မက်မောတပ်မက်၍

ပနွးနုရောငပွှေးနသေော ဖှူဖှူဖှေးဖှေးလေး ဖနောင့လွေးကို အသာအယာကှှ၍ သှယလွှှသော သလုံးသားလေးကို ညငသွာစှာ မှှောကကွှှကာ နောကထွပွ လှကေားထဈတဈခုကို လှမွး၍ တကလွိုကသွညွ။ ထမီစကတွ အောကနွားစတှငွ ခှဲထားသော အကှဲစလေးက ဝဲကနဲ ကှဲဟသှားရာမှ ဖှူဖှေးသော ပနွးနုရောငွ ပှေးနသညေ့ွ အသားလေးမှားကို နုညကလွှသော ပေါငဖွှားလောကထွိ တှေ့မှငလွိုကရွသညွ။ သူမ၏ အောကဖွကွ လှခေါးထဈ ၉ ထဈ ၁၀ ထဈမှှ အကှာမှ လှခေါးပေါသွို့ လိုကွ၍ တကခွဲ့သောလွညွး အရပွ ၅ ပေ ရ လကမွလောကရွှိသော မငွးမောငမွောငွ၏ မကှနွှာက သူမ၏ ပေါငလွုံးမှား နောကဖွကတွှငွ မဉွှးတပှေးတညွး ရှိနသညွေ။ စကပအွကှဲစလေး ဝဲကနဲ ကှဲဟသှားခှိနတွှငွ သာမနအွားဖှင့ွ သူမ၏ ဒူးဆဈလေးမှှကိုသာ တှေ့မှငနွိုငရွမညွ ဖှဈသောလွညွး လှခေါးအတကွ အဆငွးတှငွ အထကနွှင့ွ အောကွ ဖှဈနသဖှငေ့ွ သူမ၏ ပေါငဖွှားလေးထိပငွ တှေ့မှငွ၍ နခေဲ့ရခှငွးပငဖွှဈသညွ။

ညငညွငသွာသာလေးပငွ တဈလှမွးခှငွး လှှကွေ၍ တကသွှားလသေော သူမ၏ နောကနွားမှ အသာကပွ၍ ပါလာခဲ့ရသော မငွးမောငမွောငွ၏ ရငထွဲတှငွ တဖှေးဖှေးပငွ လှိုကမွော၍ လာရပသညွေ။ သူမသညွ မငွးမောငမွောငတွို့ အခနွးရှေ့သို့ လှမွး၍ ခှထေောကလွေးတဈဖကကွို အတကလွိုကတွှငွ နောကဖွကခွှထေောကလွေးက မကှှမီမှာပငွ သူမ၏ လကအွတှငွးမှ ဆှဲ၍ လာသော ကှောပိုးအိတလွေးကို အသာခလှိုကသွညွ။ ပှီးတော့ ခါးကို ညှတကွာ အပေါွ လှခေါးထဈသို့ လှမွး၍ တကလွိုကသွော သူမ၏ ခှဖှေားလေးဆီသို့ လကကွလေးနှဈဖကကွို လှမွးလိုကသွညွ။ မငွးမောငမွောငွ၏ ရငထွဲတှငွ ဒိနွးကနဲ ဖှဈ၍ သှားရာမှ သူသညွ လှခေါးထဈလေးမှားကို တဆင့ပွှီး တဆင့ွ လှမွး၍ တကလွာသော သူ၏ ခှလှမွေးမှားကို ရပတွန့ွ၍ပငွ ထားလိုကမွိသညွ။ ခှထေောကလွေးနစှဖွကကွ အပေါွ ဆင့သွို့ လှမွး၍ တကထွားပှီး ခါးကို ကုနွးလိုကသွညတွှငွ သူမ၏ နောကဖွကွ အောကလွှခေါးထဈတှငွ ရှိ၍ နသေော မငွးမောငမွောငသွညွ ကှဲဟ၍ သှားသော သူမ၏ စကတအွကှဲလေးမှတဆင့ွ မှှောကကွှှ၍ ထားသော သူမ၏ ခှထေောကလွေးကို ပေါငရွငွးထိပငွ သဲကဲစှ ှာ မှငတွှေ့နရသညွေ။

အရဈလိုကလွေး ဖှဈနသေော သူမ၏ ပေါငရွငလွေးတှငွ အသားစိုငလွေးမှာ တဈ၍ နသညွေ။ ဝတထွားသော အတှငွးခံဘောငွးဘီ ပနွးနုရောငလွေးကိုပငွ မှငတွှေ့လိုကရွသညွ။ ကသေီခှိုသညွ သူမ၏ လကလွေးနှဈဖကဖွှင့ွ ခှထေောကလွေးရှိ ဘိနပသွိုငွးကှိုးလေးကို ဖှညကွာ ပှနွ၍ တပနွသညွေ။ မငွးမောငမွောငွ၏ လညခွှောငွးတဈလှောကွ ခှောကသွှေ့၍ လာရသညွ။ မငွးမောငမွောငွ ကှောငွးအပှနကွို မှှောရွငွး တိုကခွနွးတံခါးကို အသာဟကာ ကှည့လွိုကမွိသော မှိုးမမ တဈယောကွ ငယရွာမှ ကှီးလာသူပီပီ ကသေီခှိုတဈယောကွ မငွးမောငမွောငကွို ပညာပှ၍ နခှပှေေီကို အတတသွိလိုကသွညွ။ မငွးမောငမွောငွ၏ အကှည့တွှကလညွေး ကောငမွလေး၏ နောကဖွကဆွီမှ မခှာခှေ။ အသားခပလွတလွတလွေးဖှင့ွ ဖှေးဖှေးရေးရေးလေးဖှဈ၍ နသေော မငွးမောငမွောငွ၏ မကှနွှာလေးသညပွငလွညွး နီမှနွး၍ ထူအမွးအမွး ဖှဈနသညကွေို မှိုးမမတှေ့လိုကရွသညွ။ သူမသညွ လေးတှဲ့သော သကပွှငွးလေးတဈခကှခွကှာ လကနွှဈလုံးမှှသာ ဟထားသော တံခါးကို ပှနွ၍ ပိတလွိုကလွတေော့သညွ။

ဖိနပသွိုငွးကှိုးလေးကို ပှနွ၍ တပပွှီး ပှနတွော့ ကသေီခှိုသညွ ဘေးတှငွ ခထှားသော သူမ၏ ကှောပိုးအိတလွေးကို ကောကယွူလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ မငွးမောငမွောငတွို့၏ တိုကခွနွးတံခါးရှကကေို ဖှတကွှောွ၍ တဈဆဈခှိုး လှကေားထဈမှားပေါသွို့ တကရွောကွ၍ သှားလတေော့သညွ။ မငွးမောငမွောငသွညွ လှကေားထဈမှားကို ဆကွ၍ တကလွာရငွးက သူ၏ တိုကခွနွးတံခါးရှေ့သို့ အရောကွ လှကေားထဈမှားကို ဆကလွကတွကလွှမွးသှားပှီဖှဈသော ကသေီခှိုထံသို့ လှမွး၍ အကှည့လွိုကတွှငတွော့ နစှနွှဈခှိုကခွှိုကွ ပှုံးပှလိုကသွောသူမ၏ လှပသော အပှုံးလေးကို တှေ့လိုကရွပှီး မို့ဖောငွးသော သူမ၏ ပါးပှငလွေးတဈဖကတွှငွ ခှကွ၍ သှားရသည့ွ ပါးခှိုင့လွေးကို မကမွောစှာဖှင့ပွငွ ငေး၍ ကှည့နွစဉမွှောပငွ ကသေီခှို၏ မကှနွှာလေးမှာ ငုံ့၍ သှားရာမှပငွ ခတြတေမှှ ရပတွန့ွ၍ ထားလိုကရွသော သူမ၏ ခှထေောကလွေးမှားကို စတငွ၍ ရှေ့လှားလိုကပွါတော့သညွ။ ဟငွးအိုးကို မီးဖိုပေါွ တှငတွငကွာ အပူပေး၍ နသေော မှိုးမမ၏ မကှလွုံးတှငွ စောစောက သူမတှေ့မှငခွဲ့ရသော မငွးမောငမွောငနွှင့ွ ကသေီခှိုတို့၏ အဖှဈအပကှကွလေးကို ပှနွ၍ မှငယွောငမွိနသညွေ။

မှိုးမမ စဉွးစားလိုကသွညွ။ သူတို့နှဈယောကွ ကှိုကနွကှသညေတွော့ မဟုတသွေး။ ပှီးတော့ သားဖှဈသူ မငွးမောငမွောငကွို ခုမှ သသခှေောခှာ ကှည့လွိုကမွိသညွ။ အရပကွလညွး ၅ ပေ ရ လကမွ လောကရွှိမညွ။ လေ့ကငှ့ခွနွး နေ့တိုငွးယူကာ ကစားထားသော မငွးမောငမွောငွ၏ ရငအွုပကွှီးတှကေ ဖုထဈ မို့မောကွ၍နသညွေ။ လကမွောငွးသားကှီးတှကလညွေး ကှှကသွားတှေ အမှောငွးလိုကွ ထ၍ နသညွေ။ နုနုငယငွယွ မကှနွှာလေးနှင့ယွောကွှားကှီး တဈယောကလွို သနမွာထှားကှိုငွးလှသော ကိုယလွုံး ကိုယထွညရွှိသညွ။ အသကွ ၁ရ နှဈ ကှောကွှောသွာ ရှိသေးသော မငွးမောငမွောငွ၏ ရုပသွှငသွညွ မိနွးမသားမှားအဖို့ အကှိုကတွှေ့စရာပငွ။ ဟိုကသေီခှို ဆိုတဲ့ ကောငမွလေးကလညွး လှနလွှနွးသညွ။ ဒီလောကထွိအောငပွငွ လုပပွှ၍ မငွးမောငမွောငကွိ ု မှူဆှယနွသညွေ။ လှနကွို လှနလွှနွးသညွ။ မှိုးမမသညွ မငွးမောငမွောငကွို သဝနတွိုစိတတွှကေ တဖှားဖှားပငွ သူမ၏ ရငတွှငွ ပေါွ ပေါကွ၍ လာရပါတော့သညွ..။

“မာမီ ဘာခကွှ” ထုံးစံအတိုငွးပငွ ညနေ ကှောငွးက ပှနလွာလတေိုငွး ဝါးတားကူလာမှ ရတဈခှေကကွိုထည့ကွာ သောကရွငွးမှ မငွးမောငမွောငွ မေးနကှေ မေးခှနွးပငွ ဖှဈသညွ။ “သားကှိုကတွဲ့ ငါးခေါငွးဟငွးခှိုရယွ ကှကသွားကှောရွယွ နောကွ ကှကအွသဲအမှဈနဲ့ အစိမွးကှောတွဈခှကွ ကှောထွားတယွ” “ဟာ ဒါမှ တို့မာမီကှ” “အို ဟဲ့ ဟဲ့ ကောငလွေး အောွ ခကလွိုကတွာ” ဝမွးသာအားရဖှဈ၍ သှားသော မငွးမောငမွောငကွ မှိုးမမကို နောကကွှောမှ တအားသိုငွး၍ ဖကပွှီး မှိုးမမ၏ လညတွိုငလွေးနှင့ွ ဂုတပွိုးလေးတှအပှငွေ ပါးပှငလွေးတှကေိုပါ နမွးနတေော့သညွ။ “ကဲ ဒီလောကတွောငွ ဖှဈတဲ့ကောငလွေး သိမယွ ကဲ . . ကဲ . . ကဲ . . ” မှိုးမမသညွ နောကသွို့ ပှနလွှည့ကွာ မငွးမောငမွောငွ၏ ကိုယလွုံးကို အတငွးပငွ ပှေ့ဖကွ၍ မငွးမောငမွောငွ၏ ပါးပှငတွှသောမက သူ၏ ရငအွုပွ ဖေါငွးဖေါငွး ကားကားကှီးတှကေို အတငွးပငွ ဖိ၍ နမွးပဈလိုကတွော့သညွ။ ဒီမှာတငွ မငွးမောငမွောငကွလညွး မှိုးမမ၏ ခါးကို မကှနွှာခငွှးဆိုငွ ဆှဲ၍ အတငွးဖကလွိုကပွှီး မှိုးမမနမွးသလိုပငွ သူမ၏ မကှနွှာတငမွက ရငသွားမို့မို့ မောကမွောကကွှီးတှကေိုပါ အတငွးပငွ ဖိ၍ ဖိ၍ နမွးပဈလိုကလွတေော့သညွ။

