သူလည်းဆာနေသူမို့

ကမှနံမညယွုဝပေါ။ အသကကွ၂ရပါ။ ကမှက အိမထွောငသွညတွဈယောကဖွှဈပါတယွ။ ယောကှာွးရော ကမှပါ ဝနထွမွးတှပေါ။ ကမှယောကကွှာွးက promotion နဲ့ နယကွိုပှောငွးသှားလို့ ကမှရနကွုနမွှာ ကနှခွဲ့ပါတယွ။ အိမထွောငသွကကွလညွး သုံးနှဈကှောပါပှီ။ သားသမီးလညွး မထှနွးကားပါဘူး။ ကမှရနကွုနမွှာ တဈယောကထွဲကနှခွဲ့တော့ ယောကှာွးက စိတမွခလှို့ဆို့ပီး ယောကခြမတှနေဲ့အတူ နခေိုငွးပါတယွ။ သူပှောငသွှားကာစကတော့ ကမှသှသေားတှငှေိမပွမေဲ့ နောကပွိုငွးတော့ သိကှမှာပါ။ မိနွးမသားခငွှးတှေ ကိုယခွငွှးစာကှမှာပါ။ ဒါကှောင့ွ ကမှခှင့ရွကရွှညတွငပွှီး သူ့နောကလွိုကဖွို့ စီစဉခွဲ့ပါတယွ။

သူကနယမွှာ အိမငွှားထားပှီးပှီဆိုတော့ အဆငပွှပေါပှီ။ ကမှခှင့ရွကွ၂၀ယူပှီးလိုကသွှားပါတယွ။ သူလညွး ဆာနရှောပါတယွ။ ကမှရောကတွော့ ညနပေိုငွးပါ။ သူလာကှိုတယွ။ အိမရွောကတွော့ ရမေိုးခှိုးပှီး မှို့လညကွ ဘုရားကိုလိုကပွို့တယွ။ အပှနစွားသောကဆွိုငတွဈ ခုမှာဝငွးကှှေးတယွ။ “အဟင့မွောငရွယလွှမွးလိုကရွတာ အိုအိုဖှေးဖှေးလေးစုပပွါကှာအဟင့မွောငတွအားကို ဆာနတောလာဟငွ” နဲ့ကမှသူ့ဘာဂှာ အောကမွှာလူးနရပေါတယွ။ မောငကွကမှစောကပွတကွ အသားနုတှကေို လှာနဲ့ ထိုးရုံနဲ့ အားမရဘဲ “ပှှတပွှှတွ” နဲ့မှညအွောငစွုပနွပေါတယွ။ လကကွလညွး နို့ကိုဖမွးပှီး နယနွပေါသေးတယွ။

သုံးလလောကွ ကှဲကှာနတေဲ့ကမှ တခါမှမောငနွဲ့ ခုလိုခှဲမနဘေူးတဲ့ ကမှအတှကတွော့ ဒုတိယမှောကွ အိမထွောငွဦးည လိုကောငွးနပေါတော့တယွ။ မောင့လွှာက ကမှစောကစွိကို တဈခကှခွကှကွောထွိုးပေး နတောမို့ “အီးဟီးမောငရွယအွသဲထဲကအေးသှားရောကှာ အမလေး ယားတယမွောငရွဲ့ အီးရီးကှှတကွှှတွ” နဲ့ကမှစုပသွပနွရတယွေ။ ကမှအထှဋအွထိပွ ရောကခွါနီးမို့ “မောငအွစေ့ကိုလုပပွေးယုဝပှေီး ခငှနွပှေီ” ဆိုကော့ပေးလိုကမွိတယွ။ “အီးဟီးအီးဟီး…ကောငွးလိုကတွာမောငရွယွ” ဆိုကမှဘာဂှာနဲ့တဈခှီပှီးလိုကတွယွ။ ကမှတကိုယလွုံး ကငှသွှားပှီး ကောငွးလိုကတွာ။ မောငကွိုဆှဲပှီး ကိုယပွေါတွငလွို့ ဖကလွိုကတွယွ။ မောင့လွီးက ကမှပေါငကွှားမှာ လာထောကနွတယွေ။

