Knowladge

မမထပ်ပြီးလိုချင်နေပြီ

ရှမွးပှညနွယွ တောငကွှီးမှို့ရဲ့ ဆောငွးတှငွး .။ ခှံထဲမှာ အောငမွိုး ကငွးတာဝနကွနှသညွေ ။ ညဉွ့နကလွာလေ အေးလာလမေို့ အောငမွိုးဂှာကငကွို လညပွငွးအထိ ဇဈဆှဲတငလွိုကသွညွ ။ သနတကွေို ဘယလွကနွဲ့ ပိုကထွားရငွး ညာလကနွဲ့ အပှာရငွ့ရောငွ တောဆောငွးဦးထုပကွို ရှေ့ကိုငိုကငွိုကွ ဆှဲခသှညွ ။ အိမကွှီးဆငဝွငအွောကမွှာ သူရပနွရငွေး မနေ့က ညဈေးတနွးမှာ တှေ့လိုကတွဲ့ ကောငမွလေးအကှောငွး တှေးနသညွေ ။ တောတွောခွှောတဲ့ ကောငမွလေး ။ အသားဖှူလှနွးတဲ့ အဲဒီကောငမွလေးရဲ့ ပါးပှငလွေးတှကေ အေးလှနွးနတေဲ့ ရှမွးပှညဆွောငွးကှောငွ့ နီရဲတှတနွကှသညွေ ။ ပအို့မလေးလား . .ရှမွးမလေးလား ။မနေ့ညက အောငမွိုး မှငမွှငခွငွှး ဒီကောငမွလေးကို ကှိုကသွှားသညွ ။ တာဝနနွဲ့သာ မဟုတရွငွ ကောငမွလေးနောကကွို လိုကမွိမှာ သခှောသညွ ။ မနေ့ညက အောငမွိုး မမနုနဲ့ အနတွီမှတို့ ညဈေးတနွးထှကကွှတာ လုံခှုံရေးလိုကရွသညွ ။

မာဇဒါဂစွှ အနောကမွှာထိုငနွတေဲ့ အောငမွိုးသညွ လမွးဘေးမှာရောငွးနတေဲ့ ဖိနပတွှကေို ကိုငကွှညွ့နတေဲ့ကောငမွလေးကို ကားပေါကွ တှေ့လိုကတွာ ဖှဈသညွ ။ ခှောလှနွးတဲ့ ကောငမွလေးကို ငေးနတေုံး ကားမောငွးသူ… ” ကိုကံရက အောငမွိုး အနတွီမှနဲ့ မမနုတို့ ဈေးတနွးထဲ လှောကရွငွးဝေးသှားပှီ လိုကအွုံးလို့ ” သတိပေး လို့ ကားပေါကွဆငွး.. အမွ၁၆ ကို ပခုံးမှာ ပှောငွးပှနလွှယပွှီး မမနုနဲ့ အနတွီမှတို့ အနောကကွို အပှေးကလေး လိုကသွှားရသညွ ။ ခုတလော နယမွှအခှအေနေေ သိပမွအေးလှလို့ လုံခှုံရေးမပေါ့နဲ့လို့ အောငမွိုးတို့ကို အမှဲညှှနကွှားထားလို့ပါဘဲ။ အငွး အဲဒီကောငမွလေးကို သူပိုးဟပဖွှူမလေးလို့ နံမညပွေးထားသညွ ။ စိတကွူးသာ ယဉနွတော ဒီကောငမွလေးကို ပှနတွှေ့ပါ့မလားတော့ မသိ .။ အနောကကွ ခှသေံခှှတကွနဲ အသံကှားလို့ လှညွ့ကှညွ့လိုကသွညွ ။ နောထွီးမူ အိမဖွေါွ နောထွီးမူပါ ။ နောထွီးမူက မမနုတို့ ရနကွုနကွ ပှောငွးလာကထဲက ပါလာတဲ့အိမဖွေါပွါ ။

“အကို အောငမွိုး” “ဟေ . .ထီးမူ . .ဘာလဲ” မမနုက အကို့အတှကွ ကောဖွီ ပို့ခိုငွးလိုကလွို့ . .ရော့ ” “အေးအေးကှေးဇူးဘဲ ထီးမူ” အငှေ့တထောငွးထောငွးနဲ့ ကှှရညသွေုတွ မတခွှကထွဲက ကောဖွီက အနံ့မှေးပှံ့နသညွ ။ အလှနအွေးခမွှးနခှေိနွ အခုလို ကောဖွီပူပူလေး တခှကသွောကရွတာ ဟနကွလှိုကတွာ ။ နောထွီးမူက အိမထွဲ ပှနမွဝငသွေးဘဲ အောငမွိုးအနား ပှုံးစိစိနဲ့ ရပနွတေုံးဘဲ ။ “ဟဲ့ ထီးမူ မအေးဘူးလား . .ပှနဝွငတွော့လေ” “ဆှယတွာ ဝတထွားပါတယွ . အကိုရဲ့ . အကိုနဲ့ စကားပှောခငှသွေးလို့ပေါ့” “ဘာပှောမလို့လဲ” ” အောွ . .ဒေါနွနွးဖေါငွးနဲ့ ထီးမူ မနကဖွနွ တိုးဟူးနှေး လုပစွားမလို့ . .အကိုရော စားမယမွဟုတလွားဟငွ ” “ငါ ရှိရငတွော့ စားမှာပေါ့ ထီးမူ . .နကဖွနွ အဖိုးကှီးပှနလွာလို့ သူနဲ့လိုကရွရငတွော့ ငါဘယစွားနိုငမွလဲ” ။

“အနကွယကွှီးက မနကဖွနွ ပှနလွာရငွ ဘယမွှ ပှနထွှကမွှာ မဟုတပွါဘူး အကို ထီးမူတို့နဲ့ စားဖှဈမှာပါ” ” အေးပါဟာ ငါကလဲ စားခငှနွတေဲ့လူပါ နငကွှှေးတာ ငါစားမယွ . .အကုနလွုံး . . ကဲ.. ဝငတွော့ အအေးမိနအေုံးမယွ” နောထွီးမူ အိမထွဲ ပှေးဝငသွှားသညွ ။ နောထွီးမူရဲ့ တငသွားတှေ တုနခွါသှားတာ သူငေးနမေိသညွ ။ ထီးမူသညွ ဖငတွောတွောဘွဲလှတာ သူသတိထားမိနတောကှာပှီ ။ အငွး ထီးမူဖငတွှကေို ကှညွ့ကှညွ့ပှီး ဒီကောငမွလေးကို သူပှဈမှားမိနတောကှာပှီ ။ နောထွီးမူသညွ သူ့ကို ညုတုတု အမှဲလုပသွညွ ။ ထီးမူ လာပို့သောကောဖွီကို သောကနွတေုံး အိမကွှီးအပေါထွပကွ ခှောကကွနဲ အသံကှားလို့ မော့ကှညွ့လိုကသွညွ ။ အပေါထွပကွ ပှူတငွးပေါကကွ မမနု လကပွှနသညွေ ။ သူလကပွှနပွှသညွ ။ ကောဖွီမတခွှကကွို မမနုကို ထောငပွှလိုကပွှီး သောကပွှလိုကသွညွ ။ မမနုက ခေါငွးညှိမွ့ပှုံးပှကာ ပှူတငွးပေါကကွ ခှာသှားသညွ ။ မမနုသညွ သူ့ကို တောတွောခွငသွညွ ။ မမနုသညွ စိတသွဘောထား အလှနကွောငွးသညွ ။

