တခါပဲကြုံဖူးတာမို့

အတှေ့အကှုံရနပှေီဖှဈတဲ့ အပှိုလေး မိယှနွးဟာ ယောကှာၤးတဈဦးနဲ့ အတူတူနရတောကို စှဲမကလွို့နမေိတယွ။ ဒါပမယေ့ွ မိနွးကလေးသဘာ၀ စိတဆွနဒြဆိုတာ ယောကှာၤးလေးမှားလိုအမှဲတမွးတော့စိတမွဖှဈဘူး။ ယောကှာၤးတဈယောကနွဲ့ အတူနဖေို့ မိယှနွး စိတအွပါဆုံးအခှိနဟွာ ရာသီလာခါနီးတပတအွတှငွးမှာပဲ ဖှဈတယွ။ ရာသီလာဖို့ တဈပတလွောကနွီးလာပှီဆိုရငဖွှင့ွ စိတကွိုလှုံ့ဆောတွဲ့ အရာတခုခု လမွးမှာသူမှားအတှဲ ပှတသွီးပှတသွပွ လုပတွာမှိုး၊ ဇာတကွားတှကှညေ့မွိတာမှိုး၊ အော စာတှဖတမွေိတာမှိုးဆို မိယှနွးတို့ စိတထွိနွးမရတော့ဘူး။ တဈကိုယရွသမေားမိယှနွးဟာ ကိုယ့ဘွာသာကိုယလွညွး အာသာမဖှတတတွေော့ အဲဒီအခှိနတွှဆေို တောတွောလွေး အဆငမွပှဖှဈပေါတယွ။ မိယှနွးလုပလွေ့ရှိတာက အငတွာနကကွနေ ခကှတွာ ဒါမှ မဟုတွ စကားပှောကှည့လွို့ အဆငပွှနေိုငတွယဆွိုရငွ သှားတှေ့ကှည့တွာပါ။

တှေ့ကှည့လွို့ အဆငပွှတယဆွေိုလညွး တခါလောကတွော့ အတူနကှညေ့လွိုကပွါတယွ။ ဘာဇယားမှမရှိတဲ့ နိုးစထရငွးသဘောပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ မိယှနွး တဈယောကွ သူရနဲ့တှေ့ခဲ့တယွ။ သူရ နဲ့ အငတွာနကကွနေ စကားပှောကှည့ပွှီး အဆငပွှမယလွေို့ ထငတွာနဲ့ မိယှနွး သူနဲ့ခှိနွးထားတဲ့နရောကို မိယှနွးအငတွာနကမွှာတှေ့တဲ့သူတှကေို ဘယတွော့မှ မယုံစားပါဘူး။ ဘာမေးမေး ဘာပှောပှော အမှနမွဟုတဘွူး ဆိုတာ မိယှနွးသိထားပါတယွ။ တကယတွမွးမိယှနွး သိခငှတွဲ့အခကှကွ အရကဆွေးလိပကွိတစွနဲ့ ကိုးကှယရွာဘာသာပါ။ နောကတွခုကတော့ အကာအကှယသွုံးမယဆွိုတဲ့သူကိုပါ။ မိယှနွးမှာလညွး စှန့စွားရတယဆွိုတော့ အမှဲတမွးတော့ ပလနအွေ၊ ဘီ၊ စီ ခထှားရပါတယွ။ တခုခု လှဲခှောခွဲ့ရငွ ဘာလုပမွယဆွိုတာမှိုးပါ။