“အို . . အို . . ” မှိုးမမသညွ ထိုသို့ မှညတွမွးလိုကမွိပှီး မငွးမောငမွောငွ၏မကှနွှာက သူမ၏ ရငသွားကှီးတှမှေ အကှှတှငတွော့ မငွးမောငမွောငွ၏ ကိုယလွုံးကို ဆှဲ၍ သူမ၏ ရငသွားဆိုငကွှီးမှားကို မငွးမောငမွောငွ၏ ရငအွုပကွယှကွှီး ပိပှားသှားရလောကအွောငပွငွ ဖိကပကွာ ဖကလွိုကပွှီး ပါးခငွှးအပွ၍ ဖကထွားလိုကမွိပါတော့သညွ။ ထိုစဉမွှာပငွ မငွးမောငမွောငွ၏ မို့မောကသွော ရငအွုပကွယှကွှီးအောကမွှ တဒိနွးဒိနွးဖှင့ွ ခုနွ၍နသေော ရငခွုနသွံမှားကို မှိုးမမသညွ သတိပှုမိလိုကသွညွ။ တဈယောကနွှင့ွ တဈယောကွ ခပကွှာကှာလေး ဖကထွားကှပှီးတော့မှ မှိုးမမသညွ သူမ၏ ကိုယလွုံးကို မငွးမောငမွောငွ၏ ရငခွှငတွှငွးမှ ခှာ၍ ထှကလွိုကသွညွ။ “သား ဒီနေ့ညနေ လေ့ကငှ့ခွနွး မလုပနွဲ့တော့ တခါထဲသာ ရခှေိုးလိုကတွော့ မာမီ ထမငွးဆာနပှေီ . . သားရေ ခှိုးပှီးရငွ တခါထဲ ထမငွးစားလိုကကွှမယနွောွ ဟုတလွား . . ” “အငွး . . သား ရသှေားခှိုးတော့မယွ” ပှောရငွး ဆိုရငွး လှည့ွ၍ ထှကသွှားသော မငွးမောငမွောငွ၏ ကှောပှငကွှီးကို မှိုးမမသညွ နောကမွှနေ၍ ငေးကာ ကှည့နွမေိသညွ။ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ လူလားမှောကွ၍ ယောကွှားကှီး လုံးလုံးပငွ ဖှဈ၍ နလပှေေီ။

စောစောက မငွးမောငမွောငွ ဝငလွာစဉကွ ရသေောကအွပှီး သူမကို နောကကွှောမှနေ၍ တငွးကှပစွှာ ပှေ့ဖကလွိုကစွဉကွ သူမ၏ ဖငသွားကှီးတှပေေါွ သို့ ထိထိမိမိလာပှီး ထောကလွိုကခွဲ့သော မငွးမောငမွောငွ၏ ပဈစညွးကှီးက နဲနဲနောနောမဟုတွ။ ပှီးတော့ မာကှောသနမွာလိုကတွာလညွး မပှောပါနှင့တွော့။ စပှီး နောကမွှနေ ဖကလွိုကတွော့ သူ့ဟာကှီးက ဒိုငွးကနဲ သူမ၏ တငသွားကှီးတှပေေါွ ကို ထောကလွိုကသွညဆွိုသညနွှင့ွ မှိုးမမ၏ ခါးလေးသညွ ရှကသေို့ပငွ ကော့ကနဲ တကွ၍ သှားရလသညွေ။ ပှီးတော့မှ သူ့ဟာကှီးက မာကှောလှနွးလှသဖှင့ွ ခနဓြာကိုယွ နှဈခုတို့ ဖိကပမွိစဉတွှငွ အောကသွို့ စိုကွ၍ ကမှသှားပဲ အပေါွ သို့ ခှောွ၍ ထိုးတကသွှားကာ သူမ၏ တငသွားကှီးတှပေေါွ အခှောငွးလိုကွ ကပနွခှတေေော့သညွ။ ဒါ . . ဒါ စောစောက လှခေါးမှာ ကသေီခှိုဆိုတဲ့ ကောငမွလေးကို ကှည့ပွှီး ထောငထွလာခဲ့တဲ့ ဟာကှီးပဲ ဖှဈရမညွ။ ခုထိပငွ အစှမွးကုနွ မာကှောလို့နသေေးသညွ။ တောတွော့ကို သနမွာလှသညပွဲ။ မှိုးမမသညွ မီးဖိုဘကကွို ပှနွ၍ လှည့လွိုကရွာက မီးဖိုခလုတကွို ပိတလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ ဖိုပေါွ မှ ဟငွးခှိုအိုးကို အဖုံးပိတပွှီး မီးဖိုဆောငမွှ ထှကွ၍ လာခဲ့တော့သညွ။

ထိုနောကွ အိပခွနွးထဲသို့ ရောကွ၍ လာသော မှိုးမမသညွ ခေါငွးအုံးအောကမွှ သော့တှဲကို ဆှဲထုတလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ နံရံကပဘွီရိုဆီသို့ သှားပှီး အံဆှဲတဈခုကို သော့ဖှင့ွ၍ ဆှဲထုတလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ အံဆှဲထဲမှ ထှကပွေါွ ၍ လာသော ဗီစီဒီခပှမွှားကို တဈခပှခွှငွး ကှည့ကွာ ဗီစီဒီ ၂ ခပှကွို ရှေးထုတလွိုကလွသညွေ။ ပှီးတော့ အံဆှဲကို ပှနပွိတပွှီး သော့ခတကွာ သော့တှဲကို ခေါငွးအုံးအောကသွို့ ပှနွ၍ ထားလိုကပွှီးမှ မှိုးမမသညွ ဧည့ခွနွးထဲသို့ ထှကွ၍ အလာတှငွ ရခှေိုးခနွးထဲမှ ရခှေိုးနသေော မငွးမောငမွောငွ၏ သီခငွှးသံ အေးအေးကို ကှားလိုကရွလသညွေ။ ခငမွိုလှငတွဈယောကွဧည့ခွနွးထဲသို့ရောကတွော့ သူမ၏ လကအွတှငွးတှငွ ပါ၍လာသော ဗီစီဒီ ၂ ခပှကွို အခှား ဗီစီဒီခပှတွှေ၏ အပေါွ ယံတှငွ တငထွားလိုကပွှီး မီးဖိုဖကသွို့ ခပသွှကသွှကလွေးပငွ ပှနွ၍ လာခဲ့တော့သညွ။ ရခှေိုးခနွးထဲမှ မငွးမောငမွောငွ၏ သီခငွှးသံကတော့ ခပသွဲ့သဲ့ လှင့ပွှံ့ဆဲပငွ ဖှဈသညွ။ ရခှေိုးခနွးတံခါးရှေ့တှငွ ရပလွိုကပွှီးတော့မှ မှိုးမမသညွ တှေ၍ သှားရသညွ။

ပှီးမှ သကပွှငွးလေးတဈခကွှ ခလှိုကပွှီး သူမ၏ လကတွဈဖကကွ ရခှေိုးခနွးတံခါးပေါွ ရှိ ဒိုးလော့ကို အသာလေး လှည့ဖွှင့လွိုကလွသညွေ။ အတှငွးက ဘယတွော့မှ လော့မခထှားသညကွို မှိုးမမက သိပှီးသားပငဖွှဈ၏။ ဒိုးလော့ကို လှည့ဖွှင့လွိုကပွှီးတော့မှ မှိုးမမသညွ တံခါးကို အသာလေး ဟလိုကသွညွ။ “ဟငွ . . မာမီ” “ရော့ သား ဆပပွှာ အထဲမှာ ဆပပွှာ ကုနခွါနီးနပှေီမို့လား . . သားမလောကမွှာစိုးလို့” ခုလေးတငွ မီးဖိုဆောငထွဲရှိ နံရံကပဘွီရိုထဲမှ ထုတယွူလာခဲ့သော ဆပပွှာမှေးတဈတုံးကို လှမွး၍ ပေးလိုကလွသညွေ။ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ ကိုယလွုံးတီးဖှင့ွ ရခှေိုးနရောမှ ရခှေိုးခနွးတံခါးဝရှိ သူမထံသို့ လှှောကွ၍ လာလသညွေ။ ဆပပွှာတုံး ကိုငထွားသော မှိုးမမ၏ လကလွေးသညွ တုနတွုနယွငယွငလွေး ဖှဈ၍ နလသညွေေ။ အနားရောကတွော့ မှိုးမမ၏ လကထွဲမှ ဆပပွှာကို ယူ၍ လှည့ဝွငသွှားလတေော့သညွ။ ဒီတော့မှ မှိုးမမက သတိရပုံဖှင့ွ “သားမှနမွှနခွှိုးနောွ အအေးပတနွေဦးမယွ ပှီးတော့ မာမီလညွး ခှိုးအုံးမှာ” “ဟုတကွဲ့ သားပှီးတော့မှာပါ . . .”။

ရခှေိုးခနွးတံခါးကို ပှနပွိတပွှီးသညနွှင့ွ လှည့ွ၍ ထှကလွာသော မှိုးမမသညွ သောကရွေ အေးအေးလေးတဈခှကကွို အပှေးအလှားလေး သောကလွိုကမွိသညွ။ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ ရခှေိုးပှီး၍ ရခှေိုးခနွးထဲမှ လှမွး၍ အထှကတွှငတွော့ အပှငတွှငွ ထမီရငလွှားဖှင့ွ ရပွ၍ နသေော မှိုးမမကို တှေ့လိုကရွသညွ။ မငွးမောငမွောငွ ရခှေိုးခနွးထဲမှ လှမွး၍ အထှကမွှာပငွ မှိုးမမက ရခှေိုးခနွးထဲသို့ လှမွး၍ ဝငလွိုကလွသညွေ။ မငွးမောငမွောငကွ ခေါငွးညိတပွှ၍ ထှကသွှားလသညွေ။ မှိုးမမကတော့ မငွးမောငမွောငကွို ကှောခိုငွးပှီး ရခှေိုးခနွးထဲသို့ လှမွး၍ ဝငသွှားလသညွေ။ ခဏမှှအကှာတှငတွော့ မငွးမောငမွောငွ၏ အသံက ရခှေိုးခနွးတံခါးဝမှ ထှကပွေါွ ၍ လာသညွ။ စောစောကထဲက မှိုးမမမှာ ရခှေိုးခနွးတံခါးကို ပိတွ၍ မထားခဲ့ပေ။ “မာမီ . . ဒီမှာ ဘီး . . ” “ခဏလေး . . ခဏလေး . . ” ရခှေိုးခနွးထဲရှိ မှနရွှေ့တှငွ ကိုယလွုံးတီးဖှင့ွ ရပကွာ မကှနွှာကို ဆပပွှာဖှင့ွ ပှတတွိုကနွသေော မှိုးမမက လှမွး၍ ပှောလိုကသွညွ။ ပှီးတော့မှ သူမ၏ မကှနွှာပေါွ မှ ဆပပွှာမှားကို ရဖှငေ့ဆွေးကာ မကှနွှာသဈလိုကပွှီး။

ဆပပွှာမှား စငကွှယသွှားတော့မှ မကှနွှာပေါွ ရှိ ရမှေားကို လကတွဈဖကဖွှင့ွ သပလွိုကရွငွး မှိုးမမသညွ ရခှေိုးခနွးဝသို့ လှှောကွ၍ လာသညွ။ မငွးမောငမွောငွ၏ လကထွဲမှ ဘီးကို လှမွး၍ အယူလိုကတွှငတွော့ စူးရှ တောကပွှောငွ၍ အရညလွဲ့နသေော မငွးမောငမွောငွ၏ မကှလွုံးမှားနှင့ွ ဘီးကို ကိုငွ၍ လှမွးပေးနသေော တဆတဆွတဖွှင့ွ သိသိသာသာ တုနခွါနသညေ့ွ မငွးမောငမွောငွ၏ လကဖွှားလေးတို့ကို မှိုးမမသညွ သတိထားမိလိုကပွါတော့သညွ။ မှိုးမမ၏ အသကသွညွ ၃၄ နှဈထဲသို့ ခငွှးနငွးဝငရွောကွ လာခဲ့ပပှေီဖှဈသညွ။ လှနခွဲ့သော ၅ နှဈကှောကွပငွ ခငပွှနွးဖှဈသူ ဦးမောငမွောငစွိုးသညွ ကှယလွှနသွှားခဲ့ရသညွ ဖှဈသညွ။ ငယစွဉွ ကှောငွးသူဘဝထဲက သူမ၏ အခှောအလှတှကှေောင့ွ မှိုးမမ၏ ဝနွးကငှတွှငွ ယောကွှားတို့မှာ ပှားပိတုနွးမှားပမာ တရဈဝဲဝဲဖှင့ွ ရှိခဲ့ရလသညွေ။ ဒီကှားထဲကမှ ခငမွှိုးလှငသွညွ ဦးမောငမွောငစွိုးနှင့ွ အကှောငွးပါ၍ လကဆွကခွဲ့ရခှငွးဖှဈသညွ။

