ချစ်လင်ငယ်လေး

ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ ယောငွကြှား ရှိပမေဲ. သူ.ယောငွကြှား က နယတွှငွ အလုပလွုပနွတောမို. ၂ လတခါ လောကသွာ တှေ.ရပှီး သူ ကတော. ရနကွုနွ မှာပငွ စတိုးဆိုငဖွှငွ.ကာဆိုငမွှာပငွ အသကွ ၁၅နှဈခနွ. အိမွ ဖေါမွလေး နီကှောွ နှငွ. နတောဖှဈသညွ၊ သူ. စတိုးဆိုငတွှငွ ကိုကို ဆိုသညွ. ၁၈ နှဈအရှယွ အရောငွးကောငလွေးကှှနတွေိာ တယောကနွှငွ. ရှယတွူ အရောငွးစာရေးမလေး ကကေေ နှငွ. အိမှနွ တို. အလုပွ လုပကွှပှီး ည ၁၀ နာရီခနွ.အထိဖှငွ.ကာ ဝနထွမွးမှားကို ဆိုငပွိတပွှီးလှှငွ ကားဖှငွ. သူကိုယတွိုငွ လိုကပွို. ပေးတာမို. အဆငပွှလှသညွေ။ တနေ. နေ.လညဖွကွ လူရှငွးတုနွး ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ခုံပုလေးဖှငွ. စငအွပေါဆွုံးမှ မုနွ.ပုံးကို လှမွးယူနတေုနွး သူ.အနောကနွားရောကနွသညွေ. ကှှနတွောွ မှာ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ မို.မောကသွောရငအွစုံ သေးသှယသွောခါးလေး နှငွ. လိုကဖွကလွှသော ကားစှငွ.လုံးဝိုငွးပှီး ကောကနွသညွေ.ဖငကွှီးအား သိမွးကှုံးကှညွ.ကာ။

လီးပငွ တောငလွာကာ စိတထွဲမှ ပှဈမှားနတေုနွး ပှုံးလဲ့လဲ့ ခုံပေါမွှ ခှခှေောကွကှာ ကှှနတွောွ ကလညွး အနားရှိနတောမို. ဖမွးထိမွးလိုကရွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာကှှနတွော့ွ ကိုယပွေါကွှောမှီ ကကှာ ကှှနတွောွ လညွး ရုတတွရကလွှမွးပှေ.လိုကရွာလကတွဖကကွ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ကားစှငွ.သညွ. ဖငကွှားထဲ နှိုကမွိသလိုဖှဈသှားပှီး နောကတွဖကကွခါးသိမလွေး ကိုဖကမွိသှားတာမို. လူပှိုရိုငွးလေး ကှှနတွောွ မှာ သှေးဆူကာ လီးကှီး ထောငမွတလွာပှီး ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ဖငသွား အိအိကှီး ကို သှားထောကွ မိသှားပါသညွ။ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ကှှနတွောွ လကကွ သူ.ဖငကွှားထဲ နှိုကသွလိုဖှဈကာ လီးကှီးကလညွး သူ.တငပွါးအိအိကှီး ကိုထောကမွိကာ ပူနှေး သညွ. အထိတှေ.ကှောငွ. ရငတွုနကွာရုတတွရကွ မခှာမိဘဲ သာယာသှားသညွ၊ ခဏကှာမှ သတိရကာ “ ဟဲ. နငွ ကလညွး လှှတတွော.လေ ဟှငွး ” ဟုပှောရငွး ကှာမကှစွောငွးထိုးခါ ပတဝွငွးကငှကွိုလညွး အကဲခတလွိုကပွှီး။

ဘယသွူမှ မတှေ.မှနွးသိတော.မှ ကှှနတွောွ ၏ ယောငွကြှားပီသ သညွ. မကှနွှာနုနုလေး ကိုပှနကွှညွ.ရငွး ပှီတီတီ ပှုံးပှလိုကပွှီး ဖငကွှီး တလုံးခငွှးခါရမွးကာ ထှကသွှားပါတော.သညွ။ ကှှနတွော့ွ မှာတော. ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ နှုးညံ.သညွ. ကိုယလွုံးအိအိ အတှေ.ထိကှောငွ.သှေးသား ဆူပှကကွာ အူရိုငွးလေးမို. လီးကှီးမှာ ပုဆိုးကှားမှထောငမွတနွပေါတော.သညွ၊ကကနှငွေေ. အိမှနွ တို.ကတော. ဆိုငရွှေ.တှငွ ထိုငကွာ ကိုရီးယားမငွးသား အကှောငွးပှောနကှတောမို.ဘာမှ မသိလိုကပွေ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ ဆိုငအွပေါထွပွ အိပခွနွးထဲဝငသွှားပှီး ရငခွုနနွကော ကှှနတွော့ွ လီးကှီး ဖငကွိုလာ ထောကတွာ ပှနတွှေးမိပှီး စောကပွတွ ပငွ စိုစိစိ ဖှဈလာပါတော.သညွ၊ သူ.မှာ ယောငွကြှား ကလညွး အနားမရှိတာမို. ကောငွးကောငွးအလိုးမခံရဘဲ အသကွ၂၇ နှဈ အရှယွ သှေးသား ထကှှတုနွး မို. မခငွှ. မရဲဖှဈကာ ကှှနတွော့ွ အလိုးခံရရငွ ကောငွးမှာဘဲဟု တှေးနမေိတော.သညွ၊

