Knowladge

နှစ်မွန်းစွာ

ကိုလာမောငဆွိုတာက တရားရုံးဘီလဈစာရေးကှီးတဈယောကပွေါ့။တိုငွးရငွးသားပါ။ဗမာလူမှိုးမဟုတပွါဘူး။ရိုးသားတယပွှင့လွငွးတယတွဏှာကှီးတယွ။တဏှာကှီးပမယေ့ွ..အရှကကွှီးတတပွှနတွယွ။ဖာလ ဲမလိုးရဲဘူး..ရှာလ ဲမရှာဘူး။မှို့လေးတဈမှို့မှာတာဝနကွတှော့သူ့အသကကွ ၃၀ကှေ ာွ…၃၁လောကရွှိပှီပေါ့..။ဆတကွော့လတကွော့ရှတတ ကောငမွလေးတဈယောကနွဲ့အိမထွောငကွပှါလရေော.။အ ဲဗှ ာ..ကောငမွလေးကငယငွယရွှယရွှယအွထနလွေး..လငရွတော့၁၅နှဈပှည့ခွါစ။မှို့လေးကလ ဲသေး..အမှုအခငွးကလ ဲပါး..ဆိုတော့…နေ့မအားညမနားလိုးလိုကတွာတဈနှဈလ ဲပှည့ရွော.ကလေးတဈယောကမွှေးရော..။မိနွးကလေး..မကှီးတ ဲ့။ကလေးတဈယောကရွလို့နားလားဆိုတော့မနားဘူးဗှ ား..။ဘ ှတတွာပဲ…။နောကတွဈနှဈနတေော့….မငယမွှေးတာပဲ။အ ဲ..ဒါလ ဲဆ ှဲတုနွးပဲ။လှှေ ာ့ကိုမလှှေ ာ့တာ။ညားပှီးသုံးနှဈနတေော့..မလေး တ ဲ့။သမီးခညှ့ပွဲသုံးယောကမွှေးတော့စိတကွတယမွသကသွာဘူး။ခါတိုငွးထကပွိုလိုးလာ တယွ။မှရငကွလဲ ခုမှအသကွ၁၈နှဈဆိုတော့ခံကောငွးတုနွး…လိုးပေါ့.။လိုးသာလိုး ပေါ့..။

နောကတွဈနှဈနတေော့…ယောကှ ာၤးလေးလားထငမွိပါတယွ..မိနွးမလေးပဲဖှဈနပှနရွေော..။မထေ ှး…တ ဲ့။မှရငရွေ…ငါတော့ယောကှ ာၤးလေးမမှေးမခငွှးလိုးမှာပဲ…ဆိုပှီးဆကလြိုးတယွ..။ဟ ဲ..ဟ ဲ..နံပါတငွါးရောကမွှ…ကိုရှကှေ ားလေးမှေးပါတယဗွှ ား..။အားလုံးစိတခွမွှးသာစလေို့မောငသွုခ…တ ဲ့။ က ဲ…မှရငရွေ…ယောကှ ာၤးလေးမှေးပှီဆိုတော့ငါလှှေ ာ့ပှီက ှာ…ဆိုလို့အဟုတလွားမှတနွတော..နေ့တဈ…ညနှဈ..လငွးဆ ှဲ သီးသန့ွ…တ ဲ့..။မှရငကွလဲ ဘယငွှငွးမှာလ ဲ…ဒီအလုပပွဲရှိတ ဲ့ဟာ။ကလေးတော့ထပမွယူတော့ဘူး ဆိုပှီး ဆေးပူကှီးတေ ှစားတယွ။လူလ ဲ ပိနခွှူံးကှ သ ှားတယွ။အသကကွ ၂၀..၂၁ ရှိသေး ။ကလေးတေ ှကငါးယောကအွစီအရီ။မောငသွုခ ကံကောငွးခကှကွအငယဆွုံးလ ဲဖှဈ..ယောကှ ာၤးလေးလ ဲဖှဈဆိုတော့..အားလုံးကဝိုငွးခစှကွှတာ။၁၁နှဈအရှယအွထိအမေ့နို့စို့တုနွး..။မပှတတွနွးစို့တာပှောတာနောွ….စိတလွာရငအွခုပှောအခုကောကစွို့တာ။အမကေ မအားရငပွဲဖှဈဖှဈ၊အမမရှေိရငပွဲဖှဈဖှဈ..မကှီးနို့ကိုစို့တယွ။တဈယောကမွှမရှိရငမွငယနွို့ကိုစို့တယွ။အ ဲလို..ကံကောငွးတာ…။

မတိုကလွို့မရဘူး..ကိုလာမောငကွဆူတယွ။နာမညပွေးလို့သာ မောငသွုခ..။အိမမွှာတော့…မောငွ..ပဲခေါတွယွ။ဟိုအဈမကလဲ..မောငွ၊ဒီအဈမကလ ဲ..မောငွ၊ကှာတော့..အမကလေ ဲ..မောငွ..။တဈအိမလြုံးမောငွ..ပဲခေါတွယွ။အ ဲဒါက ဇာတလွမွးပဲပှောရမယထြငပြါရဲ့။မကှီးနဲ့မောငွ…ငါးနှဈကှေ ာကွှေ ာလွောကအွသကကွ ှာသညွ။မကှီး ၈နှဈအရှယကွတညွးက မောင့ကွိုအပှေ ာတွမွး..အစမွး..ဆိုပှီးနို့တိုကခွဲ့ရသညွ။မောငနွို့စို့လငှရွှစိစိ.ယားတားတား ခံစားရတာလေးမကှီးအလ ှနသွဘောကှ သညွ။ဘယသွူ့ကွိုမှတော့မပှောပှခဲ့ပါ။သဘောကတှော့ခဏခဏ နို့ခေါတွိုကခွဲ့သညွ။နို့ရညကွ မထ ှကပွမယေ့မွောငကွတပှှတပွှှတစွို့နရလှေ ငကွှနပသွေညမွို့နို့ရညမွလိုပါ။ငယစွဉကွ ခံစားမှုကိုနားမလညခွဲ့ပမယေ့ွ.. အသကွ၁၂နှဈကှေ ာွ၁၃နှဈလောကရွောကတွော့…နားလညခွှ ငသွလိုလိုဖှဈလာသညွ။အ ဲဒီတုနွးက မောငွ..၈နှဈ..။နို့တေ ှစူပှီး ကှီးလာသညွ။နို့အကှိတကွလေးတညလွာသညွ။ခခွ…စောကမွှေးလေးတေ ှ ပေါကလွာပှီး ရာသီလညွးဆငွးလာသညွ။နေ့လညပွိုငွးတေ ှမှာကှေ ာငွးသ ှားနရတေော့ညညဆိုမောင့ကွိုအခနွးထ ဲမှာနို့ခေါခွေါတွိုကရွသညွ။

အောွ…မကှီးတို့အိမကွ တဈထပွ..သ ှပမွိုး..သံမံတလငွးခငွး..ပဉှကွာ…နှဈဆောငပွှိုငွ။အဆောငနွှဈဆောငကွှားမှာ..အခနွးလေးဖှဲ့ပေးထားပှီး..အရှေ့ဖကအွခနွးက မကှီး…၊အနောကဖွကအွခနွးက..မငယတွို့အိပကွှသညွ။မလေးနှင့မွထေ ှးတို့က အမတေို့နှင့အွိပပွှီး မောငကွ ကှုံသလိုအိပသွညွ။မောငနြို့စို့လွ ငလြကတြဈဖကကြ နို့ကနှနွို့တဈလုံးကိုအမှဲကိုငဆွော့နတတသွေညွ။နို့သီးခေါငွးလေးကိုလှိမ့ွ၍လှိမ့ွ၍နို့စို့မပှီးမခငွှးဆော့သညွ။နို့စို့ပှီးမည့အွခှိနကွိုတော့မခန့မွှနွးနိုငပွါ။ဆော့စရာ..စိတဝွငစွားစရာတေ ှလငွှ…ခဏလေး..ဒါမှမဟုတခွကှခွှ ငွးထ,သ ှားပှီး..အ ဲဒါတေ ှမရှိရငတွော့..အိပခွှ ငွ..အိပပွှေ ာသွည့အွခှိနထွိစို့သညွ။မကှီးအပှို ဖှဈဖှဈခငွှးတော့မောင့ကွိုနို့တိုကဖွို့ကှောကနွပှေီး မငယကွိုတိုကခွိုငွးသညွ။နောကတွော့..နိုအစို့မခံရတာကိုပဲ ရငထွ ဲမှာမပှည့စွုံသလိုဖှဈနေ၍ ခေါတွိုကမွိတော့…ကှနပတွေငွးတိမသွလိုဖှဈသ ှားတာမို့..ညတိုငွးနို့တိုကခွဲ့ပါသညွ။ မောငလွှိမ့ဆွော့ရငွးနဲ့နို့အကှိတကွလေးတေ ှလညွး ကှေ သ ှားရသညွ။

အ ဲ..နောကပွိုငွးမှာတော့မောငနွို့စို့နရငွေ..ဆော့နရငွေ…လှိုငွးပဲစီးနရသလေိုလို..မိုးတိမပွေါမွှာပဲပှေးလှားနရသလေိုလို..ရပေဲမှနွးနဈနသလေိုလို..ရငထွ ဲအသ ဲထ ဲ ကလီစာတေ ှပဲနှုတယွူခံလိုကရွသလိုလို…အ ဲလိုလိုလို..လိုလိုတေ ှ အခှိနပွှည့ခွံစားနရပှေီးသတိရလို့ကှည့လွိုကတွိုငွးစောကရွညတွေ ှ ရှဲနအေောငထွ ှကနွတောမှတမွှတရွရသိလာသညွ။စောကရွညတွေ ှကိုထမီနဲ့သုပရွငွး..စောကစွေ့လေးကိုပှတမွိတော့တဈကိုယလွုံးကှကသွီးဖဉွှးကနဲ.ဖဉွှးကနဲထ,ပှီးစောကရွညထွ ှကလွာပှနသွညွ။စိုပှီးရငွးစို…။ပေါငခွှံမှာရှဲ နသညွေ။အရသာရှိလ ှနွးလို့…ညမှောငစွ,ပှိုးပှီဆိုထမငွးစားပှီး..နို့တိုကဖွို့ပဲပှငတွော့သညွ။” လာ..မောငွ..” ဆိုလကဆွ ှဲပှီးအခနွးထ ဲပဲ အမှနဆွုံးဆ ှဲခေါသွ ှားတော့သညမွှာ..စာတောငမွကှ ကမွိတော့..။မောငကွလဲဘာရယမွဟုတွ…နို့မှမစို့ရလငှမွအိပတွော့ပါ။အမေ့နို့မစို့ရလငွှ..မကှီးနို့၊ဒီနှဈယောကနြို့မှမစို့ရလငွ..မငယနြို့..။ပှောခဲ့သလိုပါပဲ..။နို့စို့ခံ..နို့ဆ ှဲခံရငွးစောကရွညတွေ ှတဈစိမ့စွိမ့ထွ ှကရွာက..ပထမတော့ထမီဲ့သုပရွငွး စောကစွေ့ပှတတွတလွာရော..။

နောကတွော့အဆင့တွကပွှီး စောကခွေါငွးထ ဲလကခွှေ ာငွး ထိုးထည့ဆွောင့တွတလွာသညွ။စောကခွေါငွးထ ဲလကခွှေ ာငွးထိုးထည့ပွှီးဟိုဟိုဒီဒီမှတေော့စောကခွေါငွးထ ဲကဘာမှနွးမသိတ ဲ့တဈခုခုကိုထိုးပှတမွိတိုငွးကှကသွီး အလိုလိုထ,ပှီးမူးမိုကမွေ့သ ှားအောငကွောငွးတာသိလာသညွ။ နို့ကလညွးအစို့ ခံလို့ကောငွး…စောကပွတကွလညွးအထိုး ခံလို့ကောငွး…အကောငွးတေ ှဆင့ပွှီး.. စောကရွညတွေ ှဗှကပွေါကအွောငထွ ှကွ သညွ။အထ ှတအွခေါငအွဖှ ားသို့ရောကွ သ ှားသလားထငပွှီးမကှစွေ့မှိတမွှိနွးနမေိ ရသညွ။ နောကတွော့ဆကစွပတွေ ှးရငွး..ဒီလို ကှောင့အွဖနေဲ့အမေ လိုးတာကိုး…ဟု ဖှ တကွနဲသဘောပေါကသွ ှားပှီး..လီးနဲ့အ လိုးခံကှည့ခွငှစွိတတွေ ှ အခှိနပွှည့ဖွှဈနေ သညွ။ယောကှ ာၤးမှငတွိုငွးအလိုးခံခငှလွာ မိသညွ။သူတို့လီးကိုမှငခွငှလွာမိသညွ။ လဈပှီဆိုလငှလွီးမှငရွဖို့..ပုဆိုးဆ ှဲခှှတခွှ ဖို့လောကပွဲကှည့မွိတော့သညွ။နို့စို့ခံနရေ တိုငွး နေ့လညကွ..ညနကေ..မနေ့က..ထိ တေ ှ့ဆကဆွံခဲ့မိသည့ယွောကှ ာၤးတဈ ယောကယွောကကွိုစိတကွူးနဲ့မှနွးပှီး.. စောကပွတထွ ဲလကထွိုးထည့ကွာအလိုးခံနရတေ ဲ့အရသာကိုဘယအွရာနဲ့မှမလ ဲခှ ငတွာပါ။

