အခွင့်ရမယ်ဆို

တခှား မိနွးခလေး တှနေူင့ွ ယှဉလွိုကလွှှငွ ယောကကွှားတှေ ရဲ့ မကှလွုံးက သူ့ အပေါမွှာ အမှားဆုံးရောကနွတော ကို အမှဲတမွး သတိထားမိနသညွေ၊ လူကလညွး အမှဲတမွး လနွးဆနွးနသလေို၊ ယောကကွှားမှား၏ အာသာငမွးငမွး အကှည့တွှကေို လညွး သာယာမိသညွ၊ သှေးသား လှုပရွှားမှုအား ကောငွးသလို ကာမဆနဒြ နိူးကှှမှု မှာလညွး အားမသေး ခှေ၊ သူ နူင့ွ ကိုထှနွး အိမထွောငကွှ ပှီး ကထဲက ည တိုငွးလိုလို အလုပဖွှဈခဲ့ကှသညွ၊ ကိုထှနွး အလုပကွိဈစ နူင့ွ ခရီး ထှကရွသည့ွ အခါ၊ ပထမ ဆုံး အကှိမကွ တခါမှ မခှဲ ဘူးတော့ တောတွောလွေး ခံစားရသညွ၊ သို့သောလွညွး တဖှေးဖှေး တော့အသားကှ သှားသညွ၊ ဒါပမေဲ့ တပတလွောကဆွိုရငွ မနနေိူငတွော့ သူ့ဘာသာ သူ လကနွူင့ွ အယားဖှောကွ ပဈရသညွ၊ အခု တခေါကကွ တော့ တောတွော့ွ ကိုကှာသညွ။

ရာသီက လညွးပှောငွးတော့ပဈစညွး ကောကရွတာ နောကကွှ ပှီး အလှှငမွမှီ ၍ ကိုထှနွး လိုအပတွာထကွ ပိုပှီး နနရတေေော့ နီလာတင့ွ အဖို့ နှရောသီ က သဈရှကခွှောကလွို မီးဖှားကှ တာ နူင့ွ မီးထလောငနွိူငသွည့အွခှအနရေေောကွ နေ သညွ၊ ညအိပရွာဝငွ တိုငွး သူမ လကခွလေး နူင့ွ အစေ့ လေးကို နာနာ ပှတွ ရငွး တခှီလောကပွှီး မှ ပဲ အိပလွို့ ပှောတွော့သညွ။ အလုပထွဲ မှာကလညွး ဖဖေေ က လှဲလှှငွ သူက အကှီးဆုံးမဟုတလွား၊ ဖဖေေ ကလညွး အထိနွးအကှပွ ရရုံ လောကွ နာမညသွာ ခံထားတော့သညွ၊ သူကသာ အရာရာ ဆုံးဖှတွ လုပကွိုငနွေ ရခှငွးကှောင့ွ ဝနထွမွး အကုနလွုံးက ကှောကရွှံ့ ရိုသေ ကှရသညွ၊ နောကပွှီး ကှောငွးမပှီး မှီထဲက စ အလုပထွဲ ခှစေုံပဈ ဝငခွဲ့ ရသဖှင့ွ သူ့မှာက အလုပနွူင့ွ ပတသွကသွော အသိုငွးအဝိုငွး က ပိုကှီးစိုးခဲ့သညွ၊ အတိုခှူပပွှော ရလှှငွ သူ့ဘ၀ လောလော ဆယမွှာ အိမွ၊ အလုပွ၊ နူင့ွ ကိုထှနွး ပဲ ရှိသညွ။

အလုပနွဲ့ ပတသွကွ ၍ တှေ့ဆုံ ဆကဆွံ နခေဲ့ ရသော ယောကကွှားသနာ တှကလညွေး သူ့ကို လန့ကွှသဖှင့ွ လိငဆွှဲဆောငမွှုရှိသော မိနွးမတယောကဖွှဈသညဆွိုတာကို အသိအမှတပွှုရဲ့ သားဖှင့ွ သူမသိအောငွ ဖုံးကှယထွားကှသညွ။ အငွး ဒီကောငလွေး တယောကပွဲ၊ နီလာတင့ွ အတှေးထဲမိုးအောငသွူ ဝငလွာသညွ၊ မိုးအောငသွူ ကို မမှိုး ပှောပေး၍ ခန့လွိုကပွှီးမှ လုပရွညကွိုငရွညလွေး သဘောကပှှီး အဆင့ဆွင့ွ တိုးပေးရနွ ရညရွှယထွားခဲ့သညွ၊ ထိုအခါမှ စ၍ သူ့ကို အဓိက အရေးကှီးလုပငွနွး အရေးအရာ မှားကို ဝငပွါစေ ပှီး ထရိမနွငွ သဘောမှိုးမောငွး လာခဲ့သညွ၊ မိုးအောငသွူ ကလညွး အခှိနပွိုတှေ ဘာတှေ အဓိက မထား လိုအပလွှှငွ လိုအပသွလို ခိုငွးသမှှ လုပပွေးလေ့ရှိတော့နီလာတင့ွ လညွး သဘောကလှာခဲ့သညွ၊ ကိုထှနွး နရောကို လှှတပွှီး ကိုထှနွးကို သူ့ အနားပှနခွေါထွား တော့ မညဟွုတှေးထားသညွ။

သို့ သောွ အခု တလော သူပဲ စိတထွငလွို့ လား မသိကောငလွေး အကှည့တွှကေ နညွးနညွး ဆနွးသလိုလို၊ သူက မသိခငှယွောငွ ဆောငပွှီး မှနထွဲ မှ ဖှဈဖှဈ မကှလွုံး ဒေါင့ကွပပွဲ ဖှဈဖှဈ တခါ တလေ ကှည့လွိုကလွှှငွ သူ့ ကို ခိုးခိုး ကှည့နွတတတွော သတိထားမိနေ၏၊ ပထမတော့ သူ့ စိတထွဲ မှာ တမှိုး ဖှဈနသေောလွညွး နောကပွိုငွး သာယာသလို ဖှဈမိ၏၊ တခါတလေ မကှလွုံး စူးစူး တှကေ သူ့ ရငကွို ပါ ဖိုလာစေ၏၊ အခုလို၊ ကိုထှနွး အဝေးသှား နပှေီး သူ့ အလိုဆနဒြ တှေ လဈဟာနသေော အခှိနမွှာ ဆိုလှှငွ၊ ထိုအကှည့ွ နောကွ ကှယွ မှာ ဘာတှေ တှေးနမလေဲ ဆိုတာ စဉွးစားကှည့ရွငွး သူ့ ရတနာ ရှှကှေုပလွေး မှာ စိုတိုတို ဖှဈလာရသညွ။ ဒီနေ့ အောကဆွငွးလာတော့ မနောွ တယောကထွဲ မီးဖိုခှောငမွှာ တှေ့ရသညွ၊ ဒေါဒွေါမွှ နမကေောငွး ဟု ဆိုသညွ၊ မနောွ တယောကထွဲ အလုပမွှားနေ တာတှေ့တော့၊ နလညစွော မထည့ခွိုငွးတော့၊ဒီနေ့ တော့ ဝယစွား လိုကမွညဟွုတှေးသညွ။

နောကွ အလုပလွညွး ဒီနေ့ မှားအုနွးမှာဆိုတော့ ညနစော ပါ သူ့ အတှကမွလုပနွဲ့တော့ လို့ မှာထားခဲ့လိုကသွညွ။ မိုးအောငသွူ စိတထွဲ မှာ ဒေါနွီလာတင့ွ တယောကွ ဒီနေ့ ပိုလှနတယလွေို့ တှေး နမေိပှီး ၊သူ ပုဆိုးခှုံအောကွ မှ လီးကလညွး မမာတမာ ဖှဈနသညွေ၊ အခု မနကကွလေးကတငွ ထုလာသေးတယွ ရှီး၊ လို့သူ့ကိုယသွူ အပှဈ တငရွမလို ဂုဏယွူရလို ဝခှေဲ မရ ဖှဈနရသညွေ၊ သူက တကယတွော့ ကာမ ကိဈစ မှာ ဖှံ မဟုတပွမေဲ့ လညွး အရိုငွးလေး တော့ မဟုတပွေ၊ ၁၀ တနွး ကှောငွးသား ဘ၀ တုနွးကက ကှူရှငွ ယူဖို့ ငှကှေေးလညွး မတတနွိူငွ တော့ သူ့ အဖေ ရုံးက တပည့ွ တယောကွ ၏၊ သမီး အပှိုကှီး ကှောငွးဆရာမ အားသည့ွ အခှိနွ ထိုအိမသွို့ သှား စာလုပရွသညွ၊ ထိုအပှို ကှီးမှာ အလယတွနွးပှသာ ဖှဈ သဖှင့ွ ခလေးမှားကို ကှူရှငပွေးသညွ။

မိုးအောငသွူ က ဝိုငွးကူ သငပွေးရငွး သူ့စာကို သူကကှသွညွ၊ မသိတာ ကို အပှိုကှီး မမမှတွ ကရှငွးပှပေးသညွ၊ တကယတွော့ မှားသော အားဖှင့ွ အခှိနတွှမှော သူတို့ အိမမွှာက လူမပှတခွှေ၊ ကှူရှငလွာသော ခလေးတှနေူင့ွ မမမှတွ အမကလညွေး အိမမွှာပဲ ခကှပွှုတရွငွး ရှိနတတသွေညွ၊ မိုးအောငသွူ လူပှိုပေါကပွီပီ ဂှငွးထု တတတွော့မိနွးမ မှငဘွူးသမှှ မှနွး တော့ နီးနီး စပစွပွ နရသညေ့ွ မမမှတကွ လညွး ဘယလွှတမွလဲ ၊ မှနွးပှီးတော့ သာ ထု နတော တကယဖွှဈလာလိမ့မွညဟွု မတှေးမိခဲ့၊ တနေ့ မှာ ဘာမှနွး မမှတမွိတော့ ခလေးတှေ ကှောငွးပိတလွို့လား ဘာလားမသိ ကှောငွးသား တယောကမွှ မရှိ၊ မမမှတွ အမေ ကလညွး မရှိ နယပွှနသွှားတာလား ဘာလား မသိ၊ မမမှတွ အဖကေ အလုပသွှားသညွ၊ ရုပရွှငတွှထေဲကလို ပဲ ဇာတလွမွးက ဖှဈခငှတွော့ မိုးကလညွး စဲလိုကွ သညွးလိုကွ ရှာနသညွေ။

မမမှတကွလညွး သူ့ ကို တံခါးဖှင့ပွေးပှီး ခေါငွးနညွးနညွး နှောကလွို့ ဆိုပှီး အိပယွာထဲ ဝငလွှဲနသညွေ၊ ဖိုနဲ့မ နူဈယောကွ ထဲ လှတလွပွ နတေော့ မိုးအောငသွူ စိတရွိုငွး ဝငပွှီ၊ မမမှတွ လှဲ နသေော အိပခွနွးထဲ လိုကဝွငပွှီး မမမှတွ ကိုယပွူနသလေား ဘာညာ နဖူးစမွး ပါးစမွးရငွ ဖကနွမွး တော့သညွ၊ မမမှတကွလညွးနဂိုလထွဲက ပှော့ခငှနွသေော ဖယောငွးလေးမို့ မီးနားကပလွိုကတွော့ ပှောကွသှှားသညွ၊ အို့ မကောငွးပါဘူးကှယွ၊ ဘာညာ ကနေ မ ကိုသနားပါအုနွး မောငမွိုးရယွ၊ ကနေ၊ အားအင့အွင့ွ မောငမွိုး ဖှဈသှားရသညွ၊ မမမှတကွ အပှိုကှီးသာပှောသာ အသကွ အစိတလွောကပွဲ ရှိသေးသညွ၊ မိုးအောငသွူက အသကွ ၁၈ နူဈပငွ မပှည့သွေး၊ နူဈဦး စလုံး၏ ပထမ ဆုံး အတှေ့ အကှုံ မှား ဖှဈကှသညွ၊ထိုနေ့ က လို လှတလွပမွှု မှိုးမှာ တောတွောွ နူင့ွ ပှနမွပေါတွော့။

မမမှတွ အမကေ အမှဲ ရှိနသညွေ၊ တခါတော့ မမမှတွ အမေ မရှိ ကှောငွးသားတှေ ရှိနသညွေ၊ ခလေးတှကေို သခှာၤပုဈဆာတှေ ပေးခဲ့ ပှီး အခနွးထဲ ဝငကွာ လုပဖွှဈကှသညွ၊ မိုးအောငသွူ ၁၀တနွးအောငွ သှားတော့ မရောကဖွှဈတော့ပှီ၊ မမမှတလွညွး အိမကွ ပေးစားတဲ့ သူနဲ့ အိမထွောငပွှုလိုကသွညွ၊ မိုးအောငသွူ တကကြသိုလရွောကတွော့ အိမနွားက ခှာတိတမွ မှီးကောငပွေါကစွ လေးနူင့ွ ရီးစားဖှဈသညွ၊ ကောငမွလေးက ကိုးတနွးပဲ ရှိသေးသညွ၊ တကကြသိုလွ ကှောငွးသား ဆိုတော့ အထငကွှီး သညွ၊ ရီးစားစာ တစောငနွူင့ွ ပငွ သမီးရီးစား ဘဝရောကခွဲ့ ကှသညွ၊ ထိုကောငမွလေးကို တော့ မိုးအောငသွူ ပါကငွ ဖှင့လွိုကရွသညွ၊ ကောငမွလေး အိမမွှာ လူကှီးတှေ မရှိခှိနွ အိမနွောကဖွေး ပေါကကွ ပတဝွငပွှီး ကောငမွလေး ကို အခနွးထဲအတငွးဆှဲခေါွ ဖကနွမွးရငွး ပါကငဖွှင့လွိုကွ သညွ။