သညလွိုနှငွ. နောကွ တရကွ ဆိုငထွဲရှိ ခုံပုတလုံးတှငွ ကှှနတွောွ ထိုငကွာ စာအုပတွအုပွ ဖတနွတေုနွး ပှုံးလဲ့လဲ့ က ကောငတွာခုံမှ လှမွးကှညွ.လိုကရွာအောကစွလှတကွာ ကှှနတွော့ွ ၏ ၇ လကမွကှောသွညွ. လီးမဲမဲကှီး ကို အထငွးသား မှငလွိုကရွတာမို.ရငခွုနကွာ တုနတွုနရွငရွငွ ဖှဈနပှေီး သူ.ယောငွကြှား ကိုကှောဆွနွး ၏ လီးမှာ ၆ လကမွသာ ရှိတာမို. အခုတှေ.နရသညွေ. ၏ ၇ လကမွကှောသွညွ. လီးကှီးကို သူ.စောကပွတထွဲထညွ.ကှညွ.ခငှစွိတမွှား စိတထွဲထကှှနပေါတော.သညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွးအောငအွောငွ ၏ လီးကှီး ကိုတှေ.ပှီးထဲက အောငအွောငွ ကို ကုနွးခငှစွိတွ အလိုးခံခငှစွိတမွှား တဖှားဖှား ဖှဈနကော ဘယလွိုဇာတလွမွးရှာ ရမလဲ စဉွးစားရငွး တနေ.လုံး အောငအွောငွ. လီးကှီး ကိုသာ မှငယွောငနွပေါ တော.သညွ၊ သညလွိုနဲ. နောကနွှဈရကခွနွ.ကှာသော အခါ ည ၇ နာရီခနွ. တှငွ မီးရုတတွရကပွကွှ သှားသဖှငွ. ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး အမှောငထွဲ မှာ။

“ ဟဲ. ကိုကို မီးခစှယွူခဲ. ဖယောငွးတိုငွ ငါ.ဆီမှာရှိတယွ ” ဆိုသဖှငွ. ကိုကို လညွး မဆိုငွးမတှပငွ “ ဟုတကွဲ. လာပှီ မမပှုံးလဲ့ ” ဟုပှောရငွး အမှောငထွဲ ပှုံးလဲ့လဲ့ ရှိရာ စမွးပှီးသှားရာ ကိုကို လကမွှာ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ကားစှငွ.နသညွေ. ဖငကွှီးကို ကိုငမွိသှားကာ ကိုကို လညွး ဖငသွားအိအိကှီး ကိုကိုငကွောငွးကောငွး နှငွ. မီးမညှိသေးဘဲ ဆကကွိုငထွားမိရာ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး အရသာတှေ. နတောမို. အသာငှိမနွမေိပှီး ဖငကွှီးကို ကောကကွာ အနောကသွို.ကော.ပေးနမေိပှီး ခဏကှာမှ “ ဟဲ. နငွ ကလညွး မီးညှိလေ ဘာမှနွးလဲမသိဘူး ဟှငွး ” ဟု ညုတုတု ပှောလိုကကွာ လူခငွှးခှာ လိုကပွါသညွ၊ သညတွော.မှ ကိုကို လညွးသတိရကာ မီးညှိပေးလိုကသွညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ ကတော. ရှကရွှကွ နှငွ. ခေါငွးငုံထားရငွး ကိုကို လီးကှီး တောငကွာ ပုဆိုးထောငနွတော တှေ.ကာ တလှပလွှပွ နှငွ. အလိုးခံခငှစွိတမွှား ကာမပိုးမှား ထကှှနပေါတော.သညွ၊

ထို.နောကညွ ဆိုငပွိတပွှီး ကားဖှငွ. ကကေေ နှငွ. အိမှနွ တို.အား လိုကပွို.ပှီးနောကွ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး အကှံရကာ ကိုကို အား “ ကိုကို ဒီနေ.ဆိုငမွှာဘဲ လိုကအွိပွ ပါလား မမပှုံးလဲ့ စာရငွး တှေ လုပစွရာလညွးရှိတယွ ကူလုပပွေးပေါ. ” ဟု ပှောလိုကရွာ ကိုကို လညွး မငှငွး တော.ဘဲ “ ဟုတကွဲ. ရပါတယွ မမပှုံးလဲ့ ” ဟုပှနပွှောလိုကတွာမို. ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ကားကို ဆိုငွ သို. ပှနမွောငွးလာခဲ.သညွ၊ ဆိုငပွှနရွောကတွော. ကိုကို အား အောကထွပွ စတိုခနွးမှာ ခဏထားခ.ဲ ပှီး အပေါထွပွ အိပခွနွးသို.ပှနလွာပှီး အဝတစွားလဲလိုကပွါသညွ၊ အပေါကွ ကှိုးတခှောငွး ငွအြကှီ အဖှူပါးပါးလေး ကို ဘရာစီယာ မခံဘဲ အောကကွ ဒူးခေါငွး ဖုံးရုံ စကဒအွကား ကို ပငတွီ မပါ ဘဲ ဝတကွာ အိမဖွေါမွလေးနီကှောွ ကို အိပခွိုငွးလိုကပွှီး အောကထွပွ ကိုကို ရှိရာစတိုခနွး သို. ဆငွးလာခဲ.ပါသညွ၊

ကိုကို က စားပှဲတလုံးပေါတွှငွ ဒူးတဖကထွောငကွာထိုငနွတော မို. အောကစွလှတကွာ လီးကှီးကို ပှုံးလဲ့လဲ့ တှေ.လိုကရွကာ ကာမသှေးမှား ဆူပှကလွာပါတော. သညွ၊ နောကတွော. စာရငွးမှား အတူစဈနကှရငွေး ည ၁၁ နာရီ ကှောခွနွ.တှငွ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ခုံပုတလုံးပေါတွကကွာ စငပွေါမွှ တဈရှုးဘူးမှား လှမွးယူရငွး ကိုကို ကလညွး ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ အနောကနွားမှ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ကားစှငွ.လုံးဝိုငွး သညွ. ဖငကွှီး သေးသှယသွောခါးလေး နှငွ. မို.မောကနွသညွေ. နို.အစုံတို.ကို ကှညွ.နမေိရာ ကှိုးတခှောငွးငွအြကှီ ကလညွးပါးလှနွးပှီး ဘရာ စီယာ မဝတွ ထားတာမို. နို.သီးခေါငွးလေး ဖုနတောပငွ မှငနွရကော စကဒွ ကလညွးပါးလှှာပှီး ပငတွီ မပါတာမို. ဖငကွှီးမှာ လှုပရွှားလိုကတွိုငွး တုနခွါနတောမို. နောကပွှီး ပှုံးလဲ့လဲ့ လကွ မှှောကလွိုကတွိုငွး ငွအြကှီခါးတိုတာမို. ဗိုကသွားဖှေးဖှေးရှပရွှပလွေး ကိုမှငတွှေ.နရကော ကိုကို မှာ မခငွှ.မရဲနှငွ. ဘာမှလညွး မလုပရွဲဘဲ လီးကှီး ကတော.ထောငမွတနွပေါတော. သညွ၊