တဈခါတဈလအဖေေ့ကိုမှ ား ပငွ..မှနွးမိသညွ။အဖေ့လီးကှီးကိုအနီးကပခွဏခဏ မှငခွဲ့ရဖူးတော့အလိုလိုမှငလွာမိပှီး မှနွးဆအလိုးခံပဈတာပါ။အမနေဲ့ အဖတေို့လိုးနတောကိုငယကွတညွးက မှငဖွူးနတေော့လ ဲ…မကှီးအဖနေဲ့စိတကွူးထ ဲမှာ အမှ ားဆုံးအလိုးခံခဲ့ပါ သညွ။အဖေ့ ပုဆိုးခါးပုံစ,ကိုလညွး လေးငါးခါလောကဆွ ှဲဆ ှဲခှှတခွဲ့ဘူးသညွ။ဒါပမယေ့အွဖကေ ပုဆိုးကိုပှနပွှနဖွမွးသဖှင့ကွ ှငွးလုံးက ှှတမွကသှ ှားပဲ လီးကှီးမှငရွရုံလောကသွာက ှှတကွခှဲ့၍ စိတထွ ဲမတငမွကှ ဖှဈခဲ့ရသညွ။ မှရငကွ အဈကို့ရှာသ ှားလညသွညွ။အငယနွှဈယောကလွိုကသွ ှားတော့အိမွ မှာကိုလာမောငနွှင့မွကှီး၊မငယွ၊မလေးတို့ ပဲကနှရွဈသညွ။မကှီးကအဝတတွေ ှမီးပူ တိုကနွစဉကွေိုလာမောငဖွှတသွ ှားတော့ ပုဆိုးအောကနွားစ,ဆ ှဲပှီးခှှတခွသှညွ။ခါးပုံစ,ကိုဖမွးထား၍ က ှှတမွသ ှားပါ။လေး ငါးခါရှိပှီ..အလုပခွံရတာ။မကှီးကိုထိုငကွှည့နွရငွေး တေ ှးနမေိသညွ။လညဟွိုကအွ ငွကြှီဝတထွား၍ နို့တေ ှအပေါပွိုငွးကိုမှငနွေ ရသညွ။

ဝငွးဝငွးအိအိနဲ့ကိုငခွငှစွရာ..။ခဏ နတေော့မီးပူတိုကပွှီးသ ှား၍သိမွး ဆညွးနသညွေ။ကိုလာမောငအွခနွးထ ဲဝငွ မညလွို့သ ှားတော့..လီးကိုလှမွးဆ ှဲပှနရွော။လီးကတော့တောငမွနပေါ။ထိထိမိမိ အကိုငခွံလိုကရွသညွ။ ” ခိခိ…အဖေ့လီးကှီးက ပွေ ာ့ပွေ ာ့ ကှီးနောွ…ကိုငလွို့တော့ကောငွးသား “ “. မကှီး..လှတစွမွး..အဖေ့ကို…လူ တေ ှမှငကွုနရွငမွကောငွးဘူး..”. ” အိုး..အဖကလေ ဲ..သားအဖပဲ..မှငွ လ ဲဘာဖှဈလ ဲ…အ ဲ..အဖေ့လီးကတောငွ လာပှီ..ခခြွ..အကှီးကှီးပဲ..” ” ဟ ဲ့ကောငမွလေး..လှတဆွို..လူမှငွ က ှငွးမှာ..စောကရွှကကွ ှဲအောငွ..” မကှီးကလီးကိုလှတွ..လှှ ာထုတပွှပှီး အခနွးထ ဲဝငသွ ှားသညွ။အရှယရွောကစွ, ဆိုတော့..နို့တေ ှကကှီးနသညွေ။အစို့ခံအ ကိုငခွံထားရတာကိုတော့ကိုလာမောငမွ သိပါ။ဘာပဲဖှဈဖှဈလီးကတောငလွာတာ မို့မကှီးအခနွးထ ဲနောကကွလိုကဝွငသွ ှားသညွ။အခနွးထ ဲရောကတွော့လညွးမကှီး က လီးဆ ှဲကိုငပွှနသွညွ။ကိုလာမောငမွ ကှီးကိုပုခုံးဖကထြားပှီးလကတြဈဖကကြ နို့ကိုအုပကွိုငကွှည့သွညွ။ဗုဒဓြေါ…နို့အုံ ကှီးကအကှီးကှီးပါလား..။အသကနွဲ့မှမ လိုကွ..ကှီးလှသညွ။ဆုပနွယကွှည့တွော့ မကှီး ကော့လာသလိုလို..။

မကှီးက ပုဆိုးကိုက ှငွးလုံးက ှှတခွှှတပွှီးလီးကိုသသေေ ခှ ာခှ ာကှည့နွသညွေ။စကားတိုးတိုးပဲ ပှောသညွ…ရငခွုံသံကှားနရသညွေ.. ” အဖေ့လီးမှေးတေ ှက သမီးထကွ ရှညတွယနွောွ…” ” သမီးက စောကမွှေးပေါကပွှီလား “ ” ကှာပေါ့..အဖကလေ ဲ..ကှည့ဒွီမှာ “ ထမီခှှတခွပှဈလိုကသွညွ။မကှီး အ လိုးခံခငှနွပှေီ…ဒါကို..ကိုလာမောငကွ မ ရိပမြိ..။ “. ကိုငကွှည့ွ..အဖေ..” လကကွိုဆ ှဲယူပှီး စောကဖွုတပွေါသွို့ တငပွေးသညွ။စောကမွှေးမှ ားကမဲနကွ နပှေီး..စောကပွတကွိုဖုံးခငှသွလိုပငဖွှဈ နပှေီ။စောကပွတကွိုအုပကွိုငရွငွးစောကွ ခေါငွးထ ဲလကခွလယစွှတဆွိုဝငသွ ှား တော့စောကရွညတွေ ှရှဲစိုနပှေီ။အခုမှ မကှီးစောကပွတအွလိုးခံခငှနွမှနွေးသိ သညွ။ ” နင့အွမေ ပှနမွတိုငနွဲ့နောွ..” ” အဖကေ ဘာလုပမွလို့တုနွး “. ” လိုးမယလွေ..သမီးခံခငှနွတောမ ဟုတဘြူးလား..” ” မသိဘူးအဖေ..လိုးရငတွော့ခံလိုကမွှာပဲ…” ” ကုတငပွေါတွကွ..ပကလွကလွှနွ အိပလြိုကွ…”. ” သမီးခံတတပြါတယအွဖကလေ ဲ.. အဖတေို့လိုးတာ သမီးခဏခဏမှငနွရေ တာကှီးကို..” ကုတငပွေါပွကလွကလွှနအွိပနွေ သောသမီးဖှဈသူကိုကှည့တွော့ပီဘိ မိနွးမကှီးဖှဈနသညွေ။

သူ..မှရငနွဲ့ညား တုနွးက မှရငဒွီလောကပွဲ။နို့ကှီးတေ ှ စောကဖွုတကွှီးတေ ှက တကယ့မွိနွးမကှီးဲ့တနွးတူလိုကနွပှေီ။ကောငွးကောငွးလိုး လိုကမွညွ..။မကှီးပေါငကွှားမှာဒူးထောကွ ပှီးနရောယူလိုကသွညွ။လီးကိုကိုငပွှီး မကှီးစောကခွေါငွးပေါကကွိုတေ့တော့… ” ရတယအွဖေ…လိုး “ ” က ှဲပှဲကုနမွှာစိုးလို့သမီးရဲ့…”. ” က ှဲရငကွ ှဲ…ပှဲရငပွှဲ…လိုးအဖေ..” ကိုလာမောငွ..မကှီးစောကပွတထွ ဲ ဖှေးဖှေးဖိပှီး ဒဈကှီးကိုသ ှငွးသညွ။မဝငွ ပါ။စောကခွေါငွးကစေ့ပှီးတငွးခံနသညွေ။ လီးကိုလကနွှင့ကွိုငပွှီးဒဈဖှ ားဖှင့ဆွယ့ွ လေးငါးခှ ကထွပဆွောင့သွ ှငွးပှနတွော့ လညွးမဝငွ..။စောကရွညတွော့လိုကလွာ ပှီ။လီးထိပမွှာတောငခွှှဲနပှေီ။ဒါနဲ့စောကွ ပတထွ ဲ တံတေ ှးထေ ှးထည့ပွှီး တေ့ဆောင့ွ ပှနသွညွ။အခကှလွေးငါးခှောကဆွယွ.. ဆောင့နွသေောလွညွး မဝငွ။စိတဓွာတကွှ ပှီးဒီတဈခါမရရငတွော့တောပွှီဟုဆုံးဖှတပွှီးစောကပွတထွ ဲတံတေ ှးထပထွေ ှးထည့သွညွ။လီးကိုလကဖွှင့ထွိနွးကိုငတွေ့ဆောငွ့သ ှငွးတော့လေးငါးကှိမလွောကအွရောကမွှာ..ပလ ှတကွနဲအသံထ ှကလွာ ပှီးဒဈကှီးဝငသွ ှားသညွ။မကှီးမကှနွှာကှည့မွိတော့ဘာမှမဖှဈသလို..။

နှာဇောတေ ှထ,ပှီး နီနသညွေ။နှာခေါငွးပတဝွနွးကငွှ ကပိုပှီးနီနသညွေ။ ” ဝငပွှီအဖေ..ဝငပွှီ..ဝငပွှီ..” သူက ဝမွးမှ ားတောငသွာနသေေး သညွ။ကိုလာမောငလွီးကသိပမွကှီးပါ။ ငါးလကမွ..ငါးလကမွခှဲလောကတွော့ရှညမွညွ။တုတတွာလ ဲသိပမွတုတွ.။ပရုပဆွီဗူး ထ ဲထိုးထည့လွို့ရသညွ။မကှီးအတ ှကတွော့အကှီးကှီးပေါ့လေ..။ခေါငွးဝငကွိုယွ ဆန့ပွါပဲ..။ဆောင့ပွါလရေော..။ကိုယမွှေး ထားတ ဲ့သမီးလေးလ ဲဖှဈ…စောကပွတကွ လညွး ပါကငဆွိုတော့ကိုလာမောငသွိပွ ကှာကှာမဆ ှဲနိုငအွောငစွိတတွေ ှလှုပရွှား ပှီး ဆယမွိနဈလောကနွဲ့လီးရညတွေ ှပနွး ထ ှကသွ ှားသညွ။တောတွော့တောပွါသေးသညွ။မကှီးအခနွးထ ဲကအထ ှကမွှာ မှရငွ တို့အိမထွ ဲအဝငွ။ခပတွညတွညနွဲ့မကှီးကို အခနွးရှငွးထား..သန့သွန့ရွှငွးရှငွးနေ.. ဘာညာ..ဆူလိုကသွေးသညွ။အ ဲဒီတုနွးက မကှီး၁၄နှဈလောကွ..။မကှီးကကှေ ာငွး စာတော့တောသွညွ။စာမကကှလွ ဲအောငွ သညွ..။ရညွးစားတေ ှလ ဲထားပါသညွ။ဘယရွညွးစားမှအဖှဈမရှိ..။လိုးဖို့ဝေးလို့.နှုတခွမွးလေးတောငအွဆငပွှပှမေေ စုပတွတွ။နောကတွော့အားလုံးစိတညွဈ ပှီးအဖနေဲ့ပဲ တိတတွိတပွုနွးအလိုးခံနေ လိုကသွညွ။

ပှီးရော…. ဒီလိုပဲ…မငယလွ ဲ။နို့စို့ခံရငွး စောကွ ပတနွှိုကရွတာပဲ။ဒါပမယေ့သွူတဈခုသာ တာက..မောင့ကွိုစောကပွတယွကခွိုငွးခဲ့ တာ..စောကပွတယွကခွံခဲ့ရတာ မကှီး ထကသွာသညွ။အ ဲ…စောကပွတယွကခွံ ရဖို့အရေး..မောင့ကွိုလ ဲ လီးစုပပွေးခဲ့ရ တော့..ဒါလ ဲသာတာပါပဲ..။မောင့မွှာလ ဲ ငယငွယကွတညွးကစောကပွတအွနံ့ကို ကှိုကတွ ဲ့ရောဂါစှဲလာတာ အခုထိကုလို့မ ပှေ ာကနွိုငတွော့။ မမှရငအွသကသွုံးဆယကွှ ာရွောကလွာတော့..ဘောဒွီကအကိတဖွှဈလာ ပါလရေော.။ကလေးတော့ငါးယောကမွှေး ပှီးပှီ။ဒါပမယေ့ဘွယလွိုမှမထငရွ။သမီး တေ ှနှင့ညွီအဈမလို့ထငကွှသညွ။သူတို့က ဆငွးလ ဲမဆငွးရဲ..ခမွှးလ ဲမခမွှးသာ။ပငပွငွ ပမွးပမွးလညွးအသကမွမှေးရ။လိုတ,ရ လညွးမဟုတွ။ကိုလာမောငကွတော့ခှူ ခှ ာ ခငှလွာသညွ။တောငပွေါတွိုငွးရငွးသား ဆိုတော့ပနွးနာလိုလို..ဘာလိုလိုဖှဈခငွှ လာသညွ။မိနွးမလညွးတဈရကတွဈခှီ တောငအွနိုငနွိုငလွိုးရတော့သညွ။ဒီကှား ထ ဲအရကသွောကရွငကွှာကှာလိုးနိုငတွယဆွိုပှီးငယကွတညွးကအရကကွိုစှဲ စှဲမှဲမှဲသောကလွာခဲ့တာ..အရကရွော.. ပနွးနာရောနှိပစွကတွော့..မမှရငငွတပွါလရေော..။

