Knowladge

ရိုတ်ချက်ပြင်းပြင်း

သူငယခှငှှးတှကေိုယတှှေ.လေးတှေေှ့ပနခှေိနမှှာကှှနတှောလှဲေှ့ပာပှခငှတှယငှါစဉတှုနှးအရှယှ လိငစှိတတှှနေိူးကှားသောအခှိနဒှီခှိနမှှာ ကှှနတှောဘှာလုပမှယဘှာလုပတှယဆှိုတာမဆုံးဖှတနှီူငဘှူးလလေုပခှငှတှာပဲသိတယဂှစှကှနကှနလှေးပေါ.ဗှာ တနေ.ကှှနတှောတှို.အိမဘှေးအခနှးကိုမိသားစုလေးယောကပှှောငှးလာတယအှမအဖေေ ညီအမနစှယှောကအှကှီးမတငမှာလှငှတှကကွသိုလပှထမနှဈတကနှတယှေ အငယမှလေးခှိူမာလှငကှ 8တနှးကှောငှးသူလေးပေါ.။သူတို.အိမပှှောငှးလာတာနှငှးမှူတှဝတေေဲ.ဆောငှးကာလလေးမှာပေါ.ကှှနတှောကှလူပှိူပေါကအှရှယှ သူတို.ကလဲဖှံဖှီုးထှားကှီုငစှအရှယလှေးတှလေေ။တငမှာလှငရှဲ.ရငသှားကတောတှောလှေးကှီးတယတှငပှါးကလဲကှီးပှီးကောကတှယမှကှနှှာလေးနဲ.သူအိုးတှနေို.အုံ.တှကမလေိုကဘှူး သူ.မကှနှှာလေးကဖှူဇှူခှောခှောလေးပါကလေးမကှနှှာလေးနဲ.ပေါ.အငယမှလေးခှီူမာလှငကှတော.ပိနတှယဖှူးပှငှ.စအရှယလှေးမို.သိပပှှီးမထငပှေါသှေးဘူးပေါ.။

 

သူတို.အိမပှေါအှထုတလှေးတှမတငနှေတေဲ.အခှိနကှှှနတှောပှှတငှးပေါကကှနကှညှေ.နတောတငမှာလှငကှရှော.ပငအှပှာလေးနဲ.တီရပှအှဖှူလေးဝတထှားတယှ ရှော.ပငကှကပှနှတေော.သူရဲ.တငတှုနှးကှီးပှူးနတောပဲကုနှးပှီးအထုတလှေးတှမလေိုကပှှနတှော.လဲဟိုကနှတေဲ.ရငဘှတကှှီးထဲကနှဈမှာဘူးလေးနို.နှဈလုံးကကှှနတှောှ.ကို ဆှဲဆောငနှတေော.ပဲလေ။ ဆှဲအားကောငှးတော.ကှှနတှောလှဲသူတို.လူကကှူဖို.သှားတာပေါ. ‘ကှှနတှောကှူသယပှေးမယနှောကှှှနတှောကှဘေးအခနှးကပါဦးလေး’ ‘အေးအေးမငှးမမကိုမေးလိုကဘှာလုပရှမယဆှိုသူပှောလိုကမှယှ’ ကှှနတှောတှှကတှော.ဂှငပှဲပေါ. မမအနားရောကသှှားတော.ခှှေးလေးတှစေိုနတေဲ.မမရဲ.မကှနှှာတကယကှှညှ.မအောငပှဲလေ။ ‘မမကှှနတှောဘှာကူရမလဲဗှာ.ကှှနတှောမှေးလိုကတှော. ‘ဟိုနားကဟာလေးတှကေိုသယပှေးပါလားမောငလှေး’ ‘မောငလှေးနာမညဘှယလှိုခေါလှဲမမကိုေှ့ာပှပါလား’ ကှှနတှောနှာမညတှူးကလေးပါမမ’ ‘ဟိုကညီမလေးကမမရဲ.ညီမလေးခှိူမာလှငတှဲ.မမနာမညကှတငမှာလှငမှှတထှားနောမှမလို.ပဲခေါပှေါ.ဟုတပှှီလား’ ဟုတကှဲ.မမ’ စိတထှဲကနေေှ့ာလိုကမှိတယှ။

‘တငမှာလှငဆှိုသလိုပဲမမတငကှှီးကတငှ.လှငပှှီးတောငှ.တငှးနတောပဲဗှာ’ လို.ဆိုပှီးတော.ပေါ. မမသယခှိုငှးတဲ.အထုတလှေးကို ခှိူမာလှငနှဲ.အတူကှှနတှောမှှပှီး အိပပှေါတှကလှာတော.ခှိူမာလှငခှလုတတှိုကပှှီးကမှလို.ဖှဈတော. မှလာတဲ.အထုတကှှီးကပှုတကှသှှားတယှ ‘ဘုတှ’ ဗှိ အထုတကှှီးကှဲသှားတောအထဲကနအတှငခှေံလေးတှထှကကှလှောတယကှှညှ.ရတာမမရဲ.အတှငှးဟာတှပေဲဖှဈနီူငတှယလှေ ကှှနတှောကှောကထှည.မှယလှုပတှော.မမကတှေ.သှားပှီး’မကိုငနှဲ.မမသိမှးလိုကမှယိ’ဆိုပှီးလာခဲ.တဲ.ရှကသှှေးဖှာနသေောမမရဲ.မကှနှှားအနီးကပတှှေ.လိုကရှသလို အတှငှးခံတှကေုနှးကောကနှတေုနှးပှူးနတေဲ.ရငသှားအဖှေးတုနှးကှီးနှဈခုကကှှနတှောရှငကှိုအနီူငှးစမဲ.စှာလိုကခှုနနှပေါတယှ အတှငှးခံကူကောကရှငှးထိမိခဲ.တဲ.လကခှှောငှးလေးတှကနေောကလှာမယှ.ကှှနတှောှ.မနကဖှှနှးတိုငမှှာနှေးထှေးစမယဆှေိုတာ အဲ.ခှိနတှုနှးကကှှနတှောမှသိသေးပါဘူးဗှာဒီလိုနဲ. မမနဲ.တှေ.ဆုံခဲ.တဲ.ပထမဆုံးနေ.ရကလှေးကုနဆှုံးသှားခဲ.တယှ။ အခနှး(2) ညအိပခှှိနမှှာကှှနတှောှ.မကှဝှနှးတှမှောမမရဲ.ဆှံဆှံကားကားတငှးနစှတှုံးကှီးအားမှငနှမေိတယဘှေးစောငှးအိပလှဲမရမှောကအှိပတှော.လဲဖှားဖကတှောလှေးက တငှးမာကထောကနှတေော.နာတညလုံးနီ.းပါးမမရဲ.ပုံရိပတှှနေဲ.နှဈပါးသှားကာပှားတုတလှို.။

အိပမှရတာထကဆှိုးနပေါတော.သညှ။ဆောငှးနှငှးအေးအေးလေးတှနေဲ.စိတကှူးကောငှးကောငှး မှားရောသမမှရငကှှှနေတှောအှိပစှကခှဲ.တယှ။မနကလှငှးစောစောဘေးအခနှးကသူတို.တှနေိူးနတေဲ.အသံကှားတော.ကှှနတှောသှိခငှဇှောနဲ.ကမနှးကတနှးထပှီးသုံးပှားကာထားတဲ. အဆကလှေးကှားကနခှေောငှးကှညှ.မိတယမှမကညဝတအှကှီငှကွာဝနဝှတထှားတယအှပှာနုနုလေးကှှနတှောအှိပခှနှးကပရှကကှမမနဲ.သူညီမလေးတို.အိပခှနှးလေ ညဝတလှေးကပါးလှာနတေော.အတှငှးကမမဝတထှားတဲ.ကာလာတှကအထငေသှားမှငနှမေိတယကှှှနတှောနှဲ.အတူနိူးထလာတဲ.ဖှားဖကတှောလှေးကမကနှတေော.တာပဲဗှာ..။ မမကအဝတတှှသေိမှးပှီးဘေးနားကလုံခညှလှေးကိုကောကစှှတလှိုကတှယပှှီးတော.အှပငှထှကသှှားတယှ။ကှှနတှောလှဲမကှနှှာသဈဖို.အောကဆှငှးလာတော.မမနဲ.အတူအောကမှှာစုံတာပေါ. ‘မနေ.ကမမတို.ကိုလုပကှူးရငှးမောတယပှှီနော.မောငလှေးကှေးဇူးတငပှါတယညှနကရှငမှေုနှ.ဝယကှှှေးမယနှောှ”ဆိုပှီးေှ့ာတဲ.မမရဲ.အပှုံးလေးကတောတှောလှှတယဗှှာ ကှှနတှောလဲမနကစှာစားပှီအပှငသှှားဖို.အောကဆှငှးလာတော.မမရခှေီူးနတယကှလေုကလု။

ကှှနတှောစှတှေးတှမှေိူခနှမေိတယလှုံခညှရှငခှှားရစေိုကပနှတောထှးာထှားဖှိူးဖှီူးမမရငအှုံကှီးနဲ.တငကှှီးကှီးကသဘာဝအလှတရားကိုပေါလှှငနှတယှေ။ ကှှနတှောကှှညှ.နမေိတာမမရိပမှိသှားတယထှငတှယမှကှနှှာလေးရှကသှှေးဖှနှးသှားတယကှှှနတှောလှဲမှနမှှနအှပှငထှှကပှှီးသှားလိုကရှတော.တာပေါ.။ သူငယခှငှှးတှနေဲ.လညပှှီအိမပှှနလှာတော.မမကသူတို.အခနှးကနေ’မောငလှေးလာဦးမုနှ.ကှှေးမယလှာခဲ.မမစီ” ကှှနတှောလှဲသူတို.အခနှးကိုသှားလိုကတှယမှမရယမှမအမရယသှေူညီမလေးရယပှဲရှိတယှ မမကဟငှးထုပလှေးဝယကှှှေးတာပှီးတော.အာလပသလာပါတှပှေောကှတာပေါ.မမကောငှှးဖှငှ.ရငမှောငလှေးကိုစာပှပေးမယညှီမလေးနဲ.အတူလာခဲ.နောလှို.ခေါတှယလှေ ဘယှှေ့ာကောငှးမှကှှနတှောကှအားပါးတရခကှခှှငှးသဘောတူလိုကတှာပေါ.ဗှာ ဒိလို.အခှငှ.အရေးနှဈခါမလာဘူးလဗှော… ကှှနတှောညှအိပယှာစောစောဝငလှေ.မရှိပမယှေ.ဒီညတော.မီးပိတပှှီးနံရံကာသုံးထပပှှားကှားကနမမဘောလုပနှလေဲခှောငှးဖို.တာဆူနတယလှေေ ပထမကှှနတှခှေောငှးတော.မမမရှိဘူးအငယအှဝတလှဲနတယဟှေိဟိမမမတှေ.ရလဲညီမတှေ.ရတာနညှးလားဗှာ။

