Knowladge

ကိုနဲ့မှဆန္ဒတွေပြည့်တယ်

ခငလွေးဆိုတာလငသွုံးယောကရွပှီးသား ခါးတငရွငမွှငသွူငေးလောကတွယွ။အသားကညိုခှော မကှလွုံးကလေးကမဲနကနွတောဘဲ။သူ့ရဲ့နောကပွိုငွးအလှကဆန့ကွငှဘွကလွိငတွှကေိုစိမခွေါွ နေ သလိုဘဲ။အိုးကလဲအလှနကွှီး ဒီအိုးနဲ့ယောကွှားတှကေိုစှဲစတောလို့ကှားသာကှားဘူးတာမကှုံ ဘူးဘူး လေ။ပှီးတော့ခငလွေးမှာသူ့လိုလှတဲ့သမီးတဈယောကရွှိသေးတယသွူ့နာမညကွဌေးဌေးတဲ့။ သူကတှော့ငါးရံ့ကိုယလွုံး နှုတခွမွးကလေးကတနကေုနငွုံထားခငှလွောကအွောငဖွူးရှနတောဘဲ။ သူကကနှောကွိုတှေ့ရငအွတငွးဖကထွားလေ့ရှိတယွ။ကနှော့မွှာလဲအလှနတွောင့တွဲ့မိနွးမရှိပါတယွ။ ညတိုငွးလိုးဖှဈပါတယွ။ ဒါပမေဲ့သူကရှကတွတတွာရယွ ရိုးတာရယကွှောင့ပွကလွကလွှနပွှီး လိုး နရတေော့တဈခါတဈလဆနွေးဆနွးပှားပှားလိုးခငှပွမေဲ့မရဘူးဖှဈနတယွေ။

ဒီဆနဒြကိုဖှည့ဆွညွးပသေူတော့ကနှောခွစှတွဲ့ခငလွေးပေါ့။ခငလွေးနဲ့ကနှောခွစှနွကှတောကှာပါ ပှီဒါပမယေ့ပွါးကလေးကိုနမွးတာကလှဲပှီးတဈယောကနွဲ့တဈယောကမွလိုးဘူးသေးဘူး။ကနှောွ ကလညွးမတောငွးဘူးသေးဘူး။ သူ့ကှည့ရွတာတော့ခံခငှနွပေုံဘဲ ရလောမှောငွးပေးစကား အလှနပွှောတယွ။ကနှော့အိမလွာရငကွနှော့ရှေ့မှာသူ့ရဲ့လှပတဲ့ကိုယလွုံးလေးကိုမှငစွခငှလွေို့ထမီဖှန့ဝွတွ ပှ တာလဲမနဲတော့ဘူး ထမီဖှန့ဝွတတွိုငွးကနှော့ဘကလွှည့ဝွတတွော့သူ့ ရဲ့အတှငွးသားတှကေို မှငအွောငဝွတပွှတာ။ကနှောအွဲလိုမှငရွတိုငွးကနှော့ရဲ့လီးကှီးကတငွးမာလာတာ အဲဒါကိုလဲသူမှငတွိုငွး ပှုံးပှီးပှနပွှနသွှားတယွ။ ကနှော့ဇနီးနယကွသူ့အမနမကေောငွးလို့တဈလလောကသွှားတဲ့အခှိနအွိမမွှာကနှောတွဈယောကွ ထဲ။မိုးတှကရှောနတောနဲ့အိမဝွငွးတံခါးစေ့ထားပှီး အိမထွဲမှာသူငယခွငွှးဆီကငှားထားတဲ့အပှာခှေ စကထွဲထည့ကွှည့လွိုကတွယွ။

