Knowladge

နည်းမျိုးစုံနဲ့ပေါ့

ကှှနတွောအွလုပသွငဆွငွးရမယလွဲဆိုရောလိုအပတွဲ့ပဈစညွးလေးတှဝယတွောနဲ့ဘာနဲ့အလုပတွှရှေုပနွခေဲ့တာပေါ့။အမှနတွကယကွှောငွးပှီးလို့ရှေ့နခှေိနဘွာဆငွးရမယဆွို တော့ရငတွော့ခုနမွိတယွ။အမှနတွကယလွဲရှေ့နအလေုပကွိုဝါသနာပါတာကတဈကှောငွး၊အလုပသွငဆွငွးရမှာကလဲ ကှှနတွောအွဒေါ ရွဲ့သူငယခွငွှးရှေ့နမေ အပှိုကှီးဆီမှာဆိုတော့က တောတွောလွေးတော့ရငခွုနမွိပါတယလွေ။အဲ့ဒီရှေ့နအပှေိုကှီးဆိုတာအိမကွိုလာလညနွကပှေေါ့။နာမညကွတော့ဒေါနွီလာစိုးတဲ့။အသကကွတော့၃၅ကှောပွှီလေ။သူနဲ့အတူတူတှဲပှီးအလုပသွငဆွငွးရမှာပေါ့။သူ့ဆရာကကှှနတွော့ကွိုထောကခွံခကှပွေးတယလွေ။ ဒေါနွီလာစိုးနဲု့ကှှနတွောတွို့မိသားစုနဲ့ကခငပွါတယွ။ကှှနတွောတွို့အိမကွိုအမှဲဝငထွှကနွတေဲ့သူပေါ့။ကှှနတွောတွို့ကလေးဘဝကတညွးကဆိုပါတော့ဗှာ။

ဒေါနွီလာဟာအပှိုကှီးမမတဈယောကဘွာလို့ဖှဈနတောလဲဆိုတောစဉွးစားလို့မရပါဘူး။အငမွတနမွှခှောမောလှပပှီးတော့ကကှသွရရှေိတဲ့အလှပိုငရွှငမွှိုးတော့မဟုတပွမေဲ့သူအလှာနဲ့သူတော့ကှည့လွို့ကောငွးပါတယွ။အသားလေးကလဲညိုစိမ့စွိမ့နွဲ့။ကိုယလွုံးကိုယပွေါကကွလဲတောင့ပွါတယွ။ထူးခှားတဲ့မကှလွုံးပိုငရွှငလွို့ဆိုလို့လဲရပါတယွ။ထူးခှားတဲ့မကှလွုံးပိုငရွှငဆွိုတာကတော့ သူ့အကှည့တွှဟော ဆှဲဆောငမွှုရှိတယလွို့ထငပွါတယွ။ကှှနတွောကွိုတဈခါတဈလမှေား အောွ..သောဇွငတွဈယောကွ..ဒီအရှယတွောငရွောကနွပှေီ .. ဒီကလေးကငါတို့လကပွေါမွှာကှီးလာတာ စတဲ့ စကားတှကပှေောတိုငွးသူ့မကှလွုံးမှာအမှိုးအမညအွသိတဲ့ဘာသာစကားတှပေါဝငရွောယှကနွတယဆွေိုတာ ကှှနတွောအွလိုလိုသိနခေဲ့ပါတယွ။ ကှှနတွောမွနကစွောစောထပှီးတော့မနီလာနဲ့ခှိနွးထားတဲ့ဘာလမွးကမဈစတာဘရောငွးကိုထှကလွာခဲ့ပါတယွ။

သူ့ကိုကှှနတွောငွယငွယကွတညွးကမနီလာ..မနီလာလို့ခေါ လွို့နှုတကွှိုးနတောပါ။အမှနကွတော့အဒေါရွဲ့သူငယခွငွှးဖှဈလို့အနတွီလို့ခေါ ရွမှာပေါ့လေ။ဒါပမေဲ့အပှိုကှီးဆိုတော့လဲမနီလာလို့ခေါ့ တွာကှိုကတွယလွို့ထငပွါတယွ။ထားပါလေ.အခေါအွဝေါတွှကအရေေးမှမကှီးတာ။Mr.Brownကိုရောကတွေ့ာနဲနဲစောနတောနဲ့ကှှနတွောကွောဖွီတဈခှကမွှာသောကပွှီးတော့မနီလာအလာကိုထိုငွ စောင့နွခဲ့ပါတယွ။့ှ့မိဲု့တောခွမမွနဲ့နီးတာကှောင့ွ မှိဲု့တောခွမွးမမှာအလုပတွကဖွို့လာကှတဲ့ဝနထွမွးမမတှရေဲ့ ခရမွးရောငထွမိနအွောကမွှာထငွးနတေဲ့အိုးကှိး၊အိုးလတွ။ အိုးကောကတွှကေို(ညစကားနဲ့ပှေောရရငွ နောကပွိုငွးအလှမှား)ခံစားရငွးကောဖွီသောကကွာမကှစွိအစာကှှေးနမေိပါတော့တယွ။  ဟေး..သောဇွငွ…ရောကနွတောကှာပှီလားကှ… အသံလာရာဘကဆွီကိုကှည့လွိုကတွော့မနီလာပါ။ ဟုတွ..အဈမ..မကှာသေးပါဘူး..လာထိုငလွေ…ဘာသောကမွလဲ ကောဖွီပဲသောကမွယွ… ကှှနတွောွ..မနီလာအတှကကွောဖွီတဈခှကမွှာပေးလိုကပွါတယွ။

အဲ့ဒီနောကမွှာတော့မနီလာက ကှှနတွော့ကွိုအမှုတှဲတှနေဲ့ဒီကနေ့သှားရမဲ့ အမှုကိဈစတှကေို ရှငွးပှပါ တယွ။မနီလာဟာရုံးတကတွဲ့နမေို့လို့လာမသိဘူး၊ရငဖွုံးအကှီ ငွလြေးနဲ့ထမိနွ ပနွးရောငလွေးကိုဝတလွာတာကိုတှေ့ရပါတယွ။ရငဖွုံးအကှီ ငွအြဖှူလေး အောကကွနပှေီးစှံ့ ကားပှီးဖုဖောငနွတေဲ့သူရဲ့ရှရငအွေစုံကိုခိုးကှည့ပွှီးတဲ့သကာလမှာတော့ ကှှနတွောရွဲ့ရငခွုနသွံတှမှနဆွေနလွာပါတယွ။အဲ့ဒီလိုဖုဖောငွးနတေဲ့ရှရငအွေစုံကို ဖုံးအုပထွားတာ ကတော့ ကှောပှည့ဘွရာ အမဲရောငလွေးပါ။သူ့ရဲ့ထမိနပွနွးရောငလွေးအောကမွှာတော့ဘာလိုမှိုးအရောငလွေးနဲ့ ပိပိလေးကိုဖုံးအုပထွား လလေိမ့မွလဲ ဆိုတာကိုတော့ကှှနတွောမွှနိးဆကှည့နွမေိမပါတယွ။ ဟဲ့…သောဇွငွ..ဘာတှတှေေးနတောလဲ…ကောဖွီသောကပွှီးရငသွှားကှမယွ..ရုံးခှိနွးကနောကကွနှပှေီ.. အောွ..ဟုတွ.. မနီလာကပဲကသှင့ငွှရှငွေးပှီးတော့ရှေ့ကနပှေီးဦးဆောငပွှီသှားပါတယွ။

ကှှနတွောကွတော့အမှုတှဲစာရှကတွှကေိုငပွှီးတော့ နောကကွနပေေါ့။ပနွးရောငထွမိနအွပှော့ သားအောကမွှာလမွးလှှောကလွိုကတွိုငွးမှာ နိမ့တွုနမွှင့တွုနဖွှဈနတေဲ့ မနီလာရဲ့ နောကပွိုငွးအလှကိုအသကရွှုမှားစှာှကှည့ရွငွး ဆေးမိနတေဲ့လူလိုမှိုးပဲ မနီလာ ရဲ့ ကားရှိရာကိုလှှောကလွာမိပါတော့တယွ။ကားရှေ့ရောကတွော့ သောဇွငွ…ကားမောငွးပေးပါလား..မ..နဲနဲခေါငွးကိုကနွလေို့…. အောွ..သူ့ကိုသူ..မဆိုပါလား..ဇာတလွမွးတော့စပှီထငတွယွ….ကှှနတွောလွဲစိတထွဲကတှေးလိုကရွငွး ဟုတွ…အဈမ… သူပေးတဲ့ကားသော့ကိုလှမွးယူလိုကပွှီးတော့သူ့ရဲ့ ဟှနဒွါဖဈ အဖှူရောငလွေးရဲ့ ဒရိုငဘွာထိုငခွုံနရောကိုဝငထွိုငလွိုကပွါတယွ။မနီလာကခကှခွငွှးမဝငသွေးပဲ ကားခေါငမွိုးပေါ ကွို သူရဲ့စလငွးဘကအွိတကွိုတငပွှီးတော့ထမိနပွှငဝွတပွါတယွ။ထိုအခှိနမွှာကှှနတွောလွှဈကနဲမှငလွိုကရွတာကတော့မနီလာဝတလွာတဲ့ အနဒွါဝဲ အနီ ရောငလွေးပါပဲဗှာ။

ကှှနတွောနွဲ မနီလာတို့ သှားမဲ့ …..တရားရုံးကိုရောကတွော့ကားပေါ့ ကွဆငွးပှီး ထုံးစံအတိုငွးကှှနတွောကွတော့ဖိုငတွှဲတှကေိုကိုငပွှီးတော့ သူ့ရဲ့ပနွးရောငွ အပှော့သားထမိနလွေးအောကကွ တုနနွတေဲ့ နောကပွိုငွးအလှတှကေိုကှည့ရွငွး မကှစွိအစာကှှေးကာလှှောကလွာခဲ့ပါ့တယွ။တရားခှငထွဲရောကတွော့ မနီလာနားမှာပဲ တိုကပွုံအမဲလေးဝတပွှီးဝငထွိုငလွိုကပွါတယွ။တရားခှငမွှာတော့မနီလာရဲ့ခှပလှှေောကလွဲခကှတွှဟောတောတွောလွေးတော့ အတုယူစရာပါ။ တရားခှငမွှာမနီလာကအမှုကိုလှှောကလွဲခှပနေေ..ကှှနတွောကွလဲ မှတတွမွးတငတွဲပုံစံမှိုးလိုကရွေးနတေုနွးမှာ ကှှနတွောကွိုတဈစုံတဈယောကကွစူးစုူးရဲရဲစိုကကွှည့နွတယောယလွို့ခံစားရလို့ကှည့လွိုကတွဲ့အခါမှာ..တရားရုံးကစာရေးမဖှဈနပေါတယွ။ အသကကွတော့ ၃၈..၄၀လောကရွှိနပေါပှီ..ဆံပငကွိုအနောကမွှာစုပှီးခညှထွားတဲ့အတှကမွောကနွတေဲံ့နှာဖူးနဲ့..အနီရောငတွောကတွောကဆွိုး ထားတဲ့သူမရဲ့နှုတခွမွးထူထူကှိးတှကေိုကှှနတွောရွုတတွရကွ သတိထားလိုကမွိပ့ါတယွ။

