ဝါသနာတူစရိုက်တူ

ကောငွးခန့ရွေ သှားပှီဟေ့..နောကနွေ့စောစောလာခေါမွယွ..။ အိမရွှေ့မှာ ဆိုငကွယရွပသွံကှားတော့ ကခေိုငွဦးတဈယောကွ မတဖွှဈသူ ကောငွးခန့တွဈယောကှူရှငကွပှနလွာပှီဆိုတာသိလိုကသွညွ.။ ကောငွးခန့ကွား သူမယောငွကြှား၏ညီဖှဈပှီး သူမတို့နရောမှိုငသွာမှို့မှာနေ့ကှောငွးလာတကခွှငွးဖှဈသညွ။ သူမယောငွကြှား ကောငွးဟိနွးထှနွးကား တောရှာလေးတဈရှာမှဖှဈပှီး သူ၏ ညီဖှဈသူကောငွးခန့ကွို ပညာတတဖွှဈစခငှသွေောစိတဖွှင့ွ မှို့ကိုလှမွးခေါကွာ ပညာသငကွှားစခှငွေးဖှဈသညွ။ ကောငွးဟိနွးထှနွးကိုယတွိုငကွလညွးမှို့မှာကှောငွးလာတကရွငွး ကခေိုငွဦးနှင့ရွခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ ကောငွးဟိနွးထှနွးလိုတောသားကိုယူခဲ့သည့အွတှကွ ကခေိုငွဦးမိဘမှားကအစကတော့သဘောမတူခဲ့။ သို့သောကွောငွးဟိနွးထှနွးရဲ့ကှိုးစားမှုရိုးသားမှုတှကှေောင့ွ စီးပှားရေးအဆငပွှလောခဲ့ပှီး နောကပွိုငွးတှငွ ကခေိုငွဦးမိဘမှားက ကောငွးဟိနွးထှနွးကို ခစှခွငလွာခဲ့သညွ။

ကောငွးခန့ကွိုခေါလွာခါစက ကခေိုငွဦးအနဖှငေ့ွ ကောငွးခန့ကွိုသိပမွကှညဖွှူခငွှ။ သို့သောကွောငွးခန့ကွား ခစှမွှေးပါအောငနွတတသွေညွ။ ဘာခိုငွးခိုငွးဖငပွေါ့သဖှင့ွ ကခေိုငွဦးကား ကောငွးခန့ကွို မောငအွရငွးတဈယောကလွိုခစှခွငသွှားသညွ။ ကောငွးခန့ကွား(၈)တနွးနှဈကတညွးကကှောငွးနလောတော့ (၃)နှဈလောကကွှာခဲ့ပှီ သူမတို့အိမမွှာ။နှရောသီကှောငွးပိတရွကမွှားဆိုတော့ တောမှသူ့မိဘမှားထံပှနသွညွ။ ကောငွးခန့ကွား အသကွ(၁၈)နှဈထဲမှာ.။ တောမှာဆိုတော့ကှောငွးထားနောကကွသှဖှင့ွ (၁၀)တနွးကို (၁၈)နှဈမှ ရောကခွဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ လူပှိုဖားဖားဖှဈနပှေီဟု..ကခေိုငွဦးအမှတမွထငတွှေးလိုကသွေးသညွ။ ယခုသူမနှင့ကွောငွးဟိနွးထှနွးတို့ အိမထွောငသွကတွမွးက (၈)နှဈအတှငွး ခငွှးနငွးဝငရွောကခွဲ့ပှီ။ သို့သောသွူမနှင့ကွောငွးဟိနွးထှနွးမှာ သားသမီးထှနွးကားခဲ့ခှငွးမရှိ။ ဒါကလညွးကံတရားဟုပငဆွိုရမညွ..ကောငွးဟိနွးထှနွးရောသူမမှာပါအားနညွးခကှမွရှိ တားဆေးတှမသေုံးသောလွညွးမရခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။

ထို့ကှောင့ွ ကခေိုငွဦး၏ ရုပရွညကွား အသကွ(၃၀)အတှငွးဝငရွောကလွာသောလွညွး အပှိုတဈယောကနွှင့တွူနသညွေ။ မသိသူမှားဆိုလှှငသွူမကို အပှိုဟုထငကွှသညွ။ အိပခွနွးထဲတှငအွဝတမွှားကိုမီးပူတိုကနွသေော သူမကား အတှေးနယခွှဲ့နရောမှ မတဖွှဈသူကိုနှုတဆွကနွသေော သူ့ရဲ့သူငယခွငွှးသကမွောငရွဲ့ အသံကိုကှားသဖှင့ွ မီးအိုးပလပကွိုဖှုတလွိုကပွှီး အခနွးပှငဘွကကွို ထှကလွာခဲ့တော့သညွ။  မောငလွေး…ဒီနေ့စာတှရေော ကောငွးကောငွးရခဲ့လား.။ လှယအွိတကွိုစာကှည့စွားပှဲပေါတွငနွသေော ကောငွးခန့ကွား မရီးဖှဈသူဘကသွို့ မကှည့ရွဲဘဲ..ဟုတဟွုတွ…အမလို့ပှောလိုကပွါတယွ။ ထမငွးစားမယဆွိုရငွ…စားနှင့နွောငွါ့မောငွ..။ စားပှဲပေါမွှာ နင့အွကှိုကငွါးခူဟငွးခကှထွားတယွ။ အမ…ဟိုဘကလွမွးက အမသူငယခွငွှး သကထွားတို့အိမသွှားလညလွိုကွဦးမယွ။ အိမစွောင့နွေဦးနောွ..။ ဟုတကွဲ့…အမ..သှား.သှားရတယွ။

ကောငွးခန့ကွား အိမပွေါမွှဆငွးသှားသော မရီးဖှဈသူကခေိုငွဦးကို အမှတမွထငွ လှမွးကှည့လွိုကရွငွး ရငမွှာတဈမှိုးဖှဈသှားသညွ။ ကှီးမားစှင့ကွားလှသော မရီးဖှဈသူရဲ့ တငပွါးကှီးတှကေားလှမွးလှှောကလွိုကတွိုငွး နိမ့တွုံမှင့တွုံနှင့ကွှည့ကွောငွးလှသညွ။ ဘာဖှဈလို့မှနွးမသိလှနခွဲ့သောနှဈမှားမှာ ဒီစိတကွူးမှိုးမဖှဈခဲ့.။ ဒီနှဈတှမှော ကောငွးခန့ဒွါမှိုးတှဖှဈလောတာ သူ့သူငယခွငွှးသကမွောငယွူယူလာသည့ွ အပှာစာအုပတွှရေဲ့ ကှေးဇူးတှပငတွေညွး။ ယနေ့လညွး ကှောငွးလှယအွိတထွဲမှာ အပှာစာအုပတွဈအုပကွပါလာသေးသညွ။ မရီးဖှဈသူ သူ့ကှောငွးလှယအွိတကွို ယူကှည့မွညကွို သူစိုးရိမနွတောနှင့အွတောပွငွ။ မရီးဖှဈသူကား ညနစေောငွးမှပှနလွာတော့မညွ။ သူမနှင့ွ သူမသူငယခွငွှးသကထွားကား အတောရွငွးနှီးဟနတွူသညွ။ အမှဲတမွး တဈတှဲတှဲမှငနွရလေေ့ရှိသညွ။ ထမငွးကိုမှနမွှနစွားပှီး အိမခွနွးထဲဝငကွာ သကမွောငထွံမှငှားလာသောအပှာစာအုပကွို ဖတနွလေိုကသွညွ။

ရေးသားခကှမွှားက သိပမွဆနွးလှပမေဲ့ လူပှိုရိုငွးလေးကောငွးခန့အွဖို့ ဒီစာအုပထွဲကလို မိနွးမတဈယောကကွို လိုးခငှစွိတတွှကတဖှေားဖှားဖှဈပေါလွာသညွ။ ဒါကှောင့ွ သူ့လီးကို ဆုပကွိုငရွငွး လကဖွှင့ဆွှနမေိသညွ။ သူ့လီးကလညွး အရှယနွှင့မွလိုကအွောငပွငကွှီးနသညွေ။ ခှောကလွကမွကှောကွှောလွောကရွှညပွှီး ဓါတခွဲအကှီးလုံးခန့တွုတနွသညွေ။  သကထွားတို့ အိမရွှေ့ရောကတွော့ ခှံတံခါးစေ့ထားသဖှင့ွ ကခေိုငွဦးကား တံခါးကိုတှနွးဝငခွဲ့သညွ။ သကထွားတို့ အိမကွားဒီလိုဘဲဝငထွှကနွကှေ။အိမပွေါမွှာလညွး လူရှငွးနသညွေ။ သကထွားကားအိမခွနွးထဲမှာဖှဈမညွ…။ သကထွားယောငွကြှားကိုတင့လွှငကွား ကိဈစတဈခုဖှင့လွှနခွဲ့တဲ့ (၃)ရကလွောကကွမှ ခရီးထှကသွှားတာကိုး။ ကိုတင့ဝွကေား ရဲအရာရှိတဈဦး။ ဒါကှောင့သွကထွားနှင့သွူမကား နေ့ခငွးဘကတွှငအွားနသေူမှားပီပီ တှဲမိကှသညွ။ ကှောငွးနဖကလွေညွးကှောငွးနဖကတွှေကေိုး။ သကထွားကိုခှောကပွှီးစနောကလွိုကွဦးမယလွို့စဉွးစားမိပှီးကခေိုငွဦးဟာ ခှကေိုဖော့နငွးပှီး သကထွားအခနွးဆီကိုသှားလိုကပွါတယွ။