ထိုအခှိနတွှငွ မီးရုတတွရကွ ပကှသွှားသဖှငွ. ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး အခှငွ.ကောငွးမို.“ ဟဲ. ကိုကို ရေ လုပပွါအုံး မမပှုံးလဲ့ ကှောကတွယကွှာ ဟငွ. ” ဟု မူပိုရငွး ခုံပုပေါမွှ အဆငွး ကိုကို ကလညွး ရှေ.အတိုးမို. ကိုကို့ ရငခွှငထွဲ ပှုံးလဲ့လဲ့ ကှောပေးလှှကွ တကိုယလွုံး ရောကွ သှားပှီး ကိုကို ၏ ထောငထွနသညွေ. လီးကှီး မှာ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ဖငအွိအိကှီး ကိုထောကမွိ သှားကာ ကိုကို ကလညွး ယောငပွှီး ပှုံးလဲ့လဲ့ ကိုဖကထွားလိုကရွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ အဖို. သူ.ဖငကွှီး ကို ပူနှေးနှေး လီးကှီး အထိတှေ.ကို သာယာနကော “ ကိုကို ရယွ မမပှုံးလဲ့ ကှောကလွိုကွ တာ ဖကထွားနောွ မလှှတလွိုကနွဲ. ဟငွ. ” ဟုပှောရငွး ခါးကော.ကာ ဖငကွှီးကို နောကပွဈပှီး ကှှနတွောွ ၏ လီးကှီး ကို ပှတနွဲ.ပေးနပေါတော.သညွ၊ ကှှနတွောွ လညွး မရဲတရဲနှငွ. ပှုံးလဲ့လဲ့ ကိုဖကထွားရငွးမှ လီးကှီး ကလညွး ဖငွ အိအိကှီး အထိတှေ.ကှောငွ. မာနဖွီနတောမို. ပိုဖိကာထောကထွားလိုကပွှီး ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ပါးကိုငုံ. နမွး လိုကပွါတော.သညွ၊

ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ကာမပိုးမှားဆူပှကနွကော “ ဟငွ. ဟငွ. ကို ရယွ အာ. မမပှုံးလဲ့ ကို ခစှလွားဟငွ ” ဟု ညုရငွး ကှှနတွောွ ကို လကနွောကပွှနွ သိုငွးဖကလွိုကကွာ ဖငကွှီးကို ပဈကော.ပေးနပေါတော.သညွ၊ အူရိုငွးလေး ကှှနတွောွ အဖို.တော.ရငခွုနစွရာဘဲမို. ဘာမှပှနမွပှောနိုငဘွဲ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ပါး ကိုနမွးနရငွေး လကနွှဈဖကကွ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ နို.အစုံကို ငွအြကှီပေါမွှ လှမွးကိုငကွာ နယနွလေိုကသွညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ကှှနတွော့ွ ၏ အကိုငတွှယွ တှငွ လှငွ.မှှောနပှေီးနောကွ ကိုယကွိုလှညွ. လိုကကွာ ကှှနတွော့ွ လညကွုတကွို သိုငွးဖကွ လိုကပွှီး နှုတခွမွးခှငွး စုပနွမွးလိုကတွာမို. ကှှနတွောွ လညွး ပှနနွမွးစုပနွရငွေးလကနွှဈဖကွ က ဖငအွိအိကှီးကို နယနွလေိုကသွညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ကာမပိုးမှား အလိုအတိုငွးဏှာထနနွပှေီ မို. ကှှနတွော့ွ ၏ ငွအြကှီကို ခှှတရွငွး ပှီတီတီမကှနွှာပေးဖှငွ. “ ဟငှ .ွ ကိုကို မမပှုံးလဲ့ ကို ခစှလွား လို. မေးတာလဲ မဖှဘေူး လူဆိုးလေး ” ဟု ညုကာပှောရငွး ကော.ပှီး သူ. စောကပွတွ နှငွ. လီးကှီး ကိုပှတွ နပေါတော.သညွ၊

ထိုအခှိနွ မီးလညွးပှနလွာပှီမို. သခှောမှငနွရပေါတော.သညွ၊ ကှှနတွောွ လညွး တဖှေးဖှေး ရဲလာကာ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ စကဒကွိုလှနကွာဖငသွားအိအိကှီး ကို နယပွေးရငွး “ မမပှုံးလဲ့ ဖငကွှီးတှကေ ကိုငလွို.ကောငွးတယွ ခစှစွရာကှီး ” ဟုပှောလိုကရွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ က “ ဟှငွး ဘာလဲ လူကိုခစှတွာလား ဖငကွှီးကိုခစှတွာလား အို. ကိုကို ရယအွာ.ဟာ.” နှငွ. ပှနညွုရငွး ကှှနတွောကွ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ဖငစွအို၀ ကို လကညွိုးဖှငွ. ကလိလိုကတွာမို. ကာမ သုခပှညွ.ဝကာ အကှောပေါငွးစုံ ထကှှလာပှီး တှနွ.လိမနွပေါတော.သညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ကှှနတွော့ရွဲ့ အကိုငတွှယတွှငွ လှငွ.မှှောနရငွေးမှ ကှှနတွောွ ၏ ပုဆိုးကို ခှှတခွလှိုကရွာ မာနဖွီကာထောငမွတနွသညွေ. ၇ ကှောခွနွ.ရှညပွှီးအတောတွုတသွညွ. လီးကှီး ကိုကှညွ.ရငွး ရငတွုနနွကော လီးကှီးကိုကိုငကွာ ဂှငွးထုသလိုလုပပွေးနပေါတော.သညွ၊

