ဂျော်ကီမလေး

သိပပွှီးကပှနွတယလွေို့ မဟုတသွလို၊ အရညတွှရှေဲနသညေ့တွိုငွ ခှောငလွှတယလွို့လဲ ဆိုလို့မရဘူး။ စီးစီးပိုငပွိုငွ အိအိနှေးနှေးနဲ့ တဈထဈခငွှး ဝငသွှားတာ။ ရတီသှနွးရဲ့အဖုတလွေးနဲ့ ကနှော့ရွဲ့ဒုတကွ ဆယတွနွးတုနွးက သငခွဲ့ရတဲ့ ဦးပုညရဲ့ရသညပွှေဇာတထွဲက စကားနဲ့သာ ပှောမယဆွိုရငွ တိုငွး၍ရကတွဲ့ ပကကြလာ မိုးရှာသညနွှင့ွ အခန့သွင့ဆွိုသလို အဆငပွှပှေေ ခှောခှောမှေ့မှေ့ ရှိနတယပွေဲ ဆိုကှပါတော့ တဈညလုံး တပမွကခွဲ့ရတဲ့ ရှမွးမခှောလေးရဲ့အဖုတဖွောငွးဖောငွးထဲကို ကိုယ့လွီးဝငနွတယဆွေိုတဲ့ အသိနဲ့တငွ လူက ကမဘြာကှီးရဲ့ထိပဆွုံး ရောကသွှားခငှသွလို ဖှဈနတော ။ တောသွေးတယွ။ လိငတွနရွဲ့အပေါကွနေ ကှနဒွှနွး စှပထွားလို့သာ အဲဒီစိတကွို ပှနကွှနထွရိုးလုပလွို့ရနတော။ အရမွးကှီးလောကှီးပှီး အတငွးလညွး ဆောင့ထွည့တွာမှိုး မလုပဖွှဈအောငွ လူကို သတိထားနရတယွေ။

တဈရဈခှငွး ဝငနွတေဲ့ လိငအွငွဂြါအခှငွးခှငွး ထိတှေ့မှုကို ကနှော့ွ မနမွိုရီထဲမှာ စှဲနအေောငွ ခံစားမိသလို၊ ရတီသှနွးလညွးပဲ ကနှော့နွညွးတူ ဒီအတှေ့ကို မေ့မရအောငွ ဖှေးဖှေးခှငွးပဲ ခရီးသှားလိုကတွယွ ..။ ဘယလွိုပဲဖှဈဖှဈ ခနကှာတော့ အရညတွှရှေဲနဈနတေဲ့ သူ့အဖုတလွမွးကှောငွး တလှှောကွ ပှည့နွှကနွအေောငွ ကနှော့လွိငတွနကွ အပိုငသွိမွးပှီး နရောယူလိုကပွှီ။ အဲဒီနောကတွော့ ခှော့တာတှေ၊ ခှူတာတှေ လုပမွနတေော့ဘူး။ ခါးကငှကွငှလွေးပေါကွို လိပတွငပွေးထားတဲ့ ဂါဝနလွေးကို ကှိုးစတဈခုလို သဘောထား၊ လကနွဲ့ဆုပကွိုငပွှီး လိငတွနကွို ဆှဲထုတပွှီး ဆတခွနဲ ဆောင့ခွလှိုကတွာ ဖငလွုံးကော့ကော့လေးတောငွ ဆတခွနဲ တုနတွကသွှားတယွ။ “အား … ထိတယွ … မိုး…ဆကွ … ရှီးးး” ထိတာက သှနွးမှ မဟုတဘွူး .. ကနှောလွညွးပဲ ထိတာပဲ။

ဂိတကွုနအွောငွ ဝငသွှားတဲ့ လိငတွနထွိပဖွူးကနေ ဒုတခွနဲ ဖှဈလာတဲ့ အရသာဟာ အီစိမ့နွအေောငွ ကောငွးတာကိုးဗှ။ တဈခကှခွငွှး ဆောင့ပွေးရငွးကနေ တနပွို ကို ကားကကဆွကွ Volume လှည့သွလို တဖှေးဖှေးခငွှး လှည့ပွှီး မှှင့လွိုကတွယွ။ တဈခုကောငွးတာက ရတီသှနွးက ကနှောဆွောင့ပွေးတာကိုပဲ ငှိမခွံနတတတွေဲ့ မိနွးကလေးမှိုး မဟုတဘွူး။ သူကိုယတွိုငလွညွး .. မိုးဆကွ .. ကောငွးတယွ.. မညှာနဲ့ .. နာနာလေး ဆိုတဲ့ အသံတှေ စုံအောငွ ညညွးရငွး နောကကွို ကော့ပှီး တနပွှနဆွောင့ပွေးတာပဲ။ သူ့ဆောင့ွ ကိုယဆွောင့ွ .. ကောငွးမှကောငွး !! .. တဖှောငွးဖှောငွး .. တဖတဖွတွ သံတှေ သောသောကို ညံနတေော့တယွ။ “အားးး .. ပှီးတော့မယွ … ဆောင့ွ .. တအားဆောင့ွ … ကောငွးတယွ .. တအားကောငွးတယွ … ရှီး” “ရှဈ .. ရတီသှနွးးးး … ကိုယွ မထိနွးနိုငတွော့ဘူူး .. ထှကွ .. ထှကတွော့မယွ”။