အခနွးနားအရောကမွှာတော့ သူမခှလှမွေးတှကရေုတတွရကကွှီးရပသွှားပါတယွ။ ဘာဖှဈလို့လဲဆိုတော့ အခနွးထဲက ညုတုတုအသံတှကေိုကှားလိုကရွလို့ပါ။သူမပငခွေါငွးနားပနွးကှီးသှားပါတယွ။ ကိုတင့ဝွကလညွေးခရီးထှကနွတောပါ..လို့ သူမစဉွးစားလိုကပွါတယွ။ တဈခိုးခိုးတဈခဈခဈရယသွံတှကေ အခနွးထဲကထှကနွတောပါ။ ဒါကှောင့ွ သူမလညွးခှလှမွေးမှားကို ရပတွန့လွိုကတွာပါ.။ ရငထွဲမှာလညွးတဒိတဒွိတဖွှဈလာပါတယွ။ တဈဖကခွနွးက ပဉှတွှကောထားတာကှောင့ွ သူမလညွးတဈဖကခွနွးထဲဝငလွိုကပွါတယွ။ ဒီအိမကွိုလာနကမှေို့ဘယနွားအပေါကရွှိတယဆွိုတာသူမသိပါတယွ။ အခနွးထဲကို ခှောငွးကှည့တွဲ့ အခါမှာတော့မှငကွှငွးကအရမွးရှငွးပါတယွ။ ကိုတင့ဝွရေဲ့ရုံးက ကိုတင့ဝွတပညေ့လွေး လှနွးမောငဆွိုတဲ့ကောငလွေးပါ.။ အိပယွာပေါမွှာ သူ့ဆရာကတောွ သူမသူငယခွငွှးသကထွားကိုကောငွးကောငွးလိုးနတောပါ။ ပေါငဖွှဲပှီးကားပေးထားတဲ့ သကထွားရဲ့အဖုတကွို လှနွးမောငကွ သူ့လီးတုတတွုတကွှီးနဲ့ မနားတမွးဆောင့နွတောပါ။

အိုး…အိုး…မောငလွေး..ဆောင့ဆွောင့ွ..အ..အ။ သကထွားကလညွးအောကကွကော့ကော့ပှီးကိုခံနတောပါ။ ဖှတွ..ဖှတွ..ဘတွ..ဘတွ..ရှီး..ရှီး…ပလှတွ…ပလှတွ…အအ..ဘောကဘွောကွ… မောငလွေး…ဆောင့ဆွောင့စွမွးပါ..ကောငွးနပှေီ..။ သကထွားကလညွး အားမလိုအားမရနဲ့အောနွပှေီး.. လှနွးမောငကွလညွး ခှှေးတှတပှေိုကပွှိုကကွအှောငကွို ဆောင့နွတောပေါ့။မောငလွေး..ဆောင့စွမွးပါ…အင့အွင့ွ… သကထွားရဲ့ အောကကွနကေော့တကမွှုတှကေ အရှငွးသားကှီးပါ.. နောကတွော့ လှနွးမောငဆွိုတဲ့ကောငလွေးရဲ့ ဆောင့ခွကှတွှကပေိုမိုမှနဆွနလွာပှီး သကထွားတဈယောကွ မှေ့ယာတှကေို သူမလကတွှနေဲ့ဆုပကွိုငကွာ အစှမွးကုနကွော့တကသွှားပှီး လှနွးမောငွ သကထွားအဖုတထွဲက သူ့လီးကိုဆှဲခှှတလွိုကတွဲ့အခါမှာ သကထွားရဲ့ အဖုတထွဲကနအရညေဖွှူဖှူတှဟော သူမဖငခွှကှားကို လိမ့ဆွငွးသှားပှီး လှနွးမောငရွဲ့ လီးထိပမွှာလညွး အရညတွှရှေဲနတောကို ခှောငွးကှည့နွတေဲ့ကခေိုငွဦးကရှငွးရှငွးကှီး မှငနွရပေါတယွ။

လငဖွှဈသူ ခရီးထှကသွှားတာကှောင့ွ ဆာနတေဲ့ ကခေိုငွဦးကလညွး ထိုမှငကွှငွးကို ကှည့ပွှီးသူမပေါငခွှကှားထဲကအဖုတကွနအရညေတွှစေိုစှတလွာပါသညွ။ အခနွးထဲက သူမသူငယခွငွှးသကထွားနဲ့ သူ့ယောငွကြှားတပည့လွှနွးမောငတွို့လိုးပှဲကအဆုံးမသတသွေးပါဘူး။ သကထွားက သူမအဖုတမွှာပနတေေဲ့အရညတွှနေဲ့ လှနွးမောငလွီးထိပမွှာပနတေေဲ့ အရညတွှကေို ကှငွးလုံးခှှတခွထှားတဲ့ထမီကိုကောကယွူပှီး သုတပွေးနပေါတယွ။ လှနွးမောငကွတော့ဖားဖိုထိုးသလိုမောနပေါတယွ။ ကခေိုငွဦးကတော့ ထိုမှငကွှငွးကိုကှည့ရွငွးစိတတွှကှှနပေေါတယွ။ သူမသူငယခွငွှးသကထွားက သူမနဲ့ဝါသနာသူစရိုကတွူတှပေါ။ ကှောငွးတုနွးကတညွးက ရညွးစားနှဈယောကစွီလောကထွားပှီး အလိုးခံနကှဆေိုတော့လေ။ သကထွားတဏှာကှီးတာသူမလညွးသိသညွ။ မောငလွေး…မောနပှေီလား..အမကိုလိုးရတာ…ခဈခဈ… အခုမှ သုံးခှီဘဲရှိသေးတယွ…ဒီလိုလုပလွို့မရဘူးနောွ… အမကို လေးဖကထွောကတွဈခါလိုးပေး..အဲ့တဈခှီပှီးရငွ.. နင့ကွို အမအပေါကွတကဖွိုကွဦးမှာ…လှနွးမောငရွဲ့လီးကိုသကထွားက သူမလကနွဲ့ဆှနပေါတယွ။

လှနွးမောငရွဲ့လီးကှီးကစံခှိနမွီလီးကှီးမှနွး ကခေိုငွဦးကလညွး ခှောငွးကှည့ရွငွးမှငနွရပေါတယွ။ မကှာမီမှာတော့ လှနွးမောငရွဲ့လီးကှီးကမာကှောလာတာကိုတှေ့ရပါတယွ။ သကထွားက လှနွးမောငကွို ဆှဲလှဲလိုကပွှီး မကှနွှာပေါကွို ပှောငွးပှနတွကခွှပါတယွ။ ဒီပုံစံကိုကခေိုငွဦးကောငွးခန့သွိပါတယွ။ သူမစောကပွတကွို ယကခွိုငွးတော့မှာပါ.။ ကဲ…ငါ့မောငွ…မငွးအမကို သသခှေောခှာစုပပွေးစမွး…။ မငွးအစုပအွမှုတကွောငွးတာကို အရငဘွှားတောဆွီကကှားပှီးသား။ အမ..ဘယလွိုသိတာလညွး။ သကထွားရဲ့ညုတုတုအပှောသံကို ကခေိုငွဦးကောငွးခန့ကွှားနရပေါတယွ။ ခဈ..ခဈ..သိတာပေါ့ကှ..။ ဒါမှိုးတှကေ တို့ကတောခွငွှးပှောနကကှေိဈစတှေ…။ မငွး…အမခေါတွဲ့ အခှိနတွှဆေို..အမှဲလာနောွ…ဟငွးဟငွး။ သကထွားဟာ လှနွးမောငကွို အရာရှိကတောပွီပီ..နိုငစွားတဲ့သဘောရှိတယွ။ လှနွးမောငကွလညွး အရငကွလညွး ဘှားတောတွဈယောကနွဲ့ရခဲ့ဟနတွူသညွ။ ထို့ကှောင့ွ သကထွားကထိုအကှကကွိုနငွးပှီး ကောငွးခန့အွသုံးခနှသညွေ။

လှနွးမောငကွလညွး ခသေူမဟုတမွှနွးသိသာသညွ။ သူ့ရဲ့လှှာကိုထုတပွှီး..သူ့မကှနွှာပေါမွိုးနသေော သကထွားရဲ့အဖုတပွှဲပှဲကှီးကို လှှာနဲ့တပှတပွှတယွကနွသညွေ။ သကထွားရဲ့ ဖငပွေါကလွေးကိုပါမရှံမရှာယကစွုပပွှီး ကလိနတောကိုတှေ့ရသညွ။ အိုးး….မောငလွေး…အားအား…ကောငွးလိုကတွာကှယွ… မငွးကို…အမမှေးစားရတာ ဒါနဲ့တငတွနသွှားပှီ… ရှီး.ရှီး..ပှတပွှတွ..ပှှတပွှှတွ.. သကထွားရဲ့စောကစွိတှကေိုပါ လှနွးမောငစွုပပွေးတော့ သကထွားရဲ့ဖငကွှီးတှတေုနခွါ သှားပှီး အရညကွှညတွှကဆှငွေးလာသညွ။ ခဈ..ခဈ..မောငလွေးအရမွးတောတွယွ…မမတော့အသညွးခိုကသွှားတာဘဲ ဆိုပှီး မကှနွှာပေါတွကခွှထားရာမှဖယပွှီး လေးဖကထွောကကွုနွးပေးလိုကတွာကို တှေ့ရသညွ။ လှနွးမောငကွ သူ့ရဲ့တယမွးယမွးဖှဈနသေောလီးကှီးကိုကိုငပွှီး နောကမွှ သကထွားရဲ့အဖုတကွိုသူ့လီးနဲ့တေ့ပှီး သကထွားခါးကိုကိုငကွာ တဖောငွးဖောငွးကှုံးတော့သညွ။ လှနွးမောငရွဲ့ဆောင့ခွကှတွှကေ အရမွးကိုမှနပွှီး သကထွားရဲ့ဖငဝွိုငွးဝိုငွးကှီးက ဆောင့ခွလှိုကတွိုငွးတုနတွုနသွှားသညွ။

