Knowladge

စိတ်တွေလာနေတာပဲ

အိမပွှနခွငှတွယွ …အု …ဝူး…ဝူး  ဝူး (သီခငွှးဆိုသံ) ဖောငွး… ခှပွ!!… အောငမွလေး အိမပွှနခွငှတွာကိုယ့ဖွာသာပှနပွါလားကှ ခှေးအူသလိုငါ့အိမ့ရွှေ့လာအူနရလေား သူကှီးဘခကွ သူ့အိမရွှေ့ညကှီးအခှိနမွတောဂွီတာတီးသီခငွှးလာဆိုကှသောရှာမှကာလသားမှားကိုလေးဂှဖှင့ထွုလှတနွသညွေ။ အပှိုဖှနွးလေးဖှဈလာသော သမီးဖှဈသူ အိဝါကိုလာပိုးပနွးကှတယဆွိုတာသူသိပှီးသား ။ ဦးဘခကွ မကှာခဏဆိုသလိုယခုလိုပငဂွှနဲ့ထုလှတရွလသညွေ။ အမှတမွရှိတဲ့ကာလသားမှားကလဲ အထုခံပှီးတရကနွှဈလောကငွှိမနွပှေီးရငွ ပှနရွောကလွာစမှဲ။ မညသွူမညဝွါမှနွးမသဲကှဲပဲပုဆိုးခေါငွးမှီးခှုံကာထှကပွှေးသှားကှမှတံခ့ါးပိတကွာ အိမထွဲပှနဝွငခွဲ့လိုကသွညွ။ ညကစိတအွနှောင့အွယှကဖွှဈခဲ့ရသော သူကှီးဘခကွ မနကမွိုးလငွးအိပရွာထတော့လဲ ဒေါသထှကစွရာဖှင့ကွှုံရပှနသွညွ။ အိမအွောကထွပဆွငခွဲ့တော့ အောငမွောငွးကိုမကှနွာငယလွေးနဲ့တှေ့ရသညွ။ သူ့မိနွးမ ရီရီခငပွှောလို့ အောငမွောငွး ညကဘာလုပသွှားတယဆွိုတာ  ဦးဘခကသွိထားပှီးပှီ။

အောငမွောငွး… မငွး ညကငါ့မိနွးမဖငကွိုသရကှငွေးနဲ့ပဈတယဆွို ပဈမိပါတယွ… သူကှီး မငွးငါ့ကိုစိနခွေါတွာလား အောငမွောငွး အောငမွောငွးမကှနွာ ဇီးရှကလွောကပွဲရှိတော့သညွ။ ဒီလိုပါသူကှီး… တမငတွကာပဈတာမဟုတပွါဘူး ညကကနှောွ ခကှကွှီးတို့ဆိုငကွအပှနသွေးပေါကခွငှတွာနဲ့ သူကှီးတို့အိမနွားမှာပေါကမွယလွုပနွတေုနွး သူကှီးတို့ခှံအတှငွးထဲကဒေါင့မွှာ လှုပစွိလှုပစွိတှေ့တာနဲ့အနားကပကွှည့တွာ အကှကအွကှကတွှနေဲ့မှှပေဲဟ ဆိုပှီး  စိတယွားတာနဲ့သရကှငွေးနဲ့ပဈလိုကတွာ အားးးဆိုတဲ့အောသွံကှီးကှားမှသူကှီးကတောဒွေါရွီရီကှီးမှနွးသိရတာပါ သူကှီးကတောကွလဲ ပါတိတအွကှကကွှီးဝတထွားတာဆိုတော့မသဲမကှဲနဲ့မှှထငပွှေီးပဈမိတာပါ မှှလေို့ထငရွအောငွ… ငါ့မိနွးမဖငကွလုံးလုံးသေးသေးလေးမို့လားကှ အို…  ကိုဘခကကွလဲဘာတှပှေောနမှနွေးလဲမသိဘူးကလေးတှအရှေေ့ ဘေးမှာရှိနတေဲ့ဒေါရွီရီ ကသူ့ယောကွှား ဦးဘခကကွိုတံတောငနွဲ့တှကရွငွးပှောသညွ။

နငအွသာနစမွေး …ရီရီ… ဒီကောငငွါ့ပဈစညွးကိုထိနတော …အဲလေ …ငါ့ကိုပမာမခန့လွုပနွတော အောငမွောငွးကဆကပွှီးပှောသညွ။ မသေးပါဘူး သူကှီး …သူကှီးကတောဖွငကွှီးကအကှီးကှီးပါ အောငမွောငွးစကားကှားပှီးနောကွ ဒေါရွီရီ ရှကရွှကနွဲ့အိမပွေါသွို့ပှေးတကသွှားသညွ။ ဟေ့ရောငွ …တောွ …ငါ့မိနွးမဖငကွိုမငွးဘာမှဝဖနစွေရာမလိုဘူး ကနှောကွသူကှီးမေးလို့ပှောတာပ့ါ ဒါဆိုညကဂီတာတီးတဲ့အဖှဲ့ထဲမှာမငွးလဲပါတာပေါ့ မပါရပါဘူးသူကှီးရယွ… ခကှကွှီးဆိုငကွအဖှုလေးမော့ပီးပှနခွဲ့တာပါ အဲ့ဒီအုပစွုနဲ့ဘာမှမဆိုငပွါဘူး ဒါနောကဆွုံးဖှဈပလေ့စေ …သှားတော့ အောငမွောငွး ကိူပှောဆိုဆုံးမလှတပွှီးထှကသွှားတော့မှ ဦးဘခကွ သူ့မိနွးမ ဒေါရွီရီရှိရာအိမပွေါသွို့တကသွှားတော့သညွ။ ရီရေ …ကိုကိုခကအွတှကွ မနကစွာလေးအဆငသွင့ဖွှဈပလား ရှင့သွမီးကိုစီစဉခွိုငွးလိုကွ… ရီကလဲကှယွ သမီးက ရှာတယသွှားတယမွဟုတလွား… ပီးတော့ ကိုကိုခကပွှောတဲ့ မနကစွာဆိုတာ အဲ့ဒါမှမဟုတပွဲနဲ့ သိရဲ့သားနဲ့  …ခှိခှိ… အို့ …သှားပါမကှနွာလဲမသဈရသေးပဲနဲ့… ဦးဘခကွ သူ့မိနွးမ ဒေါရွီရီကိုဖငဆွှဲလှနလွိုကသွညွ။

တောကွ… ငါလိုးမသား အောငမွောငွ ဒီဖငကွိုမှှဖငနွေဲ့မှားစရာလား စကောလောကရွှိတဲ့ဖငကွှီးကို သူ့မို့လို့ကှာ ဒါမှမဟုတွ ရီရီကမှားသူ့ကိုတမငဖွငလွှနပွှလိုကလွို့ ဒီကောငစွိတမွထိနွးနိုငပွဲ လုပမွိလုပရွာမှားလုပလွိုကသွလားလို့ ရှငနွောွ …ကမှကသူ့ကိုဘာကိဈစလှနပွှရမှာလဲ ရှငနွဲ့ကို မှဒငွ …နှဈယောကပွဲ ပှ… ပှ… အားးး… မှဒငွ အသံကှားတာနဲ့  ဦးဘခကွ ဒေါရွီရီ စောကပွတထွဲလီးနဲ့အနောကမွှ အားဖှင့ဆွောင့ထွည့သွညွ ။ ကှောငွးတောကွရနစွရှိခဲ့တဲ့ မှဒငကွို ဘခကွ အခုထိမကှနပသွေေး မှဒငဆွိုတာ သူတို့ရှာရဲ့ တဖကကွမွးကှိုကကွုနွးရှာက ရှာသူကှီး ရှငွးရှငွးပှောရရငွ ဘခကနွဲ့ငယသွူငယခွငွှး  ဘခကွ  ဝါဝါမှင့ွ ကိုကှိုကတွုနွးက မှဒငကွအောငသွှယပွေးခဲ့တာ အောငသွှယရွငွး အောငသွှယရွငွး မှဒငကွအောငသွှယဇွာတကွပှခဲ့ပှီး ဘခကကွှိုကနွတေဲ့ ဝါဝါမှင့ကွိုခိုးပှေးပါလရေော ဘခကွ ခမှာစောကရွှကတွှလေုံးလုံးကှဲ သူ ဝါဝါမှင့ွ ကိုကှိုကနွတောတရှာအသိ နောကဆွုံးအရှကပွှေ မှဒငရွဲ့အရငရွညွးစားဟောငွး ရီရီခင့ွ ကိုဘခကခွိုးပှလေိုကတွယွ။

မှငဒွငကွလဲဝါဝါမှင့ကွို မခိုးပှေးခငွ ရီရီခငနွဲ့ကှိုကနွကှတော ပှောရရငွ ဘခကနွဲ့ရီရီခငကွ ဘဝတူတှပေေါ့ ရီရီခငကွမလှလို့ မှဒငကွပဈပှေးတာလားဆိုပှန့တွော့လဲ ဒီလိုလဲမဟုတွ  ရီရီခငရွောဝါဝါမှင့ပွါ လုံးကှီးပေါကလွှမိနွးမလှလေးတှေ  အိမထွောငတွှကပှှေီး အသကတွှကှေီးလာကှတော့ စိတကွှီးပှီး ဒေါသွထှကလွှယတွာကလှဲလို့ လုပရွညကွိုငရွညရွှိတဲ့ ဘခကကွို ရှာလူကှီးအဖှဈခန့လွိုကကွှတယွ  ဘခကွ ရှာသူကှီးဖှဈတော့ အသကွ ၄၀ပဲရှိသေးတယွ။ မိနွးမနှဈယောကစွလုံးကတော့ သူနဲ့မှဒငထွကွ သုံးလေးနှဈလောကငွယသွညွ။ ကံတူအကှိုးပေးလို့ဆိုရလောကအွောငပွဲ အဲ့ဒီခှိနနွဲ့မရှေးမနှောငွးမှာပဲ ကှိုကကွုနွးရှာက မှဒငကွလဲ သူ့အဖရှောသူကှီးသတေော့ သူကသူကှီးဖှဈလာတယွ ဘယလွိုတှဖှဈလောလဲတော့မသိပမေဲ့ ဘခကွ ကတော့သူရှာသူကှီးဖှဈလာပုံက ပိုပှီးဂုဏရွှိတယဆွိုပှီး မှဒငကွို စကားစဈထိုးနကှေ မှဒငတွို့ကှိုကကွုနွးရှာနဲ့ ဘခကတွို့ ကှှနွးတောငရွှာက ခှောငွးလေးပဲခှားထားတာ တောငကွရှကပှှေီဆိုရငွ ရှာနှဈရှာရဲ့ကမွးစပနွားအထိရတှလှှေေံသှားတတတွဲ့ ခှောငွးစပကွရှာတှေ  ။

အိမနွံရံကိုလကထွောကခွိုငွးပှီးတဖနွးဖနွးဆောင့လွိုးနတေဲ့ ဘခကွ ပှီးခါနီးတော့ ဖှူဖှေးနတေဲ့ ရီရီခင့ွ စောကခွေါငွးထဲလရညတွှပနွေးထည့ကွာငှီးတှားမိသညွ။ ကောငွးလိုကတွာ… ဝါဝါရယွ ဘာရယွ… ဘယသွူ့နာမညခွေါလွိုကတွာလဲ ဒေါရွီရီ သူ့ထဘီကိုဆှဲခလှိုကရွငွး ယောကွှားဖှဈသူ ဦးဘခကကွိုမေးလိုကသွညွ။ အဲ…  ရီရီ လို့ပှောတာပါ… မိနွးမကလဲ ဟိ ကမှကှားလိုကပွါတယွ… ဝါဝါဆိုတဲ့နာမညွ မငွး နားကှားလှဲတာပါမိနွးမရယွ… ဟီးး ဒေါရွီရီ သူ့ယောကွှားဘခကကွိုမကှစွောငွးထိုးလိုကရွငွး ဟငွး …ဟိုကောငမွကဖှင့ွ ကိုမှဒငလွိုးထားလို့ဖှတဖွှတညွကညွကကွှနလေေောကပွှီ ဒါတောငွ ရှငကွ သှားရညတွမှှားမှှားနဲ့မှောနွတေုနွးလား ရီကလဲကှာ …ကိုကိုခကွ ယောငသွှားလို့ပါဆို ဒါပဲနောွ …ရုတရွုတတွော့မလုပနွဲ့ ရှင့ဖွကကွခှလှမွေးပကှလွို့ကတော့ ကမှလဲကိုမှဒငကွို ကုနွးပေးလိုကဖွို့ဝနမွလေးဘူး ဟုတပွါ့မလား မိနွးမရယွ ဟိုကမငွးကိုမလိုခငှလွို့မှပဈသှားတာမဟုတဘွူးလား ဟုတမွနဘေူး… ရှင့ကွောငမွ ဝါဝါက… ဟိုဟာပှဒီဟာပှပှီးမှူှဆှဲသှားလို့ ကိုမှဒငကွ တဒငကွစိတယွိုငပွှီးပါသှားတာ မငွး ကမှဒငလွီးကိုလှမွးနတယပွေေါ့လေ ဘခကွ နညွးနညွးတငွးသှားသညွ။

ရှင့ကွိုအရငပွှောရမှာ… ရှငွ ဝါဝါစောကပွတကွိုတောင့တွနတောထည့ပွှောအုံးလေ တကယတွမွးပှောရရငွ ဘခကနွဲ့ ဝါဝါမှင့ကွဘာမှမဖှဈခဲ့  ရီရီခငနွဲ့မှဒငသွာ အလှနအွကှှံတှဖှဈခေဲ့ကှတာ ဘခကွ တခါတလညနစေေောငွးလို့ ကှိုကကွုနွးရှာဖကကွအပေါငွးအသငွးတှဆေီကို လှနေဲ့သှားသှားလညတွတတွဲ့အခှိနမွှိုးဆိုရငွ တခါတလေ ခှောငွးစပကွခှုံကောငွးကောငွးထဲမှာ မှဒငနွဲ့ရီရီခငတွို့လိုးပှဲကှီးကိုအမှဲခှောငွးမှောငွးအားပေးနကှေ ဝါဝါမှင့ကွတော့ မှဒငတွို့ရှာကပဲ  သူနဲ့တရှာထဲ ရီရီခငကွလဲ မှဒငတွို့ရှာအထိသှားကုနွးတတသွလို မှဒငကွလဲ သူတို့ရှာအထိလာပှီး ရီရီခငကွိုဖှုတနွကှဆေိုတာ လညပွငွးဖကပွေါငွးစဉအွခှိနကွ မှဒငပွှောပှထားလို့ ဘခကသွိနသညွေ။ အဲ့ဒီတုနွးက ရီရီခငဟွာ သူ့မိနွးမဖှဈလာလိမ့မွယလွို့ ဘခကွ ထငမွထားခဲ့။ တယောကွ တခှနွးပှောဆိုနကှရောမှ သမီးဖှဈသူ အိဝါ ရှာထဲက ရောကလွာမှ ရပသွှားကှသညွ။ နှငွးရညွ နဲ့ အိဝါ လို့ဆိုလိုကရွငွ ကှှနွးတောငရွှာတငမွက ကှိုကကွုနွးရှာ အပါအဝငတွခှားအနီးအနားကရှာမှားအထိပါ မသိသူမရှိလောကအွောငပွဲ  ပှိုပှိုအိုအို ပုရိသယောကွှားမှားရဲ့ပါးစပဖွှားတှငရွပနွေးစာသော မိနွးမခှောလေးနှဈဦးအဖှဈထငရွှားသညွ။

အိဝါကိုတော့ သူ့အဖေ သူကှီးဘခကရွဲ့အရှိနကွှောင့ွ ပေါတွငမွပိုးပနွးဝံ့သောလွဲ လဈရငလွဈသလိုတော့ ဖှနကွှောငတွတကွှသညွ။ နှငွးရညကွတော့ ကှှနွးတောငရွှာသူစဈစဈမဟုတွ သူ့အကိုတရောကနွဲ့ရကှညရွောမှကနွုရာရှာရငွး တခှားနယမွှပှောငွးရှေ့လာကှသူမှားဖှဈကှပှီး ယခုဆိုရငွ ကှှနွးတောငရွှာ၌ကုနစွုံဆိုငကွှီးတဆိုငဖွှင့ထွားနိုငတွဲ့အထိအဆငပွှနကှသေညွေ။ မကှနွာပေးခှိုပှီး ဆှဲဆောငမွှု့ရှိတဲ့အပှုံပိုငရွှငနွှငွးရညကွိုရှာခံလူမှားကလဲခဏတှငွးမှာပဲခငမွငသွှားကှသညွ။ ယောကွှားလေးမှားကအဆိုးဆုံးဟုဆိုလှှငွ ပိုမှနလွောကမွညွ။ ဦးဘခကတွို့ငယငွယကွရှာလို့ဆိုလိုကလွှှငွ အိမခွှေ ၁၀၀ ဝနွးကငှလွောကဖွှင့ဖွှဲ့စညွးထားတဲ့ရှာငယလွတှဖှဈေသေောလွဲ နောကပွိုငွး ပှောငွးရှေ့နထေိုငလွာကှတဲ့သူတှကှေောင့ွ တခှို့ရှာတှဆေိုလှှငွ အိမခွှေ ၁၀၀၀ လောကပွငရွှိနပှေီ။ အနီးအနားတခှားရှာတှရှေိသောလွဲ တောရှာနှင့မွလိုကဖွကလွှအောငွ ပဲ မိနွးမခှောလေးနှဈဦး နှငွးရညနွှင့အွိဝါတို့ရှိသည့ွ ကှှနွးတောငရွှာက တခှားရှာမှားထကွ ပို၍နာမညကွှီးသညွ။

အိဝါ ကအသကွ ၁၆နှဈအရှယရွှိပှီး နှငွးရညကွတော့ ၂၅နှဈရှိပှီ မိနွးကလေးနှဈယောကစွလုံး၌မတူညီတဲ့အလှတမှိုးစီရှိကှသောလွဲ တူညီတဲ့အလှကတော့ ဖငကွှီးတှကတေောင့တွငွးပှီးအခှိုးအစားကလှှပကှခှငွးပငွ အိဝါကလဲအသကသွာငယသွေးတာ တငပွါးကှီးတှကတေော့ သူ့အမေ ဒေါရွီရီလိူပဲ ကားစှင့နွသညွေ။ သမီးလိုခငှအွမကှညေ့ဆွိုသည့စွကားက အိဝါတို့သားအမိကိုကှည့ပွှီးမှနကွှောငွးသကသွပှနသေညွေ။ ယနေ့တှငတွော့ အလှဘုရငမွလေး နှငွးရညတွို့အိမတွှငွ လူတှစေုဝေးနကှသညွေ။ မောငနွှမ နှဈယောကထွဲရှိသည့နွှငွးရညွးအတှကအွားကိုရာမရှိတော့ သူမအကို လှမောငွ တရောကလွှနခွဲ့တဲ့တဈပတလွောကထွဲကတောထဲသှားရငပွှကွသှေားသညမွှာယခုအခှိနထွိပှနပွေါမွလာတော့ ရှာသားတှကတေော့ တောငကွရှနေဲ့ပါသှားလောကပွှီ တခှို့ကလဲနယကွှှံ့သှားလို့သူပုနတွှဖမွေးသှားလောကပွှီဟုအမှိုးမှိုးထငကွှပေေးပှောနကှသညွေ။တဈပတလွောကကွှာတဲ့အထိ သတငွးအစအနမရတော့ ဘာ ဖှဈမှနွးမသိတဲ့အကိုအတှကွ နှငွးရညွ ဘုနွးကှီးပင့ကွာ တရားနာ ဆှမွးကှှလေုပလွိုကရွတော့သညွ။

အိမအွပှငတွှငွ ဧည့သွညမွှားကိုဧည့ခွံစကားပှောနသညေ့နွှငွးရညွ သူမမကှဝွနွးအိမတွှငွ မကှရွညမွှားဖှင့စွို့နသညွေ။ ရှာဓလေ့ထုံးစံအတိုငွး ကာလသား ကာလသမီးမှားကလဲဝိုငွးဝနကွူညီလုပကွိုငပွေးနကှသညွေ။ မီးဖိုခှောငထွဲတှငွ လဖကရွညွ  အဖနရွညွ လဖကပွှဲ တို့ကိုပှငဆွငကွာနကှတေဲ့ ကာလသားမှားထဲမှ  စံထူး ကလဖကခွှကကွိုငကွာထရပလွိုကပွှီး နှငွးရညစွားဖို့ သှားပို့အုံးမှပါ ဟေ့ကောငွ… စံထူး …မငွးလကထွဲက လဖကခွှကကွိုအခုခကှခွငွှးပှနခွလှိုကစွမွး ……အဲ့ဒါငါသှားပို့မလို့ ဘေးမှ ပနွးကနွ ဆေးနတေဲ့  သံခှောငွး  စံထူးကိုတားလိုကသွညွ။နှငွးရညနွဲ့ပတသွကရွငွ သူတို့အမှဲကိုကနွကှေ သံခှောငနွဲ့စံထူး တရောကနွဲ့တယောကအွပှနအွလှနွ သူပို့မယွ ငါပို့မယလွုပနွကှတေုနွး ဆူဆူညံညံအသံမှားကှောင့ွ အိမအွပှငမွှ ကာလသားခေါငွး နကကွှောွ ဝငလွာသညွ။ ဟေ့ရောငတွှေ… မငွးတို့ကလူလိုနားမလညတွာလား သူတပါးပူဆှေးသောကရောကနွပေါတယဆွိုမှ မငွးတို့ကပူညံ့ပူညံ့နဲ့ ဘာတှစခှကေလွုနတောလဲ … …ဒီလဖကခွှကကွဘာလုပတွာလဲ နကကွှောွ  စံထူးနဲ့သံခှောငွး တရောကတွခှမွးစီကိုငထွားတဲ့ လဖကခွှကကွိုလကညွိုးထိုးပှရငွးမေးသညွ။ နှငွးရညစွားဖို့သှားပို့မလို့ပါ သံခှောငွး နဲ့စံထူး ပှိုငတွူလိုပငဖွှမေိကှသညွ။

နကကွှောွ သူတို့နှစိယောကလွကထွဲက လဖကခွှကကွို ဆှဲယူလိုကရွငွး ပေး …မလိုဘူး… ငါသှားပို့မယွ …အနှငွးလေးဆာနရေောပေါ့ ဟုဆိုကာ စပဖွှီးဖှီးမကှနွာနဲ့ အိမပွှငပွှနထွှကသွှားမှ သံခှောငွးနှင့စွံထူးဆီမှအသံထှကလွာသညွ။ ဒီလူကှီး နှဈကောငစွားပှီး ကငွးဝငသွှားတာပဲ။  ဧည့သွညတွှကေိုဧည့ခွံကှှေးမှေးလို့ပှီးသှားမှ  ကိုယ့ရွှာကလူပှို အပှို ရှာခံတှထမငွေးစားကှရတာကရှာရဲ့ထုံစံ နေ့လညွ၁၂နာလောကမွှာအားလုံးပှီးသှားကှတော့ သူ့ခေါငွး ကိုယ့ခွေါငွးအလှည့ကွတှဲ့ လူပှိုအပှိုတှထမငွေးဝိုငွးဖှဲ့စားသောကကွှသညွ။ လူပှိုဝိုငွး နဲ့ အပှိုဝိုငွး သပသွပစွီခှဲစားကှပမေဲ့ ရဲလေး   အောငမွောငွ နဲ့ဖိုးထောငွ တို့သုံရောကကွတော့ ယောကွှားလေးဝိုငမွှာပှည့နွတောကှောင့ွ လှတနွတေဲ့ အိဝါနဲ့ခငမွှုနွ နှဈရောကထွဲရှိတဲ့မိနွးကလေးဝိုငွးမှာ သှားထိုငလွိုကကွှတယွ  သူကှီးသမီးပမေဲ့ မာနမွာနမရှိသဘောကောငွးတဲ့ အိဝါက ရဲလေးတို့ယောကွှားလေးသုံးယောကပွနကွနထွဲကို အရငဟွငွးခတထွည့ပွေးလိုကသွညွ။ အိဝါ … ငါတို့လဲ အသားစားတတပွါတယဟွဲ့ …နင့ဟွာကကှည့အွုံး ရဲလေးပနွးကနထွဲတော့ အသားတုံးလေးတှကှေီးပဲ ဖိုးထောငနွဲ့ ငါ့ပနွးကနထွဲကတှော့ အရိုးပုံကှီးပဲ အောငမွောငွးကသူ့ပနွးကနွးထဲကကှကခွှထေောကရွိုးကိုကိုငပွှကာပှောနသညွေ။

ကိုအောငမွောငွးကလဲ …ဘယသွိမလဲ အိဝါလဲ ဒီလိုပဲပနွးကနထွဲကဟာခတထွည့ပွေးလိုကတွာကို အိဝါကရဲလေးမကှနွာကိုတခကှကွှည့ကွာ မကှနွာလေးရဲသှားပှီး ထမငွးငုံ့စားနသညွေ။ မငွးတို့ကလဲ စမနပေါနဲ့တော့… အိဝါရှကနွပေါအုံးမယွ ကိုယ့ဟွာကိုသာထည့စွားတော့ ရဲလေး အိဝါဘကကွဝငပွှောပေးလိုကတွယွ အိဝါ သူ့အပေါဘွယလွိုသဘောထားတယဆွိုတာ သူသိသလို သူနဲ့အနီးကပပွေါငွးနတေဲ့ ဖိုးထောငနွဲ့အောငမွောငွးလဲသိကှတယွ ဒါပမေဲ့ ရဲလေး ရှေ့ဆကမွတိုးခဲ့ သူ့မှာ နှငွးရညရွှိနလေို့။ နှငွးရညွးကိုသူဖှင့ပွှောတော့ နှငွးရညကွစဉွးစားမယဆွိုပှီးပှောခဲ့ပမေဲ့ ရဲလေး အဖှကေိုကှိုသိနတယလွေို့ခံစားနရတယွေ နှငွးရညကွလဲ သူ့ကိုလိုကလွိုကလွှောလှောရှိတာ သူမှားတှနေဲ့မတူအခှင့အွရေးပေးတာကိုကှည့ပွှီး သူ့အပေါနွှငွးရညလွဲ ခစှနွတယဆွေိုတာရဲလေးရိပမွိသညွ။ မိနွးကလေးပီပီစဉွးစားမယလွို့ပှောတာ သဘာဝကတှယဆွိုပှီး အဖှကေိုစောင့နွတေုနွး မတောရွသေးတဲ့ယောကဖွလောငွးကှီး လှမောငကွမာလကီးယားသှားသောကှောင့ွ အခှအနတှေငှေေိမသွှားမှ နှငွးရညဆွီကအဖှတေောငွးရမယလွို့ ရဲလေး ဆုံးဖှတထွားသညွ။

အိဝါ ဆိုတာကလဲ လှနခွဲ့တဲ့ လေး ငါးနှဈကဆိုရငွ တကယ့ကွိုခှာတိတလွေး ရခှေိုးရငတွောငဖွငတွုနွးလုံးခှိုးတုနွး ဒီနှဈပိုငွးရောကမွှ မှို့ကနကှေောငွးသှားတကပွှီးပှနလွာမှ မမှတမွိလောကအွောငကွို ထှားလာတာ အိဝါဆိုတာကိုကောငွးကောငွးတောငသွတိမထားမိသေးတဲ့ အခှိနထွဲက ရဲလေးက နှငွးရညကွိုမကှစွိကနှတော ခှောငွးစပမွှာ ရခပဆွေငွးတဲ့အခှိနွ ရခှေိုးဆငွးတဲ့အခွှိနမွှိုးဆိုရငွ ထှာဆိုငွ သေးသေးလေးအောကကွ တုနခွါနတေဲ့နှငွးရညရွဲ့ တငသွားကှီးတှကေ ရှာထဲကယောကွှားသားတှရေဲ့ ပှဈမှားရာ ဘုံပဈမှတတွဈခုလိုတောငဖွှဈနပှေီ  နှငွးရညကွို လိုခငှတွဲ့တခှို့ ကာလသားတှဆေိုရငွ သူ့အကိုလှမောငကွို ခကှကွှီးဆိုငမွှာမကှနွှာခှိုသှေး အရကတွိုကွ ဖငခွံပေါငနွတေဲ့ ကောငတွှဆေိုလဲရငွ ဒုနဲ့ဒေး။ အခုလှမောငွ သသလေား ရှငသွလားမသိ ပှောကသွှားတာကိုတောငွ ရှာထဲက လူပှိုကာလသားတှအရကေတွိုကလွှတလွိုကလွို့ မူးမူးရူးရူးနဲ့ သှားခငှရွာသှားပှီး တောငကွရှနေဲ့ပါသှားတာလဲဖှဈနိုငတွာပဲ ဆိုတဲ့ လူကှီးပိုငွးတှရေဲ့ ထငကွှေးတှကေိုလဲကှားနရသညွေ။

မှို့မှာကှောငွးတကပွှီးပှနလွာတဲ့ အိဝါလေး အရှယရွောကလွို့ တသှေးတမှေးလှလာတာမှငကွှတှေ့ကှရတဲ့ အခါကပှှနတွော့လဲ အလုပမွရှိသနွးရှာ အတငွးတုတနွကှတေဲ့ ရှာလယပွိုငွးကဒေါစွိနတွငတွို့လို မိနွးမကှီး တှပေါးစပကွ နှငွးရညတွော့ စိတညွဈစရာတှနညွေးနညွးလှော့သှားတော့မှာပဲတဲ့ အိဝါ ဘကကွိုလှည့ကွှအုံးမယလွေ ဆိုပှီးပှောတတကွှသညွ။ တကယတွမွးကပှှနတွော့ ဒေါစွိနတွငတွို့ပှောသလောကလွဲမဟုတွ အိဝါကို ပိုးခငှပွနွးခငှကွှပမေဲ့လဲ့ သူ့အဖသေူကှီးဘခကကွို လန့ရွတာကှောင့ွ အခုခှိနအွထိဘယကွာလသား တရောကတွလမှပေေါတွငမွကပရွဲ ညရေးညတာ တခါတလေ ဂီတာတီးသီခငွှးသှားဆိုတာတောငွ ဦးဘခကွ လေးဂှနဲ့ထုလှတတွတလွို့ နောကပွိုငွးအသှားအလာကှဲသှားကှသညွ။ မကှဲလို့လဲမရ ဦးဘခကအွရငွ ရှာသူကှီးလုပသွှားတဲ့ ဦးငှရေ လကထွကကွကနှခွဲ့တဲ့ နှဈလုံးပှူးသနတကွှေီးကလဲ ရှိသေးတာကှောင့ွ စိတပွေါကပွေါကနွဲ့သနတနွေဲ့ပဈလှတမွှာလဲကှောကကွှရသညွ။ ရဲလေး ကိုယတွိုငကွလဲ နှငွးရညမွရှိရငွ နှငွးရညထွကအွရငွ  အိဝါကိုတှေ့ခဲ့ရငွ သူလဲ တခှားကာလသားတှနညွေးတူ အိဝါကိုပိုးပနွးမိလိမ့မွညွ မိနွးကလေးနှဈယောကစွလုံးကလဲ ရှေးခယှရွခကလွောကအွောငပွဲ မကှနွာ ခနဓြာကိုယအွခှိုးအစားက အစ ခှောမောလှပပှည့စွုံကှတယမွဟုတလွား။

စားသောကပွှီးလို့ အိုးခှကပွနွးကနတွှသေိမွးဆညွးပှီးကိုယ့အွိမသွူ့အိမပွှနခွါနီးတော့ ရဲလေး  နှငွးရညွးကို ညနကှရငေသွူပှနလွာခဲ့မယလွို့လဲပှောသှားသညွ။ သှားရမဲ့လမွးကလဲ တလမွးထဲဖှဈလို့  ရဲလေး  ဖိုးထောငွ အောငမွောငွ အိဝါ  နဲ့ ခငမွှုနွ တိုံ့အားလုံးအတူတူပှနခွဲ့ကှတယွ  စကားတပှောပှောနဲ့ လှှောကလွာခဲ့ကှပှီး အိဝါတို့အိမနွားနီးတော့  သူနဲ့ဘေးခငွှးယှဉလွှှကလွှှောကလွာတဲ့ အိဝါကို နှုတဆွကမွလို့လုပနွတေဲ့ ရဲလေး ကို အောငမွောငွးကစသလိုနဲ့ အိဝါဖကကွိုတှနွးလိုကတွယွ စကားပှောမလို့မကှနွာလှည့နွတေဲ့ ရဲလေးကိုယကွအိဝါဖကကွိုယိုငသွှားပှီး    အိဝါ ရဲ့ပါးလေးတဖကကွိုမထိတထိလေးနမွးမိသှားတော့ အိဝါ ရဲလေးကိုအံ့သှသလိုနဲ့ကှည့လွာပှီး… ကိုရဲလေး အရမွးဆိုးတာပဲ… ဟုဆိုကာ သူ့အဖောွ ခငမွှုန့ကွိုတောငမွနှုတဆွကနွိုငတွော့ပဲ သူတို့အိမဆွီပှေးထှကသွှားသညွ။ ခှံတံခါးနားရောကတွော့ ရဲလေး ဖကကွိုပှနလွှည့ကွှည့လွိုကပွှီး စိတဆွိုးတဲ့အမူအရာမရှိပဲ ကှနပသွေလို ပှုံးပှကာအိမထွဲပှေးဝငသွှားတော့သညွ။ သူ့ကိုပှုံးပှကာထှကသွှားတဲ့ အိဝ ါ ကို ကှည့ွ၍ ရဲလေး ရငမွောလာသညွ  ဒီရှာကိုပှနရွောကတွာ လပိုငွးလောကပွဲရှိသေးတဲ့ အိဝါ က သူ နဲ့ နှငွးရညွ အကှောငွးမသိသေးဘူးထငတွယလွို့လဲတှေးနမေိသညွ။

အိဝါ မရှိတော့မှ ရဲလေး အောငမွောငွ ကိုနရငွးရိုကတွော့သညွ။ ဖှတကွှား… မငွးအမှတမွရှိသေးဘူးလား …ဒေါရွီရီ ဖငသွရကှငွေးနဲ့ပဈလို့ သူကှီးအကှိမွးခံထားရတာ မေ့နပှေီလား …အခုငါ့ကိုပါထဲဆှဲထည့နွတောလား အောငမွောငွးက ရဲလေးနားနားကပကွာ ခငမွှုနွ မကှာအောငကွပပွှောလိုကသွညွ။ ရှေးပတေော့ …နှငွးရညွ နဲ့ အိဝါ ဘယသွူ့ရှေးမလဲ  လို့တိုးတိုးပှောသညွ။ ရဲလေး အောငမွောငကွိုဘာမှပှနမွပှောမိ လောလောဆယသွူသိတာ နှငွးရညွ ဆီကအဖှရဖေို့ပဲမဟုတလွား ခငမွှုနအွိမကွိုအရငရွောကပွှီး ရဲလေးအိမရွောကတွော့ အိမထွဲဝငသွှားတဲ့ ရဲလေးကို ဒီတခါဖိုူးထောငကွ… အဖုတွ နှဈပှားနဲ့အလုပမွှားလိုကအွုံးဟေ့ … လို့အောပွှောသှားသေးသညွ။ ရဲလေးမကှားခငှယွောငဆွောငကွာ အိမထွဲဝငသွှားခဲ့သညွ။ ညနစေောငွးလို့မိုးခှုပကွာနီးတော့ ရဲလေး နှငွးရညတွို့အိမကွိုထှကခွဲ့လိုကပွှနတွယွ အရငကွ သူ့အကိုလှမောငနွဲ့ နှဈယောကနွပမေေဲ့ လှမောငွ သသှေားပှီးမရှိတဲ့နောကပွိုငွး  တဈအိမလွုံး နှငွးရညွ တရောကပွဲရှိတော့တယွ အိပတွော့လဲ တရောကထွဲ။ မှို့ပှလိုနရောမှိုးမှာဆိုရငွ မိနွးကလေးတရောကထွဲ နဖေို့ရာမလုံခှုံနိုငသွောလွဲ  အိမတွှကလေဲကပလွှှကွ တရောကနွဲ့တရောကွ မသိသူမရှိတဲ့ရှာလိုနရောမှာတော့ သိပကွိဈစမရှိ တခှို့အိမလွေးတှဆေိုရငွ တံခါးပငမွရှိ။

ရဲလေး အိမထွဲဝငသွှားတော့ နှငွးရညကွိုမတှေ့ရ အခါတိုငွးဒီလိုအခှိနဆွို နှငွးရညတွို့ဆိုငမွှာ ဈေးလာဝယတွာလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ လူပှိုလှည့လွာကှတဲ့ရှာထဲကကောငတွခှို့ကိုတှေ့ရတတပွမေဲ့ ဒီနေ့တာ့ လှမောငွ ရဲ့ဆှမွးကှှေးနာရလေိုဖှဈနတေဲ့အတှကတွဈရောကမွှမတှေ့ရ။ နှငွးရညကွိုလဲမတှေ့ရလို့ အိမပွေါမွှာမးလာဆိုပှီးအောခွေါမွလို့လုပနွတေုနွး နောကဖွေးတံခါးမှ ထဘီရငလွှှားပီး တဘကလွေးခှုံကာဝငလွာတဲ့နှငွးရညကွို ရဲလေး တှေ့လိုကရွသညွ။ နှငွးရညကွလဲသူ့ကိုမှငတွော့ ရောကနွတောကှာပှီလား အခုလေးတငပွဲ ငါရခှေိုးနလေို့ အငွး ဒီရှာမှာကရခှေိုးရငွ ခှောငထွဲသှားးခှိုးရငခွှိုး မခှိုခငှရွငွ ကိုယ့အွိမကွဘုံဘိုငတွှငွးမှာခှိုး တခှို့အိမတွှမှောဆို ဘုံဘိုငတွှငွးတောငမွရှိ ခှောငွးထဲပဲသှားခှိုးကှတာမှားသညွ။ နှငွးရညကွရဲလေးကို ခဏစောင့ွ အဝတစွားလဲလိုကအွုံးမယွ ဆိုပှီးအပေါထွပတွကသွှားသညွ။ လှကေားထဈအတိုငွးတကသွှားတဲ့ ရလေဲထဘီအောကကွ နှငွးရညရွဲ့တုနခွါနတေဲ့ တငပွါးကှီးတှကေိုကှည့ပွှီး ရဲလေး သူ့ပေါငကွှားလကရွောကသွှားကာ လပေူကှီးမှုတထွုတမွိသညွ။

