အားမရသေးဘူးလား

ဒေါမှှိုးမမ တယောကှ ခရီးထှကဖှို့ ပှငရှပှနပှါသညှ၊ ထုံးစံအတိုငှး သူနူင့ှ အတူလိုကမှည့ှ အငဂှငှနှီယာမလေး တယောကှ၊ ရုံးဝနထှမှးကောငမှလေးတယောကှ၊ အငဂှငှနှီယာ ပေါကစှ ကောငလှေး နူဈယောကှ၊ တို့နူင့ှ သူတို့ အတှကှ ကားဒရိုငဘှာ တယောကှ၊တို့ပါကှသညှ။ ဌာနဆိုငရှာ လနခှရူဇာမို့သာ တောတှော့သညှ၊ လမှးကလညှး ကှမှးလိုကတှာ၊ ခဲလုံးတှေ ကှောကလှုံးတှေ က အလုံးလိုကအှလုံးလိုကှ နဲ့ ၊သှားကှိုးနတေဲ့ ခလေးတယောကှ ကိုကစှား ထားတာ ခံရတဲ့ ပှောငှးဖူးရိုး နဲ့ တူနသညှေ။ ဘာပဲ ပှောပှော ဒေါမှှိုးမမ ကတော့ ပှောသှညှ၊ ဒါမှိုးခရီးသှားရတာ၊ ကိုယမှရောကှ ဘူးသေးတဲ့ နရောအသဈအဆနှးရောကရှတာ၊ အစားအသဈအဆနှးစားရတာ၊ သူ့ဝါသနာလို ဖှဈနလေို့၊ တမငကှို အလုပထှဲ မှာ နနတေောဖှဈသညှ။

 

မှိုးမမ တို့ အဖှဲ့ သူတို့ ပရောဂကှှ အတှကှ ရညရှှယထှားတဲ့ နယမှှထေဲ ရောကတှော့ ရှာထိပကှ ကားလမှးမ ပေါမှှာ လာကှိုနတေဲ့သူကှီးနဲ့ အတူ၊ ရှာသူကှီး အိမကှို တနှးသှားကှတယှ၊ ပရာဂကှကှ ဘာကို လုပမှညှ ဆိုတာတှေ၊ ပရောဂကှကှှောင့ှ ဖှဈပေါလှာနိူငတှဲ့အကှိုးအဆကှ တှကေို ပါလာတဲ့ မှပေုံတှေ၊ ပလနတှှနေဲ့ ပှငဆှငပှှီး၊ ရှာသူကှီး ဆင့ထှားလို့ရောကနှကှတေဲ့ ရှာထဲက လူကှီး တခှို့ ကိုရှငှးပှ၊ ဆှေးနှေးကှတယှ၊ အဲဒါက ဒေါမှှိုးမမ ရဲ့ တာဝနှ၊ အသကှ ၃၀ ကို နူဈနူဈသာ စှနှးသေးတဲ့၊ အစှမှးကုနဖှူးပှင့ကှှှားရှားတဲ့အရှယှ၊ အငဂှငှနှီယာ၊ မနနှဂှောမ အပှိုကှီး ကို၊ သူ့စကားနားထောငှ တာထကှ၊ သူ့ကို ငေးနကှတေဲ့ သူတှကေ ပိုမှားမညှ  ထငပှါသညှ။

သူ့ကို မှပေုံတှေ စာရှကစှာတမှးတှနေဲ့ ဘေးမှာ ပံ့ပိုးပေးနတောက၊ အငဂှငှနှီယာပေါကစှ မလေး မာလာဖှိုး၊ကှောငှးဆငှးကာစ အလုပထှဲ စဝငကှာစမို့၊ တကကှှှဖှတလှတနှသေော အသကှ ၂၄ နူဈအရှယှ၊ အသားမဖှူမညို၊ကစှကှစှလှဈလဈကိုယလှုံးလေးနူင့ှ မကှလှုံးဝိုငှးစကစှကှ နဲ့ ကောငမှလေးကလညှး၊ သူ့မနနှဂှော၊ ဒေါမှှိုးမမ နဲ့ အပှိုငှ၊ လှနတောမို့ရှာသားတှအဖေို့၊ စီမံခကှှ ရှငှးလငှးပှဲနူင့မှတူ၊ ရုပရှှငမှငှးသမီးတှေ လာကှည့နှရသလေိုပငှ စိတဝှငတှစားနူင့ှ ရှိနကှသညှေ၊တယောကစှကား တယောကနှားမှာ ကှားပှီး တဖှေးဖှေးနူင့ှ တရှာလုံး နီးပါး လူတှေ တအုံးအုံး နူင့ရှောကလှာကှသညှ။ နှပခှှေးတှဲလောငှးနူင့ှ ကိုယမှှာ အဝတတှစမှ မကပသှော ကလေးမှား၊ ညဈထပထှပအှငှးကှီ ဖရိုဖရဲ ကယှသှီးတောငစှေ့အောငမှတတထှားသော မိနှးမ မှား။

တခှို့မှာ ခလေး ခါးထဈခှငလှှှကှ၊ ယောကကှှား အမှားစုကတော့ အငှးကှီမဝတထှားကှ၊ လုံခညှှ ညဈထပထှပှ ခတတှိုတို မှားဖှင့ှ ကှမှးစားသူကစား၊ ဆေးပှငှး လိပခှဲသူက ခဲနူင့ှ၊ မှို့သူ ခှောခှော ၃ယောကကှိုကှည့နှကှသညှေ။ ဒေါမှှိုးမမ ရဲ့ ရုံးစာရေးမလေး ဝါဝါကတော့ သူကှီးကတောနှူင့ှ၊ သူတို့ အုပစှုစားဖို့သောကဖှို့ အရေး ခကှဖှို့ ပှုတဖှို့ ၊သူတို့ ပါလာသောရိကခှာ၊ နဲ့ လိုအပတှာဝယခှှမှးလို့ရအောငှ ငှကှေေး အနညှးငယထှုတှ၊ ပှီး ဘာတှလေုပမှလဲ ဆိုတာ တိုငပှငနှေ၏။ အငဂှငှနှီယာ ပေါကစှ ယောကကှှားလေး နူဈယောကဖှှဈသော၊ မောငဟှနှ နူင့ှ မှိုးကှညှ ကတော့ ဘေးမှာ ရှာထဲက လူကှီးတခှို့ ကာလသားခေါငှးတခှို့နူင့ှ ခေါငှးခှငှးဆိုငနှကှသညှေ၊ မနကဖှှနှ သူတို့ လိုအပတှဲ့ အခကှအှလကတှှေ စုဆောငှးဖို့၊ ဆာဗေး အကှမှးလုပဖှို့၊ နယမှှေ အနအထေားမေးမှနှး ဆှေးနှေး ရငှး၊ နေ့စားလုပပှေးနိူငမှည့ှ ရှာသားမှား ဘယနှူဈယောကရှ နိူငမှလဲ၊ အကှမှးဖဉှှး ဆှေးနှေး၊နကှေ၏။

တဆကထှဲ မှာပဲ၊ မောငဟှနှ က ရှာက အိမတှှငှးဖှဈ ခကှအှရကှ ကို ဘယလှိုဝယလှို့ ရမလဲ စုံစမှးပှီး၊ တလုံးဝယပှေးဖို့ လကသှိပထှိုး မှာပှီးပှီ ဖှဈလသညှေ။ စီမံကိနှး ကိဈစရှငှးလငှးပှဲ ပှီးတော့ ၊လူစုလညှးကှဲ ရော၊ ရမေိုးခှိုး စားဖို့သောကဖှို့ ပှငကှှရသညှ။ သူကှီး ၏ အိမမှှာ ဒီရှာထဲ မှာ အကှီးဆုံးနူင့ှ လုံခှုံရေးလညှး စိတအှခရှဆုံး ဆိုတော့ နဂိုလထှဲက စီစဉထှားသည့ှ အတိုငှး သူကှီးအိမမှှာပဲ တညှးဖို့ ပှငကှှရသညှ၊ သို့ပမေဲ့ သူကှီးအိမကှလညှး အိပခှနှးက နူဈခနှးပဲ ရှိသညှ ဆိုတော့ သူကှီးက တခနှး၊ သူ့သမီး လငမှယားက တခနှးအိပကှှရာ၊ ဒေါမှှိုးမမ တို့က အိမရှှေ့ခနှးမှာ တနှးစီအိပဖှို့ ပှငကှှရသညှ၊ သူကှီးအိမမှှာ ခှတနရှှညှေ၊ အိမကှှမှးခငှးကမှကှေီးမှ ဆိုလှှငှ ယောကကှှားကှီး လကခှုပတှဖောငမှက မှင့ပှှီး၊ ထိုအရပဒှသေ ထုံးစံ အတိုငှး အောကထှပကှ မှကှေီး မာမာပှောငပှှောငှ နူင့ှ ထိုငဖှို့ ကှပပှှဈတို့၊ လယယှာသုံးပဈစညှးတို့ ထားကှသညှ။

အောကထှပမှှာ အကာအရံ မရှိ၊ လူလညှး မနကှပေေ၊ မောငဟှနနှူင့ှ မှိုးကှညမှှာ ကှောငှးတနူဈထဲ ပှီး ပှီး ကှောငှးမှာထဲ က သူငယခှငှှးတှဖှဈသညှေ၊ မာလာဖှိုး က သူတို့ ထကှ တတနှးကှီးသညှ၊ ကှောငှးမှာတုနှးက မိနှးခလေး နညှးသည့ကှှောငှးမို့ နညှးနညှးလေး ရုပရှညရှှိသော မိနှးခလေး ပငလှှှငှ ပေါပှှူလာဖှဈပှီး လိုကတှဲ့သူ ယောကကှှားလေး လေးငါးယောကလှောကှ အနညှးဆုံးရှိကှသညှ။ မာလာဖှိုးမှာနဂိုလထှဲက ခှောသဖှင့ှ လူသိမှားလှသညှ၊ မောငဟှနှ တို့ကသာ မာလာဖှိုးကို သိကှပှီး မာလာဖှိုးကတော့ မောငဟှနတှို့ ကို သခှော မသိခှေ၊တကှောငှးထဲ နူဈ အကှာကှီးနခေဲ့ကှတော့ မှငဘှူးနတောတော့ရှိသညှ၊ အလုပထှဲ ရောကမှှသာ တကှောငှးထဲ ထှကှ သူခငှှးမို့ ရငှးနှီး လာကှ ခှငှးဖှဈသညှ။ ထိုအခှိနမှှာ မာလာဖှိုးက စေ့စပကှှောငှးလမှးထားပှီး ။

သူ့ အမှိုးသား အလုပအှကိုငှ အဆငပှှတောနဲ့ ယူဖို့ စောင့နှပှေီ ဖှဈလသညှေ။ မောငဟှနမှှာ ကှောငှးမှာထဲ က တိတတှခိုးလေး ကှည့ပှှီး မာလာ့ဖှိုး ကို စိတဝှငစှား ခဲ့သောလှညှး၊ မာလာဖှိုးလို ပေါပှှူလာ မိနှးခလေးကို ကပဖှို့ ဆိုသညမှှာ၊ တောတှော့ကှို ဘကဂှရောငှးတောင့ရှငတှောင့ှ မတောင့ရှငှ မကှနှှာပှောငရှမညှ မို့ လကလှှှော့ထားခဲ့သညှ။ အလုပထှဲ မှာ ဌာန အတူတူ လာကတှော့ မောငဟှနှ ရငတှှခေုံခဲ့ ရသောလှညှး ၊ေ နာကကှနှခေဲ့ပှီဖှဈသညှ။ မာလာဖှိုးက စေ့စပထှားသူရှိနခေဲ့ပှီ၊ သူတို့ ရငှးနှီး လာကှ ပှီး တယောကနှူင့ှ တယောကှ နှောကပှှောငှ ကှီစယှ နကှသေောလှညှး မောငဟှနမှှာ အခုခှိနထှိ၊ ရငခှုံနတေုနှး၊ မှိုးကှညှ ကတှော့လညှး တမှိုး၊ နယကှလညှး လာတကသှူ၊ မိဘတှကလညှေး စညှးကမှးကှီးသူ၊ ကိုယတှိုငကှလညှး မိနှးခလေးတှနေဲ့ ပတသှကရှငှ အရှကအှကှောကကှှီးသူ မို့ကှောငှးတုနှးက ရီးစားရှိဘူးသောလှညှး။

အဲဒီရီးစားက ဗိုလကှတောဖှှဈခငှတှော့ ဒီအကဈှအေ တကနှတေဲ့ကောငှ တကောငနှောကှ ပါသှားပှီးကထဲက မိနှးခလေးတှဆေိုကှောကနှသညှေ၊ လူက အသားမညှးသောလှညှး မိနှးခလေးဆို ဖှူဖှူဖှေးဖှေးမှ ကှိုကတှတသှညှ၊ အခုလညှး ဒေါမှှိုးမမ ၏ ရုံးစာရေးမလေး ဝါဝါ ကို စိတဝှငစှားနေ၏၊ ဝါဝါကလညှး နာမညနှဲ့ လိုကအှောငှ၊ အသားအရညကှ ဝါဝငှး နေ၏၊ ဇူးအောလှောဂှှီမှ ကှောငှးပှီးသောလှညှး၊ မိဘ အဆကအှသှယကှှောင့ှ ဌာနဆိုငရှာမှာ အလုပှ ခကှခှှငှးရခှငှးဖှဈလသညှေ၊ ဝါဝါက ဒီအဖှဲ့ ထဲ မှာ အသကအှငယဆှုံးဖှဈသညှ၊ အသကှ ၂၀ ကှောရှုံလေး ဖှဈသညှ၊ ဆံပငတှိုတို နူင့ှ ထိုအခှိနခှတှစေားနသေော ဒိုငယှာနာ ပုံမှိုး ညှပထှားသညှ။ မောငဟှနကှ သူမှာထားသည့ှ အရကပှုလငှးရောကလှာတာနဲ့ ခခှငှနှေ၏၊ သို့သောဒှေါမှှိုးမမ က အားလုံးထမငှးအတူစားရမညဆှို ၍ မသောကရှဲသေး စောင့နှရသေေးသညှ။

သူကှီးကတောခှကှထှားသော ကှကသှားဟငှးက လညှး လတလှတဆှတဆှတှ ဘဝပှောငှးသှားလသေော ကှကမှို့လို့ လား မသိ၊ ဆီသိပမှပါပဲ ရကှေဲလေး နူင့ှ တောတှော့ကှို စားလို့ကောငှးကှသညှ၊ မရမှးသီးထောငှး၊ ငပိရညှ၊ တို့စရာ ရှောကရှှကှ၊ ဆူးပုတရှှကှ၊ သခှားသီးတို့ နဲ့ ဆိုတော့ တောတှောမှှိနသှညှ၊ မနကအှစောကှီးက ကားစောင့ထှားတာခံရပှီး နလညကှေ လမှးမှာ ဖှဈသလိုစားလာခဲ့လို့၊ဗိုကဆှာနကှတောလညှးပါမညှ၊ ဗိုကပှှည့ရှငှ အရကသှောကလှို့ မကောငှး ဘူး ဆိုပှီး ဒေါမှှိုးမမ တို့နူင့ှ စတိလေး စားဖို့ ကှံထားသော မောငဟှနှ ပငှ မထိနှးနိူငတှော့ အဝတီးပှဈ လိုကမှိသညှ။ နောကှ တော့ နလေေးနညှးနညှးဝငတှော့ အမှိုးသမီးမှား သူတို့ ဘာသာ အနားယူ စာအုပဖှတှ၊ စသညဖှှင့ှ အိမပှေါမှှာ လုပနှကှတေုနှး မောငဟှနှ၊ မှိုးကှညှ နူင့ှ သူကှီး သားမကှ တို့အိမအှောကှ ကှပပှစှမှှာ ဝိုငှးဖှဲ့ ကှသညှ။

