အော်ညည်းသံတွေ

မသနွးဆိုတာကှှနတွော့မွိနွးမရဲ့သူငယခွငွှး အပှိုတော့မဟုတဘွူး ကလေးနှဈယောကအွမပေေါ့ဗှာ။ကလေးနှဈယောကအွမဆေိုမှ တော့နို့လုံးကှီးကှီးနဲ့ ဖငလွုံးကှီးကှီးဘယဟွုတမွလဲ။မသနွးမှာထူး့ခှားပှီးဆှဲဆောငမွှုရှိတာကသူ့ရဲ့မကှနွှာဗသှူ့ရဲ့မကှနွှာကကှာရုပွ ပှောရရငွ မကှနွှာမှငတွာနဲ့လီးတောငပွှီးလိုးခငှစွရာဖှဈနတယွေ မကှနွှာမှငလွိုးခငှပွါစဆေိုတဲ့ဆုမှားတောငွးခဲ့လသလေားပေါ့ဗှာ ဟဲဟဲမသနွးရဲ့ခနတြာကိုယအွခှိုးအစားကနို့တှကရှေိသင့သွလောကွ ရှိပမယေ့နွဲနဲတှဲကှနတယွေ။

ဖငလွုံးတှကလမွေးလှှောကရွငရွမွး ခါနတယွေ အသားကတော့ဖှူဖှေးနတောပဲ ကှှနတွောဆွိုသူ့ကိုစ မှငဖွူးထဲက လိုးခငှနွတော။ မသနွးအသကကွ ၃၅လောကရွှိမယွ။ မနကဖွကဆွိုသူ့ယောငွကြှားလကမွောငွးလေးကိုခှိတလွို့ သူရဲ့ ယောငွကြှားကိုအလုပသွှားဖို့လိုကပွို့တာနေ့တိုငွးတှေ့ရတတတွယွ။ မကှနွှာမှာမိတကွပခွပပွါးပါးလိမွး နှုတခွမွးနီဆိုးထားပှီးပှုံးပှရငွ ပါးခှိုင့လွေးပေါပွေါလွာတယွ။ကှှနတွော့မွှာတော့မသနွးကိုစိတကွူး နဲ့မှနွးပှီးလိုးနရတောပေါ့ဗှာ။

သူကှှနတွော့မွိနွးမဆီ အလညလွာ ရငွ ကှှနတွောလွဲသူတို့စကားပှောတာနားထောငသွလိုလိုဘာလို လိုနဲ့ သူတို့ထိုငနွရောသှားထိုငပွှီး မသနွးရဲ့အမှတတွမဲ့ပေါလွာတဲ့ ရငသွားဖှူဖှူဖှေးဖှေးလေးတှေ ဝတထွားတဲ့အငွကြှီကခါးတိုဆို တော့ လှုပရွှားရငပွေါလွာတဲ့ ခါးနဲ့ ဗိုကသွားဖှူဖှူလေးတှကေို ခိုးကှည့ရွငွးတံတှေးမှိုခနှရတယွေ။တခါတလတေောငမွိနွးမကို မသနွး အမှတနွဲ့စိတကွူးယဉပွှီးတောငလွိုးဖှဈတယွ။ တဈနေ့မှာတော့မသနွးအိမရွောကလွာပှီးတော့ သူ့ယောငွကြှားက နောကမွိနွးမတဈယောကနွဲ့ဖောကပွှနနွတေဲ့အကှောငွးတှလော ပှောပှီး ကှှနတွောကွိုစုံစမွးပေးခိုငွးတယွ။

ကှှနတွောလွဲတတနွိုငွ သမှှစုံစမွးပေးလိုကပွါတယွ။နောကတွော့သူ့ယောငွကြှားကအဲ့မိနွး မနဲ့ ထှကသွှားပါလရေောဗှာ။မသနွးခမှာငိုကှီးခကှမွနဲ့အိမရွောကွ လာပှီးရငဖွှင့ရွငွးမိုးခှုပသွှားတော့ကှှနတွော့မွိနွးမကအိမမွှာပဲ အိပခွိုငွးလိုကတွယွ။ကှှနတွော့မွိနွးမနဲ့မသနွးကအခနွးထဲမှာအတူ တူအိပကွှပှီးကှှနတွောကွတော့အိမရွှေ့မှာပဲအိပလွိုကတွယွ။ ဒီလိုနဲ့ကှှနတွောတွရေးနိုးတော့အပေါ့သှားခငှလွာလို့အိမနွောကွ ဖကကွိုထှကလွာခဲ့လိုကတွော့ အိမသွာကမီးလငွးနတယွေ။မိနွးမ မှားအပေါ့ထသှားတာလားတှေးမိတယွ။