ကှှနတွောွ လညွး ပှုံးလဲ့လဲ့ ဂှငွးထုပေးနတောမို. အရသာတှေ.ကာ ဏှာထနနွသညွေ. ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ မကှနွှာခှောခှောလေး အားငေးကှညွ.ရငွး ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ကှိုးတခှောငွးငွအြကှီကို ခှှတွ ပေးလိုကပွှီး နို.မို.မို. ခှှနခွှှနကွော.ကော. အစုံအား တပမွကစွှာ ခပကွှမွးကှမွး နယပွေးနေ ပါ သညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး နို.ကို ခပကွှမွးကှမွး အနယခွံရတာမို. ကာမပိုးမှား ပိုထကှှလာကာ “ အာ. ဟာ. အို. ကိုကို ရယွ အဟငွ. အရမွးဘဲကှယွ အငွ. ” နှငွ. ညညွးညုရငွး သူ.စကဒကွိုခှှတွ ခလှိုကပွှီး ကှှနတွော့ွ ရှေ. ဒူးထောကထွိုငခွကှာ လီးကှီးကိုကိုငပွှီးသူ.နှုတခွမွးထောထွောလွေး ဖှငွ. စုပငွုံပေးလိုကပွှီး လှှာဖှားလေးဖှငွ. ဒဈကိုလှှကလွိုကွ သှားဖှငွ. ဒဈကိုအသာခှဈလိုကလွုပွ ပေးလိုကရွာ အူရိုငွးလေး ကှှနတွောွ မှာ အထှတထွိပရွောကကွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ခေါငွးကိုကိုငွ ကာ ညှောငွ.ပေးရငွး “ အား ဟား ကောငွးလိုကတွာ မမပှုံးလဲ့ ရယွ အဆုံးထိစုပပွေးပါလား ” နှငွ.ပှော လိုကတွော.သညွ၊

ပှုံးလဲ့လဲ့ ကလညွး ဏှာထနနွပှေီမို. ကိုကို အလိုကှ လီးကှီးကို အဆုံးထိဝငွ အောငွ အာခေါငထွဲထိ စုပငွုံပေးလိုကပွှီး လှှာလေးကလညွး လီးတနအွောကပွိုငွးကို လှှကကွာ ကလိပေးနလေိုကပွှီး တခါတခါ ဂှေးဥကိုရော ဖငကွှား ကိုပါ လှှကပွေးလိုကသွညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ သူ.ယောငွကြှားကိုကှောဆွနွး ကိုတောငွ တခါမှ လီးမစုပပွေးဘူးဘဲ အခုမှ ကှှနတွောွ ကို သူတယောကွ ထဲခိုး ကှညွ.ဘူး သညွ. ဏှာရုပရွှငကွားမှားထဲကလို စိတပွါလကပွါလုပပွေးပှုစုပေးနတောဖှဈ ကာ အတှေ.ကှုံသဈမို. အရသာထူးတှေ.ကာ စောကပွတတွခုလုံး စောကရွညမွှားရှှဲစိုနပေါ တော. သညွ၊ “ ပှှပပွှှပွ ပှှပပွှှပွ ပလှတစွှှပစွှှပွ အုအု အု ” နှငွ. ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ အသံပငထွှကကွာမကှတွောငမွှေး စငွးကာ လီးကှီး ကိုစုပငွုံပေးနပေါတော.သညွ၊

ကှှနတွောွ မှာ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏နှုတခွမွးထောထွောွ လေးဖှငွ. သူ.လီးကှီးကို အဆုံးထိစုပငွုံပေးနတော ငုံ.ကှညွ.ရငွး ဒူးထောကထွိုငနွတောမို. ကော. ပှီး ကားစှငွ.ကာ ဂီတာလေးလိုဖှဈနသညွေ. ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ဖငကွှီးကိုအရသာခံကှညွ.နပေါတော. သညွ၊ ကှှနတွောွ မှာ အိပမွကွ မကနွသလေိုပငဖွှဈနကော သူ အရငကွ ဂှငွးမှနွးထုနသညွေ. သူ.ဆိုငရွှငွ ပှုံးလဲ့လဲ့ က သူ.လီးကှီးကို အားရပါးရစပငွုံပေးနတောမို. ကှနပနွေကော တကလွိုး ခငှစွိတမွှား ထကှှနပေါတော.သညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ကှှနတွောွ ၏ လီးကှီးကို အတောကွှာ စုပငွုံပေးလိုကပွှီးနောကွ ဏှာထနကွာ အလိုးခံခငှနွပှေီမို. လီးစုပရွပကွာ ပှနထွလိုကပွှီး ကှှနတွောွ ကိုသိုငွးဖကလွိုကွ ၅ ရငွး “ ကိုကို ရာ ခစှကွှစို.ကှာ မမပှုံးလဲ့ မနနေိုငတွော.ဘူး ဟငွ. ဟငွ. ” ပှောရငွး စတိုခနွး ထောငွ.ရှိ ကုတငသွေးသေးလေးဆီ သှားလိုကပွါသညွ၊