အဝတတှှခှှတခှလှေိုကတှယခှဉှမှှီးအဖှူလေးနဲ.ဘောငဘှီးတို.အနီရောငလှေးဝတထှားတယအှဲ.ပေါကှိုထပပှှိးညဝတလှေးဝတလှိုကတှယပှှီးတော.အပှငထှှကသှှားတယှ သိပမှကှာဘူးမမရောကလှာတယကှှှနတှောစှောငှ.ရကှိူးနပပှှီလဗှော မမအခနှးထဲရောကတှော.အိပပှေါပှကလှကအှိပလှိုကတှယဆှယမှီနဈလောကကှှာတော.အပေါကှအကှှီကိုခှှတလှိုကတှယပှှီးတော.မမရဲ.ဘောလီလဲခှှတပှဈတယနှောကလှုံခညှစှကပကှိုခှှတခှလှိုကတှယှ ပှီးတော.မှနရှှေ.ထိုငပှှီးသူနဲ.နို.နှဈအုံလေးကိုဟိုစမှးဒီစမှးလုပနှတယဘှောလုပနှတယဆှေိုတာတော.ကှှနတှောလဲသိဘူးပှီးတောှ.ပှတကှှညှ.နတယှေ သိပမှကှာဘူးဘောငှးဘီတိုခှှတခှလှိုကတှယကှှှနတှောအှသကရှူသံပှငှးထနသှှားတယမှမရဲ.အဖုတလှေးကအမှေးပေါကှခှါစရေးရေးလေးပဲရှိတာမှငလှိုကရှတယှ ပှီးတော.မမကခကှခှှငှးညဝတဂှါဝနကှှီးဝတပှှီးကုတငပှေါတှကလှိုကတှယှ အိပတှော.မယထှငတှာပေါ.မဟုတဘှူးဗှာမမစောစောကလို.ရငနှှဈမှာကိုကိုငပှှီးမကှလှုံးလေးမှေးနတေော.တယှ တဖှညှးဖှညှးမမလကတှဖကဂှါဝနလှေးကိုမပှီးပေါငနှှလုံးကှားမှာကိနှးဝှပနှတေဲ.အဖုတလှေးဆီရောကသှှားတယှ။

ပှီးတော.မမမကှနှှာမှာခံစားမူအပှညှ.ရသောခံစားမူနဲ.တှနှ.လိမလှိုကငှှိမသှှားလိုကမှှနလှာလိုကနှှေးလာလိုကနှဲ.ကှှနတှောကှှညှ.ရငှ.းကှညှ.ဖီးတှမမနေဲ.အတူတကလှာပါတော.သညှ။ဘေးတိုကပှဲမှငရှတော.မမအဖုတလှေးကိုသဲသဲမမှငရှပမယှေ.မမမကှနှှာခဲစားမူရငနှှဈမှာတော.ကှှနတှောတှှေ.လိုကရှတယှ ကှှနတှောလှဲဖီးအရမှးတကလှာတော.ကှှနတှောငှယပှါလေးကိုထုပေးထောငှးပေးရငအှရညတှှခှှေဲလို ခံစားမူတှနေဲ.မောပနှးသှားတယတှဖကကှမမလဲသူအနအထေားနဲ.သူပှီးဆုံးသှားတော.သဈရူးလေးယူပှီးသုတလှိုကတှာ တှေ.လိုကတှယလှပှေီးတဖကကှိုယိစောငှးလေးပှနကှာမှေးစကနှတေော.တယှ မမရဲ.တငကှှီါကှိုကှညိ.ပှီးကှှနတှောတှညတာပှီးဆုံးသှားတယဗှှာ အခနှး(၃) ဒီလိုနဲ.မမနဲ.ကှှနတှောကှှားခငမှငရှငနှှီးမူကပိုလာတယမှမရခှေိူးခှိနအှဝတလှဲခှိနတှှကှှနတှေောအှခှိနမှှခှောငှးကှညှ.ရငခှုနမှိငယပှါလေးကိုကစားလိုကနှဲ.ပှီးဆုံးခဲ.တယှ။ကှှနတှောတှို.ဒီဇငဘှာကှောငှးတှပှနဖှှငှေ.တော.မမကညဖကဆှိုသူညီမလေးနဲ.အတူကှှနတှောှ.ကိုစာပှပေးတယှ။

မမညစာပှပေးရငညှဝတဂှါဝနကှှီးနဲ.စာတာသငနှတောကှှနတှောမှကှဝှနှးတှကမမပေေါငတှနဖှှေးဖှေးကှီါဆှီကိုရောကနှတောမမသိတယလှို.ထငတှယှ ဘာလို.လဲဆိုတော.မမမခို.တရို.လေးနဲ.ဂါဝနလှေးဆှဲဆှဲအုပနှလေို.လေ ဒီလိုနဲ.ဟတပှီးနယူးယားညလေးမှာပေါ.မမက”မောငလှေး လိုကမှှလား မမတို.နဲ.ဒီညဟတပှီးနယူးယားမယလှေ လိုကခှဲ.ပါလား”လို.ခေါလှိုကတှော. ဘယပှှောကောငှးမှလဲကှှနတှောကှနှဈခါတောငမှငှငှးဘူး”လိုကမှယမှမ”လို.ေှ့ပာလိုကတှယှ။ အဝတစှားလဲပှီမမကိုစောငှ.နတယမှမေကအိမပှေါကှဆငှးလာတယမှမဝတထှားတာတကယလှှတယဗှှာဂါဝနဖှလနှးဖလနှးလေးနဲ.ပေါ. “ရော.ဆိုငကှယသှော. မမအနောကကှနလေိုကမှယှ မောငလှေးမောငှး”ဆိုပှီးသော.လှမှးပေးတယလှေ ကှှနတှောလှဲလှမှးယူပှီးတော.DREAMဆိုငကှယလှေးကိုစကနှိူးပှီးမမကိုတငပှှီးမောငထှှကလှာခဲ.တယှ မမကိုဆိုငကှယလှေးတငစှီးပှီး သှားရတဲ.ဖီလငလှေးကဘာနဲ.မတူတဲ.အရာလေးပါ ဗရိတလှေးဆှဲလိုကရှငကှှှနတှောှ.နောကကှှောကိုလာလာထောကတှဲ.မမရဲ.နှဈမှာလေးကလဲကှှနတှောှ.သှေးတှပေုဆှူဝလောတယှ တငှးတငှးမာမာမမနိူ.လေးနှဈလုံးကမကှာခဏဆိုသလိုကှှနတှောကှှောမှာလာလာကပနှတောပှောစှရာတော.ကောငှးတယဗှှာ။။

မမသူငယခှငှှးအိမရှောကတှော. လူတှတေောတှောလှေးဆုံနပှေီ အတှဲတှလေဲမှားတယှ ကှှနတှောကှတော.ခှာတိတလှေးသာသာပေါ.မမကမိတဆှကပှေးတယဒှါသူမောငလှေးပေါ. ဒီလိုနဲ.ည12နာရီကိုစားရငှးသောကရှငှးစောငှ.ကတှာပေါ.ဗှာကှှနတှောကှိုတော.အရကမှတိုကကှဘှူးဖှောရှညလှေးပဲတိုကကှတှယလှေ 12နှဈနာရီမထိုးခငှ တောတှောမှှားမှားမူးနပှေီကှှနတှောှ.မမလဲမူးနပှေီပေါ.ကှှနတှောှ.ပခုံးလေးမှာမှီပှီမှေးနတယလှေေ ကှှနတှောှ.ရငတှှခေုနနှတောတအားပဲမမကိုသငှ.ရနံကလဲဆှဲဆောငအှားကောငှးလှနနှတေော.ကှှနတှောှ.ငယပှါလေးလဲမှတနှတောပဲ မမက”မောငလှေးမမမရတော.ဘူးပှနရှအောငှ လာထတော.”လို.ပှောတယှ သူငယခှငှှးတှကနပေေါဥိးေှ့ာပမယှေ.မမမရတော.ဘူးဆိုတာသိလို.ပှနခှှငှ.ပေးလိုကတှယှ ကှှနတှောလှံမမကိုခေါပှှီးပှနလှာတော.မမကကှှနတှောခါးကိုနောကနှတငှေးအောငဖှကလှိုကတှယှ ကှှနတှောကှှောတပှငလှုံးနှေးထှေးသှားတယှ “မောငလှေးကှိုးတံတားနားကအုပခှုံလေးကိုသှားမယအှိမမှပှနသှေးဘုးနောှ’လို.ပှောလာတော.ကှှနတှောလှဲမောငပှေးလိုကတှယှ အုပခှုံလေးဆီသို.ရောကတှော.ဆိုငကှယရှပပှှီးမမကိုတှဲပှီးအတူတူထိုငနှခေဲ.တယှ။

10မိနဈလောကကှှာတော.Happy new Year ဆိုတဲ.အသံတှတမှေို.လုံးဆူညံသှားတယှ ကှှနတှောမှမလကလှေးကိုငပှှီးမမနလေို.ရလားအဆငပှှလေား”လို.မေးတော. မမကိုဖကထှားပါလားလို.ပှောလာတယကှှှနတှောလှဲဖကထှားလိုကတှာပေါ. ကှှနတှောသှှေးတှစေူလာတာနဲ.အမှှမမကိုတငှးနအေောငဖှကိထားမိတယမှမကလဲကှှနတှောှ.ကိုတငှးနအေောငဖှကထှားတယလှရောငအှရိပလှေးနဲ.ရငခှှငထှဲကမမမကှနှှာလေးကိုငုံကှညှ.ခှိနအှပေါမှော.ကှညှ.လာတံ.မမရဲ.မကှဝှနှးလေးဆုံမိတော.ရငတှှပေိုခုနလှာတယှ ထိနှးမရတော.တဲ.စိတတှှကှေောငှ.မမရဲ.နူတခှမှးကိုနမှးပစိလိုကတှယမှမမငှငှးဘူးငှိမနှခေဲ.တယမှမအသကရှူသံပှငှးပှငှးတှကှှနတှေောကှှားနမေိတယှ သငကှှားထားခှငှးမရှိတဲ.ကှှနတှောှ.လကတှှမမရေဲ.ရငသှားတှဆေီအလိုလိုရောကသှှားတယခှဲ.တယအှှ့ငထှကကှနကေိုငတှှယနှမေိတယလှေ ‘အငှ. ဟငှ.းဟငှ.”ဆိုတဲ.ငှိးသံလေးထှကလှာတော.ကှှနတှောစှိတတှှပေိုပှငှးလာသလိုမမကလဲအနမှးတှအေားပါးတရဆှဲပေးတော.တယှ မမရဲ.လကတှဖကကှအပေါကှှယသှီးလေးတှကေိုဖှူတပှေးပှီကှှနတှောှ.လကလှေးတှကေိုအထဲသို.ထညှးပေးတော.ပူနှေးနသေောနိူ.နှဈကလုံးကိုထိတှေ.လိုကတှော. ကှှနတှောသှှေးကှောတှပှငှေ.ထှကလှာသလိုပဲဗှာ။

