Knowladge

ကျနော့်ပီယာနိုဆရာမလေး

အထကတှနှးအောငပှီးစကာလပေါ့။ ကနှော့ဇှတလှမှးစတာက။ငယငှယကှထဲက သငလှိုကရှတဲ့တူရိယာတှစေုံနတောပဲ.. တယော၊ဟာမိုနီကာ၊ဂဈတာ စုံနတောပဲ။ တအားဝါသနာကှီးတဲ့ကလေးလို.တော့မထငနှ ဲ.နောှ။ ကနှော့ဖှဖကတေေောမှို.လေးမှာလူပှိုဘဝကတောတှောလှေးနာမညကှှီးတဲ့ဂဈတာသမား၊မမကေေ ဘုရားကှောငှးကတယောဆရာမလေးဖှဈခ ဲ့ဖူးတော့ကနှော့ခှမှာလူမှနှးသိတတှ စကတညှးကမိဘတှရေ ဲ.အတငှးအကပှသှငကှှားမှုအောကမှှာကစားခှိနတှောငမှရှိခဲ့ဖူးဗှ။ သူမှားတှကှေောငှးဆငှးလာလို.ဘောလုံးကနကှှ၊စ ှနလှှှတကှှ၊ကစားကှပီဆိုကနှော့မှှာမကှရှညှ န ဲ.မကှခှ ှကှ။ အိမကှမှို.ရ ဲ.ဘောလူံးကှငှးန ဲ.မကှနှာခငှှးဆိုငဆှိုတော့ပှူတငှးပေါကကှနတခှေားကလေးတှဆေော့နတောကိုငေးကှည့ပှီး ပ ဲပငပှေါကနှုတဈှတှဖတဝှမှေးအနတှူးအနဘှာညာ ဆိုပီးတိုငမှငရှနခေေဲ့ရတဲ့ဘဝပေါ့။ လူပှိုပေါကဖှှဈလာတော့ထိုကသှင့သှလောကတှီးတတခှတတှတလှာတယှ။

ဟာမိုနီကာမှာဆရာတဆူပေါ့လေ(ဟီးကှှားတာနောှ) ၊ ဂဈတာမှာလညှးတောတှောလှေးဟုတလှာတာပေါ့လေ (Eric Clapton: လောကတှော့မကှ ှမှးဘူးပေါ့တောမှို.လေးမှာနာမညကှှီးတဲ့တောကှောပှေါ့လေ) ၊ တယောလား?? အမှနတှိုငှးပှော၇ရငနှှဈတှအကှောကှီး ဒုကခွခံလိုကရှတာပ ဲရှိတယခှုထိ မရပါဘူးဗှာ။ ကနှောကှိုယတှိုငကှလညှး ဂနတွဝငဂှီတကိုတယောလေးန ဲ.အိညောငအှိညောငထှိုးရတာကိုမကှိုကှ၊စပီးကငှ့စှဆိုတယောကိုမေးန ဲ.ညှပထှားရတာကိုက ဆနအှိတကှှီးထမှးနရသလေိုပငပှနှးဆငှးရ ဲလိုကရှတာဗှာ။ အထကတှနှးစာမေးပ ှဲပီးတော့ကနှောလှညှးယောငခှှာခှာဖှဈနတောဗှ။ ဖဖနေေဲ.မမကသေေူတို.အလုပတှှနေ ဲ.သူတို.မအား(နယစှပဆှိုတော့ကုနရှောငှးကုနဝှယပှေါ့ဗှာ) ကနှော့ကှိုလညှး ဂရုမစိုကအှား၊သူတို.အလုပမှှာဝိုငှးကူပေးပါ့မယဆှိုတာလညှးလကမှခံပ ဲ နောကထှပဇှတလှမှးတဈခုထှငလှာပှနတှယှ။ Piano တီးသငရှမယတှဲ့ဗှာ။ ကှားကှားခငှှးစိတလှသှေားတယှ။ ကှည့ှ လညှးလုပကှှပါဦးဗှာလို.။

တသကလှုံးဒီတူရိယါတှနေ ဲ.ပ ဲအခှိနကှုနရှတော့မှာလားမသိတော့ပါဘူး။ မမကမရေဘေူးဗှ.. ထုံးစံအတိုငှးအာဏာန ဲ. ဟေ့ကောငှ.. F-ကလပှ(တယော) ကော၊ G-ကလပှ(ဂီတာ) ကောနငနှားလညပှီးသား၊ ပီယာနိုက C ကလပနှုတဈှန ဲ.သှားတာ..သှားသငခှှေ..ခဏလေးန ဲ.တတမှှာဆိုပီး အမိနှ.ခတှောမှူတယှ။ အ ဲ့ဒီတော့ကာ ဆရာဗနှးမောတှငအှောငှ ရ ဲ.လနေ ဲ.ပှောရရငကှနှောကှော..ဘာမှားတတနှိုငှဦးမညနှညှးပေါ့.. ခေါငှးညိမ့လှိုကရှတော့တာပေါ့လေ။ မှို.ပှငကှ ယူကလဈဝငှး(ယူကလဈပငတှှမှေားလို.ခေါတှာ)ထဲကဆရာမဆီမှာတဈပတှ၃ရကှ မနကစှောစောပိုငှးသငဖှို.ပှောထားပီတဲ့။(Fri: to Sunပေါ့လေ) သငတှနှးစမယ့နှေ.စောစောကနှောအှိမကှနေ ပှိုငဘှီးလေးနငှးပီးထှကလှာခ ဲ့တယှ။ ယူကလဈဝငှးထဲရောကတှော့ မမမှေောလိုကတှဲ့ပီယာနိုသငတှဲ့ဆရာမအိမကှိုလိုကရှှာရသေးတယှ။  အ ဲ့ဒီခှံဝငှးကှီးကတောတှောကှယှတှာဗှ။ ပီးတော့အိမတှှကပဉှထှေောငအှိမမှ ဲမ ဲကှီးတှေ၊တဈအိမနှ ဲ.တဈအိမကှလညှးတောတှောလှှမှးတယှ၊တိတဆှိတနှတောပ ဲ၊တ ခကှတှခကှလှတေိုကှ လိုကရှငယှူကလဈရ ှကတှှလတေေိုးသံတှတရှေဲရှဲကလှဲပီးဘာအသံမှကိုမကှားရတာ။

ပတဝှနှးကငှအှနအထေားကတော့ဆိတငှှိမလှှနှးလို. ကနှောဂှဈတာလာကငှ့ဖှို.တေးထားလိုကတှယှ။ ဟိုမေးဒီမေးလှှောကမှေးရငှးဆရာမအနတှီဝငနှီရ ဲ.အိမကှိုရှာတှေ.တယှ(အနတှီဝငနှီဆိုတာမမပှေေောလိုကတှဲ့ပီယာနိုသငှ မယ့ဆှရာမ)။ တဈထပတှိုကပှုပုလေး၊ဆေးအဖှူသုတထှားတယှ။ ခှံထဲအထိပှိုငဘှီးလေးကိုနငှးပီးဝငသှှားရငှး ခေ ှးတေ ှဘာတှရှေိနမလေားဟိုကှည့ဒှီကှည့ရှှိုးရသေးတယှ။ အ ဲ.. ဘယသှူမှမရှိဘူးဗှ.. တအိမလှုံးတိတနှတောပ ဲ။ ကနှောလှညှးအိမရှှေ.ဆငဝှငအှောကမှှာစကဘှီးကိုထောငထှားပီး ခပအှုပအှုပအှောကှှည့တှယှ။ အနတှီဝငနှီ.. အနတှီဝငနှီ! ! ဘယသှူမှလညှးပှနမှထူးဘူးဗှ။ ဒါနဲ.လှယအှိပထှဲပါလာတဲ့စကားဝါတံဆိပဆှေးပေါ့လိပလှေးထုတပှီးဖ ှာနမေိတယှ။ ဖတကှန ဲ ကနှော့အှနောကဖှကကှလူရိပတှှေ.တာန ဲ.လှည့ကှှည့လှိုကတှော့ ကစှဆှံမှီး တုတတှုတကှှီးန ဲ.အသားအရညကှအဝါရောငလှဲ့နတေဲ့အမှိုးသမီးတဈယောကဗှှ။ အရပကှလညှးအမှင့ကှှီး၊ အနီရ ဲရ ဲထမီလေးဝတထှားတယှ။

တောတှောကှပှကှပှလှေးစညှးထားတော့ခါးလေးကကငှကှငှလှေးဖှဈနတယှေ။ ရငအှုံကလညှးတီရှပအှပှာသေးသေးလေးဝတထှားတော့တောတှောကှှီးသိသိသာသာဖောငှးကှှနတယှေ။ ကနှောလှညှးကှာကှာငေးလို.မကောငှးတာန ဲ.စကားစလိုကတှယှ။ ကနှောအှနတှီဝငနှီ.ဆီပီယာနိုတီးသငမှလို.လာတာပါ အမ.. အနတှီဝငနှီရှိလားမသိဘူး.. … ခပတှငှးတငှးစေ့ထားတဲ့နှုတခှမှးပ ှင့ထှှကလှာတယှ။ မင့နှာမညှ..ဖိုးသကလှား.. ဝငနှီဆိုတာငါပ ဲ..တဈခုကှိုပှောထားမယှ..မင့ဆှေးလိပကှိုဒီမှာအပီးသောကခှ ဲ့..ငါ့အိမထှဲမှာဆေးလိပသှောကလှို. မရဘူး.. .. ပှတတှောငှးပှတတှောငှးပှောရငှးအိမထှဲကိုဝငသှှားရောဗှ။ ဟောဗှာ.. အနတှီဝငနှီဆိုတာ အသကှ၃၀တောငပှှည့ပှုံမရသေးဘူး။ လသေံကလညှးတငှးတငှးကှီး..အငှးငါတော့မလှယဘှူး ဇတလှမှးပ ဲကှာလို.တှေးပီးဆေးပေါ့လိပလှေးကိုခှထေောကနှ ဲ.နငှးခှပေီးကနှောလှညှးနောကကှအပှေးလေးလိုကဝှငလှိုကှ တယှ။ အသာလေးကပလှိုကသှှားတော့..အနတှီဝငနှီ. နောကပှိုငှးအလှကိုမှငနှရတယဗှေှ။ ကစှဆှံမှီးတုတတှုတကှှီးတှကတငပှေါးကားကားဖ ှံဖ ှံလေး အပေါမှှာသှားဆုံးတယှ။

ထမီအနီရ ဲရ ဲအောကကှတငပှါးလေးကလှုပခှါရမှး လို.။ မကောငှးတတမှှနှးသိပမယေ့ကှနှော့မှကှလှုံးကခ ှါလို.ကိုမရတာ။ အ ဲ့လိုအသာလေးငေးရငှးဂလုနရောကနအနတှေီဝငနှီကိုယလှုံးတဈပတလှှည့လှာပီးကနှောနှ ဲ.မကှနှာခငှှးဆိုငလှာ မှရုတတှရကမှကှနှာလှဲလိုကရှတယှ။ဒါတောငရှိပမှိသှားမလားဆိုပီးလနှ.သှားသေးတယှ။ ခပတှညတှညနှ ဲ.ဧည့ခှနှးထဲခထှားတဲ့သုံးခှောငှးထောကဂှရငှးပီယာနိုကှီးကိုလှည့ပှတကှှည့ခှငှှ ယောငဆှောငနှလေိုကတှယှ။ – 3 ကဲ.. ပှောပါဦး..မငှးကinstruments တှတေောတှောတှီးဖူးတယဆှို..မောငရှင့မှမကဖေေုနှးထဲကနမနေေ.ကပှောတယှ..ဟုတလှား။ အနတှီဝငနှီကမရယမှပှုံးပ ဲကနှော့ကှိုကှည့ရှငှးစကား စတယှ။ကနှောလှညှးပှုံးရငှး… ဟုတကှဲ့နညှးနညှးပါးပါးပါအနတှီ. ဘာတှတေီးဖူးလဲပှောပါဦး .. .. ဟာမိုနီကာ၊တယောန ဲ.၊ဂဈတာပါခငဗှှ.. ခုပီယာနိုကိုကောကှိုကလှို.လာသငတှာလား. .. အဟီး .. ဖဖနေေဲ.မမကအတေငှေးသငခှိုငှးလို.လာသငရှတာဗှ.. .. (ပှောပီးမှငါဘာလို.အ ဲ့လိုပှောလိုကရှတာလဲလို.တောငနှောငတှရသှားတယှ) အငှး.. ဟုတပှီလေ..မောငရှင့မှမကေေိုအနတှီဖုနှးဆကလှိုကမှယှ.. စိတမှပါပဲသငလှို.ကတော့အလုပဖှှဈမှာမဟုတဘှူးကှ.. … ကနှောခှကှခှငှှးပှာသှားတယှ။

ပီယာနိုသငခှငှတှာမသငခှငှတှာထကဒှီကိုနေ.တိုငှးလာပီးအနတှီခှောခှောလေးကိုမှငခှငှနှတေဲ့စိတကှကနှော့ကှိုကှီးစိုးေ နပီလေ။ အာ..မဟုတဘှူးဗှ.. အစကတော့မသငခှငှဘှူးဖှဈနတော..ခုဒီကောငကှှီး(အရှေ.ကပီယာနိုကှီးကိုလကညှိုးထိုးပှ) ကိုမှငတှော့ဘယလှိုစိတပှါလာမှနှးကိုမသိတာ..အဟကဟှကှ.. သခှောလို.လားမောငရှငလှေးရယှ.. အနတှီဝငနှီကခပယှဲ့ယဲ့ပှုံးရငှးပှောတယှ။ ကဲ..ဒါဆိုစလိုကစှို. ဆိုပီးပီယာနိုကှီးအရှေ.မှာကုလားထိုငလှေးခပှီးသငခှနှးစာ စဖို.ပှငတှယှ။ ခလုတတှှအကှေောငှးရှငှးပှလိုကှ၊နုတဈှတှဖတခှေိုငှးန ဲ.ကနှော့ကှိုစိတပှါလကပှါစပီးသငပှေးပါတယှ။ သိတယမှလားကနှောကှတော့ဘေးကနေ အနတှီ့စကားပှောသံတှမကှေားတခကှကှှား တခကှှ။ဒီလောကအှနတှီဆရာမလှလှလေးန ဲ.ပူးကပပှီးထိုငနှရမှတေော့ဘယလှိုလုပမှှူးဇဈကိုစိတဝှငစှားတော့မလဲဗှာ။ ဘေးကနတခကှတှေခကှသှူ.ကိုယနှံ.လေးခိုးရှူလိုကှ၊ လညပှငှးက သှေးကှောစိမှးစိမှးလေးတှကေိုခိုးကှည့လှိုကှ၊ကနှောကှဘေးကနရပနှရေတေော့ တီရှပလှညဟှိုကလှေးအောကကှလှပကှန ဲလှပကှန ဲမှငမှှငနှရတေဲ့ရငသှားအလှလေးတှခေိုးကှည့လှိုကှ။

တခါတခါကနှော့ကှိုယကှိုအနောကဆှုတပှီးကုလားထိုငမှှာခါးမတမှတလှေးထိုငနှတေဲ့အနတှီရ ဲ.ကားထှကနှတေဲ့တငလှေး ကိုကှည့လှိုကနှ ဲ.အနတှီကပီယာနိုတီးပှနတေဲ့အခှိနကှနှောကှ လောငတှီးနတောပေါ့လအဟေီး။ အ ဲ့ဒီနေ.က၂နာရီသငခှနှးစာဟာကနှော့အှတှကတှော့၂စကကွနှ.လောကပှ ဲကှာတယလှို.ထငလှိုကရှတယှ။ ပှနလှာတော့စိတကှူးလေးတယဉယှဉပှေါ့ဗှာ။အိမပှှနရှောကတှော့ အိပခှနှးထဲမှနမှှနဝှငပှီးတဈခှီလောကလှကနှ ဲ.လုပလှိုကရှသေးတယှ။ အ ဲ့ဒီအခှိနကှကနှော့မှှာမိနှးမအတှေ.အကှုံလုံးဝကို မရှိသေးတာဗှ။ ညဖကထှမငှးဝိုငှးကှမှမမကမေေေးတယှ။ဘယလှိုလဲပီယာနိုဆရာမအသငအှပှကောငှးလားတဲ့။ ဟုတမှမလေေို. .. ဒါနဲ.ဆရာမကငယသှေးပါလားဆိုတော့ဟဲ့၃၀စှနှးစ ှနှး – 4 လေးရှိသေးတာ..ရုပကှိုလညှးကှည့ှဦးနုနုလေး.. သား..နငကှှှနပေေီမလား ဆိုတော့.. ကနှောကှပှုံးပှုံးကှီးလုပပှီး အို..မမကလညှေေးသားကအ ဲ့လိုတှစေိတမှဝငစှားပါဘူးဆိုပီး ခပတှညတှညှ န ဲ.ဂေါလှီရိုကနှတေုံးခလေးပေါကစှလိုမူလိုကရှတယဟှီးဟီး။ ဆရာမအနတှီလေးကခုထိအပှိုကှီးဗှ။ ကနှောတှို.မှို.ကနာမညကှှီးဘောဒှါဆောငတှဈခုမှာနညှးပှလာလုပနှတော။

ခုကနှောသှှားသှားသငတှဲ့အိမကှသူ.အမှိုးတဈယောကရှ ဲ.အိမှ။ တဈယောကထှဲနတောတော့မဟုတဘှူး။ သူ.သူငယခှငှှးနောကထှပအှပှိုကှီးတဈယောကရှှိသေးတယှ။အ ဲ့ဒီတဈယောကကှတော့ အထကတှနှးပှဆရာမ။ကနှောသှှားတဲ့နေ.ကကှောငှးသှား လို.မမှငခှ ဲ့ရတာ။ ကဲကနှော့ဇှတလှမှးဆကပှှောရအောငှ… အ ဲ့လိုပ ဲတဈပတကှို၃ရကအှနတှီဝငနှီဆီသှားသငှ။ ဘေးကနနေို.တှခေိုးကှည့ှ၊ဖငတှုံတုံလေးကိုရှိုး၊ကိုယသှငှးနံ.လေးခိုးရှူရငှးကတုနကှယငကှှီးဖှဈဖှဈပီးအိမပှှနလှာ။ အိပခှါနီးတိုငှးပှနပှှနှ ပီးမကှလှုံးထဲမှငအှောငမှှနှးပီးဂ ှငှးထု။ ဒီလိုန ဲ.သှငှကွနကှတှဲ့ဧပရယလှရောကလှာပါလရေော။ ဘာလိုလိုန ဲ.လေးလရှိသ ှားပီဗှာ။ ပီယာနိုသငတှာလေးလလုံးလုံး ဘာကိုမှစိတမှဝငစှားဘူး။ အား အားရှိအနတှီဝငနှီ.ကိုပ ဲစိတကှပဈမှားနတောကိုး။ သငတှနှးကာလကလညှးပီးခါနီးလာပီဗှ။ ဒါန ဲ.တရကမှှာ သငခှနှးစာအနနေ ဲ.သီခငှှးတဈပုဒတှီးခိုငှးတယှCannon in D ဆိုတဲ့သီခငှှး ကှား ဖူးကှတယမှလား။( ဟိုစိုငှးစိုငှးခမှးလှိုငဆှိုတ ဲ့သူတောငှးစားလေးက သူငယခှငှှးမှားစ ှာဆိုပီးဖကှဆှီးထားသေးတယလှေ) အ ဲ့ဒီမှာ ကနှောကှသောကတှလှဲတှလှှေောကလှုပနှတောဗှ။

ကှာလာ တော့အနတှီလေးလ ဲတောတှောစှိတတှိုလာပုံရတယှ။ ဆူတော့တာပ ဲဗှို. .. .. ဒီလောကအှခှိနအှကှာကှီးရှိပီ..ခုထိပုံမလာဘူးဟုတလှား..မောငရှငှ! ! လကကှလညှးခှာသေးတယှ.. လေ့ကငှ့ခှှိနကှလညှးသပသှပမှှတမှှတမှရှိ.. နငဘှာအသုံးကလှဲ ဖိုးသကှ! ! ငါ့မှာတော့အငတှိုကအှားတိုကသှငလှိုကရှတာ.. .. နငဘှာလုပနှလေဲတခှိနလှုံး..ဟငှ! ! အောရှငှးန ဲ.အနတှီဝငနှီမကှနှာလေးပါဒေါသကှောင့ပှနှးသှေးရောငသှမှးလာတယှ။ကနှောလှညှးဘာမှပှနမှပှောရဲပ ဲငေးှ ကည့နှမေိတယှ။ကနှောအှူတူတူလုပနှလေို.လားမသိဘူးဒေါသပိုထှကှ လာတယနှ ဲ.တူတယှ။ ဆကတှိုကပှှောတော့တာပါပ ဲ မောငရှင့မှမနေေဲ.ကိုတိုငမှယှ.. တခှိနလှုံးနင့စှိတကှဘယရှောကနှလေဲပှောစမှး.. … ငါ့တကိုယလှုံးကိုခိုးကှည့နှတောမလား..ဟငှ..ငါမသိဘူးမှားမှတနှလေား .. … (ဟာ..သရေောဗှ.. သိနတောကိုး) တနေ.တနေ.ဒီကိုလာမယှ.. ငါ့ကိုတခှိနလှုံးခိုးကှည့မှယှ..သငနှတောတှကေိုစိတမှဝငစှား..မီးဝငှးဝငှးတောကနှတေဲ့မကှလှုံးန ဲ.ငါ့ကိုငမှးနမယှေ..အလ ကားကောငှ! ! ! ဒေါသထှကထှှကနှ ဲ.ကနှော့ကှိုအောနှသေံတှဟောတခကှတှခကှယှူကလဈရ ှကတှှကေိုလတေိုးနတေဲ့အသံတှကှေားထဲက ဖောကထှှကလှာတယှ။ကနှောလှညှးဘာမှမပှောရဲပ ဲသူ.မကှနှာကိုပ ဲ  စိုကကှှည့နှမေိတယှ။

မနကခှငှးပိုငှးဆိုတော့ရမေိုးခှိုးခေါငှးလှှောပှီးစဆံပငခှကခှကကှှီးတှကဖေားလှားခထှားတာလှလိုကတှာ.. ..မကှနှာထားတငှးတငှးန ဲ.ဆူနတေဲ့မကှနှာနီနီလေး.. …. ဒီနေ.ဝတထှားတဲ့ထမီနကနှကလှေးအောကမှှာဗိုကသှားရှပရှှပလှေးန ဲ.ပေါငတှံသှယသှှယလှေးကထငှးနတောပ ဲ။ကနှောှ ဘယလှိုဖှဈသှားမှနှးမသိဘူးဗှာ။ ရုတတှရကကှုလားထိုငမှှာထိုငရှငှး ကနှော့ကှိုခါးထောကပှီးဆူနတေဲ့အနတှီလှလှလေးကိုဆှဲထူပီး နဖူးလေးကိုနမှးလိုကမှိတယှ။ ပီးတော့နှုတခှမှးဖူးဖူးလေး.. ပှ ှတှ..ပှ ှတဆှို၂ခကှလှောကဆှှဲစုပလှိုကမှိတယှ။ ခါးကိုဖကထှားတဲ့ ကနှော့လှကှ၂ဖကကှသူ.အလိုလိုအောကကှိုလှှောကသှှားပီလပေါငှးမှားစ ှာငေးကှည့ခှ ဲ့ရတဲ့ တငပှါးအယအှယလှေးကိုစုံကိုငပှီးခှနမေေိတယှ။ တဈမိနဈလောကတှော့ကနှော့ဆှရာမလေးငှိမကှသှှားတယှ.. .. နောကမှှကနှော့ကှိုတှနှးထုတပှဈတယဗှှာ။ ကနှော့တှကိုယလှုံးတုနရှီနတောပဲ။ သူ.ကိုလှမှးကှည့လှိုကတှော့လဲ..ခုနကဒေါသမကှနှာနရောမှာ.. ရှကရှ ှံ.တာ..စိတလှှုပရှှားတာ..အံ့သှနတော တှရေောထှေးနတေဲ့အမူအရာတှေ။ ကနှောတှအားကှောကလှာတယှ။

ဘုရား ဘုရား .. ငါဘာတှလေုပမှိပါလိမ့ပှေါ့.. .. .. မောငရှငလှေး ! ! ခုခကှခှငှှးထှကသှှားပါ.. .. သှားသှား.. .. ခုထှကသှှား ! ! အ ဲ့လိုအောပှီးကနှော့ကှိုကှောကလှနှ.နတေဲ့မကှဝှနှးတှနေ ဲ.ကှည့နှရှောတဲ့ ကနှော့ပှီယာနိုဆရာမလေးကိုကှည့ရှငှးနောငတှခကှခှငှှးရလာတယှ။ ငါမှားသှားပီဆိုတဲ့အတှေး၊ငါတော့ပှဈမှုကှီးတဈ ခုကှူးလှနှးမိပီဆိုတဲ့အတှေးန ဲ.ကနှောလှညှးနားထငတှှခေေါငှးတှထေူပူလာတယှ။ ခုခကှခှငှှးကနှောဟှာပီဘိကလေးလေးဖှဈမှနှးမသိဖှဈလာတယှ။ခပငှိုငငှိုငအှကှည့နှဲ.အနတှီဝငနှီ.ကိုငေးရငှး ဘာမှပှနမှပှောမိဘူး။ အသကကှလေးမှ၁၇နှဈလောကရှှိသေးတာကိုး။ ၂မိနဈလောကနှတေော့အနတှီဝငနှီထပီးအနောကခှနှးမီးဖိုခှောငဖှကထှှကသှှားတယှ။ ကနှောလှညှးဘာလုပရှမှနှးကိုမသိ တော့တာန ဲ.ပီယာနိုရှေ.ထိုငပှီးဟိုတို.ဒီတို.လှှောကတှီးနမေိတယှ။(ထှကလှညှးမပှေးရ ဲဘူးမမေေ့ကိုမှားတိုငလှိုကမှလားဆို ပီးလနှ.နတော) ပှနထှှကလှာရငတှောငှးပနမှယလှို.တှေးရငှးစိတကှူးရှိ သလိုပီယာနိုကိုဆော့နမေိတယှ။

အခှိနဘှယလှောကကှှာသှားမှနှးမသိတော့ဘူးကနှော့နှောကမှှာလူတဈယောကရှပနှသလေိုလိုခံစားမိတာန ဲ.လှည့ကှှည့ှ လိုကတှော့အနတှီဝငနှီပါလား။ ကနှော့ကှိုကှည့နှတေဲ့အကှည့ကှတမှိုးပ ဲ။ ခုနကလိုတုနလှှုပသှလိုလို၊ကှောကသှလိုလိုမကှဝှနှးတှမဟေုတတှော့ဘူးဗှ။ ငိုထားလို.နညှးနညှးနီနတေဲ့မကှဝှနှးတှနေ ဲ.ဆှေးရီရီကှည့နှတယှေ။ ကနှောလှညှးအသနားခံတဲ့မကှနှာပေးလေးန ဲ.ပှနကှှည့နှလေိုကတှယှ။ တိတဆှိတမှှုကှီးစိုးလ ှနှးတော့ဧည့ခှနှးကှီးတဈခုလုံးငှိမသှကနှတောပ ဲ။ ခဏကှာလာတော့ဆရာမလေးကနှော့ကှို စကားစပှောတယှ.. .. .. ဖိုးသကှ..ငါခေ ှးဖှဈလိမ့မှယနှငသှိလား .. နင့ထှကငှါအသကှ၁၅နှဈတိတိကှီးတယသှိလား.. လူတှကငေါ့ကိုသမုတကှှတော့မှာပ ဲ..နငမှမိုကခှငှစှမှးပါန ဲ.ကလေးရယှ.. … ဒါတှကှေိုသိခ ဲ့လို.ငါနင့ကှိုခပတှငှးတငှးဆကဆှံခ ဲ့တာ …. ကနှောသှူဘာတှပှေောနလေဲမကှားတော့ပါဘူး။ ကနှော့အှမှငအှာရုံမှာ မှငနှရတောအရမှးလှတဲ့အမှိုးသမီးလေးပါ။ ခုနကကနှောဆှှဲရမှးထားလို.ဖ ှာနတေဲ့ဆံပငရှှညရှှညလှေးတှကေ ကပိုကရို န ဲ.ဆရာမလေးကိုပိုပီးတောငကှှည့ကှောငှးနစတယှေေ။

စိတလှှုပရှှားလှနှးလို.ဖားဖိုလေးလိုနှိမ့ခှှီမှင့ခှှီဖှဈနတေဲ့ရငအှစုံကဘလောကဈှအပှာရောငအှောကကှနရေုနှးကှနသလေိုပ ဲ။ အိမထှဲဝငှ လာတဲ့နံနကခှငှးရ ဲ.နရေောငခှှညနှုနုလေးက ဆရာမလေးရ ဲ.ထမီအနကရှောငလှေးကိုထှငှးဖောကထှားတော့ပေါငတှံသှယသှှယစှငှးစငှးလေးကိုဝိုးတဝါးလေးမှငနှရတေ ယှ။ကနှောရှနဈနေေ သလိုခံစားလာရတယှ။မ ှနှးကှပကှှပကှှီးဗှာ။ ကနှောထှရပလှိုကတှယှ။ အိပမှကထှဲမှာလမှးလှှောကသှလိုမှိုးခံစားနရတယှေ။ အခှိနတှှအကှောကှီးငေးကှည့ဖှူးတဲ့သှေးကှောစိမှးစိမှးလေးတှယှကသှမှေးနတေဲ့အနတှီဝငနှီရ ဲ.လညှ တိုငဝှငှးဝငှးလေးကိုနှုတခှမှးန ဲ.ပ ှတဆှှဲနမေိတယှ။ ဖှေးဖှေးလေးရ ှရ ှလေးနမှးနမေိတယှ။ခါးကငှကှငှလှေးကိုအတငှးဖကထှားလို.။ကိုယလှုံးအိထှေးထှေးလေးခမှာကနှော့ရှငှ ခ ှငထှဲပှိုကစှပှု လာပီ။ နမှးတယတှကယ့လှူပှိုရိုငှးလေးရ ဲ.မဝံ့မရ ဲအနမှး.. .. ရငဘှတခှငှှးအပထှားမိတော့သူ.ရငအှုံကကနှော့ရှငဘှတနှ ဲ.ဖိကပသှလိုဖှဈပီးအိစကနှူးညံ့မှုတှေ… … … ကနှောရှူးနပေီလားဗှာ ဆရာမလေးရ ဲ.ကိုယလှုံးလှလှလေးကိုကနှောတှအားပ ှတခှှနမေေိပီ။

က..လေး…ရယှ တဲ့..ကနှောတှိတတှခိုးကှှရတေဲ့အနတှီလေးကတုနတှုနရှီရီရရှတတှယှေ။ ရုတတှရကမှီးပ ှင့သှှားသလိုပါပ ဲ ဗှာ.. ကနှော့နှှုတခှမှးကိုသူ.နှုတခှမှးပနှးရောငလှေးကဆှဲစုပပှလိုကတှာ။ကနှောမှကှလှုံးတှပှောပီးဒူးတှပှေော့သှားတယှ။ခှိုလို ကတှဲ့အနမှးလေး.. … .. အောကကှကနှော့ညှီလေးကလညှး ဖှောငှးကန ဲထောငထှလာပီ။ ၂ယောကစှလုံးနတပှူးသလိုတုနတှုနရှီရီတှဖှဈနပေေီ။ ဖယောငှးတိုငသှေးသေးလေးတှလေိုဖှူလှှလှှလေးတှလေို.ထငရှတဲ့ဆရာမလေးရ ဲ.လကခှှောငှးလေးတှကကနှေော့ပှါး၂ဖ ကကှိုတဈဖကှ တဈခကှစှီကိုငထှားပီးကနှော့နှှုတခှမှးကိုသခှောကိုစုပပှီးနမှးနတောဗှာ။ လူတဈကိုယလှုံးလထေ ဲရောကနှသလေိုပ ဲ။ကနှော့လှကတှှကလညှေးအငှိမမှနပေါဘူးဘလောကဈှလကပှှတလှေးဝတှ ထားလို.ပေါနှတေဲ့ဆငစှ ှယလှိုပှောငတှငှးခှောမ ှတနှတေဲ့အနတှီဝငနှီ.လကမှောငှး၂ဖကစှလုံးကိုပ ှတှ၊လကကှိုအောကလှှေ ှာခပှီးတငပှါးအယအှယလှေးကိုစုံကိုငပှီးခှလေိုကနှ ဲ.အထိအတှေ.ကိုခံ စားနလေိုကတှာလူတဈကိုယလှုံးရှိနှးတိမှးဖိနှးတိမှးကှီးဖှဈလာတယှ။ ရုတတှရကနှမှးစုပနှတောရပပှီးမကှနှာခငှှးခ ှါလိုကတှယှ။

အနတှီလေးကနှော့ကှိုအသာလေးတှနှးထုတပှီးအိမရှှေ.တံခါးမကှီးကိုကလနှ.ထိုးလိုကတှယှ။ပှူတငှးပေါကတှှကတေော့မပိတဘှူးခနှးဆီးလိုကကှာအစိမှးလေးတှကေိုခလှိုကတှယှ။ ပီးတော့ဧည့ခှနှးစားပ ှဲပေါကှကဆှကနှီနီလေးကိုကလိနတယှေ။ စကကွနှ.ပိုငှး လောကပှ ဲကှာတယှ..တယောသံခပခှှှဲခှ ှဲတိုးတိုးလေးမှညလှာတယှ။ ကမဘွာကှောဂှီတာစာဆို မိုးဇကရှ ဲ. မှောပှုလှဆေိုတဲ့ ကှနရှှာတိုတီးလုံးဗှ။ ပီးတော့မှကနှော့ဖှကကှိုလှည့ပှီးခပစှူးစူးကှည့နှေ တယှ။ ကှည့နှရငှေးသူ.ဘလောကဈှကိုခပတှငှးတငှးကိုငပှီးဆှဲခှ ှတလှိုကတှာနှိပစှိကှယသှီးလေးတှဆေီကတဖောကဖှောကအှ သံတှထှကလှောတယှ။ လုံးဝခှ ှတခှပှလိုကတှယှ။ ဟားးးး ! ! ဘရာဖှူဖှူလေးခမှာမနိုငဝှနကှိုထမှးထားရရှာတာဗှာ။တငှးရငှးပီးအုံကှှနတောပ ဲ။ ကနှောတှံတှေးတှဂလေုဂလုပေါ့။ အောကကှထမီနကနှကလှေးကိုလညှးကှငှးလုံးကိုခှ ှတခှလှိုကပှီ။ ဟိုကှ! ! အတှငှးခံပငတှီမပါဘူး။ မပါတာတော့မဟုတလှောကဘှူး.. … ခုနကအနောကခှနှးထဲသှားရငှးခှ ှတခှလှာတာနမှော။

လကကှိုနောကပှှနကှိုငပှီးဘရာခှိပတှှဖှေုတခှလှိုကပှှနပှီ။ ကဲဗှာ.. ကနှောခှုမှငနှရတောလူမဟုတလှောကဘှူး။ ဂရိတှရေ ဲ.ပုံပှငထှဲက အလှနတဖှုရားမလေး အကဖှရိုဒိုကလှား?? ကနှောတှဈယောကဆှှံ.အနတေဲ့လူတဈယောကလှိုပ ဲဆရာမလေးကို ငေးကှည့နှမေိတယှ။အနားကိုလှှောကလှာတဲ့အထိပ ဲ။ ကလေး .. လေး .. တဲ့တိုးတိုးလေးကနှော့ကှိုစိုကကှှည့ပှီးခေါတှယှ..အသံကကနှောကှှားဖူးနကှကနှေော့ပှီယာနိုဆရာမလေးအသံမ ဟုတတှော့သလိုပ ဲဗှာ။တိုးတိုးရှရှခှိုခှိုလေး. ..ကနှော့ကှိုကှည့နှတေဲ့အကှည့ကှလညှးအရညလှဲ့နတေဲ့အကှည့မှှိုးရီဝဝလေေေးဗှာ။ ကနှောသှှကသှှကခှါအောငရှူးသှားပီဗှ။ အတငှးကိုပ ှဲကှမှး မိနတေော့တာပါပ ဲဗှာ။ဘာတှလေုပနှမေိမှနှးကိုမသိတော့ပါဘူး။ဝဈလဈစလဈဖှဈနတေဲ့ အနတှီ့ကိုယလှုံးလှလှလေးကိုနမှးတယှ..လှှကတှယှ..လှှကတှာမှပလပှ..ပလပဆှိုပီးအသံတှတေောငှ ထှကလှာတယဗှှာ။ဝါဝငှးပီးဆူဖှိုးဖှိုးလေးဖှဈနတေဲ့နို.ကှီးတှကေိုတဈဖကကှကိုငပှီးခှရငှေ..တဈဖကကှိုစိတရှှိသလောကစှို .နမေိတယှ။ လကတှဈဖကကှအအားမထားဘူး.. … တငပှါးအိအိ အသားနုနုလေးကိုအားရပါးရဆုတခှှနမေေိတယှ။

လပေါငှးမှားစ ှာမှနှးခ ဲ့ရတဲ့ကိုယလှုံးလေးပိုငရှှငကှနှော့ဆှရာမလေးအနတှီဝငနှီဧည့ခှနှးထဲမှာမတတှပရှပရှငှး တဟငှးဟငှးန ဲ. ညညှးနရှော တယှ။အထိအတှေ.ကပေးတဲ့အရသာ၊သူ.ကိုယလှုံးမှှေးမှှေးလေးကပေးတဲ့အနံ.၊ဖ ှာလံကှ ဲနတေဲ့ဆံပငအှရှညကှှီးတှဆေီက ပေးတဲ့ခှိုအီအီအနံ.လေး၊မှငနှရတေဲ့အမှငအှာရုံကခံစားနရတေဲ့အရ သာ၊ ငါ့ဆရာမလေးကိုငါ့စိတကှူးအိပမှကထှဲကလိုလုပနှရပေါလားဆိုတဲ့စိတအှရသာ။ ဘာတှမှနှေးကိုမသိတော့အောငရှှုပထှှေးနတောပ ဲဗှာ။ တယောသံယဲ့ယ ဲ့လေးကလှဲပီးဘာသံမှမကှားရတဲ့ဧည့ခှနှးထဲမှာဆရာမလေးရ ဲ. အငှးးးးးးးးးးးးးး ဆိုပီးသံရှညဆှှဲပီးညညှးသံရယှ၊ ဟငှး .. ဟငှး…ဆိုပီးသံပှတလှေးညညှးသံရယဆှူညံနေ တယှ။ ကနှော့ဆှီကလညှး တရှူးရှူးန ဲ.နှာမှုတသှံတော့ထှကတှာပေါ့လေ။ လူပှိုပေါကနှ ှားရိုငှးပေါကစှလေးရ ဲ.ပထမဆုံးကိုးဗှ။ ၁၀မိနဈလောကတှဈကိုယလှုံးကိုအားရပါးရကိုငတှှယနှမှးရှုပပှီး တော့မရတော့ဘူးဗှာ။ အောကကှညီလေးက၁၂နာရီထိုးရလှနှးလို.အောင့တှောင့တှောင့ဖှှဈလာပီ။(ပုံမှနတှောငတှယဆှို ၉နာရီဗှာ.. မဟားဒယားတောငနှတောကိုဖောကှှူးလိုကတှာ ၁၂နာရီ လို. သဘောပေါကကှှတယမှလား) သူ.ကိုကနှောစှို.နတောနမှးနတောတှရပလှေိုကတှယှ။

လကှ၂ဖကကှတော့နို.လှလှကှီး၂လုံးကိုအုပကှိုငထှားပီးနို.သီးစူတူတူပနှးရောငဖှှော့ဖှော့လေးတှေ ကိုခှနတေေုံးပ ဲ။ အနတှီဝငနှီ.. .. … ကနှောလှအရမှေး.. ဟိုဟာလေ.. ကနှောမှရ ဲသေးဘူးဗှ။ လုပတှာလုပနှတော အတှေ.အကှုံမှမရှိတာကိုး။ သူမ ဘာမှမပှောဘူးဗပှှုံးရငှးကနှော့ကှိုဖတှ ကန ဲနှုတခှမှးကိုစုပနှမှးပှနတှယှ။ ဒီတဈခါတော့တဈမှိုးပ ဲ။ ခုနကနမှးတာကနှုတခှမှးခငှှးစုပတှာကိုး။ခုဟာက သူ.လှှာနေ ှးနေ ှးလေးကိုထိုးသှငှးလာတာဗှ။ ကနှော့မှှာလှှာမထားတတသှေးတော့ ဗလုံးဗထှေးတှဖှဈကေုနတှယှ။ရုတတှရကသှှားရညတှှကခှငှသှေလိုလိုတောငဖှှဈကုနတှယှ။ဒါပမယေ့လှှှာခငှှးပ ှတလှိုကှ ရငကှိုဓာတလှိုကသှလိုတှနှ.တကသှှားတယဗှှာ။ နမှးနရငှေးန ဲ.သူမ လကခှှောငှးတှကကနှေော့အှဝတတှှကေိုခှ ှတနှပေီ။ ပုဆိုးကိုဆှဲခှ ှတခှှ၊ကနှော့ရှှပကှိုကှယသှီးတှဖှေုတပှေး.. အ ဲ့..ဒါပမယေ့နှှုတခှမှးကတော့စုပနှတောနောှ။ အတှငှးခံဘောငှးဘီပ ဲကနှတှော့ တယှ။ ကနှောကှိုယတှိုငပှ ဲအောကကှိုလှှောခပှီးခှထေောကနှ ဲ.ဖိနှငှးပီးခှ ှတပှလိုကပှီ။ လကခှှောငှးသှယသှှယလှေးတှကကနှေော့ရှငဘှတကှိုပ ှတပှေးတယှ။

ပ ှတပှေးတယဆှိုတာလကဖှဝါးန ဲ. အပှားလိုကကှှီးမဟုတဘှူးနောှ။လကခှှောငှးထိပကှလေးတှနေ ဲ.ရ ှရ ှလေးကစားနတောကနှော့ရှငအှုံပေါမှှာ။တခှားလကှ တဈဖကကှ ကနှော့တှငပှါးကိုလာပ ှတနှတောဗှ။ (ဒီနရောမှာယောကှှား လေးဖငအှကိုငခှံရတယဆှိုပီးမပှုံးန ဲ.ကိုယ့လှူတို.အကိုငကှောငှးကောငှးခံဖူးမှခငဗှှားတို.သိမှာ)ပီးမှသူ.လကကှအရှေ.ကိုေ ရာကလှာတာဗှာ။ တောငမှတနှတေဲ့ကနှော့ညှီလေးကိုမကိုငပှ ဲန ဲ.သူ. လကခှုံလေးန ဲ.မထိတထိပ ှတပှ ှတတှိုကပှေးနတောဗှာ။ အပေါမှှာကပနှးသှေးရောငနှှုတခှမှးန ဲ.အစုပခှံရလှှာန ဲ.ကလိခံရ၊ အလယမှှာကရငအှုံကိုလကခှှောငှးထိပကှလေးန ဲ.ကလိနေ၊အောကမှှာ ကညီလေးကိုလကခှုံန ဲ.ပ ှတလှိုကှ လကခှှောငှးနှဈခှောငှးလောကနှ ဲ.၂ခကှလှောကဂှ ှငှးထုသလိုကစားလိုကရှပလှိုကအှလုပခှံနရတောတှေးတာကှည့ပှေေ တာ့ဗှာ။ မီးရထားခေါငှးတှ ဲကှီးလပေေါငပှှည့သှှားတဲ့အခါမှညလှာတဲ့အသံမှိုးကနှော့ဆှီကထှကလှာပီဗှာ။ စိတကှိုထိနှးလို.ကိုမရတော့တာ။ ကိုယ့ကှိုကိုယဘှာတှလေုပနှမှနှေးမသိခငငှါးရံ့ကိုယလှုံးလေးကိုဧည့ခှနှးထဲက ဆကတှီစားပ ှဲပေါကှိုတှနှးလဲှပလိုကမှိတယှ။

အစီစဉတှကလှုပတှာမှိုးမဟုတတှော့ဝရုနှးသုံးကားတှဖှဈကေုနတှယှ။ ကှည့လှိုကပှါဦးဗှာကနှော့အှနတှီဆရာမလှလှလေးခမှာဆကတှီစားပ ှဲသေးသေးလေးပေါမှှာပကလှကကှလေး။တကိုယှ လုံးဗလာကငှှးလို.ကနှော့ကှိုပှုံးမ ဲ့မ ဲ့လေးန ဲ.မော့ကှည့နှရှောတယှ။ ခုမှ.. .. ကနှော့အှကှည့ကှိုသူမပိပိလေးဆီပို.လိုကမှိတယှ။ ဝမှးကှာဗိုကမှှ.. .. တဆင့အှောကစှုနှ..ကှည့လှတေုံသောှ… .. ….အလှှံရ ဲရ ဲ… … ဟကတှကခှ ှဲသို. (ဒေါငှးန ှယဆှှေ၏ကလှာမိမိမုနှးကဗှာမှ) လှလိုကတှဲ့ေ-ာကဖှုတလှေးဗှာ။  ခပတှိုတိုညှပထှားတ ဲ့အခစှမှှှေးလေးတှအေောကမှှာဟကတှကကှလေးနီညိုရောငသှနှးလို.။တကယဆှိုကနှော့အှသကှ၁၇ နှဈမှာမိနှးမပဈစညှးဆိုလို.ဒီတဈခါပဲ မှငဖှူးတာကိုး။ စူးစမှးခငှစှိတတှှဘောတှအသောထားလောလောဆယကှနှောအှရမှး -ိုး ခငှပှီ။ ဘာမှဂရုမစိုကအှားတော့ဘူး။ ကနှော့ညှီလေးကလညှးသံပိုကလှုံးတဈခှောငှးလို.မာတငှးပီးပေါကှ ကှဲထှကတှော့မယှ။ အနတှီလေးပေါငတှံဖေ ှးဖေ ှးကှီး၂ခှောငှးကိုဆှဲဖှ ဲလိုကပှီးနရောယူတယှ။ ဒူးကိုကှေးပီးတေ့လိုကတှယှ.. … ခါးအားကိုအသုံးပှုပီးထိုးထည့လှိုကတှယှ။

အား .. လူတဈကိုယှ လုံးဖငှှးကန ဲဖှဈသှားတယှ။ ဆရာမလေးခမှာလညှးရှီးးးးး! !ဆိုပီးကော့တကသှှားတယှ။ မဝငဘှူးဗှ.. မဝငပှ ဲန ဲ.ခှောထှှကသှ ှားတာလူကိုမကှလှုံးတှပှောသှားတာပ ဲ။ ကနှောစှိတအှိုကသှှားတယှ။ ရုတတှရကပှကလှကလှှနနှတေဲ့သူမလကနှောကပှှနထှောကပှီးထလာတယှ။ကိုယကှိုကိုငှးည ှတပှီး ကနှော့ညှီလေးကိုတငှးတငှးဆုတကှိုငပှီးဘကပှှနလှေးတဈခကှနှှဈခကှလှောကဂှ ှငှးထုသ လိုဖတဖှတဆှိုပီးကစားလိုကပှီးသူမဟာလေးန ဲ.တေ့ပေးထားရငှးတိုးတိုးလေးပှောတယှ။ ကလေး..လေး Largo: နောတှဲ့။ အ ဲ့လိုပှောတဲ့အခှိနမှှာအသံလေးကတုနတှုနရှီရီလေးန ဲ.ရှကဝှဲဝဲဖှဈနရှောတယှ။ (ဒီနရောမှာရှငှးပှခငှတှာက Largo: ဆိုတာကနှောတှို.ဂီတသမားတှအခငှှေးခငှှးသာနားလညတှဲ့စကားပါ။ သီခငှှးတဈပုဒကှိုတီးခတတှ ဲ့အခါမှာသီခငှှးရ ဲ.နုတဈှစာရှကတှှမှောအညှှနှးသဘော မှိုးတှပေါပါတယှ။ Largo: ဆိုရငပှှော့ပှောငှးညငသှာစ ှာတီးခတပှါလို.ဆိုလိုသလို Allegrato:ဆိုရငှ နရီသုတသှုတဖှှင့တှီးခတပှါအစရှိသဖှင့ပှေါ့လေ။ခုသူမဆိုလိုတာက သာသာဖှေးဖှေးလေး တီးပါ..အ ဲလေ..လုပပှါပေါ့ဗှာ)ကနှောလှညှးခါးကိုကော့ပီးသာသာလေးထိုးသ ှငှးလိုကတှယှ။ ရှီးးးးးးးးး ! ! ဝငတှယဗှှ။

စီးပိုငပှိုငနှ ဲ.ကိုတဈဝကလှောကဝှငသှှားပီ။ အနတှီလေးခမှာလကတှဈဖကှ ကစားပ ှဲကိုနောကပှှနထှောကထှားရတဲ့အထဲကနှော့ဂှုတပှိုးကိုလကတှဈဖကနှ ဲ.သိုငှးဖကပှီးမကှနှာလေးကကှိတပှီးခံနရေ ရှာတဲ့ပုံလေး။ အသာလေးနောကကှိုပှနဆှုတလှိုကတှယကှနှော့ညှီ လေးကို၊ထပပှီးသှငှးတယှ။သာသာလေးပ ဲထုတခှညှသှှငှးခညှလှုပပှေးနတေော့သူ.ဆီကညညှးသံလေးထ ှကကှလှာပီ။ ဟားးးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးးးးး ဆိုတဲ့သံရှညဆှှဲသံလေးတှဗှေ။ အဝငအှ ထှကကှတောတှောလှေးခှောမ ှတလှာတာန ဲ.ကနှောလှညှးဖငကှိုရှုံ.ပီးအားန ဲ.အဆုံးထိဆောင့ခှပှလိုကတှော့လူကိုမီးပ ှင့သှှ ားမတတကှောငှးလိုကတှာဗှာ။ ကနှော့ညှီလေးက၁၇နှဈဆိုတော့၁၇ နှဈန ဲ.လိုကတှဲ့အရ ှယအှစားပ ဲရှိတာရယှ၊တဖကကှလညှးအပှိုကှီး ေ- ာကဖှုတဆှိုတော့ထိုကသှင့သှလောကခှံနိုငရှညရှှိတာရယကှှောင့လှားမသိဘူးတအားကှီးခကခှ ဲတာမှိုးတော့မဖှဈဘူးဗှ။ (ဒီနရောမှာဗမာအောစာအုပတှှလေို၁၀လကမှပဈစညှးကှီးတို.ပိုကာအခှိုရညဗှူးလောကတှုတတှဲ့ဟာကှီးတို. … အ ဲ့လိုသဘာဝလှနတှှမပေါဘူးနောှ) မရတော့ဘူးဗှ။

ကနှောသှူ.ကိုညှာရကောငှး မှနှးလညှးမသိတော့ဘူး။ အသားကုနကှိုဆောင့တှော့တာဗှ။ တဖောငှးဖောငှးန ဲ.မှညသှံတှကေိုဆူညံနတောပ ဲ။ အနတှီဝငနှီလေးလညှး မကှလှုံးလေးမှိတပှီးအံကှိတနှရငှေးခပတှိုးတိုးလေး ညညှးနတယှေ။ သိပမှကှာပါဘူးလူပှိုပေါကကှလေးကိုးဗှ။ တအားပိတပှိတဆှောင့ရှငှးန ဲ.တဈကိုယလှုံးတငှးလာပီးအဆုံးသတခှငှလှာတယှ။ ဒါနဲ.ကနှော့ဂှုတပှိုးကိုတှယထှားတဲ့သူ.လကကှို ဖှုတခှပှီးစားပ ှဲပေါပှကလှကပှှနလှဲခိုငှးခှထေောကှ၂ခှောငှးကိုတဈတီတူးမိုးမှှောထှောငခှိုငှးပီးစားပ ှဲအောကတှဈခှမှးလှှော  ကနှတေဲ့တငပှါးဖှေးဖေ ှးကှီးကိုကှည့ပှီး ဖနှးဖနှးမှညအှောငဆှောင့ှ ရငှးကနှောသှုတရှတှပနှေေးထုတပှလိုကမှိတယှ။ ကနှော့တှဈကိုယလှုံးအားတှမရှေိတော့သလိုပှော့ခေ ှသှားတယဗှှာ။ ကမဘွာဦးကခစှသှူ၂ဦးလိုပ ဲကနှောတှို.၂ယောကလှုံးအဝတမှ ဲ့ခနဓွာကိုယတှှနေ ဲ.ဆကတှီစားပ ှဲလေးပေါမှှာလဲလှောငှးပူးကပလှို .လေ။ တငှးမာပီးအနတညလှှနှေးလှပါတယဆှိုတဲ့ကနှော့ဆှရာမလေးအနတှီဝငနှီလခှေိုမှတဲ့ရှကပှှုံးလေးန ဲ.ကပိုကရိုဆံန ှယရှှညှ လေးတှကှေားထဲကနခေိုးကှည့နှတယှေ။