ကှှနတွောွ က ပှုံးလဲ့လဲ့ ကိုပှနွ ဖကွ ထားရငွး ဖငကွှီးကို နယပွေးရငွးမှ “ မမခစှကွှမယွ ဆိုတာ လိုးမှာပှောတာလား ” ဟုတမငမွေး လိုကရွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ ဒီလို ပေါတွငတွခါမှ မကှားဘူးတာမို. ရှကသွလိုဖှဈကာ ကာမသှေးမှား ဆူပှကွ လာပှီး “ ဟာ ကိုကို ကလညွးကှာ ရှကစွရာကှီး ဘာမှနွးလဲ မသိဘူး ” ဟုပှောရငွး ကုတငပွေါွ တကကွာ ပကလွကလွှနပွှီး ဒူးကှေးကာ ဖှဲကားပေးလိုကသွညွ၊ ကှှနတွောွ လညွး ဖှဲကားပေး ထားမို. ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ စောကရွညရွှှဲနသညွေ. စောကပွတလွေး အား သသခှေောခှာ ကှညွ.ရငွး “ မမပှုံးလဲ့ ကလညွး ဘာရှကနွတောလဲ အခုဘဲ မမပှုံးလဲ့ စောကပွတွ ထဲ အောငွ. လီးကှီးထညွ. လိုးတော. မှာ” ဟု ခပရွငွ.ရငွ. ပငပွှောလိုကရွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး “မသိဘူး ကှာ ကိုကို ကလညွး လုပမွှာ လုပွ တာမဟုတဘွူး ဟှငွး ” ဟုပှောရငွး ပှီတီတီ မကှနွှာဖှငွ. ညု လိုကတွော.သညွ၊

ကှှနတွောွ လညွး ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ဖငကွှီး အားခှကာဒူးထောကလွိုကပွှီးဒဈကိုကိုငကွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ စောကပွတွ၀ တေ.ကာသှငွး လိုကရွငွးမှ “ ကဲ မမပှုံးလဲ့ မောငွ တကလွိုးတော.မယနွောွ ” ဟု ရီရငွး ပှောလိုကရွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး အလိုးခံခငှနွပှေီမို. “ ကဲပါ မောငွ ရယွ လိုး လိုး သိ လား မမပှုံးလဲ့ ကို တကလွိုး ကှနပပွှေီလား ဟှငွး ” ဟုပှောရငွး မကှစွောငွးထိုးရငွး ဖငကွှီး ကိုကော. ပေးကာ လီးကှီး ပိုဝငအွောငလွုပပွေးလိုကသွညွ၊ ကှှနတွောွ လညွး ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ဂှိုငွးကှား လကထွောကကွာ နှားသိုး ကှိုးပှတွ ဆောငွ.လိုးပါတော.သညွ၊ “ ဗှိဗှ ှ ှိ ဗပွှှဗပွှှဘှပဘွှပအွီး အား အား အမေ. ကှှတကွှှတအွင.ွ အငွ. ဟငွ. အာ. မောငွ ရယွ သပေါပှီ အိ. အိ. အာ. ဟငွ. ဟငွ. အား မမပှုံးလဲ့ ကိုသနားပါအုံး အငွ. ဟငွ. ဟငွ. အီး အာ. အာ. ” ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ သူ.ယောငွကြှား လီးထကွ အတောပွငပွိုကှီးသညွ. ကှှနတွောွ ၏လီးကှီး နှငွ.ခပကွှမွးကှမွးတကလွိုးခံရတာမို.။

အီစိမွ.နကော စောကပွတကွှဲမတတွ ခံစားနရကော မကှနွှာရှုံမဲ.ကာ အံ.ကှိတွ အလိုးခံရငွး ဖငကွှီးကို မှောကကွှှမှောကကွှှ လုပပွေး နပေါတော.သညွ၊ ကှှနတွောွ ကတော. နှားသိုးကှိုးပှတွ လိုးနရငွေး ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ရှုံမဲ.ကာအံ.ကှိတွ အလိုးခံနသညွေ. မကှနွှာခှောခှောလေး အား ကှညွ.ရငွး “ မောငွ လိုးတာ ကောငွး လား ဟငွ မမပှုံးလဲ့ ခံလို.ကောငွးလား ” ဟုမေးလိုကရွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ကာမပိုးမှား ထကှှဆူပှကွ နပှေီမို. “အိ. အိ. အာ. ဟာ. အို. မောငွ ရယွ အရမွးခံလို.ကောငွးတာဘဲ ဆောငွ. ဆောငွ.အီးအား မညှာနဲ. ဆောငွ.ပေး အားဟာ. အဟငွ. မမပှုံးလဲ့ မောငွ နဲ. ခလေးလိုခငှလွိုကတွာ အငွ. အငွ. ဟငွ. အို. မောငွ ရယွ မမပှုံးလဲ့ ကို ဗိုကကွှီးအောငွ လိုးပေးရမယနွောွ မောငွ ဟငွ. အငွ. အီး အား ကှှတွ ကှှတွ ကောငွးလိုကတွာ အိ. အိ. အငွ. ဟငွ. ” အရှကမွရှိတော.ဘဲ ဖငကွှီးကို စကောဝိုငွးပေးရငွး ပှနပွှောရငွး အလိုးခံနပေါသညွ၊

