးဝညှာတာမှုမရှိပဲ စိတတှိုငှးကှ အားရပါးရလိုးနပေါတော သညှ၊ ဗှီ ပှှပှ စှတှ စှတှ .. အာ .  အိ… အာ .. ဟင့ှ …. ကောငှးတယှ စောင့ှ စောငှ. ခငမှှတမှှနလှညှးကိုယ့ကှို ကိုယှ ဖာသညဟှု သတမှှတပှှီး အဖိုးကှီးကလုပနှသဖှငှေ့ အရှကမှရှိတော.ပဲအသံပေး အလိုးခံနပေါတော.သညှ။

ဗစှှ ှပှှတှ ဖှတှ သှပှ စှပှ အငှ. အ အ အဖိုးကှီးလညှး စိတပှါလာကာအသားကုနပှငဆှောင့လှိုးနပေါသညှ။ အား အီး ှပှှတှ ဗစှှ ဒုတှ ဒုတှ အား လား. ကောငှးလိုကတှာဟာ ငါလုပဖှူးသမှှဖာသညတှှထေဲမှာတော.နငှ.အဖုတကှ အကောငှးဆုံးပဲ ဒီလို အဖုတမှှိုးကတော နေ.တိုငှးကို လိုးခငှတှယှ အဖိုးကှီးလညှး ခငမှှတမှှနအှား ဖာသညထှငှ၍ လုပနှရသေောလှညှး ခှောမောပှီး တောင့တှငှးသော ခနဓှာကိုယကှှောင့ှ လိုးရတာ အကှနပကှှေီးကှနပနှပေေါတော.သညှ။ ဗစှှ ဗစှှ ှဗှှတှ အင့ှ အ ှပှှတှ စှတှ ဖတှ ဖတှ အငှ .အ အားလား အဖိုးကှီးလညှး ဆကတှိုကစှောင့နှရောမှညောငှးလာသဖှင့ှ ကဲ ညီမ အပေါကှတကလှိုးပေးဟုဆိုကာ သူ လီးကှီးအားပတလှကလှှနကှာထောငပှေးလိုကလှသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှးအခှိနမှဆိုငှးပဲ လီးကှီးအားကိုငကှာ အဖုတဝှတှငတှေ.ကာ ထိုငခှလှိုကပှါသညှ။ ဗှဈ ှဗှဈ ှပှှတှ .. အ ဒုတှ ှပှှတှ  စှတှ … စှတှ အ အ ဗှိ ဗှိ….. ဖတှ ဖတှ ှပှှတှ စှတှ ရှူး ရှူး အား ှဖှနှး ှဖှနှ းဖှနှး အ အ နာတယှ  ှဖှနှ း… ှဖှနှ းပှှတှ အ အ ှဖှနှး .အဖိုးကှီးလညှး ခငမှှတမှှနတှငပှါး အား လကနှှငှ.ရိုကကှာ.အောကကှနပငှေ့ လိုးပေးနပေါသညှ။

ခငမှှတမှှနဖှငလှညှးအဖိုးကှီး လကနှှင့ှ ရိုကသှောကှောငှ. နီရဲကာ.ခငမှှတမှှနစှိတထှဲတှငတှော. ဖီးတမှိုး ဖှဈနပေါတော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး အပေါကှစောင့နှတေဲ.အရှိနကှိုနညှးနညှး မှနှ လိုကပှှီး လီးကှီးကို အဖုတထှညှးပိုဝငအှောငလှမှး ကှောငှး ပှောငှးပှီး စောင့ှ ပေးနပေါသညှ။ အား အ ကောငှး လိုကတှာ ဟာ နငကှအပေးလညှး ကောငှးတယှ နငှ.ကိုတော.ကှိုကသှှားပှီ တခကှတှခကှစှောငှ.တာကှမှးသှားရငလှီးကှီးကသားအိမကှိုသှားထောကမှိပှီး နာကငှသှှားပါသညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး အဖိုးကှီးနှငှ.ရငခှငှှးအပပှှီးသူ.ခါးအားနှင့တှငပှါးကိုအပေါအှောကလှှုပရှှားပှီး လီးကှီးပို အဝငနှကရှနှ ခပသှှကသှှကလှေးဆောင့ပှေးနပေါတော.သညှ။ တောင့တှငှးပှပှဈသေော ကောငမှလေးအား လိုးနရသညဖှေှဈ၍ အဖိုးကှီးလညှး ရမကတှှထနသှညထှေကထှနလှာပါသညှ။ ဆောငှ.ခကှမှှားကလညှး ပိုမှနလှာကာ အကှကပငေ့ဆှောငှ.ပေးနသေော.အဖိုးကှီးအတှကအှရသာရှိလှသလို အပေါကှဆောငှ.ပေးနသေောခငမှှတမှှနလှညှး အရသာတှေ.နပေါသညှ။