ဗမာမိနွးကလေးတဈယောကတွီရှပဝွတထွါးပှီးကုတငအွောကမွှာ ကုတငကွိုလကထွေါကွ လေးဘကကွုနွးထမီကိုအပေါလွှနတွငပွှီးနောကကွနတအေားကုနလွိုးနတော အငွကြှိကိုအပေါလွှနပွှီးနို့နှဈလုံးကိုဆုပနွယနွလေိုကတွာ။ အားရပါးရကိုလိုးနတေော့ ကောငမွလေး ကနာလို့လား ကောငွးလို့လားမသိဘူး တအီးအီးနဲ့အောနွတော။ကောငမွလေးအသားလေးကဝငွး မှတွ နတယွေ။အကောငကွှီးလီးကလဲအတောကွိုကှီးပှီးတုတခွဲနတောဘဲ။ အဲ ကှည့ကွောငွးနပှေီး ကနှော့လီးကလဲမာတငွးအလာထိပမွှာလဲအရညတွှကထှကေနွတေော့လီးကိုလကနွဲ့ဂှငွးတိုကွ ပေးတုနွး နောကကွနပှေီး “ဟိတွ အကို မိုးအေးအေးဇာတကွားနဲ့နှပနွတောပေါ့လေ အမမရှိဘူးသိလို့အိမကွနအသောလေး ထှကလွာတာအမသေိရငမွလှယဘွူး ”။

အဲဒါနဲ့ကနှောကွ “အောခွငလွေးရယွ အကို့မှာနှပစွရာမရှိလို့ ” “အကိုတကယနွှပခွငှတွာလားခငလွေးရှိတယလွေ” “မနောကနွဲ့ကှာ” “ကဲအကိုနိုငငွံခှားကားမရှိဘူးလား” ဒါနဲ့ကနှောလွဲခငလွေးကိုတအားဖကပွှီးဖူးရှနတေဲ့နှုတခွမွးထူထူလေးကိုစုတပွှီးနို့နှဈလုံးကို ခတကွှမွးကှမွးဆုတနွယလွိုကတွယွ။ခငလွေးကမကှလွုံးလေးမှေးစငွးသှားပှီးအလိုကသွင့ွ ပှနစွုတပွေးတယွ။ နှဈဦးသားတဈယောကလွှှာတဈယောကအွပှနအွလှနစွုတပွေးကှတယွ။ကနှော့လကကွ အငှိမွ မနနေိုငတွော့ဘဲသူ့ရဲ့ထမီထဲလကနွှိုကပွှီးအဖုတကွိုလကနွဲ့ကလိပေးလိုကတွော့ခါးကလေးကော့ လာတဲ့အတှကလွကနွှဈခှောငွးနဲ့စောကခွေါငွးထဲကိုလကနွှိုကပွှီးမှပဈလေိုကတွော့ “အကိုရယကွောငွးလိုကတွာကှာ အရသာသိပရွှိတာဘဲ အငွး အငွး အငွးအကိုရယွ အသကရွှူ ကပှပွှီကှာ တောတွော့နောဇွာတကွားကှည့ရွငွးကှာနောလွို့” ဆိုပှီးကနှဲ့ကယပှောတာနဲ့ဖကထွား ရာကနလှတပွေေးပှီးစကထွဲတရုတမွလေးနဲ့ကပပြလီနှဈယောကလွိုးတဲ့ကားထဲ့ပေးလိုကတွယွ။

နှဈယောကသွားဆကတွီပေါပွူးကပထွိုငရွငွးကနှောခွငလွေးနို့ကိုစို့လကကွလုံခညှအွောကကွ နပှေီးအဖုတကွိုနှိုကရွငွးကလိပေးလိုကတွော့ သူခါးကော့လာပှီးကနှော့လီးကိုကိုငကွာ ဂှငွးတိုကွ တယွ။ ပှီးမှခေါငွးငုံ့ပှီးကနှော့လီးကိုပါးစပနွဲ့ငုံထားတယွ လှှာနဲ့လီးထိပကွိုယကပွေးတော့ကနှောွ အရသာရှိလိုကတွာ ” ခငရွယကွောငွးလိုကတွာကှာ စုတပွေးပါအုံး အားခငရွယွ နာနာစုတပွှီးပါးစပနွဲ့ဂှငွးတိုကွ ကှာ ခငကွောငွးလားဟငွ” “ကိုရယသွိပကွောငွးတာပေါ့ ကိုလီးထဲကအရညတွှခငပွေါးစပထွဲထုတလွိုကမွယနွောကွခွငွ သောကွ ကှည့ခွငှတွယွ” “ခငယွလွုပနွဲ့နောွ ကို ကှည့ကွိုစိတတွိုငွးကလှိုးပါရစအေုံးကှာ အခုတော့သိပကွောငွးလို့ထပစွုတွ ပေးအုံးကှာ ” အဲဒီတော့မှုခငကွလီးကိုတအားစုတတွော့တာဘဲ ။ ” တောတွော့ခစှရွာ ပါးစပထွဲထှကလွိမ့မွယကွှာ တောတွော့နောွ ” တောတွော့လို့သာပှောရတယကွနှော့လီးကထှကလွာတဲ့အရညတွခှို့ခငလွေးရဲ့ပါးစပနွဲ့မေးမှာ ရှဲလို့။