ထိုငနွတေဲအတှကကွိုယတွဈပိုငွးကိုသာမှငရွလို့သူ့ရဲ့ဘောဒွီ ဟာတောတွောလွေးမိုကမွယဆွိုတာကို အသကရွှုလိုကရွငွ ပိနဖွောငွးပိနဖွောငွးဖှဈသှားတဲသူ့ရငသွားကှီးတှကသကေသွခေံလှှကရွှိပါတယွ။ ကှှနတွောသွတိထားမိတာကတော့ အဲ့ဒီစာရေးမရဲ့မကှလွုံးဟာအရောငတွဈခုတောကနွသလေိုနဲ့ သူအသကရွှူတာကလဲ..ပုံမှနထွကပွိုမှနနွသလေိုပါပဲဗှာ။ အမှုစဈတာလဲပှီးတဲအခှိနမွှာ နေ့လညွ ၂ နာရီရှိနပေါပှီ။တရားခှငမွှာဝတတွဲ့ရှေ့နကေုတလွေးကိုမနီလာကခှှတလွိုကပွှီးတော့ထမိနလွေးပှငဝွတပွှီးတော့  တရားခှငထွဲကနထှကလွောပါတယွ။ကှှနတွောအွတှကတွော့ မနီလာရဲ့အနောကကွနပေဲတမငလွိုကလွှှောကကွာအတှငွးခံအနီလေးကိုစိတကွူုးယဉပွှီးတော့ နိမ့လွိုကမွှင့လွိုကသွူမရဲ့တငပွါးကှီးတှကေိုသာအသာငမွးငမွးကှည့ရွငွးတရားရုံးရှေ့က ထမငွးဆိုငလွေးဆီကိုသာထှကလွာခဲ့ပါတယွ။ထမငွးဆိုငမွှာရောကွ တော့မနီလာက ထူးထူးခှားခှားပဲ ကှှနတွောအွနားကထိုငခွုံမှာလာပှီးကပထွိုငပွါတယွ။

မှာထားတဲ့ထမငွးဟငွးပှဲတှကေိုကှှနတွောတွို့နှဈယောကသွားစားသောကနွတေုနွးမှာပဲ  ဟဲ့..နီလာ..ဒါဘယသွူလေးလဲဟ…နငနွောွ..အခငွှးခငွှးတှကေိုသှှိုထားပှနပွှီ.. အသံလာရာကိုကှည့လွိုကတွော့ခုနက တရားခှငမွှာတှေ့ခဲ့တဲ့စာရေးမပါ..အားလားလား..မိုကလွိုကတွဲဘောဒွီဗှာ..ဂဈတာရှိတဆွိုတာတာဒါမှိုးမှားလား… ဟုတပွါဘူး..သူဇာရဲ့..ဒါ့ခှိနဘွာအသဈလေ… အောွ… အောမွနနေဲ ..ထမငွးစားမယွ…လာ.. အေး..ငါလဲဒကာရှာနတောနဲ့…ဒကာမကှီးနီလာကနွှးမာပါစဟော… မသူဇာဆိုတဲ့အဈမကှီးလဲ ကှှနတွောနွဲ့မကှနွှာခငွှးဆိုငမွှာရှိတဲ့ထိုငခွုံမှာဝငပွှီါတွော့ထိုငပွါတယွ။ အငွး..မခှောနှဈယောကကွှားညပနွတေဲ့သူမတို့ရဲ့ ကှှနတွော့ွ ဘ၀ ဟာ ဘာဖီလွးကှီးမှနွးမသိပါ့ဘူးဗှာ…ပုဆိုးဝတထွားတာမို့လို့…အောကကွညီအငယကွောငကွအောကခွံဘောငဘွီဝတထွားတဲကှားက တောတွောလွေးအပေါ ကွိုထောငထွကနွပေါတော့တယွ။မသူဇာဆိုတဲ့အဈမကှီးက ထမငွးစားနရငွေးနဲ့ ကှှနတွောခွှထေောကကွိုမသိမသာနဲ့လာထိပါတယွ။

မသိမသာဆိုတာက မတောတွဆပုံစံမှိုးပါ။ကှှနတွောခွှထေောကကွိုသူ့အသားနဲထိထိခှငွးလန့ပွှီးရုတလွိုကပွမေဲ့..မသူဇာကတော့မသိခငှယွောငဆွောငပွှီး ထမငွးဆကစွားနပေါတယွ။စကကြန့ဝွကလွောကကွှာတော့နောကတွဈခေါကထွပပွှီးခှထေောကကွိုလာထိပါတယွ။ဒိတစိခါတော့ကှှနတွောခွှထေောကကွိုမရုတွ  တော့ဘူးလေ.ဒီအတိုငွးလေးမှေးထားတယွ။ပှီးတဲ့နောကမွှာတော့သူမဟာ သူမရဲ့ခှဖဝေါးနဲ့ ကှှနတွောခွှဖမေိုးကိုပှတပွါတယွ။ကှှနတွောလွဲထမငွးတောငွ  ဆကမွစားနိုငတွော့ပါဘူး.။ကှှနတွောတွို့နှဈယောကခွှဖဝေါးနဲ့တဈယောကနွဲု့တဈယောကကွလိနတော မနီလာမသိရှာပါဘူး။ထမငွးကိုသာဆကစွားနပေါတယွ။ ကှှနတွောလွဲထမငွးစားတာရပလွိုကပွှီးတော့ ဆေးလိပသွောကခွငှလွာတာနဲ မနီလာကိုခှင့တွောငွးတော့ အောငမွာ..သောဇွငွ..ဆေးလိပတွှဘောတှတေောငသွောကတွကနွတောလား… ကှာပှီ..မနီလာရဲ့.. ဟုတသွားပဲနီလာရယွ..သောကပွါစေ..ဒီအရှယတွောငရွောကနွပှေီ..အမှီးမပေါကပွဲနပေါ့မလား.ဆေးလိပသွောကတွကရွုံတငတွကတွာမဟုတွ ပါဘူးဟာ… ဒါမသူဇာကပှောတာပါ။

ကှှနတွောလွဲစောကွိဈစမှာ (၁၀)တနွးနှဈမှာ ဂိုကလွာပှေ့ပးတဲ့ ဆေးကှောငွးကအဈမကှီးကောငွးမှုနဲ့ ရော၊တကကြသိုလတွကစွဉမွှာ ထားခဲ့တဲ့ရညွးစားတှနေဲ့ရော၊ကကလို့ခေါ့ တွဲ့လုးံပှီးမှစားလို့ရတာတှနေဲ့ရောဆိုအတှေ့အကှုံကဆရာှကှီးအဆင့မွဟုတရွငတွောငမွှ Beginner မဟုတွ တော့ပါဘူး.။မနီလာကထမငွးစားပှီးတော့  သောဇွငရွေ..ဒီနေ့အတှကတွော့ရုံးခှိနွးပှီးသှားပှီ..နင့ကွိုငါပှနလွိုကပွို့ပေးမယွ..ငါလဲအိမပွှနစွောစောနားမယဟွယွ…နောွ.. ဟုတွ..အဈမ.. ကှှနတွောလွဲမနီလာပှောသမှှကို ဟုတပွဲလုပနွတောခညွှးပါပဲ။ကှှနတွော့စွိတထွဲမှာတော့တဈစုံတဈခုသော ခံစားမှုမှီုးဟာရလာမယလွို့မသိစိတမွှာထငနွမေိပါတယွ။ ထိုစဉမွှာပဲ..မသူဇာက.. နီလာ..နငပွှနမွှာလား..နင့အွခနွးတောငမွရောကတွာကှာပှီ…လိုကလွညအွုနွးမှပဲ.. အေး..သူဇာ..လိုကခွဲ့လေ..တဈယောကထွဲနတောဆိုတော့စားခငှတွာရှိရငတွဈခါတညွးဝယလွာခဲ့..ဒါနဲ့နငကွအခုလိုကမွလို့လား.. အငွးလေ…လိုကခွဲ့မယွ..ဆရာ့ကိုခှင့တွောငွးလိုကအွုနွးမယွ။

ဆရာဆိုတာကတော့ တရားသူကှီးပါ။ထို့နောကမွှာတော့မနီလာကပိုကဆွံရှငွးမယဆွိုပှီးစားပှဲထိုးလေးကိုခေါ ပွှီးပိုကဆွံရှငွးပါတယွ။ထို့နောကမွှာတော့မနီလာ နဲ့မသူဇာဟာ တဈယောကနွဲ့တဈယောကအွခကှပွှပှီးတော့ တရားရုံးထဲဝငအွုနွးမယဆွိုပှီးတော့ထှကသွှားှကှပါတွယွ။ကှှနတွောကွတော့တဈယောကထွဲဆိုငမွှာ  စောင့ပွေါ့။ခဏကှာတောနှဈယောကသွားပှနရွောကလွာပါတယွ။မနီလာနဲ့မသူဇာကိုယှဉပွှီးတော့ကှည့မွယဆွိုရငွ အလုံးအရပကွ မသူဇာကပိုပှီးတော့ထှား ပါတယွ မနီလာကတော့လုံးလုံးကစှကွစှလွေးပါ။နောကပွှီးတော့မသူဇာရဲ့ဖငကွှီးတှော ကှီးပှီးတော့ဘေးဘကကွိုကားပါတယွ။မနီလာကတော့ လုံးပှီးတော့အပေါ ဘွကွ ကိုကောကသွယောငရွှိပါတယွ။ကှှနတွောစွိတထွဲမှာ တဈခုတှေးနမေိပါတယွ။ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ နှဈယောကစွလုံးကိုဖှုတလွိုကရွရငတွော့လား…ဟငွး..ဟငွး တဈအောင့လွောကကွှာတော့သူတို့၂ယောကသွားပှနထွှကလွာကှပါတယွ။

လကထွဲမှာလဲဖိုငတွှဲတဈထပကွိုငလွာကှပါတယွ။အမှုတှဲတှလေို့ပှောပါတယွ။ကှှနတွောကွိုငပွေးမယဆွိုတော့မသူဇာက  ရပါတယွ..မောငလွေးရယွ…လို့ဆိုပှီးတော့ကားပေါ ကွိုကှှနတွောတွို့သုံးဦးသားတကလွာခဲ့ကှပါတယွ။ထူး ခှားတာကတော့မနီလာက ကားနောကခွနွးမှာထိုငိပှီးတော့မသူဇာကတော့ ကှှနတွော့ဘွေးမှထိုငပွါတယ။ွ ကားအဲယားကှနွးအေးအေးလေး..သီခငွှးလေးကလဲငှိမ့ွှ့ငိမ့လွေး၊နဲ့နောကတွော့ ကှှနတွောဘွေးမှာလဲရှိုကဖွိုကှီး ငယတွှနေဲ့လှခငှတွိုငွးလှနတေဲ့နတသွမီး(၂)ပါး။ငမွးခငှတွိုငွးငမွးပမေဲ့ မှဖှေားနှုံးမှင့လွာတဲ့ရနကွုနမွှီု့ကကား တှေ ကှားမှာတော့ မတိုကမွိအောငသွတိထားပှီးမောငွးလာခဲ့ပါတယွ။မနီလာကိုကှှနတွောဘွကမွှနကွနေ ကှည့တွော့သူမဟာ ထိုငခွုံမှာအောကလွှောလှောထိုငပွှီးမကှလွုံးလေးမှေးကာလိုကလွာပါတယွ။မသူဇာက တော့ကှှနတွော့ဘေးမှာပါ။ ဟဲ့နီလာ..ငါတို့စားစရာပဲဝယမွယနွောွ..ဟိုနေ့ကဟာရှိသေးတယမွဟုတလွား.. အငွးရှိတယွ…နငစွားခငှတွာပဲဝယတွော့..ငါဒီနေ့တော့ရမှာမဟုတတွော့ဘူး..။