အဆငွ့အတနွးခှဲခှားတာ လုံးဝမရှိ။ မမနုသညွ အောငမွိုးလို သူတို့အိမကွလုံခှုံရေးစောငွ့တဲ့ ရဲတပသွားလေးကို စတနောထား ရငွးနှီးစှာ ဆကဆွံသညွ ။ မမနုရဲ့ နံမညအွပှညွ့အစုံက ပှငွ့လငွးတောကထွှနွး ဖှဈသညွ ။ ဦးတောကထွှနွး နဲ့ ဒေါမွှမှလငွးတို့ရဲ့ တဦးတညွးသော သမီးလေး ။ အောငမွိုး မမနုအကှောငွးကို စဉွးစားရငွ ရငတွှေ တအားခုနလွာမိရသညွ ။ မမနုသညွ အရမွးလှသညွ ။ ရုပတွငမွက ကိုယလွုံးလဲ အရမွးလှသညွ ။ မမနု ကိုယလွုံး ဘယလွောကလွှလဲ အောငမွိုးအသိဆုံးပါ ။ သူမှားတှသေိတာက အပေါယွံဘဲ ။ အောငမွိုးက အတှငွးကကှသှိနသညွေ ။မမနု ဘယလွောကတွောငွ လှသလဲဆိုတာ အောငမွိုး ဘယလွို သိသလဲ .။ ခှသေံကှားလို့ လှညွ့ကှညွ့တော့ သူနဲ့ဂှူတီ ခှိနွးရနလွာနတေဲ့. ရဲတပသွား ညှနွ့သောငွး ။ ညှနွ့သောငွးက အောငမွိုးလှမွးပေးတဲ့ ကညှကွပခွါးပတနွဲ့ အမွ ၁၆ မောငွးပှနရွိုငဖွယကွို လှမွးယူသညွ. ။

“အောငမွိုး . .မနကွ အဖိုးကှီး ဘယအွခှိနွ ပှနရွောကမွလဲ . .မငွးသိလား” Iနမှငွေ့မှ ပှနရွောကမွှာပါ . မငွးဂှူတီမှာ ပှနမွရောကနွိုငပွါဘူး ညှနွ့သောငွးရာ” စိတအွေးအေးထား” အောငမွိုး သူတို့နတေဲ့အိမကွှီး အနောကဘွကကွ တနွးလှားဆီကို လှောကခွဲ့သညွ ။ အငွးဒီအခှိနဆွို မမနု ဘာလုပနွမလေဲ ။ ဒါကို စဉွးစားလိုကတွော့ အောငမွိုး ရငတွှခေုနသွှားသညွ။ သှေးသားတှေ ဆူဝလောသညွ။ အောငမွိုးသညွ မမနု ရခှေိုးရငွ မမနုနတေဲ့အခနွးကို အိမကွှီးအနောကဘွကကွ ရစငကွှေီးပေါကွနေ တကခွှောငွးနကမှေို့ မမနုရဲ့ အလှအပတှကေို သူအားလုံး တှေ့မှငဘွူးခဲ့တာပါ ။ မမနုသညွ ရခှေိုးရငွ ကိုယတွုံးလုံးခှှတွ ခှိုးလေ့ရှိသညွ ။ မမနုသညွ နောထွီးမူလောကွ မတောငွ့ပမေဲ့ မမနုကိုယတွှကေ အခှိုးကှ ကှညွ့ကောငွးလှသညွ ။ ဒီလိုလုပတွာ ဒီလိုခှောငွးတာ တယောကယွောကွ မှငသွှားမယဆွိုရငွ မမနုရဲ့အဖနေဲ့ ပထမဆုံးရငဆွိုငမွဲ့အပှငွ အလုပလွဲ ပှုတွ ထောငလွဲကအှုံးမှာဆိုတာကို အောငမွိုးသိသညွ ။

မမနုသညွ ညဘကကွှနပွှူတာမှာ အငတွာနကွ ဝငရွငလွဲ ဘာညာသရကာ ဆိုကတွှကေို ဝငတွတတွာလဲ အောငမွိုးသိသညွ။ မမနု တဏှာကှှလာပှီး သူမပေါငကွှားက ပိပိကို လကနွဲ့ ပှတသွပအွာသာဖှတောတှကေိုလဲ သူမှငခွဲ့ဘူးတာ အကှိမပွေါငွးမှားစှာပါဘဲ ။ အောငမွိုးသညွ မမနု သူမဖာသာ အာသာဖှဖှေောကတွာကို ခှောငွးကှညွ့ပှီး အမှဲကှငွးတိုကသွညွ။ ဆာလောငမွှတသွိပနွတေဲ့ မမနုကို တတနွိုငရွငွ ပှေးသှားပှီး လိုအငတွှေ ဖှညွ့ဆညွးပေးလိုကခွငှသွညွ ။ ယခုလဲ အောငမွိုးသူနတေဲ့ တနွးလှားအခနွးကို ရောကတွော့ဝတထွားတဲ့ ယူနီဖေါငွးကို ခှှတသွညွ ။အားကစားလုပရွငွ ဝတတွဲ့အသားထူထူ ဘောငွးဘီခပပွှပှနဲ့ဖလံနယအွငွကြှၤီကို ဝတသွညွ ။ သူလုပနွကှေ အလုပကွို မလုပဘွဲ မနနေိုငွ ။ အိမကွှီးပေါကွို မော့ကှညွ့လိုကတွော့ မမနုအခနွးက မီးလငွးနသညွေ။ အငွး မမနုတော့ အငတွာနကဝွငပွှီး ယောကွှားလီးခှောငွးကှီးတှကေိုကှညွ့ပှီး စိတတွှေ တအားထနနွလေောကပွှီ .။

အောငမွိုးရဲ့ ပေါငကွှားကလီးက မမနုကို မှငယွောငမွိနတောနဲ့ ဖတှကွနဲ ခေါငွးထောငွ တောငမွတလွာလပှေီ ။ အောငမွိုးသညွ မမနုကို ခှောငွးရနွ အရငလွိုဘဲ ရစငကွှေီးပေါကွို သံလှခေါးလေးအတိုငွး တကခွဲ့ပှီး ရစငကွှေီးပေါကွနေ အိမကွှီးဆီကို လှမွးကူးလိုကသွညွ ။ မမနုရဲ့ အိပခွနွး ပှူတငွးပေါကရွဲ့ အပှငကွ အုတစွှနွးလေးမှာရပပွှီး အခနွးထဲကို ခှောငွးကှညွ့လိုကသွညွ။ သဈသားတရုပကွပတွှကေ ကောငွးကောငွးမလုံခှုံ ။ အထဲကို မှငနွရသညွေ ။ အငွး . .အောငမွိုး ထငထွားတဲ့ အတိုငွးပါဘဲ .။ မမနုဟာ စာကှညွ့စားပှဲမှာ ထိုငရွငွး ကှနပွှူတာ မောနွီတာကို စူးစူးစိုကစွိုကွ ကှညွ့ရငွး သူမ ပေါငကွှားထဲကို ဖိကာပှတနွသညွေ ။ မမနုရဲ့ ထမိနပွါးလေးက ပေါငရွငွးအထိ ဆှဲလှနထွားတာ တှေ့ရသညွ ။ မမနုရဲ့ ပေါငတွနရွှညွ ဖှူဖှူသှယသွှယကွ မီးရောငအွောကမွှာ တောတွောလွှနသညွေ ။

