ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့အရသာ

ကှှနမွနာမညွ မိုးစကပွှင့ွ အသကကွတော့ ၁၉ နှဈပှည့ပွီးပါပီ။ ကှှနမွက ဇာတိမှမေိုးကုတမွှို့လေးကနေ ရနကွုနရွှှမှေို့တောကွှီးဆီ တကကြသိုလတွကဖွို့ရောကလွာခဲ့တာကနေ ဒီဇာတလွမွး စခဲ့တယပွှောရမှာပဲ။ အခုဆို ကှှနမွက တတိယနှဈထဲမှာပါ ရနကွုနမွှို့ကှီးကိုရောကစွကတော့ ဘာကိုမှလညလွညဝွယဝွယမွရှိတဲ့ တောသူမလေးလိုပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကှှနမွရဲ့အဲလိုပုံစံကှောင့ပွဲ ရိုးသားတဲ့ ကိုကိုနဲ့ တှေ့ခဲ့ရတာပေါ့။ ခုဆို ကိုကိုနဲ့ ခစှသွူသကတွမွး ၂နှဈကှောခွဲ့ပီ ။ အောမွေ့လို့ ကှှနမွက ရုပရွညအွရမွးခှောတဲ့ထဲတော့မပါပါဘူး။ ဆံပငခွါးလောကရွှညတွယွ အသားဖှူတယွ အရပကွ ၅ ‘ ၃” ရှငတွို့သိခငှနွလေောကတွဲ့ ကှှနမွအခှိုးအစားက ၃၃ ၂၅ ၃၂ ရှင့ွ။ နောကပွီး ကှှနမွမှာ လိငကွိဈစ နဲ့ ပတသွတရွငွ ကှှနမွကို ခပကွှမွးကှမွး ဆကဆွံစခငှတွေဲ့စိတွ။ ပိုဆိုးတာက ရနကွုနမွှာ လှတလွပသွှားတော့ …… တှထေဲ အားတိုငွးဝငကွှည့ဖွှဈတယွ။ ကိုကိုကတော့မသိရှာပါဘူး ခစှသွူသကတွမွး တဈနှဈကှောရွောကွ မှသာ ကိုကိုနဲ့ ခစှရွညလွူးဖို့ ခှင့ပွှုခဲ့တာလေ ။ အဲတုနွးက ကိုကိုကတော့ ပှောလွို့ပေါ့ မေ့မရပါဘူး အဲဒီနေ့လေးကို။ ဒါပမေဲ့ ကှှနမွရှငတွို့ကိုပှောပှမှာ အဲအကှောငွးမဟုတဘွူးရှင့ွ ။

ကှှနတွော့နွာမညွ အာကာပါ ရနကွုနသွားပေါ့ဗှာ ခုတော့ ကှောငွးပီးသှားတာ တဈနှဈရှိပီဆိုပမေဲ့ အလုပရွှေးရငွး သူငယခွငွှးတှနေဲ့ သောကလွိုကစွားလိုကပွဲ။ ကှှနတွော့မွိဘတှလေား မိဘတှကေ ကှှနတွောပွထမနှဈတကကွတညွးက USA ကိုပှောငွးသှားတယွ အလုပကွိဈစကှောင့ရွောပေါ့ ။ သူတို့က ကှှနတွော့ကွိုလဲခေါကွှပါတယွ ဒါပမေဲ့ ကှှနတွောကွ ဒီမှို့ ဒီသူငယခွငွှးတှနေဲ့ပဲပှောတွော့ နခေဲ့တာပေါ့ ။ အရေးကှီးတဲ့အကှောငွးက ကှှနတွော့မွှာ သိပခွစှရွတဲ့ ခစှသွူလဲရှိတယလွေ သူ့နာမညကွ မိုးစကပွှင့ွ တောတွောလွေးကို လနွးတာဗှာ။ မိုးစကပွှင့လွိုကောငမွလေးမှိုးရခဲ့လို့လဲ သူငယခွငွှးတှကှေားမှာ အကောငပွေါ့ ။ ဒါပမေဲ့ ကှှနတွော့မွှာ fantasy တဈခုရှိတယွ အဲတာဘာလဲဆိုတော့ ကှှနတွော့ကွို တခှားသူစိမွးတှေ က နှိမတွာ အနိုငယွူတာ အနိုငကွငှ့တွာကို ကှှနတွောကွှိုကတွာပဲ။ ထုတပွှောလို့မကောငွးလို့ ဘယသွူ့မှမပှောပှဘူး (ခုမှ လူစုံတုနွးရှငွးပှတာ ဟီး ဟီး ) ကှှနတွော့မွှာ အဖေ့ရဲ့တူ အမှှာနှဈကောငွ ရဲ့ အနိုငကွငှ့တွာကို တဈသကလွုံးခံခဲ့ရတာ နေ့တိုငွးတော့မဟုတဘွူး သူတို့ ကှောငွးပိတရွကတွိုငွး ကှှနတွော့ဆွီ ရောကခွလှာပီး အနိုငကွငှ့တွာပေါ့။ အစကတော့ တောတွောလွေးနားကှညွးခဲ့ပမေဲ့ အခု တော့ အဲအခှိနတွှမှော ခံရတဲ့ feel ကို သဘောကနှခေဲ့ပီ ။

ထားပါတော့ ခု ကှှနတွော့ွ ခစှသွူလေးနဲ့ ပထမဆုံးအတှေ့အကှုံကိုပှောပှမယွ ။ အဲနေ့က V day လေ ကိုကိုနဲ့ ခစှသွူသကတွမွး ၁ နှဈနဲ့ လေးလ မှောကပွေါ့ ။ အဲမတိုငခွငကွ ကိုကိုနဲ့ လိငကွိဈစမှာ အဆုံးထိမရောကခွဲ့ဖူးပမေဲ့ ကိုကိုက ကှှနမွ အဖုတလွေးကို ယကပွေး နှိုကပွေး နို့လေးတှကေို စို့ပေးဖူးတာပေါ့ ။ အဲအခှိနတွှဆေို ကှှနမွအရာအားလုံးကိုမေ့လောကအွောငထွိ ရငခွုနတွယွ ။ ကှှနမွလဲ ဘာထူးလဲ ကိုကို့ လီးကို ထုပေး စုပပွေးဖူးတယလွေ။ အဲဒီ v day နေ့မှာလဲ ကိုကိုနဲ့ ပနွးခှံလေးထဲမှာ ကိုကို့လီးကို ကိုငပွီး ထုပေးနရငွေးနဲ့ ကှှနမွအဖုတလွေးကို ကိုကိုလေ ဆှပေးနတော နောကတွော့ ဘယလွိုမှမနနေိုငတွော့ဘူး။ ကိုကိုက “မိုး ကိုကို လေ ဒီနေ့ ပထမဆုံးအကှိမွ အဆုံးထိသှားကှည့ခွငှတွယကွှာ အမှတတွရအနနေဲ့ပေါ့ ” “မိုး လဲ ဝနခွံပါတယွ ကိုကိုရယွ ကိုကို့အကိုငအွတှယအွောကွ မှာ မိုးကရှှံးနရပေီ ကိုကို နဲ့ v day မှာ အမှတတွရဖနတွီးခငှပွီ” လို့ ပှောလိုကတွယလွေ ။ တညွးခိုခနွး အခနွးထဲ ရောကတွာနဲ့ ကိုကို က ကှှနမွကို ပှေ့ခှီပီး ကုတငပွေါတွငွ လိုကတွယွ ပီးတော့ သူ့ အကှီကို ခှှတလွိုကတွော့ ကှှနမွလဲ ရငတွှေ တဒိနွးဒိနွးနဲ့ ။ ကိုကိုက ကှှနမွ လကကွလေးကို ကိုငပွီး နှုတခွမွးကို လာနမွးတယွ ။

ကှှနမွလဲ ရှကပွမေဲ့ အထိအတှေ့ကိုမလှနဆွနနွိုငတွော့ သူ့အနမွးကို ပှနပွီး တုံ့ပှနပွေးလိုကတွယွ အဲမှာ သူ့လှှာကှီးက ကှှနမွပါးစပထွဲ မှှတဈကေောငလွို ဝငလွာတော့ ကှှနမွတောငွ တှန့သွှားသေးတယွ ဟိ ကိုကိုက နမွးနရငွေးနဲ့ သူ့လကတွှကေ ကှှနမွနို့တှကေို အသာအယာ ဆုပကွိုငနွတယွေ အိုး ခံစားရတာကောငွးလိုကတွာလေ ရှိနွးတိနွးဖိနွးတိနွးနဲ့ လဟောနယထွဲမှောနသလေိုပဲ ။ ကှှနတွောလွဲ မိုး ရဲ့ တုံ့ပှနမွှုတှကေို နားလညနွတေော့ အခှိနမွဆှဲတော့ပါဘူး သူ့ ဘလောကဈွလေးကို အသာလေး ခှှတလွိုကတွော့ လကကွလေးကို အလိုကသွိ မှှောကပွေးရှာတယွ ခစှစွရာလေးဗှာ ဘရာအောကကွ ရုနွးကှှနတေဲ့ နို့အုံလေး မိုးရဲ့မကှနွှာမှာလဲ ရှကသွှေးကှောင့ထွငတွယွ နီရဲနတောပဲ ကှှနတွောလွဲ အူယားလာတာနဲ့ သူ့ရငညွှန့လွေးကို ကောကနွမွးပဈလိုကတွာပေါ့ “ရှှတရွှှတရွှှတွ ” “ဟင့ွ အ ကိုကို ဟင့ွ ” ကိုကို ရငညွှန့လွေး နမွးတာနဲ့တငွ ကှှနမွစိတတွှေ ထကှှလာတယွ ကှှနမွလေ မရှကနွိုငတွော့ပါဘူး ကိုယ့ဘွရာကို ကိုယ့ဘွာကိုပဲခှှတပွေးလိုကပွီး ရငဘွကကွို ကော့ပေးမိနပေီ ကိုကိုလေ ကမှရဲ့ နို့လေးတှကေို စိုကကွှည့နွတော ကမှဖှင့ရွှကလွိုကတွာ ။ ဟုတတွော့လဲဟုတပွါတယွ သူ့ရဲ့လကနွဲ့ရငွးနှီးတယဆွိုပမေဲ့ တခါမှ ခုလို မှငဖွူးတာမှမဟုတတွာ အစကတော့ ရှကလွို့ လကနွဲ့ကာမိပမေဲ့လဲ ကိုယခွစှရွတဲ့သူက ကိုယ့အွလှကို မကှလွုံးကှီးပှူးပှီး စိုကကွှည့နွတေော့ မာနလွေးတော့တကလွာတာပေါ့။

ရှကပွမေဲ့လဲ စိတလွှှော့ပီး ကိုကို သခှောမှငရွအောငွ လကနွှဈဖကကွို အောကကွိုခလှိုကတွယွ ။ ဟောတော့ အဲကမှှ ကိုကို ပါးစပကွှီးပါပှဲသှားတယွ ခခွ ဟှနွး ဒီကောငမွလေးရဲ့ အလှမှာ ကိုကိုယဈမူးနရပေီမလား စိတထွဲကတှေးမိတာပှောပါတယွ ။ မိုး ရဲ့ နို့လေးတှကေို မှငလွိုကရွတော့ ကှှနတွောွ အသကရွှူတောငမွှားသှားတယွ ဟုတတွယလွဗှော နို့အုံ က လိမမြောသွီးကို ထကခွှမွးခှမွးပီး တငထွားတဲ့အတိုငွးဗှ လုံးပီး တငွးနတောပဲ နို့သီးခေါငွးတှဆေိုပနွးရောငလွေး မှငရွတာနဲ့တငွ ကှှနတွောအွာတှခှေောကလွာတယွ။ ခငဗွှားတို့တှေးနမှောကိုနားလညတွယဗွှ အရငကွ ကိုငဖွူး တယဆွိုပမေဲ့ ခုလို မှငရွတာမဟုတဘွူး သူ့အကှီပေါကွပဲကိုငရွတာကိုး ။ ထားပါတော့ ကှှနတွောလွဲ မနနေိုငတွာနဲ့ လကတွဈဖကကွ ညာဘကွ နို့အုံကိုကိုငပွေးပီး ဘယဘွကနွို့လေးကို စို့ပေးနမေိတာ “ပှှတပွှှတွ မိုးရယွ လှလိုကတွာကှာ ပှှတွ” ” အ ကိုကိုရာ မိုးမနတတတွေော့ဘူး ဟင့ွ” ကိုကိုရယလွေ ကှှနမွ နို့သီးခေါငွးလေးတှကေို ခေါငွးမဖောတွမွး စို့ပေးနတော တဈဘကကွို စို့ရငွ ကနှတွဲ့ နို့ကို သူ့လကနွဲ့ ခှပေေးနတော ကှှနမွလေ အောကဘွကမွှာ အရညလွေးတှတေောငွ စိမ့ကွလှာတာသိလား အိုး ကိုကိုသာသိသှားရငွ ရှကလွိုကတွာ ကှှနတွောလွဲ နို့ တှကေို အားရအောငစွို့ပီးတော့ သူ့ထဘီလေးကို အသာဆှဲခှှတပွေးလိုကတွယွ။ သူလဲ အလိုကသွင့လွေး ဖငကွိုကှှပေးတော့ ထဘီက အသာလေးပါလာတယွ။ အိုးမိုငဂွေါ့ ကှှနတွော့ရွှေ့မှာ ပငတွီလေး တထညပွဲ ကနှတွော့တဲ့ နတသွမီးလေးဗှ ။

လှရကလွိုကတွာ နပေါဦး ပငတွီပနွးရောငလွေးမှာ ကှကနွတော ဘာတှတေုနွး ဝိုး ကှှနတွောပွှောသွှားတယလွေ ကနှော့ွ အထိအတှေ့အောကွ မိုးတဈယောကွ အရညတွှစေိမ့ကွနှပေီပဲ။ ကှှနတွောလွဲ အခှိနမွဆှဲပဲ တဈထညတွညွးကနှတွဲ့ ပငတွီလေးပါ ခှှတပွေးလိုကတွာ လှလိုကတွဲ့အဖုတလွေး ဘယအွခှိနွ ကှည့ကွှည့ွ မရိုးဘူး ။ ကှှနတွောလွဲ မနနေိုငတွော့လို့ သူ့ပေါငလွေးကိုဖှဲပီး သူ့အဖုတလွေးကို လှှာကှှေးပေးလိုကတွယွ ” ပှှတွ ပလပပွလပွ ပှှတွ ပလပွ ” ” အား ရှီးးးး ကိုကိုရာ မိုး မနနေိုငတွော့ဘူး မိုးကိုသတနွတောလား အားးးရှီး ” ကိုကို ကှှနမွ အဖုတလွေးကို ယကပွေးတိုငွး ကှှနမွ မကှလွုံးထဲ ဘာမှမမှငတွော့ဘူး ခုလဲကှည့ွ ကှှနမွအဖုတကွို အောကကွနအပေေါကွို ပင့ယွကလွိုကွ သူ့လှှာကို အဖုတထွဲမှှလေိုကွ အစိလေးကို စုပလွိုကွ လုပနွတော ကှှနမွလေ ကောငွးလှနွးလို့ သူ့ခေါငွးကို မလှတအွောငကွို ကိုငထွားမိတာ ၅ မိနဈလောကကွှာတော့ ကှှနမွ မနနေိုငတွော့ပါဘူး တကိုယလွုံးတဆတဆွတွ တုနလွာပီး ပှီးသှားတာပေါ့။ ကိုကိုက ကှှနမွပီးသှားပမေဲ့ မထသေးပါဘူး အဖုတထွဲက အရညတွှကေို လှှာနဲ့ သိမွးကှုံးယကနွရှောတာ ကှှနမွဖှင့ွ နတပွှညရွောကနွတေဲ့အတိုငွးပဲ ကှှနမွအဖုတကွိုယကထွားပီး သူ့နှုတခွမွးမှာ ကှှနမွအရညတွှပနတေယေဆွေိုပမေဲ့ မရှံနိုငတွော့ပါဘူး ကိုကို့ နှုတခွမွးကို မကွ မကွ မောမောကို နမွးပေးမိတာ ။

ခနနတေော့ ကိုကိုက သူ့ဘောငွးဘီကိုခှှတလွိုကတွယွ ကှှနမွ ဘယခွှိနကွှည့ကွှည့ွ သဘောကတှဲ့ သူ့ရဲ့ လီးကှီး မတတွောငနွတောပဲ ခစှလွိုကတွာ ဒါပမေဲ့ အဲလီးနဲ့ ကှှနမွအဖုတလွေးထဲ မကှာခငထွည့တွော့မှာဆိုတာလဲ သိတော့ ရငတွှလေဲတုနတွယွ “ကဲ မိုး ကိုကို့ လီးကိုလဲ မိုးလှှာစှမွးလေး ပှလိုကပွါဦး ဒီကောငကွ မိုးကိုလှမွးနတောတဲ့” “ဟိ ဟုတမွှာ မိုးကိုတှေ့တာနဲ့ ခေါငွးထောငလွာတာ ဟှနွး လူဆိုး ” ကှှနမွလဲ ကိုကို့လီးကိုမှငတွော့မနနေိုငတွော့ဘူးလေ ကှှနမွ နှုတခွမွးနဲ့လဲ မစိမွးတော့ ကိုကို့ကို ပညာပှနပွှခငှလွာတာပေါ့။ သူ့လီးထိပကွိုဖောလွိုကပွီး ထိပဖွှားလေးကို လှှာနဲ့ အရငယွကပွေးလိုကတွော့ ကိုကိုခေါငွးမော့သှားတယွ ။ ကှှနမွလဲ မနတွကသွှားတာပေါ့ ။ “ပှှတပွှှတွ ပလပပွှှတွ ကိုကိုကောငွးလားဟငွ ” ” အား ကောငွးလိုကတွာကှာ မိုးရယွ ” “ပှှတပွှှတွ ပှှတိပှှတွ ပှှတွ” “အားအား ရှီး မိုးတောတွော့ ကိုကို လိုးပေးတော့မယွ တောကွှာ မလိုးရပဲ ပှီးသှားဦးမယွ” ကှှနမွလဲ စုပလွို့ကောငွးနမှေ လှှတပွေးရမယဆွိုတော့ မလှှတပွေးခငှပွမေဲ့ ကှှနမွရဲ့ အပှိုစငကွို ပေးရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့ အသိက ဝငလွာတော့ လှှတပွေးလိုကတွယွ ။ ကှှနတွောလွဲ သူ့ပေါငလွေးကို ဖှဲပီး အဖုတဝွမှာ လီးတေ့ပီး သူ့အသိလေးကို ထိုးကလောပွေးနတော မိုး နောကထွပွ ရှှဲလာပှနရွော ။

