ကျပ်သိပ်နေတာပဲ

အခု ကနှောနှဲ့ကနှော့မှိနှးမက တဈနရောစီမှာလေ။ ခှဲရကာစတုနှးကတော့ အောကားတှကှညှေ့၊ စာအုပတှှဖတှေ၊ ဓါတပှုံတှကှညေ့ပှှီး ဂှလှေိမ့တှာပေါ့ဗှာ။ အခုတော့ အဲဒါတှကေို စိတမှပါတော့ဘဲ မိနှးမရယှ၊ ကနှောရှယှ နောကယှောကှှားတဈယောကရှယပှါတဲ့ ကပကှိုလှး ဇာတလှမှးတှကေိုပဲ စိတလှာနတယှေ။ ၃ ယောကှ အတူလုပတှဲ့ ဇာတလှမှးတှကေိုပဲ ပုံဖောနှမေိတယှ။ အဲဒါကပိုပှီး စိတတှကကှှှလာတယှ။ အဲဒါကလဲကနှော့ှ အားနညှးခကှတှှကှေောင့လှညှး ပါတယှ။ အဲဒါတှကေိုတော့ နောကမှှ ဆကရှေးတော့မယဗှှာ။ မနေ့ညက မိနှးမနဲ့ ဆကဈှ chat တယှ။ Chat လုပနှရငှေးနဲ့ အဲဒီလို မိနှးမရယှ ကနှောရှယှ နောကယှောကှှား တဈယောကရှယပှါတဲ့ ကပကှိုလှး ဇာတလှမှးကို ပှောခငှစှိတတှှပေေါလှာတယှ။

အဲဒါနဲ့မိနှးမကို ဇာတလှမှးလေးတဈခုပှောပှမယှ။ အဲဒီအတိုငှးခံစားပှီး ခကှရှအောငလှို့ ပှောလိုကတှယှ။ အဲဒီအတိုငှး အပှငမှှာတကယကှှုံနတယလှေို့ သဘောထားလို့။ သူကတော့ ဘာအကှာငှးပှောမယှ မသိဘူးလေ။ ပှောမယ့ကှနှောကှ ဇာတလှမှးကိုစဉှးစားနရငှေး ဇာတလှမှးကို ဆငနှရငှေး ရငတှှတလှပလှေှပနှဲ့ ခံစားမှုတှပေိုပှငှးလာတယှ။ သူနဲ့ခကှနှရငှေး လှော့လှော့ သှားတဲ့ ညီလေးတောငှ မာလာတာအရမှးပဲ။ ကနှောကှမေးလိုကတှယှ။ မိနှးမ.. ကိုတို့လုပနှတောကို တခှားယောကှှားတဈယောကှ ဘေးနားမှာ ထိုငကှှည့နှရငှေ ဘယလှိုခံစားရမလဲ လို့။ မသိဘူးလေ တဈခါမှ မကှုံဖူးတာ တဲ့။ မိနှးမကို ယောကှှားက လုပနှတေုံး တခှားယောကှှားတဈယောကကှ မိနှးမကို ဝငလှုပရှငရှော။

ကိုကလညှး ဘေးနားမှာ ကှည့နှမယလှေေ.. လို့ပေါ့။ မသိဘူးလေ တဲ့။ ထပပှှီး အဲလိုရော မလုပကှှည့ခှငှဘှူးလားဆိုတော့ ကိုကသဝနမှတိုဘူးလား.. ကှညဖှှူလို့လား… တဲ့ ပှနမှေးတယှ။ ကနှောလှညှး ခံစားခကှကှ ဘယလှိုကှီးမှနှး မသိသေးဘူးလို့။ စဉှးစားကှည့ရှုံနဲ့တငှ ကနှော့မှိနှးမကို တခှားလူက လုပနှတောကို မှငကှှည့ခှငှတှဲ့စိတှ၊ မှငရှရငဘှယလှိုနမလေဲ ဆိုတာ စဉှးစားမရတဲ့စိတှ၊ သဝနတှိုတဲ့စိတှ၊ လိငစှိတတှှအရမှေး ထလာတာ ဘယလှိုကှီးမှနှးမသိပါဘူး။သခှာတာက ညီတောမှောငကှတော့ မတနှတောပဲ။အှဲဒါတှပှနပှှေောပှလိုကတှယှ.တကယလှဲအဲလိုခံစားရတာ။ ကနှောအှဲလိုတှပှေောလို့ မိနှးမက မဲခှောကခှှောကှ၊ ရုပဆှိုးဆိုးကှီးမထငနှဲ့နောှ။

အခစှတှကကွသိုလရှေးရာ အနုပညာ မှာ ဇနီးခစှသှူတှေ ပုံတငတှဲ့နရောမှာ ပုံတငထှားတယှ သှားကှည့ှ ( ဒါကတော့ ကှုံတုနှးလေး ကှှားတာ )။ အဲဒါနဲ့ ကနှောလှဲ မိနှးမရယှ၊ ကနှောရှယှ၊ နောကယှောကှှားတဈယောကရှယှ၊ ဒုတကှှီးကှီးနဲ့ ဘဲတဈယောကရှယှ ပါတဲ့ ကပကှိုလှး ဇာတလှမှးကို ပှောပှီး သူကဟိုဘကကှ အဖုတနှှိုကပှှ၊ ကနှောဂှှလှေိမ့ပှှတာကို ကှည့ပှှီး ခကှကှှတာ ည ၁ နာရီကို ထိုးရော ဟီးဟီး။အဲဒီနေ့က သောကှာနေ့လေ။ နောကနှေ့ အလုပကှလဲပိတတှော့ လငမှယားနှဈယောကှ ညဘကှ ကလပကှို ခှီတကတှာပေါ့။ အိမမှှာကလဲ ဧည့သှညတှှရေောကနှတေော့ ညကလှှတလှှတလှပလှပနှလေို့ရအောငှ ဟောတှယမှှာပဲညအိပဖှို့စီစဉထှားပှီးသား။

ကလပအှပှနှ ညကရှငှ ဟောတှယမှှာ ပှဲကှမှးမယပှေါ့ဗှာ။ ကလပမှှာဘောဒှါတဈယောကှ တှေ့တယဗှှ။ ဒီကောငကှလူပှိုပဲ။ ဒါပမယှေ့ မိနှးမဝါသနာ အရမှးကှီးတဲ့ကောငှ။ ဒီကောင့ပှုံစံက ကစားသမားပုံစံ။ တောင့တှောင့ဖှှောင့ဖှှောင့ပှဲဗှ။ ဒီကောငကှ ကနှော့မှိနှးမကိုတှေ့တိုငှး ဖငတှှရငတှှကေေို ကှည့နှကှဗှေ။ ဒီနေ့ မိနှးမဒီဇိုငှးကိုလဲမှငရှော ဒီကောင့မှကှလှုံးတှဆေိုတာ ကှှတထှှကလှာမလားမှတရှတယှ ငမှးတာငမှးတာ။ ကနှောလှဲ ဒီနေ့သောကထှားတဲ့အရှိနကှှောင့လှားမသိဘူး ဒီကောငကှှည့နှတောကို စိတမှဆိုးတဲ့အပှငှ ဒီကောင့ကှို ကနှော့မှိနှးမရဲ့ နို့တှေ ဖငတှှကေို ပှခငှလှာတယှ။ အဲဒါနဲ့ဒီကောင့ရှှေ့မှာတငှ မိနှးမကို ဖကပှှီး ကဈဆငကှောကဆှှဲရငှး လကတှဈဖကကှ။

မိနှးမဝတထှားတဲ့ စကတတှိုတိုလေးအောကကှနေ နှိုကပှှလိုကတှယှ။ မိနှးမဝတထှားတဲ့စကတကှ ပေါငရှငှးနားထိရောကတှဲ့ စကတတှိုတိုလေးလေ။ အောကကှနေ ပငိ့နှိုကလှိုကတှာနဲ့ ဝတထှားတဲ့ ဂှီစတထရငှး အောကကှ အဖုတကှိုတနှးနတောပဲ။ အဲလိုလုပရှငှး ဒီကောင့လှှမှးရှိုးလိုကတှော့ ဒီကောင့ရှဲ့မကှလှုံးတှကေ ပိုပှူးလာပှီး စတှေးတှမှေိုခနှတော တှေ့တယှ။ ဒီကောင့လှကတှှကေ လကသှီးကို ဆုပလှိုကှ ဖှလိုကနှဲ့ ဂဏာမငှိမဖှှဈနတော။ ကနှောလှဲ ဘာကှောင့ရှယမှသိပဲ ဒီကောငရှဲ့ ပေါငခှှကှားကို လှမှးကှည့မှိတယှ။ လားလား.. ဒီကောငကှ ကနှောတှို့လငမှယားကိုကှည့ပှှီး လီးတောငနှတောဗှ။ ကနှော့မှိနှးမကို ပဈမှားပှီးတောငနှတော ဘောငှးဘီခှကှားကှီးကိုဖောငှးလို့။

ကနှောကှမိနှးမကို ကဈဆငဆှှဲနရောကနေ နားရှကလှေးတှကေို လှှာနဲ့ အသာတို့သလိုလုပရှငှး မိနှးမကိုကှည့လှိုကတှော့ မိနှးမရဲ့မကှလှုံးတှကေ မူပါပါနဲ့ ဒီကောင့မှကှနှှာကိုကှည့လှိုကှ၊ ဒီကောင့ရှဲ့ ဒုတနှရောကိုလှမှးကှည့လှိုကနှဲ့ဗှ။ မိနှးမရဲ့လကတှဈဖကကှ ကနှော့ကှိုဖတထှားတာ။ မဖတထှားတဲ့ နောကလှကတှဈဖကကှ လှှုပနှပေါတယဆှိုပှီး လကနှရောကိုလိုကကှှည့လှိုကတှော့ ဟိုကောငမှှငနှရတေဲ့ ဘကခှှမှးက ပေါငကှို ပှတပှှနတော။ သူတို့နှဈယောကမှကှလှုံးခငှှးဆုံနတောတှေ မိနှးမကဒီကောင့ကှိုပှတပှှနတောတှကေို ကှည့ရှငှး ကနှောလှဲ လီးတောငလှာတယှ။ တောငတှာတောငမှှ တဈခါမှမကှုံဖူးလောကအှောငှ တောငလှာတာ။ သူတို့နှဈယောကှ မကှလှုံးခငှှးဆုံနတောတှေ။