လိုးလညွးမလိုးနိုငွ…လိုးပှနွ တော့လညွးအမောမခံနိုငလွို့မှနမွှနပွှီး.. အကိတကွှီးနေ့တိုငွးငတွ..။ ဒီကှားထ ဲ သားဖှဈသူကကှီးတောင့ွ ကှီးမားနဲ့နို့တောငွးတောငွးစို့နတေော့ မမှရငမွှာနို့စို့ခံပှီးရငွ..မနနေိုငမွထိုငနွိုငွ တေ ှဖှဈကုနရွော..။အ ဲ…ပှောရငွးကနှခွဲ့ လို့….မောငကွ အ ဲဒီအခှိနကွှ မိနွးမလိုး တတပွှီးနပှေီဗှ ား။မလေးတို့မထေ ှးတို့နဲ့ လငမွယားလုပတွမွးကစားရငွး တကယ့ွ တကယလွိုးတတခွဲ့ကှတာ။လူပှိူ မဖှဈခငွ ကလိုးတတတွာ။မလေးက အပှိုပေါကစွ ပေါ့။မလေးနို့လ ဲမောငကွစို့တာပဲ။သူစို့ခငှရွငဘွယသွူ့နို့ဖှဈဖှဈတောငွးစို့တာ။အားလုံးကလ ဲ ပေးစို့တာပဲ..အလိုလိုကွ တာပဲ..။အ ဲဒါ..မလေးကအပှိူပေါကွ။အဖနေဲ့အမေ ညဆိုလိုးကှတာကိုမှငနွကှတောဆိုတော့..ကစားတ ဲ့အခါ အပှောအဆိုကအစအတုယူတာ တကယ့ကွိုလိုးတာဗှ ား။ လီးလေးကလ ဲစောကခွေါငွးထ ဲ တကယဝွငသွ ှားတယွ။တံတေ ှးတော့ဆ ှတရွတာ ပေါ့လေ..။အဟ ဲဆောင့လွ ဲဆောင့တွယနွော..မယုံမရှိနဲ့။

အပှောအဆိုကအစ.. ” အို..အဈကိုကလ ဲ..ခွေ ာသွ ှားပှီ.. ပှနထွည့ွ..” ” ဟာ..မိနွးမ ထည့ပွေးက ှာ..” ” ဆောင့ပွါတောွ…ဘိနွးစားကနှေ တာပဲ…တအားဆောင့ွ..ဆောင့ွ..” ” အင့ကွ ှာ..အင့ကွ ှာ..အသလေိုးသတပွဈမယွ.. အင့ွ..” ” ဆယခွါပှနသွပေေ့စေ..ဆောင့ွ “ အောငမွယလွေး…အကုနအွတုယူ ပှီး လိုးတမွးကစားတာ။မကှီးတို့မငယတွို့ က မိတာပေါ့..။ဒါနဲ့ပဲ…ည.ထမငွးစားပှီး ရငမွကှီးနဲ့မငယွ..”. လာ..မောငွ” ဖှဈ သ ှားကှတာ။ အ ဲ….ဒီလိုနဲ့…လူပှိူ ဖှဈလာရတာ။လူ ပှိူ ဖှဈမှနွးမကှီးတို့မငယတွို့က မသိသေး ဘူး။အ ဲဒီရကပွိုငွးက အမနေဲ့အိပဖွှဈတာ မှ ားနတော။လူပှိူ စိတဖွှဈလာတော့.. စောကဖွုတကွ ဒီလောကမွဟုတဘွူး။နို့ကှီးတေ ှက မောင့စွိတကွိုဆ ှဲဆောငတွာ။ အငမွတနနွို့ကိုငခွှ ငတွယွ။အခှိနပွှည့နွီး ပါးနို့ကိုငခွငှတွယွ။အဈမတေ ှကလ ဲပေး ကိုငပွါတယွ..လူစိမွးမရှိရငွ..ကိုငပွဲ..။ အ ဲ..နို့ကိုငတွော့လီးကတောငတွယဗွှိူ့ ။ လီးကလ ဲတဈနေ့ထကတွဈနေ့ကှီးလာတာ..တဈရေးနိုးကိုငကွှည့ပွိုပိုကှီးလာ သလိုပဲ။အဈမတေ ှနို့မှမဟုတဘွူး..ဘယွ နို့တေ ှ့တေ ှ့ကိုငခွှ ငတွယွ။လီးကကှီးလာ တော့ကှောကလွ ဲကှောကတွယွ။

ဘာဖှဈ လာတာလ ဲ..ပေါ့နောွ..။ညရောကတွော့.. အမနေဲ့အိပရွော..။နို့တောငွးစို့ရော..နို့ တဈလုံးကိုငွ..တဈလုံးစို့ပေါ့..။  သားလေးသုခ ကသူ့အဈမတေ ှခေါနွကှတေ ဲ့ကှားက ဒီညအမနေဲ့ပဲအိပမွယအွမေ့နို့ပဲစို့မယဆွိုပှီးညကှ မမှရငနွှင့အွတူလာအိပတွယွ။ကိုလာမောငကွတော့ကုတငတွဈလုံးနှင့သွီးခှားအိပပွါတယွ။အသကကွလညွးငါးဆယနွီးပှီ၊ပနွးနာရောဂါကလ ဲရှိခငှပွှီ..မိနွးမနဲ့မလိုးနိုငတွာလ ဲကှာပှီဆိုတော့အခနွးထ ဲမှာပဲကုတငခွှဲအိပတွယွ။မမှရငကွ၃၃နှဈရှိသေး။သေ ှးသားကောငွးတုနွး..ကိုယလွုံးကိုယပွေါကခွပတွာင့တွောင့ွ.။ကလေးမှေးထားတာမို့ဗိုကကွလေးအဆီပဉှရွှိခငှခွငှပွမယေ့မွပေါလွှပါဘူး။ငယကွတညွးက ခါးစညွးကှိုးကပှကွပှစွညွးပှီးစောင့ရွှောကခွဲ့တ ဲ့ကှေးဇူးပေါ့။ပှောရဦးမယွ..စောကပွတကွလညွးကဉွှးကဉွှးပဲ။ကလေးမှေးတိုငွးအမကအေုတခွဲမီးဖုတကွပှပွူထိုးပေးထားတာ၊ရောငလွ ဲမရောငဘွူး၊စောကခွေါငွးလ ဲမကယှဘွူး။ခခွလွိုးလိုကရွငွ..စေးနတောပဲ..။အ ဲ..ဖငကွှီးတေ ှကတော့ကှီးတယွ..တုနခွါနတောပဲ။ဒါလ ဲနောကပွိုငွးမှပါ၊အစောပိုငွးလေးတုနွးကခပသွ ှယသွ ှယပွါပဲ။နောကွ..အသကအွစိတကွှေ ာလွောကမွှတဈနေ့တဈခှားကှီးလာတာ။ငယတွုနွးကတော့အလိုးခံလိုကရွတာမှဖနတွဈရာကိုတနတေောပဲ။

အနညွးဆုံးတဈရကခွုနဈခါတော့အလိုးခံရတယွ။ဒါလ ဲ..သူပှီးတာပှောတာနောွ..ကိုယပွှီးတာမဟုတဘွူး။ပှောခငှတွာက လီးနဲ့စောကပွတမွပှတအွောငအွလိုးခံရတာကိုပှောတာပါ။တဈခါတဈလေ ကိုးခါ ဆယခွါလောကကွိုလိုးတယွ။သားလေးသုခ မှေးပှီးတ ဲ့နောကတွော့လှေ ာ့သ ှားတယွ။ လေးခါ..ငါးခါလောကပွဲ။နောကတွော့..တဖှညွးဖှညွး လှေ ာ့လာတာပေါ့။အသကကွလ ဲရအမောကလ ဲမခံနိုငတွော့ဘူး..ဆိုတော့စိတဘွယလွောကရွှိရှိနေ့ပိုငွးဆိုမလိုးကိုမလိုးနိုငတွော့တာ။ညပိုငွးတော့နှဈခါလောကလွိုးပါတယွ။ကှ နွးမာရေးကတှာကတောတွောမွှနပွါတယွ..။လေးငါးလအတ ှငွးမှာပဲ တဈညတဈခါ…နှဈညတဈခါ..တဈပါတတွဈခါ နဲ့တောတွောမွှနတွယကွှ တာ။ရောဂါကလ ဲ..အရငကွမရှိတာတေ ှ အခုရှိခငှလွာတယွ။ဒီတော့..မမှရငအွလိုးမခံရတော့ဘူး။ခံလို့ကောငွးမယ့အွရှယမွှာမှလီးပှတသွ ှားတာ။ဒုကခြကိုရောကရွော..။အခှိနအွကှာကှီးဒီအရသာအားရပါးရခံခဲ့ရပှီး ရုတတွရကလွိုလိုပှတသွ ှားတော့..သာမနဒွုကခြထကပွိုတယွ။မခံဘူးတ ဲ့သူမှ ားကှ မထောငွးတာဘူး။အလိုးခံခငှလွ ှနွးလို့ယောကှ ာၤးတေ ှကိုခှပေုတလွကပွုတလွုပွ..စကားတေ ှနဲ့အထာပေးပှနတွော့လ ဲ..တကယလွိုးမယ့ယွောကွ ာၤးတေ ှ့ပါဘူး။

ဟိုပုတဒြီပုတထြိမိတာ..ပါးစပအွရသာခံတာလောကကွလ ှဲရငသွတတြိရှိရှိလိုးမယ့ယွောကှ ာၤးတေ ှ့ကိုမတေ ှ့ခဲ့ဘူး။ရှိခှ ငလွ ဲရှိမှာပေါ့လေ..ကိုယမွတေ ှ့တာကိုပှောတာ။လငကွှီးငုတတွုတရွှိနလေို့လ ဲဖှဈခငှဖွှဈမှာပေါ့နောွ..။ဘာပဲဖှဈဖှဈငတနွတောကတော့ငတနွတောပဲ။လီးမရှိတာတော့မရှိတာပဲ။ဒါကအဓိကပှောခငှတွ ဲ့အခကှပွဲ..။ည..ဆယနွာရီထိုးခါနီး..ကလေးတေ ှစာကကှပွှီးတော့အိပယွာဝငပွါတယွ။ မမှရငရွယွ။မထေ ှးရယွ၊သားလေးရယွ..သုံးယောကတွဈကုတငပွေါ့။မထေ ှးလေးက နံရံဖကကွပအွိပပွှီးမမှရငကွအလယကွ၊မောငကွ ဒီဖကအွစှနကွပေါ့။အိပယွာထ ဲဝငဝွငခွငွှး..မောငကွနို့ဆ ှဲတာပဲ။နပေါဦးဟ ဲ့..ပှောလ ဲမရဘူး။ပှီးတော့..ဇှတလွှနစွို့တာ။မှရငနွို့က သခှေ ာထိနွးသိမွးထားတ ဲ့နို့လေ။နို့ပဉွှးကကှှီးမဟုတဘွူး။မာခဲမနပမယေေ့တွငွးတငွးရငွးရငွး..ပှည့ဖွှိူ းနတော။တောရွုံမိနွးမနဲ့ယှဉရွဲတယွ။လုံးဝနွးမို့မောကပွှီး အိနတော။တ ှဲကှ နတောမှိူ းမဟုတတွော့..အာရုံခံစားရတာထိထိမိမိရှိတယွ..မီးတောကလွ ှယတွယပွေါ့။ပှီးတော့..ပှောဦးမယွ…မောငကွိုငတွာကလ ဲ ငယတွုနွးကလိုကလေးကိုငကွိုငတွာမဟုတဘွူး။

လူကှီးလို..လူပှိူ ပေါကလွို..နုနုရှရှ ထိထိမိမိဆုပနွယပွှတလွှိမ့ကွိုငနွတော။စို့ပှနတွော့လ ဲ..ကလေးလိုမဟုတပွှနဘွူး။နို့အုံကှီးကိုပါးစပထွ ဲဝငသွလောကွ..ဆန့သွလောကသွ ှငွးပှီးအာရှိပါးရှိစုပယွူလိုကွ..၊နို့သီးလေးတေ ှလှှ ာနဲ့ထိုးလှိမ့လွိုကွ..၊ပလ ှတွ..ပလ ှတနွဲ့.နှုတခွမွးထိုးစို့လိုကွ..၊သ ှားလေးနဲ့မထိတထိကိုကလွိုကအွ ဲလို..အ ဲလို…စို့တာ။နို့အကိုငအွဆ ှဲခံရတာရော..အစို့ခံရတာရော…အားလုံးဟာ သမီးရညွးစား..လငမွယား…မလိုးခငနွှူ းနတောနဲ့အတူတူပဲ။ဒီလိုအခံခဲ့ရတာ ကှာပှီလေ..။ဘယခွံနိုငမွလ ဲ..စောကရွညတွေ ှတဈစိမ့စွိမ့ယွိုထ ှကပွှီးစိတတွေ ှကရောကကွယကဖွှဈကုနတွာပေါ့။မောင့ခွေါငွးကိုလကနွှဈဖကနွဲ့အုပဆွ ှဲပှီး နို့နဲ့ကပဖွိထားပဈတာ..လှတကွိုမလှတနွိုငဘွူး။၏ခေါငွးကှီးကိုအထကနွဲ့အောကလွှုပလွှုပပွှီး နို့တေ ှကိုဖိခှေ ပဈ တာပဲ..။အကှာကှီးစို့တာ..။စောကရွညတွေ ှဆို..စိုရှဲနအေောငထွ ှကတွယွ။ရငထွ ဲမှာလ ဲ မောနတောပဲ။အ ဲ…စောကရွညတွေ ှ ပေါငကွှားထိစီးထ ှကစွိုအိနတေော့..သုပပွဈဖို့ထမီစ,ဆ ှဲတာပေါ့နောွ..။စောကပွတကွှား..ပေါငကွှားကိုထမီစ,ညှပထွားမယလွို့ဆ ှဲခါမှမောင့လွီးကှီးနဲ့လကခွုံနဲ့ထိမိပါလရေော။