တဟငွးဟငွးနဲ့ သူမရဲ့တဏှာသံမှားထှကပွေါနွခှေိနတွှငွ တဈဖကခွနွးမှ ခှောငွးကှည့နွသေော ကခေိုငွဦးအဖို့လညွး သူမစောကစွိကို လကနွဲ့ပှတရွငွး တဟငွးဟငွးဖှဈနကော သူမထမိနပွေါသွို့ စိတကွှှသဖှင့ွ ထှကကွသှော အရညမွှားစိုရှဲသှားလသညွေ။ နောကတွော့ လှနွးမောငအွပေါကွ သကထွားကတကပွှီး ဆောင့နွခှေိနတွှငွ သကထွားတို့နှဈဦးလိုးပှဲပှီးခါနီးနသဖှငေ့ွ အလိုးခံခငှစွိတမွှားပှငွးပှပှီး စိတတွှရှတကေနွသေော ကခေိုငွဦးလညွးမိမိကိုယကွို မနညွးထိနွးသိမွးပှီး ပှော့ခှသေောခှလှမွေးမှားဖှင့ွ သူမတို့နှဈဦးမသိအောငွ တိတတွိတလွေး ပှနဆွငွးခဲ့ရလတေော့သညွ။အငွးအငွး လီးကိုဆုပကွိုငကွာဂှမွးထုနသေော ကောငွးခန့ကွား လရထှကခွှောနီးဖှဈသဖှင့ွ ထုခကှမွှားကပိုမိုမှနဆွနလွာသညွ။ သူ့စိတထွဲတှငလွညွး သူတှေ့နကအှမှေိုးသမီးမှားကိုမှနွးသောလွညွးလရကထှကေမွလာ။ နောကဆွုံးတော့ မရီးဖှဈသူကခေိုငွဦးကို သူမှငယွောငလွာသညွ။

အကိုရဲ့မိနွးမကလညွး တောတွောတွောင့တွာဆိုတော့.. မထူးပါဘူးဟုဆိုပှီး လေးငါးခကှခွန့ဆွကတွိုကလွိုကတွော့ထှကကွုနသွညွ။ အအ…မကခေိုငွ..မကခေိုငွ.. နှုတဖွှားမှပငအွသံတှပငထွှေကသွှားသညွ။ ထိုအခှိနမွှာပငသွကထွားအိမမွှပှနလွာသောသူ့မရီးကခေိုငွဦးပှနရွောကနွတောကိုသူမသိလိုကွ။ ကခေိုငွဦးကား အိမပွေါတွှငလွူရှငွးနသဖှငေ့ွ မတဖွှဈသူကောငွးခန့စွာကကှနွသညထွေငပွှီး တိတတွဆိတတွကလွာသည့အွခှိနွ မတဖွှဈသူကောငွးခန့အွခနွးထဲကို အသာခှောငွးကှည့လွိုကတွော့..။ ဟငွ….ကောငွးခန့ကွား လီးကိုဆုပကွိုငပွှီးဂှမွးတိုကနွသညွေ။ မကခေိုငွ..မကခေိုငွ…အအ… ဟငွ..ဒီကောငလွေးသူမကိုမှနွးပှီးဂှမွးတိုကနွတောပငွ။ ရုတတွရကဒွေါသထှကသွလိုဖှဈသှားသောလွညွးကောငွးခန့လွီးကှီးကိုမှငလွိုကရွတော့ သူမ ကှောငသွလိုဖှဈသှားသညွ။ အို..နညွးတဲ့ဟာကှီးမဟုတပွါလား…သူ့အကိုထကပွငကွှီးသောလီးကှီး ခုနကမှ သူမသူငယခွငွှးသကထွားရဲ့ ပကပွကစွကစွကွ အလိုးခံပှဲကိုမှငထွားရသော ကခေိုငွဦးတဈယောကစွိတတွှကှှလောသညွ။

ကောငွးခန့လွေးကအရှယရွောကလွာလိုကတွာ လို့လဲတှေးမိသညွ။ သူမ ယခငအွခှိနကွသတိမထားမိခဲ့ပမေဲ့..။ယခုအခှိနမွှာတော့..။ ဗှုနွးဆို အခနွးထဲကိုဝငလွာသော မရီးဖှဈသူကှောင့ွ ကောငွးခန့ပွုဆိုးကို ကောကယွူမညပွှုသောလွညွး အခှိနမွမီတော့။ လီးတနွးလနွးနှင့ွ ခုနကဂှမွးထုထားသောကှောင့အွရညမွှားကလညွးလီးထိပမွှာတဈစကစွကနွှင့ွ ကှောငတွောငကွှီးဖှဈပှီးမကှနွှာမှားကလညွးရဲတှတသွှားသညွ။ လီးကိုလကဖွှင့အွုပထွားရသညွ။ ဟငွ..အတတကွောငွးတှတတနွေတယပွေေါ့..ကောငွးခန့ွ မကခေိုငွဦး၏မကှနွှာကှောကတငွးမာနသညွေ…။ ဟို..ဟို.. ဘာဆကပွှောလို့ပှောရမှနွးမသိအောငဖွှဈနပေါတယွ။ သှားပှီ..လို့လဲသူ့စိတထွဲကရရှကလွေိုကပွါတယွ။ဘာကှောင့လွဲဆိုတော့ စာကှည့စွားပှဲပေါတွငထွားတဲ့ အပှာစာအုပကွို မကခေိုငွဦးကတှေ့သှားလို့ပါ။ မကခေိုငွဦးဆီက စာအုပကွိုလှနဖွတလွိုကပွှီး..။ ဟငွး..နင့အွကိုကတော့သူ့ညီလေးစာကှိုးစားတယကွှိုးစားတယနွဲ့.။ ခှီးကှူးလိုကရွတာ..အမော.။

နငကွဒီမဟုတတွရုတစွာအုပတွှဖတပွှေီး..ငါ့ကိုပါပဈမှားနတယပွေေါ့။ မဟုတွ..မဟုတွ..အမ..သူကပှာကယာပှငွးပမေဲ့ မကခေိုငွဦးက သူ့ပါးကိုဖှနွးခနဲရိုကလွိုကပွှီး..။ အံမယွ..ငှငွးဖို့ကှိုးစားသေးတယကွောငစွုတွ…နငခွုနကငါ့နာမညကွိုတတပှီး ဂှမွးထုနတောလေ.နင့ကွိုငါဘာလုပရွမလဲပှော..။ ကခေိုငွဦးက ကောငွးခန့ကွိုစေ့စေ့ကှည့ပွှီးပှောလိုကပွါတယွ။ ကောငွးခန့ကွတော့ ခေါငွးကှီးငုံ့လို့ပါ။ ကခေိုငွဦးက ကောငွးခန့ရွဲ့လကကွိုဆှဲဖယပွှီး ကောငွးခန့ရွဲ့လီးတံကှီးကို ဆုပကွိုငလွိုကပွါတယွ။ နငငွါ့ကိုပဈမှားတဲ့အတှကွ နင့လွီးကိုဖှတပွဈရမလားကောငွးခန့ွ။ လီးကိုလကနွဲ့လိမရွငွးကခေိုငွဦးကမေးလိုကပွါတယွ။ လီးကိုဖှတပွဈမယဆွိုတာကှောင့ကွောငွးခန့မွကှလွုံးပှူးသှားပါတယွ။ ဟို..ဟို…အမ…မ..မဖှတပွါနဲ့…။ အမဆုံးမခငှသွလိုဆုံးမပါ…လီးတော့မဖှတပွါနဲ့…။တကယတွော့ကခေိုငွဦးက ကောငွးခန့ရွဲ့လီးကှီးကိုတမငသွကသွကဆွုပကွိုငလွိုကခွှငွးသာဖှဈသညွ။

ကောငွးခန့ရွဲ့လီးကှီးကသူမလကထွဲမှာ ငါးအရှငတွဈကောငသွဖှယလွှုပစွိစိနှင့ွ တောင့တွငွးမာကှောနပှေီ။ ဆန့ကွငှဘွကလွိငွ၏ကိုငတွှယမွှုကိုခံရသောကှောင့တွဈကှောငွး စိတလွှုပရွှားနသညကွေတဈကှောငွးကှောင့ကွောငွးခန့ရွဲ့လီးကှီးကပိုမိုတောငမခှငွေးဖှစသညွ။ ကခေိုငွဦးကကောငွးခန့လွီးကိုဆှဲခေါလွိုကသွဖှငကွောငွးခန့တွဈယောကယွကကွနယွကကွနနွှင့ပွါလာသညွ။ ကခေိုငွဦးကကောငွးခန့ကွိုကုတငပွေါဆွှဲခေါပွှီး လာစမွး နငငွါ့ကိုပဈမှားနတေဲ့လီးကတောတွောမွာနပှေီ နင့အွကှီခှှတလွိုကစွမွးကောငွးခန့ွ ကောငွးခန့ကွားသူ့အကှီကိုခှှတခွလှိုကသွညွ။ မရီးဖှဈသူရှေ့တှငွ တဈကိုယလွုံးလုံးတီးအနအထေားဖှင့ွ ရှိနသေောကှညငေ့ွ အရမွးရှကမွိသောလွညွး ကိုယ့အွပှဈနှင့ကွိုယွ မိုံ့ငှိမနွရသညွေ။နငကွုတငပွေါမွှာပကလွကလွှနပွှီးမကှလွုံးကုမှိတထွားကောငွးခန့ွ။ ကောငွးခန့လွညွးမရီးဖှဈသူကခေိုငွဦးစကားအတိုငွးကုတငပွေါတွကကွာပကလွကလွှနလွိုကသွညွ။

ကခေိုငွဦးကားကောငွးခန့ပွကလွကလွှနပွှီးမကှလွုံးမှိတထွားစဉွ အိပခွနွးတံခါးကိုခကှထွိုးကာ သူမအဝတအွစားမှားကိုခှှတခွလှိုကသွညွ။ကှငွးလုံးခှှတခွလှိုကသွောသူမထမီကို အခနွးထောင့သွို့ခှဖှငေ့ကွနပွို့လိုကပွှီး ကုတငပွေါသွို့တကလွိုကသွညွ။ နင့မွကှလွုံးမဖှင့နွဲ့နောကွောငွးခန့ွ နင့ကွိုငါဒဏပွေးမလို့ မရီးဖှဈသု၏ပှောစကားကှောင့ကွောငွးခန့လွဲမကှလွုံးကိုမဖှင့ရွဲ သေးဘဲ အသကကွိုမှနမွှနရွှုနသညွေ။ မကခေိုငွဦးသူ့ကိုဘာလုပမွလဲဆိုတာသူသိခငှတွာကှောင့စွိတလွှုပရွှားနသညွေ။ ရုတတွရကမွကခေိုငွဦးကသူခါးအောကပွိုငွးနရောတှငတွကထွိုငွ လိုကသွလိုထငမွိပှီး သူ့ရဲ့လီးကိုသူမလကနွဲ့ဆုပကွိုငလွိုကသွလို ခံစားလိုကရွသညွ။ သူ့ရဲ့လီးခှောငွးဟာဖော့လိုနူးညံ့အိစကတွဲ့အထိအတှေ့ကိုခံစားရပှီး ကငှသွလိုလိုအေးသလိုလိုသူ့စိတထွဲမှာခံစားရပှီး အိစကနွတေဲ့ အရာတှကသေူ့လီးကအကှောတှကေိုဆှဲစုပလွိုကသွလိုခံစားလိုကရွတာကှောင့ွ ကောငွးခန့တွဈယောကမွကှလွုံးတှကေို ဖှင့ကွှည့လွိုကပွါတယွ။