ဟိုဟာလေ..သိတယမွဟုတွ လား… ဒါဆိုငါတဈယောကထွဲပေါ့… မဟုတပွါဘူး..သူဇာရယွ..နင့ဘွေးကကိုယတွောလွေးရှိသေးတယလွေ.. သူတို့ပှောနတေဲ့ အကှောငွးအရာတှကေို သသခှေောခှာမကှားရပါဘူး။တဈခကှခွကှမွှကှာ းရတာဆိုတော့ ဘာမှနွးကိုမသိတော့ပါဘူး။ကားမှာဖှင့ထွားတဲ့သီခငွှးသံကှောင့လွဲပါမယထွငပွါတယွ။ထိုစဉမွှာပဲမသူဇာကစတိုး ဆိုငတွဈဆိုငရွှေ့ရောကတွေ့ာကှှနတွော့ကွိုကားခနရပခွိုငွးပှီးတော့ ကားပေါ ကွဆငွးသှားပါတယွ.။ သောဇွငွ…. မနီလာကအနောကကွလှမွးခေါ တွာပါ။ ဗှာ..အဈမ… သောဇွငအွခှိနရွသေးတယမွဟုတလွား..အိမကွိုလိုကလွညအွုနွးလေ..မရောကတွာလဲကှာပှီမဟုတလွား ဟုတွ..အဈမ..အခှိနရွပါတယွ။ နောကတွေ့ာသောဇွငသွောကတွကတွယမွဟုတလွား… ဗှာ..ဟုတွ..နဲနဲတော့သောကပွါတယွ။ အငွး..ဒါဆိုလဲ..သူဇာကိုအဖောလွုပပွှီးလိုကသွောကပွေးလိုကပွါလား..မ..ကနသေိပမွကောငွးလို့..နောကပွှီးနင့ွ အိမကွလူတှသှေားမပှောနဲနောွ…။

ငါနဲ့သူဇာနဲကအဲ့လိုပဲခှကပွုနွးကဈနကလှေေ… အောွ… ကှှနတွောထွမငွးဆိုငမွှာတှေးတဲ့အတှေးမှနသွှားပါတယွ။တဈစုံတဈခုသောထူုးခှားတဲ့ခံစားခကှတွဈခုခံစားခှင့ရွ တော့မယဆွိုတာ လဗှော။ မသူဇာပှနလွာတော့ကှှနတွောကွားကိုမနီလာအိမကွိုသာခပမွှနမွှနလွေးမောငွးလာခဲ့ပါတယွ။မနီလာတို့အိမကွ …..ကှနဒွိုမှာပါ။သူမကတဈယောကထွဲနတောပါ။သူ့မိဘတှကအမေရေိကားမှာ နိုငငွံသားတောငဖွှဈနပေါ ပှီ။သူတဈယောကထွဲဒီမှာနနတေောလေ။တဈခါ့တဈလတေော့လဲ သူမိဘတှရှေိရာကိုလိုကသွှားတကပွမေဲ့လို့ သူရဲ့ရှေ့နအလေုပဟွာအောငမွှငနွတကှေောင့မွို့လို့ မှနမွာပှညမွှာပဲတဈယောကထွဲလှတလွှကလွပလွပနွေ နတောဖှဈပါတယွ။မနီလာတို့အိမရွောကတွော့ကားပါကငမွှာကားကိုထိုးလိုကပွှီးတော့ကှှနတွောတွို့(၃)ဦး ဓါတလွှခေါးနဲ့ အိမပွေါ ိကိုတကလွာပါတယွ။မနီလာကတော့……ကှနဒွိုရဲ့ (၈)လှာမှာနတောပါ။ မနီလာကအခနွးတံခါးကိုဖှင့ပွေးပှီးတော့ အခနွးထဲရောကသွှားပှီဆိုတာနဲ့ပဲ မနီလာနဲ့မသူဇာက လှတလွှတွ လပလွပနွနေောွ..သောဇွငွ ဆိုပှီးတော့အခနွးထဲကိုဝငသွှားပါတယွ။

အခနွးထဲကိုသှားရာလမွးတဈလှှောကမွှာလဲ သူတို့(၂)ယောကလွုံးကပုကှိပုကှိနဲ့ဘာတှပှေောနမှနွေးမသိတော့ပါဘူးဗှာ။ အဲကှနွးဖှင့ထွားတဲ့ အခနွးထဲကဆိုဖာကှိးမှာထိုငရွငွးနဲ့ ကှှနတွောရွှူးပေါကခွငှလွာပါတယွ။ဒါကှောင့မွို့လို့ မနီလာတို့(၂)ယောကဝွငသွှားတဲ့ အခနွးတံခါးနားသှားပှီးတံခါးကိုခေါကလွိုကပွါ့တယွ။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ မသူဇာထှကလွာပါတယွ။ဆံပငတွှကလေဲဖို့ယိုးဖားယားနဲ့ပါ။ကှှနတွောလွဲအခနွးထဲကိုအသာလေးခှောငွး ကှည့လွိုကတွော့မနီလာတဈယောကစွောငခွှုံထဲကနပှေီး ကှှနတွော့ကွိုပှုံးပှနတောတှေ့ရပါတယွ။ အောွ..သောဇွငွ..ဘာလုပခွငှလွို့လဲဟငွ.. မသူဇာကကှှနတွော့ကွိုမေးပါတယွ။ ဟို…ဟို..အိမသွာဘယနွားရှိသလဲလို… အောွ…လာ..မ..လိုကပွှမယွ…လာလာ.. ကှှနတွောလွဲမသူဇာနောကကွနလေိုကသွှားပါတယာွ..မသူဇာရဲ့ဘေးဘကကွိုစှံ့ကားနတေဲ့ ဖငလွုံးကှီးတှကေို ကှည့ရွငွးအဲ့ဒီဖငလွုူံးှကှီးတှကေို သာကိုငပွှီး..အနောကကွနဆေောင့လွိုကရွရငဘွယလွောကမွှားကောငွး လိုကမွလဲဆိုတာတှေးမိပါတယွ။အိမသွာကိုလိုကပွှပှီးတော့ မသူဇာက မီးဖိုခှောငထွဲမှာ ဘာရှာနသလေဲတော့ မသိပါဘူုး။

ရခေဲသတြတောဖှင့လွိုကွ၊ကှောငအွိမကွိုဖှင့လွိုကနွဲ့ အလုပရွှုပနွပေါတယွ။ကှှနတွောလွဲ ရှူးပေါကပွှီး တော့ပှနအွထှကမွှာပဲ ..ရခှေိုးခနွးအိမသွာတှဲထားတာမို့ ရခှေိုးခနွးရဲ့တနွးမှာလှမွးထားတဲ့ ဘရာဇီယာအပှာ လေးနဲ့ အတှငွးခံ ပနွးရောငလွေးကိုကှည့နွတေုနွးမှာပဲ… ဟိတွ..သောဇွငွ..ဘာလုပနွတောလဲ..မပှီးသေးဘုူးလား ကှှနတွောလွဲမသူဇာအသံကှားတာနဲ့အိမသွာထဲကထှကလွာခဲ့ပါတယွ။လှော့ရဲနတေဲ့ပုဆိုးကိုပှငဝွတလွိုကွ တော့ ကှှနတွောဖွှားဖကတွောဟွာခစှမွမနှဈယောကသွူတို့ရဲ့အလှနဲ့နှီပစွကထွားတဲ့အတှကထွိုးထောငနွေ တာကိုတှေ့တော့ မသူဇာကမကှလွုံးပှူသှားပှီးတော့ ဟယွ..သောဇွငွ..နငွ..ေ၈ှလှိမ့နွတောလား..အထဲမှာ… ဂှလှေိမ့တွယဆွိုတာဂှငွးတိုကနွတောလားလို့မေးတာပါ.။ကှှနတွောလွဲရုတတွရကကွှီးမို့ရှကသွှားပှီး…. မဟုတပွါဘူး.အဈမရယွ…လို့သာပှနဖွှလေိုကပွါတယွ။။ နင့ဟွာကလဲမဟုတပွါဘူးသာဆိုတယဟွယွ..အောွ..ဟိုတဈယောကရွဲ့အတှငွးပဈစညွးတှမှငသွှေားလို့လားမသိ လို့သူ.ဟာသူပှောပှီးတော့ရယနွပေါတယွ။

ကှှနတွောလွဲမကှာခငှယွောငဆွောငပွှီးဧည့ခွနွးထဲကိုသာထှကခွဲ့ပါ တယွ…ကှှနတွောနွောကကွနပှေီးတော့မသူဇာကလဲကပလွိုကလွာပါတယွ။ဧည့ခွနွးထဲလဲရောကရွောမသူဇာကနောကနွပှေီးတော့တဈစုံတဈခုလှမွးပေးလို့ယူလိုကတွဲ့အခါမှာတော့…ဒဘယဘွလကွ တဈလုံးပါ. သူမကိုယတွိုငလွဲသူမလကထွဲမှာဖနခွှကရွယွ၊ခုနကဝယလွာတဲ့အာလူးကှောထွုတတွှရယပွေါ။ သူမကှှနတွောကွိုဘာနဲ့စပမွလဲလို့မေးတော့ ကှှနတွောကွရခေဲနဲ ပဲနိလို့ပှောတော့..မသူဇာက မ..ကတော့မရဘူး..ကိုလာနဲ့စပမွယွ..စပပွေး..လို့ပှောပါတယွ။ သူ့ဖနခွှကထွဲကို သူ့စိတကွှိုကစွပပွေးလိုကပွှီးတော့ကှှနတွောလွဲဖနခွှကိထဲကိုရခေဲတုနွးထည့ွ ဝီစကီနဲနဲ ထည့လွိုကပွှီးတော့ သူမနဲ့အတူရောကတွကရွာရာတှပှေောရငဝွီစကီကိုဇိမဆွှဲသောကနွမေိပါတယွ။ဒုတိယ ခှကကွိုရောကတွော့သူမလဲ နဲနဲအရှိနရွလာပါတယွ။ကှှနတွောကွတော့မှှငွးပှီးတော့သောကနွတောကှောင့ွ ရီဝဝလေေေးပဲရှိနပေါတယွ။သူမက ဇာတကွနဲ ဆိုထလာပှီးတော့ကှှနတွော့နွားမှာလာထိုငပွါတယွ။ကှှနတွောွ တို့(၂)ယောကသွားစကားလေးပှောလိုကွ..အမှညွးလေးစားလိုကနွဲ့ လုပနွတေုနွးမှာမနီလာကိုမေ့နပေါတယွ။ ဒါကှောင့ွ….။

ဟာ..မ…မနီလာရော…. သူ့အခနွးထဲမှာလေ..ဖလကပွှနတယွေ… ဟငွ..သူနမကေောငွးလို့လား… သိခငှသွှားကှည့လွေ… အာ..အဈမကလဲ..ဘယကွောငွးမှာလဲ.. ကဲ..သှားကှည့လွေ..သိခငှတွယဆွို…ှကှည့ပွှီးကောငွးလာလိမ့မွယွ…ဟီး သူမကပှောရငွးရယပွါတယွ။ကှှနတွောလွဲဝတထွားတဲ့ လညကွတုံးအကှီ ငွကြစိတကွဉွှးကပှစွတောမို့လို့ ခှှတလွိုကပွှီး ခှိတတွဈခုယုပှီးခှိတလွိုကပွါတယွ။ပှီးတဲ့နောကမွှာတော့မနီလာရဲ့ အခနွးထဲကိုတံခါးကိုတိုး တိုးလေးဖှင့ပွှီးဝငလွိုကပွါတယွ။မီးမှိနမွှိနလွေးထှနွးထားလို့ သဲသဲကှဲကှဲ ဘာဆိုဘာမှမမှငရွဘူးဖှဈနတော ကှောင့တွဈစုံတဈခုကိုကှှနတွောတွကနွငွးလိုကမွိပါတယွ။သခှောကှည့လွိုကတွော့မနီလာမနကကွကှှနွ တော့ကွိုလှဈပှသှားတဲ့ အနဒွါဝဲအနီရောငလွေးပါ။မနီလာနားကိုတဖှေးဖှေးနဲ့ ကပသွှားတော့သူ့ဆီကဟောကသွံလေးတောငကွှားနရပေါတယွ။ အောွ..မနီလာအိပနွတောပါလား…အနီးကပကွှည့တွော့မှ..မနီလာဟာအိပနွတောမှနပွမေဲ့ ကိုယတွုံးလုံး နဲပါ။စောငခွှုံထဲမှာဝတလွဈစလဈအိပနွတောပါ။သူ့မကှနွှာလေးကိုကှည့ရွငွးကုနွးပှီးတော့နမွးခငှစွိတတွှေ တဖှားဖှားထှကလွာလို့မကှနွှာလှဲလိုကတွော့ ကုတငဘွေးကစားစားပှဲပေါ မွှာတငထွားတဲ့နှုတခွမွးဆိုးဆေး ဆိုဒသွာရှိနတေဲ့ ပနွးရောငအွလုံးလေးကိုတှေ့ပါ့တယွ။