ခဏကှာတော့ အဝတအွစားလဲပှီးနှငွးရညပွှနဆွငွးလာသညွ သနပခွါးတောငမွလိမွးခဲ့ သူ့ဘေးနာဝငထွိုငလွိုကတွဲ့နှငွးရညကွို ရဲလေး မေးလိုကတွယွ နငနွကေောငွးတယမွဟုတလွား… ကောငွးပါတယွ ညအိပရွတာရော အဆငပွှလော… အိပရွဲတယမွဟုတလွား အငွး …မအိပရွဲစရာမရှိပါဘူး… တခါတလေ ဘေးအိမကွ ဒေါသွုန့ွ သမီးနှယနွီလာအိပကွူတယွ အောွ…  နငအွဆငပွှရငပွေီးတာပါပဲ နှယနွီ လာမအိပတွဲ့ညတှဆေိုလဲပှောလေ… ငါလာအိပကွူမယွ ဟယွ… ဖှဈမလား ရဲလေး နှငွးရညကွိုအစိုးရိမလွှနစွှာနဲ့ မစဉွးစားပဲပှောမိသညွ။ ဟီးး ငါစိုးရိမလွှနသွှားလို့ပါ ဆိူတော့ နှငွးရညကွ သူ့ဆံပငအွုံကှားလကလွေးနဲ့ထိုးဖှကာပှုံးနသညွေ။ ရဲလေး  နှငွးရညရွဲ့ခစှစွဖှယွ ပုံစံလေးကိုကှည့ကွာ အသဲယားလာပှီး အခုပဲအဖှတေောငွးရမလားစဉွးစားမိပမေဲ့ ဒီနေ့မှသူ့အကို ဆှမွးကှှေးတရားနာလုပပွှီးတာကိုတှေးမိပှီးမတောငွးဖှဈပှနွ။ အကငွးပါးတဲ့ နှငွးရညကွလဲ ရဲလေး ဘာပှောခငှတွယဆွိုတာကိုရိပမွိေ့တာ့ နငဘွာပှောခငှတွယွ ဆိုတာသိတယွ ဆိုပှီးရဲလေးကိုပှောလာသညွ။

ရဲလေး ဝမွးသာသှားသညွ နှငွးရညွ လကလွေးကိုဆှဲကိုငလွိုကပွှီး ဟုတလွား …ကောငွးတာပေါ့ ဆိုေ့တာ့နှငွးရညကွ …သူ့ကို ဒါပမေဲ့… ငါ့အကိုဆုံးတာမှ ၁ဝရကပွဲရှိသေးတယလွေ နင့ကွိုအဖှပေေးလိုကရွငွ ရှာထဲကလူတှကငေါ့ကိုဘယလွိုပှောမလဲ နှငွးရညပွှောတာလဲဟုတနွတောကှောင့ွ ရဲလေး ငှိမသွှားသညွ။သို့သောွ နှငွးရညစွကားထဲမှာအဖှပေါနပှေီဆိုတာလဲ သူသိလိုကတွယွ ဒါပမေဲ့ နှငွးရညပွ့ါးစပကွဖှင့ပွှောတာကို ရဲလေး ကှားခငှသွညွ။ တခှားရောကတွကရွာရာစကားတှပှေောနကှပှေီး ည၈နာရီထိုးခါနီးတော့ ရဲလေး   နှငွးရညကွို နှုတဆွကကွာပှငဖွို့ပှငသွညွ။ နှငွးရညကွ သူ့ကို အိမတွံခါးနားအထိလိုကပွို့ပေးသညွ။ ရဲလေး အိမပွှငထွှကသွှားပှီး နှငွးရညရွဲ့  ရဲလေး ဆိုတဲ့ခေါသွံကှောင့ပွှနလွှည့ကွှည့လွိုကသွညွ။နှငွးရညကွ အိမွ တံခါးပေါကမွှာရပနွသညွေ။ ရဲလေးကဘာလဲနှငွးရညလွို့မေးလိုကတွော့ နှငရွညွးကသူ့ကိုအကှာကှီးစိုကကွှည့နွပှေီးမှ နင့ကွိုခစှတွယွ …ဆိုပှီးပှောခလှိုကတွော့.… ရဲလေး ကှောငသွှားသညွ ပှီးတော့ ဝမွးသာသှားသညွ ပှောသွှားသညွ။သူ နှငွးရညဆွီကိုပှေးသှားတော့ နှငွးရညကွ သူ့ကိုလှှာထုတပွှောငပွှကာ တံခါးဆှဲပိတသွှားသညွ။

နနှငေ့အွုံး နောကမွှတှေ့မယွ လူကိုဟတကွော့ကှီးဖှဈအောငလွုပသွှားတယွ ဆိုပှီးကှုံးဝါကာ အပှောတွှနေဲ့ ရဲလေး သူ့အိမသွို့ပှနသွှားတော့သညွ။ အောငမွလေးတော့ွ… ကယကွှပါအုံး …ကမှကိုသူ့ဟာကှီးနဲ့ ဆောင့ဆွောင့ထွိုးနပေါတယွ… ကှိုးကုနပွါပှီ …သှားတှေ …သှားတှေ မကှနွာသဈပီးကာစသူကှီးဘခကွ စောစောစီးစီးဆူဆူညံ့ညံ့အသံမှားကှောင့ွ အိမရွှေ့ဝါရံတာမှထှကကွှည့မွိသညွ။ အရကသွမား သာအေး နဲ့ မိမှေး တို့လငမွယားရနဖွှဈနကှပှေီထငတွယွ ရှာထဲကလူသုံးလေးရာကနွဲ့သူ့အိမဆွီနကှလေို့ ဦဘခကွ အိမအွောကထွပဆွငွးခဲ့လိုကသွညွ။ မကှရွညအွရှဲသားနဲ့ မိမှေးက သူ့ကိုမှငတွော့ သူကှီးရယွ ကမှကိုကယပွါအုံး ဘာဖှဈတာလဲပှော မိမှေးတို့လငမွယားနဲ့ပါလာတဲ့ ရှာထဲမှလူသုံးယောကကွ မိမှေးနဲ့အတူ ခုံတနွးလှှားပေါထွိုငလွိုကကွှပမေဲ့ သာအေး ကတော့ မတတွပရွကလွှှကွ …အရကနွံ့ကလဲထောငလွို့ ကိုသာအေး ကမှကိုထိုးတယွ ဘာနဲ့ထိုးတာလဲ ဦးဘခကွ မိမှေးကိုမေးလိုကသွညွ။

လကသွီးနဲ့ပေါ့ သူကှီးရဲ့ …ဘာနဲ့ထိုးရမှာလဲ အေးလေ …ဘာကိဈစထိုးရတာလဲ ဒါမေးတာ …နငကွလဲ အို …ကမှ ဘယမွကှနွာနဲ့ပှောရမှာလဲရှငွ …ပှောမထှကပွါဘူး… အဟင့ွ မိမှေးကပှောလဲပှောငိုလဲငိုနသညွေ။ နငမွပှောလို့ငါကဘယလွိုသိမှာလဲ… ကဲ… နငမွပှောခငွှ သာအေးမငွးပှော …ဘာလို့ထိုးတာလဲ မငွးက မယားဝတတြရာမကှလေို့ထိုးတာပါ …သခှီးး …အဲ  …သူကှီး ဘယလွိုမကှတောတုနွး သူကှီး …မယားဝတတြရားငါးပါးသိလား သူကှီးဘခကွ အခကတွှေ့ပှီ သူလဲသသခှေောခှာမသိ အရှကတွော့ အကှဲမခံနိုငွ သာအေးကိုပှနဟွောကရွသညွ။ ဟေ့ကောငွ… ငါ့ကိုမေးခှနွးပှနမွထုတနွဲ့ …ငါမေးတာပဲဖှေ ကနှောွ ငါးခုစလုံးမပှောပါဘူး… တခုပဲပှောမယွ အဲ့တခုကပဲ အရေးကှီးဆုံးပဲ …လင့အွလိုကိုလိုကရွမယဆွိုတဲ့ အခကှကွိုမလိုကနွာလို့ထိုးတာပါ …သူကှီး မိမှေး   … နင့ယွောကွှားပှောတာဟုတလွား နငကွဘယဟွာကိုမလိုကနွာတာလဲ သူကှီးရယွ သူ့ကိုပဲမေးလိုကပွါ… ကမှရှကလွှနွးလို့ပါ မငွးပဲပှော သာအေ …ငါမနကစွာတောငမွစားရသေးဘူး ဒီလိုပါ သူကှီး ဒီကောငမွပေါ့… ကနှောဖွငခွခှငှပွှောတာကိုလကမွခံဘူးလေ ဒါလင့အွလိုကိုမလိုကတွာပဲ …ဘယလွောကဆွိုးတဲ့အပဈလဲ သူကှီးဘခကွ မကှလွုံးပှူးရပှီ သာအေးကမူးမူးရူးရူးနဲ့ ဘယသွူ့မှဂရုမစိုကဒွဲ့ကှီးပှောခလှိုကကွလွို့။

သူတို့နဲ့ ပါလာတဲ့ရှာထဲကလူတှကတေော့ တခှိခှိနဲ့ရီနကှသညွေ။ ကိုယကွသူကှီးဆိုတော့လဲ ဖှရှငွေးပေးရတော့မညွ ပှောရရငဒွီကိဈစက ပုဂဂြိုလရွေးပှသနာ သူနဲ့မဆိုငွ ရောကလွာတော့ ရသလောကတွော့ဖှနဖွှပေေးလိုကမွယလွို့ ဦးဘခကဆွုံးဖှတလွိုကသွညွ။ အို… သူ့ဟာကှီးနဲ့သာခံရရငွ ကမှဖငကွှဲပှဲသှားမှာပေါ့လို့ ကောကညွငွးကညှတွောကကွှီးကနှတောပဲ နငဘွာမှဆငိခှပေေးမနနေဲ့ မိမှေး …နင့ကွိုအဲ့ဒါကှောင့ွ ဖယောငွးတိုငနွဲ့အရငကွငှ့ပွါလို့မပှောဘူးလား ဘေးကလူတှကရေီနကှသေောလွဲ ဦးဘခကကွတော့ သာအေး နဲ့မိမှေးအပှနအွလှနပွှောတာကိုသာ နားထောငနွသညွေ။ သာအေး… မငွးကလဲ အရှေ့တငဆွိုတောရွောပေါ့… အကှမွးမဖကနွဲ့လကှော … မနနေိုငရွငလွဲ လငမွယားနှဈယောကငွှိပေါ့ …လိုအပရွငွ အုံးဆီလေးဘာလေးသုံးပေါ့ ဟုတဖွူးလား… သူကှီးကလဲ သူ့ဆီလာတိုငပွါတယဆွိုမှ မှှောကပွေးနပှနတွေယွ မိမှေးစကားကှောင့ွ ဦဘခကွ ဒေါသူပုနထွတော့သညွ။ မိမှေ နငငွါ့ကို့မစောကွားနဲ့ တကယဆွိုဒါ နငတွို့လငမွယားကိဈစငါနဲ့ဘာမှမဆိုငဘွူး သှားကှာ သှား နင့တွို့ဖာသာဘယအွပေါကပွဲလုပလွုပွ နောကကွိုဒီကိဈစအတှကွ င့ါဆီမလာနဲ့ ဦးဘခကွ ထသောငွးကနွှးတော့မှ သာအေးတို့လငမွယားနဲ့ရှာမှလူတခှို့လဲ မကှနွာငယလွေးတှဖှငေ့ထွပှနသွှာတော့သညွ။

သာအေးတို့ပှနသွှားမှ ဦးဘခကအွိမပွေါပွှနတွကသွှားကာ  သူ့သမီ အိဝါကို ရှာလယကွ နှငွးရညတွို့ဆိုငကွို ဆေးလိပွ သှားဝယခွိုငွးလိုကပွှီး မီးဖိုခှောငခွနွးထဲ၌ခကှပွှုတနွတေဲ့  သူ့မိနွးမရီရီခငွ ဆီသို့ထှကသွှားသညွ။ ရီရီ… ကိုယွ ဆာနပှေီကှယွ နအေုံး ကကှတွော့မယွ လုပပွှီ ရီရီကလဲ ထမငွးဆာတာကိုပှောတာမှမဟုတတွာ… ခှိခှိ ဒေါရီရီ ပနွးကနဆွေးနရောမှ သူ့ယောကွှာဘခကဆွီလှည့ကွှည့တွော့ ပုဆိုးအောကကွ ငေါငေါကှီးကိုမှငပွှီး ရှငဟွာလေ …လူမထ လီးအရငထွတဲ့လူ ပှောနကှောပါတယွ ရီရယွ သမီးမလာခငလွေး …ခှိခှိ ဦးဘခကွ ရီရီခငကွို လကဆွှဲကာအိပခွနွးထဲဆှဲခေါသွှားတော့ ဒေါရွီရီခငယွကကွနယွကကွနဖွှင့ပွါသှားသညွ။ ကုတငပွေါရွောကတွာနဲ့ ရီရီခငကွို ဖငကွုနွးခိုငွးပှီး ပုဆိုးခှှတကွာ လီးဖှင့တွေ့လိုကပွှီး အရညတွှလေဲလောငွးခလှိုကသွညွ။ နရောလှဲပှီးရောကလွာလို့ ရီရီခငွ သူ့ယောကွှားကိုမေးလိုကသွညွ။ အဲ့ဒါဘယကွိုလာတေ့နတောလဲ …ပီးတော့ ဘာရညတွှလေောငွးခလှိုကတွာလဲ အုံးဆီတှလေောငွးခတှာ… ဖငလွိုးမလို့ အို… နာမှာပေါ့… ရီ တခါမှဖငမွခံဖူးပါဘူးဆို ဟုတလွား …မှဒငကွိုကောဖငမွခံဖူးဘူးလား ဟင့အွငွ… နောကတွခါမှခံပေးမယစွဉစွားထားတုနွး သူက ဟိုကောငမွ ဝါဝါကိုခိုးပှေးသှားတယလွေ မှဒငွ ဖငလွိုးမသှားဘူဆိုသဖှင့ွ သူကှီးဘခကပွှောသွှားသညွ သူဖငပွါကငဖွှင့ရွတော့မညွ။

အာ့    …  ့ နာတယွ …အောင့တွယွ… ကိုဘခကွ ပှနထွုတပွေး ဦးဘခကွ သူ့လီးကို ဒဈဝငရွုံ ရီရီခင့ွ ဖငထွဲဖိသှငွးလိုကသွညွ။ ရီ …  ငှိမငွှိမနွကှယွေ မယာဝတတြရားငါးပါးထဲမှာဒါလဲပါတယဆွိုတာမသိဘူးလား ဟငွ… ကှားဖူးပါဘူး လင့အွလို့ကိုလိုကရွမယဆွိုတာလေ… ဒါတောငမွသိဘူးလားမိနွးမရယွ အခုတော့ သာအေးအလုံးက ဦးဘခကပွါးစပထွဲရောကနွပှေီ။ သပေါဘီ… သပေါဘီ ရီရီခငွ… ခါးကော့သှားသညွ။ဦးဘခကွ လီးကသူ့ဖငထွဲတခှောငွးလုံးဝငလွို့သှားပှီ။ လီးကတခှောငွးလုံး ဖငထွဲဝငသွှားသောလွဲ ဦးဘခကကွဗူးထဲကလကကွနှအွုံးဆီတှအေားလုံး လောငွးခလှိုကပွှီး စစခငှဖွငဖွှင့ကွာစမှာပဲ ပှငွးပှငွးထနထွနတွှယတွော့သညွ။ ဒေါရွီရီခငမွှာလဲ အောပွငမွအောနွိုငတွော့ ခေါငွးအုံးအစှနွးလေးကိုပါးစပနွဲ့ကိုကကွာဖှင့ဖွငကွုနွးကာခံရတော့သညွ။ အခှိနမွှီလေးပဲ အိမအွောကမွှ သူ့သမီး အိဝါရဲ့အသံကှားရပှီးနောကွ ဦးဘခကရွဲ့ လရညတွှေ ရီရီခငဖွငထွဲပနွးထည့ကွာပီးသှားတော့သညွ သူ့မိနွးမ ပီးမပီးတောငမွမေးနိုငတွော့ ပုဆိုးကောကဝွတကွာ ဘုရားစငရွှေ့… သှကာသ… သှကာသ ရှတဆွိုကာဘုရားရှိခိုးခငှယွောငဆွောငနွလေိုကသွညွ။

ရဲလေး ညနစေောငတွော့ နှငွးရညွ ဆီကိုထှကခွဲ့လိုကတွယွ မနကပွိုငွးကသှားတုနွးက နှငွးရညတွို့ဆိုငမွှာ ရှာထဲကအားယားနတေဲ့ မိနွးမတသိုကွ ဟိုလူ့အကှောငွး ဒီအကှောငွးစောကတွငွးတုတနွကှတောတှေ့တာနဲ့ လူရှုပတွာကှောင့ွ မဝငပွဲလှည့ပွှနခွဲ့လိုကတွာ ညနကမှှအေေးအေးဆေးဆေးတှေ့မယဆွိုပှီး ထှကခွဲ့လိုကသွညွ။ သူ့ကိုမှငတွော့ နှငွးရညကွ အပှုံးနဲ့ဆီးကှိုးရငွးမေးလိုကသွညွ။ မနကကွလာပှီး ဘာလို့မဝငခွဲ့တာလဲ လူရှုပနွလေို့ ဘာဖှဈလဲ… ဝငခွဲ့လို့ရတာပဲ ငါကနှဈယောကထွဲတှေ့ခငှတွာကို နှငွးရညရွဲ့ ခစှသွူတှပေါဆိုနမှလေူအမှားကှီးရှေ့တှေ့လို့ ဘယကွောငွးမလဲ… ဟီးး နငနွောွ… ငါတို့ကရောဘာလုပမွှာမို့လို့လဲ ပီးတော့သူတို့မှမသိတာ  လာလေ… အထဲဝငွ ရဲလေး အိမထွဲဝငလွိုကပွှီး နှငွးရညရွဲ့ဘေးမှာဝငထွိုငလွိုကတွော့ နှငွးရညကွသူနဲ့ခပခွှာခှာကိုရှေ့တယွ ရဲလေးလဲ နှငွးရညရွှေ့တဲ့ဘကကွိုလိုကကွပတွယွ နှငွးရညကွနရောရှေ့ရငွ ရဲလေးကလိုကကွပတွယွ ဘယလွိုဖှဈနတောလဲ… ဒီမှာပှုတကွတှော့မယွ နငကွရောဘာလို့ရှေ့နလေဲ အရမွးကပနွလေို့ပေါ့ ကပတွာဘာဖှဈလဲ အရငကွလဲဒီလိုပဲထိုငနွကှကေို တူမှမတူတာဟ။

အဲ့တုနွးကအခှအနနေေဲ့  လူတှရေိပမွိကုနမွှာကှောကတွယွ ဒီတခုကို ရဲလေးမကှိုကွ ရှာတှမှောက မှို့မှာလို့မဟုတွ မှို့ကအတှဲတှကတေော့ သှားခငှတွဲ့ဆီသှား လာခငှတွဲ့ဆီလဘယသွူ့မှဂရုစိုကစွရာမလို ဘယသွူကမှလဲကိုယ့ကွိုဂရုမစိုကွ တောရှာတှမှောကတော့ သမီးရညွးစာအတှဲတှဆေိုလဲ လူသိမခံဝံ ဘယမွှလဲအတူမသှားရဲ တရောကရွောကကွမှားတှေ့သှားလို့ကတော့ သှားပုတလွလှငေ့ွ လှှောကပွှကှတောပဲ အထူးသဖှင့မွိနွးကလေးတှကနောမညပွိုပကှရွသညွ အဆိုးဆုံးကတော့ ခှောငွးဖမွးတတကွှတာပဲ အလှှောအွစားကလဲဘာမှားသလဲမမေးနဲ့ အဲ့ဒါကှောင့တွိုးတိုးတိတတွိတလွှုပရွှားကှရတယွ တခှို့တှဆေိုရငွ ဖှဈနမှနွေးတောငမွသိလိုကရွ မငွဂြလာဆောငဖွိတစွာကှီးရောကလွာမှ အောွ ဒီလိုပါလားဆိုသိကှရသညွ။ အကှောကလွှနနွတေဲ့ နှငွးရညကွို ရဲလေး သူ့အနားဆှဲကပလွိုကပွှီး လကလွေးဆုပကွိုငထွားလိုကတွယွ ဟယွ … ရဲလိုကတွာ မနကမှအေဖှပေေးထာတယွ လူကိုပိုငစွိုးပိုငနွငွးနဲ့ ရဲဆို… နာမညကွိုက ရဲလေးကိုဟ လှတပွါ… လူတှမှငကွေုနလွိမ့မွယွ လှတဖွူးး ဘယသွူမမှငပွါဘူး  နှငွးရညရွယွ နင့ကွိုငါခစှနွတောဘယလွောကကွှာပီလဲ… ။

ငါ့မကှလွုံတှကေိုကှည့ရွငွ နငသွိမှာပါ မသိဘူး… ငါမှနင့မွကှလွုံးတှကေိုမကှည့တွာ ဒါဆို ဘယဟွာကိုကှည့တွာလဲ ကှည့စွမွး ယုတမွာတယွ နှငွးရညွးက ရဲလေးပခုံးကိုသူ့လကသွီးဆုပလွေးနဲ့ထုနသညွေ။ ငါစိတမွခဘှူး နှငွးရညရွယွ… နငတွရောကထွဲဆိုတော့ နှယနွီ လာအိပပွါတယွ …ငါမကှောကပွါဘူး ဒါတော့ ဒါပေါ့ဟာ… မိနွးကလေးတရောကထွဲဆိုတော့ရရှညမွေကောငွးဘူလေ… နင့ငွါ့ကိုမှနမွှနလွကထွပလွိုကပွါလား အံမယွ …အကောငွးပှောနတယထွေငတွာ ကိုယ့ဘွကကွိုယ့ယွကတွတတွယွ …လိပကွှီး လိပကွှီးကထိပလွဲကှီး …အဲလေ  …လိပကွှီးကစိတလွဲကှီးတယွ ရှတွ ဟယွ ရဲလေး အခုမှခစှသွူတှဖှဈတေဲ့နေ့မှာပဲ အနီးကပနွှဈယောကထွဲတှေ့နရတောကှောင့စွိတမွထိနွးနိုငတွာနဲ့ နှငွးရညရွဲ့ပါးလေးကိုနမွးလိုကတွယွ နှငွးရညွ အငိုကမွိသှားသညွ။ တောပွီ… ပှနတွော့ဟာ နှငွးရညမွကှနွာလေးရဲနကော ရဲလေးကိုနှငလွှတနွသညွေ။ ပှနဘွူး လူမိတော့မှာပဲ ပှနနွောွ… နောကရွကမွှပှနလွာ နောွ …ငါရငတွုနလွိုကတွာ ဟင့အွင့ွ အစောကှီးရှိသေးတာ ငါ့ကိုခစှရွငပွှနပွါ ရဲလေးရယွ …တရောကရွောကမွှငသွှားလိမ့မွယွ ဒါဆို တံခါးပိတလွိုကွ ပိတစွရာလား ထိုအခှိနွ ဆိုငရွှေ့မှ နှယနွီ့ခေါသွံကထှကလွာသညွ။ မမနှငွး နှငွးရညွ ရဲလေးအနားမှထကာ ဆိုငရွှေ့သို့အမှနပွှေးထှကသွှားသညွ။

နှငွးရညွ အိမထွဲပှနဝွငလွာတော့ နှယနွီ့ကိုပါတှေ့ရ၍ ရဲလေးမကှကွှီးကရှုံ့တှနသညွေ သူမပှနခွငှလွဲပှနရွတော့မညွ နှငွးရညကွတော့ ရဲလေးဖှဈနကေိုကှည့ပွှီး ရီခငှနွသညွေ။ ဒီနေ့မှမိုးတောငမွခှုပသွေး အစောကှီးရောကလွာတဲ့ နှယနွီ့ကိုလဲရဲလေး စိတထွဲမှကှိမဆွဲနသညွေ။ သူအိမထွဲကထှကခွါနီ နှငွးရညအွနားကပကွာ မနကဖွှနစွောင့နွဆေိုပှီး တိုးတိုးလေးပှောသှားပှီး ခေါငငွိုကစွိုကခွကှာထှကသွှားတော့သညွ။ ဒီလိုနဲ့ ရဲလေး နဲ့နှငွးရညွ ခစှသွူတှဖှဈသှေားကှပှီး ရဲလေးကလဲ နေ့စဉွ နေ့တိုငနွှငွးရညဆွီကိုသှားသညွ လူလဈရငလွဈသလို ဖကလွိုကွ နမွးလိုကဖွှင့ွ ကှာေ့တာ့ရဲလေး တဏှာစိတတွှထကှေှသောငွးကှမွးလာသညွ နှငွးရညအွိမထွဲမှာမို့လို့ အခှင့အွရေးကလဲမရပှနွ မှို့တကပွှီးတညွးခိုခနွးသှားမလားအထိစဉွးစားမိသေးသညွ။ ကိုယ့ရွှာပတဝွနွးကငှမွှာလဲ နရောကောငွးကောငွးခှုံကောငွးကောငွးကိုလဲအရှာမပကွှ ဒီနေ့တော့ ရဲလေး လူအရောကနွညွးပှီး ခကှကွာကောငွးတဲ့နရောနှဈခုကိုမှတပွှီးပှနခွဲ့လိုကတွယွ နောကတွနေ့ညနရေောကတွော့ နှငွးရညကွို ရှာပှငွ ခှောငွးစပနွားကစောင့နွေ အဲ့မှာတှေ့ရအောငပွှောတော့ အစပိုငွးမှာနှငွးရညကွအသဲအသနငွှငွးပမေဲ့  မလာမခငွှးမပှနဘွူး သူစောင့နွမှောဆိုပှီး ရဲလေး ရှာပှငခွှောငွးစပမွှာစောင့နွသညွေ။

တကယတွမွးကပှှနတွော့လဲ နှငွးရညွး ခှိနွးထားတဲ့ဆီကိုရောကလွာသညွ။ ရဲလေး ပှောသွှားပှီး သူ့ကှည့ထွားတဲ့ ညောငပွငကွှီးအောကကွို နှငွးရညလွကလွေးဆှဲကာသှားနတေုနွး ညောငပွငအွောကကွ လူ အသံကှားတာနဲ့ခှလှမွေးတှကေိုရပလွိုကသွညွ။ ကိုကို့ အကှီၤ ငွလြေးကလှတယနွောွ အသံရှငကွှောင့ွ ရဲလေး နဲ့နှငွးရညွ မကှလွုံးပှူးရပှနသွညွ။ဒါ နှငွးရညအွိမကွိုညစောင့လွာလာအိပပွေးနတေဲ့ ဒေါသွုန့သွမီး နှ နွီ့ အသံ ကောငမွလေးက အခုမှ ၁၃နှဈ ၁၄ နှဈလောကပွဲရှိအုံမညွ။ လှဆို …ဒါကိုရီးယားမငွးသာတှဝတတွေဲ့အကှီ ငွပြဲ လေ နှယလွေးရဲ့ ရဲလေး နဲ့နှငွးရညွ ပိုပှီးအ့သှရပှနသွညွ။ ယောကွှားလေးကာအခှားမဟုတွ သူတို့ရှာရဲ့ ရှာ့မကှနွာဖုံးသူဌေးစားရငွးဝငွ ဦးတငမွှိုငရွဲ့သား အသကွ ၃၀ ခန့ရွှိ့မည့ွ ကှောငတွောငတွောငကွောငွ တငအွုနွးဖှဈနလေို့ပငွ တငအွုနွးက မိဘပိုကဆွံရှိသောလွဲ စာမတတွ စာမသငွ မှို့ပေါကွို တခါတလေ သူ့အဖနေဲ့ပါပါသှားပှီး အငွဂြလိပကွှောငွးပဲတကလွာသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ရှာကိုပှနရွောကတွော့ သူ့နာမညတွငအွုနွးရှေ့မှာ မိုကကွယွ တပကွာ မိုကကွယတွငအွုနွး ဆိုပှီး သူ့ပေးကမွးစာစားနရတေဲ့ရှာမှကာလသားတခှို့ကို အရကတွိုကွ ထနွးရညတွိုကကွာ နာမညပွေးကငမွှနွးတပပွှီး မိုကကွယတွငအွုနွးဟုအခေါခွိုငွးရာမှနာမညတွှငသွှားသူတရောကွ။

အခုလဲအပှိုတောငမွဖှဈတတသွေးတဲ့ နှယနွီ့ကိုခှုပနွသညွေ။ဘာတှမှေားဆကပွှောကှမလဲ ရဲလေးနဲ့နှငွးရညအွကှယမွှဆကနွားထောငနွမေိသညွ။ တကယွ ကိုရီးယားမငွးသားတှေ နှယွ သိတယွ ဘယသွူဝတတွာလဲ ဂူဂှှနဖွှိုးလား  …ရိနွးလား …လီဗှောငဟွှနွးလား … ဂှှနစွောလား ဘယသွူဝတတွာလဲကိုကို သေးတယွ… အဲ့ကောငတွှကေ နာမညမွရှိတော့ဘူး ခစှရွဲ့ အခုနာမညကွှီးနတေဲ့ ကိုရီးယားမငွးသားသဈလေးလေ ဘာတဲ့…သူ့နာမညတွောငွ ဘယသွူလဲ နှယနွီကလဲ သိခငှဇွောဖှင့မွေးနသညွေ။ အောွ …သိပှီ  ရှာရှတခွနွး ဆိုတဲ့မငွးသာလေးပေါ့ သူဝတတွာ မငွးသားသဈလေးပေါ့နှယရွဲ့ ဟုတလွား… နှယတွော့ အဲ့မငွးသားနာမညကွှားဖူးသေးဘူး သူလဲကိုရီးယားပဲလား အစဈပဲပေါ့ အငွး… အကှီၤ ငွကြတော့လနွးတယနွောွ ကိုကို လနွးဆို …ဒီအကှီ ငွကြိုဒီဇိုငွးဆှဲပေးတဲ့ ဒီဇိုငနွာအဖှားကှီးကိုလဲကှည့အွုံးလေ …တကယ့နွာမညကွှီး အမရေိကနဒွီဇိုငနွာကှီးလေ နာမညကွ ဘရကပွဈတဲ့ အဲ့မိနွးမကှီးထှငပွေးတဲ့ဒီဇိုငွးပေါ့ တကယွ တငအွုနွးကတော့ သိသယောငတွတသွယောငနွဲ့ နှယနွီ့ကိုရှီးနပှေီ။သူကိုယတွိုငလွဲ တယဆွိုဘာမှရရရေောရာမသိ။

အငွးပါဆို…  ဒါနဲ့ …ကိုကိုမနေ့ကတီးပေးတာကောငွးရဲ့လား ဘယလွိုနလေဲ… ခှိခှိ… အိုး … လူကိုပှိုငွးသှားတာပဲ …တောသွေးတယွ ညကမမနှငွးရညွ မရိပမွိလို့  …ခဈ ခဈ ခွ မိုကကွယတွငအွုနွး နဲ့နှယနွီတို့ပှောနတောကိုကှားရပှီး နှငွးရညွ ရှကရွှကနွဲ့ ရဲလေးကိုပငမွစောင့တွော့ပဲ လှည့ထွှကသွှားလို့ ရဲလေး ပှေးလိုကသွှားသညွ။ နှငွးရညွ ဘယကွိုသှားတာလဲ… ငါ့ကိုတောငမွစောင့ဘွူး အိမပွှနမွယွ ဟာ… တှေ့ဖို့လာတာကိုဘာလို့ပှနမွှာလဲ နင့နွရော နှယနွီတို့ဦးသှားပှီလေ …နရောမရှိတော့ဘူးမဟုတလွား ဟဲ… ဟဲတနရောရှိသေးတယွ ရဲလေး နှငွးရညလွကကွိုဆှဲကာ သူကှည့ထွားတဲ့ ဒုတိယနရောဖှဈတဲ့ ပဲစငငွုံတနွးတှဆေီကိုခေါသွှားသညွ။ ပှောရရငွ ဒီနရောက ညောငပွငအွောကထွကတွောငနွရောကောငွးသေး အမှင့ွ ရပေ ၈ပအထေိရှိပှီး တဈတနွးနဲ့တဈတနွး သုံးတောငအွကှာရှိတဲ့ပဲစငွးငုံတနွးတှကေ အထဲဝငလွိူကတွာနဲအုပအွုပဆွိုငွးဆိုငွးနဲ့ အပှငကွလူတောရွုံမမှငနွိုငွ  မှကနွုနုလေေးတှပေေါကနွတေဲ့ ပဲစငွးငုံအတနွးကှား နှဈယောကသွားထိုငလွိူကကွှပှီး နှငွးရညကွ စကားစပှောလာသညွ။

နှယနွီကလဲနောွ …လူကဖှင့ပွုဇှနဆွိတလွောကလွေးရှိသေးတာ ရညွးစာတောငထွားနပှေီ… မလှယဘွူး နှငွးရညကွလဲ ပုဇှနဆွိတကွလေးဘယလွိုငယငွယပွငလွယကွူးတတတွယဆွိုတာမကှားဖူးဘူးလား …ကဲပါ သူမှားတှအကှေောငွးမပှောနဲ့တော့… ကိုယွ•အလုပကွိုယပွဲလုပကွှရအောငွ ဘာအလုပရွှိလို့လဲ ပှှတွ… ပှှတွ ရဲလေး နှငွးရညကွိုသူ့ပေါငပွေါဆွှဲလဲလိုကပွှီး နခမွးခငွှးမိတဆွကလွိုကသွညွ ။နှငွးရညကွလဲသူတို့အိမမွှာလဲနမွးတာလောကကွလုပနွကမှေို့ ရဲလေးကိုပှနနွမွးသညွ ရဲလေးရဲ့လကတွှကလေဲအငှိမမွနေ နှငွးရညရွဲ့နို့အုံလေးတှကေို အငွကြှ ီပေါကွနဖှဖှလေေးဆုပကွိုငနွတယွေ နှငွးရညဖွကကွမငှငွးမှ အားထည့ကွာညဈခှပေေးတော့ နှငွးရညရွဲ့အနမွးတှကပေို၍အသကပွါလာပှီး ရဲလေး လညပွငွးကိုပငလွကနွှဈဖကနွဲ့သိုငွးဖကလွာသညွ။ ရဲလေးလကတွှကေ နို့တှပေေါကွနေ တဖှညွးဖှညွးအောကကွိုရောကလွာပှီး ထဘီအောကထွိုးသှငွးလာတော့ နှငွးရညွ ရဲလေးလကကွိုကိုငကွာတားနသေောလွဲ ရဲလေး ဇှတအွတငွးတိုးနပှေီ ။

နှငွးရညွ စကားနဲလဲ့တားခှင့မွရ ရဲလေးကသူမနခမွးတှကေိုမလှတတွမွးဖိစုပနွလေို့ ရဲလေးလကကွ နှငွးရညပွေါငရွငွးနားရောကကွာနီးအထိ သူမ လကနွဲ့ထိနွးကိုငထွားသောလွဲ အတှငွးခံဘောငဘွီထဲထိ လကခွှောငွးတခှောငွးကရောကလွာပှီး စောကပွတနွခမွးသားလေးတှကေိုထိတှလောတဲ့အခှိနမွှာ ရဲလေးလကကွိုထိနွးကိုငထွားတဲ့ နှငွးရညရွဲ့လကတွှကအနေညွးအားလှှော့သှား တယလွို့ရဲလေးလဲထငမွိသညွ။အခှင့အွရေးကိုအမိအရအသုံးခတှဲ့အနနေဲ့ ရဲလေးသူ့လကခွလယတွခှောငွးကို နှငွးရညအွဖုတလွေးထဲထိုးသှငွးလိုကွေ့တာ့ နှငွးရညကွိုယလွေးတခကှတွှနွးသှားသညွ။အဖုတထွဲမှလကခွှောငွးကို တဇှပွ ဇှပွ ဆကတွိုကထွိုးထိုးမှပေေးတော့ နှငွးရညရွငဘွတလွေးကော့လာပှီး  ရဲလေးလကကွိုကိုငထွားတဲ့သူမလကကွလဲ အခုတော့ရဲလေးခါးကိုတငွးတငွးကှီးဖကလွို့ထားနပှေီ နခမွးလဲမစုပနွိုငတွော့ ရဲလေးရငခွှငထွဲခေါငွးလေးနဈကာ လကဖွှင့လွိုးပေးမှု့ကိုခါးကော့ခံနပှေီ သူ့ရငခွှငထွဲမကှနွာအပကွာနလေို့ နှငွးရညမွကှနွာကိုလဲ ရဲလေးမမှငရွ နှငွးရညအွရှိနတွကလွာမှနွးသိတော့ သူမကို သူ့ရငခွှငထွဲကနထေုတကွာမှကခွငွးပှငပွေါအွသာခပှေးလိုကသွညွ။

