ထင်ထားသလိုဆာနေပါလား

ဒီဖကကှ အခှခေံလူတနှးစားတှေ နတေဲ့ ဆငှးရဲသား ရပကှှကှ ။ အလညမှှာက အားကစားကှငှးကှီး ။ ဟိုဖကှ တဖကမှှာက ကိုယပှိုငအှိမရှာ တိုကရှပကှှကှ ။ လုံးခငှှး တထပအှိမတှှရေော ကားဂိုဒေါငှ ပါတဲ့ နှဈထပှ တိုကတှှရေော ။ ဒီ တိုကှ ရပကှှကကှ လူတှကေ ခှံဝငှးကှီး ကာထားပှီး နေ့နဲ့ည လုံခှုံရေး ဝနထှမှးတှေ ခထှားပှီး နကှသညှေ ။ လူဂုဏတှနှ အရာရှိတှေ ကုနသှညှ လုပငှနှးရှငတှှေ နကှတောမို့ ဆိတငှှိမရှပကှှကှ တခုလို့ ပှောလို့ရသညှ ။ ဆငှးရဲသား ရပကှှကကှတော့ ကှူးကှောဈှေးသညတှှနေဲ့ လမှးဘေး ခှေးလခှေေးလှင့တှှနေဲ့ အမူးသမားတှေ ထိုငသှောကနှတေဲ့ အပေါစား အရကဆှိုငနှဲ့ အောဟှဈဆဲဆို ရနဖှှဈနကှတေဲ့မိနှးမတှနေဲ့ ဆူဆူညံညံ ရုတရှုတသှဲသဲတှေ တခှိနလှုံးလို တှေ့ရနိုငသှညှ ။ အလညကှ အားကစားကှငှးကှီးမှာ တခါတခါ ဂီတာဖှောဖှှပှေဲတှေ အငှိမ့ပှှဇာတတှှေ လာလုပကှှတဲ့အခါ မီးတှေ ထိနထှိနလှငှးပှီး ပှဲဈေးတနှးကှီး ကစညကှားသညှ ။ ခှားရဟတတှှေ မကှလှှည့ပှှဲတှေ ကလေးကစားစရာ ဆိုငတှှေ အကှောအှလှောဆှိုငတှှကေ အပှည့ှ ။ ညဖကမှှာ ပှဲဈေးတနှး လှောကသှူတှနေဲ့ ပှည့နှသညှေ ။ တဖကကှ ဆငှးရဲသား ရပကှှကကှ အခှခေံ လူတနှးစားတှေ ပှဲဈေးတနှးကို လာကှသလို တိုကရှပကှှကကှ အခှအနေေ ရှိသူတှလညှေး လာကှသညှ ။

ဗဒငသှညှ ဒီကို ဒီနေ့ မနကထှဲက ခှားရဟတှ ဆငဖှို့ ရောကလှာတာ ဖှဈသညှ ။ ခှားရဟတကှို ဆငနှတေဲ့အခှိနှ စတိတရှှိုး ဆောကတှဲ့ စငကှလညှး ဒီက အလုပပှှီးရငှး သူတို့စငဆှောကတှာကို ဝိုငှးလုပနှိုငမှလားလို့ လာခေါလှို့ မပှနဖှှဈဘဲ အဲဒီစငဆှောကတှဲ့ဆီမှာ ဝငလှုပပှှီးတော့ တခှား ဆိုငခှနှးတှကေ ခေါခှိုငှးတာတှကေို လုပကှူရငှး မိုးခှုပတှဲ့ အခှိနှ အထိ ပှဲဈေးတနှးမှာ ရှိနသညှေ ။ သူနတောကအဝေးကှီးမှာ ။ ဒီအခှိနကှမှှတော့ မပှနတှော့ဘူးလို့ ဆုံးဖှတလှိုကသှညှ ။ အနီရောငှ ငရုတဆှီ အခဉှရှညှ ဆမှးထားတဲ့ ကှာဇံသုတတှပှဲကို ဝကသှားဒုတထှိုးနညှးနညှးပုံပေးတာနဲ့ ညစာ ပှီးလိုကသှညှ ။ မိုးခှုပသှှားသညှ ။ အလုပကှှမှးသမား ဗဒငသှညှ အလုပလှုပဖှို့ ကှောကသှူ မဟုတှ ။ ဒေါငကှကှ ပှားကကှ ဘယလှောကှ ကှမှးတမှးတဲ့ အလုပှ ဖှဈဖှဈ သူလုပနှိုငသှညှ ။ အလေးအပငတှှကေိုလညှးထမှးနိုငသှညှ ။ အမှင့လှညှး တကနှိုငသှညှ ။ ဗဒငလှို အားကောငှးမောငှးသနှ လူတယောကကှို မှငတှာနဲ့ အလုပခှိုငှးခငှသှူတှမှေားသညှ ။ ဘိုကပှှည့သှှားပှီးတဲ့နောကှ ဟိုလှောကှ ဒီလှောကှ လမှးသလားရငှး အိုကကှရငှ စားနတေဲ့ ကောငမှလေး တယောကကှို ဗဒငှ လူတှေ ကှားထဲမှာတှေ့လိုကသှညှ ။ ကောငမှလေးသညှ တယောကထှဲ မဟုတဘှူး ။

အသကှ သုံးဆယှ အရှယလှောကှ မိနှးမ တယောကနှဲ့ အတူတူ လာတာ ။ တိုကရှပကှှကထှဲက လာတာ သခှောသညှ ။ကောငမှလေးရဲ့ ပုံစံက သန့ပှှန့ပှှီး ခမှှးသာတဲ့ လူတနှးစားက ပေါကဖှှားတဲ့ ဒီဇိုငှး ဆိုတာကို ဗဒငှ ခှဲခှားလို့ ရသညှ ။ ဟငှ…..အရမှး လှတာဘဲ …။ ကောငမှလေးသညှ ဖှူဆှတဆှှတှ အသားနဲ့ ဆံပငနှကနှကှ နဲ့ မကှလှုံးတှကေ တောကပှ ဝိုငှးစကစှကနှဲ့ ။ လကပှှတှ ဘလောကဈှ အဖှူရောငှ ပါးပါးလေးနဲ့မို့ ရငသှားလုံးလုံး ထှားထှားလေးတှကေ အရှိကို အရှိအတိုငှး အရမှးလှနကှသညှေ ။ ကောငမှလေးသညှ အလှနဆှုံး ရှိလှမှ ဆယ့ရှှဈနှဈဘဲ ဖှဈမညလှို့ ဗဒငှ ခန့မှှနှးနသညှေ ။ လမှးလှောကပှုံလေးက ခုနဆှှ ခုနဆှှလေး ။ ကလေးစိတှ မကုနသှေးတဲ့ အပှိုဖနှှးမလေး ကို ဗဒငှ စေ့စေ့စပစှပှ စူးစိုကကှှည့နှသညှေ ။ ရငကှလေး မို့သလောကှ ခါးကလေးက သေးသှယသှညှ ။ တငကှလေးက ဝိုငှးလုံးနသညှေ ။ ဗဒငသှညှ ဒီ ကောငမှလေးကို မှငမှှငခှငှှး တအားကှိုကသှှားသညှ ။ ကောငမှလေး သှားလရောကို အနောကကှနေ တကောကကှောကှ သူ လိုကသှညှ ..။ ကောငမှလေးသညှ ဂီတဖှောဖှှပှေဲ ဖကကှို ငေးကှည့နှသညှေ ။ ထုနှးထိုငှးထိုငှးနဲ့ ဟဲဗီးမကတှယလှ တေးဂီတသံတှကေ ကယှလှောငလှှနှးနသညှေ ။ ရုံးထဲက ဆိုနတေဲ့ အဆိုတောနှဲ့ သီခငှှးအလိုကကှို ကောငမှလေးသိပုံကှိုကပှုံရသညှ ။ နှုတခှမှးလေး လှုပနှသညှေ ။

ခေါငှးလေး တရမှးရမှးနဲ့ လိုကဆှိုနသညှေ ။ သူ ကောငမှလေးရဲ့ အနားကို တိုးကပသှှားသညှ ။ ညီမ….စတိတရှှိုး ကှည့ခှငှလှို့လား . . ။ အပှောရဲ အဝငရှဲတဲ့ ဗဒငသှညှ ကောငမှလေးကို စကားသှားပှောသညှ ။ ကောငမှလေးက ဗဒငှ မကှနှှာကို တခကှှ မော့ကှည့လှိုကပှမယှေ့ ပှနမှဖှဘေူး ။ ဗဒငကှ လကမှှတကှတော့ ကုနနှပှေီ …..ညီမ ကှည့ခှငှတှယှ ဆိုရငတှော့ အကို အနောကဖှကပှေါကကှနေ ခေါသှှားပေးနိုငတှယှ…အကိုက အဲ့လူတှနေဲ့ သိတယှ… လို့ ပှောလိုကတှော့ ကောငမှလေး စိတဝှငစှားသှားသညှ ။ ဘယလှောကှ ပေးရမလဲ….. လို့ ဗဒငကှို မေးသညှ ။ မပေးရပါဘူး….ညီမ ကှည့ခှငှနှတေဲ့ပုံပေါကလှို့ အကိုက စတနောနဲ့ လိုကသှှငှးပေးမလို့ မေးတာပါ….. အငှး……ကှည့ခှငှတှယှ…..ခေါသှှားပေးမလား….. ရတယလှေ….လာ…..လာ…… ဗဒငကှ ရုံကှီးရဲ့ အနောကဖှကကှို ခေါသှှားသညှ ။ တံခါးပေါကစှောင့ကှ သူနဲ့ စငှ အတူတူ ဆောကခှဲ့တဲ့လူမို့ သူနဲ့ ခငမှငနှသညလှေေ ။ အထဲကို ကနှော့ညှီမပါ ဆိုပှီး ဗဒငှ ခေါသှှားလိုကသှညှ ။ အဖေါမှိနှးမကတော့ ကောငမှလေး သှားတဲ့နရော အကုနှ လိုကရှတာပေါ့ ။ ကှည့ရှတာ အိမကှအလုပသှမား ဖှဈပုံရသညှ ။နံမညကှှီး တီးဝိုငှးမို့ လူတှကေ ပှည့ကှှပနှသညှေ ။ စငှ အနောကဖှကမှှာတောငှ လူတှကေ ပှည့နှသညှေ ။ ကောငမှလေး အသားနဲ့ ဗဒငှ ထိမိသညှ ။

စငဘှေးဘကကှနေ ကှည့လှို့ရအောငှ ဗဒငှ ကူညီလိုကသှညှ ။ ကောငမှလေး တောတှောကှှာကှာ ကှည့သှညှ ။ အဖေါမှိနှးမက လကကှ နာရီကို ကှည့ပှှီး ပှနဖှို့ပှောသညှ ။ ကောငမှလေးက မပှနခှငှသှေး ။ ” ခဏနပေါအုံး မအေးကလညှး ” လို့ မကှမနပှေ ပှောပမယှေ့ အဖေါမှိနှးမက ” တောကှှာ မာမီ ဆူတာ ခံနရမယှေ….ရှငှးသန့ှ..” လို့ ပှောလိုကတှာကို ဗဒငကှှားလိုကရှသညှ ။ ရှငှးသန့ှ ဆိုပါလား….ကောငမှလေးရဲ့ နံမညကှို သိလိုကရှလို့ ဗဒငှ ပှောသှှားသညှ ။ လူနဲ့ နံမညနှဲ့ လိုကဖှကသှညှ ။ ရှငှးသန့ဝှငှးဖန့နှတေဲ့ ကောငမှလေးတို့ အိမအှပှနမှှာ ဗဒငှ အနောကကှနေ မသိမသာနောကယှောငခှံ လိုကကှှည့လှိုကသှညှ ။ သူထငထှားတဲ့အတိုငှး လူဂုဏတှနှ ရပကှှကလှေးထဲက ဖှဈနသညှေ ။ အပှာရောငှ ယူနီဖေါငှးဝတှ လုံခှုံရေး နှဈယောကှ ရပစှောင့နှတေဲ့ ဂိတထှဲကို ဝငသှှားတာနဲ့ အထဲထိလိုကဝှငလှို့ မရပမယှေ့ တိတဆှိတှ ရှငှးလငှးနတေဲ့ ညအခါမို့ ကောငမှလေးနဲ့ အဖေါမှိနှးမတို့ လမှးအတိုငှး လှောကသှှားနတောကို အဝေးကနေ ဗဒငှ မှငနှရသညှေ ။ သူတို့နှဈယောကှ ခှံထဲကို ဝငသှှားတဲ့အခှိနှ တိုကထှဲက မီးလငှးလာတာကို တှေ့လိုကရှသညှ ။

ကောငမှလေး ဘယမှှာ နသလေဲ ဆိုတာကို ဗဒငှ သိလိုကရှလို့ ပှောသှှားပှနသှညှ ။ ရှငှးသန့ှ…ရှငှးသန့ှ..မငှးလေးကို ငါ ပိုငှဆှိုငခှငှတှယှ…ဘယလှိုဘဲ လုပရှလုပရှ ငါ လုပမှယှ…ဘယအှရာမှ ငါ့ကို တားဆီးလို့ မရဘူး..ငါ မငှးလေးကို အရယူမယှ. …။ ဗဒငရှဲ့ ကှုံးဝါးသံ ။ ပဈစညှးမဲ့လူတနှးစားက ပေါကဖှှားလာတဲ့ ဗဒငသှညှ သမထေူးနမထေူး ။ မထူးဇာတခှငှးသူမှားရဲ့ ထုံးစံအရ ဘာကိုမှ မကှောကှ ။ သရမှော မကှောကှ ။ သရမှော မကှောကဖှူး ဆိုကထဲက တောရှုံ အခကအှခဲကို မမှုကှတော့ ။ လိုခငှတှာကို မသခငရှအေောငယှူမညှ ဆိုတဲ့ စိတနှဲ့ ကှုံးဝါးနတေဲ့ အသံ ပါ ။  ရှငှးသန့သှညှ မနေ့ညက သူနဲ့ မသီတာကို ဟဲဗီးမကတှယလှ တီးဝိုငှးထဲကို ခေါသှှားပေးတဲ့ လူကှီးကို သတိရနသညှေ ။ ဒီလူကှီးက ရုပကှ ပပတတနေေေေဲ့ပမယှေ့ ဇာတလှိုကမှငှးသား တယောကလှိုဘဲ ကှည့ကှောငှးသညှ လို့ ရှငှးသန့ှ ထငမှိခဲ့သညှ ။ အိပရှာထဲမှာ ပအေိပနှတေဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ လကတှဖကသှညှ ဝတထှားတဲ့ ဘောငှးဘီပှပှကှီးထဲကို ရောကနှသညှေ ။ ယားကှိကှိ ဖှဈနတေဲ့ ပေါငကှှားက မိနှးမကိုယှ အငှဂွါစပကှို လကခှှောငှးတှကေ ပှတသှပနှမေိသညှ ။

အငှဂွါစပသှညှ မကခှဲ့တဲ့ အိပမှကကှှောင့ှ စိုစိစိနဲ့ ဖှဈနသညှေ ။ အိပမှကထှဲမှာ မနေ့ညက ဆုံခဲ့တဲ့ လူကှီး နဲ့ တှေ့နသညှေ လို့ မကတှာ ။ ဒီလူကှီးက ရှငှးသန့ကှို လူတှနေဲ့ ဝေးရာ တနရောကို ခေါသှှားသညှ လို့ မကတှာ ။ သူ့သနမှာလှနှးတဲ့ လကတှှထေဲမှာ ရှငှးသန့ှ မရုနှးထှကနှိုငဘှဲ ဖှဈနသညှေ ။ ရှငှးသန့လှညှး သူ့ကို လှှတပှေးပါ အကိုကှီး ရယှ လို့ တောငှးပနသှညှ ။ သို့ပမယှေ့ သူက ရှငှးသန့ကှို တအား ခစှနှသညှေ…လှှတမှပေးနိုငဘှူး…လို့ ပှနပှှောပှီး ရှငှးသန့ကှို တအားဖကသှညှ ။ နမှးသညှ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ မကှနှှာ အနှံ့နမှးသညှ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ နှုတခှမှးဖေါငှးဖေါငှးလေးတှကေို ငုံစုတသှညှ ။ အိပမှကကှ လန့နှိုးရတော့ ရှငှးသန့တှကိုယလှုံး ဖိနှးဖိနှး ရှိနှးရှိနှးနဲ့ ပေါငကှှား အငှဂွါစပကှလညှး ယားသလိုလို စိုစိစိလို ဖှဈနသညှေ ။ လကတှဖကှ ဘောငှးဘီထဲသှငှးလိုကပှှီး အငှဂွါစပှ အကှဲကှောငှးကို စမှးလိုကမှိသညှ .။ အငှဂွါစပှ တခုလုံး အရညတှှနေဲ့ ရှှဲရှှဲစိုနသညှေ ။ ယားလိုကတှာလညှး အရမှး ။ အငှးဟငှ…စိတထှဲ မရိုးမရှနဲ့ …အိပမှကကှို ပှနစှဉှးစားနမေိသညှ ။ ဆကမှအိပခှငှတှော့ဘဲ အိပရှာကနေ ဝုနှးကနဲ ထလိုကသှညှ ။ မနကှ နမှငေ့မှှ ထတဲ့ ရှငှးသန့သှညှ အိမမှှာ ဘယသှူမှ မရှိဘဲ တိတဆှိတနှတေဲ့အခှိနှ အပေါထှပကှနေ လှခေါးက ဆငှးလာသညှ ။

အိမအှကူ မသီတာကိုအောခှေါကှှည့သှညှ ။ ခါတိုငှးဆိုရငရှှငှးသန့ှ အောခှေါလှိုကရှငှ မသီတာက မီးဖိုထဲမှာ ဟငှးထမငှး ခကှနှရောက လာ ရှငှးသန့ရှေ..တခုခု စားမလား… လို့ပှနပှှောတတသှညှ ။ မသီတာ..မသီတာ … ရှငှးသန့ှ အောခှေါကှှည့သှညှ ။ ဘာသံမှ မကှားရဘူး ။ ကှည့ရှတာ မသီတာ တယောကှ ဈေးကို ထှကသှှားတဲ့ပုံရှိသညှ ။ ရှငှးသန့ှ မီးဖိုထဲကို ဝငကှှည့သှညှ ။ ဟယှ….မသီတာ ငါးသလဲထိုးတှေ ခကှထှားတယှ….မှှေးနတောဘဲ …။ ဒီနေ့ ဝဝဟနတှေေို့နဲ့ ခှိနှးထားတာကို ရှငှးသန့ှ သတိရလိုကသှညှ ။ နံရံက နာရီကို ကှည့လှိုကတှော့ သူတို့ လာခေါမှယ့ှ အခှိနကှ ကပနှပှေီ ။ ရအမှနခှေှိုးမှဘဲ ။ အပေါထှပကှ ရခှေိုးခနှးဆီကို တကမှနတေော့ဘဲ မီးဖိုခနှး ဘေးက ရခှေိုးခနှးလေးမှာဘဲ ခှိုးဖို့ ရှငှးသန့ှ ဆုံးဖှတလှိုကပှှီး ရခှေိုးခနှးထဲကို ဝငလှိုကသှညှ ။ ကိုယပှေါကှ တထပထှဲသော ညဝတအှိပတှဲ့တီရှပပှှပှကို ခှှတှ..အောကကှ NIKE ဘောငှးဘီတိုပှပှကှီးကိုလညှး အမှနှ ခှှတလှိုကသှညှ ။ မိမှေးတိုငှး ကိုယဗှလာနဲ့ ရှငှးသန့သှညှ ရပနှေးအောကမှှာ ကိုယတှှကေို လကနှဲ့ ပှတသှပရှငှး ရခှေိုးနသညှေ ။ အဓိက နံစောတှတတှဲ့ ဂှိုငှးကှား ပေါငကှှားတငပှါးကှားနရောတှကေို ဆပပှှာနဲ့ပှတတှိုကှ လိုကသှညှ ။ရှငှးသန့ှ ရခှေိုးနတေဲ့ အောကထှပှ ရခှေိုးခနှးရဲ့ တခုထဲသော ပှူတငှးပေါကသှညှ မှနခှပှတှှကေို ဆေးအနကတှှနေဲ့ သုတထှားသညှ ။