” ကို ကှည့ပွါအုံး ကပပြလီကှီးနှဈယောကတွဈယောကတွလဲပုံစံအမှိုးမှိုးလိုးနကှတောမနာဘူးနောွ အမလေးခငတွော့အဲလိုမခံရဲပေါငွ ” ခငလွေးတဈယောကခွစှစွရာပုံစံနဲ့ပှောနတောနဲ့အနားခေါပွှီးနှုတခွမွးလေးကိုငုံထားလိုကတွယွ။ခငွ ကိုတို့အိပယွာပေါသွှားရအောငွ” လို့ပှောပှီးခငလွေးကိုဖကကွုတငပွေါကွိုပှေ့တငလွိူကွ တယွ။ အဲဒီနောကခွငလွေးရဲ့ထမီကိုတဖှညွးဖှညွးခှှတတွော့ခငလွေးငှိမငွှိမလွေးနပေေးတယွ ပှီးတော့မှခငလွေးရဲ့အပေါအွငွကြှီနဲ့အတှငွးခံဘရာစီယာကလေးကိုခှှတလွိုကတွော့အတှေ အကှုံ မရှိတဲ့သူလေးလိုမကှလွုံးကိုမှိတထွားပှီး “ကိုရယဘွာလုပမွလို့လဲကှာ အို ကိုအဲလိုမလုပနွဲ့ကှာခစှမွနတတဘွေူး ” လို့ပှောခှိနခွငပွေါငွ နှဈဘကွ ကိုခှဲလိုကပွှီးအစေ့ကလေးကိုကနှော့လှှာနဲ့လကှပွေးတော့ ခငလွေးခါးကှီးကော့လာလိုကွ ပှနကွသှှားလိုကဖွှဈနတေော့ခငလွေးရဲ့အလှနတွောင့တွဲ့ဖငကွှီးလှုပခွါသှားတာဘဲ။

” ကိုရယကွောငွးလိုကတွာကှာ အား ရှီးအား ကိုရယအွဖုတအွတှငွးသားလေးကိုလကနွဲ့နှိုကပွေးကှာ ကိုရယွ ဘယလွိုကောငွးမှနွးမသိဘူးကှာ” “ခစှမွိုးအေးအေးနဲ့ကိုကတော့အရမွးလိုးမှာနောွ” “အေးပါကိုရယွ ခစှကွောငွးလှနွးလို့ပါ အားဟားဟားကိုရယအွစိကိုဘာလို့ကိုကနွတောလဲ အို ကို ဖငခွေါငွး ထဲမနှိုကနွဲ့လေ ” ကနှောလွဲခငရွဲ့အစိလေးကိုသာသာလေးကိုကပွှီးလကတွဈဖကကွနို့ကိုဆုပနွယပွေး ကနှတွဈဖကွ ရဲ့လကနွှဈခှောငွးကိုတံတှေးဆှတပွှီးဖငခွေါငွးထဲထိုးပှီးုထုတခွှီသှငွးခှီတောကွှာအောငလွုပနွတေော့ ခငလွေးရဲ့အဖုတထွဲကစောကရွညတွှတစေိမ့စွိမ့ထွှကလွာတာ ကနှော့ပါးစပကွိုရှဲသှားတာဘဲ။ ” ကိုရယခွစှကွိုမညှငွးဆဲပါနဲ့ခစှအွလိုးခံခငှပွှီကှာ လိုးတော့ကိုရယွ အား အီးအီး….ကိုခစှနွှုတခွမွးနမွး ပေးအုံးကှာ လုပပွါ” ဆိုပှီးသူ့ပေါငကွှားကကနှော့ခေါငွးကိုအတငွးသူ့အပေါဆွှဲတငလွိုကတွယွ ။