ကှှနတွောွ ကတော. မမပှုံးလဲ့ အား မီးကုနယွမွးကုနွ တကလွိုးနရငွေးမှ “ တကယွ လား မောငွ လိုးလို. မမပှုံးလဲ့ ဗိုကကွှီးရငွ မမပှုံးလဲ့ ယောငွကြှားကို ဘယလွိုပှောမလ ဲ ဟငွ ” ဟ ုမေးလိုကွ ရာ ပှုံးလဲ့လဲ့ အဖို. ကှှနတွောွ လီးကှီးကို ခိုကနွကော မှှနနွပှေီမို. “ မောငွ ကလညွး သူ.ကို ဂရုစိုကွ မနပေါနဲ. သူမသိပါဘူး အငွ. ဟငွ. ကောငွးလိုကတွာ မောငွ ရယွ အိ. အိ. အာ. ဟှငွ. ဆောငွ. ဟုတပွှီ တအားဆောငွ. အီး အား အငွ. အဟငွ. မောင့ွ လီး ကအကှီး ကှီးဘဲ အီး အာ.တအားခစှတွယကွှာ .” နှငွ. ပှနပွှောရငွး နောကမွီး လငွးဇာတခွငွးနပေါတော.သညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ လီးငတနွသေူမို. အခုလို ကောငွးကောငွး လိုးပေးနိုငသွညွ. ကှှနတွောွ ကိုစှဲသှားကာ ဖငကွှီး ကိုမှှေ.ရမွးရငွး အစှမွးကုနွ ပှုစုပေးနလေိုကပွှီး “ မောငွ ရေ တမှိုးပှောငွးပှီး လိုးပေးအုံးကှာ နောွ မမပှုံးလဲ့ လေးဖကွ ကုနွးပေးမယွ မောငွ အနောကကွနလေိုးပေး ” ဟုပှောလိုကသွဖှငွ.။

ကှှနတွောွ လညွး သူ.လီးကှီး ကို ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ စောကပွတထွဲမှ ခှှတလွိုကပွှီး “ ကောငွးတယွ မမပှုံးလဲ့ ဖငကွှီးကိုကှညွ. ပှီး ခှေးတှလေို လိုးခငှနွတောကှာပှီ ” ဟုပှောလိုကရွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ခှေးမလေးလို လေးဖကွ ကုနွးကာ လကနွှဈဖကကွ ဆနွ.ထောကပွေးရငွး “ ဟှငွး မောငွ ရာ မမပှုံးလဲ့ ဖငကွှီးကိုမကှညွ.နဲ.ကှာ ရှကတွယွ ”ဟု ခှငထွောငသွံဖှငွ. ညုပေးလိုကသွညွ၊ ကှှနတွောွ လညွး ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ဖငကွှီးကို ခှကာ ဒဈကိုကိုငပွှီးစောကပွတဝွတေ.ကာ ထညွ.လိုကရွငွး “ မမပှုံးလဲ့ ဖငကွှီး ကို မောငွ အရငထွဲက ကှညွ.ပှီးလိုးခငှနွတော ရှကမွနပေါနဲ.၊ ငါ့မယားပှုံးလဲ့ရယွ ” ဟုပှောပှီး ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ခါးသေးသေးလေး ကိုငကွာ ဆောငွ.လိုးပါတော.သညွ၊

“ ဇှိ ဗှှိဗှှိ ဘှပပွှှပွ စှှပွ စှှပွ ဗှှပဗွှှပွ အီး အား အမေ. အာ.ဟာ. အို မောငွ ရယွ ကောငွးလိုကတွာ ဘယလွိုကှီးလဲ မသိဘူး အာ.အာ. အငွ. အဟငွ. ဟငွ. ဆောငွ. ဆောငွ. အီး အား မမပှုံးလဲ့ ဖငကွှီးကှညွ.ပှီး ဆောငွ. ဟှငွး လူဆိုးလေး အငွ. အငွ. ဟငွ. ဟာ. အို. ” နှငွ. မမပှုံးလဲ့ မှာ အထှတထွိပရွောကနွပှေီမို. ဖငကွှီး ကို အနောကသွို. အစှမွးကုနွ ပဈကော.ပေးရငွး အလိုးခံနပေါတော.သညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ ကားစှငွ.ပှီး လုံးဝိုငွးနသညွေ. ဖငကွှီးမှာ ကှှနတွောွ ဆောငွ.လိုး လိုကတွိုငွး တုနကွာခါရမွးနတောမို. ကှှနတွောွ အဖို. ရမကဆွေးကှီး သဖှယဖွှဈကာ မမော နိုငဘွဲ လီးကှီး ဝငသွှားတိုငွး ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ စောကပွတနွှုတခွမွးသားမှား စုဝငသွှားပှီး လီးကှီးပှနွ အထုတတွှငွ စောကပွတနွှုတခွမွးသားမှား လှနထွှကလွာတာ ကှညွ.ကောငွး ကောငွး နှငွ. မနား တမွး ခပကွှမွးကှမွး ဆောငွ.လိုးရငွး ။

“ ဟား မမပှုံးလဲ့ ဖငကွှီး ကအိနတောဘဲ စောကပွတကွှီး က လညွး လိုးလို.ကောငွးလိုကတွာ စညွးနတောဘဲ လိုးလို.မဝနိုငဘွူး ” ဟုပှောလိုကရွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ကှှနတွော့ွ လီးကှီး မဆနွ.မပှဲအလိုးခံနရတောမို. အံ.ကှိတခွံနရငွေးမှ “ဟှငွး ဒီဖငကွှီး ဘဲ အရသာခံကှညွ. ပှီးလိုးနောွ နောကမွှ မမပှုံးလဲ့ ကိုမထားခဲ.နဲ. မောင့ွ ကို သားလေးမှေးပေးအုံး မှာ အငွ. အငွ. အဟငွ. အီး အာ. အာ. အို. ကောငွးလိုကတွာ မောငွ ရယွ အငွ. ဟငွ. ဆောငွ. ဆောငွ. အို မောငွ ရယွ မမပှုံးလဲ့ ပှီးတော.မယွ အာ. ဟာ. ဟငွ. ဟငွ. အငွ. လိုးပါ မောငွ ရယွ မရပနွဲ. အိ. အိ. အာ. ဟာ. အဟငွ. အငွ. ” နှငွ. ပှီးကာနီးပှီမို. ဖငကွှီးကို ခါရမွးကာ ပဈကော. ပေးနမေိပါတော.သညွ၊ ကှှနတွောွ လညွး မမပှုံးလဲ့ ၏ အပေးကောငွးလှနွးကာ စောကပွတမွှာ လညွး စညွး ကာ သိပမွကယှသွေးတာမို.။

