Knowladge

ပိုပြီးစိတ်လာသလိုဘဲ

ဒီဇာတလွမွးလေးမှာ အဓိက ဇာတကွောငကွ မီးသှေး ။ မီးသှေးက မိဘမဲ့ တကောငကွှှကွ ။ မီးသှေးဆိုတဲ့ နံမညကွို ဘယသွူပေးသှားသလဲ မသိ ။ သူ့မှာ ဒီနံမညကွ လို့ ဘာနံမညမွှ မရှိဘူး ။ မှတပွုံတငမွှာလညွး မီးသှေး ဘဲ ။ ရပကွှကထွဲက ကုနစွုံဆိုငွ ပိုငရွှငွ လငမွယားက သနားလို့ ခေါထွားခဲ့လို့ သူတို့နဲ့ မီးသှေး ကှီးပှငွးလာခဲ့တယွ ။ သူတို့က ဦးစိနမွောငနွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ ။ မီးသှေးကို သားလို မှေးစားခဲ့တာမှိုး မဟုတဘွူး ။ ကှှနသွဘောကလွို အခိုငွးအစလေို မှေးထားခဲ့ကှတာ ။ နတေော့ ဂိုဒေါငထွဲ ..စားတော့ စားကှှငွးစားကနွှ ဝတတွော့ ဦးစိနမွောငရွဲ့ အကှ အဟောငွးအနှမွး အစုတတွှေ ။ မီးသှေး ဘဝက ကှမွးတမွးတယွ ။ အနှိမခွံ နငွးပှား ဘဝ ။ ဦးစိနမွောငကွ စိတရွငွးကောငွးတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနထွကွ စာရငွ တောသွေးတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ နုတကွကှမွး ..စိတကွလညွး ပုတတွယွ ။ အနိုငကွငှ့တွယွ ။ အောဟွောကွ ဆူဆဲ ပှောတယွ ဆိုတယွ ။ မီးသှေးက နံမညကွသာ မီးသှေး ။ ဒိလောကတွော့လညွး မဲတူးနတေဲ့ကောငွ မဟုတဘွူး ။ အသားတော့ ခပညွိုညိုပေါ့ ။ လူတှကတေော့ မီးသှေးကို အသားမဲတယွ လို့ဘဲ ပှောကှတာပေါ့ ။ အလုပကွှမွးကို ငယငွယထွဲက လုပလွာတဲ့လူ ဆိုတော့ ကစှကွစှလွဈလဈနဲ့ ဗလကောငွးတယွ။ အဆီပို မရှိဘူး ။

အစားအသောကကွလညွး သူမှားအိမွ မှာ ကှှနသွဘောကလွို နရတေဲ့လူ ဆိုတော့ ဖှဈသလိုဘဲ ဘိုကထွဲ အစားဝငတွယွ ဆိုရုံ စားခဲ့ရတာကိုး ။ သူ့ကို နစရောပေး ထမငွးကှှေးခဲ့တဲ့ ဒီလငမွယားကလညွး ခိုငွးတာက ရကရွကစွကစွကွ ပမယေ့ွ သူ တို့ အိမမွှာ အားကိုးလာရတဲ့ မီးသှေးကို သဘောကကှှတယွ ။ မီးသှေး ရှိနလေို့ သူတို့ရဲ့ ကုနစွုံဆိုငမွှာက အစစအရာရာ အဆငပွှနတယေလွေေ ။ ဦးစိနမွောငနွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့ ကုနရွောငွးကုနဝွယသွှားရငွး ရှာတရှာမှာ သူမှားစှန့ပွဈထားတဲ့ ကလေးတယောကကွို ခေါလွာခဲ့ပှီး မှေးစားတယွ ။ ကလေးက မိနွးကလေး ။သူတို့က ဒီကလေးက အသားဖှူတာမို့ ပနွးဖှူလို့ နံမညပွေးတယွ ။ ပနွးဖှူက ငယငွယထွဲက သဘောကောငွးတဲ့ ကလေးမ ။ မငိုဘူး ။ စိတသွဘောလေးက ဖှူစငတွယွ ။ စိတမွနာတတဘွူး ။ ဦးစိနမွောငနွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနကွို အမှဲဘဲ ပှုံးပှနတတတွေဲ့ ကောငမွလေး ။ သူတို့ လငမွယားက ပနွးဖှူကို ကတှော့ မီးသှေးလို ခိုငွးစားဖို့ မှေးတာ မဟုတဘွူး ။ ကှောငွးထားပေးတယွ ။ အဝတအွစားတှေ ဆငတွယွ ။ ဆူဆဲအောငွေါကတွာတှေ မလုပကွှဘူး ။ ထမငွးစားရငွ သူတို့စားသလို စားရတယွ ။

အတူတူ စားကှတယွ ။ သမီးလေး သမီးလေး ဆိုပှီး ဖူးဖူးမှုတထွားကှတယွ ။ ခိုငွးစရာရှိရငွ မီးသှေးကိုဘဲ ခိုငွးကှတယွ ။ မီးသှေးကတော့ ထမငွးကနှဟွငွးကနှတွှဘေဲ ။ တခါတလေ သူတို့ စားကောငွးလို့ အကုနစွားလိုကရွငွ မီးသှေး အတှကွ ဘာမှ မကနွှ ။ မီးသှေးကို သူတို့က ဂရုမစိုကပွါဘူး ။ ပဲကှီးလှောစွား ထနွးလကှခွဲစား ရသေောကွ…..ဘိုကကွ တဂှီဂှီ မှညလွညွး ကှိတမွှိတပွှီး အိပဘွဲ ။ မီးသှေးက သဘောကောငွးတယွ ။ ကှေးဇူးသိတတတွယွ ။ နစရော အိပစွရာ ပေး စားစရာ ကှှေး ခိုလှုံခှင့ပွေးတဲ့ ဒီ လငမွယားကို ဘယလွောကွ ဆဲဆဲ ဘယလွောကဆွူဆူ သူ စိတမွနာဘူး ။ ကုနစွုံဆိုငကွ တဖှညွးဖှညွးနဲ့ အောငမွှငလွာတယွ ။ လူစညလွာတယွ ။ ရောငွးကောငွးလာတယွ ။ဆနဆွီဆား ငရုတကွှကသွှနတွငမွကဘဲ တူရှငွးတို့လှှ တို့ ကှိုး အိမရွိုကသွံနဲ့ တူတှေ မီးခှကမွီးအိမွ ခုံဖိနပွ ရာဘာဖိနပွ ခမောကွ ဦးထုပွ မိုးကာ အစုံရောငွး တယွ ။ ကုနစွုံဆိုငကွ ဦးစိနမွောငွ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့ရဲ့ ခှံဝိုငွးထဲက နှဈထပွ ပဉှထွောငသွှပမွိုး အိမကွှီးရဲ့ အရှေ့မှာ ဆောကထွားတာ ။ သူတို့မှို့လေးမှာ ဒီတဆိုငဘွဲ ကောငွးကောငွးရှိလို့ တခုခုလိုအပရွငွ ဦးစိနမွောငွ ဒေါကွှော့ရှိနဆွိုငွ ကိုဘဲ ပှေးဝယကွှရတယွ ။ ဦးစိနမွောငနွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့ကလညွး သဘောကောငွးကှတယွ ။ စှေးရောငွးတတတွယွ ။

လူပေါငွးတတတွယွ ။ ဦးစိနမွောငကွ အရပရွှညတွယွ ။ အသားညိုညို ပိနပွိနပွါးပါးနဲ့ စကားနညွးတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ အသားဖှူဖှူနဲ့ လုံးကှီးပေါကလွှ ။ ဖငတွုံးကှီးကှီးနဲ့ ။ နို့ကှီးကလညွး တငွးတငွးလုံးလုံး ထှားထှားကှီးတှေ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ မီးသှေး ကို ခေါမွှေးခါစတုံးက ကလေးဘဲ ဆိုပှီး မီးသှေးရှေ့လညွး ရခှေိုးတဲ့အခါ သိပပွှီး ဂရုမစိုကဘွူး ။ ဖငပွေါွ နို့ပေါတွာတှေ ရှိခဲ့တယွ ။ ဖှူဖှူဝငွးဝငွး နို့ကှီးတှကေို မီးသှေး တှေ့ဖူးခဲ့တယွ ။ နောကပွိုငွးလညွး နေ့လညနွေ့ခငွး ကှောဆန့ရွငွး အိပပွှောသွှားတတတွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ တယောကွ အောကစွလှတနွတတလွေို့ ပေါငဖွှူဖှူကှီးတှေ ကှားထဲက အမှှေးမဲမဲတှနေဲ့ အငွဂြါစပကွှီးကို မကှာခဏ တှေ့ဖူးတယွ ။ မှတမွှတရွရ ပှီးခဲ့တဲ့ သငွကြှနတွှငွးတုံးက အိမမွှာ ဦးစိနမွောငွ မရှိတဲ့အခှိနွ ဒေါကွှော့ရှိနွ ထမီလနပွှီး အိပပွှောနွတော ဖငတွုံးအိအိဖှူဖှူကှီးတှေ ပေါနွတေော့ အမှတတွမဲ့ တှေ့လိုကရွတဲ့ မီးသှေး ထိနွးကနဲ တဏှာစိတတွှေ ထကှှသှားတယွ ။ ဖငတွုံးဖှူကှီးတှေ ကှားထဲက အမှှေးမဲမဲတှနေဲ့ အငွဂြါစပကွှီးလညွး ပေါနွတောကိုး ..။ အကှဲကှောငွး ပှဲဟဟကှီးကို မှငရွတော့ မီးသှေးလီးက ခကှခွငွှး ကှီးထှား မတတွောငလွာရတယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ မီးသှေးက လိငဆွကဆွံတဲ့အကှောငွးတှကေို ကောငွးကောငွးသိနပှေီ ။

မိနွးမလညွး လိုးဖူးနပှေီ ။ ကိုညိုကှီးကှောင့ွ ။ဒေါကွှော့ရှိနကွို တကခွခှငှစွိတတွှေ ပေါခွဲ့တယွ ။ ဒါပမယေ့ွ အလိုမတူရငွ မုဒိနွး ဆိုတာကို မီးသှေး သိတယွ ။ စောကရွမွး မလုပရွဲဘူး ။ မီးသှေး လိငဆွကဆွံရေး အကှောငွးတှကေို ကိုညိုကှီး ကှောင့ွ အလုံးစုံ နားလညွ သဘောပေါကွ တတခွဲ့ ကှှမွးခဲ့ရတယွ ။ ကိုညိုကှီးက ဦးစိနမွောငွ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့ရဲ့ ကုနစွုံဆိုငကွို ကုနလွာပို့တဲ့ လူ ။ ကိုညိုကှီးက လိငနွဲ့ ပတသွကပွှီး ဝါသနာထုံသူ တယောကွ ပီပီ ငယရွှယတွဲ့ မီးသှေးတို့လို လူငယတွှကေို ကာမပညာတှေ ပေးနတေဲ့ လူ ။ ကိုညိုကှီးရဲ့ ဒေါ့ဂစှကွားစုတကွှီးပေါကွကုနတွှကေို မီးသှေးက ထမွးခရှတယွ ။ ကိုညိုကှီးကလညွး မီးသှေးကို ဝိုငွးကူညီတယွ ။ ကုနခွရှငွး ဂိုဒေါငထွဲကို ထည့သွိုရငွး ကိုညိုကှီးက အမှဲ ကာမပညာတှေ ပို့ခတှယွ ။ နောကတွခါ သူနဲ့ မှို့ကှီးကို လိုကခွဲ့ပှီး အတှေ့အကှုံသဈကို စမွးဖို့ ပှောတယွ ။ မိနွးမ မခဖှူးသေးတဲ့မီးသှေးကို ခခှိုငွးမယွ တဲ့ ။ ကိုညိုကှီးက သူသှားနကှေ ဖါအိမကွို ခေါသွှားမယလွို့ ခဏခဏ ပှောတယွ ။ ညဈပတပွတနွဲ့ ဟောငွးနှမွး နတေဲ့ အပှာစာအုပလွေးတှကေိုလညွး ပေးဖတတွယွ ။

ကိုညိုကှီးကှောင့ွ မီးသှေး အပှာစာအုပွ ဖတပွှီး ကှငွးတိုကွ တတခွဲ့တယွ ။ တနေ့ကတှော့ ကိုညိုကှီးနဲ့ မှို့ကှီးကို လိုကွ လိုကဖွှဈဖို့ အကှောငွးဖနလွာတယွ ။ ဦးစိနမွောငနွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့က မှို့ကှီးက သူတို့ဆှမှေိုး တယောကွ အိမမွှာ သှားကူညီဖို့ မီးသှေးကို လှှတတွယွ ။ ညအိပတွော့ ကိုညိုကှီး အိမမွှာ အိပွ တဲ့ ။ အလှူအိမမွှာ သှားဝိုငွး ကူညီပေးရတာ ။ ကိုညိုကှီးကလညွး ဒီအစီအစဉကွို သိတော့ တခှီးခှီးနဲ့ ရယတွာ အရမွးဘဲ ။ ရငတတွေုံး ရကနထွေဲ ပှုတကွတှာပေါ့ ကောငလွေးရာ…ကဲ မငွးမှာ ပိုကဆွံစုထားတာ ဘယလွောကွ ရှိလဲ …ကှငွးဖှင့ပွှဲ အတှကွ လို့ မေးတယွ ။ မီးသှေးကလညွး ကှုံဖူး လုပဖွူးခငှနွတော ။ ကိုညိုကှီး ခေါသွှားတာက ဖါရှာကှီး ။ ဖါအိမတွှေ တနွးစီနတေဲ့ ဖါရှာတနွးကှီးပေါ့ ။ အိမတွိုငွးမှာ မိနွးမတှေ ရှိတယွ ။ တအိမတွကွ တအိမဆွငွး ကှိုကတွာ လိုကွ ရှေးရတယွ ။ ကိုညိုကှီးကလညွး သူ့အတှကွ စိတကွှိုကွ လိုကရွှာတယွ ။ မီးသှေးကိုလညွး ရှေးခိုငွးတယွ ။ မီးသှေးက သူကသာ အသားညိုတာ ဖှူတာကို လုပခွငှတွယွ ။ ဖှူဖှူ ခပတွောင့တွောင့ွ တရုတကွပှားမ တယောကွ ကို ကှိုကသွှားလို့ ရှေးလိုကတွယွ ။

ကိုညိုကှီးက မီးသှေး..ဒါနဲ့လုပွ ဆိုပှီး ကှနဒွုံးတခု လကထွဲ လာထည့တွယွ ။ အမှငွ နတသွမီး ..အဝငွ ကပကွှေးတဲ့ …ဦးထုပဆွောငွးပှီး လုပွ ….အကေိုကရွငွ ဘဝပကှမွယွ ကောငလွေး တဲ့ ။ တရုတကွပှားမကလညွး ကံအားလှောစွှာ သဘောကောငွးပှီး မီးသှေးရဲ့ ပထမဆုံး ကှငွးဖှင့ပွှဲကို ကူညီ တယွ ။ ကိုညိုကှီးက ဒီ ကငှမွီ ဆိုတဲ့ တရုတကွပှားမကို မီးသှေးက လူပှိုစဈစဈ တခါမှ မိနွးမ မလိုးဖူးသေးတဲ့ခှာတိတွ ဆိုတာကို ပှောပှပှီး သငပွှပေးဖို့ပှောလိုကလွို့ ကငှမွီ က မီးသှေးကို ပုလှကေိုငပွေးပှီး လိုးနညွးမှိုးစုံကို စိတရွှညွ ရှညနွဲ့ ပှသ သငကွှားပေးလိုကတွယွ ။ ကငှမွီက မီးသှေးရဲ့ လီးကို မှငတွာနဲ့ ပါးစပွ အဟောငွးသား ဖှဈသှားတယွ ။ ကှေးစားတယောကမွို့ လီးမှိုးစုံ လီးဆိုကမွှိုးစုံကို တှေ့ဖူးထားတဲ့ မိနွးမလေ ။ မီးသှေးရဲ့ လီးက တုတလွညွးတုတွ ရှညလွညွးတအားရှညတွဲ့ ထူးခှားတဲ့ လီးကှီး ဖှဈနလေို့ ။ မီးသှေးကတော့ တခှားလူတှရေဲ့ လီးနဲ့လညွး နှိုငွးယှဉွ မကှည့ဖွူးတော့ သူ့လီးက သူမှားထကွ တုတွ သူမှားထကွ ရှညနွတယွေ ဆိုတာ မသိဘူး ။ ကငှမွီ ပှောပှမှဘဲ သူ့လီးက သူမှားတကာထကွ ထူးခှားနတယွေ ဆိုတာ သိရတယွ ။ မီးသှေး မိနွးမ လိုးဖူးသှားပှီ ။ ကငှမွီကို ပိုကဆွံပိုပေးပှီး နှဈခှီတောငွ သူ လိုးလိုကတွယွ ။

ကငှမွီ က မီးသှေးရဲ့ စံခှိနမွှီ လီးတနကွှီးကို ကှိုကသွှားတယွ ။ စိတပွါလကပွါနဲ့ စုတပွေးတယွ ။ မီးသှေးလညွး လီးအစုတွ ခံရတာကို ကှိုကသွှားတယွ ။ ၂ ကိုညိုကှီးက မီးသှေးနဲ့ ပို ရငွးနှီးလာတော့ ညဖကွ ထိုငွ စကားပှောကှတဲ့အခှိနွ မီးသှေးကို ဒေါကွှော့ရှိနွ အကှောငွးတှေ မေးတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနွ ရခှေိုးရငွ ခှောငွးဖူးလား…ဒေါကွှော့ရှိနွ အောကစွလှတတွာ မှငဖွူးလား ..ဆိုတဲ့မေးခှနွးတှေ ပါ ။ မီးသှေးက မလုပဖွူး မသိဘူးခညွှး ပှောလိုကတွော့ ကိုညိုကှီးက ဒေါကွှော့ရှိနကွ ဖငကွားကားကှီးနဲ့ အသားကလညွး ဖှူဆှတနွတော ကိုယတွုံးလုံး ဆိုရငွ တအားကှည့ကွောငွးမှာကှ . . . ..တုံးပါ့ကှာ …နရောခငွှးသာ လဲလိုကခွငှတွယွ မီးသှေးရာ …. လို့ ပှောပါတယွ ။ မီးသှေးက ကိုညိုကှီး….ကနှောွ ဒေါကွှော့ရှိနကွို ကိုယတွုံးလုံး တှေ့ဖူးတာပေါ့ဗှာ……ဟီး…. လို့ ပှနပွှောလိုကွ တော့ ကိုညိုကှီး အရမွး အံ့သှသှားတယွ ။ ဟငွ….ဘယွ…ဘယလွို တှေ့တာလဲ…ပှောပှ…ပှောပှ… လို့ မေးတယွ ။ မီးသှေးက သူက ရခှေိုးရငွ ကိုယတွုံးလုံး ခှိုးတာဗှ …အိပရွငလွညွး ထမီက ခါးအထိ လနတွကနွတတတွော…ဒါ ကှောင့ွ တှေ့ဖူးတယွ…. လို့ ဖှလေိုကတွယွ ။

ဟာ…မငွး…မငွး…သူ့ဖငတွုံး ဖှူဖှူကားကားကှီးတှနေဲ့ စောကဖွုတကွှီးကို တှေ့ဖူးတာပေါ့..ဟုတလွား…ဟာ.. နရောခငွှး လဲပဈလိုကခွငှတွယကွှာ…မီးသှေးရာ…… ဆိုပှီး ကိုညိုကှီး သဘောတှေ ကနှတယွေ ။မီးသှေး လိုးဖူးသှားတော့ အခှအနပေေေးရငွ ရှာထဲက မိနွးမ တယောကယွောကကွို လိုးခငှတွဲ့စိတွ ပေါကနွတယွေ ။ ကုနစွုံဆိုငကွို စှေးလာဝယတွဲ့ မိနွးမတှကေိုလညွး စိတနွဲ့ ပှဈမှားနမေိပှီ ။ ပနွးဖှူကိုကတှော့ ကလေးမလေး ဆိုပှီး မီးသှေးက စိတမွဝငစွားဘူး ။ ဒေါကွှော့ရှိနွ မိုးလငွးအားကှီး အိပမွကတွှေ မကပွှီး လန့နွိုးလာတယွ ။ အိပမွကကွ တောတွောွ ကှမွးတယွ ။ ရှာအရှေ့ပိုငွးက ထနွးတကသွမား နီဂရိုးက ခှံထဲက အပှနွ သူ့ကို အတငွးဆှဲပှီး လိုးတယလွို့ မကတွာ ။ နီဂရိုးက မီးသှေးလိုဘဲ မိဘမဲ့ အခှအနမေေဲ့တယောကွ ။ အသားမဲလှနွးပှီး နှုတခွမွးထူထူကှီးနဲ့မို့ သူ့ကို နီးဂရိုးလို့ ရှာထဲက လူတှကေ နံမညပွေးထားခဲ့ကှတာ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ မီးသှေးကို မရခငွ နီးဂရိုးကို ခေါခွေါခွိုငွးဖူးသေးတယွ ။ နီးဂရိုးက နညွးနညွး ဂေါကတွယွ ။ ကပှမွပှည့ဘွူး ။ အဲဒီထဲက ဒေါကွှော့ရှိနကွ ကိုယတွုံးလုံး ရခှေိုးတဲ့ နီးဂရိုးရဲ့ မှငွးလီးတခှောငွးလို ရှညလွမှောကှီး တနွးလနွးကှီး ကှ နတေဲ့ နီးဂရိုးရဲ့ လီးတနကွှီးကို မှငဖွူးခဲ့တာ ။

မနေ့တနေ့က ရှာထဲက မပှုံးက စှေးလာဝယရွငွး နီးဂရိုးက ရှာတောငပွိုငွးက ဒေါသွဈကို အတငွးဆှဲလိုးလိုကတွဲ့ အကှောငွး ပာပှသှားတာကို စိတစွှဲပှီး အိပမွကွ မကတွာ ဖှဈမယွ ။ တခှို့ လူကှီးပိုငွးကတော့ နီးဂရိုးက ဒုတိယကဘာစဈအတှငွးက အငွဂြလိပစွဈတပကွ အာဖရိကတပသွားတှနေဲ့ မှနမွာ မ ညားပှီး ရတဲ့ ကပပွလီကပှားတယောကွ လို့ ပှောကှတာဘဲ ။ ဘာဘဲဖှဈဖှဈ နီးဂရိုးတကလွိုးတဲ့ အိပမွကွ မကပွှီး ပှနလွန့နွိုးလာတဲ့အခှိနွ ဒေါကွှော့ရှိနွ အရမွးကို စိတတွှေ ထကှှနတယွေ ။ ဘေးနားမှာ တခေါခေါနဲ့ အိပမွောကနှတေဲ့ ဦးစိနမွောငကွို အတငွး လှုပနွှိုးလိုကပွှီး သူ့လကကွို ဆှဲ စောကဖွုတဆွီ ပို့ပေးလိုကပွှီး ကိုစိနွ….လိုးပေး…ကမှ တအားယားနတယွေ…. လို့ ပှောလိုကမွိတယွ ။ ဦးစိနမွောငကွလညွး မယား စောကပွတယွားရငွ သူ စိတပွါပါ မပါပါ တကလွိုးပေးနကပှေါ ။ ဒါပမယေ့ွ အိပမွောကနှရောက အတငွးနှိုးလို့ ထလာတဲ့ ဒီလူကှီး လီးက မတောငနွိုငဘွူး ။ ဟငွ……ကိုစိနွ . . .ရှငွ လီး မတောငပွါလား…..ပနွးသပှေီလား……. ဒေါကွှော့ရှိနွ လီးကို ကိုငပွှတွ ဆှပေးလညွး လီးက ပှော့ခှနတယွေေ ။ အငွ ….ဘယလွို ဖှဈတာလဲ…ကိုစိနွ…..လာ….ကမှ စုတပွေးမယွ …………ဆိုပှီး ဒေါကွှော့ရှိနွ လထဈကို ငုံ စုတပွေးတော့လညွး လီးက ပှော့ခှနဆေေဲ ။

ရှငဟွာ တောတွောွ အဖှဈမရှိတဲ့လူ….သှား….ကမှ နား မအိပနွဲ့ ….. မကှမနပေနွဲ့ ဆူဆဲ ကှိနဆွဲပှီး စောကဖွုတကွို လကနွဲ့ ဖိပှတရွငွး ဒေါကွှော့ရှိနွ ပှနအွိပလွိုကရွတယွ ။ ဦးစိနမွောငလွညွး တောတွော့ကွို စိတဓွါတကွသှှားတယွ ။ သူ ပနွးသသှေားပှီ ဆိုပှီး ။ မနကကွတှော့ ဒေါကွှော့ရှိနွ စိတတွှေ တိုနတယွေ ။ မနကလွငွးအားကှီးတုံးက လိုတာကို မရလိုကလွို့ ကှှဲမှီးတိုနတယွေ ။ ဦးစိနမွောငကွို အလကားနရငွေး အောငွေါကနွတယွေ ။ ကိုစိနွ…..ကောကညွှငွးပေါငွးထားတယွ…..စားလိုကအွုံး…….ပှီးရငွ စကဘွီးနဲ့ ကမွးဘားရှာကို ကှှေးတောငွး သှား လိုကွ…..မိကှှတေို့က ကှှေးမပေးတာ ကှာနပှေီ…. အေး…အေး…ငါသှားလိုကမွယွ…. မိနွးမကှောကရွတဲ့ လူကှီး ကောကညွှငွးတောငွ ဖှောင့အွောငွ မစားနိုငဘွူး ။ ဦးထုပကွှီးဆောငွး စကဘွီးကို နငွးပှီး အိမကွနေ ထှကသွှားတယွ ။ ဦးစိနမွောငွ ပှီးတော့ မီးသှေး ။ မီးသှေး အသံကယှကွှီးနဲ့ အောခွေါလွိုကလွို့ မီးသှေး ရောကလွာတယွ ။ ကိုစိနွ ကှှေးတောငွးသှားတယွ…..နငွ ဆိုငဖွှင့ရွမယွ….နငွ ရသှေားခှိုးစမွး……. မကှနွှာပုတပွုတနွဲ့ အောဟွဈလိုကတွယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ ပနွးဖှူ ရောကလွာတယွ ။ အမေ…..ပနွးဖှူ ကှောငွးသှားတော့မယွ … အေး…အေး..သမီး…..မုန့ဖွိုးရှိသေးရဲ့လား…အမေ…ကောကညွှငွးပေါငွး ထုပပွေးလိုကရွမလား…. ရှိသေးတယွ ….အမေ….. ကှောငွးက တမိုငွလွောကွ ဝေးတော့ ပနွးဖှူကို လမွးမလှောကစွခငှကွှေ ။ ရှာထဲက ကိုမှကှီးရဲ့ မှငွးလှညွးနဲ့ ပို့ခိုငွးတယွ ။

ပနွးဖှူတို့ ကှောငွးကို တကကွှတဲ့ တခှားကှောငွးသူတှနေဲ့ အတူပေါ့ ။ မိဘတှကေ ကိုမှကှီးကို ကှောငွးပို့ကှောငွးကှို လုပခွိုငွးကှတာ ။ မီးသှေး သှပပွှားစုတတွှနေဲ့ ကာထားတဲ့ ရခှေိုးခနွးလေးထဲကို ရောကတွော့ ပုဆိုးကို ခှှတပွှီး သှပပွှားတှပေေါကွို လှှားတငလွိုကပွှီး ကိုယတွုံးလုံးနဲ့ ရစညထွေဲက ရတှကေေို တဘှမွးဘှမွးနဲ့ လောငွးခှိုးလိုကတွယွ ။ ဆပပွှာတုံးက အဝတလွှောတွဲ့ ရှှဝေါဆပပွှာ ။ ခှိုးပှီးလို့ ပုဆိုးကို လှမွးဆှဲယူမယွ အလုပွ သှပပွှားစုတွ တံခါးလေး ရုတတွရကွ ပှင့သွှားတယွ ။ မီးသှေး စိတထွဲက နံမညပွေးထားတဲ့ စုနွးမကှီး ဒေါအွိုစာ ဒေါကွှော့ရှိနကွှီးကို တှေ့လိုကရွတယွ ။ မီးသှေး…ရခှေိုးတာ ကှာလှခညှလွား…. မီးသှေးကို ကိုယတွုံးလုံးကှီး တှေ့လိုကရွတော့ ဒေါကွှော့ရှိနွ မကှလွုံးတှကေ မီးသှေးကို ခှဆေုံးခေါငွးဆုံး ကှည့နွတယွေ ။ မီးသှေးက သူတို့ ခေါမွှေးတုံးက အရှယလွေး မဟုတတွော့ဘူး ။ ကစှလွဈတောင့တွငွးတဲ့ ကိုယလွုံးကိုယထွညနွဲ့ ပေါငတွနနွှဈဖကွ ကှားက လီးတနကွှီးကလညွး လူနဲ့ မလိုကဘွူး .။ တုတတွုတွ ရှညရွှညကွှီး ။ ထိပဖွူး ဒဈလုံးပှဲကှီးကလညွး တပမွကစွရာကှီး ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ မနကအွစောကှီးတုံးက စောကပွတွ တအားယားပှီး အလိုးခံခငှစွိတတွှေ ပှငွးပှနတေဲ့အခှိနွ လငွ တောမွောငွ ဦးစိနမွောငကွလညွး လီးက မတောငဘွဲ ပှော့ခှနတေေဲ့အတှကွ အရမွးကို အခံရခကနွခေဲ့တာ အခု မီးသှေးရဲ့ အောငမွှငလွှတဲ့ လိငတွနကွှီးကို မှငလွိုကရွတော့ ဖီးတကသွှားရတယွ ။ ဒီကောငလွေး လီးက နီးဂရိုးရဲ့ လီးနဲ့ မတိမွးမယိမွးဘဲ ။

တောတွောကွှီးပှီး ရှညတွယွ ။ မီးသှေးကို သခှော စူးစိုကကွှည့ပွှီး ဒေါကွှော့ရှိနွ စိတတွှေ လာ သှားတယွ ။ မီးသှေးက ပုဆိုးကို လှမွးဆှဲလိုကတွယွ ။ မီးသှေး… ဗှာ …. လာ..ငါနဲ့ လိုကခွဲ့…နင့ကွို မေးစရာ ရှိလို့… ဟုတွ…ဒေါလွေး မီးသှေး ဒေါကွှော့ရှိနွ အနောကကွနေ အိမအွပေါထွပကွို လိုကသွှားရတယွ ။ လှခေါးက အတကွ အရှေ့က ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ဖငတွုံးကှီးတှေ တုနခွါလှုပနွတောတှကေို သူ အနီးကပွ ကှည့ရွငွး စိတတွှေ ထကှှလာမိတယွ ။ အိမမွှာက ဦးစိနမွောငလွညွး မရှိ..ပနွးဖှူလညွး မရှိဘူး ။ သူနဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ နှဈယောကထွဲဘဲ လေ ။ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ဖငတွုံးဖှူဖှူကှီးတှေ စောကဖွုတအွကှဲကှောငွးကှီးတှကေို သူက မှငဖွူးတှေ့ဖူးထားတယွ ။ ကှေးစားမိနွးမ ကငှမွီ နဲ့လညွး နှဈခှီတောငွ လိုးဖူးထားတယွ ။ ကာမနညွးလမွးတှကေို အနီးကပွ သငကွှားပို့ခထှားတဲ့ ကိုညိုကှီးရဲ့ တိုကတွှနွး အားပေးခကှတွှကှေောင့လွညွး ဒေါကွှော့ရှိနသွာ ပေးလိုးခဲ့ရငွ လိုးပဈလိုကမွယလွို့ စဉွးစားထားတယွ ။ လာ…မီးသှေး…. အိပခွနွးထဲကို ခေါသွှားတာ ။ ထိုငွ…ကုတငပွေါမွှာ…… သူတို့ လငမွယား အိပတွဲ့ နှဈယောကအွိပွ ကုတငကွှီးပေါမွှာ ထိုငခွိုငွးနတော ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ မီးသှေး ဘေးနားမှာ ကပွ ထိုငတွယွ ။