မိနှးမကဒီကောင့ကှိုပှတပှှနတောတှကေို ပိုဖှဈလာအောငှ လုပခှငှစှိတတှှေ ပေါလှာတယှ။ ကလပကှအသံတှေ ရှုပယှှကခှတနှတေဲ့ လူတှတဈယေောကမှှ မရှိတော့ဘဲ ကနှောတှို့ သုံးယောကထှဲရှိသလို ခံစားနရတယှေ။  အဲဒါနဲ့ကနှောလှဲ ပေါငကှိုပှတနှတေဲ့ မိနှးမရဲ့လကကှိုယူပှီး စကတအှောကကှနေ သူ့အဖုတကှိုသူ ပှတခှိုငှးလိုကတှယှ။ ဂှီစထရငှးလေးကို အသာဖယပှှီး လကတှဈခှောငှး ထည့ကှှည့လှိုကတှော့ အရတှထှကနှေတေောမှ ရှှဲနတောပဲ။ ထည့လှိုကတှဲ့ ကနှော့လှကကှို ညှဈညှဈပေးနတော။ အဲဒါမှိုးညှဈပေးတာမှိုးက ခစှခှစှှ အရမှး ဖီလှး တကနှတေဲ့ အခှိနမှှိုးမှဖှဈတာလေ။ ( ကနှောမှိနှးမကို ကနှောကှ ခစှခှစှှ လို့ခေါတှာ….) အဲဒါနဲ့ပဲ စောကဖှုတထှဲကို။

လကနှောကတှဈခှောငှးပါထပထှည့ပှှီး လကနှှဈခှောငှးနဲ့ အသှငှးအထုတှ လုပပှေး နလေိုကတှယှ။ လူတှကှောားထဲ ဘောဒှါရဲ့ရှေ့မှာ လကနှဲ့လိုးပေးနတောမှိုးပေါ့။ေ စာကဖှုတထှဲနှိုကထှားတဲ့ လကနှှဈခှောငှးကို ခစှခှစှရှဲ့ပါးစပထှဲ ထည့လှိုကတှော့ ခစှခှစှကှ ကနှော့လှကတှှကေို လီးစုပသှလို စုပပှေးတယှ။ ဘောဒှါကိုကှည့လှိုကတှော့ နံရံကိုမှီပှီး ဘောငှးဘီပေါကှနေ လီးနရောကိုပှတပှှနတော။ မကှလှုံးတှကတေော့ ခစှခှစှရှဲ့မကှနှှာနဲ့ ခစှခှစှစှကတအှောကှ စောကဖှုတနှရောကို သသခှေောခှာ ကှည့နှတယှေ။ ခစှခှစှကှိုကှည့တှော့လဲ ဒီလိုပဲ။ ဒီကောငရှဲ့ မကှနှှာတလှည့ှ သူ့လီးနရောကိုတလှည့သှခှောကှည့နှတော။

ခစှခှစှရှဲ့စကတကှလဲ တောတှောလှနနှပှေီး ဘောဒှါရဲ့နရောကကှည့ရှငှ ဝတထှားတဲ့ ဂှီစထရငှးတောငှ မှငနှရလေောကတှယှ။ ကနှောလှဲ ကနှော့ကှိုဖကထှားတဲ့ ခစှခှစှရှဲ့ လကကှိုယူပှီး ကနှော့လှီးကို ဘောငှးဘီပေါကှနေ ပှတခှိုငှးလိုကတှယှ။ ကနှောတှို့ရောကနှတေဲ့နရောက ခှောငကှပှှီး နံရံနဲ့ကပနှတေဲ့နရောလေ။ ခဏနတေော့ ခစှခှစှရှဲ့လကကှို ဆှဲပှီးကတဲ့နရောနားရောကအှောငှ ဆှဲခေါလှာတော့ ခစှခှစှကှိုကှည့ရှတာ ဆှဲခေါလှာလို့သာလိုကလှာရတယှ စောစောကနရောမှာပဲ ဘောဒှါကို ပှတပှှခငှနှတေုံးလို့ထငတှာပဲ။ ကတဲ့နရော အစှနနှားမှာ ခစှခှစှကှို မကှနှှာခငှှးဆိုငဖှကပှှီးကနတေော့ ဘောဒှါလဲ လိုကလှာပှီး ခစှခှစှနှောကကှနေ လာကတယှ။

ပုံစံက မိနှးကလေး တဈယောကကှို ရှေ့တဈယောကှ နောကတှဈယောကညှှပထှားသလိုမှိုး။ ဘောဒှါက ခစှခှစှရှဲ့ နောကကှနေ ခစှခှစှရှဲ့ဖငတှှကေို မထိတထိနဲ့လာလာပှတနှတောကို ကနှောမှှငနှရတယှေ။ အဲလိုကနှော့မှိနှးမဖငတှှကေို လာပှတရှငှးနဲ့ ဒီကောငကှ ကနှော့ကှို အကဲခတနှသေေးတာ။ ကနှောကှ မမှငခှငှဆှောငနှတေော့ ခစှခှစှဖှငတှှကေို သသခှေောခှာလာကိုငတှော့တာပဲ။ ကနှောလှဲ ခစှခှစှကှို လကတှဈဖကထှဲနဲ့ပဲဖကပှှီး လကတှဈဖကကှ စကတအှောကကှနေ စောကဖှုတကှိုပှတပှေးလိုကတှယှ။ ခစှခှစှဘှယလှောကတှောငဖှီးလာနလေဲမသိဘူး စောကဖှုတကှထှကနှတေဲ့ အရတှကေေ ဝတထှားတဲ့ဂှီစထရငှးကို ဖောကပှှီး ကနှော့လှကတှှကေိုတောငှ လာစိုနပှေီ။

ဘောဒှါက ကနှောမှသိယောငဆှောငပှေးတာကို သိလို့လား မသိဘူး ။ လကတှဈဖကကှ ခစှခှစှရှဲ့ဖငကှိုကိုငပှှီးတော့ လကတှဈဖကကှ ပေါငတှှကေို ပှတပှေးနတောဗှ။ ကနှောလှဲအဲဒါကိုမှငတှော့ စိတတှှဘယလှေိုဖှဈလာမှနှးမသိပဲေ ဘာဒှါကကနှော့မှိနှးမကို ကနှော့မှကှစှိရှေ့မှာတငှ နှိုကနှတောကို မှငခှငှလှာတယှ။ ခစှခှစှရှဲ့စောကဖှုတကှို ပှတနှတေဲ့ ကနှော့ှ လကနှဲ့ ခစှခှစှရှဲ့ဖငကှိုပှတနှတေဲ့ လကကှိုဆှဲပှီး စကတပှေါကှနေ စောကဖှုတရှှိတဲ့ နရောမှာထားပေးလိုကပှှီး ပေါငကှိုပှတနှတေဲ့လကကှိုလဲ နို့ပေါကှိုတငပှေးလိုကတှယှ။ ကနှောကှတော့ ခစှခှစှရှဲ့ လကနှှဈဖကကှိုပဲကိုငပှှီး နောကကှိုနဲနဲခှာလိုကတှာပေါ့။ ဘောဒှါကသူ့လီးနဲ့ ခစှခှစှဖှငတှှကေို ပှတနှတောဖှဈမယှ။

ခစှခှစှကှဖငတှှကေိုနောကကှိုကော့ပှီး စကောဝိုငှးနတော တှေ့တယှ။ ဘောဒှါရဲ့လကတှဈဖကှ စကတပှေါကှနေ စောကဖှုတကှိုပှတှ။ နောကလှကတှဈဖကှ နို့နှဈလုံးကို ပယပှယနှယကှို ကိုငနှတော။ တဈခကှတှဈခကှလှဲ ပေါငအှတှငှးသားတှကေို ပှတနှတောတှေ့တယှ။ ခစှခှစှရှဲ့မကှလှုံးတှကေ အရညတှှလေဲံ့ပှီး ကနှော့ကှို စူးစူးရဲရဲကို ကှည့နှတော။ ကနှောလှဲ အဲဒီမှငကှှငှးကိုကှည့ပှှီး လီးကတောငလှှနှးလို့ နာတောငနှာလာတယှ။ ဒီတဈခါ ခစှခှစှနှဲ့ဘောဒှါ မကှနှှာခငှှးဆိုငှ ပှတနှတောကို မှငခှငှလှာတာနဲ့ ခစှခှစှကှို ကနှော့ကှို ပှနဆှှဲခေါလှိုကတှယှ။ ဘောဒှါက ကပပှှီးပါလာလို့ ဒီကောင့လှကတှှကေို ဆှဲဖှုတလှိုကမှှပဲ ကနှခှဲ့တော့တယှ။

ကနှော့ဆှီကိုရောကလှာတဲ့ ခစှခှစှကှို ကဈဆငဆှှဲပှီး ဖငနှှဈလုံးကို ကှမှးကှမှးလေး ညှဈပေးလိုကတှယှ။ ပှီးတော့ ကိုယကှိုလှည့ပှေးလိုကပှှီး ခစှခှစှကှိုဘောဒှါဆီ ပှနတှှနှးပို့လိုကတှော့ ဟိုကောငကှလဲ ဆီးဖကတှာပေါ့။ ခစှခှစှကှလဲ ပှနဖှကလှိုကတှာတှေ့တယှ။ ခစှခှစှကှဘောဒှါရဲ့ရငခှှငထှဲမှာ ခေါငှးလေးငုံ့လို့။ ဘောဒှါရဲ့လကနှှဈဖကလှုံးက ခစှခှစှဖှငတှှကေိုညှဈနတော။ ကနှောလှဲ ဘောဒှါလကတှဈဖကကှို ဆှဲပှီး ခစှခှစှဘှောဒှါကှားရှေ့ကိုတှနှးပို့ နောကလှကတှဈဖကကှို ခစှခှစှပှခုံးပေါတှငပှေးလိုကပှှီး ခစှခှစှရှဲ့ခါးကိုစုံကိုငပှှီး သူ့ဖငတှှကေို ကနှော့လှီးနဲ့ထောကလှိုကတှာပေါ့။ ခစှခှစှရှဲ့ရှေ့ကိုရောကသှှားတဲ့ ဘောဒှါရဲ့လကကှ စကတအှောကကှနေ နှိုကလှိုကတှာဖှဈမယှ။