အိမသွာရှေ့ရောကတွော့ အထဲကနတအငွေးအငွးနဲ့အသံတှကှေားလိုကရွတော့ကှှနတွောွ အံသှသှားပှီး အိမသွာတံခါးအောကဖွကလွှတနွတေဲ့နရောကနေ ခှောငွးကှည့လွိုကတွော့ မသနွးဗှ သူ့စောကဖွုတကွိုပှတရွငွးနဲ့ဖီလွး တှတကနွေတော ကှှနတွောလွဲ အကှံရသှားတယွ ဖုနွးကိုအမှနွ ပှေးယူပှီး အိမသွာအောကဖွကလွှတနွတေဲ့နရောကနလေေး ဘကထွောကပွှီး ခကခွကခွဲခဲဗီဒီယိုရိုကလွိုကတွယွ။ ငါးမိနဈ လောကကွှာတော့မသနွးအာသာပှသှေားပုံရပှီး စောကဖွုတကွိုရေ ဆေးနတေော့ကှှနတွောလွဲဗီဒီယိုရိုကနွတောရပလွိုကပွှီး လေး ဘကထွောငနွရောမှပှနထွလိုကတွယွ။

မသနွးအိမသွာတံခါးဖှငပွှီး ထှကလွာတဲ့အခှိနကွှှနတွော့ကွိုရုတတွရကမွှငလွိုကရွတော့လန့ွ သှားတယွ။ပှီးတော့မကှနွှာလဲနီရဲပှီးရှကသွှားပုံရတယွ။ ကှှနတွောလွဲဖုနွးကိုဖှင့ပွှီးသူအာသာဖှနတေေဲ့ဗီဒီယိုကိုပှပှီး ”ဒီဗီဒီယိုကို အငတွာနကပွေါတွငလွိုကရွမလား”မေးတော့မသနွးက တုနတွုနရွငရွငွ မလုပပွါနဲ့လို့ပှောပှီးဖုနွးကိုလိုကလွုပါလရေော ကှှနတွောလွဲ ဖုနကွိုအနားမှာရှိတဲ့ ကှောငအွိမပွေါတွငလွိုကပွှီး မသနွးလကတွှကေ ဖုနွးဆီကိုမရောကခွငလွကတွှကေိုဖမွးခှုပွ ပှီးကှှနတွောနွဲ့မကှနွှာခငွှးဆိုငဖွှဈအောငဆွှဲလှည့လွိုကတွယွ။

ပှီတော့ ကှှနတွောမွသနွးရဲ့ထမိနပွေါကွနစေောကဖွုတနွရောလေး ကိုမှနွးပှီး လကနွဲ့ထိုးနှိုကလွိုကရွငွး နောကလွကတွဈဘကမွသနွးရဲ့ လကတွှကေိုခှုပထွားလိုကတွယွ။မသနွးကအောကခွံဘောငွးဘီမ ဝတထွားတဲ့အခါ လကနွဲ့ထိုးနှိုကလွိုကတွော့ ထမိနပွါသူ့စောကွ ဖုတအွဝထဲဝငသွှားတယွ။ကှှနတွောကွ ”မသနွး ကှှနတွော့ဆွနဒြကို လိုကလွှှောပေးရငဗွီဒီယိုဖကှပွေးမယွ” ပှောတော့မရဘူးဗှာ ရုနွးကနရွငွး ”နငမွိနွးမကိုနှိုးပှီးတိုငလွိုကမွယွ”ဆိုပှီးအောနွတရွေ အဲ့တာနဲ့ကှှနတွောွ ဒေါသထှကသွှားကာစောကဖွုတနွှိုကနွတော ကိုရပလွိုကပွှီး။

မသနွးပါးဖှနွးခနဲ့တဈခကှခွလှိုကကွာ အိမသွာဘေး ကရခှေိုးခနွးထဲအတငွးဆှဲခေါသွှားပှီး ရခှေိုးခနွးတံခါးကိုပိတွ လိုကတွယွ။ကှှနတွောတွို့အိမကွရခှေိုးခနွးကအသံနဲနဲလုံတယွ လေ ဒါမှမသနွးအောသွံတှေ မကှားမှာပေါ့။ ရခှေိုးခနွးထဲရောကွ တော့မသနွးထမိနကွိုဆှဲခှှတခွလှိုကတွယွ။မသနွးကသူစောကဖွုတကွို လကနွဲ့ကာထားပှီးပေါငနွှဈဖကကွိုအတငွးစိထားတယွ။ ကှှနွ တောလွဲဒူးထောကထွိုငခွလှိုကကွာလကနွှဈဖကကွိုအတငွးဆှဲ ဖယလွိုကပွှီးစိထားတဲ့ ပေါငကွှားထဲကဗိုကသွားနဲ့ပေါနွတေဲ့ဆီး ခုံလေးကိုအတငွးဆှဲစုပလွိုကတွယွ လကနွှဈဖကကွလညွးမသနွးရဲ့ ဖငပွှော့ပှော့နှဈလုံးကိုဆုတနွယနွလေိုကတွယွ။

