Knowladge

စိတ်ကျေနပ်ရဲ့လားဟင်

ကှှနမွနာမညကွ … လှမှတသွူဇာနှယွ … နာမညကွလှတယွ မဟုတလွားရှငွ … နာမညကွ မဟာဆနသွလို … လူကလညွး … မဟာဆနပွါတယရွှငွ … ကှှနမွလား … အခုလာမယွ့ … ၂၀၁၁ မယကွမဘြာပှိုငပွှဲမှာ … မှနမွာပှညကွိုယစွားပှု … ပါဝငယွှဉပွှိုငခွှငွ့ရထားတဲ့ … အလှယမငွးဆို … သိပှီမှတလွားဟငွ … ရောွ … ခကတွော့တာပဲ … ကှှနမွက လှလားဆိုတော့ … ဘယလွိုပှောရမလဲ … ဂှာနယွ မဂဂြဇငွးတှမှောတော့ … ကှှနမွကို … မှနမွာပှညရွဲ့ အလှရတနာ တပါးလို့ … ခှီးမှမွးကှပါတယွ … ကှေးဇူးတငပွါတယရွှငွ … ကှှနမွ မကှနွှာက မဟာဆနသွူလို့ပှောရလောကအွောငွ … နဖူးလေးက နညွးနညွးကယှပွါတယွ … လပှညွ့ဝနွးပမာ … မကှနွှာလေး ဝိုငွးပှီးတော့ … မကှခွုံးကောငွးပါတယွ … ဖဖရေေဲ့ အမှဆေိုပါတော့ရှငွ … ကှှနမွအသကွ ၁၈ နှဈကှောစွပဲ ရှိပါသေးတယွ … အရပကွ ၅ ပေ ရ လကမွ … အငွး … ဟုတတွယွ … မှနမွာပှညစွံခှိနနွဲ့ဆို … ကှှနမွ အရပကွ ရှညတွယလွို့ ပှောလို့ရပါတယွ … ခနဓြာကိုယွ အခှိုးအစားကတော့ … ဟငွ့ … ရငွ ၃၂၊ ခါး ၂၄၊ တငွ ၃၆ … ငယငွယလွေးနဲ့ အတောလွေး ဖှံ့ဖှိုးတယလွို့ ပှောရမှာပဲရှငွ … ဒီလိုမှိုးဖှဈအောငွ … မနကတွိုငွး နှားနို့သောကရွပါတယွ … ကာယဆရာမ ခမှှတထွားတဲ့ … နညွးစနဈအတိုငွး … လေ့ကငွှ့ရပါတယွ … ဒီလိုမှိုး ဖှံ့ဖှိုးတာ ကှိုကလွားမေးရငွ … သိပတွော့ မကှိုကဘွူးလို့ .. ဖှပေါရစရှငွေ … ။

 

ကှှနမွက … တီရှပတွှေ ဝတခွငှပွါတယွ … ခကတွာက … ရှရငမွေို့မို့က … ဖှံ့ဖှိုးလှနွးတော့လညွး … ကှယဝွှကရွခကပွါတယွ … အပှေးလေ့ကငွှ့ရငွ သိပသွိသာပါတယွ … ဘရာစီယာကို … ခပကွှပကွှပဝွတပွမယွေ့လညွး … လှုပရွမွးခငှနွပေါတယွ … အရမွးတငွးတငွး ဝတတွော့လညွး … အသားတှေ ပှနွးကုနတွော့ … နာတယရွှငွ့ … အတှငွးသားတှကေ နုတယမွဟုတလွားရှငွ … မနကစွောစော ကနတွောကွှီးထဲမှာ … လေ့ကငွှ့ခနွ့လုပရွငွ … တှေ့သမှှ ကိုကို … ဦးဦးတှကေ … ကှှနမွရဲ့ ရငကွို … သခှောစိုကကွှညွ့ကှတော့ … ခပစွူးစူး အကှညွ့ခံရတော့ … ကှှနမွ … အနရခကေပွါတယရွှငွ့ … ရငထွဲမှာ ရှကလွညွးရှကမွိပါတယွ ရှငွ … ကှှနမွတငကွလေ ၃၆ ဆိုတော့ … ဂငွှးဘောငွးဘီဘာတှေ ဝတရွငွ  … သိပစွိတညွဈတာပဲရှငွ … အဆငကွှိုကရွငတွောငွ … ဆိုဒမွရှိလို့ … မဝယရွ … စငွကြာပူကနေ ဝယလွာတဲ့ … ဂငွှးဘောငွးဘီတှကလညွေး … ဝတခွါနီးရငွ … ဝတရွတာ သိပခွကတွာပဲရှငွ … ကားတကနွတေဲ့ တငတွှကေ … ဘောငွးဘီဝတရွငွ … တဈနတေော့လေ … သိပစွိတညွဈတာပါရှငွ … နောကတွဈမှိုး စိတညွဈရတာက … လမွးသှားရငွ … တငတွှကေ လှုပတွာပါပဲရှငွ … သာမနမွိနွးကလေးတှတေောငွ … တငလွှုပသွေးတာပဲ … ကှှနမွတို့လို … မယဆွိုဒွ ၃၆ တငမွှိုးက … ပိုလှုပတွာပေါ့ရှငွ့ …  ညာခှလေေး လှမွးလိုကရွငွ … ထမီလေးအောကကွ … ညာတငလွေးက သိမွ့ကနဲ … အောကကွိုနိမွ့သှားပှီး … ဘယတွငလွေးက … သိမွ့ကနဲ … အပေါကွို တကသွှားတယွ … ဟော … ညာခှလေေး မှကှေီးနဲ့ထိသှားရငွ … ညာတငလွေးက … အောကကွနေ သိမွ့ကနဲ … တကလွာပှနရွော … ဘယတွငလွေးကတော့ ပှောငွးပှနပွေါ့ … ညာတကရွငွ ဘယကွတှယွ … ညာကရှငွ … ဘယတွကတွယွ … ကှှနမွ လမွးသှားလို့ … ဒီလိုမှိုး … တငအွလှုပလွေးကိုမှ … အရသာခံပှီး … လိုကကွှညွ့နတေော့ … နရခကေတွာပေါ့ရှငွ … သတိထား လှှောကတွဲ့ကှားက … တငတွှကေ သိမွ့ကနဲ … ငှိမွ့ကနဲ လှုပလွှုပသွှားလို့ … ကိုကို မောငမွောငတွှေ ခမှာ ရငထွဲမှာ … ကလှိကလှိ ဖှဈရှာကှတယနွဲ့ တူပါရဲ့ … ကှှနမွလညွး … ထိနွးလှှောကတွာပါပဲရှငွ … ကှှနမွက ယငဖွိုတောငွ မသနွးဖူးသေးတဲ့ … အပှိုစဈစဈဆိုတော့ … အအိုတှလေိုတော့ … သိပမွယမွးခါဘူးပေါ့ … ခကတွာက … ကှှနမွရဲ့ လမွးလှှောကဟွနပွါပဲ … မှနမွှနလွှှောကလွှှောကွ … နှေးနှေးလှှောကလွှှောကွ … ခှလှမွေးတှကေ … မဉွှးတဈကှောငွးထဲ လှှောကတွတအွောငွ … ကငွှ့ထားမိတော့ … ဖှောကရွခကပွါတယရွှငွ … ဒီလိုမှိုး … မဉွှးတဈကှောငွးထဲလှှောကရွငွ … ဘယလွိုသတိထားထား … တငတွှကေ … ခါတာပေါ့ … ။

 

ကှှနမွသိတာပေါ့ရှငွ … အပှိုလေးဖှဈတဲ့အပှငွ … နောကပွိုငွးလှအောငွ … လေ့ကငွှ့ခနွးတှေ လုပထွားတော့ … ကှှနမွရဲ့ နောကပွိုငွးအလှက … ရငပွူမယဆွိုလညွး … ပူစရာပါပဲရှငွ … ခါးလေးက … ၂၄ ဆိုတော့ … ခါးနရောလေးက သိမသွှားပှီး … အောကပွိုငွးကို ဖှံ့သှားတော့ … ကိုကိုတှေ သရယေိုတယဆွိုတာ … လကခွံပါတယွ … တဈခါတဈလေ … ညဈတီးညဈပတွ ပှောတတတွဲ့ ခှာတိတတွှေ … ဘေးက ဖှတသွှားမိရငွ … ခါးကိုငပွှီး … ဒီအိုးကှီးကို ကှိတပွဈလိုကခွငှတွယွ တဲ့ရှငွ … ရှကဖွို့ကောငွးလိုကတွာရှငွ … နားရှကစွရာ ဒီလိုစကားတှေ ကှားရငွ … ကှှနမွရငမွှာ … တဈမှိုးဖှဈဖှဈသှားလေ့ရှိပါတယွ … ရှကတွာလား … ကှောကမွိတာလား … မခှဲတတပွမယွေ့ … သခှောတာတော့ … သူတို့ပှောသလို … မနရေဲတာတော့ အမှနပွါပဲ … အံမယလွေး … တှေးမိရငတွောငွ … ကှကသွီးလေးတှေ ထလာပါတယွ …သူမှားတှေ ပှောပှောနတေဲ့ အခစှကွို … ကှှနမွလညွး ကှုံခငှတွာပေါ့ရှငွ … သှေးနဲ့ သားနဲ့ အရှယရွောကတွဲ့ မိနွးမပှိုဆိုတော့ … လိုခငှတွာပေါ့ရှငွ … ဒါပမယွေ့ ကှှနမွမှှောလွငွ့ထားတဲ့ ခစှသွူမှိုးက … ကှှနမွထကွ အရပရွှညရွမယွ … ဒါမှ … လမွးသှားရငွ … သူ့ပုခုံးကို ကှှနမွ မှီလို့ရမှာပေါ့ရှငွ့ … ရုပမွခှောရဘူး … ဒါပမယွေ့ ယောကွှားပီသတဲ့ … ရုပအွငွဂြါမှိုးရှိရမယွ … ကှှနမွက သူ့ရငခွှငထွဲမှာ မှီပှီး … လကသွီးဆုပလွေးနဲ့လညွး … ထုပှီး … ပူဆာခငှတွယရွှငွ့ … ဒီတော့ … ကိုယကွာယဗလ … တောငွ့တောငွ့တငွးတငွး လူမှိုးလညွး ဖှဈရပါလိမွ့မယွ … အသကအွရှယွ အမှားဆုံး ငါးနှဈလောကပွဲ ကှာတာကောငွးပါတယွ … ဒါမှ တဈယောကနွဲ့ တဈယောကွ … အတှေးအခေါမွှှမှာပေါ့ … ဟငွး … ရီးစားက ဘယနွားမှနွးမသိဘူး … ဂှီးမှားတာက ကှှနမွပါပဲရှငွ … ။

 

ဘာပဲဖှဈဖှဈ …ကှှနမွရဲ့ ခံယူခကှတွဈခု … ရုပလွှတာတဲ့ … ကနွှးမာသနစွှမွးတာကို … ပိုနှဈသကတွယွ … ရုပလွေးတော့ ခှောပါရဲ့ … ပိနပွိနညွှောငညွှောငွ … ကနွှးမာရေးက တရှောငရွှောငဆွို … ဘယကွောငွးမလဲရှငွ … ကနွှးမာခှငွးသညွ လာဘတွဈပါးတဲ့ … ကှှနမွဆို … မနကတွိုငွး … အပှေးလေ့ကငွှ့ပါတယွ … မနကစွောစော လကေောငွးလသနွေ့ရှုရငွး …  နာရီဝကလွောကွ ကနွှးမာရေး လေ့ကငွှ့ခနွး လုပရွငွ … ခနဓြာကိုယထွဲကနေ … စီရိုတိုနငွ၊ ဒိုပါမိုငွး၊ ဖိနိုငွးအိသိုငလွာမိုငွ စတဲ့ ဓါတု ပဈစညွးတှေ ထုတပွေးတယတွဲ့ … အဲဒီပဈစညွးတှကေ … ပှောရွှငခွမွှးမှေ့မှုကို လှုံ့ဆောပွေးတယတွဲ့ …စိတဖွိစီးမှုဒဏကွနေ လှော့စတယလွေေ … အပှေးလေ့ကငွှ့တော့ … အမောခံနိုငတွာပေါ့ရှငွ … မနကစွောစော ထပှေးရငွ … နောကကွ ကောငလွေးတဈခှို့ လိုကလွာတတပွါတယွ … ဒါပမယွေ့ သိလား … လမွးတဈဝကလွောကရွောကရွငွ … သူတို့ လှှာထှကနွပှေီ … အမောမခံနိုငတွော့ … ပှတကွနှခွဲ့တာပေါ့ …အပှေးလေ့ကငွှ့ပှီးလို့ အိမရွောကရွငွ … ဒေါလွေးမေ စီစဉထွားတဲ့ … မနကစွာကို သသခှေောခှာ စားပါတယွ … ကှကွဥကှောွ၊ ပေါငမွုနွ့၊ ခရမွးခဉှသွီးရယွ၊ မုံလာပနွး အစိမွးရယွ ကို သံလှငဆွီနဲ့ ရောကှောထွားတဲ့ … အသီးအရှကတွဈပနွးကနွ၊ နို့တဈခှကွ ပုံမှနစွားရပါတယွ … ဒါမှ အသားအရေ လှမှာပေါ့ … မုနွ့စားပှီးလို့ ခှှေးတိတသွှားရငွ … ကှှနမွရဲ့ ရှရငဖွှေိုးဖှိုးလေးအတှကွ … လေ့ကငွှ့ခနွး လုပရွပါတယွ … အခငွးပေါမွှာ အိပွ၊ ပခုံးဘေးကို လကတွှဆနွေ့တနွးထားပှီး လကထွဲမှာ ဝိတတွုံးကိုငွ၊ အပေါကွို မှှောကွ၊ တံတောငဆွဈကို ကှေးပှီး ပှနခွှ၊ ပှနဆွနွ့ထုတွ … ဒီလိုမှိုး ၁၅ ကှိမလွောကွ နှဈခါ … လုပရွပါတယွ … ဒါပှီးရငွ … ကှှနမွ ရခှေိုးတော့မယွ … ခှှေးတှကှေောငွ့ ကပစွေးစေးဖှဈနတယမွေဟုတလွား …။

 

ရခှေိုးခနွးထဲ … ဝငခွါနီး … ကိုယလွုံးပေါမွှနရွှေ့မှာ … အငွကြှီတှေ၊ ဘောငွးဘီတှေ အကုနခွှှတပွှီး … ရှရငကွေို ပကှေိုးလေးနဲ့ တိုငွးကှညွ့ပါတယွ … အမှဲ မဟုတပွမယွေ့ … တဈလတဈခါလလောကတွော့ … တိုငွးကှညွ့လေ့ရှိပါတယွ … ဒီနေ့တော့ … ဒငွးလေးကို တိုငွးရအုံးမယွ … ဂှိုငွးအောကကွနေ … ပကှေိုးလေးကို လှှိုပှီး … ရှရငကွေို တငွးတငွးတိုငွးလိုကတွော့ ၃၂ လကမွ … အိုကေ … ကှှနမွက အပှိုဆိုတော့ … ကှှနမွရဲ့ ရငသွားထိပဖွှားလေးက … နို့အလညဝွိုငွး  ဟာ နှငွးဆီသှေးရောငရွှိပါတယွ … နို့သီးဖှားလေး  ကတော့ … ပနွးရောငလွေးပါ … တကယလွို့ ကှှနမွမှာ ကလေးရှိလို့ ကိုယဝွနဆွောငနွရရငွေ … နှငွးဆီသှေးရောငလွေးဟာ … ညိုမဲမဲလေးဖှဈသှားလိမွ့မယတွဲ့ … ဒေါလွေးမေ ပှောပှဖူးတာပါ … ဟုတမွဟုတတွော့ … စဈတမွးမကောကဖွူးပါဘူး … မိနွးကလေးတဈယောကရွဲ့ အပေါနွှုတခွမွးအရောငနွဲ့ … နို့သီးဖှားအရောငဟွာ တူလေ့ရှိတယတွဲ့ … ဟိ ဟိ … ထားပါတော့လေ … အပှိုလေးဖှဈတဲ့ ကှှနမွမှာ … ရှိတဲ့ … နို့သီးထိပလွေးကတော့ … အမှဲလိုလို မာနတောပါပဲ … တဈခါတဈလမှေား … ကိုကိုမောငမွောငတွှကေ … ကှှနမွရဲ့ ရှရငကွေို စူးစူးစိုကစွိုကွ ကှညွ့နရငွေ … ဘရာစီယာအောကကွ … နို့သီးဖှားလေးက … ပိုပှီး ထောငလွာပါတယွ …  အို … အဲဒါ ဘာဖှဈတာလဲဆိုတာ … သခှောတော့ မသိသေးပါဘူး … ကှှနမွရဲ့ ရှရငကွေို … အားရအောငွ … ကလေးနို့စို့သလိုစို့ပှီး … ဆှဲဆုပခွှပဈခေငှတွဲ့ … အကှညွ့မှိုးဆို … ကှှနမွရငတွှေ တုနရွပါတယွ … ခံစားခကှကွ တဈမှိုးပဲရှငွ့ … ရှကတွာထကွ … ကှနပတွောမှိုးဆို ပိုမှနလွိမွ့မယွ …။

 

ရှရငနွှေဈမှာရဲ့အောကကွ … ဗိုကသွားလေးက ခပှခွပှရွပရွငွ … တိုငွးကှညွ့လိုကတွော့ ၂၄ လကမွ … ဒီအတိုငွးပါပဲ … အောကမွှာတော့လေ … ဆငနွှာမောငွးသဏဍြာနွ … ပေါငတွံလေးနှဈခှောငွး … ကှှနမွပေါငတွံလေးက … သိပလွှတာရှငွ့ …  တုတတွုတခွဲခဲကှီးလညွး မဟုတပွါဘူး … ဖောငွးဖောငွးလေးနဲ့ … ကစှကွစှလွေးပေါ့ …အရေိုးဗဈကစားထားတဲ့ အကှိုးက …  အဆီပိုမရှိဘူးပေါ့ရှငွ … ပေါငတွံလေး နှဈခုကှားမှာ … ကှှနမွရဲ့ … ကှှနမွရဲ့ … ဟငွ့ … ရတနာရှကှေုပလွေးပေါ့ … သူလေးပေါကွ … အမှေးလေးက … ပါးပါးလေး … နညွးနညွးလေးပါရှငွ … ကှှနမွက အမှေးအမှှငနွညွးတယရွှငွ့ … ဆံပငသွာသနတွာ … အောကကွ အမှေးလေးက … ပါးပါးလေး … နုတော့ နုတယရွှငွ့ … အမှေးပါးပါးလေးက … ရတနာရှကှေုပကွို … လုံခှုံအောငွ မဖုံးထားနိုငဘွူးပေါ့ရှငွ … အမှေးလေးအောကမွှာ … ဖောငွးကားပှီး ကှှတကနွတေဲ့ … ရတနာရှကှေုပကွ … ရကေူးအငွကြှီဝတရွငွ … ပေါငကွှားမှာ … မို့မောကလွှနွးပါတယရွှငွ … ပေါငလွေးနညွးနညွးကားလို့ … အပေါနွှုတခွမွးသား လုံးလုံးလေး နှဈခုကို … နဲနဲဖှဲကှညွ့ရငွ … အတှငွးပိုငွးက … ပနွးရောငအွသားနုလေးတှကေို မှငရွတယရွှငွ့ … ဟငွ့ … အဲဒီနရောလေးတှကလေေ … လကကွလေးနဲ့ … ထိလိုကရွငွ … ရငထွဲမှာ တဈမှိုးပါပဲရှငွ့ … တဈခါတဈလမှေား … ဟငွ့ကနဲ ပါးစပကွ မှညသွှားပှီး … တဈကိုယလွုံး တှနွ့လိမသွှားတတပွါတယွ … ကှှနမွရဲ့ ရတနာဖူးလေးက … ပှောငွးဖူးစေ့လောကပွဲ ရှိပါတယွ … ပနွးဖူးရောငလွေးနဲ့ … ခစှဖွို့ တအားကောငွးတာရှငွ့ … ဟိုနေ့က … ကှှနမွစိတထွဲ … ကှညွ့ရငွးကှညွ့ရငွး … ပှတကွှညွ့ခငှလွာတာနဲ့ … ရတနာဖူးလေးကို … ပှတလွိုကမွိတာ … အိုရှငွ … လူတဈကိုယလွုံး … ဘာဖှဈသှားတယမွသိပါဘူး … လထေဲကို မှောကသွှားသလိုလို … လဟေုနကွိုပဲ စီးနသလေိုလို … ခံစားခကှကွ … အရမွးကောငွးတယရွှငွ့ … စိတထွဲကလညွး … ထပထွပပွှီး … ပှတခွငှနွတောပါပဲ … စိတကွို အတငွးထိနွးပှီး … လကကွို ခှာလိုကတွော့ … ရငထွဲမှာ … လှပလွှပွ လှပလွှပနွဲ့ … တုနနွတယရွှေငွ့ … ဘာဖှဈလို့ဖှဈရသလဲဆိုတာကို … စာအုပတွှဖတရွေငွး … မနေ့ကတော့ သိလာခဲ့ပါတယွ … မိနွးကလေးရဲ့ ရတနာဖူးလေးကို … ပှတပွေးရငွ … ခံစားခကှကွ အရမွးကောငွးတယတွဲ့ … လူကို ထှနွ့ထှနွ့လူးအောငွ … ဖှဈပှီးရငွ … ကာမဆနဒြရဲ့ အထှဋအွထိပကွို … ရောကသွှားပါတယတွဲ့ … ရငတွှတေုနလွိုကတွာရှငွ … စမွးကှညွ့ခငှလွိုကတွာ … ရငထွဲမှာ … ရငတသွေလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ … တဈယောကယွောကကွ … ရတနာဖူးလေးကို ပှတလွိုကဖွို့ … အတငွးအမိနွ့ပေးနသလေိုပါပဲ … လုပကွှညွ့လိုကအွုံးမယလွေ …”ဟာာာာာာာာာ … ဟငွ့ …”။

 

အို … ကောငွးလိုကတွာရှငွ … ရတနာဖူးလေးကို လကဖွှားလေးနဲ့ … ထိတယဆွိုရုံလေးထိရသေးတယွ … နှုတခွမွးဖှားက … ဘာလို့ ငှီးရတာလဲဟငွ … ပနွးဖူးလေးကို ပှတမွိတာနဲ့ … တဈကိုယလွုံး …ထှနွ့ထှနွ့လူးသှားတာပဲ …  အို … ခကတွော့တာပဲ … ဒီအတိုငွးမတတွပရွပပွှီး … လုပရွငွ … မကောငွးပါဘူး … မှေ့ယာပေါမွှာ … လှဲခလှိုကပွှီး … ကှှနမွ ပေါငလွေး နှဈဖကကွို ကားပဈလိုကတွယွ … နညွးနညွးလေး … စိုးရိမစွိတရွှိတာမို့ … ဘယလွကကွလေးက … မှေ့ယာကို ကိုငထွားရငွး … ညာလကကွလေးက … ရတနာရှကှေုပကွို ကှောပွှီး … ရတနာဖူးလေးကို … ထပပွှတပွဈလိုကသွညွ …”အို … ဟငွ့ …”ရတနာဖူးလေးက … မာတောငပွှီး … ထောငမွတနွတောပဲ … မခံခငှရွှာဘူးပေါ့ … လကကွလညွး … စမိရငွ … မလှတခွငွှ … စိတထွဲမှာ တရှရှလညွး ဖှဈတယရွှငွ့ … သုံးလေးခါလောကပွှတလွိုကတွော့ … ခါးလေးက ခှကသွှားပှီး … ရငလွေးက … မောကလွာသညွ … အို ရှငွ … ကောငွးလိုကတွာ … ကောငွးလိုကတွာ … ခါးလေးက  ခှကသွှားတော့ … ရတနာရှကှေုပလွေးက … အောကကွို ငုံ့ခငှနွသညွေ … ပနွးဖူးလေးက လကမွခံ … တငပွါးတှကေို ခပတွငွးတငွး … ကော့ပေးလိုကပွှီး … ပေါငလွေးကလညွး … ပိုကားလာသညွ … အို … ထိတယွ … ထိတယွ … ရတနာရှကှေုပကွှားလေးထဲက … အရညလွေးတဈမှိုး စိမွ့ထှကလွာသညွ … ရတနာဖူးလေးကို … ပှတရွတာ … ပိုခှောလာသညွ … အားမရ … ကိုငရွခကလွိုကတွာရှငွ … လကထွဲမှာ ခှောခွှောသွှားတော့ … အတငွးဖိထားလိုကတွယလွေ … အို … အို … အို …။

 

နှုတခွမွးဖှားလေးက … ကောငွးလှနွးလို့ ငှီးလိုကမွိသညွ … ကောငွးလိုကတွာရှငွ … ကောငွးလိုကတွာ … မနနေိုငလွောကအွောငွ ကောငွးလိုကတွာ … ဘယလွကကွ … ယောငယွမွးပှီး … ကော့တကနွတေဲ့ ရငသွားကို … ဆုပခွှနသညွေေ … ပိုဆိုးတာပေါ့ရှငွ … ကှှနမွ အထိအတှေ့မှာ … သာယာနမေိပါတယွ … ရငသွားလေးကို … အကိုငခွံရတာ တဈမှိုး … အောကကွ … ရတနာဖူးလေးကို … ပှတနွတောက တဈမှိုး … အို … ကောငွးလိုကတွာရှငွ … ရငထွဲက … ကာမဆနဒြကတော့ … မီးဟုနွးဟုနွး တောကနွပေါတယွ … စိတထွဲမှာ အားမရတော့ဘူးရှငွ … ပနွးဖူးလေး လကခွှောငွးလေးနဲ့ ပှတတွာ … မခံတော့ပဲ … မနနေိုငတွော့လို့ … အတငွးပဲ … ရတနာရှကှေုပကွ ကော့ကော့ပှီး … အပှတခွံနတယွေ …”ဟငွ့ … ဟငွ့ …””ဟာ … ဟာ … ဟာ …”ကောငွးလိုကတွာရှငွ … လှုပရွှားမှုတှကေ သှကလွာတော့ … ခံစားခကှကွ ပိုပှငွးထနလွာတယွ … အောဒွါကှောငွ့လညွး … သူမှားတှေ ရီးစားထားကှတာကိုး … ကိုယွ့ဘာသာလုပရွငတွောငွ … ဒီလောကကွောငွးရငွ …အို … စိတထွဲမှာလေ … တဈယောကယွောကကွို … တမွးတနသလေိုပဲ … တမွးတစရာ ခစှသွူမရှိတော့ ခကတွာပဲရှငွ …”ဟငွ့ … ဟငွ့ …””အို … ရှီး …”လကဖွှားလေးက … ရတနာဖူးလေးကို ပှတသွပနွရငွေး … အောကကွ … ရတနာရှကှေုပလွေးထဲကို … နညွးနညွးဝငသွှားသညွ … ဆဈကနဲ စိတထွဲက သိလိုကပွမယွေ့ … မရတော့ … ပနွးရောငလွှှိုမှှောငလွေးထဲကို … လကဖွှားလေးနဲ့ … သှငွးလိုကမွိတယွ ဆိုရုံပဲ … ကောငွးလိုကတွာရှငွ … ။

 

ဟှနွ့ … ဖောငွးအိနတေဲ့ … ရတနာရှကှေုပလွေးရဲ့ … နှုတခွမွးသား နှဈခုက … မနာလိုဘူး ထငပွါရဲ့ … အထဲဝငလွာတဲ့ လကဖွှားလေးကို … အတငွး ဖမွးဆုပပွဈခငှနွတောပဲ … အို … မရပါဘူးရှငွ … ပနွးရောငလွှှိုမှှောငလွေးထဲက …  အတှငွးသားတှကေ … ရှစိတကနွတေော့ … လကဖွှားလေး ဝငလွာတာကို ဝမွးသာနရှောတယွ … ဟငွ့ … စိတကွ ဟိုဟိုဒီဒီနဲ့ … မနကကွ အပှေးလေ့ကငွှ့တုနွး … တှေ့တဲ့ ကောငလွေးကို … မကှစွိထဲ မှငယွောငလွာသညွ … ဟငွ့ … သူပေါ့ … မနကတွိုငွး … ကှှနမွ ပှေးရငွ … လမွးတဈဝကကွနေ စောငွ့နတယွေ … ကှှနမွနောကကွနေ … လေးငါးပေ  အကှာက ပှေးတယွ … ကှှနမွသိတာပေါ့ရှငွ … ကှှနမွရဲ့ … စှံ့ကားနတေဲ့ … နောကပွိုငွးကို ကှညွ့ပှီး … သူ ဘယလွိုခံစားရမယဆွိုတာ … သိခငှလွိုကတွာ … အားကစားဘောငွးဘီအောကကွ … တငသွားနှဈလုံးက … လုံးကစှနွတေော့ … သူ့စိတထွဲ … ကလှိကလှိ ဖှဈနမလေားဟငွ … ဖှဈမှာပေါ့နောွ … အို … စိတကွူးထဲမှာ … သူ  အနားရောကလွာပှီး … ကှှနမွကို … အတငွးဖကတွယရွှငွ … အို … လကတွှကလညွေး ရဲလိုကတွာ … ကှှနမွ နှုတခွမွးတှကေို … အတငွးနမွးတယွ … အို … သူ့လကညွှိုးလေးက … ကှှနမွရဲ့ … နှုတခွမွးဖူးဖူးလေးထဲကို … ထညွ့တယွ … စိတကွူးအတိုငွး … ကှှနမွ ဘယလွကကွ … နှုတခွမွးဖူးဖူးလေးထဲကို ထညွ့လိုကတွယွ … အို … ကှှနမွလေ … ဝငလွာတဲ့ လကကွလေးကို … စုပလွိုကမွိတယွ … လှှာလေးနဲ့ ပှတပွေးလိုကသွေးတယွ …  အို … ခကတွော့တာပဲ … သူက စိတမွှနတွယရွှငွ့ … ကှှနမွရဲ့ ရှရငမွေို့မို့ကို … အုပကွိုငပွှီး … ဆုပနွယတွော့တယွ …  အို … ကောငွးလိုကတွာရှငွ … မာကစှနွတေဲ့ ရငနွှဈမှာက … သူ့ကှောငွ့ ကှမှသှေားမှာလားဟငွ …”အို … ရှီး … ဖှေးဖှေးလုပပွါ … မောငရွယွ”ဟငွ့ … နှုတခွမွးဖှားက … ပလီပလာနဲ့ ငိုငှီးလိုကသွညွ … မရှိသေးတဲ့ … စိတကွူးယဉွ ခစှသွူကို … ညုလိုကမွိပါတယွ … အို … ဟငွ့ … ဟငွ့ … သူက … ရှရငကွေို အုပကွိုငပွှီး …  လကညွှိုးလေးနဲ့ … ကှှနမွရဲ့ … ပနွးနုရောငွ … နို့သီးဖှားလေးကို … ဖိပှီး … ခှပဈလေိုကတွယွ …။

 

“ဟာ … ဟငွ့ … အို … မောငရွယွ””အို … ဟငွ့ … ဖှေးဖှေး …”ဟငွ့ … ကှှနမွကို … ရူးတယလွို့ပဲ ဆိုဆို … ကိုယွ့ဟာကိုယွ ပှတပွှီး … အောခွငှရွာလှှောကအွောနွတေော့ … ခကပွါတယရွှငွ … စိတကွ မထိနွးနိုငတွော့ … ရှရငကွေို …  ခပတွငွးတငွး ဆုပပွှီး … ခှလေိုကမွိတယွ … ကောငွးလိုကတွာရှငွ … ကောငွးလိုကတွာ … လူကို ထှနွ့ထှနွ့လူးသှားတာပါပဲ … ပနွးနုရောငနွို့သီးဖှားလေးက … ရမကကွှောငွ့ ထောငမွတနွတေော့ … ပှတရွတာ ပိုအဆငပွှသညွေ … လကညွှိုးလေးနဲ့ လကမွ … ပှတခွှလေိုကတွော့ … ရှရငကွေ … ကော့ကော့တကလွာသညွ … ကှှနမွသိပါတယွ … ကှှနမွရဲ့ … ရတနာရှကှေုပလွေးထဲက … ခစှရွညကွှညတွှေ … ရှဲရှဲစိုနပှေီဆိုတာ … ရတနာဖူးလေးကို … လကလွေးနဲ့ ပှတလွိုကတွိုငွး … အောကကွ ဖငကွှီးက မနနေိုငတွော့ဘူးရှငွ … ရှကှေုပလွေးထဲက ရှစိတကအွောငွ … ယားနတောမို့ … ပှလေိုပှညေား … ဖငကွှီးကို … ဝေ့ဝိုကပွှီး … ကော့တငပွေးလိုကမွိပါတယရွှငွ …ကှှနမွရဲ့ ဆီးခုံမို့မို့လေးက … ဖောငွးကားပှီး … ရဲရဲနီနတောပါပဲ … ရမကကွှောငွ့ … ကှှနမွရဲ့ မကှနွှာလေးကလညွး နီရဲနတောပါပဲရှငွ … ပနွးဖူးလေးကို ဆော့ကစားရငွး … ရှရငကွေ … တသိမွ့သိမွ့ ဖှဈလို့လာပါတယွ …။