ခစှခှစှဖှငတှှေ နောကကှို ပိုကော့လာပှီး ကနှော့လှီးကို စောစောက ဘောဒှါကိုလုပသှလို စကောဝိုငှးလာတယှ။ တဈကယမှိုကတှယှ။ မှငရှတာကရော ဖငနှဲ့ပှတပှေးတာရော ကောငှးလှနှးလို့ ပှီးခငှသှလိုတောငှ ဖှဈလာတာ။မနညှးထိနှးလိုကရှတယှ။ ဘောဒှါကို ဖကထှားတဲ့ ခစှခှစှလှကတှဈဖကကှိုဆှဲပှီး ဘောဒှါရဲ့ ဘောငှးဘီရှေ့နားကို ပို့ပေးလိုကတှော့ ခစှခှစှကှ ဘောဒှါရဲ့ ဖောငှးနတေဲ့ ဘောငှးဘီခှကှားကို ပှတတှော့တာပဲ။ ကလပထှဲမှာသာမဟုတရှငှ ခစှခှစှကှ ဘောဒှါကိုဘောငှးဘီခှှတပှှီး လီးကိုကိုငမှလားမသိဘူး။ အခုလို ဘောဒှါကိုနှိုကခှိုငှး. ဘောဒှါရဲ့လီးကို ကိုငခှိုငှးတာကို ခစှခှစှကှ မငှငှးတဲ့အပှငှ ဘာမှမပှောဘူး။ သူကိုယတှိုငစှိတပှါလကပှါ လုပနှတော။

မူးနတောရော ကနှောမှဟုတတှဲ့ တခှားယောကှှားရဲ့ အထိအတှေ့ကို လိုခငှနှတောရော ပါမယထှငတှယှ။ အဲဒီအခှိနမှှာ ရုတရှုတဖှှဈပါလရေော။ အဲဒါနဲ့ ကနှောလှဲ ခစှခှစှလှကကှို ဆှဲပှီး အပှငထှှကလှာခဲ့လိုကတှော့ ဘောဒှါလဲ နောကကှနကပလှေိုကလှာပှီး ” ပှနတှော့ မလို့လားကှ….. အစောကှီးရှိသေးတယှ…. ခဏနကှရငှေ ငှိမသှှားမှာပါ… အဲဒီတော့ ပှနဝှငကှှတာပေါ့….” ” မဟုတဘှူးကှ…. ဟောတှယကှို ဒိုးတော့မယှ …ဒီနေ့အိမမှှာ ဧည့သှညတှှေ ရောကနှလေို့ လှတလှှတလှပလှပနှရအေောငှ ဟောတှယမှှာသှားအိပမှလို့…. ဘိုကငတှောငလှုပထှားပှီးပှီ တငှးနတောတှကပေေါကထှှကတှော့မယှ… လှှော့ဖို့လိုအပနှပှေီ… ဟုတတှယမှလား… ခစှခှစှှ…” ဘောဒှါကိုပှောရငှး မိနှးမကိုပါ ပှောလိုကတှယှ။

မိနှးမကတော့ ကနှော့ကှိုဖကထှားပှီး ဘာမှပှနမှပှောဘူး။ ဘောဒှါက ” ငါတို့ရပကှှကမှှာ မီးပကှနှတော… ပငှှးစရာကှီး… မငှးတို့နဲ့ ဟောတှယမှှာပဲ လိုကအှိပတှော့မယှ.. စကားလေးဘာလေး ပှောရတာပေါ့… ” ” အေး… အဲဒါတော့.. မငှးသဘောပဲ… ” ဟောတှယရှောကတှော့ ဘောဒှါက ရီဆကရှှငမှှာ အခနှးယူရငှး ကနှနှခေဲ့တယှ။ ကနှောတှို့လငမှယားကတော့ ဘိုကငလှုပထှားပှီးသားဆိုတော့ အခနှးထဲကို တနှးသှားတာပေါ့။ အခနှးတံခါးပိတပှှီးတာနဲ့ တံခါးဝမှာပဲ မိနှးမကို ကဈဆငဆှှဲရငှး အငှကွှ ီတှေ စကတတှှကေို ခပကှှမှးကှမှး ဆှဲခှှတလှိုကရှငှး ကနှော့ှ အဝတအှစားတှကေိုပါ ခှှတလှိုကတှယှ။ ဘရာနဲ့ ဂှီစထရငှးလေးကိုတော့ မခှှတသှေးဘူး။

ကနှောကှ ဘရာနဲ့ ဂှီစထရငှး ဝတထှားရငှး လိုးရတာကို အရမှးကှိုကတှာ။ မိနှးမရဲ့စောကဖှုတကှိုနှိုကလှိုကတှော့ အရတှကေေေ ထှကနှတေုံးပဲ။ မိနှးမကလညှး ကနှော့လှီးကို အတငှးပဲဆှဲနတော။ သူလဲ အရမှးအလိုးခံခငှနှပှေီနဲ့တူတယှ။ ကနှောလှဲ လကတှဈဖကကှ စောကဖှုတကှိုနှိုကှ။ နောကလှကတှဈဖကကှ စောကဖှုတအှရတှနေေဲ့ စိုအောငလှုပပှှီး ဖငပှေါကထှဲကိုပါ အသှငှးအထုတှ လုပပှေးလိုကတှယှ။ စောကဖှုတနှဲ့ဖငပှေါကှ တပှိုငနှကှ ကလိပေးနတောလေ။ ဖငကှ ကနှောလှိုးနကဆှေိုတော့ လကခှှောငှးလောကကှတော့ ရှောရှောရှူရှူပဲ။ စောကဖှုတနှဲ့ဖငကှိုနှိုကနှရငှေး ” ခစှခှစှစှောကဖှုတကှို အခု.. ကိုကိုနှိုကပှေးတာနဲ့ စောစောက ကိုကို့ဘောဒှါနှိုကပှေးတာ ဘယဟှာပိုကောငှးလဲ….။

ပှီးတော့…. ကိုကိုလီးနဲ့ ဟိုကောင့လှီး… ဘယသှူ့ဟာပိုကှီးလဲဟငှ… ခစှခှစှှ… ” ကိုကို ကလဲ …ဘာတှမေေးနမှနှေးလဲ…. မသိဘူး…” ” ခစှခှစှစှောကဖှုတကှို ဟိုကောငနှှိုကနှတော…. သူ့လီးကို…. ခစှခှစှှ.. ပှတပှေးနတော.. ကိုကို မှငနှတောပဲဟာ ပှောစမှးပါခစှခှစှရှဲ့ … ခစှခှစှလှဲ ဟိုကောငနှှိုကပှေးတာ… သူ့လီးကို ကိုငရှတာ ဖီးလာတယမှလား…” ” ကိုကိုနှိုကတှာကတှော့… ကိုကိုက ခစှခှစှယှောကှှားလေ… ကိုကို့ သူငယခှငှှးနှိုကတှာကတှော့ သူစိမှးယောကှှားတဈယောကလှေ… ပှီးတော့ ကိုကိုရှေ့တငှ အနှိုကခှံနရတောဆိုတော့ ပိုကောငှးတယထှငတှာပဲ သူ့လီးက ကိုကိုထကပှိုကှီးတယထှငတှယှ… ဘောငှးဘီပေါကှကိုငရှတာကို သိသာတယှ… ဟိဟိ..”။

” အဲဒါဆို အခုသူ့လီးနဲ့လိုးတာ မခံကှည့ခှငှဘှူးလား…” လို့မေးလိုကမှိတယှ။ ဘာလို့အဲလိုမေးလိုကမှိမှနှး ကိုယ့ကှိုကိုယတှောငှ မသိလိုကဘှူး။ ” ကိုကိုက ကှညဖှှူလို့လား…. ” ” ကိုကိုမိနှးမလေးကို ခံစားမှုအသဈလေးတှနေဲ့ ရငခှုနစှခငှလှေို့ပါ… ” ” ကိုကို မိနှးမနဲ့ တခှားယောကှှားတဈယောကှ လိုးနတောကိုလဲ ကိုကိုကှည့ခှငှနှတော…” ” အခုခစှခှစှကှို ကိုကိုနှိုကနှသလေို စောကဖှုတကှိုတဈယောကှ ဖငကှိုတဈယောကှ တူးအငဝှမှးလိုးမယလှေ..” အဲဒီလို ပှောနရငှေးနဲ့ ဘောဒှါက ကနှော့မှိနှးမကို တကလှိုးနတေဲ့ မှငကှှငှးကို ဘေးကနထေိုငကှှည့ခှငှတှဲ့စိတတှှေ ပေါလှာတယှ။ ကနှောမှဟုတတှဲ့ယောကှှားတဈယောကကှ မိနှးမကိုလိုးနတေဲ့အခှိနှ မိနှးမရဲ့တုံ့ပှနမှှုက ဘယလှိုနမလေဲသိခငှလှာတယှ။

ကိုကိုပှောနတောနဲ့ ခစှခှစှလှေ… စောကဖှုတထှဲကရော …ဖငထှဲကရော.. ယားလာပှီကှာ…. ကှမှးကှမှးလေး နှိုကပှေးပါ…. တဈကယတှောငှ အလိုးခံခငှလှာပှီ… ဟိဟိ… ” အဲဒီအခှိနမှှာပဲ တံခါးခေါကသှံ ထှကလှာတယှ။ ကနှောတှို့ နှဈယောကလှုံး လန့သှှားတာပေါ့။ တံခါးလာခေါကတှဲ့လူကို တောတှောတှငှးသှားတယှ။ အဲဒါနဲ့ ရခှေိုးခနှးထဲက သဘကတှှယေူပှီး မိနှးမက ရငရှှားလိုကသှလို ကနှောလှဲ ပတလှိုကပှှီး တံခါးကိုဖှင့ကှှည့လှိုကတှော့ ဘောဒှါဖှဈနတယှေ။ ဘောဒှါက စပဖှှီးဖှီးနဲ့ ” ငါ့မှာ ဆေးလိပပှါမလာလို့…. မငှးမှာရှိသေးလားလို့..လာတောငှးတာ.. ဟီးဟီး…” ” မငှးတောတှောနှှောင့ယှှကတှဲ့ကောငပှဲ… ကောငှးခနှးရောကနှပှေီဟ… “။

“ဟာ… ကောငှးခနှးရောကနှပှေီလား… ငါလညှးအဲဒီကောငှးခနှးကို ကှည့ခှငှနှတော… ဟီးဟီး…” ကနှောလှဲ ဘောဒှါကမိနှးမကို လိုးတဲ့အကှောငှးပှောနရငှေး ဘောဒှါရောကလှာတော့ စိတထှဲမှာပေါလှာတဲ့ အကှံတဈခုကို ခကှခှငှှး အကောငအှထညဖှောဖှို့ ဆုံးဖှတလှိုကတှယှ။ ” စောကခှှကပှှောငမှနနေဲ့… ဆေးလိပဗှူးက အခနှးထဲမှာ… ပိုကဆှံအိတဘှေးနားမှာ ထားထားတယှ.. ယူမသှားနဲ့ ဆေးလိပကှနဲနပှေီ… အခနှးထဲမှာပဲသောကှ… ” လို့ပှောပှီး ဘောဒှါ အခနှးထဲဝငသှှားတာနဲ့ တံခါးကို လော့ခလှိုကတှယှ။ ခစှခှစှကှ သဘကကှို ရငလှှှားပှီး ကတငပှေါမှှာထိုငနှတော။ ဘောဒှါက ခစှခှစှရှဲ့ ရှေ့နားက ခုံမှာဝငထှိုငပှှီး ဆေးလိပသှောကတှယှ။

