သာယာမိသွားကြသည်

လကခွုံပေါရွောကနွသေော လရညဖွှူဖှူပှဈပှဈမှားကို လှှာဖှင့သွိမွးကာ မှိုခလှိုကသွညွ။ပှီးမှ အားမရသလို လီးကိုပါးစပထွဲရသလောကွ သှငွးပှီးနှုတခွမွးကိုတငွးတငွးလုပခွါ ခပသွှကသွှကဆွောင့ဆွောင့ခွသှညွ။ဒဈပေါရွုံ ထုတခွါ ဒဈကှီးတဈခုလုံးကိုလှှာဖှင့သွိမွးသိမွးလကှသွညွ။ပှနလွညမွာနကွနှသေောလီးတခှောငွးကို လကဖွှားနုနုလေးဖှင့ွ အဖိုးတနပွဈစညွးတဈခုလိုတယုတယ ကိုငနွသေေး၏။လီးထိပမွှ လရညတွဈစကွ ဖှတခွနဲထှကလွာသေးသဖှင့ွ လှှာကိုထုတပွှီးလကှလွိုကသွေးသညွ။ဆုဝေ..တောပွှီလေ.၊ လရညမွှိုတာ မဝသေးဘူးလား၊ကှှနတွောတွော့ ဒေါငွးနပှေီ၊မငွးထကွ အမေးကို ဆုဝကတဈေခဈခဈရယကွာ သဘောကရှငွး လီးတံတလှှောကကွိုလကဖွှင့ကွိုငနွရောမှ နှာခေါငွးဖှင့ွ နမွးရှုံ့လိုကသွညွ။ ခဈ..ခဈ.အို..မဝပါဘူး..ပထမတဈခါပဲ အားရလိုကတွယွ၊နောကပွိုငွးက နညွးနညွးလာတာကိုး၊ဆုဝကလေဲ လိုးလညွးမလိုးရပဲနဲ့ကှှနတွော့ကွိုသုံးခါတောငမွှုတတွာတော့လှနတွာပေါ့..ဆုဝကမှေုတရွတာအရမွးကှိုကတွာပဲနောွ..ကှှမွးလညွးကှှမွးတယလွီးကို နှာခေါငွးဖှင့နွမွးရှုံ့နသေော ဆုဝကေ အောကမွှနပှေီးမငွးထကကွို မကှလွုံးလှနကွှည့ကွာ ညှတုတုပှုံးလိုကသွညွ။

ကှမွးပေါထွိုငမွိနွးမထိုငထွိုငနွသဖှငေ့ွ ပိုးပှော့ထမီမှာသူ့တငပွါးကိုကှှားလှင့ခွါ ပုံကနှသညွေ။ရငဖွုံးအကှီလကရွှညပွနွးရောငကွိုဝတဆွငထွားပှီး ခေါငွးပေါကွဆံပငကွိုထုံးထားကာ ရဲရဲတောကနွသေော နီလဲ့နသေောပတတြမှားဆံထိုးကို ထိုးထားသညွ။မကှနွှာကလဲ ကာလာရောငစွုံဖှင့ွ သူမပုံစံက ပှဲတကလွာသညမွှနွးသိသာလှသညွ။ မငွးထကလွီးကို ဆုဝစေုပနွသညမွှော တိုကခွနွးတဈခု အတှငွး ဧည့ခွနွးရှိဆကတွီ ခုံပေါဖွှဈသညွ။ပတတြမှားလကကွောကကွို ဝတဆွငထွားသော လကကွလီးကို ကိုငွ၊ပတတြမှား လကစွှပဝွတထွားသော တဈဖကလွကကွ ဂှေးဥကိုအသာညှဈပှီး မိတကွပဆွိုငကွပှငပွေးလိုကွ သော စိုလဲ့သောပနွးရောငနွှုတခွမွးနီမှားဆိုးထားသောနှုတခွမွးကအနီရောငဒွဈဖှားကိုပှပသွကနွသညဟွှေငွး..ဒီပုံစံနဲ့ဘယလွို ခံမလဲ၊အခုတောငွ မငွးထကကွိုပှုစုခငှလွှနွးလို့..အကှီကှသှေားရငွ ..အိမကွ ယောကွှားက မေးမှာပေါ့မငွးထကကွလဲ..ဆကတွီကိုလကထွောကထွမီကိုအသာခှှတပွှီးကုနွးရငရွပါတယဗွှာ..။

သူမကုနွးခငှတွိုငွး..ဆုဝကနငွေးပှီးစုပတွာပဲခဈမငွးထကကွလဲကလေးကှနတောပဲ..အတငွးပူစာနတယွေ၊နောကလွဲလုပရွမှာပဲကို..ကှှနမွကတော့လီးစုပတွာအကှိုကဆွုံးပဲ…။ အလိုးမခံရခငတွဲက လီးစုပလွာတာ..အခုတောငသွုံးခါတညွးစုပရွတာ ဒီကနညွးသေးတယတွောငထွငတွာ.သိလား..ဟှင့လွကလွှတပွေးသဖှင့ွ မငွးထကစွတိုငဘွောငွးဘီထဲသို့သူ့ညီငယကွို ပှနထွည့ရွငွးဘောငွးဘီဇဈကိုပှနတွပွ ခါးပတပွှနဝွတလွိုကသွညွ။ဆကတွီထိုငခွုံကို ထိုငွးရငွးခါးဆန့ကွာ အကှီ၊ဘောငွးဘီကို သသသပေသွေပွ ဖှဈအောငလွကနွှင့သွပသွပခွနှသညွေ။ဆုဝကတေော့ ကှမွးပှငမွှထပှီးမငွးထကဘွေးတှငဝွငထွိုငလွိုကခွါမငွးထကွးပေါငလွုံးကိုလကဖွှင့ပွှပနွသညဆွေုဝကလေဲပှောတော့မယွ..အပှိုရညမွပကှသွေးဘူး.မှုတတွာကအရငလွုပတွာလား..ဟဲ..ဟဲဆုဝကမကှေတွောငတွုကှောင့ညွို့နသေောသူ့မကှလွုံးကိုထောင့ကွပကွာမကှစွောငွးလှမွးထိုးရငွးအငွးလေ..ဘာဖှဈလဲ..ကှှနမွအပှိုဖှဈကတညွးက ဦးလေးကမှုတခွိုငွးတာ..သူ့အိမမွှာနရတေော့ ကှောကကွှောကနွဲ့လုပပွေးရငွး …အကငှ့ဖွှဈသှားတာ..။