ရှငှးသန့ှ ရခှေိုးနတေဲ့ အခှိနှ ဒီ ပှူတငှးပေါကရှဲ့ အပှငဖှကကှနေ တစုံတယောကကှ ဆေးပကှနှတေဲ့ နရောလေးကနေ အထဲကို ခှောငှးကှည့နှသညှေ ဆိုတာကိုတော့ ရှငှးသန့ှ မသိ ။ ဟုတပှါသညှ ။ လူတယောကသှညှ အတှငှးက ရှငှးသန့ှ ကိုယတှုံးလုံး နဲ့ ရခှေိုးနတောကို မကှတှောငမှ ခတတှမှး ခှောငှးကှည့နှသညှေ ။ သူ့လကတှှကပှေူတငှးပေါကှ ဘောငကှို ဆုပကှိုငထှားပှီး ဒီလကတှှသညှေ စိတလှှုပရှှားမှုကှောင့ှ တဆတဆှတှ တုနခှါနကှသညှေ ။ သူကတော့ မနေ့ညထဲက ရှငှးသန့ကှို တအား စှဲလနှးသှားတဲ့ ဗဒငှ ပါဘဲ ။ ဗဒငှ . . ။ ရဲလှနှးတဲ့ ဗဒငှ . .။ အကှောကတှရား ကငှးမဲ့တဲ့ကောငှ ။ ဗဒငသှညှ ရှငှးသန့တှို့ အိမကှို မနကစှောစောထဲက စောင့ကှှည့နှခေဲ့သညှ ။ အရငဆှုံး ရှငှးသန့ရှဲ့ မိဘတှေ ကားနဲ့ အလုပကှို ထှကသှှားတာ သူ အဝေးကနတှေေ့လိုကရှသညှ ။ တောတှောလှေးကှာတော့ အိမအှကူ မသီတာ ဈေးခှငှးတောငှးနဲ့ အိမကှနေ ထှကသှှားတာကို တှေ့လိုကရှသညှ ..။ မသီတာသညှ အိမဘှေးပေါကှ တံခါးလေးကနေ ထှကသှှားတာကို သူ မှငလှိုကသှညှ ။ ဗဒငသှညဖှတှလှပှ မှနဆှနစှှာနဲ့ ရှငှးသန့တှို့ ခှံဝငှးထဲကို မသီတာ စေ့သှားတဲ့ ခှံတံခါးကနေ ဝငလှိုကသှညှ ။ အိမအှကူ မသီတာ ထှကလှာတဲ့ တံခါးကိုဆှဲကှည့သှညှ ။ တံခါးက ပိတမှထား ။ စေ့ရုံသာ စေ့ထားလို့ အထဲကို ဝငခှါနီး ခှသေံနဲ့ အောခှေါသှံတှကေို ကှားလိုကလှို့ သူ မဝငလှိုကသှေးဘဲ နားစှင့ထှောငနှလေိုကသှညှ ။

ရှငှးသန့ှ အပေါထှပကှ ဆငှးလာတာပါလား ။ ခဏကှာတော့ ရသေံတှေ ကှားလိုကရှသညှ .။ ပှူတငှးပေါကကှ ဆေးပကှနှတေဲ့ မှနကှ အကှကလှေး တကှကကှနေ အထဲကို ခှောငှးလိုကသှညှ ။ ဗဒငရှဲ့ မကှလှုံးတှေ သညှ မှငလှိုကရှတဲ့ မှငကှှငှးကို မယုံကှညနှိုငဘှူး ။ လှလှနှးတဲ့ သူစှဲလနှးသှားခဲ့တဲ့ ရှှမငှေးသမီးလေး ရှငှးသန့သှညှ မိမှေးတိုငှး အဝတဗှလာနဲ့ ရခှေိုးနတောကို တှေ့လိုကရှလို့ပါ ။ အိုး….. ၃ ရှငှးသန့ှ အရမှးလှနသညှေ ။ မိမှေးတိုငှး ကိုယတှုံးလုံးနဲ့ ရှငှးသန့ကှို ခှောငှးကှည့နှတေဲ့ ဗဒငသှညှ လကတှှေ ခှတှေေ ဒူးတှတဆတဆှေတနှဲ့ တုနခှါနသညှေ ။ ဂငှှးဘောငှးဘီအစုတအှထဲက သူ့လိငတှနဆှာ လီးခှောငှးကှီးကတအားတငှးထှားကှီးမားပှီး သံခှောငှးကှီး တခှောငှးလို မာကှော ထောငမှတနှသညှေ ။ ဟား…လှလိုကတှာ ဘဘေီရယှ…..အို…….နတမှိမယှ အိမဂှယှလှေး…….ရှငှးသန့လှေး . . ရှငှးသန့သှညှ ရခှေိုးရငှး ဆပပှှာနဲ့ တကိုယလှုံးကို ပှတသှပတှဲ့အခါ မဆီမဆိုငှ ညက တှေ့ခဲ့တဲ့ လူကှီးရုပသှှငကှို မှငယှောငမှိသှားသညှ ။ သူ့ကစှလှဈတဲ့ တောင့တှငှးတဲ့ လကဖှနှကှှီးတှေ….ကိုစဉှးစားမှငယှောငမှိတော့ ရှငှးသန့ရှဲ့ လကတှဖကကှ တငှးမာဖီးထနတေဲ့ သူမရဲ့ ရငစှိုငကှှီးတှဆေီကို ရောကသှှားသညှ ။ ရငသှီးလေးတှကေ စူထှကှ တငှးမာနကှသညှေ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ လကခှှောငှးလေးတှကေ ဒီ ရငသှီးလေးတှကေို ဖှဖှလေး ပှတစှမှးနမေိသညှ ။

ရှငှးသန့ရှဲ့ နှးဆီပှင့ဖှတလှေးတှနေဲ့တူတဲ့ နှုငတှခှမှးလှလှဖေါငှးဖေါငှးလေး တှဟော မဟတဟနဲ့ ပှင့ဟှလို့သှားကှသညှ ။ အပှငဖှကကှနေ ခှောငှးနတေဲ့ ဗဒငသှညှ သူ့အကှောငှးကို ရှငှးသန့ှ မှငယှောငှ တှေးတောနသညကှေိုမသိပါ ။ သို့ပမယှေ့ ရှငှးသန့သှညှ မကှလှုံးလေး မှိတပှှီး ရငသှားတှကေို စမှးသပှ ကိုငတှှယရှငှး ဖီလငတှှေ တကနှသညှေ ဆိုတာကိုတော့ တှေ့နသညှေ ။ အို…ဘဘေီရယှ…မငှးရဲ့ လိုအငတှှကေို ဖှည့ပှေးခငှလှိုကတှာကှယှ…..။ ဗဒငသှညှ သူ့ပေါငကှှားကို လကနှဲ့ ဆုပကှိုငပှှီး ရှငှးသန့လှေး ဖှဈနတောတှကေို မကှတှောငမှခတတှမှး စိုကကှာ ကှည့နှသညှေ ။ ရှငှးသန့သှညှ ရငသှားတှကေို ပှတနှရောက ပေါငတှနှ နှဈဖကှ ကှားထဲကို စပှတသှညှ ။ နှုတခှမှးဖူးဖူးလေးတှကေ ပှင့ဟှလာသညှ ။ အငှး…အငှး…..အငှး……အငှး……..လို့ ညညှးလိုကတှဲ့ရှငှးသန့ရှဲ့ အသံလေးတှကှေောင့ှ ဗဒငလှညှး ဘောငှးဘီအပေါကှနေ အထဲက မတမှတထှောငနှတေဲ့ သူ့လိငတှနကှို ဆုပခှှေ ပှတတှိုကလှိုကမှိသညှ ။ ရှငှးသန့ှ ရှိနတေဲ့ ရခှေိုးခနှးထဲကို အတငှးကှီး ဝငသှှားပှီး ရှငှးသန့ကှို လိုးပဈခငှတှဲ့ ကာမစိတရှိုငှးတှကေ ပှငှးထနစှှာ ပေါပှေါကနှသညှေ ။ ဘယလှို အိမထှဲ ဝငမှလဲ ဆိုတာကို စဉှးစားခိုကှ ကားတစီး သူတို့ ခှံရှေ့ကို ထိုးဆိုကလှာသညှ ။

ဟငှ…ဘယသှူပါလိမ့ှ . . ။ ဗဒငလှညှး တိုကနှံရံကို ကှယပှှီး အိမရှှေ့ကို အသာ ခှောငှးကှည့လှိုကတှဲ့အခါ တိုယိုတာ ဂစှတှစီးပေါကှ ရှငှးသန့တှို့ အိမအှကူ မသီတာ ဆငှးလာတာကို တှေ့လိုကရှသညှ ။ ဈေးခှငှးတောငှးကှီးနဲ့။ ” ဘိုတောကရှေ…ကှေးဇူးဘဲ…..ဘိုကဆှာတဲ့အခါ ထမငှးဝငစှား..ကှားလား…..” လို့ ကားမောငှးသူကို မသီတာ လှမှးပှောလိုကတှာကို ဗဒငှ ကှားရသညှ ။ မသီတာ ရောကလှာလို့ ဗဒငလှညှး အိမထှဲကို ဝငတှော့မလို့ ပှငနှရောက ခှလှမှေး တုံ့သှားသညှ ။ ၄ ဗဒငှ အိပရှာက မထဘဲ ပအေိပနှသညှေ ။ မနေ့က တှေ့ခဲ့ရတဲ့ ရှငှးသန့လှေးရဲ့ မိမှေးတိုငှး အလှအပတှကေ မကှလှုံးထဲက မထှကဘှူး ဖှဈနသညှေ ။ ကာမစိတရှိုငှးတှကေ ထိနှးလို့မရအောငှ ထကှှနသညှေ ။ ဆငရှိုငှးတကောငှ မုနယှိုနသလေိုဘဲ ။ ဗဒငရှဲ့ လိငခှှောငှးတနကှ တအားတငှး တအားထှားပှီး မတမှတထှောငနှသညှေ ။ စောငစှုတလှေးကို ခှုံကှေးနတေဲ့ ဗဒငသှညှ ရှငှးသန့လှေးကို မနေ့က လူမလဈလို့ဝငမှကှမှးလိုကရှလို့ မကှမနပှေ ဖှဈနသညှေ ။ တကယတှော့ ဗဒငသှညှ မုဒိနှးကငှ့နှကှေ ကောငှ ။ အခုထိ ရဲ မှတတှမှး မရှိသေးဘူး ။

ဗဒငလှို လှတနှတေဲ့ မုဒိနှးကောငတှှေ အမှားကှီးဘဲ ။ ဗဒငလှိုကောငကှ သမထေူး နမထေူး . . ဘဝကှမှးကှမှးမှာ ရမှးရမှးကားကား လှောကလှှမှးနတေဲ့ ကလကခှေေ ။ ” ဗဒငှ…ဗဒငှ………ရှိလား . .” သူ့တဲစုတလှေးပေါကှို တကလှာတဲ့ ခှသေံတှနေဲ့ အောခှေါတှဲ့ အသံကို ကှားလိုကသှညှ ။ မိစနှး . . .။ ဗဒငရှဲ့ ကှောငှးနဖကှေ သူငယခှငှှး ။ လတတှလော အကှောှ ကှောရှောငှးနတေဲ့ မိနှးမ ။ ” အေး…မိစနှး…ဘာလဲ….” ဗဒငလှညှး အိပခှငှမှူးတူးနဲ့ ထူးလိုကသှညှ ။ ” ငါ ဈေးထဲ အကှောသှှားပို့ရငှး နငစှားဖို့ ဘူးသီးကှောနှဲ့ ပဲကပကှှောှ ဝငလှာပို့တာ…….နငကှလညှး..အိပပှုပကှှီးလိုကတှာ…နမှငေ့နှပှေီ..မထသေးဘူး…..” ” မိစနှး….လှာမရှညနှဲ့ဟာ…အကှောတှှေ ထားခဲ့ပှီး နငပှှနတှော့….” ” ဟယှ…ကာလနာ….ပှောလိုကတှာက ပကပှကစှကစှကှ..ငါ့မှာဖှင့ှ သူစားပါစတေော့ ဆိုပှီး တကူးတက လာပို့ပေးတာကို….” ” စောကကှောငမှ…လှာရှညနှတယှေ… ငါ နှာထနနှလေို့ သှားတော့လို့ ပှောနတော…ဆှဲလိုးမိမှာ စိုးလို့” ဗဒငရှဲ့ စကားကှောင့ှ မိစနှးလညှး ဒေါသထှကပှှီး ရနတှှေ့ဖို့ ဗဒငရှဲ့ အခနှးလေးထဲကို ဝငလှိုကတှဲ့အခါ။

ဗဒငလှညှး ” ငါပှောတဲ့ကှားက နငှ လာဖှဈအောငှ လာသေးတယှ…မိစနှး….နင့ဖှငကှှီး တကားကားနဲ့ ငါ စိတထှိနှးထားနရတော ကှာပှီဟ…..ငါ့ဆီဘဲ လာလာနတယှေ…လာစမှး…မိစနှး…” လို့ ပှောလိုကပှှီး မိစနှးကို တအားဆှဲလှဲခတှော့ မိစနှးလညှး ” လှှတှ…လှှတှ…ဗဒငှ….မလုပနှဲ့….လှှတဘှာလုပတှာလဲ…” လို့ အောရှငှး ရုနှးကနသှညှ ။ အလုပကှှမှးသမား လူတလေူပေ ဗဒငရှဲ့ လကတှှကေ သနမှာသညှ ။ မိစနှးကို အတငှး ခှုပပှှီး ထမိနကှို ဆှဲခှှတသှညှ ။ ” အို…မလုပနှဲ့လေ . . ” မိစနှး ရုနှးရငှးကနရှငှး ထမိနကှှှတသှှားသညှ ။ အတှငှးခံ ဘာတခုမှ မပါတဲ့ မိစနှးရဲ့ အောကပှိုငှး တခုလုံး ဘာမှ မရှိတော့ ။ ဗဒငရှဲ့ လကတှဖကကှ အမှှေးမဲမဲတှနေဲ့ မိနှးမအငှဂွါကို အုပကှိုငှ ဆုပလှိုကသှလို ကနှတှဲ့လကတှဖကနှဲ့လညှး မိစနှး ရငသှားတှကေို အကငွှှ ီ အပေါကှနဘေဲ ဆုပနှယသှညှ ။ ” ဗဒငှ….နငှ လှနနှပှေီနောှ…..” ” မိစနှး..နငှ တိုငခှငှရှာကို တိုငှ…နငဘှဲ အကငှ့ခှံရတယှ ဆိုပှီး စောကရှှကကှှဲမှာ..ငါကတော့ ထောငတှှေ အခှုပတှှေ ကှောကတှဲ့ကောငှ မဟုတဘှူး .. နင့ကှို ငါ လိုးမယဟှာ….” ” အိုး..ဗဒငှ…မလုပနှဲ့….မလုပနှဲ့…လှှတှ…လှှတှ…..” မိစနှးက ငှငှးဆနှ ရုနှးကနသှညှ ။ ဗဒငကှ မိစနှးရဲ့ ပေါငတှနတှှကေို သူ့ဒူးတှနေဲ့ ဘေး တဖကတှခကှကှို တှနှးခှဲပဈလိုကသှညှ ။

ပေါငတှနတှှေ ကှားထဲမှာ နရောယူပှီး သူ့တနဆှာတုတကှှီးကို မိစနှးရဲ့ အငှဂွါစပမှှာ တေ့ထောကပှှီး ဖိသှငှးလိုကသှညှ ။ ဗဒငသှညှ လကမှှနခှှမှနှေ ရှိလှသညှ ။ ဆိုငှးနေ တုံ့နတေဲ့လူစား မဟုတဘှူး ။ သူ့လိငတှနထှိပဖှူးကားကားကှီးသညှ ပိကနဲ မိစနှး အငှဂွါစပထှဲကိုတိုးဝငသှှားသညှ ။ ” အား…..အမလေး…..” ဗဒငသှညှ မိစနှးရဲ့ နှုတခှမှးတှကေို သူ့နှုတခှမှးကှီးတှနေဲ့ ဖိကပှ စုတယှူရငှး တခကှခှငှှး သှငှးနသညှေ ။ မိစနှးလညှး တကယတှော့ ဗဒငကှို တဖကသှပှ ကှိုကနှလေို့ ခဏခဏ အကှောှ လာပေးလိုကှ ဟငှးကောငှးခကှရှငှ လာပေးလိုကှ လုပနှတေဲ့ မိနှးမ ။ အတငှး ခှုပကှငှ့တှာကို မကှိုကလှို့ ရုနှးကနှ ငှငှးဆနနှတော.. ။ တကယှ လီးဝငသှှားပှီ ဆိုတော့လညှး ပထမဘဲ ရုနှးကနနှပှေီး နောကပှိုငှးကတှော့ ဗဒငလှုပတှာတှကေို တအငှးအငှး ညညှးပှီး မငှငှးဆနတှော့ ။ ဗဒငလှညှး မိစနှး သူလုပသှမှှ ခံနပှေီ ဆိုတာ တှေ့ရတော့ ခှုပမှထားတော့ဘဲ ခပသှှကသှှကှ လိုးဆောင့လှသညှေ ။ ” အို..ဗဒငရှယှ…ငါ့ဟာတော့ ကှဲပှဲပှီလားဟာ.နငကှလညှး စောကရှမှးကှမှးတယှ…ဟှနှး..လပှှတကှှီးကလညှး အကှီးကှီး……” ဗဒငလှညှး မိစနှး အပေါပှိုငှးကို အခုမှဘဲ အားလုံး ခှှတပှဈလိုကသှညှ ။

တစှပစှှပှ လိုးဆောင့ရှငှးလုံးဝနှးတဲ့ နို့ကှီးတှကေိုလညှး လကတှဖကနှဲ့ ညှဈလိုကှ ပှတလှိုကှ ပါးစပနှဲ့ စို့လိုကှ လုပသှညှ ။ ” ကောငှးလား……မိစနှး…..” ” ဘာလဲ….” ” ငါလိုးတာ ကောငှးလားလို့….မေးနတော….” ” အငှး ……” ” ဘာအငှးလဲ…..” ” ကောငှးတယှ…ဗဒငရှယှ…..” မိစနှးရဲ့ စောကဖှုတကှ တငှးကှပလှှနှးနသညှေ ။ ဖတဖှတှ ဖှတဖှှတှ ဖပဖှပဖှပှ ဖှတဖှှတှ ဗဒငှ လိုးခကှတှှကေို အရှိနမှှှင့တှိုးလိုကသှညှ ။ အား…အား…အမလေး……အိုး…..အိုး…. မိစနှး..ဘာလဲ..နာလို့လား…… နာဘူး….ကောငှးလို့ . . . . မိစနှးက ဗဒငရှဲ့ ဇကပှိုးကို ဆှဲဖကထှားရငှး မကှစှောငှးလေး ထိုးကာ ပှောလိုကသှညှ ။ ဗဒငလှညှး မိစနှးကို တခကှှ တရာလောကှ ဆကတှိုကှ ဆောင့ထှည့ပှှီးမှ နငှ ငါ့ကို ဖငကှုနှးပေးမလား.. လို့ မေးလိုကသှညှ ။ မိစနှးလညှး.. အငှး ရတယလှေ . . . လို့ ပှောလိုကတှော့ ဗဒငလှညှး သူ့လီးတနကှို စောကဖှုတထှဲက စှပကှနဲ ဆှဲထုတလှိုကသှညှ ။ ဖငပှူးတောငှး ထောငလှိုကဟှာ….. မိစနှးလညှး စောကဖှုတထှဲက လီးကို ထုတလှိုကတှာတောငှ ရငဘှတထှဲ ဟာကနဲ ဖှဈသှားရလို့ ခကှခှငှှးဘဲ လေးဖကကှုနှးကာ ဖငတှုံးကှီးတှကေို ကော့ထောငပှေးလိုကသှညှ ။

ဗဒငလှညှး ဖငတှုံးကှီးတှရေဲ့ ကှားက ပှူးထှကနှတေဲ့ စောကဖှုတကှှီးထဲကို သူ့လီး တေ့ထောကကှာ ဖိသှငှးထည့လှိုကသှညှ ။ အား . . . မိစနှးလညှး လီးတဆုံး သှငှးခံလိုကရှလို့ နညှးနညှး အောင့သှှားသညှ ။ သို့ပမယှေ့ ဆကတှိုကှ လိုးသှငှးလိုကတှဲ့ ဆောင့ခှကှတှှကှေောင့ှ အရသာကောငှးကောငှးက ဖုံးလှှမှးသှားလို့ မကှစှိစုံမှိတရှငှး လီးအရသာ ကို ခံစားနသညှေ ။ ကောငှးလား…မိစနှး….. ကောငှးတယှ….ဗဒငှ…. လိုးမယနှောှ…. လိုး….လိုး…. ဖှတှ ဖပှ ဖှတှ ဖပှ ဖှတှ ဖပှ ဖှတဖှပှ ဗဒငလှညှး မကှစှိပိတပှှီး မိစနှး ဖငတှုံးတှကေို ကိုငရှငှး လိုးဆောင့ှ ထည့နှသညှေ ။ သူ့စိတထှဲမှာ မိနှးမခှောလေး ရှငှးသန့ကှို လိုးနသညှေ လို့ အာရုံပှုထားတာ ။ အိုး….ဟီး……ရှီး…ကောငှးလိုကတှာ…ရှငှးသန့ရှယှ……အငှး……အား . . . . မိစနှးလညှး နားထဲမှာ ဗဒငကှ ရှငှးသန့လှို့ ပှောလိုကတှာကို ကှားလိုကမှိလို့ ဒီကောငှ ဘာတှေ ရှတနှတောလဲ လို့ တှေးလိုကသှညှ ။ တခှား မိနှးမ တယောကရှဲ့ နံမညကှို ရှတနှပေါလား . .လို့ သတိထားမိလိုကသှညှ ။  ဗဒငသှညှ ရှငှးသန့လှေးကို မှငခှငှစှိတတှှေ မှားနလေို့ သူတို့နတေဲ့ ဂိတပှိတှ သူဌေးရပကှှကကှို ရောကခှဲ့ရပှနပှှီ ။ သူကလေးရဲ့ အိမကှို ဝငဖှို့က ခကသှညှ ။