အို့အမ့မဟုတွ ကောငွးခန့နွှုတဖွှားမှအသံထှကလွာပါတယွ။ သူ့လီးကှီးက မကခေိုငွဦးရဲ့ပေါငခွှကှားထဲကအဖုတလွေးထဲကို အဆုံးထိမှုတဝွငနွပှေီကိုး ခဈခစ့နွငကွဒဏပွေးတာမကှိုကလွို့လား။ ကခေိုငွဦးကကောငွးခန့ကွို ညုတုတုမေးလိုကပွါတယ့ွ ဟိုဟိုလေ အကိုသိမှာစိုးလို့ တိတစွမွးနင့အွကိုကခဏခဏခရီးထှကနွတော အဲ့တော့ နငကွသူ့ညီလေ နင့အွကိုမရှိရငွ နင့ကွိုလငလွုပမွလို့ စောင့လွိုကရွတာဟယဒွီနေ့ကို ခဈခဈ ကခေိုငွဦးကကောငွးခန့ရွဲ့ရငဘွတကွိုလကနွဲ့ပှတရွငွးပှောလိုကပွါတယ့ွ ဒါ့ဒါဆို အမက ကှှနတွော့ကွို ဟုတတွာပေါ့ ငါ့မောငရွယွ နင့ကွိုအမက လငငွယတွောခွငှလွို့ အိမမွှာခေါပွှီး မှေးထားတာ သိပလား ငတုံးလေးရဲ့ ကခေိုငွဦးကကောငွးခန့ရွဲ့လကတွှကေိုဆှဲမလိုကပွှီး သူမနို့နှဈလုံးပေါတွငပွေးလိုကပွါတယွ။ အိစကဝွငွးမှတနွတေဲ့နို့တှကေိုကညငွေးကောငွးဆုပကွိုငမွိလိုကတွဲ့ အခှိနမွှာကောငွးခန့တွဈယောကသွူ့အကိုကိုမေ့သှားပါပှီ။

ကခေိုငွဦးကကောငွးခန့အွပေါကွမိုးလို့ သူမဖငကွိုကှှကှှပှီး လီးကိုအဖုတထွဲကိုစိမပွှနပှေေ အရသာခံကာဆောင့နွပေါတယွ။ အားမလိုအားမရဖှဈလာတဲ့ကောငွးခန့ဟွာ ခါးကိုအလိုလို ကော့ကော့ပှီးကခေိုငွဦးအဖုတကွိုပင့ပွင့ပွှီးလိုးနတောပါ။ စှပစွှပွ ဘတဘွတအွငွးအငွး ကောခိုငွဦးရဲ့ညဉွးညူသံလေးတှထှကလွောသလို အောကကွနအဖေုတစွလိုးဖူးတဲ့ကောငွးခန့ကွလညွး သူ့လီးခှောငွးကှီးကိုမကခေိုငွဦးရဲ့နူးညံ့လှတဲ့အဖုတအွတှငွး သားတှေ ပှတတွိုကမွှုနဲ့ အသားမှှငတွှဆှေဲဆှဲပှီး လီးကအကှောတှကေို ညှဈကာဆှဲစုပနွတောကှောင့ွ ပင့လွိုးတှကပေိုမှနလွာပါတယွ မကခေိုငွဦးရဲ့နို့နှဈလုံးကိုလညွး ဆုပညွှဈမှုပိုပှငွးလာပါတယွ။ စှပစွှပဗွှှတဗွှှတွ ဘတဘွတွ အားအား အငွးအငွးအိုးအိုး မကခေိုငွဦးဆီးခုံနဲ့သူ့လဥနှဈလုံးရိုကသွံ နှဈဦးသားအောဟွဈညဉွးညူသံလေးနဲ့မောဟိုကသွံလေးတှထှကလွောပှီးတဲ့နောကမွှာ မကခေိုငွဦးရဲ့စောကပွတွှှကသွားတှကလေီးကုညှဈထားတာပှလှေော့ကသှှားပှီး သု့အပေါထွပရွကကွှီးကလှာပါတယွ။

သူ့လီးခှောငွးထဲကလရကေ မကခေိုငွဦးရဲ့အဖုတထွဲကိုဆန့ငွငဆွန့ငွငနွဲ့ပနွးထှကသွှားပါတယွ။ အဖုတဖွထဲကလီးကိုမခှှတဘွဲစိမထွားပှီး ကခေိုငွဦးကကောငွးခန့စွိတတွှပှနကွှှေလာအောငွ နှုတခွမွးခငွှးနေ့စုပကွာ လိုးပှဲဆကရွအောငွ နူးနပနွပေါတော့တယွ။ ကောငွးခန့ွ မငွးကိုဘိုးတောခွေါနွတယွေ။ အတိတကွိုစဉွးစားနတေဲ့ကောငွးခန့တွဈယောကွ သူငယခွငွှး ကိုထကရွဲ့ပှောလိုကသွံကှောင့ွ စားပှဲပေါမွှာရေးလကစွ အမှုဖှင့တွိုငခွကှတွှကေို ခဏထားခဲ့ပါတယွ။ ဗိုလကွှီးကှှနတွောရွောကပွါပှီ။ စခနွးမှူးကမနေ့ကမှပှောငွးလာတာပါ။ မနေ့ကကောငွးခန့အွနနေဲ့ အမှုကိဈစတဈခုနဲ့ ရှာဘကဆွငွးသှားတာကှောင့စွခနွးမှူးနဲ့မတှေ့ရသေးပါဘူး စခနွးမှူးကသူ့ကိုတဈခကှမွော့ကှည့လွိုကပွှီး ကောငွးခန့ဆွိုလို့ဘယသွူမှားလဲလို့ထငတွော့ထငသွားဟ အကို့ကိုမှတမွိလား ကောငွးခန့ွ မှငဖွူးသညွ ရငွးရငွးနှီးနှီးသိသလိုထငတွာကှောင့ွ စဉွးစားရငွး စဉွးစားရငွး ဟာ ဗိုလကွှီးက ကိုတင့လွှငွ ဘဲ မသကထွားယောငွကြှားကိုတင့လွှင့ွ သူ့မရီးမကခေိုငွဦးသူငယခွငွှး မသကထွားယောငွကြှား မထငမွှတဘွဲသူတာဝနကွသှည့မွှို့မှာမှ လာဆုံပှီ။

မရီးတို့နှင့မွသကထွားကခငသွောလွညွး မသကထွားယောငွကြှားကို တဈခါတဈလမှမှငေဖွူးသဖှင့ွ သိပမွမှတမွိတာ။ မငွးအမမသကထွားလဲလိုကလွာတယကွှ အကိုနဲ့ ကိုယ့ညွီကဒီကိုအရငရွောကတွာဆိုတော့ကိုယ့ညွီကိုဘဲအကိုကအားကိုးရမှာ့ ကိုယ့ညွီသတငွးတှကတေော့ကှားပါတယွ အမှုလိုကတွဲ့နရောရော ပေါငွးသငွးဆကဆွံရေးရော ကောငွးတယတွဲ့။ အဟဲဒီလိုလဲ မဟုတပွါဘူး ဗိုလကွှီးရယွ ကံစှပနွတောပါ။ ကောငွးခန့ကွရယကွှဲကှဲပှောလိုကပွါတယွ။ ဒီလိုနဲ့ကောငွးခန့နွဲ့ စခနွးမှူး တင့လွှငဟွာ သူတို့မှို့ကအကှောငွးတှပှေောရငွးတောတွောကွှာသှားပါတယွ။ ကောငွးခန့လွညွး စခနွးမှူးကိုနှုတဆွကလွိုကပွါတယွ ဗိုလကွှီးကှှနတွောွ ညနမှေ လာလညတွော့မယွ ဗိုလကွှီးအိမဘွကွ။ အေး အေး လာပါ မငွးအမနဲ့လဲတှေ့ရတာပေါ့။  ကောငွးခန့ကွား အဝတအွစားမှားကိုရှေးထုတနွသညွေ။ ညနစခနွေးမှူးအိမကွိုသှားရမညွ။ စခနွးမှူးကထမငွးစားခေါထွားသညွ။ မနေ့ကသှားမညပွှုသောလွညွးအမှှုတဈခုပေါလွာသဖှင့ွ အလုပရွှုပသွှားပှီး မသှားဖှဈလိုကွ။

အခငွးဖှဈနရောကိုသှားပှီး စုံစမွးရသဖှင့ွ ညလုံးပေါကနွီးနီး။ စခနွးမှူးရောသူရောရဲစခနွးထဲနကှသေူမှားမဟုတွ။ မှို့ထဲမှာ အိမငွှားနကှသေူမှား။လိပစွာတော့သိသညွ.။ အဝတအွစားလဲရငွးကောငွးခန့ကွားနောကကွှောငွးကိုပှနစွဉွးစားနသညွေ။ သူ(၁၀)တနွးတကစွဉကွအကှောငွး…. သူနှင့သွူ့မရီးဖှဈသူကခေိုငွဦးအကှောငွး။ မကခေိုငွဦးနှင့သွူကား သူ့အကိုမရှိလှှငမွရှိသလို လဈလငှလွဈသလို လငမွယားလုပတွမွးကစားကှသညွ။ မကခေိုငွဦးကသူ့ကို တဈနေ့တဈမှိုးမရိုးရအောငပွငွ လိုးနညွးအမှိုးမှိုးသငပွေးသညွ။ မနကကွှောငွးမသှားခငွ သူမကခေိုငွဦးကို အာပတဖွှပေေးရတာ သတိရသညွ။ အာပတဖွှပေေးသညဆွိုသညမွှာ…မကခေိုငွဦးကား ဘာဂှာမှုတခွံရသညကွိုတောတွောသွဘောကသှညွ။ မနကကွှောငွးမသှားခငွ..မကခေိုငွဦးက နှဈခှီအနညွးဆုံးလောကတွော့ သူ့ကိုမှုတခွိုငွးသညွ။ ဒါကှောင့ွ သူ့အနနေဲ့ ဘာဂှာမှုတရွတာကိုတောတွောကွှိုကနွပှေီ။ မကခေိုငွဦးက သူမအဖုတကွို အမှေးတှရေိပထွားပှီး ဆပပွှာမှေးခဲမှားဖှင့ွ အမှဲပှတသွပဆွေးကှောလေ့ရှိသညွ။