နောကတွော့အလိုးမခံရလဲ မှုတပွေးရရငွ ကှှနမွကတော့ပီးသှားတာပဲဦးလေးကအရငွးလား…ဝမွးကှဲပါ..သူကမိနွးမရှုပတွယလွေ..သူ့မိနွးမကလညွးသူ့ကိုအရမွးကှောကတွာ..၊ကှှနမွ.ငယငွယကွဆို အခနွးထဲကနေ ..ဒေါဒွေါ့ကွို ရိုကတွဲ့အသံကိုကှားကှားနရတယွေ၊သူ့အိမမွှာ နရတောငရဲရောကနွသလေိုပဲဆုဝငယငွေယတွုံးက တောတွောခွံစားရမှာပဲနောဆွုဝလကမွေောငွးကိုလကဖွှင့ဖွကလွိုကပွှီးဆုဝခေေါငွးကိုသူ့ပခုံးပေါမွငွးထကမွှီစလေိုကသွညွ။ ဆုဝကလညွေးရငဖွှင့ရွမယ့သွူအနားရှိနသဖှငေ့သွူမငယစွဉကွအကှောငွးကိုမငွးထကကွိုပှောပှသညွ။မငွးထကရွယွ..ကှှနမွငယငွယတွညွးကမိဘတှမရှေိကှတော့..အမှိုးတှကတလှေည့ဆွီလိုကနွရတယွေ၊ အမှိုးတှကလညွေးမတကသွာလို့သာခေါထွားရတော့..ကှှနမွကိုဟိုလူ့ဆီပို့၊ဒီလူ့ဆီပို့နဲ့ပေါ့၊တခှို့ကလညွးခေါထွားခငှပွမယေ့ွ..ဆငွးကလညွးဆငွးရဲ..ကလေးကလညွးမှားဆိုတော့..မခေါထွားနိုငွ ခမွှးသာတဲ့အမှိုးတှကလညွေး..မခေါခွငွှ.။ ဒီလိုနဲ့ ဟိုလူ့အိမမွှာတဈနှဈနလေိုကွ ဒီလူ့အိမမွှာခဏနလေိုကွ နဲ့အရှယရွောကတွဲ့အထိပါပဲ..ကှောငွးတောငမွှကောငွးကောငွးမတကခွဲ့ရပါဘူး။

တဈခါတလအေိမတွအိမမွှာလေးငါးရကနွပှေီးကှှနမွကို နောကတွဈအိမကွို ပို့လိုကတွာပဲ..ဘယအွမှိုးအိမလွား..တဈစိမွးအိမလွားတောငမွသိတော့ပါဘူး….မငွးထကရွယွ..အရှယရွောကလွာတော့ပိုတောငဆွိုးသေး…ဘယသွူမှလကမွခံခငှတွော့ ဘူး…တဈခါတလေ..အိမတွအိမကွိုလိုကပွို့ ..ဟိုးအဝေးကှီး လမွးလှှောကွ ရောကပွှီဆိုရငွ အဲဒီအိမကွ လကမွခံရငွ ကှှနမွကိုအုပထွိနွးတဲ့သူက ဆူအောင့ပွှီးသူ့အိမကွိုပှနခွေါွ ဗိုကကွလဲဆာ..ဘာမှလဲမကှှေးဘူး တဈလမွးလုံး ဗိုကခွေါကဆွှဲလိမလွိုကွ ခေါငွးခေါကလွိုကနွဲ့ ကှှနမွမှာ အိမရွောကတွဲ့အထိကိုယ့အွထုပကွိုယွ ဆှဲပှီးလိုကရွတာ..အိမပွှနရွောကတွာနဲ့အရိုကခွံရ..နောကတွဈအိမရွောကလွညွး..အရိုကခွံရနဲ့.. အရှယရွောကတွဲ့အထိပါပဲမငွးထကရွယွ..။ ဆုဝဘဝေ..ကတောတွောဆွိုးတာပဲနောွ..နောကဘွယလွိုဆကဖွှဈသေးလဲဟငွး…..ကှှနမွ.အပှိုအရှယရွောကတွော့..ကှှနမွကိုအုပထွိနွးတဲ့သူက ကှှနမွဦးလေးဆိုတဲ့သူဆီလိုကပွို့ တယလွေ..ကှှနမွမှာ အဝတထွုပလွေးကိုငပွှီး သူ့အိမပွေါတွကတွာတာနဲ့ဆုတောငွးလိုကရွတာ ကှှနမွကို.ခေါပွါစဆေိုပှီး..နို့မို့ဆိုပှနရွငအွရိုကခွံရမှာလေ..သူတို့လူကှီးနှဈယောကစွကားပှောကှပီး ကှှနမွကို ဦးလေးက အနားခေါပွှီး စူးစူးရဲရဲကိုကှည့တွာ။

နောကလွှည့ပွှစမွးဆိုတော့နောကလွှည့ပွှရသေး တယွ…၊ကှောခိုငွးပှီးလမွးလှှောကပွှစမွးဆိုတော့ လမွးလှှောကပွှရတာပေါ့၊ နောကသွူကလကခွံလိုကပွှီဆို တော့ ဝမွးသာလိုကတွာ..ကှှနမွကိုအရငအွုပထွိနွးတဲ့အဒေါကွှီးပှနသွှားတော့မှ ကှှနမွကိုကောငွးကောငွး ဆကဆွံတော့ဒါပဲ..အဲဒီနေ့ကစပှီး ကှှနမွဘဝတဆဈခှိုးတာပဲ..ရှငွ…။ ဆုဝေ ဦးလေးဆိုသူအိမကွို စရောကကွတညွးက အရငအွိမမွှားလို အိမအွလုပကွိုအောကခွှသေိမွးအကုနလွုပပွါသညွ။ဒါပမယေ့ထွိုအိမရွောကကွတညွးက ဆုဝနေေ့စဉွ ငိုကှှေးနရတေော့သညွ။အဘယ့ကွှောင့ဆွိုသောွ..ဦးလေးလုပသွူ ဦးမှင့ဝွမှောသူမကိုအကှောငွးမရှိအကှောငွးရှာရိုကနွှကတွကသွောကှောင့ဖွှဈပါသညွ။သူမမှာဘယသွို့ပငအွကောငွးလုပစွခေါမူဦးမှင့ဝွေ၏လကဝွါးကှမွးကှီးမှားဖှင့ွ တငပွါးနှင့ကွှောပှငကွို တဈနေ့သုံးလေးကှိမွ လောကအွဆောခွံရတကသွညွ။ကံမကောငွးလငွှ တံမကှစွညွးရိုးနှင့ွ ခှသလေုံးကိုမကှရွညပွေါကပွေါကကွလှာသညအွထိ ရိုကတွကသွညွ။သို့သောွ ဆုဝကေံကောငွးသညကွ ဦးမှင့ဝွမှောသူမကိုကှောငွးထားပေးသညွ။အစားအသောကလွဲ ကောငွးမှနစွှာကှှေးသညွ။

မုန့ဖွိုးကိုလဲ တောတွောမွှားမှားပေးတကသွညွ။ဆုဝမှော ဘယလွောကရွိုကရွိုကွ ဒီအိမမွှာအသားကလှာသညွ။ဦးမှင့ွေ၀ သူမကိုနောကအွိမကွို ပို့မှာတောငစွိုးရိမလွာမိသညွ။ ဦးမှင့ဝွတှငွေ သူ့မိနွးမ ထားဝရှေိသောလွညွး တဈခါတရံတဈပတဆွယရွကွ ပှောကနွတကသွေညွ။ဒေါထွားဝပှေောပှသလောကဆွိုလှှငွ ဦးမှင့ွေ၀ တှငအွငယနွှောငွးလို မိနွးမ သုံးလေးယောကရွှိကှောငွးဆုဝအနကှေောလာတော့သိလိုကရွသညွ။ ဆုဝထေိုအိမတွှငမွှာပဲဆယတွနွးအောငပွှီး ဦးမှင့ဝွကေ ကှောငွးတကွ အလုပလွုပရွမညဆွိုသဖှင့ွ အဝေးသငွ လှှောကပွှီးစာရငွးကိုငသွငတွနွးကိုလဲတကရွောကလွကှရွှိသညွ။ ဒေါထွားဝမှော ဦးမှင့ဝွကေိုဘုရားတဈဆူကဲ့သို့ခစှခွငွ၊ကှောကရွှံ့သော ရိုးရိုးကှီးအညာသူမိနွးမတဈယောကဖွှဈသညွ။ဦးမှင့ွေ၀ သဆေိုသေ ၊ရှငဆွိုရှငဆွိုရမလောကွ ဦးမှင့ဝွစကေားကို မှဝယမွေကနှားထောငတွကသွူဖှဈ၏။ဒေါထွားဝမှောဆုဝကေိုအိမတွှငထွားသည့ကွိဈစကိုလညွးဦးမှင့ဝွသဘေောတဈခုထဲဖှင့လွကခွံထားသညဒွေါထွားဝမှော အသားခပညွိုညိုဖငထွှားရငကွှီးအညာသူဖှဈသဖှင့ွဦးမှင့ဝွေ၏ပှဲတကမွယားကှီး ရာထူးရနခှငွေးမဟုတကွှောငွး ဆုဝနေားလညလွာသညွ။

