Knowladge

ယားနေသောတောင့်တမှု

ဆရာမလေး ရှငွးသန့ကွှညမွှာ အသကွ ၂၂ နှဈသာရှိသေးသညွ ။ ပညာရေးတကကြသိုလမွှ ဘှဲ့ရခဲ့သညမွှာမကှာသေး ။ ထို့ကှောင့ဘွှဲ့ရခါစ ဆရာမတို့၏ထုံးစံအတိုငွး နယဘွကသွို့သှားရောကွ အမှုထမွး ရသညွ ။ မနကကွရှငွ ခရီးထှကရွမညဖွှဈသောကှောင့ွ ရှငွးသန့ကွှညတွဈယောကအွလုပရွှုပနွသညွေ ။ ထည့စွရာရှိသည့ပွဈစညွးမှားလညွး မကနှခွဲ့အောငွ ထည့နွရသညွေ ။ ရှငွးသန့ကွှညမွှာ ထိုငခွုံ တဈခုပေါတွှငွ ထိုငွ၍ ပေါငကွိုဖှဲထားသညွ ။ အပေါဘွကတွှငွ သူမ၏အသားအရောငနွှင့လွိုကဖွကသွော တီရှပပွနွးရင့ရွောငွ ကပှတွုပတွုပလွေးကိုဝတထွားသောကှောင့ွ ထှားကှိုငွးကာတငွး‌နသေော နို့မှားမှာ ဖောငွးကှှကာ တီရှပအွောကမွှ ရုနွးကှှကားထှကနွကှသညွေ ။ ဖှူဖှူဖှေးဖှေး ဗိုကခွေါကကွလေးမှာလညွး တီရှပအွောကမွှ ပေါနွပှေီး ထိုငနွသေောကှောင့ွ ဗိုကခွေါကကွလေးက အမှှောငွးလိုကကွလေး‌‌ဖှဈနသညွေ ။ သူမသညွ ထိုငခွုံပေါတွှငခွပလွှှောလှှောထိုငွ၍ ပေါငကွိုကားပေးထားသညွ ။ ထိုငခွုံအောကတွှငတွော့ ဆယကွှောသွကယွောကွှားလေးတဈယောကသွညွ လကနွောကပွှနကွှိုးတုပခွံထားရပှီး ကှမွးပှငပွေါတွှငပွဆဈတုပထွိုငကွာ သူမ၏ အဖုတကွို ယကနွသညွေ ။

မောငမွောငွ..နင့လွှှာကအားပှော့လှခညှလွား..အထဲထိ နှိုကပွှီးယကစွမွး.. ရှငွးသန့ကွှညကွ ပှောလညွး‌ပှော မောငမွောင့ကွို ခှထေောကဖွှင့လွညွး ခတလွိုကသွညွ မောငမွောငလွညွး ဖငကွို ခှထေောကနွှင့ွ အခတခွံရသော ကှောင့ွ ကှောကကွှောကလွန့လွန့နွှင့ွ ယကလွတေော့သညွ ။ အား…အား… အီး.. ကောငွးတယွ ခှေးမှိုး ခေါကပွေးမှ စောကလွုပလွုပတွယွ..အား.. ရှီး…မောငမွောငကွ ရှငွးသန့ကွှညကွို ယကပွေးနရခှေိနဝွယွ အခနွးတှငွး၌ နောကထွပကွောငလွေးနှဈယောကသွညွ ကိုယတွုံးလုံးဂှေးတနွးလနွးဖှင့ွ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ အထုပအွပိုးမှားကို ပှငဆွငပွေးနရသညွေ ။ ထိုကောငလွေးမှားမှာ အခှား‌မဟုတွ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ တပည့ဟွောငွးမှားပငဖွှဈကှလေ‌သညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညမွှာ ၁၀ တနွးကိုအိမလွိုကသွငရွငွး သူမ၏အလှဖှင့ွ အိပမွကမွကရွငွးလရညထွှကတွတစွ မလညမွဝယွ ၁၀ တနွးကောငလွေးမှားကို ကှှနဇွာတသွှငွးလေ့ရှိသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညမွှာ ငယစွဉတွညွးက ယောကှာွးခှှေးနံ့ သေးနံ့တို့ ရလှှငွ လိငစွိတထွကှှတတသွလိုအခှားသူကို နိုင့ထွကစွီးနငွးလုပွ၍ ကာမအရသာခံစားရသညကွိုသာကှိုကနွှဈသကသွူဖှဈသညွ ။ ရိုးရိုးသာမနလွိငဆွကဆွံခှငွးမှိုးကိုပထမဦးဆုံးရညွးစားကိုမောငနွှင့ွ တခါသာလုပဖွူးသညွ ။

ရှငွးသန့ကွှညွ၏စိတွ‌ကိုသိသှားသော ကိုမောငကွ လကမွခံနိုငခွှငွးမှားစှာဖှင့ွ ရှငွးသန့ကွှညကွိုစှန့ပွဈသှားခဲ့သညွ။ ထိုအခှိနမွှစ၍ ရှငွးသန့ကွှညမွှာမညသွည့ရွညွးစားမှ မထားတော့ဘဲ ကောငလွေးမှားကိုသူမ လိုခငှသွလို သိမွးသှငွးရှေ့ သူမ ပှောသွလိုနလောခဲ့သညွ ။ စာသငရွသောသူ့အတှကရွှာစရာကောငလွေးလညွးမရှားပါခှေ ။ ရှငွးသန့ကွှညမွှာသခငဆွိုးတဈယောကလွညွးဖှဈသညွ ။ သို့‌သောလွညွးရှငွးသန့ကွှညဘွယလွောကဆွိုးဆိုး သူ့ကှှနမွှားမှာ သူမ၏အဖုတကွို တခါယကရွဖို့ သူမ၏ခှထေောကကွို တခါယကရွဖို့ သူမ၏သေးကို တခါသောကရွဖို့ အငမွးမရဖှဈနကှမှေဲဖှဈသညွ။ ရှငွးသန့ကွှညသွညွ ပငွှးစရာကောငွးသောလမွးရှုခငွးမှားကို ကှည့ရွငွးလိုကလွာခဲ့သညွ ။ ကားသညနွပေူကှဲတဲထဲတှငွ ဖုနွ တထောငွးထောငွးထလကွှ အဆကမွပှတမွောငွးနသညွေ ။ နပေူပှီးဖုနခွိုး၍ ရှငွးသန့ကွှညလွညွး ခှှေးတို့ဖှင့ရွှှဲနဈနသညွေ။ မနကတွညွးကစီးလာခဲ့ရသောကှောင့ွ ညောငွးလညွးညောငွးပှီ။ သူမ၏ တဈကိုယလွုံးလညွး ခှှေးစောနွှင့ကွိုယသွငွးနံ့‌‌ရောထား သောအနံ့တဈမှိုးထှကွ‌နသညွေ ။ ပေါငဂွှကှားရှိဘဈမှာ ရာသီဥတုကှောင့ရွော တနကေုနွ‌ဖှဈသလိုသေးပေါကခွဲ့ရသောကှောင့ပွါ အိုကလွှောငနွသညွေ ။ သို့သောလွညွး ရှငွးသန့ကွှညမွှာ နံမညလွေးအတိုငွး ကှညလွငလွှပနသညွေ ။ အသားအရလေေးမှာခှှေးတို့ဖှင့စွိုနသေောကှောင့ွ ဝငွးဖန့နွသညွေ ။ အပူဒဏကွှောင့ွ ခရီးပနွးသောကှောင့သွာ မကှနွှာမှာ အနညွးငယနွှမွးနယနွသေောလွညွး သူမ၏အလှကို ပကှအွောငတွော့ မစှမွးဆောငနွိုငွ။

ကားဒရိုငဘွာသညွ နောကကွှည့မွှနထွဲမှ မှငနွရသေောရှငွးသန့ကွှညွ၏အလှကို အရသာခံကှည့ွ၍ မောငွးနသညွေ ။ ထို့ကှောင့ကွားသညလွညွး လိုတာထကပွိုကှာနပှနသွေညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွတော့ ကားဒရိုငဘွာသူ့ကိုတလမွးလုံးကှည့လွာခဲ့သညကွို အရေးမစိုကွ ဒီတခေါကရွပလွှှငွ ပငတွီခှှတမွညဟွုသာစိတကွူးထားလိုကသွညွ ။ မနကတွညွးကဝတလွာမိတာအမှား ။ ခုတော့ ပငတွီဂှကှားတှငွ ဆောကခွှီးတှလညွေးပနတေေော့မညွ ။ သေး‌နံ့လညွး နံနတေော့မညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ ရနကွုနမွှာကနှခွဲ့သည့ွ သူ့ကှှနတွှကေို ဖှတခွနဲသတိရသှားမိသညွ ။ ခုတော့ အဲ့ဒါတှကေိုရှုခိုငွးရမည့သွူလညွး မရှိပါလားဟူ၍ တှေးရငွးစိတပွကှသွှားရသညွ ။ ဟုတသွညွ သူမသညွ သူမနှင့သွိသည့သွူ တစုံတဈဦးမှှမရှိသည့နွရောသို့ အလုပတွာဝနဖွှင့နွထေိုငရွနွ ခရီးထှကလွာခဲ့ရသူမဟုတပွါလား ။ ဒရိုငဘွာအောငထွှနွးသညွ ကားမောငွးသကနွုသေးသညွ ။ အသကကွလညွး ငယသွေးသညွ ။ ရှာကတကလွာပှီး အလုပမွရှိရာက အသိတဈယောကအွဆကအွသှယဖွှင့ွ ကုနကွားတကမွောငွးရာမှ ဒရိုငဘွာဖှဈလာသူဖှဈသညွ ။ လိုငစွငအွနီမရသေးသောလွညွး ရဲနဲ့တှေ့လိုကွ ပိုကဆွံပေးလိုကဖွှင့ွ မောငွးနခှငွေးဖှဈသညွ ။ ခုလညွး ဒရိုငဘွာ ကိုစိနဘွ မလာ၍ သူ့အစားသူတို့ သူဌေး၏ လိုငွးကားကိုမောငွးဖှဈသှားခှငွးဖှဈသညွ ။ ပထမဆုံးအခေါကတွှငပွငကွံကောငွးသညဟွုပှောရမညွ ။ သူ့နောကကွ ရှေ့ဆုံးတနွးခုံတှငွ ဆောခွှောခှောတဈယောကပွါလာသညွ ။ အဖောလွညွးပါပုံမရ ။

ခရီးကလညွး ရှညသွလို လမွးကလညွးကှမွးသော ဒီခရီးကို နုထှေးခှော‌မှေ့နသေောဒီဆောလွေး ဘာလာလုပတွာလဲဆိုတာ သူမမှနွးတတွ ။ သူသိသညကွ သူကှည့နွလှှငဆွေောလွေးက အကှည့ဆွူးဆူးမှားဖှင့ွ ရဲရဲတငွးတငွးပှနကွှည့ပွှတတခွှငွးပငဖွှဈသညွ ။ ဒီတလမွးလုံးစိတနွဲ့ကိုယမွကပွ ။ လီးကလညွး တောကလွှှောကတွောငလွာသညွ ။ ကားမောငွးရတာစိတမွပါ ။ ကားက လကဖွကရွညသွောကခွဏနားရနွ ဆိုငတွဈဆိုငတွှငွ ထိုးရပလွိုကသွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ ကားပေါကွဆငွး၍ ဘာမှ မစားသေးဘဲ အိမသွာသို့တနွးသှားသညွ ။ ထမီကိုမ ပငတွီ ကိုတှနွးခပှှီး ဆောင့ကွှောင့ထွိုငကွာ အားရပါးရသေးပေါကလွိုကသွညွ ။ သေးမှားက အဖုတနွှုတခွမွးထူလဗစှကွှားမှ အရှိနပွှငွးပှငွးနှင့ပွနွးထှကနွသညွေ ။ သေးပေါကသွံတရှူးရှူးက ကယှလွောငစွှာထှကပွေါနွသညွေ ။ ရှငွးသန့ကွှညလွညွး အားရပါးရဇိမခွံ၍ သေးပေါကနွရငွေး ခှီးပါပါခငှလွာသဖှင့ွ တဈခါတညွး ပါလိုကသွညွ ။ ခှီးပါပှီးတော့မှ ရဆေေးပှီး မတတွတထွကာ ဘဈကိုခှှတသွညွ ။ ထို့နောကလွှယထွားသောအိတထွဲထည့လွိုကပွှီး အိမသွာထဲမှထှကလွာခဲ့လိုကသွညွ ။ ကားနံပါတွ ../…. မှခရီးသညခွငဗွှာ ကားမကှာမီထှကခွှာ တော့မညဖွှဈပါ၍ ကားဆီသို့အမှနွ‌လာပေးပါရနွ …..အပှငဘွကတွှငွ အောသွံမှားဆူညံ‌နသညွေ ။ ခရီးသညတွဈယောကကွနှနွသေေး၍ ခေါနွသေံ ။ ကားနံပါတကွိုနားထောငလွိုကတွော့ သူမ စီးလာသည့ကွားနံပါတဖွှဈနသညွေ ။ နာရီကိုငုံ့ကှည့လွိုကတွော့ ၁၅ မိနဈကှောနွပှေီပဲ ။

သူမအိမသွာထဲတှငွ စိနပွှနပှေေ ခှီးထိုငပွါရငွး အခှိနကွုနမွှနွးမသိကုနသွှားသညွ ။ ကားဆီသို့သှားမညလွုပပွှီးမှ ဒရိုငဘွာကို သဈပငရွိပနွားတှငမွှီကာသူမကိုကှည့နွသညကွေို တှေ့လိုကရွသညွ။ ကားဒရိုငဘွာကိုတှေ့လိုကရွတာသူမဝမွးသာသှားသညွ ။ နောကကွမှှရောကလွာသောသူမကို တကားလုံးကဝိုငွးကှည့မွှာကို သူမ မကှိုကွ ။ ဒရိုငဘွာအောငထွှနွးမှာ ရှငွးသန့ကွှည့သွူ့ဘကသွို့လှှောကလွာ၍ ရငတွှခေုနနွသညွေ ။ ရှငွးသန့ကွှည့ွ က‌တော့ အေးအေးဆေးဆေးပငွ စကားစပှောလိုကသွညွ ။ ကှှနမွကိုစောင့နွတောလား… ဗှာ…မဟုတပွါဘူး ကှှနမွအိမသွာတကနွလေို့ပါ..ရှငကွဘာလို့စောင့နွတောလဲ ဟို..ကှှနတွောဒွီအတိုငွး… အောငထွှနွးလညွးရုတတွရကမွို့ဘာပှနပွှောရမှနွးမသိ ရပါတယွ အေးအေးဆေးဆေးပှောပါရှင့ွ ကှောကနွတောလား ‌ထိုစကားကှောင့အွောငထွှနွးလညွး အနညွးငယရွှကသွှားကာ ယောကှာွးမာနဖှင့ွ.. မကှောကပွါဘူး..ခငဗွှားအိမသွာထဲခပမွှနမွှနဝွငသွှားတာတှေ့သားပဲ..ခုမှပှနထွှကလွာရအောငဘွာတှကှောနတောလဲ ရှငွးသန့ကွှညလွညွး အောငထွှနွးရဲတငွးလာ၍သဘောကသှှားသညွ။ ဒီလိုပငွှးစရာကောငွးသောခရီးတှငွ ရုပရွညသွနားကမား ဒရိုငဘွာငယလွေးနှင့ွ ကစားရလညွးမဆိုးလှဟု ရှငွးသန့ကွှညတွှေးလိုကမွိသညွ ။ ထို့ကှောင့ွ…အောငထွှနွးကိုကှည့ွ၍.. ကှှနမွခှီးပါနလေို့ပါ… ဗှာ… ရှငွးသန့ကွှညွ၏စကားကှောင့ွ အောငထွှနွးကှောငသွှားသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွ ခပတွညတွညပွငဆွကပွှောသညွ ။