မီးသှေး …. ဗှာ….ဒေါလွေး ….. နင့လွီးကို နငွ ဘာလုပထွားလဲ …ဟိုလေ …ကှီးအောငွ ရှညအွောငွ..ဆေးတှဘောတှမှေား လိမွးထားသလား…. ဘာမှ မလိမွးထားဘူး…..ဒေါလွေး…. သဘာဝ အတိုငွးပေါ့ ဟုတလွား…. ဟုတတွယဗွှ …. နငွ မိနွးမ လိုးဖူးလား …. ရုတတွရကွ မထငမွှတတွဲ့ မေးခှနွး အမေးခံလိုကရွလို့ မီးသှေး ဘာ ဖှရမှနွေး မသိ ။ မ…မ…မလိုးဖူးဘူး…ဒေါလွေး . . အငွးလေ…နငကွ ငါတို့ အိမမွှာဘဲ တခှိနလွုံး အလုပတွှေ လုပနွတောကိုး…. ဒေါကွှော့ရှိနွ စိတတွှေ ထကှှဖေါကပွှနလွာတယွ ။ မီးသှေး… ဗှာ ….. နင့ပွုဆိုး ခှှတလွိုကစွမွး … ဟုတကွဲ့ ဒေါလွေး . . မီးသှေး ပုဆိုးကို ဖှခှေ ခှှတပွဈလိုကပွါတယွ ။ နကပွှောငွ တဲ့ တုတတွုတထွှားထှား လီးရှညလွမှောကှီး ကို ဒေါကွှော့ရှိနွ တှေ့လိုကတွော့ ကှကသွီးတှေ တဖနွှး ဖနွှး ထသှားပါတယွ ။ အိုး….. မီးသှေးက ဒေါကွှော့ရှိနွ သူ့ကို အိပခွနွးထဲကို ခေါလွာတယွ ဆိုထဲက စိတတွှကေ ထကှှနတေော့ လီးကှီးက သာမနွ ထကကွို မာကှော ထှားတငွးနပှေီ ။ နင့လွီးက ငါ့ယောကငွြှား ကိုစိနမွောငထွကွ နှဈဆ မက ကှီးတယွ သိလား …. မီးသှေးရဲ့ လီးတနတွုတတွုတကွှီးကို ဒေါကွှော့ရှိနကွ အနီးကပွ လာကှည့ရွုံနဲ့ အားမရတော့ဘဲ လကွ နဲ့ လှမွးကိုငလွိုကတွယွ ။

” ဟဲ့….အရညတွှေ စိမ့ထွှကနွပေါလား….” ဒေါကွှော့ရှိနကွ ထိပဖွူးကှီးကို လကခွှောငွးတှနေဲ့ ပှတကွှည့နွရငွေး လကတွဖကနွဲ့ လှော့ရညွးရညွး ဖှဈနတေဲ့ ထမီကို ဆှဲဖှခလှေိုကပွါတယွ ။ မီးသှေးရဲ့ ကာမရှေ့ပှေး အရညတွှေ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ လကခွှောငွးတှမှော စိုပသှေားတယွ ။ သူ့လီးတနကွှီးကလညွး ငေါငေါကှီး ထကှှလာတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ လကနွဲ့ ကိုငဆွုပလွိုကတွဲ့အ တှကွ တောငလွာတာ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ မီးသှေးရဲ့ လီးတနကွှီးကို ဖစှညွှဈပှတတွိုကရွငွး မီးသှေးကို ကုတငကွှီးပေါကွို တှနွး ခပှဈလိုကတွော့ မီးသှေး ပကလွကကွလေး လဲကသှှားတာနဲ့ ကာမဇောထနနွတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ မီးသှေးရဲ့ ကိုယအွောကပွိုငွး အပေါကွို တကခွှလိုကပွါတယွ ။ ကိုယအွောကပွိုငွး တခုလုံး ဗလာကငွှးသှားတဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ပေါငတွနွ ဖှေးဖှေးတှရယွေ….ဆီးခုံ မို့မို့ကှီးက အမှှေးမဲမဲတှနေဲ့ အကှဲကှောငွးကှီးရယကွ မီးသှေးရဲ့ စိတတွှကေို ဝုနွးကနဲ ထကှှသှားစေ ပါပှီ ။ လီးတနညွိုညိုကှီးက မတမွတထွောငနွပှေီ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ လီးတနကွှီးအပေါမွှာ ဆောင့ကွှောင့ထွိုငနွရငွေး လကတွဖကနွဲ့ လီးတနကွှီးကို တှနွး ပှီး စောကဖွုတအွကှဲကှီးမှာ တေ့လိုကပွါတယွ ။ လထဈကှီးက စောကဖွုတွ စပယွှကပွေါကမွှာ တေ့မိနတေဲ့အခှိနွ ဆတကွနဲ ထိုငခွလှိုကတွော့ လထဈ ကှီး ပှတကွနဲ စှပမွိတပမွိသှားတယွ ။

ပါးစပလွေးဟပှီး လီး ဝငတွဲ့အရသာကို ခံစားလိုကတွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ဖှညွးဖှညွးခငွှး ထပဖွိဖိခလှိုကတွော့ လီးတနညွိုညိုကှီးက ဗစှပွှိပှိ ဆိုတဲ့အသံနဲ့ စောကဖွုတခွေါငွးထဲကို ထပတွိုး ဝငရွောကသွှားပါ တယွ ။ ” အို…အီး….ရှီး……” စောကဖွုတအွတှငွးသားနံရံတှကေို လထဈကှီး ပှတတွိုကသွှားတာမို့ နားထဲက လတှေေ ထှကသွှားရအောငကွို အရသာက ထူးကဲသှားရတယွ ။ မီးသှေးလညွး မထငမွမှတဘွဲ ဒေါကွှော့ရှိနကွ တကလွိုးလိုကတွာကို ခံလိုကရွလို့ အံ့သှနဆေဲ ။ စောကဖွုတအွိအိကှီးထဲကို မှုပဝွငနွတေဲ့ သူ့လီးတနကွှီးကို ဆတကွနဲဆတကွနဲ ပင့ပွှီ ထိုးထည့ွ ပဈလိုကတွယွ ။ ရောငွးသူဝယသွူ အသံတူပှီ ။ ဖိခသှူနဲ့ ပင့ထွိုးသူ……  မီးသှေးရဲ့ လီးတနတွုတတွုတရွှညရွှညကွို အသဲစှဲသှားရသလို သူ့လိုးနိုငအွား ဆောင့နွိုငအွားကိုလညွး ဒေါကွှော့ရှိနွ ကှိုကသွှားတယွ ။ လငဖွှဈသူဦးစိနမွောငနွဲ့ တခှားစီဘဲလေ ။ ဦးစိနမွောငရွဲ့ လီးက လိုးနခှေိနမွှာ ပှနပွှော့ကသှှားတတတွယွ ။ သူက အသကကွှီးပှီမို့ ဆောင့အွားလညွး မကောငွး ။ ကှာကှာလညွး မလိုးနိုငွ…သကလွုံက ငယရွှယတွဲ့ မီးသှေးလို ဘယကွောငွးနိုငပွါ့မလဲ ။ ပကလွကပွေါငတွနတွှေ ဖှဲကားပေးပှီး မီးသှေးကို အပေါစွီးက တကဆွောင့ွ လိုးခိုငွးလိုကတွာ မီးသှေးက မညှာတမွး ဆောင့လွိုးပေးတာ ဒေါကွှော့ရှိနွ အရမွးကို ကှိုကသွှားတယွ ။ မီးသှေးလညွး ဒေါကွှော့ရှိနလွို အသကလွညွး ကှီးပှီး အိမထွောငသွကလွညွး ကှာနတေဲ့ မိနွးမကှီးတယောကကွ စောကဖွုတွ ဒီလောကွ ကှပလွိမ့မွယလွို့ မထငခွဲ့ ။

ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ စောကဖွုတကွ သူလိုးဖူးခဲ့တဲ့ ကှေးစားဖါသညမွ ထကွ အမှားကှီး ကှပတွညွး စီးပိုငနွတောကို တှေ့ရလို့ အရမွးကှိုကသွှားရတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး လိုးအပှီး ” နငနွဲ့လိုးရတာ ငါကှိုကတွယွ….နငွ နောကကွိုလညွး ငါ့ကို လိုးပေးနောွ မီးသှေး……ငါ ကိုစိနမွောငကွို တခှားရှာကို ကှှေးသှားတောငွးခိုငွးမယွ…..” လို့ ပှောပါတယွ ။ မီးသှေးကိုလညွး ကောငွးကောငွးလိုးပေးလို့ အရငလွို စတနောမမဲ့တော့ဘဲ မီးဖိုထဲ ခေါသွှားပှီး သူတို့လငမွယား နှဈယောကထွဲ စားဖို့ ဖယထွားတဲ့ အမဲနှပနွဲ့ ပဲကှီးဟငွးကို ခကှှေးတယွ ။ အသကကွှီးမှ လီးကှီးကှီးနဲ့ အားကောငွးမောငွးသနလွိုးပေးမယ့ွ မီးသှေးကို ရလို့ ကာမဆနဒြ ပှပှေောကရွတာ ဒေါကွှော့ရှိနွ ” ငါတယကွံထူးပါလား…”လို့ စိတထွဲမှာ ပှောနမေိတယွ ။ မီးသှေးလညွး ညဖကွ အိပလွို့မပှောဘွူး ။ နေ့ခငွးက ဒေါကွှော့ရှိနကွို လိုးခဲ့တာတှေ ပှနစွဉွးစားမိပှီးလီးက ထှားကှီးမာကှောလာတယွ ။ သူနတေဲ့ အိမအွနောကဖွကကွ ဂိုဒေါငကွနေ အိမအွနောကဖွကကွ ရခှေိုးခနွးလေးဆီက မီးရောငွလွဲ့လဲ့နဲ့ ရသေံလိုလို ကှားလိုကမွိတော့ ပနွးဖှူ တယောကွ ရလောခှိုးပှီ ထငတွယလွို့ တှေးလိုကမွိတယွ ။ စိတတွှကလညွေး တအားထနကွှှနတေော့ ပနွးဖှူ ရခှေိုးနတောကို ခှောငွးကှည့ခွငှတွဲ့စိတရွိုငွးတှေ ဝငလွာတယွ ။

ပှောနကှောတယွ…သှားခှောငွးမယကွှာ….ဆိုပှီး ဝုနွးကနဲ ထလိုကတွယွ ။ သှပပွှားစုတတွှေ ပတလွညွ ကာရံထားတဲ့ ရခှေိုးခနွးလေးဆီကို ခှဖေေါ့နငွးပှီး တိုးကပသွှားလိုကတွယွ ။ အထဲက ရသေံတှေ ကှားရပှနတွယွ ။ မီးဖှင့ထွားလို့ သှပပွှားပေါကွ နံရံလေးကနေ ကပခွှောငွးလိုကတွဲ့အခါ အထဲမှာ ကိုယတွုံးလုံး ရခှေိုးနေ တဲ့ ပနွးဖှူကို တှေ့လိုကရွတယွ ။ ဟာ…..စိတထွဲက အောလွိုကမွိတာပါ ။ ဖှူဖှေးတောင့တွငွးတဲ့ အပှိုပေါကမွလေးကို မိမှေးတိုငွး ကိုယတွှနေဲ့ တှေ့လိုကရွလို့ ။ အခှိုးကတှဲ့ အပှိုပေါကွ ကိုယလွုံး လှလှလေးကှောင့ွ မီးသှေး ပနွးဖှူကို ကိုငခွငှစွိတွ လိုးခငှစွိတတွှပေေါပွေါကသွှားရပှီး ပေါငတွနလွှလှတှေ ဖငတွုံးကားတှေ ရငသွားစိုငထွှားထှားတှကေို မကှတွောငွ မခတတွမွး ငေးမောနမေိတယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ ပနွးဖှူက ဆပပွှာတှေ စိုလူးနတေဲ့ညာလကနွဲ့သူမပေါငကွှားကိုပှတသွပလွိုကပွါတယွ ။ စောကဖွုတွ အကှဲကှောငွးကို လကခွှောငွးတှကေ ပှတသွပမွိတဲ့အခှိနွ ပနွးဖှူရဲ့ မကှလွုံးလေးတှေ မှိတကွသှှားကှသလို အထိအတှေ့ကှောင့ွ ပါးစပလွေး မဟတဟနဲ့ ဖှဈသှားပုံကလညွး ကှည့လွို့ ကောငွးလှနွးပှီး မီးသှေးရဲ့ စိတတွှကေို တဟုနထွိုး ထကှှလာစပေါတယွ ။

ပနွးဖှူ တနွးပေါလွှှားထားတဲ့ သူမ ထမီဟောငွးလေးကို ဆှဲယူကာ ရငလွှားလိုကပွှီး ရခှေိုးခနွးလေး ထဲက ပှနလွညွ ထှကခွှာသှားသည့တွိုငွ မီးသှေး တယောကွ လီးကှီး တောငပွှီး ငေးမောကာ ကနှနွခေဲ့ပါတယွ ။ နောကတွနေ့မနကစွောစော ခါတိုငွးဆိုရငွ မီးသှေးကို အိပရွက ထဖို့ ဆဲဆိုတဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ တ ယောကွ ထူးထူးဆနွးဆနွး ငှိမနွလေို့ လငဖွှဈသူဦးစိနမွောငနွဲ့ မှေးစားသမီး ပနွးဖှူတို့ အံ့သှနကှေ တယွ ။ ” မီးသှေး…မီးသှေး…..ထ…..ထ….မိုးလငွးပှီ…..” လို့ ထရံကို ပုတပွှီး လသေံအေးအေးနဲ့ နှိုးလိုကတွဲ့ဒေါကွှော့ရှိနွ တယောကွ ဘာကှောင့ွ လသေံပှောငွးသှားပါလိမ့လွို့ ပနွးဖှူက စဉွးစားနတယွေ ။ မီးသှေးကိုယတွိုငလွညွး ကှားနကှေ ငှကဆွိုးထိုးသံကှီးကို မကှားရလို့ ထူးဆနွးနတယွေ ။ တကယတွော့ လီးကှီးကှီး ဆောင့အွားကောငွးကောငွးနဲ့ ခပကွှမွးကှမွး လိုးပေးတာတှကှေောင့ွ ဒေါကွှော့ရှိနွ တယောကွ နှဈခါတောငွ ပှီးရလို့ ကာမသုခ ပှည့ဝွ တငွးတိမသွှားတဲ့ အတှကွ မီးသှေး အပေါွ သဘောကောငွးသှားတာပါ ။မနကစွောစော မကှနွှာသဈခှိနွ အိမအွနောကဖွကွ ကပှငမွှာ ထမီလေးမပှီး သေးပေါကနွတေဲ့အခှိနဒွေါကွှော့ရှိနရွဲ့ စောကပွတကွ တအား ယားတကလွာပှီး အလိုးခံခငှစွိတတွှေ တဖှားဖှား ပေါလွာပါသေးတယွ ။

ဦးစိနမွောငကွို တခှားရှာကို ကှှေးတောငွး လှှတအွုံးမယလွို့ စဉွးစားထားရငွး ဒီအခှီတော့ မီးသှေးရဲ့အလိုးကို ဖငကွုနွးပှီး ခံဖို့ တှေးတောလိုကပွါတယွ ။ ပနွးဖှူ ကှောငွးသှားပှီးတဲ့အခှိနွ ဦးစိနမွောငကွို ကံမရှာကို ကှှေးတောငွး လှှတလွိုကတွယွ ။ အိမကွ စကဘွီးလေးနဲ့ပေါ့ ။ ဦးစိနမွောငလွညွး မိနွးမ ရိုသေ အသကရွှညွ ဆိုတဲ့ ဝါဒကို ခံယူကငှ့သွုံးနသေူ ပါ ။ ဒေါကွှော့ရှိနွ ခိုငွးတာကို အကုနလွုပပွေးပှီး အေးအေးဆေးဆေး နလေိုသူ ပါ ။ ဦးစိနမွောငွ ထှကသွှားအပှီး ဖှင့ထွားတဲ့ ကုနစွုံဆိုငကွို တံခါး ခဏပိတပွှီး မီးသှေးရဲ့ အလိုးကို ခံဖို့ ပှငခွိုကွ ကိုညိုကှီး မောငွးလာတဲ့ ကုနကွားစုတကွှီး ဆိုငရွှေ့ကို ထိုးဆိုကလွာပါတယွ ။ မီးသှေးလညွး ဆိုငထွဲက ထှကလွာပှီး ကိုညိုကှီးနဲ့အတူ ကားပေါကွ ကုနထွုပတွှကေို ခတှယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး ကုနတွှကေို ဂိုဒေါငထွဲ အကုနပွုံထားလိုကဖွို့ လာပှောတယွ ။ ကိုညိုကှီး တယောကွ ကုနတွှေ ခအှပှီး မှနမွှနွ ပှနသွှားစခငှနွေတယွေ ။  ကိုညိုကှီး … ဟေ..မီးသှေး..ဘာလဲကှ…..မငွးမကှနွှာ ကှည့ရွတာ ငါ့ကို တခုခု ပှောခငှနွတေဲ့ပုံ……ငါ ရောကကွတညွးက သတိထားမိတယွ…… မီးသှေးက လသေံကို နှိမ့တွိုးလိုကပွှီးနောကွ ဟုတတွယွ….ခငဗွှား အမှဲ တိုကတွှနွးနတေဲ့ဟာ အခု ဖှဈသှားပှီ …… လို့ ပှောလိုကတွော့ ကိုညိုကှီးရဲ့ မကှနွှာကှီး ပှုံးပှုံးကှီး ဖှဈသှားပါတယွ ။

ဟာ…မီးသှေးတို့တော့ ဆောပွှီ …. မီးသှေးက ဒေါကွှော့ရှိနနွဲ့သူ လိုးဖှဈသှားကှတာတှကေို ကိုညိုကှီးကို ဖေါကသွညခွတှယွ ။ ဟီး……ကောငွးလိုကတွာ မီးသှေးရယွ……မငွးက ငါထငထွားတာထကတွောငွ လကကွ သှကသွား……တောတွောွ လိုးလို့ကောငွးလားကှ….. ကောငွးတယွ ကိုညိုကှီး …စောကဖွုတွှကီးက မခှောငဘွူးဗှ…စီးတငွးပှီး ကှပတွုံးဘဲ ….ဟီး…ပှောရငွးဆိုရငွးတောငွ ကနှော့လွီးက တောငခွငှလွာတယွ…. ဒေါကွှော့ရှိနကွို လိုးတဲ့အကှောငွး အသေးစိတွ ပှောပှနခေိုကွ အိမဆွီကနေ မီးသှေး….မပှီးသေးဘူးလား…ကှာလိုကတွာ…… လို့ ဒေါကွှော့ရှိနအွောပွှောလိုကတွဲ့အသံကို ကှားရလို့ ကိုညိုကှီးနဲ့ စကားဖှတလွိုကပွှီး ပှီးပှီ …..ဒေါလွေး….. လို့ ပှနပွှောရငွး အိမဖွကကွို မီးသှေး ပှနလွာလိုကတွယွ ။ ကိုညိုကှီးလညွး မီးသှေး ပှောပှတာတှကေို နားထောငပွှီးတဲ့နောကွ ဒေါကွှော့ရှိနကွို လိုးခငှစွိတတွှေ ဖှဈပေါနွရပှေီ ။ လီးတောငွ ထကှှနတယွေ ။ အိမရွှေ့ကို ပှနရွောကသွှားတော့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ညိုကှီးရေ…..မငွးကို ကားခတှေ ရှငွးပေးရဦးမယွ…. လို့ ပှောလိုကတွော့ ကိုညိုကှီးလညွး အလောတကှီး မဟုတပွါဘူး……အမရယွ…..နောကမွှ ရှငွးလညွး ရပါတယွ…. လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။

ကိုညိုကှီးရဲ့ မကှလွုံးတှကေ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ဖှံ့ထှားလုံးတငွးနတေဲ့ ရငသွားစိုငကွှီးတှေ အပေါမွှာ ရောကနွတယွေ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ကိုညိုကှီးကို အမှနွ ပှနထွှကစွခငှနွေတယွေ ။ ဒါကို ကိုညိုကှီးက ရိပစွားမိတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနွ အသံက အရငစွလို ဖှဈနတယလွေေ ။ ဦးစိနမွောငွ ပှနမွလာခငွ ပနွးဖှူ ကှောငွးက ပှနမွလာခငွ မီးသှေးနဲ့ တကှောငွးလောကွ ဆှဲခငှနွပေုံရတယွ ။ ဒါကှောင့ွ ကိုညိုကှီးလညွး အလိုကတွသိ နဲ့ ဟိုဖကရွှာကို ကုနတွငစွရာ ရှိသေးတယွ…အမရေ…ကနှောွ သှားပှီ….. လို့ နုတဆွကလွိုကရွငွး သူ့ကားကှီးပေါကွို တကပွှီး စကနွှိုးလိုကတွယွ ။ ကိုညိုကှီးရဲ့ ကုနကွားစုတကွှီး တဂှုံးဂှုံး အသံတှေ ဆူညံပှီး အိမဝွိုငွး အရှေ့ကလညွး ထှကသွှားရော ဒေါကွှော့ရှိနကွ လာ…လာ….မီးသှေး…အခှိနရွှိတုံး..အလုပစွလိုကရွအောငွ….. လို့ ပှောရငွး အိမအွပေါထွပကွို မတကတွော့ဘဲ အိမရွှေ့ခနွးမှာတငွ မီးသှေးရဲ့ ပုဆိုးစကို ဆှဲဖှုတွ ခှှတခွလှိုကတွယွ ။ မီးသှေးလညွး ရုတတွရကွ ဆိုတော့ လီးက မတောငသွေးဘဲ ခပငွေါငေါ အနအထေားနဲ့ ဖှဈနတယွေ ။ ဟငွ…..နင့လွီးကလညွး တအားမထောငသွေးပါလား….မီးသှေးရယွ….. လို့ ပှောလိုကရွငွး ဒေါကွှော့ရှိနကွ မီးသှေးရဲ့ လီးတနကွို ဖမွးဆုပကွိုငွ လိုကပွှီး ရှေ့နဲ့နောကွ ပှတတွိုကပွေးလိုကတွယွ ။ မီးသှေးလညွး ထမီ ခှှတလွိုကပွါလား ဒေါလွေး…. လို့ ပှောလိုကတွယွ ။

ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ဖငကွှီးတှနေဲ့ စောကဖွုတကွှီးကို မှငရွရငွ သူ့လီး ခကှခွငွှး ထောငလွာမယလွို့ သူသိလို့ ။ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး ထမီကို ခှှတခွလှိုကသွလို မီးသှေးအရှေ့ ဒူးထောကလွိုကပွှီး မီးသှေးရဲ့ လီးညိုညိုကှီးကို ပါးစပနွဲ့ ငုံလိုကပွါတယွ ။ မီးသှေး ဆတကွနဲ တုနသွှားတယွ ။ ဘယလွိုမှ ထငမွထားတဲ့ ဖှဈရပွ ။ အရှငသွခငလွို အပေါစွီးက အောငွေါကွ ဆူဆဲနခေဲ့တဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနတွယောကွ သူ့အရှေ့မှာ ဒူးထောကပွှီး သူ့လီးကို တပှှတပွှှတနွဲ့ စုတနွတော က တကယမွှ ဟုတရွဲ့လား လို့ တှေးထငစွရာ ။ ပှှတွ ပှတွ ပှတွ ပှှတွ ပှတွ ပှတနွဲ့ အားရပါးရ စုတပွေးနတော ။ကိုယအွောကပွိုငွး အဝတမွဲ့နလေို့ ဖှူဖှေးတဲ့ ပေါငလွုံးကှီးတှေ နဲ့ အမှှေးရေးရေးနဲ့ ဆီးခုံမို့မို့ အိအိကှီးကို အနီးကပွ မှငနွရလေို့လညွး မီးသှေးရဲ့စိတတွှေ ထကှှလာရတယွ ။ လှာနဲ့ ဝိုကလွှိမ့ပွှီး လထဈခေါငွးကို စုတပွေးနတောကှောင့ွ မီးသှေးရဲ့ လီးတနကွှီးလညွး တမဟုတခွငွှး ထှာတငွး ကှီးမားလာရတယွ ။ အပေါကွိုလညွး မတမွတကွှီး ထောငလွာရတယွ ။ ကဲ မီးသှေး…..နင့လွီး တအားမာတောငနွပှေီ . ..လိုးပေးတော့….. လို့ ပှောရငွး ကှမွးပှငပွေါကွို ပကလွကွ လှဲခလှိုကတွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ အရညလွဲ့ ပှောငစွိုနတေဲ့ စောကဖွုတကွို ငေးမောနရငွေး ဒေါလွေး အပေါပွိုငွးပါ ခှှတလွိုကပွါလား…. လို့ မီးသှေးက ပှောလိုကတွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး ခံခငှလွှနွးလို့ စောကဖွုတကွ အရမွးကို ယားနပှေီလေ။

မကှစွောငွးပဈထိုးရငွး ကဲ..ကဲ….ခှှတပွေးပါမယွ…..မောငမွငွးကှီးသားရယွ….တကတဲမှဘဲ……ဟိုဟာခိုငွး ဒီဟာခိုငွးနဲ့…. လို့ တဗစှတွောကွ တောကွ ရရှတရွေငွး အပေါပွိုငွးကိုပါ ခှှတပွေးလိုကပွှီး ပေါငတွှကေို ဖှဲကားပေးလိုကတွယွ ။ အကှဲကှောငွး နီညိုညိုကှီးကို သှားရညယွိုသှားတဲ့ မီးသှေး ငုံ့ယကဖွို့ ကှိုးစားလိုကတွော့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ဟဲ့ ယကမွနနေဲ့တော့ ငါ့စောကပွတကွ ယားလှနွးနတယွေ….လိုးမှာသာလိုး….. လို့ အောလွိုကလွို့ မယကတွော့ဘဲ ပေါငတွနတွှေ ကှားထဲ နရောဝငယွူလိုကပွှီး စောကဖွုတအွပေါကမွှာ လီးထိပကွို တေ့ရငွး ဖိသှငွးထည့လွိုကပွါတယွ ။ အသားနုအိအိမှာ လထိပွ တေ့လိုကတွာကို ခံရကတညွးက ဒေါကွှော့ရှိနွ မကှလွုံးလေးမှေးပှီး ပါးစပကွ မဟတဟနဲ့ ဖှညွးဖှညွး မီးသှေး….. လို့ လသေံလေးနဲ့ ပှောလိုကတွယွ ။ ဒါပမယေ့ွ စောကဖွုတအွိအိကှီးကို ငုံ့ကှည့နွတေဲ့ မီးသှေးက ဇိကနဲ တအားထိုးသှငွးလိုကတွယွ ။ အို့…… အရညတွှနေဲ့ ပှည့စွိုနတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ စောကဖွုတကွှီးထဲ လီးဒဈပှဲကှီး ပှိကနဲ မှုပဝွငသွှားတယွ ။ မီးသှေးက အရှိနယွူလို အနောကကွို နညွးနညွး ပှနဆွုတပွှီး ဖိသှငွးလိုကပွှနတွယွ ။ ပှှတွ ဆိုတဲ့အသံ မှညသွလိုလို နားထဲ ကှားမိလိုကသွလိုလို…. စောကဖွုတွ အိအိစိုစိုကှီးထဲ လီးတနကွှီးကို သူ အသှငွးအထုတတွှေ လုပနွတယွေ ။

အီး…ဟငွးဟငွး……..အိုး…….ဟား…… လိုခငှနွတေဲ့ လီးကို ရလို့ လီးဝငတွဲ့အရသာကို ဒေါကွှော့ရှိနွ ရယူခံစားနပေါတယွ ။ ပတွ ပှတွ ပတွ ပှတွ ဆိုတဲ့ အသံတှကေ ခပတွိုးတိုး ကှားနရတယွေ ။ စောကဖွုတထွဲ လီး ဝငတွဲ့ အသံတှပေေါ့ …. မီးသှေး…လိုး…လိုး…ခပသွှကသွှကွ လိုးပေးတော့ ….ငါ ခံနိုငတွယွ……. လို့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ မီးစိမွးပှ လိုးခိုငွးလိုကတွာနဲ့ မီးသှေးလညွး အရှိနပွှောငွးလိုကပွှီး အားနဲ့ ဆောင့ဆွောင့ွ လိုးထည့ပွါတော့တယွ ။ အိုး…..အား…….အားရှီးဈ…….အား……..အားရှီးဈ ……..အား…….ဟငွး….ကောငွးတယွ…ကောငွးတယွ…….ဆောင့သွာဆောင့ွ…..အားပှငွးပှငွး နဲ့ ဆောင့လွိုး…. အောကကွနေ စကောဝိုငွး ဝိုငွးပေးပှီး ကော့လိုကပွင့လွိုကနွဲ့ စိတကွှိုကွ ခံယူနတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး အိမထွဲ နှဈယောကထွဲ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အသံ ကယှကွယှနွဲ့ ပှောနပေါတယွ ။ ဖှတွ ဖတွ ဖှတွ ဖတွ ဆိုတဲ့ အသားခငွှး ရိုကခွတသွံတှကလညွေး တောတွော့ကွိုဘဲ ကယှတွယွ ။ ဆိုငကွို ပိတထွားပှီး လိုးနကှတော ဖှဈလို့ စှေးလာဝယတွဲ့ ဒေါခွငသွကွ ဆိုတဲ့ မိနွးမတယောကကွ ထူးထူးဆနွးဆနွး ဆိုငပွိတထွားတာကို အံ့သှနေ ရငွး ဆိုငွ အနောကဖွကွ ကပရွကကွ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ အိမနွားကို ရောကလွာပါတယွ ။

ဒေါခွငသွကရွဲ့ စိတထွဲမှာ မကှော့ရှိနမွှား နမှေား မကောငွးလို့လား…ခိုငွးတဲ့ကောငလွေး မီးသှေးကိုလညွး မတှေ့…..ကိုစိနမွောငလွညွး မရှိ…..ဘာတှမှေား ဖှဈနကှတေုံး …… လို့ တှေးနတယွေ ။ ဟငွ…အိမရွှေ့တံခါးကှီးလညွး ပိတလွို့…ပှူတငွးပေါကတွှလညွေး ပိတလွို့……တခုခုတော့ တခုခုဘဲ…….. ဒီအခှိနမွှာ ပကလွကွ အလိုးခံနတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး စိတကွူးတမှိုးရပှီး ဖငကွုနွးခံခငှလွာတဲ့အတှကွ မီးသှေးကို ငါတို့ ပုံစံပှောငွးရအောငွ… မီးသှေး…….ခှေးလိုးလိုးကှမယွ….ငါ ကုနွးပေးမယွ…… လို့ ပှောလိုကပွါတယွ ။ မီးသှေးအတှကကွ သိပကွှိုကပွေါ့ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွို ဖငကွုနွးပုံစံနဲ့ လိုးခငှနွခေဲ့တာ ။ နင့လွီးကို မခှှတဘွဲနဲ့ ငါကုနွးလိုကမွယွ…..မကှှတစွနေဲ့……မီးသှေး……. လို့ ပှောလိုကပွှီး လီးတပရွကနွဲ့ ပကလွကွ အနအထေားကနေ မှောကွ ရကွ အနအထေားကို ပှောငွးလိုကတွယွ ။ ဖငကွုနွးပေးရငွး ကဲ လိုးတော့ မီးသှေး……. လို့ ပှောလိုကတွဲ့အသံကို အပှငကွနေ တံခါးနား ကပလွာတဲ့ ဒေါခွငသွကွ ပှတပွှတသွားသား ကှားလိုကတွယွ ။ စိတထွဲ ထိနွးကနဲ ဖှဈသှားတယွ ။ ဖှတွ ဖပွ ဖှတွ ဖပွ အသံတှလညွေး ဒေါခွငသွကွ ကှားလိုကတွယွ ။