“အီးးး … သှနွးလညွး ပှီးတော့မယွ … လုပွ … လုပွ …. အူးးးးးးး” တခှားသူငါတှေ အိပစွကနွမယေ့ွ အခှိနမွှာ ကနှောနွဲ့ ရတီသှနွးနဲ့ကတော့ မီးကုနယွမွးကုနကွို ဆှဲပှီး ရှေ့ဆင့နွောကဆွင့သွလို ကာမလမွးဆုံးကို ရောကသွှားကှတယွ။ ရတီသှနွးက အသားဖှူတဲ့ ရှမွးမလေးဆိုတော့ အဖုတထွဲမှာ အရညတွအားရှဲတာ .. တကိုယလွုံးတုနခွါပှီး နောကဆွုံးပှီးသှားတဲ့အခှိနမွှာ ကှဲကှဲတောကွ အရညတွှေ အဖုတထွဲက စိမ့ကွတှာ အောကကွကှောကသွားပှငပွေါမွှာ နရောလေးတောငွ ကှကပွှီး စိုသှားတယွ။ အဖုတအွတှငွးသားတှေ ဆိုတာလညွး အပှတကွို လှုပရွှားပှီး လိငတွနကွို ဖစှညွှဈနသေေးတာ …။ နားထဲကနေ လတှေေ တစဈစဈနဲ့ ထှကသွှားသလားတောငွ ထငရွပှီး ကနှောလွညွး အကောငွးကှီး ကောငွးသှားတယွ။

အသားဖှူဖှူ ကိုယလွုံးကိုယပွေါကွ ဖှံ့ဖှံ့နဲ့ အခှောကှီးခှောတဲ့ ရှမွးမလေးကို စိတကွှိုကွ နောကဘွကကွနေ ကှုံးရတာ မကောငွးခံနိုငယွိုးလား။ လိငခွှောငွးတလှှောကွ သုတရွညတွှေ ပှေးထှကပွှီး ထိပဖွူးကနေ ပနွးထုတလွိုကတွာ ကှနဒွှနွးသာ စှပမွထားလို့ကတော့ အဖုတအွတှငွးမှာ ပှည့လွှှံသှားမှာ သခှောလှတယွ။ တဈညလုံး အောငွးထားတဲ့ သုတရွညပွူတှေ အကုနွ ပနွးထုတလွိုကရွတဲ့ အရသာဟာ ပှောမပှနိုငအွောငွ ကောငွးတဲ့ ခံစားမှုပဲဗှ …။ ခရီးဝေးထှကလွာတာဖှဈတဲ့အပှငွ တဈညလုံးလဲ ကောငွးကောငွးမအိပရွသေး .. ဒီကှားထဲ တအားကုနလွိုးဆောင့ပွှီး အကှမွးစားပှီးသှားတာဆိုတော့ လူက ခေါငွးတောငမွှ မထောငနွိုငတွော့ဘူး။

ကုနွးပေးထားတဲ့ ရတီသှနွးရဲ့ကှောပေါမွှာ ပုခုံးမှေးတငပွှီး မကှစွိတှေ အလိုလိုမှိတကွသှှားတယွ။ အစောတုနွးက နှဈယောကသွား လိုးဆောင့သွံတှေ၊ အောညွညွးသံတှနေဲ့ ပှကပွှကနွှကနွတေဲ့ သန့စွငခွနွးထဲလညွး အခုကတှော့ အိမမွှှောငစွုတထွိုးတာကို ကှားရလောကအွောငွ တိတဆွိတသွှားပါရော .. အဲဒီလို နှဈယောကသွား ထပလွကွှ မှိနွးနပှေီး တဈလောကလုံး တိတဆွိတနွတေဲ့အခိုကမွှာ “တုံ .. တုံ .. တငွ .. တငွ .. တငွ .. တုံ .. တုံ” ရုတတွရကွ ထမှညလွာတဲ့ ဖုနွးသံကှောင့ွ မေ့မှောနတေဲ့ နှဈယောကသွား ကမနွးကတမွး လူခငွှးကှာပှီး တဈယောကနွဲ့ တဈယောကွ ကှောငစွီစီ မကှလွုံးလေးတှလညွေး အလန့တွကှား ကှည့ကွှတယွ။

သတတြလောကကှီးနဲ့ ခတြတေခဏ အဆကပွှတသွှားတာဆိုတော့ ရုတတွရကွ ဖုနွးမှညလွာတဲ့ အသံ ဘယကွလာတယဆွိုတာ နှဈယောကစွလုံး မသိကှသေးဘူး။ ဒါပမယေ့ွ စကကြန့ပွိုငွးအတှငွးမှာ ဒီအသံဟာ ဘယကွနေ လာတယဆွိုတာ ကနှောတွို့နှဈယောကစွလုံး သိသှားကှတယွ။ အဲဒီမှာ မကှလွုံးပှူးစရာ ထပဖွှဈပါလရေော .. လား .. လား !! Ring tone အသံက ကနှောတွို့နှဈယောကစွလုံးစီက မဟုတဘွူး။ သန့စွငခွနွးရဲ့ထောင့စွှနွးဘကခွှမွးမှာရှိတဲ့ cubicle တဈခုထဲက ထှကလွာတာ။ အိုးမိုငဂွေါ့ … ဒီနရောမှာ ကနှောတွို့နှဈယောကထွဲ မဟုတဘွဲ .. နောကထွပွ လူတဈယောကွ ရှိနတောဗှ .. ရတီသှနွးတော့ ဘယလွိုနမလေဲ မသိဘူး။ ကနှောတွော့ နားထငနွားရငွးတှေ ပူတကသွှားပှီး ကမနွးကတမွး လိငတွံပေါကွ ကှနဒွှနွးကို ဆှဲဖယွ။