 

“မောငရွယွ … ဟငွ့ … အ … အ”ကှှနမွ … စိတမွထိနွးနိုငလွို့ … ပနွးရောငလွှှိုမှှောငလွေးထဲ … လကလွေးသှငွးလိုကမွိပါတယရွှငွ … ရငထွဲမှာ … ဒိနွးတလိနွးနတဖွမွးပှီး … ငိုခငှသွလိုလို … ရီခငှသွလိုလို နဲ့ … ခံစားခကှကွတော့ … ပှောမပှတတအွောငပွါပဲ … ပနွးနှဈမှာက … အတငွးဆုပထွားတော့ … အဝငရွ အထှကရွ ခကလွိုကတွာရှငွ … ဒါပမယွေ့ … အားလေးစိုကပွှီး … ထိုးထညွ့လိုကတွယွ … အရမွးတော့ မထညွ့ရဲဘူးရှငွ … အတှငွးသားလေးတှကေ နုတယမွှတလွား … မတောလွို့ … လကသွညွးနဲ့ … ခှဈမိပှီး … အနာဖှဈသှားရငွ …  ခကရွခညှရွဲ့ … ဟငွ့ … လကလွေးအထဲနညွးနညွးဝငသွှားရငွ … ရှကှေုပလွေးက … လေးငါးခါ … ဆကတွိုကွ ညှဈလိုကတွာ … ကောငွးလိုကတွာရှငွ … ဟငွ့ … ကှှနမွတို့ လကကွလေးနဲ့တောငွ … ဒီလောကကွောငွးနရငွေ … ဟိုမောငလွေးရဲ့ … ဟာနဲ့ဆို … အို … ရှကလွိုကတွာရှငွ … သူ့ဟာလေးနဲ့ … ကှှနမွ … ရှကှေုပလွေးထဲ … အထညွ့ခံလိုကရွငွ … အို … ကှှနမွ ခံနိုငပွါမလားရှငွ … တှေးနတေုနွးပဲရှိသေး … တဈကိုယလွုံးက အကှောတှေ တငွးလာပှီး … နှုတခွမွးက တဇတဇွတတွုနလွာပါတယွ … အောကနွှုတခွမွးလေးကို … ကိုကထွားပမယွေ့ မရပါဘူး …  တဈကိုယလွုံးက … အားတှကေ … ရှကှေုပလွေးထဲမှာ စုပှီး … အထဲဝငနွတေဲ့ လကလွေးကို … အတငွးဆုံး ဖမွးဆုပပွဈလိုကပွါတယွ … ဟငွ့ … ဟငွ့ … အို … ကောငွးလိုကတွာ … ကောငွးလိုကတွာ … ဟငွ့ … အတှေးလေးတှထေဲမှာ … ဟိုးအမှငွ့ကှီးနေ ပှုတကွသှလို … ရငထွဲမှာ အေးကနဲ … သိမွ့ကနဲ ဖှဈသှားပှီး … ရှကှေုပလွေးထဲမှာ … တဇတဇွတနွဲ့ … ညှဈရငွး … ခစှဝွတရွညတွှကေို … ပှှတကွနဲ … ထှေးထုတပွဈလိုကမွိပါတယရွှငွ …။

 

ကာမအရသာကှောငွ့ … ကှှနမွ ရငတွှေ ဖုတလွိုကွ ဖုတလွိုကွ နဲ့ … မိနွးမောနပှေီး … သောငပွှငမွှာ လှိုငွးလေးပုတသွလိုလို … တငှိမွ့ငှိမွ့နဲ့ … လောကရဲ့အရသာသဈကို … ခံစားနပေါတယွ … လူဆိုတာ ခကသွားလားရှငွ … မိနွးကလေးတဈယောကွ အရှယရွောကလွာရငွ … အိနဒြှရှေိရှိ နရေ … ပှောရ … ဆိုတော့ … စိတတွှကေ ထိနွးခှုပထွားရပါတယွ … ဘယသွူမှမရှိတဲ့ အခနွးထဲမှာ … လှတလွှတလွပလွပွ တဈယောကထွဲ ရှိနတေော့ … ဒီစိတမွှိုး ဖှဈမိတာ မဆနွးပါဘူးရှငွ … အလိုဆနဒြတှေ … ထကှှသောငွးကနွှးရငွ … အိနဒြှရှေိရှိ မနနေိုငတွော့ပါဘူးရှငွ … ဆနဒြရဲ့ သှေးဆောငရွာကို … လိုကပွါသှားရငွး … မဖှဈသငွ့တာတှေ ဖှဈကုနတွတပွါတယွ … ဒါ့ကှောငွ့လညွး … ဒေါလွေးမကေ … ကှှနမွကို … ယောကွှားလေးတှနေဲ့ အနနေီးနီး မနဖေို့ … ဆုံးမဖူးပါတယွ … ဟငွး … ခကပွါတယရွှငွ … ကာမအရသာဆိုတာက … မကှုံဘူးခငကွတော့ … ကှောကမွိတာပေါ့ … အခုတော့ … အရသာသိသှားတော့ … ခံစားခငှတွယလွေ … ထပထွပပွှီးလညွး မှညွးကှညွ့ခငှပွါတယရွှငွ … ကှှနမွ … မှေ့ယာပေါမွှာ … လူးလှနွ့နတေုနွး … တံခါးခေါကသွံကှားတော့ … ဝုနွးကနဲ ထရပလွိုကမွိပါတယွ … နညွးနညွးတော့ လနွ့သှားရှငွ့ … ကှှနမွကိုယပွေါမွှာ  အဝတမွရှိပဲ … မိမှေးတိုငွး ဖမှေးတိုငွး … ကိုယဗွလာနဲ့ … မှေ့ယာပေါမွှာ … တဈယောကတွညွး … သောငွးကနွှးလို့  … ခစှရွညကွှညလွေးတှကလညွေး … မှေ့ယာပေါမွှာ … အိုငထွှနွးနပေါတယွ … ဟယွ … ဒုကခြပါပဲ … အနတွီမမှေား တှေ့သှားရငွ … အဆူခံရတော့မယွ … အိမမွှာက … အနတွီမနေဲ့ ကှှနမွနဲ့ နှဈယောကတွညွးနတေော့ … တံခါးခေါကတွာ … အနတွီမပေဲ … သခှောတယွ …”သမီးရေ … တံခါးဖှငွ့ပါအုံး””ဟုတွ … ဒေါလွေးမေ …  လာပှီ … လာပှီ …”ကှှနမွ … ထမီကို မှနမွှနွ စှတပွှီး … ရငလွှားလိုကပွါတယွ … ဝတရွညတွှေ … ပပှနတေေဲ့ မှေ့ယာကို … စောငလွေးနဲ့ ဖုံးထားပှီး … တံခါး အမှနဖွှငွ့လိုကပွါတယွ …။

 

“သမီးနမကေောငွးဘူးလားဟငွ … မကှနွှာလေးတှကေ နီလို့””ကောငွးပါတယွ … ဒေါလွေးမရေဲ့ … ခှှေးထှကတွာမှားလို့ … ထငပွါတယွ””အခနွးထဲမှာလညွး … ဘာနံ့လဲဟငွ”ဒေါလွေးမေ … ရှုံ့ခညှပွှခညွှ … လုပပွှီး … ကှှနမွကို … စိုကကွှညွ့နပေါတယွ … ဒေါလွေးမရေဲ့ မသငွကြာတဲ့ မကှလွုံးအကှညွ့ကှောငွ့ … ကှှနမွ ရငတွှေ နညွးနညွးတော့ တုနသွှားပါတယွ … ကှှနမွတဈယောကထွဲ … ပလူးပလဲနတောမှား … လူမိသှားရငွ … ရှကလွို့ သမှောပဲ …”ဘာနံ့မှ မရှိပါဘူး … ဒေါလွေးမရေဲ့””သမီး … ဘာတှလေုပနွတောလဲဟငွ””ရခှေိုးမလို့လုပနွတောရှငွ့””မဟုတသွေးဘူး ထငတွယနွောွ”ဒေါလွေးမေ အပှောကှောငွ့ … ကှှနမွမကှနွှာ ကှပကွနဲ ပကှသွှားပါတယွ … ခကှခွှငွး … မကှနွှာကို ပှနပွှငလွိုကပွမယွေ့ … ဒေါလွေးမေ ရိပမွိသှားပါတယွ … ဒေါလွေးမေ … မှေ့ယာပေါကွ … စောငကွို … ဆှဲလှနပွဈလိုကသွညွ …”အို”ကှှနမွ … မကှနွှာတှေ ဘယနွားထားရမှနွးမသိအောငွ … ထူပူသှားတာပါပဲရှငွ … ပလူးပလဲနမေိတာ … လူမိသှားတေ့ … ရှကလွိုကတွာရှငွ … ရှကလွိုကတွာ … ကှှနမွရဲ့ ခစှဝွတရွညတွှကေို … လကညွှိုးထိုးပှနတေဲ့ … ဒေါလွေးမကေို … အရမွးကှောကမွိသှားပါတယရွှငွ …။

 

“ဒါတှကေ … ဘာတှလေဲ”ဒေါလွေးမေ … လသေံမာမာနဲ့ မေးလိုကတွာနဲ့ … ကှှနမွ … ကှှနမွလေ … ရှကလွှနွးလို့ … မကှနွှာကို လကဝွါးနဲ့ အုပပွှီး … ငိုခလှိုကမွိပါတယွ … ကှှနမွမှာ … ဖှဖေို့  အားမရှိတော့ပါဘူး … ရှကလွှနွးလို့ … မကှရွညတွှကေ … ပိုးပိုးပေါကပွေါကကွလှာပါတယွ … ဒူးကလညွး မခိုငတွော့ … ခုတငဘွေးမှာ … ထိုငခွလှိုကပွှီး … ဒူးနှဈလုံးကှားမှာ … မကှနွှာဝှကပွှီး … ဟီးကနဲ ငိုခလှိုကပွါတယရွှငွ …”အို … ကလေးရယွ … မငိုရဘူးလေ … ဒေါလွေးမကေ … သမီးကို ဆူပူခငှလွို့ မဟုတပွါဘူး … တိတွ … တိတွ … မငိုရဘူးနောွ … ဒါ အရှယရွောကတွဲ့ သူတိုငွး … ကှုံရလေ့ရှိတဲ့ လူ့သဘာဝပဲ … “ကှှနမွ … ခုတငဘွေးမှာ … ဒူးလေးထောငပွှီး … တသိမွ့သိမွ့ငိုနမေိပါတယွ … နညွးနညွးတော့ … အံ့သှသှားပါတယွ …ကှှနမွရဲ့ ဆီးခုံမို့မို့လေးကို … အုပကွိုငပွှီး …”ဒီဆီးခုံမို့မို့လေးကို …… လို့ခေါတွယွ … သမီး”
“ဟငွ့ … ဒေါလွေးမကလညွေး …”။

 

ဒေါလွေးမေ … ကှှနမွရဲ့ ဆီးခုံ မိုမို့လေးကို … အုပကွိုငလွိုကတွာနဲ့ … စိတထွဲမှာ … မရိုးမရှဖှဈသှားပါတယွ … ဒေါလွေးမေ ကှှနမွရဲ့ … ရတာနာရှကှေုပလွေးကို … လကလွေးနဲ့ ဆှဲဖှဲလိုကပွှီး …”အို … အမေ့”ရတနာရှကှေုပဝွက … နှုတခွမွးထူထူးလေးကို … ညှနပွှရငွး …”ဒါလေးက … မိနွးမကိုယွ နှုတခွမွးကှီး … သူ့ကို ……… လို့ ခေါတွယွ”ပနွးလေးရဲ့ အတှငွးက ပှငွ့ဖတနွုနုလေးကို … လကဖွှားလေးနဲ့ ဖိထားရငွး …”ဟောဒါက … မိနွးမကိုယွ နှုတခွမွးလေး … သူလေးကို ……… လို့ခေါတွယွ”
“အို … ဟငွ့ … ဟငွ့ … ဒေါလွေးနောွ””ဒီလှိုဏခွေါငွးလေးက … … သမီးရဲ့ ပနွးလေးထဲကို … ယောကွှားလေးတှကေ … သူတို့အငွဂြါကို ထိုးထညွ့ပှီး … လိငဆွကဆွံကှမှာ”အနတွီလေး … ကှှနမွရှကှေုပလွေးကို ပိုပှီး ဖှဲလိုကတွော့ … ကှှနမွမှာ … နရထေိုငရွ  ခကလွိုကတွာရှငွ … ပှီးတော့ … ပှီးတော့ … တဈတဈခှခှနဲ့ ဒီလိုစကားတှေ ပှောသေးတယွ …  နားလညွးရှကွ … ရငလွညွးတုနွ … ဒါပမယွေ့ … ဒေါလွေးပှောသမှှ … ဆကတွော့ နားထောငခွငှပွါတယွ …။

 

“ဟောဒီ … အမှှေးပါးလေးက  … သမီးရဲ့ အပှိုစငွ အမှတအွသားပေါ့””အို … ဒေါလွေး … မထညွ့နဲ့နောွ … အို … မလုပပွါနဲ့ … ဒေါလွေးရယွ … ဟာ …. ဟငွ့”ဒေါလွေး လကကွ … ကှှနမွရဲ့ လှိုဏခွေါငွးလေးထဲ တိုးဝငလွာတော့ … ဟငွ့ … ကှှနမွလေ … ကှှနမွ … စိတထွဲမှာ … တဈမှိုးကှီးရှငွ … ခုနက … ရတနာဖူးလေးကို … ပှတပွေးတဲ့ အရသာနဲ့ မတူဘူး … ကှှနမွ ရှကှေုပလွေးက … ကှောကလွို့နဲ့ တူပါရဲ့ … အထဲဝငလွာတဲ့ ဒေါလွေးလကကွို … အတငွးဖမွးညှဈထားပါတယွ … ကှှနမွလညွး ယောငယွမွးပှီး … ဒေါလွေးလကကွို … အတငွးဆှဲထုတပွဈလိုကပွါတယွ …”ကှောကတွယမွှတလွား … သမီး””ကှောကတွာပေါ့ … ဒေါလွေးရဲ့ … သမီး အပှိုရညပွကှသွှားမှဖှငွ့””သမီးက … ဘာလို့ အပှိုစငဘွဝကို … တနဖွိုးထားရတာလဲ””ရှငွ”ကှှနမွ … ကှောငသွှားတယွ … ကှှနမွက … မှနမွာမိနွးကလေး … ကှှနမွ ရာသီစလာလို့ … အရှယရွောကကွတညွးက … ပိပိပှားပှားနဖေို့ … အပှိုစငဘွဝကို ထိနွးသိမွးဖို့ … ကှပကွှပမွတမွတွ သှနသွငဆွုံးမ ခဲ့တဲ့ … ဒေါလွေး … အခု သူ့မေးခှနွးကှောငွ့ … ကှှနမွ စဉွးစားရတော့မယွ … ကှှနမွက အပှိုစငဘွဝလေးကို … ဘာလို့ ဂရုတစိုကွ … ထိနွးသိမွးရမှာလဲ …”ဒေါလွေးမပေဲ … သှနသွငထွားတယလွေ … မိနွးကလေးဆိုတာ … အပှိုစငဘွဝမှာ တနဖွိုးအရှိဆုံးတဲ့ … ထိနွးသိမွးရမယွ … လှှို့ဝှကရွမယွ … ယောကွှားလေးတှနေဲ့ ပလူးပလဲမနရဘေူး … အပှိုရညပွကှရွငွ … တနဖွိုးမရှိတော့ဘူးဆို …””မှနတွာပေါ့ … သမီးရယွ … မှနတွာပေါ့ … သမီးအခု … အတှေ့ရဲ့ အရသာကို သိသှားပှီ … တဈယောကထွဲ ဖှသေိမွ့ရတာ … အားမရလို့ … သိပမွကှာခငွ … သမီး … ခစှသွူရီးစားထားတော့မယွ … သမီး ထားမယွ့ခစှသွူက … အမှိုးကောငွးသား ဆိုရငတွော့ … ကောငွးတာပေါ့ … အုတကွှားမှကပွေါကွ … သိုကသွမား … ဆေးသမားဆို … သှားပှီ … သမီးဘဝ သှားပှီ … မှတထွား သမီး … အတှေ့ကို မရှောငနွိုငတွာ … လမွးပေါမွှာအိပွ … လမွးပေါမွှာ စားတဲ့ … သတတြဝါတှေ အတှကမွှနတွယွ … အတှေ့ရဲ့ အရသာကို … ငမွးငမွးတကွ … ဖှဈနရအေောငွ … သမီးက … လူလား … ခှေးလား …”။

 

ဒေါလွေးမရေဲ့ … ပကပွကစွကစွကွ … မေးခှနွးတှကေ … ကှှနမွရငကွို … ပိုပှီး … ဝမွးနညွးစပေါတယွ … ငါမှားသှားပှီ … အတှေ့ရဲ့ နောကကွို … ဘာလို့ ငါလိုကမွိခဲ့တာလဲ …”သမီးက … လူပါ … ဒေါလွေး … ဟငွ့ … သမီး … မသိလို့ လုပမွိတာပါ … နောကကွို မလုပတွော့ပါဘူး …  အီး … ဟီး … ဟီး””သမီးရဲ့ … အခု  အပှိုစငဘွဝလေး … သမီး ဘယလွို ခံစားရမလဲ””ဟငွ့ … ဝမွးနညွးမှာပေါ့ … ဒေါလွေးရယွ … ဝမွးနညွးမှာပေါ့””သမီးရဲ့ အပှိုစငဘွဝလေးကို … လူယုတမွာတဈယောကကွ … အတငွးရယူမယဆွို … သမီးဘာလုပမွလဲ”ဒိနွးကနဲ … ကှှနမွရငတွှေ … တုနသွှားသညွ … အပှိုလေးဖှဈတဲ့ ကှှနမွ … တဈသကလွုံး … ဖှူဖှူစငစွငနွလောခဲ့တော့ … အခုလိုမှိုး ဒေါလွေးအမေး … တဈခါမှ မစဉွးစားဖူးတဲ့ အခှအနမှေေိုးတှပေါ …”သမီး … သူ့ကို သတပွဈမယွ”ဘာလို့ … သတပွဈမှာလဲ””မတရားတဲ့ ကိဈစမို့ … မုနွးတယွ””သခှောလား … တကယသွတပွဈမှာလား”
“သခှောတယွ … ဒေါလွေး … သခှောတယွ … သမီး ရအောငကွို သတပွဈမှာ””အခု … သမီးကို … ဒေါလွေးမေ … လကနွဲ့ ထိုးထညွ့ပဈလိုကရွငွ … ဘာဖှဈသှားမလဲ”ကှှနမွ … တုနတွကသွှားသညွ … ဒေါလွေးမေ … လကနွဲ့ … ထိုးထညွ့လိုကရွငွ … ကှှနမွရဲ့ … ကှှနမွရဲ့ … အမှှေးပါး ပကှစွီးသှားမှာပေါ့ … ဒါဆို … သှားပှီပေါ့ … အပှိုစငဘွဝလေး ပကှသွှားမှာပေါ့ …။

 

“ဟငွ့ … ဒေါလွေးနောွ … လှှောကမွလုပနွဲ့နောွ … သမီး … ကှောကတွယွ””နငွ့အမေ အဖေ ဘယလွို သရလေဲ … သိလား””ရှငွ”ကှှနမွ … ငယငွယလွေးထဲက … ဖဖေေ မမေေ … မရှိပါဘူး … ဒေါလွေးမကေ … ကှှနမွကို … ကှှေးမှေးပှုစုလာတာပါ … ဒေါလွေးမပှေောတော့ … ကှှနမွ မမကေေ … ကှှနမွကို … မှေးမှေးပှီးခငွှး … မီးတှငွးမှာ … ဆုံးသှားတယွ … ဖဖကေေ … ကားမှောကပွှီး ဆုံးတယွ … အဲဒါတှကေ …  အမှနတွရားမဟုတဘွူးပေါ့ …”သမီးကို … မှေးပှီးတော့ … မမေေ ဆုံးတယွ … ဖဖကေေ ကားမှောကပွှီး ဆုံးတယဆွို …””မဟုတဘွူး … လုံးဝ မဟုတဘွူး”ဒေါလွေးမရေဲ့ … အောသွံက … အခနွးထဲမှာ ဟိနွးထှကလွာသညွ …”အဲဒီနေ့က … ဆောငွးတှငွး …ခမွှးလိုကတွာလညွး ခိုကခွိုကတွုနပွဲ … အောငပွနွးက လိမမြောခွှံထဲမှာ … နငွ့အမကေ … နငွ့ကို ခှိုခှိုတိုကနွတယွေ … ငါက မီးဖို ဖိုပေးပှီး … နငွ့တို့သားအမိ မအေးအောငွ … လုပပွေးနတော … အဲဒီအခှိနမွှာ … အဲဒီအခှိနမွှာ …”ပှောနရငွေး … ဒေါလွေးမေ … အံတှကှေိတလွာသညွ … မကှနွှာကှီးက နီလာသညွ … ကှှနမွ … တောတွောလွေးလနွ့သှားသညွ … ငေါကကွနဲ ထထိုငလွိုကပွှီး … ဒေါလွေးမကေို ကှညွ့ရငွး …”ဘာဖှဈလဲ … ဒေါလွေး … ပှောပါအုံး … သမီးရငတွှတေုနလွိုကတွာ””ငါတို့ … အိမထွဲကို … ဓါးပှ သုံးယောကွ ရောကလွာတယွ …”
“ရှငွ””သူတို့ကို … ဒေါလွေးသိလား””မသိဘူး … မကှနွှာကို … ပဝါတှေ စညွးထားတယွ …”
“ပှီးတော့ … ပှီးတော့ … အတှငွးပဈစညွးတှေ ထုတခွိုငွးတယွ … ငါလညွး … ထုတပွေးလိုကပွါတယွ … အသကကွို ရနမွရှာနဲ့ … ပဈစညွးယူသှားလို့ … “။

 

“ဖဖတေေို့က ဘယသွှားနလေဲ””နငွ့အဖကေ … တောငကွှီးတကသွှားတယွ … ပဈစညွးတကဝွယတွာ””အငွး … နောကတွော့ရော …””နောကတွော့ … နောကတွော့ … ဒငွးတို့ထဲက … တဈယောကကွ ငါ့ကို … ခှုပပွှီး … နောကတွဈယောကကွ … အတငွးကှံတော့တာပဲ … ဘယလွိုမှ တောငွးပနလွို့လဲမရပါဘူး … တောကွ”
“ဟငွ … ဖှဈရလေ … ဒေါလွေးရယွ …”ကှှနမွ … ဒေါလွေးကို … အရမွးသနားသှားသညွ … တောကွ … ယုတမွာလိုကကွှတာ … လူ့တိရဈဆာနတွှေ …”နောကတွော့ရော …””ငါ့ကိုလေ … တဈယောကပွှီး … တဈယောကွ … မုဒိနွးကငွှ့ကှတယွ … အတငွးရုနွးတော့လညွး … ပါးရိုကခွံရတယွ … ဒငွးတို့က … ငါ့ကို … လုပတွာ … အားရတော့ … နငွ့အမကေိုပါ … ဆကလွုပတွယွ””ရှငွ”ကှှနမွ ခေါငွးထဲကို … မိုးကှိုးပဈခလှိုကသွလိုပါပဲ … ထိတလွနွ့ခှငွး … ခှောကခွှားခှငွး … ယူကှုံးမရဖှဈခှငွး … ဒေါသထှကခွှငွးတှကှေောငွ့ … ကှှနမွလညွး အံကို တငွးတငွးကှိတပွှီး … ဒေါလွေး ပှောတာကို … ဆကနွားထောငနွမေိသညွ …”အရမွးယုတကွနွးတဲ့ … လူယုတမွာတှေ … နငွ့အမကေ … သှေးနုသားနုနဲ့ … ဝိုငွးလုပတွာခံရတော့ … ဘယခွံနိုငမွလဲ … သူတို့ထှကသွှားတဲ့အခှိနမွှာ … နငွ့အမကေ … သှေးအလူးလူးနဲ့ အသကမွရှိတော့ဘူး …”။

“ယုတမွာလိုကတွာ .. ယုတမွာလိုကတွာ””တောကွ … ငါ … ငါလေ … အဲဒီလို အဖှဈဆိုးကှီးကှောငွ့ … ငါ့ကိုယငွါ သတသွမလေို့ပါပဲ … မှေးကငွးစ နငကွ … နို့ဆာလို့ … ငိုနတေော့ … နငွ့ကို … ငဲ့ပှီး … ငါ သတမွသခေဲ့တာ … ကံဆိုးမသှားရာ … မိုးလိုကရွှာဆိုသလိုပဲ … နငွ့အဖေ … ငါ့အဈကိုက … ကားမှောကတွယွ … သူလညွး အဲဒီနရောမှာ ပှဲခငွှးပှီးပဲ””ရှငွ”ရကစွကလွိုကတွာ … ဘယလွိုကံကှမမြာမှားလဲ … ကှှနမွဟာ … ကံမကောငွးခှငွးတှေ သယဆွောငလွာတဲ့ … သမီးတဈယောကလွား … ဒီလိုမှိုး … အဖနေဲ့ အမေ အသဆေိုးနဲ့ သရအေောငွ လုပတွာ … ဘယသွူလဲ …”သိပှီးလား … နငွ့အမေ ဘယလွို … သရလေဲဆိုတာ … သိပှီလား”ဒေါလွေးမေ … နာနာကှညွးကှညွး အောဟွဈပှီး ပှောဆိုသံက … ကှှနမွ ရငကွို … ကှဲစလေောကပွါတယွ … တူအရီးနှဈယောကွ … မကှနွှာမှာ မကှရွညတွှကေ အပှညွ့ … ဒေါလွေး … ပှောရငွး … တဈခကှရွှိုကပွှီး …”မှတထွား … နငွ့စိတထွဲမှာ စှဲအောငမွှတထွား …  နငွ့ရဲ့ မိဘတှေ အတှကွ … ဘယလွို လကစွားခှမှောလဲ … ပှောစမွး … “”တှေ့အောငွ ရှာပှီး … ရအောငသွတမွယွ … “ကှှနမွ … အံကို တငွးတငွးကှိတပွှီး … ဒေါလွေးကို … စေ့စေ့ကှညွ့ပှီး … ပှောလိုကသွညွ … ဟုတတွယွ … မခံနိုငဘွူး … ငါ့မိဘတှကေို … ရကရွကစွကစွကသွတသွှားတဲ့ … ဒငွးတို့ကို … ငါရှာရမယွ …  သတမွယွ … သတမွယွ … မတှေ့တှေ့အောငရွှာပှီး … တစစီလုပပွဈလိုကမွယွ … ကှှနမွရငမွှာ … အမုနွးတရားတှကှေောငွ့ … မီးဟုနွးဟုနွးတောကနွပေါတယွ …။

 

“ဒေါလွေး … သူတို့ကို … မှတမွိလား””မမှတမွိဘူး … ဒါပမယွေ့ … သခှောတာက … သူတို့လကမွောငွးက … ဆေးမှငကွှောငွ ကိုတော့မှတမွိတယွ …””ဘယလွိုပုံစံလဲဟငွ””မှှေ … တှိဂံထဲမှာ မှှပေါးပှငွးထောငနွတေဲ့ပုံ””တောကွ”
“သူတို့ကိုကော … ရှာတှေ့လား””အငွး … သူတို့က ပိုငပွှီဆိုပှီး … ရနကွုနမွှာ လာပှီး ဇာတမွှုပနွနတေော … ဟငွး ဟငွး … ကမဘြာပကှသွှားရငတွောငွ … ဘယတွော့မှ မမေ့ဘူး … တဈယောကကွ သသှေားပှီ … တဈယောကကွို … ငါမနေ့က … သှေးကှှေးဆပလွိုကတွယွ … ဒီမှာကှညွ့”လှညွးတနွးဈေး အမှိုကပွုံးထဲမှ လူသေ အလောငွးယမနနွေ့ ည ၉ နာရီခနွ့တှငွ … စညပွငသွာယာ ဝနထွမွးမှားမှ … လှညွးတနွးဈေးအတှငွးရှိ  အမှိုကပွုံးမှားကို သိမွးဆညွးစဉွ … ပလပစွတဈအိတတွဈလုံးကို … မသငွကြာ၍ ဖှငွ့ကှညွ့လိုကရွာ …  အိတအွတှငွး … လကတွဈဖကွ … ယောကွှားအငွဂြါ တဈခု … မကှလွုံးတဈလုံးကို တှေ့ရှိရဖှငွ့ … ကမာရှတရွဲစခနွးမှ မှုခငွး အမှတွ ( ) ဖှငွ့ … အမှုဖှငွ့ စဈဆေးလကွှ ရှိပါသညွ …ဒီသတငွးလား … ဂှာနယရွှေ့မကှနွှာဖုံးတှငွ … စာလုံးမညွးကှီးဖှငွ့ … ဖောပွှရလောကအွောငွ … ရနကွုနကွလူတှေ … အုတကွှောသွောငွးနငွး … အထိတတွလနွ့ ဖှဈနကှတော … ကှှနမွလညွး ကှားမိပါတယွ … တဈခှို့ကလညွး … ရနငွှိုးကှောငွ့ ဖှဈမယွ … တဈခှို့ကလညွး … ရနဖွှဈလို့ … အကုနလွုံးက သို့လောသို့လောနဲ့ … အမှိုးမှိုးဝဖနနွေကှပေါတယွ … ကှှနမွတောငွ … တှေးလိုကမွိသေးသညွ … ဒါ … လူသတမွှုလို့ … ရကရွကစွကစွကွ … လကတွုံ့ပှနထွားတဲ့လူသတမွှုလို့ … အခု … ဒါဆို … တရားခံက … ဒေါလွေးမပေေါ့ …
လကတွုံ့ပှနလွိုကတွာ … ဒေါလွေးမပေေါ့ …။

 

ကောငွးတယွ … သိပကွောငွးတယွ … သှေးကှှေးဆိုတာ … ဒီလိုမှိုးဆပရွတယွ …  မှတထွား … ဒေါလွေးမရေဲ့ … လကတွုံ့ပှနပွုံကို … ကှှနမွ အားရကှနပမွေိပါတယရွှငွ … မမတေေို့ကို … မတရားလုပခွဲ့တဲ့ လူယုတမွာတှကေို … ဒီလိုမှိုး လကစွားခှခှငွေ့ရတာ … သိပကွှနပဖွေို့ကောငွးတယွ … သုံးယောကမွှာ … နှဈယောကကွသသှေားပှီ … တဈယောကကွ … ကနှသွေးတယွ … ဒငွးဘယမွှာလဲ … ဒငွးဘယမွှာလဲ …”ဒေါလွေး … ကနှတွဲ့တဈယောကကွိုရော … တှေ့ပှီလား””သိတယပွေါ့ … ဒီလူယုတမွာကို … အခုဆို … ဒငွး … သှေးလခှေောကခွှားနလေောကပွှီ … ကှောကကွှောကရွှံ့ရှံ့နဲ့ … သကတွောစွောငွ့တှေ ဘာတှေ ငှားထားတယွ … သမီး … ဒငွးကို လကစွားခှဖေို့ … သမီးရဲ့  အကူအညီလိုအပတွယွ …””ဘယသွူလဲဟငွ …  ဘယသွူလဲ … သမီး အခု သှားသတမွယွ … မိလို့ကတော့ … အရခှေံတဈမှှငခွှငွး ခှာပဈမယွ … အကှောတဈခှောငွးခှငွး ဆှဲထုတပွဈမယွ … တောကွ””စိတမွလောနဲ့ သမီး … စိတမွလောနဲ့ … အဲဒီလူယုတမွာက … ခေါငွးဆောငွ … ဒငွးကို သှေးအေးအေးနဲ့ … သတရွမယွ … အရမွးစှတလွုပရွငွ … သမီးပဲ အထိနာလိမွ့မယွ …””ဒေါလွေးပှော … သမီးဘယလွိုလုပရွမလဲ … သမီး ဘယသွူနဲ့ တှေ့ရမလဲ … ဘယနွရောသှားရမလဲ”ကှှနမွ … အသှေးအသားထဲက … လူသတခွငှစွိတတွှေ … တားမနိုငွ စီးမရ ဖှဈလာပါတယွ … ဒေါသကှောငွ့ … တကိုယလွုံး … ဇကဇွကတွုနပွှီး … လကသွီးကို … ကစှကွစှပွါအောငွ ဆုပထွားမိပါတယရွှငွ …။

 