မသနွးကတော့အ ပေါကွနကှှနတွေော့ရွဲ့ခေါငွးတှနေဲ့ ကှောကုနွးတှကေိုထုရိုကနွတယွေ။ကှှနတွောမွသနွးရဲ့ဖငနွှဈခှမွးကိုဆှဲဖှဲလိုကပွှီးဖငပွေါကဝွထဲ လကညွိုးထိုးထည့လွိုကတွော့မသနွး ပေါငနွဲနဲကားလာပှီးစောကွ ဖုတအွကှဲကှောငွးလေးနဲ့ စောကစွိလေးပေါလွာတယွ။ကှှနတွောွ လဲရတဲ့အခှင့အွရေးကိုလကလွှတမွခံပဲ မသနွးရဲ့စောကစွိလေးကို ဆှဲစုပလွိုကပွါတော့တယွ။ ငါးမိနဈလောကကွှာတော့မသနွးကှှနွ တော့ကွိုထုရိုကနွတောရပသွှားကာ ရုနွးကနနွတောလဲမရှိသ လောကဖွှဈသှားတယွ။

ကှှနတွောလွဲအားတကသွှားပှီးစောကွ ဖုတတွဈခုလုံးကိုမှငရွလောကတွဲ့အထိမသနွးပေါငကွိုဆှဲကားလိုကွ ပှီး ရခှေိုးခနွးနံရံဘကကွိုတှနွးပှီးမှီပေးလိုကတွယွ။ပှီးတော့ စောကဖွုတတွဈခုလုံးကိုလှှာနဲ့အပှားလိုကယွကပွေးလိုကတွော့ မသနွးထံမှညညွးသံနဲနဲထှကလွာတယွ။ကှှနတွောလွဲဖငနွှဈခှမွးကို ပှတနွယနွရငွေးစောကဖွုတကွိုယကပွေးနတော အခှိနနွဲနဲကှာ လာတော့ မသနွး တဈကိုယလွုံးတဆတဆွတတွုနလွာကာ သေးအ တှကှှနတွေောမွကှနွှာပေါကွိုပနွးထုတလွိုကတွယွ။

ကှှနတွောလွဲ စောကဖွုတယွကနွတောရပလွိုကပွှီး” မသနွး ကောငွးလား” လို့မေး လိုကတွော့ခေါငွးညိမ့ပွှတယွ။ကှှနတွောကွ ”ဖုနွးထဲဟာဖကှပွေး စခငှလွေား” လို့မေးလိုကတွော့မသနွး က ”ဖကှပွေးပါ” ”အဲ့ဒါဆို ကှှနတွော့ဆွနဒြကိုလိုကလွှှောမှာလား” ”အငွး” မသနွးကှည့ရွတာ ယောငွကြှားရဲ့အလိုးကိုမခံရတာကှာတော့ အလိုးခံခငှနွပေုံရတရွ ကှှနတွောလွဲ မသနွးကိုမတတွပရွပနွရောမှစောင့ကွှောင့ထွိုငခွိုငွး လိုကပွှီး ကှှနတွောထွကာပုဆိုးကိုဆှဲခှှတတွယွ။လီးကတောငပွှီး လီးထိပမွှာတောငအွရညကွှညလွေးတှစေို့နတယွေ။

”မသနွး ကှှနွ တော့ရွဲ့လီးကိုစုပပွေးဗှာ” မသနွးဆီကတုန့ပွှနသွံမကှားရတော့ ကှှနတွောွ သိပသွဘောကတှဲ့မသနွးရဲ့မကှနွှာလေးကိုကှည့ပွှီးလီး ကိုအရငွးမှကိုငကွာ ပါးတှကေိုဘယပွှနညွာပှနလွီးနဲ့ရိုကလွိုကွ တယွ။ ပှီးတော့မသနွးရဲ့နှုတခွမွးတှကေိုလီးထိပနွဲ့ပှတရွငွး လီးတံ တဈဝကလွောကကွို ပါးစပထွဲထိုးသှငွးလိုကတွယွ။သုံးလေးခကွှ လောကပွါးစပထွဲကို လီးအသှငွးအထုတလွုပလွိုကတွော့မသနွး လီး ကိုစစုပလွာတယွ။ ကှှနတွောလွဲစောင့ကွှောင့ထွိုငရွငွးလီးစုပနွေ တဲ့မသနွးရဲ့စောကဖွုတလွေးကိုခှမလေေးနဲ့ပှတပွေးနတယွေ။