ကှှနတွောလွဲ မိုးလိုခငှနွပေီမှနွးသိတော့ အသာလေး လီးထိပပွိုငွးလေး ဝငအွောငသွှငွးကှည့တွယွ ကှပလွိုကတွာဗှာ မိုးကိုကှည့တွော့ စိုးရိမနွပေုံရတယွ။ ကှှနတွောလွဲ မိုးကို စိတလွှှော့ထားဖို့ပှောရငွး နညွးနညွးထပသွှငွးလိုကတွယွ။ ကှှနတွယေ့လွီးထိပကွို တဈခုခုက လာခံနတယဗွှေ ကှှနတွောပွှောသွှားတာပေါ့ မိုးက တကယကွို ပါကငလွေးပဲ ။ မိုးကို နညွးနညွးနာမယနွောလွို့ ပှောတော့ မိုးကလဲ သူအောင့ခွံပေးပါမယွ တဲ့ မကှနွှာလေးက နီရဲနတောပဲ ကှှနတွောလွဲ မိုးကိုကှည့ရွငွး စိတကွပိုထလာတော့ အားနညွးနညွး ထပထွည့ပွီး ထပသွှငွးလိုကတွယွ။ “ဖောကွ” ဆိုပီး သူ့အမှှေးပါးကို ကှှနတွော့လွီးကအောငမွှငစွှာ ဖှတသွှားပီးတော့ အဆုံးထိ သှငွးပီး ခနငှိမနွလေိုကတွယွ မိုးကတော့ မကှနွှာလေးရှံ့မဲ့လို့ ။ ကှှနမွ အရမွးကို နာကငှလွှနွးပမေဲ့ မအောမွိအောငွ အံကိုကှိတပွီး တငွးထားလိုကတွယွ ။ ကှှနမွ ခစှတွဲ့ ကိုကို့ကို အပှိုဘဝ ပေးဆပလွိုကရွတာပှောပွမေဲ့ အပှိုဘဝ ဆုံးရှုံးသှားတော့ ဝမွးနညွးမိသှားတယွ မကှရွညတွောငကွမှိတယွ ဒါက နာလို့မဟုတပွါဘူး ကိုကို ။ ကိုကို က ကှှနမွ မကှရွညကွလှာတော့ နာလို့ထငပွီး နို့အုံလေးကို စို့လိုကွ လကကွ အစိလေးကို ပှတပွေးလိုကနွဲ့ လုပနွတော ကှှနမွ နာတာ ဝမွးနညွးတာတှေ မေ့ကုနတွယွ။

အဲအခှိနမွှာ ကှှနမွ အဖုတွ အတှငွးသားတှကနေေ ကိုကို့လီး အထိအတှေ့ကို ဦးနှောကကွိုသတငွးပို့လိုကတွယထွငပွါတယွ ရငတွှခေုနပွီး ကိုကို့ရဲ့ လိုးခကှတွှေ လိုခငှလွာတယွ မရှကနွိုငတွော့ပဲ ပှောမိတာပေါ့ ” အ ကိုကို မိုးကို လုပပွါတော့ မိုး လိုခငှလွာပီ ” “ကိုကို နညွးနညွး ဆောင့မွယနွောွ မိုး နဲနဲ နာလိမ့မွယွ ခန အောင့ခွံပေး ခနလောကဆွို မိုး အကောငွးဆုံး အရသာတှခေံစားရတော့မှာသိလား” “ဟုတွ ကိုကို မိုး အောင့ခွံပါ့မယွ” ” အင့ွ အင့ွ ှဗဈ ှဗဈ ပှှတွ ” ” အား အာ့ ကိုကို အာ့” “မိုး ရယွ ကောငွးလိုကတွာ နို့လေးတှစေို့ပီး လိုးခငှနွတော ကှာခဲ့ပီ အား ှဗဈ ှဗဈ” ” အားး ဟ ဟင့ွ ” ကှှနတွောလွဲ သူ့နို့တှေ စို့ရငွး လိုးပေးနတော ကှာတော့ သူ့အဖုတနွဲ့ ကှှနတွော့လွီးကို ပှနညွဈပေးလာတယွ ခန နေ တော့ မိုး အဖုတွ တဆတဆွတတွုနလွာတော့ ကှှနတွောသွိလိုကတွယွ မိုးပှီးတော့မယဆွိုတာ ကှှနတွောလွဲ အာရုံစိုကပွီး အတူတူပှီးဖို့ကှိုးစားလိုကတွာပေါ့ “ှဗဈှဗဈ ဘှတွ ဘှတွ ှဗဈ အင့ွ” “အာ းးးး ဟင့ဟွင့ွ ကိုကို မိုးပှီးတော့မယထွငတွယွ ရှီး..” “ကိုကို လဲ ပှီးတော့မယွ အတူတူပှီးမယွ မိုး ှဗဈှဗဈ” အခကွှ ၃၀ လောကွ အားနဲ့ ဆောင့လွိုးပီး မိုး အဖုတကွ အရညတွှေ ထှကလွာတာကို ကှှနနွော့လွီးကနေ ခံစားလိုကရွတယွ။

” အားး ကိုကို မိုး ပှီးပီ ဟင့ွ ရှီး ” “ကိုကိုလဲ ပီးပီ မိုး အိုး ရှီး အိုးမိုငဂွေါ့” ကှှနမွတို့နှဈယောကလွုံး ရှေ့ဆင့နွောကဆွင့ပွီးသှားတော့ ကိုကိုလေ ကှှနမွဘေးမှာ အမောဖှနတယွေေ ကှှနမွလဲ ဘာနဲ့မှမလဲနိုငတွဲ့ အရသာကို ခံစားလိုကရွတော့ မှိနွးနရငွေး ရဆေေးဖို့ အထ အဖုတကွ သှေးစလေးတှတှေေ့လိုကရွတော့ ကိုကို့ကိုမေးမိတာပေါ့ ကိုကိုက ကှှနမွ ရဲ့ အမှှေးပါးပေါကသွှားလို့ သှေးစလေးတှပေါလာတာ ပှောပှတော့ စိတသွကသွာရာ ရပမေဲ့ ပေါငကွှားက အောင့တွောင့တွောင့နွဲ့ ကိုကို က အလိုကသွိပါတယွ ကှှနမွ အဖုတွ တခုလုံးကို သခှောလေး ရပတတွေိုကပွီး ဆေးကှောပေးရှာတယွ ခုကတှော့လဲ ကိုကို့လီးက ခုနက ပှဲကှမွးခဲ့တာ မဟုတသွလိုပဲ ဟိ ဟိ ။ အဲမှာ ရတေူတူခှိုးကှရငွး နှဈနာရီလောကနွားပီး ကှှနမွတို့လဲ ပှနခွဲ့ကှတယွ တကယကွို မမေ့နိုငခွဲ့တဲ့ အမှတတွရပါ ။ “တီ.. တီ…တီ” “ဟလို အာကာပှောနပေါတယခွငဗွှာ” “အာကာ သား အဖပေါ နကေောငွးလား ရနကွုနမွှာနရတောကော အဆငပွှရေဲ့လား မငွးအမကလေဲ မငွးကိုလှမွးနတော အဖတေို့ဆီလာခဲ့ပါလားသား” “သားအဆငပွှပေါတယွ အဖေ အဲကိုမလာခငှဘွူး မရငွးနှီးတဲ့နရော တှကေ သားအတှကအွဆငမွပှတော ဖသေိရဲ့သားနဲ့” “အေးပါ အဆငပွှလေဲ ပီးတာပါပဲ အောဒွါနဲ့ ငါ့သားမှာ ကောငမွလေးရှိနပေီဆို အဖသတငွေးတှကှေားတယနွောွ။

ကောငမွလေးကဘယကွလဲ ” “ဟီး ဟုတတွယွ အဖေ ဒီမှာနခငှတွောအဲတာကှောင့လွဲပါတယွ သားကောငမွလေးကိုခစှတွယဖွဖေေ သူနဲ့မခှဲနိုငဘွူး သူက မိုးကုတကွလေ ဒီမှာကှောငွးတကနွတေုနွး ကှောငွးတကနွရငွေး သားနဲ့ တှေ့တာ သူ့နာမညကွ မိုးစကပွှင့တွဲ့ အဖတေို့အတှကွ ခှှေးမအလိမမြာလေးဖှဈမှာသခှောတယွ” “ဟားဟား ဟုတပွါပီကှာ အေးအေးအဆငပွှလေဲ ပီးတာပဲ လကုနရွငွ အဖေ ပိုကဆွံလှှဲပေးလိုကမွယနွောွ အောမွေ့လို့ ဒီတခါကှောငွးပိတရွကတွှေ ငါ့သားဆီ အမှှာနှဈကောငလွာနလေိမ့မွယသွိလား ညီအကိုတှခစှခွေစှခွငခွငနွကှေ ရနလွဲဖဈမနကှနေဲ့ဦး” “ဟုတကွဲ့ပါဖဖေေ ဒါပဲနောွ ” “ဟူး ကိုကိုနဲ့ညီညီ ကှောငွးပိတရွကကွရှငလွာမယဆွိုပါလား အရငတွခါတုနွးကတော့ ငယငွယတွုနွးကလောကွ မဆိုးတော့ဘူးဆိုတော့ ခုတော့ အဆငပွှလေောကမွှာပါလေ ” ကနှောစွိတလွေးသှာပမေဲ့ အဲလိုပဲတှေးပီးဖှသေိမ့လွိုကတွယွ။ ကှောငွးပိတရွကဆွိုတော့ မိုးတို့လဲကှောငွးပိတမွှာ ပဲ ဘာပဲဖဈဖဈလေ ကိုယ့ကွောငမွလေးကိုတော့ ကှှားပဈမယဆွိုပီး ကနှောတွှေးထားတာပေါ့ ။ လောလောဆယတွော့ မိုးတို့လဲ စာမေးပှဲတှငွးဖှဈနတေော့ ကနှောတွို့တှေ့ခှိနလွေးတှနညွေးသှားတယွ ဒါပမေဲ့ မိုးက စာတောပွါတယွ ။ ဒီ စာမေးပှဲအောငရွငွ မိုးနောကဆွုံးနှဈရောကပွီ မိုးသာကှောငွးပီးသှားရငွ နှဈဖကမွိဘတှကေို ဖှင့ပွှောပီး လကထွပရွမယလွေ။

အောွ ခဗှားတို့က ကနှောနွဲ့ မိုး ဘယနွှကှိမွ လိငဆွကဆွံလဲ သိခငှကွှတယွ ပေါ့ ။ ကနှောတွို့က လိငစွိတကွှောင့ခွစှကွှတာမှမဟုတတွာ ကနှောတွို့ရဲ့ ပထမဆုံး အတှေ့အကှုံပီးတဲ့နောကွ ခုခှိနထွိဆို လေးခါလားပဲ ရှိဦးမှာ ။ ကနှောမွတို့ရကမွထိရကမွိုးကို အိပယွာပေါတွောငွ ငှငငွှငသွာသာပဲ ဆကဆွံခဲ့တာပါ ။ မနကဖွှနညွနလေောကကွှ မိုးကို မုန့လွေးဘာလေးကှှေးပီးstress ပိမနအေောငွ သှားအားပေးရဦးမယွ ။ ကိုကိုနဲ့ မတှေ့ရတော့ ကမှ လှမွးနပေါပီ။ ဒါပမေဲ့ သူက မနကဖွှနွ မိုးဆီလာမယတွဲ့ ဟိ အလိုကသွိတတတွဲ့ ကိုကို့ကို မိုးခစှပွီးရငွးခစှနွတော မိုးအပှဈလား။ တကယပွါ ကိုကိုက မိုးအပေါအွရမွးကောငွးလှနွးတယွ။ ဒဲ့ပှောရငွ အကောငွးလှနနွတော သူက မိုးရဲ့ အိပယွာပေါကွ ဟိုးအတှငွးစိတထွိသူမမှငခွဲ့ဘူး ။ မိုးကို ကှနပအွေောငစွှမွးဆောငနွိုငတွယဆွိုပမေဲ့လဲ ကမှခစှသွူ က ကမှ စှဲလမွးနတေဲ့ …..ကို ဖှည့ဆွညွးပေးစခငှတွောအမှနပွါ ။ ရှငတွို့အဲလိုတော့မပှောနဲ့လေ ကမှ က မိနွးခလေးရှင့ွ ကိုယ့ခွစှသွူဆိုပမေဲ့ အဲလောကကွှီးထိ မပှောရဲပါဘူး ရှကစွရာကှီး ဟှနွး ။ ကဲပါလေ ဒီညတော့ ကှည့နွကှေ site တှထေဲက  movie တှေ ကှည့ပွီးပဲ ကမှ ညီမလေးကို ငိုအောငွ စရပါဦးမယွ ။

“အားလုံးပဲ ဖှလတစွေ စာရှကတွှေ ခထှားကှပါ ဆကရွေးနေဦးမယဆွို စာမေးပှဲစညွးကမွးအရ အရေးယူပါမယွ ” အခနွးစောင့ဆွရာမရဲ့ သတိပေးသံကှားတော့ မိုးလဲ လကွစွသတပွီး ဖှထေားတဲ့ အဖှလှှောကိုတဈခကှကွှည့လွိုကတွယွ။ မိုးဒီစာမေးပှဲအတှကအွားခဲထားတော့ ဖှရတောလဲ အားရတယလွေ ကှနပတွောပေါ့။ အဖှလှှောကို ဆရာမဆီ အပပွီး ပေါ့ပါးသှကလွကတွဲ့ ခှလှမွေးတှနေဲ့ အခနွးအပှငထွှကပွီး လကေို အားရပါးရ ရှူသှငွးလိုကတွယွ။ စာမေးပှဲခနွးဖှရတော ဘယလွောကွ မှနွးကှပလွဲ သိကှမှာပါနောွ ။ ၁၂ နာရီ ကှောနွပေီဆိုတော့ မိုးလဲ ဗိုကကွဆာနပေီ သူငယခွငွှးတှနေဲ့ တဟီးဟီးတဟားဟား လုပရွငွး ကနတွငွးမှာပဲ ဗိုကဖွှည့လွိုကတွယွ။ ခနနရငွေ ကိုကိုလာကှိုမှာလေ ပီးရငွ ကိုကိုနဲ့ လှှောကလွညမွယွ မိုး အတှေးတှနေဲ့ ရငထွဲ ကုလားဘုရားပှဲလှည့နွတော။ ဟှနွး ဘေးက ကောငမွတှေ မိုးကို စလိုကတွာ လှနရွော ကိုကိုနဲ့ကို တိုငပွှောမယွ မိုးတှေးမိတာပှောပါတယွ ။ မိုးတို့စားသောကပွီး အအေးကိုယစွီသောကရွငွး အာလူးဖုတနွတေုနွး ကိုကိုရောကခွလှာပါလကေော “မိုး ရေ ဘယလွိုလဲ အခှအနေေ ” “အမလေး ကိုအာကာရယွ ရှင့မွိုးက ဒီစာမေးပှဲကို ဘယလွောကအွားထည့ထွားလဲ သိရဲ့သားနဲ့ ဒါနဲ့ ဒီနေ့ မိုးနဲ့ လှှောကလွညကွှမှာဆို ဟငွးဟငွး မိုးရေ ငါတို့ မှငယွောငနွတယနွေောွ” ။

“ဟယွ ကောငမွ နငတွို့သာ ညဈတီးညဈပတတွှေးနေ ငါနဲ့ ကိုကို က ရိုးရိုးသားသား လှှောကလွညမွလို့ပါနောွ ” “ရ ကောကနွဲ့ ရိုးတာလား ယ ပကလွကနွဲ့လား ဟိဟိ” “ဟဲ့ နငတွို့ပှောလဆေိုးလပေါလား” “ကို အာကာရေ ရှင့မွိုးကို ခေါသွှားမယဆွို ခှေ ငှိမွ ခ လေး မ,စ ထားခဲ့ရမယနွောွ” “ဟမွ မိရှှပေိုး ခှကှှခပေဲ ကှားဖူးပါတယဟွာ ဘယ့နွှယွ ခှေ ငှိမွ ခ တုနွး” “ဘာလဲ မပေးခငှတွာလား မပေးခငှရွငွ ခှမငှေိမပွဲ မိုးနဲ့လိုကခွဲ့မှာနောွ” “အမလေးလေး ပေးလိုကပွါကိုကိုရယွ ရော့ရော့ နငတွို့ အတှကွ ရညစွူးပီး လှူခဲ့မယွ” “ဟဲ့ လှဲပါစဖယပွေါစေ ပါးစပပွုပကွှီးနဲ့ မိမိုး ကဲကဲ ကှှတောမွူကှဟှနွး မပှောလိုကခွငှဘွူး ယ ပကလွကနွဲ့ ယိုးယိုးသားသား လညကွှနောွ ဟိဟိဟိ” မိရှှပေိုးတို့ ဝိုငွးစတာနဲ့ ကိုကို လဲ ရှကရွယရွယရွငွး မိုးလကလွေးဆှဲပီး သူ့ကားဆီခေါသွှားတယွ လေ။ မိုးကတော့ သူတို့ကို လကသွီးဆုပွ မကှစွောငွးလေး ကှှေးခဲ့ပါရဲ့ ဟှနွး တတလွဲတတနွိုငတွဲ့ကောငမွတှေ သူတို့ကို မိုးခစှပွါတယွ ပထမနှဈကတညွးက ညီအမတှလေို ခငလွာကှတဲ့ သူငယခွငွှးတှလေေ ။ လမွးမှာ ကိုကို က နောကနွှဈရကလွောကဆွို သူ့ ဝမွးကှဲ အကိုတှေ သူ့ဆီ လာနကှမှောတဲ့ အမှှာနှဈယောကလွို့ပှောတာပဲ နှဈလ လောကွ ကှာမယဆွိုလား မိုးစိတမွဝငစွားပါဘူး။