အောငမွိုး သဲသဲမဲမဲ ခှောငွးနတေုံး ပှူတငွးပေါကွ ဘောငကွိုကိုငထွားတဲ့ သူ့လကတွဖကကွ အရှိနလွှနခွှောပွှီး တံခါးနဲ့ရိုကမွိသညွ ။ ဘုတကွနဲ အသံမှညသွှားသညွ ။ မမနု ဖတှကွနဲ လှညွ့ကှညွ့သညွ ။ မမနုထိုငရွာကာ ထလာသညွ ။ ပှူတငွးပေါကဖွကကွို လှောကလွာနပှေီ ။ အောငမွိုးရစငကွှေီးဘကကွို ပှနကွူးဖို့ကှိုးစားသညွ ။ မမှီတော့ ။ မမနုက ပှူတငွးပေါကကွို ဖှငွ့လိုကသွညွ ။သူ့ကို တှေ့သှားပှီ ။ “ဟငွ အောငမွိုး မငွးမငွး . .ဘာလုပနွတောလဲ ..အော . .မငွး . .မမနုကို ခှောငွးနတောကိုး . .လာစမွး . . အထဲဝငခွဲ့” အောငမွိုး ပှူတငွးပေါကကွနေ ကှောဝွငလွိုကရွသညွ ။ အောငမွိုးရဲ့ လကတွှခှတှေေေ တဆတဆွတွ တုနရွငွ နကှသညွေ ။ မမနုက ပှူတငွးပေါကကွို ပှနပွိတလွိုကသွညွ ။ “ကဲလာစမွး . .မငွးကို မောငလွေးတယောကလွို ခငမွငနွတော မငွးက အခုတော့ မရိုးမသား စိတတွှထေားပှီး မမနုကို ခှောငွးနပေါလား အောငမွိုး . .မငွး . .တောတွောဆွိုးတဲ့ခှာတိတွ. .မမနု ဒကဒွီနဲ့တိုငလွိုကရွငွ မငွးဘာဖှဈသှားမယွ ထငလွဲ . .အိုကှညွ့ .. စမွးမငွးပေါငကွှားက ဟာကှီး မာတောငနွပေါလား” အောငမွိုး ပုဆိုးကှားက တောငမွတနွတေဲ့ အတနကွှီးကို မမနုတှေ့သှားသညွ ။

အောငမွိုး အသံမာမာနဲ့ ခေါလွိုကတွာကှောငွ့ အောငမွိုး တုနသွှားသညွ ။ နီရဲတှတနွသေော မမနုမကှနွှာကို သူမကှညွ့ရဲ ။ ခေါငွးကှီးငုံ့ထားသညွ ။ “အောငမွိုး ….ခေါနွတယလွေေ” “ဗှာ..မမနု ” အောငမွိုး ခပတွိုးတိုး ဖှသညွေ ။ “မငွးမမနုကို ခှောငွးပှီး ဒီလို ထောငနွတယပွေေါ့ ဟုတလွား” အောငမွိုး ဘာမှမဖှေ.။ “ပှစမွး ဘယလွိုတှဖှဈနေလေဲ” ဆိုပှီး ဇတကွနဲ အောငမွိုးရဲ့ပုဆိုးကို ခှှတခွပှဈလိုကသွညွ ။ အောငမွိုး ဖမွးလိုကခွှိနွ မရလိုကွ ။ အို . .မမနု . သူ့ပုဆိုးစုတလွေး ကှမွးပှငပွေါွ ပုံကသှှားခှိနွ တောငမွတနွတေဲ့ သူ့ ဒုတကွှီးကို မမနု အနီးကပွ တှေ့သှားလပှေီ . . ။ “ဟယွ အကှီးကှီးဘဲ အောငမွိုးရယွ . . .မမထငရွဘူးနောွ” ” ဘာဘာကိုလဲ . .ဘာကို မထငရွတာလဲ မမနု” “အောွ . .မငွးလို လူနံပိနလွေးမှာ ဒီလိုဟာကှီး ရှိနမယလွေို့ မထငရွဘူးလို့ ဟိဟိ” စောစောက အမကှခွှောငွးခှောငွးထှကပွှီး နီရဲတှတနွတေဲ့မကှနွှာနဲ့ မမနုဟာ လီးကှီးကို တပမွကတွဲ့ မကှလွုံးတောကတွောကတွှနေဲ့ ကှညွ့ပှီး. . .ရယလွိုကသွညွ ။

အောငမွိုးရဲ့ ဒုတတွုတတွုတကွှီး ထိပဖွှားကဒဈကှီးက မှိုပှငွ့ကှီးတပှငွ့လိုဘဲ ကားကားကှီး.။ အဲဒီ မှိုပှငွ့ကှီးထိပကွ အပေါကလွေးထဲက အရကှညတွှေေ စီးကနှတောလဲ မမနု တှေ့မှာပါဘဲ . ။ “အောငမွိုး” ” ဗှာမမနု” “မငွးကို မမနုဒကဒွီ နဲ့ တိုငလွိုကရွမလား .” မမ မတိုငပွါနဲ့ မမနု . ကနှောွ မှားသှားပါတယွ.. မမနု ကို အနူးအညှတတွောငွးပနပွါတယွ” မငွး ကို အပှဈပေးရမယွ” ” ဟုတကွဲ့ မမ ပေးပါ . .မမပေးတဲ့ အပှဈဒဏကွို ကနှောွ ခံပါမယွ” “ကဲ.. ဒါဆိုရငွ မငွးဒူးထောကလွိုကွ” ဟုတဟွုတကွဲ့ မမ” အောငမွိုးလဲ မမနုက ရှဈခိုးခိုငွးတော့မညွ လို့ တထဈခှ တှကလွိုကပွါသညွ။ မမနုရှေ့မှာ ဒူးထောကလွိုကသွညွ ။ မမနုသညွ ရုတတွရကွ သူမထမိနကွို ကှငွးလုံးပုံ ခှှတခွလှိုကပွါသညွ ။ အောငမွိုး ရုတတွရကွ ကှောငသွှားသညွ ။ မမနု အောကပွိုငွးမှာ ဘာမှ ရှိမနတေော့ ။ ဗလာကငွှးသှားပှီ ။ မမနုရဲ့ မို့ဖေါငွးတဲ့ ဆီးခုံကှီးက သူ့မကှနွှာနားတထှာတောငွ မဝေး .။ အမှေးရိပထွားပုံရသညွ ။ ရှငွးပှောငဖွှေး အိနသညွေ ။

အကှဲကှောငွး နီညိုညိုကှီးကို တှေ့လိုကရွတာနဲ့ အောငမွိုးလီးက ပေါကကွှဲမတတွ တငွးမာသှားရပှီ ။ မတမွတတွောငနွသညွေ ။ တဆတဆွတွ လှုပလွာသလိုဘဲ ။ “အောငမွိုး . .မငွးအခု အရငလွို ခှောငွးစရာ မလိုတော့ဘူး . .ကဲ အနီးကပကွှညွ့ပတေော့ . .ကှညွ့ပှီးရငွ မငွး . .ဘာလုပမွလဲ” “ကနှောွ . .နမွးနမွးလို့ ရမလားဟငွ မမနု” အောငမွိုးသညွ သူ့ ရှေ့ရောကနွသေော မမနုရဲ့ ရတနာကှီးကို နှခေါငွးနဲ့ နမွးရှုံ့လိုကသွညွ ။ မမနု တှနွ့ကနဲ ဖှဈသှားသညွ ။ “လူဆိုးလေး . ငကဲလေး” မမနုက မကှစွောငွးလေးထိုးကာ ညုတုတုနဲ့ ပှောလိုကရွငွး အောငမွိုးခေါငွးက ဆံပငတွှကေို ဆုတကွိုငလွိုကသွညွ ။အောငမွိုးလဲ သူ့နှခေါငွးနဲ့ မမနုရဲ့ ရတနာအကှဲကှီးကို ပေါအွောကွ စုံခှီဆနခွှီ ပှတသွပနွမွးနသညွေ ။ မမနုရဲ့ ရတနာရှကှေုတကွှီးသညွ သူစမနမွးခငကွထဲက အရတှေေ စိုနသညွေ ။ မမနုက အောငမွိုးခေါငွးကို နောကစွေ့ကနဆှေဲကာ သူမရတနာ ရှကှေုတနွဲ့ဖိကပလွိုကသွညွ ။