နှငွးရညကွတော့ ရဲလေးကိုမကှည့ွ သူမ ပုံမှာပငလွယပွှငကွှီးကိုလကပွဈကူးလာသူတရောကပွမာ မောဟိုကနွပေုံရသညွ။ ရဲလေး မတတွပထွရပလွိုကပွှီး ပုဆိုးခှှတွ၍ နှငွးရညရွဲ့ပေါငနွှဈခှောငွးကိုဆှဲကားကာ ထဘီလေးကိုခါးပေါအွထိလိပတွငွ အတှငခွံလေးကိုဆှဲခှှတတွဲ့အထိ နှငွးရညွ ရဲလေးကိုမကှည့ွ ရဲလေး သူ့လီးကို အမှေးနုနုရေးရေးလေးတှဖှငေ့ဖွောငွးကှှနတေဲ့ နှငွးရညရွဲ့ အဖုတလွေးထဲထိုးသှငလွိုကသွညွ လကနွဲ့ကလိထားလို့ စောကရွညတွှဖှငေ့ရွှဲနသညေ့အွဖုတထွဲ လီးကသိပခွကခွကခွဲခဲမသှငွးလိုကရွ သူမစောကပွတထွဲလီတခှောငွးလုံးဝငသွှားမှ နှငွးရညွ ရဲလေးကိုကှည့မွိသညွ ဘာမှတော့မပှော ရဲလေးမှာလဲမကှနွာလေးးတခကှတွခကှမွဲ့မဲ့သှားပှီး သူ့ကိုကှည့နွတေဲ့ နှငွးရညရွဲ့မကှနွာပေးကှောင့ရွော မကမွောစရာ ပစှနွှဈနတေဲ့သူမရဲ့အောကပွိုငွးအလှတို့ကှောင့ွ ရမမြကစွိတတွို့ငယထွိပတွကကွာ ဖိဖိဆောင့လွိုးတော့သညွ နှငွးရညကွလဲလူကှားမှာစိုးလို့လားမသိ နခမွးလေးစိကာ ကှိတခွံသညွ ဒါပမေဲ့ သူမလဲကောငွးနတယဆွေိုတာ ရဲလေးသိသညွ။ရဲလေးပီးခါနီးတော့ သူ့လီးကိုအဖုတထွဲမှဆှဲထုတကွာ အပှငမွှာပဲပီးလိုကတွယွ ဗိုကကွှီးသှားမှာစိုးလို့ နှငွးရညကွတော့သူ့ထကအွရငပွီးသှားပုံရသညွ။

သူထငတွာမမှားရငနွှငွးရညနွှဈခှီတောငပွီးတယလွို့ရဲလေး ထငသွညွ  လကနွဲ့လုပတွုနွးကတခါ ယခုလီးဖှင့တွခါ။ ရဲလေး ပုဆိုးပှနဝွတနွတေုနွး နှငွးရညကွလဲ သူ့ထဘီလေးကိုဆှဲခပှှီးထလာသညွ။ ရဲလေး နှငွးရညပွခုံးလေးကိုဖကပွှီး သှားစို့ ဟုပှောတော့ နှငွးရညကွ သူ့ကို ဒါလုပခွငှလွို့ခေါလွာတာမဟုတလွားမေးတော့ ရဲလေး သှားဖှဲပှကာ အဲ့တခုထဲအတှကမွဟုတပွါဘူး နှငွးရညဟွုဆိုကာ ပဲစငွးငုံတနွးထဲကနပှနထွှေကခွဲ့ကှသညွ။နောကတွခါ အငွကြှ ီပါခှှတပွေးလို့ပှောတော့ နှငွးရညကွ ဘယသွူကနောကတွခါတှေ့မယပွှောလို့လဲ လို့ပှောကာမကှစွောငွးလေးထိုးနသေောလွဲ ရဲလေး ဘာမှနပူဂပှူပှနမွလုပမွိ သှားဖူးပီးသားလမွးကို နောကတွကှိမပွှနသွှားဖို့ရာမခကဟွုယူထားလို့။ နှဈယောကအွတူတူလှှောကလွာခဲ့ကှပှီး ရှာအဝငနွားရောကမွှ သတိရတာတခုကိုရဲလေး နှငွးရညကွိုမေးလိုကတွယွ နှငွးရညွ …ပှဲလာကှည့အွုံးမှာလား မသိသေးဘူး ငါလာခေါမွယွ …အတူတူကှည့ရွအောငဟွာ နှငွးရညကွတှေးတှေးဆဆလေးစဉွးစားနပှေီးမှ သဘောပဲ …လို့ပှောလာသညွ။

ပှဲရာသီရောကလွာပှီလေ နောကနွှဈရကဆွိုရငွ စပှီ အခါတိုငွးနှဈတှကတေော့ ဇာတပွှဲတှထညေ့ပွမေဲ့ ဒီနှဈတော့ သူကှီးဘခကကွ ရနလွဲမမှားရအောငွ ကိုယ့ရွှာကလူတှပေဲ အပှောသွဘောနဲ့ တကကွခိုငွးမယွ  ဆိုခိုငမွယစွီစဉထွားလို့  လှနခွဲ့တဲ့နှဈပတလွောကထွဲက ပါဝငမွဲ့သူတှအကတေိုကတွဲ့သူကတိုကနွဲ့ အလုပရွှုပနွကှပှေီ ကှှနွးတောငရွှာမှာ ရှကပွုံးသီဂီတဝါသနာအိုးတှရှေိတယဆွိုတာလဲ  သူကှီးဘခကွ  သူ့သမီးကိုလာလာဝှိုကပွှီး ဂီတာတီးသီခငှဆွိုနကှတေဲ့ လူငယတွှကေိုကှည့ပွှီး သူကောငွးကောငွးသိသညွ။ နှငွးရညကွ သူနဲ့အတူတူကှည့မွယဆွိုလို့ရဲလေးပှောသွှားတယွ ရှာထဲကိုဝငခွဲ့ကှတော့ နှငွးရညကွိုအရငလွှတလွိုကပွှီး သူကတော့၁၅မိနဈလောကခွှာပှီးမှဝငသွှားတယွ အတူတူတှေ့သှားရငွ မသငွကြာဖှဈနမှောစိုးလို့။ နောကရွကကွစပှီး ပှဲစမည့ညွမတိုငမွှီ နခငနွေေ့လယပွိုငွးထိ ရဲလေးတို့လူပှိုကာလသားတှအလေုပမွှားတော့သညွ။မဏဍြပထွိုး ဇာတစွငဆွောကနွဲ့ တနကေုနသွှားသညွ။

ညနစေောငွးအိမပွှနရွောကတွော့ ထမငစွား ရမေိုးခှိုးပှီး ရှာထိပမွဏဍြပသွို့ ဖိုးထောငွ အောငမွောငွးတို့နဲ့အတူ ရဲလေး ထှကခွဲ့လိုကတွယွ နှငွးရညကွိုလဲ အဲ့ဒီကပဲစောင့ဆွိုပှီး  မနကထွဲက ရဲလေးကှိုပှောထားသညွ။ ရှာထိပကွိုသူတို့ရောကတွော့ အရငနွေ့တှထေဲကကှိုရောကနွကှတေဲ့ ဆယ့နွှဈပှဲဈေးသညတွှနေဲ့စညကွားလို့နပှေီ တခါတရံပှဲရကတွှပှေီသှားတာတောငွ မပှနပွဲ တဈလနှဈလ ရှာမှာပဲ ဆကနွပှေီး အနီးအနားရှာတှထေိသှားပှီဈေးရောငကွှတဲ့ ဈေးသညတွခှို့လဲရှိတတကွှသညွ။ ရဲလေးတို့ပှဲဈေးခငွးထဲရောကသွှားတော့ အရငကွှိုရောကနွှင့နွတေဲ့ နှငွးရညကွရဲလေးအနားရောကလွာပှီး ရဲလေး ဖိုးထောငွ အောငမွောငွးတို့နဲ့အတူပှဲဈေးတရှောကွ လှှောကကွှည့ကွှ မုန့ဝွငစွားလိုကနွဲ့လုပနွတေုနွး အောငမွောငွးက ရဲလေးကိုလကတွို့လိုကလွို့ ဘာလဲလို့မေးတော့ အောငမွောငွးက နှငွးရညမွမှငအွောငွ တဖကသွို့မေးငေါ့ပှသညွ။ ရဲလေး အောငမွောငွး မေးငေါ့ပှရာဖကသွို့ကှည့လွိုကတွော့ သူ့ကို စူပုတပွုတမွကှနွာလေးနဲ့အောကနွခမွးလေးပှတထွှကလွုမတတကွိုကထွားပှီး ကှည့နွတေဲ့ အိဝါကိုတှေ့ရလို့ မကှနွာလှဲလိုကပွှီူး ရှောငထွှကခွဲ့လိုကတွယွ အောငမွောငွး နဲ့ဖိုးထောငကွိုလဲ ရဲလေး မကှနပွေ ဒီကောငတွှခှေောကခွထှားလို့ အိဝါ အခုလိုဖှဈနတော သူ့ကိုနမွးပှီး ကိုယကွတခှားမိနွးကလေးနဲ့တှဲနတောကို ဘယမွိနွးကလေးမှ ကှနပနွေိုငမွယမွထငွ။

ဦးလေး ဝငထွိုးသှားပါအုံးလား …လှံထမွးလာတာပဲမှငရွတာနောွ ကံထမွးလာတာမမှငရွဘူးဗှ …အားပေးသှားပါအုံး အရငကွ ဂိနွးဂလုံးဂုံးလို့ခေါတွဲ့ လိပွ ဆငွ ကှား တှနရေောမှာအခုတော့ မငွးသမီး မောဒွယွ အဆိုတောမွိနွးကလေးပုံတှဖှငေ့အွစားထိုးနရောယူထားပှီ ဆိုငရွှငကွောငလွေးကသူတို့ရှာသား ဦးဖိုးတုတကွို ဖိတခွေါနွသညွေ။ ဦးဖိုးတုတကွလဲ သူ့အငွကြှ ီကပထွဲက ပိုကဆွံထုတပွှီး ထိုးမယဟွနပွှငနွလေို့ ရဲလေးတို့ခဏရပကွှည့နွမေိသညွ။ ဦးလေး ဘယသွူ့ကိုထိုးမလဲ … ခငဝွင့ဝွါကိုထိုးမလား သငဇွာဝင့ကွှောလွေးထိုးခငှလွား… ဒါမှမဟုတွ နီနီခငဇွောကွှီးဆောခွငှလွား… အဲ …ထိုးမလားပှောတာ ဟေ့ကောငွ …မငွးပှောတဲ့ကောငမွတှတရေောကမွှမထိုးဘူး အိခှောပိုပဲခမှယွ ပထမအကှိမမွှာ ဦးဖိုးတုတွ အိခှောပိုနဲ့ကံစပလွို့ပဲလားမသိ အိခှောပိုကလှာသညွ။နောကအွကှိမတွှမှောလဲ ခငဝွင့ဝွါကိုထိုးလိုကွ သငဇွာဝင့ကွှောကွိုတှယလွိုကွ နီနီခငဇွောကွှီးကိုဆောလွိုကဖွှင့ွ ရှုံးတလှည့နွိုငတွလှည့ဖွှင့စွိတဝွငစွားစရာကောငွးသောလွဲ ပှဲခှိနနွီးလာတာကှောင့ွ ရဲလေးတို့အားလုံးရုံထဲဝငသွှားလိုကကွှသညွ။ဖှာတခပှထွဲမှာအားလုံးစုထိုငကွှပှီး ၁၅မိနဈလောကစွောင့လွိုကရွပှီးနောကွ ပှဲစတော့သညွ။အစပိုငွးအဖှင့မွှာ ကနတွော့ခှိုးနဲ့ဆိုငရွာပိုငရွာတှကေိုပူဇောပွသပှီးနောကွ လူငယတွှစေိတဝွငစွားတဲ့ စတိတရွှိုးအစီအစဉဖွှင့စွဖှင့တွော့သညွ။

ရှာထဲမှကာလသားခေါငွးနကကွှောကွ ပထမဆုံးဖှောဖွှပေေးမည့သွူရဲ့နာမညကွိုကှငှောပေးလိုကသွညွ။ ပထမဆုံး အလှည့ကွတှဲ့သူကတော့ … ခစှကွှမွးမောငွ ပါခငဗွှ နာမညကွှငှောလိုကတွာနဲ့စငအွောကကွ လူထုကှီးကလဲ ဝေးးကနဲဝိုငွးအောကွှသညွ။ ခစှကွှမွးမောငွ မှာ ရှာတောငပွိုငွးမှလူပှိုကှီးဖှဈပှီး နာမညအွရငွး ခစှမွောငမွှ ဂဈတာတီးတာရတာကိုရူးသှပသွူဖှဈပှီး i.c အဖှဲ့မှခစှစွမွးမောငကွိုအားကရှာမှ သူ့နာမညကွိုခစှကွှမွးမောငအွဖှဈခံယူထားသူဖှဈသညွ။ ဆံပငကွှီးကှောလယလွောကနွဲ့ခစှကွှမွးမောငကွ ထှကလွာ၍ပရိတသွတကွိုဦးညှတနွှုတဆွကလွိုကသွညွ။ အခုလို… မငွဂြလာကကှသွရေ အပေါငွးနဲ့ပှည့စွုံတဲ့ ညခမွှးအခှိနအွခါလေးမှာ… အတိတနွမိတနွဲ့ပှည့စွုံတဲ့ သီခငွှးလေးတပုဒနွဲ့ ဧည့ခွံပါရစေ …ခငညွ ဘယသွီခငွှးနဲ့ဧည့ခွံမှာလဲ ဗှို့ စငအွောကကွပရိတသွတကွ မေးကှတော့ …ခစှကွှမွးမောငွ က ဟုတကွဲ့ …ကိုမှိုးကှီးရဲ့  …အဆိပခွှကွ… နဲ့ပါ ဖလေိုးမသားကှီး… အခှကလွာပှောငနွတယွေ ရှာမှ သူနဲ့ရှယတွူမိနွးမမှားက ခစှကွှမွးမောငကွို ဝိုငွး၍မတြတောပို့ကှလပှေီ။

ခစှကွှမွးမောငွ ကသူ့ရဲအသံဝါကှီးနဲ့ ပရိတသွတအွား အဆိပခွှကဖွှင့ွဧည့ခွံပှီးတဲ့နောကမွှာတော့ ရှာမှရှကပွုနွးသီးအနုပညာရှငလွေးတှကေ တရောကပွှီး တရောကွ သီဆိုဖှောဖွှနကှသေညွေ။စတိတရွှိုးအစီအစဉပွှီးခါနီးမှာ ရဲလေး နှငွးရညကွိုနှဈကိုယကွှားတိုးတိုးပှောလိုကသွညွ နှငွးရညကွအစပိုငွးမှာခေါငွးခါပှပှီးငှငွးနပမေေဲ့ လကဆွှဲကာအတငွးခေါနွလေို့ မထခငှထွခငှနွဲ့ နှငွးရညရွဲလေးနောကွ ပါသှားသညွ။ ဖိုးထောငတွို့ကိုလဲ သူတို့သှားနှင့မွယပွှောတော့ သူတို့သဘောပေါကတွယဆွိုတဲ့ပုံစံနဲ့စပဖွှီးဖှီးလုပပွှတယွ မဏဍြအရှေ့ အပှငကွိုရောကခွဲ့ကှတော့ နှငွးရညကွဘာလုပမွလို့လဲမေးလို့ ရဲလေးက နှငွးရညတွို့အိမသွှားရအောငွ ပှောတော့ နှငွးရညကွမဖှဈပါဘူး တရောကရွောကမွှငသွှားမယွ ဆိုပှီးငှငွးသေးသညွ။ ရဲလေးကလဲ ဒီအခှိနဘွယသွူမှမရှိကှောငွး တရှာလုံး ပှဲကှည့နွကှကှေောငွး စိုူးရိမစွရာမရှိဘူးဆိုပှီး ဇှတခွေါပွှနတွော့လဲ နှငွးရညွ ခစှသွူအလိုကိုလိုကလွှောမိပှနသွညွ။ရှာလမွးတလှောကွ လူရိပွ လူယောငကွိုသတိထားပှီးလှှောကလွာခဲ့ကှတယွ။လူရှငွးသညွ။

နှငွးရညတွို့ အိမထွဲရောကတွော့ အိမတွံခါးသော့ခတကွာ အတှငထွဲရောကတွာနဲ့ ရဲလေး နှငွးရညကွိုဖကနွမွးလိုကပွှီး သူမအငွကြှ ီလေးကိုဆှဲခှှတတွော့သညွ နှငွးရညဘွာမှမပှော လကလွေးနှဈဖကမွှောကပွေးကာကူပငခွှှတပွေးလိုကသွေးသညွ။ ဘောလွီခှိတလွေးပါ တခါထဲခှှတပွေးလိုကခွှိနွ မနိုငမွနငွးထုတပွိုးခံထားရတဲ့ နှငွးရည့ရွဲ့နို့အုံကှီးနှဈလုံးက ဖယောငွးတိုငမွီးရောငအွောကမွှာ ဝါဝငွးတငွးကားထှကနွသညွေ။ ပှည့ပွှည့ဖွောငွးဖောငွးနို့ကှီးတှကေို အရငွးမှကိုငကွာ ဘယပွှနညွာပှနွ ရဲလေး ကုနွးစို့တော့သညွ။ ညဈလဲညဈသညွ။ ပေါငကွှားက လီးကအလုပလွုပရွနအွသင့အွနအထေားရောကလွာမှ နှငွးရညကွို သူမအိပခွနွးထဲပှေ့ခေါသွှားပှီး ဆောတွော့သညွ။ ပကလွကလွိုးပှီးနောကွ ဖငကွုနွးခိုငွးတော့ နှငွးရညကွရှကသွလိုလိုဖှဈနသေေးတာနဲ့ ရဲလေးကပဲအနအထေားမှနအွောငပွုံစံသှငွးပေးပှီး အနောကကွနခေါးကိုငကွာလိုးသညွ ယခုတကှိမမွှာတော့ နှငွးရညွ အားး အားးး အင့ွ  နဲ့အသံလေးတှထှကလွောပှီး ပဲစငွးငုံတနွးမှာတုနွးကလိုငှိမမွနတေော့ ကုနွးပေးထားလှှကနွဲ့ ရဲလေးကိုပငွ သူ့ဖငကွှီးနဲ့တခါတခါနောကပွှနဆွောင့ပွေးနပှေီ ရှာထိပကွပှဲက တီးလုံးသံတှကလေဲ တဝုနွးဝုနွး တဒုနွးဒုနွးနဲ့ ဆူညံ့နတောကှောင့ွ ပတဝွနွးကငှမွှာလူရှိနတေောငွ အသံမကှားရနိုငဆွိုပှီ ရဲလေး အားကုနဆွောင့လွိုးတော့သညွ  ။

ပထမတခှီပှီးသှားပီးနောကွ ရဲလေးကနောကအွကှိမတွှထပဆွှေဲခငှသွေးပမေဲ့ နှငွးရညကွ မိနွးကလေးတရောကထွဲနတေဲ့အိမလွဲဖှဈပှနွ မတောတွဆမှငသွှား သိသှားကှပါက နှငွးရညဆွိုတဲ့မိနွးမက ရညွးစားကိုသူ့အိမပွေါထွိခေါပွှီး ခံပေးတယပွှောခံရမှာစိုးတယွ ပှောလို့မပှနခွငှပွှနခွငှနွဲ့ ရဲလေး ပှနသွှားတော့သညွ ။ရဲလေး နှငွးရညဆွီကပှနခွဲ့တော့ နံနကွ ၃နာရီပငထွိုးနပှေီ ။ပှဲကလဲပှီးခါနီးပှီမို့ သူ့အိမကွိုပဲ ပှနသွှားပှီး သူ့အဖေ အမေ တှအသေံမကှားအောငွ ခှဖှနငွေးပှီး အခနွးထဲဝငအွိပလွိုကတွော့သညွ။ နောကတွည ဒီညကနောကဆွုံးည ရဲလေး မနေ့ညကလိုပငွ နှငွးရညနွဲ့ဆှဲခငှသွေးမဲ့နှငွးရညကွ နောကဆွုံးညဖှဈလို့အပှီးထိကှည့ခွငှတွယဆွိုလို့ ရဲလေး  ီဒညအတှကညွစာငတရွတော့သညွ ။ နောကတွရကပွှဲကှီးပှီးသှားတော့လဲ ရဲလေးတို့ကာလသားတတှအလေုပမွှားကှရပှနသွညွ မဏဍြပစွငပွှနဖွကွှ မှစာကှဲနတေဲ့ အမှိုကတွှသေိမွး  ပဈစညွးတှသေိမွးဆဲရနဲ့တနကေုနရွပှနသွညွ။ပှဲပှီးသှားပမေဲ့လဲ ထုံးစံအတိုငွး ဈေးလာရောငကွှတဲ့ ဈေးသညတွခှို့တော့ သူတို့ရှာမှာကနှခွဲ့ပှနသွညွ ကိုယ့ရွှာမှပှီးသှားပမေဲ့ တခှားရှာတှကေ အခုမှစမဲ့ပှဲတှရှေိသေးရငလွဲ အဲ့ဒီရှာကိုကူးသှားလိုကကွှဖှင့ွ လုပကွိုငစွားသောကနွကှရသေညကွ ဆယ့နွှဈပှဲဈေးသညတွို့ရဲ့ ဘဝတခုပငွ။

ဦးဘခကွ လကထွဲကကိုငထွားတဲ့ ဖိတစွာကိုကှည့ပွှီး သှားသင့မွသှားသင့စွဉွးစားနသညွေ။သူ ကှိုကကွုနွးရှာကို မသှားမဖှဈကိဈစမှလှဲ၍ ဘယတွော့မှမသှား အခုတော့ မသှားမဖှဈသှာရမဲ့အကှောငွးကပေါလွာပှနပွှီ ငယသွူငယခွငွှးအရငွးကှီးတှဖှဈကှေတဲ့ ကှောဝွနေဲ့ ခှိုခှိုခိုငတွို့ရဲ့ အလှုဖှဈနလေို့ပငွ ။ကှောဝွေ နဲ့ခှိုခှိုခိုငွ ကသူတို့လငမွယား မှဒငနွဲ့ဝါဝါမှင့တွို့လငမွယားနဲ့ပါ အကှောငွးသိငယပွေါငွးတှေ ။ပိုဆိုးသညကွ ကှောဝွတေို့အိမနွဲ့ မှဒငတွို့အိမကွ အိမခွငွှူကပလွှှကွ ။ကှောဝွတေို့လငမွယားမှာ သားသမီးမရှိ မထှနွးကားခဲ့ကှတာကှောင့ွ ရှာထဲကခှို့တဲ့တဲ့ ကလေးတှကေိုရှငပွှု နားသပှုလုပပွေးတဲ့ပှဲ အကှှေးအမှေးနဲ့ဆိုသုံးရကကွှာမယလွို့ ဖိတစွာထဲရေးထားသညွ။ကှောဝွတေို့လငမွယားက ငှကှေေးပှည့စွုံကှသောလွဲ ကှှားကှှားဝါဝါမနတတွေ သိုသိုသိပသွိပနွဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲနတတကွှေတဲ့ သူတို့ကို ဘခကကွလဲခငသွညွ။ နတေဲ့အိမတွောငွ ထရံကာနှဈထပအွိမလွေး ။ မလှဲသာတဲ့အဆုံး ဦးဘခကတွို့လငမွယား ကှိုကကွုနွူးရှာကို နမစေောငခွငွး စကလွှနေဲ့ကူးသှားကှသညွ။

နောကသွုံးရကနွရငွေ ပှနလွာကှိုဖို့ လိုကပွို့ပေးတဲ့ ဘုနွးကှီးကှောငွးသား  ခစှဖွှယကွိုမှာပှီး စကလွှကေိုပှနလွှတလွိုကသွညွ။ရှာလယလွောကထွိ အထုပအွပိုးဆှဲပှီး လငမွယားနှဈယောကလွှှောကလွာကှတာ ကှောဝွတေို့ အိမရွှေ့ရောကတွော့ ကှောဝွနေဲ့ ခှိုခှိုခိုငကွ သူတို့လငမွယားကိုဆီးကှိုကာ အိမထွဲခေါသွှားကှသညွ။ မတှေ့တာကှာပှီဖှဈတဲ့သူငယခွငွှးတှဆေုံပှနတွော့လဲ လေးရောကသွားစကားလကဆွုံကနှလေိုကကွှတာညနပငစွေောငွး သှားသသညွ။ညနစေောငွးတော့ ခကှကွူပှုတကွူမဲ့ရှာထဲကလူတှကလေဲတဖှဲဖှဲ ရောကလွာကှပှီး ပှငဆွငစွရာပှငဆွငနွကှသညေကွို အိမထွဲကဧည့ခွနွးကနရနှေေေးကှမွးသောကရွငွး ကှောဝွနေဲ့ ဦးဘခကကွှည့နွမေိသညွ။ သူ့မိနွးမ ရီရီခငကွလဲ ခှိုခှိုခိုငနွဲ့အတူလုပကွူကိုငကွူနသညွေ။ ဖကကွှမွးဆေးလိပလွေးဖှာရငွ ကှောဝွနေဲ့စကားစမှညပွှောနကှရငွေ  ခှံထဲဝငလွာတဲ့လူတရောကကွှောင့ွ ဦးဘခကွ မကှနွာကှီးကတငွးမာလာသညွ။ ဝငလွာသူက တခှားသူမဟုတွ        သူ့ရဲ့ ရနသွူတောဟွောငွးမှဒငွ ။

ကှောဝွကေ့မှဒငကွိုလကယွပခွေါလွိုကတွော့ မှဒငွ ဘခကတွို့အနား လောကလွာသညွ ။ ဘခကွ ကိုမှငတွော့ မှဒငလွဲမကှနွာပကှနွသညွေ။သူငယခွငွှးနှဈယောကရွဲ့ အကှောငွးကိုအားလုံးသိထားတဲ့ကှောဝွကေ သူတို့နှဈယောကကွှားစကားကိုဖေးဖေးမမပှောနသေောလွဲ ဘခကွ နဲ့မှဒငကွတော့ စကားပှောဖို့ဝေးစှ မကှနွာခငွှးပငမွဆိုငွ။ ညရနာရီလောကကွှမှ မှဒငပွှနသွှားသညွ မှဒငပွှနတွော့ ခှံထဲမှာဘယအွခှိနထွဲကရောကနွမှနွေးမသိတဲ့ ဝါဝါမှင့ကွိုလဲ ဘခကတွှေ့လိုကပွှီး ဝါဝါမှင့ကွလဲ ဘခကကွိုတှေ့သှားတဲ့အခိုကွ ဦးဘခကရွဲ့ မကှနွာပေါမွှာဆှေးရိပသွနွးလာသညွ သူငယငွယကွအသဲအသနခွစှခွဲ့ရတဲ့မိနွးမ။  မှဒငနွဲ့ ဝါဝါမှင့ထွှကသွှားတော့ ကှောဝွကေ ထမငွးစားကှရအောငွ ရီရီ့ကိုသှားခဏလေိုကအွုံးမယဆွိုပှီး ခှံရှေ့ထှကသွှားသညွ။ ကှောဝွနေဲ့ ရီရီခငွ ခှိုခှိုခိုငွ တို့ပှနဝွငလွာကှပှီး ကှောဝွတေို့လငမွယားက ထမငွးစားပှဲဆီသို့ရှေ့ကနေဦးဆောငခွေါသွှားသညွ။ ဦးဘခကနွဲ့ ရီရီခငအွနောကကွနလေိုကသွှားနတေုနွး ခှံရှေ့ကိုနောကပွှနလွှည့ကွှည့နွတေဲ့ သူ့မိနွးမ ရီရီခငွ ကို ဦးဘခကွ လသေံမာမာနဲ့မေးလိုကတွယွ နငကွ ဘယသွူ့ကိုမှှောနွတောလဲ ဟငွ…  ဘယသွူ့မှမမှှောပွါဘူး ဦးဘခကကွ ငါသိတယနွောွ ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကှည့နွလေို့ ရီရီခငွ ခေါငွးလေးငုံ့ပှီးလိုကလွာသညွ။

စားသောကပွှီးကှလို့ အိပခွှိနရွောကတွော့ ခှိုခှိုခိုငကွ သူတို့လငမွယားကိုအိမအွပေါထွပကွအခနွးတခုမှာနရောခပှေးပှီး အောကထွပပွှနဆွငွးသှားသညွ။ ဦးဘခကွ အဲ့ဒီညက သူ့မိနွးမ ရီရီခငကွိုမလိုးဖှဈခဲ့။ နောကတွနေ့ရောကတွော့ မနကရွနာရီလောကထွဲကရှငလွောငွးစလှည့ွေ့တာ့သညွ ရှငလွောငွးဦးရေ ၅ဝခန့ရွှိသညွ။ရှာတပတလွှည့ပွှီး ဘုနွးကှီးကှောငွးမှာရစကခွှေ ဓမမြာရုံပေါမွှာထမငွးကှှေးပှီးသိမွးခဲ့ကှတော့ မှနွးတည့ခွှိနပွငရွောကနွပှေီ။ကနှတွဲ့နောကနွှဈရကကွ အလှုထမငွးကှှေးရုံသပသွပွ မနေ့ကလိုပဲ ညနစေောငွးရောကတွော့ ကှောဝွတေို့အိမကွို လူတှရေောကလွာပှီး ပှငဆွငစွရာရှိတာပှငဆွငွ ဒယအွိုး ကှီးတှနေဲ့ဟငွးခကွှ ကှကသွှနနွှာသူကနှာ ထငွးခှဲသူကခှဲဖှင့အွလုပရွှုပနွကှသညွေ။ မီးမရသည့ွ တောရှာဖှဈလို့ ညရောကသွည့အွခါမှာတော့ မီးစကနွိုးကာ ခကှကွှပှုတကွှရတယွ ရီရီခငွ ရခှေိုးတော့ မိုးပငခွှုပလွုပှီ ခှံရှေ့ကမီးရောငကွ သူရခှေိူးနတေဲ့အိမနွောကဖွကွ ဘုံဘိုငအွနားထိအနညွးငယဖွှာကနှလေို့သာအဆငပွှနသညွေေ။

သူ့ယောကွှား ဘခကကွတော့ သူ့ထကအွရငခွုဏကမှခှိုးပှီးတကသွှားသညွ။ ထဘီရငလွှှားပှီး မတတွပရွပကွာ နို့အုံနှဈလုံးကှားဆပပွှာတိုကနွတေုနွးခှသေံကှားလို့ ရီရီခငွ လှည့ကွှည့လွိုကတွယွ။ အကို…  အဲ … ကိုမှဒငွ ဘာလာလုပတွာလဲ သူ့ကို ငေးကှည့နွတေဲ့ မှဒငကွို ရီရီခငမွေးလိုကတွယွ သေးလာပေါကတွာ အောွ … ဟိုမှာလေ… အိမသွာက ရီရီခငွ ကအိမသွာကိုလကညွိုးထိုးပှလိုကတွယွ…  အိမသွာနဲ့  သူမ ရခှေိုးတ့နရောက သိပမွဝေးလှ။ အရငလွို အကိုလို့ ခေါလွဲရပါတယွ… ရီရယွ အဲ့ဒါ …အကို့ …မိနွးမ အဲ …ကိုမှဒငမွိနွးမခေါရွမှာလေ ရီရီလဲ ကိုမှဒငမွိနွးမဖှဈခဲ့ဖူးတာပဲမဟုတလွား မှဒငွ ရညွးစားဦးကို ရခှေိုးလှှကွ ဝတလွဈစလဈပုံနဲ့တှေ့ရတော့ ပှောသင့မွပှောသင့မွစဉွးစားမိတော့ပဲပှောထှကသွှားသညွ။သူ့မကှလွုံးတှကလေဲ ရီရီခငရွဲ့ တစှနွးတစပေါနွတေဲ့ရငသွားမို့မို့လေးတှကှေားရောကရွောကသွှားတတသွညွ။ ရီရီခငကွလဲဒါကိုသိတော့ သူ့ထဘီစလေးကိုအပေါဆွှဲတငသွညွ။ သူ့ယောကွှားဘခကတွှေ့သှားမှာလဲ စိတပွူနသညွေ။ မပှောပါနဲ့တော့ …အဲ့ဒါတှေ ပှီးခဲ့ပါပှီ ရီရီခင့ွ အသံလေးတိမဝွငသွှားသလို့ သူမ မကှလွုံးတှကလေဲ အိမရွှေ့သို့မလုံမလဲကှည့မွိသညွ။

ရီကလှတုနွးနောွ … အရငအွတိုငွးပဲ လှလဲ  အ …ကို … ကိုမှဒငွ… ပဈသှားတာပဲမဟုတလွား ဒီစကားကိုတော့ ရီရီခငွ တမငပွှောဖို့မရညရွှယပွဲထှကသွှားသညွ မှဒငွ ဝါဝါမှင့ကွိုခိုးပှေးသှားတုနွးက သူငိုခဲ့ရတယမွဟုတလွား ခံစားခကှတွှကပှငေ့ထွှကလွာသညွ။ ရီရယွ ကိုယဘွယလွိုဖှဈသှားမှနမွသိဘူးကှယွ ဝါဝါ့အပေါခွဏတာသာယာမိသှားတယထွငတွာပဲ … အခုခှိနထွိ ဘခကကွိုအားနာနတေုနွးပါကှာ တကယွ… တကယွ ပှီးခဲ့တာတှပှေောမနပေါနဲ့တော့ရှငွ …သှားပါတော့ ကိုဘခကမွှငသွှားပါအုံးမယွ… နဂိုကမှစိတကွှီးရတဲ့အထဲ သှားတော့နောွ မှဒငွ ခေါငွးငှိမ့ပွှလိုကပွှီး အိမသွာဘေးသှား သေးပေါကကွာပှနထွှကခွဲ့လိုကသွညွ။ အိမရွှေ့ထှကကွာနီးပုဆိုးကိုလဲပှငဝွတလွိုကသွညွ။ သူ့ကိုကှည့ကွာပုဆိုးဝတနွတေဲ့ မှဒငကွိုလဲ ရီရီခငွ အမှတတွမဲ့ပှနကွှည့မွိတော့ ပုဆိုးအောကပွေါငကွှားက လီးမဲမဲရှညရွှညကွှီးတှဲလောငွးကနှတောကိုမှငတွော့ ရငတွုနပွနွးတုနဖွှဈသှားပှီး မကှနွာလှဲလိုကတွယွ  သူမ ဒီလီးကှီးနဲ့ ဘယနွှဈခေါကတွောငအွတှယခွံခဲ့ပှီးပှီလဲ မှတတွောငမွမှတမွိတော့  ။

မှဒငွ ခှံရှေ့ပှနထွှကခွဲ့တော့ ကှောဝွတေို့လငမွယားနဲ့အတူ ရှာထဲထှကသွှားတဲ့ ဘခကကွိုတှေု့ရ၍  ရီရီခငရွခှေိုးတဲ့ဆီကိုပှနထွှကိခဲ့လိုကတွယွ ရီရီခငကွ ရကနနွေားမှာမရှိတော့  မှဒငွ သူတို့အိမဖွကကွိုကှည့လွိုကသွေးသညွ သူ့မိနွးမ ဝါဝါမှင့မွှား ဒီဘကခွှံထဲရောကနွပှေီလားလို့ ခှံရှေ့သှားကှည့တွော့လဲ သူ့မိနွးမကိုမတှေ့ရတော့မှ မှဒငွ အတင့ရွဲလားသညွ ခူဏကရခှေိုးနတေဲ့  ရီရီခင့ကွိုမှငလွိုကထွဲက ငယငွယကွဖှဈခဲ့ကှတဲ့ဟာတှကေ ပုံရိပယွောငလွိုပှနမွှငယွောငလွာပှီး ပှနလွညတွမွးတမိသလိုဖှဈလာသညွ။ တဒိုငွးဒိုငွးမှညနွတေဲ့မီးစကသွံ အလုပရွှုပနွတေဲ့ ခှံထဲကလူတှကေိုတခကှကွှည့လွိုကပွှီးမှ မှဒငအွိမပွေါကွိုတကလွာသညွ။ တခနွးထဲရှိတဲ့ အခနွးတံခါးကို တှနွးဖှငိ့လိုကသွညွ။ အို …ကိုမှဒငွ ဘာလာလုပတွာလဲ ရီရီခငွ အံ့သှသှားသညွ။ ကုတငပွေါမွှာသနပခွါးလိမွးလို့ပှငနွတေဲ့ရီရီခငကွ အငွကြှ ီပငမွဝတရွသေး ခုဏကအတိုငွးပငွ လုံခညှလွေးပဲလဲထားသညွ။ အကို… ရီရီနဲ့စကားပှောခငှလွို့ပါကှာ တကယလွဲ မှဒငွ သံယောဇဉမွပှတစွှာနဲ့ စကားပှောဖို့ဆိုပှီးလာခဲ့ခှငွးပငွ  သို့သောွ ဆံပငလွေးဖှန့ခွထှားပှီး ဒူးဆဈဖုံးရုံလောကပွဲဝတထွားတဲ့ထဘီအောကကွ ခှသလေုံးသားဝငွးဝငွးလေးတှေ အနောကကွိုပငကွော့ကောကနွတေဲ့တငသွားထညထွညကွှီးတှကေိုတှေ့ရ မှငရွတော့လဲ တဏှာစိတကွခှှနွးအုပမွရဖှဈလာသညွ။