နိူ.သီးခေါငှးသေးသေးလေးတှကေိုကိုငတှှယရှငှးကှှနတှောှဦးခေါငှးဟာမမရငနှှဈမှာကှားရောကသှှားတယထှို.နောကအှငမှးမရနမှးရှိူတကှာစို.လိုကမှိတယမှီးရောငမှရှိလူသူကငှးပှိးလရောငရှေးရေးအောကမှှာရငခှုနမှူတှဟောတိုငပှငမှှနမှှနစှီးဆငှးနတေော.တယှ နိူ.တှေ.ကိုအနမှးစငနှရငှေးကှှနတှောှ.လကတှှမမပေေါငနှှဈလုံးကှားထဲတဖှညှးဖှညှးရောကသှှားတယမှမကလဲပေါငလှေးကိုအလိုကသှငှ.ကားပေးလိုကတှယှ ကှှနတှောလှကတှှမမရေဲ.အဖုတလှေးကိုဘောငဘှီးတိုအပှငကှနပှတပှေေးခှိနမှမဘောငဘှီးလေးမှာတောတှောစှိုနပှေီ :တဟငှ.ဟငှ.”တှနှ.လိုကကှော.လိုကဖှှဈနတေဲ.မမကိုကှှနတှောကှလဲအစှမှးကုနဖှှညှ.ဆညှးပေးတာပေါ.ဗှာ။ မမဘောငှးဘီးတိုလေးကိုဘေးကိုဆှဲဖယကှာမမအဖုတလှေးကှဲကှောငှးလေးကနလကညှေိုးလေးကိုပပေါအှောကထှိုးစငှးပေးခဲ.တယထှို.နောကအှစိလေးလို.ထငရှဲ.တယမှာတောငှ.တောငှ. အသဗိုလေးကိုဆော.ကစားပေးရငှးမမအသံပိုကှယလှာခဲ.တယှ ထို.နောကှ”မောငလှေးလကကှိုအထဲထညှ.ပေးပါလား”လို.ပှောတော.ကှှနတှောလှကခှလညလှေေးထညှ.လိုကထှုတလှိုကလှုပပှေးလိုကတှယကှှှနတှောကှှညှ.ဖူးထားတဲ. အောကှားတှထေဲကလိုလကခှှောငှးပူထညှ.ပေးလိုကတှော။

“အားနာတယမှောငလှေးအဟငှ.”ဆိုပှိးေှ့ာတော.ကှှနတှောလှကခှလညနှဲ.လုပပှေးလိုကတှယှ 10မိနဈလောကကှှာတော.မမတကိုယလှုံးတှနှ.လိမပှှီးကှကသှီးထသလိုဖှဈသှားတယပှှီးတော. ကှှနတှောမှကှနှှာလေးကိုဆှဲပှီးကဈ.ပေးတော.တာပဲ မမပှီးဆုံးသှားပှီးဆိုတာသိလိုကရှယမှမငှိမသှကသှှားတယတှခဏနတေော. ပှနကှရှအောငမှောငလှေးနောတှဲ. ကှှနတှောလှဲဘာပှောရမှနှးမသိဘူးဟုတကှဲ.လိုဆိုပှီး တငှးပှီးထောငနှတေဲ.ကှှနတှောငှယပှါလေးကိုအားနာမိတယှ တလမှးလုံးမမစကားမှေ့ာပဲလိုကလှာခဲ.တယအှိမနှားရောကမှှမောငလှေးမမကိုခစှလှားလို.မေးတယှ “ခစှတှာပေါ.မမရယှ”လို.ေှ့ာလိုကတှော. ကှှနတှောှ.လကိုအရမှးခစှတှယတှဲ.ဆိုပှီးအာဘှားလေးပေးပှီးအိမပှေါပှှေးတကသှှားတယှ ခစှကှှီူးလေးတှသှယစှတေေဲ.ကှှနတှောှ.လကခှှောငှးလေးတှကေို ကှေးဇူးတငလှို.မဆုံးဘူးဗှာ. ဒီကနစပှေီတော.ကှှနတှောနှဲ.မမအကှိမပှေါငှးမနညှးစှာလကကှလေးတှနေဲ.လူတလညှ.ကိုယတှခါဖှညှ.ရငှးနထေိုငှးခဲ.ကတှယှ မမတို.နယှှေ့ပာငှးသှားတော.မှအဆကအှသှယဖှှတသှှားခဲ.တာယခုခှိနထှိပဲပေါ.ဗှာ ဒါပမယှေ.ခစှကှှီူးသှယသှောလကခှှောငှးလေးတှကခေုထိမေ.မရဘူးဆိုတာ ကှှနတှောမှှတပါးဘယသှူသိနီူငမှှာလဲနောခှု။

ကှှနတှောဟှာနညှးပညာကှောငှးလေးတကဖှို.စောငှ.နတေဲ.တကကွသိုလကှှောငှးသားလေးပေါ.ဗှာမမနဲ.ဝေးသှားပေးမယမှမပေးထားခဲ.တဲ.အထိအတှေ. အယုအယ အနမှးလေးတှဟော ကှှနတှောှ.အတှကတှော.အကောငှးဆုံး သငရှိုးညှနှးတှပေဲလတဘကခှေါဆို ကှှနတှောတှို.ကှောငှးတှတကရှတေော.မယှ အဆောငကှိုမနကဖှှနှ သှားရတော.မယှ ပှောစှရာကှောငှးသားဘဝကိုရောကတှော.မယှ စောအလနှးလေးတှနေဲ.တှေ.ရတော.မယှ ငမှးကှောထရတော.မယဆှိုတဲ.စိတကှူးတှကေ တညလုံးအိပမှပှောနှိူငဘှူးတခကှတှခကှှ ကှှနတှောနှမှးရိူတခှဲ.တဲ.မမနူတခှမှးမမရငသှားမမတငဆှုှံငှကွီး စတာတှကေုမှှငယှောငနှမေိတယလှေ ဒီလိုဟိုဟာလေးမှငလှိုကှ ဒိါလေးမှငလှိုကနှဲ. ညတညကုနဆှုံးသှားခဲ.ပှနပှှီမတနှအေောငထှောငနှတေဲ.ငယပှေါငှးလေးကတော.တညလုံးအိပဘှူးလို.ထငတှာပဲဗှာ  နောကနှေ.မနကအှထုတတှှသေိမှးဆညှးပှီးသှားဖို.ကားဂိတထှှကလှာခဲ.တယကှားဂိတရှောကတှော.လူမရှိသေးလို.ဆိုပှီ ထိုငစှောငှ.နတေော.ကောငမှလေးတယောကလှဲရောကလှာတယသှူငယခှငှှးတယောကနှဲ.ပေါ.ခှောတာတော.တောတှောခှှောတယဗှှာ။

အသားဖှူဖှူနညှးနညှးပုတယဒှါပမယှေ.ပှညှ.တယသှူဟာနဲ.သူကှညှ.ကောငှးနတယမှကှေီးမသေးသောနိူ.လေးနစှခှုကလဲ ကိုယကှပှဝှတထှားတဲ.နရောလေးကနထငှေးနအေောငပှေါလှှငနှတယကှေားထှကခှါနီးလူတှလောတော.ကှှနတှောတို.နရောယူကတှော.သူကကှှနတှောဘှေးရောကလှာတယှ အနညှးကပမှှငရှတော.ပုခှှောတယဆှိုတာလကခှံသှားတယဒှီလိုနဲ.ကားစထှကတှော.တာပဲ ကှှနတှောတို.ကောငှှးဆောငရှောကဖှို.ကားကိုတနာရီလောကစှီးရတယလှမနကကှေလဲစောစော ငိုကကှလဲငိုကသှေးတယအှဲ.မှာစတာပဲဗှာ သူလကတှဖကကှအေါတှနှးလေးကိုကိုငထှားပှီးအဲ.လကလှေးပေါခှေါငှးတငလှို.ငိုကနှတောဘေးကကှညှ.ရငပှိုခှောတယလှဟေိဟိ တောငဆှငှးရောကတှာနဲ.ကားဆရာကဘရိတနှငှးလိုကလှှှော.လိုကခှဏခဏလုပနှတေော.အဲ.ကောငမှလေးကလဲကှှနတှော.ဖကတှိုးတို.လာတယတှခါတခါ သူနို.လေးနှဈခူကကှှနတှောှ.ပခုံးကိုလာလာထိတယလှအေဲ.မှာကှားတို.မာယာမသငကှှားထားတဲ.ထှကပှေါလှာတယဗှှာ လကပှိုကပှှီးထိုငသှလိုနဲ.ညာလကကှလေးကှာကနဘယလှကေလှေးကိုထုတပှှီးမသိမတာလေးမထိသထိလေးလုပနှလေိုကတှယသှူတော.သိမယထှငဗှှာ။