ဦးမှင့ဝွဒေေါထွားဝကေိုလကထွပထွားခှငွးမှာသူ့စကားကိုမှဝယမွေကနှားထောငတွကသွောအကငှ့ကွောငွးကိုပိုငဆွိုငထွားခှငွးကှောင့ဖွှဈကှောငွး အရကကွလေးထှလောလှှငွ သူ့မိနွးမကိုဖကပွှီး စစ နတကသွေညွ။ဆုဝမှော အရှယရွောကလွာပှီဖှဈသောလွညွးလောကသဘာဝကိုနားမလညသွေးသောထိုအခှိနကွသိုးဖှူမလေးတဈကောငသွာ ဖှဈနခေဲ့သညွ။ “ဗှနွး”ဦးမှင့ဝွေ၏လကဝွါးကှမွးကှီးက ဆုဝဖငပွေေါသွို့ကှမွးကှမွးတမွးတမွးရောကရွှိလာသညွ။စားပှဲပေါလွကဖွနောင့ကွိုတငခွါ ဖငကွိုနောကသွို့တကနွိုငသွမှှကောကွ ထားလိုကသွညွ။အသံကှားလိုကရွသောလွညွးဖငသွားတဈခုလုံးကနာကငှမွှုကို စစခငွှး မခံစားရ၊နောကပွိုငွးမှ တဖှညွးဖှညွးတငွးခံလာခါဖငနွှဈခှမွးလုံးနာကငှလွာသညွ။ သို့သောဆွုဝမှောဒီပုံစံကိုလုံးဝမပှောငွးရဲ၊ ဦးမှင့ဝွကတေော့ ကောဖွီခှကကွို အသာမပှီး ဆုဝပေုံစံကို ကောဖွီနှင့အွတူအရသာခံနသညွေ။မနကခွှောကနွာရီလောကွ ဒေါထွားေ၀ ဈေးသှားလှှငွ ဦးမှင့ဝွေ၏ ဆုဝအပေေါွ မနကပွိုငွးရိုကနွှကခွကှဖွှဈသညွ။ ဆုဝေ၏ လုံးဝပှငမွရသော ပှဈခကှကွှောင့ွ ထိုသို့မနကတွိုငွးရိုကနွှကခွံရခှငွး ဖှဈသညွ။ အပှဈက ရှငွးပါသညွ။

အရှယရွောကလွာကတညွးက ဆုဝအပှဈေကှီးစဖှဈ ပါသညွ။ဦးမှင့ွေ၀ ပှောသောဆုဝေ၏အပှဈကှီး မှာ သူမဖငမွှာ လိုသညထွကွ ကောကပွှီး၊ ခါလို့ဖှဈသညတွဲ့။ ဆုဝမှော ဘယလွိုပငကွှိုးပမွးသောလွညွး ဦးမှင့ွေ၀ လကဆွကို ဖငကွတောငွးဆိုနသလေို ပိုလို့တောငကွှီးလာ၊ကောကလွာ နသညွေ။ ယခုမနကကွ ပိုပှီးအပှဈကှီးသှားသညွ။ဘာကှောင့ဆွိုသောွ အိပယွာထနောကကွသှဖှင့ွ ကမနွးကတနွးပှငဆွငလွိုကရွာ ဆာစပိုငဒွါဝတရွနမွေ့လာသညွ။ဦးမှင့ဝွကေို ကောဖွီပှငပွေးရငွး ထုံးစံအရ ဦးမှင့ဝွကေ သူမကိုလှည့ခွိုငွးပှီး ဖငကွိုရိုကမွလို့လုပခွှိနမွှာ ဆာစပိုငဒွါ မဝတထွားကှောငွးသိသှားပှီး သူမကိုဒါဏပွေးလို့ စလိုကတွာဖှဈကှောငွး ဆုဝအရေိုကခွံရငွးသိလိုကရွသညွ။ရိုကသွာရိုကလွိုကရွသညွ။ဦးမှင့ွေ၀ စိတထွဲတှငလွကဖွဝါးကိုဆုဝဖငပွေေါမွှမခှာခငှအွောငွ ရိုကရွငွးနဲ့သိလိုကရွသညွ။ဆုဝကေို ဖငတွောင့မွှနွးသိသောလွညွး ဒီနေ့မှ အတှငွးခံမဝတွ လားလို့လား မသိ၊အငမွတနအွတှေ့ကောငွးနသညွေ။ ဦးမှင့ွေ၀ ပုဆိုးအောကကွလီးကလညွး ဒီနေ့မှ ခံတှငွးတောငွးနသညွေ။ မတတွောငနွတောမှား သဈငုတကွိုထောငထွားသလားမှတရွ အောငွ မာတငွးလို့နသညွေ။

အခှိနပွှည့ကွိုယ့မွကှစွိ အောကမွှာရှိနလေို့လားမသိ အရငတွုနွးက ဦးမှင့ွေ၀ ဆုဝကေိုနှိပစွကခွဲ့တာတှကေ ကှားသဘာ၀ ရိုကခွငှနွှကခွငှစွိတကွိုထှကပွေါကွ ပေးနညွးတဈမှိုးလို ဖှဈခဲ့ပမယေ့ွ ဒီမနကမွှ ထူးထူးခှားခှား ဆုဝဖငကွေိုရိုကလွိုကပွှီးမှ စိတကွရိုကခွငှတွာထကွ ကိုငခွငှတွာကပိုမှားလာသညွ။ကောဖွီခှကကွို အသာခရှငွးသူဖငရွိုကတွာကိုခံဖို့ကော့ပေးထားသော ဆုဝဖငလွေုံးကိုအရသာခံကှည့နွသညွေ။ “ဆုဝရှငွေ”မကှလွုံးလေးဝိုငွးဝိုငွးနှင့ွ ဆုဝေ ဦးမှင့ွေ၀ ခေါသွညကွိုလှည့ထွူးလိုကသွညွ။တဈခကှအွရိုကခွံလိုကရွကတညွးက ဖငတွဈခုလုံး ပူတငွးလာပှီး နာလာသဖှင့ွ မကှရွညကွလညွးဝိုငွးနသညွေ။ “သှားစမွး..နင့ကွိုရိုကနွကှေ တုတကွိုယူလာခဲ့”ဆုဝစေိတထွဲ တုနခွနဲတောငဖွှဈသှားပှီး မကှရွညကွပေါကပွေါကွ ကလှာသညွ။သူမကို ဦးမှင့ွေ၀ လကဖွှင့သွာအမှားဆုံးရိုကလွေ့ရှိသညွ။ တုတဖွှင့မွရိုကတွာ နှဈနဲ့ခှီကှာနပှေီ၊အခုတော့ဖငသွားတဈခုလုံးနာနမှေ တုတနွဲ့ထပအွရိုကခွံရမယဆွိုတော့ တှေးရငွးနဲ့တောငဒွူးတုနလွာသညွ။ဒါပမယေ့ွ ဦးမှင့ွေ၀ အမိန့ကွို ဆုဝလှနဆွေနနွိုငစွှမွးမရှိပါ။သူပှောသည့အွတိုငွး မီးဖိုခှောငွ ထောင့တွှငထွောငွ ထားသောကှိမလွုံးကိုယူပေးလိုကသွညွ။

