Knowladge

တညလုံးနည်းပေါင်းစုံ

ကိုအောငမွငွးတဈယောကွ စိတထွဲတှငွ အရမွးလိုခငှတွောင့တွနသညွေ။မိနွးမနှင့ွ လဲခှဲနရတောလေးလလောကရွှိနပှေီး ဆနဒြဖှဖှေောကစွရာ အပှောတွှကလေဲမရှိ။ဒါကှောင့အွှနလွိုငွးပေါတွကလွိုကွ အပှာစာအုပမွှားဖတလွိုကနွဲ့ တကိုယရွညအွာသာဖှနရသေညွေ။ကှနပနွှေဈသိမ့မွှုတော့မရှိပေ။တနေ့တော့ သူတာဝနကွရှာ နရောအနားရှိ မှို့ပေါသွို့ အလုပကွိဈစနှင့သွှားရာ မှို့ထဲတှငွ သူ သငတွနွးတကခွဲ့တုနွးကကောငမွလေးကို တှေ့လိုကရွသညခွငသွနွးနုဆိုသည့ကွောငမွလေး။အသကကွတော့ ၃ဝပတဝွနွးကငွှ သူ့ထကတွဈနှဈကှောကွှောငွယသွညွ။ကလေးတဈယောကအွမေ။သူ့အမှိုးသား နှင့လွဲရငွးနှီးသညွ။သငတွနွးပှီးသှားတော့ လူခငွှးမတှေ့ဖှဈကှပမယေ့လွိုငွးပေါတွှငအွ မှဲစကားပှောဖှဈကှသညသွူ့အမှိုးသား နှင့ွ ကိုယနွဲ့က ဘောလုံးပှဲဝါသနာတူ။လောငွးကှေးမှားကိုအှနလွိုငွးပေါမွှတဆင့ွ တူတူလောငွးကှသညသွူ့အမှိုးသားကသူ့ ထကနွှဈနှဈငယသွညွ။ပှဲစားတဈဦးပငွ။

ခငသွနွးနုကရုပရွညအွားဖှင့အွခှောစားကှီးထဲကမဟုတွ။ယဉယွဉလွေးနှင့ခွစှစွရာ ကောငွးသညွ။ကိုယလွုံးကိုယပွေါကကွ အရပကွ၅ပေ၂လကမွမို့ပုသညဟွုမဆိုနိုငပွမယေ့ွ ရှညတွဲ့အထဲတော့မပါ။အရပနွဲ့အလိုကကွိုယလွုံးကိုယပွေါကကွ မထှားပေ။တငမွှားက တအားမသေးပမယေ့ွ မကှီးပေ။ကစှကွစှလွဈလဈနှင့ွ လှသညွ။ကလေးတဈယောကအွမဆေိုပမယေ့ွ ကလေးကသုံးနှဈကှောပွှီမို့နို့မတိုကရွလို့လား ရငသွားမှားကိုတငွးရငွးစရနဆွေေးလိမွးလို့လားမသိ သေးသေးနှင့တွငွးတငွးရငွး ရငွးရှိသညွ။သူကပဲတဏှာစိတတွှထေ ကှှနလေို့လားမသိ တှေ့တာနဲ့အကုနကွို တဏှာကှည့နွဲ့ကှည့မွိသညထွငသွညွ။သူနဲ့တှေ့တော့ခငသွနွးနုမှာအရမွးဝမွးသာသှားပှီး လာနှုတဆွကသွညွ။သူလဲ ဒီဖကမွှာအလုပနွဲ့ရောကနွတော သုံးလ ကှောပွှီဟုပှောသညအွမှိုးသားနှင့ကွလေးကိုထားခဲ့ရပှီး တခါမှမပှနရွဘူးလို့လဲပှောသညွ။

သူနဲ့တှေ့တော့အရမွးအားရှိတာပဲဟုပှောသညွ။နှဈယောကသွား အအေးဆိုငတွဈခု မှာထိုငပွှီး ရှေးဟောငွးနှောငွးဖှဈနှင့ွ အိမထွောငရွေး လူမှုရေးစီးပှားရေး အခှအနမှေေားကိုအပှနအွလှနမွေးကှ ပှောကှသညွ။ ခငသွနွးန ုကနောကနွှဈလ နရငွေ သူတို့မှို့ သ ို့ပှနွ ပှောငွးရမှာမို့ ခှင့မွရကှောငွး သူ့အမှိုးသားကလဲ အလုပမွအားသဖှင့မွလာနိုငကွှောငွးဟိုတဈခါသားနှင့လွငလွာ သောလွညွးနေ့ခငွှး ပှနသွှားရကှောငွ ခဏသာတှေ့ရသဖှင့ွ နောကပွိုငွးမလာတော့ကှောငွး။ခုနညွးနညွးကှာလာလို့အပှငသွို့ထှကလွို့ရ သောလွညွး အိမကွိုပှနဖွို့ထိ နားရကကွမလုံလောကလွို့ သူလဲမပှနဖွှဈကှောငွးပှောပှသညွ။ကိုအောငမွငွးလဲ သူကတော့တာဝနနွဲ့မို့ ပှနလွို့မရကှောငွး ပှနခွငှရွငရွပမယေ့ွ အလုပကွအရေးကှီးတော့ မပှနဖွှဈကှောငွးပှောသညွ။ခငသွနွးနုအလုပကွိုမေးရာ အလှကုနပွဈစညွးရောငွးသည့နွရောမှာ အရောငွးကိုယစွာလှယွ တာဝနခွံဖှဈသောလွဲ စကရွုံလာဆောကပွှီးကုနပွဈစညွးထုတနွေ သောကှောင့ွ လာရောကပွှီး သငတွနွးသဘောအနနေဲ့တကရွပှီး ကှီးကှပပွေးရတာဖှဈသညဟွုပှောသညွ။

စကရွုံနရောက သူတာဝနကွရှာ နရောနှင့နွီးသညွ။သူလဲအဲ့စကရွုံနားက ကုမပြဏီမှာ တာဝနကွနှတောမို့ အကူအညီလိုရငအွားမနာနဲ့ဟုပှောလိုကွ သညွ။ပှနတွော့ခငသွနွးနုနှင့သွူ့အခနွးဖောအွမကို သူ့ကားနှင့ခွေါကွာလိုကပွို့ပေးလိုကသွညွ။ ကိုအောငမွငွးလဲ ခငသွနွးနုနဲ့တှေ့ပှီးနောကွ စိတတွှကပေိုကှှလာသညွ။ခငသွနွးနုက ဆကဆွိမကပှမယေ့ွ သူ့စိတကွို ကှှစသညွေ။ဒါကှောင့ွ လိုငွးပေါတွှငွ ခငသွနွးနု သူ့အခေါွ သနွးသနွးရဲ့အကောင့ထွဲဝငကွာ ပုံမှားကိုsaveပှီး မှနွးမှနွးပှီး အာသာဖှရသညွေ။နောကရွကမွှားတှငွ သနွးသနွးဆီအလညသွှားကာ ဘာလိုသလဲဘာလုပပွေးရမလဲမေးပှီးညနစောကို အပှငမွှာကှှေးလိုကသွညွ။စကရွုံက သိပစွားမကောငွး မစားနိုငဟွုစကားစပမွိရငွးပှောတော့ သူညနတေိုငွး ညနစော လာကှှေးမယဟွုပှောရာ ငှငွးရှာသညွ။သူကလဲ သငတွနွးတကတွုနွးက မနတြလေးမှာတကရွသညွ။သနွးသနွးတို့က မှို့ခံတှေ သူ့ကိုသငတွနွးကာလသုံးလ လုံး လိုလသေေးမရှိကှ။သငတွနွးမှာ groupတှခှေဲတော့ သူ့ရဲ့groupထဲတှငွ ၁ဝယောကွ။အားလုံးမှို့ခံတှေ။အားလုံးက သူ့ကို အစစအရာရာ လိုလသေေးမရှိဂရုစိုကကွှသညွ။သနွးသနွးကလဲ ဒုခေါငွးဆောငွ။

သူနှင့အွတှဲညီစှာprojuctတဈခုကို သူလုပခွငှသွမှှ သူ့စကားနားထောငကွာ လိုကလွုပပွေးသညွ။အစတုနွးက သနွးသနွးက သူ့ကို ငယသွညဟွုထငပွှီး ဆရာလုပသွညွ။နောကမွှလုပရွညကွိုငရွညွ အရညအွခငွှးကိုသိပှီး တလေးတစားနှင့ွ တဆင့နွိမ့ခွဆှကဆွံလာသညွ။သူ့ကို အကိုတဈယောကလွို သူတို့အိမတွှငွ ထမငွးခေါကွှှေး ထမငွးခှိုင့မွှားထည့လွာ။သူမကိုယတွိုငအွဖှဲ့ထဲမှ မိနွးကလေး၃ယောကကွို အလှည့ကွှ သူ့ရဲ့ အဝတတွှကေို လှှောဖွှတမွီးပူတိုကခွိုငွးသညွ။သူမကအမှားဆုံးလုပပွေးသညွ။သူက အားနာပှီးမလုပဖွို့တောငွးပနပွမယေ့ွ မရ။သူတို့လငမွယားနှဈယောကလွုံးက သူ့ကိုလေးစားခငမွငကွှသညွ။အဖှဲ့သားတှအေားလုံးကလဲ လေးစားခငမွငကွှလို့ ပှောစွရာ သငတွနွးလေးတဈခု ပှီးဆုံးသည့တွိုငွ ယနေ့ထိအဆကအွသှယမွပှတကွှ။ဒါကှောင့သွနွးသနွးတို့ကှေးဇူးရှိရဲ့နဲ့ သနွးသနွးကို စိတဖွောကပွှနမွိတာ ဆနဒြပှသှေားခှိနတွိုငွး အားနာရှကရွှံ့မိပမယေ့ွ တှေ့တိုငွးတှေးတိုငွးပှနပွှီးစိတဖွောကပွှနလွာရပှနသွညိ။သူလဲ သနွးသနွးကို ခုတခါပှနကွူညီမှာမို့မငှငွးဖို့နဲ့ သူ့စတနောကိုလကခွံဖို့မငှငွးနိုငအွောငပွှောရာ သနွးသနွးခမှာ အားနာနာနှင့ွ လကခွံရသညွ။

သူ့အမှိုးသားကလဲ အားနာပှီးသူ့ဆီဖုနွးဆကကွာ ပှောသညွ။သူကတော့ သနွးသနွးနှင့ွ နေ့တိုငွးတှေ့ပှီး စိတအွာသာပှအေောငအွတှကွ ကှံတာလဲပါသညွ သနွးသနွးတို့ရဲ့ ကှေးဇူးကို ပှနပွှီးတုန့ပွှနခွငှတွာလဲပါသညွ။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှဈယောကွ ညနတေိုငွး တှေ့ကာ ညနစောအတူတူစားဖှဈကှသညွ။အလုပထွဲက သူတှကတေော့ သူ့အကိုဟု သိထားကှသညတွဲ့။သနွးသနွးအလုပနွားရကဆွိုရငွ သူ့ကားနဲ့ အနားတဝိုကသွို့ သှားလညတွကကွှသညွ။ တခါတလေ ဆိုငကွယနွှင့သွှားတကကွှသညွ။သှေးသားမတောစွပပွဲ အိမထွောငတွှေ ကိုယစွီနှင့ွ ခှဲနရတောကှာပှီဖှဈသော တကကွှှတဲ့အရှယတွှဖှဈတောကှောင့ွ ခုလို လကပွှနွးတတီးနလောတာအခှိနတွှကှောလာတဲ့အမှှ သံယောဇဉကွ ဖှူစငတွယွ ပှောစကောမူ စိတကွတော့ယိုငလွာကှ သညွ။သနွးသနွးလဲတဈခါတဈခါကရှငွ ဆိုငကွယနွှင့သွှားလှှငွ သူ့ခါးကိုနောကကွနေ ဖကကွာကှောပှငကွို ပါးအပကွာလိုကတွကွ သညွ။ဘုရားပေါတွကသွည့အွခါ သူက လကကွိုငကွာတှဲခေါတွကသွလို သနွးသနွး ကလဲ ဖိနပကွိုအမှဲတမွးကိုငပွေးတကသွညွ။

ညတိုငွးလိုငွးပေါတွှငွ သံယောဇဉွ စကားတှနေဲ့ ပှောတကကွှသညွ။တဈရကတွှငွ သနွးသနွးပှနခွါနီးတဈလ တောင မွလိုတော့ခှိနမွှာ အလုပမွှ နောကထွပွ တဈလခှဲခန့ထွပနွပေေးပါ။လစာပိုပေးပှီး ပှည့တွာနှင့ရွာထူးတိုးပေး ကာ မနတြလေးသို့ပှောငွးပေးပါမညဟွု ကမွးလှမွး လာလို့ ဘယလွိုလုပရွမလဲမေးရာ သူက ကိုယ့အွတှကွ အခှက့အွရေးတဈခုမို့ မငှငွးသင့ကွှောငွး တဈလခှဲလောကွ ထပနွရတောမို့ အပနွးမကှီးကှောငွးပှောပှီး လကခွံသင့ကွှောငွးအကှံပှုသညွ။ဒီနေ့ နေ့လညကွ သနွးသနွးကသူ့ကို ငိုသံကှီး နှင့ဖွုနွးဆကကွာ ညနကှရငေသွူ့ကို လာခေါွ ဖို့နှင့ွ သူစိတညွဈနကှေောငွးပှောကာ ဖုနွးခသှှားသညွ။မနကဖွှနကွှ သနွးသနွးက နားရကွ။ဘာဖှဈတာလဲသူမသိ။စိတတွော့ပူသှားသညွ။ညနကေ အလုပထွဲတှငအွစညွးအဝေးပှီးတာနဲ့ ရပှနခွှေိုးကာ ကားနဲ့ထှကလွာရာ ကားဘီပေါကနွသဖှငေ့ွ ကားကို သူ့တပည့ွ အား ပှငခွိုငွးလိုကပွှီး ဆိုငကွယနွှင့ွ သနွးသနွးဆီထှကလွာခဲ့လိုကသွညွ။

သနွးသနွးတို့စကရွုံရှေ့ရောကတွော့ သနွးသနွးဆီဖုနွးဆကကွာသူရောကနွပှေီဟု ဖုနွးဆကလွိုကသွညွ။သနွးသနွးတို့နသညေ့နွရောက စကရွုံဝငွးထဲက အဆောငတွှေ။တအောင့ကွှာတော့ ထှကလွာသညွ။အငွကြှီအပှာပှောငရွငစွေ့၊ ထမိနအွဝါရောငွ အပှော့သားလေးဝတထွားပှီးလှမွးလာတဲ့ သနွးသနွးရဲ့ဟနမွှာ သူ့စိတကွို စိတရွိုငွးဝငွ စသညွေ။ဖှီးလိမွးဝတဆွငလွာပမယေ့ွ သနွးသနွးမကှနွှာက မကောငွး။သူလဲဆိုငကွယပွေါသွို့တငကွာ ဘာမှမမေးပဲမောငွးထှကလွာခဲ့သညွ။တဈလမွးလုံ့း သူ့ခါကိုဖကကွာ စကားမပှောပဲ ငှိမပွှီးလိုကလွာသညွ။ထမငွးဆိုငရွောကတွော့ သူကပဲ သူတို့ နှဈယောကအွကှိုကကွိုမှာပေးလိုကသွညွ။ပှီးတော့သနွးသနွးအတှကအွအေးနှင့ွ သူ့အတှကွ ဘီယာပုလငွးမှာလိုကသွညွ။သနွးသနွးက ယောကကွှားလေးတှေ စိတိညဈရငွ ဘာလုပလွဲဟုမေးရာ သူက အမှားစုကတော့ အရကဘွီယာသောကတွာ ပဲဟုပှောရာ အကိုကရောစိတညွဈရငွ ဘာလုပလွဲမေးပှနသွဖှင့သွူက စိတကွိုအရမွး အညဈမခံပါဘူး။စိတညွဈရငအွိပတွယဟွု ဟာသပှောလိုကသွညွ။

သူလဲ ဘီယာသောကမွယကွှာဟုပှောသဖှင့ွ သူ အံ့သှပှီး မကှလွုံးပင့ကွှည့ရွာ တကယဟွုပှောလို့ သူလဲထပမွှာလိုကသွညွ။ဘာမှတော့မမေး။စားစရာနှင့ဘွီယာရောကလွာတော့ သူလဲ ဘီယာကိုခှကထွဲငှဲ့ကာ သနွးသနွးရှေ့သိုခပှေးလိုကပွှီး “ခှီးယား” သောကလွိုကသွညွ။သနွးသနွးလဲ သောကလွိုကရွာ မကှနွှာရှုံ့မဲ့သှားသဖှင့ွ သူလဲ ရီလိုကပွှီး အသားဟငွးတဈဖတတွူနှင့ညွှပကွာ သနွးသနွးကိုခှံလိုကသွညွ။”ဘီယာကလဲ ခါးလိုကတွာ” သူရီလိုကပွှီး “ခှိုတယလွို့ကှားဖူးလို့လားညညွးက” “သိဖူးလေ သူမှားတှသေောကတွော့ ခှိုမှားခှိုလားလို့ဟီး””အရူးမလေး””သူမှားကို အရူးမတဲ့ အကိုက အရူး” “အပေါ” စနောကရွငွးထပသွောကလွိုကကွှသညွ။ “ကဲပှောပါဦးနေ့ခငွးက ဘာဖှဈလို့လဲ” “အကို့ညီလေ ညီမကိုပှသာနာရှာတယွ။အလုပထွှကတွော့ ခုပှနလွာခဲ့ဆိုပှီး။” “ဟငွ ဘာလို့လဲ” “နောကထွပတွဈလခှဲနရမယေဆွိုလို့။မနနေဲ့တော့ ပှနလွာခဲ့ ပိုကဆွံအဲ့လောကမွကလွား သူရှာပေးမယဆွိုပှီးတော့။သူလဲရှာတာဟုတပွါတယွ။ညီမလဲ တဖကတွဈလမွးကရှာတော့ ပိုအဆငပွှတောပေါ့။