အောငမွိုးက လှာအပှားလိုကနွဲ့ မမနု အကှဲကှောငွးတလှောကွ အပေါအွောကွ ယကလွိုကသွညွ ။ “အို ဟာဟာဟ” မမနု အောငမွိုးခေါငွးက ဆံပငတွှကေို ဆှဲဆုတကွိုငသွညွ ။အောငမွိုးလဲ မမနု လကခွံသဘောကတှာတှေ့ရလို့ အားတကပွှီး မမနုဖငတွှကနေေ ဆှဲဖကကွာ ဆကပွှီး . .ယကပွေးပါတော့သညွ ။ အောငမွိုး လကခွှောငွးတှကေ မမနုဖငတွှကေို ဆုတကွိုငွ ဖစှညွှဈထားကှသညွ ။ မမပှငကွ ဖငတွုံးတှကေ ကိုငလွို့ကောငွးလိုကတွာ ။ အောငမွိုးသညွ အိပမွကမွကနွသလေိုပါဘဲ ။ မထငတွာတှေ ဖှဈနပေါလား ။ သူသညွ သူတို့နဲ့ အဆငွ့အဆနွးကှာလှသော ထိပတွနွးလူကှီး တယောကရွဲ့သမီးခှောခှာ ကောလိပကွှောငွးသူတယောကကွို စောကပွတယွကလွိုကွ ဖငကွှီးတှကေို စိတရွှိသလို ဆုတနွယနွလေိုကွ ဖှဈနသညွေ ။

“မငွး . .မမ စောကပွတကွို သိပကွှိုကတွာဘဲလား” “အငွးအရမွးကှိုကတွယွ” “မမ မမစောကပွတကွို ယကရွတာကှိုကလွား” “အရမွးကှိုကတွယွ မမ” “ကှိုကရွငယွကတွအားယကွ . . .အို . .မမလဲ ကှိုကတွယွ” မမနုသညွ ဒီလောကထွနနွမှနွေး သူမသိ ။ မမနုသညွ သူမနံမညလွိုဘဲ အရမွးပှငွ့လငွးနသညွေ ။ အောငမွိုးဆကတွိုကွ ယကပွေးနတေော့ မမနု ဒူးတှေ ယိုငလွာသညွ ။ “ကုတငပွေါွ သှားကှရအောငကွှာ” မမနုရဲ့ကုတငကွှီးပေါမွှာ အောငမွိုးနဲ့မမနုတို့ နှုတခွမွးခငွှး စုတနွမွးကှပှနသွညွ.။ အောငမွိုးရဲ့ လကတွှကေ မမနုနို့တှကေို ဆုတနွယနွကှသညွေ ။ မမနုတကိုယလွုံး ဗလာကငွှးနပှေီ ။ အဝတအွစား လုံးဝမရှိနတေော့ ။ ဖှူဝငွး တောငွ့တငွးတဲ့ မမနုကို လုပခွငှတွိုငွး လုပခွှငွ့ရနတော အောငမွိုးအဖို့ အိပမွကမွကနွသလေိုပါဘဲ ။

မမနုရဲ့နို့တှကေို တဖကပွှီးတဖကွ စို့ပေးနတေုံး မမနုသညွ သူ့လီးတနကွှီးကို လာရောကဆွုတနွယနွပေါသညွ ။ “နဲတာကှီး မဟုတဘွူး . .အောငမွိုးရယွ .အကှီးကှီး ဘဲကှာ” “မမနု ” “ဘာလဲ အောငမွိုး” “မမနဲ့ ကနှောွ စဈစတီနိုငွး ဆှဲကှမလားဟငွ” “အို . .မငွးဟာကှီးကို မမနု စုတပွေးရမှာလား” “အပှနအွလှနွ ပုံစံပေါ့ ကနှောကွ မမနုကို ယကနွခှေိနွ မမနုက ကနှောွ့ကိုစုတပွေးလေ . .နှဈယောကစွလုံး တပှိုငနွကကွောငွးတာပေါ့” အောငမွိုးသညွ လူပါးလေး ။ မမနုဆီက အဖှမရခေငဘွဲ မမနုကိုယပွေါကွို ပှောငွးပှနွ တကခွှလိုကပွါတော့သညွ ။ မမနု ပေါငတွနတွှကေို ဆှဲဖှဲကိုငကွာ မမနုရဲ့ ရတနာရှကှေုတကွှီးကို စတငနွမွးပေးလပှေီ ။ သညအွခှိနမွှာ မမနုရဲ့မကှနွှာနဲ့ နီးကပစွှာ အောငမွိုးရဲ့လီးကှီးက ရောကနွသညွေ ။ အောငမွိုးက သူ့ကိုယကွို လှုပလွိုကတွော့ လီးကှီးဟာ မမနုမကှနွှာကို ထိမိလတေော့သညွ ။

မမနုလဲ သူမလကကွလေးနဲ့ လီးတနကွှီးကို ဆုတကွိုငလွိုကသွညွ ။ ဒီအခှိနမွှာ အောငမွိုးသညွ မမနုရဲ့ ရတနာရှကှေုတကွို စယကသွညွ ။ အောငမွိုးရဲ့လှာက မမနုရဲ့ အကှဲကှောငွးအတိုငွး တပှတပွှတွ အသံတှမှညလွေကွှ ယကပွေးနသညွေ ။ ကိုယွ့ကို ကောငွးအောငွ ယကပွေးနတေော့ . .သူ့ကိုလဲ စတနောထားခငှလွာမိသညွ ။ မမနု သူ့လီးဒဈကှီးကို ပထမလကနွဲ့ ပှတသွပပွေးတာ အောငမွိုးကှနပစွှော ခံယူနတေုံး မမနုသညွ သူ့လီးတနကွှီးကို ငုံလိုကသွညွ ။ အို အောငမွိုး တုနသွှားသညွ ။ မမနု သူ့ကို စုတနွပှေီ ။ဒါဟာလဲ အိပမွကတွခုလိုဘဲ.။ သူ့လို ခှံမှာစောငွ့ရတဲ့ ရဲသားလေးတယောကဟွာ အိမရွှငထွိပတွနွးအရာရှိကှီးရဲ့ သမီးက လီးစုတပွေးတာကို ခံနရတယေဆွိုတာ . .ဘယသွူယုံနိုငမွလဲ . ။ အောငမွိုးလဲ မမနုကို ဖိဖိပှီး ယကတွော့တာဘဲ ။ မမနုကို ကောငွးစခငှတွေဲ့စိတနွဲ့သူတတသွမှှ သိသမှှနဲ့ မမနုက ရတနာရှကှေုတကွှီးကို စုတလွိုကွ ယကလွိုကွ လုပပွေးနပသညွေေ ။

ပိပိနှုတခွမွးသားတှကှေားကို သူ့လှာကှီးနဲ့ အပှားလိုကွ ယကပွေးနတေော့မမနုဖငကွှီးတှေ ယမွးခါနကှပှေီ ။ မမနုလဲ သူ့လီးကှီးရဲ့ ဒဈဖှားကို စုတနွသညွေ .။ “အိုကောငွးလိုကတွာ မမနုရယွ ” တုံ့ပှနတွဲ့အနနေဲ့ မမနု နှုတခွမွးသားတှကေို လကတွဖကနွဲ့ ဆှဲဖှဲကာ သူ့လှာကှီးကို ထိုးသှငွးသညွ ။ လှာကို မှေ့ရမွးပေးသညွ ။ မမပှငကွ ထှနွ့ထှနွ့လူးနပှေီ ။ မမနုလဲ သူမပါးစပထွဲရောကနွတေဲ့ အောငမွိုးရဲ့လီးကှီးကို တအားနငွးစုတလွသညွေ . ။ မကှာခငမွှာဘဲ အောငမွိုးသညွ အရမွးကောငွးသထကွ ကောငွးလာရပှီး ကာမလမွးဆုံးကို တကလွှမွးတော့မညလွို့သိလာလို့ မမနုပါးစပထွဲက သူ့လီးကှီးကို ဆှဲထုတဖွို့ ကှိုးစားလရော မမနုက ထုတခွှငွ့မပေးလို့ အခကကွှုံခိုကွ မမနုလှာလေးက လီးတနကွှီးရဲ့ ဒဈကှားကို ထိုးဆှပတရွဈနတောကှောငွ့ ထိနွးထားတဲ့ကှားက သုတတွှေ တစဈစဈ ပနွးထှကကွုနလွသညွေ ။ မမနုသညွ တအားဆကပွှီး စုတနွဆေဲ ။