သူရနဲ့ ခှိနွးထားတဲ့နရောက ရှော့ပငစွငတွာ တခုက ကောဖွီဆိုငပွါ။ ကောဖွီဆိုငမွှာ သူရနဲ့တှေ့ပါတယွ။ သူရက ယောကှာၤးလေးတှေ ကှားမှာ နာမညကွှီး အငတွာနကွ ဆကဈွဂရုတဈခုက အကဒွမငပွါ။ သူရနဲ့ ကောဖွီဆိုငထွိုငရွငွး စကားပှောကှည့တွော့ အဆငပွှမယလွေို့ ထငရွလို့ မိယှနွး သူခေါရွာလိုကသွှားခဲ့ပါတယွ။ သူရခေါသွှားတာက ဟိုတယတွခုပါ။ မိယှနွးကတော့ အတှေ့အကှုံရှိသူပီပီ ကိုယ့လွုံခှုံရေး ကနွှးမာရေး အနတြရာယကွငွးရေးက နံပါတတွဈဆိုတာ စိတထွဲ အမှဲထည့ပွှီး သတိအမှဲရှိပါတယွ။ အထာနပကွှှမွးကငှသွူပီပီ အခနွးထဲရောကတွော့ သူရက စကားတှပှေောပါတယွ။ သူ့လုပငွနွးအကှောငွးတှပေါ။ ဟုတသွညမွဟုတသွညွ အသာထားအနညွးဆုံးတော့ စိုးရိမစွိတတွှကေိုလှော့ခနှိုငပွါတယွ။ မိယှနွးကတော့ ကိုယ့အွကှောငွးကိုယွ ဘာမှ ပှောလိုစိတမွရှိတာကှောင့ွ မပှောပါဘူး။

သူရပှောတာတှကေို ရလေိုကငွါးလိုကွ အငွးလိုကစွကားခံပါတယွ။ ဘီယာလညွး တဈယောကတွဈဘူးဖှင့သွောကကွှတယွ။ မိယှနွးက ဘီယာသောကလွေ့မရှိပမယေ့ွ ဒီလို အခှအနမှေော လိုကလွှောညီထှရှေိအောငွ တဈငုံ နှဈငုံလောကတွော့ သောကပွါတယွ။ အခနွးက အဲကှနွးနဲ့ အေးစကနွပှေီး အမှောငခွထှားပါတယွ။ စကားတှပှေောရငွးနဲ့ သူရလညွး လုပငွနွးစပါတယွ။ မိယှနွးကို အိပယွာပေါလွှဲခိုငွးပှီး မိယှနွး ရငဘွတတွှေ ပှတပွေးရငွး နို့စို့ပါတယွ။ ဘယဘွယကွို စို့၊ ညာဘကနွို့သီးခေါငွးကို လကနွဲ့ပှတွ မလဈဟငွးစရဘေူး။ ပှီးတော့ ဘယညွာပှောငွး စို့လိုကလွကှလွိုကလွုပပွေးပေါတယွ။ မိယှနွးလညွး ခံစားခကှတွှကေောငွးပှီး အောကဖွကမွှာအရညလွေးတှေ စို့လာပါပှီ။ သူရက မိယှနွး ရဲ့ပူစီလေးကို လကနွဲ့ စမွးကှည့တွော့ ခပစွိုစိုလေးဖှဈနတောနဲ့ မိယှနွးတဈယောကွ စိတကွှှလာတာကို သိပါတယွ။ ဒါနဲ့ နို့စို့နရောက နပှေောငွးပှီး စဂှာပါတယွ။

မိယှနွးစိတထွဲတော့ သူရတဈယောကွ မိယှနွးပှီးတဲ့အထိ ဂှာပေးရငကွောငွးမှာပဲ လို့ မှှောလွင့နွမေိတယွ။ ဒါပမယေ့လွညွး ထငသွလို မဟုတပွါဘူး။ မိယှနွးစိတအွနညွးငယပွါလာပှီဆိုတာနဲ့ သူရလညွး ဖှားဖကတွောကွို ဦးထုပဆွောငွးပှီး စထည့ပွါတယွ။ မိယှနွးဟာ တဈကိုယလွုံးဖှူဖှေးပှီး မကှခွုံးကောငွးကောငွးနဲ့ တိုငွးရငွးသူ မိနွးမလှလေးပါ။ သူရတဈယောကတွော့ မိယှနွးနဲ့ တှေ့ရတာ ထီပေါကသွလိုပါပဲ။ ကောငမွလေး စိတပွါလာပှီဆိုတာနဲ့ အခှိနမွဆိုငွး အကှာကှီး နူးနပဖွို့တောငွ မစောင့နွိုငတွော့ပဲ ဆှဲခငှနွပေါပှီ။ မိယှနွး အလိုကှ ကှနဒွှနစွှပပွီးတာနဲ့ စပှီး ပှတပွါတယွ။ သူရရဲ့ လီးထိပဖွူးနဲ့ မိယှနွးရဲ့ အစိလေးကို နှဈခါ သုံးခါပှတဆွှဲပှီးတော့ သူရ မအောင့နွိုငတွော့ဘူး။ ဒီတော့သူရ လှထေိုးကှီးရိုးရိုးနဲ့ပဲ ဆှဲတော့တယွ ဘာမှတောငွ သိပမွဆှဲလိုကရွဘူး သူရ မအောင့နွိုငပွဲ ပှီးသှားတာမှာ မိယှနွး ဟတကွော့ကှီးကနှခွဲ့ပါတော့တယွ။