ဟုတတွယလွေ ကှှနမွခှီးပါနလေို့ ပှီးတော့ခှီးပါပှီး အိုကတွာနဲ့ ကှှနမွရဲ့နံနတေဲ့ အတှငွးခံဘောငွးဘီကို ခှှတွ‌နလေို့..ဒါကှောင့ကွှာနတော.. အောငထွှနွးဒီလိုဆောမွှိုးမကှုံဘူးခဲ့ ။ ဒီဆောကွ သူ့မကှနွှာကို တည့တွည့ကွှည့ွ၍ ထိုစကားမှားကိုအေးဆေးပှောသှားခှငွးဖှဈသညွ ။ အောငထွှနွးဘာပှနပွှောရမှနွးမသိ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွ အိတထွဲမှ တဈစုံတဈခုကို ထုတလွိုကပွှီး အောငထွှနွးလကထွဲသို့ ထည့ပွေးလိုကသွညွ ။ အောငထွှနွး သူ့လကထွဲက ဟာကို မသိမသာ ဖှန့ကွှည့လွိုကသွညွ ။ ဟာ..အတှငွးခံဘောငွးဘီ ရှငကွှှနမွကို တလမွးလုံးကှည့နွတောဘာလုပခွငှလွို့လဲ.. ဗှာ… ဆောကွ အေးအေးဆေးဆေးပငွ ဆကမွေးပှနသွညွ ။ ရှငမွကှားဖူးလား..တ ဗှာဗှာနဲ့ ကှားပါတယွ… လိုးခငှလွို့လား?..ရှငွးသန့ကွှညကွ အောငထွှနွးကိုသခှောကှည့ွ ၍မေးလိုကသွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ၏လှပနုနယသွော အခှောအလှမကှနွှာလေးနှင့ွ သူမပှောနသေောစကားမှားကှောင့ွ အောငထွှနွးလီးမှာ ပုဆိုးအောကမွှတောငတွကလွာသညွ ။ တနကေုနလွညွး တောငနွရသေောကှောင့ွ ရှငွးသန့ကွှညစွကားကှားရုံဖှင့ွ ထှကခွငှသွလိုတောငဖွှဈသှားသညွ။ ရှငွးသန့ကွှညလွညွး အောငထွှနွးပုဆိုးကှားမှထောငနွသေောလီးကိုငုံ့ကှည့ပွှီး.. ရှင့အွောကကွဟာကိုထိနွးဦးနောွ..ဟိုမှတကားလုံးကကှည့နွကှတော..လိုးခငှရွငွ ကားကိုမှနမွှနမွောငွး ဟိုရောကရွငကွုနွးမယကွှားလား.. အောငထွှနွးဒူးတှမခေိုငခွငှသွလိုဖှဈသှားသညွ ။ လိုးခငှလွိုကတွာမှ ထမိနလွှနွ၍ခကှခွငွှးလိုးလိုကခွငှသွညွ ။

အောငထွှနွးထခုနမွတတပွှောသွှားသညွ ။ သို့သောရွှငွးသန့ကွှညွ၏ ခပတွညတွညအွကှည့ကွှောင့ွ အောငထွှနွး‌ကှောငသွှားပှနသွညွ ။ သိပပွှောမွနနေဲ့ ပုံမှနပွဲနေ..သှား..ရှေ့ကသှားစမွး… ဆောကကွောငကွ လိုးရမယဆွိုတော့ပှောနွတယွေ..ကိုယ့ဆွောကလွုပကွိုအရငလွုပွ.. ဒီအခှိနမွှာ ရှငွးသန့ကွှညဘွာပှောပှောအောငထွှနွးစိတမွဆိုး အောငထွှနွးသိတာတဈခုတညွး ရှငွးသန့ကွှညကွို လိုးရဖို့ပဲဖှဈသညွ ။ အောငထွှနွးလညွးရှငွးသန့ကွှညခွိုငွးသည့အွတိုငွး ပုံမှနအွတိုငွး ကားဆီသို့လမွးလှှောကလွာသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွ နောကခွပလွှမွးလှမွးကပါလာသညွ ။ ကားပေါကွလူမှားကတော့ ဒရိုငဘွာနှင့ွ ရှငွးသန့ကွှညတွို့မှာ အရငတွညွးက သိနှင့ကွှသော သူမှားဟုသာ ထငကွှမညွ ။ အောငထွှနွး ဒရိုငဘွာထိုငခွုံ တှငဝွငထွိုငပွှီး လကထွဲတှငစွုပထွားသော အတှငွးခံဘောငွးဘီကို ပုဆိုးအောကထွဲလကနွှိုကွ၍ လီးမှာပတထွားလိုကသွညွ ။ ထို့နောကွ ကားကို ခပမွှနမွှနပွငွ အရှိနတွငလွကှမွောငွးထှကလွိုကသွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညဘွေးမှာထိုငွ‌သောအဖှားကှီးကတော့ အိပနွပှေီဖှဈသညွ ။ အောငထွှနွးလညွးကားမောငွးရငွး ရှငွးသန့ကွှညနွှင့အွခှအနကေေောငွးလာသောကှောင့ွ အူမှူးနသညွေ ။ ကားမောငွးရငွးနှင့ွ နောကမွှနမွှတဆင့ရွှငွးသန့ကွှညကွို လှမွးကှည့သွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွတော့ အောငထွှနွးကိုလုံးဝမကှည့ွ ။ ခုနဘာစကားမှရပွ၍ မပှောခဲ့ကှသလိုပငွ လမွးဘေးရှုခငွးမှားကိုသာ ကှည့လွာသညွ ။ အောငထွှနွးကိုရှိသညဟွုပငမွထငွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ထိုအမူအယာကှောင့ွ အောငထွှနွးမနတတမွေထိုငတွတဖွှဈလာသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညသွူ့ကို ဘာစိတဆွိုးသှားသညလွဲ ။ သူကားမောငွးတာမှားနှေးနလေို့လား ။

ရှငွးသန့ကွှညမွကှိုကတွာ ဘာလုပမွိသှားလဲစဉွးစားရငွး ခေါငွးသာရှုပလွာသညွ ။ အဖှကမထှေကွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွတော့ အောငထွှနွးကို ဂရုမစိုကွ ။ လှည့တွောငမွကှည့တွော့ ။ ဒီလိုနှင့ွ ခရီးလမွးအဆုံးသို့ရောကရွှိလာသညွ ။ ဂိတကွိုဝငခွှိနတွှငွ ည ၁၀ နာရီထိုးနပှေီ ။ ခရီးသညအွားလုံးကုနခွါနီးခှိနတွှငွ ခုံရှညတွဈခုပေါတွှငွ ထိုငနွသေောရှငွးသန့ကွှညထွံသို့အောငထွှနွးလှှောကသွှားသညွ ။ ထို့နောကဘွေးတှငဝွငထွိုငလွိုကပွှီး မေးလိုကသွညွ ။ မငွးဘယသွှားမှာလဲ… ရှငွးသန့ကွှညကွဘာမှပှနမွဖှေ ။ အောငထွှနွးလညွး မရဲတရဲဖှင့ွ.. ဟို..ငါတို့ပှောထားတဲ့ကိဈစကရော.. ဘာကိဈစလဲ.. မငွးပဲ ကုနွးမယဆွို.. ရှငွးသန့ကွှညကွ အောငထွှနွးကိုအထငသွေးသလိုကှည့ွ၍ တဈခကှရွယလွိုကပွှီး ကှှနမွအခုခရီးပမွးလာတယွ.. နားဖို့နရောလိုခငှတွယွ ရှငမွောငွးတာကှာနတောနဲ့ ကှှနမွကိုလာကှိုတဲ့သူတှနေဲ့လညွးလှဲကုနပွှီ…အဲ့တော့တခုခုစီစဉွ.. ရှငွးသန့ကွှညွ၏အမိန့ပွေးသလိုလသေံအောကတွှငွ အောငထွှနွး ကှောငသွှားသညွ ။ သို့သောွ ဘာကှောင့မွှနွးမသိ ဒီလိုခှောမောလှပသောကောငမွလေးနားတှငွ သူခိုငွးတာလုပပွေးရသညကွို အောငထွှနွးကှနပနွေသညွေ ။ ဒါဆိုဒီနားမှာ တညွးခိုခနွးတဈခုတော့ရှိတယွ.. ရှငွးသန့ကွှညကွဘာမှမပှော အောငထွှနွးလညွး ကားကိုဂိတတွှငထွိုးထားလိုကပွှီး စပယယွာသနွးရှှကေို ကားပေါမွှာ အိပခွိုငွးလိုကသွညွ ။ ဆရာလေး..ဘယလွိုတည့သွှားလဲ စပယယွာ‌ကောငကွ မေးလိုကခွှငွးဖှဈသညွ ငါလဲခုထိဘာမှမသိဘူးကှ ဆောကွှီးကခပဆွနွးဆနွး… အဆငပွှရငွေ ကှှနတွော့လွဲမှှပါဆရာ… အေး ငါအဆငပွှအေောငပွဲအရငလွုပရွဦးမယွ… ရှငွးသန့ကွှညအွနနှငေ့တွော့ ဘာမှမစဉွးစားထား ။ တနေ့လုံးကားစီးလာရတာညောငွးနပှေီ ။

ဒီညကိုတော့ ယောကှာွး တဈယောကနွှင့အွိပခွငှသွညွ ။ ယောကှာွးနံ့ရှူခငှသွညွ ။ ဆောကပွတယွကပွေးတာခံရငွး အေးအေးဆေးဆေးအနားယူခငှသွညွ ။ တလမွးလုံးအောငထွှနွး၏နောကခွုံမှကပထွိုငရွငွး အောငထွှနွး၏ခှှေးနံ့ကိုရှူလာခဲ့ရ၍ အဖုတအွရညလွညနွခှငွေးကိုဖှရှငွေးမှရမညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွ ထူးခှားသညွ ။ ခှှေးနံ့ ယောကှာွးသေးနံ့စသော အခှားသူမှားအတှကနွံစောသွောအနံ့မှားသညွ ရှငွးသန့ကွှညအွတှကွ လိငစွိတဖွှဈပေါစွသေောအရာ မှားဖှဈသညွ ။ ထို့ကှောင့ပွငအွောငထွှနွးကိုသူရှေးခယှခွဲ့ခှငွး ဖှဈသညွ ။ ဒီညသူ့ပေါငကွှားထဲ အောငထွှနွးကိုထည့ထွားမှ ဖှဈတော့မညွ ။ သူ့ပေါငကွှားမှရှှဲနဈနသေော အရညမွှားကို ဒီည အောငထွှနွးကိုတိုကမွှဖှဈမညွ ။ သို့မဟုတအွောငထွှနွးပေါငကွှားထဲ သူနမှဖှဈေတော့မညွ။ အောငထွှနွးလီးကို အားရပါးရစုပပွဈလိုကွဦးမညွ ။ သူမအေးဆေးလီးစုပခွငှနွသညွေ ။ လီးလေးငုံရငွး စကားစမှညပွှောခငှသွညွ ။ ဒီနရောမှာ သူမ၏ ကှှနကွောငလွေးမှားမရှိ ။ အောငထွှနွးပဲရှိသညွ ။ ဒါကှောင့ဒွီနေ့ည အောငထွှနွးပေါငကွှားထဲ သူနမှဖှဈေမညွ ။ ဒီနေ့ည အောငထွှနွးနှင့အွနားယူရမညွ ။.မှှေးလား… မှှေးပါတယွ… ဘာမှှေးပါတယလွဲ…ဖနွှး… ရှငွးသန့ကွှညကွပှောရငွးနှင့အွောငထွှနွးကိုပါးရိုကသွညွ အောငထွှနွးကှောငသွှားသညွ ။ တဈခုခုတုံ့ပှနဖွို့ကှိုးစားလိုကခွှိနမွှာပငွ ရှငွးသန့ကွှညွ၏အသံက ဆကထွှကလွာသညွ ။

ဒီလောကတွနကေုနနွပေူထဲမှာ ‌နင့ကွားကိုစီးလာတာငါထမီက မှှေးတယတွဲ့လား… အောငထွှနွးဘာပှနပွှောရမှနွးမသိ ။ ဒီလိုဆောမွှိုးသူမတှေ့ဘူး ။ ရုပလွှလှလေးနှင့ွ ဘာလုပလွို့လုပနွမှနွေးသူနားမလညနွိုငသွည့ဆွောမွှိုး … ထပနွမွးကှည့စွမွး မှှေးလားနံလား အောငထွှနွးထပနွမွးကှည့ပွှနသွညွ ။ တကယပွငသွူ့အတှကွ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ထမီမှရသောအနံ့က ဖီးလလွာစသညွေ ။ ဟို.. တကယမွှှေးတာပါ… အောငထွှနွးအမှနအွတိုငွးဖှလေိုကသွညွ ။ နငအွဲ့အနံ့ကိုတကယကွှိုကတွာလား… ဟုတကွဲ့… နေ့လယကွ ငါ့ဘောငွးဘီဘယမွှာလဲ ဒီ…ဒီမှာပါ အောငထွှနွး စားပှဲပေါရွှိသူ့အိတကွို လီးတနွးလနွးနှင့ပွှေးယူ၍ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ အတှငွးခံဘောငွးဘီကို ပှလိုကသွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ လိပနွသညေ့ပွငတွီပနွးနုရောငလွေးထှကလွာသညွ ။အေး အဲ့ဒါငါညနကခှှတေထွားခဲ့တဲ့ဟာပဲ.. ရှူလိုကစွမွး အောငထွှနွးအနညွးငယရွှံသောလွညွး ရှူကှည့လွိုကသွညွ ။ အနံ့ကခုနက ထမီနံ့ထကအွမှားကှီးပိုစူးပှီး ပိုပှငွးသညွ ။ ဂှကှားမှာတနကေုနထွှကထွားတဲ့ ငါ့ဆောကခွှီးတှတှေေ့လား ရှငွးသန့ကွှညကွထလာရငွး ပငတွီကိုဆှဲယူလိုကသွညွ ။ထို့နောကွ ဂှကှားကိုလကနွှင့ကွိုငရွှေ့.. ရှူစမွး..ဘာနံ့ရလဲ သေးစောပွါ.. ဘယသွူ့သေးလဲ.. နင့သွေးပါ.. ဖှောငွး…အု အောငထွှနွးဂှေးကို ဒူးနှင့တွိုကခွံလိုကရွပှနသွညွ ။ အောငထွှနွး ဂှကှားကိုလကနွှင့အွုပွ၍ ဒူးတုပကွသှှားသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ရှေ့ ဒူးထောကသွလိုဖှဈသှားသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ အမှှေးထူလဗစွှ ဆောကဖွုတဖွောငွးဖောငွးကတော့ အောငထွှနွးမကှနွှာရှေ့တှငွ ဝဲနသညွေ ။

အောငထွှနွး က နာသည့ကွှားထဲကမှ ရှငွးသန့ကွှညွ၏အဖုတကွိုမှငရွ၍ ကှနပနွေပှနသွေညွ ။ ငါ့ကို ရိုရိုသသေေ‌ပှောစမွး.. အောငထွှနွးခေါရွတာ အကငှ့မွပါ.. ဟုတကွဲ့..မမ ရှငွးသန့ကွှညွ ပငတွီဂှကှားကိုယူ၍ အောငထွှနွးကိုရှူခိုငွးပှနသွညွ.. ဘာနံ့လဲ.. သေးနံ့ပါ.. ဘယသွူ့သေးလဲ.. အဈမရဲ့သေးပါ.. ဟုတပွှီ.. ဒီလိုမှပေါ့ ခေါငွးမော့ပှီးပါးစပဟွ.. အောငထွှနွးဒူးထောကနွရောမှ ခေါငွးမော့ပှီးပါးစပဟွလိုကသွညွ။ ဒီမှာပနတေောတှကဘောတှလေဲ.. ဟို..ဆောကခွှီးတှပေါ.. အေး..ရော့စား ရှငွးသန့ကွှညကွပငတွီကို ‌အောငထွှနွးပါးစပထွဲလုံး‌‌ထှေး၍ထိုးထည့ပွဈလိုကသွညွ ။ အု..ဝု..ဝု… အောငထွှနွးပါးစပထွဲသို့ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ သေးနံ့နံ၍ ဆောကခွှီးပနသေေော ပငတွီရောကသွှားသညွ ။ ငါကသေးပေါကရွငွ ဘယတွော့မှရပှနမွေဆေးဘူး .. အဲ့တော့ စတှေးထှကလွာရငွ ပငတွီကငါ့သေးနဲ့ဆောကခွှီးနဲ့ ရောပှီး နင့စွတှေးနငပွှနမွှိုခှ.. ရှငွးသန့ကွှညွ၏ အသံခှိုခှိုနုနုလေးနှင့ွ ဖှညွးဖှညွးခငွှးပှောနသေော တဈတဈခှခှစကားလုံးမှားကှောင့ွ အောကကွလီးကလညွး ပေါကထွှကမွတတွ‌ တောငနွရသညွေ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွ အပေါမွှဘလောကဈွအငွကြှီအဝါရောငကွို ကှယသွီးမှား တထုတထွုတမွှညအွောငွ ခှှတပွဈလိုကသွညွ ။ ဘောလွီအနကထွဲမှ နို့က လှှံထှကနွသညွေ ။ အောငထွှနွး ထိုမှငကွှငွးကို ကှည့ွ၍ လီးပိုတငွးလာသညွ ။ ထို့နောကွ ရှငွးသန့ကွှညကွ ဘောလွီကိုပါ ခှှတပွဈလိုကသွညွ။ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ ကိုယပွေါွ၌ ဘာအဝတအွစားမှမရှိတော့ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ အခနွးထဲမှာ ဖငပွှောငွ‌ပှောငနွှင့ွ လမွးလှှောကနွသညွေ ။ အောငထွှနွးလီးက လုံး၀ ထောငမွတနွသညွေ ။