မသနွးဖီလွးတကလွာပုံရတယွ စောကဖွုတထွဲကအရညတွှစေီးက လာကာ စောကဖွုတကွိုပှတပွေးနတေဲ့ခှမတေောငတွဈခကှတွဈ ခကှစွောကခွေါငွးထဲဝငဝွငသွှားပှီးမသနွးရဲ့လီးစုပခွကှတွှပေိုအား ပါလာတယွ။မသနွးလီးစုပပွေးနရငွေးကှှနတွောပွှီးခငှသွလိုဖှဈလာ တာကှောင့ွ မသနွးကို ရခှေိုခနွးနံရံကိုလကထွောကကွာကုနွးခိုငွး လိုကပွှီးကှှနတွောကွနောကကွနဆေောင့လွိုးပါတော့တယွ။ ကလေးနှဈယောကအွမဆေိုတော့လိုးရတာသိပစွီးစီးပိုငပွိုငတွော့ မရှိလှဘူးပေါ့ဗှာ။ကှှနတွောလွဲမိနွးမနိုးလာမှာစိုးတာကှောင့ခွပွ မှနမွှနပွဲ လိုးပှီ မသနွးစောကဖွုတထွဲသုတရွညတွှပနွေးထုတလွိုကွ ပါတော့တယွ။

ပှီးတော့မသနွးရှေ့တငရွိုကထွားတဲ့ဗီဒီယိုကိုဖကှပွေး လိုကပွှီးနောကညွတှလေဲအဆငပွှရငလွေိုးဖို့ပှောထားလိုကတွရွ မသနွးကလညွးသူ့ကိုလိုးပေးမဲ့ယောငွကြှားမရှိတာကှောင့ရွောအခု လိုးရတာအားမရတာကှောင့ရွောလိုလိုလားလားနဲ့သဘောတူပါ တယွ။ နောကနွှဈရကလွောကအွကှာမှာထုံးးစံအတိုငွးမသနွးအိမကွို ရောကလွာပှနပွါတယွ။ကှှနတွောလွဲကှိုတငကွှံစညထွားတဲ့အ တိုငွးသူတို့အတှကဖွာလူဒါသှားဝယပွေးတော့ကှှနတွော့မွိနွးမ သောကမွယ့ခွှကထွဲမှဒိုငယွာဆီပငငွါးလုံလောကကွှိတထွည့ပွေး လိုကပွါတယွ။

သူတို့တှစကေားပှောနရငွေးညကိုးနာရီလောကွ ရောကတွော့ မိနွးမကအိပခွငှတွယဆွိုပှီး မသနွးနဲ့အတူအိပခွနွးထဲ ဝငသွှားပါတော့တယွ။ကှှနတွောလွဲမိနွးမအိပပွှောလွောကမွယ့ွ အခှိနကွိုစောင့ရွငွး ညဆယနွာရီလောကသွူတို့အိပနွတေဲ့အခနွး ကိုအသာသှားကှည့တွော့ကှှနတွော့မွိနွးမဖှဈသူကအိပပွှောနွေ ပှီးမသနွးကတော့ဟိုလှိမ့ဒွီလှိမ့နွဲ့ပေါ့။ကှှနတွောလွဲအခနွးထဲခှဖှေ ဖှနငွးကာဝငသွှားပှီး မသနွးကိုလကတွို့ကာအိမရွှေ့ခနွးသို့ခေါလွာ ခဲ့လိုကတွယွ။အိမရွှေ့ခနွးရောကတွော့ကှှနတွောမွသနွးကိုဆှဲဖကွ လိုကပွှီးနှုတခွမွးတှကေိုဆှဲစုပကွာနမွးရငွးသူ့ဖငတွှကေိုဆှဲညဈ ပေးလိုကတွယွ။