ကနှောကှ တော့ရဟတစှီးပီးစကလေးပေါကစှနလေးလိုရငထှဲတလှပလှှပနှ ဲ.ဖှဈလို.ကောငှးတုံး။ ပှောငရှှငှးပီးသနှ.စငလှှနှးတဲ့မကှနှာနုနုလေးကိုတယုတယလကနှ ဲ.သပပှေးလိုကတှော့ပီဘိကှောငမှလေး လိုမကှတှောငလှေးတှမှေေးစငှးပီးငှိမခှံနရှောတယှ။ အနတှီလေး .. နောငတှရနလေားဟငှ.. ဟာဟ ! ! (ခစှစှရာအသံလေးန ဲ.) ပှောပါဗှာ.. … ကနှော့ကှိုမုနှးသှားပီလားလို. (ခှှှဲပစှပှစှအှသံဖှင့ဖှတပှါ) ဟိုးလှနခှ ဲ့တ ဲ့လေးလလောကကှ.. ဒီခှံထဲကို..ဂငှှးပနအှပှာတီရှပအှဖှူလေးဝတထှားတဲ့..ကောငလှေး..ရောကလှာခ ဲ့တယှ..ဂုတထှောကနှတေဲ့ဆံပငလှေးန ဲ. ရှငှးသနှ.နတေဲ့..သူ.မကှနှာလေး ကိုငေးကှည့ပှီး…ကှုပမှှာလူကှီးဖှဈပီး…စိတလှှုပရှှားလိုကတှာလေ… ဗှာ ! ! ဟုတတှယလှေ..အ ဲ့ဒီကောငလှေးပေါ့..ပီယာနိုတီးသငနှရငှေ..မကှလှုံးတှကေ..ဒီကိုယလှုံးကိုခိုးခိုးကှည့ပှီးမကှနှာတှကေ နီရ ဲနတော..ခဈခဈ..သနားလညှးသနားရယလှဲရယခှငှတှယှ.. အာ..အနတှီလေးနောှ.. (ရှကရှမှးရမှးပီးအောတှာဟီး) ပှ ှတဈှ..ပှ ှတဈှ..ပှ ှတဈှ ရှကသှလိုလိုဘာလိုလိုလုပပှီးသူမနှုတခှမှးလေးကိုပှတထှှကမှတတှ၃ခါလောကတှအားစုပပှေးပလိုကမှိတယှ။

မကှနှာလေးကခစှစှဖ ှယမှ ဲ့ပှပီး။ ခဏထကှာလူဆိုးလေး..ကမှသနှ.ရှငှးရေး လုပပှရစေဦးဆိုပီးတှနှးလာလို.မလှှတခှငှလှှှတခှငှနှ ဲ.လှှတပှေးလိုကရှတယှ။ အနတှီဝငနှီအနောကခှနှးထဲဝငသှှားပီးရသေံတှကှေားရတယှ။ဆေးကှောနတောနမှော။ကနှောကှတော့မထသေး ဘူးအပငှှးထူပီးစားပ ှဲပေါမှှာပကလှကအှိပပှီးမကှလှုံးမှိတထှားပီးမှိနှးနလေိုကတှယှ။ (အားယူနတောနောပှရိတသှတကှှီး ) ဘယလှောကကှှာသှားတယမှသိဘူး။ ဖ ှင့ထှားတဲ့ကကဆှကကှိုပိတလှိုကတှဲ့အသံခှောကကှန ဲကှားပီး ကှညလှငတှဲ့ပီယာနိုတီးသံထှကလှာတယှ။ မာရီလငမှ ှနရှိုးရ ဲ. ပှနလှမှးမရှိတဲ့မှဈ(River of no return) ကိုတီးနတောဗှ။ ကနှောတှောတှောကှှှတေဲ့ခတှဟေောငှးသီခငှှးပေါ့။ ထထိုငပှီးကှည့လှိုကတှော့ကနှော့မှှာမှငတှကနှမေိတယဗှှာ။ ဧပရယလှရ ဲ.လရေူးတှကခထှေားတဲ့လိုကကှာအစိမှးလေးတှကေိုတဖတဖှတခှါစပေီး အခနှးထဲထိတိုးဝငအှလာ၊ ခုနကကနှောသှောငှးကနှှးပီးစားပ ှဲပေါကှဖယခှထှားတဲ့ဂီတနုတဈှတှရေေး ထားတဲ့စာရ ှကဖှှူဖှူတှကလအဝှေေေ.မှာတဈခနှးလုံးနှံ.အောငပှှံဝဲနတယှေ။ လှလိုကတှဲ့မှငကှှငှး။

ဒီထကပှိုလှစတောက.. .. ပီယာနိုတီးနတေဲ့ကနှော့ဆှရာမလေး .. … … ခငဗှှားတို.တသကလှုံးမှငဖှူးမှာမဟုတတှဲ့မှငကှှငှး၊ကနှောတှသကမှမေ့နိုငတှော့တဲ့မှငကှှငှး။ ပီယာနိုရှေ.မှာထိုငနှတေဲ့ အဝတမှ ဲ့ကိုယလှုံးလေး… ခါးလေးကော့ထားတော့တောင့တှငှးလှနှးတ ဲ့တငပှါးလေးကခရမှးခဉှသှီးဝါဝါလေးလိုပှောငတှငှးပီးလှလိုကတှာဗှာ။ ကနှော့ဆှီကနဘေေးတိုကမှှငနှရတေော့ခပှ အယအှယလှေးအရှေ.ကိုစူထှကနှတေဲ့ရငသှားဝငှးဝငှးလေးကိုပါမှငနှရတော။ ရှညလှှားလှနှးတဲ့ဆံပငနှကနှကတှှကလတေေိုကလှို.တလူလူလှှင့နှတယှေ။ မကှလှုံးလေးတှစေုံမှိတပှီးသူမတီးခတနှေ တယှ။ ဘုရားသခငှ..ကနှောမှှငနှရတော..ကနှော့ဆှရာမလေးလား… ဒါမှမဟုတခှေါမပုံပှငထှဲနတမှိမယကှှောကဆှဈရုပထှုလေးလား… ကှည့မှိရငကှှောကရှုပဖှှဈသှားစတယဆှေိုတဲ့ဂရိဒဏဏွာရီထဲကမီဒူဆာနတသှမီးလလေား။ ကနှောမှတတှပထှရပလှိုကတှယှ..ပီးတော့ပီယာနိုတီးနတေဲ့ကနှော့ခှစှသှူလှလှလေးဆီကိုတရေ ှ.ရှေ.လှမှးပီးတိတတှိတှ လေးကပသှှားမိတယဗှှာ။ ပှနလှမှးမရှိတဲ့မှဈထဲကနှောခှုနခှလှိုကမှိတယှ… …. လထေီးမပ ှင့ခှ ဲ့ဘူး.. … …. (channko၏ မိုးတှရေ ှာတဲ့အခါကဗှာမှ) ဂီတမှောဝှငနှတေဲ့ကနှော့ဆှရာမလေးဘေးမှာကနှောရှပပှီးအပေါစှီးကနတစေိမ့စှိမ့ကှှည့နှမေိတယှ။

သူမကတော့မကှလှုံးလေးမှိတပှီး ပီယာနိုခလုတတှှပေေါလှကခှှောငှးလေးတှပှေေးလှှားတို.ထိရငှးတီးခတနှတေုံးပ ဲ။ အပှဈဆိုစရာမရှိတဲ့ကိုယလှုံးလေးကိုကှည့ရှငှးကနှော့သှှေးတှပေ ှကပှ ှကဆှူစ ပှုလာပှနတှယှ။ ငယရှ ှယနှုပှိုဆဲကောငလှေးဆိုတော့လညှးစိတကှခကှခှငှှးပှနထှလာပှနပှီဗှာ။ ကနှော့စှိတကှလညှးတောတှောရှ ဲစပှုလာတယှ။ခုနကလိုကှောကသှလိုလိုလနှ.သလိုလိုမဖှဈ တော့ဘူး။ မရိုးမရ ှဖှဈလာတာန ဲ.တောငမှတစှပှုလာတဲ့ကနှော့ညှီလေးန ဲ.ထိုငနှတေဲ့အနတှီဆရာမလေးရ ဲ.လကမှောငှးသားအိအိလေး ကိုအသာလေးထောကလှိုကမှိတယှ။ ရုတတှရကဂှီတသံစဉှ တှရပသှှေားတယှ။ဖတှကှန ဲမော့ကှည့လှာတယှ။ အာကှာ ! ! တဲ့(မကှလှုံးလေးပှူးပီးကှည့နှတောခစှစှရာလေးဗှာ) ကလေးလေး..ဟာကလညှးပှနဖှှဈလာတာမှနလှိုကတှာ.. … ဆိုပီးလှှာလေးတဈလဈထုတပှှပီးအောကနှှုတခှမှးကိုသ ှားဖှူဖှူလေးန ဲ.ကိုကထှားတာတကယ့အှပှိုပေါကမှလေးကှနတော ပ ဲ။ မတတှပရှပနှတေဲ့ကနှော့ဖှကကှိုမကှနှာခငှှးဆိုငလှှည့ထှိုငလှိုကပှီးကနှော့ညှီလေးကိုလကခှှောငှးပှော့ပှော့လေးတှနေ ဲ.ေ သသခှောခှာကိုဆုတကှိုငလှိုကတှယှ။

ရှေ.တိုးနောကဆှုတလှုပပှေး တယှ။ ဖူးးးးးးး …. ကောငှးလိုကတှာဗှာ။ ၁မိနဈလောကငှှိမခှံနပေီး။ သူမပုခုံးလေးကိုကနှော့လှကှ၂ဖကနှ ဲ.စုံကိုငပှီးဆှဲထူမလိုကတှယှ။ ကနှောပှထမအခေါကကှစိတမှထိနှးနိုငပှ ဲသောကရှမှးတှဇေ ှတလှုပမှိတာမှနလှှနှးသှားတယှ။ အနတှီဝငနှီဘယလှိုမှကှနပမှှောမဟုတဘှူးဆိုတာကနှောသှိတယှ။ ခုတဈခေါကတှော့ကနှောှ တအားမှနလှို.မဖှဈဘူး။ဒါကှောင့ဆှရာ့ဆရာတှရေ ဲ.လကခှှာတှအတေိုငှး သသခှေောခှာနူးနပဖှို.ပှငတှယှ။ (ကနှောတှို.ခတှကခေုလိုအောကားတှဘောတှဆေိုတာရှိတာမဟုတဘှူးဗှ၊အ ဲ့ဒီ ခတှကလေူပှိုပေါကတှှရေ ဲ.ထုံးစံအတိုငှးရပကှှကထှိပကှမီးကငှးစောင့တှဲ့ တဲလေးမှာညဖကမှီးလေးဘာလေးလှုံရငှးကာလသားကှီးတှရေ ဲ.စ ှနှ.စားခနှးတှလကခှှောတှနေားထောငပှီးပညာယူ ရတာကိုး။ညဈတီးညဈပတစှာခှိုးတှေ.. ဥပမာ.ေ-ာကဖှုတသှဈရ ှကလှုပရှခကှ၊ေ-ာကဖှုတမှုနှ.ပေါငှးလုပလှို.ကောငှး၊ ဟုတတှာတှရေောမဟုတတှာတှရေောစုံနတေဲ့လိငပှညာပို.ခခှကှတှှနေ ဲ. သူတို.ကိုဆရာတငရှတဲ့ကာလပေါ့။

ဆရာမောငထှငရှ ဲ.ကိုဒေါငှးဝတထွုတှထေဲက ကာလသားကှီးကိုဒေါငှးလိုလကခှှာပေးတဲ့ဆရာသမားတှပေေါ့။ခုပှနပှှောရငှးတောငသှူတို.တှကေိုသတိရလိုကှ တာဗှာ ။ ကဲထားပါတော့ဗှာ။ လိုရငှးမရောကပှ ဲတော့ပဈခှောနှပေီ..ဆကရှအောငှ) ဆှဲထူမပီးတာန ဲ.အနတှီလေးဆံပငရှှညတှှကေိုလကနှ ဲ.ကိုငပှီးရှငှးပေးလိုကတှယှ။ ပီးမှလညတှိုငဖှှူဖှူလေးကိုလှှာန ဲ.ညှပရှိုးနားကနဟေိုးအပေါမှေးဖှားလေးရောကတှဲ့အထိလှှကပှေးနေ မိတယှ။လှှကပှေးနရငှေးန ဲ.သူမဆီးခုံအပေါမှှာကနှော့လှကခှှောငှးတှကေိုပို.ပီးကစားပေးလိုကတှာ… တဟငှးဟငှးန ဲ.ညညှးစပှုလာပီ။ လကခှလယနှ ဲ.အကှဲကှောငှးလေးကိုစမှးတော့စိုတိုတို အိတိတိလေးဗှ။ကနှောရှ ှရ ှလေးပ ှတပှေးလိုကတှော့ကနှော့ပှုခုံးပေါသှူမခေါငှးလေးမှီတ ှယလှာပီးခှဖှေားထောကပှီး အာဟာ့…ဆိုတဲ့အသံထှကလှာတယှ။ အထဲကိုနညှးနညှးလေးလကခှလယှ ကိုပှောငှးပှနလှှနပှီးထိုးသှငှးကှည့တှယှ။ ပှ ှတကှန ဲလကတှဈဆဈလောကဝှငသှှားတယှ။ ထုတခှညှသှှငှးခညှကှစားပေးနလေိုကတှော့အာ..အာ..အာ..ဆိုပီးညညှးသံတှစေိပလှာပီ။ ကနှော့ှ ပါးစပကှလညှးအငှိမမှနပေါဘူး။ အပေါပှိုငှးမှာတိုကစှဈဆငနှတောပါပဲ။ နို.သီးစူတူတူလေးတှကေိုဘယပှှနညှာပှနစှို.လိုကှ၊သှားလေးန ဲ.မနာအောငဖှ ှဖ ှလေးကိုကဆှှဲလိုကလှုပပှေးနတယှေ။

ကလေး..လေး…ဒီမှာဒူးမခိုငတှော့ဘူးကှာ တဲ့..တကိုယလှုံးတုနခှါနတေဲ့ကနှော့ဆှရာမလေးကတိုးတိုးလေးပှောလာတယှ။ ဒီလောကနှ ဲ.တော့-ိုးလို.မဖှဈသေးမှနှးကနှောကှှားနာခ ဲ့ရတဲ့လကခှှာတှအရသေိနတယှေ။ ပေါငှ၁၂၀လောကရှှိတဲ့ဆရာမလေးရ ဲ.ကိုယလှုံးအိထှေးထှေးလေးကိုစေ ှ.ကန ဲပေ ှ.ခှီပီးပထမတဈကှိမှ အခစှစှဈပှဲဆငနှှှဲခ ဲ့တဲ့ဆကတှီစားပ ှဲအပုလေးပေါကှိုတငပှေးလိုကပှီးပကလှကအှိပစှလေိုကတှယှ။ပီးမှကနှောကှှမှးပှငပှေါှ ဒူးထောကပှီး သူမကိုဒူးထောငပှေါငကှားဖှဈအောငအှနအထေားပှငှ တယှ။ ေ-ာကဖှုတအှကှဲကှောငှးလေးကိုလကညှိုးလကမှ၂ခှောငှးန ဲ.ဖှ ဲလိုကပှီးကနှော့မှကှနှာကိုအပလှိုကတှယှ။ ဟေးးးးး ! ! မလုပှ… ! ! အားးးးး …. ရှီးးးး ရှီးးးးး ခေါငှးထောငထှပီးကှည့လှာတဲ့ကနှော့ဆှရာမလေးအံ့သှတကှီးမကှဝှနှးလေးတှနေ ဲ.ကနှော့ကှိုတားဖို.ကှိုးစားသေးတယှ။ ဒါပမယေ့နှောကကှသှှားပီ… ကနှော့လှှှာကအပှားလိုကသှူ.ေ-ာကှ ဖုတကှိုလှှကမှိသှားပီ။ မကှလှုံးစုံမှိတပှီးကနှောလှညှးအသားကုနလှှှကတှော့တာပေါ့ဗှာ။ ဖငတှုံးလှလှလေးခမှာအောကကှစားပ ှဲန ဲ.လှှတထှှကသှှားတဲ့အထိကော့ကော့တကသှှားတယှ။ကနှော့ှ လကကှလညှးမှနတှယခှငဗှှ။ကော့တကလှာတဲ့တငပှါး၂ခုအောကကှိုလကဖှဝါး၂ဖကလှုံးထိုးခံပီးဆုတခှှရငှေးပါးစပကှေ တာ့သူ.ေ-ာကဖှုတနှ ဲ.လှတထှှကမှသှားအောငတှေ့ပီးအသားကုနလှှှာ စ ှမှးပှနတေော့တာပါပဲ။

ကုလားဖှူဘာသာစကားမှာယောကှှားန ဲ.မိနှးမ -ိုးကှတာကိုစကားလုံးအမှိုးမှိုးန ဲ.ဖောပှှတယှ။ အားလုံးထဲကမှmaking love ဆိုတာကိုကနှောအှနှဈသကဆှုံးဗှ။ ဘာသာတောငမှပှနရှကဘှူးအ ဲ့ဒီစကားလုံးလေးကို။ ဟုတတှယဗှှ..အပှနအှလှနတှယုတယလုပပှေးကှတာ၊ကိုယ့ဆှနဒွကိုရှေ.တနှးမတငပှ ဲအတတွမကှီးပ ဲကိုယ့ခှစှသှူလေးကောငှ းအောငလှုပပှေး တဲ့အခါသူကလေးအရမှးကောငှးနရှောပါလားဆိုတဲ့ကှညနှူးပီတိဖှဈမှု၊ အဆုံးသတမှရောကရှောကအှောငကှှိုးစားပေးလို.ပနှးတိုငရှောကသှှားတယပှီးသှားတယဆှိုတဲ့အခါမှိုးမှာကိုယ့ကှိုကိုယှ ငါကှဆိုတဲ့ကှီးမှတမှှုမှိုးခံစားရတာတှေ..အစရှိသဖှင့အှဓိပပွါယတှှအမှေားကှီးပါတယလှို.ယူဆတယဗှှာ။ အ ဲ့လိုမဟုတပှ ဲ..လာထားဆိုပီး..နို.တှအတငှေးနှိုကှ၊ကိုငလှို.ကောငှးလိုကတှာဆိုပီးဇ ှတှ ညှဈ၊ဘာမှဖှင့မှစရသေးဘူးထမီလှနှ..တဖှောငှးဖှောငှးန ဲ.တှယှ..အောကကှနာလို.အောသှံထှကလှာတာငါကှငါကှဆိုပီးအ သားကုနဆှောင့အှ ဲ့လိုမှိုးကိုတော့ဖကကှငှး: ဆိုတဲ့အဆင့ပှ ဲသတမှှတှ ခငှတှယှHaving ဆကှ:လို.တောငမှခေါခှငှဘှူးဗှ။ တော့ပဈခှောနှရငဆှေောရီးဗှာ..ဆကရှအောငှ ကနှော့ဆှရာမလေးအတငှးငှငှးဆနမှှာစိုးရိမလှို.ဇ ှတကှှီးစစခငှှးမှာအသားကုနလှှှကပှလိုကပှမယှေ့၃မိနဈလောကပှါပ ဲခပှ ကှမှးကှမှးလှှကတှာက။

ခုဆိုကနှောခှှုပမှိထားပီလေ။ သူမဖငဝှိုငှးဝိုငှးအိအိလေးကိုလညှးလကဖှဝါး၂ဖကနှ ဲ.ဆုတကှိုငမှိထားပီ။ ခကှခှငှှးပ ဲဆရာသမားတှရေ ဲ.လကခှှာကိုကှားယောငလှာတယှ။(မငှးတို.မှတထှားရမှာ ကကိုယ့ကှောငမှလေးကိုဂှာဆှဲမယဆှိုအသားကုနဇှ ှတမှဆှဲန ဲ.ကှာကှာမဆှဲနိုငဘှူးမေးရိုးတှညေောငှးလာမယှ၊လှှာကိုတအ ားတောင့ထှားရလှနှးလို.အခှိနကှှာလာရငလှှှာသကလှုံကလှာမယှ၊ဒီ တော့ဥပမာပေးရရငမှငှးတို.လှှာတှကေိုတခါခါမှာကရာတေးသမားတှခပပှှငှေးပှငှးကနသှလိုနှဈခကှသှုံးခကှတှောင့ပှီးေ- ာကဖှုတအှကှဲကှောငှးတဈလှှောကအှားန ဲ.လှှကလှိုကှ၊ေ-ာကစှိကို လှှာဖှားမာမာလေးန ဲ.ဖိပေးလိုကလှုပှ၊ပုံမှနလှေးကတော့အားသိပမှစိုကပှ ဲ..ဟိုလိုကှာ..လမှးထိပကှတရုတအှဖိုးကှီးမနကှေ စာစောထိုကကှှိကစားသလိုပှော့ပှော့ပှောငှးပှောငှးလေးလှှာကို ကစားပေး၊ညောငှးသလိုလိုဖှဈလာရငှေ- ာကဖှုတကှိုနှုတခှမှးန ဲ.တေ့ပီးပှ ှတပှှ ှတဆှိုစုပှ၊အမောဖှေ….)အ ဲ့ဒီရပကှှကမှီးကငှးတဲကလကခှှာတှကှေားယောငလှာလို.ခှ  ကခှငှှးစပိလှှော့ခလှိုကပှီ။ သာသာလေးဖှေးဖှေးလေးဆကဂှှာတယပှေါ့ဗှာ။ Largo: နရီလေးန ဲ.နောမှှတမှိတယမှလား။

ဆရာမလေးကိုတခကှတှခကှလှှမှးကှည့လှိုကတှော့မကှနှာမှာခှှေးစကလှေးတှတေောငသှီးနေ ရှာတယှ။လညပှငှးကသှေးကှောစိမှးစိမှးလေးတှခမှောထငှးနအေောငထှောငထှနတယှေ။ ဒါသူအရမှးကောငှးနပေီဆိုတဲ့အမူအရာတှပေ ဲမဟုတလှား။စစခငှှးမိနဈပိုငှးတုံးကအားး!! ရှီး!!အဟင့ှ ဟင့ှ!!ဆိုတဲ့ညညှးသံတှထှကလှောပမယေ့လှို.နညှးနညှးကှာလာတော့တိတသှှားတယဗှှ။ ဒါနဲ.ကနှောလှညှးနောကထှပတှိုကစှဈတဈခုထပဖှ ှင့တှယှ။လကသှီးဆုပလှိုကပှီးလကမှကိုထောငှ လိုကတှယှ(မကှစှိထဲမှငအှောငပှှောရရငဟှနဆှာပလပဈှပလာစတာကှောငှှာထဲကပုံမှိုး)ပီးမှလကမှကိုအောကစှိုကပှီး အောကကှေ-ာကဖှုတကှိုလှှကနှရောရငှးေ-ာကစှိလေးကိုလကမှန ဲ.ပ ှတှ ခှပေေးလိုကတှယှ။တကိုယလှုံးတှနှ.တှနှ.လာတယအှောသှံညညှးသံတော့မထှကဘှူး။ ခနှ.မှနှးခှေ၁၅မိနဈ၊မိနဈ၂၀လောကကှှာသှားတယထှငတှယှ။ ပေါငတှံဖှူဖှူသှယသှှယလှေး၂ခှောငှးစလုံးရုတတှရကကှနှော့ခှေါငှးကိုညှပလှာပီးတငပှါးလေးကလညှးအောကကှစားပ ှဲ ကနတဈပအေမှငေ့လှောကထှိကော့တကလှာတဲ့အပှငအှနတှီလေးရ ဲ. အပေါပှိုငှးကိုယလှုံးလေးပါတှနှ.လိမလှာပီ။ကနှောသှိလိုကပှီ…ပီးတော့မယှ..ပီးတော့မယှ..စိတထှဲမှာကှညနှူးသလိုလိုဂု ဏယှူအလိုလိုဖှဈပီးအားတကလှာတယှ။

ကနှောလှညှးတကိုယလှုံးရှိ တဲ့အားတှကေိုလှှာဖှားဆီပို.ပီးအသားကုနလှှှကတှော့သူမေ- ာကဖှုတလှေးထဲကတအားရှှဲနတောကှောင့ပှလပပှလပဆှိုတဲ့အသံတှမှညလှောတယှ။ တငှးကပှလှာတဲ့ခံစားမှုကိုဖောကထှုတပှ လိုကသှလိုဖှဈလာလို.နမှော ဆရာမလေးဆီကမပီမသအောသှံညညှးသံတှထေ ှကစှပှုလာပီ… …. နောကဆှုံးလုပမှိလုပရှာလုပတှဲ့အလားကနှော့ဆှံပငတှှကေိုသူမလကှ၂ဖကနှ ဲ.တအားဆှဲ ဆုပကှိုငပှီးဆူဆူညံညံတှအေောတှယှ.. အားးးးးးးးးးးးး !! ရှီးးးးးးးးးးးးးးးး !! မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးသိလား… ဟားးးးးးးးးးးးး!! ဟားးးးးးးးးးးးး!! ကလေး..လေးးးးးးးးးးးးးးး !! အ ဲ့လိုတှအေောရှငှးကော့တကနှရောကဝုနှးကန ဲစားပ ှဲပေါပှှနပှှုတကှတှာတငပှါးနှဈဖကကှိုကိုငထှားတဲ့ကနှော့လှကတှှေေ တာငနှာသှားတယဗှှာ။ ပေါငှ၂ဖကကှကနှော့ခှေါငှးကိုညှပထှားတော့ ခုနကဒူးထောကပှီးခါးကိုမတမှတထှားပီးဂှာနတေဲ့ကနှော့ခှမှာခါးကှီးကုနှးပီးပါသှားလိုကတှာငါးမှှားတံအသုတမှှာပါသှား တဲ့ငါးကလေးလိုပ ဲဟီး။ ၁မိနဈလောကနှတေော့ညှပထှားတဲ့ပေါငှ၂ခု ကိုလှှော့ပေးလိုကမှှကနှောလှညှးအသကှ၀၀ရှူနိုငတှော့တယှ။ မတတှပထှရပလှိုကပှီးခါးထောကရှငှးငုံ.ကှည့လှိုကတှယှ။

ကနှော့ခှစှသှူအနတှီဆရာမလေးဝငနှီရယလှေ.. … လှလိုကတှာ.. ခှှေးစကကှလေးတေ ှန ဲ.စိုရှှဲနတေဲ့ကိုယလှုံးလေး၊အရုပကှှိုးပှတဖှှဈပီးခေ ှခေ ှလေး၊တခကှတှခကှလှကခှှောငှးလေးတှဆေ တကှန ဲဆတကှန ဲကှေးကှေးနတေုံးပ ဲ။ ကနှော့ကှိုလညှးကှည့ကှှပါဦးဗှာ။ မကှနှာတဈခုလုံးလညှးအခစှရှညတှှပပေေ ှလို.။ နှုတခှမှးတှလညှေးပစှခှှှှဲခှှှဲအရညတှှနေ ဲ.စိုပီးပှောငလှကနှတောပေါ့။ ခှာတိတလှေးပါ..အ ဲ့ဒီအခှိနကှကနှောကှ..ဒါပမယေ့ဖှငတှုံးလုံးလေးခါးထောကရှငှးရပှ၊ကနှော့လှကခှကှနှ ဲ.ကနှော့စှ ှမှးေ ဆာငမှှုကှောင့အှရမှးကောငှးသှားတယဆှိုတာသိသိသာသာမှငနှရေ တဲ့ဆရာမလေးကိုပှုံးကှည့ရှငှးကနှောဟှာ ဥရောပတိုကကှိုအောငနှိုငခှ ဲ့တဲ့ရာဇဝငထှဲကစဈသူကှီး နပိုလီယနှ ပါရီမှို.ထဲဗိုလဝှငခှံဖို.ဝငအှလာမှာခံစားရတဲ့ဖီလငမှှိုးခံစားနရတယဗှှော။(အငှး.. သောကပှိုတှလေိုတော့မပှောနဲ.ဗှ..ရငဘှတခှငှှးဂကှပှနပှထှိုးပီးခံစားပါလို. ကဗှာဆရာမောငခှှောနှယရှ ဲ.စကားငှါးပှောခငှတှယှ ) အမှင့ဆှုံးထိပကှိုရောကသှှားလို.မှိနှးမောနတေဲ့ဆရာမလှလှလေးရ ဲ.မကှလှုံးဝိုငှးဝိုငှးလေးပ ှင့လှာပီ။

စားပ ှဲလေးပေါကှနခှဆငှေေးထိုငခှလှိုကပှီးကနှော့ကှိုလှမှးကှည့တှယှ။ ပီးတော့မှ ကပိုကရိုဖှဈနတေဲ့သူ.ဆံန ှယရှှညရှှညတှှကေိုလကနှ ဲ.သိမှးပီးကှောနောကဖှကကှိုပို.လိုကတှယှ။ မခှိုမခဉှမှကှနှာလေးန ဲ.သူ.လကညှိုးလေးကိုကှေးခညှဆှနှ.ခှီလုပပှီးကနှော့ကှိုအနားလာဖို.ခေါှ တယှ။ကနှောတှိုးကပသှှားတော့ကနှော့ညှီလေးကိုလကခှှောငှးနုနုလေးတှနေ ဲ.ဖတကှန ဲကိုငပှီးသူ.နှငှးဆီဖူးန ဲ.တူတဲ့နှုတခှ မှးပါးပါးလေးန ဲ.တေ့လိုကတှယှ။ကနှောတှောတှောလှေးစိတလှှုပရှှားနေ ပီ။အိထှေးထှေးနေ ှးနေ ှးလေးစပီးခံစားရတယှ။ စိတကှိုလှှော့ခလှိုကရှတယှ။ လူတဈကိုယလှုံးမှှောကတှကခှငှသှလိုဖှဈလာလို.သူမခေါငှးကိုကိုငပှီးမတတှပရှပရှငှးခှဖှေားထောကပှီးကော့ပေးနေ မိတယှ။စုပပှေးနရငှေး..ပလှတကှန ဲအသံမှညအှောငပှါးစပထှဲကဆှဲခှ ှတလှိုကပှီး ဒဈထိပဖှူးပတပှတလှညကှိုလှှာနီနီလေးန ဲ.ကစားပေးနတေော့..ဒီလိုအရသာထူးမခံဖူးတဲ့ခှာတိတလှေးကနှောှ အကှောတဈထောငစှိမ့အှောငဖှီလငတှှတကနှတေောပေါ့ဗှာ။ ဘယလှောကမှှမကှာသေးပမယေ့ရှရှညတှေောင့ခှံနိုငဖှို.မလှယမှှနှးကနှော့ပှငကှိုဗီဇကသိနတယှေ။

ဒါန ဲ.ကိုယကှိုအနော ကကှိုယို.ပီး ကနှော့ညှီလေးကိုသူ.ပါးစပထှဲကဆှဲခှ ှတလှိုကရှငှး.. တိုးတိုးလေးပှောလိုကတှယှ။ လုပစှို.နောှ..ကနှောမှနနေိုငတှော့ဘူး .. … အနတှီဝငနှီလေးပှုံးစိစိလုပပှီးကနှော့ကှိုကှည့တှယပှီးတော့ကနှော့ကှိုလကကှိုဆ ှဲပီး လာလို.ခေါတှယှ။ သူ.အိပခှနှးထဲကိုခေါသှှားတာဗှ။ ကုတငပှေါသှူအရငတှကလှိုကပှီး.. ကလေးလေးက အောကကှနမတတှပေရှပပှီးလုပနှောဆှိုပီးကုတငဇှောငှးမှာဒူးထောငပှေါငကှားလေးနထေားပေးတယှ။ ကနှောလှညှးစိုတိုတိုလေးဖှဈနတေဲ့သူ.ေ-ာကဖှုတလှေးကိုမတတှပရှပလှှှကကှနပေ ဲ တအားမာတငှးနတေဲ့ကနှော့ညှီလေးန ဲ.တေ့ပီးဒဈမှုပအှောငဖှိသှငှးလိုကတှယှ။ အငှးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး !!ဆိုပီး အနတှီလေးမကှလှုံးစငှးပီးညညှးတယှ။ ပီးမှဝါဝငှးပီးတငှးမာလှတဲ့သူ.နို.၂ လုံးကိုစုံကိုငလှိုကပှီးဆောင့ခှလှိုကတှယှ။ အားးး… စီးစီးလေးဗှာ။ နို.တှဆေုတခှှနရငှေေးပ ဲတဈခကှခှငှှးဆောင့သှှငှးနတယှေ။ ဖူးးးးးးး!! ကောငှးလိုကတှာဗှာ။ အပှိုကှီးေ-ာကဖှုတနှေ ှးနေ ှး ကှီးကိုနို.၂လုံးစုံကိုငပှီးဆောင့ှ-ိုး နရတောဘယလှောကကှောငှးတယဆှိုတာတှေးသာကှည့ကှှပရေော့။

အသာလေးအ ဲ့လိုဆောင့နှရောကနေ.. .. အောကကှတရှီးရှီးအောသှံန ဲ.အတူ.. …. ကလေးလေး.. သှကသှှကလှေးဆိုပီး ဆရာမလေးကမော့ကှည့ပှီးပှောလာတယှ။ ကနှောလှညှး အားန ဲ.ပဈပဈဆောင့ပှီး -ိုး ပလိုကတှာ ခဏလေးပ ဲရှိသေးတယှ။ အား.. မရတော့ဘူးကှယှ…  ဘယလှိုတှလေုပနှတောလဲ..ဟားးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးး ဆိုပီးတှနှ.လိမသှှားပှနတှယှ။(ကနှော့အှတှကှ အတှေ.အကှုံအသဈပေါ့တခှို.မိနှးမတှဟောပထမတဈကှိမပှီး ရငနှောကထှပဆှကတှိုကှ ပီးဖို.မှနလှာတတတှယဆှိုတာနားမလညသှေးဘူးအ ဲ့ဒီတုံးကတော့ပေါ့လေ) ကနှောအှံ့သှပီး -ိုးနတော ခဏရပလှိုကတှယှ။ ပီးမှသူ.အပေါကှိုမှောကခှလှိုကရှငှး နားရ ှကကှလေးတှကေိုမနာအောငကှိုကပှေးပီးလသေံလေးန ဲ.ကပပှှောလိုကတှယှ။ အနတှီလေး ဖငကှုနှးပေးအနောကကှနဆေောင့ခှငှတှယလှို.။ အာ..မငှးနောှ..ဆိုပီးမကှနှာကိုရှုံ.ပှတယှ။ ဒါပမယေ့ခှကှခှငှှးပ ဲပကလှကအှိပနှရောကနလှေိမ့ပှီးလေးဖကအှနအထေားပှငှ လိုကတှယှ။ ယောကှှား၁၀၀မှာ၉၉ယောကကှှိုကတှဲ့ပိုဇရှငနှေော့ှ။ ကနှောလှညှးဆရာမလေးရ ဲ. အိုးဝိုငှးဝိုငှးစကစှကလှေးကိုလေးလလုံးလုံးငေးပီးစိတကှူးထ ဲမှာ အကှိမကှှိမပှဈမှားနခေဲ့ တာ။

အငှး.. ဒီဖငကှှီးကိုသာလေးဘကထှောကပှီးတှယလှိုကရှဆိုပီးတော့လေ။ ခုလကတှှေ.လုပရှတော့မယှ။ ကော့တကလှာတဲ့တငပှါးဖှူဖှူဖေ ှးဖေ ှးကှီး ၂ခုရဲ.အလညမှှာကစအိုဝညိုတိုတို လေးရယဆှကလှုနီးပါးဖှဈနတေဲ့ေ- ာကဖှုတအှကှဲကှောငှးလေးပနှးသှေးရောငထှနတောလေးမှငတှာန ဲ.မရတော့ဘူးဗစှိတကှတအားကှှတကလှာပီးခကှခှငှှး တေ့ပီးထိုးသှငှးလိုကတှာဇိကန ဲ လှှောလှှောရှူရှူဝငသှှားတယှ။ အထဲမှာကအရညတှှတအေားရှှဲနတေော့ဖငကှှီးနှဈခုကိုလကှ၂ဖကနှ ဲ.စုံကိုငပှီးအားန ဲ.ဆောင့လှိုကတှိုငှးအပှငကှိုသူ.ေ- ာကဖှုတထှဲကအရညတှှပေ ှကကှန ဲပ ှကှ ကန ဲထှကထှှကကှလှာတာကနှော့ဆှီးခုံမှာတောငဖှှူဖှူအရညတှှသေီးနတောပ ဲ။ တငပှဆုံကားကားကှီးကိုအားရပါးရကိုငပှီးခပပှှငှးပှငှးဆောင့နှတော ဆောင့ခှကှပှှငှးလို.လားမသိဘူး ဆရာမလေးခါးလေးတအားကော့တကလှာပီးလညတှိုငလှေးမော့လာတယှ။ ဆံပငရှှညလှေးတှတခေါခါန ဲ.မှငှးရိုငှးမလေးပှေးနသလေိုပ ဲ။ အ ဲ့ဒါကိုကှည့ပှီးကနှောလှညှးဇကကှှိုးကိုငဖှို.ကှိုးစားလိုကတှယှ။

ရှညလှှားနကမှှောငပှီးအုံထူထူဆံန ှယတှှကေိုကနှောခှါးကိုငှးပီး ညာလကနှ ဲ.ရဈသိမှးပီးလှမှးဆ ှဲလိုကတှယှ။ တအားကှီးတော့နာအောငမှဆှဲပေးဘူးပေါ့။ ပီးတော့မှဘယလှကကှသူ.ခါးကငှကှငှလှေးကိုကိုငထှားညာလကကှဆံပငရှှညတှှကေိုဆှဲပီးအားန ဲ.ဆောင့ှ တော့တာပေါ့။စိတကှူးထဲပုံဖောကှှည့ကှှစမှးပါဗှာ။ ဖငကှုနှးပီးခံနတေဲ့ကနှော့ဆှရာမလေး ဆံပငတှှကေိုအဆှဲခံရပီးအ -ိုး ခံနရရှောတာ လညတှိုငလှေးကော့ကော့တကလှို. အဂ ငှလွိပအှကခွရာ Z န ဲ. တူနပေီ။ စိတကှိုတအားတငှးပီးကနှောလှညှးမီးကုနရှမှးကုနတှှယတှော့တာပ ဲဗှို.။ အနောကကှနမှငနှရေတေဲ့သူ.တငပှါးအလှပှူးပှူးလေးရယှ၊ ကော့တော့တော့ပှော့သှယသှှယကှိုယလှုံးလေး၊ ရူးခ ဲ့ရတဲ့ဆံန ှယရှှညလှေးတှကေိုတငှးတငှးဆုပပှီးဆောင့တှော့သူ.ညညှးငှူသံတဟငှးဟငှး… တရှီးရှီး ကှားနရတောတှကှေောင့ကှနှောဘှယလှိုမှဆကမှထိနှးနိုငတှော့ဘူးဗှာ။ အားးးးးးးးးးး !! အနတှီလေး !! အားးးးးးးးးးး !! ထှကကှုနပှီ..ထှကကှုနပှီ… … ဖူးးးးး!! ကောငှးလိုကတှာ အနတှီလေးရာ… အ ဲ့လိုတှကနှေော့ပှါးစပကှပှောမိပှောရာတှအေောမှိကုနတှယှ။ သုတရှညပှူပူတှကေိုလညှး အပှိုကှီးေ- ာကဖှုတထှဲအင့ကှန ဲအင့ကှန ဲနအေောငပှနှးထည့လှိုကမှိတယှ။

(ဒီနရောမှာကနှော့အှတှေ.အကှုံအရပှောရရငပှီးခါနီးမှာပါးစပထှဲတှေ.ရာအောပှီး ပနှးထုတလှိုကရှတာဟာ..အံကှိတပှီးတိတတှိတလှေးဆောင့ရှငှးပနှးတာထကပှိုပီးကောငှးတယလှို.ကိုခံစားမိတယဗှှ။ လုံးဝကိုပေါကကှှဲထှကသှှားသလိုခံစားရတယှ။နောငရှလာတဲ့အတှေ. အကှုံအရမိနှးခလေးတခှို.ကလညှးအ ဲ့လိုပ ဲပှောတယဗှှ။ ဒါပမယေ့ရှတနာဝငှးထိနတှို.ဘာတို.ရေးသလို.. ဆောင့ပှါမောငရှ ဲ.ေ-ာကဖှုတကှှီးနှဈခှမှးကှဲထှကသှှားအောငဆှောင့ပှါဘာညာတှေ တော့ကနှောမှကှုံဖူးဘူး။) အိပယှာခငှးအဖှူဆှတဆှှတပှေါမှှာဆရာမလေးနဲ.ကနှောထှပပှီးမှောကအှိပနှကှတယှေ။ သူမဂုတပှိုးလေးကိုကနှောမှနာအောငကှိုကပှေးရငှးအမောဖှနလေေိုကတှယှ။ သာယာလိုကတှဲ့ဘဝဗှာ။ အိစကညှကညှောတဲ့ကိုယလှုံးလေးကိုဖိကပပှီးအိပနှတောသာယာတာပေါ့လေ။ ကနှော့ညှီလေးကတော့အနတှီလေးရ ဲ. ေ-ာကဖှုတထှဲမှာစ ှပရှကတှနှးလနှးကှီးတခကှတှခကှသှူ. ေ- ာကဖှုတအှတှငှးနံရံကကှုံ.ကှုံ.နသေေးတော့ကနှော့ညှီလေးခမှာဇိကန ဲဇိကန ဲဇိမတှှေ.နေ တာပေါ့လေ။ ၂ယောကသှားခဏအိပပှှောသှှားပီးတူတူထကှ၊ရခှေိုးခနှးထဲတူတူဝငပှီးကိုယလှကသှနှ.စငရှငှးန ဲ.စိတပှါလာလို.နောကတှ ခှီလောကမှောတှောဆှပကှှသေးတယဗှှ။

ရမေိုးခှိုးပီးတော့၂ယောကသှားဧည့ခှနှးထဲမှာသနှ.ရှငှးရေးလုပရှငှးတဈယောကမှကှနှာ တဈယောကကှှည့ပှီးကှညနှူးနကှတောပေါ့လေ။ တခနှးလုံးပှံ.ကှဲနတေဲ့နုတဈှစာရ ှကတှှလေိုကကှောကပှီးထပနှတေဲ့ အနတှီဆရာမလေးကိုမကှလှုံးမခ ှါတမှးငေးကှည့နှမေိတယှ။ ထမီအဝါရောငှ လေးဝတပှီး၊တီရှပကှပှကှပှလှေးဝတထှားတော့ရငသှား၂မှှာလေးနရောမှာအဖုအထဈလေး၊ဆံပငအှရှညတှှကေိုတော့ လကကှိုငပှဝါအနီရောငလှေးန ဲ.သခှောစညှးနှောငထှားတယှ၊ရမေိုးခှိုးပီးစ မကှနှာပှောငပှှောငလှေးကိုသနပခှါးရကှေ ဲလေးပ ှတထှားတော့ဝငှးဝငှးလေးဖှဈနတယှေ။ တကယ့ကှိုကနှောနှ ဲ.အရ ှယတှူကောငမှလေးလို.တောငထှငရှတယှ။ ပီးတော့သိသာတာကသူ.မကှနှာ လေးဗှ။ မိနှးမတှခစှစှေိတဝှငလှို.ကှညနှူးနတေဲ့အခါဖှဈနတေဲ့အမူအရာလေးတှဗှော။ ကနှောသှခှောမပှောပှတတဘှူး။ ကနှော့ကှိုတခကှတှခကှလှှမှးကှည့လှိုကမှကှနှာလေးကပနှးရောငသှမှး သှားလိုကှ(ခုနကဟာတှပှနတှှေေးမိပီးရှကနှတောနမှော)၊ မကှလှုံးဝိုငှးဝိုငှးလေးတှကရယခှေငှနှတေဲ့အရယမှကှလှုံးဖှဈသှားလိုကှ၊အောကနှှုတခှမှးလေးကိုသှားဖှူဖှူလေးတေ ှန ဲ.ကို ကပှီးကနှော့ှ ကိုလှမှးငေးလိုကလှုပနှတောပေါ့လေ။

အနတှီလေးကိုကနှောအှရမှးခစှတှယသှိလား.. .. … ခ ှိခ ှိ!! (ပါးစပကှိုလကဖှဝါးလေးန ဲ.ကာပီးရယနှတယဗှှေ) အမှ! ဘာလို.ရယတှာလဲ.. … မရယနှ ဲ. .. အနတှီလေးနောဟှှနှး  ရယခှငှတှာပေါ့.. .. သူမှားကိုလုပခှငှသှလိုလုပပှီးမှ.. … ခစှရှေးလာဆိုနတောကိုး.. ခ ှိ ဟိုကှ!! ဟုတတှယဗှှ.. .. ကနှောလှညှးရှကတှာန ဲ.ရယကှှ ဲကှ ဲလုပပှီးခေါငှးကုတနှလေိုကတှယှ။ပီးမှအရ ဲစ ှနှ.ပီးစကားစလိုကတှယှ။ ဒါဆို..အနော့ကှိုခစှတှယလှို.ပှောလေ.. (ကနှောလှို.တောငမှပှောတော့ဘူးဟီး) ပှောစရာလိုသေးလို.လားကလေးလေးရာ.. မခစှပှ ဲန ဲ.ဟိုဟာလုပပှါ့မလား..ကမှကသိကခွာရှိတဲ့မိနှးမကောငှးလေးပါနောှ.. ဟိုဟာလုပတှယဆှိုတာဘာလဲအနတှီလေး.. .. ဟီးဟီး အာကှာ..ညဈတီးညဈပတတှှလောမမေးန ဲ. ..တှေ.တယမှလားဆိုပီး ကှကမှှှေးတံမကှစှညှးလေးကိုထောငပှှတယှ.. … .. ပီးတော့တဖကလှှည့သှှားပီးကနှောတှို.ပထမဆုံးသောငှးကနှှးခ ဲ့ တဲ့ဆကတှီစားပ ှဲပုလေးကိုရစေိုအဝတနှ ဲ.သုတနှတယှေ။ စားပ ှဲပုလေးဆိုတော့ကုနှးပီးသုတနှရတေော့သူ.တငပှါးလေးကထမီအဝါလေးအောကမှှာတငှးနတောပ ဲ။

ကနှောလှညှးသူ.ကိုနောကှ ခငှနှတောန ဲ.အသာလေးကပသှှားပီးခါးကနစေုံကိုငပှီး၂ခကှလှောကကှပဆှောင့လှိုကတှယှ။ ဟဲ့ဟဲ့..ဆိုပီးခါးကိုဆနှ.လိုကပှီးရှုံ.မ ဲ့မ ဲ့လေးကနှော့ဖှကလှှည့လှာတယှ။ ခစှတှယအှနတှီလေးရာ. လို.သူ.မကှလှုံးထ ဲကိုစိုကကှှည့ပှီးကနှောပှှောရငှးနဖူးလေးကိုကနှော့နှှုတခှမှးန ဲ.ဖိကပပှီးနမှးမိတယှ။ မကှနှာခငှှးပှနခှ ှာလိုကတှော့ငါ့ကိုရူးအောငတှော့မလုပနှ ဲ.နောတှဲ့မကှရှညဝှဲဝဲလေးအသံ တုနတှုနရှီရီလေးန ဲ.ကနှော့ကှိုတောငှးပနသှလိုပှောရှာတယှ။ ဟုတဆှရာမလေးဆိုပီး..သတိဆှဲရငှးမကှနှာမာမာနဲ.အောလှိုကတှော့ခကှခှငှှးပှုံးပှုံးလေးဖှဈလာပီး ကလေးလေးအရူးလေးတဲ့ ကနှော့နှှာခေါငှးကိုဆှဲလိမရှငှးခစှစှနိုးအသံလေးန ဲ.ပှောတယှ။ ကလေးလေးအိမရှှေ.တံခါးမကှီးသှားဖ ှင့ခှှကှောလို.ပှောတာန ဲ.ကနှောလှညှးလှည့ထှ ှကလှာပီးအိမရှှေ.ကကှ ှနှးသားတံခါး မကှီး ကိုကလနှ.ဖှုတလှိုကပှီးဆှဲဖ ှင့လှိုကတှယှ။ ဟာ! ! ဆိုပီးကနှောလှနှ.သှားတယဗှှာ။ရုတတှရကကှှီး လူတဈယောကတှံခါးဝမှာရပနှတောကိုး။ ကှောငှးစိမှးဝတစှုံန ဲ.အသားညိုညိုဆံထုံးထုံးထားတဲ့အမှိုးသမီးတဈယောကဗှှ။

ကနှော့ကှိုကှည့နှတောမကှနှာကပှုံးစိစိန ဲ.။ ကနှောခှကှခှငှှးသိလိုကပှီ။ ဒါအနတှီလေးန ဲ.တူတူနတေဲ့ကှောငှး ဆရာမဆိုတာနမှောလို.။ခါတိုငှးကနှောလှာရငသှူမရှိတာကမှားနတေော့သိပတှောငသှတိမထားမိခ ဲ့ဖူးလေ။ ခုကနှောလှနှ.သှားတာကဒီအမှိုးသမီးကနှောတှို.တံခါးပိတပှီးအထဲမှာဘာလုပနှေ တာလဲဆိုတာရိပမှိသှားပုံရတယဗှှ။ကနှောရှှကသှှားလို.သူ.မကှနှာတောငသှခှောမကှည့ရှဲတော့ဘူး။ အသာလေးနောကလှှည့ထှှကလှာပီးဟိုလိုဒီလိုလုပနှတယှေ။ အနတှီလေးကိုမသိမသာရှိုး လိုကတှော့သူလညှးတောတှောရှှကနှပေုံရတယဗှှ။သူကပိုဆိုးမှာပေါ့ဒီလောကအှနတညတှေဲ့အပှိုကှီးလေ။ ၅မိနဈလောကသှူတို.၂ယောကစှကားတှပှေောနကှတောကနှော့မှှာအူကှောငကှှောငကှှီး ဟိုဟာလုပရှမလိုဒီဟာလုပရှမလိုန ဲ.။ ပီးမှအနတှီဝငနှီလေးက..ဖိုးသကပှှနလှို.ရပီတဲ့။ ခပတှညတှညှ  န ဲ.ကနှော့ကှိုမကှည့ပှ ဲပှောတော့..ဟုတကှဲ့ဆိုပီးနုတဈှစာရ ှကတှှကေောကကှိုငပှီး…ဟိုအမှိုးသမီးကိုပှနတှော့မယခှငဗှဆှို ပီးနှုတဆှကရှငှးလဈထှကလှာခ ဲ့တယှ။စိတထှဲမှာတော့အမလေး.. .. ကံကောငှးလို.ဧည့ခှနှးထဲမှာဖငတှုံးလုံးန ဲ.လုပနှရငှေးသာမိသှားလို.ကတော့သောကရှှကပှ ဲလို.။ တံခါးပိတထှားတာတောသှေးတယှ။

ခုတောငရှိပမှိနပေီလားဆိုပီးတှေးရငှး အပှနမှှာရှကသှလို လိုရငတှုနသှလိုလိုဖှဈနတယဗှှော။ ဒါပမယေ့ခှဏပါပဲ။ လောလောဆယကှနှော့ပှီယာနိုဆရာမလေးကို စိတရှှိသလိုတှယခှ ဲ့ရတော့ကှညနှူးနတေဲ့စိတကှပ ဲကှီးစိုးနတောကိုးဗှ။ အိမပှှနရှောကတှော့အူမှူးနလေို.မမကတေေောငှ ဒီကောငအှပမှီလာသလားမသိဘူးဆိုပီး ဖဖေေ့ကိုပှောနသေေးတယှ။ အ ဲ့ဒီနေ.ကမှတမှှတရှရ အပရယှေ၂၁ရကသှောကှာနေ.ဗှ။ သတေဲ့အထိမေ့နိုငမှှာမဟုတတှော့တဲ့ရကစှ ှဲတဈခုပေါ့။ ညဖကရှောကတှော့ကနှောအှိပလှို.မရဘူး။ အိမခှှံဝငှးထဲဆငှးလာပီး သဈသားကှပပှစှကှလေးပေါမှှာပကလှကလှှနလှှဲလှောငှးပီးကောငှးကငထှဲကကှယတှှကှှကတှေောကိုငေးမောနမေိတယှ ။ ရငဘှတထှဲမှာတော့ခံစားခကှကှမှှေးမှမှလေးဖှဈလို.။ ကှညနှူးတဲ့စိတကှတအားပှငှးထနလှာလို.ဟာမိုနဈကာလေးကို ထုတပှီး Andy Williams ရ ဲ. Love story: ဆိုတဲ့သီခငှှးကိုတိုးတိုးလေးမှုတှ နမေိတယှ။ ခှိုမှိနတှဲ့အခစှပှုံပှငဆှိုတာ.. … … ပငလှယထှကပှိုပီးအိုမငှးတယှ.. ….ကှယတှှအကေုနလှုံး လောငကှှ ှမှးသှားတ ဲ့အထိ.. … … သူမကိုကနှောလှိုအပနှေဦးမယဆှိုတာ.. ကနှောသှိတယှ … (Andy Williams၏Love story:သီခငှှးမှ) ညကမိုးတောတှောခှှုပမှှအိပပှှောသှှားလို.မနကကှှတော့နမှငေ့မှှအိပယှာထဖှဈတယှ။