ဘှတှ ဘှတှ ဒုတှ ဒုတှ အ အ အားလား ကောငှး လိုကတှာ အကို ရယှ အား ရှီး အား အား အား ကမှပှီး တော.မယှ အဈကို ဆောငှ.ပေးပါ အား အား အား အားရှီး အား ဘှတှ ဘှတှ ဒုတှ ဒုတှ ဘှတှ ခငမှှတမှှနလှညှး ကာမအထှတှ အထိပရှောကကှာ ှပှီးသှားလသညှေ။ အဖိုးကှီး ကတော.မပှီးသေးပဲ အောကကှနေ ပင့ဆှောင့နှပေါတော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး အရမှးကောငှးနပှေီး အဖိုကှီး က လိုးရှိနတှငလှိုကှ တော.လီးကှီးအား အဖုတနှှင့ညှဈပေးကာ အဖိုးကှီး စိတပှါလာစရနလှေုပပှေးနပေါသညှ။ အဖိုးကှီးလညှး စိတပှါလာ ကာအသားကုနပှငှ ပင့လှိုးနပေါသညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး အပေါကှနပှေီး အား ကောငှးလိုကတှာ အဈကိုကှီးရယှ စောင့ှ ပါ ခပကှှမှးကှမှးလေး. အ အ အင့ှ အ ဗှဈ ဒုတှ အ အ အ အားလားရှီး ရှီး အဖိုးကှီးလညှး အခကှှ၂၀ခနှ. ဆောငှ.လိုးပှီး ခငမှှတမှှနအှဖုတထှဲသို.သုတရှညမှှားပနှးထုတလှိုကပှါတော.သညှ။ အား အား ကောငှး လိုကတှာ အား ှပှဈ ှပှဈ အား အား အ နင့ကှိုလိုးရတာကောငှး လိုကတှာဟာ. နောကလှဲခေါလှိုးအုံးမယသှိလား အဖိုးကှီး လညှး ကှနပနှကေော နောကတှခါလိုးဖို. အတှကှ ပှောနပေါတော.သညှ။

ခငမှှတမှှနလှညှး ညဈပတနှသညမှှေားကိုသနှ.စငပှှီး အဖိုးကှီး ဆီမှပှနလှာခဲ.လသညှေ။လမှးထိပတှှငခှုနသူ.ပေး.သော taxi သမားကှီးအားတှေ.သဖှင့ှ သူ.ကားကို ပငဌှား ကာ အိမပှှနခှဲ.လတေော.သညှ။လမှး၌taxiသမားကှီးက အစဉပှှလေား ညီမဟုမေးတော. ပှပေါတယှ အဈကို ပှရငအှဈကေို ကို လညှး ကှေးဇူး ဆပအှုံးလေ ရပါတယှ အဈကိုရ ညီမဘယလှောကပှေးရမလဲ ပှော လေ အာ ရပါတယှ အဈကို က ပိုကဆှံမလို ခငှပှါဘူး ၁ ခါလောကှ ပေးလုပရှငှ ရပါပှီ, ညီမကလုပခှငှစှရာကှီး မို.လို. ခငမှှတမှှနလှညှး taxi သမား ပှောစကားကှောငှ. အံအားသင့ှ ကာ ဒီနေ.တော. အခှိနမှရတော.ဘူး.အဈကို ရ နောကနှေ.ပေါ. အိမပှှနရှအုံးမှာ မိုးခှုပနှပှေီလေ အာ မရဘူးညီမ ရ အဈကို တောတှောတှငှးနပှေီ ဒီမှာကှည့ဟှု ပှောကာ သူလီး ကှီးအားလှနပှှလသညှေ။ ခငမှှတမှှနလှညှး မှား ှပှီးမှတော.မထူးပါဘူးဟုတှေးကာ အဲဒါဆိုလညှး ှမှနှ ှမှနှ  နရော ရှာပှီးသှား ညီမက အခှိနမှရတော.ဘူး ဟုပှောလိုကလှသညှေ။ ခငမှှတမှှနဆှီက သှား လို.ပှောသညနှှင့ှ taxi သမားလညှး နီးစပရှာတညှးခိုခနှးသို့ မောငှးကာ အခနှးယူလိုကလှသညှေ။