အဲအခှိနမွှာ မိုး စိတမွဝငစွားခဲ့တာလေး တဈခုက မိုးတို့ဘဝကို ပှောငွးပှနလွှနပွဈလိမ့မွယွ လို့ မိုးမသိခဲ့ရိုးအမှနပွါ ။ မနေ့က မိုးနဲ့ လှှောကလွညပွီး အနမွးမိုးတှရှောရငွး ညဘကွ ဖုနွးထဲကှညနွူးနကှတော ကှာသှားတော့ မနကွ ကနှောွ အိပရွာထ နောကကွပှါလရေော ။ ရမေိုးခှိုး မနကစွာစားပီး စာဖတနွတေုနွး “တီး တောငွ တီး တောငွ” “ဟာ ကိုကို ညီညီ မငွးတို့ မနကဖွှနလွောကွ မှ ရောကွ မယွ ထငထွားတာ စောလှခညှလွား” “အေး ရော့ ဒါတှေ ကူသယွဦး အောမွေ့လို့ ကားနောကခွနွးထဲက ပဈစညွးတှပေါ သယွ ” အငွး ရောကတွာနဲ့ ဇာတလွမွး စပီ လို့တှေးရငွး သူတို့ပဈစညွးတှသယပွေေးလိုကပွါတယွ ။ အောမွေ့လို့ ကနှောကွ မိဘတှေ ရှှေ့ပှောငွးသှားတော့ ကနှခွဲ့တဲ့ အိမကွို ရောငွးပီး အခနွးဝယနွတောလေ။ ကနှော့ွ အိပခွနွးက ကုတငတွဈလုံးပဲရှိတယွ ဒါပမေဲ့ လူနှဈယောကတွော့ အိပလွို့ရပါတယွ။ ခုလဲ အမှှာနှဈကောငွ က ကနှော့ွ အခနွးထဲဝငပွီး ခှအေိပတွောငမွခှှတပွဲ ကနှော့ရွဲ့ တဈလုံးတညွးကော ကုတငမွှာ ဝငအွိပနွကှတယွေ။ သူတို့ပဈစညွးတှနရေောခရှငွး ကနှော့ွ စိတရွိုငွးက ဝငလွာပါရော။ တခှားတော့ မဟုတဘွူး သူတို့ခှအေိပကွ အနံ့တှကေ ကနှော့ကွို ဆှဲဆောငနွတောလေ။ သူတို့ကလဲ အိပနွကှတေော့ ကနှောလွဲ အသာလေး ကှမွးပှငပွေါွ ဒူးထောကရွငွး ခှအေိပနွံ့တှေ ခိုးရှူမိတာ ။ ပုံမှနဆွို အနံ့အသကကွ ဆိုးဝါးပမေဲ့ ခုလို ခှိနကွှ ကနှယေ့အွတှကွ စညွးစိမဗွှ ။

ဒါပမေဲ့ သူတို့နိုးမှာစိုးလို့ ၅ မိနဈလောကွ တလှည့စွီ ရှူပီး စိတကွိုအလိုဆကွ မလိုကပွဲ ထိနွးလိုကနွိုငတွယွ ။ အာ သူတို့နိုးသှားရငွ ကနှောွ သမှောပေါ့ ။ကိုကို မိုးဆီ ဖုနွးဆကတွော့ သူ့အကို အမှှာတှရေောကနွပေီတဲ့ ဒီရကပွိုငွး သူလာဖှဈမှာမဟုတဘွူးတဲ့ ။ ဒါလဲ တမှိုးကောငွးတာပဲ မိုး တောင့တွနတေဲ့ အရာတှကေို လကတွှေ့မဟုတတွောငွ စိတကွူးယဥလွို့ရပီလေ ။ အခှိနမွဆှဲပဲ အဆောငကွ အခနွးကှဥွးလေးထဲ မိုး အဝတတွှေ အသာခှှတပွီး Laptop ကိုဖှင့ွ browser က နေ မိုးရဲ့ fav list ကို ရိုကခွလှိုကတွယွ ။ အစဥလွိုကပွါပဲ ….. အိုး ဒီနေ့တနကေုနွ မိုး ဒါတှနေဲ့ အခှိနကွုနရွတော့မယလွို့ တှေးမိတာနဲ့ မိုးအဖုတလွေးက အလိုကတွသိ အရညစွိုလာတယွ ။ မိုးလဲ စိတကွိုအလိုလိုကရွငွး အကှိမကွှိမွ ကောငွးခနွး ရောကနွတောပေါ့ ။ ပိုပီး ဆိုးတာက ကိုကိုနဲ့ တှေ့ဖို့လဲ မဖှဈနိုငသွေးတော့ မိုးရဲ့တကိုယရွညခွနွး တှကေို video record လေး လုပထွားပီး ကိုကို့ဆီ ပို့ပေးလိုကတွယွ။ အရငကွတော့ ကိုကို တောငွးဆိုလို့ မိုးတို့ လိုးကှတိုငွး ကိုကိုက video record လေးတှယေူထားလေ့ရှိတယွ ။ ခုကမတူဘူးလေ မိုး ရှပိုးထိုးပီး ဖှဈပကှနွတောကို ကိုကိုမတောငွးဆိုပဲ ပေးလိုကတွော့ ရှကတွောငရွှကွ မိပါတယွ ။

အမှှာနှဈကောငွ အိပရွာနိုးတာနဲ့ ရမေိုးခှိုးပီ ကနှောပွှငပွေးထားတဲ့ နေ့လညစွာကို စားကှတယွ ။ သူတို့စားတာကှည့ပွီး ကနှောွ ကှနပနွေတော သူတို့မသိရှာပါဘူး ။ စားလဲပီးကော ကနှော့ကွားနဲ့ လှှောကလွညကွှကော ကနှောကွတော့ အိမမွှာပဲ ကနှခွဲ့တာပါ။ ကနှောွ ခကှပွှုတပွေးထားတာက ကနှော့အွတှကွ မပါဘူး အကှံနဲ့ပါ ။ သူတို့လဲ ထှကသွှားကော ကနှောွ အဝတတွှခှှတခွေလှိုကပွီး သူတို့ စားလို့ ကနှတွဲ့ အကှှငွးအကနှတွှကေို ကှမွးပှငပွေါခွပှီး ခှေးလို လေးဘကထွောကစွားလိုကတွယွ ။ ဗိုကွ မဝပမေဲ့ ကနှော့စွိတကွို အလိုလိုကရွလို့ ပှောပွါတယွ။ စားလဲပီးကော ဖငတွုံးလုံး လီးတနွးလနွးနဲ့ပဲ သူတို့ ဝတထွားတဲ့ အဝတပွတှကေေို လှှောဖွို့သှားယူနတေုနွး ကနှော့ွ ဖုနွးကနေ တောငွ ဆိုတဲ့အသံကှားတော့ ဖှင့ကွှည့လွိုကတွယွ။” ဝိုး မိုးဆီကပါလား ဘာမှားပါလိမ့ွ ” ဖုနွး screen မှာ မှငနွရတောက မိုး တဈယောကတွညွး ကုတငပွေါွ ကိုယတွုံးလုံးအာသာဖှနတေေဲ့ video ပါ ။ မိုး ဖှဈပကှနွတော ကှည့ရွငွး ကနှော့လွီးပါတောငလွာတယွ ။ ဟုတတွယဗွှာ မိုးတောတွောဆွာနရှောတာနမှော ပထမ ပေါငကွားပီး သူ့စောကဖွုတလွေးကို လကတွဈဖကနွဲ့ ဖှဲပှထားတာ အတှငွးသား ပနွးရောငလွေးတှပေါမှငနွရတယွေ ။ မိုးရဲ့ ရမမြကထွနနွတေဲ့ မကှနွှာက နီဆှေးလို့ သူ့စောကဖွုတလွေး ဖှဲထားရငွး ကနှတွဲ့လကတွဈဖကကွ လကညွှိုးနဲ့ လကခွလယသွုံးပီး သူ့စောကဖွုတသွူ ပှနလွိုးနတောဗှာ ။

အောသွံတှကလေဲ ပုံမှနထွကွ ကှမွးတယွ မိုးဘာတှကှေောင့မွှား ဒီလောကထွိဖှဈနရတောပါလိမ့ွ။ ဟော သူအားမရဘူး ထငပွါတယွ ပကလွကကွနေ လေးဘကထွောကပွီး နောကပွှနွ စောကဖွုတကွို လကနွဲ့ လိုးနပှနရွေော တခါမှမကှားဖူးတဲ့ “မိုးကိုတကလွိုးပါတော့ မိုး ကိုကို့လီးကို အရမွးလိုခငှပွီ မိုးစောကဖွုတလွဲ ရှှဲနတော သခှောကှည့ပွါဦး” ဆိုတဲ့ အသံတှကှေားလိုကတွော့ ကနှောွ မငသွကသွှားတယွ ။ တပှိုငထွဲ စိတရွိုငွးတှဝငလွောတယွ ဟိုအမှှာနှဈကောငသွာ ဒါကို တှေ့သှားရငွ အိုး တှေးမိတာနဲ့ ကနှော့လွီးက ထိနွးမရအောငွ တောငမွတလွာကော ။ video ထဲမှာလဲ မိုးရဲ့ လကနွဲ့ စောကဖွုတကွို လိုးနတေဲ့ တစှတစွှတွ အသံတှေ မိုးရဲ့ အရမွးကို ထိနွးမရတဲ့ ရမမြကထွနပွီး အောနွသေံတှကှေားမှာ ကနှော့စွိတကွို ဖှင့ခွလှိုကတွယွ ။ ဖုနွးကို အသာထောငွ ကိုကို ညီညီ နှဈယောကရွဲ့ ခှအေိပတွှကေို လကတွဈဖကနွဲ့ အားရပါးရရှူရငွး ကနှတွဲလကနွဲ့ ကှငွးထုနလေိုကတွာ။ ဒီတခါ ကိုယ့လွကနွဲ့ကိုထုရတာ ခါတိုငွး ထကွ အဆပေါငွးမှားစှာ ကောငွးလှနွးနတော သတိထားမိတယွ။ video ထဲလဲ မိုး ဘယနွှခါမှောကပွီးသှားတာမှနွးမသိဘူး မိုးဒီလောကထွိဖှဈတာ တခါမှ မတှေ့ဖူးပါဘူး တကယပွါ။

မိုးရဲ့ video ကို ကှည့ရွငွး မိုးစောကဖွုတကွို အမှှာနှဈကောငွ အားရပါးရလိုးနတယလွေို့ တှေးရငွး ကနှောလွဲ သူတိုခှအေိပတွှကေိုနမွးရငွး ထုနတော ၅ မိနဈလောကကွှာတော့ video ထဲ က မိုးနဲ့အပှိုငွ ကနှောလွဲ လရညတွှေ ပနွးထှကကွုနကွော ကောငွးလိုကတွာဗှာ တခါမှ ခုလောကထွိမကောငွးခဲ့ဖူးဘူး ။ ကနှောွ လရညထွှကပွီး မကှာဘူး မိုးလဲ နောကတွခါပီးသှားရငွ video က ဆုံးသှားတယွ။ ကနှော့စွိတထွဲ ရှေ့ကို နညွးနညွးလောကွ ဆကတွိုးခငှလွာတယွ ။ တကယလွို့သာ ကနှောွ ဒီလောကနွဲ့တငကွှနပခွေဲ့ရငွ ဆိုတဲ့အတှေးက နောငတွခှိနမွှာ ကနှောွ ရလာမဲ့ နောငတွဆိုတာ သိခဲ့ရငွ ………… ။ ခါတိုငွး ကှောငွးပိတရွကတွှဆေို ကမှ မိုးကုတကွ ဖဖနေေဲ့မမေေ့ ဆီ ပှနလွေ့ရှိတယွ ။ ဒီတဈခါလား မိုးမပှနဖွှဈပါဘူး ရနကွုနမွှာပဲ သငတွနွးတကခွငှလွို့ ဆိုပီး ပှောထားတယလွေ။ မိုးက နောကဆွုံးနှဈတကရွတော့မှာဆိုတော့ ကှောငွးပီးရငွ လုပငွနွးခှငထွဲဝငဖွို့ မိုးအတှကွ သငတွနွးတကဖွို့လဲလိုလာပီလေ။ မိုးတကတွဲ့ သငတွနွးက ကှနပွှူတာသငတွနွးပါပဲ ဒီပလိုမာလေးရနညွးလားဆိုပီးတကခွဲ့တာပေါ့ ။ ကိုကိုကလဲ အားပေးပါတယွ မိုး သငတွနွး ကို သှားရငွ ဘတဈွနဲ့သှားတယွ အပှနကွိုတော့ ကိုကိုက လာကှိုပေးပါတယွ ။ ဒီလိုနဲ့ တဈရကကွတှော့ ထုံးစံအတိုငွး မိုးသငတွနွးသှားဖို့ ဘတဈွစောင့နွတေော့ ဘေးနားမှာ လူတဈယောကလွာရပတွယွ ။

အစကတော့ သတိမထားမိပါဘူး ဒါပမေဲ့ လူပုံက မိုကတွိမိုကကွနွး ဆေးလိပတွှမှေှနနွအေောငွ ဘေးကနသေောကတွော့ သတိထားမိတာ ။မိုးလဲ ဆေးလိပနွံ့မခံနိုငလွို့ သှားပှောတော့ မိုး တကိုယလွုံးကို ပှုံးပီးစိုကကွှည့တွာ တကိုယလွုံး ကို လှှပစွီးတဈခု ဖှတပွှေးသှားသလိုခံစားလိုကရွတယွ။ မိုးလဲ သူ့အကှည့တွှမခေံနိုငတွာနဲ့ ထပမွပှောပဲ အသာလေး ကိုယ့နွရောကိုပှနရွပရွငွး bus ကိုပဲ စောင့နွလေိုကတွော့တယွ။ ဖှဈခငှတွော့ မိုးထဘီနဲ့အကှီတှေ လှှောထွားတော့ စကပအွတိုလေးနဲ့ ဘလောကဈွ ကို လိုကဖွကအွောငဝွတလွာတော့ မိုး က အကှည့တွို့ရဲ့ မှဈဖှားဆုံရာဖှဈနကေော (ကဗှာဆနသွှားလား အဟိ 😛 ) ။ ငါးမိနဈလောကနွတေော့ bus ရောကလွာကော မိုးလဲ တကလွိုကကွော ခကှခွငွှးတှေးမိတာက ငါ နညွးနညွးလောကွ ထပစွောင့လွိုကရွမယွ ဆိုတာပါပဲ ။ ကားပေါမွှာ လူတှကေ အပှည့ပွဲလေ ။ စပါယယွာအောသွံကှောင့ွ မိုးလဲ အတှငွးထဲတိုးသှားပီး လကကွိုငကွှငွးကို လကတွဈဖကနွဲ့ ကိုငရွငွး ခနဓြာကိုယကွိုထိနွးလိုကတွယွ။ ကားသမားကလဲ အကှှေးရှငွ နောကကွ လိုကတွာကနှတော မောငွးခကှဆွိုတာ မိုးမှာ မနညွးထိနွးနရတော။ အောွ နောကလွကတွဈဖကလွား သငတွနွးက ဖိုငတွှကေို ပိုကထွားရတယလွေ ။ အဲအခှိနမွှာပဲ မိုးရဲ့ တငပွါးပေါမွှာ အထိအတှေ့တဈခုခံစားလိုကရွတယွ ။

မိုးရှကလွဲရှကွ ကှောကလွဲကှောကပွမေဲ့ မတောတွဆလာထိတာနမှောပါလို့ တှေးလိုကွ မိတာ အမှနပွါ။ အနောကကွလကကွ သှေးတိုးစမွးတဲ့အနနေဲ့ မိုးတငပွါးကို လကဖွမိုးနဲ့ထိလိုကွ လကဖွဝါးနဲ့ ဆှဲပှတလွိုကလွုပနွတော မိုးစိတထွဲ တဖှညွးဖှညွး ကှောကစွိတတွှဝငလွောတယွ ။ အဲတာနဲ့ အနောကလွှည့ကွှည့တွော့ ခုန bus စောင့တွုနွးက လူ ။ တကယတွမွးဆို မိုး လကွ မအားလို့ မတားနိုငရွငတွောငွ အောတွာဖှဈဖှဈ ဘေးလူကိုအကူအညီတောငွးတာဖှဈဖှဈ လုပခွဲ့သင့တွာ ။ ဒါပမေဲ့ မိုးစိတထွဲ ကတုနတွရငတွှဖှဈပေီး ဘာမှပှနမွလုပခွဲ့မိပါဘူး။ သူကလဲ မိုးငှိမနွမှနွေးသိတော့ စကပပွေါကွနေ သသခှေောခှာကို ပှတနွတော။ တဖှညွးဖှညွးနဲ့ ပိုဆိုးလာပီး မိုး ဖငတွှကေို နယပွါလရေော မိုး ရှကပွမေဲ့ ဝနခွံရရငွ မိုး အဖုတွ ထဲကနေ အရညတွှစေိမ့နွတော ။ အဲထကပွိုဆိုးတာက သူ့လကကွ တဖှညွးဖှညွးနဲ့ မိုးဖငကွှားထိလာပှတနွသလေိုပဲ ။ မိုးလဲ ဒူးတှပေါမခိုငခွငှသွလိုဖှဈလာတာ ။ အဲအခှိနွ ကံကောငွးခငှတွော့ မှတတွိုငရွောကလွို့ မိုးပှေးဆငွးသှားပမေဲ့ ကံဆိုးခငှတွော့ အဲလူပါ လိုကဆွငွးလာတယွ ။ မိုးလဲမပှေးရုံတမယွ လှှောကသွှားပမေဲ့ သူ့အရှိနကွ ပိုမှနနွတော။ မိုးဘေးကပလွိုကရွငွး မိုး ဒီမှတတွိုငကွို ပှနလွာမဲ့ အခှိနထွိ စောင့နွမယတွေဲ့ မိုးပှနရွမှာက ၄နာရီပါ သူက ၆ နာရီထိုးလို့မှ ရောကွ မလာရငွ မတတနွိုငဘွူးသူ့ကံပေါ့တဲ့ ။

