အသဲခိုက်အောင်

အငှးလှားကနရှပှငကှေို ကှောခိုငှးကာ ဆောကလှုပထှားသည့ှ မာလာမှိုငဂှဟောနှင့ှ နှငှးဆီမှိုငဂှဟော တိုကနှှဈလုံးမှာ အထကတှနှးလှှာဟုခေါဆှိုအပသှည့ှ ပဈစညှဥဈစာ ခမှှးသာကှှယဝှသူမှားနထေိုငရှာ စံအိမဂှဟာမှားပမေို့ ခတှမေီလှပကာ နခငှေ့စှဖှယှ သာယာလှပပါပသညှေ။ မာလာမှိုငဂှဟောတှငှ အတှငှးဝနှ လူပှိုကှီး ဦးကှောမှငှးနှင့ှ တူဖှဈသူ ကှောငှးသာ မောငဝှငှးနိုငတှို့နှဈဦးသာ နထေိုငလှကှရှှိပှီး အိမတှှငှ အစခေံနှင့ှ ထမငှးခကှရှနအှတှကှ အသကသှုံးဆယကှှောကှှောရှှိ ကရငအှမှိုးသမီးတယောကနှှင့ှ မာလီအလုပနှှင့ှ တိုကစှောင့အှဖှဈကိုမူ ဝလရောလူမှိုး မနဂှလာဆိုသော ကုလားကို ခိုငှးစောထား၏။

နှငှးဆီမှိုငဂှဟောတှငှ အငှိမှးစာအရာရှီ ဦးသနှးဝနှငှေ့ ဇနီးဒေါခှငမှအှပငှေ သမီးဖှဈသူ မှီးကောငပှေါကအှရှယှ မောလှီနှင့ှ ဦးသနှးဝေ၏နှမ အပှိုကှီး မနှငှးဝတေို့ နထေိုငလှကှရှှိသညှ။အထကတှနှးလှှာ အရာရှိကှီးမှားဖှဈကှသည့အှလှောကှ မာလာမှိုငနှှင့ှ နှငှးဆီမှိုငဂှဟောတို့တှငှ နထေိုငကှှသူမှားမှာ တဈဦးနှင့တှဈဦး ခငမှငကှှကာ တဘကနှှင့တှဘကှ လှတလှပစှှာ ဝငထှှကသှှားလာကှလေ၏။ လူပှိုကှီး ဦးကှောမှငှးသညှ တဘကခှှံမှ အပှိုကှီး မနှငှးဝကေို ပိုးပနှးလကှရှှိသကဲ့သို့ သူမကလညှး သူ့အားမတွတောသကဝှငလှကှရှှိသောလှညှး။

နှဈဦးသားမှာ မိမိတို့ သိကခွာကို စောင့ထှိနှးနရသဖှငှေ့ ပှင့လှငှးရငှးနှီးခှငှး မရှိနိုငကှှပေး။ ဦးကှောမှငှးသညှ မိမိကိုယတှိုငှ အခစှရှေးကို ပှင့လှငှးစှာ ဖှငဟှရနှ မဝန့မှရဲဖှဈနသဖှငှေ့ ညနကှေောငှးကပှနလှာမည့ှ မောငဝှငှးနိုငအှား စောင့မှှှောနှေ၏။ သူ၏အကှံမှာ တူဖှဈသူအား မတွတောစာပေးခိုငှးရနဖှှဈ၏။ ယငှးကဲ့သို့ စောင့စှားနခေိုကှ မောငဝှငှးနိုငကှှောငှးမှ ပှနရှောကလှာ၏။ အဝတအှစားလဲလှယပှှီး၍ ပှနထှှကလှာသော ဝငှးနိုငှာအား ဦးကှောမှငှး လှမှးခေါလှိုကလှသညှေ။ ‘မောငဝှငှးနိုငှ… ဟိုဘကတှိုကကှို သှားခှစမှေး၊ ဟိုအပှိုကှီး မနှငှးဝကေို ဟောဒီစာသှားပေးစမှးပါ။

စာပေးတာကို ဘယသှူမှ မမှင့စှနေဲ့.. ကှားလား’ ကှောမှငှးက စာတစောငကှို လှမှးပေးရငှး မှာကှားလသညှေ။ ‘ဟဲ… ဟဲ အနကှယလှညှး သိပမှရိုးတော့ဘူး’ ‘တယှ.. ဒီကောငလှေး… သှားပေးမှာ ပေးတာမဟုတဘှူး.. စာပေးပှီး ပှနစှာပါယူခဲ့ ကှားလား’ ဦးကှောမှငှးက မာနမှဲသလို လုပလှိုကသှဖှင့ှ ဝငှးနိုငသှညှ တိုကထှဲမှ ပှေးထှကလှာကာ တဘကခှှံထဲသို့ ဝငလှာခဲ့လေ၏။ ခှံဝငှးထဲသို့ ရောကလှာသော ဝငှးနိုငသှညှ တိုကတှှငှးတှငှ ဆိတညှိမလှကှရှှိသဖှင့ှ လူမှားမရှိကှလသလေောဟု တှေးမိ၏။ တိုကရှှေ့သံတံခါးကှီးမှားမှ အတှငှးဘကမှှ ပိတထှားသဖှင့ှ။

တိုကအှနအထေားကို ကောငှးစှားကှှမှးကငှသှော ဝငှးနိုငသှညှ တိုကအှနောကဖှကသှို့ လှည့လှာခဲ့လသညှေ။ တိုကှ၏အနောကတှှငရှှိသော သံတံခါးတခုမှာ စေ့ထားသဖှင့ှ ဝငှးနိုငသှညှ အသာအယာတှနှးဖှင့ကှာ ဝငလှာသညှ။ တိုကခှမှးအတှငှးသို့ ရောကလှာသော ဝငှးနိုငသှညှ အိမသှာနှင့ှ ကပလှကှရှှိသည့ှ ရခှေိုးခနှးမှ ရကသှေံကှားသဖှင့ှ မညသှူမှား ရခှေိုးနသနညှေးဟု သိလိုသဖှင့ှ အပေါကမှှ ခှောငှးကှည့လှိုကှ၏။ သူ၏ရှေ့မှောကမှှ မှငှးကှငှးကှောင့ှ သူ၏နှလုံးသှေးမှာ ရပဆှိုငှးသှားပှီဟူ၍ပငှ သူကထငမှိလသညှေ။

ရပနှေးမှ တဖှဲဖှဲကနှသေော ရဖှေားမှားအောကှ၌ နတမှိမယတှဦးပမာ ကိုယခှနဓွာဗလာကငှှးလကှှ ရခှေိုးနသညှေ့ အပှိုကှီး မနှငှးဝပငဖှှဈေ၏။ သူမသညှ တံခါးပေါကကှို ကှောခိုငှးကာ မတတှတရှပနှသဖှငှေ့ သူမ၏ အသားအရညမှှာ ဝငှးဝါလကှှ ကိုယခှနဓွာမှာ ခါးသေးရငခှှီ ပဒုမမွနီအလားဖှဈနေ၏။ တံခါးပေါကမှှရပကှာ အညှို့ခံနရသေူပမာ ငေးစိုကကှှည့နှမေိသော ဝငှးနိုငသှညှ မနှငှးဝေ၏ ကှီးမားလှသည့ှ တငပှါးကှီးနှင့ှ ၎င်းငျးငြးငွးငှး၏အလယမှှ အကှဲကှောငှးဖငှးကှားကိုကှည့ရှငှး သူ၏ရမမွကဇှောအဟုနမှှာ ပှနထှငှ၍လာခှပှေီ။