ကှှနတွောသွိလိုကတွာကတော့ဒါဟာဗိုငဗွရတောလေး တဈခုပါပဲဗှာ။ ရှတွ..ရှတွ… အသံလာရာကိုကှည့လွိုကတွော့မသူဇာကကှှနတွောကွိုလကပွှပှီးခေါနွတောပါ။.ကှှနတွောလွဲသိလိုကပွါတယွ။ဒါကှောင့အွခနွးထဲကထှကလွာခဲ့ပါတယွ။ ဘယလွိုလဲသောဇွငွ..သူနကေောငွးရဲ့လား… မသူဇာကပှုံးစစနဲု့မေးပါတယွ။။ကှှနတွောကွခေါငွးညိမ့ပွှလိုကပွှီါတွော့မသူဇာကိုကှည့လွိုကတွော့မသူဇာဝတွ ထားတဲရှပအွကှီ ီလိုအကှီ ငွကြ ရငဘွတကွယှသွီး(၂)လုံးဖှုတထွားပှီးသူ့မရဲ့စနနှဈခေိုငဟွာ ထငခွနဲဖှဈနပေါ တယွ။ ဟဲ..ဘာတှကှညနွေတောလဲ..ဒါလာ..သောဇွငွ… မသူဇာဟာပှောပှောဆိုဆိုနဲ့ ကယှသွီးတှကေိုတဈလုံးခငွှးဖှုတပွှပါတယွ။ကယှသွီးအားလုံးကုနသွှာတဲ့အခှိနွ မှာဘရာဇီယာပနွးရောငလွေးဟာဖှ့ှံထှားကှီးမားတဲ့သူမရဲ့ရှရငအွေစုံကိုမနိုငဝွနထွမွးထားတာကိုတှေ့ပါတယွ။ ကှှနတွောလွဲစိတမွထိနွးနိုငတွော့ပဲ..မသူဇာကိုအတငွးဖကပွှီနမပွါတယွ။နှုတခွမွးခငွှးစုပပွှီးနမွးတာသူ့မရဲ့နှုတွ ခမွးထူထူ ကှီးတှနေဲ့ပှနပွှနစွုပပွေးတာကှောင့တွမူထူးတဲ့ခံစားမှုကိုရပါတယွ။

သူမက ကဲ..ကိုယတွောွ..လို့ပှောပှီး ..ဆိုဖာကိုမကှစွပဈပှပါတယွ။တဆကထွဲမှာပဲသူမဟာသူမဝတထွားတဲရှပအွကှီ ငွကြိုခှှတလွိုကပွှီးမနီလာအခနွးထဲကိုပဈလိုကပွါတယွ။ ဆိုဖာပေါွ ရွောကတွာနဲ့ပဲသူမရဲ့ဘရာကိုအတငွးလှနပွှီးကှှနတွောနွို့တှကေိုဘယညွာစို့ပါတယွ။နောကတွော့သူမ ရဲ့ပိပိကို စကဒထွမိနပွေါ ကွနပှတတွောအားမရတာကှောင့မွို့လို့ စကဒထွမိနကွိုခှှတခွိုငွးလိုကပွါတယွ။မသူဇာ လဲမတတွပရွပပွှီးစကဒထွမိနကွိုခှှတွ လိုကတွဲ့အခါမှာ ပနတွီ အမဲရောငလွေးအောကမွှာဖောငွးကားနတေဲ့သူမ ရဲ့စောကဖွုတကွှီးကိုတှေ့ရပါတယွ။ကှှနတွောလွဲအခှိနဆွိုငွးမနတေော့ပဲ ပငတွီဂှကှားကိုလကထွည့ပွှီးပှတွ၊တ ဆကတွညွးမှာပဲ နှုတခွမွးခငွှးနမွးကာကိုယလွုံးကိုဖိကပထွားပါတော့တယွ။တောတွောလွေးနမွးပှီးတော့သူမရဲ့ ပငတွီမှာအရညတွှတေောတွောလွေးစိုနလေို့ခှှတခွလှိုကပွှီးတော့ ကှှနတွောသွူမရဲ့ပေါငွကွှားမှာနရောယူကာ အဖုတရွဲ့အကှဲကှောငွးအလိုကနွမွးပါတယွ။ညှီစို့စို့အနံ့လေးတှလှေိုငလွှိုငထွှကလွာတဲအခှိနမွှာတော့ကှှနွ တောဟွာသူ့မအစိလေးထောငနွတောကိုလကနွဲ့ တောတွောလွေးထိုးခှထေားပှီးပှီပဲဖှဈပါတယွ။

အဲ့ဒီနောကမွှာ တော့ဆိုဖာပေါ မွှာလှောပှီးထိုငနွတေဲ့သူမကိုမတခွိုငွးလိုကပွှီး မာတောငနွတေဲ့ကှှနတွောလွီးကိုသူ့မကှနွှာနား မှာအပလွိုကတွာနဲ့သူမဟာလကနွဲ့ဆှဲယူပှီးတော့တပှှတပွှှတနွဲ့စုပပွါတယွ။ခှကေိုကုပွ၊လကနွောကပွဈပှီးတငွး ခံပမေဲ့ သူမရဲ့လီးစုပပွညာဟာ ပရိုအဆင့ရွှိတာကှောငဒွူးတှညှတကွေရှတဲ့အထိပါပဲ။(၃)ခါလောကဒွုူးညှတကွှ ပှီးတဲ့နောကမွှာတော့သူမကိုကှှနတွောွ ပကလွကလွှနလွိုကပွှီး တပှီုငနွကပွဲ လီးကိုတဈဆုံးထိုးထည့လွိုကပွါ တယွ။ အား..အင့ွ ဖှတွ..ဆှတွ..အား..ကောငွးလိုကတွာ..အငွး..အငွး ပကလွကအွနအထေားနဲခံနတေဲ့မသူဇာဟာသူမရဲ့နို့တှကေိုသူမလကနွှဈဖကနွဲ့ပဲစုပှီးကိုငထွားပါတယွ။သူမ လကညွိုှးနဲ့နို့သီခေါငွးတှကေိုထိုးခှပေါတယွ။ကှှနတွောကွတော့လှထေိုးကှီးပုံစံနဲ့ပုံမှနအွားပါပါနဲစောင့ပွေးနေ မိပါတယွ။ပတဝွနွးကငှမွှာတော့ လီးနဲစောကဖွုတနွဲ့ရိုကတွဲ့အသံရော..မသူဇာရဲ့ညညွးသံနှဈခုက တိတဆွိတွ ခှငွးကိုဖောကခွှဲလို့နပေါတော့တယဗွှာ။ အား..ကောငွးလား..မသူဇာ..အငွး..သောဇွငကွောငွးတယွ…အား… ပုံစံပှောငွးမယွ.. အငွး.. မသူဇာကပုံစံပှောငွးမယဆွိုတာနဲ့ခကှခွငွှးဆိုသလိုသူမလိုခငှတွဲ့ပုံစံကိုပှောငွးလိုကပွါတယွ။

ဆိုဖာလကတွနွးကိုလကထွောကပွှီးဖငပွူးတောငွးထောငလွိုကပွါတယွ။ကှှနတွောလွဲသူမဖငပွူးတောငွးထောငပွှိးတာနဲ့တစိပှီုငွ နကလွီးကိုတဈဆုံးထိုးသှငွးလိုကပွါတယွ။လီးဝငသွှားတာနဲသူမရဲ့ဖငကွှီးတှဟောရမွးခါပှီးသူမလိုခငှတွဲဖီလငကွိုယူပါတယွ။ကှှနတွောလွဲတငပွါးကှီးတှကေိုကိုငညွှဈပှိးအားနဲ့စောင့ပွေးနပေါတော့တယွ။ မောငွ..မ…ပှီးခငှပွှီ..ဆံပငကွိုဆှဲကှာ..ဖငကွိုရိုကွ… ဖှနွး..ဖှနွး.. သူမရဲ့ညှနကွှားခကှအွတိုငွးကိုကှှနတွောလွိုကနွာပှီးတော့တဈခကှခွငွှးတငပွါးကိုရိုကလွိုကွ..ဆံပငကွိုစောင့ဆွှဲလိုကွ..လီးကိုစောင့ထွိုးလိုကလွုပနွပေါတယွ။.အားပါးတရဆံပငကွိုဆှဲပှီးဆောင့လွိုကတွော့အခကွှ(၃၀)လောကမွှာပဲသူမပှီးသှားပါတယွ။ကှှနတွောလဲဆံပငဆွှဲထားတဲ့လကကွိုလှောေ့ပးလိုကတွဲ့အခါမှာသူမဆံပငတွှေ တောငကွှှတပွှီးလကမွှာပါလာပါတယွ ကောငွးလိုကတွာကှာ…မ…ကအဲ့လိုကှမွးမှကှိုကတွာ..မ..ပှီးတာ(၃)ခါရှိပှီ..မငွးတဈခါပှီးလိုကတွော့လေ.. ပှော.ဘယလွိုနပေေးရမလဲ.. ကှှနတွောလွဲပကလွကလွှနခွိုငွးပှီးတော့သူမပေါငကွှားထဲဝငကွာ အစေ့ကိုလကနွဲ့ထောကလွိုကွ၊ပှတလွိုကနွဲ့ သူမကိုလိုးနမေိပါတယွ။