မောငကွ လီးကိုစောကဖွုတနွဲ့ ခှိနပွှီးထဲ့ဘို့ လုပနွလေို့ကမှက “နအေုံးလမေောငရွယယွုဝလညွေး လီးစုပပွါရစအေုံး” ပှောတော့မောငပွှုံးတယွ။ မောင့လွီးကို ကမှ ပါးစပလွေးထဲ ငုံထားရငွး လီးထိပကွိုလှာနဲ့ ထိုးပေးလိုကတွယွ။မောင့မွကှနွှာကှီး ရှုံ့ပှီးကော့တကလွာတယွ။ “အဲ့လိုခန ခနမလုပနွဲ့နောွ မောငပွှီးသှားလိမ့မွယွ” လို့ပှောလာတယလွေ။ ကမှလီးကို ပါးစပကွခှှတပွှီး “ပှီးလိုကပွေါ့မောငရွဲ့တဈညလုံးလိုးလို့ ရတာဘဲဟာမောငကွောငွးဘို့ဘဲလိုတာ” လို့ပှောလိုကတွယွ။ ပှီးလီးကိုငုံးရငွး နှုတခွမွးနှဈခုနဲ့ ညှပပွှီးဆောင့ပွေးလိုကတွယွ။ နှုတခွမွးနဲ့ဆောင့သွလိုလကကွလညွးဂှငွးထု ပေးတာပေါ့။ ပါးစပထွဲကမောင့ဒွဈ ကှီးပိုတငွးလာလို့ ပှီးတော့မှာကို ကမှသိတယွ။

ဒါကှောင့ပွါးစပထွဲက လီးကိုထုတပွှီး လကနွဲ့ဆကထွုပေးလိုကတွယွ။ အငွးးးဆိုအသံရှညွ ကှီးနဲ့ မောင့ကွိုယကွှီးတဈခကှတွောင့ပွှီး လီးကလီးရညဖွှူဖှူတှေ ပနွးထှကနွတေော့တယွ။ ရောကတွဲ့ညက မောငကွကမှကိုသူနှဈခှီပှီးအောငွ လိုးတယွ။ ကမှလညွး အရမွးတငွးလှနွးလို့ လိုကသွှားတာမို့ ငါးခှီပှီးတယလွေ။ မနကွ မောငရွုံးသှားတဲ့အထိ မနိုးဘူး။ အိပယွာကထတော့ ကမှမကှနွှာသဈရငွး ရပေါတဈခါထဲ ခှိုးလိုကတွယွ။ ပါသှားတဲ့ရှပှညနွေနွး သနပခွါးဗူးကို ဖှောပွှီး တကိုယလွုံးလိမွးလိုကတွယွ။ စားပှဲပေါမွှာ မောငအွဆငသွင့လွုပထွားပေးတဲ့ နံနကစွာကိုစားပှီး ဧည့ခွနွးမှာ ထိုငလွိုကတွယွ။ “ဟဲ့ယုဝဖှေူ ” ဆိုအိမအွဝကခေါသွံကှောင့ကွမှ လှမွးကှည့တွော့ ကှောငွးနဘကွေ သကသွကကွို တှေ့လိုကတွယွ။

“ဟယမွိသကွ” ဆိုတံခါးဖှင့ပွေးလိုကတွယွ။ သူပှောပှလို့ သူဒီကိုပှောငွးလာတာ နှဈနှဈရှိပှီဆိုတဲ့အကှောငွး ကမှယောကှာွး ကိုမိုးကှောနွဲ့ဌာနတဈခု အစညွးအဝေးမှာ တှေ့မှကိုမိုးကှောွ ဒီကိုရာထူးတိုးပှီး ပှောငွးလာတာကိုသိရကှောငွး ခုလညွး ကိုမိုးကှောပွှောလို့ ကမှရောကနွတော သိပှီးလာခဲ့တာဖှဈ ကှောငွးပှောပှတယွ။ ဒါ့အပှငွ ကမှစိတအွိုကသွှားစတောကတော့ သူအိမထွောငကွှဲသှားတယဆွိုတာဘဲ ဖှဈပါတော့တယွ။ ဘာလို့လညွးဆိုတော့ ကှောငွးတုံးက သူနဲ့ ကိုမိုးကှောကွ အီစီကလီ ဖှဈခဲ့ဘူးလို့ပါ။ ဒီကှားထဲသူက “ဒီကဟာမတှကေ—အရာရှိ ခပငွယငွယလွေးတှဆေို အရမွးကပခွငှတွာဟငါတောငမွိုးကှောကွိုပှောပှရသေးတယဒွါမဲ့ပူပါနဲ့ဟာငါတဈယောကလွုံးရှိပါတယွ” လို့ပှောတယလွေ။

