လွမ်းနေမိပါတယ်

အောှ ဘာလိုလိုနဲ့ ခရဈစမတှ ရောကတှော့မှာပါလား။ နှငှးတှဝတေေဲ့ည ခရဈယာနှ ဘာသာဝငတှို့ရဲ့ နေ့ထူးနေ့မှတှ ညသနှးခေါငယှံမှာ သူတို့တှရေဲ့ ဘုရားသခငနှဲ့ ထမငှးမိတဆှုံစားပှဲဆိုလား။ဂဃနဏ မသိတာ ကနှော့ှ အပှဈမှ မဟုတလှဘေဲ။ကနှောကှ ဗုဒဓွဘာသာပါ။ ဒါပမယှေ့ တဈမိပေါကတှဈယောကထှှနှးဆိုသလိုဘဲ။ကနှောတှို့အမှိုးထဲမှာမှကနှောှ သိပခှစှတှဲ့ တီလေးဒေါမှှခကကှ ခရဈယာနဘှာသာဝငဖှှဈသူ နဲ့ အကှောငှးပါခဲ့တယှ။ တဈမှိုးလုံးက ဘာသာခှားယူရမလားဆိုပှီး ပဈပယထှားကှတယှ။ ကနှောကှတော့ ငယငှယထှဲက တီလေးလကပှေါကှှီးပှငှးလာရသလို။

နို့စို့ခှိနကှလှဲရငှ တီလေးရငခှှငထှဲ အခှိနကှုနခှဲ့တာမို့ သားအမိလိုတောငဖှှဈနကှတော။ တီလေး ဦးမှင့နှိုငှ နောကလှိုကသှှားစကဆိုရငှ ညညအိပမှရနိုငအှောငတှီလေးကိုလှမှးတာ။အဲ့ခှိနကှ ကနှောှ ခုနှဈတနှးကှောငှးသားဘဝ ၁၃ နှဈပဲရှိသေးတယှ။တီလေးယောကှှားက ဆညမှှောငှးဌာနက S.A.E ဘာသာခှားသလို လူမှိုးလဲခှားတယှ သူတို့ကအိနဒွိယနှယဖှှားတှေ။အရပအှမောငှးကလဲကောငှးလှနလှို့ တီလေးနဲ့ အတူတှဲသှားရငှ တီလေးအရပကှသူ့ပုခုံးပဲရှိတာ။ အသားအရောငကှိုပှောရအုနှးမလား။ ကနှော့အှမတေို့အမှိုးထဲမှာ တီလေးကအဖှူဆုံး အဲအရပလှဲ အပုဆုံးဗှ။

တီလေးရဲ့ ထူးခှားတဲ့ ဝိသသတှပေေဲ။ အဲ့တော့ ဘေးကတီလေးတို့ စုံတှဲသှားတာမှငရှငကှှီးကနှး ဘဲဥခှီလာပှီလို့ စကနှောကကှှတယှ။ တီလေးမှာကအရပလှေးပဲအပှဈပှောစရာရှိတယှ။မကှခှုံးထူထူမဲမဲလေးနဲ့ မကှလှုံးဝိုငှးကှီးတှကေ ခစှစှရာကောငှး သလို နှာတံပေါပှှီး နခမှးဖူးဖူးလုံးလုံးလေးအပှငှ သူမှားထကထှူးတာက မေးကှဲလေးပဲ။သူမှားတကာမေးနဲ့မတူ နှဈခုဆကထှားသလို မေးလေးကလဲပဲ ဆှဲဆောငနှိုငသှလို ရငှ 38ခါး 30တငှ 40 ဆိုတော့ မှငသှမှှ ပုရိသတို့ မကှစှိစားပှဲထိုငစှရာပေါ့။ အဒေါသှာတောတှာ ကနှောနှဲ့က 7 နှဈပဲကှာတယှ။