အပှာရောငှ ယူနီဖေါငှးဝတှ လုံခှုံရေး အစောင့တှှကေို ဖှတပှှီး ဝငဖှို့က မလှယကှူ ။ သူတို့ ရပကှှကထှဲမှာ အိမပှှငဆှေးသုတှ လုပတှဲ့ လူကှီးနဲ့ တပည့တှှေ ဂိတထှဲ မဝငခှငှ မုန့ဟှငှးခါးထိုငစှားနကှတောကို ဗဒငှ တှေ့တော့ ဒီလူကှီးဆီ သှားပှီး ဆရာ….လူလိုလားဟငှ..ကှုပှ ပနှးရံလညှး လုပတှတတှယှ…ဆေးလညှး သုတတှတတှယှ …. ဆရာ ခိုငှးကှည့ပှါ…… လို့ အသနားခံတဲ့ ပုံနဲ့ မေးကှည့လှိုကသှညှ ။ လူကှီးက ဗဒငကှို ခှဆေုံးခေါငှးဆုံး ကှည့လှိုကပှှီး…. လိုတာကလိုတယကှှ..အိမနှှဈလုံးက တပှိုငနှကှ လုပခှိုငှးနတေော့ မပှီးဘူး ဖှဈနတယှေ..လူခှဲပှီး လုပရှငှ ပိုမှနမှယှ….အေး..လိုကခှဲ့ကှာ…ငါ မငှး အလုပပှေါှ ကှည့ပှှီး ပေးမယှ…. လို့ ပှနပှှောလိုကတှော့ ဗဒငလှညှး ပှောသှှားသညှ ။ ဟုတကှဲ့ဆရာ..ကှေးဇူးပါဘဲ..ကနှောှ ကောငှးကောငှး လုပပှါမယှ . . . မငှးလညှး စားလကှော….မသနှးရေ..ဒီကောငလှေးကိုလညှး ထည့ပှေးလိုကပှါ….ပေါငှးရှငှးမယှ…. မုန့ဟှငှးခါး ပူပူခှိုခှိုလေးကိုလညှး စားလိုကရှ အလုပလှညှး ရ ဝငှးထဲကိုလညှူ ဝငခှှင့ရှသှားပှီ ။ စားပှီးတော့ သူတို့ရဲ့ ပဈကပကှားစုတကှှီး အနောကဖှကှ ကို လူကှီးရဲ့ တပည့တှှနေဲ့ အတူ ခုနတှကလှိုကသှညှ ။ ဗဒငှ လုပရှတာက ရှငှးသန့တှို့ ခှံနဲ့ တခှံကှောကှ တိုကမှှာ ။

လုပရှငှး ရှငှးသန့ကှိုမှား တှေ့လမလေား ဆိုပှီး ကှည့ပှမယှေ့ မတှေ့ရဘူး ။ ညနဖကှေ အလုပပှှီးတော့ သူ ခနှနှခေဲ့ဖို့ လုပပှမယှေ့ အလုပခှေါငှးဆောငှ လူကှီးက သူ့ကို ကားနဲ့ ခေါတှငသှှားလို့ လိုကသှှားလိုကရှသညှ ။ ဘာဘဲ ဖှဈဖှဈ ဒီ ဝငှးထဲမှာ အမှဲ လုပရှရငှ တနေ့မဟုတှ တနေ့တော့ ရှငှးသန့ကှို တှေ့မှာ မုခပှါလို့ သူ စဉှးစားပှီး နောကတှနေ့လညှး ဒီအဖှဲ့နဲ့ အလုပလှုပဖှို့ လူကှီးကို ပှောလိုကသှညှ ။ လူကှီးက အပငပှနှးခံနိုငပှှီး အားကောငှးတဲ့ ဗဒငကှို သဘောကသှညှ ။ ” အေး…ဒီနေ့မနကကှ အခှိနဘှဲ မုန့ဟှငှးခါးဆိုငကှို လာခဲ့…” လို့ ပှောပှီး တနေ့တာ လုပအှားခကို ရှငှးပေးသညှ ။ အိမအှပှနှ လမှးမှာ အရကဆှိုငှ ဝငပှှီး ကောငှးကောငှး နှိပလှိုကသှညှ ။ အမှညှးကတော့ အရကဆှိုငှ ဘေးက ကုလားမရဲ့ ကှကရှိုးသုတှ ။ ပဲရညဝှါဝါ ဆမှး ငရုပသှီးမှုန့မှှားမှား နဲ့ ဂေါဖှီထုပှ ပါးပါးလှီးထည့ထှားတဲ့ ကှကရှိုးသုတကှ ကှကအှုဖတှ ဝါဝါလေးတှနေဲ့ ကောငှးမှကောငှးဘဲ ။ ခဉှခှဉှစှပစှပငှံငံ . .. ။ ရခှေိနကှိုကမှှ သူစံမှနှးရာ တဲစုတလှေးဆီကို ပှနခှဲ့သညှ ။ သူ့တဲပေါကဝှမှာ တှေ့လိုကရှတာက မစနှး …။ ” ဟယှ..ဗဒငှ…..နငှ အရကတှှေ သောကလှာပါလား….ဟှနှး….နံစောနှတောဘဲ……” ” မိစနှး..နငှ ဘာလာလုပလှဲ….ဟငှ….နငှ ဘာလာလုပလှဲ…စောကကှောငမှ . . ” ဗဒငှ ငေါကလှိုကလှို့ မိစနှး မကှရှညလှညသှှားသညှ ။

မနေ့က အသလေိုးခဲ့တဲ့ကောငမှကို သူမို့ ရကရှကစှကစှကှ မေးရကတှယှ …။ ” နင့ကှို တှေ့ခငှလှို့ပေါ့ ဗဒငရှယှ…ငါလာတာ နငှ မကှိုကဖှူးလား….” တုနနှတေဲ့ အသံလေးနဲ့ မေးလိုကတှဲ့အခါ ဗဒငလှညှး မိစနှးရဲ့ ဖငတှုံးတှကေို ဖနှှးကနဲ လကှ နဲ့ရိုကထှည့လှိုကပှှီး ” ဟဲဟဲ….စောကပှတယှားလို့လား…..ဟီး……” လို့ စပဖှှဲဖှဲနဲ့ မေးသညှ ။ မိစနှးလညှး ” မမိုကရှိုငှးနဲ့ ဗဒငရှယှ…နင့မှှာ ခစှခှှငှးမတွတော ဆိုတာ မရှိဘူးလား….နငနှဲ့ငါနဲ့ မနေ့ကဘဲ ညားခဲ့ကှတာလေ…နငှ…နငှ..ငါ့ကို တကယှ မကှိုကဘှူးလား…လိုးရုံသကသှကလှား . .” လို့မေးလိုကရှငှး မကှရှညတှှေ ကသှညှ ။ ဗဒငကှ မခှော့တဲ့အပှငှ ” ကောငမှ..စောကကှောငမှ….စောကမှကှရှညကှပှှမနနေဲ့..ဆောင့ကှနလှိုကရှ သမယှေ…” လို့ ဆဲဆိုပှီး ကိုယပှေါကှ အဝတတှှကေို ခှှတပှဈလိုကသှညှ ။ မိစနှးလညှး သူ့ကို ငေးကှည့နှသညှေ ။ ဗဒငရှဲ့ ကိုယလှုံးတှကေ ကစှကှစှလှဈလဈ နဲ့ ကှှကသှားဗလနဲ့ ယောကှှား ပီသသညှ ။ ပေါငကှှားက လိငတှနခှှောငှးက တောငမှနပမယေှေ့ တောတှောှ ကှီးပှီး ရှညလှမှောကှီး ။” မိစနှး…ငါ ရခှေိုးလိုကအှုံးမယှ….နငကှော ခှိုးမလား…..” ” ဟင့အှငှး…မခှိုးဘူး ….. နငဘှဲခှိုး….ဗဒငှ . . ” ” လာပါဟာ..ငါ့ကို ခှေးတှနှးပေး…….” မိစနှးသညှ သူဘယလှောကှ ရိုငှးရိုငှး သူ့ကို သံယောဇဉကှှီးနသညှေ ။ ရခှေိုးပှီးတာနဲ့ သူ တဲအတှငှးဖကကှို ဆှဲသှငှးပှီး မိစနှးကို တကလှိုးတော့တာဘဲ ။

မိစနှးလညှး သူ့အလိုကှ နပေေးလိုကသှညှ ။ သူက ဘယလှောကရှိုငှးရိုငှး သူ့အလိုးက အသဲခိုကအှောငှ ကောငှးသညှ ။ မိစနှးကို ဘေးတစောငှးရော အပေါကှရော ဖငကှုနှးခှေးလိုး ပုံရော သူလိုးသညှ ။ သူ့လီးကှီးကိုလညှး စုတခှိုငှးသညှ ။ လုံးပတတှုတတှုတှ အကှောတှေ ထငှးထောငနှတေဲ့ သူ့လီးကှီးကို စိတပှါလကပှါနဲ့ စုတပှေးလိုကတှော့ သူ အရမှးကှိုကသှှားသညှ ။ စိတကှှိုကှ လိုးပှီး မိစနှးလညှး ကောငှးတယလှို့ သူသိပှီးရော သူ့လရညတှှေ ပနှးထုတလှိုကပှှီး သူပှီးလိုကသှညှ ။ နိုငငှံခှား အပှာကားတှထေဲကလိုဘဲ မိစနှးကို ဒူးထောကှ ထိုငခှိုငှးပှီး မိစနှးရဲ့ မကှနှှာပေါကှို သုတရှညတှှေ ပနှးထုတသှညှ ။ မိစနှးလညှး သူ့ကို ခစှတှဲ့စိတနှဲ့ ခံယူလိုကသှညှ ။ သူနဲ့ သုံးခှီ လိုးပဈလိုကကှှပှီးတဲ့နောကှ ဘိုကဆှာကှလို့ ရပကှှကထှဲ တညလုံးဖှင့တှဲ့ လဖကရှညဆှိုငမှှာ သူနဲ့ သှားသောကသှညှ ။ မိစနှးလညှး သူနဲ့ အခုလို တှဲသှားရတာကို အရမှးပှောမှိတာဘဲ ။ မိစနှးနဲ့ အကှောှ ကူရောငှးတဲ့ မှင့မှှင့ရှီ ပှောတာ မှနလှိမ့မှညှ ။ မိစနှး လငလှိုခငှနှပှေီ ။ လဖကရှညဆှိုငကှ ပေါငမှုန့ထှောပတသှုတှ လုပပှေးလို့ သူနဲ့ စားလိုကကှှတာ သုံးခပှှ အကုနှ ပှောငသှှားသညှ ။ မိစနှးက ပိုကဆှံထုတပှေးမလို့ လုပတှော့ သူက ” နေ…နေ…ငါပေးမယှ….” ဆိုပှီး ငှရှငှေးပေးလိုကသှညှ ။

ဒီအခကှကှိုလညှး မိစနှး အရမှး ကှနပမှေိသညှ ။ နောကတှနေ့ မနကှ မိစနှး သူ့ဘေးမှာ မရှိတော့ ။ အစောကှီး ထလဈသှားသညှ ။ မိစနှးက အကှောကှှောဖှို့ ပှငဆှငရှတယလှေ ။ သူလညှး ရှငှးသန့တှို့ ရပကှှကကှို အခှိနမှှီ ရောကဖှို့ ကှိုးစားရသညှ ။ အိမပှှငတှဲ့ အဖှဲ့ စားနကှေ မုန့ဟှငှးခါးဆိုငလှေးကို သူ အခှိနမှှီ ရောကသှှားသညှ ။ ဘာနဲ့စားမလဲ….မောငလှေး . . . မုန့ဟှငှးခါးသညှ မသနှးက မေးလိုကတှော့ အုပစှုခေါငှးဆောငှ လူကှီး စားနရောက လှည့ကှှည့သှညှ။ သူ့ကို မှငသှှားပှီး နုတဆှကသှညှ ။ ဒီနေ့ လုပရှတာက ရှငှးသန့တှို့ ခှံနဲ့ ကပရှကကှ တိုကမှှာ ။ ဗဒငကှ တိုကအှရှေ့က ခှံတံခါးကှီးကိုဆေးသုတရှသညှ ။ နေ့လညခှငှး ထမငှးစားခှိနမှှာ အုပစှုခေါငှးဆောငှ လူကှီးက အဝစားဆိုငမှှာ ကှှသညှေ ။ ” ငါတို့လကရှာတှကေို အဲဒီလမှးထဲက သူဌေးမိသားစုတှကေ ကှိုကကှှတယကှှ..မငှးတို့ကို အလုပထှပပှေးကှလိမ့မှယှ…” လို့ ပှောသညှ ။ သူကှိုကတှဲ့ ငါးသလဲထိုး အိုးကပနှဲ့ ထမငှးလိုကပှှဲလေးပှဲတောငအှပှတဆှှဲထည့လှိုကသှညှ ။ သူတို့ကို နောကနှေ့ အလုပပှေးတာက ရှငှးသန့တှို့ရဲ့ အဖေ ဖှဈနလေို့ သူ အံ့ဩသှားသညှ ။

သူ့အုပစှုခေါငှးဆောငှ လူကှီးက ဗဒငနှဲ့ ကှှကပှု ..သှားလုပပှေးလိုကကှှာ…ပငပှနှးတဲ့ အလုပမှှိုး မဟုတပှါဘူး……မငှးတို့ အေးဆေး လုပနှိုငပှါတယှ.. လို့ ပှောသညှ ။ ဗဒငလှညှးသူဖှဈခငှသှလို ရှငှးသန့လှေးရဲ့ တိုကမှှာ အလုပလှုပရှမှာမို့ ပှောမပှနိုငအှောငဘှဲ ဝမှးသာသှားသညှ ။ ၆ ရှငှးသန့တှို့ ခှံထဲကို ရောကတှော့ အလုပသှှားတော့မယ့ပှုံ ရှိတဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ အဖကေ ဗဒငနှဲ့ ကှှကပှုတို့ကို လုပရှမယ့ှ အလုပတှှကေို ပှောပှသညှ ။ ခှံထဲတနရောမှာ ခှေးလှောငအှိမဆှောကပှေးဖို့နဲ့ပေါထှပှ ရခှေိုးခနှးမှာ ကှှပှေားကပဖှို့ ဖှဈသညှ ။ လုပရှမှာတှေ ပှပှီးတဲ့နောကှ နေ့ခငှးစာကို သူ့အိမကှ ထမငှးခကှအှိမအှကူ မသီတာက ကှှေးလိမ့မှညှ လို့ ပှောသညှ ။ ” ကဲ ငါသှားမယကှှာ..မငှးတို့ သသသပသှေပေနှဲ့ လုပပှေးကှကှာ..အပိုဘောကဆှူး ငါပေးမယှ….” လို့ရှငှးသန့ရှဲ့ အဖကေ ပှောပှီး သူ့ကို လာကှိုတဲ့ ရုံးကားနဲ့ အလုပကှို ထှကခှှာသှားသညှ ။ အကှံသမား ဗဒငလှညှး ရှငှးသန့တှို့ တိုကထှဲကို ဝငခှငှလှှနှးနသေူ ဆိုတော့ ကှှကပှုကို ခှံထဲက ခှေးလှောငအှိမှ လုပခှိုငှးလိုကပှှီး သူက အပေါထှပှ ရခှေိုးခနှးမှာ ကှှပှေားကပဖှို့ တာဝနယှူလိုကသှညှ ။

သူက ဟိုစပစှပှ ဒီစပစှပှ လုပတှတကှိုငတှတသှူ တယောကမှို့ ပနှးရံအလုပကှိုလညှး နညှးနညှးပါးပါးတော့ လုပတှတခှဲ့သညှ ဆိုတော့ ရခှေိုးခနှး ပှငဆှငတှဲ့အလုပကှို သူ လုပမှညှ ။ သူ့မကှလှုံးတှသညှေ တိုကထှဲ ရောကတှာနဲ့ ရှငှးသန့ကှို အပှေးအလှှား ရှာဖှနမေေိသညှ ။ ထမငှးခကှှ အိမအှကူ မသီတာက သူ့ကို ပှဲဈေးတနှးတုံးက စတိတရှှိုးပှဲ ထဲကို ခေါသှှားပေးတဲ့လူ ဆိုတာကို မမှတမှိဘူး ။ အလုပကှှမှးသမားတယောကလှို စုတစှုတနှုတနှုတှ ဝတထှားလို့ ဖှဈမညှ ။ မသီတာရဲ့ ဖငတှုံးတှေ တုနခှါတာကိုဘဲ ခဏခဏ တှေ့နရသညှေ ။ မသီတာက ” ကမှ ထမငှးဟငှး ခကှလှိုကအှုံးမယှ…လိုတာ ပှောပေါ့..ဟိုမှာ ရသနေ့ပှုလငှးအေးအေးတလုံး ခထှားပေးခဲ့တယှ….” လို့ ပှောပှီး အောကထှပကှ မီးဖိုခနှးကို ဆငှးသှားလိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့ှ ဘယမှှာလဲ…..။ ဒါကို ဗဒငှ သိပသှိခငှနှသညှေ ။ လူမရှိတဲ့ အပေါထှပကှှီး တခုလုံး ငှိမသှကှ တိတှိတနှသညှေ ။ သူပှငရှမယ့ှ ရခှေိုးခနှး ဘေးက အိပခှနှးကို ခှောငှးကှည့လှိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ အိပခှနှးမှားလား။မဖှဈနိုငှ ။ မသီတာရဲ့ အခနှး ဖှဈဖို့မှားသညှ ။ နောကတှခနှးကို ပှေးကှည့သှညှ ။ ဒါ ရှငှးသန့ရှဲ့အဖနေဲ့ အမေ အခနှး ဖှဈမညှ ။ အကှံသမား ဗဒငသှညှ နောကဆှုံးတော့ ရှငှးသန့ရှဲ့ အိပခှနှးလေးကို ရှာလို့ တှေ့သှားသညှ ။

အပှိုမလေးရဲ့ အိပခှနှး ။ သငှးပှံ့တဲ့ အပှိုနံ့ကို သူ တဝရှူရှိုကလှိုကသှညှ ။ လီးက ခကှခှငှှး မတလှာသညှ ။ ခှသေံကိုလညှး နားစှင့ှ အပှိုမလေးရဲ့ အခနှးထဲကို လိုကှ မှှနှေောကသှညှ ။ မိလိုကရှငတှော့ ထောငနှနှးစံရမှာက အသအခှောဘဲ ။ ထောငအှခှုပကှို မရောကခှငှ ရပကှှကနှဲ့ ရဲတှေ ဗငှှးတာလညှး ရလညှေ ခံရမညှ ဆိုတာကို သူသိသညှ ။ မိုကမှိုကမှဲမဲနဲ့ အံဆှဲတခုထဲက ပငတှီလေး တထညကှို သူ ရလိုကသှညှ ။ ခကှခှငှှးဘဲ နှာခေါငှးမှာ သူတေ့ကာ ရှုလိုကသှညှ ။ ဟငှး…..အား……ရှငှးသန့ရှဲ့ ပငတှီလေးဆီက စောကဖှုတနှံ့သငှးသငှးလေး ။ မလှောရှသေးတဲ့ အဟောငှးမှားလား ။ သူလုပရှမယ့နှရောကို ပှနပှှေးပှီး အလုပစှလိုကသှညှ ။ အခှိနဆှှဲလုပမှညှ လို့ စဉှးစားထားသညှ ။ ဒါမှ ရှငှးသန့နှဲ့ တှေ့ရမှာ ။ အောကထှပှ မီးဖိုခှောငကှ ဟငှးနံ့ညှောနှံ့တှေ ဝေ့တကလှာသညှ ။ မသီတာ ပညာစှမှးတှေ ပှနပှေီ ။ ဘိုကဆှာလာသလိုဘဲ ။ ဘိုကကှဆာ လီးကဆာ နဲ့ သူ့ဘဝ ။ နေ့လညှ ၁၂နာရီထိုးတော့ မသီတာ ရောကလှာသညှ ။ ” လာ..ထမငှးစားရအောငှ…ခှံထဲ လုပတှဲ့ ရှင့အှဖေါလှညှး ကမှ ခေါပှှီးပှီ . . ” ကှှကပှုနဲ့အတူ မသီတာ ပှငပှေးတဲ့ ထမငှးဟငှးတှကေို အပှတဆှှဲကှသညှ ။ ကောငှးလိုကတှဲ့ဟငှး ။ ပဲလငှးမှှသေီး အစာသှတှ နဲ့ ငါးပိခကှှ တို့စရာ ။