သူလဲ မမနုရတနာကှီးရဲ့အစေ့ကို ပါးစပထွဲငုံကာ စုတပွေးနမေိလိုကသွညွ ။ မမနုလဲ တအားအား . .ဟငွးဟငွး ညညွးရငွးတှနွ့လိနနွသညွေ ။ မမနုလဲ ကာမခရီးအဆုံးကို တကလွှမွးသှားပုံရသညွ ။ နောထွီးမူ အစောကှီးထပှီး ဒေါနွနွးဖေါငွးနဲ့အတူ အားလုံးစားဖို့ မနကစွာဘရိတဖွတဈွ လုပသွညွ ကောကညွှငွးပေါငွး . .နှမွးထောငွးနဲ့ တိုဟူး နှဈပှနကွှောပွေါ့ ။ ဒေါနွနွးဖေါငွးက အောငမွိုးကို သှားနှိုးခိုငွးသညွ .။ အောငမွိုးကို စကဘွီးနဲ့ နံပှား သှားဝယခွိုငွးမလို့ ။ မမနုအတှကပွေါ့ ။ မမနုက နံပှားနဲ့ ပဲပှုတွ စားခငှတွယဆွိုလို့ မနတြလေးက ပဲပှုတကွှောလွို ဒေါနွနွးဖေါငွး . .စပါယရွှယွ လုပပွေးလေ့ရှိသညွ ။ နောထွီးမူသညွ အောငမွိုးတို့နတေဲ့တနွးလှားဆီကို ထှကခွဲ့သညွ ။ အောငမွိုးသညွ အခနွးလေးခနွးရှိသညအွနကွ အစှနဆွုံးက အခနွးငယလွေးမှာနသညွေ .။ ထီးမူသညွ အောငမွိုးကို နှိုးဖို့ သူ့အခနွးထဲ ဝငလွိုကသွညွ ။

အောငမွိုးသညွ သူ့ကုတငလွေးမှာ ပကလွကကွှီး အိပပွှောနွသညွေ ။ ဟယွ စောငတွခှား လူတခှား ဖှဈနသညွေ ..။ သူ့ခါးက ပုဆိုးသညွ သူ့လညပွငွးမှာ ရောကနွသညွေ ။ ထီးမူတကိုယလွုံး ကှကသွီးတှေ ဖှနွးကနဲထသှားသညွ ။ အို . အောငမွိုးရဲ့ လကနွကကွှီးသညွ သူမနဲ့သိပမွဝေးလှ လကတွကမွးအကှာမှာ မတမွတကွှီး ထောငနွသညွေ ။ ထီးမူသညွ ယောငွကြှားတယောကရွဲ့လီးကို ယခုလို အနီးကပွ တခါမှ မတှေ့ဘူးခဲ့ ။ တှေ့မဲ့တှေ့တော့လဲ သူတိတတွခိုး သဘောကနှသေော အောငမွိုးရဲ့လီး ဖှဈနသညွေ ။ အောငမွိုးမှာဒီလို ကှီးမားတုတခွိုငပွှီး ရှညလွှားတဲ့ဟာကှီးရှိမယလွို့ ထီးမူထငမွထားမိခဲ့ ။ ဘုရားဘုရား ဒီလိုဟာကှီးနဲ့ ဘယလွိုမှား စောကပွတလွေးထဲ ထိုးသလဲမသိဘူး . နဲတဲ့ဟာကှီးမဟုတဘွူး . . . အောငမွိုးကို နှိုးဖို့ လာခဲ့တဲ့ထီးမူ မနှိုးဘဲ ရပကွှညွ့နမေိသညွ ။ အောငမွိုး အိပမွောကနှသညွေ ။ ညက မမနုကို ဖှငွ့ခှငွ့ရခဲ့သညွ ။

ပထမဆုံးမမနုကို သူဘာဂှာကိုငခွှငွ့ရတာ ။ မမနုပါးစပထွဲမှာ သူပှီးသှားခဲ့သညွ ။ မမနုက သုတတွှကေို မှိုခသှညွ ။ မမနုလဲ ပှီးသှားစညလွို့ သူသိသညွ ။ မမနုနဲ့ သူဖကပွှီး အိပနွပှေီး ခနကှာတော့ သူ့ဒုတကွှီးပှနမွာလာပှနသွညွ ။မမနုက “စုတပွေးရမလားဟငွ” လို့မေးပှီး သူက ဘာမှပှနမွဖှခငွေ မမနုသညွ သူ့ဒုတကွို ဒုတိယအကှိမွ စုတပွေးနပေါပှီ ။ ဒီတခါတော့ သူသညွ ပှီးသညအွထိ မမနုကို မစုတစွပေါ ။ မမနုရဲ့ဖေါငွးအိမို့မောကတွဲ့ ရတနာရှကှေုတကွှီးကို သူလိုးဖှဈအောငွ လိုးရမှာကှောငွ့ပါ ။ မမနုရဲ့အောငမွှငလွှပတဲ့ နို့တှကေိုလဲ သူကိုငခွှငွ့စို့ခှငွ့ ရခဲ့သညွ ။ သူသညွ အောငမွိုးဆိုတဲ့ နံမညကွို ဖိုးကံကောငွးလို့ ပှောငွးရတော့မညွ ။ သူသညွ ဝမွးသာလုံးဆို့နသညွေ ။ မမနုကို ဖှငွ့ခှငွ့ရလို့။ သူ့ထကွ အစစရုပကွော ပညာကော ရာထူးအဆငွ့ကော သာသညွ့ မမနုကို တအားကှိုကနွတေဲ့ မမနုအဖရေဲ့ ပီအေ ရဲအုပွ စိုးသာ မမနုအနားကပခွှငွ့မရှိတဲ့အခှိနမွှာ သူသညွ မမနုကို ဖှငွ့တဲ့ လူဖှဈရလို့ပါဘဲ ။

ရဲအုပစွိုးသာ ကိုယတွိုငကွ အရာရှိကှီးတယောကရွဲ့ သားဖှဈသညွ ။ အလှနရွှိုးမှားပှီး ဘဝငမွှငွ့ မောကမွာသူပါဘဲ ။ ရဲအုပစွိုးသာသညွ မမနုအဖရေဲ့ ပီအလေို့ ဆိုပမေဲ့ မမနုဆီမှာ အခစားဝငနွတောက ပိုမှားသညွ ။ ရဲအုပစွိုးသာသညွ အောငမွိုးကို မမနု အရေးပေးတာကို မကှိုကွ ။ အောငမွိုးကို မမနုတို့အိမမွှာစောငွ့တဲ့ တာဝနကွနေ မူရငွး ရဲအရံတပရွငွးကို ပှနပွို့ဖို့ သူကှိုးစားသေးသညွ ။ မမနုရဲ့အမကေ အောငမွိုးက ဖငပွေါ့ပှီး ခိုငွးလို့ကောငွးလို့ အောငမွိုးကို အိမမွှာဘဲထားလို့ တခကှလွှတွ အမိနွ့ထုတလွိုကလွို့ ရဲအုပစွိုးသာ ငှိမနွရတော ။ အောငမွိုးသညွ ညက မမနုနဲ့ သုတွ ၃ ကှိမွ လှတထွားတာမို့ ရရလညေလွေညွ အိပမွောကနှသညွေ ။ညက မမနုရဲ့ အပှိုစငပွနွးကို ရခဲ့တာဖှဈသညွ ။ မမနုသညွ သူ့ကို ရကရွကရွောရော ပေးခဲ့သညွ ။ သူသညွ မမနုကို အရမွးကှေးဇူးတငသွညွ ။