ဦးမှင့ဝွလကထွေဲကို ကှိမလွုံးထည့ပွေးပှီး နောကနွညွးနညွးဆုတပွှီးရပနွလေိုကသွညွ။ ဆုဝေ နငဒွီတုတနွဲ့ရိုကတွာခံမလား၊ ငါ့တုတကွို စုပမွလားဦးမှင့ဝွမတတွေပရွပလွိုကပွှီး ပုဆိုးဖှညပွှလိုကသွညွ၊မညွးနကကွာအကှောမှားဖောငွးတကနွသေောလီးကို အမှေးကောကကွောကမွှားကှားမှ ကှောကမွကဖွှယမွှငလွိုကရွသညနွှင့ဆွုဝေ မှာ အညှို့ခံလိုကရွသလို မကှလွုံးမှားက ဦးမှင့ဝွအေောကပွိုငွးကို ဆှံ့အစှာ ငေးမောနမေိသညပွှောလနငဘွေယတွုတကွှိုကလွဲ…ရှမွး..ဦးမှင့ဝွကေ ပှောပှောဆိုဆို လကထွဲရှိကှိမလွုံးကို လထေဲသို့ဝှေ့ရမွးလိုကသွညွ။ ကှိမလွုံးသံကှောင့ဆွုဝေ ၏တှဝနသေေေောစိတမွှာ ဦးတညရွာတဈခုစီသို့ စိတရွှိတော့သညွ။ပုဆိုးခှှတခွထှားသော ဦးမှင့ွေ၀ အောကကွိုဒူးတုတခွရှငွး ဦးမှင့ဝွပေေါငကွိုလကဖွေါငွးဖေါငွးဖှင့ွ လှမွးကိုငလွိုကသွညွ။ဦး တုတကွိုစုပပွါ့မယွ..ရှငွ..မရိုကပွါနဲ့..ဟင့ွ..ဟင့ွ..ကှောကလွို့ပါ…ဦးရယွ..သမီးကိုမရိုကပွါနဲ့နောွ..ဦးတုတကွိုပဲပါးစပနွဲ့စုပပွေးပါ့မယွ..ဟင့ဟွင့အွေး…ကောငွးကောငွးစုပပွေးစမွး..နောကဆွို ငါ့လီးကို နငကွောငွးကောငွးစုပပွေးရငွ နင့ကွိုငါမရိုကတွော့ဘူး..ဟင့ွ..ဟင့ွ..တကယပွှောတာလား..ဦး..။

သမီးကို..တကယွ..မရိုကတွော့ဘူးနောွ…စုပမွယွ..စုပမွယွ..ဦးသေးပေါကရွငတွောငွ စုပပွေးပါ့မယွ..ဦးရယသွမီးကိုမရိုကပွါနဲ့..နောအွေး…ဆုဝနငလွေိမမြာတယွ..လာ ဦးလီးကိုစုပွ…သမီးကို..လရညအွမှားကှီးကှှေးမယွ..အငွး..ဟုတတွယွဦးမှင့ွေ၀ ဆုဝခေေါငွးကိုကိုငပွှီး သူ့လီးကို ဆုဝေ၏ဟထားသောနှုတခွမွးပေါကထွဲသို့အသာထိုးသှငွးပှီး ရှေ့တိုးနောကငွငဖွှင့ွ ဆုဝပေါးစပကွိုလိုးနတေော့သညွ။ ဆုဝေ လညွး သူမ ပါးစပပွေါကထွဲရှိ ဝငနွသမှှလေထဈကိုအထဲမှ လှှာဖှင့သွိမွးသိမွးပှီးလကှပွေးနသညွေ။အစပိုငွး ဆုဝမညသွေို့လုပရွမညကွိုမသိပမယေ့ွ ပါးစပထွဲလီးတဈခှောငွးလုံးတိုးဝငလွှုပရွှားနမှေုကှောင့ွ မ သဘာ၀ လုပပွေးနရငွေး လကဖွှင့ွ နှုတခွမွးအပှငရွောကနွသေော လီးခှောငွးကိုဂှငွးတိုကပွေးတကလွာသညွ။နောကပွိုငွး ဦးမှင့ွေ၀ ခါးကိုလှုပစွရာမလိုတော့ပဲ ဆုဝခေေါငွးကသာ ဦးမှင့ွေ၀ ပေါငကွှားထဲမှာသာ တဈလှုပလွှုပဖွှဈနတေော့သညွ။ “ဆုဝေ..ကောငွး..တယွ..တောကွ…စုပစွုပွ…အေး..ကောငမွ..စုပစွမွး….ငါ့လရညတွှအကေုနထွှကအွောငစွုပစွမွး…တောတွယွ..နောကဆွိုနင့ပွါးစပထွဲသေးပါပေါကထွည့ပွေးမယွ…စုပွ…အားပှောဆိုညညွးညှုနရငွေး ဦးမှင့ွေ၀ လီးမှလရညွ ပှဈပှဈမှား ဆုဝပေါးစပထွဲသို့ ပနွးထှကကွုနသွညွ။

လရညထွှကထွှကခွငွှး..ဦးမှင့ဝွကေ ဆုဝေ ခေါငွးကိုနောကသွို့တှနွးပှီး လီးကိုကိုငခွါ ဆုဝမကှနွှောနှင့ွ ပါးပှငပွေါသွို့သာ ပနွးထုတနွလေိုကသွညွ။ ပှဈနှဈနသေော လရညမွှားက ဆုဝနှေုတခွမွးမှာနှင့ွ မကှနွှာအနှံ့စီးကသှှားသညွ။မကှလွုံးကိုအသာမှေးပှီး ဦးမှင့ွေ၀ လုပကွိုငသွမှှကို ခေါငွးလေးမော့ကာဆုဝငှေိမခွံနလေိုကသွညဟွငွ..ကိုမှင့ွ..ဘာဖှဈနတောလဲ..ထိုအခှိနွ ဒေါထွားဝေ၏အသံကို သူတို့နှဈယောကလွုံး ကှားလိုကရွသညွ။ထိုအခှိနွ ဒေါထွားဝေ၏အသံကိုသူတို့နှဈယောကလွုံး ကှားလိုကရွသညွ။ ဒေါထွားေ၀ မှငလွိုကရွသညကွသူ့လငတွောမွောငွ ဦးမှင့ဝွသညပွေုဆိုးမရှိပဲ လရညမွှားကိုသူ့အိမတွှငခွိုငွးသောကောငမွလေးမကှနွှာပေါသွို့ လီးခှောငွးကိုကိုငပွှီး ပနွးထုတနွသညကွေိုထိတလွန့ဖွှယတွှေ့လိုကရွသညွ။ဆုဝကေ လညွးမကှလွုံးလေးမှေးပှီးအရသာခံနပေုံနှင့ွ ဒေါထွားဝစေိတထွဲမနာလိုစိတကွတဖှားဖှားဝငလွာတော့သညွ။ဒေါထွားဝအသေံကှောင့ွ ဆုဝမှော ပှာပှာသလဲဖှဈသှားပှီး အထိတထွိတအွလန့လွန့ဖွှင့ွ မတတွပရွပခွါမကှလွုံးအကှောငသွားဖှင့ွ ဒေါထွားဝကေို ငေးမောကှည့နွမေိသညွ။ ပါးစပကွတော့ ပှောစရာစကားလုံးရှာမရသလို နှုတခွမွးတလှုပလွှုပဖွှဈနတေော့သညွ။