ဒါပမေဲ့ ဆကပွှောလိုကတွဲ့ စကားကှောင့ွ မိုးမှငတွကသွှားတယွ ။ “ကားပေါမွှာတုနွးက မငွးစောကရွမွးကောငွးနတောငါသိတယွ မငွးလိုအသန့လွေးတှကေို လိုးခငှလွို့ လိုကဖွနနွတော ငါ ဒီနားကဆိုငမွှာ ၆ နာရီထိစောင့မွယွ ငါလိုးတာခံခငှနွရငွေ ၆ နာရီမထိုးခငွ လာခဲ့ပေါ့ကှာ ဟားဟားဟား” အဲလိုပှောပီး သူက လှည့ထွှကသွှားပမေဲ့ မိုးက နရောကမရှေ့နိုငတွော့ဘူး။ ဘာလို့ဆို သူပှောပီးတာနဲ့ ကိုကို့ဆီက မ ကွ ဆေ့ ဝငလွာတယွ သူ့ အမှှာ အကိုတှကေို လိုကပွို့စရာရှိလို့ ဒီနေ့ bus နဲ့ပဲ ပှနလွိုကပွါတဲ့ ။ ကံကှမမြာရယွ ရှငဖွနတွီးလိုကတွာ ကမှ အောငွိုခငှစွိတပွေါကတွယတွကယပွဲ။ ဘာပဲဖဈဖဈ တခှား မှတတွိုငွ တခှား ကားနဲ့ စီးပှနမွယွ အဆငမွပှရငွေ taxi နဲ့ ပှနမွယွ တှေးထားရငွး သငတွနွးဆီကို တကကွှှ တဲ့ ခှလှမွေးနဲ့ လှှောကသွှားလိုကတွယွ။ သငတွနွးဆငွးတော့ အားတဈခုခုက မိုးကို ခုနလူဆီတှနွးပို့နသလေိုပဲ။ အဲလိုနဲ့ အဲလူနဲ့ နောကဆွုံးဆုံခဲ့တဲ့ မှတတွိုငဆွီကိုရောကတွော့ သူက ဆေးလိပကွိုခဲရငွး အဓိပပြါယဖွောမွရတဲ့ အပှုံးနဲ့ မိုးကို စောင့နွတယွေ မိုးလဲရှကလွှနွးလို့ ခေါငွးကိုငုံ့ပီး အဲနားမှာရပနွလေိုကတွာ။ သူကလဲ ရဲတငွးလှနွးတယွ မိုးလကကွို ဆှဲပီး taxi ငှားတယွ ပီးတော့ အနီးဆုံးတညွးခိုခနွးကိုရောကသွှားတယွ ။ တညွးခိုခနွးထဲရောကွ မှ မိုး အသိပှနဝွငလွာတယွ ။

ကိုကို့ကို သဈစဖောကရွာကနှပေီလား လို့ တှေးမိပမေဲ့ အဲလူက အခနွးထဲရောကတွာနဲ့ မိုးဖငကွို ရိုကလွိုကတွော့ မိုးစိတတွှေေ ှဗာငွးဆနကွုနတွယွ ။ ကုတငပွေါမွှာ နှဈယောကအွတူထိုငရွငွး သူက မိုးနို့တှေ ဆုပခွှရငွေး မိုးကို စကားတှပှေောပါလကေော “မငွးနာမညဘွယလွိုခေါလွဲ ” “မိုး မိုးစကပွှင့ပွါ” “နာမညကွလှသားပဲ ဒီလိုလုပစွားနတောကှာပီလား” “ရှငွ … ကမှ အဲလို မိနွးမစားမဟုတဘွူး” “ဟားဟား မငွးတို့တှကေ ဒီတိုငွးပဲ ဝနမွခံခငှကွှဘူး ဘာလဲ မငွးက ဖာသညမွဟုတပွါဘူးဆိုတော့ ကှိုကကွုနွးပေါ့ ဟုတလွား ဟားဟားဟား ” သူ့စကားတှကေ မိုးရငကွို ဓားနဲ့ မှှနွးနသလေို ခံစားရခကပွမေဲ့ မိုးတောင့တွနခေဲ့တဲ့ တစိတတွပိုငွးဖှဈနလေို့ အံကှိတပွီး နှုတဆွိတနွမေိတယွ ။ အဲအခှိနသွူက မိုး ဘလောကဈွကို ခှှတဖွို့လုပတွော့ ရှကပွီးတားမိတော့ “ငါလုပသွမှှ ငါခိုငွးသမှှ အေးအေးဆေးဆေးလေး ခံစားနစမွေး ငါကှမွးမိရငနွငမွလှယဘွူး အေး စောကွ မှငွ ကပလွာရငွ အကုနဆွှဲဖှဲလိုကလွို့ ပှနစွရာမရှိဘူးဖှဈသှားမယွ ” သူပှောတာလဲ ဟုတနွတေော့ မိုးလဲ မငှငွးတော့ပါဘူး သူက ကှှမွးကှှမွးကငှကွငှပွဲ မိုး ခနဓြာကိုယကွို ဗလာကငွှးအောငွ ခှှတပွဈလိုကပွီး သူ့ ဘောငွးဘီကို ခှှတခွိုငွးလို့ ခှှတလွိုကတွော့ သူ့လီးကှီးက မတောငတွတောငအွနအထေားမှာတောငွ တောတွောလွေးကှီးတယွ ။

ကိုကို့ထကလွား လကသွနွးနဲ့ လကခွလယလွိုပဲ – _ – “ဘယလွိုလဲ ကောငမွ ငါ့လီးကှိုကလွား လာလာ နင့စွောကဖွုတကွို ကှဲအောငလွိူးပေးမဲ့ လီးကို တောငလွာအောငွ သသခှေောခှာလေးစုပစွမွး ” “ပှှတပွလပွ ပှှတပွှှတွ ပှှတွ ပလှတွ ပှှတွ” “အားးး ရှီး ကောငွးလိုကတွာကှာ ကောငမွ လှှာပါ သုံးစမွးပါ ” “ပလှပွ ပှှတပွှှတွ ပှတွ ပှှတွ ပလပပွလပပွှှတွ ” ကမှ လဲ မထူးတော့တာမို့ သူ့လီးကို စုပရွငွး လှှာစှမွးပှလိုကတွာ ဒငွးကှနပနွေလရေေဲ့ ။ ကမှ အဖုတကွလဲ အရညတွှစေိမ့ကွလှာပီး ဆနဒြပှနပေီ ကမှတကယကွို လိုခငှနွပေါပီ ။ “အား တောပွီတောပွီ ပီးမှ ထပစွုပွ နင့ကွို လုပစွရာတှရှေိသေးတယွ လာ လေးဘကထွောကွ ဖငကွို ထောငနွအေောငွ ကုနွးထားစမွး” “ဒီလိုမှိုးလား ” “အေး ငါ နင့ကွိုညှာမှာမဟုတဘွူးနောွ ” မိုးလဲ သူလိုးတာကို မှှောလွင့နွတေုနွး သူက လီးနဲ့ မိုး အဖုတကွို ပှတနွတေော့ ဘယလွိုမှမခံစားနိုငတွော့ဘူး။ အရှကတွှလေဲ ကုနသွလောကဖွှဈနပေီမို့ မိုးလဲ တောငွးဆိုမိတာပေါ့ “အားး ရှီး ရှငကွမှကို သတနွတောလား လိုးပေးပါတော့ရှငွ ဘယလွိုမှမခံစားနိုငတွော့ဘူး တောငွးပနပွါတယွ အဟင့ဟွင့ွ” “ဟား စောကကွောငမွ ရှလိုကတွာဟာ အေး ပီးမှ တောပွါတော့မလုပနွဲ့ နငလွိုခငှတွဲ့ ငါ့လီး ရော့ဟာ” သူကစကားဆုံးတာနဲ့ မိုး အဖုတထွဲ သူ့လီးအဆုံးထိ ဆောင့လွိုးလိုကတွော့ မိုးလဲ ခံစားခကှတွှပှငွေးထနလွာပီး တခှီပီးသှားတာပေါ့။

သူကလဲ မိုး အဖုတထွဲက အထိအတှေ့ကို သဘောပေါကတွော့ လီးကို စိမပွီး ခနငှိမရွငွး နို့တှကေို ကိုငပွီး ပှနဆွောင့လွိုးပါလရေော “အင့ဟွာ ဖာသညမွ ှဗဈ ှဗဈ ဘှတွ ဘှတွ ” “အား ရှင့လွီးက ကမှ အဖုတထွဲ အား အရမွး ဆောင့တွာပဲ ရှီး ကောငွးလိုကတွာ ဆောင့ပွါ အား” “ှဗဈှဗစိ ဒုတွ ဒုတွ ဘှတဘွှတွ ှဗဈ” “အား ဟင့ဟွင့ွ အအ ” “ကောငမွ ရော့ နင့ွ စောကဖွုတကွို လိုးထားတဲ့ လီးကို စုပစွမွး ” ကမှလဲ ကိုယ့အွဖုတထွဲက အရညတွှနေဲ့ ပပှနတေေဲ့ လီးကို ရှံပမေဲ့ သူလိုးတာထပပွီးခံခငှနွသေေးတော့ ပါးစပနွဲ့ ငုံလိုကရွငွး စုပပွေးလိုကတွယွ “ပှှတွ ပှှတွ ပလပပွလပွ ပှှတွ ပှှတွ ပလပပွလပွ” “အား ကောငွးတယကွှာ နေဦး ငါထပလွိုးဦးမယွ ဒီတခါ ပကလွကလွှနလွိုကွ ” ဒီတခါလဲ မညှာပါဘူး ကမှ နို့တှကေိုပါ ခပကွှမွးကှမွး ဆုပကွိုငွ ရငွး နို့တှေ စို့ရငွး အဆုံးထိ ဆောင့ဆွောင့လွိုးနတော ကမှ အဖုတအွတှငွးသားတှေ ကို ပိုပိုပီး ဆှပေးနသလေိုပဲ “ှဗဈှဗဈ ဘှတဘွှတွ ပှှတပွှှတွ ဘှတွ ှဗဈ ” “ကောငွးလိုကတွာ နင့နွို့တှေ ကှီးလိုကတွာ ဘယလွောကတွောငွ အကိုငအွစို့ခံထားတာလဲ အား ဟုတတွယွ အဲလို နင့စွောကဖွုတနွဲ့ ငါ့လီးကို ညှဈပေး ကောငွးတယကွှာ ဖာသညမွ ” “ဟင့ွ အအ ကမှ ပှီးတော့မယွ အား ကောငွးလိုကတွာ လိုးလိုး” “အား အင့ွ ှဗဈှဗဈ ပှှတပွှှတပွှှတွ ပှှတွ ငါလဲပီးခငှပွီ” သူက ပှောပှောဆိုဆိုနဲ့ လီးကို မိုးအဖုတထွဲက ခှှတလွိုကရွငွး မိုးပေါငကွိုဖှဲပီး သူ့လကနွဲ့ မိုး အစိကို ခှလေိုကွ ပှတလွိုကနွဲ့ ။

မိုးလဲ ကော့ပှံနအေောငွ ကောငွးလာတော့ ပီးခငှပွီမှနွး သူလဲရိပမွိပုံပဲ အဖုတထွဲကို လကသွုံးခှောငွးထိထညပွှီး ခပကွှမွးကှမွး သူ့လကနွဲ့ လိုးပေးနတော ။ ၁ မိနဈလောကကွှာတော့ မိုးတကယကွို ကော့ပှံလနပွီး အရညတွှထှကပွေီး ပီးသှားတာ ။ အရမွးမောလို့ အမောဖှနတေေုနွး သူလဲ ပီးအောငွ စုပပွေးဆိုတာနဲ့ မိုးလဲ မရှံနိုငတွော့ပဲ စုပပွေးရတာပေါ့ “ပှှတပွှှတပွှှတွ ပလပပွှှတွ” “ကောငွးလိုကတွာ အဆုံးထိစုပစွမွးပါ ခှေးမ ငါအားမရတော့ဘူး” ပှောပှောဆိုဆိုနဲ့ မိုးခေါငွးကို ခှုပပွီး ပါးစပထွဲကို အဖုတကွိုလိုးသလို မညှာမတာလိုးတာ သူ့လီးက အာခေါငထွိရောကတွယွ။ မိုးလဲ မခံနိုငလွို့ အတငွးရုနွးပမေဲ့ သူခှုပထွားတဲ့အားကိုမလှနဆွနနွိုငခွဲ့ဘူး။ သူလဲ အခကွှ ၂၀ လောကွ မိုးပါးစပကွို ခပကွှမွးကှမွးလိုးရငွး သူပီးတော့မှာမှနွးသိလို့ ခေါငွးခါပမေဲ့ မိုးကို ဂရုမစိုကပွဲ အာခေါငထွိစိုကခွရှငွး သူ့လရညတွှပနွေးထည့လွိုကတွာ ။ “ဖာသညမွ အကုနမွှိုစမွး တစကွ မှ မဖိတစွနေဲ့ ရှီး” “အှတွ အဟှတွ ဂလု အှတွ ဂလုဂလု” သူအားရသှားမှ မိုးပါးစပထွဲက လီးကို ခှှတသွှားပမေဲ့ မိုးမှာတော့ ဆနဒြမရှိပဲ သူ့လရညတွှေ အကုနသွောကလွိုကရွလို့ အရမွးမောနတော။

သူက မိုး အရညတွှေ သူ့လရညတွေ ပနတေေဲ့ သူ့လီးကို မိုးပါးစပထွဲ ထည့လွိုကရွပမေဲ့ မိုး ဘလောကဈွနဲ့ လကကွနှတွှသေုတရွငွး မိုးအဖုတကွိုပါ ဘလောကဈွနဲ့သုတပွီး “ကဲ မငွးပှနခွငှပွှနလွို့ရပီ စတနောနဲ့ ပှောတာနောွ ဒီဘလောကဈွနဲ့ bus စီးပှနရွငတွော့ မငွးဖငဆွော့ အလိုးခံလာမှနွး လူတိုငွးသိမှာပဲ ” “အောဒွါနဲ့ မငွးကို လိုးသှားတဲ့သူရဲ့ နာမညကွောသိလား ဟားဟားဟား ကိုယ့ကွိုလိုးတာဘယသွူမှနွးတောငွ မသိရငွ မငွးက ကှိုကကွုနွးမဟုတဘွူး ကှုံကုနွးကှ ဟားဟား”မိုးလဲ သူ့လှောငရွီသံတှကေို မခံနိုငတွော့လို့ အဝတတွှပှနဝွေတပွီး taxi နဲ့ပဲ အဆောငပွှနလွာခဲ့ရတယွ။ taxi သမားကလဲ အနံ့တှရတေဲ့ပုံပဲ မိုးကိုကှည့တွဲ့အကှည့တွှေ အရမွးရိုငွးတာပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဘာမှမပှောလို့ မိုးလဲစိတသွကသွာရာရခဲ့တယွ ။ အဆောငပွှနရွောကလွို့ ရမေိုးခှိုးရငွး မိုးစိတကွိုအလိုလိုကရွငွး ကှုံခဲ့တာတှေ ပှနတွှေးရငွး ရခှေိုးခနွးထဲပဲ မိုး နောကတွခါ ညီမလေးကို ငိုအောငခွှော့ရတော့တယွ ။ ဟူး ဟိုလူ မိုးညီမလေးကို ကှှေးခဲ့တဲ့ အသားခှောငွးက ကိုကို့ အသားခှောငွးထကွ ပိုအရသာရှိနတောကို မိုးမရှကတွမွးဝနခွံပါတယွ။ ကိုကိုလဲ ခုခှိနွ သူ့အမှှာအကိုတှနေဲ့ပှောနွလေောကပွီ လေ ပှောပွါစကေိုကိုရယွ မိုး ကိုကို့ကို မခစှလွို့မဟုတပွါဘူး မိုးရဲ့စိတကွိုအလိုလိုကခွဲ့မိတာပါ မိုးကိုခှင့လွှှတပွါတော့ …….. ၄ ။ အရာအားလုံးက အစီအစဥတွကှ အေးအေးဆေးဆေးသာဖှဈပကှနွရငွေ ဘယလွောကကွောငွးမလဲ။ အဲဒီနေ့က မိုး bus ပေါကွစတဲ့ အဖှဈအပကှပွီး ၁ ပတအွကှာပေါ့ ။

မိုးရဲ့ နတဓေူဝ အတိုငွး သငတွနွး အဆောငွ ပုံမှနလွညပွတနွတေုနွး ကိုကို့ဆီက ဖုနွးဝငလွာတယွ ။ “ဟလို မိုး ညနကှေ ကိုကိုလာကှိုရငွ ကိုကို့ အမှှာအကို နှဈကောငကွ မိုးကိုမှငဖွူးခငှလွို့တဲ့ အဲတာ ညစာစားရငွး ကိုကို မိတဆွကပွေးမယွ အဆငပွှလေား” “အငွးပါ လာကှိုဖှဈအောငလွဲ ကှိုဦးနောွ ဟှနွး ဒီတခါ လာမကှိုရငွ စိတကွောကပွီပဲ” “အားဟား စိတတွော့မကောကလွိုကပွါနဲ့ကှာ ကိုကို သခှောပေါကွ လာကှိုမှာ ကိုကို့ခစှသွူလေး ဘယလွောကလွှလဲ ဒီကောငတွှကေို ကှှားမလို့လေ ဟဲဟဲ ဒါပဲနောွ မိုး ” “ဟုတွ ကိုကို” ညနသငတွေနွးဆငွးခှိနကွ ခါတိုငွးထကပွိုမှနနွသလေို မိုး ခံစားရတယွ ။ ကိုကို က မိုးကို ပှဲထုတမွှာဆိုတော့ လှလှပပလေး ပှငထွားရတယလွေ မှနမွာဝတစွုံလေးပမေဲ့ မိုးရဲ့ ခနဓြာကိုယအွလှကို လုံးဝ အထငွးသားဖောပွှနသလေိုပဲ ။ bus စီးရငွ ဟိုတခါလိုအဖှဈမှိုးကှုံမှာစိုးလို့ taxi နဲ့ပဲ သငတွနွးကို လာခဲ့တော့ ခုထိ အလှမပကှသွေးဘူး ။ မိုး တှေးရငွး နဲ့ မကှာပါဘူး ကိုကို့ ကားလေး မိုးရှေ့ထိုးရပလွာတယွ ။ ကားထဲကို မိုးဝေ့ကှညလွိုကတွော့ ခေါငွးခနွးမှာ ကိုကိုက ကားမောငွးနပေီး သူ့အကိုတှကေို တော့ သဲသဲကှဲကှဲမမှငရွဘူး ။ ကိုကို့ ကို ကှည့ရွတာ ဟနဆွောငပွှုံးပှနသလေိုပဲ မိုးလဲ စိတထွငလွို့နမှောပါ လို့တှေးရငွး ကိုကို့ဆီ ခှလှမွေးလိုကတွာပေါ့။