အရှယတွငလွှနွးတဲ့ ရီရီခငကွလဲ ရှိရငွးစှဲအသကထွကပွငွ ပိုငယသွညဟွုထငရွလောကသွညွ။ မှဒငွ ရီရီခင့အွမေးကိုပှနမွဖှမေိ သူမအနားကပသွှားကာ ရီရီခင့ကွိုယလွုံးလေးကို ဆှဲဖကကွာ နခမွးခငွှးမိတဆွကပွေးလိုကသွညွ။ အတငွးဖိကပထွားတဲ့နခမွးတှကေို ခှာဖို့ကှိုးစားရငွးက ရီရီခငစွကားပှောဖို့ကှိုးစားကှည့သွညွ။ ကို … ကိုမှဒငွ… မသင့တွောပွါဘူး …လှတွ … အှန့ွ…  ပှှတွ ပှှတွ ရီရီခငကွစကားပှောဖို့ ကှိုးစားလေ မှဒငနွခမွးကိုဖိစုပလွေ။ ကိုဘခကွ…  တှေ့ …  တှေု့  ပှှတွ … ပှှတွ… ဒီတခါတော့ မှဒငွ… နခမွးခငွှးခှာပေးလိုကပွှီး ပှောလိုကသွညွ ဘခကွ ရှာထဲသှားတယွ မရှိဘူး အခစွှ ဟုဆိုကာနခမွးပှနစွုပပွှနသွညွ။ရီရီခငပွှနပွှောခှိနတွောငမွရလိုကွ မှဒငကွ  နို့ညဈ… ဖငကွိုငွ… အဖုတနွိုကွ…ဆကတွိုကလွုပိနတေော့သညွ။ ထဘီလေးပငပွှကလှေုလုဖှဈနပှေီ။ ရီရီခငမွှာလဲ မှဒငရွဲ့အကိုငအွတှယအွပှတအွသပတွှအေောကမွှာ သူမစိတတွှကေ ငယဘွဝကိုပှနရွောကသွှားတော့သညွ။ဘခကမွရှိဘူးဆိုတဲ့အသိကလဲ သူမကိုတှနွးအားပေးနသလေိုပငွ မဖှဈသင့မွှနွးသိပမေဲ့လဲ သူမရဲ့စိတအွစဉကွ မှဒငနွဲ့ ကဲခဲ့ ဖှဲ့ခဲ့ကှတာတှကေိုစဉွးစားမိပှနတွဲ့အခါ မှဒငကွိုယလွုံကှီးကိုတငွးတငွးကှပကွှပဖွကထွားမိကာ ထဘီလေးကိုပငဖွှခပှေေးလိုကမွိတော့သညွ။

ဘခကွ ဘူနွးကှီးကှောငွးကနေ ရှာလမွးတလှှောကဓွါတမွီးလေးထိုးကာကှောဝွတေို့အိမသွို့ပှနခွဲ့လိုကသွညွ။ကှောဝွတေို့လငမွယားကတော့ ဘူနွးကှီးနဲ့တိုငပွငစွရာရှိသေးတယကွှာအုံးမယဆွိုတာနဲ့ ကိုယ့ရွှာလဲမဟုတွ ကိုယလွဲမသိတဲ့ကိဈစတှမေို့ အရငပွှနခွဲ့လိုကတွယွ သူပှနခွါနီး ကှောဝွတေို့ပှောသံကှတာက အခိုးခံရတယဆွိုလားကှားလိုကရွသေးသညွ။ ဦးဘခကွ ကှောဝွတေို့အိမပွှနရွောကတွော့ ခှံထဲမှာလူတှကခကှေကွှပှုတကွှတုနွး သူ့မိနွးမကိုကှည့တွော့လဲမရှိ အိမပွေါတွကပွှီး သူတို့အိပခွနွးဆီလှှောကလွာတုနွး တံခါးဆှဲဖှင့မွယပွှငတွုနွး ပုံမှနမွဟုတတွဲ့အသံလိုလိုကှားတာနဲ့ မဖှင့သွေးပဲ ထရံပေါကကွနအရငေခွှောငွးကှည့လွိုကသွညွ။ သူကှီးဘခကွ  ကှောကရွုပဖွှဈသှားသညွ။ ဒေါသတှငယထွေိပမွှပေါကထွှကတွော့မတတဖွှဈလာသညွ။ သူတို့အိပတွဲ့အခနွးထဲမှာ သူ့မိနွးမရီရီခငကွ ပကလွကလွှနအွိပနွပှေီး တကိုယလွုံးလဲအဝတအွစားလဲမရှိ မှဒငကွတော့ သူ့မိနွးမ ရီရီခင့ွ မကှနွာပေါ ဆောင့ကွှောင့ခွှထိုငကွာ စောကဖွုတကွိုလိုးသလို ရီရီခင့ပွါးစပထွဲလီးထညိ့ကာခှဆောင့နွသညွေ သူ့မိနွးမကလဲ မှဒငရွဲ့တှဲကနှတေဲ့ဂှေးဥနှဈလုံးကိုဆုပနွယပွှီး လီးစုပပွေးနသညွေ။

ဘခကွ သှေးတှဆေူပှကလွာပှီး နှဈယောကစွလုံးဓါးနဲ့ခုတသွတမွယအွကှံနဲ့ အောကထွပသွို့ပှနဆွငွးနတေုနွး အတှေးတခုဝငလွာလို့  ဓါးမယူတော့ပဲ ခှံအနောကသွို့သှားကာ လူရိပလွူခှကှညေ့ပွှီး မှဒငတွို့ခှံဘကကွိုခုနကွှောဝွငသွှားသညွ။အနောကဖွေးတံခါးဖှင့ထွားတာတှေ့တာနဲ့ ဝငခွဲ့လိုကသွညွ။ဘခကအွိမရွှေ့ခနွးကိုလှှောကလွာတုနွး  အပေါထပကွဆငွးလာတဲ့ ဝါဝါမှင့ွ သူ့ကိုမှငသွှားသညွ။ ဟယွ … ကိုဘခကွ အံ့သှနတေဲ့ ဝါဝါမှငိ့ကို ဘခကွ  ရှုးတိုးတိုးလို့ပှောပှီးလကယွပခွေါလိုကသွညွ။ဘခကရွှညရွှညဝွေးဝေးပှောမနတေော့ ဝါဝါမှင့ကွို ဟိုဖကအွိမကွိုလာခဲ  မလာရငနွောငတွရလိမ့မွယလွို့ပှောပှီး လာရာလမွးအတိုငွးပှနထွှကသွှားသညွ။ ဘခကွ ကှောဝွတေို့အိမပွှနရွောကတွော့ အိမပွေါတွကသွည့ွ လှကေားထဈကနစေောင့နွသညွေ။ ခဏကှာတော့ ဝါဝါမှငရွောကလွာပှီး  ဘာလဲလို့တိုးတိုးမေးတော့ ဘခကကွ ခှံရှေ့ကလူအခှအနကေေိုကှည့ကွာ ဝါဝါမှင့လွကကွိုဆှဲပှီး သူတို့အိပခွနွးရှေ့ခေါသွှားတော့သညွ။ဝါဝါမှင့မွှာလဲ ကှောငတွောငတွောငနွဲ့ဘခကနွောကကွပါသှားသညွ။ ဘခကကွထရံပေါကကွနေ သူအရငပွှီးမှဝါဝါမှင့ကွိုကှည့ခွိုငွးသညွ။

ကိုယလွေးကိုငွးကာဝါဝါမှင့ခွှောငွးကှည့လွိုကသွညွ။ ဝါဝါမှင့ပွါးစပလွေးဟသှားပှီး အသံထှကတွော့မလိုဖှဈသှားတာကှောင့ွ ဘခကွ ဝါဝါမှင့ပွါးစပကွိုလကနွဲ့ပိတလွိုကသွညွ။ဘခကအွခနွးထဲကိုပှနကွှည့လွိုကတွော့ မှဒငကွသူ့မိနွးမကို ဖငိထောငပွှီး တဘုနွးဘုနွးဆောနွတောကို ခဏလောကကွှည့နွပှေီးမှ ဝါဝါမှင့ကွိုသူတို့အိမကွိုပှနခွိုငွးလိုကပွှီး သူလဲခုဏကသှားခဲ့တဲ့လမွးအတိုငွး လိုကသွှားတော့သညွ။ ဝါဝါမှငတွို့အိမကွိုရောကတွော့ အနောကဖွတေံခါးကပဲ ဘခကဝွငခွဲ့လိုကတွယွ အိမရွှေ့တံခါးကိုတော့ ဝါဝါမှင့ကွပိတထွားပှီး အိမထွဲမှာလကလွေးပိုကကွာရပနွရောမှ ဘခကဝွငလွာတာကိုမှငတွော့ ဘခကဆွီကိုလှှောကသွှားပှီး ဘခကကွိုသိမွးကှုံးဖကလွိုကပွှီ ဘခကရွဲ့နခမွးတှကေို အငမွးမရစုပတွော့သညွ။ သူကှီးလုပစွားနတေဲ့ ဘခကကွလဲ ဝါဝါမှင့စွိတထွဲဘယလွိုရှိတယွ ဘာဖှဈနတယဆွေိုတာမေးစရာမလိူအောငသွိလိုကပွှီမို့  ဝါဝါမှင့ကွို သူတို့အိမခွနွးဆီပှေ့ခေါသှားသညွ။ ဘယလွိုရှေ့ဆကကွှရမယဆွိုတာ နားလညိပှီသား ဝါဝါမှင့ကွ ဘခကကွိုလီးအရငစွုပပွေးသညွ။

အဝတအွစားဆိုတာလဲနှဈယောကစွလုံးကိုယပွေါမွှာမရှိတော့ သူအရငခွစှခွဲ့ရတဲ့မိနွးမမို့ ဘခကရွဲ့စိတတွှကလေဲတကကွှှနကော ခုဏကဒေါသွထှကနွတောတှပငဘွေယရွောကသွှားမှနွးမသိတော့ သူ့မိနွးမရီရီခင့ကွို မှဒငွ လိုးသလို ဝါဝါမှင့ကွိုလဲ ဖငထွောငလွိုးသညွ။ လီးနဲ့အတူအပှငကွိုပှင့အွာပှီးထှကလွာတဲ့ စောကပွတနွခမွးသားတှကေိုကှည့ပွှီး ဘခကွ စိမလွိုးသညွ။စောကပွတလွိုးတာဝတော့ မှ ဖငဝွကိုလီးတေ့လိုကသွညွ  ဖငအွတှေ့အကှုံရှိပုံရတဲ့ ဝါဝါမှင့ကွလဲ  လှည့ပွငမွကှည့ွ သူမလကလွေးထဲ တံတှေးထှေးထည့ကွာသူ့ဖငဝွမှာလာဆှတပွေးသညွ။ ဖငထွဲလီးတခှောငွးလုံးမှှပဝွငသွှားပှီးနောကမွှာတော့ သူကှီးဘခကလွဲ ကားအယထွှကနွတေဲ့ဖငကွှီးတှကေို တငပွါးနှဈခှမွးကနဆှေဲဖှဲကာ တဖနွးဖနွးဆောင့ဆွောင့လွိုးတော့သညွ  ဖငတွလှည့အွဖုတတွလှည့စွိတကွှိုကပွှောငွးလိုးနသညွေ။ ဝါဝါမှင့ကွအရငပွှီးသှား့ူပှီး သူကတော့နောကမွှပှီးသှားတယွ  စောကခွေါငွးထဲလရညတွှပနွေးထုတကွာ ဆန့ငွငဆွန့ငွဖွှဈနတေုနွး ကှောဝွတေို့အိမဖွကကွ မီးစကသွံတိတသွှားသောကှောင့ွ ပုဆိုးအမှနကွောကဝွတကွာ ပှနထွှကသွှားတော့သညွ။

သှားခါနီး ဝါဝါမှင့ကွိုနောကမွှအေးအေးဆေးဆေးစကားပှောမယပွှောတော့ ဝါဝါမှင့ကွခေါငွးလေးငှိမ့ပွှတယွ ။ ဘခကထွှကသွှားပှီးမကှာလိုကွ မှဒငမွှာလဲပှနရွောကလွာသညွ။ ဘခကွ ကှောိဝတေို့အိမပွှနရွောကတွော့ ကှောဝွတေို့လငမွယားမှခုခှိနထွိပှနမွရောကကွှသေး ။အိမပွေါတွကအွခနွးထဲဝငခွဲ့လိုကတွော့ သူ့မိနွးမ ရီရီခငကွတော့အိပပွှောနွပှေီ  ဘယလွောကတွောငမွှား ခံဖှဲ ခံခှဲထားသလဲမသိဟု တှေးကာဘခကဝွငအွိပလွိုကတွော့သညွ။ နောကရွကရွောကပွှနတွော့လဲ  ဘခကွ ဝါဝါမှင့ကွိုလိုးခငှသွေးပမေဲ့ အခှင့အွရေးကမရပှနွ။ ဘခကလွိုပဲ မှဒငကွလဲ ရီရီခင့ကွိုတှယဖွို့ခှောငွးနပနေေဲ့ လူကမလဈ ဘခကကွိုယတွိုငကွလဲ ဝါဝါမှင့ကွိုတှယထွားပီးပှီဆိုတော့  ရီရီခင့ကွိုလဲ မှဒငနွဲ့အကှောငွးကိုမမေးတော့ပဲ ဖာသိဖာသာနလေိုကတွယွ သူတို့ပှနမွယွဲ့ နေ့အထိ ဘယလွိုမှအခှင့အွရေးမရတော့လို့  သူကှီးဘခကတွို့လငမွယား ရှာကိုပှနခွဲ့လိုကကွှသညွ။ ကှှနွးတောငရွှာကိုသူတို့ပှနရွောကတွော့ ညမိုးပငခွှုပနွပှေီ ကှောဝွတေို့ လငမွယားကတော့မနကမွှပှနပွါလားပှောပမေဲ့ ရှာကလဲနီး စကလွှကလေဲရောကနွလေို့ ညတှငွးခငွှးပဲ ဦးဘခကတွို့ပှနခွဲ့လိုကတွယွ သမီးဖှဈသူအိဝါပှငပွေးထားတဲ့ အိပယွာမှာမောမောနဲ့ထိုးလဲအိပလွိုကပွှီး ဆူဆူညံညံအသံတှကှေောင့ွ ဦးဘခကပွှနနွိုးလာသညွ။

နာရီကှည့မွိတော့ ၁နာရီထိုး ဦးဘခကိအိမရွှေ့တခါးးဖှင့ကွာဓါတမွီးနဲ့ထိုးကှည့တွော့ သူ့အိမရွှေ့မှာ ရှာထဲကကာလသား လေးငါးရောကခွန့ရွပနွကှလေို့မေးလိုကသွညွ။ ဟေ့ရောငတွှေ… ဘာတှဆေူနတောလဲ… ဒါလူအိပခွှိနကွှ ဆူတာမဟုတပွါဘူး သူကှီး …သာအေးကိုတဈဆခှေောကခွံရလို့ပါ သူကှီးဘခကွ သာအေးမကှနွာဓါတမွီးနဲ့ထိုးကှည့လွိုကတွော့ သာအေးမှာ အကှောကလွှနနွပေုံရသညွ။သာအေးဆိုတာ ဟိုတခါ သူ့မိနွးမဖငမွခံလို့ သူ့ဆီလာတိုငတွဲ့တရောကွ အရကသွမား။ မငွးကိုဘယလွိုခှောကိတာလဲ သာအေး …ဘယနွားမှာခှောကတွာလဲ ရှာထိပကွခှောငွးစပမွှာပါသူကှီး အေး …ဘယလွိုခှောကိတာလဲလို့ ဦးဘခကွ  သူအိပကွောငွးနတေဲ့အခှိနမွှရောကလွာလို့ စိတတွိုတိုနဲ့အောမွေးနသညွေ။လာတဲ့ကိဈစကလဲ  သရဲခှောကခွံရလို့ဆိုတော့ပိုဆိုး။ အိမွ…  အိမမွဲမဲကှီးလေ …သခှီးး …ရပေေါမွှာသှားနတောဗှ ဟမွ… သူကှီးဘခကွ  ဒေါသထိနွးမရတော့ … ဟေ့ရောငတွှေ …အဲ့ဒီငမူးကို ငါ့အိမရွှေ့ကခုခကှခွငှခွေါသှားကှာ။

မကှနွာငယလွေးတှနေဲ့သာအေးတို့အုပစွုထှကသွှားမှ ဦးဘခကွ အိမထွဲပှနဝွငသွှားတော့သညွ။ကှီးကှီးလှ… ရဲလေးရှိလား အေး …ရှိတယွ …ဒီနေ့အလုပကွလဲလုပစွရာမရှိသေးတော့ အိပတွုနွးဟဲ့ အိမပွှငကွ သူ့အမနေဲ့ အောငမွောငွးတို့ အသံတှကှေောင့ွ ရဲလေး အိပရွာကနိုးလာတယွ သူအိပတွဲ့နရောအထိရောကလွာတဲ့ အောငမွောငကွို ဘာလဲ… အောငမွောငွး အောငမွောငကွ သူ့အမရှေိတဲ့ဘကကွိုလှမွးကှည့လွိုကပွှီးမှ မှို့ပေါတွကရွအောငမွငွးကိုလာခေါတွာ ကိဈစရှိလို့လား သူတို့ရှာနဲ့ အောငသွာမှို့က မိုငွ ၄၀ လောကပွဲဝေးသညွ။ ဒီအကှာအဝေးကလမွးကောငွးရငွ၁နာရီခှဲလောကနွဲ့ရောကသွှားနိုငပွမေဲ့ လကရွှိလမွးအနအထေားနဲ့ဆို၃နာရီခန့မွောငွးရသညွ။ ကှှနွးတောငရွှာကလူတှအပေါအဝငွ ပတဝွနွးကငှကွရှာတှလေဲ ဝယစွရာခှမွးစရာရှိပါက အောငသွာမှို့ကိုပဲတကဝွယကွှတယွ ဆိုငကွယနွဲ့သှားတဲ့သူကသှား ဒါမှမဟုတရွငွ ကှှနွးတောငရွှာကနကေားလမွးအထှကကွ ညောငပွငစွုရှာက သူကှီးထောငထွားတဲ့ စဈကနှဘွတစွကားစုတကွှီးကို ငှေ ၁၀၀၀ပေးပှီးလူစုကာ အဆငပွှသလေိုသှားကှသညွ။

စတိတရွှိုးပှဲသှားကှည့ရွအောငလွို့… အဆိုတောတွှလောမှာတဲ့ဟ မငွးကိုဘယသွူပှောလဲ ခငမွှုနွ ပှောတာ… သူ့ကိုကအိဝါကပှောတာတဲ့ အိဝါဆိုတဲ့ နာမညကွှားမှ အောငသွာမှို့မှာ အိဝါကှောငွးတကခွဲ့တာကို  ရဲလေး သတိရတော့သညွ။ သူကမငွးကိုတော့မခေါခွိုငွးဘူးကှ ဟငွ … ဘယသွူကလဲ အိဝါလေ အောွ အိဝါ သူ့ကိုစိတဆွိုးနမှနွေး ရဲလေးသိသညွ။ ဒါဆို… မငွးကဘာလို့လာခေါလွဲ ယောကွှားဆိုလို့ ငါနဲ့ဖိုးထောငနွှဈယောကထွဲကို သှားရမှာကလဲကိုယ့နွယမွှမဟုတတွာ အထီးမှားလေးကောငလွပေဲလေ မငွးသိပါတယွ… သူမခေါခွိုငွးပမေဲ့ မငွးပါလဲ ဘာမှပှောမှာမဟုတပွါဘူးကှာ ငါတို့ကှည့ပွှောမယွ အဲ့ကိဈစကိုထားလိုကွ… လာထထ …မကှနွာသဈလိုကတွော့ သူ့ကိုဆှဲထူနတေဲ့ အောငမွောငွးကိုကှည့ပွှီး ရဲလေး မဖှဈလောကဘွူးထငတွယနွောွ အောငမွောငွ …ဟိုနေ့က ပှဲဈေးမှာမငွးလဲမှငပွါတယွ သိတယွ… မှငတွယွ… မငွးစောွ နှငွးရညကွိုတော့ ခေါမွလာနဲ့ နှငွးရညပွါရငတွော့ အိဝါလိုကမွှာမဟုတဘွူး ငါနဲ့ဖိုးထောငနွှဈယောကထွဲလဲမသှားခငှဘွူး မလှဲမရှောငသွာရနဖွှဈကှလို့ ဖဲ့ကှပှီဆိုဒို့နှဈယောကအွပှငွ မငွးရောဆိုတော့ပိုကောငွးတယလွေ ရဲလေးလဲပှောမရတဲ့အဆုံး  သူကိုယတွိုငကွလဲရှိုးပှဲကှည့ခွငှတွာနဲ့ မကှနွာလေးအမှနသွဈပှီး ထမငွးတောငဘွယလွိုမှိုကသှှားမှနွးမသိ အောငမွောငွးနဲ့အတူ သူ့အိမကွ 125ဆိုငကွယလွေးထုတကွာ ရှာပှငကွိုထှကသွှားကှသညွ။

နှငွးရညကွိုတော့ ရဲလေး ဘာမှမပှောခဲ့ရ။လမွးမှာအောငမွောငွးက ခငမွှုနတွို့အိမကွိုခဏဝငလွိုကသွေးတယွ။ ရှာပှငရွောကတွော့ ၁၅မိနဈလောကစွောင့လွိုကရွပှီး ဆိုငကွယွ ဆိုငကွယနွှဈစီးဖှင့ဖွိုးထောငွ အိဝါ နဲ့ ခငမွှုနတွို့ရောကလွာကှတယွ ဖိုးထောငဆွိုငကွယနွောကမွှာ သူ့ညီမဝမွးကှဲ သဲသဲလဲပါလာသညွ။ အပှောအွပါးသှားကှမှာဆိုတော့ သူတို့ယောကွှားလေးတှတငမွေဟုတွ ခငမွှုနွ နဲ့ သဲသဲကပါ ဂငွှးကှပကွှပလွေးတှဝတလွောကှတယွ အိဝါတရောကပွဲ ကှကသွှေးရောငစွကတစွတိုးလေးနဲ့လိမမြောရွောငကွုတလွေးဝတလွာသညွ။ လုံခညှနွဲ့မှငနွကှေ အိဝါကို အခုလိုတှေ့ရပှနတွော့ ရဲလေး မကှည့ပွဲလဲမနနေိုငွ တငွးထုတနွတေဲ့ တငတွငသွားကှီးတှကဆေိုငကွယပွေါခွှထိုငထွားလို့ အနောကကွိုပငအွဈထှကနွသညွေ။ သူကှည့နွမှနွေး အိဝါကတော့သတိတောငထွားမိပုံမရ ရောကကွထဲ သူ့ကိုမကှနွာခငွှးမဆိုငွ ။ ခရီးကဝေးတော့ ဒို့ယောကွှားလေးတှပေဲမောငွးမယွ နငတွို့အနောကကွလိုကကွှ…   ခငမွှုန့ကွကိုအောငမွောငွး နောကကွလိုကပွေါ့…  ဟိ ဟိ လမွးမှာအောငမွောငွ ပှောပှခဲ့လို့ အောငမွောငွးနဲ့ခငမွှုနွ ရညွးစားတှဖှဈနေကှပှေီဆိုတာ ရဲလေးသိထားပှီးပှီ။

အိဝါကတော့ ရဲလေးနောကကွလိုကနွောွ… ငါ့ညီမ အို… လိုကခွငှပွါဘူး … ကိုအောငမွောငွးပှောတော့ ကိုဖိုးထောငွ ရယွ ခငမွှုနရွယပွဲဆို… အခုသငွးသငွးလဲပါလာပှီ အိဝါက ကိုဖိုးထောငနွောကကွလိုကမွလို့စဉွးစားထားတာ သငွးသငွးက သူလဲကှည့ခွငှတွယဆွိုလို့ပါဟာ အိဝါကလဲ သူတို့မောငနွှမနှဈယောကစွီးကှပါစေ နငကွရဲလေးနောကကွပဲလိုကလွိုကနွောွ ဒီကောငကွှီးကဆိုငကွယစွီးကှှမွးပါတယဟွ… ဟီး ဟီးး ဟှန့ွ … သူ့ကိုမကှစွောငွးလေးထိုးလိုကတွဲ့ အိဝါကို ရဲလေး မသိသလိုပဲနလေိုကတွယွ။ ကဲ ကဲ …သှားပါ အိဝါရယွ …အခှင့အွရေးရတုနွးလေးပဲ …နင့အွဖစေိတကွောငွးဝငနွတေုနွးလေးပဲနောွ …သှား သှား ရဲလေးကိုခှကို… အဲလေ… ရဲလေးနောကကွတကလွိုကွ စကတကွှီးနဲ့ဆိုတော့ ခှလို့မရဘူးမေ့သှားတယွ… အဟီး မကှနွာလေးစူပုတပွုတနွဲ့ လှှောကလွာပှီး အိဝါရဲလေးဆိုငကွယနွောကမွှာတကထွိုငလွိုကတွယွ။ အောငမွောငွး နဲ့ဖိုးထောငတွို့ကရှေ့ကမောငွးထှကသွှားကှပှီ။ ရပှီလာ အိဝါ …အကိုမောငွးတော့မယနွောွ ဆိုငကွယထွှကခွါနီးမို့ အိဝါကို ရဲလေး သတိပေးလိုကတွယွ။ ရပှီ… မမှငဘွူးလား ဆောင့ကွှီးအောင့ကွှီးနဲ့ပှောလာတဲ့ အိဝါကို ကှည့ပွှီး ရဲလေး ရီခငှမွိသလို အားလဲနာနသညွေ။

အိဝါကိုသူနမွးသလိုဖှဈခဲ့သေးတယမွဟုတလွား ဒါတှကှေောင့ပွဲ သူ့ကို အိဝါကမကှညနွတော။ပှီးတော့ သူကနှငွးရညနွဲ့ဖှဈသှားတယလွေ။ ရှေ့ကအောငမွောငတွို့ဆိုငကွယတွှမေောငွးသှားလို့ ဖုနတွှထနတေေဲ့အတှကွ သူတို့ဆိုငကွယနွောကကွကပမွလိုကပွဲ ခပခွှာခှာပဲ ရဲလေး မောငွးခဲ့လိုကတွယွ ကားလမွးပေါရွောကခွဲ့သောလွဲ ကတတြရာလမွးလဲမဟုတပွှနွ ကှောကစွလဈတုံးတှေ ခဲလုံးဂမူတှကှေောင့ဆွိုငကွယကွဆောင့လွိုကွ ခုနလွိုကဖွှင့သွှားနတောကှောင့ွ အိဝါကိုယလွေးကရဲလေး ကှောပှငနွဲ့ကပကွပလွာသလို့ သူမရဲ့တငသွားအိအိလေးတှရေဲ့အထိအတှေ့ကှောင့ွ ရဲလေးသှေးပူခငှလွာပှီ  ဖုနတွှကတေော့ လမွးပေါရွောကလွာတဲ့အခါမှာဆိုးဆိုးရှားရှားမရှိတော့ တလမွးလုံးငှိမလွိုကလွာတဲ့ အိဝါကို ရဲလေးကလဲဘာစကားမှသှားမပှောမိ အောငမွောငကွတော့ ခငမွှုနွ ကသူ့ခါးကိုဖကထွားလို့ အပှောလွှနပွှီး ရှေ့ဆုံးကနဒေုနွးစိုငွးနသညွေ။ ပှဲကညနစေောငွးမိုးခှုပကွာနီးမှစမှာကှောင့ွ အောငသွာမှို့က အိဝါရဲ့သူငယခွငွှးအိမမွှာပဲ ညအိပကွှမယလွို့ အောငမွောငွးပှောထားလို့ ရဲလေးသိထားသညွ ။ တလမွးလုံးခုနလွိုကွ ဆောင့လွိုကနွဲ့ မှောကလွိုကနွဲ့မောငွးလာလိုကကွှတာ မှို့ထဲကို ညနေ ၄နာရီလောကမွှရောကသွှားကှတယွ သူတို့ယောကွှားလေးတှကှေီးပဲ ဆိုဒီလောကမွကှာဘူးလို့လဲ ရဲလေးတှေးနသညွေ။

တလမွးလုံးစကားတဈခှနွးမဟတဲ့ အိဝါက မှို့ထဲရောကမွှ ဟိုလမွးကိုမောငွ ဒီလမွးကသှား ဆိုပှီးလမွးညှနနွလေို့ ရဲလေးတို့ အိဝါပှောတဲ့ လမွးအတိုငွးမောငွးခဲ့လိုကတွာ နှဈထပတွိုကတွဈလုံးရှေ့ရောကကွိုရောကမွှ အိဝါကရပခွိုငွးကာအိမထွဲဝငသွှားပှီး သူနဲ့ရှယတွူယောကွှားလေးတရောကနွဲ့ပှနထွှကလွာကာ သူတို့ကိုလကယွပခွေါနွလေို့ ရဲလေးတို့အားလုူံးလိုကဝွငသွှားလိုကကွှတယွ အိဝါသူငယခွငွှးကောငလွေးက ပုံစံကှည့ရွတာ ဂစှကွနကွနနွဲ့ဒေါင့ကွှိုးပုံမရှိပမေဲ့ ခမွှးသားပုံတော့ရှိသညွ။အိမထွဲမှာလဲ ရဲလေးတို့ဘာကားမှနွးမသိတဲ့ ကားကှီးကလဲမဲနကပွှောငလွကနွသညွေ။ အိဝါက ရဲလေးတို့ကို သူ့သူငယခွငွှးနဲ့မိတဆွကပွေးပှီးနောကွ ခဏအနားယူပှီးရမေိုးခှိုးအဝတအွစားလဲကာ မှို့ထဲကထမငွးဆိုငကွို အိဝါသူငယခွငွှးကားနဲ့ပဲသှားစားကှတယွ  သူတို့ယောကွှားတှကတေော့အဝတအွစားအပိုမပါတာကှောင့ွ ရှာကဝတခွဲ့တဲ့အတိုငွးပဲရှိပမေဲ့ အိဝါအပါအဝငမွိနွးကလေးတှကေ တော့ ခငမွှုန့လွကဆွှဲအိတထွဲမှာအပိုထည့လွာပုံရသညွ။

အိဝါ ကတော့အရောငသွာကှဲသှားတဲ့အနကရွောငစွကတအွတိုလေးနဲ့ လကပွှတဆွှဲသားလကတွိုလေးဖှင့ွ အလာတုနွးကထကပွငပွိုကှည့ကွောငွးနတယလွေိုရဲလေးထငနွသညွေ။ ထမငွးဆိုငမွှာ စားသောကွ စကားပှောရငွး စကားပှောတယဆွိုတာကလဲ အိဝါနဲ့သူ့သူငယခွငွှး ကှောစွှာဆိုတဲ့ကောငပွဲပှောကှတာကှတာမှားမှား  ပှဲလကမွှတကွိုလဲ ကှောစွှာကပဲကှိုဖှတပွေးထားပှီး လေးစောငပွဲဖှတထွားတယလွို့သိရတော့ ရဲလေး အောငမွောငွးကိုဂှိုကှည့ကွှည့သွညွ။ သူနဲ့သငွးသငွးက အစီအစဉမွရှိပဲ ပါခဲ့ကှတာ မဟုတလွား ကှောစွှာဆိုတဲ့ကောငပွှောပုံအရတော့ လကမွှတကွနှအွုံးမှာပါ စောစောသှားကှတာပေါ့ ဆိုတာနဲ့ ပှဲလုပမွဲ့နရောကိုကှောစွှာ့ကားနဲ့ပဲသှားကှတယွ ကားကခှောကရွောကပွဲဆန့ပွမေဲ့ အနောကခွနွးကနေ ၅ရောကရွအောငထွိုငပွှီးလိုကသွှားကှတယွ အိဝါကတော့ အရှေ့ခနွးမှာ ကှောစွှာနဲ့လေးပေးဖှောင့ကွာ ပှုံးလို့ရှငလွို့ ကားမှနထွဲကနေ ရဲလေးကိုလဲမသိမသာနဲ့ကှည့တွကသွေးသညွ။

ရှိုးပှဲလုပမွဲ့နရောကိုရောကတွော့ သူတို့အားလုံးကားပေါကွဆငွးခဲ့ကှတယွ ကှောစွှာကတော့ လကမွှတဖွှတဟွုဆိုကာ ဝငပွေါကဘွေးကမိုးကာအဆောကအွအုံလေးဖကထွှကသွှားတုနွး ရဲလေး  အောငမွောငွးကို သူတို့အတှကလွကမွှတဖွိုးငှကေို ခငမွှုန့ကွိုအိဝါကတဆင့ွ ကှောစွှာ့ကိုပေးခိုငွးလိုကတွယွ ဘာလို့မှနွးမသိ ရဲလေး ကှောစွှာနဲ့စကားမပှောခငွှ။ ပှဲစဖို့ ၁နာရီလောကလွိုသေးပမေဲ့ လူတှကတေော့ပှည့နွပှေီ အဝငပွေါကလွကမွှတစွဈနရောကနေ တနွးစီပှီးဝငကွှရတယွ ဘောလုံးကှငွးဟောငွးတခုဖှဈပုံရပှီး လေးဖကလွေးတနအွုတတွံတိုငွးထားတာကိုလဲတှေ့ရသညွ။ ကှောစွှာလကမွှတဝွယပွှီးပှနလွာတော့ သူတို့အုပစွုလဲဝငခွဲ့ကှတယွ   အပေါကဝွမှာအားလုံးရှေ့ဆင့နွောကဆွင့တွနွးစီပှီးဝငခွဲ့ကှပမေဲ့ အတှငွးထဲလဲရောကရွော တိုးကှဝှေ့ကှနဲ့ ရဲလေးတို့လူစုကှဲသှားကှပှီး  အောငမွောငွး ခငမွှုနနွဲ့ သငွးသငွးတို့ကတဖကကွိုရောကသွှားကှပှီး ရဲလေးနဲ့ဖိုးထောငကွတတှဲ  အိဝါနဲ့ကှောစွှာကတတှဲဖှဈသှားကှသညွ။ မကှနွာခေါငွးပိုငွးလေးတှတေော့ မှင့ရွသေးလို့ဘယနွရောဘယသွူရှိတယဆွိုတာတော့ တှေ့နရသညွေ။ ရှေ့ဆကတွိုးလို့လဲမရတော့လို့ ရဲလေးနဲ့ဖိုးထောငရွောကတွဲ့နရောမှာပဲရပနွလေိုကကွှတယွ ပှဲစဖို့နီးလာတာနဲ့တီးလုံးသံတှကအရေငထွှကလွာပှီး ပရိတသွတတွှဖကကွေိုထိုးပေးထားတဲ့ မီးလုံးတှကေိုလဲပိတပွဈလိုကသွညွ။

မီးပိတလွိုကပွမေဲ့ စငပွေါကွမီးရောငကွတော့ ရှေ့ကလူအုပကွှီးထဲဖှာကနှသေေးသညွ။ ဘာပှဲလဲ ဘယသွူတှလေဲ ဆိုတာသတိတောငမွရ ရှေ့ကဆိုငွးဘုတပွငမွကှည့ခွဲ့ရတဲ့ ရဲလေးလဲ မှိုကှီးရဲ့လပှေေ သီခငွှးနဲ့စဖှင့လွာမှ Iron Cross မှနွးအခုမှသိရသညွ။မှိုးကှီးကိုမှငတွော့ ရှာက ခစှကွှမွးမောငွ ကိုပငသွတိရလိုကသွေး မှူးကှှတဲ့ i.c ရဲ့တီးလုံးသံတှအေောကမွှာ စစခငွှး၌ပငလွူတှကေ မှောကနွကှပှေီ မှိုးကှီးပှီးတော့ ဝိုငဝွိုငွး အငဲဆကတွိုကဖွှောဖွှနကှသေညွေ ရဲလေးလဲသူရတဲ့သီးခငှကွိုလိုကဆွိုပှီး သံစဉတွှထေဲမှောနတေုနွး ဖိုးထောငကွ သူ့ကိုလကလွာပုတလွို့ ရဲလေး ဖိုးထောငကွိုကှည့လွိုကတွော့ ဖိုးထောငကွ အုတတွံတိုငွးနံရံဖကကွိုမေးငေါ့ပှလို့ ရဲလေးကှည့လွိုကတွယွ ဘာမှမထူးခှား အဲ့ဒီဘကမွှာအနညွးငယမွှောငရွိပကွနှတောကလှဲလို့ လူတှကစငေပွေါကွိုပဲအာရုံရောကနွကှသညွေ။ ရဲလကေ ဘာလဲဟ ဆိုပှီးဖိုးထောငကွိုမေးတော့ ဖိုးထောငကွ ရဲလေးကို သခှောကှည့ွ အိဝါတို့လေ တမှိုးပဲ လို့ပှောနလေို့ ရဲလေး ပှနကွှည့လွိုကတွယွ အခုမှသသခှေောခှာသတိထားကှည့မွှ အိဝါနဲ့ကှောစွှာကိုရဲလေးမှငသွှားသညွ။ ကှောစွှာကအိဝါရဲ့အနောကမွှာကပလွှှကဖွှဈနပှေီး အိဝါကိုစကားကပပွှောနတောလား နမွးနတောလားမသဲကှဲလှ ကှောစွှာရဲ့ငုံနတေဲ့ခေါငွးကှီးပဲမှငနွရတယွေ ကှောစွှာခေါငွးဖယသွှားပှနတွော့လဲ မူမမှနတွဲ့အိဝါရဲ့အနအထေားကို ရဲလေး သတိထားမိပှနသွညွ။