သူသညှ အသကအှရှယအှားဖှင့ှ ၁၈နှဈမှသာလှှငဖှှဈသောလညှး သူ၏ရှေ့မှောကမှှ ယမငှးရုပသှညှ သူ၏ကိုယခှနဓွာအတှငှးရှိ တထောငသှောအကှောမှားကို ထှန့ထှှန့လှူး သှကသှှကခှါအောငှ ရငတှှငှးလှိုမော ရမမွကကှှှစသညှေ မဟုတလှော။ ကာမရာဂတညှးဟူသော ဘီလူးကှီးသညှ သူ၏လညဂှုတကှို ခှစီးကာ သူ့အားအသူတရာနကသှော အမှောငတှိုကအှတှငှးသို့ သယဆှောငှ၍သှားပါပှီကော။ တထောင့ငှါးရာတညှးဟူသော အငအှားအစှမှးကို သူကဲ့သို့ လူငယတှယောကသှညှ အဘယမှှာ တှနှးလှနနှိုငပှါမညနှညှး။ ထို့ကှောင့ှ သူသညှ သူ၏ရှေ့မှောကမှှ သံလိုကဓှာတပှမာ ဆှဲဆောငလှကှရှှိသည့ှ။

မနှငှးဝေ၏ အနီးသို့သာ တဖှေးဖှေးကပသှှားကာ နောကှဖကမှှ သိမှးကှုံး၍ ဖကလှိုကရှာ သူမကအလန့တှကှား အောမှိပှီး လှည့ကှှည့လှိုကှ၏။ ‘ဟငှ.. ဝငှး.. ဝငှးနီုငှ.. ဒါ.. ဒါဘာလုပတှာလဲ.. ထှကှ… ထှကှ’ သူမက ထဈထဈငေ့ါငေ့ါပှောရငှး သူမ၏တုတခှိုငသှော ပေါငရှငှးဂှဆုံမှ စောကဖှုတခှုံးပှငကှှီးကို လကဝှါးနှဈဖကဖှှင့ှ အုပထှားလေ၏။ ‘အို… မထှကဘှူး.. အနတှီကို ကနှောခှစှမှယှ.. ကနှော့စှိတကှို မထိနှးနိုငတှော့ဘူးဗှ… ခစှမှှာဘဲ.. ခစှမှှာဘဲ’ ဟု ပှောကာ သူသညှ မနှငှးဝေ၏ ကိုယလှုံးကှီးကို သိမှးကှုံးပှေ့ဖကပှှီး သူမ၏ နှုတခှမှးပါးမှားကို ပှုတလှုမတတှ ငုံခဲ့နလသညှေေ။

ဖိုသတတွဝါဆိုလငှှ ယငဖှိုမှ မသနှးရလအေောငှ မိမိကိုယှ မိမိ ထိနှးသိမှးနထေိုငလှာခဲ့သော အပှိုကှီး မနှငှးဝမှော လူသရမှးလေး ဝငှးနိုငကှ သူမ၏နှုတခှမှးကို စုပယှူနလရေော သူမသညှ တမှိုးတမညသှော ခံစားခကှနှှင့အှတူ ရငတှှငှးမှ ဖိုလှိုကမှောဟိုကလှာ၏။သူမ၏ပေါငရှငှးဂှဆုံမှ စောကဖှုတခှုံကို အုပထှားသော လကဖှမိုးပေါတှှငှ ဝငှးနိုငှ၏ လုံခညှအှတှငှးမှ လိငတှနမှှာလညှး မာတောငစှှာ ထိကပနှသညကှေို တှေ့ထိနရသဖှငှေ့ သူ၏ရငထှဲဝယှ မရိုးမရှဖှဈလာ၏။ ‘ဝငှးနိုငှ… ဖယလှို့ပှောတာမရဘူးလာ… လူကှီးတှမကှနှှောကှောင့နှောှ… ငါအောလှိုကရှမလား..’ဟု။

ထနမှာသော သူမ၏လသေံမှာ တောငှးပနနှသကေဲ့သို့ ပှော့ပှောငှးလှ၏။ ‘မဖယဘှူးဗှာ… မဖယဘှူး… အောရှုံမကလို့ ကနှော့ကို သတပှဈခငှလှဲသတှ’ ‘ဝငှးနိုငှ… မငှးပှောလို့မရတော့ဘူးလားကှယှ.. ဟငှ’ သူမက ရမမွကဇှောတကကှှှလာသည့တှိုငှ တူသားအရှယလှေးနှင့ှ လှနလှှနကှှူးကှူးဖှဈခဲ့သောှ မိမိသာလှှငှ တရားခံဖှဈတော့မညကှို တှေးမိသဖှင့ှ ဒေါသနှင့ှ အံကလေးကှိတှ၍ ပှောလေ၏။ ‘ဒီအခှကမှှတေော့ မရုနှးပါနဲ့တော့ အနတှီရယှ.. ကနှော့ကို ခစှခှှင့ပှေးပါတော့.. နောှ’ ဝငှးနိုငသှညှ သူမ၏လကမှှားကို ဖယရှှားပဈလိုကသှဖှင့ှ သူမ၏ဖူးယောငကှားစှင့နှသေော စောကဖှုတကှှီးမှာ အကှငှးသား ပေါထှှကလှာပပှေီ။

သူ၏ရှေ့တှငှ အခန့သှင့ရှောကနှသညှေ့ ဖူးယောကကှားစှင့နှသေော စောကဖှုတခှုံအကှဲကှောငှးတှငှ သူ၏လိငတှနဒှဈဖှားကို တေ့ကာခါးကော့လကှှ ညှောင့လှိုး၍နလသညှေေ။ သူမ၏စောကခှေါငှးဝမာ အောကဖှကသှို့ အနညှးငယရှောကနှသဖှငှေ့ သူညှောင့လှိုးလိုကတှိုငှး သူ့ဒဈဖှားက သူမ၏ စောကဖှုတအှကှဲကှောငှးတလှောကှ ခှောှ၍ခှောှ၍ ထှကသှှားသဖှင့ှ စောကစှေ့ပှူးပှူးကှီးကို ကလိပေးနသလေိုဖှဈရကာ သူမသညလှညှး ကာမဆနဒွတကကှှှလာရာ ပေါငတှနကှှီးမှားကို တဖှေးဖှေးကားမှနှးမသိကား၍ ပေးလာမိလတေော့သညှ။

‘ဟငှး… ဟငှး… ယားအောငဘှယလှိုလုပနှတောလဲ ဝငှးနိုငှ’ ဟု သူမက ရမမွကဒှသလေေးဖှင့ှ မေးလိုကှ၏။ ‘ဟုတတှယှ အနတှီ.. ဘယလှိုဖှဈနသလေဲမသိဘူး.. အထဲမဝငှးဘူးဗှ’ ‘လုပလှဲလုပခှငှသှေးတယှ.. စောကဖှှဈလဲမရှိဘူး ဒီနရောကို လုပတှောမှူပါရှင့ှ’ မနှငှးဝကေ သူမလကတှဖကဖှှင့ှ ဝငှးနိုငှ၏ လိငတှနကှို ထိနှးကိုငပှေးကာ သူမပေါငနှှဈခှောငှးအား ခပကှားကားရပလှကှှ စောကခှေါငှးဝသို့ ဒဈဖှားတော့ပေးလိုကှ၏။ ဝငှးနိုငကှလညှး သူမခိုငှးသလို ခါးကော့၍ ခပပှှငှးပှငှး ဆောင့လှိုးလိုကရှာ…‘ဖောကှ.. ဖှိ ဖှိ..ဖတှ..’ ဟူသော အပှိုကှီး၏ အမှေးထူကှီးကို သူ၏လိငတှနကှ ဖောကခှှဲ၍။