သူက ဘာရညရွှယခွကှနွဲ့ ပှောလညွးမသိပမေဲ့ ကမှကတော့စိုးရိမွ တာအမှနပွါ။ ဒါမဲ့ဟနလွုပပွှီး “အေးဟယငွါကအလှမွးဝေးတောာ့နငဘွဲကှည့ပွှီးထိနွးထားပေးပါ” လို့ပှောလိုကရွတယွ။ သူကပှုံးပှီး “စိတခွပှါ ငါ—မိုးကှောကွိုကိုယဖွိရငဖွိထိနွးထားပါမယွ” လို့ပှောလာပှနတွယွ။ ပှီး “နင့ကွှည့ရွတာမကှတွှငွးတှကပှှေီးအားမရှိသလိုဘဲ ဟိုကောငညွကဘယလွောကတွောငတွှယလွိုကလွဲ မသိဘူး” ဆိုကှောငွးတုံးက ဝသီ အတိုငွးပဈပဈနှဈနှဈ ပှောလာပှနတွယွ။ ကမှက “နငနွောကအွိမထွောငမွပှုဘူးလား” မေးတော့ “တောပွှီဟာအပူမရှာတော့ဘူးကိုယဆွာရငွ ကှှေးခငှတွဲ့သူတှပေေါမှပေါ” လို့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပှောလာပှနတွယွ။ သကသွကတွငကွပှောရငွး စိတထွဲက နင့ယွောကှာွးတောငွ ငါတဈပတနွှဈကှိမွ လာကှှေးနတောပါဟယွ လို့ပှောနမေိလိုကသွညွ။

ဟုတသွညွ မှို့နယအွစညွးအဝေးမ အမှတမွထငွ ငယသွူငယခွငွှး မိုးကှောကွိုတှေ့လိုကတွော့ သကသွကတွငွ အံ့အောသလို အတောလွညွး ပှောသွှားသညွ။ တဈယောကထွဲအသိရှားနတောမို့ လအားတိုငွးမိုးကှောနွဲ့လညပွတခွဲ့သညွ။ စားသောကဆွိုငတွှလညွေးထိုငဖွှဈသညွ။သူရောကိုယရွော ဆာနသေူတှဖှဈတောကှောင့ွ ငယသွူငယခွငွှးပီပီ မိုးကှောကွိုဘဲ သူကစပှီးတဈရကွ လညပွတရွာကအပှနမွှာ “ငါဒီညအိမမွပှနဘွဲနင့အွိမမွှာဘဲ အိပလွိုကတွော့မယွ” လို့ပှောသညွ။ မိုးကှောကွဆိုကကွယစွီး ရငွးနောကလွှဲ့ကာ “အိပခွငှရွငတွော့ အိပွ ဒါမဲ့ငါစိတမွနိုငရွငတွော့ မတတနွိုငဘွူးနောွ” လို့ပှောသညွ။ သကသွကတွငကွ “အောငမွလေးဒါမှားအဆနွးလုပလွို့စိတမွနိုငလွညွး တကလွုပပွေါ့ဟာနငကွှောငွးကတညွးက ငါ့ကိုလုပခွငှလွို့မကှလွုံးရှဲကှီးနဲ့ကှည့ခွဲ့တာငါသိသားဘဲ” လို့ပှောသညွ။

အိမရွောကတွော့ မိုးကှောလွညွး ဆာနသေူမို့ တံခါးတှပေိတပွှီး သကွ သကတွငကွို နမွးတော့သညွ။သကသွကတွငရွဲ့ ပှနနွမွးခကှကွို မိုးကှောခွိုကသွှားသညွ။ လှာကိုနှုတခွမွးအနှံ့ ယကပွှီးလှာလှာခှငွး စုပယွကကွလိသညွ။ တောငနွတေဲ့ မိုးကှောလွီကို စုတကွိုငပွှီး နယပွှနသွညွ။ ပှီး “ငါကှောငွးထဲကဒီလီးကှီးနဲ့အလိုးခံ ခငှခွဲ့တာ” လို့လှိုကလွှိုကမွောမောနဲ့ပှောသညွ။ သကသွကတွငတွအားကို ထနနွရှောတော့သညွ။ အဝတဗွလာနဲ့ ကုတငပွေါမွှာနှဈဦးသား လုံးထှေးနပေါတော့သညွ။ သကသွကတွငကွ မိုးကှောနွို့လေးတှကေိုလှာနဲ့ ယကပွေးနသညွေ။ တဖကကွိုယကနွရငနွေောကတွဖကကွို လကနွဲ့ပှတပွေးနသညွေ။ မိုးကှောတွဈယောကွ ကှှမွးကငှစွှာပှုစုတတတွဲ့သကသွကတွငကွိုရငထွဲကနှမှောသှားမိသညွ။