ဘဇငအွေောကကွ အမှိုကပွုံးထဲ လှမွးပဈ၊ ဒူးခေါငွးအောကွ ရောကနွတေဲ့ ဘောကဆွာရော ဘောငွးဘီပါ ဆှဲတငနွဲ့ တောတွောအွလုပမွှားသှားတယွ။ ရတီသှနွးလညွး ကနှော့လွိုပဲ .. ပှာပှာသလဲနဲ့ အလုပရွှုပသွှားတယွ။ ကိဈစဝိဈစ ပှီးတာကတော့ ကနှောကွ သူ့ထကအွရငပွှီးတာဆိုတော့ သောငွးကနွှးတုနွးက သောငွးကနွှးပှီး အခုတော့မှ ရှကသွလိုလို ဖှဈနတေဲ့ ကနှောကွပဲ အပှငကွို အရငရွောကလွာခဲ့တယွ။ အဲဒီနောကတွော့ အဲဒီနရောမှာကို ဆကမွရပနွခငှတွေော့တာနဲ့ ကိုယထွားခဲ့တဲ့ ကှောပိုးအိတကွို ပှနယွူဖို့ဆိုပှီး ရီစကရွှငကွောငတွာဘကကွို ခပသွုတသွုတလွှှောကလွာခဲ့မိတော့တာပဲ။ ကမွးခှကေို ဖှတတွိုကလွာတဲ့ ပငလွယပွှငရွဲ့လညှငွေးတှဟော ခှှေးပှနနွတေဲ့ ကနှော့မွကှနွှာကို ဖှတတွိုကသွှားတဲ့အခှိနွ၊ အနညွးငယွ အေးမှသလို ခံစားလိုကရွတဲ့အလှောကွ ကနှောွ သန့စွငခွနွးထဲက အဖှဈကို ပှနစွဉွးစားမိတယွ။

အဲဒီတော့မှပဲ ကနှော့ခွေါငွးထဲ အတှေးတဈခု ရောကလွာတယွ။ တခှားတော့ မဟုတဘွူး။ ဒီအခှိနကွှီး ကနှောတွို့နဲ့အတူ ရှိနတော ဘယသွူဖှဈနိုငမွလဲဆိုတာကို။ ညဘကကွှီးတော့ ဟိုတယရွဲ့ဧည့သွညတွှေ ဘယသွူမှ ဒီရကေူးကနနွဲ့ တှဲလကှရွှိတဲ့ သန့စွငခွနွးထဲ လာဖို့အကှောငွး မရှိလောကဘွူး။ ဒီအခှိနကွှီး ရဆငွေးကူးတယဆွိုတာ ဘယလွိုမှ မဖှဈနိုငဘွူးလေ။ ဒီတော့ ဖှဈခှငွးဖှဈ .. ဟိုတယဝွနထွမွးထဲကပဲ ဖှဈရမယွ။ ဟိုတယဝွနထွမွးထဲမှာလညွး ဖှဈနိုငတွာက ညတာဝနကွတှဲ့သူပဲ ဖှဈရမယွ။ အဲဒီ ညတာဝနကွတှဲ့သူထဲက မိနွးကလေးဆိုတော့ .. အိုး မိုငဂွေါ့ .. ဒါ … ဒါ ကနှော့အွတှေး မှနတွယွ၊ မမှနဘွူးဆိုတာ ကနှောွ ရီစကရွှငကွောငတွာရောကပွှီး သိပမွကှာခငမွှာပဲ ရကေူးကနဘွကကွနေ လှှောကလွာကှတဲ့ မိနွးကလေးနှဈယောကကွို မှငလွိုကတွာနဲ့တငွ သိလိုကပွှီ။

နှဈယောကသွား ဘေးခငွှးယှဉအွနအထေား မဟုတပွမယေ့ွ တဈယောကနွဲ့ တဈယောကကွ ခှတဈလှေမွးလောကအွကှာအဝေးနဲ့ ရှေ့ဆင့နွောကဆွင့ွ စကားစမှညပွှောရငွး လှှောကလွာနကှတော။ ရှေ့က နနွးရတီသှနွးဝဆေိုတဲ့ ကနှောွ လတလွတဆွတဆွတွ လိုးထားခဲ့တဲ့ ဖှူဖှူခှောခှော ရှမွးမလေး .. နောကတွဈယောကကွ အခု ကောငတွာကို ပှနရွောကခွှိနမွှာ မတှေ့တော့တဲ့ ဝါဆိုဦးဆိုတဲ့ ညိုခှောမလေး .. ရှီး မှပဲ .. လူကို ဘာပှောလို့ ပှောရမှနွး မသိဘူး .. ဘယလွိုမကှနွှာနဲ့ အဲဒီနားမှာ ဆကနွရမှနွေးလညွး မသိဘူး ဒါပမယေ့ွ လူကို ကဉွှးထဲကပှထွဲ အခှအနကေနေေ လှတအွောငဖွနတွီးပေးလိုကတွဲ့ အကှောငွးတရားတဈခုတော့ တိုကတွိုကဆွိုငဆွိုငနွဲ့ ဖှဈလာတယွ။ တခှားတော့ မဟုတဘွူး။ ဖုနွးသံမှညလွာတာ။