“မိုး စောင့နွရတော ကှာပီလား ” “ဟင့အွငွး မကှာသေးပါဘူး မိုးလဲ ခုမှ အောကကွိုရောကတွာလေ ” “ကဲကဲ တကွ မိုး ကိုကို သိထားတဲ့ ဆိုငရွှိတယွ အဲမှာစကားပှောလို့ကောငွးတယွ လာလာ” မိုး ကားပေါရွောကွ တော့ အနောကခွနွးကို လှမွးကှည့တွော့ အမှှာနှဈယောကွ က ပှုံးပှုံးကှီးကှည့နွတောပေါ့ ။ မိုးလဲ မနတတတွောနဲ့ နောကကွှည့မွှနကွနတေောငွ မကှလွုံးခငွှးမဆုံမိအောငွ ကှိုးစားနရတော ပငပွနွးလာတယွ ။ “ဟယောငွ အာကာ အဲတာ မငွးကောငမွလေးလား မိတဆွကပွေးလကှော” “ဟုတတွယွ ကိုကို ဟိုရောကွ မှ အေးဆေးမိတဆွကပွေးမယွ ” “လခှီး ကောငမွလေးက မိုကတွယဟွ ဘောဒွီလဲ တောင့တွယွ ငါလိုးမ အာကာ စောရွတာ ကံကောငွးလိုကတွာ မငွးနဲ့ တနတွောငမွတနဘွူး ” “ဟေ့ကောငွ ညီညီ မငွးကို ကောငမွလေးတှရှေေ့မဆဲနဲ့လိုပှောထားတာ နားမလညဘွူးလား အာကာ့ကို အားနာဦး” “အေးကှာ ဟုတသွားပဲ ညီညီရာ မိုး နရခကေနွလေိမ့မွယွ ” “ညီမလေး sorry နောွ ညီညီက စကားပှောရငွ အဆဲပါမှ ပှောတတလွို့ အကိုကပဲ တောငွးပနပွါတယွ” “ဟုတဟွုတွ ရပါတယရွှငွ” သူတို့ညီအကိုတှကေို ကှည့ရွတာ တဈခုခု လိုနသလေို မိုး ခံစားမိနတယွေ ဒါပမေဲ့ ဘာကို လိုအပနွတောလဲ သခှောမသိဘူး။

ညီညီဆိုတဲ့ သူက အကှည့ကွော စကားပှောကော ရိုငွးတယွ ကိုကိုဆိုတဲ့ သူက အားလုံးအပေါအွာဏာရှိနသလေိုပဲ ဒါပမေဲ့ သူက တဖကသွားအပေါွ နားလညမွှုရှိလို့ တောပွါသေးရဲ့။ ဒါပမေဲ့ အဲတာတှထကွေ မိုးခစှရွတဲ့ အမှှာနှဈယောကရွဲ့ ညီဖှဈတဲ့ ကိုကို့ခမှာ တခုခုကို စိုးရိမနွသလေိုပဲ ။ ဆိုငကွိုရောကတွော့ ကိုကိုနဲ့ အမှှာတှထေဲက အကှီးနဲ့က ပုခုံးဖကရွငွး ဆိုငထွဲဝငသွှားကှတယွ ။ မိုးနဲ့ ညီညီကတော့ ကားနားမှာပဲ ရှိနသေေးတယွ ။ ဆိုငလွေးက နညွးနညွးသေးပမေဲ့ နရောထိုငခွငွးတောတွောလွေးအဆငပွှသလေို စကားပှောလို့လဲကောငွးမှာပဲလို့တှေးနတေုနွး .. “တောကွ အိုးကှီးကတောင့လွိုကတွာ ဖငကွုနွးလိုးလိုကရွရငရွှယပွဲ ” ဟုတပွါတယွ ညီညီ့ အသံပါ မကှားတကှားဆိုပမေဲ့ မိုးသခှောကိုကှားဖှဈအောငကွှားလိုကတွာ စိတထွဲ နညွးနညွး ကှောကလွာမိတယွ။ ပီးတော့ ညီညီကော မိုးကော အထဲက ကိုကို က လကယွကခွေါနွလေို့ ဆိုငထွဲဝငဖွို့ သှားနတော မိုးက အရှေ့ကပါ။ ညီညီက မိုး နောကပွိုငွးကို ကှည့ရွငွး ပှောနတော မိုး အလိုလိုသိနပေါတယွ ။ ဆိုငထွဲဆကဝွငရွမှာတောငွ ခှလှမွေးတှန့သွှားတာအမှနပွါပဲ ။ “လာလာ မိုးထိုငွ ဟေ့ယောငွ ညီညီ အဲမှာ ထိုငလွေ စားခငှတွာ မှာကှနောွ ” မှာထားတာတှရေောကလွာလိုွ စားနတေုနွးမှာလဲ အမှှာနှဈယောကလွုံးရဲ့ မကှလွုံးတှကေ မိုးရငဘွတဆွီမှာပဲ တဝဲလညလွညပွါ ။

ကိုကိုက မသိတာလား မသိခငှယွောငဆွောငနွတောလား သူကိုယတွိုငပွဲသိပါလိမ့မွယွ ။ “ကဲ စားပီးသှားပီဆိုတော့ သောကရွငွးစကားပှောကှတာပေါ့ အာကာ မိတဆွကပွေးတော့” “အေးပါကှ ကိုကို ညီညီ ဒါ ငါ့ခစှသွူ မိုးတဲ့ နာမညအွပှည့အွစုံကတော့ မိုးစကပွှင့ပွေါ့ကှာ ခု e mjor နဲ့ နောကဆွုံးနှဈတကရွတော့မှာ “”နပေါဦးကှ နောကဆွုံးနှဈတကရွမှာဆိုတော့ အောငစွာရငွးကထှကပွီလား” “အာ ကိုကိုရာ မငွးကလဲ ငါ့ရဲ့ မိုးက စာတောတွယကွှ ဒီ exam လောကကွတော့ Ez ပဲ ဟုတတွယမွလား မိုး” “ကိုကိုကလဲ ရှကစွရာကှီး” “ကဲ မိုး ဒါက ကိုကို့ အမှှာအကိုတှေ ကိုကိုနဲ့ညီညီတဲ့ ” “ဟုတွ တှေ့ရတာဝမွးသာပါတယရွှင့ွ ” “အာကာ ငါတော့ မငွးကို စောကရွမွးမနာလိုဖှဈနပေီ မိုးက တကယကွို ခနဓြာကိုယကွော ရုပရွညကွော ဆှဲဆောငမွှုအပှည့ပွဲ” “အေး ညီညီ မငွးကတော့ အဲတာကှောင့ွ ရညွးစားတဈယောကတွောငမွရှိတာ စကားပှောဆငခွှငပွါဆို ဟိုမှာ ကောငမွလေးအနခကနွေေဦးမယွ sorry ညီမလေးရေ” သူတို့ညီအကိုတှေ အထူးသဖှင့ွ ကိုကိုနဲ့ သူရဲ့ အမှှာတှထေဲက ကိုကို နဲ့ စကားကောငွးနတေဲ့အခှိနွ မိုးမှာတော့ တောတွောနွရခကေနွပေါတယွ ။

ဆိုငလွေးထဲမှာ အေးတယဆွိုပမေဲ့ ရငထွဲကအပူကှောင့ွ မိုး ခှှေးတောငပွှနနွတော ။ မပှနပွဲ နနေိုငပွါ့မလား ညီညီ့ မကှလွုံးတှေ လုံးဝ မိုးရဲ့ ရငဘွတပွေါမွှာ အကှည့တွှကေ ဝါးစားမတတပွဲ ။ မိုးကို အဲဒီလောကထွိ ကှည့နွတော မိုးကှောကပွမေဲ့ တဖှညွးဖှညွးနဲ့ ရငလွဲခုနလွာပါတယွ ။ ၅ မိနဈလောကကွှာတော့ ပှနဖွို့ ဘလွရှငွေးပီး မိုးကို လိုကပွို့ကှတာပေါ့။ အပှနလွမွးက ထူးဆနွးလောကအွောငကွားထဲတိတဆွိတနွကှတယွေ အားလုံးအတှေးကိုယစွီနဲ့ပေါ့ ။ အဆောငရွှေ့ရောကတွော့ ကိုကိုနဲ့ နှုတဆွကအွနမွးခှှရငွေး သူတို့ ထှကသွှားတာကို မှငကွှငွးကပှောကသွှားတဲ့အထိ ငေးကှည့ရွငွး ဖုနွးထဲက မှနမွာ ပှကခြဒိနွ ကို ကှည့လွိုကတွော့ ဒီနေ့ဟာ ပှူဒါးတဲ့ ……………. အပှနလွမွးှောကတွိတဆွိတနွပမေေဲ့ မိုးဆီကနေ အိမကွိုပှနတွဲ့လမွးမှာတော့ တိတဆွိတမွနခေဲ့ပါဘူး “အာကာ မငွး အဝတတွှခှှတလွေိုကွ လီးတနွးလနွးနဲ့ အိမရွောကအွောငမွောငွးကှာ” “ဟုတကွဲ့ပါကိုကို” “ားဟားဟား အာကာ မငွးကောငမွလေးက ဖငတွောင့တွယကွှာ ငါနဲ့ ညီညီနဲ့ ညှပလွိုးလိုကရွရငွ စောကရွမွးအရသာရှိမှာပဲ ” “အာကာ ငါ ကောငမွဆီကနေ နောကထွပွ စောကဖွုတကွိုနှိုကနွတေဲ့ video တှေ ထပလွိုခငှတွယွ မငွးတောငွးပေးစမွး” “ဟုတကွဲ့ပါ ညီညီ ခှေးကှှနွ အာကာ တောငွးပေးပါ့မယွ ” ကနှောွ ရဲ့ …. မှာ မိုးပါ ပါဝငွ အသုံတောခွံရတော့မှာကို မိုးမသိရှာပါဘူး ကှ နောလွဲ ဘယလွိုပှောပှရကမွလဲဗှာ။

ဒီအခှိနမွှာအရာအားလုံနောကကွသှှားပါပီ။ ကနှောမွထငမွှတပွဲ သူတို့အမှှာနှဈယောကရွဲ့ခှဖဝေါးအောကရွောကခွဲ့တဲ့နေ့ကစပီး မိုးကိုလှတလွပွ စခငှခွေဲ့ပမေဲ့လဲ ကနှောသွူတို့ကိုမလှနဆွနနွိုငခွဲ့ပါဘူး။ မိုးရေ ကိုကို့ကို ခှင့လွှှတတွော့ နောကပွှနလွှည့လွို့မရတော့တဲ့ နှံထဲမှာ နဈနတေဲ့ ကိုကို့ကိုခှင့လွှှတပွါတော့ ။ ၅။ စိတအွလို ဇာတလွမွးထဲမှာ ကိုကို နှဈယောကရွှုပနွမှောစိုးလို့ မိုးရဲ့ခစှသွူအာကာ ကို ကို´ အမှှာနှဈယောကွ မှ အကို ဖှဈသူကို ကိုကို´ ဟု ဆကလွကွ သုံးစှဲသှားပါမယနွောွ ။ စကားခပွှ ) ကနှော့ကွို အိမမွှာနရငွေ အမှှာနှဈယောကကွ အဝတပွေးမဝတတွော့ဘူး ။ ခုလဲ သူတို့ အပှငမွသှားခငွ ခိုငွးထားတဲ့ သူတို့အဝတတွှကေို လှှောပွေးနတောပါ ။ သူတို့ပှနလွာလို့ ခိုငွးတာမပီးရငွ တနကေုနအွငတထွားမယတွဲ့။ ကနှောလွဲ အဝတတွှလှှေောရွငွး အတှေးတှကေ အတိတတွှဆေီပှနရွောကနွမေိပါတယွ …… အဲဒီနေ့က အရာအားလုံးအစပှုခဲ့တဲ့နေ့။ မှတမွိပါသေးတယွ အဲနေ့က မိုးတှသေဲသဲမဲမဲ ရှာနတော အငှိုးနဲ့လားမှတရွတယွ ။ ကိုကို နဲ့ ညီညီကတော့ ကနှော့ခွုတငပွေါမွှာ အိပလွို့ကောငွးနလေိုကတွာ ဟောကတွောငဟွောကနွသေေးတယွ ။ ကနှောလွား သူတို့ကနှော့ဆွီ ရောကလွာကတညွးက ကုတငအွောကွ မှာ ဖှာခငွးပီးအိပရွတယလွေ ။

ငယငွယွ ကတညွးက ကနှော့အွပေါနွိုငလွာတဲ့သူတှဆေိုတော့လဲ ဘယငွှငွးရဲမလဲ ။ အဖကလေဲပှောထားတယွ ဧည့သွညကွို ဦးစားပေးလိုကပွါတဲ့ ။ အခှိနကွ ည ၁၁ ကှောနွပေီ သူတို့ကတော့ အိပပွှောလွို့ ကနှော့မွှာသာ fb က femdom စာလေးတှဖတလွေိုကွ blog တှေ website တှကနေေ စာတှဖတွေ ဇာတကွားတှကှညေ့လွိုကနွဲ့ ဘယလွိုမှအိပမွရတော့ဘူး။ ကနှော့ညွီလေးကလဲ မတတွောငလွို့ ။ ပုံမှနဆွို သူတို့အိပခွှိနွ ကုတငအွောကွ မှာ ပဈထားတဲ့ သူတို့ခှအေိပတွှေ ကို ရှူပီး စိတဖွှခေဲ့ပမေဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ ဘယလွိုမှအားမရတော့ဘူး။ ဘယအွားရမလဲ ခှအေိပတွှကေ လှှောထွားပီး သူတို့လဲ အပှငမွှ မသှားကှပဲ ။ အဲတာနဲ့ ကနှောလွဲ သူတို့မနိုးလောကအွောငွ တိတတွိတလွေး ခှရငွေးကိုကပပွီး ကိုကို့ရဲ့ ခှဖဝေါးကို နှာခေါငွးနဲ့တေ့နမွးပီး ခှဆေီနံ့ကို ရှူလိုကမွိတယွ ။ စိတတွှကေ ပိုထလာတာဗှ ဘယလွိုမှလဲ ထိနွးမရဘူး ။ သူတို့နိုးမှာလဲကှောကွ ကိုယ့စွိတလွဲကိုယမွထိနွးနိုငနွဲ့ ကနှော့မွှာ ဗှာမှားနရတောဗှို့ အပှငမွှာ မိုးတှရှောပီး အေးနပမေေဲ့ ကနှော့မွှာ ခှှေးတောငပွှနတွယွ ။ ကိုကိုနဲ့ညီညီတို့ရဲ့ ခှဖဝေါးက ကို တလှည့စွီရှူရငွး စိတအွလိုအတိုငွး တဆင့ထွပတွကခွငှမွိလာတယွ။ ဘာလုပလွိုကတွယထွငလွဲ ….။ ညီညီ့ ခှဖဝေါးကို လှှာနဲ့ တခကှလွှမွးယကပွီး အကဲခတကွှည့လွိုကတွယွ။

မောငမွငွးကှီးသား အိပတွာမှသိုးလို့ အဲတာနဲ့ စိတခွသှှားပီး ကိုကိုရော ညီညီရော ခှဖဝေါးတှကေို လှှာနဲ့ သိမွးယကတွော့တာပဲ ။ ကနှော့အွဝတတွှပေါခှှတထွားတော့ ညီလေးခမှာ လှတလွှတလွပလွပကွို ခါရမွးနတော ။ စိတတွှပေါလှတတွယဗွှို့ ပတဝွနွးကငှကွို သတိမရနိုငအွောငထွိဖှဈပီး ယကနွရငွေးနဲ့ ……အဲအခှိနမွှာ ပဲ”အာကာ ညီလေး ဘယလွိုလဲ ယကလွို့ကောငွးလား အရသာရှိလား ” “ကိုကိုလဲ ဒီကောငွ ညီညီ့ခှထေောကွ လာယကနွတော ခှေးတှအတေိုငွးပဲ အရသာရှိလို့နမှောပေါ့ အဲကောငကွိုကှည့လွိုကွ လီးပါတောငနွတောဟ ” “ဟာ ကိုကို ညီညီ မငွး မငွးတို့ ထငသွလိုမဟုတွ မဟုတဘွူး ” “ဘာလို့ရှကနွတောလဲကှ ဟမွ မငွးယကနွတောကို ငါတို့နှဈယောကွ ကှည့နွတောကှာလှပီ ဟားဟား” ပှောပှောဆိုဆိုနဲ့ ညီညီက ကနှော့ွ လီးကို ခှဖှေားနဲ့ခတလွိုကတွော့ ကနှော့စွိတထွဲမှာ ကှောကသွှားတယွ ပီးတော့ မထူးဇာတခွငွးခငှလွာတယွ။

“ဟုတွ ဟုတပွါတယွ ကိုကိုနဲ့ ညီညီ ငါ ငါက အဲလိုလူမှိုးပါ သူမှားအနိုငယွူတာခံရတာ ကှိုကတွဲ့သူပါ” “လီးပဲ မငွးယကွ မယဆွိုလဲ သခှောယကွ ကှည့စွမွး ငါ့ ခှခှေောငွးတှမပှေောငဘွူး ” “ဟုတွ ဟုတကွဲ့ ကနှောွ ပှောငအွောငယွကပွေးပါ့မယွ ညီညီ” “ပှတွ ပလပပွလပပွှတွ ပှှတွ ပလပပွလပွ” “ဝိုး တကယယွကတွယဟွ ဟယောငွ ကိုကို မငွး ဘာတှေ စဥွးစားနတောလဲ ဒီကောင့ကွို မယကခွိုငွးဘူးလား” “မငွးပဲ အယကခွံပါကှာ ငါ့တှေးနတော ငါတို့နှဈယောကအွတှကွ အကှိုးရှိစမေဲ့ အရာပါ လောလောဆယွ မငွးအရငဇွိမခွံနလေိုကွ အောမွေ့တော့မလို့ ဒီကောငယွကနွသမှှကေို video ရိုကထွားလိုကွ” ကနှောလွဲ သူတို့ပှောသမှှ နားထောငရွငွး ညီညီ့ခှထေောကတွခုလုံးကို သိမွးကှုံးယကပွေးနမေိတာပါ။ ခဗှားတို့ကို တခုပှောပှရဦးမယွ ။ ဒီအမှှာနှဈယောကွ မှာ ညီညီ က ရိုငွးပမေဲ့ ငတုံးဗှ။ ဟုတတွယွ ကိုကိုသာမရှိရငွ ဒီကောငွ အရငကွတညွးက ဒုကခြရောကတွယွ။ ကိုကို ကတှော့ညဏအွရမွးကောငွးတယွ လကရွုံးရညလွဲ ကောငွးတယွ ညီညီဆိုတာ သူ့ဦးဆောငမွှုကှောင့သွာ အသကရွှူခှောငနွရတော ။ “ဟှောင့ွ အာကာ မငွးဖုနွးကို ငါကှည့ခွငှတွယွ ဖှင့မွပေးရငွ ဒီ video က ပှန့သွှားလိမ့မွယထွငတွယွ ဘယလွိုလဲ” ကနှောွ ခေါငွးနပမွးကှီးသှားပါတယွ ။