ဒီနေ.တော့ပီယာနိုတီးသငရှမ ဲ့ရကမှဟုတတှော့ဘယလှိုအကှောငှးရှာရမလဲလို.တှေးရငှးမမပှငှေေ ထားပေးတဲ့ပ ဲရ ှကစှိမှးစိမှးထည့ထှားတဲ့ခေါကဆှှဲကိုအားပါးတရစားနမေိတယှ။ စားသောကပှီးတော့ဂငှှးဘောငှးဘီန ဲ.တီရှပတှဈထညကှောကစှ ှပပှီး၊ ကနှော့နှီညိုရောငဂှဈတာလေးကိုဂဈတာ အိပထှဲထည့ပှီးလှယလှိုကတှယှ။ ပှိုငဘှီးလေးကိုတ ှနှးပီးထ ှကလှာတော့မမကအေေိမရှှေ.ကနေ ဒါကဘယလှဲလို.မေးငေါ့ပီးမေးခ ှနှးထုတတှယှ။ ဂဈတာသှားကငှ့မှလို.မှို.ပှငမှှာ၊နေ.လညစှာပှနမှစားတော့ဘူးမမလေေို. အသံမတုနအှောငသှတိထားပီးပှောရငှးလဈထှကလှာခ ဲ့တယှ။ ခှံဝမှာဖဖေေ့ကိုတှေ.တော့စကဘှီးနငှးနရငှေးပှောငှ ခှောခှှောနှ ဲ. Adios Amigo: (တာ့တာရ ဲဘောလှို.) လကပှှပီးအောခှဲ့လိုကတှယှ။ လမှးမှာနကတေောတှောပှူတာဗှ။ မနကခှငှး၁၀နာရီလောကရှှိပီဆိုတော့ကနှော့မှှာစကဘှီးနငှးရငှးခှှေးတှတေောတှောပှှံလာတာဗှ။ယူကလဈဝငှးထဲရောကှ တော့မှအမောပှတေော့တယှ။ လကတဖှေူးဖှူး၊ သဈပငတှှကနပှေေောကမှထိုးတော့အေးစိမ့နှတေဲ့အပှငယှူကလဈရ ှကအှနံ.ယဉယှဉလှေးတှရတေော့စိတကှိုကှညှ လငပှီးနလေို.ကောငှးသှားတယှ။

အနတှီဝငနှီတို.ခှံဝငှးထဲဝငသှှားတော့ထုံးစံအတိုငှးတိတဆှိတပှီး သဈရ ှကလှတေိုးသံတရှှီးရှှီးကလှဲလို.ဘာသံမှမကှားရဘူး။ တိုကပှုလေးရ ဲ.ဆငဝှငအှောကမှှာ ကနှော့ပှှိုငဘှီးလေးကိုထောငထှားခ ဲ့ပီးအိမထှဲဝငသှှားတော့ဧည့ခှနှးထဲမှာ အနတှီလေးကိုမတှေ.ဘူး။ ကနှော့ဂှဈတာအိပကှိုအသံမမှညအှောငအှသာလေးဧည့ခှနှးထောင့မှှာထောငလှိုကပှီး ဘယမှှားရောကနှလေဲငါ့ခစှခှစှဆှရာမလေးဆိုပီးဟိုကှည့ဒှီကှည့လှုပရှငှးရငခှုနလှာတယှ။ မနေ.ကမှငကှှငှးတှကခေုထိမကှစှိထဲကမထှကဘှူး။ ဟိုဆကတှီစားပ ှဲနေးပေါမှှာကနှော့အှနတှီ လေးကိုကနှောတှှယခှ ဲ့တာ.. … ဒီပီယာနိုကှီးရှေ.မှာသူ.ကိုကနှောဖှကနှမှးလိုကတှာ… အ ဲ့လိုတှတှေေးရငှးအောကကှညီတောမှောငကှငေါကတှောကတှောကလှေးဖှဈပီးထလာပှနတှယှ။ ဟီး ဟီး..သိတယမှလားခှာတိတလှေးဆိုတော့မရဘူး။ သနတှယမှှနတှယလှေ။ အသံလုံးဝမပေးပ ဲတိတတှိတလှေးနပေီး အနတှီလေးအခနှးဝကိုသှားခှောငှးလိုကတှယှ။ မတှေ.ဘူးဗှ။ သနှ.ပှနှ.နတေဲ့အိပယှာဖှူဖှူလေးပေါမှှာဘယသှူမှမရှိဘူး။ မနေ.ကကုတငဇှောငှးပေါမှှာကနှောကှောငှးဘှိုငတှဈယောကလှိုမှငှးစီးခ ဲ့တာတှေးမိသှားလို.အာခေါငတှှတေောငှ ခှောကသှလိုလိုဖှဈပီးရငတလှောတယှ။

ဒါန ဲ.မီးဖိုခနှးဖကအှသာလေးဆကလှှှောကလှာတော့.. ရခှေိုးခနှးထဲကတဗ ှမှးဗ ှမှးရကသှေံတှကှေားလိုကရှတော့ပှုံးမိတယှ။ ဟိဟိ…ဆရာမလေးနမှော.. အသာလေးကပသှှားတော့ရခှေိုးခနှးတံခါးကစေ့ရုံစေ့ထားတာဗှ။ ကနှော့သှှေးတှပေ ှကပှ ှကဆှူလာပှနတှယှ။ ဖူးးးးးးးးးး … …. ကိုယ့ကှိုကိုယဘှာလုပလှိုကမှှနှးမ သိခငရှခှေိုးခနှးတံခါးကိုဆှ ဲဖ ှင့ပှီးအောပှလိုကတှယှ။ ဝုနှး !! အနတှီလေးးးးးးးးးး !! အိုးးးးးးးး မှငကှှငှးကိုကှည့ပှီးကနှောမှှငတှကနှမေိတယှ။သှားရောဗှာ.. အနတှီလေးမဟုတဘှူး။ မနေ.ကတှေ.တဲ့အနတှီလေးသူငယခှငှှးဆိုတဲ့အမှိုးသမီး။ ရခှေိုးခနှးတံခါးဝဖကမှကှနှာမူပီးဒူးထောကပှီးဆပပှှာတိုကနှတော။ ထမီကိုရငမှလှားထားဖူး၊ခါးလောကအှထိပ ဲပတထှားတော့အပေါပှိုငှးကဟငှးလငှးကှီး… နို.ကှီးနှဈလုံးညိုစိမ့စှိမ့နှ ဲ.ဆပပှှာ တှတေိုကထှားတော့ဖှူဖှူအမှုပတှှကှေားထဲထငှးထငှးကှီးမှငနှရတယှေ။ တောတှော့ကှိုထှားတဲ့နို.ကှီးတှဗှော။ မကှနှာလှဲလို.မရအောငကှိုဆှဲဆောငမှှုရှိလှနှးတယှ။ ခေါငှးလှှောထှားတော့ ဆံပငတှှစေိုကပပှီးပုခုံးပေါမှှာအထှေးလိုကကှလေးဖှဈနတယှေ။ အောကကှပေါငတှနတှုတတှုတကှှီးတှကရစေေိုထမီအောကမှှာထငှးပီးတငှးတငှးရငှးရငှးဖှဈနတယှေ။

အသားကနဂိုကညို တိုတိုလေးဆိုတော့ရစေိုအလှန ဲ.အငမှတနကှှည့ကှောငှးလှနှးလို.ကနှောှ၁၀စကကွနှ.လောကငှေးကှည့နှရငှေးသတိဝငလှာ လို. ကနတှော့အမ.. ကနတှော့လို.အောပှီး တံခါးပှနပှိတပှေးလိုကပှီး ဧည့ခှနှးကိုထှကပှှေးလာခ ဲ့တယှ။ တကယ့သှောကဂှ ှဗှာ.. ကနှော့ညှီလေးကတှယရှတော့မလားဆိုပီးမာတောင့နှတေော့ ဂငှှးပနအှောကမှှာဖောငှးကားနတောမှငသှှားပီလားမသိဘူး။ ဒီလိုသာ ဆိုကနှောနှ ဲ.အနတှီလေးတို.ဘာတှဖှဈတယေဆှိုတာအ ဲ့ဒီအမှိုးသမီးသိသှားလောကပှီ။ ဒုကခွပါပ ဲဆိုပီး ခုနကဖှဈနတေဲ့တကကှှှမှုတှပှေောကသှှားပီး ရှကစှိတတှှဖေုံးလာတယှ။ အနတှီလေးက လညှးဘယသှ ှားနမှနှေးမသိပါဘူးဗှာ။ ဧည့ခှနှးထဲမနရေ ဲတော့လို.အိမရှှေ.ဆငဝှငအှောကထှှကလှာပီးစီးကရကတှဈလိပဖှ ှာနမေိတယှ။မိနဈ၂၀လောကကှှာတော့ .. ဟေးမောငလှေး!! အိမထှဲ  ဝငပှါဟ..မဝငနှီမှို.ထဲသှားတယလှေ..လာပါ..ခဏနရငပှှနေလှာတော့မှာ..ဆိုပီးအောသှံကှားတော့လှည့ကှှည့မှိတော့… စ ှပကှယှအှဖှူပှော့ပှော့ဝတထှားပီးဆံပငဖှားလှားခထှားတဲ့ခုနကအမှိုးသမီးဗှ။အိမအှဝမှာရပနှတော… ဝတထှားတာကပါးလလှှနှးတော့အောကကှဘရာအနီရ ဲရ ဲကိုမှငနှရတယှေ။ ရငသှားတှကကှေီးလှနှးတာကှောင့လှားမသိဘူးတအားစူထ ှကနှသလေိုပ ဲ။

ဟုတအှမ!! ဆိုပီးသူ.ပှုံးစိစိမကှနှာကို သခှောမကှည့ပှ ဲအိမထှဲလိုကဝှငမှိတယှ။ ကနှော့ကှိုကှောပေးလိုကတှော့မှသူ.နောကပှိုငှးကိုသခှောမှငရှတယှ။ ခါးက၂၁လောကပှ ဲရှိမယထှငတှယှ။ကငှကှငှလှေးသိမနှပေီးအောကပှိုငှးကို ကားထှကသှ ှားတ ဲ့အိုးကှီးကအယထှှကနှတော။လမှးလှှောကလှိုကတှိုငှးတုနတှုနတှကသှ ှားတယှ။ အငှး… မဖှဈသေးပါဘူးဆိုပီးအကှည့ကှိုလှှဲပလိုကရှတယှ။ အိမထှဲရောကတှော့မတညမှငှိမဖှှဈနတေဲ့စိတကှိုထိနှးရငှးဂဈတာအိတအှပှငဖှကကှဇဈကိုဆှဲဖ ှင့ပှီးနုတဈှစာရ ှကတှှထေုတှ ပီးဟိုလှနဒှီလှနလှုပနှလေိုကတှယှ။ ဟိုအမကှီးကတော့သူ.အိပခှနှးထဲဝငသှှားတာပှနထှှကမှလာတော့ဘူး။ ခဏလောကကှှာတော့အနတှီဝငနှီလေး အပှငကှနစကဘှေီးလေးန ဲ.ခှံထဲဝငလှာတာမှငလှိုကရှတယှ။ ဆငဝှငအှောကမှှာ စကဘှီးလေးကိုထောငပှီးအိမထှဲဝငလှာပီးပှုံးစိစိန ဲ. ဖိုးသကှ!! ဒီနေ.သငတှနှးမရှိဘူးလေ.. ဘာလာလုပတှာလဲလို. မခှိုမခဉှမှကှနှာပေးန ဲ.မေးတယှ။ အနတှီလေးကိုအုပခှငှလှို.လာတာလလေို. ဖှခငှနှတေောပါးစပကှိုယားနတောပ ဲအဟီး .. ဒါပမယေ့ဟှိုအမကှီးကှားမှာစိုးလို.ခပတှညတှညနှ ဲ. အာ..ဆရာမကိုဂဈတာတီးပှမလို.လာတာဗလှို.ပှောလိုကရှတယှ။

အနတှီဝငနှီက..မှို.ထဲမှာစာ အုပသှှားဝယတှာဟ..လို.ပှောရငှးစာအုပထှည့လှာတဲ့စကကွူအိတကှိုဆကတှီစားပ ှဲပေါပှဈတငလှိုကရှငှး ကနှောနှ ဲ.မကှနှာခငှှးဆိုငမှှာဝငထှိုငရှငှး ကဲ..လုပစှမှးပါဦးအမောပှတဈပေုဒလှောကတှီး ပှပါလို.ပှောလာတော့ကနှောလှညှးအိတထှဲကဂဈတာကိုဆ ှဲထုတလှိုကတှယှ။ နီညိုရောငကှနှော့စှပိနဂှဈတာလေးကိုကှည့ပှီး.. ဟ!! ဂဈတာလေးကလှလိုကတှာလို. အံ့သှတကှီးရရေ ှတတှယှ။ Rosewood: န ဲ.လုပထှားပီးနိုငလှှနကှှိုးတပထှားတဲ့ကနှော့ဂှဈတာလေးကို ဘယဖှကပှေါငပှေါတှငပှီးခါးကိုမတမှတထှားပီးကိုငလှိုကတှယှ။ ဆရာမ..နားထောငနှောဆှိုပီး.. ကနှော့လှကခှှောငှးတှကေိုအသာအယာလေးပှေးလှှားရငှးတီးခတလှိုကတှော့… ကှညလှငတှဲ့ သံစဉလှေးတှထှကကှလှောတယှ။ မှငတှကနှတေဲ့မကှလှုံးလေးန ဲ.ကနှော့လှကခှှောငှးတှပှေေးလှှားနတေောကိုငေးနတယှေ။ ဆရာမလေးကနှော့ကှိုဒေါသထှကပှီးပေါကကှှဲခ ဲ့တဲ့သီခငှှးကို ကနှောတှီးလိုကတှာကိုးဗှ။ မှတမှိတယမှလား Cannon in D: ဆိုတဲ့သီခငှှး။ ဆရာမလေးတို.ပီယာနိုန ဲ.လကဆှယခှှောငှးလုံးပှေးလှှားပီးတီးခတရှတဲ့အ ဲ့ဒီသီခငှှးကိုခုကနှောကှစပိနဂှဈတာန ဲ. ညာလကခှှောငှး၄ခှောငှးထဲန ဲ.picking:လုပပှီးတီးပှနတေော့သူအံ့သှပီးနားထောငနှတောပေါ့။

သီခငှှးဆုံးသှားတော့လကခှုပလှေးတီးပီး.. မိုကတှယမှိုကတှယလှို.ရယမှောရငှးအားပေးတယှ။ ဖိုးသကှ…ဒီသီခငှှးကိုပီယာနိုကနဂဈတောန ဲ.တီးလို.ရအောငကှိုယ့ဖှာသာပှနှarrange: လုပထှားတာလား? အဟိ!! ဆရာမကအထငကှှီးနသေေးတယှ..ဟုတဝှူးဗှ..မနှဈကကနှောတှို.မှို.လေးရ ဲ.တဈခုတညှးသောဟိုတယမှှာအလညလှာတဲ့ နိုငငှံခှားသားတဈယောကနှ ဲ.တှေ.တယှ.. …သူ.နာမညကှ မ ှနတှီတဲ့အီတလီက.. ကနှောှclassical: ဂဈတာလညှးတီးတယဆှိုလို. ဒီသီခငှှးကိုနုတဈှခရှေးပေးသှားတာ.. နုတဈှကိုကှည့လှေ..သူ.လကရှေးန ဲ.သူ.လကမှှတတှောငပှါသေး.. .. .. အော..ဒီလိုလား..မသိပါဘူး..ကှုပကှရှင့ကှိုအထငကှှီးသှားတာ..ဟာဟ.. ဆိုပီးဆရာမလေးပှုံးနတယှေ။ အ ဲ့လို၂ယောကသှားသာမနလှူတှစေိတမှဝငစှားလောကတှဲ့မှူးဇဈအကှောငှးတှရေောကတှတရှာရာပှောနကှရငှေးလော ကကှီးကိုမေ့နကှတောပေါ့လေ။ သိတယမှလားလောကမှာဝါသနာတူ ဘာသာစကားတူတဲ့ခစှသှူရတယဆှိုတာဘယလှောကကှံကောငှးသလဲ။ တောတှောလှေးကှာတော့မှ အနတှီလေးရ ဲ.သူငယခှငှှးက အနောကခှနှးထဲကနအေောလှိုကတှာကှားရတယှ။

ဟေး!! ဟိုဆရာမန ဲ.တပည့လှေး..ထမငှးစားကှရအောငကှှှတောမှူပါတဲ့။ အ ဲ့တော့မှကနှောတှို.၂ယောကလှညှးဗိုကဆှာရမှနှးသတိရလို.ရပတှော့တယဗှှ။ ထမငှးစားဖို.မီးဖိုခှောငကှိုတူတူထသှားရငှးန ဲ.ဧည့ခှနှးန ဲ.မီးဖိုခှောငအှကူးလမှးကှားလေးထဲလညှးရောကရှောအရှေ.ကေ လှှာကနှတေဲ့ဆရာမလေးရ ဲ.တငပှါးဝိုငှးဝိုငှးလေးကိုကှည့ပှီးစိတှ ယားလှနှးလို.လှမှးကိုငပှီးဖစှညှှဈလိုကမှိတော့..ကနှော့ဖှကကှိုဖတကှန ဲလှည့လှာပီး…ကနှော့နှှုတခှမှးကိုပှ ှတကှန ဲစုပလှာ တယှ။ ခကှခှငှှးပှနခှ ှာသှားပီး .. ကလေးလေး..သူမှားကိုမရိုးမရ ှဖှဈ အောငမှလုပပှေးန ဲ.သူငယခှငှှးရှိနတောနောဟှှနှးဆိုပီး အပှိုပေါကမှလေးလိုမီးဖိုခနှးထဲပှေးထှကသှှားရောဗှ။ ထမငှးဝိုငှးမှာ၃ယောကသှားအတူထိုငပှီးစားသောကကှှရငှးကနှော့ကှိုအနတှီလေးကမိတဆှကပှေးတယှ။ ဒါဆရာမရဲ.သူငယခှငှှး မညိုညိုအောငတှဲ့ဖိုးသကှ.. ဟုတကှဲ့ဗှ..(စိတထှဲကနတေော့ မခှိုခှိုအောငမှဟုတဘှူးလားလို.ပှောရငှးရယခှငှလှာလို.ထမငှးသီးမလိုတောငဖှှဈသှားတယှ) မညိုညိုကထုံးစံအတိုငှးပှုံးစိစိန ဲ.ခေါငှးငှိမ့ပှှတယှ။ ခုနကစ ှပကှယှလှေးပ ဲဝတထှားရာကအခုရှပဖှားဖားကှီးအပေါကှထပဝှတထှားတာသတိထားမိတယှ။

စားသောကရှငှးန ဲ.ရုတတှရကကှနှောှ ထမငှးနှငသှလိုတောငဖှှဈသှားတယှ။ဘာဖှဈရမတုံး .. ကနှော့ဆှရာမလေးပေါ့.. ထမငှးစားပ ှဲမှာတူတူထိုငနှရငှေးမကှနှာခငှှးဆိုငထှားတာ၊ စားပ ှဲအောကကှနသေူ.ခှဖဝေါးန ဲ.ကနှော့ညှီလေး ကိုလာပ ှတနှတောဗှ။ ကနှော့မှှာခကှခှငှှးမကှနှာတှနေီရ ဲတကလှာတယှ။ ဟိုမညိုညိုရှိနတောကိုသကသှကမှ ဲ့ကနှော့ကှိုစနတောလေ။ ကနှောသှိတယကှနှော့ဆှရာမလေးထမငှးမဆာဘူးစား သာစားနတော..သူဘာဆာနလေဲဆိုတာကနှောရှိပမှိတယှ။ နရခကလှေိုကတှာဗှာ။ လှမှးပီးဆရာမလေးကိုကှည့လှိုကတှော့အကှည့နှ ဲ.တငပှှာကသှှားမယှ။ တောတှောလှေးစိတထှနပေုံရတယှ။ သူ.မကှနှာလေးလဲပနှးရောငသှမှးနတယှေ။ ကဲ..ငါတော့ပီးပီ..နငတှို.၂ယောကကှလညှးမဆာကှဘူးလားမသိဘူး..ဘာမှဟုတတှိပတတှိမစားကှဘူး… မညိုညိုကအ ဲ့လိုပှောပီးသူ.ထမငှးပနှးကနကှိုဆေးကှောနတယှေ။ ဆေးကှောပီးမှခေါကပှကလှကကှုလားထိုငလှေးကိုမ၊စာအုပထှူထူတဈအုပကှိုဂှိုငှးကှားညှပပှီး မီးဖိုခှောငကှနခှေံအနောကှ ဖကကှိုဆငှးသှားတယှ။ ထမငှးစားပ ှဲအောကကှနခှဖဝေေါးလေးန ဲ.ကနှော့ညှီလေးကိုကလိနရောကနရပပှေီး ရယကှှ ဲကှ ဲမကှနှာလေးလုပရှငှးဆရာမလေးထလိုကပှီးဘစငမှှောပနှးကနတှှဆေေးနတယှေ။

ဘစငကှနေ ဲ.ကပလှကှကှ ခှံအနောကဖှကကှိုမှငနှရတေဲ့ပှူတငှးပေါကဗှှ။ ပှူတငှးပေါကဖှကမှကှနှာမူ၊ကနှော့ကှိုကှောပေးထားရငှး ဆပပှှာအမှုပတှှနေ ဲ.ပှည့နှတေဲ့ဘစငထှေဲလကနှှိုကပှီးဆေး ကှောနတေဲ့သူမအနားကိုကပပှီးရပလှိုကတှော့ကနှောကှပလှာတာသိတယဗှှ။ ရှူး.. ကလေးလေး..မဆိုးန ဲ.ကှာ.. ဟိုးမှာညိုညိုရှိနတော..မှငတှယနှောှ..ဆိုပီးစိတလှှုပရှှားနတေဲ့အသံလေးန ဲ.လှည့မှကှည့ပှ ဲတိုးတိုးလေးပှောတယှ.. ကနှောလှညှးအနောကကှနသေူ.ပုခုံးပေါကှကှောပှီး ခှံထဲကိုလှမှးကှည့လှိုကတှော့ မညိုညိုကိုအရိပကှောငှးတဲ့နောကဖှေးခှံဝိုငှးထဲမှာပကလှကကှုလားထိုငလှေးခငှးပီးစာဖတနှတောကိုမှငနှရေ တယှ။ ကနှောတှို.ရှိနတေဲ့မီးဖိုခှောငဖှကကှိုလုံးဝမကှည့ပှ ဲစာအုပထှဲစိတဝှငစှားနတောတှေ.တော့ဘာမှအသံမပေးပ ဲ အနတှီလေးဂှိုငှး၂ဖကအှောကကှနလှှေိုပီးနို.၂လုံးကိုလကှ၂ဖကနှ ဲ.စုံကိုငှ လိုကပှီး တီရှပအှပေါကှနခပရှေ ှရ ှလေးခှပေေးလိုကတှော့အသာလေးငှိမခှံနတယှေ။ အနောကကှနရပထှေားတာဆိုတော့ကနှော့ဒှူးကိုနညှးနညှးလောကကှှေးလိုကတှာန ဲ. သူ.အိုးန ဲ.ကနှော့ညှီ လေးန ဲ.ကှကတှိထောကထှားမိတော့မသိမသာလေးဆောင့ပှေးလိုကတှယှ။အသကရှှူသံလေးနညှးနညှးပှငှးလာတယှ။

သူမလကနှှဈဖကလှုံးကပနှးကနတှှကေိုဆကမှဆေးတော့ပ ဲဆပပှှာမှုပှ တှကေိုဆော့နပေီ။ ကနှောလှညှးအခှိနသှိပမှဆှဲတော့ပ ဲခပသှှကသှှကလှှုပရှှားလိုကတှယှ။ အငှးကှီအောကလှကနှှိုကလှိုကပှီးအနတှီလေးရ ဲ.ဘရာလေးကိုအောကကှိုနညှးနညှးလှှောခလှိုကှ တယှ။ နို.ကှီး၂လုံးရ ဲ.အိစကစှကအှထိအတှေ.ကိုသခှောခံစားရငှးကိုငပှီးဆော့ကစားပေးနလေိုကရှငှး နို.သီးခေါငှးစူစူလေးတှကေိုလညှးစိတရှှိလကရှှိခှပေေးလိုကတှော့အဟငှးး ဟငှးးးး ဆိုပီးညညှးသံထှကစှပှုလာတယှ။ ထမီကိုအသာလေးဆှဲဖှပေီး ဂ ှငှးလုံးခှ ှတခှလှိုကတှော့ထမီအနီရောငလှေးခမှာ ကှမှးပှငပှေါပှုံကသှှားပီး ပငတှီအနကကှလေးပေါလှာတယှ။ ဆကတှိုကဆှိုသလိုပ ဲ အ ဲ့ဒီပငတှီလေးကိုကနှောလှကှ၂ဖကနှ ဲ.လှှောခပှီးခှ ှတလှိုကတှော့တငှးပှောငနှတေဲ့ဖငသှားဖေ ှးဖေ ှးကှီး။ ကနှော့ဂှငှှးပနကှို ကှယသှီးဖှုတပှီး အတှငှးခံရောဂငှှးပနပှါဒူးခေါငှးလောကအှထိလှှောခလှိုကတှယှ။ ကနှောဘှာလုပတှော့မယဆှိုတာသိနလေို.လားမသိဘူး။ အနတှီဝငနှီက လှည့မှကှည့ပှ ဲ အနောကကှို နညှးနညှးဆုတပှီးဘစငပှေေါလှကထှောကလှိုကရှငှး တငပှါးကိုကော့ထားပေးလာပီ။

တငပှါးကှီး၂လုံးကော့တကလှာတာကိုကနှောဒှူးထောကပှီးထိုငခှလှိုကရှငှးလကှ၂ဖကနှ ဲ.ဆှဲဖှ ဲလိုကတှော့ေ- ာကဖှုတထှူအနှးအနှးကှီး၂ခှမှးကိုမှငလှိုကရှတယှ။ အရညတှှတေောငတှောတှောစှို.စပှုနပေီ။ လကခှလယနှ ဲ. စိုစိစိေ- ာကဖှုတကှှီးထဲထိုးထည့ရှငှး မှှပေေးလိုကတှော့… ဖငကှှီးတဈခုလုံးခါထှကသှ ှားတယှ။ ဆရာမအပှိုကှီးခမှာတောတှောှ လေးခံခငှနှရှောတယဆှိုတာစားပ ှဲအောကကှနကနှေော့ကှိုခှဖဝေါးန ဲ.လာပ ှတကှတညှးကသိသာနတယလှေေ။ ၃- ၄မိနဈလောကမှှှပေေးနတော သူ.ေ-ာကဖှုတထှဲကအရညတှှကပေေါငဖှှူဖှူ လေးတလှှောကစှီးကစှပှုလာတယှ။ ဆရာမလေးကိုယတှိုငခှမှာလညှး တရှီးးးရှီးးးးန ဲ.တိုးတိုးလေးညညှးတာစိပလှာပီ။ဟငှးးးးး !! ဟငှးးးး!! လုပတှော့..လုပတှော့…မှနမှှနဆှိုပီး အံကှိတပှီး ကနှော့ကှိုလှည့မှကှည့ပှ ဲပှောလာတယှ။ ကနှောလှညှးဒူးထောကနှရောကနမတတှပေရှပလှိုကပှီး ညာလကကှကနှော့မှာတငှးနဆေဲညီလေးကိုအရငှး ကနကေိုငှ၊ ဘယလှကနှ ဲ.ဆရာမဖငှ ဖေ ှးဖေ ှးကှီးကိုဖှ ဲပီး ေ-ာကဖှုတဖှောငှးဖောငှးကှီးထဲတေ့ပီးအရှေ.ကိုဆောင့တှှနှးလိုကတှော့.. စီးပိုငပှိုငနှ ဲ.ဝငသှှားတယှ။ ဟားးးးးးးးးးးးး….. ကောငှးလိုကတှဲ့အရသာဗှာ။ ဆရာမလေးရ ဲ.ခါးကို လကှ၂ဖကနှ ဲ.စုံကိုငပှီးခပဆှဆစမှးပီးဆောင့ကှှည့တှယှ။

ဆောင့လှိုကတှိုငှး သူမတငပှါးအိစကစှကကှှီးကိုကနှော့ဆှီးခုံန ဲ.သှားသှားရိုကမှိတာကိုကအရသာဗှ။ အရှိနရှလာတာန ဲ.အမှှကနှော့ှ ဆောင့ခှကှတှှကတေောတှောလှေးပှငှးထနလှာတယှ။ မီးဖိုခှောငလှေးထဲမှာ တငပှါးန ဲ.ဆီးခုံဆောင့မှိလို.တဖတဖှတမှှညသှံရယှ၊ ကနှော့မှာနသှှငှးတဲ့အသံတအငှးအငှးရယှ၊ဆရာမလေးရ ဲ. အံကှိတပှါးစပပှိတထှားတဲ့ကှားကတခကှတှခကှထှှကလှာတဲ့မပီမသညညှးသံလေးရယရှောထှေးနတောပေါ့ဗှာ။ ပနှးကနဆှေးတဲ့ဘစငပှေေါလှကထှောကှ၊ ဖငကှိုအနောကကှိုကော့ထားပေးတဲ့အနတှီလေးကို မတတှပရှပပှီးအနောကကှနေ -ိုး နရတောလုံးဝစိတကှိုကှှလာစတယဗှှော။ ခှံဝငှးထဲပကလှကကှုလားထိုငပှေါမှှာစာဖတနှတေဲ့မညိုညိုကိုတခကှတှခကှပှှူတငှးပေါကကှနေ လှမှးလှမှးကှည့ရှသေးတယှ။ တောကှှာရုတတှရကကှှီးမီးဖိုခှောငထှဲဝငလှာမှခုလိုပုံစံကှီးန ဲ. ပကပှငှးကှီးတိုးလို.ကတော့သောကဂှ ှကှီးလေ။ ဒါပမယေ့အှ ဲ့ဒီလိုမှိုးခိုးကှောငခှိုးဝှကရှငတှထိတထှိတနှ ဲ. -ိုး နရတောကကိုရငတှလှပလှှပနှ ဲ.ပိုဖီးလလှာစသလေိုပ ဲဗှ။ ခိုးစားရတဲ့သဈသီးဟာပို ခှိုတယလှို.ဆိုရိုးရှိသလိုပေါ့။ ခုပ ဲကှည့လှေ.. ကနှော့ဆှရာမလေးကို။

မလုပခှငကှသူကိုယတှိုငစှိတကှှှနရကနှေ ဲ. လူမိမှာကှောကနှတေော့တုနတှုနယှငယှငဖှှဈနတော.. ခုတော့အသံထှကညှညှး လာရုံတငမှကဘူးသူ.ခါးကငှကှငှလှေးကိုစုံကိုငပှီး ဆောင့နှတေဲ့ကနှော့လှကကှိုပါနောကပှှနလှှမှးကိုငပှီး အားပေးသလိုဖှဈညှဈလာတယှ။ အောသှံတှပေိုပိုကယှလှာတယှ။ တောသှေးတာက မညိုညိုထိုငနှတေဲ့နရောကမီးဖိုခှောငနှ ဲ.တောတှောလှေးလှမှးနလေို.။ ရှီးးးး !! ရှီးးးး!! ကလေးလေးးးး!! မရပနှ ဲ.တော့နောမှရပနှ ဲ.တော့!! အဟငှးးးးးးဟငှးးးးးးး!! အ ဲ့လိုအောသှံတှထှကလှောပီးတှနှ.လိမလှာတဲ့အပှငဘှစငကှေိုလကှ၂ဖကနှ ဲ.ကစှကှစှပှါအောငဆှုတလှို.အားယူရငှး သူမဖငကှှီးကိုပိုကော့ပေးပီး အနောကကှိုအားန ဲ.ပှနဆှောင့လှာတာ ကနှောကှလညှးမာနသှှငှးပီးအရှိနနှ ဲ.အဆောင့ဆှုံမိတော့မီးပ ှင့မှတတတှဖောငှးဖောငှးမှညကှုနတှယှ။ ကနှောလှညှးအသကကှိုခပပှှငှးပှငှးရှူသှငှးလိုကပှီး အသားကုနဆှောင့နှပေီ။ အားးးးးးး!! အနတှီလေးးးး!! ထှကကှုနပှီ!! ဟားးးးးးး!! ကောငှးလိုကတှာကောငှးလိုကတှာ!! အ ဲ့လိုစိတထှဲရှိတာတှအေောရှငှးကနှောလှညှး သုတရှညတှှပနှေးထုတလှိုကတှယှ။

ပီးသှားတာန ဲ.ကနှော့ညှီလေးကိုဆှဲမထုတသှေးပ ဲ အပှိုကှီးဆရာမရ ဲ.ေ-ာကဖှုတကှှီးထဲစ ှပလှှှကထှားပီး သူမကှောလေးပေါမှှီတှယပှီးအမောဖှနမေေိတယှ။ ကနှော့လှကအှစုံကတော့ ဆရာမရ ဲ.နို.၂လုံးကိုလှမှးဆုတကှိုငပှီးအရသာခံနလေိုကတှယှ။ အနတှီလေးရ ဲ.ကိုယပှေါမှှီနရငှေးနညှးနညှးလေးကှာတော့ သတိဝငလှာတယနှ ဲ.တူတယှ။ အာ.. ဖယလှိုကတှော့လေ..ကလေးလေး.. ဒီမှာကှည့ှဦးအကုနပှကေုနပှီ ဆိုပီးပှောသံကှားမှကနှောလှညှးမှိနှးနတောကနခေ ှါပီးအနောကကှိုဆုတလှိုကတှော့.. ပလှတှ!! ဆိုအသံမှညပှီး ကနှော့ညှီလေးလဲသူ.ေ-ာကဖှုတထှဲကနထှကကှလှောတယှ။ တနှးလနှးလေးပေါ့.. အရညတှှရှေှဲလို.ပှောငပှှောငလှေးအောကကှိုစိုကကှနှတယှေ။ အနတှီလေးကိုကှည့လှိုကတှော့မကှနှာလေးရှုံ.မ ဲ့ပီး ကနှော့ကှိုလှည့ကှှည့ရှငှး.. တှေ.လားရခှေိုးရတော့မယလှို.ပှောတယှ။ ဟုတပှါ့..မာနတှှတကပှေီး၂ယောကသှားဇ ှတတှှယကှှတာ အနတှီလေးဆံပငရှှညတှှကေ အရှေ. ကိုတှဲလဲကနှတေော့ဘစငထှေဲကဆပပှှာမှုပတှှနေ ဲ.စိုကုနပှီ။ အားနာလိုကတှာဗှ။ ကနတှော့နောှ..အနတှီလေးလို.ပှောတော့ဘာမှမပှောပ ဲကှငှးလုံးခှ ှတခှထှားတဲ့သူ.ထမီနီနီလေးကိုကောကှ ကိုငပှီး ကနှော့ညှီလေးကိုဖ ှဖ ှလေးသုတပှေးနတယှေ။

ပှောငစှငအှောငသှုတပှေးပီးမှဘာမပှောညာမပှောန ဲ. ပှော့အိအိဖှဈစပှုနတေဲ့ကနှော့ညှီလေးကိုတပှ ှတပှှ ှတနှ ဲ.၃-၄ခကှလှောကကှောကှ စုပလှိုကသှေးတယှ။ ပီးမှကဲ..ကိုယတှောလှေး..ကမှရခှေိုးခေါငှးလှှောတှော့မယဆှိုပီး ကနှော့ပှါးလေးကိုသာသာဆှ ဲလိမပှီးရခှေိုးခနှးဖကကှိုထ ှကသှှားရော။ ကနှောလှညှး ဘောငှးဘီတှဘော တှပှနဝှတေပှီးဘစငမှှောပ ဲလကဆှေးပလုတကှငှှး၊မကှနှာသဈကိုယလှကသှနှ.စငနှလေိုကတှယှ။ လူကနညှးနညှးနှုနှးသလိုဖှဈနပမယေေ့စှိတကှတောတှောလှေးကှနပနှတေယှေ။ လူအလဈမှာခိုးပီးခစှရှတာလညှးအရသာတမှိုးပါလားလို.တှေးရငှး ပှူတငှးပေါကကှနခှေံထဲလှမှးကှည့လှိုကတှော့.. ဟိုကှ!! မညိုညိုမရှိတော့ပါလား.. ပကလှကကှုလားထိုငပှေါမှှာဘယသှူမှရှိမနပေါလား။ ဒုကခွဗှာ.. ဘယရှောကသှှားတာလဲမသိဘူး။ လာမှားခှောငှးနသလေားလို.တှေးပီးလိပပှှာမလုံတော့သလိုလိုဖှဈလာတယှ။ ဒါနဲ.အသာလေးခှံထဲဆငှးလိုကပှီး ဟိုဟိုဒီဒီကှည့သှလိုလုပရှငှးအသာလေးလှှောကရှှာနမေိတယှ။ ခှံဝငှးကတောတှောကှှီးကယှလှှနှးတာကိုးဗှ။ ယူကလဈပငတှှေ၊ကုကကွိုပငအှုပအှုပကှှီးတှေ၊ ဝါးရုံ၃-၄ရုံတှနေ ဲ.ဆိုတော့တောရှုံမှငကှှငှးကမရှငှးဘူး။

တှေ.ပါဘူးဗှာ။ ဒါနဲ.အိမကှိုဘေးဖကကှနတဈပတှေ ပတလှှှောကရှငှးအိမရှှေ.ဖကရှောကလှာတော့ဆငဝှငအှောကကှဆေးအဖှူရောငှ သုတထှားတဲ့ဒနှးလေးပေါမှှာ မညိုညိုထိုငနှတောကိုသှားတှေ.တယှ။ ကနှော့ကှိုမှငတှော့လကယှပခှေါပှီး အနားမှာထိုငခှိုငှးတယှ။ ဖိုးသကှ.. ညို.သူငယခှငှှးအပေါသှဈစာရှိရမယနှောတှဲ့.. … မညိုညိုအ ဲ့လိုပှောလာတော့ကနှောလှညှးလနှ.သှားပီး.. ဗှာ!! လို.အသံတောငထှှကသှှားတယှ။ အမလေး.. ကမှတို.နှဈယောကကှငယထှဲကအရမှးခစှတှဲ့သူငယခှငှှးတှပေါရှငှ.. မနေ.ညက ဝငနှီကမှကိုအားလုံးပှောပှထားပါပီ.. လို.ပှောရငှးပှုံးစိစိလုပနှတေော့ကနှော့မှှာရှကလှို.ခေါငှးငုံ. ပီးတဟဲဟဲရယနှလေိုကတှာပေါ့။ ပီးမှခပရှှကရှှကနှ ဲ.စကားစဖှဈတယှ။ အနတှီလေးက..ကနှော့အှခစှှဦးပါဗှာ..ကနှောကှခှာတိတငှခှ ှတလှေးမို. မညိုညိုရ ဲ.သူငယခှငှှးစိတပှကှမှှာတောငကှနှောကှကှောကနှတောပါ.. အမယမှယှ..ကှုပသှူငယခှငှှးကလညှး… ရှုပရှှုပရှှကရှှကလှုံးဝမရှိပါဘူးနောှ.. ဒီခှာတိတလှေးကိုတှေ.မှတသကလှုံးထိနှးလာတဲ့စိတတှှအရညပှေှောသှှားရှာတာပါနောှ.. .. အဟီး!! စကားကောငှးနတေုံး အနတှီဝငနှီလေးထှကလှာတယဗှှ။

ခေါငှးလှှောပှီးစ ဆံပငရှှညရှှညလှေးတှကေို  ဘီးကှ ဲလေးတဈခုန ဲ.ဖီးသငပှီးရှငှးနရငှေးကနှောတှို.အနားမှာလာရပတှယှ။ ရှငမှတောငှ သနပခှါးနံ.လေးသငှးသငှးမှှေးသှားတာပ ဲ။ ရမေိုးခှိုးပီးစမကှနှာလေးကို သနပခှါးရကှေဲလေးပ ှတထှားတာဝငှးလကလှကကှလေးဖှဈပီးကှည့လှို.အရမှးကောငှးနတယှေ။ အိမနှရငှေးအဝတအှ စားတပတနှ ှမှးလေးတှဝတထှေားတယှ။ သူ.ကိုငေးကှည့ရှငှး စိတတှောငလှနှးလနှးဆနှးဆနှးဖှဈသှားတယှ။ ကဲ!! ရှငတှို.၂ယောကကှ ကှုပအှကှောငှးဘာတှအတငှေးအုပနှကှတောလဲ.. ပှောစမှးပါဦး.. ဟီဟိ.. မဝငနှီရေ.. ရှင့ကှောငလှေးက ရှငတှို.အကှောငှးကမှသိသှားလို.ရှကတှောမှူသတဲ့လေ.. ဟုတလှား!! ဘယသှူလဲရှကတှယဆှိုတာ ပှစမှးပှစမှး.. ဆိုပီး ခေါငှးငုံ.ရငှးရှကနှတေဲ့ကနှော့မှကှနှာကိုဆှဲမော့တော့.. … အာဗှာ.. ဆိုပီးကနှော့မှှာပိုရှကသှှားတယဗှှာ။ အနတှီဝငနှီလေးလညှးကနှောတှို.န ဲ.တူတူဒနှးလေးပေါစှေ ှ.ကန ဲဝငထှိုငလှိုကပှီးကနှော့ဘှေးကိုပူးကပလှိုကတှော့ ကနှော့မှှာအပှိုကှီးနှဈယောကရှ ဲ.အလယတှည့တှည့မှှာညှပနှရေော။ ဒနှးလေးကခပသှေးသေးရယလှေ။ လကတှဈဖကကှကနှော့ဂှုတပှိုးကိုဖကှ၊နောကလှကတှဈဖကကှ ကနှော့ဆှံပငတှှကေိုဖ ှရငှး စသလိုလိုနောကသှလိုလိုန ဲ.မညိုညိုကိုပှောပှနတယှေ။

ညိုသိလား … သူ.မမကကှေေုပဆှီကိုပီယာနိုသငဖှို.လှှတလှိုကတှာလေ…ဒငှးလေးက လေးလလုံးလုံး.. ကှုပဘှေးမှာထိုငပှီးစိတဖှောကပှှနနှတော..ဟားဟား မညိုညိုပါတဟီးဟီးတဟားဟားန ဲ.ရယနှတေော့ကနှော့မှှာစပဖှှ ဲဖှ ဲလေးပ ဲလုပနှရတေော့တာပေါ့။ အ ဲ့လိုရယမှောတှနှးတိုးရငှးန ဲ.တိုးတိုးတိုကတှိုကတှှလေုပနှကှတေော့ကနှော့ညှာဖကတှ ထောငဆှဈက အိကန ဲအိကန ဲဖှဈဖှဈသှားတာသတိထားမိတယှ။ မကှနှာကို အနတှီလေးဖကလှှည့ထှားတော့မှငတှော့မမှငရှဘူးဗှ။ ဒါပမယေ့အှထိအတှေ.အရတော့ဒါမညိုညိုရဲ.နို.ကှီးတှေ ဆိုတာသိလိုကပှီ။ ပှူနာပ ဲဗှာ။ သာယာသလိုလိုစိတဖှှဈလာလို.စိတကှိုမနညှးအာရုံလှဲနရတယှေ။ မနကကှပ ဲအ ဲ့ဒီညိုစိမ့စှိမ့နှို.အကှီးကှီးတှကေိုမှငထှားတာဆိုတော့စိတကှအ ဲ့ဒီအိအိကှီး ဖှဈဖှဈသှားတ ဲ့အရသာကိုသာယာစပှုလာတယှ။ မသငှကွာလညှးနညှးနညှးဖှဈလာတယှ။ တမငမှှားလုပနှတောလားလို.၊ငါ့ကိုစိတစှမှးနတောလား၊ သူ.ရငဘှတကှိုအနောကကှိုဆုတလှိုကရှငှ ရနတေဲ့ဟာကိုခုကတမငကှိုလာပီးပ ှတနှသလေားထငရှတယှ။ ဖူးးးးးးးးးး!! သကပှှငှးတိတတှိတခှိုးခလှိုကရှပီး အနတှီလေးစကားပှောနတောကိုငေးရငှး လကကှိုမရုတပှ ဲမသိခငှယှောငဆှောငှ နလေိုကတှယဗှှာ။

ဒီလိုန ဲ.ရကတှှကှောလာတော့ကနှော့အှတှကှ ယူကလဈဝငှးထဲကတဈထပတှိုကပှုဖှူဖှူလေးဟာတံခါးမရှိဓါးမရှိဝငထှှကရှာနရောတဈခုဖှဈလာတာပေါ့။ မညိုညိုကိုတောငအှညို..ကနှောကှလဘောညာတှပှေောတဲ့အဆင့ထှိရငှးနှီးလာခ ဲ့ပီ။ အနတှီလေးန ဲ.လား? အငှး..မေးမှမေးတတပှါပတယှေ။ ခှာတိတလှေးကမမှငဖှူးတော့မူးမှဈထငှ…အပှို ကှီးကအခစှရှကောတာတှကှေိုးပေါကှ..ဘာပှောကောငှးမလဲလေ..ခစှလှိုကကှှတာ။ လူဆိုတာမှိုးကလညှးအခကသှားလေ။ လူမှနရှငအှရှကအှကှောကကှှီးကှတာဓမမွတာဆိုတာမှနပှမယှေ့ တအားရငှးနှီးလာရငသှိပကှိုအရေးမစိုကတှော့တာနော့ှ။ ကနှောပှှောဖူးသလိုပ ဲသူတို.အိမကှဆိတငှှိမရှပကှှကထှဲကခှံကယှကှှီး တောရှုံလူမလာဘူးဆိုတာသိတဲ့အပှငှ..  ရှိနတေဲ့မညိုညိုဆိုတာ ကလညှးအနတှီလေးရ ဲ.ငယသှူငယခှငှှးဖှဈပှနပှီးတော့ကနှောနှ ဲ.က တခါတလေ မောငလှေးလာစမှးဆိုပီး..ခါးတှဘောတှလောဖကတှဲ့အထိရငှးနှီးလာတော့သိပကှိုမရှကတှတတှော့တာလေ။ အကှိုးဆကကှဘာတှဖှဈလောသလဲဆိုတော့.. ကနှောတှို.အခစှနှလံထတဲ့အခါတှဆေို.. မညိုညိုအိမမှှာရှိရှိမရှိရှိ. အရေးကိုမစိုကတှော့တာဗှို.။ တခါတလဟေိုဖကအှိပခှနှးထဲမညိုညိုရှိနတော ကိုဒီဖကမှှာ ၂ယောကသှားမီးကုနယှမှးကုနှ-ိုး ရငှး အသံတှဆေူညံလာတဲ့အခါ..အဟမှးအဟမှးဆိုပီးခှောငှးဆိုးသလိုသတိပေးတာတောငဂှရုမစိုကမှိတော့ဘူးလေ။

တခါကလညှး မညိုညိုအပှငမှှာဆိုပီး ၂ယောကသှားဖငတှုံးလုံးခှ ှတပှီး မီးဖိုခှောငထှဲကထမငှးစားပ ှဲပေါတှကထှိုငပှီး အသားကုနှ-ိုး နကှတော အသံတှဘောတှဆေူညံနတောပေါ့.. သိတယမှလား ခစှသှူဖှဈ တာကှာလာပီဆိုတော့စကားတပှောပှောနဲ. -ိုး တတလှာပီလေ။ စားပ ှဲပေါကှနှောကှထိုငှ.. အနတှီဝငနှီက သူ.ဆံပငရှှညကှှီးတှကေိုဆံထုံးကှီးကှီးဖှဈအောငထှုံးထားပီး ဖငတှုံးလုံးကှီးကနှော့အှပေါတှကခှ ှပီး ကလေးတှကှကဖှခေ ှပသှလိုတကပှီး -ိုး နတောကနှောကှသူ.နို.ဝငှးဝငှးကှီး၂လုံးကိုစုံကိုငပှီး ဆောင့စှမှးပါ.. အနတှီလေးရာ..အားန ဲ.ဖိဆောင့ှ.. ကောငှးလိုကတှာ.. အ ဲ့လိုတှအေောှ.. အနတှီလေးကလညှး ကနှော့လှညပှငှးကိုခိုပီး ဟားးးးဟားးးးးး!! ဆိုအောပှီးဆောင့ဆှောင့ခှှ.. အ ဲ့လိုတှဖေီးလတှကနှတေုံး… ဟော့တော့!! နငတှို.ကလညှးဟယဆှိုပီး မညိုညိုမီးဖိုခှောငအှနောကပှေါကကှနဝငလှောတာပကပှငှးကှီးမိသှား ရောဗှ။ ရှကတှော့ရှကတှာပေါ့ဒါပမယေ့ခှုနကပှောသလိုပ ဲကနှောတှို.ဘာလုပနှတယဆှေိုတာသူကသိနပေီးသားပ ဲဟာ။ ဟိုလိုကှီးတော့မဖှဈပါဘူး။ ခပရှှကရှှကနှ ဲ.လဈပှေးသှားပီးနောကနှေ. ပှနလှာတော့လညှး မညိုညိုက..မောငလှေး..ရော့ဒိနခှဉှှ..မနေ.ကမှို.ထဲကဝယလှာတာ..အားရှိတယသှိလားဆိုပီးလာတိုကရှငှးစတော့လညှး ခပတှညတှညနှ ဲ.ယူသောကလှိုကတှာပ ဲလေ။

နောကပှိုငှး ပကပှငှးမဟုတတှောငရှိုးတိုးရိပတှိပမှိမလိုလိုဖှဈတာတှလညှေးအကှိမကှှိမပှေါ့။ တခါကဆို.. အနတှီလေးအခနှးထဲဝငပှီးညဖကကှှီး မီးခှောငှးဖ ှင့ပှီးထုံးစံအတိုငှး -ိုး နကှတော.. အနတှီလေး၃ခါလောကပှီးတာတောငကှနှောကှမပီးသေးလို. ကုတငပှေါကှနှော့ကှိုဒူးထောကခှိုငှးပီး မာတငှးနတေဲ့ကနှော့ညှီလေးကိုအိပနှတေဲ့အနတှီလေးကခေါငှးလေးထောငပှီး ပါးစပနှ ဲ. ပီးအောငလှုပပှေးနတော အိပခှနှးပှူတငှးပေါကကှနအမှေောငထှဲမှာလူတဈယောကကှှည့နှမှနှေးကနှောရှိပကှန ဲမှငလှိုကရှတယှ။ ဒါမညိုညိုပဲဆိုတာအလိုလိုသိလိုကတှယှ။ အသာလေးမမှငှ ခငှယှောငဆှောငပှီး နနလေေိုကတှာ ကနှောပှီးသှားလို.ကနှော့ညှီလေး သုတရှညတှှအနတှေီလေးနို.တှပေေါှ တပစှပှစှပှနှးထုတတှဲ့အခါမှအ ဲ့ဒီခှောငှးနတေဲ့လူရိပပှှောကသှှားတာသတိထား မိတယှ။ မှနရှာပှောရရငအှ ဲ့ဒီအခှိနတှှဟောဘဝမှာအပှောရှဆုံးအခှိနတှှပေေါ့ဗှာ။ ဒီလောကလှှတဲ့အနတှီလေး…ကနှော့ပှီယာနိုဆရာမလေးကိုခစှသှူတောရှတာဘယလှောကဂှုဏယှူစရာကောငှးသလဲ။ တမှို.လုံးကဘယကှောငကှမှခစှရှေးဆိုလို.မရဘူးလို.နာမညကှှီးခ ဲ့တဲ့  ဆရာမလေးဝငနှီန ဲ.ခစှကှှိုးတှယနှရတောကိုးဗှ။ ပီးတော့ရှိသေးတယဗှှာ ၂ယောကလှုံးဟာ ရှားရှားပါးပါးဝါသနာတူတှေ။ စာအုပတှှအရေူးအမူးဖတကှှတာ၊ ဂီတဆိုရငထှမငှးမေ့ဟငှးမေ့တီး မယှ၊ ဆှေးနေ ှးမယှ.. အ ဲ့လိုဘဝလေးဆိုတော့ဘယလှောကပှှောစှရာကောငှးမလဲတှေးကှည့ပှေါ့ဗှာ။