ဒီတဈခါတော့ တခှားသူရဲ့ဖုနွးမဟုတဘွူး။ ကနှော့ဖွုနွးက မှညတွာ။ ခေါတွာကလညွး သကဆွိုငသွူက ခေါတွာ ..။ “ကိုကှီး .. ဘယရွောကနွပှေီလဲ” “အခုလေးတငွ ဟိုတယကွို ရောကတွာ .. သဲက အိပမွနဘေူးလား” “အိပနွတောပဲ .. စိတထွဲသတိရလို့ နိုးလာတာ .. ဟိုတယရွောကနွရငွေ လာခဲ့တော့လေ .. သဲတို့အခနွးက ၃၀၁ .. မှနမွှနလွာခဲ့တော့နောွ .. လှမွးတယွ” “အငွးပါ .. လာပှီ .. လာပှီ .. အခုပဲ လာမယွ .. မှမှ” ဖုနွးကိုခပှှီးနောကွ အနားရောကလွာတဲ့ ရတီသှနွးကို ကနှောကွ အားနာတဲ့ မကှနွှာနဲ့ ကှည့မွိတော့၊ ရတီသှနွးက သူနားလညပွါတယဆွိုတဲ့ မကှနွှာလေးနဲ့ ပှနကွှည့ပွှီး လကတွဈဖကနွဲ့ သှားတော့ဆိုပှီး ခါပှတယွ။ အဲဒီအခှိနတွုနွးက ကနှော့စွိတထွဲမှာ ရှိတဲ့ ခံစားမှုကို ရိုးရိုးသားသား ထုတပွှရမယဆွိုရငတွော့ တောတွောအွံ့အားသင့သွှားတာဗှ။

လိငကွိဈစကို ခံစားခငှကွှတဲ့ ယောကွှားလေးတှေ၊ မိနွးကလေးတှအတှကွေ ထူးဆနွးတဲ့ ကိဈစမဟုတပွါဘူး။ ကနှောလွညွး ဒါမှိုးညတှေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယွ။ လိငကွိဈစနဲ့ပတသွကပွှီး ဖှဈခငှတွိုငွးဖှဈ၊ လုပခွငှတွိုငွးလုပခွဲ့ကှပှီး အခှိနတွနတွော့ သူ့လမွးသူသှား၊ ကိုယ့လွမွးကိုယသွှားပေါ့။ တှယပွတရွဈနှောငနွတောတှေ ဘာတှေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမယေ့ွ ရတီသှနွးကိုတော့ ကနှော့စွိတထွဲ ဒီလိုသဘောထားလို့ မရဘူးဖှဈနတယွေ။ အဲဒီအခှိနတွုနွးကတော့ ဘာဖှဈလို့ ခါတိုငွးလို ပှီးပှီးရော စိတဓွါတမွမှေးနိုငတွာလညွးဆိုတာကို ကိုယ့ဖွာသာကိုယတွောငွ အံ့သှတယွ။ တိတိကကှတှော့ အဖှရှောမနနေိုငဘွူး။ သကဆွိုငသွူက ခေါနွပှေီလေ။ လကထွဲပှနရွောကလွာပှီ ဖှဈတဲ့ ကှောပိုးအိတကွို ကောကလွှယပွှီး ပငလွယဘွကကွို မကှနွှာမူထားတဲ့ ၃၀၁အခနွးကို သှားဖို့ ခှလှမွေးပှငလွိုကတွယွ။

အဲဒီအခိုကအွတန့မွှာ စိတထွဲတဈမှိုးဖှဈသှားတာနဲ့ အနားမှာ ဝါဆိုဦးရော .. တခှားသူတှေ ရှိနသေေးတာရော ဘာဆိုဘာမှ မတှေးမိတော့ဘူး။ ခကှခွငွှးပငွ လူကို ခှာခနဲ ပှနလွှည့ပွှီး ကိုယ့နွားမှာ မတတွပရွပပွှီး ရှိနသေေးတဲ့ ရတီသှနွးရဲ့နဖူးပှငလွေးကို ဖတှခွနဲ ငုံ့နမွးလိုကတွယွ။ ပှီးတော့ I value you လို့ ပှောပှီး လှည့ထွှကလွာခဲ့တယွ။ အဲဒီ I value you ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဘယလွောကတွာသှားလဲ ဆိုတာ နောကထွပပွို့ဈတှမှော ထပပွှောကှတာပေါ့ …။ ဒီနရောမှ မပှောမဖှဈနဲ့ ပှောရတော့မယွ အကှောငွးကတော့ ကနှော့ွ သကဆွိုငသွူအကှောငွးပါ။ တကယတွမွးကတှော့ သူ့အကှောငွးကို ပှောမယဆွိုရငွ သီးသန့ဇွာတလွမွးတဈခုအနနေဲ့ ပှောမှကို ဖှဈမှာပါ။ ဆှတပွှံ့ကှညနွူးဖှယရွာတှေ၊ လှမွးမောဆှေးမှည့ဖွှယရွာတှေ၊ ရငခွုနစွိတလွှုပရွှားစရာတှကေ သူနဲ့ ပတသွကရွငွ အပှည့မွဟုတလွားဗှ။