ဟုတတွယလွေ ကနှော့ဖွုနွးထဲ မိုး ရဲ့ ပုံတှေ မိုးအိပယွာထကကွ တကိုယတွောွ video တှေ ကနှောနွဲ့ video တှေ ဒီကောငတွှအကေုနမွှငသွှားမှာ။ မိုးကလဲ ခုတလော လိငကွိဈစမှာ တောတွောဖွှဈနတော အာသာဖှနတေေဲ့ video တှေ သူပို့ထားတာအမှားကှီးပဲ။ ကနှောတွှဝနတေေေုနွး “ကိုကို မငွးကဘာလို့ သူ့ဖုနွးကှည့ခွငှရွတာလဲ ” “ဒီလို ညီညီရ ဒီကောင့မွှာ စောရွှိတယွ အဲတော့ သူ့စောနွဲ့ ပတသွတတွာလေးမှား မှငရွမလားလို့ ငါကှည့ခွငှတွာ အာကာ မှနမွှနပွှောစမွး မငွးဖုနွးထဲမှာရှိတယမွလား” ကိုကို ကနှော့ကွို မေးလိုကတွာက မရိုငွးသလို လသေံလဲမမာဘူး ဒါပမေဲ့ သူ့အသံမှာ ဩဇာ အာဏာ အပှည့ပွါနသလေိုပဲ။ အဲအသံကှောင့ပွဲ ကနှောလွဲ ရှေ့ကိုဆကတွိုးမိပီး မိုးကိုပါ ဒီကိဈစထဲဆှဲထည့မွိပါတော့တယွ။ “ကိုကို ကနှောသွူ့ကို တကယခွစှလွို့ သူ့ကိုဘာမှမလုပပွါနဲ့ဗှာနောွ ကနှော့ကွို ကှိုကတွာလုပဗွှာ သူ့ကိုမထိပါနဲ့ တောငွးပနပွါတယွ ” “ငါကဘာလုပနွလေို့တုနွး ရှိလားလို့ မေးတာလေ ငါစိတမွရှညတွာမငွးသိပါတယွ” “ရှိ ရှိတယွ ” “ရှိရငွ ပှလကှော မငွးကလဲ မငွးစောကွိုမငွးလိုလိုလားလားမရှိရငွ မထိဘူးကှာ ဒါပမေဲ့ မငွးဖုနွးတော့ငါ့ကိုပှရမယွ” ကိုကိုက ကတိတော့တကယတွညတွဲ့သူပါ။ ကနှောလွဲ ဒီလောကပွဲဆို မဆိုးဘူးလို့တှေးမိတော့ ဖုနွးဖှင့ပွီး သူ့ကိုပေးလိုကတွယွ။

“ညီညီ ရော့ မငွးဖုနွးထဲ ဒါတှေ အကုနကွူးလိုကွ အောွ laptop ထဲပါကူးထားလိုကွ ။ လာအာကာ ငါတို့ တဆင့တွကရွအောငွ ” “ဘာ ဘာလုပရွမာလဲ ကိုကို” “မငွးကို ဒီတိုငွးမှငရွတာစိတမွခမွှးသာဘူး လာ ငါ့လီးကိုစုပပွေး ” “ဗှာ……ဒါ ဒါတော့” “မလုပခွငှဘွူးလား ငါဘာတှလေုပနွိုငလွဲ မငွးသိတယနွောွ စကားသိပမွပှောခငှဘွူး ” ကနှောွ ယောကွှားခငွှးရှံတယွ ဆိုပမေဲ့ လှနမွှမလှနဆွနနွိုငတွော့ပဲ…။ သူ ပုဆိုးကို ခှှတခွလှိုကတွော့ သူ့လီးကှီးက နညွးတာကှီးမဟုတဘွူး ကနှော့ထွကတွောတွောကွှီးတယွ ပီးတော့ ဂေါလွီလေးလုံးတောငွ ထည့ထွားသေးတယွ။ သူ့လီးကို မှငလွိုကတွော့ ကနှောွ ဖငတွောငကွှုံ့သှားတယွ အာတှလေဲခှောကလွို့ ။ “ဟှောင့လွာလေ ကှာ ဘာတှငေေးနတောတုနွး ” သူ့လီးကို ကိုငရွငွး ထိပပွိုငွးကို ငုံကှည့လွိုကတွော့ ညှီစို့စို့ အနံ့ကှောင့ွ ကနှောွ ပှို့တကသွှားတယွ ။ သူ့ကိုမော့ကှည့တွော့ ကနှောလွန့ပွီးရုနွးပမေဲ့ သူက ခှုပထွားတော့ ရုနွးမရပါဘူး။ သူ့လကထွဲမှာ camera နဲ့ ကနှောွ သူ့လီးကိုစုပတွာ video record လုပနွတေဲ့ပုံပဲ။ သူစိတမွရှညတွော့တဲ့နောကွ ကနှော့ခွေါငွးကိုကိုငပွီး အားနဲ့ဖိခလှိုကတွာ သူ့လီးက ကနှော့အွာခေါငထွဲ တိုးဝငလွာတယွ ။

ကနှောွ ပှို့တကနွပမေေဲ့ လုံးဝ မလှှော့ဘူး ။ “ဟေ့ကောငွ ကိုကို အေးအေးဆေးဆေးပှောနတေုနွး သသခှေောခှာလေး စုပပွေးသင့တွယနွောွ မငွး သူ့ကို မကှောကဘွူးလား သူပီးရငွ ငါ့လဲစုပပွေးရဦးမှာနောွ ဟားဟား” ကနှောလွဲ မထူးတော့ပီမို့ ကိုကို့လီးကို deepthroat လုပရွငွး စုပပွေးနတေုနွး ညီညီ တယောကွ လီးတနွးလနွးနဲ့ ကနှော့နွားရောကလွာတယွ ။ သူ့လီးကလဲ ကိုကို့ ဟာနဲ့ ထူးမခှားနားပဲ ဂေါလွီ လေးလုံး အတူတူပဲ။ တလှည့စွီ စုပပွေးနရငွေး နှဈယောကလွုံး ကနှော့ပွါးစပထွဲပဲ လရညတွှပနွေးထည့ပွီး ပှီးသှားကှတယွ။ ပနွးထည့ပွီး လညပွငွးကခှုပပွီး ခေါငွးကိုမော့ထားတော့ ဘယလွိုမှ ထှေးမရတော့ပဲ နှဈယောကလွုံး လရညတွှေ သောကလွိုကရွတယွ ။ အရမွးအနခွငှလွာပမေဲ့ ကိုကိုရော ညီညီကောက ခှင့မွပှုပါဘူး ကိုကို့လကထွဲက video record လေးက တဖှညွးဖှညွးနဲ့ မှိတသွှားပီး…..”အာကာ မငွးကိုမငွး ယောကွှားလို့ ခံစားရသေးလား” “ဟငွ ကိုကို ဘာ ဘာစကားကှီးလဲ” “ဟားဟားဟား မငွးငါတို့နှဈယောကလွုံးကို လီးစုပပွီး လရညပွါသောကထွားတာလကှော ဘယယွောကွှားလေးက အဲလိုလုပလွို့တုနွး ” ကိုကို့စကားသံတှကှေားရငွး ကနှောမွကှရွညဝွဲတကလွာပီး ကိုယ့ကွိုကိုယလွဲ သိမငွယလွာမိတယွ ပီးတော့ ထူးထူးဆနွးဆနွး ကှနပမွေိသလိုခံစားလာရတယွ။

“အာကာ မငွးစောလွေးက စောကရွမွးတောင့တွယွ ဒါတောငွ ပုံလေးတှပေဲ ကှည့ရွသေးတယွ video တှကတေော့ နောကွ မှ ကှည့ပွေးပါ့မယွ တကယွ လိုးခငှစွရာလေး ငါနဲ့ညီညီနဲ့ နှဈယောကွ ညှပလွိုးလိုကရွရငွ အီစိမ့နွမှောနောွ ဟားဟား” “ကိုကို သူ့ကိုတော့မထိပါနဲ့ဗှာ ” “သူ့ကိုမထိရရငွ မငွးက သူ့အစား မိနွးမတဈယောကလွို ဖှည့ဆွညွးပေးမှာလား” “သူ့ကို မထိရငွ ကှနပတွေယဗွှာ ကနှောွ ကိုကိုနဲ့ညီညီ့ကို ကှနပအွေောငဖွှည့ဆွညွးပေးပါ့မယွ” “စောကစွကားကို သခှောမှပှော မငွးဖငပွါလိုးမှာနောွ” “ညီညီရာ မငွးအသာနစမွေးပါ မငွးမလိုးခငှပွါဘူးဆိုတောငွ သူက ဖငပွေါကနွဲ့ အာသာဖှပေေးမှာကှ ဒီကောငကွ ယောကွှားမှမဟုတတွာဟုတတွယမွလား အာကာ” “ဟုတဟွုတပွါတယွ” “ဘာဟုတတွာတုနွး ငါတို့နားလညအွောငပွှောပှမှပေါ့” “ကနှောွ ကိုကိုနဲ့ညီညီ အတှကွ မိနွးမတဈယောကလွို နပေါ့မယွ ပီးတော့ ကိုကိုတို့ လီးတောငတွိုငွး ဖငပွေါကနွဲ့ ဖှည့ဆွညွးပေးပါ့မယွ ” “ဟားဟားဟား ဒီလိုမှပေါ့ အခှောကမွလေးရ ဟားဟားဟား ကဲ ဒီညတော့ ဒီလောကပွဲကှာ နောကရွကွ မှ အခှောကမွကို ပညာပေးရမယွ ခုတော့အိပတွော့မယွ ညီညီ မငွးလဲအိပတွော့” “အေးပါကှာ အိပပွါ့မယွ” သူတို့နှဈယောကအွိပသွှားတော့ ကနှော့အွဖှဈကိုပှနတွှေးရငွး လီးက ပှနတွောငလွာတယွ ထူးထူးဆနွးဆနွးပဲ သူတို့နှဈယောကကွို လီးစုပပွေးနတေုနွးက ကနှောလွုံးဝမတောငဘွူး။

သူတို့ပှောသလို ကနှောွ တကယမွှား ခှောကသွှားတာလား။ သူတို့လရညအွရသာတှလေဲ ခုထိ ပါးစပထွဲ စှဲနတေုနွးပဲ ။ ကနှောွ တှေးရငွး စိတထွဲမှာ ကှနပလွောပီး လီးတောငရွကသွား အိပပွှောသွှားပါတော့တယွ ……… ၆။ “ဟလို ဇောကွှီးလား ငါပါ ကိုကိုလေ” “ဟား မငွးဘယတွုနွးကရောကတွာလဲ လီးပဲ ငါ့ဆီတောငအွလညမွလာဘူး မပှနသွေးရငွ ထုံးစံအတိုငွး ဟဲဟဲ” “ခှေးကောငွ မငွးလဲအဲစိတနွဲ့သမှောပဲ နေဦးကှ မငွးဆီလဲလာမယွ မငွးအတှကလွဲ လကဆွောငတွဈခုရှိတယွ မငွးအကှိုကလွေးနောွ ဒီတိုငွးတော့မရဘူး” “ဟုတလွား ငါလဲ ပှတနွတောနဲ့အတောပွဲ နာမညကွဘာတဲ့လဲ ဘယကွလဲ လုပပွါဦးကှ” “မငွးကလဲ အေးဆေးပေါ့ ဒီလိုလုပွ ညနဆေုံမယကွှာ ညီညီလဲ ပါတယွ သောကရွငွးတိုငပွငကွှတာပေါ့” “အေးအေး ညနေ ဆုံနကနှရေောကစောင့မွယွ ဒါပဲကှာ” ကိုကိုနဲ့ညီညီ အပှငသွှားမယဆွိုလို့ ကနှောွ သူတို့အတှကွ အဝတအွစားဆငပွေး ဖိနပဝွတပွေးပီးတော့ ကိုကို က သူတို့ကို လိုကပွို့ဖို့ပှောတယလွေ ။ သူတို့သှားမဲ့နရောက စငတွငလွေးပါ။ ကနှော့မွှာ အဝတမွကပရွပမေဲ့ အပှငသွှားမယဆွိုတော့လဲ ပှနဝွတခွှင့ရွတာပေါ့ မှနထွဲကှည့လွိုကတွော့ ကိုယ့ကွိုကိုယတွောငမွ မှတွ မိခငှသွလိုပဲ ။ ကနှော့ကွိုဖငလွိူးမယဆွိုပမေဲ့ တကယတွမွးမှာတော့ တကယမွလိုးဘူးဗှ ။ သူတို့ကို လီးတော့စုပပွေးရတယွ ။ ကောငွးတော့ကောငွးပါတယွ အမှနပွှောရရငွ ကနှောလွဲ ဖငတွော့မခံရဲဘူး ။

အဲတာနဲ့ ဟိုကိုရောကတွော့ … “ကိုကို မငွးပဲ သှားလိုကတွော့ ငါ သီခငွှးဆိုခငှလွို့ ဟဲဟဲ” “လှှောကဖွှီးမနစမွေးပါနဲ့ ညီညီရာ မငွး စငသွီယာ့ဆီ သှားမှာမှား ဟေ့ကောငွ အာကာ လိုကပွို့လိုကွ အပှနလွဲကောငွးကောငွးခေါခွဲ့ ငါ့ဆီမဝငနွဲ့ ငါ့ဘာငါပှနခွဲ့မယွ ” “ဟုတွ ကိုကို ညီညီ့ကို ဘယလွိုကပွို့ရမှာလဲ” “xxx KTV ကို မောငွး” “ဟား ကိုကိုရာ မငွး က ဒီကိုတခေါကရွောကတွိုငွး ပိုခန့လွာပါလားကှ ” “ဟှောင့ွ ဇောကွှီး လာဖားမနနေဲ့ မဖားလဲ မငွးလုပစွရာရှိတယွ မငွးအတှကခွညွှးပဲနောွ ငါတို့တောငွ ထိရသေးတာမဟုတဘွူး” “အေး နေဦးကှ ရော့ ဘီယာကဈရငွး အလနွးလေးတှအရငွေ မကှစွိအစာကှှေးလိုကရွအောငွ ခှီးယားဈ” “ခှီးယားဈ” “ကိုကို ပှပါဦးကှ မငွးပှောတာလေး ” “ဒီမှာကှ ငါ့ဖုနွးထဲမှာ ကှည့ွ ” “စောကရွမွး မိုကတွယဟွ အိုးလေးကို ကောကနွတောပဲ ဟဲဟဲ” “ခရတေော့မရဘူးနောွ ငါ့ကောငွ အဲတာတော့ ညီညီ အရငဖွှင့ပွါစေ ” “အေးပါငါနားလညပွါတယွ ရသလောကပွေါ့ကှာ နာမညကွ ဘာတဲ့လဲ လုပပွါဦး plan အသေးစိတွ” “ဒီလိုကှ သူ့နာမညကွ မိုးစကပွှင့တွဲ့ ခု ငါညွီတဝမွးကှဲရဲ့စောကွှ သူ့ video တှေ ငါသိမွးထားတယွ မငွးကို ပီးမှ memory card ပေးလိုကွ မယွ “။

“မငွးညီတဝမွးကှဲ? အာကာဆိုတာလား” “အေးဟုတတွယွ အဲကောငကွ slave စိတပွေါကနွတောကှ ငါတို့လဲသိတာမကှာသေးဘူး ထားပါတော့ကှာ ခု အဲကောငကွို ငါ ထိနွးထားတယွ အဲတော့မငွးလှတလွှတလွပလွပလွှုပရွှား” “အဲစောကွ ညနေ 2pm ကနေ 4pm ထိ xxx ကှနပွှူတာသငတွနွးမှာတကတွယွ အဲတော့ မငွးလုပရွမှာက ၁ခှဲလောကွ xxx မှတတွိုငကွနေ လိုကစွီးကှာ ညနေ သူ့ကို ရအောငဖွှုတခွဲ့ဖို့ပဲ အဓိက က ကှမွးပါစကှော မငွးကှမွးတာကို သူကှိုကသွှားအောငလွုပခွဲ့ အဲတာဆို ရပီ အဲနောကပွိုငွးက ငါတို့ တာဝနထွားလိုကွ အောမွေ့လို့ မငွး သှားရမဲ့ တညွးခိုခနွးက xxx တညွးခိုခနွး အခနွးနံပါတွ ၂၈ ငါကှိုပှငဆွငထွားမယွ ” “ဟား ကိုကိုရာ မငွးက ညဏကွှီးရှငပွဲ သောကစွမွး ဒီည ငါ ဒကာခံမယွ “”သောကရွမှာပေါ့ကှာ ဟငွးဟငွး မထငမွှတပွဲ ခှငထွဲဝငလွာတော့လဲ ဟားဟား အောငမွှငပွါစေ ဒကာတောရွမှေေ့ရှငကွှီးရေ ခှီးယားဈ ကှာ ” “ဇောကွှီးပါကှ အောငမွှငပွီးသားလို့ မှတလွိုကွ ” (မိုးစကပွှင့ွ bus ကားပေါမွှ အတှေ့အကှုံကို အပိုငွး ၃ မှာ ရှာဖတပွါနောွ အခုမှ ဇာတလွမွးက ရှေ့နောကပွှနခွှိတနွတောပါ 😁) ကိုကိုက မိုးနဲ့ သူတို့နှဈယောကကွို မိတဆွကခွိုငွးလို့ မိတဆွကပွေးပီး(အပိုငွး၄ မှာ ပါနောွ ) နောကတွဈနေ့ရောကတွော့ ဟိုတခါ သှားနကှေ နရောတှေ လိုကပွို့ခိုငွးပှနတွယွ ။ ကနှောလွဲ သူတို့ ကှှနဖွှဈနတော တပတလွောကရွှိနပေါပီ။