တခါတလေ ခှံထဲတူတူဆငှးထိုငပှီးဖတဖှူးတ ဲ့စာအုပတှှအကှေောငှးငှငှးခုနကှှ၊ ကနှောှ ကဆရာအောငခှှိမ့ရှ ဲ. မမ ဆိုတဲ့ကဗှာလေးကိုရ ှတပှှတာကိုအနတှီလေးကကနှော့ရှငခှ ှငထှဲမှီတှယရှငှးနားထောငှ၊ မှတမှှတရှရရကတှှအကှောကှီး Gone with the Wind: ဝတထွုထူထူကှီးကို ၂ယောကတှူတူဖတကှှတာ(ဖတလှိုကနှညှးနညှးညောငှးလာရငပှှ ှတပှှ ှတဆှိုပီးနမှးကှရငှးစိတပှါလာရငှ ထတှယလှိုကရှငှးပေါ့လေ)။ ကနှောတှို.၂ယောကဟှာ နှဈဦးနှဈယောကမှဟုတတှော့ သလိုခံစားလာရတယှ။ ဥပမာ.. လိငဆှကဆှံကှတယှ.. ပီးသှားတယှ.. လိငစှိတကှတဖှေးဖှေးကဆှငှးလာမယှ။ ပီးရငစှိတကှကုနသှလိုလိုဖှဈသှားမယှ။ မဟုတဘှူးဗှ..ခုဟာက ကနှောတှို. ခစှကှှတယှ။ ပီးသှားတော့ပီးပီလို.မမှတနှ ဲ. သူ.အဖုတထှဲကနှော့ညှီလေးစိမထှားရငှး တပမှကစှ ှာနမှးနတေုံးပ ဲ။ ရငထှဲမှာ ဘာမှနှးမသိတဲ့ခံစားခကှကှှီးန ဲ. သူ.ဆံပငတှှကေိုဖ ှလိုကနှားရ ှကကှ လေးကိုကိုကှ..တီတီတာတာလေးတှပှေောလိုကစှလိုကနှောကလှိုကှ..ပှောကကှှယသှှားမှာကှောကတှဲ့အလားတဈယော ကနှ ဲ.တဈယောကတှငှးတငှးဖကအှ ဲ့လိုတှဗှော။ (နောငကှိုတခှားမိနှးမ တှနေ ဲ.အိပတှိုငှး ကနှောကှိဈစပီးသှားတာန ဲ. ကိုယ့ပှါတနာရ ဲ.ဆံပငအှနံ.တှေ၊ကိုယနှံ.တှရှေူမိတိုငှး မသတီသလို ဆိုကကှိုဝငလှာတယှ)။ မိုးတှငှးပိုငှးရောကလှာတော့.. အနတှီလေးခရီးထှကစှရာပေါလှာရောဗှ။

၃လလောကကှှာခငှကှှာလိမ့မှယလှို.ပှောတော့ကနှော့မှှာငိုမ ဲ့မ ဲ့န ဲ.ပေါ့။ ဆရာမလေးကလညှး ပှောရငှးမကှရှညကှခပဝှဲဝဲရယှ။ ပှောနှတေဲ့ဘဝလေးရုတတှရကမှုနတှိုငှးဝငလှာတာကိုးဗှ။ တနယတှကှေးမှာအခှခနှတေေဲ့ဆရာမဖဖတဈယေေောကနှမကေောငှးဖှဈ လို.မဖှဈမနလေိုကသှှားရတော့မယတှဲ့။ အ ဲ့ဒီအကှောငှးပှောတဲ့နေ.က ထမငှးစားပ ှဲမှာ ကနှောတှို.၃ယောကသှားအသံကိုတိတနှတောပေါ့ဗှာ။ မညိုညိုလညှးစိတမှကောငှးဖှဈရှာတယနှမှော မကှနှာမကောငှးဘူး။ အိပတှော့မယဟှာဆိုပီး ညနမေိုးခှုပစှပ ဲရှိသေးတယသှူ.အခနှးထဲဝငသှှားရော။ ၂ယောကသှား စားသောကထှားတာတှဆေေးကှောပီး အိမရှှေ.ကဒနှးကလေးပေါတှူတူ ထိုငပှီးဖကထှားကှတယှ။ ဒို.နှဈယောကမှတှေ.ခ ဲ့ရငကှောငှးမှာလို.တောငတှှေးနမေိတယသှိလားတဲ့.. ငိုသံပါနတေဲ့အသံန ဲ.အနတှီလေးက ကနှော့ရှငခှ ှငထှဲမကှနှာအပပှီးတုနတှုနရှီရီပှောရှာ တယှ။ ကနှောသှူ.မကှနှာလေးကိုဆှဲမော့ပီး တသကလှုံးပှနမှတှေ.ရတော့ရငဆှိုပီး သူ.မကှနှာလှလှလေးအနှံ. တပှ ှတပှှ ှတမှှညအှောငမှှတမှှတနှိုးနိုးနမှးနမေိတယှ။ နောကနှေ.ဆရာမလေး ခရီးထှကဖှို.လယဉကှှငှေးကိုဆငှးတော့ကနှောလှိုကမှပို.ဖှဈခ ဲ့ပါဘူး။ မညိုညိုတဈယောကလှိုကပှို.တယှ။ ခ ှဲခါနီးအခှနတဈခေေုကိုရငဆှိုငဖှို. အဆငသှင့မှဖှဈသေးဘူးလို. သူကပှောပီးလယဉကှှငှေးကိုလိုကမှလာခိုငှးတာလေ။

ကနှောကှလဆေိပပှှေးလမှးအဆုံးမှာရှိတဲ့ဂေါကကှှငှးထဲကမှကခှငှးစိမှး စိမှးပေါသှှားထိုငရှငှး လယဉတှကေသှှားတာကိုဆှေးရီရီငေးကှည့နှခေ ဲ့တာပေါ့လေ။ ဂှ ှနဒှ ဲဗားရ ဲ.Leaving on a jet  plane:သီခငှှးထဲက ဘယခှှိနတှဈခါပှနလှာနိုငမှယဆှိုတာငါမသိ..ဆိုတဲ့စာ သားလေးကိုတိုးတိုးရ ှတဆှိုရငှးမကှရှညကှခှ ဲ့ရတာပေါ့။ ပ ှဲခငှးထဲအမပှေောကတှဲ့..ကလေးငယလှို..ကူကယရှာမ ဲ့တဲ့ဘဝ… … …. ကနှော့ညှာလကခှုံပေါှ… မိုးတှအကှေိမကှှိမရှှာကှ.. … . ပှနလှာခ ဲ့ပါ.. မမဝငနှီ ကနှော့ဘှဝကှီးဇောကထှိုးမိုးမှှောဖှှဈသှားသလိုပ ဲ။ အနတှီလေးမရှိတော့တဲ့ နေ.တှကေိုအံကှိတရှငှးဖှတသှနှးနခေ ဲ့ရတယှ။ ဘယတှော့မဆိုပှုံးနပေီးတကတှကကှှှကှှရှိတ ဲ့ကောငလှေးဘ၀ ကနညှေိုးငယတှဲ့မကှနှာပေးနဲ.လောကကှီးကိုမှုနတှတကှညေေ့နှတတတှေဲ့လူတဈယောကဖှှဈလာတယှ။ လှမှးတယှ…လှမှးတယှ..ကနှော့ဆှရာမလေးကိုပှနခှေါပှေးကှပါဗှာ။ ညညတှဆေို အိပလှို.မပှောဘှူး..ဖ ဲကှိုးလေးတှကှေဲခထှားတဲ့လမှးကလေးတှရှေိတဲ့မှို.လို. စာရေးဆရာကှီးတဈယောကကှတငစှားဖူးတဲ့ ကနှောတှို.မှို.လေးကလမှးတကာကိုစကဘှီးလေးန ဲ.လှှောကနှငှး ပီးအနတှီလေးကိုလိုကရှှာနမေိတယှ။ ဂဈတာကိုငပှီး လကခှှောငှးတှကေိုစိတရှှိလကရှှိလှတပှေးလိုကတှော့လဲ ကှကှေဲနတေဲ့သံစဉတှှပေ ဲထှကထှှကကှလှာတယှ။

စိတဖှှရောဖှဈအောငတှနေ. တနေ. ဖဖတေေို.အလုပတှှကေူလုပပှေးနရငှေးတတနှိုငသှလောကမှေ့ပှောကနှိုငအှောငကှှိုးစားနရတယှေ။ ဒီလိုန ဲ.ဆရာမလေးထှကသှ ှားတာ၂လလောကကှှာလာခ ဲ့ပီ။ ဖုနှးအဆကအှသှယဆှိုရအောငလှညှး အ ဲ့ဒီခတှကေ အဝေးကောလတှှကေ ဝငဖှို.မလှယှ၊ ရပှနတှော့လညှးကှားတခကှမှ ကှားတခကှမှို.ဘယလှိုမှအလှမှးမပှပေါဘူးဗှာ။ ဒီလိုန ဲ.တနေ.ကတှော့ ဖဖခေေိုငှးလိုကတှဲ့အလုပကှိဈစတဈခုန ဲ.မှို.ပှငကှိုထှကလှာခ ဲ့တယှ။ အ ဲ့ဒီတလောက မိုးတှငှးကှီးကိုတောတှောလှေး ပူနတော ၂-၃ရကရှှိပီ။ ကနှောလှညှးမှငှးခေါငှးတံဆိပစှ ှပကှယှလှေးန ဲ. ဘောငှးဘီတိုလေးဝတပှီး စကဘှီးနငှးလာခ ဲ့တယှ။ ခိုငှးလိုကတှဲ့ကိဈစပီးတော့အိမအှပှနကှနပှတလှမှးနားရောကတှော့ညနေ၄ နာရီလောကရှှိပီ။မိုးကခပအှုံ.အုံ.ဖှဈလာလို.ခပသှှကသှ ှကလှေး ကနှော့ပှှိုငဘှီးလေးကိုနငှးနမေိတယှ။ ရုတတှရကှ ကနပှတလှမှးန ဲ.ကှောငှးလမှးထောင့ကှလူပှတတှဲ့နရောမှာ လူ၃ယောကနှ ဲ. အမှိုးသမီးတဈယောကရှုနှးရငှးဆနခှတဖှှဈနတောတှေ.ရတယှ။ အနားရောကလှာမှဖတကှန ဲကှည့လှိုကတှော့.. ဟာ..အမှိုးသမီးကမညိုညိုပါလား။

စကဘှီးကိုဘရိတဆှှဲလိုကပှီး ခုနဆှငှးရငှးမေးလိုကတှယှ။ အညို!! ဘာဖှဈတာလဲ?? ဖိုးသကှ!! အညို.ကိုဒီကောငတှှေ… … …. တခကှလှောကဟှိုကောငတှှကေိုလှမှးကှည့လှိုကတှော့ရုပတှှကေိုကှည့တှာန ဲ. မငှးမနိုငကှှကသှဈကကောငတှှမှနှေးကနှောသှိလိုကတှယှ။ကနှောတှို.နယခှံတှနေ ဲ.ရုပမှတူဘူးလေ။ အသားအ ရညရှုပသှှငပှှငတှှကကေိုကှာတာ။ကလကခှတှနေတေေေဲ့ရပကှှကကှပေါ့။ ကနှောအှခှအနကေေိုရိပမှိတယှ။ မညိုညိုကလညှးဒီဖကကှိုဘာလာလုပတှာမှနှးမသိပါဘူးဗှာ။ ခကှခှငှှးခပပှှုံးပှုံး လုပပှီး ဟိုကောငှ၃ကောငကှိုစကားစလိုကတှယှ။  ဘောဒှါတို.ကနှော့အှမကိုစောင့ရှှောကပှေးတာကှေးဇူးဗှ.. ခုကနှောသှူ.ကိုလာကှိုတာ..အိုကနေောှ.. ခှာတိတလှေး..မငှးဒိုးတော့ကှာ..လာမရှုပနှ ဲ. ဖူးးးး!! ကနှောသှကပှှငှးခိုးခလှိုကတှယှ။ မလှယတှော့မှနှးလညှးသိလိုကပှီ။ပှောနရငှေးန ဲ.တဈယောကကှ မညိုညိုရ ဲ.ပုခုံးကိုလှမှးကိုငလှိုကလှို.မညိုညိုကလကနှ ဲ.ပုတခှလှိုကပှီးရနတှှေ.နသေံ ကိုကှားနရပေီ။ ကနှော့ပှှိုငဘှီးလေးကိုအသာလေးတ ှနှးပီး ပှိုငဘှီးဘောငတှနှးကိုအပေါကှိုအသာလေးဆှဲမလိုကတှော့ကှှတကလှာတယှ။

ဆှဲဖှုတလှိုကရှငှ ၂ပလေောကရှှိတဲ့သံပိုကလှုံးဖှဈ သှားအောငတှမငထှည့ထှားတာဗှ။ အသကကှိုခပပှှငှးပှငှးရှူပီး ခှထေောကတှှကေိုကှေးထားလိုကတှယှ။ အညို!! နောကဆှုတှ!!! အ ဲ့လိုအောပှလိုကတှာရယှ၊ သံပိုကလှုံးကိုပှိုငဘှီးကဆှ ဲခှ ှတှ လိုကပှီးအနားမှာရှိတဲ့အနီးဆုံးကောငရှ ဲ.မကှခှ ှကကှိုဖှတရှိုကပှလိုကတှာရယကှ ဆကတှိုကပှ ဲ။ ခကှကှောငှးမိသှားတော့ ခေ ှကန ဲပ ဲ။ လာလေ!! ဟေ့ကောငှ.. ကနှောအှသံကုနဟှဈပီးနောကတှဈကောငကှိုဆကရှိုကတှယှ..အလဈမဟုတတှော့ကနှော့ရှိုကခှကှတှှကေိုဒီကောငကှလ ကနှ ဲ.ကာလို.မှီသှားတယှ။ ကာမိတဲ့အပှငသှံပိုကလှုံးကိုဖမှးကိုငလှိုကှ နိုငတှော့ကနှောဆှကရှိုကလှို.မရတော့ဘူး။ ဒါနဲ.ကနှောလှညှး ဒိုငပှငပှဈပီးအ ဲ့ဒီကောငကှိုဝငလှုံးတယှ။ လုံးထှေးသတပှုတနှရငှေး ကနှောဒှီကောင့အှပေါစှီးကနဖေိမိတာန ဲ.မကှခှ ှကကှိုဘယပှှနညှာပှနလှကသှီးစာကှေ ှးနမေိတယှ။ ရုတတှရကကှနှော့ကှှောပှငပှူကန ဲဖှဈသှားတယှ။ နောကတှဈခကှပှူကန ဲဖှဈမှလှိမ့ခှလှိုကမှိတယှ။ ကနှနှတေဲ့တဈကောငကှ အနောကကှနခှေိနှးကှိုးန ဲ.ရိုကတှာဗှ။

ကနှောထှလို.မရသေးခငမှှာပ ဲရိုကခှကှတှှဆကတှေိုကဝှငလှာတယှ။ လကနှ ဲ. ကာမိတော့လကဖှှံတှပေ ဲရိုကမှိနတယှေ။ ကှာလာရငကှနှောမှလှယတှော့ဘူးဗှာ။ ဟေး..ဟေး..ဆိုပီးလူတှအေောသှံတှနေ ဲ.ပှေးလာတဲ့အသံတှကှေားမှရိုကနှတောတှရပပှေီး ဟို၃ကောငပှှေးသှားတာမှငလှိုကရှတယှ။ လူတှအနေားရောကလှာပီးဟိုမေးဒီမေးလုပနှတောကိုမညိုညိုပှနဖှှနသေေံကှားရတယှ။ ကနှော့ပှှိုငဘှီးဘောငတှနှးလေး ကိုမှကှေီးပေါကှလိုကရှှာပီး စကဘှီးမှာပှနတှပလှိုကပှီး။ အညို!! ပှနမှယလှို.ခပတှငှးတငှးခေါလှိုကတှယှ။ ကနှော့ကှှောကစ ှပကှယှတှှအလှှေားလိုကကှ ှာကနှတောရယှ စပဖှငှှးဖငှှးဖှဈနတောရယှ၊လကဖှှံပေါထှငနှတေဲ့ခှိနှးကှိုးအရာတှနေ ဲ.လူပုံစံကလညှး တောတှောလှေးစုတပှှတသှတနှပေီ။ ဒေါသလညှးတောတှောထှှကနှတယှေ။ ကနှောသှာဒီဖကလှမှးကိုမလာဘူးဆိုပါတော့။ ဘာတှဘယလှေိုဆကဖှှဈမလဲဆိုတာတှေးပီး မညိုညိုကိုဒေါသ ဖှဈနမေိတယှ။ တုနတှုနယှငယှငဖှှဈနတေဲ့မညိုညိုကိုလူတှကှေားထဲက ဆှဲထုတပှီး ကနှော့ပှှိုငဘှီးဘောငတှနှးပေါတှကထှိုငခှိုငှးပီးနငှးထှကလှာခ ဲ့တယှ။ မညိုညိုကတော့တိတတှိတလှေး ဘောငတှနှးပေါထှိုငပှီးလိုကလှာတယှ။

ယူကလဈဝငှးဖကရှောကခှါနီးမှာပ ဲ အုံ.နတေဲ့မိုးက တဝေါဝေါရှာခလှာတယှ။ ၂ယောကလှုံးစိုရှှဲသှားပမယေ့အှိမရှောကခှါနီးလာလို.ခပသှုတသှုတလှေး ဆကနှငှးလာခ ဲ့တယှ။ အေးစကစှကမှိုးရတှကှေေောင့ခှုနကဒေါသတှတေောတှောလှေးငှိမှးသှားပီး စိတကှနညှးနညှးကှညလှငလှာတယှ။ ပထမတှေးထားတာက မညိုညိုကိုအိမပှှနပှို.ပေးပီး တာန ဲ.ခကှခှငှှးပှနှ၊ဘောဒှါတှခေေါပှီးမငှးမနိုငကှှကသှဈထဲသ ှား၊ခုနက၃ကောငကှိုလိုကရှှာမလို.ပေါ့။ ဒါပမယေ့မှညိုညိုတို.အိမရှောကသှှားတော့စိတကှပှစပှေုလာပီ။ လူကခမှှးလညှးခမှှး၊ဗိုကကှလညှးဆာ၊ ကှောပှငကှလညှးစပဖှငှှးဖငှှးဖှဈစပှုလာပီ။ မိုးတှကလညှေးတဝုနှးဝုနှးန ဲ.ပတဝှနှးကငှတှောငဘှာမှမမှငရှတော့တဲ့အထိရ ှာခနှတောလေ။ အိမထှဲရောကတှာန ဲ. စိုရှှဲနတေဲ့အဝတတှှလေဲဖို.နမှော မညိုညိုသူ.အခနှးထဲတနှးဝငသှှားတယှ။ ကနှောလှညှးစိုရှှဲနတေဲ့စ ှပကှယှအှပှ ဲန ဲ.ဘောငှးဘီတိုန ဲ.ပ ဲမီးဖိုခှောငထှဲဝငပှီး အိုးတှခေ ှကတှှေ လှနလှောပီးထမငှးန ဲ.ဟငှးတှခေူးခတပှီးဆာဆာန ဲ.လှေးနမေိတယှ။ စားသောကပှီးတော့မှ ဖုနတှှသေဲတှနေ ဲ.စုတပှှတနှတေဲ့ကနှော့ကှိုယကှိုသတိရလို. ရခှေိုးခနှးထဲဝငပှီးရလေောငှးပီးခှိုး ဆပပှှာတိုကဆှေးကှောနမေိတယှ။

စ ှပကှယှကှတော့ဝတလှို.မရတော့မယ့အှတူတူ ခှ ှတပှီးရခှေိုးခနှးကှမှးပှငပှေါပှဈခထှားခ ဲ့တယှ။ ကိုယတှုံးလုံး၊ဘောငှးဘီတိုန ဲ.ရခှေိုးခနှးထဲကထှကလှာ တော့အပှငမှှာတောတှောလှေးမှောငနှပေီ။ မိုးကသညှးသညှးမ ဲမ ဲရ ှာလို.ကောငှးတုံး။ အညို… ကနှောပှှနပှီ..တံခါးလာပိတခှှလေို.အောပှီး အိမရှှေ.ကိုထှကလှာခ ဲ့တယှ။ အနောကကှနပှေေးလိုကလှာတဲ့ခှသေံကှားရတယှ။ ဖိုးသကှ..နေဦးဆိုပီး မညိုညိုပှောလိုကသှံကှားလို.လှည့ကှှည့လှိုကတှော့.. … … ဒီလောကမှိုးတှသညှေးနတောဘာကိဈစန ဲ.ပှနခှငှရှတာလဲ.. ရနငှှိုးတှေ၊ဒေါသတှနေ ဲ.စိတနှောကကှိုယပှါမလုပရှဘူးငါ့မောငရှ ဲ. !! မညိုညိုကကနှော့ကှိုစကားလှမှးပှောရငှး အနားကိုကပလှာတယှ။ ဆံပငတှှကေိုဆံထုံးဖှခလှေိုကပှီး တဘကနှ ဲ.သုတထှားတော့ခပပှ ှပ ှမခှောကတှခှောကနှ ဲ.ပုခုံးကိုကှောပှီးရငဘှတပှေါဝှဲကနှေ တယှ။ အစိမှးရောငထှမီကိုရငခှေါငှးလှားထားပီး အမှှေးပ ှတဘကအှပှာကိုခှုံထားတယှ။ လာ..ခမှှးနပေီမလား ဆိုပီး ခှုံထားတဲ့မှှေးပ ှတဘကကှိုဆ ှဲခ ှါလိုကပှီး ကနှော့ကှိုယပှေါကှရစကတှှကေေိုသုတပှေးဖို.ကှိုးစားတယှ။ ၅ပေ၁၀လကမှလောကရှှိတဲ့ကနှော့အှရပကှှောင့ကှနှော့ရှှေ.မှာလာရပတှဲ့မညိုညိုက ကနှော့မှေးစေ့လောကကှလေးပ ဲရှိတော့တယှ။

အောကကှိုငုံ.ကှည့တှော့ထမီရငခှေါငှးလှားထားတဲ့ အောကကှအခုအခံမပါတဲ့နို.ကှီး၂လုံးကစူတူတူဖှဈနတေဲ့အပှငတှတုနတှုနဖှှဈနတောတှေ.ရတယှ။ စိတကှိုတငှးလိုကပှီး မကှနှာကိုလှဲထားလိုကပှီးပှူတငှးပေါကကှနေ မိုးမှောငကှနှတေဲ့အပှငှ လောကကိုငေးနမေိတယှ။ မိုးတှကပေိုသညှးလာတယှ။ အိမထှဲကိုမိုးစကတှှလအဝှေေေ.မှာပကဝှငလှာတော့ မညိုညိုကပှူတငှးပေါကတှှလေိုကပှိတနှရငှေး… မောငလှေးရေ..တံခါးမကှီးပိတပှေးမိုးတှတအေားပကလှာပီ.. ပီးရငစှိုနတေဲ့ဘောငှးဘီတိုကိုအညို.အခနှးထဲက ကုတငပှေါမှှာတဘကအှဖှူတဈထညရှှိတယှ..အ ဲ့ဒါနဲ.ခှ ှတလှဲပီးခဏပတထှား.. အညိုရနေေ ှးပူပူလေးလာတိုကမှယစှောင့နှလေို. ပှောရငှးမီးဖိုခှောငထှဲဝငသှှားတယှ။ မညိုညိုရ ဲ.အိပခှနှးထဲကနှောဝှငပှီးရစေိုဘောငှးဘီတိုန ဲ.အတှငှးခံကိုခှ ှတခှှ လိုကပှီးသူ.ကုတငပှေါမှှာတှေ.တဲ့တဘကဖှှူဖှူလေးကိုပတပှီးအိပခှနှးပှူတငှးပေါကကှိုပိတလှိုကတှော့အခနှးထဲ မှာမှောငသှှားတာန ဲ.မီးခှောငှးခလုတကှှိုးကိုဆှဲဖ ှင့လှိုကတှယှ။ မညိုညိုရ ဲ.ကုတငပှေါှ တငပှါးလှဲထိုငနှရငှေး ဘာပ ဲဖှဈဖှဈသူကငါ့အမပါဆိုပီးစိတကှိုတငှးထားလိုကတှယှ။

ခဏလေးနတေော့.. ဝငလှာမယနှောဆှိုတဲ့အသံန ဲ. အငှေ.တထောငှးထောငှးထနတေဲ့ရနေေ ှးမတခှ ှကကှှီးကိုငပှီးမညိုညိုဝငခှလှာရော။ ရော့..ပူပူလေးမှုတသှောကဆှိုပီးကနှော့လှကထှဲကိုရနေေ ှးခ ှကကှိုထည့ပှေးပီး ကုတငဘှေးကမှနတှငခှုံပေါမှှာတဈခုခုကိုရှာနတယှေ။ ကနှောလှညှးတောတှောလှေးခမှှးလာတာသိသာလာတာ န ဲ.ရနှေေးပူပူကိုမှုတရှငှးဖှေးဖှေးခငှှးသောကနှမေိတယှ။ ၃- ၄ကှိုကလှောကသှောကမှိမှနညှးနညှးနေ ှးနေ ှးထှေးထှေးဖှဈသှားတယှ။ မညိုညိုကိုလှမှးကှည့လှိုကတှော့ မှနတှငခှုံပေါလှကတှဈဖကထှောကပှီး ကှှကလှှှောကတှနှးပေါကှ ပုလငှးတှကေိုလှှောကကှိုငကှှည့နှတောတှေ.ရတယှ။ မမှီမကမှးဆိုတော့ခှဖှေားလေးထောကထှားတဲ့သူ.နောကပှိုငှးအလှ လေးကကော့တကနှတောမှငရှတယှ။ ရစေိုတှဟေိုတဈကှကဒှီတဈကှကဖှှဈနတေော့ တငပှါးကထမီန ဲ.ကပနှတောပိုပီးမှငရှတာသှေးဆူစတယှေ။ ကနှော့ခှစှသှူဆရာမလေးန ဲ.မတူတာကမညို ညိုရ ဲ.ကိုယလှုံးက တောတှောဖှ ှံ.လှနှးတာဗှ။ ရငကှတောတှောကှှီးစူထှကလှ ှနှးပီးခါးလေးကတှော့သေးသေးကငှကှငှလှေးဖှဈလှနှးတော့အောကကှတငကှ ကားကားကှီးန ဲ.ကှည့ကှောငှး လှနှးနတောပေါ့။

မောငလှေး.. အိပယှာပေါမှှောကပှီး အိပှ..ကှောမှာအနီစငှးကှီး၂ကှောငှးတောငှ..နေဦး..လကတှှအရငပှေှ..ဆိုပီး.. ကနှော့လှကကှ ခှိနှးကှိုးရာတှကေိုတငခှှာဆေးရညတှှဂေ ှမှးန ဲ.သုတပှီး ပ ှတပှေးတော့အား!! ကန ဲအောမှိတယှ။ တခဈခဈရယပှီး အမလေးငါ့မောငလှေး ဘုရင့နှောငရှယဆှိုပီးသဘောကနှေ တယှ။ လကတှှဆေေးလိမှးပီးတော့ကနှောအှိပယှာပေါပှကလှကမှှောကအှိပလှိုကတှယှ။ မညိုညိုက..ဟိုဖကနှညှးနညှးတိုးဆိုပီး ကုတငပှေါတှကလှာတယှ။ ကှောကဒဏရှာတှကေိုဖ ှဖ ှလေး ဆေးရညတှှနေ ဲ.ပ ှတပှေးနရငှေးကနှောကှ တအားအားအောနှတေော့ငါ့မောငလှေးရယှ..အညို.ကှောင့ပှါဟယဆှိုပီး မကှရှညတှှေ တှတှကလှေောတယှ။ ကနှောကှလညှးတဈခကှတှဈခကှှ တငခှှာရညဆှှတထှားတ ဲ့ဂ ှမှးစကိုအနာတှပေေါတှခကှထှိလိုကတှိုငှး အားဆိုပီး ဘေးမှာထိုငနှတေဲ့ မညိုညိုရ ဲ.ပေါငတှံကိုကိုငမှိကိုငရှာလှမှးလှမှးကိုငနှမေိတာကိုးဗှ။ ဆေးလိမှးတာပီးသ ှား တော့ဆေးပုလငှးတှဂေ ှမှးလိပတှှကေိုမှနတှငခှုံပေါလှှမှးတငပှီး ကနှောမှှောကရှကအှိပနှတေဲ့ဘေးခငှှးယှဉလှကှှ တံတောငဆှဈထောကပှီးလာလှဲရငှး ခမှှးလိုကတှာမောငလှေးရာဆိုပီး ကနှော့ကှိုကိုယလှုံးကိုလာပူးကပလှာတယှ။

ကနှောလှညှးခေါငှးအုံးပေါမှကှနှာအပထှားရာကနေ အသာလေးစောငှးကှည့လှိုကတှော့ရငခှေါငှးလှားထားတဲ့သူ.ထမီလေးကပှလှေော့လှော့ ဖှဈစပှုလာလို. မညိုညိုရ ဲ.နို.ကှီး၂လုံးကတဝကတှပကှပှှူစစဖှဈနတောတောငမှှငနှရပေီ။ ဒုကခွတော့ရောကတှော့မယဗှှာ.. … သူ.လကခှှောငှးတှကေ ကနှော့ကှှောပှငကှဒဏရှာအစငှးတှကေို လကညှိုးလကခှလယှ၂ခှောငှးခ ှပီးအစုနအှဆနပှ ှတပှေးနတေော့ကာ.. ထမငှးလညှးဝ၊ဒေါသလညှးပှေ၊ နေ ှးနေ ှးထှေးထှေး လညှးဖှဈစပှုနတေဲ့ကနှော့ကှိုသှေးတှပေ ှကပှ ှကဆှူလာစတယှေ။ ကှည့စှမှးနားရ ှကအှဖှားလေးတောငနှညှးနညှးခိုကမှိသေးတယှ..ဆိုပီး ကနှော့နှားရ ှကလှေးကိုလကခှှောငှးထိပလှေးတှနေ ဲ.ရ ှရ ှလေးလာပ ှတပှေးနပှနပှေီ။ သနားလိုကတှာဟယဆှိုပီး..ကနှော့နှားရ ှကဖှှားကိုသူ.နှုတခှမှးပူပူလေးန ဲ.လာဖိကပပှေးတော့ လူကိုဓာတလှိုကသှလိုကငှတှကသှှားတယှ။ ရုတတှရကမှိုးတှတဝေေါဝေါရှာနတေဲ့ကှားက ဂှိနှးဆိုမိုးကှိုးပဈသံကထှကလှာတော့ မညိုညိုတဈကိုယလှုံးတ ှနှ.တကသှှားပီးလနှ.သှားလို.လားမသိဘူးကနှော့ကှိုယပှေါဖှိကပလှာတယှ။ ခကှခှငှှးပှနခှ ှာသှားပီး လနှ.လိုကတှာဟ..ဆိုပီးပှောသံကှားလို.မော့ကှည့လှိုကတှော့…ကနှော့မှကှလှုံးတှပှောဝသှေားတယှ။ ဟုတတှယဗှှ။

သူ.ထမီရငလှှားက အောကကှိုလှှောကထှားပီ။ ဟိုးတခါကမှငခှ ဲ့ဖူးတဲ့နို.ညိုစိမ့စှိမ့ကှှီးတှကပှေူးပှူးကှီးတှမေီးရောငအှောကမှှာထငှး နတောပ ဲ။ ကနှောတှကိုယလှုံးတုနလှာတယှ။ ခကှခှငှှးပ ဲသူ.မကှနှာကိုမော့ကှည့လှိုကတှော့.. … တဈခုခုတော့မှားနပေီဆိုတာကနှောသှိလိုကပှီ။ ကနှော့ကှိုကှည့နှတောက ပုံမှနမှဟုတတှော့ ဘူးဆိုတာကနှောသှိတယှ။ သူ.ရငအှစုံကလညှးစိတလှှုပရှှားတဲ့အခါဖှဈသလိုနှိမ့ခှညှမှှင့ခှညှဖှှဈနတောသိသိသာသာကှီး။ မကှလှုံးတှကမှေေးထားပီးအဖှားတကနှတေဲ့အသံန ဲ. မောငလှေး.. အညိုလေ… …. …. ….. အညိုစကားဆကတှော့ပှောသေးတယှ။ဒါပမယေ့မှသဲမကှဲတှဖှဈကေုနတှယှ။ ကနှောမှှောကနှရောကထထိုငလှိုကပှီးသူ.နှုတခှမှးထူထူလေးကိုဆှဲစုပလှိုကတှာကိုး။ တုံ.ပှနမှှုက အငမှးမရပ ဲဗှာ။ ကနှော့အှောကနှှုတခှမှးကိုပှတထှှကမှတတပှှနစှုပတှယှ။ လှှာနေ ှးနေ ှးလေး ကိုထိုးထည့လှာတယှ။ နှုတခှမှးခငှှးစုပနှတောကိုခ ှါလိုကပှီး နို.ညိုတိုတိုကှီးတှကေိုကနှောဆှှဲခှမှလေိုကတှော့ အညိုတဈယောကအှဟငှးးးဟငှးးးးဆိုပီးကော့တကလှာတယှ။ ခကှခှငှှးပ ဲတဈ လုံးကိုလကတှဈဖကနှ ဲ.အုပကှိုငရှငှးနို.သီးခေါငှးစူတူတူကိုလကညှိုးလကမှန ဲ.ခှပေေး၊ ကနှတှဲ့နို.ကိုတော့လှှာန ဲ.အပှားလိုကလှှှကပှေးနလေိုကမှိပီ။

မောငရှယှ…အားးး!! အညိုခစှတှဲ့မောငရှယှ.. ဟားးးး ကနှောခှကှခှငှှးသတိဝငလှာတယှ။ အနတှီလေး ကနှော့ခှစှသှူ။ ကနှောဘှာတှလေုပနှမေိတာလဲ။ ရုတတှရကှ အညို.ကိုတှနှးထုတပှလိုကပှီးကုတငပှေါကှခုနဆှငှးလိုကတှယှ။ ကုတငခှှရငှေးမှာပုံထားတဲ့ကနှော့ရှစေိုဘောငှးဘီလေးကိုကောကဝှတလှိုကပှီး အညို.ဖကကှိုလှည့ကှှည့လှိုကတှယှ။ နားမလညနှိုငတှဲ့မိနှးမတဈယောကတှဲ့အရှကမှကှဝှနှးတှေ၊ ဖ ှာကှ ဲနတေဲ့ ဆံပငရှှညတှှကှေားထဲကနာကငှနှတေဲ့မကှနှာ။ သူငိုနပေီဗှ။ မတတနှိုငဘှူးကနှောခှေ ှးဖှဈတော့မယှ။ ထှကသှှားမယှ။ ကနှောအှနတှီလေးကိုပ ဲခစှတှာ။ မောငှ!! အညို.ကိုရှှံသှားပီလား .. ငိုသံပါနတေဲ့အသံလေးန ဲ.ကနှော့ကှိုမေးတယှ။ အညို..ကနှောကှခငဗှှားမောငလှေးပါဗှာ.. အကုနဒှုကခွရောကတှော့မယှ.. ကနှောသှှားပရစေ အိပခှနှးထဲကနခှလှမှေေးကှဲကှဲန ဲ.ကနှောထှှကလှာတော့မောငှ!! ဆိုပီးမညိုညို လှမှးအောသှံရယှ… ခှောငပှိတပှီးအရိုကခှံရလို.နာနာကငှကှငှအှောနှတေဲ့ခှေးကလေးလိုတအီအီငိုလိုကသှံရယကှနှခှ ဲ့တယှ။ အိမရှှေ.ရောကလှာတော့တံခါးမကှီးကိုမငှးတုံးဖှုတဖှို.ကှိုးစားရငှး ကနှခှ ဲ့တဲ့အညို.ကိုသနားလာတယှ။ ကနှောနှ ဲ.အနတှီလေးသောငှးကနှှးသမှှသူမှငခှ ဲ့ရတာတှဟောဒီလို အခှနကေေိုတှနှးပို.ခ ဲ့တာလားဆိုပီးသနားလာတယှ။

အရှကအှကှောကကှှီးပီးသနှ.စငတှဲ့အပှိုကှီးပေါကစှလေးခမှာ.. …. ဒီလောကအှရှကကှိုစ ှနှ.တာတောငှ.. ငါက… … ဟထားတဲ့တံခါးမကှီးကနအပှငကှေိုကှည့လှိုကတှော့မိုးတှကတအေုံးအုံးရ ှာခနှတေုံး။ ကနှောထှှကသှှားလိုကရှမလား။ ရုတတှရကတှံခါးမကှီးကိုပှနစှေ့လိုကတှယှ။ လလေိုလငှမှှနတှဲ့အဟုနနှ ဲ.သနားစရာကောငှးတဲ့အညို.ဆီကိုပှေးလာနမေိတယှ။ အခနှးထဲပှေးဝငလှာတော့မယုံရ ဲတဲ့မကှဝှနှးလေးတှနေ ဲ. ကုတငပှေါမှှာဒူးပေါမှေးလေးတငပှီး ငိုနတေဲ့အညို ကနှော့ကှိုမော့ကှည့တှယှ။ မောငှ!! လို.အပှောစှ ှကနှတေဲ့အသံလေးန ဲ.ခေါလှာ တယှ။ ဝဈလဈစလဈတဈပိုငှးဖှဈနတေဲ့အညို.ကိုဆှဲဖကလှိုကပှီး သူ.မကှနှာပေါအှဆကမှပှတအှနမှးမိုးတှရေ ှာခနှမေိတယှ။ ပါးစပကှလညှးကယောငကှတမှးန ဲ. … … အညို … ကနှောလှေ..…… တငှးထားတ ဲ့မီးတောငဟှာပေါကကှှဲထှကတှဲ့အခှိနမှှာပှငှးထနလှှနှးတယှ။ သဈပငတှဈပငကှိုတောအုပလှိုမှောကမှှား လူဆိုတာမှိုးကလညှး ကှောကသှားလိုမမာ.. … ကှောကသှားလိုမစငကှှယကှှောငှးသိခ ဲ့ပီ (မှိုးဇောှ၏ပနှးပုဆရာကဗှာမှ) တောကှီးမှကမှ ဲထဲက သားရ ဲ၂ကောငသှူတပှနကှိုယတှပှနသှတပှုတကှိုကခှ ဲနသလေိုပ ဲ။

အညို.အိပရှာနေ ှးနေ ှးလေးက တောကှီးမှကမှ ဲဆိုရငှ..ကနှောနှ ဲ.အညိုကဒေါသမာနထှနတေဲ့သားရ ဲနှဈကောငသှာဖှဈခ ဲ့တယှ။ လူ.ကငှ့ဝှတှ၊လူ.စညှးကမှး၊ကနှော့ခှစှသှူအနတှီလေး၊ကနှော့အှမ လိုခငတှှယရှတဲ့မိနှးမ.. ဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူး။ အသိစိတထှဲမှာ အငမှတနပှှငှးထနပှီးလောငကှှ ှမှးနတေဲ့လိငစှိတကှလှှမှးခ ဲ့ပီ။ ကနှော့တှကိုယလှုံးတုနခှါနသလေို၊ အညိုက ကနှော့ထှကပှိုဆိုး မယလှို.ထငရှတယှ။ ကနှော့ကှိုတုံ.ပှနမှှုတှကေ အရူးတဈယောကလှိုဖှဈနတယှေ။ တဆတဆှတတှုနခှါနတေဲ့သူ.လကခှှောငှးတှကေ ကနှော့ကှိုယပှေါပှှေးလှှားနတယှေ။ အပေါပှိုငှးဗလာဖှဈနေ တဲ့ကနှော့ရှငဘှတကှိုသူ.လကခှှောငှးတှနေ ဲ.ဆှဲကုပတှယှ။ ကနှော့နှှုတခှမှးကိုငုံပီး ကှားနာမလေးလိုခ ဲထားတာကလညှးမလှတဘှူးဗှာ။ နှုတခှမှးကိုစုပနှရငှေး ကနှော့ကှိုဘောငှးဘီရစေိုကိုလညှး ခပကှှမှးကှမှးဆှဲခှ ှတပှလိုကတှယှ။ ပီးတော့ကနှော့ကှိုကုတငပှေါဆှှဲလှဲပလိုကပှီးသူ.ထမီကိုလှှောခှ၊ ခှထေောကနှ ဲ.ခတထှုတပှလိုကတှယှ။ ကနှော့လှညပှငှးတှကေိုနှုတခှမှးန ဲ.စုပတှယှ..လကကှလညှးကနှော့ညှီလေးကိုတငှးတငှးဆုတပှီးဂ ှငှးထုပေးသလိုဆော့နတယှေ။

ကနှော့လှကတှှကလညှေး သူ.နို.ညိုစိမ့စှိမ့ကှှီး၂လုံးကိုဘယကှောညာပါစုံကိုငပှီးတအားခှပေေးနမေိတယှ။ ရှိုကသှံ လိုလိုပါးစပကှလညှး အငှ..အငှ..အငဆှိုပီးညညှးနသေေးတယှ။ ကနှောသှူ.ကိုနညှးနညှးဆှဲခ ှါပီး နို.ကှီးတှကေိုစပီးစို.တော့ခေါငှးတခါခါန ဲ.ကနှော့ကှိုတငှးတငှးဖကလှာပီး ပှောမိပှောရာတှအညေို.ပါးစပကှထှကလှာတယှ။ အားး!! မောငှ..အညို.ကိုတအားခစှပှေးပါ.. ရှီး!! ဝငနှီ.ကိုခစှသှလိုခစှပှေးပါ.. အငှးးးးးး!! မောင့ကှိုခစှလှို. အညိုသတေော့မယသှိလားးးးးး!! အ ဲ့ဒီစကားတှကေိုတိုးတိုးပှောတာမဟုတပှ ဲမိုးသံလသေံတှဆေူညံနတေဲ့ကှားက အကယှကှှီးအောနှတောဗှ။ ကနှောလှညှးစိတတှအားကှှစပှုလာပီ။ အညို.ခမှာတှနှ.လိမနှတေော့ခေါငှးအုံး တှစေောငတှှတေောငတှှနှးထိုးမိပီးကုတငပှေါကှနအေောကကှိုတဖုတဖှုတပှှုတကှကှုနတှယှ။ တောတှောလှေးကှာအောငအှရမှးလှတ ဲ့နို.ကှီးတှကေိုစို.ပေး၊နို.သီးမာမာလေးတှကေိုခှပေေး ပီးတာန ဲ.ကနှော့မှကှနှာကိုအောကကှိုလှှောဆငှးလိုကတှယှ။ ဗိုကသှားခပှခှပှလှေးအောကမှှာ အမှှေးလေးတှပှေောငစှငအှောငရှိပထှားတဲ့ေ-ာကဖှုတဖှောငှးဖောငှးကှီး။ ဖောငှးပီးကှှတကနှေ တယှ။ မတို.မထိရသေးခငကှိုအရညတှှထှကကှနှေပေီ။

ရှလူး..ကန ဲနအေောငကှနှောလှှှာန ဲ.အကှဲကှောငှးအတိုငှးအပေါကှိုပင့ပှီးလှှကတှငပှလိုကတှော့အာ့..အာ့ဆိုပီး အညို.ဖငတှုံးကှီးကှှ တကလှာတယှ။ ခပကှှမှးကှမှးပ ဲလှှာကိုကစားပလိုကတှယှ။ အိပယှာပေါမှှာခှေ၂ခှောငှးမိုးပေါထှောငပှီးပေါငကှားထားတဲ့အညို လူးလှိမ့နှတောရုနှးရငှးဆနခှတတှောငဖှှဈကုနပှီ။ ေ- ာကဖှုတှ နှုတခှမှးသား၂ခုကိုဆ ှဲဟလိုကပှီး အထဲကိုကနှော့လှှှာကိုအစောငှးလေးလုပပှီးထိုးသှငှးလိုကပှှနထှုတလှိုကလှုပပှေးတယှ။ အပေါကှတောတှောပှှူးထှကနှတေဲ့အစိကိုလညှး လကမှန ဲ.ဖိလိုကှ ပှနခှ ှါလိုကလှုပပှေးနလေိုကတှော့အညိုတအားကောငှးလာလို.လားမသိဘူးပကလှကအှိပနှတေဲ့နရောကနလကနှေောကှှ ပနထှောကပှီးထရငှး မောငရှယှ..အညိုသတေော့မလားမသိဘူးလို. တဟငှးဟငှးညညှးရငှးပှောလာတယှ။ ကနှောလှညှးလကခှှောငှးတဈခှောငှးလောကနှ ဲ.သူ.အဖုတထှဲထိုးစမှးကှည့တှယှ..အရညတှှတအေားမှားနလေို.လားမသိ ဘူးပလှတဆှိုပီးဝငသှှား ရော။ဒါန ဲ.လကနှ ဲ.အထုတအှသှငှးလေးမှနမှှနလှုပပှေးနရငှေး အဝငခှှောလာတော့လကကှို၂ခှောငှးပူးပီးထပထှည့ကှှည့တှယှ။

ခပသှှကသှ ှကလှေးဆကတှိုကလှုပပှေးတော့ကော့တကလှာရငှး အောသှံတှပေိုကယှလှာပီး အညိုတအားမောလာပီမောငှ..တအားလညှးဘယလှိုကှီးမှနှးမသိဖှဈလာပီ..ရှီးးးး ရှီးးးးးး!! သူပီးခငှလှာတာမှနှး အနတှီလေးန ဲ.အကှိမကှှိမခှစှခှ ဲ့တဲ့ကနှောရှိပမှိလာတယှ။ ခကှခှငှှးပ ဲ ဒူးထောကထှိုငခှလှိုကပှီး ပါးပှငှးထောငနှတေဲ့ကနှော့ညှီလေးကိုလကနှ ဲ.အသာဖိပီး အရညတှှေ ရှှဲနတေဲ့အညို.ေ-ာကဖှုတဝှမှာတေ့ပီးဆောင့ခှလှိုကတှယှ။ အားးးးးးးးးးးးးး!! မောငှ…ကနှောသှိလိုကပှီ။ အညိုကနှောဆှောင့အှသှငှးမှာပီးသှားပီ။ ကနှော့ညှီလေးကိုသူ.နံရံတှကေ ဆှဲဆှဲညှဈတာသိသိသာသာကှီးအပှငသှူကိုယလှုံးလေးကလညှးမှေ ှတဈကောငလှိုတှနှ.လိမသှှားတယှ။ နောကထှပဆှကခှါဆကခှါ ပီးအောငကှနှောကှှိုးစားမှဆိုပီး လကတှဈအုပစှာမကကှီးလှနှးတဲ့အညို.နို.အိစကစှကကှှီးတှေ ကိုဆုတခှှပေီး ကနှော့ညှီလေးကိုအဆုံးထိ-ိုး သှငှးပလိုကတှယှ။ အားးးး .. ကောငှးလိုကတှာဗှာ။ နားထဲကလတှတေေောငထှှကသှှားသလိုပ ဲ။ ကနှောသှူ.ကိုမညှာတော့ဘူး။ နို.တှကေိုစုံကိုငှ ပီးအသားကုနဆှောင့တှော့တာပ ဲ။ ခါးကငှကှငှလှေးန ဲ.အရမှးဘောဒှီလှတဲ့အညို.ကိုအသားကုနှ-ိုး နရတောဘာနဲ.မှမတူဘူးဗှာ။

ဆောင့နှရငှေး အညို.ကိုဘေးတိုကဖှှဈအောငသှူ.ကိုယလှေး ကိုပှငလှိုကတှော့အညို.က ကှေးကှေးလေးဖှဈသှားရှာတယှ။ကနှော့ညှီလေးက သူ.အဖုတထှဲတပလှှှကပှ ဲ။ ကနှော့ဆှောင့ကှှောင့ထှိုငပှီး ဘေးစောငှးဖှဈနတေဲ့သူ.တငပှါးတောင့တှောင့ကှား ကားကှီးရ ဲ.အပေါခှှမှးကိုလကနှ ဲ.အားပှုရငှး အသားကုနပှိတဆှောင့တှော့ဖှောငှးဖှောငှးမှညသှံတှကေ မိုးသံလသေံတှကှေားထ ဲဖောကထှှကလှာတယှ။ မောငှ!! မရပနှ ဲ.တော့… မောလာပှနပှီလို. အညိုကခှခေေ ှလေးဖှဈနရောကလှမှးအောတှော့ အညို.နို.တဈလုံးကိုမမှီမကမှးလှမှးဆှဲပီး ကနှော့စှိတတှှကေိုတအားတငှးထားပီး အခကှှ၃၀လောကဆှကတှိုကဆှောင့ရှငှး ကနှော့သှုတရှညပှူပူတှကေိုအညို.တငပှါးအိအိကှီးထဲပနှးထုတှ ပလိုကတှယှ။ မိုးကတဖှောကဖှှောကကှနှတေုံးပ ဲ။ ကနှော့ရှငခှ ှငထှဲမှာ အညို.ကိုယလှုံးပုံ.ပုံ.လေး။ ၂ယောကစှလုံးပှော့ခှပေီးတဈယောကနှ ဲ.တဈယောကဖှကထှားနမေိတယှ။ ဆံပငတှှဖေုံးထားလို.မကှနှာကိုကှယနှတေဲ့အညိုကကနှော့ရှငခှ ှငထှဲ ခေါငှးကလေးကိုဖ ှကထှားရငှး ကနှော့ရှငဘှတကှိုသှားလေးန ဲ.မနာအောငဖှ ှဖ ှကိုကရှငှးဆော့နတယှေ။

ကနှော့ခှှထေောကတှဈဖကကှအညို.ကိုခ ှထားရငှးသူ.လကမှောငှးအိုးလေးရယှ၊ကှောပှငှ ပှောငပှှောငလှေးရယကှိုလကဖှဝါးန ဲ.ပ ှတပှေးနမေိတယှ။ သကပှှငှးတိုးတိုးလေးခိုးခလှိုကတှော့..အညိုကငိုမ ဲ့မ ဲ့သနားစရာမကှနှာလေးန ဲ.မော့ကှည့ရှငှးစကားစတယှ။ မောငှ!! .. နောငတှရနပေီမလားဟငှ.. .. အညို.ကိုမှူဆှယတှယဆှိုပီးလညှး… … သူ.စကားသံတိတသှှားတယှ။ ကနှောသှူ.နှုတခှမှးထူထူလေးကိုလကဖှဝါးန ဲ.ဖိကပပှီးပိတလှိုကတှာကိုး။ ပီးတော့မှနဖူးလေးကို ပှ ှတကှန ဲနမှးလိုကတှယှ။ မော့ကှည့နှတေဲ့အညိုမကှလှုံးကနမကှှေ ရညပှေါကတှှလေိမ့ဆှငှးလာတယှ။ သူ.ပါးစပကှိုပိတထှားတဲ့ကနှော့လှကကှိုဆှ ဲခ ှါပီး ရှိုကသှံတဝကနှ ဲ.စကားတှဆကတှေိုကပှှောလာတယှ။ ကမှလေ..မောင့ကှိုမှငမှှငခှငှှးခစှခှ ဲ့တာပါ..မောင့မှကှနှာကိုစပီး မှငဖှူးလိုကကှထ ဲက.. ရငထှဲမှာနေ ှးနေ ှးလေး… ရငတှှတလှပလှေှပဖှှဈခ ဲ့ရတာ.. ဒါပမယှေ့..စမှငဖှူးတဲ့ညမှာပ ဲ…ဝငနှီ.ကောငလှေးဆိုတာသိလိုကရှတော့.. … ရိုးရိုးသားသားစိတမှေ ှးခ ဲ့တာပါ.. …. နောကပှိုငှးရငှးနှီးလာတော့.. … မောငကှ အမလိုသဘောထားပီး.. ဖကတှာ..လကကှိုကိုငတှာတှေ.. မထိတထိလာပီး ..န ှဲ.ဆိုးဆိုးတာတေ ှကိုကှိတပှီးသာယာခ ဲ့မိတာပါ.. ။