အခနှးသို့ရောကသှညနှှင့ခှငမှှတမှှနအှားအဝတမှှားခှှတပှှဈလိုကပှှီး သူလညှး ခှှတကှာ ကဲ တောငလှာအောငလှို.စုပပှေးအုံး သူ.လီးက သိပတှော.မရှညဘှူး လုံးပတကှတော.တောတှောတှုတတှယှ အရပှေား မဖှတထှားတော. ဒဈကှီး ကဖုံးနတယှေ ရီညှေး ဒဈဖောပှေးလိုကပှှီး လီးကှီးအားငုံစုပပှေးလိုကလှသညှေ။ကှောကှှီးဆိုသူ taxiသမားလညှးလီးတဝကလှောကခှငမှှတမှှနပှါးစပထှဲထည့ကှာ ညှောငှ.ပေးနလသညှေေ။ ခငမှှတမှှနလှညှးလီးခှောငှးကှီးအဝငကှောငှးစရနပှေါးစပအှား အလိုကသှငဟှှပေးကာ ကှောကှှီး သူ.ပါးစပထှဲလိုးသှငှးသမှှကို ခံနပေါသညှ။ ကှောကှှီးလညှးဖငပှှောငကှှီး တလှုပလှှုပဖှှင့စှောကဖှုတကှိုလိုးသလို ခငမှှတမှှနပှါးစပအှားလိုးနပေါတော.သညှ။ ပါးစပထှဲလီးဝငသှံထှကသှံမှားနှင့ခှငမှှတမှှနှ၏မပီမသအောသှံမှားရောယှကနှပေါတော.သညှ။ လီးကှီးကိုပါးစပထှဲသို.ခပကှှမှးကှမှး အသှငှး အထုတလှုပနှရောယမှးခါနသေော.လဥ၂လုံးက ခငမှှတမှှနမှေးစေ.သို့တဖကှဖှကှှ ရိုကခှတနှပေါသညှ။

ပါးစပထှဲသို့လီးအဝငအှထှကတှှငလှီးတနကှှီးသညနှူးညံ.သောပါးစပနှှငှ.ထိတှေ.နသညမှေို. ကှောကှှီးလညှး အရသာထူးနပေါသညှ။အခကှှ၃၀ခန့စှောင့ှ.ှပှီးတော ကှောကှှီးလညှး မနနေိုငတှော.ပဲ ခငမှှတမှှနအှား ခံတငပှေါဘေးဘကထှောကပှှီးကုနှးပေးစမှးဟုပှောတော.ခငမှှတမှှနလှညှး အလိုကသှင့ပှငကှုနှးပေးလိုကလှသညှေ။ ကှောကှှီးလညှးလေးဘကထှောကကှုနှးထားပေးသော ခငမှှတမှှနနှောကသှို့အသာဒူးထောကကှာနရောယူလိုကပှှီး ခငမှှတမှှနဖှငနှှဈခှမှးအားဆှဲဖှဲလိုကရှာဖငထှောငပှှီးကုနှးပေးထား၍စူထှကနှသေောစအိုလေးမှာ ပှဲအာသှားပါတော.သညှ။ ကှောကှှီးလညှး ထိုစအိုပေါကလှေးသို.တံတှေးထှေးခလှိုကတှော. ခငမှှတမှှနကှ ဖငတှော.မလုပပှါနဲ. အရှေ.ပဲလုပပှါ ရှာမရှညနှဲ.ငါ က ဖငပှဲကှိုကတှာ အဖုတကှလူတိုငှးလိုးပှီးသားဟုပှောတော.ခငမှှတမှှနလှညှး မညငှးသာတော.ပဲငှိမခှံလိုကရှလသညှေ။ ကှောကှှီးလညှး ခငမှှတမှှနဖှငပှေါကထှဲသို.လကခှလယထှိုးထည့ကှာကလိပေးနသညှေ။ နဲနဲကှာတော.လကညှိုးပါ ရောထည့ပှှနလှသညှေ။