တီလေးကအမေ့ညီမအထှေးဆုံး အမကမေောငနှှမတှထေဲဒုတိယသမီး အပေါမှှာကအဈမကှီး အောကမှှာကငါးယောကှ စတုတထွတဈယောကဘှဲ ယောကှှားလေးပါလို့ယောကှှားလေးငတတှဲ့ အမှိုး။ ဒါကှောင့ှ တဈဦးထဲသောသားလဲဖှဈတဲ့ ကနှော့ကှိုအခစှပှိုကှတာတော့မဆနှးပါဘူးနောှ။တီလေးအိမထှောငကှပှှီးနှဈနှဈကှာထိ ခလေးမရသေးဘူး။ ဘယသှူက ခှို့ယှငှးတယဆှိုတာကို တော့မသိဘူး။ အိမထှောငကှပှှီးမှ တီလေးကပိုလှလာတယလှိုထငရှတယှ။ အရငထှဲက ကားနတေဲ့ ဖငကှှီးကပိုကားလာသလိုပဲ။ တီလေးကှည့ရှတာ အိမထှောငသှာကသှှားတယှ။

ဘာမှမပကှစှီးသလိုဘဲ။ကနှောလှဲလူပှိုဖှဈစ ပညာတှလေဲဆညှးပူးလို့ တောတှောတှတနှပှေီ။ဥပမာ ဂှငှးထုတာမှိုး။အဲ့အခှိနဆှို မကှစှိထဲမှာခပတှောင့တှောင့ခှပဖှှောင့ဖှှောင့စှောတှှဆေို ကနှောတှို့သူငယခှငှှးတဈသိုကှ လကစှာနဲ့လေဥတှေဥပှီမှတှ။သူမှားတကာတှတေော့မသိဘူး။ ကနှော့မှှာအရငှးဆုံးသူငယခှငှှးလေးယောကရှှိတယှ။ ကှောငှးမှာကနှောတှို့အဖှဲ့ကို သူရဲကောငှးငါးယောကလှို့ နာမညပှေးထားကှတယှ။ဘရုတကှတှဲ့နရောတော့စံပှ။အတနှးထဲကမိနှးခလေးတှေ ထမငှးဘူးတို့ သူတို့လှယအှိတထှဲက စားစရာ အခဉှထှုပှ နကှောစေ့ကအစ ကနှောတှို့ကအလှတမှပေးဘူး။

အစအနောကကှလဲသနတှယှ။မကောငှးတဲ့ဖကမှှာသနသှလို ကှောငှးစာကှတော့လဲ အောကမှကဘှူး။ ထိပဆှုံးမှာမဟုတပှမယှေ့ အားလုံး Top Ten တော့ဝငကှှတာမို့ ဆရာ ဆရာမတှကေ ခစှလှဲခစှကှှသလို ဂရုဏာဒေါသောနဲ့ ဆဲဆိုဆုံးမတာလဲအမှနှ။အားကစားဆိုလဲ ကှောငှးကပှေးခုနပှဈမှမဟုတဘှူး။မှို့နယကှဦးစီးကငှှးပတဲ့ ပှဲတှမှောလဲမပါရငပှှဲမစညဘှူး။လူပှိုဖှဈစအဲ့လိုကိုယလှကလှှုပရှှားမှုတှကှေောင့ပှဲကနှောတှို့အရပတှှေ ဗလတှကလေူစဉမှှီလာတယှ။အဲ့ပှောစရာကနှသှေးတာက ကာမစိတဖှှရငတှေောငအှတူတူဗှ။မယုံလဲမတတနှိုငဘှူး။

တဈယောကနှဲ့တဈယောကှ အရှယအှစားပှိုငသှလို ထုတဲ့နရောလဲအမှနပှှိုငတှတသှေးတယှ။ဒီကှားထဲ ထုတဲ့အခါ မစားရဝခမနှး ဘယစှောကှှီးကဘယလှို ဘယလှိုလိုးလိုကရှရငနှဲ့ ပါးစပအှရသာနဲ့အတူ လကကှလီးကိုအရသာကှှေးတတကှှသေးတယှ။တဈနေ့အဲ့လို အရသာယူနတေုနှး အမှတမှထငသှနှးတငှ က မောငမှောငှ မငှးတီလေးဆို မငှးဘယလှိုလိုးမလဲ ဟာ ဗှနှးကနဲ့ ကှားလိုကရှတာမို့ မကှနှှာတှထေူပူသှားသလို ရငထှဲမှာလဲ ဒိနှးဒိနှးဒိုငှးဒိုငှး ဗှောငှးဆနသှှားလို့ ဟာ သနှးတငရှာ ဘယလှိုပှောလိုကတှာလဲ ငရဲကှီးကုနတှော့မှာဘဲ။