အညိုကအရူးပါမောငရှယှ.. ဝငနှီမရှိတော့..မောငရှောကမှလာဘူး.. ကမှတိတတှိတလှေးဆှေးခ ဲ့ရတယနှောှ.. ခုလညှးတမငလှုပတှာမဟုတပှါဘူးမောငရှယှ… မတောတှဆ..ကမှထိနှးထားတာတှေ..အကုနလှုံးကှိုးပေါကသှှားတာပါ.. အညိုလေ..မောင့ကှိုဒုကခွမပေးပါဘူး.. ဝငနှီပှနမှလာခငှ.. မောင့ခှစှသှူခဏလုပမှယနှောှ..မောငှ!! အ ဲ့လိုစကားတှကေိုဆကတှိုကပှှောရငှးတဟင့ဟှင့နှ ဲ.ကလေးလေးလိုရှိုကနှတေဲ့.. မညိုညိုကိုငေးရငှး ကနှော့ရှငဘှတထှဲမှာကငှတှကလှာတယှ။ သနားစရာအညိုရယှ.. ကနှော့ခှစှသှူခဏ လုပမှယတှဲ့လားဗှာ။ လူသားတဈယောကမှှာရှိတဲ့ အတတွမာန၊ဂုဏသှိကခွာတှဟော..အခစှနှ ဲ.တှေ.ရငဘှာမှမကနှတှော့ဘူးလား။ ကနှောကှိုယတှိုငလှညှးကိုယ့ကှိုကိုယပှှနမှေးနမေိတယှ။ မငှး.. အညို.ကိုခစှလှား။ ဟင့အှငှး!! အနတှီလေးသာကနှော့အှခစှှ။ ဒါဆိုရငဘှယလှိုသဘောထားလဲ? သနားစရာအထီးကနှနှရှောတဲ့ကနှောတှှယတှာရတဲ့သံယောဇဉရှှိတဲ့မိနှးမပေါ့။ အမှနတှိုငှး ဖှရရငယှေောကှှားတို.သဘာဝစိတကှစားတဲ့အခါ အညို.ကိုယလှုံးအလှ၊ ကနှောမှတောတှဆမှငခှ ဲ့ဖူးတဲ့နို.ညိုတိုတိုကှီးတှေ၊အိမနှရငှေးပါးလလှထှမီအနှမှးလေးအောကကှတငပှါး ကားကား ကှီးတှကေိုကနှောသှဘောကခှ ဲ့ဖူးတာပ ဲ။

အနတှီလေးန ဲ.တံခါးပိတပှီး အခစှမှုနတှိုငှးတိုကနှတေုံးက အညိုတဖကအှခနှးကနမရေိုးမရ ှဖှဈနမှောလို.တှေးရငှး စိတထှဲကသာယာသလိုလိုဖှဈခ ဲ့ တာပ ဲလေ။ လူကငှ့ဝှတလှူ.စညှးကမှးတှကှေောင့သှာကနှော့မှကောငှးတဲ့စိတကှိုခှိုးနှိမခှ ဲ့တာမဟုတလှား။ အညို!! ကနှောတှိုးတိုးလေးခေါလှိုကတှော့.. အညိုမော့ကှည့လှာတယှ.. ရှငှ!!လို.တုနတှုနရှီရီပှနထှူးတယှ။ ကနှောလှေ…ကနှောှ..အညို.ကိုဟိုးအရငကှထဲက..အညို.ကိုယလှုံးလှလှကိုကှည့ပှီး…ကနှောအှရမှး… အညိုကမကှရှညတှှကှေားထဲကနတဈခကှေပှှုံးလိုကရှငှးကနှော့ပှါးစပကှိုလကှ ခှောငှးလေးတှနေ ဲ.လာပိတတှယှ။ မပှောနဲ.တော့မောငှ.. အညိုသိတယှ..ဝငနှီသာမောင့ခှစှသှူပါ.. အညို.ကိုမောငသှနားပီး..မောငလှိုခငှတှဲ့အခါခစှရှငရှပီနောှ.. တဲ့။ ကနှောဘှာမှဆကမှပှောရကတှော့ဘူးဗှာ။မကှရှညတှှနေ ဲ.ပှုံးနရှောတဲ့ကနှော့ကှိုခစှတှဲ့ အညို.မကှနှာလေးကိုမှတမှှတနှိုးနိုး နမှးနမေိတယှ။ အညိုကလညှးကနှော့ကှိုတငှးတငှးလေးပှနဖှကှ လို.ပေါ့။ရှညလှှားပီးနူးညံ့တဲ့အနမှးတှအဆေုံးမှာ အညိုကအိပနှရောကထထိုငလှိုကပှီး မောငှ..ခဏထနောှ..ကုတငအှောကကှိုခှထေောကခှပှီးထိုငလှိုကလှို.ပှောရငှး ကိုယတှုံးလုံးလေးန ဲ. ကုတငအှောကကှိုဆငှးသှားတယှ။

ကနှောလှညှးအိပနှရောကထပီး သူပှောသလိုခှခပှေီးထိုငလှိုကတှယှ။ ကှမှးပှငပှေါမှှာရပနှတေဲ့အညိုက ဝဈလဈစလဈနတသှမီးပှိုလေးအလားပ ဲ။ လုံးတငှးပီးကစှလှဈတဲ့နို.ညိုညိုကှီးတှအပေေါှ ဆံပငနှကနှကလှေးတှကဝေဲကလှို.။ကနှောအှရငကှသကပှှငှးခိုးခိုးခပှီး ငေးခ ဲ့ရတဲ့တငပှါးအိစကစှကလှုံးလုံးကှီးတှကေိုကိုယကှိုတဈပတှ လှည့ပှီးပှရငှး အညိုက..မောငှ!! အညိုလှလားလို. မေးတော့…ပှနမှဖှနေိုငပှ ဲခေါငှးပ ဲငှိမ့ပှှနရတယှေ။ ရုတတှရကအှညိုက ကုတငနှားလာပီးဒူးထောကထှိုငခှလှိုကတှယှ။ ကနှော့မှမာတမာလေးဖှဈနတေဲ့ညီလေးကို ညာလကခှှောငှးလေးတှနေ ဲ.ဆှဲမပီး ပှုံးစစန ဲ.ကနှော့ကှိုမော့ကှည့ပှီး… မောင့ကှိုအညို..ခစှတှော့မယနှောှ!! လို.ရငတှုနနှတေဲ့အသံလေးန ဲ.ပှောတယှ။သူ.နှုတခှမှးထူထူလေးကို မဟတဟလေးလုပပှီးကနှော့ညှီလေးရ ဲ.ထိပဖှူး -ဈကနအေောကခှှအရငှေးရောကလှုမတတှ ခေါငှးကိုနှိမ့ပှီးစုပယှူသှားတော့..ကနှော့လှကအှစုံကပေါငကှှား ထဲရောကနှတေဲ့အညို.ခေါငှးပေါကှ ဆံန ှယခှေ ှခေ ှလေးတှကေိုဖမှးဆုပမှိပီး အောလှိုကမှိတယှ။ ရှီး!! အညိုရယှ…. …… နောငနှှဈပေါငှးမှားစ ှာကှာလာတဲ့အခါ အ ဲ့ဒီနေ.ညနကကနှေောဘှာကှောင့ှ တံခါးဝကနပှနလှှညေ့ခှ ဲ့မိတာလဲဆိုတာအကှိမကှှိမပှှနတှှေးနမေိတယှ။ သှေးသားတောင့တှမှုကိုမခုခံနိုငသှေးတဲ့အရ ှယကှှောင့လှား။ မညိုညိုကိုသနားလို.လား။ လူမှနရှငအှပှဈသားတှဆေိုတ ဲ့အဆိုအမိနှ.ကှောင့လှား။ ဘာကှောင့ပှ ဲဖှဈဖှဈကနှောသှိသှားခ ဲ့တာတဈခု တော့ရှိတယဗှှာ။

လူတဈယောကရှ ဲ.ဘဝကိုစုတပှှတသှတသှှားစတော စကကွနှ.ပိုငှးလောကအှတှငှးခလှိုကတှဲ့ဆုံးဖှတမှှုဗှ။ ကောငှးခှငှးဆိုးခှငှးဘာတှပေ ဲရလာရလာခငဗှှား ဆုံးဖှတခှကှခှလှိုကှ တဲ့စကကွနှ.ပိုငှးဟာအရာရာကိုဆုံးဖှတပှလိုကတှယှ။ သူတောစှငလှား၊ခေ ှးတဈကောငလှိုမိုကတှဲ့အကောငလှား၊ဂါဆီယာလောရှကာလား၊ဟဈတလာလား.. ဘာမဆိုဖှဈသှားနိုငတှယှ။ကနှောကှဘ၀ န ဲ.ရငှးပီးသိခ ဲ့တယလှေ။ လိငကှိဈစဆိုတာဦးသှဘာသရေးသလိုဆားငံရညပှါဗှာ။ ဘယလှောကသှောကသှောကမှဝပါဘူး။ အ ဲ့ဒီညအကှောငှးပှနမှပှောခငှပှမယှေ့.. ပှနတှှေးမိတိုငှးမကှလှုံးထဲမှာအကုနပှှနမှှငယှောငနှမေိတယှ။ ခစှသှူန ဲ.ဝေးနလေို.ဆာလောငနှတေဲ့ငမိုကသှားကောငလှေးကနှောရှယှ.. မှုံထားသမှှ ဖောကထှုတပှလိုကတှဲ့အပှိုကှီးပေါကစှလေး မညိုညိုရယှ တသကလှုံးမမေ့နိုငတှော့အောငအှစ ှမှးကုနလှောကကှှ ှမှးခ ဲ့တာပေါ့။ မိုးလငှးခါနီး၂ယောကလှုံး အားအငရှယလှို.မကနှတှော့တဲ့အထိပကပှကစှကစှကခှစှစှခနှးဖ ှင့ခှ ဲ့မိပါတယှ။ ကုတငစှောငှးမှာလေးဘကထှောကခှိုငှးပီး နို.၂လုံးကိုကုနှးဆှဲပီး -ိုး ၊ ကားကားကှီးန ဲ.အိစကခှှောမှေ.လှနှးတဲ့တငပှါး၂ဖကကှိုစုံကိုငပှီးဆောင့ှ။

တခှီပီးသှား၊နာရီဝကလှောကနှတေော့ပှနဆှှပီး အညို.ကိုမှနတှငခှုံပေါတှကထှိုငခှိုငှးပီး ကနှောကှမတတှပရှပပှီးဆောင့ှ၊ နံရံမှာ အညို.ကိုမှီပီးရပခှိုငှးရငှးသူ.ပေါငတှဈခှောငှးကိုဆ ှဲမပီး မတတှပှ-ိုး … အ ဲ့လိုအကှိမကှှိမလှုပနှကှတောတောငှ အညိုက..မောငထှပခှစှရှအောငဆှိုပီး ဆကတှိုကတှောငှးဆိုနရငှေးတကတှကကှှှကှှဖှဈလှနှးတော့မိုးလငှးခါနီး လူတဈကိုယလှုံးမလှုပခှငှတှော့တဲ့အခှအနကမှေှဖကေပှီးအိပပှှောသှှား ကှတာပေါ့ဗှာ။ ကနှောအှိပယှာထလာတော့အညိုမရှိတော့ဘူး။ မနေ.ညက အဖှဈအပကှတှှကေ အိပမှကမှှားလားလို.ဝိုးတဝါးဖှဈနမေိတယှ။ ဒါပမယေ့မှှနတှငခှုံက မှနမှကှနှာပှငပှေါမှှာ နှုတခှမှးနီပနှးရောငနှ ဲ. မောငှ.. အညိုထမငှးကှောနှ ဲ.ပ ဲပှုတပှှငထှားခ ဲ့တယှ..မီးဖိုပေါကှကောဖှီနှပထှားတာကိုပှနနှေ ှးလိုကနှောှ.. အညိုကှောငှးသှားပီ.. ညနကှေောငှးဆငှးခါနီးလာကှိုပါ.. မောင့ကှိုသလေောကအှောငခှစှတှဲ့အရူးမလေး Nyo. ကနှော့စှိတတှှညဈညေူးသှားတယှ။ လေးကနတှဲ့ခှလှမှေးတှနေ ဲ. မီးဖိုခနှးဖကထှှကလှာပီး ရခှေိုးခနှးထဲဝငှ၊ရအေေးအေးန ဲ.ခေါငှးလောငှးခှိုးနမေိတယှ။ နညှးနညှးလေးလနှးသ ှားတော့မီးဖိုခှောငစှားပ ှဲပေါကှအညို.လကရှာထမငှးကှောကှို စိတမှပါလကမှပါဝါးနရငှေး ဘာတှဘယလှေိုဆကဖှှဈကုနမှလဲဆိုတာတှေးရငှးရူးခငှလှာတယှ။

မီးဖိုပေါှ ကအေးစကစှကကှောဖှီကိုပှနမှနေ ှးတော့ပ ဲတဂ ှတဂှ ှတသှောကနှမေိတယှ။ ရငတှှပေူလိုကတှာဗှာ။ စားသောကပှီးတာန ဲ.မနေ.ကဘောငှးဘီရစေိုကိုလိုကရှှာတော့ နရေောငမှှာထုတလှှမှးထားလို.ခှောကနှတောတှေ.တော့ကောကဝှတလှိုကပှီး အညို.ဘီရိုထဲကရှပတှဈထညလှောကယှူ ဝတပှီးစကဘှီးလေးနငှးပီး အိမပှှနလှာခ ဲ့တယှ။ အိမရှောကတှော့မနေ.ညကပှနမှလာလို. မမကဆေေူနတောကိုနာရီဝကလှောကခှံလိုကရှသေးတယှ။ ဖဖကေေ ကုနသှညကှှီးမှားအသငှးမှာ ငေ ှသှားထုတခှိုငှးဖို.ခိုငှးမှအဆူခံလှတသှှားတော့တယှ။ တနေ.လုံးအိမအှလုပတှှကေူလုပပှေးနတေော့ သောကတှပှပှေေောကသှှားသလိုပ ဲ။ သငှဘွောဆိပမှှာ ကုနတှှတငနှတေောကိုတာလီ မှတပှေးပီး အိမပှှနလှာတော့ညနပေိုငှးရောကသှှားတယှ။ ခှေ ှးတှပနတေေေဲ့ တီရှပကှိုခှ ှတပှီးအဝတအှပတှထညေေ့တှဲ့ခှငှးတောငှးထဲပဈထည့ရှငှးပူလာလို.မကှနှာကိုရဆှတရှငှေးရအေေး အေးတဈခ ှကလှောကခှပသှောကနှမေိတယှ။ နာရီကိုကှည့လှိုကတှော့၃နာရီခ ှဲနပေီ။ အညို ? ကှောငှးက၃နာရီ၁၅ဆငှးတာလေ။ ဖူးးးးးးး!! ကနှောမှသှားတော့ဘူးဗှာ။

ကနှောဆှကမှှားလို. မဖှဈဘူး။ ဧည့ခှနှးထဲကခုံမှာခှပဈလကေပှဈထိုငခှလှိုကမှိတယှ။ နာရီကိုတော့တခကှတှခကှလှှမှးလှမှးကှည့နှမေိတယှ…. ၃:၄၅ ၃:၅၀ ၃:၅၅ ၄:၀၀ ဝုနှးကန ဲခုနထှပီး။ မမကနှေေောအှပှငခှဏသှားတယလှို.အောရှငှး တီရှပတှဈထညကှိုပှေးရငှးကောကစှ ှပလှိုကတှယှ။ ပှိုငဘှီးလေးကိုအသားကုနနှငှးနမေိတယှ။ ကှောငှးသား၃-၄ယောကလှောကပှ ဲကှောငှးအရှေ.ကဘောလုံးကှငှးထဲမှာဘောလုံးကနနှတောကလှဲပီး ကှောငှးဝငှးထဲမှာလူမရှိတော့ဘူး။ ကနှောဟှိုဟိုဒီဒီလှှောကရှှာကှည့တှော့.. … …. …. ကှောငှးဆငဝှငအှောကကှလှခေါးထဈကလေးတှမှောလကရှမှးလေး ကိုမှီရငှးခေ ှခေ ှလေးထိုငနှတေဲ့အညို။ အနားကိုကနှောရှောကသှှားတော့မကှနှာငယငှယလှေးန ဲ. မောငှ..အညို.ကိုပဈသှားပီဆိုပီးဝမှးနညှးနတောသိလား..တဲ့ ကနှော့စှကဘှီးဘောငတှနှးလေးပေါတှငပှလှဲထိုငပှီးလိုကလှာတဲ့အညို.ကိုငုံ.မကှည့ပှ ဲ ပှုံးနမယဆှေိုတာကနှောသှိပါတယှ။ စကဘှီးကိုဖိနငှးပီးစကားတဈလုံးမှမပှောဖှဈဘူး။  ကှောငှးဝငှးထဲကထှကလှာစရှိသေးတယမှိုးတှကခပဖှေ ှဲဖ ှဲရ ှာခလှာပှနပှီ။ ကနှော့ရှငခှ ှငထှဲမှီပီးငှိမနှတေဲ့အညိုက တခဈခဈရယလှိုကရှငှး မိုးရစကတှှနေေ ဲ.လှနတေဲ့မကှနှာဝိုငှးဝိုငှးလေးကို အစ ှမှးကုနမှော့ပီး အဓိပပွါယပှါပါကနှော့ကှိုကှည့ပှီး … မောငှ!! အညိုတို.၂ယောကကှမိုးန ဲ.ကိုအကှိုးပေးတာနော့တှဲ့။

လူသူအသှားအလာကငှးတဲ့ကတတွရာလမှးအနကရှောငပှေါမှှာမိုးတှေ တအုံးအုံးရ ှာခလှို.။ လူ၂ယောကကှိုတငဆှောငထှားတဲ့ပှိုငဘှီးလေးဟာ ယူကလဈဝငှးထဲကိုဦးတညပှီး အရှိနပှှငှးပှငှးပှေး နတယှေ။ စကဘှီးပေါကှလူ၂ယောကစှလုံးရငတှှခေုနနှမယဆှေိုတာမေးစရာမလိုဘူး။ ဒီလိုန ဲ.ပ ဲကနှောအှိမပှှနမှအိပတှဲ့ညတှကမှေားလာခ ဲ့ပါတယှ။ မမကတေေော့သိပမှကှညပှမယေ့လှူခ ှဲမရှိလို. အနတှီလေးတို.အိမမှှာစောင့အှိပပှေးနတောလို.အကှောငှးပှထားလို.ဘာမှသိပှ မပှောတော့ဘူး။ ကနှောနှ ဲ.အညိုကတော့နမှငေ့လှအရေူးရင့လှဖှဈနခေေ ဲ့တာပေါ့။ ဟိုးအရငကှ အနတှီလေးန ဲ.နခငှသှလေိုနခေ ဲ့ကှတယဆှိုပမယှေ့.. အနားမှာမညိုညိုရှိနတယဆှေိုတဲ့အသိ ကှောင့ထှိနှးတာဘာညာရှိသေးတယှ။ ခုကတော့တဈခှံလုံးမှာ ၂ယောကထှဲဆိုတဲ့အသိရယှ၊ အနတှီလေးပှနမှလာခငှ အညိုပှောပှါစဆေိုတဲ့အသိရယကှှောင့ကှနှောအှညိုန ဲ.နခငှသှလေိုနခေ ဲ့ တယဆှိုတာဝနခှံပါတယဗှှာ။ အညိုကသှေးသားဆူဖှိုးစအရ ှယကှောငှး၊ကနှောကှ တကသှဈစလူငယလှေး.. အ ဲ့လိုဆိုတော့ဘာတှဆကဖှှဈေကှမယဆှိုတာပှောပှစရာတောငမှလိုတော့ဘူးလေ။

ညတိုငှး -ိုး ဖှဈကှတယှ။ စနေ၊တနဂ ငှနွေ ှ အညို.ကှောငှးပိတရှကတှှဆေို မီးကုနယှမှးကုနပှေါ့။ ဘယလှောကပှ ဲလုပလှုပဝှတယဆှိုတာရှိမှမရှိတာကိုး။ တခါတလေ စနနေေ.မနကခှငှးကှီး အညိုက ဈေးကဈေးခှငှးလေးဆှဲပီးပှနလှာ၊ အိမမှှာစောင့နှတေဲ့ကနှောကှ မီးဖိုထဲဝငပှီးဈေးခှငှးတောငှးလေး စားပ ှဲပေါတှငနှတေုံးရှိနသေေးတဲ့အညို.ကိုအတငှးဝငပှီးဖကနှမှး၊နို.တှကေို နှိုကှ၊ အညိုကတ ခဈခဈရယမှောရငှး.. မောငကှလူဆိုးလေးကှာဆိုပီး..တဟငှးဟငှးစိတထှလာ၊ ကနှော့ကှိုထမငှးစားကုလားထိုငပှေါထှိုငခှိုငှးပီး သူကထမီဂ ှငှးလုံးခှ ှတခှပှီး ထိုငနှတေဲ့ကနှော့ကှိုကှောပေးရငှး တကဆှောင့တှော့ကနှော့မှှာ သူ.ခါးသေးသေးလေးကိုလကှ၂ဖကနှ ဲ.ကိုငပှေးရငှး ဆောင့လှိုကတှိုငှးတုနတှုနတှကသှှားတဲ့ သူ.တငပှါးညိုစိုစိုလှလှလေးကို ငုံ.ကှည့ပှီးအရသာခံ။ တခါတလညဖကှေ ဆငဝှငအှောကကှဒနှးကလေးပေါှ၂ယောကသှားတူတူထိုငရှငှး အနမှးတှဖလှယနှေရငှေး မိုးတှရေ ှာခလှာတော့ စိတကှှှနတေဲ့နှဈယောကလှုံးအိမထှဲမဝငတှော့ပ ဲ မိုးရထေဲ ကဒနှးလေးပေါမှှာ အဝတတှှခှေ ှတခှပှီး အားရပါးရ -ိုး ကှတာတှေ။

စုစုပေါငှး၂လလောကကှှာတဲ့အ ဲ့ဒီကာလလေးဟာလညှး ကနှော့ဘှဝမှာအမှင့မှားဆုံးလောငကှှ ှမှးခ ဲ့တဲ့နေ.ရကတှှအဖှဈေ မမေ့နိုငပှါဘူးဗှာ။ ထမငှးစားပ ှဲမှာ ညစာအတူတူစားရငှး .. အညိုကကနှော့မှကှနှာကိုရယကှှ ဲကှ ဲမကှနှာလေးန ဲ.ကှည့ပှီး.. … …. မောငသှိလား!! အညိုလေ..စနေ၊တနဂ ၤနှေ ရောကမှှာတောငကှှောကလှာတယှ.. ဘာလို.လဲအညို ? ဘာရမလဲ..မောငလှေ..သူမှားကိုတနကေုနခှစှခှစှတှာလေ.. အညို.ဟာလေး နောကရှကတှှဆေို  ကှိမှးနတောပ ဲသိလား.. ဟှနှး!! ဒါဆိုနောကအှလုပမှခံန ဲ.ပေါ့.. … ရဘူး..အညိုကအခစှလှညှးခံခငှတှာကှီး… အ ဲ့လိုလေးပှောပီး လှှာကလေးတဈလဈထုတလှို.တခဈခဈရယနှပှနရှေောလေ။ အ ဲ့လိုအခှိနတှှဆေို..ကနှောဟှာဆရာမလေး ဝငနှီ.ကိုသဈစာမ ဲ့နတယဆှေိုတာတောငမှေ့နတောပေါ့ဗှာ။ ဒီလိုန ဲ.အနတှီလေးထှကသှ ှားတာ၄လလောကရှှိပီ။ ဆောငှးတှငှးလညှးရောကလှာလို.အေးစတောငပှှုလာပီ။ ကနှောခှုတလော အိမအှလုပတှှမှေားနလေို. အညို.ဆီမရောကဖှှဈတာ၂-၃ရကှ လောကတှောငရှှိသှားပီဗှ။ ဖဖမမတေေေေို.အလုပတှှကဆေောငှးတှငှးပိုငှးဆိုနညှးနညှးမှားလာတတတှော့တတနှိုငသှလောကကှူပေးနရတေော့ လူလညှး အညို.ကိုသတိရနလှှကနှေ ဲ.မတှေ. ဖှဈပါဘူး။

မမကဖေေုနှးလာတယကှောငလှေးဆိုလို. ဧည့ခှနှးထဲကဖုနှးနားသှားပီး ဖုနှးခ ှကကှိုကောကကှိုငရှငှးအညိုမှားဖုနှးဆကလှာသလားလို.တှေးရငှး ထူးလိုကမှိတယှ.. ဟလို! ပီယာနိုသငတှနှးပှနဖှ ှင့ပှီဆိုတာအကှောငှးကှားပါတယရှှငှ!! ဆိုတဲ့အသံခှိုခှိုလေးကိုကှားလိုကရှတော့… ဟာ! အနတှီလေး … .. ကနှောဝှမှးသာစိတတှှလှေိုကကှန ဲ.. ခုအိမမှှာလား… မှနမှှနပှှော.. ကလေး..လေး.. ဒီမှာလှမှးလို.သတေော့မယှ.. ဆိုတဲ့မူန ှဲ.န ှဲ.အသံလေး. … ကနှောစှကားဆကမှပှောနိုငလှောကအှောငပှှောနှတယှေ။ ကနှော့ခှစှသှူပှနလှာပီကော။ အနားမှာလူတှရှေိလား..ကလေး..လေးးး ရှိဘူးဗှ..ဘာလို.လဲအနတှီလေး? ဟိုဟာလေ.. ခ ှိ.. ကလေး…လေး ကိုလှမှးလို.ခုကမှရဲ.ဟိုဟာလေးထဲကတဆဈဆဈဖှဈနရှောတယသှိလား.. ခုပှောနရငှေးတောငအှရညတှှစေိုလာလို. ခ ှိ ကနှော့မှကှနှာဖှုနှးကန ဲနီမှနှးသှားတယှ။ နားရ ှကတှှတေောငပှူလာတကလှာတယှ။ ရငတှှလညှေးတလှပလှှပနှ ဲ.ဗှာ။ တံတှေးတောငမှှိုခနှမေိတယှ။ပီးတော့မှတုနတှုနရှီရီဖှဈနတေဲ့အသံန ဲ. မညိုညိုအိမမှှာရှိလားခု.. လို.မေးလိုကတှော့ အညိုကှောငှးမှာလေ.. ၅မိနဈအတှငှး အရောကလှာဒါပဲဆိုပီး … ဖုနှးကိုဂ ှပကှန ဲခသှှားရော။ ကနှောခှကှခှငှှးအိမကှမထှကသှေးဘူး။

စိတလှှုပရှှားလှနှးလို. ရအေိုးစငနှားသှားရပပှီး ရေ၃ခ ှကဆှင့သှောကခှလှိုကတှယှ။ ခစှသှူ၊ရကပှေါငှး၁၂၀ကှောမှမှငရှတဲ့ခစှသှူကနှော့ကှိုစောင့နှပေီ။ ပှိုငဘှီးလေးကိုသတိထားပီးမှနမှှနနှငှးထှကလှာမိတယှ။ အမှနနှငှးသှားရငလှမှးမှာ ကားတိုကမှိတော့မယဆှိုတာကနှောသှိနတယှေ။ ဟိုးရှေ.မှာ အပငတှှအေုပဆှိုငှးနတေဲ့ယူကလဈဝငှးကိုမှငနှရပေီလေ.. … … ပုံမှနနှေ ှရာသီမှာတောငအှေးစိမ့နှတေဲ့ခှံဝငှးလေးထဲဝငလှာတော့လူကိုစိမ့ကှန ဲဖှဈသှားတယှ။ ဆောငှးဝငနှပေီလေ။ ဆငဝှငအှောကမှှာစကဘှီးကိုထောငနှတေုံးပ ဲရှိသေးတယတှိုကပှုဖှူဖှူလေးထဲက ပီယာနိုတီးခတနှသေံတှကှေားရတယှ။ ကနှော့လှကခှှောငှးတှတဆတဆှေတတှုနလှာတယှ။ ကနှော့အှရှငသှခငမှလေးကိုမှငရှတော့မယလှေ။ အသကကှိုပှငှးပှငှးရှူသှငှးလို.အိမထှဲလှမှးဝငလှိုကတှယှ… … …. တံခါးပေါကအှဝဖကကှိုမကှနှာမူပီး ပီယာနိုကိုတီးနတေဲ့ခစှသှူ. .. .. တရုတဂှ ှမှးခံလကရှှညအှပါးနီညိုရောငလှေးကိုဝတထှားတယှ။ တငပှါးလောကထှိရှညလှှားလှတဲ့ဆံပငကှိုကှောဖကကှိုခထှားလို. ဘီးကုပအှဝါလေးန ဲ.နဖူးပေါကှဆံန ှယတှှကေိုသိမှးထားတော့ နဖူးဝငှးဝငှးလေးကခစှစှရာဖှဈနတယှေ။

ကနှောဝှငလှာတာကိုမှငတှော့မကှနှာလေးက တခကှပှှုံးသှားပီး ခပရှ ဲရ ဲလေးဖှဈနတေဲ့အောကနှှုတခှမှး ကိုသှားဖှူဖှူလေးကိုန ဲ.ကိုကရှငှး သူ.လကှ ခှောငှးတှကတေော့ပီယာနိုခလုတတှှပေေါပှှေးလှှားနတေုံးပ ဲ။ ဆရာမလေးကိုငေးကှည့နှရငှေး သူတီးနတေဲ့သီခငှှးကို အာရုံရောကသှှားမိတော့သီခငှှးက.. …. ကှကှေဲဖ ှယရှာ တနငှဂွနေ ှ မနကခှငှးတဈခုမှာ.. ဆိုတဲ့သီခငှှးဖှဈနတောကနှောသှတိထားမိတယှ။ ကနှောသှိတယှ ကနှော့အှပေါဘှယလှောကလှှမှးခ ဲ့ရတယဆှိုတာဆရာမလေးပှောပှနတော။ ခငဗှှားတို.နားလညနှိုငမှှာမဟုတဘှူးထငတှယှ။ ဂီတသမားဖှဈတဲ့ကနှောတှို.၂ယောကပှ ဲသိလိမ့မှယှ။ တခှို.ဂီတတှကေ နားန ဲ.နားထောငလှို.မရဘူး ရငဘှတနှ ဲ.နားထောငမှှဗှာ။ ဆရာမလေးကနှော့ကှိုငေးရငှး ပီယာနိုတီးပီး ငိုနရှောပါပေါ့လားကှယှ။ ကနှော့ရှငထှဲမှာဆို.နှဈလာတယှ။ ကှောကစှရာကောငှးလောကအှောငကှှကှေဲစရာကောငှးတဲ့သီခငှှးကိုကှားနရတော ကိုး။(ကှကှေဲဖ ှယရှာတနဂ ငှနွေ ှမနကခှငှးတဈခုမှာ- ဆိုတဲ့သီခငှှးကဒုတိယကမဘွာစဈမတိုငမှှီကဥရောပမှာနာမညကှှောခှ ဲ့တဲ့တယောသီခငှှးပါ။

မူလသီခငှှးရေးသူပိုလနကှှနပှိုဇာဟာသူ.ကှဲက ှာသှား တဲ့ခစှသှူကိုရညစှူးရေးစပခှ ဲ့တာ၊ သီခငှှးစပပှီးလို.မကှာခငပှ ဲတံတားတဈခုပေါကှခုနခှပှီးသတသှသှေားပါတယှ။ အ ဲ့ဒီနောကပှိုငှးဒီသီခငှှးဟာနာမညကှှောလှာတဲ့အပှငသှာမနခှစှသှူန ဲ.ကှေ ကှငှးသူတှဒေီသီခငှှးသံစဉကှိုနားထောငပှီးသတသှတေဲ့အမှုတှမှေားလာလို.ကှိနစှာသင့သှီခငှှးအဖှဈယူဆလာကှပီး၊အေ ရှ.ဥရောပနိုငငှံတခှို.မှာ အဆိုပါသီခငှှးကိုတီးခတခှ ှင့မှပှုတဲ့ဥပဒေ တှထေုတပှှနခှ ဲ့ရတယလှို.နာမညကှှောပှါတယှ) နောကဆှုံးသီခငှှးဆုံးသှားတော့ကနှော့ဝှိဉာဉအှနှုတခှံလိုကရှသလိုဖှဈသှားပီးဆရာမလေးကိုငူတူတူလေးကှည့နှမေိတယှ ။ ၂ယောကလှုံးရ ဲ.မကှရှညတှှပှညေ့လှှှံနတေဲ့အကှည့တှှကေ ဆှဲခ ှါလို.မရတော့သလိုပ ဲ။ တိတဆှိတသှှားတဲ့ဧည့ခှနှးထဲမှာ ဆရာမလေးန ဲ.ကနှောစှကားတှမပှေောပဲစိုကကှှည့နှကှတယှေ။ မကှရှညတှှကှေားထဲက အားပါးတရပှုံးရငှး ဆရာမလေးမတတှပဝှုနှးကန ဲရပလှာတယှ။ အ ဲ့တော့မှကနှောလှညှးသတိဝငလှာပီး အနတှီလေး!! လို.အောလှိုကမှိတယှ။

ဂ ှမှးကပနှီညိုရောငလှကရှှညလှေးန ဲ.ထမီအနကရှောငပှါးပါးလေးဝတထှားတ ဲ့ကနှော့နှတသှမီးလေး  လှဈကန ဲပှေးလာပီးကနှော့ရှငခှ ှငထှဲခုနဝှငလှာတာကှောငကှလေးတဈကောငလှိုပ ဲဗှာ။ သူ.မေးစိလေးကိုကိုငပှီးဆှ ဲမော့လိုကတှော့မကှရှညတှှနေ ဲ.စိုလကနှတေဲ့မကှနှာလေး.. … … ကနှောတှို.စကားဆိုဖှဈပါဘူးမကှနှာ၂ခုပူးကပသှှားတယှ။ နီရ ဲပီးတဆတဆှတတှုနနှတေဲ့နှုတှ ခမှးလေးကိုဆှဲစုပလှိုကမှိတယှ။ သူ.လကတှှကကနှေော့တှီရှပအှောကကှိုလှှိုပီးကနှော့ရှငအှုံကိုပ ှတသှပနှတယှေ။ နှုတခှမှးခငှှးစုပနှတောကိုခ ှါလိုကတှော့တုနယှငနှတေဲ့သူ.လကခှှောငှးလေးတှကေ နီညိုရောငဂှ ှမှးခံလကရှှညလှေးရ ဲ.ကှေးဇဈဝါဝါလေးကိုဇိကန ဲဖ ှင့ပှလိုကတှော့… ….. ….. အောကခှံဘာတဈခုမှဝတမှထားတာကိုတှေ.ရတယှ။ ဝါဝငှးပီး ပှောငလှကနှတေဲ့သူ.ရငအှစုံဟာစိတလှှုပရှှားလို.နိမ့ခှညှမှှင့ခှညှဖှှဈ… … …. ကလေး..လေးး!! တဲ့ တပမှကနှတေဲ့ရမမွကလှှှမှးတဲ့အသံန ဲ.ကနှော့ကှိုခေါလှိုကတှာကိုကှားတခကှမှကှားတခကှဗှှာ။ ၂ယောကလှုံးရ ဲ.ပါးစပကှနတအငအှေငညှညှးသံတှထေ ှကလှာတယှ(အငှးမဟုတပှါ)။

စကားလညှးတဈလုံးမှမဆိုဖှဈပ ဲ လကတှှရှေုပကှုနတှာနောကဆှုံး အဝတဆှိုလို.ဘာမှတဈခုမှဝတမှထားတော့ပ ဲ ကိုယဗှလာ၂ခုပူးကပပှီးတဈယောကနှ ဲ.တဈယောကပှ ှတသှပဆှုတခှှနကှတေေဲ့အ ခှနဖှဈလေောမှနှးမသိဖှဈကုနပှီ။ လုပခှငှတှာတှကမှေားတော့ဟိုဟာလညှးလုပဒှီဟာလညှးလုပနှ ဲ.ဗှာတှမှေားနတောပေါ့လေ။ နှုတခှမှးခငှှးတပှ ှတပှှ ှတစှုပတှယှ၊တဈယောကရှငအှုံကိုတဈ ယောကပှ ှတနှကှတယှေ၊ မတတှပရှပလှှှကကှနေ ဆရာမလေးရ ဲ.မေးဖှားလေးကနဟေိုးပေါငတှံလှလှဖှူဖှူလေးတှအထေိ လှှာဖှားလေးန ဲ.ကနှောလှှှကပှေးရငှးဆငှးခသှှားတယှ။ ဒူးထောကှ ထိုငခှလှိုကပှီး ရပနှတေဲ့ကနှော့ခှစှသှူလေးကိုကိုယတှဈပတဆှှဲလှည့မှကှနှာရှေ.မှာဘှားကန ဲပေါလှာတဲ့ တငပှါးလှလှဝါဝါဝငှးဝငှးလေးကိုသှားလေးန ဲ.မနာအောငဖှ ှဖ ှကိုကလှိုကှ၊လှှာလေးန ဲ. ပလပလှပမှှညအှောငလှှှကပှေးလိုကှ၊ တငပှါး၂ခှမှးလုံးကို ကနှော့ဆှံပငတှှနေ ဲ.ခေါငှးကိုဝှေ.သလိုလုပပှီးပ ှတပှေးလိုကလှုပပှေးနတေော့ ကနှော့ခှစှသှူလေးခမှာခှဖှေားလေးတှထေောကလှာပီး ပါးစပကှအသံထှကလှာတယှ။

ကလေး လေးးးး!! ကမှဟာလေးထဲက အရမှးကိုရ ှစိစိဖှဈလာပီ.. နမှး…နမှးပေးပါလား.. ဟငှ.. တဲ့။ ခကှခှငှှးပ ဲကိုယကှိုတဈပတပှှနလှှည့ခှိုငှးလိုကပှီး သူ.ပေါငှ၂ခှောငှးကိုဆှ ဲကားပေးလိုကတှယှ။ ကနှောကှကှမှးပှငပှေါကှိုဖငထှိုငခှပှလိုကပှီး မတတှပရှပနှတေဲ့သူ.ပေါငှ၂ခှောငှးကှားကိုမကှနှာအပပှီး အသကကှိုခပပှှငှးပှငှးရှူသှငှးလိုကတှယှ။ ခစှသှူရ ဲ. ေ-ာကဖှုတဖှောငှးဖောငှးကှီးကကနှော့မှကှနှာနားမှာ ဝဲနတယှေ။ အမှှေးနကနှကပှါးပါးလေးတှေ ကှားထဲက အကှဲလေးကိုလကှ၂ခှောငှးန ဲ.အသာဆှဲဟလိုကတှော့ နီရ ဲရ ဲလေးဖှဈနတေဲ့အတှငှးသားလေးတှကေိုမှငရှတယှ။ ကနှောအှရမှးလှမှးခ ဲ့ရတ ဲ့အပှိုကှီးခစှသှူရ ဲ. ေ- ာကဖှုတကှှီးကိုအနီး ကပပှှနမှှငနှရတေော့မှငတှကပှီးငေးနတေုံး အနတှီလေးကတဟငှးဟငှးန ဲ.ဘာမပှောညာမပှောကနှော့ခှေါငှးကဆံပငတှှကေိုလကှ၂ဖကနှ ဲ.စုံကိုငပှီး ကနှော့မှကှနှာကိုသူ. အဖုတနှ ဲ.ပ ှတတှော့ တာပ ဲဗှာ။ ကနှော့မှှာရုနှးလို.ကလညှးမရတော့ သူ.ဖငတှုံးလေးတှကေိုလကနှ ဲ.ခှပေေးရငှးလှှာန ဲ.လှုပရှှားနတေဲ့အရညတှစိုစိုဖှဈနတေဲ့ေ- ာကဖှုတကှှီးကိုလိုကပှီးလှှကရှတော့တာပေါ့။

အနတှီ လေးခမှာတောတှောလှေးပေါကကှှဲနတေော့ကာဒီလိုထိနှးမနိုငသှိမှးမရတှလေုပကှုနတှယလှို.ထငတှာပ ဲ။ အငှိမမှနပေဲတဟငှးဟငှးအောရှငှး ခှဖှေားထောကလှို.ကနှော့မှကှနှာကိုလှှောကှ ပ ှတနှတောကနှော့မှကှနှာတဈခုလုံးလဲ သူ.အရညတှှပပေေ ှကုနရှော။ ပါးတှေ၊မကှခှုံးမှှေးတှမှော အကုနပှကေုနတှာပေါ့။ နောကဆှုံးကော့ကော့ပီးပ ှတနှတေဲ့ဆရာမလေးကိုငှိမအှောငအှတငှးကိုငထှားပီး ေ-ာကဖှုတကှိုသခှောတေ့ပီး စုပပှေးလိုကမှှငှိမသှှားတော့တယှ။ ကနှောကှတော့ထိုငလှှှကခှေါငှးကိုမော့ပီး စုပလှိုကအှကှဲကှောငှးအတိုငှးလှှကှ လိုကှ၊လှှာကိုထိုးထည့လှိုကှ၊အစိကိုလှှာဖှားနဲ.၂-၃ခကှထှိုးလိုကအှ ဲ့လိုလုပပှေးရငှးလူလညှးဟိုကလှာတယှ။ ရပီ!! ရပီ!! ကလေး လေးလှဲအိပလှိုကှ.. …. ဆိုတဲ့အသံန ဲ.အတူထိုငှ ကနှော့ကှိုတှနှးလှ ဲပလိုကတှော့ကနှော့မှှာကှမှးပှငပှေါပှကလှကကှလေးပေါ့ ကနှော့ခှှရငှေးဒူးလေးခကှခှငှှးထောကလှိုကပှီး ဒေါသမာနထှနတေဲ့မကှနှာလေးန ဲ.တဈခကှလှှမှးကှည့လှိုကတှာမှငရှတယှ။ ပီးမှကနှော့မှာတောင့နှတေဲ့ညီလေးကို ငုံ.ပီးပှ ှတပှှ ှတနှ ဲ.စုပှ စကကွနှ.၃၀လောကဆှကတှိုကစှုပပှေးပီးတာန ဲ.ကနှော့အှပေါကှိုတကလှာရော။

ညီလေးကိုလကနှ ဲ.ကိုငရှငှး သူ.အဖုတဝှမှာတေ့ပီးတထဈခငှှးဖိသှငှးနတယှေ။ ဟားးးးးးးးးးးးး!! အရညတှှတေ အားရှှဲနတောတောငစှီးပီးကပှတှောကနှတောဗှာ။ လူကိုဆှမှေိုးမေ့သှားခငှတှယှ။ အနတှီလေးကိုလှမှးကှည့လှိုကတှော့လဲ၊ အောကနှှုတခှမှးကိုကိုကထှားတာတှေ.ရတယှ။ ဘီးကုတအှဝါလေးန ဲ.အပှောငသှိမှးထားတဲ့နဖူးပှငလှေးမှာခှေ ှးတှတေောငသှီးနတယှေ။ ၄-၅..၁၀ခကှလှောကသှာသာလေးဆောင့ရှငှးအဝငခှှောသှားတာန ဲ. တအားအားအောပှီးကနှော့ရှငဘှတပှေါလှကှ၂ဖကထှောကရှငှးအသားကုနဆှောင့ခှနှတေော့တာအောကကှကနှော့ှ မှာလူးလှိမ့နှအေောငကှိုကောငှးတော့တာပေါ့ဗှာ။ သူ.အဖုတကှနကနှေော့ညှီလေးကိုကှ ှတထှှကခှါနီးအထိဆှဲမမပီးဆောင့ဆှောင့ခှတှာ ကှောမှာဖားလှားခထှားတဲ့ဆံပငရှှညလှေးတှကတေ ဝဲဝဲန ဲ.လိပပှှာမလေးန ဲ.တူတယှ။ နို.ဝါဝါဝငှးဝငှးလေးတှကဆေောင့ခှလှိုကတှိုငှးတုနခှါနတေော့ကနှောကှအောကကှနလကှေ၂ဖကနှ ဲ.ပင့ကှိုငပှီးနို.သီးတှေ ကိုခှပေေးနတယှေ။ ဆရာမလေး ခမှာအောင့အှီးထားသမှှ အရှကကှုနအှောငခှစှနှတေော့ကာ ပါးစပကှပှောခငှရှာတှပှေောကုနတှာပေါ့။

အငှးးးးးး!! အင့အှင့ှ!! ခစှတှယကှလေး လေးး!! ကောငှးလိုကတှာ… ရှီးးးး ရှီးးးးးး ဟားးးးးးးး!! အရမှးကောငှးလာပီ… ဟားးးးးးး!! ကနှောလှညှးလှ ဲအိပနှရောကလကပှှနထှောကပှီးထထိုငလှိုကရှငှး သူ.တငပှါးကိုအောကကှနပငေ့မှပီး အောကကှနအေားန ဲ.ဆောင့ှ-ိုး ရငှး လပေါငှးမှားစ ှာလှမှးနရတေဲ့ကနှော့ဆှရာမလေးရ ဲ. ေ-ာကဖှုတဖှောငှးဖောငှးကှီးထဲ အရညတှှပနှေးထုတပှလိုကမှိတယှ။ အားးးး!! ကောငှးလိုကတှာ..အနတှီလေးရာ.. … ကှမှးပှငပှေါမှှာအရှကလှုံစရာအဝတရှယလှို.ဘာမှမပါတဲ့ကနှောနှ ဲ.ဆရာမလေးတို.ပူးကပပှီးဖကထှားရငှးလှဲလှောငှးနှေ ကတယှ။ ခပစှိမ့စှိမ့အှေးနတေဲ့ရာသီဥတုကိုကနှောတှို.မမှုပါ။ ၂ယောကသှားစကားမဆိုဖှဈပ ဲတုနခှါနတေဲ့ရငဘှတခှငှှး ပူးကပထှားပီးနှလုံးသားခငှှး စကားတှပှေောလို.ပေါ့လေ။ ကနှော့အှပေါမှှာထပှ လှှကမှှောကအှိပထှားတဲ့အနတှီလေးရ ဲ.နှုတခှမှးပှော့အိအိလေးက ပကလှကအှိပထှားတဲ့ကနှော့ှ နားရ ှကတှှကေိုခပရှ ှရ ှလေးတခကှတှခကှနှမှးနတယှေ။ သူ.နှာဝကထှကသှကဝှငသှကရှှူတဲ့ လနေေ ှးနေ ှးလေးကလညှး ကနှော့အှရညပှှားကိုလာထိခတလှို.ပေါ့။ ကနှောလှညှးသူ.ကှောပှငပှှောငခှှောခှောလေးကိုတငှးတငှးဖကထှားရငှး ပ ှတပှေးနမေိတယှ။

ကနှော့မှကှနှာပေါအှပုံလိုကှ တငနှတေဲ့သူ.ဆံန ှယရှှညတှှဆေီက ကနှောအှငမှတနကှှိုကတှဲ့ခှေ ှးန ဲ.ရောစ ှကထှားတဲ့မှှေးရနံ.လေးကိုသာသာလေးရှူရှိုကရှငှးကနှော့ရှငထှဲမှာခစှဆှိပတှှတေ ကလှို.။ တောတှောလှေးကှာမှသူ စကားစပှောတယှ.. .. ကလေး..လေး..သိလား.. ကမှလေ..ခ ှဲနရတေဲ့ရကတှှမှော သသှေားရငကှောငှးမှာလို.တောငအှတှေးပေါကမှိတယှ.. လှမှးလို.ဟယှ(ကနှော့မှကှနှာကိုအနီးကပကှှည့ပှီး ငိုမ ဲ့မ ဲ့မကှနှာပေးလေးလုပပှီး ခှ ှဲနတယှေ) တူတူ..ပ ဲ..အနတှီလေးရာ.. လို.ကနှောတှိုးတိုးလေးညုတုတုပှောရငှး သူ.မကှနှာလှလှလေးအနံ.တရှှတရှှှတနှ ဲ.လှှောကနှမှးနမေိတယှ ကမှဖဖေေ့ကို ပှောခဲ့ပီသိလား .. နောကထှပှ၂နှဈလောကဆှိုသမီးကောငလှေးန ဲ. ယူမယလှို. ကလေးလေးကမှကိုယူရမယနှောှ(လကခှှောငှးလေး၂ခှောငှးထောငပှီး မခှိုမခဉှမှကှနှာ ပေးန ဲ.ကနှော့ကှိုပှောတယှ) အာ..ကနှောကှမမေေ့ကိုတောငပှှောပီးသား..အနတှီလေးမသိလို. မမကအနေတှေီလေးပုံစံလေးကိုကှည့ပှီး ခစှနှတော..သဘောတူတယှ..။

ခုတောငအှလုပတှှသငပှေေးနတော..မိနှးမမှနှ မှနယှူခငှရှငကှှိုးစားတဲ့ ဂယလှား!! ကမှကရှငလှေးထကအှသကတှှအမှေားကှီး ကှီးတော့သိမငှယနှတော.. (အားပါးတရပှုံးနရှောတယှ) အနတှီလေးက ဒီလောကခှှောတာ..ရုပကှလေးကနုနုလေး..ဘယသှူမှ၃၀ကှောဆှိုတာမသိတာ.. ပီးတော့ ဖဖနေေဲ.မမကေေ ခှှေးမလေးကလညှး ဂီတသမားဆိုတော့အရမှးပှောနှတော.. ဟာဟ! ဟာဟ! လာပီးညာမရှှီးန ဲ. .. .. .. အ ဲ့လိုရယသှံလေးစ ှကပှီးပှောရငှး အိပနှရောက ထထိုငပှီး ဆံပငရှှညလှေးတှကေိုလကနှ ဲ.သပရှငှးရှငှးနတယှေ။ ကနှော့မှကှနှာကိုတော့ပှုံးပီး ငေးနတောပေါ့။ ပုဆဈတုတလှေးထိုငနှတေဲ့ ကနှော့ခှစှသှူလေးကတောတှောကှှည့လှို.ကောငှးတယဗှှာ။ ဘယတှော့ကှည့ကှှည့မှကှနှာလေးက အေးခမှှးပီးဖှူ စငလှိုကတှာ။ ကိုယလှုံးလေးကလညှး ကနှောပှှောဖူးသလိုတကယ့ကှှောကဖှှူသားန ဲ.ထုဆဈထားတဲ့ ခေါမနတမှိမယရှုပထှုလေးအတိုငှးပ ဲ။ ဆံပငတှှကေိုရှငှးပီးတော့ကနှော့ဗှိုကပှေါလှှနပှီး တငနှတေဲ့ကနှော့ညှီလေး ကိုလှမှး ကိုငကှှည့ပှီး ဟိုကှ! ဒီရော့ကတကှှီးက မာတောင့တှောင့ကှှီးဖှဈနပှနပှေီလို. နှုတခှမှးလေးကိုကိုကရှငှးရငဖှိုသလိုအသံန ဲ.ပှောတယှ။

အနတှီလေးရ ဲ. အဖုတလှေးကိုလှမှးလို.လေ!! ဟီး အံမယှ.. ယုံပေါငရှှငှ!! လို.ပှောရငှးလကခှှောငှးသှယသှှယလှေးတှနေ ဲ.ကနှော့ညှီလေးကိုဆှဲထူမလိုကပှီး ဂ ှငှးထုသလိုကစားပေးနပှနတှယှေ။ ကဲ..လှမှးလားမလှမှးလား သိခငှတှယှ.. ကလေး လေး ထလိုကှ.. ကမှကိုတဈခါလောကခှပကှှမှးကှမှးခစှပှှ !! ဆိုပီးကနှော့ကှိုကှော ပေးရငှးကှမှးပှငပှေါလှေးဖကထှောကလှိုကတှယှ။ ခါးလေးညှှတပှီးကုနှးလိုကတှော့ အနောကကှိုကော့တကလှာတ ဲ့တငပှါးလေးတှကလှလေိုကတှာ၊ကနှောခှကှခှငှှးမထပ ဲငေးနမေိတယှ။ ဆရာလေးက မကှနှာတဈခှမှးဖုံးနတေဲ့ဆံပငတှှကေို လကနှ ဲ.သပပှီးပုခုံးတဈဖကထှဲကိုခလှိုကရှငှးအနောကကှိုခေါငှးလေးငှဲ.ပီးကှည့ှ.. ကလေး လေး ….ရှငကှမှကို အလှကှည့မှလို.လားတဲ့မကှလှုံးတဈဖကမှှိတပှီးလှမှးပှောတော့..ကနှောှ..ဝုနှး ကန ဲထထိုငပှီးသူ.တငပှါးအနောကမှှာဒူးထောကထှိုငခှလှိုကတှယှ။ အ ဲ့ဒီနောကမှှာတော့..ညညှးသံ.. အောသှံ…တငပှါးန ဲ.ဆီးခုံရိုကမှိလို. တဖတဖှတမှှညသှံ.. …… ညနစေောငှးတော့အညိုကှောငှးကပှနလှာတယှ။ ကနှောရှငထှိတနှပမယေေ့မှညိုညိုကဘာမှမဖှဈသလိုပ ဲခပပှှုံးပှုံးရယဗှှ။