မှုတနွညွးအမှိုးမှိုး ယကနွညွးအမှိုးမှိုးကို သူ့ကိုကှှမွးကငှအွောငသွငပွေးထားသညွ။ ထိုသို့ယကပွေးစုပပွေးတာကို မိနွးမတှကတေောတွောကွှိုကမွှနွး မရီးဖှဈသူလကထွပသွငကွှားပေးသဖှင့သွူသိနသညွေ။ ကောငွးခန့ကွား အတှေးစမှားကိုဖှတလွိုကပွှီး အိမရွှေ့သို့ထှကကွာ ရပထွားသော ဆိုငကွယပွေါတွကခွှစကနွိုးပှီး စခနွးမှူးနသညဟွေုသိရသော ရပကွှကဘွကသွို့ မောငွးနှငသွှားလတေော့သညွ။  စခနွးမှူး ငှားနသေောအိမကွားတဈထပတွိုကပွုလေးဖှဈတယွ။ လူနရှငွေးပှီးခှောငကွတှဲ့ရပကွှကလွေးမှာပါ။ အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့ရပကွှကလွေးပါ။ အိမထွဲကိုဆိုငကွယမွောငွးဝငလွိုကပွှီး သဈပငတွဈပငအွောကမွှာရပထွားလိုကပွါတယွ။ ခှံဝနွးကလညွး ကယှကွယှဝွနွးဝနွးလေးနဲ့သဈပငကွှီးတှရှေိပါတယွ။ အိမတွံခါးဖှင့ထွားတာကှောင့ွ အထဲကိုတနးဝငခွဲ့ပါတယွ။ ဗိုလကွှီး ဗိုလကွှီး အိမနွောကဖွကကွနေ မသကထွားထှကလွာပါတယွ။

သှောွ ဗိုလကွှီးကရခှေိုးနတယေ့မွောငလွေးကဘယသွူ ဟယ့ကွောငွးခန့ပွါလား လာ့လာ မောငလွေးထိုငထွိုင့ွ။ မသကထွားကဧည့ခွနွးမှထိုငခွုံဆီသို့သူ့လကမွောငွးကိုကိုငရွငွး ခေါသွှားလသညွေ။ ကှည့စွမွးပါဦး ငါ့မောငထွှားလာလိုကတွာ။ မနညွးကိုကှည့ယွူရတယွ။တောသွေးတာပေါ့။ ဒီမှို့ပှောငွးလာတော့အသိမရှိဘူးမှတနွတော။ မနေ့က နင့အွကိုပှောမှကောငွးခန့လွညွးဒီမှာတာဝနကွနှမှနွေးသိတယွ။ ထမငွးစားပှီးမှပှနရွမယနွော့မွောငလွေး အမတို့ကလေးမရသေးဘူးလား မရသေးဘူး ငါ့မောငရွေ။ ဒါကှောင့လွိုကလွာနိုငတွာနင့အွကိုနောကကွို။ ဒါကှောင့အွခုအခှိနထွိ မသကထွားကအပှိုလေးလိုလှနတောကိုး။ အမလေး ငါ့မောငရွယမွောငနွှမခငွှးမှောကပွှောနပှနပွှေီ မသကထွားကတဈခဈခဈရယရွငွးသူ့ပုခုံးကိုပုတလွိုကပွါတယွ။ ကဲငါ့မောငထွိုငွဦးနောွ အမဟငွးခကှနွတေုနွးတနွးလနွးမို့လို့ပါ။ ဟုတဟွုတအွမရတယွ လုပစွရာရှိတာလုပပွါ။

မသကထွားမီးဖိုခနွးဘကထွှကသွှားပှီး အခှိနအွနညွးငယအွကှာမှာ သူမအမှိုးသား ကိုတင့လွှငလွညွးရခှေိုးအဝတအွစားလဲပှီး၍ ဧည့ခွနွးဆီသို့လာတာကိုတှေ့ရသညွ။ ကောငွးခန့ကွားဖုနွးလာသဖှင့ွ ကှည့လွိုကသွညွ။ မသကထွားဖုနွးဖှဈနသညွေ။ မသကထွား စခနွးမှူးကိုတင့လွှငတွို့ကား တဈမှို့တညွးသားလညွးဖှဈ ခငမွငရွငွးစှဲလညွးဖှဈမို့ အရမွးကိုတှဲဘကညွီနကှသညွေ။ ပှီးတော့ကောငွးခန့ငွှားနသညေ့အွိမကွလညွး အိမရွှငကွရောငွးတော့မညဖွှဈသဖှင့ကွောငွးခန့ကွား ကိုတင့လွှငတွို့ရပကွှကထွဲပှောငွးနခေဲ့သညွ။ ယခုဆိုလှှငွ သုံးလလောကပွငရွှိတော့မညွ။ မသကထွားကား သူ့အရာရှိရဲ့ ကတောဖွှဈတာကှောင့ွ တဈခါတဈလသေူ့ကိုခိုငွးတာလေးတှရှေိသညွ။ ဟဲလို ဟုတကွဲ့ အမ ပှောပါ ဒီလိုကောငွးခန့ရွေ နကဖွှနကွရှငွ မသကထွားကမနတြလေးခနသှားမှာ ကောငွးခန့လွဲ အမှုကိဈစနဲ့ မနတြလေးသှားရမယဆွို ဒီတော့ ကောငွးခန့လွညွးခရီးစရိတသွကသွာအောငွ အမတို့ကားမောငွးပှီးလိုကပွို့ အမတဈယောကထဲဖှဈနလေို့ နင့အွကိုကိုလညွးပှောပှီးသား ဟုတကွဲ့ အမ။

ကောငွးခန့ကွားဖုနွးကိုခလှိုကသွညွ။ မနကဖွှနသွူလညွး မနတြလေးသှားရမှာဆိုတော့။ ခါတိုငွးကတော့ မသကထွားကို သူမယောငွကြှားစခနွးမှူးကိုတင့လွှငလွိုကပွို့နကှေ။ ခုတလောအမှုတှကလညွေးမှားတော့လိုကမွပို့နိုငတွာဖှဈမညွ။ အငွးလေ သူလညွးလမွးကှုံနတေဲ့ အတူတူ လိုကပွို့ရမှာပေါ့။ မနတြလေးမှာက မသကထွားက ကုမပြဏီတဈခုမှာ ရှယယွာဝငတွဈယောကလွေ။ ဒါကှောင့ကွုမပြဏီကိဈစနဲ့မကှာမကှာသှားရသညွ။ မနကဖွှနခွရီးသှားရမှာမို့ လကကွနှအွလုပတွှကေို သူဖှတနွရသဖှေင့ွ စခနွးမှာတောတွောလွေးမိုးခှုပသွှားပှီး အိမပွှနရွောကတွာနဲ့ တဈခါတညွးတနွးအိပလွိုကပွါတော့တယွ။ ကောငွးခန့ကွားကားစကကွိုနိုးလိုကပွှီးကားပေါမွှစောင့နွသညွေ။ မသကထွားက အိမထွဲမှ ထှကမွလာသေး။ မငွး အမကတော့ကှာ သှားခါနီးရငအွဲ့လိုဘဲ ဟိုဟာမေ့ ဒီဟာမေ့နဲ့ ကိုတင့လွှငကွ ကားဘေးနားမှာရပကွာ တိုးတိုးလေးရယရွငွး ပှောလိုကသွညွ။ အဟဲ ဒါပမေဲ့ အကို့ကိုတော့မမေ့ဘူးမဟုတလွား။ ဟားဟား သူတို့နှဈယောကအွရှနွးဖောကရွငွးပှောနစဉမွှောပငွ မသကထွား အထုပတွဈထုပဆွှဲ၍ အိမထွဲမှထှကလွာသညွ။

ကားနောကခွနွးတံခါးကိုဖှင့ရွငွးအထုပကွိုထည့လွိုကကွာ ကဲကောငွးခန့ရွသှေားစို့ အကိုရေ သကထွားသှားပှီနောွ အေးအေး ဖှညွးဖှညွးခငွှးမောငွးကောငွးခန့ရွေ မငွးအမကအသညွးငယလွို့။ ကိုတင့လွှငစွကားဆုံးသညနွှင့ွ ကောငွးခန့လွညွး ကားကိုမောငွးထှကခွဲ့တော့သညွ။ မသကထွားကားခရီးသှားမှာမို့ထငွ ဂငွှးအကှီအပှာရောငလွေးဝတထွားသညွ။ အောကကွထမိနအွနကရွောငလွေးနှင့ွ။ ယခုမှသတိထားမိသညွ။ မသကထွားပုံစံကားထူးခှားနသညွေ။ ဆံပငအွနညွးငယဖွှတထွားပှီး အဖှားပိုငွးလေးတှမှောကောကထွားသညွ။ နှာခေါငွးထဲမှာလညွးသူမထံမှရမှေေးနံ့လေးရနသညွေ။ သူ့စိတထွဲအလိုလို ကှညလွာသလိုလိုဖှဈလာပှီး စခငှစွိတဖွှဈပေါလွာသဖှင့ွ အမ ဆံပငပွှငထွားတယမွဟုတလွား ကားမောငွးနသေောကောငွးခန့အွမေးကှောငွးသကထွားက အံမယွ သိတယပွေါ့ မလှဘူးလား။ ဟိုးဟိုး လှလို့မေးတာပေါ့အမရယွ အကိုတော့စိတမွခဖှှဈတော့မယွ အမလှလာလို့။ ခဈခဈ နငကွတော့ မှောကပွှီ ဘဝငမွှင့တွော့မယွ အမတော့။