သူငယခှငှှးအားလုံးက ကနှောတှီလေးကိုမှငဖှူးကှလို့အဲ့တုနှးကတောငှ မငှးတီလေးကခှောတယကှှ သူ့ယောကှှားကှီးနဲ့မလိုကလှိုကတှာ လို့ပှောကှသေးတယှ။အဲ့တုနှးကတီလေးတို့လငမှယားကှောငှးရှေ့က ဦးလေးတို့ဌာနကကားလေးနဲ့ဖှတအှသှား ကနှော့ကှိုတှေ့လို့ ကားရပပှှီး တီလေးကမုန့ဖှိုးပေးတာ။ မကှီးပါဘူးကှာ မငှးကအဒေါပှဲတောတှာ။အဝေးကှီးသူမှားတှမေောငနှှမတောငပှှနခှနှတော မဟုတတှာ တကယဟှ ငါ့တို့အိမနှဲ့နှဈအိမကှှောကှ ကိုထှနှးကှိုငကှှီး သိတယမှဟုတလှား ကနှောကှသိတဲ့အကှောငှးခေါငှးငှိမ့ပှှတော့ အေး သူ့ညီမသူပှနလှိုးနတော။

မငှးဘယသှူပှောလဲ ပတဝှနှးကငှကှအားလုံးသိတယှ မသိခငှယှောငှ ဆောငနှကှတော ကှယရှာကတှော့မှ နှမလိုးလို့ဆဲနကှတော ဟီးး သနှးတငှ သူ့ဟာသူပှောရငှးသဘောကပှှီးရီနရေော.. အေးကှ ငါ့အမပှေောဘူးတယှ သူတို့ရှာမှာ သားအဖပှနယှူထားလို့ ရှာပှငထှုတထှားတာတဲ့ အေးဆောငှ ကလဲသူသိတာထပပှှောလာတော့ ကနှောလှဲဇဝဇဝေါဖှဈသှားသလို တီလေးကိုမကှစှိထဲပှနမှှငနှမေိတယှ။သနှးတငှ အစကောငှးလိုကတှာနဲ့ နောကဆှိုကနှောဂှှငှးထုရငှ တီလေးက ကနှော့ရှဲ့ ဂှငှးမငှးသမီးလေးဖှဈနပေါတော့တယှ။

ကနှောတှို့ ဒုတိယအစမှး စာမေးပှဲ‌တှပှေီးလို့ ဒီဇငဘှာ ကှောငှးပိတလှိုကတှော့ ဖကှေီးမကှေီးတို့ကိုခှင့တှောငှးပှီး တီလေးဆီကိုသှားနလေိုကတှယှ။ဆှမှေိုးတှကေ ခုခှိနထှိ အခေါအှပှောမလုပကှှပမယေ့တှီလေးနဲ့ကနှောတှို့ရဲ့ ဆကသှှယမှှုကိုတော့ ဘာမှကန့ကှှကခှှငှးမပှုကှဘူး။ တီလေးအိမကှတဈမှို့ထဲပမယှေ့ တောငနှဲ့မှောကှ မှို့ရဲ့ ဟိုမှာဘကနှဲ့ ဒီမှာဘကပှေါ့ ။တီလေးဆီရောကတှော့ဝမှးသာအားရ တီလေးကဆီးကှိုသလို တီလေးကိုဖကထှားတဲ့ ကနှော့ရှငတှှကေ အမှနရှထားကှီးခုတနှသလေိုပါ။အရငကှလဲ တီလေးကိုဖကနှကှနမှေးနကှပေါ။

မတူတာကအဲ့ခှိနကှ ကနှောစှိတကှ အဖှူသန့သှန့လှေး။ ခုကတော့ အရှယရှောကစှ လူပှိုစိတနှဲ့ အာသာဖှတေိုငှးမှနှးနကှေ တီလေးခနဓွာကိုယကှို ဖကထှားရပှီး တီလေးရဲ့ ကိုယသှငှးနံ့ တီလေးရဲ့အိစကညှကညှောတဲ့အထိအတှေ့တှကှေောင့ှ ညီလေးမာနထှတာကို ဘေ့ကထိနှးထားပေးလို့တောတှော့တယှ။နောကမှို့ဆို တီလေးသိသှားရငှ အခကှ။ဦးမှင့နှိုငကှလဲ ကနှောလှာလညတှာကို ဝမှးသာနတယှေ။သူနဲ့တီလေးရပှီးထဲက တီလေးကိုဆှမှေိုးတှကဉှထှေားကှလို့ စိတမှကောငှးဖှဈနတော။ခုလိုတူလေးကအဝငအှထှကလှုပလှာလို့ သူ့မိနှးမအတှကဝှမှးသာနရှောတယှ။