“အိုဟိုး” ဆို မိုးကှောခွေါငွးထောငကွှည့မွိသညွ။ ဇိကနဲ လီးတဈခှောငွးလုံးကို ပါးစပထွဲထိုးထဲ့ကာ ငုံထားပေးသညွ။ လီးဒဈကသကသွကတွငွ အာခေါငထွဲခေါကပွှီးဝငသွှားသလို ခံစားလိုကရွသညွ။ ပှီးမှတဖှညွးဖှညွးခှငွး ဆှဲထုတပွေးသညွ။ “ဟေ့ငါ့ပုလှကေို…ကှိုကလွား” လို့ပှုံးပှီးမေးသေးသညွ။ မိုးကှောခွေါငွးညိမ့ပွှလိုကပွှီး ထပငွုံသှငွးလိုကပွှနသွညွ။ ဆယခွကှလွောကလွုပတွော့ မိုးကှောမွပှီးအောငွ အတောထွိနွးရတာမို့ ရပခွိုငွးလိုကရွသညွ။ မိုးကှောပွါးကို သကသွကတွငကွနမွးပှီး “နငငွါ့ပုလှကေိုဆှဲသှားပှီမိုလား” လို့မေးသညွ။ မိုးကှောမွဆှဲခံနိုငမွှာလား။ ဒါကမှသကသွကတွငရွဲ့ပညာဘဲလေ။ ဒါမဲ့ ကမှယောကှာွးကတော့ ပဈသှားလရေဲ့။ ကမှထကကွောငွးတဲ့သူတှေ့လို့ဖှဈမှာပါ။

ကမှဒီမှို့ကို ပှောငွးလာကာစက ကမှကို ရိသဲ့သဲ့လာလုပတွဲ့ခလရ( )က ဗိုလပွေါကစွလေးတဈကောငရွှိတယွ။ ကမှထကရွှဈနှဈလောကငွယမွယွ။ လူပှိုဖှူဖှူခှောခှောလေး။စ ဈဗိုလတွောငွ မထငရွကဘွူး။ မောဒွယဘွှိုငွးလား အောငွးမေ့ရတယွ။ သူက ကမှတို့ရုံးကိုအကှောငွးမရှိ အကှောငွးရှာပှီး ဆိုငကွယနွဲ့လာတတတွယွ။ လာတိုငွး စားစရာဝယလွာတတတွယွ။ ကမှလညွး ကောငလွေးကို အီစီကလီလုပပွှီး ညာစားနလေိုကတွာပေါ့။ ကမှသှားစရာရှိရငလွညွး သူကဆိုကကွယကွယရွီသမားပေါ့။ တဈရကမွှာတော့ သူကကမှကို “ခစှတွယွ မမရယွ” လို့ပှောလာတယလွေ။ ကမှက အပှိုမဟုတကွှောငွး တဈခုလပဖွှဈကှောငွး ပှောလညွးမရဘူး။ ဒါမဲ့ ကမှသူ့ကို ကှှေးဘို့ စိတကွူးရှိပါတယွ။ ကမှလညွး စားခငှနွတောကို။ ဒီလိုနဲ့ ကမှနဲ့သူအနီးအနားက မှို့တဈခုရဲ့ တညွးခိုခနွးကို ရောကသွှာတာပေါ့ရှငွ။

သူက အခနွးထဲရောကနွတောတောငွ ကမှကို သူတကယစွှဲစှဲလနွးလနွးခစှတွယဆွိုတဲ့အကှောငွးဘဲပှောနတောနဲ့ကမှသူ့ကိုဖကပွှီး “တောပွှီ မမယုံတယွ…” ဆိုသူ့နှုတခွမွးကိုစုပပွဈလိုကတွယွ။ စဈဗိုလရွင့မွကှီးငှကဖွှားတကသွှားရှာတယလွေ။ကမှက သူအကှီတှနေဲ့ဘောငွးဘီကိုခှှတွ တော့ လညွးရှကနွသေေးတယွ။ ကမှက သူရှကနွမှနွေးသိလို့ ပုလှကေိုငပွေးလိုကတွာပေါ့။ မိုးကှောလွီးကို စုပသွလိုအာခေါငထွိ ထိုးသှငွးစုပလွိုကတွာပေါ့။ အမလေးလီးရညတွှေ ကမှအာခေါငထွိပနွးထှကလွာလို့ အမှနထွုတပွှီး ပှို့နတောပေါ့။ ကိုယတွောကွ မကှစွိမှိတွ ငှီးပှီးကောငွးနရှောတယွ။ ပှီးကမှကို အတငွးဖကကွာ “ဆောရီးမမနောွ မောငဘွယလွိုမှမထိနွးနိုငအွောငွ—ကောငွးသှားလို့” ဆိုအတငွးဖကထွားတယွ။