ဝငွးဝါသော ရှဝေါရောငွ အသားအရညလွေးနှင့ွ အရပအွမှင့ကွ ၅ ပေ ၆ လကမွလောကရွှိပှီး အရပအွမှင့နွှင့ွ လိုကလွှောုညီထှသေော လှပတောင့တွငွးသည့ွ အခှိုးအစား ကနှလှသော ကိုယလွုံးပိုငရွှငွ တဈယောကဖွှဈခဲ့၍လညွး အထကတွနွးကှောငွးသူ ဘဝ၌ပငွ ကာယအလှမယဘွှဲ့ကို တဈကှိမမွက ဆှတခွူးရရှိခဲ့ သူလညွး ဖှဈသညွ။ သည့နွောကပွိုငွး အိမထွောငကွပှှီးသည့ွ အခှိနတွှငလွညွး သူမ၏ အလှအပမှားကို ခငမွှိုးလှငသွညွ ထိနွးသိမွး၍ ထားနိုငခွဲ့လသညွေ။ နာမညကွှောွ ကုမပြဏီကှီးတဈခု၏ မနနွဂှောကှီးဖှဈသော ဦးမောငမွောငစွိုးက ခငမွှိုးလှငကွို မပူမပငွ မကှောင့မွကှ ထားနိုငခွဲ့သညဖွှဈ၍ ငှိမွးငှိမွးနေ ကောငွးကောငွးစားကာ ကိုယ့ကွိုကိုယွ ပိုးမှေးသလိုမှေး၍ မှိုးမမတဈယောကွ လှခငှတွိုငွးလှ၍ နခေဲ့လသညွေ။ ရငွးနှီးသူတခှို့ကဆိုလှှငွ အပှိုတုနွးကထကပွငွ ပို၍ လှလာသေးသညဟွုခှီမှမွးထောပနာပငွ ပှုကှရသညွ။ အပှိုဘဝကပငစွ၍ အိမထွောငကွပှှီးအခှိနွ။ ထို့နောကွ ခငပွှနွးသညွ ကှယလွှနပွှီးသည့ွ အခှိနနွောကပွိုငွးတို့တှငလွညွး ယခုအခှိနထွိပငွ မှိုးမမသညွ ကနွှးမာရေးကို အထူးပငွ ဂရုစိုကခွဲ့သညွ။

ကာယအလှ လေ့ကငှ့ခွနွးလညွး ယနေ့ထိ မပကှခွဲ့ပေ။ ဒီတော့ ယခုဆိုလှှငွ မှိုးမမသညွ အငွဂြါစုံလငစွှာဖှင့ွ အစှမွးကုနွ ပှင့နွသညေ့ွ ပနွးတဈပှင့နွှယွ ငှါးငှါးစှင့စွှင့ဖွှင့ွ တင့တွယစွှာ လှပ၍ နရလသေညွေ။ မုဆိုးမလေး မှိုးမမကို လိုခငှသွူတှကေ ဒုနှင့ဒွေးရှိသညွ။ ဒါပမယေ့ွ ကှယလွှနသွှားပှီဖှဈသော ခငပွှနွးဖှဈသူ ဦးမောငမွောငစွိုးက ပဈစညွးဥဈစာ ငှကှေေးမှား လုံလောကစွှာ ထားခဲ့သည့အွပှငွ ဦးမောငမွောငစွိုး ရှိနစဉကွေပငွ ယုံကှညစွိတခွရှ၍ အကှိုးအမှတရွှိသော လုပငွနွးမှားတှငွ ရငွးနှီးမှုပနွှံမှုမှား ပှုလုပထွားခဲ့သညဖွှဈ၍ ရရှိသော အကှိုးအမှတမွှားမှာ သူမတို့အတှကွ အလှှံအပယွ ဖှဈနခှငွေးနှင့ွ မငွးမောငမွောငွ၏ နောငရွေးတို့ကှောင့ွ မှိုးမမသညွ ကမွးလှမွးလာသူ ဟူသမှှတို့ကို လကမွခံပဲ ငှငွးပယခွဲ့သညခွညွှးပငွ ဖှဈသညွ။ မှိုးမမနှင့ွ သူမ၏ ခငပွှနွး ဦးမောငမွောငစွိုးတို့သညွ ကံတူ အကှိုးပေးမှားဟု ဆိုနိုငသွူမှားဖှဈပါသညွ။ ဦးမောငမွောငစွိုးသညွ တဈဦးတညွးသောသားဖှဈ၍ မိတဆိုး တဈယောကလွညွးဖှဈ၏။

ဖခငဖွှဈသူမှာလညွး ပှညပွသို့ အပှီးအပိုငွ ထှကခွှာသှားခဲ့ပှီး ပှညပွတှငပွငွ အိမထွောငကွလှကှရွှိနပပှေေီ။ မှိုးမမသညလွညွး တဈဦးတညွးသော သမီးဖှဈ၍ ဖတဆိုးတဈယောကဖွှဈကာ မိခငဖွှဈသူမှာလညွး သူမ အိမထွောငကွပှှီး တဈနှဈခန့အွကှာတှငွ ကှယလွှနွ၍ သှားခဲ့ပှီး ဖှဈသညွ။ ယခုတော့ ခငပွှနွးဖှဈသူ ဦးမောငမွောငစွိုးကပါ ကှယလွှနသွှားခဲ့ပှီ ဖှဈသညွ။ ယခုတော့ မှိုးမမသညွ လောကအလယတွှငွ မကှစွေ့သူငယွ နားသူငယဖွှင့ွ ကနှရွဈခဲ့သော မငွးမောငမွောငကွိုသာ ပှုစုစောင့ရွှောကရွငွးဖှင့ွ သူမ၏ နေ့ရကမွှားကို အေးခမွှးသာယာစှာဖှင့ွ ကုနလွှနစွေ ခဲ့လသညွေ။ ယခုဆိုလှှငွ မငွးမောငမွောငသွညွ ၁၀ တနွးပငွ အောငမွှငပွှီးဖှဈ၍ မကှာမီ လပိုငွးတှငွ တကကြသိုလမွှား ပှနလွညဖွှင့လွှဈပါက ပထမနှဈသို့ တကရွမညဖွှဈပှီး ယခု အားလပရွကတွှငွ အငွဂြလိပစွကားပှော သငတွနွးသို့ တကရွောကနွခှငွေးဖှဈသညွ။ ဖတဆိုးလေးဖှဈသော မငွးမောငမွောငကွို မှိုးမမသညွ သူမ ကိုယတွိုငလွညွး ငယစွဉွ ကလေးဘဝထဲက ဖတဆိုးလေး ဖှဈခဲ့ရသူဖှဈ၍ အတောပွငွ စာနာမိကာ ခါတိုငွးထကပွငွ ပို၍ ဂရုတစိုကဖွှင့ွ ခစှခွငယွုယကာ ပှုစုလာခဲ့ရသညွ။

ဘာပဲဖှဈဖှဈ မငွးမောငမွောငွ၏ အနှံအတာကို ရငစွညွးပှီးခံခဲ့သညွ။ မငွးမောငမွောငွ မကှနွှာ တဈခကွှ မညှိုးစရေ။ မငွးမောငမွောငွ လကညွှိုးညှနသွမှှ တောငွးတသမှှ အဆငသွင့ဖွှဈအောငွ သူမသညွ ဖနတွီးပေးခဲ့သညခွညွှးပငွ ဖှဈသညွ။ မငွးမောငမွောငကွလညွး လိမမြာရေးခှားရှိသူ ကလေးတဈယောကဖွှဈပှီး မှိုးမမ ပှောသမှှ ဆိုသမှှကို ခေါငွးငှိမ့ွ လိုကနွာခဲ့သညခွညွှးပငဖွှဈသညွ။ ပှီးတော့လညွး မငွးမောငမွောငသွညွ မှိုးမမကို အတောပွငွ ခစှရွှာသညွ။ ဤသို့ဖှင့ပွငွ ဦးမောငမွောငစွိုး ကှယလွှနပွှီးခဲ့သည့ွ နေ့ရကမွှစ၍ တဈယောကကွို တဈယောကွ တှယတွာ အားကိုးစိတမွှားဖှင့ွ အခှိနကွာလမှားကို ဖှတသွနွး ကှောဖွှတလွာခဲ့သညမွှာ ယနေ့အခှိနထွိပငွ ဖှဈသညွ။ အိပခွနွးထဲရှိ ဒရငွးဘကပွေါွ တှငွ လှဲကာ မဂဂြဇငွးဖတွ၍ နသေော မှိုးမမသညွ မဂဂြဇငွးစာအုပကွို ပိတွ၍ ဘေးရှိ စားပှဲလေးပေါွ သို့ တငလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ ဒရငွးဘကပွေါွ မှ ထလိုကရွငွး အိပခွနွးနံရံမှ နာရီကို ကှည့လွိုကတွော့ ည ၁၁ နာရီပငွ ရှိပပှေီ။

အိပခွနွးဝသို့ သှား၍ အပှငသွို့ ကိုယတွခှမွးထှကကွာကှည့လွိုကတွော့ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ ဧည့ခွနွးထဲတှငွ ဗိစီဒီ ကှည့ွ၍ ကောငွးနဆေဲပငွ ဖှဈသညကွို တှေ့လိုကရွ၍ မှိုးမမသညွ အိပခွနွးထဲသို့ ပှနွ၍ ဝငလွာခဲ့ပှီး မငွးမောငမွောငွ၏ကုတငဆွီသို့သှား၍ ကုတငထွကရွှိ အိပယွာလေးကို ပှငဆွငွ၍ ပေးလိုကလွသညွေ။ မှိုးမမတို့ အိပခွနွးကှီးမှာ အလှား ၂၅ ပနှငေ့ွ အနံ ၁၂ ပမှှရှေိသော အိပခွနွးကယှကွှီးပငဖွှဈသညွ။ အိပခွနွးအလှား၏ အလယတွှငွ အိပခွနွးဝငပွေါကရွှိကာ ထိုဝငပွေါကကွို ဗဟိုပှု၍ တဈဖကခွှမွးမှာ မငွးမောငမွောငွ၏ အိပခွနွးဖှဈသညွ။ ကနှတွဈဖကခွှမွးမှာ မှိုးမမ၏ အိပခွနွးဖှဈသညွ။ အိပခွနွးဝငပွေါကရွှိရာ နံရံနှင့ွ မကှနွှာခငွှးဆိုငရွှိ နံရံကို ခေါငွးရငွးပှုပှီး ကုတငနွှဈလုံးကိုယှဉလွကှသွား ခထှားပှီး ထိုကုတငနွှဈလုံး၏ အကှားတှငွ ခေါကကွာလေးတဈခုဖှင့ွ ဟိုဖကခွှမွးဒီဖကခွှမွး ပိုငွးခှား၍ ထားလသညွေ။ မငွးမောငမွောငွ၏ ကုတငလွေးမှာ တဈယောကအွိပွ ကုတငဖွှဈပှီး မှိုးမမကတော့ ခငပွှနွးဖှဈသူ ရှိစဉကွတညွးက အတူအိပခွဲ့သည့ွ နှဈယောကအွိပွ ကုတငကွှီးဖှင့ပွငအွိပသွညွ။

သူတို့နှဈယောကွ၏ ကုတငနွှဈလုံးကှားတှငွ တဈဖကနွှင့ွ တဈဖကွ ပိုငွးခှားထားသော ခေါကကွာလေး တဈခုသာ ကှားတှငခွံပှီး ကုတငနွှဈလုံးမှာ ထိစပွ၍နကှသညွေ။ မငွးမောငမွောငွ၏ အိပယွာလေးကို ခငွးကငွှးပှီးသှားသော အခါတှငတွော့ မှိုးမမသညွ သူမ၏ အခနွးဖကသွို့ ပှနွ၍ လာခဲ့ပှီး သူမ၏ ကိုယပွေါွ မှ အဝတအွစားမှားကို ခှှတကွာ ညဝတွ အငွကြှီလေးကို တဈထပတွညွး ဝတလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ ကုတငလွေးနှဈလုံးကှား ခေါကကွာလေး၏ ထိပွ အပေါွ ဖကနွံရံတှငရွှိသော ညအိပမွီးလုံး အပှာရောငလွေးကို ဖှင့လွိုကသွညွ။ ပှီးတော့မှ အိပခွနွးထဲရှိ မီးမှားကို ပိတလွိုကပွှီး သူမ၏ ကုတငပွေါွ သို့ တကွ၍ လှဲလိုကလွသညွေ။ လကပွှနွးတတီးနခေဲ့ပှီးမှ သူမ၏ မကှလွုံးထဲတှငွ ကလေးဟုသာ မှငနွခေဲ့သော မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ ညနကေ ကသေီခှိုနှင့ွ တခဏအကှာ လူငယသွဘာဝ စိတကွစားနကှသညေကွို တှေ့လိုကရွတော့မှ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ လူလားမှောကခွဲ့ရပှီဆိုသညကွို သတိထားလိုကမွိခဲ့သညွ။ ပှီးတော့ ဆန့ကွငှဖွကလွိငအွပေါွ တှငွ တပမွကသွည့ွ စိတမွှားပငဝွငွ၍ နခှပှေေီ။