အို….မကှော့ရှိနွ လိုးနတောဘဲ……မီးသှေးနဲ့ လိုးနတောပါလား……ဟယွ……..မထငတွာတှေ ဖှဈကုနပွှီ ……..မီးသှေးလညွး ဖငတွုံးဖှူဖှူကှီးတှကေို လကနွဲ့ ကိုငဆွုပထွားပှီး ဖငွ အနောကတွည့တွည့ကွနေ စောကဖွုတကွှီးထဲ တဖတဖွတနွဲ့ လိုးဆောင့နွတယွေ ။ ကောငွးလား မီးသှေး….. ကောငွးတယွ…ဒေါလွေး……အရမွးကောငွးတယွ…… ဒါဖှင့ွ လိုးစမွးကှာ….တအားလိုး….ဆောင့ဆွောင့ွ…….ဆောင့လွိုး…….. အပှငကွ ကှားနရတေဲ့ ဒေါခွငသွကွ ကှကသွီးတှေ တဖနွှးဖနွှး ထနတယွေ ။ အထဲမှာ ဘာတှေ ဖှဈနသလေဲ ဆိုတာကိုလညွး မှငခွငှတွှေ့ခငှသွှားတယွ ။ ၅ ဒါပမယေ့ွ ဒေါခွငသွကွ အထဲကို ခှောငွးဖို့ ဘာ အပေါကမွှ ရှာလို့ မတှေ့ဘူး ။ မီးသှေးနဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့ရဲ့ ကာမပှဲကှမွးတဲ့ အသံဘလံတှကေိုဘဲ ကှားနရတယွေ ။ အသားခငွှး ရိုကခွတသွံ တဖတဖွတနွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ မခငှ့မွရဲ ညညွးသံတှကေ ဆကတွိုကွ ကှားနရတယွေ ။ ဒေါကွှော့ရှိနွ ဒီကောငလွေးကို ကှှနသွဘောကလွို ရကစွကွ ညှငွးပနွး အနိုငွကွငှ့နွခေဲ့တာကို ဒေါခွငသွကွ သတိရနတယွေ ။ အခုကတှော့လညွး မီးသှေးကို စိတကွှိုကွ လိုးခိုငွးနတယွေ ။ မီးသှေး…အပေါကွနေ ခှလိုး…ခှလိုး ……. အထဲက ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ အသံကို ကှားလိုကရွလို့ ဒေါခွငသွကွ ဆတကွနဲ တုနသွှားတယွ ။

မီးသှေးလညွး ဖငကွုနွးပေးထားတဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနကွို ဖငတွုံးကှီးတှရေဲ့ အနောကတွည့တွည့ကွနေ လိုးပေးနရောက ဒေါကွှော့ရှိနွ ခိုငွးလိုကလွို့ ဖငတွုံးကှီးတှေ အပေါကွို ခှလိုကပွှီး အပေါစွီးကနေ မှစေိုကလွိုးနညွးနဲ့ တစှပစွှပွ လိုးပေးလိုကတွယွ ။ အား…..ကောငွး……ကောငွးလိုကတွာ…လိုးလိုး…….မညှာနဲ့…ဆောင့လွိုး…….. ပုံမှနအွားဖှင့ွ ရပထွဲရှာထဲမှာ စှေးဝယသွူတှနေဲ့ ပှောဆိုဆကဆွံတဲ့အခါမှာ ဟနဆွောငပွှုံးလေးနဲ့ ယဉကွှေးသိမမွှေ့တဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ က အခုလို တဏှာစိတွ မှှနနွခှေိနွ ကာမစပယွှကနွခှေိနမွှာ ပှင့ပွှင့လွငွးလငွး ပှောနတောတှကေ ဒေါခွငသွကကွို အံ့သှသှားစတယွေ ။ မီးသှေးအတှကွ တငွးကှပစွီးပိုငနွတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ မိနွးမအငွဂြါပေါကထွဲကို လိုးရတာ အရမွးကို အရသာရှိလှနွးနတယွေ ။ တဏှာဇောကပနွသေူတှေ ဖှဈလေ့ဖှဈထ ရှိတဲ့အတိုငွး ကာမမှုပှုနတေဲ့အခှိနမွှာ ဘေး ပတဝွနွးကငှကွို ဘာမှ မသိကှတော့ ။ ဂရုမစိုကမွိကှတော့ ။ ဒေါခွငသွကွ အပှငမွှာ ရောကနွတောကိုလညွး သတိမမူမိတော့ပါဘူး ။ ကိုယ့ကွာမမှု လမွးဆုံး ရောကရွေးကိုဘဲ လုံးပနွးနကှတယွေ ။ တကိုယလွုံး ခှှေးတှေ စိုစိုရှှဲသညအွထိ မီးသှေး ဒေါကွှော့ရှိနကွို ဒလစပွ လိုးနတယွေ ။ အမောခံနိုငပွမယေ့ွ အသကရွှုသံကှီးက တရှူးရှူးနဲ့ ထှကနွတယွေ ။

လူနံပိနကွှှဲခှိုလိနွ ဆိုတဲ့ စကားအတိုငွး ပိနပွိနကွစှကွစွှ မီးသှေးက လီးလညွး ကှီး လိုးအားလညွး ကောငွးတယွ ။ ဒါကှောင့မွို့ ပနွးသနတေေဲ့ လငကွှီး ဦးစိနမွောငရွဲ့ ပှော့စိစိ လီးတိုလေးနဲ့ အားမရ မတငွးတိမတွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ တယောကွ မီးသှေး လိုးပေးတာကို အရမွး ကှိုကသွှားပှီး ဆိုငကွို ခဏပိတထွားပှီးတောငွ လိုးခိုငွးနတော ။ အီး….ကောငွးလိုကတွာ…လိုး….လိုး….တအား….တအားဆောင့ွ…..အသဆေောင့ွ…….အားမနာနဲ့…….ကှဲခငှကွှဲသှားပါစေ….ဆောငွ့ တအား.. တအား…….အိုး………ပှီး….ပှီးတော့မယွ……အား………အားရှီး…….အူး…ဟူး………..အား…….. ဒေါကွှော့ရှိနွ ပှီးခါနီ ဖှဈလာပှီး သူ့လီးတနကွို စောကဖွုတထွဲကနေ ဆှဲညှဈနပှေီ ။ မီးသှေးလညွး အရသာအရမွးကောငွးနလေို့ ပှီးခငှနွပမယေေ့ွ ဒေါကွှော့ရှိနွ ပှီးတဲ့အထိ ထိနွးပှီး လိုးပေးနတော ။ ဆကတွိုကွ အပေါစွီးက ဆောင့တွဲ့ ဆောင့ခွကှတွှကှေောင့ွ တအီးအီး အောရွငွး ဒေါကွှော့ရှိနတွယောကွ အထှဋအွထိပကွို တကရွောကသွှားပါ တယွ ။ အီး…..အား……..ကောငွးလိုကတွာ….အို….ကောငွး……ကောငွးတယွ…….အား…….. စာကဖွုတအွိအိကှီးထဲ လီးတဆုံး သှငွးထည့ထွားတဲ့အခှိနွ သုတရွညတွှေ တပုံကှီး လှှတထွုတလွိုကတွဲ့မီးသှေး အရသာထူးလှနွးသှားတော့ တဆတွ ဆတွ တုနခွါတဲ့အထိ ကောငွးသှားတယွ ။ မီးသှေးရဲ့ ပါးစပကွလညွး အငွးးးးးးး လို့ အသံထကသွှားတယွ ။

စောကဖွုတထွဲ အပေါစွီးကနေ လီးကှီး တဆုံး ထိုးသှငွးထားရငွး နှဈယောကသွား အမောဖှနကှတေယွေ ။ ခဏကှာတော့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး ဆိုငကွှီး ပိတပွှီး လိုးကှတာကို ပှနွ သတိရသှားတယွ ။ ကဲ မီးသှေး…ငါတို့ ဆိုငွ ပှနဖွှင့ကွှစို့ …. မီးသှေးလညွး ကိုညိုကှီး လာပို့သှားတဲ့ ကုနထွုပတွှကေို ဂိုဒေါငထွဲမှာ ဖေါကဖွှင့ပွှီး ဆိုငထွဲမှာ ပှတနွတေဲ့ ကုနတွှကေို ဆိုငထွဲကို ထမွးရှှေ့တယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွတော့ ဆိုငွ ထိုငရွောငွးနပှေီ ။ အရပထွဲက ဒေါလွုံးတငွ ရောကလွာပှီး လိုတာတှေ ဝယရွငွး ဆိုငဖွှင့ွ နောကကွတှာလား ….ဒေါကွှော့ရှိနွ….စောစောက တခေါကွ ရောကသွေးတယွ…….တံခါးပိတထွားတာနဲ့ ပှနလွှည့သွှားခဲ့တာ…….. လို့ ဒေါကွှော့ရှိနကွို ပှောလိုကတွယွ ။ ဟုတတွယွ…..ဒေါလွုံးတငွ …ဆိုငကွို နညွးနညွး ရှငွးလငွးနလေို့ပါ……ဟငွးဟငွး…….. လို့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ပှနပွှောလိုကတွယွ ဒေါလွုံးတငွ ပှနသွှားပှီးတဲ့နောကွ ရောကလွာတာက ဒေါခွငသွကွ ။ ဒေါခွငသွကကွ ဒေါကွှော့ရှိနနွဲ့ အရမွး ရငွးနှီးတယွ ။ ဒေါခွငသွကကွ ဒေါကွှော့ရှိနွ ငှမရှေိခငကွ ငှကှေေး ထုတခွှေးဖူးတယွ ။ ကူညီဖူးတယွ ။ ဒေါခွငသွကရွဲ့ ကှေးဇူးကို ဒေါကွှော့ရှိနွ မမေ့ဘူး ။

ဒေါခွငသွကွ ကို လေးလေးစားစား ဆကဆွံတယွ ။ မကှော့ရှိနွ ….ပှောစရာ ရှိလို့….. ပှောလေ…မမ….ဘာမှားလဲ…… ဒေါခွငသွကကွ ပှုံးစိစိနဲ့ မကှော့ရှိနတွို့မှား…..စားစရာကောငွးလေး ရတာ မမကိုတောငွ သတိမရဘူး….တယောကထွဲ ကှိတစွားနတယွေ…… လို့ ပှောလိုကတွော့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး ရုတတွရကွ သဘောမပေါကဘွူး ။ သူ ဒေါခွငသွကကွို အမှဲဘဲ ကှေးဇူးရှငွ တယောကွ အနနေဲ့ ရှေ့တနွးတငတွာပါ ။ ဘာစားစရာ ရရ ပို့ပေးတတတွယွ ။ ဘာ စားစရာမှားလဲ…..မမ……. စောစောက ဆိုငပွိတပွှီး ကှိတွ စားနတောလေ…..တောတွောွ ကောငွးတဲ့ ပုံဘဲ…. ဟငွ…မမ သိတယွ……. သိတာပေါ့ ….အမလေး……ညညွးကသာ တအား အရသာထူးနလေို့ မမလာတာကို မသိတာ…… ဒေါကွှော့ရှိနွ ပှုံးသှားတယွ ။ ဒေါခွငသွကကွို ဟုတတွယွ….မမ…..ကမှ စိတမွထိနွးနိုငဘွူး ဖှဈသှားတယွ လို့ ပှောလိုကတွယွ ။ ညညွး အဲလို မလုပနွဲ့လေ…အရငလွိုဘဲ စားကောငွးတာလေးတှကေို မမဆီကို ပို့ပေးမှပေါ့……. လို့ ဒေါခွငသွကကွ ပှောလိုကတွဲ့အခါ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး မမ စားခငှလွို့လားဟငွ……. လို့ မေးလိုကတွယွ ။

မေးမနနေဲ့ မကှော့ရှိနွ…ဒီညနဘေဲ ပို့လိုကွ…… လို့ ခပပွှတပွှတွ ပှောလိုကတွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနမွှာ ငှငွးနိုငစွှမွးအား မရှိပါဘူး ။ ဒေါခွငသွကွ ပှနသွှားပှီးနောကွ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး ဝစေားရတော့မှာပေါ့လေ …. လို့ တယောကထွဲ ပှောလိုကရွငွး မီးသှေးရေ…ခဏ လာစမွး….. လို့ မီးသှေးကို လှမွးခေါလွိုကတွယွ ။ ဘာလုပပွေးရမလဲ ဒေါလွေး…… ပုဆိုးတိုတို ဝတထွားတဲ့ မီးသှေး ခှှေးတှေ သနတွှနေဲ့ ရောကလွာတယွ ။ မငွး ဘာလုပနွလေဲ …… ကုလားပဲအိတကွှီးတှထေဲကနေ အထုပသွေးလေးတှေ ခှဲထုတနွတယွေ….ဒေါလွေး……. အေး…အဲဒါပှီးရငွ….အလုပတွှေ ဖှတလွိုကတွော့ …တခှို့အလုပတွှကေို ငါ ပနွးဖှူကို ခိုငွးမယွ…..မငွး ရမေိုးခှိုးပှီး ဒေါခွငသွကွ အိမကွို သှားရမယွ.. ဘာယူသှားရမှာလဲ ဒေါလွေး…. ဒေါကွှော့ရှိနကွ ဘေးဘီကို ကှည့လွိုကပွှီး ဘယသွူမှ မရှိလို့ လသေံလေးနဲ့ မငွး လီး…. လို့ ပှုံးစိစိနဲ့ပှောလိုကတွယွ ။ မီးသှေးက ရုတတွရကွ နားမလညဘွူး ။ ဆတကွနဲ မော့ကှည့တွယွ ။ ဒေါခွငသွကကွို မငွး လိုးပေးရမယွ ….. ဗှာ …. အေး….မငွးသှားလိုးပေးလိုကွ..သူ ငါတို့ လိုးနတော သိသှားတယွ….သူက ငါ့ကှေးဇူးရှငွ… ဟုတွ … ရေ သသခှေောခှာ ခှိုးသှား…..သခှော လုပပွေးလိုကွ…စောကပွတလွညွး ယကပွေးလိုကွ…. ဟုတွ …..  သူ ညအိပတွဲ့ ဂိုဒေါငွ အနောကဖွကကွ ရဘေုံဘိုငွ အရှေ့မှာ မီးသှေး သူ့ပုဆိုးစုတလွေးကို ခှှတခွလှိုကတွယွ ။

တနေ့လုံး အလုပကွှမွး လုပထွားလို့ သူ့တကိုယလွုံး နံစောွ ညဈပတနွတယွေ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ခေါခွငသွကအွိမကွို သှားခိုငွးထားတယွ ။ ဒေါခွငသွကကွို လိုးပေးရမယတွဲ့ ။ ကှားကှားခငွှးမှာ မီးသှေး သူ့နားကိုသူ မယုံနိုငပွါဘူး ။ ဒေါခွငသွကွ ဆိုတာက ငှတေိုးခှေးစားနတေဲ့ ခမွှးသာတဲ့ မိနွးမကှီး ။ ဒေါကွှော့ရှိနနွဲ့ တောတွောွ ခငမွငကွှတယွ ။ ဒေါခွငသွကကွ လငသွမေုဆိုးမတယောကွ …. အခှှအရေံတှနေဲ့ဘဲ နတေဲ့ သူဌေးမကှီး ။ ရဘေုံဘိုငမွှာ ခံထားတဲ့ ရပေုံးထဲက ရကေို ခှကနွဲ့ ခပခွှိုးလိုကတွယွ ။ ဆပပွှာတုံးကို ဆပပွှာခှကထွဲက ကောကယွူလိုကတွယွ ။ ခှေးအလိမွးလိမွး ဖှဈနတေဲ့ သူ့ကိုယအွနှံ့ ဆပပွှာနဲ့ ပှတတွိုကလွိုကတွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွို စိတရွှိလကရွှိ လိုးခဲ့ပှီးတဲ့နောကွ အခု ဒေါခွငသွကကွိုပါ သှားပှီး လိုးပေးရမယတွဲ့ ။ မယုံနိုငစွရာကှီး ။ စောကဖွုတပွါ ယကပွေးလိုကွ….. လို့ ပှောတဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ ရဲ့ စကားသံကို သူ ကှားယောငနွတယွေ ။ ဒေါခွငသွကကွ ဒေါကွှော့ရှိနလွိုဘဲ ဖှူဖှူဖှေးဖှေး ခပတွောင့တွောင့ွ ။ ထနွးပငတွကွ လကမွှတရွသှားတဲ့ ပုံပှငလွိုပေါ့ ။ ဆာနတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနကွို ကောငွးကောငွး လိုးပေးလိုကတွော့ နံမညကွောငွး လကမွှတရွသှားပှီး နောကထွပွ ဆာနတေဲ့ အနတွီကှီးတယောကကွို ထပလွိုးပေးရတော့မယွ ။

မီးသှေးအတှကကွတော့ စားရကံကှုံလို့ မုတဆွိတွ ပှားစှဲတယွ ပှောမလား ။ စိုငကွောလွို့ ခှုံပေါရွောကတွယလွို့ ပှောရမလား ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွို စိတကွှိုကွ လိုးခှင့ရွခဲ့ပှီး အခု ဒေါခွငသွကကွို သှားလိုးပေးရမယွ ။ မကှာခငွ လိုးရမယွ ဆိုတာနဲ့ သူ့လီးက ငေါထှကလွာတယွ ။ ထှားလာတယွ ။ မာလာတယွ ။ ထောငခွငှလွာတယွ ။ ဆပပွှာနဲ့ လီးတနကွို သသခှေောခှာ ပှတတွိုကလွိုကတွယွ ။ ဒဈလုံးကှီး ကှားထဲကို သသခှေောခှာ ပှတဆွေးလိုကတွယွ ။ လီးက ပိုထှားလာတယွ ။ ပိုမာလာတယွ ။ ကှီးလာတယွ ။ ရှညထွှကလွာတယွ ။ပနွးဖှူ ကှောငွးက ပှနလွာတော့ မီးသှေးကို မီးဖိုခနွးထဲမှာ ခှေးခှလေေးနဲ့ ဆောင့ကွှောင့ထွိုငပွှီး ထမငွးစား နတောကို တှေ့တယွ ။ မီးသှေး ကိုယအွပေါပွိုငွးမှာ ဘာမှ ဝတမွထားဘူး ။ အောကမွှာတော့ ပုဆိုးတိုတို စညွးထားတယွ ။ သူ့ကိုယလွုံးက အလုပကွှမွးတှေ အမှဲ လုပနွတောကှောင့ွ ကစှလွဈပှီး အဆီပို မရှိဘူး ။ ဘိုကသွားကလညွး ခပှနွတယွေ ။ သူ ဇလုံထဲ ထမငွးနဲ့ဟငွးတှေ ပုံထည့ပွှီး ပလုပပွလောငွးနဲ့ စားနတယွေ ။ ဟငွးကတော့ ခဉှရွညဟွငွးနဲ့ ငပိရညပွေါ့ ။ မီးသှေးက ဒေါငကွကှ ပှားကကှ နတတတွေယွ ။ ဦးစိနမွောငနွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့ ခိုငွးတာကို လုပတွယွ ။ ကှှေးတာကို စားတယွ ။ ဘာပှောပှော ခေါငွးငုံ့ခံတယွ ။ ပနွးဖှူ သူ့ကို သနားမိတယွ ။ သူ့ကို ကှောငွးထား မပေးကှဘူး ။ ကှှနလွိုဘဲ ခိုငွးထားကှတာ ။

ပနွးဖှူက ကှောငွးနရတယွေ ။ မီးသှေးက စာတတခွငှတွယွ ။ စာသငခွငှတွယွ ။ စာလညွး ဖတခွငှတွယွ ။ ပနွးဖှူက သူ့ကို စာသငပွေးတယွ ။ စာလညွး ဖတခွိုငွးတယွ ။ စာအုပတွှေ ရှာပေးတယွ ။ ပနွးဖှူတို့ကှောငွး စာကှည့တွိုကကွ ငှားလာပေးတာ ။ ဟိုတုံးက မီးသှေးကို ပနွးဖှူက စကားပှောရငွ စာအုပပွေးဖတရွငွ အစား တခုခု ကှှေးရငွ ဒေါကွှော့ရှိနကွ မကှိုကဘွူး ။ အရောမဝငနွဲ့လို့ ပှောတယွ ။ အလုပတွော့ တနကေုနွ လုပရွပှီး အစားကောငွးကောငွး မစားရတာကှောင့ွ ပနွးဖှူက သူ့ကို အသားငါး နညွးနညွး ထပပွေးမိတာပါ ။ ဒါပမယေ့ွ ထူးဆနွးတာက ခု ရကပွိုငွးမှာ ဒေါကွှော့ရှိနွ အခှိုးပှောငွးသှားတယွ ။ မီးသှေးကို အရငလွို မရကစွကတွော့ဘူး ။ နညွးနညွး ပှော့ပှောငွးသှားတယွ ။ ထမငွးဟငွးလညွး သိပပွှီး ကပစွီးမနညွးတော့ဘဲ ပို ကှှေးလာတယွ ။ မီးသှေး ဟငွ…ပနွးဖှူ…ဘာလုပပွေးရမလဲဟငွ…. မလုပပွေးရပါဘူး….ဟငွးထပွ ပေးမလို့ပါ……. ရတယွ…မလိုဘူး…..ငါ ဟငွးသိပမွစားဘူး…… မီးသှေး ပနွးဖှူကို တခကှဘွဲ မော့ကှည့ပွှီး သူ့ဇလုံထဲက ထမငွးဟငွးတှကေိုဘဲ ငုံ့စားနတယွေ ။

ညနေ ရောကတွော့ မီးသှေး အတှကွ ဖတစွခငှတွေဲ့ စာအုပလွေး ရှိတာနဲ့ သူ့ကို သှားပေးဖို့ သူနတေဲ့ ဂိုဒေါငဖွကကွို ပနွးဖှူ ထှကခွဲ့လိုကတွယွ ။ ဂိုဒေါငွ တံခါးကို တှနွးဖှင့လွိုကတွယွ ။ ကှှီ ….. အထဲမှာ မကှနွှာကကှကွ တှဲလောငွးကနှတေဲ့ မီးလုံး ဝါကနှ့ကွနှ့လွေး တလုံး လငွးနတယွေ ။ မီးသှေး မရှိနဘေူး ။ ကုနထွုပတွှေ အိတတွှေ ပုံးတှေ အမှားကှီး ရှိနတေဲ့ ဂိုဒေါငထွဲက ထောင့လွေးမှာ မီးသှေးရဲ့ ကုတငလွေး ရှိတယွ ။ ယူလာတဲ့ သူ့အတှကွ စာအုပကွို ကုတငလွေးပေါွ တငလွိုကတွယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ ဂိုဒေါငရွဲ့ အနောကဖွကကွ ရသေံတှေ ကှားလိုကတွယွ ။ ဟငွ…မီးသှေး ရခှေိုးနတော ဖှဈမယွ ။ ဂိုဒေါငွ အနောကဖွကကွို ထှကတွဲ့ တံခါးကှီးနားကို ပနွးဖှူ ရောကသွှားတယွ ။ အသာတှနွးဖှင့ကွှည့လွိုကတွယွ ။ အို … မီးသှေး ရဘေုံဘိုငမွှာ ရခှေိုးနတယွေ ။ သူ ကိုယတွုံးလုံးကှီး ။ ဟယွ…..သူက ပနွးဖှူဖကကွို ကှောခိုငွးထားလို့ ပနွးဖှူ ကှည့နွတောကို သူမမှငဘွူး … သူ ရခှကနွေဲ့ ရေ ခပယွူပှီး လောငွးခှိုးနတယွေ ။ ဖငအွပှောငသွားနဲ့ ကစှကွစှလွဈလဈ သူ့ကိုယလွုံးက ကှည့ကွောငွးလို့ ပနွးဖှူ ငေးကှည့နွမေိတယွ ။ သူ ဘေးတစောငွး လှည့ပွှီး ခှှတထွားတဲ့သူ့ပုဆိုးစုတလွေးကို လှောဖွို့ လုပနွတယွေ ။ ဟယွ…. သူ့ပေါငကွှားက သူ့ဟာကှီးကို မှငလွိုကရွတယွ ။

ညိုညိုလုံးလုံး ရှညလွမှောကှီး…..ဥကှီးနှဈလုံးကလညွး တှဲလောငွးကနှတယွေ ။ အတနကွှီးက ငေါငေါကှီး တနွးနတယွေ ။ အကှီးကှီးဘဲ …. ပနွးဖှူ ရငတွှအရမွေး တုနသွလို ဒူးတှလညွေး တုနလွာတယွ ။ ခှာကနဲ လှည့ပွှီး ဂိုဒေါငထွဲကနေ အိမဖွကကွို ပှနပွှေးထှကခွဲ့တယွ ။ ၇ မီးသှေး အနောကကွ ခှသေံကှားလို့ ဖတှကွနဲ လှည့ကွှည့လွိုကတွယွ ။ ဂိုဒေါငထွဲက ပှေးသှားတဲ့ ခှသေံ ။ လိုကကွှည့လွိုကတွော့ အိမဆွီကို ပှေးသှားတဲ့ ပနွးဖှူကို သူ တှေ့လိုကတွယွ ။ အို…ပနွးဖှူ ငါ ကိုယတွုံးလုံး ရခှေိုးနတောကို တှေ့သှားတယွ …. သူ့အိပရွာလေးဆီကို ပှနခွဲ့ပှီး သသခှောခှာ ခေါကထွားတဲ့ ရှပလွကတွိုနှမွးလေးနဲ့ ကခငှလွုံခညှလွေးကို ဝတလွိုကတွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ မှာထားတာ သန့သွန့ပွှန့ပွှန့ွ ဝတစွားသှား….ရခှေိုးသှား တဲ့ ။ ကဲ …ဒေါခွငသွကွ အိမကွို သှားတော့မယွ….. ကိုညိုကှီး…….. ကိုညိုကှီး တောငပွို့ရှာ မှာ ကုနထွုပတွှေ ခနှတယွေ ။ စိတထွဲမှာတော့ မီးသှေး ပှောပှတဲ့ သူ ဒေါကွှော့ရှိနကွို လိုးတဲ့ အကှောငွးတှကေို သတိရ ကှားယောငနွတယွေ ။ တကယတွော့ ကိုညိုကှီးက မီးသှေးကို အပှာစာအုပွ ဇာတလွမွးတှထေဲကလို စိတကွူးယဉပွှီး ဒေါကွှော့ရှိနကွို မလိုးဖူးလား လို့ပှောခဲ့တာပါ ။ ဘယလွိုမှ မီးသှေးလို ခှာတိတကွ သူ့ကို မှေးထားတဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနလွို မိနွးမကှီးကို လိုးခှင့ရွလိမ့မွယလွို့ မထငထွားခဲ့ပါဘူး ။

ကှားကှားခငွှး ကိုညိုကှီး အရမွး အံ့သှသှားခဲ့တယွ ။ မထငရွဘူး ။ လငကွှီး ငုတတွုတွ ရှိနတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနလွို မိနွးမကှီးက တအား ငတပွှတဆွာလောငနွတော ။ သူ့လငွ ဦးစိနမွောငကွှီးကလညွး သနသွနမွာမာနဲ့ ပနွးသပနွေးညှိုး ဖှဈတဲ့ပုံ လုံးဝ မပေါကဘွူး ။ဒေါကွှော့ရှိနကွို သူ အရငထွဲက တိတတွခိုး ပဈမှားနခေဲ့တာ ။ ဖှူဖှူတောင့တွောင့ွ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ရငစွိုငထွှားထှား နဲ့ တငပွါးကားအိအိကှီးတှကေို ခိုးခိုးကှည့ရွငွး သူ ထနွ ခဲ့တာ ။ ဒါပမယေ့ွ လငကွှီးကလညွး ရှိ..အပေါကဆွိုးကလညွး ဆိုးတဲ့ ဒီမိနွးမကှီးကို ညိုကှီး မဖနရွဲ ။ အခန့မွသင့လွို့ အောကွှီးဟဈကယှနွဲ့ ဆဲဆိုရနတွှေ့လို့ သောကရွှကကွှဲပှီး ကုနပွို့နတေဲ့ အလုပလွေးလညွး ရပဆွိုငွးသှားနိုငတွယွ ။ ငါ ဖနရွငကွော ရမလား ဆိုတဲ့ အတှေးက ညိုကှီး ခေါငွးထဲမှာ ရောကလွာတယွ ။ မီးသှေး ပှောခကွှ အရက ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ စောကဖွုတကွှီးက တောတွောွ ကှပပွှီး လိုးရတာ အရသာ အရမွးကောငွးတယွ တဲ့ ။ ပုံအမှိုးမှိုးလညွး လိုးခိုငွးတယွ တဲ့ ။ ဟူး…ကှုံလိုကခွငှရွဲ့….. ဒေါခွငသွကွ သားသမီးလညွး မထှနွးကား ..လငကွှီး ဦးစိုးဝငွးကလညွး ဆုံးသှားတော့ တယောကထွဲ အိမအွကူမသနွး ဆိုတဲ့ ကောငမွလေးနဲ့ နတယွေ ။ သှပမွိုး တိုကခွံအိမကွှီးနဲ့ ရစေုတစွကနွဲ့ သံဆူးကှိုးတပွ ခှံစညွးရိုး မှင့မွှင့နွဲ့ ခှံကယှကွယှနွဲ့ နနေိုငတွဲ့ ဒေါခွငသွကတွယောကွ ရပထွဲရှာထဲမှာ ဆငွးရဲသားတှကေို ငှတေိုးခှေးစားတယွ ။

ဦးစိုွးဝငွး ရှိစဉကွ လုပခွဲ့တဲ့ မုန့ကွှှတလွုပငွနွးကလညွး သူ့တူတှနေဲ့ လှှဲထားလို့ ဝငငွှေ နညွးနညွးပါးပါးတော့ ဝငနွဆေဲပါဘဲ ။ မကှော့ရှိနနွဲ့က ပှောမနာဆိုမနာတှေ ။ တယောကနွဲ့တယောကွ သူလိုတာကိုယကွူ ကိုယလွိုတာ သူကူ အပှနအွလှနတွှေ ရှိခဲ့တယွ ။ မကှော့ရှိနွ ငှလေိုတော့ ဘာမှ စာခှုပစွာတနွးမရှိ အတိုးမရှိဘဲ ဒေါခွငသွကကွ ငှတှေေ တောတွောမွှားမှား ထုတခွှေးခဲ့ဖူးတယွ ။ ဦးစိုးဝငွး ဆုံးခါစကလညွး ဒေါခွငသွကွ အရမွးကို စိတဓွါတကွှ ပူဆှေး သောကမှားခဲ့တဲ့အခှိနွ မကှော့ရှိနကွ ဒေါခွငသွကနွဲ့ တောတွောကွှာအောငွ လာနပေေးခဲ့တယွ ။ အရမွး ရငွးနှီးတာကှောင့ွ လငသွပှေီး တနှဈလောကွ ကှာတဲ့အခှိနွ တကိုယထွဲ အထီးကနှဆွနပွှီး သဘာဝစိတတွှေ နိုးကှားထကှှတာတှေ ဖှဈခဲ့တော့ ဒေါခွငသွကလွညွး မကှော့ရှိနကွို တီးတိုး ဖှင့ဟွပှောပှခဲ့ဖူးတယွ ။ မကှော့ရှိနကွလညွး သူ့အတှငွးရေး ဆိုရငွ ဘာဖှဈဖှဈ ဒေါခွငသွကကွို ပှောပှတယွ ။ ဒါကှောင့ွ မကှော့ရှိနွ သူ့အိမကွ ကောငလွေး မီးသှေးနဲ့ လိုးတာကို သိသှားတဲ့အခှိနမွှာ ဒေါခွငသွကကွ မီးသှေးကို သူ့ဆီ လှှတပွေးဖို့ ပှင့ပွှင့လွငွးလငွးဘဲ ပှောခဲ့တာပါ ။ ဒီညနေ မကှော့ရှိနွ မီးသှေးကို လှှတပွေးမယွ ဆိုလို့ အိမအွကူ မသနွးကို ရှာပှနခွိုငွးလိုကတွယွ ။ မသနွးရဲ့ရှာက ဒေါခွငသွကွ အိမနွဲ့ တမိုငလွောကဘွဲ ဝေးတဲ့ ဝါးဘလောကသွောကွ ဆိုတဲ့ရှာ ။ ဆိုကကွားနဲ့ ဆိုငကွယတွကစွီနဲ့ သှားလို့ရတယွ ။