အိဝါရဲ့ကိုယလွေးက အနောကကွနကပဆွေောင့ခွံနရသေူလို အရှေ့ကိုရငဘွတလွေးကော့သှားပှီး သူမကိုယလွေးကမသိမသာသိမ့ကွနဲ့သိမကွနဲ့ဖှဈဖှဈသှားတာကို သတိထားကှည့မွိတဲ့ ရဲလေးမှငနွရသညွေ။ ရဲလေး အတှေးတှအမှေိုးမှိုးတှေးနမေိပှီ  အိဝါကလဲဝတသွှားတာက ဒူးအထကပွဲရှိတဲ့ စကတတွိုလေး ကှောစွှာကလဲအိဝါရဲ့အနောကပွိုငွးနဲ့သူကိုယအွရှေ့ပိုငွးက ကပလွှှကအွနအထေား အဲ့ဒီအနားကလဲ အလငွးရောငကွ သူနဲ့ဖိုးထောငရွောကနွတေဲ့နရောလောကွ အလငွးရောငမွရှိ လူမကှနွာတှတေော့မှငနွရသညွေ။ ကှောစွှာကိုစတှေ့ထဲက ကှောစွှာ အိဝါအပေါပွှောဆိုဆကဆွံပုံ အကှည့တွှကေ ဘယကွိုဦးတညခွငှသွလဲ ဆိုတာ မှှမှှခငွှေေးမို့ ရဲလေး ရိပမွိသညွ။ ရဲလေး ဆကမွစဉွးစားတော့ သူထငတွာတဝကလွောကတွော့မှနနွပှေီလို့ တှေးမိတော့ ရဲလေးစိတထွဲတမှိုးကှီး့ဖှဈသှားတယွ သူ အိဝါကိုနှမှောမိတာလား ကှောစွှာ့ကိုမနာလိုနတောလား မသဲကှဲ အတှေးတှနေဲ့ မှောပှီး ဘေးတိုကမွှငနွရတေဲ့ အိဝါမကှနွာလေးကိုကှည့နွတေုနွး အိဝါက ရုတတွရကွ သူ့ဖကလွှည့ကွှည့လွိုကတွယွ ရဲလေး မကှနွာမလှဲမိ အိဝါကလဲရဲလေးကိုမှငသွှားပှီ လှှငလွိုကတွဲ့ဖိုးထောငကွတော့ စငဖွကကွိုမကှနွာရောကသွှားပှီ  သူကိုယတွိုငကွလဲ ဘာလို့မကှနွာမလှဲမိမှနွး မသိ အိဝါနဲ့ မကှလွုံးခငှဆွုံအောငကွိုစိုကကွှည့နွမေိသညွ။

အိဝါကလဲ သူမ အောကနွခမွးလေးကို သှားလေးနဲ့ဖိကိုကထွားပှီး ရဲလေးကိုစူးစူးရဲရဲပှနကွှည့နွတယွေ ကတာမဟုတပွဲ အိဝါကိုယလွတေုနွးတုနသွှားတာကပိုလို့ပငအွခေါကစွိပလွာတယလွို့ရဲလေးထငနွသညွေ။တခကှတွခကွှ အိဝါ မကှနွာလေး မဲ့ခငှသွလိုဖှဈသှားတာကိုလဲ တှေ့နရသညွေ။ ခုံတခုသာရှိရငွ ခုံပေါတွကပွှီး အိဝါနဲ့ ကှောစွှာတို့ရဲ့အောကပွိုငွးကို ရဲလေးသခှောအောငကွှည့မွိမလားမသိ။ကှောစွှာဆိုတဲ့ကောငကွလဲ လူကှပတွာ မှောငရွိပကွတှာကိုအခှင့အွရေးယူပှီး အိဝါကိုကပဆွောင့လွိုးနပေုံရသညွ။ဘေးကလူတှကလေဲ စငပွေါကွိုပဲအာရုံရောကနွကှလေို့ အိဝါတို့ကိုသတိထားမိပုံမရ ကှောစွှာ့အတှကတွော့ စကတလွေးအသာလှနကွာ ဇဈဖှင့ပွှီး လီးထုတကွာကပလွိုးရုံပငွ။ နှဈယောကသွားအပှနအွလှနစွိုကကွှည့နွကှတောကို အိဝါဖကကွအရငွ မကှနွာလှဲသှားသညွ။ အဲ့ဒီတော့မှ အောငမွောငွးက ရဲလေး နား အနားကပပွှောသညွ။ ကှောစွှာတော့ အိဝါကိုဖှုတနွပှေီ အတင့ရွဲလိုကတွဲ့ကောငတွဲ့  ခါးကိုငပွှီးကပဆွောင့နွတော ငါခုဏကခှဖှေားထောကကွှည့ထွားတာ အိဝါခါးကို ဒီကောငဖွကထွားတာတှေ့တယွ ဆိုပှီးပှောလာသညွ။

ရဲလေး အောငမွောငွးကိုဘာ မှပှနမွပှောမိ ကိုလေးဖှူဆီကိုပဲ ကှည့ကွာအာရုံလှဲလိုကသွညွ။ ဘောကကွှီးတှကနေေ တဝုနွးဝုနွးထှကလွာတဲ့ အသံတှကေ ရငဘွတတွှအထေိရိုကခွတလွာတော့ ရဲလေး ရငခွုနသွံတှပေိုမှနလွာသလိုခံစားရနတယွေ အိဝါဖကကွိုလဲ သူမကှည့ရွဲတော့ အိဝါကတော့သူ့ကိုကှည့နွမလေားမသိ။ ည၁၁နာရီထိုးခါနီးတော့ အဆိုတောလွေးရောကစွလုံးထှကလွာပှီး နရေောငအွောကကွအသကရွှုသံမှား သီခငွှးနဲ့ပှဲကိုသိမွးလိုကကွှတယွ။ ပှဲပှီးတော့လဲအပှငကွိုအလှယတွကူပှနထွှကလွို့မရ ခှတလှမွေးကုဋတသနွေးနဲ့ထှကခွဲ့ကှရတယွ ရဲလေး နဲ့ဖိုးထောငွ  အပှငရွောကလွို့ ကှောစွှာ့ကားအနားရောကတွော့ အောငမွောငွးတို့ကပှနရွောကနွကှပှေီ  အိဝါတို့ကိုတော့မတှေ့ရ တောတွောလွေးကှာမှ ရောကလွာကှတယွ ရဲလေး ကတော့ အိဝါနဲ့အတတနွိငဆွုံး မကှနွာခငွှးမဆိုငမွိအောငွ နနသညွေေ။ ကာပေါရွောကတွော့လဲ အပှငကွိုသာငေးပှီးလိုကလွာခဲ့တာ  ညအိပရွမဲ့ ကှောစွှာတို့အိမရွောကလွာတာကိုတောငွ ဖိုးထောငသွူ့ပေါငကွိုလာရိုကမွှသတိထားမိသညွ။

အိမထွဲရောကတွော့ ကှောစွှာက သူတို့ယောကွှားလေးသုံးယောကကွို အခနွးတဈခနွးထဲပို့ပေးပှီး စောငတွှခှငထွေောငတွှလောပေးပှီး ထှကသွှားတယွ တခှားအိမသွားတှမရှေိတာကိုလဲ ကိုယနွဲ့မဆိုငလွို့ရဲလေးတို့မမေးမိ မိနွးကလေးသုံးယောကကွတခနွးသပသွပွ  အိပခွါနီးတော့ ဖိုးထောငကွ တောသွေးတယွ ကှောစွှာဆိုတဲ့ကောငွ အိဝါကိုသူ့အခနွးထဲခေါမွအိပဘွူးဟ ဆိုပှီး နောကသွေးသညွ။ ဒီကောငကွ အိဝါကိုကှိုကနွတောကှာပှီတဲ့  …ခငမွှုနပွှောတာ ဒီစကားကိုတော့ အောငမွောငွးကဝငပွှောသညွ။ တရောကတွပေါကပွှောနကှတောကို ရဲလေးကပဲစကားလမွးစဖှတလွိုကပွှီး မနကကွရှငစွောစောထရအုံးရမယွ အိပကွှတော့ကှာ ပှောပှီးမီးပိတကွာအိပရွာဝငခွဲ့လိူကကွှတယွ နောကတွနာရီလောကကွှာတော့  ရဲလေးပှနနွိုးလာပှီး ရဆောတာနဲ့ အောကထွပကွိုရေးဆငွးသောကလွိုကသွေးသညွ။အောကထွပမွှာတော့ဘယသွူမှမအိပကွှ ရသေောကပွှီးလို့ အပေါပွှနတွကမွလို့ နောကကွိုလှည့လွိုကတွဲ့ ရဲလေး သူ့နောကကွိုဘယအွခှိနထွဲကရောကနွမှနွေးမသိတဲ့ အိဝါကိုမှငလွိုကရွ၍ ရုတတွရကမွို့လန့သွှားသညွ။ ပှီးမှ ရသေောကမွလို့လား… အိဝါ အိဝါက ခေါငွးလေးငှိမ့ပွှတယွ။

ရဲလေး ဝါတာကိုလာ ထဲကရကေိုဖနခွှကနွဲ့တခှကထွည့လွိုကပွှီး အိဝါကိုလှမွးပေးပှီး သူကတော့အပေါထွပကွိုပှနတွကမွလို့လုပနွတေုနွး ကိုရဲလေး သူ့ကိုခေါနွလေို့ ရဲလေး အိဝါကိုပှနလွှည့ကွှည့လွိုကတွယွ။ ဘာလဲ… အိဝါ ကိုရဲလေး… ဘာလို့ အိဝါတို့ကိုကှည့နွတောလဲ… ပှဲထဲမှာလေ ထငမွထားတဲ့မေးခှနွးကှောင့ွ ရဲလေး ဘယလွိုအဖှပှနပွေေးရမလဲ စဉွးစာရတော့သညွ။အိဝါကတော့ သူ့မကှလွုံးတှကေိုသခှောစိုကကွှည့နွပှေီး အဖှတခေုခုကိုရှာနသလေိုပငွ။ ရဲလေး ဆီကမသံထှကမွလာတော့ အိဝါ အပေါထွပကွို ရဲလေးထကအွရငတွကသွှားသညွ။လှကောထဈတှကေို တလှမွးခငွှးတကသွှားတဲ့ အိဝါရဲ့နောကပွိုငွးအလှကိုရဲလေး ငေးကှည့နွမေိတယွ အိဝါက အပေါကွိုရောကသွှားပှီး အောကမွှာကနှခွဲ့ ရဲလေးကို ပှနလွှည့ကွှည့လွိုကတွော့ သူမ တငပွါးတှကေိုစိုကကွှည့နွတေဲ့ရဲလေးကို မဲ့ပှုံးလေးပှုံးပှသှားကာ ထှကသွှားတော့သညွ။ သူခိုးလူမိသလိုဖှဈသှားတဲ့ ရဲလေးမှာလဲ မကှနွာပူကာအပေါထွပသွို့လေးလနတွဲ့ခှလှမွေးမှားဖှင့အွိဝါ နောကမွှလိုကတွကသွှားတော့သညွ။

သမီးဖှဈသူ အိဝါ မရှိတဲ့အခှိနလွေးမိနွးမနဲ့တခှီတမောငွးဆှဲလိုကအွုံးမယွ ဆိုတဲ့အကှံနဲ့ ဦးဘခကွ ညရောကမွဲ့အခှိနကွိုစိတစွောစှာနဲ့ အိမအွောကထွပကွုတငပွေါမွှာ စောင့နွတေုနွး သူတို့ရှာကမဟုတတွဲ့ လူငယလွေးတရောကွ သူ့အိမထွဲဝငလွာပှီးဦးက သူကှီးဦးဘခကလွားဗအှေး ပှော …မငွးကဘယသွူတုနွး ကောငလွေးကဘာမှပှနမွပှောဘဲ သူ့ခါးပုံစကှားက စာရှကခွေါကလွေးတခုကိုထုတပွေးပှီး ဒေါလွေးဝါ ကပေးခိုငွးလိုကတွာလို့ပှောပှီးပှေးထှကသွှားသညွ။ ဦးဘခကွ ဒေါလွေးဝါဆိုတဲ့နာမညကွှားတာနဲ့ အိမအွပေါထွပမွှာဆနပွှာနတေဲ့ သူ့မိနွးမ ရီရီခငကွို မှငသွှားသေးလား လှမွးကှည့လွိုကပွှီး အိမနွောကဖွေးက အိမသွာထဲသို့ပှေးဝငသွှားကာ ဖှင့ဖွတလွိုကတွယွ စာထဲမှာ ဝါဝါမှင့ွ ရေးထားတာက ဒီညသူ့ယောကွှားမှဒငွ မရှိဘူး ဘယလွိုလဲ ကိုမှဒငကွိုလကစွားမခှခငှဘွေူးလား ခခွ စောင့နွမယွေ ဆိုပှီးရေးထားသညွ။

စာဖတပွှီး ဒီအရှယကွှီးရောကမွှ ဦးဘခကွ ရငခွုနနွရပှနေပွှီ သူမှဒငကွို လကစွားခှခငှတွောပေါ့ သူကှိုကနွတေဲ့ဝါဝါမှင့ကွိုလဲ ခိုးပှသှေားတယွ နောကလွကရွှိသူ့မိနွးမ ရီရီခငကွိုလဲ ကှိုကကွုနွးရှာမှာတကလွိုးသှားတယွ သူ့သမီးနာမညကွိုတောငွ ဝါပါတဲ့ အိဝါဆိုတဲ့နာမညကွိုသူပဲခစှစွနိုးနဲ့ခေါခွဲ့တာ ရီရီခငကွကန့ကွှကပွမေဲ့ ဦးဘခကွ နောကသွလိုပှောငသွလိုနဲ့ စခဲ့နာမညကွ ပှငမွရတော့ပဲ တှငသွှားခဲ့တယွ ဦးဘခကွ ဒီလောကအွထိကို ဝါဝါမှင့ကွို ငယရွှယစွဉကွကှိုကခွဲ့တာ စာရောကလွာပှီးနောကမွှာတော့  ညကရှငမွိနွးမနဲ့နှဈပါးသှားမဲ့အစီအစဉကွို ဖကှပွှီး ကှိုကကွုနွးရှာကို ဘယလွိုအကှောငွးပှပှီးသှားရမလဲ သူကှီးဘခကွ ဉာဏနွီဉာဏနွကထွုတရွတော့သညွ။အတနကွှာစဉွးစားပှီးနောကွ ဦးဘခကမွကှနွာဝငွးသှားပှီးအိမပွေါတွကသွှားပှီး ရီရီခင့ွ အနားသှားကာ ရီရီ ဟငွ… ဘာလဲကိုဘခကွ ဆနပွှာနရောက သူ့ယောကွှားကိုမော့ကှည့ရွငွး ရီရီခငမွေးလိုကတွယွ ကိုဘခကွ အစညွးအဝေးသှားရအုံးမယွ။

ဟငွ… ဒီအခှိနကွှီးမှ အေးကှာ …ဘာတှအရေေးကှီးနလေဲမသိဘူး ခုဏကမှညောငပွငစွုရှာကကောငလွေးတရောကလွာပှောသှားတာ တရောကထွဲသှားမှာလား အငွးလေ …အခါတိုငွးလဲတရောကထွဲပဲသှားနကှကေို ဒီလမွးတှကေ အောွ …အခုကမိုးခှူပတွော့မှာမို့ပှောနတော… ရီ …လိုကခွဲ့ရမလား အဲ …မလိုကနွဲ့ …ငါ့မိနွးမပငပွနွးနမှောပေါ့ ကိုကိုခကတွရောကပွဲသှားမယွ လိုကမွယွ ဆိုလို့ ဦးဘခကအွမှနတွားလိုကတွယွ ရီရီခငွ လိုကခွဲ့လို့မှမဖှဈတာ ရီရီခငကွ ရပရွေးရှာရေးနဲ့ပတသွကလွို့ သူ့အလုပကွိဈစတှကေိုတော့ဘယတွော့မှဝငမွစှကဖွကွ  ဒီတခကှကွိုတော့ ဦးဘခကွ သူ့မိနွးမရီရီခငကွိုသဘောကသှညွ။အခုလဲဘာမှမတားဆီး သတိထားသှားဖို့ ဆိုငကွယကွောငွးကောငွးမောငွးဖို့ နဲ့ မိုးအရမွးခှုပခွန့ထွငရွငွ အဲ့မှာပဲ အိပဖွို့ရာလောကပွဲမှာနတယွေ ဦးဘခကွ တို့လိုကှေးရှာအုပခွှုပရွေးမှုးတှကေို အုပစွုကအစညွးအဝခေေါရွငွ ညောငပွငစွုရှာကိုပဲခေါနွကှမေို့ အခုလဲ ရီရီခငယွုံအောငွ အခုလဲအဲ့လိုပဲပှောခဲ့ပှီး ဆိုငကွယလွေးထုတွ ရှာပှငဖွကကွိုဟနပွှမောငွးထှကခွဲပှီး ဟိုရောကတွော့ ခှောငွးစပကွခှုံတောထဲ ဆိုငကွယကွိုဖှကထွားခဲ့ပှီး  ရှာမှီးကလှရှေိရာဖကကွို ကုပခွှောငွးခှောငွးနဲ့ထှကသွှားလိုကတွယွ။

လှကနှဈေစီးရှိတယွ ဟိုဖကရွှာနဲ့ဒီဖကရွှာကူးဖို့ အသုံးပှုဖို့အတှကွ ဘယသွူမဆိုသှားစရာရှိရငကွှိုးဖှုတပွှီး လှောသွှားရုံပဲ စကလွှကတေော့ ဘုနွးကှီးသှားဖို့ရနနွဲ့ သူ့တာဝနအွလုပကွိဈစရှိမှပဲသုံးကှတယွ လှကှေိုးလေးကိုအသာဖှုတွ အတကနွိုငဆွုံးရသေံမထှကအွောငွ ကှိတလွှောပွှီး ဦးဘခကွ ကှိုကကွုနွးရှာကိုကူးသှားသညွ ။ တဖကကွမွးရောကတွော့ ဝါဝါမှင့တွို့ အိမနွဲ့မလှမွးမကမွးလောကကွိုမှနွးပှီး လှကေိုကမွးစပဘွကကွိုဖှာကနှတေဲ့ ကိုငွးပငတွှကှေားထဲထိုးထည့ကွာ ကမွးပါးတလှှောကသွတိထားပှီး ဝါဝါမှင့တွို့အိမဖွကထွှကသွှားတော့တယွ  အခှိနကွ 7နာရီခှဲလောကပွဲ ရှိသေးပမေဲ့ ကှေးရှာတှရေဲ့ထုံးစံအတိုငွး ဒီအခှိနဆွို ကိုယ့အွိမသွူ့အိမွ ခေါကတွီဗှီသေးသေးလေးတှနေဲ့နှပနွကှပှေီ ကာလသားတှကလေဲ အပှိုခှောခှောအိမွ ကှောငွးဆရာမလေးတှဆေီကိုအနံ့ခံသှားနကှခှေိနမွို့ လူကရှငွးနသညွေ တဈဦးစနှဈဦးလောကပွဲတှေ့ရသညွ။ ဦးဘခကွ ဝါဝါမှင့တွို့အိမကွိုရောကတွော့ အနောကဖွကခွှံစညွးရိုးကနကှေောဝွငခွဲ့ပှီး ပတဝွနွးကငှကွိုအကဲသတိကှီးကှီးထားကာ လှကေားအတိုငွးတကသွှားပှီးတံခါးခေါကလွိုကတွော့ ဝါဝါမှင့ကွလာဖှင့ပွေးသညွ။

ဝါဝါမှင့ကွိုမှငမွှငခွငွှးဦးဘခကွ ဖကနွမွးပဈလိုကတွယွ ဟယွ… ဇှတကွှီး အိုကှယွ …ဝါကလဲ သူပဲခေါပွှီးတော့ နပေါအုံး …တံခါးလေးပှနပွိတပွါရစအေုံး ဝါဝါမှင့ကွတံခါးကို ဂကှခွပှိတခွဲ့ပှီး နှဈယောကသွားတရောကခွ့ါးတရောကဖွကကွ အိပခွနွးထဲကိုဝငသွှားကှတော့တယွ။ ဟိုသတတြဝါကဘယသွှားတာလဲ ဟငွ …ဘယသွတတြဝါလဲ ကိုဘခကရွဲ့ ဝါဝါမှင့ွ အံ့သှသလိုမေးလာသညွ ။သူတို့အိမမွှာကလဲ သတတြဝါဆိုလိူ့ ခှေးတောငမွှေးမထား။ ဝါ့ဝါ့ လငကွှီးကိုမတော အောွ ခဈခဈ မရှိဘူး ဘုနွးကှီးကှောငွးကိုသှားတယွ ကှာမယတွဲ့ အဲ့ဒါကှောင့ကွိုဘခကိကိုခေါလွိုကတွာ ဟငွ …ဘုနွးကှီးကှောငွးတငလွား… ဖှဈပါ့မလား ဝါ ရဲ့ ဖှဈပါတယွ တောတွောနွဲ့ပှနလွာကှမှာမဟုတဘွူး အခုအခှိနဆွိုခေ့ငွးခှငွးဆိုငနွကှလေောကပွှီ အရေးကှီးကိဈစရှိလို့လား ရှေးဟောငွးပဈစညတွှအခေိုးခံရလို့တဲ့  လှနခွဲ့တဲ့နှဈရကလွောကကွ ဘယသွူ့လကခွကှလွဲမသိသေးဘူးနှဈခါရှိပှီ အခိုးခံရတာ အဲ့ဒါကိုသှားတိုငပွငနွကှတော အောွ… ဟုတလွား ရှေးဟောငွး ပဈစညွးတှကေ ကှိုကကွုနွးရှာမှာတငမွဟုတွ သူတို့ကှှနွးတောငွ ရှာမှာလဲရှိသညွ။

ပုဂံခတွေ  ပှူခတွကေ ပနွးပုလကရွာ  ကှေးနဲ့လုပထွားတဲ့ ခှငွသြေ့ ရုပထွုတှေ နတသွမီးရုပထွုတှေ ကိနနြရီ ကိနနြရာရုပထွုတှနေဲ့ အခှား ရှေးခတွေ လူ့အသုံးအဆောငပွဈစညွးတှေ ဂပှနခွတွကဂေပှနတွှအနယေနွယအွရပရွပကွသိမွးထားတဲ့ဟာတှကေ ဂပှနတွှမှနမွောနိုငကွထှကသွှားပှီးတဲ့နောကပွိုငွး ကနှခွဲ့တဲ့ပဈစညွးတှကေို ဘုနွးကှီးက ဆကပွှီးထိမွးသိမွးထားတာလို့ သူ့အဖေ ဦးဘသကပွှောဖူး လိူ့ သူကှီးဘခကသွိထားသညွ။ သူတို့ဘိုးစဉွ ဘောငဆွကွ လကဆွင့ကွမွးလာတဲ့ ကိနနြရီရုပထွုလေးပငွ သူတို့ရှာဦးကှောငွးက ဇရပမွှာရှိသညွ။ဇရပဆွိုပမေဲ့ ရှေးဟောငွးအဈစညွးတှကှေီးပဲစုပှီးထားတဲ့နရောတခုဖှဈလို့ ညစောင့ပွငထွားထားသညွ။ ကဲပါ  …အဲ့ဒါတှခဏမေေ့ထားလိုကွ လောလောဆညအွခှိနရွှိခိုကလွုံ့လစိုကလွိုကရွအောငွ သူကှီးဘခကွ သူ့ပုဆိုးကိုဖှခကှော ဝါဝါမှင့ကွို အိပရွာပေါလွှဲသိပလွိုကသွညွ။ ကိုဘခကွ …ဝါ့ ကိုဘယအွခှိနထွဲက လူပခွငှနွတောလဲ လီးတနလွနွူနဲ့ ဦးဘခကကွို ဝါဝါမှင့ကွမေးလိုကတွယွ။

ဝါရယွ… ဝါ့ကို ကိုကိုခကကွအရငကွှိုကခွဲ့တာပါ ဝါ့ကိုအဲ့ထဲကလုပခွငှနွတောပေါ့ ဝါကသာကိုကိုခကွ အခစှကွို လဈလှှူရှု့ခဲ့တာလေ သှားပါ… သူကဖှင့အွဲ့တုနွးက သူကိုယတွိုငလွဲလာမပှောပဲနဲ့ ကိုမှဒငကွတဆင့ပွှောခိုငွးခဲတာကိုမှား …ကိုဘခကသွာ ကိုယတွိုငလွာပှောရငွ ကိုဘခကကွို ဝါဝါ မငှငွးပါဘူး အခုတော့ ကိုမှဒငရွဲ့စကားတှထေဲမှောသှားပှီး ခိုးရာလိုကသွှားမိတာ… အို အဲ့ဒါတှမပှေောသင့တွော့ပါဘူးလေ အဲ့ဒါကပဲ ကိုကိုခကအွမှားကှီးတခုဖှဈသှားတာပဲ ဝါရယွ ဟိုခှေးကောငကွိုယုံခဲ့မိလို့ပေါ့ …အခုသူ့မိနွးမကိုခှေးလိုးလိုးမယွ ကုနွးလိုကွ …အခစွှ… ဖှနွးး အာ့  …ခဈခဈ …ဟုတကွဲ့ရှင့ွ ဦးဘခကကွ ဝါဝါမှင့တွငပွါးကိုတခကှရွိုကလွိုကပွှီး ဖငကွုနွးခိုငွးကာ သူပှောခဲ့သလိုပဲ ဖငနွှဈခှမွးကှားက ပှူထှကနွတေဲ့စောကဖွုတထွဲလီးသှငွးကာ တဘုနွးဘုနွးနဲ့ခှေးလိုးလိုးတော့သညွ။ ဝါဝါမှင့ကွိုယပွေါမွှာလဲ အဝတအွစားတှမရှေိတော့  ဆောင့နွလေိူ့ရမွးခါနတေဲ့ နို့ကှီးတှကေို လကနွှဈဖကနွဲ့ ညဈခှဲ ညဈဖှဲကာ ကုနွးပှီးလဲလိူးသညွ။ လရညတွှကေိုလဲ ဝါဝါမှင့စွောကခွေါငွးထဲပဲ ပနွးထည့ပွဈခဲ့လိုကတွယွ  သူ့ကိုဝါဝါမှင့ကွ ရှငကွ ကိုမှဒငထွကွ ပိုကှမွးတယလွို့ပှောတော့ ဘခကကွှနပနွေသညွေ။ သူကသာတခါပဲပီးပမေဲ့ ဝါဝါမှင့ကွတော့ နှဈခှီတောငပွီးတယတွဲ့ ။

ဖှဈနိုငရွငညွအိပသွှားခငှပွမေဲ့ မှဒငကွလဲ ဒီရှာထဲမှာပဲမို့လို့ ဒီတခှီထဲနဲ့ပဲ ဝါဝါမှင့ကွို နှုတဆွကကွာ ဦးဘခကွ သူ့လှဆေီအလာတုနွးကလိုပဲ့ပှနထွှကသွှားတော့သညွ။ သူတို့ရှာဖကကွမွးရောကတွော့လဲ ပုံမပကှလွှကေိုယူသှားတုနွးကလိုပဲထားခဲ့ပှီး ဆိုငကွယထွုတကွာ ရှာထဲမောငွးသှားခဲ့လိုကတွာ သူတို့အိမနွားရောကခွါနီးမှ အိမထွဲကိုလူတရောကွ ခိုးကှောငခွိုးဝှကနွဲ့ခှံကှောဝွငနွတောကို လရောငဖွှော့ဖှော့အောကမွှာ တှေ့လိုကရွတော့ ဦးဘခကွ ဆိုငကွယကွို စကပွိတရွပထွားခဲ့လိူကပွီး အိမနွားကိုခဉွှးကပသွှားသညွ။ သူခိုးလဲမဖှဈနိုငွ သူတို့ရှာမှာ ဒီလောကအွတင့ရွဲပှီးလုပရွဲတဲ့သူမှိုးလဲမရှိ ပှီးတော့ ဒီလူရဲ့ပုံပနွးသဏဍြနကွိုမှငဖွူးသလိုလဲ ရှိနတောနဲ့ ဦးဘခကွ အသံမပေးပဲ မရိပမွိအောငကွပလွိုကသွှားသညွ။ ထိုလူကလှကောအတိုငွးတကသွှားပှီး အိမတွံခါးကိုခေါကလွိုကတွော့ သူမိနွးမရီရီခငကွဖှင့ပွေးလိုကတွာကိုလဲ ခှံအပှငကွနေ သူကှီးဘခကတွှေုလိုကရွသညွ။တံခါးကို ရီရီခငကွပှနပွိတသွှားမှ ဦးဘခကွ  ခှံထဲကှောဝွငခွဲ့လိုကပွှီး နောကဖွေးရသှနခွှေောငနွားသှားကာ အိမအွောကကွ ကုတငတွလုံးကိုယူပှီး မရမကအိမပွေါကွိုရအောငတွကသွှားသညွ။

သူတို့အိမကွ အိမရွှေ့တံခါးပိတပွမေဲ့ နောကဖွေးဝငပွေါကတွံခါးက တော့ မပိတတွာကမှားမှား အခုလဲစေ့ရုံတငစွေ့ထားတဲ့ တံခါးကိုအသာတှနွးဖှင့ပွှီး သူတို့အိပခွနွးဆီခှဖှေားထောကကွာ ကပသွှားလိုကသွညွ။ သူတို့အခနွးထဲကို ထရံပေါကကွခှောငွးကှည့လွိုကတွော့ သူထငတွဲ့အတိုငွးပဲ မှဒငရွောကနွတောကို ဦးဘခကွ တှေ့လိုကရွသညွ။တိတိကကှပှှောရရငွ မှဒငွ ကပကလွကလွှနနွပှေီး သူ့မိနွးမ ရီရီခငကွ အပေါကွတကဆွောင့နွတောကို သူကှီးဘခကရွှငွးရှငွးလငွးလငွးကှီးမှငနွရပှေီ။ ဟူးး …ရီ မောပှီး  …အကို့အလှည့ွ ရတယွ …ရီပကလွကလွှနပွေါငကွားထားလိုကွ အကို အပေါကွဆောင့ပွေးမယွ… ပှီးရငတွော့ လီးစုပပွေးနောွ ဘယတွုနွးကမစုပပွေးပဲနဖေူးလို့လဲ …ဟှန့ွ သူ့မိနွးမရဲ့ညုတုတုမကှနွာပေးနဲ့လသေံကိုကှားပှီး ဘခကွ တငွးသှားသညွ။နပစအေေုံ နောကမွှ အဲ့စောကပွတပွှဲအောငလွိုးပဈမယလွို့ စိတထွဲမှာကှုံးဝါနသညွေ။ အထဲက လူနှဈရောကကွတော့ အသံထှကလွာပှီ ဘာတှပှေောပှီး ဘာတှဆကလွေုပကွှမလဲသိခငှတွာနဲ့ ဦးဘခကဆွကကွှည့နွလေိုကတွယွ။

သူ့မိနွးမ ရီရီခငကွ အပေါကွနဆေောင့နွရောကဆငွးပှီး မှဒငနွဲ့စိမပွှနပှေေ နခမွးခငွှးစုပနွပှေီးမှ ပကလွကလွှနပွေးလိုကတွယွ မှဒငကွလဲ ရီရီခင့ွ ပေါငနွှဈခှောငွးပခုံးပေါထွမွးပှီး တဖနွးဖနွးလိုးတော့သညွ။ ရီရီခငကွလဲ ကှိတညွညွးကာ ဖငကွော့ခံသညွ။ အထဲကပှဲကကောငွးနတောနဲ့ သူကှီးဘခကလွဲဆကကွှည့နွသညွေ။ သူ့လကတွှကလေဲ တမငတွကာမခိုငွးစရပေါပဲ ပေါငကွှားကလီးကို ဆုပကွိုငထွားမိနပှေီ။လီးကှီးကလဲ ခုဏကမှလိုးထားတယွ အခုအံ့သှစရာကောငွးလောကအွောငပွဲ စမနတွကနွပှနသွေညွ။ ဝါဝါမှင့ပွှောတော့ မှဒငကွ ဘုနွးကှီးကှောငွးသှားတာတဲ့အခုဘယလွိုလုပွ သူ့မိနွးမဆီရောကနွလေဲ စဉွးစားမိတော့ ဖှဈနိုငတွာက  ဘုနွးကှီးကှောငွးကအပှနွ  ဒီဖကကွမွးကိုကူးခဲ့ပှီး  ရီရီခင့ကွိုလာခှောငွး သူကလဲမရှိတာနဲ့ကှုံတော့ ဝငတွှယလွိုကပွုံရသညွ စောကပွတယွားနတေဲ့သူ့မိနွးမရီရီခငကွလဲအကှိုကနွဲ့တော့ တှေ့သှားကှပှီ လို့ဦးဘခကတွှေးနမေိသညွ။

မှဒငမွကှနွာကှီးရှုံ့မဲ့လာ၍ ပီးခါနီးပှီးဟုယူဆကာ လာ ရာလမွးအတိုငပွှနဆွငွးသှားပှီး ဆိုငကွယကွိုမှောငရွိပကွတှဲ့နရောကိုတှနွးသှားပှီးစောင့နွလေိုကတွယွ  ၅မိနဈလောကနွတေော့ မှဒငွ ပုဆိုးခေါငွးမှီးခှုံကာ အိမအွနောကဖွကကွနကှေောထွှကသွှားတာမှငမွှ ဆိုငကွယသွံပေးပှီး ဝငသွှားလိုကတွယွ  ဆိုငကွယသွံကှားတော့ ရီရီခငကွတံခ့ါးလာဖှင့ပွေးသညွ။ အကို နောကကွတှယနွောွ… အငွး … ဦးဘခကဒွါပဲဖှပှေီး အခနွးထဲဝငသွှားသညွ။ ရီရီခငကွလဲအနောကမွှကပလွိုကသွှားသညွ။ သူ့ဘေးနားရီရီခငရွောကလွာမှ ဦးဘခကကွှမွးတော့သညွ  ရီရီခင့ကွို့ အိပယွာပေါတွှနွးလဲလိုကပွှီး ထဘီကိုဆှဲခှှတွ ပေါငနွှဈခှောငွးကိုဘေးကိုဖှဲကာ စောကပွတပွေါတွံတှေးထှေးခလှိုကပွှီး စသှငွးကထဲက အားကုနကွှုံးလိုးတော့သညွ။ ရီရီခငမွှာလဲ သူ့ယောကွှားရဲ့အပှုအမူကှောငွ ပါးစပလွေးဟသှား၍အံ့အားသင့နွသေောလွဲ ဆကတွိုကဆွောင့လွိုးနတေဲ့ယောကွှားဖှဈသူကှောင့ွ ကှာကှာမအံသှနိုငွ ရမမြကသွှေးတှတဖနေပွှနကွှှလာပှီး သူ့ဖငကွှီးကိုပငွ ဦးဘခကွ ပေါငခွှကှားအနားထိရောကအွောငပွင့တွငပွေးနပှေီ မှဒငကွိုအလိုးခံထားလို့မှမကှာသေး ယောကွှားဖှဈသူက မပှောညာမပှောဝငလွိုးတော့ ရိပမွိသှားမလားစိုးရိမစွိတလွေးတော့ ဝငမွိသညွ။

ဦးဘခကမွှာလဲ တဈညထဲမိနွးမနှဈယောကကွိုလိုးပှီး မောမောနဲ့အိပပွှောသွှားတာ… သူကှီး …သူကှီး နဲ့သူ့ကိုခေါနွတေဲ့အသံကှားတော့မှ မကှလွုံးဖှင့ကွှည့မွိတယွ မိုးတောငလွငွးနပှေီပဲ။ သူ့ဘေးက ရီရီခငကွတော့ အိပကွောငွးတုနွး အငွးလေ သူလဲ မှဒငွ ရော သူရောလိုးထားတော့ဟိုကသွှားမှာပဲ မနိုးသေးပါဘူး ဆိုပှီး ဦးဘခကွ သူတရောကထွဲပဲထသှားသညွ။ အိပမွှုနစွုနမွှားနဲ့ ထလာပှီး အိမရွှေ့ထှကကွှည့တွော့ ဆှမွးခှိုင့တွှကေိုငပွှီးအိမရွှေ့ရပနွတေဲ့ ဖိုးကောကကွိုတှေ့ရလို့ ဘာလဲ ဖိုးကောကွ …စောစောစီးစီး အခိုးခံရလို့သူကှီး ဘယဟွာအခိုးခံရတာလဲ …ရှငွးရှငွးပှောကှာ ဘုနွးကှီးကှောငွးက ရုပတွုတှေ … ရှေးဟောငွးရုပတွုတှပေါ …သူကှီး ဘာကှ!!… ညတုနွးက ဝါဝါမှင့ွ ပှောလို့ကှိုကကွုနွးရှာမှာ ရှေးဟောငွးရုပတွုတှအခေိုးခံရတယွ ကှားတုနွးက ဖာသိဖာသာနခေဲ့တဲ့ ဦးဘခကွ အခုသူ့ရှာအထိပါကူးစကလွာေ့တာ့ မသိသလိုနလေို့မရတော့ ။သူခိုးကသူတို့ ရှာဖကထွိကူးလာပုံရတယလွို့လဲတှေးမိနသညွေ။အဲ့ဒါသူကှီးကို ဘုနွးဘုနွးနဲ့ ဦးခမွှးသာက လာပှောခိုငွးလို့ကနှောလွာပှောတာ ဦးခမွှးသာဆိုတာ ကပပြိယဆိုလဲဟုတွ ရုတတွုတှကေိုထိမွးသိမွးစောင့ရွှောကရွတဲ့ ဘုရားလူကှီးတဈဦး။