ဒီတော့လဲ လိငကွိဈစတှကေို ဗဟုသုတ အလို့ငှာ မှငဖွူးတှေ့ဖူးပါ စတေော့ဟု ရညရွှယွ၍ ဗီစီဒီ ၂ ခပှကွို မငွးမောငမွောငွ အလှယတွကူ တှေ့၍ ကှည့မွှငသွှားစရနွေ မှိုးမမသညွ စီစဉွ၍ ခထှားခဲ့မိသညွ တဆကတွညွးမှာပငွ ရခှေိုးနစဉွေ သူမ တှေ့မှငခွဲ့ရသော မငွးမောငမွောငွ၏ လိငတွနကွှီးကသူမ၏ အမှငအွာရုံထဲသို့ ရောကရွှိလာသညွ။ အရှညွ ရ လကမွလောကနွှင့ွ လုံးပတကွ ကပှလွုံးခန့ရွှိသညွ။ ထိပကွ အရပှေားလေးက ဟတယွ ဆိုရုံလေးသာ ရှိသေးသညွ။ ရခှေိုးခနွးဝမှ ဆပပွှာလှမွး၍ ပေးနသေော သူမ၏ ထံသို့ လှောကွ၍ လာတော့ လိငတွနကွှီးမှာ တရမွးရမွးနှင့ွ သူမဆီသို့ ခဉွှးကပလွာသညကွို ကှည့မွိပှီး မှိုးမမတဈယောကွ ရခှေိုးပှီးသညမွှာ တဈနာရီလောကပွငရွှိသောလွညွး ခကှခွှငွးပငွ ရပှနခွှေိုး၍ သူမ၏ ကိုယလွုံးတီး ခနဓြာကိုယကွို မငွးမောငမွောငမွှငအွောငွ ပှနွ၍ ပှခဲ့မိသညကွို မှိုးမမသညွ သူမဘာသာပငွ အံသှနရလသေညွေ။ ယခုတော့ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ ဧည့ခွနွးထဲတှငွ တဈယောကတွညွး ထိုငွ၍ မှိုးမမထားခဲ့သော အပှာကား ဗီစီဒီခပှတွှကေို ကှည့နွမညမွှောသခှောသညဟွု မှိုးမမသညွ တှေးမိလိုကပွါတော့သညွ။

အိပယွာပေါွ တှငမွှေး၍နသေော မှိုးမမသညွ ဘယအွခှိနွ အိပပွှောသွှားခဲ့သညွ မသိ။ သူမ အိပနွသေော ကုတငွ လှုပလွှုပွ လှုပလွှုပဖွှဈ၍ နိုးလာခဲ့ရသညွ။ မကှလွုံးဖှင့ွ၍ ကှည့လွိုကတွော့ သူမ၏ ကုတငနွှင့ွ ကှားတှငွ ခေါကကွာလေးသာခှား၍ ထိစပနွသေော မငွးမောငမွောငွ၏ ကုတငဆွီမှ တလှုပလွှုပွ ဖှဈနကှေောငွး သိလိုကရွသညနွှင့ွ မှိုးမမသညွ ခကှခွှငွးဆိုသလိုပငွ အိပယွာပေါွ မှထ၍ ကုတငပွေါွ မှ ဆငွးပှီး တဈဖကရွှိ မငွးမောငမွောငွ၏ ကုတငရွှိရာသို့ တိုးကပွ၍ လာကာ ကှည့လွိုကမွိသညွ။ “ဟငွ . . ” မှိုးမမ၏ ရငထွဲတှငွ နှေးကနဲ ဖှဈ၍သှားရတော့သညွ။ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ ဝတထွားသော ပုဆိုးကို ခါးဆီသို့ ဆှဲ၍ လှနတွငပွေးထားကာ မကှစွိနှဈလုံးကို စုံမှိတထွားပှီး သူ၏ လကတွဈဖကကွတော့ ထောငမွတွ၍ နသေော သူ၏တနကွှီးကို ဆုပကွိုငွ၍ တဈခကှခွှငွး ဂှငွးတိုကွ၍ နလသညွေေ။ မကှစွိနှဈလုံးကို စုံမှိတွ၍ နသေော မငွးမောငမွောငွ၏ အမှငအွာရုံထဲတှငတွော့ ယခုတငွ သူကှည့ခွဲ့သော အပှာကားထဲမှ ကာမစပယွှကနွကှသေော ပုံရိပမွှား၊ ညနကေ လှခေါးတှငွ တှေ့ခဲ့ရသော ကသေီခှို၏ အလှအပမှားနှင့ွ ညနကပငွေ ရခှေိုးခနွးတှငွ တှေ့မှငခွဲ့ရသော မှိုးမမ၏ ဝငွးဝါ၍ လှပသော ဝတလွဈစလဈ ကိုယလွုံးမှားတို့သညွ တလှည့စွီ မှငယွောငွ၍ နမေိသညွ။

အထူးသဖှင့ွ မာမီ မှိုးမမ၏ တငွးရငွး၍ လုံးဝနွးနသေော ရငသွားမှား ဖှူဖှေးအိစကကွာ တလုံးတခဲကှီးဖှဈနသေော ကားစှင့နွသညေ့ွ တငသွားမှား ပှီးတော့ ဖေါငွးဖေါငွးလေး ခုံးထနသညေ့ွ အမှေးပါးလေးမှားဖှင့ွ စောကဖွုတလွေးတို့သညွ သူ့ကို လှမွးခှုံစိုးမိုး၍ နတေော့လသညွေ။ မှိုးမမသညွ မငွးမောငမွောငွ၏ အဖှဈကို တှေ့လိုကသွညနွှင့ွ ခကှခွှငွးပငွ သူမ ကုတငရွှိရာ အခနွးဖကသွို့ ကူးလာခဲ့ပှီး ကုတငဘွေး စားပှဲပေါွ ရှိ စာကှည့စွားပှဲတငွ မီးလုံးလေးကို ဖှတကွနဲ ဖှင့လွိုကရွာက စားပှဲပေါွ ရှိ မဂဂြဇငွးစာအုပကွို ကှမွးပှငပွေါွ သို့ အားဖှင့ွ ပဈကာ ခလှိုကရွာ စာအုပနွှင့ွ ကှမွးပှငတွို့ ထိမိသံသညွ တိတဆွိတသွောညတှငွ ကယှလွောငစွှာ ထှကပွေါွ ၍ လာလသညွေ။ ဖှတကွနဲ လငွးလာသော အလငွးရောငနွှင့ွ တပှိုငနွကတွညွး ကှားလိုကရွသော အသံတို့ကှောင့ပွငွ မငွးမောငမွောငသွညွ မကှလွုံးကိုဖှင့ွ လကကွိုရုတွ၍ နားစှင့လွိုကမွိသညွ။ ပှီးတော့ အိပယွာပေါွ မှ လူးလဲထကာ မှိုးမမ ရှိရာဖကသွို့ကူး၍ အလာတှငတွော့ ကှားတှငကွာထားသော ခေါကကွာလေးကို ကှောွ၍ အထှကလွိုကမွှာပငွ မှငလွိုကရွသော မှငကွှငွးကှောင့ွ မငွးမောငမွောငသွညွ နောကသွို့ ဆုတွ၍ ခေါကကွာလေးအတှငွးတှငွ ဝငရွပကွာ ကိုယတွဈခှမွးထှကွ၍ မှိုးမမ ကုတငရွှိရာသို့ ကှည့ွ၍ နမေိသညွ။

မှိုးမမသညွ သူမ၏ ကိုယပွေါွ တှငွ အဝတအွစား ဟူသမှှ ဘာမှှ မရှိတော့ပဲ သူမ၏ ကိုယတွုံးလုံးတီးလေးကို ကုတငပွေါွ တှငွ ပကလွကလွှနကွာ ဒူးနှဈဖကကွို ထောငွ၍ ပေါငလွုံးဖှေးဖှေးကှီးတှကေို အတောပွငွ ကား၍ ထားလသညွေ။ ပှီးတော့ မကှလွုံးနှဈလုံးကိုလညွး စုံမှိတွ၍ ထားသညကွို စားပှဲတငမွီးလုံးလေး၏ အလငွးရောငဖွှင့ွ ထငထွငရွှားရှား တှေ့၍ နရလသေညွေ။ ပှီးတော့ မှိုးမမသညွ သူမ၏ ပေါငနွှဈလုံးကှားထဲသို့ လကထွည့ွ၍ ခုံးမောကနွသေော သူမ၏ စောကဖွုတကွှီးကို တဈခကှခွှငွး ပှတပွေးနလသညွေေ။ မငွးမောငမွောငသွညွ အကှယမွှ ကိုယတွဈခှမွးသာသာပငွ ထှကွ၍ လာပှီး သူ၏ ပုဆိုးကို ကှငွးလုံးခှှတခွလှိုကရွာမှ တဆင့ွ ထှကပွေါွ ၍ လာသော သူ၏ တနကွှီးကို လကတွဈဖကကွ ကိုငွ၍ မှိုးမမကို ကှည့ကွာ ဂှငွးတိုကပွါတော့သညွ။ ခဏနတေော့ မှိုးမမသညွ သူမ၏ မှိတထွားသော မကှလွုံးလေးမှားကို အသာလေးမှေး၍ ဖှင့ကွာကှည့လွိကု ရွာ မငွးမောငမွောငွ၏ အဖှဈကို တှေ့လိုကရွလသညနွှေင့ွ သူမ၏ ကိုယလွုံးလေးကို အိပယွာပေါွ သို့ မှောကခွလှိုကပွှီး သူမ၏ ကုတငခွှရငွေးဘကွ တဈဖကထွောင့နွားတှငွ ရှိနသေော မငွးမောငမွောငဘွကွ ကှောပေးကာသူမ၏ ဒူးနှဈဖကကွို ထောကလွိုကပွှီး လကနွှဈဖကကွတော့ တတောငဆွဈမှှဖှင့သွာ ထောကွ၍ ဖငဗွူးတောငွး ထောငပွဈလိုကလွသညွေ။

မှိုးမမ၏ နဂိုထဲကမှ လုံးတဈလှသော ဖငသွားကှီးမှားမှာ ပို၍ ကားအယသွှားရကာ ဖှူဖှူဖှေးဖှေးကှီးဖှင့ွ မကမွောစရာကှီး ဖှဈလို့နတေော့သညွ။ သူမ၏ လကတွဈဖကကွ ပေါငကွှားတှငထွည့ွ၍ သူမ၏ စောကဖွုတကွှီးကို ပှတလွိုကရွငွး သူမ၏ ပေါငကွှားထဲမှ တဆင့ွ မငွးမောငမွောငထွံသို့ ကှည့လွိုကရွာ မငွးမောငမွောငွ၏ ဂှငွးတိုကနွသေော လကသွညွ စောစောကထကွ ပို၍ သှကလွာသညကွို တှေ့လိုကရွလသညွေ။ သူမသညွ ခဏမှှအကှာတှငတွော့ ဖငဗွူးတောငွးထောငထွားသော သူမ၏ ကိုယလွုံးကို အိပယွာပေါွ သို့ ပှနလွှဲခလှိုကကွာ ပကလွကလွှနလွိုကပွှနသွညွ။ ပှီးတော့ ဒူးနှဈဖကကွို ဆှဲ၍ ထောငလွိုကပွှီး ပေါငဖွှေးဖှေးကှီးနှဈလုံးကို အစှမွးကုနွ ကားလိုကရွငွး မကှလွုံးလေးမှားကို မှေးကာ မငွးမောငမွောငထွံသို့ ကှည့လွိုကပွှနတွော့ မငွးမောငမွောငွ၏ ကိုယလွုံးတဈခုလုံးသညွ ခေါကကွာအကှယမွှပငွ ထှကွ၍ နခှပှေေီ။ သူ၏ လကကွတော့ ပို၍ ပို၍ပငွ သှကွ၍ နတေော့သညွ။ မှိုးမမသညွ သူမ၏ လကတွဈဖကကွို ပေါငကွှားဆီသို့ ထည့လွိုကပွှနသွညွ။ ပှီးတော့ ဖောငွးမို့၍ နသေော သူမ၏ နှုတခွမွးသားကှီးနှဈခုကို လကညွှိုးလကမွတို့ဖှင့ွ ဖှဲဟလိုကတွော့ နီရဲလှသော အတှငွးသားမှားနှင့အွတူ သူမ၏ စောကစွေ့လေးမှာ ငေါကတွောကလွေး ထှကပွေါွ ၍ လာလသညွေ။

ထိုအခါတှငမွှ မှိုးမမ၏ ကနှနွသေော လကတွဈဖကကွပါ ပေါငကွှားသို့ ရောကလွာပှီး စောကစွေ့လေးကို လကခွှောငွးထိပလွေးဖှင့ွ ပှတလွိုကွ နှုတခွမွးသားကှီးတှကေို ပှတလွိုကဖွှင့ွ လုပနွတေော့သညွ။ မကှာမှီအခှိနတွှငတွော့ မငွးမောငမွောငွ၏ ခါးသညွ ဆတကွနဲ ဆတကွနဲ ဖှဈ၍ သှားသညကွို မှိုးမမ လှမွး၍ တှေ့မှငလွိုကရွပါလတေော့သညွ။ မနကမွိုးလငွးတော့ မှိုးမမ အိပယွာမှနိုးလှှငပွငွ မနကွ ရ နာရီလောကွ ရှိနခှပှေေီ။ မငွးမောငမွောငကွတော့ မနိုးသေးပေ။ ထုံးစံအတိုငွး ၈ နာရီလောကမွှ နိုးခှလေိမ့မွညွ။ အိပခွနွးထဲမှ ထှကရွနွ အခနွးတံခါးဝဆီသို့ လာခဲ့သော မှိုးမမသညွ တံခါးဝသို့ မရောကမွီမှာပငွ မငွးမောငမွောငွ အိပနွရောသို့ လှမွး၍ ကှည့လွိုကမွိသညွ။ အိပယွာပေါွ တှငွ ပကလွကကွလေး မကှနွှာနုနုလေးကို တစောငွးလေးလုပလွကွှ အိပပွှောနွသေော မငွးမောငမွောငကွို တှေ့လိုကရွတော့ မှိုးမမ၏ ရငထွဲတှငွ အေးခမွှးကာကှညနွူး၍ သှားရလသညွေ။ သူမသညွ ခဏကှာရပွ၍ ကှည့နွပှေီးမှ အိပခွနွးပှငသွို့ ထှကလွာခဲ့သညွ။ မှိုးမမတဈယောကွ နံနကစွာစောစောအတှကွ အားလုံးပှငဆွငပွှီးခှိနလွောကမွှ မငွးမောငမွောငကွ အိပယွာပေါွ မှ နိုး၍လာသညွ။