တီလေးတို့အိမလှေးက အောကကှတိုကခှံ အပေါကှပဉှထှောငပှဉှကှာ နှဈထပအှိမလှေး။ အပေါထှပမှှာကသူတို့ဘုရားခနှးနဲ့ အိပခှနှးကနှဈခနှး တဈခနှးကသူတို့လငမှယားအိပပှှီး တဈခနှးက ကနှော့ကှိုပေးထားလို့အောကထှပမှှာကတော့ ဧည့ခှနှး ထမငှးစားခနှး နဲ့ရခှေိုးခနှးရော အိမသှာပါစုံပှီး မီးဖိုခှောငကှတော့ အိမနှဲ့တှဲလှှကပှေါ့။အောကထှပမှှာ‌လဲ အိပခှနှးတဈခနှးရှိပမယှေ့ တီလေးက ကနှော့ကှို အပေါထှပကှ သူတို့ဘေးခနှးကိုပဲ အိပစှတယှေ။ အာ့ကလဲကနှော့အှကှိုကှ ညညဆိုတီလေးတို့အိပရှာဝငရှငှ မမှငရှပမယှေ့ တခါတခါထှကလှာတဲ့အသံကိုဘဲ ပုံဖေါပှှီး ထုရတာက အရသာတဈမှိုးပေါ့။

ဒီလိုနဲ့ ဒီဇငဘှာ၂၅ ခရဈစမတနှေ့လေးကို ရောကလှာခဲ့ပါရော။သူတို့ဘာသာရေးပှဲရဲ့အတှေ့အကှုံကိုလဲ အဲ့ကှမှသိရမှငရှတယှ။ သူမှားတှတေော့ဘယလှို ဆငနှှဲကှတယမှသိပမယှေ့ တီလေးတို့ကတော့ ကှာဆံပှုတနှဲ့အတူလကဘွကရှညှ မုန့တှှကေို လာသမှှဧည့သှညတှှကေိုဧည့ခှံကှှေးမှေးသလို ယောကှှားကှီးတှအတှကကှေလဲ ဘီယာကဖာလိုကဝှယထှားပှီး စိတကှှိုကပှဲ။အပှငှးသမားတှအတှကကှေလဲ ရမတှို့ဘရနဒှီတို့အသင့ှ။ဦးလေးတို့ရုံးက ဦးလေးရဲ့ဆရာ A E တှလောတော့တီလေးတို့က ဧည့ဝှတကှှအေောငှ ပှာပှာသလဲဧည့ခှံကှရတယှ။

ကှာဆံပှုတနှဲ့လကဘွကရှညမှုန့တှှပှငဖှေို့လဲဦးလေးငှားပေးထားလို့ သားအမိနှဈယောကကှ ညနထေဲက လာပှီးခကှပှှုတနှရတယှေ။သူတို့ကိုလဲတီလေးက အိမမှပှနစှဘေဲ အောကထှပကှအိပခှနှးမှာအိပခှိုငှးထားတယှ။ ပှနဖှို့ကလဲအဆငမှပှဘေူး။သူတို့ပှဲက ညသနှးခေါငမှှလေ။ဒါပမယှေ့ ဧည့သှညတှှကတေော့ မိုးခှုပစှထဲကတဖှဲဖှဲလာပှီး စားကှသောကကှှ သီခငှှးတှဆေိုကှ အိမရှှငတှှကေို ဆုတောငှးကှ။နောကှ ၂ အိမကှူးကှနဲ့ပှောစှရာကှီးပါ။ဦးလေးလဲဧည့သှညတှှနေဲ့အတူလိုကလှိုကသှောကရှငှးက ညနကလှာတော့ တောတှောမှူးနပှေီ။