သူရ စိတထွဲမှာတော့ နောကတွခှီ ဆှဲခငှသွေးလားဘာလားတော့မသိဘူး။ မိယှနွး သိတာကတော့ သူရ ညီတောမွောငကွ သူတှေ့ဖူးတဲ့သူတှနေဲ့ မတူပဲ ပှော့ပှော့ကှီး အားမရှိသလို မိယှနွး စိတကွှနပအွေောငွ မလုပပွေးနိုငပွါဘူး။ ဒါနဲ့ မိယှနွး သကပွှငွးလေးကှိတခွပှှီး ပှနပွါတော့မယ့အွကှောငွးပှောရပါတယွ။ သူရကလညွးတောငွးပနတွယွ။ သူ စိတအွရမွးပါလို့ အမှနပွှီးခငှကွှောငွး နောကတွခေါကွ အခှင့အွရေးရခဲ့ရငွ သခှောပှီးအောငလွုပပွေးပါမယ့အွကှောငွးကတိခံပါတယွ။ မိယှနွးကတော့ စမွးသပကွှည့တွာမို့ ဒီစမွးသပမွှု မအောငမွှငဘွူး။ ထပလွုပဖွို့ ဆနဒြမရှိပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ တကစွီငှားပှီး မိယှနွးအိမပွှနခွဲ့ပါတယွ။ သူရကတော့ နောကတွခါ မိယှနွးနဲ့ တှေ့ဖို့ မှှောလွင့နွသေေးတယွ။ နောကွ လတှေ အမှားကှီးကှာခဲ့ပှီးတော့ မိယှနွး စိတကွှှတဲ့အခှိနကွိုရောကလွာပှနတွယွ။ မိယှနွး အှနလွိုငွးမှာ စားစရာလိုကရွှာရငွး ဘာမှမတှေ့တဲ့အဆုံး သူရနဲ့ စကားပှနစွဖှဈတယွ။

အမှတမွရှိတဲ့မိယှနွး အပှော့ကှီး သှားတှေ့အုနွးမယပွေါ့။ အငွး မိယှနွးလညွး သူရကို ဒုတိယ အခှင့အွရေးပေးခငှနွမေိတယွ။ သူရတယောကွ ပထမဆုံးမို့ စိတလွှုပရွှားပှီး မတောင့တွငွးတာလားပေါ့လေ။ ဒီလိုနဲ့ မိယှနွး သူရနဲ့ ဒုတိယအကှိမွ ခှိနွးတှေ့ဖှဈတယွ။ ဒုတိယအကှိမကွတော့ နောကထွပွ ဟိုတယွ တခုမှာပါ။ ပထမတဈကှိမဆွုံပှီးသားဖှဈလို့ မကှနွှာတှလညွေး မစိမွးတော့သလို ယုံကှညမွှုတခုကလညွး ရပှီးနပှေီ။ အထူးညှိနှိုငွးနစရောတှေ မရှိဘူးလေ။ တှေ့ပှီးသားလူကို ထပတွှေ့ရတာ မိယှနွးအတှကတွော့ စှန့စွားခနွးနညွးလို့ တမှိုးတော့ ကောငွးပါတယွ။ အခှုပအွားဖှင့ွ သူရကို စမွးသပတွဲ့ ဒုတိယအကှိမလွညွး ပှော့ပှော့ကှီးပါပဲ။ သူရနဲ့ ဒုတိယအကှိမလွညွး ဟတကွော့ကှီးနဲ့ မိယှနွးပှနခွဲ့ပါတယွ။ တတိယနဲ့ နောကဆွုံးအကှိမွ မိယှနွးတဈယောကသွူရနဲ့တှေ့ဆုံခှငွးကတော့ မိယှနွးရဲ့ အတှေ့အကှုံမှတတွိုငသွဈကို စိုကထွူခဲ့ပါတယွ။