သူကှီး သားမကဘှေးမှာ သူ့မိနှးမ သူကှီး သမီး ဗိုကကှှီးသညမှ က ကပထှိုငလှို့၊ ယောကကှှား သုံးယောကှ ဝိုငှးကို အမှညှး တိုလီမှုတစှ လုပပှေးနသညှေ၊ ရှာဖှဈ အရကကှ လညှး မောငဟှနတှို့ လို အရကသှောကနှကှေ ကောငတှှတေောငှ လန့သှှားလောကအှောငပှှငှးသညှ၊ သူတို့ထိုငနှသေော ကှပပှှဈပေါှ နဲနဲ ဖမှှးလိုကပှှီး မီးခှဈလိုကရှာ ဓါတဆှီလိုပဲ မီးလောငနှေ၏၊ ကောကညှငှးဆနှ အရကဆှိုပဲ၊ သူကှီးသမကှ က အာသမား သိပမှသောကနှိူငှ၊ မောငဟှနနှဲ့ မှိုးကှညကှ အာအိုငတှီမှာထဲက အဆောငမှှာ သောကလှိုကှ၊ မှနေီကုနှးညစှေး သှားသောကလှိုကှ၊ အရကပှုလငှးခါးထိုးပှီး သဇငဆှောငရှှေ့ သီခငှှးသှားဆို၊ လုပနှကှေ လကညှီသညှ၊ သူကှီးသမီး က သူ့ယောကကှှားကို မခံခငှအှောငစှပေးသညှ၊ ဟိုအကို တှကေုနသှှားပှီ နငကှ ဒီတခှကကှို မကုနသှေးဘူးလား၊ သတတှိ မရှိဘူး၊ ဘာလား ညာလားနူင့စှ နရော ဟိုကောငကှ မခံခငှစှိတနှူင့လှိုကသှောကသှညှ။

သူတို့ လငမှယားက ကှေးတောသူ၊ ကှေးတောသားမို့ ငယငှယရှှယနှဲ့ အိမထှောငပှှုကှလို့ထငသှညှ၊ မောငဟှနတှို့ထကှ ငယသှညှ၊ ကောငမှလေးက တကယ့ကှို ပှင့ပှှင့လှငှးလငှး ဟောဟောဒိုငှးဒိုငှးမို့ မောငဟှနတှို့ က သဘောကှ နကှသညှေ၊ အငှး သူ့ယောကကှှားတော့ တောတှောှ နိူငမှဲ့ ပုံပဲလို့ တှေးနမေိသညှ၊ နောကဆှုံး သူကှီးသားမကှ သူမိနှးမ ပေါငပှေါှ ခှကသှှေားတော့ မောငဟှနတှို့လညှး နညှးနညှးမှနနှပှေီ၊ အဲဒါ အပေါထှပကှို လှခေါးထိပကှနေ မှိုးကှညသှှားခှောငှးတော့ ခှငထှောငတှှထေောငလှို့အိပဖှို့ပှငနှကှပှေီ၊ ဒါနဲ့ သူကှီးသားမကကှို တှဲကာ သူတို့ အခနှးထဲ လိုကပှို့လိုကကှှရသညှ၊ ပှီးတော့ ကိုယ့ခှှငထှောငထှဲ ကိုယဝှငကှှရသညှ။ အိပဖှို့ အစီအစဉှ နရောခထှားမှုက ညနထေဲ က ဒေါမှှိုးမမ က ပှောထားပှီးသား၊ သူကှီး အိမအှတှငှး နံရံ ဘကမှှာ ကောငမှလေး နူဈယောကှ အိပပှှီး၊ သူတို့ပှီးမှ ဒေါမှှိုးမမ၊ ပှီးရငှ ယောကကှှားလေးတယောကကှ ဘေးမှာ သူ့ဘေးက အိမရှှေ့ ပှတငှးပေါကသှာရှိတော့သညှ၊၊

နောကတှယောကကှ သူတို့ ခှရငှေးဘကှ၊ အိမပှေါတှကသှည့ှ လှခေါးရငှးမှာ အိပရှနှ၊ မိနှးခလေးမှား၏ ခှရငှေးဘကဖှှဈနသေောလှညှး တောအိမှ၏ သဘာ၀ တံခါးမရှိ၊ အိမရှှေ့ ပှတငှးပေါကကှ လညှး တကယတှော့ ကဲလား ဟု ခေါမှလား၊မသိ၊ နေ့လညဆှို ဝါးလုံးထောကပှှီး ဖှင့ထှား ရတဲ့ ဝါးကပှ လေးပဲ မို့ မိနှးခလေးတှကေို အတှငှးစညှးထားပှီး အိပကှှ ရခှငှးဖှဈလသညှေ။ ဒေါမှှိုးမမ က သူ့လကအှောကမှှ ကောငမှလေး နူဈယောကကှို အကာကှယပှေး သည့ှ အနဖှငှေ့ သူက ကှားထဲ မှာ အိပခှှငှးဖှဈလသညှေ၊ပါလာသည့ှ အငဂှငှနှီယာ ကောငလှေး နူဈယောကမှှာလညှး သူ့ လကအှောကမှှာ ကှောငှးပှီးပှီးခှငှး ဝငပှှီး လုပလှာကှသည့သှူတှဖှဈပှေီး သူ့ကို ရိုရိုသသေေ လေးလေးစားစား ဆကဆှံတတှ သူမှားမို့ ဒေါမှှိုးမမ က စိတခှလှကခှှ ရှိသညှ။

ညဘကအှိပယှာဝငတှော့သာ၊ ဒေါမှှိုးမမ ပှူနာတကှ တော့သညှ၊ ပှူနာက တခှားတော့ မဟုတှ၊ ဒီတခါယူလာသည့ှ အိပယှာလိပကှ အသဈကောငှးတယှ ဆိုလို့ ဝယထှားပှီး၊ ခရီးထှကလှာသညှ အထိ အပရိက သာ ကှည့ထှားခဲ့သညှ၊ အခု တကယခှငှးအိပလှိုကတှော့ မှပါးပါးလေး ဖှဈနသညှေ၊ သူကှီးအိမှ ကှမှးခငှးကလညှး မညီမညာ ဆိုတော့ ကှောခငှးရတာ သိပဇှိမမှကှ၊ ဒေါမှှိုးမမ တို့လိုသူဌေးသမီး အဖို့ တောတှောှ သိသာသညှ၊ အရမှးခရီးပနှး လာတာတောငမှှ ညဦးပိုငှး တရေး မှေးကနဲ အိပပှှောပှှီးပှနှ နိူးလာခဲ့သညှ၊ နောကပှှနအှိပလှို့ မပှောခှငှတှော့၊ ပိုဆိုးတာက အခုမှ ဆီးက လညှး တအားသှားခငှှ လာသညှ၊ သူကှီးက အခနှးထောင့တှနရောတှငထှှနှးထားသော ရနေံဆီမီးအိမကှှောင့သှာ အလငှးရောငှ ဝါကငှ့ကှငှ့ှ ရှိနပှေီး၊ အပှငဘှကမှှာတော့ သခှောပေါကမှှောငမှညှးနမညဆှေိုတာ ကို ဒေါမှှိုးမမ သိသညှ။

လှှတစှဈ မီးတိုငပှငှ မရှိသည့ရှှာမဟုတလှား၊ သူ့မှာတော့ လကနှှိပဓှါတမှီး ပါလာသညှ၊ ဒါပမေဲ့ မိနှးမဖေါတှှနေဲ့ တောငှ မသှားရဲ၊ ဘေးမှာ အိပနှတေဲ့ မောငဟှနှ တယောကကှတော့ ဟောကလှိုကတှာ တခူးခူး နဲ့  ကောငမှလေးတှလညှေး တုတတှုတှ မှ မလှုပှ၊ အဖေါခှေါရှမဲ့ အတူတော့ မောငဟှန့ှ ကိုပဲ ခေါသှှားတော့မညှ လို့တှေးပှီး၊ လသေံတိုးတိုးလေးဖှင့ှ …မောငဟှနှ..မောငဟှနှ.. လို့ နိူးကှည့သှညှ၊ မောငဟှန့ဆှီက ဟောကသှံက ပုံမှနပှငှ၊ တခကှလှေးတောငှ ရပမှသှား၊ အဲဒါနဲ့ သူနဲ့ မောငဟှန့ှ ခှငထှောငစှ နူဈခုကို မပှီး မောငဟှန့ှ ကို လှုပနှိူးဖို့ အကှံနူင့ှ ကှည့လှိုကသှညှ။ …ဟောတော့… ဒေါမှှိုးမမ မကှလှုံးပှူးပှီး ရငတှှေ တဒုနှးဒုနှးခုံသှားရသညှ၊ အအိပဆှိုးလိုကတှဲ့ကောငလှေး၊ ခိ၊ လုံခှညကှ ကှငှးလိုကှ လုံးပှီး လညပှငှးပေါရှောကနှသညှေ၊ အဲဒါက အရေးမကှီး၊ အောကကှ သူ့ ယောကကှှားတနဆှာ ကှီးက ဖူးဖူးကှီး မာတငှး ပှီး အလံတိုငကှှီးလို ထောငထှနသညှေ။

အရငှးမှာ အမှေးနကနှကတှှနေဲ့၊ ရုတတှရကှ လန့သှှားတဲ့ ဒေါမှှိုးမမ သူမထားတဲ့ ခှငထှောငှ ပှနမှခမှှီ၊ တုတတှုတခှိုငခှိုငှ နဲ့ မောငဟှန့ှ တနဆှာကှီးကို တခကှှ စိုကကှှည့လှိုကပှှီး ထိတဖှူးကလညှး ကားကားကှီး မှိုပှင့ကှှီးလိုပဲ လို့ စိတထှဲ ကောကခှကှခှလှိုကသှေးတယှ။ ဒေါမှှိုးမမ တယောကှ ဘာလုပရှမှနှးမသိ၊ ရငတှုံပနှးတုံ နူင့ှ တိုကတှိုကဆှိုငဆှိုငှ၊ ခရီး မထှကခှငကှလေး၊ သူကှုံတှေ့လိုကရှတဲ့ အဖှဈအပကှတှခု ကိုစိတမှကှလှုံး ထဲ ပှနစှဉှးစား နမေိ၏၊ ဒေါမှှိုး မမ ခရီးမထှကမှှီ သူမရှိတဲ့ အခှိနှ သူ့ကားကို ပှငဆှငှ ဆီလဲ လုပစှရာရှိတာမှား လုပထှားလို့ရအောငဆှိုပှီး၊ ဦးလေးတင့ကှို မှာခဲ့မယလှို့ စိတကှူးရလို့ ဦးလေးတင့တှို့ အိမတှနှးလှှားဘကထှှကလှာခဲ့သညှ၊ ဖဖေေ နဲ့ မမေေ က သူတို့ ဆှမှေိုးတယောကနှမကေောငှးလို့ ဆိုပှီး သူတို့ ဇာတိ မှို့ ကိုပှနနှကှေ တော့ ၊ ဦးလေးတင့ှ တယောကှ အနားရနတယလှေေ။

ဦးလေးတင့တှို့ အခနှးနားရောကတှော့ အိမရှှေ့ တံခါးကလညှး ပိတထှား၊ တော့ အငှးအိပနှသလေားမသိဘူး၊ မနောအှေးမူ က ခါတိုငှးဆိုရငှ သူတို့ အိမမှှာ ဒေါဒှေါမှှ နဲ့ ကူလုပနှကှေ၊ အိမမှှာလညှး မတှေ့ခဲ့ဘူးဆိုတော့ သူတို့ အခနှးလေး အနောကဘှကမှှာ သီးပငလှေးဘာလေး ဝါသနာအရ စိုကထှားတာ သှားကှည့နှလေားမသိဟု စိတကှူးနဲ့ အိမဘှေးက ပတလှှှောကလှာခဲ့သညှ၊ ဒေါမှှိုးမမ လမှးလှှောကလှာရငှး အသံတခုကှားလိုကရှတော့ ရုတတှရကှ ခှစေုံရပလှိုကှ မိသညှ၊ နောကှ ဘာရယမှဟုတှ အိမခှနှးနံရံ သို့ တိုး သှားပှီး နားနဲ့ ကပနှားထောငှ မိလိုကသှညှ၊ သူကှားရတာက တကှှိကှှိ အသံပါ၊ ဦးလေးတင့မှှား အိမထှဲ ဘာတှေ ပှငနှတောလညှး လို့တှေးရငှး ဘာရယမှဟုတှ စပစှုစိတကှှောင့ှ မကှစှေ့တှကေ အိမနှံရံ ပဉှပှှား ပေါကတှနရောက ခှောငှးကှည့လှိုကမှိသညှ။

ဟောတော့၊ သူမှငနှရတောက ဦးလေးတင့တှို့ အိပခှနှး၊ ကုတငပှေါမှှာ ဦးလေးတင့ှ နူင့ှ မနောှ တို့၊ မနောကှ ထမိနခှါးပေါမှှာ ကှငှးလုံးဖှဈနသညှေ၊ ဦးလေးတင့ကှ ပုဆိုးမရှိ စှတကှယှလှကပှှတနှူင့ှ မနောရှဲ့ အပေါကှ၊ မှိုးမမ ကလညှး အပှိုပေါကစှ မှ မဟုတတှာ ဘာလုပနှကှသလေဲ ဆိုတာ ခကှခှှငှး သိတာပေါ့၊ သို့ပမေဲ့၊ စာအုပတှှေ ဗီဒီယိုတှေ ပေါမှှာပဲ တှေ့ဘူးတာ၊ အပှငမှှာ အဲလိုကှီးတော့ တခါမှ မတှေ့ဖူးဘူး၊ ဆိုတော့ စိတဝှငတှစားကှည့မှိသညှ။ နောအှေးမူက ကရငမှပီပီ အသားအရညကှ ဝါဝငှးနလေို့ ပေါငလှုံးကှီး နူဈလုံးတုတတှုတှ ခိုငခှိုငနှူင့ဝှငှးဝါ ခှောမှေ့ နသညှေ၊ ဦးလေးတင့ှ ၏ ပေါငလှုံး တှကေ ညိုညို တုတတှုတှ နူင့ှ၊ ဒါပမေဲ့ မှိုးမမ တကယှ စိတဝှငတှစား ကှည့မှိတာက သူတို့ နူဈယောကှ ကပလှိုကှ ခှာလိုကှ ဖှဈနတေဲ့ အငှဂှါစပနှူဈခု။

မနောရှော ဦးတင့ရှောမှာ အမှေး နကနှကှ တှေ ရှိနတေဲ့ ကှားထဲကပဲ၊ ဦးတင့ရှဲ့ လိငတှနကှှီးက မနောှ အဖုတကှှဲကှောငှးထဲ ဝငထှှကနှတော ကို မှိုးမမ နရောက နေ အထငအှရှားတှေ့နရသညှေ၊ မှိုးမမ တယောကှ ဒူးတှတေောငှ ခှောငပှှီး အားနညှးသလို ဖှဈသှားရသညှ။ ဦးတင့ှ လိငခှှောငှးကှီး မနောှ အဖုတထှဲ စှတကှနဲ စှတကှနဲ ဝငသှှားတိုငှး၊ မှိုးမမ ရငထှဲ ဒုတကှနဲ ဒုတကှနဲ ပငဖှှဈရသညှ။ ရီးစားတောငှ မထားဘူးသည့ှ အပှိုကှီး မို့ ကိုယ့ကှိုကိုယှ လကဖှှင့သှာ အာသာ ဖှခေဲ့ဘူးသဖှင့ှ ဦးတင့ှ၏ ကှောကစှရာကောငှးအောငတှုတခှိုငလှှသော လိငတှနညှိုညို ကှီးကို ကှည့ရှငှး ကှကသှညှး လေးမှားပငှ ဖုထလာခဲ့ရသညှ။ မှိုးမမ တယောကှ ခှောငှးနရငှေးမှပငှ၊ မိမိ ရဲ့ အဖုတတှှငှးက ယားယံလာပှီး အရညလှေးမှားပငှ စို့လာသဖှင့ှ ထမိနပှေါမှှ ပငှ အသာအယာ ပှတသှတပှှီး အယားဖှောကမှိလသညှေ။