ကနှောလှဲခစှခှစှဘှေးမှာ ဝငထှိုငလှိုကပှှီး ခစှခှစှကှိုဖကလှိုကရှငှး ” အနှောင့အှယှကကှောငကှ ဆေးလိပသှောကခှငှလှို့တဲ့မိနှးမရေ… ကောငှးခနှးရောကနှပေါပှီ ဆိုတာကို ကှည့ခှငှတှယဆှိုပှီး အခှကလှာပှောငနှသေေးတယှ ” ” ခစှခှစှကှတော့ ဂရုမစိုကပှေါငှ… ပရိတသှတရှှိလို့ကတော့ ပိုတောငလှုပပှှလိုကအှုံးမယှ… ” ခစှခှစှကှအဲလိုလဲပှောရော ဘောဒှါက လကခှုပထှတီးတယှ။ ကနှောလှဲ ခစှခှစှရှငလှှှားထားတဲ့ သဘကကှိုခါးထိရောကအှောငဖှှခှေ၊ ဘရာထဲကိုလကထှဲ့လိုကပှှီး နို့တှကေို နှိုကလှိုကတှယှ။ ခစှခှစှကှ ပိုတောငဟှော့နသေေးတယှ။ တဘကကှိုလုံးဝဖယလှိုကပှှီး ပေါငကှိုကား စောကဖှုတကှို ပငတှီပေါကှနေ ပှတရှငှး ဘောဒှါကို ကှည့နှလေိုကသှေးတယှ။

ဘောဒှါရဲ့မကှလှုံးတှကေ ခစှခှစှရှဲ့ပေါငကှှားမှာ။ ခစှခှစှလှဲ စောကဖှုတကှို ပငတှီပေါကှနပှတနှယေေုံမဟုတတှော့ဘဲ အထဲကိုလကထှည့ပှှီး စောကဖှုတထှဲကို အသှငှးအထုတပှါ လုပတှာ။ ကနှောလှဲ ဘောဒှါပိုမှငအှောငှ ဘောငှးဘီလေးကို တဈဖကကှပပှေးလိုကပှှီး ပေါငတှှကေိုလဲ ပိုဖှဲပေးလိုကတှယှ။ ဘောဒှါက ထိုငခှုံမှာမှီထိုငနှရောကနေ ကိုယကှိုရှေ့ကိုငှးပှီး ခစှခှစှှ စောကဖှုတကှိုသခှောကှည့နှတော။ ခစှခှစှကှ ထိုငနှရောနထပှေီး ဘောဒှါရှေ့မှာ ဖငကှုနှးပှီး ကနှော့လှီးကို စုပပှေးတယှ။ ခစှခှစှရှဲ့လကတှှကတေော့ သူ့စောကဖှုတကှို သူနှိုကနှတေုံးပဲ။ ဘောငှးဘီလေးက ကနှောဘှေးကပပှေးထားတဲ့ အတိုငှးဆိုတော့ ဘောဒှါထိုငနှတေဲ့နရောကကှည့ရှငှ။

ခစှခှစှရှဲ့စောကဖှုတကှိုရော နှိုကနှတေဲ့ လကတှှကေိုရော လကခှှောငှးတှေ စောကဖှုတထှဲ ဝငလှိုကထှှကလှိုကှ ဖှဈနတောတှကေိုရော အနီးကပမှှငနှရမှော။ ဘောဒှါလဲ ခစှခှစှစှောကဖှုတကှို ယကခှငှနှလေားမသိဘူး။ နှုတခှမှးတှေ လှှာတှသပနှတေော။ ခစှခှစှကှ သူ့လကနှောကတှဈဖကနှဲ့ သူ့ဖငထှဲကိုသူ ထပတှောငနှှိုကနှလေိုကသှေးတယှ။ ကနှော့လှီးကိုစုပနှရောကနေ မကှနှှာနားကပလှာပှီး ” .. ကိုကို… ခစှခှစှှ ရခှေိုးခနှးထဲသှားလိုကအှုံးမယှ… ကိုကို့ဘောဒှါကိုမေးလိုကပှါအုံး… ခစှခှစှစှောကဖှုတကှို လုပခှငှရှဲ့လားလို့… တောကှှာ … ခစှခှစှတှို့က လုပခှိုငှးလို့ …. လုပရှပါတယှ ဖဈနအေုံးမယှ…. ခိခိ… ကိုကို့ ဘောဒှါ ခစှခှစှကှို လိုးခငှတှယဆှိုလညှး…။

ခစှခှစှဘှာတှကှေိုကတှယဆှိုတာ …. ပှောထားလိုကအှုံး… ကိုကို့ ကိုမှ မမှီရငှ sorry ပါလို့ …. ခဈခဈ… ” ပှောပှီးထှကသှှားတော့ ဘောဒှါက လမှးလှှောကလှို့ လှုပသှှားတဲ့ ခစှခှစှရှဲ့ဖငတှှကေို သှားရညတှမှားမှားနဲ့ လိုကကှှည့နှတော။ ” .. ဟေ့ရောငှ ဇာတကှှီးလဲ လိမသှှားအုံးမယှ…. ” .. မငှးမိနှးမကလှလှနှးလို့ လိုကကှှည့မှိတာပါကှာ .. စောကဖှုတလှေးနဲ့ ဖငလှေးကို အနီးကပှ မှငလှိုကရှတာ ငါ့စိတတှှတေောငှ ထိနှးလို့မရတော့ဘူး.. မငှးမိနှးမသာ မဟုတရှငှ … ငါဆှဲပှီး ကောငှးကောငှး ယကပှဈလိုကတှယှ .. စောကဖှုတလှေးက .. အရတှကေေို … စိုပှီး.. နှုတခှမှးသားလေးတှကေ အိနတောပဲ ဟီးဟီး.. တဈကယပှှောရရငှ … စောကဖှုတလှေးကိုရော… ဖငကှိုရော .. ပယပှယနှယနှယှ ယကပှှီးတော့ လိုးပလိုကခှငှတှာ … “။

“အေး… ဟုတပှှီလေ… ငါ့မိနှးမကလဲ … မငှးလီးကို ရငခှုနနှတော … ငါလဲ သရီးဝမှး စမှးခငှနှတယှေ.. ဒါပမေဲ့ … ငါ့မိနှးမနဲ့ ငါခိုငှးတဲ့အတိုငှးပဲ မငှးလုပရှမယှ… မငှးသဘောနဲ့ မငှး.. ဘာမှမလုပရှဘူး… ငါက ဒါမှမဟုတှ.. မိနှးမက စိတမှပါတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ … မငှးရပရှမယှ… အဲဒီအခကှတှှကေို မငှးသဘောတူတယဆှိုရငတှော့ …. မငှးဖှဈခငှတှာ ဖှဈရမှာပေါ့… သဘောမတူဘူး… ဆိုရငတှော့ …. မငှးပှနလှို့ရပှီ ” ” .. သဘောတူပါတယကှှာ… မငှးတို့စိတတှိုငှးကရှပါစမယှေ ဟီးဟီး.. မငှးပှောတာကိုသာ မငှးမဖကှနှဲ့… ” “.. အေး.. ငါခစှခှစှပှှနထှှကလှာရငှ ပှောကှည့လှိုကမှယှ…” ကနှောတှို့ ပှောနတေုံးမှာဘဲ ခစှခှစှရှခှေိုးခနှးထဲက ပှနထှှကလှာပှီး ကနှောတှို့ နှဈယောကကှှားမှာ လာရပရှငှး… “။

ကိုကိုတို့ ဘာတှပှေောနကှတောလဲ .. ခစှခှစှကှို မဟုတတှာတှေ ကှံစညနှတောမလား …” ” မဟုတတှာတှေ မဟုတပှါဘူး … ဟုတတှာတှပေါခစှခှစှရှဲ့.. ဒီကောငကှ ဒီည ခစှခှစှကှို မခစှရှရငှ သရပေါတော့မယတှဲ့. ခစှခှစှသှဘောကှ … စိတတှိုငှးကရှပါစမယတှေဲ့ … ခစှခှစှှ သဘောကိုမေးမလို့ စောင့နှတော.. လူ့အသကတှဈခှောငှး ကယကှောငှးပါတယှ …. ကိုကို့ ဘောဒှါက ခစှခှစှကှို တကသှာမလုပရှသေးတာ … ခစှခှစှနှို့တှကေိုရော .. စောကဖှုတကှိုရော.. နှိုကထှားတာမှ ပယပှယနှယနှယရှယှ… ” ” အသကတှဈခှောငှး ကယလှိုကပှါမယလှေ … ဟိဟိ.. ဒါပမေဲ့ ခစှခှစှှ စိတတှိုငှးမကတှော့ရငတှော့ ခကှခှငှှး ရပပှဈရမယှ… “။

” ခစှခှစှသှဘောတူတယဆှိုတော့ … ခစှခှစှကှို .. ကိုကိုမေးမလို့ … ကိုကို့ကိုလဲ မခနှထှားရဘူးနောှ …” ” မခနှထှားပါဘူး ကိုကိုရဲ့ …” ” ဒါဆို ခစှခှစှှ ဘယသှူ့ကို အရငရှှေးမှာလဲ…” ” ကိုကို သူငယခှငှှးအသကကှို အရငကှယလှိုကပှါမယှ .. ကိုကိုရယှ .. တောကှှာသသှေားမှဖှင့ှ .. ခစှခှစှတှို့ အမှုပါတနှပေါအုံးမယှ ကိုကို့ ကိုရှယပှှနပှှုစုပေးမှာပါ … နောှ .. ကိုကိုတို့ ပှောနတောနဲ့ .. ခစှခှစှစှိတတှှေ အရမှးလာနပှေီကှာ … အပှောလေးတှရပှေ … အလုပလှေးတှေ စ ရအောငှ .. ကဲ .. ဟိုလူကှီး အတှငှးခံဘောငှးဘီပဲ ခနှပှှီး.. ကနှတှာတှေ အကုနခှှှတှ … ခစှခှစှဆှီကို ဒူးထောကလှာခဲ့…. စောကဖှုတယှကခှိုငှးမလို့ …”။