သူ့ကုတငဘွေးက ခှှတကွနဲ အသံကှားလို့ ဂှူတီစောငွ့ဖို့ သူ့ရောငွးရငွး . .တယောကယွောကွ လာတာလားဆိုပှီး မကှလွုံးဖှငွ့ကှညွ့လိုကတွော့ မိနွးမတယောကွ သူ့နားမှာရပနွတော တှေ့လိုကသွညွ။ မမနုလား ။ အိုး . .နောထွီးမူပါလား ။ နောထွီးမူသညွ သူ့မတမွတတွောငနွတေဲ့ ဒုတကွှီးကို စိုကကွှညွ့နသညွေ .။ သူသညွ ဝုနွးကနဲ စိတရွိုငွးတှေ ဝငလွာသညွ ။ ထီးမူသညွ သူ့ကို ပှီတီတီနဲ့ ညုတုတုနဲ့လုပနွတော ကှာပှီ ….။ သူ့ကို ညတုံးကတောငွ ညုတုတုနဲ့ ။ ရုတတွရကွ ထီးမူလကကွလေးကို ဖမွးဆုတကွိုငကွာ သူ့ ဆီကို ဆှဲယူလိုကသွညွ ။ “အမေ့ . အို အကိုအောငမွိုး . ” ထီးမူ ကုတငပွေါကွို လဲကလှာသညွ ။ အောငမွိုးသညွ သူကရငခွှငထွဲကို အိအိထှေးထှေးလေး ကလှာသော ထီးမူရဲ့ ပါးပှငဖွေါငွးဖေါငွးလေးကို ရှတကွနဲ နမွးလိုကသွညွ ။ ထီးမူရဲ့ပေါငတွနတွှကလေဲ ထောငနွသေော အောငမွိုးရဲ့ဒုတကွှီးပေါွ ဖိမိနပှေီ ။

“အီးဘာဘာလုပတွာလဲ . . .လှတပွါအကို့ . . .” “ထီးမူ . .နငွ့ကိုငါ ခစှတွယဟွာ အရမွးခစှတွယွ . .” အောငမွိုးက ထီးမူရဲ့နှုတခွမွး ထူထူအိအိ လေးတှကေို ပှှတကွနဲ စုတလွိုကသွညွ ။ ထီးမူရဲ့ ဆှယတွာအငွကြှၤီလေးကတော့ ကှယသွီး ထပမွထားလို့ ဘေးတဖကတွခကကွို ပှငွ့ကနှသညွေ ။ အထဲက ရငစွေ့ဘလောကဈွလေးရဲ့ နှိပကွှယသွီးတှကေို အောငမွိုးတထောကထွောကနွဲ့ ဆှဲဖှငွ့ဖှုတပွဈလိုကသွညွ ။ အတှငွးခံ ဘာမှ ခံဝတမွထားတာကှောငွ့ ထီးမူရဲ့ဝငွးဝါတဲ့ နို့ကှီးနှဈလုံးကို ဘှားကနဲ မှငလွိုကရွသညွ ။ “အို အကိုအောငမွိုး .” အောငမွိုး နို့တှကေို မကှနွှာအပခွါသူ့ နှခေါငွးကှီးနဲ့ နမွးရှုံ့လသညွေ ။ “အိုဘာတှေ လုပနွတောလဲ အကို ရယွ . . .” “နငငွါ့ကို ခစှနွပေါတယွ . .ဟုတတွယမွှုတလွား . . .ခစှတွယွ မဟုတလွား ” “အိုဟိုဟို . သိဘူး . .” အောငမွိုးက စူထှကနွတေဲ့ နို့သီးနီနီလေးကို ဖမွးဟတခွါ စို့လိုကသွညွ .။

“အို” . သူ့လကတွဖကကွ ထီးမူရဲ့ ထမိနအွနှမွးလေးကို မတငလွှနလွိုကသွညွ ။ “ဟိတအွာ ….” အောငမွိုး ပေါငတွနတွှကေ ဖတှကွနဲ ထီးမူရဲ့ အဝတမွဲ့နပှေီဖှဈတဲ့ပေါငတွနဖွှေးဖှေးတှကေို ဘေးကိုတှနွးခှဲလိုကပွှီး အောငမွိုးပေါငကွှားက ဒုတကွှီးက အိကနဲထီးမူပေါငကွှားကို ထောကမွိနပှေီ . ။ ထီးမူ ဆတကွနဲ တုနသွှားသညွ ။ “အို . .သူ့ဟာကှီး …ငါ့ဟာအပေါကဝွမှာ တေ့ထားနမေိပှီ တောတွောလွကမွှနတွဲ့အကို . ” အောငမွိုးက ဆတကွနဲ ညှောငွ့လိုကသွညွ ။ သူ့ဒုတကွှီးက ထီးမူ အကှဲကှောငွးအတိုငွး ပှတဆွှဲသှားသညွ ။ အိကငှကွနဲ ဖှဈသှားသညွ ။ ထီးမူစောကစွိကို မိမိရရထိပှတသွှားလို့ပါဘဲ . ။ “အကိုအကိုမလုပပွါနဲ့ . .သူတို့ ထီးမူကှာနရငွေ လိုကလွာနမှော . .” အောငမွိုးသညွ ထီးမူရဲ့ ပေါငကွှားကို ငုံ့ကှညွ့လိုကသွညွ ။ ထီးမူစောကဖွုတကွှီးသညွ မမနုစောကဖွုတကွှီးလိုဘဲ ဖေါငွးဖေါငွးကှီး ။ မို့ဖေါငွးခုံးထနသညွေ .။ ကုနွးယကခွငှစွရာကှီး . ။

အောငမွိုးလဲ ထီးမူနို့တှကေို ဘယညွာပှောငွးကာ တလုံးပှီးတလုံး စို့ပှနသွညွ .။ ပှီးတော့ သူ့ကိုယကွို အောကဘွကလွှောဆငွးကာ ထီးမူ ပေါငကွှားထဲ ခေါငွးထိုးကာ မကှနွှာအပလွိုကပွှီး မို့ဖေါငွးပှီးခုံးထနတေဲ့ စောကဖွုတကွှီးကို ယကပွါတော့သညွ ။ “အာအာ.အကိုရယွ . အာ . .ဟငွ့ . “ ထီးမူ မူးမေ့သှားမတတဘွဲ။ “. .အကိုအကိုရယွ . . .သိပကွဲတာဘဲ ထီးမူ အဖုတကွို သူ …. ဖမွးယကပွဈတယွ အို.အိုအကို. .ရယွ . အာပါ” အောငမွိုးသညွ ထီးမူကို လုပခွငှနွတောကှာပှီ . .ထီးမူရဲ့ဖငကွှီးတှကေို သူကှညွ့ကှညွ့ပှီး စိတတွှေ ထကှှခဲ့ရတာ ကှာပှီ ။ စောကပွတကွို ယကနွရောက ထီးမူကိုပေါငကွနဆှေဲကိုငကွာ ဆှဲမှောကလွိုကသွညွ ။ထီးမူ မှောကရွကဖွှဈသှားတော့ သူမရဲ့ ဖငတွုံးဖှေးဖှေးကှီးတှကေ တပမွကစွရာ တတုံးတခဲကှီးတှေ မှငတွှေ့နရသညွေ ။ အောငမွိုးလဲ ထီးမူဖငကွှီးတှကေို နမွးရှုံ့ပှနွ သညွ .။