မိယှနွးက တကယတွမွးတော့ အတှေ့အကှုံ အနညွးအကဉွှးသာရှိတဲ့ အပှိုလေးတဈယောကဖွှဈပါတယွ ။ မိယှနွး မဂှာတတဘွူး၊ ဂှာလေ့လညွးမရှိဘူး။ သူမှားလုပပွေးတာကိုပဲ သာယာတတခွဲ့တဲ့သူပါ။ တတိယအကှိမွ သူရနဲ့ အှနလွိုငွးမှာခှိနွးပှီး သူရပှောတဲ့ဆိုငလွေးကို မိယှနွးလာခဲ့ပါတယွ။ အဲဒီမှာ သူရက သူ့သူငယခွငွှး ကိုဖှိုးနဲ့ ထိုငနွကှတောပါ။ သူရနဲ့တောငွ လူစိမွးဆိုတော့ ကိုဖှိုးက မိယှနွးအတှကွ ဘယတွုနွးကမှ မသိမမှငဘွူးတဲ့သူပါ။ မိယှနွးထငတွာကတော့ သူရတို့အကှောငွးရှိလို့ စကားထိုငပွှောနကှတယွေ အခှိနတွနရွငွ သူရနဲ့မိယှနွးက အခနွးထဲသှားမယွ ကိုဖှိုးက ပှနမွယပွေါ့။ သူရတို့ ဘီယာသောကနွလေို့ မိယှနွးရောသောကမွလားတဲ့ အငွး မိယှနွးလညွး သူရနဲ့အခနွးထဲသှားမှာဆိုတော့ နညွးနညွးတော့ သောကမွယပွေါ့။ သောကရွငွးနဲ့ စကားတှေ ကောငွးလိုကကွှတာဆိုတာ အခနွးထဲသှားဖို့တောငမွေ့ပါတယွ။

ကိုဖှိုးကလညွး စကားပှောကောငွးတယွ။ သူဝါသနာပါရာနဲ့ သူ့အသကမွှေးဝမွးကှောငွးအလုပကွှဲပှားတဲ့အကှောငွး ဝါသနာပါတဲ့ အလုပကွိုလညွး အားလပခွှိနမွှာလုပကွှောငွး တှေ ပှောပှပါတယွ။ သူက ကှူရှငဆွရာတဈယောကဖွှဈပှီး၊ သူဝါသနာပါတာတော့ ရိုကကွူးရေးလုပငွနွးတှပေါ။ သူပှောပှတာတှကေ မိယှနွးအတှကွ စိတဝွငစွားစရာ ကောငွးပါတယွ။ တဈကိုယတွညွး အဖောမွဲ့မိယှနွးအဖို့ အခနွးထဲမသှားဖှဈလညွး ဒီလိုလေး စကားပှောရတာ ပှောစွရာကောငွးပါတယွ။ ဒီလိုနဲ့ ပိုကဆွံရှငွးကှပါတယွ။ ပိုကဆွံရှငွးတဲ့အခှိနမွှာ သူရက ကိုဖှိုးကို ဟေ့ရောငွ မငွးသှားနှင့ွ လို့ပှောပါတယွ။ ကိုဖှိုးလညွး နှုတဆွကထွှကခွှာသှားပါတယွ။ သူရလညွး အခနွးသှားကှမယလွို့ မိယှနွးကိုခေါပွါတယွ။ မိယှနွးလညွး သိပှီးသားကိဈစမို့ ငှရှငွေးပှီး ထှကကွှပါတယွ။ ဆိုငနွဲ့ ဟိုတယကွ လမွးတလမွးထဲတငပွါ။ နီးတယလွညွး ပှောလို့ရပါတယွ။