ရှငွးသန့ကွှညွ က ရခေဲသတြတောထဲမှ ရတဘေူးထုတသွောကသွညွ ။ အောငထွှနွးလညွး ရှငွးသန့ကွှညရွသေောကတွာကို ကှည့ွ၍ ရေ သောကခွငှလွာသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွ ရကေိုအားရအောငွ သောကသွညွ ။ ပှီးသောအခါ ပလုတကွငွှးသညွ ။ ထို့နောကွ အောငထွှနွးဆီလှှောကလွာ၍.. ပါးစပဟွ… အောငထွှနွးဒူးထောကလွှှကမွှ ရှငွးသန့ကွှညကွိုမော့ကှည့ွ၍ ပါးစပဟွလိုကသွညွ ။ သူဘာလုပတွော့မညကွို အောငထွှနွးသိသညွ ။ သို့သောွ ယခုလို အခှိနဝွယွ လှပသော ကောငမွလေးက ဖငပွှောငပွှောငနွှင့ွ သူ့ရှေ့တှငွ လမွးလှှောကနွေ‌သောကှောင့ွ အောငထွှနွးအတှကွ အရာရာတနနွတေော့သညွ။ ရှငွးသန့ကွှညကွ အောငထွှနွးပါးစပထွဲမှ သူမ၏ အတှငွးခံဘောငွးဘီကို ဆှဲထုတွ၍ သူမ ပလုတကွငွှးထားသော ရမှေားကို ထှေးခလှိုကသွညွ ။ ရဆောနေ‌သော အောငထွှနွးပါးစပထွဲသို့ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ ပလုတကွငွှးရေ နှေးနှေးမှား ဝငသွှားသညွ ။ အောငထွှနွးအနညွးငယရွှံသောလွညွး မှိုခလှိုကသွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွ အောငထွှနွးဆံပငကွိုဆှဲ၍ ခေါငွးကို ဆှဲလှနပွှီး အောငထွှနွးပါးစပထွဲသို့ စတှေးပါထှေးခသှညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ စတှေးပစှပွစှမွှား အမှှငတွနွး၍ အောငထွှနွး ပါးစပထွဲသို့ ကသှှားသညွ ။ အောငထွှနွးလညွး သူ့ပါးစပထွဲဝငလွာသော စတှေးမှားကို အတငွးမှိုခရှသညွ ။ စတှေးကလညွး အမှှုပတွစီစီနှင့ွ ပစှခွှှဲနသညွေ ။ ဒီလိုဆောမွှိုးဆီမှ ဒီလိုစတှေးမှိုး ထှကလွိမ့မွညဟွု အောငထွှနွးဘယတွုနွးကမှမထငွ ။

သူတို့လို ဖှူဖှူ နုနုလေးတှကေ စတှေးတောငကွောငွးကောငွး ထှေးတတတွာမဟုတွ ။ ခုတော့ ဒီဆောကွ ဘယတွုနွးကသိမွးထား မှနွးမသိသော စတှေးအလုံးလိုကကွို သူ့ပါးစပထွဲထှေးခသှညွ ။ ဘာအရသာမှမရှိသောလွညွး အနခွငှစွရာ ။ …ရှငွးသန့ကွှညကွ သေးပေါကပွှီးတော့ အိမသွာခှကပွေါွ ပေါငဖွှဲပှီးထိုငနွသညွေ ။ အဖုတကွသေးတှစေိုလကွှ ၊ အမှှေးတှမှော သေးရှှဲလကွှ ။ အောငထွှနွး… ဗှာ… ငါသေးပေါကထွားတာတှေ လာရှငွးပေးပါဦး အောငထွှနွးလညွး လေးဘကထွောကပွှီး ပေါငကွှားထဲခေါငွးတိုးလိုကသွညွ ။ ထို့နောကွ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ အဖုတကွို တပှတပွှတယွကတွော့သညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွ ကှောမှီပှီးထိုငရွငွး အိမသွာထဲမှာ ဇိမခွံနသညွေ ။ သေးနံ့တို့ကတော့ နံဟောငလွကွှ ။ သို့သောွ ရှငွးသန့ကွှညကွ ထိုအနံ့မှိုးကို ရှူရတာကှိုကသွညွ ။ အောငထွှနွးယကပွေးတာကို ခံနရခှငွေးကှောင့ွ လညွးကောငွး ၊ သေးနံ့ရနခှငွေးကှောင့လွညွးကောငွး ရှငွးသန့ကွှညအွဖုတသွညွ အရညရွှှဲလာပှနသွညွ ။ ဟိုးအတှငွးဆုံးထဲမှ လှိုကွ၍ယားနသေော တောင့တွမှုကို အဖုတကွှဲအောငခွံ၍ ဖှဖှေောကပွဈခငှသွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ အောငထွှနွးလီးကိုငုံ့ကှည့လွိုကသွညွ ။ လီးမှာ သူမစိတကွှိုကလွီးမှိုးတော့မဟုတွ ။ အမှနအွတိုငွး ဝနခွံရလှှငွ သူမတသကတွာတှငွ လီးပေါငွးစုံကိုစုပခွဲ့ဖူးသညွ ။ ငယငွယကွထားခဲ့သော ရညွးစားမှား၏လီး ၊ ဒီဘကနွောကပွိုငွး ရညွးစားမထားဖှဈဘဲ နလောခဲ့ပှီးနောကွ သူမကှောငွးသားမှား၏လီး ၊ တဈခါက ကှောငွးသားမိဘတဈယောကွ၏ လီးကိုလညွး စုပခွဲ့ဖူးသညွ ။

လှှို့ဝှကခွကှတွဈခုကို ဝနခွံရလှှငွ တဈခါတုနွးက စပယယွာတဈယောကွ၏ လီးကိုတောငွ လိုငွးကားဂိတတွှငွ ရပထွားသော ကားလှတတွဈစီး ပေါမွှာ စုပခွဲ့ဖူးသညွ ။ ညဈပတသွောလီးမှားကို ပိုကှိုကသွညွ ။ လခှေးခဉှပွှုံးပှုံးကို သူမအကှိမမွှားစှာ အရသာခံဖူးသညွ ။ ထိုသို့ပှောသောကှောင့ွ သူမမှာ ကှေးစားသာသာမိနွးမတဈယောကတွော့လညွး မဟုတွ ။ သူမ စိတပွါသောအခါမှားတှငွ ဖှဈခဲ့သော အခိုကအွတန့မွှားသာဖှဈသညွ ။ ကိဈစပှီးလှှငတွော့ကိုယ့လွမွးကိုယလွှှောကရွုံသာ ။ ကှနဒွုံးကလညွး အိတထွဲအမှဲပါသလို သနဓြကလညွေး ဆရာဝနနွှင့တွိုငပွငွ၍ စနဈတကတှားထားပှီးသားဖှဈသညွ ။ ဒီတသကယွောကှာွးယူဖို့လညွး အစီအစဉမွရှိ ။ သူမနှင့သွင့တွောသွော ယောကွှားလညွးမရှိဟုထငသွညွ ။ ယောကှာွးရခဲ့လှှငလွညွး သူမ၏ ဆိုကကွိုကို လှတလွှတလွပလွပွ ဖှင့ထွုတနွိုငလွိမ့မွညွ မဟုတွ ။ ထို့ကှောင့ွ ကှုံသလိုသာ စားရနွ ဆုံးဖှတထွားသညွ ။ မတောတွဆ ကလေးရခဲ့လှှငလွညွး မှေးလိုကမွညွ ။ အပငွှးပှသညဟွေု ယူဆသညွ ။ ဒီခတွမှော မိနွးမတဈယောကတွညွးကလေးမှေးဖို့လညွး ဘာမှသိပမွခကလွှ ။ ပိုကဆွံရှိလှှငွ အရာရာ ဖှဈသညသွာ ဖှဈသညွ ။ အောငထွှနွးလီးမှာ မညွး၍ ပုံမှနတွှေ့ရသော မှနမွာလီးမှိုးသာဖှဈသညွ ။ နဲနဲရုပဆွိုးသညွ ။ ကှည့လွိုကသွညနွှင့ွ နှုတခွမွးပှငွ၍ စုပခွငှစွရာကောငွးသော လီးမှိုးမဟုတွ ။ သို့သောွ ဒီနေ့ညအတှကတွော့ ဒီလီးပဲ ရှိသညလွေ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ အောငထွှနွးကို ပကလွကလွှနခွိုငွး၍ ပှောငွးပှနခွှလိုကသွညွ ။

ထို့နောကွ အောငထွှနွးမကှနွှာပေါတွကထွိုငွ၍ တကိုယလွုံးနှင့ဖွိထားလိုကသွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ လုံးကစှကွစှဖွငပွှောငနွှဈလုံးက အောငထွှနွးမကှနွှာပေါတွည့တွည့ထွိုငခွထှားသညွ ။ အောငထွှနွးနှာခေါငွးက ရှငွးသန့ကွှည့ဆွကပွပထွဲ တဝကမွှှုပအွနအထေားဖှဈသညွ ။ ခုနပေါကထွားသော သေးနံ့ကတော့ တောတွောပွှယသွှားပှီ ။ ထိုအစား ဆောကရွညနွံ့ညှီတီတီသာ အောငထွှနွးရှုရသညွ ။ ထိုစဉွ ရှငွးသန့ကွှညဖွငကွှှလိုကပွှီး အောငထွှနွးနှာခေါငွးတည့တွည့နွှင့ွ ဖငပွေါကကွိုခှိနွ၍ ဘူ… ဘှတွ… ဟား… နံလိုကတွာကှာ တောတွောလွုပရွကတွဲ့မိနွးမ ဖိထိုငထွားပှီး အသကရွှူကပှနွတေဲ့သူကို အီးရှူခိုငွးတယွ ။ ရုပလွေးလှပှီး ရငဖွုံးလေးနဲ့ ယဉသွလောကွ ဒီလိုလုပတွတလွိမ့မွယွ မထငဘွူး အီးနံ့ကလညွး နံလိုကတွာ.. ဟူး အောငထွှနွး အီးနံ့ကှောင့ွ မှှနထွှနနွဆေဲဝယွ ရှငွးသန့ကွှညကွ ဖိထိုငပွှနသွညွ ။ အား.. ရှငွးသန့ကွှညွ၏ တကိုယလွုံးအလေးခှိနကွှောင့ွ အောငထွှနွးမကှနွှာ နာလာသညွ ။ အသကရွှူကလညွး မဝသေး ။ ဆောလွေးဘယလွောကခွှောခှော အီးနံ့ကတော့ နံတာပဲဟု အောငထွှနွး တှေးလိုကမွိသေးသညွ ။ ထိုအခိုကမွှာပငွ အောငထွှနွးလီးမှာ နှေးခနဲဖှဈသှားပှီး ပါးစပတွဈခုလုံးနှင့ွ ဆှဲစုပသွည့ဒွဏကွိုခံလိုကရွသညွ ။ သိမွးဆညွးထားရသော ရမမြကဆွနဒြမှားကို ဖှင့ထွုတွ၍ ရှငွးသန့ကွှညအွားရပါးရ လီးစုပပွှီ ။ လီးကိုငုံပှီး ရှငွးသန့ကွှညကွ နှုတခွမွးဝမှာ အတငွးဆှဲစုပထွား၍ တငွးပှီးနာသလိုလိုတောငွ ဖှဈလာပှီ ။ ထို့နောကွ ဘှကခွနဲ ပှနထွုတပွေးလိုကပွှီး လကနွှင့ွ သုံးခကှလွောကွ အားဖှင့ဆွုပွ၍ ခပကွှမွးကှမွးထုလိုကပွှနသွညွ ။

ရှငွးသန့ကွှညပွါးစပထွဲ လီးနံ့စှဲသှားပှီ ။ သူမသိသညွ ။ ဒါသညလွညွး သူမ၏အကှိုကတွဈခုဖှဈသညွ ။ ပါးစပထွဲလီးနံ့စှဲနပှေီး မနကအွိပရွာထရတာ သူမကှိုကသွညွ ။ အောငထွှနွးလီးကလညွး လရညနွံ့‌လှိုငနွသေော အနံ့ရနသညွေ ။ အထဲမှာ လရညမွှားပှည့နွပှေီ ။ သူတို့ကို ရှငွးသန့ကွှညတွှေ့ခငှလွှပှီ ။ ထုပှီး ထုတလွိုကခွငှသွညွ ။ သို့သောွ အောငထွှနွးဆိုတဲ့ကောငကွ ထှကပွှီး ပှီးသှားမည့ကွောငဖွှဈသညွ ။ ထို့ကှောင့ွ ထုတွ၍မဖှဈသေး ။ လရညအွရသာငံကှိကှိကို သူမတမွးတသှားသညွ ။ မသောကရွတာ နဲနဲကှာနပှေီ ။အောငထွှနွးကိုယပွေါမွှောကခွှ၍ နားကို သှားဖှင့ကွိုကသွညွ ။ အောငထွှနွး နာလညွးနာသလို အောကကွလညွး ကောငွးနပှနသွေညွ ။ မကှနွှာပေါလွညွး စတှေးထှေးခသှညွ ။ အပေါမွှ စိတကွှိုကွ ခုနပွေါကမွှငွးစီးသညွ ။ ကှာတော့ အောငထွှနွးမခံနိုငွ ။ တနကေုနထွိနွးထားရသော လရညမွှားက ဆောင့တွှနွးကာ ပနွးထှကလွာကှ‌တော့သညွ ။ အရှိနပွှငွးလှနွးလှ၍ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ ဆောကပွတအွတှငွး၌ ရပေိုကဖွှင့အွထိုးခံလိုကရွသလို ဖနွှးခနဲ ဖှောကခွနဲ အရသာကို သိလိုကရွသညွ ။ မကှာပါ လီးလညွး ဆောကပွတထွဲမှာပှော့သှားတော့သညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညလွညွးတောတွောမွောသှားသညွ ။ သူမ ပှီးတာ သုံးခါရှိပှီ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ အောငထွှနွးကိုယပွေါမွှ ဆငွး၍ ဘေးတှငပွဈလှဲခလှိုကသွညွ ။ နှဈယောကစွလုံး၏ ရငဘွတမွှားက နိမ့လွိုကမွှင့လွိုကဖွှင့အွသကကွိုပှငွးပှငွး ရှူနကှသညွေ။

အခနွးထဲမှာ အသကရွှူသံပှငွးပှငွးမှားမှ လှဲ၍ ဘာမှမကှားရတော့ ။ အခနွးမကှနွှာကကှမွှမီးက စူးရှတောကလွောငနွသလေို ။ ပနကွာသံတဒီဒီသာ ပုံမှနထွှကပွေါနွသညွေ ။ ထို့နောကွ ရှငွးသန့ကွှညတွဈယောကွ တှငွးနကကွှီးတဈခုထဲပှုတကွသှှားသလို အိပပွှောသွှား‌လတေော့သညွ ။  အလိုးဖှင့ွဧည့ခွံခှငွး မနကွ.. ပှတငွးပေါကမွှတဆင့နွရေောငကွ ဖှတသွနွးကာထိုးဝငကွနှသညွေ ။ ရှငွးသန့ကွှညအွိပခွငှမွူးတူးဖှင့ွ အိပယွာပေါကွထထိုငလွိုကသွညွ ။ အတှေးမှား ပှနဖွမွးဆုတမွိသောအခါ ညကအောငထွှနွးနှင့ွ လုပခွဲ့တာကို မှတမွိလာသညွ ။ ဘေးဘီကို ကှည့လွိုကတွော့ အောငထွှနွးမရှိတော့ ။ သတိထားပှီး ပတဝွနွးကငှကွို ကှည့လွိုကတွော့မှ ကုတငခွှရငွေးက ထိုငခွုံမှာ မိန့မွိန့ကွှီးထိုငနွတေဲ့ လူကှီးတဈယောကွ ။ အသားကမဲမဲ ။ ရှငွးသန့ကွှညလွန့သွှားသညွ ။ ကိုယ့ကွိုကိုယပွှနကွှည့လွိုကတွော့ ညကအတိုငွး အဝတအွစားရယလွို့ တဈစတောငွ မဝတထွားတဲ့ နိကတွ ။ ဘယကွလူကှီးလဲ အောငထွှနွးရော ဘယမွှာလဲ အောငထွှနွးငါ့ကို ဘာလုပသွှားလဲ မေးခှနွးတှကေ ခေါငွးထဲ‌တနွးစီပှေးသှားသညွ ။ လကကွလညွး အနီးရှိစောငကွို ဆှဲယူ၍ ရငကွို လှှမွးလိုကသွညွ ။