အား ကှှတှ ကှှတနှာတယှ ခငမှှတမှှနလှညှး နာ၍ညညှးနလသညှေေ။တောငှးပနှ၍ရမညမှဟုတတှော.သဖှငှ.သူပှုသမှှခံရပတေော.မညှ။ ဖငထှဲသို့လီးဝငနှိုငစှရနလှကှေ၃ခှောငှးသှငှးပှီးခှိနတှှငတှော.ကဲ ခငမှှတမှှနှ နင့ဖှငကှခလှို.ရနပှေီ လီးသှငှးဖို.ပဲကနှတှော.သညဟှုကှောကှှီးကပှောလသညှေ။ ကှောကှှီးလညှးဖငဝှတှငလှီးတေ.လိုကပှှီးဖိသှငှးလိုကတှော.လီးဒဈပှဲကှီးသညစှအိုကိုဖောကကှာ ဖငခှေါငှးပေါကထှဲတိုးဝငသှှားလသညှေ။ ဗစှှ ဗစှှ ဗစှှ အ အ အမလေး နာတယှ လီးတနကှှီးသညကှှီးမားတုတခှိုငနှသေောကှောင့ဖှငပှေါကသှညအှတှငှးသို.ရှုံ ှှှဝငသှှားပါသညှ။ တအိအိထိုးသှငနှရောနောကဆှုံးတှငတှော.အဆုံးထိဝငသှှားလသညှေ။ ကှောကှှီးလညှးခငမှှတမှှနှ ဖငကှှီးကို ဖှေး ဖှေး ှခှငှး စတငလှိုးပါတော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး ဖငပှေါကကှိုလီးစသှငှးခှိနကှနာကငှသှောလှညှးဖငထှဲလီးအဆုံးဝငသှှားပှီးဆောင့သှည့အှခှိနတှှငနှာကငှသှေးသောလှညှး အရသာကတမှိုးဖှဈလာနပသညှေေ။ ကှောကှှီးလညှးခငမှှတမှှနဖှငထှဲသို.တခကှခှငှှးခပမှှနမှှနဆှောငှ.ကာခငမှှတမှှနကှကော.ကော.ပေးနေ၍ ခငမှှတမှှနအှရသာကောငှးနမှနှေးသိသာနလသညှေေ။

အငှးဟငှး ဟငှးအငှး ကောငှးလှုကတှာ အကိုရယှ ဆောင့စှမှးပါ.နာနာလေး ခငမှှတမှှနလှညှးဖီးတကကှာမရှကတှော.ပဲပါးစပကှပငစှောငှ.လိုးခိုငှးနပေါတော.သညှ။ အား ပါး ပါး အား ရှီး အရှိနလှညှးရလာပှီဖှဈသည့ှ အပှငခှငမှှတမှှနကှလညှးစောင့လှိုးခိုငှး၍ကှောကှှီးမှာခငမှှတမှှနကှိုမညှာပဲစောင့လှိုးပါတော.သညှ။ အ အ ဗစှှ အ အ အား လား အမေ. ခငမှှတမှှနလှညှး အမလေး ကောငှးလိုကတှာ.ကောငှးလိုကတှာ အား အဟုအောကှာ ဖငခှေါငှးဝက လီးကှီးအားညဈပေးနတေော.ကှောကှှီးလညှးမခံနိုငတှော.ပဲ အသားကုနပှငဆှောင့လှိုးနပေါတော.သညှ။ ဗစှှ ဒုတှ ဒုတှ အ အ အီး အငှ. အင့ှ အ အ နညှးနညှးလောကှ ကှာတော.ကှောကှှီးလညှး ဆကမှစောင့တှော.ပဲတောငမှတနှသေောလီးကှီးကို ခငမှှတမှှနဖှငထှဲသို.သှငှးထားရငှး ဇိမယှူနလသညှေေ။ခငမှှတမှှနငှှိမသှှားသည့အှခါမှလီးကှီးကို ဖငထှဲမှဆှဲထုတလှိုကလှသညှေ။ ဖှတှ ဘှတှ ပလှတှ ကှောကှှီးလီးကှီးဖငပှေါကထှဲမှထှကလှာတော.ခငမှှတမှှနရှငထှဲဟာသှားလသညှေ။သူဖငထှဲသှငှးခဲ.သောလီးကှီးအားသခှောကှည့လှိုကတှော.လီးကှှးမှာအရညမှှားဖှင့ပှှောငလှကနှလသညှေေ။