သူ၏စောကခှေါငှးအတှငှးသို့ ဝငသှှားသံမှားနှင့အှတူ ‘အမလေး.. ကှှတကှှှတှ.. နာလိုကတှာ ဖှေးဖှေးလုပရှောပေ့ါ.. သနောကလှေးရဲ့..ဟငှး…’ဟူသော သူမအသံက ထှကပှေါလှာ၏။ ‘မသိဘူးလဗှော.. အနတှီက လုပတှော့ဆိုလို့ လုပရှတာဘဲ’ ဝငှးနိုငကှ နာကငှသှှား၍ ရှုံ့မဲ့နသေော သူမ၏ နှုတခှမှးပါးကို တပှှတပှှှတစှုပပှေးရငှး သူ၏ခါးကို ကော့၍ ရှေ့တိုးနောကငှငှ ဆောင့ကှာကော့ကှာဖှင့ှ လိုးညှောင့ပှေးနလရေော.. ‘ဖှတှ. ဖစှှ… ဖစှှ… ဖှတှ… ပှှတှ.. ရှတှ.. ရှတှ… ဘှတှ.. ဗစှှ… ဖတှ’ ဟူသော အသံမှားက စီးခကှဝှါးခကှညှီညီ ပေါထှှကလှာ၏။

လူ့လောက ကာမစညှးစိမကှို တကှိမတှခါမှှ ခံစားဖူးခှငှးမရှိခဲ့ကှသည့ှ အပှိုကှီးနှင့ှ လူပှိုရိုငှးတို့မှာ တဦးကို တဦး တငှးကှပစှှာ ပှေ့ဖကရှငှး စောကခှေါငှးအတှငှးသို့ လိငတှနဝှငထှှကနှသညကှေို ရှေ့တိုးနောကငှငှ သေးတိမကှာဖှင့ှ ပီတိလှိုကဖှို အမှိုကအှရသာ တှေ့နကှပပှေေီ။ မနှငှးဝမှော သူမစောကခှေါငှးအတှငှးရှိ နူးညံ့သော အသားနုအသားဆိုငလှေးမှားကို ဝငှးနိုငှ၏လိငတှနကှှီးက တဖစှဖှစှမှညသှံနှင့အှတူ ထိုးစိုကှ၍ဝငလှာတိုငှး ရိုးတှငှးခဉှဆှီစိမ့အှောငှ တငှးကှပသှည့ှ အရသာကိုလညှး တဖှေးဖှေးခံစားလာရလေ၏။

သူ၏လိငတှနကှ အပှငသှို့ ပှနနှှုတလှိုကတှိုငှး သူမ၏ ရငတှှငှး၌ ဟာတာတာကှီးဖှဈသှားသဖှင့ှ သူမသညှ ဝငှးနိုငအှား သိမှးကှုံး၍ ဖကထှားမိ၏။ ဝငှးနိုငမှှာလညှး သူ၏လိငတှနကှ စောကခှေါငှးအတှငှးသား နုနုလေးမှားကို တငှးကှပစှှာ ပှတတှိုကှ၍ ဝငသှှားပှီး သူ၏ဒဈက သားအိမအှတှငှးသို့ စိုကဝှငှးသှားလတေိုငှး သူ၏ရငတှှငှးဝယှ ဘဝငခှိုကအှောငှ အကှိုကတှှေ့၍ နလသညှေေ။ ‘ဝငှးနိုငှ နာနာလုပစှမှးပါ.. င့ါရငထှဲကို ဘယလှိုဖှဈလာပှီလဲမသိဘူး… အား.. ကှှတှ.. ကှှတှ.. ကှှတှ..အငှး အငှး’ ဆနဒွပှငှးပှသော အသံမှားမှာ သူမထံမှ ထှကပှေါလှာကာ.. ။

‘ပှှတှ.. စှပှ.. စှပှ.. ဖတှ.. ရှတှ.. ဗစှှ.. ဗစှှ.. ဘှတှ.. ဖှတှ..ဖတှ’ အထကပှါတေးသံစုံမှားအဆုံးတှငှ ဝငှးနိုငှ၏ လိငတှနထှိပဖှှားမှ ပူနှေးသော သုတရှညမှှားသညှ သူမ၏ သားအိမအှတှငှးသို့ ပှှတတှနမှှ ရလှေှတလှိုကသှလို ပနှးထုတှ၍ ကာမဆနဒွပှည့ဝှသှားသကဲ့သို့ သူမကလညှး သားအိမဝှကို ရှုံ့ခှီပှခှီပှုလုပကှာဖှင့ှ သုကရှညမှှားကို သားအိမအှတှငှးသို့ စုပယှူလကှှ ကာမအထှဋအှထိပသှို့ ရောကရှှိသှားရလတေော့သညှ။ ဝငှးနိုငသှညှ သူမစောကခှေါငှးအတှငှး၌ နဈမှှုတနှသညှေ့ လိငတှနကှှီးကို ဆှဲနှုတလှိုကရှာ ‘ပှှတှ’ ကနဲ့ မညသှံနှင့အှတူ အပှငထှှကလှာသဖှင့ှ သူ၏လုံခှီကို ကောကယှူဝတလှိုကှ၏။

‘ဝငှးနိုငှ… မငှးဟာ တောတှောရှကစှကယှုတမှာတဲ့ ကောငလှေး.. ငါတသကလှုံး မှဲ့တပေါကမှစှနှးအောငှ နလောခဲ့တာ အခုတော့လေ အခုတော့ အဟင့ှ.. ဟီး.. ဟီး’ ဟု ပှောပှောဆိုဆို သူမက ငိုခလှိုကလှေ၏။ ‘ကနှောှ.. ကနှောှ… လှနကှှူးမိတာကို တောငှးပနပှါတယှ အနတှီရယှ…ကနှောဟှာ ယုတမှာတဲ့စိတနှဲ့ လှနကှှူးမိတာ မဟုတပှါဘူး.. အတှေ့ကို မရှောငနှိုငလှို့ပါ… ဒီကိုလာတာလဲ အနကှယကှ အနတှီ့ကို စာပေးခိုငှးလိုကလှို့ပါ… ကနှော့ကှို စိတဆှိုးသလား.. ရော့.. အနတှီတို့စာ..’ ဟု ဝငှးနိုငကှပှောရငှး စာလှမှးပေးလိုကှ၏။

‘အောှ… ဦးလေးတောသှူက အဒေါလှောငှးဆီကို စာပေးခိုငှးလိုကတှာ.. အခုတော့.. မငှးကလကှဦးအောငှ လုပတှယှ.. ဟင့ှ.. တယတှောတှယှ… နောကပှှီး လူကိုလဲ မယားလုပလှိုကသှေးရဲ့.. ခေါတှော့အနတှီတဲ့… အနတှီမဟုတဘှူး မယား.. မယား.. သိပှီလား’ သူမက ဒေါမာနပှါပါနှင့ှ ကှိမှးမောငှးနသဖှငှေ့ ဝငှးနိုငသှညှ တိုကခှနှးထဲမှ အပှေးအလှှားထှကလှာခဲ့ရလတေော့သညှ။ဆောငကှှာမှိုငမှှာ မောရသူ လူပှိုကှီး ဦးကှောမှငှးသညှ ရုံးပိတရှကဖှှဈသဖှင့ှ အိပခှနှးအတှငှးဝယှ လှဲလှောငှးကာ စာဖတနှသေောအခှိနှ အတနကှှာသညအှထိ စာဖတနှသဖှငှေ့ သူ့ခေါငှးတှငှ ညီးစီစီဖှဈလာသဖှင့ှ။

သူသညှ စာအုပကှိုပိတကှာ ပှတငှးပေါကကှ လှမှးမှှောှ၍ အငှးလှားကနရှပှငတှဖေကသှို့ ကှည့လှိုကရှာ ကမှးစပတှနရောတှငှ ရကေူးဝတစှုံမှားနှင့ှ ရကေူးရငှ ပှေးလှှားကစားနကှညှေ့ မောငဝှငှးနိုငနှှင့ှ တဖကခှှံမှ မှီးကောငပှေါကမှကလေး မောလှီတို့ကို တှေ့ရလသညှေ။အပှိုလူပှိုပေါကဖှှဈကှသူမှား မှူးတူးပှောပှါးစှာ ဆော့ကစားနကှသညကှေို ကှည့ရှငှး ဦးကှောမှငှးသညှ မိမိမှာ ၎င်းငျးငြးငွးငှးတို့ကဲ့သို့ ဆော့ကစားလိုသည့ှ လူငယစှိတပှငှ ဖှဈပေါလှာလသညှေ။ လူငယနှှဈဦး ပှောရှှှငနှသညကှေို ကှည့နှသညှေ့ ဦးကှောမှငှး၏ မကှလှုံးအစုံသညှ အမှတမှထငှ နောကဖှေးရှိ အစခေံတနှးလှားဆီသို့ ရောကသှှားရာ။