“အို . .အကိုအကို ဖငပွေါကကွို ယကနွပှနပွှေီ . မရှံဘူးလား အကိုရယွ ဟငွ့ထီးမူတော့ ရူးရတော့မယွ . ဟာ” ဖငတွှကေို ဖှဲပှီး ကိုယကနွတော …ထိုအခိုကွ . .ဒေါနွနွးဖေါငွးရဲ့ အောခွေါသွံကို ထီးမူရော အောငမွိုးပါ ကှားလိုကရွလသညွေ ။ “ထီးမူ.ထီးမူ …ဘယရွောကသွှားတာလဲ . . ထီးမူး” “ဟာ.. ခေါနွပှေီထီးမူကို ခေါနွပှေီ . . ” ထီးမူ အမှနထွကာ အဝတအွစားတှေ ပှနဝွတပွှီး အောငမွိုးအခနွးက ထှကပွှေးသှားသညွ. ။ အောငမွိုးသညွ လီးကှီး မတမွတတွောငပွှီး ကနှခွဲ့သညွ ။ တောကွ . ။ ကောငွးလိုကတွဲ့ပဈစညွး . . ။ အောငမွိုး ယူနီဖေါငွးနဲ့ တနဆွာပလာတှေ တပဆွငဝွတစွားအပှီး ညှနွ့သောငွး ရောကလွာသညွ .။ “ဟဲဟိုးမှာ အဖိုးကှီးကို သှားကှိုရမယတွဲ့ . .ထုံးစံအတိုငွး . .တပရွငွးကကောငတွှလေဲ အကစွကော့တစီးပါမယွ . .ဆရာစိုးသာ လဲ ရောကနွပှေီ ” “ငါက ဟဲဟိုး လိုကရွမှာလား အိမစွောငွ့ရမှာလား ” ” မငွး လိုကသွှားရမှာပေါ့ . .” ။

“အနတွီကှီး ဈေးဝယရွငွ မငွးက ခှငွးဆှဲလိုကရွမှာ ” ” မမနုရော ဟဲဟိုးလိုကမွှာလား . ” ” ဒါပေါ့ . .အဖိုးကှီးကို ကှိုပှီးရငွ ရှညေောငကွ သူတို့အသိ တပမွှူးဆီ ဝငအွုံ့းမှာလေ ” ညှနွ့သောငွးလကထွဲက အမွ၁၆ သနတကွေို လှမွးယူလိုကပွှီး အောငမွိုးအိမဘွေးမှပတကွှီး အိမရွှေ့ကို လှောကခွဲ့သညွ ။ အိမကွှီးရှေ့မှာ ကားတှတနွေးစီထားသညွ။ ရှေ့ဆုံးက အပှာရောငွ မာဇဒါဂစွှ ပှီးတော့ အနတွီမှနဲ့ မမနုတို့စီးမဲ့ မာဇဒါဆလှနွး . .အဲဒီနောကကွ လငွးရိုဘာ ငါးခှိတအွပှာရောငကွှီးနဲ့ ရဲတပသွားတှအပှညွေ့ .။ အောငမွိုးက ရှေ့ဆုံးက မာဇဒါဂစှရွဲ့ အနောကခွနွးမှာ တကလွိုကသွညွ ။ ကားပေါမွှာ သူ့ရောငွးရငွး ရဲသားတှေ ရောကနွှငွ့နပှေီ .။ အားလုံး ပုဝါလညစွီး အနီမှားနဲ့ ။ ဟဲဟိုးလဆေိပွ .။မမနုအဖပေါလာမဲ့လယောဉွ ဆငွးအလာကို သူတို့စောငွ့နကှသညွေ . ။ အောငမွိုးတို့က မလှမွးမကမွးမှာ နရောယူထားကှသညွ .။

ရဲအုပစွိုးသာသညွ ခါးမှာ သားရအညေိုရောငအွိတနွဲ့ ပှိုငွ့ ၃၈ ပှောငွးတိုလေးကို ခှိတဆွှဲထားပှီး လကထွဲမှာ လမွးလှောကစွကားပှောစကတွလုံးနဲ့ မမနုအနားမှာ ပှုံးပှီးရှိနသညွေ ။ အနတွီမှက ဟဲဟိုးကှငွးက နံမညကွှီး အာလူးကှောွ လိုခငှတွယဆွိုတာနဲ့ ရဲအုပစွိုးသာက ပှာပှာသလဲ. .အထုပတွှေ ၁၀၀ လောကွ ဝယသွညွ ။ ရှညေောငရွဲစခနွးက ရဲမှားလဲ ရောကနွသညွေ .။ အနတွီမှကို လိုတာလုပပွေးဖို့ အားလုံးပှာပှာသလဲ ဖှဈနကှသညွေ .။ ရဲအုပစွိုးသာက အာလူးကှောထွုပတွှကေို လာသယဖွို့ အောငမွိုးကို လှမွးခေါသွညွ ။ မမနုအောငမွိုးကို တှေ့သှားပှီ။ မမနုပှုံးပှီး သူ့ကို ကှညွ့နသညွေ ။ မမနုက သိပလွှနသညွေ .။ ရဲအုပစွိုးသာသညွ မနေ့ညက မမနုကို ဖှငွ့သှားတဲ့ကောငဟွာ သူဆိုတာသာ သိရငွ ဘယလွိုနမလေဲ . . .အောငမွိုး တှေးနသညွေ ။ မမနုအနားမှာရှိနတေဲ့ ရဲအုပစွိုးသာသညွ လဆေိပမွှ ရဲတခှို့နဲ့ စကားကောငွးနခေိုကွ မမနုက အောငမွိုး “ခဏ” လို့ လှမွးခေါသွညွ ။

” မမနု ကုတအွငွကြှ ီကားပေါွ သှားထားပေးမလားဟငွ မနကကွတော့ ကုတလွိုသလိုဘဲ . .ခုတော့ နမှငွေ့လို့ ပူလာပှီး မလိုတော့သလိုဘဲ” မမနု အောငမွိုးကို ကုတလွှမွးပေးလိုကသွညွ ။ အို . .ကုတအွောကမွှာ စာခေါကလွေး.။ မမနုက တိုးတိုးလေး . . “စာဖတကွှညွ့ … “တဲ့ . . ။ အောငမွိုး မမနု ကုတအွငွကြှ ီကို ကားထဲ သှားပို့အပှီး.သူ့ရောငွးရငွးရဲဘောတွှကေို သူအိမသွာခဏသှားမယလွို့ ပှောပှီး အိမသွာထဲဝငကွာ မမနု စာလေးကို ဖတသွညွ .။ မမနုရဲ့စာက … ‘မောငွ . .မမ မောငခွစှတွာတှေ အရမွးကှိုကတွာဘဲ ။ မမ မနကရွောကတွော့ မောငွ့ကိုလှမွးနတယွေ ။ မမ ထပပွှီးလိုခငှနွပှေီကှာ . .မမကို မောငထွပပွှီး နမွးပေးအုံး ခစှပွေးအုံး မောငွ့ကိုလဲ အနမွးတှထပပွေေးမယွ . .မောငွ့ရဲ့ ဘတဘွတကွှီးကို မမ လှမွးနတယွေ . .မကှာခငွ တှေ့ကှမယနွောွ . .’ ခစှမွမ … မမနုစာကိုဖတပွှီး အောငမွိုးလီးကှီး မာကှောတောငမွတလွာသညွ ။