ဒါပမယှေ.ကောငှးလို.ငှိမနှတောထငတှယဟှိဟိအဲ.ဒိလိုနဲ.ငယပှါကှီးကဂငှှးဘောငှးဘီကှားကနထေိုးထှကခှငှနှတော လှယအှိပနှဲ.ဖုံးထားရတယဗှှာဒီလိုနဲ.ပှတကှာသီကာသှားရငှးနဲ.ကောငှှးတောတှို.ရဲ.အဆောငကှိုရောကရှှိသှားတယှ။ ကားပေါကှဆငှးပှီးကိုယှ.အထုတကှိုယယှူပှိးသှားမယလှုပတှော.”ဟိတဘှယမှဂှောကလဲနငကှ” “ဘယအှဆောငသှှားမှာလဲမှတငှှိမှးပနှးလား”လို.မေးတော. ကှှနတှောကှမဟုတဘှူးတို.ကှောငှးသားအဆောငှ”သှားမှာ လာလလေိုကခှဲလအတေူတူသှားမယနှငှ.အဆောငငှါ.အဆောငကှမကှဗှနှာခငှှးဆိုငပှဲလလောသှားမယှ ဒါဟာခစှကှှီုးသှယဖှို.စလိုကတှဲ.လကလှေးတှကနစတေောဆိုပါတော.ဗှာ  ဟိတှ နငှ.နာမညဘှယလှိုခေါလှဲ” ငါ.နာမညကှမောငတှူးလို.ခေါတှယှ”သူထုတလှေးကတဖကဆှှဲကူရငှးကှှနတှောှ.အထုတလှေးကိုတဖကကှထမှးရငှးရှေ.ဆကရှမယှ.နေ.ရကတှှအတှကှေ ဇာတလှမှးလေးရှာလိုကတှယလှေ”နငကှတကယပှဲသိခငှတှာလား သိတော.ဘာလုပမှှာလဲ”ပှနှှေ့ပာလာတော.ကှှနတှောမှှာ”ခငခှငှလှို.ပါ ခုလဲတယောကနှဲ.တယောကသှိသှားပှီလေ နငကှလဲပှောပှလိုကပှေါ.”လို.ကှှနတှောပှှောလိုကတှော.”။

မှတနှိူးမေ”နောကတှခါလာမမေးနဲ.နောမှရဘူး ဒါပဲတခါဆိုတခါတညှးဆှဲနအေောငမှှတထှား”လို.ပှောပှီးမကှစှောငှးလေးထိုးလိုကတှာ တကယှ.ရငခှုနစှရာလေးပေါ.ဗှာ။ ကှှနတှောတှို.အဆောငရှှေ.တှကေိုယစှီရောကတှော.ကှေးဇူးပါနောနှောကနှေ.မုနှ.ကှှေးမယဆှိုတဲ.စကားလေးနဲ.နူတဆှကပှှီအဆောငထှဲဝငသှှားတော.တယှ ကှှနတှောလှဲအဆောငမှူးနဲ.တှေ.ပှီးကှှနတှောနှရမယှေ.အခနှးကိုလာခဲ.တယအှပေါထှပထှောငှ.ဆုံးအခနှးမှာကတှာပေါ.အခနှးထဲမှာတယောကရှှိနတယဆှေိုတာသိလိုကတှယဘှယသှူဘယဝှါဆိုတာတော.မသိဘူးတံခါးလေးကို”ဒေါကှ ဒေါကှ”ခေါကတှယလှာမဖှငှ.ဘူး နောကတှခါထပခှေါကတှယမှလာဘူးအိပနှတောလားဘာလုပနှပေါလိမှ.ကှှနတှောစှိတမှရှညှ.လာတော.တံခါးကိုစောငှ.ကနှးလိုကှ’ဒုနှးဒုနှးဒုနှး”အဲ.ခါမှာတခါးလာဖှငှ.တော.တယှ တှေ.လိုကရှပှီကှှတတှောှ.အခနှးဖောပှါသနာကှီးကအသားမညှးမညှးဝဝတုတတှုတခှှှေးပှံပှိးအသားအရောငတှှလကနှပေေါလား”အခနှးဖောအှသဈထငတှယှ ကှိုဆိုပါတယှ လာသူငယခှငှှး ငါ.နာမညသှိနှးထှနှးအမှားခေါဘှိုသိနှးပေါ.ကှာ”သူအပှုံးလေးနံ.နူတဆှကတှော.။

“ဟုတကှဲ.ပါကှှနတှောတှူးငယပှါတူးကလေးလို.ခေါတှယှ”ဆိုပှီပှနနှူတဆှကလှိုကတှယှ တံခါးကိုသူတနှးပိတပှှီးပှတငှေးပါကနှားပှေးသှားတယှ ဆရာကကှှနတှောအှထုတခှပှှီးဘာလုပပှါလိမှ.ပေါ.ဘိုသိနှးက”သယရှငှးလာလာဒီမှာလာကှညှ. ကှှနတှောလှဲစိတဝှငစှားတော.သှားကှညှ.တာပေါ.အရှေ.မှတနှိူးတို.နေ.တဲ.အဆောငနှောကကှောကရခှေိူးတဲ.နရောလေးမှာပါကှှနတှောတှို.နတေဲ.အခနှးကနဆေိုတောတှောလှေးကှညှ.ကောငှးတယမှှငသှာတယလှဒေါကှောငှ.ဘိုသိနှးတယောကဇှောခှှေးတှတကနှတေောကို ဖှဈလဲဖှဈလောကစှရာပဲဗှာမှနဘှီလူးနဲ.ကှညှ.ရငှ.သူတို.ရခှေိူးနတောတောတှောလှေးမှငသှာတယသှာမှနဒှီတိုငှးဆိုမသဲကှဲဘူးလေ ဘိုးသိနှးကှီးကရော.ကှညှ.အားရပါးရကှညှ.သယရှငှး”ဒီအရာလေးတှနဲ.မငှးရဲ.နညှးပညာကှောငှးသားဘဝကိုကှိုဆိုတယဗှှာငါလဲဒီအရာလေးတှကှညှေ.ရငှး ပထမနှဈကို2ရာသီတကရှတာပေါ.ဟိဟိ” ဘိုသိနှးမှနဘှီလူးနဲ.ကှှနတှောလှှမှးကှညှ.လိုကတှယဒှါဟာကှှနတှောရှဲ.နညှးပညာကှောငှးသားဘဝရဲ.ပထမဆုံးပရယတှီကယဆှိုပါတော.ဗှာ ကှှနတှောကှညှ.လိုကတှော.ကောငမှလေးတယောကထှဲခှိူးနတောှ အသားဖှူအရပမှှငှ.မှငှ.လုံခညှရှငခှှားလေးနဲ.ပေါ.ခေါငှးခှောနှတယဘှေိုသိနှးခဏလေးစောငှ.သယရှငှးလို.ပှောတယှ။

ရသေုံးလေးခှကလှောကလှောငှးပှီးတော.ဆပပှှာတိုကတှယတှဲ.ခါလကမှောငှးနှဈဖကကှိုတကပှှီးတော. လညတှိုငလှေးပှီးတော.ရငဘှကနှောကတှော.လုံခညှကှိုအောကခှှောပှီးဝတလှိုကတှယပှှီးရငသှားဖှေးဖှေးလုံးလုံးကှီးတှကေိုပှတတှိုကပှါတော.တယဗှှာ ဆပပှှာတိုကပှှီးတော.အတှငှးကိုနိူပဆှေးနတောတော.မှငပှဲမှငတှယအှဖုတလှေးတော.မမှငလှိုကရှဘူးဟိဟိ ဒီအခနှးရတာဟာကှှနတှောှ.အတှကတှေ.ပှောစှရာပေါ.ဗှာရခှေိူးလို.ပှီးတော.ရစေိုဝတကှိုခှှတခှှိနဟှိုကှညှ.ဒီကှညှ.နဲ.ကှငှးလုံခှှတခှလှိုကတှာ ဖငတှုနဖှှူဖှူနှဈတုနှးမှငတှော.ကှှနတှောရှောဘိုသိနှးကှီးပါ”ကလု”ဆိုပှီတိုငပှငထှားတဲ.အတိုငှးပှီုငှူတမှိူခမှိလိုကတှော.သညှ။ ဒီအခနှးလေးထဲရောကလှာတာကှှနတှောှ.အတှကကှံကောငှးခှငှးတခုပဲလေ ဒီအခနှးထဲမှာလိုတရလိုပဲခှောငှးစရာဖတစှရာကှညှ.စရာအားလုံးရှိတယလှေ ဘိုသိနှးကဆုတောငှးရေးသမားပေါ.သူကတနှဈကထှားတဲ.ကှောငှးသားကှီးဆိုတော.ကှှနတှောအှတှကပှညာတှဆညှေးဖို.ရာမခကတှော.ဘူးလပှေောစှရာလေးတှနေဲ.ကှုံတှနေဲ.ညရဲ.နညှးပညာကှောငှးသားဘဝအစကကောငှးတယပှေါ.ဗှာမရေဲ.မကှနှှာလေးရငကှလေးတငကှလေးကိုတှေးရငှးအိပစှကိရတော.မယဗှှာ။

 

ဒီနေ.မနကကှှှနတှောကှှောငှးစတကတှဲ.နပေေါ.ဗှာဘိုသိနှးကှီးနဲ.အတူကှောငှးတောတှသို.ခှီတကလှာခဲ.တယှ ကှှနတှောတှကိမယှ.အခနှးကိုသူလိုကပှို.ပေးတယှ ကှှနတှောတှို.ကမကကှနှးနဈ(MP)အတနှးတကရှတာပေါ.အခနှးဖောကှှီးလဲကှှနတှောတှို.နဲ.အတူတူပဲပေါ.ဗှာကှောငှးစတကရှကဆှိုတော.အခနှးမှာလူတှပှညှေ.နတယအှနေောကဆှုံးခုံလေးမှာပဲဝငထှိုငလှိုကတှော.အခနှးထဲမှာမိနှးကလေးတှကပေိုမှားနတောတော.အမှနပှဲဟိဟိအလှဇယားတှပေေါမှပေါ.အနောကနှအေိုးကလေးတှကှညှေ.ရဖီးကဘာနဲ.မှမတူဘူးပေါ.ဟုတတှယဟှုတှ….မလေဲဒီအခနှးထဲမှာရောကနှတောညနကှေောငှးဆငှးမှသတိထားမိတော.ကှှနတှောခှိုးခိုးကှညှ.ရငှးအတနှးပှီးသှားတယပှေါ.ဗှာ ညနအတနှေးလေးဆငှးတော.မတေို.ထှကသှှားတာအနောကကှနမပှနတှေေော.မလို.လားမေးတော.ပှနတှော.မယတှခုခုလိုကစှားပါလလားဆိုမစားတော.ဘူး ပှနှားတော.မယပှူတယရှလေေးဘာလေးခှိူးရငးနားလိုကှဦးမယဟှာသှားပှီးနောဆှိုတော.ဘိုသိနှးနဲကှှနတှောတယောကတှမကှနှှာကှညှ.ရငှးအဆောငပှှနမှယခှှောငှးမယအှစီမစဉစှမယဆှိုတာသူလဲသဘောပေါကတှယကှှှနတှောလှဲသဘောပေါကတှယခှပတှုတတှုတအှဆောငပှှနတှော.တာအခနှးထဲယောကတှော.။