သူကလညွးကှှနတွောကွိုပှနဖွကကွာအနမွးတှေ ကိုပှနတွုနပွှနပွေးနတယွေ။ကှှနတွောမွသနွးရဲ့ ထမိနကွိုအောကွ သို့ပုံကှသှားအောငဆွှဲခှှတလွိုကတွော့ မသနွးရဲ့ဗိုကခွပှဘွောငွးဘီ ခဲရောငလွေးပေါလွာတယွ ပှီးနောကဘွောလွီအသားရောငလွေး ပါဆှဲခှှတလွိုကတွယွ။မသနွးရဲ့နို့ကှီးတှဟောအောကကွိုနဲနဲတှဲကှ နပမေေဲ့ဖှူဖှေးနတေဲ့နို့လုံးတှရေဲ့ထိပကွနို့သီးခေါငွးညိုညိုလေး တှကတေော့ထောငထွနတယွေ။ကှှနတွောမွသနွးကိုဆိုဖာရှေ့မှာ ရှိနတေဲ့စားပှဲလေးပေါထွိုငခွိုငွးလိုကကွာ ပေါငကွိုဖှဲလိုကပွှီး အောကခွံဘောငွးဘီဂှကှားလေးထဲကနလကနွှေိုကကွာသူ့ရဲ့ စောကစွိလေးကိုပှတပွေးလိုကတွယွ။

မသနွး ကကှှနတွောသွူရဲ့အ စိလေးကိုပှတပွေးနတေဲ့လကကွိုကိုငပွှီးတအင့အွင့နွဲ့ညညွးနေ တယွ။ပှီးနောကကွှှနတွောသွူ့ကိုမတတွပရွပခွိုငွးလိုကပွှီးဗိုကခွပွှ ဘောငွးဘီကိုခှှတလွိုကကွာစောကဖွုတထွဲကိုလကခွလညနွဲ့အ  ထုတအွသှငွးနဲနဲလုပပွေးလိုကတွော့အရညကွှညလွေးတှစေို့လာ တယွ။လကခွလညကွိုပှနဆွှဲထုတပွှီးစားပှဲပေါမွှာလကထွောကွ ကာကုနွးခိုငွးလိုကတွယွ။နောကဖွကကွိုထှကလွာတဲ့မသနွးရဲ့ဖငွ သားဆိုငပွှော့ပှော့တှကေို နှုတခွမွးနဲ့တပှှတပွှှတမွညအွောငဆွှဲ စုပပွေးလိုကတွော့ မသနွးရဲ့ဖငလွုံးတှမှောကှကသွီးဖုတှထလော ပှီး” အှနွးး အငွးး ဟင့ဟွင့ွ ဘယလွိုတှလေုပနွတောလဲဟယွ” ”မသနွးရဲ့ယောငွကြှားက ဒါမှိုးမလုပဖွူးလား” ။

”ဟင့အွငွး” နောကွ မသနွး ဖငဝွလေးကိုယကပွေးနရငွေးစောကဖွုတထွဲကိုတခကှတွ ခကှလွှှာဖှားလေးထိုးသှငွးပေးလိုကတွော့ မသနွး တဟငွးဟငွးနဲ့ အသံတှပေါတုနလွာတယွ။စောကဖွုတအွဝကအမှေးတှဟောပှဲ လနကွာ ဟလာပှီးစောကဖွုတအွထဲကအတှငွးသားပနွးရောငကွို ပါမှငလွာရတယွ။ထို့နောကမွသနွးမတတွပရွပစွကောနှုတခွမွးတှေ ကိုနမွးလိုကရွငွးဖငလွုံးတှကေိုပှတခွှပေေးလိုကတွယွ။ကှှနတွောွ မသနွးရဲ့နို့တှကေိုအားရပါးရစို့ပေးနရငွေးပုဆိုးကိုခှှတခွလှိုကကွာ တောငနွတေဲ့လီးကိုမသနွးရဲ့လကထွဲထည့ပွေးလိုကတွယွ။

မသနွးက လညွးလီးကိုကိုငကွာလကနွဲ့ရှေ့တိုးနောကဆွုတလွုပရွငွးဂှငွးထု ပေးတယသွူ့ယောငွကြှားကသငပွေးထားတယထွငတွယွ။ ဂှငွးထုပေးနရငွေးမသနွးဒူးထောကထွိုငခွလှိုကကွာ ကှှနတွောရွဲ့ လီးထိပဖွှားလေးကိုစုပပွေးနတယွေ။လီးတဈခှောငွးလုံးကိုလဲ လှှာနဲ့တခါတခါယကလွိုကသွေးတယွ။မသနွးက လီးစုပတွာပိုငနွိုငွ တော့ခံစားရတာစောကရွမွးကောငွးတယွ။ပှီးသှားမှာစိုးလို့စိတွ တောငမွနဲထိမွးထားရတယွ။မသနွးရဲ့လီးစုပခွကှတွှကပှငွေးထနွ လာပှီး လီးအရငွးထိတိုငအွောငပွါးစပထွဲထည့စွုပပွေးနတယွေ။ ကှှနတွောမွတတွပရွပပွှီးလီးစုပခွံရတာညောငွးလာတော့ကှမွး ပှငပွေါပွကလွကလွှနကွာလှဲခလှိုကတွယွ။