လိုးကောငွး ကောငွးနှငွ. အခကွှ၅၀ ခနွ. မနားတမွး ဆောငွ. လိုး ရငွး သုတရွညမွှား မမပှုံးလဲ့ ၏ စောကပွတထွဲ ပနွးထဲ.ကာ ပှီးသှားပှီး ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွးအတူ ပှီး သှားတာမို. မခှှတသွေးဘဲ စှတရွကွ ထပအွိပနွကှပှေီး စောကပွတွ ရှုံပှရှုံပှလုပကွာ သုတွ ရညွ မှားညှဈယူနရငွေးက “ ဒါပဲနောွ မောငွ မမပှုံးလဲ့ ကိုပဈမသှားရဘူး မောင့ွ အလိုကှ မမပှုံးလဲ့ အကုနွ လုပွ ပေးမယွ မမပှုံးလဲ့ ကိုဘဲလိုးပေးရမယွ ကကတေေို. အိမှနတွို.ကို သိပမွရောရဘူး မမပှုံးလဲ့ ယောငွကြှား ကို တောငွ လီးစုပပွေးတာမဟုတဘွူး မောင့ွ ကို ခစှလွှနွးလို. လီးစုပပွေးတာ သိလား ခစှလွငလွေး” ဟုပှောကာ ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးကို စှဲသှားကာ အရှကမွရှိ ညုရငွးအောကွ မှ ဖငကွှီး ပဈ ကော. ပေးလိုကွ ပါသညွ၊ ကှှနတွောွ ကတော. ကှနပနွေကော ဒီစောကွှီးအား အသာခှုကာ လိုးရငွး အလဈ ပေးလှှငွ ညိုခှောလေး ကကေေ. ကိုပါ လိုးရနကွှံစညွ နတော ဖှဈ သညွ၊

သညလွိုနှငွ. ကှှနတွောွ မှာ လီးပှနတွောငလွာတာမို. လကနွှဈဖကကွို ရှိုကာ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ နို.အစုံကို ခပကွှမွးကှမွးနယပွေးရငွး “ မမပှုံးလဲ့ ဖငကွှီး နဲနဲကောကပွေး အငွး ဟုတပွှီ ” ဆိုကာ ပှုံးလဲ့လဲ့ အား ဆောငွ.လိုးပါတော.သညွ၊ “ ဗှှပဗွှှပွ ဇှိဇှိ ဘှပဗွှှိဗှှိ စှှိစှှိ အီး အား အာ. အို. မောငွ ရယွ စောကပွတတွခုလုံးပှညွ.ကပွှ နတောဘဲကှယွ အငွ. အဟငွ. အိ. အိ. အာ. ကောငွး လိုကတွာ ဆောငွ. ဆောငွ. လငလွေးရယွ အီး အား အား အမေ. ကှှတကွတွှှအဟင.ွ အင.ွ အ ို မောငွ ရယွ ” နှငွ. ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ အောကမွှ ဖငကွှီး ကောကကွာ ကော.ပေးနပေါတော.သညွ၊ ကှှနတွောွ လညွး ဆောငွ.လိုးနရငွေးမှ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ လညဂွုတကွို တအား စုပနွမွး ပေးလိုကရွာ ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ လညတွိုငမွှာ အနီကှတပွငထွငသွှားကာ ပှုံးလဲ့လဲ့ အဖို. ကာမသုခ ပှညွ.ဝနတောမို. မကှတွောငမွှေးစငွး အလိုးခံနရငွေး။

“ ဘှပဘွှပွ စှပစွှပွ ဗှှပဗွှှိ အီး အား ဟာ. အငွ. ဟငွ. အို မောငွ ရယွ ခံလို.ကောငွးလိုကတွာ အိ. အိ. အာ. ဆောငွ. ဆောငွ. မောငွ လီးကှီး ကို စုပခွငှလွိုကတွာ အငွ. အငွ. အှငွ. ဟှငွ. အို. မောငွ ရယွ အရမွးကောငွးတာဘဲ  လီး ထကကွောငွးတယွ သိလား သူ က ခဏလေးဘဲလိုးနိုငတွာ အငွ. အငွ. ဟငွ. ” နှငွ. လီး ခငွှး နှိုငွးယှဉကွာ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးကို တပမွကစွှာ အလိုးခံနပေါတော.သညွ၊ ကှှနတွောွ ကတော. မီးကုနယွမွးကုနဆွောငွ.လိုး နရငွေး “ မမပှုံးလဲ့ ဖငကွှီး ကလညွး လိုးလို. သိပကွောငွးတာဘဲ အိစကနွတောဘဲ မောငွ လိုးလှနွးလို. မမပှုံးလဲ့ ဖငကွှီးပှုတသွှားရငွ ဘယလွိုလုပမွလဲ ဟငွ” ဟုမေးလိုကရွာ မမပှုံးလဲ့ မှာ ကှှနတွောွ လီးကှီး ကို စှဲနတောမို. ဖငကွှီး ကောကကွာကော.ပေးနရငွေးက “ အငွ. အငွ. ဟငွ. အို. အမေ. အီးအား အို မောငွ ရယွ မမပှုံးလဲ့ ဖငကွှီးကို လငလွေး အမှဲသာလိုးပေး ဖငကွှီးပှုတအွောငလွိုး ကှနပတွေယွ သိလား။