လူကှီးက စကားစလာသညွ ။ ဟဲ..ဟဲ ဆရာမလေး မငွဂြလာပါ ဟငွ ငါဆရာမမှနွး သူဘယလွိုသိနတောလဲ ဆရာမလေး မကှောကပွါနဲ့ ကှှနတွောကွ ဒီတညွးခိုခနွးပိုငရွှငွ မောငသွာပါ ဒီမှို့က မှို့မိမှို့ဖတဈဦးပါ ….ရှာ ကှောငွးအကှိုးတောဆွောငလွညွးဖှဈပါတယွ မနေ့က ဆရာမလေးကို ကှှနတွောတွို့စောင့နွပေါသေးတယွ ကားအဝငကွလညွး နောကကွှ၊ မိုးကလညွးခှုပလွို့ ကှှနတွောတွို့ ပှနသွှားတာ နောကတွော့ ဆရာမလေးက ကှှနတွော့တွညွးခိုခနွး ဆိုကဆွိုကမွှိုကမွှိုကကွိုလာတညွးတာကိုး ကှှနတွောလွညွး ဆရာမလေး ကားဆရာနဲ့ ဝငသွှားတာတှေ့လိုကတွာနဲ့ မနှုတဆွကတွော့တာ တညလုံးလညွး အသံတှကေို ဆူနတောပဲ ဆရာမလေးရယွ ကှှနတွော့ကွုတငတွောငွ တောတွောနွဲ့သှားပှီနဲ့တူတယွ ဟဲ ဟဲ ဟဲ လူကှီးက ပှောရငွးနဲ့ ရယလွိုကတွယွ ရှငွးသန့ကွှညတွဈယောကွ ဘာပှောရမှနွးမသိအောငွ ဖှဈသှားတယွ။ ကှောငွးအကှိုးတောဆွောငွ လူကှီးရှေ့မှာ ခုမှရောကလွာတဲ့ဆရာမအသဈက ကိုယတွုံးလုံးနဲ့ဖှဈနတေော့ မကှနွှာဘယလွိုထားရမှနွးမသိတော့ဘူး ဒရိုငဘွာကိုတော့ ကှှနွ‌တောတွို့နှငလွှှတလွိုကပွှီ ဆရာမလေး မနကစွောစောကပဲ ဒီကောငထွှကသွှားပှီ ရှငွးသန့ကွှညလွညွး အယောငယွောငအွမှားမှားနဲ့ ခေါငွးညိတပွှလိုကတွယွ ဒါပမယေ့ွ ဆရာမလေး ဒီကိဈစတော့ ဘယလွိုရှငွးမလဲ ဟငွ ဘယကွိဈစလဲ ခုကိဈစပေါ့ဆရာမလေး ဆရာမလေးက ကှှနတွောတွို့မှို့ကို ရောကရွောကခွငွှးပဲ ကိုယစွီးလာတဲ့ ကားဒရိုငဘွာနဲ့ တညွးခိုခနွးမှာ လာအိပတွာ အဲ့ဒါ ကှှနတွောတွဈယောကတွညွးမှငတွာမဟုတဘွူး ရှငွ.. ဟုတတွယွ ဆရာမလေး ကှှနတွောတွို့က မပှနသွေးဘဲ ထိုငစွကား‌ပှောနကှတေုနွး ဆရာမလေးနဲ့ ဒရိုငဘွာနဲ့ အပေါတွကသွှားတာကို မှငလွိုကကွှတာပဲ။

တောကွ.. ရှငွးသန့ကွှညွ နငွ ကမှငွးခငွှဦး အဲ့အခှိနမွှာပဲ အခနွးထဲကို လူ‌ရှဈယောကလွောကွ ထပဝွငလွာကှတယွ အသားမဲမဲ အသကကွှီးကှီးနဲ့ လူကှီးရှဈယောကကွ ကုတငဘွေးမှာ တနွးစီပှီး ရပလွိုကကွှတယွ ရှငွးသန့ကွှညလွညွး စောငပွါးလေးကို ပိုမိုတငွးတငွးဆှဲလိုကရွငွး ကုတငပွေါမွှာ ကှုံ့ကှုံ့လေးဖှဈသှားရတယွ ခုမှတှေ့ဖူးတဲ့ သူစိမွးယောကှာွးရှဈယောကအွလယွ ခုတငပွေါမွှာ အခုမှ ရှာကို အသဈရောကလွာတဲ့ ဆရာမက ဖငပွှောငနွဲ့ ဖှဈနတေော့ ရှငွးသန့ကွှညလွဲ ဘာလုပရွမလဲ မသိတော့ဘူး ဒါ ရှာက သူကှီးအပါအဝငွ ကှောငွးကောငစွီအဖှဲ့ဝငနွဲ့ ကှောငွးအကှိုးတောဆွောငွ လူကှီးတှပေါ ဆရာမလေး နောကဆွိုရငွ သူတို့နဲ့ ရငွးနှီးသှားမှာပါ ဟဲ ဟဲ ညကကိဈစကို သူတို့လညွး အားလုံးမှငွ အားလုံးကှားလိုကကွှတယဗွှ ရှငွ..ဟို.. ကှှနမွ ကှှနမွ တောငွး တောငွးပနပွါတယွ အို တောငွးပနစွရာမလိုပါဘူး ဆရာမလေးရယွ ကိုယ့ဟွာနဲ့ကိုယခွံတာပဲ ဟုတဘွူးလား ရှငွ.. ရှငွးသန့ကွှညဘွာပှောရမှနွးမသိ ခုက ဒီသတငွးအပှငကွို မပှန့သွှားအောငွ ဆရာမလေး ဘယလွိုလုပမွလဲဆိုတာပဲ အရေးကှီးတာပါ ခုဒီက လူကှီးမငွးတှကေ တဈခှနွးဆို တဈခှနွးပှောလိုကရွငွ ဆရာမလေးဂုဏသွိကခြာ.. အဲ့တာပါဗှာ.. ရှငွးသန့ကွှညွ အခှအနကေေို နားလညစွပှုလာသညွ ။ လူကှီးတှကေို ဝေ့ကှည့လွိုကသွညွ ။ ၀၀ ပုပု မဲမဲ ဗိုကရွှှဲနှင့ွ အဆီပှနတွှခညွှေးသာ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ စိတညွဈသှားသညွ ။

သူမဘာလုပရွတော့မညလွဲ စဉွးစားနမေိသညွ ။အရှိနဖွှင့ကွလှာသညွ ပါးစပထွဲလညွး ဝငကွုနသွညွ ဟငွ ဒါဘာတှလေဲ သေးတှေ ဟာ သေးပေါကခွတှာပဲ ငါ့ပေါကွို ရှငွးသန့ကွှညသွူ့မကှနွှာပေါွ ‌သေးနှင့အွပနွးခံနရသညေဆွိုတာ သိလိုကသွညနွှင့ွ တခှီပှီးသှားသညွ ကိုယ့ကွိုကိုယလွညွး အံ့ဩမိသညွ နောကတွဈယောကွ သေးနဲ့ပနွးပှနသွညွ ရှငွးသန့ကွှညပွငပွနွးနသေောကှောင့ွ မထနိုငွ သေးဖှင့သွာ အပေါစွီးမှ ဝိုငွးပနွးကှတာကို ခံပဲခံနလေိုကွ‌တော့သညွ ရှဈယောကလွုံး ပနွးလားမပနွးလားတော့ ရှငွးသန့ကွှညလွဲ သခှောမသိ သေးတောထဲအသကပွငမွရှူနိုငအွောငွ အပနွးခံလိုကရွသညွ ထို့နောကွ လူကှီးမှားကုတငပွေါမွှ ဆငွးသှားကှသညွ မှေ့ယာက သေးမှားဖှင့စွိမပွှီး ရှှေ့လိုကတွိုငွးသေးမှားပှနစွိမ့ထွှကလွာကှသညွ တဈကိုယလွုံးလညွး နံစောနွပှေီ ရစရာမရှိတော့ ဆောကပွတလွညွး လရညအွပှည့ဖွှင့ဗွှကပွေါကပွှီး ပတပွတလွညွ ခရငမွတွှပနသေညွေေ ဖငလွညွးတောတွောပွှဲနပှေီ သေးထဲစိမနွသေောကှောင့စွိုပှီး ဖငထွဲကခှီးတောငွ နညွးနညွး ထှကသွှားသညွ လူကှီးမှား အလှှိုလှှိုပှနထွှကသွှားကှသညွ ရှငွးသန့ကွှညတွဈယောကထွဲ နှမွးလစှှာကနှရွဈသညွ နာရီကိုကှည့လွိုကတွော့ ၁၁ နာရီပဲရှိသေးသညွ မနကနွိုးကတညွးက အလိုးခံနရတော ဘာမှမစားရသေး ရတေောငမွသောကရွသေး လရညနွှင့သွေးပဲ ဗိုကထွဲရှိသညွ လူလညွး သေးတောထဲကမထနိုငသွေး ဆောကပွတထွဲမှ လရညမွှားကလညွး ထှကလွို့ပဲမပှီးနိုငွ ရှငွးသန့ကွှညွ အားယူပှီး လကထွောကပွှီး ထကှည့သွညွ ထိုစဉွ မောငသွာ ဆိုသည့လွူကှီး အခနွးထဲသို့ ပှနရွောကလွာသညွ သူဘယအွခှိနကွထှကသွှားသညမွသိလိုကွ။

လိုးတဲ့ထဲမှာ သူမပါတာကို ရှငွးသန့ကွှညခွုမှ သတိထားမိသညွ ဆရာမလေး ပငပွနွးသှားပှီလား ရှငွးသန့ကွှညဘွာမှမဖှဘေဲ မကှစွောငွးတဈခကှထွိုးပှီး မကှနွှာလှှဲထားလိုကသွညွ ဆရာမလေးက သေးတှရေော ခှီးတှပေါ ထှကကွုနတွာကိုး တောတွောတွောငညွဈပတနွပှေီ ရှငတွို့ ဖငလွိုးမှတော့ ခှီးမထှကဘွဲနမလေား(ရှငွးသန့ကွှညစွိတထွဲမှ ပှောလိုကမွိသညွ) ဆရာမလေးရယွ မရှကဘွူးလား ခုမနကမွှ တှေ့ဖူးတဲ့ ကှောငွးကောငစွီလူကှီးရှေ့မှာ သေးတှလညွေးထှကွ ခှီး‌လေးတောငပွါထားသေးတယွ ‌ဦးမောငသွာက ရှငွးသန့ကွှညွ၏ ခှီးတုံးကို ကှည့ွ၍ ပှောလိုကခွှငွးဖှဈသညွ ရှငွးသန့ကွှညွ မကှရွညတွဈစကွ ပါးပှငပွေါလွိမ့ဆွငွးလာသညွ ကဲ ကဲ ဆရာမလေး သန့ရွှငွးလိုကပွါဦး ကှှနတွောနွေ့လညစွာပှငထွားမယွ အေးဆေးရခှေိုးပှီးမှ ဆငွးလာခဲ့ပါ ဟုတလွား ဟားဟားဟား ရှငွးသန့ကွှညလွညွး သူပှောမှ ဗိုကထွဲက တကှုတကွှုတနွှင့ဆွာလာသညွ လူလညွး မလှုပခွငှလွောကအွောငွ ပငပွနွးနသညွေ သို့သောွ သေးနံ့ လီးနံ့မှားနံနေ၍ ရခှေိုးမှရမညွ ရခှေိုးပှီး‌သောအခါ မောငသွာက နေ့လညစွာကှှေးသညွ ။ မနကကွ တကလွိုးသှားသော လူကှီးမှားကိုမူ တဈယောကမွှ မတှေ့ရတော့ ရှာသို့ မနကဖွှနမွနကမွှ သှားမညဟွု ဦးမောငသွာကပှောသညွ ။

ဒီတညွးခိုခနွးမှာပဲ တညထပအွိပရွမညဟွု ပှောသညွ ထမငွးစားပှီးတော့ ရှငွးသန့ကွှညကွို အခနွးပှောငွးပေးသညွ ထိုအခနွးက အဲကှနွးပါသညွ ရှငွးသန့ကွှညလွညွး ပငပွနွးတာရော ထမငွးစားထား၍ ခေါငွးလေးတာရောပေါငွး၍ နှဈနှဈခှိုကခွှိုကွ အိပပွှောသွှား‌တော့သညွ အိပယွာနိုး၍ ကှည့လွိုကတွော့ ညနေ ၆ နာရီ တောငထွိုးနပှေီ ရှငွးသန့ကွှညွ ထထိုငွ၍ ကိုယပွေါမွှ အဝတအွစားမှားကို စဈဆေးလိုကသွညွ ဘာမှမဖှဈ နေ့လညကွ သူမအိပပွှောသွှားတုနွးကအတိုငွးပဲရှိသေးသညွ နဲနဲတော့ စိတအွေးသှားသညွ မထခငှသွေး၍ အိပယွာထဲလှဲပှီး အပှငဘွကမွှာ တဖှညွးဖှညွးမှောငသွှားတာကို ကှည့နွမေိသညွ ဘယလွောကကွှာသှားသညမွသိ အခနွးတံခါးပှင့လွာပှီး ဦးမောငသွာဝငလွာသညွ ဆရာမလေး ရှငွးသန့ကွှညပွှနမွဖှပမယေေ့ွ ခေါငွးတော့ဆတပွှလိုကသွညွ အိပရွေးဝသှားပှီလား အငွး ဒီလိုဆိုတော့လညွး ဆရာမလေးက အိနဒြှရှငလွေေးပါလား သိပအွေးသိပလွှတာပဲ လူကှီးက ပှောနရငွေး သူ့ကိုယပွေါမွှ အဝတအွစားမှားကို ခှှတွ‌နသညွေ ခုတော့ ရှငွးသန့ကွှညရွှေ့တှငွ ကှောငွးကောငစွီလူကှီး ဦးမောငသွာတဈယောကွ ဖငပွှောငနွှင့ွ ဖှဈသှားသညွ ။ လီးတနွးလနွးကှီးပေါလွာသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညမွကှနွှာလှှဲထားသညွ ဘာဖှဈလို့လဲ ဆရာမလေး လီးမှငဖွူးသားနဲ့ မနေ့ညကရော တမနကလွုံးရော လီး ၉ ခှောငွးစုပပွှီးခဲ့တာကို ရှငွးသန့ကွှညွ သဘောပေါကလွိုကသွညကွ သူဒီည ဦးမောငသွာ၏ တညတာ အသုံးတောခွံမယားဖှဈတော့မှာကို ဖှဈသညွ။

ဒါကှောင့ွ ငါ့ကိုကောငွးကောငွးကှှေးပှီး အိပခွိုငွးထားတာကိုး ဦးမောငသွာက ဖငပွှောငကွှီးနှင့ွ ကုတငခွှရငွေးက ကုလားထိုငမွှာ ‌အေးဆေး ထိုငနွသညွေ လီးက တောတွောရွှညပွှီး အောငမွှငသွောလီးတဈခှောငွးဖှဈကှောငွး ရှငွးသန့ကွှညအွတှေ့အကှုံအရ သိသညွ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ အတှေ့အကှုံအရ လူနှင့လွိုကသွောလီးနှင့ွ လူနှင့မွလိုကွ‌သောလီး ဟူ၍ နှဈခုသာရှိသညဟွု ရှငွးသန့ကွှညကွ ခံယူသညွ တခှို့က လူကပိနသွညွ လီးကတုတသွညွ တခှို့က လူကကှီးသောလွညွး လီးကသေးသညွ တခှို့က ပုပှီး လီးကရှညသွညွ ရှငွးသန့ကွှညွ ကိုယလွုံးတီးယောကှာွးမှားစှာနှင့ွ တှေ့ကှုံခဲ့ဖူးပါသညွ လီးနှင့လွူလိုကပွှီး လူကလညွးထောငထွောငမွောငွးမောငွး လီးလညွး သနသွနမွာမာ ယောကှာွးမှိုးရှားသညွ ထိုယောကှာွးမှိုးမှာ ကိုယတွုံးလုံးခှှတထွားလှှငအွလှနကွှည့ကွောငွးသညွ သို့သောွ ဒါတှကလညွေး ကှည့ကွောငွးရုံလောကပွါပဲ ဆိုတာကိုလညွး ပှောခငှသွညွ ခံလိုကရွငတွော့ ဆောကဖွုတထွဲထည့လွိုကရွငတွော့ ဘယလွီးမဆို ခံလို့ကောငွးသညခွညွှးသာရှငွးသန့ကွှညပွှို့တကလွာသညွ အသကမွနညွးလုရှူရသညွ လကတွဖကနွှင့ရွုနွးသညွ ရုနွးမရ ပါးစပထွဲတဆုံးထိ လီးအတောင့လွိုကနွှင့ွ ရုနွးနရသညွေ မကှရွညမွှားကလှာသညွ နှာခှေးမှားလညွး ထှကလွာသညွ ပှီးမှ ခေါငွးကိုဆှဲမခံလိုကရွသညွ အ.. ဟု….အငွး.. အားး…အမွး ရှငွးသန့ကွှညအွသကကွိုမနညွးလုရှူရသညွ။

လညခွှောငွးကို ပုံမှနဖွှဈအောငွ ကှိုးစားရသညွ သို့‌သောွ မမှီလိုကွ လီးကှီးက ပါးစပထွဲပှနဝွငလွာပှနသွညွ အ.. ဗရု.. ဝု… ဂု..ဂရု ခုနအတိုငွး ပှနပွှည့နွပှနသွေညွ ဦးမောငသွာ၏ ခှထေောကကွို လှမွးကိုငမွိသညွ ဦးမောငသွာက လှမွးကိုငွ‌သော လကကွိုဖယပွဈသညွ အောကကွို လကကွခှောသွှားသောကှောင့ွ အာခေါငထွဲလီးကပိုထောကလွာသညွ အစာမှားပှနပွှို့တကလွာသညွ ရှငွးသန့ကွှညထွိနွးဖို့ကှိုးစားသညွ မရတော့ အု..ဝု.. ဂူးး… နေ့လယကွစားထားသည့အွစာတှကေ ပါးစပထွဲပှနတွကလွာကှသညွ ဦးမောငသွာကလညွး သိလိုကသွညွ လီးကို ဆတခွနဲဆှဲထုတလွိုကသွညွ ဆှဲအထုတမွှာ ပါးစပထွဲဝငနွသေော လီးအခှောငွးရှညကွှီး ပှနွ‌ပေါလွာပှီး ရှငွးသန့ကွှညွ၏ အစာမှားလညွး နောကကွတပါတညွး လိုကလွာ‌တော့သညွ ။ တခနွးလုံး အနံ့မှားနံသှားသညွ ရှငွးသန့ကွှညမွောနသညွေ လေးဘကမွထောကနွိုငတွော့ ဦးမောငသွာဆှဲမ၍ ပှနလွေးဘကထွောကခွိုငွးသညွ ထို့နောကခွေါငွးကို ဆှဲ၍ လီးကိုနောကတွခေါကထွည့ပွှနသွညွ အု..ဝု.. ဝူးးးးးး ဂရူးးးးး လီးကို တဆုံးထိထည့မွှှုပထွားပှနသွညွ ရှငွးသန့ကွှညကွိုယကွို တှန့လွိမွ၍ရုနွးသညွ မရ လီးကိုပါးစပနွှင့ွ ကပှနွအေောငစွှပထွားမိသလို ဖှဈနသညွေ ခေါငွးက ဦးမောငသွာဂှကှားထဲမှုပနွသညွေ အစာလကကွနှတွခှို့ တကလွာပှနသွညွ ပှို့တကလွာသညွ ။ ဝေါ့.. ရှငွးသန့ကွှညအွနခွပှှနသွညွ တကိုယလွုံး ပစေုတနွံစောွ‌နသညွေ သေး‌လညွးထှကကွုနသွညွ နေ့ခငွးကအိပနွတေော့ သေးလညွးမပေါကဖွှဈ ခုမှ အနရွငွးနှင့ွ သေးပါ ထှကကွကှုနသွညွ။