ပူနှေးနှေး အကှီးကှီးမို့…ငါ့သားလီး ဟုတသွေးပါဘူးဆိုတ ဲ့အတေ ှးနဲ့စမွးပှီးဆုပကွိုငမွိမှ..မှှခေေါငွးကိုငမွိတာထကဆွိုးသေး..ခကှခွှ ငွးလှတခွှ မိတယွ။တကယ့ကွိုအကှီးကှီး ရှငွ….။နှဈခဲထိုးဓာတမွီးလောကမွရှိတရှိပေါ့။ရှညလွိုကတွာကလ ဲ လကနွဲ့ဆုပကွိုငထွား တာ..လကအွပှငကွိုပိုထ ှကနွတယွေ။ဦးဏှောကထွ ဲ ပှာသ ှားတာပဲ။အောငမွယလွေး…ငါ့သားလူပှိူ ကှီးဖားဖားဖှဈနပေါရော့လား..လို့တေ ှးပှီးရငထွ ဲဖိုကနဲဖှဈသ ှားမိတာ…နောကတွဈခါပှနခွံစားလိုမရနိုငတွော့တ ဲ့ခံစားခကှပွေါ့..။နောကပွိုငွးနို့စို့ခံရငွးနဲ့မှအလိုးခံခငှစွိတဖွှဈလာတာ။ခကှခွှ ငွးတော့မဖှဈသေးပါဘူး။ကယောငကွတမွးနဲ့လီးကှီးလှတခွပှှီး ကယောငကွတမွးနဲ့ပဲခကှခွှ ငွးပှနဆွ ှဲကိုငမွိတာ..။လကထွ ဲမှာ..ခုနနွတောလေ..တဈဆတဆွတနွဲ့.သေ ှးကှောတေ ှထ ဲသေ ှးတေ ှတိုးဝငနွတောဖှဈမှာပေါ့။တုတခွကှကွ သူ့အဖထကနွှေဈဆမကဘူး။ရှညတွာလ ဲ ဒီလိုပဲ။ဒီလိုလီးကှီးနဲ့မှ ားအလိုးခံလိုကရွရငတွော့…လို့တေ ှးပှီးပုခုံးတ ှန့မွိတယွ။ အာငမွယလွေး..အ ဲဒီပေါကတွတကွရ အတေ ှးတေ ှဝငလွာမှ..စောကပွတထွ ဲကစောကရွညတွေ ှဒလဟောထ ှကလွာပှီး သားနဲ့အလိုးခံခငှလွာတာရှင့ွ…။စဉွးစား ကှည့လွေ..။

အရှယကွ တကယ့နွှာကှ ှတ ဲ့ ၃၃နှဈအရှယွ…သေ ှးသားကတောင့တွငွး လငဖွှဈသူကမလိုးနိုငွ..လိုးမယ့လွူကမရှိ.. သားဖှဈသူလီးကစံခှိနမွီ…ဆိတကွ ှယရွာ လ ဲဖှဈ..သားအမိမို့ဘယနွရော ဘယကွို တ ှဲသ ှားသ ှားအမှငကွတင့တွယွ..ဆိုတ ဲ့ အခှအနမှေော..သားနဲ့အလိုးခံခငှစွိတွ တေ ှဖှဈလာရတာ..သဘာဝကှ ပါတယွ။ ဖှဈမလာရငသွာ သဘာဝမကွ မှာ..။ သားကတော့နို့စို့တုနွးပဲ။ဆုပနွယွ တုနွးပဲ။ဒီမယွ…ပှောပါရစတေော့..သား ရဲ့လီးကှီးကိုပုဆိုးပေါကွအုပကွိုငဆွုပပွှီး ဂှငွးတိုကပွေးလိုကတွာ.ဆယခွကှတွောငွ မဆ ှဲရဘူး လီးရညတွေ ှပနွးထုတပွါလရေော…။သူလ ဲလီးရညတွေ ှပနွးထုတရွော ကိုယလွ ဲလီးကှီးကိုအားကုနကွိုငဆွုပလွို့ တငွးတငွးကှီးအံကှိတညွှဈထားလိုကတွာ ကိုယလွ ဲပှီးတယရွှင့ွ…ကိုယလွ ဲ တဈကိုယွ လုံးတဈဆတဆွတတွုနခွါစောကရွညတွေ ှ ပနွးထ ှကပွှီးအထ ှတအွထိပထွိကိုရောကသွ ှားတယွ..ယုံလား ။လီးရညတွေ ှသာ ထ ှကသွ ှားတယွ…သူ့လီးကှီးကပှေ ာ့ခှမေ သ ှားဘူး။မတောငတွော့ပမယေ့မွာနတေုနွးပဲ။အားရလိုကတွာလေ..လကထွ ဲကကိုမလှတလွိုကခွှ ငတွာ။သားကလ ဲလေ..နို့ သီးခေါငွးကိုရှေ့သ ှားလေးတေ ှနဲ့တေ့ကိုကွ ပှီးကောငွးနတော.. ..မေးကို.တဈဆတဆွတခွါနတောပဲ။

နို့သီးခေါငွးလ ဲပှတထွ ှကမွလားတောငထွငမွိတယွ။တကယကွ မပှတပွါဘူး..သူလ ဲအသိနဲ့ထိနွးသ ှားတာ ပါ။နို့ကိုကိုငဆွုပထွားတ ဲ့လကကွလ ဲညှဈ ထားလိုကတွာ စှနကွုတထွားတ ဲအတိုငွး ပဲ။ပှနတွညငွှိမနွိုငတွော့မှပဲစကားပှော နိုငတွော့တတယွ။မထေ ှးကိုကှည့တွော့ အိပပွှေ ာနွပှေီပေါ့..တရှူ းရှူ းနဲ့။ ” သားသေးတေ ှပေါကမွိသ ှားလား မသိဘူးအမေ “ ” သေးမဟုတဘွူးသားရဲ့..အ ဲဒါလီးရညတွေ ှထ ှကတွာ “ ” ဟငွ..သားတဈခါမှမထ ကဖြှူးဘူး အမေ “ ” လူပှိူဖှဈမှလီးရညထွ ှကတွာသားရဲ့ အခုသားလူပှိုူဖွှဈပှီ..မိနွးမလိုးလို့အထ ှတွ အထိပကွောငွးတ ဲ့အခါ အ ဲလိုလီးရညတွေ ှ ထ ကတြှယွ” ” အခုသားမှမိနွးမ မလိုးပဲအမေ..” ” ဒါဂှငွးတိုကတွာခေါတွယသွား . ယောကှ ာၤးတေ ှသူတို့လကနွဲ့သူတို့ဂှငွးတိုကရွငလွ ဲပှီးတ ဲ့အခါလီးရညထွ ှကတွယွ အခုသားထ ှကသွလိုပေါ့..” ” ကောငွးတာအမရော..ကတုနကွယငနွဲ့..” ” အ ဲလိုကောငွးလိုမိနွးမယူတာ.မိနွးမ လိုးတာပေါ့သားရဲ့..မိနွးမတေ ှလ ဲအ ဲလို ကောငွးလို့ယောကှ ာၤးယူပှီးအလိုးခံတာ အ ဲလိုလိုးလို့သားတို့မှေးလာတာ..” သားကိုလိုအပတွာတေ ှပှောပှ ရှငွး ပှရငွး..နှာစိတတွေ ှပှငွးပှလာတယွ၊ အ လိုးခံခငှလွိုကတွာမှရှရှတကပွဲ။

ဒါပမယေ့ွ ဟိုဘကကွုတငကွ ကိုလာမောငခွှေ ာငွး တဈဟ ှတဟွ ှတဆွိုးပှီး ခဏခဏထ,နေ တော့ပေါတွငမွခံရဲဘူး။ ဒါနဲ့နရောခငွှးလ ဲအိပပွှီးစောငလွေး တဈထညနွှဈယောကအွတူခှုံ..စောငထွ ဲ မှာပဲ ပုဆိုးတေ ှထမီတေ ှခှှတပွေါ့။အောကွ ပိုငွးဗလာနဲ့သားကိုခှအိပလွိုကတွော့သား လီးကှီးကစောကပွတထွ ဲတနွးနတောပဲ။ အ ဲဒါ..သားလီးကှီးကိုလကနွဲ့ကိုငပွှီးမှရငွ စောကခွေါငွးထ ဲ တေ့ပေးတာပေါ့..။ ” ကော့သ ှငွးလိုကသွား..” သားကကော့သ ှငွးတော့တငွးတငွး ကပှကွပှထွိုးပှီးဝငလွာတယွ။ပူပူနှေးနှေး မာမာတောငတွောငကွှီး..။ကောငွးလိုကွ တာလေ..ဖငကွှောတေ ှတောငရွှုံ့ထားမိတယွ။လီးကရှညပွမယေ့အွ ဲလိုလိုးတော့ ခံနိုငတွယွ။အ ဲ..သားလကမွောငွးကိုခေါငွး မငွးသားငယွ အုံး..သားလကတြဈဖကကြပုခုံးကိုဆ ှဲပှီး ဆောင့လွိုးတာပဲ။ကောငွးလိုကတွာလေ.။ တဈညလုံးလိုးတာ..။လီးကိုမခှှတပြဲလိုး တာ။လီးရညတွေ ှ စောကရွညတွေ ှဆိုရှဲ နတောပဲ။ခဏခဏ သုတပွဈပေးရတာ ပေါ့။လိုးခကှကွ ကိုလာမောငနွဲ့ညားခါစ, တုနွးကတောငဒွီလိုမလိုးနိုငဘွူး။မှရငွ ဘဝမှာ ပထမဆုံးကောငွးတ ဲ့ညပဲ။မနကွ မိုးစငစွငလွငွးတ ဲ့အထိလီးကှီးကတောငွ နတေုနွးပဲ။ ဘယနွှဈကှိမွ..ဘယနွှဈခါပှီးလ ဲတော့ မေးမနနေဲ့..တဈညလုံးလိုး..တဈညလုံးပှီး နတောပဲ..။

ရငထွ ဲမှာတဈငှိမငွှိမ့ပွေါ့.။ကိုယမွှေးထားတ ဲ့သားက ကိုယ့ကွိုပထမဆုံးလိုးတာလေ..။အလိုးခံရလို့ကောငွးတာက တဈမှိုး၊လိုးတ ဲ့လူကကိုယမွှေးထားတ ဲ့ကိုယ့သွားဖှဈနတောကတဈမှိုး၊သူ့ကိုပါကငွ ဖှင့လွိုကရွတာကတဈမှိုး…လငကွိုနောကွ ကှေ ာမှာထားပှီးအလိုးခံနရတောကတဈ မှိူ း…နောကနွောငဆွကပွှီးအလိုးခံသ ှား ခငှတွာကတဈမှိူ း…အိုး..ခံစားခကှတွေ ှ နဲ့ကောငွးနတော…လီးကှီးကအခှိနပွှည့ွ မာနတေော့ကှှိုကသွလိုညှဈ..ကှိုကသွလိုဆ ှဲစုပွ..ကောငွးနတောပဲ..၊ လာမောငွ ၆ မနကလွငွးတော့လ ဲအေးအေးဆေး ဆေးပါပဲ။သားအမိအိပယွာပုံစံအတိုငွးပါ ပဲ။စိတထွ ဲမှာတော့ရှိတာပေါ့နောွ။မလုံမ လ ဲတော့မဖှဈပါဘူး။အားလုံးကမိသားစု လေ။ပုံမှနပွဲပေါ့။မထေ ှးလ ဲ..လငွးမှနိုးတာပဲ။တဈညလုံးဘာမှသိလိုကတွ ဲ့ပုံမပေါဘွူး။ မကှနွှာသ ှားသဈတော့သားနဲ့တူတူပဲ။ အိမမွှာကရတေ ှငွး၊အုတရွကနွေ၊ရခှေိူ း ခနွးသီးသန့ရွှိတယလွေ။ ” အမေ..သားလီးနဲနဲစပဖွဉွှးဖဉွှးဖှဈ နတယွေ.”” ရကနရွေောကရွငပွှ..သား” ရကနရွေောကတွော့..အုတခွုံနဲ့က ှယွ ပှီးသားကလီးလှနပွှပေးတယွ။ညကတဈ ညလုံးလိုးထားတော့..မေးသိုငွးကှိုးနဲနဲ ပှနွးနတောပေါ့။