ကနှော့ခှစှသှူဆရာမလေးကလညှး ကနှော့အှနားကနကေိုမခ ှါတော့ဘူးလေ။တနေ.လုံးမညိုညိုပှနမှလာခငအှထိ ဆကတှိုကခှစှတှာကနှောလှေးခါလောကပှီးတယှ..သူကတော့ဘယနှှဈခါပီးလဲမသိပါဘူး။ တောတှောလှေးအူမှူးနတယှေ။ ကနှော့ကှိုဖကထှားပီး အညိုရေ..ဒီမှာကှည့ဆှိုပီး ကနှော့ပှါးကို နမှးပှလိုကှ၊ပါးကိုဆှ ဲလိမလှိုကလှုပနှတောမညိုညိုက ရယနှပမယေေ့ကှနှော့မှှာနရခကလှေိုကတှာလေ။ တောတှောလှေးကိုအခစှနှလံထနကှတယပှေေါ့လေ..မပှောခငှဘှူးလို. မညိုညိုက ပှောရငှး ၃ယောကသှားညနစောခကှဖှို.တူတူပှငနှကှတောပေါ့။ ခကှပှှုတပှီးလို. သူတို.ရခှေိုးဖို.ပှငတှော့…အနတှီလေးကအရငရှခှေိုးခနှးထဲဝငတှယှ။ အညိုန ဲ.ကနှောလှညှးအိမရှှေ.ဧည့ှ ခနှးထဲထိုငစှကားပှောရငှး ရုတတှရကအှညိုက.. မောငတှောတှောမှောနလေား ဆိုပီးပှုံးစိစိန ဲ.မေးတော့..ကနှောမှကှနှာပကှသှှားရော။ ဒုကခွဗှာ။ မောငစှိတမှပူပါန ဲ. အညိုန ဲ.မောငနှှမတှပှနှေ ဖှဈသှားပီလို.သဘောထားလို.ပှောမှ.. ကနှောပှှုံးနိုငတှော့တယှ။ အားလုံးရမေိုးခှိုးသနှ.စငပှီးတော့ ထမငှးတူတူစားသောကှ။ ပီးတော့ဧည့ခှနှးထဲကဆကတှီခုံတှမှောထိုငရှငှးရောကတှတရှာ ရာပှောလာတာမိုးတောငအှတောခှှုပလှာတယှ။

မညိုညိုက ထပီးလကဖှကသှှားသုတတှော့ ကနှောတှို.၂ယောကထှဲဧည့ခှနှးထဲကနှခှ ဲ့တယှ။ ကနှောကှ..အနတှီလေးကိုပီယာနိုတီးပှပါလို. တောငှးဆိုတော့ထပီးခုံတှဘောတှခှေ လကတှှဘောတှပှနနှေေ ှးတဲ့အနနေဲ.လှှောကစှမှးပီးတော့ကနှော့ကှိုလှမှးမေးတယှ။ ကလေး လေး ပှောလေ..ဘာတီးရမလဲ.. Classic လား Modern လား? ဟုတဘှူး ပီယာနိုအတီး သကသှကနှားမထောငခှငှဘှူး .. သီခငှှးဆိုတဲ့ဟာတီးဗှာ.. ဟိုတဈခါတီးပှတယလှေ Romeo&Juliet ခတှဟေောငှးရုပရှှငထှဲကဇတဝှငသှီခငှှး..အ ဲ့ဒါ အော.. A time for us: မှတမှိပီ.. အိုခအေိုခေ… ဆရာမလေးစပီးတီးတယှ။ လကခှှောငှးဖှူဖှူလေးတှပေီယာနိုခလုတတှှပေေါပှှေးနပေီ။ မညိုညိုကအ ဲ့ဒီအခှိနမှှာပ ဲလကဖှကသှုတပှနှးကနနှ ဲ.ရနေေ ှးကှမှးအိုလေးကိုငပှီးအနောကဖှေးကထှကှ လာတယှ။ အနတှီလေးတီးနတေဲ့သံစဉကှိုနားစ ှင့ရှငှးပှုံးလိုကတှယှ။ ခကှခှငှှးသီခငှှးကိုကောကဆှိုလိုကတှယှ…  ဘယရှညှးစားကို.. အခစှဆှုံးဆိုတာ..ပှောပှပါ..မောငရှယှ….ကမှသိပရစေ.. အသညှးလေးတောငတှုနတှယှ… …. …. နှဈယောကထှဲသိတယှ…. အခစှကှလေးပါကှယှ.. မောငှ…ရယှ.. ….  ဘုရားဘုရား!! ဒါဗမာသီခငှှးကောပှီရှိပါလား။ တောငှးဆိုမိတဲ့ကနှော့ပှါးစပကှိုကနှောပှိတရှိုကပှလိုကခှငှစှိတပှေါလှာတယှ။

သီခငှှးဆိုနတေဲ့မညိုညိုက အသံတှတေောငငှိုသံပါလာသလိုပ ဲ။ အဖှားခတသှံတှထှကလှောတယှ။ လနှ.ပီးအနတှီလေးကိုကှည့လှိုကတှော့ဘာမှရိပမှိပုံမပေါပှ ဲ စိတပှါလကပှါပှုံးပီးတီးနတယှေ။ အညိုကသီခငှှးကိုအောဆှိုနရငှေးကနှော့ကှိုအဓိပပွါယပှါပါမကှှ လုံးတှနေ ဲ.လှမှးလှမှးကှည့နှတေော့ကနှော့မှှာ … … …… ဒီသီခငှှးကိုကောပှီဆိုထားတ ဲ့န ှဲ.ယဉဝှငှးကိုပ ဲကှိနဆှဲနမေိတယဗှှာ။ သီခငှှးကတော့ဆကဆှိုနတေုံး .. … … အတူသှား ….အတူလာ..ဟိုယခငှ..အတိတဘှဝလေးတှေ.. မေ့မရဘူး..မောငှ.. ရေ.. လောကမှာ လိပပှှာမလုံတဲ့စိတနှ ဲ.အသကရှှငရှတာလောကခှကခှ ဲတာဘာမှမရှိဘူးဗှ။ ခငဗှှားတို.လညှးဘဝမှာကှုံခဲ့ဖူးမှာပါ။ လူမသိစခငှတှေဲ့အရာတဈခုကိုကှူးလ ှနပှီးတော့ ဟနဆှောငနှရတောဘယလှောကပှငပှနှးရတယဆှိုတာလေ။ တခှို.လူတှလေိုဖှဈပီး ပီးရောဆိုတဲ့စိတမှှိုး ထားနိုငရှငတှော့တမှိုးပေါ့လေ။ ဒီလိုမဟုတပှ ဲ အရမှးကိုလူသားဆနတှယပှှောမလား ကိုယခှငှှးစာတယပှှောမလား.. လှယလှှယပှှောရရငပှှော့ညံ့တယခှေါမှလား.. အ ဲ့လိုစိတထှားမှိုးရှိလို.က တော့မလှယဘှူးလေ။ ကနှော့မှှာအ ဲ့ဒီအခှိနတှုံးကတောတှောလှေးငယရှ ှယပှီး မရင့ကှကှသှေးတော့ပိုဆိုးရောပေါ့ဗှာ။ ပှူနာကလညှးတဈအိမထှဲနတေဲ့အခစှဆှုံးသူငယခှငှှးမနှဈယောကနှ ဲ. သှားပီးအိပမှိတာကိုး။

မညိုညိုက ပီးသှားပါပီ၊ခဏတာခစှသှူပါလို.ဘယလှိုပှောပှော နေ.စဉနှ ဲ.အမှှသူ.ရှေ.မှာ ကနှောနှ ဲ.ဆရာမလေးရ ဲ.ဇတလှမှးကိုမှငနှရတေော့ကာ သူလညှးလူသားတဈဦးပ ဲ တခကှတှခကှမှကှနှာက ပကှသှှားတာမှိုး၊ ဆရာမလေးအလဈမှာကနှော့ကှိုရိသဲ့သဲ့ ပှောတာမှိုးတှလေုပလှာတော့တာပေါ့။ အ ဲ့ဒါကလှဲပီး အတငှးကှီးတော့ဇ ှတတှိုးလာတာမှိုးမရှိပါဘူးဗှာ။သူ လညှးပညာတတတှဈယောကပှါ။ ဒါပမယေ့ကှနှောခှုနကပှောသလိုပေါ့ဗှာ.. နရထေိုငရှတာအဆငတှော့ဘယပှှမလေဲ ဟနဆှောငကှောငှးဖို.ဆိုတာလူ.လောကကှီးမှာ ဘဝအထှထှကငှလှေညေပှီးရင့ကှကှလှာမှဖှဈနိုငတှာမှိုး မဟုတလှား။ ကနှောတှခါတလေ အနတှီလေးန ဲ.ပှုံးပှောနှရငှေး အညို.ကိုလှမှးကှည့မှိတဲ့အခါသူ.မကှနှာက နာကငှနှတောမှိုး၊ဆှေးရိပသှမှးနတောမှိုး ဖှဈနတောတှေ.ရငစှိတမှကောငှးဖှဈ မိတာတော့ဝနခှံရလိမ့မှယဗှှာ။ တတနှိုငရှငှ၂ကိုယခှ ှဲလို.ရရငအှကောငှးသားလို.တောငပှေါကှောငကှှောငတှှလှှေောကတှှေးနမေိတယှ။ ဒီလိုန ဲ.ပှောစှရာတဈဝကစှိတမှကောငှးစရာတဈဖကနှေ.ရကတှှကေိုဖှတသှနှးလာခ ဲ့တာကှာလာခ ဲ့ပီ။ အနတှီလေးတောငကှနှော့အှိမကှိုအဝငအှထှကလှုပတှဲ့အခှအနတှဖှေဈလေောတယှ။

ဖဖမမတေေေေို.က သဘောတှကလှေို. ဒီကောင့ကှိုသမီးတသကလှုံးထိနှးရမှာနောဘှာညာတှတေောငှ ရယရှယမှောမောတှပှေောတဲ့အဆင့ထှိရောကလှာပီ။ ကနှောကှလညှး မိဘလုပငှနှးတှကေိုတကတှကကှှှကှှ သငယှူလာတယှ။ တခါတခါဆိုမိုးလငှးမိုးခှုပအှလုပတှှမှေားလှနှးလို.အနတှီလေးတို.အိမဖှကတှောငမှရောကဖှှဈဘူး။ ညဖကတှော့ဖုနှးတှဘောတှေ ပှောတာပေါ့။ အခှနကတအေေားတှယတှာလာပီဆိုတော့ အသံလေးမှမကှားရမနနေိုငဖှှဈလာတာကိုးဗှ။ ဒီနေ.တော့မနကစှောစောပိုငှးကထဲကဘာမှလုပစှရာ အလုပမှရှိတာန ဲ. ခစှသှူဆီပှေးလိုကှဦးမယဆှိုပီး ရမေိုးခှိုး ဂငှှးဂှာကငလှေးတဈထညကှောကစှ ှပှ၊ကငှးဘတဖှိနပလှေးစီးပှိုငဘှီးလေးကောကနှငှးပီးထှကလှာခ ဲ့တယှ။ ဗိုကကှတောတှောလှေးဆာလာတာ..မနကကှထဲကကောဖှီတဈခ ှကပှ ဲသောကလှာ တော့အနတှီလေးတို.ဆီရောကမှှနေ.လညစှာအဝစားပလိုကမှယဆှိုပီးကှိမှးလာတာလေ။ ခှံထဲရောကတှော့မနကှ၁၀ခ ှဲလောကရှှိပီ။ ထမငှးဟငှးတှကကှလှေောကပှီလားဆိုပီး စပစှုဖို.မီးဖိုခှောငထှဲပှေးဝငလှိုကတှယှ။ အညိုတဈယောကဟှငှးခကှနှတောတှေ.လို.ပှုံးပှလိုကရှငှး ဗိုကဆှာပီအညိုလို.ပှောလိုကတှော့… ခကှတှုံးလို.ပှောပီးမကှနှာလှှဲသှားတယှ။

ဘာမှလညှးဆကမှပှောဘူး..… ကနှောလှညှးအူကှောငကှှောငနှ ဲ. ထမငှးစားပ ှဲမှာအသာလေးဝငထှိုငရှငှး အနတှီလေးကောအညိုလို.မေးလိုကတှော့ လှည့မှကှည့ပှ ဲ မှို.သဈသှားတယှ.. တှေ.ခငှရှငညှနမှပှနလှောခ ဲ့လို.လေ သံမာမာနဲ.ပှောရငှး အသားလှီးတဲ့ဓားမကိုအသံမှညအှောငဆှောင့ပှီးခလှိုကတှယှ။ ကနှောလှညှးစိတကှထောငှးကန ဲဖှဈသှားတယှ။ မတတှပရှပလှိုကပှီး အညို.နားတိုးကပရှငှး သူ.ပုခုံး၂ဖကကှိုဆှဲလှည့ပှီး အောပှလိုကမှိတယှ.. … … အညို!! ဘာဖှဈနတောလဲ.. အညိုရူးနလေား..ကနှောအှညို.ကိုဘာလုပလှို.ဒီလိုဆကဆှံနရတောလဲ..ပှောစမှးပါ… ဘာမှပှနမှပှောဘူးဗှ။ တှတှကှေေီးစိုကကှှည့နှတယှေ။ အံကှိတထှားပီးမော့ကှည့နှတော။ ပီးမှသူ.ပုခုံးတှကေိုကိုငထှားတဲ့ကနှော့လှကတှှကေိုပုတခှလှိုကပှီး ဆကတှိုကပှှနအှောတှယှ.. .. ဘာဖှဈတာလဲဟုတလှား!! နငတှကယမှသိဘူးလားမောငှ..ကမှဘာဖှဈနမလေဲတှေးမကှည့ဖှူးဘူးလား.. .. ကမှရူးနပေီလေ..သှကသှှကမှခါသေးတာတဈခုပ ဲရှိတာ..ရူးနပေီ..မောငရှ ဲ. အညိုကလူလေ မောငရှ ဲ. မောင့ကှိုတိတတှိတလှေးပ ဲခစှနှရတေဲ့ကောငမှပါ.. ပှောစမှးပါဦး .. ဝငနှီပှနလှာပီးကထဲက ကမှကိုမောငစှေ့စေ့ကှည့လှို.လား.. ဝငနှီတဈယောကမှောင့ရှငခှ ှငထှဲမှာ တခဈခဈရယနှတေိုငှး ..ကမှဘယလှောကနှာကငှခှ ဲ့ရလဲ.. မောငမှသိခငှယှောငဆှောငနှတောလား.. ။

ပှောလေ.. ဟိုးအရငကှလိုတောငအှနားမကပတှော့တဲ့မောင့ကှိုကော ကမှဘယလှောကနှာခ ဲ့ရလဲ တကထဲ..ဒီဖကအှခနှးမှာ အညိုရှိနတောသိလှှကနှ ဲ. မောငနှ ဲ.ဝငနှီဖှဈခငှတှိုငှးဖှဈနကှတောတှကေိုကမှဘယလှိုနှလုံးသားမှိုးန ဲ. နားထောငရှမလဲပှောပါဦးရှငှ.. အ ဲ့လိုမောငတှို.ခစှစှခနှးဖ ှင့နှတောတှေ ကှားပီးမှငပှီး အညိုဘာဖှဈနမလေဲကော … မောငတှှေးရ ဲ.လား ဘာလဲကမှက ဝငနှီ.လောကဆှှဲဆောငမှှုမရှိဘူးလား.. ဟငှ.. ကမှကိုမောငရှူးအောငလှုပပှေးနတယှေ..ကမှသသှေားရငကှောငှးမယှ…သိလား… အ ဲ့လိုတှပှနအှေောရှငှး မကှရှညတှှပေိုးပိုးပေါကပှေါကကှလှာတယှ။ ပီးတော့မှကလေးတဈယောကလှို ရှိုကကှှီးတငငငှိုနနပေေီ။ ဖူးးးးးးးးးးး!! ကနှောဘှာလုပရှမလဲဗှာ။ ကနှောတှော့ရူးခငှလှာပီ။ သူ.ဖကကှကှည့တှော့သနားစရာလေး။ ကနှော့ဖှကကှကှည့ှ တော့ကနှောခှစှတှဲ့ဆရာမလေးရှေ.မှာဒီလိုမှမနလေို.ဘယလှိုနရမလေဲဗှာ။ ခကလှိုကတှာလေ.. .. … တောတှော့..အညို..တိတတှော့.. အညိုဆိုတာ အနတှီလေးကလှဲပီးကမဘွာမှာ ကနှောအှတှယတှာရဆုံး မိနှးမ..ဟုတပှီလား.. ခုဟာကမဖှဈသင့တှာတှဖှဈမှောစိုးလို. ကနှောရှှောငတှာလဗှော..နောှ..တိတတှိတှ.. အညိုမောနမယှေ..မငိုန ဲ.တော့နောှ.. အ ဲ့ဒီလိုခှော့ရငှး အညို.ပါးဖောငှးဖောငှးလေးပေါကှမကှရှညတှှကနှေောသှုတပှေးနမေိတယှ။

အခှော့ခံရတဲ့ကလေးလေးလိုပ ဲမကှတှောငလှေးစငှးပီး ကနှောမှကှရှညသှုတပှေးနတောကို တဟင့ဟှင့ရှှိုကပှီးငှိမငှှိမလှေးခံနရှောတယှ။ ကနှော့ရှငထှဲမကောငှးဘူးဗှာ။ အညို.ဖရိုဖရဲဖှဈနေ တဲ့နဖူးပေါကှဆံန ှယခှေ ှခေ ှလေးတှကေိုပါသပပှေးနမေိတယှ။ သနားစိတနှ ဲ.အတူအညို.ကိုရငခှ ှငထှဲဆှဲပေ ှ.ယူလိုကပှီး သူ.နဖူးဝငှးဝငှးလေးကိုနှဈသိမ့အှနမှးလေးပေးလိုကမှိတယှ။ အ ဲ့ဒီမှာကှ နောနှောကတှဈကှိမခှှောကကှမှးပါးအနကကှှီးထဲထိုးကသှှားတော့တယဗှှာ။ကနှော့ရှငဘှတကှိုပါးအပထှားတဲ့ အညို.အသကရှှူသံတှပှငှေးလာလို.အလနှ.တကှားအညို.ကိုယလှုံးလေးကိုဆှဲ ခ ှါလိုကပှီးမကှနှာကိုငုံ.ကှည့လှိုကတှော့မကှနှာလေးကနီမှနှးနပေီး.. စိတထှလာမှနှးသိလိုကပှီ။ ကနှော့ကှိုလညှးအတငှးပ ှတသှပစှပှုလာပီး ..တုနတှုနရှီရီန ဲ. ဘာတှမှနှေးမသိပှောလာတယှ။ မောငှ..ဟငှးးဟငှးးးး .. အညို.ကိုတဈခါလောကခှစှပှေးနောှ.. ဝငနှီပှနမှလာသေးပါဘူး..လာပါမောငရှယှ… အညိုလေ တအားဖှဈလာလို.ပါ.. အညို.ကိုသနားတယမှလား… မောငခှစှတှာမခံရတာ လန ဲ.ခှီသှားပီ.. အရမှးသတိရတယှ..သိလားးး .. နောမှောငနှောှ… ဝငနှီန ဲ.မောငခှစှတှာတှဟေိုဖကအှခနှးကနကှေားရတိုငှး…. အညို.ဟာလေးကိုပ ှတပှ ှတပှီးးး …ဟငှးးးး..ဟငှးးးးး .. မောငလှို. .. အညိုဟာအခစှငှတနှတောပါကှယှ.. အားရပါးရတဈခါလောကခှစှပှေးနောှ… ဟားးးး ဟားးးးးး !! ပှ ှတှ..ပလှတှ..ပှ ှတှ.. ပှောခငှရှာတှပှေောရငှး ကနှော့ကှိုအတငှးဖကထှားတယှ။

ကနှော့လှညတှိုငကှိုဖကပှီး နှုတခှမှးခငှှးစုပတှယှ။ ကနှောသှူ.ကိုယလှုံးလေးကိုတှနှးဖယနှတောဗှာ။ မရဘူး..အတငှးကှီးဖကထှား ပီးကှားနာခ ဲ ခ ဲထားပီ။ သူ.ရငကှှဲဆှယတှာ အပှာလေးကိုအတငှးဆှဲခှ ှတလှိုကပှီး ဘရာပနှးရောငလှေးကိုလှနတှငလှိုကတှော့.. အိစကလှှပတဲ့နို.ညိုစိုစိုကှီးတှပေေါလှာတယှ… …. ….. မောငှ!! စို.ပေးကှာ… အညိုတအားနရခကလှောလို. .. မောငရှေ.. မောငှ…….. ကနှောဆှိုတဲ့ငမိုကသှား ခနဓွာကိုယအှတှငှးမှာရှိနတေဲ့မာရနှတကှိုအောငနှိုငဖှို.ဆိုတာကလညှး … … … …. အကယှ၍မှား ကနှောနှ ဲ.အညိုဟာအရငကှဘာမှမဖှဈခ ဲ့ဘူးဆိုရငတှော့ကနှောရှှောငကှောငှးရှောငနှိုငမှယဗှှာ။ ဒါပမယေ့ဗှမာ စကားပုံတဈခုရှိတယဗှှာ.. မစ ှနှးရငှးကရှိကစ ှနှးခငှးကငှှိဆိုတာလေ။ ကနှောခှငဗှှားတို.ကိုပှောပှဖူးခ ဲ့ သလိုပ ဲကနှောနှ ဲ.အညိုဆိုတာက အနတှီလေးအဝေးမှာရောကနှစဉကှအေ ကှိမကှှိမပှကပှကစှကစှကနှယလှှနခှ ဲ့ဖူးတော့ခုလိုမှိုးသူကဇ ှတတှိုးလာတဲ့အခါဘယလှိုလုပငှှငှးဆနရှှောငတှိမှးမလဲ။ ခငဗှှားတို.ဆိုရငကှောကနှော့နှရောမှာဆိုဘယလှိုရှောငနှိုငမှလဲ။ ကနှောှ ဟာသူတောစှငတှဈယောကမှှမဟုတတှာဗှာ။ ပီးတော့ဆငခှှငတှုံတရား မရှိသေးတဲ့အရ ှယှ၊ သှေးသားဆနဒွကိုမလ ှနဆှနနှိုငသှေးတဲ့အရ ှယဗှှာ။

ဒါနဲ.ပ ဲထပမှှားမိပှနရှောဆိုပါတော့လေ။ ဒီတဈခါအညိုကနှော့ကှိုခစှတှာနူးနူးညံ့ညံ့မဟုတဘှူး။ တောတှောလှေးကှောကစှရာကောငှးလောကအှောငကှိုကှမှးတမှးလှနှးတယဗှှ။အနတှီလေးဝငနှီပှနရှောကပှီ ဆိုတာန ဲ.အညိုကနှောနှ ဲ.မအိပရှတာလန ဲ.ခှီထားတော့ပေါကကှှဲကုနတှာနမှော။ ပီးတော့သူတတှတတှ ှတခှုပှောနသလေိုပ ဲကနှောနှ ဲ.ဆရာမလေး တို.ခစှစှခနှးဖ ှင့နှကှတောကသူရှေ.မှာပေါတှငမှ လုပရှုံတမယဆှိုတော့ကှားနသေိနရလလသေေေူ.မှာစိတထှလာလလခှေေုပတှီးရလလဖှဈခေေ ဲ့ရှာတာနမှောပေါ့လေ။ ကနှော့ကှိုသူ.နို.တှအတငှေးထိုးပေးပီးစို.ခိုငှးတယှ။ စိတပှါစပှုလာတဲ့.. … ကနှောကှတပှ ှတပှှ ှတစှို.ပေးနလှှကကှေိုသူကကနှော့အှဝတတှှကေိုအတငှးဆှဲခှ ှတနှတယှေ။သူ.ပါးစပကှလညှး အဖှားတကသှလိုတှတဟငှေးဟငှးငှီးနရငှေးပေါ့။ ကနှောအှဝတမှ ဲ့ကိုယလှုံးတီး ဖှဈသှားတာန ဲ.မတတှပရှပနှတေဲ့ကနှော့ရှှေ.မှာဒူးထောကထှိုငခှလှိုကပှီး ကနှော့ညှီလေးကိုအတငှးကောကစှုပတှော့တာပ ဲ။ ဟားးးးးးးးးးး!! ဆိုပီးကနှောလှညှးကော့တကသှှားပီး အညို.ခေါငှး လေးကိုကိုငရှငှး ခှဖှေားထောကပှီး အညို.ပါးစပထှဲကို-ိုး နမေိတာပေါ့။ အ ဲ့ဒီအခှိနမှှာ အညိုက သူ.အဝတတှှအကေုနခှှ ှတခှနှတယှေ။

ကနှော့ညှီလေးတအားကှီးတောငမှတလှာပီဆိုမှအညို ကမတတှပရှပလှိုကပှီး ပနှးကနဆှေးတဲ့ဘစငကှေိုလကှ၂ဖကစှုံကိုငရှငှး မတတှပှ-ိုး ဖို.ခါးလေးကုနှးပီးတငပှါးကိုကော့ထားပေးတယှ။ မောငှ!! ဟငှးးးး … လာ..အညို.ကိုဟိုတခါမောငဝှငနှီ.ကိုဒီနရောမှာ ခစှသှလိုခစှပှေးဆိုပီး လှမှးပှောတော့ကနှောတှောတှောအှံ့သှ သှားတယှ.. မောငနှ ဲ.ဝငနှီဒီနရောမှခစှကှှတာလေ… အညိုခှောငှးကှည့ဖှူးတယှ.. အ ဲ့ဒီကထဲက မောငခှစှတှာအညိုအရမှးခံခငှနှတော… မှနမှှနလှာ.. အညို.ဟာလေး ရ ှစိစိဖှဈနပေီ..မောငှ!! ကနှောဘှာမှဆကမှပှောတော့ဘူး။ ဘစငပှေေါလှကှ၂ဖကထှောကပှီး အနောကကှိုကော့ထားပေးတဲ့အညို.တငပှါးလေးနောကမှှာကပလှှှကရှပလှိုကတှယှ။ အညို.တငပှါးအိစကစှကကှှီး ၂ခုကိုလကှ၂ဖကနှ ဲ.ဖှ ဲလိုကတှော့ေ-ာကဖှုတညှိုညိုကှီး ပေါလှာတယှ။ စိတထှနတေော့ဖောငှးနတေဲ့အပှငှေ-ာကရှညဖှှူဖှူတှကေ အမှုပကှလေးတှတေောငထှနသလေိုပ ဲ။ အညိုတောတှောလှေးစိတထှနတယဆှေိုတာ.. သိသာနတယှေ။ ကနှော့ဒှူးကိုနညှးနညှးကှေးပီး ကနှော့မှာတောင့နှတေဲ့ညီလေးကိုအညို. ေ- ာကဖှုတကှှီးန ဲ.သခှောခှိနပှီးတေ့လိုကတှယှ။ အညိုကခေါငှးလေးမော့တငလှေးကော့ထားပေး ပီး ကနှော့ှ-ီး ဝငလှာမယ့အှခှိနကှိုငံ့လင့နှတယှေ။

ခှိနသှားကိုကတှာန ဲ.ခါးအားကိုသုံးပီးကနှောဖှိဆောင့လှိုကတှော့…. ရှီးးးးးးးးးးးးးးးး!! ကောငှးလိုကတှာမောငရှယှ…. အညို..အရမှးကောငှးတယှ… အညို.ကိုခပကှှမှးကှမှးဆောင့ပှေးပါ… ၃-၄ခကှလှောကတှော့တဈခကှခှငှှး ဒုတကှန ဲဒုတကှန ဲဆောင့နှလေိုကသှေးတယှ။ ပီးတာန ဲ.ကနှောလှညှး အညို.ဖငတှုံးကှီးတေ ှကိုစုံကိုငပှီး အသားကုနဆှောင့တှော့တာပါပ ဲ။ ဖောငှးးး! ဖောငှးးး!! အားးးးး!! ရှီးးးး ရှီးးး!! မောငှ..ဆောင့ဆှောင့ှ.. အညိုအရမှးကှိုကတှယှ…. ပှ ှတှ..ဖတှ..ဖတှ…အားးးးးးးးး ရှီးးးးးးး မီးဖိုခှောငတှဈခုလုံးဆူညံသှားအောငအှညိုသံကုနဟှဈပီး အ -ိုး ခံနရှောတယှ။ သူ.ခမှာဘယလှောကတှောင့တှနတယမှသေိဘူး။ ကနှောရှှိသမှှအားအကုနသှုံးပီးဆောင့နှတောတောငဘှစငှေ ကိုလကအှားပှုထားပီး အနောကကှိုတငပှါးကော့ပီး ဘကပှှနတှောငပှှနပှှနဆှောင့နှသေေးတယှ။ ဒါနဲ.ကနှောလှညှး အရှိနလှှှော့လိုကပှီး သူဆောင့တှာကိုမတတှပရှပပှီး သူ.နို.တှဲလဲကှီးတှေ ကိုလှမှးဆှဲခှရငှေးတောင့ခှံထားလိုကတှယှ။ ကနှောမှဆောင့ပှ ဲသူဆောင့တှာကိုနို.တှကေိုငရှငှးဇိမယှူနလေိုကတှယှ။ ကှာကှာလေး ပို-ိုးနိုငအှောငပှေါ့လေ။

သူကတော့ဘစငကှေိုလကှ၂ဖကှ ကစှကှစှပှါအောငဆှုပထှားရငှး..တှနှးဆောင့လှေးပှနဆှောင့ရှငှး ပါးစပကှပှောခငှရှာတှအေောခှငှရှာတှအေောတှော့တာပ ဲဗှာ။ မောငှ…ကောငှးတယသှိလားး … အညိုအရမှး အလုပခှံခငှနှတော..ကှာပီ.. အင့အှင့အှင့ှ ကောငှးလိုကတှာမောငရှယှ.. မောငနှ ဲ.ခစှရှတာ…အားးး အားးးးး ရှီးးး ရှီးးးး နညှးနညှးလေးကှာလာတော့သူ.ကိုယလှုံးလေးကတုနတှုနတှကလှာတယှ..အညိုပီးခငှသှလိုဖှဈလာမှနှး ကနှောရှိပမှိလာလို. ရုတတှရကသှူ.ဖငှ၂ခှမှးကှားထဲကနကနှေော့ညှီလေးကိုပလှတကှန ဲဆှဲခှ ှတလှိုကတှယှ။ မောငှ!! ဘာလုပတှာလဲ.. အညိုအရမှးကောငှးနတေဲ့ဟာ…. ဒေါသမကှနှာလေးန ဲ.လှည့ပှီးမေးလာတယှ။ ကနှောဘှာမှမပှောပ ဲအညို. ကိုယလှုံးလေးကိုဆ ှဲလှည့လှိုကတှယှ။ ပီးတာန ဲ. အညို.ကိုဆှဲမပီး ထမငှးစားပ ှဲပေါတှငပှေးလိုကပှီး ဒူးထောငပှေါငှ ကားအနအထေားန ဲ.ကနှော့လှညပှငှးကိုလကှ၂ဖကနှ ဲ.ကိုငထှားခိုငှးလိုကတှယှ။ စားပ ှဲပေါထှိုငနှတေဲ့ အညိုန ဲ.ကနှောမှတတှပရှပလှှှကကှနေ အရညတှှရှေှဲနတေဲ့ကနှော့ညှီလေးကိုသူ.ေ-ာကှ ဖုတနှ ဲ.တေ့ပီးဆောင့သှှငှးလိုကတှော့ခှောခှောရှူရှူပ ဲ ပှ ှတကှန ဲဝငသှှားတယှ။ ကနှောလှညှးနညှးနညှးလေးငုံ.ပီး အညို.နှုတလှမှး ထူထူလေးကိုစုပရှငှး လှှာကိုထိုးထည့ပှီးကစားပေးလိုကှ တယှ။

လကှ၂ဖကကှ သူ.နို.ကှီးတှကေိုအားရပါးရဆုပခှှေ.. အောကကှလညှးခါးကိုကစားပီး -ိုး နလေိုကတှယှ။ ဒီလိုပုံစံန ဲ.အားန ဲ.ဆောင့ှ-ိုး လာရငှး ခဏနတေော့အညို. ေ-ာကဖှုတထှဲက ကနှော့ညှီလေးကိုဆှ ဲဆှဲညှဈစပှုလာပီအညိုအဆုံးသတခှါနီးလာမှနှးသိတော့နှုတခှမှးခငှှးစုပနှတောကိုပှနခှ ှါ၊ နို.တှကေိုဆုပခှှနတေောကိုရပပှီး အညို.ကှောပှငလှေးကိုအတငှးဖကရှငှး ကနှောစှိတကှိုလှှတပှေးလိုကမှိတယှ။ ရှိသမှှအားကိုအသားကုနသှုံးပီး ဆောင့ပှလိုကတှော့ မီးတောငပှ ှင့ထှှကကှုနမှလားထငရှတယှ။ အညို. ေ-ာကဖှုတထှဲက အရညတှှကလညှေး အပှငကှို ပ ှကပှ ှကကှနှတေော့ခပပှှငှးပှငှးဆောင့သှှငှးပလိုကတှိုငှး အသံတှတေောငမှှညလှာပီ။အားးးးးးးးးး! ကောငှးလိုကတှာ မောငှ.. အညို.အရမှးမောလာပီ ဟားးးးးးးးးးး! အညို ကနှောထှှကကှုနပှီ… အားးးးးးးးးးးး ရှီးးးးးးးးးးးးး ကောငှးလိုကတှာ .. အညိုရယှ………… အ ဲဒီနေ.က ကနှောဆှရာမလေးပှနလှာတဲ့ညနထေိမစောင့ဖှှဈတော့ဘူး။ အညိုန ဲ. ၃ခါလောကဆှကတှိုကှ-ိုး မိပါတယှ။ မီးဖိုခှောငထှဲတဈခါ -ိုး ပီးတော့ရခှေိုးခနှးထဲဝငတှူတူသနှ.ရှငှးကှရငှး ရခှေိုးခနှးကှမှးပှငပှေါမှှာတဈခါထပှ-ိုး မိပှနတှယဗှှာ။ ရမေိုးခှိုးပီးတော့မှ နေ.လညစှာကိုအညိုခှံ. ကှေ ှးတာကိုစားသောကပှီးပှနတှော့မယပှှငကှာမှ .. အညိုကသူ.အခနှးထဲခဏလိုကခှ ဲ့ပါဆိုပီးခေါှ၊ တံခါးကလနှ.ထိုးပီးသူက ကုတငဇှောငှးမှာထိုငှ၊သူ. ေ-ာကဖှုတကှို ကနှော့ကှိုပယပှယနှယနှယလှှှကခှိုငှးရငှးဇိမခှံ၊ဒီတော့လညှးကနှောကှ စိတပှှနထှလာပီးထပှ-ိုး ပှနတှယှ။

ဘယလှိုပှောရမလဲဗှာ။ ရငကှလညှးတထိတထှိတနှ ဲ. နို.ကှီးကှီး၊ဖငကှှီးကှီး အညို. ကိုဆရာမလေးအလဈမှာ ခိုးပီး -ိုး ရတဲ့အရသာကိုကနှောစှ ှဲသှားတယလှို.ပ ဲပှောရမလား။ ဒါပမယေ့အှနတှီလေးပှနလှာတဲ့ အထိတော့မနရေဲဘူး၊ ၂ယောကလှုံးအမူအရာတှပကှနှတေောရိပမှိမယှ ဆိုတာကနှောသှိတယှ။ ကနှော့ပှုံစံက ခပကှှမှးကှမှးဆကတှိုကှ-ိုး ထားရတော့ပငပှနှးနတေဲ့ရုပဖှှဈနတောရယှ၊ ခိုးစားထားတယဆှိုတဲ့မလုံမလဲမကှနှာနဲ.အနတှီလေးကိုမကှည့ရှ ဲတာရယှ.. … ဒါကှောင့စှောစောပှနလှဈသှားတာပေါ့လေ။ နောကနှေ.တှမှောကနှောဆှရာမလေးတို.အိမရှောကသှှားတော့အရာရာအားလုံးပုံမှနပှ ဲဗှ။ ကနှော့ကှိုတှေ.တာန ဲ. အနတှီလေးကတဈခုခုလုပနှရောကနေ.. ဟာ! ငါ့အခစှကှလေး လာပီ.. ဟှနှး.. ပဈထားပေးတာလာစမှးဆိုပီး အညို.ရှေ.မှာဖကနှမှး၊ကနှော့ကှိုယလှုံးကိုသူ.ကိုယလှုံးလေးန ဲ.ပဈတိုကအှ ဲ့လိုတှလေုပပှီး ခစှပှှနတောပါပ ဲ။ အညိုကလား? ဟင့အှငှး..ဘာမှအမူအရာမပကှသှလိုတဟားဟားရယပှီး.. ညဈတီး ညဈပတတှှလှှေောကတှောငနှောကပှှောငနှသေေးတယဗှှ။

ဖိုးသကရှေ! နင့အှခစှအှပှိုကှီး နငမှလာလို. ဘာတှဆောနတယဆှေိုလား.. ခဈခဈ ထမငှးလေးတော့စားပရစနေောှ.. ကိုကိုန ဲ.မမ.. ပီးမှကမှခှံထဲသှားပီး ..စာဖတသှလို လုပရှငှးရှောငပှေးပါ့မယှ..ဟားဟား !! အ ဲ့လိုညဈတီးညဈပတတှှပှေောရငှးမကှနှာကအပှုံးမပကှဘှူးဗှ။ ဆရာမလေးကလညှးရှကကှိုမရှကတှော့ပ ဲမကှနှာပှောငတှိုကတှတလှာတယှ။ ခစှတှာဟေ့..ခစှတှာ..နငလှညှးငါ့လူလိုငယငှယလှေးသနတှုံးမှနတှုံးလေးတဈယောကရှှာပါလားဆိုပီးပှနစှနေ သေးတာလေ။ ဒါပမယေ့အှညို.မကှနှာကိုကှည့တှာန ဲ.ကနှောတှဈခုခုကိုခံစားမိသလိုဖှဈလာတယဗှှ။ ရှငှးရှငှးပှောရရငရှမမွကဗှှ။ သူ.မကှနှာမှာထငှးနတယှေ။ သူ.မကှလှုံးတှထေ ဲမှာပေါနှတယှေ။ ကနှောနှ ဲ.ဆရာမလေးတို.ဘာလုပတှော့မယှ၊ ဘယလှိုတှလေုပတှော့မယဆှိုတာသိနတေော့…သူ.စိတထှဲကှိုတှေးရငှး စိတကှှှနမှနှေးကနှောရှိပမှိတယှ။ ကနှောတှို.၂ယောကခှစှစှခနှးဖ ှင့ပှီဆိုလညှး တနညှးနညှးန ဲ.သူခှောငှးကှည့နှမယဆှေိုတာကနှောသှိနတယှေ။ တခါတခါအနတှီ လေးရ ဲ.ကုတငပှေါှ ကနှောလှှဲအိပပှီး အနတှီလေးက အပေါကှနတကပှေီး -ိုး နတေဲ့အခါမှိုးဆို အနတှီလေးန ဲ.အညို.အိပခှနှးကိုကာထားတဲ့နံရံအပေါဖှကကှ ကှကတှူရေ ှးတနှးတှကှေားထဲမှာ အညို.မကှနှာကိုပကလှကအှိပနှတေဲ့ကနှောရှိပကှန ဲလှမှးလှမှးတှေ.လိုကရှသလိုဖှဈတာ အကှိမကှှိမရှှိပီဗှ။

ပီးတော့ကနှောတှို.ခစှပှီးကှလို. အပှငထှှကလှာပီး ဧည့ခှနှးထဲထိုငစှကားတှပှေောနကှပေီဆိုရောကလှာပီး .. တောတှောလှေးအားကုနနှကှပေီထငတှယှ.. ရော့ဖှောရှညလှေးသောကကှှဆိုပီး အအေးလေးဘာလေးလာလာခပှေးတတတှယှ။ အနတှီလေးကတော့ရယနှတောပါပဲ။သူကမှမသိရှာတာကိုး။ အ ဲ့ဒီအခှိနဆှိုအညို.မကှလှုံးတှကေိုကှည့လှိုကရှငသှိသာ တယဗှှ။ မီးဝငှးဝငှးတောကနှတော.. ကနှော့ကှိုခကှခှငှှးပ ဲ တကပှီး -ိုး တော့မယ့မှကှလှုံးကှီးတေ ှန ဲ.ကှည့ကှှည့နှတော။ ဖူးးးးးးးးးး!! မလှယဘှူးဆရာရေ. ဒီလိုအခှနမှေေိုးကှီးန ဲ.နရတောဘေးကှပနှံကှပကှှီးဗှာ။ တခါတလဆေိုရငထှိတစှရာ အပှုအမူတှလေုပသှေးတာဗှ။ ဆောငှးတှငှးခမှှးခမှှးစီးစီးဆိုတော့ကနှောတှို.၃ယောကလှညှး ဧည့ခှနှးထဲကမီးလငှးဖိုမှာ မီးတူတူလှုံကှတာပေါ့။ မီးလငှးဖိုအရှေ.ကကှမှးပှငပှေါမှှာ ကောကရှိုးဖှာကလေး၂ခပှလှောကခှှ.. စောငအှကှီးကှီး၂ထညှ၃ထညကှိုတူတူပေါငှးခှုံပီး ပူးကပထှားရငှးစာတှဘောတှတေူတူဖတကှှတာပေါ့။ တခါကဆို အနတှီလေးက The history of Piano and its Music: ဆိုတဲ့စာအုပကှို အားလုံးကှားအောငကှယှကှယှလှေး ဖတပှှနတေော့ကနှောကှ အနတှီလေးပေါငပှေါခှေါငှးလေးအုံး ပီးဘေးတိုကလှှ ဲအိပရှငှးနားထောငနှတောကို.. စောငတှှခှေုံထားလှှကကှ အညိုကကှ နော့ကှိုယလှုံးပေါလှာဖိမှီပီး အနတှီဝငနှီ.မကှနှာနားကပပှုခုံးကိုလှမှးမှီပီး နားထောငနှတယှေ။

ပီးမှစောငခှှုံထဲကနေ ကနှော့လှကကှိုလာကိုငပှီး သူ. ေ-ာကဖှုတကှိုကပထှားပေးတယှ။ အောကခှံလညှးမပါတော့စောငခှှုံထဲမှာ ထမီလေးကိုလှှောခလှိုကတှာန ဲ.ကှကတှိကိုး။ ကနှော့ကှိုတခကှလှောကကှှည့ပှီး ပှုံးစိစိန ဲ.မကှလှုံးမှိတပှှတယှ။ လုပပှေးလေးပေါ့။ ကနှောလှညှးမ ထူးပါဘူးသနားပါတယဆှိုပီး။ လကခှှောငှးတှနေ ဲ.ပ ှတဆှှဲပေးလိုကှေ-ာကဖှုတထှဲလကနှှိုကပှေးပီး လကနှ ဲ. – ိုးပေးလိုကလှုပပှေးနရတောပေါ့။ အနတှီလေးဖတပှှနတေဲ့အကှောငှးအရာကို.. .. သံယောငလှိုကသှလိုလို၊ထောကခှံသလိုလိုန ဲ. အငှးး!! အငှးးး!! ဆိုပီး အညိုက အသံထှကနှတယဗှှေ။ အမှနကှ ကနှောလှုပပှေးနတောကိုဖီးလတှကနှတော။ လုပပှေးနရငှေးတခကှတှခကှှ မော့ကှည့လှိုကတှော့အရမှးကောငှးတယဆှိုတဲ့အဓိပပွါယနှ ဲ. အောကနှှုတခှမှးကိုကိုကပှှသေးတယှ မကှလှုံးလေးမှေးပီးတော့။ ပီးလညှးပီးတော့မယဆှိုရော.. ကနှော့လှကကှို သူ.လကနှ ဲ.ကုတပှီးအခကှပှှတယှ..မှနမှှနလှေးပေါ့လေ။ ပီးတော့မှကနှော့ကှိုယပှေါဖှိကပလှာပီး။ အငှးးးးး!! ကောငှးလိုကတှာတဲ့… အ ဲ့ဒါကိုအနတှီလေးဝငနှီက စာအုပဖှတနှရငှေးကဘာမှမ ရိပမှိပ ဲ ဟုတတှယှ..ညိုရ.. အရမှးစိတဝှငစှားစရာကောငှးတယနှောတှဲ့..သခှောငုံ.မကှည့ပှ ဲစာအုပမှကှနှာအပရှငှးပှနဖှှတေော့.. ကနှော့မှှာရယခှငှသှလိုဖှဈလာပီး ကနှော့အှပေါဖှိထားတဲ့ အညို.နို.ကှီးတှကေိုဆုပခှှပေေးရငှးပှုံးနမေိတာပေါ့လေ… ခုခငဗှှားတို.ဖတနှတော အပှောဖှတအှပှာဝတထွုတဈပုဒသှာဆိုရငှ.. ဒီ့ထကပှိုပီးကှမှးလာမှာ၊ ပိုဖတလှို.ကောငှးအောငဇှတလှမှးကိုသညှးခှကှေိုကဖှှဈအောငဆှကရှေးတော့မှာပေါ့။

ဥပမာ- ၂ယောကစှလုံးကိုပှိုငတှူတှယတှာတို.၊၂ယောကလှုံးကနားလညမှှုရသှားပီးတူတူဝစေားသှားတယတှို.အစရှိသဖှင့ပှေါ့လေ။ ဒါပမယေ့ဒှါကအ ဲ့ဒီလို ခှငထှောငခှနှးတှပေ ဲပါတဲ့ဇတလှမှးတဈခုမ ဟုတခှ ဲ့ဘူးဗှာ။ ခုခငဗှှားတို.ဖတပှီးသလောကဆှိုရငအှိမတှဈအိမထှဲမှာတူတူနတေဲ့အပှိုကှီးမမ၂ယောကကှို ပှိုငတှူတှယနှရတေော့ကနှော့ကှိုတောတှောကှံကောငှးတဲ့ကောငလှေးလို.ခငဗှှားတို. ယူဆရငမှှားလိမ့မှယှ။ လူဆိုတာသှေးန ဲ.သားန ဲ.ဖ ှဲ.စညှးထားတာဆိုတော့ကနှောအှညို.ကိုမရှောငနှိုငတှာမှနပှမယှေ့ ကနှောတှကယခှစှတှာဆရာမလေးကိုပါဗှာ။ မှတနှိုးတယှ၊အထငကှှီးတယှ။ အို.. ဘာန ဲ.မှနှိုငှးယှဉလှို.မရဘူးဗှာ။ ကနှော့အှခစှှဦးလေးကိုး။ ဒီနရောမှာ မိနှးမန ဲ.ယောကှှားဆိုတာသဘောသဘာဝကကိုမတူညီဘူးလေ။ မိနှးမတှအတှကလှေိငှ ကိဈစဆိုတာ အငမှတနကှှီးကယှတှဲ့တနဖှိုးထားစရာ စ ှနှ.စားမှုကှီးတဈခုဖှဈပီး၊ ယောကှှားတှအတှကကှေမိနှးမတဈယောကကှိုခစှသှညဖှှဈစေ မခစှသှညဖှှဈစသှေေးသားတောင့တှလာတဲ့အခါ ခကှခှငှှးအိပလှိုကဖှို.ဘာမှမဆနှးဘူးလေ။ နောကဆှုံးဗှာ..ဒီလိုအခှနကေေိုအဆငပှှပှကေေိုငတှှယနှိုငတှဲ့ လူကှီးတဈယောကအှရ ှယလှညှးမဟုတသှေးတော့အညို.အပေါခှါးခါးသီးသီးလညှးမငှငှးဆနရှကဘှူးဗှ။

အနတှီလေးအလဈမှာမှကနှော့ကှိုခစှရှရှာတာဆိုတော့.. သူစလာရငကှနှော့မှှာသာယာတာကတဈဖကှ၊ သနားတာကတဈဖကနှ ဲ.လုပမှိပှနရှောလေ။ဒါပမယေ့ကှနှောပှှောခဲ့သလိုပ ဲ လုပပှီးသှားတိုငှးကနှော့မှှာ အပှဈလုပနှမေိပီဆိုပီး အလိုလိုနရငှေး စိတဆှငှးရ ဲနရတယဗှှော။ ကနှော့ခှစှသှူဆရာမလေးအပေါကှနှောထှားတဲ့စိတကှ တမှိုးဗှ။ ကနှော့အှတှကအှထငကှှီးလေးစားစရာမိနှးမတဈယောကပှါ။ အရငကှမိုကတှိမိုကကှမှးပုံစံန ဲ.နထေိုငလှာတဲ့ကနှော့ဘှဝကိုသူပ ဲမသိမသာပ ဲ့ပှငပှေးခ ဲ့တာ။ ကိုယ့ဖှာသာကိုယှ ဂီတမှာဆရာတဈဆူ လိုလိုထငှ၊ အဘိုးရ ဲ.စာအုပဘှီရိုတှကေိုငယငှယလှေးကထဲကမှှမှေှဖတလှောတော့ စာအုပစှာပအတှေေးအခေါဆှိုတာငါတောတှောသှိတဲ့ကောငှ..အ ဲ့လိုကှှစောငှးစောငှးဖှဈနတေဲ့အခှိုးတှဟောဆရာမ လေးန ဲ.တှေ.မှပကှပှှယခှ ဲ့ရတယဆှိုတာတော့အမှနပှါပဲဗှာ။ ဂီတမှာ ကနှော့ဆှရာမ ဖှဈသလိုဂီတသမိုငှးကှောငှးဆိုတာ ကနှောကှိုယတှိုငငှေးမောပီးသူပှောသမှှနားထောငခှ ဲ့ရတာကိုး။ စာပပေိုငှး ဆိုငရှာကကော..အရ ှယတှူခှာတိတတှှေ၊ ကနှော့ထှကကှှီးတဲ့ကနှော့အှပေါငှးအသငှးတှကှေားထဲမှာ လကဖှကရှညဆှိုငထှိုငပှီး ဟိုငှငှးဒီခုနဟှိုစာပဒေီသမိုငှးကှောငှးတှပှေောကှတိုငှး ကနှောှ ကဘုရငတှဈဆူလိုဖှဈခ ဲ့သမှှအနတှီလေးန ဲ.တှေ.တော့မှ န ှားခှရောခှကထှဲကဖားကလေးဖှဈမှနှးသိတော့တယှ။

အနတှီလေးဆိုတာ ဗမာစာပတငမှကေဘူး၊ ကုလားဖှူဘာသာန ဲ.ရေးထားတဲ့ဘုတှ အုတတှှကေိုဂှောငှးဂှောငှးပှေးဖတနှိုငတှဲ့အမှိုးသမီးဆိုတော့ကနှော့မှှာသူန ဲ. စာအကှောငှးဆှေးနေ ှးတိုငှး မကှစှိသူငယနှားသူငယဖှှဈနကှပေေါ့။ ဒီတော့ကာကနှောဆှရာမလေးကိုခစှတှယဆှို တာမှာ အထငကှှီးတာတှေ၊ မှီတှယခှငှတှာတှေ၊မှတနှိုးတာတှေ..အမှားကှီးပေါငှးထားတာဗှ။ဖဖမမတေေေေို.တဈခုခုဆုံးမတယဆှိုတာတောငကှနှောကှလကခှံခငှမှှလကခှံတတတှာ၊ ဆရာမ လေးက ခှိုအေးအေးအပှုံးလေးန ဲ. အကှိုးသင့အှကှောငှးသင့ရှှငှးပှရငခှကှခှငှှးခေါငှးငှိမ့တှတလှာတယှ။ ကလေး လေးကငယသှေးလို.ပါကှယှ.. ကမှရှင့အှရ ှယကှဆိုရှင့လှောကမှသိမတတပှါဘူး.. ဟုတပှီလားဆိုပီး .. စသလိုလိုလုပပှီးဖေးမှပေးတတတှာလေ။ ပထမဆုံးကနှောတှှေ.စကအငမှတနမှကှနှာကှောတငှးတယလှို.ထငရှတဲ့ဆရာမလေးဟာ အငမှတနသှနားကှငနှာတတတှယှ.. ခှိုပှုံးပှုံးလေးအမှ ဲနတတတှယှေ..ဖှူစငတှဲ့နှလုံးသားရှိတယဆှို တာကှာလလကနှေေောပှိုသိလာခ ဲ့တော့ပိုလို.တောငတှှယတှာလာရပါတယလှေ။ အညိုကတော့ ကနှော့အှတှကသှဘောကောငှးတဲ့အမကှီးတဈယောကပှါ၊ ဒီ့ထကတှော့မပိုဘူးဆိုတာသခှော တယှ။ ပှောကှစတမှးဆိုရငဆှရာမလေးဆိုတာကနှော့ဘှဝမှာ မရှိခ ဲ့ဘူးဆိုရငကှနှောအှညို.ကိုခစှမှိမှာသခှောတယဗှှ။