ခုကသားကကှောငွးတကရွတော့မယွ။ကှောငွးစရိတအွိမစွရိတနွဲ့။သူက တဈခါတဈခါအလုပမွဖှဈရငွ တောတွောခွကတွယပွိုကဆွံက ပှတသွှားရော။ညီမအလုပကွ ခုအဆငလွဲပှတယွေ။ပှီးတောလစာကကောငွးတယွ။ပှီးရငွ ပှနပွှောငွးဖို့ကကှိမွးသတေဲ့ဟာကို။သူကမှတောသွေးတယွ။မိသားစုနဲ့ သားနဲ့နရသေေးတယွ။ညီမကတယောကတွညွးလငနွဲ့သားနဲ့ခှဲနရတောဘယလွောကကွှာပှီလဲ။ခဏလေးသညွးခံရမှာကို ပှသာနာရှာတယွ။ညီမကပှလညရွောပှလညကွှေောငွးပှောတာကို မရဘူး။အကှီးအကယှစွကားမှားရတယွ။အကိုမလာခငကွ ဖုနွးဆကတွော့လဲ မကိုငဘွူး။ညီမဘယလွောကခွံစားရလဲ အကိုစဉွးစားကှည့ွ။ဘယတွော့မှညီမကိုမညှာဘူး။တဈကိုယကွောငွးအရမွးဆနတွယွ”ပှောရငွးမငှရွညကွလှာသညွ။သူလဲနှဈသိမ့ရွသညွ။ပှောရငွးဖုနွးလာသဖှင့ွ သူ့အမှိုးသားဆီကဖုနွး။သူလဲထသှားပှီး ဖုနွးထှကပွှောနသညွေ။တောတွောကွှာသညအွထိဖုနွးပှောနပှေီးမှပှနလွာသညွ။မကှနွှာကပှိုတော့မယ့မွိုးလို။ “အရမွးစိတဆွိုးတယတွကယွ။

သူပဲခံစားတကတွာကလှို့၊ညီမလဲ ဘယလွောကသွတိရနတယဆွေိုတာမသိတာကနှတောပဲ”ပှောပှီးဝငထွိုငလွိုကကွာ ဘီယာကိုတရှိနထွိုးသောကခွလှိုကလွို့သူ မကှလွုံးပှူးသှားရသညွ။ထိုစဉသွူ့ဆီ ဖုနွးဝငလွာလို့ကှည့တွော့ သနွးသနွးယောကကွှား။သူကိုငလွိုကရွာ သနွးသနွးဆီသှားဖှဈရငနွမကေောငွးဖှဈ နကှေောငွး၊သူ့အစားဂရုစိုကပွေးဖို့နှင့ွ မနကဖွှနမွနကသွူမိုးကုတဖွကသွှားရမှာမို့လာခငှပွမယေ့မွလာနိုငတွာ ပှောပေးဖို၊သူ့ကိုစိတမွဆိုးဖို့ပှောပေးပါဟုပှောပှီးဖုနွးခသှှားသညွ။သူလဲ သနွးသနွးကိုပှနပွှောပှရာ သနွးသနွးကနှုတခွမွးမဲ့ပှီး ပှောခငှရွာပှောပှီး အဲ့လို့ပဲဟုပှောသညွ။ထမငွးလဲမစားတော့။သူလဲအခှအနမကေောငွးတာနဲ့ ပိုကဆွံရှငွးကာသနွးသနွးကိုခေါပွှီး ဆိုငကွယနွဲ့လူရှငွးရာခေါလွာခဲ့လိုကသွညွ။ဆောငွးတှငွးဝငလွာပှီမို့ ခှောကနွာရီကှောလွာတာနှင့အွအေးဓာတပွိုလာပှီး မှောငလွာသညွ။သူလဲလူရှငွးသည့နွရောတှငဆွိုငကွယရွပကွာ။သူမကိုရငဖွှင့စွကားရှိတာရငဖွှင့ဖွို့နဲ ငိုခငှရွငအွားရပါးရငိုဖို့ပှောလိုကရွာ သနွးသနွးလဲ ငိုပါလတေော့သညွ။သူလဲဘာမှမပှောပဲကှည့နွလေိုကသွညွ။

အတနကွှာမှ တိတဖွို့ခှော့လိုကရွာ ခှော့မည့သွူရှိရငွ ပိုငိုလို့ကောငွးတာထုံးစံမို့ ပိုငိုပှနသွညွ။သူလဲ သနွးသနွးကိုဖကကွာ နှဈသိမ့ရွငွးဖှဈတကကွှောငွး သဘာဝမို့အရမွးမခံစာဖို့ပှီးရငလွငမွယားပှလညသွှေားတာပဲစသဖှင့နွှဈသိမ့ကွာဖကထွားလိုကသွညတွဖှညွးဖှညွးနှင့အွငိုတိတသွှား တော့သူလဲဖကထွားရာမှပှနခွှာကာ မကှရွညတွှသေုတပွေးလိုကပွှီး ခေါငွးတှကေိုကနွမယဟွေုပှောလိုကသွညွ။သနွးသနွးက သူ့ကိုရီဝဝမကှေလွေုံးမှား နှင့မွော့ကှည့လွာသညွ။မကှလွုံးထဲတှငွ တဈစုံတဈခုကိုတှေ့သလိုခံစားလိုကရွပှီးသူလဲစိတလွှတသွှားကာသနွးသနွးရဲ့မ ဟတဟဖှဈနသေော နှုတခွမွးကို ငုံနမွးလိုကသွညွ။ပှီးတာနဲ့ လှှာကို ပါးစပထွဲသို့ထည့ကွာမှပေေးလိုကသွညွ။သနွးသနွးလဲ မကှလွုံးမှားမှေးစငွးသှားပှီး သူ့ကို ပှနဖွကလွာပှီးလှှာခှငွးကစား လာသညွ။သူလဲအားတကသွှားကာ ကိုယလွုံးလေးကိုခပဖွှဖှဖကရွငွးလကတွှကနေောကကွှောတှကေိုပှတသွပပွေးလိုကွ သညအွနမွးကကှာရှညလွာပှီးနှဈယောကသွား အသကရွှူသံပှငွးကာလာသညွ။

သူလဲ သနွးသနွးရဲ့တငပွါးမှားကိုပှတလွိုကညွဈလိုကလွုပနွသလေို သနွးသနွးလဲ သူ့ကို ပှနဖွကကွာ ထားသညွ။နှုတခွမွးကိုခှာလိုကရွငွး”သနွးသနွး အကို မထိနွးတော့ဘူးကှာ။အကို့နောကလွိုကခွဲ့နောွ”သနွးသနွးကလဲ ခေါငွးညိတလွိုကသွညွ။သူကသနွးသနွးကိုအဆောငဖွုနွးဆကခွိုငွးရာ သနွးသနွးလဲဖုနွးထုတကွာ ဒီညပှနမွအိပတွော့ကှောငွးနှင့ွ နကဖွှနမွှာပှနလွာတော့မယဟွုပှောလိုကွ သညွ။ပှီးတော့သူဆိုငကွယနွှင့သွနွးသနွးကို ခေါကွာ သူ့အခနွးကို ခေါလွာလိုကသွညွ။အခနွးထဲရောကတွော့ ကုတငပွေါမွှ မှေ့ရာမှားကိုကှမွးပှငပွေါသွို့ဆှဲခကှာ မှေ့ရာနှဈခုထပလွိုကသွညွ။ပှီး သနွးသနွးကို ဖကကွာနမွးလိုကသွညွ။လကမွှားက တငပွါးတှကေိုကိုငရွငွးညှဈရငွ အတှငွးခံဘောငွးဘီအရာမှားကို စမွးကာ သားရကှေိုးကိုဆှဲကာလှတခွလှိုကလွုပွ သညွ။တဖတဖွတနွှင့နွာလို့လား ဘာလားမသိသနွးသနွးဖငကွော့ကော့သှားသညွ။အနမွးကမပကှသွလို့မငှငွးလဲမငှငွး။နမွးနရငွေးမှ သနွးသနွးကို မှေ့ရာပေါသွို့ လှဲလိုကရွငွး ရငစွေ့အကွှႌကိုခှှတလွိုကသွညွ။

ဘောလွီအနကရွောငလွေးသာကနှတွော့သညသွူဘောလွီခှိတကွိုဖှုတလွိုကပွှီးခှှတွ လွိုကသွောအခါ နို့လေးနှဈလုံးမှာ တငွးတငွးလေးနှင့စွို့ခငှစွရာကောငွးလှသညွ။သူလဲသနွးသနွးရဲ့လညပွငွးနှငွ နှုတခွမွးကိုအသာလှှာနှင့တွို့လိုကရွငွးရကကွာနို့အုံကိုကိုငလွိုကပွှီးနို့သီးခေါငွးမှားကိုခှလေိုကွ ကလိလိုကလွုပနွသညွေ။ “ဟငွး ဟငွး “အသကရွှူသံမှာပှငွးလာပှီး သနွးသနွးမှာ ကိုယလွုံးကှီးကော့တကလွာသညွ။နို့တှကေို ပှတသွပကွိုငတွှယပွှီးနောကွ ပါးစပဖွှင့ွ နို့ကို ငုံကာစို့လိုကသွညွ။သနွးသနွးခမှာ ကိုအောငမွငွးရဲ့ နှိုးဆှမှုတှနှငေ့ွ ကော့တကနွပှေီး လကနွှဈဖကကွ နို့တှစေို့နသေော ကိုအောငမွငွးခေါငွးကို ဖှနသညွေ။ကိုအောငမွငွးလဲ နို့မှားကို စို့နရငွေးမှ ထမိနအွဝါလေးကိုအသာခှှတခွလှိုကသွညွ။သနွးသနွးမှာလဲ ခှှတလွိုလှယအွောငွ ဖငလွေးကိုအသာမပေးသညွ။ပငတွီခရမွးရောငကွိုဆကမွခှှတပွဲ ပငတွီအပေါမွှ အမှှောငွးလိုကွ လကခွလယနွှင့ွ ထကအွောကဆွှဲခလှိုကရွာ “အို့ အို့ အကို ဟငွး ဟင့ဟွင့ွ” သနွးသနွးဆကမွပှောနိုငပွဲသူ့လကကွို ခပတွငွးတငွးဆုပကွိုငထွားသညွ။

ပငတွီဂှဆုံမှာ စိုရှဲနသညွေ။ပငတွီကိုအသာလိပခွှှတကွာ ပေါငနွှဈဖကကွို ကားလိုကရွငွး အစေ့ကို အသာကလိရငွး နှုတခွမွးကို စုပလွိုကရွာ “အှန့ွ” မပီမသညညွးရငွး သနွးသနွးမှာ သူ့ကိုအတငွးဖကကွာ နှုတခွမွးကို နမွးနသညွေ။အစေ့ကိုကလိမှုနှင့အွတူ ဖငလွေးကမှှောကမွှှောကတွကလွာသညွ။အစေ့ကို ကလိရငွး အဖုတထွဲသို့ လကခွလယကွို အသာထည့လွိုကသွညွ။အဖုတထွဲတှငွ အရညမွှားရှဲနသညွေ။ရမကတွှလေဲအရမွးထနနွသညွေ။ကိုအောငမွငွးလဲ နှုတခွမွးကို နမွးနရောမှအသာခှာကာ သူ့ဘောငွးဘီကိုခှှတခွလှိုကသွညွ။ပှီးနောကွ သနွးသနွးကိုပေါငွးကားလိုကပွှီး ပေါငကွှားထဲဝငထွိုငကွာ အဖုတထွဲကလိနသေော လကကွိုထုတလွိုကပွှီး လီးကိုကိုငကွာအစေ့ကိုပှတဆွှဲခလှိုကရွာ “အာ့ ဟဟ အကို ညီမ ကိုနှိပစွကနွတောလား ဟင့ွ ဟင့ွ” သူလဲလေးငါးခကှဆွကတွိုကထွကအွောကလွီးနှင့ပွှတဆွှဲနရော သနွးသနွးခမှာ လူးလှနနွသညွေ။သူလဲ အဖုတဝွကို လီးနှင့တွေ့လိုကရွငွး အသာသှငွးလိုကသွညွ။

သူ့ရဲ့လီးက အဖုတထွဲကှှံဝငသွှားပှီး “အာ့ ကှှတကွှှတွ အကို ဖှေးဖှေး နာတယွ” သူလဲဖှညွးညှငွးစှာလီးကိုထည့လွိုကပွှီး တဈဝကလွောကရွောကတွော့ ပှနထွုတလွိုကရွာ အဖုတနွှုတခွမွးသားမှားက ပှနကွှှလာသညွ။သနွးသနွးမှာ အလိုးမခံရတာကှာသညကွတဈကှောငွး ကိုအောငမွငွးရဲ့လီးက ကှီးသညကွတဈကှောငွးမို့ နညွးနညွးတော့နာသညွ။အဖုတတွဈခုလုံးပှည့ကွှပနွသညွေ။ ကိုအောငမွငွးလဲလီးတဈဝကခွန့ကွို သှငွးလိုကထွုတလွိုကနွှင့ဖွှညွးဖှညွးခငွှး ဆောင့လွိုးနသညွေ။ “အ ဖှညွးဖှညွး ကှှတကွှှတွ” “နာလို့လား ညီမ” “အငွး နာတယအွကို့ဟာကှီးက အကှီးကှီးပဲ” ဟုတမွညွ။ကိုအောငမွငွးလီးက သာမနလွီးတှထကကွှေီးသညွ။နရောစုံရောကွ၍ ဆေးကောငွးမှားတှေ့ပှီးမှီဝဲခဲ့ရသညွ။သူ အရငတွုနွးက သူ့လီးကို ကှီးစရနွေ ဆေးထိုးခှငွးမှားမလုပပွဲ တိုငွးရငွးဆေးမှိုးစုံဖှင့ွ နညွးအမှိုးမှိုးသုံးခဲ့ဖူးသဖှင့လွီးမှာ ကှီးနရခှငွေးဖှဈသညွ။ကိုအောငမွငွးလဲအတောကွှာကှာစိတရွှညစွှာ ညှောင့လွိုးရငွး သနွးသနွးတဈယောကခွံနိုငလွာသညွ။ဖငကွိုအောကကွနေ ကော့ပေးလာသညွ။

သူလဲလီးကိုတဆုံးထိ ဖှညွးဖှညွးခငွှးထည့လွိုကရွာ”အာ့ ရှီး အကို ဟင့ွ ဟင့ွ” သနွးသနွးတဈယောကွ အရသာကို ပှည့ဝွသှားသလိုဖှဈကာ ဗလုံးဗထှေးနှင့ွ ဘာပှောမှနွးမသိ လကတွှကေ မှေ့ရာခငွးကိုတငွးကပှစွှာဆုပကွိုငရွငွး ခေါငွးကိုမော့ရငကွိုကော့ကာ နှုတခွမွးမှားကိုကိုကထွားရငွးရငထွဲမှာတ ဆကဆွကတွုနနွသလေိုပငွ။ကိုအောငမွငွးကကော့တကလွာသောနို့ကိုပါးစပနွှင့ကွုနွးစို့လိုကရွငွးလီးတဈဝကခွန့ထွုတကွာ ဆောင့ခွလှိုကသွညလွေးငါးခကှဆွောင့လွိုကရွာ သနွးသနွးလဲတအင့အွင့နွှင့ဖွှဈနသညွေ။သူဆောင့နွရောမှ အသာရပလွိုကပွှီး သနွးသနွးကိုထူလိုကကွာ သူကလှဲခလှိုကပွှီး သနွးသနွးကိုအပေါမွှနစကေော ဆောင့ခွိုငွးလိုကသွညွ။ သနွးသနွးလဲ ကောငွးမှနတွဲ့အရသာကို ပှည့ပွှည့ဝွဝလိုခငှလွာပှီး အပေါမွှနေ ကိုအောငမွငွးရငဘွတကွိုလကနွဲ့ထောကအွားပှု ရငွး ဖငကွိုကှှလိုကခွလှိုကနွှင့ဆွောင့သွညွ။တဖှညွးဖှညွးနှင့ွ ဆောင့ခွကှမွှားက ကှမွးလာမှနလွာသညွ။ပါးစပမွှလဲ”အင့ွ ဟင့ွ အင့ဟွင့ွ အင့အွင့အွင့ွ” အရညမွှားကရှဲနပှေီး အဖုတထွဲသို့လီးဝငသွှားတိုငွး “ပှှတွ ဗှှတွ ဗှှတွ ဖတဖွတွ”နှင့ွ ဆူညံနသညွေ။