ဦးမောငသွာက လီးတနွးလနွးနှင့ွ မတတွတရွပသွညွ ဆရာမလေး သေးတှပေေါကခွပှှနပွှီ ကဲ ကှှနတွောသွန့ရွှငွးပေးပါရစေ ရှငွးသန့ကွှညကွှမွးပှငပွေါွ ကှေးကှေးလေးတ‌စောငွးလေး လဲနသညွေ အမောဖှနရသေညွေ လညခွှောငွးကိုခှောငွးပှနဟွပပွှီး ပုံမှနဖွှဈအောငွ လုပနွရသညွေ ။ ဦးမောငသွာက သေးပေါကခွသှညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညသွိသညွ ဘာမှမပှောခငှတွော့ ။ သေးက ခေါငွး‌ပေါကွို တပေါကပွေါကနွှင့ွ ကနှသညွေ ။ မကှနွှာပေါလွညွး ပနွးသညွ ဗိုကပွေါနွှင့ွ အံဖတမွှားပနသေေော နရောမှားကို ပနွးသညွ ။ သေးပနွးပှီးတော့ ဦးမောငသွာတဈယောကွ ကုတငပွေါတွကသွှားတော့သညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွို ရခှေိုးခနွးထဲ သှား၍ဆေးခိုငွးသညွ ။ ‌ရှငွးသန့ကွှညရွခှေိုးခနွးထဲဝငပွှီး ပါးစပဆွေးသညွ ရနေဲနဲလောငွးခှိုးသညွ ။ သေးစိုနသေော ဆံပငမွှားကို ရှနပွူနှင့လွှှောရွသညွ ။ ထို့နောကွ တဘကကွို ရငလွှား၍ ပှနထွှကလွာသညွ ။ ဦးမောငသွာကိုကှည့လွိုကတွော့ ဖငပွှောငကွှီးဖှင့ွ ပှတငွးပေါကမွှာ ဆေးလိပသွောကနွသညွေ ။ နီညိုညိုအသားမှားက မီးရောငမွှာ ပှောငနွသညွေ ရှငွးသန့ကွှညွ ဦးမောငသွာ၏ ဖငနွှဈလုံးကို ရှိုးရငွး ရသေုတနွမေိသညွ ။ အသကကွှီးကှီး ဖငပွှောငယွောကှာွးကှီးတဈယောကွ သူ့ရှေ့မှာ မတတွတရွပွ၍ ဆေးလိပသွောကနွသညွေ ။ မီးကတရဲရဲ အငှေ့မှားက တလူလူ အခနွးထဲမှာ အနဖွတမွှားရှိနသေေးသောလွညွး အနံ့တော့ သိပမွကနှတွော့ အခနွးထဲမှ ပှတငွးပေါကမွှားအားလုံးဖှင့ထွားသညကွို ခုမှသတိထားမိသညွ ။

ဒီလူကှီးက သူ့ကိုခုန ဒိသရုတနွှင့ွ အနအွောငလွုပထွားသညွ လူကှီးက စကားသိပမွပှော အပှုအမူကတော့ ကှမွးတမွးသညွ အလိုးလညွး သနမွယ့ပွုံ ရှငွးသန့ကွှညထွိုလူကှီး ကှမွးသမှှ ခံကှည့ခွငှစွိတတွှေ ပေါလွာမိသညွ ။ မနေ့က ကားနောကမွကဘှဲ ပုံမှနတွှေ့ဖှဈလညွး နောကတွော့ ငါကှိုကရွငသွူနဲ့အိပခွငွှ အိပမွိနိုငတွာပဲလို့ တှေးမိသညွ ။ ဒါဆို မနကကွ လိုးသည့ရွှဈယောကကွရော ။ အဲ့ဒိအကှောငွးတော့ ထပမွပှောခငှတွော့ ။ မောငသွာက ဆေးလိပသွောကပွှီး၍ ကုတငပွေါပွှနတွကသွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညကွို ကုတငပွေါလွာရနွ ခေါသွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ တဘကကွိုဖယလွိုကပွှီး ကိုယတွုံးလုံးနှင့ွ ကုတငပွေါတွကလွိုကသွညွ ‌။ ဦးမောငသွာက သူ့ရငခွှငထွဲလာနရနွေ လကတွဖကကွို ကားပှသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ ကားထားသော လကခွှငထွဲသို့ ဝငလွှဲပှီး ဦးမောငသွာ၏ ရငဘွတဘွေးနားပိုငွးသို့ ခေါငွးမှီထားလိုကသွညွ ။ ဖကထွားပှီး နရသညွေ ။ ဦးမောငသွာက ဖုနွးတဈခုကို ကောကဆွကလွိုကသွညွ ။ ထို့နောကွ တီဗှီကိုဖှင့ပွှီး ရှငွးသန့ကွှညွ၏ နို့မှားကို ပှတလွိုကွ ဆှဲလိုကလွုပွ၍ လကတွဖကကွ ရမုကို နှိပွ၍ ခနှနွယလွိုငွးမှားပှောငွးကှည့နွသညွေ ။ ဦးမောငသွာလီးကိုရှငွးသန့ကွှညွ ကှည့လွိုကတွော့ ခုနလို မတောငနွတေော့ ခုနကထှကလွညွးမထှကသွေး သေးပေါကလွိုကတွာသာ ရှိသညွ ။ လီးဆီမှ ရှငွးသန့ကွှညွ၏ အနဖွတနွံ့တော့ နဲနဲရနသညွေ ။

ထိုစဉွ အခနွးထဲသို့ လူတဈယောကဝွငလွာသညွ ရှငွးသန့ကွှညဆွတခွနဲ ရုနွးထ၍ ကိုယ့ကွိုကိုယကွာကှယရွနွ ပှငလွိုကသွညွ ။ ဦးမောငသွာက ပှနဖွိထားလိုကပွှီး ခုနပုံစံအတိုငွး ပှနနွခေိုငွးလိုကသွညွ သန့ရွှငွးရေးလုပဖွို့လာတာ ဒါပမယေ့ွ ကှှနမွက.. အေး အဲ့က အနဖွတတွှေ သုတစွမွးကှာ ဒီကောငမွအနထွားတာတှဖငထွေဲအတောင့လွိုကဝွငနွသေော အမှှောငွးကှီးကှောင့ွ နရခကေသွလို ကောငွးလညွးကောငွးနသညွေ ။ လကလညွေးအေးနသဖှငေ့ကွှကသွီးဖုလေးမှားက ထောငထွနသညွေ ။ ဦးမောငသွာက နောကွ‌ကနေ၍ ခါးကိုကိုငကွာ လိုးသညွ ။ လီးက ကှီးသောကှောင့ွ နဲနဲတော့ ကပှနွသညွေ ရှငွးသန့ကွှညပွေါငကွိုနဲနဲကား၍ ခါးကိုခှကပွေးလိုကသွညွ ။ လီးအဝငပွိုဖှောင့တွော့ ပိုထိသညွ ဆောကဖွုတကွ အရညရွှှဲသညမွှာ အရညကွှညတွပေါကကွ ပေါငကွှားမှာ တှဲလောငွးခိုပှီး ယမွးနသညွေ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ ဆောကပွတကွိုပှတရွနွ လကလွှမွးလိုကသွောလွညွး ‌ဦးမောငသွာက လကကွိုရိုကခွလှိုကပွှီး ရှေ့မှာပဲထောကထွားဟု ပှောလိုကသွညွ။ ရှငွးသန့ကွှညပွှတခွှင့မွရဘဲ လကကွိုပှတငွးပေါကဘွောငပွေါမွှာပဲ ထောကထွားလိုကရွသညွ ။ မောငသွာ၏ ဆောင့ခွကှမွှားက ပှငွးလာသညွ။ တခါမှာ လကကွိုသခှောမထောကထွား၍ မေးစေ့နှင့ပွှတငွးဘောငနွှင့ွ ဆောင့မွိသေးသညွ ။ နောကကွ ဆောင့သွည့အွကှိမကွလညွး မှနလွာသညွ ။ ဖငလွညွးကှိနွးလာသညွ ။

ပေါငကွှားမှတှဲလောငွးခိုနသေော အရညကွှညပွေါကတွောငွ အောကကွိုကသှှားသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညပွှတငွးပေါကဘွောငပွေါွ ခေါငွးတငရွငွး ခှထေောကကွိုတောင့ပွှီး ခံထားရသညွ ။ ထိုစဉွ ဦးမောငသွာက ရှငွးသန့ကွှညဆွံပငမွှားကို ဆှဲလိုကသွောကှောင့ွ အ ခနဲဖှဈကာ ခေါငွးကနောကလွနသွှားရပှနသွညွ ခေါငွးကနာ၍ လကတွဈဖကကွ ခေါငွးကိုကိုငရွနကွှိုးစားမိသညွ နောကလွကတွဖကကွ ရှေ့ကပှတငွးပေါငကွို ထိနွးကိုငထွားရသညွ ဦးမောငသွာက ဆံပငမွှားကို လကမွှာပတွ၍ ဆှဲဆောင့သွညွ ရှငွးသန့ကွှညခွေါငွးလနွ၍ ဖငကွော့ကာ ပေါငကွားထားရသညွ ။ အပှငမွှကှည့လွှှငွ ပှတငွးပေါကမွှာ အလိုးခံနရသေော ရှငွးသန့ကွှညကွို သခှောမှငနွိုငပွါသညွ ။ ဘယလွောကကွှာအောငွ ဒီပုံစံနှင့အွလုပခွံလိုကရွလဲ ရှငွးသန့ကွှညွ သခှောမသိလိုကွ ‌ဆံပငကွို လှှတပွေးလိုကသွောအခါ ဒူးမှားကညောငွးနသေောကှောင့ခွှကသှှေားပှီး မကှနွှာပေါွ မောငသွာ၏လရညမွှားဖနွှးခလှိုကတွာကိုသာ သိသညွ ရှငွးသန့ကွှညခွှပှေီး နရောမှာပငွ ဆကထွိုငနွမေိသညွ ။ ဖငပွေါကကွ တောတွောကွယှသွှားသညဆွိုတာ ခံစားမိနသညွေ ။ အရငကွလညွး ဖငမွခံဖူးတာမဟုတွ ခံဖူးပါသညွ သို့သောွ တခါမှတော့ ဖငပွေါကအွဲ့လောကထွိ အခှဲ့မခံခဲ့ရဖူး ။ ဆောကဖွုတကွိုလုံးဝလိုးမပေးသေး ဆောကဖွုတကွအရမွးကိုလီး လိုခငှနွသညွေ ။ ဆောကဖွုတထွဲမှ လဈဟာမှုက ဗိုကထွဲထိရောကလွာသလိုလိုဖှဈပှီး နရတောမအီမသာကှီးဖှဈလာသညွ ။

ဖငလွိုးခံနရတေုနွးက တခါပှီးသှားသလိုတော့ရှိသညွ သို့သောွ အားမရ မောငသွာက ကုတငပွေါမွှာ ဘီယာယောကနွပှေီ ။ လာ ဆရာမ လာ ဘီယာကှိုကရွငသွောကွ တဈခုခုလာစား ပါးပေါမွှာ လရညတွှကေ ပနတေေုနွး ။ စီးကတှာတှကေ နဲနဲတောငခွှောကစွပှုလို့ တငွးတငွးကှီးဖှဈခငှနွသညွေ ။ ရှငွးသန့ကွှညထွလိုကပွှီး ကုတငဘွေးက ခုံလေးမှာ ဝငထွိုငလွိုကသွညွ ဦးမောငသွာနှင့ွ ရှငွးသန့ကွှညကွှားထဲမှာ ဘီယာနှင့အွမှညွးမှားတငထွားသော စားပှဲလေးရှိနသညွေ ရှငွးသန့ကွှညကွ ပါးပေါမွှလရညမွှားကို တဈရှူးယူ၍ သုတဖွို့ပှငသွညွ ။ မသုတနွဲ့ ဆရာမ အဲ့လိုလေးက ဆရာမနဲ့ပိုလှတယွ ရှငွးသန့ကွှညတွဈရှူးကို ပှနခွလှိုကရွသညွ ပါးပေါမွှာ တဈခုခုကပနွတောမနတတပွေမယေ့ွ သူက မသုတနွဲ့ဆိုတော့လညွး မသုတရွုံပဲရှိသညွ ရှငွးသန့ကွှညွ အာလူးကှောတွဖတကွောကဝွါးလိုကသွညွ ဘီယာသောကမွလား မေးတော့ ခေါငွးညိတပွှလိုကသွညွ မောငသွာက သူ့ခှကကွိုထိုးပေးသညွ ရှငွးသန့ကွှညလွှမွးယူ၍မော့လိုကသွညွ ခါးသကသွကအွရသာက ပါးစပထွဲရောကလွာသညွ မောငသွာက ဘီယာနှဈလုံးနှင့ွ ခှကတွဈခှကလွှမွးမှာလိုကသွညွ ဆရာမလေး မနကကွဘယလွိုနလေဲ ကောငွးရဲ့လား ရှငွးသန့ကွှညွ‌လဲ ဘာဖှရမှနွေးမသိ အလိုးခံရသည့အွကှောငွးကို စကားစမှညလွာပှောခိုငွးနသညွေ သို့သောွ အလိုကအွထိုကပွှနပွှောရနွ ဆုံးဖှတထွားသညမွို့ စိတထွဲရှိတာပှောလိုကရွသညွ။

ဘာမှနွးကို မသိပါဘူး ဦးမောငသွာက ရယွ၍ ဆရာမလေးနဲ့ ကှှနတွောတွို့နဲ့လဲ ကောငွးကောငွးမိတမွဆကကွှရသေးဘူးဗှ (အောကကွိုလကညွှိုးထိုး၍)ဒါခငွှးတော့ ကောငွးကောငွးမိတဆွကပွှီးပမယေ့ွ တဈယောကအွကှောငွးတဈ‌ယောကတွော့ မသိရသေးဘူးဗဟှုတလွား အငွး မနကကွဆရာမလေးကို လိုးတာလူတောတွောစွုံတယပွှောရမယွ ကှုပတွို့ လူကှီးတှဒေီလိုစုံဖို့ဆိုတာ အခကသွားဗှ ဆရာမလေးကှောင့သွာ အားလုံးတဈခါတညွးဆုံသှားဝာာ ဟားဟားဟား ရှငွးသန့ကွှညွ ဘာမှမပှော ရှာရောကရွငလွညွး ဇာတလွမွးကဆကကွှဦးမှာဗှ ဆရာမလေးတော့ အလုပတွှမှေားတော့မှာပဲ ထိုစဉွ အခနွးတံခါးပှင့လွာပှီး ဘီယာမှားလာခသှညွ လာပို့သောကောငလွေးက ရှငွးသန့ကွှညပွါးပေါမွှ လရညမွှားကို ကှည့ွ‌ပှီး ပှုံးစိစိလုပသွှားသညွ ရှငတွို့တှေ မိနွးမတဈ‌‌ယောကကွို ဝိုငွးအနိုငကွငှ့တွာ အဲ့လိုတော့ မပှောနဲ့လေ ဆရာမရဲ့ မနေ့က ဒီအခှိနလွောကတွုနွးက ဟိုကောင့ကွို ဆရာမသေးနဲ့ပနွးနတောမဟုတလွား ဒါတော့ ကှှနမွဟာကှှနမွ ဘယသွူ့ပနွးပနွးပေါ့ရှင့ွ ဒီလိုဆိုတော့ ကှှနတွောတွို့လညွး ဆရာမကို ပနွးခငှလွို့ ပနွးတယဆွိုပါတော့ဗှာ ဟုတဘွူးလား ဆရာမက ဒရိုငဘွာကိုပနွး ကှှနတွောတွို့က ဆရာမကိုပနွး လောကကှီးက ဒီလိုပဲလညပွတနွတောလဗှော အဆငပွှလေို့လုပကွှတာပဲ တောပွါပှီ ထားလိုကပွါတော့ ခုကှှနမွရှငတွို့လကထွဲရောကနွပှေီပဲ ကှိုကသွလိုသာလုပွ။