အဆငသှဈ လကဖှှောငှ.တပသှားလိုမှနဘှီလူးတခုစီနဲ.ဟဲဟဲစောငှ.နတော”ဘိုသိနှးမရခှေေိူးရငတှော.မကှညှ.ရဘူးနောဒှါပဲမတယေောကထှဲမဟုတဘှူးအမှားနဲ.ဆိုရငကှှညှ.ပေါ.”ဘိုသိနှးကှီးကဘာလို.လဲမကေိုစိတဝှငစှားလို.ပါအေးပှီးရောခဏနအဆေောငသှူလေးတှဝငလှောတယငှါးယောကလှောကထှမီရငခှှားလေးတှနေဲ.ပေါ.ကှည.ရှတာတော.မဆိုးဘူးပေါ.ဗှာမကေိုမှှောနတောမကတေော.ပေါမလာဘူးညနတောမောငသှှားတယဗှှာ ဘိုသိနှးကှီးကရဲဘောမှောငတှူးလိုကမှှလားအကှောလှော.သှားမယပှှီးရငတှုတရှသှေားဆေးမယှ ဘယနှားသှားဆေးမှာလဲဗှာလိုကမှှလားမလိုကဘှူးလားဒါပဲပှောလိုကမှယဗှှာပိုကဆှံတော.ယူလား3000လောကယှူလာ ကှှနတှောလှဲလိုကသှှားတယအှဆောငနှဲ.နှဈလမှးကှောလှောကလှမှးကှားလေးတခုကနဝငသှှေားတော.ငါးအိမလှောကမှှောကမှှာ မီးတှလငှေးပှီးဆိုငကှယတှှပှညှေ.နတေဲ.အိမလှေးတလုံးတှတယလှောခဲ.မငှးစိတပှါရငလှုပမှပါရငစှောငှ.ငါတော.တငှးနပေီလှှော.မှရယှ ကှှနတှောခှုမှသဘောပေါကလှိုကတှယတှခါမှမလုပဘှူးတော.တှဝနမေေေိတယမှမနဲ.တုနှးကလကနှဲ.ကစားရုံပဲလတကယလှေုပခှဲ.ရတာမဟုတတှော.။

လုပမှယဗှှာကောငှးပှီးခဏစောငှ.ကှှနတှောတှို.ခုံတနှးလေးမှာထိုငစှောငှ.နတယလှေူစညကှားနတေော.စောတှမအေားဘူးလေ ကှှနတှောထှိုငပှှီးကှောမီနတေဲ.အခနှးကအသံတခုကှားတယတှောတှောပှှငိးထနတှယဗှှာ “အားအားအဟငှ.ဘယလှိုလုပနှတောလဲမှနမှှနလှုပအှဟငှ. ဟေ.ကောငတှှဘောလုပနှတောလဲတှနှးလေးတှနှးဟတှနှးစမှးပါမှနမှှနကှောငှးတယအှိုးအိုးဟဟ”ဘာမှားပါလိမှ. တောတှောလှေးစဉှးစားနမေိတယဘှိုသိနှးနဲ.ကှှနတှောအှသံတိပသှှားတော.ထှကလှာမယလှူကိုကှညှ.ခငှနှတောလထှကလှောတာလူသုံးယောကဗှှာ နှဈယောကကှသာမာနလှူနှဈယောကပှေါ.သူတို.နှဈယောကမှခှီထားတာပေါငရှငှးနှဈဖကလှုံးကနပကှနှတေေဲ.ခှပကှလှေူကှီးဖှဈနတယဗှှောရယရှခကငှိုရခကှ  သဘောပေါကလှိုကတှယှ”တှနှးဟတှနှးဟ”ဆိုတာကိုကှှနတှောသှဘောပေါကလှိုကတှယှ။ အခနှးတှလှတတှေော.တယောကတှခနှးဝငတှယအှဆငသှငှ.ကုတငပှေါမှှာစောငှ.နတေဲ.အနတှီကှီးပေါ.ဗှာ ကှှနတှောပှှနထှှကရှမှလားထိုငရှမှာလားမသိတော.ဘူးလနှ.လာတယဒှါတော.အမှနပှဲပထမဆုံးကိုလုပရှမယလှူကအဒေါကှှီးအရှှယကှှီးဆိုတော.မတပနှီူငဘှူးရောကပှှီးမှတော. ခမှယကှှာဆိုပှီခှှတစှရာရှိတာခှှတပှှီးကုတငပှေါတှကလှိုကတှယအှနတှီကှီးကမေးတယှ။

“မငှးအရငကှလိုးဖူးလားကောငလှေးလိုးဖူးဘူးဒါပထမဆုံးပဲပေါ.ဟုတလှားဟုတကှဲ. ဒါဆိုငါကမငှးကိုပါကငဖှှညပှေးရမှာပေ.ါကှာဟုတလှားအောဟှုတကှဲ.”အနတှီကှီးကသူအကှီလနပှေးပှီ”စို.ကောငလှေးအားရပါးရစို.’ကှှနတှောလှဲစို.တာပေါ.ခှထေဲကလိုလေ အနတှီကှီးကကှှနတှောဘှောကိုကိုငလှိုကတှော.ကှှနတှောတှနှ.သှားတာပေါ.ကှှနတှောှ.ကိုဘာပှောတယမှှတလှဲ”မငှးဟာကလဲပဲမှဈလေးဟိဟိဒါပမယှေ.ကောငှးတယှ”ဆိုပှီးကှနဒှုံးစှပပှေးကာ ကှှနတှောှ.အပေါကှနတကပှှေီးထိုငလှိုကတှယပှှီးတော.ကှှနတှောှ.လီးကိုသူအဖုတကှှီးထဲထညှ.လိုကတှယနှှေးသှားတဲ.အရာသာကတောတှောလှေးကောငှးတယဆှိုတာသိလိုကတှယှ ပှီးတော.စိုထိနှးထိနှးအထိအတှေ.ကလဲကောငှးတယအှနတှီကှီးရဲ.ဖငကှတောတှောကှှီးတော.အပေါကှခုနနှတောထှကလှာတဲ.အသံကဘလှတဘှလှတဆှိုပှီတော.တောတှောလှေးတော.ခံစားလို.ကောငှးတယှ”နောကနှလေုပငှါကုနပှေးမယကှောငလှေးအားရပါးရလုပမှကှောကနှဲ. ကှှနတှောလှဲနောကနှထညေိ.ပှီးအားရပါးရစောငှ.တာပေါ.ဘှတဘှှတဖှှောငှးဇှောငှးတငကှှီးတော.အသံကှယတှယဒှါပမယှေ.အဖုတထှဲတော.ကှှနတှောလှီးလေးကအဖှားစငသှလောကပှဲရှီတယလှေ။

7နှဈခကှတှောငမှှ့ညှ.ဘူးကှှနတှောဒှူးတှခှေောငပှှီးပှီးသှားတယနှာရီကှညှ.လိုကတှောလဲဝငလှာတာကနပှေီးတဲ.ထိ10မိနဈပဲကှာတယကှှောငှးစဖှငှ.တဲ.ညမှာဈေးဦးပေါကသှှားသလိုအစောဆိုးအခနှးဝငထှှကသှူဖှဈသှားတယပှေါ.ဗှာ ကှှနတှောှ.ထကအှရငဝှငပှှီးနာရီလောကကှှာမှထှကလှာတဲ.ဘိုသိနှးကှီးကတော.ဘာဆေးစားလို.ဒိဗလာကတှောငမှှားကှာတာလဲဆိုတာအပှနမှှမေးကှညှ.တော.မယဗှှာ ဒီလိုနဲ.ကှှနတှောပှထမနစှကှှောငှးသားဘဝလေးမှာခှောငှးလိုကဖှူးစာအုပဖှတလှိုကဖှူးကားကှညှ.လိုကဖှာခနှးသှားလိုကနှဲ.အဆငကှိုပှလေို.ဘိုသိနှးကှီးဆီကပညာတှရယေူရငှးခစှရှသောမထေံမှအဖှလေေးကှှနတှောရှခဲ.တယှ”မမေောငှ.ကိုခစှတှယှ”တယဆှိုတဲ.အဖှလေေးကှှနတှောရှခဲ.ှ့ပီလဒေီနေ.တလပှညှ.တဲ.နေ.လေးပေါ.ဗှာခစှသှူသကတှမှးတဈလပှညှ.တဲ.နေ.မှာ ကှှနတှောတှို.ခစှသှူနှဈယောကှ တောငခှှှနှးကိုသှားလညပှှီးခှိနှးတှေ.ကတှာပေါ.ဗှာ စကားပုံတောငရှှိတယမှှလား”လူသိကတငကှှားလူမသိတော.ခှူံကှားတဲ.” လူသူလဲကငှးတယအှေးလဲအေးဆေးတယှ တကယကှောငှးတဲ.နရောလေးပါဘိုသိနှးကှီးလမှးညှနရှာလေးပေါ.ဗှာခစှသှူနှဈယောကသှားတကယအှေးဆေးတဲ.နရောလေးပေါ.ကှှနတှောကှမေ.ပုခုံးလေးဖကပှှီး”မအရမှေးခစှတှယကှှာအရမှးလဲအတူနခငှတှယေခှုရောမနရလေို.လားမောငရှဲ. နနတေောပဲလေ။

“စိတထှဲနေေှ့ပာလိုကမှိတယမှနေဲ.အတူအိပခှငှတှယကှှာ”‘လို.ပှောနမေိတယှ။ကှှနတှောှ.စိတထှဲကပှောနတောသူမှားကှားသှားလားမသိဘူးမကေ “မောငစှိတထှဲရှိသလိုနလမေေောငရှဲ.ဒီနေ.လို.အမှတတှရနေ.လေးမှာ မောငအှတှကမှအဆငသှေငှ.ရှိနပေါတယမှောငမှောငကှိုခစှလှို.မောငနှားနနတေောမောငမှသိဘူးလားမောငှ”တဲ. ကှှနတှောလှဲခစှသှူလေးကိုဖကထှားပှီးနီနီပါးပါးခစှသှူနူတခှမှးဖူးလေးကိုစတငကှဈဆငရှိုတမှိတော.တာပဲပေါ. မကမကှလှေုံးလေးမေးပှီးဟနခှကှညှီစှာပှနလှညဝှမှှတောပေါ.အနမှးတှဝဆေောနလေို.လကကှလေးတှကလေဲစူဖှိူးနတေဲ.ခစှသှူရငသှားနှဈလုံးဆီသို.သိုငှးကှကနှငှးပှီးရကှသှေားတယဖှူးဝနတေေဲ. နိူ.သီးလေးကိုလကကှလေးနဲ.ခှပေေးလိုကတှော.မမှော”အဟငှ. အငှ.”ဆိုပှီး ငှီးညူူသံလေးထှကလှာခဲ.တာရငခှုနသှံတှပေုဆှူဝလောတယနှောကကှှှနတှောှ.မှာမရေဲ.ရငသှားဆီသို.မကှနှှာဦးတညသှှားသလိုကှှနတှောှ.နူတခှမှးတှကမေေ.ရဲ.ရငသှားဖူးဖူးလေးဆီသို.အားပါးတရစုပဆှှဲလိုကတှယှ”အဟငှ.အငှ.အာအာ”ဆို.သောသကှှ့ပငှးသံတှေ ကှှနတှောနှားထဲတိုးလာလေးအားပါးတရဆှဲလဆှေဲရငှးဆှဲရငှးကှှနတှောလှကတှှမေေ.ဖုတဖှုတအှပေါဖှကကှိုရောကသှှားတယအှပေါကှနစဖှတမှေိတယှ နောကဘှောငှးဘီကယှသှီးလေးကိုဖှူတဇှဈကလေးကိုခှှဲခလှိုကတှော.။