“သမီး … လကစွားခှရမယွေ့ လူက … ဒီလူပဲ … သမီးအမကေို သတခွဲ့တဲ့ … လူယုတမွာက ဒီလူပဲ … ရော့”ကှှနမွရှေ့ကို … ဓါတပွုံတဈပုံ … ပဈခလှိုကသွညွ … ကှှနမွ ကှညွ့လိုကသွညွ … ဓါတပွုံထဲက လူက … အသကွ ၅၀ ဝနွးကငွှ … မကှခွုံးမကှလွုံးကောငွးကောငွး … ယောကွှားပီသမညွ့ပုံ … အထူးခှားဆုံးက … သူ့မကှလွုံး … စူးစူးရှရှနဲ့ … လူတဈယောကရွဲ့ … ရငထွဲကို ဖောကသွှားမညွ့ အကှညွ့ … သူ့နာမညကွ … ဦးသကအွောငွ …ဦးသကအွောငွ … မှနမွာပှညရွဲ့ ဟိုတယလွုပငွနွး ၁၀% ကို … ပိုငဆွိုငထွားသော … စူပါသူဌေးကှီး … အိမခွှံမှလေုပငွနွးတှငွ … နံပါတွ ၁ ဖှဈနသေော … AK ဆောကလွုပရွေး … ဒါတှအေားလုံးကို … သူပိုငသွညွ … အခှိနတွိုအတှငွး … လှှမွးလှှမွးတောကွ ဖှဈလာအောငွ … စီးပှားရေးအကှကမွှငသွညွ … ဂှာနယတွှမှော … သူ့အကှောငွး သူ့အမှငတွှကေို … တခမွးတနားဖောပွှရလောငွ … ကှီးကယှသွညွ … ဘာမှမရှိသော ဘဝမှ … အောငမွှငသွော လုပငွနွးရှငကွှီး တဈယောကွ ဖှဈအောငွ … ကှိုးစားခဲ့ပုံတှေ … ဘိုးဘှားရိပသွာ … မိဘမဲ့ကလေးကှောငွး … စသညတွို့ကို … ရကရွကရွောရော လှူဒါနွးနပေုံ … ဒါတှကေ … ဂှာနယတွှမှော ခဏခဏပါသညွ …လူတှေ အမှငမွှာ … ဒငွးက … သူတောကွောငွးကှီးပေါ့ … အလုပအွရမွးလုပတွဲ့ … သူဌေးကှီးပေါ့ … ဟငွး ဟငွး … ကှှနမွ … သူ့ကိုယရွေးရာဇဝငကွို ဆကဖွတလွိုကသွညွ …အမညွ – ဦးသကအွောငအွသကွ – ၄၅ နှဈမှေးနေ့ – ၃၀ ဒီဇငဘွာအရပွ – ၆ ပကေိုယအွလေးခှိနွ – ၁၈၀ ပေါငသွှေးအမှိုးအစား – အအေိမထွောငွ – မရှိ (ဇနီး ကှယလွှနွ)သားသမီး – သား တဈယောကရွှိ (သကနွိုငွ – အသကွ ၂၅ နှဈဝနွးကငွှ … မုဒိနွးမှုဖှငွ့ ထောငကွနှဆေဲ … လှတမွှောကရွနွ ရကပွိုငွးသာလို)ဒီလူယုတမွာက … ဒီအရှယထွိ … နောကအွိမထွောငမွရှိရအောငွ … မစှံတာလား … မဖှဈနိုငဘွူး … ထပမွယူပဲ … အယောငဆွောငပွှီး … ခိုးစားနလေို့ ဖှဈမှာပေါ့ … ထငတွဲ့အတိုငွးပါပဲ … သားကလညွး ဖအတေူပဲ … မှုဒိနွးမှုတဲ့ … ရှံဖို့ကောငွးလိုကတွာရှငွ …။

 

အကှိုကွ – ကယှကွယှဝွနွးဝနွးရှိသော အိမွ … ဂေါကရွိုကခွှငွး …  မိနွးမ ခှောခှောလှလှ (လကရွှိ စူပါမောဒွယတွဈယောကကွို … စပှနစွာပေးထားသညွ … ဆကဆွံရေး အဆငမွပှပေါ … သိပမွကှာခငွ ခှာပှဲတော့မညွ) … ကိုယပွိုငကွလပတွှငွ အရကသွောကခွှငွး (သုံးပကထွကပွို သောကလွေ့မရှိပါ)အိမွ – ကိုးမိုငတွှငွ ၄ ဧက ကယှသွော ခှံထဲတှငွ နှဈထပတွိုကဖွှငွ့ နသညွေ … ရကေူးကနရွှိသညွ … ရုပရွှငရွုံလေးရှိသညွ … အားကစားလေ့ကငွှ့ခနွးရှိသညွ …
လုံခှုံရေး – AK လုံခှုံရေးအဖှဲ့မှ လကရွှေးစငွ ၁၀ ဦးက နေ့ည မပှတွ … စောငွ့ကှပလွကှရွှိသညွ …ထူးခှားခကွှ – ဒေါသကှီးသညွ … လိုခငှတွာကို ရအောငွ ယူတတသွညွ … ရာဂကှီးသညွ … လိငတွံက ၈ လကမွ … ပုလဲဂေါလွီ ၈ လုံးထညွ့ထားသညွ … မိနွးကလေးမှားနှငွ့ ဆကဆွံရာတှငွ … အလှနကွှမွးတမွးသညွ … သှေးထှကသွံယိုဖှဈမှ … စိတကွှနပသွေညွ … အထူးအားတိုးဆေးမှား သုံးဆှဲထားသဖှငွ့ … နှလုံး အနညွးငယအွားနညွးနသညွေ …”ဒေါလွေးမှာ … ဘယလွို အစီအစဉရွှိလဲဟငွ”
“ဒီအတိုငွး … ရှငွးပဈလိုကလွို့တော့ရတယွ … ဒါပမယွေ့ … ဒီလူယုတမွာကို … ဒီလိုမှိုးနညွးနဲ့ လကစွားခှရငွေ … သကသွာသှားမှာပေါ့ … ဒငွးကို … စိတဒွုကခြအမှိုးမှိုးရောကအွောငွ … လုပပွှီးမှ … အမိဖမွးပှီး … အရခှေံနှာပဈမယွ”
“ဟုတတွယွ … သမီးလညွး … ဒငွးကို အဲဒီလိုပဲ လုပခွငှတွာ””ပထမအဆငွ့ … ဒီလို … ဒီလိုလုပကွှမယွ”ကှှနမွ … ဒေါလွေးရဲ့ … အစီအစဉတွှကေို … နားထောငရွငွး … လကသွီးကို ကစှကွစှပွါအောငွ … ဆုပထွားမိသညွ … သတမွယွ … သတမွယွ … ဦးသကအွောငရွေ … အိပရွေးသာဝအောငွ အိပထွားပတေော့ …။

 

ည ၈း၃၀ နာရီဆိုပမယွေ့ … ရနကွုနမွှို့လညခွေါငကွ … တိတဆွိတမွသှား … လမွးပေါမွှာ ကားတှကေ ဥဒဟို သှားနကှသညွေ … AK ကုမပြဏီရုံးခှုပွ … ဒီကုမပြဏီက … အိမခွှံမှနှငွေ့ ဟိုတယမွှားတှငွ … သိနွးပေါငွးသောငွးနှငွ့ခှီကာ … ရငွးနှီးမှှုပနွှံထားသညွ့ ကုမပြဏီကှီး … သူဌေးကှီး … ဦးသကအွောငွ တဈဦးထညွးပိုငသွော ကုမပြဏီ … ကုမပြဏီရှေ့တှငွ လုံခှုံရေး တဈယောကွ … ထိုငလွကှစွောငွ့နသညွေ …ကားနဲ့ တပတပွတကွှညွ့ပှီး … တိုကတွလုံးရဲ့ ရှေ့မှာ … ကှှနမွရဲ့ မာစီဒီးကားကို … ရပလွိုကသွညွ … မှညေီထပအွခနွးကို ဖှငွ့ပှီး … ကားကို အထဲသှငွးလိုကသွညွ … ပတဝွနွးကငှကွို ကှညွ့လိုကတွော့ … လူသိပမွရှိ… တံခါးပှနပွိတလွိုကသွညွ … ဒီတိုကကွ … AK ကုမပြဏီနဲ့ ကှောခငွှးကပရွပွ … ခှံစညွးရိုးသာခှားသညွ … ဒီအခနွးက … ဒေါလွေးမေ ဝယထွားသညွ့ အခနွး … မှညေီထပနွဲ့ … ပထမထပကွို ဝယထွားသညွ … ဒီတိုကကွ ဆောကပွှီးခါစ … အပေါထွပတွှကေ … မရောငွးရသေးတော့ … လူမနသေေး … ဒေါလွေးမကေ … ပိုငသွညွ … အလုပလွုပတွာ ပိရိသသပသွေညွ … အခုလညွးကှညွ့ … ဟိုလူယုတမွာကို … လကတွုံ့ပှနဖွို့ … သခှောကနှစှာ အစီအစဉဆွှဲထားသညွ … ကားနောကဖွုံးကို ဖှငွ့ပှီး … အထဲက … အဝတထွုပကွို … ဖှလေိုကသွညွ … အနကရွောငကွိုယကွပွှ အငွကြှီ … မိုကတွယွ … ကှှနမွ … ဝတလွာတဲ့ တီရှပကွို ခှှတပွဈလိုကသွညွ … ဟငွး … ဖှံ့ထှားတဲ့ရငနွှဈမှာက … ဘရာစီယာအောကမွှာ ရုနွးကနနွသညွေ … ပှညွ့တငွးတဲ့ ရငနွှဈမှာက … မနေ့က လကဆွော့ထားလို့လား မသိ … ပိုလို့ ကှှနသညွေ … ခကတွာပဲ … ထမီလေးကို ခှှတခွလှိုကသွညွ … ဖှောငွ့ဖှောငွ့ကစှကွစွှ ပေါငတွံလေးနှဈခုကှားမှာ ရှတှေိဂံလေး … ကှှနမွရဲ့ ရတနာရှကှေုပွ … မို့မို့ဖောငွးဖောငွးကားနတေဲ့ … ရှကှေုပလွေးရဲ့ အလှတရားကို … ပငတွီလေးက … ခပကွှပကွှပအွုပစွီးထားသညွ … ပှညွ့ဖှိုးတဲ့ပေါငတွံလှလှလေးကို … အနကရွောငဘွောငွးဘီကို ကောကစွှပလွိုကသွညွ … လကနွှဈဖကကွို လှှိပှီး … အငွကြှီလကထွဲထညွ့လိုကသွညွ … ကှကတွိ … နောကကွှောက ဇဈကို ဆှဲတငလွိုကသွညွ … အရမွးလှတဲ့ … ကှှနမွရဲ့ ခနဓြာကိုယကွောကကွှောငွးအတိုငွး … ကှကတွိပါပဲ … ဆံပငအွရှညကွို … နှဈခေါကွ သုံးခေါကွ ခညှလွိုကသွညွ … အမညွးရောငမွကှနွှာဖုံးကို … ဆံပငတွှပေါ ဆနွ့အောငွ ဆှတခွလှိုကသွညွ … ဟဲ ဟဲ … ကှှနမွက … နငဂွှာမလေး ကနှတောပဲ … လကအွိတွ … စှပရွအုံးမညွ … လကဗွှရောမကနှအွောငပွေါ့ … ကှောပိုးအိတအွမညွးကို သခှောလှယွ … အားလုံးပှီးတော့ … ပထမထပကွို အတှငွးလှကေားကနတကပွှေီး … နောကဖွေး တံခါးကို ဖှငွ့ပှီး … ပှတငွးပေါကတွံခါးတှငွ … ကှိုးစကို သခှော ခညှလွိုကသွညွ … ကနှတွစကို … မှှားတခှောငွးရဲ့ အနောကမွှာ သခှောတပသွညွ … ဒူးလေးထဲကို မှှားကို ထညွ့ … အသကကွို ဝအောငရွှုပှီး … ဟိုဘကတွိုကွ သုံးလှာကို သခှောခှိနလွိုကသွညွ … ဒူးလေးထဲက မှှားက … ရှတကွနဲ ထှကသွှားပှီး … တိုကနွှဈခု အလယမွှာ … ကှိုးတနွးက … ခပတွငွးတငွးဖှဈသှားသညွ … အိုကေ … အသကကွို ဝဝရှုပှီး … ကှိုတနွးကို လကနွှဈခှောငွးနဲ့ တှယပွှီး … ခှနှဈခှေောငွးနဲ့ ခှိတလွိုကသွညွ … ဟို့ ဟို့ … ကှိုးတနွးက … ကှှနမွအလေးခှိနကွှောငွ့ နညွးနညွး အိသှားပမယွေ့ … ရပါတယွ … လကတွဖကကွို ရှေ့တိုး… နောကတွဈဖကကွ … ထပကွိုငွ … ခှထေောကကွ အရှေ့ကို ရှေ့ …. ဒီလိုနဲ့ … ကှှနမွ … ဟိုဘကရွောကအွောငွ ကူးလိုကသွညွ … ဟူး … မောလိုကတွာ … နညွးနညွးတော့ ရငတွုနသွညွ … အရငကွလေ့ကငွှ့ထားဖူးပမယွေ့ … ဘာအတှကမွှနွးမသိ … အခုမှ သိတော့သညွ … တောတွယွ … ဒေါလွေး … အရမွးတောတွယွ … လကစွားခှဖေို့နရောမှာ … ဒါမှိုးတှကေ အသုံးဝငတွာပါလား …။

 

နောကဖွေးသံပနွးတံခါးကို … ခပကွှီးကှီးသံကှိုး နှဈကှိုးနဲ့ခညှထွားပှီး သော့ခတထွားသညွ … အပေါသွော့ကိုဖှငွ့ … အောကသွော့ကိုဖှငွ့ … နောကဖွေးတံခါးကနေ ဝငလွာတော့ … စားပှဲတှေ အမှားကှီး တှေ့ရသညွ … စားပှဲတှေ ရှေ့တှငွ မှနခွနွးတဈခု … မှနပွေါတွှငွ Financial Manager … ဘဏဍြာရေးမှူးပေါ့ … ဟငွး ဟငွး … တံခါးဘုလုံးလေးထဲကို … သံခှောငွးလေးထညွ့ … အပေါထွိုး … အောကထွိုး … ဘေးကလနွ့ … ဟိုဘကဒွီဘကွ … မှလေိုကတွော့ … ဟငွ့ … စိတကွ မနေ့က … ကိုယွ့ရှကှေုပလွေးကို ကိုယမွှတော … သှားသတိရသညွ … ကောငွးလိုကတွာရှငွ … ဟှနွ့ … ငါကလညွး ငါပဲ … အတှေ့မရှောငနွိုငတွဲ့ … ခှေးမမှားဖှဈနပှေီလားမသိ … အခုတော့ … မတှေးနိုငွ … နောကမွှပေါ့ … ဟိ … နှုတခွမွးကို ဖိကိုကပွှီး … ထပမွှလေိုကသွညွ … သော့ကိုပှောတာပါ …”ခကွှ …”ဟဲ … ဟဲ … တံခါးလေး ပှငွ့သှားတော့ .. အထဲမှာ စားပှဲခုံကှီး … စာရှကစွာတမွးတှေ သူ့နရောနဲ့ သူ သပသွပရွပရွပွ … ထပထွားသညွ … မိနွးမဆိုတာ ခကသွားလားရှငွ … စပစွုခငှစွိတကွှောငွ့ … ကှောပိုးအိတထွဲက … ဓါတမွီးလေးကို ထုတပွှီး … နညွးနညွး ဖတကွှညွ့လိုကသွညွ … အို … ဘဏကွနေ ငှခှေေးထားတာပါလား … ဘဏတွိုးငှသှငွေးရမယွ့ ဆငွ့ခေါစွာ … သိနွးပေါငွး … ၇၀၀၀ … ဟိုး … မနကဖွှနသွှငွးရမယွ့ ဘဏတွိုး ပိုကဆွံတှကေ … အငွး … ဒီသံဘီဒိုကှီးထဲမှာပေါ့ … ဘီဒိုသော့ကို ခပသွှကသွှကွ … မှလေိုကသွညွ …”ခကွှ … ဂလောကွ”အိုး … ဟို့ … ဒီလောကမွှားတဲ့ … ပိုကဆွံတှကေို … ဘဏထွဲမထညွ့တာလဲ … ကှညွ့ရတာ … အခှိနမွမှီတော့လို့ … ခဏသိမွးထားတာလား … ဒါမှမမဟုတွ … အိမတွှေ ခှံတှေ … ရောငွးရငှတှကေေို သိမွးထားတာလား … ဟာကှာ … ဖှဈခငှတွာဖှဈ … ဘာတှလှှေောကတွှေးနမှနွေးမသိဘူး … ငါးထောငတွနတွှေ အထပလွိုကွ … ကှောပိုးအိတထွဲက … အိတအွမညွးလေးတှကေို ထုတသွညွ … ထညွ့ ထညွ့ … မှနမွှနထွညွ့ … ၂ … ၄ .. ၆ … ၁၀၀ … တဈအုပကွို … ၅ သိနွး … အုပွ ၁၀၀ ဆို … သိနွး ၅၀၀ … ဟူး … ရှုံ့ကှိုးလေးကို တငွးနအေောငခွညွှ … နောကတွဈထုပွ … ထပထွညွ့သညွ … ခှှေးပှနလွိုကတွာရှငွ … ၁ ထုပွ … ၂ ထုပွ … ၁၄ ထုပွ … ဟူး … မောလိုကတွာ … မပှီးသေးဘူး … အိတတွှကေို … ဂှိတနွဲ့ ခှိတပွှီး … နောကဖွေးက ကှိုးကနေ လှှောခလှိုကသွညွ … အိုကေ … အားလုံးပှီးပှီ …နောကဆွုံးလကဆွောငလွေးတော့ … ထားခဲ့ရမှာပေါ့ … ဗီဒိုကှီးထဲက … စာခှုပတွှကေို အကဆွဈရညတွှေ ဖှနွးပဈလိုကသွညွ … အကဆွဈက ရှဲကနဲ … စာရှကတွှကေို … စားပဈလိုကတွာ … ကှညွ့ကောငွးလိုကတွာရှငွ … မနကကွလှို့ ဗီဒိုတံခါးဖှငွ့လိုကရွငွ … အားလုံး ဟောငွးလောငွး … ဟား ဟား ဟား …  ဦးသကအွောငွ … လူယုတမွာကှီး … သကအွောငွ … သိနွး ၇၀၀၀ ဆုံးရှုံးလို့ … ဘယလွို ဒေါသတှေ ထှကနွမလေဲဆိုတာ … ကှှနမွ မကှစွိနဲ့ မှငခွငှစွမွးပါဘိ … ရှငွ့လို လူယုတမွာကို … သှကသွှကခွါ ရူးအောငွ … လကစွားခှပှမယွေ …။

 

ဗီဒိုကို ပှနပွိတွ … အခနွးတံခါးကို ပှနပွိတွ … နောကဖွေးသံကှိုးတှေ ပှနပွတွ … သော့ခတွ … သှယထွားတဲ့ ကှိုးကနေ … ခပသွှကသွှကွ … ကူးပှီး … ဒီဘကတွိုကကွို ပှနလွာခဲ့သညွ … ခညှထွားတဲ့ ကှိုးကို ဖှုတွ … မီးခှဈနဲ့ မီးရှို့လိုကတွယွ … ဟငွး ဟငွး … ရနေံစညရွယွ … ဓါတဆွီရယွ စိမထွားတော့ … ရှဲကနဲ … ကှိုးတနွးတဈလှှောကလွောငသွှားသညွ … ဟိုးဘကတွိုကကွ … ခညှထွားတဲ့ ကှိုးထုံးလေးကပါ … မီးလောငသွှားသညွ …  အိုကေ … နောကကွှောငွးရှငွးတယွ … နောကဖွေးတံခါးကို ပိတွ … ငှထေုပတွှကေို … အောကကွိုသယခွသှညွ … ကားနောကဖွုံးထဲ သခှောစီပှီးထညွ့လိုကသွညွ … ဝှီး မောလိုကတွာရှငွ …မကှနွှာဖုံးကို … ဆှဲခှှတလွိုကတွော့ … ဆံနှယရွှညရွှညကွ … ဝဲကလှာသညွ … ကှောပိုးအိပကွို ပဈခပှှီး … လကအွိတကွိုခှှတပွဈလိုကသွညွ … နောကကွှောက ဇဈကို ဖှုတွ … ကိုယကွပှအွငွကြှီကို ခှှတပွဈလိုကသွညွ … ခှှေးတှကှေောငွ့ … တဈကိုယလွုံး ကပစွေးနတောပဲရှငွ … အငွကြှီတှကေို … လုံးထှေးပှီး … ကှောပိုးအိတထွဲထညွ့ … ခုနက … အငွကြှီဟောငွးကိုလညွး … ထပထွညွ့ … ကှောပိုးအိတကွို သခှောပိတပွှီး … ကားနောကဖွုံးထဲ ပဈထညွ့လိုကသွညွ … နာရီကို ကှညွ့လိုကတွော့ ၉ နာရီ …ဒါ … ဒါ … ဒါ … ဒီ … ဒီ … ဒီ … ဟို့ … ဟို့ … ဟိုး …ပှောလွှနွးလို့ … သီခငွှးလေး ငှီးပှီး … လှုပလွီလှုပလွဲ့နဲ့ … ကှှနမွ ရခှေိုးခနွးဆီကို လှှောကလွာပါတယွ … ခှလှမွေးတှကေို … မဉွှးတဈကှောငွးထဲ လှှောကပွှီး … တငတွှကေို … အပှတယွမွးခါပဈလိုကပွါတယွ … ရခှေိုးခနွးအဝရောကတွော့ … ပငတွီလေးကို ခှှတပွဈလိုကသွညွ … အာ ဟာ့ … ခှှေးတှကှေောငွ့ … စေးကပနွတောပဲရှငွ … လှုပလွှုပရွှားရှားလုပလွိုကလွို့ထငပွါရဲ့ … ပငတွီလေးက … ပနွးတောငကွှားမှာ ညပနွရှောတယွ … သတိနဲ့ … ခှှတခွလှိုကပွမယွေ့ … လူကတော့ တှနွ့ကနဲ ဖှဈသှားတယရွှငွ့ … ဘာမှနွးလဲမသိဘူး … အထိကိုမခံတဲ့ … ရှကှေုပလွေးပဲ … ရခှေိုးခနွးထဲမှာ … ဆံပငတွှကေို ခညှပွှီး … ရမစေိုအောငွ … ပလပစွတဈ အဆောငွးလေးဆောငွးလိုကသွညွ … ရှုပလွိုကတွဲ့ … ဆံပငွ … ရပနွေးလေးကို ဖှငွ့ခလှိုကတွော့ … ဟား … အေးသှားတာပဲ … ဆပပွှာရညလွေးကို … လကထွဲထညွ့ပှီး … ခနဓြာကိုယအွနှံ့ … လှှောကပွှတပွဈလိုကသွညွ … ဟှနွ့ … ရငနွှဈမှာက … ဟုတတွော့လညွး ဟုတသွညွ … ကှှနမွ လကနွှဈဖကနွဲ့ … အုပကွိုငလွို့ မနိုငအွောငွ … ထှားလာတာလား … မနေ့က … ကလိမိလို့ … လကယွောငလွိုကပွှီး … ဖောငွးလာတာလားမသိ … ဆပပွှာရညလွေးနဲ့ … ပှတသွပလွိုကတွော့ … စိတထွဲမှာ တဈမှိုးလေးပေါ့ … ပနွးရောငနွို့သီးဖှားလေးကို … ဖှဖှလေးပှတပွဈလိုကတွော့ … နှုတခွမွးဖှားက … တဟငွးဟငွး ဖှဈလာပါတယွ … အိုး … ကှှနမွဟာ … အတှေ့ကို မရှောငနွိုငပွဲ … ငမွးငမွးတကဖွှဈနပှေီလား … ခကတွာပဲရှငွ … ကာမအရသာဆိုတာ … စမိရငွ … ဖှတရွခကတွယရွှငွ့ … စားဖူးတဲ့ကလေးက ပိုငတတွယတွဲ့ … လုပဖွူးတော့ … ဒီခံစားခကှကွို … ထပထွပပွှီး ခံစားခငှတွာပေါ့ရှငွ … ဟငွ့ … လကလွေးက … အောကကွ … ရှကှေုပလွေးကို … အလိုလို ရောကသွှားသညွ … အို … ပနွးဖူးလေးက … ဘာလို့ ထောငမွတနွတောလဲဟငွ … ဘာမှတောငမွလုပရွသေးဘူး … တဈခကှလွေး ပှတမွိလိုကတွော့ … လူကို ထှနွ့ထှနွ့လူးသှားသညွ … ဟငွး … မဖှဈဘူး … မဖှဈသေးပါဘူး … နောကကွနှပှေီ … ညစာစားပှဲ တဈခု တကရွအုံးမယွ … ဟငွးကနဲ သကပွှငွးခပှှီး … နှုတခွမွးကို ပှတထွှကမွတတွ … ကိုကထွားရငွး … စိတကွို ပိုငွးဖှတလွိုကရွသညွ … နညွးနညွးတော့ …  ဘဝမကခှငွှ … လိုခငှတွာ ဖှဈခငှတွာ … မဖှဈရလို့ထငပွါရဲ့ … ဒေါသလေးတော့ ထှကမွိတယွ … ခကတွယရွှငွ … ခကတွယွ … ရစေိုနတေဲ့ ခနဓြာကိုယကွို … မကှနွှာသုတပွဝါနဲ့ … ခပသွှကသွှကွ … သုတပွဈလိုကပွှီး … အလှဆီလိုးရှငွး ကို … အသားထဲ စိမွ့ဝငသွှားအောငွ … သခှောလိမွးလိုကတွယွ … ။

 

ဒါမှ မှေးပှီး …  အသားအအရညခွှောမှတမွှာပေါ့ရှငွ့ … မကှနွှာကို ခပသွှကသွှကွ … မိတကွပကွို လိမွးလိုကသွညွ … ခပပွါးပါးပဲလိမွးတယွ … ကှှနမွက … မိတကွပအွထူကှီး လိမွးရတာ … မကှိုကဘွူးရှငွ့ … ဆံပငတွှကေိုလညွး … အမှေးဆီနဲ့ သခှော လိမွးလိုကတွော့ … မညွးမှောငတွဲ့ ဆံကသောက … ပိုပှီး … တောကပွှောငလွာတာပေါ့ … ဘရာစီယာ ကိုယကွှပကွို … ဝတလွိုကသွညွ … ဘရာစီယာခှကထွဲမှာ … ရငနွှဈမှာက … ပိုလို့ မို့မောကလွာသညွ … ဟငွ့ … ဟိုကရှငွ … နှာဘူးတှကတေော့ … မကှလွုံးခှာတော့မှာ မဟုတဘွူးထငတွယနွောွ … ဂါဝနွ … ခရမွးရောငွ … ညစာစားပှဲမှာ … ထငရွှားအောငွ … ဒါမှိုးဝတရွတယရွှငွ့ … ဂါဝနကွ နညွးနညွးတော့ တိုတယထွငတွယွ … ဒူးအထကနွားရောကတွယဆွိုတော့ … သိပတွိုတယလွို့လညွး … ပှောလို့မရပါဘူး … အို … ဂါဝနကွဟောငွးလောငွးကှီး … ပငတွီလေးဝတမွှပေါ့ရှငွ့ … ခရမွးရောငွ ပငတွီလေးကို … ကောကစွှပလွိုကသွညွ … ဟငွး … ဟငွး … စိတထွဲမှာ နညွးနညွးတော့ လုံခှုံသှားသညွ … နားကပတွှတပွေ … လညဆွှဲခပသွေးသေးပဲ … ဆှဲလိုကတွယွ … ရငနွှဈမှာအလှနဲ့တငွ … လုံလောကပွါတယရွှငွ့ … အို … မေ့ကနှခွဲ့တော့မလို့ … ပငတွီလေးကို ကောကပွှီး … ကှောပိုးအိတအွမညွးထဲ သှားထညွ့လိုကပွှီး … ကားနောကဖွုံးကို … သခှော သော့ခတလွိုကသွညွ … ကားကို အပှငထွုတလွိုကသွညွ … တံခါးပိတွ … သော့ခတွ … ပတဝွနွးကငှကွို ကှညွ့လိုကတွော့ … လူမရှိ … အိုကေ …နာရီကှညွ့လိုကတွော့ … ၉း၂၀ … မှီပါတယွ … ပှဲက ၉း၃၀ မှ စတာ … ထရိတဒွါးဟိုတယွ ဆိုတော့ … သိပမွမောငွးရပါဘူး … အဝငပွေါကနွဲ့ နီးတဲ့ ကားပါကငမွှာ … ထိုးလိုကတွယွ … အိုး … မေ့တော့မလို့ … ဖိနပမွဝတရွသေးဘူး … မှနမွာပှညမွယွ တဈယောကွ … ခှဗလောနဲ့ … ထရိတဒွါးဟိုတယွ ကိုလာတယဆွိုရငွ … ဟိ ဟိ … ဂှာနယထွဲမှာ … တောတွောဟွော့သှားပေါ့ရှငွ … ခရမွးရောငွ … ဒေါကဖွိနပကွို … စီးပှီး … ကားအောကွ ဆငွးလိုကတွယွ … ကားနောကခွနွးက … ဝကဝွံရုပကွှီးကို … အပှငထွုတပွှီး … သယလွိုကပွါတယွ … ကှှနမွ … ပှုံးလိုကတွယွ … ကှနပတွေယရွှငွ … ကှနပတွေယွ … အားလညွးအားရတယွ … ခပပွှုံးပှုံးနဲ့ … ထရိတဒွါးဟိုတယွ ဝငလွာတော့ … လူတှေ တောတွောစွုံနပှေီ … နာမညကွှီး မငွးသမီး … မှေ့နေ့ပှဲမို့ … ခနွးမထဲမှာ … လှပှိုဖှူတှေ … အလှတရားတှေ … ပှိုးပှိုးပှကပွှကနွဲ့ … လငွးလကလွို့နပေါတယွ …”ဟယွ … လှမှတွ … ရောကပွှီလား … လာ … လာ … ဒီနေ့ အရမွးလှတယနွောွ … လှမှတွ””မမရဲ့ … အလှတရားကို မမှီသေးပါဘူး … မမရယွ … ဟငွး … ဟငွး”။

 

မငွးသမီးက … အဖှူရောငွ ဂါဝနရွှညကွို ဝတထွားပါတယွ … မိနွးမတို့ရဲ့ … အတှငွးပဈစညွးတှကေ … အခုထိလှသေးတယဆွိုပမယွေ့ … နညွးနညွးတော့ ကနှပေါပှီ … မိတကွပကွှောငွ့ … မီးရောငအွောကမွှာ … အရမွးလှပမယွေ့ … တမှိုးကှီးပဲရှငွ … မငွးသမီးရဲ့ … ဖောဖွောရွှရှေေ … ဧညွ့ခံလာတော့ … ကှှနမွ … ပှုံးပှလိုကပွှီး … လကထွဲက … ဝကဝွံရုပကွှီးကို … ပေးလိုကပွါတယွ …”ဟကပွီဘကဒွေးနောွ … မမ … ဒီထကပွိုလှပှီး … အကယဒွမီတှေ … နှဈတိုငွးရပါစေ””အို့ … လှမှတရွယွ … ကှေးဇူးနောွ … ညီမလေး … ကှေးဇူး””ရှတွ” ကနဲ … ကှှနမွပါးကို … သူနမွးပဈလိုကတွယွ … ကှှနမွလညွး … ပှနနွမွးပဈလိုကပွါတယရွှငွ … ခနွးမထဲမှာ ထိုငနွတေဲ့ … လူတှကတေော့ … ဝိုငွးကှညွ့နကှပေါတယွ … နာမညအွကှီးဆုံး … မငွးသမီးနဲ့ … မယမွှနမွာ တို့ … ဘယသွူ ပိုလှလဲဆိုတာ … တီးတိုးတီးတိုးနဲ့ … သဖနွးပိုးလုပနွကှပေါတယရွှငွ … ဟငွး … ဟငွး … ဒါကလညွး … လူ့သဘာဝပဲလေ … ကှှနမွ ဘယဝွိုငွးမှာ ထိုငရွငကွောငွးမလဲ … အရှေ့ကို … လှှောကရွငွး … လိုကကွှညွ့ရငွး … စငမွှငွ့နားက VIP ဝိုငွးမှာ … တဈယောကထွဲ ထိုငနွတေဲ့ … လူတဈယောကကွို … တှေ့လိုကရွပါတယွ … ဟိုလူယုတမွာပေါ့ … အပှငမွှာ မတှေ့ဖူးသေးပမယွေ့ … ဒငွးမကှနွှာကို … အသဲစှဲအောငွ မှတထွားတယရွှငွ့ … အမကေို သတခွဲ့တဲ့ … လူကို … မေ့စရာလားရှငွ … ကှှနမွ … မကှနွှာ … ဒေါသကှောငွ့ … တညသွှားပါတယွ … စိတထွဲမှာ … သူ့ကို … ထပှီး လညပွငွးညှဈခငှတွဲ့ စိတတွှေ … လညပွငွးကို … ဓါးနဲ့ လှီး ပဈလိုကခွငှတွဲ့ စိတွ သူ့ကိုလညွး စိုကကွှညွ့လိုကမွိပါတယွ … သူကလညွး … ကှှနမွတို့ကို … ကှညွ့နတေော့ … အကှညွ့ခငွှးဆုံမိပါတယွ … ဟငွး ဟငွး … တှေ့ကှပှီပေါ့လေ … အခုခှိနမွှာ … ရှငွ့စိတတွှေ ပှောနွမှောပေါ့ … မနကဖွှနွ ရုံးတကမွှ … သိနွး ၇၀၀၀ ပှောကနွမှနွေးသိရငွ … ဒေါသူပုနထွမယွ့ မကှနွှာကို … ကှညွ့ခငှစွမွးပါဘိ … အတှေးကှောငွ့ … ကှှနမွ … ပှုံးလိုကပွါတယွ … ဒါကို သူက ဘာထငသွှားလဲမသိ … ဟငွး ဟငွး … ဒငွးကို ပှုံးပှတယမွှား ထငနွလေားမသိ … သူ့ဘေးမှာ … နရောတဈနရော … လှတနွပေါတယွ … မငွးသမီးက … ကှှနမွလကကွို ဆှဲပှီး … လှှောကလွာရငွး … အဲဒီခုံကို … ညှနပွှပှီး …။