ဆနကှလညှး ဘာကောငှးသလဲမမေးနဲ့ ဆိုတာမှိုး ။ ဟူး…..အပှတနှှိပလှိုကသှညှ ။ ကှှကပှုက တိုးတိုးလေး… အဲ့ အိမဖှေါမှအောကစှလှတတှာ ကနှောှ တှေ့ရတယှ…စောကဖှုတကှှီး ပှူးနတောဘဲ ဟီး….. လို့ ကပပှှောသညှ ။ ” ဟေ….ဟုတလှား . .. ဟီး..အမှှေးမဲမဲတှနေဲ့လား….” လို့ သူက မေးလိုကသှညှ ။ ” ဟင့အှငှး….အမှှေးရိပထှားတယှ…ပှောငခှုံးနတောဘဲ…..ဟိဟိ…” လို့ ကှှကပှု ဖှသညှေ ။ မသီတာက သူတို့ကို ငှကပှှောသီးတှေ လာကှှေးပှနသှညှ ။ သခှော ကှည့တှော့ မသီတာသညှ နို့လညှး ကှီးသညှ ။ ဟူး….တကလှိုးလိုကရှရငတှော့ အီဆိမ့နှမှောဘဲ ။ ပှီးရငှ မုဒိနှးမှု နဲ့ ဂှေးထဲကို အောငှး…..။ တငှးတောငှ . . .တငှးတောငှ . . အိမရှှေ့က ဘဲလသှံ ။ မသီတာ ပှေးသှားသညှ ။ တငကှှီးတှေ အိပဲ့အိပဲ့နဲ့ ။ ” ဟယှ…ရှငှးသန့ှ….ပှနလှာပှီလား…ငါက မနကဖှနမှှ ပှနလှာမယှ ထငနှတော….” ” ဟုတတှယှ…ရှငှးသန့ှ မပှောလှို့ ဒီနေ့ဘဲ ပှနခှဲ့တယှ…မသီတာရယှ…စိတညှဈစရာပါ…ဘဲတှကေ အကုနှ နှာဘူးတှခညှှေးဘဲ…..မကောငှးပါဘူး….” ” ဟဲ့ ဘာဖှဈလို့လဲ….ရှငှးသန့ရှယှ . . .” ရှငှးသန့ကှ ဗဒငနှဲ့ ကှှကပှုကို တှေ့သှားသညှ ။

” နောကမှှ ပှောပှမယှ…မသီတာ….ဒါနဲ့ ဟို၂ယောကကှ ဘယသှူတှလေဲ…..” ” သူတို့က အိမလှာပှငတှဲ့ အလုပသှမားတှေ…ရှငှးသန့အှဖေ လုပခှိုငှးသှားတာ..အခု နေ့လညစှာ လာစားကှတာလေ . . ” ရှငှးသန့ကှ သူ့ကို တခကှှ စိုကကှှည့သှှားတာကို ဗဒငှ သတိထားမိလိုကသှညှ ။ သူ့ကို ရှငှးသန့ှ မှတမှိသလား မသိဘူး ။ အလုပခှှငကှို ပှနရှောကပှှီး လုပနှရပမယေှေ့ စိတကှ ရှငှးသန့ဆှီကိုဘဲ ရောကနှသညှေ ။ သိပမှဝေးလှတဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ အိပခှနှးထဲမှာ ရှငှးသန့ှ ဘာမှား လုပနှသလေဲ ဆိုတာကို ခှောငှးကှည့ခှငှစှိတတှှေ တဖှားဖှား ပေါပှေါကနှသညှေ ။ မကှနပလှေို့ အောလှိုကရှငှ ထောငထှဲကို တနှးရောကသှှားမှာမို့လညှး ခှိနဆှနသညှေ ။ ဒီအခှိနမှှာ သူရောကနှတေဲ့ ရခှေိုးခနှးဆီကို ဦးတညလှာနတေဲ့ ခှသေံတရှပရှှပကှို သူကှားရသညှ ။ ဘယသှူလဲ . . ။ မသီတာလား ။ အလုပလှုပရှဲ့လား လာကှည့တှာ ဖှဈမညှ ။ မသိခငှယှောငဆှောငပှှီး အလုပဖှိလုပနှတေဲ့အခှိနှ ” အကိုက ရှငှးသန့ကှို စတိတရှှိုးထဲ ခေါသှှားပေးတဲ့ အကို မဟုတလှား….” လို့ မေးလိုကတှဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ အသံလေးကို ကှားလိုကရှလို့ လှည့ကှှည့လှိုကမှိသညှ ။

အို . . .လှလိုကတှဲ့ နတမှိမယလှေး ။ ဝငှးဝါရဲ့ အသားနဲ့ အခှိုးကတှဲ့ ကိုယလှုံးလေးသညှ လကပှှတစှှပကှှယလှေးနဲ့ ဂငှှးဘောငှးဘီအတိုလေးကှောင့ှ ပိုပှီး သိသိသာသာ လှနသညှေ ။ ” ဟုတတှယှ…ညီမ အကိုပါ…..” ” ရှငှးသန့ကှ အကိုဘဲလို့ မှတမှိလို့ မေးကှည့တှာပါ …အကိုက ပနှးရံအလုပှ လုပတှာကိုး……” စိတထှဲကတော့ အကိုက ရှငှးသန့ကှို တှေ့ခငှလှှနှးလို့ ရတဲ့နညှးနဲ့ ကှံဖနပှှီး အိမထှဲကို ရောကအှောငှ လုပလှာတာ…လို့ ပှောလိုကမှိပါသညှ ။ ပါးစပကှတော့..” အကိုက အလုပမှှိုးစုံ လုပတှယှ…ညီမ နံမညကှ ရှငှးသန့ှ လား…အကို့နံမညကှ ဗဒငှ . . ..” လို့ ပှောလိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့ကှ ” ဟုတှ….နံမညှ အပှည့အှစုံက ရှငှးသန့မှိုးသိမှး ပါ အကို…..” လို့ ပှုံးပှုံးလေး ပှနဖှှသညှေ ။ သူက ထိုငပှှီး လုပနှတောကှောင့ှ မတတှပရှပလှကှနှဲ့ လာစကားပှောနတေဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ ပေါငတှနဖှှေးဖှေးတှကေို ပိုပှီး နီးနီးကပကှပှ ရှိနသညှေ ။ ” အကို..လိုတာရှိ ပှောနောှ…ရသေောကခှငှရှငှ…ဘိုကဆှာရငှ . . ” ” ဟုတှ..ညီမ . . .” ရှငှးသန့ကှ ” သှားအုံးမယှ….အကို…” လို့ နုတဆှကပှှီး သူ့အနားက ထှကသှှားလိုကသှညှ ။

ရှငှးသန့ရှဲ့ လှပတဲ့ နောကကှှောမှငကှှငှးလေးကို ငေးမောရငှး သူ ကနှခှဲ့သညှ ။ တငပှါးတှကေ လုံးကားပှီး တအားလှသညှ ။သူ့ပေါငကှှားက မှှဆေိုးကှီး လှုပသှှားသညှ ။ အစာကို အနံ့ရလိုကတှဲ့ကောငကှှီးသညှ တမဟုတခှငှှး ထှားတကလှာသညှ ။ ၇ ရှငှးသန့သှညှ ရငခှုံမိတဲ့ ကိုဗဒငှ ဆိုတဲ့လူကှီးနဲ့ ပှနတှှေ့ရပှနလှို့ စိတတှှေ လှုပရှှားနသညှေ ။ ဒီလူကှီးကို စဆုံတဲ့နေ့ထဲက ဆကဆှီကသှညလှို့ ရှငှးသန့ှ ထငခှဲ့တာ ။ ရခှေိုးရငှးနဲ့ သူ့ကို မှငယှောငတှှေးဆပှီး ကိုယ့ဖှါသာတောငှ ပှတမှိသေးသညလှေ ။ အခုတော့ သူက ရှငှးသန့တှို့ အိမအှပေါထှပကှိုတောငှ ရောကနှသညှေ ။ သူကလညှး ရှငှးသန့ကှိုကှည့တှဲ့ပုံက တပမှကတှဲ့ မကှလှုံးကှီးတှနေဲ့ ။ သူနဲ့ သှားစကားပှောပှီး ရှငှးသန့ှ အခနှးကို ပှနလှာခဲ့တဲ့အခှိနှ မသိမသာ လှည့ကှှည့လှိုကတှဲ့အခါ သူ့တပမှကတှဲ့ မကှလှုံးကှီးတှကေ ရှငှးသန့ှ တငပှါးတှကေို စိုကကှှည့နှကှသညှေ ။ အိပခှနှးထဲကို ရောကတှော့ စာကှည့စှားပှဲမှာ ဝငထှိုငရှငှး ခုံနတေဲ့ ရငတှှကေို လကနှဲ့ ဖိထားမိသညှ ။

ရှငှးသန့သှညှ အရှယနှဲ့ မလိုကအှောငှ ရငသှားတှေ ကှီးသညှ ။ ထှားသညှ ။ ဒီရငသှားတှကှေောင့လှညှး ယောကှှားတှကေ ရှငှးသန့ကှို အရမှး လိုကကှှသညှ ။ ” ရှငှးသန့ရှေ . . .” မသီတာ အောခှေါပှှီး အပေါထှပှ တကလှာတာ ။ ” မသီတာ ဘာလဲ…..” ” မသီတာ ဈေးကို ခဏ ပှေးလိုကအှုံးမယှ….ရှငှးသန့ရှေ..ဒီအနားက သံပုံခှိုင့ဈှေးလေးကို နီးနီးလေး ပါ . .ရှငှးသန့မှာမီ ခကှခှိုငှးထားတဲ့ ဘူးသီးဟငှးခါး အတှကှ ဘူးသီး လိုလို့….” ” အငှး….သှားလေ….မကှာနဲ့နောှ . . ” မသီတာ ဈေးထှကသှှားတဲ့အခှိနှ ရှငှးသန့ှ ဖုနှးပှတနှသညှေ ။ သူငယခှငှှးတှေ ပို့ထားတဲ့ မကဆှေ့တှကေို ဖတနှသညှေ ။ ခှှတကှနဲ အခနှးဝက အသံ ကှားလိုကလှို့ ကှောကလှန့တှကှား လှည့ကှှည့လှိုကတှော့ ကိုဗဒငှ ဆိုတဲ့ လူကှီး ဖှဈနသညှေ ။ ” ရှငှးသန့ှ….ဘာလုပနှလေဲ…” ” ဟငှ…အာ….ဘာမှ မလုပပှါဘူး…မကဆှေ့တှေ ဖတနှတော..အကို…ဘာလိုလဲဟငှ …. ” ” အကို့အဖေါတှော့ အလုပပှှီးသှားလို့ ပှနသှှားပှီ..အကိုလညှး အလုပပှှီးပါပှီ…ဟိုလေ..အောကထှပကှ ရခှေိုးခနှးမှာ အကို ရခှေိုးလို့ ရမလားဟငှ…အဲဒါ လာမေးတာ . . ” ရှငှးသန့လှညှး အလှယတှကူဘဲ ” ရတယှ…” လို့ တိုတိုတုတတှုတဘှဲ ဖှလေိုကသှညှ ။

သူ့အကှည့တှှကေ ရှငှးသန့ရှငဘှတမှှာ ရောကနှသညှေ ဆိုတာကို ရှငှးသန့သှိသညှ ။ ” ကှေးဇူးဘဲ…..ရှငှးသန့ှ……” သူလှည့ထှှကသှှားသညှ ။ သူအရပအှမောငှး ကိုယလှုံးကိုယပှေါကကှ တကယ့ကှို ယောကှှား ပီသသညှ ။ ဟငှး…ရငခှုံတယှ …. ။ သူ အောကထှပှ ဆငှးသှားတဲ့ ခှသေံတှကေို ကှားရသညှ ။ ရှငှးသန့လှညှး အဝတအှပိုမပါတဲ့ ဒီလူကှီးသညှ ရခှေိုးခနှးထဲမှာ အခုလောကှ ဆိုရငှ သူ့ကိုယပှေါကှ အဝတတှှကေို အကုနှ ခှှတပှဈနပှေီလို့ ဖတှကှနဲ အတှေးဝငှ စဉှးစားမိလိုကသှညှ ။ အပှာကားတှေ ခိုးခိုး ကှည့ထှားတဲ့ အပှိုမသညှ စိတကှူးနဲ့ ဗဒငရှဲ့ ကိုယလှုံးကို မိမှေးတိုငှး မှငယှောငကှှည့မှိနသညှေ ။ သူ့ပေါငကှှားက ဖုဖုကှီးက တောတှောှ ကှီးသညှ ။ ဟငှး……အိမမှှာ သူနဲ့ငါ နှဈယောကထှဲ ရိနတေဲ့အခှိနှ သူ တအား ကှမှးလာရငှ ဘယလှို လုပရှမလဲ ။ အိပခှနှးကို အတှငှးက ဂကှခှပှှီး နလေိုကရှငှ ကောငှးမလား ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ ရငသှားတှကေ ရငသှီးဖုလေးတှေ မာတငှးတာ အရမှးဘဲ ။ လကနှဲ့ အသာ စမှးလိုကမှိတာ အဖုလေးတှကေ စူထှကထှောငထှနကှတောကို စမှးမိသညှ ။ အပှိုစငမှလေးရဲ့ စိတရှိုငှးတှသညှေ တအား ထကှှလာသညှ ။ စောစောက အိပခှနှးတံခါးကို အတှငှးက ဂကှခှထှားလိုကရှငှ ကောငှးမလား လို့ စိတကှူးတာတှကေ ဘယရှောကသှှားမှနှး မသိ ။

အောကထှပကှို ဆငှးသှားခငှတှဲ့စိတတှှကေ တဖှားဖှား ပေါပှေါကှ လာနသညှေ ။ မသင့တှောဘှူး အနတွရာယှ ရှိသညှ ဆိုတဲ့ သတိပေးတဲ့ စကားသံသဲ့သဲ့ကို နားထဲမှာ ကှားယောငမှိသလိုလို ရှိပမယှေ့ ဖိုမဆကဆှံရေးကို စူးစမှးလိုတဲ့ ကှုံတှေ့လိုတဲ့ စိတတှှကေ ဖုံးလှှမှးသှားသညှ ။ ဘယလှို ဘယလှို ခှထေောကတှှကေ လှခေါးဆီကို ရောကသှှားသလဲတောငှ မမှတမှိတော့ ။ လှခေါးကနေ ဆငှးသှားတဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ ဒူးတှေ တုနခှါနကှသညှေ ။ စိတလှှုပရှှားနတော အရမှး ။ မီးဖိုခနှးဘေးက ရခှေိုးခနှးလေးအထဲက ရသေံတှေ ကှားနရသညှေ ။ သူ..သူ…ကိုယတှုံးလုံးကှီး ဖှဈနမှောဘဲ….ဆိုတဲ့ အတှေးက ရှငှးသန့ကှို ကှကသှီးဖနှှးဖနှှး ထသှားစသညှေ ။ ခှဖှေားထောကပှှီး ရခှေိုးခနှး အနားကို တိုးကပသှှားလိုကမှိသညှ ။ ဘာလုပဖှို့လညှး ဆိုတာလညှး ရှငှးသန့ဖှါသာ ရှငှးသန့ှ မသိ ။ အထဲကို ခှောငှးကှည့ခှငှစှိတတှှကေ ရှိနတော အမှနဘှဲ ။ ဒီအခှိနမှှာ ရခှေိုးခနှး တံခါးက ဖှညှးဖှညှးလေး ပှင့ဟှသှားသညှ ။ ဟငှ . . ကိုဗဒငကှို ကိုယတှုံးလုံးကှီး ရုတတှရကှ တှေ့လိုကရှလို့ ရှငှးသန့ှ အရမှး တုနလှှုပသှှားသညှ ။

ရှငှးသန့ှ မှငခှငှနှတေဲ့ သူ့ဝတလှဈစလဈ ကိုယခှနဒွာကို ရှငှးရှငှးလငှးလငှး မှငလှိုကရှပှီ ။ ဟူး……စိတကှူးထဲက ယောကှှားတနဆှာကှီးဟာ တကယှ လကတှှေ့မှာ ထငထှားတာထကှ တုတပှှီးရှညသှညှ ။ နညှးနညှးနောနောကှီး မဟုတဘှူး ။ ” ရှငှးသန့ှ….” ရှငှးသန့ဆှီကို တိုးလာတဲ့ သူ့တှဲလောငှးကနှတေဲ့ လပှှတကှှီးက လှုပရှမှးနသညှေ ။ အို . . . . ရှငှးသန့ှ လှည့ပှှေးလိုကသှညှ ။ သို့သောှ . .. သူက မှနသှညှ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ လကတှဖကကှို ဆုပကှိုငထှားလိုကသှညှ ။ ဆှဲထားလိုကသှညှ ။ ” အို….လှှတှ….လှှတပှါ . . .”” ရှငှးသန့ကှို ကိုယှ မလှှတခှငှဘှူး . . ရှငှးသန့ှ ကိုယ့ကှို တှေ့ခငှနှတယှေ မဟုတလှား….ကိုယသှိ တယှ….” အို..သူ…သူ……….ရှငှးသန့ကှို ဖကလှိုကသှညှ ။ သူ့နှုတခှမှးထူထူကှီးတှကေ ရှငှးသန့ရှဲ့ နှုတခှမှးတှအပေေါကှို ဖိကပလှာသညှ ။ သူ့လကတှဖကကှရှငှးသန့ှ တငပှါးတှအပေေါမှှာ အုပကှိုငထှားသညှ ။ ရှငှးသန့ှ ရငခှုံလှနှးလို့ တဆတဆှတှ တုနခှါနသညှေ ။ မေ့မူးသှားမတတှ တုနလှှုပနှသညှေ ။ သူ့နှုတခှမှးတှကေ ရှငှးသန့ရှဲ့ နှုတခှမှးတှကေို စုတယှူနသညှေ ။ သူ့လကတှဖကကှ ရှငှးသန့ရှဲ့ လကကှို ဆှဲယူသှားသညှ ။ တနရောကို ပို့ပေးသညှ ။

အိုး . . .သူ့လိငတှနရှှညတှုတတှုတကှှီးဆီကိုပါ ။ ” အို …” ရှငှးသန့ှ ရှကလှန့တှကှား ရုနှးလိုကမှိပမယှေ့ သူ့လကကှ ရှငှးသန့လှကအှပေါကှ အုပကှိုငထှားလို့ ရှငှးသန့လှညှး သူ့လိငခှှောငှးကှီးကို ဆုပကှိုငထှားနရသညှေ ။ ” ရှငှးသန့ကှို ကိုယှ ခစှတှယှ . . .” သူ့လကကှ ရှငှးသန့ရှဲ့ ဘလောကဈှ အတှငှးထဲကို တိုးဝငသှှားသညှ ။ လုံးတငှးထှားတဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ရငသှားတှကေို သူ ပှတနှသညှေ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ စိတတှှေ တအားကှှနသညှေ ။ သူ့ကို အလိုလိုကနှမေိသညှ ။ သူ့အထိအတှေ့တှကေို သာယာနမေိသညှ ။ သူ့လိငခှှောငှးကှီးကို တငှးတငှးကှီး ဆုပညှှဈထားမိသညှ ။ ” ရှငှးသန့ရှော ကိုယ့ကှို ခစှလှား…” ရှငှးသန့လှညှး ဘာဖှရမှနှေး မသိဘူး ။ သူ့လကကှ ရှငှးသန့ှ တငပှါးအိအိတှကေို ဆုပညှှဈနသညှေ ။ ” ပှောလေ . . .” ” ဘာပှောရမှာလဲ…” ရှငှးသန့ှ အသံတှေ တုနနှသညှေ ။ ” ခစှတှယလှို့ပှော….” ” ခစှတှယှ . . ” ရှငှးသန့ှ တိုးတိုးလေး ဖှလေိုကသှညှ ။ သူ့လကကှ ရှငှးသန့ရှဲ့ နို့သီးဖုလေးကို ဆှဲခှနသညှေေ ။ ” အို…..” ၈ ရှငှးသန့လှညှး မကှစှိစုံပိတပှှီး သူလုပသှမှှ ခံနမေိတဲ့အခှိနှ အထိအတှေ့ကှောင့ှ ရှငှးသန့ရှဲ့မိနှးမကိုယကှ ကာမအရညကှှညတှှေ တသှငသှှငှ ယိုစီးကလှာရသညှ ။

သူက သိသညှ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ အရညတှှကေို စမှးမိကိုငမှိသှားလို့ ရှငှးသန့ရှဲ့ နားနားကို သူ့နှုတခှမှးထိကပပှှီး….” ရှငှးသန့ှ လိုခငှနှပှေီ….အကို ပေးမယနှောှ…” လို့ တိုးတိုးလေး ပှောလိုကပှှီး ရှငှးသန့ရှဲ့ ပေါငတှနတှှေ ကှားထဲကို လကသှှငှးပှီး မိနှးမကိုယှ အကှဲကှောငှးကို သူ့လကခှှောငှးတှနေဲ့ပှတပှါတော့သညှ ။ ” အို . . ဟငှးဟငှး……..အာ……အ…….” ဒီအခှိနမှှာ အိမရှှေ့ ခှံတံခါးဖှင့သှံ ကို နှဈယောကလှုံး ကှားလိုကရှသညှ ။ ” ဟငှ……မသီတာ ပှနလှာနပှေီ …… ” ရှငှးသန့လှညှး သူ့လကကှို မိနမှကိုယပှေါကှ ဆှဲဖယလှိုကသှညှ ။ လူခငှှး ခှာလိုကကှှသညှ ။ ရှငှးသန့ှ အိမရှှေ့ဖကကှို ခပသှှကသှှကှ သှားလိုကတှဲ့အခါ ဈေးခှငှးကိုဆှဲပှီး အိမထှဲ ဝငလှာတဲ့ မသီတာနဲ့ မကှနှှာခငှှးဆိုငှ တိုးသညှ ။ ” ရှငှးသန့ှ…အလုပသှမားတှေ ပှနကှုနကှှပှီလား…..” ” တယောကှ ပှနသှှားပှီ…..တယောကတှော့ ကနှသှေးတယှ ……” ကိုဗဒငလှညှး သူ့တနဆှာပလာတှကေို အိတကှှီးထဲ ထည့နှသညှေ ။ မသီတာက ” ပှနတှော့မလား…..မနကဖှနှ လာအုံးမလား….” လို့ သူ့ကို မေးလိုကသှံကို ကှားရသညှ ။ ရှငှးသန့လှညှး ဧည့ခှနှး စားပှဲပေါမှှာတှေ့တဲ့ ဂှာနယှ အဟောငှးကို ကောကယှူ ဖတဟှနဆှောငလှိုကသှညှ ။