နောကွ တော့ လဈရငလွဈ သလို ဝငဝွငဆွှဲသညွ၊ သိပွ အကှာကှီးတော့ မခံလိုကွ၊ ကောငမွလေး မိသားစု နယပွှောငွးသှားတော့ ဝေးသှားကှရသညွ၊ တကကြသိုလတွကွ နတေုနွး ထိုကဲ့ သို့ အိမဘွေးမှ ကောငမွလေး နူင့ွ ညိနေ သဖှင့ွ မိုးအောငသွူ တယောကွ ကှောငွးမှာ ရီး စား မထားဖှဈလိုကခွှေ၊ တယောကနွူဈယောကွ စမွးလိုကသွောလွညွး အဆငမွပှေ၊ အိမဘွေးမှာ စားစရာက လညွး ရှိနတေော့ သိပလွညွး မကှိုးစားခငှတွော့ တာလညွး ပါလိမ့မွညထွငပွါသညွ။ ကှောငွးပှီးသှားတော့ လညွး သူမှား တှလေိုဟေးလားဝါးလား လုပဖွို့ အခှိနမွရ တော့ အိမကွ စီးပှားရေး အခှအနကှေေောင့ွ ရသည့ွ အလုပကွလေး ကို ကှိုးကှိုးစားစား လုပနွရေ သဖှင့ွ ရီးစားသနာလညွး မထားဖှဈသေး၊ လောလော ဆယွ သူ့ရောဂါကတော့ သူ့ လကရွှိ ဘောစိ၊ သူ့သူဌေးမ ဒေါနွီလာတင့ွ ကိုသာ အသားကုနွ လုပခွငွှ နသညွေ။

နီလာတင့ွ အလုပထွဲ ရောကတွော့ ဒီနေ့ ခေါကရွိုးကှ ရှပအွငွးကှီ သပသွပယွပယွပနွဲ့ ပလကပွေ ပုဆိုး အပှော့ ၊ နဲ့ သားနားနသေော မိုးအောငသွူ ကိုတှေ့လိုကရွ ၏၊ ဆံပငရွှညရွှညွ ဂုတဝွဲ လေးနူင့ွ နုပှိုသေးသော မကှနွှာလေး နူင့ွ စူးရဲသော မကှလွုံး အစုံက သူ့ရငွ တခကှဖွိုသှားသညွ၊ အငွး ငါလညွး ကိုထှနွး နဲ့ ဝေးနရတော ကှာလို့ထငတွယွ၊ စိတတွှေ လနတယွေေ၊ ဟု ကိုယ့ဘွာသာ သတိခှူပွ ရငွး အလုပစွလုပတွော့သညွ၊ စာရငွးတှပေေါငွး ဖုနွးတှေ ခေါစွရာရှိတာတှေ ကှောင့ွ မိုးအောငသွူ ကို သူ့ရုံးခနွးထဲ လာပှီး ကူလုပခွိုငွးထားလသညွေ။ ..ဟောတော့ ထမငွးစားခှိနတွောငွ လှနနွပှေီ၊ မောငမွိုးအောငသွူ ရော ဆောရီးနောွ ဗိုကဆွာနပလေား.. …ရတယွ မမနီလာ ဒီလောကလွဲ မဟုတသွေးပါဘူး.. …မငွး ထမငွးဘူး ပါလာလား။

ဒီနေ့ မပါဘူး မမနီလာ..ကနှောွ ဒီနားပဲ ထှကစွားမလားလို့.. ..အောဟွုတလွား မမ လညွး ဒီနေ့ အိမကွ ဘာမှ မပါလာဘူး ထှကစွားရအောငွ မမ တို့နဲ့ လိုကခွဲ့.. ရှှစငွေ..ရေ..ဟေ့ ရှှစငွေ တို့ တခုခု သှားစားရအောငဟွေ့.. ဒေါနွီလာတင့ွ က တဆကတွညွး သူနဲ့ အဖေါလွိုကနွကှေ ကောငမွလေး တယောကကွို လှမွးခေါလွိုကသွညွ။ …ဟငွ..မမ က ကှိုမပှောထားလို့ ရှှစငွေ အိမကွ ပါလာတဲ့ ထမငွးဘူး စားလိုကပွှီ၊ အဟီး..လိုကခွဲ့မယလွေ မမ အဖေါရွအောငွ.. …အောအွောွ အေး ငါလညွး မေ့သှားလို့ ..စားပှီးရငလွညွး နခေဲ့တော့ မိုးအောငသွူလညွး ပါမှာပဲ မမ ခနထှကသွှားလိုကအွုနွးမယွ..ဟို လူတှဖေုနွးခေါရွငွ…….. ဒေါနွီလာတင့ွ က မှာစရာရှိတာလေးတှေ မှာခဲ့ပှီး မိုးအောငသွူနဲ့ အတူ သူ့ကားလေး ရပထွားတဲ့နရောကို ဆငွးလာခဲ့ကှသညွ။

ဒေါနွီလာတင့ွ မှာ ဒီနေ့ အလုပတွခု ပှီး ရငွ အလုပကွ နညွးနညွး ပှနွ အားသှားမှာမို့ စိတပွေါ့ပါး နေ၏၊ မိုးအောငသွူ နူင့ွ စားသောကဆွိုငတွခု တှငွ ဝငစွား ကှရငွးက မှစကားစမှညွ ပှောဖှဈကှသညွ၊ ..ဟူး ငါတို့ မှာလညွး အလုပတွှေ ပိနတောနဲ့ စကားတောငွ ကောငွးကောငွး မပှောဖှဈကှဘူးနောွ.. …ဟုတကွဲ့ မမနီလာ..မမနီလာက အလုပတွအားလုပတွာကိုး.. ..အဲလောကလွဲ ဟုတပွါဘူးကှာ ဖဖေေ က မကှနွှာလှဲထားတယွ ဆိုတော့ ကိုယ့လွကထွဲ မှာ မကဆှငွးသှားစခငှဘွေူးလေ..မောငမွိုး ရဲ့ အကူညီလညွး ပါပါတယွ၊ မောငမွိုးကိုလညွး ကှေးဇူးတငပွါတယွ.. ..ဟာမဟုတတွာ မမနီလာကလညွး မမနီလာ တို့ ကှေးဇူးကှောင့ွ ကနှောွ ဒီအလုပလွုပရွတာပါ.. ..ကဲ ပါ အဲဒီအကှောငွးတှေ ပှောမနပေါနဲ့ ကဲ မငွး အကှောငွးလေး ဘာလေးပှောပါအုနွး.. ..။

ဟာ မမနီလာက လညွး ကနှော့ွ အကှောငွးက ဘာမှ စိတဝွငစွားစရာ မကောငွးပါဘူး၊ .. …အံမယွ မငွးလို အရှယွ ရုပရွညမွှိုးနဲ့ မှား၊ ပှောစမွးပါအုနွး ကောငမွလေး ဘယနွူဈယောကွ အသဲကှဲ ပှီးပလဲ.. ..အာ မမနီလာ ကလညွး လုပပွှီ၊ ကနှော့မွှာ ရီးစားတောငွ မရှိသေးပါဘူး..ပေါကကွရတှေ၊ ဟဲဟဲ.. …မယုံပါဘူးကှာ..ဘာလညွး ..ကှိုကစွရာကောငွး တာ မတှေ့သေးလို့လား.. …ဟီးဟီး မမနီလာ ခှဖှေားလောကမွှီအောငွ ခှောတဲ့သူ တှေ့ရငတွောငွ ကနှောကွ လိုကမွှာ.. ဟိုကွ..မိုးအောငသွူ တယောကွ သူ့ပါးစပကွ စှပရွှတထွှကသွှားပှီးမှ ကိုယ့ပွါးကိုယပွှနရွိုကခွငှစွိတွ ပေါကသွှားသညွ၊ လခှီးမှ ပဲ ဒီစောကပွါးစပနွဲ့ တော့ အလုပပွှုတတွော့မှာပဲ၊ ဟုလန့သွှားသညွ။ သို့သောွ ဒေါနွီလာတင့ွ က အပှုံးမပကွှ ရီမောရငွး၊ …ကဲကဲ ..စားပါကှာ မမကှှေးပါ့မယွ ငါ့မောငကွ ဒီလောကတွောငွ မှှောကနွစရောမလိုပါဘူး၊ကှာ ဟငွးဟငွး… အဲတော့လညွး ခှောလွဲ ရာ ရောထိုငလွိုကတွာပေါ့။

တကယပွှောတာ ပါ မမနီလာ ရဲ့ မမနီလာ လိုမှိုး ခှောပှီး ကိုယလွုံးကိုယပွေါကွ လှတဲ့သူမှိုး မိနွးခလေး တထောငမွှာ တယောကရွှာလို့တောငွ မတှေ့နိူငပွါဘူး၊ …. ….တောပွါပှီ ကိုပိုရယွ ..ဟငွးတှေ အေးကုနမွယွ စားလိုကပွါအုနွး…ညနဘကွေ အလုပဆွငွးတော့ ဒေါနွီလာတင့ွ စာရှကစွာတမွး မှား ကို စကကြူပုံးတလုံး နဲ့ ထည့ွ ပှီး မိုးအောငသွူ က ကားနား အထိလိုကပွို့ရငွးမှ …မမနီလာ ကနှောွ အိမအွထိလိုကပွို့ပေးမယလွေ ကနှောွ အဲဒီဖကွ ပိုငွးလညွး သှားစရာရှိတယွ၊ အဟီး မမနီလာကားနဲ့ လိုကရွတော့ ဘတဈွကား တှယွ မစီးရတော့ဘူးပေါ့၊.. မိုးအောငသွူ က ဘာရယမွဟုတွ၊ ဒေါနွီလာတင့ွ နားကပွ ရမှေေးနံ့လေးရူ ၊သူ့ဘောဒွီကို မသိမသာ ခိုးကှည့ွ ရတာ ဖီးတကနွလေို့ ကှံဖနွ ရမယရွှာနတော၊ ဒေါနွီလာတင့ွ ကလညွးခေါသွှားခဲ့သညွ။ ကောငလွေး ခိုးခိုးကှည့နွတော လညွး သူသိသညွ။

ဘာမှနွးမသိ သူ့ရငမွှာ ကှနပွေ ပီတိ ဖှဈရုံ မက သူပိပိ လေးမှာလညွး စိုထိုငွးထိုငွး ဖှဈနရပေါသညွ။ အိမရွောကတွော့ မနောွ က တံခါးလာဖှင့ပွေးရငွး၊ ..နီလာ စားတော့ မလား မနောွ ပှငထွားလိုကွ၇မလား.. ..မစားသေးဘူး မနောရွေ မနောွ လုပစွရာရှိတာ လုပပွါ နောကမွှ ခေါလွိုကမွယွ၊.. …အငွးအငွး ..ဒါဆို မနောွ ရခှေိုးလိုကအွုနွးမယွ၊ ခနနရငွေ ကိုတင့ွ ပှနရွောကတွော့မှာပါ.. …အောွ သူဇာနဲ့ ဖိုးသကွ ကို သှားကှိုတာလား…ကဲ မောငမွိုးရေ အဲဒီစကကြူပုံးလေး တခါထဲ အပေါထွပလွိုကတွငပွေးပါအုနွး၊.. …ဟုတကွဲ့ မမနီလာ.. မိမိ ရှေ့မှ လှခေါးပေါွ တကသွှားသော ဒေါနွီလာတင့ွ ၏ နိမ့တွုနွ မှင့တွုနွ တငပွဆုံနူင့ွ သေးကငှသွော ခါးက မိုးအောငသွူ ၏ ငတ ကို မာတငွးလာစပှေီး ဒူးတောငွ ညှတခွှကခှငှေလွာခဲ့ရသညွ။ အိမကွှီးတလုံးလုံးက လညွး တိတဆွိတွ နတေော့ မိုးအောငသွူ စိတတွှေ ထကှှလာခဲ့ရသညွ။