မသနွး …ညညွး မနကဖွနကွမှှ ပှနလွာခဲ့….. လို့ ပှောပှီး မသနွးကို လမွးစားရိတွ ထုတပွေးလိုကတွယွ ။ အငွး…ပှတလွပနွတော သုံးနှဈတောငွ ရှိပှီ ။ မကှော့ရှိနွ အပှောအရ မီးသှေးက လီးကှီးကှီးနဲ့ ရလညွေ အလိုးကောငွးတယွ တဲ့ ။ ဒေါခွငသွကွ အိပခွနွးထဲက မှနကွှီးမှာ ကိုယ့ကွိုယကွို ကှည့လွိုကတွယွ ။ အနအစေား ဆငခွှငသွူမို့ ဒေါခွငသွကကွ မကှော့ရှိနထွကတွောငွ ပိနပွါးပှီး စိုပှတေောင့တွငွးနဆေဲပါ ။ ဖှူစပှုလာတဲ့ ဆံပငနွဲ့ အရငကွ နခေဲ့တာ စှေးထဲက လဖကရွညဆွိုငွ ပိုငရွှငွ မကငှပွိုက အတငွးတိုကတွှနွးတာနဲ့ ဆံပငဆွိုးခဲ့တယွ ။ မဖှဈသေးပါဘူး….မီးသှေးက အတငွး မှုတခွငွှ မှုတွ…… ငါ ရမေိုးခှိုးလိုကမွှ ကောငွးမယွ …. ရခှေိုးခနွးထဲကို ကိုယတွုံးလုံး လှောကွ ဝငခွဲ့ပှီး ဆပပွှာမှှေးနဲ့ တကိုယလွုံး သသခှေောခှာ တိုကခွှှတကွာ ရခှေိုးပဈလိုကတွယွ ။ ကှုံရတော့မယွ ဆိုကာမှ ပေါငကွှားက မိနွးမကိုယကွ တအားဖေါငွးကှှနပှေီး နှုတခွမွးသားထူထူတှလညွေး တအားယားနတယွေ ။ ဆပပွှာတိုကရွငွး လကခွှောငွးတှနေဲ့ ခပကွှမွးကှမွးလေး ပှတလွိုကမွိသေးတယွ ။ လီးဆာတဲ့ ဝဒနောက တောတွောဆွိုးတယွ ။ လကနွဲ့ ပှတလွို့ မနိုငဘွူး ။ တခုခုနဲ့ ထိုးသှငွးဆောင့မွှ ရတယွ ။ ရခှေိုးလို့ အရမွးကောငွးတယွ ။

လနွးဆနွးသှားတယွ ။ မကှနွှာသုတပွုဝါနဲ့ တကိုယလွုံးကို သုတပွှီးတဲ့အခါ ထမီကို ရငလွှားလိုကတွယွ ။ ခှှတရွဝတရွ လှယကွူတဲ့ ခပပွါးပါး အဝတအွစားတှကေို ဝတပွှီး မီးသှေး အလာကို စောင့မွယလွို့ စိတကွူးရငွ အိပခွနွးထဲက အဝတဘွီဒိုကှီးကို ဖှင့ွ ..အဝတရွှေးနခေိုကွ အိမရွှေ့တံခါးက ခေါငွးလငွေးလေးကို တစုံတယောကကွ တခှှငခွှှငွ လှုပလွိုကတွာကို ကှားလိုကရွလို့ ပှူတငွးပေါကကွနေ ငုံ့ကှည့လွိုကမွိတယွ ။ အိုး…..မီးသှေး … သူ ရောကလွာပှီ ။ အဝတွ ဝတနွဖေို့ အခှိနွ မရှိတော့ဘူး ။ ဘာဝတရွမလဲ မရှေးရသေးဘူးလေ ။ ဒေါခွငသွကွ အပေါထွပကွနေ လှခေါးအတိုငွး ပှေးဆငွးခဲ့တယွ ။ ပေါ့ပါးဖတှလွပစွှာ ဆငွးလာတဲ့ ဒေါခွငသွကဟွာ အပှိုမလေး တယောကလွိုဘဲ စိတလွှုပရွှားနတယွေ ။ တံခါးကို ဖှင့ပွေးလိုကတွယွ ။ သန့ရွှငွး ပှီး သပသွပရွပရွပွ ဝတစွားထားတဲ့ မီးသှေးကို မှငတွာနဲ့ ဒေါခွငသွကွ သဘောကသှှားတယွ ။မဖှဈသေးပါဘူး…ဒီကောငလွေးကို အဝတလွေးဘာလေး ဆငပွေးဦးမှဘဲ…… လာ…မီးသှေး ….ဝငွ….. မီးသှေးက ညိုညိုပိနပွိနပွါးပါးလေး ။ မထငရွဘူး…. မကှော့ရှိနွ ပှောသလို လီးကှီးကှီးနဲ့ တအား အလိုးကောငွးလိမ့မွယလွို့ ။ အငွးလေ…လူနံပိနကွှှဲခှိုလိနွ ဆိုတဲ့ စကား ရှိတာဘဲ….. ဆငလွောကကွှီးပှီး ဘဲလီးလောကွ ပဲမှဈလီးလေးနဲ့ကောငကွှီးတှလညွေး တပုံကှီး တဲ့….သှားလသေူ လငကွှီး ပှောပှဖူးတာကို သတိရမိလိုကတွယွ ။

စိတတွှေ တအား လှုပခွတနွတယွေ ။ အပေါထွပွ အိပခွနွးဆီကို ဦးဆောငွ ခေါသွှားတဲ့ ရစေိုစို ထမီရငလွှားနဲ့ ဒေါခွငသွကရွဲ့ တငပွါးအိအိကှီးတှကေို စူးစိုကကွှည့ပွှီး မီးသှေး စိတတွှေ လာ နပှေီ ။ ဒေါခွငသွကရွဲ့ ကိုယလွုံးအနအထေားနဲ့ အသားအရညစွိုပှမှေုက ဒေါလွေးဒေါကွှော့ရှိနထွကွ တပုံကှီးသာပါလား လို့ မီးသှေး တှေးနတော ။ တငပွါးကှီး နှဈလုံးက နိမ့လွိုကွ မှင့လွိုကနွဲ့ ။ ခါးက သေးတော့ တငပွါးတှကေ သိသိသာသာ ကားစှင့နွတယွေ ။ မီးသှေး…. ဗှာ …. မငွးကှည့ရွတာ သန့ရွှငွးနပေါလား…မငွး ရခှေိုးခဲ့လား….. ဟုတွ…ခှိုးခဲ့ပါတယွ……အဒေါွ… အဟငွးဟငွး…..မငွးကလညွး အဒေါွ လို့ မခေါနွဲ့….မမ လို့ခေါွ…… အဒေါလွို့ ခေါပွှီး တကကွှုံးမှာကို ဒေါခွငသွကွ စာမလိပွ စိတမွလာဘူး ….. မမ ဆိုရငွ ပိုကောငွးမယွ။ ဟုတကွဲ့ မမ ….. မီးသှေးက ဒုံးမဝေးပါဘူး ။ ခကှခွငွှး မမလို့ ပှောငွးခေါလွိုကတွယွ ။ အိပခွနွးထဲကို မီးသှေး ရောကသွှားတယွ ။ နီးလာပှီ ….အနံ့ရနပှေီ …. အောကကွ ငတိက တှငွးအောငွးရတော့မယွ ဆိုတာ သိလို့ တငွးလာတယွ …ထှားလာတယွ….မာလာတယွ ….. ဒေါခွငသွကရွဲ့ အိပခွနွးက ရမှေှေးနံ့လေး သငွးပှံ့နတယွေ ။ ကုတငကွ နှဈယောကအွိပကွုတငကွှီး ။ မီးသှေး…. ဗှာ…မမ မမ က မနတော သုံးနှဈကှောနွပှေီ … မီးသှေး ပေါငကွှားက ငတိ တငွးကနဲ ဖှဈသှားတယွ ။ မိနွးမတှကေ မနဘေဲ နတော ကှာရငွ အသားတကပွှီး ပှနကွှပသွှားကှတယွ ဆိုတာကို ကိုညိုကှီးက သူ့ရဲ့ ကာမပညာပေးရေး အစီအစဉမွှာ မီးသှေး ကို ပို့ခဖှူးတယွ ။

ဒေါခွငသွကွ သုံးနှဈတောငွ မလိုးဘဲ ကှာနပှေီ ဆိုတော့ စောကဖွုတကွ တအားပှနကွှပနွမှောဘဲ ။ မငွး အဝတတွှေ အကုနလွုံး ခှှတလွိုကကွှာ …. ဒေါခွငသွကွ အသံလေးက အရငွ ဆိုငကွို လာတုံး ဒေါကွှော့ရှိနနွဲ့ စကားပှောတုံးက အသံမှိး မဟုတဘွူး ။ အရမွး ခှိုနတယွေ ။ တိုးနတယွေ ။ တုနခွါနတယွေ ။ မီးသှေးက သူ့ရှပကွို ကှယသွီးတှေ ဖှုတရွငွး မမလညွး ခှှတလွိုကပွါလား…… လို့ ပှောလိုကတွယွ ။ ဒေါခွငသွကွ စိတထွဲက အံမယွ ကောငလွေးက တောတွောွ လာသား……မကှော့ရှိနွ အိမမွှာ ခေါငွးငုံ့ပှီး ဆူဆဲသမှှ ခံနတေဲ့ သူက……လို့ စဉွးစားလိုကရွငွး ပှုံးလိုကတွယွ ။ မငွးက ခှှတစွခငှလွေား…..ဟငွ………မီးသှေး….. ဟုတွ….မမ ကို ကိုယတွုံးလုံး မှငခွငှတွယွ….မမက ကိုယလွုံး သိပလွှတယလွေ ….. ဟုတလွို့လား…မီးသှေးရဲ့….. ဒေါခွငသွကွ သူ့ကို ကိုယလွုံး လှတယွ ပှောလို့ ကှနပသွှေားတယွ ။ မငွး ခှှတစွခငှရွေငွ မမက ခှှတပွေးရမှာပေါ့ကှယွ…….. ဒေါခွငသွကွ ကိုယပွေါမွှာက ရငလွှားထားတဲ့ ထမီလေးဘဲ ရှိနတောပါ ။ ဒီ ထမီလေးကို ခှှတပွဈလိုကတွာနဲ့ ဘာအဝတမွှ မရှိတော့ဘဲ ကိုယတွုံးလုံး ဖှဈသှားမှာ ။ ကုတငဘွေးမှာ မီးသှေးနဲ့ မကှနွှာခငွှးဆိုငွ ရပရွငွး ဒေါခွငသွကွ ရငလွှားထားတဲ့ ထမီလေးကို ဖှုတခွှှတခွလှိုကပွါတယွ ။

အရှကတွရား ဆိုတာကှီးကို ဘေးဖယထွားရငွး မီးသှေးနဲ့ အပှတွ ပှောပွဈလိုကမွယွ…… ဘယသွူမှ သိတာ မဟုတွ …သူနဲ့ကိုယနွဲ့ဘဲ ရှိတဲ့ အိပခွနွးထဲ…. ထမီလေး ကှမွးပှငပွေါကွို ကှငွးလုံးပုံ ကသှှားတာနဲ့ ဒေါခွငသွကွ မိမှေးတိုငွး ဖှဈသှားတယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ မီးသှေးလညွး ကိုယလွုံးတီးကှီး ဖှဈနပှေီ ။ လူ ပိနသွလောကွ လီးက ထှားတဲ့ သူငယွ …. အိုး…..ဒဈဖူးကှီးက မှိုပှင့ကွှီး တပှင့လွိုဘဲ ။ ကှကသွီးထသှားတဲ့ ဒေါခွငသွကွ…… မကှော့ရှိနွ ကှိုကမွယွ ဆိုရငလွညွး ကှိုကလွောကတွယွ … ဒီလောကွ ကှီးပှီး ရှညတွဲ့ လီး မတှေ့ဖူးသေးဘူး …… လီးတနကွှီးက မာကှောပှီး ထောငနွတယွေ …. ထိပပွေါကလွေးက အရညလွေးတှေ စိမ့ထွှကွ ယိုကနှတယွေ ။ အကှောကှီးတှေ ထောငထွနတေဲ့ လုံးပတတွုတတွုတကွှီးက ညိုစိမ့စွိမ့နွဲ့ စိတတွှကေို ထကှှစတယွေ …. ဘာလို့မှနွး မသိ…ဒေါခွငသွကွ ဖှူဖှေးဖှေး လီးတနတွှကေို စိတမွလာဘူး ။ ညိုညိုမဲမဲ လီးတနကွှီးတှကေို မှငတွာနဲ့ စိတထွတယွ ။ အလိုးခံခငှစွိတွ ပေါကတွယွ ။ မငွးက လူသာငယွ နံမညကွ တုတကွှီး ဘဲ ကှ…မီးသှေး….ဟီး……တကယ့ဟွာကှီးနဲ့……. လို့ ပှောလိုကရွငွး မီးသှေးလကကွို ဆှဲပှီး ကုတငကွှီး ပေါကွို တကလွိုကတွယွ ။

မီးသှေးရဲ့ မကှလွုံးတှကေ ဒေါခွငသွကရွဲ့ ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငစွိုငကွှီးနှဈလုံး လှုပသွှားတာကို စိုကကွှည့နွရောက ပေါငတွနွ ဖှူဖှူကှီးတှရေဲ့ ကှား ခလယကွသုံးမှှောင့ပွုံ မို့ဖေါငွးဖေါငွး မိနွးမကိုယကွှီးကို လကနွဲ့ လှမွးကိုငလွိုကတွယွ ။ မိနွးမကိုယကွှီးက အမှှေး ရှငွးထားတယွ ။ ပှောငမွို့နတေဲ့ တောငကွတုံး ….. အလညမွှာက အကှဲလေးနဲ့….. ထရဈပါဆာလဖွါ ဆေးပှားလိုဘဲ …. မမကို ကနှောွ မှုတခွငှတွယွ …… မငွးသဘော…… မမ ပကလွကွ အိပလွိုကွ ……. ဒေါခွငသွကွ တခါမှ အမှုတွ မခံဘူးဘူး ။ လငဖွှဈသူက လူရိုးကှီး…ရှေးဆနသွူ တောသားကှီး …ငှရှောဖို့ဘဲ သိတဲ့ လူကှီး .. စောကဖွုတကွိုတောငွ သသခှေောခှာ ကှည့တွာ မဟုတဘွူး ။ ယကဖွို့ နနသေောသာ ။ ထမီလှနွ တကခွတှာဘဲ . . . ရငတွှေ တုနပွှီး ပကလွကွ အိပပွေးလိုကတွယွ ။ သုံးနှဈကှောနွပှေီမို့ တအား လိုခငှနွတယွေ ……. မီးသှေးက ပေါငတွနတွှကေို ဘေးကို တှနွးဖှဲလိုကပွှီး ပေါငကွှားက မိနွးမကိုယကွို ငုံ့နမွးလိုကတွယွ ။ တောပွါသေးရဲ့ အခုဘဲ သသခှေောခှာ ဆေးကှောထားခဲ့လို့…… ကှကသွီးတှေ ထသှားရတယွ ။ နှာခေါငွးနဲ့ တရှူးရှူး နမွးရှုံ့နတယွေ ။

လှတယွ…မမရယွ…မမ စောကဖွုတကွ တအား လှတာဘဲ…….. မကှော့ရှိနွ အဖုတထွကွ လှလား…. ရယပွှီး မေးလိုကတွာ….. လှတာပေါ့……မမ နှုတခွမွးသားတှကေ ပိပိရိရိလေးတှေ…နီရဲပှီး သန့နွကှတယွေ…… ပလပွ ဆိုတဲ့ အသံလေး…သူ လှာနဲ့ ကောယွကလွိုကတွာ…. အထိအတှေ့ကှောင့ွ ဒေါခွငသွကွ ကိုယအွောကပွိုငွး တုနခွါသှားတယွ ။ ကှိုကတွယွ…..မမရယွ…… မီးသှေး ယကပွေးပှီ…ပေါငတွနနွှဈဖကကွို လကနွှဈဖကနွဲ့ ကိုငဖွှဲပှီး ယကပွေးပှီ ….. အို…….ဟိတွ……အိုး……….မငွး….မငွး……..မရှံဘူးလား….အို…အား…….အား…..ဟငွး……… ၈ ပလပွ…ပလပွ……ပတွ…ပတွ…..ပှတွ ပှတွ ….. အမှှေးပှောငရွှငွးထားတဲ့ ဒေါခွငသွကရွဲ့ မို့ဖေါငွးဖေါငွး စောကဖွုတကွှီးကို မီးသှေး လှာနဲ့ ဖိယကပွေးနတယွေ ။ အိုး……အား…….တောွ….တောွ……တောတွော့ မီးသှေး……. မီးသှေးက ယကပွေးနတောကို ရပလွိုကပွှီး မော့ကှည့ရွငွး ဘာလို့လဲ….မမ……ကနှောွ ယကတွာ မကောငွးလို့လား… လို့ မေးလိုကတွယွ ။ ဒေါခွငသွကကွ ကောငွးတယွ…..မငွး ယကပွေးတာ ကှိုကတွယွ….မမ မနနေိုငတွော့ဘူး….အရမွး လိုခငှနွပှေီ…..မမကို နေ ပေးတော့ကှာ…. လို့ ပှောလိုကတွယွ ။

ဟုတွ….မမ…ကနှောွ မမကို နေ ပေးတော့မယွ…… မီးသှေးက စောကဖွုတကွနေ မကှနွှာခှာလိုကပွှီး ဒေါခွငသွကရွဲ့ ပေါငတွနတွှကှေားမှာ ဒူးထောကရွကွ နရောယူလိုကတွယွ ။ သူ့လိငခွှောငွးရှညကွှီးက မတမွတထွောငနွတောကို ဒေါခွငသွကွ တှေ့ရတာ ခံခငှစွိတတွှေ ပိုပှီး မှင့တွကသွှားတယွ ။ ထိပဖွူး ဒဈလုံးကားကှီးက တကယ့ကွို မှငတွာနဲ့ စိတထွကှှစရာကှီး… အရငတွုံးက အရှကအွကှောကကွှီးတယလွို့ ထငရွတဲ့ ဒေါခွငသွကတွယောကွ ကာမစိတတွှေ ဖုံးလှှမွး နတေော့ အရှကကွငွးနပှေီ ။ ပေါငတွနနွှဈဖကကွို အစှမွးကုနွ ဖှဲကားပေးထားတယွ ။ ဒေါခွငသွကတွယောကွ အရမွးကို ခံခငှနွပှေီ ဆိုတာကို မီးသှေး သိလိုကတွယွ ။ သူ့အနနေဲ့ ကာမဆနဒြ လိုလားနတေဲ့ ဒီလို အနတွီကှီးတှကေို စိတရွှိလကရွှိ ပှဲကှမွးပေးရလိမ့မွယလွို့ အရငကွ မထငခွဲ့မိပါဘူး ။ ကိုညိုကှီးက ဒါကှောင့ွ ” မီးသှေး…မငွးက ဒီဖကမွှာ အတောွ ကံကောငွးတာဘဲကှ…..လူတိုငွး ဒီလို အခှင့အွရေး မရဘူး….” လို့ ပှောခဲ့တာ ။ ဒါတောငွ ကိုညိုကှီးက ပှောတာ ဒေါကွှော့ရှိနကွို မီးသှေး လိုးခှင့ရွတာကို ပှောတာ ။အခုလို ဒေါခွငသွကကွိုပါ လိုးရတယွ ဆိုတာ သူ မသိသေး ။ ဒေါခွငသွကလွညွး မီးသှေး သူ့စောကဖွုတထွဲကို လိငတွနခွှောငွး ဖိသှငွးလိုကတွဲ့အခှိနွ မကှလွုံးတှေ ကို ပိတထွားလိုကပွှီး လိငတွနဒွဈဖူးကှီး အထဲကို တိုးဝငလွာတာကို မှှောလွင့စွောင့စွားလိုကတွယွ ။

အတှငွးသားနုနုတှကေ လိငတွနကွို မရတာ သုံးနှဈကှောနွပှေီ ။ မီးသှေးလညွး အသကကွှီးပမယေ့ွ မပကှစွီးသေးတဲ့ ဒေါခွငသွကရွဲ့ တငွးကှပကွှပွ မိနွးမကိုယထွဲကို လိငတွနသွှငွးလိုးလိုကပွှီ ။ ” အိုး ” လုံးပတတွုတတွုတွ အတနကွှီး ရှေ့တိုးနောကဆွုတနွဲ့ ကစားပေးတာကို ခံလိုကရွလို့ ဒေါခွငသွကရွဲ့ နုတဖွှားက ညညွးသံလေး ထှကလွာတယွ ။ ကာမအရညကွှညတွှေ စိုစိုရှှဲနတောကှောင့ွ မီးသှေးရဲ့ လိငတွနခွှောငွးကှီးက ခကခွဲမှု မရှိဘဲ ဒေါခွငွ သကရွဲ့ မိနွးမကိုယထွဲကို တိုးဝငသွှားပှီး ရှေ့တိုးနောကငွငွ တိုတိုတုတတွုတွ အလိုးလေးတှကေို လုပပွေး လိုကတွော့ ဒေါခွငသွကွ အရမွးကို ကှညနွူးသှားတယွ ။ ပှတလွပနွတေဲ့ ကငွးကှာနတေဲ့ လီးအလိုးကို ပှနလွညွ ရရှိသှားရပှီလေ ။ မီးသှေးကလညွး တငွးကှပနွတေဲ့ စောကဖွုတကွှီးကို အရမွးကှိုကသွှားတယွ ။ လိုးကောငွးကောငွးနဲ့ ဆကတွိုကွ လိုးထည့နွတယွေ ။ တစှပစွှပွ အသံတှေ ထှကလွာတယွ ။ ဒေါခွငသွကရွဲ့ တဟငွးဟငွး အသံတှရေော ။ ကှိုကလွှနွးလို့ မီးသှေးရဲ့ လကနွှဈဖကကွို ဆုပကွိုငပွှီး အောကကွနေ ကော့ပေးမိနတေဲ့ ဒေါခွငသွကမွီးသှေးကို မှနမွှနွ လုပပွေး…မှနမွှနလွေး လို့ ပှောမိလိုကတွယွ ။

မီးသှေးက သိပကွှိုကပွေါ့ ။ လှုပခွါနတေဲ့ ဒေါခွငသွကရွဲ့ ရငသွားစိုငကွှီးတှကေို လကနွဲ့ ဆုပညွှဈလိုကပွှီး ဖငကွို ကော့ပှီး အပီ ဆောင့လွိုးပေးတာ တဖတဖွတွ အသံတှေ ဆူညံသှားတယွ ။ ” အိုး…….အိုး………အား…….အား…….အီး……..အီး……..ဆောင့ွ……ဆောင့ွ……ကောငွး……ကောငွး…….” လိုးဆောင့သွူက ကှမွးသလို ကော့ပင့သွူကလညွး အားမာနပွါတယွ ။ ရောငွးသူ ဝယသွူ အသံတူနပှေီ ။ အပေးအယူမှှတာကို ဆိုလိုတာပါ ။ မီးသှေးရဲ့ လိုးခကှတွှကေ ကောငွးလှနွးလို့ ဒေါခွငသွကွ မကှလွုံးတှကေ မကှရွညတွှပေါ ကလှာရတယွ ။ အီဆိမ့လွှနွးတဲ့ လီးအရသာက ဒေါခွငသွကကွို တအား ကောငွးလှနွးစလေို့ မီးသှေးကို ဆှဲဖကထွား ရငွး….” ကောငွးလိုကတွာကှယွ……စိတကွှိုကွ လုပကွှာ…မငွးသဘော မငွးသဘော ” လို့ ပှောနေ တယွ ။ တခါတညွး ဆုံးဖှတလွိုကတွာက မီးသှေးကို မကှော့ရှိနဆွီကို ပှနမွလှှတတွော့ဘူးလို့ပါ ။ ကာမအရသာနဲ့ ကငွးဝေးပှတလွပနွခေဲ့တဲ့ ဒေါခွငသွကတွယောကွ မီးသှေးကို အိမမွှာ ထားပှီး စိတွ ကှိုကွ လိုးခိုငွးတော့မယွ ။ မီးသှေး ဒေါခွငသွကရွဲ့ တငပွါးကှီးတှကေို သူ့လကနွှဈဖကနွဲ့ ပှေ့ပိုကွ ဆုပကွိုငပွှီး ဆကတွိုကွ အခကွှ ပေါငွး ငါးဆယလွောကွ ဖိဆောင့ပွဈလိုကတွဲ့အခှိနွ ဒေါခွငသွကရွော သူရော တခှိနထွဲ လမွးဆုံးရောကွ သှားကှတယွ ။

သုတရွညတွှေ အဆကမွပှတွ တထပထွပွ ပနွးထုတမွိလိုကပွှီး အရုပကွှိုးပှတွ လဲကှ သှားပါတော့တယွ ။ အားးးးးးးးးးးးးးဟငွးးးးးးး အိုးးးးးးးးး ဒေါခွငသွကလွညွး တအားကောငွးသှားပှီး မကှလွုံးတှေ စုံပိတလွို့ အမောဖှနတယွေေ ။ သခှောတာက သူ မီးသှေးကို ပှနမွလှှတတွော့ဘူး။  မှှေးပှံ့တဲ့ အနံ့တှကှေောင့ွ မီးသှေး နိုးလာတယွ ။ တညလုံး ဒေါခွငသွကကွို တခှီပှီ တခှီ လိုအငတွှေ ဖှည့ဆွညွးပေးလိုကွ နားလိုကွ ရဆေေးလိုကွ တခှီ ထပလွုပလွိုကွ နဲ့ သူ အိပပွှောသွှားခဲ့တာ အနံ့အသကတွှကှေောင့ွ သူ နိုးလာတယွ ။ မကှစွိဖှင့ကွှည့လွိုကတွော့ ပှုံးပှီး ကှည့နွတေဲ့ ဒေါခွငသွကကွို တှေ့ရတယွ ။ နိုးလာပှီလား….ကိုရှှခှေော…..ဘရိတဖွတဈွစားဖို့ ထပါရှင့ွ….. ဒေါခွငသွကကွ အရမွးကို ပေါ့ပါးလနွးဆနွးနတေဲ့ပုံ ။ အငွးလေ…သုံးနှဈကှောွ တကိုယတွညွး အထီးကနှဆွနလွှနွးခဲ့တဲ့ မိနွးမတယောကွ လိုအငတွှေ ပှည့ဝွသှားရတာကိုး …. အိပရွာဘေးက စားပှဲပေါမွှာ အငှေ့တထောငွးထောငွးထနတေဲ့ ကောဖွီပူတခှကွ…ဟတဘွှိုငွ ကှကွဥပှုတတွလုံး နံပှားတခပွှ နဲ့ ပဲပှုတတွပုဂံ ကို မီးသှေးတှေ့ရတယွ ။ စားလိုကအွုံး….. ဟုတွ…..မမ ဒေါကွှော့ရှိနွ နံရံက နာရီကို ကှည့လွိုကတွယွ ။ ဒီတခါနဲ့ဆို နာရီ ကှည့မွိတာ လေးကှိမလွောကွ ရှိပှီ ထငတွာဘဲ ။

ဆိုငဖွှင့ဖွို့ ခါတိုငွးဆို မီးသှေးက ဒီအခှိနဆွို အဆငသွင့ွ ဖှဈနပှေီ ။ အခုတော့ မီးသှေး ပှနမွလာသေး ။ ဒေါခွငသွကွ က ပှနမွလှှတသွေးတာလား…တညလုံး ဒေါခွငသွကကွို လိုးပေးရလို့ မောပှီး အိပပွှောနွတောလား…. ကိုစိနမွောငွ ….. ဟေ …. ဆိုငွဖှင့ဖွို့ လာကူအုံး…… ဟငွ….မီးသှေး မရှိဘူးလား……ဒီကောငွ….. မီးသှေး ဒေါခွငသွကွ ခေါသွှားတယွ….ခိုငးစရာရှိလို့ ဆိုပှီး….. ငါ မသိလို့…ငါ ဆိုငွဖှင့ဖွို့ လုပလွိုကမွယွ ….. နေ့လညွ ၁၂နာရီထိုးသညအွထိ မီးသှေး ပှနမွရောကတွော့ ဒေါကွှော့ရှိနွ သိခငှလွာတယွ ။ ဘာဖှဈနလေဲ …. ကိုစိနမွောငွ……. ဟေ….. ရှငွ စကဘွီးနဲ့ ဒေါခွငသွကအွိမဖွကွ သှားပေးပါလား……မီးသှေး ဘယတွော့ ပှနလွာမလဲ….မေးပေးမလား….. အေး…အေး…ငါသှားလိုကမွယွ….. ဦးစိနမွောငွ စကဘွီးနဲ့ ဒေါခွငသွကွ အိမကွို သှားလိုကတွယွ ။ ခဏကှာတော့ မကှနွှာပကှပွကှနွဲ့ ပှနလွာတယွ ။ မီးသှေးကို ခိုငွးလို့ မပှီးသေးဘူးတဲ့…..အရပထွဲက တယောကယွောကကွို ယာယီခေါခွိုငွးထားလိုကပွါ တဲ့…သူ ပိုကဆွံပေးမယွ တဲ့…..ဒေါခွငသွကကွ ပှောလိုကတွယွ ….. ၁၀ ဆိုငကွို ဦးစိနမွောငရွဲ့ အကူအညီနဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ ဖှင့လွိုကတွယွ ။

ဒေါခွငသွကွ မီးသှေးကို ပှနမွလှှတဘွဲ အလုပသွမားလိုရငွ အရပထွဲက တယောကယွောကကွို ခေါွ ခိုငွးလိုကပွါ လို့ ပှောတာက အလှယပွှောလိုကတွာ ။ တကယတွမွးကတှော့ အလုပသွမားရဖို့က အခကသွား ဦးစိနမွောငွ လူလိုကရွှာတော့ ရလာတာက နီးဂရိုး ။ ဒေါကွှော့ရှိနွ နီးဂရိုးကို တှေ့လိုကတွော့ ဆတကွနဲ တုနသွှားတယွ ။ ဦးစိနမွောငကွတော့ ရရာလူ ခေါလွာတာပေါ့ ။ နီးဂရိုး လီးသရမွးတဲ့အကှောငွးတှကေို ဦးစိနမွောငကွ ဘယသွိပါ့မလဲ ။ ရပရွှာထဲက နီးဂရိုး အလိုးခံလိုကရွတဲ့ မိနွးမတှကလညွေးအရှကကွှဲမှာ ကှောကလွို့ သကဆွိုငရွာ ရဲတို့ ရပကွှကရွုံးတို့ကို မတိုငကွှဘူးလေ ။ ကှိတွ ခံလိုကကွှတာ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွတော့ မိနွးမခငွှး သတငွးတှကေ ရထားတယွ ။ နီးဂရိုးနဲ့ လိုးဖူးတဲ့ မိနွးမတှေ ပှောခကှကွ နီးဂရိုးရဲ့ ယောကငွြှားတနဆွာက မှငွးလားတကောငရွဲ့ တနွ ဆာတနလွိုဘဲ တုတပွှီး ရှညတွယွ ဆိုတာ မိနွးမတှေ ကှားထဲ တိုးတိုးကှိတကွှိတွ သတငွးတှေ ပှံ့နေ ခဲ့တယွ မဟုတလွား ။နီးဂရိုးက အရငကွ ထနွးတကသွမား တယောကွ ။ နောကပွိုငွး အရကမွူးပှီး ထနွးပငွ မတကနွိုငလွို့ ထနွးတောပိုငရွှငွ ထနွးရညဆွိုငဖွှင့သွူ ဦးဖိုးတူးက သူ့ကို အလုပဖွှုတလွိုကတွဲ့နောကပွိုငွး ဘာလုပရွလုပရွ ရပထွဲရှာထဲ လိုကလွုပနွတယွေ ။