အားး.ကောငွးတယွ..။နို့ဆှဲကာ..နို့သီးခေါငွးကိုဆှဲ..နာနာလေးဆှဲ..ပှနကွောငွးလာပှီ..အင့ွ..အား…ထိတယွ.. အား..ကောငွးလိုကတွာကှာ… သူမရဲ့ညှနွှကှားနတေဲ့အတိုငွးလိုးနရငွေးကှှနတွောပွှီးခငှလွာတာနဲ့.. မ..ဘယမွှာပှီးရမလဲ.. အငွ..သောဇွငွ..အထဲမှမပှီးနဲ့ အပှငမွှာကှိုကတွဲ့နရောပှီးလိုကွ.. ဟုတွ… ကှှနတွောလွဲနို့ကိုဆှဲပှီးလီးကိုအားနဲ အခကွှ၂၀ ကှောဆွောင့လွိုကတွာှ့ပီးခငှတွာလာနဲ့ အဖုတကွနစှပကွေနဲ ဆှဲနှုတပွှီတော့ပကလွကလွှနနွတေဲ့သူမကိုခှလိုကပွှီးနို့ပေါ ကွိုအရညတွှပနွေးပေးလိုကပွါတော့တယွ။နို့ပေါ ကွို ပနွးနတေဲအရညတွှကေ အရှိနလွှနပွှီးသူမရဲ့နှုတခွမွးအထိရောကသွှားတာကိုလှှာနဲ့သိမွးလိုကပွါတယွ။မသူဇာ ကနောကတွော့ ကှှနတွောရွငဘွတထွဲကို ဝငပွှီးအနားယူနပေါတယွ။အတောလွေးကှာမှာရဆေေးသန့စွငဖွို့ အိမသွာဘကကွိုနှဈဦးသားထှကလွာခဲ့ပါတယွ။ ဟငွ…မနီလာ…ဘယတွုနွးကနိုးနတောလဲ.. မနီလာကဘရာဇီယာလေးနဲ့သူအခနွးပေါကဝွမှာ ခုံတဈလုံးနဲထိုငနွတောကိုကှှနတွောတွှေ့တော့လန့သွှား တာပါ။နောကတွော့သူမဟာဘောလွီ ကှောပှည့အွမညွးလေးနဲ့အောကကွတော့မကှနွှာသုတပွဝါအွဖှူ ကှီး ကိုပတထွားပါတယွ။

နီလာ..နီုးပှီးလာ..ဘယလွိုလဲ..ပဈစညွးအသဈရှဲု့အစှမွး.. ဟှနွး..အစဈလောကတွော့ဘယကွောငွးမလဲသူဇာရဲ့..ညညွးတအားထနနွတောငါတှသေားပဲ… မသူဇာက…နငကွ အငတွငတွငလွုပနွတောကို…ငါကသောဇွငကွိုမှငကွတညွးကကှှကသှှေားတာ…. အေးလေ..ငါတို့လဲအစဈနဲ့ဝေးနတောဘယလွောကကွှာပှီလဲ..နီလာ..ဆရာတပည့ဆွကဆွံရေးတှေ မေ့လိုကဒွီည ကစပှီး ငါတို့ပှောပွှောပွါးပါးပေါ့ဟာ..နောွ.. ဟှနွး..ဒီကလေးကငါ့လကပွေါ ကွှီးလာတာဟ.. ညညွးလကပွေါ ကွှီးလာတဲ့ကလေးဘယလွောကစွှမွးသလဲညညွးသိရငသွိပကွှနပသွှေားမှာ..လာသောဇွငွ..မရဆေေးပေးမယွ. သူတို့ဘာတှလေဲ..ဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ ကှှနတွောလွဲဆေးမိထားသူလို မသူဇာခေါ ရွာလိုကသွှားမိပါတော့တယွ ကှှနတွောလွဲရခှေိုးခနွးထဲကိုမသူဇာနဲ့အတူပဲလိုကဝွငလွိုကပွါတယွ။မသူဇာဆီမှာရော ကှှနတွောဆွီမှာအဝတွ အစားဆိုဘာဆိုဘာမှမရှိပါဘူး။ကှှနတွောလွဲ တဈခှီခပှှီးလိုကလွို့တဏှာစိတတွှငှေိမသွှားလို့လားတော့မသိဘူး မိနွးမနှဈယောကရွဲ့ရှေ့မှာကိုယလွုံးတီးဖှဈနတောကို ရှကသွလိုဖှဈနပေါတော့တယွ။မသူဇာက ရခှေိုးခနွးထဲမှာ ကှှနတွောလွီးကိုသခှောစှာပဲဆပပွှာနဲ့တိုကပွှီးတော့စိတပွါလကပွါဆေးကှောပေးပါတယွ။

နောကတွော့သူမရဲ့ စောကဖွုတကွိုလဲသူမဆေးကှောပါတယွ။ကှှနတွောကွတော့ဆေးမိထားတဲ့လူလိုပဲလှုပရွှားမှု၊တှေးခေါ မွှုအစစ အရာရာအားလုံးဟာနှေးကှေးလေးလံနပှေီးသူမတို့(၂)ယောကရွဲ့ စခေိုငွးမှုတှေ၊ပှောစကားတှမှောနဈမှောနေ ပါတယွ။ဒါကိုသတိထားမိပမေဲ့ ကိုယတွိုငကွတှော့ဘာမှမလုပနွိုငမွကိုငနွိုငပွါဘူး။။စိတသွှားတိုငွးကိုယမွပါဖှဈ နတယလွေို့ခေါမွလားတော့မသိပါဘူးဗှာ။ကှှနတွောတွို့(၂)ဦးသား ခုနကအပှိုငအွဆိုငကွှဲထားတဲ့ပဈစညွးကိုယစွီ ကိုဆေးကှောပှီးတဲ့အခါမှာတေ့ာရခှေိုးခနွးထဲကထှကဖွို့ပှငလွိုကပွါတယွ။အပှငမွှာမနီလာရှိတယလွို့ထငနွတေဲ့အသိကှောင့လွားတော့မသိပါဘူး ကှှနတွောအွပှငကွိုပှနထွှကဖွို့နညွးနညွးရှကနွမေိပါတယွ။မသူဇာကတော့ ဘာမှမဖှဈသလို ပုံစံနဲ့အပှငကွိုပှနထွှကသွှားပါတော့တယွ။ကှှနတွောလွဲရှကရွှကနွဲ့ပဲ(မရိုသေ့စကား)လီးတနွး လနွးနဲ့ တဈလုံးခငွှးတုံတုံ တုံတုံနဲ့လှှောကသွှားတဲ့မသူဇာအနောကကွို လိုကသွှားလိုကပွါတယွ။မနီလာကကို လှမွးကှည့လွိုကတွော့သူမက ဧည့ခွနွးထဲမှာထိုငပွှီးကောဖွီတဈခှကသွောကနွပေါတော့တယွ။

သူဇာရေ..သောဇွငကွိုဟိုဘကခွနွးမှာရှိတဲ့ဘီဒိုထဲက အဝတအွစားတှပေေးဝတလွိုကလွေ…သူပုဆိုးနဲ့ရှပနွဲ့ ဆို အနကဉွှေးကပှနွအေုနွးမယွ…. အေး..သိတယွ..နီလာရေ.. စကားလဲဆုံးရော မသူဇာက မနီလာအခနွးရဲ့ဘေးအခနွးကိုတံခါးလောခ့ဖွှင့ပွှီးဝငလွိုကပွှီးအခနွးထောင့ကွ ကှှနွးသားအညိုရောငဘွီဒိုကှီးထဲက မကှနွှာသုတပွဝါအဖှူနှဈခုကိုထုတပွေးပါတယွ။ကှှနတွောလွဲလှမွးယူ လိုကပွှီးတော့ခါးမှာပတထွားပါတယွ။သူလဲကှှနတွော့လွိုပဲမကှနွှာသုတပွဝါအဖှူကှီးကိုယူပှီးတော့ ခါးမှာပတွ လိုကပွါတယွ။နောကတွော့ဘီဒိုဒုတိယအဆင့ကွနပှေီးတော့ ဘတဈွစကတဘွောဘောငွးဘီတဈထညရွယွ၊ တီရှပတွဈထညရွယကွိုထုတပွေးပါတယွ။ပှီးတဲ့နောကမွှာတော့ဘီဒိုကှီးရဲ့အံဆှဲထဲကနပှေီးတော့အမှိုးသား သုံး Roll on ကိုထုတပွေးပါတယွ။ကှှနတွောလွဲသူထုတပွေးတဲ့အကှီ ငွကြိုဝတပွှီးတော့ အိမရွှေ့ခနွးကဆိုဖာဘကကွို ထှကလွာခဲပါတယွ။မသူဇာကတော့မနီလာအခနွးထဲကိုဝငပွှီးတော့ အကှီ ငွသြှားလဲဟနတွူပါတယွ။ သောဇွငွ..လာ..ဒီမှာကောဖွီဖှောထွားတယွ။ပေါငမွုန့လွဲထောပတသွုတထွားတယွ..စားလိုကအွုနွး… မနီလာက ကှှနတွောကွိုကောဖွီခှကလွှမွးပေးပါတယွ။

ကောဖွီကိုလှမွးယူလိုကပွှီးတဲ့နောကမွှာကှှနတွောလွဲ သူမဘေးနားမှာကပထွိုငလွိုကပွါတယွ။သူမကတော့ အိမနွရငဂွေါဝနပွနွးရောငလွေးကိုဝတထွားပါတယွ။ ကှှနတွောလွဲမနီလာပေးတဲ့ကောဖွီကိုသောကရွငွး တဈစုံတဈရာကိုတှေးတောနခေဲ့မိပါတယွ။ဒါကိုသတိ ထားမိတဲ့မနီလာက… သောဇွငွ..ဘာတှတှေေးနတောလဲကှ..မငွးတှေးနတောတှေ မ သိတယသွိလား အငွး..သိရငပွှောပှလေ… သူဇာနဲ့ မ နဲ့ ကငယငွယကွတညွးကသူငယခွငွှးတှလေေ…သူဇာတို့ကခှို့တဲ့တယွ။ဒါကှောင့မွို့လို့ မာမီတို့ကခေါ ပွှီးတော့ကှောငွးထားပေးတာ..ငယကွတညွးကတူတူနလောကှတာပေါ့။တဈခနွးထဲအတူနေ အတူသှား၊အတူစားဆိုတော့သူငယခွငွှးတှလေိုသာမကပဲ ညီအဈမတှလေိုဖှဈလာတာပေါ့။အဲ..အဈမတို့ အပှို ဘောဝွငလွာတဲ့အခှိနကွတှော့ မ နဲ့ သူဇာနဲ့ အတကတွဈခုဆနွးမိပှနတွယလွေ..အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ အပှာ စာအုပတွှသေူဇာက သူ့အိမပွှနရွငွးယူယူလာတကတွယွ။ရတနာဝငွးထိနတွို့ မောငမွောငတွုတတွို့ဘာတို့ပေါ့။ အဲ့ဒါတှကေို(၂)ယောကသွားအခနွးထဲမှာ ညလူခှတေိတပွှီဆိုခိုးပှီးဖတရွငွ ရမမြကတွှတကခွေဲ့တာပေါ့။

ကှာလာ တော့သူဇာနဲ့ မနဲ့ ကလကဈွဘီစီယနွ ဖှဈလာကှတယွ။သူဟာကိုယပွှတွ၊ကိုယ့ဟွာသူပှတပွေါ့ ..တဈရကအွဲ့ဒီ လိုအပှာစာအုပတွှဖတနွေရငွေးနဲ့ တဈယောကနွဲ့တဈယောကဖွီလွးတှတကပွှေီးပှတနွတေုနွးမှာ ဒယဒွီအသိ နိုငငွံခှားက စမဈဆိုတဲ့ အဖှူကောငကွှီး အိမရွောကနွတောနဲ့ ကှုံရော။စမဈကလူခှောပါ။မနဲ့ သူဇာလဲစမဈကို ကှည့ကွှည့ပွှီးရငခွုနခွဲ့တာလေ။အဲ့တုနွးကဆိုအဈမတို့အသကကွ(၁၈)ပဲရှိသေးတာ၊အဲ့ဒီလိုနှဈယောကသွား အပှာစာအုပကွိုယစွီဖတပွှီးဇိမယွူနတေုနွးမှာ ဗှုနွးဆိုစမဈက မ တို့အခနွးကိုဝငလွာတယလွေ။ပှီးတော့ ပှီးတော့…. ပှီးတော့ဘာဆကဖွှဈတာလဲ..မနီလာ…  ပှီးတော့ငါတို့ကိုတကခွှသှာတာပေါ့သောဇွငရွယွ…. မသူဇာကအခနွးထဲကထှကလွာပှီးတော့ ခုနကကှှနတွောနွဲ့လိုးတုနွးကခှှတထွားတဲ့ သူ့ပငတွီအမဲလေးကို ကောကစွှပလွိုကရွငွးဝငပွှောပါတယွ။ပှီးတော့သူလဲကှှနတွော့နွားမှာကပထွိုငလွိုကပွါတယွ။မခှောနှဈယောကွ နဲ့ဘေးတိုကထွိုငနွရတောဆိုတော့အောကကွကောငကွ ပှနထွခငှသွလိုဖှဈနတောပေါ့ဗှာ။ အဲ့တော့ဘာတှဆကဖွှေဈကှသေးလဲ..ဟငွ… ကှှနတွောကွသိခငှစွိတနွဲ့မေးလိုကပွါတယွ။