မကှနွှာသဈရနွ မီးဖိုဆောငထွဲသို့ ဖှတွ၍ အသှား သူမကို တဈခကွှ စူးစူးစိုကစွိုကလွေးကှည့ွ၍ သှားသော မငွးမောငမွောငကွို မှိုးမမ သတိပှုမိလိုကသွညွ။ တဈယောကကွို တဈယောကွ လှမွး၍ စကားမပှောဖှဈ ခပအွမွးအမွးလေး ဖှဈ၍ နသညွေ။ ဒီနေ့မနကအွတှကွ မှိုးမမသညွ မငွးမောငမွောငအွတှကွ ခါတိုငွးလို ကောဖွီဖှောမွထား၊ နို့ကှကွဥကို ခှကကွှီးဖှင့ွ ကှကွဥ နှဈလုံးပငွ ထည့ွ၍ ဖှောပွေးထားသညွ။ မနကတွိုငွးလညွး ကှကွဥကှောကွို နှဈသကစွှာဖှင့ွ စားတတသွညဖွှဈ၍ ကှကွဥ ဟပဖွရိုကကွို ၅ လုံးပငွ ကှောွ၍ ပေးထားသညွ။ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ စားပှဲတှငွ ဝငွ၍ ထိုငလွိုကတွော့ မှိုးမမသညွ သူ့ကိုကှောပေးလကွှ ရခေဲသတြတောထဲမှ ဟငွးခကှစွရာမှားကို ထုတွ၍ အိုးတှငွ ပှငဆွငခွှိနပွငွ ဖှဈသညွ။ သူရောကလွာမှနွးသိ၍ ပှငဆွငပွှီးသှားသည့တွိုငအွောငပွငွ သူမသညွ လှည့ွ၍ မလာသေးပဲ ခပကွှာကှာလေး အခှိနဆွှဲကာ ကှောလေးပေး၍ အကှည့ခွံနလေိုကသွညွ။ ဒီနေ့မနကွ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ နှုတဆွိတွ၍ နသညကွေို သတိထားလိုကမွိသညွ။

ခဏနမှေ မှိုးမမသညွ မငွးမောငမွောငရွှိရာသို့ ဖှတကွနဲ လှည့ကွှညလွိုကတွော့ သူသညွ သူမ ထငသွည့အွတိုငွးပငွ သူမ၏ ခါးအောကပွိုငွးကို ကှည့ွ၍ နသညကွေို တှေ့လိုကရွလှှငပွငွ မငွးမောငမွောငဖွကသွို့ သူမ၏ ကိုယလွုံးလေးကို လှည့လွိုကပွှီးသညနွှင့ွ တပှိုငနွကတွညွးမှာပငွ သူမ၏ ပေါငနွှဈလုံးကို ဟ ကနဲ လုပလွိုကပွှီး ခါးလေးကိုလညွး ဆတကွနဲ ကော့ပှလိုကလွသညွေ။ ပှီးမှ မှိုးမမသညွ မငွးမောငမွောငကွို တဈခကှမွှှ ပှုံးပှလိုကပွှီး သူရှိရာသို့ လှမွးလာခဲ့သညွ။ အနားသို့ရောကသွညနွှင့ွ မငွးမောငမွောငွ ထိုငနွရော ကုလားထိုငဘွေးတှငွ ဝငွ၍ သူမ၏ လကတွဈဖကကွို ထောကပွှီး ကနှလွကတွဈဖကကွို မငွးမောငမွောငထွိုငနွသေော ကုလားထိုငနွောကမွှီကို ကိုငလွိုကပွှီး သူ၏ဖကသွို့ လှည့ွ၍ ရပလွိုကသွညွ။ “သား နမကေောငွးဘူးလား” “ကောငွးပါတယွ မာမီ” “ဒီမှာ သား အားရှိအောငလွို့ မာမီ နို့ကှကွဥနဲ့ ကှကွဥတှေ လုပထွားပေးတယွ စားလိုကွဦးနောွ” “ဟုတကွဲ့ မာမီ” ပှောပှီးသညနွှင့ွ မှိုးမမသညွ ရှေ့သို့တိုး၍ ကိုယကွိုညှတကွာ မငွးမောငမွောငွ၏ ပါးပှငလွေးကို နမွးလိုကသွညွ။ သူမ၏ အခုအခံမပါသော ရငအွုံလုံးလုံးလေးတှကေ မငွးမောငမွောငွ၏ လကမွောငွးတဈဖကကွို ဖိကပွ၍ သှားသညွ။

မငွးမောငမွောငကွ ခကှခွှငွးပငွ လှည့ွ၍ မှိုးမမ၏ ပါးပှငွ ဖေါငွးဖေါငွးဖှေးဖှေးလေးတှကေို “ရှတွ” ကနဲ “ရှတွ” ကနဲ တဈခကှမွက နမွးပဈလိုကလွတေော့သညွ။ အခုမှပငွ ဒီနေ့မနကွ အိပယွာထတှငွ ခပငွေါငငွေါငွ ဖှဈ၍နသေော မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ ပှုံးပှုံးရှငရွှငဖွှဈ၍ လာပါတော့သညွ။ အလုပကွိဈစရှိ၍ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ စကားပှောသငတွနွးကှောငွးမှ ပှနမွလာမီလေးမှာပငွ အပှငသွို့ ထှကွ၍သှားသော မှိုးမမတဈယောကွ ည ၈ နာရီ ထိုးကာနီးလောကမွှ အိမသွို့ ပှနရွောကလွာခဲ့သညွ။ သားအမိနှဈယောကွ သော့တဈခှောငွးစီ ကိုငထွားကှသညဖွှဈ၍ တံခါးကို ဖှင့ွ၍ ဝငလွိုကစွဉမွှာပငွ ဧည့ခွနွးထဲတှငထွိုငွ၍ ဗီစီဒီ ကှည့နွသေော မငွးမောငမွောငသွညွ ဖှတကွနဲပငွ ရီမုတဖွှင့ွ ဗီစီဒီကို ပိတလွိုကသွညကွို တှေ့လိုကရွသညွ။ “ဟော မာမီ ပှနလွာပှီ” ပှောလိုကရွငွးကပငွ တံခါးကို ပှနပွိတပွှီး သူ့ကို ပှုံး၍ ရပကွှည့နွသေော မှိုးမမထံသို့ မငွးမောငမွောငသွညွ ထလာပှီး မှိုးမမ၏ ကိုယလွုံးလေးကို အတငွးပငွ ဆှဲ၍ ဖကလွိုကသွညွ။ သူ၏ ပုဆိုးအောကမွှ မာတောငနွသေော ဟာကှီးက မှိုးမမ၏ ဆီးခုံကိ ု ဒိနွးကနဲပငွ ဝငွ၍ ဆောင့လွိုကသွညွ။ မှိုးမမ၏ မကှလွုံးလေးမှာ မှေးကနဲ ကှ၍ သှားသညွ။ ပှီးတော့ ခကှခွှငွး ပှနွ၍ ပှင့လွာသညွ။

မငွးမောငမွောငကွတော့ သူမ၏ ပါးပှငလွေးတှနှငေ့ွ မကှနွှာလေး တဈခုလုံးကို အငမွးမရ နမွးနတေော့သညွ။ မှိုးမမကလညွး သူ့ခါးကို ပှနွ၍ ခပတွငွးတငွးလေး ဖကထွားပေးလိုကသွညွ။ ခဏနပှေီး နမွးလို့ အားရသှားတော့မှ မှိုးမမ၏ မကှနွှာဆီမှ သူ့မကှနွှာကို ခှာလိုကသွညွ။ သူမ၏ ကိုယလွုံးလေးကိုတော့ မလှတမွတမွး ဖကထွားမှဲပငွ။ “သား ထမငွးစားပှီးပှီလား . . ” “ဟုတကွဲ့ . . ” “ဒါဆို မာမီ သှားစားလိုကွဦးမယနွောွ ဒီည သိပညွဉ့နွကမွခံနဲ့နောွ မနေ့ကလဲ ညဉ့နွကတွယွ မဟုတလွား” “ဟုတကွဲ့” မငွးမောငမွောငွ၏ လကတွှကေ မှိုးမမ၏ ကိုယလွုံးလေးပေါွ မှ ဖယခွှာသှားပမယေ့လွညွး မှိုးမမ၏ လကတွှကတေော့ မငွးမောငမွောငွ၏ ကိုယပွေါွ မှ မခှာသေး ဖကထွားဆဲပငွ။ ထို့ကှောင့ပွငွ မငွးမောငမွောငကွ မကှနွှာလေးကို အသာမော့မော့လေး လုပွ၍ မှိုးမမ၏ မကှနွှာကို အကှည့လွိုကတွှငတွော့ မှိုးမမ၏ မကှနွှာက ရုတတွရကွ တိုးကပလွာရာမှ သူမ၏ နှုတခွမွးလေးမှားက မငွးမောငမွောငွ၏ နှုတခွမွးလေးတှပေေါွ သို့ ဖှတကွနဲ ကရှောကလွာရာမှ ခပမွှှငွးမှှငွးလေး စုပနွမွးလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ ခဏအတှငွးမှာပငွ ပှနွ၍ခှာလိုကပွှီး သူ့ကိုယလွုံးလေးပေါွ မှ လကမွှားကိုပါ ဖယခွှာကာ မှိုးမမသညွ လှည့ွ၍ ထှကလွာခဲ့ပါတော့သညွ။

မငွးမောငမွောငကွတော့ ဧည့ခွနွးထဲတှငွ ပှနွ၍ ထိုငကွာ ဗီစီဒီကို ဆကကွှည့နွသညွေ။ မှိုးမမ အပှငသွို့ မထှကမွီ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ ပှနွ၍ မရောကခွငကွပငွ သူမသညွ မနေ့က ဗီစီဒီ ၂ခပှကွိုသိမွး၍ နောကထွပွ ဗီစီဒီအသဈ ၂ ခပှကွို လဲ၍ ထားပေးခဲ့လသညွေ။ မှိုးမမတဈယောကွ အဝတအွစားလဲပှီး ထမငွးစားခနွးထဲသို့ လာ၍ ထမငွးစားနစဉမွှောတော့ ဧည့ခွနွးထဲတှငွ ဗီစီဒီထိုငွ၍ ကှည့နွသေော မငွးမောငမွောငသွညွ မှိုးမမရှိရာသို့ ဝငလွာကာ သုံးလေးကှီမထွကမွနညွး သူမ အပါးသို့ ရောကွ၍ လာပှီး အကှောငွးမရှိ အကှောငွးရှာကာ ရဈသီ ရဈသီ လုပွ၍ နလသညွေေ။ ဒါကို သိပမေဲ့လညွး မှိုးမမက မသိခငှယွောငဆွောငွ၍ နခေဲ့သညွ။ ကောငလွေးတဈယောကွ သူမကို မကမွောတပမွကွ၍ နသညကွေိုတော့ သူမ၏ ရငထွဲတှငွ ကှညနွူးမဆုံး ဖှဈ၍ နရပေါတော့သညွ။ ထုံးစံအတိုငွး အိပခွနွးထဲတှငွ စာဖတနွသေော မှိုးမမသညွ ည ၁၀ နာရီထိုးကာနီးမှပငွ ညအိပမွီးလုံးလေးကို ဖှင့ွ၍ မီးမှားမှိတလွိုကပွှီး အိပယွာပေါွ သို့တကွ၍ လှဲနလေိုကတွော့သညွ။ ဒီညတှငတွော့ ညဝတအွငွကြှီကို မဝတတွော့ပဲ ရငစွေ့ လကပွှတအွငွကြှီလေးကို တဈထပတွညွး ဝတပွှီး ထမီလေးကိုပငွ သူမသညွ ဝတွ၍ ထားလသညွေ။ ပှီးတော့ အိပယွာပေါွ ရောကတွော့ သူမသညွ စောငကွို မှှင့ွ၍ တကိုယလွုံးကို ခှုံ၍ ထားလိုကသွေးသညွ။ ၁၅ မိနဈ သာသာလောကသွာ ကှာလိမ့မွညထွငသွညွ။

မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ အခနွးထဲသို့ ဝငွ၍ လာခဲ့သညွ။ သူ ဝငလွာမှနွးသိ၍ မကှလွုံးလေးကိုမှေးကာ ကှည့လွိုကမွိတော့ သူသညွ သူမ၏ ကုတငခွှရငွေးနားတှငွ ရပကွာ သူမကို မမှိတမွသုနွ ကှည့ွ၍ နနသညွေေ။ စောငခွှုံ၍ လှဲနသေော သူမကို တခဏမှှ ကှည့ပွှီး သူသညွ သကပွှငွးလေး တဈခကှခွကှာလှည့ွ၍ ထှကသွှားလတေော့သညွ။ မကှာမီမှာပငွ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ သူ၏ အိပယွာပေါွ သို့ လှဲခလှိုကသွညကွို သိလိုကရွသညွ။ ပှီးတော့ လူးလူး လှိမ့လွှိမ့လွေးဖှဈရာမှ မငွးမောငမွောငသွညွ ငှိမွ၍ကသှှားလသညွေ။ ထိုအခါတှငမွှ မှိုးမမသညွ စောငကွိုခှာပှီး အိပယွာပေါွ မှ လူးလှိမ့ွ၍ ညငသွာစှာထကာ ကုတငပွေါွ မှ ဆငွးပှီး မငွးမောငမွောငွ၏ ကုတငရွှိရာသို့ လာခဲ့သညွ။ သူမ တှေးထငထွားသည့အွတိုငွးပငွ မငွးမောငမွောငသွညွ ပကလွကလွှနလွှှကွ မကှလွုံးနှဈလုံးကို စုံမှိတကွာ ပုဆိုးကို ဖှညလွှော့၍ ခထှားပှီး ထောငမွတနွသေော တနကွှီးကို သူ၏ လကတွဈဖကဖွှင့ွ ဆုပကွာ ဆုပကွာ ဖှဖှလေး ပှတွ၍ ပေးနလသညွေေ။ မှိုးမမ၏ လကတွဈဖကကွ တနကွှီးအပေါွ မှ မငွးမောငမွောငွ၏ လကပွေါွ သို့အုပွ၍ ကိုငလွိုကလွသညွေ။ ပှီးတော့ သူ့လကကွို ဆှဲ၍ ဖယလွိုကသွညွ။ “ဟငွ . . မာမီ . . ဟို . . သား . . ဟို . . . ” “သား မကှလွုံးလေးမှိတပွှီး ငှိမငွှိမလွေး နလေိုကွ သား ဘာဖှဈနတယဆွေိုတာကို မာမီသိတယွ” ဒီတော့မှ အထိတတွလန့လွေး ဖှဈ၍ သှားသော မငွးမောငမွောငမွှာ ငှိမွ၍ ကသှှားပှီး သူ၏ မကှလွုံးမှားကို ပှနွ၍ မှိတပွဈလိုကလွသညွေ။

ထိုအခါတှငတွော့ မှိုးမမသညွ မငွးမောငမွောငွ၏ ဘေး ကုတငပွေါွ သို့ ဝငွ၍ ထိုငလွိုကရွာ မငွးမောငမွောငကွ တဈဖကသွို့ တိုး၍ ပေးလိုကသွညွ။ ထိုငပွှီးသညနွှင့ွ သူမသညွ မငွးမောငမွောငွ၏ ပုဆိုးကို ဆှဲ၍ ခှှတလွိုကသွညွ။ နောကသွူမ၏ လကဖွဝါးနုနုလေးဖှင့ွ ကှှကသွားမှောငွးကှီးမှား ထ၍ နသေော မာကှောတောင့တွငွးလှသည့ွ သူ၏ ပေါငတွံကှီးတှကေို စုနကွာ ဆနကွာ ပှတွ၍ ပေးလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ လုံးတဈ၍နသေော မငွးမောငမွောငွ၏ ဂှေးအုကှီးကို သူမ၏ လကဖွဝါးလေးဖှင့ွ တဈခကှနွှဈခကှလွောကွ ဆုပွ၍ ဆုပွ၍ ပေးလိုကပွှီးတော့မှ သူ၏ ပေါငခွှံနှဈဖကကွို လကဖွဝါး နုနုလေးမှားဖှင့ွ လှှောတိုကကွာ ပှတွ၍ ပေးလိုကပွှနပွါသညွ။ သညနွောကတွှငတွော့ မှိုးမမ၏ လကလွေးကမငွးမောငမွောငွ၏ တနကွှီးကို ဖှဖှလေး ကိုငလွိုကရွာက ညငညွငသွာသာလေး ပှတွ၍ ပေးနသညွေ။ ပှီးတော့ ဖေါငွးကားနသေော တနကွှီး၏ ဒဈကှီးအောကဖွကသွို့ သူမ၏ လကမွလေးဖှင့ွ ဖိကပကွာ ပှတပွေးသညွ။ တခဏအတှငွးမှာပငွ မငွးမောငမွောငွ၏ တနကွှီးမှာ မှိုးမမ၏ လကအွတှငွးမှာပငွ အဆမတနွ ကှီးထှား၍ လာရလသညွေ။ ပှီတော့ သူ၏ တနကွှီးသညွ ဆတကွနဲ ဆတကွနဲ ဖှဈ၍ လာရတော့သညွ။ သညတွော့မှ မှိုးမမ၏ လကကွလေးက မငွးမောငမွောငွ၏ တနကွှီးကို ပိုငပွိုငနွိုငနွိုငပွငွ ကိုငွ၍ တဈခကှခွှငွး ဂှငွးတိုကပွေးပါလတေော့သညွ။

ထိုသို့လုပပွေးရငွးကပငွ သူ၏ ဒဈကှီးအောကဖွကသွို့ လကမွဖှင့ွ မကှာခဏ ဖိ၍ပှတကွာ ပေးနသလေို ကနှသွော သူမ၏ လကတွဈဖကကွလညွး မငွးမောငမွောငွ၏ ပေါငလွုံးကှီးမှား၊ ပေါငခွှံမှား အမှေးနုနုလေးမှား ပေါကနွသညေ့ွ ဆီးခုံမှားပေါွ သို့လညွး ဖှဖှလေးတမှိုး ဖိ၍ တဖုံ ပှတပွေးနသညွေ။ ဒါ့အပှငွ မငွးမောငမွောငွ၏ ဂှေး ဥကှီးကိုလညွး သူမ၏ လကဖွဝါးထဲတှငထွည့ွ၍ မကှာခဏ လှိမ့ွ၍ လှိမ့ွ၍ ပေးကာ ခပဖွှဖှလေးလညွး ဆုပနွယွ၍ ပေးနလသညွေေ။ အတနငွယမွှှအကှာတှငတွော့ မငွးမောငမွောငွ၏ မို့မောကနွသေော ရငအွုပကွယှကွှီးသညွ နိမ့ခွှီ မှင့ခွှီဖှဈ၍ လာရာမှ သူ၏ ပေါငတွနကွှီးမှားသညလွညွး လှုပလွှုပရွှရှဖှဈ၍ လာလတေော့သညွ။ မှိုးမမသညွ လကတွဈဖကကွ မငွးမောငမွောငွ၏ တနကွှီးကို ကိုငွ၍ ဂှငွးတိုကပွေးနလှှကကွေပငွ သူ၏ ကိုယလွုံးကှီးဘေးမှနေ၍ သူမ၏ ကိုယလွုံးအပေါွ ပိုငွးကို မငွးမောငမွောငွ၏ ရငအွုပကွယှကွှီးပေါွ သို့ မှောကွ၍ ခလှိုကသွညွ။ “သား မာမီကို ဖကထွားလေ” “အငွး . . . ” မငွးမောငမွောငွ၏ လကနွှဈဖကကွ မှိုးမမ၏ ကိုယလွုံးလေးကို ဖကတွှယွ၍ လာရငွး သူ၏ မကှလွုံးတှကေ မှိုးမမကို ဖှင့ွ၍ ကှည့အွလာတှငတွော့ မှိုးမမ၏ ရီဝေ၍ နသေော မကှလွုံးမှားက သူ့မကှလွုံးမှားကို စူးစိုကကွာ ရငဆွိုငွ၍ ကှည့လွာသညွ။

မှိုးမမ၏ လကတွဈဖကကွ မငွးမောငမွောငွ၏ လညပွငွးအောကသွို့ ထိုးသှငွးကာ ဖကလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ လကထွဲမှ တနကွှီးကို ခပသွှကသွှကွ ဂှငွးတိုကပွေးရငွး မှိုးမမသညွ မငွးမောငမွောငွ၏ နှုတခွမွးတှကေို ခပမွှှငွးမှှငွးလေး စုပပွေးလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ မငွးမောငမွောငွ၏ မကှလွုံးမှားကို စိုကွ၍ ကှည့ပွေးပှနသွညွ။ ထိုသို့ပငွ မှိုးမမသညွ တလှည့စွီနမွးကာ ကှည့ကွာ လုပပွေးနစဉမွှောပငွ သူမကို ဖကွ၍ ထားသော မငွးမောငမွောငွ၏ လကမွှားက အတငွးကှုံး၍ ဖကလွိုကသွောအခါတှငတွော့ မှိုးမမက မငွးမောငမွောငွ၏ နှုတခွမွးတှကေို အတငွးပငွ ငုံ့၍ စုပပွေးလိုကရွာက သူမ၏ လကထွဲမှ မငွးမောငမွောငွ၏ ကှီးကိုလညွး တအားပငွ ညှဈ၍ ဆုပလွိုကပွှီး ပှငွးထနစွှာဖှင့ွ ဂှငွးတိုကပွေးလိုကတွော့ရာ တခဏအတှငွးမှာပငွ မငွးမောငမွောငွ၏ ကိုယလွုံးကှီးသညွ ဆတကွနဲ ဆတကွနဲ တုနွ၍ တကသွှားရာ တနကွှီးကို ဆုပွ၍ ကိုငထွားသော မှိုးမမ၏ လကလွေးပေါွ တှငွ နှေးကနဲ နှေးကနဲ ဖှဈ၍ သှားရစဉမွှာပငွ မှိုးမမ၏ ရငထွဲတှငွ ဟာ၍ သှားရလတေော့သညွ။ “မာမီ . . ” “အို . . . . ” မှိုးမမ၏ ကိုယလွုံးလေးသညွ လန့ပွှီး တုနွ၍ပငွ သှားရသညွ။

သနပခွါးလိမွးအပှီး မှနတွငခွုံရှကမှထေကာ ဘီရိုထဲတှငွ အငွကြှီရှေးနခေိုကွ ဘယအွခှိနကွ ရောကလွာမှနွးမသိသော မငွးမောငမွောငကွ သူမကို နောကမွှနေ၍ ရုတတွရကွ ဖကလွိုကသွညဖွှဈ၍ ဗှုံးကနဲဆိုတော့ လန့ွ၍ သှားရသညွ ဖှဈသညွ။ ထမီရငလွှှားလေးဖှင့ွ မှိုးမမ၏ ကိုယလွုံးလေးကို နောကဖွကမွှ သိုငွးဖကကွာထားရငွး မငွးမောငမွောငွ၏ မကှလွုံးတှကေ သူမ၏ ပုခုံးပေါွ မှ ကှောကွာ ရှေ့သို့ ဖှူဖှေး၍ ဖောငွးတငွးနသေော နို့အုံကှီးတှကေို တပမွကစွှာဖှင့ွ ကှည့ွ၍ နသညွေ။ ထိုသို့ ကှည့နွရငွေးမှပငွ မငွးမောငမွောငသွညွ သနပခွါး မခှောကတွခှောကွ စိုဖန့ဖွန့လွေး ဖှဈ၍ နသေော မှိုးမမ၏ ပါးပှငလွေးကို ရှတကွနဲ နမွးလိုကသွညွ။ “မာမီ သားငယငွယတွုနွးက နို့မစို့ခဲ့ရပဲ နို့ဘူးတိုကခွဲ့တာကို ဖဖေေ ရှိတုနွးကပှောတယွ အဲဒါ ဟုတလွားဟငွ” “အငွး . . ” “အငွး . . ” လိုကရွသော မှိုးမမ၏ ရငထွဲတှငွ ဒိတကွနဲ ဖှဈ၍ သှားရသညွ။ “အဲဒါ မာမီရာ ဘယလွိုနလေဲ စို့ကှည့ခွငှလွို့” “ဟယွ ဒီကောငလွေး မကှီးမငယနွဲ့ ဘာမှနွးလဲ မသိဘူး” ပှောလိုကရွသော သူမ၏ ရငသွားတှပေေါွ သို့ ရောကွ၍ လာသော မငွးမောငမွောငွ၏ လကလွေးကို အထိတတွလန့ဖွှင့ွ ဖယခွလှိုကမွိသညွ။ ပှီးတော့မှ မှိုးမမသညွ သကပွှငွးလေး တဈခကှခွလှိုကရွငွးက “ကဲ လာ . . သား . . မာမီ ပှောပှမယွ” ဟုဆိုကာ မငွးမောငမွောငကွို အနီးရှိ မှနတွငခွုံတှငွ ဝငွ၍ ထိုငစွလေိုကပွှီး သူမ၏ လကလွေးနှဈဖကကွ မငွးမောငမွောငွ၏ ပုခုံးတဈဖကတွဈခကှပွေါွ တှငွ တငကွာ မကှနွှာခငွှးဆိုငွ ထိုငလွိုကသွညွ။