အရပထွဲမှာ သတငွး ဖှဈခဲ့တာတော့ နီးဂရိုးက ဦးဖိုးတူးရဲ့ မိနွးမ ဒေါတွင့ကွို တကကွငှ့တွာ မိသှား လို့ မောငွးထုတလွိုကတွာတဲ့ ။ ခေါလွာလကစွနဲ့ နီးဂရိုးကိုဘဲ ခိုငွးစရာတှေ ခိုငွးနရတယွေ ။ ဂှုံးဂှိုငွးနဲ့ကားသံကှောင့ွ ဒေါကွှော့ရှိနွ ဆိုငရွှေ့ကို ကှည့လွိုကတွယွ ။ ဟငွ..ကိုညိုကှီး…. ဒီနေ့ ကုနလွာပို့ရမယ့နွေ့လညွး မဟုတဘွဲ သူ ရောကလွာတယွ ။ ” ကိုညိုကှီး…ဘာလာပို့လဲ….” ” အမဆိုငမွှာ နညွးနညွး ပှတနွတယွေ ဆိုတဲ့ သရကယွို မရမွးပေါငွးထုပတွှေ လာပို့တာ….” ၁၁ တကယတွော့ ကိုညိုကှီးက ဒေါကွှော့ရှိနနွဲ့ မီးသှေး အလုပဖွှဈသှားကှတယွ ဆိုတာ သိပှီးခှိနကွ စ ပှီး ဒေါကွှော့ရှိနကွို ဖနခွငှစွိတတွှေ ပှငွးပှနခေဲ့တာ ။ မီးသှေးလို ကှှနသွဘောကလွို စုတပွှတသွတနွတေဲ့ ကောငလွေးကိုတောငွ ကုနွးရငွ သူက မီးသှေး ထကွ သာတဲ့ကောငမွို့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ကုနွးမှာ သခှောတယလွို့ သူက တဈခှ တှကလွိုကတွာလေ ။ ဒါကှောင့ွ အကှောငွးရှာပှီး ဒေါကွှော့ရှိနဆွီကို သူရောကလွာတာ ။ ကုနကွားပေါကွ မရမွးပှားထုပတွှေ သရကယွိုထုပတွှကေို သယခွလှာပှီး ဒေါကွှော့ရှိနကွို စာရငွးနဲ့ အပွ လိုကတွဲ့ ကိုညိုကှီးရဲ့ စူးရှတောကပွှောငတွဲ့ မကှလွုံးတှကေ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ မို့မောကတွဲ့ ရငဘွတွ နရောကို စိုကကွှည့ပွှီး စိတကွူးနဲ့ အဝတခွှှတကွှည့နွတယွေ ။

ဒေါကွှော့ရှိနကွလညွး ထုံထုံအအ မိနွးမတယောကွ မဟုတလွို့ ကိုညိုကှီးရဲ့ မကှလွုံး အကှည့တွှေ မှာ တဏှာခိုးတှေ ဝနတယွေေ ဆိုတာကို သိလိုကတွယွ ။ ဒါပမယေ့ွ မီးသှေးကို ဒေါခွငသွကကွ အပိုငအွုပသွှားတဲ့အခှိနမွှာ သူ့ကို မီးသှေးလိုဘဲ ကောငွးကောငွး ဆောပွမယေ့သွူတယောကွ လိုအပနွတောကှောင့ွ ကိုညိုကှီးကို ခါထုတမွပဈလိုကဘွဲ အခှအနေေ စောင့ကွှည့ွဦးမယလွို့ စိတထွဲမှာ တှေးနပေါတယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ ပနွးဖှူက ကှောငွးက ပှနလွာတော့ ဒေါကွှော့ရှိနကွို ဆိုငထွဲမှာ လာတှေ့ပှီး ” အမေ .. ပနွးဖှူ ဘာကူရမလဲဟငွ….” လို့ လာမေးတာကို ကိုညိုကှီး တှေ့လိုကတွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ” အမလေး လိမမြာလိုကတွဲ့ သမီးလေး….ကှည့ပွါအုံး….ကှောငွးက မောမောပနွးပနွးနဲ့ ပှနလွာတာတောငွ အမကေို ကူညီခငှတွယွ….” လို့ ခှီးမှမွး ပှောဆိုလိုကရွငွး ပနွးဖှူလေးရဲ့ ပါးမို့မို့ လေးတှကေို တရှှတရွှှတွ နမွးလိုကတွယွ ။ ” ကူစရာ မရှိရငွ ပနွးဖှူ အဝတသွှားလဲလိုကမွယနွောွ အမေ …” လို့ ပနွးဖှူက ပှောလိုကပွှီး ဆိုငထွဲ ကနေ အိမဖွကကွို လှောကသွှားလိုကတွော့ ပနွးဖှူရဲ့ ခါးသေးသေး အောကကွ တငပွါးလှလှတှကေို ကိုညိုကှီးက တပမွကတွဲ့ မကှလွုံးကှီးတှနေဲ့ ငေးကှည့နွပေါတယွ ။

” ကောငမွလေးက ကနွှးမာရေး တောတွောွ ကောငွးတာဘဲ….ဒေါကွှော့ရှိနကွိုသာ ငါရရငွ တနေ့ကှ တအိမထွဲနတေဲ့ ပနွးဖှူကိုလညွး ငါ စားရနိုငတွယွ …” ကိုညိုကှီးရဲ့ အတှေးတှကေ ကာမသှေးဆိုးတှနေဲ့ ပှည့လွှံနပေါတယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ ဦးစိနမွောငကွ မီးသှေးကိုယစွား ခိုငွးဖို့ ခေါလွာတဲ့ နီးဂရိုးကို ဂိုဒေါငထွဲက ကှမွးသီးအိတွ တှကေို သသသပေသွေပွ စီခိုငွးထားလို့ နီးဂရိုးလညွး အပေါပွိုငွး အဝတမွပါ ပုဆိုးစုတကွို တိုတိုစညွး ပှီး ခှှေးတလုံးလုံးနဲ့ အလုပမွှားနတယွေ ။ ဦးစိနမွောငကွို ထုံးစံအတိုငွး ဒေါကွှော့ရှိနကွ ကှှေးတောငွးဖို့ သူတို့နဲ့ တမိုငသွာသာဘဲ ဝေးတဲ့ ရဆငရွှောကို လှှတလွို့ ဦးစိနမွောငမွှာလညွး မသှားခငှပွမယေ့ွ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ဆဲဆိုတာကို မခံခငွှ လို့ စကဘွီးလေးနဲ့ ထှကသွှားပါတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး ဆိုငမွှာ ကိုညိုကှီးနဲ့ ဟိုပှောဒီပှော စကားကောငွး ရယမွောနတယွေ ။ ကိုညိုကှီးက ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ မှကှကတွှေနေဲ့ နှားတှကေို စှေးကောငွးကောငွးနဲ့ ရောငွးပေးမယလွို့ ပှောလို့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး သူ့ကို ပိုပှီး အရေးပေးတော့တာပေါ့ ။ ” ဒါထကွ မီးသှေးက ဘာသှားလုပတွာလဲ မမ …” ကိုညိုကှီးက အဒေါအွရှယကွို ” မမ ” လို့ ခေါလွိုကတွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွလညွး ဒီလိုခေါတွာကို ကှိုကတွယွ ။

” ဒေါခွငသွကကွ ခေါခွိုငွးတာလေ…ဒေါခွငသွကနွဲ့ မမတို့က အရမွး ခငမွငကွှတယလွေ..ကှှနွးကိုငွး မှီ ကိုငွးကှှနွးမှီ ဆိုသလိုပေါ့…သူလိုအပတွာဆို မမတို့လငမွယားက ဘာဖှဈဖှဈ ကူကှတယွ….မီးသှေး က ခိုငွးလို့ကောငွးတယလွေ ..သူက မငွးသိတဲ့အတိုငွးဘဲ….အားလညွးသနတွယွ….ဟငွးဟငွး…..” လို့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ပှောတယွ ။ ကိုညိုကှီးက ” မမ အကူလိုရငွ ကနှော့ကွိုလညွး ခိုငွးနိုငပွါတယွ….ဘာဖှဈဖှဈ မမ အတှကဆွိုရငွ လုပွ ပေးဖို့ အဆငသွင့ပွါဘဲ …” လို့ ပှောလိုကတွဲ့အခါ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ” ကှေးဇူးပါ ကိုညိုကှီးရယွ…”လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။ မီးသှေး ဖေါကသွညခွတှာတှကှေောင့ွ ဒေါကွှော့ရှိနွ ဘယလွောကွ ထနတွယွ ဆိုတာ ကိုညိုကှီးက သိနတေော့ ဒေါကွှော့ရှိနကွို ဖနရွငွ ရကိုရမယလွို့ လုံးဝဥသုံ ထငနွတယွေ ။ ဒါကှောင့ွ ဆိုငထွဲမှာ လူရှငွးတုံး ဒေါကွှော့ရှိနကွို မထိတထိ မလှတတွလှတွ စကားလေးတှနေဲ့ “စ ” ကှည့တွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနွ ဖကကွလညွး စားဖူးသှားတော့ အရသာသိသှားပှီ ။ မီးသှေးကို လကလွှှတရွမယွ ဆိုရငွ နောကွ လီးတခှောငွး ရထားခငှတွယွ ။ ဒါကှောင့ွ ကိုညိုကှီးကို မှညွးစမွးကှည့မွလားလို့ တှေးနတယွေ ။ တိတိပပ မဆုံးဖှတရွသေးပါ ။ စဉွးစားခှိနဆွတုံးဘဲ ရှိသေး တယွ ။

ဒီအခှိနမွှာ ဒေါခွငသွကရွဲ့ အိမမွှာ ကာမမုနတွိုငွး ကှမွးနတယွေ ။ ဒေါခွငသွကလွညွး မီးသှေးကို ပှနမွလှှတဘွဲ ကှှကကွလေးကို ဖမွးမိထားတဲ့ ကှောငမွကှီးတကောငလွို စိတတွိုငွးကှ မှောကလွိုကွ လှနလွိုကွ ကစားနတယွေ ။ မီးသှေးကိုလညွး ဒေါခွငသွကွ ကကှနှန ပုလှကေိုငပွေးတယွ ။ မီးသှေးကလညွး ဒေါခွငသွကကွို ခပကွှမွးကှမွး ဖိုကပွေးတယွ ။ ” မငွးလေးကို မမဘဲ အပိုငသွိမွးလိုကတွော့မယကွှာ……” ဒေါခွငသွကကွ မခငှ့မွရဲနဲ့ ပှောလိုကတွယွ ။ ၁၂ ဒေါခွငသွကကွ မီးသှေးကို ပှနမွလှှတတွော့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး သူ့ဆိုငအွတှကွ အလုပတွှေ လုပဖွို့ နီးဂရိုးကို ထပခွေါရွတယွ ။ နီးဂရိုးကို ဦးစိနမွောငွ သှားခေါပွေးတယွ ။ ဒေါခွငသွကတွယောကွ မီးသှေးကို ခေါလွုပခွိုငွးတာ မဝနိုငသွေးဘူး လို့ ဒေါကွှော့ရှိနွ သိလိုကတွယွ ။ ဒါပမယေ့ွ ဒေါကွှော့ရှိနွ ကှနပပွေါတယွ ။ ဒေါခွငသွကရွဲ့ ကှေးဇူးတှကေို တနညွးနညွးနဲ့ ပှနဆွပခွငှခွဲ့တယွ မဟုတလွား ။ မီးသှေးကို ပေး စား လိုကတွာက ကှေးဇူးဆပသွလိုဘဲလေ ။ နီးဂရိုးရဲ့ မကှလွုံးကှီးတှကေ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ကိုယပွေါမွှာ အမှဲ စူးစိုကကွှည့နွလေို့ ဒေါကွှော့ရှိနွ ရငဖွိုတယွ ။

နီးဂရိုးက အရပထွဲက ရှာထဲက မိနွးမတှကေို တကကွငှ့တွာ နံမညကွှီးနတယွေ မဟုတလွား ။ ဒီလို သတငွးကှီးပမယေ့ွ နီးဂရိုး အခုထိ အဖမွးခံရတယလွို့ မကှားမိသေးဘူး ။ မိနွးမတှကေ ရှကလွို့ ငှိမခွံလိုကကွှတာလား…..နီးဂရိုး ကိုဘဲ ကှိုကသွှားကှလို့ ငှိမနွလေိုကကွှတာလား …..ဆိုတာကိုတော့ မသိရဘူး ။ ဦးစိနမွောငလွညွး သူ့အမကှီး အသဲအသနဖွှဈလို့ မုံရှာကို ထှကသွှားရတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ သှားခိုငွးလိုကတွာ ။ ဦးစိနမွောငလွညွး ခကှခွငွှးဘဲ သှားလိုကတွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွတော့ လိုကမွသှားဘဲ ကနှခွဲ့တယွ ။ နီးဂရိုးရေ…… ဗှာ….အမ …. နီးဂရိုး အပေါပွိုငွး ဗလာ…အောကမွှာ တိုတိုစညွးထားတဲ့ ပုဆိုးစုတလွေးနဲ့ ရောကလွာတယွ ။ ဂိုဒေါငထွဲက ကှကသွှနနွီအိတွ တအိတလွောကွ ဒီကို ယူခဲ့ပေး…. ဟုတကွဲ့ ….အမ နီးဂရိုးလညွး စိုပှတေောင့တွငွးတဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနကွို စား ခငှနွတယွေ ။ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ဖှိုးမောကတွဲ့ ရငစွိုငကွှီး နှဈမှှာကိုရော စှင့ကွားတဲ့ တငပွါးကှီးတှကေိုရော နီးဂရိုး စိုကကွှည့ပွှီး ပေါငကွှားက ဒုတကွ မှူးကှှလာတယွ ….. ဒီအခှိနမွှာ ကှောငွးသှားဖို့ နီးကပလွာတာကှောင့ွ ပနွးဖှူ ရခှေိုးခနွးဆီကို ထမီ ရငလွှားလေးနဲ့ လှောကသွှားတယွ ။ ဒါကွို နီးဂရိုးက မှငတွယွ ။

ဟာ…..ကောငွးလိုကတွဲ့ ကနွှးမာရေး…… ဂလု …. ပနွးဖှူရဲ့ တငပွါးလှလှတှေ တုနခွါ လှုပရွမွးသှားတာကို ငေးမောပှီး နီးဂရိုး တံတှေး မှိုခလှိုကတွယွ ။ ကောငမွလေး ရသှေားခှိုးတာဘဲ…… ရခှေိုးခနွးလေးက သှပပွှား အဟောငွးတှနေဲ့ ဖှဈသလို ကာရံထားတာ…..မလုံမခှုံနဲ့ ……သှပပွှားတှကလညွေး သံခှေးတကွ ဆှေးနပှေီး သံပေါကရွာ တှနေဲ့ ။ ပုဆိုးစုတလွေးထဲမှာ ဒုတကွှီးက ထကှှ တငွးမာပှီး ငေါငေါကှီး ထနတယွေ ။ နီးဂရိုး ရခှေိုးခနွးလေးဆီကို တိုးကပသွှားတယွ ။ ကာထားတဲ့ သှပပွှားတှကေ အပေါကလွေးတှကနေေ အထဲကို ခှောငွးကှည့လွိုကတွယွ ။ အို ….. အခှိုးအဆကွ ပှပှဈလှေနွးတဲ့ ပနွးဖှူလေးကို မိမှေးတိုငွး မှငလွိုကရွလို့ နီးဂရိုးတယောကွ အသကရွှု မှားသှားရတယွ ။ သူ့ပေါငကွှားက ငေါတကလွာတဲ့ ဒုတကွှီးကို သူ့လကတွဖကနွဲ့ ဆုပညွှဈကိုငရွငွး ပနွးဖှူရဲ့ တငပွါးကားကားတှနေဲ့ ပေါငကွှားက မို့ဖေါငွးဖေါငွး မိနွးမအငွဂြါကို မကှလွုံးပှူးကှီးတှနေဲ့ ခှောငွးကှည့နွတယွေ ။ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး ကှကသွှနအွိတနွဲ့ ပေါမွလာတဲ့ နီးဂရိုးကို စိတတွိုပှီး နီးဂရိုး…..နီးဂရိုး….. လို့ လှမွးအောလွိုကတွယွ ။ နီးဂရိုးလညွး ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ အောသွံကှီးကှောင့ွ လန့ဖွနှ့သွှားပှီး ပနွးဖှူရခှေိုးနတေဲ့ ရခှေိုးခနွး အနားကနေ ခှာလိုကတွယွ ။

ဒီအခှိနမွှာ ဂှုံးဂှုံးဂှိုငွးဂှိုငွး အသံတှနေဲ့ ကိုညိုကှီးရဲ့ ကုနကွားစုတကွှီး ဆိုငအွရှေ့ကို ရောကလွာတယွ ။ ဟငွ…. ကိုညိုကှီး ရောကလွာပှနပွှီ …… ဒေါကွှော့ရှိနွ ဆိုငအွရှေ့ကို ကှည့လွိုကတွယွ ။ ကိုညိုကှီး မရိုးဘူး ဆိုတာ မနေ့ထဲက သိတယွ ။ သူ….သူ…..ငါ့ကို ကှိုကနွတယွေ…….. ဒေါကွှော့ရှိနကွလညွး မီးသှေး နရောမှာ အစားထိုးဖို့ ကိုညိုကှီးကို လကခွံလိုကရွမလား စဉွးစားနတော … အမရေ…..ကှမွးသီးအိတွ နညွးနညွးလာပို့တာ…..ကုလားပဲအိတတွှရေော……. ကိုညိုကှီး ဆိုငထွဲကို ဝငလွာတယွ ။ ကိုညိုကှီး ….စောလှခညှလွား…… ဟုတတွယွ….အမ ….အဟဲ……အမ လိုအပမွယွ ထငတွာလေးတှေ လာပို့တာ…..ဦးစိနမွောငကွော….. ကိုစိနမွောငွ မုံရှာကို အားခငွှး သှားလိုကရွတယွ….သူ့အမကှီး အသဲအသနွ ဖှဈနလေို့….. ဟာ…ဟုတလွား…… ကိုညိုကှီးလညွး ဘရာစီယာ ခံ ဝတမွထားလို့ ဘလောကဈွပါးပါး မှာ သိသိသာသာကှီး အလုံးလိုကွ တှေ့နရတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ရငသွားစိုငထွှားထှားလုံးလုံးကှီးတှကေို ငေးမောရငွး အနားကပလွာတယွ ။ အမ ….ဘာစားပှီးပလဲ…….မုန့ဟွငွးခါး စားမလား…… အမလား….စားပှီးပှီ…ပဲပှုတနွဲ့ နံပှား……. ဟာ….ကောငွးတာပေါ့……နံပှား ကို ကနှောွ သိပကွှိုကတွာ…..ဟီး…. စားမလား….အိမမွှာ ရှိသေးတယွ….. အငွး…နောကမွှ စားမယွ….အမ ….လတတွလော…ဒီစာရငွးလေး ကှည့ပွါအုံး…..ကနှောွ ယူလာတဲ့ ကုနစွာရငွး….. အငွး…အငွး ….. နီးဂရိုးလညွး ဂိုဒေါငထွဲက ကှကသွှနနွီအိတကွှီး ထမွးပှီး ဆိုငဖွကကွို ခပသွှကသွှကွ သှားလိုကတွယွ ။

ဟငွ…ကုနကွားကှီး ရောကနွပေါလား…. ဒီလူက နေ့တိုငွးကို ကုနလွာပို့နတောပါလား….. အမ ….ကှကသွှနအွိတွ….. အေး….အေး….ဒီမှာ လာခှ …..နီးဂရိုး…..ပှီးတော့ ကုနကွားထဲက ကုလားပဲအိတတွှနေဲ့ ကှမွးသီးအိတတွှကေို ခလှိုကွ…ဂိုဒေါငထွဲ နရောခထှားလိုကွ . ဟုတကွဲ့ …..အမ ….. ကှောငွးသှားတော့မလား…သမီး…… ဟုတွ…. ထမငွးဘူး ထည့သွှားရဲ့လား….. ဟုတွ….ထည့သွှားပါတယွ ….. ဒေါကွှော့ရှိနကွို ဆိုငမွှာ လာနုတဆွကပွှီး ကှောငွးကို ထှကသွှားတဲ့ ပနွးဖှူရဲ့ ခါးသေးသေး အောကကွ တငပွါးလှလှတှကေို ကိုညိုကှီး မသိမသာ ခိုးကှည့လွိုကွတွယွ ။ ဟူး……..ဒေါကွှော့ရှိနကွိုရော ပနွးဖှူကိုရော စားခငှလွိုကတွာ……. ကိုညိုကှီး…… ဗှာ ……အမ မိနွးမ မယူသေးဘူးလား…… အမရယွ…ယူခငှတွာပေါ့…..အဟဲ……ဟဲ…. လူပှိုကှီးနောွ …..ဟငွးဟငွး….. ဒေါကွှော့ရှိနကွ ဆိုငွ အတှငွးဖကကွို ဝငလွိုကရွငွး ဒီကို ဝငလွာခဲ့ ကိုညိုကှီး…. လို့ လှမွးခေါလွိုကတွယွ ။ ကိုညိုကှီးက သှားကီး ဖှဲလို့ မှောငနွတေဲ့ ဆိုငွ အတှငွးဖကကွို လိုကသွှားလိုကတွယွ ။ ကိုညိုကှီး သငွဘြောသီး စားလား…… စားတယွ အမ….ကှိုကတွယွ……. လာ….ဒီမှာကှည့ွ….ကှိုကလွား…….ဟိဟိ…. ဘလောကဈွပါးပါးကို ကှယသွီးတှေ ဗှုတကွနဲ ဆှဲဖှင့လွိုကပွှီး ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငစွိုငကွှီးတှကေို ပှလိုကတွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ ။

ဟာ….ပေါခှောကှီးတှေ ….ကောငွးလိုကတွဲ့ သဘောသီးကှီးတှေ …… ကှိုကရွငွ စားလေ…… ကိုညိုကှီးလညွး ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ရငသွားစိုငကွှီးတှကေို အားရပါးရ ဆုပနွယသွလို နို့သီးခေါငွး နီညိုညို တဖကကွို ပါးစပနွဲ့ ငုံခဲ စုတယွူလိုကပွါတယွ ။ ပှှတွ….ပှှတွ………ပှှတွ….. အို့……ဟငွး….. တဖကပွှီး တဖကွ စို့လိုကွ နို့အုံကှီးတှကေို ဆုပညွှဈလိုကနွဲ့…… ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ လကတွဖကကွ ကိုညိုကှီးရဲ့ ကိုယအွောကပွိုငွးကို စမွးလိုကတွယွ ။ မာကှောတောငမွတနွတေဲ့ လိငတွနကွှီးကို စမွးမိတော့ ပှတသွပွ ဆုပညွှဈလိုကတွယွ ။ ပှင့လွငွး မှငသွာသှားပှီ ဆိုတာ သိတာနဲ့ ကိုညိုကှီး ကှမွးပှီ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွို ဒူးထောကခွခှိုငွးလိုကပွှီး သူ့လိငတွနတွုတတွုတကွှီးကို စုတခွိုငွးလိုကတွယွ ။ ဆာလောငမွှတသွိပနွတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး အငမွးမရကို စုတတွယွ ။ ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ……. အား…..အီး………ကောငွးတယွ….စုတွ….စုတွ……..စုတွ……အား….ကောငွး……ကောငွးတယွ ……….ဟူး……စုတွ……စုတွ…… ဒဈထူးကားကှီးကို လှာနဲ့သိမွးမှှေ့ပှီး ဆကတွိုကွ စုတပွဈလိုကတွာ ကိုညိုကှီး တအားခိုကသွှားတယွ ။ အား……..ဟငွး……. ၁၃ ပနွးဖှူ မီးသှေးကို သတိရနတယွေ ။

မီးသှေး အိမမွှာ မရှိတော့မှ အရမွး သတိရနတယွေ ။ တှေ့ခငှနွတယွေ ။ ကှောငွးကို လိုကပွို့တဲ့ ကိုမှကှီးရဲ့ မှငွးလှညွးကို စီးဖို့ ဆုံရပဖွှဈတဲ့ ကှူကှူသနွးဆိုတဲ့ ကောငမွလေးရဲ့ အိမကွို သှားတဲ့အခှိနွ မီးသှေး ရောကနွတယွေ ဆိုတဲ့ ဒေါခွငသွကရွဲ့ အိမရွှေ့ကနေ ဖှတသွှားတဲ့ အခှိနမွှာ မီးသှေးကိုမှား တှေ့မလား ဆိုပှီး ကှည့မွိတယွ ။ တညလုံး ဒေါခွငသွကကွို အလိုဖှည့ပွေးခဲ့ရတဲ့ မီးသှေးလညွး ထမငွးစား စားပှဲမှာ ဒေါခွငသွကကွ သူ့အတှကွ ပှငဆွငပွေးထားတဲ့ မုန့ဟွငွးခါး ပူပူကို ဘူးသီးကှောွ ငါးဖယကွှောွ နဲ့ အားရပါးရ စားနတေဲ့အခှိနွ ဒေါခွငသွကလွညွး မုန့ဟွငွးခါးကို ငရုပသွီးမှုံ့တှထညေ့ွ သံပုရာသီး ညှဈပှီး တဝကှီးစားထားတော့ ဘိုကရွဈလာပှီး အိမသွာဆီကို ပှေးသှားရတယွ ။ဒီအခှိနမွှာ မီးသှေးလညွး ပှူတငွးပေါကကွနေ အိမရွှေ့က ဖှတသွှားတဲ့ ပနွးဖှူတယောကွ အိမဖွကကွို ကှည့သွှားတာကို မှငလွိုကတွယွ ။ ဒေါခွငသွကလွညွး အိမသွာ တကနွတေဲ့အခှိနွ အိမရွှေ့ကို ပှေးထှကလွိုကပွှီး ပနွးဖှူ …..ပနွးဖှူ…….. လို့ အောခွေါလွိုကတွယွ ။ ပနွးဖှူလညွး မီးသှေးကို မတှေ့လို့ စိတပွကှပွှီး ဆကလွှောကသွှားတဲ့အခှိနွ အနောကကွ သူ့နံမညကွို ခေါလွိုကတွဲ့ မီးသှေးရဲ့ အသံကှောင့ွ ခှာကနဲလှည့ကွှည့လွိုကတွယွ ။

ဟငွ…….မီးသှေး…… ပနွးဖှူ …… မီးသှေး….နငွ……နငွ ဒီအိမမွှာဘဲ နတေော့မှာလားဟငွ……ပှနမွလာတော့ဘူးလား ….. လာမှာပေါ့……နငွ ငါ့ကို သတိရနလေားဟငွ….. အငွး…ရတာပေါ့….နငကွော…..ငါ့ကို သတိရလား….. အမှဲ သတိရနတောပေါ့ ပနွးဖှူရယွ …. ဒါဆို ငါတို့အိမကွို ခဏ ဖှဈဖှဈ ပှနလွာခဲ့အုံးလေ ….. အငွး….လာမယွ…… ဒါဆို ငါသှားတော့မယွ….. မှငွးလှညွးစီးရမယ့ွ နရောကို ခပသွှကသွှကွ လှောကသွှားလိုကတွဲ့ ပနွးဖှူရဲ့ တငလွှလှတှေ တုနခွါလှုပရွမွး သှားတာတှကေို မီးသှေး ငေးကှည့ရွငွးကနှခွဲ့တယွ ။ မီးသှေး……..မီးသှေး…..ဟာ…ဘယရွောကသွှားသလဲ……. အိမသွာက ပှနလွာတဲ့ ဒေါခွငသွကွ ထမငွးစားခနွးထဲမှာ မီးသှေးကို မတှေ့လို့ လိုကရွှာနတယွေ ။ မမ ….ကနှောွ ဒီမှာ ရှိပါတယွ….ပနွးပငလွေးတှေ ရလေောငွးပေးနတယွေ …… ဟာ….မငွး လုပစွရာ မလိုပါဘူး…..လာဆကစွားလေ…..မုန့ဟွငွးခါးတှေ အမှားကှီး ကနှနွသေေးတယွ……. ဘိုကပွှည့ပွှီ ….မမ ….သိပွ ဘိုကတွငွးရငွ ….ဟိုဒငွး လုပလွို့ မကောငွးဘူး…… ဘာ…ဟိုဒငွးလဲ…… ဒေါခွငသွကကွ ပှုံးစိစိနဲ့ မေးလိုကတွာ …. မမကို ခစှပွေးတာလေ ….. အမလေး…..မီးသှေးရယွ….ယဉကွှေးနလေိုကတွာ…..လိုးပေးတာလို့ဘဲ ပှင့ပွှင့လွငွးလငွး ပှောလိုကပွါကှာ……. မီးသှေးက ထပလွိုးပေးရအုံးမလား…မမ…. လို့ မေးလိုကပွှီး ဒေါခွငသွကကွို အနောကကွနေ ဖကသွိုငွးလိုကတွယွ ။

ရခှေိုးလိုကအွုံးမယကွှာ…မငွးက မမကို ဘာဂှာ အမှဲတမွး ကိုငတွော့ မငွးလေးကို မမက မနံစခငှဘွေူး …..ရခှေိုးပှီးမှ ထပလွိုးကှမယွ…. ဒေါခွငသွကလွညွး ငတပွှတခွဲ့သမှှကို အတိုးခပှှီး နေ့ရောညပါ ပှဲတှေ ဆကတွိုကွ ကှမွးနတယွေ ။ ကိုညိုကှီး နံရံမှာ ကှောကပလွို့ ဒေါကွှော့ရှိနွ စုတပွေးတာတှကေို ခံယူနတယွေ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ကိုညိုကှီးရဲ့ တုတလွုံး ရှညလွှားတဲ့ ဖှားဖကတွောကွှီးကို အားရပါးရ စုတနွတယွေ ။ အရငွးအထိ ငုံငုံပှီး စုတပွေးနတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး ကိုညိုကှီးရဲ့ ဖငတွှကေို လကနွဲ့ ဆှဲဖကပွှီး စုတနွတော ……နီးဂရိုးကို ခေါခွိုငွးထားတာကိုတောငွ သတိမရတော့ဘူး ။ နီးဂရိုးလညွး ဂိုဒေါငထွဲကမှာ ကုနထွုပတွှကေို နရောတကှ ရှငွးလငွးအပှီး ဆိုငဖွကကွို ပှနအွလာမှာ ဆိုငအွတှငွးဖကကွ တပှှတပွှှတွ တပှတပွှတွ အသံတှကေို ကှားလိုကရွလို့ ဘာတှေ ဖှဈနပေါလိမ့လွို့ ခှောငွးကှည့လွိုကတွဲ့အခါ ကိုညိုကှီးရဲ့ လိငတွနကွှီးကို စိတရွှိလကရွှိ စုတပွေးနတေဲ့ ဒေါွ ကှော့ရှိနကွို တှေ့လိုကတွယွ ။ စိတထွဲမှာ ဟာ ကောငမွကှီးက တောတွောွ ထနတွာဘဲ …..ဆိုငထွဲမှာတောငွ လုပနွတယွေ …ကှည့ရွတာ သူ့လငကွှီးက မလိုးပေးဖူးနဲ့ တူတယွ…. လို့ တှေးလိုကရွငွး ဒေါကွှော့ရှိနကွို လိုးခငှစွိတတွှေ တဖှားဖှား ပေါပွေါကလွာပါတယွ ။