ဦးမှင့ဝွကတေော့ ဒေါထွားဝကေို နိုငနွကှမေို့ တဈခကှခွေါငွးငဲ့ကှည့ယွုံမှအပ သိပအွရေးမစိုကလွှပဲပုဆိုးကိုအသာကောကဝွတနွသညကွေိုမှင့ွ…ကှှနမွကိုရှိသေးတယလွို့အောကမွေ့သေးလား..ဟငွ..အမလေးဖှဈနလေိုကကွှတာ..အရှကမွရှိမနကစွောစောကို..ပှောပါအုံး..ကိုမှင့ကွှှနမွကို..သအေောငသွတနွတောလား..ဟာ..ကှာ..စကားမှားလိုကတွာ..ငါဘာလုပနွလေို့လဲ..ဟငွ..ဘာလုပနွတောလဲ..ဟတလွား..ရှင့ွ…မိနွးမတဈယောကလွုံး အိမပွေါမွှာရှိနတောတောငမွှ..အိမကွခိုငွးတဲ့ကောငမွကိုမှုတခွိုငွးနတော…ကှှနမွကိုစောကွားနတောလား..မငွးကှာအရေးမပါတာတှလောပှောနတယငွေါဘာသာဘာလုပလွုပနွင့ဆွီငါကအရငခွှင့တွောငွးရအုံးမှာလားဟငွ…တောကငွါ့ကိုစိတတွိုနအေောငလွုပတွာလားထားဝေဦးမှင့ဝွကေ ပှောပှောဆိုဆိုသူ့မိနွးမ ဒေါထွားဝလကမွေောငွးကိုဆုတကွိုငလွိုကသွညွ။ အသားနာသှားသဖှင့ွ ဒေါထွားဝစေိတထွဲ မနာလိုစိတွ၊ရနဖွှဈခငှစွိတွ ကပှောကသွှားပှီး ဦးမှင့ဝွကေို ကှောကနွကှစေိတကွပှနလွညစွိုးမိုးလာသညွ။

အစက မိနွးမသားပီပီ တဈသကလွုံးမောမွကှည့ရွဲသော ယောကွှားကိုရနတွှေ့မိသောလွညွး လကမွောငွးနာလိုကသွညနွှင့ပွုံမှနွ စိတဆွီသို့ပှနရွောကသွှားသလို ဦးမှင့ဝွကေို လန့ပွှီးမောကွှည့မွိသညွ။ဦးမှင့ဝွေ၏ ရိုကနွှကတွကသွော အကငှ့ကွိုလညွးမိမိကိုယတွိုငခွံစားဖူးသဖှင့ွ ကိုယ့အွခှနကေေို ကိုယနွားလညသွှားသညွ။ ဟငွ..ပှောလေ..ဘာငါ့ကိုကှောငပွှီးကှည့နွတောလညွးဟာကှာ…ဖှနွး…ဒေါထွားေ၀ ပါးကိုဖှတရွိုကခွံလိုကရွသဖှင့ခွေါငွးလညသွှားပှီး ကှမွးပေါသွို့ ပုံကသှှားသညွ။ဦးမှင့ဝွကရေိုကရွတာမဝသေးသည့အွလား ဒေါထွားဝဖငကွေိုဖှတကွနသွညွ။ ဖောငွး…အသံကဟိနွးထှကလွာပှီးဒေါထွားဝခမှော..ကှမွးပေါသွို့သုံးလေးပတလွိမ့သွှားသညွ။နောကွဦးမှင့ဝွကဒေေါထွားဝကေိုယပွေါတွကခွှပှီးပါးကိုဘယပွှနညွာပှနရွိုကတွော့သညဖွှနွး..ဖှနွး..ဖှနွး…ဖှနွး…ဖှနွး…. မှတပွါလား..နောကလွငကွိုခံပှောအုံးမလား..ပှောစမွး.. ကှောကပွါပှီ..ကိုမှင့ရွယွ..ဟီး..ဟီးကှှနမွရှိကှီးခိုးပါတယွ..နောကမွပှောတော့ပါဘူး… ဟီး..ဘာ ခုမှကှောကပွါပှီလဲ..ကောငမွ နင့မွှတလွောကအွောငဆွုံးမရမယွ…ကဲ..ဖှနွး..ဖှနွး..ဖှနွး..ဖှနွး..ဦးမှင့ဝွေ၏ လကဝွါးကဆကတွိုကဆွိုသလို ဒေါထွားဝမကှနွှောပေါသွို့အဆကမွပှတကွလှာသညွ။

ဒေါထွားဝခငမွှော ..ဦးမှင့ဝွလကမွေကှနွှာပေါမွကအှောငတွကမွမှှကာကှယရွငွး ဆံပငဖွှာလံကှဲခါအကှီကှယသွီးမှားကပှုတထွှကကွုနသွညွ။ထမီအထကဆွငကွလညွးလှော့ရဲလာပှီးထမီက ပှလောသညွ။ထိုအခှိနွဦးမှင့ဝွဒေေါထွားဝကေိုယပွေါခွှထားသညကွိုဖှလေိုကရွငွး မတတွတရွပလွိုကသွညွ။ထခါနီးဖငကွို နှဈခကှလွောကပွိတကွနခွံလိုကရွသေးသညထွစမွး..ထားဝေဦးမှင့ွေ၀ ငေါကလွိုကသွညနွှင့ွ တရှုတရွှုတငွိုနသေော ဒေါထွားဝခမှော.အထကဆွငစွကို စုံကိုငွ ပှီးအားတငွးကာထရပလွိုကသွညွ။နငကွ ..ငါ့လရညတွှသေူမှားပေးတာမကှိုကဘွူးဆို တော့နင့ပွဲကှှေးရတော့မှာပေါ့…သှား..ဆုဝမကှနွှောပေါကွငါ့လရညတွှကေုနအွောငွ လှှာနဲ့သှားရကစွမွး….ဖှောငွး.. ပှောပှောဆိုဆို ဒေါထွားဝဖငကွေိုလကနွှင့အွားပှငွးပှငွး ပိတရွိုကလွိုကပွှီး ဆုဝဆေီတှနွးလှတလွိုကသွညွ။ကှောငပွှီး ဦးမှင့ဝွလေုပနွသမှှငေေးကှည့နွသေောဆုဝလညွေး သူ့ရှေ့တည့တွည့ရွောကလွာသောဒေါထွားဝကှေောင့သွတိပှနဝွငလွာသညွ။ ဒေါထွားဝကေ ဆုဝထကလွေူကောငထွှားပှီးအရပမွှင့သွဖှင့ဆွုဝအပေေါမွိုးနသညွေ။