စိတမွဝငစွားဘူး ရှေ့ဆကလွညွး ဖှဈခငှရွာဖှဈခုတော့ ကှှနမွတဈယောကွ ကားခေါငွးခနွးထဲမှာ လကထွဲမှာ လီးဘယတွဈခှောငွး ညာတဈခှောငွး ဆုပကွိုငဂွှငွးထု၍ စကားစမှညပွှောနရတေော့သညွ ပှှတွ… ကစွှ… ပှှတွ.. ပလှတွ ကှှနမွနှင့ွ ဦးသာတို့ ကဈဆငဆွှဲသည့ွ အသံမှားဖှဈသညွ ။ ဦးသာကို ကဈဆငဆွှဲရငွး ဂှငွးထုပေးရသညွ ။ တဘကကွလညွး ကိုမှင့ကွှိုငလွီးကို ငှုပဆွုံထောငွး‌ပေးနရသညွေ ။ ကိုမှင့ကွှိုငလွညွး ဖီးလခွံပှီး ကားကို ဖှေးဖှေးမောငွးနသညွေ ။ ဒါနဲ့ ရှာရောကရွငွ ကှုပအွိမမွှာပဲနဖေို့ အားလုံးစီစဉထွားတယွ ဦးမောငသွာကပှောသညွ ရှငွ ကှှနမွက သပသွပနွရမှော မဟုတဘွူးလား ကှှနမွက လီးစုပရွငွးမို့ လီးကိုပါးစပကွခှှတွ၍ မေးလိုကသွညွ ဘယကွလာ ဆရာမလေးကလဲ အဆငပွှတေဲ့အိမွ တူတူနကှရတောပဲလဗှော ကိုမှင့ကွှိုငကွ ဝငပွှောသညွ ရှာမှာတော့ ကှုပအွိမနွဲ့ သူကှီးအိမွ ကှိုကတွဲ့အိမနွပေေါ့ဗှာ သူကှီးအိမဆွိုရငတွော့ သူကှီးနဲ့ ညတိုငွးတှေ့ရမှာပေါ့ ဟားဟားဟား ကှုပအွိမဆွိုရငတွော့ ကှုပကွ ရှာမှာအမှဲနတေဲ့‌ ကောငမွဟုတဘွူး ဒီတော့ အပေါထွပတွဈထပလွုံး နင့အွတှကခွညွှးပဲ ဘယလွိုလဲ ရှင့အွိမမွှာ တဈယောကတွညွးနရမှောလား ကှှနမွက ခပမွှနမွှနထွု‌ပေးရငွး မေးလိုကပွှနသွညွ ။ ဦးမောငသွာက ဖီးလကွောငွးလာသလိုနှင့ွ ပေါငကွို ကားလိုကစွုလိုကလွုပနွသညွေ ။ တဖကကွလညွး ကိုမှင့ကွှိုငလွီးကို စတှေးရှှဲနအေောငစွှတပွေးပှီး ထုနရေ‌သေးသညွ ။ ဟိုဘကဝွိုငွးမှာ ဒေါသွနွးဆိုတဲ့ မိနွးမတဈယောကနွတယွေ ။

ကှုပဝွိုငွးနဲ့ ကပလွကှပွဲ ကှုပလွာရငွ သူပဲထမငွးဟငွးခကှပွေးတာပဲ ကှုပသွူ့ကိုမှာခဲ့ပါ့မယွ ဆရာမကို ဂရုစိုကဖွို့ ညတော့ သူကသူ့အိမသွူပှနအွိပလွိမ့မွယွ အားးး ကောငွးလာပှီ စုပတွော့ မှင့ကွှိုငလွီးခဏလှှတထွားလိုကွ ဦးမောငသွာက ပှောပှောဆိုဆို ကှှနမွခေါငွးကိုသူ့ပေါငပွေါဖွိခလှိုကသွညွ လီးကကှှနမွပါးစပထွဲအရောကွ လရညကွလညွး အထှကနွှင့ကွှုံသှား၍ ပါးစပထွဲ ဦးသာ၏ လရညမွှား ပစှခွနဲဝငလွာသညွ ။ ကှှနမွလညွး ဒဈကိုလှှာလေးနှင့ွ ယကပွေးပှီး သူထှကွ၍ပှီးသည့တွိုငအွောငွ ငုံပေးထားလိုကသွညွ အားးးး ကောငွးလိုကတွာကှာ အကိုကှီးပှီး ကှှနတွော့အလှည့လွဲ လုပပွေးပါဦး ဆရာမလေး ကှှနမွလညွး ကိုမှင့ကွှိုငကွို ပှနမွပှောနိုငသွေးဘဲ ဦးသာ၏ လရညမွှားကို ဖှညွးဖှညွးခငွှးမှိုခနှရသညွေ ဂလု..ဂု မှိုခသှည့အွသံက နဲနဲကယှသွှား၍ ကိုမှင့ကွှိုငကွို ကှှနမွ နဲနဲရှကသွှားမိသညွ ။ ကှှနမွက တခှားမိနွးမအဖောတွှနေဲ့ နခငှတွောမှိုးမရှိ၍ ဦးသာအိမွ၌ တယောကတွညွးနရမှောဆိုတော့ မဆိုးလှဟု တှေးမိသညွ ဦးသာ လာလှှငွ ကုနွးရမညကွို သိသောလွညွး ဦးသာကို မနေ့ကတဈညလုံး ကုနွးပှီးပှီမို့ ထပကွုနွးရလညွး မထူးတော့ ပှီးတော့ သူကအလိုးကောငွး၍ သိပလွညွးပှူနာမရှိ သူကှီးအိမမွှာက သူကှီးဆီကုနွးရမှာဆိုတော့ လူသဈနှင့ွ ထပခွံရဦးမညွ။

ထို့ကှောင့ွ ကှှနမွလညွး ဦးသာအိမမွှာနမညဟွေုသာ သဘောတူလိုကသွညွ ကိုမှင့ကွှိုငကွ ကားမောငွးနေ၍ ကှှနမွက သူ့အငွကြှီကှယသွီးမှားကိုဖှုတပွှီး သူ့နို့မှားကို လှှာနှင့ယွကွ၍ ကလိပေးနလေိုကသွညွ ။ သူ့လီးကိုလညွး ကားစတီယာရငနွှင့မွလှတွ၍ စုပွ၍မရ ထို့ကှောင့ွ သူမှနမွှနထွှကအွောငွ နို့စို့ပေးပှီး သှကသွှကလွေးထုပေးလိုကသွညွ ။ ကှှနမွအောကမွှာလညွး ရှှဲနပှေီ ဦးမောငသွာက ကှှနမွနောကကွနေ ထမီပေါမွှပငွ ဆောကဖွုတကွို ပှတသွညွ ထမီမှာ ကှှနမွအရညတွှအေားလုံးစိုကုနပွှီး ထမီပေါမွှာ ခှှဲကှိကှိဖှဈလာသညွ ဦးမောငသွာက စကတထွမီအလှှာကှားလကထွည့ွ၍ ဆောကဖွုတကွိုပှတကွစားသညွ ။ စကတထွမီကတုတနွေ၍ ကှှနမွမှာ ပေါငကွားလို့မရ ခဏကှာတော့ ကိုမှင့ကွှိုငလွီး တုနတွကလွာပှီး လရညမွှားပနွးထှကသွညွ လရညမွှားက ကှှနမွလကဖွမိုးပေါနွှင့ွ ကားကူရှငပွေါွ စငကွုနသွညွ အားးး ကောငွးတယွ အားးးးး ကိုမှင့ကွှိုငကွ စတီယာရငကွို ထိနွးကိုငရွငွး ပေါငမွှားတှန့ကွာဆတကွာနှင့ွ ညညွးနသညွေ ကှှနမွက လကဖွမိုးပေါမွှ သူ့လရညမွှားကို သူ့ပုဆိုးနှင့ွ သုတဖွို့ပှငသွညွ ။ ဆရာမ ကှုပလွရညတွှစေားပှပါလားဗှာ ခုန အကိုကှီးလရညတွှကှေ မှိုခပှေးပှီးတော့ ကှှနမွလညွး သူပှောနတောကို သနား၍ သူ့လရညမွှားကိုပါ လှှာနှင့သွိမွးယကွ၍ သူ့ရှေ့မှာပဲ စားပှလိုကတွော့ သူကှနပသွှေားသညွ ယောကှာွးနှဈယောကလွုံးကို ဂှငွးထုပေးပှီးမှ ကှှနမွလညွး နားရတော့သညွ ။

လရညနွံ့တှကတေော့ မှှနနွသညွေ ။ ကားကလညွးတရှေ့ရှေ့နှင့ွ သှားနသညွေ ။ ရှာရောကခွါနီးပှီဟုလညွး ပှောသညွ ။ ကဲ ပှောရငွးဆိုရငွးရောကလွာပှီ ဟေး ကိုဘရေ ဆရာမလေးအထုပတွှေ ကှုပအွိမမွှာခဗှာ ဟုတကွဲ့ ဟုတကွဲ့ နောကခွနွးကလူတှအပေေါွ ဦးသာကဩဇာညောငွးပုံရသညွ ။ ကှှနမွ‌နရမညေ့ွ ဦးသာ၏ ‌အိမကွိုကှည့လွိုကတွော့ မဆိုးလှပါ ။ ဤရှာ၏အနအထေားနှင့ွ တောတွောကွောငွးသည့အွိမထွဲမှာပါသညွ ။ ကဲ ဆရာမလေး ကားပေါကွဆငွးတော့ ဒီကနေ သူကှီးအိမကွို လမွးလှှောကသွှားကှမယွ သူကှီးအိမမွှာ လူကှီးတှစေောင့နွတယွေ ဘယလွူကှီးတှလေဲ ကှှနမွကို အတငွးတကလွိုးတဲ့ လူကှီးတှလေား ကှှနမွက ရှဲ့၍ မေးလိုကခွှငွးဖှဈသညွ ။ ဦးသာက သဘောကစှှာ တဟားဟားရယွ၍ ဟားဟား ပါတယပွါတယွ အဲ့လူတှပေါတယွ ဟားဟား ကှှနမွ ထမီလဲခငှလွို့ ခဏစောင့ပွါလား မရဘူး မလဲရဘူး နောကမွှာရှငလွုပထွားလို့ အကှကလွိုကဖွှဈနပှေီရှင့ွ ဆောကရွှကကွှဲမှာပေါ့ညနဖကကွှေ ပထမဆုံးရောကလွာသူက ထငသွည့အွတိုငွး သူကှီးဖှဈသညွ ။ ကှှနမွက သူကှီးကိုအောကထွပဆွငွး၍ ဧည့ခွံသညွ ။ ဒေါသွနွးကို သူကှီးက ပှနလွှှတနွသညွေ ။ ကှှနမွကလညွး ဒေါသွနွးကို ပှနခွိုငွးလိုကသွညွ ။ သူကှီးဘာလိုခငှသွညကွို ကှှနမွသိသညွ ။

ဟဲ ဟဲ ဆရာမလေး အဆငပွှရေဲ့လား ပှပေါတယရွှင့ွ ဒါနဲ့… ဟို ရှငဘွာလုပခွငှလွို့လာလဲ ကှှနမွသိပါတယွ ဒါဆိုလညွးး.. နပေါဦး စကားလေးနဲနဲပှောရအောငွ ဒီလိုရှင့ွ ကှှနမွက ရှငလွိုခငှတွာကို မပေးဘူးဆိုရငရွော ဘာ.. မပေးလို့ဘယရွမလဲ ကှုပဆွီမှာ ဆရာမလေးဇာတကွားရှိနတယွေ ဟဲ ဟဲ ရှငတွို့က တခါလာလညွး ဒါပဲ ကှှနမွက ရှငတွို့ အဲ့လိုပှောတာနဲ့ပဲ ယုံရမှာလား အဲ့ဒိဟာကို ကှှနမွမကှလွုံးနဲ့မှငမွှ ယုံနိုငမွယွ ကဲ ဖုနွးထဲမှာ ရှိပဗှာ ပှပါဦး ဒါဆို အဲ့တာတော့ ကှုပွ သိပမွလုပတွတဘွူးဗှ မလုပတွတရွငွ ရှင့ဖွုနွးပေး ဆရာမလေး ဖကှပွဈလိုကရွငွ ဘယလွိုလုပမွလဲ ရှငရွှေ့မှာပဲ ကှည့မွယွ မဖကှဖွူး ဟုတပွီလား ကဲ ပှ သူကှီးက ဖုနွးကို စားပှဲပေါတွငလွိုကတွယွ ကှှနမွလညွး အဲ့ဒိဗှီဒီယိုဆိုတာကို တှေ့ခငှတွာနဲ့ လကတွောငနွဲနဲတုနနွတယွေ သူကှီးဖုနွးက သိပမွကောငွးပါဘူး ကငမွရာလညွး သိပကွောငွးမယ့ပွုံမပေါဘွူး ဒီကငမွရာကှာလတီနဲ့ ကှှနမွရုပကွို သခှောမှငရွဖို့ဆိုတာ မလှယဘွူးဆိုတော့ အခှအနမေဆေိုးဘူးပှောနိုငတွယွ ။ အလိုးခံရပှီးတာက ပှီးပမယေ့ွ ကှှနမွကို အကပှကွိုငတွာကိုတော့ ရှငွးမှရမယလွေ ။ သူကှီးဖုနွးကိုဖှင့ပွှီး ဂယလွရီထဲကှည့လွိုကတွော့ ဗှီဒီယိုက တကယရွှိနတယွေ ကှှနမွလညွး တုနနွတေဲ့လကကွိုထိနွးပှီး ပလေးနှိပလွိုကတွယွ ။ ကှှနမွနဲ့ ဟိုကောငနွဲ့ အခနွးထဲမှာ လိုးနတောကိုရိုကထွားတာ ။ ကှည့ရွသလောကွ လကလွညွးမငှိမသွလို တောတွောလွညွး ဝါးတယွ ။ အလငွးအမှောငကွှောင့လွညွး ကှာလတီက မကောငွးဘူးပှောရမယွ ။

ဒီ ရကဆွလူးရှငွးလောကနွဲ့ဆို ကှှနမွပူစရာမရှိဘူးဆိုတာ သိလိုကတွယွ ။ ရှငတွို့ အရမွးရကစွကတွယွ ဆရာမ ဖုနွးလေးပှနပွေးပါဦး ရော့ အင့ွ နှမခငွှးမစာနာ မိနွးကလေးတဈယောကအွပေါမွှာ လုပရွကတွယွ သူကှီးက ဘာမှမပှော ခေါငွးကှီးငုံ့နသညွေ ရှငဆွို ဒီရှာမှာ သူကှီး ဒီရှာကို ရောကလွာတဲ့ မိနွးကလေးတဈယောကအွပေါွ ရှငကွာကှယပွေးရမယ့ွ တာဝနရွှိတယွ ခုတော့ ရှငကွ ကာကှယမွပေးတဲ့အပှငွ ခှိမွးခှောကတွယွ ပှီးတော့ ရှငကွပါအလိုတူအလိုပါ ဆကဆွံတယွ အောွ ဒါကတော့ ဆရာမလေးရယွ ကှှနတွော့မွှာ အရမွးလိုအပနွလေို့ပါ ကှှနတွော့ရွှေ့မှာတှေ့တော့ မနနေိုငလွို့ လုပမွိတာပါ ဆရာမ အောွ ဒါဆို အခု ဟိုနေ့က သူကှီးတို့ တညွးခိုခနွးမှာ မိနွးကလေးတဈ‌ယောကကွို မဒိနွးကငှ့သွလို ရှငတွို့ ဝိုငွးလိုးကှတာကို ဝနခွံတယပွေါ့ သူကှီးပါတယပွေါ့ ပါတယလွေ ကှုပတွောငွ… ရပှီ သူကှီး ရပှီ ကှှနမွက အသံဖမွးထားသော ကှှနမွဖုနွးကို ကောကကွိုငွ၍ အသံဖမွးတာကို ရပလွိုကသွညွ ။ သူကှီးကတော့ ဘာမှမရိပမွိသေး ကဲ သူကှီး ကှှနမွကို မလိုးခငွ ဒါလေးအရငနွားထောငကွှည့လွိုကပွါဦး ဘာမှားလဲ ကှှနမွဖမွးထား‌သော အသံဖိုငကွို ဖှင့ပွှလိုကသွညွ ။ သူကှီး သူ့အသံသူပှနနွားထောငရွငွး လှုပလွှုပရွှားရှားဖှဈလာသညွ ။ မငွး ‌မငွး တောတွောလွညတွာပဲ ကဲ သူကှီး ခုကှားတဲ့အတိုငွးပဲ ဒီထဲမှာ ဟိုနေ့က မုဒိနွးကငှ့တွာကို သူကှီးကိုယတွိုငွ ဝနခွံထားတဲ့အသံဖိုငရွှိတယွ အဲ့လိုလုပလွို့မရဘူး ငါ့ကိုဒုကခြပေးရငွ မငွးလညွးဒုကခြရောကမွှာပဲ ဟုတလွား ဘယလွိုရောကမွှာလဲ မငွးလညွး သိကခြာကမှှာပဲ ကပှလေ့စလေေ ကှှနမွဂရုမစိုကဘွူးဆိုရငရွော ကှှနမွက နဈနာသူ ရှငကွကှူးလှနသွူ ပှီးတော့ ရှငကွ ဒီရှာမှာသူကှီး ဘယသွူပိုပှီး အထိခိုကခွံနိုငမွလဲ ရတယနွောွ သူကှီးဘာမှပှနမွပှော ။