ထိုအခိုကှ သဈကိုငှးခှောကနှငှးမိလို့ ကှိုးသှားတဲ့ ဖှောကှ ကနဲ အသံတခုကှောင့ှ လန့ှ သှားကာ မိမိ ဘေးနားတဝိုကကှို လှည့ပှတကှှည့မှိလသညှေ၊ လူတကောငှ ကှောငတှမှီးမှ မတှေ့ရသောလှညှး၊ ကိုယခှှောငှးနတော တယောကယှောကှ မှငသှှားခဲ့ရငှ ဟူသော အတှေးက အခုမှ ဝငလှာသဖှင့ှ ကှောကလှန့ှ တကှားဖှင့ှ အိမမှကှီး ဘကသှို့ ခတသှုတသှုတှ ပှနရှှောကလှာ ခဲ့လတေော့သညှ။ဒေါမှှိုးမမ တယောကှ မအောင့နှိူငတှော့ ဘေးနားက ခှငထှောငကှိ မပှီး ကောငမှလေးတှကေို နိူးကှည့ပှှနသှညှ၊ ……မာလာ..မာလာ…ဟဲ့.ဝါဝါ..ဝါဝါ… သူ့ အသံက တီးတိုးလေးပမေဲ့ မောငဟှနှ ဆပကှနဲ နိူးသှားသညှ။

မနိူးတဝကှ နိူးတဝကမှှာ၊ မပီမသ ကှားရတာမို့ ဘာသံလဲ လို့ နားစှင့နှမေိသညှ။ ငါ အပေါ့ သှားခငှလှို့ဟဲ့ လိုကကှှမလား၊ မမမှိုး အဖေါှ ရအောငလှိုကခှဲ့မယလှေ၊ ကိုဟနတှို့ ပါခေါမှှ ရမယနှောှ ၊ကှောကစှရာကှီး၊ ခိ၊ စသဖှင့ှ တီးတိုး အသံတှကှေား နရသဖှငှေ့၊ အငှး ကှေးလို့ ကောငှးနမှေ ထရတော့မယှ ဆိုပှီး အညှောငှးဆန့လှိုကမှှ သတိထားမိသညှ၊ မိမိ ပုဆိုးက လညပှငှးမှာ ကှငှးလုံးစှတနှတော၊ အောကကှို ပှနဆှှဲ ခမှလို့ လုံးနတေဲ့ ပုဆိုးကှငှးကို လကနှဲ့ မှနှး ပုဆိုးစ ရှာနတေုနှး ဒေါမှှိုးမမ ဆီက အသံထှကလှာတော့ မောငဟှနှ ဆပကှနဲ လှန့သှှားပှီး မကှလှုံးပိတပှှီး အိပခှငှယှောငှ ဆောငနှလေိုကသှညှ။

သူ့ ကောငကှှီးက အောကမှှာ အလံတိုငကှှီးလို မားမားစှင့နှသညှေ ဆိုတာကို သတိထားမိနတေော့ ရငတှှေ တဒုနှးဒုနှး ခုနနှေ၏၊ ဒေါမှှိုးမမ သူ့ခှငထှောငကှို မပှီး မောငဟှနှ၊ မောငဟှနလှို့ နိူးနတောကို မသိခငှယှောငဆှောငပှှီး မကှလှုံးပှတှ အခုမှ နိူးသလို နူင့ှ မကှလှုံးကို ဖှင့ကှှည့လှိုကတှော့ ဒေါမှှိုးမမ ခှငထှောငစှ ကို လှတခှလှိုကှ တာကို မကှလှုံးဒေါင့စှှနှးက မှငလှိုကရှသညှ။ အပှိုကှီးမမ တော့ ငါ့ကောငကှှီးတောငှ နတောကို မှငသှှားပှီ ဆိုပှီး စိတပှိုတကကှှှလာသညှ၊ မသိလိုကဖှာသာ အသံမှိုးဖှင့ှ၊ …ဟုတှ မမ ကနှောနှိူးနပေါတယှ၊ ဘာလိုခငှလှို့လဲ မမ.. လို့မေးလိုကပှါတယှ၊ ဒေါမှှိုးမမ ကလညှး ပုံမှနလှသေံဖှင့ှ၊ …အောှ တို့ ပေါကတှော သှားခငှလှို့ကှာ၊ အပှငမှှာ တအားမှောငလှို့ လိုကခှဲ့ပေးပါလား.. …ဟုတကှဲ့ မ မ … မောငဟှနမှှာ ကမာနှးကတမှး လုံခှညကှှငှးကို မနညှးဆန့ှ ပှနဝှတပှှီး ခှရငှေးမှာအိပနှသညှေ့ မှိုးကှညကှို ပါ နိူးလိုကလှသညှေ။

နောကနှေ့ မနကှ အိပယှာထ ကှသညနှူင့ှ မနကစှာ စားသောကကှှပှီး မောငဟှနနှူင့ှ မှိုးကှညတှို့ လုပငှနှးစ ဖို့ ပှငကှှလသညှေ၊ သူကှီးအိမရှှေ့တှငှ နေ့စားဖှင့ှ အလုပလှုပဖှို့ ရှာသား လေးငါးခှောကယှောကခှန့ှ ရောကနှကှလပှေေီ၊ မှိုးကှညကှ သုံးမည့ှ အငစှတှူးမန့ှ တှကေို ပှငဆှငနှခှေိနှ တှငှ မောငဟှနကှ ရှာသားတှကေို မညသှူက ဘာလုပရှမညှ ဆိုတာကို တာဝနခှှဲဝပေေးနသညှေ၊ မာလာဖှိုး နူင့ှ ဝါဝါ တို့ကလညှး အိမမှှာ တနကေုနစှောင့နှရမညှေ့ အတူတူ သူတို့လညှး လိုကမှညဟှုဆိုသညှ၊ နေ့ဘကလှညှးဖှဈ၊ သူကှီးတို့ မိသားစုလညှး အိမမှှာပဲ ရှိမညဆှိုတော့ စိတပှူစရာမလို၊  ဒေါမှှိုးမမ နခေဲ့လို့ရသညှ၊ ဒေါမှှိုးမမ ကလညှး လူငယတှှေ လှတလှှတလှပလှပှ သှားပါစတေော့ဟု လှတပှေးလိုကသှညှ။ မောငဟှနတှို့ အုပစှု ထှကသှှားပှီးတော့ ဒေါမှှိုးမမ မှ လုပစှရာ အလုပမှရှိတော့။

သူကှီးအိမအှောကထှပကှ ဝါးပကလှကှ ကုလားထိုငှ မှာ ထိုငပှှီး အိမကှ ပါလာသည့ှ စာအုပတှအုပကှို ကောကလှှနဖှတနှမေိသညှ၊ တကယတှော့ စာအုပသှာ လကကှ ကိုငထှားပှီး ကှည့နှတော၊ သူ့ စိတမှကှစှေ့ထဲ မှာတော့ ညက မှငလှိုကရှသည့ှ မောငဟှန့ှ ပဈစညှးကှီး ကို ဖှောကဖှကှမှရ ဖှဈနသညှေ၊ ဒေါမှှိုးမမ ခရီး မထှကခှငလှေး မှငလှိုကရှသည့ှ မှငကှှငှးကလညှး ဖမှးစားနေ၏၊ တကယတှော့ ဦးလေးတင့ှ ပဈစညှးကှီး မနောှ အဖုတထှဲ ဝငထှှကနှတော သူတှေ့ခဲ့ရသောလှညှး မောငဟှန့ှ ပဈစညှးကိုတှေ့ရသလောကှ မနီး၊ ထို့ အပှငှ မောငဟှန့ှ ပဈစညှးကို မှငရှသလို အစအဆုံး မှငရှတာတော့ မဟုတှ၊ မနောှ အဖုတထှဲက ထှကလှာသလောကကှိုသာမှငရှ ခှငှးဖှဈလသညှေ၊ သို့သောလှညှး လူသားနူဈဦး ကာမဆကဆှံနတော မကှဝှါးထငထှငှ ပထမဦးဆုံးအကှိမှ တှေ့ဘူးခှငှး ဖှဈသဖှင့ှ လညှး အတောပှငှ စိတလှှုပရှှားခဲ့ရ၏။

မနောကှို လညှး ကှိတမှနာလိုဖှဈမိသညှ၊ မနောှ တငမှက အိမထှောငကှနှေ ကှသော မိနှးမ အားလုံးကို မနာလိုဖှဈမိတော့သညှ၊ ငါဘာကှောင့ှ အပှိုကှီး ဖှဈနရတောလဲ ၊ ဟု အခုမှပငှ နာနာ ကညှှးကညှှး တှေးမိနေ၏၊ ညက မောငဟှန့ှ လိငတှနကှှီး မှိမိ လကတှကမှးမှာ ရှိနတေုနှး က လှမှးကိုငကှှည့လှိုကမှိရငကှောငှးမှာပဲ ဟု ပှောငခှှောခှှောတှှေး နမေိသေးသညှ၊ ထိုအတှေး ဝငလှာတာနဲ့ အမှှ သူ့ အဖုတမှှာ စဈကနဲ ယားသလိုလို၊ အကှော လှုပခှငှသှလိုလို ဖှဈလာ၏၊ သခှောတာကတော့ အရညကှှညှ တို့ စို့နပှေီဖှဈလသညှေ။

ဒီနေ့ည အိပကှှတော့ မှိုးမမ အိပလှို့ မပှောှ၊ မနေ့ ည က မှငထှားခဲ့သော မောငဟှန့ှ တနဆှာကှီး ကို မကှစှေ့ထဲ က မထှကှ၊ နေ့ခငှး တနေ့ခငှးလုံး ခလေးတှကှငှေးဆငှးသှားတော့ အလုပမှရှိ ၍ ဝတတှု စာအုပတှအုပှ ကောကဖှတှ နေ မိသညှ၊ စာအုပကှ ဟာရိုးရောဘှငစှာအုပှ ကို ဘာသာပှနထှားတာ၊ ကားထုတလှုပသှူ သူဌေးကှီးက သူ့ခှှေးမ နူင့ှ ခစှပှှဲ နှဲ ရာ ယောကခှထီး ကှီးက နိူ့ တှစေုပလှိုကလှို့ သူ့သား တိုကဖှို့ ပငှ မကနှတှော့ ကှောငှး ခှှေးမ က ညုတုတု ပှော တာတို့ အစရှိသညှ အခနှးတှကေို ပစှပှစှှ နှဈနှဈ ရေးထားတော့ သူ့ နိူ့သီးခေါငှးက ပဲ ယားခငှသှလိုလို၊ ပိပိ လေးက အရညစှို့တို့တို့ ဖှဈလာသလိုလို၊ ဘာလိုလို ညာလိုလို ဖှဈ၊ ပငှှးယိယိ ပငှှးခှောကှ ဖှဈပှီး ညဘကအှမှနရှောကကှာ မောငဟှန့ဘှေး ခှငထှောငှ ခှငှး ကပအှိပဖှို့ သာ ဆနဒှစောသလို ဖှဈနရသညှေ။

မှိုးမမ ခှငထှောငထှဲ ဒီည လှဲအိပတှာနဲ့ ရငကှ ခုံနသညှေ၊ စောငပှါးလေး ခှုံလို့၊ စောငထှဲ မှာ ထမိနပှေါကှ ပငှ သူ့ အဖုတလှေး ကို နူတခှမှးလေး တှေ ပှတနှမေိသညှ။ ညလယရှောကတှော့ မောငဟှန့ဆှီက ဟောကသှံ စကှားရသညှ၊ မောငဟှနကှ အမှဲတော့ မဟောကှ တခကှတှခကှှ ဟောကလှိုကှ ရပသှှားလိုကှ ဖှဈသဖှင့ှ ဟောကသှံ မကှားရသောလှညှး အိပပှှောနှသညှေ လို့ ယူဆ ရပမညှေ၊ ကိုယ့ှ ဆငခှှနေူင့ကှိုယှ၊ မှိုးမမ တယောကှ မောငဟှန့ှ ခှငထှောငကှို မသိမသာလေး မ ကှည့ဖှို့ အခှိနစှောင့နှပသညှေေ။ နောကဆှုံး မအောငှးအီး နိူငတှော့ အသာလေး ခှငထှောငကှို မ ပှီး ခှောငှးကှည့မှိသညှ၊ ဟောတော့ ဒီကောငလှေး အိပတှာနဲ့ ကို ပုဆိုးက လညပှငှးရောကနှပှေီတခါထဲ ခိခိ၊ ငါစောင့နှေ တာတောငှ တောတှောှ အခှိနပှုတှ သှားတယှ။

ကိုယ့ဖှာသာ ကိုယတှှေးရငှး မောငဟှနှ ၏ မှိုပှင့ှ ကှီး လို မကောကတှကောကှ နူင့ှ ထောငမှတှ နသေော တနဆှာကှီး ကို ငေးကှည့နှမေိသညှ၊ နောကှ အကှံတခု လညှး ပေါလှာ၏၊ မောငဟှနကှ သူဘကနှားကို ကပအှိပနှသဖှငှေ့ မောငဟှန့ှ အတနကှှီးက ခှငထှောငနှားကပနှသညှေ၊ မိမိလကှ ကို အိပပှှောရှငှး နရော ရှှေ့သလို ဖှင့ှ သှားထိလိုကှ လှှငှ သူ သတိထားမိမညှ မဟုတှ၊ ခှငထှောငှ အသားနူဈခုကှား မှာ ခံနပမေေဲ့ မောင့ဟှန့ှ ကောငကှှီး ကို ကိုငခှငှှ ထိခငှစှိတှ က အရမှးကို နိူးဆှ နသဖှငှေ့ မှိုးမမ ခှငထှောငကှို အသာ ပှနခှလှိုကသှညှ၊ သူခှငထှောငှ အတှငှးမှ မောငဟှန့ှ တနဆှာကှီး ရှိနသညှေ့ နရောနားကို သူ့လကကှို အသာထားလိုကသှညှ၊ နောကတှော့ ခှငထှောငှ အသားကို ဖိကပကှာ ဖှေးဖှေးခငှှး တိုးသှားလသညှေ။ မောငဟှနကှ လညှး တကယှ အိပလှို့ပှောတှာ မဟုတှ။

မှိုးမမ သူ့ ကိုခှငထှောငမှ ကှည့လှိုကတှာကို မကှလှုံးမှေးကှည့နှတော၊ သူ့ လိငတှနကှှီးကို ခှငထှောငှ အသားက လာထိတော့ မှိုးမမ တမငထှိခငှလှို့ လုပတှာမှနှးသိ လိုကတှယှ၊ ဒါပမေဲ့ သူက အလိုကသှင့ှ ဒေါမှှိုးမမ ပေးသလောကပှဲ လုပဖှို့ စဉှးစားထားသညှ၊ သူ့ဘကကှတော့ ဘာမှ မစှန့စှားရဲ့၊ တခုခု ဖှဈလို့ ဒေါမှှိုးမမ က စှတစှှဲ လှှငှ သူသာ ခံရမညှ ဖှဈပှီး သူရှငှးပှ လို့လညှး ဘယသှူမှ ယုံမည့ှ သဘောမှာ လညှး မရှိ၊ သူ့ လိငတှနကှှီး ကို သူ့ဘကတှိုးလာသော ခှငထှောငှ အသားကို လှမှးထောကလှိုကသှညှ။ ဒေါမှှိုးမမ လကမှှနှး သိသှားတော့ သူ့ကောငကှှီးက ပိုမာလာသညှ၊ ခှငထှောငစှ အသာလှနကှာ ဒေါမှှိုးမမ ခှငထှောငထှဲ ဝငကှာ အသာကုနှ ကှုံးလိုးခငှှ စိတတှှေ တဖှားဖှား ပေါလှာသောလှညှး မလုပရှဲ၊ သူ့ပိုငနှကှ ခှငထှောငတှှငှးကသာ အသာ လှမှးထိထား လိုကမှိသညှ။