 

“လှမှတွ … ဒီမှာထိုငနွောွ … ပှဲပှီးမှ ပှနရွမယနွောွ … ဒါပဲ””အို … မမကလညွး … VIP ဝိုငွးကှီးမှာ … ထိုငရွမှာလား””မှနမွာပှညရွဲ့ … အလှတပါးဆိုတာ … VIP ဝိုငွးမှာ ထိုငရွမှာပေါ့ကှယွ … ဟုတဘွူးလား””ဟငွး … ဟငွး … ဟုတကွဲ့ … မမ”ကှှနမွ … စိတတွော့  နညွးနညွးပကှမွိတယရွှငွ့ … ဒီလို လူယုတမွာ ဘေးမှာ … ထိုငရွတာ … မသတီပါဘူးရှငွ … အခုတော့ … မတတနွိုငဘွူး … ကံတရားက … ဒီလိုမှိုး … ဇာတလွမွးဆငတွော့ … ကှှနမွကလညွး … ဗှူဟာပှောငွးရမှာပေါ့ရှငွ့ … ဟငွး … ဟငွး … စှံ့ကားတဲ့ … တငတွှကေ … ထိုငခွုံပေါမွှာ … အိကနဲ … ထိုငခွလှိုကပွှီး … လူယုတမွာကို … တဈခကွှ ပှုံးပှလိုကပွါတယွ …”သူက … အိမခွှံမှသေူဌေးကှီး … ဦးသကအွောငတွဲ့””ဟုတကွဲ့ … မမ””သူကတော့ … “”မှနမွာပှညရွဲ့ … အလှတပါး … လှမှတသွူဇာနှယွ မလား””ဟငွး ဟငွး … အခငွှးခငွှးသိနကှတောလား … ဒါဆို … စကားဆကပွှောကှအုံးနောွ …””မဟုတွ …” မဟုတဘွူးပှောမလို့ပါ … ဒါပမယွေ့ … ကှှနမွစကားမဆုံးခငွ … မငွးသမီးက … ထှကသွှားပှီ …”ဟငွး ဟငွး””လှမှတသွူဇာနှယွ … နာမညရွော … လူရော … အရမွးလှတယဗွှာ …””ဟုတကွဲ့ … ကှေးဇူးတငပွါတယရွှငွ့”။

 

ကှှနမွကို … ခှီးကှူးသလိုနဲ့ … ခရမွးရောငွ … အငွကြှီလညဟွိုကအွောကကွ … ရုနွးကှှနတေဲ့ … ရငသွားတှကေို … ငမွးငမွးတကွ … ကှညွ့နတောတော့ … မလှနလွှနွးဘူးလားရှငွ … စိတထွဲမှာ … ဒေါသအရမွးထှကမွိပါတယရွှငွ … အတှငွးစိတကွို မပေါအွောငွ … မနညွးထိနွးပှီး … ဟနလွုပကွာ … ပှုံးပှရငွး … ကှှနမွရငနွှဈမှာကို … ပိုပှီး … ဝငွ့လာအောငွ … အရှေ့ကို နညွးနညွးကော့ပှီး … ထိုငပွဈလိုကတွယွ … ဟငွး … ဟငွး … ဒီနှာဘူးကောငကွို … စိတကွှှအောငွ … မရိုးမရှဖှဈအောငွ လုပပွှီး … ပညာပေးရမယွ …”အဈကိုကလညွး …  ယောကွှားခှော … ခှောပါတယနွောွ”အဈကို … လို့ ခေါပွှီး … ခပပွှုံးပှုံးနဲ့ … ညုပဈလိုကတွယွ … ဟငွး ဟငွး … ရှံလိုကတွာရှငွ … ရှံလိုကတွာ … အစီအစဉရွှိလို့သာ … ညုလိုကရွတယွ … သူ့ကို အဈကို လို့ ခေါလွိုကလွို့လား မသိပါဘူး …”ဟား ဟား ဟား … ကောငမွလေးက … စကားတတတွယနွောွ””အို … စကားမတတပွါဘူးရှငွ … ခှောလို့ ခနွ့လို့ … သဘောရိုးပှောတာပါနောွ””သူဇာလို့ ခေါရွငကွော ရတယမွှတလွားဟငွ””အို … သဘောကသှလို ခေါပွါ … အဈကိုရယွ … ရပါတယွ … ဟငွးဟငွး”။

 

 

သားကောငကွတော့ … ထောငခွှောကထွဲ … တနွးတနွးဝငလွာတာပဲ … ဟငွး ဟငွး …. ကှော့ကှငွးနဲ့ ထောငစွရာမလိုတော့လညွး … သကသွာတာပေါ့ရှငွ … မိလို့ကတော့ … အသညွးကို  အရှငလွတလွတခွှဲပှီး … အကဆွဈနဲ့ ပကပွဈမယွ … အရခှေံကို … တမှှငခွငွှး … ခှာပဈမယွ … ဟငွး … ဟငွး …”သူဇာက … အသားအရလညွေး … လှတယနွောွ””ဟုတတွယွ … အဈကိုရဲ့ … ကှှနမွက … ငယငွယတွညွးက … အသားအရေ … လှတယရွှငွ့””ဒါဆို … ဖှေးဥနမှောပဲဗှာ”ဘယနွရော ဖှေးဥနတောလဲ … စကားကို … အနှောငွ့အသှားမလှတွ … မထိတထိ … လာပှောနတေော့ … ပါးပိတရွိုကပွဈလိုကခွငှတွာရှငွ … မဖှဈသေးဘူး … မဖှဈသေးဘူး … စိတထွိနွးမှ … ဟငွး …”အို … အဈကိုနောွ …”ကှှနမွ … အောကနွှုတခွမွးလေးကို ကိုကပွှီး … မကှစွောငွးလေး ထိုးလိုကပွါတယွ … မိနွးမမာယာထဲက … မကှစွောငွးထိုးခှငွးဟာ … တိုကပွှဲ တရာအောငလွာတဲ့ … ယောကွှားတဈယောကကွိုတောငွ … ပှာယာခတပွှီး … စိတကွို မရိုးမရှဖှဈစနေိုငတွဲ့ … နညွးပေါ့ရှငွ … ဟငွး ဟငွး …”ဟိုလေ … အဲဒီသဘော ပှောတာမဟုတပွါဘူးဗှာ … အသားအရကေ လှတော့ … ဖှေးဥနမှောပေါ့လို့ ပှောတာဗှာ …””ဟှနွ့  … တောသွေးတာပေါ့ရှငွ … “”သူဇာက … ကှောငွှာတှဘောတှေ … တောတွောွ ရိုကနွရပှေီလား””မရိုကရွသေးပါဘူး … အဆကအွသှယကွလညွး နညွး … ရှုပရွှုပရွှကရွှကတွှလညွေး မကှိုကတွော့ … မရိုကရွသေးပါဘူးရှငွ့””ကိုယတွို့ ကုမပြဏီအတှကွ … ကှငှောရိုကပွေးနိုငမွလားဟငွ” ။

 

ရိုးနပှေီ … ဒါမှိုးတှကေ … ရိုးနပှေီ … တခှားမိနွးကလေးတှလေို … ငှနေဲ့ မှှားပှီး … သှေးဆောငခွငှတွယပွေါ့ … မှှားပေါ့ရှငွ … မှှားပေါ့ … ငါးမှှားခှိတကွ အစာလာဟပတွာ … ရှငလွား … ကှှနမွလား … သိပမွကှာခငွ သိရမှာပေါ့ရှငွ …”ဘယလွို ကှငှောမှိုးလဲဟငွ … ပှကခြဒိနကွှငှောလောကတွော့ မရိုကခွငှဘွူးရှငွ့”
“မဟုတဘွူးလေ … အိမခွှံမှေ အရောငွးပှပှဲတှမှော … သူဇာ့ပုံနဲ့ ကှငှောခငှတွယွ … အနုပညာကှေးလညွး … မနညွးစရပေါဘူး”
“အနုပညာကှေးက အဓိက မကဘှူးရှငွ့ … ကှှနမွက … ကှှနမွ သိကခြာကို သိပတွနဖွိုးထားတယွ … အကငွှ့မကောငွးတဲ့ … ကလိမကွကစွှ လုပငွနွးတှအတှကွေ … ကှှနမွ အသုံးခမှခံနိုငဘွူးရှငွ့””ဟာ … ကိုယတွို့လုပငွနွးကို … အကငွှ့မကောငွးတဲ့ လုပငွနွးလို့ ဆိုလိုခငှတွာလား”
“ဒီသဘောမဟုတပွါဘူး … အခုမှတှေ့တာဆိုတော့လေ … သခှော မသိသေးဘူးပေါ့ … အဈကိုရယွ … ခဏလေးနောွ”မှေ့နေ့ရှငွ မငွးသမီးက … မှေ့နေ့ကိတလွှီးမလို့ … လှမွးခေါနွတေော့ … ထိုငခွုံက မှနမွှနထွလိုကသွညွ … ကိုယအွလှညွ့မှာ … ဖှံ့ထှားတဲ့ … တငသွားကို … သူ မှငသွာအောငွ … သိမွ့ကနဲ … ငှိမွ့ကနဲ … လှုပယွမွးပဈလိုကသွညွ … ကှှနမွရဲ့ နောကပွိုငွးအလှတှကှေောငွ့ … ရငတွှပေူနမယဆွေိုတာ သိသားပဲ … တငလွေးတှကေို … ပိုလှုပယွမွးအောငွ သှကသွှကလွှှောကပွှီး … စငပွေါတွကသွှားသညွ … သူက ကှှနမွနောကကွ … လိုကလွာရငွး … မကှလွုံးတှကေ မခှာတမွး … ကှညွ့နတောတော့ …. သခှောတာပေါ့ …”လာ … လှမှတွ … လာ”အကုနလွုံး … ဟကပွီဘကဒွေးသီခငွှး ဆိုပှီး … မငွးသမီးက … ကိတမွုနွ့လှီး … မုနွ့ခှံ့ကှှေးကှ … အားလုံး ပှုံးပှုံးရှငရွှငနွဲ့ … ပှောကွှသညွ … ပှီးတော့ စားကှ သောကကွှဖို့ …ကိုယွ့နရော ကိုယပွှနလွာပါတယွ … ဒငွးလညွး လိုကလွာပါတယွ …။

 

“ခုနက … ကိဈစလေးကို … လကခွံမှာလားဗှာ … မနကဖွှနွ … ရုံးခှုပကွို … လာခဲ့ပါလားဟငွ … သခှော ရှငွးပှပေးတာပေါ့ … “”ဟုတပွါပှီရှငွ … လာခဲ့ပါ့မယွ … အဈကိုက … ဘယအွခှိနရွောကမွလဲဟငွ””၁၀ နာရီလောကဆွို ရောကပွါပှီ … ၁၁ နာရီလောကွ လာခဲ့ပေါ့ဗှာ … သူဇာ့ကို … နေ့လညစွာပါ ကှှေးပါ့မယွ””ကောငွးပါပှီရှငွ … ကောငွးပါပှီ””ဒါသောကမွလားဟငွ”
“ဟငွ့အငွး … ကှှနမွ …  အရကမွသောကတွတဘွူးရှငွ့””ကိုယွ တဈခှကလွောကွ … သောကလွို့ရတယွ မှတလွား””ရပါတယရွှငွ … သောကပွါ … ကှှနမွ ခှငွ့ပှုခကှမွလိုပါဘူး … မငွးသမီးရဲ့ ပှဲပဲဟာကို …””ဟဲ … ဟဲ … လိုတာပေါ့ … သူဇာရယွ … သူဇာက မသောကနွဲ့ ဆို မသောကဘွူး … သူဇာက သောကဆွိုမှ သောကမွယွ …”သခှငွေးဆိုးကှီး … ကှှနမွကို … လာညုနတယွေ … ကှှနမွ … ရှကသွလို … ရှံ့သလို … ပှုံးပှရငွး …”အို … ဘာဆိုငတွာ မှတလွို့ … ခဏလေးနောွ … ဗိုကလွေးလာလို့ …””ကိုယွ လိုကပွို့ပေးမယလွေ …””ရပါတယွ … ဒီမှာပဲ စောငွ့နနေောွ … သူမှားတှေ ကှညွ့နတယွေ””အောွ … အောွ … အိုကေ … မှနမွှနပွှနလွာခဲ့နောွ””အငွးပါ”။

 

ပိုပှီးရငွးနှီးလာသလိုလို … လိုကလွှောသလိုလို … စကားမှိုးတှနေဲ့ … ကှှနမွ ထပှီး … toilet ကို ထှကလွာတယွ … နောကပွိုငွးကတော့ … လှုပလွီလှုပလွဲ့ပေါ့ … ဒငွး ကှညွ့ပါစေ … တှေးပါစေ … ရာဂတှေ … မှူခိုးဝနတေေဲ့ … ဒငွးလို သားကောငမွှိုးကို … မိလို့တော့ … သှေးကှှေးတှေ အကုနပွှနဆွပပွဈမယွ …ကှှနမွ toilet ထဲ ရောကတွော့ … တံခါးဂကှကွို သခှောပိတလွိုကသွညွ … ပိုကဆွံအိတကွို ဖှငွ့ပှီး … အထဲက … နာရီလေးကို ကှညွ့လိုကသွညွ …ဆေးလုံးလေးကို … ထုတလွိုကသွညွ … လိငစွိတကွှှစသေော ဆေး … ဂှာမဏီကနေ … တကူးတက … မှာယူထားတဲ့ ဆေး … ဒီဆေးက … ခကှခွှငွး တနခွိုးမပှ … နာရီဝကွ … ၁ နာရီလောကနွမှေ … ဆေးစှမွးပှသညွ … မနနေိုငွ … မထိုငနွိုငလွောကအွောငွ … သှေးသားသောငွးကနွှးစသေော ဆေး … ဆေးလုံးလေးကို … လကသွညွးခှံကှားထဲထညွ့ပှီး … သခှောဖိထားလိုကသွညွ … ရုတတွရကွ လကသွညွးကှားကနေ ပှုတမွကနှိုငွ … ပိုကဆွံအိတလွေးကို ပှနပွိတပွှီး … ဂါဝနကွို  နညွးနညွး ပှငဝွတလွိုကသွညွ … ဟိုဆနွ့ဒီဆနပွေါ့ … လကခွှောငွးလေးကို … သခှော ပှနစွဈသညွ … ဆေးလုံးလေးက ပှုတမွကှ … အိုကေ …ကှှနမွ … စားပှဲနားကို ပှနရွောကတွော့ … သူက တဈခှကကွို … သောကနွတေုနွး …။

 

“ကှာလိုကတွာ သူဇာရယွ””အို … အဈကိုကလညွး … မှနပွါတယွ””ကိုယွ့အတှကတွော့ … အရမွးကှာတယကွှာ””ခှှဲတတတွယနွောွ … အဟငွး””မခှှဲတတပွါဘူးကှာ … ခစှတွတတွာပါ … ဟဲ … ဟဲ”ကှှနမွ … မကှစွောငွးလေး … ဒိုငွးကနဲ ထိုးပဈလိုကသွညွ … စကား လမွးကှငွေးပှောငွးတဲ့အနနေဲ့ …”အဈကိုကလညွး … သောကတွာနှေးလိုကတွာ … ဒီတဈခှကသွောကနွတော … ကှာလှပှီ””ဟဲ ဟဲ … သူဇာ့ကို … စောငွ့ရငွးသောကနွတော”ကှှနမွ … သူ့အလဈကို စောငွ့ကှညွ့နတောရှငွ့ … လကထွဲက … ဆေးလုံးကို … ထညွ့ဖို့ ခှောငွးနတော … နောကတွဈခှကသွောကအွောငွ သှေးဆောငရွငွး … အလဈမှာ ထညွ့လိုကမွှာပေါ့ … ဒီအခှိနမွှာပဲ … မှေးနေ့ရှငွ မငွးသမီး ရောကလွာတယွ … လကထွဲမှာလညွး …  ဖနခွှကကွိုငထွားတယွ … ကှှနမွတို့ ရီရီမောမောနဲ့ … မတတွပရွပရွငွး …”အဈကိုကှီး … တဈခှကသွောကရွမယနွောွ”
“သောကမွှာပေါ့ဗှာ … သောကမွှာပေါ့ … ပှောရွှငစွရာကောငွးတဲ့ နေ့ရကမွှားကို ပိုငဆွိုငပွါစဗှေား … ခှီးယား”ကှှနမွလညွး ရောယောငပွှီး … တဈခှကမွှှောကပွှီး … သောကလွိုကပွါတယွ … အခှိုရညပွေါ့ … ပှနအွထိုငမွှာ … လှဈကနဲ … ဆေးလုံးလေးကို … ထညွ့လိုကပွါတယွ …”မှေးနေ့ပှဲကို လာကှလို့ … ကှေးဇူးတငတွယနွောွ””ဟာဗှာ … တစိမွးတှမှေ မဟုတတွာ … လာရမှာပေါ့ဗှ””လှမှတကွိုလညွး … ကှေးဇူးတငပွါတယနွောွ””ဟုတကွဲ့  … မမ … ဒီထကွ့ပိုလှပှီး …  အကယဒွမီတှေ အမှားကှီးရပါစေ””အို့ … ဟို့ … ဟို့ … လှမှတကွ … ပှောတတလွိုကတွာ”ရှတကွနဲ … ကှှနမွပါးကို နမွးလိုကပွါတယွ … အငွး … မှေးနေ့ပှဲဆိုတော့ … စိတထွဲမှာ နညွးနညွးတော့ ပှောမွိပါတယွ …။

 

“အို … တကယပွှောတာပါ မမရဲ့””အိုကေ … အိုကေ … အေးအေးဆေးဆေး စားအုံးနောွ””ဟုတွ”ကှှနမွ ပှနထွိုငပွှီးတော့ … ခုနက ခှကလွေးထဲကို … ရခေဲထညွ့တယွ … ဆိုဒါ နညွးနညွးထညွ့တယွ … သူ မှငသွှားမှာ စိုးလို့ … သှကသွှကလွုပပွှီး … အရကမွှားမှား ထညွ့ပဈလိုကတွယွ … ဆေးလုံးလေးက … ဆောဒွါနဲ့  အရကကွှားမှာ … ပှောသွှားရှာပှီ … ဒငွးသောကဖွို့ပဲလိုတော့တယွ …”အဈကိုလညွး … တောတွောသွောကနွိုငတွယနွောွ””အငွး … သိပတွော့ မသောကနွိုငပွါဘူး … ကိုယကွ … အမှားဆုံး သုံးခှကပွဲ … သောကတွယွ””အဈကို … သူမှားတိုကတွာတော့ သောကတွယွ … ဒီတဈခှကလွညွးသောကရွမယွ … ဒါပဲ”ကှှနမွ … သူ့အရှေ့ကို ခုနက အရကခွှကကွို … တှနွးပို့လိုကသွညွ …”ဟဲ … ဟဲ … ဒါတော့”
“အို … သူမှားတိုကတွာတော့ … သောကတွယွ … လှမှတတွိုကတွာကတှော့ … ဟှနွ့”
“အောငမွှတလွေးဗှာ … ရှစေိတတွောွ မညိုပါနဲ့ဗှာ … သောကမွှာပေါ့ … သောကမွှာပေါ့”
“ဒါဆို … အမှနွ သောကပွှ””အိုကေ”ဟငွး ဟငွး … ကှှနမွ … ပှုံးလိုကတွယွ … သဘောကလှှနွးလို့ ပှုံးလိုကတွယွ … ယောကွှားတှမှေား … မိနွးမခှောခှောလှလှလေးခိုငွးရငွ … နဖားကှိုးတောငွ အထိုးခံမယွ့ ဟာတှေ … ဒငွးလို … နှာဘူးက … ပိုဆိုးတာပေါ့ … အရကကွို … တရစပသွောကလွိုကပွှီးနောကွ … သူ့မကှနွှာက ပိုပှီး နီလာတာပေါ့ရှငွ … ဒီလိုနဲ့ … ထမငွးစားလိုကွ … သူနဲ့ အလိုကသွငွ့ … အီစီကလီ … စကားပှောလိုကွ … နာရီဝကလွောကနွတေော့ … ပှနတွဲ့လူက ပှနကွုနကွှပှီ …”ပှနကွှမယလွေ … နောွ … အဈကို””အိုကေ “ကှှနမွတို့ … မငွးသမီး … မမ ကို နှုတဆွကပွှီး … ကားပါကငဆွီလှှောကလွာရငွး … သူ့တပညွ့တဈယောကကွ … ကှှနမွကို ကှညွ့နတယွေ … မသငွကြာလို့ ကှညွ့တာလား … သိပလွှတဲ့ ကှှနမွကို … စားခငှဝွါးခငှလွို့ ကှညွ့တာလား … ဂရုမစိုကပွါဘူး …ဒီလိုကောငတွှကေိုတော့ … ကှှနမွ … ကားရီမုတကွို … နှိပလွိုကတွော့ … ကားက စကနွှိုးပှီးသား … တံခါးဂကှတွှေ ပှငွ့သှားသညွ … နှာဘူးကှီးက … သူ့တပညွ့တဈယောကကွို …”ဟေ့ … တံခါးဖှငွ့ပေးလိုကလွေ”ကားတံခါးကို … သူ့တပညွ့တဈယောကကွ … ပှာပှာသလဲ ဖှငွ့ပေးလို့ … ကှှနမွ ကားထဲကို … ဝငထွိုငလွိုကသွညွ …။

 

“ကှေးဇူးနောွ”တံခါးကို သခှောပိတပွှီး … သူက နောကဆွုတသွှားသညွ … နှာဘူးကှီးက … အနားကို ရောကလွာသညွ … ကားထဲကို ခေါငွးငုံပှီး … ကှှနမွကို … ရီဝဝအကှေညွေ့နဲ့ ကှညွ့သညွ … ကှှနမွမကှလွုံးကိုကှညွ့တာထကွ … ကှှနမွရဲ့ ရငနွှဈမှာကို … အပေါစွီးကနေ … သှားရယေိုရငွး …”သူဇာနဲ့ … အေးအေးဆေးဆေး … နှဈယောကထွဲ တှေ့ခငှတွယွ … သူဇာရယွ”ဘေးနားက … လူတှကေိုမှ … အားမနာ … ကာမတဏှာကှောငွ့ … အရှကတွရားမရှိ … လိုခငှတွာသာ သိတဲ့ … ခှေးတိရဈဆာနွ … ရှံလိုကတွာရှငွ … ထှီ … ဒါပမယွေ့ … ပါးစပကွတော့ …”အို … အဈကိုနောွ … နောကမွှ … ဟှနွ့”ကှှနမွ … ကားကို … ဝူးကနဲ … မောငွးထှကပွဈလိုကသွညွ …ဟား ဟား ဟား … စိတကွှှဆေးရယွ … ကှှနမွ အလှရယကွှောငွ့ … ဒငွး … တညွ့တညွ့ကှီး … ထောငခွှောကထွဲ ဝငလွာတာ … ဟား ဟား ဟား … မိလို့ကတော့ရှငွ … လကစွားခှမယွေ့ … အတှေးတှကေ … လီဘာကို အဆုံးနငွးပဈလိုကတွယွ … မာစီဒီးကားက … သခငမွရဲ့ အလိုကှ … ဝေါကနဲ  … ဝေါကနဲ … အရှိနတွအားမှနလွာသညွ … ဒိုငခွှကကွ မှှားလေးက … ၄၀ … ၆၀ … ၈၀ … ၁၀၀ …ဦးဝိဇာရလမွးလယကွ … သဈပငကွှီးတှကေ ရိပကွနဲ ရိပကွနဲ … ကနှခွဲ့သညွ … အိမပွှနရွောကတွော့ … ဒေါလွေးမေ … တံခါးလာဖှငွ့ပေးသညွ … အိမမွှာက … ဒေါလွေးမနေဲ့ ကှှနမွ နှဈယောကထွဲနသညွေ … တခှား အဖောမွထား … ဒေါလွေးမကေ ရှုပရွှုပယွှကယွှကမွကှိုကွ … လကစွားခှမယွေ့ ကိဈစကှောငွ့ … ပါးစပပွှမှာလညွး ကှောကသွညွ … ကားကို ဂိုဒေါငထွဲထညွ့ပှီး … တံခါးပိတလွိုကသွညွ … နောကဖွုံးကို ဖှငွ့ပှီး … ဒေါလွေးမကေို ပှလိုကသွညွ …”တောတွောွ ပငပွနွးသှားပှီလား … သမီး””မပငပွနွးပါဘူး … ဒေါလွေးရဲ့ … ပှောနွတော … ဟဲ ဟဲ””အထုပတွှကေ မှားလိုကတွာ …””၁၄ ထုပွ ဒေါလွေး … သိနွး ၇၀၀၀””သိနွး ၇၀၀၀ တောငွ””ဟုတတွယလွေ … ဒေါလွေးရဲ့ … ပိုကဆွံတငမွကဘူး … စာရှကတွှလညွေး … အကဆွဈလောငွးပဈလိုကတွယွ””ကောငွးတယွ … ကောငွးတယွ … သမီး သိပတွောတွယွ””သမီးက မတောပွါဘူး … ဒေါလွေး စီစဉပွေးတာ တောလွို့ပါ … ဒေါလွေးက … အကုနသွိနတယနွေောွ””သိရမှာပေါ့ကှယွ … မသိသိအောငွ ကှိုးစားထားတာ … ၁၈ နှဈလောကွ စိတဒွုကခြရောကခွံထားတာ … လကစွားပှနခွှမှေ … ကှနပမွေယွ ဟေ့””ဒေါလွေး တဈခုတော့ သမီးကို ဂတိပေးရမယွ … ဒငွးကို မိလို့ကတော့ … သမီးလကနွဲ့ … ဒငွးကို … အရခှေံခှာပဈမယွ””အို … လုပရွမှာပေါ့အေ့ … လုပရွမှာပေါ့ … အခုတော့ … သှားနားခညှတွော့ … ပငပွနွးနပှေီမှတလွား … ဒေါလွေး ဒီအထုပတွှေ … သှားသိမွးလိုကမွယွ””မှနမွှနသွိမွးပှီးမှပဲ … အိပတွော့မယွ”။

 

ကှှနမွနဲ့ ဒေါလွေး … ပိုကဆွံတှကေို … ထုတွ … သဈသားဘီဒိုကှီးတဈခုထဲမှာ … အစီအရီ ထညွ့ … ဒီလောကမွှားတဲ့ပိုကဆွံတှကေို … တခှားအခှိနမွှာ ပှောမွိပမယွေ့ … ဟိုလူယုတမွာဆီက … ပိုကဆွံမို့လို့လားမသိ … မကိုငခွငွှ … နညွးနညွးတော့ ရှံသညွ … မှနမွှနပွှီးအောငွ … သှကသွှကလွုပပွှီး … လူတဈကိုယလွုံးလညွး … ခှှေးတှနေဲ့ … ကပစွေးစေးမို့ … ရခှေိုးဖို့ … ရခှေိုးခနွးထဲ ဝငလွိုကပွါတယွ …ရခှေိုးဇလားထဲ … ရပေူရနှေေး ဖှညွ့ထားပှီး … ပနွးပှငွ့ … လကတွဆုပလွောကကွို … ကှဲလိုကပွါတယွ … ရပှညွေ့ဖို့ အခှိနနွညွးနညွးလိုသေးတာမို့ … သီခငွှးအေးအေးလေး တဈပုဒွ ဖှငွ့လိုကပွါသညွ … ရခှေိုးဇလားက … ရပှညွေ့တော့မှာမို့လို့ … အငွကြှီခှှတပွှီး … အထဲမှာ ဝငစွိမလွိုကသွညွ …”အို … ဟာ”နှေးထှေးတဲ့ ရအထေိအတှေ့ကှောငွ့ … နညွးနညွးတော့ သဘောကသှှားသညွ … လကကွို ရထေဲ နှဈလိုကပွှီး … လကမွောငွးနှဈဖကကွို … ဖှဖှလေး ပှတလွိုကသွညွ … ကောငွးလိုကတွာရှငွ … ပငပွနွးနတောတှေ ရုတခွညွှးဆို … လှော့သှားပါတယွ … တဈကိုယလွုံး မှုပအွောငွ ထိုငလွိုကရွငွး … ခေါငွးလေးကို … အလိုကသွငွ့လေး … မှီလိုကပွါတယွ … ဘောငပွေါကွ … အဝတနွုလေးကို ယူပှီး … ဆပပွှာရညနွညွးနညွး … ထညွ့လိုကသွညွ … ရစေိုနတေဲ့ … လကမွောငလွေးတှကေို … အဝတနွုလေးနဲ့ ပှတတွယွ … ဘယပွှီးတော့ … ညာ … လကမွောငွးပှီးတော့ … လညပွငွး … ရှလညတွေိုငွ ကှော့ကှော့လေးကို … သခှောပှတတွယွ … ခှှေးစေးတှကပနွေလေို့လား မသိပါဘူး … ပှောငသွှားအောငွ ပှတတွယွ … ဒါပှီးတော့ … ဟငွး …  ရငနွှဈမှာ … ဖှံ့ထှားတဲ့ ရငနွှဈမှာက … ရထေဲမှာ … မပေါွ့တပေါွ … လုံးကစှတွဲ့ … ရငသွားကို … ဖှဖှလေး … ကိုငပွှီး … အဝတနွုလေးနဲ့ … ပှတလွိုကတွယွ …”အို … ဟငွ့ …”ရငနွှဈမှာက … အထိမခံနိုငလွောကအွောငွ … ဖောငွးကှှနသညွေ … အဝတနွုလေး လာထိလိုကတွာနဲ့ … သူ့အလိုလို … ကော့လာသညွ … ပတတြမှားနို့ခဲလေးကို … အဝတနွုလေးနဲ့ … ဖှဖှလေး ပှတရွငွး … မသိမသလေး ခှပေေးလိုကသွညွ …”ဟငွ့ …”အထိအတှေ့က … ငှိမသွကနွတေဲ့ ကာမစိတကွို … နှိုးဆှနသညွေ … ကှှနမွ မနနေိုငဘွူးရှငွ … ဒီအထိအတှေ့ကို … ကှုံဘူးပှီးကတညွးက … ထပထွပပွှီးတော့ ခံစားခငှနွတယွေ … နို့ခဲလေးကို … ပိုပှီး … ဖိခှလေိုကတွော့ … နို့ခဲလေးက … ပိုလို့တောငွ ထောငလွာပါတယွ … ခနဓြာကိုယအွသှေးအသားက … ယားယံလာတဲ့ ဒဏကွို … တုံ့ပှနတွဲ့အနနေဲ့ … ကှှနမွ ဖငလွေးက … တကှှကှှဖှဈနပေါတယွ … အို … လကကွလေးက … ပေါငကွှားထဲကို … အလိုလို ရောကသွှားပါတယွ … ဆီးခုံမို့မို့ကို ကှောပွှီး … ထိပဝွလေးကို နှိုကလွိုကတွာနဲ့ … အို ရှငွ … တဈကိုယလွုံး ထှနွ့ထှနွ့လူးသှားအောငွ … ခံစားခကှကွ ပှောမတတအွောငပွါပဲ … နှုတဖွှားလေးက … အသံထှကပွှီး ငှီးရလောကအွောငွ … ကောငွးတယရွှငွ့ … ထကှှလာတဲ့ကာမပိုးက … သှေးကှောတဈလှှောကွ … တရှရှနဲ့ လှှောကသွှားနတေော့ … ရတနာရှကှေုပလွေးက … ပှစိပှစိ ဖှဈလာပါတယွ … ဝငမွလာသေးတဲ့ … လကဖွှားလေးကို … ဖမွးညှဈခငှလွို့ တူပါရဲ့ … အတငွးပဲ …  ကော့ကော့ပေးနတယွေ … ကောငွးလိုကတွာရှငွ … ကောငွးလိုကတွာ။

 