ဘာမှမဟုတပွါဘူး။သား ကိုပှောပှရှငွးပှရငွး လီးကှီးကိုကိုငထွား နမေိတယွ။တဈညလုံးသာအလိုးခံခဲ့တာ လီးကိုမမှငခွဲ့ရဘူး။အခုမှမှငရွတာမို့ကှည့ွ မဝ,နိုငဘြူး။တုတတြုတခြဲခဲကှီး..အပှဈအ နာအဆာဆိုစရာမရှိဘူး.။အကောကအွကေ ှးမရှိဘူး။ဖှောင့တွနွးမော့တကနွတောပဲ။အရငွးကယောငယွောငသွေးပှီး သနမွာ တောင့တွငွးတယွ။အဖှ ားကကှီးကား ပှီးဒဈဖူးကှီးကိုကတဈလကမွကှေ ာတွယွ၊အရဈအမှောငွးကှီးကလ ဲအသ ဲယားစရာ သေ ှးကှောကှီးတေ ှကလ ဲထောငပွှီးထငွး နတယွေ..အထဈတေ ှလိုပဲပေါ့၊လီးမှေးကဆီးခုံမှာရောဂှေးဥမှာရော..ဖငကွှားတေ ှမှာ ရောနုနုလေးတေ ှပေါကနွပှေီ၊ဂှေးဥ ကှီးနှဈလုံးလ ဲတ ှဲကနှတောအကှီးကှီး မဲညိုညိုနဲ့။လီးတနကွ သန့ရွှငွးပှီးပငကွိုယအွ ရောငထွကရွင့ပွမယေ့ထွိပဒွဈဖူးကှီးက နီရဲနတော ခစှစွရာကှီး..ခခွ။ ” ဘာမှမဖှဈပါဘူးသားရဲ့..တဈည လုံးအမေ့စောကခွေါငွးပေါကနွဲ့ပှတတွိုကွ နတေော့မေးသိုငွးကှိုးပှနွးတာလောကွ ဖှဈတာပါ..စိတမွပူနဲ့..ဆကလွိုးသိလား” ” အခုလိုးလို့ရလားအမေ..” ။

” လီးကလိုးလို့ရတယသွားရဲ့..လိုးစ ရာနရောလ ဲမရှိသေးဘူး..သားတို့ကှေ ာငွး လ ဲသ ှားရဦးမယွ..နောကတွော့လိုး..” ” ဟုတွ..ညတော့ထပလွိုးလို့ရတယွ မဟုတလြား အမေ..” ” ရတယွ..သား.။နင့အွဈမတေ ှခေါွ အိပရွငလွိုကမွသ ှားနဲ့..အမနေဲ့အိပမွှာလို့ ပှောလိုကွ” ” ဟုတွ…” ” အမနေဲ့လိုးတာဘယသွူ့မှလှှေ ာကွ မပှောနဲ့ဦးနောငွါ့သား..နင့အွဈမတေ ှလ ဲ မပှောနဲ့..”နေ့လညထွမငွးစားကှေ ာငွးဆငွး ပှနလွာတော့..အမကနေေ့ဝကခွှင့တွငွ ပေးပှီးရှာကိုခေါသွ ှားတယွ။ရှာကနှဈမိုငွ ပဲဝေးတာပါ။လမွးလှှေ ာကသွ ှားရငနွာရီ ဝကပွေါ့။ရှာမှာအမေ့အဈကိုရှိတယွ။ဆနွ စကလွုပတွာပေါ့။ခါတိုငွးလ ဲသ ှားနကပှေါ။ ဒီတဈခါတော့စကဘွီးနဲ့သ ှားတယွ။စကွ ဘီးကိုတ ဲမှာထား..ဘကှီးနဲ့စကားနညွး နညွးပါးပါးပှောပှီးစပါးကညှတွ ဲသ ှားကှတာ။အမကခေေါသွ ှားတာပေါ့..။တ ဲထ ဲမှာ စပါးကညှတွေ ှကအမှ ားကှီး၊ပဉှခွငွးပဉွှ ကာ..သ ပမြှိုး။စပါးကညွနြှဈခုကှားမှာအမေ ကပုဆိုးပိုငွးတဈထညခွငွးရငွး.. ” သား..အမေ့ကိုလိုးမှာမဟုတလြား” ” လိုးမှာအမေ..အခုလား..” ” ခုပေါ့သားရဲ့…ခုလိုလိုးတာ ဘယသွူ့ကိုမှမပှောရဘူးနောွ..သားတဈသကွ လုံးမှတထြား..” ” ပှောပါဘူးအမရေဲ့..သားသိပါတယွ စိတခြွ “ အ ဲဒါနဲ့အမကေ အခငွးပေါပွကလွကွ ွှအိပပွှီး ထမီအောကနွားစ,ကိုခါးပေါထွိဆ ှဲ တငပွဈလိုကတွယွ။

မိနွးမစောကပွတမွှငွ ဖူးတာတော့မှ ားပါပှီ။အဈမတေ ှအားလုံး ရဲ့စောကပွတတွေ ှမှငဖွူးတယွ။အမေ့ကို လ ဲမှငဖွူးပါတယွ။ဒါပမယေ့ွ..အ ဲဒါတေ ှက လူပှိူ မဖှဈခငကွမို့သိပလွ ဲရငိမခုံဘူး၊လီး လ ဲခကှခွှ ငွးမတောငဘွူး။ခုဟာကကိုယွ လိုးရမယ့ကွိုယ့အွမစေောကပွတဆွိုတာ သိနတေော့လီးကခကှခွှ ငွးတောငတွာ ထူးဆနွးတယွ..။ ထမီဆ ှဲလှနပွှီးအမကေ ခှထေောကွ နောကဆွ ှဲ ဒူးထောငပွေါငကွားထားပေး တယွ။ ” ဒူးထောကထွိုငလွိုကသွား” ဆိုလို့အမေ့ပေါငနွှဈလုံးကှားဒူးထောကထွိုငလွိုကတွော့..အမေ့ပေါငတွေ ှနဲ့ခါးကိုခှိတပွှီးဆ ှဲယူတယွ။အလိုလိုအမေ့နံဘေးလကထွောကလွကှဖွှဈသ ှားရော..။ ဒီတော့မှအမကလေီးတနကွိုလကနွဲ့ကိုငွ ပှီးသူ့စောကခွေါငွးပေါကတွေ့ပေးတာပဲ။ ” ဖှညွးဖှညွးထိုးထည့ွ…စိတမွလော နဲ့..ပှီးရငဖွှညွးဖှညွးခငွှးပဲအထုတအွသ ှငွး ဆောင့ွ..တအားမဆောင့နွဲ့…” အမပှေောတ ဲ့အတိုငွးဖှညွးဖှညွးခငွှး ပဲထိုးသ ှငွးလိုကတွယွ။ပူပူနှေးနှေး..ခှှဲခှှဲ ပှ ဈပှ ဈ..စေးစေးပိုငပွိုငဝွငသွ ှားတယွ ဗှ ာ..။လီးတဈခှေ ာငွးလုံးဝငသွ ှားတော့ အမကသေူ့ခှထေောကတွေ ှနဲ့ခါးကိုခှိတဆွ ှဲပှီးဖငကွှီးကော့ကပထွားတယွ။

လှု ပွ လို့မရတော့ဘူး။စောကပွတထွ ဲက လီးကို တစဈစဈဆ ှဲစုပတွယဗွှ ာ..။ဒဈကှီးကရော..လီးအခှေ ာငွးလိုကကွှီးကပါသိနေ တယွ။ဂှေးဥကလ ဲ အမေ့စောကပွတကွှီး နဲ့ထိကပနွတေော့အစုပခွံရတာပဲ။မှစိမှစိ နဲ့အကှာကှီးဆ ှဲစုပထွာ။စောကရွညတွေ ှ လ ဲအမေ့စောကပွတထွ ဲမှာဖှိုငဖွှိုငထွ ှကနွေ တယွ။ဖငကွှီးလ ဲကော့ကော့ပှီးညှောင့နွေ တာ။မရဘူး..။ဘယလွိုမှမထိနွးထားနိုငဘွူး။စောကပွတထွ ဲတငဇွတဇွတဇွတဇွတွ နဲ့ဆယခွကှလွောကဆွကတွိုကဆွောင့ပွှီး လီးရညတွေ ှပနွးထုတတွာပဲ။ပါးစပကွလဲ အောတွာပဲ..။ ” အား…အမရေေ..ကောငွးတာ… ထ ကကြှုနပြီ…ထ ကကြှုနပြီ..လရတေေ ှ ထ ှကကွုနပွီ..ကောငွးတယအွမရေေ…တ အားကောငွးတယွ…” အမကပေါးစပကွိုလကဝွါးနဲ့လိုကပွိတတွာပဲ။လသေံနဲ့.. ” မအောနွဲ့..မအောနွဲ့..ခခွ..သူမှ ား ကှားမယွ..မအောနွဲ့.. သားအမိခိုးလိုးပါ တယဆြိုမှ..ခခြွ..” လာမောငွ ၇ လီးရညတွေ ှပနွးထ ှကသွ ှားပမယေ့ွ ဆကဆွောင့နွတေုနွးပဲ။လီးကလ ဲပှေ ာ့မသ ှားဘူး။အသံတေ ှကတော့ပှှတွ..ပှတွ.. စှတွ..ပတွ..ပှှတွ..ပှတွ..နဲ့ထ ှကနွတယွေ။

အမကစေောကရွညတွေ ှ လီးရညတွေ ှကို သူ့ထမီနဲ့သုတရွငွး.. ” ဖှညွးဖှညွးဆောင့ွ..ဖှညွးဖှညွး.. ဖှညွးဖှညွး…အငွး..ဟုတတွယွ…အငွး…. ဟုတပွှီ…အ ဲလိုဆောင့ွ..အ ဲလိုဖှညွးဖှညွး ခငွှးဆောင့ွ..ဟုတပွှီ…ကောငွးတယမွဟုတလွား..အငွး..” အမပှေောမှသတိရပှီး အရှိနကွိုလှှေ ာ့ ရတယွ။ဖှညွးဖှညွး တဈခကှခွငွှးလိုးတော့ စောကပွတနွဲ့လီးထိနတေ ဲ့အထိအတေ ှ့ကို အာရုံပှုပှီးသတိထားမိတယွ။နူးညံ့တာတေ ှ..ပူနှေးတာတေ ှ..ခှေ ာငတွာတေ ှ.. ကပှတွာတေ ှ..အားလုံးကိုသိနရတယွေ။ အ ဲဒီလိုက ှဲပှားခကှတွေ ှကိုသိလာတော့ မှနွုမှနဆွောင့လွိုးဖို့အာသီသနညွးသ ှား တယွ။ဖှညွးဖှညွးပဲထုတတွယွ..ဖှညွး ဖှညွးပဲသ ှငွးတော့တယွ။ဒီတော့မှအမလေ ဲ မှိနွးပှီးတော့အလိုးခံတာ..။ အမေ့စောကပွတကွလ ဲစုပတွယွ၊ညှဈ တယွ…အားလုံးကိုသိနတယွေ။ဒီလိုနဲ့.. အမကေ တဈနေ့လုံးအလိုးသငပွေးတာ။ တောတွောကွောငွးကောငွးလေးလိုးတတွ သ ှားတယွ။နှေးသင့တွ ဲ့အခှိနွ..အခှအနေေ၊မှနသွင့တွ ဲ့အခှိနွ..အခှအနေေ၊သ ှကွ သ ှကလွိုးသင့တွ ဲ့အခှိနွ..အခှအနတေေေ ှ ကိုအမကေ အလိုးခံရငွးသငသွ ှားတာ။

နလေ ဲဝငရွော..ဗှကလွ ဲပေါကရွော။အမေ ဆိုဒီလောကဖွငကွှီးတာ.လမွးလှှေ ာကွ တော့က ှတက ှတဖှဈနပှေီ။ဆနလွေးတဈ ပိုငွးလောကယွူပှီးသားအမိနှဈယောကွ စကဘွီးတဈစီးနဲ့အိမပွှနခွဲ့ကှတယွ။လူပှိူ ပေါကဆွိုတော့မောရမှနွးလ ဲမသိဘူး၊ပမွး ရမှနွးလ ဲမသိဘူး။မောလ ဲမမောဘူး၊ပမွးလ ဲ မပမွးဘူး။တဈခှိနလွုံးပဲ လိုးခငှနွတယွေ။ လိုးတတခွါစ,ဆိုတော့ပိုဆိုးတယွ။တကကွှ ှပှီး..တတကွှောငွးလေးပှခငှနွတယွေ။ ” ညတော့…မကှီးနဲ့ဖှဈဖှဈ..မငယွ နဲ့ဖှဈဖှဈအိပတွော့…အမနညွေးနညွးနား လိုကမွယွ..နောငွါ့သား..” ” ဟာဗွ ာ….” မကှမနပေနွဲ့အိမပွှနရွောကသွ ှားရ ရော..။ မကှီးကဆယတွနွးအောငပွှီးသမဝါ ယမမှာအလုပရွသ ှားပှီ။မငယကွဆယွ တနွး။စာတေ ှဘာတေ ှကကှပွှီးတော့မကှီး အခနွးထ ဲကထ ှကလွာပှီးခေါတွယွ.. ” လာ မောငွ” မငယကွ မခေါလွိုကရွလို့ဒေါပှသ ှား တယွ။မတတနွိုငဘွူး…ခေါတွ ဲ့လူနောကွ လိုကရွမှာပဲ။ မကှီး အလိုးခံဖူးသညွ။အဖကနွှေးမာ ရေးကောငွးစဉအွမေ့အလဈ..မောငနွှဈမ တေ ှအလဈကိုခှေ ာငွးပှီးခိုးလိုးရသညကွ အရသာတဈခု။ရငတွဈဖိုဖိုနဲ့အလိုးခံခဲ့ရ သညွ။