ဖိုးကောကွ ထှကသွှားတော့မှ ဦးဘခကွ မကှနွာအမှနသွဈပှီး ထမငွးတောငစွားမသှား ဘုနွးကှီးကှောငွးကိုထှကသွှားတော့သညွ။ ကှောငွးရောကတွော့ ဦးခမွှးသာနဲ့အတူ ကှေးရှာလူကှီးတခှို့ရောကနွကှပှေီ လာ …ဒကာကှီး ဘခကွ ဦးဘခကွ ဘုနွးကှီးကိုဦးခလှိုကပွှီးမှ လူကှီးတှဘကလွှေည့ကွာ ဘယလွိုဖှဈတာတုနွးဗှ ညကပဲဗှို့ …ပါသှားတာကတော့ လေး ငါးရုပလွောကပွဲ ခစှဖွှယကွရောမသိဘူးလား ခစှဖွှယဆွိုတာ ကှိုကကွုနွးရှာကိုသှားတုနွးက ဦးဘခကတွို့ကို စကလွှနေဲ့လိုကပွို့တဲ့ ဘုနွးကှီးကှောငွးသားတရောကွ သူကရုပထွုတှထေားတဲ့ ဇရပပွေါမွှာညစောင့အွနနေဲ့ အိပတွယွ။ မသိလိုကဖွူးတဲ့ …အေးလေ …သူ့လဲအပှဈမဆိုသာပါဘူး အရငကွဒီလိုတှမှမရှေိပဲ …မောငဘွခကရွဲ့ အသကွ၇၀ကှောအွရှယွ ရှေ့မီနောကမွီ အဖိုးလေးသောငွးကှိုငကွဝငပွှောသညွ။ ကှုပတွို့စောင့ကွှည့ကွှတာပေါ့ … အစောင့ကွိုလဲတိုးခထှားတာပေါ့ ဒီလိုပဲလူပရွမှာပေါ့ … ဦးခမွှးသာ တဆကထွဲ ဦးဘခကကွပဲ သူကှိုကကွုနွးရှာမှာကှားခဲ့တဲ့ ရှေးဟောငွးပဈစညွးတှပှေောကတွဲ့အကှောငွးကို သူဝါဝါမှင့ဆွီ သှားတှေ့တဲ့အကှောငွး မပါပဲ ပှောပှလိုကတွော့ အခုသူတို့ရှာမှာ ဖှဈသှားတဲ့ဖှဈရပနွဲ့ ဆကစွပမွှု့ရှိလောကတွယလွို့ းလုံးကမှတခွကှပွေးပှီး အရငပွှောကသွှားတဲ့ကှိုကကွုနွးရှာကသတငွးကိုနားစှင့ပွှီး စောင့ကွှည့ကွှမယလွို့ ဆုံးဖှတကွာ သူ့အိမကွိုယ့အွိမပွှနသွှားကှတော့တယွ ။

ဦးဘခကွ အိမပွှနရွောကတွော့ မှို့ကိုစတိတရွှိုးပှဲသှားကှည့တွဲ့ သူ့သမီး အိဝါပငပွှနရွောကနွပှေီ။နောကတွရကရွောကတွော့ ရှာသားတှကေို သူ့အိမမွှာအစညွးအဝေးခေါပွှီး ညရေးညတာသတိရှိကှဖို့ရနနွဲ့ ဇရပမွှာအလှည့ကွှသှားအိပဖွို့ရာ အမိန့ထွုတွ၍ မငွသြကာစရာလူတှေ့ပါကလဲ လူကှီးတှကေိုအကှောငွးကှားဖို့ရနမွှာပှီး အစညွးအဝေးသိမွးကာပှနလွှတလွိုကတွော့သညွ။ ရဲလေး နှငွးရညဆွီကိုရောကသွှားတော့ သူ့ကိုအသိမပေးပဲ မှို့တကသွှားတာကို ဖှရှငွေးခကှပွေးနရပှေီ ရှာလေးကကဉွှးကဉွှးလေးမို့ ဘယသွူဘယသွှားတယဆွိုတာ တကူးတကစုံစမွးစရာမလိုပဲ သတငွးကရပှီးသား အိဝါ နဲ့ဆိုငကွယတွဈစီးထဲသှားကှတာဆို သှားတုနွးက အောငမွောငွးနဲ့သှားတာပါ နှငွးရယွ ပှီးမှ ဒီကောငကွသူ့စောခွငမွှုန့ကွိုခေါတွငတွော့ အိဝါက ကိုယ့နွောကကွလိုကရွတော့တာပေါ့ ဖိုးထောငကွလဲသူ့ညီမနဲ့လေ နှငွး ကိုအသိမပေးမိတာက ဟိုကောငတွှကေ နောကကွနှပှေီ ပှနလွာမှရှငွးပှလိုကဆွိုတာနဲ့ဝငမွပှောမိတာပါ ဒါနောကဆွုံးဖှဈပါစနေောွ နောကတွခါမိနွးကလေးတှနေဲ့အတူတူသှားလို့ကတော့ အပှတပွဲ စိတခွမှသှားတော့ဘူး …အခုလဲဖိုးထောငတွို့ဇှတခွေါလွို့ ပါသှားတာပါ။

နှငွးရညရွယွ အောွ …အဲ့ဒီဖိုးထောငကွလီးစုပဆွိုရငရွောစုပမွှာလား ယောကဖွတှစကေားကနှားထောငတွယွ လီးက နှငွး ကိုစုပခွိုငမွှာ ရဲလေးက သူ့ပုဆိုးကိုပေါငလွယလွောကထွိဖှခကှော လီးထုတပွှတော့ နှငွးရညကွ စုပဖွူး… လာမလုပနွဲ့ …သိပကွှနပတွောမဟုတဘွူးနောွ အငတထွားအုံးမှာ …မကှှေးဘူး နှငွး မစုပပွေးရငွ ကိုယစွို့မယွ အို… ဘယလွိုဖှဈနတောလဲ တီရှပပွှပှလေးကို အပေါပွင့တွငလွိုကပွှီး ဘရာစီယာကိုခှိတမွဖှုတပွဲ့ ဆှဲလှနကွာ နှငွးရညရွဲ့ နို့အုံဝငွးဝငွးလေးတှကေို တပှှတပွှှတနွဲ့ရဲလေးဆှဲစုပတွော့သညွ။ ရငညွှန့နွားက မှဲ့နကလွေးနားအထိလှှာဖှင့ရွကသွညွ။ဖှူဝငွးတဲ့အသားအရညွ ဒီမှဲ့နကလွေးနဲ့ နှငွးရညရွဲ့နို့အုံကှီးတှကေ လိုကဖွကလွှတယလွို့လဲ ရဲလေး ထငနွသညွေ။ တကယတွမွးနို့စို့ခံရ အညဈခံရပှနတွော့လဲ နှငွးရညကွ ရငဘွတလွေးကိုကော့ထားပေးရှာသညွ။ ရဲလေးစိတထွဲ နှငွးရညရွဲ့နို့တှနေဲ့ အိဝါရဲ့နို့ဘယသွူ့ဟာပိုကှီးမလဲ မှနွးကှည့နွပှေီး အိဝါကိုတော့ ကိုယတွုံးလုံးနဲ့မမှငဘွူးလို့ သခှောမသိပမေဲ့ နှှငွးရညထွကတွော့မလှော့နိုငလွို့တှေးမိပှနသွညွ။

မှို့ကနပှေဲကှည့ပွှီး ပှနခွဲ့ကှတော့လဲ တလမွးလုံး နှငွးရညနွဲ့သူစကားမပှောဖှဈ ကှောစွှာတို့အိမမွှာရသေောကဆွငွးခှိနဆွုံတုနွးက မဲ့ပှုံးလေးနဲ့ခနဲ့သလိုကှည့သွှားတဲ့ နှငွးရညရွဲ့အကှည့တွှကေိုလဲ ဘာသဘောလဲဆိုတာ ရဲလေး သိသလိုရှိလာတယွ နှငွးရညကွ သူ့ကိုလှတတွဲ့ငါးကှီးတယလွို့ထငစွခငှနွေတော တကယလွဲ ငါးကကှီးပါတယွ ဒါပမေဲ့ သူ့မှာနှငွးရညရွှိနတေော့ ရဲလေး ရှေ့ဆကမွတိုးခဲ့။ လှတွ… လှတွ အပှငမွှာလူသံကှားတယွ ဟငွ …ဟုတလွား အတှေးနဲ့ကုနွးပှီးစို့နတေဲ့ ရဲလေး လူသံကှာတယဆွိုလို့ နှငွးရညကွိုအငွကြှ ီလေးပှနဆွှဲဖုံးပေးခဲ့ပှီး ဆေးလိပဗွူးတဗူးကောကယွူကာ ဈေးဝယလွာသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ပှနထွှကသွှားသညွ။အိမအွဝငဝွမှာ နှယနွီက သူ့ကိုပစေောငွးပစေောငွးနဲ့ကှည့ပွှီး အထဲဝငသွှားတယွ သူနဲ့နှှငွးရညခွစှသွူတှဖှဈနေကှတောကို အောငမွောငွး ဖိုးထောငနွဲ့ ခငမွှုနတွို့လောကပွဲသိကှတာမဟုတလွား။ ရဲလေး နဲ့ နှငွးရညွ နောကရွကတွှမှောလဲ လူလဈရငလွဈသလို လိုးဖှဈကှတယွ။ နှှငွးရညရွဲ့တိုးတကလွာတဲ့အထဲမှာ လီးစုပတွာလဲတဈခုအပါအဝငပွေါ့ လှှာလေး နဲ့လီးထိပဖွူးကိုပတပွတပွှီးရကပွေး ကလိပေးတဲ့အခါမှိုးဆို ကောငွးလှနွးလို့ ရဲလေး ဖငကွော့ကာအစုပခွံသညွ။ လိငကွိဈစတခုထဲအတှကတွငမွဟုတွ နှငွးရညကွို ရဲလေးလကထွပဖွို့အထိရညရွှယထွားသညွ။

ဒီကှားထဲ အိဝါနဲ့လဲ ရဲလေး မတှေ့ဖှဈဘူး။ ညဆိုရငလွဲ ဇရပမွှာအလှည့ကွသှှားအိပရွသေးတယွ ရှေးဟောငွးပဈစညွးတှပှေောကတွယဆွိုလို့ ဒါပမေဲ့ရဲလေး သှားအိပတွဲ့ညမှာတော့ဘာမှမထူးခှား။ ဦးဘခကွ သူ့ရှေ့မှာ ထဘီရငလွှှားပှီး ရခှေိုးပှီးကာစသနပခွါးလိမွးနတေဲ့ မိနွးမဖှဈသူ ရီရီခငွ ရဲ့ဖငကွှီးကိုကှည့ပွှီး လီးတောငနွသညွေ။ ရီရီ ရှငွ ဦးဘခကကွခေါတွော့ ရီရီခငွ ခေါငွးဖှီးနရောက သူ့ဖကကွိုလှည့လွာတယွ အကို့လီး နဲ့ မှဒငလွီး ဘယသွူ့လီးကပိုကှီးလဲ ရီရီခငွ ကှောငသွှားတယွ …သူနဲ့ မှဒငဖွှဈနတောကို သူ့ယောကွှားသိသှားပှီလားဆိုပှီးပေါ့ အာ … အကိုကလဲဘာတှမေေးနတောလဲ သူ့မိနွးမရဲ့မခို့တရို့နဲ့ဖှဈနတေဲ့ပုံကိုကှည့ပွှီး နငနွဲ့မှဒငလွိုးကှတာငါသိတယလွို့ပှောလိုကရွငွ ကောငွးမလားအထိ  ဦးဘခကွ စဉွးစားနသညွေ။ အကိုမေးတာသာဖှပေါ အခုခှိနမွှဒငကွ ရီ့… ကိုအတငွးတကလွိုးမလို့ကှံ့နရငွေ… ရီ …ဘယလွိုလုပမွလဲ ရီရီခငွ …တောတွောနွဲ့ပှနမွဖှနေိုငွ ဟင့အွငွး …မသိဘူး… တောပွှီကှာ …အကို…မရဈနဲ့တော့ ရီရီခငကွ အခနွးထဲကထှကဖွို့ပှငသွညွ။ဦးဘခကကွအထှကမွခံ ရီရီခင့ခွါးကိုဆှဲဖကလွိုကပွှီး ဖငကွှီးတှကေိုဆုပနွယနွသညွေ။

အကို …ဖယကွှာ… ညကမှှနောွ… ရီ …ထမငွးခကှရွအုံးမယွ သမီးကိုခကှခွိုငွးလိုကွ ပှှတွ… ရီရီခင့ွ နခမွးလေးကို ဦးဘခကွ စုပနွမွးလိုကသွညွ။ ဟယွ  …ဟုတလွို့လား… အမှငမွှားတာမဟုတဘွူးလား အဲ့ဒီအခှိနွ အိမအွောကကွ သူ့သမီး အိဝါရဲ့ အသံကှားလို့ ဦးဘခကနွားစှင့လွိုကတွယွ တရောကရွောကနွဲ့စကားပှောနတေဲ့ပုံပဲ ငါလိုးတယွ… ဘယကွလူတှရေောကနွပှနပွှေီလဲ သူကှီးဘခကွ ပုဆိုးကိုပှငဝွတလွိုကပွှီး အောကဆွငွးမလို့လုပနွတေုနွး သူ့ထကအွရငွ ရီရီခငကွပှေးဆငွးသှားသညွ။ဆငွးခါနီး လကသွီးလေးဆုပကွာ အထကအွောကလွှုပခွါပှသှားသေးသညွ။တငွးနရငွေ ဂှငွးထုလိုကဆွိုတဲ့သဘော အနရခကေခွကနွဲ့ပဲ သူကှီးဘခကွ အောကကွိုဆငွးသှားတော့ သူ့သမီးအိဝါကို ရှာအထကပွိုငွးက အပှိုကှီး စနွးစနကွှညနွဲ့စကားလကဆွုံကနှတောကိုတှေ့ရပှီး  အိဝါကလဲသူ့အဖဆငွေးလာတာကိုမှငတွော့ ဖဖေေ လာပါအုံး… ဒီမှာ မမစနွးပှောနတောတှကစေိတဝွငစွားဖို့ကောငွးတယွ မိစနွး …နငငွါ့သမီးကိုဘာမဟုတတွာတှလောပှောနတောလဲ သူကှီးရယွ …ကမှအမှနတွှပှေောနတောပါ ဆိုပါအုံး ဦးဘခကွ ရနှကှမွေေးတခှကငွှဲ့ကာ စနွးစနွးကှညကွိုမေးလိုကတွယွ။

စိတထွဲကတော့ သိပမွကှညွ ဟို …ဟိုလေ ညက ကမှ နဲ့ … အို မရှကတွော့ပါဘူး မပှောပဲလဲမနနေိုငဘွူး …သူကှီးဘယသွူ့မှတော့သှားမပှောနဲ့နောွ ပှောမှာသာပှောစမွးဟာ  …ငါစိတမွရှညဘွူးနောွ ဟုတဟွုတွ… ဒီလိုပါသူကှီး စနွးစနွးကှညွ ကသူကှုံခဲ့ရတဲ့ဟာတှကေို ဗှီဒီယိုထဲကလို နောကကွှောငွးပှနပွှောပှသကဲ့သို့ ပှောပှတော့သညွ။ မနေ့ညကပေါ့… သူကှီးရယွ စနွး … ကိုကိုခစှကွို ခစှလွား ခစှလွို့လဲဒီအခှိနကွှီးလာတှေ့ပေါ့လို့ စနွးစနွးကှညကွ ခစှကွှမွးမောငရွဲ့ ရငခွှငထွဲမှီကာပှောနသညွေ။ စနွးစနွးကှညရွဲ့ ဘေးမှာတော့ ခစှကွှမွးမောငရွဲ့ ဂဈတာကှီးက ထောငလွှှကသွားရှိနသညွေ။အခစှကွတဈဖကွ ဂဈတာတဈလကဆွိုတဲ့မှိုးကှီး ရဲ့သီးခငွှးကို ခစှကွှမွးမောငကွအသကသွှငွးနသညွေ။ ခှောငွးစပကွမွးပါးမှာ ရပှငကွေိုကှည့ကွာ နှဈဦးသာကှညနွူးနကှသညေကွ ညည့သွနွးခေါငယွံအခှိနွ ၁၂နာရီ ဝနွးကငှခွန့ွ ခစှကွှမွးမောငွ ခှိနွးသည့ွ ရှာထိပကွခှောငွးစပကွို စနွးစနွးကှညွ အရောကလွာခဲ့သညွ။ သူတို့နှဈယောကခွစှသွူတှဖှဈကှေတာ မကှာသေး။ ရှာတှကစေုံတှဲတှရေဲ့ ထုံးစံအတိုငွး ခှုံကှို ခှုံကှား အခှိနမွတောွ ခှိနွးကှ တှေ့ကှတာကလဲ မထူးဆနွးတော့။

ကိုကိုကဂဈတာတီး အရမွးကှှမွးတာပဲနောွ ပါးပါးလေးပါ စနွးရယွ စနွး တှေ့ဖူးတယွ… သိလား …တီဗှီထဲမှာလေ …ခစှစွမွးမောငဆွိုတဲ့ လူကှီးက ဂဈတာကိုနောကပွှနတွီးပှသှားတာ အရမွးမိုကတွယွ ကိုကိုရောအဲ့လိုတီးတတလွား ကိုကိုကအဲ့ထကပွိုတီးတတတွာပေါ့ စနွးရဲ့ ဟုတလွား …ဘယလွိုတှတေီးတတတွာလဲပှောပှ နားထောငပွှောပှမယွ … လှကှေီးထိုးတီးနညွး… တပေါငကွှောွ တပေါငခွှတီးနညွး … ပုဇှနတွုတကွှေးတီးနညွး …ဒေါ့ကီတီးနညွး …ဆောင့တွီးနညွ …ညှောင့တွီးနညွး …ပကလွကလွှနတွီးနညွး ခှတီးနညွး …စဈစတီနိုငွးပုံစံတီးနညွး  နောကအွမှားကှီးကနှသွေးတယွ …စနွး ရဲ့ ဟယွ …ကိုကိုကစုံနအေောငတွီးတတတွာပဲနောွ …စနွး ကိုလဲတီးပှ ဘယပွုံအရငတွီးမလဲ အရငဆွုံး လှကှေီးထိုးနညနွဲ့စလိုကရွအောငွ ပှီးမှ စဈစတီနိုငွးနဲ့ဆှဲမယွ… ခှိခှိ အငွး …ကောငွးသားပဲ ခခွ ခစှကွှမွးမောငကွ ဂဈတာကှိုးကိုငှိလိုကပွှီး လှကှေီးထိုးနညွးနဲ့ တီးမလို့ ဟနပွှငနွစဉွေ ကိုကို …ကိုကို…ဟိုဟာကှီးကဘာကှီးလဲ။

ခစှကွှမွးမောင ွ စနွးစနွးကှညညွှနပွှရာ ရလယဖွေကကွိုကှည့လွိုကတွော့ အိမဟွုယူဆရသည့ွ မဲမဲအဆောကအွအုံတဈခုက ရဆနကွေိုဖှတသွနွးသှားနသညကွေိုအံ့ဖှယတွှေ့လိုကရွတော့သညွ။ အိမွ …အိမကွှီးလား သိဘူးလေ  …တဈဆခှေောကတွာလားမသိဘူးနောွ …ကိုကို လာလာ …အခစွှ…အခှအနမေကေောငွးဘူး  နောကရွကမွှကိုကိုခှုံကောငွးကောငွးတဈခုရှာထားမယွ ဒါနဲ့ပဲနငတွို့ပှနခွဲ့လိုကတွယဆွိုပါတော့ အငွးပါ့ …သူကှီးရယွ …တဈဆခှေောကခွံရမှတော့ ကမှတို့လဲမနရေဲတော့ဘူးလေ စနွးစနွးကှညကွ သူကှုံခဲ့ရတဲ့ဟာတှကေိုပှောပှီးတော့ မောသှားတဲ့ဟနနွဲ့ ရနှေေးကှမွးတဈခှကငွှဲ့သောကသွညွ။ ကှည့တွော့ကှည့တွာပဲ မှောငကွလဲမှောငွ နညွးနညွးလဲလှနွးတော့မရှငွးဘူး အိမလွို့ထငတွာပဲ ရပေေါမွှာသှားနတော အမလေး ပှောရငွးနဲ့ကှကသွီးတောငထွလာပှီ သူကှီးဘခကွ မကှမွှောငကွှူံ့ကာစဉွးစားရတော့သညွ အရငတွခ့ါ သာအေးကလဲ သူ့ကိုရပေေါမွှာအိမကွှီးသှားနပေါတယဆွိုပှီး လာပှောသှားသေးတာပဲ… တကယပွဲ တဈဆခှေောကတွာလား လာစမွး …ဟေ့ကောငွ …သသှေားမယွ အဲ့ဒီအခှိနရွှာထဲက ကာလသားတှကေ လူတရောကကွိုလညဂွုတမွှဆှဲကိုငကွာ။

သူ့အိမထွဲဝငလွာလို့ ဦးဘခကမွေးလိုကတွယွ ဟေ့ရောငတွှေ… ဘာဖှဈလာတာလဲ သူခိုးဖမွးလာတာပါ သူကှီး သူကှီးဘခကကွ ခှုပပွှီးခေါလွာတာခံရတဲ့ နကကွှောတွို့လကထွဲက လူကိုကှည့လွိုကတွယွ အသကွ၃၀ ဝနွးကငှခွန့ွ လူငယပွိုငွးထဲကပဲ သူတို့ရှာကတော့မဟုတွ သူကဘယသွူလဲ ဆယ့နွှဈပှဲဈေးသညလွေ သူကှီး ပှဲပှီးတော့ကနှခွဲ့တဲ့ဈေးသညတွှထေဲကတရောကွ ကှုပသွူခိုး မဟုတဖွူးဗှ သူကှီး ဘခကွ ထိုသူအနားကပသွှား့ပီး မကှနွာကိုသခှောကှည့လွိုကတွော့ သူတို့ရှာပှဲပှီးသှားပမေဲ့ မပှနသွေးပဲကနှခွဲ့တဲ့ဈေးသညတွှစေု့ပှီး သူ့ဆီမှာဒီရှာမှာခဏနခှငေ့လွာတောငွးကှတဲ့အုပစွုထဲ အခုနကကွှောတွို့ဖမွးလာတဲ့သူပါခဲ့ဖူးတယဆွိုတာကိုသတိရတော့သညွ နောကတွော့ဈေးသညတွှအေားလုံးစုပှီး စာသငကွှောငွးပကှကွှီးထဲစုနကှတောကို သူကှီဘခကွ စဉွးစားမိပှနသွညွ။ မငွးနာမညဘွယလွိုခေါလွဲ မိုးဆှပေါ ရုပထွုတှခေိုးတာမငွးလား မခိုးပါဘူးဗှာ …သူတို့ကှုပကွိုစှပစွှဲပှီးဖမွးလာခဲ့တာပါ နကကွှောွ …သူ့ကိုဘယလွိုတှေ့ခဲ့တာလဲ။

ညက ကနှောနွဲ့ခကှကွှီးညောငပွငစွုရှာကပှနအွလာ ရှာထဲဝငခွဲ့တော့  ရှေးဟောငွးပဈစညွးတှထေားတဲ့ ဇရပထွဲကို သဈပငကွှယကွနခှေောငွးနတေဲ့ဒီကောင့ကွိုတှေ့လိူ့ဖမွးခေါခွဲ့တာပါ ခငမွှားတို့ကိုပှောပှီးပှီပဲ …လူရိပဝွငသွှားတာမှငလွို့ လိုကကွှည့မွိတာပါလို့ မိုးဆှဆေိုသူကငှငွးပှနသွညွ။ သူခိုးကခိုးပါတယပွှောမလားကှ သူကှီးဘခကွ နကကွှောကွိုလကကွာပှလိုကပွှီး မိုးဆှကေိုကှည့ကွာ နောကတွော့ အဲ့ဒီလူရိပကွဘယရွောကသွှားလဲ ဇရပဖွကထွှကသွှားတာပဲတှေ့လိုကတွယွ… ကနှတွာတော့မသိဘူး နောကတွော့ဒီလူတှကှေုပကွိုဖမွးခေါလွာခဲ့တာပဲ ညကဇရပစွောင့ကွဘယသွူတှကတှောလဲ …နကကွှောွ သကခွိုငွ နဲ့ကှောဝွပေါ သူတို့ကိုရောမေးထားသေးလား ဒီကောငပွှောတဲ့အခှိနမွှာ အပေါ့အပါးသှားတာနဲ့ကှုံပှီး လူမှားမှားကှသလားလို့ မေးပှီးပါပှီ သူကှီး …သူတို့မဟုတဖွူးတဲ့ မငွးတို့ သူ့ကိုတှေ့တော့ ဘယအွခှိနရွှိပှီလဲ ၁၁နာရီရှိပှီ… သူကှီး ပဈစညွးတှရေောပှောကသွေးလား ပဈစညွးတော့ မပှောကဘွူးဗှ …ဒီကောငကွအခုမှခိုးဖို့ခှောငွးတုနွးကို ကှုပကွရိုးရိုးသားသားဈေးသညပွါဗှာ …သူခိုးမဟုတရွပါဘူး သူကှီးရယွ မောငရွငွ …မပှေးသောလွဲကနရွာရှိဆိုသလိုဖှဈနတေော့ မငွးခဏတော့သီးခံလိုကအွုံးကှာ ဗှာ… မိုးဆှေ ကာမကှနွာငယလွေးနဲ့ဖှဈနသညွေ။

သူကှီးဘခကွ သူ့အရငွ သူကှီးလကထွကကွအမှရထေားတဲ့ တနမွလနွးထိပတွုံးထဲ နကကွှောတွို့ကို မိုးဆှအေားထည့ခွတခွိုငွးထားလိုကပွှီး လူစုခှဲလိုကသွညွ။ အရငသွူကှီးလကထွကကွကနှခွဲ့တဲ့ နှဈလုံးပှူးသနတနွေဲ့ထိပတွုံးတခုကယခုအခှိနထွိ ဦးဘခကအွိမမွှာရှိနသေေးသညွ။ ရီရီခငကွို လိုးမယ့အွကှံလဲ သူ့သမီးအိဝါ တနကေုနအွိမမွှာရှိနလေို့ပကှရွတော့သညွ။ ညနပေိုငွး ရောကတွော့ ကှေးရှာလူကှီးတှနေဲ့ တိုငပွငပွှီး ကနှနွသေေးတဲ့ ဆယ့နွှဈပှဲဈေးသညတွှကေိုလဲ သတိထားဖို့ သူ့ရှာကလူတှကေို မသိမသာနဲ့စောင့ကွှည့ခွိုငွးထားသညွ မိုးဆှသော သူခိုးမှနရွငွ ဒီလူတှနေဲ့ တဈဖှဲထဲဖှဈခငှဖွှဈနနေိုငတွယမွဟုတလွား။ ရဲလေး သူ့စိုကခွငွးအလုပကွပှနခွဲ့တော့ နတေောငစွောငွးနပှေီ ရာသီခှငအွလိုကွ ပဲ နှမွး စပါး စိုကလွိူကနွဲ့ ကှှနွးတောငရွှာတရှာလုံးတောငသွူတှကှေီးပငွ  ဆပပွှာခှကလွေးကိုငွ  ပုဆိုးတထညွ ပခုံပေါတွငပွှီး ခှောငွးစပကွိုရခှေိုးဆငွးခဲ့တော့ မတှေ့တာတောငွ တောတွောကွှာနပှေီဖှဈတဲ့ အိဝါကို ခငမွှုနနွဲ့အတူရခှေိုးနတောကို ရဲလေးတှေ့လိုကရွသညွ။ အခါတိုငွးအိဝါ ဒီနရောမှာရမခှေိုး သူ့အိမကွဘုံဘိုငတွှငွးမှာပဲ ခှိုးလေ့ရှိပမေဲ့ ဒီနေ့တော့ ခငမွှုနွ ခေါလွာပုံရသညွ။

ကိုရဲလေး တရောကထွဲလား ခငမွှုနကွ ရဲလေးကိုနှုတဆွကလွိုကတွယွ အေး …နင့လွူအောငမွောငွးမပါလို့လား ဟုတပွါဘူး …ကိုရဲလေးကလဲ အိဝါ ပါ…ပါလာတယပွေါ့ အငွး …ခငမွှုနခွေါလွာတာလေ သူ့ကိုပှောနပမေေဲ့ အိဝါကတော့ ရဲလေးကိုလှည့ပွီးတောငမွကှည့ွ ရဲလေး ရနကပွေိုငွးထိလကပွဈကူးသှားပှီး ပငပွနွးခဲ့သမှှကို ခှောငွးရနေဲ့ ဆေးကှောပဈသညွ။ကမွးစပမွှာကနှခွဲ့တဲ့မိနွးကလေးနှဈယောကကွိုကှည့လွိုကတွော့ ခငမွှုနကွအဝတလွှှောနွပှေီး အိဝါကတော့ ရငလွှှားထားတဲ့ ထဘီကှားထဲကနေ သူ့နို့အုံတှကှေားထဲဆပပွှာတိုကနွတောကို မှငရွပှနတွော့ ရဲလေး ခဏတော့ငေးကှည့မွိပှနသွညွ။ မိနွးမတှရေဲ့ ဆဋဌြမအာရုံလို့ဆိုရလောကအွောငပွဲ သူကှည့နွတောကို ရိပမွိလို့ပဲလားမသိ အိဝါကရုတတွရကွ သူ့ဆီလှမွးကှည့လွိုကတွော့ သူ့ကိုကှည့နွတောကိုအိဝါတှေ့သှားတော့ ရဲလေး အနရခကေပွှနပွှီ သူခိုးခိုးကှည့မွိတာကို မိတာ နှဈခါရှိပှီလေ။ အိဝါက ဆပပွှာတိုကနွရောက ထဘီကို ပှငဝွတလွိုကတွော့ အသကအွရှယနွဲ့မလိုကအွောငပွှည့တွငွးနတေဲ့ နို့အုံကှီးတှကေို တစှနွးတစတှေ့လိုကရွပှနပွှီ ရဲလေးစိတထွဲ အိဝါထဘီဝတတွာ လိုတာထကပွိုပှီး အောကကွိုလှှောနသလေားထငမွိသညွ။

ရဲလေး ရှကရွှကနွဲ့ပဲကမွးစပကွိုပှနကွူးခဲ့ပှီး ဆပပွှာလာတိုကတွော့ အိဝါကရထေဲဆငွးသှားပှီ  တကိုယလွုံးဆပပွှာတိုကပွှီး ရထေဲပှနဆွငမွလို့လုပနွတေုနွး အိဝါကို လူမတှေ့ရပဲ လကလွေးတငမွှငနွရလေို့ ရမှေားနဈနတောလားစိုးရိမသွှားပှီးရဲလေး အိဝါဆီ မှနမွှနကွူးသှားကာ လကတွဖကကွိုဆှဲယူလိုကတွော့ အိဝါရဲ့မကှနွားလေးရပှငပွေေါပေါလွာပှီး ရဲလေးကိုစိုကကွှည့နွသညွေ။ရထေဲက သူတို့နှဈယောကရွဲ့ကိုယနွဓြာအထကပွိုငွးတှကထေိတှေ့နပှေီး ရငခွငွှးအပအွနအထေား ပှော့အိအိနို့အုံကှီးတှရေဲ့အတှေ့ကှောင့ွ ပုဆိုးအောကကွဒုတထွမလာအောငလွဲ ရဲလေး သတိထားနရသညွေ။ ရနကထွေဲထိမသှားနဲ့လေ အိဝါကသူ့ကိုဘာမှပှနမွပှော ကမွးစပကွိုပှနသွှားပှီး ခငမွှုန့ကွိုတခုခုပှောကာ ထဘီရစေိုလဲပှီး ထှကသွှားတော့သညွ။ရဲလေးလဲရခှေိုးလို့အပှီးပှနတွကခွါနီးတော့ အဝတလွှှောနွတေဲ့ ခငမွှုနကွသူ့ကိုလှမွးပှောလိုကတွယွ ကိုရဲလေး …အိဝါက ရကေူးတတတွယသွိလာတဲ့ ခငမွှုန့စွကားကှောင့ွ ရဲလေး ငူငူကှီးရပကွာ အိဝါထှကသွှားတဲ့ဖကကွိုငေးကှည့ကွာကနှရွဈခဲ့တော့သညွ။ မိုးဆှကေိုခှုပထွားပှီး ၅ရကလွောကအွထိဘာမှမထူးခှားသေးပမေဲ့ ၆ရကမွှောကနွေ့မှာတော့ ကှိုကကွုနွးရှာမှာ ရုပထွုတှပှေောကပွှနပွှနပွှီဆိုတဲ့သတငွးက ကှှနွးတောငတွရှာလုံသို့ပှနနွှံ့လာသညွ။

ဒီသတငွးကိုစကှားတဲ့အခှိနကွ ည၈နာရီပငရွှိပှီ သတငွးကှားကှားခငွှ မနကကွမှှလူကှီးတှကေိုအစညွးအဝခေေါမွယဆွုံးဖှတပွှီး ဦးဘခကွ အိပရွာဝငခွဲ့လိုကသွညွ သူခိုးတှကဘယေနွှဈယောကတွောငမွှားရှိနတောလဲ သူတို့ရှာမှာကနှခွဲ့တဲ့သူတို့သံသယရှိနတေဲ့ ဈေးသညတွှလေဲမပှောကွ ပုံမှနအွတိုငွးပဲရှိကှသညွ။ဈေးသညတွှခှလှမွေေးပကှရွငွ အကှောငွးကှားမဲ့စောင့ကွှည့နွတေဲ့ရှာခံတှလေဲရှိနတေော့ အကှောငွးထူးရငွ သူ့ဆီလာပှောကှမညမွှာအမှနွ အခုကှိုကကွုနွးရှာမှာပဈစညွးတှထပပွှေောကပွှနတွယဆွိုတော့ သူခိုးကမိုးဆှတေော့ မဟုတနွိုငွ ဒါမှမဟုတွ သူ့အပေါငွးအပါတှကနှနွေသေေးတာလား အတှေးမှားနဲ့အိပပွှောသွှားတဲ့ သူကှီး ဘခကွ  …သူကှီး …သူကှီး နဲ့အသံဗှဲကှီးနဲ့အောခွေါသွံကှားမှနိုးလာသညွ။ မိုးပငလွငွးနပှေီ သူ့ဘေးကမိနွးမဖှဈသူရီရီခငကွတော့အိပကွောငွးတုနွး ဒီလိုအခှိနသွူ့ကိုခေါရွငွ နိမိတမွကောငွးတတမွှနွးသိလို့ သူကှီးဘခကမွကှနွာကှီးမှုနမွှုနသွုနသွုနနွဲ့ အောကထွပဆွငွးသှားပှီး သူ့ကိုစောင့နွတေဲ့သံခှောငကွို မကှနွာမသာမယာနဲ့တှေ့ရတော့ ပှော… ဘာဖှဈပှနပွှီလဲ  သံခှောငွး ခိုးသှားပှနပွှီ …သူကှီး။

တောကွ … မငွးတို့ညကကငွးစောင့တွယမွဟုတလွား့ဘယသွူတှစေောင့တွာလဲ ကှ  …ကနှောွ နဲ့ခစှဖွှယပွါ သံခှောငွးကာ စကားတှပငထွေဈနသညွေ သူတို့အစောင့ကွတှဲ့ညမှအခိုးခံရလို့။ သူကှီးရယွ ကနှောတွို့လဲသတိထားပှီးကိုစောင့တွာပါပဲ မှေးခနဲအိပပွှောသွှားတဲ့အခှိနဝွငခွိုးသှားတာဖှဈမယဗွှ မိုးဆှကေို သူခိုးလို့တထဈခယှုံကှညထွားလို့ ကငွးသမားတှေ ပေါ့နကှမှနွေး သူကှီးဘခကရွိပမွိလာသညွ။ နောကပွှီးလေ… ဟှာလေ …ဘယလွိုပှောရမလဲဆိုတော့ သူကှီးရယွ ဟိုဒငွး… သံခှောငွး …ပှောစရာရှိတာပှောစမွးကှာ ခှေးအကှီးလှညွးနငွးခံထားရသလိုလုပမွနနေဲ့ ဟုတွ …ခိုူးသှားတဲ့အထဲမှာ သူကှီးအဖလှေုခဲ့တဲ့ ကိနနြရီရုပထွုလေးပါ …ပါသှားတယလွို့ အဲ့ဒါလေးပှောမလို့ ဘာ …ဘာကှ ငါ့အဖပဈစေညွးပါ အခိုးခံရတဲ့အထဲပါသှားတယွ ဟုတလွား ဟုတကွဲ့ ခငဗွှ လီး ဟုတကွဲ့ခငဗွလှား ငါ့အဖဒေီပဈစညွးကိုဘယလွောကတွနဖွိုးထားတယွ မှတနွိုးတယဆွိုတာမငွးတို့မသိဘူးကှ သူကှီး ဘခကသွူအဖေဦးဘသကတွနဖွိုးထားပှီး လှုခဲ့တဲ့ရုပထွုလေးပါအခိုးခံလိုကရွတယကွှားတော့ အခါတိုငွးပဈစညွးတှပှေောကတွုနွးကထကပွငဒွေါသထှကကွာ ယမွးပုံမီးကဖှှဈနသညွေ။ ဒီကောငတွှငေါ့အဖပဈစေညွးခိုးတာ ငါ့ဖငကွိုတံတှေးဆှတပွှီးစိနခွေါလွိုကသွလိုပဲ။