ကိုညိုကှီးလညွး သဲကှီးမဲကှီး စုတနွတေဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ပညာပါပါ အစုတအွမှုတတွှကှေောင့ွ ပှီးခါနီး ဖှဈလာတယွ ။ အငွး…..အား……..အား……အိုး………အိုး…….မမ…….မမ…….မမ……ကနှောွ…ကနှောွ……မရတော့ဘူး……ပှီး….ပှီး…… ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ပါးစပထွဲမှာ ပှီးခါနီး ဖှဈနတေဲ့ သူ့အတနခွှောငွးကှီးကို ဆှဲထုတဖွို့ ကှိုးစားလိုကတွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ပေးမထုတပွါဘူး ။ အတငွးကှီး ဖိပှီး စုတပွေးနတယွေ ။ အား……ဟငွး……ဟငွး…..တောွ……တောပွှီ……အိုး….ဟိုး……..အား……. မထိနွးနိုငတွော့ဘဲ သုတရွညတွှေ တဖတှဖွတှနွဲ့ ပနွးထှကသွှားပါပှီ ။ အိုး……… ပါးစပထွဲကို ပနွးဝငလွာတဲ့ ကိုညိုကှီးရဲ့ သုတရွညွ ငံကှိကှိတှကေို ဒေါကွှော့ရှိနွ အကုနွ မှိုခပှဈလိုကတွယွ ။ ပှီးတော့ လထဈကို လှာလေးနဲ့ တပှတပွှတွ ယကပွေးပှီး သုတရွညွ အကနှတွှေ အကုနလွုံးကို ရှငွးလငွးပေးလိုကတွယွ ။ ကောငးလွား…..မောငလွေး….. အရမွးကောငွးတာဘဲ မမရယွ …. ဒေါကွှော့ရှိနွ အခေါအွဝေါွ ပှောငွးသှားပှီ ။ အရငလွို ကိုညိုကှီးလို့ မခေါတွော့ဘဲ မောငလွေး လို့ ပှောငွးခေါလွိုကတွာကို ကိုညိုကှီး သဘောကှ သှားတယွ ။ ကိုညိုကှီးလညွးသုတလွှှတလွိုကပွှီး မကှာခမွှာ သူ့လီးတနကွ ပှော့ကသှှားလို့ ကှငွးတိုကပွှီး ပှနတွောငအွောငွ လုပပွမယေ့ွ လီးတနကွ ပှနမွမာလာ လို့ စိတပွကှနွတယွေ ။

လကကွ နာရီကို ကှည့လွိုကမွိတော့ မိုငနွှဈဆယလွောကွ ဝေးတဲ့ မှို့လေးမှာ ကုနတွှေ သှားခရှမှာကို သတိရမိသှားပှီး ဒေါကွှော့ရှိနကွို နောကမွှ လာ ဦးမယွ မမ လို့ နုတဆွကပွှီး ကားပေါတွကွ မောငွးထှကသွှားပါတယွ ။ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး မီးသှေးကို ဒေါခွငသွကွ သိမွးပိုကသွှားလိုကပွမယေ့ွ သူ့အတှကွ မီးသှေးလိုဘဲ လီးထှားတဲ့ ကိုညိုကှီး ရလိုကလွို့ သဘောကှ ကှနပနွေပေါတယွ ။ လရညတွှေ သောကမွှိုလိုကရွလို့လညွး တအား စိတအွားတကကွှှသှားတယွ ။ ကိုညိုကှီးနဲ့ တပှဲတလမွး အကဲစမွးကှည့ရွသေးတာပေါ့ ။ နီးဂရိုး ….. နီးဂရိုး………. ဒေါကွှော့ရှိနွ ခိုငွးစရာ ပေါလွာလို့ အောခွေါလွိုကတွာ ။ အမ…ဘာလိုလဲ…… သူ့အရှေ့ကို ရောကလွာတဲ့ နီးဂရိုးကို ကှည့လွိုကတွော့ တိုတိုစညွးထားတဲ့ ပုဆိုး အရှေ့မှာ လီးကှီး ငေါငေါကှီး ထိုးထိုးထောငထွောငွ ဖှဈနတောကို ဒေါကွှော့ရှိနွ တှေ့လိုကရွတယွ ။ ဟငွ…ကောငစွုတွ….ဒါက ဘာဖှဈနတောလဲ……. နီးဂရိုးက ပှုံးဖှဲဖှဲနဲ့ လီးတောငနွတောလေ….အမ …. လို့ စိုကကွှည့ပွှီး ပှနပွှောလိုကတွော့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး သူ့ကို မရိုမသေ လုပရွမလား ဆိုပှီး ဒေါသထှကသွှားတယွ ။ နီးဂရိုး……နငွ ဒါ ဘာစောကပွေါကခွှိုးတာလဲ…..နင့ကွို ရဲတိုငလွိုကွရွမလား….. ဒါပမယေ့ွ နီးဂရိုးက ဂရုမစိုကွတွဲ့ပုံနဲ့ အမ…တိုငခွငှတွိုငလွိုကလွေ…အမက ကိုညိုကှီးရဲ့ လီးကို စုတပွေးနတောလညွး ကနှောကွ တမှို့လုံး တရှာ လုံး သိအောငွ ကှငှောလိုကမွယွ…….. လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။

ဟငွ…..နငွ…နငွ…..တှေ့လိုကလွား….. တှေ့တာပေါ့…အမရယွ…..အမက သူ့လရညတွှကေိုတောငွ အကုနွ တကှပကွှပနွဲ့ မှိုခပှဈလိုကတွယလွေ….. ဒေါကွှော့ရှိနွ တနှာကှီးပှီး ဘေး ပတဝွနွးကငှကွို ဂရုမစိုကဘွဲ လုပခွငှတွာ လုပမွိသှားတာကို နောငတွရသှားပါတယွ ။ နီးဂရိုး……နငွ….နငွ….ဘယသွူ့ကိုမှ သှားမပှောနဲ့ဟာ…..နငွ အာမခှောငနွဲ့…… တုနတွုနရွီရီနဲ့ ပှောလိုကတွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ အနားကို နီးဂရိုး တိုးကပလွာတယွ ။ အမ …..ကနှောလွညွး မပှောဘူး…အမလညွး ကနှော့ကွို ပေးလိုး…… ဘာ …. အမ ကှနပစွေရမယေဗွှာ…ကနှောွ ရှယလွိုးပေးမယွ….အမ ဆာနတော ကနှောွ သဘောပေါကသွှားပှီ …… နီးဂရိုး…နငွ တောတွောွ ကဲတယနွောွ…ငါ့ကို ဘာမှား ထငနွသလေဲ……. အမရယွ….ကိုညိုကှီးကိုတောငွ အမ မှုတပွေးလိုကသွေးတာဘဲ…….ကနှော့ကွို ဘာကှောင့ွ ပေးမလိုးခငှတွာလဲ……ဟောဒီမှာ ကှည့ွ….. လဒ လောကတွော့ ငှကတွိုငွး လှပါတယဗွှာ….. နီးဂရိုးက သူ့ပုဆိုးစုတလွေးကို ခှှတခွပှဈလိုကတွယွ ။ ဟငွ….. ကှားဖူးထားတဲ့ နီးဂရိုးရဲ့ လီးအကှောငွး……တကယွ မှနနွပေါလား…. နီးဂရိုးရဲ့ လီးတနကွှီးက တုတလွညွးတုတွ ရှညတွာကလညွး မှငွးတကောငရွဲ့ လီးတနလွိုဘဲ ရှညလွမှောကှီး ….. နီးဂရိုး…ဝယသွူတှေ အခှိနမွရှေး ရောကလွာနိုငတွယွ ဆိုတာ နငွ သိရဲ့လား…. သိတယွ….အတှငွးခနွးထဲ ဝငလွိုးလို့ ရပါတယွ ….အမရယွ….. နီးဂရိုးက ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ခါးကို ဖကပွှီး အတှငွးခနွးဆီကို ဆှဲခေါနွတယွေ ။

ဟာ…ဒီကောငွ….ခကတွော့ နပေါဘီ ….. ရှကလွို့ ပါးစပကွ လှောကပွှောနပမယေေ့ွ ဒေါကွှော့ရှိနတွယောကွ နီးဂရိုးရဲ့ လီးမဲမဲ ရှညရွှညကွှီးကို အရမွး စိတဝွငစွားနပေါတယွ ။ အတှငွးခနွးလေးက မှောငနွတယွေ ။ စုတပွေး……အမ …. နီးဂရိုးက သူ့လီး ပူနှေးနှေးကှီးကို လကထွဲ လာထည့နွလေို့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး ဆုပညွှဈကှည့လွိုကတွယွ ။ နညွးနညွးနောနောကှီး မဟုတဘွူး …. ကှကသွီးတှေ ထသှားရသလို စိတတွှလညွေး အရမွးကို ထကှှလာတယွ ။ အမ..စုတပွါဗှာ….ပှီးရငွ ကနှောွ အမ စောကဖွုတကွို ယကပွေးမယွ…… ၁၅ နီးဂရိုးရဲ့ လီးမဲမဲကှီးက အကှောကှီးတှေ အပှိုငွးပှိုငွးနဲ့ တုတလွှနွးတဲ့ လုံးပတကွှီးနဲ့ ထိပခွေါကငွး ဒဈလုံးကှီးက သပှသေီးရောငကွှီး ။ ပူနှေးနတေဲ့ လီးတနကွှီးကို အရငွးပိုငွးကနေ ဆုပကွိုငလွိုကပွှီး ဒေါကွှော့ရှိနွ ပါးစပထွဲသှငွးငုံလိုကတွယွ ။ ကာမစိတတွှကေ တရှိနရွှိနနွဲ့ တောကလွောငလွာတယွ ။ နီးဂရိုးကတော့ ခါးကော့ထားပေးပှီး ဒေါကွှော့ရှိနွ စုတပွေးတာကို ခံယူနတယွေ ။ အား…….ဟူး……စုတွ…စုတွ…ကိုညိုကှီးကို စုတပွေးတာလို စုတပွေးပါ အမရယွ……ဟား……..ကောငွး…..ကောငွးတယွ…စုတွ……စုတွ…..အမက အရမွးအစုတကွောငွးတာဘဲ…….အား….အား…….. သူက အနီးအနားက မိနွးမတှကေို စားဖူးနတေဲ့ကောငွ ။

ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး နီးဂရိုး အကှောငွးကို ကှားဖူးထားလို့ သူ့ကို မရောဘဲ ခပတွနွးတနွး နခေဲ့တာ မီးသှေး နရောမှာ လူလိုလို့ ဦးစိနမွောငကွ ခေါလွာ ပေးတဲ့ အတှကွ ရောကလွာတာ ။ အခုတော့ နီးဂရိုးရဲ့ လီးကှီးကို စုတနွရပှေီ ။ ဘာဘဲဖှဈဖှဈ တစဈစဈနဲ့ လှိုကယွားနတေဲ့ စောကဖွုတကွ စောစောကလညွး ကိုညိုကှီးကို လီးဘဲ စုတလွိုကရွတယွ ….အလိုးမ ခံရသေးလို့ တအား ထကှှနတယွေ ဆိုတော့ နီးဂရိုးနဲ့ တပှဲလောကွ လိုးစမွးပဈလိုကခွငှတွဲ့စိတတွှေ ပေါကလွာတယွ ။ ဒီကောင့ကွိုတော့ လရညထွှကအွောငွ အပှီး စုတမွပေးတော့ဘူးလို့ ဒေါကွှော့ရှိနွ စဉွးစားနတယွေ ။ ခှေးသူတောငွးစားက မကှစွိလေးမှေးပှီး လီးစုတွ ခံနတယွေ ။ ဟှနွး….. ရုတတွရကွ အစုတရွပပွဈလိုကပွှီး သူ့ လီးကှီးကို ပါးစပထွဲက ထုတပွဈလိုကတွယွ ။ ဟငွ …. ခံကောငွးကောငွးနဲ့ ခံနတေဲ့ နီးဂရိုး မကှစွိပှင့လွာတယွ ။ နီးဂရိုး…… ဟငွ….အမ …. ငါ စောကပွတွ ယားလှပှီ …..လိုးရအောငွ …. အငွး…လိုးလေ …..အမ ၁၇ နီးဂရိုး လိုးတာက ကှမွးတယွ ။ တအား ပိတပွိတဆွောင့တွာ ။ လီးက ရှညတွော့ ဒေါကွှော့ရှိနွ အောင့အွောင့သွှားတယွ ။ ဒါပမယေ့ွ သူလိုးတာကို ဆကပွှီး ခံခငှနွတယွေ ။ အောင့လွညွးအောင့ွ….ကောငွးလညွးကောငွး……အောင့ကွောငွးကှီး ။

တရှုးရှုးနဲ့ နှားသိုးကှီးတကောငလွို အားမာနအွပှည့နွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ဖငတွုံးကားကှီးတှကေို ကိုငဖွှဲရငွး တအားကှုံးဆောင့လွိုးပေးနတေဲ့ နီးဂရိုး လိုးတာကို ဒေါကွှော့ရှိနွ ကှားဖူးနတော ကှာပှီ ။ နီးဂရိုးက ရှာစဉတွလှောကွ မိနွးမတှကေို ပတလွိုးနတေဲ့ကောငွ ။ မိနွးမတှကေ အတငွး ကငှ့ခွံရတာတောငွ မတိုငကွှဘူး ။ အသားခငွှ ရိုကခွတတွဲ့ အသံတှကေ တဖတဖွတွ ထှကနွတယွေ ။ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး နီးဂရိုးရဲ့ လီးကှီးကိုရော လိုးတဲ့ ဆောင့အွားကိုရော ကှိုကသွှားမိတယွ ။ အငွး….ဒါကှောင့လွညွး ကောငမွတှေ မတိုငကွှတာ ဖှဈမယွ ။ ပုံစံပှောငွးဦးမလား….အမ .. အငွး…ပှောငွးလေ…ဘယလွိုပုံ လုပမွလဲ….. အမ အပေါကွ တကထွိုငမွလား…. အငွး ကောငွးသားဘဲ….. နီးဂရိုးက သူ့လီးတနကွို ဒေါကွှော့ရှိနွ စောကဖွုတထွဲက ဆှဲနုတလွိုကတွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနွ ရငထွဲ ဟာတာတာကှီး ဖှဈသှားရတယွ ။ နီးဂရိုးက ကှမွးပေါကွို ပကလွကွ အိပခွလှိုကတွယွ ။ သူ့လီးတနကွှီးကို လကနွဲ့ ဆုပကွိုငထွားတယွ ။ ထိပဖွူးညိုညိုကှီးက စောကဖွုတထွဲက ထှကထွားလို့ အရညတွှနေဲ့ လူးပနပှေေီး စိုပှောငနွတယွေ ။ လာ…အမ…တကခွှထိုငလွိုကွ…. ငါသိပါတယွ နီးဂရိုးရယွ….. လို့ မကှစွောငွးထိုးကာ ပှောလိုကရွငွး ဒေါကွှော့ရှိနကွ နီးဂရိုးရဲ့ ကိုယပွေါကွို တကခွှလိုကတွယွ ။ နီးဂရိုးက သူ့ထိပဖွူးကားကှီးကို ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ စောကဖွုတမွှာ တေ့ပေးလိုကတွယွ ။

ဒေါကွှော့ရှိနွ ဖိထိုငခွလှိုကတွယွ ။ ထိနွးပှီး ဖိထိုငခွတှာ….. အီး….ရှီး………ဟငွး . . . လီးက တုတဖွီးနတေော့ စောကဖွုတထွဲ တငွးတငွးကှပကွှပကွှီး ပှတတွိုကသွှားတာက တကိုယလွုံး တုနသွှားရတယွ ။ ကောငွးသှားတယွ ။ ဖငကွှီးတှကေို ကှှလိုကွ ဖိခလှိုကနွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနွ ကှမွးပှီ ။ တဟငွးဟငွး…ညညွးရငွး မကှလွုံးစုံပိတွ မကှနွှာကှီး မော့ရငွး နီးဂရိုးကို တကလွိုးနတယွေ ။ ဖှီး ဖှတွ…ဖှီး ဖှတွ…….အား……..အားရှီး … နီးဂရိုးက ရာဂကှီးတဲ့ မိနွးမကှီးကို အောကကွနေ ပင့ပွင့ပွှီး ပှနလွိုးပေးလိုကတွယွ ။ အပေါကွ အဆောင့ွ အောကကွ အပင့ွ တကိုယလွုံး တုနသွှားအောငွ အရသာထူးသှားရတယွ ။ အွိုး…ရှီး……အမလေးလေး . . . တောတွောကွှာကှာကိုယ့စွိတကွှိုကွ တကဆွောင့လွိုးလိုကပွှီးတဲ့နောကွ ဒေါကွှော့ရှိနွ က ပုံစံပှောငွးကှစို့…..မောလာပှီ….. လို့ နီးဂရိုးကို ပှောလိုကတွယွ ။ ဗှှတွ …. လီးကှီးပေါကွနေ ထလိုကတွော့ အရညတွှကှေောင့ွ မှညသွှားတဲ့ အသံ ။ ဒီတခါတော့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ပကလွကွ ။ နီးဂရိုးက အပေါကွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ခှထေောကတွှကေို သူ့ပုခုံးပေါွ ထမွးတငပွှီး လိုးတယွ ။ ဆိုငွ အတှငွးခနွးထဲမှာ လိုးနကှတော ။ ဆိုငကွ ဖှင့ထွားနဆေဲ ။ တအငွးအငွး တဖတဖွတွ အသံတှေ ထှကနွတယွေ ။

ဒေါခွငသွကွ အကှှေးတောငွး ထှကရွငွး ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ဆိုငနွားကို အဖှတွ ဆိုငထွဲမှာ ဒေါကွှော့ရှိနကွိ မတှေ့လို့ ခဏ ရပကွှည့လွိုကတွယွ ။ ဆိုငမွှာလညွး လူမရှိပါလား…. ဝငကွှည့အွုံးမှဘဲ …. ဆိုငထွဲကို ရောကတွော့ အတှငွးခနွးက အသံတှကေို ဒေါခွငသွကွ ကှားလိုကရွတယွ ။ ဖတွ ဖှတွ . . ဖတွ ဖှတွ…..ဗှိ……ဖှတွ………ဖတွ…….ဖှတွ …. အငွး…ဟငွး…………..အား….အားရှီး . . . ဟာ..ကောငမွ…ကှော့ရှိနွ….တယောကယွောကနွဲ့ လိုးနတောပါလား . . မီးသှေးကို သူ့လကထွဲက ဆှဲလုလိုကတွာကှောင့ွ ကောငမွ လိုးစရာ မရှိတော့ဘူးလို့ ထငတွာ … အာဂကောငမွ…နောကွ လီးတခှောငွး ခကှခွငွှး ရှာတှေ့တယွ … ဘယကွောငမွှားလဲ….. ကှည့အွုံးမယွ . . တံခါး မရှိတဲ့ အတှငွးခနွးကို အသာ ခှောငွးကှည့လွိုကတွော့ ပကလွကွ ပေါငဖွှဲပေးထားတဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနကွို အပေါကွနေ တကလွိုးပေးနတေဲ့ နီးဂရိုး ကို ဒေါခွငသွကွ တှေ့သှားရတယွ ။ စိတထွဲမှာ ကစှလွဈသနမွာတဲ့ မဲမဲပှောငပွှောငွ နီးဂရိုးကို သဘောကသှှားတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ စောကဖွုတကွှီးထဲ တစှပစွှပွ လိုးထည့နွတေဲ့ သူ့လီးတနမွဲမဲကှီးကလညွး လုံးပတွ တောတွောွ တုတတွယွ ။ ရှညလွညွး ရှညတွယွ ။ မီးသှေးထကတွောငွ အလိုးသနတွဲ့ကောငွ…လိုးအားကောငွးတဲ့ကောငွ….. ညဈညဈပတပွတွ အလုပသွမားကောငွ ဖှဈပမယေ့ွ ရမေိုးခှိုးပေးလိုကရွငွ အဆငပွှမှောပါ ….. သူတို့ လိုးရှိနွ တကနွတေဲ့အခှိနွ အသာ ငှိမပွှီးဘဲ ခှောငွးနလေိုကတွယွ ။

နီးဂရိုးက အပီဆှဲနတယွေ ။ ဆောင့ွ…ဆောင့ွ…တအားဆောင့ွ…….မှနမွှနဆွောင့ွ….အမလေး….ပှီးခါနီးပှီဟဲ့……ဆောင့စွမွးပါ….. ဒေါကွှော့ရှိနကွ အောကကွ ကော့ပေးရငွး အောလွိုကတွယွ ။ အရညတွှကေ လီးနဲ့ စောကဖွုတွ သှတထွားတဲ့နရောက စီးကနှတော အမှားကှီးဘဲ . . .ဖှတွ ဖပွ ဖှတွ ဖပွ ….ဖှတွ ဖပွ…….. အား…….အား…..အိုး…ကောငွး…ကောငွး….သှားပှီ….ပှီး……ပှီး….ပှီး….သှားပှီ . . ဒေါကွှော့ရှိနွ လမွးဆုံးကို ရောကသွှားပှီ ။ တကိုယလွုံး ခှှေးတှေ ရှှဲနတေဲ့ နီးဂရိုးက သူ့လီးကို ဒေါကွှော့ရှိနွ စောကဖွုတထွဲက ဆတကွနဲ ဆှဲထုတလွိုကပွှီး ထိပပွိုငွးကို လကနွဲ့ ကှငွးတိုကွ ပှတတွိုကွ ပဈလိုကတွာ လီးထိပပွေါကကွ သုတရွညဖွှူညဈညဈတှေ တဖတဖွတွ ပနွးထှကလွာတယွ ။ ခှောငွးနတေဲ့ ဒေါခွငသွကတွယောကွ စောကဖွုတထွဲက အရညတွှေ လှံထှကနွတယွေ ။ ကှည့ကွောငွးတဲ့ အလိုးပှဲလေး ။ ၁၈ နီးဂရိုး အလိုးကောငွးတဲ့အတှကွ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ စောကပွတွ တအား ကှိနွးစပနွတယွေ ။ ဒါပမယေ့ွ ဒေါကွှော့ရှိနွ ကှနပတွေယွ ။ သူလိုးတာ တအားကောငွးတယွ ။ ထိတယွ ။ ၂ကှိမတွောငွ ပှီးတယွ ။

ဆိုငွ တနွးလနွးနဲ့မို့ ရမဆေေးအားဘဲ ထမီနဲ့ဘဲ သုတလွိုကပွှီး ဆိုငွ အပှငဖွကကွို ထှကလွိုကတွဲ့အခါ ဒေါခွငသွကကွို ဘှားကနဲ တှေ့လိုကရွလို့ ဒေါကွှော့ရှိနွ လန့သွှားပါတယွ ။ ဟငွ……အမ…ဘယတွုံးက ရောကနွသလေဲ….. မကှော့ရှိနရွယွ…..ညညွးက တယောကထွဲ ကှိတစွားနတယွေ….အမလေး….. ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး သူနဲ့ နီးဂရိုး လိုးနကှတောကို ဒေါခွငသွကွ တှေ့သှားပှီ ဆိုတာကို သိလိုကတွယွ ။ အရှကပွှေ ရယလွိုကရွငွး ဒီလိုပါဘဲ အမရယွ….ဟငွးဟငွး…. လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။ ဒေါခွငသွကကွ ဒီကောငွ မဆိုးဘူး…..မကှော့ရှိနွ…ငါ့ဆီ လှှတပွေးပါလား . . လို့ တောငွးလိုကတွော့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး စိတထွဲက လောဘကှီးလိုကတွာ ဒေါခွငသွကရွယွ….မီးသှေးကိုလညွး ရထားပှီးပှီ…ထပလွိုခငှနွပေါလား . . လို့ တှေးလိုကပွှီး အမ … ရတယလွေ…နီးဂရိုးကို အမကို ခုဘဲ ထည့လွိုကမွယွ….ဒါပမယေ့ွ မီးသှေးကို ကမှဆီ ပှနပွို့ပေးနိုငမွလားဟငွ….. လို့ ခကှခွငွှးဘဲ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။ ဒေါခွငသွကလွညွး အငွး ရတယလွေ …ငါ အခုဘဲ ပှနလွှှတလွိုကမွယွ….ညညွးလညွး နီးဂရိုးကို ငါ့အိမွ ပို့လိုကွ… လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။ ဟုတကွဲ့ အမ … လို့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ပှနပွှောတယွ ။ မီးသှေးကို ပှနရွမယွ ဆိုလို့ ပှောသွှားတယွ ။

တကယတွော့ မီးသှေးက သူ့အိမနွဲ့ဆိုငမွှာ အလုပွ လုပနွတေဲ့ ကောငလွေး ။ ဒေါခွငသွကွ ခေါသွှားပှီး ပှနမွပို့ပေးလို့ စိတထွဲမှာ တောတွောွ မကှမနပွေ ဖှဈနတော ။ နီးဂရိုးက လိုးတာဘဲ ကောငွးတယွ ။ အလုပသွဘော နားမလညဘွူး ။ မီးသှေးကတော့ အလုပလွညွး နားလညွ..လိုးလညွး လိုးတတွ ဆိုတော့ ပိုပှီး အသုံးကတှယွ ။ ဒေါခွငသွကွ ပှနသွှားတော့ နီးဂရိုးကို ထည့လွိုကတွယွ ။ နီးဂရိုးကတော့ ရတနာပုံဆိုကကွိနွး ကှုံပှီ ။ အခုဘဲ ဖှူဖှူဖှေးဖှေးကှီး တယောကကွို ဗငွှးပှီးတာ မကှာသေး .. . နောကွ ထှားထှားအိအိဖှေးဖှေးကှီး တယောကကွို ထပွ ဖိရဦးမယလွေ ။ ဒေါခွငသွကကွ နီးဂရိုးနဲ့ ပှနရွောကလွာပှီး သူ့ကို ဒေါကွှော့ရှိနဆွီကို ပှနခွိုငွးလိုကလွို့ မီးသှေးလညွး အံ့သှသှားတယွ ။ တကယတွော့ ဒေါခွငသွကကွ သူ့ကို လိုးဖို့သကသွကွ ခေါထွားတာ ဖှဈပှီး နောကွ လိုးကောငွ တကောငွ ထပတွှေ့တာနဲ့ ပှနခွိုငွးလိုကလွို့ ။ ဒါပမယေ့ွ မီးသှေးက ကှနပပွေါတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနအွိမကွို ပှနရွငွ ပနွးဖှူလေး နဲ့ နီးနီးကပကွပွ ပှနဖွှဈတော့မယလွေ ။ ဒေါခွငသွကွ ဝယပွေးဆငပွေးထားတဲ့ အဝတအွစားထုပလွေးကို လကမွှာ ဆှဲပှီး မီးသှေး လညွး ဒေါခွငသွကရွဲ့ အိမထွဲက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ထှကလွာခဲ့ပါတယွ ။ ဒေါခွငသွကွ အိမထွဲမှာတော့ နီးဂရိုးက ဟိုကှည့ဒွီကှည့နွဲ့ ငေးမောနပေါတယွ ။

ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ အိမနွဲ့ ဆိုငကွ နီးဂရိုးအတှကွ မဆနွးလှပမယေ့ွ ခမွှးသာတဲ့ သူဌေးမ ဒေါခွငသွကရွဲ့ တိုကကွှီးကတော့ သူ့အတှကွ မရောကဖွူးတဲ့ ခနွးနားလှနွးတဲ့ နရောကှီးပေါ့ ။ ဟဲ့ နီးဂရိုး . . . ဗှာ ….အမ ငေးမနနေဲ့….သှား…ရခှေိုးလိုကွ….သသခှေောခှာ ပှတခွှိုးနောွ….ပါးစပလွညွး ဆေး …. ဟုတကွဲ့ …..အမ … ၁၉ မီးသှေး ခှလှမွေးတှကေ ဆိုငရွှေ့မှာ ရပထွားတဲ့ ကိုညိုကှီးရဲ့ ကုနကွားစုတကွှီးကို တှေ့လိုကလွို့ တုံ့နှေးသှားတယွ ။ ဟငွ … ဆိုငတွံခါးကှီး ပိတထွားပါလား . . . စာလေးလညွး ကပထွားတယွ ။ ယနေ့ ဆိုငပွိတသွညွ တဲ့ ။ ကိုညိုကှီးနဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့ ပိတထွားတဲ့ ဆိုငထွဲမှာ ဘာတှေ လုပနွကှသလေဲ ဆိုတာကို မီးသှေး မမှငရွသေးဘဲ သိလိုကတွယွ ။ ကိုညိုကှီးက ဒေါကွှော့ရှိနကွို ခီးခငှနွတော ကှာပှီလေ ။ ဆိုငွ အနားကို ရောကလွာတော့ မီးသှေး ဆိုငထွဲကို ခှောငွးကှည့ဖွို့ ကှိုးစားလိုကတွယွ ။ သူ နခေဲ့တဲ့ နရောမို့ ဘယနွရောကနေ ခှောငွးကှည့လွို့ ရမလဲ ဆိုတာကို သူသိတယွ ။ ခှောငွးကှည့လွိုကတွဲ့အခါ သူ မှငလွိုကရွတာက သူထငတွဲ့အတိုငွးပါဘဲ ။ ကိုညိုကှီးနဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့ကို မိမှေးတိုငွး ကိုယတွုံးလုံးတှနေဲ့ တအားလိုးနကှတောကို တှေ့လိုကရွတယွ ။

ကိုညိုကှီးလညွး ဖငကွုနွးပေးထားတဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနကွို အနောကဖွကကွနေ တအား ကှုံးလိုးပေးနတယွေ ။ သူ့တကိုယလွုံးလညွး ခှှေးတှေ စိုစိုရှှဲနတယွေ ။ လိုး….လိုး….တအားလိုး…..လိုးစမွးပါ ညိုကှီးရယွ……ဆောင့စွမွးပါ….တအားဆောင့ပွေး……ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ အသံက တောတွောွ ကယှတွယွ ။ ကာမစိတတွှေ ပှငွးထနပွေါကကွှဲနလေို့ ဖငကွှီးတှကေို အနောကကွို ကော့ပေးပှီး အသံကယှကွယှနွဲ့ အောလွိုကတွာ ။ ကိုညိုကှီးက ဖငတွုံးကှီးတှကေို လကနွှဈဖကနွဲ့ ဆုပကွိုငပွှီး တအား ဆောင့လွိုးနတယွေ ။ မီးသှေးလညွး သူတို့ လိုးနတောတှကေို ခှောငွးရငွး စိတတွှေ အရမွးကို ထကှှ သောငွးကနွှးလာရပါတယွ ။ တငွးမာလှနွးပှီး ထှားကှိုငွးလာတဲ့ သူ့ရဲ့ လီးတနခွှောငွးက မတမွတထွောငလွာတယွ ။ ၂၀ ဒေါခွငသွကွ တယောကွ ဒေါကွှော့ရှိနနွဲ့ နီးဂရိုးတို့ လိုးကှတာတှကေို အားကပှှီး မီးသှေးကို ပှနွ လှှတွ နီးဂရိုးကို သူ့အိမကွို ခေါလွိုကပွှီး အရငဆွုံး ရခှေိုးခိုငွးလိုကတွယွ ။ ဆပပွှာမှှေးခဲကို ပေးလိုကပွှီး သသခှေောခှာ ခှေးတှနွးဖို့ ပှောရငွး တံခါးဖှင့ထွားတဲ့ ရခှေိုးခနွးရဲ့ အပေါကဝွကနေ နီးဂရိုး ရခှေိုးတာကို ဒေါခွငသွကွ ကှည့တွယွ ။