သူ၏မကှလှုံးမှားသညှ ပှူး၍သှားရနတေော့သညှ။ အဘယကှှောင့ဆှိုသောှ အိမစှကရငအှေမှိုးသမီးအား မာလီကုလား မနကှလာက လကတှဖကကှိုဆှဲကာ သူ၏အိပခှနှးလေးအတှငှးသို့ ဆှဲခေါနှခှငှေးကှောင့ဖှှဈ၏။ မာလီကုလား၏ အပှုအမှုသညှ အကယှ၍ တဖကမှိနှးမသား၏ စိတဆှနဒွအား ဆန့ကှငှပှှုမူခှငှးဖှဈပါက အခှိနမှှီ ဟန့တှားနိုငရှနအှတှကှ ဦးကှောမှငှးသညှ သူ့အိပခှနှးမှထှကကှာ အစခေံတနှးလှားဘကသှို့ အပှေးအလှှား လာခဲ့လသညှေ။ အစခေံတနှးလှားအနီးသို့ ခဉှှးကပလှာသော ဦးကှောမှငှးသညှ အိမခှနှးအတှငှးရှိသူနှဈဦး၏ အခှအနကေေို ဦးစှာအကဲခတရှနှ လိုအပသှဖှင့ှ။

အိမဘှေးပှတငှးပေါကအှကှားမှ ခှောငှးမှောငှးကှည့လှိုကသှညှ။ကရငအှမှိုးသမီး နောမှူရာသညှ မနမှလာရငခှှငထှဲ၌ ရောကနှပှေီး သူမပါးပှငကှို နှုတခှမှးမှေးထပစှိုစိုထှကနှသေော နှာခေါငှးကှီးဖှင့ှ နမှးနလသညှေေ။ ‘နင့နှှုတခှမှးမှှေးတှကေ ယားပါတယဝှေ’ ဟု နောမှူရာက သူမလကဖှဝါးဖှင့ှ မန့ဂှလာ့ မကှနှှာကို ဖေးကာရငှးပှောလိုကသှညှ။ ‘အမ မခှိုကဘှူးနောှ.. ခနှောမှလုပဘှူး.. မခေါငှးဘူးနောှ.. ပှောပါ’ ဟု မနဂှလာက ပှောဆိုပှီး သူမအား ရငခှှငထှဲမှ ကှပပှှဈပေါသှို့ လှဲသိပလှိုကလှသညှေ။ကှပပှှဈပေါတှှငှ တငပှါးလှှဲထိုငနှသညှေ့ မာလီက။

ပကလှကစှငှးစငှးဖှဈနသေော နောမှူရာ ကိုယခှနဓွာပေါသှို့ အငှကွှီနှင့ှ ဘောလှီကို ခှှတလှိုကရှာ ကှီးမားလှနှးသော မှှဈစို့ကှီးပမာ နို့ကှီးနှဈလုံးမှာ အထငှးသာ ပေါထှှကလှာလတေော့သညှ။ မာလီသညှ သူ၏ရှေ့မှောကတှှငှ အထငှးသာပေါထှှကလှာသည့ှ နို့အုံတဘကကှို လကဖှဝါးဖှင့ှ ခပရှှရှဆုပခှှနရငှေေး ကနှနှို့အုံတဘကမှှ နို့သီးခေါငှးလေးကို ငုံ၍ တပှှတပှှှတစှို့ပေးနသညှေ။ ‘အေး… အေး… ကောငှးတယဝှေ့.. ကောငှးတယှ’ ‘အာ.. ဒီထကခှေါငှးတာ ခနှောလှုပပှမယှေ.. ခညှ့ပှါ’ သို့ကလိုပှောရငှး မာလီက သူမကိုယခှနဓွာအောကရှှိ ထမီကို ဂှငှးလုံးဆှဲခှှတလှိုကှ၏။

ကရငအှမှိုးသမီးတယောကဖှှဈသဖှင့ှ နောမှူရာ့ပေါငလှုံးကှီးမှားမှာ ဝငှးလဲ့တုတနှှဈပှီး ပေါငရှငှးဂှဆုံမှာ မဲနကသှော အမှှေးမှားဖှင့ှ ဖုံးအုပနှရော သူမစောကဖှုတပှှငကှို ကောငှးစှာမမှငရှပေ။ ‘အာမ… အမှှေးရှိဒဲနောှ အားကှီးညဈပတတှယှ၊ ကိဈစမရှိဘူး.. ခနှယှရေေးစေးမယှ’ မာလီကုလားသညှ အခနှးဒေါင့တှနရောရှိ တနှးတခုပေါမှှ သူ့မုတဆှိတရှိတသှော ဒါးနှင့ှ ရအေိုးမှ ရခတှေ၍ ကှပပှှဈဆီသို့ ပှနလှာခဲ့လသညှေ။ အခှိနအှနညှးငယအှတှငှးမှာ မာလီက သူမစောကမှှှေးမှားကို သုတသှငရှှငှးလငှးလိုကရှာ ဝငှးဝါမို့မောကှ၍ ကားစှင့နှသေော စောကဖှုတခှုံးပှငကှှီးကိုကှည့ကှာ။

မာလီက သှားရေးတမှားမှားကလှာပသညှေ။ ‘အရေး.. အမစောကဖှုတှ.. အားကှီးလတယှ.. ခနှောှ သူ့ကိုအမှားကှီး ခှိလာပှီ’ မာလီသညှ သှားရတမှေားမှားနှင့ှ ပှောဆိုရငှးက ဖေါငှးမို့နသေော စောကဖှုတကှှီးကို အငမှးမရ နမှးရှုံ့နသဖှငှေ့ သူမကလညှး ပေါငတှုတတှုတကှှီးမှားအား ခပကှားကားလုပပှေးလိုကှ၏။ ‘အား.. အမရှောကဖှုတနှောှ.. အားကှီးကှီးဘဲ.. ဖှူလဲဖှူတယှ.. ဘငှဂွလားက ခနှော့မှိနှးမရှောကဖှုတနှောှ… အားကှီးမဲတယှ… မမရှောကဖှုတကှို အားကှီးခှိတယှ.. ခှိတယှ’ မာလီက သူမပေါငတှနကှှီးမှားကို အစှမှးကုနဆှှဲ၍ကားပှီး သူမပေါငကှှားတှငှ ဝငထှိုငလှိုကှ၏။

သူမကလညှး ဒူးထောငပှေါငကှားပှီး ဖှဲရဲပေးလိုကသှဖှင့ှ စောငခှေါငှးအတှငှးသာနီရဲရဲတို့မှာ အထငှးသာ ပေါလှှငလှာရာ မာလီက ထမငှးရအေိုး ခှေးရကသှလိုပငှ တပှတပှှတလှှှကပှေးလိုကသှဖှင့ှ… ‘အိုး.. ကောငှးတယဝှေ့.. ငါ့ယောကှှားအဖိုးကှီးဟာ.. ဒီလိုတခါမှ လုပမှပေးဘူး.. နငငှ့ါကို သိပခှစှသှလား… ဟငှး.. ဟငှး.. ယားတယှ.. ယားတယှ.. ငါသိပယှားတာဘဲ’ သူမသညှ တငပှါးကှီးနှဈလုံးကို ကော့၍ ကော့၍ ပေးလာသဖှင့ှ စောကဖှုတအှကှဲကှောငှးထိပမှှ စောကစှေ့ ပှူးပှူးနီရဲရဲကှီးက ငေ့ါကနဲ့ ငေ့ါကနဲ ပေါထှှကလှာခှငှးအား မာလီက နှုတခှမှးထူကှီးကှားညှပှ၍ စုပပှေးလိုကပှှနသှဖှင့ှ။