နင့အွကိုက စိတခွသှလားမမေးနဲ့။ အိမထွောငသွကကွှာလာတော့ စားလို့ဝပှီကိုးသူက။ ဟားဟား ငါ့အမကတော့ ပေါကတွတကွရပှောပှီ ခဈခဈခဈ ကောငွးခန့နွှင့မွသကထွား ကားတဈယောကနွှင့တွဈယောကစွနောကနွသဖှငေ့ွ ခရီးထှကရွတာ မပငွှးရတော့။ကောငွးခန့ကွားခေါငွးတကုတကွုတနွှင့ွ ဖုနွးဆကနွသညွေ။ ဒီမှာနတေဲ့သူငယခွငွှးတှကလညွေးတာဝနနွှင့သွငတွနွးနှင့ွ ဇထကဆွေိုသောသူ့သူငယခွငွှးဒုရဲအုပတွဈယောကတွော့ရှိသညွ။ ဖုနွးက ဆကတွာနဲ့ ဝငသွှားလို့သာတောတွော့သညွ။ ကဲ…ပှော…ကောငွးခန့ွ..ဘာလဲ..။ မငွးမနတြလေးမှာတော့ရှိပါတယနွောွ… ဟာ..မငွးမသိဘူးလား…ငါတဈနေ့ကဘဲအပှောငွးကလှို့ရှမွးပှညရွောကနွတယဟွေ။ မငွးကိုဆကမွလို့ဟာ….သှားရော.။ ကောငွးခန့စွိတပွကှလွကပွကှနွှင့ဖွုနွးခလှိုကသွညွ။ သူတို့ထိုငနွသေောနရောက ညလုံးပေါကဖွှင့သွည့ွ လကဖွကရွညဆွိုငတွဈဆိုငမွှာ.။ ဘယလွိုလဲငါ့မောငအွဆငမွပှဘေူးမို့လား… ညနကမွှရောကလွာတာလဲတဈကှောငွး မနတြလေးကမသကထွားရငွးနှီးသည့မွိတဆွှေ တှကလညွေးတဈနေ့ကမှ လူစုပှီးတောငကွှီးအလညအွပတသွှားကှတယတွဲ့လေ.။

စိတမွပကှပွါနဲ့ငါ့မောငရွယွ ဟိုတယမွှာဘဲသှားတညွးကှတာပေါ့။ သို့နှင့မွသကထွားနှင့သွူလညွးကားတဈစီးဖှင့ွ တညွးခိုခနွး၊ဟိုတယွ၊မိုတယွ တှကေိုပတကွှတော့သညွ။ ကံဆိုးခငှတွော့ဒီရကပွိုငွး ဘုရားဖူးခရီးသှားတှေ နိုငငွံခှားသားဧည့သွညတွှမှေားသဖှင့ွ နရောလှတပွငမွရှိကှ။ သို့နှင့ရွှာလာရငွးရှာလာရငွးဖှင့ွ ခှောငကွသှောနရောတဈခုမှလူသိပမွတညွးသည့ွ တညွးခိုခနွးတဈခုသို့ရောကရွှိလာကှတော့သညွ။ အကို…အခနွးရှိသေးလားဗှ…။ မနနွဂှောက ကောငွးခန့တွို့အရှယပွငွ။ နှဈယောကအွိပအွခနွးတဈခနွးဘဲရှိတော့တယအွကို…။ အပေါဆွုံးထပမွှာ အကို.။ ကောငွးခန့ကွခေါငွးကုတလွိုကပွှီး မသကထွားကိုကှည့လွိုကသွညွ။ မသကထွားက သူ့လကကွို ဆုပကွိုငပွှီး။ ဒါဆိုလညွး..အမတို့ကလငမွယားတှဆေိုတော့ကှကတွိပါဘဲ။ မသကထွားက ကောငွးခန့ကွို တိုးတိုးလေးပှောလိုကသွညွ။ ဒီလိုပှောမှဘဲရတော့မှာ ငါ့မောငရွဲ့..။ ဟုတတွော့လညွး ဟုတပွါတယလွေ..လို့ကောငွးခန့တွှေးလိုကမွိသညွ။ ကားပေါကွ အထုပတွှကေိုခပှှီး ကောငွးခန့နွှင့မွသကထွားလညွးမနနွဂှောနောကကွိုလိုကခွဲ့သညွ.။ အပေါထွပမွှာအခနွးတှမှောက တံခါးတှဖှငေ့ထွားသညွ။

အခနွးတှကေို ဆေးသုတပွှငဆွငမွှမွးမံနဟနတွေူသညွ။ အခနွးတှကေ ပှငနွလေို့ အကို။ အကိုတို့အခနွးက ပှငပွှီးလို့ ပဈစညွးတှလညွေးအသဈတှခညွှေး။ အပေါထွပမွှာ အဲ့အခနွးတဈခနွးဘဲငှားလို့ရသေးတာ။ ခါတိုငွးတော့မငှားဘူး…အကိုတို့လညွးညနကနွတေော့ငှားလိုကတွာ။ သှောွ..အေးအေး..ကှေးဇူးတငပွါတယကွှာ။ဟု အခနွးထဲမှာနှဈယောကအွိပကွုတငတွဈလုံးထဲဖှဈနသညွေ။ မနနွဂှောကလညွးအောကထွပဆွငွးသှားပှီ။ ကောငွးခန့ကွားခေါငွးကုတလွိုကသွညွ။ အထုပမွှားကိုကုတငအွောကထွဲထိုးထည့လွိုကသွညွ။ မသကထွားကားရခှေိုးခနွးထဲဝငပွှီးကိုယလွကသွန့စွငနွသညွေ။ ဒီညတော့ဘယလွိုအိပရွပါ့။ ကောငွးခန့ရွေ ရခှေိုးခနွးထဲမှမသကထွားခေါသွံကှားရသညွ။ မရိုမသေ မောငလွေးရယွ အမအိတဘွေးမှာ မကှနွှာသဈဆေးလေးရှိတယွ။ ယူပေးပါဦး။ကောငွးခန့လွညွးမသကထွားဘေးအိတထွဲမှ မကှနွှာသဈဆေးကိုယူလိုကပွှီး ရခှေိုးခနွးတံခါးကိုခေါကလွိုကသွညွ။ အမ အမ ရပှီ ရခှေိုးခနွးတံခါးပှင့သွှားပှီး သှောွ အေးအေး ကှေးဇူးမောငလွေး မသကထွားကား ရခှေိုးမလို့လုပနွဟနတွေူသညွ။ သူမထမိနကွတနွးပေါမွှာ ခှှတပွှီးတငထွားသညွ။

သဘကပွတထွားသော သူမအပေါပွိုငးမှာလှတနွသညေ့ွ ဂုတသွားဝငွးဝငွးလေးတှကေိုမှငနွရသညွေ။ အောကဖွကမွှသလုံးသားဖှူဖှူတုတတွုတနွှဈခှောငွးကိုမှငလွိုကရွတော့ကောငွးခန့ရွငတွှပငဒွေိနွးခနဲဖှဈသှားသညွ။ မသကထွားကပှုံးစိစိဖှင့ မကှနွှာသဈဆေးကိုယူလိုကပွှီး အံမယွ ကှည့နွလေိုကတွာငါ့မောငရွယွ မငွးအမလှလို့လား ခဈခဈ ဟာဗှာ ကောငွးခန့လွညွးရှကသွှားပှီး အခနွးတံခါးကိုပှနစွေ့ပေးလိုကသွညွ။ မသကထွားရဲ့ရယသွံလေးကိုသူကှားလိုကမွိသလိုလို။ ဒီညတော့ဒုကခြဘဲ ။ သူကတော့ကှမွးပှငပွေါမွှာအိပရွမည့ကွိနွးပငွ။ မသကထွားမလာခငကွုတငပွေါမွှာခဏလှဲလိုကသွညွ။ အပှငမွှာမိုးခှိမွးသံတှကှေားရသဖှင့ွ ကုတငပွေါကွထပှီး အခနွးပှငကွိုတံခါးဖှင့ကွာကှည့လွိုကသွညွ။ နှရောသီအကုနွ မိုးရာသီ အစပှိုးမိုးဖှဈမညွ။ မကှာခငအွခှိနတွှငွးမိုးရှာတော့မညွ။ ဂှိမွး မိုးခှိမွးသံနဲ့အတူလမှေားလဲတိုကလွာပှီ ကောငွးခန့ကွားအခနွးတံခါးတှကေိုပိတလွိုကသွညွ။ မသကထွားက ရခှေိုးပှီးသဖှင့ခွနွးပှငသွို့ထှကလွာသညွ။

ထိုအခှိနမွှာပငွ မီးကဖှတခွနဲပိတသွှားသညွ အို့အမေ့ မသကထွားရဲ့ကှောကလွန့မွှုနှင့အွတူကောငွးခန့ကွိုဖကလွိုကသွညွ။ကောငွးခန့အွဖို့ရုတတွရကဆွိုတော့ သူလညွးပှနဖွကထွားမိသညွ။ မီးပှနလွာခှိနမွှာတော့ မသကထွားရဲ့ကိုယကွိုသူဖကထွားတာဖှပေေးမညပွှုစဉွ မသကထွားကသူ့ကိုပှုံးစိစိနဲ့ကှည့ပွှီး ဟှနွးနောွ မောငလွေး ကခေိုငပွှောတုနွးကမယုံဘူး အဖငသွိပကွှမွးတာဘဲ မထငမွှတသွောစကားကှောက့ကွောငွးခန့လွန့သွှားပှီး မသကထွားကိုဖကတွာကိုလှတမွိလိုကသွညွ။ ဒါပမေဲ့ မသကထွားက သူ့ကိုပှနဖွကထွားသညွ။ ခဈ ခဈ ရှကမွနနေဲ့ မငွးမရီး ကခေိုငွဦးက မငွးကိုသငပွေးထားလို့ကှှမွးနမှောပေါ့ အမနဲ့ မငွးမရီးနဲ့အခစှဆွုံးသူငယခွငွှးတှလမေေောငလွေးရဲ့ မသကထွားပှောစကားတှကှေောင့မွသကထွားရဲ့ ရမမြကထွောငခွှောကထွဲသူကပှှီဆိုတာကောငွးခန့သွိလိုကသွညွ။ ဒါဆိုဒါဆို့အမက ခဈခစ့ကွခေိုငကွနင့ကွိုသငပွေးထားတာသိလို့ အမက စီစဉလွိုကတွာ ဒီတဈခေါကဘွာကုမပြဏီကိဈစမှမရှိဘူး သိပလား။