အဈကိုမပှီးသေးဘူးလားပှီး အောငလှုပလှဟေုပှောလိုကတှော.ကှောကှှီးက ခငမှှတမှှနရှငဘှတပှေါသှို.တကခှှကာခေါငှးကိုကိုငကှာ သူလီးကှီးအားခငမှှတမှှနပှါးစပထှဲသို.ထိုးထည့ှ လိုကပှါသညှ။ ပှှတိဘှတှ အား အု အု လီးတနကှှီးသညပှါးစပထှဲပှည့နှကော.လညမှှိုကိုပငထှောကနှပေါတော.သညှ။ အား အ အု အှတှ အှတှ အု အု ှပှှတှ  အ အ ခငမှှတမှှနလှညှး ပါးစပထှဲသို. မဝငသှော လီးအရငှးပိုငှးကိုလကဖှှင့ှ အသာဆုပကှိုငပှှီး ပါးစပထှဲဝငနှသေော လီး ထိပပှိုငှးကို လှှာနှင့ရှကကှာ စုပပှေးနပေါတော.သညှ။ ပါးစပဖှှင့ှ လီးတခှောငှးလုံး ကိုငုံလိုကှ လီးတနလှုံးပတကှို နှုနှုနှုတခှ မှးပါးလး နှနှနှဈခုဖငငှ နှဈခုဖှင့ငှုံခဲပှီး ပါးစပထှဲရောကနှသေော လီး ကှီးအားလှာဖှင့ရှဈကာထိုးမှလေိုကစှုပလှိုကလှုပနှတေော.ကှောကှှီးမှာ အရသာတှေ.နပေါတော.သညှ။ ပှှတှ ပလှတှ အု ပု အု အု ှပှှတှ ပ လှတှ အ အ အခကှှ၄၀ခနှ.ကှောကှှီး အသှငှးအထုတှ လုပပှှီး ခှိနတှှငတှော မနနေိုငတှော.ပဲလီးကှီးကို ပါးစပထှဲမှဆှဲထုတကှာ ခငမှှတမှှနမှကှနှှာ ပေါှ လရညမှှား ပနှးထုတလှိုကပှါတော.သညှ။

အား ှပှီးပှီ အား ရှီး အား ရှီး အား အား ခငမှှတမှှနလှညှးမကှနှှာတခုလုံးသုတရှညတှှပကှေေံကုနပှှီးပါးစပထှဲလဲ တခှို့တဝကဝှငကှုနပှါတော.သညှ။ သုတရှညတှှကေုနသှှားတော ကှောကှှီးက ကှနပသှညေ့အှမူအရာဖှင့ှ သူလီးကှီးဖှင့ှ ခငမှှတမှှနမှကှနှှာအား ရိုကကှာ သုတကှုနအှောငလှုပနှပေါတော.သညှ။ ကောငှးလိုကတှာဟာ အပေးတောတှောကှောငိးတယှ ခငမှှတမှှနလှညှး ကှောကှှီးအပှောကှောင့ကှှနပကှော လီးကှီးအားအရညတှှပှေောငအှောငစှုပပှေးနပေါတော.သညှ။ ခငမှှတမှှနလှညှး ကှောကှှောှ ကအလိုလိုကထှား၍ အထူးပငှ ပှောရှှငနှလသညှေေ။အထူးသဖှင့ှ ကာမအရသာ ကိုလညှး တစိမှးယောကှာှးလေးမှားဖှငှ.ခံစားနရေ၍ ကှနပနှလတေေေော့သညှ…..ပှီး။