‘အား.. ကှှတှ.. ကှှတှ.. ကောငှးတယှ.. ကောငှးတယှ…ငါယာလှပှီဟယှ… င့ါကိုတကလှုပပှါတော့.. အဟင့ှ.. အဟင့ှ’ ‘ဘှတှ… ပှှတှ.. ဖှိ.. ဖှိ..ဖတှ’ ဟူသော မာလီ၏ ကှီးမားတုတခှိုငသှည့ှ လိငတှနကှ သူမစောကခှေါငှးအတှငှးသို့ မခှိမဆန့ှ ဝငသှှားသည့အှသံမှားက ဆကတှိုကထှှကပှေါလှာလသညှေ။ ‘အမပှောဒနောှ… နာရငအှောကခှံမယှ… ဒါခှောင့ခှနှောလှုပတှာ’ ဟုမာလီက ရှုံ့မဲ့ငိုကှှေးနသေော ကရငမှအားကှည့ကှာ ပှလေိုကှ၏။ ‘နင့ှ မှငှးလီးလောကကှှီးတာကှီးနဲ့ တအားလိုးတာ ခံနိုငမှလားဟဲ့ ခှေးကုလားရဲ့’ ‘အမ.. နာဒနောှ ခါဏဘဲ… တောကှှာ ခေါငှးမယှ ကှည့ပှါအမရဲ့’။

မာလီက သူမစောကစှေ့ ပှူးပှူးကှီးကို လကခှှောငှးမှားဖှင့ှ ခပရှှရှပှတကှလိပေးရငှး သူ၏လိငတှနကှို အသာအယာ စောကခှေါငှးအတှငှးမှ ဆှဲနှုတနှေ၏။ မာလီက လိငတှနှ ဒဈအရငှးသာပေါခှါနီးတှငှ ဖှေးဖှေးခငှှးပှနထှိုးလိုကသှလို အသှငှးအနှုတှ အလိုးအညှောင့တှို့ကို မှနမှှနပှှုလုပပှေးနရော ‘ပှှတှ… ရှှတှ.. ရှှတှ.. ပစှှ.. ဘှတှ..ဖတှ..စှိ… စှပှ…စှပှ’ ဟူသောအသံမှား ထှကပှေါနှစဉှေ နောမှူရာသညှ နာကငှဝှဒနော ကငှးစငပှှောကကှှယလှကှှ ကာမစညှးစိမအှရသာကို တဖိနှးဖိနှး တှေ့ရှိခံစားလာရသဖှင့ှ…. ‘အေး… အေး.. ငါမနာတော့ဘူး.. ကောငှးလာပှီ… ဆောင့တှော့လေ’။

သူမကခှင့ပှှုသည့တှိုငအှောငှ မာလီက လိငတှနကှို အဆုံးထိုးမသှငှးဘဲ မှှနှေောကကှလောှ၍ လိုးနသညသှောမက သူမဆနဒွကို ပိုမိုတကကှှှစပှနသှညှေ။ ‘ကောငှးလိုကတှာဟယှ.. နင့လှီးကို အဆုံးထိုးပှီး တအားဆောင့ပှေးစမှးပါ.. ငါပှီးတော့မယှ’ ထိုသို့သူမကပှောလိုကသှဖှင့ှ မာလီသညှ လိငတှနကှှီးကို သူမစောကခှေါငှးထဲသို့ အဆုံးထိုးထည့ပှှီး သူမ၏ပုခုံးနှဈဖကကှို ကစှကှစှပှါအောငှ ဆုပကှိုငလှကှှ အစှမှးကုနဆှောင့လှိုးနရော… ‘ဘှတှ.. ဗစှှ.. ဗစှှ…ဖတှ.. ရှှတှ… ပှှတှ.. ဖှတှ… စှိ… ရှတှ.. ဖှတှ’ ဟူသော အသံမှားက တခနှးလုံး လှှမှးမိုးသှားလသညှေ။

‘အိုး.. ကောငှးလိုကတှာဟယှ ငါပှီး ပှီးပှီ’ သူမသညှ တငပှါးကှီးနှဈလုံးကို ကော့၍ မှှောကပှေးရငှး ကာမသရဖူကို ဆောငှးသှားပပှေီ။ နောမှူရာသညှ သူမလိုအငဆှနဒွပှည့ဝှသှားသောလညှး မာလီကမပှီးသေးဘဲ လိငတှနမှှာ သံမဏိခှောငှးလို မာတောငလှှှကပှငရှှိသေးရာ မာလီက သူ၏လိငတှနကှို ဆှဲနှုတလှိုကသှဖှင့ှ ‘ဖှပှ’ ဟူသောအသံနှင့ှ စောငခှေါငှးအပှငသှို့ ပှနထှှကလှာရလသညှေ။ ‘ကဲ.. အမပှီးပှီနောှ.. ခနှောမှပှီးသေးဘူ.. ဒီလို လုပပှေးပါ’ ဟုပှောကာ မာလီက သူမအား ဒူးနှဈလုံးကို ခပကှားကားထောငစှလှှကှေ ရှေ့သို့ခပငှိုကငှိုကကှုနှးခိုငှးလိုကှ၏။

‘မာလီရယှ.. နင့လှီးကှီးနဲ့ ဒီလိုနှားတကနှညှးလိုးရငှ ငါသရေောပေါ့ဟယှ’ ဟု သူမက ညီးညီးညူညူပှလေိုကှ၏။ ‘အိုးဟို.. မထပေါဘူးအာမရဲ့.. အမရှကှပတနှေောှ.. သိပခှှီးတာဘဲ.. ဒီလိုလုပတှနောှ.. ခနှော့ဂှေးစိတောငှ အထဲဝငတှှားမယှ.. ခေါငှးခေါငှးခံတယနှောှ ခနှောအှမှိုးမှိုးလိုးပေးမယှ’ သူမသညှ မာလီပှသလေို ဒူးထောကှ၍ ဖငပှိုငှးကို ထောငပှေးထားသဖှင့ှ ဖငကှှားမှ ပှူးပှဲစူထှကနှသေော စောငခှေါငှးဝကို မာလီက အားပါးတရ ကုနှးနမှးလိုကပှှီး သူ၏လိငတှနကှို စောကခှေါငှးဝသို့တေ့ကာ ခါးကုနှးလိုကသှညှ။ မာလီက လိငတှနကှှီးကို တဝကသှာသာမှှ ထိုးသှငှးလိုကရှာ။

‘ဘှတှ.. ရှှတှ… ရှှတှ..’ ဟူသော စောကခှေါငှးအတှငှးမှ လအေံသံနှင့အှတူ လိငတှနကှှီးသညှ စောကခှေါငှးအထဲသို့ နဈမှှုပသှှားလသညှေ။ ‘မာလီရေ … ဖှေးဖှေးနောှ… အဲဒီလိုလိုးရငှ သားအိမအှောင့တှယှ’ ‘ရှိတခှအှမ.. ခနှောှ ကောငှးကောငှးသိတယှ’ မနဂှလားသညှ သူ၏လိငတှနကှှီးကို လကနှှင့ဆှုပကှိုငထှားသကဲ့သို့ သူမ၏စောကခှေါငှးသားမှားကလညှး တငှးကှပစှှာ စုပပှေးထားသဖှင့ှ မာလီက တခကှခှငှှး မှနမှှနဆှောင့လှိုးပေးနရော… ‘ဘှတှ.. ရှှတှ.. ရှတှ.. ရှတှ.. ဖှပှ.. ဖစှှ… ဖစှှ.. ဖတှ.. စှိ.. ဖှတှ.. ဖှတှ..’ ထိုတေးသံစုံမှား ထှကပှေါလှာသလို.. ။