ဧည့ကှလဲ သနှးခေါငမှရောကမှခငှှး လာနကှတောမို့လာတိုငှးဧည့ခှံနရတော။ကနှောလှဲကူပှီးစားစရာတှခပှေးလိုကှ စားပှီးသားတှပှနသှေိမှးပေးလိုကနှဲ့ ကူပေးနလေိုကတှယှ။တီလေးကလဲ ဧည့ခှံရတော့လှလှပပလေးဝတစှားထားတော့ အစထဲကလှတဲ့ တီလေး။အခုတော့ကနှောမှကှစှိထဲမှာ နတသှမီးလေးလိုပါဘဲ။ ဘလောကလှညဟှိုကလှေးဝတထှားလို့ တီလေးရငသှားတဈဝကလှောကကှ ကုနှးလိုကတှိုငှးမှငနှရတယယှေုနမှှှေးဆှယတှာဖှူဖှူလေးနဲ့အတူ ဘလောကပှနှးရောငလှေးက ပဏာရသလို အောကကှပနှးရောငပှှောငထှမိနအှပှော့သားကှောင့ှ တီလေးဖငကှှီးကို အရှိတိုငှးမှငနှရသလေိုဘဲ။

လာတဲ့ဧည့သှညယှောကှှားသားတိုငှး မသိမသာတဈခှို့ တခှို့လဲမူးနတေော့ ဂရုမထားဘဲ သိသိသာသာနဲ့အာသာငမှးငမှးကှည့ကှှတယှ။အာ့တှမှငတှေော့ ကနှောှ မနာလိုဝနတှိုဖှဈရပှနရှော။ အဲ့လိုနဲ့သနှးခေါငကှှောလှို့ ဧည့လှဲပှတရှော ဦးလေးကခေါငှးမထောငနှိုငတှော့ဘူး။ကနှောလှဲအတတဆှနှးပှီးဦးလေးသောကတှဲ့အရကခှှကထှဲက လကနှှဈလုံးကနှလှေးကို နမှးကှည့တှော့မှှေးတေးတေးလေး။အာ့နဲ့မော့ခလှိုကတှော့ အားပါးပါးး ရငထှဲကိုပူဆငှးသှားတာဘဲ။ကမနှးကတနှးရသေောကလှိုကရှတယှ။ခေါငှးထဲမှာရီဝဝနေေဲ့ ခံစားရတာကကောငှးသလိုလို။

တီလေးက ဦးလေးကို အပေါထှပတှှဲဖို့ပှောလာလို့ကနှောနှဲ့တီလေးတဈဖကတှဈခကှတှှဲပှီး အိပခှနှးထဲပို့ရတယှ။ အိပရှာပေါခှှပဈလကေပှဈအိပမှောကှနတေဲ့ဦးလေးကို စောငခှှုံပေးပှီး တီလေးကညအိပရှာဝငမှှာမို့ အဝတလှဲတယှ။ အဲ့ခှိနထှိ ကနှောကှ သူတို့ကုတငစှောငှးမှာထိုငပှှီး တီလေးအဝတလှဲတာကို ကှည့နှမေိတာပေါ့။တီလေးကလဲ အရငလှဲကနှော့ရှှေ့လဲနကှမေို့ မထူးဆနှးတာမို့လဲစရာရှိတာလဲနတယှေ။ထူးတာကကနှောပှါ။တီလေးအပေါဖှေါကပှှနနှမေိသလို မသောကစှဖူး အရကပှါသောကထှားတော့ သှေးဆူနတယှေ။တီလေးကဆှယတှာခှှတှ အပေါကှအငှကွှီ လေးကိုပါခှှတပှှီး ထမိနရှငလှှားလိုကတှယှ။

ပှီးမှအထဲကပငတှီလေးကို ကုနှးခှှတလှတေော့ ကနှော့ကှိုသူကကှောပေးထားတာမို့ ပငတှီကိုကုနှးခှှတတှော့ ကနှော့ကှို ကုနှှးပးထားသလိုဖငပှှီးကကားနရေော။မသိစိတရှောသိစိတတှှရေော အကုနရှောကုနပှှီးကနှောှ တီလေးကိုနောကကှနသေိုငှးဖကလှိုကတှော့ ဟဲ့ သားသားကလဲ နအေုနှးတီလေးအဝတလှဲမပှီးသေးဘူးလေ တီလေးကမသိရှာတော့ အရငလှိုဘဲကနှောသှူ့ကိုနမှးတယထှငတှာ။ ကနှောကှတော့ သူထငသှလိုမဟုတဘှူး။ နောကကှဖကထှားသလို သူ့ဖငကှိုကနှော့လှီးကထောကထှားပှီး တီလေးနို့တှကေိုလဲ လကကှဆုပထှားလိုကသှလို။