ကနှောလွဲခငလွေးရဲ့နှုတခွမွးလေးကိုစုတထွားမိပှီး အဲဒီကတဆင့နွို့နှဈဖကကွိုစို့ပေး နို့သီးလေး တှကေိုအသာစုတလွိုကွ…ကလိလိုကလွုပပွေးလိုကတွယွ။ခငလွေးဖငဆွုံကှီးမှောကတွကလွာ တော့မှကနှော့မာတငွးတောငနွတေဲ့လီးကှီးကိုခငလွေးရဲ့အဖုတထွဲဆောင့သွှငွးလိုကတွဲ့အခှိနမွှာ ခငလွေးကခါးကော့ပေးတော့လီးကိုဆကတွိုကဆွောင့ဆွောင့ပွှီးလိုးလိုကတွယွ၊ ” အား ကိုရယွ နာနာဆောင့စွမွးပါ အငွးဟုတတွယွ ဆောင့စွမွးပါ ခစှကွော့ပေးမယွ အားလားလား ကောငွးလိုကတွာကိုရယွ ခစှအွဖုတထွဲကအရညတွှထှကနွေပှေီကှာ ကိုမပှီးနဲ့အုံးနောွ ခစှယွူအုံးမယွ ” ဆိုပှီး သူ့ခှထေောကနွှဈခှောငွးကိုလိမယွှကပွှီးခါးကိုကော့ကာကော့ကာနဲ့ညှပပွှီးလကကွလညွး ကနှော့ကိုဖကထွားလိုကလွီးကိုညှပပွှီးသူကိုယတွိုငသွှငွးလိုကထွုတလွိုကလွုပနွတေော့ ” အား….ခငရွယအွရသာရှိလိူကတွာကှာ ထပဆွှဲ အားရပါးရဆှဲကှာ အား ရှီး ကောငွးလိုကတွာခငွ ရယအွရငယွောငွကြှားတှနေဲ့ကိုနဲ့ဘယသွူကပိုကောငွးလဲဟငွ ”။

” ကိုကလဲကှာအရငလွငတွှကဒေီလိုလိုးဘို့နနသေောသာသာမူးနတောနဲ့သူတို့လီးကမတောငတွာနဲ့ ခဏပေါငွးပှီးယောငွကြှားဆိုကှောကနွတယွေ။ အခု ကိုနဲ့မှခငရွဲ့ဆနဒြတှပှညေ့တွယကွိုရယွ …… ကိုရယအွပေါကွနေ နာနာဆောင့ပွေးပါကှာ ပလှတွ…ပလှတွ ဖလပဖွလပွ အား…ကိုရယကွောငွး လိုကတွာ ခဏနောွ…ခစှကွုနွးပေးမယနွောဖွငကွောလိုးပေးရမယနွောွ တဈခါမှဖငမွခံဘူးဘူး…. ဖှညွးဖှညွး တော့လိုးပေးနောွ ကို” “နောွ” ပေါငွး မှားစှာနဲ့လေးဘကကွုနွးပေးတော့ သူတကာတှဖမွေးစားခဲ့တဲ့ခငလွေးရဲ့ဖငကွှီးကို တအားဆုပကွိုငပွှီးလီးကိုခငလွေးရဲ့အာပှဲနတေဲ့အဖုတကွှီးထဲကိုဖှညွးဖှညွးခငွှးထုတခွှီသှငွးခှီအ ကှိမွ ကှိမလွိုးပေးလိုကပွှီး ” ခငလွေးရသေိပကွောငွးနပှကှော အား အား ဖလပွ ဖလပွ ” ” ကို……..ဆောင့ဆွောင့နွာနာဆောင့ွ..အား အိုး………ကိုရယဘွယလွိုအရသာရှိမှနွးမသိဘူးကှာ .. ကိုခစှအွရညတွှထှကနွေပှေီကှာအဆုံးအထိဆောင့စွမွးပါ အား း လား လား……ဟုတတွယအွဲဒီအတိုငွး နာနာဆောင့ွ…..။