ဟိုတယရွောကတွော့ သူရဖုနွးဆကနွပေါတယွ။ အခနွးယူထားပှီတဲ့။ အခနွးကို သှားကှတော့ အခနွးထဲ ကိုဖှိုးလညွးရှိနတယွေ။ မိယှနွးတဈယောကွ အခှအနကေေို သိပတွော့ မသိသေးဘူး။ သူ့ဘဝရဲ့ ပထမဆုံး အတှေ့အကှုံသဈဆိုတာကိုလညွး အဲအခှိနမွှာ ကောငွးကောငွးသဘောမပေါကသွေးပါဘူး။ ဒါပမယေ့လွညွး ရငတွှခေုနနွပေါတယွ။ ဘီယာသောကထွားတဲ့ အရှိနနွဲ့ မိယှနွးလညွး ရီဝဝဖှေဈေနပေါတယွ။ အခနွးထဲမှာ မီးမှောငခွထှားလိုကပွီး သူရနဲ့ ကိုဖှိုးတို့နှဈယောကွ မိယှနွးကိုယလွုံးလေးကို စတငပွှတကွှရငွး မိယှနွးဝတလွာတဲ့ ဂါဝနအွစိမွးလေးကို ဇဈလိုကစွမွးကှရငွး တဈယောကတွဈလှည့ကွူလို့ ခှှတလွိုကကွှပါတယွ။ မိယှနွးကိုယလွုံးမှာ ဘရာစီယာရယွ ပငတွီလေးရယသွာကနှတွော့တယွ။ မိယှနွးလညွး နှဈယောကဝွိုငွးပှတနွတောကို စိတထွဲမှာ အရမွးသာယာပှီး အရမွးကှနပနွေမေိတယွ။

ကိုဖှိုးက မိယှနွးနို့တဈဘကကွို စို့ပေးနတေုနွး သူရက နောကတွဖကကွို ပှတပွေးနပေါတယွ။ ကိုဖှိုး ရငထွဲမှာလညွး ဘုရားပှဲပါပဲ။ အရမွးခှောတဲ့ ကောငမွလေးနဲ့ မထငမွှတပွဲ ဆှဲရတော့မယလွေ။ ကောငမွလေးက အသားလေးတှေ ဖှေးဥပှီး မကှခွုံးကောငွးကောငွး မကှနွှာဝိုငွးနဲ့ ခှောခှောလေး။ ဒီလိုမှိုးခှောခှောလေးနဲ့ အခုလိုတှေ့ရတာဟာ ကံစမွးမဲပေါကသွလိုပါပဲ။ သူ့နို့တှဟော လုံးဝိုငွးပှီးတငွးနတောကိုငလွို့ လညွးအရမွးကောငွး စို့လို့လညွးအရမွးကောငွး။ စို့ပေးနရငွေး ခှတှလကေတွှေေ ကော့ကနလွှုပရွှားနတောကိုကှည့ပွှီး ကောငမွလေးလညွး အရမွးကောငွးနမှောသိပါတယွ။ သိဆို သူရကလညွး တဖကကွနေ စို့ပေးကိုငပွေးနတောကိုး။ ကိုဖှိုး လညွး စိတတွှေ အရမွးလှုပရွှားပှီး အောကကွ ညီလေးကလညွး အရမွးတောငွ မတနွပေါပှီ။ သူရကို ကှည့လွိုကတွော့လညွး ဖီလငွ အတောွ တကနွတေဲ့ပုံပါပဲ။