နီလာတင့ွ မှာလညွး သူ့နောကကွ နေ မိုးအောငသွူ တယောကသွရညတွမှှားမှှား ဖှဈနမညဆွေိုတာကို သိနသညွေ၊ သူကိုယတွိုငကွ ပငွ ပှခငှနွသညွေ၊ သူ့ပိပိ လေးထဲမှ အရညွ တခှို့ ပငွ သူဝတထွားသော ပငတွီ ပေါွ စိုလာခဲ့သညွ၊ တ ကယဆွို ဒီစကကြူ ပုံးကို အောကမွှာပဲ ထားခိုငွးပှီး နောကမွှ ဦးလေး တင့ကွို တငခွိုငွးလိုကလွညွး ရသညွ၊ အခုတော့ သူကိုယတွိုငကွ ပငွ ခပကွဲကဲ ဖှဈနသလေားမသိ၊ သူ့အခနွးတံခါးကို တှနွးဖှင့ွ ဝငလွိုကတွော့ ရငတွှေ တဒိတဒွိတွ ခုံနသညွေ၊ မိုးအောငသွူ မှာလညွး အိစကညွကညွောလှသည့ွ နီလာတင့ွ တို့ လငမွယား ကုတငကွှီး ကိုတှေ့ရတော့ ရငတွဒိနွးဒိနွးခုနလွာသညွ၊ ဒီအပေါမွှာသာ မမနီလာ ကို လိုးလိုကရွရငွ ဟူသောအတှေးဖှင့ွ လကတွှေ ပငတွုနလွာ၏၊ ဒေါနွီလာတင့ွ က ..ကှမွးမှာ ခနခထှားလိုကပွါအုနွးကှ မောငမွိုး ရဲ့ မလေးဘူးလား နအေုနွး ပှီးမှ ဒီနားမှာ တငမွလို့.. ဒေါနွီလာတင့ွ က တံခါး အနောကဘွကနွားက ဘီရိုတခုကို ဖှင့လွို့ရအောငတွံခါးကို ပှနစွေ့လိုကသွညွ။

ထိုဘီရို အနားကို အသှား သူခှထေောကကွ ကှမွးပှငပွေါကွ ဒေါကဖွိနပွ တရံကိုသှားတကနွငွးမိပှီး ခှခေေါကကွာ ခှောလွဲ မလိုဖှဈသှား၏။ …အမေ့…အို… ခှမှနလွေကမွှနွ မိုးအောငသွူ တယောကွ လှမွးထိနွးကာ ပှေ့လိုကလွို့ ကှမွးပှငနွူင့ွ မကှနွှာ မအပမွိခှငွး ဖှဈလသညွေ။ …မမနီလာ..ဘာဖှဈသှားလညွးဟငွ.. ..ခှခေေါကသွှားတယွ ထငတွယွ..အား…ခှထေောကွ နညွးနညွး နာ သှားတယွ.. ..ရတယွ မမနီလာ ခှမထေောကနွဲ့ ကနှောွ ကုတငပွေါွ သှားတငပွေးမယွ.. မိုးအောငသွူ က သူ့ရငခွှငထွဲ အိစကနွသေော ဒေါဝွငွးမမ ကိုယလွုံးလေး ကို မလှတခွငှလွို့ အသာပှေ့ပှီး ကုတငဆွီသယလွာခဲ့သညွ၊ ဒေါနွီလာတင့ွ ရှကသွှေးဖှနွးပှီး လှခငှတွိုငွးလှနသေော မကှနွှာလေး ကိုငုံ့ ကှည့ရွငွး မနနေိူငတွော့သော၊ မိုးအောငသွူ တယောကွ ဒေါနွီလာတင့ွ ကို ကုတငပွေါွ တငလွိုကရွငွး တဆကထွညွး နူတခွမွးနုနု လေးကိုငုံ့ကာ နမွးစုပလွိုကမွိတော့သညွ။

ဒေါနွီလာတင့ွ ၏ နူတခွမွးလေး မှားက အမှငမွှာတငွ အလှနအွမငွး လှ ရုံမက၊ သူ့နူတခွမွးနူင့ွ ဖိကပလွိုကတွော့ အတှေ့ မှာလညွး နူးညံ့ ပှော့ပှောငွးလှ ပှီး သူ့ပါးစပထွဲ အောကနွူတခွမွးလုံးလုံးလေး ကို ငုံခဲ လိုကတွော့ အရသာ မှာလညွး ခှိုမှိနွ လှပသညွေ ဟု မိုးအောငသွူ စိတထွဲ ထငမွိလသညွေ။ ဒေါနွီလာတင့ွ မှာ ရှကလွို့ လားမသိ မကှလွုံးလေး မှေး စငွးထားသောလွညွး၊ သူ့ နူတခွမွးတှကတေော့ မိုးအောငသွူ ရဲ့ အစုပွ အနမွးတှကေို ရမကွ ပှငွးပှငွးနဲ့ တုန့ပွှနွ နလရေေဲ့၊ သူ့လကတွှကလညွေး မိုးအောငသွူရဲ့ လညဂွုတွ ကို တှဲလဲ ခိုဆှဲထားသညွ။ ဒေါနွီလာတင့ွ ရဲ့ ခါးကငှကွငှလွေး ကို ဖကထွားတဲ့ မိုးအောငသွူရဲ့ လကတွှကလညွေး အောကဘွကွ ကို လှောခှ ပှီး သူ့တငပွါးထှား အိအိ ကို ဆုပကွိုငွ ပှတသွပပွေးနမေိသညွ။

မိုးအောငသွူ က ကပှကွပွှ ကလေး စညွးထားတဲ့ ဒေါနွီလာတင့ွ ထမိနကွို ဖှလှှေော့ ပှီး ခှှတခွလှိုကတွော့ ဒေါနွီလာတင့ွ အလိုကသွင့ွ ဖငကွှီး ကို ကှှပေးရှာ၏၊ ဒေါနွီလာတင့ွ ရဲ့ ပေါငတွနွ တှကေ ဆငစွှယွ နူဈခှောငွးလို အဆဈ အမှဈ မရှိ စငွးဖှောင့ွ ပှီး ဖှုဝငွး နသညွေ၊ မိုးအောငသွူ က အာသာ ငမွးငမွး နဲ့ ပေါငတွနွ ဖှေးဖှေး လေး တှကေို နရောမလပွ အောငွ နမွးရှုံ့ နမေိသညွ၊ ကုတငပွေါွ မှာ ပကလွကကွလေး ဒူးထောငွ ပေါငကွား ဖှဈနရှောတဲ့ ဒေါနွီလာတင့ွ ရဲ့ ပေါငွ နူဈလုံးကှား မိုးအောငသွူ တယောကွ ရောကနွရှောပေါ့၊ မိုးအောငသွူက သူ့ လကဖွဝါးလေး တှနေဲ့ ပေါငွ အောကပွိုငွး သားလေး တှကေို ပှတသွပပွေးနရငွေးက ဒေါနွီလာတင့ွ ရဲ့ ပေါငွ အတှငွး အရငွးကှ ဆုံး မိုးခိုသား လေး တှကေို ရကပွေးနမေိသညွ။

( လူတှငွ မိုးခိုသား ဆိုသညမွှာ မိုးရှာထဲ မတတွပွ ရပနွပေါက မိုးရေ မစိုနိူငသွော နရော ကို ဆိုလိုပါသညွ၊ ဤကား စာရေးသူ၏ အတှေးဖှဈ၏။ ) ဒေါနွီလာတင့ွ မှာလညွး မိုးအောငသွူ ၏ နူးညံ့ ပူနှေးနှေး လှှာကှီးက သူ့ အတှငွးသားအကှ ဆုံးနရောတှကေို ရကပွေးနေ သဖှင့ွ ကှကသွညွး တဖှနွးဖှနွး ထ လောကအွောငွ အရသာထူး နူင့ွ တှေ့နရလရေော၊ နဂိုလွ ထဲက စိမ့နွသေော စောကရွညကွှညွ မှားမှာ အခုတော့ အဖုတအွပှငသွို့ ပငွ လှှံကှ ကာ သူဝတထွားသော ဘှိုငွးရှော့ စတိုငွ ဗဈတိုးရီးယား စီးခရကွ အတှငွးခံ ဘေောငွးဘီလေး ကို ရှှဲနဈ စပေါတော့သညွ။ စောကရွညကွှညမွှား စိုရှှဲ နသဖှငေ့ွ အတှငွးခံ ဘောငွးဘီ လေးမှာ ဒေါနွီလာတင့ွ အဖုတွ ကို ကပလွှှကွ အဖုတွ ကှဲကှောငွးရာ ကို ထငွးထငွး ကှီး မှငနွရပရေော၊ မိုးအောငသွူက သူ့လကခွှောငွး ထိပကွလေး ဖှင့ွ၊ အကှဲကှောငွး တလှှောကွ ပှတသွပပွေးနမေိပှနွ ပါသညွ။

မိုးအောငသွူ က တဆင့တွကကွာ ဒေါနွီလာတင့ွ အတှငွးခံ ဘောငွးဘီလေး ကို ခါးသရေ မှှော့ကှိုး မှ တဘကတွခကွှ ဆှဲ ကိုငွ ခှှတလွိုကရွာ ဒေါနွီလာတင့ွ ကလညွး အလိုကသွင့ွ ဖငကွှီး ကို ကှှပေးလိုကသွဖှင့ွ၊ အမှှေးအမှှငွ ရိတထွား၍ ပှောငနွသေော အဖုတွ ကှီး မှာ ဖောငွးကားလှှကွ ပေါလွာတော့သညွ၊ စောကရွညကွှညမွှားဖှင့ွ ရှှမွးပှောငလွကွ နသေော ဒေါနွီလာတင့ွ အဖုတကွှီး ကို မိုးအောငသွူ တယောကွ အငမွးမရ သူ့ပါးစပဖွှင့ွ ဖိကပကွာ စုပယွူလိုကရွာ၊ ဒေါနွီလာတင့ွ ၏ ထူထဲထဲ အဖုတနွူတခွမွး တဖတွ မှာ သူ့ ပါးစပတွှငွးသို့ ပါလာခဲ့လသညွေ။ …အင့ွ…အားးးး ..အို့ …အိုးးကှယွ….. ဒေါနွီလာတင့ွ မှာ သူ့ အဖုတနွူတခွမွးဖတွ လေးကို မိုးအောငသွူက သူ့ နူတခွမွးဖှင့ွ အသာဖိညှပွ ဆှဲ လိုကရွာ ထှန့ထွှန့ွ လူးအောငွ ခံစားလိုကရွသဖှင့ွ အသံလေး ထှကွ ငှီး ရုံ မက။

မိုးအောငသွူ ၏ ခေါငွးမှ ဆံပငမွှားကို ပငွ အားမလို အားမရ ဆုပကွိုငွ ဆှဲ လိုကွ မိလတေော့သညွ။ မိုးအောငသွူ ကလညွး ဒေါနွီလာတင့ွ ၏ ကှောငမွ ကဲ့သို့ ငှီး သံလေးကှောင့ွ ပို စိတွ ထကသွနလွာပှီး သူ့ လှှာကို ရှညနွိူငသွမှှ ရှညအွောငွ ဆန့ွ ကာ ဒေါနွီလာတင့ွ အဖုတတွှငွး ထုတသွှငွး ကစားလတေော့သညွ။ ဒေါနွီလာတင့ွ မှာ ပှတနွတော ကှာပှီ ဖှဈသော ကိုယွ ကှိုကနွူဈသကလွှသည့ွ အစာ ကို ပှနအွမှညွး စားလိုကရွ သူလို ဖှဈနပရေော အရသာ အထှတအွထိပွ ရောကွ ပှီး ပေါငတွနလွေး နူဈခှောငွး ဆန့တွနွးလှှကွ တခှီ ပှီးသှားရရှာတော့သညွ။ ထိုအခါမှာ မိမိ လိငတွနကွှီး တခုလုံးကလညွး မခံ မရပနွိူငအွောငွ တငွးမာ နပှေီ ဖှဈသော မိုးအောငသွူ က ဒေါနွီလာတင့ွ ပေါငနွူဈလုံးကှားမှာ ဒူးထောကွ ထိုငလွှှကွ သူ့ ပုဆိုးကို ဖှညခွလှိုကလွသညွေ။

မိုးအောငသွူက ထောငမွတွ တငွးမာနသေော သူ့ လိငတွနကွှီး ကို ဒေါနွီလာတင့ွ အဖုတလွှလှ အကှဲ ကှားမှာ အထဲ နားထိ ခေါငွးကို ဒဈမှုပသွည့ွ အထိ ထိုးသှငွးလိုကပွှီး ဒေါနွီလာတင့ွ မကှနွှာကို လှမွးကှည့လွိုကမွိသညွ။ ဒေါနွီလာတင့ွ မှာ သူ့ လကလွကနွူဈဖကကွို မှှောကကွာ မကှလွုံးမှားပေါွ အုပထွားသညကွို တှေ့လိုကသွညွ။ အငွး ဒီတခှီတော့ ရှိပါစေ ဦးပေါ့လေ၊ နောကတွခါဆိုရငွ တော့ အဲ လို နလေို့ မရတော့ဘူး ငါ့ဒုတကွှီး သူ့ အဖုတထွဲ ထည့နွတောကို ကှည့ကွို ကှည့ခွိုငွးရမယလွို့ တေးထားလိုကွ၏၊ မိုးအောငသွူ မှာ အသား ညို သူဖှဈရာ သူ့ လိငတွနွ ညိုညို ကှီး က ဖှေးဖှူ ဥ နသေော ဒေါနွီလာတင့ွ အဖုတလွေး ထဲ ဖှေးဖှေး ခှငွး တိုးဝငွ သှားသညွ မှာ ကှည့ရွတာနူင့ွ ပငွ အရသာရှိသညဟွု ထငမွိလသညွေ။