” အဖေ..မှနမွှနလွိုးနောွ..” ” အငွးပါ သမီးရဲ့..မကောငွးလို့လား” ” မဟုတဘွူးအဖရေဲ့..တဈယောကွ ယောကမွိသ ှားမှာစိုးလို့..” အဖကလညွေးအလိုကသွိပါသညွ။ ငါးမိနဈလောကအွတ ှငွးပှီးအောငအွမှနွ လိုးပှီးထ ှကသွ ှားတတသွညွ။အကှာဆုံး ဆယမွိနဈပေါ့။အိမမွှာက လူမှ ားသညွ။ တဈယောကယွောကမွိသ ှားမှာစိုးတော့ အမှနလွိုး အမှနလွဈရသညွ။အခှင့အွရေး ကလညွးသိပမွရပါ။တဈလမှတဈခါပေါ့။ ဒီတော့..မောငလွေးကိုခေါအွိပွ..ညဆိုနို့ စို့ခိုငွးရငွးစိတဖွှရသညွေ။မောငလွေးလီး သေးသေးလေးနှင့အွလိုးခိုငွးရငွး ရသေိ့တဖွှလေုပရွသညွ။မကှီးသငပွေးထား လို့မောငလွေးလ ဲလိုးတတနွပှေီ။ဒီအခှင့ွ အရေးလေးရဖို့တောငမွငယနွှင့လွုနရေ သညွ။နောကကွလှငှမွငယစွားသ ှားမညွ ဖှဈ၍ အလဈမပေးရဲ ။ မောင့လွကကွိုဆ ှဲ၍မကှီးအခနွးထ ဲသို့ ဝငခွဲ့သညွ။လုပရွိုးလုပစွဉပွါပဲ။ဘာတဈခုမှ တုနလွှုပမွှုမရှိပါ။အခနွးထ ဲရောကတွော့နဲနဲလညွးအိုကသွလိုဖှဈနေ၍အဝတတွေ ှ ခှှတပွှီးထမီတေ ှရငလွှှ ားလိုကတွော့ပငွ ကိုယကွှီးည့နွို့ကှီးတေ ှဖောငွးစူမို့တကနွေ တာကှည့ပွှီးမိမိကိုယမွိမိကှေ နပနွမေိပါ သညွ။

စိတလွ ှတလွကလွ ှတအွခှအနမေေို့ လကနွှဈဖကနွှင့ဆွုပနွယခွှေ မှနလေိုကမွိ ပှီးမှမောင့ကွိုကှည့မွိသညွ။မောငသွညမွိမိ၏စပါယရွှယနွို့ကှီးတေ ှကိုမကှတွောငမွခတစွူးစူးစိုကစွိုကကွှည့နွပေါပေါ့လား။ မောငွးလေးနို့စို့ခငှနွရှောရော့မညွ..ဟုသတိတရအတေ ှးဖှင့လွကကွိုဆ ှဲ၍နို့အုံ ကှီးပေါတွငပွေးလိုကသွညွ။မောငထွမီအ ပေါမွှနို့အုံကှီးတဈလုံးကိုဆုပနွယနွပှေီး ကနှလွကတွဈဖကဖွှင့မွလေးလကကွိုဆ ှဲ ယူကာကုတငပွေါအွတူထိုငလွိုကသွညွ။ပှီးတော့..နို့ကိုဆုပနွယနွသညေ့လွကကွ ထမီကိုဖှညလွှှေ ာ့နသညွေ။စို့ခငှလွှပှီထငပွါရဲ့။ ” မကှီး…နို့စို့မယနွောွ..ထမီဖှညလွိုကတွော့မယွ..” ” အငွးအငွး..စို့မောငွ..စို့. “ မကှီးနို့ကိုဆုပခွှခေံနရပှေီးထူးခှားမှု တဈခုကိုအာရုံကခံစားသိရှိနသညွေ။နို့အုံ ကိုကိုငဆွုပနွသညေ့မွောင့ွ၏လကမွှာခှနွ အားတဈခုခုစီးဝငနွသလေိုလို..ခံစားရ၍ ထိတကွနဲရငဖွိုမိသ ှားသေးသညွ။မောငကွ ထမီရငလွှှ ားကိုဖှညလွှှေ ာ့လိုကတွော့နို့အုံကှီးနှဈလုံးပှူးကားကားကှီးပေါလွာသဖှင့တွဈလုံးကိုအောကကွပင့မွ,ကာ မောင့ခွေါငွးကိုလကတွဈဖကဖွှင့နွှိမ့ခွပှှီး ပါးစပထွ ဲထည့ပွေးသညွ။ထမီကခါးထိပှေ ကသှ ှားပှီဖှဈပှီး လကနွှဈဖကဖွှင့ကွုတငွ ကိုနောကပွှနထွောကခွါ နို့ကှီးတေ ှကို ကော့ထားပေးတော့ဖငကွကောကခွှိတွ နသညွေ။

” စို့…မောငွ..၊အားရပါးရစို့..စို့လို့ဝ,ပှီ ဆိုရငဒွီည မကှီးတို့လိုးရအောငွ..” လကနွောကပွဈဖငကွော့ပှီးနို့ကှီး တေ ှကိုမှှင့တွငပွေးထားသဖှင့မွောငကွနို့ ကှီးတဈလုံးကိုပါးစပထွ ဲအပှည့သွ ှငွးပှီး အားရပါးရစို့လိုကတွော့..မကှီးစိတတွေ ှ တနှာပှောငွးပှီး “.အား.က ှှတကွ ှှတကွ ှှတွ ကောငွးတာမောငရွာ..အားရပါးရပဲ..စို့စို့ ကှိုကသွလိုစို့”ဟုနှုတမွှပငဖွှင့ပွှောမိသ ှား သညွ။ လာမောငွ ၃  မောငကွကနှလွကတွဈဖကဖွှင့နွို့ကှီးတဈလုံးကိုအခှမှပငေ့ကွာဆုပနွယခွှမှသညွေ။နို့ကှီးတေ ှမှာမာတငွးနပှေီးနို့သီးခေါငွးလေးတေ ှထောငနွသဖှငေ့လွကညွှိုးလကမွ လကခွလယတွို့ကိုအသုံးပှုပှီးလှိမ့ပွေးနမေိတယွ‌လီးရညတွေ ှပနွးထ ှကသွ ှားပမယေ့ဆွကဆွောင့နွတေုနွးပဲ။လီးကလ ဲပှေ ာ့မသ ှားဘူး။အသံတေ ှကတော့ပှှတွ..ပှတွ..စှတွ..ပတွ..ပှှတွ..ပှတွ..နဲ့ထ ှကနွတယွေ။အမကစေောကရွညတွေ ှ လီးရညတွေ ှကိုသူ့ထမီနဲ့သုတရွငွး..” ဖှညွးဖှညွးဆောင့ွ..ဖှညွးဖှညွး..ဖှညွးဖှညွး…အငွး..ဟုတတွယွ…အငွး….ဟုတပွှီ…အ ဲလိုဆောင့ွ..အ ဲလိုဖှညွးဖှညွးခငွှးဆောင့ွ..ဟုတပွှီ…ကောငွးတယမွဟုတလွား..အငွး..”အမပှေောမှသတိရပှီး အရှိနကွိုလှှေ ာ့ရတယွ။ဖှညွးဖှညွး တဈခကှခွငွှးလိုးတော့စောကပွတနွဲ့လီးထိနတေ ဲ့အထိအတေ ှ့ကိုအာရုံပှုပှီးသတိထားမိတယွ။

နူးညံ့တာတေ ှ..ပူနှေးတာတေ ှ..ခှေ ာငတွာတေ ှ..ကပှတွာတေ ှ..အားလုံးကိုသိနရတယွေ။အ ဲဒီလိုက ှဲပှားခကှတွေ ှကိုသိလာတော့မှနွုမှနဆွောင့လွိုးဖို့အာသီသနညွးသ ှားတယွ။ဖှညွးဖှညွးပဲထုတတွယွ..ဖှညွးဖှညွးပဲသ ှငွးတော့တယွ။ဒီတော့မှအမလေ ဲမှိနွးပှီးတော့အလိုးခံတာ..။အမေ့စောကပွတကွလ ဲစုပတွယွ၊ညှဈတယွ…အားလုံးကိုသိနတယွေ။ဒီလိုနဲ့..အမကေ တဈနေ့လုံးအလိုးသငပွေးတာ။တောတွောကွောငွးကောငွးလေးလိုးတတသွ ှားတယွ။နှေးသင့တွ ဲ့အခှိနွ..အခှအနေေ၊မှနသွင့တွ ဲ့အခှိနွ..အခှအနေေ၊သ ှကသွ ှကလွိုးသင့တွ ဲ့အခှိနွ..အခှအနတေေေ ှကိုအမကေ အလိုးခံရငွးသငသွ ှားတာ။ နလေ ဲဝငရွော..ဗှကလွ ဲပေါကရွော။အမဆေိုဒီလောကဖွငကွှီးတာ.လမွးလှှေ ာကတွော့က ှတက ှတဖှဈနပှေီ။ဆနလွေးတဈပိုငွးလောကယွူပှီးသားအမိနှဈယောကစွကဘွီးတဈစီးနဲ့အိမပွှနခွဲ့ကှတယွ။လူပှိူပေါကဆွိုတော့မောရမှနွးလ ဲမသိဘူး၊ပမွးရမှနွးလ ဲမသိဘူး။မောလ ဲမမောဘူး၊ပမွးလ ဲမပမွးဘူး။တဈခှိနလွုံးပဲ လိုးခငှနွတယွေ။လိုးတတခွါစ,ဆိုတော့ပိုဆိုးတယွ။တကကွှ ှပှီး..တတကွှောငွးလေးပှခငှနွတယွေ။

” ညတော့…မကှီးနဲ့ဖှဈဖှဈ..မငယနွဲ့ဖှဈဖှဈအိပတွော့…အမနညွေးနညွးနားလိုကမွယွ..နောငွါ့သား..”” ဟာဗွ ာ….”မကှမနပေနွဲ့အိမပွှနရွောကသွ ှားရရော..။မကှီးကဆယတွနွးအောငပွှီးသမဝါယမမှာအလုပရွသ ှားပှီ။မငယကွဆယတွနွး။စာတေ ှဘာတေ ှကကှပွှီးတော့မကှီးအခနွးထ ဲကထ ှကလွာပှီးခေါတွယွ..” လာ မောငွ”မငယကွ မခေါလွိုကရွလို့ဒေါပှသ ှားတယွ။မတတနွိုငဘွူး…ခေါတွ ဲ့လူနောကလွိုကရွမှာပဲ။မကှီး အလိုးခံဖူးသညွ။အဖကနွှေးမာရေးကောငွးစဉအွမေ့အလဈ..မောငနွှဈမတေ ှအလဈကိုခှေ ာငွးပှီးခိုးလိုးရသညကွအရသာတဈခု။ရငတွဈဖိုဖိုနဲ့အလိုးခံခဲ့ရသညွ။” အဖေ..မှနမွှနလွိုးနောွ..”” အငွးပါ သမီးရဲ့..မကောငွးလို့လား”” မဟုတဘွူးအဖရေဲ့..တဈယောကယွောကမွိသ ှားမှာစိုးလို့..”အဖကလညွေးအလိုကသွိပါသညွ။ငါးမိနဈလောကအွတ ှငွးပှီးအောငအွမှနလွိုးပှီးထ ှကသွ ှားတတသွညွ။အကှာဆုံးဆယမွိနဈပေါ့။အိမမွှာက လူမှ ားသညွ။ တဈယောကယွောကမွိသ ှားမှာစိုးတော့အမှနလွိုး အမှနလွဈရသညွ။အခှင့အွရေးကလညွးသိပမွရပါ။တဈလမှတဈခါပေါ့။ဒီတော့..မောငလွေးကိုခေါအွိပွ..ညဆိုနို့စို့ခိုငွးရငွးစိတဖွှရသညွေ။မောငလွေးလီးသေးသေးလေးနှင့အွလိုးခိုငွးရငွး ရသေ့စိတဖွှလေုပရွသညွ။

မကှီးသငပွေးထားလို့မောငလွေးလ ဲလိုးတတနွပှေီ။ဒီအခှင့အွရေးလေးရဖို့တောငမွငယနွှင့လွုနရသညွေ။နောကကွလှငှမွငယစွားသ ှားမညဖွှဈ၍ အလဈမပေးရဲ ။မောင့လွကကွိုဆ ှဲ၍မကှီးအခနွးထ ဲသို့ဝငခွဲ့သညွ။လုပရွိုးလုပစွဉပွါပဲ။ဘာတဈခုမှတုနလွှုပမွှုမရှိပါ။အခနွးထ ဲရောကတွော့နဲနဲလညွးအိုကသွလိုဖှဈနေ၍အဝတတွေ ှခှှတပွှီးထမီတေ ှရငလွှှ ားလိုကတွော့ပငကွိုယကွှီးည့နွို့ကှီးတေ ှဖောငွးစူမို့တကနွတောကှည့ပွှီးမိမိကိုယမွိမိကှေ နပနွမေိပါသညွ။စိတလွ ှတလွကလွ ှတအွခှအနမေေို့လကနွှဈဖကနွှင့ဆွုပနွယခွှေ မှနလေိုကမွိပှီးမှမောင့ကွိုကှည့မွိသညွ။မောငသွညမွိမိ၏စပါယရွှယနွို့ကှီးတေ ှကိုမကှတွောငမွခတစွူးစူးစိုကစွိုကကွှည့နွပေါပေါ့လား။မောငွးလေးနို့စို့ခငှနွရှောရော့မညွ..ဟုသတိတရအတေ ှးဖှင့လွကကွိုဆ ှဲ၍နို့အုံကှီးပေါတွငပွေးလိုကသွညွ။မောငထွမီအပေါမွှနို့အုံကှီးတဈလုံးကိုဆုပနွယနွပှေီးကနှလွကတွဈဖကဖွှင့မွလေးလကကွိုဆ ှဲယူကာကုတငပွေါအွတူထိုငလွိုကသွညွ။ပှီးတော့..နို့ကိုဆုပနွယနွသညေ့လွကကွထမီကိုဖှညလွှှေ ာ့နသညွေ။စို့ခငှလွှပှီထငပွါရဲ့။ ” မကှီး…နို့စို့မယနွောွ..ထမီဖှညလွိုကတွော့မယွ..”” အငွးအငွး..စို့မောငွ..စို့. “မကှီးနို့ကိုဆုပခွှခေံနရပှေီးထူးခှားမှုတဈခုကိုအာရုံကခံစားသိရှိနသညွေ။