ဒီကောင့ကွှောင့သွာ မိယှနွးလေးနဲ့တှေ့ရတာမို့ ဒီကောင့ကွိုလညွး ကှေးဇူးတငမွိပါတယွ။ သူငယခွငွှးတှေ ရတာလေး မှှစားကှတဲ့သဘော။ ဒီလို အကောငွးစားလေးနဲ့ တှေ့တာမှာ ငါ့ကို ခေါလွို့ မငွးကို ကှေးဇူးတငရွပါတယွ ဟေ့ကောငကွှီးရေ။ ငါတို့ တဈယောကတွဈလှည့ွ လုပကွှတာပေါ့ကှာ။ သူရစိတထွဲမှာလညွး အရမွးဖီးတကနွတေဲ့ မိယှနွးကို ကှည့ပွီးကှနပလွေို့နပေါတယွ။ ဒီကောငမွလေးကို ငါကှနပအွေောငွ မလုပပွေးနိုငသွမှှ ကိုဖှိုးနဲ့ပေါငွးပှီး ဖှိုလိုကလွို့ကတော့ ငါတို့ကို ကောငမွလေးမစှဲပဲ ခံနိုငရွိုးလား။ ဒီအတှေးနဲ့ ကိုဖှိုးနို့စို့နတေုနွး သူရက မိယှနွးရဲ့ ဗိုကတွှေ ပေါငလွေးတှကေို လကလွေးနဲ့ ဖှဖှပှတွ ပှီးတော့ လှှာလေးနဲ့ အောကအွထိ ဆှဲယူသှားပှီး မိယှနွးကို စပှီး ဘာဂှာမှုတပွါတော့တယွ။ မိယှနွးရဲ့ အစိလေးကို လှှာနဲ့ အရငလွကှပွေးပါတယွ။ မိယှနွးကောငွးသှားတဲ့ ဖီလငကွို သူ့ အကှောလေးတှေ တှန့သွှားတာကနသေိပါတယွ။

ပှီးတော့ မိယှနွးကို ပေါငကွားခိုငွးပှီး စပတွ ၂ခှမွး အစှမွးကုနဖွှဲပှီး အောကကွနေ အပေါကွို လှှာနဲ့ လကှပွေးပါတယွ။ မိယှနွးစိတတွှထနတွောမှား အရတှေေ ရှဲစိုလို့နပေါတယွ။ ဘီယာတနခွိုးရီေ၀ ဝနေဲ့မို့ သူရလညွး ဘာတှေ ညာတှေ မတှေးဘူး။ အားလုံးကောငွးပီးရော ဆိုတဲ့စိတနွဲ့ မိယှနွးကို အသားကုနွ ဂှာပေးတယွ။ ကိုဖှိုးကလညွး စိတတွှပေါပှီး မိယှနွးနဲ့ နှုတခွမွးခငွှးနမွး နို့သီးခေါငွး နှဈခုလုံးကို ဘယညွာကိုငပွှီး ပှတပွေးနပေါတယွ။ မိယှနွးတဈယောကွ ဒီအတိုငွးနဲ့တောငွ ပီးလို့ရနပေါပှီ။ မိယှနွး ဇိမကွနှတေုနွး ကိုဖှိုးက ကှနဒွှနရွှာပှီး စှပတွယွ။ သူရက ဖယပွေးပှီး အိပယွာပေါမွှာ မိယှနွးကို လှဲခိုငွးပါတယွ။ ကိုဖှိုးက မိယှနွးကို ပေါငကွားပှီး သူ့ညီလေးနဲ့ တဖှညွးဖှညွးပှတတွယွ။ အဲဒီအခှိနွ သူရက မိယှနွးကို လကနွဲ့ ဂှငွးတိုကခွိုငွးရငွး သူကလညွး မိယှနွးနို့သီးခေါငွးတှေ ပှတပွေးနပေါတယွ။ ကိုဖှိုးကတော့ စထည့ပွါပှီ။

ကိုဖှိုးတို့ အားကောငွးပုံမှား သူ့လီးက မာတောငွ ထောငမွတနွလေို့ လကနွဲ့ ကိုငပွှီး မိယှနွး စပတထွဲ တဖှညွးဖှညွးထည့ပွါတယွ။ လီးဝငလွာတာနဲ့ မိယှနွးခံစားခကှကွ အရမွးမိုကနွပေါပှီ။ တခှိနထွဲမှာ သူရက နို့ကိုငပွေးနပှေီး သူရကိုလညွး ဂှငွးတိုကပွေးနပေါတယွ။ တပှိုငထွဲ စပတထွဲနဲ့ နို့သီးက ရတဲ့ ကာမခံစားခကွှ နှဈခုပေါငွးကို ဘယမွိနွးကလေးမှ မခံနိုငပွါဘူး။ မိယှနွး စပတထွဲကနေ ရှုံ့ပှ ရှုံ့ပှနဲ့ ကိုဖှိုးလီးကို အတငွးညှဈနပေါပှီ။ ကိုဖှိုးလညွး အထုတအွသှငွးမှနမွှနလွုပနွတောမှနလွာပါတယွ။ မိယှနွးညှဈနတောလညွး ခံစားသိနရတယွေ။ မဖှဈခှတေော့ဘူး သူရကိုကှည့လွိုကတွော့ သူရက လကဟွနပွှတယွ။ ဒါနဲ့ ကိုဖှိုးလညွး လီးကို မိယှနွး စပတထွဲကထုတလွိုကတွယွ။ သူရအလှည့ွ သူရလညွး ကှနဒွှနစွှပပွှီး ကိုဖှိုးထားသှားတဲ့ ပုံမပကွှ မိယှနွးရဲ့ စပတထွဲ သူ့လီးထည့တွယွ။ သူရက ဆေးလိပသွမား။ ကာမအားလညွးနညွးတယွ။