နီးဂရိုးလညွး တကိုယလွုံး အနှံ့ ဆပပွှာမှှေးနဲ့ ပှတတွိုကွ ခှေးတှနွးရငွး ဒေါခွငသွကကွ သူရခှေိုးတာကို သသခှေောခှာ ကှည့နွတောကို တှေ့တော့ စိတတွှေ ထကှှသောငွးကနွှးလာတယွ ။ သူ့ပေါငကွှားက လီးရှညလွမှောကှီးကို စိုကကွှည့နွတေဲ့ ဒေါခွငသွကကွ တံတှေး မှိုခှ သကပွှငွးခှ ဖှဈနတောကို နီးဂရိုး တှေ့တယွ ။ တောငလွာတဲ့ သူ့လီးမဲမဲ ရှညရွှညကွှီးကို ဆတကွနဲ ဆတကွနဲ ထောငပွှလိုကတွယွ။ အကှောကှီးတှေ ထငွးထောငနွတေဲ့ နီးဂရိုးရဲ့ လီးမဲမဲတုတတွုတကွှီးကို ကှည့ပွှီး ဒေါခွငသွကွ တ ယောကွ စိတတွှေ မရိုးမရှ ဖှဈလာတယွ ။ ခံခငှစွိတတွှေ တဖှားဖှား ပေါလွာတယွ ။ ပှောငတွငွး ကားနတေဲ့ ဒဈဖူးကှီးကို ကှည့ပွှီး စုတပွဈလိုကခွငှတွဲ့စိတတွှေ ပေါလွာတယွ ။ ကှည့နွရငွေး နီးဂရိုး ရခှေိုးလို့ ပှီးသှားတယွ ။ ဒေါခွငသွကကွ ရသေုတဖွို့ အဖှူရောငွ တဘကတွထညကွို လှမွးပေးလိုကတွယွ ။ နီးဂရိုးအတှကွ ပှပှီးရငွး ပှရငွးဘဲ ။ ကုနစွုံဆိုငပွိုငရွှငွ ဒေါကွှော့ရှိနကွို စိတကွှိုကွ ဆောခွဲ့ရပှီးတဲ့နောကွ ဒေါကွှော့ရှိနထွကွ ပို ခမွှးသာ ပှီး ရုပရွညနွဲ့ ကိုယလွုံးလညွး ပိုပှီး ကှည့ကွောငွးတဲ့ ဒေါခွငသွကကွို ထပွ ဆောရွဦးမညွ ဆိုတော့ နီးဂရိုး တယောကွ အရမွးကို ပီတိတှေ ဖှာဝနတေောပေါ့ ။ အရငဆွုံး စိုနတေဲ့ ခေါငွးက ဆံပငတွှကေို သူ တဘကနွဲ့ သုတလွိုကတွယွ ။

ပှီးတော့ ကိုယလွုံးကို သုတတွယွ ။ ” လာ…..နီးဂရိုး……ငါ့အိပခွနွးထဲကို သှားကှမယွ…..နင့ကွို တခုတော့ ပှောမယွ….ငါနဲ့ ဒီအိမထွဲ ဖှဈ တဲ့အကှောငွးကို ဘာတခုမှ အပှငကွို မပေါကကွှားဖို့ဘဲ…နင့ကွို စိတခွရှမလား…. ” ” စိတခွပှါ….ကနှောကွ သူမှားအကှောငွး ပှောတတတွဲ့လူစား မဟုတပွါဘူး….. ” လို့ နီးဂရိုးက ပှော လိုကတွယွ ။ ဒေါခွငသွကလွညွး နီးဂရိုးနဲ့အတူ ကုတငပွေါမွှာ ယှဉတွှဲ ထိုငလွိုကတွယွ ။ ငေါငေါကှီး ထောငစွပှုနတေဲ့ လီးမဲမဲတုတတွုတကွှီးကို အသာ လှမွးကိုငလွိုကတွယွ ။ လုံးပတတွုတတွုတကွှီးကို ဆုပမွိတာနဲ့ ကှကသွီးတှေ ဖနွှးကနဲ ဖနွှးကနဲထပှီး ပေါငကွှားနရောဆီက စဈကနဲ ခံစားခကှလွေး ဖှဈသှားတယွ ။ စောကဖွုတထွဲက လှိုကပွှီး ယားသှားတာ ။ ” မမ ကှိုကလွား….စုတလွေ….စုတလွိုကွ…. ” နီးဂရိုးက ပှုံးပှုံးကှီးနဲ့ ပှောလိုကတွော့ ဒေါခွငသွကွ မကှစွောငွးထိုးလိုကပွှီး ” အံမာ..မစုတပွါဘူး..” လို့ ပှနပွှောလိုကတွယွ ။ နီးဂရိုးက ” မမ စိတထွဲမှာ စုတခွငှနွပေါတယွ ….. .. ကနှောွ သိတယွ…စုတွ…စုတွ……မရှကနွဲ့ …ဘယသွူမှ သိတာ မဟုတဘွူး…. ” လို့ ထပပွှောလိုကတွယွ ။ ခှီတုံခတှုံ ဖှဈနတေဲ့ ဒေါခွငသွကွ … လီးမဲမဲတုတတွုတကွှီးကို တအား ဆုပလွိုကွ ပှတလွိုကွ ညှဈလိုကနွဲ့ လုပနွရောက ခေါငွးလေး ငုံ့ခှ လိုကပွှီး လထဈကားကှီးကို ငုံပဈလိုကပွါတယွ ။ နီးဂရိုးလညွး အရမွးကို သဘောကသှှားတယွ ။

မမလှလှကှီး သူ့ကို လီးစုတနွပှေီ ။ ” အိုး…..ဟငွး….. ” လီးတနကွှီးက ခုဘဲ ရခှေိုးထားလို့ သန့ရွှငွးနတယွေ ။ ဒေါခွငသွကွ မကမွကမွောမောနဲ့ စုတနွတယွေ ။ စုတနွရငွေး ကာမစိတရွိုငွးတှကေ ထိနွးလို့မရအောငကွို ပှငွးပှငွးထနထွနွ ထကှှလာတယွ ။ အလိုးခံခငှစွိတတွှေ တဖှားဖှား ပေါလွာတယွ ။ ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ …. ပှှတွ ပှတွ…… ပှှတွ ပှတွ …. ဆိုတဲ့ အသံတှေ ထှကနွသလေို နီးဂရိုးရဲ့ ပါးစပကွ မခှိမဆန့ွ ညညွးလိုကတွဲ့ အသံတှလညွေး ထှကနွတယွေ ။ ဒေါခွငသွကလွညွး လီးကှီးကို စုတပွေးနပမယေေ့ွ ပှီးသှားတဲ့အထိတော့ စုတမွပေးခငှပွါဘူး ။ လရညတွှေ ပါးစပထွဲ ဝငလွာမှာကိုတော့ စိုးရိမတွယွ ။ ပှီးတော့ ဒီကောင့ကွို လိုးခိုငွးရဦးမှာမဟုတလွား ။ ပှီးသှားရငွ လီးက ပှော့ခှကပှှေီး ပှနတွောငဖွို့ အခှိနယွူရဦးမှာ ဆိုတော့ ပှီးသှားလို့ မဖှဈဘူး ။ ဒါကှောင့ွ စုတတွာကို ရပပွဈလိုကတွယွ ။ ” အငွ…..မမ…. ” ခံကောငွးကောငွးနဲ့ ခံနတေဲ့ နီးဂရိုး မကှစွိပိတထွားရာက အသံထှကလွာတယွ ။ ” အမလေး….ဇိမခွံမနနေဲ့ စောကကွောငွ….ငါ့ကို လိုးပေးအုံး…. ” မကှစွောငွးထိုးပှီး မဲ့ရှဲ့ ပှောလိုကတွဲ့ ဒေါခွငသွကကွို ကှည့ပွှီး နီးဂရိုးက ရယမွောလိုကတွယွ ။ ” စိတခွပှါ မမရယွ…မလိုးမှာ မပူနဲ့…မမကို လိုးပေးခငှနွတော ကှာနပှေီ….. ” ဒေါခွငသွကွ ကိုယပွေါကွ အဝတတွှကေို ခှှတပွဈနတောကို နီးဂရိုးက မကှလွုံးပှူးပှီး ကှည့နွတယွေ ။

ပနွးဖှူ ကှောငွးက ပှနလွာတော့ ဆိုငရွှေ့ကနေ ကိုညိုကှီးရဲ့ ကုနကွားကှီး အိပဲ့ပဲ့နဲ့ မောငွးထှကသွှား တာကို တှေ့ရတယွ ။ ဆိုငထွဲကို လှမွး ဝငလွိုကတွော့ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ” ဟယွ….သမီးလေးတောငွ ကှောငွးက ပှနလွာပှီ ” လို့ ပှောလိုကတွယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ အသံက မောပနွး နှမွးနယနွတေဲ့ပုံ ပေါကနွလေို့ ပနွးဖှူက ” အမေ နကေောငွးရဲ့လား ” လို့ မေးတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ ” ကောငွးပါတယွ သမီးရယွ……စောစောက ညိုကှီး ကုနတွှေ လာပို့တော့ အမလညွေး ဟိုမဒီမနဲ့ အလုပမွှားသှားလို့ပါ ” လို့ ဖှတယွေ ။ ” သမီး…ဘာကူလုပပွေးမလဲဟငွ… ” ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး လိမမြာတဲ့ သမီးလေးကို ကှည့ပွှီး သဘောကနှတယွေ ။ ” မလိုပါဘူး..သမီး….သမီး ကှောငွးဝတစွုံလေး သှားလဲခညှအွုံး..ဘိုကဆွာရငလွညွး တခုခု စား… ” လို့ ပှောလိုကတွော့ ပနွးဖှူလညွး အိမဖွကကွို ဆိုငွ အနောကပွေါကကွနေ ထှကသွှားလိုကတွယွ ။ ကိုညိုကှီး ကားမောငွးရငွး စောစောက ဒေါကွှော့ရှိနကွို စိတရွှိလကရွှိ လိုးခဲ့တာတှကေို ပှနွ စမှုံ့ပှနွ နတယွေ ။ ဟီး……လိုးရတာ စောကရွမွးကောငွးတယွ… ဒေါကွှော့ရှိနကွ တကယ့ကွို ” ထနွ ” တဲ့ မိနွးမ တယောကွ. . ကိုညိုကှီး လိုးတဲ့အခှိနွ စိတပွါလကပွါနဲ့ ပှနကွော့ပေး ဖငကွှီးတှေ ဝိုငွးပေးသလို ကိုညိုကှီးရဲ့ ကိုယွ ပေါကွို တကခွှ ဆောင့ထွည့တွယွ ။

ကိုညိုကှီးက ဖငကွုနွးခိုငွးတော့လညွး ခကှခွငွှး ကုနွးပေးတယွ ။ ခါးကော့ ဖငထွောငပွေးတဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနကွို အားရပါးရ ဆောင့လွိုးပေးတဲ့ ကိုညိုကှီးလညွး ဘယလွို အားမာနတွှေ ပှည့နွသလေဲ မသိဘူး ။ တဖတဖွတနွဲ့ ဆောင့လွိုးရငွး ဖငတွုံးကှီးတှကေို လကဖွဝါးကှီးနဲ့ ဖနွှးကနဲ ဖနွှးကနဲ ရိုကထွည့သွေး တယွ ။ နောကဆွုံး နှဈယောကလွုံး ကာမလမွးဆုံးကို ကှကှနပေနွေပကွှီး ရောကသွှားကှတယွ ။ ဒေါကွှော့ရှိနကွ လောလောဆယွ ကှနပသွှေားရုံနဲ့တငွ မလုံလောကဘွဲ နောကနွေ့လညွး လာလိုးပေး ဖို့ ကိုညိုကှီးကို ပှောတယွ ။ ဒီလို မိနွးမ တယောကကွ သူ့ကို ထပလွာလိုးပေးဖို့ တခါမှ အပှော မခံဘူးခဲ့ဘူး ။ ကိုညိုကှီး အရမွး သဘောကှ နတယွေ …. ပနွးဖှူ အိမထွဲ ဝငခွါနီး ကှောငွးနဖကွေ အတနွးသူ သူငယခွငွှး အေးမ ပေးလိုကတွဲ့ ကောကညွှငွးထုပွ ကို မီးသှေးကို ကှှေးခငှစွိတွ ပေါလွာလို့ မီးသှေးနတေဲ့ အိမနွောကဖွေးဖကကွို လှောကသွှားလိုကတွယွ ။ မီးသှေးကို မတှေ့လို့ ဟိုကှည့ဒွီရှာ လုပရွငွး မီးသှေးနတေဲ့ ဂိုဒေါငလွေးထဲကို ခှောငွးကှည့လွိုကတွဲ့ အခါ မှငလွိုကရွတဲ့ မှငကွှငွးကှောင့ွ ပနွးဖှူ အရမွး တုနလွှုပသွှားတယွ ။

ဟယွ… မီးသှေး သူ့ကုတငစွုတလွေးပေါမွှာ ကိုယတွုံးလုံးနဲ့ ထိုငနွရငွေး သူ့လီးတနကွှီးကို လကနွဲ့ ဆုပကွိုငွ ပှီး ကှငွးထုနတောကို တှေ့လိုကရွလို့ ။ လီးထိပဖွူးကှီးက နီညိုညိုကှီး ။ ဖူးယောငသွလိုတငွးပှောငလွုံးဖု နတယွေ ။ ပနွးဖှူရဲ့ ကှောငွးနဖကွေ သူငယခွငွှးတှထေဲမှာ အတနွးကှ အသကကွှီးတဲ့ မိနွးကလေးတှေ တခှို့ရဲ့ ပှောပှခကှအွရ ယောကငွြှားနဲ့ မိနွးမ လိငဆွကဆွံတဲ့ အကှောငွးတှကေို ပနွးဖှူ သိထားတယွ ။ ဒီ လီးတနကွှီးတှနေဲ့ ယောကငွြှားတှကေ မိနွးမတှရေဲ့ စောကဖွုတတွှထေဲကို ထိုးဆောင့ပွေးကှတာ ။ သူတို့လညွးကောငွး ကိုယတွှလညွေးကောငွး…သူကောငွးကိုယကွောငွး…နှဈဦးနှဈဖကကွောငွးစတေဲ့ လိုး ခှငွးကို ကှုံဖူးသူတှတေိုငွး ကှုကသွှားကှတယွ တဲ့ ။ ပနွးဖှူလညွး ဟိုတလောက မီးသှေးရဲ့ လီးတနကွှီးကို တှေ့ဖူးထဲက ဒီလီးတနကွို စိတဝွငစွားနခေဲ့တာ ။ အိပရွာထဲမှာ စောကဖွုတယွားတဲ့အခါ ဒီလီးတနကွှီးကို စောကဖွုတထွဲ ထိုးသှငွးတယလွို့ စဉွးစားပှီး အ ရညတွှေ ယိုစိမ့နွတေဲ့ ယားနတေဲ့ စောကဖွုတကွို လကနွဲ့ ဖိပှတတွတနွပှေီ ။ မီးသှေးက မကှလွုံး စုံပိတပွှီး ကှငွးတိုကနွတောမို့ ပနွးဖှူ ခေါငွးပှူပှီး ကှည့နွတောကို မသိဘူး ။ ဒါပမယေ့ွ ပနွးဖှူက လကတွဖကနွဲ့ ပေါငကွှားက အဖုတကွို စမွးရငွး ရှေ့တိုးပှီး သသခှေောခှာ ကှည့ွ လိုကတွဲ့အခါ ပုံးတလုံးကို ခှထေောကနွဲ့ ထိမိသှားလို့ အသံထှကသွှားတယွ ။

မီးသှေး အနောကကွို လှည့ကွှည့လွိုကတွဲ့အခါ ခှောငွးနတေဲ့ ပနွးဖှူကို တှေ့သှားတယွ ။ ဟငွ…ပနွးဖှူ . . မီးသှေး မတတွပွ ထရပလွိုကတွယွ ။ သူ့အတနခွှောငွးကှီးက မတမွတထွောငနွတယွေ ။ ထိပပွေါကလွေးက အရညကွှညလွေးတှေ ယိုစီးနတယွေ ။ ဟို..ဟို…နင့ကွို ကောကညွှငွးထုပွ ပေးခငှလွို့ လာခဲ့တာ … ပနွးဖှူက လကထွဲ ကိုငွထွားတဲ့ ကှှတကွှှတအွိတလွေးကို ကမွးပေးရငွး ပှောလိုကတွယွ ။ ပနွးဖှူရဲ့ အသံတှေ တုနခွါနတယွေ ။ မီးသှေးက ပနွးဖှူ အနားကို တိုးကပလွာတယွ။ ” ရော့…ငါ ပှနတွော့မယွ….” ပနွးဖှူ လှည့ထွှကဖွို့ လုပတွော့ မီးသှေးက ပနွးဖှူလကမွောငွးလေးကို ဖမွးဆုပထွားရငွး ” နအေုံး ” လို့ တားလိုကတွယွ ။ သူ့အတနခွှောငွးကှီးက ပနွးဖှူနဲ့ ထိလုမတတွ နီးကပလွှနွးနတယွေ ။ ပနွးဖှူ အရမွး စိတလွှုပရွှားနတယွေ ။ ” လှှတပွါ မီးသှေးရယွ…. ” ” မလှှတဖွူး….ပနွးဖှူ…..ခစှတွယွ ပှောမှ လှှတမွယွ….ပှော….ပှော… ” ပနွးဖှူလညွး မီးသှေးက ဖကလွိုကလွို့ သူ့အတနကွှီးနဲ့ ထိမိသှားတာကှောင့ွ ကှောကလွန့တွကှား ” ခစှတွယွ….ခစှတွယွ… ” လို့ ပှောလိုကတွယွ ။ မီးသှေးက ပနွးဖှူရဲ့ ခါးလေးကနေ ဆှဲဖကလွိုကပွှီး နှုတခွမွးဖူးဖူးလေးတှကေို သူ့နှုတခွမွးတှနေဲ့ ငုံ ဟတလွိုကတွယွ ။

မီးသှေးရဲ့ ဖကထွားတဲ့ လကကွလညွး ပနွးဖှူရဲ့ တငပွါးအိအိတှကေို ဆုပကွိုငမွိနတယွေ ။ ဒီအခှိနမွှာ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ” ပနွးဖှူ…..ပနွးဖှူ…..သမီး…. ” လို့ အောခွေါလွိုကသွံကို ကှားလိုကကွှ ရတော့ မီးသှေးလညွး ပနွးဖှူကို ဖကထွားရာက လှှတလွိုကတွယွ ။ ပနွးဖှူလညွး ” အမေ……လာပှီ . . ” လို့ ပှနထွူးရငွး မီးသှေးရဲ့ အခနွးလေးထဲကနေ ပှေးထှကသွှား ပါတယွ ။ ၂၂ ပနွးဖှူရဲ့ တငပွါးလုံးလုံး လှလှလေးတှေ တုနခွါ လှုပသွှားတာတှကေို အနောကကွနေ ငေးမောရငွး မီးသှေး ကနှခွဲ့တယွ ။ ” ခစှတွယွ ပနွးဖှူရယွ . ” လို့ သူ တီးတိုး ရရှတလွေိုကမွိတယွ ။ ပနွးဖှူ ညဦးပိုငွး ကှောငွးက ဆရာမ ကကှခွိုငွးလိုကတွဲ့ စာတှကေို ထိုငကွကှဖွို့ ကှိုးစားပမယေ့ွ စာထဲမှာ စိတမွပါဘူး ။ မီးသှေးကိုဘဲ မှငယွောငနွတယွေ ။ သူ့ရဲ့ လုံးပတတွုတတွုတွ ရှညလွမှောကှီး ကို မကှစွိထဲက မထုတပွဈနိုငအွောငဘွဲ စှဲလနွးနမေိတယွ ။ စာကကှလွို့ မရတဲ့အတူတူ အိပရွာဝငလွိုကတွော့လညွး အိပလွို့မရ ..ငုတတွုပထွထိုငမွိပှနတွယွ ။ စိတတွှကေ မီးသှေး ဆီကိုဘဲ ရောကနွတယွေ ။ အိပရွာက ထပှီး မီးဖိုခနွုးထဲက ရအေိုးစငကွ ရသှေားခပွသွောကလွိုကတွယွ ။

ရအေေးအေး သောကလွိုကလွညွး ရငဘွတထွဲက အပူက ပှောကမွသှားဘူး ။ ဒီအခှိနမွှာ အိမွ အနောကဖွကကွ ခှသေံလိုလို ကှားလိုကမွိတယွ ။ ဟငွ…. မီးသှေး . . ” ပနွးဖှူ . . ” မီးသှေးက ပနွးဖှူကို လကယွပခွေါနွတယွေ ။ ပနွးဖှူလညွး အိမအွပေါထွပကွ အမေ ဒေါကွှော့ရှိနွ မကှားအောငွ ခှဖေေါ့နငွးပှီး အိမအွနောကဖွကွ တံခါးပေါကကွနေ အပှငကွို ထှကလွိုကတွယွ ။ ” မီးသှေး…ဘာလဲဟငွ . . ” ” နငနွဲ့ တှေ့ခငှလွို့ပေါ့…. ” ” ဘာလုပမွလို့လဲ…..ခု တှေ့နပှေီလေ….ဘာပှောခငှလွဲ….မီးသှေး…. ” ” ငါ နင့ကွို ခစှတွဲ့အကှောငွး ပှောခငှလွို့… ” ” အာ….နငကွလညွး…. ” ” နငွ ငါ့ကို ခစှတွယွ..ဟုတလွား….ပနွးဖှူ…. ” ” နငကွလညွး မခစှဘွဲ နငွ ဖကတွာ ခံပါ့မလား….. ” ” အို..ဝမွးသာလိုကတွာဟာ….” မီးသှေးက ပနွးဖှူရဲ့ နဖူးလေးကို နမွးလိုကတွယွ ။ ပနွးဖှူက ကှနပနွေတယွေ ။ ပနွးဖှူကိုယတွိုငကွ မီးသှေးနဲ့ တှေ့ခငှနွတော ။ ” လာ..ငါနဲ့ လိုကခွဲ့…. ” မီးသှေး ပနွးဖှူရဲ့ လကကွလေးကို ဆုပကွိုငပွှီး သူ့နတေဲ့ နရောလေးကို ခေါသွှားတယွ ။ ပနွးဖှူလညွး သူခေါရွာကို လိုကသွှားမိတယွ ။ ” မီးသှေး…အမသေိသှားရငွ ဆူဆဲမှာ..ငါကှောကတွယွ…. ” မီးသှေးက တအားဖကပွှီး မကှနွှာလေး အနှံ့ နမွးပှနတွယွ ။ နှုတခွမွးထူထူလေးတှကေို နမွးစုတတွော့ ပနွးဖှူ ရငတွလှပလွှပနွဲ့ သူ့ကို တအား ပှနွ ဖကလွိုကမွိ တယွ ။ မီးသှေးက အတှေ့အကှုံမှားနတေဲ့ လကသွှကတွဲ့ကောငွ ။

ပနွးဖှူကို နမွးနရငွေး လကကွ ပနွးဖှူရဲ့ ပေါငတွနတွဖကပွေါကွို ရောကသွှားတယွ ။ ခှောလုံးတဲ့ ပေါငတွနလွေးကို ဖှဖှ ပှတပွေးတယွ ။ ပနွးဖှူ ရငတွှေ အရမွး အခုံမှနနွတယွေ ။ မီးသှေးရဲ့ အနမွး အကိုငအွပှတတွှမှော သာယာနမေိတယွ ။ မီးသှေးက တဆင့တွိုးလာတယွ ။ ပနွးဖှူရဲ့ ခါးသေးသေးလေး အောကဖွကကွ တငပွါးလုံးလုံး အိအိတှကေို ဆုပညွှဈ ပှတသွပလွာတယွ ။ အို….မီးသှေး….နငွ ဘာတှေ လုပနွတောလဲ…ငါတို့ လှနကွုနလွိမ့မွယွ…. တကယလွညွး ပနွးဖှူ စိတတွှေ နိုးကှှဖေါကပွှနနွတယွေ ။ ဒီအတိုငွးဆို မီးသှေးနဲ့ ညားကှလိမ့မွယွ ဆိုတာကို သိနတယွေ ။ မီးသှေးက ပှနခွှင့ွ မပေးဘူး ။ ဖကသွိုငွးထားရငွး လကတွဖကကွ ပနွးဖှူရဲ့ ရငဘွတပွေါကွို ရောကလွာတယွ ။ ၂၃ ပနွးဖှူရဲ့ ညဝတတွဲ့ ဘလောကဈွလေး အောကမွှာ ဘာမှ ခံ ဝတမွထားဘူး ဆိုတာ မီးသှေး သိလိုကရွတယွ ။ အိစကတွဲ့ ရငသွားစိုငတွှကေို စမွးမိလိုကလွို့ ။ မီးကှေး ပနွးဖှူရဲ့ ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငသွားစိုငတွှကေို ဖှဖှလေး ပှတသွပွ ကိုငတွှယနွလေို့ ပနွးဖှူ မနတတတွေော့ဘဲ မီးသှေး….ဘာတှေ… လုပနွတောလဲကှာ… လို့ တိုးတိုးလေး ပှောလိုကပွမယေ့ွ မီးသှေးကိုတော့ ဖကထွားဆဲ ။

နငွ သိပလွှတာဘဲ ပနွးဖှူရယွ . . လို့ မီးသှေးက ပှောရငွး ပနွးဖှူရဲ့ ရငသွားတှကေို လကတွဖကနွဲ့ ဆုပနွယနွသလေို ကနှတွဲ့ လကွ တဖကနွဲ့ စှင့ကွားနတေဲ့ တငလွုံးလုံးတှကေို ကိုငနွတယွေ ။ မီးသှေးရဲ့ အကိုငအွတှယတွှကေ ပနွးဖှူရဲ့ ကာမစိတတွှကေို နိုးကှားစပေါပှီ ။ ဒီည ပနွးဖှူ အပှိုစငွ ဘဝကို မစှန့လွှှတခွငှသွေးဘူး ။ မီးသှေးကိုတော့ ခစှတွယွ ။ ဒါပမယေ့ွ အဆုံးစှနတွော့ ခစှမွပဈလိုကခွငှသွေးဘူး ။ ဒါပမယေ့ွ မီးသှေးရဲ့ လကတွှကေ ပနွးဖှူရဲ့ ကိုယအွနှံ့ ပှတသွပနွတယွေ ။ ကိုငနွတယွေ ။ ဆုပနွယနွတယွေ ။ ဒီအတှေ့ကို ပနွးဖှူ မလှနဆွနနွိုငဘွူး ။ ဆန့ကွငှဖွကွ လိငရွဲ့ အထိအတှေ့ မိနွးမသားတှကေို အရညပွှောကွသှှားစတော အမှနွ ။ ပနွးဖှူရဲ့ မိနွးမကိုယကွ အရညတွှေ တအား စိမ့ထွှကနွတယွေ ။ မီးသှေးရဲ့ ပုခုံးပေါမွှာ ခေါငွးလေး မှေးတငလွို့ သူ ပှတသွပကွိုငတွှယတွာတှကေို သာယာ မိနွးမောနတယွေ ။ မီးသှေးက ပနွးဖှူရဲ့ ဘလောကဈွက နှိပကွှယသွီးလေးတှကေို တလုံးပှီး တလုံး ဆှဲဖှုတပွဈနတယွေ ။ ပနွးဖှူ တားနိုငရွကနွဲ့ မတားဘူး ။ ဒီလိုဘဲ လှော့ရညွးရညွး ဖှဈနတေဲ့ ပနွးဖှူရဲ့ ထမီနှမွးလေးကို ဖှလေိုကတွာကိုလညွး ပနွးဖှူ မတားဖှဈဘူး ။အရငဆွုံး ဘလောကဈွလေး ပနွးဖှူကိုယကွနေ ကှာသှားတယွ …။ ရငသွားစိုငွ လှလှကှီးတှကေို လပှကလေေေး တိုးသှားလို့ ပနွးဖှူ ကှကသွီးတှေ ထသှားရတယွ ။

ထမီနှမွးလေးလညွး မီးသှေးက ဆှဲခှှတလွိုကလွို့ ကှမွးပေါကွို ဘုတကွနဲ ပှုတကွသှှားတယွ ။ အို … ပနွးဖှူ ရဲ့ ကိုယလွုံးလေး မိမှေးတိုငွး ဖှဈသှားပါလား …. ဟယွ…ရှကတွယွ….မီးသှေးရယွ . . . ပနွးဖှူရဲ့ ရငသွားတငွးတငွးလုံးလုံးတှကေို မီးသှေး နမွးနတယွေ ။ ရငသွီးလုံး မာမာလေးတှကေို ဘယပွှီးညာ စို့နတယွေ ။ ပနွးဖှူ မတားမိ ။ ညညွးဘဲ ညညွးနမေိတယွ ။ တငပွါးကှီး နှဈလုံးကို မီးသှေး အားရပါးရ ဆုပညွှဈနတယွေ ။ မီးသှေးရဲ့ ခေါငွးက ပနွးဖှူရဲ့ ပေါငတွနတွှေ ကှားမှာ ရောကနွတယွေ ။ အို . . မီးသှေးရဲ့ နှာတနကွ ပနွးဖှူရဲ့ အကှဲကှောငွးမှာ စုနခွှီ ဆနခွှီနဲ့ နမွးလို့ မဝနိုငအွောငွ ဖှဈနတယွေ ။ ဟငွ . . . အို . . . .အာ………..ဟငွး . . . ပနွးဖှူ ခါးလေး ကော့တကပွှီး ခှထေောကတွှေ ပှဲကားသှားတယွ ။ မီးသှေးရဲ့ အနမွးတှကေ တကယ့ကွို တုနလွှုပစွရာ….. တငပွါးအိအိတှရေဲ့ ကှားထဲကို မီးသှေး လကနွှိုကထွားတယွ ။ စအိုပေါကလွေးထဲ သူ့လကညွှိုးက တိုးဝငနွတယွေ ။ ဒီအခှိနမွှာ ရသာဖူးစေ့လို့ ခေါကွှတဲ့ စောကစွေ့လေးကို မီးသှေးက လှာထိပနွဲ့ ကောတွငလွိုကတွယွ ။ ဆတဆွတခွါအောငွ ဖီလငစွှတတွကသွှားရတဲ့ ပနွးဖှူ ပေါငတွနတွှေ အစှမွးကုနွ ကားဖှဲပဈလိုကတွယွ ။ အာ….အို … ဟယွ. . မီးသှေး…..စောကစွိကို လှာနဲ့ ကစားပေးနတယွေ ။ အို . . ပနွးဖှူ တအား တုနသွှားတယွ ။ မိနွးမကိုယထွဲက အရညငွတြေ ရှှမွးကနဲ ထှကကွုနတွယွ ။

ကောငွးလှနွးတဲ့ ကာမအရသာထူး . . မီးသှေးကတော့ ဆကယွကနွတယွေ ။ လှာထိပနွဲ့ ထိုးထည့နွတယွေ ။ ပနွးဖှူ နောကွ မဆုတခွငှတွော့ ။ ဘာဖှဈဖှဈ ရှေ့ကို တိုးမယွ ။ အရမွးတှေ ထနနွပှေီ ။ မီးသှေးလညွး ဒီလိုဘဲ ။ အရမွး ထနနွပှေီ ။ မီးသှေးရဲ့ ဖှားဖကတွောကွ တအား မာကှော မတထွောငနွတယွေ ။ ပနွးဖှူရဲ့ ကိုယပွေါကွို မီးသှေး ရောကသွှားတယွ ။ မီးသှေးရဲ့ ဖှားဖကတွောကွ ပနွးဖှူရဲ့ အကှဲကှောငွးမှာ တေ့မိရကသွားကှီး ။ ယားနတေဲ့ အကှဲကှောငွးပေါကွ ။ တအား မာကှောကှီးထှားနတေဲ့ လိငတွနွ ။ ဖိုနဲ့မ အငွဂြါတှကေ သှတသွှငွးဖို့ အဆငသွင့ွ ဖှဈနကှပှေီ ။ ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငသွားစိုငွ နှဈလုံးကို နမွးလိုကွ စို့လိုကွ လုပနွတေဲ့ မီးသှေး က သူ့လိငတွနခွှောငွးရဲ့ ထိပဖွူးကှီးကို အသားနုနုလေးတှေ ကှား ထဲကို တေ့လိုကပွှီး အသာဖိသှငွးထည့လွိုကပွါတယွ ။ အို . . . အပှိုစငမွရဲ့ အပှိုစငပွနွးကို သူ ရယူလိုကပွှီ ။ အိကနဲ ဝငသွှားတဲ့ လိငတွနထွိပွ …. ပနွးဖှူရဲ့ အောသွံလေး …. ၂၄ မီးသှေးရဲ့ ပူနှေးနှေူ လီးတနွ တုတတွုတကွှီး ပနွးဖှူရဲ့ နုအိစိုနတေဲ့ စောကဖွုတွ အတှငွးသားထဲကို တထဈထဈနဲ့ တိုးဝငနွတယွေ ။ အနောကကွို နညွးနညွး ဆုတလွိုကွ အရှေ့ကို ထပတွိုးဝငလွိုကနွဲ့ ။ အိုး . . .အား….ဟငွး….ဟငွး . .အငွး . .အား . . မီးသှေးရဲ့ ကှောပှငကွှီးကို ပနွးဖှူ က တုနခွါနတေဲ့ လကခွှောငွးတှနေဲ့ တအား ဖကထွားတယွ ။ ပါးစပကွလညွး ညညွးနတယွေ ။