သူ ဆောကတွညရွာမရ ဖှဈနတောကို ကှှနမွအရသာခံကှည့နွလေိုကသွညွ ။ ဒီမှာ ကှှနမွကိုကှည့ွ ကှှနမွကိုကှည့ွ စိတငွှိမငွှိမထွား ကှှနမွမေးတာတှဖှေေ အဲ့နေ့က ဗှီဒီယိုရိုကတွာ ဘယသွူတှလေဲ သူကှီး က သိပမွပှောခငှသွေးတဲ့ပုံ ကှှနမွ ခုပဲ ဒေါသွနွးကို ခေါပွှောပှလိုကမွယွ ရှင့အွကှောငွး ဒေ… ဟာ မလုပပွါနဲ့ဗှာ ဆရာမလေး ကှုပတွောငွးပနပွါတယဗွှာ ကှုပရွှိကှီးခိုးပါတယွ ကှုပမွှားသှားပါတယွ ကှုပသွမီးလေးရှိသေးတယွ‌ဗှာ ကဲ ဒါဆို ကှှနမွ‌မေးတာဖှေ အဲ့နေ့က ဘယနွှယောကလွဲ ဗှီဒီယိုရိုကတွာ ကှှနတွောအွပါအဝငွ သုံး‌ယောကပွါ နောကနွှဈယောကကွ ဘယသွူတှလေဲ တဈယောကကွ ဦးမောငသွာ နောကတွဈယောကကွ ဦးမှင့ပွါ ဦးမှင့ဆွိုတာက… ဟို ကှောငွးကပါပဲ ကှေးရှာလူကှီးပါပဲ ဘာရာထူးမှတော့ မဟုတဘွူး ကှှနမွနေ့လညကွ တှေ့တဲ့ထဲမှာ ပါလား ပါပါတယွ တိုကပွုံနဲ့တဈယောကပွါ ဟုတပွှီ ကနှတွဲ့သူတှကေ ဘာလို့မရိုကကွှတာလဲ သူတို့က ကှည့တွာကိုပဲ အားသနကွှလို့ပါ ရှငတွို့ကကတှော့ ကှည့ရွုံနဲ့ အားမရဘူးပေါ့ မဟုတပွါဘူး အဲ့လိုလဲ ဟို သူတို့ဖုနွးတှကလညွေး ခလုတဖွုနွးတှမေို့ ရိုကလွို့မရဘူး အောွ ဟုတပွှီ ကီးပကဖွုနွးကို ပှောတာပဲ ဟုတပွှီ ရှင့ဖွုနွးပေးစမွး ဘာလုပမွလို့လဲ ပေးဆိုပေး ဒီဗှီဒီယိုကို ကှှနမွသကသွအနနေေဲ့ ယူထားမယွ။

ကနှတွာ ရှင့ဟွာရှငဆွကထွားထား ဖကှဖွကွှ ကှှနမွစိတမွဝငစွားဘူး ဖုနွးထဲရှာကှည့တွော့ zapya ရှိလို့အဲ့တာနဲ့ ကူးယူထားလိုကတွယနွောကထွူးခှားသည့ွ ကိဈစတဈခုကတော့ ကှှနမွကို အုပစွုဖှဲ့လိုးလာကှခှငွးဖှဈသညွ ။ ကှှနမွသိသလောကွ ဦးသာ ခှင့ပွှုခကှမွရဘဲ ကှှနမွကို အုပစွုဖှဲ့လိုးလို့မရဟု မှနွးမိသညွ ။ အဘယ့ကွှောင့ဆွိုသောွ ကှှနမွရှာသို့ရောကခွါစ နေ့ရကမွှားက ကှှနမွကို ဟိုမနကကွကဲ့သို့ အုပစွုလိုကတွကလွိုးကှမှာလို့ ထငပွှီး ကှှနမွစိတကွို ကှှနမွပှငဆွငထွားခဲ့ဖူးသညွ ။ သို့သောွ သူတို့က ‌တယောကစွီသာ လာလိုးခဲ့ကှသညွ ။ ဦးသာက အလိုးဒဏခွံထားရ‌သော ကှှနမွပုံ‌ကှောင့ွ တခှားသူတှေ တဈစုံတဈခု သိသှားမှာကို လိုခငှပွုံမရဟု ကှှနမွထငသွညွ ။ သို့သောွ ခု သူတို့က ကှှနမွကို ခှောကယွောကွ ဝိုငွးလိုး‌တာမှိုးလုပလွာသညွ ။ ဦးသာအိမအွပေါထွပကွ ကှှနမွအခနွးမှာ တည လာလိုးကှခှငွးဖှဈသညွ ။ အသံတော့ သိပမွထှကရွဲကှပမယေ့ွ သခှောနားထောငသွူရှိလှှငွ ကှားရမှာတော့ ကှိနွးသသညွေ ။ ဦးသာကုတငမွို့လားမသိ ကုတငပွေါမွှာတော့ ကှှနမွပေါွ သေးမပနွးခဲ့ကှ ။ လိုးရုံနဲ့သာ ထိုညကပှီးသှားသညွ ။ နောကတွနေ့ ကှှနမွကှောငွးမသှားနိုငပွါ ။ တညလုံးလိုးပှီး မနကွ ၄ နာရီကှောလွောကမွှ ပှနသွှားကှလို့ ကှှနမွဖငတွုံးလုံးနှင့ွ အိပပွှောသွှားပှီး နောကနွေ့မနကွ ၁၀ နာရီကှောမွှ ဒေါသွနွး အောနွှိုး၍ ပှနနွိုးလာခဲ့သညွ ။

ညက မအိပခွငွ အခနွးတံခါး ဂကှထွိုးခဲ့တာကပဲ ကံကောငွးသှားခဲ့သညွ ။ နို့မို့ရငွ လရညမွှားပကှေံပှီး ဖငပွှောငဖွှင့ွ အိပပွှောနွသေော ကှှနမွကို မှငလွှှငွ ဒေါသွနွး မူးလဲသှားလိမ့မွညွ ။ ကှှနမွက အငွကြှီကဗှာကယာပှနဝွတပွှီး ဒေါသွနွးကို ကှှနမွနမကေောငွး၍ ကှောငွးမသှားတော့ဟု ပှောလိုကသွညွ ။ ထို့နောကွ အိပယွာထဲပှနခွှနလေေိုကပွှီး ညနေ ၄ နာရီလောကကွမှှ ရထခှေိုးနိုငတွော့သညွ ။ ကှှနမွညစာစားပှီး အပေါထွပတွကပွှီး ဖုနွးသုံးနလေိုကသွညွ ။ မီးမရှိ၍ ဘကထွရီမီးနှင့ွ အားသှငွးပှီး ဖုနွးသုံးရတာရယွ အငတွာနကလွိုငွးမကောငွးတာရယကွှောင့ွ ကှှနမွ ဖုနွးတောငွ သိပမွသုံးဖှဈ ။ မနေ့က တညလုံးအိပရွေးပကှထွား၍ ကှှနမွ အိပငွိုကနွသညွေ ။ ထိုစဉွ နောကဖွေးပေါကမွှ ဦးမှင့ဝွငလွာသညွ ။ ဆရာမလေး ရှငတွို့ ဘာလုပွဦးမလို့လဲ မနေ့ညကလညွး တညလုံး ဘာမှမလုပပွါဘူးဗှာ ဆရာမလေးကို ကှောငွးကိုခဏလိုကခွဲ့ဖို့ လာခေါတွာပါ ဒီအခှိနကွှီးကှောငွးကို ဘာလုပဖွို့လဲ လိုးမလို့ ဘာ ကှှနမွအသံက နဲနဲကယှသွှားသညွ ဒီမှာက လူနအေိမတွှနေဲ့နီးတော့ အသံထှကမွှာဆိုးလို့ ‌ကှောငွးမှာကှ အေးဆေးမလို့ပါ ဆရာမ‌ ဦးမှင့ွ ဖုနွးကို စားပှဲပေါမွှာ တငထွားတာကို ကှှနမွတှေ့လိုကသွညွ ။ ထို့ကှောင့ွ ကှှနမွ ထမီခှှတခွလှိုကပွှီး ဦးမှင့အွနားကပသွှားလိုကသွညွ ။ ထို့နောကွ ကှှနမွထမီကို စားပှဲပေါသွို့တငလွိုကပွှီး ဖုနွးကို ထမီဖှင့ွ အုပထွားလိုကသွညွ ။

ထို့နောကွ ဦးမှင့နွားကပွ၍ သူ၏ ကှမွးနံ့နံသော နှုတခွမွးကှီးကို ကဈဆဈဆှဲပှီး လှှာခငွှးကလိလိုကသွညွ ။ အောကမွှာ ဦးမှင့လွီးက ဖှောငွးခနဲထလာသညွ ။ ဦးမှင့ကွ ကှှနမွဖငပွှောငနွှဈလုံးကို လာဖစှညွှဈနသညွေ ။ ကှှနမွက ဦးမှင့ကွို နမွးနရငွေးနှင့ွ တံခါး‌ပေါကနွားတှနွးသှားလိုကပွှီး ဦးမှင့ဖွငမွှားကို ကှှနမွလကမွှားဖှင့ွ ပှတသွပွ၍ ဖငပွေါကကွို နှိုကပွေးလိုကသွညွ ။ ဦးမှင့ဆွီမှ ညညွးသံမှားပေါထွှကလွာပှီး ကှှနမွဆောကဖွုတကွို လကကွှမွးကှီးဖှင့ွ ပှတနွသညွေ ။ ထို့နောကွ ကှှနမွက လူခငွှးခှာလိုကပွှီး သှား လိုကခွဲ့မယွ ပှငလွိုကဆွငလွိုကွဦးမယွ ရှငတွို့အတှကွ ကှှနမွက ခစှစွရာမကှနွှာပေးမှိုးဖှဈအောငွ ပှောလိုကသွဖှင့ွ ဦးမှင့လွညွး သဘောအကကှှီးကှပှီး ထှကသွှားတော့သညွ ။ ကှှနမွလညွး ဦးမှင့ဖွုနွးကို ထမီအောကမွှ အမှနယွူ၍ လော့ဖှညလွိုကသွညွ ။ ဦးမှင့ဖွုနွး ပကတွနကွို ကှှနမွအရငတွညွးက ခိုးကှည့ပွှီးသားဖှဈသညွ ။ ဦးမှင့ဖွုနွးထဲမှာ အောကားတှအပှညေ့ဖွှဈနေ၍ ကှှနမွ ဗှီဒီယိုကို တောတွောရွှာလိုကရွသညွ ။ နောကဆွုံး တှေ့၍ ဖှင့ကွှည့လွိုကတွော့ running time က သူကှီးဗှီဒီယိုလောကတွောငွ မရှညွ ။ ကှာလတီကလညွး သူကှီးနှင့ွ သိပမွကှာ ။ ကှှနမွ တခှားတဈခုမှား ရှိသေးလား အတတနွိုငဆွုံး အမှနရွှာကှည့သွညွ ။ မတှေ့ ။ သို့သောွ ဒီဖုနွးနှင့ွ ရိုကလွှှငွ ကှာလတီက ဒီလောကပွဲထှကလွိမ့မွညွ ဆို‌တော့ ပူစရာတော့ သိပမွရှိ ။

ကှှနမွဖုနွးကို ပိတလွိုကပွှီး ပှနအွခမှှာပငွ ဦးမှင့ဝွငလွာပှီး ဖုနွးကိုလာရှာသညွ ။ ကှှနမွလညွး ထမီပှနဝွတပွှီး ဖှဈနတောမို့ ဟနမွပကွှ အလှပှငသွလို ဟိုဘကလွှည့နွလေိုကသွညွ ။ ဦးမှင့ကွ ဘာမှမရိပမွိ ဖုနွးကိုကောကယွူ၍ ပှနထွှကသွှားတော့သညွ ။ ဦးမှင့ွ ဗှီဒီယို၏ အနအထေားကိုတော့ ကှှနမွသိရပှီ ။ သူ့ဗှီဒိယိုက ကှာလတီကောငွးဦးတော့ ပူစရာမရှိ ။ ဦးမှင့ရွိုကသွည့ွ အနဂွယကွ ကှှနမွမကှနွှာ မပေါွ အောငထွှနွးမကှနွှာသာ အမှားဆုံးပေါသွညွ ကှှနမွမကှနွှာက ဆံပငနွှင့ွ ဖုံးနတောမှားသညွ ။ ကှှနမွစိတအွေးသှားရသညွ ။ အဲ့ဒိညက ဦးမှင့ဖွုနွးထဲမှ ဗှီဒီယိုကို ဖှင့ကွှည့လွိုကရွရှေ့ ကှှနမွအတှကွ အကှိုးရှိသောလွညွး ကှှနမွအတှကွ တောတွောကွှမွးတမွးသော ည တောတွောကွောငွးခဲ့သော ညတဈညလညွး ဖှဈခဲ့ရသညွ။ အဲ့ဒိညက ကှှနမွကှောငွးကို ပါသှားခဲ့သညွ ။ ကှောငွးက ရှာစှနွ လယကွှငွးထဲမှာဆိုတော့ ရှာနှင့ဝွေးသညွ ။ ကှောငွးမှာ သူကှီးမှ လှဲ၍ လူစုံ သညွ ။ ဒီတခေါကွ ကိုမှင့ကွှိုငကွိုပါ တှေ့ရသညွ ။ ကှှနမွကို အဲ့နေ့ညက သူတို့အမှိုးမှိုးကစားကှသညွ ။ဒီနေ့က အရေးကှီးတဲ့နေ့ ဖှဈခငှဖွှဈမယွ မဖှဈခငှလွညွး မဖှဈဘူး ကှိုမသိနိုငလွို့ ကှှနမွဘကကွ ကှိုတငပွှငဆွငထွားရမယွ ။ တဈကိုယလွုံးခှှတလွိုကပွှီး ရပနွေးအောကမွှာ ရနှေေးနဲ့ ရခှေိုးလိုကတွယွ ။ ပှီးတော့ ကှှနမွတို့ စီစဉထွားတဲ့ အစီအစဉကွို တဈခုခငွှးပှနစွဉွးစားတယွ ။

မနေ့က ကှှနမွနဲ့ ဇှနနွဲ့ တိုငပွငတွာတှကေို အရငပွှနပွှောရရငွ ပထမဆုံးက မမရဲ့ဗှီဒီယိုကို ဖကှပွဈဖို့ နောကတွော့ သမီးအိမကွ ထှကပွှေးနိုငဖွို့ ဟုတတွယွ အဲ့ဒိနှဈခုလုံးကို ဖှဈအောငလွုပရွမှာ မမ ဘယလွို လုပမွယစွိတကွူးလဲ ပထမဆုံးက ဗှီဒီယိုကို ဖကှဖွို့ကိဈစ အဖကေ သတိအရမွးကှီးတယနွောွ မမသိဖို့ပှောတာ ဗှီဒီယိုဖကှဖွို့ဆိုတာ မလှယဘွူး သူ့ဖုနွးက သူနဲ့မကှာရှိနတော ပှီးတော့ သူ့အခနွးထဲ သူ့တပည့ွ ဖိုးထူးကလှဲပှီး ဘယသွူမှ အဝငမွခံဘူး ဒါနဲ့ မေးပါဦးမယွ ဦးသာက ဘာတှလေုပတွာလဲ သမီးသိသလောကွ အဖကေ ပိုကဆွံရရငွ အကုနလွုပတွယွ အဓိကက ကုနကွူးတာပဲ ဒါပမယေ့ွ ဘာမှ‌သခှောမသိရဘူး အမတေောငွ ဘာမှသိရတာမဟုတဘွူး ပိုကဆွံရရငွ အကုနလွုပတွယဆွိုတော့ လူမိုကတွှဘောတှမှေိုးလား ငယငွယတွုနွးကတော့ ဦးဖိုးထူးတို့နဲ့ တူတူလုပလွာတာပှောတာပဲ ဥပဒနေဲ့ လှတလွှတကွငွးကငွးမဟုတတွာတော့ သခှောတယွ ခုကှီးလာတော့မှ လူကောငွးယောငဆွောငပွှီး ရှာမှာလူကှီးလုပနွတော လှူလိုကတွာလညွး မပှောနဲ့ သူ့တပည့တွှကလညွေး ရှာမှာအခှခပှှေီး သူ့လိုပဲ လူကောငွးယောငဆွောငနွကှတယွေ သူ့မိနွးမကှီးရော ရှိလား ဘယရွောကသွှားလဲ ရှိသေးတယွ သူခုလို ခမွှးသာလာတာ သူ့မိနွးမကှီးကှောင့လွညွးပါတယွ သူ့မိနွးမနဲ့ သားသမီးတှကေ ရှမွးပှညဘွကမွှာတကနွတယွေ။