သူ့လီးက ဘယလွောကွ စိတပွါပါ ပှော့ပှော့ကှီးပဲ။ ဒါပမယေ့ကွိုဖှိုးလိုးသှားလို့ မိယှနွး အပေါကကွ အဆငသွင့ဖွှဈနလေို့ အရမွးကှီးမကှိုးစားရပဲ လှောလှော၇ှူရှူဝငသွှားပါတယွ။ ကိုဖှိုးနဲ့ ကောငွးထားတဲ့အရှိနကွှောင့ွ မ ိခှိုစောကပွတကွ သူရလီးကိုလညွး ညှဈပေးနပေါတယွ။ အဲအခှိနမွှာကိုဖှိူးက မိယှနွးကို သဘောကနှတောကှောင့ွ နှှုတခွမွးလေးစုပနွမွးပှီး နို့သီးကိုငပွေးနပေါတယွ။ သူ့ကို ဘာဂှာမှုတပွေးဖို့ မိယှနွးကို တောငွးဆိုလိုကပွါတယွ။ မိယှနွးက သူရလုပတွာခံရငွး ကိုဖှိုးကို ပလှပေေးဖို့ ငှငွးနပေါတယွ။ ကိုဖှိုးလညွး မိနွးမလှလေးကို မခိုငွးရကတွော့တာနဲ့ ဂှငွးပဲ တိုကခွိုငွးတယွ။ ဒီလိုနဲ့ သူရတလှည့ွ ကိုဖှိုးတလှည့ွ နှဈယောကွ လုံး မပှီးခငွှး တလှည့စွီ မိယှနွးကို ပုံစံအမှိုးမှိုးနဲ့လုပတွယွ။

မိယှနွးဆိုတာ ယောကှာၤး နှဈယောကနွဲ့ တဈသကမွှာ တခါပဲ ကှုံဖူးတာမို့ ဘယနွှဈခါပီးမှနွးမသိ အခါခါပှီးနပေါတော့တယွ။ နောကဆွုံး ကိုဖှိုးက လေးဘကထွောကွ ကုနွးခိုငွးလို့ကုနွးပေးလိုကတွာမှာ ကိုဖှိုး တဈခကွှ နှဈခကှဆွောင့လွိုကပွှီး မအောင့နွိုငတွဲ့အဆုံးကိုဖှိုး ကှနဒွှနထွဲ လရညတွှေ ပနွးထည့လွိုကတွာ မိယှနွးရဲ့ စပတွ ရှုံ့ပှနဲ့ ပူနှေးမှုတှေ ခံစားသိလိုကပွါတယွ။ ကိုဖှိုးပှီးတာနဲ့ သူရကလညွး အားကမှခံ ဒေါ့ဂီနဲ့ အမှီလိုကရွာမှာ သူငယခွငွှးနှဈယောကလွုံး ပှီးသှားကှတယွ။ အဲဒီည သူရနဲ့ကိုဖှိုးမိုကသွလို မိယှနွးလညွး အရမွးကောငွးပှီး နှမွးလှ ပှော့ခှနတေောမို့ အဝတအွစားကူဆငယွငွ အိမပွှနမွယ့ွ တကစွီပေါတွငပွေးလိုကကွှလတေော့သညွ……ပှီး။