ဒါသကသွကသွှေးတိုးစမွးတာ သူကှီးကသှေးတိုးရှိလို့လား  ဆငတွုံးမနှယလွေးဘာလအရညေဖွှောသွောကလွေ သူကသှေးတိုး ဆီးခှိုကတှယွ ဟေ့ကောငွ သံခှောငွး ငါ့ဒေါသတှမငွေးအပေါပွုံမကခှငမွှနမွှနထွှကသွှားကှာ ဟုတကွဲ့…ခည လကလွေးပိုကွ ခေါငွးလေးငုံ ခါးကိုငပွှီး သံခှောငွးထှကသွှားမှ ဦးဘခကွ အိမပွေါကွသူ့မိနွးမ ရီရီခငကွို့အောပွှောလိုကသွညွ။ ရီရီ … ငါ့နှဈလုံးပှူးကိုဂှီးခှှတပွှီး ဆီသုတထွားစမွး ပှောငလွကနွအေောငွ ……………… အစညွးအဝကေိုတော့ နေ့လညပွိုငွးလောကမွှာ သူကှီးဘခကတွို့အိမမွှာပဲ လုပလွိုကကွှသညွ။သူကှီးဘခကွ ဦးခမွှးသာ နဲ့ ရှာကကှေးရှာလူကှီးတှေ အားလုံးသဘောတူဆုံးဖှတလွိုကတွာက အရငကွ နှဈယောကစွောင့ကွှရာကနေ ငါးယောကွ တဈအုပစွု စီအလှည့ကွစှောင့ကွှဖို့ရနနွှင့ွ တဈအုပစွုက ပဈစညွးတှထေားတဲ့ဇရပမွှာ စောင့နွရငွေ နောကတွဈအုပစွုက လှည့ကွငွးလှည့ဖွို့ရနပွငွ။ သူတို့သူခိုးလို့သံယရှိနတေဲ့ မိုးဆှကေို လဲဒီအတောအတှငွးဘယမွှဝေးဝေးလံလံဘယမွှမသှားဖို့တရာခံမမိမခငွှး ရှာမှာနဖေို့ရာပှောပှီးပှနလွှတပွေးလိုကကွှသညွ။ အုပစွုခှဲကှတဲ့အထဲ ရဲလေး အောငမွောငွး ခစှဖွှယွ ဖိုးထောငနွဲ့ ကှောဝွေ တို့ကတဈအုပစွု ။

အစညွးအဝေးလုပတွဲ့ ညမှာပဲ ဒုတွ ဓါး လေးဂှ အသီးသီးဆောငသွှားကာကငွးစစောင့ကွှတော့သညွ။ သုံးရကမွှောကသွည့ညွအထိ မထူးခှား အားလုံးကပုံမှနပွငွ။ ဒီရကပွိုငွးအတှငွးကှိုကကွုနွးရှာက နောကထွပသွတငွးတခုကလဲကှားရပှနသွညွ နှဈရှာစလုူံးကပဈစညွးတှပှေောကနွတော ရှေးဟောငွးပဈစညွးတှကေို နယစွပကွိုရောငွးစားနတေဲ့ မနွးဂ ဆိုတဲ့လူဦးဆောငတွဲ့အဖှဲ့ကဖှဈနိုငကွှောငွး ကှိုကကွုနွးရှာသားတှမှေို့တကတွုနွးက ရဲစခနွးကိုအသိပေးပှောပှကှရာမှထငကွှေးအနနေဲ့သိခဲ့ကှရတဲ့အကှောငွး ဒီတခါအကှောငွးထူးရငွ သူတို့ကိုအကှောငွးကှားဖို့ပါမှာလိုကတွဲ့အကှောငွ ကှိုကကွုနွးရှာကပှနလွာတဲ့ ရှာသားတခှို့ပှောပှလို့ သူကှီးဘခကအွပါအဝငွ ကှှနွးတောငတွရှာလုံးက လူတှရေဲ့ပါးစပဖွှားမှာ မနွးဂ ဆိုတဲ့နာမညတွခုကရပနွေးစားလာပှနသွညွ။ မိုးဆှမှော မနွးဂရဲ့တပည့ွ ဒါမှမဟုတွ မိုးဆှကေိုယတွိုငလွဲ မနွးဂ ဖှဈနိုငကွှောငွး သူထငရွာ ကိုယထွငရွာတှလေဲပှောနကှသညွေ။ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ကှှနွူးတောငရွှာသူ ရှာသားတှကတေော့ သူတို့ရှာရဲ့ တနဖွိုးထားကှတဲ့ရှေးဟောငွးပဈစညွးတှကေိုသတိထားကာကှယနွကှလပှေေီ။

ရညွးစားတှဖှဈခေါစက သှားခဲ့ကှတဲ့ ပဲစငွးငုံတနွးတှကှေားထဲ နှငွးရညနွဲ့ရဲလေး ရောကနွကှပှနေပွှီ  နှငွးရညအွိမမွှာ တှယရွတာစိတမွလုံတာနဲ့ ရဲလေး နှငွးရညကွိုဒီကိုပှနခွှိနွးလိုကတွာ လမွးရိုးအစပနွားသှားကာ အပှငမွှာလူရှိမရှိအကဲခတနွတေဲ့ ရဲလေး သူ့နောကကွှောက နူးညံ့တဲ့အထိအတှေ့တခုကှောင့လွှည့ကွှည့မွိတော့  ကိုယအွထကပွိုငွးဗလာကငွှးကာ အဝတအွစားမဲ့နတေ့ ဲ့ နှငွးရညကွ သူ့ကိုအနောကကွနသေိုငွးဖကလွာသညွ နှငွးရညရွဲ့ နို့အုံကှီးတှရေဲ့အထိအတှေ့ကှောင့ွ ရဲလေး လီးကလဲ ခပမွှနမွှနပွဲတောငလွာသညွ နှငွးရညကွထဘီတော့ဝတထွားဆဲ မရှိဘူးမဟုတလွား အငွး …မရှိဘူးသှားစို့ ရဲလေး နဲ့နှငွးရညွ တရောကခွါးတရောကဖွကကွာ သူတို့တှယနွကှေ  နရောကိုလှှောကသွှားကှပှီး ရောကသွှားတော့ နှငွးရညကွ သူ့ထဘီကိုခှှတခွလှိုကပွှီး ရဲလေး နခမွးတှကေိုနမွးစုပလွာသညွ ရဲလေးကလဲ နှငွးရညွ ပေါငကွှားစောကဖွုတပွေါကွိုလကနွဲ့ကိုငလွိုကတွယွ လကခွှောငွးနှဈခှောငွးက စောကဖွုတထွဲ ရှောရှောရှူရှူပဲဝငသွှားသညွ နှငွးရညလွဲ စိတတွှလောနတောပဲ။

မလိုးခငွ ဒီလောကအွရညတွှရှေဲနတော ရဲလေးတခါမှမမှငဘွူးဖူး စံပယတွငမွှဲ့ရှိတဲ့ မိနွးမတှကဆှေဲဆောငမွှု့ရှိတယလွို့ကှားဖူးတယွ ရငဘွတပွေါမွှာမှဲ့ရှိတဲ့ မိနွးမတှလေဲဆှဲဆောငမွှု့ရှိတယဆွိုတာ မသိကှဖူးထငတွယနွောွ ရဲလေး နှငရွညရွဲ့ ဘယဖွကနွို့အုံအထကနွားက မှဲ့နကလွေးကိုလကလွေးနဲ့ပှတကွာ ပှောတော့ နှငွးရညကွ စံပယတွငမွှဲ့ကမှငသွာတယလွေ ရငဘွတပွေါကွမှဲ့က လှနပွှမှပဲမှငရွမှာကို ဘာလဲကမှ သူတို့မှငအွောငပွငွ နို့နှဈဖောထွားရမှာလား နှငွးရညကွပှောလဲပှောပှီး ရဲလေးကိုကှောပေးကာ ပဲစငွးငုံပငကွိုလကနွှဈဖကနွဲ့ဆုပကွိုငကွာ ဖငလွေးကော့ပေးထားတော့ ရဲလေး အနောကကွနဝငလွေိုးတော့သညွ။တဝုနွးဝုနွးဆောင့နွလေို့ တုနခွါနတေဲ့ နှညွးရညရွဲ့ ကိုယလွေးနဲ့အတူ ပဲစငွးငုံပငမွှာလဲယိမွးနှဲ့လို့နသညွေ။နှငွးရညကွိုအကှိမကွှိမအွခါ လိုးနရပမေေဲ့လဲ ရဲလေး ရိုးမသှူား အီမသှားခဲ့ ဆုတောငွးကောငွးခဲ့တဲ့ နှငွးရညရွဲ့ စှဲမကစွရာရှိုကဖွိုကှီးငယအွသှယသွှယတွို့ကို နောကလွဲရိုးသှားမယလွို့ ရဲလေးမထငမွိ မကှလွုံမှိတကွာအားကုနဆွောင့ဆွောင့လွိုူးလိုကတွာ ပီးသှားကှတာကလဲနှဈယောကစွလုံးရှေ့ဆင့နွောကဆွငွံ့ပငွ။

သူတို့နှစိယောကစွလုံး ပဲစငွးငုံတနွးထဲကနေ ပှနထွှကခွဲ့ကှပှီး ရှာထဲကိုဝငခွ့ါနီးတော့ နှငွးရညကွ နောကကွိုတှေ့ခငှရွငွ ဒီမှာပဲတှေ့မယွ သူတို့အိမမွှာကစိတမွခရှဘူး ပှောလို့ရဲလေး ခေါငွးငှမ့ပွှလိုကပွှီး လမွးခှဲခဲ့လိုကတွယွ။ အိမပွှနရွောကတွော့ လုပစွရာအလုပကွလဲမရှိသေးတာနဲ့ တရေးတမောအိပလွိုကတွာဖိုးထောငသွူ့အိမအွထိလာခေါလွို့ ဖိုးထောငနွဲ့အတူ ရဲလေး ခကှကွှီးဆိုငကွိုပါသှားသညွ။ ခကှကွှီး ဆိုငရွောကပွှနတွော့လဲ အရငရွောကနွှင့နွတေဲ့အပေါငွးအသငွးတှဆေုံနဲ့ပှနတွော့ တခှကနွှဈခှကမွော့ရာက တဈလုံးနှဈလုံးသုံးလေးလုံးဖှဈလာပှီး လူကသှေးကှှလာကာ တရောကတွပေါကရွောကပွှောနကှတော ခကှကွှီးဆိုငထွဲလဲဆူညံ့နတေော့သညွ။ ဘယလွောကပွဲ မာနကှီးတဲ့မိနွးမဖှဈပစေ အားနညွးခကွှ ပှော့ကှကဆွိုရှိတာပဲကှ မငွးလကခွံလားစံထူး အေ့ ဖိုူးထောငကွာ အရကအွရှိနနွဲ့လစတေိုကတွော့သညွ။ လကတွော့ခံပါတယွ ကိုဖိုးထောငရွယွ ဒိ့ပှငဟွာတော့မခံပါရစနေဲ့ ဒါနဲ့ ကိုဖိုးထောငကွှိုကနွတေဲ့ မငှခငွေ နဲ့ရောအဆငပွှပေီလား မာနကှီးတယလွို့ကှားတယနွောွ အစကတော့ မာနကှီးတာပေါ့ကှာ ငါပှောသလိုသူ့အားနညွးခကွှ ပှော့ကှကကွှီးကို …ဂှပွ …ခနဲကိုငခွလှိုကမွှငှိမကွသှှားတယမွောငွ သူ့ပှော့ကှကကွအကှီးကှီးလား …ဂလုစ့ွ စံထူးကတံတှမှေိုးခရှငွးမေးသညွ။

လကတွဆုပစွာလောကရွှိတယမွောငွ… အဲ… ဟေ့ကောငွ မငွးဘာပှောတာလဲ …မငွးစကားငါနားလညတွယနွာွ သောကလွိုကွ စားလိုကွ ပှောလိုကနွဲ့ ခကှကွှီးဆိုငကွနေ ဖိုးထောငတွို့နဲ့လမွးခှဲပှီးပှနအွလာ သူ့အိမရွှေ့ရောကတွော့ ည ၁၁နာရီထိုးနပှေီ အိမထွဲဝငမွလို့လုပနွပှေီးမှ နှငွးရညကွိုတှေ့ခငှလွာတာနဲ့ ရဲလေး မူးမူးနဲ့နှငွးရညတွို့အိမဖွကကွိုထှကသွှားပှနသွညွ နှငွးရညကွ ညမလာနဲ့ပှထေားပမေဲ့ ရဲလေးခှလှမွေးတှကဆကေလွှှောကနွဆေဲ နေ့လညကွမှတှေ့ပှီးသှားကှပမေဲ့ အရကလွေး ဗိုကထွဲဝငလွာတော့ ရဲလေး နှငွးရညနွဲ့တခှီလကွထပေဆွှဲခငှနွပှနသွေညွ။ နှငွးရညတွို့အိမရွှေ့ရောကတွော့ အပေါထွပကွဖယောငွးတိုငမွီးရောငမွှငရွတော့ ရဲလေး ပှောသွှားသညွ နှငွးရညမွအိပသွေးဘူးပဲ နှယနွီ နဲ့ဘာတှမှေားပှောနကှလေဲ  နှယနွီ အိပသွှားရငရွငလွဲ တိုးတိုးတိတတွိတခွေါပွှီး လီးတော့စုပခွိုငွးလိုကအွုံးမယအွကှံနဲ့ ရဲလေးခှံကှောဝွငလွိုကသွညွ အထဲရောကမွှ သူမစဉွးစားမိတာတခုကိုသတိရမိသညွ သူလာမယလွို့ ကှိုမပှောထားလို့  နှငွးရညကွတံခါးတှအေားလုံးကိုပိတထွားသညွ။ နှငွးရညအွိပတွဲ့ အပေါထွပကွအခနွးကိုခဲနဲ့ထုနိုးမလို့စဉွးစားမိပမေဲ ခှံထောင့ကွရနေံဂှီးသုတတွဲ့ ဝါးလှကေားရှညကွှီးကိုမှငမွှ သှားယူလိုကပွှီး အိမနွံရံမှီကာ တကသွှားလိုကပွှီး နှငွးရညအွခနွးထဲကို ထရံပေါကကွနခှေောငွးကှည့လွိုကတွော့။

ရဲလေးအသကရွှုရပမွတတဖွှဈသှားပှီး လှကေားပေါကွနအေောကပွှုတမွကအှောငွ မနညွးထိမွးထားလိုကသွညွ သူထငသွလို နှငွးရညကွနှယနွီနဲ့မဟုတွ နှငွးရညကွ ကုတငပွေါမွှာဖငဗွူးတောငွးထောငကွာကုနွးပေးထားပှီး လကနွှဈဖကကွလဲ သူမ တငပွါးကှီးနှဈခှမွးကိုဆှဲဖှဲပေးထားကာ ယောကွှားကှီးတရောကရွဲ့ အလိုးကိုခံနသညွေ။ ခှငထွောငကွအပေါကွိုလိပတွငထွားပမေဲ့ ဒူးထောကကွလိုးနတေဲ့ယောကွှားဖှဈသူ နှငွးရညကွိုလိုးနတေဲ့သူရဲ့မကှနွာကိုတော့ ခှငထွောငအွစှနွးနဲ့ကှယနွလေို့မမှငရွ လမှေးမဲမဲတှကှေားက လီးမဲမဲကောကကွောကရွှညရွှညကွှီးကိုသာ စောကရွညတွှအရှေဲသားနဲ့ နှငွးရညစွောကဖွုတထွဲဝငထွှကနွတောသာမှငနွရသညွေ။ လိုးစမွးပါရှငွ… ကမှစောကပွတပွှဲခငှပွှဲသှားစမွးပါစေ ရဲလေး ဝမွးနညွးစိတနွဲ့အတူ မကှရွညမွှားဝဲလာသညွ။နှငွးရညွ သူ့နဲ့လိူးဖှဈကှတဲ့အခါမှိုးမှာတောငွ ဒီလိုစကားမှိုးမပှော ။ နငတွောတွောွ ထနတွဲ့မိနွးမပဲ မနေ့ညကလဲတဈညလုံးငါလိုးထားပီးပှီ ရဲလေး ဒီအသံကိုကှားဖူးသလိုရှိပမေဲ့ ခေါငွးကပူထူနပှေီး ရုတတွရကစွဉွးစားမရ  အသကကွှီးပိုငွးထဲကပဲဖှဈမညွ  အသံကခပသွှသှ။မနေ့ညကလဲတညလုံးလိုးထားပီးပှီဆိုပဲ။

ကမှထနတွော့ ရှငမွကှိုကဖွူးလား သိပကွှိုကွ…ဘယလွိုလဲငါ့လီး   ကို  ကှိုကလွား ကှိုကတွာပေါ့ …ကှိုကလွို့လဲကုနွးပေးတာပေါ့ စိတခွှ ဒီတညလုံးမပှနဘွူး တညလုံးလိုးပေးမယွ ဖငပွါလိုးမယွ လောလောဆယလွီးစုပလွိုကအွုံး နငတွခှီပီးသှားပှီမဟုတလွား အငွး …နောကတွခှီတောငအွစပှိုးနပှေီ နှငွးရညကွ ကုနွးထလာပှီး သူ့စောကဖွုတထွဲကထှကလွာတဲ့ သူ့ကိုလိုးနတေဲ့ယောကွှားကှီးရဲ့လီးကှီးကို စုပလွိုကွ ယကလွိုကွ ထုလိုကွ သူ့မကှနွာလေးပေါလွီးတံနဲ့တဖတဖွတရွိုကလွိုကနွဲ့ အကှိုကတွှေ့နပေုံရသညွ။ လီးကှိုကတွဲ့… ကောငမွ …အင့ွ …အင့ွ… ဖတွ… ဖတွ… ဖတွ ယောကွှားကှီးကလဲ သူ့လီးကှီးကိုအရငွးမှကိုငကွာ နှငွးရညွ ရဲ့ပါးနှဈဖကပွေါကွို  အားနဲ့လှဲပှီးတဖတဖွတပွှနရွိုကပွေးနသေောလွဲ နှငွးရညကွတော့စိတဆွိုးဟနမွရှိပဲ တခဈခဈနဲ့ပငရွီနသညွေ။ ရဲလေး အိမထွဲကိုတံခါးကနဖွှင့ပွှီးပှေးဝငသွှားခငှစွိတကွိုမနညွးထိနွးထားရသညွ။ အဲ့ဒီအခှိနွ တဖကကွနှယနွီတို့အိမဖွကမွှ နှယနွီ့အမကှေီး အနောကဖွေးကိုထှကလွာပှီး အိမသွာထဲဝငသွှားတာမှငမွှရိပမွိသှားမှာစိုးတာနဲ့ ရဲလေး အောကပွှနဆွငကွာလှကေားကိုသူ့နရောသူပှနထွားပှီး သူ့အိမကွိုပှနထွှကသွှားတော့သညွ။

မူးနတောတှလေဲဘယပွှောကသွှားမှနွးမသိတော့ နှငွးရညသွူ့ကိုညမလာခိုငွးတော့တာ ဒီလူကှီးကိုခံနလေို့ပေါ့ နှယနွီ့ကိုလဲပထုတထွားပုံရသညွ။အိမပွှနရွောကလွို့အိပရွာထဲရောကသွောလွဲ  ရဲလေး အိပမွပှောွ တညလုံးနှငွးရညွ ဘယကွမှနွးမသိတဲ့လူကှီးကို အလိုးခံနတေဲ့ပုံရိပတွှသောကှီးစိုးနပှေီးမိုးစငစွငလွငွးခဲ့ရတော့သညွ။ နှငွးရညွ သူ့ကိုဘယလွိုဖှရှငွေးခကှပွေးမလဲ ရဲလေးသိခငှသွညွ။မနကမွိုးလငွးတော့ မနကစွာတောငမွစားပဲ မကှနွာသဈကာ နှငွးရညဆွီကုသွှားနတေုနွး အောငမွောငွးကသူ့အနားကိုဆိုငကွယတွဈစီးနဲ့ရောကလွာပှီး  ညောငပွငစွုရှာကစကပွှငဆွိုငမွှာ အပထွားတဲ့ ဘုနွးကှီးကှောငွးကမီးစကသွှားယူရနွ သူ နဲ့ရဲလေးကိုယူခိုငလွိုကတွဲ့အကှောငွးပှောတော့  ရဲလေး မလိုကခွငှလွိုကခွငှနွဲ့အောငမွောငွးဆိုငကွယနွောကကွပါသှားပှနသွညွ။ စကပွှငဆွိုငရွောကတွော့လဲ မပှငရွသေးလို့စောင့ယွူသှား အခုပှငပွေးမယွ မကှာဘူး မကှာဘူးနဲ့ပှငနွတော  နတေောငဝွငသွှားပှီ ထမငွးကိုလဲညောငပွငစွုရှာမှာပဲစားခဲ့ကှပှီး စကပွှငပွှီးလို့ သူတို့ရှာ ပှနရွောကတွော့ ည၈နာရီခှဲနပှေီ အိပပွှနရွောကပွမေဲ့လဲ ရဲလေး တို့မနားရ ဒီည သူတို့အုပစွု့အလှည့ကွငွးကတှယဆွိုတာနဲ့  ဇရပဆွီကိုပှေးရပှနသွညွ။ လူကဇရပဆွီရောကနွသေောလွဲ ရဲလေး စိတတွှကေ နှငွးရညဆွီမှာသာကပနွသညွေ။

နှငွးရညွ သူ့ကိုဒီလိုလုပရွကတွယဆွိုပှီး လဲ ဝမွးနညွးနပှေီး အခုအခှိနထွိ နှငွးရညကွိုလိုးတဲ့လူဘယသွူလဲဆိုတာစဉွးစားမရဖှဈနတောကိုလဲကိုယ့ွ ကိုကိုယဒွေါသွထှကရွပှနသွညွ။ ရနှေေးကှမွးသောကလွိုကွ စကားပှောလိုကွ နဲ့ဘယအွခှိနွ ဘယနွရောမှာပေါလွာမယမွှနွးမသိရတဲ့တရာခံတှကေိုစောင့နွကှရငွေး ညသနွးခေ့ါငကွှောွ ၁၂ ခှဲလောကမွှာ ရှာထဲကနေ သူခိုး သူခိုးနဲ့အောပွှီး သူတို့ဆီကိုလူတရောကပွှလောလို့ ရဲလေးတို့ဒုတတွှေ ဓါးတှဆှေဲကိုငကွာ ဓါတမွီးနဲ့ထိုးကှည့လွိုကတွော့ ဖိုးကောကွ ဖှဈနသညွေ။ ဖိုးကောကွ …ဘယမွှာလဲသူခိုးက အောငမွောငွးကမေးလိုကသွညွ။ ဖိုးကောကအွသံကှားတော့ ရှာထဲမှာကငွးလှည့နွတေဲ့အဖှဲတှနေဲ့အတူ  နှဈလုံးပှူးသနတကွှေီးကိုငလွာတဲ့သူကှီးဘခကွ နဲ့အတူ ဦးခမွှးသာတို့ပါလိုကလွာကှသညွ။ ရှာလယကွနေ ခှောငွးစပဖွကကွိုပှေးဆငွးသှားတာတှေ့လိုကတွယဗွှ သခှောလို့လားကှ သခှောပါတယွ ဦးခမွှးသာရဲ့ ဒီလူကှုပတွို့ရှာသားမဟုတဖွူးဗှ ဖိုးကောကပွှောတဲ့လူတော့မတှေ့ဘူး အောကဖွကကွိုလှတဈစေီးလှောသွှားတာတော့  ကှုပတွှေ့တယွ မသငွကြာစရာပဲ ကိုဘခကွ လာကှာ… အဲ့ဒီလှနေောကကွိုလိုကမွယွ စိတမွှနလွကမွှနရွှိတဲ့ သူကှီးဘခကကွ ဦးဆောငပွှီးခှောငွးစပကွစကလွှပေေါကွို ရှာသားတှနေဲ့အတူ ဖိုးကောကလွှတှေေ့တယဆွိုတဲ့ဖကကွို စကရွှိနတွငကွာ လိုကသွှားကှတော့သညွ။

မကှာလိုကွ လူနှဈယောကလွှောခွတလွာတဲ့လှတဈစေီးကိုတှေ့ရတော့ စကသွပကွာ အနားကပလွိုကပွှီး သူကှီးဘခကကွမေးလိုကသွညွ။ ဟေ့ရောငတွှေ မငွးတို့က ဘယကွလဲ ဘယသွှားမှာလဲ ကှိုကကွုနွးရှာကပါ ကနှော့ွ မိနွးမ မီးဖှားတော့မှာမို့ ဇီးပငကွှီးရှာက ဝမွးဆှဲဆရာမဆီကိုသှားမလို့ပါ ဟုဆိုကာ လှဝမွေးထဲမှာစောကခွှုံပှီးလိုကလွာတဲ့ ဗိုကကွှီးသညွ မိနွးမကိုလကညွိုးထိုးပှမှာ ဦးးဘခကတွို့လူစုလဲ ယခုမှပငထွိုမိနွးမကိုသတိထားမိတော့သညွ။ ဖိုးကောကွ မငတွှေ့တဲ့လူပါလားဒီလူနှဈယောကထွဲမှာ မပါဘူး သူကှီး ဦးခမွှးသာ ခငမွှားပှောတော့ မသငွကြကားဘူဆို မသိဘူးလေ  အခှိနမွတောကွှီးသှားနတေော့ ကှုပလွဲသူခိုးထငမွိတာပေါ့ ရှာကိုပှနမွောငွးကှာ …မှနမွှနမွာငွး သူကှီးဘခကွ တစုံတခုကိုစဉွးစားမိကာ စကကွုနဖွှင့မွောငွးခိုငွးသညွ။ သူတို့ရှာကမွးစပနွား ရောကတွော့ ကနှခွဲ့တဲ့လူတခှို့ကကမွးစပမွှာရပစွောင့နွကှပှေီး စကလွှကမွေးကပလွိုကတွာနဲ့တပှိုငနွကွ ပါသှားပှီ …သူကှီး တောကွ သူကှီး ဘခကရွဲ့တောကခွေါကသွံကှီးကဟိနွးထှကလွာသညွ။ ဒီကောငတွှအယေောငပွှသှားတာဗှ သူကှီးတို့ဟိုလှနေောကကွိုလိုကနွတေုနွးဝငခွိုးသှားကှတာဖှဈမယွ ကှုပပွှောဖို့တဈခုရှိသေးတယဗွှ ဘာလဲ သကခွိုငွး သကခွိုငွ ဘာပှောလာမလဲဆိုတာကိုအားလုံးကစိတဝွငစွားနကှသညွေ။

ကှုပွ ခုဏကမှ ကှိုကကွုနွးရှာကပှနလွာတာ သူခိုးမိတယဆွိုလို့ကှုပလွဲ သှားကှည့မွိတယွ  သူုခိုးကဘယသွူထငလွဲ အေး… ဘယသွူလဲ တခှားလူဟုတရွိုးလားဗှာ …ကှုပတွို့ရှာက အားလုံးကသသှေားပှီလို့ ထငနွတေဲ့… အောငမွလေး …အိမသွရဲကှီးပါတော့ွ သကခွိုငစွကားပငဆွုံးအောငမွပှောလိုကရွ မုဆိုးမစိနကွှညွ တရောကအွူရားဖားရားနဲ့ပှေးလာလို့ စကားစပှတသွှားသညွ။ စိနကွှညွ ဘာဖှဈလာတာလဲ သူကှီး ခှောငွးလယမွှာအိမကွှီးသှားနတောရှင့ွ ငါ့ကိုရှငွးအောငပွှောစမွး …စိနကွှညွ ကမှ ကလေး နို့တိုကနွတေုနွး ခှေးအူသံတစီစီကှားတာနဲ့  အိမပွေါကွနကှညေ့လွိုကတွော့ လား…လား…ခှောငွးလယမွှာအိမမွဲမဲကှီး ရပေေါမွှာသှားနတော ကမှဖှင့မွကှလွုံးတှကေိူပှာသှားတာပဲ …သူကှီးရယွ ဟေ့ကောငတွှေ…  အဲ့ဒီအိမကွှီးနောကလွိုကမွယလွှပေေါပွှနတွကွ ဘယကွိုလိုကမွှာလဲ …ကိုဘခကွ အိမကွှီးနောကကွိုလေ ဦးခမွှးသာ အိုဗှာ …အဓိပပြာယမွရှိတာ ရပေေါမွှာအိမပွေါတွယဆွိုတာ မဖှဈနိုငဘွူး ဖှဈနိုငွ… မဖှဈနိုငလွိုကကွှည့ရွငသွိမှာပဲ ဦးခမွှးသာ တကဗွှာသှားမယွ ဦးခမွှးသာမှာ မတကခွငှတွကခွငှနွဲ့လှပေေါတွကခွဲ့ရတော့သညွ။ လရောငသွညမွှုံပပှသှာ မညွးမညွးတောတနွးသညွ ည၏သရုပကွိုဖောကွှူးနသညွေ။

ခှောငွးသညွ တောအုပအွတှငသွို့ဝငသွှားပှီး လရောငဖွှင့သွာ မှနွးဆမောငွးနရသညွေ ဝနွးကငှတွခုလုံး ခှငွ ယငွ မကတွို့၏အသံမှတပါးအခှားမကှားရ  တနာရီခန့ွ လိုကခွဲကှပှီးနောကွ အိမကွှီးကိုမှီလာသညွ။အိမမွဲကှီးကာ ခှောငွးရညောကို တရှရှေေ့ဖှင့ဆွနတွကနွသညွေ။ ဟိုမှာ …ဟိုမှာ …အိမသွရဲဆိုတာ သူကှီးဘခကလွဲ ရှာသာတှလကညွေိုးထိုးညှနပွှနတေဲ့ အိမကွှီးဆီကို နှဈလုံးပှူးသနတနွေဲ့ထိုးခှိနလွိုကစွဉွ သနတခွေလှိုကစွမွး …ဘခကွ လှပေေါမွှလူအားလုံးတအံ့တှဖှင့လွှည့ကွှည့မွိရာ သူကှီးဘခကကွို ခှောကလွုံးပှူးသနတနွေဲ့ခှိနထွားတဲ့ဦးခမွှးသာကို တှေ့ရတော့သညွ။ ဦးခမွှးသာ… ခငမွှားဘာလုပတွာလဲ ဟား ဟား ဟုတပွ ခမွှးသာတဖှဈလဲ မနွးဂပေါ့ဗှာ ခငမွှားတို့သိပတွှေ့ခငှနွတေဲ့ မနွးဂ ဆိုတာ ဟော့ဒီကခမွှးသာဆိုတဲ့ကှုပပွေါ့ မနွးဂ ကခငမွှား ဟုတပွါ့ ရှေးဟောငွးပဈစညွးတှကေို နိုငငွံခှားကိုရောငွးစားနတေဲ့  မနွးဂဆိုတာကှုပပွဲပေါ့ ရှာသားမှားကာ အံ့သှလှနွး၍ ကှကသွသနကှေသေညွေ။ ဒါဆို ကှိုကကွုနွးရှာမှာဖမွးမိတဲ့ လှမောငနွဲ့ခငမွှားကတဖှဲထဲလား လှမောငဆွိုတဲ့ အသံကှားရ၍ ရှာသားမှားစိတဝွငစွားသှားကှသညထွကွ ရဲလေးကပိုပှီးစိတဝွငစွားမိသညွ လှမောငကွ နှငွးရညရွဲ့အကို။

ကှိုကကွုနွးရှာမှာဖမွးမိတာ  လှမောငလွား သကခွိုငွ  ဒီကောငသွသှေားပှီမဟုတလွား မသဘေူးသူကှီး ကနှော့မွကှစွိဲနဲ့သခှောမှငခွဲ့တာ …လှမောငမွှ လှမောငအွစဈ ကဲပါလေ… ကှုပပွဲရှငွးပှလိုကပွ့ါမယွ… အမှနပွဲ… လှမောငကွကှုပလွူပဲ သူတို့လငမွယားနှဈယောကကွို ခငမွှားတို့ရှာကို အတှငွးလူအဖှဈနဲ့လှတထွား  ရှုပသွှားပှီလားမသိဘူး …သူတို့လငမွယားဆိုတာကခငမွှားတို့ မောငနွှမ လို့ထငထွားတဲ့ လှမောငနွဲ့နှငွးရညကွ လငမွယားတှေ ရဲလေး ဒီအသံကိုကောငွးကောငမွှတမွိသှားပှီ  ဟိုညက နှငွးရညကွိုလိုးနတော ဦးခမွှးသာ ခေါ မနွးဂဆိုတဲ့ဒီလူကှီးပဲ  အခုဦးခမွှးသာပှောပုံအရဆို နှငွးရညနွဲ့လှမောငကွလငမွယားတှတေဲ့ ထငရွကစွရာမရှိအောငအွပှဈကငွးတယလွို့ထငရွတဲ့နှငွးရညရွဲ့မကှနွာလှလှလေးကိုမှငယွောငမွိတော့ ရဲလေးဝမွးနညွးလာပှနသွညွ။သူနောကကွှောကိုဓါးနဲ့ထိုးခံလိုကရွပှီ ။ သူသိသလောကွ ဆိုရငွ နှငွးရညကွ သူအပါအဝငွ ဦးခမွှးသာ သူ့ယောကွှားလှမောငနွဲ့ပါဆို ယောကွှားသုံးရောကကွိုအလိုးခံထားပှီးပှီ လီးသုံးခှောငွးနဲ့တှေ့ပီးပှီ။ ဦးခမွှးသာကပဲဆကပွှီး သူတို့ရဲ့လှည့ကွှကတွှကေိုပှောပှနသညွေ။

ခငမွှားတို့ အိမသွရဲကှီးလို့ထငနွတေဲ့ အိမကွှီးကလဲ တကယတွော့ ကှှနွးမှောကှီးတခုပဲ အငွးလေးဖကကွကှှနွးမှောတှလေိုပဲ ခှောငွးထဲမှာမှောလာတာတှေ့တာနဲ့ အကှံရပှီး စကတွပပွှီးဆငထွားတာလေ ဘယ့နွှယလွဲမပိရိဘူးလား ဟားဟားဟား ဒီတခါတော့ ကှှနွးတောငရွှာကိုအ့ပီးနှုတဆွကခွဲ့တယွ ဗှို့ နိုငငွံခှားမှာသှားနှပလွိုကအွုံးမယွ သှားပအေုံးတော့ဘခကရွေ ဦးခမွှးသာခေါွ မနွးဂ က သူကှီးဘခကကွို ပဈတော့မည့ဆွဲဆဲ သနတမွေောငွးဖှုတခွါနီးလေးတှငွ ထငမွထားတဲ့ဖှဈရပတွဈခုကဖှဈလာပှနသွညွ။ ခငမွှား လကထွဲကသနတကွေိုခလှိုကပွါ… မနွးဂ လှပေေါမွှလူအားလုံး အသံရှငဆွီသို့ကှည့လွိုကရွာ စကလွှမေောငွးသူနရော၌ ဦးခမွှးသာခေါွ မနွးဂကိုသနတဖွှေင့ခွှိနထွားသည့လွူတဦးကိုတှေ့ရပှီး ထိုသူကခပငွိုကငွိုကဆွောငွးထားသည့ွ ဝါးဖတခွမောကကွိုခှှတခွလှိုကသွည့အွခှိနတွှငွ ဟငွ… မငွး …မငွး …မိုးဆှေ မောငမွိုးဆှေ ဟုတပွါတယွ …ကနှောွ မိုးဆှပေါ …သူကှီး ဦးခမွှးသာ  …သူကှီးဘခကွ အပါအဝငအွားလုံးကအံ့အားသင့နွကှသညွေ မိုးဆှကော ဦးခမွှးသာကိုသနတဖွှေင့ခွှိနထွားခှပှေီ မငွးကဘယသွူလဲ ကှုပကွရဲအရာရှိတရောကပွဲ …မနွးဂ …ဒီနယတွဝှိုကမွှာ ရှေးဟောငွးပဈစညွးတှပှေောကတွယွ။