သူကကမှအဝတတွှကေို ခှှတပွေးပှီးဘာဂှာကိုငဘွို့ လုပတွယွ။ဒါကှ ကမှတားရတာပေါ့ “မောငဘွုနွးနိမ့မွယနွောကရွှေ့တနွးတှသှေားနရတောမလုပရွဘူး” လို့။သူကဂှီကှပမေဲ့ကမှခှင့မွပှုဘူး။ကောငလွေးကိုကမှပုလှဆကကွေိုငပွေးရငွးလီးပှနတွောငလွာတယွ။ကမှသူ့ကိုတကခွှခိုငွးပှီးလိုးခိုငွးလိုကတွော့တယွ။ “ခစှတွယမွမရယွ” လို့ထပသွလဲလဲပှောရငွးဆောင့ပွါတယွ။ကမှလညွးဆာနတေုံးစားရတာမို့တအား ကောငွးတယွ။ ကမှလညွးကိုယ့ဖွာကိုယတွောငထွငမွထားတဲ့စကားလုံးတှပှေောရငွးငှီးနမေိတယလွေ။ “အို —ကောငွးလိုကတွာမောငရွယနွာနာဆောင့ဖွိလိုးပေး…မမတအားကောငွးခငှတွယလွိုးပါမောငွ…” လို့ပေါ့။သူနဲ့ကမှညနစေောငွးအထိလိုးခဲ့ကှတာလေ။

သူက ေ ပှာသေးတယွ “မမရယမွမကပုလှေexpartဘဲတဲ့မောငတွော့မပုလှကေိုအဆှဲကှီးဆှဲသှားပှီ” တဲ့ရှငွ။ မိုးကှောကွ “သကသွကတွငရွယငွါနငမွှုတသွလိုတခါမှမခံဘူးဘူး ကောငွးလိုကတွဲ့ပုလှဟော” လို့တောငဆွိုလာရသညွ။သကသွကတွငကွ “ငါယုဝဖှေူလာရငသွငွးပေးလိုကမွယွ” လို့ပှောလိုကသွေးသညွ။ ပှီး “နငငွါ့ပုလှကှေိုကရွငဘွာဂှာပှနကွိုငပွေး” လို့သကသွကတွငကွတောငွးဆိုပှီးပေါငကွားပေးလိုကသွညွ။ “အူးလူးလူးနငလွညွးဘာဂှာexpart—ပါဘဲလားအီးဟီး” ဆိုသကသွကတွငဖွငလွုံးကကူတငပွေါကွနမှေောကသွှားသညွ။ မိုးကှောလွှာကခပသွှကသွှကွ ယကထွိုးလိုကနွှေးသှားလိုကနွဲ့သကသွကတွငအွံကှိတနွရသညွေ။

မိုးကှောကွစောကစွိပေါကွိုလှာနဲ့ဖိထားပှီးထပပွိုဖိလိုကပွှနလွှော့လိုကလွုပနွတေော့သကသွကတွငပွှီးခငှသွညမွို့စိတကွိုတငွးမထားဘဲလှော့ခလှိုကသွညွ။ပှီးမိုးကှောခွေါငွးကိုအတငွးတှနွးဖယပွှီးသေးတှပနွေးထှကသွှားသညွ။သကသွကတွငကွထပှီးသုတမွယအွလုပမွိုးကှောကွ “ပှီးမှ သုတပွါခုလိုးကှရအောငွ” လို့ပှောသညွ။ ပှီးသကသွကတွငပွေါတွကခွှကာ လီးကိုစောကဖွုတဝွ မှာတေ့လိုကသွညွ။ သကသွကတွငကွ “မလိုးခငကွတညွးကပှောမယအွရှိနမွလှော့ဘဲလိုးပေးရမယနွောွ” လို့ဆိုသညွ။ မိုးကှောကွလညွး “ဖှေးဖှေးဖှေးဖှေးလို့မအောွ ကှေး” နောလွို့ပှောလိုကသွေးသညွ။ “ကဲပါ……စိတကွှိုကလွိုးတောမွူပါ” လို့သကသွကတွငကွဆိုတော့မိုးကှောလွီးကိုစောကဖွုတထွဲဆောင့ခွပှှီးတရကှမွးလိုးတော့သညွ။