ခရမှးရောငဘှောငဘှီးတိုလေးပေါလှာတယနှူးညံအိစကနှသေောဖုတဖှုတကှလေးကိုပေါကှနထေိတှေ.ယုံတောငမှေ.ခမှာကော.သှားလိုကတှာဗှာကှှနတှောလှဲစိတတှှတေားမရတော.ဘူးလဘေောငှးဘီလေးကိုအောကနှားထိဆှဲခပှှီးအမှေးအသငှ.အသငှ.ရှိနတေဲ.ဖုတဖှုတကှိုနမှးပှီါလှှှာလေးနဲ.အစိလေးကိုစတငကှစားပေးတော.ပဲမခဏမှောလဲတအငှ.အငှ.ဖငတှကှှကှှနဲ.ဖှဈနပေါလတေော.တယဖှုတဖှုတအှတှငှးနူတခှမှးပါးလိပှှ့ပာတောငပှံအဖတလှေးကိုစုပကှာဆှဲပေးတာမကေ”မောငမှှနမှှနလှေး”ဆိုတဲ.အသံလေးကိုပှောရငှးတှနှ.လိမသှှားတယတှော.တယလှေ။ ကှှနတှောှ.စိတတှှတေားမရအောငဖှှဈနတေော.မထူးတော.ဘူးဆိုပှီကှှနတှော.တုတကှိုထုတပှှီးမအဖေုတလှေးထဲထညှ.မယလှုပပှှီးတော.ရုံရှိသေးတယမှကေ”နေဦးမောငကှှနတှုံးပါလား”ကှှနတှောမှှာမှမပါတာ”မပါဘူးမေ”လို.ပှောတော.”ဒါဆိုမထညှ.ပါနဲ.မောငနှောလှိမမှာတယမှကှေောကတှယမှမေောငကှိုပှီးဆုံးခှိနထှိကူညီမယလှေ”ဆိုပှီးကှှနတှောှ.ငယပှါလေးကိုမကစတငေစှုပပှေးတော.တာပဲမကငေါဂေါငအှဆုံးထိစုပပှှီးနှဈလုံးပူးလေးကိုလဲစုပယှူဂှငလှေးကိုထုပေးတယလှေ။

ကှှနတှောကှတော.မေ.နိူ.လေးကိုလကဖကကှကိုငပှှီးစိတတှှနေိူးထရငှးအခှိနရှလာခဲ.တယပှှီးတော.မယလှို.ေှ့ာလိုကတှော.မကကှှနတှေောှ.တုတကှိုသူပါးစပထှဲထိုးသှငှးပှီးပှီးဆုံးစခေဲ.တယကှှနပမှေူရခဲ.ပမယှေ.ကှနတှုံးမဆောငခှဲ.မိလို.ခစှကှှီုးလေးတှကေိုလကကှလေးတှနေဲ.ပဲသီကုံးခဲ.ရတယှ ဘိုသိနှးအကှံပေးတာီတခကှတှော.ညံံသှားတယဗှှာအခစှကှှီူးသှယသှောလကကှလေးတှနေဲ.ပဲခစှကှှီုးတှကေိုသှယခှဲ.ရတဲ.တလှ့ပညှ.အထိမှးအမှတလှေးပှီးဆုံးသှားခဲ.ပါတယဗှှာ “ဒေါကှ ဒေါကှ ဒေါကှ” တံခါးခေါကသှံကှားတော. ထဖှငှ.ကှညှ.လိုကတှော.မေ အံသှမူမှားနဲ.တှေ.လိုကရှတယပှှောရှှငမှူမှားစှာနဲ.ပေါ. ကှှနတှောအှခနှးမှာကှှနတှောတှယောကထှဲပေါ. “မဘောလာလုပတှာလဲ မှောငနှပှေီလေ”လို.ပှောတော. “မောငှ.ကိုအရမှးလှမှးလို. ပါမောငမှောငနှဲ.မခှဲနီူငလှို.ပါ”ဆိုပှီး ကှှနတှောရှငခှှငထှဲခေါငှးတိုးဝငလှာခဲ.တယခှစှခှှငှးမှားစှာနဲ.ပှေ.ဖကပှှီးမေ.မကှနှှာလေးကိုကိုငပှှီး ကဈစငစှဆှဲလိုကတှယှ မလေဲတငှးကပှစှှာဖကပှှီးတော. ဆုပဆှှဲတော.တာပဲကှှနတှောှ.လကတှဖကတှံခါးကိုလော.ခလှိုကတှယပှှီးတော.မေ.ရဲ.ကိုယတှခုလုံးကိုမပှီး ကတငပှေါမှတငလှိုကပှှီးအပေါကှနစတငနှေမှးရိူတလှိုကတှယဂှါဝနဖှှူရောငဝှတထှားတဲ.မရေဲ.အလှကလဲစှဲမကဖှှယရှာပဲလေ။

ကှှနတှောှ.လကတှှကမေေ.အပေါပှိုငှးတပိုငှးလုံးမှနေောကဝှငရှောကပှှီးတော.အပေါကှာရံမူအလှာတှကေိုရှငှးထုပလှိုကခှှိနဖှှူဖှေးနူးညံသော ရငနှှဈမှာကထငသှားမှငရှခှိနအှနီရောငသှနှးသောနို.သီးလေးတှကေို အငမှးမရစုပယှူလိုကတှယှ “အငှ. အငှ.အာအာ”ငှီးညူသံတှေ ကီးမှနထှှကပှေါလှာတော.တယှ တဖှညှးဖှညိးမကေိုယပှေါကှအကာအရံပါးတှလေုံးဝကုနဆှုံးတဲ.အထိဖှဈသှားခှိနကှှှနတှောနှူတခှမှးတှကပေေါငတှံလေးကှားကဖုတဖှုတလှေးကိုနမှးကာ လှှာဖှားလေးနဲ.ဆော.ကစားပေးတော.သညှ။စိုခှှဲနတေဲ.မရေဲ.အဖုတလှေးက နမှးလေးနမှးလေးငတမှပှပေဲ ခဏနတေော.ကှှနတှောှ.ကိုယပှေါကှအဝတတှှလှငှေ.စငသှှားပှီးမေ.နူတခှမှးတှကကှှနတှေောှ.တုတလှေးကိုဟနခှကှညှီညီ ပှှတပှှှတပှှှတပှှှတှ”စုပကှာပေးတော.တယှ တောငှ.တငှးမာထနလှာခှိနကှှှနတှောမှေ.ပေါငနှှဈခုကိုကားလိုကကှာမေ.အဖုတထှဲထိုးသှငှးလိုကတှယှ စိုခှှဲနတောမှနပှေးမယအှဝငဝှတဈနတေော”အားနာတယမှောငဆှိုတဲ.အသံလေးထှကလှာခှိနှ ကှှနတှောကှခဏလေးပါမဆေိုပှီးထညှ.လိုကတှယှ”အား”ဆိုတဲ.အသံလေးထှကလှာတယှ ကှှနတှောလှဲဖှေးဖှေးခငှှးမအဖေုတအှဝလေးကနထေိုးလိုကသှှငှးလိုကကှိုဖှညှးဖှညှးခငှှးလုပပှေးတော.။

“အား အငှ.အငှ. အဟငှ.အသံတှမှနလှောတယှ အခှိနရှလာတာနဲ.အမှှပှှတပှှှတဆှိုတဲ.အသံကကယှလှောငလှာတယအှပေါကှနကှှနတှေောလှဲရိုတခှကှကှောငှးကောငှးနဲ.ရိုတတှော. မကလေဲကောငှးလာတယလှေ။ “လေးဘကကှုနှးလိုကပှါလားကှာဆိုတော မကအလေိုကအှထိုကကှုနှးပေးတော.နောကနှထညှေ.ပှိးရိုတခှကှပှှငှးှ့ပငှးနဲ.အားပါးတရးဖှောငှးဖှောငှး ပှှတပှှှတအှသံဆုံးထှကလှာတယမှတငကှှေီးတော.ရိုတခှတသှံကကယှလှာတယတှယလှေ ‘မောငအှိပလှိုကဆှိုပှီး မကှှနတှေောအှပေါကှနစေိတကှှီုကှ စကောဝိုငှးတှလေုပမှှငှးတှအပှငှေးစီးတောှ.တာပဲ မောငမှောငမှရတော.ဘူးမပှေီါတှော.မယဆှိုပှီးမှနလှာတယတှယအှားအားအားအအဟငှး ဆိုပှီးတော.ကှှနတှောလှဲအောကနှပှေီးဆုံးသှားတော.တာပဲဗှာ ကှှနတှောှ.အပေါကှိုမှောကလှှှကလှာအိပလှိုကတှဲ.မေ.ကိုတငှးကပှစှှာဖကရှငှးဇောခှှေးတှနေဲ.အိပနှခှေိနှ “ဒေါကှ ဒေါကှ ဒါကှ”တံခါးခေါကသှံကှားလို. အလနှ.တကှားလနှ.နိူးလာတော. ဟူးးးးးးးးးးးးးးး အိမမှကမှကနှတောပါလားဘောငှးဘီထဲမှာစိုခှှဲနတောတော.အမှနပှဲ တံခါးဖှငှ.လိုကတှော.ဘိုသိနှးဝငလှာခဲ.တယဘှာလုပနှတောလဲကှ ဒီလောကနှိူးနတောဟိဟိ ငါအိမမှကမှကနှလေို.ပါကှာဆိုပှီးရဆငှေးခှိူးရတော.တာပဲမေ တကယတှာဖှဈလိုကခှငှတှယမှရယှေ ။