ဒီလိုပ ဲနေ နလောရငှးအခှိနတှှကှောလာတော့ဆရာမလေးကိုပိုခစှလှာ သလိုအညိုန ဲ.ဆရာမလေးအလဈမှာ ခိုးခိုးပီးလုပတှာတေ ှကလညှးမှားလာတယှ။ ဆရာမလေးတော့ဘာမှမသိရှာဘူး။ ကနှောအှလုပကှိုကှိုးကှိုးစားစားလုပလှာတာတှေ.တော့ကနှောသှူ.ကို တကယခှစှရှှာတယဆှိုပီးဝမှးတှသောလို.။ အိမထှောငပှှုမယဆှိုကလေးဘယနှှဈယောကယှူမယှ။ ဘယလှိုပှုစုမယဆှိုတာတှတေောငကှှညကှှညနှူးနူးတိုငပှငတှဲ့ညနခငှေးလေးတေ ှတောငရှှိလာခ ဲ့ပီ။ အညိုကကော? သူဟာကနှော့တှိတတှိတပှုနှးရညှးစားတဈယောကဆှိုပမယှေ့ အနတှီလေးန ဲ.ကနှော့ကှိုအငမှတနလှိုကဖှကညှီတဲ့စုံတှဲဆိုတာသဘောတူတယဗှှ။ နငတှို.ကလေးတှရလောရငငှါကနာနီညိုပေါ့ဟယဆှိုပီး ကနှောတှို.ခစှသှူစုံတှဲကိုပှောပှောရငှး သဘောတှကနှတတေတှယှေ။ ဆိုလိုတာကဗှာ.. သူကနှော့ကှိုခစှတှယှ..ဒါပမယေ့ကှနှော့ပှှောှ ရှှငနှတေဲ့ဘဝကို မဖကှဆှီးဘူးဆိုတာပေါလှှငနှတယှေ။ အနတှီဝငနှီ.အလဈမှာ သူစိတရှှိသလောကကှနှောနှ ဲ.ခစှတှယှ၊ -ိုး တယှ။ ဒါပမယေ့ဘှာတဈခုမှထပမှတောငှးဆိုဘူး။ အညိုက မောင့ကှို ခစှနှလေို.ရတဲ့ဘဝလေးဆိုရပီမောငရှလို.ပှုံးပီးပှောတတတှယှ။

ရညှးစားမယားငယလှေးပေါ့အေ ..လို.နောကတှီးနောကတှောကပှှောပီးရယသှေးတယှ။ ကနှောနှ ဲ.ဆရာမလေးတို.ကိုလညှးမှနှ မှနလှကထှပစှခငှနှပေေီလို.အမှ ဲပှောတတတှယှ။ ကဲ..ဒါဆိုသာသာယာယာပ ဲပေါ့.. ဟုတလှား? မထငနှ ဲ.ကိုယ့ဆှရာ..ခငဗှှားတို.မထငနှ ဲ.။ တခါတခါကရှငမှကောငှးတဲ့ကံကှမမွာဆိုတာက ခှုံခို တိုကခှိုကဖှို.စောင့နှရောက အလဈဝငခှတှတတှာကိုးဗှ။ လပှကေေိုစိုကပှှိုးသူသညှ… … … … … .. … မုနတှိုငှးကိုရိတသှိမှးရ၏။ (သမမွာကမှှး) အ ဲ့ဒီနေ.ကနအတေောသှာတဲ့နေ.ပေါ့။ ကောငှးကငပှှာပှာနောကခှံမှာ တိမတှှအဆေုပလှိုကပှ ှင့နှတေဲ့နေ.။ ဘဝမှာ အမှောငတှိကမှ ဲ့နေ.လို.ဘယသှူကကောထငထှားမလဲဗှာ။ ဆောငှးအကုနနှေ ှအကူး မအေးလှနှး မပူလှနှးသေးတဲ့နထေိုငလှို.ကောငှးရုံနေ.တဈနေ.ပေါ့။ အ ဲ့ဒီတလောက အလုပတှှပေါးတဲ့အပှငပှ ှဲတောတှှဆကနှတေေဲ့ကာလမို.ကနှောဆှရာမလေးတို.န ဲ. – 56 နေ.စဉဆှိုသလိုပှောနှခေဲ့တဲ့နေ.တှပေေါ့။ ဘယတှော့မှမငှီးငေ ှ. သှားတဲ့အခစှတှှကေိုရကဆှကခှံစား အ ဲ့ဒီတဈထပတှိုကပှုဖှူဖှူလေးသာ ကနှော့ကှမဘွာငယလှို.ထငနှခေဲ့ရတဲ့နေ.ရကတှှပေါဗှာ။

စာတှတေူတူဖတကှှ၊ စဈတုရငကှစားကှ၊ခကှပှှုတစှားသောကကှှ.. ဘယတှော့မှမကုနဆှုံးနိုငတှဲ့အမတ နေ.ရကတှှပေေါ့။ အ ဲ့ဒီမနကမှတိုငခှငညှက ကနှောအှနတှီလေးတို.အိမကှိုသံကှိုးတပှ ဂဈတာတဈလုံး ယူသှားပီး Slow Rock: သီခငှှးတှကေိုအနတှီလေးရ ဲ.ပီယာနိုန ဲ.တှဲတီးရငှး ဆိုကှသေးတာမှတမှိတယှ။ လိမ့နှတေဲ့ကှောကတှုံးမှားဆိုတဲ့Rock ဂီတBand: ရ ဲ. နတသှမီးဆိုတဲ့သီ ခငှှးကိုတှ ဲဖကညှီညီတီးခတခှ ဲ့တာလညှးမှတမှိသေးတယှ။ ကနှောရှယဆှရာမလေးရယမှညိုညိုရယှ.. ၃ယောကသှား မညိုညိုဖောကထှားတဲ့လိုငခှှီးသီးန ဲ.စိမထှားတဲ့ဝိုငတှှကေိုအတောမှှားမှား သောကဖှှဈခ ဲ့တယှ။ ရီဝဝညမှေောနာနာကငှကှငှအှသံတှနေ ဲ.ကနှောရှော့ခသှီခငှှးတှအေောဟှဈနခေဲ့တာဆရာမလေးရ ဲ. ပီယာနိုအလူးအလှိမ့တှှကေ ပီးပှည့စှုံစသလေိုပ ဲ။ လကအှံသအေောငကှှ နောတှို.ဆိုကှတီးကှပီးတော့အိမရှှေ.ဒနှးဖှူဖှူလေးပေါမှှာ၃ယောကသှား ပူးပူးကပကှပထှိုငရှငှး စကားတှပှေောကှသေးတယှ။ သူတို.၂ယောကကှောကနှောပှါ သောကထှားတဲ့ဝိုငအှရှိနှ ကှောင့စှိတလှှတကှိုယလှှတဖှှဈနခေဲ့တာတော့သခှောတယှ။ သူတို.၂ယောကလှုံးရ ဲ.ပုခုံးတှကေိုအလညမှှာထိုငနှတေဲ့ ကနှောကှသိုငှးဖကထှားရငှး ကနှောမှူးနရငလှေုပနှကဖှှဈတေဲ့ကဗှာတှတဈပေုဒပှီးတဈပုဒရှ ှတပှှနမေိတယှ။

အခစှဆှိုတာ..I.R.Aသနတသှမေား ရှောငဒှီလှနရှ ဲ.သနတပှှေောငှးက ထှကလှာတဲ့… ဒုတိယမှောကကှညှဆှံ.. … အစရှိတဲ့ခတှပေေါကှဗှာတှဆေိုတာ Rock: သီခငှှးလိုတှနောကငှပှှငှးရှလှနှးပီး၊ ဆရာမငှးသုဝဏရှ ဲ.ဂနတွဝငကှဗှာ တဈပုဒဖှှဈတဲ့လယတှောကအပှနကှဗှာဆိုတာ.. … … ပနခှငှတှယှ..ခရဖေူး.မောငခှူးကာပေး … .. သူ.ခေါငှးမှာနှငှးဆီပ ှင့နှ ဲ. ဂုဏတှင့တှယလှေး။ ခရဖေူးလေးကိုမလိုခငှပှ ဲစ ှနှ.ခ ှါပီး နှငှးဆီပ ှင့ကှိုပနသှှားလညှး..အိုသူပှောပှါစဆေိုပီးအပှုံးမပကှကှှောငှးအသိပေးရငှးတိတတှိတလှေးကှိတဆှှေးရရှာတယှ လို.ဆိုလိုတယဆှိုတော့ကနှောတှီး ခတနှတေဲ့စပိနဂှီတဆိုတာ မပေါကကှှဲပ ဲတိတတှိတလှေးကှကှေဲတာမို. သဘောသဘာဝတူတူဖှဈကှောငှး ဆရာမလေးန ဲ.အညို.ကိုလူတတကှှီးလုပပှီးရှငှးပှလိုကကှဗှာတှရေ ှတပှှလိုကနှ ဲ. မမေ့နိုငတှဲ့ညတဈညပေါ့။ ကဗှာတှရေ ှတပှှရငှး ဈနဝှငသှှားတော့တဖှေးဖှေးကှီးကယှလှာပီ။နောကဆှုံး ဂရိစာဆို ဟိုးမားရ ဲ. ဂနတွဝငကှဗှာရှညကှှီးတဈပုဒကှို ကှိုကတှဲ့အပိုဒတှှရေ ှတပှှရငှးသံ နသေံထားန ဲ.ရှငှးပှနမေိတယှ။

နှဈပေါငှး၃၀ကှာသှားတယဗှှာ.. အ ဲ့ဒီကဗှာထဲက ဇတလှိုကကှ.. သဘော ငှပွကှပှီး အ ဲ့ဒီကှ ှနှးပေါရှောကသှှားတာ။ နတမှိမယတှှနေ ဲ.အတူတူကာမသုခကိုခံစားရတယှ… …အဆုံးမ ဲ့တဲ့.. ဘယတှော့မှမသတေဲ့အမတကှ ှနှးပေါမှှာ ကှိုကသှလောကနှေ နရတောကိုသူကပှနမှယလှို. လုပတှယဗှှာ.. …စားစရာနစရောဘာမှမပူရတဲ့အပှငနှတသှမီးတှနေ ဲ.ပှောနှရရကနှေ ဲ. လနေီ ကှမှးတှအမှေ ဲတိုကနှတေဲ့သူ.ဇာတိကှ ှနှးကိုပှနဖှို.ပှငတှယှ… … ဘယလှိုအမှှေးနံ.သာတှနေ ဲ.မှ ဖုံးအုပဖှို.မဖှဈနိုငတှော့တဲ့သကလှတပှိုငှးရောကနှတေဲ့သူ.ခစှသှူကို..ပှနတှှေ.ဖို.အရေး … ပငလှယပှှငကှှီးကိုလှငယလှေေးန ဲ.ဖှတပှီးပှနဖှို.ပှငတှယှ.. ဘာကှောင့လှဲ.. အခစှပှေါ့ဗှာ.. နားထောငကှနှောရှ ှတပှှမယှ.. … အို..အခငှှးနတမှိမယတှို. ငါသညကှားဂတိထားခ ဲ့၏ …  …. ရီဝဝနေေ ဲ.ကဗှာရှညကှိုရ ှတပှှရငှး သတိထားလိုကတှော့.. အညိုကောဆရာမလေးကောမကှရှညကှနှကှတယဗှေှ။ သောကထှားတဲ့ဝိုငအှရကကှှောင့လှား။ ကနှော့ကှဗှာကောငှးလို.လားတော့ကနှောဝှခေ ှဲလို.မရဘူး။ မကှရှညတှှသေုတနှကှတောမှငရှတယှ။ ကနှော့ကှဗှာရ ှတတှာပီး သှားတော့အားလုံးငှိမသှကသှှားကှတယှ။ တိတဆှိတနှတော နညှးနညှးကှာလာတော့မှဆရာမလေးကကနှော့ကှို ဖကပှီး အတငှးနမှးတယှ။

ပီးမှအညို.ဖကလှှည့ပှီး.. ညို… ငါကလေး ..လေးကိုအိမပှှနမှလှှတတှော့ဘူး .. ဒီညငါသူ.ကိုအရမှးခစှခှငှနှလေို. နငသှှားအိပခှှလေို.ပှောပီး အညိုပှနဖှှတောကိုတောငမှစောင့တှော့ပ ဲကနှော့ကှိုအတငှးဖကပှီး နှုတခှမှးခငှှးတေ့ပီးနမှးတယှ။ အညိုက ကှညနှူးနတေဲ့အသံန ဲ. အေးပါဟယှ.. ခစှကှှစမှး..စိတကှှိုကခှစှကှှဆိုပီး ယိုငတှိုငတှိုငနှ ဲ. အိမထှဲဝငပှီးအိပသှှားရော။ ကနှောနှ ဲ.ခစှသှူဆရာမလေးတို. အိမရှှေ.ကဒနှးလေးပေါမှှာအရူးအမူးဆကခှစှကှှတယှ။ အ ဲ့ဒီညက ဆရာမလေးရ ဲ. ညညှးညူသံတှေ.. တသကလှုံးမခ ှဲပ ဲဒီလိုပ ဲခစှနှောဆှိုတာတှကနှေောဘှယတှော့မှမမေ့ဘူး။ မနကမှိုးလငှးတော့မှကနှောနှိုးလာတော့ အနတှီလေးရ ဲ.အိပယှာထဲမှာရောကနှမှနှေး သတိထားမိတယှ။ အနတှီလေးက မှို.သဈမှာ ဒီနေ.ပီယာနိုသငတှနှးပေးရမှာမို.လို. ကားဂိတကှိုသ ှားဖို. ပှငဆှငနှတော။ ကနှောလှညှးအသာလေးထလာပီး ရမေိုးခှိုးမနကစှာစားပီး အညိုနဲ.တူတူအနတှီလေးကို ကားဂိတလှိုကပှို.တယှ။ ပီးတာန ဲ.အိမပှှနမှယလှို.တှေးနတေုံး အညိုက မကှနှာငယှ လေးန ဲ.တိုးတိုးကပပှှောလာတယှ။ မောငှ!! အညိုနဲ.ခဏလိုကခှ ဲ့ပေးပါ ဈေးဝယမှလို.ဆိုတော့လိုကကှူပေးရသေးတယှ။ ဈေးဝယပှီး ပှနခှါနီးကတှော့အညိုကလသေံတိုးတိုးန ဲ. ကပပှှောတယှ။

မောငှ.. အညိုတောတှောလှေး .. ဖှဈနတယသှေိလား !! အညို.ကိုသနားရငအှိမလှိုကခှ ဲ့ပေးပါလားတဲ့။ ကနှောလှညှး ဘာမှဆကမှပှောပ ဲ ဈေးခှငှးတောငှးလေးန ဲ.အညို. ကိုတငပှီး ယူကလဈဝငှးထဲပှနလှာခ ဲ့တယှ။ လမှးမှာစကဘှီးလကကှိုငကှိုကိုငထှားတဲ့ကနှော့လှကဖှှံကိုပ ှတရှငှးန ဲ.ကိုအညို စိတထှနမှနှေးကနှောသှိနတယှေ။ သူ.ခမှာလညှး ကနှောနှ ဲ.မ -ိုး ရတာတဈလလောကရှှိတဲ့အပှငဒှီရကပှိုငှးတှမှော ကနှောနှ ဲ.ဆရာမလေးတို.နေ.တိုငှး -ိုး တာကိုခှောငှးပီးရ ှစိစိဖှဈနရှောမယှ ဆိုတာကနှောသှိပါတယလှေ။ ခပမှှနမှှနလှေးနငှးနတေဲ့ကနှော့ကှို မော့မော့ကှည့ပှီး မောငှ..မှနမှှနရှောကအှောငနှငှးကှာ လို.ပနှးသှေးရောငထှနတေဲ့မကှနှာလေးန ဲ.သတိလှမှးလှမှးပေးနတယှေ… … … အိမထှဲရောကသှှားတော့ဈေးခှငှးလေးဆှဲပီး အညိုနောကဖှေးကိုပှေးဝငသှှားတယှ။ ကနှောလှညှးမောမောန ဲ. ဧည့ခှနှးကဆကတှီခုံမှာ ခှပဈလကေပှဈထိုငခှလှိုကမှိတယှ။ နညှးနညှးကှာတော့ အညိုပှနထှှကလှာတယှ။ လကထှဲမှာ ဖနခှ ှကတှဈလုံးန ဲ.ညကကနှသှေးတဲ့ဝိုငတှှေ ထည့ယှူလာတယှ။ သူ.ဆံပငကှိုဖှခထှေားပီး အပေါကှခါးတိုအငှးကှီလေးကိုခှ ှတထှားပီး ထမီကိုရငခှေါငှးလှားထားတယှ။ အနကရှောကဘှရာကှိုးလေးက ပုခုံး၂ဖကအှပေါမှှာထငှးထငှးလေး ဖှဈနလေို.ပေါ့။

ရော့မောငှ..ဒါလေးသောကထှားနောှ.. အညိုမနကကှထဲက ရမခှေိုးဖှဈဘူး .. ခကှနှပှေုတနှရတောန ဲ.နောကကှသှှားတယှ..ရခှေိုးခနှးဝငလှိုကှဦးမယှ.. စောင့နှနေောသှိလား.. အ ဲ့လိုပှောပီးမခှိုမခဉှမှကှနှာလေး န ဲ.ရငဖှိုနတေဲ့ဟနပှနလှေးလုပပှီး ရခှေိုးခနှးဖကသှုတသှုတလှေးထှကသှှားရော။ ကနှောလှညှး ဖနခှ ှကထှဲကဝိုငတှှကေိုတရှိနထှိုးသောကခှပှလိုကပှီး ဆကတှီခုံပေါမှှာခေ ှခေ ှလေးလှဲခလှိုကမှိတယှ။ စိတထှဲမှာတော့မ -ိုး ရတာကှာတဲ့အညိုန ဲ.နှဈပါးသှားရပှနတှော့မယဆှိုတဲ့ အသိန ဲ.ကနှောလှညှးစိတလှှုပရှှားနတောတော့ဝနခှံရလိမ့မှယဗှှာ။ မကှလှုံးမှိတပှီး လှဲနရောကဘယလှောကကှှာသှားတယမှသိဘူး။ မှှေးပှံ.ပှံ.ရနံ.တှရလောလို. မကှလှုံးဖ ှင့ကှှည့တှော့မှနှုတခှမှးနီ အနီရင့ရှင့ဆှိုးထားတဲ့နှုတခှမှးတဈစုံကနှော့မှကှနှာနားမှာဝဲနတောတှေ.ရတယှ။ အညိုပါလား ခေါငှးလှှောရှမေိုးခှိုးပီးစ ဆံပငတှှကပေုခုံးကှောကှှောအှရှေ.ကိုခထှားတယှ။ ဝတထှားတဲ့စ ှပကှယှကှ ပါးပါးလလှလှေး အောကကှအခုအခံမပါတော့ နို.သီးကှီးတှတေောငစှူထှကနှတောမှငနှရတယှေ။ ပီးတော့နို.အုံကှီးတှကှညေ့ရှတာ ခါတိုငှးထကတှောငပှိုပီးထှား အိအိကှီးတှဖှဈနသေလေားလို.။ မကှနှာပေါဝှဲကနှတေဲ့ဆံန ှယတှှကေိုလကနှ ဲ.သပရှငှး ဆာလောငနှတေဲ့အကှည့နှ ဲ.ကနှော့ဘှေးမှာဒူးထောကထှိုငရှငှးကှည့နှရှောတယှ။

မောငှ..ထတော့.. အညို.အိပယှာပေါသှှားစို. .. အညိုဒူးတှတေောငပှှော့လာတယှ.. ရငတှုနလှိုကတှာ တဲ့ ကနှောခှကှခှငှှးမထသေးဘူး။ နှုတခှမှးနီရ ဲရ ဲန ဲ.စိုလကလှကကှလေးဖှဈနတေဲ့အညို.နှုတခှမှးကိုဆှဲစုပလှိုကတှယှ။ အငှးးးးး.. ဆိုပီးအသံတိတလှေးညညှးပီး ကနှော့နှှုတခှမှးကိုအားပါးတရ ပှနစှုပလှာတယှ။ သူ.လှှာတှကေ ကနှော့ပှါးစပထှဲတိုးဝငလှာပီး တိုကစှဈဆငတှယှ။ ကနှောကှလညှးသူ.လညတှိုငလှေးကိုလကနှ ဲ.သိုငှးဖကပှီးတပှ ှတပှှ ှတမှညအှောငဆှကတှိုကစှုပနှမှးနေ မိတယှ။ နညှးနညှးကှာကှာလေးနမှးပီးတော့မှကနှောထှရပလှိုကတှယှ။ ခေါငှးထဲမှာရီဝဝနေေ ဲ.ဝိုငတှနခှိုးကလညှး ပှလာပီ။ အညို.ကိုသိုငှးဖကရှငှး အညို.အိပခှနှးထဲက အိပယှာပေါကှိုခှေ လှမှးကှဲကှဲန ဲ.လှှောကသှှားနမေိတယှ။ အိပယှာနားရောကတှော့အိပယှာပေါကှိုမတကသှေးပ ဲမတတှပရှပရှငှး နှုတခှမှးခငှှးစုပရှငှး အဝတတှှအကေုနခှှှတခှနှကှတယှေ။ ၂ယောကလှုံးစိတထှလာတော့တဟငှးဟငှး ..တဟားဟား သံတှထှကစှပှေုလာပီ။ စ ှပကှယှလှေးကိုခှ ှတလှိုကတှော့အညို.နို.စိုစိုကှီးတှကဘေ ှားကန ဲပေါလှာတယှ။ စိတကှှိုကကှိုငကှစားပေးလိုကှ၊ နို.သီးခေါငှးစူစူလေးတှကေိုခှပေေးလိုကှ၊စို.လိုကလှုပပှေးနတယှေ။ အညို.လကတှှကလညှေး အငှိမမှနပေါဘူး။

ကနှောကှှောပှငကှိုပ ှတပှေးလိုကှ။ အောကှ ကမာတောင့နှတေဲ့ကနှော့ညှီလေးကို ဂ ှငှးထုသလိုကစားပေးလိုကလှုပနှရငှေး ၂ယောကသှားတကညှီလကညှီဖီးလတှကနှကှတောပေါ့လေ။ မောငှ.. ကုတငပှေါတှကစှို. အညို.မောင့ဟှာကှီးကိုစုပခှငှလှာပီ… အငှး.. အညို.အဖုတကှိုလညှး ကနှောလှှှကခှငှတှယှ.. လာ.. အညို မှနမှှနလှေး… အ ဲ့လိုတှပှေောပီးတာန ဲ. ကနှောကှုတငပှေါတှကပှီး ပကလှကလှှနလှှဲလိုကတှယှ။ အညိုက တကလှာပီး ကနှော့ှ ညီလေးကိုသူ.နှုတခှမှးထူထူလေးမှာတေ့ပီး လှှာကလေးကိုထုတကှစားရငှး ကနှော့ညှီလေးရ ဲ.ဒဈဖှားတဝဝှိုကကှိုလှှကပှေးနတယှေ။ အညို!! ရှီးးးး .. နေဦး .. ကနှော့မှကှနှာကိုလာခ ှ..လာခ ဲ့.. ကနှောလှညှး အညို.ကိုလှှကခှငှနှတော.. ရုတတှရကအှညိုလညှးနရောအနအထေားပှငလှိုကတှော့ထကအှောကပှှောငှးပှနှ69 ပုံစံဖှဈသှားပီ။ ကနှော့မှကှနှာကိုဒူးထောကပှီးခ ှထားတယှ။ ကနှောလှညှးကနှော့ခှေါငှးအောကကှို ခေါငှးအုံးတဈလုံးထိုးထည့လှိုကပှီး အညို.ဖငတှုံးကှီး၂ခှမှးကိုဆှဲဖှ ဲလိုကရှငှး ဖောငှးမို.နပေီးအရညတှှစေို. နတေဲ့အညို.ေ- ာကဖှုတကှှီးကို ပလပပှလပမှှညအှောကအှားပါးတရလှှကပှေးနမေိ တယှ။

အောကဖှကကှအညိုကလညှး တခကှတှခကှအှာခေါငထှိုးမိတော့မတတှ ကနှော့ညှီလေးကိုသူ.ပါးစပထှဲစုပစှုပသှှငှးလိုကဒှဈကိုလှှာန ဲ.ကစားနတေဲ့အခါ လကနှ ဲ.ဂ ှငှးထုသလိုကစား ပေးလိုကနှ ဲ.၂ယောကလှုံးအရသာတှတှေေ.နကှတောပေါ့။ သူလညှး -ီး မစုပရှတာကှာလို.အရသာတှေ.နသလေို.. ကနှောလှညှး ေ-ာကဖှုတဖှောငှးဖောငှးညိုညိုကှီးကိုမလှှကရှတာကှာလို. လားမသိဘူးကောငှးလိုကတှာဗှာ။ တခါတခါအညို.ေ-ာကဖှုတထှဲကစီးပစှပှစှတှှဲကလှာတဲ့အညို.ေ- ာကရှညဖှနတှနတှနငှံ့တံ့တံ့လေးကိုတောငနှှမှောလို.မှိုမှိုခပှလိုကမှိတယှ။ တောတှောလှေးကှာတော့ကနှော့ညှီလေးလညှး ၁၂နာရီထိုးနသလေို… အညိုကလညှး.. မောငှ!! လုပစှို.နောှ.. အညိုပီးခငှသှလိုဖှဈလာတယှ.. မောင့ဟှာကှီးန ဲ.ထိုးထည့ပှီးလုပရှငှးပီးမှပိုကောငှးတာ.. လုပစှို.နောလှို.ပှောလာတယှ ကနှောကှအညို.သဘောလို.ပှောလိုကတှာန ဲ. -ီး စုပနှရကရပေပှီး ဘေးကိုဖငခှထှိုငလှိုကတှယှ။ အညို..ကုတငအှောကဆှငှး.. နံရံကိုမှီပီးမတတှပလှုပရှအောငလှို.ကနှောကှပှောတော့.. အိုကဆေိုပီး ကုတငပှေါကှလှှားကန ဲဆငှးသ ှားတယှ။ ကနှောလှညှးဝုနှးကန ဲထပီးကုတငခှှရငှေးက နံရံမှာ အညို.ကိုတှနှးကပထှားလိုကတှယှ။

အညို.ပေါငတှံတဈခှောငှးကို ဆှဲမ ပီး အညို.နှုတခှမှးကိုအားရပါးရ၃-၄ခကှစှုပပှေးလိုကတှယှ။ အညို.လကတှဈဖကကှ တရမှးရမှးဖှဈနတေဲ့ကနှော့ညှီလေးကို သခှောကိုငပှီး သူ.ေ-ာကဖှုတဝှမှာတေ့ပေးရငှးနောကလှကတှဈဖကကှ ကနှော့ရှငဘှတကှိုပ ှတပှေးနတယှေ။ သသခှေောခှာ လေးတေ့မိလောကပှီဆိုတာန ဲ.ဒူးကှေးထားတဲ့ကနှော့ကှိုယလှုံးကိုဆနှ. ခါးမတမှတထှားပီး ကနှောှ-ိုး သှငှးလိုကတှယှ။ အားးးးးးးးးး!! ရှောရှောရှူရှူပမယှေ့.. နေ ှးနေ ှးစီးစီးလေးဗှ။ ၂-၃ခကှှ လောကခှါးကိုကညော့ပီးအဝငအှထှကလှုပပှေးနလေိုကတှယှ။ ပီးတာန ဲ.အညို.မကှနှာလေးကိုတဈခကှကှှည့လှိုကတှော့ မကှလှုံးလေးမှေးပီး ဖီးလတှကနှတောတှေ.တော့ပေါငတှဈခှောငှးကို ကိုငှ၊အညို.ခါးကငှကှငှလှေးကိုတဈဖကကှကိုငပှီး အသားကုနကှော့ကော့ဆောင့ပှီး -ိုး နမေိတာကောငှးလှနှးလို.ကှယတှှလတှတေေောငမှှငသှလိုဖှဈလာတယှ။ အညိုကတော့သူ.အကငှ့ှ တိုငှးပ ဲအောခှငှရှာတှအေောနှတေော့တာပါပဲ.. မောငှ…ဆောင့ဆှောင့ှ… ကောငှးတယှ..အားးးးးးးးးးးးး ရှီးးးးးးးးးးးးးးး ခစှလှိုကတှာမောငရှယှ.. နံရံကပပှီး မိနဈ၂၀လောကဆှကတှိုကဆှောင့လှိုကကှော့ထိုးပေးလိုကလှုပပှေးနလေိုကတှာ အညိုတဈခှီပီးသှားပီး ပှော့ခေ ှသှားလို.ကုတငပှေါကှိုပေ ှ.ခှီပီးတငပှေးလိုကရှတယှ။ ကနှောကှတော့မနေ.ညကဆရာမလေးန ဲ.ဆကတှိုကှ၃ခှီလောကလှုပထှားမိတာရယှ၊ သောကထှားတဲ့ဝိုငအှရှိနကှှောင့ရှယမှပီးနိုငသှေးဘူး။

အညိုကကုတငပှေါမှှာဘေးတိုကတှစောငှးလေးခေ ှပီး မှိနှးနရှောတယှ။ ကနှောလှညှး ကှောပေးပီးခေ ှခေ ှလေးအိပနှတေဲ့အညို.အနောကမှှာကပလှှှကလှှဲအိပလှိုကရှငှး အညို.နားရ ှကကှလေးတှကေို ဖ ှဖ ှလေးကိုကပှေး၊ ဂှိုငှးအောကကှနလကလှှှေို ရငှး နို.အယအှယကှှီးတှကေိုလှမှးကိုငပှီးဆုတခှှလေိုကလှုပနှမေိတယှ။ နညှးနညှးလေးကှာမှ အညို.တငပှါးကိုသာသာလေးဆှဲဖှ ဲပီး မာတောင့နှဆေဲဖှဈတဲ့ကနှော့ညှီလေးကို ပုဇ ှနထှုပကှှေးပုံစံ အတိုငှးအညို.တငပှါးအနောကကှနေ အရညတှှစေိုအိအိဖှဈနတေဲ့အညို.ေ-ာကဖှုတထှဲကိုဖိသှငှးပီး တအိအိ-ိုး နမေိတယှ။ အညိုကတော့ဘာမှအသံမထှကပှ ဲမှိနှးရငှးငှိမငှှိမလှေး ကှိတခှံနတယှေ။ ကပတှှနှးလေး -ိုး နတေော့ အသံဗလံတှလညှေးသိပမှထှကလှှဘူးပေါ့လေ။ တောတှောကှှာကှာလေးအ ဲ့လိုလုပနှရငှေး အညို.ဆီကအသံထှကလှာတယှ။ မောငှ!! အညိုဆဈဆဈဆဈဆဈဖှဈလာတယှ.. အထဲမှာ..ခုလေးဘကထှောကပှေးမယှ.. မောငခှပကှှမှးကှမှးလေးဆောင့ပှေးနောှ.. အ ဲ့လိုပှောရငှး ရုတတှရကတှစောငှးအိပနှရောက လေးဘကထှောကပှေးလိုကတှော့ကနှော့ညှီလေးခမှာ.. ပလှတကှန ဲမှညသှံန ဲ.အတူအပှငထှှကကှှလာတယှ။ လေးဘကထှောကထှားတဲ့အညို.တငပှါးအနောကမှှာကနှောဒှူးထောကထှိုငခှလှိုကတှယှ။

ခါးကိုညှှတပှီး တငကှိုတအားနောကကှိုပဈထားတော့အညို.ဖငကှားကားကှီးတှကေ အနောကကှို ပှူထှကနှတောအားရစရာကောငှးလိုကတှာဗှာ။ ကှာကှာငေးမနအေားဘူး.. အညို.ဖငှ၂ခှမှးကှားထဲက ေ- ာကဖှုတပှှူတဈတဈကိုကနှော့ညှီလေးန ဲ.တေ့ပီး ဖိသှငှးခပှလိုကတှယှ။ ဝငသှှားတာ န ဲ.ကနှော့အှညို.ခါးကငှကှငှလှေးကိုလကှ၂ဖကနှ ဲ.စုံကိုငပှီး မီးကုနယှမှးကုနဆှောင့တှော့တယှ။ အင့ှ..အင့ှ.. ရှီးးးး ရှီးးးး.. မောငရှေ.. ကောငှးတယှ..သှကသှှကလှေးဆောင့ှ… အားးး အညို… ကနှောတှအားကောငှးလာပီ.. အညိုရဲ. ဟားးးး ကောငှးလိုကတှာ… ကနှောထှိနှးထားလို.မရတော့ဘူးဗှာ။ ခါးလေးကိုစုံကိုငထှားတဲ့လကှ၂ဖကကှိုအညို.ဖငတှုံးအိအိကှီးတှဆေီပှောငှးကိုငပှီး အားရပါးရဆုတခှှရငှေး သုတရှညပှူပူတှကေိုပနှးထုတပှလိုကမှိတယှ။ နောကဆှုံး ကနှသှမှှသုတရှညတှှကေို အညို.ဖငကှှီးထဲတဇိဇိန ဲ.ညှဈသှငှးလိုကပှီး မောလာတာန ဲ. အညို.ကှောပေါကှိုထပပှီးလှဲကသှှားတယှ။ ၂ယောကသှားထပလှှှကကှလေးမှိနှးပီး အိပပှှောသှှားကှတာ ၁နာရီလောကကှှာသှားတယှ။ ကနှော့ညှီလေး အေးကန ဲဖှဈသှားတော့ကနှောလှနှ.နိုးလာတယှ။

အညိုက ပှုံးရငှးကနှော့ကှို လှမှးကှည့တှယှ။ ဆေးကှောသနှ.စငပှီးပှနလှာဟနတှူတဲ့အညိုက မကှနှာသုတပှုဝါရစေိုလေးန ဲ. ကနှော့ညှီလေးကိုသုတပှေးနတောကိုးဗှ။ သနှ.စငအှောငပှ ှတသှတဆှေးကှောပေးပီးတာန ဲ. မောငှ..တောတှောပှငပှနှးသှားလားဟငလှို.ပှုံးပီးမေးတယှ.. ကနှောဘှာမှပှနမှပှောပဲသူ.ကိုငေးနလေိုကတှယှ။ အညိုတော့မဝသေးဘူးနောှ.. လို.ပှောပှောဆိုဆိုန ဲ.ပ ဲ ပှော့အိအိဖှဈနတေဲ့ကနှော့ညှီလေး ကိုနှုတခှမှးစိုစိုလေးန ဲ.ပှ ှတဆှိုစုပပှေးပှနတှယှ။ ခကှခှငှှးတော့ကနှောစှိတပှှနမှထလာသေးပမယေ့အှညို.လှှာရယနှှုတခှမှးရယကှှ ှမှးကှ ှမှးကငှကှငှှ လှုပရှှားမှုကှောင့ကှနှော့ညှီလေးက တော့ပှနထှစပှုလာပှနပှီဗှ။ ၁၀မိနဈလောကကှနှော့ကှို-ီး စုပပှေးလိုကတှော့ကနှောဇှိမတှှေ.စပှုလာပီးပှနတှောငလှာပှနတှယှ။ အညိုဘာမှစကားမဆိုပ ဲ ပကလှကအှိပနှတေဲ့ကနှော့အှပေါကှိုတကလှာပီး ကနှော့ကှိုခ ှ လိုကတှယှ။ တောငမှတနှတေဲ့ကနှော့ညှီလေးကိုသူ.အဖုတမှှာတေ့ပီး ထိုငခှလှိုကတှယှ။ ရှီးးး ကန ဲသူ.ပါးစပကှအသံထှကလှာတယှ။ ပီးတော့မှရှေ.တိုးနောကဆှုတလှုပရှငှးကနှော့ကှိုအပေါစှီးကနစေ – ိုးတယှ။

ကနှောကှတော့အောကကှနေ တုနတှုနလှေးဖှဈဖှဈသှားတဲ့အညို.နိုညိုစိုစိုကှီး၂လုံးကိုပင့ကှိုငထှားပေးရငှး ဇိမခှံနလေိုကတှယှ။ အညိုကတော့ဆံပငခှေ ှခှလေေးတှကေိုကလဈကှီးကှီးန ဲ.ညှပထှားတော့ ပှောငပှှောငလှေးဖှဈနတေဲ့နဖူးလေးပေါမှှာခှှေးစကလှေးတှသေီးလာတဲ့အထိ ကနှော့ရှငဘှတကှိုလကှ၂ဖကနှ ဲ.ထောကပှီး ဆောင့ဆှောင့ခှနှတယှေ။ တဈခကှတှဈခကှဆှောင့ခှလှိုကတှိုငှး သူ.ဖငကှှီးန ဲ.ကနှော့ပှေါငလှုံးတှရေိုကမှိတဲ့အသံ တဖောငှးဖောငှးမှညသှံစညှးခကှကှကှထှှကလှာတယှ။ အင့အှင့ှ… မောငှ.. ကောငှးလားဟငှ… ကနှောဘှာမှမပှောပဲခေါငှးငှိမ့ပှှမိတယှ။ အညိုဘာမှပှနမှပှောတော့ပ ဲ အံလေးကှိတနှှုတခှမှးလေးကိုကပှီး ကနှော့ကှိုဆကှ-ိုးနပှနတှယှေ။ ဒီတဈခါတော့အညိုမှှော့သှားအောငှ-ိုး မှကနှောှ ပီးတော့မယဆှိုတာအလိုလိုသိနလေို. သူ.စိတကှှိုကှ-ိုးပါစဆေိုပီးလှှတထှားပေးမိတယှ။ ဒေါကဒှေါကှ..ဒုံး..ဒုံးးး !! အ ဲ့လိုဖီးလတှကနှခှေိနမှှာ အိမရှှေ.တံခါးမကှီးကိုအသားကုနထှုနတေဲ့အသံကှားလိုကရှတော့ ၂ယောကလှုံးဝရုနှးသုံးကားဖှဈကုနတှယှ။ ၂ယောကလှုံးလှုပလှှုပရှှားရှားတုနတှုနရှီရီတှဖှဈပေီးရုတတှရကဘှာလုပရှမှနှးမသိဖှဈကုနတှယှ။

သိတယမှလား လူဆိုတဲ့အမှိုးကဆိတကှှယရှာ မှာအရှကမှရှိဖှဈခငှတှိုငှးဖှဈနရငှေ ဘယသှူမှမမှငပှါဘူးလဆေိုပီးစိတကှပေါ့ပါးနသလေောကရှုတတှရကလှူမိခံရမလိုဖှဈပီဆိုဆောကတှညရှာမရ ဖှဈတတတှာကိုးဗှ။ စောငပှါးလေးကိုဆှ ဲခှုံပီး ကုတငပှေါမှှာပုနတေဲ့အညို.ကိုလှမှးကှည့ပှီး ကနှောအှဝတတှှကေိုမှနမှှနလှေးကောကဝှတလှိုကတှယှ။ ကနှော့ပှှိုငဘှီးကဆငဝှငအှောကမှှာရပှ ထားတာဘယလှိုမှရှောငပှုနှးနလေို.မှမဖှဈတော့တာ။ လာမယ့ဘှေးပှေးတှေ.ရုံပေါ့။ အညို!! အဝတတှှပှနဝှတေထှားလိုကှ ကနှောသှှားကှည့လှိုကမှယှ.. လုပလှုပမှှနမှှနှ… အ ဲ့လိုပှောပီးကနှောှ အိပခှနှးထဲကနခှလှမှေေးကှဲကှဲန ဲ.အိမရှှေ.ဖကကှိုထှကလှာပီး တံခါးမကှီးကိုကလနှ.ဖှုတပှီးဖ ှင့ခှလှိုကတှယှ။ မသဈသဈဆိုတာဒီအိမကှလားဗှ!! လူတခှို.အပှငမှှာရပနှတယှေ။ ကနှောခှကှခှငှှးရငထှိတလှာတယှ။ မသဈသဈဆိုတာအနတှီလေးဝငနှီရ ဲ.နာမညဗှှ။ ဟုတကှဲ့!! ဘာမှားဖှဈလို.လဲခငဗှှ?? မှို.သဈသှားတ ဲ့ဘတဈှကား ၉မိုငကှှေ.ကခှောကထှဲကသှှားတယဗှှာ.. ခုခရီးသညတှှဆေေးရုံကှီးမှာ ….. ………. ကနှောနှားတှအေူလာတယှ။ သူတို.ဘာတှဆကပှှေောနလေဲကနှောမှကှားတော့ဘူး။ မိုကကှန ဲဖှဈသှားလို.တံခါးကိုလှမှးကိုငလှိုကရှတယှ။

ကနှော့ဒှူးတှခေေ ှကသှှားလို.မတတှပမှရပနှိုငတှော့ဘူး။ တံခါးပေါကဝှမှာ ဆောင့ကှှောင့ထှိုငခှပှီးခေါငှးကိုငုံ.ထားမိတယှ။ ကနှော့အှနောကဖှကကှ ဧည့ခှနှးထဲမှာဝုနှးကန ဲလှဲပှိုသံကှားလို.အ သာလှည့ကှှည့လှိုကတှယှ။ အညိုလေ.. ဧည့ခှနှးထဲကကှမှးပှငပှေါမှှာခေ ှကသှှားတယှ။ သူလညှးကှားလိုကပှီနမှော။ ယူကလဈဝငှးထဲကလူတှအကေုနလှုံးအုံလာတယှ။တဈယောကတှဈပေါကနှ ဲ.ဘာတှပှေောနကှမှနှေးမသိဘူး။ ကနှောအှသာအယာထရပလှိုကတှယှ။ ခေ ှလှဲနတေဲ့အညို.ကိုအိမနှီးခငှှးမိနှးမတ ခှို.ပှုစုနတောတှေ.တယှ။ ကနှောဘှာမှမပှောပဲ ကနှော့ပှှိုငဘှီးလေးကိုဆှဲထုတပှီး ခှံအပှငဖှကကှိုနငှးထှကခှ ဲ့မိတယှ။ အနတှီလေး… မသပေါနဲ.ဗှာ.. ကနှော့လှာနပေီဗှာ… မထားသှားန ဲ.နောှ…ကနှောလှာနပေီ.. အနတှီလေးရ ဲ.ကလေး လေးလာနပေီ။ ကနှော့ကှိုခနှမှသှားကှေးနောှ.. ကနှောအှနတှီလေးကိုဘယလှောကခှစှတှယဆှိုတာအနတှီလေးသိပါတယှ… ကနှောှ.. …. အနတှီလေးမရှိပ ဲမနရေဲဘူးနောှ… ဆရာမလေး..ရေ..ကနှောလှာနပေီဗှာ.. ကနှော့အှဆုတတှှကှေဲထှကတှော့မလားမှတရှတယှ။

ကနှော့စှကဘှီးလေးဟာမှားတဈစငှးလိုလမှး ပေါတှရိပရှိပပှှေးနတယှေ။ မနကခှငှးဆီက နသောနတေဲ့ကောငှးကငဟှာ ခကှခှငှှးအုံ.မှိုငှးလာပီး မိုးတှရေ ှာခလှာတယှ။ ကနှော့တှကိုယလှုံးရှှဲရှှဲစိုကုနပှီ။ ကနှော့ပှါးပှငပှေါမှှာမကှရှညတှှေ လားမိုးစကတှှလေားမသ ဲကှဲတော့ဘူးဗှာ။ ဒီလိုန ဲ.ဆေးရုံပေါကှိုကနှောစှိုရှှဲတုနရှီပီးရောကသှှားတယှ။ ခပညှံ့ညံ့ဗမာဇတကှားတှထေဲကလိုကနှော့ခှစှသှူဆရာမလေးဟာ မှာတမှးတှအရှညကှေှီးမခှှခေ ဲ့ပါဘူး။ ပှုံးမ ဲ့မ ဲ့မကှနှာန ဲ.နောကဆှုံးစကားတှလညှေးမဆိုခ ဲ့ပါဘူး။ ကနှောတှှေ.လိုကရှတဲ့အခှိနမှှာ.. ကှိုးပှတနှတေဲ့မငှးသမီးအရုပကှလေးလိုရငခှ ှဲရုံထဲက အုတခှုံကှီးပေါမှှာပှော့ဖတဖှတကှလေးလှဲလှောငှးနရှောပီလေ။ စဈမကပှှိုငမှိုး… ကှယကှလေးတှစေီးခငှှးမထိုးကှပါန ဲ. မိုးခှုပအှိမပှှနှ.. … လမငှးကိုပနတှဲ့မိနှးကလေး.. … ငှိမှးခမှှးရေးန ဲ.အိပစှကနှလေို.ပါကှယှ။ (တာရာမငှးဝေ၏ ကနှောနှှင့သှနပခှါးပ ှင့ကှလေးကဗှာမှ) တနှးစီနတေဲ့အလောငှးပုံတှကှေားထဲကနှော့ဆှရာမလေး အိပနှရှောပီ။

ကနှောအှသံမထှကပှ ဲမကှရှညတှှပေေါကပှေါကကှနှတယှေ။ ဆံန ှယရှှညရှှညလှေးတှကေိုသပသှပရှပရှပဖှှဈအောငှ ကနှောသှခှောသပပှေးနမေိတယှ။ အေးစကစှကဖှှဈနတေဲ့သူ.ပါးပှငကှိုကနှောအှကှိမကှှိမနှမှးနမေိတယှ။ ပီယာနိုတီးတဲ့လကခှှောငှးပှော့ပှော့ရှညရှှညလှေးတှကေိုကနှောကှစှကှစှပှါ အောငဆှုပကှိုငထှားပီးတိုးတိုးလေးခေါကှှည့မှိနတယှေ။ အနတှီလေး… …. အနတှီလေး… ကလေး လေးဒီမှာလေ… အနတှီလေး.. ထပါဗှာ…ပှုံးပီး..ဘာတုံး ကမှအခစှကှလေးရာ လို.ပှနဖှှလဗှေော.. ဘာလို.တိတနှတောလဲ?ဘာမှလဲပှနမှပှောနိုငရှှာတော့ဘူးဗှာ။ ခဏလေးဖှဈဖှဈထပါဗှာ။ ကနှောဝှနခှံစရာလေးရှိနလေို.ပါ။ ကနှောအှနတှီလေးကိုတကယခှစှပှမယေ့အှညိုနဲ.အိပမှိတဲ့အကှောငှးလေး ပှောပှခငှလှို.။ အနတှီလေးစိတဆှိုးပီး ရိုကတှာ၊အောတှာလေးခံခငှလှို.ပါ။ အနတှီလေး ခုလိုဖှဈသှားတဲ့အခှိနမှှာကနှောကှ ဖောကပှှနနှတောဗှ။ ကနှော့ကှို ခ ှင့မှလှှတနှ ဲ.နောှ။ ဆရာမလေးထတော့ဗှာ.. ကနှော့ကှိုအ ဲ့လိုမနောကနှ ဲ. ကနှောမှခံနိုငဘှူး။

ဆရာမလေးက ကနှောနှ ဲ.အိမထှောငပှှုမယဆှို? ပီယာနိုကော၊ဂဈတာကောတီးပီး စာတှအမှေား ကှီးဖတတှဲ့ကလေးလေးတှမေေ ှးပေးမယဆှို? ဘာလဲခုဂတိမတညတှော့ဘူးလား? ထတော့ဗှာ..ဒီလောကအှေးစကနှတေဲ့အုတခှုံကှီးပေါမှှာအိပမှနနေဲ.တော့။ မှနှးစမှးခေါငှးမနာဘူးလား။ ကနှော့လှကမှောငှးကိုခေါငှးအုံးထား..လာ။ မိုးတှတအေားသညှးလာပီဗှ။ ခမှှးနလေား? ကနှောဖှကထှားမယဗှှာ။ ရငခှ ှဲရုံထဲမှာရှိတဲ့လူတှကနှေော့ကှိုဝိုငှးကှည့နှကှတယှေ။ အလောငှးတှတငတှေဲ့အုတခှုံပေါကှနှောတှကပှီး ဆရာမလေးကိုဖကထှားတာကိုး။ ကနှောမှရှကပှါဘူးဗှာ။ ခစှသှူကိုဖကထှားတာပ ဲလေ။ ကနှောစှကားတှဆကပှှေောနတယှေ။ ကနှောဖှောကပှှနမှိတဲ့အကှောငှး… သဈစာမ ဲ့မိတဲ့အကှောငှးတှေ.. ခုဆိုအရမှးကှောကနှပေါပီ ဆရာမလေးရာ။ ကနှောနှောကမှလုပတှော့ပါဘူး။ ခုကနှော့ကှိုတမငအှပှဈပေးနတောပါ။ မသပေါဘူး။ သခငှယှေောငဆှောငနှတောနမှော။ ပီးမှဘှားကန ဲထလာပီး အရငကှလိုအားပါးတရခစှှ စဖ ှယလှေးပှုံးပီး ကနှော့ကှိုနားရ ှကကှိုမနာအောငဆှှဲပီး ကလေး လေးအရူးဆိုပီး စနနေောကနှေဦးမှာ.. ကနှောသှိပါတယှ။

ကနှော့ခှစှသှူရ ဲ.နှုတခှမှးလေးကိုကနှော့နှှုတခှမှးန ဲ.သာသာဖ ှဖ ှ လေးနမှးကှည့တှယှ။ ညီလေး!! စိတထှိနှးကှာ… ဆိုပီးလူ၂ယောကကှနှော့လှကမှောငှးကိုအတငှးလာဆှဲတယှ။ ဟေ့လူတှေ..ကှုပကှိုလာမထိန ဲ. ဆိုပီး တှနှးထုတပှလိုကတှော့သူတို.လှနှ.သှားတယှ။ အနတှီလေး ထတော့!! ပှနစှို.ဗှာ.. လူတှဝေိုငှးကှည့နှတယှေ။ အိမပှှနရှောကမှှကနှော့ကှိုအပှဈပေးခငှသှလောကပှေး ဟုတပှီလား။ ရုတတှရကအှနတှီလေးကိုဖကထှားတဲ့ကနှော့ကှိုလူတှဝေိုငှးဆှဲခ ှါလိုကတှာခံလိုကရှတယှ။ ကနှောအှားရှိသလောကရှုနှးတာမရဘူးဗှာ။ လူ၄-၅ယောကဝှိုငှးခှုပထှားလို.ယကကှနှ ယကကှနဖှှဈကုနပှီ။ ကနှောမှရူးဘူးနောှ!! လှှတစှမှးပါဗှာ!! ဘာသသှေားပီလဲ!! ခငဗှှားတို.မမှငဘှူးလား?? တဈကိုယလှုံးပှော့ပှော့ပှောငှးပှောငှးလေး.. လှတပတလေး..ဒါသတောမဟုတှ ဘူးဗှ။ ကနှော့ကှိုအပှဈပေးတဲ့အနနေဲ.ခဏဟနဆှောငနှတော။ လှှတကှှစမှးပါ။ ကနှောအှာခေါငခှှဈပီးအောပှလိုကတှာရငခှ ှဲရုံအမိုးပေါဆှူညံနအေောငကှနှတေဲ့မိုးစကမှိုးပေါကသှံတှကေိုဖုံး သှားတယှ။ အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးယူကလဈဝငှးထဲကတဈထပတှိုကပှုဖှူဖှူလေးရ ဲ.ဆငဝှငအှောကမှှာ ဆရာမလေးကိုပှငဆှငထှားပါတယှ။ ခုံအရှညှ၂လုံးကိုအောကကှခံထားပီး ကနှ.လနှ.တငထှားတဲ့သဈသားအခေါငှးလေးထ ဲမှာ ကနှော့ခှစှသှူလေးလှဲလှောငှးငှိမသှကလှို.ပေါ့။ပတဝှနှးကငှကှတိတဆှိတလှ ှနှးနတယှေ။

ယူကလဈရ ှကတှှကေိုလတေိုးလို တရှဲရှဲမှညသှံတှကလှေှဲလို.ဘာမှမကှားရဘူး။ ၂ရကရှှိပီ..ကနှောရှငခှ ှဲရုံကနအနတှေီလေးကိုပှနသှယလှာပီးကထဲက သူ.ဘေးကနမခေ ှါတာ။ ဘလောကဈှအပှာ၊ ထမီအနကရှောငကှလေးကိုရမေိုးခှိုးသနှ.စငပှေးပီးဝတထှားပေးတော့သပသှပရှပရှပကှလေးန ဲ.ကကှသှရရှေိလိုကတှာဗှာ ။ သူ.ဆံပငအှရှညကှှီးတှကေို မညိုညိုကသခှောကစှထှားပေးတော့ ကစှဆှံမှီးတုတတှုတလှေးက ရငဘှတပှေါမှှာခှလေို.ပေါ့။ နကဖှနဆှိုရငဆှရာမလေးကိုမှခတှေော့မယှ။ ဒီညဟာဘဝမှာနောကဆှုံးတူတူနရတေဲ့ညပေါ့ကှယှ။ အို..ကံကှမမွာရေ.. အကယှ၍မှားလူတှပှေောသလိုနောကဘှဝဆိုတာတကယရှှိခ ဲ့ရငှ ဘဝဆကတှိုငှးဆရာမလေးန ဲ.ကနှောဆှုံပရစလေို.စိတထှဲကဆုတောငှးနရငှေး ကနှောမှှတနှိုးရတဲ့မကှနှာလေးကိုငေးကှည့နှမေိတယဗှှာ။ အခ ှင့ရှေးနောကတှဈကှိမရှဦးမယဆှိုရငကှနှောဘှယတှော့မှမဖောကပှှနတှော့ဘူး၊သဈစာမမ ဲ့တော့ဘူးလို.ဂတိပေးပါတယှ ဆရာမလေးရာ။ အနတှီလေးတီးနကှေ သီခငှှးနုတဈှတှကေိုလညှးသခှောလေးစီစီရီရီလုပပှီး အခေါငှးထဲထည့ပှေးနမေိတယှ။ ညကတဖှေးဖှေးနကလှာခ ဲ့ပီ။