ကဲကဲ ငါ့မောငကွခေိုငပွှောကတညွးကမမကခံခငှနွတော မငွးကခေိုငကွိုပှုစုသလို မမကို နေ့တိုငွးအာပတဖွှခေိုငွးရမယွ မငွးမလုပရွငွ မငွးမရီးနဲ့မငွးကိဈစ မငွးအကိုသိအောငပွှောလိုကမွယွ။ မသကထွားကသူ့ကိုအကပှကွိုငနွပှေီ။ ကှာတယွ မငွးအဝတတွှခှှတလွေိုကွ။ မသကထွားက သူ့ကိုဖကထွားရာမှဖယခွှာပှီး ကုတငစွောငွးတှငွ ထိုငလွိုကသွညွ။ ကောငွးခန့မွသကထွားကိုဘာလုပပွေးရမညဆွိုတာသိသညွ။ မကခေိုငကွိုအာပတဖွှပေေးသလိုဆိုတော့ ကောငွးခန့အွဝတမွှားကိုခှှတလွိုကသွညွ။ ကိုယလွုံးတီးကောငွးခန့ရွဲ့ပုံစံကိုမသကကထွားက ရီဝဝေေ ရမမြကကွှည့မွှားဖှင့ကွှည့နွသညွေ။ ကောငွးခန့လွဲ မသကထွားဆီသို့ စပါးကှီးမှှညေို့ခံထားရသော သားကောငတွဈကောငလွို တဈလှမွးခငွှး တဈလှမွးခငွှး မသကထွားထိုငနွသေောကုတငနွားတှငကွောငွးခန့ကွားအာစေးမိထားသလိုလိုရပနွသညွေ။ မသကထွားရဲ့ညို့ခကှမွှာကောငွးခန့မွိသှားပှီ။ နှဈဦးသားဖကတွှယရွငွးနှုတခွမွးခငွှးတေ့ကာအပှနအွလှနစွုပယွူနသညွေ။အိစကနွူးညံ့လှသောမသကထွားရဲ့အထိအတှေ့မှားကကောငွးခန့ကွို ပိုပှီးစိတကွှှလာစသညွေ။ သကထွားကကောငွးခန့ရွဲ့ခေါငွးကိုကိုငပွှီး အသာလှှောခလှိုကသွညွ။

သူမရဲ့နို့ကိုကောငွးခန့ကွတပှှတပွှှတအွငမွးမရစို့နသညွေ။ သကထွားရဲ့စိတတွှလညွေးပိုကှှလာသညွ။ ကောငွးခန့ရွဲ့လှှာကသူမနို့သီးလေးတှကေို ဖိဖိပှီး ဝိုကဝွိုကယွကပွေးနတောကိုကအရသာ။ ကောငွးခန့ခွေါငွးကိုကိုငကွာဗိုကသွားဝငွးဝငွးလေးတှဆေီလှှောခလှိုကသွညွ။ ကောငွးခန့ကွလညွးမသကထွားရဲ့ဗိုကသွားလေးတှေ ကိုအငမွးမယကစွုပနွမွးနသညွေ။ နောကဆွုံးမတော့ကောငွးခန့မွကှနွှာက မသကထွားပေါငခွှကှားထဲကိုရောငသွှားသညွ။ မသကထွားက ကောငွးခန့ခွေါငွးမှဆံပငမွှားကို ခပဖွှဖှပှတပွေးနသညွေ။ စိတတွှကပေိုမိုမရိုးမယှဖှဈလာသညွ။ စောကမွှေးတှကေိုရိပထွားသည့မွသကထွားရဲ့ အဖုတလွေးကပှောငနွပှေီး ညှီစို့စို့ရနံ့ကိုရနသညွေ။ မသကထွားကတိုးတိုးလေးရယလွိုကရွငွး မောငလွေး ကခေိုငကွိုနေ့တိုငွးလုပပွေးနကမှဟေုတလွား ကောငွးခန့ကွား မရီးဖှဈသူကို ကှောငွးသားဘဝ ကှောငွးမသှားခငွ အမှဲမှုတပွေးရသညွ။ ဒါကိုသူငယခွငွှးဖှဈသူမသကထွားကိုပှောပှထားခဲ့သညွ။ အဲ့ကတညွးကသကထွားကကောငွးခန့ရွဲ့ အမှုတတွောတွာကိုကခေိုငထွံမှကှားကတညွးကခံခငှနွတော။ ကောငွးခန့ခွေါငွးကိုကိုငပွှီး သူမအဖုတဆွီဆှဲကပလွိုကတွော့သညွ။

ကောငွးခန့ကွားသူ့မကှစွိရှေ့တည့တွည့ရွောကနွသေောမသကထွားရဲ့အဖုတလွှလှလေးကိုမှငရွတာစိတကွိုမရိုးမရှဖှဈနတယွေ။ ပှောရရငတွော့အဖုတကွနထှကလွောတဲ့ မှေးအီအီအနံ့လေးက သူ့ကိုဆှဲဆောငနွပေါတယွ။ သူလှနခွဲ့တဲ့၆ နှဈလောကကွမရီးဖှဈသူသငပွေးထားလို့ကှှမွးကငှနွတေဲ့ဘာသာရပပွါ။ ဒါကှောင့သွူလဲမသကထွားရဲ့အရညတွှရှေဲနပှေီဖှဈတဲ့အဖုတလွေးကိုလကနွဲ့အသာဖှဲပှီးလှှာပှားနဲ့အမှောငွးလိုကကွို ယကတွငလွိုကပွါတယွ။ အားလားလား မသကထွားရဲ့ဖငကွှီးကကော့တကသွှားပှီး သူ့ဆံပငတွှကေိုဆှဲဆုပကွာသူ့ခေါငွးကိုသူမစောကပွတနွဲ့အတငွးကပထွားပါတယွ။ မာထောငလွာတဲ့မသကထွားရဲ့စောကစွိလေးကိုကောငွးခန့ကွ လှှာနဲ့ဖိဖိပှီးဝိုကဝွိုကယွကလွိုကပွါတယွ။ အိုးလားလား သကထွားကခေါငွးတှပေါယမွးသှားပါတယွ ရှီး ပှတပွှတွ အား အိုး မောငလွေး အအ အရမွးကောငွးတယွ လညပွငွးကှောတှပေါထောငလွာပါတယွ။ တောွ တောလွိုကတွာမောငလွေးရယွ သူငယခွငွှးကခေိုငွ တောလွိုကတွာ စိတထွဲကနတှေေးလိုကပွါတယွ။ ကောငွးကောငကွား မသကထွားလိုတဏှာကှီးကှီးမိနွးမကိုလူးသှား အောငပွညာပှလိုကပွါတယွ။

မသကထွားရဲ့ညိုတိုတို ဖငပွေါကလွေးကိုပါယကပွေးပါတယွ။ အိုး လားလား မောငလွေးရယွ အားနာစရာကှယွ ခစှတွာကိုးမမရဲ့ ကောငွးခန့အွပှောကှောင့သွကထွားအသညွးတှပေါကှိမွးသှားပါတယွ။တကယတွော့ကောငွးခန့ကွား မရီးဖှဈသူကခေိုငွဦးနဲ့ကတညွးက ဖငကွိုယကပွေးတာအမှိုးသမီးတှသေိပကွှိုကမွှနွးသိသညွ။ ဒါကှောင့မွသကထွားစှဲသှားအောငပွညာပှခှငွးဖှဈသညွ။ ပှီးတော့မသကထွားလိုဖှူဖှူခှောခှောမိနွးမတဈယောကကွို စောကပွတရွောဖငရွောယကရွတာသူ့အတှကရွှံစရာမရှိပါ။ အိုး အအ သကထွားကား သူမဖငပွေါကလွေးမှ စောကပွတအွထိ မရှံမရှာယကစွုပပွေးနသေောကောငွးခန့ရွဲ့ခေါငွးကိုလကဖွှင့ွ အတငွးဆုပကွိုငထွားရငွးအယကခွံနရောမှ ၁၀ မိနဈခန့အွကှာမှာပငနွှဈခှီပှီးသှားသညွ။ ကောငွးခန့ကွ သူမစောကရွညတွှကေို မှို ခတှော့ပို၍ပငွ အသညွးခိုကသွှားတော့သညွ။ သကထွား ကောငွးခန့ရွဲ့လီးကှီးကို ညာလကဖွှင့ဆွုပကွိုငလွိုကသွညွ။ လီးကှီးကားအကှောတဈပှိုငွးပှိုငွးနဲ့သူမလကလွဲမှာ အပီကိုငခွှငွးခံနရသညွေ။ သူမယောငွကြှားကိုတင့လွှငထွကပွိုတုတပွိုရှညသွလို အရငကွိုတင့လွှငတွပည့လွှနွးမောငထွကပွါကှီးပါတယွ။

ဒီတဈခါတော့ကောငွးခန့ရွှေ့မှာဒူးထောကနွတောသူမပါ။ ကောငွးခန့ရွဲ့ဒဈကတောါပှုတနွပေါပှီ သူ့မရီး သူမသူငယခွငွှးဖှဈသူ ကခေိုငွဦး နေ့တိုငွး လကကွုနသွငကွှားပေးထားဟနတွူသညွ။ ဒီတဈခါတော့သုမပညာပှကလှည့ပွါ။ နှုတခွမွးနဲ့တေ့ပှီး ဒဈကိုနှုတခွမွးနဲ့တေ့ကာစုပလွိုကပွှီး ကောငွးခန့ရွဲ့လီးထိပကွကငှငွယပွေါကလွေးကို လှှာနဲ့ကလိလိုကပွါတယွ။ အိုးလားလား ကောငွးခန့ဖွငပွါရှုံ့သှားပါတယွ။ မသကထွားက သူ့လီးတဈခှောငွးလုံးကို ငုံပှီးလီးခှောငွးပတပွတလွညကွိုဝိုကဝွိုကပွှီးစုပနွသလေို သူ့ဘောနှဈလုံးကိုလညွးမှပှေီးကစားနတောကှောင့သွူညဉွးညူနတောပါ။ မသကထွားက ကုတငပွေါပွကလွကလွှနလွိုကကွောငွးခန့လွို့လီးစုပတွာကိုရပပွှီး ပှောလိုကတွာကှောင့ကွုတငပွေါမွှာပကလွကလွှနလွိုကပွါတယွ။ ပကလွကလွှနလွိုကလွို့အပေါကွိုထောငမွှတနွတေဲ့လီးကှီးကို သကထွားလညွးမကှနွှာအပပွှီးသခှောမှုတတွော့တာပါ။ သူမက ကခေိုငွဦးထကကွှားကမွှးကှနတေောပါ။ သူမလကခွလကကွိုကောငွးခန့ရွဲ့ဖငထွဲကိုထိုးထည့လွိုကပွှီး လီးကိုပါးတှခှေိုင့အွောငစွုပပွေးပါတယွ။