မသူဇာကပဲဆကပွှီးတော့ အဲ့နောကမွှာတော့ မ တို့နှဈယောကစွလုံးဟာကာမအရသာကိုကောငွးကောငွးကှီးခံစားတကသွှားတာပေါ့၊စမဈ ကလဲလဈရငလွဈသလို မ တို့(၂)ယောကလွုံးကိုလိုးတယလွေ။သူက မ တို့(၂)ယောကလွုံးအတှကကွာမဘုရငွ ကှီးလို့တောငပွှောလို့ရပါတယွ။သူမှနမွာပှညမွှာ ရုံးခှဲလာဖှင့သွှားတဲ့(၄)နှဈအတှငွးမှာ မ တို့(၂)ယောကစွလုံး နဲ့စိတရွှိလကရွှိကိုဆကဆွံကှတာလေ။ပုံစံမှိုးစုံ ၊လိုးနညွးမှိုးစုံနဲ့ပေါ့၊သူကဆနွးတယွ..ကှ။တကယ့ကွို ဂရု ဆကွ(ဈ) သမား၊အနညွးဆုံး(၂)ယောကတွဈယောကမွှ၊သူနဲ့နတောနောကဆွုံးအကှိမတွုနွးကဆိုရငွ သူပှညတွောပွှနမွှာ မို့လို့လာခေါတွဲ့သူဇနီးရယွ၊မတို့(၂)ယောကရွယွ၊နောကသွူ့အတှငွးရေးမှူးမ လေးရယအွတူတူလုပကွှတာ။ ပှောရရငတွော့ မတို့လဲ ဂရု ဆကွ(ဈ) လုပရွတဲ့ဖီလွးကိုကှိုကသွှားတယွ။စမဈပှနသွှားပှီးတဲ့နောကမွှာတော့မ တို့ ရညွးစားတှဘောတှထေားဖှဈကှတယွ။အတူတူလဲလုပဖွှဈကှတယွ။ဒါပမေဲ့ စမဈသငပွေးသှားတဲ့ပညာတှကေ အဆင့မွှင့တွာမို့လို့ မ တို့(၂)ယောကစွိတကွှနပမွှေုမရပှနဘွူး။

ဒါကှောင့ွ ဒီနိုငငွံယဉကွှေးမှုနဲ့မကိုကညွီတဲ့ မတို့ နှဈခှိုကနွတေဲ့ ဂရု ဆကွ(ဈ) ပုံစံနဲ့မဖှဈနိုငဘွူးလေ။ဒါကှောင့မွို့လို့ မ တို့(၂)ယောကလွုံးယောငွကြှားမယူပဲနကှေ တာပေါ့။နောကတွဈခုကတော့ မ တို့က ပဈစညွးထဲကိုလီးဝငနွပေါစေ။တဈယောကနွို့တှတဈယေောကစွို့တာမှိုး တို့၊တဈယောကနွဲ့တဈယောကလွကဈွဘီစယနပွုံစံမှီုးမှမလုပရွရငဘွယလွောကကွောငွးကောငွးစိတကွှနပမွှေု မရနိုငခွဲ့ကှဘူး။ဒါကှောင့မွို့လို့ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ လကဈွဘီယနွ လုပပွှီးမှစိတကွှနပတွေယပွေါ့။ဒါလဲ ဆိုကကွိုပဲနဲ့တူပါတယွ။တကယတွော့ မ တို့ဟာမသိစိတစွှဲလနွးမှုကှောင့ွ ဒီလိုပုံစံဖှဈနတောပါ။ အောွ..မတို့ကစိတဝွငစွားဖို့ကောငွးတယသွိလား။ဒီတော့စမဈပှနသွှားပှီးကတညွးကလဈဘီယနပွဲလုပနွတော လား… မဟုတဘွူးသောဇွငွ…မ တို့ ဆီမှာ ဆကွ(ဈ) ပါတနာတဈယောကရွှိတယွ။သူ့နာမညကွ ရဲလငွးတဲ့။သူကသငွဘြောအရာ ရှိတဈယောကလွေ။မိနွးမလဲရှိတယွ။တကယတွော့သူဇာရဲ့အဆကဟွောငွးပေါ့။သူမိနွးမကလဲ ဘီဒီဆကအွမကွို ကှိုကတွဲ့အမှီုးသမီးလေ။ဆိုတော့သိပမွစညွးရုံးရဘူးပေါ့။ဒီလိုနဲ့ မ တို့(၂)ယောကနွဲ့ ရဲလငွးတို့လငမွယား တဈလကို (၂)ခါ (၃)ခါလောကလွုပဖွှဈကှတယွ။

ဒီလိုနဲ့နောကပွိုငွးမှာရဲလငွးတို့လငမွယားကစငွကြာပူကိုအပှီးပှောငွးသှား ကှတယွ။အဲ့နောကပွိုငွးမှာတော့ မနဲ့သူဇာတို့(၂)ယောကပွဲ လကဈွဘီယနအွဖှဈတူတူနဖှဈကှေတယလွေ။ သောဇွငရွေ..ရှေ့မှာပှောပှီးပါပကော..ငါတို့ကဒုတဝွငတွာထကစွာရငွ(၂)ယောကသွားအထိအတှေ့ကိုပိုမကတွာဟ..ကဲ..ကောဖွီသောကလွိုကအွုနွး.. ဟုတွ..ဒါနဲ့ ကှှနတွောနွဲ့ရောဘယလွိုဖှဈသှားတာလဲ… ဟားဟာ…ဒီကိဈစကိုအမှနအွတိုငွးပှောရငသွောဇွငရွေ..နင့အွကှောငွးတှဗေူးပေါ သွလိုပေါ မွှာနောွ… ဟုတွ..ပှောပါ..နားထောငခွငှလွို့ပါ။ အေး..နငတွကကြသိုလနွောကဆွုံးနှဈဒီဇငဘွာလမှာအိမခွေါပွှီးစောဖွှုတဖွူးတယမွဟုတလွား..သခှောပှနစွဉွးစား ကှည့စွမွး… မနီလာပှောမှ ကှှနတွောတွဖှေးဖှေးပှနစွဉွးစားပါတယွ။ အာ…ဟုတတွယွ…ဟုတတွယွ..ကှှနတွောအွဲ့တုနွးက စောကွှီးတဈယောကနွဲ့ဖှဈနတော…အဲ့ဒါမမတပေညေ့ွ လေ။မမရေေုံးက မမေေ ကိုယရွေးအရာရှိပဲဆိုပါတော့။သူနဲ့ဖှဈဖူးတယွ..မမတေေို့ခရီးသှားနတေုနွး. နငလွေ..အဲ့တုနွးကနင့အွခနွးထဲမှာအောကားကိုအကယှကွှီးဖှင့ပွှီးစောကွို ကုတငစွောငွးမှာကုနွးခိုငွးပှီး အနောကကွနခနှတေောလေ…။

နောကတွော့ နငစွိတတွှမထေိနွးနီုငတွာလားဘာလားမသိဘူး..သူ့ဘရာဇီယာ ကိုလကပွှနသွှှိုဝတခွိုငွးပှီးတော့ မှငွးဇကကွှိုးဆှဲသလိုကိုဆှဲတာမှတမွိလား..နောကတွော့ငါသတိထားမိတာ အဲ့ စောရွဲ့ပါးစပမွှာ နင့ရွဲ့အတှငွးခံကိုဆို့ထားသေးတယလွေ..စောကွဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့အောနွတောလေ…ငါအားလုံးမှငွ ခဲ့တယွ။နောကတွော့ ငါသူဇာကိုပှောပှတယွ။ ဒါပမေဲ့ နင့အွဒေါ ကွလဲ နငကွှောငွးပှီးရငွ ငါဆီပို့ပှီးအလုပသွငွ ဆငွးခိုငွးမယဆွိုပှီးတော့ပှောထားတာရှိတော့ ငါတို့လဲမလှုပရွှားပဲစောင့နွလေိုကတွာလေ…ငါတို့ကတှေ့ရာလူနဲ့ ဖှဈလို့မရဘူးဟ…တဈယောကခွငွှးဖှဈကှမယဆွိုလဲအာသာမပှကှေ၊နှဈယောကပွူးဆိုတော့လဲ သိကခြာတှဘော တှငေဲ့ရသေးတယလွေ။နောကတွော့အခုခတွကလေိုအငတွာနကပွေါ ရွောကသွှားခဲ့ရငကွှဲပှီ..မဟုတဘွူးလား ဟုတပွါတယွ။။ဒီတော့..မ..တို့ ကသူငယဖွမွးဖို့စီမံကိနွးခခှဲ့တာပေါ့။ ဟားဟား…ဟုတတွယွ..ဟုတတွယွ..မငွးကိုဒီနေ့ရဖို့အတှကစွီမံကိနွးခခှဲ့တာ..မငွးကိုစောင့ကွှည့နွခေဲ့တာကှာ ပှီ..မငွးကလူရှုပလွေးနောွ…စောတွှလေဲအမှားကှီးထားတယွ။

ထားတဲ့စောတွိုငွးကိုလဲဖှုတတွာခညွှးပဲ..ကောငွး ပါတယလွေ..ငါတို့ဆီရောကတွော့ယဉနွတောပေါ့၊အရိုငွးမဖှဈတော့ဘူးပေါ့..ဟုတဘွူးလား မနီလာစကားအဆုံးမှာ သုံးယောကသွားပှိုငတွူရယလွိုကမွိပါတယွ။နောကတွော့မသူဇာက သောဇွငွ..နငဒွီညမပှနလွို့ရလား..မနကဖွှနစွနေ၊တနငွဂြနှဆေိုတော့ ငါတို့(၃)ယောကဒွီမှာအမုနွးနလေို့ရတယွ အေး..ဟုတသွားဟ..နငဘွယလွိုလုပမွလဲသောဇွငွ… မနီလာကပါမေးပါတယွ။ကှှနတွောလွဲစဉွးစားပှီးတော့ တဈညတဈလဆေိုရငတွော့ရပါတယွ။ဒါပမေဲ့အခုဟာ (၂)ညအိပလွောကကွှာမှာဆိုတော့အိမကွိုအကှောငွးပှဖို့ လိုတယွ။ ကှှနတွောစွကားအဆုံးမှာတော့မနီလာနဲ့ မသူဇာတို့အခငွှးခငွှးမကှစွပဈပှပါတယွ။ ဒီလိုလုပမွယွ… မနီလာကစကားစလိုကတွော့..ကှှနတွောလွဲနားစိုကထွောငလွိုကပွါတယွ။ ငါတို့သုံးယောကခွနနရငအွေပှငထွှကမွယွ။သူဇာ့ကိုငါက စီးတီးမတမွှာခပှေးမယွ..စားစရာသောကစွရာတှေ (၂)ရကစွာလောကကွှိုဝယထွားပေါ့..အပှငမွထှကရွအောငွ…ငါနဲ့သောဇွငနွဲ့က သောဇွငအွိမသွှားကှမယွ။သောဇွငွ အဒေါကွိုပှောမယွ..ငါပိတရွကမွှာနပှညတွေောကွ တရားသူကှီးတဈယောကကွိုသှားဂါရဝလုပရွမယွ။