ကိုအောငမွငွးကတော့ အောကကွနေ လီးကိုဆောင့ခွကှနွဲ့အညီကော့ထားရငွး သနွးသနွးရဲ့ နို့မှားကိုခှလေိုကွ စို့လိုကလွုပပွေးနသညွေ။သနွးသနွးကို အရငပွှီးအောငလွုပပွှီးမှ သူပှီးအောငလွုပမွညဟွုတှေးမိလို့ သနွးသနွးကို အပေါမွှ ဆောင့ခွိုငွးခှငွးလဲဖှဈသညွ။ဆောင့ခွကှမွှား မှနလွာသညပွှီး “အာ့ အာ့ အကို အကို အာ့ အအ အဟင့ွ”အသံနှင့အွတူ အဖုတထွဲမှ တငွးကပှစွှာ ဆှဲစုပသွှားသလိုဖှဈသှားပှီး သူပါပှီးခငှသွှားသညွ။သနွးသနွးလဲ ခနဓြာကိုယွ ကော့တကသွှားပှီးနောကွ သူ့အပေါသွို့ မှောကကွလှာလသညွေ။သနွးသနွးရဲ့အဖုတထွဲက ဆှဲဆှဲစုပနွသညွေ။တောရွုံယောကကွှားမှား သညပွငွ မခံနိုငလွောကပွေ။သူက မိနွးမမှားစှာနဲ့ ကှုံတှေ့ဖူးထားလို့အတှေ့အကှုံရှိနပှေီး သုတကွို ထိနွးနိုငသွူဖှဈသဖှင့ွ ထိနွးထားနိုငသွညွ။ “ဟငွး ဟငွး ဟူး အဟင့ွ အဟင့ွ” အငွးအငွးနှင့သွနွးသနွးတယောကွ အသကကွို လုရှူနရသလေိုဖှဈပှီး သူ့ရငဘွတပွေါတွှငွ မှိနွးနသညွေ။ “သနွးသနွး ကောငွးလား” ခေါငွးညိတကွာဖှပေေးသညွ။သူ့ရငဘွတကွို လကသွညွးနှင့ွ ကစားနသညွေ။သူလဲသနွးသနွးရဲ့ဆံပငကွိုနမွးလိုကရွငွ နောကကွှောကိုပှနနွရငွေးနှင့လွကတွှကေ တငပွါးပေါသွို့လှှောခလှိုကကွာ ဖငကွို ဖှဈညှဈလိုကပွှီး စအိုဝကိုအသာစမွးကာ လကသွညွးဖှင့ွ ဝလုံးရေးလိုကသွညွ။

သနွးသနွးတှန့ခွနဲ့ဖှဈသှားပှီး “အာ့ အကို ရယွ ဘယလွိုလုပတွာလဲ ဟင့ွ ယားတယကွှာ”ပှောရငွး သူ့လကကွို အတငွးဖယသွညွ။သူလဲ သနွးသနွးနှုတခွမွးကိုအသာနမွးစုပလွိုကရွငွးမဖယပွေးပဲ ဆကကွလိနလေိုကသွညွ။သနွးသနွးလဲဆကမွဖယတွော့ပဲ သူ့ကိုပှနနွူးလိုကသွညွ။ပှီးတော့ သူက”အကို မပှီးသေးဘူး” “ဟင့ွ သူက အကှာကှီးပဲခုထိမပှီးသေးဘူး။အကိုက သိပအွားသနတွာပဲ” သူလဲသနွးသနွးကို ပှနလွှဲခကှာ ပေါငနွှဈခှောငွးကို လကနွှဈဖကဖွှင့အွသာထိနွးမကာ လကတွှငခွှိတလွိုကပွှီး လကကွို မှေ့ရာကိုထောကကွာ အရှေ့ကို ကုနွးလိုကပွှီး ခှထေောကမွှားကို ဆန့ထွုတိလိုကသွညွ။ပှီးတော့ လီးကို ဒဈပေါတွဲ့ထိဆှဲထုတလွိုကပွှီး တဆုံးထိ အသာသှငွးလိုကသွညသွနွးသနွးကခုမှပှီးထားသောကှောင့ွ အရညမွှားကရှဲနသဖှငေ့လွီးတခှောငွးလုံး မှာခှောမှေ့စှာ ဝငသွှားသညွ။ “အာ့ အကိုရယွ ဘယလွိုလုပတွာလဲကှာ။အထဲကအောင့သွလိုလိုကှီး” သူလဲဘာမှာဆကမွပှောတော့ပဲ လီးကိုတဆုံးထုတတွဆုံးထည့ကွို ဖှညွးဖှညွးခငွှး ဆကတွိုကလွုပနွသညွေ။

တဖှညွးဖှညွးနှင့ွ သနွးသနွးမှာခံနိုငလွာှပိး နောကထွပတွဈခါ ဆနဒြဖှဈလာရသဖှင့ွ သူလဲအံ့သှရသညွ။တဈခါမှ အဲလို့မဖှဈခဲ့ဖူးပေ။ခုလိုလဲ ကှနပမွှေုရလေါကအွောငွ အှပွီးကှီးမပှီးဖူး။သူလဲနောကတွဈကှိမထွပဖွှဈလာပှီး အရညမွှားကပိုရှဲလာကာ ခံနိုငရွညရွှိလာပှိး ခပပွှငွးပှငွးဆောင့လွိုးမှုကို လိုခငှမွိသညွ။ဒါကှောင့ွ ဖငကွို ဆောင့ခွကှနွှင့အွတူ အလိုကသွင့ကွော့ကော့ပေးရငွး “ဟင့ွ အကို လုပလွုပွ ညီမ ခံနိုငလွာပှီ အင့ွ အင့ွ” “ဆောင့ပွေးရမှာလား ” “အငွးဆောင့ဆွောင့အွကို အားမနာနဲ့” သူလဲ အားရပါးရဆောင့ခွပှဈလိုကသွညွ။ “ဗှှတွ ဗှှတွ ဖှတဖွှတွ” အသံနှင့အွတူ သနွးသနွးရဲ့ ကှနပနွှေဈသကတွဲ့ အသံတို့သညွ အခနွးထဲမှာ ဆူညံနသညွေ။အခကှပွေါငွးလေးငါးဆယခွန့ကွှာလာတော့ သူလဲပုံစံပှောငွးကာ ဒူးကိုပှနကွှေးလိုကပွှီး လကနွှဈဖကကွ နို့တှကေိုခပတွငွးတငွးကိုငကွာ ဆောင့လွိုကသွညွ။ “အာ့ ဟုတတွယအွကို ဆောင့ဆွောင့ွ အာ့အာ့” “ကှိုကလွား သနွးသနွး အကို ဆောင့တွာ ကှိုကလွား” “ကှိုကတွယွ အကိုဆောင့တွာကှိုကတွယွ ဆောင့ပွါအကိုရယွ ဆောင့ဆွောင့ွ” ဆောင့ရွငွးဆောကွးရငွးနှင့သွူ့ရဲ့လီးကို ထပပွှီး တငွးကပှစွှာ စုပလွာသညကွိုခံစားလာရပှနသွညွ။

သနွးသနွးထပပွှီးပှနတွော့မညွ။ “အကို အကို အာ့ အာ့ ဟား ရှီး ကှှတွ ကှှတွ အကို ဆောင့အွင့ဟွင့ဟွင့ွ ဆောင့ွ” သနွးသနွးလထေဲသို့လှင့မွှောနသလေိုပငခွံစားလိုကရွသညွ။အရမွးကိုကောငွးမှနသွညွ။ဒီအရသာကပထမအကှိမထွကပွိုကောငွး သညွ ဟုထငမွိပှနသွညွ။ ကိုအောငမွငွးလဲဒီတခါတော့ လုံးဝကိုမညှာတော့ပဲ နို့ကိုအသားကုနဆွုပကွာ အားနှငွ အားရပါးရဆောင့လွိုကသွညွ။ ” ဗှှတွ ဗှှတွ ဗှှတဗွှိ ဗှိ” အသံတို့ အရညမွှားထှကနွလေို့ပိုဆူညံလာသညွ။သူလဲ ပှီးသှားသညွ။နောကဆွုံးတဈခကှကွို အဆုံးထိထုတကွာ နို့နှဈလုံးကို အသကုနညွှဈကိုငပွှီး တဆုံးထိအားရပါးရဆောင့ခွလှိုကရွငွး ကိုအောငမွငွးလဲ ပှီးသှားရသညွ။ဒီတဈခါသူ့အလှည့ွ သနွးသနွးအပေါသွို့မှောကကွာ နှဈယောကသွား စကားပငမွပှောနိုငွ ကိုယစွီအရသာကိုခံစားရငွးမှိနွးနသညွေ။ခဏကှာတော့ သူလဲသနွးသနွးပါးကို အသာနမွးရှိုကပွှီး အဖုတထွဲကလီးကို ဆှဲထုတလွိုကရွငွး ဘေးကိုလှဲခလှိုကသွညွ။ “အာ ဟင့ဟွင့ွ”အသံနှင့အွတူ သနွးသနွးရငထွဲဟာသှားသလိုခံစားလိုကရွသညွ။အဖုတထွဲမှ သုတရွညမွှားနှင့အွတူ အပှငသွို့လှှံကလှာသဖှင့သွနွးသနွးမှာ လကနွှင့အွသာအုပခွံရငွး ထမိနကွိုဆှဲကာ ရခှေိုးခနွးသို့ပှေးဝငသွှားသညွ။

သူကတော့ စာပှဲပေါမွှ တဈရှူးကိုယူကာ သုတလွိုကပွှီးအမှိုကပွုံးထဲထည့ကွာ ပုဆိုးတထညယွူဝတပွှီး မှေ့ရာပေါတွှငွ လှဲနလေိုကသွညွ။ရသေံမှားရပသွှားပှီးခဏကှာတော့ သနသွနွးထမိနရွငရွှားကာ ထှကလွာပှီး အနားရှိခုံတှငွ ငူငူကှီးဝငထွိုငနွသညွေ။ခုမှ ရမကရွှိနပွှကော မှားသှားပှီဟု တှေးမိသှားလို့ထငသွညွ။သူလဲအသာထသှားကာ သနွးသနွးဖကရွငွးခှော့လိုကသွညွ။ကှူးလှနခွငှလွို့မဟုတွ လူတိုငွး ဒီလိုဖှဈလာရငဒွီလိုကှုံရမှာဖှဈကှောငွး ကှိုတငရွညရွှယတွာမဟုတပွဲနှင့အွခှအေ နကှေောင့ဖွှဈသှားတာဖှဈကှောငွးသူတို့အ ကှောငွးကိုဘယသွူမှ မသိနိုငကွှောငွး ဟုတတွာမဟုတတွာအပထား နှဈသိမ့ပွေးလိုကသွညွ။ပှီးတော့သူ့ကို ကှငနွာယုယစှာအနမွးလေးကိုမကှနွှာအနှံ ပေးလိုကပွှီး သူ့ရငခွှငထွဲထည့ကွာ ညငသွာစှာဖကထွားပေးလိုကသွညွ။သနသွနွးလဲအလိုကသွင့ဝွငလွာပှီးသူု့ရငခွှငကွိုပါးအပကွာငှိမနွသညွေ။တောတွောကွှာလာတော သူ့ရဲ့လီးမှာ ပှနပွှီးထလာကာသူ့နို့တှနေားကို ထောကမွိသညွ။သနွးသနွးက သူ့ကိုဆှဲဆိတကွာ “ဟင့ွ သူက သိပသွနတွာပဲ ခုလေးတငပွှီးသှားတာ ပှနထွလာပှီ။

သူမှားက ကှိနွးစပနွတော သူက တောတွောထွ ဟှနွး” အသံတိုးတိုးဖှင့ပွှောပှီးမကှနွှာက ရှကသွှေးဖှင့နွီရဲသှားသညွ။သူလဲတိုးတိုးလေးရီပှီး “ညီမ ဟာလေးက လိုးလို့ကောငွးတာကိုး” “အကိုနောွ စကားပှောတာအရမွးကှမွးတာပဲ နားရှကစွရာတှမပှေောပါနဲ့လား ညီမနားရှကတွယွ” “အောဘွာရှကစွရာရှိလို့လဲကှာ။အကိုနဲ့ညီမပဲရှိတာ အခုက အကိုတို့က ရှကနွစရောလိုသေးလို့လားပှင့ပွှင့လွငွး လငွးပှောမယလွေ။အကိုလဲပှောမယညွီမလဲပှော” “ဟအေေးကှာ ရှကတွယမွသိဘူး” သူလဲရှကသွညွးပိုနသေောမကှနွှာကိုလကွ ဖွှင့ွ အသာပင့တွငလွိုကပွှီး နှုတခွမွးကို စုပနွမွးလိုကသွညွ။သနွးသနွးတဈယောကွ မကှလွုံးလေးတှစငွေးသှားပှီးအကို့ကိုပှနဖွကထွားလိုကသွညသွနွးသနွးအရမွးအံ့သှမိ သညသွူမဘဝတှငွ ယောကကွှားလေးမှားနှင့ွ ရငွးနှီးခငမွငစွှာနပမယေေ့ွ မကလကခွဲ့။အလုပလွုပတွုနွးကလဲယောကကွှားလေး တှနှငေ့ပွေါငွးသငွးဆကဆွံရပမယေ့ွ ရဲရဲတငွးတငွးဆကဆွံကာလိုတာထကတွော့မပိုခဲ့။သူ့ယောကကွှားဖှဈလာမယ့ွ ကောငလွေးတဈယောကသွာစှဲမှဲခစှသွှားပှီး သူ့တဈဦးတညွးသာ လကထွပကွာသူမရဲ့ အပှိုစငဘွဝကိုပေးခဲ့သညွ။သူ့ယောကကွှား ကလဲ သူ့ကိုဒီတဈခုကိုတော့ ခှှငွးခကှမွရှိယုံ သညွ။ ဘယသွူနဲ့ ဘယသွှားသှား သံသယ ကငွးသညွ။

သူကလဲသံသယကငွးအောငနွေ သညွ။သားကိုကိုယဝွနလွှယကွာမှေးခါနီးမှ စိတမွခှ၍ အလုပမွှထှကခွိုငွးလိုကတွာပငွ။အရမွးခစှကွှလို့ခွှဲမနခငှတွောလဲပါသညမွို့ သူလဲအလုပထွှကလွိုကပွှီးသားလေးကိုမှေး ပှီးသုံးနှဈကှောလွေးနှဈရောကသွညအွထိ အလုပမွလုပပွဲ ဒီလငနွှင့ွ ဒီသားကိုပှုစုရငွး ဘဝကိုပှောရွှငနွသညလွေငမွယားကိဈစတှမှောတော့ ညားကာစ တဈနှဈခန့လွောကကွထိ ကှနပမွှေုရှိသညမွိဘတှနှငေ့အွတူနရသညေမွို့ စိတရွှိတိုငွးတော့မလုပနွိုငပွမယေ့ွ ကှနပခွေဲ့ရသညွ။တဈနှဈကှောလွာတော့ သူ့ယောကကွှားအရငလွိုအလုပနွိုငတွော့။ရိုးသှားတာလားဘာလားမသိအပှီးမှနသွညွ။ သူလဲအစပိုငွးကအခံရခကပွမယေ့ွ နောကပွိုငွးနသေားကလှာသလိုပငွ။သူကိုယတွိုငလွဲအမှဲတမွးစိတကွမပါတော့ပေ။ ကိုယဝွနရွလာတော့ ပိုဆိုးသှားသညွ။သူ့ယောကကွှားစိတပွါလာလှှငပွါးစပနွှင့ဖွှစ စေ လကနွှင့ဖွှဈစပေီးအောငလွုပပွေး လိုကသွညွ။ကလေးမှေးပှီးနောကပွိုငွးတှငွ အိမခွှဲကာနသဖှငေ့ွ လှတလွပသွှားကာ ညားကာစကလိုပှနဖွှဈသှားရပှနသွညွ။အိမထွောငသွကကွှာလာတော့သူက အပှီးမမှနတွော့။

သူ့ယောကကွှားကလဲ သူ့ကိုနူးနှပမွနတေော့ပဲ စိတပွါလာလှှငွ ထမိနလွှနကွာ လုပတွော့သညွ။စိတမွပါသည့အွခါမှိုးတှငွ နာကငှရွသညွ။သူစိတတွအားပါသည့အွခါတှငတွော့ပှီးဆုံး ခှငွးတော့ဖှဈရသညွ။ ဒါပမယေ့သွူစိတမွပကှခွဲ့။လငသွား နှင့သွားအတှကအွိမထွောငရွှငမွပီသစှာနသညွေ။ယောကကွှားကလဲ လိငကွိဈစကလှဲရငွ ကနှတွာအားလုံးသူ့ကို အလိုလိုကသွညွ။သားနှင့သွူ့အပေါသွဈစာရှိသညွ။သူလိုခငှတွာ အကုနဖွှည့ဆွညွးပေးသညွ။တဈခါတရံ အပှာကားမှားကိုလငမွယား နှဈယောကွ အတူကှည့ကွာ အဲ့လိုလုပတွကကွှသညွ။ထိုအခါမှိုးတှငတွော့ကှနပမွှေုအတိုငွးအတာတဈခုတော့ရသညွ။တခါတရံ စအိုထဲလုပသွည့ကွားမှိုးဆိုလှှငွ သူ့ယောကကွှားကိုမေးရာ လုပလွို့ရ သညဟွုပှောပမယေ့ွ ထိတောငမွထိ။သူ့စိတထွဲတှငစွမွးခငှသွလိုလိုဖှဈမိပမယေ့ွ မစမွးရဲ။အခုအလုပဝွငတွော့ ဒီနရော လာရသည့အွခါတှငယွောကကွှားက မကှနွှာမကောငွး။သားကတော့ငယသွေးလို့ မခှဲခငှပွမယေ့ွ အဘိုးအဘှားအသညွးကှောမွို့ အဘိုးအဘှားအဒေါတွှနှငေ့ပွိုပှောသွညွ။သူက ကလေးရှေ့ရေးအတှကတွိုငပွငကွာ လုပမွှဖှဈမညဟွုပှောပှလို့ သဘောမတူခငှတွူခငှနွှင့လွှတလွိုကတွာဖှဈသညွ။