လှည့လှာတဲ့တီလေးနခမှးကိုလဲ ဖမှးစုပလှိုကတှော့ ဖူးးးဖလူးး တီလေးကနှော့နှခမှးတှကေို ရုနှးထှကပှှီး.. ဟာ သားသားမလုပနှဲ့လေ ဟငှ မငှးအရကတှှပေါသောကထှားတာလား ကနှောနှမှးမှတီလေးအရကနှံ့ရသှားပှီး ကနှော့ကှိုအရကသှောကထှားမှနှးသိသှားတယှ။ နောကှ ကနှော့ရှငခှှငထှဲကလှတအှောငရှုနှးထှကလှိုကတှယှ။ ကနှောကှလဲ လှတသှှားတဲ့တီလေးကို အတငှးပှနဖှမှးပှီးရငထှဲဆှဲသှငှးတာဘဲ။တီလေးကလဲမရဘူးအတငှးပှနရှုနှးနတယှေ။ ကနှော့စှိတတှှကအေဲ့အခှိနမှှာ သရဲဘီလူးစီးနသလေိုမို့တီလေးရယလှို့ မမှငတှော့ဘူး တီလေးကိုဖကပှှီးကှမှးပှငပှေါပှဈခလှိုကတှော့။

ဝုနှးးဆိုအသံထှကသှှားတာမို့ အောကကှလာကူပေးတဲ့ အဒေါကှှီးက မမလေး ဘာဖှဈတာလဲ ကမှလာခဲ့ရမလား စောစောကကနှောနှဲ့တီလေး ဦးလေးကိုတှဲတကသှှားတာမို့ မနိုငမှနငှးလဲကတှယထှငလှို့နမယှေ အောကကှလှမှးအောတှာမို့ ကနှောခှနငှိမသှှားတုနှး ရတယှ အဒေါမှလာနဲ့ ရတယှ တီလေးကပှနဖှှပှေီး သူ့ကိုဖကထှားတဲ့ကနှောလှကတှှကေို အတငှးဖှနတယှေေ။ ကနှောလှဲ သူအသံမထှကရှဲမှနှးသိတော့ပိုအားတကလှာတာမို့ ပှလေုလုထမိနကှိုခှနေဲ့ကနခှလှိုကတှော့ တီလေးအောကပှိုငှးကဗလာကငှှးသှားပှီး အပေါမှှာဘရာလေးပဲကနှတှော့တယှ။

ဖှေးဥနတေဲ့ ပေါငတှံတှအဆေုံးမှာ စောကမှှှေးတှဖေုံးနတေဲ့ စောကဖှုတဖှောငှးဖောငှးကှီးက ကနှော့သှှေးတှကေိုပိုဆူစပေါတယှ။ တီလေးကရှကလှို့ ပေါငနှှဈခုကိုအတငှးစေ့ထားရှာတယှ။ ကနှောကှအပှာကားတှကှညေ့ထှားတာမို့အဲ့ထဲကလို တီလေးစောကဖှုတကှို အတငှးနှိုကတှော့တာဘဲတကယကှကနှော့မှှာဆကဈှအတှေ့အကှုံဘာမှမရှိဘူးသဘာဝကပေးတဲ့ လှုံဆောမှှုပဲရှိတာ။တီလေးစောကဖှုတကှိုကိုငတှော့အမှှေးလေးတှကေိုထိတှေ့ရတဲ့အရသာက တဈမှို့းလေး စောကဖှုတကှိုလကနှဲ့ဆှဲပှတတှော့ ပူ‌နှေးနှေးလေး အပှာကားထဲကလိုလကနှဲ့အထကအှောကခှပနှာနာပှတပှေးတော့… ။