ရခှေိုးခနှး နံရံ ကှှပှေား ကပတှာတော့ ပှီးသှားပှီ…နောကှ တခုခု ထပှ လုပစှရာ ရှိမလား မေးကှည့ပှေးပါဗှာ..မနကကှှ ကနှောတှို့ တခေါကှ လာခဲ့ပါအုံးမယှ…. ကိုဗဒငကှ မသီတာကို ပှောလိုကပှှီးတဲ့နောကှ အိမရှှေ့တံခါးပေါကကှို ထှကလှာသညှ ။ ရှငှးသန့ကှို တှေ့တော့ စိုကကှှည့ပှှီး သူ့လကခှှောငှးတှကေို နမှးရှုတဲ့ပုံ လုပပှှသညှ ။ အို..သိပကှဲတာဘဲ….မသီတာ တှေ့သှားနအေုံးမယှ….. ဗဒငသှညှ ရှငှးသန့နှဲ့ ပှလညသှှေားလို့ အိမအှပှနလှမှးမှာ ဝမှးသာလုံး ဆို့နသညှေ ။ လကသှီးဆုပပှှီး ” ငါကှ…” လို့ တယောကထှဲ ကှှေးကှောသှညှ ။ သူ့လို အညတှ တယောကကှ ခှောသန့နှတေဲ့ ရှငှးသန့ကှို နမှးလိုကကှိုငလှိုကနှှိုကလှိုကရှတာလေ . . ။ ဒီတိုငှးဆိုရငှ ရှငှးသန့လှေးကို သူ ဖှုတရှမညှ လို့ တှကဆှကှည့နှသညှေ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ အရညတှှေ ပစေိုနတေဲ့ အကှဲကှောငှးကို ကိုငထှားပှတထှားတဲ့ သူ့လကခှှောငှးတှကေို နမှးကှည့လှိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငသှားတှကေို ဆုပညှှဈခဲ့တာ နု့ိသီးလေးတှကေို ခှခေဲ့တာတှကေို သူ ပှနစှဉှးစားမိလိုကတှော့ သူ့ပေါငတှနကှှားက လကနှကကှှီးက ထောငှးကနဲ ခေါငှးထောငလှာသညှ ။

တှငှးအောငှးဖို့ တှငှးရှာနတေဲ့ မှှကှေီးတကောငလှို တဆတဆှတနှဲ့ ။ ရှငှးသန့ကှို နမှးလိုကကှိုငလှိုကှ နှိုကလှိုကှ လုပခှဲ့ပှီး အဆုံးစှနအှထိ မရောကခှဲ့လို့ သူ့လိငတှနသှညှ တအား ထကှှနသညှေ ။ ဒီနေ့ကမှှဘဲ မစနှးကလညှး မလာဘူး ။ မစနှးသာ သူ့အိမကှို လာခဲ့ရငှ မစနှးကို ဖှုတပှဈလိုကမှှာ ။ ထကှှနတေဲ့ ကာမမီးတှကေို ငှှိမှးသတပှဈရမညှ ။ မစနှး ရောကမှလာလို့ မစနှးအိမကှို သူ လိုကသှှားလိုကသှညှ ။ မစနှးရဲ့ အိမလှေးထဲမှာ မစနှး မရှိဘူး ။ ရှိနတောက မစနှးရဲ့ ညီမ ။ မတင့ှ ။ ပဲခူးမှာ နတေဲ့ တယောကကှ ဒီရောကနှလေို့ အံ့ဩသှားသညှ ။ ” ဟဲ့ တင့တှင့ှ နငှ ဘာလာလုပတှာလဲ…..နင့အှမ မစနှးကော….””အမ မစနှး ပိုကဆှံလိုကခှှေးနတယှေ….ကမှတို့ အမေ နမကေောငှးလို့ ဆေးခနှးပှခငှလှို့..အာ့အမ မစနှးဆီမှာမှား လှည့လှို့ရမလား ဆိုပှီး လာခဲ့တာ…သူ့မှာလညှး မရှိလို့ သူ တာမှဖကကှေ သူ့သူငယခှငှှးဆီ သှားခှေးနတယှေ….ခဏကှာရငှ ပှနရှောကမှှာပါ …. ” ဗဒငသှညှ တဏှာစိတတှှေ မှားနတေဲ့ကောငှ ။ တင့တှင့ကှို မသိမသာ အကဲခတလှိုကသှညှ ။ တင့တှင့သှညှ အပှိုမဟုတှ ။ ရပကှှကထှဲက ခှာတိတတှကောငနှဲ့ လိုကပှှေးထားသညှ ။ အခုတော့ အဲ့ခှာတိတကှ နောကကှောငမှနဲ့ ခိုးပှေးသှားပှနပှှီလို့ ဗဒငကှို မစနှး ပှောပှဘူးသညှ ။

တင့တှင့ှ တယောကှ စားနကှေ မစားရတော့လို့ ဆာခငှှ ဆာနနေိုငသှညှ ။ စမှးကှည့အှုံးမှ လို့ဗဒငှ စဉှးစားနသညှေ ။ ” ဟဲ့….တင့တှင့ှ….နငှ ငှလေိုနရငှေ ငါ့ဆီက ယူသှားမလား..နညှးနညှးပါးပါးတော့ ငါ ပေးနိုငပှါတယှ…” လို့ စကားစလိုကသှညှ ။ တင့တှင့ှ စိတဝှငစှားသှားသညှ ။ ” ဟယှ…ကိုဗဒငကှှီး….ရနိုငရှငတှော့ ကောငှးတာပေါ့ ….. ” ” အငှး….တခုတော့ ရှိတယှ….အပေးအယူပေါ့ဟာ….နငလှိုတာလညှး ငါလုပပှေး…ငါလိုတာလညှး နငလှုပပှေး ဆိုရငတှော့ ပိုကောငှးတာပေါ့…” ” အမှ….ဘာတှလေဲ…ကိုဗဒငဆှီက ကမှက ငှရပေါပှီ….ဆိုပါတော့…ကမှက ဘာပှနပှေးရမှာလဲ….ကမှမှာက ဘာမှ ပှနပှေးစရာမှ မရှိတာကှီး…..” ” ဟာ..တင့တှင့ကှလညှး..နငှ ပှနပှေးနိုငတှာ ရှိပါတယဟှာ…သသခှေောခှာလညှး စဉှးစားကှည့ပှါအုံး” ဗဒငကှ သူ့ဘောငှးဘီအိတထှဲက ဒီနေ့ဘဲ ထုတလှာတဲ့ လုပအှားခငှတှကေေို အရငထှုတပှှီး တင့တှင့လှကထှဲကို ထည့သှညှ ။ တင့တှင့ကှို မကလှုံးပေးလိုကတှာ ။ တင့တှင့ှ တအား ပှောသှှားတဲ့အခှိနသှူ တင့တှင့အှနားကို တိုးကပလှိုကပှှီး တင့တှင့ှ ပေါငတှနှ တဖကကှို ကိုငလှိုကသှညှ ။

မသိမသာခပဖှှဖှ ကိုငလှိုကတှာ ။ ” အို..ဒါကဘာတုံး……” ” နငကှလညှးဟာ..ဒုံးဝေးလိုကတှာ….နငှ ပေးနိုငတှာလေး ပေးလိုကပှေါ့…ဟိုဒငှးလေ ..” ” ဘာလဲ…သိဘူး . . .ဘာတှေ လာပှောနတောလဲ…ဘာပေးနိုငလှို့လဲ…..” ” ဟာ…နငကှလညှး နင့အှမေ ပေးထားတဲ့ လယတှကှကလှေ …ဟီး….သုံးမှှောင့ပှုံလေး.အဲဒါလေးငါ့ကှှေးဟာ……နောှ…နောှ . . ” ” အာ…ကိုဗဒငကှှီး နှာဘူးကှီး…..” တင့တှင့ကှ လကသှီးဆုပလှေးတှနေဲ့ တအားထုသညှ ။ ဗဒငကှ တခှီးခှီးနဲ့ ရူးခငှယှောငဆှောငပှှီး တင့တှင့ှ ဖငတှုံးတှကေို ကိုငသှညှ ။ ပှတသှညှ ။ ” လာပါဟာ…တခါထဲပါ…..” ထမိနစှကို ဖှသညှေ ။ ” အို့..အမမစနှး ပှနလှာလိမ့မှယှ…မလုပနှဲ့…..” “နငကှလညှးဟာ…တခါထဲပါ အမှနဘှဲ….အမှနဘှဲ……တခကှနှှဈခကှဘှဲ…လာ…လာ…..” တင့တှင့ှ ထမိနကှို ဆှဲဖှလေို့ မရတော့ လှနတှငလှိုကသှညှ ။ အတှငှးသား ဝငှးဝငှးတှကေ သူ့စိတတှှကေို ပို ထကှှသှားစသညှေ ။ ပေါငကှှားက မဲကနဲ ဘှားကနဲပေါလှာတဲ့ တှိဂံပုံ မိနှးမအငှဂွါကှီးကို လကကှ ရောကသှှားသညှ ။ ပေါငတှနနှှဈဖကကှို တှနှးခှဲလိုကပှှီး နရောဝငယှူပှီး သူ့ဘောငှးဘီကို လှော့ခခှှတှ..လိငတှနှ မာမာကှီးကို တင့တှင့ှ အငှဂွါစပမှှာ တေ့ပှီး ဖိသှငှးထည့လှိုကသှညှ ။

” အို့..အမလေး…..အင့ှ…..ဖှညှးဖှညှး….” ဖိဖိသှငှးတော့ နညှးနညှး ဝငသှားသညှ ။ အိစို တငှးကှပတှဲ့ အရသာကှောင့ှ ဖိဖိဆောင့တှော့တာဘဲ။ ” အို့…အင့ှ…..မတရားကှီးပါလား…..အာ……အိုး…..အား….အားရှီး……အိုး………အို့……..” တင့တှင့ှ နို့ကှီးတှကေို ကိုငညှှဈရငှး ဖိဆောင့ထှည့သှညှ ။ ကောငှးလိုကတှဲ့ စောကဖှုတှ……တငှးကှပစှိုအိနသညှေ ။ စှပစှှပစှှပှ…စှပစှှပစှှပှ…..ဖှတဖှှတှ ကောငှးလှနှးလာပှီး သုတရှညတှှေ ပနှးထှကသှှားသညှ ။ တင့တှင့လှညှး ” ဟငှး…အီး….ကမှ မရတာ ကှာပှီ……” လို့ တိုးတိုး ပှောလိုကလှို့ သူထငထှားသလိုဘဲ တင့တှင့ှ ဆာနပေါလား လို့ သိလိုကသှညှ ။  ရှငှးသန့သှညှ အခနှးကို ပှနပှှေးသှားလိုကသှညှ ။ မထငမှှတတှဲ့ အဖှဈတှပေါ ။ ဗဒငနှဲ့ နမှးမိကှ ဗဒငရှဲ့ အကိုငအှနှိုကတှှကေို ခံရတာတှကေ ရုတတှရကှ ဖှဈကုနတှာ ။ ရငတှှေ အရမှး ခုံနသလေို တကိုယလှုံး ရှိနှးရှိနှးဖိနှးဖိနှး နဲ့ ။ ပေါငကှှားက ပိပိ မိနှးမကိုယှ ကလညှး အရညတှှကေ ဘာထှကသှလဲ မမေးနဲ့ ။ ဗဒငှ လုပသှမှှကို မငှငှးဆနမှိ ။ သူမေးသမှှတှကေိုလညှး မရှကတှမှး ရှငှးသန့ှ ဖှမေိသညှ ။

သူက ” ခစှလှား…” လို့ မေးတာကိုလညှး ” ခစှတှယှ…” လို့ ဖှခေဲ့မိသညှ ။ တကယတှမှး သူ့ကို ခစှလှား မခစှလှား….ရှငှးသန့ှ မသိပါ ။ အရညတှှေ ရှှဲရှှဲစိုပနတေေဲ့ မိမိရဲ့ မိနှးမအငှဂွါက တအား ယားနဆေဲမို့ ပေါငကှှားထဲ လကသှှငှးပှီး ယားတဲ့ နရောကို ဖိပှတနှမေိသညှ ။ ဗဒငရှဲ့ မာကှောတုတခှိုငတှဲ့ အတနကှှီးနဲ့ ထိုးသှငှးလိုကရှငှ မိမိယားယံနတောတှေ ပှပှေောကသှှားလမလေား လို့ တှေးမိလိုကသှညှ ။ ဗဒငနှဲ့ သူမ ခစှသှူတှေ ဖှဈသှားကှပှီလား ။ ဗဒငကှို ထပတှှေ့ခငှနှတေဲ့စိတတှှေ ဖှဈမိလိုကသှညှ ။ အပေါထှပှ ဝရံတာကို ထှကလှိုကပှှီး ဗဒငကှိုတှေ့မှား တှေ့ရလမလေား ဆိုတဲ့စိတနှဲ့ ကှည့မှိသညှ ။ ဗဒငှ အိမရှှေ့က လမှးကလေးမှာ မရှိတော့ဘူး။ အပှိုမလေး ဒီည အိပလှို့မရ ဖှဈအုံးတော့မညှ ။ တညလုံးဘဲ ငုတတှုပထှိုငှ ။ ရှငှးသန့ှ အိပမှပှောှ ။ သူ့ကိုဘဲ သတိရနသညှေ ။ သူ..သူဆိုတဲ့ ကိုဗဒငကှှီး ။ဗဒငတှယောကှ သူ့စောှ မစနှးရဲ့ ညီမ တင့တှင့ကှို တကလှိုးနသညှေ ဆိုတာကို ရှငှးသန့လှေးမသိရှာဘူး ။ ဗဒငနှဲ့ ဘယတှော့ ပှနတှှေ့ပါ့မလဲ ဆိုတာကိုဘဲ စဉှးစားနသညှေ ။ ကိုဗဒငကှ ရှငှးသန့ရှဲ့ ဖုနှးနံပါတကှို တောငှးယူသှားသညှ ။

သူ ဖုနှးဆကမှလား မသိဘူး ။ အို..သူ ဖုနှးဆကပှါစေ…..။ ရှငှးသန့ှ သူနဲ့ တှေ့ခငှတှယှ….။ သူ..သူ..ရှငှးသန့ကှို ကိုငတှှယပှှတသှပပှှီး ရှငှးသန့ရှဲ့ ကာမစိတရှိုငှးတှေ ထကှှသှားအောငှ ဆှပေးသှားသညှ ။ အခုတော့ ရှငှးသန့ှ သူ့ကို အရမှး တှေ့ခငှနှမေိပှီ ။ ၁ဝ အိမကှ လိုကပှို့တာက ကှူရှငကှိုပါ ။ သို့ပမယှေ့ မာမီတို့ကားလညှး မှငကှှငှးက ပှောကသှှားရော ရှငှးသန့တှယောကှ ကှူရှငကှှောငှးရဲ့ လှခေါးပေါကှ ပှနဆှငှးလာသညှ ။ ကှူရှငအှရှေ့ ညောငပှငကှှီးရဲ့ အကှယကှ ထှကလှာတဲ့ ဗဒငဆှီကို သှကလှကတှဲ့ ခှလှမှေးတှနေဲ့ ရှငှးသန့ှ လှောကသှှားလိုကသှညှ ။ ဗဒငသှညှ တီရှပအှနကရှောငှ ဂငှှးဂကှကှကှ နှမှးစုတစှုတှ..ဂငှှးဘောငှးဘီ နှမှးစုတစှုတနှဲ့ ပှုံးပှီး ကှည့နှရောက ရှငှးသန့ကှို လကနှှဈဖကှ ဆန့တှနှးလို့ ကှိုနသညှေ ။ သူ့ဒီဇိုငှးက ရှေးခတှကေ မငှးသားကှီး ကှောဟှိနှးရဲ့ ဒီဇိုငှး ။ ရှငှးသန့ှ….. အကိုဗဒငှ . . . . လာ….. ကမှးပေးတဲ့ ဗဒငရှဲ့ လကကှို ရှငှးသန့ှ တငှးတငှးကှီး ဆုပကှိုငလှိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့သှညှ ဗဒငှ ဆိုတဲ့ လူသညှ ဘယကှလဲ ဘာလုပလှဲ ဘာကိုမှ မသိ ။ သူမ သိတာက ဗဒငရှဲ့ စူးရှတဲ့ အကှည့ှ…ခန့ညှားတညကှှညတှဲ့ ရုပှ…ယောကှှားပီသတဲ့ ကိုယလှုံး သူ့အကိုငအှတှယအှပှတအှသပှ အထိအတှေ့တှေ ။ ဒါဘဲ ။

ဆယကှှောသှကမှလေးရဲ့ ခေါငှးထဲမှာ ဘာကိုမှ လေးလေးနကနှကှ တှေးမထားဘူးလေ ။ ဗဒငရှဲ့ စိတထှဲမှာ အရမှး ကှနပနှသေညှေ ။ ခှောလှနှးတဲ့ ကောငမှလေးသညှ သူ့အနောကကှို လိုကလှာသညှ ။ ပါလာသညှ ။ ဟိုတနေ့က သူ့အထိအတှေ့တှကှေောင့ှ ဒီကောငမှလေးသညှ သူ့ကို ကှှသှေားသညှ လို့ သူထငခှဲ့တာ မှနနှသညှေ ။ သူကလေးကို ဘယကှို ခေါသှှားမလဲ ။ ဗဒငသှညှ အခှအနမေေဲ့တယောကှ ။ ရရာအလုပကှို ကဗှနှးလုပနှတေဲ့ လမှးဘေးက ကလကခှေေ တယောကှ ။ ဟိုတယကှောငှးကောငှးကို ခေါသှှားဖို့ ပိုကဆှံ မရှိဘူး ။ ပနှးခှံထဲ ခေါသှှားပှီး နှိုကရှုံလောကနှဲ့ မတငှးတိမဘှူး။ ဒီလို အကောငှးစားလေး ရဖို့က မလှယလှှ ။ သူ အတငှး ကငှ့ခှဲ့တဲ့ မိနှးမတှကေ ရပကှှကထှဲက ဈေးသညလှေးတှေ ဆငှးရဲနှမှးပါးတဲ့ ကောငမှလေးတှေ မှားသညှ ။ ရှငှးသန့လှို ဝငှးဖှူသန့ပှှံ့တဲ့ သူဌေးသမီးလေးတှေ မဟုတခှဲ့ ။ ဘယကှို ခေါသှှားရမလဲ ခေါငှးထဲမှာ စဉှးစားနရငှေး ပနှးခှံကယှကှှီးထဲကို ရောကသှှားသညှ ။ ရှငှးသန့ကှလညှး ရှှပေေါမှှတငှ ဇိမခှံကားစီးနတေဲ့ မိသားစုထဲက ကောငမှလေး ဆိုတော့ ဗဒငနှဲ့ လမှးအတူတူ လှောကရှတာကို ရငလှညှးခုံ ပှောလှညှးပှောပှမယှေ့ ကှာကှာ လှောကလှာတော့ ခှထေောကှ ညောငှးလာသညှ ။

နကလညှေး ပူတော့ ခှှေးပှံခငှလှာသညှ ။ အကိုဗဒငှ….ရှငှးသန့တှို့ တနရော ထိုငကှှရအောငနှောှ….. ဗဒငကှ ပှာပှာသလဲ နဲ့ ထိုငမှယှ…အရိပကှောငှးတဲ့နရောကို အကို ရှာနလေို့..ဟော….ဟိုက သဈပငကှှီးအောကမှှာ ထိုငကှှရအောငှ . . . လို့ ပှောလိုကရှငှး ကနစှောငှးက အပငကှှီးဆီကို ခေါသှှားလိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့ှ ပါလာတဲ့ ခေါကထှီးလေးကို ဖှင့လှိုကပှှီး သူတို့ဘေးမှာ ခထှားလိုကသှညှ ။ သူကိုငတှာ နှိုကတှာတှကေို ကှယထှားလိုကတှာ ။ ရှငှးသန့ှ သိပလှှတာဘဲ . . . ဆိုတဲ့ စကားလေးနဲ့ သူတို့ အခစှဇှာတလှမှးလေးကို စဖှင့လှိုကသှညှ ။ မလှပါဘူး…ဟုတလှို့လား….. လို့ ရှငှးသန့ကှ ပှနပှှောသညှ ။ အသံလေးက လှတယအှပှောခံရလို့ ကှနပနှသေလေို အသံလေး ။ ခစှတှယှ….ရှငှးသန့ရှယှ….အကိုလေ..ရှငှးသန့ကှို အရမှး အရမှး ခစှနှတယှေ….သိလား….. ဗဒငရှဲ့ အသံက တုနခှါနသညှေ ။ ရှငှးသန့ကှ မကှလှုံးလေး စုံပိတထှားသညှ ။ အကို့ကိုရော ရှငှးသန့ှ ခစှလှားဟငှ . . .. ရှငှးသန့ှ ခေါငှးညှိမ့ပှှပှီး မပှင့တှပှင့ှ အသံလေးနဲ့ ခစှတှယှ..အကို….. လို့ ဖှလေိုကသှညှ ။ ဗဒငကှ ရှငှးသန့ခှါးလေးကနေ တအားဆှဲဖကလှိုကပှှီး နှုတခှမှးနီရဲရဲလေးတှကေို ငုံဟတလှိုကသှညှ ။