မိုးအောငသွူ အဖို့ မှာ လပေါငွး မှားစှာ စိတကွူးနူင့ွ မှနွးခဲ့ ရပှီး ဒီတသကတွော့ ဖှဈနိူငခွှေ မရှိ ဟု ထငထွားခဲ့ ရသော သူ့ ဘောစိ မမ ကို လုပနွရေ ခှငွး ဆိုသည့ွ အတှေးက ပငလွှှငွ သုတရွညမွှား ခကှခွှငွး ပနွးထှကွ သှားရလှအောငွ စိတလွှုပရွှား မိနပသညွေေ၊ ထို့ အတှကွ ကှောင့လွညွး တလကမွ ဆို တလကမွ တအိအိ တိုးဝငွ သှားသော သူ့ လိငတွနွ မှ ခံစားရသည့ွ အရသာ ကို အပှည့ွ အ၀ ခံစားနလတေေော့သညွ။ တခှီပှီး သှား ခဲ့ သည့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ အဖုတွ တှငွး မှ အရညွ မှားကှောင့ွ မိုးအောငသွူ၏ လိငခွှောငွးကှီး မှာ အခကွ အခဲ မရှိ တိုးဝငွ သှားသောလွညွး ၊ ခလေး လညွး မမှေး ဘူး၊ လငွ နဲ့ လညွး ဝေး နတော ကှာ၊ နပှေီ ဖှဈသော ဒေါနွီလာတင့ွ မှာ သူ့ အဖုတတွှငွး တငွးတငွး ကပှကွပွှ ပှည့နွှကွ သှားသညဟွု ခံစားနရလသေညွေ။

မိုးအောငသွူ လိငခွှောငွးကှီး သူ့ အဖုတထွဲ စေးစေးပိုငပွိုငွ တိုးဝငလွာတော့ သူ့ ဘိုကမွှာ နဈ နအေောငွ အရသာ ရှိလှပှီး ၊ မိုးအောငသွူ လိငခွှောငွးကှီး သူ့ အဖုတထွဲ မှ ဆှဲ ထုတလွိုကွ ခှိနွ ရငထွဲ မှာ ဟာကနဲ ဖှဈ သှားရ၏၊ မိုးအောငသွူက သူ့ ပေါငွ နူဈလုံးကို ပုခုံးပေါထွမွး တငပွှီး အားရ ပါးရ ဆောင့သွည့ွ အခှိနမွှာတော့ သူ့ အဖုတွ အတှငွးသား နံရံ မှားမှာ မိုးအောငသွူ ဒဈကှီး ပှတသွတမွှု ကှောင့ွ ကာမ ဆိပွ ဒီရလေို တကလွာပှီး သူ့ဖငကွှီး ကို ပါ ကှှကှှ ကော့ပေးနမေိတော့သညွ။ မိုးအောငသွူ ကလညွး လူငယွ ပီပီ ဖနွးကနဲ ဖနွးကနဲ နအေောငွ ပဈဆောင့လွိုကတွိုငွး ဒေါနွီလာတင့ွ ခမှာ အင့ွ ကနဲ အငွးကနဲ နအေောငွ ခံစားနရလသေညွေ၊ အခုတော့ ဒေါနွီလာတင့ွ တယောကွ မကှစွေ့ကို စုံမှိတလွှှကွ သူ့လကနွူဈဘကကွ အိပယွာခငွးကို ဆုပဆွှဲ ကာ မိုးအောငသွူ ၏ အလိုး အဆောင့ကွို အံကှိတခွံစားနလသညွေေ။

မိုးအောငသွူကလညွး သူ့ လီးကှီး ကို ဒဈပေါခွါနီး ထိ ဆှဲ ထုတထွုတပွှီး မှ အားရ ပါးရ ဖငကွော့ ကာ ဆောင့ဆွောင့ခွသှဖှင့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ အိပခွနွးထဲ တှငွ တဖနွးဖနွး တပှှတပွှှတွ အသံ မှားဖှင့ွ ညံစီ နပတေေော့သညွ၊ မိုးအောငသွူမှာ မကှာခငွ ပှီးတော့မယွ ဆိုတာ သိသောလွညွး ဒေါနွီလာတင့ွ ကို သူနူင့ွ ပိုပှင့လွငွး စလေိုသဖှင့ွ ဆောင့လွိုးနရော မှ ခနနားလိုကပွှီး ဒေါနွီလာတင့ွ မကှနွှာလေး ကို ငုံနမွးလိုကကွာ၊ …မမနီလာ..ပှီးတော့ မလား ကနှောတွို့ ပှိုငတွူပှီးကှရအောငလွေ… ဟုကပပွှောလိုကရွာ၊ မကှစွေ့လေး မှိတကွာ ကှိတခွံနရှောသော ဒေါနွီလာတင့ွ က မကှလွုံး မဖှင့ွ ပဲ ခေါငွးလေး ငှိမ့ွ ပှီး …အငွး…ဟုသာ ဆိုလသညွေ။ မိုးအောငသွူ က အားမလို အားမရ ဖှင့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ နူတခွမွး အစုံ ကို ဆှဲ ငုံ စုပပွဈလိုကွ လရော ဒေါနွီလာတင့ွ ခမှာ အဖုတထွဲ မှာလညွး ဆန့တွငန့ငွန့ွ နူင့ွ အရှိနတွကွ နတေုနွး မို့။

မိုးအောငသွူ လညကွုတွ ကို သူ့ လကမွှားဖှင့ွ ဆှဲယူသိုငွး ဖကပွှီး ပှငွးပှသော ရမကွ အနမွးမှားဖှင့ွ တုန့ပွှနလွာ တော့သညွ။ ဒေါနွီလာတင့ွ ပေါငတွနွ နူဈခှောငွးကလညွး မိုးအောငသွူ ခါးကို ညှပကွာ သူ့ခှကငွှေးဝတခွှငွးခှငွး မိုးအောငသွူ ဖငအွနောကဖွကကွို ခှိတလွှှကွ သူ့ အဖုတဆွီ မိုးအောငသွူ လိငခွှောငွးကှီး အဆုံးထိဝငနွိူငအွောငွ ဆှဲ ယူ နလတေေော့သညွ။ မိုးအောငသွူ ကိုယတွိုငကွလညွး မအောင့ွ နိူငတွော့ပဲ အပှီး သတခွါနိး တိုကသွည့ွ မုနတွိုငွး လို တဖုနွးဖုနွး ပဈဆောင့နွမေိတော့သညွ။ ဖှတွ..ဖတွ..ဖှတွ..ဖတွ..….အား…အား….အိ..အိ… ဒေါနွီလာတင့ွ ကိုယလွုံးတခုလုံးလညွး တောင့တွငွး တုနခွါ သှားပှီး မိုးအောငသွူ ကို တငွးတငွးကှီး ဖကထွားလိုကသွလို၊ ဒေါနွီလာတင့ွ အဖုတအွတှငွး နံရံမှားက လညွး လှုပစွိလှုပစွိ ဖှင့ွ မိုးအောငသွူ လိငခွှောငွး တခှောငွး လုံးကို ဖစှညွှဈ ပေးသလို ဖှဈနတေော့ ၊ မိုးအောငသွူ လိငတွနကွှီး မှာ မခံနိူငတွော့ပဲ ပှှတကွနဲ ပှှတကွနဲ သုတရွညမွှား ဒေါနွီလာတင့ွ စောကခွေါငွး အတှငွးသို့ ပနွးထည့ွ ပဈ နမေိလတေော့သညွ။

ဒေါနွီလာတင့ွ မှာ သူ့ အဖုတထွဲ သုတရွညပွူပူ နှေးနှေး မှားပနွးထုတလွိုကပွှီး တဖှးဖှေး ပှော့ သှားသော မိုးအောငသွူ လီး ကှီးကှောင့ွ အဖုတွ အတှငွး မှ အရညမွှား စီး ထှကလွာရာ အိပယွာပေါကွှ ပှီး ကှကကွုနွ မှာ စိုး၍ ထမိနကွို လုံးထှေး ကာ အဖုတွ ပေါွ အုပလွှှကွ ရခှေိုးခနွးဆီသို့ ပှေးထှကခွဲ့လသညွေ။ မိုးအောငသွူ မှာ ရခှေိုးခနွး ထဲ ပှေးဝငသွှားသော ဒေါနွီလာတင့ွ နောကပွိုငွး အလှ ကို ကှည့ွ ရငွး ရငတွှငွး မှာ ပီတိ တမှိုး ခံစားလိုကွ ရလသညွေ၊ အရငကွ ထမိနဝွတထွား သော ဤ ဖငလွုံးကှီး မှား ကို ကှည့လွှှကွ အံကှိတွ ခဲ့ ရသူ၊ အခုတော့ ဖငပွှောငပွှောငွ ကို မှငနွရခှပှေေီ၊ တခှီ တောငွ လိုးပှီး သှားပှီ ဆိုတော့ နောငွ အလားအလာ မှားက လညွး ကောငွးမည့ွ သဘောရှိနသဖှငေ့ွ၊ မိုးအောငသွူ တယောကွ သူ့ ကံ ကို ပငွ သူ မယုံနိူငအွောငွ ဖှဈရသညွ။

ဒေါနွီလာတင့ွ ရူးပေါကွ ပှီး သူ့ အဖုတလွေးကို ဆပပွှာ သုံး ရဆေေး သန့ရွှငွးရေးလုပလွိုကသွညွ၊ ထမိနွ ကတော့ အရညတွှေ ပေ နပှေီမို့ အဝတလွှှောမွည့ွ ခှငွးထဲ ပဈထည့ွ လိုကသွညွ၊ နောကတွော့ အမှေးပှ တဘကတွထညွ ဘစငအွေောကွ ဘီရိုလေး မှ ထုတကွာ ခါးအောကပွိုငွး ကို ပတလွိုကပွှီး ရခှေိုးခနွးထဲ မှထှကလွာခဲ့လသညွေ။ ဒေါနွီလာတင့ွ ထှကလွာတာမှငွ ၍မိုးအောငသွူ ကရခှေိုးခနွးထဲ ဝငွ ပှီး သူ့ ကောငကွှီး ကိုလညွး ဆပပွှာမှှေးဖှင့ွ ဆေးကှောသန့စွငလွိုကသွညွ။ မိုးအောငသွူ ရခှေိုးခနွး ထဲ မှ အိပခွနွး အတှငွး သို့ ပှနဝွငလွာတော့၊ အဝတွ ဘီဒိုရှေ့ မှာ ဝတစွရာ တခုခု ရှာနသေော ဒေါနွီလာတင့ွ ကိုတှေ့လိုကရွလသညွေ၊ ဒေါနွီလာတင့ွ အပေါပွိုငွး မှာ အငွးကှီခှှတထွားပှီး အသားရောငွ ဘရာဇီယာ ပှော့လေး ကို ဝတထွားပှီး အောကပွိုငွး မှာတော့ အမှှေးပှ သဘကကွှီး ကို ပတထွား၏။

မိုးအောငသွူ ထှကလွာတာ တှေ့လို့ လှမွးကှည့လွိုကတွော့၊ မိုးအောငသွူ မှာ ပုဆိုး မဝတရွသေးသဖှင့ွ လောလော လတလွတွ ရေ ဆေး ထားသော မိုးအောငသွူ ၏ လိငခွှောငွးကှီး မှာ မပှော့ မ မာဖှဈနသေ ဖှင့ွ လမွးလှှောကလွိုကတွိုငွး နာရီ ခှိနသွီး ကဲ့သို့ ရမွးရမွး ရမွးရမွး ဖှဈနသညွေ ကို တှေ့လိုကရွလသညွေ။ …ဟေ့…လုံခညွှ ဝတတွော့ တခါထဲ အရှကွ ကို မရှိဘူး…. …ဟီး..အမဝငွး ကလညွး ဘယသွူရှိ တာမှတလွို့…ကနှောတွို့ ခညွှးပဲ ဟာကို.. …အေးလေ ငါရှိနလေို့ ပေါ့ မကှစွေ့ထဲ မှာ ကိုးယိုး ကားယားကှီး…. မိုးအောငသွူ က ပှုံးလိုကပွှီး အဝတဘွီဒိုရှေ့ ရပနွသေော ဒေါနွီလာတင့ွ နောကသွှားရပလွိုကသွညွ။ ဒေါနွီလာတင့ွ တို့ အဝတဘွီဒို မှာ ခတွမှေီ လှသော ကလော့ဆကွ ဖှဈပှီး တံခါးမှာ ဘေးတိုကွ ရှောတှနွးပိတရွသော မှနတွံခါး ဖှဈလသညွေ။

မိုးအောငသွူ က ဒေါနွီလာတင့ွ အနောကွ မှာ ကပရွပပွှီး ဘီဒိုတံခါးကို ကှည့လွိုကတွော့ မှနသွားပှငပွေါမွှာ သူတို့ နူဈယောကွ မကှလွုံးခငွှး ဆုံမိကှလသညွေ၊ မိုးအောငသွူ က မှနသွားပေါမွှာ မှငနွရသညေ့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ ၏ အသားရောငဖွှော့ဖှော့ ဘရာဇီယာက အောကကွ လှှံထှကတွော့ မလို မို့မေါကွ ထှားဖှံ့ လှသည့ွ ရငသွားအစုံ ကို အနောကဘွကမွှ သိုငွးဘကွ ကာ သူ့ လကဝွါး နူဈဘကဖွှင့ွ အုပကွိုငလွိုကမွိသညွ။ …ဟေး.. ဒေါနွီလာတင့ွ က မကှခွုံးလေး ပင့ပွှီး ပှုံးစေ့စေ့ ဖှင့ွ တခကှလွှမွးတား သလို အသံပေးရငွး မိုးအောငသွူ့ လကကွောကဝွတနွူဈဘကကွို ဆုပကွိုငလွိုကသွညွ၊ သို့ သောလွညွး မိုးအောငသွူ ၏ လကဝွါး နူဈဘကကွတော့ အားရ ပါးရ ဆုပနွှယနွပှေီ ဖှဈရာ ဒေါနွီလာတင့ွ ပါးစပွ မှ ငှီးသံလေး တခကှထွှကလွာ ခဲ့သညွ၊ ဖှခထှေားသဖှင့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ ခါးလညခွန့ွ ရောကနွသညေ့ွ နကမွှောငထွူထဲ သော ဆံပငအွုပကွို မိုးအောငသွူ က သူ့မေးဖှင့ွ အသာ ဖယပွှီး ဒေါနွီလာတင့ွ လညတွိုငလွေး ကို ငုံနမွးလိုကသွညွ။