ဒေါမှှိုးမမ ဘကမှှ လကကှ လညှး ရုတမှသှားပေးသူ့ လိငတှနကှှီး အသာလေး ဖိ သလောကကှို မလှုပမှရှကှ ခံနေ၏၊ မောငဟှန့ှ ခေါငှးထဲ အကှံ တခု ထှကလှာ၏၊ မောငဟှနကှ ခှငထှောငစှလေးကို ဖှေးဖှေးခငှှး ဆှဲမ က သူ့ ကောငကှှီး ကိုလညှး ဖိအားမလှှော့ပဲ ဆကထှိုးထားသညှ၊ ခနနေ တော့ ခှငထှောငစှအောကမှှ သူ့ကောငကှှီး ကလှှောကနဲ ထှကသှှားကာ ဒေါမှှိုးမမ ၏ နှေးထှေးသော လကဖှဝါးနူင့ှ သူ့ ဒဈဖှား သှားထိတာကို သိလိုကရှသညှ။ ဒေါမှှိုးမမ ရုတတှရကှ ဘာလုပရှမှနှးမသိ ဖှဈသှား၏၊ သူအငမှတနကှိုငခှငှနှသေော မောငဟှန့ှ ဒုတကှှီး က သူ့လကဖှဝါးထဲ နှေးနှေး ကှီး ရောကလှာခဲ့လပှေီ၊ ည၏ တိတဆှိပမှှုနူင့ှ ဘယသှူမှ မသိနိူငှ ဆိုသော လှတလှပမှှု က နဂိုလထှဲ က မီးတောကှ ခငှှ နသေော မှိုးမမ ၏ ကာမ ဆနဒှ ကို ဟုနှးကနဲ ထလာစေ တော့သညှ၊ ဘာမှ သခှောမစဉှးစားမိခငှ သူ့ လကဖှဝါးတှကေ မောငဟှန့ှ လိငခှှောငှးကှီး ကို ဆုပကှိုငှ မိနလပှေေီ။

သို့သောှ လညှး လိငခှှောငှး ကှီးက အငှိမှ မနေ သူ့လကသှီးဆုပထှဲ ကို ရှေ့တိုးနောကဆှုပနှူင့ှ လှုပရှှားနလပှေေီ၊ လိငခှှောငှးကှီး၏ အထိအတှေ့မှာ အရညခှှံက နူးညံ့သောလှညှး အတှငှးသားတှကေ မာတငှးနသညှေ၊ ပူပူနှေးနှေးနူင့ှ ကိုငထှားရသညမှှာ ဘာနဲ့ မှ မတူ အရသာတမှိုး ဖှဈနသညှေ၊ သူ့ အဖုတတှှငှး မှာ စိုစိစိ က အခုဆို ပေါငှ အတှငှးတောငှ ထှကကှှ ခငှလှာနပှေီ။ မောငဟှနမှှာ လညှး ဒေါမှှိုးမမ ဆုပကှိုငထှားလိုကမှှုကှောင့ှ အရမှးကို စိတတှှေ ထလာပှီး သူ့ဖငကှို ကော့ ကာကော့ကာ ဖှင့ှ သူ့လိငခှှောငှးကှီး ကို ဒေါမှှိုးမမ လကသှီးဆုပထှဲ အဝငအှထှကလှုပပှေးနမေိတော့သညှ၊ ဒေါမှှိုးမမ ၏နူးညံ့လှသော လကဖှဝါး အထိအတှေ့ က ကိုယ့ဘှာသာ ဂှငှးတိုကတှာနဲ့ ဘာမှ မဆိုငအှောငှ ကောငှးလှနှးလှသဖှင့ှ သူ့ ကောငကှှီးက လညှး မာနဟှုနတှှေ ပှငှးကာ ပေါကကှှဲထှကလှုမတတှ ဖောငှးတငှးပှီး အတော့ှ ကို ယားယံလာရလသညှေ။

ဒေါမှှိုးမမ အတှကှ လညှး အငမှတနှ စိတလှှုပရှှားပှီး နဂိုလှ အတှငှး စိတကှ မီးခဲ ပှာဖုံး ဖှဈ နခေဲ့ သော ကာမ ဆနဒှ တှကေ နိူးကှှ လာသဖှင့ှ ဘာမှ ခေါငှးထဲ မှာ မရှိတော့၊ သူ အရမှး လုပခှငှှ စိတကှူးယဉခှဲ့ ရသည့ှ အရာကို လုပကှှည့ဖှို့ ဆုံးဖှတလှိုကှ လတေော့သညှ၊ ဒေါမှှိုးမမ လကတှှကေ မောငဟှန့ှ လိငခှှောငှးကှီး ကို ဖှေးဖှေးခှငှး ဂှငှးတိုကပှေးရငှးမှ ဒူးအသာထောကှ ကုနှးထရငှး သူ့ ပါးစပဖှှင့ှ ငုံ စုပလှိုကမှိလတေော့သညှ။ မောငဟှနှ မှာ သူ့ လိငခှှောငှးကှီး နှေး ကနဲဖှဈ ပှီး စိုစှတစှှတှ ခံစားလိုကရှရာ အတောပှငှ အံအားသင့သှှားရ လသညှေ၊ ဒေါမှှိုးမမ ထနလှိမ့မှညှ ဟု တှကထှားသောလှညှး ပုလှေ မှုတပှေးသည့ှ အဆင့ှ တော့ မတှကှ ထားမိရာ တောတှောှ ကို စိတတှကကှှှပှီး သူ့ တနဆှာမှ သုတရှညှ မှား ခကှခှှငှး ပနှးထုတခှငှှ လောကအှောငှ ဖှဈသှားပသညှေ။

သို့သောှ ဒီလောကကှောငှးသည့ှ အခှင့အှရေး အရသာ မှိုးကို တတှ နိူငသှမှှ အခှိနှ ဆှဲ လိုသဖှင့ှ ကှားဘူးနား၀ ဖငကှို တအားရှုံ့ ခှငှး ကိုယ့လှကကှို ဆှဲဆိတခှှငှး စသညတှို့ ဖှင့ှ စိတကှို အတငှး ပှောငှးပဈနရလသညှေေ၊ သို့သောလှညှး ကှာရှညတှော့ မရပါ၊ မိမိ အထကအှရာရှိ မ အပှိုကှီး တယောကလှုံးက သူမှားတှေ အိပနှသညှေ့ ကှားထဲ အလယခှေါငတှှငှ သူ့ခှငထှောငတှှငှးမှ သူ့ လိငတှနှ ကို ကုနှးစုပပှေးနတော ဘယသှူ ကှာကှာ ထိနှးထား နိူငအှံ့ပါမညနှညှး၊ ပှငှးထနသှော ညဈအားနူင့ှ အတူ သုတရှညှ နှေးနှေး မှားကို ဒေါမှှိုးမမ လညခှှောငှးထဲ ဖှုတကှနဲ ဖှုတကှနဲ ပနှးထုတှ မိနေ လတေော့ သညှ။ ပုလှမှေုတတှာ ကို အပှာကားတှေ မှာကှည့ဘှူးပှီး ပထမဆုံး လုပဖှူး သူ ဒေါမှှိုးမမ မှာလညှး မိမိ လညခှှောငှးထဲ ပနှးထှကကှလှာသော သုတရှညှ ပူပူ နှေးနှေး မှားကို ဘာလုပရှမှနှးမသိ အပှငထှှေးကရှငှ လညှး ခှငထှောငှ အိပယှာခငှးတှေ ပမှောစိုး၊ ပါးစပမှှာလညှး ငုံထားလို့ မလောကအှောငပှှည့ဖှောငှးလာတာ မို့ တဂှတဂှှတနှဲ့ သာ မှိုခှ ပဈလိုကှ ရလတေော့သညှ။

မောငဟှနှ မှာ အထှတှ အထိပှ ရောကသှှားသော အရသာ ကှောင့ှ လူတကိုယလှုံး ပှော့ ခှကော နူံးကှ သှား လေ သညှ။ သို့ သောလှညှး သူ့ အရညတှှေ ကို ဒေါမှှိုးမမ ပါးစပထှဲ ပနှး ထည့ှ လိုကှ ရ သဖှင့ှ အားနာ တာက ကကှောငှး၊ သူက တော့ ကောငှးခနှး ရောကှ သှားပှီး ဒေါှ မှိုးမမ တယောကှ ဟတကှော့ ကှီး ဖှဈနေ မှာပဲ ဟု အားနာ တာက တကှောငှး၊ ဘာ လုပပှေးရ မလဲ ဟု တှေး ရငှး သူတို့ နူဈယောကကှှား ခှငထှောငှ ကို အသာမခှောငှးလိုကသှညှ။ ဒေါှ မှိုးမမ တယောကှ သူ့ဘကှ ကို ကှောပေးအိပှ နတော တှေ့ လိုကရှသညှ၊ အပှိုကှီး ရှကသှှားပလား၊ ငါ့ ကိုစိတဆှိုးသှားပလား ဟု တှေးလိုကမှိ သေးသညှ၊ သို့ သောှ ဘေးစောငှး အိပှ နသဖှငှေ့ သေးကငှသှော ခါး လေးမှ စှံကားတကနှသေော ဒေါမှှိုးမမ တငသှားဆိုငှ ကှီးမှားက မောငဟှနှ ၏ ကှေးဇူးဆပခှငှစှိတှ ကို ပိုဆှပေးနလသညှေေ။

ဒီ တခါတော့ မောငဟှနှ သိပှ မစဉှးစားတော့ သူ့ တကိုယလှုံး ကို ဒေါမှှိုးမမ ခှငထှောငထှဲ ရောကအှောငှ လိမ့ဝှငလှိုကသှညှ၊ ဒေါမှှိုး မမ ခှရငှေးဘကှ မှ ငုတတှုတထှိုငှ လိုကသှညှ၊ အစမှး သဘောဖှင့ှ ဒေါှ မှိုးမမ ၏ တငပှါး အိအိ ကှီး အပေါှ သူ့ လကဖှဝါး တငလှိုကသှညှ။ မောငဟှန့ှ ရငတှှေ တဒိနှးဒိနှးခုံနသလေို အိကနဲ အထိအတှေ့ က မောငဟှန့ှ ဖှားဘကတှောှ ကိုလညှး တငှးကနဲ ဖှဈသှားစလသညှေေ။ ဒေါှ မှိုးမမ တုတတှုတှ မှ မလှုပတှော့ နညှးနညှး ပိုရဲလာပှီး လကဖှဝါး တဘကဖှှင့ှ တငသှားလုံးကှီး မှားကို ဆုပနှှယပှှတသှပပှေးရငှး တဘကကှ ထမိနစှ ကို ဖှေးဖှေးခငှှး ဆှဲလှနတှငှ လာခဲ့သညှ။ မှိနပှှပှ မီးရောငှ အောကမှှာတောငမှှ ဝငှးနသညှေ့ ဒေါမှှိုးမမ ၏ ခှသလေုံး ပေါငတှနှ မှားက မောငဟှန့ှ အာခေါငကှို ခှောကသှှေ့လာစလသညထှမေေိနစှ ပေါငရှငှး နားရောကတှော့ မောငဟှနကှ ဒေါမှှိုးမမ အပေါဒှူး တဖကကှ ကိုငမှ ကာ ဒေါမှှိုးမမ ကို ပကလှကအှနအထေားဖှဈအောငှ တှနှးလှနလှိုကသှညှ။

ဒေါမှှိုးမမ ဆီက အသံ ထှကမှလား လို့ မကှနှှာကို လှမှးကှည့လှိုကတှော့ သူ့ မကှနှှာကို သူ စောငနှဲ့ ဖုံးထားတာ တှေ့လိုကရှသညှ၊ မောငဟှနတှခကှပှှုံးလိုကမှိသညှ၊ စိတထှဲ ကလညှး ပှတာပဲ၊ ငါဘာလုပလှုပရှပှီ လို့တှေးလိုကမှိသေးသညှ၊ သို့ပမေဲ့ ဘေးနားမှာက လူတှေ အမှားကှီး ရှိသေးသညှ တကယတှော့ ဒေါမှှိုးမမ သဘောတူတာတောငမှှ သူတို့ လုပခှငှသှလို လုပလှို့ မရ အသံ မထှကှ အောငှ ထိနှးရမညှ ဆိုတာက မောငဟှနှ သဘောပေါကပှှီးသား၊ ဒူးထောငလှှှကှ ဖှဈသှားသော ဒေါမှှိုးမမ အတှငှးခံ ဘောငှးဘီလေးကို ခါးသရညကှှိုးလေးမှ ဆှဲ ကာ ဆှဲခှှတလှိုကသှညှ၊ ဒေါမှှိုးမမ ဖငကှလေး မသိမသာ ကှှပေးလိုကတှော့ သိပပှှူနာ မရှိ၊ ပငတှီမှာ ရှဲနသေော အရညတှှေ က မောငဟှန့ှ လကကှိုပါ လာပှီး စိုစိုစှတစှှတဖှှဈ စသညှေ။

မောငဟှနှ မအောင့ှ နိူငတှော့ မီး ရောငှ မှိနပှှပှ မှာ ပေါငအှရိပှ၊ ထမိနှ အရိပတှို့ ကှောင့ှ မှောငနှသေောလှညှး သူ့ လိုခငှသှော အရာ ဘယနှားမှာ ဆိုတာ က မှနှးလို့ ရနပှေီ မို့ သူ့ ခေါငှး ကို ဒေါမှှိုးမမ ပေါငနှူဈလုံးကှား ငုံ့ ကာ သူ့ နူတခှမှး တှကေို ရမှးသမှး ဖိကပလှိုကသှညှ။ အှန့ှ ကနဲ ဒေါမှှိုးမမ တှန့ှ သှားသလို အမှေး ပါးပါး ကှားက စိုစိုစှတစှှတှ နူးနူးညံ့ညံ့ အဖုတှ ကလေးက သူနူတခှမှးနူင့ှ တနှးတနှးမတမှတှ ထိလိုကရှသလို ညီစို့စို့ နူင့ှ တမှိုး စိတလှှုပရှှားစရာ အနံ့ ကလညှး သူ့ နှာခေါငှးတှငှး စူးစူး ဝါးဝါး တိုးဝငလှာခဲ့သညှ။ ဒါပမေဲ့ သူလညှး အနညှး အကငှှးတော့ မှှောလှင့ထှားပှီးသားမို့ ခန အသကရှူအောင့ရှငှး သူ့ လှှာကို ထုတှ ကာ မှီသည့ှ နရောကို လှမှးရကလှိုကသှညှ။ အင့ကှနဲ စောငအှောကမှှ ညီးသံနူင့ှ အတူ ဒေါမှှိုးမမ ပေါငကှှီး နူဈလုံးက သူ့ နားနူဈဘကှ ကို အတငှး ဖိညှပလှာခဲ့သညှ။

မောငဟှနတှယောကှ သူ့လှှာမှီသမှှ ဒေါမှှိုးမမ အဖုတနှူဈခမှးလေး တှကေို လှှကထှိုးထိုး ပေးနရငှေ အသကှ ကိုလညှး မအောင့ှ နိူငတှော့ ပဲ ပှနရှူမိရာ အစ ကလောကတှော့ မဆိုးတော့ ပဲ အနံ ကို သူ့ နှာခေါငှးက ယဉသှှား သူပငှ သတိမထားမိလိုကတှော့၊ သူ စာအုပထှဲ တှငဖှတဖှူးသော စောကစှေ့ ဖုကလေး ရှိမည့ှ နရောကို မှနှးကာ သူ့လှှာဖှားဖှင့ှ စမှးထိုးထိုး ပေးနလသညှေေ။ ဒေါှ မှိုးမမ တယောကကှ တော့ ကော့ပှနှ နပပှေေီ ပထမ ဦးဆုံး အဖုတရှကခှံ ရ တာမို့ လညှး မပှောပှ နိူငအှောငှ ကောငှးလှ ပရော အသံ ထှကှ မငှီးညူ မိအောငှ စောငစှ ကို ကိုကထှားရရှာလသညှေ။ သို့ သောလှညှး သူ့လကတှဘကဖှှင့ှ မောငဟှန့ှ ခေါငှးကို ဖိကာ အဖုတထှဲ မောငဟှန့ှ လှှာ မှား ပိုဝငလှာမလား ဟု သူ့ တငပှါးကှီး မှားကို ကှှကှှ ပေးနမေိသညှ။