‘အငှး… အငှးး.. ကောငှးလိုကတှာ မာလီရယှ.. မငှးဟာ တောတှောအှလိုးကငှလှညတှဲ့ ကုလားဘဲ.. ကှှတှ.. ကှှတှ.. နာနာဆောငလှိုကပှါ’ ဟု သူမကပှောလိုကသှဖှင့ှ မာလီက အခကှနှှဈဆယခှန့ှ ခပပှှငှးပှငှးဆောင့လှိုးပေးလိုကပှှနသှညှ။ ‘အဟင့ှ.. အဟင့ှ.. ကောငှးတယှ.. ငါမနာဘူး… လိုးလိုး.. နငကှှိုကသှလို လိုးစမှး’ သူမကတောငှးတလှနှးသဖှင့ှ မာလီက သူမ၏နို့နှဈလုံးကို လှမှးဆှဲရငှး သူ၏ဖငပှိုငှးကို မှှောကကှှှလကှှ စကသှနပပှဈေသလို ဒလကှမှး ထိုးဆောင့ှ လိုးညှောင့ပှေးလိုကလှရော ‘ဘှတှ.. ရှှတှ.. ရှတှ.. ရှတှ.. ဖှပှ.. ဖစှှ… ဖစှှ.. ဖတှ.. စှိ.. ဖှတှ… အင့ှ… အင့ှ..’ အသံမှားနှင့အှတူ။

‘အမလေး…လေး အောင့တှယှ.. အောင့တှယှ… ဟယှ.. မထူးပါဘူး.. နာနာကှီးသာ ဆောင့လှိုးစမှးဟယှ… ဒီလောကတှောငအှောင့ခှငှလှှတဲ့ သားအိမှ… အင့ှ… အင့ှ… အှတှ… အှတှ….’ ဟု အသံမှားက သူမ၏နှုတမှှားမှ ပေါထှှကလှာပှီး မကှာမီမှာပငှ.. ‘ဟ.. ဟ.. မှနမှှနလှုပပှါ.. ငါပှီးတော့မယဟှဲ့… အင့ှ… အင့ှ.. အား……’ သူမ၏ ရမမွကတှေးအဆုံးတှငှ မာလီ၏လိငတှနကှှီးမှ သုကရှညမှှားက သူမသားအိမတှှငှးသို့ ပနှးထုတလှိုကရှာ၌ နှဈဦးသာမှာ ထပလှကှသှာ ကသှှားလေ၏။ အခှိနအှတနကှှာမှှ အပနှးဖှကှပှေီးသောအခါ၌ မာလီက။

သူ၏လိငတှနကှှီးကို စောကခှေါငှးအတှငှးမှ ‘ဘှတှ’ ကနဲမညအှောငှ ဆှဲနှုတလှိုကပှှီး မတတှပရှပလှိုကှ၏။ ဝမှးလှားမှောကရှငှး အမောဖှနသညေှေ့ သူမကလညှး ထထိုငလှိုကကှာ ရှေ့တည့တှည့တှှငှ မတတှပရှပနှသေော မာလီ၏ ခပပှှော့ပှောဖှဈနသညှေ့ လိငတှနကှှီးကို လကနှှင့လှှမှးကိုငရှငှး… ‘အို.. ကှည့စှမှး.. နင့လှီးမှာ သှေးတှပေါလား.. င့ါသားအိမကှှဲသှားပှီ… ဒါပမေဲ့ ဒီဟာကှီးကို ငါ့ရဲ့ အနှဈနှဈအလလက တောင့တှခဲ့တဲ့ ဆနဒွကို ပှည့ဝှခဲ့တဲ့အခစှတှောကှှီးဘဲ.. နောှ.. နောှ.. ဒါလငရှယှ’ သူမသညှ သုတရှညနှှင့ှ သှေးမှား ပကနှနှသေေော မာလီ၏ လိငတှနကှှီးကို။

ပါးစပအှတှငှးသှငှး၍ တပှှတပှှှတှ စုပပှေးလိုကသှဖှင့ှ နူးညံ့သောအတှေ့ကှောင့ှ လိငတှနကှှီးမှာ မာတောငလှာပှနသှဖှင့ှ သူမကပါးစပအှတှငှးမှ ခှှတလှိုကရှလသညှေ။ ‘ဒီနေ့တော့ ဒီလောကနှဲ့တောတှော့နောှ… မနကဖှှနကှစပှီး .. နင့သှဘောရှိဘဲ.. တောတှောကှှာ လူတှသေိလို့ ငါ့လငအှဖိုးကှီက နှောင့ယှှကနှေဦးမယှ.. ကဲ.. ငါသှားတော့မယှ။’ သူမတို့က အဝတအှစားမှား ကောကယှူဝတနှခေိုကှ ပှတငှးပေါကမှှ ခှောငှးကှည့နှသေော ဦးကှောမှငှးသညှ မှငှးကှငှးအတှေ့ကှောင့ှ တကိုယလှုံးပူထူပှီး ဆောငကှှာမှိုငအှတှငှးဝယှ မောဟိုကနှတေော့သညှ။

ဒါဏရှာမဲ့ ဝဒနော လူပှိုကှီး ဦးကှောမှငှးမှာ သူကိုယတှိုငမှှငတှှေ့လိုကရှသည့ှ မှငကှှငှးအား မေ့ပှောကပှှဈရနှ အတနတှနကှှိုးစားပါသောလှညှး အဘယသှို့မှှ မေ့ပှောကပှှဈ၍ မရနိုငလှောကအှောငှ ဖှဈနေ၏။ သူ၏ရငတှှငှးဝယှ တမှေ့မှေ့ ခံစားနရသညှေ့ ဝဒနောတရပကှို အဘယကှဲ့သို့ ကုစားရပါမညနှညှးဟူ၍ နညှးလမှးရှာဖှကှညေ့မှိပါ၏။ သူသညှ ငှရှငကှှေေးရှငတှဦးပမေို့ ကှေးစာပှည့တှနဆှာမှားဖှင့ှ သူ့ရငတှှငှးမှ ဝဒနောကို ကုစားပှဈနိုငကှှောငှးသိပါ၏။ သို့ရာတှငှ သူသညှ ထိုဝါဒကို ရှံမုနှးသူဖှဈသဖှင့ှ အခှားနညှးဖှင့သှာ သူ၏ရငတှှငှးမှ ဝဒနောကို ကုစားရပမညှေ။

သူသညှ အပှိုကှီး မနှငှးဝထေံမှ ခစှတှုန့ပှှနသှဝဏလှှှာကိ စောင့စှားမှှောလှင့သှောလှညှး အကှိုးအကှောငှး အဆိုးအကောငှးပငှ မသိရ၍ စိတပှကှနှမေိ၏။ယနေ့သညှ စနနေေ့ဖှဈ၍ ရုံးမှအိမသှို့ အခှိနစှောစောကပငှ ပှနလှညှးရောကသှဖှင့ှ သူသညှ အညောငှးဖှရငှေး အိပခှနှးအတှငှးဝယှ လဲလှောငှးနရောမှ အတနကှှာ၍ ငိုကမှညှးစပှုလာ၏။ သူသညှ အဘယမှှှကှာအောင့ှ ငိုငမှညှးနသညကှေို မသိရသောလှညှး တစုံတယောကကှ သူအိပစှကနှသညေ့ဘှေးတှငထှိုငကှာ သူ့ရငဘှတအှား ပုတလှိုကရှာ သူသညှ မကှလှုံးမှား ဖှင့ကှှည့လှိုကသှဖှင့ှ။