ခငမွှားတို့ဂိုဏွးဒီနယဖွကကွိုရောကနွတယအွေသံကှားလို့ ဈေးသညအွသှငနွဲ့စုံစမွးဖို့ရောကလွာတာပဲ တောကွ ခငမွှား …သနတကွေိုမခရှငွ… ကှုပသွနတထွေဲကကညှဖွူးတှခငမွှေား ကိုယထွဲရောကသွှားလိမ့မွယွ …မနွးဂ မတတသွာတဲ့အဆုံး ဦးခမွှးသာ ခေါွ မနွးဂ ကာသနတခွေလှိုကရွတော့သညွ။ ဦးခမွှးသာ ရဲ့သနတလွှေပေေါကွို ဒေါကွ ခနဲကသှှားသညနွှင့တွပှိုငနွကွ… တဒိုငွး… ဒိုငွးဖှင့ွ ကှှနွးမှော အိမကွှီးဆီမှစတငပွဈခတလွာတော့သညွ။  လှပေေါမွှလူမှားအားလုံးလဲ လှဝမွေးထဲဝပခွလှိုကပွှီး သူကှီး ဘခကွ နဲ့ မိုးဆှကော အိမကွှီးဆီသို့ပှနလွညပွဈခတတွော့သညွ။ထိုအခှိနွ အခှင့အွရေးကိုခှောငွးမှောငွးနသေောွ ဦးခမွှးသာမှာ ရထေဲသို့ ဒိုငဗွငထွိုးဆငွးသှားကာ အိမကွှီးဆီသို့ ငုပလွှှိုကာ ကူးခတသွှားတော့သညွ။ အိမကွှီးဆီသို့ သာ သဲမဲနကှခှေိနဖွှဈလို့ သူကှီးဘခကတွို့ ဦခမွှးသာကို သတိမထားနိုငတွော့ စကသွပထွား၍လှမှောလဲ ရပှငပွေေါတွှငတွဝဲလဲလဲဖှဈနသညွေ ရဲလေး မှာလဲ ဦးခမွှးသာ ဆီမှကနှခွဲ့သည့သွနတဖွှေင့ွ မပဈတတပွဈဖှင့ွ ပဈနသညွေ။ အိမကွှီးပေါွ၌ကာ လူမမှားလှ ဦးခမွှးသာအပါအဝငမွှ ခှောကယွောကသွာရှိသညွ။သို့သောသွူတို့အားလုံးလကထွဲမှာက သနတကွေိုယစွီဖှင့ွ။

အဆကမွပှတဝွငလွာသည့ွ ကညှဆွနမွှားကှောင့ွ သူကှီးဘခကတွို့လူစုကာ အခှအနမေဟနေတွော့  သနတမွေရှိသည့ွ လူမှားကာ ဒုတွ ဓါး လကနွကကွိုငဆွှဲကာ ရအေောကသွို့ ငုတလွှှို၍ အိမကွှီးဆီသို့ ခညွှးကပသွှားကှသညွ။ယငွးအခှိနွ၌ သူကှီးဘခကပွဈလိုကသွော ကညှဆွံမှာ ဓါတဆွီပုံးကိုထိမှနသွှားဟနတွူသညွ ဝုနွး ဆိုသော ပေါကကွှဲသံကှီး နှင့အွတူ အိမကွှီး ပေါမွှ ဦးခမွှးသာ နှင့ွ ၎င်းငျးငြးငွးရဲ့တပည့မွှားအပါအဝငွ အတှငွးထဲမှ ရှေးဟောငွးရုပထွုမှားမှာ လှင့စွငထွှကကွာ ရအေောကသွို့နဈမှှပွ၍ သှားတော့သညွ။ ကောငွးကငယွံကာ မီးရှုးမီးပနွးမှားပနွးထှကနွသကေဲသို့ လငွးထိနွ၍နသညွေ။ အိမကွှီးမှာလဲ မီးစှဲလောငကွာ တစစီဖှဈနပှေီ ရထေဲ၌လဲ သှေးရောငတွို့လှမွးခှုံနတေော့သညွ ဦးခမွှးသာ သှေးအလိမွးလိမွးဖှင့ွ ရအေောကနွဈမှှဈသှားသညကွိုလဲ သူကှီးဘခကတွို့တှေ့လိုကရွသညွ ဦးခမွှးသာ ကာ နိဂုံခှုပခွှပှေီ ။ အခှအနတှေငှေေိမသွှားမှ ရဲလေးတို့ကာလသားတှလေဲ ရအေောကသွို့ရောကသွှားသည့ွ ရုပထွုမှားကို ငုပွ၍ဆညယွူရတော့သညွ အိမကွှီးကိုစှဲလောငနွသညေ့ွ မီးညှန့ွ မှာရအေောကသွို့ပငလွငွးထိနနွသညွေ။

အခှို့ ရုပထွုမှား မှာ ပေါကကွှဲမှု့ဒဏကွှောင့ွ ကှိုးပဲ့နကှသေောလွဲ အမှားစုမှ အကောငွးအတိုငွးသာရှိသညွ သို့သောွ သူကှီးဘခကွ စိတထွဲ ဘဝငမွကလှှ သူ့ အဖေ လှုခဲ့တဲ့ ကိနနြရီရုပထွုလေးကိုတော့ ရှာမတှေ့  ရစေီးနဲ့ပငွ မှောသှားပှီလား ဒါမှမဟုတွ အရငအွကှိမတွှခေိုးသှားတုနွးကပဲ ပါသှားတာလား တှေးနသညွေ။ ရသမှှအရုပတွှဆညယွေူ့ပှီး ရှာသို့ပှနမွောငွးခဲ့ကှ တော့သညွ။ ကှှနွးတောငရွှာ ကမွးစပွ၌ကာ ရှာသားမှားစုဝလှှကွေ သူကှီးဘခကတွို့ကိုစောင့မွှှောနွကှသညေ့ွ လူအုပကွှီးကိုတှေ့ရသညွ။ ကှိုကကွုနွးရှာ သူ ရှာသားတခှို့ကိုလဲ တှေ့ရသညွ သတငွးကှား၍ရောကလွာကှဟနတွူသညွ။ လှကမွေးကပတွော့ ရှာသားမှားက ဆီးကှိုကှသညွ လှပေေါမွှ ရုပထွုတှကေိုလဲ ဇရပဆွီသို့ သယသွူကသယနွကှသညွေ ဦးခမွှးသာက မနွးဂ ဆိုတဲ့ လူဆိုးခေါငွးဆောငဖွှဈကှောငွး ေှပှာပှတော့ ရှာသူ ရှာသားအားလုံမှာ ဟယွ ဟငွ ဟုတလွား နဲ့အသီးသီး အံ့အားသင့နွကှသညွေ နှငွးရညွ ပါ လူဆိုးအဖှဲ့ဝငွ ဦးခမွှးသာ နဲ့တဖှဲ့ထဲဆိုတာသိရတော့ ပို၍ပငွ မကှလွုံးပှူးရတော့သညွ ကောငမွ မထငရွဘူ း ရုပလွေးလှတပတနဲ့ လုပရွဲတယွ  ဟုဝိုငွးဝနွး ကှိမဆွဲနကှပှေီ အရကသွမား သားအေး ကလဲ မူးမူးရှုးရှုးနဲ့ ဒီကောငမွကို လိုးသတမွယကွှာ လာတရှာလုံးသှားလိူးမယွ ဟုဝငပွှောသညွ။

သူတို့အားလုံး နှငွးရညတွို့ အိမဖွကကွိုထှကသွှားကှတော့တယွ အောငမွောငွး နဲ့ဖိုူးထောငွး သာ ရဲလေး ကို စာနာသလို အားပသညေ့အွနဖှငေ့ွ ပခုံးဖကကွာ နှဈသိမ့သွည့ွ သဘောဖှင့ကွှည့နွကှသညွေ စကားနဲ့တော့မပှော ရဲလေး နဲ့ နှငွးရညွ ဖှဈနကှတော သူတို့လောကပွဲသိကှတာမဟုတလွား။ ကိုဘခကွ… အကိုဘာမှမဖှဈဘူးမဟုတလွား သူကှီးဘခကွ သူ့ဘေးနားရောကလွာသည့ွ ဝါဝါမှင့ကွို တှေ့တော့ သူ့မိနွးမရီရီခငွ ကိုလူအုပထွဲရှာကှည့သွေးသညွ မတှေ့မှ ဝါဝါ ဘယသွူနဲ့လာတာလဲ ကိုမှဒငွ နဲ့ ဟုတလွား …ဒီကောငတွှေ့သှားအုံးမယနွောွ မတှေ့ပါဘူး …ဟိုဘကနွားထှကသွှားတယွ သူ့သူငယခွငွှးတှနေဲ့ သတငွးကှားလို့ ရောကလွာတာ …ကိုဘခကွ ဘာမှမဖှဈဘူးမဟုတလွား ကိုယွ ဘာမှမဖှဈပါဘူး အခစွှ ရယွ… အဲ… ဝါဝါရယွ သတိလကလွှတပွှောပှီး မှ သူကှီးဘခကွ ဘေးမှလူတှကေိုကှည့မွိသညွ ။ ဝါဝါ ကစိတပွူနတော …ကိုဘခကွ လိုကသွှားတယဆွိုလို့ သူ့ကို စိုးရိမတွကှီးမေးနတေဲ့ ဝါဝါမှင့ကွို ကှည့ပွှီး ဆှဲဖကပွဈခငှစွိတကွို သူကှီးဘခကွ မနညွးထိနွးထားရသညွ။ အဲ့ဒီအခှိနွ သူကှီးဘခကွ မကှလွုံးဒေါင့စွှနွးထဲ ရီရီခင့ွ အရိပကွဝငလွာသညွ။

ရီရီခငကွ သူနဲ့ ဝါဝါမှင့ကွို မကှထွောက့နွီကှီးနဲ့ကှည့နွတောတှေ့မှ သူကှီးဘခကွ ဝါဝါမှင့ကွို နောကမွှတှေ့မယွ ဆိုပှီးနှုတဆွကကွာ ရီရီခင့ဆွီထှကသွှားသညွ။ သူခုဏက ကှည့တွုနွးက ရီရီခင့ကွိုမတှေ့ပါဘူး ခုမှရောကလွာဖှဈမယွ ရီရီခငွ ကသူ့ကိုမှငတွော့ ခှာခနဲလှည့ထွှကသွှားသညွ။ ဒီလိုကတှော့ လဲ ငါ့မိနွးမ က သဝနတွိုတတတွာပါလားဆိုပှီး တှေးနတေုနွး မမှငခွငွှ တဲ့မှဒငွ အခှကကွို သူကှီးဘခကွ မှငရွပှနပွှီ မှဒငကွ ရီရီခင့ကွိုစကားဝငပွှောနတောမို့ သူကှီးဘခကွ ရှာသားတရောကရွဲ့အကှယကွနမသေိမသာ အကဲခတနွသညွေ မှဒငကွတော့ သူ့ကိုမှငဟွနမွတူ သူ့မိနွးမ ရီရီခငကွသာ သူရှိတဲ့ဘကကွို တခါတခါ အကဲခတသွလိုကှည့ကွှည့နွပှေီး မှဒငွ ကိုခှပေုတွ လကပွုတနွဲ့ ရီမောကာစကားပှောနသညွေ။ သူ့မိနွးမတော့ သူ့စိတကွိုစမွးနပှေီ သူ့ကိုရှဲ့နပှေီဆိုတာ သူကှီးဘခကသွဘောပေါကလွိုကတွယွ မှဒငွ ထှကသွှားတော့မှ ခှလှမွေးကှဲကှီးနဲ့ သူ့မိနွးမအနား လှှောကသွှားသညွ။ ဟိုကောငွ ကဘာလာပှောတာလဲ …ရီ ဘာမှဟုတပွါဘူး ဒီလိုပါပဲ ရီရီခငကွ သူ့ယောကွှားကို အရေးမကှီးသည့ဟွနွ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအမူအရာနဲ့ မကှနွာမကှည့ပွဲပှောနသညွေ။

သခှောလား… မလိမနွဲ့နောွ ဒီတခါ ရီရီခငွ သူ့ယောကွှားဘခကရွဲ့မကှနွာကိုကှည့ပွှီးမှ တိုးတိုးလေး ဟုတတွယွ… ကမှကိုလိုးခငှလွို့တဲ့ သူမသိဘူးအထငနွဲ့ ရှဲ့ပီးပှောတာဖှဈနိုငွ သလို တကယပွှောသှားတာလဲဖှဈနိုငတွယလွို့ သူကှီးဘခကတွှေးနသညွေ။ ရှငတွောငွ ဝါဝါမှင့ကွို …အဲ့လိုသှားပှောခငှပွှောနမှောပဲလေ သူက သူခိုးတှမေိလားမေးရုံပါ …အဲ့ဒီအကှောငွးပှောနကှတော သူကှီး ဘခကွ ကအဲ့လိုပှောတော့ ရီရီခငကွ ဟှန့ွ  …ယုံတယွ ဆိုပှီး ခနဲ့သလိုပှောကာသူ့ရှေ့ကထှကသွှားလို့ သူကှီးဘခကအွနောကကွလိူကသွှားသညွ ဒီမိနွးမ သူကအရငွ မှဒငနွဲ့ဖှဈပှီး ယောကွှားကိုကတှော့ တခှားမိနွးမနဲ့ဖှဈမှာ သဝနတွိုတယွ တောတွောတွရားတယလွို့သူကှီးဘခကတွှေးနပှေီး လှုပလွီ လှုပလွဲ့ နဲ့လှှောကနွတေဲ့ သူ့မိနွးမဖငကွှီးကှည့ပွှီး အခှိနအွခါမဟုတွ လီးကတောငခွငှနွသညွေ အနောကကွနကပလွေိုကသွှားပှီး လူတှမမှငေခွငွ… ဖတွ ခနဲ့ တငပွါးတခှမွးကိုခပဆွတဆွတလွေးရိုကလွိုကိတော့ ရီရီခငကွ သူ့ကိုလှည့ကွှည့ပွှီး ရှငဘွယလွိုဖှစိနတောလဲ လူတှနေဲ့နောွ တဲ့ အိမရွောကရွငလွိုး ရအောငလွို့ကပပွှောတော့ ရီရီခငကွ ဝါဝါမှင့ကွို သှားလိုးလိုကလွို့ပှနပွှောသညွ။

ဝါဝါမှင့ကွိုကလိုးပှီးပှီလို့သာ ပှောလိုကရွငွ သူ့မိနွးမ ရီရီခငွ ဘယလွိုနမလေဲ မသိလို့လဲ သူကှီးဘခကွ တှေးနမေိသညွ။ သူတို့ အားလုံး ကမွးစပကွနေ နှငွးရညွ ရဲ့ဆိုငကွိုရောကတွော့ အထဲမှာနှငွးရညကွို မတှေ့ရတော့ အသုံးအဆောငပွဈစညွးတှအေားလုံးရှိနပမေေဲ့ နှငွးရညကွတော့ ပှောကခွငွှးမလှပှောကသွှားတော့သညွ။ ရဲလေး ရငထွဲတမှိုးကှီးဖှဈသှားသညွ။ သူ ဒီဝဒနောကိုကုစားရအုံးမညွ နှငွးရညကွို မေ့နိုငအွောငကွှိုးစားရအုံးမယွ သူ နှငွးရညကွိုခစှခွဲ့တာပဲ ။ မိုးဆှကေ ဦးဆောငပွှီး နှငွးရညအွိမထွဲဝငရွှာပမေဲ့ ဘာမှထူးထူးခှားခှားမတှေ့ရ ။ အားလုံး နှငွးရညအွိမကွပှနခွဲ့တော့ မိုးပငလွငွးတော့မညွ။ ဘယသွူမှမအိပလွိုကရွ သူကှီးဘခကွ အိမမွှာပဲ အစညွးအဝေးလုပပွှီး ကနှသွေးတဲ့ ရှေးဟောငွးပဈစညွးတှေးကို ဘယလွိုထိနွးသိမွးရမယဆွိုတာတိုငပွငကွှသညွ။ မိုးဆှကေ ရဲအရာရှိတရောကဆွိုတာ ပှောပှတော့ တရှာလုံးက မိုးဆှကေို သူရဲကောငွးကှီး တရောကလွို ဝိုငွးဝနွးခှီကှူးကှသညွ။ လူတှကှေားထဲကနေ သူ့ကို အဓိပပြါယပွါတဲ့ မကှဝွနွးတှနေဲ့ ကှည့နွတေဲ့ အိဝါ ကိုလဲ ရဲလေး မကှနွာခငွှးမဆိုငရွဲ ။

မိုးဆှပှေောပှလို့ နှငွးရညွ ဟာ ဦးခမွှးသာခေါွ မနွးဂ ဦးဆောငတွဲ့အဖှဲ့မှာ အရေးပါတဲ့သူတရောကနွရောကပါဝငတွယဆွိုတာလဲ သိလိုကရွသညွ။ခေါငွးဆောငွ မနွးဂ မရှိတော့ပမေဲ့ ဒုတိယခေါငွးဆောငွ နဲ့ကနှသွေးတဲ့အဖှဲ့ဝငတွှရှေိနနေိုငသွေးကှောငွး သူတို့စခနွးဟာ ကှှနွးတောငရွှာကနေ မိုငွ ၃၀ လောကဝွေးတဲ့ အထကတွောထဲမှာရှိနိုငကွှောငွး အတိအကမှဟုတပွမေဲ့  တခါတရံမှာ ထိုနရောဝနွးကငှလွောကမွှာ ယာယီသဘောမှိုးစခနွးခတှတတွယလွို့ သတငွးရထားကှောငွး မိုးဆှကဆကေပွှောသညွ။ သတငွးထူးရငွ ကနှတွဲ့အဖှဲ့ဝငတွှကေို မိရငွ အကှောငွးကှားမညပွှောပှီး ရဲအရာရှိမိုးဆှလေဲ သူကှီးဘခကအွပါအဝငွ ရှာသားတှကေို နှုတဆွကကွာ ကှှနွးတောငရွှာကနထှကခွှောသှားတော့သညွ။ ရှာသားတှလေဲ လူစုခှဲကာ ပှနခွဲ့ကှတော့သညွ။ နေ့လညပွိုငရွောကတွော့ အောငသွာမှို့ကရဲတှရေောကလွာပှီး ညကသူတို့နဲ့ ပဈခတခွဲ့ကှတဲ့ ကှှနွးမှော အိမကွှီးနဲ့ ဦးခမွှးသာတို့အလောငွးတှကေိုလဲ ရှဖှရှငွေးလငွးရလေုပကွှပှီး တှေ့တဲ့အလောငွးကတှေ့ မတှေ့တဲ့အလောငွးကမတှေ့ မတှေ့တဲ့အထဲ ဦးခမွှးသာလဲပါကှောငွး ရဲလေးပှနကွှားရသညွ။

ဝဒနောကိုကုစားဖို့ ရဲလေး သံခှောငရွဲ့အရကဆွိုငကွိုပုံမှနရွောကဖွှဈသလို ရှပှငကွ မှင့ွဦး ရဲ့ထနွးတောထဲလဲအသှားမပကွှ နှငွးရညွ နဲ့ပှောပွါးခဲ့ကှတာတှကေို ရဲလေး ခကှခွငွှးမေ့မရ နှငွးရညွ သူ့ကိုလီးစုပပွေးခဲ့တာ ပဲစငွးငုံတနွးထဲမှာ ဖငကွုနွးပီးအလိုးခံခဲ့တာတှေ ကှော့ရှငွးပှီး အခှိုးအစားကလှှတဲ့နှငွးရညွ ရဲ့ ပုံရိပတွှကေ သူ့အာရုံထဲကနေ မောငွးထုတရွခကလွှသညွ။ ဦးခမွှးသာကို အလိုးခံနတေဲ့ ှနှငွးရညရွဲ့ ပုံရိပတွှကေို မှငယွောငပွှနတွော့ လကထွဲ အရကခွှကကွို တဂှပဂွှပနွဲ့အဆကမွပှတမွော့မိတော့သညွ။ နောကွ တပတလွောကအွကှာမှာ အိဝါ ရဲ့ မငွဂြလာသတငွးကှားရပှနတွော့ ရဲလေး စိတထွဲဟာလာ ဟငွးလငွးကှီးဖှဈနသညွေ။ ဒီအခှိနမွှာ အိဝါ အပေါွ ထားတဲ့သူ့ခံစားခကှကွို ရဲလေး ပှောမပှတတွ သခှောတာက သူ့ကို ခစှတွဲ့ မိနွးကလေးတရောကကွို ထပပွှီးဆုံးရှုံးရအုံးမယဆွိုတာကိုပဲ အိဝါ ရဲ့သတို့သားလောငွးက အောငသွာမှို့ က ကှောစွှာ ရဲလေးသိပတွော့မအံ့သှ သူကိုယတွိုငွ အိဝါကို ကှောစွှာဆိုတဲ့ကောငဖွှုတနွတောမှငခွဲ့ပှီးပှီပဲ ။ မနကဖွှနွ အိဝါတို့ မငွဂြလာဆောငနွေ့ပဲ သူတို့ရှာမှာအရငဆွောငပွှီး နောကမွှမှို့မှာတခါပှနဆွောငမွယတွဲ့ ။

မဏဍြပဆွောကတွဲ့ဆီကိုလဲ ရဲလေး မသှား သှားမဆောကကွူ နေ့လညထွဲကမှင့ွဦး ထနွးရညွ ဆိုငမွှာ သူတရောကထွဲ ဆိုငရွှငမွှင့ွဦး နဲ့ သူနဲ့ပဲရှိတယွ ကနှတွဲ့ကာလသားတှကတေော့ သူကှီးအိမမွှာ ပှငဆွငစွရာရှိတာ ပှငဆွငလွုပကွူနကှတယွေ ။ သူ့တကိုယလွုံးလဲ ထနွးရညတွှနေဲ့ရှဲစိုးနပှေီ မကှလွုံးထဲ နှငွးရညွ မကှနွာလေးပေါလွာလိုကွ ခေါငွးကနေ ထနွးရညအွိုးနဲ့လောငွးခလှိုကနွဲ့  မှင့ွဦး လဲ မနိုငတွော့လှတထွားလိုကရွပှီ။ ညနစေောငွးလို့ အမှောငထွုစဝငလွာတဲ့အခှိနမွှာတော့ ရဲလေး မှောကသွှားပှီး ။ အခှိနဘွယလွောကကွှာကှာ မှောကသွှားလဲမသိ ရဲလေး သတိရလို့ မကှလွုံးဖှင့ကွှည့မွိေ့တာ့ ကောငွးကငပွေါကွမှိတတွုတွ မှိတတွုတွ နဲ့ကှည့လွေးတှကေိုမှငမွှ အားယူပှီးကုနွးထလိူကတွယွ သူနဲ့မကှနွာခငွှးဆိုငမွှာ ပထမဆုံးတှေ့လိုကရွတဲ့ သူက အိဝါ ရဲလေး ခေါငွးကိုတခကှခွါလိုကတွယွ သူနိုးနပှေီပဲ အိပမွကမွဟုတပွါဘူး။ သတိရပှီလား အိဝါ ရဲ့ အသံခှိုခှိုလေးက ရဲလေး နားထဲဝငလွာသညွ။ အိဝါ အငွးလေ လူကိုတော့မှတမွိသေးတာပဲ အိဝါကဘယလွိုလုပွ အကို့ဆီရောကလွာတာလဲ အကိုကရော ဘယရွောကနွတောလဲ ပတဝွနွးကငှကွိုလဲကှည့အွုံးလေ ရဲလေး ပတဝွနွးကငှကွိုကှည့လွိုကတွော့  သူနဲ့ အိဝါ ရောကိနတော ခှောငွးစပတွနရောက လှပေေါမွှာ ဒါရှာပှငွ သခှိုငွးကုနွးအောကွ ဖကကွ ကမစွပပွဲ။

သူ့ကိုယပွေါမွှာလဲ သူ့အဝတအွစားတှမဟေုတတွော့ပဲ ဘယသွူ့အဝတအွစားတှမှနွေးမသိတဲ့ ဟာတှနေဲ့။ အကို့ကိုရှငွးပှအုံးလေ အိဝါ ဒီအဝတအွစားတှကရေောဘယသွူဟာတှလေဲ ဖဖေေ့ ဟာတှေ ဟမွ သူကှီးအငွကြှ ီ အငွး အကို့တကိုယလွုံးထနွးရညတွှနေဲ့ရှဲနတောနဲ့ အဖေ့အငွကြှ ီတှဝတပွေေးထားတာ အကို့ကို လှပေေါမွှာထားခဲ့ပှီး အိဝါ အိမပွှနပွှီး ဖဖေေ့အငွကြှ ီတှဖှကယွေူလာခဲ့တာ ဒါနဲ့ အကို့ကလှပေေါဘွယလွိုရောကလွာတာလဲ အိဝါကတော့ အကို့ကိုယကွှီးကို ဘယနွိုငမွလဲ ကိုမှင့ွဦးကိုအကူအညီတောငွးပှီး လှပေေါတွှဲခေါခွဲ့ရတာပေါ့ ဒါတောငသွူကကှောကနွတော အိဝါ မနညွးတောငွးပနပွီးမှ အကူအညီတောငွးခဲ့ရတာ ဘယသွူမှမသိစရဘေူးလို့လေ ကိုမှင့ွဦးကအဖေ့ကိုကှောကနွတော အောွ ဘာလို့လှပေေါခွေါခွဲ့ရတာလဲ အကို့ကိုလေ ပီးတော့ အိဝါကရော ဘယလွိုလုပပွှီး ထနွးတောထဲရောကလွာတာလဲ အိဝါတောတွောနွဲ့ပှနမွဖှေ။ တောတွောကွှာကှာ သူ့ကိုစိုကကွှည့နွပှေီးမှ ရုတတွရကွ သူ့ကိုဆှဲဖကလွိုကလွို့ ရဲလေး လန့သွှားတယွ ။ အိဝါ အကိုနဲ့မခှဲနိုငဘွူး အိဝါက ရဲလေး ရငခွှငထွဲနငေိုသံလေးနဲ့ပှောနသညွေ။

အိဝါ ကမငွဂြလာဆောငတွော့မယလွေ ကှောစွှာတောငွ အိဝါ တို့အိမရွောကနွပှေီဆို မသိဘူး အိဝါ အဲ့ဒါတှမသေိဘူး သူ့လကထွပခွှင့တွောငွးတော့ အိဝါ ခေါငွးငှိမ့လွိုကမွိပမေဲ့ တကယတွမွးလကထွပရွတော့မယဆွိုတော့ အိဝါ သူနဲ့မနခငှဘွေူး သူ့ကိုမခစှဘွူး ဟိုပှဲကှည့တွဲ့ညကလဲ အကို့ကို အရှဲ့တိုကခွငှလွို့ အကိုကှည့နွမယမွှေနွးသိလို့ သူလုပတွာကိုလကခွံခဲ့မိတာ ဘာရညွးစားမှလဲမဖှဈခဲ့ဘူး အိဝါ ခစှတွာ အကို့ကိုပဲ အကို ရောအိဝါကို မခစှဘွူးလား အဲ  …ဟို … အဲ့ဒါကလေ ရဲလေး ဘယလွိုပှနဖွှရမလေဲမသိဖှဈနတယွေ ဒါပမေဲ့ သူ့စိတကွို အိဝါ ဟာစိုးမိုးမှု့ရှိနတယလွေို့ နှငွးရညနွဲ့တှဲခဲ့စဉွးထဲက ရဲလေး ရိပမွိတယွ နှငွးရညွ နဲ့အရငမွတှေ့ခငွ အိဝါ ကိုတှေ့ခဲ့မယဆွိုရငွ ဆိုတဲ့အထိ သူစဉွးစားခဲ့ဖူးတာပဲ အခုသူ့ဆီ အိဝါ ရောကလွာပှီ။ အကိုမလိမပွါနဲ့ အကို အိဝါကို ခိုးခိုးကှည့နွတော  အိဝါ သိတာပဲ မကှရွညလွေးတှေ စို့နတေဲ့ အိဝါ ကိုရဲလေး ပှနဖွကလွိုကတွယွ အိဝါကလဲ သူ့ကိုတငတွငကွှီးပှနဖွကတွယွ။ အကို သိလား အိဝါ အကို့ကိုခိုးပှေးလာတာ အကိုနိုးလာလို့ မဟုတိရငွ ကိုမှင့ွဦးကို ထိုငရွှိခိုးရရှိခိုးရ ဟိုဖကကွမွးကို လှနေဲ့ ပို့ခိုငွးမလို့ ဘယကွိုပို့ခိုငမွှာလဲ အိဝါ အိဝါက ဖကထွားရာက ခှာလိုကပွှီး ဟိုဖကကွမွးကိုလေ ကိုအောငမွောငွးတို့စောင့နွတယွေ ဒီကောငကွ အိဝါတို့အိမမွှာလုပကွူနတော မဟုတဖွူးလား။

ဟုတပွါဘူး သူလဲ ခငမွှုန့ွ ကိုခိုးပှေးသှားပှီ ဟမွ ဟုတလွား အငွး သှားမယွ ဒီမှာကှာကှာနလေို့မကောငွးဘူး ကိုအောငမွောငွးကဟိုမှာ၁ ပတွ နှဈပတလွောကနွမယတွေဲ့  အဲ့နားကရှာမှာ သူ့အသိအိမလွဲရှိတယတွဲ့ …အောွ… နအေုံး ပှော… အိဝါ ကိုခစှလွား ရဲလေး စကားနဲ့မဖှေ အိဝါ  ရဲ့နခမွးလေးကိုနမွးလိုကတွော့ ဟှန့ွ… အရကနွံ့ကိုထောငွးနတောပဲ တဲ့ အိဝါကို နှငွးရညထွကွ အရငတွှေ့ခဲ့တယလွို့ပဲ သဘောထားပါ့မယွ အိဝါရယွ ဒီစကားကို ရဲလေး စိတထွဲကပဲပှောလိုကပွှီး လှကှေိုး ဖှုတကွာ တဖကကွမွးကိုလှောသွှားတော့သညွ။ အိဝါမှာလဲ သာနတေဲ့လမငွးကှီး နဲ့ ကှယလွေးတှကေိုကှည့ကွာကှနပနွေသညွေ။ တဖကကွမွးဆိုပမေဲ့ ကှိုကကွုနွးရှာကိုတောတွောကွှီးကှောသွှားပှီးမှ အိဝါက ပုပုတဲပကှလွေးတလုံးကိုလကညွိုးထိုးပှမှ ရဲလေး လှကေိုကှိုးခညှထွားခဲ့ပှီး  အိဝါ လကကွိုဆှဲကာ တဲလေးဆီကိုလှှောကနွတေုနွး နီးလာတာနဲ့အမှှ တဲထဲက အသံတှကေ ပီပီသသကှားလာရသညွ။ အို့  …ကိုကိုအောငမွောငွး အရမွး ဆောင့တွာပဲ တဲလဲပှိုကကှုနပွါအုံးမယွ။

ကိဈစမရှိဘူး အခစွှ…ပှိုကလှဲ တဲကနိမ့နွိမ့လွေး တဈတောငွ တောငမွရှိခငှဘွူး ဇှိ …ဇှိ  …ဇှပွ … ဇှပွ အာလား …ကောငွးတဲ့  စောကဖွုတကွှာ… အခစွှ အဖုတပွီးရငွ ဖငလွိုးမယနွောွ … အုနွးဆီပါတယမွဟုတလွား အုနွးဆီ တော့ မပါဘူး… ကိုကိုရယွ စားဆီတော့ပါတယွ အိုကှယွ… ဘယဆွီပဲဖှဈဖှဈ ခှောသှားပီးတာပဲ… မှုတဖွူးလား …ခှိခှိ အောငမွောငွ နဲ့ ခငမွှုနကွတော့ သူတို့မရောကသွေးဘူးအထငနွဲ့ပှဲကှမွးနပှေီ အထဲကစကားတှကှေားတော့ အိဝါ  က ကမွးစပဖွကကွိုပှနလွှှောကသွှားလို့ ရဲလေး အနောကကွလိုကသွှားလိုကတွယွ အိဝါ …ဘယသွှားမလို့လဲ တဲထဲဝငလွို့မှမရတာ အကိုကှားဖူးလာ အထဲကအသံတှေ အိဝါ က မကှနွာလေး အောကငွုံ့ကာရှကနွသညွေ။ လာ… ဒါဆိုဟို ကောကရွိုးပုံနားသှားရအောငွ တဲ နဲ့တောတွောလွေးလှမွးတဲ့ ကောကရွိုပုံဆီကို ရဲလေး အိဝါ ကိုခေါသွှားလိုကတွယွ အိဝါ က သူ့ဘေးမှာ ကှူံကှူံ့လေးဝငထွိုငလွိုကပွှီး ထဘီတိုတိုဝတထွားလို့  ခှသလေုံးသားဖှေးဖှေးလေးတှကေ လရောငအွောကမွှာဝငွးနသညွေ။ အိဝါ  က သူ့ကိုဘာစကားမှမပှေူာသေး  အောငမွောငွးတို့ကိုတှေ့ပှီးရှကနွပေုံရလို သူကပဲစကားစပှောလိုကတွယွ ဒီအခှိနဆွိုရှာမှာ  အိဝါကိုလိုကရွှာနလေောကပွှီနောွ မငွဂြလာပှဲပကှလွို့ သူကှီးဘယလွောကမွှားစိတတွိုနမလေဲမသိဘူး ။

အိဝါမကှောကဖွူးလား ကှောကပွါဘူး ဖဖကစေေိတသွာကှီးတာ အိဝါကိုအရမွးခစှတွာ ကှည့နွေ အိဝါကိုသူတို့ပှနခွေါမွှာ နောကပွှီးလေ ဖဖကဒေေီရကပွိုငွး တဈခုခုကိုတှေးနသလေိုပဲ ဘာတှစဉွေးစားနလေဲမသိဘူး ဟုတလွား …ဒါနဲ့ အကို့ကိုအဝတအွစားလဲပေးတာ ဘယသွူလဲ့ပေးတာလဲ အိဝါ အိဝါ ရဲလေး ဖကလွှည့လွာပှီး ဘယသွူရှိရမှာလဲ အိဝါပဲရှိတာကို ယောကွှားလေးပမေဲ့ ဒီတခါရဲလေး မကှနွာပူရပှီ သူ အောကခွံဘောငွးဘီလဲဝတမွထား ဒါဆိုသူ့ သူ့ကောငကွှီးကို အိဝါ မှငိသှားပှီပေါ့ ဒါဆို အိဝါ အကို့တကိုယလွုံးမှငသွှားပှီပေါ့ အဲ  …ဒါကဒီလိုရှိတယွ အကိုရဲ့ အိဝါ သူ့မေးစိလေးကို လကညွိုးလေးနဲ့ထောကပွှီး ခစှစွဖှယွ အမူအရာလေးနဲ့ အိဝါကလေ ငယငွယထွဲက အရုပဆွကကွစားရတဲ့ဟာမှိုးဆိုရငွ မကှလွုံးမှိတပွှီးလဲ ဆကတွတသွလို…  ဖှုတလွဲဖှုတတွတတွယွ သိလား ပှုံစိစိနဲ့ပှောလာတဲ့ အိဝါကို ရဲလေး ပခုံးနှဈဖကကွနကေိုငကွာ အနောကကွိုလှဲသိပလွိုကပွှီး အိဝါ ရဲ့ မကှနွာပေါနွရောအနှံ့နမွးတော့သညွ။

အိဝါကလဲဒီတခါ အရကနွံ့နံတယမွပှောတော့ လိုလိုခငှခွငှနွဲ့ပဲ ရဲလေး ရဲ့အနမွးကိုခံယူတော့သညွ။ ကာရနတွှကခကေခွကခွဲခဲငှိစရာမလိုခဲ့ နှဈယောကစွလုံးအဝတအွစားတှမရှေိကှတော့ တဲ့အခှိနွ နှငွးရညွ လိုပဲ ကားအယနွတေဲ့ နို့အုံကှီးတှေ အပှဈအနာအဆာမရှိ ဖှူဝငွးကာတောင့တွငိးလှတဲ့ အိဝါ ရဲ့အောကပွိုငွးအလှကို ကှည့ပွှီး ရဲလေး ပေါငနွှစိခှောငွး ကှာဝငကွာ အဖုတဝွ နဲ့လီးတေ့မလို့ လုပနွတေုနွး ဟိုမိနွးမကို မေ့လိုကတွော့နောွ ဆိုတဲ့ အိဝါရဲ့စကားကှောင့ွ ရဲလေး တုန့ဆွိုငွးသှားတယွ အိဝါ က နှငွးရညဆွိုတဲ့မိနွးမကိုပှောတာ ကိုအောငမွောငွး မနေ့ကမှပှောလို့သိရတာဆိုပှီး မကှလွုူံးလေးမှိတသွှားပှီး သူမ စောကဖွုတထွဲ ရဲလေး ရဲ့လီးကှီး ဝငလွာမှာကိုစောင့ဆွိုငွးလို့နသညွေ ရဲလေး လဲ အိဝါ ပှင့ပွှင့လွငွးလငွးနဲ့ အားလုံးသိသှားတာလဲကောငွးတာပဲ ဟုယူဆကာ  အမှေးရေးရေးလေးတှကှေားက  စောကပွတအွကှဲကှောငွးလေးထဲ သူ့လီးကို တဈထဈခငွှးတဈခငွှးထိုးသှငွးလိုကတွော့သညွ။ ရဲလေး ကလဲ အိဝါရဲ့  နို့ကှီးတှကေို ဆုပခွှကောဆောင့လွိုးသလို အိဝါကလဲ သူမဖငကွှီးကို ကောကရွိုးပှငွ ကှမပွှငကွနေ လှတနွအေောငကွို ကော့ ကော့ခံသညွ။ ကောငွးကငမွှ လမငွးကှီးကှီးမှာလဲ ခစှသွူနှဈဦး၏ ခစှရွညလွူးပှဲကို ဆကွ၍မကှည့ရွဲတော့သည့အွလား တိမထွု၏နောကသွို့ပှောကကွှယကွာ သှားတော့သညွ…. ပှီးပါပှီ…