ဒီရောကတွော့မမှှောလွင့ပွဲ အကိုနဲ့တှေ့လို့ဝမွးသာရသညွ။အကိုကလဲ သူ့ကို အစစအရာရာဂရုစိုကသွညွ။အကိုရငွးလိုပငွ။သူလဲရပဝွေးတနရောတှငွ ကိုယနွဲ့ ရငွးနှီးသူကိုတှေ့လိုကရွလို့ ဝမွးသာ အားရှိမိသညွ။အကိုက ညီမရငွးလိုစောင့ွ ရှောကွ ဂရုစိုကလွို့လွဲ ကှညနွူးမိသညွ။ယောကကွှားကိုပှောပှရာ သူလဲဝမွးသာပှီး တောသွေးတယဟွုပှောသညွ။သူက အကို့ကို လေးစားသညွ။ခငလွဲခငသွညွ။အကိုက စိတရွငွးကောငွးသလို အရညွ အခငွှးက ပှည့သွညွ။ခေါငွးဆောငစွိတဓွာတွ အပှည့ရွှိကာ အနဈနာခံတကမွှုတှကှေောင့ွ သငတွနွးမှာ သူတို့တဖှဲ့လုံးတငမွက တဖှဲ့လုံး ရဲ့ သကဆွိုငသွူတှကေ ခငကွှခစှကွှသညွ။ဒါကှောငိ့လဲ အကို့လို ခေါငွးဆောငလွို သဘောထားကာ အဝတအွစားမှအစ လှှောပွေးမီးပူတိုကပွေးဖို့သူကဦးဆောငကွာလုပပွေးခဲ့သညွ။အကိုက အဲ့ဒါကို ကှေးဇူး တငပွှီး ဒီမှာတှေ့တော့ သူ့ကိုလိုလေးသေး မရှိအောငဂွရုစိုကသွညွ။

ထမငွးကစားလို့ မကောငွးဘူးဟု တဈခါပဲပှောလိုကမွိရာ ညနတေိုငွးတဆိုငပွှီးတဆိုငလွိုကကွှှေးသညွ။ သူလဲအားနာပှီးငှငွးပမယေ့ငွှငွးလို့မရ။သူ့ယောကကွှားကိုပှောပှတော့ သူ့ကိုဆူသညွ။အကို့ကို ဒုကခြပေးသညဟွု။အကိုကတော့ လကမွခံ။သူ့ယောကကွှားနှင့သွားကိုပါအလညခွေါဖွို့ ခဏခဏပှောသညွ။မလာနိုငလွို့သာပငွ။သူလဲအကို့ကို စာနာမိသညွ။အကိုက မိသားစုနှင့ခွှဲနရတောကှာပှီဟုပှောပှသညွ။အတူနခှေိနကွ တဈနှဈမှာတှကကွှည့ရွငွ တလပငမွပှည့ဟွုပှောသညွ။ခုလဲအိမကွိုမပှနရွတာခှောကလွလောကပွငရွှိသညွ။အိမထွောငသွညခွငွှးမို့ အကို့ကိုရော အကို့အမှိုးသမီးကိုပါ ကိုယခွငွှးစာသညွ။သူလဲယောကကွှားနှင့ခွှဲနရလေို့ ညဖကွ တှမှော အထိအတှေ့ကို သတိရမိသညွ။သူတို့လွဲဒီလိုနမှောပဲဟုတှေးမိရငွး အကို့ကို သနားမိသညွ။အကို့ရဲ့ဂရုစိုကမွှု ကှငနွာမှု အလေးပေးမှုတှကှေောင့ွ အခနွးဖောအွမ နှင့သွူ့ရဲ့ အလုပဖွောတွှကေ သူ့ကို အားကနှကှသညွေ။

သူ့ရဲ့အကိုဟုသာ သိထားပှီး ဒီလိုအကိုတယောကရွှိတာ ကံကောငွးသညဟွုပှောကှသညွ။အကိုကလဲ တကယ့ကွို အကိုရငွးလိုပငွ။ဖှူဖှူစငစွငနွှင့ွ ပငွ။သူ့အပေါမွရိုးသားမှုတဈစုံတရာမပှ။ဒါကှောင့လွဲသူလေးစားခငမွငကွာနရငွေး တဖှညွးဖှညွးနှင့ွ အကို့ကို ကှာလာတော့ စိတယွိုငလွာမိသညွ။သိသိခငွှးသူမနှုတနွိုငွ။အကိုက သူ့ဆီနတေိုငွးလာနရော သူကလဲမတှေ့ပဲမနနေိုငွ။အကို့ရဲ့ ကှငနွာမှုတှကေို သာယာမိနသညွေ။ဒီနေ့လဲ သူ့ယောကကွှားဆီ နောကထွပတွဈလခှဲခန့ွ နရမညေဟွု ပှောကှောငွးပှောပှရာ စကားမှားရနဖွှဈရသညွ။တဈခါမှ လငမွယားသကတွမွးငါးနှဈကှောအွတှငွးရနမွဖှဈဘူးလို့လဲ သူဝမွးနညွးရသညွ။ဒါကှောင့သွူအကို့ကို ရငဖွှင့ခွငှလွို့ဖုနွးဆကွ လိုကသွညွ။ငိုသံပါသှားလို့ အကိုလဲ စိတပွူကာလာခေါသွညွ။ညနအပှငေထွှကခွါ နီး ယောကကွှားဆီဖုနွးဆကတွော့ မကိုငပွဲ ခခှပှဈသညွ။သူလဲစိတဆွိုးဝမွးနညွးသဖှင့ွ မကှနွှာမကောငွးရာ အကိုက ဘာမှမမေး။

ထမငွးဆိုငသွို့ခေါလွာကာ သူ့ကို ထမငွးမှာ ပေးသညွ။သူကတော့ဘီယာမှာသဖှင့ွ သူလဲ စိတညွဈညဈနှင့ဘွီယာသောကမွယဟွုပှောရာ အကိုလဲအံ့သှသှားပမယေ့ွ ဘာမှတော့မပှော။သူ့ကိုပှောရွှငစွရနအွေမှိုးမှိုး ရီစရာတှပှေောပှရငွး သူ့ကိုစိတပွှအေောငွ လုပပွေးသညွ။ပှီးမှမေးလို့ပှောနတေုနွး သူ့ယောကကွှားက ဖုနွးဆကပွှီး ပှသာနာရှာပှနရွာ သူလဲ ခေါငွးကိုကနွေ လို့ဆေးသောကပွှီးအိပတွော့မယပွှောပှီးဖုနွးခလှိုကသွညွ။အကို့ ဆီဖုနွးဆကပွှီးသူ့ကို ဂရုစိုကပွေးဖို့ပှောသညဟွုအကိုကပှောသညွ။သူလဲစိတညွဈဝမွးနညွးပှီ ဘီယာကို အတောွ သောကလွိုကမွိသညွ။ထမငွးကို သိပမွစား။အကိုလဲပိုကဆွံရှငွးပှီးသူ့ကို လူရှငွးတဲ့နရောခေါလွာပှီးရငဖွှင့ဖွို့နဲ့အားရပါးရငိုဖို့ပှောသညွ။သူလဲငိုခငှရွကလွကတွို့မို့ အားရပါးရငိုပှီးအကို့ကိုပှောပှလိုကသွညွ။အကိုကနှဈသိမ့အွားပေးသဖှင့ွ ပိုငိုမိသညွ။ရငထွဲပေါ့သှားတော့အငိုရပသွှားရာ အကိုကမကှရွညသွုတပွေးသဖှင့ွ သူ့ရငထွဲ ကှညနွူးရငခွုနမွိသှားပှီး အကိုသူ့ကို လာနမွးတဲ့အခါ သူ့စိတတွှဘောတှေ ဖှဈသှားသညမွသိ။အကိုခေါရွာ လိုကလွာခဲ့မိသညွ။

အခနွးဖောအွမကို ပှနမွအိပတွော့ဟုပှောရာ ယောကကွှား ရောကနွလေို့လားမေးသဖှင့ွ သူလဲ ဟုတတွယလွို့ဖှလေိုကသွညွ။အကို့အခနွး ရောကတွော့ အကို့ရဲ့ကှငနွာယုယမှု အထိအတှေ့တှကေ သူ့ကိုသာယာ စမေိ သညွ။အကို့ရဲ့ ကှှမွးကငှမွှုကှောင့သွူမ မေ့လောကပွှီရှိတဲ့ တကကွှှမှုတှေ အရသာတှေ ကို ရစသညွေ။သူမ အကို့ရဲ့ နိုယဆှမှုတှအေောကမွှာ အကှိမကွှိမွ ကရှှူံးခဲ့ရသညွ။ဘယယွောကကွှားမှ မထိတှေ့ဖူးတဲ့သူမ အကို့ရဲ့အောကမွှာ အကို့အလိုကှ ကှကှနပေနွေပနွခေဲ့မိသညွ။အကောငွးဆုံးတှရပှေီး ငှိမသွကသွှားတော့မှ ယောကကွှားနဲ့သားကိုသတိရကာ သူမဝမွးနညွးနောငတွရမိသညွ။အကို့ကိုတော့စိတမွဆိုးမိ။သူမရဲ့အပှဈလဲပါသညကွိုး။သူမ ဆုံးဖှတခွကှခွလှိုကသွညွ။နောကထွပမွမှားအောငနွမယဟွေု။အကိုက သူမကို နညွးမှိုးစုံနှင့နွှဈသိမ့သွညွ။အကို့ရဲ့စကားလုံးတှအေောကမွှာနဈမှောသှားပှီး အကို့ရဲ့ အနမွးတှအေောကမွှာပငွ ထပမွံပှီးသူမကရှှုံးရပှနသွညွ။သူမရဲ့ခိုငမွာတဲ့ဆုးံဖှတခွကှသွညလွဲ လထေဲမှာလှင့သွှားသညွ။အကိုက အတောကွှှမွးကငှသွညွ။

သူမယောကကွှား မသိတဲ့ မလုပတွဲ့ သူမရဲ့ကာမခလုတတွှကေို တဈခုခှငွးစိတရွှညရွှညနွှင့ဖွှင့ကွာ သူမကိုအရှကကွုနစွသညွေ။အကို့ရဲ့ ကှီးမားတဲ့ လိငတွံက သူမအထဲမှာပှည့ကွပွှ နကော သူမကိုအရသာအပှည့ပွေးသညွ။သူမယောကကွှားက သာမနလွောကရွှိပေ မယ့အွကိုက သူကှည့ခွဲ့ဖူးတဲ့ကားတှထေဲ ကလို ကှီးမားတုတခွိုငရွှညသွညွ။အခကှပွေါငွးမှားစှာ ဆောင့သွည့တွိုငွ သူထိနွးနိုငသွညွ။သူမသုံးကှိမပွှီးပမယေ့ွ အကိုက တဈခါသာပှီးသညွ။ပှီးတာမှနာရီဝကမွရှိသေးထပပွှီးထနလွာပှနလွို့အံ့သှရသညွ။သူမယောကကွှား တဈခါမှမထိဘူးတဲ့ စအိုကို အကိုက ကှှမွးကငှစွှာကလိလို့သူမနာကငှမွိပမယေ့ွ ခဏပငွ။ကောငွးမှနမွှုကပါလာသောကှောင့ွ သူမမငှငွးနိုငပွေ။အရှေ့ကောအနောကရွော ကလိနမှေုကှောင့ွ သူမစိတတွှအရမွေးကှှ လာကာ အကိုက သူ့လီးကိုစုပခွိုငွးလို သူလဲစိတလွိုလကရွ စုပပွေးလိုကသွညွ၊သူ့ယောကကွှားကိုစုပပွေးတုနွးက အနံ့နညွးနညွးရှိပှီး ပါးစပထွဲတှငသွိပမွကှီး။

အကိုက သန့ရွှငွးမှုအမှဲလုပသွညထွငသွညွ။အနံ့အသကမွရှိ ပါးစပထွဲတှငပွှည့ကွာ ကှီးမားနသညွေ။သူမလဲ ထိပကွိုလှှာနှင့ွ လကှပွေးလိုကတွော့ အကို ကော့တကွ သှားကာ ပါးစပကွ တအငွးအငွးအောသွံ ကှားလို့ သဘောကကှာသူတကသွမှှ လုပပွေးတော့အကိုလဲသဘောအကကှှီးကှ နသညွေ။ပှီးတော့သူမကိုမှေ့ရာပေါတွှငွ ကုနွးခိုငွးရာ ယောကကွှားနှင့တွုနွးက ကုနွးပေးဖူး လို့ရှကမွနတေော့ပဲ အကို့အလို ကကှုနွးပေးရာ အကိုက လကကွိုမှေ့ရာပေါွ တှငွ တံတောငဆွဈကိုအားပှုခိုငွးပှီး ခနဓြာကိုယအွပေါပွိုငွးကိုဝပခွိုငွးကာ ခါးကိုခှကပွှီးတငကွိုစှင့နွအေောငထွားလိုကသွညွ။ခှထေောကတွှကေိုခှဲလိုကပွှီး နောကကွနေ ဖငကွိုဖှဲကာစအိုပေါသွို့ တံတှေးထှေးခလှိုကလွ ို့သူ ရငထွဲလှိုကခွနဖှဈသှားသညွ။ပှီးတော့အဖုတထွဲသို့ကလိလိုကပွှီး စအိုဝကိုလကနွှင့ဖွိကာထည့လွိုကတွော့ အရညတွှနှငေ့လွှောခနဲ့ဝငသွှားရာ သူမလဲ ကောငွးသှားရသညွ။ဖငကွိုအစှမွးကုနကွစှင့ထွားလိုကသွညွ။

အကိုက လီးကို အဖုတဝွမှာတေ့ပှီး ဖှညွးဖှညွးခငွှးထည့လွိုကလွို့ သူအရမွးကို ကောငွးနရသညွေ။ဖှညွးဖှညွးခငွှးဆောင့နွလေို့ သူခံနိုငလွာပှီး ခပကွှမွးကှမွးဆောင့စွခငှလွေို့ဖငကွိုနောကကွိုဆောင့ဆွောင့ပွေးလိုကရွ အကိုက ခကှခွငွှးပဲလီးကိုအကုနထွုတိလိုကပွှီးအကုနဆွောင့ထွည့လွိုကလွို့သူလဲရငထွဲနင့နွအေောငဖွှဈသှားရသညွ။အကိုကခဏရပပွှီးအစေ့နဲ့စအိုကို ကလိလိုကလွို့ အကောငွးကှီးကောငွးသှားရပှနသွညွ။ပှီးတော့တောကလွှှောကသွူ့ခါးကိုတငွးတငွးကိုငကွာ ခပကွှမွးကှမွး ဆောင့တွော့သညွ။သူလဲကောငွးလှနွးလို့ပါးစပကွ တအို့အို့တ အားအားနှင့ညွညွးမိသညွ။အကိုက ကောငွးလားလိုးတာကောငွးလားမေးလို့ သူလဲ အကို့အလိုကအှကိုလိုးတာ အရမွးကောငွးတာပဲလို့ဖှလေိုကသွညွ။သူမဘဝမှာတဈခါမှမထှကဖွူးတဲ့စကားတှအကေိုနဲ့တှေ့မှထှကသွှားရသညွ။သဘောလဲကသှှားလို့ဆကပွှီးထှကနွတေော့တယွ။

အကိုကတော့ ဖငတွှကေိုခပဆွကွ ဆကရွိုကရွိုကပွှီး လိုးနတေော့ စပလွဲစပွ ကောငွးလဲကောငွးနဲ့မို့ ဆကပွှီးရိုကစွခငှလွေို့ ရိုကပွါနာနာရိုကပွှီးနာနာလေးလိုးပေးပါလို့ မရှကတွော့ဘူးပှောတော့အကိုလဲသဘောတှကပှှေီးရိုကလွိုကခွပကွှမွးကှမွးဆောငွ လွိုကနွဲ့တဖှညွးဖှညွးနဲ့ကှမွးရာကေ ရမွးလာတဲ့အထိသူ့ကိုတရစပဆွောင့နွေ တော့သညသွူမလဲနောကထွပတွခါပှီးခါနီး ဖှဈလာတော့ အရမွးကိုကောငွးလှနွး နလေို့ပါးစပကွနမညှောတမွးလုပပွါလို့ ပှောမိပှနသွညအွကိုလဲမနားတမွး ဆောင့ဆွောင့လွိုးနရငွေးသူမလဲပှီးသှား သလို အကိုလဲ ပှီးသှားကာ သူမအဖုတထွဲမှာ ပူခနဲဖှဈသှားသညပွှီးတော့သူမလဲ တကိုယလွုံးအားအငတွှကေုနသွှားသလို အရုပကွှိုးပကှမွှေ့ရာပေါလွဲကသှှားတယွ။အကိုလဲထပလွကှသွားသူမအပေါမွှာမှိနွးနတယွေ။အကို့ကိုခှီးကှူးမိသညွ။တရစပမွနားတမွးဆောင့နွိုငတွာကို။အမှနတွိုငွးဝနခွံရရငွ အကိုရဲ့ လိုးခကှတွှကေို အရမွးကိုကှိုကမွိသှားပှီး စှဲသှားမိပှီဆိုတာ။

အကိုလဲသူ့ကို ကောငွးလားလို့မေးတော ရှကပွှုံးလေးနဲ့အရမွးကောငွးတာပဲအကိုရယွ အကိုရောကောငွးလားလို့မေးတော့ သနွးသနွးရဲ့အဖုတလွေးက လိုးလို့အရမွးကောငွးတာပဲတဲ့။ခဏကှာတော ရခှေိုးခနွးထဲ သန့ရွှငွးရေးဝငလွုပတွော့အကိုက လိုကလွာပှီးသူလုပပွေးမယဆွိုပှီး အတငွးဆေးပေးနလေို သူမလဲ အကို့ကိုပှနပွှီးဆေးပေးတော့ လီးက ပှနမွတလွာတော့ လန့တွောငသွှားတယွ။သူမလဲအဖုတကွ ကှိနွးနပှေီ၊အကိုက စုပပွေးပါလားပှောတော့ လိုလိုခငှခွငှပွဲ ထိုငခွလှိုကပွှီးလီးကို စုပပွေးလိုကသွညွ။အကိုကသူ့ခေါငွးတှကေိုငပွှီးညှောင့လွိုး လိုးနတယွေ။ပှီးတော့facebookမှာ တငသွလိုနှုတခွမွးကိုစူထောခွိုငွးပှီးစူတူတ ူနှုတခွမွးကှားထဲအဖုတကွိုလိုးသလိုလိုးနသညွေ။အတောလွေးကှာတော့ အကိုပှီးခါနီးတော့ အပှငထွုတမွလို့ သူလဲ ညဈခငှတွာနဲ့အထုတမွခံပဲ အားနဲ့စုပလွိုကတွော့ အကိုကော့စငွးသှားပှီးပါးစပထွဲမှာ ပှီးသှားတယွ။အကိုလဲအားနာလို့သူမကို တောငွးပနပွမယေ့ွ အကို့အရညတွှကေိုမှိုခလှိုကတွော့အကိုက သူမကို ကှငနွာစှာနမွးပှီးပှေ့ခှီလာကာ မှေ့ရာပေါအွသာတငလွိုကကွာ အဝတတွှကေို ဝတပွေးလိုကသွညွ။