ရှငှးသန့ကှ ဗဒငကှို ပှနဖှကလှိုကပှှီး ဗဒငှ နမှးတာတှကေို မကှလှုံးလေး ပိတထှားရငှး ခံယူနသညှေ ။ တောတှောလှေး နမှးပှီးတဲ့နောကှ ဗဒငကှ အကို့ကို ပှနနှမှးလေ..ရှငှးသန့ှ…. လို့ တိုးတိုးလေး ပှောလိုကတှဲ့အခါ ရှငှးသန့လှညှး ဗဒငရှဲ့ နှုတခှမှးတှကေို ဗဒငှ စုတသှလိုဘဲ ပှနစှုတသှညှ ။ ဗဒငရှဲ့ လကတှဖကကှ ရှငှးသန့ရှဲ့ ရငသှားတှဆေီကို ရောကသှှားသညှ ။ ဘရာစီယာ လေးကို ဗဒငှ ခှိတဖှှုတလှိုကတှာကို ရှငှးသန့ကှ မတားဘူး ။ မညငှးဘူး ။ ဗဒငှ ပှောသှှားသညှ ။ နူးညံ့အိနတေဲ့ ရငသှားစိုငတှှကေို ဖှဖှလေး ပှတသှညှ ..။ ကိုငသှညှ ။ ဆုပနှယသှညှ ။ နို့သီးလေးတှကေို ပှတသှညှ ။ ဖှဖှလေး ခှပေေးသညှ ။ အိုး….အကိုရယှ…… ရှငှးသန့ပှါးစပကှ တိုးတိုးလေး အသံထှကလှာသညှ ။ လကတှဖကနှဲ့လညှး ဗဒငရှဲ့ ပေါငတှနတှဖကကှို လာ ဆုပကှိုငသှညှ ။ ဗဒငရှဲ့ လီး တအား ထောငနှပှေီ ။ ရှငှးသန့ကှတော့ ဗဒငှ နှုတခှမှး စုတကှထဲက..နို့တှကေို နယကှထဲက စောကရှညတှှေ စိုစိုရှှဲနခေဲ့တာ ။ ဗဒငရှဲ့ အကိုငအှတှယတှှမှော နဈမှောနသညှေ ။ သူ့ရငခှှငထှဲမှာဘဲ နခငှတှေော့သညှ ။ဗဒငသှညှ ရှငှးသန့ရှဲ့ ပါးစပထှဲမှာ သူ့လှာကှီးကို ထည့ထှားသညှ ။ ငှိမမှနဘေူး ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ လှာလေးကို ကလူကှညဆှယနှသညှေ ။ လိုကကှလိနသညှေ ။ နို့လုံးကှီးတှကေို နယညှှဈပေးနသညှေ ။ ရှငှးသန့ကှ ဒါတှကေို သဘောကပှုံပေါကတှော့ ဗဒငှ နောကတှဆင့ှ တကသှညှ ။

ရှငှးသန့ရှဲ့ ပေါငတှနတှှေ ကှားထဲကို လကရှောကသှှားတာပါ ။ မို့ဖေါငှးတဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ မိနှးမကိုယသှညှ အရညတှှနေဲ့ တအားစိုရှှဲနတောကို တှေ့လိုကရှပှီး အကှဲကှောငှး နှုတခှမှးသားထူထူတှကေို သူ့လကခှှောငှး နှဈခှောငှးပူးနဲ့ လိုငှးဆှဲ ပှတသှပသှညှ ။ အို…အကိုရယှ…… ရှငှးသန့ှ သူ့ပေါငတှနကှို တငှးတငှး ဆုပညှှဈထားမိသညှ ။ အကှဲကှောငှးကို အစုနအှဆနှ ပှတပှေးနရငှေး သူ့ပေါငတှနကှို လာဆုပညှှဈထားတဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ လကကှလေးကို နရောရှှေ့ပေးလိုကသှညှ ။ သူ့ရဲ့ ထောငနှတေဲ့ ယောကှှားတနဆှာဆီကိုပါ ။ ပူနှေးနှေး လိငတှနှ တုတတှုတကှှီးသညှ ရှညလှညှး တအားရှညသှညှ ။ မိနှးမကိုယထှဲကို ထိုးသှငှးမယ့ှ ယောကှှားတနဆှာခှောငှးကှီး ဆိုတာ စဉှးစားမိတာနဲ့တငှ ကှကသှီးတှေ တအားထရပှီး စောကဖှုတမှှာ အရညတှှေ ရှှဲရှှဲစိုရတာပါဘဲ ။ ရှငှးသန့ကှို သူ့လီးကို ကိုငခှိုငှးသညှ ။ ရှငှးသန့ကှလညှး ကိုငခှငှနှတောပါ ။ အကှီးကှီးဘဲနောှ..အကို….. ထိပခှေါငှး ဒဈလုံးကှီးကို ပှတသှပှ ဖစှညှှဈနတေဲ့ ရှငှးသန့သှညှ ကှည့ဖှူးတဲ့ အပှာကားတှထေဲကလို ပါးစပထှဲ ငုံစုတပှဈခငှစှိတတှှေ ပေါပှေါကနှသညှေ ။ ဗဒငမှှာလညှး ရှငှးသန့ကှို စိတရှှညရှှညနှဲ့ ဆကဆှံ နတောပါ ။ တကယတှော့ ရှငှးသန့ကှို လီးစုတခှိုငှးခငှနှတော ကှာပှီ ။ တဆင့ပှှီး တဆင့ှ နှူးနှပပှေးနတော ။ ရှငှးသန့ှ အကို့လီးကို နမှးကှည့ပှါလား…… လို့ နားရှကမှှာ သူ့နှုတခှမှး ကပလှိုကပှှီး တိုးတိုးလေး ပှောလိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့သှညှ လီး ဆိုတာကို ကှားလိုကရှလို့ ကှကသှီးတှေ ထသှားသညှ ။

နမှးကှည့ှ…ပါးစပထှဲ ထည့ကှှည့ှ……. ဗဒငကှ သူ့ပေါငတှှကေို ကား ပှီး လီးကှီးကို ရှငှးသန့ကှို စုတခှိုငှးလိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့ှ မရဲတရဲနဲ့ လီးထိပဖှူးကှီးကို ငုံကှည့လှိုကသှညှ ။ စုတှ..စုတလှိုကှ… ရှငှးသန့ှ ဗဒငရှဲ့ လီးကှီးကို စ စုတပှေးပါပှီ ။ အိုး…ကောငှးတယှ….ကောငှးတယှ…စုတှ…..စုတှ…အိုး….ကောငှးတယှ…..ကောငှးတယှ……. ရှငှးသန့သှညှ လီးကှီးကို အားရပါးရ စုတပှဈနသညှေ ။ ၁၁ ရှငှးသန့သှညှ ပထမဆုံး လီးစုတတှာမို့ တခါတခါ ဗဒငရှဲ့ ဒဈကို သှားနဲ့ ခှဈမိတတတှာက လှဲလို့ လီး တဆုံးငုံငုံပှီး အားရပါးရ စုတပှေးတာကှောင့ှ ဗဒငလှညှး တအားကှိုကသှညှ ။ တခကှတှခကှှ သူ့အတှကှ အရမှးကောငှးသှားလို့ ရှငှးသန့ရှဲ့ ခေါငှးလေးကိုတောငှ ဆုပကှိုငထှားလိုကရှသညှ ။ ဗဒငသှညှ လီးအစုတခှံရငှး ရှငှးသန့ရှဲ့ ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငသှားစိုငတှှကေို လကနှဲ့ ဖှဖှလေး အရသာခံ ဆုပညှှဈနသညှေ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ စောကဖှုတကှတော့ အရညတှှေ တအားစိမ့ယှိုထှကလှှနှးနသညှေ ။ မရညရှှယပှမယှေ့ မထိနှးနိုငလှို့ ဗဒငှ ပှီးသှားသညှ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ ပါးစပထှဲမှာ သုတတှှေ လှှတထှုတမှိသှားသညှ ။ အား…… ငံကှိကှိ ဖနတှနတှနှ သုတရှညပှစှပှစှတှှေ ပါးစပထှဲ ဝငလှာလို့ ရှငှးသန့ှ လီးစုတတှာ ရပလှိုကပှှီး သုတရှညတှှကေို ထှေးထုတလှိုကသှညှ ။

ထှီ . . ရှငှးသန့လှညှး လီးစုတပှေးရတာ မောသှားလို့ ဗဒငရှဲ့ ရငခှှငထှဲ ခေါငှးလေး တိုးဝငှ မှီထားရငှး မကှလှုံးလေးပိတထှားသညှ ။ ဗဒငကှ လကမှောငှးသား ပှည့ပှှည့ဝှငှးဝငှးလေးကို ပှတပှေးနသညှေ ။ ဒီအတိုငှးဆိုရငှ ရှငှးသန့သှညှ လီးတောငှ စုတဖှူးသှားပှီမို့ လိုးဖို့ ခဲယဉှးမှာ မဟုတတှော့ဘူး လို့ ဗဒငစှဉှးစားနသညှေ ။ ဒီနေ့ အတှကတှော့ အခှိနမှလောကတှော့ဘူး ။ နောကတှနေ့မှာ ကှူရှငကှ စောင့ပှှီး ခကှခှငှှး ဟိုတယတှခုခုကို ခေါသှှားလိုကဖှို့ စိတကှူးပှငဆှငနှမေိသညှ ။ ” အကို…..” ” ဟငှ..ရှငှးသန့ှ…..” ” ညကလေ..အကို့ကို လှမှးတာ အရမှးဘဲကှာ..အကိုကော ရှငှးသန့ကှို လှမှးနလေားဟငှ . . .” ” ဟာ..ဘယပှှောကောငှးမလဲ..လှမှးတာပေါ့ ရှငှးသန့ရှယှ….ကိုယလှေ….လှမှးလှနှးလို့ ဒီလီးကှီးကလညှးမတထှောငတှငှးကှပနှတောနဲ့ ရှငှးသန့လှေးကို မှငယှောငမှိပှီး ကှငှးတိုကပှဈလိုကရှတယှ…..” ရှငှးသန့ရှဲ့ တခိခိ ရယသှံလေး ထှကလှာသညှ ။ ” ရှငှးသန့ရှော အကို့ကို လှမှးပှီး ဘာဖှဈသေးလဲ…..” ရှငှးသန့ကှ ” ဖှဈတာပေါ့….” လို့ ရှကပှှုံးလေးနဲ့ ပှောလိုကသှညှ ။

” ဘာဖှဈတာလဲ….” ” ပှောဘူး….ရှကစှရာကှီး….” ” ရှငှးသန့ှ အိပခှနှးထဲကို အကို လာခဲ့ခငှတှယကှှာ….အိပပှှောနှတေဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ နဖူးလေးကို လာနမှးခငှတှယှ….” ” အဖနေဲ့ အမေ ရှိတယလှေ…သိသှားရငှ အကုနှ ခကကှုနမှှာ အကို…..” ” သူတို့ မသိအောငှ လုပလှို့ ရတာပေါ့..အကိုကတော့ ရှငှးသန့ှ အခနှးထဲကို တိတတှိတလှေး လာခငှတှဲ့စိတတှှေ ပေါနှတယှေ . . .” ရှငှးသန့လှညှး ” လာ…လာ….လာခဲ့….ရှငှးသန့ှ စောင့နှမယှေ …. ” လို့ ပှောလိုကသှညှ ။ ဗဒငလှညှး တံခါးတခပှကှို လော့ခှ မခဘှဲ ထားပေးဖို့ ရှငှးသန့ကှို ပှောလိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့သှညှ ကှူရှငကှို ပှနလှှောကသှှားပှီး ကှူရှငှ အရှေ့မှာ ရပစှောင့နှလေိုကသှညှ ။ သူ့မိဘတှေ လှှတလှိုကတှဲ့ သူ့အဖရေဲ့ ရုံးကား လာကှိုသညှ ။ရှငှးသန့သှညှ ကားပေါမှှာ လိုကပှါသှားရငှး ဗဒငှ ရှိတဲ့ဖကကှို ငဲ့စောငှးကာ ကှည့လှိုကသှညှ ။ ဗဒငကှလညှး ရှငှးသန့ှ ကှည့လှိုကတှာကို မှငသှညှ ။ ဗဒငသှညှ အိုငှးရငှးခရော့ဈတီးဝိုငှးက မှိုးကှီး ရဲ့ ရှေ့က လမှးမမှား ဆိုတဲ့ သီခငှှးကို ဆိုညညှးရငှး သူ့လကခှှောငှးတှကေို နမှးရှုကှည့လှိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ အနံ့လေးတှကေို သူ ရနသညှေ ။

ဟားဟားဟား….ငါကှ……. သူ့ကိုယသှူ ကှနပစှှောနဲ့ လကသှီးကိုဆုပပှှီး အောလှိုကသှညှ ။ ခှောခှောလှလှလေးကို စိတထှငတှိုငှး လုပနှိုငသှှားတာ မဟုတလှား ။ ကောငမှခှောလေးက လီးတောငစှုတပှေးသှားပှီလေ . . ။   ရှငှးသန့ရှဲ့ စောကဖှုတနှံ့လေး သငှးနတေဲ့ သူ့လကခှှောငှးတှကေို ခဏ ခဏ ရှူနမေိရငှး ဗဒငှ ရပကှှကထှဲက အရကဆှိုငကှို ရောကလှာသညှ ။ ဆိုငရှှငကှိုဘယကှှောကှ ဗဒငှ ထိုငလှိုကတှာနဲ့ အရကတှပိုငှးကို စားပှဲပေါလှာခသှညှ ။ သူ့မယားအေးမကလညှး ပဲကှီးလှောှ တပုဂံကို လာခသှညှ ။ ” ဘယလှိုလဲ ဗဒငှ …နငနှဲ့ မိစနှးက ယူကှမှာလား….” အေးမရဲ့ မေးခှနှးကှောင့ှ ဗဒငှ ဆတကှနဲ မော့ကှည့သှညှ ။ ” ဘာ….” ” အမယှ…ငါတို့ ကှားပှီးပါပှီနောှ…နငနှဲ့မိစနှး ညားနကှတယှေ ဆိုတာ….” စောကကှောငမှ မိစနှး ရပကှှကထှဲ လိုကှ အာခှောငပှှီနဲ့တူတယှ…..ဖလေိုးမ….။ ” အေးမ…နင့စှောကပှါးစပကှို ပိတထှားစမှး….” ဗဒငှ ဖမှးဟောကလှိုကသှညှ ။ ဒီအခှိနမှှာ ဆိုငထှဲကို လူသုံးယောကှ ဝငလှာသညှ ။ ဗဒငှ သိတဲ့ ရပကှှကထှဲက ကောငတှှပေါဘဲ ။ လကသှနှးဖေဦးနဲ့ အပေါငှးအပါတှေ ။ ဗဒငှ အရကကှို မော့ခလှိုကသှညှ ။

လညခှှောငှးထဲ ရငဘှတထှဲ ပူဆငှးသှားသညှ ။ ဝှူး…..ရှငှးသန့လှေးရဲ့ စောကဖှုတနှံ့သငှးသငှးလေး ရှိနဆေဲ သူ့လကကှို နမှးရှူလိုကပှှနသှညှ ။ ဟငှး…..ခစှသှူလေးရဲ့ အိမပှေါကှို တကပှှီး အခစှကှှမှးပှဲလေး တပှဲလောကတှော့ နှှဲလိုကှဦးမညှ လို့ ဗဒငှ တှေးနတေဲ့အခှိနှ လကသှနှးဖေဦး သူ့စားပှဲကို လာထိုငသှညှ ။ ” ဟိတှ ဗဒငှ…မငှးကို တှေ့တာနဲ့ အတောဘှဲ….ငါတို့ ဂှငတှခု မိထားလို့…..” လကသှနှးဖေဦးတို့က ခါး တှေ ။ ခါး ဆိုတာက ခါးပိုကနှှိုကှ ကို အတို ခေါကှှတာ ။ ဗဒငကှ ခါးအလုပတှော့ မလုပခှငှဘှူး ။ ကှှမှးလညှး မကှှမှးဘူး ။ အုတခှဲနဲ့ထုပှီး လုတာမှိုးကို ပိုကှိုကသှညှ ။ ဖေဦးကို ဘာဂှငလှညှး အရငပှှော ဖေဦး…. လို့ ခပတှိုးတိုး မေးလိုကသှညှ ။ ဖေဦးက ဒို့ ဟိုဖကကှ လှိုငမှငှးတို့ အပိုငထှဲမှာ ဒဗလှူ လာဖှန့နှတေဲ့ စုံတှဲတတှဲကို တှေ့ထားတယှ သူတို့က လူသဈတှေ..သူတို့ကို ရဲအယောငဆှောငပှှီး ဝငကှဈလိုကမှလားလို့..မငှးပုံကလညှး ဆားပုလငှးလုပလှို့ရတယလှေ…နညှးနညှး ဟောကစှားလေး လုပပှေးလိုကရှငှ ဆေးပှားတှရေော ပိုကဆှံရော ဒို့ရမယှ….ဟီး..ဘယလှိုလဲ….ခမှလား…… လို့ သူ့ကို ပှောပှသညှ ။

ဗဒငလှညှး လကထှဲ ငှပှတနှလေေို့ လုပခှငှသှှားသညှ ။ ” အေး…ကောငှးတယှ…..ဘယတှော့ ကဈမလဲ…..” လို့ ခကှခှငှှးဘဲ ပှနမှေးလိုကသှညှ ။ ” ဒီည…” ပိုကဆှံလိုရငှ ပိုကဆှံ ရှာရမယှ လေ ။ ” စိနလှိုကှ….” အရကသှောကထှားလို့ ခှပေေါ့နသညှေ ။ လေးဖှူရဲ့ သီခငှှးတပုဒကှို ညညှးရငှး အိမပှှနသှညှ ။ ရခှေိုး အဝတအှစားလဲပှီး ဖေဦးတို့နဲ့ ပှနဆှုံမညှ လို့ ခှိနှးခဲ့သညှ ။ သူက ရဲဆားပုလငှး နယထှိနှး အယောငဆှောငရှမညှ ဆိုတော့ သူ့မှာ ရှိနတေဲ့ ကာကီရောငဘှောငှးဘီကို ဝတရှမညှ ။ ဖေဦးက သူ့မှာ လကထှိပတှစုံ ရှိသညှ လို့ ပှောသညှ ။ အိမထှဲ ဝငလှိုကတှာနဲ့ မစနှးကို တှေ့လိုကသှညှ ။ ” မစနှး…..နငှ ဘာလာလုပလှဲ….” ဗဒငရှဲ့ မေးခှနှးကှောင့ှ မစနှး မကှစှိမကှနှှာ ပကှသှှားသညှ ။ ” နင့စှကားက ရကစှကလှှခညှလှား….နင့ကှို ကှှေးခငှလှို့ ငါ ဟငှးလာပို့တာ….” မစနှးက အသံတုနတှုနနှဲ့ ပှောလိုကသှညှ ။ ” ဟေ…ဟုတလှား…..ဘာ ဟငှးတုံး…” ” ငါးခူဟငှး…..ဘူးသီးကှောလှညှး ပါတယှ…..” ” ဘိုကဆှာတယဟှာ…..ငါစားခငှတှယှ..နငပှါစားမလား…..” မစနှးလညှး အသင့ပှှငဆှငထှားတဲ့ ထမငှး ငါးဟငှး ဘူးသီးကှောတှှကေို ဗဒငစှားတာကို ကှနပအှေားရစှာနဲ့ ငေးကှည့နှသညှေ ။