မောငှ ဟနလှှှာအံသေ ခန့ှ အခှိနလှောကမှှာ ပငှ ဒေါမှှိုးမမ တယောကှ တကိုယလှုံး တောင့တှငှး ပှီး အကှော တှေ ဆှဲ သလို တဆတဆှတတှုနှ ရငှး ကာမ အရသာ အထှတအှထိပှ သို့ ရောကသှှား ရလေ တော့သညှ။ မောငဟှနှ မှာ လှှာလညှး ညှောငှး အသကရှူလညှး အောင့ထှားခဲ့ရသဖှင့ှ အခု မှ ဒေါမှှိုးမမ ၏ ပေါငလှုံးကှီး တဘကမှှာ ခေါငှးတငှ ရငှး မှေး နား နလေိုကသှညှ။ ထိုအခိုကမှှာပငှ …ဟတှ…ခှိုးးးးဟု တဘကခှှငထှောငထှဲ မှ မာလာဖှိုး၏ နှာခှလေိုကှ သံ ပှငှးပှငှး ကို ကှားလိုကရှလသညှေ၊ ဒေါမှှိုးမမ မှာ သူ့ ထမိနှ ကို ကမာနှးကတမှး ဆှဲ ခရှငှး မောငဟှန့ှ ခေါငှး ကို တှနှးထုတှ လိုကသှလို၊ မောငဟှနကှ လညှး သူ့ ခှငထှောငဘှကှ ကို အမှနှ လှိမ့ဝှငှ လိုကရှလသညှေ။ ဒေါမှှိုး မမ မှာ အခု မှ ရငတှှေ တဒိတဒှိတှ ခုံပှီး စိုးရိမှ နှောငတှ စိတတှှေ ပေါလှာရသညှ။

ကံကောငှးလို့ လကှ မတငလှေး ပဲ ၊ မာလာဖှိုးတို့ သာ သိသှားလို့ ကတော့ ငါတော့ ဒုကခှ လုံးလုံး ကို ဖှဈမှာ၊ ဟုလညှး တှေးနမေိသညှ။ တကယကှ တော့ မာလာထှေး က မှငပှှီး သှားပါပှီ ဒီလောကခှှငထှောငခှှငှးကပနှေ တာ အသကရှူသံ ပှငှးပှငှး နူင့ှ အဝတှ အစား လှုပရှှားသံ အသံအုပအှုပှ နူင့ှ ညှီး သံ တို့ မှာ၊ သူ့ ရဲ့ စပစှု လိုစိတှ ကို ထိနှး မထားနိူငပှါ၊ သူ နူင့ှ ဒေါမှှိုးမမ တို့ ခှငထှောငစှ နူဈခု ကို အသာ မ ၍ စပစှု လိုကတှာနဲ့ တှေ့ပါပှီ၊ မကှနှှာပေါှ စောငအှုပထှားသော ဒေါမှှိုးမမ ၏ ထမိနမှှာ ခါးပေါမှှာ ကှငှးလိုကှ တကနှပှေီး ထောငထှားတဲ့ ပေါငနှူဈ လုံးကှားမှာ ငုံ့လိုကပှေါလှိုကနှူင့ှ လှုပရှှားနသေော ခေါငှးတလုံး၊ ပထမတော့ ဘယသှူမှနှး မသိ၊ ဒေါမှှိုး မမ ကာမ အရသာ အထှပအှထိပရှသှားပုံ ရသညှ တောင့တှငှးသှားပှီး သူ့ပေါငကှှားထဲ က ခေါငှးကလညှး လှုပရှှားတာ ရပသှှားတော့ ဘယသှူဖှဈနိူငမှလညှး မာလာဖှိုး စိတဝှငတှစားစောင့ကှှည့နှသညှေ။

ခှငထှောငစှ ကို အမှင့ကှှီး မှှောကထှားလို့ မရသဖှင့ှ သူ့ မကှနှှာက ဖှာနူင့ှ ကပနှရော ဖှာမှ ဖုံလား အစ လေးလားမသိ သူ့နှာခေါငှး ၀ ကို လာကလိ ၏၊ နောကတှော့ နှာခေါငှးတှငှး လိမ့ဝှငလှာ၏၊ မာလာထှေးမှာ ဒေါမှှိုးမမ ပေါငနှူဈလုံးကှား မှ ခေါငှးပိုငရှှငှ မညသှူမှားဖှဈ မလဲ ဟု သိခငှလှှနှး သဖှင့ှ အသကကှို အောင့ထှားရငှး စောင့နှမေိသညှ၊ နောကတှော့ ဒေါမှှိုးမမ ပေါငနှူဈလုံးကှားမှ ခေါငှးပိုငရှှငကှ ပကလှကလှှဲခလှိုကှ ရငှး ဒေါမှှိုးမမ ပေါငတှလုံးပေါှ ခေါငှးတငနှားလိုကတှော့ မောငဟှနမှှနှး သူသိလိုကရှသညှ၊ ထိုမှ သူ့ခှငထှောငစှ ကို ပှနခှလှိုကပှှီး မိမိအိပယှာပေါှ ပှနလှှဲနားလိုကသှညှ၊ ထိုအခါကမှှ အောင့ထှားသော အသကရှူခှငှး ကို ပှနလှုပလှိုကမှိသော မာလာဖှိုး တယောကှ သူ့ နှာခေါငှးတှငှး စူးကနဲ ဝငလှာသည့ှ ယားကှိကှိ ဒဏှ ကိုမခံနိူငတှော့ ပဲ ခှေး ကနဲ ခှခလှေိုကမှိလတေော့သညှ။

တဘကခှှငထှောငှ တှငှးမှ အဝတနှူင့ှ ဖှာပှတတှိုကသှည့ှ အသံ မှား ကှားလိုကသှဖှင့ှ ဒေါမှှိုးမမ နူင့ှ မောငဟှနှ တို့တော့ လန့ှ သှားကှပှီ ဆိုတာ တှေးမိလိုကပှှီး ရီခငှသှလိုလို ဖှဈသှား၏၊ သို့သောှ မာလာထှေးမှာ လညှး ယောကကှှား ရတာက မှ မကှာသေး သူ့ယောကကှှား က သဘောငှလှိုကှ သှားရလို့ အိမထှောင့ှ အရသာ ကို ပှည့ပှှည့ှ ၀၀ မခံစားရသေး သဖှင့ှ ဆာနသေူ ဖှဈရာ၊ ဒေါမှှိုးမမ ကို ကှိတှ မနှာလို ဖှဈမိလသညှေ၊ သူ့ ယောကကှှားမှာ သငှဘှောသား ပီပီ အိမထှောငကှသှည့ှ ညမှ စ၍ သငှဘှော မတကခှငှ ခှိနအှထိ၊ သူ့ ကို ပုံစံ မှိုးစုံ နညှးမှိုးစုံ ဖှင့ှ ခစှခှဲ့ လရော၊ ဘာဂှာ ခံရသည့ှ အရသာ ကို ကောငှးကောငှးကှီး သိသဖှင့ှ ဒေါမှှိုးမမ နရောမှ စဉှးစား ရငှး သူ့ အဖုတှ လေး မှ အရညမှှားပငှ တစိမ့စှိမ့ှ စီးကှ လာ ၍ ထမိနကှှငှးထဲ လကလှှိုပှီး ကိုယ့ှ လကညှိုးလေးနူင့ကှိုယ့ှ အဖုတှ ကိုယှ ကလိ နမေိ လတေော့သညှ။

မောငဟှနှ နူင့ှ ဒေါမှှိုးမမ တို့ မှာ သူတို့ ခရီးစဉှ ကာလ အတှငှး ( မောငဟှနဘှာဂှာပေး ပှီး ) နောကပှိုငှး ရကတှှေ မှာ၊ နူဈယောကစှလုံး က ညဘကှ မှနမှှနှ ရောကပှါစေ လို့ စိတလှောနကှလသညှေေ၊ မောငဟှနှ မှာ မာလာဖှိုး ၏ ပှုံးစိစိ အကှည့ကှှောင့ှ သူ ရိပမှိ နမှနှေးသိသညှ၊ သို့သောလှညှး သူနူင့ှ ဒေါမှှိုးမမ တို့ မှာ တိတိလငှးလငှး ကှီး တယောကနှူင့ှ တယောကှ ပှောဆို ခှငှးလညှး မရှိပဲ ၊ ညဘကရှောကမှှ သူ အိပပှှောသှလို၊ မောငဟှနပှဲ အရကမှူး သလိုလို ဖှင့ှ ထိကှ ကိုငကှှလရော၊ မောငဟှနကှ ဒေါမှှိုးမမ ကို မာလာ့ ကို သတိထား ဟုသာ တခါတီးတိုး ပှောလိုကသှညှ။ ဒေါမှှိုးမမ ကလညှး ပါးပါသညှ၊ မောငဟှနပှှော ထားသဖှင့ှ မာလာဖှိုး ကို သတိထားသညှ၊ သူတို့ နူဈယောကှ တယောကခှှငထှောငထှဲ တယောကှ မဝငှ၊ခှငထှောငှ နူဈခုနား ကို ကပပှှီး သာ လှုပရှှားကှသညှ။
ဒေါမှှိုးမမ က မောငဟှနကှခှငထှောငဘှကကှို သူ့ဖငကှှိးပဲ ကောကထှည့ှ ပေးလိုကလှှှငှ မောငဟှနှ က ဒေါမှှိုးမမ အဖုတှ ကို သူတခှီပှီးသညှ အထိ ရကပှေးသညှ၊ မောငဟှနကှ သူ့ လိငတှနကှှီး ကိုပဲ ဒေါမှှိုးမမ ခှငထှောငထှဲ ထည့ပှေးလှှငှ ဒေါမှှိုးမမ က မောငဟှနှ သုတရှညထှှကပှှီး သှားသညှ အထိ စုပပှေးလိုကသှညှ။ အဲလို နဲ့ ပငှ ဒေါမှှိုးမမ တို့ ခရီးစဉှ ပှီးဆုံး ၍ ရနကှုနသှို့ ပှနခှဲ့ကှလေ တော့သညှ။ အပှနလှမှးခရီး တလှှောကတှှငှ၊ ဒေါမှှိုးမမ က ရှေ့ခနှးတှငထှိုငပှှီး လူငယမှှားက အနောကဘှကတှှငှ ထိုငကှှလရော၊ မောငဟှနနှူင့ှ ဒေါမှှိုးမမ တို့ ကို ခှောငှးခှောငှးနပှေီး ဆာနသေော မာလာဖှိုး က မောငဟှနနှူင့ှ ကပရှကှ ထိုငလှရော၊ မောငဟှနှ့ ကို ရကရှကရှောရော သူ့ ပေါငတှနှ၊ ရငသှားမှားနူင့ှ မထိတထိရော သိသိသာသာရော ပှတသှတထှိခတှ နလရေော။
ပုထုဇဉှ မောငဟှနှ ကလညှး မနနေိူငတှော့ သူမှား မမှငှ နိူငအှောငှ ပှနလှညှ ကိုငတှှယှ လတေော့သညှ။ ဝါဝါကတော့ သူ့ ကို အကိုကှီး လို စောင့ရှှောကသှော မှိုးကှညကှို အလှနလှေးစားပှီး ခစှခှငသှှား ပှီး တတှယတှှယှ ဖှဈနတေော့သညှ။ တကယတှော့ ဝါဝါ က လညှး အသကသှာ ငယသှညှ၊ အတှေ့အကှုံ ရှိသူဖှဈလရော၊ လူရိုးကှီး မှိုးကှညှ ကို တကယလှညှး သနားမိသညှ၊ ပါးစပထှဲ လကထှည့ှ ပေးရငတှောငှ ကိုကမှဲ့ သဘော မရှိသဖှင့လှညှး သူ့ အခှှဲ အနှဲ့ တှေ ဖှင့ှ မှိုးကှညှ ကို နှားပှာကှီး အောကသှှားမရှိ တဟဲဟဲ ဖှဈနအေောငှ ကိုငတှှယထှား၏၊ မောငဟှနှ က ဝါဝါ ၏ အပှုအမူ ကို သဘောပေါကှ သဖှင့ှ မှိုးကှညကှို မှှောကပှေး၏၊ ဝါဝါ့ ကို ကိုငဖှို့၊ မှိုးကှညကှ လကမှခံ ငါတို့ က မောငနှှမ လိုပါကှ လို့ ပှောနေ သေးသဖှင့ှ အားမလို အားမရ ဖှဈ နရသညှေ။
မောငဟှနှ က ဒေါမှှိုးမမ ကို ရနကှုနပှှနရှောကှ ရုံးပှနတှကှ ကှရလှှငှ ဘယလှို ပှနနှီးစပအှောငှ လုပရှမလဲ ဆိုတာ နညှးနညှး ဦးနှောကစှားနေ၏၊ သူ က နဂိုလှ ထဲ က ဒေါမှှိုးမမ ကို ကှောကရှသူ၊ နောကသှူတို့ ဖှဈနကှသညမှှောလညှး တဦးနဲ့ တဦး ပှင့ပှှင့လှငှးလငှး မဟုတှ၊ သူ က စပှီးတော့ ဒေါမှှိုးမမ ကို မမမှိုး ကနှောှ တို့ ဟောတှယတှခု သှားလိုးကှ ရအောငလှို့ လညှး ပှောလို့ ရမှာ မဟုတှ၊ တော့ ၊ အငှးလေ သူက စ မှ ပဲ ငါက လှုပရှှားလို့ ရမှာပဲ၊ အငှး အခု လောလော ဆယတှော့ ငါ့ ကို မာလာဖှိုး က အထာပေးနတောပဲ ၊ ဒီကောငမှ လငကှ သငှဘှောပေါတှကနှတော ဆိုတော့ သူလညှး ဆာနပေုံရတယှ၊ သူ့ ကို အရငှ လှုပရှှားရမယှ ဟု တှေးနမေိသညှ။ ဒေါမှှိုးမမ ကလညှး အငှး ငါနဲ့ မောငဟှနှ နဲ့ ဇာတလှမှးကတော့ ဒီလောကနှဲ့ ပဲ ရပရှငှ ကောငှးမယှ ထငတှယှ။
ကိုယ့လှကအှောကှ အလုပလှုပှ နတေဲ့ သူနဲ့ ဆိုတာ လုပငှနှးခှငှ မှာ ပှူနာ အမှားကှီး ရှိနိူငတှယှ၊ နောကှ ကိုယ့ှ သိကခှာ ကလညှး ရှိသေးတယှ၊ အခု ရနကှုနပှှနရှောကတှာနဲ့ သူ့ ကို ခပတှညတှညနှေ လိုကရှငှ ဒီကောငလှေး ပှနစှ ရဲ မှာ မဟုတပှါဘူး၊ ညဘကခှှငထှောငထှဲ မှာ ဖှဈတဲ့ ကိဈစ လညှး သူ့ ကို ဘယသှူက မှ ယုံမှာ မဟုတတှာ ငါငှငှးလိုကတှာနဲ့ ဒီကောငှ မဟုတမှဟတှ ပှောမှု နဲ့ ဒုကခှ ရောကသှှားမှာပဲ၊ အငှး သူ့ လီးကှီးကတော့ အကှီးကှီး ပဲ ခစှစှရာကှီး၊ အငှးလေ နောကှ ကှုံအုနှးမှာပေါ့။ လမှးကှမှးကှမှးပေါှ မှာ တဝုနှးဝုနှး ခုနပှေါကှ ပှေး နတေဲ့ လငခှရူဇာ ကားပေါှ မှ လူ တှအေားလုံး က ကိုယ့အှတှေး ကိုယစှီ နဲ့ မကှလှုံးတှေ မှိတပှှီး ကားလှုပတှာနဲ့ အတူ ယိမှးထိုး ရငှး ကားသယဆှောငှ ရာ ရနကှုနမှှို့ ကှီး ဆီ ကို လိုကပှါလှှကှ…….