ဆုဝေ..နင့အွနတွီထမီကို ခှှတပွေးလိုကွဦးမှင့ွေ၀ ပှောလိုကသွဖှင့ဆွုဝခမှော ဒေါထွားဝကေိုမကှည့ရွဲကှည့ရွဲ ကှည့လွိုကပွှီး လကကွ စုကိုငထွားသောဒေါထွားဝထမေီဆီသို့လှမွးလိုကသွညွ။ဒေါထွားဝမှောလညွး ဆုဝလကသွေူ့ထမီကို စခှှတကွတညွးကဘာလုပရွမညမွှနွးမသိပဲ ယောငပွှီးလှတပွေးလိုကသွညွ။ညိုညကပွှီး ပှောငတွငွးနသေော ဒေါထွားဝေ၏ ဖငလွုံးအိုးမှာ ထယဝွါစှာပေါထွှကလွာသညွ။ထားဝေ..ဘာလုပနွတောလဲ..ဆုဝမကှနွှောပေါကွ ငါ့လရညတွှကေိုလကှလွေ..ထပနွာခငှလွို့လားဦးမှင့ွေ၀ ငေါကလွိုကသွံကှောင့ဒွေါထွားေ၀ လှှာကိုအပှားလိုကထွုတပွှီး ဆုဝနှောခေါငွးနားရှိ ဖှူဖှူပှဈပှဈ လရညအွခှို့ကိုလကှရွနအွားထုတလွိုကသွညွ။ ဆုဝေ..နင့လွကကွိုသုံးပှီးထားဝစေောကပွတကွိုလကနွှိုကပွှီးပှတပွေးလိုကသွူနင့မွကှနွှာပေါကွလရညအွားလုံးကုနသွှားတာနဲ့သူပှီးသှားတာ ..ငါမှငခွငှတွယွ.သူမပှီးလို့ကတော့..ကှိမလွုံးစာမိပှီသာမှတွဦးမှင့ဝွေ၏ခှိမွးခှောကသွံကှောင့ွ ဆုဝသေူ့လကကွို ဒေါထွားဝစေောကခွေါငွးပေါကဆွီသို့ ထိုးနှိုကခွါသှကသွှကလွေးလှုပရွှားလိုကသွညွ။

ဒေါထွားဝကလညွေးလှှာကိုအပှားလိုကသွူ့မကှနွှာပေါကွလှာသောအခါသူမနှာခေါငွးနားကလရညအွခှို့ကဒေါထွားဝေ၏လှှာပေါွ ဝဲခိုကာ ပါသှားသညကွိုတှေ့လိုကရွသညွ။သုံးလေးခကွှ လကှလွိုကသွညနွှင့ကွုနသွှားတော့မည့လွရညကွှောင့ဆွုဝနေောကတွဈကှိမွ ဒေါထွားဝလှှော ကသူမ မကှနွှာနားကပလွာသညနွှင့ွ နှုတခွမွးဖှင့လွှမွး စုပထွားလိုကတွော့သညအွင့ွ..အငွး…အငွး…ပှှတွ..ဒေါထွားဝလညွေးမထငမွှတပွဲ ဆုဝနှငေ့ွ နှုတခွမွးခှငွး တေ့စုပမွိကှသညွ၊လှှာခှငွးလညွး ပှတတွိုကမွိကုနသွညွ။ နူးညံ့လှနွးသောအတှေ့ကှောင့ွ နှဈယောကသွားထိုအတှေ့ပေါွ သာယာသှားကှသညွ။ဒေါထွားဝကေ သူ့လကကွို ဆုဝကှေောကို ပှေ့ဖကလွိုကရွငွးဆုဝလှှောကိုဆှဲစုပနွတေော့သညွ။ ဆုဝကတေော့ ဦးမှင့ဝွမှောထားသည့အွတိုငွး ဒေါထွားဝနှငေ့နွမွးစုပနွရငွေး ဒေါထွားဝစေောကပွတအွကှဲကှောငွးထဲလကခွှောငွးကို ထိုးထည့ရွငွးခပစွိပစွိပွ လေးပှတပွေးနေ၏။ နှဈယောကသွားနမွးရှုပနွသညကွေို ဦးမှင့ဝွကေ ခပအွေးအေးကုလားထိုငပွေါွ ထိုငရွငွးကှည့နွလေိုကသွညွ။

ဒေါထွားဝကလညွေး သူ့ဝတတြရားကိုမမေ့ပါ၊ ဆုဝနှေုတခွမွးက လှတသွညနွှင့ဆွုဝမကှနွှောပေါကွ လရညကွိုရသလောကသွိမွးလကှလွိုကသွေးသညွ။ထိုသို့လုပသွညနွှင့ွ ဆုဝကလညွေးလကကွိုလေးခှောငွးပူးလောကသွူ့စောကပွတထွဲစုံထည့ပွှီးပှငွးပှငွးထနထွနွ မှတေော့သညအွ..အငွး..ဖှညွး..ဖှညွး..ရှီး..အ..အင့ွ..မှနမွှနလွုပွ…အငွး..ဟုတပွှီ..အီး….အ..အ…ဆုဝေ၏ထိုးမှကစေားမှုကှောင့ွ ဒေါထွားေ၀ ဖငသွားတဈခုလုံးကောကခွှိတကွာ ကော့လနနွသညွေ။လရညကွိုတော့ကောငွးကောငွးမလကှနွိုငတွော့ လှှာကိုသာအပှငဘွကထွုတခွါ ဝေ့ခါဝိုကခွါနှင့ဆွုဝစေောငွးတိုကသွည့ွ ဝဒနောကိုခံစားနသညွေ။ သိပတွောမွကှာလှသည့အွခှိနအွတှင့ွး ဒေါထွားေ၀ ပေါငကွှားမှ စောကရွညမွှားတဈဗှဈဗှဈထှကလွာပှီး ဒေါထွားဝခေေါငွးမှာဆုဝပေုခုံးပေါွ သို့မှီနှဲ့ကာကသှှားသညွ။ နောကမွှ ဒေါထွားဝအသကေကွိုဖုတလွိုကဖွုတလွိုကရွှုရငွး အမောပှေ ဆုဝပေါးပေါမွှ ဖှူပှဈပှဈလရညကွိုလကှလွိုကကွာမှိုခလှိုကသွညဖွှနွး…အား..အားပါလှသောဦးမှင့ဝွေ၏လကဝွါးခကှကွှောင့ဒွေါထွားေ၀ အငမွတနနွာကငှပွှီးလန့ခွါအောမွိသညွ။