လကဖွှားလေးက … ရတနာဖူးလေးကို … ထိမိလိုကတွာနဲ့ … ကာမစိတတွှကေ ဟုနွးကနဲ … ထကှှလာပါတယွ … အို … ရှငွ … ပနွးရောငလွှိုဏခွေါငွးလေးထဲက … ခစှရွညကွှညတွှကလညွေး … တစိမွ့စိမွ့နဲ့ ယိုစီးလို့နပေါတယွ … ရထေဲမှာ တဈကိုယလွုံးစိမထွားပမယွေ့ … ခနဓြာကိုယကွတော့ … ရမကကွှောငွ့ ပူလောငနွပေါတယရွှငွ … စားဖူးတဲ့ကလေးက ပိုငတပွဲဆိုဆို … ဒီအတှေ့အထိကို သာယာမိတာအမှနပွါပဲရှငွ … ပနွးဖူးလေးကို … ကလိမိတာနဲ့ … စိတကွူးလနှငရွော … မှူခိုးတှေ လှငွ့သလို … ခံစားခကှတွှကေ … နတပွှညရွောကသွှားသလိုပါပဲရှငွ … ပနွးဖူးလေးကို … ပှတတွဲ့အရသာကို … တသသဖှဈနတေဲ့ … ကှှနမွနှုတခွမွးလေးတှကေို … လှှာလေးနဲ့ သပပွေးရငွး … တဈယောကထွဲ မနတတွေ မထိုငတွတဖွှဈနပေါတယွ … အတှေးတှကေ ကယောကဂွယကနွဲ့ … စိတကွူးထဲကို … ဟိုမငွးသားလေး ရောကလွာလိုကွ … ဒီမငွးသားလေး ရောကလွာလိုကွ … ဟငွး … ဟိုနေ့က ခှာတိတနွဲ့ဆို … အို … ဟုတတွယွ … မနကစွောစော ကှှနမွထပှေးတိုငွး … နောကကွနေ လိုကကွှညွ့နတေဲ့ သူ့ရဲ့ အကှညွ့တှကေ … ဘာလိုခငှတွာလဲဟငွ … တကယခွစှတွာလား … ဒီလိုမှိုး ဖှဈခငှတွာလား … အို … သူလာပှီ … ရကနထွေဲကို … သူဝငလွာတယွ … သူလေ … သူ … တအားဆိုးတယွ … ကှှနမွရဲ့ ပနွးဖူးလေးကို … ဖှဖှလေးပှတတွယွ … ဖိတယွ ခှတယွေ …”ဟာာာ … ဟာာာ”ကောငွးလိုကတွာရှငွ … အတှေးထဲက မငွးသားလေးကှောငွ့ … ကှှနမွ စိတတွှေ ပိုထနလွာပါတယွ … ပေါငတွဈခှောငွးကို … ရကနဘွေောငပွေါတွငလွိုကတွော့ … ပေါငနွှဈခှောငွးက ပိုကားသှားသလို … ရှကှေုပလွေးထဲက … ပနွးဖူးလေးက … ပိုလို့တောငွ ကော့ထောငလွာပါတယွ … ကှှနမွစိတတွှေ အရမွးကှှပှီ ထနတေော့ … ပနွးဖူးလေးကို … ညှဈပှီး … ပှတပွဈလိုကတွယွ … အောကကွနေ ကော့တငပွေးနတေဲ့ … တငပွါးကှီးတှကေ … ပှနမွကနှိုငလွောကအွောငွ … ကောငွးတယရွှငွ … ထိတယရွှငွ … ထိတယွ … ခံစားခကှတွှကေ အရမွးပှငွးတာမို့ … တိုးတိုးလေး ငှီးနရောကနေ … အောပွဈလိုကတွယရွှငွ …”အှနွ … ဟငွ့ …. ဟာာာာာာ … ဟာာာာာာာာ”မခံနိုငတွဲ့အဆုံးမှာ … အခစှရွညတွှကေ ပှှတကွနဲ ထှကသွှားပါတယွ … ရငတွှေ တဒိနွးဒိနွးခုနနွတေဲ့ကှားက … ခံစားခကှကွတော့ … ပှနမွပှောတတအွောငွ … ကောငွးလိုကတွာ … ဟငွး … လူတဈကိုယလွုံး မလှုပခွငှလွောကအွောငွ … မိနွးမောနလေို့ … ခဏလေးမှေးနလေိုကပွါတယွ …ခဏနတေော့ … တဈကိုယလွုံး အေးလာလို့ … မထခငွှ ထခငှနွဲ့ … ရခှေိုးခနွးထဲက ထှကလွာပါတယွ … မကှနွှာသုတပွဝါနဲ့ … ရတှသေေုတပွှီး … ညဝတအွငွကြှီဝတပွှီး ကုတငပွေါကွို … ပဈလှဲပဈလိုကပွါတယွ … ရစေိုနတေဲ့ … ဆံပငရွှညကွို … သုတခွငှစွိတမွရှိတော့လောကအွောငွ … ပငပွနွးနလေို့ … ရစေိုလကစွနဲ့ အိပပွဈလိုကပွါတယွ … ညတုနွးက လှုပလွှုပရွှားရှားလုပလွို့ ပငပွနွးတာရယွ … အသှေးအသားထဲက ကာမဆနဒြတှေ ပှညွ့သှားလို့ … အားလှော့သှားကှောငွ့ … မကှစွိမှိတလွိုကတွာနဲ့ … အိပပွှောသွှားပါတော့တယွ …။

 

ဦးသကအွောငွ … ဝူးကနဲ မောငွးထှကသွှားတဲ့ … လှမှတသွူဇာနှယွ ဆိုတဲ့ … နတမွိမယလွေးကို …. အရမွးသဘောကသှှားသညွ … ဒီကောငမွလေးရဲ့ … ခနဓြာကိုယကွောကကွှောငွးက … ၃၂-၂၄-၃၆ … မောဒွယဆွိုဒမွဟုတွ … လှယဉကွှေးမယဆွိုဒွ … တောငွ့တောငွ့ ဖှောငွ့ဖှောငွ့ကှီးဆိုပမယွေ့ … ဒီကောငမွလေးလိုမှိုး … အခှိုးကဖှို့ မလှယွ … အသကကွ ၁၈ နှဈဆိုတော့ … ဘူးသီးနုနု … ဖှံ့ဖှိုးစ အရှယွ … မှငလွိုကတွာနဲ့ … စိတတှေ ထကှှလာအောငွ … လှတဲ့ကောငမွလေးကို … ခစှခွငှတွယွ … ခစှခွငှတွယဆွိုတာထကွ … အိပခွငှတွယွ ဆိုတာက … ပိုမှနသွညွ … အိပယွာထဲမှာ … မိနွးမတှကေ အတူတူပဲ … ဆိုတဲ့ အယူအဆက … မမှနဘွူးဗှ … မှငလွိုကတွာနဲ့ … ရမကထွနစွတေဲ့ … ဒီလိုကောငမွလေးနဲ့ … တဈညလောကွ အိပပွဈလိုကရွငွ … ဟား … အရမွးလှတဲ့ … ညလေးဖှဈသှားမှာပေါ့ … ဒီည ဘာဖှဈမှနွးကို မသိပါဘူးဗှာ … ရငထွဲမှာ … အရမွးကို … ဆနဒြတှေ ပှငွးပှနတယွေ … ရငထွဲမှာ မီးတောကနွတယွေ ခှာတိတရွေ … ဟငွး … အခုတော့ … ဒငွးလေးနဲ့ ခစှလွို့မရသေးဘူး … ခစှလွို့ရတဲ့ … ခှာတိတမွလေးတဈယောကဆွီ သှားမှ … ဟာ … မေ့နလေိုကတွာ … ဒီည … သူ့ကို အိမမွှာ စောငွ့ခိုငွးထားတယွ … မှနမွှနပွှနမွှ … ကားမောငွးတဲ့ ကောငကွလညွး နှေးလိုကတွာ …”ဟေ့ကောငွ … မှနမွှနမွောငွးစမွးပါကှ”
“ဟုတကွဲ့ … ဆရာ … ဟုတကွဲ့”ဒီကောငကွ … ဆရာ့အထာကို နပသွညွ … ကားကို မိုငကွုနမွောငွးပဈလိုကသွညွ … အိမရွောကတွော့ … တပညွ့တဈယောကကွ …”ဆရာ … ဟို … မမ ရောကနွတယွေ””အိုကေ … ငါသိတယွ … ကားသိမွးလိုကတွော့ … ခှံတံခါးတှေ သခှောပိတထွား””ဟုတကွဲ့ … ဆရာ”အိမပွေါထွပကွို … အပှေးတကလွာမိသညွ … ဟငွး … ရငထွဲက … ဆနဒြတှကှေောငွ့ … သှေးကှောတှေ ပေါကကွှဲ ထှကတွော့မယွ ထငပွါရဲ့ …အိပယွာပေါမွှာ … နတသွမီးလေးတဈယောကွ … ပါးလှာတဲ့ … ညဝတဂွါဝနလွေးအောကမွှာ … မို့မောကတွဲ့ တငသွားတှကေ … တောငတွနွးကှီးတှလေိုပါပဲ … သိမသွှားတဲ့ … ခါးလေးက … ကိုငဆွောငွ့ခငှစွရာ … ဂါဝနလွေးက … တိုတိုလေးမို့ …  ခှာတိတရွဲ့ အလှတရားတှကေို လုံအောငမွဖုံးနိုငပွါဘူး … ဖှောငွ့တနွးတဲ့ … ပေါငတွံနှဈခုက … ဆငစွှယနွှဈခှောငွးပမာ … လှဝငွးနသညွေ … မပေါတွပေါဖွှဈနတောက … ခှာတိတရွဲ့ ပနွးလေး … ခှာတိတကွ … အနအထေိုငွ ပကစွကတွာမဟုတဘွူးဗှ … တမငသွကသွကွ … သှေးဆောငနွတော … မှငတွာနဲ့ … လူကို … ခစှခွငှလွာအောငွ … ဖှားယောငွးတဲ့ … မိနွးမလကနွကတွဈမှိုးပေါ့ဗှာ … ဟား ဟား …  အမို့အမောကတွှကေ … ကှှနတွောွ့ကို ဖိတခွေါနွတယလွေေ … အရငနွေ့တှကေ … ဒီလိုမှိုး … စိတကွှှအောငလွုပမွှ … လုပခွငှတွာ … ဒီနေ့တော့ … မဟုတဘွူးဗှ … အရမွးလှတဲ့ … သူဇာကှောငွ့ ကှှနတွောွ သှေးဆာနတော … မပေါွ့တပေါတွှကေ … စိတရွိုငွးတှကေို ထကှှစတယလွေေ …။

 

“အဈကို … နောကကွတှယနွောွ … မီးစောငွ့နတော ကှာလှပှီ … ဟှနွ့””ဆောရီးပါ … ခှာတိတရွယွ”ခပညွုညုလုပနွတေဲ့ … ခှာတိတမွလေး … ခဏနေ … ညုနိုငပွါ့မလား … ကှညွ့ရသေးတာပေါ့ … မှေ့ယာပေါကွနေ … ဖိတခွေါနွတေဲ့ … ခှာတိတမွလေးကို … ငုံ့ပှီး  နမွးပဈလိုကတွယွ … နှုတခွမွးလေးက … ခှိုလိုကတွာဗှာ … လကကွလညွး … ဟိုဖကွ … ဒီဖကွ … ဟိုကိုငွ … ဒီကိုငပွေါ့ … ညဝတဂွါဝနလွေးအောကကွ … ပဈစညွးတှကေ … မို့မောကလွှနွးတယဗွှာ … တဈမိနဈလောကွ နမွးပဈလိုကတွော့ …  အောကကွ ခှာတိတမွလေးက … ဖုတလွိုကဖွုတလွိုကဖွှဈနတယွေ …”အို … အဈကိုနောွ … တှေ့တာနဲ့ ဒါပဲလုပွ … ဟှနွ့””အရမွးခစှတွာကိုး …  ခှာတိတရွဲ့””ခှာတိတွ … ခှာတိတဆွိုပှီး … အရမွးလုပတွာကိုတော့ ကှောကတွယွ … အဈကိုရယွ””ခှာတိတကွ  အပေးကောငွးတာကိုး””အိုး … တောပွါ””ရှကလွို့လား””အိုး … ရှကလွှနွးလို့ သတေော့မယွ … မနေ့ကတုနွးက … အဈကို အရမွးဆိုးတယွ””ခှာတိတရွဲ့ အဖုတကွ … စီးနတောပဲနောွ … အောကကွနလညွေး … ကော့ပေးတယွ””ဟိတွ … တောပွှီ အဈကိုနောွ … ဟှနွ့”။

 

ခှာတိတမွလေးက … ရှကလွှနွးလို့ ထငပွါရဲ့ … ကှှနတွောွ ဖကထွားတဲ့ ကှားက … ရုနွးထှကပွှီး … မကှနွှာကို ခေါငွးအုံးအောကမွှာ … ဖှကထွားတယွ … ဖငလွေးက ထောငလွို့ပေါ့ … ဟား ဟား …ကော့ထှကနွတေဲ့ … ဖငနွှဈလုံးက … လုံးကစှနွသညွေ …  ခှာတိတဆွိုပှီး … လှော့တှကလွို့မရ … ပဈစညွးက တောငွ့သညွ … ဖငလွေးကို … ဆှဲမလိုကပွှီး … ကားကနဲ ဖှဈသှားတော့ … ဖငနွှဈလုံးကှားက ဖှူမို့မို့ … ေ- ာကပွတလွေးက … ဖောငွးကားနသညွေ … အဝလေးက နညွးနညွးလေးသာ ဟသညွ … နီနီရဲလေး အကှဲကှောငွးလေးကို … တှေ့တာနဲ့ … မစဉွးစားတော့ဘူး … စိတကွ တအားထနနွတောမို့လို့ … နှုတခွမွးသားကဈကဈလေးကို … ဆှဲဖှဲပှီး … လကညွှိုးကို … တဆုံးထိုးထညွ့ပဈလိုကတွယွ …”အား … နာတယွ … နာတယွ”အစိမွးသကသွကကွှီး … ထိုးခလှိုကတွော့ … ခှာတိတမွ ဘယခွံနိုငမွလဲ … ထှနွ့ထှနွ့လူးသှားတယလွေ … ဘယရွမလဲ … ရုနွးမအောငွ … ခါးကို … အတငွးဖိထားတော့ … ထလို့မရ … ကှပစွေးနတေဲ့ … အဖုတလွေးထဲ … လကညွှိုးလေးကို … ညှဈနတောမှား … ကောငွးလိုကတွာဗှာ … တငွးနတောပဲ … လှုပလွို့မရအောငွ ညှဈထားတား … ဒီခှာတိတမွလေးက … နညွးနညွးလောကွ နမွးပဈလိုကရွငွ … အရညတွှကေ … ရှဲနပှေီ … ကောငွးမှာပေါ့ဗှာ … ဒီခှာတိတမွလေးက … ပှီးခဲ့တဲ့အပတကွမှ … ပါကငဖွောကထွားတာလေ …  ပါကငဖွောကတွဲ့နေ့ကဗှာ … ဟာဗှာ …  အတှေးတှကေ … စိတကွို အဆုံးစှနထွနစွတေော့ … လကညွှိုးလေးနဲ့ … ခပပွှငွးပှငွးလေး မှပဈလေိုကတွယွ … မှရတောခကလွိုကတွာဗှာ … ဖငကွို အတငွးရှုံ့ထားတော့ … ခရပှငွေ့လေးက … သေးသေးလေး ကှုံ့နသညွေ …  ဘယရွမလဲဗှာ … ခရပှငွေ့လေးကို … ဝလုံးလေး ရေးပေးလိုကတွော့ … အဖုတကွ ညှဈထားတာ … လှော့သှားသညွ …။

“အား … အဈကိုရေ … ဟငွ့ … ဟငွ့”ရုနွးလို့မရမှနွးသိတော့ … မရုနွးတော့ … ဒါပမယွေ့ … ဖငလွေးကို … စကောဝိုငွးလို … ကော့ကော့ပဈလိုကတွယွ … ကှိုကတွယွ … ဒါမှိုးမှ … ကှိုကတွာဗှ … အောကပွေးကောငွးတယဗွှာ … ဟိုနှိုကဒွီနှိုကနွဲ့ … ဒီနားလေးက … အလုံးတှေ အမှားကှီးတှေ့ရတယွ … အငွး … ဂှီစပေါ့လို့ ထငတွာပဲ … ခပသွှကသွှကလွေး ပှတပွေးလိုကတွော့ … လကကွိုညှဈထားတာမှားဗှာ … ပှုတထွှကမွတတပွဲ …”အိုး … အဈကို … ဘာတှလေုပနွတောလဲ””အိုး … ဟာာာ …. ဟငွ့””ကောငွးလား””ကောငွးတယွ အဈကိုရယွ … အရမွးကောငွးတယွ””ကှိုကလွား””အငွး … ကှိုကတွယွ … ကှိုကတွယွ … လုပပွါတော့ အဈကိုရယွ … မီးမနတတတွေော့ဘူး”ခှာတိတွ … ခေါငွးလေးလှညွ့ကာ … ကှှနတွောွ့ကို လှညွ့ပှီး ပှောနပေုံလေးက … ခစှစွရာ … ကှှနတွောလွညွး … တအားလုပခွငှနွတယဗွှော … လကညွှိုးကို … ပှနထွုတလွိုကတွော့ … အဖုတလွေးက … အတငွးညှဈထားတယွ … မလှတခွငှဘွူးထငပွါရဲ့ …”အတငွးမညှဈထားနဲ့လေ””အိုး … အဈကိုနောွ … ဟငွ့”ခှာတိတွ ရှကသွှားလို့ထငပွါရဲ့ … မကှနွှာ ပှနငွုံ့သှားပှနတွယွ … ပှနထွှကလွာတဲ့ လကညွှိုးမှာ … အရညတွှေ ရှဲရှဲစိုနတယွေ … ခှာတိတမွလေးက … ဒါတဈခုတော့ ကောငွးတယွ … အဖုတထွဲက … အရညတွှကေ ညှီနံ့မနံဘူး … သငွးသငွးပစှပွစှလွေး …။

 

အဝတတွှကေို … အမှနခွှှတပွှီး … သူ့ပေါငနွှဈခှောငွးကှားမှာ … နရောယူလိုကတွယွ … အောကကွကောငကွ … ထောငနွတောပဲ … မနတတတွေော့ဗှာ … နီနီရဲရဲ စိုရှဲနတေဲ့ … အကှဲကှောငွးလေးထဲ … ဒ- ဖွှားကို … တေ့လိုကတွယွ …”အိုး … အဈကိုရယွ … ဖှေးဖှေးနောွ … ဟငွ့”ဖှေးဖှေးလေး ဆိုတာ … ကှှနတွောွ မလုပတွတဘွူးဗှ … ခပကွှမွးကှမွးလုပရွမှ … အားရတယွ … ကှနပတွေယဗွှ … ဒ- ဖွှားလေးက … အထဲဝငတွယဆွိုရုံလေးရှိသေးတယွ … မီးလေးရဲ့ … အဖုတကွ … အတငွးကို … ဖမွးညှဈပဈတော့တာပဲ … ကှာတယဗွှာ … ဆောငွ့ထညွ့ပဈလိုကတွယွ … အရညတွှနေဲ့ ရှဲနတေော့ … သိမွ့ကနဲ ဝငသွှားတယွ … ခှောခှောမှေ့မှေ့တော့ ဟုတဘွူး … ဒုနွးကနဲ ဆောငွ့ပဈလိုကတွော့ … ဖငကွုနွးပေးနတေဲ့ … ခှာတိတမွ … အရှေ့ကို … ငိုကကွနဲ တိုးသှားသညွ …”အိုး … အမရေေ … နာတယွ … အဈကိုရယွ … တအားမလုပပွါနဲ့ဆို …”ခှာတိတမွလေး … မကှရွညလွေးတောငွ ဝဲသှားသညွ … ဟုတလွညွးဟုတတွာပဲ … ဂေါလွီ ၈ လုံးထညွ့ထားတဲ့ ကှှနတွောွ့ကောငွ … ဝငခွကှကွ ပှငွးတာကိုး … နုနုထှတထွှတွ အတှငွးသားလေးကို … ဖှဲကားပှီး ဝငသွှားရုံမကဘူး … ဂေါလွီတှကေ … ခပကွှမွးကှမွး ပှတဆွှဲသှားတော့ … သမတတေနွာသှားမှာပေါ့ … နာပလေ့စေ … ဒီအခှိနမွှာ မညှာနိုငဘွူး … မိနွးမဆိုတာမှိုးက … အဖုတကွှဲအောငွ  – ိုးမှ … အသညွးစှဲအောငွ ခစှမွှာ … ဟား ဟား ဟား …”အား … ဟာာ … ဟာာ … ဟငွ့ … ဟငွ့ … နာတယွ … နာတယွ … အဲဒီလို မမှနေဲ့လေ”အဖုတလွေးက … ကှပလွှနွးတော့ လုပရွခကတွယဗွှာ … နညွးနညွးခှောငသွှားအောငွ … မှပဈလေိုကတွယွ …”ဟငွ … ဟငွ့ … အို … အို … အဈ့ကို … အဈ့ကို … ဖှေးဖှေးလုပပွါ အဈကိုရယွ … အရမွးနာတယွ … ဟငွ့”။

 

ရနဈသေူတဈယောကလွို … ဆှဲမိဆှဲရာ … ခေါငွးအုံးလေးကို … ကစှကွစှပွါအောငွ ဆုပထွားရငွး … အနောကကွနေ … ဆောငွ့သမှှ … မီးလေး ခံနရှောတယွ … စကသွနတလွေို … အဆကမွပှတွ … ဆောငွ့တာခံရတော့ … နားထငတွှတေောငွ ပူထူပှီး … မကှနွှာတှေ နီရဲလာတယွ … မသနားနိုငဘွူးလေ … အရှိနကွ အရမွးကောငွးနပှေီမို့ … ခါးကို ကိုငပွှီး … အနီးကပွ ဆောငွ့ပဈလိုကတွယွ … သုံးစကကြနွ့ကို နှဈခကှနွှုနွးနဲ့ ဆောငွ့တော့ … ဘယခွံနိုငမွလဲ … အဖုတထွဲက … အရညတွှကေ … ဒလဟောပေါ့ … ခှာတိတမွလေးက … ကှောကလွှနွးတာလား … ကောငွးလှနွးတာလားမသိဘူးဗှာ … ကှှနတွောွ့ဟာကို … ညှဈထားတာမှား … သားရကှငွေး သုံးပငနွဲ့ စညွးထားသလိုပဲ … စီးနတော … ဆောငွ့လိုကတွိုငွး … အရှေ့ကို နညွးနညွးရောကလွိုကွ … အနောကကွို … ပှနကွော့ပေးလိုကနွဲ့ … ဒီကောငမွလေးတော့ ဟုတနွပေါပှီ … နာတယွ … နာတယဆွိုပှီး …  အတငွးနောကကွို ဖငကွော့ပေးနတော … အခါ ၅၀ လောကလွညွး ဆောငွ့ပှီးရော … မီးလေး အရမွးထနလွာပါတယွ … ကှှနတွောွ့ ဦးဆောငမွှုကို … အားမရလို့ ထငတွာပဲ … အတငွး နောကကွို … ပဈပဈဆောငွ့တယွ … ကှိုကတွယဗွှာ … ကိုယကွ … ဆောငွ့စရာမလိုပဲ … သူ့ဟာနဲ့ ညှဈပှီး … ဆောငွ့တာမှား … ကောငွးလိုကတွာ …  အသံထှကပွှီးတောငွ ငှီးမိတယွ … သူ့ခါးကို … ကိုငထွားတာ လှတပွေးလိုကတွော့ … ဇောငွးကလှတတွဲ့ မှငွးလိုပဲ … ဆောငွ့ရှာတယွ … – ီးကလညွး … ထဈထဈ ထဈထဈနဲ့ … ဝငလွိုကထွှကလွိုကွ … ငှီးသံတှကလညွေး … ဆူညံနတောပဲဗှာ …”ဟငွ … ဟငွ့ … အို … အို … အဈ့ကို … အဈ့ကို …””အရမွးကောငွးတယွ … အဈကိုရယွ … လုပပွါ … လုပပွါ …”လုပပွါ … လုပပွါဆိုပှီး … သူခညွှးပဲ လုပနွတော … ဟား ဟား … သဘောတှေ ကလှှနွးလို့ … ဖငလွေးကို ဆှဲဖှဲလိုကတွယွ …”အိုး … အဈကိုနောွ … အတငွးမဖှဲနဲ့ … ဟငွ့”မီးလေးက အဖုတကွို … ညှဈထားလှနွးတော့ … ဖငနွှဈလုံးကှားထဲက … ခရပှငွေ့လေးက … ခပစွူးစူးလေး … အထဲကို ဝငနွတယွေ … အရညတွှလညွေး ရှဲနတေော့ … စိတမွကူးတော့ပါဘူး … လကညွှိုးကို ထိုးထညွ့ပဈလိုကတွယွ … ဝငဘွူးဗှ … လကတွဆဈပဲ … ဝငတွယွ … ထပသွှငွးလို့မရဘူး … အတငွးတံခါးပိတထွားတယွ …”အား … နာတယနွောွ … အဈကို … ဟငွ့ … ဟငွ့””အား … နာတယွ … နာတယွ … ထပမွထညွ့တော့နဲ့ … နာတယွ …”မထညွ့နဲ့ ဆို … ပိုလို့တောငွ ထညွ့ခငှသွေးတယွ … အပှတဟွော့နတေဲ့ … မီးလေးကို … နောကပွေါကပွါ လုပပွဈလိုကအွုံးမယွ … လကညွှိုးကို … ပိုထိုးထညွ့တော့ … အတငွး ရုနွးတယွ … မရဘူးလေ … လိုခငှတွာကို … ရအောငွ ယူတတတွဲ့  အကငွှ့က … ကှှနတွောွ့မှာ စှဲနပှေီ …။

 

“အား … အဈကိုက … အရမွးရကစွကတွယကွှာ … မီးလေး ဖငကွို … မလုပပွါနဲ့ “”အရမွးလုပခွငှတွယကွှာ … မီးလေးကလညွး””ဟငွ့ … ဟငွ့ … မီးလေးကို … မသနားဘူးလားဟငွ … အဈကို့ဟာကှီး ထညွ့လိုကရွငွ … မီးလေးဖငကွှဲသှားလိမွ့မယွ””မကှဲပါဘူးကှာ …””တခှားဟာ လုပပွေးမယလွေ … နောွ … အဈကို … ဒါတော့ မလုပပွါနဲ့ အဈကိုရယွ … မီးလေး တောငွးပနပွါတယွ””ဟာကှာ”ကှှနတွောွ စိတတွိုလာလို့ … ကှှနတွောွ့ဟာကို … ဆှဲထုတပွဈလိုကတွယွ … အရမွးကောငွးနတေဲ့ အခှိနမွှာ ကနွ့လနွ့ကနွ့လနွ့ လုပတွာ မုနွးတယဗွှာ … မှေ့ယာပေါကွို ပဈလှဲခပှဈလိုကတွယွ … မီးလေးက … သနားပါတယွ … မကှနွှာငယလွေးနဲ့ … ကှှနတွောွ့ကို ကှညွ့ပှီး …”စိတမွဆိုးရဘူး အဈကိုရယွ … မီးလေး ကှောကလွို့ပါ …””ဘာကို ကှောကနွတောလဲ””အဈကို့ဟာကှီး …  အကှီးကှီးလေ … မီးလေ ဖငကွှဲသှားမှာပေါ့””ဟာကှာ””စိတမွဆိုးနဲ့နောွ … အဈကို့ကို အလှောပွှနပွေးမယလွေ … နောွ … ရှတွ”ပါးကို တဈခကှလွာနမွးပှီး … နှဈသိမွ့ပေးနရှောတယွ … စိတတွိုနတော … လှော့သှားတာပေါ့ဗှာ … ဒီလိုမှိုးလေး နမွးတော့ … ရငတွောငခွုနသွှားတယွ … သူက ဘယလွို အလှောပွေးမှာလဲ …”ဘယလွို အလှောပွေးမှာလဲ … ပှောပါအုံး””စိတကွို  လှှော့ပါ  … အဈကိုရယွ … လူကှီးနောွ … ကလေးကို စိတမွဆိုးရဘူး … ဟှနွ့”။

“မရဘူးကှာ … အရမွးလုပခွငှတွယွ””မီးလေးကို … မသနားဘူးလားဟငွ … မနေ့က … ဒဏရွာတောငွ မပှောကသွေးဘူး … အထဲမှာ အောငွ့နသေေးတာ””ဟုတလွား””ဟုတတွာပေါ့ … မီးလေးက လိမပွှောစရာလား … အဈကို ကှမွးကှမွးလုပတွာ … အရမွးနာတယွ အဈကိုရဲ့ … မီးလေးက … ခစှလွှနွးလို့ … အံကှိတခွံတာ … မကှရွညတွောငထွှကတွယွ … ဟှနွ့””ဟား ဟား … မီးလေးက … အရမွးကောငွးတာကိုး … ဟုတဘွူးလား””အိုး တောပွါ … စိတကွို လှှော့နောွ … အဈကို စိတတွိုငွးကှ ဖှဈရစေ့မယွ … ဟုတပွှီလား … ရှတွ””အငွး … ပှောပါအုံး … ဘယလွို အလှောပွေးမှာလဲ …””စောငွ့ကှညွ့ပေါ့ … မီးလေး ဘယလွိုခစှတွတတွယဆွိုတာ … “တယဟွုတပွါလား … အပှောကတော့ ကှှလေောကတွယွ …. ခပညွုညုလေး ပှောပှီး … ကှှနတွောွ့နှုတခွမွးကို … မထိတထိ လာကလိပှနတွယွ … ပကလွကဖွှဈနတေဲ့ … ကှှနတွောွ့ အပေါကွို … မီးလေး … တကလွာပါတယွ … အိစကဖွောငွးမို့နတေဲ့ … ရငနွှဈမှာက … မကှနွှာရှေ့မှာ … ရဈဝဲနတယွေ … သူ ဘာလုပပွေးမှာလဲ …။

“အဈကို မကှစွိမှိတထွားရမယနွောွ””အငွး”မကှစွိမှိတလွိုကပွမယေ့ွ … ခိုးကှည့ခွငှတွယဗွှာ … မကှစွိတဈဖကကွို မှိတပွှီး … ခိုးဖှင့ကွှည့လွိုကတွော့ … ခစှရွညလွှမွးတဲ့ မကှဝွနွးတှကေ … ကှှနတွော့ကွို … စိုကကွှည့နွတယွေ …”ဟိတွ … အဈကိုနောွ … ခိုးကှည့နွဲ့””အငွးပါ”မကှနွှာကို ခေါငွးအုံးနဲ့ ဖုံးပဈလိုကတွယွ … ဟား ဟား … ခှာတိတကွ ကလေးကနှတောပဲ … ခေါငွးအုံးနဲ့ ဖုံးတော့ အောကနွားလေးက … မသိမသာလေး … ပှင့နွတော … သူလုပနွတော မှငရွတာပေါ့ဗှာ … ခေါငွးလေးငုံ့ … ဆံပငလွေးကို သပလွိုကပွှီး … ကှှနတွော့နွို့သီးဖှားလေးကို … စို့တော့ာတာပဲဗှာ … ရငထွဲမှာ … လှိုကကွနဲ … ကှကသွီးတှတေောငထွသှားတယွ … မီးလေးလှှာလေးနဲ့ … သပလွိုကတွိုငွး … ဟား … ရငထွဲမှာ မီးတှေ ဝုနွးကနဲ ဝုနွးကနဲ တောကလွာတယွ … မရဘူးဗှာ … ခံစားရခကတွယဗွှာ … သူ့လှှာလေးက … နှေးနှေးလေး … မထိတထိနဲ့ … ကလိတော့ … ကောငွးလိုကတွာဗှာ … ဒီဘကပွှီးတော့ … ဟိုဘကွ … နှုတခွမွးလေးနဲ့ စုပရွငွး … မီးလေးက … သူ့ဖငကွောကကွောကလွေးကို နောကကွို ဆုတပွဈလိုကတွယွ … ဟာဗှာ … တငွးပှီး ထောငနွတေဲ့ ကှှနတွော့ကောငကွ … သူ့ ဖငနွှလုံးကှားမှာ ညပသွှားတယွ … ခှှဲကှိတဲ့ အရညတွှနေဲ့ … ကှှနတွော့ကွောငကွလညွး … အပှတခွံနရတယွေ … ဟာဗှာ … တကယပွါပဲ … အပှဲပှဲနှဲလာသမှှ … ဒီတဈခါကမှှ … မီးလေး လုပသွမှှ ကှှနတွောွ ထှန့ထွှန့လွူးနတောပဲဗှာ …။