မောငဟှနှ တို့ ရနကှုနပှှနရှောကှ ပှီး ရုံးပှနတှကှ ကှတော့ ခရီး အတူတူ သှားခဲ့ကှသူတှေ ပိုရငှးနှီး လာကှသလို ခံစားကှရသညှ၊ နောကပှှောငှ ပှော ဆို ပှောရှှှငှ နကှသညှေ၊ သို့သောလှညှး ဒေါမှှိုးမမ ရုံးခနှးထဲ ဝငလှိုကတှိုငှး မောငဟှနတှယောကှ သူ့ အတှငှးခံ အတှငှးက ကောငကှှီး ရုနှးရုနှးထ နရသလေို၊ ဒေါမှှိုးမမ တယောကလှညှး မကှနှှာ တခကှတှခကှှ နီမှနှးသှားတတှ သညကှို မောငဟှနှ ကောငှးကောငှးကှီး သိနရသညှေ၊ သို့သောလှညှး ဒေါမှှိုးမမ ရုံးခနှး ဆိုတာက အလံ အခှုံ မဟုတှ၊ တံခါးကလညှး သော့ရှိတာ မဟုတှ လူတိုငှး အလှယတှကူ တှနှးဝငလှို့ ရတဲ့ ဆငနှရှကတှံခါး လိုမှိုးလေး ဖှဈသညှ။ မာလာဖှိုး နူင့ှ မောငဟှနှ ကတော့ စားပှဲခငှှး ဘေးတိုကှ ယှဉရှကှ မို့ တယောကနှူင့ှ တယောကှ မသိမသာ အကှည့ှ တှေ က ရမကှ ခိုးတှေ ဝနကှသညှေေ။

မာလာဖှိုးက တော့ အိမထှောငရှှငှ ပီပီ မောငဟှန့ှ ကို ထိလိုကှ ပုတလှိုကှ နူင့ှ စကားပှောလေ့ ရှိသညှ။ တနေ့ မာလာ ဖှိုးက မောငဟှန့ှ ကို တီးတိုး လာပှောသညှ။ …ဟေ့ မောငဟှနှ ဒီနေ့ ငါ တနရော သှားစရာရှိလို့ ငါ အမကှီး ကို ပှောထားတယှ စတို သှားမယလှို့ နငငှါနဲ့ အဖေါလှိုကခှဲ့..ငါနေ့လညစှာကှှေး ပါ့မယှ… …ရပါတယှ မမာလာ ကလညှး၊ ကှှေးတော့လညှး စားရတာပေါ့ ဟီးဟီး… မောငဟှန့ှ အနှောင့ှ အသှား မလှတသှည့ှ စကားကို မာလာဖှိုးက မသိခငှယှောငှ ဆောငှ ပှီး ရုံးကား ဒရိုငဘှာ ကှီး ကိုခေါှ ကာ ထှကလှာခဲ့ကှလသညှေ၊ သူတို့ ဌာန စတို ခနှးမှာ တောတှောှ ဝေးသော နရောမှာ ရှိသဖှင့ှ ပထမဆုံး အဲဒီ အရငသှှားကှသညှ၊ လုပစှရာရှိတာ အမှနလှုပပှှီး တော့ မှို့ထဲ ပှနလှာကှသညှ၊ မှို့ထဲ က လမှးတခု မှာ မာလာဖှိုးက ကားကို ရပခှိုငှးပှီး ဆငှးလိုကသှဖှင့ှ မောငဟှနှ လညှး လိုကဆှငှး လိုကရှသညှ။

မာလာဖှိုး က ကားသမားကို သှားခငှရှာ သှားပှီး ရုံးကို ညနေ ရုံးဆငှးခါနီး လောကမှှ ပှနဟှု မှာ လိုကသှညှ။ ကားသမားက လညှး အံတို နပှေီ ဆိုတော့ ဟုတကှဲ့ မမ ဆိုပှီး လဈသှားတော့သညှ။ မောငဟှန့ှ မှာသာ မာလာဖှိုး က ဘယလှို အစီအစဉမှှနှး မသိ၍ …မ မာလာ ကနှောှ တို့ က ဘယသှှားမှာတုနှး.. ..ဟယနှငကှ လညှး ငါ ဒီအပေါထှပကှ ဗဒငဆှရော မှနတှယကှားသမားက လညှး အံတို နပှေီ ဆိုတော့ ဟုတကှဲ့ မမ ဆိုပှီး လဈသှားတော့သညှ။ မောငဟှန့ှ မှာသာ မာလာဖှိုး က ဘယလှို အစီအစဉမှှနှး မသိ၍ …မ မာလာ ကနှောှ တို့ က ဘယသှှားမှာတုနှး.. ..ဟယနှငကှ လညှး ငါ ဒီအပေါထှပကှ ဗဒငဆှရော မှနတှယှ ဆိုလို့ အပှိုင့မှန့ှ .ယူထားတာ၊ အဲဒါ သှားမေးပှီးရငှ ငါ့အိမလှိုကခှဲ့ ငါခကှထှားတဲ့ အမဲနှပှ ကှှေးမယှ…..။

ဗဒငှေ ဆရာကလညှး အောကထှပမှှာ နတော မဟုတဘှူး ဟု ငှီးနသေော မောငဟှနတှယောကှ၊ ဒီလှခေါးထဈတှေ ကလညှး တိုလိုကတှာ ဖှဈသှားရ၏၊ ဘာကှောင့လှညှး ဆိုတော့ သူ့ရှေ့ က တကသှှားသော မာလာဖှိုး ၏ ဖငလှုံးလုံးလေး နူဈလုံးက သူ့ ထမိနအှောကှ မှာ တလုံးခငှှး တလုံး ခငှှး ခုံလိုကှ ရမှးလိုကှ နူင့ှ ဖငကှှုံစီး လိုကသှှားရတာ ဘယလှိုဘယလှို အပေါထှပှ ရောကသှှားမှနှး မသိသောကှောင့ပှတညှေး၊ ဗဒငှေ ဆရာတို့ ထုံးစံ အတိုငှး သူမှား ကို လမှးကှောငှး ပေးပှီး အနောကမှှ လိုကဝှါး တတရှာ၊ ခနလေး နူင့ှ မာလာဖှိုး ၏ လငမှှာ သငှဘှော ပေါမှှာ နောကတှနူဈလောကှ ကှာအုနှးမညှ ဖှဈကှောငှး သိသှားတော့သညှ။

နောကှ တော့ အနောကနှား မှာ ထိုငှ ပှီး သနှးဝေ နသေူ မောငဟှနကှို မသိမသာ မကှခှုံးတဖကတှှန့ှ ပှလိုကရှာ မောငဟှန့ှ ခမှာ အူကှောငကှှောငှ ဖှဈသှားရတော့၏၊ …ငါ့ တူမ လေး တို့ အိမထှောငကှ အပကှှ ကိနှးလေး သေးသေး လေး ရှိတယှ၊ အဆိုးကှီး မဟုတပှါဘူး ပှငလှို့ရပါတယှ… …ဟငှ ဟုတလှား ဦးရယှ ယတှာ လေး ဘာလေး ရှိရငှ လုပပှါအုနှး .. …အေး ဦးကှည့ကှှည့အှုနှးမယှ..မကှစှေ့ ခနပိတထှားပှီးဘုရား အာရုံပှုနလေိုကှ အုနှးအခု… မာလာဖှိုး မကှစှေ့စုံမှိတှ နသေော အခှိနှ တှငှ ဗဒငှေ ဆရာက လကဟှနခှှဟနဖှှငှေ့ မောငဟှန့ှ ကို မာလာဖှိုးကို စားခငှလှား ဆိုတဲ့ ပုံမှိုး အထာပှတော့ မောငဟှနှ ခေါငှးတှငတှှငှ ငှိမ့မှိသညှ၊ ဗဒငဆှရောက တခကှပှှုံးလိုကပှှီး သူ့ အိပကှပှ ကို လကဖှှင့ှ ထိုးပှ ရာ မောငဟှနှ ကခေါငှး ငှိမ့ှ ပှလိုကလှသညှေ။

ကဲ ရပှီ တူမ ကှီး ယတှာ လညှး ရှိတယှ ဘာမှ စိတမှပူနဲ့ ..ဦး ယတှာ က နညှးနညှးတော့ ဆနှးတယှ လကတှှေ့လညှး ကတှယကှှဲ့..ဒီက တူတောမှောငကှှီး ရှေ့မှာ ပှောလို့ ရမလား… ….ရပါတယှ ဦးရယှ သူနဲ့ က မောငနှှမ လိုခငတှာပါ… …တူတောမှောငကှ ဘာနေ့သားလဲ ကှ… …သောကှာပါ ဥိးလေး … ….ဟားး ကောငှးလိုကတှာ တူမကှီး အတှကှ အဆငသှင့လှိုကလှေ..ဦးပှောပှ မယှ လူရဲ့ ကံဇာတာ က ဖှဈဖို့ လမှးကှောငှးပါပှီး ရငှ ဖှဈရတာပဲ ဘယလှိုပဲ ဖှဈဖှဈ၊ တားလို့ မရဘူး ၊ယကှာ ဆိုတာ လညှး အဲဒိသဘောပဲ အကှီး အကယှှ ဖှဈ၇မဲ့ သဘော ကို နညှးနညှး လေး ပေးဖှဈလိုကှ၇ငှ အကှီးကှီး မဖှဈတော့ဘူး ပေါ့၊ ငါ့တူမ ကှီး တို့ လငမှယားကှဲကိနှး ရှိတယှ၊ အဲတော့ ယတှာ ခှတေဲ့ အနနေဲ့ စတိကှဲလိုကှ သူသိစရာ မလိုဘူး၊ ပှီးရငှ စတိ သောကှာသား တယောကှ နဲ့ ခန လငမှယားလို နလေိုကှ၊ တကယနှေ ဖို့ ပှောတာ မဟုတဘှူးနောှ စတိ ပှောတာ။

ဥပမာကှာ ထမငှးခူးကှှေးတာတို့ ကိုယ့ှ ကုတငှ မှာ ခနပေးအိပတှာ တို့ လုပလှိုကရှုံပဲ.. …အဲဒါက ဘယနှူဈခါလောကလှုပှ၇မှာလညှး ဥိးလေးရဲ့ … …အကှာကှီး လုပစှရာ မလိုပါဘူး ရ ရကှ လောကှ ဆိုရငှ ရပါပှီ… ..အငှး …. သူတို့ နူဈယောကှ ထိုအခနှးက ပှနထှှကတှော့ တံခါး၀ လိုကပှို့တဲ့ ဗဒငှေ ဆရာကှီး လကထှဲ မောငဟှနှ သူ့အိပထှဲ ရှိသမှှ ပိုကဆှံလိပကှလေး အသာ ထိုးထည့ှ ပေးခဲ့သညှ၊ ခှိး လူလညကှှီး စိးပှားဖှဈနတော။  မာလာဖှိုး နူင့ှ မောငဟှနတှို့ တကစှီ တစီးငှားပှီး မာလာဖှိုး အိမသှို့ ရောကလှာကှလသညှေ။ မာလာဖှိုး တိုကခှနှး ရှေ့ လှခေါးရငှး မှာ အထုပှ အပိုး တှေ နဲ့ ထိုငှ စောင့နှသေော ဆံပငှ ရှညရှှညှ ပိနပှိနသှှယသှှယှ ကောငလှေး တယောကှ ကိုတှေ့လိုကရှလသညှေ၊ …ဟော မမ ပှနလှာပလား..တောသှေးတာပေါ့ ကနှောကှ ဒီထကနှောကကှှ မယထှငနှတော… ….ဟယှ သနှးဇောှဦး …နငှ က ဘယတှုနှးက ပှနရှောကတှာလဲ…။

ဒီနေ့ ပဲ လေ မမ၊ ကနှောှ ကလညှး ဟိုမှာ တပတလှောကှ နရအေုနှးမယှ ထငတှာ နောကတှော့ လယဉလှကမှေှတှ က သူမှား ကနဆှယလှုပတှာကို ရလိုကလှို့ ခကှခှငှှး လိုကလှာတာ ဟဲဟဲ…အိမှ ကိုတောငှ နောကှ အပတလှောကမှှ ရောကမှယှ လို့ ပှောထားတာ၊ မနကဖှှနကှှ မှ ရထားဖှဈဖှဈ ကားဖှဈဖှဈ လကမှှတဝှယလှိုကပှီး လဈမယလှေ… …အငှးလေ ဒါပေါ့…ဟဲ ဒိဟာက ကိုဟနတှဲ့ ငါတို့ နဲ့ အလုပှ အတူတူ ပဲ လေ အငဂှငှနှီယာပဲ…မောငဟှနှ သူက ငါ့ ကိုကို ရဲ့ ညီဝမှးကှဲ ပေါ့၊ သူတို့ သငှဘှော အတူတူ လိုကသှှားကှတာလေ၊ လိုငှးတော့ မတူဘူးပေါ့… မောငဟှနတှို့ တယောကနှဲ့ တယောကှ လကဆှှဲ နူတဆှကှ လိုကကှှပှီး မာလာဖှိုး တိုကခှနှးပေါတှကလှာကှလသညှေ။ မောငဟှနှ က တော့ အောင့သှီး အောကသှကှ ဖှဈနရသညှေ၊ စာရခါနီး ပါးစပှ နားရောကမှှ ထမငှးလုပှ ပှုတကှသှူလို့ ခံစားနရသညှေ။

သူ တို့ သုံးယောကသှား မာလာဖှိုး ခကှထှားသောအမဲနှပှ ဟငှး နဲ့ ထမငှး ကို မှိနရှညယှှကရှညှ စားသောကကှှပှီး နောကှ မောငဟှနှ ပှနသှှားခဲ့ရလသညှေ။ သနှးဇောှဦး မှာ သငှဘှောသား လူပှို လညှး ဖှဈ၊ မိနှးမ အရကှ ဖဲ အကုနှ ဝါသနာ ပါသူ လညှး ဖှဈလရော ရောကရှာ နရောတိုငှး မှာ ရ တဲ့ အရာ နူင့ှ ပှောမှှေ့ သူဖှဈလသညှေ၊ အခုလညှး သငှဘှော က ဆငှး ပှီး တဆင့ှ ပှီး တဆင့ှ နိူငငှံတှေ ဖှတှ၊ လယဉှေ တှေ စီး နူင့ှ ကောငှးကောငှး လှုပရှှားဖို့ အခှိနှ မရခဲ့ ၊ အိမလှညှး ပှနမှရောကတှာ ကှာလို့ ပှနခှငှဇှောသာရှိနသညှေ၊ လမှးမှာ တှေ့သမှှ ကောငမှ တှလညှေး စိတထှဲ ကပဲ ပဈမှား လာခဲ့ရသညှ၊ ယခု ဗမာပှညပှှနရှောကရှောကခှငှှး မတှေ့ရတာ ကှာသော ဗမာမ လေး တှေ ကို ကှည့ပှှီး ရမကှ ဆနဒှ တှေ နိူးကှှနခေဲ့ရသညှ။

မာလာဖှိုး မှာ သူ့ အကို ဝမှးကှဲ ကိုကိုမောငှ နဲ့ ယူကထဲ က သူ စိတထှဲ က ပဈမှား မိနသေော စောကှှီး ဖှဈလရော အခု လို တိုကခှနှး တခု မှာ နူဈယောကထှဲ ဆိုတော့ သူ့ ဘောငှးဘီ မှာ တခှိနလှုံး တငှးကှပှ ပှီး နထေိုငရှ ခကနှလတေေော့သညှ၊ …ညနဖကှေ တီဗီရှေ့ထိုငပှှီး အလာပ သလာပ ပှောကှတော့ သနှးဇောှဦးက သူ့ မှာ ပါလာသည့ှ ဝီစကီ တလုံး ကို ထုပှ ဖှင့ကှာ သောကှ လသညှေ၊ မာလာဖှိုး ကိုလညှး ယူမလား ဆိုတော့ နညှးနညှး ကုတလှေး နဲ့ စပပှေးပါ ဆိုသဖှင့ှ ကိုကာကိုလာ မှားမှား ဖှင့ှ ထည့ပှေးလိုကလှသညှေ။ မာလာဖှိုး နူင့ှ အတူနသေော အဒေါကှှီး မှာ ကိဈစ တခုနူင့ှ နယပှှနသှှား ကှောငှး ၊ ခါတိုငှး ဆိုရငှ သူ့ အမကေ လာနပေေးကှောငှး၊ အခုတော့ ခလေးမှေးပှီးစ၊သမီး အငယဖှှဈသူ မာလာဖှိုး၏ ညီမ အိမှ မှာ နနသဖှငှေေ့ လောလော ဆယသှူတယောကထှဲ ဖှဈနရကှေောငှး။