ဘာမှတော့ထပပွီးထူးထူးခှားခှားမရှိဘူး ထုံးစံအတိုငွး သူတို့က မိုး ရဲ့ အာသာဖှနတေေဲ့ video တှေ ကှည့ရွငွး တောငလွာတဲ့အခါ ကနှောကွ စုပပွေးရတာပါပဲ ။ ကိုကို ကတော့ ဟိုတခါ စငတွငကွိုပဲသှားပီး ညီညီ့ကိုလဲ ktv လိုကပွို့ရပှနပွါတယွ ။ “ဇောကွှီး မငွးကလဲ ပှောကခွကှသွားကောငွးလို့ပါလား မငွးပှောသလိုပဲ စောလွေးက တောတွောမွိုကတွယွ ငါတို့လဲ မနေ့က မိတဆွကပွီးပီ” “အေးကှာ တကယကွောငွးတာ ဟယောငရွေ အဲလောကလွှယမွယတွောငမွထငထွားဘူး အကှမွးဖကရွမယထွငထွားတာကှာ” “အေးကှာ ငါခိုးတပထွားတဲ့ camera နှဈလုံးကနေ ညီညီ edit ပီးပီ ဒါနဲ့သာ ခှုပလွိုကရွငွ ဟဲဟဲ မငွးအတှကလွဲကောငွးမှာပါ ” “မငွးတို့ပဲ လှုပရွှားကှတော့ ငါအလုပပွေါလွာလို့ သနဘွကခွါလောကဆွို မှဝတီဘကကွို လဈရမှာ ” “ဟုတလွား အေး မငွးလဲ အောငမွှငပွါစကှော နောကတွဈခါ ငါတို့ထပတွှေ့ရငွ ဒီထကွ ပိုကောငွးတဲ့ပုံစံမှိုးနဲ့ မငွးကိုမှငခွငှတွယွ ဇောကွှီးရာ” ကာရာအိုကခနွေးထဲက စားပှဲပေါမွှာ အရကပွုလငွးတှေ အမှညွးပနွးကနတွှနေဲ့ ရှုပပွှနတောပဲ ။ projector မှာလဲ ဘာတှဖှငေ့ထွားမှနွးမသိဘူး ကနှောကွ အဲတာတှမခေံစားတတဘွူး ဆူညံနတောပဲ ။ ညီညီ့ကို ကှည့လွိုကတွော့ စငသွီယာဆိုတဲ့ ကောငမွလေးကို ပေါငပွေါတွငပွီး နှုတခွမွးခငွှးနမွးနလရေေဲ့ သူ့လကတွှကေ စငသွီယာ့ တငပွါးပေါမွှာ ။ ကနှောလွား ဘေးက ခုံပေါမွှာ ငှိမငွှိမလွေးထိုငနွရတော ။

စငသွီယာဆိုတာက ဒီမှာတော့ တကယ့ွ ကှငွးပဲ သူ့ကို ကှေးကှီးပေးရတယွ ။ ညီညီကလဲ သူမှသူ ဟိုကလဲ ညီညီ့ကိုဆို အရေးပေးလှနွးတယွ ။ ktv တခုလုံးကလဲ စငသွီယာတခှနွးဆိုတခှနွးပဲ ။ ဟိုတခါကလဲ သူတို့ နှဈယောကွ ကနှော့ရွှေ့တငွ ဖကကွှနမွးကှနဲ့ နောကတွော့ စငသွီယာက ဝိတတွာတှကေို ဒီအခနွးမလာဖို့ပှောပီး လိုးကှပါလရေော ။ ကနှောလွဲ အဲတုနွးက အောကားကို live ကှည့ရွသလိုပဲ ။ ခုလဲ စငသွီယာ အပှငထွှကသွှားတုနွး ညီညီ က အသံလှှော့ခိုငွးပီး…… “အာကာ မငွး အဝတတွှခှှတလွေိုကွ ပီးရငွ ဒူးထောကထွိုငနွလေိုကွ” “ဟငွ ဒီ ဒီမှာလား အိမရွောကွ မှ လုပပွါလားကှာ ” “စောကစွကားမမှားနဲ့ ဖငပွါလိုးပေးလိုကမွယွ” “ဟုတဟွုတကွဲ့ပါ ” အဝတတွှခှှတပွေီး ညီညီ့ရှေ့ ဒူးထောကထွိုငနွတေုနွး အခနွးတံခါးပှင့လွာပီး စငသွီယာဝငလွာတယွ ။ ကနှော့ကွိုမှငတွော့ အံ့ဩ သှားပုံပဲ ညီညီက လကယွကခွေါမွှပဲ ညီညီ့ဘေးဝငထွိုငရွငွး… “ကိုညီ ဒါ ဒါက ဘယလွိုဖှဈတာလဲ” “ဒီလိုကလေးရဲ့ ဒီကောငကွ အကို့ကှှနလွေ အကိုခိုငွးတာလုပတွယွ ညတိုငွးလဲ အကို့လီးကိုစုပပွေးနကှေ ခုလဲ ကလေးအတှကွ အကှံရလို့ ဒီလိုလုပထွားတာ” “ဟငွ ယောကွှားခငွှးခငွှး စုပပွေးတယဟွုတလွား” စငသွီယာ့စကားကှောင့ွ ထူပူသှားပမေဲ့လဲ ktv က မိနွးကလေးတဈယောကရွှေ့မှာ အရှကခွှဲခံလိုကရွတယွ ဆိုတဲ့ အသိကှောင့ွ ခကှခွငွှးဆိုသလို စိတတွှေ ထကှှလာတယွ ။

“ဟေ့ကောငွ စငသွီယာမေးနတောဖှလေိုကလွေ စောကကွှောတငွးလှခညှလွား မှတလွောကအွောငွ ပါးရိုကလွိုကစွမွး ကလေး” “တကယရွိုကလွို့ရလား ကိုညီ အဲတာမှိုးဆို ကလေးက ရိုကခွငှတွာ လကတွှကေိုယားလို့” “ရတာပေါ့ ကလေးရဲ့ ညှာမနနေဲ့” “ဖှောငွးး ” ကနှောလွန့ပွီးမော့ကှည့တွုနွး စငသွီယာရဲ့ လကဝွါးက ကနှော့ပွါးပေါကွလှာပါလကေော ပှငွးလိုကတွဲ့ရိုကခွကွှ ဘယသွူ့ကိုမကှနပတွောတှစေုထားမှနွးမသိဘူး ရုတတွရကဆွိုတော့ မကှရွညပွါဝဲတကလွာတာ “ခွ ခွ ကှည့ပွါဦး ပါးလေး ရိုကခွံရတာကို မကှရွညကွနှတယွေ ကိုညီ့ကောငကွ ယောကွှားကောဟုတရွဲ့လား ခခွ” “ယောကွှားမဟုတလွို့ အကို့လီးကို ညတိုငွးစုပပွေးတာပေါ့ ဒါတောငွ မကှနပပွေဲ ဖငပွါခံခငှနွတောလေ အကိုကတော့ ယောကွှားခငွှးရှံလို့ ဖငမွလိုးဘူး လီးစုပခွိုငွးတာတောငလွှနနွပေီ ” “ကိုညီ့ အောကကွ တငွးနပေါလား ကလေး စုပပွေးရမလားဟငွ ” “နနေေ ကလေးရဲ့ ဒီအခှောကွ မ ကို စုပခွိုငွးလိုကွ မယွ ကလေးမမှငဖွူးဘူးမလား လာစမွး အာကာ မငွး ငါ့လီးကိုစုပပွေး” ကနှောလွဲမလှနဆွနနွိုငတွာနဲ့ ညီညီ့ပေါငကွှားဝငပွီး ဘောငွးဘီထဲက သူ့လီးကို ထုတပွီး စုပပွေးနရတောပေါ့။ ညီညီကတော့ အရကသွောကရွငွး ကနှောစွုပပွေးတာကို အရသာခံနလရေေဲ့ ။

စငသွီယာက အထူးအဆနွးကို မှငလွိုကရွတဲ့ကလေးလိုပဲ ကနှော့နွားလာပီး ကှည့လွိုကွ ခေါငွးကနေ ခှုပပွီး ညီညီ့လီး အာခေါငထွဲရောကအွောငွ တှနွးထည့လွိုကနွဲ့ လုပနွတော. “ကောငွးလိုကတွာကှာ ငါ ပီးတော့မယွ သခှောစုပစွမွး လှှာပါသုံးစမွးပါ ကလေးဒီကောငွ အကို့ဟာတှေ သောကပွှတာကှည့မွလား” “ဟေးး တကယလွား ကှည့မွှာပေါ့ ကိုညီကလဲ ” “ပှှတွ ပှတွ ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ ပလပပွလပွ ပှှတွ ပှှတွ ” “အား ရှီး ပီးပီ တစကွ မှ မဖိတစွနေဲ့ အကုနမွှိုခစှမွး ” “အှတွ ဂလုဂလု အဟှတွ””ဟာ တကယကွှီးပဲ အရှကလွဲမရှိဘူးနောွ ကိုညီ ကှည့ွဦး သူစိမွးတဈယောကရွှေ့မှာ ယောကွှားခငွှး စုပပွေးပီး အရညတွှမှေိုခတှာတဲ့ အဟကဟွကွ” ကနှော့ကွို လှောငပွှောငနွကှပမေေဲ့ ကနှောွ ဘာမှမတတနွိုငတွာနဲ့ ခေါငွးကိုငုံပီးနနရတေယေဗွှာ သူတို့ကတော့ ကနှော့အွဖှဈကို ဟားလိုကွ တဈယောကနွဲ့တဈယောကနွမွးလိုကနွဲ့ ။ ညီညီ တဈယောကွ လီးပှနတွောငလွာတော့ စငသွီယာကို လိုးဖို့ အခကှပွှလိုကတွယွ ။ စငသွီယာကလဲ အဝတတွှေ ခှှတခွလှိုကပွီး ညီညီ့လီးကို ကိုငထွုပေးနတေုနွး ကနှော့ကွို စငသွီယာ့ အဖုတကွို ယကခွိုငွးတယွ ။ စငသွီယာ့အဖုတကွ မိုးလိုမဟုတပွဲ အနံ့နညွးနညွးပှငွးတယဗွှ ။ ဒါပမေဲ့လဲ ကနှော့လွှှာစှမွးကို ကှာကှာတောင့မွခံနိုငပွဲ အရညတွှကလှောပီး တခါပီးသှားပါလကေော။ ကနှောကွတော့ စငသွီယာ့အရညတွှပေါသောကလွိုကရွတာပေါ့ ။

ခနနတေော့ ညီညီ က ကနှော့ကွို စားပှဲကို မှီခိုငွးထားပီး စငသွီယာ့ကို စားပှဲပေါလွကထွောကပွီး ကနှော့အွပေါကွနကေုနွးခိုငွးထားတယွ ။ စငသွီယာ့အဖုတကွ ကနှော့မွကှနွှာနဲ့ တတနွးထဲပဲ။ ညီညီ က သူလိုးနတေုနွး စငသွီယာ့အဖုတကွို လှှာနဲ့ ယကပွေးခိူငွးတယွ ။ တောတွောဆွိုးဆိုးပါပဲ ညိညီ့လီး စငသွီယာ့အဖုတထွဲ ဝငလွာတိုငွး ကနှော့လွှှာကို ပှတတွိုကပွီး ဝငတွာဆိုတော့ နှဈယောကပွေါငွး အရညတွှနေဲ့ မကှနွှာတဈခုလုံးပေ ပှ နတောပေါ့။ ကနှော့မွကှစွိရှေ့မှာ ညီညီ့လီး စငသွီယာ့အဖုတထွဲ ဝငနွတော အရှငွးကှီးမှငနွရတေော့ နညွးနညွး တမှိုးဖှဈသှားပမေဲ့လဲ ကှနပအွေောငွ ဆကပွီး ယကပွေးနလေိုကပွါတယွ။ မိနဈ ၂၀ လောကကွှာတော့ အသကရွှူသံတှပှငွေးလာပီး စငသွီယာ့အဖုတထွဲ လရညတွှပနွေးထည့ပွီး အဲအဖုတကွို ထပယွကခွိုငွးပှနပွါတယွ ။ ကနှောလွဲ စိတကွ ထနပေီမို့ မရှကတွမွးယကပွေးရငွး စငသွီယာ နောကတွဈကှိမထွပပွီးပှနပွါတယွ ။ လရညတွှကေော စောကရွညတွှကေော သောကခွဲ့ရပီး ပါးစပကွို ဆေးခှင့မွပေးတော့ အဲအရသာကှီးကို အပှနလွမွးတဈလှှောကလွုံး ခံစားလာခဲ့ရတယွ ။ ပှနရွောကတွော့ ပငပွနွးနတေဲ့ညီညီက တနွးအိပသွှားပမေဲ့ ကနှော့မွှာတော့ ခုနက အတှေ့အကှုံကို ပှနတွှေးရငွး တခှိနလွုံးတငွးနတေဲ့ ညီလေးကိုအလုပပွေးရတာပေါ့ ။

အဲညက အတှေ့အကှုံက နညွးနညွးခါးပမေဲ့ ကနှော့အွတှကတွော့ အရမွးခှိုမှိနခွဲ့ပါတယွ နောကရွကတွှေ ဘာတှဆကဖွှေဈလာမလဲတှေးရငွး ကနှောလွဲ အိပပွှောသွှားပါတော့တယွ။ … ၇။ ရနကွုနမွှို့ရဲ့ ကောငွးကငတွဈခှငမွှာ မိုးတိမတွှကေ ဒေါနဲ့မောနဲ့ ဟော ရနကွုနမွှို့ကှီးကိုကှည့လွိုကပွှနတွော့လဲ စားဝတနွရေေးအတှကွ မိုးရထေဲမှာ ရုနွးကနနွကှတေဲ့သူတှေ ဒီလိုပဲ မိုး ဆိုတဲ့ ကောငမွလေးအတှကကွတော့ ဒီလိုမိုးတှရှောတိုငွး ကောဖွီခှကလွေးနဲ့ စိတကွူးတှလှငေ့ပွှံ့ဆဲမလား။ အဆောငကွ အခနွးလေးထဲ ကောဖွီလေးသောကရွငွး ပှတငွးပေါကကွနေ မိုးရစကတွှေကေို ငေးရတာလဲ မိုးစကပွှင့ွ အတှကတွော့ အကောငွးဆုံး အလိုကအွဖကပွဲလေ ။ တှေးရငွးတှေးရငွးနဲ့ ကိုကိုနဲ့ မခစှရွတာကှာတာကို သတိရတော့ မိုးညီမလေးက မကှရွညကွလှိုကသွေးတယွ။ ဒီတဈခါကှောငွးပိတရွကတွှကေ ခါတိုငွးနဲ့မတူပဲ ကိုကိုရဲ့ အမှှာအကိုတှကှေောင့ွ တှေ့ခှိနနွညွးနတေော့ မိုးတဈယောကွ အဲအမှှာတှကေို စိတကွူးနဲ့တောငွ စိတကွောကလွိုကသွေးတယွ ။ ကိုကိုကော မိုးတှရှောနခှေိနွ ဒီကောငမွလေးကို သတိရပါ့မလား ဘာတှမှေားလုပနွမလေဲ ။ မဆီမဆိုငွ သူစိမွးတဈယောကအွလိုကနှခေဲ့ရတာကိုပါ သတိရလိုကတွော့ မိုး တဈယောကွ အခနွးတံခါးကို သခှောလေးပိတလွိုကပွီး ထဘီကိုခှှတွ ဖုနွးလေးကိုကောကကွိုငတွုနွး ဖုနွးမှာ နိုတီ ဝငနွတောကို သတိထားမိသှားတယွ ။

ပရိုဖိုငကွိုကှည့လွိုကတွော့ မိနွးမတဈယောကကွို ခှေးလညပွတပွတပွေးထားပီး ယောကွှားနှဈယောကကွ ညှပလွိုးနတေဲ့ပုံနဲ့ ။ မိုးလဲ အစက block မလို့လုပနွပမေေဲ့ ဘာပို့တာလဲ သိခငှလွို့ ဖှင့ကွှည့လွိုကတွော့ ဖုနွးပါလှတကွတှဲ့ထိ အံ့ဩ သှားတယွ ။ ဟုတတွယလွေ ပို့ထားတာက video clip တဈခု တခှားဟာတော့မဟုတဘွူး မိုး သူစိမွးတဈယောကအွလိုကနှခေဲ့ရတုနွးက video လေ ။ မိုး အံ့ဩနတေုနွး နောကထွပွ ထပပွို့လာတဲ့ စာ ကှောင့ွ အရမွးတုနလွှုပသွှားတယွ ။ ကိုကို့လကွ မောငွးကို မိုး ခှိတထွားတဲ့ပုံ နဲ့ ကိုကို့ရဲ့ profile ပုံပါ ။ သူဆိုလိုတာက သူ ကိုကို့ကိုလဲ သိနတယွေ သူပှောတာမလုပရွငွ ဒီ video ကို ကိုကို့ဆီ ပို့မယလွို့ ခှိမွးခှောကလွိုကသွလိုပဲ ။ ခကှခွငွှးဆိုသလိုပဲ messenger မှာ သူက စပီး အသုံးခပှါတော့တယွ .. “မိုးစကပွှင့ွ မငွး ငါ့အတှကွ အာသာဖှပှမလေား ” “ရှငွ… ကှှနမွ ရှကတွယွ မလုပရွဲဘူး” “အေးပါ ဒါမငွးမလုပခွငှလွဲရပါတယွ ငါ out တော့မယွ ဒါပမေဲ့ ….” “ခနလေးပါ ကှှနမွ လုပပွါ့မယွ ” “မငွးကလိမမြာသားပဲ ဘာလုပမွှာပဲ ပှနပွှောပါဦး” “အာ ရှင့အွတှကအွာသာဖှပှမယေလွို့ပှောတာ ဘယလွိုလုပပွှရမှာလဲ” “ငါ မငွးကို video call ခေါလွိုကွ မယွ ငါ့ဘကကွ camera ကိုတော့ပိတထွားမယွ မငွးအဖုတကွို သသခှေောခှာ ဖှဲပှ ပှီး အာသာဖှရမှော အောွ တဈခုတော့ရွှတယနွောွ မငွးအာသာဖှပှရမေဲ့သူက ဘယသွူလဲ ဒီဘကွ မှာ ဘယနွှဈယောကလွောကကွှည့နွမလေဲ ဆိုတာ မငွးကတော့သိမှာမဟုတဘွူးနောွ ဟားဟား” “ဟုတကွဲ့ပါ မိုးမှာ ရှေးခယှစွရာမှ မရှိတာ “မိုးမှာ ရှေးစရာမရှိသလို အရမွးရှကနွပမေေဲ့လဲ တဈဖကွ မှာ ရငတွှကခေုနနွပှနတွေယွ ။