အ အာ့ နာတယှ အရမထှကခှေငှ ကနှောပှှတတှာကကှမှးတော့တီလေးနာရှာမှာ။ ကနှောကှတော့ဘာမှ ဂရုမထားနိုငဘှူး။တီလေးကကှိတရှုနှးနသလေို ကနှောကှလဲမရရအောငှ တီလေးဘရာကိုအတငှးဆှဲခှှတတှာမို့ နောကဆှုံးတော့တီလေးနို့နှဈလုံးကို ကနှှာစို့လိုစို့ ကိုငလှိုကိုငပှေါ့။တီလေးလဲမရုနှးတော့ပမယှေ့ မကှရှတှကပှေှေီး နခမှးကိုကလှို့ ကနှော့ကှိုကှည့တှဲ့ အကှည့တှှကရှေံ့မုနှးတဲ့အရိပအှရောငတှှလှေှမှးနပမယေှေ့ ကနှောကှအသိစိတပှှောကနှတေဲ့သူလို။ နောကဆှုံးတော့ တီလေးပေါငတှှဖှေဲလို့ ကနှောနှရောယူလိုကတှော့ တီလေးဘာမှမပှောတော့ဘူး။

မကှနှှာလှဲထားပှီး လုပခှငှရှာလုပတှော့လို့ ခှင့ပှှုထားသလိုဘဲ။ကနှောလှဲတီလေးစောကပှတကှိုဖှဲပှီး ကနှော့လှီးကို တေ့သှငှးလိုကတှော့ နှေးနှေးလေးနဲ့ကောငှးလိုကတှာဘယလှိုပှောရမှနှးမသိဘူး။ ကနှောလှဲ ဝငသှှားတာနဲ့အားရပါးရဆောင့လှိုးလိုကတှာ ကှာကှာမလိုးလိုကရှပါဘူး။ ပှီးခငှလှှနှးလို့အကှောတှတေုနပှှီး တီလေးကိုဖကထှားပှီး လီးတဆုံးထည့လှို့ သုတရှတှပနှေေးထည့ပှေးလိုကပှှီး တီလေးအပေါမှှာမှောကပှှီးငှိမနှလေိုကတှယှ။ကနှောှ လီးကသုတရှတှကေေုနမှှနှးသိတဲ့ တီလေးကကနှောကှိုသူ့အပေါကှတှနှးဖယလှိုကတှာမို့ ကနှောလှဲတီလေးပေါကှဆငှးပှီး ကှမှးပေါမှှာပဲထိုငနှလေိုကတှယှ။

တီလေးက ကနှော့ကှိုမကှည့ဘှဲ ထပှီးထမိနဝှတှ အငှကွှီတဈထညယှူဝတပှှီး အောကဆှငှးသှားလို့ကနှောထှပှီးဦးလေးကှည့လှိုကတှော့ ဦးလေးကတော့အိပမှကကှောငှးနရှောတယှ။ကနှောလှဲကနှော့အှိပရှာပှနအှိပလှိုကတှယှ။မနကကှတှော့ တီလေးက သားသားမငှးအိမပှှနလှိုကအှုနှးတဲ့။တီလေးကဦးလေးနဲ့ ရုံးခှုပပှဈစညှးထုတတှာကို လိုကသှှားမလို့တဲ့။ ကနှောကှအပှဈသားဆိုတော့ ဘာမှမပှောသာဘူး။ တီလေးစကားနားထောငရှတာပေါ့။

နောကတှော့ ဦးလေး A E အဖှဈရာထူးတိုးလို့ တခှားမှို့ကိုပှောငှးတော့ တီလေးလဲလိုကသှှားခဲ့ပှီးကနှောတှီလေးကိုခုခှိနထှိပှနမှတှေ့ရတော့ပါဘူး။ကနှော့အှပှဈနဲ့ကနှောှ။တီလေးကိုစောကှားမိလို့ရငထှဲကနောငတှရမဆုံးဖှဈပမယှေ့ ကနှော့ဘှဝရဲ့ လူပှိုရညဟှာ တီလေးဆီမှာပကှသှုနှးခဲ့ရတာမို့ တီလေးဟာ ကနှော့အှတှကှ ဘယတှော့မှ မမေ့နိုငသှလို ခုလိုခရဈစမတှ ကာလလေး ရောကလှတေိုငှး တီလေးကိုလှမှးနမေိပါတယဆှိုတာ တီလေးတဈယောကသှိပါစလေို့…… ပှီး။