ညမကတှဲ.အိမမှကလှေးကိုတှေးရငှးမကှနပခှကှေမှှားစှာနဲ.မနကခှငှးကှောငှးသို.ကှှနတှောခှှီတကလှာခဲ.တယှ အတနှးတကခှငှစှိတတှှကငှေးမယှ.နသလေို ဘာကိုမကှမနပဖှေှဈနတယဆှေိုတာ ကှှနတှောမှသိဘူးလေ။ ‘ဘိုသိနှး စိတရှူပတှယဗှှာ လနှးမယှ.နရောလေးမရှိဘူးလား သှားပှီးလနှးရအောငဗှှာ သခှောလားမောငတှူး ဒါဆိုလဈမယလှာ” စီနယောအကိုကှီးခေါဆှောငရှာလိုကလှို.လာခဲ.သညှ။ကှောငှးအနောကဖှကတှောငကှုနှးပေါသှို.နှဈယောကသှား ပောပောပနှးပနှးနဲ.သှားတယကှသှညှ။ ဘိုသိနှးကှီးကတော.မမောမပနှးရှေ.ကနလှှေောကလှှမှးသှားနတော ဝတုတတှုတသှူကိုယလှုံးကှီးကိုပေါ.ပါးစှာပဲသယဆှောငပှှိးတောငပှေါလှေးဆီတို.တကနှခေဲ.သညှ။ “ဘိုသိနှး ဘယသှှားနတောလဲဗှာ.မောလာပှီလနှးခှငပှါတယဆှို ခငဗှှားနောကလှိုကမှှာဒီမှာဂှမှးနပှေီဗှာ. မငှးလနှးခငှလှား မလနှးခငှဘှူးလားဒါပဲေှ့ပာ တခှနှးပဲေှ့ပာလိုကှ ဟဲဟဲ လနှးမှာပေါ.ခစှကှိုကှီးရသှားသှားလိုကမှယနှောှ အားကိုးပါတယှ” တခဏာကှာတော. ကှောကဆှောငတှှနေားရောကသှှားတယှ ကှောကဆှောငတှှတဝေိုကှ ခှူံတောတှောထှူနတယှေ တောတှငှးစှနှ.စားခနှးသဖှယပှေါ.ဗှာ “မောငတှူးဖှေးဖှေးလာနောခှှသေံမထှကစှနေဲ.ဟိုးရှေ.နားငှိမငှှိမလှေးထိုငမှယှ အိုကေ”။

“ဟုတကှဲ.” ကှောကဆှောငအှောကဂှူငယလှေးမှာနှဈသားထိုငပှှီး ပါလာတဲ.ရဗေူးလေးကိုထုပသှောကပှှီးအမောဖှနလေေိုကသှညှ။ကှှနတှောတှု.ိထိုငသှောနကေိုတောရှုံလူမတှေ.နီူငသှလို ကှှနတှောထှိုငနှတေဲ.နရောလေးကကှညှ.ရငအှောကဘှကဘှေးဖကနှရောလေးတှမှောအတှဲတှထေိုငလှို.ကောငှးတဲ.နရောလေးပေါ.ဗှာ ဘိုသိနှးတယောကရှှာလဲရှာတပတှယဒှါကှောငှ.စာမေးပှဲကတှာနမှော နာရီဝကလှောကကှှာတော.”မောငတှူးမငှးရဲ.တောငဖှကကှိုကှညှ.လိုကဆှိုတော. အတှဲတတှဲတကလှာတယကှှောငှးကပဲဗှာ. ယူနီဖောငှးဝတထှားတယလှေ ကောငမှလေးကပိနပှိနပှါးပါးအသားညိုညို ကုလားစပထှငတှာပဲထီးကလေးစောငှးလို. ခှူံကှယနှရောလို.ထငပှှီးသူတို.ထိုငလှိုကသှညပှတဝှနှးကငှကှိုကောငလှေးက ဟိုကှညှ.ဒီာကညှ.လုပနှတယသှေူတို.အပေါဖှကလှေးမှာကှှနတှောတှို.နှဈယောကကှှယကှာခှောငှးနတောမမှငတှာတော.သခှောတယှ။ ကှှနတှောတှို.နစှယှောကကှိုကှောပေးပှီးထိုငနှလေိုကတှော.သညှ။ဘာတှပှေောနတယဆှေိုတာတောသဲကှဲစှာမကှာရဘူးလေ 15မိနဈလောကကှှာတော.ကဈဆကစှဆှဲတော.တာပဲထီးကိုပေးခလှိုကသှညှ ထို.နောကနှှဈသားအားရပါးကဈဆငိဆှဲနတော။

ကှှနတှောတှို.လဲကှညှ.တာဗို.အားပှငှးှ့ပငှးနဲ.ပေါ.ဗှာ ကောငလှေးလကတှှကကေောငမှလေးနောကကှှောကနလှှေိူစငပှှီးခါးရှညဝှတဘှောလီခှိတတှှဖှေုတနှတောခကခှကခှဲခဲပဲ ကောငမှလေးကမနနေီူငလှို.ထငတှယှ ကိုယတှိုငဖှှူတပှေးလိုကသှညထှို.နောကှ လှယအှိပလှေးကိုခေါငှးခုလုပပှေးပှီးကောငမှလေးကိုလဲခကှာအပေါကှအကှီငှလွေးကိုလနပှှီ ခှိူခှိူစစို.တော.တာပဲအေါကှနကှညှေ.နတေော.အားလုံးမှငရှတယလှကတှစုတသှာသာနို.လေးနှဈခေုကိုဟိုတလုံးပှောငှးလိုကဒှီတလုံးပှောငှးလိုကနှဲ.အလုပရှူပနှတေဲ.ကောငလှေးကို ကှညှ.ှ့ပီးအားကသှလိုတောငဖှှဈလာတယှ “ဘယလှိုလဲမောငတှူးလနှးတယမှှလားဟဲဟဲ “အငှ”ဆိုတဲ.စကားလေးနဲ.ဖှနေိူငတှယကှှှနတှောှ.မကှစှိပါဝါအားလုံးကသူတို.နစှယှောကထှဲမှာပဲပှံဝဲလို.နတယလှေေ ကောငလှေးစို.လို.ဝတော.အောကလှှှောခလှာပှီလုံခညှစှကပလှေးကိုလနပှှီးပေါငလှေးနှဈခုကိုဆှဲကာလိုကကှာ အှ့ပာနုအတှငှးခံဘောငဘှီးလေးကိုခှှတယှူလိုကတှယပှှီးတော. လှယအှိပလှေးထဲထိုးထညှ.လိုကတှယပှှီးတော.ခေါငှးတခုလုံးကောငမှလေးရဲ.ဖုတကှလေးဆီထိုးအပကှာနမှးစုတတှော.တာပဲကောငမှလေးကဖီကလဲလာပတဝှနှးကငှလှဲ။

ဟိုကှညှ.ဒီကှညှ.နဲ.တှနှ.ကာကော.ကာနတေော.သညှ။ ကောငလှေးကတော.အဖုတလှေးနားမကှနှှာအပပှှီးခေါငှးကိုမှလေိုကှ လှှာနဲ.လှှကလှိုကှ အစိလေးတှစုပလှိုကနှဲ.အလုပကှိုဖှဈလို. ထို.နောကှ သူပုဆိုးကိုစလှယသှိုငှးပှီးကောငမှလေးရငဘှတပှေါတှကခှှကာသူ.လီးကိုကောငမှလေးပါးစပဝှသို.ထိုးထညှ.ကာဖီယူတော.သညှ။ကောငမှလေးကလဲလကနှဲ.ကိုငကှာမကှလှုံးကိုမှိတပှှီးရခေဲခှောငှးမှားစားနသလေားအောငှးမေ.ရတယဗှှာကောငလှေးလီးကလေးမှာစိုခှှဲလာတော.တယှ။ အခှိနရှလာတယအှခါမှာတော. ကောငမှလေးပေါငကှိုဆှဲကားပှီးထညှ.လိုကတှော.သညကှောငမှလေးမကှနှှာတခကှခှှူံသှားပှီးကောငလှေးလညတှိုငကှိုဖကကှာကဈပေးလတေော.သညကှောငလှေးကတောမာနပှါပါထုတလှိုကထှညှ.လိုကအှားခကှပှါလာသညကှောငမှလေးကလဲတငှးတငှးဖကရှငှ လိုတာကိုအကောငှးဆုံးခံကာနတေော.သညကှှညှ.နတေဲ.ကှှနတှောတှို.နစှယှောကမှှာလဲခှှေးသီးတှကလှောသလိုအောကကှညီဗတာမှောငကှလဲမော.တော.မော.တောနဲ. ဂနာမငှိမတှော.ဘူးလေ။

ကောငမှလေးကိုနောကဖှကလှှညှ.ခိုငှးပှီးကှောကတှုနှးပေါလှကထှောကခှိုငှးကာလုံခညှကှိုခါးလောကထှိမတငပှှီးအနောကနှရေိုတခှကှပှှငှးပှငှးတှနေဲ.ကောငလှေးအားရအါးရလိုတော.တာပါတောတှောကှှညှ.ခေါငှးတယှ မှနလှာရငှးမှနလာရငှးကောငလှေးကသူ.ရဲ.ပှီးဆုံးမူကိုအပှငမှှာအဆုံးသတလှိုကတှယပှှီးတော.သဈရူးလေးထုတကှာသုတပှေးတယကှောငမှလေးကသူမပှီးဘူးလို.ပှောတယထှငတှယကှောငလှေးကကောငမှလေးပေါငကှိုကားလိုကကှာပါဂှာဆကမှူတပှေးတယကှောငမှလေးမှာဖီးတောတှောလှာနတယဗှှော မကှလှုံးကိုမှိတလှိုကအှပေါမှော.လိုကအှောကမှော.လိုကသှူအဖုတကှှီးကိုကော.ပေးလိုကနှဲ.လုပနှတောကှညှ.လိုတောတှောကှောငှးတယဗှှာ 10မိနဈလောကကှှာတော.ကောငမှလေးလေးအရမှးမှနလှာပှီးကော.ထိုးလနပှါလတေော.သညပှှီးတော.ကောငလှေးကိုဖကကှာငှိမသှကသှှားတော.သညှ။ ကှှနတှောှ.ဘေးကဆရာကှီးဘိုသိနှးကတော.ဘာလုပနှတယထှငေလှဲဗှာအတှဲခှငှေးရငှးသူကထုနတေော.တာပဲလူကှညှ.တော.လီးလောကလှီးကှညှ.တော.လူလောကဆှိုသလိုတောတှောကှှီးတာပဲဗှာသူလီးက သူမှားတှဲတှကတှေဲဖကနှဲ.ခစှကှှီုးလေးတှသေီသလိုကှှနတှောဘှာဒှါကှီါကှလဲခစှကှှိုးလေးတှကေိုကိုယတှိုငလှကနှဲ.သီကာနတေော.သညှ။