ဒီအိမမွှာ ဇှနနွနတေော သူတို့သိလား သိတယွ တခါသူ့သမီးအကှီးဆုံးလာတော့ ဇှန့ကွို တှေ့သှားတယွ အဲ့ဒိသမီးတှနေဲ့ရော ဘယလွိုလဲ ဇှနကွ အဓိပပြါယတွဈမှိုးနဲ့ ကှှနမွကိုလှမွးကှည့လွို့ မဟုတဘွူးလေ ပှောခငှတွာက သူက ခစှလွား ဂရုစိုကလွား အောွ စိုကတွယွ စိုကတွယွ လိပစွာသိလား နေဦး မှတထွားတာ‌တော့ရှိတယွ အဲ့ဘကကွ လိပစွာနဲ့ ပါဆယတွှဘောတှေ ရောကတွတတွယွ ဇှနကွ သူ့စာအုပတွဈအုပကွို ဖှင့ွ၍ လိပစွာကို ပှသညွ ကှှနမွလညွး လိပစွာကို ဓာတပွုံရိုကွ စိတထွဲမှလညွး အလှတကွကှထွားလိုကသွညွ နံမညတွှရေော ဇှနသွိလား သိတယွ အဲ့တော့ ပထမအစီအစဉကွတော့ သူ့ဖုနွးထဲက ဗှီဒီယိုကို ဖကှပွဈဖို့ပဲ ဒါပမယေ့ွ ဒုတိယအစီအစဉတွဈခုကိုလဲ ပှငထွားမှဖှဈမယွ အငွး ဘယလွိုလဲ ဇှန့ကွိုပှောရမှာတော့ အားနာတယွ ပှော ပှော သူနဲ့ ဇှနွ နဲ့ လိုးတာကို ဗှီဒီယိုရိုကထွားခငှတွယွ ဇှနကွ ခဏငှိမသွှားတယွ ဘာဖှဈလို့လဲ ဒီလိုလေ ဇှန့ကွို သူ့သမီးလို့ ဒီမှာ အားလုံးကို ပှောထားတာမလား ဒီတော့ ဇှနနွဲ့ သူလိုးတဲ့ ဗှီဒီယိုကို မမကလညွး ပှနကွိုငထွားပှီး သူ့ကို ပှနထွိနွးခငှတွာ အဲ့ဒါ ဒုတိယအစီအစဉပွဲ ဒါပမယေ့ွ အဲ့ဒါက ဇှန့ကွို အသုံးခသှလို ဖှဈနလေို့ ဇှနရွဲ့ ခစှစွရာ မကှနွှာ နုနုလေးက စဉွးစားခနွးဝငနွတယွေ အငွး အဲ့တော့ ဇှနကွ သူ့သမီးမဟုတတွာ ဘယသွူမှမသိတော့ အဲ့တာ မမပှောတဲ့ ဟိုအငွးစကဖွှဈရောပေါ့ အငွး ဟုတတွယွ။

ဇှနကွ တဈခကှစွဉွးစားပှီး အဲ့တာက ထုတသွုံးဖို့ လိုခငှမွှ လိုမှာမလား ဟုတတွယွ သူ့ဘကကွ ထုတတွော့မှ မ ဘကကွ ထုတရွုံပဲ ဆောငထွားတဲ့သဘော ဒါပမယေ့ွ သူ့ဘကကွ မမ ဆီက အကှမွးဖကပွှီး ပှနယွူနိုငတွယွ ဒါကှောင့ွ မမတို့ အဲ့ဒိ ဗှီဒီယို လကထွဲရတာနဲ့ ထှကပွှေးကှမယလွေ အဝေးကနပေဲ စကားပှောမယွ ဇှနနွဲ့ တူတူပှေးမှာလား ဒါပေါ့ ဇှနကွ ကှှနမွကို ဝမွးသာအားရ လှမွးဖကလွိုကတွယွ ဇှနရွဲ့ နို့အိအိလေးတှနေဲ့ ကှှနမွရဲ့ နို့ဖောငွးဖောငွးလေးတှကေ တဈခုနဲ့တဈခုကှား အံဝငခွှငကွှ ထိကပသွှားကှတယွ ရတယလွေ ဒီမှာ တဈသကလွုံးနရမှောနဲ့ စာရငွ ဗှီဒီယိုထဲမှာ ပါတာက ပိုတနပွါတယွ ပှီးတော့ ဗှီဒီယိုကလညွး ထုတသွုံးခငှမွှ သုံးရမှာပဲဟာ ပှီးတော့ ဇှနကွ အသကကွှီးလာဦးမှာ ခုလိုဆံပငအွရှညကွှီးမထားဘဲ ဆံပငတွိုညှပလွိုကရွငွ ရုပပွှောငွးသှားမှာပဲ ကိဈစသိပမွရှိပါဘူး ဇှနကွ ကှှနမွကို ဖကထွားရငွး သူ့ဟာသူပှောသလို ပှောနတယွေ ဒါနဲ့ မမက ဘာနဲ့ ရိုကမွှာလဲ ပါလာပှီးသား မမ စပိုငကွငမွရာ ခှောကလွုံးဝယထွားတယွ အားလညွး အပှည့ပွဲ ဇှန့ဆွီက ခှင့ပွှုခကှပွဲ လိုတာ ဒါပမယေ့ွ ဇှန့ကွို ဘယအွခနွးမှာ လိုးမလဲ မသိတာရယွ အဲ့ဒိအခှိနွ မမ မရှိတာရယကွိုပဲ စိတပွူတယွ ဇှန့ကွို သူက ဒီအခနွးမှာပဲ အမှဲလိုးတယွ ကုတငကွိုတောငွ ကှည့ပွါလား အကှီးကှီး သူ့အခနွးထဲ ဘယသွူမှ အဝငမွခံဘူး ဟုတပွှီ ဒါဆို ဒီတပတွ အတှငွး မမပှနတွဲ့အခှိနွ ဇှနွ ရိုကထွားလိုကွ။

မဟုတဘွူး ဒီညကို ဇှန့ကွို လိုးလောကတွယွ မမရှိတယလွေ ပုံမှနဆွို ပုံမှနဆွို ဟုတတွယွ ခုက မမမှာ ခှငကွိုကဖွုတှနေဲ့လေ အဲ့တော့ သူက အဲ့လိုမှိုးဆို မကှိုကဘွူး မကှနွှာမှာ ဝကခွှံရှိတာတောငွ သူမကှိုကဘွူးတဲ့ သူက ဖှူဖှေးဝငွးမှတနွမှေ ကှိုကတွာ ‌အောွ အဲ့လိုလား အငွး ဒါဆို ဒီည အကောငအွထညဖွောလွို့ရရငွ မနကဖွှနပွှေးမလား ရတယလွေ ဒါနဲ့ ဇှန့ကွို အိမထွဲက ဘယလွိုထုတရွမလဲ အဲ့တာရှိသေးတယွ အဲ့တာတော့ မပူနဲ့ ဇှနွ ဒီအိမကွို မီးရှို့မှာ ဟငွ ဘယလွို ဟုတတွယွ ဇှနွ ထှကပွှေးတဲ့နေ့ကရှငွ ဒီအိမကွို မီးရှို့မယလွို့ဆုံးဖှတထွားပှီးသား ဇှနွ ဘယလွိုရှို့ရမလဲဆိုတာ သိပှီးသား တောလွိုကတွဲ့ ဇှနလွေးဖိုးထူးလဲကတှော့ ငဘလညွး သူနဲ့အတူပါသှားပှီး အပေါဆွုံးမှ အေးသောငကွလညွး ယိုငထွိုးပှီး မှောကခွုံကှီးပါသှားသညွ ။ အေးသောငွ အားယူ၍ ပှနအွထမှာ နောကကွနေ အေးသောငွ လညပွငွးကိုလှီးလိုကသွူက မှင့ကွှိုငဖွှဈသညွ ။ ပှဲစတညွးက ကှောငကွှည့နွခေဲ့သော မှင့ကွှိုငကွ ခုမှသတိဝငလွာပှီး အေးသောငကွို လှီးလိုကခွှငွးဖှဈသညွ ။ ခုတော့ ရကနဘွေေးမှ တိုကပွှဲတှငွ နောကဆွုံးမတတွတရွပကွနှခွဲ့သူက မှင့ကွှိုငဖွှဈတော့သညွ ။ မှင့ကွှိုငကွ မောငသွာ၏ ဒရိုငဘွာမှှသာ ဘာမှသိသူမဟုတွ မောငသွာ ပေးတာယူ ကှှေးတာစားအကောငသွာဖှဈသညွ ။ မောငမွှင့တွို့ သဈစာဖောကဖွို့ပှငနွတောကိုလညွး မသိသလို ဒီနေ့ဘာအကှောငွးကှောင့ွ ရစပမွှောတှေ့ကှဖို့ ခှိနွးသညကွိုလညွး မသိ ။

မောငသွာက မောငမွှင့ကွို ရှငွးပဈရနွ ခေါခွှငွးဖှဈသောလွညွး မောငသွာထငမွထားသညကွ ငဘ နှင့ွ အေးသောငတွို့က မောငမွှင့ဘွကပွါနခှငွေးဖှဈသညွ ။ ခုတော့ မှင့ကွှိုငသွညွ ဓားကို ပဈခှ၍ အသိစိတမွရှိတရှိဖှင့ွ သှေးအလိမွးလိမွးဖှင့ွ ရှာဘကသွို့ ထှကသွှားတော့သညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညလွိုခငှခွဲ့သော သူမဗှီဒီယိုမှားပါသည့ွ ဖုနွးမှားကတော့ သှေးအိုငထွဲတှငွ ကှိုးကှပှေီး တဈစစီဖှဈကာ သှေးမှားဖှင့ရွောယှကပွှီး ဇာတသွိမွးသှားခဲ့‌လပှေီ ။ ‌မှင့ကွှိုငတွဈယောကွ ရှာအစှနတွောအုပထွဲမှ ခှေဦးတည့ရွာ ထှကသွှားသည့အွခှိနဝွယွ ရှငွးသန့ကွှညနွှင့ွ ဇှနပွနွးတို့မှာ ဇှနပွနွး၏ အခနွးထဲ၌ တဈယောကလွကကွို တဈယောကဆွုပကွိုငကွာ တဈစုံတဈရာကို စောင့စွားလကှရွှိကှသညွ ။ ထိုခဏ၌ အိမနွောကဖွကဆွီမှ ကယှလွောငသွော ပေါကကွှဲသံနှင့အွတူ အိမတွဈခုလုံးနီးပါး တုနခွါသှားသညွ ။ တအိမလွုံးဆူညံသံမှား ပှကလွောရိုကသွှားသညွ ။ ပှေး ဇှနပွနွး၏ အသံစူးစူးက ဆူညံသံမှားကှားထဲမှ ရှငွးသန့ကွှညွ၏နားထဲသို့ ဝငရွောကလွာသညွ ။ ပေါကကွှဲမှုကှောင့ွ ခဏတာ ကှောငနွခေဲ့သော ရှငွးသန့ကွှညတွဈယောကွ ဇှနပွနွးအသံကှောင့ွ ပှနသွတိဝငလွာသညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညွ ဇှနပွနွး၏လကကွို အားကုနဆွှဲ၍ အခနွးထဲမှ ပှေးထှကခွဲ့သညွ ။ အပှငတွှငွ မီးက အိမနွောကဖွကမွှာဟုနွးဟုနွးတောကနွတောတှေ့ရသညွ ။ မီးခိုးမညွးမှား အူထှကနွသညွေ ။

တဖှောကဖွှောကနွှင့ွ ကှိုးကှသေံမှားလညွး ကှားရသညွ ။ အစခေံမှားက ထှကပွှေးသူပှေး မီးငှှိမွးသူငှှိမွးဖှင့ွ ရှုပရွှကခွတနွသညွေ ။ ရှငွးသန့ကွှညနွှင့ွ ဇှနပွနွး ခှံဝငွးထဲမှ အပှေးထှကခွဲ့ကှသညွ ။ ခှံဝသို့ ကားတဈစီးထိုးစိုကသွညွ ။ ကားတံခါးက အသင့ဖွှင့ပွှီးသား ။ ကားပေါတွှငွ မောငမွောငနွှင့ွ ကိုသကခွိုငွ ။ မောငမွောငဆွိုသညကွ ရနကွုနမွှ သူ့တပည့ဟွောငွးတဈဦးဖှဈသညွ ။ မနေ့ညကမှ အကူအညီတောငွး၍ ရနကွုနမွှ ညတှငွးခငွှးမောငွးလာခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ ။ လာ တကွ ရှငွးသန့ကွှညွ နှင့ွ ဇှနပွနွးတို့ ကားပေါရွောကသွညနွှင့ွ ကားက သိမ့ခွနဲထှကသွညွ ။ မှို့အထှကလွမွးတဈလှှောကွ မောငမွောငကွ ကားကို တောကလွှှောကွ အပှငွးမောငွးသညွ ။ မှို့မှထှကပွှီး ဆကတွိုကွ မောငွးလာသည့ွ လမွးတဈလှှောကွ ဘယသွူမှ စကားမပှောဖှဈကှ ။ မောငမွောငကွ ကားကိုသာ အာရုံစိုကမွောငွးပှီး သကခွိုငကွ အခှို့နရောမှား၌ လမွးညှှနသွညွ ။ ရှငွးသန့ကွှညနွှင့ွ ဇှနပွနွးတို့က နောကသွို့သာ လှည့ကွှည့လွှည့ကွှည့နွှင့ွ ထိတလွန့စွှာပါလာကှသညွ။ သို့သောွ အမှနတွကယတွော့ သူတို့ ထိတလွန့စွရာ မလိုတော့ပါ ။ နောကကွလိုကလွာမည့အွနတြရာယသွညွ ခုခှိနွ၌ ရစပမွှော ဓားအခကှပွေါငွးမှားစှာနှင့ွ သဆေုံးနကှပှေီ ဖှဈ‌လသညွေ ။

ညနနလေေုံးက တောစပကွိုကတှော့မညွ ။ ဝနွးကငှတွဈခုလုံး ရှှရေောငသွနွးနသညွေ ။ အမှနလွမွးဘေးတဈနရော၌ Rav 4 အမညွးရောငတွဈစီး လမွးဘေးခရှပထွားသညွ ။ ကားက ဖုနအွလိမွးလိမွးဖှင့ွ အမညွးမှ အဖှူဖှဈကာနီးနသညွေ ။ ကားနားမှာ မောငမွောငွ လမွးလှှောကနွသညွေ ။ ခပလွှမွးလှမွး တဈနရောဝယွ ရှငွးသန့ကွှညွ ဇှနပွနွးနှင့ွ သကခွိုငတွို့ စကားပှောနကှသညွေ ကိုသကခွိုငွ ဗှာ ခုလို ကှှနမွတို့ကိုကူညီတာ ကှေးဇူးတငပွါတယွ ရပါတယဗွှာ ရနကွုနကွိုလာရငလွညွး အခှိနမွရှေးလိုတာပှောပါနောွ ကှှနမွတို့ ပှနကွူညီပါရစေ မလာတော့ပါဘူးဗှာ ကှှနတွောရွှာမှာပဲ စာသငပွှီးနတေော့မှာပါ ဒါနဲ့ ပှနဖွို့က အဆငပွှရေဲ့လား ပှပေါတယွ ကှှနတွောဒွီကနေ ကားတားစီးသှားပှီး ပှနလွို့ရတယွ ဟုတကွဲ့ အခှအနအေကှေောငွးထူးရငွ ပှနပွှောပေးပါနောွ ဟုတကွဲ့ …ဒါနဲ့ ဆရာမလေး ရှင့ွ ကှှနတွောွ ဆရာမလေးကို တကယခွစှတွာပါဗှာ အဲ့ဒိတဈခုတော့ သိစခငှပွေါတယွ ကှှနတွောအွဲ့နေ့က ကိုယ့ကွိုကိုယမွဝခှေဲနိုငခွဲ့လို့ ဆရာမလေးမေးတာကို ခကှခွငွှးပှနမွဖှနေိုငခွဲ့တာပါ ရှငွးသန့ကွှညကွ ပှုံးပှလိုကရွငွး ဟုတကွဲ့ ကှှနမွယုံပါပှီ။

ဒါပမယေ့ွ ခုကှှနမွမှာ တကယခွစှရွတဲ့သူ ရှိနပှေီရှင့ွ ကိုသကခွိုငွ ဟုတလွား ဘယသွူမှားလဲဗှာ ဒီမှာလေ ကှှနမွလညွး ဘေးနားမှာ ကှောပိုးအိတလွေးလှယပွှီး တဈခှိနလွုံးငှိမနွားထောငနွသေော ပနွးလေးကို ပှပှီး ကိုသကခွိုငကွို ပှောလိုကတွယွ ။ ကိုသကခွိုငကွ နားမလညခွှငွးမှားစှာဖှင့ကွှည့နွသညွေ ။ ဇှနပွနွးက ကှှနမွပခုံးလုံးလုံးလေးပေါွ ခေါငွးတငွ၍ ဦးထုပကွ မကှနွှာတဝကကွို ဖုံးနသညွေ ။ ကှှနမွတို့နှဈယောကွ၏လကဖွဝါးနုနုမှားကတော့ တဈယောကကွိုတဈယောကွ တငွးကပှစွှာဖစှညွှဈဆုပကွိုငထွားလိုကကွှလတေော့သညွ ….. ပှီးပါပှီ။