– ီးတဈခှောငွးလုံးကို … အဖုတမွှေးနုနုလေးနဲ့ … အပှတခွံရတာ … ဘယလွိုပှောရမှနွးမသိပါဘူးဗှာ … တဈခကှတွဈခကွှ … သူ့အဖုတကွှားလေးထဲရောကသွှားလိုကွ … နှုတခွမွးထူထူလေးတှကေ … မထိတထထိညှဈတာခံရလိုကနွဲ့ … ဟုတနွတောပဲဗှာ … – ီးတခှောငွးလုံးကို … အဝတနွုနဲ့ ပှတနွသလေိုပဲဗှာ … မီးလေးဖငကွ နိမ့ခွညှမွှင့ခွညှနွဲ့ … ကှှနတွော့ကွို နှိပစွကနွတော … မခံစားနိုငတွော့ဘူးဗှာ … ဖငကွို အနောကဖွကကွို အတငွးပှတတွှနွးရငွး … ဒ- ဖွှားကို … လာလာငှိတယဗွှ … ဝငမွလိုလို ဖှဈလိုကွ … အောကပွှနဆွငွးသှားလိုကွ … အသဲယားတယဗွှာ … မီးလေး အပေါကထွဲ … ဝငတွော့မလို … ဖှဈလိုကွ … အောကကွနေ အတငွးကော့တော့လညွး … ခှာတိတမွက … အောကပွှနလွှှောသှားတယွ … ဒီလိုမှိုး နှဈကှိမသွုံးကှိမဆွိုတော့ … တငွးလာတာပေါ့ဗှာ … နောကဆွုံးအကှိမမွှာ … မရမက အောကကွနေ ပင့တွငလွိုကတွော့ … စှတကွနဲ ဝငသွှားတယွ … မီးလေးရုနွးပါသေးတယွ … မရဘူးလေ … အံတိုနပှေီ …”ဟာာာာ … ကှီးလိုကတွာ အဈကိုရယွ … ဟင့ွ””အရမွးရှညတွာပဲ … အဈကိုရယွ … အား ….. “မီးလေး … တဈခကွှ တုန့ကွနဲ ဖှဈသှားတယွ … ဆကဖွှဈလာမယ့ွ … နာကငှခွံကောငွး အရာသာကို … ကှိုသိနတေော့ … နညွးနညွးတော့ လန့မွှာပေါ့ … ကှှနတွောလွညွး စိတမွရှညတွော့ဘူးဗှာ … လုပခွငှနွပှေီ … လကနွှဈဖကနွဲ့ မီးလေးဖငလွေးကို … ကိုငပွှီး … ဝုနွးကနဲ ဆောင့ခွပှဈလိုကတွယွ … အောကကွနလညွေး … အတငွးကော့ပဈလိုကတွယွ …”။

အား … အား … နာတယွ … အရမွးနာတယွ အဈကိုရယွ””ဟာာာာာာာ””အာာာာ … အရမွး မကှမွးရဘူးလေ … မီးလေး ကို မသနားဘူးလား … ဟင့ွ … “အသံထှကပွှီး ငှီးရလောကအွောငွ … မီးလေ အဖုတထွဲ ထဈထဈ ထဈထဈနဲ့ ဝငသွှားတာ … မိုကတွယဗွှာ … ထောငမွတနွတေဲ့ ကှှနတွော့ကွောငကွို … ညှဈထားတာကို … အရမွးသဘောကတှယွ … အိကနဲ ကလှာတဲ့ တငပွါးတှကေ … ကှှနတွော့ပွေါငတွှနေဲ့ လာကပသွှားတယွ … မီးလေး … ဆတကွနဲ … သူ့ဖငလွေးကို … ပှနမွသှားတယွ … အဖုတကွ … အကုနလွုံး ကှှတထွှကမွသှား … သိမ့ကွနဲ … ပှနဆွငွးလာပှနတွယွ …။ “ဟင့ွ … ဟင့ွ … အဈကိုရယွ … ကောငွးရဲ့လားဟငွ””ကောငွးတယွ မီးလေးရယွ … ခပကွှမွးကှမွး … ခစှကွှာ … အားမရဘူး””အဈကိုရယွ … ဟာ … ဟင့ွ … ဟာ … ဟာ … အို … အဈကိုနောွ … အု … ဟင့ွ …”မီးလေးက … ကှှနတွော့ွ ရငဘွတကွို လကထွောကပွှီး … ဖငလွေးကို … ကော့လိုကွ … ကောကလွိုကနွဲ့ … အပေါကွနေ ဆောင့တွာ ကောငွးတယဗွှာ … တဈခကှတွဈခကွှ … မာနပွါသှားတယထွငပွါရဲ့ … အဆုံးထိ … ဒုနွးကနဲ ဆောင့ဆွောင့ဝွငသွှားတယွ … သူလုပတွာ နညွးနညွးတော့ နှေးတယဗွှာ … အားမရတော့ဘူး … ဟူး … ခါးလေးကို ကိုငပွှီး … မကုနွးမကှပုံလေးဖှဈတဲ့အခှိနမွှာ … အောကကွနေ အတငွး ဆောင့ပွဈလိုကတွယွ … စကသွနတလွေို … တဒုနွးဒုနွးနဲ့ကို ဆောင့ပွဈတာ … အဝငအွထှကကွလညွး ကှမွးတော့ … မီးလေး အောလွိုကတွာ ပှောမနနေဲ့ … ခံရှာပါတယွ …။

သူ့အစေ့လေးကို … ပှတပွှတဆွှဲသှားတာ … ကောငွးလှနွးလို့ ထငပွါရဲ့ … အဖုတထွဲကနေ အတငွး ညှဈညှဈထားသေးတယွ … အရညတွှကလညွေး … ရှဲရှဲစိုနတောပဲဗှာ … အဝငအွထှကသွံတှကေ … နညွးနညွးတောငကွယှလွာတယွ … “ဟာ … ဟင့ွ” “ဟင့ွ … ဟင့ွ” “အှနွ … ဟာာာ” “အားး … ရှီး” အောကကွနေ ဆောင့ရွငွး … ကပနွတေဲ့ ဆီးခုံ နှဈခုကှားထဲ လကဝွငပွှီး … မီးလေးအစေ့လေးကို … ပှတပွဈလိုကတွယွ … “ဟား … ထိတယွ အဈကိုရယွ … အရမွးထိတယွ” ပဲစေ့သာသာအစေ့လေးကို … ပှတပွေးလိုကရွငွ … မိနွးမတှေ မနနေိုငအွောငွ … ထှန့ထွှန့လွူးဖှဈသှားတာပဲဗှာ … စိတမွပါတဲ့ မိနွးမ … ကာမစိတနွညွးတဲ့ မိနွးမတှတေောငွ … ဒါလေးကို ပှတပွေးရငွ … မနနေိုငလွောကအွောငကွို … ထကှှလာလိမ့မွယွ … မယုံရငလွုပကွှည့ပွေါ့ … အသကကွလညွး ငယငွယွ … သှေးကှှခါစ … မီးလေးလို အရှယမွှိုးကို … ဒီလိုပုံစံမှိုးလုပပွဈလို့ကတော့ … အသညွးစှဲအောငွ ခစှသွှားလိမ့မွယွ … မီးလေးက … တောတွောွ အောကပွေးကောငွးတာဗှ … အစေ့လေးကို အပှတခွံရတိုငွး … ဖငလွေးကို စကာဝိုငွးလို ကော့ကော့ပဈလိုကတွာမှား … ကောငွးလိုကတွာဗှာ … နောကပွှီး … မီးလေးအဖုတကွ … ကှှနတွော့- ီးကို … ဆှဲဆှဲ ဆုပပွဈတာလဲ … ကောငွးတယဗွှာ … “အား … ရှီး …. ဟင့ွ … အစ့ကွို့ … အစ့ကွို့ … မီးကို သတနွတောလားဟငွ … မီး မခံနိုငဘွူး … ဟီး … မီးသတေော့မယွ … ဟင့ွ … မီးကို သနားပါအုံး … အဈကိုရယွ … ။

အား …. ရှီး … ဟာ … ဟင့ွ … အား … သပှေီ … သပှေီ …” “ဟင့ွ … အဲလို … မပှတပွါနဲ့ … အဈကိုရယွ … မီးမခံနိုငလွို့ပါ … နောွ … ဟင့ွ … ပှောလို့လဲမရဘူး … အို … အာာာ … ရှီး … မီး … သပှေီ … မီး … သပှေီ …” တဖှတဖွှတနွဲ့ အောကကွဆောာင့ရွငွး … မီးလေးအစေ့ကို … ပှတပွှတပွဈတာ … မီးလေးတဈယောကွ အပေါမွှာ … ထှန့ထွှန့ကွို လူးနတောပဲ … ဘယခွံနိုငမွလဲဗှာ … ဝါရင့တွဲ့ … ဖာသညတွှတေောငွ … အသညွးခိုကအွောငွ … ခံရတဲ့အကှကွ … ပါကငဖွောကပွှီးစ … ခှာတိတမွက … ခံနိုငမွတဲ့လား … မီးလေးအဖုတကွ ညှဈထားတဲ့ အားက … သံခှောငွးဆို … ကှေးသှားမလား မသိပါဘူးဗှာ … ညှဈထားတဲ့ ကှားက … မှရတော … တအားဖီးလာတယဗွှ … အရညတွှကတေော့ … ဟောကနဲ … ဟောကနဲ ထှကကွလှာတာ … အစေ့ပှတနွတေဲ့ … လကထွဲမှာတောငွ … အိုငနွပှေီ … “ဟင့ွ …. ဟင့ွ … ရှီး … ကောငွးတယွ အဈကိုရယွ … အဲလိုလေး … အဲလိုလေး … ရှီး … မှနမွှနလွုပနွောွ … အို … ဟင့ွ … မီးလေးပှီးတော့မယွ …. ပှီးတော့မယွ … ရှီး … ဟာ … ဆောင့ဆွောင့ွ” ဆယမွိနဈလောကွ … အောကကွနေ ပင့ပွှီး … ဆောင့ခွကွှ … ကှမွးကှမွးနဲ့ ကှုံးတော့ … မီးလေးအဖုတကွ … ထှကလွိုကတွဲ့ အရညတွှဗှော … အိုငထွှနွးနတောပဲ … ကှှနတွောလွညွး … မနနေိုငတွော့ဘူး … ပှီးတော့မယွ … သူက … မှလေိုကွ … ကှှနတွောကွ မှလေိုကနွဲ့ … ကောငွးလိုကတွာဗှာ … “အား … ရှီး … ဟင့ွ … ဟင့ွ … အရမွးခစှတွယွ … အဈကိုရယွ … အရမွးခစှတွယွ … မီးလေ … မီးလေ … အား … ” မီးလေး … စကားတှကေ ဗလုံးဗထှေး … တဈကိုယလွုံးကလညွး … တှန့လွိမပွှီး … ပှီးသှားတယွ … ပှီးခါနီး … မီးလေးအဖုတကွ … ဆတကွနဲ … ဆတကွနဲ … ညှဈညှဈပဈတာ …။

ကောငွးလိုကတွာဗှာ … အထဲကနေ ဆှဲဆှဲဆုပနွတေဲ့ အရသာက … ဘာနဲ့မှမတူဘူးဗှ … တောင့မွခံနိုငတွော့ဘူးဗှာ … ခါးကို စုံကိုငပွှီး ဆောင့ခွပှဈလိုကတွယွ … အောကကွနေ အတငွးပင့ပွှီး … သုံးလေးခကှမွှလေိုကရွငွး … ပှှတကွနဲ … ကှှနတွော့ဟွာထဲက … အရညတွှေ ပနွးထှကသွှားတယွ … “အို … အဈကိုရယွ …. အရမွးခစှတွယနွောွ … ဟင့ွ … အို … အဈကို့အရညတွှကေ … မီးသတပွိုကကွနှတောပဲ … မီးသားအိမထွဲကို … ပနွးထုတပွဈလိုကတွာ … ကောငွးတယွ … အဈကိုရယွ … ကောငွးတယွ … အဈကိုရော ကောငွးရဲ့လားဟငွ” “အငွး” နှဈယောကလွုံး … ပနွးတိုငအွရောကွ … တာဝေးပှေးလာတဲ့ အပှေးသမားတှလေို … မောဟိုကနွတောပဲ … ဟောဟဲ … ဟောဟဲနဲ့ … နှဈယောကသွား … ပကလွကကွလေး … မီးလေးက … နညွးနညွးတော့ … ခှှဲတတသွညွ … ကှှနတွော့ွ လကမွောငွးကို … ခေါငွးအုံးအုံးပှီး … ကှှနတွော့ကွို ဖကထွားလိုကတွယွ … “အဈကို စိတကွှနပရွေဲ့လားဟငွ” “ဟင့အွငွး” “ရှငွ” မီးလေး မကှနွှာ ငိုမဲ့မဲ့ဖှဈသှားသညွ … “အဈကိုနောွ … ဟင့ွ … မီးလုပပွေးတာ … စိတတွိုငွးမကဘှူးလားဟငွ … မီးက သိပမွခစှတွတသွေးလို့ပါ … အဈကိုရယွ … ဘယလွိုလုပမွှ စိတကွှနပမွှောလဲဟငွ” “ဖငခွခှငှတွယွ” “အို … အဈကိုရယွ … မီးကို … မသနားဘူးလားဟငွ … မီးဖငကွှဲသှားမှာ အရမွးကှောကတွယွ” “မရဘူး … ခမှှာပဲ…” “ဟင့ွ … အဈကို … အရမွးဆိုးတယွ …” “ဖငကွုနွးပေးကှာ … လုပခွငှလွာပှီ” “ရှငွ … ဟင့အွငွး … ဟင့အွငွး” “မနာပါဘူးကှ … မီးလေးကလညွး … လိမမြာတယနွောွ … အဈကို ဖှေးဖှေးလေး ထည့ပွေးမယွ” ။

“အဈကိုက … ညာပှောတယွ … မီးကို … ဖငခွမှှာ … မနာပဲ နမှောလား … မီးဖငလွေးက … သေးသေးလေး … အစ့ကွို့ဟာက … အကှီးကှီး … ကှဲသှားမှာပေါ့ … ဟင့အွငွးနောွ … မလုပပွါနဲ့နောွ … ” “ဖှေးဖှေးလေး လုပမွှာပါဆို … ရုနွးရငတွော့ အတငွးခပှဈမှာနောွ … ဖငကွှဲတော့မှ မအောနွဲ့ …” “ဘယလွိုလုပမွှာလဲဟငွ” “ဖငကွုနွးလိုကနွောွ” “ဟင့ွ” မီးလေး … မကုနွးခငှကွုနွးခငှနွဲ့ ကုနွးပေးလိုကသွညွ … ပေါငကွှားမှာက … အရညတွှကေ မခှောကနွိုငွ … အိုငထွှနွးနအေောငွ ထှကထွားတော့ … ဘယခွှောကနွိုငအွုံးမလဲဗှာ … မီးလေးက … ဖငကွုနွးပေးပှီး … အနောကကွို လှည့လွှည့ကွှည့နွတယွေ … ဟုတမွှာပေါ့ … သူ့ခမှာ ကှောကနွရှောမှာ … စအိုဝသေးသေးလေးထဲ … ကှှနတွော့ွ- ီးထည့မွှာဆိုတော့ လန့နွမှောပေါ့ … ခုတငဘွေး ခုံပေါကွ … နားကှပတွံ သုံးခှောငွးကို ယူလိုကသွညွ … မီးလေး ဖငကွို … ခပစွပစွပွ နှဈခကှသွုံးခကွှ ရိုကပွဈလိုကတွယွ … “ဖတွ … ဖတွ … ဖတွ” “အား … အဈကိုနောွ … ဟင့ွ … နာတယွ … ဘာလို့ ရိုကတွာလဲဟငွ … ” “ဖငလွေးက … အရမွးလှလို့ …” “မီးဖငကွို … ကှိုကလွား …” “ကှိုကတွယွ” မီးလေး စအိုဝက … သေးသေးလေး … သန့ရွှငွးရေး လုပထွားတော့ … ဖှူဝငွးနသညွေ … စအိုဝလေးကို … နညွးနညွးဖှဲလိုကတွယွ … “အို … အဈကို … အရမွးမဖှဲနဲ့လေ … ဟင့ွ” နားကှပတွံလေးကို … စအိုလေးထဲ တှနွးထည့လွိုကသွညွ … ပှှတကွနဲ … ပှနကွနထွှကလွာသညွ … မီးလေး … အလန့တွကှား ညှဈထည့လွိုကတွော့ … နားကှပတွံလေးက … ပှနထွှကလွာသညွ … “အို … အဈကို … ဘာထည့လွိုကတွာလဲ … ဟင့ွ … ရှီး”။

“စိတကွို လှှော့ထားနောွ … မီး … မနာပါဘူးကှာ … ခေါငွးထောငမွထားနဲ့လေ … အငွး ဟုတပွှီ … မှောကပွှီး … ကုနွးထားပေး” “အို … အဈကိုနောွ … ဖှေးဖှေး” “အငွးပါ” နားကှပတွံလေး … ဝငသွှားပှနတွယွ … မီးလေး ဖငကွ … တှန့ကွနဲ … တုနသွှားတယွ … ဖှေးဖှေးလေး မှပဈလေိုကတွော့ … ဖငလွေးက … ယမွးခငှနွတယွေ … ယားမှာပေါ့ … ခံရခကမွှာပေါ့ … “အို … ဟင့ွ … အဈကို …” မီးလေး ကှောကကွှောကလွန့လွန့နွဲ့ … ကှှနတွော့လွကကွို … လာကိုငတွယွ … တဈခှောငွး ဝငသွှားတော့ … နောကတွဈခှောငွး … “အို … အမေ့ … ရှီး” သုံးခှောငွးမှောကကွို ထည့လွိုကတွော့ … မီးလေး … ဖငလွေးက တုနခွါနသညွေ … ယမွးခါနသညွေ … ဖှေးဖှေးလေး မှပဈလေိုကသွညွ … အဖုတကွို … လုပရွတဲ့ ခံစားခကှနွဲ့ … ဖငကွိုခရှတဲ့ … ခံစားခကှကွ တူဘူးဗှ … ဖငခွတှာကို ပိုသဘောကတှယဗွှ … ပါကငပွိတွ အဖုတလွေးကို … လုပဖွို့ နှူးနှပရွသလိုမှိုး … အနောကကွို ခရှငလွညွး … နှူးနှပရွတယဗွှ … အဖုတကွမှ အတငွးလုပရွငွ … ဝငသွှားသေးတယွ … အနောကကွ မဝငဘွူးဗှ … စအိုကှှကသွားတှကေ … ပိုပှီးသနမွာတော့ … အထဲရောကသွှားရငလွညွး … အညှဈခံရတာ … ပိုထိတယဗွှ … “ဟင့ွ … ဟင့ွ … အဈကို …. ဖှေးဖှေးမှနေောွ … မီးမခံနိုငဘွူး … အသဲယားတယွ … အဈကိုရယွ … ဟင့ွ … မနတတဘွေူး … အို … အို” “ဟာ … ရှီး … ဟင့ွ … အဲလိုမရကစွကနွဲ့လေ … အို … အဈကို … အဈကို … အစေ့လေးကို မပှတပွါနဲ့ဆို … ဟင့ွ … မီး … သပှေီ … သပှေီ … အရမွးခံရခကတွယွ … အဈကိုရယွ … မီးတောငွးပနပွါတယနွောွ … အို … ဟင့ွ …. ဟင့ွ” တောငွးပနလွေ … ခပကွှမွးကှမွးမှလပေေဲ … ။

တောသွေးတယွ … မီးလေးက … အိုးကောငွးလို့ … အိုးပိနလွေးမှားဆိုရငွ … အသကထွှကလွောကတွယွ … ကှှနတွောကွ … အိုးတောင့တွောင့ွ ခှာတိတတွှကေို … သဘောကတှယဗွှ … အိုးတောင့တွဲ့ စောတွှကေို … ခရှတာ ပိုဖီးလာတယွ … အောကပွေးလဲ ပိုကောငွးတယဗွှ … ဖငကွှီးရငွ … စိတကွှီးတယတွဲ့ … ဟား ဟား … “ဟာ … ဟာ … ဟင့ွ … ထှကကွုနပွှီ … ရှီး … အဈကိုရယွ … ဟင့ွ … ဟင့ွ … ရှီး … ထှကကွုနပွှီ … ဟင့ွ … တောပွါတော့နောွ … မီးသတေော့မယွ … ဟင့ွ … နားထဲမှာ … နားကှပရွငတွောငွ … တခါတလေ … ထှန့ထွှန့လွူးသှားတာ … နားကှပတွံမှာ ပါတဲ့ ဂှမွးလေးက … နုတယဆွိုပမယေ့ွ … စအိုဆိုတာမှိုးကလညွး … အသားနုပဲလေ … အသှေးအသားတှေ ပှောငွးဆနနွအေောငွ … ခံရခကမွှာပေါ့ … ကှှနတွော့လွကထွဲကို … မီးလေး အရညပွူတှေ … ကလှာတယွ … ပှကကွနဲပဲဗှာ … ကလှညွး … ဆကမွှရအေုံးမှာပဲ … နညွးနညွးထပမွှပှေီးတော့ … နားကှပတွံလေး သုံးခှောငွးကို … ထုတလွိုကတွယွ … နားကှပတွံ … ဒီဘကအွခှမွးက … အရညတွှနေဲ့ … စိုနပှေီလေ … မီးလေးက … မလုပပွါနဲ့တော့ … မလုပပွါနဲ့တော့ … တောငွးပနသွာနတယွေ … စအိုလေးက … ပေးမထုတခွငှဘွူးဗှ … နားကှပတွံလေး … လှတသွှားမှာ စိုးလို့ … ညှဈထားတယွ … ဖှေးဖှေးလေး ထုတကွှည့တွယွ … မရဘူး … စအိုလေးက … စူပှီးလိုကပွါလာတယွ … ပှနထွည့လွိုကတွယွ … ဆတကွနဲ ဆှဲထုတပွဈလိုကတွော့လဲ … “အို … အမေ့” မီးလေးကို … ကှမွးကှမွးလုပမွှပဲရတော့တယွ … ခှောကနွတေဲ့ … ဒီဘကပွိုငွးနဲ့ ထပထွိုးထည့ပွဈလိုကတွယွ … ပှီးတော့ … မှလေိုကတွယွ … အစေ့လေးကိုလညွး … ပှတနွဆေဲ …။

“အို … အဈကို … ဟာ … ဟာ” အခါ နှဈဆယလွောကွ ခပကွှမွးကှမွးလုပလွိုကတွော့ … နောကတွဈခါ … မီးလေး … အရညတွှေ ထပကွလှာပှနတွယွ … အိုကေ … ဒီအခှိနကွ … အခှိနကွောငွးပဲ … ကာမအသာထိပဆွုံးရောကသွှားလို့ … မီးလေး မိနွးမောနတေုနွး … အပေါကကွို … ထပခွှဲ့ပဈရမယွ … ဒီလောကဆွိုရငွ … ရလောကပွှီထငတွယွ … နားကှပတွံလေးတှကေို … ဆှဲနှုတွ … လကညွှိုးကို … ဖှေးဖှေးလေး … တဈဆဈခငွှးထည့ပွဈလိုကတွယွ … “အား … နာတယွ … ဖှေးဖှေး … အဈကို ဟင့ွ” “လကညွှိုးက … မဆုံးသေးဘူးလားဟငွ … နာလိုကတွာ အဈကိုရယွ” “ဝငသွှားပှီ … မီးလေး … အကုနွ ဝငသွှားပှီ … မီးလေးက တောလွိုကတွာ” မီးလေး … စကားတောငွ ပှနမွပှောနိုငွ … မကှနွှာကို ရှုံ့မဲ့နပှေီး … မှေ့ယာခငွးကို … ကစှကွစှပွါအောငွ … ဆုပထွားတဲ့ လကသွီးဆုပလွေးက … လကဆွဈဖှူဖှူလေးတှတေောငပွေါနွတယွေ … နညွးနညွးတော့ သနားသှားတယွ … ဒါပမယေ့ွ … ဆကလွုပရွမှာပဲ … မီးလေးနရောမှာ … သူဇာဆိုရငဗွှာ … ဘယလွောကကွောငွးလိုကမွလဲ … အတှေးက … သှေးဆိုးတှကေို … မှှောကထွိုးပင့ကွောလွုပပွေးနတော … ခပဆွတဆွတွ မှပဈလေိုကတွယွ … “အား … နာတယွ … နာတယွ …” “အား … အား …” မီးလေး ဖငကွ … ထှန့ထွှန့လွူးပှီး … ယမွးခါနတယွေ … ရုနွးတယဆွိုပမယေ့ွ … အပိုငခွှုပပွှီး … လုပတွော့ … ဖငပွဲ ယမွးလို့ရတာပေါ့ … ဖငယွမွးလေ … ပိုခံရခကလွပေဲ … ကိုယကွလဲ မှေ … သူကလညွး ယမွး … မီးလေး ဘယလွိုခံစားရလဲမသိပါဘူးဗှာ … ကှှနတွော့ကွောငွ … အရမွးတငွးနတယွေ … လကညွှိုးကို … ဆှဲထုတပွဈလိုကတွယွ … ပှီးတော့ ဖငလွေးကို … ဆှဲထောငပွှီး … စိတကွှိုကပွုံစံခပှှီး … နောကကွနေ … အပေါကဝွကို … ဒ- ထွည့ပွှီး … ဆောင့ခွပှဈလိုကတွယွ … ဆောင့လွိုကတွာ … ကှမွးသှားတယွ …။

ဝုနွးဆို … မီးလေး … အရှေ့ကို … ရောကသွှားတယွ … ဒါပမယေ့ွ … မလှတပွါဘူးဗှ … ကှှနတွော့လွကနွှဈဖကကွ … ခါးကို သခှောကိုငထွားတော့ … ရုနွးမရဘူးလေ … မီးလေးကတော့ … တအီးအီး … တအားအားနဲ့ … ထုံးစံအတိုငွး ငှီးတှားနတောပဲဗှာ … သုံးလေးခကွှ … ခပပွှငွးပှငွးဆောင့ပွှီး … စအိုလေးကို … ဆှဲဖှဲကှည့လွိုကတွယွ … မီးလေး ဗိုကအွောကထွဲ လကလွှှိုပှီးတော့ … အဖုတဖွောငွးဖောငွးလေးကို … ညှဈတယွ … အစေ့ကိုလညွး ပှတတွယွ … စအိုထဲကိုလညွး … လကတွဈခှောငွး ထည့ပွဈလိုကတွယွ … “အား … အား … အဈကို … မီး သပှေီ … မခံနိုငဘွူး … ဟီး … ဟီး … အရမွးနာတယွ … အရမွးနာတယွ …” မီးလေး … တအားရုနွးတာ … ရုနွးလညွး မရဘူးလေ … အပိုငခွှုပထွားတော့ … ရုနွးလပေိုဆိုးလပေဲ … အဖုတွ၊ ဖငွ၊ အစေ့ … သုံးနရော ဆကတွိုကကွှီး … အလုပခွံရတော့ … ဘယခွံနိုငမွလဲ … ဖာသညတွောငွ အမခေေါရွမယ့ွ … အကှကွ … အဖုတထွဲဝငတွဲ့ … – ီးကလညွး … ကှမွးသလားမမေးနဲ့ … အဝငအွထှကွ … တဇှတဇွှတနွဲ့ … ဂေါလွီတှကေ … အသားကုနွ ပှတနွတော … မီးလေး … မောလှနွးလို့ ခှှေးတှတေောငွ ထှကလွာတယွ … မကှနွှာလေးကလညွး … နီရဲတှတနွတောပဲဗှာ … နားရှကဖွှားလေးတှတေောငွ … နီတယွ … ပါကငဖွှင့ပွှီးစ … ခှာတိတကွို … ဒီလိုကှုံးတာ … ကှှနတွောွ လှနတွယဗွှ … ခကတွာက … ကှှနတွောကွလညွး … ဒီလိုကှမွးမှ … အားရတာ … ဒီညမှ … ဘယလွိုဖှဈလဲ မသိပါဘူးဗှာ … ကှှနတွောလွညွး အရမွးထနနွတယွေ … သူဇာကှောင့ဖွှဈမယွ ထငတွယွ … ခိုကသွှားပှီကှာ …။

သူဇာရေ … စကားလေးထိုငပွှောတာတောငွ … ဒီလောကွ သှေးကှှစရငွေ … အတူတူမှား အိပရွလို့ကတော့ … ဟငွး ဟငွး … နေ့တိုငွး … ပှဲဆကနွမယထွေငတွယဗွှ … လကတွဈခှောငွး ဝငသွှားတော့ … နောကတွဈခှောငွး … နှဈခှောငွးပူးထပထွည့တွယွ … အောတွာပေါ့ … ရုနွးတာပေ့ါ … ဒီလိုပဲ … ထည့လွကယှလွေပေဲ … မထည့ခွငကွတော့ … ကဉွှးတာပေါ့ … နှဈခှောငွးဆန့တွော့ … သုံးခှောငွး … မီးလေး အသံက ပိုကယှလွာတယွ … အောကားကို လောစွပီလာနဲ့ ဖှင့ထွားသလိုပဲ … အောလွိုကတွာဗှာ … အလုံခနွးမို့တောတွော့တယွ … နို့မို့ရငွ … အောကကွကောငတွှေ ပှေးတကလွာမှာ … သုံးခှောငွးထည့လွို့ရတော့ … စအိုဝက တောတွောကွယှသွှားပှီ … အိုကေ … ထည့လွို့ရပှီပေါ့ … မီးလေး အဖုတထွဲက … ကှှနတွော့ကွောငကွို … ဆှဲထုတပွဈလိုကသွညွ … “ဟာ … ဟင့ွ …” မီးလေးက ထနလွှနွးပါတယွ … ထည့တွော့လညွး … အောတွယွ …ထုတတွော့လညွး အောတွယွ … အောပွလေ့စေ … မှားမှားအောမွှ … အနာသကသွာမှာ … သူအောလွေ … ကှှနတွောပွိုသဘောကလှပေဲ … အစေ့လေးကို … နှဈခကှသွုံးခကှပွှတလွိုကပွှီး … အရညတွှေ စိုရှဲနတေဲ့ … ကှှနတွော့ွ … ဒ- ကွို … မီးလေး စအိုဝထဲ … မှှုပလွိုကသွညွ … ဒီလောကခွှဲ့ထားတာတောငွ … ကှပလွှနွးသညွ … သိပမွဝငခွငွှ … ဒ- ဖွှားက … လညလွညပွှီး … ပှနထွှကခွငှသွညွ … “အား … ကို … ဖှေးဖှေးနောွ … မီးကို သနားပါအုံး …” “အား … ” “အား … ” “အား … ” “ဟင့ွ … ထပမွထည့နွဲ့လေ … အား … အား … မီးကို မရကစွကနွဲ့လေ …” “အား ….” ကှှနတွော့ွ – ီးက … တထဈခငွှးသာ ဝငပွါတယွ …။

ဆောင့သွှငွးလို့လညွး မရဘူး … တငွးကှပနွတေဲ့ … စအိုထဲ … ဖှေးဖှေးခငွှးဝငနွရငွေး … စိတမွရှညတွော့ … တဈခကွှ ခပပွှငွးပှငွးဆောင့ပွဈလိုကတွယွ … “အား … အရမွးနာတယွ … အရမွးနာတယွ … ဟူး” မီးလေး ဖငကွို အတငွးဖှဲပှီး … ဆောင့ထွည့ပွဈလိုကတွယွ … စိတမွရှညတွော့ဘူး … အား … ဝငသွှားပှီဗှ … တဈဆုံးပဲ … ကှှနတွော့ွ ဆီးခုံနဲ့ … သူ့ဖငနွှဈလုံး ကပတွဲ့အထိ သှငွးပဈလိုကတွယွ … မီးလေးကတော့ … တအားရုနွးတာပဲ … ရုနွးပလေ့စေ … ဗိုကအွောကထွဲ … လကကွို လှှိုပှီး … အဖုတလွေးကို လိုကစွမွးလိုကတွယွ … တှေ့ပှီ … မီးလေး အဖုတွ … အစေ့ … အစေ့ ဘယမွှာလဲ အစေ့ … စမွးလို့ရတာနဲ့ … ပှတပွဈလိုကတွယွ … ဒါမှ … မီးလေး အနာသကသွာမှာ … အိုး … ကောငွးလိုကတွာဗှာ … မီးလေးကို … ဒါကှောင့ွ သဘောကတှာ … ဘယလွောကပွဲ နာအောငလွုပလွုပွ … ဖငကွှီးကို … ကော့ကော့ပဈတာကို … အရမွးကှိုကတွယွ … ကှှနတွော့ဒွုတကွို … ကှိုးမတတညွှဈထားပှီး … စကောဝိုငွးလို … ဖငလွေးကို … ယမွးနတေော့ … ကှှနတွော့ွ ဒုတကွ အထဲမှာ ယမွးနတယွေ … “အား … ဟင့ွ … ဟင့ွ … ရှီး” အဝငအွထှကတွှကေ … ဖှေးဖှေးလုပနွရောကနေ … မှနလွာတယွ … မီးလေးလညွး … ကောငွးလာတယွ ထငပွါရဲ့ … ဖငကွို … အနောကကွို ကော့ကော့ပေးတယွ … ရဲရဲနီနတေဲ့ … မီးလေးနားရှကကွို ကှည့ပွှီး … အရမွးစိတထွလာတယဗွှာ … ကှှနတွောွ အတငွးကို ဆောင့တွော့တာပဲ … ဟူး … ပှီးပှီ … ပှီးပှီ … ပှီးခါနီးလေ … အတငွးဆောင့လွပေဲ … အားကုနဆွောင့တွော့ … ခုတငတွောငွ တုနလွာတယွ … မတတနွိုငဘွူး … ကှှနတွော့ကွောငွ ပေါကကွှဲထှကတွော့မယွ … ။