ဒီလိုမှုတပွေးရငယွောငွကြှားတှမခေံနိုငဘွူးဆိုတာ သူမ ကောငွးကောငွးသိထားပါတယွ။ ပှှတပွှှတွ အိုးအိုးဟိုး ကောငွးခန့ကွားထူးဆနွးတဲ့အတှေ့အကှုံကှောင့ွ လီးခှောငွးတဈခှောငွးလုံးကို ကငှတွကနွပှေီး သုတရွတှဟေောမသကထွားအာခေါငတွှထေဲကို ဆန့ငွငဆွန့ငွငနွဲ့ပနွးထှကသွှားပါတယွ။ သကထွားလဲကောငွးခန့ရွဲ့လီးကိုစုပတွာရပလွိုကပွှီး လကနွဲ့ဂှမွးတိုကကွာဆှလိုကပွါတယွ။ မကှာမီမှာတော့လီးကှီးကပှနထွောငလွာပါတယွ။ မောငလွေးစလို့ရပှီထငတွယွ မငွးကိုကခေိုငတွုနွးကမလုပခွိုငွးဘူးတဲ့ပုံစံလုပခွိုငွးမယွ။ ကောငွးခန့ကွိုလိုးနညွးအသဈထပသွငပွေးတော့မှာပါ။ ကဲကောငွးခန့ဆွောင့ကွှောင့ထွိုငလွိုကွ ကောငွးခန့ကွားမသကထွားပှောသည့အွတိုငွးဆောင့ကွှောင့ထွိုငလွိုကတွော့မသကထွားကလညွးသူ့ရှေ့မှာဆောင့ကွှောင့လွာထိုငသွညွ။မကှနွှာခငွှးဆိုငထွိုငနွတေဲ့ ကောငွးခန့လွီးနဲ့မသကထွားအဖုတကွတဈတနွးထဲပါ။

မသကထွားကသူ့လီးကိုသူမအဖုတထွဲထည့ပွှီးတဈဆုံးသှငွးလိုကပွါတယွ။စီးကပှလွှတဲ့မသကထွားအဖုတထွဲကိုသူ့လီးကှီး အဆုံးထိဝငသွှားခှိနမွှာတော့မသကထွားကသူ့မကိုဖကခွိုငွးပှီး မသကထွားလကတွှကေ သူ့ခှိုငွးအောကကွနရှေိုပှီး သူ့ကှောကိုဖကတွှယလွိုကပွါတယွ။ ကဲလိုးတော့မောငလွေး့ သကထွားစကားသံအဆုံးမှာကောငွးခန့လွဲသူမကိုဆောင့ကွှောင့အွထားနဲ့လိုးပေးရပါတော့တယွ။ ဆောင့ကွှောင့အွနအထေားလိုးရတာကှောင့ွ ဖှညွးဖှညွးခငွှးသာလိုးလို့ရပမေဲ့ ကာမအရသာကိုအပှည့အွဝခံစားရပါတယွ။ ကောငွးခန့ရွဲ့လီးကို မသကထွားအဖုတကွပိုပှီးညှဈသလိုဖှဈနတောကှောင့ွ ကောငွးခန့အွဖို့အငမွတနအွရသာတှေ့လှသလို သကထွားအဖို့လဲကောငွးခန့ကွပင့ပွှီးအဖုတကွိုလိုးပေးသလို ဖှဈနတောကှောင့ွ အတှငွးထိကိုထိပါတယွ။ ကောငွးခန့ရွဲ့လီးခှောငွးကှီးက သူမအဖုတအွတှငွးနံရံအသားနုတှကေိုပှတတွိုကနွတောကှောင့ွ အရမွးကိုစိတကွှနပလွှေပါတယွ။ နှဈဦးသားကလဲယိုငလွဲမသှားအောငဖွကတွှယရွငွး ညဉွးညူသံတှလညွေးထှကပွေါလွာပါတယွ။

ဘတဘွတရွှီးရှီး အားအား အအ အိုးအိုး အားမလိုအားမရဖှဈလာတာကှောင့ွ ကောငွးခန့လွညွးမသကကထွားကိုမှေ့ယာပေါတွှနွးလဲလိုကပွှီး မသကထွားခှထေောကတွှကေိုသူ့ပုခုံးပေါထွမွးတငကွာ အသားကုနဆွောင့ပွါတော့တယွ စှပွ စှတဘွတွ ဘတွ ဖှတွ ပလှတွ အိုးအိုး သကထွားကောငွးခန့ရွဲ့မညှာမတာဆောင့ခွကှတွှေ ကှောင့ခွေါငွးကိုဘယညွာယမွးခါနပေါတယွ။ ဒါပမေဲ့ သူမကလညွးခသေူမဟုတပွါ ပှနကွိုကော့ကော့ပှီးခံနတောပါ။ ဆောင့ဆွောင့မွောငလွေး မမအဖုတကွှဲခငှကွှဲပါစေ မ ကဒါမှိုးမှခိုကတွာ စှပဒွုတဖွလှတွ ဘှတွ ပှှတွ ဘတဘွတွ သကထွားရဲ့လကတွှကမှေေ့ယာကိုကုတခွှဈနပှေီး နှုတခွမွးကိုပှတလွုမတတကွိုကထွားပါတယွ။ အခကွှ ၃၀ လောကကွောငွးခန့လွဲ ဆကဆွောင့ပွှီးတဲ့နောကမွှာ တော့ ကောငွးခန့လွဲ မသကထွားရဲ့စောကခွေါငွးနံရံတှကေို လရပေုပုနှေးနှေးတှေ ဖှနွးပကလွိုကခွှိနမွှာ မသကထွားလဲအစှမွးကုနညွဉွးညူရငွး မှေ့ယာကိုဆုပထွားတဲ့လကတွှပှလှေေော့သှားပှီး ဆန့ငွငဆွန့ငွငနွဲ့ပှီးသှားပါတယွ။

မိနဈအနညွးငယလွောကမွသကထွားအဖုတထွဲဒုတကွိုစိမထွားကာ မသကထွားပေါထွပရွကအွမောဖှနရငွေေး ဒီတဈခှီမှာမသကထွားကိုဖငထွောငလွိုးမှဘဲလို့တှေးနပေါတော့တယွ။ နောကတွဈခန့အွကှာတှငတွော့ ကောငွးခန့ကွား သူ့ရှေ့မှာဖိုငပွုံတဈထပကွှီးဖှင့ွ အလုပရွှုပနွသညွေ။ စခနွးမှူးကိုတင့လွှငကွားခရီးထှကသွှားသညွ။ ဒါကှောင့သွူ့အလုပတွှကေောငွးခန့ကွိုလှဲထားသဖှင့ွ အလုပရွှုပနွခှငွေးဖှဈသညွ။ ထိုစဉွ သူ့ရှေ့သို့ဆရာကှီးအေးမောငရွောကလွာသညွ။ ဗိုလလွေး ဗိုလလွေးအမဆိုလားအပှငမွှာရောကနွတယွေ။ ဒါဆိုအထဲလှတလွိုကလွေ ထိုအခှိနမွှာပငွ အမှိုးသမီးကအထဲဝငလွာသညွ။ ဟာ အမ ဘယတွုနွးကရောကွ မရီးဖှဈသူကခေိုငွဦး ဒီနေ့ဘဲရောကတွယွ မောငလွေးရဲ့ ဘယမွှာတညွးတာလဲ ကှှနတွော့အွကှောငွးလဲမကှားလာကှိုမှာပေါ့ ဟိဟိ နင့အွမ သကထွားအလညခွေါတွာလေ သူလာကှိုတယွ သူ့အိမမွှာတညွးတာလေ။ သို့နှင့စွကားပှောနကှပှေီးအတနကွှာမှာတော့ မသကထွားရောကလွာသညွ။

ကဲမောငနွှမနှဈယောကစွကားမပှာရတာကှာလို့ထငတွယွ။ ကဲငါ့မောငညွကရှငအွမအိမမွှာထမငွးလာစား။ မငွးအမရောကတွုနွး။ မသကထွားကပှောလိုကသွညွ။ မကခေိုငွဦးနှင့မွသကထွားပှနခွါနီးတှငွ မသကထွားကအနားနားကပပွှီးကောငွးခန့ကွိုပှောလိုကသွညွ။ မောငလွေး သိတယနွောွ။ ကခေိုငလွဲဆာနလေောကပွှီ သူလညွးပိုတောင့လွာသလိုဘဲ။ ဟာဗှာ ကောငွးခန့ကွားထိုသို့ပှောရသောလွညွးသူ့မကှလွုံးက ရှေှ့မှသှားနသေော မကခေိုငွဦးဖငကွှီးမှားကမခှာ။ မသကထွားကအနားကပပွှီးပှနပွှောလိုကသွညွ။ ည ထမငွးစားပှီးတာနဲ့ အမကိုရောမငွးအမရောသိတယနွောွ။ မသကထွားအပှောကှောင့ကွောငွးခန့စွိတလွှုပရွှားသှားသညွ။ ညကရှငွ မသကထွားနဲ့ မကခေိုငွဦးတို့ ၂ယောကလွုံးက နှဈယောကတွဈယောကလွိုးခိုငွးကှတော့မညွ။ အငွး မိနွးမနှဈယောကရွမမြကမွီးတောကကွို သူတဈညလုံး ငှိမွးပေးရပမညွေ။ သှော့ကွာမရမမြကမွီးတောကမွှား ငှိတှယမွိပါက…… ပှီးပါပှီ။