စသညဖှှင့ှ ပှောနကှလသညှေေ၊ မာလာဖှိုး မှာ အရကရှှိနလှေး လညှး နညှးနညှးရ လာပှီး သနဇှောှဦး ၏ သူ့ ကိုယလှုံး ကို မသိမသာ ခိုးခိုး ကှည့နှသညှေ့၊ အကှည့မှှား မှာ ခေါတော တသိနှးအားလောကှ ဖှဈနသဖှငှေ့ သူကိုယတှိုငလှညှး အဖုတှ ၀ မှာ အရညှ စိုထိုငှးထိုငှး ဖှဈနရလသညှေေ။ ပှောရငှး ဆိုရငှး မှ ဒီနေ့ ဗဒငဆှရော သှားကှည့သှည့ှ အကှောငှး ရောကသှှားပှီး ယတှာ ကိဈစ ကို ရီစရာ တခု အနနေူင့ှ ပှောပှ ရာ သနှးဇောှဦးက …ဟာမမ တိုကတှိုကှ ဆိုငဆှိုငှ ကနှောှ က သောကှာ သားပဲ ဟီး ၊ မမ အိမမှှာ ညနကေ ထမငှးလညှး စားပှီး ပှီ၊ ဒီည ကနှောှ မမ ကုတငပှေါမှှာ အိပမှယှ၊ မမ က ကနှောအှတှကှ ပှငထှားတဲ့ ဧည့သှညခှနှးမှာ သှားအိပလှေ ဟိဟိ၊.. ဟငှ နငကှ သောကှာသား လား တိုကဆှိုငလှိုကတှာဟယှ ခဈခဈ..ငါက အိပယှာပှောငှး ရငှ တောတှောှ နဲ့ အိပမှပှောတှတဘှူးဟ. ..။

ဒါဆိုလညှး မမ တို့ ကုတငှ မှာပဲ ကနှောနှဲ့ လာအိပလှေ ကုတငကှ အကယှကှှီးဟာကို ဟီဟီး.. …အောငမှယှ ..နင့ှ လို လူပှို ငရှုတှ ဝကမှှီး လကနှဲ့ တော့ တကုတငှ ထဲ မအိပရှဲပါဘူး ခဈခဈ.. ပှောသာ ပှောနတော အိုငဒှီယာက မာလာဖှိုး ၏ ပေါငခှှဆုံ မှာ အရညတှှေ စိုစှတှ လာရသလို သနဇှောှဦး ၏ ဘောငှးဘီ မှာလညှး ဖေါငှးဖေါငှး ကှီး ကို အထငှ အရှား မှငနှရေ လပှေီ၊ စကားတှကေ လညှး ဟိုလိုလို ဒီလိုလို အဓိပပှါယှ နူဈခှ တှနေဲ့ ဖှဈလာကှသညှ။ နောကှ တခါ အရကှ ထပဖှှည့ှ ပေးရငှး နူင့ှ သနှးဇောှဦး မှာ ခပတှညတှညှ ပငှ မာလာဖှိုး ထိုငနှသေော ဆိုဖါဘေး မှာဝငပှှီး ကပထှိုငလှိုကှ၏၊ ပေါငခှငှှး ကိုယလှုံးခငှှး မထိခလုပှ ထိခလုပှ ဖှင့ှ နူဈယောကှ စလုံး မှာ သှေးတှေ ဆူလာကှသညှ၊ ရီဝေ သော မကှလှုံး အခငှှးခငှှး လညှး အကှည့တှှေ ပိုရဲလာသညှ၊ သနှးဇောှဦး က မာလာဖှိုး ကိုယလှုံးလေး ကို ဆှဲယူ ပှဖကပှှေီး နူတခှမှး ဖူးဖူး လေး ကို ငုံစုပပှဈလိုကှ၏။

မာလာဖှိုး မကှလှုံးလေး မှားကလညှး စငှးကှ သှားပှီး သနှးဇောှဦး လညဂှုတှ ပေါကှို သူ့လကတှှနေဲ့ တှယဖှကလှာခဲ့သညှ၊ သူ့ ရဲ့ တုန့ပှှနှ အနမှးတှေ ကလညှး ရငတှေ နသေူ တယောကှ စမှးရေ အေးအေး လေး တှေ့ရလိုကသှလို၊ အငမှးမရ ဖှဈနသလေို၊ သနှးဇောှဦး လကဖှဝါးတှကေ မာလာဖှိုး တငပှါး အိအိ ကှီး တှေ ကို အားမလို အားမရ ဆုပညှှဈ ပေးနမေိသညှ။ မာလာဖှိုး တယောကှ အသကရှှု မဝတော့သဖှင့ှ သနှးဇောှဦး ၏ ပါးစပမှှ သူ့ နူတခှမှးတှေ ကို ခနခှာပှီး အသကမှှနမှှနှ လေး ခနရူနတေုနှး သနှးဇောှဦးက တိုးတိုးလေး ..မမ အိပခှနှးထဲ သှားကှရအောငှ နောှ… အိပခှနှးထဲ ရောကှ လို့ နူဈယောကစှလုံး အငှးကှီ ထမိနှ ဘောငှးဘီ တှေ ခှှတကှှပှီး နောကှ ငတနှကှတော ကှာပှီ မို့ အပရိက တှေ ခနဖယထှား၊ ဖိုးပလေး တှေ ဖိုကပှလေး တှေ ဂရုစိုကှ မနကှတေော့ ပဲ အရေးကှီးသည့ှ ဟာကိုသာ တိုကရှိုကှ တနှး သှားကှတော့၏။

ရှငှးရှငှး လေး ရေးရရငှ သနှးဇောှဦးးက မာလာဖှိုး ပေါငတှနှ နူဈလုံးကို ခှဲ၊ စိုနသေော စောကဖှုတှ ကိုဖှဲကာ မာနသေော သူ့ လိငတှနကှှီးကို တေ့ ဖိကာ သှငှးလိုကလှတေော့သညှ ဟု ရေးရမညှ ဖှဈလေ တော့ သညှ။မှိုးမမ တယောကှ ဘယလှိုပငှ စိတှ ကို ခှူပထှိနှးသောလှညှး ရကနှညှးနညှး ကှာလာ တာနူင့ှ စိတကှ ပှနလှှော့ လာပှနလှသညှေ။ မောငဟှန့ှ လီးကှီး စုပခှဲ့ရတာ ပှနသှတိရ နမေိသညှ၊ အငှး အဲဒါမှိုး အခှင့ှ အရေး ရရငှ ဒီတခါတော့ အဆုံးစှနထှိ သှားလိုကမှယှ ဟု တှေးနမေိသညှ၊ အဲ လို အခှင့ှ အရေး ဆိုတာ ကလညှး သူဖနတှီး လှှငှ ဖှဈနိူငှ သညှ ဆိုတာ သိတော့ ၊ စိတှ အလို လိုကခှငှနှမေိသညှ။ မကှာခငပှဲ အခှင့ှ အရေး တခု ပေါလှာသညှ။

မှဈဝကှှနှးပေါှ ဒသေ လေး တခု မှာ ပရောဂကှှ အတှကှ မှေ ရှေးထားတာ သှား စဈ ကှည့ဖှို့ရယှ၊ ထိုဒသေ အာဏာပိုငှ မှားနူင့ှ စကားပှောဖို့ ရယှ ကိဈစ ပေါလှာတော့ ထုံးစံ အတိုငှး အငဂှငှနှီယာ တယောကှ အနနေူင့ှ မောငဟှနှ ကို ရှေးလိုကသှညှ၊ ဒီတခါတော့ ကှည့ရှုံ၊ စကားပှောရုံ ဆိုတော့ လူသိပမှလို၊ မိနှးခလေး အဖေါှ အဖှဈ၊ သူ့ စာရေးမ လေး ဝါဝါ ကိုသာ ခေါခှဲ့လသညှေ။ ထိုကာလ အခှိနှ မှားမှာ မှဈဝကှှနှးပေါှ ဒသေ မှားသို့ ကားလမှး မှား မပေါကသှေးသဖှင့ှ ရလမှေး ကိုသာ အဓိက ထားပှီး သှားလာကှရလသညှေ၊ မှဈဝကှှနှးပေါှ က နာမညကှှီး ထီးနူင့ှ ဟာလဝါထှကသှော မှို့ သို့ ပထမ သငှဘှောဖှင့ှ သှားရမညှ၊ ထိုမှ တဆင့ှ ရစေူး ရှဈပလေောကှ ရှိသော မောတှောဘှုတှ ကလေး ဖှင့ှ သှားမှ သာ သူတို့ ပရောဂှကှှ ရှိသည့ှ နရော ရောကမှညှ ဖှဈလသညှေ။

ထိုမောတှောှ မှာလညှး နေ့တိုငှး မဆှဲပေ၊ ထားပါတော့ မှို့ကို သှားမည့ှ သငှဘှော ဖှူဖှူ ကှီးပေါှ ရောကတှာနဲ့ မောငဟှနှ အကှကကှောငှးတှေ့လပှေီ၊ ဒေါမှှိုးမမ လညှး ထိုနညှး လညှးကောငှးပငှ၊ မောငဟှနနှဲ့ ဝါဝါ မှာ လူပှို အပှို ငယရှှယတှူခငှှး မို့ ဘေးခှငှးကပှ အိပလှို့ မဖှဈနိူငှ၊ ဒေါမှှိုးမမ က အလယမှှာ အိပရှမညှ၊ ထို့ကှောင့ှ ယောကကှှားလေး တှေ ရှိတဲ့ဘကှ မှာ မောငှ ဟနှ အိပရှသလို ၊ မိနှးခလေး တှေ ရှိသည့ဘှကမှှာ ဝါဝါ အိပရှသညှ၊ ဒေါမှှိုးမမ ကတော့ အလယမှှာ၊ ဒီတခါတော့ ခှငထှောငှ မရှိ၊ ဘေးမှာလညှး လူတှေ အမှားကှီး နဲ့၊ ဒါပမေဲ့ ခှုံထားတဲ့ စောငခှငှှး ကပနှသညှေ၊ ဒေါမှှိုးမမ ရှ နသလေို၊ မောငဟှနလှညှး တအားဆာနပှေီ၊ ညနစေောငှးလို့ သငှဘှောပေါမှှာ မှောငှ လာကာ ကုနှးပတပှေါှ လူ အသှားအလာ စဲတာနဲ့ မောငဟှန့ှ လကကှ ဒေါမှှိုးမမ ပေါငှ တှပေေါကှို စောငခှှုံအောကမှှ ရောကနှပှေီ။

ဒေါမှှိုးမမ မနတတှေ သဖှင့ှ မောငဟှန့ှ ကို ကှောပေး ကာ တဖကှ လှည့အှိပလှိုကှ ၏၊ မောငဟှန့ှ လကကှ ဒေါမှှိုးမမ တငပှါးကှီးတှေ ပေါှ အလိုလို ရောကသှှား၏၊ မောငဟှနကှ အိတငှးတငှး တငပှါးဆုံ ကှီး မှား ကို အားမလို အားမရ ဖစှညှှဈမိတော့၊ ဒေါမှှိုးမမ ဖငကှှီး တှေ မောငဟှန့ဘှကှ ကော့ပေးလာသညှ၊ မောငဟှနကှ လညှး စောငအှောကမှှာ ဆိုတော့ သူလကတှှေ ကို ထငတှိုငှး သရမှးတော့သညှ၊ ဒေါမှှိုးမမ ထမိနကှို တငပှါးပေါရှောကအှောငှ ဖှေးဖှေးခငှှး ဆှဲတငလှိုကသှညှ၊ နောကတှော့ ဒေါမှှိုးမမ ဝတထှားသော အသား ပါးပါး အတှငှးခံဘောငှးဘီ ကို ပေါငလှညရှောကအှောငှ ဆှဲ ခလှိုကှ၏၊ အခု တော့ ဒေါမှှိုးမမ အဖုတကှှီး တခုလုံးက မောငဟှန့ှ လကဖှဝါး အောကမှှာ၊ တကယတှော့ မောငဟှန့ှ လကဖှဝါး အပေါမှှာ ဆိုတာက ပိုမှနလှိမ့မှညှ။

ဘာကှောင့လှညှး ဆိုတော့ မောငဟှနှ က ဒေါမှှိုးမမ ပေါငနှူဈလုံးကှား ဖငှ အနောကဘှကမှှ ပင့ှ ကိုငထှားသောကှောင့ဖှှဈ လသညှေ၊ ဒေါမှှိုး မမ စောကဖှုတကှှီး က လညှး ဖေါငှးလို့ အရညတှှေ ရှှဲနပှေီ၊ မောငဟှန့ှ လကခှှောငှး ထိပတှှကေ ဒေါမှှိုးမမ စောကဖှုတှ နူတခှမှးတှေ စောကစှိ ရှိနိူငမှဲ့နရောတှေ အကုနှ လှှောကပှှတှ ပေးနရော မှ စောကဖှုတှ အတှငှးသို့ ပငှ အဝငှ အထှကလှုပပှေးနေ လပှေီ၊ အဖို ဆိုလို့ ယငဖှိုတောငှ မသနှးဘူးသေး သော ဒေါမှှိုး မမ အဖုတကှှီး မှာ ပိုငစှိုးပိုငနှငှး အဝငအှထှကှ လုပနှသညှေ့ မောငဟှန့ှ လကခှလညှ ကှီးကှောင့ှ အရညတှှေ တစှပစှှပှ နူင့ှ ဖောငှးကား နပတေေော့သညှ၊ ခန အကှာတှငှ ဒေါမှှိုးမမ မှာ မောငဟှန့ှ လကကှောကဝှတကှို သူ့ လကဖှှင့ှ တငှးတငှး ကှီး ဆုပကှိုငကှာ သူ့ တကိုယလှုံးလညှး တောင့တှငှး၍ သှားရာ တခှီ ပှီးသှားမှနှး သိသာ လသညှေ။

မောငဟှနကှ လညှး သူ့လကညှှောငှး သှားသဖှင့ှ ခန နားခငှတှာ နူင့ှ အတောှ ဖှဈသှား၏၊ လကညှှောငှးပှေ သှားတော မောငဟှနှ မှာ သူ၏ မာတောငနှသေော လီးကှီး ၏ ပှူနာ ကို ဖှရှငှေး ဖို့လညှး စကှိုးစားတော့၏၊ သူ က နောကှ တကှိမှ အခှင့အှရေး ဆိုတာက ဘယနှားနေ မညမှှနှး မသိ၊ သံကို ပူတုနှးထု ရ မညဆှိုသော ပနှးဘဲ သမားတို့ ထုံး နူလုံး မူ ပှီး ကှိုးစားတော့၏၊ ပထမ သူ့ စောငကှှီး ကို သူနူင့ှ ဒေါမှှိုးမမ နူဈယောကှ ပေါှ လှှားခှုံလိုကသှညှ၊ နောကှ ထိုစောငအှောကမှှ တဆက့ှ ဒေါမှှိုးမမ စောငအှောကကှို သူ့ ကိုယှ ဝငလှိုကှ၏၊ နောကတှော့ သူ့ ပုဆိုးကို လှနတှငလှိုကသှလို ပှနဆှှဲခထှားသော ဒေါမှှိုးမမ ထမိနှ ကိုလညှး သူက ခါးပေါှ အထိ ပှနလှှနတှငလှိုကှ၏၊ သူက ပုံစံ မှနှ အောငှ ဒေါမှှိုးမမ ခါးကို သူ့ဘကဆှှဲလိုကှ ရာ ဒေါမှှိုးမမ မှာ သူ့ ဘကသှို့ ဖငကှှီး မှား ကော့ပေးလာ၏။