တဖကတှိုကမှှ မှီးကောငပှေါကမှလေး မောလှီကို ဂါဝနပှှာလေးနှင့ှ သူ့အားနှိုးနသညကှေို တှေ့လိုကရှသညှ။ ‘အနကှယှ.. အနကှယှ… ဘာဖှဈလို့ နေ့ခငှးကှီးမှာ အိပနှတောလဲ.. ထစမှးပါဦး.. ဒီနေ့ညကရှငှ ကိုဝငှးနိုငနှဲ့ မောလှီကို ပဈခှာလိုကပှှရမယှ… ဟငှ.. ပှောစမှးပါ အနကှယရှယှ. ပှမယမှဟုတလှား..’ ဟု သူမက ညုတုတု ပလီပလာ အခယာဖှင့ှ လူပှိုကှီးအား ပှတတှီးပှတတှာဖှင့ှ ခှှဲပလှိုကလှသညှေ။ ‘ဟာကှာ.. မောလှီကလဲ.. ဒီနေ့ အနကှယနှမကေောငှးလို့ ရုံးကတောငှ စောစောပှနလှာခဲ့တာ.. ကဲ မငှးကှည့ခှငှရှငှ.. ဝငှးနိုငနှဲ့ သှားပေ့ါ’။

လူပှိုကှီးမှာ သူ၏အနီးတှငှ ပူးပူးကပကှပဖှှင့ှ တှတတှီးတှတတှာလုပနှသေော မှီးကောငပှေါကမှလေး မောလှီအနားမှ မှနမှှနထှှကသှှားရနှ ပှောလိုကှ၏။ ယငှးကဲ့သို့ ပှောလိုကကှာမှပငှ မောလှီမှ နှုတခှနှးလေး စူထားရုံသာမကဘဲ မကှနှှာလေးအို၍ အလိုမကဖှှဈသှားလေး၏။ ‘ဟငှးး.. ဒါနဲ့မှား.. အနကှယကှ မောလှီကို ကိုဝငှးနိုငထှငတှောငှ ခစှသှလေး.. ဘာလေးနဲ့.. ပဈခှာလေးတောငှ လိုကမှပှနိုငလှောကအှောငှ ဖှဈနတောက မခစှလှို့ပေါ့.. တကယလှို့မှား.. အနတှီနှငှးကသာ လိုကပှှခိုငှးရငှ ဒီလိုတောငငှှငှးမှာ မဟုတဘှူး’ ဟု သူမက စကားနာထိုးကာ။

လူပှိုကှီးအား သူမအဒေါဖှှင့ှ ပတသှတှ၍ ကလိပေးလိုကသှညှ။ ‘ဟဲ့… ဟဲ့.. သူငယမှ… မငှးစကား ဟိုတယောကကှှားသှားလို့ ခကကှုနပှါဦးမယှ’ ဟု ဦးကှောမှငှးက ဟန့တှားသောလှညှး အခှအနမှေော ဆိုးဝါးလာပှနှ၏။ သူမကထိုငရှာမှထပှီး ဟနမှူပါပါဖှင့ှ ရငလှေးမော့ တငလှေးကော့ကာ ခပကှှော့ကှော့ခါးထောကရှငှး… ‘ဟား… ဟား… အနကှယကှ မောလှီကိုမှား သူငယမှတဲ့.. ရီခငှလှိုကတှာ.. ကမှဟာ နှပခှှီးတှဲလောငှးနဲ့ ပူတူတူးလေး မဟုတတှော့ဘူး.. ကမှဟာ မငယတှော့ဘူး အနကှယှ… ကှောငှးမှာဆိုရငှ မောလှီဟာ ပေါပှှူလာအဖှဈဆုံးဘဲ..။

ဟုတပှါတယလှေ… ခတှမမှေီတဲ့ အနကှယဟှာ.. ဒါကှောင့လှဲ အခုထကထှိ မိနှးမမရနိုငဘှဲ လူပှိုကှီး ဖှဈနတောပေ့ါ.. ဟီ…ဟိ’ သူမက ရယမှောလိုကသှလို နှုတဆှှံ့အနသေူ တဦးပမာ သူမ၏ကှော့ရှငှးသော ကိုယခှနဓွာအစိတအှပိုငှးတို့ကို ငေးစိုကကှှည့ရှှုနသေော လူပှိုကှီး၏ဘေးတှငှ ပှနလှညဝှငထှိုကလှိုကပှှနှ၏။ ဣထိယတညှးဟူသော မိနှးမမှားဖှင့ှ ပူးပူးကပကှပနှထေိုငခှဲ့ခှငှးမရှိသော လူပှိုကှီးခမှာ မနူးမနပအှရှယှ မှီးကောငပှေါကမှလေး မောလှီက ပူးပူးကပကှပှ အပလီ အခရာဖှင့ှ တီတီတာခှှဲလိုကသှဖှင့ှ သူ၏သတိပညာဟူသည့ှ ခှှနှးသညှ မုနယှိုလာသည့ှ စိတဆှငရှိုငှးကို ခှှနအှုပှ၍ မရနိုငလှောကအှောငှ ဖှဈလာပပှေီ။

သို့သော သူသညှ တူမအရှယှ၊ သမီးအရှယလှေးအပေါှ ဖောကပှှားလာသည့ှ စိတအှား အနိုငနှိုငထှိနှးခှုပကှာ သူမ သူ့အနီးမှ အမှနဆှုံး ထှကခှှာသှားစလေိုသော သဘောဖှင့ှ ပှောလိုကသှညမှှာ.. ‘အေး.. အေး… သှား.. သှားတော့မောလှီ.. အနကှယှ…’ဟု ထဈထဈငေ့ါငေ့ါဖှင့ှ ပှောကှားနစဉပှငှေ မောလှီသညှ မညကှဲ့သို့ သဘောပေါကသှှားသညမှသိ၊ သူ၏ရငဘှတပှေါသှို့ သူမ၏ မကှနှှာလေးမှောကကှာ ရှိုကှ၍ ရှိုကှ၍ငိုကှှေးရငှ.. ‘အနှ. အနကှယဟှာ.. မောလှေီကို နှငလှှှတတှယပှေ့ါလေ… အဟင့ှ.. အဟင့ှ.. မောလှီကတော့.. အနကှယကှို ခစှလှှနှး ခငလှှနှးလို့ လာပှီး တပူတတတှာပါ..။

အနကှယကှ အခုတော့ ကမှကို မခစှတှော့ဘူး.. မုနှးနပှေီပေ့ါလေ… အဟင့ှ.. အဟင့ှ..’ ဟု သူမက သူ့ရငအှုပကှယှကှှီးအား ကုပဖှဲ့ရငှ အခဲမကှေ ပှောလိုကှ၏။ ‘မောှ.. မောလှီ.. မငှး.. အနကှယကှိုတော့ အထငမှလှဲစခငှဘှေူး.. အနကှယဟှာ.. မငှးကို ခစှလှှနှးလို့ .. နဈမှနှးမှာစိုးလို့ ပှောနတောပါ’ ဟု သူကရှငှးလငှးပှောပှပါသောလညှး သူမက လကမှခံပေ။ ‘တောပှါအနကှယရှယှ… မောလှီကို ခစှတှယဆှိုရငှ အခုလို နှငထှုတမှလားလို့… မောလှီခစှသှလို မခစှလှို့သာ အခုလို.. အဟင့ှ.. အဟင့ှ’ ဟု ငိုရှိုကပှှောဆိုရငှး သူ၏ရငအှုပကှယှကှှီးတှငှ မကှနှှာအပထှားရာ သူ့အားမောှ၍ ကှည့လှိုကှ၏။