သူ့ဖဝါး အောကမွှာလညွး မာတောငထွလာသော ဒေါနွီလာတင့ွ နိူ့သီးခေါငွး နူဈလုံး ပို သတိထား မိလိုကွ သညနွူင့ွ သူ့လိငတွနကွှီး ကလညွး တဖှညွးဖှညွး မာတငွး လာခဲ့ ပှနပွါလသညွေ၊ မှနထွဲ မှာ ဒေါနွီလာတင့ွ မကှလွုံးလေး စငွးနတော တှေ့ရတော့ မိုးအောငသွူက ဒေါနွီလာတင့ွ ဘရာဇီယာကို ဂှိတဖွှုတွ ပှီး ပုခုံးနူဈဘကမွှ ကှိုးပါဖှုတွ ပှီး ကှမွးပေါွ ပဈခလှိုကသွညွ၊ အိုး လှလိုကတွာ နညွးတဲ့ နိူ့ကှီးတှေ မဟုတဘွူး၊ ဟု မိုးအောငသွူ စိတထွဲ မှာဖှဈသှားရသညွ၊ အခုမှ လှတလွှတွ လပလွပွ နိူ့ကှီး နူဈလုံးကို အားရပါးရ ဆုပနွှယရွငွး မာတောငနွသေော နိူ့သီးခေါငွး လေး မှားကို လကဖွှားလေး မှားဖှင့ွ ကစှလွိမ့လွိုကတွော့ ၊ ဒေါနွီလာတင့ွ ကှောငမွလေး ငှီးသံ မှိုး ငှီးလာပှီး သူ့ ခေါငွးကို လညပွှနလွှည့ကွာ မိုးအောငသွူ နူတခွမွးမှား ကို အငမွးမရ ပှနနွမွးလာခဲ့သညွ။

မိုးအောငသွူ က သူ့လကတွဘကဖွှင့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ ခါးမှာပတထွားသည့ွ သဘကကွို ဖှခလှေိုကသွညွ၊ လုံးဝနွး စှံကား ဖေါငွးအိလှသည့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ ဖငလွုံးကှီး နူဈခု ၏ အထိအတှေ့က က အေးစကွ အိတငွးနသဖှငေ့ွ သူ့ လိငတွနကွှီး မှာ အရမွး ကို မာတငွး လာခဲ့ရသညွ၊ ဒေါနွီလာတင့ွ အဖို့ မှာလညွး ပူနှေးမာတောငနွသညေ့ွ မိုးအောငသွူ ၏ လိငခွှောငွးကှီး သူ့ဖငကွှားမှာ တိုးဝငလွာခဲ့သဖှင့ွ အိုကနဲ ပငွ ဖှဈသှားရပှီး သူ့ အဖုတတွှငွး မှ အခုန ကထဲက စိုထိုငွးထိုငွး စဖှဈနရောက အခုတော့ အရညလွေးပငွ စီးကှ ခငှလွာခဲ့ရလတေော့သညွ။ မိုးအောငသွူ က သူ့ကှောပှငလွေး ကိုတှနွးလိုကတွော့ အတှေ့ အကှုံ ရှိသော ဒေါနွီလာတင့ွ က သူ့ ဘီဒို မှနတွံခါးကို သူ့လကနွူဈဘကဖွှင့ွ လှမွးထောကွ ပှီး သူ့ ဖငကွှီး ကို ကော့ပေးလိုကလွသညွေ၊ မိုးအောငသွူက လညွး ဒေါနွီလာတင့ွ ၏ ကားစှင့နွသေော ဖငကွှီး နူဈလုံးကှား အောကမွှ ဖေါငွးမို့မို့ စောကဖွုတကွှီး အ၀ ကို သူ့ လိငခွှောငွးကှီး ကို တေ့ ကာ ဖိသှငွးလိုကလွသညွေ။

အား..ကှှတဈွ..ကှှတဈွ.. ဒေါနွီလာတင့ွ အဖုတကွှီးထဲ မိုးအောငသွူ လိငခွှောငွးကှီး ဆှိ ကနဲ ဝငသွှားတော့ ဒေါနွီလာတင့ွ ဆီ မှ ငှီးသံလေး ထှကလွာခဲ့သညွ၊ နာလို့ မဟုတွ အရသာရှိလှလှနွးလို့ပဲ ဖှဈသညွ၊ ငတနွတော ကှာပှီမို့လား၊ မိုးအောငသွူ က ဒေါနွီလာတင့ွ ခါးကငှကွငှလွေး ကိုကိုငကွာ တခကှခွငွှး အားပါပါဖှင့ွ ဆောင့လွတေော့သညွ၊ သူ ကော့ဆောင့လွိုကတွိုငွး ရမွးခါနသေော နိူ့ကှီး မှားကို သူတို့ ရှေ့ မှနသွားပှငပွေါွ မှာ တှေ့နရလရေော၊ သူ့အတှကတွော့ ဗီဒီယို လညွးကှည့ွ ကိုယတွိုငလွညွးလုပရွသည့ွ အရသာ တှေ့နရလတေေော့သညွ၊ ..စှီ…ဖတွ..ဖတွ..ဖှတွ.ဖတွ…ဖတွ… ..အား…အား…အင့ွ…အင့ွ….မိုးအောငသွူ ဒီနေ့ အလုပွ ကို အစောကှီး ရောကွ နသညွေ၊ အရငွ အပတကွ သူ့ ဘောစိ ဒေါနွီလာတင့ွ နူင့ွ ရမကနွယွ လှနွ ကှှံ သှားခဲ့ ရပှီး ၊ ဒါ ပထမ ဆုံး အကှိမွ ပှနတွှေ့ ရမှာမို့ အရမွး ပှောနွသညွေ။

သူ့ ကောငကွှီး ကလညွး အတှငွးခံ ဘောငွးဘီ အောကွ မှာ အတငွးတိုးထောငထွ နသဖှငေ့ွ ကပွှ ပှီး နလေို့ထိုငလွို့ မကောငွးဖှဈနရသညွေ၊ ဟောလာပါပှီ မမနီလာ၊ လှလိုကတွာ မမနီလာရယွ လို့ မိုးအောငသွူ စိတထွဲ ရရှတမွေိလသညွေ၊ ဒေါနွီလာတင့ွ လို့သာ ခေါနွကှတော နီလာတင့ွ က အသကွ ၃၀ သာ ရှိသေးသညွ၊ အလုပထွဲ မှာ လူကှီး ပုံပေါကွ အောငွ ဒီဂရီ သိပမွရှိသော လိပခွှံကိုငွး မကှမွှနတွလကွ ကို တတထွားရာ မိုးအောငသွူ မကှစွေ့ထဲ မှာတော့ မကှမွှနကွှောငွှာတှထေဲ က မောဒွယွ နဲ့ တောငွ တူသေးတယွ လို့ တှေးမိသညွ၊ ရုံးခနွး ထဲ ဝငလွာတော့ နူတဆွကကွှတဲ့ သူတှေ ကို စကားပှောရငွး သူ့ အခနွးရှိရာ သူလှှောကလွာရငွး လမွးမှာ မိုးအောငသွူ နဲ့ မကှလွုံးခငွှး ဆိုငမွိ ပှီး မကှနွှာလေး ရဲ ကနဲ ဖှဈသှား၏၊ ..ဂှတမွောနငွး အမဝငွး.. …အေးအေး ဂှတမွောနငွး မောငမွိုး… ဟု ဆို ပှီး သုတသွုတွ သုတသွုတွ နူင့ွ သူ့ အခနွးထဲ ဝငသွှားတော့သညွ။

နီလာတင့ွ ပေါငခွှဆုံ မှာတော့ စိုတိုတို ဖှဈလာခဲ့သညွ၊ တကယတွော့ တနငွဂြနှေ တရကလွုံး အိမမွှာ တယောကထွဲ နရငွေး အိမမွှာ ဟိုနေ့ က မိုးအောငသွူနဲ့ ဖှဈခဲ့တာ ပှနစွဉွးစားရငွး သူ့ အဖုတလွေး သူ ပှတနွခေဲ့ မိသညွ၊ ကိုထှနွး ဆီ ဖုနွးဆကတွော့ ကိုထှနွးတို့ ဆီ မမေေ ရောကနွသညွေ၊ မမေေ က သူတို့ မှို့ မှာ နရတော ပငွှးလို့ တဲ့ ဖဖေေ့ ကို ထားခဲ့ ပှီး ကိုထှနွး ရှိရာမှို့ လာလညွ နသညတွေဲ့၊ နကေောငွးလား ဘာညာမေးပှီး ဖုနွးခလှိုကသွညွ၊ နီလာတင့ွ အဖုတလွေး ကတော့ ရှစိရှစိ နဲ့၊ အရှိနရွ နပှေီလေ၊ ဟိုနေ့ က မိုးအောငသွူ ၃ ခှီ ဆှဲ လိုကတွာ နီလာတင့ွ တောငွ တောတွောလွေး နူံးသှားသညွ၊ ဒါတောငွ ကိုယတွောခွှော က နှပပွှီး နောကတွခှီ လုပဖွို့ ကှံနသေေးသညွ၊ အိမကွ လူတှေ ရိပမွိကုနမွှာ စိုးလို့ နှငလွှတလွိုကရွသညွ၊ လူပှို လူငယွ ဆိုတော့ တခှိနလွုံး မာနသလေား မသိ။

နီလာတင့ွ တောငွ တောပွါပှီ ဖှဈသှားရသညွ၊ သို့သောလွညွး မိုးအောငသွူ ပှနသွှားပှီး ခနနတေော့ သူ့ အဖုတွ က ပှနွ တောငွးဆိုလာပှနသွညွ၊ နောကနွေ့ စနေ အလုပမွသှားတော့ အိမမွှာပဲ နားလိုကသွညွ၊ သူ့ အလုပကွ တော့ နေ့တဝကွ ဖှင့သွဖှင့ွ မိုးအောငသွူ ရောကနွမယွေ ဆိုတာ သိသညွ၊ ဒါပမေဲ့ ဘာလို့ မှနွးမသိ ရငမွဆိုငခွငွှ သေးတာရယွ၊ သူ့အတှကွ အလုပရွှငွ အလုပသွမား ဆိုတဲ့ ဆကဆွံရေး ကို ဘယလွို ဆကထွိနွး ရ မလဲ ဆိုတာ လညွး မစဉွးစားတတွ ဘူး ဖှဈနတောရယွ ပါသညွ၊ နီလာတင့ွ မှာ ဒါမှိုး အတှေ့ အကှုံလညွး မရှိ၊ တခါမှ လညွး မဖေါကပွှနဖွူး၊ ကိုယ့ွ ယောကကွှား ကလှဲရငွ၊ ဒါ ပထမဆုံး တစိမွး ယောကကွှား တယောကနွဲ့ လိငဆွကဆွံ ဖူးတာ ပဲ၊ အငွးလေ ကိုယ့ဘွာသာ ခတတွညတွညွ နရငွေ ကောငလွေး မစ ရဲ လောကပွါဘူးလို့တှေးရငွ သူ့ စားပှဲ ပေါကွ စာရှကစွာတမွးတှေ လှနလွှောရငွး အလုပထွဲ စိတမွှုပွ ဖို့ ကှိုးစားနေ လိုကသွညွ။

အမဝငွး..ဒီမှာ အမဝငွးအတှကွ ကောဖွီ.. ခေါငွးငုံ့ အလုပလွုပနွသေော နီလာတင့ွ တယောကွ မိုးအောငသွူ အသံကှားတော့ မော့ကှည့မွိသညွ၊ ဆံပငရွှညရွှညွ၊ ဂုတထွောကနွူင့ွ မကှနွှာနုနု မိုးအောငသွူ ကို တှေ့လိုကရွတော့ ရငထွဲ လှပကွနဲ ဖှဈ သှားသညွ၊ ဒီနူတခွမွး တှေ ပဲ ဟိုနေ့ က သူ့ နိူ့သီးခေါငွး တှေ ကို အငမွးမရ စို့ ခဲ့တာ၊ သူ့ အဖုတွ ကိုလညွး ယုယုယယ နမွးရူံ့ရကပွေးခဲ့တာ ၊ နီလာတင့ွ မကှနွှာ ပနွးရောငွ တခကွှ ဖှနွးသှားသညွ၊ …အေးအေး ကှေးဇူးပါကှယွ မောငမွိုး… နီလာတင့ွ က သူ့အလုပစွားပှဲ ကှီးကိုပတကွာ သူ့ သားရကေုလားထိုငွ ဘေးနားလာရပပွှီး ကောဖွီခှကကွို စားပေါပွေါလွာခှ ပေးသော မိုးအောငသွူ ကို တိုးတိုးလေး ပှောလိုကွ၏၊ သူ့လညခွှောငွး မှာ နညွးနညွး ကပသွလို ဖှဈသှားသဖှင့ွ လညွး ဟငွးဟငွး ဆိုပှီး လညခွှောငွးတခကွှ ရှငွးလိုကမွိသညွ။