မသနွးလဲဒူးထောကပွှီး ဖငကွုနွးကာဆကစွုပပွေးနတယွေ။လီးထိပကွိုပါးစပထွဲထည့ပွှီး ဂှငွးလဲထုပေးနသေေးတယွ။ ကှှနတွောလွဲပှီးသှားမှာစိုးတာ ကှောင့မွသနွးကို လီးစုပတွာရပခွိုငွးလိုကပွှီး အပေါကွနတကွေ ဆောင့ခွိုငွးလိုကတွယွ။ကှှနတွောကွပကလွကလွှနလွှဲနပှေီးမသနွး ကကှှနတွော့လွီးကိုကိုငကွာသူ့စောကဖွုတဝွတေ့ရငွးဆောင့ွ ခလှိုကပွါတော့တယွ။ ”အ အ အ အု အု” မသနွးကတော့ညညွး ညူနရငွေး တဖောငွးဖောငမွှညအွောငအွပေါကွနဖငကွှေီးကို ကှှကာဆောင့လွိုးပနတယွေေ။၁၉ခကှလွောကဆွောင့အွပှီးမှာ တော့မသနွးညောငွးသှားတယထွငတွယွ ဆကမွဆောင့တွော့ပဲ။

ကှှနတွောရွဲ့ခှထေောကနွှဈဖကကွိုနောကပွှနကွိုငကွာ ခါးအား နဲ့စောကဖွုတကွိုစကောဝိုငွးလှည့သွလိုမှှေ့ပေးနတယွေ။သူရဲ့ စောကဖွုတအွတှငွးသားနံရံတှကေို ကှှနတွော့လွီးနဲ့ထိပှီးတအီး အီးနဲ့မသနွးအောညွညွးနရတယွေ။”မသနွး နောကပွှနွ ပှနဆွောင့ပွေး ပါလား မသနွးရဲ့ဖငကွိုကှညပွှီးလိုးခငှလွို့” ”အငွး” မသနွး ကှှနတွော့ွ ကိုနောကပွှနဆွောင့ပွေးနတေော့ကှှနတွေိာ့မကှနွှာရှေ့ကသူ့ရဲ့ ဖငဝွလေးကိုလကခွလယနွဲ့ပှတပွေးလိုကတွယွ။ မသနွးဖီလွးတကွ လာပှီးအားရပါးရဆောင့ပွါတော့တယွ။”မသနွးမောနပှေီလား ကှမွးပှငပွေါပွကလွကလွှနလွိုကွ” ”အငွးမောနပှေီ” ပှောရငွး မသနွးကှှနတွော့ကွိုယပွေါမွှဆငွးကာ ကှမပွှငပွေါမွှာပကလွကွ လှဲလိုကတွယွ။

ကှှနတွောလွဲအခှိနမွဆိုငွးပဲမသနွးရဲ့ပေါငနွှဈခှောငွး ကိုကားပဈလိုကပွှီးဒူးထောကထွိုငကွာအားရပါးရတရစပဆွောင့ွ လိုးပါတော့တယွ။ ”အ အင့ွ အင့ွ ဟင့ွ ဟး ကောငွးတယအွကို မှနမွှနလွေး လိုးပေး ..…သားအိမကွိုသှားထိတာအရမွးကောငွး အ အ ” ”လိုးပေးမှာပေါ့” မသနွးရဲ့ညညွးသံတှကေ ကှှနတွော့ကွို ပိုထနလွာစပှေီး အားပါတဲ့ဆောင့ခွကှတွှဖှဈလောစတယွေ။ ကှှနတွောဆွောင့လွိုးလို့ အားရသှားတော့ မသနွးကိုဖငကွုနွးခိုငွး လိုကတွယွ။မသနွးလေးဘကထွောကကွာဖငကွုနွးလိုကတွော့သူ့ ရဲ့စောကဖွုတပွှဲအာအာကှီးကနောကကွိုပှူထှကလွာတယွ။