မီးသှေးက ထိုးထိုးထောငထွောငွ ရငစွိုငလွုံးကှီးတှကေို နမွးရှုံ့ရငွး ဖိလိုးနတော ။ ရငသွီးမာမာ လုံးလုံးလေးတှကေို စုတွ စို့နတေဲ့ အသံတှကလညွေး ပှှတွ ပှိ ပှှတွ ပှတွ နဲ့ ထှကနွတယွေ ။ ဘယယွောကငွြှားမှ မကိုငဖွူး မစို့ဖူးသေးတဲ့ ပနွးဖှူရဲ့ ရငသွားစိုငွ ရငသွီးလေးတှကေို မီးသှေး စိတကွှိုကွ စို့စုတနွပှေီ ။ တကယတွော့ စိတတွှကေ မီးသှေးဆီကိုဘဲ ရောကနွလေို့ အိပရွာထဲက ထပှီး မီးဖိုခနွးထဲမှာ ရလောသောကခွဲ့တဲ့ ပနွးဖှူပါ ။ မီးသှေးကလညွး ပနွးဖှူနဲ့ဘဲ ထပတွှေ့ခငှနွလေို့ သူမှား အိမအွောကထွပကွို ဆငွးလာမလား ဆိုပှီး လာအခှောငွး ပနွးဖှူကို တှေ့လို့ လှမွးခေါတွာ ။ ပနွးဖှူကလညွး မီးသှေးခေါရွာကို လိုကသွှားတော့ အခစှစွိတတွှေ ပှငွးထနနွကှတေဲ့ သူတို့နှဈယောကွ စိတတွှေ မထိနွးနိုငကွှတော့ဘဲ ကာမခရီးကှမွးကို စိတတွူကိုယတွူ လှောကလွှမွးနကှပှေီ ။ တငွးကှပအွိစိုနတေဲ့ အရသာထူးက တိုးလို့ တိုးလို့ ဆောင့ခွငှမွိလို့ ဖိဖိ ဆောင့တွော့ ခံရတဲ့ ပနွးဖှူအတှကလွညွး ယားနတေဲ့ လှိုဏဂွူထဲ မာကှောတဲ့ဒဈဖူးတနကွှီးက ဖိဆောင့ပွေးတဲ့ အရသာက ထူးကဲလှနွးနတယွေ ။ သနမွာတဲ့ မီးသှေးရဲ့ လကတွှကေ ပနွးဖှူရဲ့ စှင့ကွားလုံးနတေဲ့ ဖငတွုံးတှကေို ဆုပညွှဈ မပှီး အားနဲ့ ဆောင့ထွည့တွာကို ခံနရတေဲ့ ပနွးဖှူ ရဲ့ အောညွညွးသံတှကလညွေး ကယှလွောငလွာတယွ ။

အိုး…..အား…….အား…..အား…..အား…..အား…….အား…. ဆောင့ထွည့တွဲ့ သူလညွး ကောငွး အဆောင့ခွံရတဲ့သူလညွးကောငွး ဆိုတော့ ဆောင့ခွကှတွှကေ မှနလွာသလို ကာမအရသာကလ ညွး ကောငွးလာတယွ ။ နောကဆွုံးတော့ ပနွးဖှူ အရမွးကောငွးသှားရသလို မီးသှေးရဲ့ လီးတနထွဲက သုတရွညပွစှပွစှတွှေ တဖတဖွတွ နဲ့ ပနွးထှကကွုနပွှီး အရှိနွေ လှာ့ကှ ရပတွန့သွှားတယွ ။ အငွ…မီးသှေးရယွ…ဘိုကမွှား ကှီးသှားမလား….. လို့ ပနွးဖှူက တိုးတိုးလေး ပှောလိုကတွယွ . မကှီးနိုငပွါဘူး…. လို့ မီးသှေးက မောဟိုကသွံနဲ့ ပှနပွှောလိုကပွါတယွ ။ ၂၅ နှဈယောကသွား ငှိမသွှားကှရာက ပမထဆုံး လူးလှန့လွာတာက ပနွးဖှူပါ ။ ငါ သှားတော့မယွ……မီးသှေး…အမေ သိသှားလိမ့မွယွ . . လို့ လသေံလေးနဲ့ ပှောလိုကတွယွ ။ ပနွးဖှူ ထမယွ လုပပွမယေ့ွ မီးသှေးက အနောကကွ သိုငွးဖကထွားလို့ ထလို့ မရဘူး ။ မီးသှေး…လှှတဟွာ…ငါ သှားခငှပွှီ . . မီးသှေးက မလှှတပွေးတဲ့အပှငွ ပနွးဖှူရဲ့ အဝတမွဲ့ ကိုယလွုံးလေးကို သူ့လကကွှမွးကှမွးကှီးတှနေဲ့ ပှတသွပကွိုငတွှယနွတယွေ ။ သူစို့ထားလို့ ကှိနွးစပနွတေဲ့ နို့သီးလုံးလေး နှဈလုံးကို သူ ခပကွှမွးကှမွး ဆှဲခှနတယွေေ ။ အိုး . . ပနွးဖှူရဲ့ အသံလေး ခပတွိုးတိုး ထှကသွှားတယွ ။

နာတယွ…. မီးသှေးရဲ့ ပူနှေးနှေး လီးတနကွှီး ပှနမွာလာကှီးလာပှီး ပနွးဖှူရဲ့ ဖငတွုံးအိအိတှေ ကှားထဲကို လာထောကမွိနတယွေ ။ ပနွးဖှူ ကှကသွီးထသှားတယွ ။ ဟယွ…ထပလွိုးတော့မလား မသိဘူး . . . ပနွးဖှူ တှကဆွတာ မှနတွယွ ။ မီးသှေး လီးကှီး ဖငကွှားကနေ စောကဖွုတဝွကို တငွးကနဲ လာထိုးထောကလွိုကတွာ ခံရတယွ ။ မီး…မီးသှေး…ထပွ လုပွဦးမလို့လားဟငွ….. အငွး . . ပှိ . . အို့ . .. လထဈလုံးကှီး ပှိကနဲ စောကဖွုတထွဲ ဝငလွာတယွ ။ ပနွးဖှူ ပါးစပလွေးဟပှီး ဖငလွေးကို ကော့ပေးလိုကတွယွ ။ ဇှိ…ပိ ….. အိုး . . တထဈထဈနဲ့ ထပတွိုး ဝငလွာတဲ့ လီးတုတကွှီး . . အ…..အ…….ဟူး…ကှှတကွှှတွ . . . အနောကကွနေ လိုးနတော ။ မီးသှေးရဲ့ လကကွ ပနွးဖှူရဲ့ နို့အုံကှီးကို တငွးတငွး ဆုပထွားတယွ ။ ဇီကနဲ ဇိကနဲ အားပါပါနဲ့ လိုးထည့နွတယွေ ။ အမလေး…ဖှညွးဖှညွး…….အို့…… လီးကှီး တဆုံး ဝငသွှားလို့ ပနွးဖှူ အောမွိတာ ။ ပနွးဖှူ…. အငွ…ဘာလဲ…. ကောငွးလား….. ပနွးဖှူ မဖှေ ။ မီးသှေးက ဇှိ ဇှိ ဆိုပှီး နှဈခကွှ ဖိ ထိုးလိုကပွှီး ကောငွးလား… လို့ ထပမွေးလိုကတွယွ ။ ပနွးဖှူ အငွး… လို့ ဖှလေိုကပွှီး ဖငတွှကေို အနောကကွို ကော့ပေးလိုကတွယွ ။ ဇု ဇု ဇု ဇု နဲ့ သူ ဖိဆောင့ထွည့တွယွ ။ အိုး…ဖှညွးဖှညွး …… မီးသှေးရဲ့ လကတွှကေ နို့ကှီးတှကေို ဆုပညွှဈထားတယွ ။ လီးကလညွး အဆကမွပှတွ ဆောင့လွိုးနတယွေ ။

အိုး…ဟား…..ဟား…..အငွး…….. ပနွးးဖှူ သူ့ဆီက မနကလွငွးအားကှီး ကမှှ ပှနသွှားဖှဈတယွ ။ စောကဖွုတွ တခုလုံးလညွး နာနတော ။ ဖှာတာတာကှီး ။ ဒေါကွှော့ရှိနွ အိပရွာက နိုးတော့ စောကပွတကွ တအား ယားလှနွးနတယွေ ။ မီးသှေးက စောစောထပှီး လုပစွရာတှေ လုပနွတောကို တှေ့ပမယေ့ွ ပနွးဖှူ ရှိနလေို့ ဒေါကွှော့ရှိနလွညွး မီးသှေးကို မခေါသွေးဘူး ။ ပနွးဖှူကှောငွးထှကသွှားပှီးမှ မီးသှေးကို အောခွေါလွိုကတွယွ ။ မီးသှေး . . မီးသှေး…ခဏလာအုံး . . ဒေါကွှော့ရှိနွ ခေါသွံကှောင့ွ မီးသှေး ဆိုငရွှေ့မှာ တံမှကစွီး လှဲနရောက ဆိုငထွဲကို ဝငလွာတယွ ။ နင့ကွို မေးစရာတှေ ရှိတယွ . . မီးသှေး … မီးသှေးက ဒေါကွှော့ရှိနွ အရှေ့မှာ ခေါငွးငုံ့ပှီး ရပနွတယွေ ။ နငွ..ဒေါခွငသွကကွို ကောငွးကောငွးလိုးပေးခဲ့လား… ဟုတွ… သူက နင့လွီးကို စုတပွေးလား…. ဟုတွ . . နငကွရော သူ့စောကဖွုတကွို ယကပွေးလား….. ဟုတွ .. မီးသှေး…နငွ ဟုတွ တလုံးဘဲ တတလွား…….ပှောပှစမွးပါ…မခငသွကကွို နငွ လိုးပေးတဲ့အကှောငွး….. ဒီအခှိနမွှာ ဂှုံးဂှုံး ဂှိုငွးဂှိုငွး အသံတှနေဲ့ ကိုညိုကှီးရဲ့ ကုနကွားကှီး ဆိုငအွရှေ့ကို ရောကလွာပါတယွ ။  မမ…..မမ အတှကွ ဘလိတဖွတဈွ ဝယလွာတယွ ….ဟီး . . .. ကိုညိုကှီး ဆိုငထွဲကို ဝငလွာတယွ ။

လကထွဲမှာ ပါဆယွ စားစရာထုပတွှနေဲ့ ။ မီးသှေး…နငွ သှားတော့ လုပစွရာတှေ သှားလုပလွိုကွ . . ဒေါကွှော့ရှိနကွ မီးသှေးကို နှငလွိုကတွယွ ။ ကိုညိုရယွ…ဘာတှမှေားလဲ . . ပဲပလာတာနဲ့ လဖကရွညခွှိုဆိမ့ွ …စမူဆာလညွး ပါတယွ . . မီးသှေး အိမအွနောကဖွကွ ဂိုဒေါငမွှာ ကှကသွှနွ အာလူး ငရုပသွီးခှောကွ အိတတွှကေို နရောခထှား နတေဲ့အခှိနွ ဆိုငွ အတှငွးခနွးထဲမှာ ဒေါွ ကှော့ရှိနရွဲ့ တခဈခဈ ရယသွံတှေ ကိုညိုကှီးရဲ့ တဟေးဟေး အသံတှေ ထှကနွတယွေ ။ ကိုညိုကှီးက နံရံကို လကထွောကပွှီး ဖငကွှီးတှေ ကော့ပေးထားတဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ထမီကို ခါးအထိ လှနတွငလွိုကတွယွ ။ ဖငတွုံးကား ဖှူဖှူဖှေးဖှေးကှီး နှဈလုံး ဘှားကနဲ ပေါလွာတယွ ။ ကိုညိုကှီးက အောကပွိုငွးမှာ ပုဆိုး မရှိတော့ ။ လီးညိုညိုကှီး တရမွးရမွးနဲ့ ။ ဒေါကွှော့ရှိနရွဲ့ ဖငကွှားက အကှဲကှောငွးကှီးနဲ့ စအိုပေါကွ ညိုညိုလေးက ကိုညိုကှီးရဲ့ စိတတွှကေို ထကှှစတေော့ သူ့လီးတနကွှီးနဲ့ ထိုးဖို့ပှငွ နခေိုကွ ခှသေံလိုလို ကှားလိုကကွှရတယွ ။ ဟငွ…မီးသှေး လာခှောငွးတာလား . . သူတို့ ဖတှကွနဲ လှည့ကွှည့လွိုကကွှတဲ့ အခါ ဝငွးဝငွးတောကွ မကှလွုံးနီကှီးတှနေဲ့ စိုကကွှည့နွတေဲ့ ဦးစိနမွောငကွှီးကို တှေ့လိုကရွတယွ ။

ဖှဈခငှတွိုငွး ဖှဈနကှတောပေါ့လေ….ခှေးဇာတခွငွးနကှတော ပေါတွငကွှီး ….. လကသွီးကို ကစှကွစှပွါအောငွ ဆုပထွားရငွး ကှားကှီးတကောငလွို အောဟွဈလိုကတွဲ့ ဦးစိနမွောငကွှောင့ွ လီးတနွးလနွးနဲ့ ကိုညိုကှီး ဆတကွနဲ တုနသွှားတယွ ။ အရငဆွုံး လှုပရွှားလိုကတွာက ဒေါကွှော့ရှိနွ ။ လှနတွငထွားတဲ့ ထမီကို ပှနဆွှဲဖုံးလိုကတွယွ ။ ကိုညိုကှီးက ကှငွးလုံးပုံ ခှှတခွထှားတဲ့ သူ့ပုဆိုးကို ကောကယွူ ဝတလွိုကတွယွ ။ ဟှေုကောငွ….သူမှား မယားကို ကှောငတွောငွ နှိုကတွဲ့ ကှာကူလီ … ဦးစိနမွောငကွ ကိုညိုကှီးရဲ့ မကှခွှကကွို လကသွီးနဲ့ ဆင့ကွာဆင့ကွာ ထိုးတယွ ။ ကိုညိုကှီး ပကလွကလွနွ လဲသှားရာက ထပှေးတယွ ။ မီးသှေးက ကုနကွားပေါကွ အိတတွှေ ခနှဆေဲ ။ ကိုညိုကှီး ကားကို ပှေးတကပွှီး စကကွို နှိုးတယွ ။ ဆိုငထွဲမှာ ဦးစိနမွောငနွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့ရဲ့ အောကွှီးဟဈကယွှ ရနဖွှဈသံတှေ ဆူညံနတယွေ ။ မီးသှေးလညွး မောငွးထှကသွှားတဲ့ ကိုညိုကှီးရဲ့ ကုနကွားကှီးကို ငေးမောပှီး ကနှခွဲ့တယွ ။ ဆိုငထွဲလညွး မဝငခွငွှ…အိမထွဲလညွး မဝငခွငွှ ။ ဒေါခွငသွကွ တယောကွ နီးဂရိုးကို အိမခွေါပွှီး စိတကွှိုကွ အလိုးခံခဲ့တာ စိတကွှနပမွှေု အပှည့အွဝ ရပမယေ့ွ နီးဂရိုးက နံစောွ ညဈပတနွေ တဲ့ကောငွ ဆိုတော့ နညွးနညွးတော့ စိတထွဲ အနှောကအွယှကွ ဖှဈတာပေါ့ ။

မနကလွငွးအားကှီး နီးဂရိုးက တခှီကောငွး လိုးပေးလို့ ဒေါခွငသွကွ ကှနပပွှေီး အိပပွှောသွှားတယွ ။ အိမဘွေးက ဘုရားရှိခိုးသံ ကှေးစညသွံကှောင့ွ လန့နွိုးသှားတယွ ။ ရထသေောကရွငွး နီးဂရိုးကို သှားကှည့တွယွ ။ နီးဂရိုးကို ဒေါခွငသွကကွ နံလို့ သူ့အိပခွနွးထဲမှာ မအိပခွိုငွးဘူး ။ အိပခွနွး အပှငဖွကကွ နရောလှတလွေးမှာ အိပခွိုငွးတယွ ။ ဟငွ…နီးဂရိုး မရှိပါလား….. ဒီကောငွ ဘယသွှားလဲ…. အောကထွပကွို ဆငွးကှည့တွော့ မီးဖိုခနွး ဘေးပေါကကွနေ အထုပတွှေ ဆှဲပှီး လှမွးထှကနွတေဲ့ နီးဂရိုးကို တှေ့လိုကတွယွ ။ ဟဲ့….နီးဂရိုး…ဘာတှလေဲ…. နီးဂရိုး ဆတကွနဲ တုနသွှားတယွ ။ အထုပတွှကေို ပဈခပှှီး အိမထွဲကနေ ထှကပွှေးတယွ ။ ဟာ….အိမကွ အဖိုးတနွ အသုံးအဆောငတွှေ အဝတအွထညတွှေ ပါလား . . . လူကို တဝလိုးရတာ မကှနပဘွေဲ အိမကွ ရှိတာတှပေါ ခိုးခငှတွဲ့ သူခိုး . . .. ဒေါခွငသွကွ ခှံထဲ ထှကလွိုကပွမယေ့ွ နီးဂရိုးကတော့ ပှေးပှီ ။ မရှိတော့ဘူး ။ ဒေါခွငသွကွ နီးဂရိုးကို ကှိနဆွဲနတယွေ ။ တတှတတွှတနွဲ့ …. ဒီအခှိနမွှာ . . . ခှံရှေ့မှာ ရပနွတေဲ့ မီးသှေးကို ဒေါခွငသွကွ တှေ့လိုကတွယွ ။

ဟဲ့ မီးသှေး . . ဘာလာလုပတွာလဲ….. မီးသှေးက ဒေါကွှော့ရှိနွ ကိုညိုကှီးနဲ့ ဖေါကပွှနတွာကို ဦးစိနမွောငွ မိသှားလို့ ရနတွှေ ဖှဈနကှတောနဲ့ စိတညွဈလို့ ထှကလွာတာ လို့ ပှောပှ တယွ ။ ဒေါခွငသွကကွ လာ..လာ..အိမထွဲဝငွ …မီးသှေး..စိတမွညဈနဲ့…. လို့ ပှောတယွ ။ မီးသှေး ဒေါခွငသွကနွဲ့ အိမထွဲကို ပါသှားတယွ ။ ဒေါခွငသွကလွညွး နီးဂရိုးက ခိုးတာ မိသှားလို့ ထှကပွှေးသှားတဲ့အခှိနွ မီးသှေး ရောကလွာလို့ သဘောကသှှားတယွ ။ နငွ သူတို့နဲ့ မနခငှတွေော့ရငလွညွး ငါနဲ့ လာနပေေါ့…မီးသှေး… ဟုတွ … ၂၇ မမ …ကနှောွ တခု ပှောလို့ ရမလားဟငွ … အမလေး…စကား ပလငခွံနစရော မလိုပါဘူးကှာ…..မငွး မမကို ဘာဘဲ ဖှဈဖှဈ အကုနပွှော…..အခှိနမွရှေး . . ကနှောွ နဲ့ ပနွးဖှူ ခစှနွကှပှေီ မမ..ဟိုလေ..ညက အိပဖွှဈသှားတယွ…ညားသှားတယွ ….မမ ဟငွ…ဟုတလွား…..ကောငွးတာပေါ့ … ခဏကှာရငွ ကနှောွ ဟိုအိမကွို ပှနသွှားကှည့လွိုကမွယွ….မမ…သူတို့လငမွယား ဘာတှေ ဖှဈနကှသလေဲလို့ … အေး..ကောငွးတယွ….မီးသှေး…မငွး သူတို့နဲ့ နဖေို့ စိတညွဈရငွ မမနဲ့ လာနေ…ပနွးဖှူရောဘဲ…..မမ အိမမွှာက မမ တယောကထွဲလေ….မငွးသိတာဘဲ ဟုတွ….မမ ..အခု ကနှော့ကွို ဘာခိုငွးစရာ ရှီလဲဟငွ……ကနှောွ လုပမွယွ….. ဒေါခွငသွကကွ ပှုံးစိစိနဲ့ ဟငွး…မငွးလေးက လငှမွလိုလိုနဲ့ တောတွောွ ဒုံးဝေးတာဘဲကှာ…….မငွး လုပဖွို့ အလုပတွှေ အမှားကှီး ရှိတာပေါ့…..မငွး မသိတာလား…မသိခငှယွောငွ ဆောငတွာလား…မီးသှေး . . လို့ ပှောလိုကပွှီး မီးသှေးရဲ့ လကကွို ဆှဲပှီး အိပခွနွးထဲကို ခေါသွှားလိုကပွါတယွ ။

မီးသှေး ဒုံး မဝေးပါဘူး ။ တဏှာကှီးတဲ့ ဒေါခွငသွကွ သူ့ကို လိုးပေးစခငှနွေပှေီ ဆိုတာ သူ သဘောပေါကွ နားလညလွိုကပွါတယွ ။ လုပစွရာကို မဆိုငွးတတဘွဲ ပှီးပှတအွောငွ လုပတွတတွဲ့ မီးသှေး ဒေါခွငသွကကွို ကုတငကွှီးပေါကွို ကန့လွန့ဖွှတွ လဲကသှှားအောငွ တှနွးခလှိုကပွါတယွ ။ ဒေါခွငသွကကွ ဒါကို သဘောကတှယွ ။ တခဈခဈနဲ့ ရယလွိုကတွယွ ။ ဒီအခှိနမွှာ မီးသှေးက လကနွှဈဖကနွဲ့ ဒေါခွငသွကရွဲ့ ထမီးကို ဆှဲခှှတလွိုကပွါတယွ ။ အို …. ဒေါခွငသွကွ ကိုယွ အောကပွိုငွး ဗလာကငွှးသှားတယွ ။ အိမနွရငွေးမို့ ဒေါခွငသွကကွ အတှငွးခံ ဘောငွးဘီ မဝတထွားဘူးလေ ။ မီးသှေးက ပေါငတွနွ နှဈခှောငွးကို ဆှဲဖှဲလိုကတွယွ ။ ဒေါခွငသွကွ သဘောကသှှားတယွ ။ မီးသှေး ဒီလို ခပကွှမွးကှမွး လုပတွာကိုငတွာတှကေို သဘောကတှယွ ။မီးသှေးက ပေါငကွှားထဲ ခေါငွး ထိုးစိုကွ လိုကပွှီး အမှှေးမဲမဲတှနေဲ့ စောကဖွုတကွို အငမွးမရ ပုံစံနဲ့ ယကလွိုကတွယွ ။ ပလပွ…ပှတွ ပှတွ….ပလပွ…ပလပွ……ပှတွ….. အိုး……ဟင့ွ…….မငွး…မငွး…..လူဆိုးလေး . . ညုတုတု အသံလေးနဲ့ ပှောလိုကတွဲ့ ဒေါခွငသွကရွဲ့ အသံလေး ထှကလွာတယွ ။ မီးသှေးက လှာထိပနွဲ့ စောကစွိလေးကို ဆကတွိုကွ ထိုးပေးနတယွေ ။ အား….အား….အား………အား……အိုး…….အိုး….. ဒေါခွငသွကွ အတှကွ တကယ့ကွို နတစွညွးစိမွ ဘဲ ။

အိုး…ကောငွးလိုကတွာ…..မီးသှေးရယွ . .  မငှိမွးခမွှးတော့တဲ့ ဦးစိနမွောငနွဲ့ ဒေါကွှော့ရှိနတွို့ အိမမွှာ သူ မနလေိုတော့ပါဘူး ။ ဒါကှောင့လွညွး အားကိုး ခိုလှုံရမယ့ွ ဒေါခွငသွကကွို မီးသှေး အကောငွးဆုံး ပှုစုယုယမှုလေးတှေ ပေးနပေါတယွ ။ ဒေါခွကသွကကွို စောကဖွုတွ ယကပွေးနရငွေး စောကဖွုတနွဲ့ ကပရွကကွ စအိုပေါကလွေးကိုပါ လှာနဲ့ ထိုးပေးးတယွ ။ ယားလှနွးလို့ ဒေါခွငသွကွ ဖငကွှီးတှေ ရမွးခါ ကှှထပှီး အမလေး…မီးသှေးရယွ…ဘယနွရောတှေ လှောကယွကပွေးနတောလဲ….စောကဖွုတကွို ယကပွေး တာကို ကှနပနွေပေါပှီ ….မငွး မရှံဘူးလား… လို့ ပှောပါတယွ ။ မီးသှေး အနနေဲ့က ဒေါခွငသွကကွို လိုအပမွယွ ဆိုရငွ အကုနလွုံး လုပပွေးဖို့ ဆုံးဖှတထွားပါတယွ ။ စောကဖွုတွ ဆကမွယကနွဲ့တော့…..လိုးခငှလွှပှီ . .လိုးပေးတော့ လို့ ဒေါခွငသွကကွ ပှောလိုကတွဲ့အခါ မီးသှေးလညွး စောကဖွုတယွကပွေးတာကို ရပပွဈ လိုကပွှီး ဒေါခွငသွကကွို တကလွိုးပေးလိုကတွယွ ။ ပေါငဖွှဲကားပေးတဲ့ ဒေါခွငသွကလွညွး ခပကွှမွးကှမွး ဆောင့လွိုးပေးတာတှကေို ကှိုကတွော့ မီးသှေးလညွး အားကုနွ ဆောင့ထွည့ွ လိုးပေးလိုကတွယွ ။

အိုး…ကောငွးတယွ……ကောငွးလိုကတွာ မီးသှေးရယွ……ကှိုကတွယွ….အရမွးကှိုကတွယွ . . .လိုး….လိုး……ဆောင့လွိုး….. လို့ တတှတတွှတွ ပှောနတေဲ့ ဒေါခွငသွကရွဲ့ စောကဖွုတထွဲကို အားကုနွ ကှုံးဆောင့ထွည့ပွေးနတယွေ ။ တဖပွ ဖပွ အသံတှေ ဆူညံနတယွေ ။ နို့တှကေို ညှဈထားပေး…..လိုး…လိုး……တအားဆောင့ွ….ဆောင့ွ……လိုး…လိုး….တအားလိုး…. ဒေါခွငသွကွ အောကကွနေ ကော့ပင့ွ တုံ့ပှနတွယွ ။ ပါးစပကွလညွး ပှောခငှတွာတှေ တတှတတွှတနွဲ့ ပှောနရငွေး ။ ဒေါခွငသွကရွဲ့ ခှထေောကတွှကေို အပေါကွို ထောငမွှှောကထွားရငွး မီးသှေး ခပအွသားမှနမွှနွ လိုးနတယွေ ။ လီးတနကွ တစှပစွှပနွဲ့ ဆကတွိုကွ ဝငထွှကနွတယွေ ။ ကာမအရသာထူးတှကှေောင့ွ အားသနတွဲ့ မီးသှေးရဲ့ လိုးခကှတွှကေို ဒေါခွငသွကွ အသဲစှဲနရတယွေ ။ အသားဖှူတဲ့ ဒေါခွငသွကွ မီးသှေးက အသားမဲလို့ သူ့လီးတနကွ မဲမဲတုတတွုတမွို့ ပိုပှီး စိတလွာသလိုဘဲ ။ ပုံစံ မပှောငွးတော့ဘဲ လှကှေီးထိုး ပုံစံနဲ့ဘဲ ဒေါခွငသွကွ ပှီးသှားအောငွ မီးသှေး လိုးပေးတယွ ။ ဒေါခွငသွကကွ နှဈကှိမတွောငွ ပှီးသှားရတယွ ဆိုလို့ သူလညွး အရသာခံ လိုးရငွး ပှီး လိုကတွယွ ။

ဒေါခွငသွကလွညွး မောသှားပုံရတယွ ။ ကိုယတွုံးလုံးဘဲ ဘေးစောငွးလေး မကှစွိပိတွ နားလိုကရွငွး အိပပွှောသွှားတယွ ။ မီးသှေးလညွး ရခှေိုးခနွးထဲ လီးဆေးလိုကပွှီး အိမပွေါကွ ဆငွးခဲ့တယွ ။ သူ့ အဝတအွစား ရှိတာလေးကို ဒေါကွှော့ရှိနွ အိမမွှာ သှားပှနယွုူမယွ ။ ဆိုငွ ပိတထွားတာကို သူ မှငရွတယွ ။ သူနတေဲ့ နောကဖွေးဖကကွို လှောကသွှားတဲ့အခှိနွ အိမဘွေးပေါကမွှာ ပနွးဖှူကို တှေ့လိုကတွယွ ။ ပနွးဖှူကလညွး သူ့ကို တှေ့တယွ ။ မီးသှေး…. သူ့ဆီကို ပှေးလာနတေဲ့ ပနွးဖှူ ။ သူ လကကွမွးပှီး ကှိုလိုကတွယွ ။ ပနွးဖှူ သူ့ကို တအားဖကလွိုကတွယွ ။ အမေ မရှိတော့ဘူး…မီးသှေး…….အဖေ မောငွးခလှိုကလွို့ ကိုညိုကှီး နောကကွို လိုကသွှားပှီ…… ဟငွ . . အဖလညွေး အရူးတပိုငွး ဖှဈနတယွေ….ဆိုငကွိုလညွး ပိတထွားလိုကတွယွ….အရကတွှေ တအားသောကနွတယွေ….ပနွးဖှူ ဒီမှာ မနခငှတွေော့ဘူး…. မီးသှေး…ပနွးဖှူနဲ့ မီးသှေး…..တနရောကို သှားကှရအောငွ….. မီးသှေး ထငတွဲ့အတိုငွးပါဘဲ ။

အငွး…ငါတို့ ဒေါခွငသွကွ အိမကွို သှားကှမလား….. ဟင့အွငွး..မသှားခငှဘွူး . . .မီးသှေး…နငနွဲ့ငါလညွး ညားပှီးကှပှီဘဲ…ငါတို့ နှဈယောကထွဲ ဘဝလေးတခု ထူးထောငခွငှတွယွ …ဒီရှာဒီမှို့နဲ့ ဝေးရာကို ငါ သှား ခငှတွယွ….နငွ သှားရဲတယွ မဟုတလွား….. သှားရဲတာပေါ့ ပနွးဖှူ…..သိပွ သှားရဲတာပေါ့ . . ငါတို့နှဈယောကွ စုထားတဲ့ ပိုကဆွံလေးတှနေဲ့ ဘဝသဈတခု စလိုကရွအောငဟွာ….. အငွး…. ဘေး တဖကတွခကှမွှာက လယကွှငွးပှငကွှီးတှေ ရှိနတယွေ ။ စကဘွီးစုတလွေးပေါွ ပနွးဖှူကို တငပွှီး မီးသှေး မှနေီလမွးလေးအတိုငွး နငွးနတယွေ ။ လှလညွးလှ သူ့ကိုလညွး ခစှတွဲ့ ပနွးဖှူလေးက သူနဲ့အတူ ပါလာတယွ ။ ရှေ့မှာ ကှုံရမယ့ွ ဘဝရဲ့ ကှမွးတမွးမှုတှေ ခါးသီးမှုတှကေို ရဲရဲကှီး အံတု ရငဆွိုငဖွို့ မီးသှေးမှာ ခှနအွား အပှည့နွဲ့ ။ စကဘွီး နငွးနရငွေး ပနွးဖှူကို ကှည့လွိုကတွယွ ။ ပနွးဖှူရဲ့ အပှုံးလေးကို သူတှေ့ရတယွ  သူ့မှာ အားတှေ ပိုပှည့သွှားသလိုဘဲ …….ပှီး။