ဘောဒှါလဲ ခစှခှစှပှှောတာနဲ့ အဝတတှှခှှတပှှေီး ခစှခှစှနှားကို ဒူးထောကပှှီးသှားတယှ။ ခစှခှစှကှမတတှပှ ဘောဒှါက ဒူးထောကရှကသှားဆိုတော့ … ခစှခှစှရှဲ့နို့တှနေဲ့ သူ့မကှနှှာနဲ့ကတနှးနတောပေါ့။ ” ခစှခှစှရှဲ့နို့တှကေို လှှာနဲ့ယကပှေး… ပှီးရငဗှိုကသှားတှေ …. ပှီးရငပှေါငနှှဈဖကှ…. လကတှှကေ ဖငတှှကေိုညှဈပေး… ” ဘောဒှါလဲ ခစှခှစှခှိုငှးတဲ့အတိုငှး နို့တှကေို လှှာနဲ့ယကှ အဲဒီကနေ ဗိုကလှေးတှကေို လှှာနဲ့ယကရှငှး တဖှေးဖှေး အောကကှိုဆငှးသှားတယှ။ ဒီကောငလှှှာနဲ့ယကခှဲ့တဲ့နရောတှမှော တတှေးတှေ စိုပှီးကနှနှခေဲ့တာ။ ခစှခှစှကှလား။ လကတှဈဖကကှ သူ့နို့တှကေို သူညှဈလိုကှ ၊ စောကဖှုတကှိုပှတလှိုကနှဲ့။

နောကလှကတှဈဖကကှ ဘောဒှါရဲ့ခေါငှးကို ကိုငပှှီးတော့ သူယကစှခငှတှေဲ့နရောတှကေို ထိနှးပှီးပှပေးနတယှေ။ ခစှခှစှကှ ဘောဒှါရဲ့ခေါငှးကိုကိုငပှှီး ခှာလိုကတှယှ။ ပှီးတော့ ဘောဒှါရဲ့ ပခုံးပေါခှှထေောကတှဈဖကှ တငလှိုကပှှီး သူ့စောကဖှုတနှဲ့ မကှနှှာနဲ့ကို ကပပှေးလိုကတှယှ။ ကနှောလှဲ ဘောဒှါခစှခှစှစှောကဖှုတကှို ယကနှတောကိုကှည့ပှှီး ကနှောတှောငှ ဝငယှကခှငှလှာတယှ။ ဘောဒှါရဲ့လကတှှကတေော့ ဖငတှှကေိုညှဈနတေုံးပဲ။ ခစှခှစှကှ ဘောငှးဘီပေါကှနပေဲ အယကခှံနရတော အားမရလို့ထငတှယှ။ ဘောငှးဘီ တဈဖကဆှှဲလိုကပှှီးစောကဖှုတပှေါလှာအောငှ ဖေါပှေးလိုကပှှီး စောကဖှုတအှယကခှံရငှး သူ့ဟာနဲ့ ဘောဒှါရဲ့ မကှနှှာကိုပှတနှတော။

ဘောဒှါရဲ့ မကှနှှာမှာ စောကရှတှရေေော သူ့တတှေးတှရေောပှနပှပှေီး ရှှဲနတောပဲ။ ခစှခှစှကှ … ” ဘောငှးဘီခှှတပှေးတော့ကှာ…. အစိကိုစုပရှငှး … အထဲကိုနှိုကပှေး…. ” အစိအစုပခှံရငှး …. စောကဖှုတအှနှိုကခှံနရငှေး ခစှခှစှပှိုဟော့လာတယထှငတှယှ။ ” အား… ကောငှးလိုကတှာ …. ကမှရဲ့ စောကပှတကှို ယကပှေးစမှးပါ… လကတှှနေဲ့လဲ …. နှိုကပှေးစမှးပါ… အား … မိုကတှယကှှာ…. အရမှးကောငှးတာပဲ ….” ထုတပှှောလာတဲ့အပှငှ ဘရာကိုခှှတခှလှိုကပှှီး သူ့နို့တှကေိုသူ ပယပှယနှယနှယကှို ညှဈလာတယှ။ သူ့ဖငပှေါကကှိုပါ သူနှိုကလှာတာတှေ့ရတယှ။ ” အား… ကောငှးလိုကတှာရှငရှယှ …. ဖငပှါအယကခှံခငှလှာပှီ …. ကုတငပှေါမှှာ ကုနပှေးမယှ …. ဖငဖှှဲပှီး ဖငယှကပှေးပါအုံး….. “။

ခစှခှစှကှတငစှောငှးမှာ ကုနှးပေးတော့ ဘောဒှါက နောကကှနေ ဖငဖှှဲပှီး စောကဖှုတနှဲ့ဖငကှို လှှာအပှားလိုကနှဲ့ ယကပှေးနတော။ ” အားမိုကတှယကှှာ… စောကပှတထှဲ လကနှဲ့ နှိုကပှေးအုံးလေ…. ဖငပှေါကကှိုပါ လှှာနဲ့ထိုးပေး … အား…. ကောငှးတယကှှာ …. ဖငထှဲဝငလှာပှီ…. ဟုတတှယှ …. အဲဒီလိုထိုးခိုငှးတာ …. အမလေး … အရမှးမိုကလှိုကတှာ …. အရမှးကောငှးလာပှီ…. အဲဒီအတိုငှးဆကထှိုးပေး.. ပှီးတော့မယှ … စောကပှတထှဲက လကကှိုလဲ သှကသှှကလှေး….. ” ပှောရငှးနဲ့ သူ့အစိကို သူ့လကနှဲ့ပှတှ ဖငကှှီးယမှးခါပှီး မှောကကှသှှားတယှ။ ဘောဒှါလဲ ကှမှးပှငပှေါမှှာ ပကလှကကှှီးလနသှှားတယှ။ ဘာဂှာ အသားကုနပှေးလိုကရှတော့ ပှိုငှးသှားမှာပေါ့။

ကနှောလှဲ ခစှခှစှဘှေးမှာ သှားလှဲရငှး ခစှခှစှရှဲ့နဖူးလေးကို အသာအယာ နမှးလိုကပှှီး ဆံပငလှေးတှကေို ပှတပှေးနလေိုကတှယှ။ ခစှခှစှှ အမောပှပှေီထငတှဲ့ အခှိနမှှ “မောသှားလား ကိုကို့မိနှးမလေး” “အငှး နဲနဲတော့မောတယှ” “ကောငှးရောကောငှးရဲ့လား” “ကောငှးတယှ။ ကိုကို့ဘောဒှါက ဖငထှဲကိုလှှာနဲ့ထိုးပေးတာ စောကရှမှးမိုကတှယှ ကိုကိုရော ကှည့လှို့ကောငှးလား” “ကောငှးတာပေါ့မိနှးမရဲ့ မိနှးမပှီးသှားတာမလား” “အငှး ပှီးသှားတယှ။ ဒါပမယှေ့ စောကဖှုတထှဲမှာ ယားနတေုံးပဲ အလိုးခံခငှနှသေေးတယှ။ ကိုကိုသူငယခှငှှး လီးကှီးက ဘောငှးဘီထဲမှာ ဖုထှကနှတောကှည့ပှှီး အသဲတှယေားပှီး စောကဖှုတထှဲကပါ လှိုကလှှိုကပှှီး ယားလာတာ ဟိဟိ” ။

“ဒါဆိုသူ့လီးနဲ့ အရငခှံမှာပေါ့ ဟုတလှား” “ဟုတှ ပှီးမှ ကိုကို့အတှကှ ရှယအှစီအစဉရှှိပါတယှ ကိုကိုရဲ့ ကိုကိုပဲ ခစှခှစှကှို ကိုကို့သူငယခှငှှးလိုးတာ ကှည့ခှငှတှယှ ဆို” “အေးပါ အေးပါ ဟုတပှါပှီ” “ကိုကို့သူငယခှငှှးကို မေးကှည့ပှါအုံး အမောပှပှေီလားလို့ ခစှခှစှကှ ready ပါလို့” “ကဲ ဟေ့ကောငှ ငါ့မိနှးမက မငှးကိုခေါနှပှေီ ဘယလှိုလဲ လကနှကခှသှှားပှီလား ဒါဆိုရငတှော့ ပှဲကှည့ှ ပရိတသှတပှဲ လုပတှော့တဲ့” “လကနှကဘှယခှမှလဲကှာ သရငသှပေစေေ ဟိဟိ” ပှောရငှး ကနှောနှဲ့ ခစှခှစှှ လှဲနတေဲ့ ဘေးနားရောကလှာတယှ။ “ခစှခှစှကှ ဒါရိုကတှာလုပမှယှ ကိုကိုတို့က ခစှခှစှခှိုငှးတဲ့ အတိုငှးလိုကလှုပကှှ ကဲအခု ခစှခှစှနှို့ကို နှဈယောကတှူတူစို့ပေး စို့ပေးနရငှေး။

ခစှခှစှကှ လီးနှဈခှောငှးလုံးကို ကိုငထှားခငှလှို့” ကနှောနှဲ့ဘောဒှါလဲ ခစှခှစှရှဲ့ နို့နှဈဖကကှို ပှိုငတှူ စို့လိုကကှှတယှ။ အဲ့ဒီခှိနမှှာ ခစှခှစှကှ လီးနှဈခှောငှးလုံးကို ကိုငပှှီး ဂှငှးထုပေးနတော။ “အား နို့နှဈဖကလှုံး အစို့ခံရတာ မိုကတှယကှှာ ကိုကိုက ခစှခှစှဖှငပှေါကထှဲကို နှိုကပှေးကှာ ရှငကှ စောကပှတထှဲကို နှိုကပှေးကှာ အားပါးပါး တကယမှိုကတှယကှှာ စောကပှတရှော ဖငရှော နို့တှရေော တကယှ ထိတယကှှာ” ကနှောတှို့လဲ ခစှခှစှခှိုငှးတဲ့အတိုငှး နို့စို့နရငှေး စောကဖှုတထှဲရော ဖငထှဲရော နှိုကပှေးလိုကတှယှ။ စောကဖှုတထှဲက အရတှကေေ စီးကနှတောဆိုတော့ ဖငပှေါကကှို ဆီ ဆှတစှရာတောငှ မလိုဘူး smooth ဖှဈနတယှေ။