အဖောွ လဲရအောငွ..နောကတွော့ သူ့ကိုလဲအပပွေးမယဆွိုပှီးတော့ခေါ ထွုတလွာမယွ..ကိုယတွောလွေးကအဝတအွ စားတှထညေ့ပွေါ့..ဟုတပွှီလား..ဒီညထှကမွယွ…(၈)နာရီလို့ပှောလိုကမွယွ…အိုကဘေူးလား… အငွး..ကောငွးလိုကတွဲ့အစီအစဉပွါ..ရှေ့နမကှေီးရယွ…. မသူဇာက မနီလာကိုနောကလွိုကပွါတယွ။ပှီးတဲ့နောကမွှာတော့ကှှနတွောတွို့(၃)ယောကသွားကောဖွီ သောကကွှပါတယွ။ကောဖွီသောကပွှီးတော့နာရီကိုကှည့လွိုကတွော့ (၃)နာရီခှဲ…ရုံးဆငွးခှိနရွောကဖွို့နီး လာပှီဆိုတော့ ကှှနတွောလွဲ ခုနကဆှဲထားတဲ့အခှိနနွဲ့ကှားထဲမှာတောတွောလွေးနားလိုကရွပှီဆိုတော့က ကှှနတွောွ အောကကွဖှားဖကတွောကွ လဲပှနတွောငလွာပါပှီး..ဘာလို့လဲဆိုတော့ကှှနတွော့ပွုခုံးကိုညာဘကွ ကမှီထားပှီးအိပပွှောနွတေဲ့မသူဇာရဲ့အထိအတှေ့ရယွ။ကှှနတွော့ဘွေးမှာထိုငနွတေဲ့မနီလာရဲ့အငှေ့အသကွ ရယကွှောင့ပွါ။ကှှနတွောမွနီလာရဲ့ဂါဝနပွနွးရောငလွေး အပေါ ကွနပှေီးတော့မနီလာရဲ့ပေါငသွားလေးကို ပှတလွိုကပွါတယွ။

ကှှနတွောဝွတထွားတဲ့ဘတစွကတဘွောဘောငွးဘီဟာလဲ အောကခွံမပါတာကှောင့ွ မနီလာအသားကိုစပှီးထိလိုကတွယဆွိုတာနဲ့ညီတောမွောငဟွာ ခေါငွးထောငလွာပါတယွ။ဒါကိုကှှနတွောရွဲ့ ပုခုံးကိုမှီရငွးအိပနွတေဲ့ မသူဇာက သိတော့ ဇတခွနဲကှှနတွောလွကမွောငွးကခှါပှီးတော့ ထထိုငလွိုကပွါတယွ။ မနီလာက… သူဇာ……လို့ခေါ ပွှီမကှစွပဈပှပါတယွ။ ငါပှိုငွးနသေေးတယွ..နီလာ..ခုနတုနွးကအရှိနမွပှယသွေးဘူ..ညမှ..အခုထိုငကွှည့ရွငွးအားမှေးမယဟွာ..  မနီလာကခေါငွးညိမ့ပွှလိုကပွါတယွ။သူတို့(၂)ယောကဟွာသူတို့အထာနဲ့သူတို့အခကှပွှပှီးတာနဲ့.. လာအခနွးထဲသှားမယသွောဇွငွ… အငွး… ကှှနတွောမွနီလာကိုဖကပွှီးတော့သူမအခနွးထဲကိုဝငလွိုကပွါတယွ။သူမကိုကုတငပွေါ တွငမွယလွုပတွော့.. ဒီမှာလုပမွလို့လား… ကှှနတွောကွခေါငွးညိမ့ပွှလိုကပွါတယွ။ဘေးမှာရှိတဲ့မသူဇာကလဲ.. ဟုတတွယလွေ..နီလာကလဲ..ညမှ..သူ့ကိုငါတို့အခှစေိုကစွခနွးကိုပှတာပေါ့..အခုဒီမှာပဲ.. အငွး…ဟုတပွါပှီ… မနီလာကိုကှှနတွောကွုတငပွေါ ကွိုတငလွိုကပွါတယွ။မသူဇာကတော့မမှငရွဘူးဆိုပှီးမီးသှားဖှင့ပွါတယွ။

ပှီးတဲ့ နောကမွှာတော့သူမဟာ မနီလာရဲ့စာကှည့စွားပှဲက ဆုံလညွ ဆိုဖာပေါ ကွနပှေီးတော့ကှည့နွပေါတယွ။အငမွ တနလွှပှီးဆှဲဆောငမွှုရှိတဲ့အပှိုကှီးမမတဈယောကကွို ကှှနတွောဂွှာနပေါတယွ။ဒီအခှိနမွှာလဲကှှနတွောတွို့(၂) ယောကကွိုကိုယလွုံးကိုယပွေါကအွလှနတွောင့တွဲ့ ဆကဈွဆီဖှဈလှနွးတဲ့တောငတွောင့ဖွှောင့ဖွှောင့ရွဆေေးငါး ကှီးလိုလှခငှတွိုငွးလှနတေဲ့ မမတဈယောကကွလဲ ထိုငကွှည့နွတယွေ။ဆိုတော့က….မိတဆွှေ..ကှှနတွော့စိတွ တှဘောဖှဈနမယထွေငသွလဲ………………………။ အား..အင့ွ…ကောငွးတယွ..အစိကို..အား..ကောငွးတယွ။ ကှှနတွောမွနီလာရဲ့ပေါငကွိုဖှဲပှီးတော့ပေါငခွှကှားမှာနရောအသအခှောယူကာမနီလာစောကဖွုတကွိုယကွ ပေးနပေါတယွ။စောကဖွုတအွကှဲကှောငွးတဈလှှောကကွိုလှှာနဲ့ပှတဆွှဲလိုကွ..အစိလေးကိုယကလွိုကွ၊ဘေးနှဈ ဘကကွနှုတခွမသွားတှကေို နှုတခွမွးနဲ့စုပပွေးလိုကွ၊အစိလေးကိုအာငှေ့လေးပေးလိုကနွဲ့ပုံစံမှိုးစုံယကပွေးနပေါ တယွ။မနီလာရဲ့စောကဖွုတဟွာအရညတွှတေောတွောလွေးရှဲလာပါတယွ။

သူ့ရဲ့ဆီးစပမွှာရှိတဲ့အမှေးနုနုလေးတှမှောတောငမွှ ကှှနတွောယွကထွားတဲ့အတှကအွရညတွှရှေဲစိုနပေါတော့တယွ။ အား..ကောငွးလိုကတွာ..ရှီး..စုပွ..အစိလေးကိုစုပကွှာ… မနီလာခိုငွးတိုငွးကှှနတွောလွုပပွေးနမေိပါတယွ။(၅)မိနဈလောကကွှာတော့ကှှနတွောလွဲဂှာရတာအသကရွှု ကပှလွာတာနဲ့ပဲ ပကလွကကွလေးအိပနွတေဲ့မနီလာရဲ့ဘေးမှာလှဲလိုကပွါတယွ။ကှှနတွော့ဖွှားဖကတွောွ ကှီးကတော့ မိုးပေါ တွကမွဲ့ဒုံးပှံကှီးအလားကိုထောငမွတလွှှကရွှိပါတယွ။မနီလာလဲကုနွးထပှီးတော့ ကှှနတွော့လွီးကိုတဈထဈခငွှးလှာနဲ့ယကပွှီးတာနဲ့ တဈခှောငွးလုံးကိုအာခေါငထွဲထိရောကအွောငစွုပပွါတော့ တယွ။ဒီမမနှဈယောကလွုံးရဲ့လီးစုပပွညာဟာတဈယောကကွိုတဈမှိုးစီ ဂုဏထွူးမှတပွေးရမှာပါ။ကှှနတွောကွ အောကကွနမနနေေိုငတွော့တာနဲ့ ကော့ကော့ပှနတွငပွေးပါတယွ။နောကဆွုံးတဈခကှမွနီလာကအာခေါငထွဲ ကိုထိုးသှငွးလိုကတွော့ကှှနတွောလွဲသူ့ခေါငွးကိုကိုငပွှီး လီးကိုမကှနွှာနဲ့စိုကခွလှိုကပွါတယွ။(၅)စကကြန့လွောကွ ကှာအောငအွဲ့ဒီအတိုငွးပဲထားလိုကပွါတယွ။ကှှနတွော့လွီးကသူ့အာခေါငထွဲမှာပါ။ဝူးဝူးဝါးဝါးအသံထှကလွာပှီး ကှှနတွော့ပေါငကွိုမနီလာကလာကုပတွော့မှ ဖိထားတဲ့လကကွိုလှတလွိုကပွါတယွ။

ဝေါ့..အဟှတွ..အဟှတွ…အား.လားလာ…ဘယလွိုလုပလွိုကတွာလဲသောဇွငရွယွ..အနထွှကတွော့မယွ.ဒီမှာ အာခေါငထွဲလကညွှိုးထိုးထည့ပွှီးအနသွလိုဖှဈနပှေီ… ကှှနတွောလွဲဘာမှမပှောတော့ပဲ..မနီလာရဲ့နို့နှဈလုံးကိုကုနွးပှီးစို့လိုကပွါတယွ။သူမရဲ့နို့တှဟောတှဲမနပမေေဲ့ တငွးတငွးရငွးရငွးတော့မရှိပါဘူး။မသူဇာလောကနွို့မကှီးပမေဲ့ပနွးသီးတဈလုံးရဲ့ဆိုဒလွောကတွော့ရှိပါတယွ။ ကှှနတွောနွို့စို့လိုကွ၊နို့သီးခေါငွးကိုလှှာနဲ့ ကကှီးခခှေးသဏဍြနရွေးပေးလိုကလွုပနွတေော့သူမလဲဖီလွးပှနတွကွ လာတဲ့ပုံပေါ ပွါတယွ။ကှှနတွောလွဲအခှိနဆွှဲမနတေော့ပဲ..မနီလာပေါငကွိုအသာဖှဲလိုကပွှီး ကှှနတွောလီးဒစိ နဲ့ သူမအစိကိုပှတပွါတော့တယွ။ အား..ရှီး..အငွး..ကောငွးလိုကတွာမောငရွယွ..ထည့လွိုကပွါတော့..မလိုခငှနွပှေီ… အငွး.. ကှှနတွောလွဲသူမစကားကိုနားထောငကွာလီးကိုတဈဆုံးထည့လွိုကပွါတယွ။မနီလာစောကပွကထွဲကှှနတွော့လွီးဝငသွှားတော့ခံစားမှုတဈခုရပါတယွ။အဲ့ဒါကတဈခှားတော့မဟုတပွါဘူး။မနီလာနဲ့မသူဇာတို့(၂)ယောကဟွာစောကဖွုတတွှရေဲ့အကဉွှးအကယှကွအစတူညီနသလေားလို့ထငမွှတရွလောကအွောငကွို မကှဥၤွးလှနွးမကပွှ လှနွးနဲထိထိမိမိရှိပါတယွ။