နှဈယောကသွားပငပွနွးနှမွးနယသွှားလို့ တဈယောကနွဲ့ဖကပွှီးအိပပွှောသွှားကှသညွ။ မနကသွုံးနာရီကှောတွော့နိုးလာကှပှီး တဈခါလိုးကှပှနသွညွ။ သနွးသနွးလဲ မရှကတွော့ပေ။ကိုအောငမွငွးအလိုကှ တဈတဈခှခှပှောရဲလာသညွ။လိုးပှီးတော့ ပှနအွိပကွှသညွ။မနကကွိုးနာရီထိုးမှနိုးလာသညွ။မကှနွှာသဈ မနကစွာကိုအကိုက အပှငထွှကဝွယကွာ အတူစားကှသညွ။ညားကာစလငမွယားတှလေိုပငွ။စားပှီးတဈယောကနွဲ့တဈယောကဖွကကွာ စကားပှောကှသညွ။ပှီးတော့ တဈခှီထပလွိုးကှသညွ။ဒီတဈခါတော့နှဈယောကသွား အခှိနယွူကာ လိုးကှသညွ။နညွးမှိုးစုံ လုပကွှသညွ။ကိုအောငမွငွးက သူ့ရဲ့လကစွှဲတောငွုံးဥပုံစံဘိုငဘွရတောနဲ့ သူမကို မိတဆွကပွေးတော့ ကော့ပှနလွနသွှားရသညွ။ပှီး ဂေါလွီပါ ကှနဒွုံးကို စှပပွှီး သနွးသနွးကိုလိုးရာ သနွးသနွးခမှာမကှဖွှူလနမွတကကွောငွးသှားရသညွ။ကိုအောငမွငွးကတဈခှီပှီးပမယေ့သွနွးသနွးက နှဈခှီပှီးသှားရသညွ။လူလဲ ဘယလွိုမှမခံနိုငတွော့။ဒူးတှလေဲခှောငကွာ မကှကွှငွးတှလေဲ ခှိုင့သွှားသညွ။သူမ အလုပထွဲကို ဘယလွိုပှနရွမှာလဲဟု ရနတွှေ့တော့ ကိုအောငမွငွးက ရီနလေိုကသွညွ။ညနမေိုးခှုပတွော့ သနွးသနွးကို အလုပထွဲသို့ကားနဲ့ လိုကပွို့လွိုကသွညွ။

ညရောကတွော့ သနွးသနွးက သူ့ဆီဖုနွးဆကသွညွ။အခနွးဖောအွမက သူ့ကိုအရမွးစသညတွဲ့။ယောကကွှားက ဘယလွောကတွောငသွောငွးကနွှးလဲမသိ။မကှတွှငွးတှကေော နားထငနွာရငွးတှပေါခှိုင့လွာတယဟွုစသညတွဲ့ အဲ့ဒါအကို့ကှောင့ွ ဟင့ွ သူမှားကို ပှနလွှောပွေးလို့ခှှဲသညွ။ကိုအောငမွငွးလဲအာဘှားပေးမယဟွုပှနခွှော့လိုကသွညွ။နှဈယောကသွာ သမီးရညွးစားတှလေိုပငွ။နောကရွကညွနတှငသွေနွးသနွးဆီသှားကာ ထမငွးထှကစွားကှသညွ။အခနွးဖောကွိုပါခေါခွဲ့ခိုငွးကာ ထမငွးကှှေးလိုကသွညွ။သနွးသနွးအခနွး ဖောွ သူ့ကို တိုငသွညွ။ပှနမွအိပဟွု။သူကလဲမသိခငှယွောငဆွောငကွာ ဟုတလွားဘာလို့လဲဟုမေးရာ ယောကကွှားရောကလွာလို့ပှောသဖှင့ွ သူလဲရှကခွငှယွောငဆွောငကွာ ငါ့ကိုမပှောဘူးဟု ပှနပွှောလိုကရွာ သဘောတှကပှှေီးရီနကှသညွေ။သနွးသနွးကဘယသွူမှမသိအောငွ မကှစွောငွးထိုးလိုကသွညွ။စားသောကရွငွးစကားဟိုပှောဒီပှောနှင့ွ။

အတောလွေးကှာတော့ သူတို့ကို ပှနပွို့ကာ သူလဲ ပှနလွာလိုကသွညွ။ညဖကတွှငွ အှနွးလိုငွးပေါကွနစကေားပှောဖှဈကှ သညသွနွးသနွးရဲ့နားရကရွောကသွည့အွခါတှငမွနကပွိုငွးတှငွ သှားခေါကွာ သူ့အခနွးထဲ တှငွ တနကေုနွ လိုးကှသညညွနမေိုးခှုပမွှှ ပနပွို့ပေးသညွ။သနွးသနွးလဲကိုအောငမွငွးရဲ့ သငပွှမှုတှကှေောင့နွညွးမှိုးစုံအလိုးခံတကလွာကာပုလှကေောငွးကောငွးတကလွာ သညကွိုအောငမွငွးကတော့ပှောသညသွနွးသနွးကို ဘယသွူမှမလုပရွသေးတဲ့ဖငကွို လုပခွငှတွယဟွု။သနွးသနွးကတော့ ကှောကတွာလဲပါသညွ။ငှငွးသညမွို့ကိုအောငမွငွး အတငွးတော့မလုပွ။သနွးသနွးမှာ ခံလဲခံကှည့ခွငှသွညွ။ကိုအောငမွငွးရဲ့ လီးကှီးကိုကှောကတွာလဲပါမညွ။ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှဈယောကွ သနွးသနွးရဲ့နားရကတွိုငွး ခှိနွးပှီးလိုးဖှဈကှရငွး သနွးသနွးပှောငွးဖို့အတှကွ ရကသွို့ရောကလွာခဲ့တော့သညွ။နောကလွေးရကနွလှှငွေ ပှနရွတော့မညွ။သနွးသနွးပှောလွဲ ပှောွ အကိုနဲ့လဲ မခှဲခငွှ။အကို့ကို သူစှဲနမေိပှီ။အကိုကတော့ သူတို့တှကေ အိပမွကပွမာလိုပဲ သဘောထားဖို့။လကတွှေ့ဘဝကို အလေးထားဖို့လိုကှောငွးပှောသညွ။မှနသွညမွို့ သူမလဲ မငှငွးသာ။အကို့ကို အနိုငယွူခငှလွို့ လှှောကသွာပှောရသညွ မှနသွညွ။

သူမပှနခွငွ အကိုက တှေ့ခငှတွယလွို့ တောငွးဆိုတော့ သူမလဲ အဝတအွစားအပိုယူကာ အကို့ကိုလာခေါခွိုငွးလိုကသွညွ။အခနွးဖောနွှင့ွ သူ့နဲ့ခငသွူတှကတေော့ မနကကွ ပှနသွှားကှပှီ။သူသာကနှနွသညွေ။လစာမထုတရွသေးလို့။ အကိုကလာခေါမွှာမို့ ရခှေိုးဖီးလိမွးပှငဆွငကွာ အဝတအွစားဝတွ အပီအလှပှငနွလေိုကသွညွ။အဖှူပေါွ အနကလွုံးလေးတှပေါသော ရခေဲသားအစကို ကိုယပွေါမွှာဝတလွိုကတွော့ သူမရဲ့ ခနဓြာကိုယနွှင့ကွပကွာ တငနွှင့ရွငတွို့က အရှိတိုငွးပေါလွာသညွ။အကိုကပှောသညွ။ကလေးမှေးပှီးမှ ပိုလှလာသညတွဲ့။အကို လာခေါတွော့ ကားပေါတွကကွာ အကိုက စားသောကစွရာမှားကို ဝယပွှီး အကို့အွခနွးကိုမောငွးလာလိုကသွညွ။အခနွးထဲသို့ရောကသွညနွှင့အွကိုက ကဲပါတော့သညွ။သူမလဲသူမပငွ အကိုနဲ့တှေ့ရငွ စိတတွှကေ အလိုလိုကှှလာရသညွ။အကိုကဒီနေ့မှာအရမွးကှမွးသညွ။ဆောင့ခွကှတွိုငွးက အရိုငွးဆနသွညွ။သူမနာကငှပွမယေ့ွ အရမွးကောငွးသညွ။ပထမအခှီမှာတငွ သူမ အတောလွေးပှိုငွးသှားသညွ။ဒုတိယအခှီစဖို့အတောအွားမှေးလိုကရွသညွ။

အကိုက ဒုတိယအခှီမှာတော့ အတော့ကွို နူးညံ့သညွ။စိတရွှညစွှာသူမ လမွးဆုံးရောကအွောငွ လုပပွေးသညွ။တနကေုနနွဲ့ တညလုံးနှဈယောကသွားအဝတအွစားမကပသွလောကပွငွ။အခနွးထဲတှငွ လိုးသံ တဖတဖွတမွညသွံ သူမရဲ့ ညညွးညူသံတှနေဲ့ ဖုံးလှမွးနသညွေ။အကိုက သူမကိုပှနသွှားလို့ တခါလောကွ အခှင့အွရေးနောကတွခါရခဲ့ရငွ ဖငခွခှငှတွယွ ခှင့ပွှုဖို့ပှောရာ သူမလဲ အရမွးကိုစမွးခငှနွသဖှငေ့ခွေါငွးညိမ့မွိလိုကသွညွ။အခုတော့ အဖုတထွဲကိုသာ အားရအောငွ လုပပွေးဖို့ပှောလိုကသွညွ။သူတို့နှဈဦး အကှိမကွှိမွ လိုးခဲ့ကှပှီး နောကွ သူမကိုပှနလွိုကပွို့သညွ။ညဖကတွှငွ ဖုနွးပှောနရငွေးဖုနွးထဲမှာအကိုက ပါးစပနွှင့လွိုးသညွ။သူမလဲ တဈခါမှမ လုပစွဖူး ကိုယ့ဟွာကို ကလိရငွး ပှီးသှားခဲ့သညွ။မနကကွတှော့ အကိုက သူ့စကရွုံက ကားနဲ့ သူမကိုမနတြလေးသို့ လိုကပွို့ခိုငွးသညွ။ပှနခွါနီးလာနှုတဆွကပွမယေ့ွ လိုကတွော့ မလိုကွ။မကှနွှာမကောငွးတဲ့အကို့ကိုမှငတွော့ သူမလဲ ငိုခငှမွိသညွ။စိတထွဲမှာလှမွးသလိုလိုဟာသလိုလိုနဲ့ ရငထွဲမှာနင့နွသညွေ။မနတြလေးသို့ ပှနရွောကတွော့ လငနွဲ့သားကိုတှေ့ပှီးအကို့ကို မေ့သှားသညွ။ဖှဈသင့သွညပွငွ။ညရောကတွော့ လငမွယားနှဈယောကွ လုပကွှတော့ အတောလွေးကှနပမွေိသညိပငွ။အကိုနဲ့ကလောကတွော့ မကောငွးပမယေ့ွ ခစှရွတဲ့လငသွားနဲ့မို့ ကှနပသွေညွ။

လုပနွရငွေး အကို့ရဲ့ ဆောင့ခွကှကွို သတိရမိတာတော့ သူမ မလှနဘွူးလို့ထငသွညွ။အကိုက သူမ မနတြလေးပှနရွောကတွဲ့အခှိနကွစပှီး ဖုနွးသိပမွဆကတွော့ ။တခါတခါလိုငွးပေါတွှငသွာနှုတဆွကတွကသွညွ။မနတြလေးပှနရွောကပွှီး သုံးလလောကကွှာတော့ အကိုသူမဆီဖုနွးဆကလွာသညွ။အရမွးတှေ့ခငှတွယဟွု။သူမလဲတှေ့ခငှသွှားမိသညွ။အခှအနမေပေေး။ပေးတာနဲ့ပှောမညလွို့ပှောလိုကသွညွ။ ကိုအောငမွငွးလဲ သနွးသနွးပှနသွှားသည့နွောကပွိုငွး အလုပတွှအတေောရွှုပသွညွ။ရုံးခှုပသွို့ ခဏခဏသှားပှီးအစညွးအဝေးတကရွသညွ။မိနွးမနဲ့ သမီးကိုတှေ့ရလို့ ဝမွးသာမိသညွ။သနွးသနွးကိုလဲ သတိမရတေ့ါ။တခါတခ လိုငွးပေါမွှာတှေ့ရငတွော့ စကားပှောဖှဈသညွ။သနွးသနွးလဲသူ့လို့ပဲနမညွေ။သူလငသွူ့သားနဲ့မို့ သူ့ကိုသတိရခငှမွှရပမညွေ။လေ့လာရေးဆိုပှီး ဂပှနသွို့တဈခေါကွ တရုတသွို့တဈခေါကဒွီကှားထဲရောကလွိုကသွညွ။တရုတကွနပှနလွောပှီး သူ့ မူလတာဝနတွှပှနထွေမွးဆောငရွနွ လူကှီးက ပှောလို့ ပှနလွာရသညွ။မိနွးမနဲ့သမီးကိုထားခဲ့ရပှနသွညွ။သူကှယရွာမှာဖောကပွှနနွပမယေေ့ွ သူမိနွးမအပါအဝငမွညသွူမှမသိအောငွ သိုသိပစွှာနသညွေ။ဇယားအငှိမခံ။

သူဖောကပွှနသွလိုမိနွးမကိုလဲ သဝနမွတိုပါ။သို့ပမယေ့ွ မိနွးမနဲ့သမီးက မိဘတှနှငေ့အွတူနပှေီး သူ့ရုံးမှာပငလွုပလွို့ အရာရာစိတခွရှသလို မိနွးမကိုလဲ စိတခွသှညွ။သူက လိငဆွကဆွံသည့အွခါတိုငွး ကှမွးတမွးစှာလုပခွငှသွညွ။မိနွးမက လကမွခံ။သူဖငကွိုလုပရွတာကိုကှိုကသွညွ။မိနွးမက လုံးဝမပေး။မရမက တောငွးလှနွးလို့ တခါသူ့ကိုလိုကလွှောခဲ့သညွ။သူတဈလလောကအွတူအိပခွှင့မွရတော့။နောကပွိုငွး သူလကလွှော့လိုကသွညွ။အရမွးကှမွးတာကိုလဲ မနှဈသကွ။ဒါကှောင့သွူ့ရဲ့ထုံးစံ သူ့ဆကဆွံဖောတွိုငွးရဲ့အလိုကိုဖှည့တွကသွူမို့ သူခစှရွတဲ့သူ့မိနွးမကို ညငညွငသွာသာဆကဆွံလိုကွ တခါတလေ ကှမွးလိုကနွဲ့အမှဲတမွးဆကဆွံဖှဈသညွ။သူပှနရွောကတွော့ ကှနပွှူတာထဲမှ ဗှီဒီယိုဖိုငွ တှကှညေ့ရွငွး သနွးသနွးနှင့လွိုးခဲ့သညကွို ခိုးရိုကခွဲ့တဲ့ဗှီဒီယိုဖိုငကွိုကှည့ရွငွး သနွးသနွးကို လုပခွငှစွိတပွေါလွာကာ သနွးသနွးဆီဖုနွးဆကကွာတှေ့ခငှသွည ဟွုပှောရာ သနွးသနွးက အခှအနပေေေးရငွ ဖုနွးပှနဆွကမွညဟွုပှောသညွ။

ဒီလိုနဲ့ ဆယရွကခွန့ကွှာတော့ သနွးသနွး သူ့ဆီဖုနွးဆကလွာသညွ။နောကနွှဈရကနွရငွေ မနတြလေးသို့ ဆငွးလာခဲ့ဖို့နှငွ သူ့ယောကကွှားဖားကန့သွို့နကဖွှနသွှားမညွ၊ နှဈပတခွန့ကွှာမညဟွုပှောသညွ။သနွးသနွးကမုံရှာကသူငယခွငွှးတဈယောကဆွီတဈရကနွှဈရကအွလညသွှားမလို့ဟုပှောရာ ခှင့ပွှုကှောငွးတဈခါမှဒီလိုမပှောဖူးလို့ သူ့ကို အထူးအထှမမေေးကှောငွး သားကိုတော့ သူ့ဘိုးအဘှေားအအဒေေါတွို့နဲ့ ထားမှာမို့ သူထှကလွာလို့ရကှောငွး ပှောသညွ။သူက သနွးသနွးကို ဒီတဈခါ ဖငကွိုလုပမွယဟွုပှောရာ သနွးသနွးက အကိုကလဲကှာ မသိဘူးဟု ရှကရွမွးရမွးပှီးဖုနွးခသှှားသညွ။သူလဲ နှဈရကခွန့ွ မနတြလေးသို့ သှားမညမွို့ သူမရှိရငွ ပှသာနာမဖှဈစရနကွှေိုတငစွီစဉစွရာတှစေီစဉရွသညွ။အလုပတွှကေိုဖှတစွရာရှိတာတှဖှတွေ သတငွးပို့စရာရှိတာတှပေို့ကာ၊ မနတြလေးဆငွးရမည့ရွကတွှငွ မနကအွစောကှီးကားမောငွးကာ လာခဲ့လိုကသွညွ။မနကကွိုးနာရီလောကရွောကသွောွ သူတညွးနကှေ ဟိုတယတွှငွ အခနွးတခနွးယူလိုကပွှီး အသင့ယွူလာသည့ကွငမွရာတှကေို မှငကွှငွးကောငွးသည့နွရောတှငတွပကွာ ကှနပွှူတာနဲ့ခှိတလွိုကပွှီးကှည့ရွာ အတောကွောငွးလှနွးနသညွေ။