အိမသွာထဲ သူ့လီးတနကွှီးကို လကနွဲ့ဆုတကွိုငထွားမိရသညွ ။ မမနုရေးတဲ့ ဘတဘွတကွှီးဆိုတာက အောငမွိုးရဲ့လီးကှီးနဲ့ ဂှေးစိနှဈလုံးကို မမနုက နံမညပွေးထားတာပါ ။ မမနုကို သူဖှငွ့တဲ့အခှိနွ သူ့ ဂှေးစိတှကေ မမနုဖငတွှကှေားကို ဘတကွနဲ ဘတကွနဲ စီးခကှမွှနမွှနွ ရိုကခွတကွှတာကို မမနုက သဘောကပှှီး . .သူ့ဘတဘွတကွှီးလို့ နံမညပွေးထားတာပါ.။ တောတွောနွဲ့ မမနုနဲ့ အောငမွိုး မတှေ့နိုငကွှပါဘူး ။ အိမမွှာလဲ လူမလဈလို့ ထပမွတှေ့နိုငကွှဘူး ။ ဒါပမေဲ့ မမနုက အရမွး အောငမွိုးနဲ့ ထပတွှေ့ခငှနွတေော့ ကှံဖနပွါတော့သညွ။ အောငမွိုးရဲ့အလုပနွားရကွ အပှငလွညခွှငွ့ ရတဲ့နေ့မှာ မမနုက ဝါးပှားရပကွှကတွနရောက သူ့သူငယခွငွှး နနွးခမွးစံရဲ့အိမကွို အိမကွကားကို လိုကပွို့ခိုငွးပှီး ညနမှေ ပှနကွှိုဖို့ ပှောသညွ .။ အောငမွိုးက နနွးခမွးစံတို့အိမကွို လိုကသွှားသညွ ။ နနွးခမွးစံတို့မိဘတှကေ ရနကွုနသွှားနကှလေို့ နနွးခမွးစံနဲ့ သူ့အဒေါဘွဲ ရှိနသညွေ ။

မမနုနဲ့ သူနဲ့လှတလွှတလွပလွပတွှေ့နိုငကွှဖို့ နနွးခမွးစံက သူမအဒေါနွဲ့ . . ရုပရွှငသွှားကှညွ့ပေးသညွ ။ ရှောငပွေးသညွ .။ သူတို့နှဈယောကွ အငမွးမရ နမွးကှသညွ ။မတှေ့ကှတာကှာပှီး . .လှမွးလှနွးနတောကှောငွ့ မမနုရော အောငမွိုးပါ အဝတအွစားတှတေောငွ မခှှတအွားဘဲ မမနုထမိနကွိုလှနကွာ မမနုကို ဆိုဖါပေါမွှာ ပေါငကွားစပှေီး အောငမွိုး မမနုကို ဘာဂှာကိုငလွသညွေ ။ မမနုသညွ သူ့ဆံပငတွှကေို ဆှဲဆုတကွိုငကွာ အောညွညွးသညွ ။ တပှတပွှတတွပှှတပွှှတွ အသံတှထှကနွေသညွေ .။ အရငကွ ခပရွေးရေးပေါကနွသေော မမနုစောကမွှေးတှေ အခု လုံးဝပှောငနွသညွေ ။ မမနု ရိပလွိုကလွား နုတလွိုကသွလားတော့ မသိ ။ မမနုရဲ့ ဖငအွောကကွို လကလွှိုပှီး ဖငတွှကေို သူ ဆုတကွိုငပွှီး ဖိဖိယကတွာ ။ “အာဟာ . အာအာအာ မောငရွယွ . အို . .မမနုမမနု. .အာဟာဟာ.အိုအို” မမနု လူးလနကွော့နသညွေ .။

“တောွ..တောွ..တောပွှီ..မောငွ့ဟာကှိးကို ပေးအုံး . .မမနု စုတခွငှတွယွ” မမနုသညွ သူ့ဒုတကွှီးကို အငမွးမရဘဲ စုတပွါတော့သညွ ။ ပါးစပကွလဲ တတှတတွှတွ.နဲ့ . “လှမွးလိုကရွတာ ဘတဘွတကွှီးရယွ လီးကှီးရယွ” ဆိုပှီးလှာနဲ့ ယကလွိုကစွုတလွိုကနွဲ့ အောငမွိုးလဲ မမနုလှာထိပနွဲ့ သူ့လီးရဲ့ထိပကွအပေါကကွို ထိုးကလိလိုကတွိုငွး . .မမနု ပါးစပထွဲ သူ့လီးကှီးကို ထိုးထိုးညှောငွ့မိရသညွ. .။ “အာ.အာ. ကောငွး.ကောငွးလိုကတွာဗှာ . .” မမနုပါးစပထွဲ ပှီးသှားမှာစိုးလို့ သူ သူ့လီးတနကွှီးကို ဆှဲထုတရွသညွ ။ “ဘာလို့ထုတခွငှတွာလဲကှာ . .မမနု စုတတွာ မကောငွးလို့လား . “ “မဟုတဘွူး . .အရမွးကောငွးတယွ .မမနုကို အပီအပှငွ လိုးခငှနွလေို့ “ မမနုက သူကလိုးတယဆွိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးလိုကတွာကို သဘောကသှှားပှီး . . “လိုးလိုး. .မမနုကို မငွးလေး အားရအောငွ လိုးစမွးပါကှာ” လို့ ပှုံးပှုံးလေး ပှောလိုကပွါ သညွ .။

အောငမွိုးရော မမနုရော အဝတအွစားတှေ အားလုံးကို တခုမကနွှ ခှှတပွဈလိုကကွှပှီး ကုတငပွေါမွှာ စိတရွှိလကရွှိ လိုးကှတော့သညွ ။ မမနုသညွ သူ အငတွာနကွ မှာ တှေ့ဖူးထားတဲ့ မိနွးမ အပေါကွတကွ တဲ့ ပုံစံကိုစမွးလိုပှီး အောငမွိုး ကိုယပွေါကွို ခှတကလွိုကပွှီး အောငမွိုးရဲ့ လီးတနကွှီးကို သူမလကကွလေးနဲ့ ဆှဲယူကာ သူမစောကဖွုတအွပေါကဝွမှာ တေ့လိုကသွညွ .။ ဖှဖှေေးထိနွးပှီးထိုငခွှ မမ စိုအိအိ မမနုစောကဖွုတွ နှုတခွမွးမှားကှား သူ့လီးကှီး တငွးတငွးကပှကွပှကွှီး ညပနွပှေီး . .ဗစှဗွစွှ ဗှိ . .ဆိုပှီး မမနုစောကခွေါငွးထဲ သူ့လီးတုတတွုတကွှီး မှုပဝွငသွှားပှီ ။ မမနု လဲ …. အို . .အာအာ ဆိုပှီး ညညွးရငွး ဖငကွှီးတှကေို ကှှလိုကဖွိလိုကနွဲ့ အပေါကွ တကလွိုးနပေါပှီ ။ “ကောငွးလား မမ” “ ကောငွးတယွ အိုအရမွးကောငွးတယွ .ဟငွး . .ကောငွးတာ အရမွး “ ။

မမနုလုပဖွူးအောငွ ပေးလုပရွတာဖှဈပမေဲ့ အောငမွိုးသညွ မမနုအပေါကွနတောကို အားမရပါ ။ မမနုကို ဖငပွူးတောငွးထောငွ ကုနွးခိုငွးပှီး သူအနောကမွှ အားရပါးရ ဆောငွ့ဆောငွ့လိုးပေးလသညွေ .။ “ လိုးလိုး . လိုးပေးဆောငွ့ပေး တအားတအားဆောငွ့ “ လီးကှီးဟာ စောကဖွုတကွှီးထဲ ဝငလွိုကထွှကလွိုကွ ဆောငွ့ဆောငွ့လိုးနပှေီ ။ ဖှတကွနဲ ဖပကွနဲ အသံတှေ ဆူညံနသညွေ ။အငွးအငွးနဲ့ ညညွးသံ အားယူသံတှေ . .ကှားနရသညွေ .။ တအားဆောငွ့နတေုံး မမနုကလဲ အောကမွှ တအားပှနကွော့ကော့ပေးနသညွေ ။ အားနဲ့ မာနနွဲ့ .လိုးဆောငွ့နတေဲ့အခှိနွ မမနုက “ မှနမွှနွ မှနမွှနွ . .ဆောငွ့တအားဆောငွ့ဆောငွ့ “ နဲ့အောရွငွး သူလဲ အောကမွှဒလစပွ ပှနပွငွ့ပေးနရငွေးနှဈယောကစွလုံး ပှိုငတွူလိုကာမအထှပအွထိပကွို ရောကရွှိသှားကှပါတော့သညွ ………ပှီးပါပှီ။