ဒါပမယေ့ွ လောလောဆယတွော့ အခှိနွ မတနသွေးလို့ အကှမွးဖဉွှးပဲ ကနှောွ ပှောပှထားပါ့မယွ။ ကနှောနွဲ့ ကနှော့သွကဆွိုငသွူက တဈနယထွဲက မဟုတပွါဘူး။ အကယွ၍သာ သူရော၊ ကနှောပွါ နိုငငွံရပခွှားက တကကြသိုလတွဈခုမှာ ကှောငွးမတကဖွှဈခဲ့ဘူးဆိုရငွ အခုလိုမှိုးဆုံတှဖေို့ဆိုတာ ဘယလွိုမှ ဖှဈလာနိုငစွရာ မရှိပါဘူး။ ဆုံတှေ့ခဲ့သညတွိုငွ သူဟာ သိပလွှတဲ့ကောငမွလေး တဈယောကွ ဖှဈမနခေဲ့ဘူးဆိုလှှငွ ကနှော့သွကဆွိုငသွူ ဖှဈလာအောငွ ကနှောွ ကှိုးစားမိမှာ မဟုတဘွူးလို့ ပှင့ပွှင့လွငွးလငွး ဝနခွံထားပါရစေ။ ကနှော့သွကဆွိုငသွူဟာ အနီးစပဆွုံး ဘယသွူနဲ့တူလဲလို့ ဥပမာပေးရမယဆွိုရငွ မိုးယုစံနဲ့ အတောတွူတယဗွှ။ ကိုယလွုံးကိုယပွေါကွ အနအထေားကလညွး မဆိုးဘူး။ ရှိသင့ရွှိထိုကတွာတှေ အပှည့ရွှိတယပွေါ့။ တီတီတာတာနဲ့ ပှောတတပွှီး သူစိတပွါရငွ စိတပွါသလို ကလူ၏သို့ .. မှူ၏သို့ကလညွး လုပသွေးတာဗှ။

ဒီတော့ ရှညရွှညဝွေးဝေး မပှောတော့ဘဲ အကဉွှးခှုံးလိုကရွမယဆွိုရငွ ကနှောတွို့နှဈယောကရွဲ့လကရွှိဘဝဟာ တဈဦးအပေါတွဈဦး နားလညမွှုအပှည့ရွှိယုံမက၊ ကနွှးမာရေး ဆကဈွ ပါ ပိုငဆွိုငထွားတယလွို့ပဲ ဆိုပါရစဗှော …။  ခရီးပနွးထားတဲ့အရှိနရွော .. ခပပွှငွးပှငွး လိငဆွကဆွံထားခဲ့တဲ့ အရှိနရွောပေါငွးပှီး ကှိုတငွ ယူထားတဲ့ အခနွး ၃၀၁ ရောကသွှားတာနဲ့ လူက တခှိုးထဲ အိပပွှောသွှားတယဗွှ။ တဈနှဈတာပတလွုံး အလုပတွှဖေိစီးပှီး ကောငွးကောငွးကနွးကနွး အနားယူခဲ့ရတာရယလွို့ သိပမွရှိခဲ့တော့ .. မှေးပှံ့ဖှူဆှတနွတေဲ့ နှဈယောကအွိပမွို့ရာကှီးထကမွှာ ကိုယ့သွကဆွိုငသွူကို ဖကပွှီး အိပရွတဲ့အရသာဟာ ဘာစညွးစိမနွဲ့ မလဲနိုငဘွူးရယလွို့ ကနှောပွှောရငွ ကိုယ့ဆွှာတို့ လကခွံကှမှာပါနောွ .. ။

ဘယလွောကတွောငွ အိပမွောကသှှားတယဆွိုတာ ကနှောွ မသိဘူး .. နှဈနှဈခှိုကခွှိုကွ အိပမွောကနှရောကနေ အရငဆွုံး ကနှော့နွားထဲမှာ ဝုနွးခနဲ ဝုနွးခနဲ အသံတှေ စညွးခကှမွှနမွှနနွဲ့ ကှားလာရတယွ။ အဲဒီအသံနောကွ နားစှင့လွိုကမွိပှီး အာရုံပှုမိတဲ့အခှိနမွှာ ကနှော့ွ ခနဓြာကိုယရွဲ့အစိတအွပိုငွးတဈနရောမှာလညွး တဝုနွးဝုနွးနဲ့ သှေးတှေ တိုးသလို စတငပွှီး ခံစားလာရတယွ။ ဘယနွရောလဲဆိုတာ မကှမွှောငကွှုံ့ပှီး အာရုံခံလိုကတွော့ .. လား လား .. မနကခွငွးမှာ သဈသားခှောငွးလို ဖှဈနတတတွေဲ့ ကနှော့ွ လိငတွံဆီကပဲဗှ  ပှိုကှဲနတေဲ့ အသိစိတတွှကေ ဟိုတဈစ၊ ဒီတဈစနဲ့ ကနှော့အွာရုံထဲ ပှနရွောကလွာတဲ့အခှိနွ၊ မကှတွောငကွို ပုတခွတပွုတခွတနွဲ့ ဖှင့ဖွို့ကှိုးစားတော့ အရငဆွုံး သတိထားမိတာ အခနွးထဲမှာ မီးထှနွးထားတာ မဟုတတွော့သည့တွိုငွ မှောငမွနတေော့တာပဲ။