သူကောဖွီခှကကွို ယူပှီး တငုံ သောကလွိုကခွှိနထွိ မိုးအောငသွူ မလှုပမွရှားရပနွသေေးတာ တှေ့လိုကရွ ၍ မော့ကွှည့လွိုကွ မိသညွ၊ ..အမဝငွး နကေောငွးလား.. …အငွး ကောငွးပါတယွ..ဘာဖှဈလို့လဲ ..မောငမွိုးရော… ….အငွး ဟိုနေ့ က အမဝငွးဆီက ပှနလွာပှီးကတဲ ကနလေို့ မကောငွးတော့ဘူး.. …ဟငွ ဟုတလွား…ဘာဖှဈလို့လဲ… ….ဒီမှာလေ ကှည့ပွါလား..တခှိနလွုံး အဲလိုဖှဈနလေို့… …အို…. ဒေါနွီလာတင့ွ အိုဖှဈလောကစွရာပါပဲ၊ မိုးအောငသွူ ပှနတောက သူ့ ပုဆိုးအောကွ က ထိုးထောငထွ နသေော ဒုတကွှီး၊ နီလာတင့ွ အာတောငွ ခှောကသွှားရသညွ၊ သူ့ ပေါငခွှဆုံ မှ စိုစှတစွှတွ က အခု တော့ ပိုရှဲလာသလို ဖှဈသှားရသညွ၊ ..ဟဲ့ မောငမွိုး..လူတှေ မှငကွုနမွယနွောွ.. ..အမဝငွး ..ကနှောွ ဖိုငွ စတိုခနွးမှာ စာရှကသွှားရှာမယနွောွ အမဝငွး ခနလေး လိုကခွဲ့ ငါးမိနဈ ပဲ နောွ ..။

မိုးအောငသွူက ပှောပှောဆိုဆို လှည့ထွှကသွှား၏၊ နီလာတင့ွ ဘာပှောရမှနွးပငွ မသိကှောငပွှီးကနှခွဲ့သညွ။ သူတို့ ရုံးဖိုငစွတိုခနွးမှာ ကဉွှးကဉွှး ရှညရွှညနွူင့ွ စာကှည့တွိုကွ လို ဖိုငတွှကေို စငတွှနေဲ့ တငထွားသညွ၊ တောရွုံလူတှေ ဝငခွှင့မွပေး အမှဲ သော့ခတထွားလေ့ရှိသညွ၊ သူတို့ မိနွးအော့ဖဈ၏ အပေါထွပွ အလှှာမှာ ရှိတော့ လူလဈ လို့ တယောကခွငွှးဝငလွှှငွ အထဲ မှာ လူရှိနမှနွေးပငွ မသိရပေ၊ မိုးအောငသွူ အတှငွးဘကွ ဖိုငစွငတွှေ ကှားထဲ မှာ တယောကထွဲ စောင့ရွငွး ရငတွထိတထွိတဖွှဈနရသညွေ၊ ဒေါနွီလာတင့ွ လာမှ လာပါ့မလား၊ စောင့နွရသညေမွှာ သူ့အတှကွ ကှာလှသညဟွုထငမွိလသညွေ၊ နာရီကို ကှည့တွော့ ၁၀ မိနဈတောငွ မရှိသေး တံခါးသံ ခကှကွနဲ ကှားပှီး လူဝငလွာသံ ကှားမှ သူ့ ကောငကွှီးလညွး ဒိနွးကနဲ ပှနထွောငွ ထလာသညွ။

မောငမွိုး..ဘယမွှာလဲ.. မိုးအောငသွူက အတှငွး ထောင့နွား မှာ ဆိုတော့ နီလာတင့ွ မမှငရွခှေ၊ သူ အတှငွးဘကွ လှှောကဝွငလွာမှ မိုးအောငသွူ ၏ ရုတတွရကွ သိမွးကှူံး ပှေ့ဖကခွှငွးကို ခံလိုကရွသညွ၊ သူတို့ နူဈဦးသား ၏ မှတသွိပလွှသော အနမွးတှေ က နူဈဦး စလုံးကို သှေးတှေ ဆူေ၀ လာစခေဲ့သညွ၊ မိုးအောငသွူ က သူ့ ပုဆိုးကို ကှငွးလုံခှှတခွလှိုကွ သဖှင့ွ မတထွောငနွသေော လိငခွှောငွးကှီး က နီလာတင့ွ ဗိုကသွားလေး ကို သှားထောကမွိသညွ၊ မိုးအောငသွူ လကဖွဝါးတှေ က ဒေါနွီလာတင့ွ ၏ မို့မို့ဖေါငွးဖေါငွး ရငအွုံပေါွ ကို ရောကသွှားတော့ နီလာတင့ွ က လှမွးဆုပကွိုငွ ဖမွးထားလိုကသွညွ၊ …မလုပနွဲ့ မောငမွိုး အငွးကှီတှေ ကှကေုနမွယွ.. မိုးအောငသွူက မခငှ့မွရဲ နူင့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ ထမိနကွို ဖှခှှတတွေော့ ဒေါနွီလာတင့ွ မငှငွး ပါ အသာဖှေ ခှှတလွိုကပွှီး ဘေးနားက ကုလားထိုငတွလုံး နောကမွှီပေါွ လှမွးတငလွိုကသွညွ။

ဖှောင့စွငွးပှိး လုံးကစွှ လှပလှသည့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ ပေါငတွနတွှေ က ဝငွးကနဲ ပေါလွာပှီး အသားရောငွ ပငတွီလေးက ပေါငခွှကှားမှာ စို ကပနွေ၏၊ မိုးအောငသွူက ဒေါနွီလာတင့ွ ပငတွီလေး ကို သားရကှေိုးမှ ကိုငကွာ ဆှဲခှှတတွော့လညွး မငှငွးရှာပါ၊ အိုး လှလိုကတွဲ့ စောကဖွုတလွေး၊ မိုးအောငသွူ မကှလွုံးရှေ့မှာ အမှှေးအမှှငွ မရှိ ဖှေးနု ဖေါငွးမို့ နသေောလွညွး ညိုတိုတို နူတခွမွးအဖတလွေး ဟ နပှေီး ပနွးရောငရွင့ရွင့ွ အတှငွးသားလေး စိုတိုတို ကို တစှနွးတစတှေ့ နရသညွေ။ မိုအောငသွူက ဒေါနွီလာတင့ွ ရှေ့မှာ ဆောင့ကွှောင့ထွိုငွ လိုကသွညွ။ ဒေါနွီလာတင့ွ ခှထေောကတွဖကကွို မ ပှီး ဘေးနားက ကုလားထိုငပွေါတွငလွိုကကွာ ကားသှားသော ဒေါနွီလာတင့ွ ပေါငခွှဆုံ ကှား သူ့မကှနွာကို အပွ လိုကတွော့သညွ။

မိုးအောငသွူ ၏ လှှာကှီး သူှုအဖုတနွူတခွမွး ကို စိုစိုစှတစွှတနွဲ့ နှေးကနဲလာ ထိတော့ ဒေါနွီလာတင့ွ တကိုယလွုံး နှေး ကနဲဖှဈ သှားပှီး အကှောတှတေောငတွောင့သွလို ဖှဈသှားခဲ့ရသညွ၊ ကိုယ့ကွိုယကွို လဲပှိုမသှားအောငွ မိုးအောငသွူ ဆံပငကွို ဆှဲဆုပကွာ ကိုငထွိနွးထား လိုကမွိပှီး မကှလွုံးကို လညွးတငွးတငွး ကှီး ပိတထွားမိ လတေော့သညွ။ မိုးအောငသွူ ကတော့ သူ သှားရညွ တမှှားမှှား ကခှဲ့ ရသော နီလာတင့ွ ဖငလွုံးကှီး မှား ကို လကဝွါး နူဈဖကကွ ဆုပနွှယပွှီး သူ့ လှှာကှီး က ဒေါနွီလာတင့ွ အဖုတွ ဖေါငွးဖေါငွး ကှီး ကို အားရ ပါးရ တပှတပွှတွ ကုနွးရကနွမေိလတေော့သညွ၊ ဒေါနွီလာတင့ွ မှာလညွး မိုးအောငသွူ ဘာဂှာ အပေးကောငွးမှုကှောင့ွ မကှာခငပွဲ တှန့တွကကွာ ကာမ အရသာ အထှတအွထိပွ သို့ ရောကသွှားရလသညွေ။

နီလာတင့ွ က မိုးအောငသွူ ကို အသာ ဆှဲထူရငွး …မောငမွိုး ဒီထဲ မှာ တို့ သိပကွှာလို့ မရဘူး နောွ… …ဟုတွ..အမဝငွး..ဟို စားပှဲ ကို လကထွောကပွှီး ကုနွးပေးမလား ကနှောွ အနောကကွ လုပလွိုကမွယွ နောွ.. ဒေါနွီလာတင့ွ စကား ဆကမွရှညတွော့ပါ၊ မိုးအောငသွူ ကို ကှောပေးပှီး စားပှဲခုံစှနွးလေး ကို လကနွူဈဘကဖွှင့ွ ထောကကွိုငကွာ သူ့ ဖငွ ကှီးကို အနောကဖွကွ ကော့ပေးလိုကလွသညွေ၊ သေးကငှသွော ခါးလေး အောကမွှ စှံကားတကလွာပှီး လုံးကစွှ ဝိုငွးစကနွသေော ဖငဖွှေးဖှေးကှီး က မိုးအောငသွူ့ မာနသေော လိငခွှောငွး ကှီး ကို မထိနွးနိူငလွောကအွောငတွဆတဆွတွ တုနလွာစခေဲ့သဖှင့ွ အခှိနမွဆိုငွးတော့ ပဲ နီလာတင့ွ အနောကွ မှာ နရောယူ၊ နီလာတင့ွ ပေါငနွူဈလုံးကှားမှ အဖုတဖွေါငွးဖေါငွး အ၀ မှ တေ့ကာ ဖိသှငွး လိုကလွတေော့သညွ။

စှိ…စှတွ… ..အား…အငွး… နူဈယောကစွလုံး က အသံ ကယှကွယွှ မထှကရွဲ ကှသောလွညွး ကာမစညွးဇိမွ အရသာ ကောငွးလှသောကှောင့ွ တိုးတိုး လေး ညှီး ညူရငွး တကညွီလကညွီ လိုးနကှရော၊ အခနွးလေး တှငွးထဲ အရညရွှမွးနသေော အဖုတကွှီးထဲ လိငခွှောငွးကှီး ဝငထွှကနွသေံ၊ မိုးအောငသွူ ပေါငခွှံနူင့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ ဖငလွုံးကှီး မှား ရိုကခွတမွိသံ တဖတဖွတွ တို့သာ မှိုငမွှိုငဆွိုငဆွိုငကွှီး ပေါထွှကလွာနလတေေော့သညွ။ ….အား ကောငွးလိုကတွာ အမဝငွးရယွ..အမ အဖုတကွှီး က အီစိမ့နွတောပဲ လိုးရတာ.. .အငွး…တို့ လညွး ကောငွးတာပါပဲ ကှယွ… နောကဆွုံး မိုးအောငသွူ က သူ့ လိငခွှောငွးကှီး ကို အဆုံးထိ ဖုနွးကနဲ ဆောင့ခွလှိုကပွှီး ဒေါနွီလာတင့ွ စောကခွေါငွးထဲ သုတရွညတွှေ တထုတထွုတွ ပနွးထည့ွ ပဈလိုကတွော့သညွ။

နီလာတင့ွ ရုံးရောကွ ခလှာတော့ မိုးအောငသွူ အံသှသှားသညွ၊ မနေ့က ပှောတော့ ဒီနေ့ ကိုထှနွးကို သှားကှိုရမှာ မို့ မလာတော့ဘူးတဲ့၊ အခု တော့ ရုံး ထဲ ရောကခွလှာ လိုကတွာ အပါး လှလှခှလေား၊ ဒီနေ့ အပှာရောငွ မငွးသမီးလေး ပါလား၊ အပေါကွ မိုးပှာရောငွ ဗှောငွ ကို လကပွှတမွကှ လကစွကလောကလွညွး မရှညွ ခတွဟေောငွးတုနွးက စတိုငမွှိုးကို ခတွဆနေဆွနပွှနွ ပှငထွားတဲ့ ရငစွိ၊ ကောလွာထောငလွေးနဲ့ ခါးတို အောကကွ ထမိနအွထကဆွငွ ဖုံးရုံလေး၊ အောကကွတော့ အပှာခံမှာ ကနလွန့ဖွှတွ လှိုငွးတှန့ွ အလုံးကှီးတှေ ပုံစံ အခှိတွ ထမိနွ နဲ့ အဲဒီ လှိုငွးကှီး က ဒူးဆဈ လောကမွှာပဲ ပတတွယွ ရှမွးထမိနတွှေ လိုမှိုး၊ ဆိုတော့ တငသွားနရော မှာက အပှာဗှောငလွေး ပဲ၊ ဖှဈနတယွေ၊ ခါးမှာတငွးတငွးလေး ပတဝွတထွားတဲ့ ထမိနွ ကှောင့ွ စှင့ကွား လုံးကစှနွတေဲ့ တငသွားတှကေ ထငွးထငွးကှီးဖှဈနေ တယွ။