“သား တကယွ နို့စို့ခငှလွို့လား” “အငွး . . . ” “ကဲ ဒါဆိုရငွ စို့ရမယွ . . . ဒါပမယေ့ွ မာမီ့ ပှောစကားနားထောငရွမယွ” “ပှောလေ မာမီ” ” “သား ဒီနေ့ကစပှီး ၃ ရကတွိတိ မနကတွဈခါ ညနတဈခေါ လေ့ကငှ့ခွနွးလုပရွမယွ၊ ညဘကကွို ဗီစီဒီ မကှည့ရွဘူး၊ ည ၉ နာရီထိုးတာနဲ့ အိပရွမယွ . . ကဲ ဘယနွှယ့လွဲ အဲဒါကို သားလိုကနွာနိုငမွယွ ဆိုရငွ အဲဒီ့ ၃ ရကပွှီးရငွ သားလိုခငှတွာပှော ဘာမဆို အကုနဖွှဈစရမယွေ . . ခုလညွး နို့စို့ရမယွ သားလိုကနွာနိုငပွါ့မလား” “ရတယွ မာမီ . . သား လိုကနွာပါ့မယွ” “သခှောရဲ့လား သားရဲ့” “သခှောပါတယွ မာမီရယွ” “ကဲ ဒါဆို ထ . . လာ” ဟု ပှောပှီး မငွးမောငမွောငွ၏ လကတွဈဖကကွို ဆှဲကာ ကုတငကွှီးဆီသို့ ဆှဲ၍ ခေါွ ခဲ့သညွ။ ကုတငကွှီးဆီသို့ ရောကတွော့ မှိုးမမက ကုတငပွေါွ တကကွာ ပကလွကလွေး လှနပွေးလိုကသွညွ။ “လာ . . လေ” မငွးမောငမွောငွ ကုတငပွေါွ သို့ လှမွး၍ တကလွိုကပွှီး မှိုးမမ၏ ဘေးတှငွ ဝငွ၍ ထိုငလွိုကတွော့ရာ မှိုးမမက မငွးမောငမွောငွ၏ မကှနွှာကို ပှုံး၍ ကှည့လွိုကရွငွး သူမ၏ ရငဘွတဆွီမှ ရငလွှှားထားသော ထမီလေးကို အောကသွို့ လှော့၍ ခလှိုကတွော့ရာ မငွးမောငမွောငွ၏ မကှလွုံးမှားက အရောငတွလကလွကွ တောကပွ၍ လာတော့သညွ။ မှိုးမမ၏ နို့လေးနှဈလုံးမှာ ပေါကစွီလုံးအရှယွ ပမာဏမှှရှိပှီး ဝငွးမတှ ွ၍ နုညကကွာ တငွး၍ နသညေ့ွ နို့သီးခေါငွးလေးမှားမှာတော့ ထောငတွကွ၍ နသညွေ။

“ကဲ စို့လေ . . ” မှိုးမမ၏ အသံလေးမှာ တုနယွငွ၍ နသညွေ။ သူမ၏ စကားအဆုံးမှာပငွ မငွးမောငမွောငကွ မှောကွ၍ ခလှိုကရွာက သူမ၏ ကိုယလွုံးလေးကို ဖကလွိုကရွငွး သူမ၏ နို့လေးတဈလုံးကို ဖိကပွ၍ စို့လိုကလွတေော့သညွ။ သူမ၏ လကနွှဈဖကကွလညွး သူ့ကို ဆီးကှို၍ ပှေ့ဖကလွိုကသွညွ။ မှိုးမမက သူမ၏ လကတွဈဖကဖွှင့ွ မငွးမောငမွောငွ၏ လကတွဈဖကကွို လှမွး၍ ဆှဲကာ ကနှသွော နို့တဈလုံးပေါွ သို့ မငွးမောငမွောငွ၏ လကကွိုတငွ၍ ပေးလိုကရွာတှငတွော့ မငွးမောငမွောငသွညွ သူ၏ လကတွို့ဖှင့ွ မှိုးမမ၏ နို့အုံလေးကို ဆုပနွယဖွစှညွှဈ၍ ပေးလာလသညွေ။ မှိုးမမ၏ မကှတွောငကွော့ကှီးမှားသညွ စငွး၍ ကသှှားလသညွေ။ မငွးမောငမွောငကွလညွး သူမ၏ နို့အုံတှကေို အားပါးတရပငစွို့၍ နလတေေော့သညွ။ “နို့ . . နို့သီးခေါငွးကို လှှာနဲ့ယကွ . . ယကပွေးလေ . . ဟုတွ . . ဟုတပွှီ . . ဒီဖကလွကကွလညွး နို့သီးခေါငွးလေးတှကေို ခှေ . . ခှပေေး . . အငွး . . ဟုတွ . . ဟုတပွီ” မှိုးမမတဈယောကွ မောဟိုကကွာ နရပေါသညွ။ သူမ၏ အသံလေးတှပငွေ တုနယွငွ၍ နကှသညွေ။ မငွးမောငမွောငကွ မှိုးမမ ပှောသည့အွတိုငွးပငွ လုပပွေးသည့အွပှငွ နို့နှဈလုံးကိုလညွး တဈလှည့စွီ စို့ကာ တဈလှညစွီလညွး လကဖွှင့ကွိုငကွာ ဆုပနွယပွေးလာတော့သညွ။

မှိုးမမသညွ သူမ၏ နို့ကှီးတှကေို မငွးမောငမွောငဆွီသို့ အတငွးပငွ ဖိကပွ၍ ပေးနသညွေ။ သူမ၏ ဒူးလေးနှဈဖကသွညပွငွ ထောငွ၍ လာပှီး ပေါငတွံကှီးတှမှော အတောပွငွ ကားသှားလိုကွ စေ့ကပသွှားလိုကနွှင့ွ ဖှဈနကော ကှိတမွနိုငွ ခဲမရ ဖှဈ၍နသေော မှိုးမမခမှာ အတောပွငွ သရုပပွကွှ၍ နရတေော့သညွ။ ၁၀ မိနဈခန့ပွငွ ကှာမညဟွု ထငရွသညွ။ ထိုအခါတှငမွှ နို့စို့၍ အားရသှားသော မငွးမောငမွောငသွညွ သူ၏ မကှနွှာကို သူမ၏ ရငဘွတပွေါမွှ ခှာလိုကသွညွ။ ဗှုံးကနဲ မှိုးမမမှာ မကှလွုံးနှဈလုံးကို မဖှင့နွိုငသွေး၊ အသကကွို မှနအွောငွ ရှုနပှေီးမှ သူမ၏ မကှလွုံးလေးမှားကို ဖှင့ွ၍ ကှည့လွိုကသွညွ။ ပှီးတော့မှ သူမ၏ ဘေးတှငွ တုနတွုနယွငယွငလွေးဖှင့ွ ထိုငနွသေော မငွးမောငမွောငွ၏ လကဖွှားလေးတဈဖကကွို သူမ၏ လကတွဈဖကဖွှင့ွ ဆှဲယူ၍ ကိုငလွိုကရွာက မှိုးမမသညွ မငွးမောငမွောငွ၏ လကဖွှားလေးကို သူမ၏ ရငဘွတပွေါွ တှငွ ဖိ၍ ကပထွားလိုကပွှီး သူမ၏ မကှလွုံးလေးနှဈလုံးမှာလညွး ပှနွ၍ မှိတသွှားလသညွေ။ ခဏကှာမှ မှိုးမမ၏ မကှလွုံးလေးမှားမှာ ပှနွ၍ ပှင့လွာခဲ့ပှီး မငွးမောငမွောငွ၏ လကကွလေးမှားကို လှတွ၍ ပေးလိုကလွသညွေ။

“သား . . စောစောက မာမီ ပှောထားတာတှကေို လိုကနွာရမယနွောွ အဲဒီ ၃ ရကပွှီးရငွ သား ဖှဈခငှတွာကိုပှော အားလုံး ဖှဈရစမယွေ သိလား” “ဟုတကွဲ့ မာမီ” “ကဲ သားလညွး သငတွနွးခှိနွ နီးနပှေီ သှားတော့နောွ . . ” သူမကို ခေါငွးညိမ့ပွှပှီး အိပခွနွးထဲမှ ထှကသွှားသော မငွးမောငမွောငွ၏ ကှောပှငကွှီးကို မကှစွိတဆုံး ငေးကှည့ရွငွး သူမ၏ မှငကွှငွးထဲမှ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ ပှောကကွှယသွှားတော့မှ မှိုးမမသညွ သူမ၏ လကကွလေးတဈဖကကွို ထမီထဲသို့ လကလွှှိုသှငွးကာ ပေါငရွငွးခှဆုံသို စမွး၍ ကှည့လွိုကသွညွ။ စောကရွညလွေးမှား ရှဲရှဲနဈနဈလေး ဖှဈ၍နသညကွေို စမွးလိုကမွိတော့ မှိုးမမသညွ သူမ၏ နှုတခွမွးလေးကို တှန့ကွာ အံတဈခကွှ ကှိတလွိုကမွိပါတော့သညွ။ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ မှိုးမမ၏ ရငခွှငထွဲသို့ ရောကတွော့ ၃ နှဈသားပငွ ရှိသေးသညွ။ တကယတွော့ မငွးမောငမွောငသွညွ သူမ၏ ခငပွှနွး ဦးမောငမွောငစွိုးဖကမွှ ပါလာသော လငပွါသားပငဖွှဈသညွ။ မငွးမောငမွောငအွခါလညွ အရှယမွှာပငွ သူ၏ မိခငွ ကှယလွှနသွှားခဲ့ပှီး မငွးမောငမွောငွ ၃ နှဈသား အရှယတွှငွ ဦးမောငမွောငစွိုးနှင့ွ မှိုးမမတို့ ညားခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ နဂိုကပငွ ကလေးခစှတွတသွော မှိုးမမက မငွးမောငမွောငကွို ခစှရွှာပါသညွ။

ဒီကှားထဲ ဖခငဖွှဈသူ ဦးမောငမွောငစွိုးကပါ ကှယလွှနသွှားတော့ မငွးမောငမွောငအွပေါတွှငွ ပို၍ပငွ ဂရုဏာသကခွဲ့ရသညွ။ လှဆဲ၊ ခှောဆဲ၊ နုပှိုဆဲ ဖှဈသော မှိုးမမသညွ ယောကွှားကှယလွှနပွှီးခှိနမွှ ယခုထိ ၅ နှဈတာကာလတှကေို သူမ၏ သှေးသားမှားအား အနိုငနွိုငွ ထိနွးခှုပွ၍ ခကခွဲစှာ ကှောဖွှတခွဲ့ရသညွ။ ထိုတဈနေ့က မငွးမောငမွောငနွှင့ွ ကသေီခှိုတို့ တဈယောကကွို တဈယောကွ စိတကွစားနတောကို တှေ့မှငလွိုကရွာမှစ၍မိနွးမခငွှးဖှဈသော ကသေီခှိုကို မနာလိုဖှဈမိသညွ။ မငွးမောငမွောငကွို သဝနကွှောငလွိုကမွိစဉမွှစ၍ သူမ၏ ငုတလွှှိုး၍ နခေဲ့ရသော ကာမသှေးမှားသညွ သှေးတိုးစမွးလာခဲ့သညွ။ တကယဆွို မငွးမောငမွောငကွို သူမဆိုငသွညွ။ ပိုငခွှငွးပိုငလွှှငွ သူမကသာ ပိုငရွမညဟွု မှိုးမမ တှေးမိသညွ။ ဒါကှောင့ပွငွ အရိုငွးသကသွကွ မငွးမောငမွောငကွို ကာမနှင့ွ ပတသွကသွညတွို့ မှငဘွူးအောငွ ဗီစီဒီတှကေို တဈဖကလွှည့ဖွှင့ွ ကှည့စွသညွေ။ ပှီးတော့ သူမ၏ ကိုယခွနာကို တပမွကလွာစရနနွှေင့ွ သူမကို တှယတွာလာစရနွေ ပှုလုပခွဲ့သညွ။ တဖနွ သူမအပေါွ တှငွ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ ရဲတငွးလာအောငွ သူမကပငစွ၍ ရဲရဲတငွးတငွး နပှလေိုကသွညွ။ အခုဆိုရငွ သူမပှောခဲ့သည့ွ ၃ ရကွ ပှီးဆုံး၍ ၄ ရကမွှောကညွသို့ပငွ ရောကခွဲ့ပှီး ညနကေ မငွးမောငမွောငကွို လေ့ကငှ့ခွနွး မကစားစပေဲ ဗီစီဒီ ၂ ခပှကွို ခပပွှောငပွှောငပွငွ ထုတွ၍ ကှည့စွခေဲ့သညွ။