မို့ရာနဲ့ ကပလွကှနွံဘေးမှာ ရှိတဲ့ Full Height မှနခွပှပွှတငွးပေါကကွှီးကို လိုကကွာနဲ့ အပှည့ကွာထားပမယေ့ွ အဲဒီလိုကကွာသားကို ဖောကထွှငွးပှီး အလငွးရောငကွ အခနွးထဲ ရောကနွပှေီ။ ခေါငွးစောငွးပှီး လှိုငွးသံတှကှေားနရတေဲ့ ပငလွယဘွကခွှမွးကို လှမွးကှည့ပွှီးတော့နောကွ .. ကိုယပွေါမွှာ လှမွးခှုံထားဆဲဖှဈတဲ့ Blanket အဖှူကို လှမွးကှည့မွိတော့ .. ကနှော့ခွါးစပနွရောမှာ ဖောငွးဖောငွးကှီး မောကထွနတော တောငကွုနွးတဈခုလိုပဲ။ နောကပွှီး အဲဒီ ဖောငွးဖောငွးကှီးကလညွး ငှိမငွှိမရွှိနတောမဟုတဘွဲ ပငလွယရွထေဲ မှောပါနတေဲ့ ဗောကှငွးလို နိမ့လွိုကွ မှင့လွိုကဖွှဈနတော။ စောငစွတဈဖကကွို ဆှဲပှီး လှနတွငလွိုကတွယဆွိုရငပွဲ .. တလှုပလွှုပဖွှဈနတေဲ့ နရောမှာရှိတဲ့ ကောငမွလေးတဈယောကရွဲ့ခေါငွးကို တှေ့လိုကပွါရော …။

“ပှှတွ .. ဟိုငွး … ဟိုငွး … ဂှတမွောနငွး .. ကိုကှီး” ပှောငခွှောခွှောွ မကှနွှာပေးနဲ့ မကှစွိတဈဖတမွှိတပွှပှီး နှုတဆွကလွိုကတွဲ့ ကနှော့သွကဆွိုငသွူရဲ့ပုံစံကို ကှည့ပွှီး ကနှောတွော့ ရယခွငှတွော့တာပဲ။ ခိုးစားတုနွး လူမိသှားလို့ ပါးစပထွဲက ပှနခွှှတပွှီး ညာတာပါတေးနဲ့ လှမွးနှုတဆွကတွဲ့ အထာလေး။ လကထွဲမှာ ခိုးထုတခွိုးထညအွဖှဈ ရှိနတောက တံတှေးရညတွှေ ထိပပွိုငွးမှာ စိုနပှေီး မာရဲတငွးပှောငနွတေဲ့ ကနှော့ကွောငွ .. ဟီး .. မနကခွငွးအခှိနဆွိုတော့ ပူပူနှေးနှေးနဲ့ အရှိနထွနတော .. အခိုးတှထှကနွေတေဲ့ ပှောငွးဖူးပှုတနွဲ့တောငွ တူနမလေား မသိဘူး “သဲ .. ဘယအွခှိနကွတညွးက နိုးနတောလဲ ..” “၁၅မိနဈလောကရွှိပှီ .. ကိုကှီးက လူကသာမနိုးတာ .. ကောငလွေးက နိုးနတောတှေ့လို့ သဲလဲ မနနေိုငတွော့တာနဲ့” “အငွး .. သဲဘယလွိုလုပခွငှလွဲ .. ကိုကှီးလုပရွမလား” “ဟင့အွငွး ရတယွ .. သဲဖာသာသဲလုပမွယွ .. ကိုကှီး ပှနမွှိနွးနလေိုကွ”။

“အိုကေ .. အိုကေ” သူ့ဟာသူပှော၊ သူ့ဟာသူ စီမံခန့ခွှဲပှီး၊ သူ့ဟာသူပဲ လုပဆွောငသွှားတယွ။ ကနှောဘွာမှ ဝငမွပှောတော့ဘူး။ မိနွးကလေးတှဆေိုတာ တခါတလကတှေော့ အဲဒီလိုမှိုး သူတို့ပှောတဲ့အတိုငွး နပေေးလိုကရွတယဗွှ။ ယောကွှားလေးတှအပေေါွ တဈနညွးနညွးနဲ့ သှဇာသကရွောကမွှုရှိတယဆွိုတာ သူတို့ သိတယဆွိုရငွ သိပပွှီးတော့ စိတကွှညနွူူးတတကွှတဲ့ ဗီဇလေးတှေ မိနွးကလေးတောတွောမွှားမှားမှာ ရှိကှတယွ မဟုတလွားဗှ။ သူတို့တှေ စိတကွှညနွူးတော့ ကိုယတွှလညွေး ကှညနွူးရတာပေါ့ဗှာ .. အခုပဲ ကနှော့ကွှည့လွေ လှှာလေးနဲ့ သူ့ပါးစပထွဲရောကနွတေဲ့ လိငတွံပတခွှာလညကွို လှည့ပွတထွိုးဆှနတေဲ့ အရသာက တထုတထွုတနွဲ့ တယကွောငွးတာပဲဗှ။ ခေါငွးကို အနိမ့အွကှှလုပပွှီး လိငတွံကို စုပပွေးနတောကလညွး ကောငွးနတေဲ့အရသာကို ပိုပှီးကောငွးအောငွ ဖနတွီးပေးနသေေးတာ။