” ကောငှးလား….ဗဒငှ…..” ” စောကရှမှးကောငှး…..” ထမငှးဝရငှ လီးတောငသှညှ ဆိုတဲ့ စကား အတိုငှးဘဲ ဗဒငသှညှ မိစနှး ကှှေးတဲ့ ထမငှးနဲ့ ငါးဟငှးကို ငရုပသှီးထောငှး စပစှပနှဲ့ အပှတလှှေးပှီးတဲ့နောကှ နဘေးမှာ ထိုငနှတေဲ့ မိစနှးရဲ့ပေါငတှနတှှကေို ကှည့ပှှီး စိတတှှေ ထလာသညှ ။ မိစနှး …. ဟမှ…ဗဒငှ …ဘာလဲ……. အဟဲ..နငှ ငါ့ကို သတိရနလေား….. အငှး..ရတာပေါ့….ဒါကှောင့ှ နငစှားဖို့ ငါ ဟငှးလာပို့တာပေါ့ ဗဒငှ . . . ဒါဆို လာဟာ….အခနှးထဲဝငပှှီး ဟိုဒငှးလုပလှိုကကှှရအောငှ….. မိစနှးသညှ ဗဒငကှို မယုံနိုငသှလို အမူအရာနဲ့ ကှည့ပှှီး ဗဒငှ..နငကှ တခှိနလှုံးဘဲ ဒီ လိုးခငှတှဲ့စိတတှှကေ ရှိနတောဘဲလား… လို့ မေးလိုကသှညှ ။ ဗဒငကှ စပဖှှဲဖှဲနဲ့ … ဒါပေါ့….ငါ့နံမညကှ အိပစှလိုး….အိပှ..စားပှီး လီးတောငလှာရငှ လိုးတယှ….လာ….သှားလိုးရအောငှ . . . . လို့ ပှောလိုကပှှီး မိစနှးရဲ့ လကကှို ဆှဲကာ ခေါသှညှ ။ ဗဒငရှယှ..နငကှလညှး လိုးဖို့ဘဲ အမှဲ စဉှးစားနတောဘဲဟာ…မိစနှးက ညညှးပမယှေ့ ဗဒငကှ ကိုယပှေါကှ အဝတတှှကေို အကုနှ ခှှတပှဈလိုကတှဲ့အခါ ဗဒငရှဲ့ ညိုမဲမဲ တုတထှှားကှီးကို အနီးကပှ မှငလှိုကရှတော့ စိတပှါသှားသညှ ။ ဒါကှီးနဲ့ သူ့ကို အာသာဖှပေေးတဲ့ အရသာတှကေို သတိရသှားလို့ ။

ကဲ မိစနှး..ခှှတလှဟော….နှဈယောကလှုံး ကိုယလှုံးတီးနဲ့မှ လိုးလို့ ပိုကောငှးတာပေါ့… မိစနှးလညှး အဝတတှှေ ခှှတပှဈလိုကသှညှ ။ စောကမှှှေးမဲမဲစုစုနဲ့ စောကဖှုတကှို တှေ့လိုကတှာနဲ့ ဗဒငှ လီးက တအားထောငပှှီး တဆတဆှတတှောငှ ခါခငှနှသလေိုဘဲ ။ ကုတငစှောငှးမှာ ဖငကှုနှးခိုငှးပှီး အနောကတှည့တှည့ကှနေ ခှကေားရပပှှီးတော့ မိစနှးကို သူ လိုးတော့တာဘဲ ။ တဖနှးဖနှး အသံမှညအှောငှ တအားဆောင့လှိုးတာ ။ မိစနှးလညှး အိုး အငှ အားအား နဲ့ အသံတှေ ထှကပှှီး ဗဒငလှိုးဆောင့တှာတှကေို ခံနသညှေ ။ ကောငှးလား..ကောငှးလား……မိစနှး… အငှး…အငှး…..ကောငှးတယှ….. ဗဒငကှ မိစနှးရဲ့ ဖငတှုံးတှကေို လကဝှါးနဲ့ တဖနှှးဖနှှး ရိုကထှည့နှပှနသှညှေ ။ လှုပခှါရမှးနတေဲ့ မိစနှးရဲ့ နို့နှဈလုံးကို လှမှးဆှဲသေးသညှ ။ သူလိုးပေးတာတှကေို မိစနှး ကှိုကပှမယှေ့ သူက ကှမှးလှနှးသညှ ။ ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ ။ ဖငတှုံးတှကေိုလညှး တအား ရိုကထှည့သှညှ ။ အဆိုးဆုံးကတော့ သူအပှီးမှာ သူ့သုတတှှကေို မိစနှးပါးစပထှဲကို ပနှးထည့တှာဘဲ ။ ထှေးထုတဖှို့ လုပတှော့လညှး လကမှခံဘူး ။ မှိုခခှိုငှးသညှ ။  မိစနှး သူ့ကုတငပှေါမှှာ ခှခှလေေေး လဲကနှရှဈသညှ ။

လကသှနှးဖေဦးတို့ နဲ့ ခှိနှးထားတဲ့ ပှင့ဖှူး လဖကရှညဆှိုငကှို သူ ထှကခှဲ့သညှ ။ လကသှနှးဖေဦးက ကာကီဘောငှးဘီ အပေါကှ ရှပလှကတှို အဖှူရောငဝှတလှာတဲ့ သူ့ကို ကာကီ ဂနှှးဂဲလဟှကှ တလုံး ဆောငှးခိုငှးသညှ ။ လကထှိတတှစုံလညှး ထုတပှေးသညှ ။ ကဲ သှားစို့….. သူတို့လေးယောကှ တကစှီတစီးနဲ့ ထှကခှဲ့ကှသညှ ။ ဆေးကုနသှညှ စုံတှဲ လာမယ့နှရောမှာ သူတို့ ရောကသှှားတော့ တကယ့ရှဲအစဈနဲ့ တူတဲ့ ငတိတကောငကှို တှေ့တာနဲ့ အသာငှိမကှုပနှကှရသညှေ ။ ဒီရဲက ဆေးကုနသှညနှဲ့မှား လကဝှါးခှငှး ရိုကထှားတဲ့ကောငမှှားလား မသိဘူး လို့ လကသှနှးဖေဦးက ဗဒငကှို တီးတိုး ပှောလိုကသှညှ ။ ကှမှးဝါးနတေဲ့ ဒီကောငကှ ကတုံးဆံတောကနှဲ့ ဘယသှူ့ကို မှ လူမထငတှဲ့ အိုကတှငနှဲ့ ။ လကသှနှးဖေဦးက ဒီကောင့အှခှအနကေေို စောင့ကှှည့တှာပေါ့….သူ ရှိနရငတှေော့ တပခှေါကှ ပှနကှှရုံဘဲ…နောကတှခါပေါ့….. လို့ ပှောသညှ ။ ဒါပမယှေ့ ဒီ ရဲနဲ့တူတဲ့ ငတိက စောတှကောငကှို စောင့တှာ ဖှဈနသညှေ ။ သူ သူ့စောနှဲ့ ထှကသှှားပှီးတော့ မကှာခငှ သူတို့ စောင့နှကှတေဲ့ ဆေးကုနသှညစှုံတှဲ ရောကလှာသညှ ။

သူတို့ မှောငရှိပမှှာ ခှိနှးထားတဲ့လူ တယောကယှောကကှို စောင့နှတေဲ့အခှိနှ ဗဒငတှို့ လူစုက နယထှိနှးအဖှဲ့လို ပုံစံဖမှးပှီး သူတို့ နှဈယောကကှိုဆှဲစိလိုကကှှသညှ ။ အသားညိုညို ပိနသှေးသေး ငတိက ကှောသှနှး..သူ့စောှ အကိတကှှီးက ခငညှိုစော တဲ့ ။ ကှောသှနှးရဲ့ ခရီးဆောငအှိတထှဲက ဆေးပှားထုပတှှနေဲ့ ငှတထေုပကှို ရလိုကသှညှ ။ ဗဒငလှညှး ခငညှိုစော ဆိုတဲ့ အကိတကှှီးကို မှငတှာနဲ့ ထနှ တငှး သှားသညှ ။ ကှောသှနှးကို လကသှနှးဖေဦးတို့ကို ကှငှးထဲကို ခေါသှှားခိုငှးလိုကသှညှ ။ ကှောသှနှးက ဆေးပှားတှနေဲ့ ငှတှေေ ယူလိုကကှှဗှာ..လူကို ပှနလှှှတလှိုကပှေါ့..လို့ ပှောသညှ ။ လကသှနှးက ရဲတှေ ဟောကနှကှေ ပုံစံနဲ့ ပိတဟှောကလှိုကပှှီး ကှငှးထဲကို ဆှဲခေါသှှားသညှ ။ ဗဒငကှ စောကှှီးကို သဈပငအှောကကှို ဆှဲခေါသှှားလိုကသှညှ ။ ” နငနှဲ့ ကှောသှနှးက လငမှယားလား…..” ” မဟုတဘှူး…..” ” ဒါဆို ဘာလဲ….” ” ဘာမှ မဟုတဘှူး. …” ” အတှဲလား…ရညှးစားလား…..” ” အဲလိုလညှး မဟုတဘှူး..ပါတာနာပေါ့….” ” အတူတူနပှေီး…လိုးကှတဲ့ဟာလား…” စောကှှီးက ဘာမှ မဖှေ ။ “ဟေ့ မေးနတယလှေေ …” ” အဲလိုဘဲပေါ့ …” ” နငှ..ထောငထှဲသှားခငှလှား….” ” ဟင့အှငှး..မသှားခငှဘှူး……အဲ့အတှကှ..ပဈစညှးတှလညှေး ယူလိုကှ..ပိုကဆှံလညှး ယူလိုကှ..ဘယှ လောကှ ထပပှေးရအုံးမလဲ…”။

” ဒါတှေ မလိုဘူး..ငါလိုခငှတှာက နင့ကှို..နင့ကှိုငါ လိုးခငှတှယှ…” ဗဒငကှ ပှောပှောဆိုဆို စောကှှီးရဲ့ ဖငတှုံးတှကေို ဖမှး ဆုပကှိုငလှိုကသှညှ ။ ” အို..ဘာလုပတှာလဲ…” ” နငကှ သိပှ ဆကဆှီကတှယှ….နင့ကှို လိုးခငှတှယှ….” ” ကမှ ဖါ မဟုတဘှူးရှင့ှ…” ” သိတယလှေ….နငှ ထောငထှဲသှားခငှလှား…ငါ့ကို ကုနှးမလား…..” ဗဒငရှဲ့ လကခှှောငှးတှကေ ဖငတှုံးတှရေဲ့ကှားကိုရော စောကဖှုတကှိုရော သမနသညှေ ။ ” အို့…..” ” ကမှ ထောငထှဲလညှး မသှားခငှဘှူး…..ရှင့ကှိုလညှး မခံခငှဘှူး….” ” မရဘူး…တခုကို ရှေး…..ကဲ..မခံခငှလှညှး …နင့ကှို စခနှးပို့မယှ….လာ…လာစမှး….ကောငမှ …” ဗဒငကှ ဆှဲခေါသှညှ ။ သူ့လကတှဖကကှလညှး စောကှှီးရဲ့ ပေါငကှှားကို ဆုပညှှဈထားသညှ ။ ဒီအခှိနမှှာ သူတို့ရှိတဲ့ဖကကှို လကသှနှးဖေဦး လှောကလှာသညှ ။ ” ဟိတှ…ဒီစောကှှီးကို စခနှးခေါသှှားကှမလား….” စောကှှီးက ” ကမှကို စခနှး မပို့ပါနဲ့…” လို့ ခပတှိုးတိုး ပှောလိုကသှညှ ။ဖေဦးက ” ဒါဆိုလညှး သူနဲ့ ညှိလိုကှ..သူက အငခှပှှ….နယထှိနှးကှီး…..” လို့ ပှောလိုကပှှီး ပှနလှှည့သှှားသညှ ။

ဗဒငလှညှး စောကှှီးကို သဈပငမှှာ မှီရကသှားနဲ့ ထမိနလှှနတှငပှှီး ကှုံးတော့ စောကှှီးလညှး ပထမ အားအားအီးအီးနဲ့ အောပှမယှေ့ နောကပှိုငှး အဆငပှှလောပှီး ဗဒငကှိုဂှိုငှးအောကကှနေ ဖကကှိုငပှှီး ပေါငအှစှမှးကုနဖှှဲကားပှီး ကော့ပေးကာ ခံသညှ ။ ဗဒငလှညှး အားကုနကှှုံးလိုးပဈလိုကတှာ သိပမှကှာလိုကဘှဲ သုတရှညတှှေ တအားပနှးထှကပှှီး လမှးဆုံးကို တကလှှမှးမိသှားသညှ ။ သူ့ဖှားဖကတှောကှို စောကှှီးရဲ့ ပဈစညှးထဲက ဆှဲမထုတသှေးဘဲ တဆုံး စိမထှားရငှး ဖီလငှ ခံစားနတေဲ့ဗဒငကှို စောကှှီးက ” ကဲ…ပှီးရငလှညှး တောပှါတော့..ကမှ ပှနခှငှပှှီ …” လို့ ပှောလိုကသှညှ ။  ” ဗဒငကှတော့ တကယ့ငှဗငှှးဘဲ…..ဟီး….စောကှှီးကို တကှောငှး ဆှဲပဈလိုကတှယှ…” လကသှနှးဖေဦးက ဝစေုခှဲပေးရငှး ပှောလိုကသှညှ ။ သူတို့ လကသှနှးရဲ့ အိမမှှာ ။ ” အားလုံး အဆငပှှသှေားတယှ….ဒီလိုဂှငှ ရှားတယှ … ဘယလှိုလဲ ဗဒငှ….နောငကှို ဒို့အဖှဲ့နဲ့ လကတှှဲလုပမှလား…..” လကသှနှး မေးတာကို သူ ခကှခှငှှးမဖှဘေူး ။ သူ့အတှကှ ရလိုကတှဲ့ ဝစေုကို ဘောငှးဘီအိတထှဲကိုထည့လှိုကပှှီး ထိုငရှာက ထလိုကသှညှ ။ ခစှသှူလေး ရှငှးသန့ဆှီကို သှားရဦးမညလှေ ။

” ဗဒငှ..ဘာလဲ….မငှးက ဝစေုခှဲတာ နညှးတယှ ထငလှို့လား . .” ဗဒငကှ ပုခုံးတှန့ပှှီး မကှနှှာမဲ့မဲ့နဲ့ ” မထငပှါဘူး…ငါ သှားစရာ တခု ရှိနလေို့ပါ လကသှနှးရာ..မငှးတို့နဲ့ လုပရှတာ ငါ ကှနပပှေါတယှ….နောငကှို ဒီလို ဂှငကှောငှး တှေ့ရငှ ခေါပှေါ့….” လို့ ပှောပှီး အိမထှဲကနေ ထှကသှှားလိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့ှ အိပလှို့ မပှောဘှူး ။ ထထိုငလှိုကှ လူးလိုကလှှိမ့လှိုကနှဲ့ ။ အကိုဗဒငှ ပေးခဲ့တဲ့ ဝဒနောတှကှေောင့ပှေါ့ ။ သူ ကှမှးခဲ့တာတှကေို ပှနလှညှ သတိရတော့ စိတတှှကေ မရိုးမရှနဲ့ ။ သူ့အထိအတှေ့ အကိုငအှတှယတှှေ အနမှးတှေ အပှတတှှေ….ဟူး……..အပှိုပေါကလှေး ရငတှှေ တုနနှသညှေ ။ စိတတှှကေ ဂယောကဂှယကှ ဖှဈနသညှေ ။ သူ့ကို မှှောမှိသညှ ။ သူက လာမှာတဲ့ . . ။ အိမထှဲကို ဝငလှာမညှ တဲ့ ။ သူ့အတှကှ တံခါးတှကေို အထဲကနေ ဂကှဖှှင့ထှားပေးမိသညှ ။ အသံကှားရငှ ပှူတငှးပေါကကှနေ အပှငကှို အကိုဗဒငလှားလို့ ခဏခဏ ထကှည့မှိရတာ အမော ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ လကတှဖကကှ ဆီးခုံမို့မို့ပေါကှနေ အောကဖှကကှို နညှးနညှး ဆငှးသှားသညှ ။

အကှဲကှောငှးကို စမှးလိုကမှိတော့ ရှငှးသန့ရှဲ့ မကှလှုံးတှေ မှိတကှသှှားသညှ ။ နှုတခှမှးလေး ပှင့ဟှသှားသညှ ။ ထှကနှတေဲ့ အစိလေးကို ဖှဖှလေး ပှတနှမေိသညှ ။ အကိုဗဒငှ ရောကလှာတဲ့အခှိနှ အထိပေါ့ ။ သူရောကလှာရငှ သူ့တာဝနဖှှဈသှားပှီလေ ။ အဝေးဆီက ခှေးဟောငသှံသဲ့သဲ့ကို ကှားလိုကရှသညှ ။ ” ဟော….အကိုဗဒငှ လာနပှေီ ထငတှာဘဲ….” ရှငှးသန့ှ လူးလဲထထိုငလှိုကမှိသညှ ။ ခှံထဲက ခှသေံလိုလို ကှားလိုကမှိသလား ။ မသခှော ။ ကုတငအှောကှ ကှမှးပှငပှေါကှို ခှခပှှေီး ရပလှိုကရှငှး နားကို စှင့သှညှ ။ ကှယမှစုံ လမထှကတှဲ့ ဒီည ။ လမှးမီးတှကလညှေး ပကှနှသညှေ ။ ပိနှးပိတအှောငှ မှောငမှဲနသညှေ ။ သနှးကောငယှံ အခှိနှ ။ လမိုကညှရဲ့ သနှးကောငယှံ ပါ ။ ဗဒငှ ခပသှှကသှှကှ လှမှးနသညှေ ။ ရှငှးသန့တှို့ရဲ့ သူဌေးရပကှှကလှေးဆီကို ။ လငှလှငှထှားတဲ့ သူ့ရဲ့ မကှလှုံးတှကေ သိနှးငှကတှကောငရှဲ့ မကှလှုံးတှလေိုဘဲ စူးရှလှနှးသညှ ။ ရုတတှရကှ ပေါလှာနိုငတှဲ့ စကဘှီးရဲပတတွရောငကှငှးတှကေို အမှောငထှုထဲမှာ ရှာဖှနသညှေေ ။

ကံအားလှောစှှာ ဘာရဲနဲ့မှ မတိုးဘူး ။ ရှငှးသန့တှို့ရဲ့ ရပကှှကကှို တံခါး သော့ခတပှှီး စောင့ကှှပနှတေဲ့ လုံခှုံရေး ဝနထှမှးတှေ ကို ကှောဖှှတဖှို့က ပေါငရှငှးလောကှ နကတှဲ့ ရဆေိုးမှောငှးကှီးထဲကို သူ ဆငှးလိုကရှသညှ ။ ရဆေိုးမှောငှးကှီးက အနံ့ဆိုးတှေ နံလှနှးသညှ ။ တခှားလမှး မရှိဘူး ။ ဒီအထဲကနေ ဖှာထှကသှှားတဲ့ ရမှေောငှး အသေးစားလေးတှထေဲက တခုထဲကို သူ ဝငလှိုကရှသညှ ။ ဒီရမှေောငှးလေးက ရှငှးသန့တှို့ ခှံ အရှေ့ကို ရောကသှညှ ။ ရှငှးသန့လှေး စောင့မှှားနမလေား ။ ရှငှးသန့တှို့ ခှံဆီကို ရောကဖှို့ ရမှေောငှးလေးထဲ ကုနှးကှကှနဲ့ လှောကသှှားရသညှ ။ နောကဆှုံးတော့….မှောငမှဲနတေဲ့ ရှငှးသန့တှို့ တိုကကှှီးဆီကို သူ ရောကခှဲ့ပါပှီ ။ ၁၆ တိတဆှိတလှှနှးနတောကှောင့ှ အောကထှပကှ နောကဖှေးတံခါးကို အသာတှနှးဖှင့လှိုကတှဲ့ အသံကို ရှငှးသန့ှ ကှားမိလိုကသှညှ ။ စိတလှှုပရှှားလှနှးလို့ လကတှှေ ခှတှေေ ဒူးတှေ တုနနှသညှေ ။ သူ..အကို……အကိုဗဒငှ…..ဝငလှာပှီ …။ ထိုငရှာက မတတှပှ ထရပလှိုကမှိသညှ ။

လှခေါး အတိုငှး တကလှာတဲ့ ခှသေံသဲ့သဲ့…။ ရှငှးသန့ှ ပှောလှညှးပှောှ..အဖအမတေေို့ မိသှားမှာကိုလညှး စိုးရိမနှသညှေ ။ အကိုဗဒငသှညှ ရှငှးသန့ှ အိပခှနှးဆီကို တနှးတနှးမတမှတှ လာနသညှေ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ အိပခှနှးထဲကိုသူ လှမှး ဝငလှိုကတှဲ့အခှိနှ လသေံလေးနဲ့ ” ရှငှးသန့ှ..” လို့ သူခေါလှိုကတှဲ့အသံကို ပှတပှှတသှားသားကှီး ကှားလိုကရှသညှ ။ ” အကို….” ရှငှးသန့ကှ တိုးတိုးလေး ပှနထှူးလိုကသှညှ ။ သူ့အေးစကစှကှ လကကှှီးတှကေ ရှငှးသန့ရှဲ့ ပုခုံးသားနဲ့ လကမှောငှးအိုးကို ဆုပကှိုငလှိုကကှှသညှ ။ ” အကို့ ခစှလှေး . . ” ” အကို…”သူ ရှငှးသန့ကှို ဖကလှိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ တကိုယလှုံးသညှ တုနခှါနသညလှေို့ ထငမှိသညှ ။ လှုပရှှားလှနှးတဲ့ စိတတှှကှေောင့ှ ဘာလုပရှမှနှး မသိဘူး ။ သူက ဖကတှော့ သူ့ကို ပှနဖှကထှားလိုကမှိသညှ ။ ” အကို့ကို စောင့နှလေားဟငှ….” ” အငှး……” ဟုတတှယလှေ..သူ့ကို ရှငှးသန့ှ စောင့နှမေိတာ နာရီပေါငှး မှားစှာ….။ ” ခစှလှား…အကို့ကို…..” ” ခစှတှယှ…..” ” ဘယလှောကှ ခစှလှဲ…..” ” အမှားကှီး…….” သူ့နှုတခှမှးထူထူကှီးတှကေ ရှငှးသန့ရှဲ့ နှုတခှမှးတှေ အပေါကှို ဖိကပလှာသညှ ။