သူလဲ ရခှေိုး အဝတလွဲကာ သနွးသနွးဆီဖုနွးဆကလွိုကသွညွ။သူဟိုတယရွောကပွှီလို့။သနွးသနွးလဲ ရခှေိုးအဝတလွဲ ပှီး ရငထွှကလွာခဲ့ကာ ကားဂိတသွို့လာကှိုဖို့ပှောသညွ။သူလဲ လိငအွားတိုးဆေးကိုသောကပွှီးလီးကို ဆေးလိမွးကာ သနွးသနွးဖုနွးဆကမွည့အွခှိနကွိုစောင့နွလေိုကသွညွ။သူသုံးသည့ွ ဆေးတှကေ မှနမွာတိုငွးရငွးဆေးမှားသညွ။သနွးသနွးက မုံရှာကားဂိတရွောကတွော့သူ့ဆီဖုနွးဆကလွာသညွ။သူလဲ ကားယူကာကားဂိတသွို့ ထှကလွာပှီးသနွးသနွးကိုဟိုတယသွို့ခေါလွာခဲ့သညွ။သနွးသနွးကရငစွေ့အငွကြှီအပှာ ဖှော့ဖှော့အပှော့းသားလကစွကလေးဝတထွားပှီးထမိနစွကပအွပှာနုနုအပှော့သားကိုအထကအွောကဝွမွးဆကဝွတထွားသညွ။ခေါငွးကိုလှှောလွာခဲ့သညထွငသွညွ။လမွးလှှောကတွိုငွးဂုတသွားကှောကွှောဆွံပငွ နီညိုရောငလွေးကပှော့ပှော့အိအိနဲ့ဝဲဝဲသှားပှီး လမွးလှှောကတွိုငွးပှော့အိအိ ထမိနစွကပအွောကကွ တငသွားမှားက စညွးခကှနွဲ့အညီလှုပရွှားသှားသညွ။

ကိုယလွုံးနဲကပနွတောမို့အတှငွးခံဘောငွးဘီအရာနှဈဖကကွ အသညွးယားစရာ။သနွးသနွးရဲ့ကိုယကွလှင့ပွှံလာတဲ့ရမှေေးအနံ့က၊ယိမွးနှဲ့နတေဲ့ဆံပငွ စညွးခကှနွှင့အွညီလှုပရွှားနတေဲ့ တငသွားတှကေ သူ့စိတကွို ထကှှစသညွေ။သူသနွးသနွးရဲ့ ဖငကွို ဒီနေ့ရအောငလွိုးတော့မယဟွု ဆုံးဖှတခွကှခွလှိုကသွညွ။အတှေးနှင့ွ စိတတွှကပေိုကှှလာကာ အောကကွ ငယပွါကှီးက ထလာသညွ။ဟိုတယအွခနွးသို့ရောကတွာနဲ့ အဲကှနွးကို အဆုံးထိဖှင့ကွာ ကငမွရာတှကေို သနွးသနွးအဝတထွည့လွါတဲ့အိတကွိုစါးပှဲပေါတွငနွတေုနွး မသိအောငွ ဖှင့လွိုကသွညွ။သနွးသနွး သူ့ဖကလွှည့လွာတော့ သနွးသနွးရဲ့ကိုယလွုံးကို ရငခွှငထွဲသို့ဆှဲဖကလွိုကသွညွ။ “လှမွးလိုကတွာသနွးသနွးရယွ” “ညီမလဲအတူတူပါပဲအကိုရယွ” သူသနွးသနွးရဲ့ပါးကိုအသာနမွးလိုကပွှီး နှုတခွမွးတှကေို စုပကွာနမွးလိုကသွညွ။လှှာကို ပါးစပအွတှငွးသို့ထည့ကွာ လှှာခှငွးကစားနရငွေး လကတွှကေ သနွးသနွးရဲ့ တငပွါးလုံးလုံးကစှကွစှလွေးကိ ပှတသွပကွိုငတွှယလွိုကသွညွ။

အတှငွးခံရာလေးတှကေို စမွးမိပှီး ဘောငွးဘီမှှော့ကှို့ကို ဆှဲလိုကလွှတလွိုကလွုပရွာ သားရကှေိုးက တငပွါးသို့ တဖတဖွတွ နှင့မွှညနွသညွေ။ကဈဆငတွောတွောကွှာဆှဲနပှေီးတော့ သနွးသနွးက နှုတခွမွးခှငွးခှာလိုကကွာ “အကို့ကို နမွးပေးခငှတွယွ” ပှောပှီး သူ့တီရှပကွိုခှှတလွိုကသွညွ။သူ့ရဲ့ရငဘွတတွှကေိုနှုတခွမွးနှင့အွသာစုပလွိုကရွငွး ဘောငွးဘီခါးပတကွို ခှှတကွာဘောငွးဘီကိုခှှတလွိုကသွညွ။သူ့ရှိနွးတိနွးတိနွးဖှဈသှားသညွ။အကှောတှတေောင့သွှားသလိုခံစားလိုကရွသညွ။ပှီးတော့ သနွးသနွးကဒူးထောကထွိုငခွလှိုကကွာ အတှငွးခံကိုပါခှှတလွိုကသွဖှင့ွ သူ့ရဲ့ တငွးမာနသေောလီးကှီးက သနွးသနွးရဲ့မကှနွှာနားတှငတွရမွးရမွး။ “ခိခိ အရမိးသနတွာပဲ။ဟင့ွ သူ့လီးကှီးကအမှဲတမွးတောငနွတော။ပိုပိုကှီးကှီးလာသလိုပဲ။လှနကွိုလှနတွယွ။အဲ့လီးကို မှတလွောကအွောငဆွုံးမပဈမယွ” ပှောရငွးနဲ့လီးကိုကိုငကွာ ပါးစပထွဲသို့အသာငုံလိုကကွာ လီးထိပဝွကို လှှာနဲ့အသာကစားလိုကသွညွ။ “အား ရှီးးးးးကောငွးလိုကတွာ သနွးသနွးရာ” သူ ဒီတဈခါအတောွ ကော့သှားရသညွ။

သနွးသနွးကအရငကွထကကွို ပုလှကှှမွေးလာသညွ။ဘောနှဈလုံးကို ညှဈလိုကွ စုပလွိုကွ အတနကွို လကနွဲ့ထုလိုကွ ပါးစပနွဲ့စုပလွိုကွ လှှာနဲ့ကစားလိုကလွုပနွရော သူ တအငွးအငွးနဲ့ ကောငွးနသညွေ။သနွးသနွးခေါငွးကိုကိုငဆွံပငတွှကေို လကနွဲ့ဆှဲကာ လီးကို ပါးစပထွဲသို့ဆောင့ဆွောင့ထွည့မွိသညအွထိကောငွးနသညွေ။တောတွောကွှာတော့ သူတောခွိုငွးလိုကရွာသနွးသနွးကမကှမနပွေ ဖှဈသှားသညွ။”တောကွှာပှီးသှားလိမ့မွယွ။အကိုက သနွးသနွးဖငကွို လိုးခငှသွေးတာ” “ဟင့ွ သူက ဒါပဲ။လူကို ဖငပွဲ ပှသာနာရှာနတယမွေပှောခငှဘွူး”မကှစွောငွးထိုးကာ ခစှစွဖှယအွမူအရာနဲ့ပှောတော့ သူလဲသနွးသနွးကို ကုတငပွေါသွို့ လှဲခလှိုကကွာ ရငစွေ့အငွကြှီကိုခှှတလွိုကသွညွ။ဘောလွီပနွးရောငလွေးကိုခှိတတွှပေါတဈခါတညွးဖှုတခွှှတလွိုကပွှီး နို့တှကေိုစို့လိုကသွညွ။ပှီး သူ့အိတထွဲက ငုံးဥဘိုငဗွရတောကိုထုတကွာ နိုတှကေိုကလိလိုကသွညွ။သူအခှိနယွူကာနိုးဆှနသညွေ။ပှီးတော့ ထမိနစွကပဘွေးက ဇဈကိုဆှဲခလှိုကပွှီး ခှှတလွိုကရွာ အတှငွးခံပငတွီ ပနွးရောငလွေးက ဂှဆုံတှငွ စိုနသညွေ။

စီးလာတဲ့ကှိုးသိုငွးဒေါကဖွိနပကွိုတော့မခှှတတွော့ ။အတှငွးခံပေါကွနေ အဖုတအွမှှောငွးလေးတိုငွးလကညွှိုးနဲ့ ဆှဲခလှိုကရွာ သနွးသနွးကော့တကသွှားသညွ။အတနကွှာအဲလိုလုပပွှီး ပငတွီကိုခှှတလွိုကပွှီးပေါငနွှဈခှောငွးကို ထောငလွိုကရွာ အဖုတကွ ဟသှားပှီးအရညတွခှို့ကလှာကာ ဖငကွှားထဲသို့စီးသှားသညွ။ဖငအွေါကတွှငွ ပုဆိုးကို ခငွးလိုကပွှီး အစေ့ကို ကလိလိုကသွညွ။တအငအွ့ငွးနဲ့ကော့တကသွှားရပှနသွညွ။ငုံးဥတဈလုံးနဲ့အစေ့ကိုကလိလိုကရွငွးလကညွှိုးလကခွလယနွှဈခှောငွးပူးကာ အဖုတထွဲသို့လကတွှကေိုကှေးပှီးထည့လွိုကရွာG sportကို သှားသှားထိသဖှင့ွ သနွးသနွးဟနမွဆောငနွိုငအွောငွ ကောငွးနပှေီး ပါးစပမွှလဲ အသံမှိုးစုံညညွးနသညွေ။ဖငကွိုကော့လိုကခွလှိုကွ ပေါငတွှကေို စုလိုကကွားလိုကွ လကတွှကေ မှေ့ရာခငွးကိုဆုပလွိုကွ သူ့ရဲလကမွောငွးတှကေိုကိုငလွိုကနွဲ့ ဆောကတွညရွာမရဖှဈနသညွေ။အဖုတထွဲကို ကလိနရောအရညတွှထပွေ ထှကလွာပှနသွညသွူလဲဂယှလွယွူကာစအိုဝကိုရှဲရှဲသုတလွိုကပွှီး ဖငပွေါကထွဲသို့ လကခွလယကွိုဖိထည့လွိုကသွညွ။

အလညခွဏခဏရောကပွမယေ့မွရောကတွာကှာလို့လားမသိ ပှနကွပှနွပှေီး သနွးသနွးခမှာနာသှားရသညွ။အောတွော့မအောသွလိုငှငွးလဲမငှငွးပေ။နို့တှကလေိနသေောငုံးဥကိုယူကာ အဖုတထွဲသို့ထည့လွိုကပွှီးလကတွဖကွ အစေ့ကိုငုံးဥနှင့ကွလိနသညွေ။လကတွဈဖကကွစအိုကိုအပေါကခွှဲ့နသညွေ။လကခွလယွ နသေားကလှာတော့ လကညွှိုးကိုပါစဈကူခေါပွှီးထပထွည့လွိုကပွှနသွညွ။အရညတွှကဖငေဝွသို့စီးကနှပှေီး ရှဲနလေို့ ဒီတဈခါသိပမွနာတော့။တဖှညွးဖှညွးနဲ့ ဖငထွဲကပါအရသာပေးလာသညွ။သူလဲစအိုထဲမှလကကွိုပှနထွုတကွာ သနွးသနွးကို နရောပှောငွးလိုကသွညွ။လူကို ကုတငပွေါသွို့ထားပှီးပကလွကအွနအထေားနဲ့ ခေါငွးကို ကုတငအွောကကွို လှှောခလှိုကကွာ သူ့လီးကို စုပခွိုငွး ပှီးသူက ပှနကွလိပှနသွညွ။သနွးသနွးမှာ အဖုတအွစေ့ဖငတွဈခုမှမအားရအောငွ ကလိခံရသဖှင့ကွောငွးလှနွးနပှေီးတဈကှိမပွှီးသှားရသညွ။ပါးစပဖွှင့ွ ကိုအောငမွငွးလီးကို စို့ပေးလိုကရွငွး နို့တှကေို ခှလေိုကွ ဘောကိုကိုငလွိုကလွုပနွသညွေ။ကလိတာတှကှေောင့နွောကတွဈကှိမွ ထပပွှီး စိတပွါလာရာ ကဉှခွနဲကဉှခွနဲဖှဈလာပှနသွညွ။

“အကို ညီမကို လိုးပေးပါတော့ ညီမ မခံနိုငတွော့ဘူးကှာ လိုးပါတော့ဟင့ဟွင့ွ” သနွးသနွးမရှကနွိုငတွော့တောငွးဆိုလိုကွ သညွ။ကိုအောငမွငွးလဲ ကလိနတောအသာရပလွိုကပွှီး ဂေါလွီပါကှနဒွုံးကို စှပလွိုကပွှီး အဖုတထွဲမှကနှသေောအရညကွိုယူကာ သုတလွိုကသွညွ။ပှီးကုတငပွေါသွို့လှဲခကှာ သနွးသနွးကိုအပေါမွှနခေိုငွးလိုကသွညွ။အဖုတထွဲမှ ငုံးဥကိုထုတကွာ စအိုထဲထည့လွိုကပွှီး သနွးသနွးကို နောကကွှောပေးကာ တကခွိုငွးလိုကသွညွ။သနွးသနွးလဲ အဖုတကွိုအသာဖှဲကာ လီးကို ကိုငပွှီးအပေါကွနဖှညွေးဖှညွးလေးထိုငခွလှိုကသွညွ။အရညတွှရှေဲနတောမို့ အဖုတထွဲသို့ ခှောမှေ့စှာဝငသွှားပမယေ့ွ လီးကှီးကတော့ ဂေါလွီတှနှငေ့မွို့ အဖုတတွဈခုလုံးတငွးကပှကွာပှည့နွသညွေ။ဖှညွးဖှညွးခငွှးကှှလိုကခွလှိုကလွုပနွရောမှစိတထွနလွာကာ ခပသွှကသွှကဆွောင့လွိုကသွညွ။ “အ အ အ ဟင့ဟွင့ွ ဟင့ွ” “ဖတဖွတဖွတွ ဗှှတွ ဗှှတွ ဗှှတွ” လီးကှီးမှာ အဖုတိထဲသို့ဝငလွိုကွ ထှကလွိုကွ နှင့ွ တဗှှတဗွှှတတွဖတဖွတွ မှညနွသညွေ။

သနွးသနွးမှာ တငွးကပှကွောငွးမှနလွှတဲ့အရသာကို အတောကွှာဝေးနသညမွေို့ အခုလိုပှနကွှုံရတော့ အားနှင့မွာနနွှင့ဆွောင့နွသညွေ။အတောကွှာတော့ ကိုအောငမွငွးက သနွးသနွးကို မကှနွှာခငွှးဆိုငပွှနလွှည့ခွိုငွးလိုကသွညွ။လီးကိုအဖုတထွဲမှ မခှှတစွပေဲ လှည့ခွိုငွးလိုကသွဖှင့ွ သနွးသနွးမှာ အတောအွနရခကေသွှားသညွ။မကှနွှာခငွှးဆိုငရွောကတွော့ကိုအောငမွငွးက နို့တှကေိုထကာစို့လိုကသွညွ။ပှီးတော့အောကကွနေ ဆောင့ပွေးလိုကရွာ သနွးသနွးကော့ တကသွှားရပှနပွှီး အားကမှခံ အပေါကွနေ မနားတမွးဆောင့ခွလှိုကသွညွ။ကိုအောငမွငွးက အောကကွနေ တငပွါးတှကေို ညှဈလိုကွ နို့တှကေိူ ညှဈလိုကလွုပပွေးနရော သနွးသနွးရဲ့စိတတွှကေို အားပေးနသလေိုပငွ။ဆောင့ခွကှမွှားနှင့အွတူ သနွးသနွးတယောကွ ပှီးခါနီးလာသညွ။အဖုတကွ လီးကို ဆှဲညှဈညှဈပေးကာ ဆောင့ခွကှတွှကေ ပိုသှကလွာသညွ။ပါးစပမွှလဲ အတငွးအငွးနှင့အွောကွာ လကတွှကေ နို့တှကေို ညှဈထားလိုကသွညွ။သနိ့စငလွဲ သနွးသနွးပှီးတော့မညဖွှဈသဖှင့ွ ထထိုငလွိုကပွှီး သနွးသနွးကို ကုတငွးစောငွးကိုကန့လွနဖွှတလွှဲခလှိုကရွာ သနွးသနွးတဈယောကွ ဇိမပွကှသွှားရသဖှင့ွ “အာ အကို ဘာလုပတွာလဲလို့ ညီမပှီးတော့မှာကို ဟင့ဟွင့ွ” အားမလိုအားမရဖှဈကာ ပှောလိုကသွညွ။