“ကဲကှာ ဒီတဈခါ စောကပှတကှိုရော ဖငကှိုရော အတူတူ ယကပှေးကှကှာ ကိုကိုက ပကလှကလှှနလှိုကှ” ဆိုပှီး ကနှော့ပှေါကှို ပှောငှးပှနတှကခှှလာတယှ။ “ခှောကကှိုး” ပုံစံပေါ့။ ကနှောလှဲ မကှနှှာရှေ့ရောကလှာတဲ့ ခစှခှစှစှောကစှိလေးကို သကှားလုံးစုပသှလို အရငစှုပလှိုကပှှီး ယကပှေးနလေိုကတှယှ။ ဘောဒှါကလဲ ဖငဖှှဲပှီး ဖငပှေါကလှေးကို ပယပှယနှယနှယှ ယကပှေးနတောကိုလဲ တှေ့နရတယှေ။ ဒီတဈခါ စောကပှတနှဲ့ဖငှ တပှိုငနှကှ အယကခှံနရတေဲ့ ခစှခှစှဆှီက ဘာသံမှ ထှကမှလာတော့ဘူး။ ကနှော့လှီးကို စုပနှလေို့လေ။ ကနှောလှဲ အရမှးကောငှးလာတာနဲ့ ခစှခှစှရှဲ့ ခေါငှးကိုထိနှး ကော့ကော့ပှီး ပါးစပကှို လိုးလိုကတှော့ ခစှခှစှလှဲ ကနှောပှှီးခငှလှာတာ သိလို့ထငတှယှ။

အားပှငှးပှငှးနဲ့ စုပပှေးတဲ့အပှငှ သူ့ပါးစပထှဲဝငလှာတဲ့လီးကို လှှာနဲ့ပါထိနှးပှီးယကပှေးလာတယှ။ လကတှဈဖကကှ ဥတှကေို လာပှတပှေးတော့ ကနှောလှဲ မထိနှးနိုငတှော့ပဲ သူ့ပါးစပထှဲပဲ အရတှေေ ပနှးထုတလှိုကတှာပေါ့။ ကနှောပှှီးသှားပှီး အရတှကေေုနသှှားတဲ့ထိ စုပပှေးရငှး အရတှကမှေေိုခပှေးတာ။ ကနှောနှဲ့ ဘောဒှါကှားကို လှိမ့ဆှငှးလာပှီး ကနှော့ကှို လာဖကထှားတယှ။ သူ့ဖငတှှကတေော့ ဟိုကောင့ဖှကကှို ပဈထားတုနှး။ ဘောဒှါကလဲ ဖငဖှှဲပှီး ယကနှတေုနှးပဲ။ “ကောငှးလား ကို” “ကောငှးတာပေါ့ကှယှ ကိုကို့မိနှးမလေးက အရမှးခစှဖှို့ကောငှးတာပဲ” “ကိုကို့ အရတှေေ မှိုခပှှီးတော့ စောကဖှုတထှဲကလေ အရမှးယားလာတာ သိလား စောကဖှုတကှို လီးနဲ့ အလိုးခံခငှနှပှေီကှာ”။

“ကိုကို့ဘောဒှါကို လိုးခိုငှးလိုကရှတော့မလား ကိုကိုက အားမှေးရငှးနဲ့ ကှည့နှပေေါ့ ကိုကို့ဟာ ပှနတှောငလှာမှ ကိုကို့အတှကှ ရှယအှစီအစဉှ စကှတာပေါ့” “အေးပါကှယှ ဟုတပှါပှီ ခစှခှစှှ သဘော” “ဟိုလူကှီး လုပတှော့ကှာ ခစှခှစှလှိုခငှနှပှေီ ခစှခှစှကှိုငပှှီး ထည့ပှေးမယှ ရှင့ဟှာကှီးက အကှီးကှီး ခစှခှစှဟှာလေး ကှဲသှားမှာစိုးလို့” ခစှခှစှကှ ဒူးထောငပှေါငကှား ပေးလိုကတှော့ ဟိုကောငကှ ကှနဒှုံးစှပလှိုကပှှီး ခစှခှစှစှောကဖှုတကှို သူ့လီးကှီး တေ့ပေးတယှ။ တေ့ထားတဲ့လီးကို ခစှခှစှကှကိုငပှှီးတော့ မထည့သှေးပဲနဲ့ စောကဖှုတှ အကှဲကှောငှးအတိုငှး ပှတနှသေေးတာ။ လီးထိပနှဲ့လဲ စောကစှိကို ထိုးနသေေးတာတှေ့ရတယှ။ ပှီးတော့မှ စောကဖှုတထှဲကိုထိုးထည့တှော့။

ဘောဒှါက အပေါကှနေ အလိုကသှင့ဖှိထည့ပှေးတာ။ လီးကှီးတဈခါတညှး အဆုံးထိဝငသှှားမှာ စိုးလို့ထငတှယှ။ လီးကိုကိုငထှားတဲ့ လကကှိုတော့ မလှှတသှေးဘူး။ “အား ဝငလှာပှီကှာ ပှည့သှိပနှတောပဲကှာ အဆုံးထိ မထည့နှဲ့အုံး ဒီတိုငှးလေးပဲလုပပှေးအုံး ကပှသှိပနှတောပဲကှာ” ဟုတတှယှ။ လီးကှီးကကှီးနတေော့ စောကပှတှ အဝလေးဆိုတာ ဝလုံးလေးလို ဝိုငှးနတော။ ခစှခှစှှ လကတှဈဖကကှ သူ့အစိလေးကို သူပှတနှသေေးတယှ။ “အားပါးပါး မိုကတှယကှှာ ဖှေးဖှေးနဲ့ အဆုံးထိဝငအှောငသှှငှးတော့ ကှာ” ဘောဒှါလဲခစှခှစှှ ခိုငှးတဲ့အတိုငှး သှငှးလိုကထှုတလှိုကနှဲ့ လီးကှီးတဈခှောငှးလုံး စောကဖှုတထှဲ အဆုံးထိဝငသှှားတယှ။

လီးကို အဆုံးထိထုတှ အဆုံးထိပှနသှှငှးနဲ့ လိုးပေးနတေဲ့ ဘောဒှါရဲ့ခါးကို ခစှခှစှကှ ခှထေောကတှှနေဲ့ ခှလိုကရှငှး လီးသှငှးတဲ့အခှိနမှှာ ဖငတှှကေိုကော့တငပှေးလိုကှ လုပပှေးနတော။ “အားကိုကိုရာ တကယထှိတယကှှာ စောကဖှုတထှဲကို အဆုံးထိဝငတှယကှှာ သားအိမကှိုတောငှ လာလာထိတယှ။ မိုကတှယကှှာ အား အား တကယမှိုကတှယကှှာ အားမရတော့ဘူး ကမှ ခှထေောကတှှကေို ဆှဲပေးထားမယှ နို့တှကေို ဆှဲပှီး ဆောင့လှိုးပေးစမှးပါ အား အမလေး ဟုတတှယှ။ အဲလိုဆောင့ခှိုငှးတာ ကောငှးလိုကတှာ ဆောင့ှ ဆောင့ှ” ခစှခှစှကှ ခှထေောကတှှကေို ပခုံးထိအောငှ ဆှဲတငလှိုကတှော့ ခစှခှစှရှဲ့ဖငကှ မှှေ့ယာနဲ့လှတပှှီး ဖငတှှေ ပိုကော့လာတယှ။ စောကဖှုတလှဲ ပိုကော့လာတယှ။

ဘောဒှါလဲ မှှေ့ယာပေါှ လကတှဈဖကထှဲနဲ့ပဲ ထောကထှားပှီး နောကလှကတှဈဖကကှ နို့တှကေိုညှဈရငှး ဆောင့ဆှောင့လှိုးနတော။ ဆီးခုံခငှှးရိုကမှိလို့ ထှကလှာတဲ့ ဖတှ ဖတှ ဆိုတဲ့အသံတှေ အရတှရှေေှဲနတေဲ့ စောကဖှုတထှဲ လီးဝငထှှကနှတေဲ့ အခှိနှ ထှကတှတတှဲ့ ပစှှ ပစှှ ပလှတှ ပလပှ ဆိုတဲ့အသံတှရေော ခစှခှစှရှဲ့ “အား အားးး ကောငှးလိုကတှာ အရမှးကောငှးတာပဲ အားးး ဆောင့လှိုးပေးစမှးပါ စောကပှတထှဲမှာ ပှည့ကှပှပှှီး အီစိမ့နှတောပဲ လိုးလိုး ဆောင့လှိုးလိုကစှမှးပါ” လို့ အောနှတေဲ့ အသံတှနေဲ့ ပှတပှှတကှို ညံနတော။  ကနှောလှဲ ခစှခှစှဘှေးနားတိုးသှားပှီး နှုတခှမှးလေးတှကေိုနမှးရငှး နို့သီးလေးတှကေို ညှဈနေ ပေးလိုကတှယှ။

ပှီးတော့ သူ့မကှနှှာပေါကှန့လှန့ှ မှောကလှိုကပှှီး နှုတခှမှးနှဈလှှာထဲကို လီး ထိုးထည့ပှှီး ပါးစပကှို လိုးနလေိုကတှယှ။ ခဏနတေော့ခစှခှစှကှ လီးကို ပါးစပကှနေ ဆှဲထုတလှိုကရှငှး “ဟိုလူကှီး ရှငပှကလှကအှိပလှိုကှ ကမှအပေါကှနတကဆှေောင့မှယှ ကိုကို မတတှပရှပလှိုကှ ဆကစှုပပှေးမယနှောှ” ကနှောတှို့လဲ ခစှခှစှခှိုငှးတဲ့အတိုငှး နရောတှပှငလှေိုကကှှပှီး ခစှခှစှကှ ဘောဒှါရဲ့ ကိုယပှေါမှှာ တကခှှလိုကတှယှ။ ဘောဒှါရဲ့ လကနှှဈဖကကှိုဆှဲပှီး သူ့နို့တှပေေါတှငပှေးလိုကတှာနဲ့ ဘောဒှါကလဲ နို့တှကေို ညှဈတော့တာပဲ။ ခစှခှစှကှ တကသှာခှထားတာ လီးကိုမသှငှးသေးပဲ ကိုငှှ့ပီး စောကဖှုတှ အကှဲကှောငှးအတိုငှး ပှတနှသေေးတယှ။ ကနှောလှဲဘေးနားထိုငပှှီး ခစှခှစှဖှငတှှကေို ညှဈနလေိုကတှယှ။