လပှကလေေေးတနော့နော့တိုကနှတယှေ။ အသုဘရှုလာတဲ့လူတှေ လညှးပှနကှုနကှှပီ။ အနတှီလေးရ ဲ.ရုပကှလပဘှေးမှာ ထိုငရှငှးတှတှငေေေးနတေဲ့ မညိုညိုကိုကနှောစှကားလှမှးပှောလိုကတှယှ။ အညို.. အနတှီလေးကုတငဘှေးမှာထောငထှားတဲ့ ..ကနှော့ဂှဈတာလေးယူပေးပါ..ကနှောအှနတှီလေးကိုဂဈတာတီးပှခငှလှို. အညိုထထှကသှှားပီးဂဈတာလေးကိုယူလာပီးကနှော့လှကထှဲထည့တှယှ။ ကနှောဂှဈတာကှိုးတှကေိုခပမှှနမှှနလှေး ညှိလိုကရှငှး ကီးမှှင့တှဲ့ကာပိုလေးကို ဂဈတာဖရကတှံရ ဲ.နံပါတှ၅မှာညှပှ လိုကတှယှ။ ကော့ဒကှိုငပှီးတာန ဲ.ညာလကခှှောငှးတှနေ ဲ.ဂဈတာကှိုးတှကေိုဆှဲကုပလှိုကတှယှ။  တုနခှါနတေဲ့ကနှော့သှီခငှှးဆိုသံကှဲအကအှကခှပတှိုးတိုးထှကလှာတယှ။ ဆရာမလေးအရမှးကှိုကတှဲ့သီခငှှး.. နားထောငပှါတော့..ဒီတဈခါပဲကနှောဆှိုပှလို.ရတော့မှာမို.လို.ပါဗှာ။ ခါတိုငှးလိုသီခငှှးဆိုတာဆုံးသှားတိုငှး ဆှေးသှားတယဟှာလို. အနတှီလေးကနှော့ှ ကိုဖကပှီးမပှောနိုငတှော့ပါလားကှယှ။ အ ဲ့ဒီအသံအစား မညိုညိုရ ဲ.ကှိတရှှိုကသှံတဟင့ဟှင့ပှ ဲကှားနရတယှေ။ သီခငှှးဆုံးသှားတော့ညအမှောငထှဲကနှောငှေးနမေိတယှ… ကနှော့ဘှဝဟာ ညအမှောငထှကပှိုလို.တောငမှှောငတှော့မယဆှရာမလေးရာ။

နောကနှေ.မှာဆရာမလေးကိုလိုကပှို.တဲ့အဖှဈအပကှတှှကေိုကနှောသှခှောမမှတမှိတော့ဘူး။ မညိုညိုက ဆရာမလေးအခေါငှးကိုအတငှးဖကပှီး ငါ့ကိုခ ှင့လှှှတပှါ သူငယခှငှှးရယလှို.အောပှီးခေ ှလှဲသှားတာရယှ… မှနေီနီတှတေူးဆှထားတဲ့ကငှှးအနကကှှီးထဲကနှော့ခှစှသှူကိုမှုပနှှံလိုကှ ကှတာတှကနှေောသှခှောပှနမှမှတမှိတော့လောကအှောငဝှဝေါးခ ဲ့ပီ။ ဘယတှော့မှပှနမှတှေးခငှတှော့တဲ့အဖှဈပကှတှှပေေါ့။ ရာဘာခှံသုူနရှ ဲ. ညောငထှောကပှငအှကှီးကှီးအောကမှှာဆရာမလေးကိုမှုပနှှံထားတယှ။ နောကပှိုငှးရကတှှမှော ကနှောကှိုယတှိုငပှုံကှမှးခှဈထားတဲ့ ကှောကပှှားလေးကိုခစှသှူရ ဲ.အုတဂှူလေးမှာကပနှိုငဖှို.အလုပတှှရှေုပနှခေ ဲ့တယှ။ အားလုံးပီးသှား တော့အေးစိမ့နှအေောငအှရိပကှောငှးတဲ့အပငကှှီးအောကမှှာ သပရှပတှဲ့အုတဂှူဖှူဖှူလေးဖှဈလာတယှ။ မသဈသဈ@ဝငနှီဆိုတဲ့ကှောကပှှားလေးပေါမှှာ ပီယာနိုခလုတကှလေးတှရယှေ ဂီတသငှကွတနေုတဈှကှေးကှေးလေးတှရယထှှငှေးထားတယှ။ ကနှော့ဘှဝတော့ရှေ.ဆကဘှာလုပရှမလဲကနှောမှတှေးတတသှေးဘူးဗှာ။ ဖဖနေေဲ.မမလညှေေးမကှနှာမကောငှးကှဘူး။

ကနှောကှိုယတှိုငကှ မှုနတှတမကှနှေောနဲ.နလောတာရကတှှကှော လာပီကော။ မှှောလှင့ခှကှမှ ဲ့သှားရငလှူဆိုတာအသကရှှငနှရကနှေ ဲ.ဗလာကှီးဆိုတာပိုပိုသိလာတယဗှှာ။ တခါတလဆေို မနကစှောစောထပီးအနတှီလေးကှိုကတှဲ့စံပယပှ ှင့လှေးတှဈေေးထဲ ကဝယှ.. ရာဘာခှံသုူနထှဲကအနတှီလေးအုတဂှူဖှူဖှူလေးပေါမှှာ အသာလေးဖှနှ.ခငှးထားပေးပီး အရူးတဈယောကလှိုစကားတှတတှတတှေှတပှှောနမေိတယှ။ ညတောတှောကှှီးမှောငှ လာမှအိမကှိုတိတတှဆိတပှှနပှှနလှာတတတှယှ။ တမှို.လုံးကလူတှကေ ကနှောလှာရငသှနားစရာမကှနှာတှနေ ဲ.ဝိုငှးကှည့နှကှတယှေ။ ဒါမှမဟုတအှရူးတဈယောကကှိုစာနာတဲ့မကှဝှနှးတှေ ပေါ့ဗှာ။ အညိုတဈယောကကှော? ကနှောကှိုယတှိုငမှမှငခှ ဲ့တာကှာပီ။ သူကိုယတှိုငလှဲအထိနာရှာမယှ။ သူတို.၂ယောကဆှိုတာ ၁၀နှဈသမီးလောကကှထဲကအတူတူနလောကှတဲ့ညီအမထကှ ပိုတဲ့သူငယခှငှှးတှလေေ။ တရကတှော့ကနှောတှဈယောကအှနတှီလေးဆီကပှနအှလာ ယူကလဈဝငှးထဲဝငမှိတယှ။ ဆငဝှငအှောကကှဒနှးကလေးပေါမှှာ အညိုတဈယောကထှဲထိုငနှတောတှေ.တယှ။ ကနှောဝှငလှာတာမှငတှော့တခကှလှှမှးကှည့တှယှ။ စကားတော့မပှောဘူး။ သူ.ပုံစံကဖှော့တော့တော့ ဖှုလှောလှှောနှ ဲ.ပိနသှှားသလိုပ ဲ။

တောတှောစှိတထှိခိုကထှားပီလေ။ ကနှောဘှာမှစကားမဆိုဖှဈပ ဲ အညို.ဘေးမှာဝငထှိုငပှီး စီးကရကတှဈလိပထှုတဖှ ှာနမေိတယှ။ ရုတတှရကအှညိုက.. .. ကနှော့လှကထှဲကိုအစိမှးရောငစှာအုပကှလေးတဈအုပထှိုးထည့ပှီး မောငှ!! ဖတကှှည့ပှါလို.ပှောလာတယှ။ စာအုပအှဖုံးမှာ ဝငနှီလို.ရေးထားတယှ။ ဒါအနတှီလေးရ ဲ. ဒိုငယှာရီထငတှယဗှှ။ နောကဆှုံးစာမကှနှာတှကေိုလှနဖှတကှှည့ှ..မောငှ.လို.အညိုကငိုသံပါနဲ.ပှောတယှ။ ကနှောစှာရ ှကတှှကေိုခပမှှနမှှနလှှနနှတေုံး .. အညိုကစကားတှဆကတှေိုကပှှောရငှး တဟီးဟီးငိုခလှိုကတှယှ။ ဝငနှီအကုနသှိတယမှောငရှ ဲ.။ တမငမှသိခငှယှောငဆှောငသှှားခ ဲ့တာတဲ့။ အို!! စိတနှှလုံးဖှူစငတှဲ့ငါ့သူငယခှငှှးလေးရေ.. နင့အှစား ညိုပ ဲသသှေားရငကှောငှးမယနှောှ.. ညိုကမှမိနှးမယုတှ..သူမှားခစှသှူကိုမှုဆှယတှဲ့မိနှးမ..တသကလှုံးယူကှုံးမရဖှဈအောငလှုပခှ ဲ့တာ လားသူငယခှငှှးလေးရယှ.. ညိုလညှးသခငှနှပေေါပီဟာ..ဟင့ဟှင့ှ!! ငိုနတေဲ့အညို.ကိုကနှောမှကှည့အှားဘူး တဆတဆှတတှုနခှါနတေဲ့လကခှှောငှးတှနေ ဲ.စာအုပကှိုတငှးတငှးဆုပရှငှး ဆရာမလေးရ ဲ.လကရှေးဝိုငှးဝိုငှးစကစှကလှေးတှကေိုဖတနှမေိတယှ။

အညိုန ဲ.ငါ့ခစှသှူတို.၂ယောကကှိုကှည့တှာတောတှောလှေးအမူယာပကှနှပေါလား…နငဘှာလုပမှလဲမိဝငနှီ?? ငါ့ကလေး လေးကတကယတှော့ပေါကစှလေးပါ..ပီးတော့သူလညှးယောကှှားတဈယောကပှ ဲ… ငါနဲ.ကငှးကှာခှိနမှှာမတောတှဆတှဖှဈကေုနတှယနှမှောပါ… သနားစရာကောငှးလိုကတှာ… တခါတခါသူ.မကှနှာကညှိုးညှိုးသှားရှာတယှ.. လိပပှှာမလုံဖှဈနရှောတယှ.. … … ညိုကလညှး… သိကခွာရှိတဲ့မိနှးမပါ.. ငါသိပါတယှ.. အားလုံးကမတောတှဆဖှဈခ ဲ့တာတှပေါ.. ငါမသိခငှယှောငဆှောငနှမယှေ.. ပိပိရိရိပေါ့… …. … ကလေး လေးကငါ့ကိုတောတှောခှစှရှှာတယှ.. ငါ့ကိုလကထှပမှှာပါ.. သူငယခှငှှးအပေါလှညှး ငါအပှဈမတငလှိုတော့ဘူး.. ဝမှးတော့နညှးတယဟှာ… ….. ကနှောဆှကဖှတလှို.မရတော့ဘူးဗှာ။ အမှငအှာရုံတှဝဝေေါးကုနတှယှ။ မကှရှညတှှသေူ.အလိုလိုစီးကလှာတယှ။ ဖှဈမှဖှဈရလဗှော။ တခှိနလှုံးနာနာကငှကှငှနှ ဲ.နထေိုငသှှားခ ဲ့တဲ့ကနှော့ှ ဆရာမလေးရာ။ အ ဲ့ဒီမနကကှကော သူထှကသှှားခ ဲ့တာစိတဖှှောင့ခှ ဲ့ရ ဲ.လားဗှာ။ သူ.အလဈမှာကနှောနှ ဲ.အညိုဘာလုပမှယဆှိုတာ သူသိနတောပ ဲ။ ကနှောအှသကမှရှိတော့တဲ့လူတဈယောကလှို မှိုငငှေးနမေိတယှ။ တိတတှဆိတထှပီးထှကလှာခ ဲ့တယှ။

အညိုကတော့တသိမ့သှိမ့ရှှိုကရှငှးကနှခှ ဲ့တယှ။ အ ဲ့ဒီနေ.ကကနှောအှညို.ကိုနောကဆှုံးတှေ.ခ ဲ့တဲ့နေ.ပ ဲဗှ။ ကနှော့မှှာဆရာမလေးရ ဲ.အုတဂှူရှေ.မှာတောငသှှားမရပရှ ဲတော့ဘူး။ ဘဝကိုတမှည့မှှည့နှာကညှှးသှားစတေဲ့ အကှောငှးရငှးကိုသိလိုကရှပီလေ။ သတေဲ့အထိသိမှးထားရတော့မယ့အှနာတရ တှေ။ ကနှောနှ ဲ.တနတှာကနှောရှခ ဲ့ပီလေ။ နောကတှနေ.မနကမှှာ ဖ ဲကှိုးလေးတှကှေဲထားတာန ဲ.တူတဲ့လမှးလိမလှိမလှေးတေ ှရှိတဲ့တိတဆှိတလှှပတဲ့ နခငှေ့စှဖှယမှှို.ကလေးကနကနှေောထှှကခှ ှါခ ဲ့ပါတယှ။ ကနှော့ကှှောပိုးအိပအှပှာလေးထဲမှာဂငှှးပနှ၃ထညနှ ဲ.တီရှပတှခှို.ပါတယှ။ ဂကှလှနဒှနရှ ဲ. ပငလှယဝှံပုလှဆေိုတဲ့ ဝတထွုတဈအုပပှါတယှ။ အနကရှောငသှှဂတစှတငှးဘောငရှီယိုတံဆိပနှိုငလှှနကှှိုးတပထှားတဲ့စပိနဂှဈတာ နီညိုရောငလှေးကိုကှောမှာလှယထှားတယှ။ ဂဈတာရ ဲ.အတှငှးနံရံမှာ ဗလငစှီယာမှို.မှဆရာကှီး… ကိုယတှိုငစှီရငသှော GC-60 လကလှုပဂှဈတာ ဆိုတဲ့တံဆိပပှေါမှှာ သင့ပှီယာနိုဆရာမလေး ဝငနှီလို.လကမှှတကှလေးထိုးထားတယှ။ ရငဘှတထှဲမှာတော့တဈဘဝစာ နောငတှတှေ၊ဖှမဆညနှေိုငမှှုတှပေါတယှ။

သဘော ှငှကွီးကဥသှဆှဲနပေီ လကရှမှးကိုမှီတှယထှားတဲ့ကနှောတှောအုပမှှုနပှှပှလေးရှိရာ ဟိုးယူကလဈဝငှးဖကကှိုငေးကှည့နှမေိတယှ။ အနတှီလေး၊အညို၊ပှောရှှှငခှ ဲ့ရသောကာလမှား။ ဘယဆှီမသိတဲ့ကနှော့ခှရီး။ ဝိဉာဉနှှငှးမှုနတှဈစကှ အိပမှကမှှငှးခ ှါ(၁၃) တဈယောကထှဲအတုံးအရုံးလဲသူ ငါ့ကံကှမမွာနဲ. … … လူ (တာရာမငှးဝေ၏တလမှတတှေေိုငကှဗှာမှ) ခုကနှောပှှောပှခ ဲ့တဲ့အဖှဈအပကှတှှဖှဈခေ ဲ့တာ ၁၃-၁၄နှဈလောကတှောငရှှိသှားပီလားမသိတော့ဘူး။ နောကပှိုငှးကနှောဘှာဆကဖှှဈသလဲဆိုတာပှနတှောငတှှေးမကှည့ခှငှလှောကအှောငရှှုပထှှေးလှနှးခ ဲ့ပါတယှ။ ကနှော့မှှို.ကလေးကိုစ ှနှ.ခ ှါခ ဲ့ပီး တဈခါမှပှနမှရောကဖှှဈတော့ပါဘူး။ ကနှောဟှာ လူပလေူလှှင့တှဈကောငဖှှဈသှားခ ဲ့ပါတယှ။ အ ဲ့ဒီခတှကေ အထကတှနှးအောငတှဲ့လူငယတှှလေိုပ ဲကှောငှးတဈခုကိုရောကသှှားခ ဲ့တယှ။ မေ့ဖို.ကှိုးစားတယဆှိုတ ဲ့အကှောငှးပှခကှနှ ဲ. ဖ ဲပ ှင့တှှေ၊ သူရာရညတှှေ၊မိနှးမတှေ၊မူးယဈဆေးတှေ၊ကှောငတှောငတှောငစှာအုပတှှနေ ဲ.နှဈတှအမှေားကှီးကုနလှှနစှခေ ဲ့ပါတယှ။ သခှောတာတဈခုကတော့ကနှောမှပှောတှော့ပါဘူးဗှာ။ လောကမှာလူ တှအကှေောကဆှုံးအရာကသခှငှေးတရားလို.ပှောကှတယှ။

မဟုတဘှူးဗှ.. အသကလှောကမှှတနှိုးရတဲ့သူန ဲ.ကှကှငှေးတာလောကကှှောကစှရာကောငှးတာဘာမှမရှိဘူး။ အ ဲ့ဒါတော့ခငဗှှားတို. ယုံဗှာ။ သခှငှေးတရားလောကတှော့စာဖှဲ.မနတေော့ဘူး။ Albert Camus: ရ ဲ. the outsider: ဝတထွုထဲက မားဆော့ ဆိုတဲ့ဇတကှောငလှိုပ ဲဘဝကိုဘာတဈခုမှမလေးနကပှ ဲဆကလှကရှှငသှနခှ ဲ့ပါတယှ။ မိသားစုဆိုတာရှိခ ဲ့လှှကနှ ဲ. ဂစှပှဆီတဈကောငလှိုလမှးဘေးမှာနခေဲ့ဖူးတယှ။ ကနှောဟှာအတတွဘဝမှနှ ဝါဒီဆနမှှနှးမသိဆနလှာခ ဲ့ပါပီ။ တခါတခါမှာခတှပေေါကှဗှာဆရာတဈယောကနှ ဲ.ပေါငှးပီး ဆော့ခရတတွိလိုအဆိပမှသောကရှ ဲလို. အရကသှောကတှာကှလို.ကှူးရင့နှခေ ဲ့ဖူးတယှ။ တခါတလကတှေော့ ကနှောနှ ဲ.အိပခှငှတှဲ့မိနှးမတခှို.န ဲ.ကနှောအှိပမှိတယှ။ ညသနှးခေါငမှှာလနှ.နိုးလာ တိုငှးကနှော့အှိပယှာပေါမှှာရောကနှတတတှေဲ့မိနှးမတှဟောကနှောခှစှတှဲ့ဆရာမလေး မဟုတမှှနှးသတိထားမိပီး သညှးထနစှ ှာန ဲ.ငိုကှှေးခ ဲ့ဖူးတယှ။ ကနှောဟှာမိနှးမဘယနှှဈယောကနှ ဲ.အိပှ မိခ ဲ့သလဲကနှောကှိုယတှိုငတှောငမှမှတမှိတော့လောကအှောငဖှှဈခ ဲ့ဖူးတယှ။ ကနှောဟှာမဖှူစငတှော့ပါဘူးဗှာ။

အဝတစှဖှူဖှူလေးကိုနှဈပေါငှးမှားစ ှာ အညဈအကှေးသုတတှဲ့လကနှှီးအဖှဈ အသုံးပှုပီးမှဆပပှှာန ဲ.အထပထှပလှှှောဖှ ှတခှ ဲ့ရငတှောငအှရငလှိုဆှတဆှှတဖှှူနိုငပှါ့မလား? အ ဲ့ဒီလိုပါပဲကနှောှ ဟာညဈန ှမှးသှားခ ဲ့ပါပီ။ ဖဖနေေဲ.မမေေ၊မညိုညို.. သူတို.တှကနှေောဘှယှ ရောကလှို.ဘယပှေါကနှပေီလဲသိရှာမယမှထငပှါဘူး။ ကနှောဟှာကိုယ့ဘှဝကိုကိုယအှမှောငခှထှားခ ဲ့တယှ။ ဒါပမယှေ့ ကနှောဟှာမှနမှှနလှညှးမိုကဇှတမှသိမှးနိုငခှ ဲ့ဘူး။ ဒီလိုန ဲ.အိမကှထှကှ လာတာတောတှောလှေးကှာလာပီးမိုကစှရာရယလှို.မကနှတှော့လောကအှောငကှမှးကုနတှဲ့အခါ ကနှောနှ ဲ.တူတူနတေဲ့ခတှပေေါှ ကဗှာဆရာဆိုတဲ့လူက ပငလှယခှှားနတေဲ့အရပဒှသတဈခေု ကိုသှားကှဖို.အဖောစှပလှာခ ဲ့တယှ။ ဘာမှရှညရှှညဝှေးဝေးမတှေးတော့ပ ဲ ကနှောသှူန ဲ.လိုကခှ ဲ့မိတယှ။ တဈပတမှှာ၆ရကအှလုပလှုပကှှတယှ။ ကနှတှဲ့တဈရကမှှာ မူးအောငသှောကပှီးထိုးအိပှ။ အားတဲ့အခှိနဆှိုတာဘာမှမရှိဘူး။ ဝဒနောတှတေောတှောလှေးလှှော့ပါးစပှုလာတယှ။ ကနှောရှုတတှရကသှတိဝငလှာတဲ့အခှိနမှှာအခှိနတှှဟောခုနကပှောသလိုပ ဲ ၁၃-၄နှဈလောကတှောငကှှာသှားသလိုပ ဲ။ ကနှောခှုအရကမှသောကဖှှဈတာ၁ပတလှောကရှှိပီ။ ကှညလှငနှတေဲ့ ခေါငှးန ဲ.တှေးကှည့တှော့ကနှောဟှာမတရားခ ဲ့ဘူးဆိုတာပေါလှှငနှခေ ဲ့တယှ။ မိဘတှေ၊ ကနှော့ကှိုတှယတှာတဲ့အညို.. သမှနှေးရှငမှှနှးမသိ။

လှှင့ခှငှတှိုငှးလှှင့ခှ ဲ့တယှ။ ကနှောဆှုံးဖှတခှကှတှဈခုခလှိုကမှိတယှ။ တူတူနတေဲ့ခတှပေေါကှဗှာဆရာတဈယောကကှနှော့ဂှဈတာသံတှကေို မာတီနီန ဲ.မှုံ.ရငှးဇိမခှံနတေုံး ကနှောပှှနတှော့မယဆှိုတဲ့အကှောငှးဖ ှင့ပှှောလိုကတှော့သူကပှုံးရငှး… မှကခှှောကမှှားကိုမီးရှို.သောအနံ.ကလေး သငှးသငှးမှှေးသော ဇာတိမှကေို ပှနလှာပီဆိုတာ မကှလှုံးစိမှးစိမှးန ဲ. အိုငယှာလနမှလေးအားပှောပေးပါ လညှငှေးလေးခငဗှှ …. ဆိုပီး ရှေးမတဈှဟနေီရ ဲ.ကဗှာတဈပိုဒကှိုကောကရှ ှတလှိုကပှီး ပှုံးနတယှေ။ ကနှော့မှှတပှုံတငကှဒကှို အပီးပိုငပှယဖှကှဖှို.အတှကရှုံးကိုသှားတယှ။ ခတှပေေါကှဗှာဆရာဟာ သူန ဲ.တူတူလိုကှ လာဖို.ကနှော့ကှိုစိုကထှုတကှူညီခ ဲ့ဖူးတဲ့ငေ ှကှေးတခှို.ရှိခ ဲ့ဖူးတယှ။ တိတတှဆိတသှူ.ဘဏအှကောင့ထှဲကို၂ဆလောကပှမာဏရှိတဲ့ငေ ှတှကေိုကနှော့ဘှဏအှကောင့ထှဲကနလှေှဲပေးခ ဲ့လိုကှ တယှ။ အထုတအှပိုးပှငပှီး လဆေိပကှိုထှကလှာခါနီး ဘယတှော့မှပှနဖှို.မဖှဈနိုငဘှူးဆိုတဲ့ကနှော့မှိတဆှှကဗှောဆရာက အိမပှေါကဝှထိလိုကပှို.ရငှး သှားတော့ရ ဲဘောှ.. အသဈတဈခုထပရှှာ ပီးတညဆှောကပှရေော့..မောငရှငနှ ဲ.ငါ့အဖို.မှာတော့ဆနဆှုံစားလို.ကံကုနသှှားပီပေါ့ကှာဆိုပီးနှုတဆှကရှှာတယှ။

ကနှောစှိတထှိခိုကလှို.ဘာမှပှနမှပှောပ ဲ ခရီးဆောငအှိတကှလေးကိုဆှ ဲပီး ထှကလှာတော့လှမှးအောသှေးတယှ..ဟေ့ကောငဂှဈတာဆရာ..မင့အှညိုယောကှှားရနပေါပီကှာ..တဲ့။ အပေေးကှီးလို.ကလောဆှဲရငှး ကနှောတှကကွဆီပေါတှကရှငှးပေါ့ပါးစ ှာရယမှောလိုကမှိ တယှ။ လယောဉပှှေးလမှးပေါှ ကနှောစှီးနငှးလာတဲ့ဖောကှာကှီးထိုးဆငှးလာတော့ အုတကှှှပမှိုးနီနီန ဲ.အဆောကှဦးပုပုလေးတှရှေိတဲ့ကနှော့မှှို.လေးဟာ ကုကကွိုပငနှှဈခှို.တှကှေားထဲဟိုးအရငကှ လိုတိတတှိတဆှိတဆှိတကှလေးအိပပှှောနှတေုံးပ ဲ။ လယောဉပှှေးလမှးအဆုံးကမှကခှငှးစိမှးစိမှးလေးတှကလညှေး အရငအှတိုငှးပါပ ဲလားဗှာ။ လူလတပှိုငှးအရ ှယရှောကသှှားပီဖှဈတဲ့ကနှော့ကှို မှို.ကလေးကမှတမှိပုံမပေါဘှူး။ လယောဉပှေါကှနမှကှေေီးပေါခှှခမှေိတာန ဲ.ကနှော့ရှငထှဲမှာအောနှမေိတယှ။ ဖဖေေ၊မမေေ၊အနတှီလေး၊အညို ကနှောပှှနလှာပီဗှ။ မနကခှငှး၁၀နာရီလောကရှှိ နပမယေေ့ထှုံးစံအတိုငှးအေးမှမှအရသာကိုခံစားနရတယှေ။ လယောဉကှှငှးကှိုပို.ကားပေါကှဆငှးလာတော့ကနှောတှို.ခှံဝငှးထဲမှာ ထုံးစံအတိုငှးအလုပသှမားတှနေ ဲ.အလုပရှှုပနှတေဲ့မမကေေ ဘယသှူပါလိမ့ဆှိုတဲ့အကှည့နှ ဲ.အကဲခတနှတယှေ။

ကနှောထှှကသှှားတုံးကတောတှောငှယသှေးတဲ့ကနှော့ညှီလေးက ကိုကို!! လို.အောပှီးပှေးလာမှ မမဟေောကနှော့ကှိုပှေးဖကပှီးငိုရှာတယှ။ အိမထှဲဝငလှာတော့ထုံးစံအတိုငှးစာအုပထှူထူကှီးထဲ ခေါငှးငိုကစှိုကထှားတဲ့ဖဖကေေ ခေ ှးသားလူမိုကပှှနလှာသေးတယပှေါ့လို.စိုကကှှည့ပှီးပှောတော့ ကနှောသှိမငှယစှ ှာန ဲ.မကှလှုံးခငှှးမဆိုငမှိအောငမှကှနှာလှှဲလိုကရှငှး ကနှော့ကှိုခ ှင့လှှှတပှါလို. တောငှးပနမှိတယှ။ ကနှော့အှိပခှနှးလေးထဲကိုအထုတအှပိုးတှဆှေဲရငှးဝငလှာမိတော့ အရာရာအရငတှိုငှးပ ဲဖှဈနတောသတိထားမိတယှ။ ကနှော့ကှုတငဘှေးကနံရံမှာကပထှားတဲ့ကနှောကှိုယှ တိုငခှ ဲကောကကှှောငှးခှဈထားတဲ့ပနှးခှီကားလေးထဲက ဆရာမလေး.. ခှိုခှိုအေးအေးလေးပှုံးနတေုံးပ ဲဗှာ။ ငိုငတှှတှနေေ ဲ.အိပယှာပေါတှကထှိုငနှရငှေး ကနှော့ဗှီရိုလေးကိုကောကဖှ ှင့လှိုကှ တော့ပရုတလှုံးနံ.လေးသငှးသငှးထှကနှတယှေ။ တီရှပအှဟောငှးတဈထညကှောကစှ ှပပှီး အရောငလှှှင့နှတေဲ့ဂငှှးပနအှပှာရောငကှိုဝတကှှည့တှော့ဝတလှို.ရနသေေးတယှ။ ငါဟာဘာမှမ ပှောငှးလဲသေးပါလားလို.တှေးရငှးတဈယောကထှဲပှုံးနမေိတယှ။

ခရီးဆောငအှိတအှောကခှှမှောဖ ှကထှည့လှာခ ဲ့တဲ့ပိုကဆှံတှထေဲက ဒေါလှာတဈရာတနအှရ ှကှ၁၀၀လောကကှိုထုတပှီးစာအိတဖှှူဖှူထဲထိုးထည့ပှီး အိမအှောကထှပကှိုဆငှးလာခ ဲ့တယှ။ ဖဖနေေဲ.မမကေေိုကနတှော့တော့မမကမငေေ့ပှိုကဆှံတှငေါမလိုဘူးနောသှားကှီးဖိုးသကှ.. ဒီတဈခါမငှးဘယမှှသှားလို.မရတော့ဘူးလို.မကှရှညကှရှငှးပှောတယှ။ ဖဖကတေေော့သကပှှငှး ခပှီး..ငါတို.အသကကှှီးပီ..အိမအှလုပလှုပဖှို.တှေးတော့ကှာလို.ပှောတယှ။ ကနှောကှတော့ခေါငှးကိုတှငတှ ှငငှှိမ့နှပေီးဂတိတှပေေးနရတောပေါ့။ အားလုံးတညတှညငှှိမငှှိမဖှှဈသှားမှကနှောှ ခှံဝငှးထဲက ကားဂိုထောငဖှကထှှကလှာခ ဲ့တယှ။ ကနှော့ညှီလေးကလှမှးပီး ကိုကိုအပှငသှှားရငကှားသော့ဒီမှာတဲ့။ ကနှော့ပှှုံးပီးခေါငှးခါမိတယှ။ ဂိုဒေါငထှဲက နံရံမှာကနှောခှှိတပှီးခနှထှားခ ဲ့ တဲ့ကနှော့ပှှိုငဘှီးလေးကိုဆှ ဲဖှုတလှိုကရှငှး စဈဆေးနမေိတယှ။ သံခှေးတော့နညှးနညှးတကနှပေီ။ အပှငကှိုတှနှးထုတလှိုကရှငှး ကနှော့ညှီလေးကို စကဘှီးပဈစညှးဆိုငမှှာကနှောလှိုခငှတှာ လေးတှသှေားဝယခှိုငှးလိုကရှငှးထိုငပှှငနှမေိတယှ။ အားလုံးအဆငပှှသှေားတော့.. ပှိုငဘှီးလေးကိုနငှးရငှးခှံထဲက လှဈကန ဲထှကလှာခ ဲ့တယှ။ ကနှောဟှာအရငအှတိုငှးပ ဲဘာမှမပှောငှးလဲဘူး။

ဆံပငဂှုတထှောကနှ ဲ.တီရှပအှဖှူဂငှှးပနှးအပှာအရောငလှှှင့ကှိုဝတထှားတုံးပ ဲ။ အရငလှိုပ ဲရငတှှကတေုနနှတတတှေုံးပ ဲ။ မှို.ပှငကှရာဘာခှံသုူနထှဲရောကလှာတော့ညောငထှောကပှငကှှီးအောကကှ ဆရာမလေးရ ဲ.အုတဂှူဖှူဖှူလေးကိုလိုကရှှာတယှ။ တှေ.ပါပီ… အုတဂှူဖှူဖှူလေး.. မသဈသဈ@ဝငနှီ.. .. ခကှခှငှှးသတိထားမိတာက အုတဂှူလေးဟာဘာလို.ဖှူဆှတပှီးတောကပှှောငနှရတောလဲ။ ၁၀စုနှဈတဈခုကှောသှှားတာတောငဘှာလို. အညှိတှတကမှနေရတောလဲ။ တဈယောကယှောကကှ လာလာပီးသနှ.ရှငှးပေးနလေို.ပေါ့။ ဘယသှူလို.ခငဗှှားတို.ထငသှလဲဗှာ။ ဟုတပှါ့..သူ.အခစှဆှုံးသူငယခှငှှးပ ဲပေါ့လေ။ အုတဂှူဖှူဖှူလေးအရှေ.မှာ ကနှောဒှူးထောကထှိုငခှလှိုကတှယှ။ ဆရာမလေး..ကနှောပှှနလှာပီဗှ..ခုကလေး လေးလို.မခေါသှင့တှော့ဘူးနောှ… ကနှောဟှာယောကှှားကှီးတဈယောကဖှှဈနပေီသိလား.. ကနှောခှှေဦးတည့ရှာ..ထှကသှှားတုံးက အနတှီလေးလှမှးနသေေးလားဟငှ.. အညိုကောအနတှီလေးဆီလာသေးလား..ကနှောအှနတှီလေးကိုတဈရကမှှမမေ့ခ ဲ့ပါဘူးဗှာ.. အကယှ၍ကနှောှ တို.လကထှပဖှှဈခ ဲ့ရငခှုခှိနဆှိုပှောစှရာကောငှးတဲ့မိသားစုလေး ပိုငနှရေောပေါ့.. ကံတရားပေါ့ဗှာ..။

အနတှီလေးတို.ဘာသာအလိုအရဆိုဘုရားသခငခှ ှင့မှပှုခဲ့ဘူးပေါ့.. ကနှောခှုမငိုတော့ဘူး သိလား…ကနှောရှင့ကှကှခှ ဲ့ပီ.. ခုကနှောပှှနလှာတယှ.. အနတှီလေးကိုခ ှင့တှဈခုတောငှးမယနှောှ.. အညိုသာလူလှတဖှှဈနသေေးရငသှူ.ကိုကနှောလှကထှပမှယှ…နကဖှနကှရှငကှနှောှ.. အညို.ကိုခေါလှာပီး.. အနတှီလေးရှေ.မှာခ ှင့ပှှုခကှလှာယူမလို.။ အနတှီလေး ပှုံးပီးသဘောတူမယဆှိုတာကနှောသှိပါတယဗှှ။ အုတဂှူဖှူဖှူလေးကိုကနှောထှှေးပေ ှ.လိုကတှယှ။ ရာဘာခှံသုူနထှဲက ထှကလှာတော့ညနတေောငအှတောစှောငှးနပေီ။ ကနှော့ပှှိုငဘှီးလေးဟာ ယူကလဈဝငှးဖကကှိုဦးတညနှတယှေ.. … တိတဆှိတပှီး ငှိမသှကနှတေဲ့ခှံဝငှးလေးထဲ ကနှောဝှငလှာခ ဲ့တယှ။ ရငထှဲမှာတထိတထှိတနှ ဲ.ဗှာ။ ဆငဝှငအှောကမှှာစကဘှီးလေးကိုထောငထှားပီး တဈထပတှိုကပှုလေးထဲဝငခှလှာတော့။ ထူးထူးဆနှးဆနှး ပီယာနိုတီးသံကှားရလို.ကနှောအှံ့သှနမေိတယှ။ Fur elise: ဆိုတဲ့သီခငှှးဗှ။ ပီယာနိုတီးနတေဲ့သူကိုလှမှးကှည့လှိုကတှော့မကှလှုံးတှပှောဝသှေားတယှ။ အနှ..တီ..လေး ဟုတတှယှ..ကနှော့ဆှရာမလေးပါလား။ရုတတှရကအှသကရှှူတောငရှပသှှားခငှပှီ။ ကနှောခှေါငှးကိုဘယညှာဆတကှန ဲခါပီး သခှောပှနကှှည့မှိတယှ။ အာ..မဟုတဘှူးဗှ။

ဘီးကုတဝှါဝါလေးခေါငှးမှာတပထှားတဲ့အသကှ၁၂-၁၃အရ ှယကှောငမှလေးပါ။ ဒါပမယှေ့ ဖှောင့စှငှးနတေဲ့ဆံပငရှှညရှှညလှေးတှကေိုကှောမှာခထှားပီး ဘာလို.ကနှော့အှနတှီလေးန ဲ.ခှ ှတစှ ှပတှူ နရတောလဲ။ ဘာဖှဈလို.ဆရာမလေးတီးနကှေ ဘထေိုဗငရှ ဲ. Bagatelle No. 25 in A minor: ကိုတီးကငှ့နှတောလဲ။ ကနှောကှှောငငှေးနမေိတယှ။ ကောငမှလေးရ ဲ.လကခှှောငှးတှကတေော့.. ဒီသီခငှှးကိုအတီးကငှ့နှမှနှေးသိသာနတယှေ။ ၁၆န ဲ.၃၂နုတဈှတှကေိုတီးတဲ့အခါ လကပှှေးတာမမှနနှိုငသှေးတာသတိထားမိတယှ။ မကှနှာပေါကကှလေးက ကနှော့အှနတှီလေးဝငနှီန ဲ.တဈပုံစံ ထဲပါလား။ အသားအရကလညှေးဝါဝငှးဝငှးလေး..ပီယာနိုတီးတဲ့ဟနပှနလှေး..နုတဈှစာရှကကှိုလှမှးကှည့ပှီးကှိုးကှာငှကမှလေးပှံနေ သလိုထငရှတာကအစကနှော့ခှစှသှူန ဲ.တူလှခှလေားကှယှ။ ဝငနှီလေး ရေ.. ညစာ စားစို.ကှယှ!! အညို.အောသှံမှနှးကနှောမှှတမှိတယှ။ ရငထှဲထိတကှန ဲဖှဈသှားတယှ။ ဝငနှီလေးတဲ့လား။ ပီယာနိုတီးနတေဲ့ အသံတိတသှှားပီး ကောငမှလေးထရပလှိုကရှငှးကနှော့ကှိုလှမှးကှည့တှယှ။

အသံစူးစူးလေးန ဲ. မမေေ.. ဒီမှာဧည့သှညလှာနပေါတယလှို. မီးဖိုခှောငထှဲက အညို.ကိုလှမှးအောခှေါလှိုကတှယှ။ သှောှ.. အညိုတောငအှိမထှောငကှခှ ဲ့ပီကောဗှာ။ ရငထှဲမှာကဉှကှန ဲဖှဈ သှားပမယေ့အှတတနှိုငဆှုံးကနှောအှားတငှးပီးပှုံးထားလိုကတှယှ။ မီးဖိုခှောငကှနေဧည့ခှနှးကို လာတဲ့လမှးကှားလေးထဲကနေ တဈပတလှှှိုဆံထုံး ထုံးထားတဲ့အမှိုးသမီးတဈယောကထှှကှ လာတယှ။ ကနှော့အှညိုရယလှေ.. အငှး .. အညိုကဘာမှလညှးမပှောငှးလဲပါလားကှယှ။ ကနှောထှငခှ ဲ့တာက သတလှတပှိုငှးမိနှးမ၀၀တဈယောကကှိုမှငရှမလားလို.။ အညိုကအနတှီလေး ထကနှညှးနညှးငယတှယဆှိုပမယေ့လှူကောငပှိုထှားခ ဲ့တာကိုး။ ခုမှငနှရတောက ဝိုငှးစကစှကမှကှနှာစိုစိုပှပှလေေေး၊ သဈအယစှေ့န ဲ.တူတဲ့မကှလှုံးလှလှ၊ဘာမှအရာမယှငှးသေးဘူးလို.ထငှ ရတဲ့ကိုယလှုံးတောင့တှောင့ဖှှိုးဖှိုးလေး။ အညိုဟာနုပှိုနတေုံးပ ဲ။ ကနှောကှသာ ဆံပငဖှှူတခှို.န ဲ.မကှမှှနတှပထှားရပီ။ တှတှလေေေးငေးကှည့နှတေဲ့အညို.ကိုပှုံးပှရငှး ကနှော့မှကှမှှနကှို ဆှဲခှ ှတလှိုကပှီး အညိုလို.ခေါလှိုကတှယှ။ … ထိတလှနှ.အံ့သှမှု၊မယုံနိုငမှှု၊ဝမှးနညှးပူဆှေးမှု၊လှိုကကှန ဲပှောရှှှငမှှု.. အရာရာအားလုံးဖှတပှှေးသှားတဲ့မကှနှာန ဲ. အညိုကနှော့ကှိုလှမှးကှည့ရှငှး ကှမှးပှငပှေါကှိုခေ ှလှဲကသှှားရှာတယှ။

မမေေ..ဘာဖှဈသှားတာလဲဆိုတဲ့အောသှံန ဲ.ခုနက ကောငမှလေးကအညို.ကိုပှေးပှေ.ဖကထှားတယှ။ ကနှောလှညှး အညို.ဘေးကနထှေေးပေ ှ.ထားရငှး အညို.. သတိထားနောှ။ ကနှောှ အညို.ကိုပှနလှာတှေ.တာလလေို.ပှောရငှး တသှငသှှငစှီးကနှတေဲ့အညို.ပါးပှငပှေါကှမကှရှညတှှကေို သုတပှေးနမေိတယှ။ ကနှောမှှားပှနပှီလားဗှ။ ဒုကခွတှလောပေးမိပှနပှီ။ အညို.ခငပှ ှနှး သာမှငရှငပှှူနာတကတှော့မှာပ ဲ။ အညိုကဘာစကားမှမဆိုပ ဲ အရူးတဈယောကလှို တုနယှငနှတေဲ့လကခှှောငှးတှနေ ဲ.ကနှော့ပှါးပှငှ၊နဖူး၊နားရ ှကတှှကေိုကိုငတှှယပှ ှတသှတနှတယှေ။ နှုတခှမှးတှကတလှေုပလှှုပနှ ဲ.ဖှဈနပမယေေ့ဘှာစကားသံမှထှကမှလာနိုငဘှူး။ ဆို.နင့နှရှောတယှ။ နညှးနညှးလေးကှာလို. အညိုသူ.ကိုသူထိနှးနိုငလှာတော့မှစကားသံထှကလှာတယှ။ တိုးတိုးလေးန ဲ.တဈလုံးခငှှး… … … … မောငှ..ရကှ..စကှ..ခ ဲ့..တယှ.. အညို. ကိုပဈသှားပေးရကတှယနှောှ.. တဲ့ ဘာမှဆကမှပှောတော့ပ ဲမကှရှညတှှပလေေူးနတေဲ့မကှနှာန ဲ. ကနှော့မှကှနှာကိုသိုငှးဖကပှီးနမှးတယှ။ ကနှောရှှိနှးကန ဲဖှဈသှားတယှ။ အညိုဘာတှလေုပကှုနပှီလဲဗှာ။ ဒုကခွ။ ဘေးကအညို. သမီးလေးက အံ့သှတဲ့မကှနှာလေးန ဲ. ရှကဝှဲဝဲကှောငကှှည့နှပေီ။

မောငှ… ဒီတဈခါအညို.ကိုပဈမပှေးသှားပေးရဘူးနောှ.. ဒီမှာတှေ.လား.. ဒါမောင့သှမီးလေးလေ..ဝငနှီလေးတဲ့.. မောငတှနေ.နေ.ပှနလှာမယဆှိုတာ.. အညိုသိခ ဲ့တယှ.. အညိုတဈယောကထှဲမောင့သှမီးလေးကိုစောင့ရှှောကခှ ဲ့ရတာပါ.. အညိုတို.သားအမိန ဲ.တူတူနတေော့နောှ.. ဘယမှှမသှားရဘူး.. ဒီတဈခါဘာလုပရှမှနှးမသိပ ဲတုနလှှုပမှိနတောကနှောရှယပှါ။ ဘုရားဘုရား!! အညိုဟာ ကနှော့ကှိုယဝှနကှိုမိုကမှိုကမှ ဲမ ဲယူခ ဲ့ပါလား။ ဘယလှိုခံနိုငရှညမှှိုးန ဲ.ဘဝကိုရငဆှိုငခှ ဲ့ရှာမလဲကှယှ။ ကနှောဟှာခေ ှးထကမှိုကခှ ဲ့ပါလားဗှာ။ ကနှော့သှမီးလေးကိုကနှောှ ငေးကှည့နှမေိတယှ။ ကနှော့မှှာသမီးလေးတဈယောကရှှိနပေါလား။ ကံကှမမွာဟာကနှောထှငသှလောကမှဆိုးရ ှားခ ဲ့ဘူး။ အညိုဟာကနှော့ကှိုဘာလို.ဒီလောကယှုံယုံကှညကှှညမှှှောနှခေ ဲ့ရှာ တာလဲ။ သနားစရာကနှော့အှညို။ ကနှော့ကှိုဘဝန ဲ.ရငှးပီးခစှရှှာတဲ့အညို။ လူပုံအလညမှှာမကှစှိသူငယနှားသူငယနှ ဲ. ကှီးပငှှးခ ဲ့ရတဲ့ကနှော့ရှငသှှေးလေး။ ကနှော့ရှငဘှတထှဲမှာ ဘာရယလှို. ပှောမပှနိုငတှဲ့ခံစားခကှတှှရှေုပရှှကခှတနှပေီဗှာ။ ဘာစကားမှပှနမှပှောနိုငတှော့ပ ဲ အညို.တဈကိုယလှုံးကိုသိမှးကှုံးဖကရှငှး အညို.. ကနှောလှေ.. ကနှောှ..ဆိုပီးဆို.နင့နှမေိတယှ။

ကနှော့ရှငခှ ှငထှဲတိုးဝငလှာတဲ့ကနှော့သှမီးလေးကိုတငှးတငှးဖကှ။ သူတို.၂ယောကလှုံးကိုကနှော့ရှငခှ ှငထှဲထည့ထှားပီး ဂတိတှအထပထှေပပှေးနမေိတယှ။ညစာကို၃ယောကသှားတူတူစားကှတော့ဘယသှူမှဟကဟှကပှကပှကမှစားနိုငကှှပါဘူးဗှာ။ အကုနလှုံးရငထှဲမှာအပှောတှှနေ ဲ.အင့နှခေဲ့ပီ။ မိုးခှုပတှော့ကနှော့အှိမကှိုဖုနှးခေါရှငှး ဒီညပှနမှလာဖှဈတော့ဘူးဆိုတာလှမှးပှောလိုကတှယှ။ ဖုနှးလာကိုငတှဲ့မမကေေ.. ဟဲ့အကောငှ..နင့မှိနှးမန ဲ.ကလေးကိုတှေ.ပီမလား..အိမတှောငပှှနှ မလာခငှတှော့ဘူးမလား လို.ရယရှငှးပှောတာကို.. မမတေေို.ကလညှးတမငသှိရကနှ ဲ.မပှောဘူးဗှာ လို.အရှကပှှပှေောရငှးဖုနှးခလှိုကတှယှ။ ဟိုးအရငတှုံးကလိုပ ဲ..ခုဆငဝှငအှောကကှဒနှးဖှူဖှူလေးပေါမှှာ ကနှောကှ အလယမှှာထိုငနှပေါတယှ။ ကနှော့ညှာဖကမှှာ ဝငနှီလေးဆိုတဲ့သမီးလေး၊ ညာဖကမှှာကနှော့ကှိုတဈဘဝလုံး ပုံခစှခှ ဲ့တဲ့အညို။ ကနှော့ခှစှသှူဆရာမလေးမှငရှငကှနှော့ဘှဝအတှကဝှမှးသာနမယဆှေိုတာကနှောယှုံကှညပှါတယဗှှာ။ လတေိုးလို.ယူကလဈရ ှကတှှတရှေဲရှဲမှညသှံကှားမှာ အညို.ခှှဲသံခပှ တိုးတိုးရယှ၊ ကနှော့သှမီးလေးရ ဲ.ရယသှံတခဈခဈရယဟှာညအမှောငထှဲမှာလှှင့ပှှံ.လို.ပေါ့ဗှာ။ ညဉ့နှကလှာတော့တူတူအိပယှာဝငကှှတယှ။

သမီးလေးကိုအလယမှှာထားလို. အညိုန ဲ.ကနှောတှို.၂ယောကသှား ဘာစကားမှမဆိုဖှဈပ ဲ စိုကကှှည့ရှငှးမိုးလငှးသှားခ ဲ့တယှ။ မနကမှိုးလငှးတော့သမီးလေးကိုကနှော့စှကဘှီးလေးပေါတှငှ ပီးကှောငှးလိုကပှို.တယှ။ ကှောငှးဆငှးရငဖှဖလေောကှိုနောတှဲ့။ သမီးလေးကိုဖ ှဖ ှလေးနမှးပီး အငှးပါသမီးရယလှို.ဂတိပေးခ ဲ့တယှ။ အပှနလှမှးမှာ ယူကလဈဝငှးဆီဦးတညပှီးနငှးလာတဲ့… ကနှော့စှကဘှီးလေးဟာ တဝီဝီမှညအှောငပှှေးနတယှေ။ အညိုကှောငှးမသှားဘူး..မောငမှှနမှှနပှှနလှာလို. ကနှော့ဇှနီးလေးကမှာလိုကတှယှ။ တဈထပတှိုကပှုလေးရ ဲ.ဆငဝှငအှောကကှို ရောကလှာတာန ဲ.စကဘှီးလေးကိုထောကမှထောကနှိုငတှော့ပ ဲ လှှတခှလှိုကပှီးအိမထှဲပှေးဝငလှာမိတယှ။ အ..ညို.. လို.အကယှကှှီးအောလှိုကမှိတယှ။ အိပခှနှးဝမှာ ဟိုးအရငကှစ ှပကှယှအှဖှူလေးဝတထှားပီး ထမီအနကကှလေးကိုခပကှစှကှစှဝှတထှားတဲ့ခါးသေးသေးတငကှားကားလေးန ဲ. ကနှော့ဇှနီးလေးက တံခါးဘောငကှိုလကထှောကပှီး မခို.တရို.ပှုံးရငှးရီဝဝကှညေေ့နှတယှေ။ ကနှောတှဈယောကဇှောငှးကလှှတလှိုကတှဲ့မှငှးတဈကောငလှိုခုနပှေါကပှီးပှေးသှားတယှ။

နှဈပေါငှးမှားစ ှာ မေ့လှှော့လုမတတဖှှဈခ ဲ့ရတဲ့အနမှးတှေ..နူးညံ့တဲ့အထိအတှေ.တှေ၊ အညို.အောညှညှးသံတှေ၊ကနှော့မှာနသှှငှးသံတှေ…တဈထပအှိမပှုလေးထဲမှာဆူညံလို.ပေါ့ကှယှ……. ယခုအခါမှာကနှော့ဘှဝမှာခစှဇှနီးတဈယောကှ၊ပီယာနိုတီးတဲ့ဝငနှီလေးလို.ခေါတှဲ့သမီးလေးတဈယောကရှှိပါတယှ။ အပတစှဉတှနဂ ငှနွေ ှနေ.တိုငှးမှာဆရာမလေးရ ဲ.အုတဂှူကိုသှားပီး သနှ.ရှငှးရေးလုပှ၊ပနှးကလေးတှခတှတကှေှပါတယှ။ ညစဉညှတိုငှးအိပယှာပေါမှှာ သမီးလေးကိုစာဖတပှှတဲ့အခါကနှော့ဇှနီးက ကနှော့ပှေါငပှေါမှှီအိပရှငှးပှုံးနတတပှေါတယှ။ တခါတလကတှေော့သမီးလေးက ဖဖငယငှေယေကှ နာမညတှမှိုးရှိတယကှလေး လေးလို.မမကပှေေောတယဟှုတလှားလို.မေးတ ဲ့အခါ.. ကနှောတှဟားဟားရယရှငှး ဟုတဘှူးသမီးလေးရ..ဖဖေေ့ငယနှာမညကှ မောငှ!! တဲ့ လို.ပှနပှှောရငှးအညို.မကှစှောငှးလှလှလေးကိုခံယူတတလှာပါတယှ။ ကနှော့ဘှဝခုလိုပှောရှှှငနှတောကိုကနှောကှအနတှီလေးလို.ခေါပှီး ကနှော့ကှိုကလေး လေးလို.ခေါတှတတှဲ့ကနှော့ပှီယာနိုဆရာမလေးတဈယောကသှိရငကှမှအခစှကှလေးအတှကှ ဝမှးသာတယဟှာလို.ပှောမယဆှိုတာကနှောယှုံကှညပှါတယဗှှာ။ ဤတှငကှနှော့ပှီယာနိုဆရာမလေးပုံပှငပှီး၏။