ကို….ခစှပွှီးတော့မယွ ကို ဖငကွိုမလိုးတော့ဘူးလားဟငွ” ကနှောလွဲခငဖွငခွေါငွးထဲလီးကိုတဖှညွးဖှညးခငွှးသှငွးလိုကတွော့…အဖုတထွဲကအရညဖွငခွေါငွးမှာ စိုနတေော့အသာလေးဝငသွှားတယွ၊ ” ခငရွယွ….ကောငွးလိုကတွာ… ခငကွောအလိုးခံရတာကောငွး… အား ရှီး အား လား လား ခငွ ရယွ…….ကိုမထိနွးနိုငတွော့ဘူးထငတွယကွှာထှကတွော့မယွ ဖငထွဲထုတလွိုကရွမလား” ” ကိုမလုပနွဲ့ ” ဆိုပှီး သူ့ လကနွဲ့လီးကိုဆှဲထုတပွှီး ပါးစပထွဲအတငွးထိုးထဲ့ပှီးဂှငွးဆကွ တိုကတွိုကွ လိုကတွာ” အား.. အား… ဖရှီး… ရှၤီး….ထှကပွှီ ထှကပွှီ ကို့လရညတွှထှကပွှေီ…အား အား အား အား” ခငကွထှကလွာတဲ့လရညတွှကေိုငုံထားရငွးကနှော့ကိုပှုံးပှီးမော့ကှည့ရွငွးလရညတွှကေိုမှိူခနှေ တော့တယွ။လီးထိပမွှာကနှတွဲ့လရညတွှကေိုလကတွဈဘကနွဲ့ယူပှီးနှုတခွမွးတှကေိုသုတနွတယွေ လေ။ ဒါနဲ့ ခငလွေးကိုမတတွပရွပနွောကလွှည့ခွိုငွးပှီးတောငနွသေေးတဲ့လီးနဲ့စောကပွတကွိုနောကွ ကနထပလွေိုးပေးပှီးနို့နှဈလုံးစလုံးဆုပနွယပွေးလိုကတွယွ။

” ကိုတောတွော့နောွ နေ့တိုငွးလာခံပေးမှာကို…….နောကမွတှေ့တော့မှာကနှတောဘဲကှာ ခငလွေ ကို့ကိုသိပခွစှတွယကွှာ….. ကိုခငလွေးကိုစိတကွုနမွသှားရဘူးနောွ…… နောလွို့” “ခငရွယွ စိတကွုနွ ဘို့နနသေောသာ…ခငမွလာမှာစိုးတာကို့ကိုအရူးမလုပရွဘူးနောွ ကှားလား” “အငွးပါ မနကဖွနနွေ့လညပွိုငွးလာမယွ…ဇာတကွားကှည့ပွှီးမှလုပရွအောငနွောွ..ရခှေိူးထား” ပှောပှောဆိုဆိုနဲ့သမငမွလေးလို အလိုဆနဒြုပှည့သွှားလို့ထငပွါရဲ့ရှငလွနွးပီးပှနသွှားတော့တယွ။ မိုးတှကလေဲရှာတုနွး ကနှောသွူ့နောကပွိုငွးအလှကိုသူအိမထွဲဝငတွဲ့အထိငေးကှည့နွမေိတယွ။ ခငကွအိမထွဲဝငကွာနီးဖလိုငွးကဈပေးသှားသေးတယွ။အောွ ခငလွေးရယွ….ဆိုပှီး လီးကို လကနွဲ့ဆုပထွားလိုကတွော့တယွ။ မနကခွငရွဲ့သမီးဌေးနဲ့ညနနဝငေရွေိုးရီကနဘွကလွမွးလှှောကွ မယပွှောထားတယွ။ညနမေိုးမရှာပါစနေဲ့….. ပှီးပါပှီ။