ကှှနတွောလွီးတံကိုကိုငပွှီး တဈဆုံးဆောင့ထွည့လွိုကတွော့ စောကဖွုတထွဲက ဘှတဘွှတဆွိုအသံထှကလွာပှီး မသနွးကဖငွ လေးရှုံ့သှားပှီးစောကဖွုတထွဲကကှှနတွော့ရွဲ့လီးတံကှီးကိုဆှဲ ညှဈလိုကတွယွ။ ”အိုး ကောငွးတယွ မသနွး ကှှနတွော့လွီးတဆုံး ဝငလွာတိုငွးညဈပေး” ကှှနတွောဆွောင့လွိုးလိုကတွိုငွးလီးထိပွ ကသားအိမကွိုသှားသှားထိတဲ့ခှိနမွသနွး စောကဖွုတကွိုညှဈပေး လိုကတွဲ့အရသာက ကောငွးလိုကတွာ ဘယလွိုပှောရမှနွးတောငွ မသိဘူး။မသနွးလဲလီးကသားအိမကွိုထောကလွောကအွောငအွလိုး တခါမှမခံဖူးဘူးထငတွယွ။

ကှှနတွော့လွီးထိပလွဲကှိမွးနတောပဲ မပှီးအောငမွနဲထိနွးထားရတယွ။ကလေးနှဈယောကအွမဖှဈပေေ မယ့ွ လိုးရတာ တောတွောတွော့မိုကတွယွ မသနွးကအပေးလဲ လဲကောငွးတာကိုး ကှှနတွောွ ကှမွးပှငပွေါမွှာထောကထွားတဲ့ မသနွးရဲ့လကနွှဈဖကကွိုဆှဲယူလိုကပွှီး ဒူးထောကလွှှကနွဲ့ခါးကို မတအွောငလွုပလွိုကတွယွ။ ပှီးတော့နောကကွနမသနွေးလကကွို ဆှဲပှီးတဖနွးဖနွးမညအွောငဆွောင့လွိုးပဈလိုကတွယွ။မသနွးရဲ့ အောညွညွးသံတှကေ ဆူညံနတောပဲ အိပဆွေးတိုကထွားလို့သာ ကှှနတွော့မွိနွးမနိုးမလာတာ။

တောတွောကွှာကှာလေးဆောင့လွိုး ပှီးတော့ ကှှနတွောပွှီးခငှလွာတယွ အဲ့ဒါနဲ့မသနွးရဲ့လကနွှဈဖကကွိုလှတလွိုကပွှီး အဲ့အစားမသနွးရဲ့နို့သီးနှဈလုံးကို အသဆေုတွ ညဈထားပှီးနောကကွနဆေောင့လွိုးတယွ။ အခကွှ၂၀လောကွ ဆောငပွှီတော့ ကှှနတွောလွီးကိုစောကဖွုတထွဲက ဆှဲထုတလွိုကွ ကာ မသနွးရဲ့ကှောပေါကွိုသုတရွညတွှပနွေးထုတလွိုကတွယွ။ မသနွးလဲဒူးမခိုငတွော့ပဲလဲကသှှားပှီးမှိနွးနတယွေ။ ကှှနတွောလွဲ မောသှားကာ ရသေောကပွှီးခနနားနရတယွေ။

၁၅မိနဈလောကွ ကှာတော့ ”မသနွးတဈကိုယလွုံးညဈပတနွပှေီမလားရသှေားခှိုး လိုကလွေ” ”အငွး ရခှေိုးပှီးမှအိပမွယအွကို” မသနွးပှောရငွးကိုယွ တုနွးလုံးကှီးနဲ့ရခှေိုးခနွးထဲဝငသွှားတယွ။ကှှနတွောလွဲနောကွ ကနကပလွေိုကသွှာလိုကတွယွ။”ဟာ ဘာလိုကလွုပတွာလဲ” ”ရတေူတူခှိုးမယလွေ မသနွးရဲ့” ”အာရှကစွရာကှီး တဈခါမှအဲ့လို ရမသနွေးးဖူးပါဘူး” ”ရှကမွနပေါနဲ့မသနွးရယွ အခုပဲလိုးပှီးကှတာကို လာလာ”ကှှနတွောွ မသနွးလကကွိုဆှဲပှီးမသနွးကိုရခှေိုးခနွးထဲခေါွ သှားကာ ရပနွေးဖှင့ပွေးလိုကတွယွ။