ဟုတတွယလွေ ကိုယမွသိတဲ့သူစိမွး နောကပွီး ဘယနွှဈယောကလွောကကွ မိုး အဖုတဖွှဲပီး အာသာဖှပှမှောကို ကှည့နွကှမှောလဲ မှ မသိတာ။ ရှကနွလေိုလွဲ မထူးတာနဲ့ တဈဖကကွ video call ကို accept လုပပွီး အတှငွးခံလေးကိုခှှတွ ဘလောကဈွလေးနဲ့ ဘရာကိုပါ ခှှတလွိုကရွငွး ဖုနွးကို သသခှေောခှာလေးထောငထွားလိုကတွယွ ။ စိတကွိုအဆငသွင့ွ ပှငလွိုကရွငွး camera ရှေ့ မှာ ဒူးထောငပွေါငကွားပီး အဖုတကွိုဖှဲပှလိုကတွယွ ။ မိုးသိလိုကရွတာက အရမွးစိတကွှှနပေီး အဖုတမွှာ အရညလွေးတှရှေှဲနတောကိုပဲ ။ တဈဖကကွလဲ မှငမွှာပဲဆိုတာသိတော့ ရှကလွှနွးလို့ အငှေ့ပှံသှားရငကွောငွးမှာပဲလို့တောငတွှေးမိတာ ။ မိုးမကှနွှာက အရှကနွဲ့နီဆှေးနပေီး နို့တှတငွေး နို့သီးခေါငွးလေးတှပေါ ထောငနွတော တဖကကွသူတှအတှကွေ အရမွးကှည့ကွောငွးမဲ့ မှငကွှငွးဖှဈနမယထွေငပွါရဲ့။ အတှေးကိုရပလွိုကရွငွး လကတွဈဖကကွ အဖုတဖွှဲထားပီး နောကတွဈဖကကွ လကညွှိုးနဲ့လကခွလယွ နှဈခှောငွးပူးပီး အဖုတထွဲ ထည့လွိုကတွော့ တဈကိုယလွုံး ဓာတလွိုကသွလိုပဲ အရမွးလဲ ကှနပသွှေားသလိုခံစားရတယွ ။

ကိုယ့ကွိုကှည့နွတယဆွေိုတာပါမေ့ပီး အစိလေးကို ခှလေိုကွ အဖုတထွဲကို လကနွှဈခှောငွးနဲ့ လိုးလိုကနွဲ့ အကောငွးကှီးကောငွးနမေိပီ ။ ပါးစပကွလဲ အရသာရှိလို့ ညညွးနတေဲ့အသံတှကလေဲ ရမမြကထွနစွရာဖှဈနမယထွေငတွယွ ။ တဖှညွးဖှညွးနဲ့ အရှိနရွလာတော့ အားမရတော့တာနဲ့ အဖုတကွိုဖှဲပှထားတဲ့ လကနွဲ့ ကိုယ့နွို့တှပေါကိုယပွှနညွှဈရငွး အဖုတကွိုကလိနရတေော့တာ ။ ၁၀မိနဈလောကကွှာတော့ အရမွးကောငွးပီး ပှီးခငှလွာတော့ အထုတအွသှငွးတှေ အရမွးကှမွးလာရငွး မိုး တဈကိုယလွုံး အကှောတှပှသှေေားသလိုခံစားရပီး အားရပါးရ ပှီးသှားတာပေါ့။ တကယပွါ ခါတိုငွးအာသာဖှတေုနွးကထကွ ပိုထူးကဲကောငွးလှနွးတာ ဝနခွံပါတယွ။ ခနလောကကွှာတော့ တဖကကွ video call ကို ပိတသွှားတယွ ။ အဲအခါမှ မိုးလဲ အသိစိတပွှနဝွငလွာပီး လကရွှိအခှအနကေေို သတိရလို့ ဝမွးနညွးမိတယွ ။ အပှငမွှာ မိုးတှေ သညွးနသလေိုပဲ မိုးမကှဝွနွးမှာလဲ မကှရွညစွတှနေဲ့ …… “အာကာ သခှောလေးစုပစွမွးကှာ ခုထိစောကသွုံးကိုမကသှေးဘူး ဟိုမှာကှည့စွမွး မငွးဆောလွေး ငါတို့အတှကွ အသုံးတောခွံပှတာတှေ့တယမွလား ” “ကိုကိုရေ မငွးကတကယ့ကွို ညဏကွှီးရှငပွဲ ဟိုကောငမွက စောကဖွုတဖွှဲပီး ငါတို့ကိုလီးတောငအွောငွ ကလိပှသှားတယွ။

ဒီကောငကွ သူ့ဆောကွှောင့ွ တောငနွတေဲ့လီးတှကေို စုပပွေးရတယွ မိုကခွကှပွဲ ” “အေး ညီညီ မငွးလဲ ငါ့ဆီကပညာယူစမွးပါ ဟဲဟဲ screen record လုပခွိုငွးထားတာကော လုပထွားရဲ့လား” “ကိုကိုရာ ငါက မငွးလောကညွဏမွကောငွးပမေဲ့ မငွးပှောတာ ဘယတွုနွးက မလုပခွဲ့လို့လဲ စိတခွှ အကုနွ record ယူထားတယွ ” သူတို့နှဈယောကွ ပှောနတောတှေ ကှားရတာ ကနှော့ရွငကွို ဓားနဲ့မှှနွးနသလေိုပဲ။ ဒါပမေဲ့ လဲ ကိုကိုပှောတာမှနပွါတယလွေ။ မိုးရဲ့ အရှကွ မရှိ အဖုတဖွှဲကလိပှလို့ သူတို့လီးတှတေောငနွတော။ ကနှောကွ သူတို့ကှှနဆွိုတော့လဲ တောငနွတေဲ့လီးတှကေို ပှနစွုပပွေးရတာပေါ့ ။ ခနလောကကွှာတော့ ကနှော့လွီးစုပခွကှတွှကှေားမှာ နှဈယောကလွုံး အရမွးကောငွးနကှပေီး ကနှော့ွ ပါးစပထွဲ လရညတွှပနွေးထည့ပွေးပီး ပှီးသှားကှတယွ ။ ကနှောကွတော့ သူတို့လရညတွှေ အဖိတအွစငမွရှိ မှိုခပှေးရတာပေါ့ ။ သူတို့လီးတောငရွငွ ကနှော့ကွိုစုပခွိုငွးပီး အာသာဖှကှပမေေဲ့ ကနှောလွီးတောငရွငွ အာသာဖှခှငေ့မွရှိပါဘူး။ အပှငမွှာ မိုးစဲသှားပမေဲ့လဲ မိုးရဲ့မှငကွှငွးက မကှလွုံးထဲက မထှကတွော့ ကနှော့လွီးက အစှမွးကုနတွောငနွဆေဲပါ ။ ဘာတှဆကဖွှေဈလာမလဲ ရငခွုနနွရငွေး နောကရွကတွှကေိုပါ မှှောလွာတတခွဲ့ပါပီ ………… ၈။

“မိုးရေ အောကွ မှာ delivery က မိုးစကပွှင့ဆွိုလို့ လမွးကှုံ ယူလာခဲ့တယွ နင့ွ ကိုကို ဆီက လကဆွောငထွငတွယွ ” အဆောငကွ သူငယခွငွှးတှေ ပေး တဲ့ ပါဆယဘွူး ကို ကှည့ရွငွး တကယွ ကိုကိုမှားလားလို့ တှေးရငွး မိုး ရငတွောငခွုနမွိသေးတယွ ဘာတှမှေား surprise လုပလွိုကလွဲပေါ့။ အခနွးထဲဝငွ တံခါးကို သခှောလေး ပိတပွီး ပါဆယကွို ဖှငှ့လိုကတွော့ ဗိုငဘွရတော ဖှဈနတယွေ ။ မိုး အရမွးလန့သွှားတာအမှနပှါ သခှောပါတယွ ဟို လူပဲ ဖှဈမယွ ။ ဗိုငဘွရတော ဘေးနားမှာ စာလဲ ပါတယွ သူရေးထားတာက မနကဖွှနွ ကိုကိုနဲ့ ခှိနွးပီး junction square ကို ၁ဝနာရီ အရောကလွာဖို့ပါ မိုး အဖုတလွေးထဲ ဗိုငဘွရတော ထည့ပွီး လာရမှာတဲ့ ကိုကိုသိသှားမှာ ကှောကပွမေဲ့ မိုးမလှနဆွနနွိုငပွါဘူး ။ Junction square မှာ ကိုကိုနဲ့ အတူ shopping ထှကရွတာ ဘဝမှာ အပှောဆွုံးတှထေဲပါပါတယွ ဒါပမေဲ့ ဒီ တဈခေါကကွတော့ မတူပါဘူး ။ မိုး အဖုတထွဲက ဘဲဥ ပုံ ဗိုငဘွရတော က အခှိနမွရှေး ဒုကခြပေးမယဆွိုတာ သိထားတော့ ကိုကို့လကကွိုတှဲထားပမေဲ့ ရငတွှတေုနပွီး ခှှေးတှပေါ ပှံ နတောပါ ။ ကိုကို က တော့ မေးရှာပါတယွ မိုး နမကေောငွးဘူးလားတဲ့ ဟင့အွငွး တကယကွ မိုး ရငတွုနနွတောပါ ။ပနွးထည့ပွီး ပှီးသှားတာပေါ့ ။

သုံးယောကလွုံး ပီးသှားပမေဲ့ ကိုကို က သူမလုပရွသေးဘူး သူလိုးခငှသွေးတယဆွိုတော့ မိုး ခေါငွးထပငွှိမ့မွိပှနပွါတယွ ။ ထုံးစံအတိုငွးလေးဘကထွောကလွကှပွါပဲ ဒီတဈခါ ညီညီ့ လီးကို စုပပွေးရတာပေါ့ ။ မိုး အရညတွှကေော သူ့အရညတွှပေါ ပနပမေေေဲ့ မရှံနိုငတွော့ပဲ လေးဘကထွောကရွငွး ညီညီ့လီးကို မှတမွှတနွိုးနိုး စုပပွေးမိနတေုနွးမှာပဲ … ကိုကို က ညီညီ ကလိထားလို့ အနညွးငယွ ဟ နတေဲ့ ဖငပွေါကလွေးကို ဖှဲ ပီး ယကနွတော ခံစားလိုကရွတယွ ။ အူတှေ အသဲ တှပေါ ေှဗာငွးဆနသွှားသလိုပဲ ။ ကိုကို က ဖငပွေါကကွို ဖိယကလွိုကွ ညီညီ့လီးကို အတငွးစုပမွိလိုကနွဲ့ သုံးယောကသွား ကှနပနွေကှတောပါ။ ခနနတေော့ ကိုကို က သူ့လီးနဲ့ ဖငပွေါကကွို တေ့တော့ လန့သွှားတယွ “ကိုကို မိုး ဖငမွခံဖူးဘူး နာမှာကှောကတွယွ မလုပပွါနဲ့နောွ ” “မိုးကို အရသာအသဈပေးမလို့ပါ ခနပဲ နာမှာနောွ ပီးရငွ မိုး ဖငခွံရတာ အရမွးကှိုကသွှားမှာ ကောငွးအောငလွိုးပေးမှာပါ ခနပဲ သညွးခံပေးနောွ” ဆိုပီး သူ့လီးကို အသာ ဖှေးဖှေးခငွှး နှဲ့ပီး ထည့ပွါတော့တယွ .. မိုးလဲ အရမွး နာပမေဲ့ ညီညီက မိုးပါးစပကွို အလှတမွပေးသလို ကိုကိုကလဲ မိုးအစိလေးကိုပါ ခှပေီး ဖှေးဖှေးခငွှး ရသလောကွ ထည့ပွီး အသှငွးအထုတလွေးလုပပွေးနတောပေါ့။

“မိုး ဖငကွို ကှုံ့မထားနဲ့ အဲလိုကှုံ့ထားရငွ နာမှာနောွ လှှော့ထားပေး ဟုတပွီလား ခနလေးပဲ လိမမြာတယွ ” ကိုကို က ပှောလဲ ပှော မိုးအစိကိုလဲ သခှောလေး ပှတလွေးလိုကွ ခှလေိုကွ လုပပွေးနတေော့ မိုးလဲ ပှနပွီး အရသာတှေ့လာရငွး ဖငကွို လှှော့ပေးလိုကတွော့ တဖှညွးဖှညွး နဲ့ ကိုကို့ လီး က အဆုံးထိ ဝငသွှားကော ။ ကိုကို က အဲအခှိနထွိ မိုးအစိကို ကလိရငွး အသာလေး အသှငွးအထုတလွုပပွေးနတေုနွးပါ ။ တဖှညွးဖှညွး နဲ့ နာကငှမွှုကှားက အရသာ ကို ရှာတှေ့လာတော့ မိုးသဘောကမှိလာတယွ ။ ဂေါလွီတှကှေောင့ွ မသကသွာပမေဲ့ တကယတွမွး ကိုကို့ရဲ့ ကှှမွးကငှမွှုကှောင့ွ နာတာတှကေို မေ့သှားတယွ ။ အရသာတှေ့လာတာနဲ့ ညီညီ့ လီးကို ပါးစပကွ ခှှတွ ပီး ကိုကို့ ကို ရပီလိုွ ပှောလိုကတွော့ နှဈနှဈခှိုကခွှိုကွ ပှုံးလိုကတွာကို တှေ့ရတယွ “ကိုကို နညွးနညွး ဆောင့မွယွ နောွ မိုး ” “အငွး အငွး ပှှတပွှှတွ ပလပွ ပလှတွ ” “အင့ွ အင့ွ အင့ွ ရော့ ကောငွးလား မိုး အင့ွ ” “အား ကောငွးတယွ ကောငွးတယွ ကောငွးလာပီ ကိုကို ဆောင့တွော့ ရပီ ” ညီညီ့လီးကို မစုပနွိုငလွောကတွဲ့ထိကို အရသာထူးတှေ တှေ့နမေိတာပါ ကိုကို့ရဲ့ ဆောင့ခွကှကွှမွးကှမွးတှေ အောကွ မှာ အရညပွှောလွာပီး ဖငပွါ ပှနကွော့ ပေးမိတဲ့ထိ ကို မိုး သဘောကမှိနတောပါ ။ ရှေ့က ညီညီ့ လီးကိုလဲ ပါးခှကတွဲ့ထိပါ စုပပွေးနတေော့ ညီညီ က အရငွ ပှီးသှားခဲ့တယွ ။

ကိုကို ဖငလွိုးတာကို အတိုငအွဖောကညွီညီ ခံပေးရငွး မိုး ထပပွီး ပှီးသှားတယွ နောကတွဈကှိမွ ထပပွှီးသှားတော့မှ ကိုကို က ဖငပွေါကကွနေ သူ့လီးကို ခှှတပွီး မိုး ကို စုပခွိုငွးတယွ ။ မိုးလဲ အရမွး သဘောကပှီး အရမွး ကှိုကသွှားတော့ ဖငကွိုလိုးထားတယဆွိုတာတောငွ မတှေးမိတော့ပဲ ကိုကို ပီးအောငွ စုပပွေးလိုကပွီး ကိုကို့ အရညတွှေ ပါ မှိုခမှိလိုကတွယွ သူတို့ အမှှာနှဈယောကွ နှဈကှိမွ စီ ပဲ ပှီးခဲ့ပမေဲ့ မိုးကတော့ ငါးကှိမထွိ ပှီး ခဲ့ရတော့ အရမွးကို နုနွးခှိသှားတယွ ။ ဒီတဈကှိမမွှာလဲ နှဈယောကလွုံးက မိုးကို သန့ရွှငွးပေးပီးတော့ အဝတတွှသခှေောလေးပှနဝွတပွေးတယွ ။ ပှီးတော့ စောငခွှုံပေးပီး ခန အိပစွတယွေ သူတို့ကတော့ အပှငခွနထှကသွှားကှတယွ ။ အစက သူတို့မှနွးသိတော့ သလေောကအွောငွ မုနွးမိပမေဲ့ အခုတဈကှိမမွှာတော့ အဲလို မဟုတတွော့ပဲ ……..အနနေဲ့ မှငမွိတော့တယွ ။ မိုး အိပပွှောသွှားပီး သူတို့ပှနလွာတော့ မိုးကို နှိုးတယွ ညနတေောငစွောငွးနပေီ သူတို့က ညနစောလိုကကွှှေး သသခှေောခှာ ပှနပွို့ပေးတယွ ။ မိုး ကှေးဇူးတငမွိတယွ ပီးတော့ လိုခငှတွာရပီး ပဈမထားခဲ့ပဲ အဆုံးထိ ဒီလို လေး လုပပွေးကှတာကို ကှညနွူးမိတာအမှနပွါပဲ နောကရွကတွှကှေ မိုးစိတတွှေ ကှညလွငနွတယွေ နလေို့ထိုငလွို့လဲ အရငကွထကွ အဆငပွှလောတယွ ။

သူတို့ဘကကွလဲ အရငလွို အကှပမွကိုငတွော့ပါဘူး ။ ကိုကို(မိုး ခစှသွူ အာကာ) နဲ့ လဲ အရငလွို ပှနတွှေ့ဖှဈတယွ ပှနကွှညနွူးဖှဈခဲ့ကှတယွ ။ ဒီလိုနဲ့ ကှောငွးပှနဖွှင့ဖွို့ နှဈရကလွောကအွလိုမှာ ကိုကို က သူ့ အမှှာအကိုတှေ ပှနတွော့မှာမို့ လိုကပွို့ရမှာမို့ လိုကခွဲ့ခငှလွား ဆိုပီး မေးပါတယွ ။ သခှောပေါကွ မိုး လိုကပွို့ ဖှဈပါတယွ ။ သူတို့ အမှှာ နှဈယောကကွို လိုကပွို့ ပီး အပှနမွှာ ကိုကို နဲ့ စကားပှောရငွး မိုး စိတမွလုံတာနဲ့ ကိုကို့ကို ဖှင့ပွှောပှမိခဲ့တယွ မိုးကှုံခဲ့ရတာအားလုံးကိုပေါ့ ။ ကိုကို က သူသိခဲ့ပီးသား ပှောတော့ မိုး အရမွးထိတလွန့သွှားပမေဲ့ မိုး ဖှဈခဲ့သမှှကို သူစိတမွဆိုးပါဘူးတဲ့ ။ ဒီလိုနဲ့ ကိုကို့ရဲ့ ….. ကိုလဲ မိုးသိခဲ့ရပါတယွ ။ သူ့ကှောင့ွ ဖှဈခဲ့ရတာပါဆိုပီး မကှရွညတွှနေဲ့ တောငွးပနလွာတဲ့ ကိုကို့ ကို လဲ မိုး ဘာလို့ ခှင့မွလှှတနွိုငရွမှာလဲ …..။ မိုး တို့ ခစှသွူနှဈယောကလွုံး စိတအွလို အတိုငွး စီးမှောခဲ့ပမေဲ့လဲ တဈယောကနွဲ့ တဈယောကွ နားလညွ ခှင့လွှှတပွေးခဲ့ နိုငွ ကှပါတယွ ။ “မိုး ရေ အမှှာတှေ ရောကလွာတယဟွေ့ ထှကွ ကှိုပါဦး ” ဒီစကားကို ပှောလိုကတွဲ့သူက မိုးရဲ့ ယောကွှား ကိုအာကာ ပါ …………. ပှီး။