မိုးအောငသွူ မနေ့က တနေ့ လုံး စိတတွိုငွးကှ လုပပွှီးတာတောငွ သူညီတောမွောငကွ ခကှခွငွှးခေါငွးထောငထွ လာတယွ။ …အမဝငွး ဒီနေ့ မလာတော့ဘူးမှတလွို့..ဆရာ့ လယောဉကွ ဘယအွခှိနဆွိုကမွှာလဲ… …နေ့လညမွှလေ အဲဒါကှောင့ွ အိမမွှလညွး နရမှော ပငွှး..ဒီမှာလညွးလုပစွရာလေး တှေ ရှိ လို့ ထှကလွာတာ.. နီလာတင့ွ သူ့ အခနွးထဲ ဝငသွှားပှီး လုပစွရာရှိတာတှေ လုပနွတေော့သညွ၊ မိုးအောငသွူ မှာသာ ငေါငတွောငတွောငွ ဖှဈ နပှေီး ၊ တကယလွို့ ကိုထှနွး ပှနရွောကလွာ လှှငွ သူ ဘယလွို နရေ ထိုငရွ မလညွး ဆိုတာကို စဉွးစား ဦးနှောကစွားနလသညွေေ။ …ဟေး မောငမွိုး ဒီဖိုငွ ထဲ မှာ လိုနတေဲ့ အငဗွှိုကတွှေ ရှာပှီး ဖှည့လွိုကအွုနွး.. ရုတတွရကွ သူ့ စားပှဲရှေ့ရောကလွာပှီး ပှောလိုကတွဲ့ ဒေါနွီလာတင့ွ အသံကှောင့ွ မိုးအောငသွူ ရုတတွရကွ လန့သွှားပှီး အတှေးပကှသွှား၏။

ရုတတွရကွ မကှနွှာပကှသွှားသော ၊ဆပကွနဲ တုနသွှားသော၊ မိုးအောငသွူ ကိုကှည့ပွှီး ဒေါနွီလာတင့ွ လညွး တမှိုးကှီး ခံစားလိုကရွသညွ၊ ..မောငမွိုး နကေောငွးရဲ့လား… …ကောငွးပါတယွ အမဝငွး ..ဖိုငွ တှေ ဆိုမှ ကနှောွ တခု ပှစရာရှိသေးတယွ အဲဒါ အရေးကှီးမယွ ထငတွယွ ဟို ဖိုငအွခနွးထဲမှာ..ခနလောကွ လိုကကွှည့ပွါအုနွး.. မိုးအောငသွူက ပှောပှောဆိုဆို ထထှကသွှားလိုကွ၏၊ နီလာတင့ွ တယောကွ ခှီတုံခတှုံ ဖှဈကနှခွဲ့သညွ၊ သူတို့ မိုးအောငသွူ သူငယခွငွှး ဆီက ဘိ ရပှီးကတဲက ထိုဖိုငခွနွးလေး ကို လုံး၀ မသှားကှတော့ အနတြာရယွ အလှနမွှား ၍ ဖှဈသညွ၊ အခု တော့ မိုးအောငသွူ တခုခု ပှောခှငလွို့ထငသွညွ၊ ဟု တှေးကာ ဒေါနွီလာတင့ွ လိုကသွှားလိုကလွသညွေ၊ နီလာတင့ွ အခနွးထဲ ဝငလွိုကသွညနွူင့ွ မိုးအောငသွူက အခနွးတံခါးကို ဂကှခွလှိုကပွှီး ဒေါနွီလာတင့ွ ကို အတငွး ပှေ့ဖကကွာ အသညွးအသနွ နမွးပဈလိုကသွညွ။

နီလာတင့ွ က အတငွးတှနွးထားပှီး၊ …မိုးလေး..မနေ့ က ပဲ ကိုယတွို့ သဘောတူခကှရွပှီးပှီလေ အနအထေိုငွ ဆငခွှငပွါမယွ ဆိုတာ.. ..အငွးလေ အမဝငွးရယွ..ကိုထှနွး လာရငွ လို့ပှောထားတာလေ ကိုထှနွးမှ မရောကသွေးပဲဟာ.. …မိုးလေးက ရဈပှီကှာ..ကိုယွ ဒီကနေ သှားကှိုမှာ အဝတအွစားတှေ ကှလေို့ မရဘူးလေ.. …အငွးပါ အမဝငွးရယွ အမဝငွးက အရမွးလှလှနွးတော့ ကနှော့ကွောငကွှီးပေါကကွှဲတော့မယဗွှ ဒီမှာကှည့ွ.. ပှောပှောဆိုဆိုနှင့ွ မိုးအောငသွူ က သူ့လုံခှညကွို ကှငွးလုံးပုံခှှတလွိုကပွှီး အတှငွးခံကို ပေါငလွညဆွှဲခလှိုကသွညွ၊ သူ့ ဖှားဘကတွောွ လိငတွနကွှီး က ထောငကွနဲ ထှကလွာသညွ၊ အကှောပှိုငွးပှိုငွး နှင့ွ ဖေါငွးကား တငွးမာနသေော လိငခွှောငွးကှီးက တလုံးထဲသော မကှစွေ့ဖှင့ွ နီလာတင့ွ ကို ကှည့နွေ၏။

ကဲ ဒါဆိုလဲ လာ မမ စုပပွေး မယွ မှနမွှနလွေး စိတလွှှော့လိုကနွောွ မထိနွးထားနဲ့ … နီလာတင့ွ က ပှောပှော ဆိုဆို မိုးအောငသွူ ကို လိငတွနကွှီး မှ ဆှဲ ဆုပကွိုငွ ခေါသွှားပှီး အခနွးထောင့ကွ စကကြူ ပုံးပေါထွိုငခွလှိုကသွညွ၊ မိုးအောငသွူ မတတွပရွပလွှှကွ နီလာတင့ွ အထိုငွ ၊ မိုးအောငသွူ လိငခွှောငွးကှီးနဲ့ နီလာတင့ွ ပါးစပပွေါကနွဲ့ က တည့နွပတေေော့ရာ၊ နီလာတင့ွ က ထုံစံအတိုငွး ပုလှေ ပညာပှကာ မိုးအောငသွူ လီးကှီး ကို စစုပလွတေော့သညွ၊ လီးကှီး သူ့ပါးစပထွဲ ရောကလွာသညွ နှင့ွ ဒေါနွီလာတင့ွ တယောကွ အပှငလွောက ကို မေ့လပှေီ ၊ သူကိုယတွိုငလွညွး ဖီးတှေ တကလွာပှီး အားတကသွရော စုပသွလို သူ့ အဖုတတွှငွးကလညွး အရညကွှညွ စိမ့ွ ထှကကွလှာပှီ၊ ဆယမွိနဈမှှ စုပပွေးသောလွညွး မိုးအောငသွူ တယောကွ ပှီးမဲ့ ပုံမမှငွ၊ ဘယပွှီးမလဲ မနေ့ က တနကေုနွ တနခနွေး ဆောထွားတာ ဆိုတော့ တခှီပှီးဖို့ တောတွောကွှာနတောပေါ့။

ဒေါနွီလာတင့ွ လညွး မထူးတော့ ဟု စိတဆွုံးဖှတလွိုကသွညွ၊ မိုးအောငသွူ လီးကှီးကို သူ့ပါးစပမွှ ပှှတွ ကနဲနအေောငွ ဆှဲထုတပွှီး မတတွတရွပလွိုကသွညွ၊ ..ကဲ မိုးလေး လာလာ ငါ့အဝတအွစားတှေ မကှအေောငလွုပနွောွ … ဒေါနွီလာတင့ွ သူ့ ထမိနကွို ကှငွးလုံးခှှတပွှီး ကုလားထိုငနွောကမွှီမှာ ခေါကတွငလွိုကသွညွ၊ နောကွ သူ့ အတှငွးခံဘောငွးဘီကို ခှကငွှေးဝတထွိ ဆှဲခကှာ ခှထေောကတွဘကကွို မထုတလွိုကသွညွ၊ နောကတွော့ စားပှဲခုံကို လကနွူဈဘကဖွှင့ထွောကကွိုငကွာ ဖငကွို နောကသွို့ ကော့ပေးလိုကသွညွ၊ မိုးအောငသွူ တယောကွ ကမနွးကတနွး ပငွ ဒေါနွီလာတင့ွ အနောကမွှာ နရောယူ ပှီး သူ့ လီးကှီးကို သူလကဖွှင့ွ ဆုပကွိုငကွာ ဒေါနွီလာတင့ွ ပေါငနွူဈလုံးကှားမှ အနောကသွို့ ပှူနဟနရွှေိသည့ွ နူဈခမွးထူထူ အဖုတကွှီး အဝတှငွ တေ့လိုကလွသညွေ၊ နောကတွော့ ဖှေးဖှေးခငွှး ဇိမခွံသှငွး ရာမှ အရှိနတွကလွာတော့သညွ။

နောကတွော့လညွး ဒေါနွီလာတင့ွ ဖငလွုံးမှားနှင့ွ မိုးအောငသွူ ပေါငခွှံတို့ တဖတဖွတွ ရိုကသွံ မှားနဲ့ အတူ အသကရွူသံတှလညွေး မှနလွာကှသညွ။ မကှာခငွ အတှငွးမှာပငွ တယောကနွှင့တွယောကွ အထာသိနကှပှေီ ဖှဈသော သူနှဈဦးတို့ ပှိုငတွူ ကာမ အရသာ အထှတွ အထိပွ သို့ ရောကရွှိသှားကှလတေော့သညွ။ အခစွှ ကှည့စွမွး မတှေ့ရတာ ကှာ လို့ ပိုမိုကလွာတော့တာပဲ.. …အငွး ပါ တှေ့မှ ခှှဲပှီ တခါထဲ အဝေး မှာတုနွးကတော့ ဖုနွးကို တပတတွခါ အနိူငနွိူငွ ဆကပွှီးတော့.. ကိုထှနွးက နီလာတင့ွ ကိုယလွုံးလေး ကို ထှေးဖကပွှီး နူတခွမွးအစုံကို ဖမွးစုပလွိုကသွညွ၊ မတှေ့ရတာ ကှာနပှေီ ဖှဈသော မယားခှော လေးမို့ ကိုထှနွး ပဈစညွးကှီးက မာတာတာ ဖှဈလာပှီး နီလာတင့ွ ပေါငွ ရှေ့ပိုငွး ကို သှားထောကမွိလသညွေ၊ နီလာတင့ွ စိတထွဲ ကိုယ့ကွို ကိုယွ မလုံ မလဲ တော့နညွးနညွး ဖှဈသှားသညွ။

အခုန နာရီပိုငွးလေး က မှ မိမိ နူတခွမွးတှေ က မိုးအောငသွူ လီးကှီး ကို စုပခွဲ့သေးသညွ၊ ပှီးတော့ မိုးအောငသွူ က လညွး လိုးလိုကသွေးသညွ၊ မိုးအောငသွူ က တောတွောွ နဲ့ မပှီးနိူငလွို့ လဆေိပွ ထှကဖွို့ အခှိနကွပသွှားခဲ့ရသညွ၊ ပလုပကွငွှးဖို့ အဖုတဆွေး ဖို့ အခှိနမွရတော့၊ မိမိ အဖုတကွို တဈရူး ဖှင့ွ သုတကွာ သန့စွငခွဲ့သောလွညွး မိုးအောငသွူ သုတရွညတွှကေ အတှငွးထဲ မှာကနှနွသေေးသညွ၊ သူ လဆေိပကွို ကမနွးကတနွးမောငွးလာတော့သူ့ အဖုတတွှငွးက တစိမ့စွိမ့ွ ပှနထွှကလွာသဖှင့ွ သူ့ ပငတွီ မှာ စိုစိုစှတစွှတွ ဖှဈနရသေေးသညွ၊ လဆေိပရွောကတွော့လညွး သူအတှငွးဝငလွို့ ရအောငွ လုပပွေးမည့ွ အဆကအွသှယကွို လိုကရွှာရ နောကွ လယောဉွ ကလညွး ဆိုကလွာပှီ ဆိုတော့ အခှိနမွရတော့ခှေ။