ကိုအောငမွငွးက ပှုံးပှလိုကပွှီး သနွးသနွးခှထေောကနွှဈခှောငွးကိုပုခုံးပေါတွငလွိုကကွာ တငပွါးကို ကုတငအွစှနွးထိဆှဲလိုကပွှီး သူ့ကိုယလွုံးကို နှိမ့ခွလှိုကကွာ နို့နှဈလုံးကို ညှဈကိုငလွိုကပွှီး တငပွါးအားနှင့ွ လီးကိုတဈဝကကွှောကွှောထွုတကွာ အားနှင့ဆွောင့ထွည့လွိုကသွညွ။ “ဟင့ွ အင့ွ” “ဗှှတွ ” “ဖတွ” တခကှဆွောင့လွိုကတွိုငွးသနွးသနွးအသကရွှူမှားသှားရသညွ။အတှငွးထဲက သားအိမဝွကို လီးထိပကွ အကှိမကွှိမွ တံခါးလာခေါကနွရော သားအိမဝွက ပှင့လွာပှီး သနွးသနွးတယောကွ ပှီးလုလုပှနဖွှဈလာကာ ကိုအောငမွငွးကို ဆောင့ခွိုငွးလိုကသွညွ။ “အကို ညီမပှီးတော့မယွ အားရပါးရဆောင့ပွေးပါ ဆောင့ဆွောင့ွ အား အား အာ့အာ့” နို့တှကေိုငထွားသော လကကွိုအတငွးဆုပကွိုငလွာပှီးဆောင့ခွိုငွးလိုကရွာ ကိုအောငမွငွးလဲ ခါးအားနှင့တွငပွါးအားကို သုံးကာ တရစပဆွောင့ခွလှိုကသွညွ။ဆောင့ခွကွှ ဆယ့ငွါးခကှကွှောလွာတော့ သနွးသနွးတယောကွ သူ့လကသွညွးတှနေဲ့ ကိုအောငမွငွးကိုအတငွးကုပခွှဈထားလို့သှေးစို့ကာသှားရသလို သနွးသနွးလဲ ပှီးသှားရသညွ။

သနွးသနွးမှာ ဒီလိုမှိုးမကှုံရတာကှာသညကွတဈကှောငွး အတှငွးသားနုနုကို ဂေါလွီတှကပှတေတွိုကနွိုးဆှမှုကတကှောင့ွ ဖငထွဲသို့ ထည့ထွားတဲ့ ဘိုငဘွရတောရဲ့လှုပရွှားမှု ကိုအောငမွငွးရဲ့ ပညာပါလှတဲ့လိုးခကှတွှကှေောင့လွဲ အပှီးကှီးပှီးသှားရကာ ကိုအောငမွငွးကို အတငွးဖကထွားလိုကသွညွ။ “အီး အကို ရယွ အာ့ ကောငွးလိုကတွာ အရမွးကောငွးတာပဲ ဟင့ဟွင့ွ ရှီး” ပါးစပမွှလဲဗလုံးဗထှေးရရှတနွေပှေီး တငပွါးကို ကော့ကော့ပေးကာ အရမွးကိုဟော့နသညွေ။ကိုအောငမွငွးလဲသနွးသနွးကိုအသာဖတထွားရငွးအနားယူကာအခှိနစွောင့နွလေိုကသွညွ။တောတွောလွေးကှာတော့ သနွးသနွးငှိမသွှားပှီးမောဟိုကနွသညွေ။ရငအွစုံကနိမ့ခွညှမွှင့ခွညှနွှင့အွဲကှနွးကိုမိုငကွုနဖွှင့ထွားပမယေ့ွ ခှှေးစို့နသညွေ။သူလဲ သနွးသနွးကို နမွးလိုကရွငွး “သနွးသနွး မောသှားလား။” “မောတယအွကို။ကောငွးလဲကောငွးတယွ။” “ရသေောကမွလား” “မသောကတွော့ဘူး”စကားပှောနလေိုကသွညွ။သနွးသနွးလဲ အမောပှသှေားမှ ခုနရမကဇွောအရှိနကွှောင့ွ သတိမရတော့ပမယွေ ခုအရှိနသွေ သှားတော့ ဖငထွဲမှ နိုးဆှမှုကိုခံစားလိုကရွပှနသွညွ။အဖုတထွဲမှလဲ အကို့ရဲ့လီးကှီးကအပှည့ပွငွ။

အကိုက “သနွးသနွး အကို ဖငလွိုးခငှပွှီကှာ။ကုနွးပေးတော့ ” သနွးသနွးရှကသွလိုလိုဖှဈသှားပှီးစိတထွဲတှငလွဲ အရငတွုနွးက ဖငလွိုးကားတှကှညေ့ဖွူးတာရော၊ခုထိဖငထွဲမှနှိုးဆှမှုကှောင့ရွော ဖငခွံဖို့ကိုစမွးခငှမွိသညွ။အကိုကလဲ တောငွးဆိုတာကှာပှီ။သူကှောကလွဲကှောကသွညွ။အကို့လီးကှီးကကှီးလှနွးလှသညွ။ကိုအောငမွငွးလဲအဖုတထွဲမှ လီးကို အသာဆှဲခှှတလွိုကရွာ အရညမွှားက ဗှကဆွိုအဖုတထွဲမှထှကကွလှာပှီးဖငကွှားတဈလှှောကစွီးကသှှားသညွ။ပှီးသနွးသနွးကိုထစကောကုတငအွလယနွားတှငကွုနွးခိုငွးကာ အပေါပွိုငွးကို မှေ့ရာပေါသွို့ဝပစွပှေီးဖငတွှကေိုအပေါသွို့ထောငကွုနွးခိုငွးကာ ခါးကိုခှကလွိုကပွှီး သူလိုခငှသွည့ပွုံစံပှငပွေးလိုကသွညွ။ “အကို ညီမကှောကတွယွ။အကို့လီးကှိးက အကှီးကှီးပှီးတော့ ဂေါလွီတှနေဲ့။ညီမဖငကွှဲသှားဦးမယွ။ဖှေးဖှေးလုပနွောွ ဟင့ွ” “အငွးပါ ညီမရယွ။ညီမ မခံနိုငရွငပွှောအကိုဆကမွလုပတွော့ဘူး” ပှောပှီးစအိုထဲမှငုံးဥကိုဆှဲထုတလွိုကသွညွ။ “ဟင့ွ”ခနဲ့ သနွးသနွးဆီမှအသံထှကလွာသညွ။ကိုအောငမွငွးက ဂယှလွဗွူးယူကာ စအိုဝပေါသွို့ညှဈခလှိုကသွညွ။ပှီးရှဲနအေောငသွုတလွိုကသွညွ။သူ့ရဲ့လီးကိုလဲ ရှဲနအေောငသွုတလွိုကသွညွ။

ခကှခွငွှးမလိုးသေးပဲ ဖငကွိုဆှပေးနသညွေ။ “အကိုလုပမွှာဖှင့လွုပတွော့လေ ဒီမှာဒီတိုငွးကှီးနရတော ရှကလွာပှီလို့” “သနွးသနွး ဖငနွှဈဖကကွို ဖှဲပေးကှာ။ပှီးတော့ ဖငဝွကို မရှုံထားနဲ့ ဖှင့ထွား” “အာ အကိုကလဲ အရမွးအနိုငကွငှ့တွယွ သိလား ဟှန့ွ”နှုတခွမွးဆူကာ ဖငသွားနှဈဖကကွို လကတွှနေဲ့ဖှဲပေးလိုကသွညွ။စအိုမှာရဲခနဲပေါလွာကာ သူ့ရဲ့စိတကွထောငွးခနဲ ဖှဈသှားသညွ။ကိုအောငမွငွးလဲ အသာထကာ ဖငဝွကို လီးနဲ့အသာတေ့လိုကရွာ “အို့ ဟင့ွ” “မရှုံထားနဲ့နောွ” ပှောရငွးဖိထည့လွိုကရွာ ဖငဝွတငွးခနဲ့ဖှဈသှားပှီး လီးက ဝငသွှားသညွ။ “အား ကှှတွ ကှှတွ” “နာလား သနွးသနွး” “ရတယအွကို သိပမွနာဘူး” ကိုအောငမွငွးနညွးနညွးထပဖွိထည့လွိုကရွာ ဒဈမှှုပသွှားသညွ။သနွးသနွးအံကှိတကွာ ခံနသညွေ။ဖငနွဲ့လီးကို ဂယှလွမွှားရှဲနအေောငသွုတထွားတာကလဲပါ နှိုးဆှမှုတှကှေောင့ွ အဝငကွခှောနပမယေေ့ွ ဘယလွောက့နွာကငှနွတယဆွေိုတာ ဖငတွှကေိုဖှဲထားတဲ့ သနွးသနွးရဲ့ လကတွှကသကေသွပငွေ။တဆကဆွကတွုနနွသညွေ။ကိုအောငမွငွးလဲ ဆကမွသှငွးသေးပဲ ငုံးဥယူကာ အစေ့လေးကို ပှတပွေးလိုကသွညွ။ သနွးသနွးမှာဖငဝွက တငွးကှပစွှာခံစားနရသညွေ။

အကို့ရဲ့လီးကှီးကစအိုဝကိုထိုးခှဲကာတရဈရဈဝငလွာလို့နာကငှမွိပမယေ့ထွငသွလောကွ တော့မနာ။ဒါကှောင့အွကိုမေးတာကိုရတယဟွုပှောလိုကသွညွ။တဖှညွးဖှညွးနှင့နွာလာသညွ။နားထဲမှလတှထှကေလွောသလိုအူလာကာ ဖငတွဈခုလုံးတံစို့နှင့ထွိုးခံရသလိုပငွ။အံကှိတကွာခံနပမယေေ့တွအဈအဈနဲ့အသံကထှကလွာသညွ။ဖငကွိုဖှဲထားတဲ့လကတွှကေ တဆကဆွကတွုနလွာသညွ။အကိုက ဆကမွသှငွးသေးပဲ သူမအစေ့ကိုကလိလိုကရွာ နာကငှမွှုက သကသွကွ ကောငွးမှနမွှုကသကသွကဖွှဈသှားပှီး နာကငှမွှုကိုမေ့သှားရပှနသွညွ။စအိုကိုဖှင့လွိုကရွာ အကိုက တဈရဈထပထွည့လွိုကသွညွ။အကို့ကိုကှေးဇူးတငရွမညဇွှတိဆကမွသှငွးပဲ အစေ့ကိုကလိလိုကလွို့သာ ဇှတသွှငွးလိုကပွါက သူမ ဒီနရောတှငွ လဲကသှှားနိုငသွညွ။ထောကထွားတဲ့ဒူးတှကတဆေကဆွကတွုနနွသညွေ။အစေ့ကိုကလိတဲ့အရှိနကွ ကောငွးလာပှီး ဖငကွိုဖှင့လွိုကသွညိ့အခါ အကို့ရဲ့ဂေါလွီတဈလုံးက ဖငထွဲသို့တငွးရငွးစှာဝငလွာပှီးဖငဝွအနားသားတှကေို ခှိတကွာ ဝငသွှားသညွ။

သူမအရမွးနာသှားရပမယေ့ွ နာကငှမွှုနဲ့အတူ ဖငဝွမှတဆင့ွ တကိုယလွုံးဘာမှနွးမသိတဲ့အရာက ပှံ့နှံ့စှာခံစားလိုကရွသညွ။နာကငှမွှုကတဖှညွးဖှညွးသကသွာလာသညွ။သူမဖငဝွကိုဖှင့ပွေးထားသညွ။စိတကွို အဆုံးထိလှှော့ခလှိုကသွညွ။လီးကှီးက တဈရဈခငွှးဝငလွာသညွ။အကိုကတော့ မေးသညွ။နာနသေေးလား မခံနိုငရွငွ မလုပတွော့ဘူး ထုတလွိုကမွယလွို့။သူမခု ခံနိုငလွာပှီး ဖငခွံသည့အွရသာကိုသိလာလို့ မနာတော့ဘူး ရတယလွုပဟွုပှောလိုကသွညွ။အကိုက ဖှညွးဖှညွးခငွှးလီးကို ပှနထွုတိဖှညွးဖှညွးညငသွာစှာပှနထွည့လွုပပွေးနရော တောတွောလွေးကှာလာတော့ ဖငထွဲသို့ အဝငခွှောလာကာ ခံနိုငလွာပှီးနာကငှမွှုလုံးဝမရှိတော့ပဲ စအိုဝမှ တဆင့ကွောငွးမှနမွှုကို ခံစားလာရသဖှင့အွဲ့အရသာကို နှဈသကလွာသညွ။အကိုကလဲသူမခံနိုငလွာသညကွိုသိလို့ဖှေးခငွှးထပထွည့လွိုကရွာ သူမဖငသွားတှနေဲ့ အကို့အမှေးတှထေိကပသွှားလို့ အကို့ရဲ့လီးတဈခှောငွးလုံးက သူမ ဖငထွဲသို့ဝငသွှားသညကွိုသိလိုကသွညွ။အကိုက ပှနမွထုတသွေးပဲခဏရပလွိုကကွာ အစေ့တှကေိုကလိပှနသွညွ။

သူမအရှိနထွပတွကလွာရပှနသွညွ။။လီးကိုဖှေးညှငွးစှာထုတလွိုကပွှီးဖှေးဖှေးခှငွးပှနထွည့လွိုကသွညွ။သူမလဲကောငွးသထကကွောငွးလာပှီး ခံနိုငရွညရွှိလာပှီမို့ အကိုကိုဆောင့ခွိုငွးလိုကသွညွ။အကိုလဲ ခပသွှကသွှကဆွောင့ပွေးလိုကသွညွ။ဆောင့ရွငွးနဲ့သူမ အရမွးကိုကောငွးလာရသညွ။အဖုတထွဲကိုလုပတွုနွးက ကောငွးတာနှင့ဖွငထွဲကိုလုပလွို့ကောငွးတာခှငွးကမတူ။ဘယလွိုမတူလဲမပှောတကွ။တဈမှိုးစီ။ခုဖငထွဲက အစကနာကငှလွှနွးပှီးအခုက အီစိမ့နွအေောငကွောငွးသညွ။ကောငွးနတေုနွး အကိုက လီးကို ခှှတလွိုကလွို့ သူမအရှိနပွကှသွှားပှီး “အာ အကိုကလဲ ဘာလုပတွာလဲ သူမှားကောငွးနတေဲ့ဟာကို ဘာမှနွးလဲမသိဘူး “အကိုပှီးသှားလို့ခှှတလွိုကတွာမဟုတမွှနွးသိလို့ သူမလဲ မရှကမွရှံပှောလိုကမွိသညွ။ ကိုအောငမွငွး သနွးသနွးကိုခှီးကှူးမိသညွ။တောတွောခွံနိုငရွညရွှိသညွ။သူ့လီးကို ခံနိုငလွို့။သူမလို တဈခါမှဖငမွခံဘူးတဲ့သူမပှောနဲ့ ဖငခွံဖူးတဲ့သူတောငသွူ့လီးကို လန့သွညွ။

ဒါကှောင့လွဲ ဖငကွိုစိတရွှညစွှာ ကလိပှီးဂယှလွတွှရှေဲနအေောငလွိမွးပှီးမှလုပတွာ။လီးတခှောငွးလုံးဝငသွှားပှီး သနွးသနွးကခံနိုငလွာလို့ ဆောင့ခွိုငွးရာ သူလဲခပသွှကသွှကလွေးဆောင့ရွငနွဲ့ တငွးကပှတွဲ့ စအိုရဲ့ ကှှကသွားတှရေဲ့စုပအွားကှောင့ွ သူပှီးခငှသွလိုဖှဈသှားလို့ လီးကိုဖငထွဲကဆှဲထုတလွိုကတွာဖှဈသညွ။သနွးသနွးက အရှိနပွကှသွှားလို့ပှောတော့ သူလဲ ညောငွးလာလို့ပုံစံပှောငွးမလို့ ဟုပှောလိုကရွငွး သနွးသနွးကို ကုတငစွှနွး၌ ကုနွးခိုငွးလိုကပွှနသွညွ။သနွးသနွးလဲ သူ့စိတတွိုငွးကကှုနွးပေးရာ သူအဆငပွှမညေ့ပွုံစံကိုပှငပွေးလိုကသွညွ။ပှီးတော့သူပှီးခငှတွဲ့စိတကွိုပှောငွးရနွ တငပွါးနှဈဖကကွို လကနွဲ့ခပဆွကဆွကရွိုကရွငွး “တောကွ လှလိုကတွဲ့ဖငလွေးကှာ။သနွးသနွး အကိုဖငလွိုးတာခံလို့ကောငွးလားဟငွ” “ဟင့ွ စပတွယအွကိုရဲ့။ ကောငွးတယွ အကိုဖငလွိုးတာကို ခံလို့ကောငွးတယလွုပပွါ။လိုးပေးပါ။သနွးသနွးဖငကွို လိုးပေးပါ” သူလဲ သနွးသနွးကိုဖငထွပဖွှဲခိုငွးလိုကပွှီး ပှဲအာအာဖှဈနတေဲ့စအို နီညိုညိုအပေါတွံတှေးထှေးလိုကပွှီးလီးကိုစအိုဝတေ့ကာ ထပသွှငွးလိုကသွညွ။

“အဟ ဟင့ဟွင့ကွောငွးလိုကတွာ အကိုရယွ” ကိုအောငမွငွးလီးကိုတဆုံးပဲ တဈရဈခငွှးဖှညွးဖှညွးသှငွးလိုကသွညွ။ “ပတဈ ပတဈ စှိ” “ရှီး အား အကိုရယွ ဘယလွိုကှီးလဲကှာ။ကောငွးလိုကတွာ ဟင့ဟွင့ွ” စအိုထဲသို့ ဂေါလွီမှား တဈလုံးခငွှးဝငသွှားပှီး လီးတဈခှောငွးလုံး ဖငထွဲတှငပွှည့ကွှပကွာ ဝငသွှားရာ သနွးသနွးခမှာ အရမွးကို ကောငွးသှားရသညွ။နာနာကငှကွငှနွှင့ကွောငွးနတောဖှဈသညွ။အဲ့ဒီအရသာကိုကှိုကသွညွ။လီးတဈခှောငွးလုံးကိုပှနထွုတလွိုကကွာ ထပထွည့လွိုကထွုတလွိုကလွုပနွရငွေး သနွးသနွးရဲ့ဖငကွိုဖှဲထားတဲ့လကတွှကေိုဖယလွိုကပွှီး ကစှလွဈလုံးဝနွးနတေဲ့တငသွားတှကေို လကနွဲ့ရိုကလွိုကရွငွး “သနွးသနွး ကောငွးလား အကိုဖငလွိုးတာ ကောငွးလား” “ကောငွးတယွ အကို အကိုလိုးတာကောငွးတယွ ဟင့ွ ဟင့ွ” “ဗစွှ ဗစွှ ဗစွှ” “ကှိုကိလား သနွးသနွးဖငခွံရတာကိုကှိုကလွား” “ကှိုကတွယွ အကို။ဖငခွံရတာကိုကှိုကတွယွ ။ဆောင့ပွေးပါညီမ ခံနိုငပွှီး။အကိုစိတကွှိုကဆွောင့ွ။