“မောငတှူးမောငတှူးရဒေုံးဒုံးဒုံးဒုံး ဟေ.မောငတှူး”နားထဲမှာခေါသှံလိုလိုကှားနပေါလား ဒီအသံကှားဖူးတယငှါ.ကိုခေါနှတောပဲ “မောငတှူးမောငတှူးဒီလောကအှိပပှုတနှတောငါစိတမှရှညတှော.ဘူး’ဒုံးဒုံး”ဆိုတဲ.အသံပိုလို.တောငကှယှလှာတော. ဟိုကအှဆောငမှူူးအသံပါလားကှ”ကမနှးကတနှးပဆိုးရှာပှီးကောကစှှပလှိုကတှော.သညှ။ထိုပှီးတော.တဲခါးဆီပှေးသှားလိုကသှညှ။ တံခါးဖှငှ.လိုကတှော.”ဒီလောကအှောနှတော သနတေောလားမကှာဘူးကာလနဂါးနငှ.ဖငထှဲတကောငလှုံးဝငသှှားတာတောငနှိူးမှာမဟုတဘှူးအောကမှှာဖုနှးလာနတယှေ”ေှ့ပာှ့ငှပွီလှညှ.ထှကသှှားတယှ ကှငှောလေးးဝငလှိုကမှယနှောအှဆောငမှူူးကအပှိူကှီးတောတှောလှှတယဟှိဟိတောငှ.တောငှ.တငှးတငှးသူရဲ.တငပှဆုံကှီးက လှညှးလုပစှီးလို.ရတယှ အိပရှာနိူးစဆိုတော.သိတဲ.အတိုငှး ငယပှါကှီးတငှးပှီးမှတထှောငနှတောပဲလအဆေောငမှူရဲ.အနောကပှိုငှးတငပှဆုံဘောငှးဘီတိုရာထငထှငကှှီးကိုကှညိ.ရငှးနောကကှနလေိုကသှှားလိုကသှညှ။ ဖုနှးကိုလှမှးကိုငကှာ”ဟလိုေှ့ပာ့ပါ “မောငှ ညနအေားလား”မပေါလား”အားတယလှမေေ မဘယသှှေားခငှလှို.လဲ”မေးလိုကတှော. “မောငအှခုဘာလုပနှတောလဲ မေ.ဆီလာခဲ. ဒီရောကမှှပှောမယနှောမှောငှ မှနမှှနလှာနောမှစေောငှ.နမှော”။

ခှှဲနှဲ.သောအသံလေးကိုကှားတော. မောငတှူးတို.အိပခှငှမှူံဝါးတှပှေောကကှုနပှှီး “အငှ အငှ လာခဲ.မယနှောခှဏလေးစောငှ.မောငရှခှေိူးမကှနှှာသဈှ့ပီးလာခဲ.မယနှောှ” မောငမှှနမှှနနှောမှကှာနဲ.ဒါပဲ” ကှှနတှောမှှနဆှုံးရခှေိူးပှီး မစေီသါားလိုကသှညှ။မေ.အဆောငရှှေ.ရောကတှော.မကပနှေးနုရောငဝှမှးဆကလှေးဝတထှားတယှ “မစေောငှ.ရတာကှာသှားလား ရပါတယမှကှာပါဘူးမောငှ.ရဲ.လာသှားမယမှေ.ဆိုငကှယိထုပှ” ဆိုပှီးသော.လေးလှမှးပေးလိုကသှညှ။ဆိူငကှယထှုပပှှီးမေ.ရှေ.ရပပှေးလိုကတှော.မကအနေောကနှတကထှေိုငပှှီး ကှှနတှောှ.ခါးလေးကိုဖကထှားလိုကတှော.သညှ။ညနအလငှေးပှောှ.ခှိနရှှိနပှေီဆိုပမယှေ.အလငှးရောငတှော.ရှိနသေေးတယလှေ4း30အခှိနဆှိုတာမမှောငပှမယှေ.မောငသှလိုဖှဈခငှနှပှေီပေါ.လေ။”မောငမှေ.ဒေါလှေးအိမမှောငှးပေးနောကှိဈစရှိလို.နောှ ဘာလုပမှလို.လဲမရေဲ.အရေးကှီးလို.လားအငပှေ.ါမောငရှဲ.မကှာဘူးပါဘူးမောငရှယဟှုတပှှီလား’ ကှာတယဆှိုတာထကအှဆောငတှံခါးပိတမှှာစိုးလို.ပါမရေဲ.” အဆောငတှံခါးက8း00ဆိုပိတတှယလှေ..ကှှနတှောတှို.အဆောငနှဲ.မေ.ဒေါလှေးအိမကှ1နာရီလောကတှော.ဆိုငကှယမှောငှးရတယလှေ ဒီလိုလဲကှှနတှောတှို.စကားပှောရငှးမောငှးရငှးမေ.ဒေါလှေးအိမရှောကသှှားတယကှှှနတှောကှအပှငကှကဖေးဆိုငမှှာထိုငစှောငှ.နလေိုကတှော.သညှ။ နာရီဝကလှောကကှှာတော.မရေောကလှာတယှ။

နာရီကလဲ6း30နပှေီ”ပှီးပှီလားမမေေးလိုကတှော. “အငှ ပှီးသှားပှီမောငှ” သှားလို.ရပှီလကှှနတှေောလှဲဆိုငကှယစှကနှိူးပှီးစတငထှှကလှာတော.သညှ စိတထှဲမှာမတငမှကဖှှဈနတောပေါ.မကှှနတှေောှ.ကိုလဲခေါတှယအှိမထှဲလဲမခေါဘှူးမကှနှှာကလဲတခုခုနာကငှတှာခံခဲ.ရသလိုပဲလေ မထူးပါဘူးမေးတာပဲကောငှးတယှ”မမေေ.အဒေါကှဆရာဝနမှှလားဘာဖှဈလို.လာတာလဲမနမကေေောငှးလို.လား တခှားဆရာဝနနှဲ.ပှလို.မဖှဈလို.ဆေးဖိုးကုနမှှာစိုးလို.လား”မေးတော. ကှှနတှောှ.ခါးလေးဖကပှှီးမေ.ကအသံတိုးတိုးလေးနဲ.မဟုတပှါဘူးမောငရှယမှပှေောပှရမှာရှကလှို.ပါနောမှမေးပါနဲ.” မမေးနဲ.ဆိုမှသိခငှတှာကလူတို.ရဲ.စိတပှဲလေ”ဟာမကလေဲဘာလဲမောငှ.ကိုမခစှဘှူးပေါ.လဟေုတလှားဒါဆိုလဲမှေ့ာနဲ.ပေါ.” သိတယမှှလားယောကှာှးမာယာ18ထဲကတခုထုပသှုံးလိုကတှာပေါ.။ မဟုတပှါဘူးမောငရှယခှစှတှာပေါ.မောငှ.ကိုမအရမှေးခစှတှာပဲတကယပှှောတာ မောငသှိခငှတှယဆှိုမပှေောပှမယခှုအနတှီလေးကိုသှားပှမှဖှဈမှာမို.သှားပှတာဘာကှောငှ.လဲသိလား အဲ.တာမောငှ.ကှောငှ.လဟေိုနေ.ကမေ.ဟာထဲကိုလကကှိုအရမှးထိုးထညှ.တော.အမှေးပါးပဲသှားတာအဲ.တာသှေးတစိမှ.စိမှ.ထှကပှှိးစပနှတောမောငရှဲ.ဒါကှောငှ.ဒေါလှေးကိုလာပှရတာပေါ.သိပှီလား။

မကဘယဆှေရာဝနကှိုသှားပှိးလနပှှရမှာလဲလို.အဲ.တာမောငလှကသှရမှးလို.သိလားအဟငှ.အဟငှ. ဆိုပှီးငိုသံလေးနဲ.ပှောတော.မှာငါကှောငှ.ပေါ. မအရမှေးနာနလေား မောငတှကယှမသိလို.ပါနောနှောကမှဖှဈစရဘေူးနောဆှိုပှီးမေ.လကကှလေးကိုဆုပကှိုကလှိုကတှော.သညမှှောငမှညှးနသေောလှမှးတလှှောကမှောငှးလာရငှးမေ.လကတှှကကှှနတှေောငှယပှါလေးပေါရှောကလှာပှီးပှတကှာပှတကှာလုပတှော.သညှ ကှှနတှောှ.မှာဆိုငကှယမှောငှးရငှးဖီတှကှှလောတော.တာပဲ “မမလေုပနှဲ.လမေောငဆှိုငကှယစှီးခကတှယနှောအှဆောငမှမှီပဲနမယှေ” “ပါးစပပှိတမှောငှးစရာရှိတာမောငှးဟှနှ. သူ.အလှညှ.တော.သိတပတှယှ”ဆိုပှီး နောကနှကှှနတှေောှ.ဘောငှးဘီဇဈကိုဖှုတကှာကှှနတှောလှီးခှောငှးလကေိုထုပေးတော.သညှ။ ကားမီးရောငတှှထေိုးရငတှှေ.မှာစိုးသဖှငှ.ကှှနတှောလှှယလှာတဲ.လှယအှိပနှဲ.ကာထားလိုကသှညှ မကတေော.ပညာသားပါးပါးထုပေးနတောအခှိနရှလာတော.တယထှငတှယမှှနလှာခဲ.တယှ ကှှနတှောှ.နောကကှှောကိုလဲမေ.ရငသှားနှဈခုကပပှှိးပှတနှတောဖီးတှအဆေုံးထိတကလှာတော.တာပဲဗှာ အဆောငမှရောကခှငမှှာမေ.လကစှှမှးကှောငှ.ကှှနတှောှ.မနနေီူငတှော.ပါသဖှငှ.လမှးဘေးသို.ထိုးရပကှာ အဆုံးသတထှှကပှေါကကှိုရယူလိုကတှယှ တဗှှတဗှှှတကှလှာသောလရညတှှမလကပှေေေါမှှာစီးဆငှးလတေော.သညကှှှနတှောလှဲခှှေးတှစေိုခှှဲလို.အကောငှးဆုံးမဟုတတှဲ.အကောငှးလေးကိုခံစားလိုကတှော.သညှ… ပှီး။