ကိုထှနွး နူင့ွ နီလာတင့ွ အခနွးတှငွး ရောကသွညနွှင့ွ ကိုထှနွး က ကှမွးတော့သညွ၊ နီလာတင့ွ လညွး လငတွောွ မောငွ ဆိုတော့ မငှငွးဖယနွိူငွ၊ ကိုထှနွး အကိုငွ အတှယွ အပှတအွသပမွှား ဖှင့ွ ဆနဒြရမကွ တှေ ပှနလွညွ နိူးထ လာရသညွ၊ ကိုထှနွး သူ့အတှငွးခံကို ဆှဲခှှတတွော့ မှ နီလာတင့ွ သတိရသညွ၊ ဒုကခြ ပဲ ငါ ဆေးဖို့ မေ့သှားပှီ၊ သူမှားသိသှားမလား၊ ရငွ ထဲ မှာ တထိတထွိတွ နှင့ွ၊ …အငွး အခစွှ လညွး ကို့ ကို စောင့နွရတော ကှာနပှေီ ထငတွယွ ဟငွးဟငွး..အခစွှ အရညွ ဒီလောကရွှဲ တာ တခါမှ တောငွ မတှေ့ဘူးသလိုပဲ .. ….အို..ကိုကလညွး… ကိုထှနွး က အားရဝမွးသာ စှာဖှင့ွ သူ့ လိငခွှောငွးကှီး ကို စှပကွနဲ နီလာတင့ွ အဖုတွ၀ တှငတွေ့ကာ စသှငွးကထဲက အားကုနွ ဆောင့လွတေော့သညွ။

နီလာတင့ွ မှာလညွး ပှီးခဲ့သည့ွ နာရီပိုငွးလေး ကမှ မိုးအောငသွူ လီးကှီး ဝငထွှကသွှားခဲ့သော သူ့ အဖုတတွှငွးသို့ ကိုထှနွးလီး ကှီး ဝငထွှကလွာခဲ့ သညမွှာ စိတထွဲ တမှိုး ဖှဈသောလွညွး သူ့ စိတတွှကေ ပိုမို တကကွှှ သလို ဖှဈနခေဲ့ရလသညွေ၊ ထိုအတှကွ ကှောင့လွညွး သူ့ကိုယတွိုငကွ ကိုထှနွး ကိုယကွှီး ကို တအားဖကတွှယလွှှကွ သူ့ ဖငကွှီးကို ကော့ကာကော့ကာ အားရ ပါးရ တုန့ပွှနွ နမေိလတေော့သညွ၊ ကိုထှနွးမှာ ယောကခြမ ကှီးထကစွာလှှငွ ပိုမိုကစှလွဈ ကာ နုပှို တောင့တွငွး သော ကိုယခွနဓြာ ပိုငရွှငွ ဇနီးခှောလေး ကို မလုပရွတာ ကှာပှီ မို့ စိတအွရမွး တကကွှှနရော မှား မကှာခငမွှာပငွ၊ သုတရွညမွှား ပနွးထှကပွှီး တခှီပှီးသှားရလသညွေ၊ နီလာတင့ွ မှာလညွး သူ့ စောကခွေါငွးတှငွးထဲ မှာ ယောကကွှား နူဈယောကွ ၏ သုတရွညတွှေ ရောနှော သှားပှီး။

သူ့ အဖုတတွှငွးမှ ပငွ လှှံကလှာကာ ဖငကွှားသို့ စီးဝငသွှားတာ ခံစားသိနရေ လရော မကှုံစဖူး အတှေ့ အကှုံကှောင့ွ အကှောလေး တှေ တဆတဆွတတွုနကွာ ကာမ အရသာ အထှတအွထိပွ ရောကသွှားရ လတေော့သညွ။နီလာတင့ွ တယောကွ လညွး စိတရွှုတထွှေးနရသညွေ ဘာမှနွး တော့ မသိ၊ ကိုထှနွး ပှနရွောကွ တော့ သူ့ငယခွစွှ လညွး ဖှဈ လငလွညွး ဖှဈသူ နူင့ွ အတူတူ ပှနနွလေိုကရွ လှှငွ မိမိ ဘ၀ ပုံမှနွ ပှနဖွှဈသှား လိမ့မွညွ ဟု ထငထွားခဲ့သောလွညွး တကယွ တမွးကှ တော့ ထငသွလို မဖှဈ နိူငတွော့မှနွး တဖှေးဖှေး ရိပမွိလာခဲ့ ရသညွ၊ ကိုထှနွး နူင့ွ သူ ခှဲနရတော ကှာ လို့ ညတိုငွး လိုလို အလုပဖွှဈခဲ့ကှသညွ၊ သူ ကလညွး မိုးအောငသွူ နှင့ွ အတှေ့ အကှုံအသဈမှား ရလာခဲ့ သလို၊ ကိုထှနွး ကလညွး ခရီးက အတှေ့အကှုံ မှား ရခဲ့တာကို တော့ သူ သတိမထားမိ။

ည ဘကွ ကို တငထွှတွ နဲ့ ကောငွးကောငွး အလိုးခံ ခဲ့ရပှီး အလုပရွောကွ လာတော့ မိုးအောငသွူ နှင့ွ မကှနွှာခငွှး ဆိုငွ စေ့စေ့ မကှည့ရွဲ မကှနွှာပူ သလို ဖှဈ နရသညွေ၊ မိုးအောငသွူ ၏ မကှလွုံး မကှနွှာထား တှကေ ကှကှေဲ ဆှေးမှေ့နေ သလိုလို ၊ နှမှောနေ သလိုလို ဖှဈနသညဟွေု နီလာတင့ွ စိတထွဲ မှာ ထငနွေ ခဲ့သညွ၊ တကယကွ မိုးအောငသွူ နှင့ွ သူ က ကို တငထွှတွ အပေါွ ဖေါကပွှနွ ခဲ့ သောလွညွး၊ အခု နီလာတင့ွ စိတထွဲ မှာတော့ သူ မိုးအောငသွူ အပေါမွှာ သဈစာဖေါကမွိ နသလေို ခံစားနရေ၏၊ နီလာတင့ွ နှင့ွ ကိုထှနွးက လညွး ရုံးကို အတူတူ လာနကှတောမို့ မိုးအောငသွူ အတှကွ က လညွး အနားကပွ ဖို့ ဘယလွိုမှ မဖှဈနိူငတွော့ခှေ၊ ထို့ အပှငွ မိုးအောငသွူ ကို လညွး အလုပမွှာ စိတခွှ အားကိုးရပှီမို့ ကိုထှနွး လုပခွဲ့သည့ွ မှို့ ကို လှတွ ဖို့ အစီအစဉွ ပငွ လုပနွပှေီ ဖှဈလသညွေ။

မိုးအောငသွူ က လညွး ဒီအတိုငွး ရုံးမှာ စိတဆွငွးရဲ နရမညေ့ွ အတူတူ စိတပွှလကပွှေောကွ နယွ ကို သှားတာက ပိုကောငွးမညွ ဟုတှေးကာ အမှနွ ဆုံးသှားနိူငအွောငွ ပှငဆွငတွော့သညွ၊ မိုးအောငသွူ နယွ မသှားခငွ အမဝငွး နဲ့ တရကလွောကွ အားရအောငွ ခစှပွါရစေ လို့ တောငွး ဆိုလာပှနတွော့ နဂိုလထွဲ က မှ စိတယွိုငနွသညေ့ွ နီလာတင့ွ တယောကွ သူကှိုးစား ကှည့မွယွ လို့ ပှောလိုကရွလသညွေ၊ မိုးအောငသွူ နယမွသှားခငွ တရကွ နီလာတင့ွ က သူ့ သူငယခွငွှး တယောကကွို အကူညီတောငွး ပှီး ကိုထှနွး ကို လိမခွိုငွးရလသညွေ၊ သူတို့ ငယသွူငယခွငွှး တှေ မဆုံရတာ ကှာလို့ ဟု အကှောငွးပှ ပှီး မိုးအောငသွူ နှင့ွ သူ အခစှစွခနွး ဖှင့ွ လေ့ရှိသည့ွ ဘိ လေး ကို ရောကလွာခဲ့ရလတေော့သညွ၊ မိုးအောငသွူ နှင့ွ နီလာတင့ွ မှာ အခနွးထဲ ရောကတွာနှင့ွ။

ခနတာ ဝေးနကှရတောကို ပငွ တနှဈတာလောကွ ထငနွကှေ သူမှား ဖှဈနကှရော မီးတောကလွုမတတွ အနမွးတှေ ဖှင့ွ နမွးစုပွ ပှေ့ဖကွ မိကှလသညွေ၊ နီလာတင့ွ မှာ ကိုထှနွး နှင့ွ ညတိုငွး လုပဖွှဈနကှသဖှေင့ွ မထောငွးသာသောလွညွး မိုးအောငသွူ တယောကမွှာ ကား နေ့တိုငွး သူလုပနွကှေ ဘော့ဈမမ ကို ရုံးမှာ မှငသွာ မှငရွ မကှငရွ ဖှဈနရှောသညမွှာ ကှာပှီ ဖှဈရာ မအောင့အွီးထားနိူငတွော့၊ ထမိနွ အတငွး ဆှဲခှှတကွာ ဖှူဖှူ ဖှေးဖှေး ပေါငနွှဈလုံးကို ဖှဲကာ အဖုတဖွေါငွးဖေါငွး ကို ကုနွးရကွ တော့သညွ၊ နောကတွော့လညွး လူပှို ရိုငွး ပီပီ အားအငွ အပှည့နွှင့ွ၊ တနအွောငွ ဆိုပှီး ထပသွောကလွာခဲ့တဲ့ အားဆေးတှနေဲ့ ဆိုတော့ နီလာတင့ွ တယောကွ ကိုထှနွး တလလောကွ လိုးသလောကွ ကို ခံရလသညွေ၊ နောကွ ဆုံး အနနှငေ့ွ သူတောငွးဆိုထားသော နီလာတင့ွ ၏ ဖငပွေါကွ လေးကို ပါ ခှင့ပွှုခကှရွ သဖှင့ွ။

ခရပနွေးဦး ဆှတခွူးလိုကရွလေ သညွ၊ ခရပနွေးကို တော့ သူ သခှော လေ့လာထားသလို အရမွး မလုပပွါ၊ အသင့ယွူလာသော ကဝေိုငွ ဂယွှ နှင့ွ အပေါကွ သခှော ခှောဆီလကနွှင့ွ ထိုးပေး၊ ပှီး အဆငပွှလောမှ ကှနဒွနွ စှတထွားသော သူ့ လီး ကှီး ကို ဖှေးဖှေးခငွှး ထည့ွ လသညွေ၊ နီလာတင့ွ ၏ လှပ အခှိုးပှပဈလှေသော ဂဈတာရှိတွ ကိုယလွုံး ကှောင့ွ စှံကားနသညေ့ွ တငသွား လုံးကှီး တှကေို လကွ ဝါး နှဈဖကဖွှင့ွ တဘကတွခကွှ ဆုပနွှယကွာ စကဝွိုငွးပုံ လိမ့ပွေးနရငွေးက နီလာတင့ွ ခရပှငေ့လွေးထဲ သူ့လိငခွှောငွး ကှီး တဖှေးဖှေး ဝငသွှားတာ ကှည့ရွတာ အရသာရှိနရေုံ တငွ မက ခရပှငေ့လွေး ၏ တငွးကပှစွှာ ညှဈထားပေးမှုကှောင့ွ ကှာကှာ ထိနွးမထားနှိငတွော့ပဲ ခနလေး ဖှင့ွ သူ့ကှနဒွနွ ထဲ သုတရွညတွှေ ပနွးထှကပွှီး ပှီးသှားခဲ့ရလသညွေ။နီလာတင့ွ ခမှာလညွး ပထမ ဆုံးအကှိမွ ဖငခွံဖူးတာမို့ နညွးနညွး တောာ့ ကှိမွးစပစွပွ နှင့ွ အခံရခကခွဲ့လသညွေ။

သို့သောလွညွး မိုးအောငသွူ ကို သနားသော စိတွ ဖှင့ွ ဒါ နောကဆွုံးပဲ လေ ဟူသော အသိဖှင့ွ လညွးကောငွး၊ သူကိုယတွိုငကွ လညွး ဖငအွလိုးခံရတာ ဘယလွိုနေ မလဲ သိခငှစွိတွ အငုံ့လေး ကှောင့လွညွးကောငွး ခံဖှဈသှားခှငွးသာ ဖှဈလသညွေ၊ ကဝေိုငဂွယွှ မှားကှောင့လွညွးကောငွး မိုးအောငသွူ ၏ ညာှတာ ကှငနွာမှုကှောင့ွ လညွးကောငွး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သူထငသွလောကတွော့ မဆိုးဟု တှေးနမေိပါသညွ၊ မိုးအောငသွူက ခှဲခါနီး နီလာတင့ွ နှုတခွမွးလေး ကို အားရပါးရ စုပနွမွးရငွး …မမ ကို အရမွးခစှတွယွ ဗှာ…ကနှောွ တို့ တှေ့တာ နောကကွသှှားတယနွောွ… …မမ လညွး မိုးလေး ကို ခစှပွါတယကွှယွ..ဒါပမေဲ့ ဘ၀ ကို လကတွှေ့ ကကှ မှငပွှီး ဖှဈသင့တွဲ့ အမှနတွရားကိုတော့ တို့တှေ လကခွံကှ ရမှာပေါ့နောွ… ….မ မ နောကွ တကယလွို့ အခှင့ရွ မယွ ဆိုရငရွော ကနှော့ွ ကို အခု လို ခစှခွှင့ပွေး မလားဟငွ… နီလာတင့ွ တယောကွ မိုးအောငသွူ မကှနွှာကို ပှုံးပှုံးလေး ကှည့ရွငွး ခေါငွးလေး ညိမ့ပွှလိုကမွိလတေောသညွ။