ကှှနတွောလွဲမသနွးကိုဆှဲဖကွ ပှီးရပနွေးအောကဝွငခွှိုးလိုကတွယွ။ ပှီးတော့ရပနွေးပိတပွှီး မသနွးရဲ့နို့တှေ ဂှိုငွးကှားတှေ ဖငကွှားနဲ့စောကဖွုတလွေးကို ဆပပွှာတိုကပွေးလိုကတွယွ။မသနွးကလဲ ကှှနတွော့လွီးကိုပှနပွှီး ပှတနွတယွေ။ကှှနတွောလွကခွလယမွှာဆပပွှာသုတပွှီးမသနွးဖငွ ပေါကထွဲကိုလကတွခှောငွးလုံးထိုးထည့ကွာအထုတအွသှငွး လုပပွေးလိုကတွော့ မသနွး ကှှနတွော့ရွဲ့နှုတခွမွးနမွးလာတယွ လကကွလဲကှှနတွောလွီးကိုပှတပွေးနတေော့ ကှှနတွောလွီးက ပှနထွောငစွပှုလာပှီ ”မသနွး ကှှနတွောဖွငလွိုးခငှတွယွ ကုနွးပေး ပါလား” ။

”အာ မလုပပွါနဲ့ တဈခါမှမခံဖူးဘူး နာမှာကှောကတွယွ” ”မသနွးယောငွကြှားက ဖငမွလိုးဘူးလား” ”ဟင့အွငွး” ”မနာအောငွ ဖှညွးဖှညွးလေး လုပပွေးမယလွေ မသနွးနာရငဆွကမွလုပတွော့ ဘူးလေ နောွ”ကလေးနှဈယောကမွှေးခဲ့ပမေဲ့သူယောငွကြှားတောငွ မလိုးဘူးသေးတဲ့ဖငပွါကငကွိုကှှနတွောွ အရမွးလိုးခငှသွှားတယွ ”ဖှညွးဖှညွးလေးပဲထည့ကွှည့မွယနွောွ မသနွး ဖငကွုနွးလိုကွ” မသနွးရဲ့ဖငပွေါကဝွကို ဆပပွှာလေးနဲ့ပှတပွေးလိုကပွှီး လီးထိပွ ကိုတေ့ကာ ဒဈဖှားလေးဝငအွောငသွှငွးလိုကတွယွ”အ ဖှညွး ဖှညွး” ဒဈဖှားဝငသွှားတော့ ဆကမွသှငွးသေးဘဲ ခဏနလေိုကွ ပှီး မသနွးစောကဖွုတကွိုလကနွဲ့နှိုကပွှီးပှတပွေးနလေိုကတွယွ။

ပှီးမှ မသနွးရဲ့ခါးကိုကိုငကွာ လီးကိုတဆုံးထိုးထည့လွိုကပွါတော့ တယွ။ ”အားးးးးးး အမေ သပေါပှီ” မသနွးထအောလွိုကတွယွ။ သူတငမွဟုတပွါဘူးကှှနတွော့လွီးလဲနဲနဲနာတယွ။မသနွးကအတငွး ရုနွးနတယွေ။”အား မခံနိုငဘွူး မလုပပွါနဲ့တော့ ” ကှှနတွောလွုံး ဝမညှာပဲ မသနွးခါးကို ကိုငထွားပှီးအတငွးဆောင့ဆွောင့လွိုးတယွ မသနွးကအောနွသေေးတော့ ကှှနတွောမွသနွးပါးစပကွိုလကဝွါးနဲ့ လှမွးပိတပွှီး ဆကလွိုးတယွ။ပါးစပပွိတထွားတော့မသနွးကတအုအု တအအ နဲ့ညညွးနတောပေါ့။

မသနွးရဲ့ဖငပွေါကကွ ကပှနွတေော့ ကှှနတွောွ သိပဆွောင့မွလိုးနိုငတွော့ပဲ အခကွှ၅၀လောကမွှာပဲ ပှီးသှားပှီး မသနွးဖငထွဲကိုသုတရွညတွှေ ပနွးထုတလွိုကတွယွ။ မသနွးလဲရခှေိုးပှီးတော့အခနွးထဲမိနွးမဘေးမှာသှားအိပတွယွ။ ကှှနတွောလွဲ အိမရွှေ့ခနွးမှာသှားအိပလွိုကတွော့တယွ။ မနကမွိုးလငွးတော့မသနွး ကှည့ရွတာကှတတဖှဈနတယွေ။ အဲ့ဒီနောကပွိုငွးကှှနတွောနွဲ့မသနွးလဲ လဈရငလွဈသလိုပုံစံမှိုးစုံနဲ့ ခိုးလိုးဖှဈနတေော့တာပါပဲဗှာ….. ပှီးပါပှီ။