အိ. အိ. အာ. အငွ. ဟငွ. ဟငွ. မမပှုံးလဲ့ တကိုယလွုံး လငလွေး ကိုပေးထားပှီးသားဘဲ ဟှငွ. ” ဟုပှနပွှောလိုကွ ပါသညွ၊ ကှှနတွောွ လညွး ကှနပနွေကော “ ဒါဆို မမပှုံးလဲ့ ဖငကွို ခခှငှတွယွ ဖငအွလိုးခံမှာလား ဟငွ မမပှုံးလဲ့ ” ဟုမေးလိုကရွငွး မမပှုံးလဲ့ ၏ ဖငကွှီးပှားကပသွှားအောငွ အဆုံးဖိလိုးလိုကွ လီးကှီး တခှောငွးလုံး ကှှတခွါနီး အထိဆှဲထုတကွာ ဖငကွှီးကော.ကာ ကှှတကလွာမှ ပှနဆွောငွ.လိုး လိုကနွှငွ. မှနမွှနကွှီး ဆောငွ.လိုးပေးနတောမို. ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ မကှနွှာရှုံမဲ.ကာ အံ.ကှိတွ အလိုးခံ နရပေါတော.သညွ၊ “ ဗပွှှဗပွှှဘှပစွှိစှ ှ ှိ ဗှှိဗှ ှိ အီးအား အင.ွ အင.ွ အ ို မောငွ ရယကွောငွးလိုကွ တာ မောငွးထောငွးနသလေိုဘဲ အဟငွ. အငွ. အိ. အိ. အာ. ကှှတကွှှတွ မောငွ သဘောရှိပါ ကှယွ ဖငခွခှငှလွညွးခလှေ အီး အား ” နှငွ. ပှုံးလဲ့လဲ့ ကတော. ကှှနတွောွ . လီးကှီးကို ခိုကွ နတောမို. ဖငခွံဖို.ပငွ မငှငွးတော.ပေ၊

ကှှနတွောွ က “ ဒါကှောငွ. မမပှုံးလဲ့ ကခစှလွို.လိုးလို.ကောငွးတာ နောကနွေ.ကမှှ မမပှုံးလဲ့ ဖငကွိုပတကွငဖွှငွ.မယွ အခုတော. စောကပွတကွှီးကို လိုးလို.မဝနိုငသွေးဘူး၊ ငါလိုးမကှီး ပှုံးလဲ့ ရေ ” ဟုပှောရငွး မီး ကုနယွမွးကုနွ ဆောငွ.လိုးနတောမို. ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ ကာမသုခပှညွ.ဝနကော “ အိ. အိ. အာ. ဟာ. အို. လငလွေး ရယွ တညလုံး မအိပဘွဲ လိုးပေးနောွ အီး အား အငွ. အငွ. အဟငွ.၊ မယားပှုံးလဲ့ လငလွေးလီးကှီးကို ကှိုကလွှနွးလို့ပါကှယွ ” နှငွ. အလိုးခံနေ ရငွးမှပငွ အလိုရမကကွှီးကာ ဏှာထနနွပေါတော.သညွ၊ ကှှနတွောွ လညွး ပိုကဆွံရှိပှီး ဒီလို ဏှာကှီး သညွ. လီးကှိုကမွ စောကွှီးကို ကောငွးကောငွးလိုးပေးပှီး ခှုစားရနွ အကှံရှိပှီးသားမို. အကှိုကပွငွ ဖှဈကာ “ စိတခွှ ဒီတညလုံး မမပှုံးလဲ့ ကိုလိုးမှာ မပူနဲ. ” ဟုပှောရငွး လီးကှီး ကိုမှှေ.ရမွးကာလိုးပေး လိုကရွာ “ အာ. ဟာ. အို. မောငွ ရယွ ဘယလွိုမှားလုပလွိုကတွာလဲကှယွ အငွ. အဟငွ. ဟငွ. အီး အား အို ကောငွးလိုကတွာ ဆောငွ. ဆောငွ. မမပှုံးလဲ့ ပှီးခငှနွပှေီ။

အိ. အိ. အာ. ဟာ. ” နှငွ. ပှုံးလဲ့လဲ့ မှာ အထှတထွိပရွောကနွပေါတော.သညွ၊ သညလွိုနှငွ. ကှှနတွောွ လညွး ပှုံးလဲ့လဲ့ စောကပွတကွှီးကို အားရပါးရ တကလွိုး နရငွေး နှဈဦးသား ကာမသုခပနွးတိုငဆွီသို. အပှိုငလွှမွးကာ အခကွှ ၄၀ ခနွ. ခပကွှမွးကှမွး မနားတမွး ဆောငွ.လိုးကာ ပှီးသှားကှတာမို. ကှှနတွောွ လညွး သုတရွညမွှား ပှုံးလဲ့လဲ့ ၏ စောကပွတထွဲ ပနွးထညွ.လိုကပွှီး မခှှတဘွဲ ထပလွှှကအွိပလွိုကပွါသညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ ကတော. သူ.စောကပွတထွဲ လီးစှပထွားတာမို. ပှောနွကော “ လငလွေး ရယွ လငလွေး လီးကှီး မမပှုံးလဲ့ စောကပွတထွဲ အခုလို အမှဲစှပထွားခငှလွိုကတွာ သိလား နောကညွ လညွးအိမမွပှနနွဲ.ကှာ နောွ ဒီမှာဘဲ အိပပွှီး မမပှုံးလဲ့ ကိုလိုးပေးအုံး နောွ “ ဟုပှောလိုကတွာမို. ကှှနတွောွ လညွး “ အငွးပါ မမပှုံးလဲ့ ကို ကောငွးကောငွး လိုးမှာ မပူနဲ. ” ဟုပှနပွှောသညွ၊ ပှုံးလဲ့လဲ့ လညွး ကှနပသွှေားကာ “ပူရမှာပေါ. ခစှလွငငွယွ ရဲ. မမပှုံးလဲ့ က မောငွ . ရငသွှေးလေး လိုခငှတွာကို ခလေးရအောငွ လိုးပေးနောွ ” ဟု ပူစာနပေါလတေော့သညွ….ပှီး။