ဖငပှေါကလှေးကို ပှတပှှတပှေးလိုကသှေးတယှ။ ခစှခှစှကှစောကဖှုတထှဲကို လီးသှငှးပှီး အပေါအှောကှ ဖှေးဖှေးခငှှးစဆောင့တှယှ။ စောစောက လီးကိုကိုငထှားတဲ့လကကှ သူ့အစိကို သူပှတနှသေေးတာ။ ကနှောလှဲ ဖငပှေါကထှဲကို လကတှဈခှောငှးသှငှးပှီး အသှငှးအထုတှ လုပပှေးနလေိုကတှယှ။ ခစှခှစှကှဆောင့တှာတှေ မှနလှာတယှ။ တဈခကှတှဈခကှှ ဆီးခုံခငှှး ကပပှှတနှတော။ ခစှခှစှနှို့တှကေို ကိုငနှတေဲ့ ဘောဒှါရဲ့လကတှှကလညှေး ခါးကိုကိုငပှှီး ဆှဲဆောင့ခှနှသလေို အောကကှနလေဲ ကော့ကော့ပှီးလိုးနတော။ ခစှခှစှရှဲ့လကတှှကေ တဈဖကကှ သူ့နို့တှကေို ညှဈနပှေီး တဈဖကကှသူ့အစိကို သူပှတနှတောနဲ့ ကနှောလှဲ နို့တဈဖကကှို ညှဈပေးနလေိုကပှှီး။

နောကတှဈဖကကှ ဖငပှေါကကှိုနှိုကလှိုကှ ဖငတှှကေို ညှဈလိုကလှုပရှငှး ခစှခှစှဆှောင့တှဲ့အခှိနတှှမှော ကူတှနှးပေးနလေိုကတှယှ။ “အား ကောငှးလိုကတှာကှာ ခစှခှစှပှှီးခငှလှာပှီ။” ပှောလညှးပှော သူ့စောကဖှုတထှဲကို ဘောဒှါရဲ့လီးကှီး အဆုံးသှငှးပှီး ဆီးခုံခှငှး ကပပှှတနှတယှေ။ ဖငထှဲကိုထည့ထှားတဲ့ လကခှှောငှးကိုလညှး စအိုဝကညှဈနတောကိုခံစားလာရတယှ။ အဲဒီအခှိနမှှာပဲ အောကကှဘောဒှါကလညှး အောကကှနကေော့တငရှငှး ပှီးပှီ ပှီးသှားပှီ လို့ပှောရငှး ခစှခှစှကှ ခါးကိုဖကထှားတဲ့လကတှှေ ပှကသှှေားတယှ။ ခစှခှစှကှ “နအေုံးလေ ခစှခှစှမှပှီးသေးဘူး တောင့ထှားအုံးလေ” ပှောရငှး ပှနဆှောင့မှလို့လုပတှဲ့ အခှိနမှှာ ဘောဒှါရဲ့လီးကပှော့ခှပှေီး စောကဖှုတထှဲကနေ ကှှတသှှားတယှ။

ခစှခှစှကှသူပှီးတော့မယ့အှခှိနမှှာ သူ့အရငပှှီးသှားတဲ့ဘောဒှါကို မကှမနပတှေှနေဲ့ ပှောရငှး ရငဘှတကှိုလဲ လကသှီးနဲ့ထုနသေေးတယှ။ အဲဒီခှိနထှိ ဘောဒှါကအောကကှ ခစှခှစှကှဘောဒှါရဲ့ ကိုယပှေါမှှာ လေးဘကထှောကရှကသှား။ ခစှခှစှရှဲ့စောကဖှုတလှေးက ဘောဒှါရဲ့လီးကှီး ခုမှ ကှှတသှှားတာဆိုတော့ ပှဲပှီးအာနတော အထဲက အတှငှးသားတှတေောငှ မှငနှရတော။ ကနှောလှဲ ဘာမှဝငမှပှောဘဲ လှှတထှားလိုကတှယှ။ ထုလို့ရိုကလှို့ အားရသှားတော့မှ ခစှခှစှကှ ဘေးကိုလှိမ့ဆှငှးလာတယှ။ ကနှောလှဲခစှခှစှဘှေးမှာ ဝငလှှဲလိုကပှှီး ခစှခှစှကှို ဖကထှားလိုကရှငှး ” ခစှခှစှှ ပှီးသှားအောငှ ကိုကို ဆကလှုပပှေးရမလား ” လို့မေးလိုကတှယှ။

“နအေုံးကှာ ကိုကို့အတှကသှီးသန့ှ အစီအစဉရှှိတယှ။ လေ ဟိုလူကှီးကို ခစှခှစှှ တငှးနတော သူ့ကို အပှဈပေးရမယှ” ကနှောနှဲ့ခစှခှစှှ စကားပှောနတေုံး ဘောဒှါလဲ ရခှေိုးခနှးထဲကို ဝငသှှားရာကနေ ပှနရှောကလှာတယှ။ “ဘာတှမှေား အပှဈပေးမလို့လဲခစှခှစှရှဲ့ ကနှောဘှာတှမှေား အမှားလုပမှိလို့လဲ” “ရှင့ကှိုယရှှငှ မသိဘူးလား သူမှားကပှီးတော့ပါမယှ ဆိုတာကို မစောင့ဘှူးလေ တဈကိုယကှောငှး သမားကှီး” “ဆောရီးပါ ခစှခှစှရှယှ ခစှခှစှရှဲ့အထိအတှေ့က အရမှးကောငှးတော့ ကနှောလှဲ မထိနှးနိုငပှဲ ဖှဈသှားတယှ” “အဲလိုပှောယုံနဲ့ ကှနပရှမှောလား” “ခစှခှစှပှေးသမှှ အပှဈကို ခံပါ့မယှ ကှနပပှှေီလား” “ဘယလှို အပှဈပေးမှာလဲ ပှောပါအုံး” “ကဲလာ ခစှခှစှှ ဖငကှိုယကပှေး ဘယမှှမကိုငရှဘူး”။

ခစှခှစှကှဘောဒှါကိုပှောရငှး ကနှော့ကှိုဆှဲပှီး နှုတခှမှးခငှှး နမှးနလေိုကတှယှ။ ဘောဒှါကတော့ ခစှခှစှခှိုငှးတဲ့ အတိုငှး ဒူးထောငပှေါငကှားပေးပှီး ပကလှကအှိပနှတေဲ့ ခစှခှစှအှောကကှနေ ဖငဝှလေးကိုယကပှေးနတော။ တခှားယောကှှား တဈယောကကှ ဖငကှိုယကပှေးနတော ခံရငှး ကနှော့ကှို နမှးနရလေို့ထငတှယှ။ ခစှခှစှရှဲ့အနမှးတှကေ ပှငှးရှလှနှးနတယှေ။ လကတှဈဖကကှ ကနှော့ဒှုတကှို လာကိုငပှှီး လကတှဈဖကကှ သူ့ပိပိကိုပှတလှိုကှ အစိလေးကိုပှတလှိုကလှုပနှတော။ ခဏနတေော့ ခစှခှစှကှ ခှာလိုကပှှီး “ဟိုလူကှီး အဲဒီမှာ ပကလှကလှှနလှိုကှ” ဆိုပှီးဘောဒှါကိုလှမှးပှောတယှ။ ဘောဒှါလဲ ပကလှကလှှနလှိုကတှော့ ခစှခှစှကှ ဘောဒှါရဲ့ အပေါကှနေ ပှောငှးပှနတှကခှှလိုကရှငှး။

“ရှငကှ အောကကှနေ ပိပိကိုယကပှေး ကိုကို ခစှခှစှကှိုဖငခှပှေးကှာ ဖငခှံနရငှေးနဲ့စောကဖှုတှ အယကခှံခငှလှို့” “ခစှခှစှကှလဲ ဘောဒှါကအောကမှှာလေ မကောငှးပါဘူး” “ကောငှးပါတယကှိုကိုရ သူ့ကိုအပှဈပေးတာလေ ခစှခှစှစှောကဖှုတထှဲက ထှကလှာတဲ့ အရတှနေေဲ့ သူ့ကို ပှတပှဈမှာ” “ဟိုလူကှီး ရှငလှကမှခံ ခငှရှငှ ရတယနှောှ ခစှခှစှကှ ရှငနှဲ့ နောကပှေါကကှို မှညှးဖို့ စဉှးစားထားတာ လကမှခံဘူးဆိုရငှ ပှနလှိုကတှော့ ဘယလှိုလဲ” “ခစှခှစှှ ဘာခိုငှးခိုငှး လုပပှါ့မယလှို့ ပှောပှီးသားပဲလေ ဒါမှိုးဆိုလို့ကတော့ လာထားပဲ” “အဲဒါဆိုယကတှော့လေ ကိုကို ဖငခှလှို့ရအောငှ ဖငကှိုဖှဲပေးထားအုံး” ဘောဒှါက ခစှခှစှစှောကဖှုတကှို ပင့ယှကလှိုကရှငှး ဖငကှိုဖှဲပေးလာတယှ။

ကနှောလှဲ ခစှခှစှခှါးကို ကိုငှ ဖငဝှမှာ လီးတေ့လိုကပှှီး ဖှေးဖှေးခငှှးသှငှးလိုကတှယှ။ ခစှခှစှရှဲ့ ဖငမှှာ စောစောက ဘောဒှါယကထှားတဲ့ တတှေးနဲ့ စောကဖှုတကှ စီးကထှားတဲ့ အရတှနေေဲ့ ဆိုတော့ ဂယှသှုတစှရာတောငမှလိုပဲ ခှောခှော ရှူရှူ ပဲ ဝငသှှားတယှ။ ခစှခှစှခှါးလေးကို ကိုငပှှီး ဖငကှို ဖှေးဖှေးပဲ လိုးနလေိုကတှယှ။ ခစှခှစှကှ “ကောငှးလိုကတှာကှာ ” အရငကှ ကိုကို ဖငကှို လုပရှငှ ရှေ့ကအရမှးယားတာ ခုတော့ အောကကှနေ ယကပှေးနတေော့ မိုကတှယကှှာ ဟိုလူကှီး မှနမှှနယှကပှေးကှာ ပှီးတော့မယှ ကိုကိုလဲ မှနမှှနလှုပပှေးကှာ ပှီးခငှလှာပှီ” ခစှခှစှကှ ပှောလာတာနဲ့ ကနှောကှိုယပှေါကှနခှပှေီး ဖငကှို သှကသှှကလှေး လိုးပေးလိုကတှယှ။

“အား အား ပှီးပှီ ကောငှးလိုကတှာ အားးးး အရတှထှကကှေေုနပှှီ” ခစှခှစှရှဲ့ ကိုယလှုံးလေးတဆတဆှတှ တုနလှာပှီးတော့ ဘောဒှါရဲ့ မကှနှှာပေါကှို သူ့စောကဖှုတနှဲ့ ဖိပှတနှတော ဖငထှဲ ထည့ထှားတဲ့ လီးတောငှ ကှှတသှှားတယှ။ ကနှောလှဲ ခစှခှစှကှို အသာလဲှခိုငှးလိုကပှှီး ဖကထှားလိုကရှငှး သူ့ကှောလေးကို ဖှဖှလေးပှတပှေးနလေိုကတှယှ။ သူ့နဖူးလေးကိုလဲ နမှးနလေိုကရှငှး “ကောငှးလားဟငှ ခစှခှစှှ” “အငှးတောတှောကှောငှးတယှ။” “နားခငှပှှီလား” “ခဏတော့နားမယလှေ” “ခစှခှစှကှိုမေးခငှတှာလေးရှိလို့” “မေးလကေိုကို” “စောစောက ခစှခှစှှ ကိုကိုသူငယခှငှှးကိုပှောနတောလေ သူနဲ့နောကပှေါကကှို မှညှးမလို့ဆိုတာလေ အဲဒါတဈကယပှှောနတောလား”။