“အီးဟီးကောငွးလိုကတွာ…မိုးကှောရွယနွငလွိုးအား တောတွောကွောငွးပါလားငတပွှတနွလေို့မှားလာဟယအွီးအိုအဟင့ဟွင့ွ” နဲ့သကသွကတွငွ အောကကွနေ ပှနကွော့ပေးနသညွေ။ စောကရွညအွထှငသွနတွာမို့ ဆောင့ခွတှိုငွးဇိဇှိဇိဇှိနဲ့အရညသွံကပါနသညွေ။သကသွကတွငလွညွးပှတပွှီးဆာနတောမို့သုံးခှီပှီးသှားသညွ။ မိုးကှောကွဖငကွုနွးလိုးမယဆွိုလို့ သကသွကတွငလွေးဘကကွုနွးပေးလိုကသွညွ။မိုးကှောကွအရှိနတွကကွှမွးနလတေေော့သားအိမခွေါငွးကိုအထိမှား ပှီးအောင့လွာသညွ။ ဒါကှောင့ွ သကသွာလိုသကသွာညားဆောင့ခွတှိုကခွါးကိုခှိုင့ခွှိုင့ခွံလိုကသွညွ။ စိုးကှာကွသဲကှီးမဲကှီး ဆောင့နွတေော့ သကသွကတွငဖွငပွှနကွစားရာမှာ စောကဖွုတကွနလေီးကကှှတသွှားသညွ။

မိုးကှောကွမာနဖွီပှီး “ဟငွးးး” ဆိုတဈခကှအွောပွှီးဆောင့အွခမှှာအပေါကလွှဲပှီးသကသွကတွငဖွငထွဲဝငသွှားသညွ။ ဖငထွဲခို့လို့ခုလုနဲ့ “ဟဲ့…နငအွပေါကလွှဲနပှေီ …အဲ့ဒါဖငဖွငွ” ဘို့လှဲ့ပှောပမေဲ့မိုးကှောွ တအားတငွးနလေို့ မကှားပါ။ သကသွကတွငလွညွးဝငကွာ အစကနာသလိုရှိပနေဲ့နောကပွိုငွးမနာမကှငမွဖှဈတာမို့ငှိမနွလေိုကသွညွ။စောကစွိကကငှလွာတာမို့ထောကထွားတဲ့လကတွဈဖကနွဲ့နောကပွှနဖွိပှတနွလေိုကသွညွ။အီးဟီးဆိုမိုးကှောလွီးရညတွှသေူဖငထွဲနှေးကနဲပနွးအဝငွ သူအရသာထူးတဈခုကို ခံစားရကာ တဈကိုယလွုံးကှကသွီးဖုတှထသှေားတော့သညွ။သကသွကတွငမွှောကခွပှှီးဖငထွဲကလီးကိုထုတလွိကသွညွ။

မိုးကှောကွတော့မှနနွပှေီး စောကဖွုတမွှနွးဖငမွှနွးမသိလိုကွ။ မိုးကှောလွညွး သကသွကတွငအွပေါမွှောကကွလှာပှီးမှိနွးနသညွေ။ ပှီး “ကောငွးလိုကတွာသကသွကတွငရွယွ” လို့ပှောသညွ။ သကသွကတွငရွဲ့ “ကိုယဆွာရငကွှှေးခငှတွဲ့သူတှကပေေါမှပေါ” လို့ ပှောစကားကှားတော့ ကမှယုဝေ ပိုစိတပွူသှားရတာပေါ့။ ဒါကှောင့ွ “နငကွှှေးခငှရွငလွညွးသူမှားကိုကှှေးပေါ့ငါ့အခစှကွှီးတော့သှားမကှှေးနဲ့နောွ” လို့ကှိုပှောထားလိုကရွတယွ။ “သူဆာလို့သူမှားဟာသှားစားရငပွါသှားမှာပေါ့ဟဲ့ငါ့စားရငသွူမပါဘူးပေါ့” လို့သကွ သကတွငကွပှောလာပှနတွယရွှငွ။ သူပှောတာလညွးမှနပွါတယွ။ဒါ ကှောင့ကွမှက “သူဆာတယဆွိုရငလွညွးနငကွှှေးလိုကပွေါ့ဟာ” လို့သာပှောရတော့သညွ….. ပှီး။