နို့အုံကိုကိုငဆွုပနွသညေ့မွောင့ွ၏လကမွှာခှနအွားတဈခုခုစီးဝငနွသလေိုလို..ခံစားရ၍ထိတကွနဲရငဖွိုမိသ ှားသေးသညွ။မောငကွထမီရငလွှှ ားကိုဖှညလွှှေ ာ့လိုကတွော့နို့အုံကှီးနှဈလုံးပှူးကားကားကှီးပေါလွာသဖှင့တွဈလုံးကိုအောကကွပင့မွ,ကာမောင့ခွေါငွးကိုလကတွဈဖကဖွှင့နွှိမ့ခွပှှီးပါးစပထွ ဲထည့ပွေးသညွ။ထမီကခါးထိပှကသှေ ှားပှီဖှဈပှီး လကနွှဈဖကဖွှင့ကွုတငကွိုနောကပွှနထွောကခွါ နို့ကှီးတေ ှကိုကော့ထားပေးတော့ဖငကွကောကခွှိတနွသညွေ။” စို့…မောငွ..၊ အားရပါးရစို့..စို့လို့ဝ,ပှီဆိုရငဒွီည မကှီးတို့လိုးရအောငွ..”လကနွောကပွဈဖငကွော့ပှီးနို့ကှီးတေ ှကိုမှှင့တွငပွေးထားသဖှင့မွောငကွနို့ကှီးတဈလုံးကိုပါးစပထွ ဲအပှည့သွ ှငွးပှီးအားရပါးရစို့လိုကတွော့..မကှီးစိတတွေ ှတနှာပှောငွးပှီး “.အား.က ှှတကွ ှှတကွ ှှတကွောငွးတာမောငရွာ..အားရပါးရပဲ..စို့စို့ကှိုကသွလိုစို့”ဟုနှုတမွှပငဖွှင့ပွှောမိသ ှားသညွ။မောငကွကနှလွကတွဈဖကဖွှင့နွို့ကှီးတဈလုံးကိုအခှမှပငေ့ကွာဆုပနွယခွှမှသညွေ။နို့ကှီးတေ ှမှာမာတငွးနပှေီးနို့သီးခေါငွးလေးတေ ှထောငနွသဖှငေ့လွကညွှိုးလကမွ လကခွလယတွို့ကိုအသုံးပှုပှီးလှိမ့ပွေးနမေိတော့..မကှီးကမောင့လွကကွိုသူ့လကတွဈဖကဖွှင့အွုပကွိုငဖွိပေးထားသညွ။

နို့သီးခေါငွးကိုညှဈဆော့တော့စောကပွတထွ ဲကစောကရွညတွေ ှတစိမ့စွိမ့ထွ ှကလွာပှီးဖငကွှီးကိုဘယဘွယညွာညာ လူး နသညွေ။အလိုးခံခငှလွာပှီ။မောငနွှင့နွှမ မေးနကှေ မို့မကှီးမရှကမွကှောကပွဲပှော ပါသညွ.. ” မောငွ..မကှီးစောကပွတရွှနပှေီက ှ မကှီးကိုလိုးပေးရငွး စို့က ှာနောွ..” ပှောပှောဆိုဆိုပါပဲ..မကှီးခေါငွးအုံး ပေါလွှဲခှ အိပလွိုကပွှီးဒူးထောငပွေါငကွား ပေးထားခါ လကနွှဈဖကကွိုခေါငွးနောကွ ပဈ၍ပတတြာယှကထွားလိုကသွညွ။နို့ကို လညွးပင့ကွော့ထားပေးသဖှင့ဖွငကွောကပွှီးစောကခွေါငွးပေါကကွအောကဖွကွ ရောကသွ ှားသညွ။မောငကွမကှီးပေါငနွှဈ လုံးကှားဒူးထောကထွိုငတွော့အလိုကတွသိပဲ မကှီးပေါငတွေ ှကေ ှးပှီး မှှင့ထွားပေး လိုကသွညွ။အလိုးခံနကမှေို့လီးသေးသေး လေးဝငလွာမှာကိုသိနှင့နွပှေီးရငသွိပမွခုံ မိပါ။သူအလိုးခံခဲ့ဖူးသည့အွဖေ့လီးကှီးကိုမှနွးဆတေ ှးလိုကတွော့စောကရွညတွေ ှ စိမ့လွာပှနသွဖှင့မွကှစွေ့မှိတပွှီးအရသာခံနလေိုကသွညွ။ မောငမွကှီးပေါငကွှားမှာဒူးထောကွ ထိုငပွှီးလီးတနကွိုကိုငွ၍ မကှီးစောကပွတအွက ှဲကှောငွးနှဈလှာကှားထ ဲထိုး ထည့သွညွ။

စောကခွေါငွးထ ဲမထည့သွေးပဲ..အက ှဲကှောငွးအထကွ..အောကွ..ကို ခေါကတွုန့ခွေါကပွှနပွှတထွိုးသညွ။အမေ နဲ့လိုးထားတာတဈနာရီကှေ ာနွှဈနာရီနီးနီး ကှာပှီမို့လီးကှီးမှာခှနအွားပှနပွှည့နွပှေီး ဒဈကှီးဖူးကားပှောငတွကနွသညွေ။မကှီး စိတထွ ဲလီးသေးသေးလေးတိုးဝငလွာမှာ လိုယုံကှညမွှှေ ာလွင့ထွားခဲ့ပှီးအဖေ့လီး ကှီးကိုစိတကွူးယဉနွစဉွေ..တကယ့လွီးအ ကှီးကှီးကစောကပွတအွက ှဲကှောငွးကို လာပှတထွိုးနတောသိလိုကတွာကှောင့ွ အဖမွေ ားလာလိုးတာလားဟုအတေ ှးမှား ယောငယွမွးတေ ှးပှီးမကှလွုံးဖှင့ကွှည့မွိပါ သညွ။မဟုတသွေးပါဘူး…မောငပွါ…ဟု အတေ ှးမှမဆုံးသေး…စောကခွေါငွးထ ဲသို့ လီးအကှီးကှီးတိုးဝငလွာသညမွို့ပှည့ပွှည့ွ နင့နွင့ဖွှဈလာသညွ။မယုံမကှညဖွှင့လွကွ တဈဖကကွလီးကိုစမွးကိုငကွှည့ပွှီးမှလန့ွ ပှီးပှနလွှတကွာ..တိုးတိုးမေးမိသညွ.. ” မောငွ….လီးအကှီးကှီးဟ ဲ့…နင့လွီးကဟုတမွှဟုတသွေးရဲ့လား..သေးသေးလေးမဟုတတွော့ဘူးလား..” ” ဟုတပြါတယွ.မကှီးကလ ဲ..သားလီး ကှီးလာတာ…သားလူပှိူ ဖှဈပှီ..” ” ဖူးဟူးဟူး…ကှီးလိုကတြာ သားလီး ကှီးက..က ဲ.လိုး.လိုး..ဆကလွိုး..ဆကပွှီးထည့ွ ။

“ မောငွ..မကှီးကိုယတွဈဖကတွဈခကွှ မှာလကထွောကလွိုကပွှီးအမသငပွေေးခဲ့ သလိုစောကခွေါငွးထ ဲသို့လီးတနကွှီးကို ဖှညွးဖှညွးခှ ငွးထိုးထည့နွသညွေ။မကှီး စောကပွတမွှာစောကရွညတွေ ှခှှဲနသညေ့ွ အပှငအွဖေ့လီးနှင့လွညွးအလိုးခံဖူးထားခဲ့ သဖှင့လွုံးဝမထိတလွန့ခွဲ့သောလွညွး ဒဈဖူးကှီးစောကခွေါငွးထ ဲအမှုတတွ ှငမွကှီး ထိတကွနဲဖှဈသ ှားသညွ။အားပါး.စောကွ ပတထွ ဲပှည့ကွပှပွိတဆွို့သ ှားပါလား…။ တဈအိအိနဲ့ဆကတွိုးဝငလွာတော့ပူပူနှေး နှေး မာမာခဲခဲ ဒဈဖူးကှီးကစောကပွတအွ တ ှငွးသားမှ ားကိုထုတကွနဲ ထုတကွနဲ တိုးတိုကွ၍ဝငလွာတာကိုသိနရသညွေ။ အား…ကောငွးလှခညှ့လွား..။ကောငွးထာ ကောငွးထာ..အားဟား..ကောငွးလိုကထွာ…ဟုခံစားရငွး လီးကှီးကိုစောကပွတွ ကှ ှကသွားမှ ားဖှင့ညွှဈစုပဆွ ှဲယူနမေိသညွ။စောကရွညတွေ ှတစဈစဈထ ှကနွတော ကိုတောငသွတိမထားမိ။လီးကှီးကမဆုံး နိုငသွေးပါလား…အ ဲ တောတွောရွှညတွာ ပဲ..။ထုတွ..ဆိုစောကပွတအွခေါငွးထံမှာ လီးထိပိဖူးဒဈကှီးကသားအိမခွေါငွးဝ,ကို ထိုးတိုကမွိတာကိုခကှခွှ ငွးသိလိုကပွှီး ဆကတွိုးဝငလွာတော့သားအိမခွေါငွးပှင့ွ ပှီးအောင့လွာသညွ။

မောင့ရွငဘွတကွိုလကဖွဝါးဖှင့တွ ှနွးပှီးတားရသညွ။ ” ခဏနေဦးဟ…သားအိမထွောကွ နပှေီ..အောင့တွယွ…ဖှညွးဖှညွးသ ှငွးပေး နောွ…” မောငဆွကမွသ ှငွးသေးပဲစိမထွားလိုကတွော့မကှီးစောကပွတထွ ဲက စုပနွေ.. ညှဈနပှနတွောကိုလီးတနကွှီးကခံစားသိ ‌နသညွေ။လီးတဈခှေ ာငွးလုံးမှစိမှစိနဲ့ပုရှကဆွိတအွုံတုတထွိုးသလိုရှစိတကပွှေး နသညွေ။ကှာတော့မခံနိုငမွှာစိုး၍ လီးကို အဆုံးထိထိုးထည့ပွှီးဆီးခုံခှ ကွးဖိကပထွိ ထားလိုကသွညွ။နောကမွှပှတပွေးရတယွ ဟုအမသငပွေေးသံကိုနားထ ဲကှားယောငွ ကာ..မကှီး၏စောကစွေ့နရောလောကကွို မှနွးဆဖိကပပွှီး ဝနွးဝိုကပွှတနွလေိုကသွညွ။ညှောင့ညွှောင့ထွိုးပေးနလေိုကသွညွ။မကှီးမှာ မမှှေ ာလွင့ပွဲစောကစွေ့ ကိုဆီးခုံလီးအရငွးပိုငွးဖှင့ဖွိကပခွှမှခေံနေ ရသည့အွပှငလွီးတနကွှီးကလညွးစော ကပွတထွ ဲအပှည့ွ..သားအိမခွေါငွးလညွး ပှင့ွ..ဒဈကှီးကလညွးမာမာ အိအိဖှင့ထွိုး ထည့ထွားခှငွးကိုမခံစဖူးခံနရသေောကှောင့အွရသာထူးကိုမူးမေ့မတတခွံစား နရပှေီး စောကရွညတွေ ှဖှိုငဖွှိုငထွ ှကကွာ ခဏခဏအထ ှတအွထိပရွောကမွှှခံစား နရသညွေ။

ပါးစပကွလညွးလညခွှေ ာငွး သံဖှင့ကွှိတပွှီးငှီးနရသညွေ။အီး..အား. အု.အူး.ဟီး..ရှီး..က ှှတကွ ှှတကွ ှှတွ..ဟူး အီးဟီး…အာဟား…ကောငွးထာမောငရွာ ကောငွးထာ…ကောငွးထာ….အား… တ ှန့လွိနကွောကကွေ ှးပှီး ဖငကွှီးတဆတဆွတပွင့တွငပွေးသညွ။မောငကွ ဖိထည့သွညွ။ဖိညှောင့လွလေေ ဖငကွှီးကမှှင့ွ မှှင့တွကလွလေေ..။လေးငါးမိနဈခန့ပွင့ွ တငထွားပှီးမှအား..ဟား…..ကနဲလသေံ ဖှင့အွားရပါးရတိုးတိုးအောကွာ..တဆတွ ဆတတွုနပွှီးအိပယွာပေါပွှုတကွလှာသညွ။ မမကှီးတဈခါမှဒီလိုမခံစားဖူးပါ။အဖသေူ့ကိုမကှာခဏလိုးခဲ့ဖူးပါသောလွညွး တဈကှိမမွှဒီလိုအရသာမခံစားခဲ့ဘူး။ဒီလို အရသာမှိူ း ရှိတယဆွိုတာတောငမွသိခဲ့ဖူးပါ။စောကပွတထွ ဲလီးဝငွ၊ဆောင့ွ၊လီးရညထွ ှကွ၊ဖုတဖွကခွါထသ ှား…ဒီလောကွ ဆိုရငလွိုးမှုကိဈစပှီးပှီလို့သာသိခဲ့သညွ။ ခုတော့မဟုတပွါလား…။လိုးတယဆွိုတာ ရဲ့နောကကွ ှယမွှာ ဒီလိုအရသာတေ ှပုနွးက ှယနွတောပါလား..ဟုသိလာရ၊လကခွံလာရသညွ။တေ ှးနဆေ ဲ တဈငှိမ့ငွှိမ့ဖွှဈ လာလို့ပဈစုပပြနကွိုအာရုံလှည့လွိုကတွော့.. မောငကွသူ့လီးကှီးကိုတဈဝကကွှေ ာခွန့ွ ဆ ှဲဆ ှဲထုတပွှီးဆောင့ပွေးနတောသတိပှု မိသညွ။အို…တဈငှိမ့ငွှိမ့ကွောငွး…။ဆိမ့ွ ဆိမ့အွီအီလေးကောငွးနတောပါလား။