ပှီးခဲ့သည့ွ သုံးရကအွတှငွးကဆိုရငွ မငွးမောငမွောငတွဈယောကွ သူမကို အဝေးမှ ကှည့ွ၍ အရိပတွကှည့ကွှည့ဖွှင့နွပေုံကို ပှနွ၍ မှငယွောငရွငွး မှိုးမမ ပှုံးလိုကမွိသေးသညွ။ သူ ဗီစီဒီကှည့နွခှေိနကွမှှ မှိုးမမက ရထခှေိုးပှီး ယခု အလှပှငနွသညွေ။ ပှငတွာမှ အလှုပှဲ ဧည့ခွံပှဲ ပှဲနေ ပှဲထိုငတွှကေို သှားမည့သွကဲ့သို့ပငွ ခယှမွှုနွး၍ ပှငဆွငနွလသညွေေ။ ပှီးသညနွှင့ွ သူမ၏ ကိုယပွေါွ သို့ ညဝတအွငွကြှီပါးပါးလေး တဈထညကွို တဈထပတွညွးဝတပွှီး ကိုယလွုံးပေါွ မှနထွဲတှငွ လှည့ပွတကွှည့လွိုကပွှီးတော့မှ မှိုးမမသညွ ဆယကွှောသွကလွေးပမာ ဖတှလွတတွကကွှှစှာဖှင့ွ မငွးမောငမွောငရွှိရာသို့ ထှကွ၍ လာခဲ့လသညွေ။ ဧည့ခွနွးထဲသို့ လှမွးဝငလွိုကသွညနွှင့ ွ သူမကို လှမွး၍ ကှည့လွိုကသွော မငွးမောငမွောငမွှာ ဗီစီဒီကို ပိတရွနပွငွ မေ့၍ သှားရတော့သညွ။ အနားသို့ရောကသွညနွှင့ွ သူမသညွ နှဈနှဈကာကာလေး ပှုံးပှလိုကပွှီး မငွးမောငမွောငွ၏ နံဘေးတှငွ ဝငွ၍ ထိုငခွလှိုကကွာ မငွးမောငမွောငွ၏ လကတွဈဖကကွို ဆှဲ၍ သူမ၏ ခါးလေးကို ဖကစွလေိုကသွညွ။ ပှီးတော့မှ သူမသညွ မငွးမောငမွောငွ၏ ရငခွှငထွဲသို့ တိုးဝငလွိုကရွငွး မငွးမောငမွောငွ၏ မကှနွှာကို တမိန့တွမော မော့၍ ကှည့နွသညွေ။ မငွးမောငမွောငကွလညွး သူမ၏ မကှနွှာလေးကို ငုံ့၍ ကှည့နွသညွေ။

ပှီးတော့မှ မငွးမောငမွောငွ၏ မကှနွှာက ငုံ့၍ ကလှာပှီး နီစှေးရှမွးစိုနသေော သူမ၏ နှုတခွမွးသားလေးမှားကို ညငညွငသွာသာပငွ စုပယွူ၍ နမွးလိုကလွတေော့ရာ မှိုးမမကလညွး သူ၏ ကှောပှငကွှီးကို ဖကတွှယွ၍ သူ့နှုတခွမွးမှားကို ပှနွ၍ စုပနွမွးပေးလိုကသွညွ။ အတနကွှာအောငွ အနမွးရယောဉကွှောတှငွ မှောနခေဲ့ပှီးတော့မှ သူတို့၏ မကှနွှာနှဈခုတို့သညွ တဈဦးကို တဈဦး တပမွကစွှာ ကှည့ရွငွး ခဲခှ ှာသှားလေ တော့သညွ။ “အိပခွနွးထဲ သှားကှမယကွှာ . . ” တိုးလှနွးသော မှိုးမမ၏ အသံလေးမှာ တုနခွါ၍နသညွေ။ ပှောပှီးသှားပမယေ့ွ မှိုးမမသညွ မငွးမောငမွောငွ၏ ရငခွှငထွဲမှ မထပေ။ ပှီးမှ သူမသညွ မငွးမောငမွောငွ၏ မကှနွှာကို မှှောလွင့တွကှီးကှည့ရွငွး “ပှေ့ခေါွ ပါလားဟငွ” ဟု ပှောလိုကလွသညွေ။ အခနွးထဲရောကသွညနွှင့ွ ကုတငပွေါွ သို့ သူမ၏ ကိုယလွုံးလေးကို တငပွေးလိုကစွဉမွှာပငွ မှိုးမမသညွ သူမ၏ ညဝတအွငွကြှီလေးကို ခှှတွ၍ ပေးလိုကသွညတွှငွ မငွးမောငမွောငသွညွ သူမ၏ နို့နှဈလုံးကို အငမွးမရ ကုနွး၍ စို့ပါလတေော့သညွ။ ထိုစဉမွှာပငွ မှိုးမမ၏ လကကွ မငွးမောငမွောငွ၏ ပုဆိုးနှင့ွ အငွကြှီတှကေို ခှှတွ၍ ပေးအပှီးတှငွ နို့တှကေို ကုနွး၍ တပှနစွီစို့နသေော မငွးမောငမွောငွ၏ လကတွဈဖကကွို ဖောငွးကားပှုနပှေီဖှဈသော သူမ၏ စောကဖွုတကွှီးပေါွ သို့ တငွ၍ ပေးလိုကရွာ မငွးမောငမွောငကွ ဆုပလွိုကွ ပှတလွိုကဖွှင့ွ လုပပွေးနပေါတော့သညွ။

တဖှေးဖှေး ရမကတွှေ သညွးထနလွာ ရသော မှိုးမမ တဈယောကွ ဘယလွိုမှ မအောင့အွငွးနိုငလွောကအွောငွ ဖှဈ၍ လာရတော့သညွ။ “စညသွူ ကုတငအွောကကွို ဆငွးလိုကွ” မငွးမောငမွောငွ ကုတငအွောကသွို့ ဆငွး၍ သှားစဉမွှာတော့ အားရပါးရ အလိုး ခံရနွ ရညရွှယထွားသော မှိုးမမသညွ လီး တဆုံးဝငသွည့ွ ကုတငတွစောငွးနညွးကိုပငွ ရှေးခယွှ၍ ထားခဲ့သည့အွတိုငွး သူမ၏ ကိုယလွုံးလေးကို ကုတငပွေါွ တှငွ ကန့လွန့ဖွှတအွိပကွာ လုံးတဈနသေော ဖငသွားကှီးမှားကို ကုတငစွောငွးတှငွ တငွ၍ ပေါငလွေးနှဈခှောငွးကို ကားပှီး ကုတငစွောငွးတှငွ တှဲလောငွးလေး ခထှားလိုကမွိသညွ။ အမှေးလေးတှေ ရိပွ၍ ထားသဖှင့ွ ဖှေးဖှေးလေး ဖှဈနကော အဆမတနပွငွ ဖောငွးကား၍ တငွးမာကာစောကရွညကွှညလွေးမှားပငွ စိမ့ထွှကစွီးကှ နပှေီဖှဈသော မှိုးမမ၏ စောကပွတကွှီးကို မမှိတမွသုနွ ကှည့ွ၍ နရငွေးက မငွးမောငမွောငသွညွ သူမ၏ ပေါငနွှဈလုံးကှားသို့ ဝငွ၍ တိုးကပလွာလတေော့ရာ မှိုးမမ၏ လကတွဈဖကကွ မငွးမောငမွောငွ၏လီးတနကွှီးကို ဖမွး၍ ကိုငလွိုကရွာကလီးတနကွှီးထိပဖွှင့ွ သူမ၏ စောကပွတအွကှဲကှောငွးတလှောကွ ပှတတွိုကွ၍ ပေးနသညွေ။ စောကစွိလေးနရောကို ခပဖွိဖိလေး ပှတွ၍ ပေးသညွ။

ပှီးတော့မှ မငွးမောငမွောငွ၏လီးတနကွှီးကို စောကပွတဝွတှငွ တေ့ပေးလိုကသွညွ။ “လုပွ . . လုပတွော့လေ . . . ဟင့ွ . . ” ညုညုလေး အခှှဲလိုကတွှငတွော့ မငွးမောငမွောငွ၏ လီးတနကွှီးက သူမ၏ စောကခွေါငွးထဲသို့ ဗှိကနဲ တိုးကာ တဆုံးဝငွ၍ သှားလတေော့ရာ အလိုး ခံရသညမွှာ နှဈနဲ့ခှီပှီး အသဈကဲ့သို့ဖှဈနသေောကှောင့ပွငွ မှိုးမမ၏ ခါးလေးမှာ ကော့၍ တကသွှားရလသညွေ။ ထိုစဉမွှာပငွ ထိတှေ့လိုကရွသော အရသာကှောင့ွ ရမကစွိတတွှေ ဟုနွးကနဲ ကှှ၍ လာရသော မငွးမောငမွောငသွညွ သူမ၏ နို့ကှီးနှဈလုံးကို လှမွး၍ ဆှဲလိုကရွာက အားရပါးရပငွ ဆောင့ွ၍ လိုးပါလတေော့သညွ။ မှိုးမမကလညွး အောကမွှနေ၍ သူမ၏ စောကပွတဖွှင့ွ မငွးမောငမွောငွ၏ လီးတနကွှီးကို ညှပွ၍ ညှဈ၍ ဆှဲကာ သူမ၏ စောကပွတကွှီးကို တအငွးအငွး တအဲအဲဖှင့ွ ကော့၍ ကော့၍ ပင့တွငပွေးနလသညွေေ။ မငွးမောငမွောငွ၏ ပှငွးထနလွှသော ဆောင့ခွကှမွှားကှောင့ွ မှိုးမမ၏ ကိုယလွုံးလေးမှာ ရှေ့တိုးနောကငွငဖွှဈကာ တုနခွါနရသလေို နှဈယောကအွိပွ ကုတငကွှီးပငွ လှှငွ တကှှီကှှီဖှင့ ွ အောမွှညွ၍ နရလသေညွေ။ မှိုးမမကလညွးအားရလိုကသွညမွှာ မပှောပါနှင့တွော့။ အပှိုစငလွေးတဈယောကွ အလိုး ခံရသလိုပငွ တဟငွးဟငွးဖှင့ွ ဖှတဖွှတလွူးနသညွေ။

သူမ၏ နို့တှကေို ဆုပနွယွ၍ နို့သီးတှကေိုခှမှတော တဈပှိုငနွကတွညွး ခံနရလတေေော့ မှိုးမမ၏ တဈကိုယလွုံးသညွ အရသာတှေ အီစိမ့ွ၍ နရသညွေ။ မငွးမောငမွောငွ၏ ဆောင့ခွကှတွှကေ ပှငွးထနလွိုကသွညမွှာ မပှောပါနှင့တွော့။ လီးတနထွိပကွှီးက သူမ၏ ရငဝွထိပငွ ဝငသွှားရပှီး ဆောင့လွိုကတွိုငွး သံခှောငွးကှီးလိုဖှဈနသေော လီးတနကွှီးက သူမ၏ စောကစွေ့လေးကို ဖိကှိတသွလိုဖှဈကာ ကငွှ၍ တကကွာ အသညွးခိုကအွောငွ ခံစားရလသညွေ။ သညကွှားထဲမှ သူမမှာ တစထကွ တစ အားမလိုအားမရ ပို၍ဖှဈလာရသညွ။ တဈကိုယလွုံးတှငလွညွး ခှှေးစေးလေးတှေ ပှံနခှပှေေီ။ “သား . . အင့ွ . . စညွ . . သူ . . ဆောင့ွ ဆောင့စွမွးပါ မောငရွယွ . . မာမီ . . အငွး . . မမ စောကပွတကွှီး ကှဲသှားအောငကွို ဆောင့လွိုကစွမွးပါ . . အမလေး . . ဟငွး . . ဟငွး . . မောငွ . . မောငွ . . ရယွ . . ခစွှ . . ခစှတွယွ . . ဟငွး . . ဟငွး . . ” ထိအု ခိုကမွှာပငွ အရသာမှား အီစိမ့လွာကာ ကာမဆိပမွှားတကွ၍ လာရသော မငွးမောငမွောငကွလညွး သူ၏ တဈကိုယလွုံး ရှိရှိသမှှအားကို ညှဈထုတကွာ အားကုနဆွောင့ွ၍ လိုးလိုကပွှီး မကှာမီမှာပငွ . . “အမလေး . . မောငွ . . မောငွ . . ဟငွး . . ဟငွး . . ဟငွး . . ကှှတွ . . ကှှတွ . . ကှှတွ . . ” ဟု မှိုးမမ၏ ကိုယလွုံးလေးမှာ တှန့ခွါ၍ သှားရစဉမွှာပငွ မငွးမောငမွောငသွညလွညွး သူ၏ လီးတနကွှီးကို မှိုးမမ၏ စောကပွတကွှီးထဲသို့ တဆုံးပငွ ထိုးစိုကွ၍ ဖိကပလွိုကပွှီး သူ၏ ခါးကှီးမှာ ဆတကွနဲ ဆတကွနဲ ကော့ကာ ကော့ကာ ဖှဈ၍ သှားရလတေော့သညွ။ သူမ၏ သားအိမထွဲတှငွ နှေးကနဲ ဖှဈသှားစဉကွပငစွ၍ မငွးမောငမွောငွ၏ သုတရွညွ ပှဈပှဈခဲခဲမှားကို မှိုးမမသညွ သူမ၏ စောကခွေါငွးအတှငွးသားလေးမှားဖှင့ွ ဖစှညွှဈလှှကွ ဆှဲငငလွှှကွ မကမွောစှာဖှင့ွ သားအိမအွတှငွးသို့ စုပယွူနပေါလတေော့သတညွး . . ပှီး။