“အငှးပေါ့ ကိုကိုရဲ့ ဘာလဲကိုကိုက မကှနပဖှေူးလား” “မဟုတပှါဘူး ခစှခှစှရှဲ့ ဟိုကောင့ဟှာက ကို့ဟာထကကှှီးတော့ ခစှခှစှနှာမှာစိုးလို့ပါ” “အဲဒါကှောင့ှ မှညှးကှည့ခှငှတှာလေ အရသာတော့ ရှိမှာသခှောတယှ။ ခိခိ” “အောှ တောတှောအှရသာရှိခငှနှတယပှေေါ့ ဟုတလှား အဲဒါဆို ပိုပှီး အရသာရှိသှားအောငှ ရှေ့ရော နောကရှော တပှိုငတှဲ လုပခှငှတှယှ။ ဘယလှိုလဲ” “ကောငှးတာပေါ့ ခစှခှစှလှဲအဲလိုစမှးကှည့ခှငှနှတော ပှောရမှာရှကလှို့ ခိခိ” “အရငကှ ကိုကိုနောကကှိုလုပရှငှး ရှေ့ကို အတုနဲ့ လုပပှေးတာတောငှ ဒီလောကကှောငှးတာ ခုဟာကအစဈဆိုတော့ ဟိဟိ ပှောရငှးနဲ့ ရငခှုနလှာပှီ ရှေ့ရော နောကရှော ရှစိရှစိ ဖှဈလာပှီ ခိခိ” “ကဲ အဲဒါဆို ဘယလှိုစမှာလဲ ကိုကိုတို့က ခစှခှစှှ ခိုငှးတဲ့ အတိုငှးလုပမှှာ”။

“အဲဒါဆို ဒီလိုလုပမှယလှေ ဟိုလူကှီးနဲ့ နောကပှေါကှ အရငစှမှးကှည့လှိုကမှယှ ပှီးတော့မှ ကိုကို ပှောတဲ့အတိုငှးပေါ့” “ဟိုလူကှီး နောကပှေါကကို သှငှးနတေုံး ကိုကိုက ပိပိလေးကိုပှတပှေးနနေောှ” “အငှးပါ ခစှခှစှရှဲ့ ပိပိလေးကိုလဲပှတပှေးမယှ ခှိုခှိုလေးကိုလဲပှတပှေးမယှ ကိုကိုမိနှးမလေးကောငှးအောငှ ကိုကိုအကုနလှုပပှေးမှာ” “ခစှခှစှှ ရသှေားဆေးလိုကအှုံးမယှ” “ရခှေိုးခနှးထဲက ထှကလှာတဲ့ ခစှခှစှကှ ကုတငပှေါှ လေးဖကထှောကတှကလှာရငှး” “ဟိုလူကှီး ခစှခှစှကှို နောကပှေါကှ တှယခှငှနှတောမလား ခစှခှစှရှဲ့ဖငကှို လာယကပှေးအုံး ရှင့ဟှာက ကိုကို့ဟာထကကှှီးတော့ ခံနိုငအှောငှ သသခှေောခှာလုပထှားမှဖှဈမှာ လှှာနဲ့ပါ ထိုးပေးနောှ” ဆိုပှီး ကုနှးပေးလိုကတှယှ။

ဘောဒှါလဲ ခစှခှစှခှိုငှးတဲ့အတိုငှးပဲ အစိလေးကို လကနှဲ့ပှတပှှီး စောကဖှုတနှဲ့ ဖငကှိုသခှောယကပှေးနတေဲ့ အပှငှ ဖငထှဲကိုပါ လှှာနဲ့ထိုးထည့နှတော တှေ့နရတယှေ။ပှီးတော့ စောကဖှုတထှဲက ထှကလှာတဲ့ အရတှကေေို လကနှဲ့ယူပှီး ဖငဝှမှာပှတပှေးလိုကှ လကနှဲ့ ထိုးပေးလိုကှ လုပနှတော။ “အားး လုပတှော့ကှာ ခစှခှစှလှိုခငှနှပှေီ ဖှေးဖှေးပဲသှငှးနောှ ရှင့ဟှာကှီးက အကှီးကှီးပဲ ဖငကှှဲသှားအုံးမယှ” “အငှးပါ ခစှခှစှရှဲ့ ဖှေးဖှေးပဲ လုပမှှာပါ နာရငပှှောနောှ” ခစှခှစှကှ ဖငဘှူးတောငှးထောငနှအေောငှ ကုနှးပေးလိုကပှှီး လကနှှဈဖကနှဲ့ ဖငကှိုဖှဲပေးထားတယှ။ ဘောဒှါက ခစှခှစှနှောကမှှာ ဒူးထောကလှိုကရှငှး ခစှခှစှဖှငဝှမှာ သူ့လီးကိုတေ့လိုကပှှီး သှငှးလိုကတှာ။

ထိပဖှူးကှီးက အဝမှာတငှးပှီးတော့မှ ဖငထှဲကိုဝငသှှားတာ တှေ့နရတယှေ။ ထိပဖှူးကှီး ဝငလှဲသှားရော ခစှခှစှဖှငဖှှဲပေးထားတဲ့ သူ့လကကှို စောကဖှုတဆှီပှောငှးပှီး သူ့ဟာသူပှတနှတော။ ဘောဒှါလဲ ဖှေးဖှေးသှငှးလိုကထှုတလှိုကနှဲ့ သူ့လီးတဈခှောငှးလုံး ခစှခှစှဖှငထှဲ ဝငသှှားရော ကပပှှီး ပှတပှေးနတယှေ။ ခစှခှစှဆှီကတော့ “ကှပကှှပကှှီးကှာ ဖငထှဲကိုပှည့နှတောပဲ တဈဆို့နတောပဲ ရငဘှတထှဲထိတောငှ ရောကတှယှ။ အားးး ကှှတကှှှတှ” နဲ့ အသံတှကေို စုံနတော။ “ကောငှးလိုကတှာ ဘယလှိုကှီးမှနှးမသိဘူး” ဆိုတာကလဲပါသေးတယှ။ ဘောဒှါလဲ ခစှခှစှခှံနိုငလှာပှီထငမှှ ဆှဲထုတလှိုကှ သှငှးလိုကနှဲ့ ဖှေးဖှေးလုပနှတယှေ။ ခစှခှစှကှ “ကောငှးလိုကတှာ ကမှ အပေါကှနခငှသှေေးတယှ။

ရှငဒှီအတိုငှးပကလှကလှှနလှိုကှ” ပှောပှီး နရောပှောငှးလိုကတှော့ ခစှခှစှကှ ဘောဒှါရဲ့အပေါမှှာ ကှောပေးရကသှားပေါ့။ဘောဒှါရဲ့ ရငဘှတပှေါှ လကနှှဈဖကကှို ပှောငှးပှနထှောကလှိုကရှငှး သူ့ဟာသူ စိတကှှိုကှ လှုပရှှားနတယှေ။ ကနှောလှဲ သူတို့အောကကှနေ သှားကှည့တှော့ ဘောဒှါရဲ့ လီးကှီး ခစှခှစှဖှငထှဲ ဝငနှတောရော ခစှခှစှရှဲ့ညီမလေးက အရညတှှရှေှဲပှီး အောကကှို စီးကနှတောရော သခှောမှငနှရတော ကနှောလှဲ ခစှခှစှနှားကိုတိုးသှားပှီး နှုတခှမှးလေးကို နမှးလိုကရှငှး စောကဖှုတလှေးကို ပှတပှေးနလေိုကတှော့ “ကောငှးလိုကတှာကိုကိုရယှ အစိလေးကိုပါပှတပှေးပှီး အထဲကိုပါ နှိုကပှေးအုံး” ခစှခှစှခှိုငှးတဲ့ အတိုငှး လုပပှေးလိုကတှာပေါ့။

ခစှခှစှှ ဘယလှောကတှောငှ ကောငှးနလေဲဆိုတာ နှိုကနှတေဲ့ လကကှိုပါ စောကဖှုတကှ ညှဈပေးနတော။ ခစှခှစှကှ “ကိုကို လုပတှော့ကှာ ရှေ့က အရမှးယားနပှေီ” ပှောတာနဲ့ အခှထေဲကအတိုငှး သူ့ပေါငကှှားထဲဝငပှှီး စောကဖှုတထှဲကို သှငှးလိုကတှယှ။ စောကဖှုတကှ ဝငလှာတဲ့လီးကို ညှဈပေးနတောမှား ကောငှးလိုကတှာ။ အောကကှဘောဒှါကလဲ ကော့ပေးနတေော့ သူ့လီး ဝငထှှကနှတောကိုပါ စောကဖှုတှ ထဲကနေ သိနရတယှေ။ ခစှခှစှကှတော့ ကောငှးလှနှးလို့ဆိုပှီး ဘာတှပှေောနမှနှေးကို မသိတော့အောငှ ရရှတနှတေော။

ခဏနတေော့ ခစှခှစှကှ နရောပှောငှးပှီး ဘောဒှါရဲ့လီးကို စောကဖှုတထှဲထည့ှ ကနှောကှဖငကှိုလိုးပေါ့။ ကနှောကှ အောကရှောကလှိုကှ ဘောဒှါကအောကရှောကလှိုကနှဲ့ နှဈယောကပှှီး လိုးနတော တောတှောကှှာတယှ။ ခစှခှစှလှဲ ဘယနှှခါမှနှးမသိအောငှ ပှီးတာတဲ့။ နောကဆှုံးပှဲသိမှးကို ကနှောတှို့နှဈယောကှ တပှိုငနှကှ ဆောင့လှိုးလိုကပှှီး သိမှးလိုကကှှတာ။ ကနှောကှ ဖငကှိုခနှရငှေး ဆိုတော့ ခစှခှစှဖှငထှဲမှာ အရတှေေ ပနှးထုတလှိုကတှာပေါ့။ အကုနမှောလို့ အိပတှော့မယ့ှ အခှိနကှ စနနေေ့ မနကတှောငှ ရောကခှါနီးနပှေီ……. ပှီး။