လီး ကှီး၏ သနမွာတောင့တွငွးမှု၊ပူနှေးကှံ့ခိုငွ မှု၊ထိုးဖောကနွောကဆွုတရွှေ့လှ ားမှု၊ပှည့သွိပတွငွးကှ ပမွှုတို့ကိုစောကပွတမွှတဆင့အွခကှကွကှ သိနရပှနေသွညွ။ကောငွး ပှနပွှီနောကတွဈမှိူ းပေါ့။အကောငွးတေ ှ ခံစားရငွး ဆောင့ခွကှနွှင့အွညီစောကပွတကွဆုပညွှဈစုပဆွ ှဲ တုန့ပွှနပွေးနလေိုကမွိသညွ။ညှဈတာမှ ား…ကောငွးလ ှနွး လို့အံတေ ှကှိတပွှီးစအိုပေါကလွေးပါရှုံ့ ထားမိသညွ။မောငရွယွ…လိုးတတပွါပေ ရဲ့..ဟုလညွးခှီးမှမွးကှေးဇူးတငနွမေိပှီး အခှ ဈတေ ှပိုလာ၍ မောင့နွှုတခွမွးတေ ှ ကိုအငမွးမရစုပနွမွးနမေိသညွ။ ပှှတစွှတဖွတပွှှတပွှှတစွှတပွတွ ဆောင့ခွကှလွိုးခကှမွှ ားအလိုကသွံစုံလေးတေ ှကစညွးခကှလွိုကပွေးနပှေီး ဆောင့ထွည့လွိုကတွိုငွးမမကှီးလညခွှေ ာငွးထ ဲမှအင့ကွနဲ အင့ကွနဲ အသံထ ှကနွသညွေ။နို့ကှီးနှဈလုံးကလညွးဆောင့လွိုး လိုကတွိုငွးခုနပွေါကစွုံဆနလွှုပရွှားနကှေ သညမွှာ ရမကကွှီးသူအဖို့မှငရွရုံနှင့ပွှီး သ ှားနိုငသွညွ။ အခှိနကွှာလာတော့မောငကွလီးကှီး တဈခှေ ာငွးလုံးကိုစောကပွတထွ ဲကထုတွ ပှီးဆောင့ဆွောင့လွိုးပေးသညွ။ဆောင့လွိုးခကှတွေ ှမှနလွာလလကေေောငွးလေ လေ..သ ှကလွလေေ..ကောငွးလလေေ.. အကှိမကွှိမအွခါခါစောကရွညတွေ ှပနွး ထုတမွိသညွ။

မောငရွေ..ဆောင့ွ..ဆောင့ွ..ပှငွးပှငွးဆောင့ွ..အား…တအားသာဆောင့ွ.. အင့ွ..ဆောင့မွောငွ…ကောငွးတယွ.. အားးး..လိုးပါမောငရွဲ့…လိုး…အင့ွ..အင့ွ. ကောငွးထာက ှာ…အင့ွ..အင့ွ..ဆောင့ွ.. အား… အပေးနှင့အွယူမှှနသညွေ။မောငကွ ဆောင့လွိုးပေးလှှငမွမကှီးကကော့ခံ ပှနလွိုးသညွ။စောကပွတကွှ ှကသွားမှ ား ဖှင့လွီးကှီးကိုအဆကမွပှတဆွ ှဲညှဈပှီး ပှနပွှနကွော့လိုးသညွ။နှဈယောကလွုံးက တဈယောကအွလိုကိုတဈယောကသွိပှီး ဖှည့ဆွညွးပေးနကှသညွေ။မမကှီး၏ လကသွညွးမှ ားမှာမောငွ၏ပုခုံးမှ ားအ တ ှငွးစူးနဈဝငနွတောမသိနိုငလွောကသွညအွထိနှဈဦးသားနဈမှနွးစှာလိုးနကှသညွေ။ ကောငွးတယွ..ကောငွးတယမွောငွ ဆောင့ွ..ဆောင့ွ..အားရပါးရဆောင့ွ..အင့ွ ဟင့ွ..ဟင့ွ..အု..ဆောင့ွ..တအားကောငွး လာပှီ….ဆောင့ပွေးပါ…အင့ွ.. မမကှီးမရှကမွကှောကအွောသွညွ။ ဆောင့ခွိုငွးသညွ။မမကှီးပှီးခါနီးပှီ။မောငွ ဒဈဖူးကှီးကိုစောကပွတအွပှငဆွ ှဲထုတပွှီး စောကခွေါငွးဝမှာ ဆ ှဆ ှလိုးပေးတော့ ဖငကွှီးမှှင့မွှှင့ပွေးပှီး ဆောင့ပွေးမောငရွေ…ဆောင့တွော့ ဆောင့ထွည့လွိုကပွါဟ ဲ့…ဆောင့ထွည့ွ.. ဆောင့ထွည့ွ…အီး…ဆောင့ွ..ဆောင့ွ. အား…ပှီးပှီဟ ဲ့မောငရွဲ့..ပှီးပှီ…ပီးပီ.. အား…အား…ဟား…ပှီးပှီ…။

စောကခွေါငွးဝကိုဆ ှဆ ှလိုးနရငွေး လီးအဆုံးထိဆောင့ဆွောင့လွိုးတော့ မမကှီးစောကရွညတွေ ှတဖစှဖွစှထွ ှကွ ပှီးအကှောတေ ှတဆတဆွတတွုနခွါ အထ ှတအွထိပသွို့ရောကသွ ှားမှမောငွ လီးထ ဲကလီးရညတွေ ှပနွးထ ှကလွာသညွ။ မမကှီးမထိနွးနိုငမွသိမွးနိုငမွောင့ပွုခုံးကို ဆ ှဲကိုကထွားမိသညွ။ဖငကွှီးကလညွး အိပယွာထကမွှတဘုနွးဘုနွးခုနတွကနွေ သညွ။ ဆယမွိနဈဆယ့ငွါးမိနဈလောကကွှာသညအွထိစကားမပှောနိုငွ၊မမကှီးပကွ လကလွနနွသလေိုမောငကွလညွးအပေါွ မှာမှောကလွကှမွှိနွးနသညွေ။ခဏနမှေ မမကှီးကမောင့ပွါးနှဈဖကကွိုလကနွှင့အွအုပကွိုငမွ,ပှီးမကှနွှာကိုစေ့စေ့ကှည့ပွှီး ပှောသညွ။ ” မောငွ…မမကှီး တအားကောငွး တယွ…မောငဘြယလြိုလိုးလိုကတြာလ ဲ.. ဘယကြတတလြာတာလ ဲ ဟငွ..” ” မမကှီးပဲသငပွေးပှီးတော့..”” မမကှီး သငပွေးတာ ဒါတေ ှမပါဘူး ဒါတေ ှမမကှီးလ ဲမတတဘွူး..” ” စောကပွတထွ ဲ..လီးထိုးထည့ပွှီး ဆောင့တွာပဲ..မမကှီးရဲ့..” ” မဟုတဘွူး…မောငညွာတာ..ဘယွ ကတတလြ ဲပှော..စာအုပထြ ဲကလား..ဖူး ကားတေ ှထ ဲကလား…မောငစွာအုပတွေ ှ ဖတနွပှေီလား ပှော..” ။

” မမကှီးစောကဖွုတကွသငပွေးတာ မမကှီးစောကဖွုတကွိုကှည့ကွှည့ပွှီးစိတွ ကူးတည့သွလိုလိုးတာ..” မကှီးမယုံပါ။ဒါပမယေ့ွ..မောငကွအ မှနအွတိုငွးဖှတောလညွးဖှဈခငှဖွှဈနိုငပွါ သညွ။ ” လီးကဘယတွုနွးက ကှီးလာရတာ တုနွး..မမငယကွိုရော..ဒီလီးကှီးနဲ့လိုးပှီး ပှီလား…” ” မမငယကြိုမလိုးရသေးဘူး…သူသိ တောငမွသိသေးဘူး..လီးကှီးလာတာက လေးငါးရကပွဲရှိသေးတယွ..” ” မမငယကွိုရော..လိုးဦးမှာလား..” ” သူပေးလိုးရငလွိုးမှာပေါ့မကှီးရဲ့.. ကိုယလွိုးခငှတွိုငွး လိုးလို့ရတာမှမဟုတွ တာ..ပေးလိုးရငလွိုးမှာပေါ့..” ” အမေ့ကိုရော..” ” ဟာ…မကှီးကလ ဲ…သားအမိကို” ” သားအမိလ ဲ..လိုးလို့ကောငွးတယွ ဟ ဲ့…နငဘွာသိလ ဲ….ငါဆိုဟိုတုနွးက အဖနေဲ့လိုးနတော..” ” ဟငွ…” လာမောငွ ၁၀ နောကတွဈရကမွနကွ..မမငယအွိပွ ခနွးထ ဲကအပှငထွ ှကမွယပွှငနွတေုနွးမကှနွှာခငွှးဆိုငအွခနွးမှမောငမွောငနွှင့မွမကှီးထ ှကလွာကှသညွ။မောငမွောင့လွကွ မောငွးကိုမမကှီးကမှီဆ ှဲကိုငထွားပှီးထမီ မှာလညွးအရညတွေ ှအက ှကလွိုကအွက ှကလွိုကရွှဲစိုနတောမှငရွတော့တိတတွိတွ ကှိတပွှုံးမိသေးသညွ။မမကှီးတောတွောွ နှာထနတွာပဲ..ကလေးကိုဘယနွှဈခှီမှ ား လိုးပဈတယမွသိဝူး…ဟုတေ ှးပှီးရကနွေ သို့နောကကွလိုကသွ ှားသညွ။

မမကှီးမှာ တဈညလုံးအလိုးခံထားရ၍စောကပွတကွ ကှိမွးနသဖှငေ့လွမွးတောငမွလှှေ ာကခွငွှ မောင့ကွိုမှီပှီးလှှေ ာကခွဲ့ရသညွ။သူ့ရငထွ ဲ မှာတော့ကစားစရာအရုပကွလေးကောကရွသည့ကွလေးတဈယောကလွိုပှေ ာွ ရှငတွကကွှ ှနသညွေ။မောင့လွီးကှီးကို မကှစွေ့ထ ဲ မှငယွောငနွဆေ ဲ။ ” မမကှီး…ဘယနွှဈခှီလိုးပဈလိုကွ လ ဲ…ကလေးကိုမဟားဒယားမလုပနွဲ့နောွ လီးကှိူ းသ ှားဦးမယွ..ခခွ..” ” ခခြွ…လိုးပါဘူး…နငကြလဲ..အသာ လုပပြါ…ခခြွ..” ” နင့ထွမီမှာ..စောကရွညတွေ ှရှဲ လို့. နငကွလဲ ညီအဈမခငွှးရှို ပှနပွှီ..” ” တဈခှီ..နှဈခှီပါဟယွ..နငကွလဲ “ ” လီးသေးသေးလေးနဲ့..နငအွားရလို့ လားဟယွ…ငါ ဖှင့မွရှိလို့သညွးခံနရတော သိပအွားမရဘူး ..နဲနဲပိုကှီးရငကွောငွးမှာ မောငမွှနမွှနလွူပှိူဖှဈစခငှပွှေီ..” ” ခခွ..မောငလွူပှိူဖှဈရငနွငကွအလိုး ခံမလို့လား..” ” ခံမှာပေါ့ဟ ဲ့…ကိုယ့မွောငလွိုးတာ ကိုယခွံမှာပေါ့..ဘာဖှဈလ ဲ..ခခွ.နငတွောငွ ခံသေးတာပဲ..” ” နင့စွောကပွတပွှဲသ ှားရငကွော..” ” ခခွ..ပှဲနိုငပွါဘူး..နငကွလဲ..ငါ့ဖငလွ ဲကှည့လွိုကွဦး..အကိတွ..ခခွ..စောကွ ပတလွ ဲ ဟ ဲဗီးပဲ..တောရွုံလီးတော့ဆောရီး ခခွတွောကပွဈလိုကမွယွ”” ခခွ..ဘာနဲ့တောကမွှာလ ဲ.ဟ ဲ့ “ ” စောကစွေ့နဲ့..ခခွ…ထားပါ..ဒီည ငါမောင့ကွိုခေါအွိပမွယွ..နငတွဈညပှီးပှီ ဟုတပွှီနောွ..” ” ဟငွ….ငါမဝ,သေးဘူး ဟ ဲ့” ” နငကွလ ဲဟာ..ညီအဈမခှ ငွး တဈ ယောကတွဈလှည့ွ…ဟုတပွှီလား..ငါလ ဲ စောကပွတတွအားရှတယဟွ ဲ့..” ” အေးလေ…သဘော..သဘော “ မမှရငကွတော့မမကှီးပေါငကွ ှနေ တာကိုမှငပွှီးပှုံးနလတေေော့သညွ…..ပှီး။