တဈခုအဆငပွှတောက ကနှော့ွ သကဆွိုငသွူနဲ့ ကနှောနွဲ့က ဒါမှိုးကိဈစတှမှော ပှောစရာမလို ဖှဈနပှေီ။ ဘယအွခှိနမွှာ ဘာလုပရွမယဆွိုတာ အထူးအထှေ ပှောနစရော မလိုဘူး။ ဘယကွှေ့မှာ ဘာတကနွဲ့ လှောရွမယဆွိုတာ သိနတေဲ့သဘော လိငတွံက စံခှိနမွီ မာပှီးတငွးလာပှီဆိုတဲ့အခှိနွ ပါးစပထွဲကနေ ခှှတထွုတလွိုကပွှီး၊ ကိုယအွောကပွိုငွးမှာ လှမွးထားတဲ့ စောငကွို အောကတွှနွးခပှှီး ကနှော့ပွေါွ ခှထိုငတွော့တာပဲ။ သဲလို့ခေါတွဲ့ ကနှော့ွ သကဆွိုငသွူက ကောငမွလေးတှေ ညဘကကွရှငွ အိပဝွတလွေ့ရှိတဲ့ အပေါအွောကတွဆကထွဲ ခညှသွားဂါဝနကွို ဝတထွားတာ။ ဂါဝနစွက ဒူးဖုံယုံပဲ ရှိတာဆိုတော့ အောကခွှကနေေ ဆှဲမလိုကတွာနဲ့ စိုပှညတွောင့တွငွးတဲ့ သဲရဲ့အောကပွိုငွးက ရှငွးရှငွးလငွးလငွးကို ထှကလွာတော့တာပဲ။ အမယွ .. ဒီကောငမွလေး။

ကနှောနွဲ့ ခှောငွးသာကို ခရီးထှကရွမယဆွိုတာ သိနလေို့နဲ့တူတယွ။ သခှောကို ပှငဆွငလွာတာဗှ။ အဖုတအွကှဲကှောငွးလေးတလှှောကွ မပှောနဲ့၊ ခါတိုငွးရှိနတေဲ့ အပေါဘွကခွှမွးက တှိဂံပုံ ဘုတစွုလေးတောငွ မရှိတော့ဘဲ ပှောငတွလငွးခါနတော။ ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘဲ ပကတိပှောငရွှငွးပှီး ဖှူဖှေးနတေော့ အဖုတအွကှဲကှောငွး နီတာရဲလေးတောငွ ရှငွးရှငွးလငွးလငွး မှငနွရတော။ အဲ့လို မှငနွရတောကိုမှ သဲက ဆောင့ကွှောင့ထွိုငအွနအထေားမှာ လကမွနဲ့လကညွိုးကိုသုံး၊ အဝလေးကို ဟလိုကတွော့ အထဲက အရညကွှညလွဲ့နတေဲ့ နီတာရဲလေးတှပေါ မှငကွှငွးထဲရောကလွာရော .. ဟူးးးး ဒါပမယေ့ွ ဒီမှငကွှငွးက ခနပါပဲ။ လှတနွတေဲ့ နောကထွပလွကတွဈဖကနွဲ့ ကနှော့လွိငတွံကို ဖမွးကိုငထွိမွးပှီးနောကတွော့ နီရဲတငွးပှောငနွတေဲ့ ထိပဖွူးဝဟာ ခုနက နီတာရဲလေးတှေ ရှိနရော ကငွှးလေးထဲကို တည့တွည့မွတမွတွ ဝငသွှားပါတော့တယွ။

ကောငွးတယဗွှာ .. အကှောတှေ အပှိုငွးပှိုငွးထပှီး အသားကုနွ တငွးမာနတေဲ့ ကိုယ့လွိငတွံ အဖုတအွိအိလေးထဲကို ဝငသွှားရတဲ့ အရသာဟာ တကယ့ွ ဇိမပွဲဗှ။ ဘာဆိုဘာမှ မလုပဘွဲ ပှောတဲ့အတိုငွး ပကလွကကွလေးပဲ ငှိမငွှိမလွေး နပေေးထားတဲ့ ကနှောတွောငွ အငွးခနဲ နှုတကွထုတညွညွးမိတယွ။ “ကောငွးတယွ .. ကိုကှီးရာ .. ကောငွးတယွ .. သဲလှမွးနတော … အီးးးးး” ကနှော့ွ သကဆွိုငသွူ .. သဲက စကားကို တီတီတာတာနဲ့ ပှောတတတွဲ့ ကောငမွလေးဗှ။ အမှားသူငှာ ရှေ့မှာဆိုရငတွော့ ပုံမှနပွှောပမယေ့ွ နှဈယောကထွဲတှေ့တဲ့အခှိနမွှိုးဆို အသံခှိုခှိုလေးနဲ့ လူနားကပပွှီး တတှတတွှတပွှောတတတွာ။ သူနဲ့အတူနရတော အလှမှေးကှောငဖွှူမလေးတဈကောငွ ကိုယ့အွနားမှာ ရှိနသလေိုပဲ။ အငမွတနမွှ ပှတသွီးပှတသွပွ နိုငတွာ။ အခုလိုမှိုး လိငဆွကဆွံတဲ့အခါမှိုး  ဆိုရငလွညွး ခပရွင့ရွင့စွကားတှေ ဖှဈတဲ့ လီးတို့ လိုးတို့ မပှောပမယေ့ွ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ စကားလေးတှပှေော .. နှုတကွလညွး အဆကမွပှတွ ညညွးနတတတွော။