မိမိဖငကွို ရိုကရွုံတငမွကဖငသွားကှားထဲသို့လကဝွါးစောငွးထိုးခှဲပှီးဖငပွေါကကွိုပါစမွးလာသဖှင့လွငဖွှဈသူဦးမှင့ွေ၀ ဘာလိုသညကွို သိသော ကှှနမွယားကောငွးပီပီ လကကွဆုဝေ ကိုယလွုံးကိုစလှယသွိုငွးဖကခွါ ခှထေောကနွောကဆွုတပွှီး ဖငကွုနွးပေးလိုကသွညွ။ပထမ ဦးဆုံး ဦးမှင့ွေ၀ လကမွတုတတွုတကွ ဖငဝွကိုပှတသွပရွငွး လကလွေးခှောငွးက မိမိစောကပွတကွိုပှပသွတကွာ စောကရွညမွှားပကှေံနမှေ လကနွှဈခှောကွးပူးကို ဖငပွေါကထွဲတဈဆဈခှငွးထည့လွိုကသွညွ။ အငွး………ဒေါထွားေ၀ ၏သကပွှငွးခသှံက တိုးညှငွးစှာ ပေါထွှကလွာသညွ။ဖငခွံနကမှေို့ ဖငဝွကိုလညွး ဖှင့ပွေးတကသွညွ။လကခွှောငွးမှားတဈဆဈဆဈဝငလွာတိုငွး အသကကွို မှနမွှနရွှုပှီး စအိုကှောကို လမွးသာအောငပွှုပှငပွေးထားသညွ။နောကဆွုံး လကခွှောငွးမှားဆုံးသှားသညွ နှင့ွ နောကပွှနဆွုတသွှားသညွ၊တဈဝကလွောကရွောကယွုံနှင့ွ အရှိနပွှငွးပှငွးလေးတိုးဝငလွာပှနသွညွ။ နောကပွှနထွုတပွှနသွှငွးနှင့ွ ဖငပွေါကကွယှလွာမှ ဦးမှင့ဝွကေ သူ့လီးကိုဖငထွဲသို့ အံကှိတထွည့သွညွ။အစပိုငွးမဝငသွလိုဝငသွလိုဖှဈရာမှ ဒဈဖှားက စပှီးဖိသိပကွာဝငသွှားသညွ။

နောကပွိုငွးကတော့ ပှနသွှငွးလိုကပွှနထွုတလွိုကဖွှင့ွ အခကှကွကှကှစားပေးရငွး ဒေါထွားဝအေိုးကို လိုးရနပွုံစံရသှားတော့သညွ။ ထားဝမငွေးဖငကွိုငါတဈသကလွုံးခတှာမဝနိုငဘွူးကှာ..တောကွ..မငွး..အိုး …ကစံပဲ..မငွးလဲဖငခွံရတာပှောတွယမွလား….ဆုဝေ..သူ့ကိုသခှောထိနွးထားငါစလိုးတော့မယဗွောကွ..ဗောကွ…ဖကွ..အား…အငွး…အ..အ..ဖေါကွ..ဖေါကွ…ဖေါကွ..အင့ွ..အင့ွ..အင့ွ.အင့ွ..ရှီး.အင့ွ..ဟငွး..ဟငွး.တောကွ.အ..အ..ဖေါကွ..ဖေါကွ….ဖေါကွ..ကောငွးလိုကတွာ..ထားဝဟေုတပွှီဆှဲပီးညှဈစမွး..အင့ွ ..ဆုဝမှော ဒေါထွားဝဖကထွေားသညကွို တောင့ခွံထားရငွးသူ့ရှေ့မှလူနှဈဦးလှုပရွှား နသညကွေိုသာ စိတလွှုပရွှားစှာနှင့ွ ကှည့နွမေိသညွ။သူမဖငကွိုသာ ဦးမှင့ဝွကဒေီလို လာလိုးလှှငဘွယသွို့ခံရမညကွို လညွးအသေးစိတမွှတသွားနမေိသညွ။ ဒေါထွားဝကခေေါငွးမော့လိုကသွညအွခှိနတွှငွ တော့သူ့မကှနွှာမှာနာကငှခွှငွးထကွ ကောငွးလှနွးလှသဖှင့ွ အံကှိတခွံနပေုံကိုမှငရွတော့ ဖငခွံခငှစွိတကွပေါလွာသညွ။

အငွး..ကောငွးလိုကတွာကိုမှင့ရွယလွိုးပါ..အင့အွင့ွ..လိုး..အ.အ.ကွ..အင့ွ..အင့ွ..အင့ွ…..အင့ွ…ကို..မှင့ွ..ဆောင့ွ..ဆောင့ွ..အ..အကှှတွ..အငွးဟာ..အငွး..ထားေ၀ ဟုတပွှီ ..နငဖွငကွိုလှုပလွှုပပွေး.အငွး..ဖေါကွ..ဖေါကွ..ဗေါကွ..ဗေါကွ..ဦးမှင့ွေ၀ က ဒေါထွားဝခေါးကို ဖှဈထားကာ ဖငထွဲသို့ မိမိလီးဝငလွိုကထွှကလွိုကွ ဖှဈနသညကွေို အခှိနအွဆမှနမွှနဖွှင့ွ မေးကှောကှီးမှားထောငကွာ ကောငွးကောငွးကှီးသမနသညွေ။တဈခါတရံ စိတပွါ လာလှှငွ ဒေါထွားဝဖငသွေားမှားကို ဆှဲညှဈလိုကွ တဖှနွးဖှနွးရိုကလွိုကလွဲလုပနွသညွေ။ဆုဝမကှနွှောကို အားရပါးရ စူးစိုကကွှည့ပွှီး ဒေါထွားဝဖငကွေို ခရှသညမွှာ ဦးမှင့ဝွအဖေို့ အရသာထူးကှီးဖှဈနေ သညွ။ ဆုဝကေို လိုးရတာထကအွခုလို စိတထွအောငလွုပပွေးသညကွိုလညွးပိုမိုနှဈခှိုကလွာသညွ။အခု သူ ဖငခွနှသညကွေိုကှည့ရွငွးဆုဝတဈယေောကဖွငခွံခငှနွသညမွှော မကှနွှာပေါတွှငအွထငအွရှားဖှဈနသညွေ။ဒေါထွားဝကေို ထိနွးပေးထားရငသွူ့လကကွ ဒေါထွားဝေ၏ပှင့နွသေောအကှီကိုလကနွှိုကပွှီး ဘရာစီယာပေါမွှ ဒေါထွားဝနေို့ကိုကိုငညွှဈနသညွေ။

ဖငခွံနသညေ့ဒွေါထွားဝကေ နို့ကိုငခွံရတာကိုသိသောလွညွးအရသာရှိလှသဖှင့တွဈအငအွငဖွှင့သွာညီးညူနသညွေ။ဦးမှင့ဝွဖငကွေိုဆယမွိနဈလောကတွဗေါငွးဗေါငွးခလှိုကသွညနွှင့ွ ဖငွ၏ညှဈအားကိုမခံနိုငတွော့ပဲလရညမွှားဖငထွဲသို့ပနွးထုတလွိုကတွော့သညွ။ဟား..ကောငွးလိုကတွာ ထားဝရော ..ဟူး..ငါတောတွောထွှကသွှားတယွ..ဖှနွး…သှားစမွးထားေ၀ ..ဈေးမှာ ဆိတခွှထေောကသွှားဝယလွာခဲ့..ဆိတခွှထေောကပွှုတနွဲ့ငါမနကစွာ စားမယွ..သှားလေ။ ဖငထွဲကလရညွ ပနွးထုတခွံလိုကရွခှငွးနှင့အွတူ စောကပွတထွဲမှ အရညမွှားပနွးထှကကွုနခွါ ပှီးသှားလို့ ဖုတလွိုကဖွုတလွိုကဖွှင့ွ ဆုဝခေါးကိုအတငွးဖကပွှီး အမောမှ မပှသေေးခငွဦးမှင့ဝွပှေောပှော ဆိုဆိုဖှင့ွ သူတငပွါးကို ရိုကပွှီးခိုငွးလိုကသွံကှောင့ွ ကှာပှတစွာ မိသှားသောကှေးကှှနလွို ထမီလေးကောကစွှတကွာ မီးဖိုခှောငမွှ ခပသွုတသွုတလွေး ဈေးသို့ထှကသွှားတော့သညွ။မပှော့တပှော့ဖှဈနေ သောလီး နှင့ွ ဆုဝတဈယေောကွဦးမှင့ဝွနှငေ့ွ တဈအိမထွဲ ကနှခွဲ့သညကွဲဆုဝေ လီးတော့စုပပွီးသှားပှီ၊လာ…ငါ..သေးပေါကခွငှတွယွ အိမသွာထဲလိုကခွဲ့..ဒီနေ့ကစပှီး နငကွ ငါ့ရဲ့ဆီးအိုးဖှဈသှားပှီ..ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ..ထိုနေ့မှစ၍ ဆုဝမှော ဦးမှင့ဝွေ၏ ကိုယလွုပတွောလွုံးလုံး ဖှဈသှားတော့သညွ။