ညီမ ဖငပွှဲရငပွှဲပါစဆေောင့ဆွောင့ွ ဟင့ွ အဟင့ွ အာ့ ရှီး ကောငွးတယွ” ကိုအောငမွငွးလဲ သနွးသနွးရဲ့အရမွးဟော့နပှေီး ဆောင့ခွိုငွးနတောကှောင့ွ သူလဲ သိပထွိနွးမနတေော့ တငပွါးနှဈဖကကွို လကနွဲ့ ခပတွငွးတငွးဖှဲကာ ကိုငရွငွးလီးကို တဈဝကလွောကသွာ ထုတပွှီးဆကတွိုကဆွောငခွှလိုကသွညွ။သနွးသနွးမှာ တအငွးအငွးနှင့ွ ဖှဈနပှေီး လကတွှကေ နို့တှကေိုညှဈလိုကွ မှေ့ရာကိုဆုပလွိုကနွှင့ခွံနသညွေ။မကှနွှာက အရမွးဖီလွးတကနွတေဲ့ပုံစံ။ကိုအောငမွငွးလဲ လီးကိုအကုနနွီးပါးထုတလွိုကထွည့လွိုကနွှင့ထွပဆွောင့လွိုကသွညွ။သနွးသနွးမှာ နာကငှမွှုမရှိတော့ပဲ ကောငွးခှငွးတှကေိုသာ ရနသဖှငေ့ွ ဖငကွို နောကသွို့အစှမွးကုနကွော့ထားပေးသညွ။စအိုက တဖှညွးဖှညွးနှင့ညွှဈအားသနလွာသညွ။သနွးသနွးမှာ ကောငွးလှနွးလို့ အသားကုနအွောပွှီး လီးကိုတအားညှဈထားလိုကရွငွးပှီးသှားရာ ကိုအောငမွငွးလဲ တငပွါးနှဈဖကကွို တအားဆုပပွှီးအားကုနဆွကတွိုကဆွောင့ခွလှိုကသွညွ။အခကှနွှဈဆယလွောကရွောကတွော့ လီးတဈခု ကငှတွကလွာကာ သုတရွညမွှား ထှကသွှားကာ ပှီးသှားသညွ။

နှဈယောကသွား မှေ့ရာပေါသွို့လဲကသှှားသညွ။ကိုအောငမွငွးကတော့ ခနကှာ လီးကိုဖငထွဲမှာဆှဲထုတကွာ ရခှေိုးခနွးဝငသွှားပှီး ဆေးကှောလိုကသွညွ။သူတကိုယလွုံးနှုနွးသှားရပမယေ့ွ ကှနပသွှေားရသညွ။သနွးသနွးရဲ့ ဖငအွပှိုစငကွို သူပါကငဖွှင့လွိုကရွသလို သူအရမွးလုပခွငှတွဲ့သနွးသနွးရဲ့ဖငကွို အားရပါးရလုပလွိုကရွလို့။သူပှနထွှကလွာတော့ သနွးသနွးထမိနကွိုဝတကွာ ရခှေိုးခနွးထဲဝငသွှားသညွ။တောတွောကွှာမှထှကလွာပှီးမကှနွှာလေးရှုံမဲ့နသညွေ။ဖငဝွက နာလို့ စပသွညဟွုပှောသညွ။သူလဲသနွးသနွးကိုကုတငပွေါသွို့ဖကကွာ လှဲခလှိုကွ ပှီး ကှငနွာစှာပါးလေးကိုနမွးကာ နှဈသိမ့ပွေးလိုကသွညွ။သနွးသနွးလဲ သူ့ရငခွှငထွဲဝငလွာပှီးသူ့ကို တငွးကပှစွှာဖကထွားလိုကသွညွ။စကားမဆိုမိကှ။တအောင့ကွှာတော့ အေးလာလို့စောငကွို နှဈယောကခွှုံလိုကသွညွ။ကိုအောငမွငွးက “သနွးသနွး အကိုဖငလွိုးတာကောငွးလား” ကောငွးဘူး နာတယွ။သူမှားကို ညှာမယပွှောပှီး မညှာဘူး သူ့လီးကှီးနဲ့တအားလုပတွယွ” “ဟောဗှာ သူပဲလုပဆွိုပှီးတော့” “အဲ့တုနွးက ဟုတတွာပေါ့ ခုနာလဲနာတယစွပလွဲစပတွယွ ဟင့ွ အကို ပှနလွှောပွေး” “အငွးလှောပွေးမယွ ရော့”ပှောရငွး သနွးသနွးနှတခွမွးကို ကှငနွာစှာနမွးလိုကသွညွ။

သနွးသနွးလဲ သူ့ကို ပှနနွမွးလာသညွ။နှုတခွမွးခငွှးပှနခွှာပှီး သူသနွးသနွးကို မေးသညွ။ဘယလွိုနလေဲဆိုတာ။သနွးသနွးက အရငတွုနွးကတညွးက ဗှီဒီယိုကှည့တွော့ စမွးခငှမွိပမယေ့ွ သူ့ယောကကွှားက စိတမွဝငစွားလို့ မလုပရွပမယေ့ွ သူကတောငွးတော့အစက သူ့လီးကကှီးတော့ ကှောကနွမေိကှောငွး၊ စမွးလဲစမွးခငှကွှောငွး ခုလိုခံရတော့ အစက အရမွးနာပှီးတဖှညွးဖှညွးနဲ့ ကောငွးလာသညဟွုပှောသညွ။တငပွါးတှကေိုရိုကပွှီးလိုးတာလဲ ကှိုကတွယလွို့ပှောသညွ။သူအဲ့လိုကိုတခါတခါခံခငှမွိပမယေ့ွ အဲ့လိုကို သူနဲ့တှေ့မှရတာမို့အရမွးကှနပတွေယလွို့ပှောသညွ။သူ့ကိုလဲ ဘယနွှဈယောကလွုပဖွူးလဲမေးရာ သူက လေးငါဆယယွောကလွောကရွှိမညဟွုပှောတော့ နှာဗူးကှီးဟုပှောသညွ။စကားးပှောရငွးအိပခွငှလွာကှတာနှင့အွိပလွိုကကွှသညွ။အိပရွာကဆယ့တွဈကှောဆွယ့နွှဈလောကနွိုးလာပှီး နေ့လယစွာကို ဟိုတယကွမှာကာစားလိုကသွညွ။စားသောကပွှီးအဝတလွဲကာ အပှငသွို့ ခဏ ကားလှှောကမွောငွးပှီးဟိုတယသွို့ပှနလွာကာ လိုးကှပှနသွညွ။

ဒီတဈခါတော့ ဖငကွ နာနသေေးလို့ ဖငကွိုမလိုးဖှဈ။အဖုတကွိုသာ လိုးသညွ။သနွးသနွးကနှဈခှီဆကတွိုကပွှီးပမယေ့သွူကတဈခှီသာပှီးသညွ။အားမရဘူးလို့ပှောတော့ သနွးသနွးက သူ့ကိုပုလှပေေးကာ ပါးစပထွဲတှငပွှီးခိုငွးသညွ။ပှီးနှဈယောကသွားနားလိုကကွှသညွ။ညနကှေ ရခှေိုးအဝတလွဲကာစဈကိုငွးဖကသွို့ထမငွးထှကစွားရငွး ဘုရားဖူးကှသညွ။ဖကဖွူးရောငဝွမွးဆကကွိုကိုယတွိတိုငွးကာခှုပထွားသဖှင့ွ သနွးသနွးရဲ့အလှကထငွးနသညွေ။အပှော့သားတှကေိုသနွးသနွးကယူလာသညွ။သူကှိုကသွညဆွို၍ ယူလာတာဟုပှောသညွ။တငွးတငွးရငွးရငွးလေးမို့ အတှငွးခံအရာတှကေ ထငွးနသညွေ။သူကတော့အကှိုကပွငွ။စိတကွှိုကပွငပွုံစံမှိုးစုံနခေိုငွးကာ ဓာတပွုံရိုကလွိုကသွညွ။ပှီးတော့ဟိုတယသွို့ပှနလွာကာ အခစှလွှနကွှပှနသွညွ။တညလုံးနီးပါး နညွးပေါငွးစုံလိုးကှသညွ။သနွးသနွးကောသူကောဆေးသောကကွာလိုးကှသညွ။အားကုနပွှီးမလိုလားတာတှဖှဈမှောစိုးလို့ပငွ။အဖုတကွိုလေးခါ ဖငကွိုလေးခါလိုးပဈလိုကသွညွ။ဖငခွညွှးသကသွကလွိုးတာပငွ။သနွးသနွးလဲ ခံနိုငလွာသညွ။

သုံးနာရီလောကမွှအိပကွှသညွ။မနကရွှဈနာရီကှောတွော့နိုးလာကှပှီးတဈခါလိုးကှပှနသွညွ။မကှနွှာသဈရခှေိုးကာ မနကစွာစားကှသညွ။ပှနရွတော့မှာမို့သနွးသနွးက နောကတွဈခါတှေ့ဖို့မလှယတွော့တာမို့ လှမွးနမေဲ့အကှောငွး ဆိုငသွူတှပေါရငွ အရငလွိုပဲနကှမှဖှေဈမယ့အွကှောငွး အခှင့အွရေးပေးလာခဲ့ရငတွော့ ထပဆွုံခငှသွေးကှောကွးပှောငညွ။သူလဲ ပှနနွှဈသိမ့ရွငွး နှဈယောကသွား ထပခွစှကွှသညွ။ဒီတဈခါအတောကွှာသညွ။ နှဈယောကသွားကောငွးလှနွးလာပှီးပှိုငတွူပှီးသှားရသညွ။သူလဲသုတရွညတွှအမှေားကှီးထှကသွှားရသညွ။ဒီလောကလွိုးထားတာတောငထွှကနွိုငသွေးလို့ အံ့အားသင့မွိသညွ။သနွးသနွးလဲ အရမွးကိုကှနပသွှေားသည့ပွုံ။အနားယူလိုကပွှီးခဏနှပနွကှသညွေ၊နေ့လညကွတှော့ ကိုယလွကကွိုအောငမွငွးကာ သနွးသနွးပှနဖွို့ပှငနွသညွေ။သု့ရှေ့တှငွ အဝတအွစားလဲနသညကွေိုကှည့နွလေိုကသွညွ။

မိတကွပလွိမွးပှီးသနပခွါးပါးကှကလွိမွးကာ အငွကြှီအနီရောငနွှင့ထွမိနစွကပအွနကရွောငကွို ဝတထွားတဲ့သူ့ကို ခစှခွငှလွာသဖှင့ွ သူမကိုနောကကွနဖကကွောဂုတသွားတှကေိုနမွးလိုကပွှီး မှနတွငခွုံကို လကထွောကကွာ ဖငကွိုကော့နအေောငွ ကုနွးခိုငွးလိုကပွှီး ထမိနကွို ခှှတကွာ အတှငခွံပငတွီ ပနွးရောငကွို လိပခွပှှီး ဖငဝွကို တံတှေးထှေးခကှာ လီးကိုလဲ သူမကိုစုပခွိုငွးပှီးဖငကွို တဆုံး းထည့ခွလှိုကရွာ နာနာကငှကွငှညွညွးသံရှညလွေးနဲ့မကှနွှာရှုံမဲ့သှားကာ ကော့တကသွှားပမယေ့ွ လိုလားဟနပွှသဖှင့သွူ ဆကတွိုကဆွောင့လွိုးလိုကသွညွ။သနွးသနွးပါးစပမွှ ဗလုံးဗထှေးအသံနှင့အွတူတောတွောကွှာလာတော့သူ့လီးကိုတငွးကှပစွှာစုပထွားပှီး သူပှီးခငှလွာသဖှင့ွ အားကုနဆွောင့ခွလှိုကရွငွးပှီးသှားသညွ။ပှီးသှားတော့သနွးသနွးလဲ ရခှေိုူခနွးထဲ ပှနဝွငကွာ သန့ရွှငွးရေးလုပပွှီးထှကလွာရငွး သူ့ကို မှတသွိပစွှာနမွးလိုကသွညွ။

ပှီးတော့ အဝတအွစားတှပှနေ့အွောငသွပရွပအွောငွ ပှနလွုပပွှီး ပေါငဒွါကိုမကှနွှာပေါတွှငရွိုကလွိုကသွညွ။သူလဲရခှေိုးခနွးထဲဝငကွာ ဆေးကှောလိုကပွှီးပုဆိုးတဈထညဝွတကွာ ကားသော့ယူပှီး သနွးသနွးကို ကားဂိတသွို့လိုကပွို့ပေးလိုကသွညွ။သနွးသနွးကဆငွးခါနီး သူ့ကို စူးစူးနဈနဈစိုကကွှည့ပွှီးကားပေါမွှဆငသွှားသညွ။သူလဲခကှခွငွှးကားကိုမထှကသွေးပဲ သူဆိုငကွယွ ကယရွီငှါးကာထှကသွှားသည့ဖွကကွို လိုကကွှည့နွမေိသညွ။သူ့အိမရွှေ့နားရောကခွါနီးမှ ပှနလွှည့ကွာ ကားကိုဟိုတယသွို့မောငွးလာသညွ။ဟိုတယရွောကတွော့ သနွးသနွးက ဖုနွးဆကသွညွ။ဘယတွော့မှမေ့လို့မရတော့ဟု။ဒါပမယေ့ွ နှဈယောကလွုံးနဈနာရမယ့နွညွးကိုအတကနွိုငဆွုံးရှောငလွှဲကာ နမညွေ။အခှင့အွရေးရလာတဲ့တနေ့ကှ သူနဲ့ဒီလိုပှနဆွုံခငှပွါတယလွို့ပှောသညွ။ဖုနွးပှောပှီးတော့သူလဲ ဟိုတယခွရှငွးကာ သိမွးစရာ ယူစရာတှကေို အိတထွဲထည့ပွှီး ပှနလွာခဲ့လိုကသွညွ။ညဖကရွောကတွော့သနွးသနွးလဲဖုနွးမဆကသွူလဲမဆကတွော့။

လိုငွးပေါမွှာလဲမတှေ့။မိနွးမနဲ့သမီးဆီ ဖုနွးဆကလွိုကသွညွ။ပှီးတော့ ကှနပွှူတာကိုဖှင့ကွာ သူရိုကလွာခဲ့သည့ွ သနွးသနွးနဲ့ လုပတွာကိုပှနကွှည့နွရငွေး editလုပနွသညွေ။နောကရွကတွှမှော သူလဲအလုပတွှရှေုပလွာသဖှင့ွ သနွးသနွးကို မေ့ထားလိုကသွညွ။စာရငွးစဈလာမှာဖှဈလို့ပှငဆွငထွားရငွးအသားကုနကွှမွးခဲ့သညတွဲ့။သူမေးတော့ရီပဲနပှေီးမရမကမေးတော့ စာရငွးစဈကိဈစတှနှငေ့ရွှုပနွသညွေ။သုံလနီးပါးကှာတော့သနွးသနွးဖုနွးဆကသွညွ။ သူ့ယောကကွှားပှနလွာတော့ ဘာတှလေုပလွာပှီးဘာဖှဈလာသညမွသိ။သားကိုအဘိုးအဘှားအိမပွို့ကာ အဲ့ညက ဆေးသောကထွားလို့ပှောသညွ။ခုသူ့တှငကွိုယဝွနရွှိနပှေီမို့သူ့ယောကကွှားလဲပှောနွတယဟွေုပှောသညွ။

ဖုနွးခခှါနီးမှ သနွးသနွးက အဲ့ကိုယဝွနကွ အကိုနဲ့ရတာ အကို့ကလေး ဟုပှောပှီးဖုနွးခသှှားသညွ။သူ ဘာဖှဈသှားမှနွးမသိတော့။ပှောရွမလို ဝမွးနညွးရမလိုပငွ။အောွ သူ့မိနွးမနဲ့ကလေးမရသေးပမယေ့ွ သူ့တှငလွူမသိသူမသိ ကလေးရနပေါလားတှေးရငွးအါးလုံးကိုဖကှပွဈမယလွို့တှေးထါးပမယေ့ွ။သနွးသနွးရေ ပှုံးလိုကမွိသညွ။တဈခါတဈရံ သနွးသနွးကိုသတိရသည့အွခှိနွ စဈကိုငွးမှာပို့ဈမှိုးစုံနှင့ပွေးကာရိုကလွာခဲ့သော ဓာတပွုံတှေ့ကှည့ရွငွး လိုခဲ့ကှသည့ဗွှီဒီယိုကိုကှည့ရွငွး အာသာဖှမေိသညွ။နေါငတွခှိနမွှါတေါ့ အဲ့ဒါတှကေို နှဈဖကလွုံးနဈနာမှုတှမပေေါလွါဖို့အတှကွ တဈခှိနတွော့ပှနဆွုံဦးမှာပါ……….. ပှီးပါပှီ…။