ပူနှေးတဲ့ သူ့အနမှးတှကေို ရလိုကသှညှ ။ သူက တိုးတိုးလေး ပှောသညှ ။ ” ပှနနှမှးလေ . . .ရှငှးသန့ှ…” တဲ့ ။ ရှငှးသန့ှ သူ စုတသှလို ပှနစှုတလှိုကသှညှ ။ သူ့လကတှဖကကှ ရှငှးသန့ရှဲ့ တငှးမာကော့ထောငနှတေဲ့ ရငသှားတှေ အပေါကှို ရောကလှာသလို ကနှတှဲ့လကကှ တငပှါးအိအိကှီးတှကေို ပှတသှပနှသညှေ ။ သူကိုငတှာ ပှတတှာ ဆုပညှှဈတာတှကေို ရှငှးသန့ှ တအား သဘောကမှိသညှ ။ သူ့ကိုလညှး ပှနကှိုငခှငှှ ပှတခှငှှ ဆုပညှှဈခငှမှိသညှ ။ ၁၇ မိစနှး ဗဒငှ စားဖို့ ထမငှးဟငှးတှနေဲ့ ဗဒငနှတေဲ့ တဲသာသာ အိမလှေးဆီကို ရောကသှှားတဲ့အခှိနမှဲမဲမှောငနှတေဲ့ အိမလှေးထဲမှာ ဗဒငှ မရှိ ။ အငှး…ဘယမှှာ သှားသောကနှပှနပှှေီလဲ မသိပါဘူး . . .ခကတှာဘဲ…..။ ဟော…..လူသံတှေ ကှားတယှ….သူ ပှနလှာပှီနဲ့တူတာဘဲ……အဖေါအှပေါငှးတှနေဲ့ ပှနလှာတာမှားလား။ စကဘှီးတှနေဲ့ လကနှှိပမှီး တဝငှးဝငှး နဲ့ လာကှတဲ့လူတှကေ ဗဒငနှဲ့ အပေါငှးအပါတှေ မဟုတှ ။ ရဲသားတှနေဲ့ ရပကှှကလှူကှီးတှေ ဖှဈနသညှေ ။

” ဟေ့…..ဗဒငှ ရှိလား…..” လကနှှိပမှီးရောငကှ မိစနှးရဲ့ မကှနှှာပေါကှို ထိုးထားသညှ ။ ” မရှိဘူး…..ပှနမှလာသေးဘူး . . .” ” နငကှ ဘယသှူလဲ…ဗဒငရှဲ့ မိနှးမ လား…..” ရဲတယောကကှ မေးသညှ ။ ” မဟုတဘှူး……” ” ဒါဖှင့ှ ဘာလဲ..နငှ က ဘာတောလှဲ….အတူတူနတောလား…..” ” ဘာမှ မတောဘှူး…ကမှက ထမငှးလာပို့ပေးတာ…..” ” သူ အခု ဘယမှှာလဲ……ဘယသှှားလဲ…..ဘယတှော့ ပှနလှာမလဲ…..” ” ကမှ ဘာမှ မသိဘူး …” ဗဒငသှညှ ရဲတငှးစှာ ရှငှးသန့တှို့ တိုကကှှီးထဲကို ဝငခှဲ့ပှီး အပေါထှပကှ ရှငှးသန့ရှဲ့ အိပခှနှးလေးထဲကို ရောကသှှားတဲ့အခါ အသင့ှ ဆီးကှိုနတေဲ့ ရှငှးသန့ကှို တှေ့ပှီး သေးကဉှတှဲ့ ခါးလေးကနဆှေဲပှေ့ ဖကလှိုကပှှီး နှုတခှမှးလေးတှကေို စုတှ တကိုယလှုံးကို ပှတသှပှ ကိုငတှှယပှှီးတဲ့နောကှ သူ့ကာကီဘောငှးဘီထဲက လိငတှနသှညှ တအားတငှးမာမတထှောငပှှီး ရှငှးသန့ကှို သူမကုတငလှေးပေါှ မှာ အဝတအှစားတှေ အကုနလှုံး ခှှတဖှယပှဈပှီး လိုးဖို့ ကှံစညလှသညှေ ။ ရှငှးသန့သှညှ စိတအှညှို့ ခံထားရတဲ့ လူတယောကှ လိုဘဲ ဗဒငရှဲ့ စကားကို တသှမတေိမှး နားထောငခှိုငှးတာတှကေို အကုနလှုံး လုပသှညှ ။

အဝတမှဲ့ မိမှေးတိုငှး ကိုယလှုံးတီးနဲ့ ရှငှးသန့ကှို ဗဒငှ ပယပှယနှယနှယှ ပှတသှပကှိုငတှှယရှငှး သူ့ကိုယပှေါကှ အဝတတှှကေို ခှှတပှဈလိုကသှညှ ။ ဆူဖှိုးကော့တငှးနတေဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ ရငသှားစိုငလှုံးကှီးတှကေို ဆုပနှယလှို့ မဝ..။ စူထှကနှတေဲ့ နို့သီးမာမာလေးတှကေို စို့လို့ မဝ ။. ပေါငတှနလှှလှတှကေို ဆှဲဖှဲကားလိုကပှှီး မို့ဖေါငှးဖေါငှး စောကဖှုတကှို သူ့နှုတခှမှးကှီးတှနေဲ့ စုတပှဈလိုကတှာ ရှငှးသန့လှေး ကော့တကှ တုနခှါသှားသညှ ။ သူ့လကခှလယနှဲ့ လကညှှိုး နှဈခှောငှးပူးကို ရှငှးသန့ှ အကှဲကှောငှး စပယှှကပှေါကလှေးထဲကို ထိုးသှငှးကလိပေးတာ အရညတှှေ စိုစိုရှှဲနသညှေ ။ ထိုအခိုကှ ခှောငှးဆိုးသံသဲ့သဲ့ကို သူ့မိဘတှေ အခနှးဖကကှ ကှားလိုကရှလို့ ဗဒငရှဲ့ လှုပရှှားမှုတှေ ရုတခှညှှး ရပတှန့သှှားသညှ ။ ခှသေံလိုလိုလညှး ကှားလိုကရှသညှ ။ တယောကယှောကမှှား ဒီဖကကှို လာနသလေား ။ အမှောငထှဲမှာ သူ့နားကို စှင့ထှားသညှ ။ လကသှီးကို ကစှကှစှပှါအောငှ ဆုပထှားသညှ ။ ရှငှးသန့လှညှး ဗဒငရှဲ့ ပေါငကှှားက အတနပှူပူနှေးနှေးကှီးကို လကနှဲ့ တအား ဆုပကှိုငထှားရငှ ကာမဇော အရှိနတှှေ တကနှသညှေ ။

ဗဒငရှဲ့ အတနခှှောငှးကှီး ထိပပှေါကကှ အရညစှီးစီးတှေ ထှကနှတောကို စမှးမိသညှ ။ ဗဒငလှညှး ရှငှးသန့ရှဲ့ အိပခှနှးထဲမှာ လိုးဖို့ စိတမှလုံတော့ ။ အသံဗလံတှေ ထှကပှှီး သူ့မိဘတှဖှဈဖှဈေ အိမဖှေါှ မသီတာ ဖှဈဖှဈ ကှားသှားနိုငသှညှ ။ ရှငှးသန့ကှို တိုကှ အောကထှပကှို ခေါသှှားပှီးလိုးဖို့ ဆုံးဖှတလှိုကသှညှ ။  ရှငှးသန့သှညှ ကိုယတှုံးလုံး ဖငအှပှောငသှားနဲ့ ဗဒငှ ခေါရှာကို ပါသှားသညှ ။ စောစောကခှှတထှားတဲ့ အဝတတှှကေို လုံးထှေးပှီး လကတှဖကနှဲ့ ကိုငသှှားရငှးပေါ့ ။ အောကထှပကှို ရောကသှှားတော့ ဘယမှှာ လိုးရငှ ကောငှးမလဲ နရော လိုကရှှာဆဲ အပေါထှပကှ အိမသှာရဆှေဲသံ နဲ့ ခှသေံ တရှပရှှပှ ကှားလိုကတှာကှောင့ှ ဗဒငလှညှး ရှငှးသန့ကှို အဝတတှှေ ပှနှ ဝတခှိုငှးလိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့ကှို သူ့အိမကှို ခေါသှှားပှီး လိုးမညှ လို့ သူ ဆုံးဖှတလှိုကသှညှ ။ ဝငလှာခဲ့တဲ့ အိမအှနောကဖှကှ တံခါးကနဘေဲ အပှငကှို ပှနထှှကသှညှ ။ ပိနှးပိတအှောငှ မှောငနှတေဲ့ လမိုကညှရဲ့ သနှးကောငကှှောှ အခှိနမှှာ ဗဒငသှညှ မိနှးမခှောလေး ရှငှးသန့ကှို သူနတေဲ့ ဆငှးရဲသား ရပကှှကကှို ခေါသှှားပှီ ။

လမှးပေါမှှာ လမှးဘေး ခှေးလခှေေးလှင့တှခှို့က လှဲပှီး ဘာမှ မရှိ ။ ကားသှားကားလာလညှး မရှိ ။ရှငှးသန့သှညှ အခစှစှိတှ ကာမစိတတှှေ မှှနထှှနနှလေို့ ဗဒငှ ခေါရှာကို လိုကသှှားနသညှေ ။ ကားသံသဲ့သဲ့ကှားလို့ ဗဒငလှညှး ရှငှးသန့ကှို လမှးဘေး သဈပငရှိပကှို ဆှဲခေါသှှားလိုကသှညှ ။ ရဲကား ဖှဈနမှော စိုးလို့ ။ ဟာ….တကဆှီကား….။ ရှငှးသန့ရှဲ့ လကကှလေးကို ဗဒငှ ညာလကနှဲ့ ဆုပထှားပှီး ဘယလှကနှဲ့ တကဆှီကားကို တားသညှ။ ကံကောငှးခှငှးလား ။ တကဆှီကသူနတေဲ့ ရပကှှကထှိပှ အထိ လိုကပှို့ပေးသညှ ။ ရဲအယောငဆှောငှ ပှီး ဆေးကုနသှညှ စုံတှဲကို လုခဲ့လို့ ဗဒငအှိတထှဲမှာက ငှအထပလှေိုကနှဲ့ ။ တကဆှီဖိုးလောကကှအသေးအဖှဲ ။ လမှးမီး မရှိတဲ့ မှနေီလမှးလေးထဲကို လှောကဝှငခှဲ့ကှသညှ ။ ရှငှးသန့သှညှ မကှကှနှးတဈဆမကှေောကှ ဆိုသလို အခစှစှိတှ တဏှာစိတှ မှှနပှှီး ဗဒငနှောကကှို လိုကခှဲ့မိတာ မှားသှားပှီလား လို့ တှေးမိသညှ ။ အနံ့အသကဆှိုးတှကေို ရှုရှိုကရှငှး တဲအိမလှေးတှေ ကှားထဲကို ရှငှးသန့ှ ရောကလှာသညှ ။ ” ဒါ ကိုယ့အှိမဘှဲ…..” ဗဒငပှှလိုကတှဲ့ တဲသာသာ အိမလှေးကို ရှငှးသန့ှ အံ့ဩစှာနဲ့ ကှည့လှိုကသှညှ ။

သူတို့အိမကှ အိမသှာလောကတှောငှ မသန့ှ ။ မီးက မလာတာလား..မီးဘဲ မရှိတာလား မသိ ။ မှောငလှှနှးနသညှေ ။ ဗဒငကှ အိတထှဲက မီးခှဈကို ထုတပှှီး ဖယောငှးတိုငလှေးကို ထှနှးလိုကသှညှ ။ ” လာ…ရှငှးသန့ှ..ကိုယတှို့ ခစှလှိုကကှှရအောငှ . . ” ဖှာခငှးထားတဲ့ ကုတငလှေးဆီကို ဆှဲခေါသှှားတဲ့ ဗဒငရှဲ့ ကာကီဘောငှးဘီထဲက တနဆှာကှီးက ငေါငေါကှီး ထောငနှတောကို ရှငှးသန့ှ တှေ့လိုကရှသညှ ။ ဗဒငှ လိုးတော့မညှ ဆိုတာကို သိလိုကတှာနဲ့ ရှငှးသန့ရှဲ့ စိတတှှေ ပှနလှညှ လှုပရှှားလာသညှ ။ ” အဝတတှှေ ခှှတလှိုကှ…ရှငှးသန့ှ….” ဗဒငရှဲ့ တိုးညှငှးတဲ့ စကားလုံးမှားက ရှငှးသန့အှတှကှ မလှနဆှနနှိုငတှဲ့ အမိန့တှှပေါဘဲ ။ စိတညှှို့ခံထားရသူတယောကလှိုဘဲ ရှငှးသန့သှညှ ကိုယပှေါကှ အဝတတှှကေို ခှှတပှဈနသညှေ ။ ဗဒငလှညှး ရှငှးသန့ှ နဲ့ တခှိနထှဲမှာ သူ့ကိုယပှေါကှ အဝတတှှကေို ခှှတပှဈနသညှေ ။ တပှိုငနှကလှိုလို နှဈယောကလှုံး ကိုယလှုံးတီးတှေ ဖှဈသှားကှသညှ ။ ရှငှးသန့ရှဲ့ မကှလှုံးတှကေ အကှောတှေ အပှိုငှးပှိုငှး ထောငထှနတေဲ့ လုံးပတတှုတတှုတှ ညိုမဲမဲလိငတှနခှှောငှးကှီးကို မကှတှောငမှ ခတတှမှး ငေးကှည့နှမေိသညှ ။

ဒါ..ဒါ…..ဒါကှီးနဲ့ ငါ့ဟာထဲကို သှငှးမှာပါလား….ဆိုတဲ့ အတှေးကှောင့ှ ကှကသှီးတှေ ဖနှှးကနဲ ထရသလို ပေါငကှှား အဖုတထှဲက အရညတှှေ ရှှမှးကနဲ ယိုစီးထှကလှာကုနသှညှ ။ ” လာ…ရှငှးသန့ှ…..စုတပှေး…” ခါးကို ကော့ပှီး သူ့ လုံးပတတှုတပှှီး ရှညတှဲ့ လီးကှီးကို ရှငှးသန့ရှဲ့ ပါးစပလှေး နားကို တိုးကပပှေးလိုကတှဲ့ ဗဒငရှဲ့ အနားကို တိုးကပသှှားပှီး လီးကှီးရဲ့ အရငှးပိုငှးကို လကကှလေးနဲ့ဆုပကှိုငလှိုကသှညှ ။ ထိပဖှူး ဒဈညိုကှီးက တငှးပှောငကှားနပှေီး ထိပအှပေါကလှေးက အရညကှှညလှေးတှေ ယိုစီးကလှကှရှှိသညှ ။ ရှငှးသန့ှ ပထမဆုံး ထိပဖှူးကှီးကို လှာလေးနဲ့ တို့ကှည့လှိုကသှညှ ။ စုတှ..စုတှ…ရှငှးသန့ှ…..ဒါပှီးရငှ…မငှးလေးကို တအားကောငှးအောငှ ခစှပှေးမှာ…. ဗဒငကှ စိတမှရှညသှလို ပှောလိုကပှှီး သူ့လီးကှီးကို ရှငှးသန့ရှဲ့ နှုတခှမှးပါးလေးတှေ ကှားထဲကို ထိုးလိုကသှညှ ။ ရှငှးသန့လှညှး ဒီတော့မှ လီးဒဈကှီးကို ပါးစပထှဲ ငုံသှငှးလိုကသှညှ ။ အငှး . . . . . ဗဒငရှဲ့ ပါးစပကှ အသံထှကသှှားသညှ ။ ငံကှိကှိ ခဉှစှုတစှုတှ လီးဒဈကှီးကို မကှလှုံးလေး စုံမှိတပှှီး စုတပှဈလိုကသှညှ ။

အား…စုတှ…စုတှ……အူး………..ကောငှးတယှ..စုတှ…စုတှ….ဟူး…….. ရှငှးသန့ှ အားရပါးရ စုတပှေးလိုကသှညှ ။ ဗဒငသှညှ ရှငှးသန့ှ လီးစုတပှေးတာတှကေို ခါးကော့ မကှလှုံးမှိတထှားရငှး ဇိမခှံ အရသာခံနသညှေ ။ အငှး..ကောငှးတယှ……..အား…….စုတှ…စုတှ……..အား…..ဟူး……..ကောငှးတယှ….လှာလေးနဲ့ ကစားပေး…..အိုး……ကောငှးလိုကတှာ..ရှငှးသန့ရှယှ…… ရှငှးသန့လှညှး စုတရှတာ ကှာလာတော့ နှုတခှမှးတှရေော လှာရော ပူထူလာသညှ ။ ညောငှးလာသညှ ။ ဗဒငကှ တှဲလောငှးကနှတေဲ့ သူ့ဂှေးစိကှီး နှဈလုံးကိုလညှး ဆှဲညှဈခိုငှးသညှ ။ ဝှူး….ကဲ…တောလှိုကတှော့…ရှငှးသန့ှ…..အကိုတို့ …ခစှလှိုကကှှရအောငှ . . . . ရှငှးသန့လှညှး သူ့လီးကှီးကို စုတပှေးနတေဲ့အခှိနှ စောကဖှုတကှ တအား ယားပှီး အရညတှှေ တစိမ့စှိမ့ှ ယိုစီးကနှတော ပေါငတှနှ တလေ ှာကှ အရညစှီးကှောငှးတှနေဲ့ ။ ဗဒငကှ ရှငှးသန့ကှို ကုတငပှေါကှ ဖှာဟောငှးလေးပေါှ ပကလှကှ အိပခှိုငှးလိုကပှှီး ပေါငတှနတှှကေို ဖှဲကားလိုကသှညှ ။

အရညတှှေ စိုပှောငနှတေဲ့ အကှဲကှောငှးလေးက နီညိုညိုလေး ။ အမှှေးရိပထှားလို့ ပှောငတှငှးမို့ဖေါငှးနတေဲ့ ဆီးခုံလေးကို ဗဒငကှ အရငဆှုံး နမှးလိုကသှညှ ။ အခစှရှယှ..လှလိုကတှဲ့ စောကဖှုတှ…..ဟူး……. လကမှနဲ့ လကညှှိုးကို သုံးပှီး စောကဖှုတကှို ဖှဲလိုကရှငှး သူ့လှာကှီးနဲ့ အတှငှးသားတှကေို ယကပှဈလိုကတှော့ ရှငှးသန့ှ တုနခှါသှားသညှ ။ အို…အကို…. ဗဒငကှ တဟဲဟဲနဲ့ ရယလှိုကပှှီး ကုနှးယကနှရောက ဒူးထောကှ ထိုငလှိုကသှညှ ။တောငမှတနှတေဲ့ သူ့လီးကှီးကို ရှငှးသန့ရှဲ့ စောကဖှုတအှပေါကမှှာ တေ့လိုကသှညှ ။ အပှိုစငှ စောကဖှုတလှေးကို ဖှင့ရှတော့မှာမို့ ပီတိတှေ ဖှာနတေဲ့ ဗဒငှ သညှ အခနှးအပေါကဝှဆီက ခှှတကှနဲ ခှသေံလိုလို ကှားလိုကလှို့ ဖတှကှနဲ လှည့ကှှည့လှိုကသှညှ ။ ဟငှ . . . ခှေး ကောငှ…လူယုတမှာ……. မိစနှး ..အောလှိုကသှံက ဗဒငကှို ဆတကှနဲ တုနသှှားစသညှေ ။ မိစနှးသညှ ဗဒငရှဲ့ ခေါငှးက ဆံပငတှှကေို ဘယလှကနှဲ့ ဖမှးဆုပှ ဆှဲကိုငပှှီး ညာလကကှ ကိုငထှားတဲ့ သားလှီးဓါးကှီးနဲ့ ဗဒငရှဲ့ လညမှှိုကို လှီးထည့လှိုကသှညှ ။ အား . . .. အသံနကကှှီးနဲ့ အောလှိုကတှဲ့ ဗဒငှ ..။ လညမှှိုက ပနှးထှကလှာတဲ့ နီရဲရဲ သှေးတှေ . . . ။ ရှငှးသန့လှေးရဲ့ ကှောကလှန့တှကှား အောသှံ ။ လမိုကညှရဲ့ သနှးကောငယှံ မှာ….. ပှီး။