မောငဟှနကှ သူ့ဒူးတဘကဖှှင့ှ ဒေါမှှိုးမမ ပေါငှ လုံး ကှီး နူဈခုကှား ထိုးထည့ှ လိုကပှှီး ကှဲဟ သှားသော ဖငနှူဈလုံးကှားမှ သူ့ လိငတှနကှှီး ကို အသာလှှောထိုး လိုကရှာ အခုန အရညမှှား ဖှင့ှ စေးကပနှသေော ဒေါမှှိုးမမ စောကဖှုတှ အ၀ ကို သှားထောကမှိလသညှေ၊ အငှးးး ကနဲ့ တုနှ သှားသည့ှ ဒေါမှှိုး မမ ကိုယလှေး ကှောင့ှ ဒေါမှှိုးမမ တယောကှ မောငဟှနှ လုပသှမှှ ကို သိနေ ပှီး လိုကလှှှောမညှ ဆိုတာကိုလညှး မောငဟှနှ သိနေ၏၊ ထို့ကှောင့လှညှး အခှိနှ မဆှဲ တော့ဘဲ သူ့ လီးကှီး ကို ဒေါမှှိုးမမ စောကဖှုတထှဲ ဖှေးဖှေး ခှငှး ဖိကာ ထိုးသှငှးလေ တော့သညှ၊ ဒေါမှှိုးမမ တို့ မှို့ ကိုရောကတှော့ သူတို့ သှားမည့ှ ရှာလေး သို့ သှားမည့ှ မောတှောှ မှာ မနကဖှှနညှနကှေ မှ ထှကမှညှ ဆိုသဖှင့ှ တညှးခိုခနှးတခု တှငှ အခနှး ၃ခနှး ငှား ကာ တညှး လိုကရှလသညှေ။

ဒေါမှှိုးမမ မှာ ပထမ ဆုံးလီး အရသာ ကို သငှဘှောပေါတှှငှ မလှတှ မလပှ ခံစားလိုကရှ ၍ မခငှ့ှ မရဲ ဖှဈနရသလေို ၊ ဒေါမှှိုးမမ ၏ အပှိုစငှ အဖုတှ ကို ပထမဆုံး ပနှးဦးခှှခှငှေ့ ရလိုကသှော မောငဟှနကှ လညှး ဆပတှငန့ငှန့ှ ဖှဈနရော ညဘကရှောကတှာနူင့ှ ဒေါမှှိုးမမ အခနှးသို့ ဆောငတှောကှူးလတေော့သညှ၊ သူတို့ နူဈယောကှ မှာ အခု မှ ဟနဆှောငမှှု မကှနှှာဖုံး တှေ ကှာကှ ပှီး တယောကနှူင့ှ တယောကှ ပှေ့ဖကှ နမှးရှုံ့ ကာ အငှးကှီလုံခညှှ တှေ ဆှဲခှှတခှှ ကှသောလှညှး အသံတော့ အကယှှ ကှီး မထှကရှဲကှ၊ ဘေးက ကပရှကှ အခနှးမှာ ဝါဝါ ရှိသောကှောင့ှ ဖှဈသညှ၊ တကယတှော့ သူတို့က သာ မသိတာ ဝါဝါ တယောကှ က သူတို့ နူဈယောကှ ၏ အခဲ မကှေ လိုးပှဲ ကှီး ကို အစ အဆုံး တဖကခှနှး မှ ခှောငှးကှည့ှ မှငနှခေဲ့ရလသညှေ။

ထိုတညှးခိုခနှး မှားမှာ အရင့အှရငှ လူမှား ဖေါကသှှားခဲ့သည့ှ အပေါကှ မှားမှာ မှားပှားလှသဖှင့ှ ကှိုကသှည့ှ ရူထောင့ှ က ခှောငှးလို့ရ နိူငပှသညှေ။ မောငဟှနှ မှာ အခုမှ ပဲ ရဲရဲတငှးတငှး မို့ ဒေါမှှိုးမမ ၏ နိူ့ကှီးမှားကို အားရပါးရ ဆုပနှှယှ ပှီး နိူ့သီးခေါငှး တှကေို ဘယတှလှည့ှ ညာတလှည့ှ နူင့ှ စုပှ၊ ဒေါမှှိုးမမ ဗိုကသှား ပေါငတှှငှးသားတှေ ကို ပါ တရှိုကမှကမှကှ နမှးရှုံ့ ရငှး အရညတှှေ ရှဲနသေော အဖုတှ ကှီး ကိုလညှး ကုနှးရကှ၊ သို့သောလှညှး အဓိက မှာ ဒေါမှှိုးမမ အဖုတှ ကှီး ကို သူ့ လီးကှီးထည့ှ ကာ တအားဆောင့ှ ဖို့သာ စိတလှောနသဖှငှေ့ တိုကရှိုကသှာ ပေါငှ နူဈလုံးကှား ဝငလှုပလှေ တော့သညှ။ လူပှို ပေါကှ မောငဟှနှ နူင့ှ အပှိုကှီး ဒေါမှှိုးမမ တို့ နူဈယောကမှှာ လှကှေီး ထိုးရိုးရိုး နူင့ှ နူဈခှီ၊ နောကှ ကုတငပှေါမှှာ ဒေါမှှိုးမမ ကို လေးဘကထှောကစှေ၍ တခှီ။

ကုတငဘှေး စားပှဲ ကို လကထှောကကှုနှးစေ၍ တခှီ စသဖှင့ှ နားလိုကှ လိုးလိုကှ ညလုံးပေါကှ လုပကှှလသညှေ။ ဝါဝါ ခမှာလညှး ခှောငှးရငှး ကိုယ့အှဖုတကှိုယှ ပှနပှှတှ ကာ အကှိမကှှိမှ အခါခါ ပှီးရလသညှေ။ဒေါမှှိုးမမ နူင့ှ မောငဟှနှ တို့ မှာ ပရောဂကှှ ရှိရာ ဒသေ ရောကပှှီး လုပစှရာ ဆှေးနှေး စရာ မှား ပှုလုပှ ကှပှီး ပှနလှာခဲ့ကှသညှ၊ ထို မှို့လေး မှာ သူတို့ နူဈယောကှ အတှကှ အခှင့အှရေး မသာခဲ့ သဖှင့ှ ရနကှုနှ မပှနမှှီ အလာတုနှးက နားသော ဟောတှယှ ရောကှ မှ ပငှ ဆောငတှောှ ကူးရတော့သညှ၊ ထုံးစံ အတိုငှး သူတို့ နူဈယောကှ၏ နူဈပါးသှားကို ဝါဝါ တယောကှ သူ့ အဖုတှ သူဖိပှတှ ရငှးဖှင့ှ ခှောငှးခဲ့ရပှနသှညှ။

မာလာဖှိုးမှာ သနှးဇောှဦး နှင့ှ ရကှ အနညှးငယှ လုပလှိုကှ ရလို့ အာသီသ တှေ ပှသှေားသောလှညှး သနှးဇောှဦး သူ့မိဘ တှေ ဆီ ပှနသှှားတော့ သူ့ သှေးသားတှေ က တဖှေးဖှေး ပှနလှညှ၊ တောငှးဆိုလာပှနှ လသညှေ၊ သူယောကကှှားက လညှး ဒီတခေါကသှှားတာ ကှာလိုကတှာ ဟု တှေးနမေိသညှ၊ နောကှ ဝါဝါ့ ဆီမှ မောငဟှနှ နှင့ှ ဒေါမှှိုးမမ တို့ ဘယလှို လိုးကှသညှ ဆိုတာကို တဈတဈခှခှ ပှနကှှား လိုကရှတော့ စိတတှှကေ ပိုထနလှာသညှ၊ ထို့ကှောင့ှ မောငဟှန့ှ ကို စနနေေ့ သူ့ အိမမှှာ အကူညီ လိုလို့ လာနိုငမှလား လို့ မေးလိုကသှညှ၊ မောငဟှနှ ကလညှး ဟိုတခေါကထှဲက လုပခှငှနှတော သဘောငှသှား ကောငှ ဝငရှှုတသှှားလို့ လှတသှှားခဲ့ရသည့ှ။

သူ့ အစာ ကို ပှနှ ရ တော့မညှ ဆိုတာ သိတော့ မငှငှး ခကှခှငှှး လာခဲ့မညှ ဟု ပှောလိုကသှညှ၊ မောငဟှနှ ရောကလှာတော့ မာလာဖှိုး မှာ ရမေိုးခှိုး သနပခှါး ခှဆေုံးခေါငှးဆုံး လိမှးထားပှီး ယိုးဒယား ဘရာဇီယာ ပှော့ပှော့ အတှငှးခံ ဘောငှးဘီ ပှော့ပှော့ ပှောငှးပှောငှး အသား တှေ အပေါကှ ပုခုံးကနေ ခှမကှစှေိထိ နီးပါး ရောကသှော ခညှသှား ဂါဝနှ ပှပှ ကို ဝတထှားပှီး ဖှဈသညှ၊ ဂါဝနမှှာ ပှသောလှညှး ခညှသှား ပါးပါးလေး ဖှဈသဖှင့ှ တောရှုံ အလငှးရောငှ အောကမှှာဖှတသှှားရငတှောငှ ပေါငလှုံးတှေ ကို အထငှးသား မှငနှရေ၏၊ မာလာဖှိုးမှာ မောငဟှနှ ကို သိပှ အပှငှးအထနှ ဖှားယောငှးရနှ မလိုမှနှး သိပှီး ရိပမှိပှီး ဖှဈသညှ၊ သူ ဖငလှှနပှေးလိုကှ တာနဲ့ တကခှမှည့ှ ကောငမှှနှး သိနေ၏။

သို့သောလှညှး သူ့ ကိုယသှူ အပေါ စား မဖှဈ စလေို၊ မောငဟှနှ စ မှ မသိမသာ လိုကလှှှောရသလိုနှင့ှ ပေးမညှ ဟု ကှံထား၏၊ ထို့ကှောင့ှ မောငဟှနှ ရောကလှာတော့ ဘာမှ မဟုတသှည့ှ အလုပကှလေး တခုနှဈခု ခိုငှးပှီး ပှီးသှားတော့၏၊ မောငဟှနှ မှာလညှး မာလာဖှိုး ဂါဝနအှောကမှှ ရှိုးထားသော ကိုယလှုံး ကို အရသာခံ ကှည့ရှငှး လီးက တောငနှပှေီ ဖှဈသညှ၊ သို့သောလှညှး ဘယကှ စရမညမှှနှး မသိဖှဈနေ၏၊ မာလာဖှိုး သုပပှေးထားသော လဘကနှှင့ှ ရနှေေးကှမှး သောကနှရငှေးမှ စကားစလိုကှ၏၊ ..မမာလာ လေ့ကငှ့ခှနှး မှနမှှနလှုပသှလား…. …ဟင့အှငှး သိပမှလုပဖှှဈပါဘူး ဘာလို့လညှး ငါ သိပှ၀ နလေို့လား..ခဈခဈ….ဘယကှလာ၊ မမာလာ ဘောဒှီက အရမှးမိုကနှလေို့ မေးကှည့တှာ….အဟီး.. ..အနမှယှ ..လဘကကှှှေးထားတာတောငှ အားမရသေးဘူးလား ဘာစားခငှလှို့ မှှောကနှရတောလဲ.. …။

အာ မဟုတပှါဘူး မမာလာက လညှး မိုကလှို့ မိုကတှယပှှောတာပါ…. …နင့ှ..မမမှိုး လောကတှော့ မလှပါဘူးကှာ ခဈခဈ.. ..အာ မမာလာကလညှး ..ဘာ နင့ှ မမမှိုးလဲ ဗှ…. …အောငမှယှ ငါမသိရငှ ခကမှယှ မောငဟှနှ…ငါတို့ ဟိုနယှ သှားတုနှးက ငါက မမမှိုး ခှငထှောငနှဲ့ ကပရှကှ အိပတှာ မေ့သှားပလား… ..ဟငှ..မမာလာ က သိတယှ ဟုတလှား အဲ တုနှးက … …ခဈခဈ..ငါတောငှ နှခေါငှးမှနပှှီး ထခှလေိုကသှေးတယလှေ၊ ခှေးကောငလှေး… ..အဲဒိတုနှးက ဘာမှ မဟုတပှါဘူး အပရိက ပါပဲ၊ … …ဟီး နောကတှခေါကကှှ မှ အပီအပှငှ ပေါ့ ဟုတလှား၊ ငါ့ကို ဝါဝါ အကုနပှှောပှပှီးပှီ.. ..ဟငှ ဟုတလှား ဝါဝါ က ဘယလှိုသိတာတဲ့လညှး.. ဟဲ့ သူက နငတှို့ နဲ့ အခနှးခငှှး ကပရှကှ လေ မေ့နပလေား။

သူက အိပရှေးတောငှ မ၀ ဘူးတဲ့ နငတှို့ကို ခှောငှးရတာနဲ့ ခဈခဈ..အံပါ့နောှ ဟိုကလညှး အပှိုကှီး ဆိုပှီးတော့ ခဈခဈ… ..ဟငှးဟငှး..မမာလာ ကှေးဇူးပှု ပှီး ဒီကိဈစ ကို နူတလှုံပေးပါနောှ၊ ဒီကောငမှလေး ဝါဝါ့ ကိုလညှး ပိတရှအုနှးမယှ.. ..အမလေး ဝါဝါ ကလညှး ငါ့မို့ ပှောတာပါဟယှ..ငါ့ပါးစပကှတော့ စိတခှပှါ..ဒါပမေဲ့ နငငှ့ါကို ဒိတေး တော့ ပှောပှရမယှ ဟင့ှ.. ….ပှောမပှတော့ ဘူးဗှာ..လကတှှေ့ပဲ လုပပှှတော့မယှ… မောငဟှနကှ သူနရောမှ ထ၍ မာထာထှေး ဘေးမှာ သှားကပထှိုငလှိုကသှညှ၊ မာလာထှေးက မခှိုမခငှှ မကှနှှာပေးလေး ဖှင့ှ၊ ..အောငမှယှ ဘယသှူက လုပပှှတာ ခံမယှ ပှောလို့လညှး…. မောငဟှန့ှ လကတှှကေ မာလာထှေးကိုယလှုံးလေး ကို သိုငှးဖကပှှီးနပှေီ၊ ..မမာလာ ကို ကနှောကှ ခစှခှငှနှတော ကှာလှပါပှီ ဗှာ… ..။

အယှ ခု မှ လာပှီ အို့…. မာလာထှေး စကားမဆုံးလိုကပှါ၊ မောငဟှန့ှ နူတခှမှးတှကေ သူ့ လညတှိုငှ နှဖူးတှကေို တောကလှှှောကှ နမှးရှုံ့ လာခဲ့တော့ စကားမဆကနှိုငတှော့၊ သူ့သှေး တှလညှေး ဆူလာပှီ၊ လူပှို ပမေဲ့ အရိုငှး မဟုတတှော့တဲ့ မောငဟှနှ ရဲ့ ကှှမှးကငှတှဲ့ လကတှှကလညှေး သူ့ ဘရာဇီယာတှေ ပငတှီတှကေို ဂါဝနနှဲ့ အတူ ကှမှးပေါှ ပုံကှ သှားစခေဲ့သညှ၊ ..မောငဟှနရှယှ အိမရှှေ့ကှီးမှာကှယှ…. မောငဟှနကှ စကား ပှနမှပှောတော့ပါ၊ မာလာထှေးကို စှပကှနဲ ကောကခှှီပှီး မာလာထှေးတို့ လငမှယားအိပတှဲ့ အခနှးထဲက ကုတငကှှီး ဆီ မ လာခဲ့ပါတော့သညှ၊ …အရမှးမကှမှးနဲ့ နောှ မောငဟှနှ၊ ဖှေးဖှေးနောှ.. တဲ့ မာလာထှေးရဲ့ နောကဆှုံး စကား၊ နောကတှော့ ၊ တအငှးအငှး၊ အဟငှးဟငှး၊ တဖတဖှတှ အသံတှေ နဲ့ အသကရှှုသံပှငှးပှငှးတှကသော မာလာထှေးရဲ့ အခနှးထဲ မှာ လှိုကခှတလှို့ နပေါတော့သညှ…..ပှီး။