အသားဖှူတဲ့မသူဇာကတော့ အရညပွိုရှမွးတဲ့သဈသီးလိုမှိုးဖှဈပါတယွ။မသူဇာက တော့ညိုစိမွှစိမနွဲ့မို့ လုပရွတာစီးစီးပိုငပွိုငရွှိလှပါတယွ။ကှှနတွောလွဲပကလွကလွှနပွှီးအောကကွနစေောကဖွုတွ ကိုဝေ့ဝိုကပွှီးပင့တွငပွေးနတေဲ့မနီလာကို အားနဲ့လိုးရငွးကှာလာတော့သူမကိုဆှဲမလိုကပွှီး ကှှနတွောလွဲခှေ ဆငွးလိုကကွာတဈယောကမွကှနွှာတဈယောကကွှည့ပွှီးFace to Face ပုံစံလုပကွှပါတယွ။မနီလာကတေ့ လကတွဈဖကကွိုအနောကကွိုထောကထွားပှီး ကှှနတွောမွကှနွှာကိုအံကှိတကွှိတပွှီးကှည့ရွငွးခံပါတယွ။ ကှှနတွောလွဲသူမရဲကငှတွဲ့ခါးကိုကိုငပွှီးတော့ ဆှဲဆှဲပှီးတော့ကိုဆောင့ပွေးတာပါ။ပှီးတဲ့နောကကွှှနတွောွ အနောကကွိုပကလွကလွှနလွှဲခလှိုကပွါတယွ။မနီလာကို လှပတဲ့မှငွးစီးသမလေးလုပစွခငှတွောပေါ့။မနီလာ လဲကှှနတွောပွကလွကဖွှဈသှားတာနဲ့တဈပှိုငနွကမွှာ ကှှနတွောဒွုတအွပေါ မွှာဆောငဆွောင့ထွိုငလွိုကပွှီး လီး ကိုလဲအရငွးကနကေိုငကွာ သူ့စောကဖွုတထွဲကိုထည့လွိုကပွါတယွ။သူ့စောကဖွုတထွဲကှှနတွော့လွီးဝငသွှားတာ နဲ့တဈပှီုငနွကကွို သူမဟာ လုပငွနွးကှှမွးကငှတွဲ့ မှငွးစီးသမလေးသဖှယအွရှေ့အနောကအွဝေ့အဝိုကွ အတှနွး အထိုးလေးတှနေဲ့ ပညာပှနပေါတယွ။

ကှှနတွောလွဲမကှစွိမှိတခွံနလေိုကပွှီးတော့ကှှနတွော့ခွေါငွးရငွးမှာတဈစုံ တဈယောကရွောကနွတေဲ့ခံစားမှုရလို့ ကှည့လွိုကတွော့ကှှှနတွော့မွကှနွှာဟာ ခပကွှကှလုပထွားတဲ့မသူဇာရဲ့ ပငတွီအနကလွေးနားကိုရောကနွပေါပှီ။ကှှနတွောလွဲမကှနွှာနားရောကနွတေဲ့မသူဇာရဲ့အတှငွးခံအောကွ စောကဖွုတလွေးကို ယကပွေးနမေိပါတယွ။မနီလာကတော့အပေါ ကွနပညောအမှိုးစု ပှနလရေေဲ့ဗှာ။ အား..ကောငွးလိုကတွာ..ကောငွးတယွ..ဆောင့ကွှာ..နာနာလေးသောဇွငွ.. သူမပှောတဲ့အတိုငွးတဈသှမသေိမွးလိုကနွာက ကှှနတွောလွဲ အခကှပွေါငွးမှားစှာသောဆောင့ခွကှတွှနေဲ့သူမ ကိုဖှူတပွါတော့တယွ။(၁၉)မိနဈခန့ကွှာတော့သူမလဲကှှနတွော့အွပေါ ကွနပှေီးသှားပါတယွ။ကှှနတွောလဲ လီး ကိုပှနထွုတလွိုကပွှီး သူမကိုပကလွကပွှနလွှနလွိုငွးလိုကပွါတယွ။ပှီးတဲ့နောကမွှာတော့သူမခှထေောကနွှဈ ခှောငွးကိုကိုငပွှီးတစိတီတူးပုံစံနဲ့ အားပါးတရဆောင့ပွေးနပေါတယွ။ကှှနတွော့ဆွောင့ခွကှတွှစေိတလွာတာနဲ့ အမှှမနီလာဆီက အောသွံ၊ညညွးညူသံလေးတှတေောတောထွှကလွာပါတယွ။မသူဇာကတော့အနီကပကွို လိုကကွှည့နွပေါတော့တယွ။

အား..ကောငွးတယွ..မရယွ..ဘယမွှာပှီးရမလဲ.. အငွး..ဖှဈနီုငငွလွာလုပလွိုကွ..အဲ့ဒါမကှနွှာပေါ မွှာလာပနွးလို့ပှောတာပါ။။ကှှနိတောလွဲမီးကုနယွမွး ကုနွ ဆောငရွှကလွိုကပွှီးတဲ့နောကမွှာတော့ သုတထွှကခွငှလွာတာနဲ့မနီလာရဲ့နှဖူးကိုမှနွးပှီးခှကာပနွးလိုကွ ပါတယွ။မနီလာက ရဲ့နှုတခွမွးတှအထေိပါကှှနတွောအွဖှူရညတွှတကစွေငပွါတော့တယွ။ကှှှနတွောလွဲ(၂)ခှီ ဆှဲပှီးပှီဖှဈလို့ပှီုငွးနတေဲ့အတှကအွိပယွာပေါ မွှာသှားလှဲလိုကပွါတွယွ။မနီလာကတော့သူပါးစပမွှာလရညပွေ နရကနွေဲ့ မသူဇာကိုသှားပှီးတော့ကဈဆငဆွှဲပါတယွ။ပှီးတဲ့နောကမွှာတော့ကှှနတွောတွို့(၃)ယောကတွဈ ယောကရွခှေီုးခနွးထငဝွငပွှီးရခှေီုးလိုကပွါတော့တယွ။ရခှေိုးတဲ့အခှိနမွှာ ကှှနတွောကွအလယကွ မသူဇာက ကှှနတွော့ကွှောဘကကွ မနီလာကတော့ ကှှနတွောနွဲ့မကှနွှာခငွှးဆိုငမွှာပါ။ဆပပွှာတိုကတွဲ့အခှိနမွှာတော့ သူတို့နို့တှကေိုပှတလွိုကွ၊အဖုတတွှကေိုလကနွဲ့အုပကွိုငလွိုကနွဲ့ ကှှနတွော့လွီးကပှနပွှီးတော့မာလာပါတော့ တယွ။မသူဇာကကှှနတွောကွှောဘကကွနသေိုငွးဖကပွှီးတော့ ကှှနတွော့ွ ရဲ့မာနတေဲ့ လီးခှောငွးကှီးအောကွ ကကစှထွုတမွာကှောနတေဲ့ဥကှီးကိုပေါငကွှားထဲကနပှေီးတော့ ပှတသွတပွေးနပေါတယွ။

မနီလာကတော့ သူမရဲ့လုံးဝနွးတဲ့ နီု့အုံတှမှောကပနွတေဲ့ ခှှနထွှကဆွူးမှနတေဲ့ နို့သီးခေါငွးလေးတှနေဲ့ ကှှနတွော့နွို့ကိုပှတနွပေါ တယွ။ သူငယခွငွှးတို့ရေ..ကှှနတွောဒွီအတှေ့အကှုံကိုဘယလွိုအဓိပယဖွှင့ဆွိုရပါ့။ ဒီလိုမှိုးအမှိုးအမညမွဖောပွှနိုငတွဲအရသာကို ကှှနတွောမွိန့မွူးစှားနဲ့ခံစားနပေါတယွ။ကှှနတွောရွဲ့ဖှားဖကတွောွ လိငတွနကွှီးကတော့ မာကှောထောငမွတနွတောပေါ့။မသူဇာရော..မနီလာရောက ရခှေိုးခနွးထဲမှာရခှေိုးနေ တုနွးမှာ တော့လုံးဝကှှနတွော့လွိငတွနကွိုမထိဘူးခငဗွှ.။ဒါဟာညစာအဝစားဖို့အတှကရွိကခြာကှိုတငစွုဆောငတွဲ့ သဘောမှားလားတော့မသိပါဘူးဗှာ။တခနတာလောကကွှှနတွောတွို့(၃)ယောကသွားပှတသွတနွပှေီးတော့ရခှေိုးလိုကပွါတယွ။ရခှေိုးနရငွေးနဲ့ ကှှနတွောဟွာသူမတို့နှဈယောကရွဲ့ဖောငကွားအိစကနွတေဲ့စောကဖွုတကွှီး တှကေိုလကနွဲပှတတွိုကပွေးနပေါတယွ။သူတို့ကလဲတဟငွးဟငွးနဲ့ပေါ့ဗှာ….. ရခှေိုးပှီးတော့ အဝတအွစားကိုယစွီလဲလှယပွှီးတော့မနီလာကားနဲ့ပဲ မှနေီကုနွးကစီးတီးမတကွိုထှကလွာခဲ့ ပါတယွ။စီးတီးမတရွောကတွော့မသူဇာကိုခထှားပေးခဲ့ပှီးနောကမွှာ ကှှနတွောနွဲ့မနီလာတို့ဟာကှှနတွောအွိမွ ရှိတဲ့စမွးခှောငွး ဘကကွိုထှကလွာခဲ့ကှပါတော့တယွ။  ကှှနတွောတွို့လဲကှိုတငစွီစဉထွားကှတဲ့အတိုငွးမသူဇာကိုစီးတီးမတမွှာခပှေးပှီးတော့ ကှှနတွောနွဲ့မနီလာဟာ ကှှနတွောအွိမကွိုထှကလွာခဲ့ကှပါတယွ။

အိမကွိုရောကတွော့မနီလာကပဲ အကှိုးအကှောငွးကိုကှိုတငတွိုငပွငွ ထားတဲ့အတိုငွးဖောရှောလုပပွါတော့တယွ။အိမကွလူတှကလေဲလကခွံလိုကပွှီဖှဈတာကှောင့မွို့လို့ ကှှနတွောွ အခနွးထဲဝငပွှီးတော့ အဝတအွစား(၂)စုံလောကကွိုဟနပွှထည့ပွှီးအခနွးထဲကပှနထွှကလွာလိုကပွါတယွ။ပှီး တဲ့နောကမွှာတော့ကှှနတွောကွပဲမနီလာရဲ့ကားကိုမောငွးလို့ မသူဇာရှိတဲ့စီးတီးမတမွှာဝငခွေါပွှီးတော့ မနီလာအိမကွိုပှနခွဲ့ကှပါတော့တယွ။ မနီလာအိမရွောကတွော့ မသူဇာဝယလွာတဲ့စားစရာတှနေဲ့ အခှားသောပဈစညွးတှကေိုကူညီပှီးနရောခထှား လိုကပွါတယွ။ပှီးတဲ့နောကမွှာတော့ မနီလာနဲ့ မသူဇာ ပှီးတော့ ကှှနတွောရွယွ တီဗီရှေ့မှာထိုငပွှီးတော့ ကိုရီး ယား MC ကားတဈကားကိုဖှင့ကွှည့နွကှပေါတော့တယွ။ကိုရိးယားကားကလဲ အဖောအွခှှတကွားဆိုပမေဲ့စကား ပှောခနွးတှမှေားနတောကှောင့ွ(၃)ယောကသွားပငွှးလာကှပါတယွ။ဒါနဲ့ပဲ မသူဇာနဲ့မနီလာက ဝယလွာတဲ့ အသားပှားတှေ၊ကှကသွားလုံးတှသှေားကှောနွပေါတယွ။ကှှနတွောကွတော့သူတို့(၂)ဦးအနောကကွနပှေီး လိုအပတွာတှကေူညီနရငွေ၊စှင့ကွားလှတဲ့တငသွားပိုငရွှငမွှားရဲ့ တုနခွါခှငွးအနုပညာကို ရှုစားနလတေေော့သညွ……ပှီး။