“အား … ပှီးပှီ … မီးလေးရယွ … ပှီးပှီ … ကောငွးလိုကတွာကှာ … ကောငွးလိုကတွာ …” အရှေ့နဲ့ အနောကကွ … အရသာခငွှးမတူဘူးဗှ … အဖုတကွို ဆယခွါလုပလွို့ ပှီးတာနဲ့ … စအိုကို … တဈခါလုပလွို့ ပှီးတာ … အဲဒီလောကကွို ကှာတာဗှ … ဟူး … မောလိုကတွာဗှာ … အားလုံးလညွး ပှီးရော … ကှှနတွောွ ပကလွကလွနသွှားပါတယွ … မီးလေးက … လှုပတွောငွ မလှုပနွိုငတွော့ဘူး … “အရမွးကောငွးတယကွှာ … မီးလေး ဖငကွ … တောတွောခွစှဖွို့ကောငွးတယွ …” “အဈကို ကှနပရွေငပွှီးတာပါပဲ … မီးလေးတော့ … မလှုပနွိုငတွော့ဘူး … အိပတွော့မယနွောွ … ဂှတနွိုကွ” “ဂှတနွိုကွ … မီးလေး” အငွးယားမှိုငထွဲက … ဖှတပွှနလွာရငွး … အိမလွေးတလုံးကို … ကှည့ပွှီး … ဒေါမွသေူဇာနှယွ … ကားဆကမွမောငွးနိုငတွော့ … လမွးဘေးမှာ ရပလွိုကပွှီး … ဒီအိမလွေးကို တမွးတမွးတတ … ကှည့မွိလိုကသွညွ … ဒီနေ့က … မသေူဇာနှယွ … မောင့ကွို အဖှပေေးတဲ့နေ့ … ဒီအိမကွ … မေ သိပခွစှတွဲ့ … မောငနွတေဲ့ အိမွ … ဒီအိမမွှာ မောငနွဲ့ မေ … အခစှအွိမလွေး ဖှင့ဖွို့ ကှိုးစားဖူးတယွ … မေ သိပမွှားတယွ … တကယဆွို … မောငွ သိပလွိုခငှတွဲ့ … မေ့ဘဝလေး … ပေးလိုကရွငွ … အရမွးကောငွးမှာပဲ … ရှကလွှနွးလို့ … မောငွ တောငွးတာ … မေ ငှငွးခဲ့တာ … မေ အရမွးမှားတယွ … မောငရွယွ … တောကွ … သကအွောငဆွိုတဲ့ လူယုတမွာကှောင့ွ … မေ့ဘဝလေး … သှားပှီ … မေ … မကှရွညတွှေ ကလှာသညွ … သတမွယွ … ဒငွးကို … ငါ့ဘဝ … ငါ့နှလုံးသားကို … ရကရွကစွကစွကွ ဖကှစွီသှားတဲ့ … သေ#ကောငွ … တောကွ … ရနကွုနတွကကြသိုလမွှာ လာဆုံတဲ့ ခစွှဦးသူကို … ဘာရယမွဟုတွ … သတိရမိသညွ …။

ကှာခဲ့ပှီဆိုပမယေ့ွ … မောင့ကွို ခစှခွဲ့မိတဲ့အခစှတွှကေ … နှလုံးသားထဲမှာ ပှည့နွဆေဲပါ … မောငရွယွ … မေ ရကစွကတွာမဟုတပွါဘူး … သိပခွစှရွတဲ့မောင့ကွို … အစိမွးဖှတဖွှတခွဲ့တာ … မရကစွေကတွာမဟုတဘွူးနောွ … ယုတမွာလှနွးတဲ့ ကံကှမမြာကှောင့ွ … မလေေ … မောင့ကွို မတှေ့ရဲတော့ဘူးကှယွ … မေ … သဈစိမွးခှိုးခှိုးတာ မဟုတပွါဘူး … မေ မောင့အွသဲကို ခှဲခဲ့တာ မဟုတဘွူးနောွ … အဖှဈမှနကွို ပှောပှခငှတွယွ … မောငရွယွ … ဒါပမယေ့ွ မေ ပှောမထှကဘွူးကှယွ … မေ ပှောမထှကဘွူး … ရနကွုနတွကကြသိုလမွှာ … ကှောငွးစတကတွော့ … မေ … အရမွးပှောတွယွ … ဖဖေေ့မကှနွှာကှောင့ွ … အငွးယားဆောငမွှာ … နခှငေ့ရွတယွ … သဈပုတပွငကွှီး … ဘှဲ့နှငွးသဘငွ … အငွးယားကနွ … အိုး … ဒါတှကေ … တကယပွဲရှိတာပါလား … မေ ပှောတွယွ … အရမွးပဲ … ကှောငွးတကပွှီး … လေးငါးရကနွတေော့ … အငွးယားဆောငကွို မေ ပှနတွိုငွး … မောငွ နောကကွနေ လိုကလွိုကလွာတယွ … လူဆိုးလေး … ပထမတော့ သတိမထားမိပါဘူး … မောငကွ အတငွးလာမိတဆွကတွယွ … “တို့နာမညကွ … ခန့ွ … မငွးနာမညရွော …” သူ့နာမညကွ ခန့တွဲ့ … တလုံးထဲ … ခန့တွဲ့ … မေ့နာမညလွာမေးနတယွေ … ပှောခငှပွါဘူး … ရှကတွယွ … ဖှတကွနဲ သူ့ကို … ကှည့လွိုကမွိတော့ … ခှောသားပဲ … မကှခွုံးကောငွးကောငွး … မကှလွုံးခပစွူးစူးနဲ့ … မေ့ရဲ့ … မောငွ ဖှဈလာမယ့ွ … ခန့ဟွာ … လူခှောလေးပါလား … ဆံပငကွ ခပရွှညရွှညွ … လညထွောကတွယွ … အဖှူရောငွ ရှပအွငွကြှီ ကောလွာထောငထွောငွ … ခေါငွးလောငွးဘောငွးဘီ … နဲ့ မောငကွ … လမွးသရဲလား … မဖှဈနိုငဘွူးနဲ့ တူတယွ … မကှနွှာလေးက … နညွးနညွးတော့ နုတယွ … သူ့ကှည့ရွတာ ရညရွညမွှနမွှနပွါပဲ …။

မေ မောင့အွကှည့တွှကေို မခံနိုငဘွူး … ခေါငွးငုံ့ပှီး … ခပသွှကသွှကွ ဆကလွှှောကလွာတယွ … မေ ရှကတွယလွေ … “ဟိတွ … တို့က … တကယခွငခွငှလွို့ပါကှ” “မေ့နောကွ … မလိုကလွာနဲ့နောွ …” “မေ တဲ့လား … ဟိတွ စကားလေး ပှနပွှောပါအုံးကှ” မေ ပှနမွပှောရဲဘူး … အရမွးရှကတွယွ … ရငတွှလညွေး အရမွးခုနတွယကွှယွ … မေ့ ဘဝမှာ ယောကွှားလေးတယောကွ … နောကကွနေ စကားလိုကပွှောတာ … ဒါပထမဆုံးပါ … ပှောမပှတတအွောငွ ရှကမွိတယွ … နရထေိုငရွခကတွယွ … စိတတွအားအိုကတွာပဲ … “ဟိတွ … မေ့နောကမွလိုကနွဲ့တော့” မေ … ဆတကွနဲ လှည့ပွှီး … သူ့မကှလွုံးကို စိုကကွှည့ပွှီး … ပှောပဈလိုကတွယွ … မေ မကှိုကတွာကို … အတငွးလာလုပရွငွ … အရမွးမုနွးတယွ … “စိတမွဆိုးပါနဲ့နောွ … ကှှနတွောကွ ရိုးရိုးသားသား ခငခွငှလွို့ပါ …” “အို တောပွါ … ပထမ ရိုးရိုး … နောကွ ဆနွးဆနွး ခငခွငှတွာမှတလွား … ဒါမှိုးတှေ ရိုးနပှေီနော့ …” “ဟငွ” သူ့အပှောကို … မေ မစောင့ွ … မေ … အဆောငထွဲကို … ခပသွှကသွှကွ ဝငလွိုကတွယွ … ဂိတပွေါကရွောကတွော့ … နောကလွှည့ကွှည့မွိတယွ … ရောွ … သူ မတတွပရွပပွှီး … မေ့ကို ကှည့နွဆေဲ … အို … ရှကလွိုကတွာ … မေ လှည့ကွှည့တွာ သူသိသှားပှီ … အခနွးထဲရောကတွော့ … အခနွးဖောွ … မညှန့မွကေ … မေ့ကို … စသညွ … “ဟိတွ … ရှမွးမလေး … နင့မွကှနွှာရဲနတောပဲ …” “မရဲပါဘူး …” “ရဲပါတယွ … အို … ကှည့ပွါအုံး ရငတွှလညွေး ခုနနွတယွေ …” မေ အလန့တွကှား … မေ့ရငဘွတလွေးကို လကနွဲ့ ဖိပှီး စမွးလိုကမွိတယွ … မညှန့မွေ ဘယလွိုသိတာလဲဟငွ …။

“ရငတွှေ ခုနနွတယပွေေါ့လေ …” “ဟုတပွါဘူး” “ဟုတပွါတယွ … ကိုယတွို့ မဂှောက … ကငွး … တို့ရှမွးမလေးကို … ဘာလုပလွိုကလွို့လဲဟငွ” ဟယွ … မညှန့မွေ … ဘယလွို သိတာလဲ … ခန့ွ ဆိုတဲ့ … ဟိုတယောကကွ .. တို့မဂှောက … ကငွးတဲ့လား … “ပှောပါအုံး … မငွးသားလေးက … ဘာတှပှေောလိုကလွဲလို့” “သူ့နာမညကွ ခန့တွဲ့ … ခငခွငှလွို့တဲ့ …” “အငွး … မကေ ဘာပှောလိုကလဲဟငွ” “တို့နောကမွလိုကလွာနဲ့လို့ … ” “ဟား ဟား … တို့ရှမွးမလေး ရငတွှေ တအားခုနနွတယပွေေါ့ … ဒီလိုပဲလေ … ခငခွငှလွို့ပါ … နောကတွော့ခစှခွငှလွို့ပါ … ဟုတတွယနွောွ …” မေ့အတှေးထဲမှာ … ခန့ဆွိုတဲ့ … တယောကကွို … ဘယလွိုမှ ဖှောကမွရဘူး … တှေးလိုကတွာနဲ့ … သူပေါလွာတယွ … အို … ငါသူ့ကိုမှား … ခစှမွိနပှေီလား … ဒီလိုနဲ့ … နောကတွနေ့ ရောကလွာတယွ … ညကလညွး … မေ ကောငွးကောငွးအိပမွရ … အိမမွကထွဲ … သူလာတယွ … မေ့ကို … ခစှတွယတွဲ့ … နောကနွေ့ … မေ ကှောငွးထဲသှားတော့ … သူ လိုကလွာတယွ … တကောကကွောကပွဲ … မေ စာသငရွငွ … သူ အခနွးရှေ့က … စောင့နွတယွေ … မေ … ကနတွငွးသှားရငွ … သူလိုကလွာတယွ … အရမွးသိသာတယွ … မလညွေး … သူ့ကို မကှည့ရွဲဘူး … သူငယခွငွှးတှကေ … ဝိုငွးစတယွ … မေ ရှကတွယွ … နေ့တိုငွးပဲ … မေ့နောကကွို တကောကကွောကလွိုကတွယွ … အနားမှာ သူရှိတယွ … ကှည့လွိုကတွိုငွး … သူ့မကှဝွနွးနဲ့ ဆုံနတယွေ … ခကတွယွ … မောငရွယွ … ဇှဲကောငွးတဲ့သူ့ကို … တတိယနှဈမှာ … အဖှပေေးလိုကတွယွ … မေ … ခန့ကွို … ခစှတွယွ … ပှောတွာပေါ့ … တအားပဲ …။

မတေို့ … လှှောကသွှားကှတယွ … အငွးယားကနဘွောငမွှာ … စကားတှပှေောကှတယွ … လမွးတှလှှေောကကွှတယွ … ပနွးခှံထဲမှာ … မောငွ ခိုးနမွးတယွ … မောငတွအားဆိုးတယွ … ပှနတွှေးတိုငွး … မောငပွေးတဲ့ … အနမွးဦးက … မေ့ပါးပှငပွေါမွှာ … စှဲနပှေီ … ထငွးကနဲပဲ … သတိရတယွ … မောငရွယွ … မနကဖွှနွ … မေ တို့ … အောငပွနွးပှနရွတော့မယွ … ကှောငွးပိတရွကွ … ခစှသွူနဲ့ ခှဲရတော့မယွ … မခှဲခငှဘွူး … မောငရွယွ … မောငကွ … ရုပရွှငကွှည့ခွငှတွယတွဲ့ … တခါမှ … မောငနွဲ့ ရုပရွှငမွကှည့ဖွူးဘူး … မေ ကှောကလွို့ … အမှောငကွို ကှောကတွယွ … မောင့ကွို ကှောကတွယွ … မေ … လိုကလွှောလိုကတွယွ … မနကဖွှနွ ခှဲရတော့မယွ … မောင့ဆွနဒြကို … နညွးနညွးလေး လိုကလွှောလိုကတွော့ … မေ … သိတယွ … မောငွ အရမွးကဲတယွ … မေ့ကို … နမွးတယွ … လညတွိုငကွိုနမွးတယွ … မေ့ရငသွားလေးကို … မထိတထိ လာကိုငတွယွ … မေ ရှကတွယွ … မငှငွးရကဘွူး … မောငွ စိတညွဈမှာ စိုးလို့ … မေ့ကို … အတှေ့အကှုံသဈတှေ ပေးတယွ … ဘောလွီထူထူအောကမွှာ … မေ့ရငသွားတှကေ … ပိုပှီး … ဆူကှှလာတယွ … ရငထွဲမှာ … လှိုကကွနဲ ဖိုကနဲ … ဖှဈဖှဈသှားတယွ … မောငွ ဆိုးတယွ … တသကမွမေ့အောငွ … မောငွ … ခစှပွှတယွ … နမွးတယွ … ခစွှဦးသူရဲ့ … အယုအယမှာ … မေ့ စိတတွှေ ဂယောကဂွယကဖွှဈနတယွေ … မောငကွ … သူ့အိမကွို … ခေါသွှားတယွ … မေ မငှငွးမိ … ဒီအိမမွှာ … မောငွ တယောကထွဲ နတော … မေ မသိ … သိခဲ့ရငတွော့ … လိုကဖွှဈမယမွထငွ … တကယပွါပဲရှငွ … စိတကွှယရွာအရပမွှာ … ခစှရွသူနဲ့ … အတူရှိနတေော့ … စိတတွှကေ ယိမွးယိုငနွတယွေ … မောင့ကွို … ခစှတွယွ … မောငကွလညွး … ခစှခွငှနွတယွေ … ။

မကလညွေး … အခစှခွံခငှနွပှေီ … မဖှဈဘူး … မကေ … မှနမွာမိနွးကလေး … အပှိုစငဆွိုတာ … တနဖွိုးထားရမယွ … အိမထွောငမွပှုမခငွှး … ထိနွးသိမွးထားရမှာက … မေ့တာဝနွ … သိပခွစှလွို့ … ပေးလိုကပွှီး … မတောတွဆ … ဝေးကှာသှားရငွ … အို … မေ … မတှေးရဲဘူး … တထပတွိုကလွေး … မေ … လှှောကကွှည့တွယွ … နောကဖွေးမှာ ရကေူးကနရွှိတယွ … စကားတှေ လှှောကပွှောတယွ … ဧည့ခွနွးလေးကလညွး … ရိုးရိုးလေး … လှတယွ … မောင့အွခနွးက … မဆိုးပါဘူး … သပသွပရွပရွပနွဲ့ … မောငကွ စညွးကမွးရှိတယွ … မေ … လှှောကကွှည့ရွငွး … မောငွ အခနွးတံခါးပိတလွိုကတွယွ … မေ … တအားလန့သွှားတာပဲ … မောငွ … မေ့ကို … နမွးတယွ … နညွးနညွး ကှမွးခငှတွယွ … မောင့မွကှလွုံးတှကေ … အရောငပွှောငွးနတယွေ … မေ့ကို … တအားဖကထွားတယွ … လှှောကပွှီးတော့ ပှတသွပနွတယွေ … မောငဆွိုးတယွ … မေ … အိပယွာပေါကွို … လဲကသှှားတယွ … မောငွ … မေ့ကို … ခှှတေော့မှာလား … မေ မသိ … ဘာမှမသိတော့ဘူး … မောင့အွနမွးတှကေ … မေ့ကို တခှားကမဘြာဆီ ခေါဆွောငသွှားတယွ … မောငရွယွ … မရယွေ … နှဈယောကထွဲ … မေ့ ရငစွေ့အငွကြှီလေးက … ကှယသွီးတှေ … တလုံးခငွှး ပှုတသွှားတယွ … မေ့ ရငတွှေ လှပကွနဲ ပေါလွာတယွ … ဘောလွီအောကမွှာ … မေ့ရငသွားတှကေ … ရုနွးကှှနတယွေ … သိပတွော့ မကှီးပါဘူး … ဒါပမယေ့ွ … လှတယွ … မောငပွှောတယွ … “အရမွးလှတယကွှာ” တဲ့ … မောငွ … နမွးတယွ … နှုတခွမွးမှေးက … စူးတယွ … မေ … ယားတယွ … ကှကသွီးတှလညွေး … ထကုနတွယွ … မောငွ … အတငွးပဲ … ဘောလွီကှိုးကို … လိုကစွမွးတယွ … ဖှုတခွငှတွယတွဲ့ … ။

အို … မေ မသိတော့ဘူး … မောငရွယွ … ဖှကထွားတဲ့ … ရငနွှဈမှာက … မောငခွစှသွမှှ … လှိုငွးထနတယွေ … မေ့ ရငထွဲမှာ … ငိုခငှတွယွ … ရီခငှတွယွ … ရမကတွှကေ ထနလွာတယွ … မောငရွယွ … မောငွ … မေ့ … ရငသွားလေးကို … စို့တယွ … မရှကတွေယွ … မောငရွယွ … ကလေးလေးကို … မောငစွို့တော့ … မေ့အသဲထဲမှာ အရမွးယားတယွ … မောင့ခွေါငွးကို … အတငွးဖကထွားမိတယွ … မောင့လွကမွောငွးကို … အတငွးဖကထွားမိတယွ … မောငွ … မလှယဘွူး … လကတွှကေ အငှိမမွနဘေူး … လှှောကပွှတနွတယွေ … အို … မေ့ပေါငလွေးကို … မောငွ ပှတတွယွ … မေ … မေ … မနတတဘွေူး … မောငရွယွ … မေ … ထမီလေးကို … သူခှှတတွယွ … ဟင့အွငွး … ဟင့အွငွး … မေ … မပေးနိုငဘွူး … မေ မပေးခငှဘွူး … မေ ငေါကကွနဲ ထထိုငတွယွ … အဝတတွှေ အမှနဝွတပွှီး … အခနွးထဲက … ပှေးထှကလွာတယွ … မေ … စောင့ထွိနွးရမယလွေ … မောင့ကွိုလညွး ခစှပွါတယွ … မေ မပေးရကဘွူး … နောကနွေ့ … မေ … အောငပွနွးပှနတွယွ … မောငွ … လိုကပွို့တယွ … စိတတွော့ မကောငွးဘူး … မေ … ငိုမိတယွ … မောငလွညွး … မကှရွညဝွဲနတယွေ … မေ့ရဲ့ တဦးတညွးသော အကိုကှီး … ကိုကို လာခေါတွယွ … လိမမြောခွှံကို … ပှနလွာတော့ … မေ သိပမွပှောဘွူး … မောင့ကွို လှမွးတယွ … ကိုကို့မိနွးမကတောငွ … စနသေေးတယွ … ရနကွုနကွ … ရီးစားကို လှမွးနတောလားတဲ့ … ဟုတပွါဘူးလို့ … လိမပွှောလိုကပွမယေ့ွ … မေ့ပါးလေးက ရဲနတယွေ … ကလေးလေးက … ငိုနတေော့ … စကားစပှတသွှားတယွ … ဒီလိုနဲ့ … တလကှောတွော့ … မောင့ဆွီက စာ တစောငလွာတယွ … အရမွးလှမွးတယတွဲ့ … ကံဆိုးမိုးမှောငကွတှဲ့နေ့ … ကိုကို … တောငကွှီးတကသွှားတယွ … မိုးရှာတယွ … အေးစိမ့နွတောပဲ … ။

မေ … ထငွးပုံကို … မီးထပထွည့တွယွ … ကိုကို့ကလေးက … အိပနွပှေီ … ယောငွးမလညွး … အိပပွှောနွတယွေ … မေ … အိပလွို့မရဘူး … အိမကွို ဓါးပှလာတိုကတွယွ … ဒုကခြပဲ … ကိုကိုလညွး မရှိဘူး … သုံးယောကွ … ရှိတာအကုနထွုတတွဲ့ … ယောငွးမက … လန့နွတယွေ … မကေ … မကှောကဘွူး … ယောငွးမကိုပဲ စိုးရိမတွာ … သှေးနုသားနုနဲ့ … တခုခုဖှဈမှာပဲ စိုးတာ … ရှိသမှှ ပဈစညွး … ထုတပွေးပါတယွ .. အေးအေးဆေးဆေး ပှနတွော့လို့ … မရဘူး … မေ့ကို … ပါးရိုကတွယွ … လှှာမရှညနွဲ့ … အငွကြှီခှှတတွဲ့ … လှနတွယွ … မေ အရမွးရှကတွာပဲ … ငှငွးတော့ … ပါးထပရွိုကခွံရတယွ … တယောကကွ မေ့ကို … ခှုပတွယွ … တယောကကွ အတငွးခှှတတွယွ … မေ့ရငသွားတှကေို … အတငွးနယတွယွ … မေ့ပနွးလေးထဲ … သူတို့ အတငွးထည့တွယွ … နညွးတာကှီးမဟုတဘွူး … မောငရွယွ … မောငွ လိုခငှတွာ မပေးမိတာ … မေ မှားတယွ … မေ အရမွးမှားတယွ … တကယဆွို … မောင့ကွို ပေးလိုကရွမှာ … အခုတော့ … အခုတော့ … မေ့ရဲ့ အပှိုပနွးလေး … ကှှမှသှေားပှီ … နှမွးလသှှားပှီ … တယောကပွှီးတော့ တယောကွ … ငရဲပဲ … သခငှတွေယွ … မေ အရမွးငိုတယွ … မေ ငိုလေ … သူတို့ ပိုလုပလွပေဲ … ပှဲကှဲကုနတွယွ … အရမွးနာတယွ … အားမရဘူးတဲ့ … တဏှာရူးတှကေ … မပှေီးတော့ … ယောငွးမဘကကွို … မှှားဦးလှည့သွှားတယွ … သှေးနုသားနုနဲ့ … ယောငွးမကို … ဝိုငွးလုပကွှတယွ … မေ တားတော့ … မေ့ကို ဝိုငွးကနကွှတယွ … လိမ့နွတောပဲ … လူယုတမွာတှေ … ယောငွးမကို … ဝိုငွးလုပကွှတယွ … သှေးနုသားနု … မိနွးကလေးကို … အရသာခံကှတယွ … ရှံလိုကတွာ … ဒေါသထှကလွိုကတွာ … သတမွယွ … ဒငွးတို့ကို သတမွယွ … အားလုံးပှီးသှားတော့ … ယောငွးမနဲ့ … မေ ဖကပွှီး ငိုကှတယွ …။

ငိုရလှနွးလို့ မကှရွညတွှတေောငွ မထှကတွော့ဘူး … ငိုရလှနွးလို့ … ရငတွှေ နာနတယွေ … ငိုရလှနွးလို့ … အရမွးမောတယွ … မေ အိပပွှောသွှားတယွ … မှေးကနဲ … တခကှဖွှဈသှားပှီး … ပှနနွိုးလာတော့ … ယောငွးမက … သနပှေေီ … ကိုယ့ဟွာကိုယွ ဆှဲကှိုးခပှှီး သနတေော … တောကွ … မလညွေး … လိုကသွခငှတွေယွ … ယောငွးမနောကလွိုကခွငှတွယွ … ခကတွာက … ကလေးလေး … ငယငွယလွေးပဲ ရှိသေးတယွ … နို့ဆာလို့လား … ခမွှးလို့လား … မသိပါဘူး … ငိုနတယွေ … မေ သနားတယွ … ကလေးကို ခှော့ရငွး … ကိုကို ပှနလွာတာကို စောင့နွတော … တရကနွှဈရကနွတေော့ … သတငွးက တောတွောဆွိုးတယွ … ကားက … ဂှောကထွဲကသှှားတယတွဲ့ … မီးလောငတွယွ … လူသတယွေ .. လကစွားခှမယွေ … မမေ့ဘူး … မုဒိနွးကောငတွှေ လကမွှာ ထိုးထားတဲ့ တကတွူးပုံက … မှှေ … တှိဂံထဲမှာ မှှပေါးပှငွးထောငနွတေဲ့ပုံ … သတေောငွ မမေ့ဘူး … အားးးးးးးး သကအွောငွ … သကအွောငွ … နင့ကွို ငါမိလို့ကတော့ … အရပှေားကို တမှှငခွငွှး ခှာပဈမယွ … ဟုတပွှီ .. တဏှာရူးကို … ထောငဖွမွးရမယွ … တောကွ … ဒေါလွေး အပှငကွနေ … ဖုနွးဆကတွယွ … လှမှတကွိုငလွိုကတွော့ … ဟိုခှေးကောငဆွီကို ဖုနွးဆကဖွို့ ညှနကွှားတယွ … ပှီးရငွ … ဘာဆကလွုပဖွို့ … အိုကေ … မကှနွှာသဈ အဝတလွဲပှီး … ဒေါလွေးမရေဲ့ ညှနကွှားခကှအွတိုငွး … ဟိုလူယုတမွာကို … လှမှတွ …. ဖုနွးဆကလွိုကသွညွ … အသံက ခပညွုညု … “ဟယလွို … အကိုကှီးလား … ” “ဟယလွို … ဘယသွူလဲဟငွ …” “ဟှန့ွ … အကိုကှီး … သူဇာ့ကို …. မေ့သှားပှီလား … အကိုကှီးနောွ … ဟှန့ွ” လှမှတွ ညုတုတုနဲ့ … အီလိုကသွညွ … “မေ့စရာလား သူဇာရယွ … ညတုနွးက … အိမမွကထွဲမှာတောငွ … သူဇာလာသေးတယွ …” “ခဈ … ခဈ … ဟုတလွို့လား … ဒါဆို … xxx ကောဖွီဆိုငမွှာ စောင့နွမယနွေောွ … အခုလာခဲ့” “ကောဖွီတော့ သောကခွငှဘွူးကှာ …”။

“အို … အကိုကလညွး … အကို စားခငှတွာ … သူဇာ ကှှေးမှာပေါ့ …” လှမှတွ … ခပခွှိတခွှိတလွေး … ပှောရငွး … ရှံလိုကတွာ … ထှီ … “တကယွ ကှှေးမှာလား …” “တကယကွှှေးမှာပေါ့ … ဒါပဲနောွ … ဒီည အိမမွပှနရွဘူး … ဘိုင့ွ” လှမှတွ အစာကှီးကှီး ပဈကှှေးလိုကတွယွ … လှမှတွ … ခပမွိုကမွိုကွ …. ရငသွားအလှပေါတွဲ့ အဝတမွှိုး ရှေးဝတလွိုကတွယွ … ဂါဝနတွိုတိုလေး ဝတလွိုကတွယွ … တငတွှေ ရငတွှေ ထငွးကနဲ ပေါအွောငွ … အတှငွးခံတှကေို … တငွးပဈလိုကတွယွ … ဟငွး ဟငွ း … ပနွးရောငွ နှုတခွမွးနီ ဆိုးတယွ … ရှရေောငွ ဒေါကဖွိနပစွီးတယွ … နားကှငွးကှီးကှီး ဝတတွယွ … အိုကေ … မိုကတွယွ … ကောဖွီဆိုငရွောကတွော့ … ဟိုလူယုတမွာ စောင့နွတယွေ … မှနလွိုကတွာ … မိနွးမ ဆိုတဲ့ အသံကှားတာနဲ့ ငမွးငမွးတကဖွှဈနတော … ဒီတယောကပွဲ တှေ့ဖူးသေးတယွ … တှေ့မယွ … အိမရွောကလွို့ကတော့ … ဟငွး … လှမှတွ ဝငလွာကတညွးက … ဦးသကအွောငွ … ရငတွှေ ခုနအွောငွ … ခပငွှိမ့ငွှိမ့လွေး လှှောကပွဈလိုကတွယွ … မပှင့တွပှင့ပွှုံးတယွ … မထိတထိပေါ့ … “အကို … ရောကတွာ ကှာပှီလား …” “ဟငွးအငွး … အခုပဲ … အရမွးလှတယွ …” “ဟုတွ … ကှေးဇူး အကို … ဘာစားမလဲ …” “တကယကွှှေးမှာလား …” “ကှှေးမှာပေါ့ … ဟငွး … ဟငွး …” သူဇာ … ခပညွုညုလေးပှောရငွး … သူ့ကို … စိုကကွှည့လွိုကသွညွ … သူလညွး … စိတတွောတွောွ ပါနတယနွေဲ့ တူပါရဲ့ … လှမှတွ ရငနွှဈမှာကို … ငမွးငမွးတကဖွှဈနတယွေ … မကှလွုံးက အရောငတွှလကနွေတယွေ … “သူဇာ … ကိုယ့ရွုံး ခဏလိုကခွဲ့မလား …” “အှနွ … ကှာမှာလား …” “မကှာပါဘူး … နာရီဝကလွောကပွဲဟာကို …” “ဟင့အွငွး … မရဘူးကှာ …” “ခဏလေးပါ … သူဇာရယွ … အရေးကှီး ဧည့သွညွ ခှိနွးထားလို့ပါကှာ …” ။

“အိုး … မရဘူးကှာ … အခုလိုကခွဲ့ … ဘာလဲ … သူဇာက .. အရေးမကှီးဘူးလား …” လှမှတွ … ခပဆွိုးဆိုးလေး … ပှောလိုကတွယွ … နှုတခွမွးက စူလို့ … ဦးသကအွောငွ … မနနေိုငတွော့ … “အငွးပါ … အငွးပါ … ဖုနွးခဏဆကလွိုကအွုံးမယွ … စိတမွဆိုးပါနဲ့ … သူဇာရယွ … နောွ …” ဦးသကအွောငွ … ဖုနွးဆကရွငွး … မကှနွှာကှီး ကှုံ့သှားတယွ … ဒေါတှေ ပှလာတယွ … မကှနွှာကှီးနီလာတယွ … လှမှတွ … ထငတွယွ … ပိုကဆွံတှေ ပှောကသွှားတာ … သူ သိသှားပှီ … ဟား ဟား … မိုကတွယကွှာ … ခဈ … ခဈ … သူ … ဖုနွးခလှိုကတွယွ … “အကို … ဘာတှေ စိတဆွိုးနတောလဲ …” “သူဇာလေး … ကိုယွ ရုံးခဏသှားမှ ဖှဈမယွ …” “ဟှန့ွ … ရုံးမှာ ဘာဖှဈနလေို့လဲ … ဒေါသမထှကရွဘူးလေ …” “ဆောရီး … ပှူနာလေး နညွးနညွးရှိလို့ပါ …” “ဘယလွောကွ ကှာမှာလဲဟငွ … ” “တနာရီလောကပွါပဲ … ” “ဒါဆို … ဒီလိုလုပွ … သူဇာ … အိမကွနပေဲ စောင့နွတေော့မယွ …” “အငွး … ကှေးဇူး” “တနာရီကှောသွှားရငတွော့ မလာနဲ့တော့နောွ … တသကလွုံး မလာနဲ့တော့ … မခေါတွော့ဘူး” “ဟား … သူဇာက … စိတတွအားကှီးတာပဲ … လာမှာပေါ့ … စိတခွှ …” လှမှတနွဲ့ ဦးသကအွောငွ … ကောဖွီဆိုငကွနေ … လမွးခှဲလိုကတွယွ … မလာပဲမနနေိုငအွောငွ … နညွးနညွး ထပွ အီလိုကသွေးတယွ … ဟှန့ွ … ပနွးဆိုးတနွးက … စာအုပတွနွးမှာ … လှှောကကွှည့နွတေုနွး … ဒေါလွေးဖုနွးဝငလွာတယွ … အစီအစဉပွှောငွးမယတွဲ့ … အခုခကှခွှငွး … ဟိုလူ့ဆီကို ဆကပွါတဲ့ … ဟုတွ … ဒေါလွေး အသံက တုနနွတယွေ … ဘာဖှဈတာလဲမသိပါဘူး … “အကို … သူဇာ … ကားလှတထွားတယနွောွ …” “အငွး …” “ဘာ … အငွးလဲ … စိတမွပါဘူးလား …” ။