ဒေါထွားဝမှောလညွး ဦးမှင့ွေ၀ ခှိုးထားသဖှင့ွ လုံးဝကိုမလှနရွဲပဲ ဦးမှင့ဝွစေိတတွိုငွးကှ ဆကဆွံခံနရသညွေ။ ဆုဝကတေော့ ပှောနစရောမလိုတော့ ဦးမှင့ွေ၀ ၏လူမဆနသွော နညွးမှိုးစုံကို ဖှင့အွလိုးခံ နှိပစွကခွံနရတေော့သညွ။အစပိုငွးကတော့ ဦးမှင့ဝွမှော ဆုဝကေိုလိုးဖို့သာ စိတထွကသွနသွောလွညွး လိငစွိတပွှငွးထနလွာသညနွှင့အွမှှ ဆုဝမှော အလိုးခံရတာနှင့မွကာမိအောငွ ရိုကနွှကခွံရတကသွညွ။ နောကပွိုငွးဆုဝမှောဦးမှင့ဝွလေိုးမှာကိုတောငတွှေးကှောကလွာသဖှင့ွ ရှောငဖွယဖွယလွုပဖွို့ကှိုးစားတိုငွးဦးမှင့ဝွေ၏အရိုကအွနှကကွိုပိုခံရသဖှင့သွူ့လီးတောငတွာမှငသွညနွှင့ွ ကုနွးစုပတွာအလေ့အကငှ့တွောငဖွှဈလာသညွ။ဆုဝမှော လီးတောငတွာ တှေ့သညနွှင့မွိမိလှှာ ကိုသုံးပှီးပါးစပနွှင့စွုပပွေး ခှငွးဟာ အရိုကအွနှကခွံရဖို့ အနညွးဆုံးဖှဈကှောငွးအတှေ့အကှုံကသငခွနွးစာပေးထားသဖှင့ွ လရညထွှကအွောငသွာကှိုးစားတော့သညွ။ အလိုးခံရသညထွကွ မှုတပွေးခှငွးကမိမိအတှကပွိုသကသွာအမှုတခွံရသူလညွး ပိုသဘောကှ မရှံတကလွှှငွ အကောငွးဆုံးဖှဈကှောငွး ဆုဝမှော သိလာသဖှင့ွ ဦးမှင့ွေ၀ အနားကပလွာသညနွှင့ွ စိတထွစမညေ့စွကားမှိုးပှောကှားခှငွး၊ပှတသွပကွိုငတွှယခွှငွးကိုပှုလုပပွှီး လီးတောငသွညနွှင့ွ ပုဆိုးလှနခွါ ကုနွးစုပတွကသွညမွှာ အရသာတောငဖွှဈလာသညွ။

ဒေါထွားဝကလညွေး ထိုနေ့ဆုဝနှငေ့ွ စဆကဆွံ ခံလိုကရွကတညွးက ဦးမှင့ဝွမရှေိလှှငွ ညဖကတွှငဆွုဝနှငေ့ဒွေါထွားဝတေို့ တအိပယွာထဲအတူအိပကွသှညွ။ နေ့လညဖွကတွှငွ ပငွှးပငွှးရှိလာလှှငတွောငမွှ ဒေါထွားဝကဆေုဝထမေီကိုလှနပွှီးဆုဝစေောကပွတကွို တကလွကှတွော့သညွ။ ဆုဝမှော တခှိနထွဲ စောကပွတအွလကှခွံရတကပွှီး လီးစုပပွေးရသည့နွေ့မှိုးလညွးရှိလာသညွ။ တောသွေးသညကွ ဆုဝမှော လူမှငတွင့တွယအွောငဆွိုပှီး ဦးမှင့ဝွနှငေ့ွ ဒေါထွားဝတေို့၏ အမှစေားအမှခေံ မှေးစားသမီးတဦး အဖှဈမှေးစားခံရခှငွးဖှဈသညွ။ လူပုံအလညွ ပှဲတကလွမွးတကွ ဦးမှင့ဝွသမေီးအဖှဈတော့ ဆုဝဘဝစေိတအွေးသှားရပမယေ့ွ လကတွှေ့တှငတွော့ မှေးစား တာဆိုသည့အွတိုငွး ဦးမှင့ွေ၀ စားသညကွို နေ့စဉခွံနရသညွေ။ဒါကှောင့ဆွုဝဒေီဘဝက လှတလွပအွောငကွှိုးစားလာရတော့သညွ။အကောငွးဆုံးနညွးကမိမိအလှ ကိုအသုံးခပှှီး မိမိကိုဒီဘဝက လှတမွှောကအွောငလွုပပွေးနိုငမွည့ယွောကွှားတဈယောကကွိုရှာဖို့ပဲဖှဈသညွ။

ဒီ့အတှကွ ဆုဝေ အဝတအွစားကိုပှံလံနအေောငဝွတသွညွ၊ ယောကွှားတကာမိမိအပေါစွိတဝွငစွားလာအောငနွညွးမှိုးစုံနှင့ွ လုပသွညွ။ပိုကဆွံခမွှးသာသော ဘောဂဲကှီးမှားနှင့တွှေ့လှှငအွရငွဦးဆုံးမှုတပွေးလိုကတွော့သညွ၊ သူတို့တှစှေဲလှှငွ မိမိနားကပနွမညပွေေါ့၊ ထိုသို့ကှံစီ ကှိုးစားနရငွေးကိုကိုကှီးနှင့တွှေ့သညွ။ကိုကိုကှီးက မိမိတှေ့ဖူးသမှှ ယောကွှားမှားထဲတှငွ မိမိကိုအစှဲအလနွးဆုံး တင့တွောငွးတင့တွယလွကထွပယွူမညဆွိုတော့ ဘာမှမလိုတော့ ကိုကိုကှီးနှင့ွ လကထွပလွိုကသွညွ။ဦးမှင့ွေ၀ ကိုလကထွပပွီးစ အခှိနကွ ခံလိုကသွေးသောလွညွး နောကပွိုငွးသူလညွးမိမိကိုအဆကအွသှယသွိပမွလုပတွော့ အေးဆေးဖှဈသှားသညွ။ကိုကိုကှီးနှင့ဘွာမှှပှူနာမရှိပမယေ့ွ ကိုကိုကှီးအဖကေဦးသိုကမွောငွးဖှဈနတောကိုတော့ မကှနွှာနညွးနညွးပူသညွ။ဒါပမယေ့ွ ဆုဝအတှကေကွ လရညပွနွးခံရသညမွှ မကှနွှာပူဦးမညွ။ ယောကခြထီး အတှကဖွငခွံလိုကလွှှငပွှီးသှားမှာပဲ ဆိုသည့ခွပပွေါ့ပေါ့အတှေးတဈခုသာရှိသညွ။ဒါပါပဲ မငွးထကရွယွ ကှှနမွဘဝလှတယမွဟုတလွားရှငွ………ပှီး။