ထိတယွ .. ကိုကှီးရာတို့၊ တအားကှီး မာပှီးတငွးနတေော့ အထဲမှာ အားရစရာကှီးတို့ ဘာတို့ .. အဲဒါမှိုးတှေ ပှောပှောနတတတွောဗှ … အခုလဲ လိငတွံတဈခှောငွးလုံး အဖုတထွဲကို ဝငသွှားပှီးနောကွ၊ နှုတခွမွးထောင့စွှနွးလေးကို သှားလေးနဲ့ ဖိကိုငထွားရငွး ကနှော့ရွငဘွတကွို လကနွဲ့ထောကပွှီး ကှမွးနတော။ ကှကဖွခှပသွလို ဆောင့ကွှောင့ထွိုငွ အနအထေားနဲ့ သူတငအွိုးကားကားလေးတှကေို အပေါကွို ပင့မွှှောကလွိုကွ၊ အောကကွို ဖနွးခနဲမှညအွောငွ ပှနခွလှိုကွ ဆကတွိုကလွုပနွတော။ အခနွးထဲမှာ အဲယားကှနွးလနေဲ့ အေးနတယဆွေိုပမယေ့ွ အခုအခှိနမွှာ ကနှောတွို့နှဈယောကစွလုံး အေးတယလွို့ မခံစားရတော့ဘူး။ ကာမဆကဆွံမှုရဲ့ရလဒအွနနေဲ့ တကိုယလွုံးမှာ သှေးတှကေ ပူနှေးစှာ လှည့ပွတနွပှေီလေ။ ဂှောကွီမလေး သဲရဲ့မကှနွှာလေးဆိုရငွ ဝငွးဝငွးပှောငပွှောငလွေးတောငွ ဖှဈနပှေီ။

“အီး .. ကောငွးတယွ .. ကိုကှီးရာ” တအောင့ကွှာတော့ ဆောင့ကွှောင့ထွိုငရွတာ မောသှားလို့လား မသိဘူး၊ ကနှော့ဆွီးစပပွေါွ သူ့တငပွါးအိအိလေးတှေ ပှနအွကှ ထပပွှီးတော့ မ တငတွာ မတှေ့တော့ဘူး။ အဲဒီအစား အပေါကွနေ မုန့ကွှိတဆွုံ လှည့သွလို ဆီးစပခွငွှး ဖိကပထွားရငွး မှတေော့တာပဲ။ ခါတိုငွးဆို ဒါမှိုးလှည့ရွငွ သူ့အမှေးတှနေဲ့ ကနှော့ွ အမှေးညိရငွး တဗှိဗှိနဲ့တောငွ မှညသွေးတာ။ အခုတော့ သူ့အဖုတလွေးက ပှောငရွှငွးခါနတေော့ ဒါမှိုးအသံ မထှကဘွူးရယွ (ဒီလို စဉွးစားမိတော့ ကနှော့မွကှနွှာက ပှုံးခငှခွငှတွောငွ ဖှဈသှားသေး) “ကိုကှီး .. မပှီးသေးဘူးလား ..” “အငွး .. မပှီးသေးဘူး .. သဲရော” “သဲက ခုနကတညွးက နဲနဲ ပှီးသှားပှီ .. အခုလညွး ဖှဈတော့မှာ .. ကိုကှီးပါ လိုကပွှီးလိုကလွေ” “ဒါဆို .. ဟိုဘကလွှည့ပွှီး စောင့လွေ” “အိုကေ .. လုပပွေးမယွ” ကနှော့ွ အကှိုကပွိုစကရွှငကွို သူပှောငွးပေးတယွ။ တခှားတော့ မဟုတဘွူး။

ခှရငွေးဘကကွို မကှနွှာမူပှီး နောကပွှနဆွောင့ပွေးတာ။ ဒီလိုအနအထေားကို ကနှောွ တအားကှိုကတွာ။ သဲရဲ့တငအွိုးတှကေ လုံးဝနွးပှီး စှင့ကွားနတေော့ ဒီလိုမှိုးအနအထေားမှာ အငမွတနမွှ စိတထွဖို့ ကောငွးတာလေ။ နောကပွှီး အဲဒီဖငအွိုးတှေ ကှားထဲက အဖုတဖွောငွးဖောငွးလေးထဲကို ကိုယ့လွီးက တိုးခှဲပှီး ဝငနွတယဆွေိုတဲ့ အသိက အငမွတနမွှ ခံစားလို့ကောငွးတာ (ဒီအခကှကွို ကိုယ့ဆွှာတို့ သဘောတူကှမှာပါနောွ) သိပတွောငွ မကှာလိုကပွါဘူး .. နရောပှောငွးပှီး ခပကွှမွးကှမွး သဲက နောကပွှနဆွောင့ပွေးတာ ဆယခွကှကွှောကွှောလွဲ ရောကရွော .. ကနှောလွညွး ဘယလွိုမှ အောင့မွထားနိုငတွော့ဘဲ ပူနှေးတဲ့ သုတရွညတွှကေို အဖုတရွဲရဲလေးထဲ တအားကုနကွို ပနွးထုတပွဈလိုကတွော့တယွ … အူးးးးး .. ကောငွးလိုကတွာဗှာ… ပှီး။