“ဆောရီးပါ … သူဇာရယွ … အခု ဆငွးတော့မယနွောွ …” “လာခဲ့နောွ … သူဇာ စောင့နွတော ပငွှးတောငွ ပငွှးလာပှီ …” “အိုကေ … ခဏလေးပါ … သူဇာလေးရယွ … အခု လာပှီ … အခုလာပှီ … “အငွး … ဒါမှ … တို့ အကိုကှ … ရှတွ” လှမှတွ … ဦးသကအွောငကွို … ဖုနွးဆကပွှီး … မလာလာအောငွ … ဆှယလွိုကသွညွ … ဒေါလွေး သှားခေါလွိမ့မွညွ … အိမမွှာ … အထူးဧည့သွညွ ရောကနွတယတွေဲ့ … သသခှေောခှာ ဂရုစိုကရွမယတွဲ့ … အငွး … ဦးသကအွောငကွို … ဒေါလွေး အပှတရွှငွးတော့မယွ … ခကတွယွ ဒေါလွေးရယွ … ခကတွယွ … *** *** *** မေ … ဦးသကအွောငွ … ကုမပြဏီအောကမွှာ မာစီဒီးကားရပထွားရငွး … ဦးသကအွောငွ … ဆငွးလာတာကို စောင့နွသညွေ … တှေ့ကှပှီပေါ့ … သကအွောငရွယွ … ကမဘြာမကှတေဲ့ အငှိုးတှကေို … ဒီနေ့ နင့ဆွီက … အကုနပွှနတွောငွးရတော့မယွ … ဟငွး … ဟငွး … သူဆငွးလာသညွ … မတှေ့တာ ကှာပမယေ့ွ … သလေောကအွောငွ … မမေ့ဘူး … လူယုတမွာ … မေ ကားပေါကွ ဆငွးလိုကပွှီး … အခှိုသာဆုံး ပှုံးပှလိုကသွညွ … “ဦးသကအွောငလွားရှင့ွ … သူဇာ လှတလွိုကတွာပါရှင့ွ …” “ဟုတလွား … အိုကေ …” မေ … သူ့ကို … ကားနောကခွနွး တံခါး ဖှင့ပွေးလိုကသွညွ … သူက … မေ့ကို … စိုကကွှည့နွသေေးသညွ … သူက … မေ့ကို မမှတမွိ … ဟငွး … ဟငွး … နငကွ … ငါ့ကို မမှတမွိသေးရငွ … ခဏနရငတွေော့ … နငွ ငါ့ကို မှတမွိအောငွ … လုပပွှရတော့မှာပေါ့ … သူ့တပည့တွှကေ … ကားပေါလွိုကမွယွ … ပှငနွတေုနွး … ဦးသကအွောငကွို … မေ ပှောလိုကသွညွ … “ဦးသကအွောငရွှင့ွ … သူဇာက … ဦးသကအွောငွ တယောကထွဲပဲ … ခေါလွာရမယလွို့ … မှာလိုကပွါတယရွှင့ွ” “ဟုတသွားပဲ … ဟေ့ကောငတွှေ … နခေဲ့ကှ … အိမကွိုပဲ ငါပှနလွာခဲ့မယွ …” “ဟုတကွဲ့ ဆရာကှီး” “ခါးပတပွတပွေးပါရှင့ွ …”။

“လိုလို့လား …” “ဟုတကွဲ့ … သူဇာ မှာလိုကတွာပါ … ကားကိုလညွး သခှောမောငွးရမယွ … ဦးသကအွောငကွိုလညွး … ခါးပတပွတခွိုငွးပါတဲ့ … တခုခုဖှဈမှာ စိုးလို့ပါရှင့ွ” “ဟား … သူဇာလေးကတော့ … ကှာ … ငါ့ကို … တောတွောဂွရုစိုကတွာပဲ …” “ဟုတကွဲ့ရှင့ွ … မနေ့ညက … သူဇာလေးက … တောတွောပွှောနွတယရွှေင့ွ …” “ဟုတလွား …” “ဟုတကွဲ့ … ရီးစားဦးနဲ့ တှေ့လာသလိုပဲ … မကှနွှာက … ပှုံးရှငနွတောပဲ …” “ဟုတလွား … ဟား ဟား ဟား” မေ … ကားကို … ခပသွှကသွှကလွေး … မောငွးထှကလွိုကသွညွ … ပှညလွမွးရောကတွော့ … ကားကို … အရှိနမွှှင့လွိုကသွညွ … “ဟေ့ … ဘယကွိုမောငွးနတောလဲ …” “ထောကကွှန့ကွ … သူဇာ့အိမကွို … သှားနတောရှင့ွ …” “အောွ … သူဇာက … အဲဒီမှာလား …” “ဟုတကွဲ့ရှင့ွ … အကို့အတှကွ … တအိမလွုံးကို … ညတှငွးခငွှး ပှငဆွငထွားပါတယရွှင့ွ” “တယဟွုတပွါလား … ဟား ဟား ဟား” မေ … ကားနောကမွှနကွနေ … ဦးသကအွောငကွို … ကှည့ပွှီး … မဲ့ပှုံးပှုံးလိုကသွညွ … သကအွောငွ … သကအွောငွ … နင့ကွို … ခါးပတပွတခွိုငွးတယဆွိုတာ … နငထွှကပွှေးမှာစိုးလို့ ပတခွိုငွးထားတာ … နင့အွတှကွ … ရှယပွှငဆွငထွားတယွ … ကှိုးက … ဓါးနဲ့ ဖှတလွညွး ပှတမွှာမဟုတဘွူး … မေ မဖှင့ပွေးမခငွှး … ကှိုးကိုဖှုတလွို့ရမယမွှား … ထငနွလေား … ဟငွး … ဟငွး … ဒငွးကတော့ ပှောနွတယွေ … သူဇာလေးနဲ့ မှှားလိုကတွော့ … ပှောပွှောကွှီးလိုကလွာတာပေါ့ … ထောကကွှန့ရွောကတွော့ … မှနေီလမွးလေး တခုကို ခှိုးကှေ့လိုကသွညွ … မေ … တခကှမွဲ့ပှုံးပှုံးမိသညွ … မှနေီလမွးတလှှောကွ သဈရိပဝွါးရိပမွှားနှင့ွ အုံ့ဆိုငွးနသညွေ … လမွးအဆုံးမှာ … ရှေးဟောငွးနှဈထပအွိမကွှီး …။

ခှံတံခါးက သံကနုတပွနွးတှကေ … လှသညွ … ခန့သွညွ … မေ … ကားပေါကွ ခလုတတွခုကို နှိပလွိုကတွော့ … ခှံတခါးက … သူ့အလိုလို ပှင့လွာသညွ … နောကမွှနကွနေ … ဦးသကအွောငကွို … ကှည့တွော့ … အထငကွှီးသှားသည့ွ မကှနွှာ … ဟား ဟား … ရှေးဟောငွးအိမဆွိုပမယေ့ွ … အားလုံးက သပသွပရွပရွပွ … မေ ဆငဝွငအွောကမွှာ ကားရပလွိုကသွညွ … စကရွပပွှီး … အနောကတွံခါးကို ဆငွးဖှင့ပွေးလိုကသွညွ … “ရောကပွါပှီရှင့ွ …” ဦးသကအွောငွ … ဆငွးလာပါသညွ … “သူဇာလေးကော … ” “ဟုတကွဲ့ရှင့ွ … အပေါထွပမွှာ စောင့နွပေါတယွ … အထဲကှှပါအုံး …” မေ … ဦးဆောငပွှီး ခေါသွှားသညွ … အဝငတွံခါးကှီးက … အတောကွှီးသညွ … ဆယပွလေောကွ ရှိမညွ ထငသွညွ … တံခါးကှီးကို ဖှင့လွိုကပွှီး … လူယုတမွာ … ဝငဖွို့ … လမွးဖယပွေးလိုကသွညွ … ဦးသကအွောငွ ကှောငသွှားသညွ … အိမထွဲတှငွ ဘာမှ မရှိ … “ဟေ့ … ဘာမှလဲမရှိပါလား …” “ရှိပါတယရွှင့ွ …” မေ ရီမုတကွှနထွရိုးကို နှိပလွိုကရွာ … တခနွးလုံး … အမှောငကွသှှားသညွ … “ဟေ့ … ဘာလို့ မီးတှေ မှိတလွိုကတွာလဲ” ဦးသကအွောငွ ပှောနတေုနွး … အပှာရောငမွီးရောငွ ဖှော့ဖှော့လေး လငွးလာသညွ … လှသညွ … ကှမွးပှငသွညွ … တဖှေးဖှေး နှဈခှမွးကှဲသှားပှီး … ပှာလဲလဲ့ ရပှငသွေညွ … ပေါထွှကလွာသညွ … ရကနွေ … ရကနအွေောကမွှလညွး … လှပတဲ့ အလငွးရောငမွှား ပေါထွှကလွာသညွ … လှသညွ … မိုးပေါမွှာ ကှယလွေးတှေ … မှိတတွုပမွှိတတွုပွ … “အောွ … တောတွောလွှတာပဲ …” “ဟုတကွဲ့ရှင့ွ … အဝတတွှေ ခှှတလွိုကပွါအုံးရှင့ွ” “ဘာ … အဝတတွှေ ခှှတရွမယွ …” ။

“ဟုတကွဲ့ရှင့ွ … ခဏနေ … သူဇာလေး ဆငွးလာပှီး … အကိုနဲ့ ကနထွဲမှာ ရကေူးကှမယတွဲ့ … အကိုက ကနထွဲကနေ … စောင့နွပေါတဲ့ … ” “အိုး … ဟိုး … တယဟွုတပွါလား … အိုကေ …” မေ … ကောကကွစှစွှာ ပှုံးလိုကသွညွ … ဟား ဟား … ရကနကွေ သိပလွှတာပေါ့ … အောကကွ အကောငတွှေ လှတပွေးလိုကရွငွ … ပိုလှမယွ … မေ … သကအွောငကွို … စောင့ကွှည့နွတယွေ … သူက ရှကကွိုး ရှကကွနွးမဖှဈ … ခပတွညတွညနွဲ့ အဝတတွှေ ခှှတပွဈလိုကတွယွ … ပှီးတော့ … မေ့ကို စိုကကွှည့တွယွ … မေ ရှကသွလိုလိုနဲ့ ဟိုဘကလွှည့ပွှီး … “အကို … ရကနထွေဲ ဆငွးနပေါတော့ … သူဇာ့ကို သှားခေါလွိုကအွုံးမယွ …” “အိုကေ … မှနမွှနခွေါလွာခဲ့နောွ …” ဝုနွးကနဲ … သကအွောငွ … ရကနထွေဲ ဆငွးသှားသညွ … အိုကေ … မေ … ခပသွှကသွှကလွေး … ရီမုတကွ ခလုတတွခုကို … နှိပလွိုကသွညွ … ဟား ဟား ဟား … မေ အားရပါးရ ရယလွိုကသွညွ … ခုနက … ကှမွးပှငသွညွ … တဖှေးဖှေး ပှနပွိတသွှားသညွ … ခံ … သကအွောငရွေ … လူယုတမွာရေ … သိပလွှတဲ့ ရအေောကမွှာ … နင့ကွို … ငါးမိနဈလောကတွော့ နှဈထားအုံးမယွ … အသကရွှုလို့မဝတဲ့ ဒဏလွေးကို … ခံစားကှည့လွိုကပွေါ့ … ပှီးရငလွား … ဟဲ ဟဲ … နင့ကွို … ငါးစာ ကှှေးပဈမယွ … အသားစားကှူးတဲ့ … အာဖရိက ငါးခူတှေ … ဟော … ထှကလွာပါပှီ … အကောငွ သုံးဆယကွှောပွေါ့ … ဟား ဟား ဟား … သကအွောငွ … သကအွောငွ … နငွ ငါ့ကို … ယုတမွာတုနွးက … ငါ့အသားတှေ တဆဈဆဈနာခဲ့ရသလို … နငလွညွး အခုငါ့လို ခံစားရတော့မယွ … ဟား ဟား ဟား … ဦးသကအွောငကွ … ရထေဲ ငုပသွှားပှီး … ပှနတွကလွာတော့ … တကလွို့မရ … ကှမွးခငွးကို … ပိတပွဈလိုကတွော့ … ခေါငွးတောငွ ဖောလွို့ မရ … မှနွးနသညွေ … ။

ဟား ဟား ဟား … အသကရွှူလို့မရ … ဟား ဟား ဟား … မေ … ရကနကွေ ရတှကေေို လှှော့လိုကသွညွ .. ဟဲ … ဟဲ … အခုခကှခွှငွး သသှေားရငွ … ဦးသကအွောငွ … ဘုမသိဘမသိ သသှေားတော့ … မမိုကဘွူးလေ … နညွးနညွးလေး ထပနွှိပစွကလွိုကအွုံးမယွ … အာဖရိက … ငါးခူတှေ … ဦးသကအွောငနွားမှာ … ကူးခတနွသညွေ … အစကတော့ … သူတို့လညွး … မကိုကရွဲ … တောကှည့တွောငကွှည့ွ … နောကတွော့ … အနားပိုကပလွာသညွ … ဦးသကအွောငွ … မောငွးထုတသွညွ … ခှနေဲ့ ခတသွညွ … လကနွဲ့ ရိုကသွညွ … ဟိုကောငတွှေ ဒေါသထှကလွာကှသညွ … အသားနာတော့ … ဒေါသထှကလွာကှသညွ … တှတပွှီ … အဝတအွစားမရှိ ကိုယတွုံးလုံးနဲ့ … လူယုတမွာကို … တှတကွှပှီ … ကနသွညွ … ကှောကသွညွ … သှေးတှေ ထှကလွာသညွ … ငါးခူတှကလညွေး … တှတသွညွ … ဟား ဟား ဟား … မေ … မှအေောကခွနွးက … သံလကသွီးကို … လကမွှာ စှပလွိုကသွညွ … အိုကေ … နံပါတဒွုတတွခှောငွး ယူလိုကသွညွ … ရိုကမွယလွေ … ခေါငွးကို ခှပကွနဲ နအေောငွ ရိုကပွဈလိုကမွယွ … အပေါကွို … ပှနတွကလွာပှီး … ကှမွးခငွးကို ပှနဖွှင့လွိုကသွညွ … ဟား ဟား … သကအွောငွ. … အတငွးတကလွာသညွ … ဟောဟဲ ဟောဟဲနဲ့ … အသကရွှုလို့ မဝ … ရှူ … အားရအောငွ … တကိုယလွုံး … အပေါရွောကလွာတာနဲ့ … မေ .. အပေါကွနေ … စီးပှီး … လကမွောငွးကို တခကွှ ရိုကပွဈလိုကသွညွ … အားးးးးးးးး အောွ … သူ့အသားနာတော့ … အောတွတတွယပွေါ့ … ကဲဟယွ … ဘယပွှီးတော့ ညာ … အားးးးး ဟား ဟား ဟား … လကပွှီးတော့ … ခှထေောကပွေါ့ … ကဲဟယွ … “အားးးးးးး … မငွးဘာလို့ ငါ့ကို … ဒီလိုလုပတွာလဲ … အားးးးးးး” မမေးနဲ့ … ထပရွိုကအွုံးမယွ … လှှာတောတွောွ ရှညတွယွ … ရော့ နှဈခကွှ … မေ … အားကုနရွိုကသွညွ … သကအွောငွ … ကှမွးပှငပွေါမွှာ အပုံလိုကွ … မထနိုငတွော့ … “ဟား ဟား … ထပါအုံး … လူယုတမွာကှီးရဲ့ …” ။

“ဘာ … မငွး … မငွး … လူမှားနပှေီနဲ့ တူတယွ …” “မမှားဘူး … လူယုတမွာရဲ့ … မှတမွိသေးရဲ့လား … ငါ့ကို … သခှောကှည့စွမွး …” မေ … သကအွောငွ … ဆံပငကွို ဆောင့ဆွှဲပှီး … မကှနွှာကို ဆှဲမော့လိုကသွညွ … ထှီ … ရှံဖို့ကောငွးလိုကတွာ … မေ … တံတှေးနဲ့ … ထှေးပဈလိုကသွညွ … “မငွး … မငွး …” “ဟုတတွယွ … ဟုတတွယွ … ရှငမွှတမွိပှီပေါ့လေ … ဟား ဟား … ရော့ … မှတမွိတဲ့အတှကွ … တခကွှ …” မေ … သူ့ခါးကို … ထပရွိုကပွဈလိုကသွညွ … အားးးးးးး “နာလား …” “နာတယွ … တောပွါတော့ … ငါ တောငွးပနပွါတယွ … တောငွးပနပွါတယွ …” “ဘာတောငွးပနပွါတယလွဲ … အရမွးယုတမွာတဲ့ … လူယုတမွာ … ကဲ ဟယွ …” မေ … အရမွးဒေါသထှကနွတေော့ … သူ့မကှခွှကကွို … သံလကသွီးနဲ့ ထိုးပဈလိုကသွညွ … ခှပွ … အားးးးးးးးး သကအွောငွ … ပါးစပကွ … သှေးတှေ ဖှာကနဲ ကသှှားသညွ … လူယုတမွာ … ကဲဟယွ … ကဲဟယွ … ယား … မေး … ထိုးသညွ … ရိုကသွညွ … နှကသွညွ … ဘယနွှခကှမွှနွးမသိ … ဟူး … လူယုတမွာ … မေ့သှားပှီလား … နအေုံး …. နငသွလေို့ မရသေးဘူး … မေ … ဆံပငဆွှဲပှီး … ဒရှတတွိုကွ … မှအေောကခွနွးကို … ခေါသွှားသညွ … သှေးတှကေ … ကှမွးပှငပွေါမွှာ … မှငလွို့ မကောငွး … အစငွးလိုကကွှီး … ဟား ဟား … ကောငွးတယွ … မေ … မှအေောကခွနွးရောကတွော့ … ဒငွးကို … ခုတငပွေါတွငလွိုကသွညွ … ခှထေောကတွှေ … လကတွှကေို … ကှိုးတုပလွိုကသွညွ … ကုတငပွေါမွှာ … သကအွောငကွ … ကားယား … ရုနွးလေ … ဘယရွမလဲ … ဟူး … မောလိုကတွာ … မေ … ရခေဲသတြတောထဲက … ရတဗေူး … ထုတသွောကလွိုကသွညွ … ရခေဲရကေ … အမောပှစသညွေေ … ။

ဒါပမယေ့ွ … ရငထွဲက အမုနွးတရားကို … ပှစမှေော မဟုတွ … အောငမွယွ … ဒငွးဟာကှီးက … ငါ့ကို … လာလှောငနွတယပွေေါ့ … တှေ့မယွ … တှေ့မယွ … ရခေဲရနေဲ့ … သူ့မကှနွှာကို … ပကပွဈလိုကသွညွ … သကအွောငွ … လန့နွိုးလာသညွ … ဟား ဟား … ရုနွးတယပွေါ့ … ကဲဟယွ … မေ … သူ့ရငဘွတကွို … ထပရွိုကပွဈလိုကသွညွ … အားးးးးးးးးးးးး အီးးးးးးးးး အောွ … ကှိုကသွလောကသွာအောွ … ဟဲ့ အကောငွ … နငယွုတမွာတုနွးက … အရမွးကောငွးတယဆွို … ကဲဟာ … အားးးးးးးးးးးးး မေ … ရိုကရွတာ အားမရ … ကှာပှတတွခု ကောကကွိုငလွိုကသွညွ … ကှာပှတကွ ရိုးရိုးမဟုတွ … ဘရိတဒွါးတှေ အတှဲလိုကခွညှထွားသော … ကှာပှတွ … ထိလို့ကတော့ … ရှတကွနဲ … ရှတကွနဲ အသားတှေ … ဟား ဟား ဟား … “မလုပပွါနဲ့ … မလုပပွါနဲ့ … တောငွးပနပွါတယဗွှာ …” “လူယုတမွာ … သူမှားအိမကွို ဓါးမှတိုကတွယွ … လူကို အားရအောငွ ဖကှစွီးတယွ … ကဲ ဟာ … ရှမွး … လာတောငွးပနမွနနေဲ့ … ကဲ ဟာ … ရှမွး ..” “အောငမွလေးဗှာ … အားးးး … အောငမွလေးဗှာ … တောငွးပနပွါတယွ … တောငွးပနပွါတယွ … အားးးး … . …အားးးး … …. အားးးး … ” မေ … အားရအောငွ … အဆကမွပှတွ ကှာပှတနွဲ့ … ရိုကပွဈလိုကသွညွ … သှေးတှေ … လူယုတမွာ တကိုယလွုံး … သှေးခငွှးခငွှး နီသှားသညွ … အောလွိုကတွာလညွး … မပှောနဲ့ … လူယုတမွာ … နင့အွလှည့တွုနွးက … အားရအောငွ … လုပထွားတာ … အခုတော့ … ခံ … မသမခငွှေးခံ … ဟား ဟား ဟား … “တောငွးပနပွါတယဗွှာ … နောကမွလုပတွော့ပါဘူး … နောကမွလုပတွော့ပါဘူး …” ။

“ခှေးမသား … လူယုတမွာ … သူမှားသားပှိုသမီးပှိုကို ဖကှစွီးတဲ့ကောငွ … နအေုံး … နငွ အရမွးနာလား …” “နာတယွ … အရမွးနာတယွ …” “အေး … နာတယဆွိုရငွ … ဆေး ဖှနွးပေးရမှာပေါ့ …” “အောငမွလေးဗှာ … စပတွယွ … စပတွယွ … အား … အား …” စပမွှာပေါ့ … အရကပွှနလွောငွးခလှိုကတွာကိုး … ခဈ … ခဈ … မေ အားရပါးရ ရယလွိုကတွယွ … ကှည့ပွါအုံး … သကအွောငွ တယောကွ … ထှန့ထွှန့ကွို လူးနတောပဲ … စပကွလညွး တအားစပွ … ရုနွးတော့လညွး … မလှတနွိုငွ … ဘယလွိုလဲ … ကိုယခွငွှးစာတတပွှီလား … မုဒိနွးကောငရွဲ့ … ခဈ … ခဈ … “စပတွယွ … စပတွယွ … အား … အား …” “ခှေးကောငွ … အောမွနနေဲ့ … ရော့ … မစပအွောငလွို့ … ဒါလေး လူးပေးမယွ … ” “အောငမွလေး … မလုပနွဲ့ … မလုပနွဲ့ …” သကအွောငွ ကှောကမွယဆွိုလညွး ကှောကစွရာ … မေ ဘယဘွကလွကကွ … လကအွိတကွို … ကောကစွှပလွိုကပွှီး … လကထွဲ ကိုငထွားတာက … ဆား … အနာကို ဆားသိပတွော့ … ပိုဆိုးပှီပေါ့ … “ခှေးကောငွ … နငွ ငါ့ကို … လုပတွုနွးက … အရမွးကောငွးတာပဲဆို … အခု နင့အွလှည့ွ …” မေ … ဆားတှကေို … အဆုပလွိုကွ ကိုငပွှီး … သကအွောငွ ကိုယပွေါမွှာ ဖှူးလိုကသွညွ … ပှီးတော့ … ပှတပွဈလိုကသွညွ … မှတကွရော … ခုနက … ဘရိတဓွါး အနာထဲ ဆားသိပပွေးလိုကသွညွ … “အားးးး … စပတွယွ … စပတွယွ … မလုပပွါနဲ့ … တောငွးပနပွါတယွ … အားးးးးးး ….” “လကဖွှန့စွမွး … မှတမွိလား … ဒီလကွ … ငါ့ကို … မတရားလုပတွဲ့လကွ … ကဲဟာ …” “မလုပပွါနဲ့ … မလုပပွါနဲ့ …” သကအွောငွ … လကသွီးဆုပထွားဆဲ … ခေါငွးက တခါခါ … မေ့လကထွဲမှာ … သံခှောငွးနဲ့ … တူ … ကဲဟာ … ပှောနကှောတယွ … လကမွဖှန့လွဲ … ဒီအတိုငွး ရိုကထွည့ပွဈလိုကမွယွ … မေ … သံခှောငွး တခှောငွး … ရိုကထွည့ပွဈလိုကသွညွ …။

တဒုနွးဒုနွးနဲ့ … သံခှောငွးက … အဆုံးထိ နဈဝငသွှားသညွ … သကအွောငွ … အောတွာပေါ့ … တအားအားနဲ့ … အောပွလေ့စေ … အောွ … သအေောငသွာအောွ … အခု ငါ့အလှည့ွ … နင့လွကွ ဒီဘကပွှီးတော့ … ဟိုဘကွ … ကဲဟာ … ဒုနွး … ကဲဟာ … ဒုနွး …. သကအွောငွ … နာလှနွးလို့ … အောငွှီးရငွး … မေ့သှားပှနသွညွ … မေ … အရမွးဒေါသထှကနွသညွေ … မောနသညွေ … တောကွ … လူယုတမွာ … ငါနဲ့ ယောငွးမကို … လုပတွုနွးက … အားရပါးရ … စောကွားကှတယွ … အခု နငမွေ့ခငှယွောငဆွောငနွတယပွေေါ့ … ဒငွးမကှနွှာကို … ရနေဲ့ ထပပွှီး ပကပွဈလိုကပွှနသွညွ … မနိုး … အောွ မနိုးဘူးပေါ့ … ကောငွးပှီလေ … လကပွှီးတော့ … ခှထေောကွ … ငါ့ကို လိမ့နွအေောငွ … ကနခွဲ့တဲ့ ခှထေောကွ … ကဲဟယွ … ကဲဟယွ … သံခှောငွးတှေ … ထပရွိုကပွဈလိုကသွညွ … မကှနပဘွေူး … လုံးဝ မကှနပဘွေူး … ယောငွးမ … နင့အွတှကွ … ငါ လကစွားခှနပှေေီ … ယောငွးမ … နင့ကွို … အားရအောငွ … လုပခွဲ့တဲ့ ကောငကွို … ငါအခု … ဓါးနဲ့ … တထဈခငွှး ဖှတပွဈမယွ … “ပှော … ယောငွးမ … နငွ … ဘယနွားခုတစွခငှသွေလဲ …” မေ … ရူးသှားပှီ … မေ ရူးသှားပှီ … နာကညွှးခကှမွှားက … အသဲခိုကအွောငွ … ဖှဈနတေော့ … မေ ရူးသှားပှီ … သကအွောငကွို … စိတရွှိလကရွှိ … လုပခွငှနွတယွေ … နားထဲမှာ … ယောငွးမအသံကို ကှားနတယွေ … ယောငွးမက ပှောတယွ … ဒငွးရဲ့ … ဟိုဟာကို ဖှတပွဈတဲ့ … ဟုတတွယွ … ဖှတပွဈမှာပေါ့ .. မေ … သကအွောငွ … ဒုတကွို … ကိုငပွှီး … ဓါးနဲ့ လှီးပဈလိုကတွယွ …. တထဈထဈနဲ့ … အသားတုံးကှီးက … ပှတထွှကသွှားသညွ။

ကောငွးတယွ … မှတပွှီလား … မှတပွှီလား … နငွ ငါတို့ကို … ယုတမွာထားတဲ့ … ဟာကှီးလေ … အခု နင့မွှာ မရှိတော့ဘူး … နင့မွှာ မရှိတော့ဘူး … သကအွောငွ … ထအောသွညွ … အောွ … ဒငွးက … မေ့ခငှယွောငွ ဆောငနွတောပေါ့ … ေ- ာကကွောငွ … မေ … အားရပါးရပှုံးပှီး … နှာနုကို … ပိတထွိုးပဈလိုကသွညွ … သကအွောငွ … အကယှကွှီး … အောသွညွ … အောပွေါ့ … သအေောငအွောွ … ဟူး … မောလိုကတွာ … ခှှေးတှလညွေး … ပှနလွာပှီ … မေ … ရခေဲရေ … နောကတွပုလငွး ထုတပွှီး သောကလွိုကသွညွ … တီ တောငွ … တီ တီ .. တီတောငွ … ဘာသံလညွး … ဖုနွး … မေ့ရဲ့ ဖုနွး … ဘယသွူဆကတွာလဲ … နံပါတကွှည့တွော့ … လှမှတွ … တူမလေး ဆီက … ဟာကှာ … မေ ဖုနွးကောကကွိုငပွှီး … “ပှော … ဘာပှောမလို့လဲ …” “ဒေါလွေး … ဒေါလွေး … ဘယမွှာလဲ …” “မသိဘူး … ငါအခု … လူယုတမွာကို … ဆုံးမနတယွေ … ” “ပှောပှပါ … ဒေါလွေးရယွ … ဟီး … သမီး လိုကလွာခဲ့မယလွေ … ဟီး … ဘယမွှာလဲ … ဒေါလွေးရယွ … ပှောပှပါ … ဒေါလွေးရယွ … နောွ … နောွ” “ထောကကွှန့မွှာ … ငါ့ဆီကို … မလာနဲ့ .. မလာနဲ့ …” “ဒေါလွေး … အရမွးမလုပပွါနဲ့အုံး … သမီး … လာခဲ့မယနွောွ … ဟီး … ” “နငွ … ငါ့ကို ဆရာလာမလုပနွဲ့ … နငွ မေ့သှားပှီလား … ဒငွး ငါ့ကို … ဘယလွို စောကွားခဲ့သလဲ … နင့အွမကေို … ဘယလွို စောကွားခဲ့လဲ … ငါတို့ကို ဘယလွို ယုတမွာခဲ့လဲ” “သိပါတယွ … ဒေါလွေးရယွ … ဒေါလွေး … ဒေါလွေး … စိတကွိုလှှော့ပါအုံး … စိတကွိုလှှော့နောွ … ” “မလှှော့နိုငဘွူး … မလှှော့နိုငဘွူး … နင့တွာဝနကွို နငလွုပွ … မနကဖွှနကွရှငွ … ငါ့အခနွးထဲက … အံဆှဲထဲက … စာအတိုငွး ဆကလွုပွ … ငါပှောတာ ကှားလား”။

“ကှားတယွ … ဒေါလွေး … သူ့ကို … အခုခှဲစိတခွနွးမှာ … သှေးကှောတှေ ပှနဆွကပွေးနတယွေ … “”ငါ့ကို … ဂတိပေးစမွး … နငွ … ငါ ခိုငွးခဲ့တဲ့အတိုငွး … လုပပွါ့မယလွို့ …””ဟုတွ … ပေးပါတယွ ဒေါလွေးရယွ … ပေးပါတယွ … ဒေါလွေး … ခဏနအေုံး … ဦး … ပှောမလို့ … “”ဟင့အွငွး … ဟင့အွငွး … မပှောနဲ့ … သူနဲ့ ငါ မပှောခငှဘွူး … “”မေ … မေ …”မေ … သိတယွ … ဒီအသံကို … မေ ကှားတယွ …. ဒီအသံကို … မမေ့ဘူး … မောငွ … သိပခွစှရွတဲ့ မောငွ … ကှာခဲ့ပှီဆိုပမယေ့ွ … နေ့တိုငွး မေ့နားထဲမှာ … ကှားနဆေဲ … ဟင့အွငွး … အခုတော့ … အခုတော့ … မပှောခငှဘွူး … မပှောခငှဘွူးးးးးးးးးးး ….”ဟင့အွငွး … ဟင့အွငွး … မဆေိုတာ သသှေားပှီ … မဆကနွဲ့တော့ …””မေ … မေ …”မေ … ဖုနွးကို ကောကပွေါကပွဈလိုကသွညွ … ဟီးးးးးးးးးးးးးးးး … မောငွ … နှုတဆွကခွဲ့ပါတယွ … မောငရွယွ … မသှေားတော့မယွ … ယုတမွာလှနွးတဲ့ ကံကှမမြာကို … မေ မုနွးတယွ … မတေို့ကို … ယုတမွာခဲ့တဲ့ … သကအွောငတွို့ကို … မေ မုနွးတယွ … အို … မုနွးတယွ …မုနွးတယွ …မုနွးတယွ …မုနွးတယွ …မုနွးတယွ …မုနွးတယွ …မုနွးတယွ …မုနွးတယွ …တောကွ … ဒီလောကွ မုနွးဖို့ကောငွးတဲ့ … အမုနွးတရားတှကေို … အဆုံးသတမွဉွှး … ဆှဲပေးမယဟွေ့ … မေ … ဓါတဆွီပုံးကို … သကအွောငွ … ကိုယပွေါမွှာ … လောငွးခလှိုကသွညွ … မေ့ကိုယမွှာလညွး … လောငွးခပှဈလိုကတွယွ …”မလုပနွဲ့ …”သကအွောငရွဲ့ နောကဆွုံး … အသံလေး … အောွ … အားရအောငွ အောွ …. ဟား ဟား ဟား … မေ … ဆီတိုငကွီ သုံးလုံးကို … ဖှင့ပွဈလိုကသွညွ … အခနွးထဲမှာ ဓါတဆွီနံ့တှေ လှှံထှကလွာသညွ … လောငမွယွ …. နင့ကွိုလညွး မီးလောငတွိုကသွှငွးမယွ … ပှီးရငွ … ငါလညွး သှားမယွ … နအေုံး … ရော့ … ဒါ … ငါ့ကို … ယုတမွာခဲ့တဲ့အတှကွ …မေ … ဓါးနဲ့ … သကအွောငွ … ရငဘွတကွို … စိုကခွလှိုကသွညွ …အားးးးးးးးးးးးရော့ … ဒါ ငါ့ယောငွးမအတှကွ … ကဲဟာ … ကဲဟာ … ကဲဟာ … ကဲဟာ …သကအွောငွ … ဗိုကထွဲက … ကလီစာတှေ ဗှောငွးဆနအွောငွ … ထှကကွလှာသညွ … ကောငွးပှီ …အခု ငါ့အလှည့ွ …မေ … မီးခှဈလေးကို … ခှဈလိုကသွညွ …”သှားပှီ … သမီးရေ …””သှားပှီ … မောငရွေ … “မီးခှဈလေးက … ကှမွးပှငပွေါကွို … ပဈကသှှားသညွ … မောငရွေ … မေ သှားပှီ … မေ … မကှစွိကို မှိတလွိုကသွညွ …””ဝုနွး……”ပှီးပါပှီ…။