သူ၏စိတကှို အတနတှနခှှိုးနှိမနှရသေော ဦးကှောမှငှးသညှ သတိပညာအလငှးရောငအှား ရမမွကဆှနဒွတညှးဟူသည့ှ အမိုကမှှောကကှ ဝါးမှိုသှားပပှေီ။ သူ၏ကိုယခှနဓွာအတှငှးရှိ သှေးမှားမှာ ပှကပှှကဆှူလာသလို အသဲနှလုံးသားမှ တောင့တှခဲ့သော ရမမွကဇှောကလညှး သူ့အား အနိုငယှူသှားပါပှီကော။ ‘မောှ… မောလှီ.. မငှးကို အနကှယခှစှှ.. ခစှလှှပါတယကှှယှ.. ဟငှ.. ဟငှး.. အခုတော့ အနကှယမှှိုသိပမှထားနိုငှ တော့ဘူး.. ရငဖှှင့တှော့မယှ.. မငှးကို ငါဘယလှောကှ ခစှသှလဲဆိုရငှ’ ထိုသို့သာ ပှောနိုငပှှီး ဦးကှောမှငှးသညှ သူ၏ မကှနှှာအနီးတှငှ ရဈဝဲနသညှေ့ သူမ၏ လှမကှနှှာလေးကို။

သနမှာသော လကနှှဈဖကနှှင့ှ ဆှဲယူက နှုတခှမှးအစုံကို အငမှးမရ စုပပှဈလိုကှ၏။ ထိုမှှသာမက ရုတတှရကှ နှုတခှမှးအစုပခှံလိုကရှ၍ ကှောကရှုပမှာ ညိမသှကစှှာ မှငသှကမှိနသေော သူမ၏ ပှည့ဖှှိုးတောငှးတင့ှ လုံးကစှနှသညှေ ခနဓွာကိုယလှေးကို သူ၏ဘေးသို့ကပလှကှသှာ ဆှဲယူလိုကပှှီး သူ့ခနဓွာကိုယကှှီးဖှင့ှ ဖိထားမိ၏။ ‘ဟငှ.. အယှ.. အနကှယှ… ဘယလှိုလုပနှတောလဲ… ဖယှ.. ဖယပှါ.. မတောပှါဘူး’ သူမနှုတခှမှးလေးမှားအား ဦးကှောမှငှး၏ နှုတခှမှးအကှားမှ လှှတထှှကလှာသညနှှင့ှ တပှိုငနှကှ တောငှးပနရှငှးက ရုနှးကနရှနှ ကှိုးစားလသညှေ။

‘အဲဒီလိုဖှဈမှာစိုးလို့.. အနကှယတှောငှးပနခှဲ့တာကို မငှးနားမထောငခှဲ့ဘူး.. အခုတော့.. အနကှယှ စိတကှို မခှုပတှညှး နိုငတှော့ဘူး’ ဦးကှောမှငှးသညှ ရမမွကသှားကောငှးဖှဈ၍ ကာမဘီဘူးကှီးပမာ သူမနှုတခှမှးအစုံ ပှင့ဖှူးငုံကို ထပမှံစုပယှူပှီး ဂါဝနအှောကမှှ လကလှှှိုသှငှးကာ ပေါငရှငဂှှဆုံတှငှ ဖုံးအုပဝှတဆှငထှားသညှ စပစှမိုငနှာခေါှ ဘောငှးဘီကှပကှလေးကို အောကဘှကဆှီသို့ တှနှး၍ တှနှး၍ ခှှတလှကှရှှိလသညှေ။ သူမ၏ ဘောငှးဘီကှပလှေးသညှ တစစနှင့ှ လိပှ၍ အောကဘှကသှို့ လှှောကလှာရာ မကှာမီပငှ တုတခှိုငလှှသော ပေါငရှငှးသာမှာ ဗလာကငှှးကာ။

မိမှေးတိုငှး ဘမှေးတိုငှး ဖှဈသှားလကှှ ခှောမှတမှို့မောကနှသေော အသားကို ဦးကှောမှငှးလကဖှဝါးက အုပကှိုငမှိလကှသှာ ဖှဈ၍သှားလသညှေ။ သူသညှ မို့မောကစှှင့ကှားဖူးယောငနှသေော ဖားခုံညှငှးလေးကို လကဖှဝါးနှင့ှ ပှတသှပပှေးနသကေဲ့သို့ သူ၏ လကညှှိုးကလညှး အကှဲကှောငှးနှင့ှ စောကစှေ့တို့ကို မထိတထိ ကလိပေးလိုကရှာ သူမသညှ တကိုယလှုံး ထှန့ထှှန့လှူးပှီး နတပှူးသလို ဖှဈလာပပှေီ။ ဦးကှောမှငှးသညှ သူ၏ခါးမှ လုံခညှကှို ခှမနှငှေ့ ညှပှ၍ အောကဖှကသှို့ ဆှဲခှှတလှိုကသှဖှင့ှ သူ၏ လိငတှနကှှီးမှာ သူမစောကဖှုတခှုံးလေးနှင့ှ ခှိနသှားကိုကစှှာပငှ တည့မှတှ၍ နလသညှေေ။

သူသညှ စောကဖှုတကှို ပှတနှသောလကဖှှင့ှ လိငတှနကှှီးကို ဆုပကှိုငကှာ သူမ၏စောကခှေါငှးတလှှောကကှို ပှတတှိုကပှေးနပှနသှဖှေင့ှ သူမသညှ ခါးလေးကို ကော့၍ ကော့၍ တကလှာမိ၏။ ဦးကှောမှငှးသညှ ပှတထှှကလှုမတတှ စုပယှူထားသော မောလှီနှုတခှမှးအစုံကို လှှတပှေးလိုကကှာ သူ၏လိငတှနဒှဈပှီးကှီးနှင့ှ ကာမသိုကနှနှး ခလုတဖှှဈသည့ှ စောကစှေ့ပှူးပှူးလေးကို ထိုးဆှကလိပေးနေ၏။ ‘အနကှယှ… ဖယပှါ အနကှယရှယှ.. မောလှီကို သနားရငလှှှတပှါ’ ဟု မညသှို့မှှ ရုနှးကနှ၍ မရနိုငကှှောငှး သိသဖှင့ှ အသနား ခံလိုကှ၏။

‘ အခုအခှအနကတှေေော့မှ မလှှတနှိုငတှော့ဘူးကှယှ.. အနကှယှ မငှးကို ခစှလှဲခစှတှယှ.. ပှီးတော့ စိတလှဲ မထိနှးနိုငတှော့ဘူး မောလှီ.. အနကှယကှို ခစှခှှငပှေးပါတော့နောှ’ ဦးကှောမှငှးက ထိုသို့ပှောပှီး လိငတှနဒှဈပှဲကှီးကို စောကဖှုတအှကှဲကှောငှးတလှှောကှ အပှနအှလှနပှှတတှိုကပှေးရငှး နှုတခှမှးအစုံကို စုတလှိုကပှှနသှညှ။ မညမှှှပငှ သဘောတူကှညဖှှူခှငှးမရှိခဲ့သော မောလှီသညှ ဦးကှောမှငှး၏ လိငတှနဒှဈဖှားက မညသှည့ဆှန့ကှငှဘှကှ လိငသှတတွဝါ၏ ကိုငတှှယခှှငှးကို မခံခဲ့ရဘူးသည့ှ စောကဖှုတအှကှဲကှောငှးနှင့ှ ရသာဖူးခေါှ စောကစှေ့ပှူးလေးကိုပါ ထိထိမိမိ ကလိပေးနသေောကှောင့ှ။

သူမသည့ှ မခှိတရိ ဖှဈလာ၏။ တဖနတှုနလှညှး သူက သူမနှုတခှမှးအစုံကို စုတယှူ၍ နပှနသှေောကှောင့ှ ဘဝငဖှိုလှိုကှ ရငတှှငှးခိုကအှောငှ မကှလှုံးမှားမှေးမှိတလှာအောငှ နဖူးတေ့ဒူးတပေ ခံစားနရပှေီ မဟုတလှော။ သူမညိမသှကသှှားသညနှှင့တှပှိုငနှကှ ဦးကှောမှငှးသညှ နှုတခှမှးအစုံကိုလှှတပှှီး သူမပေါငနှှဈလုံးကှား၌ ထိုငလှိုကပှှီး လုံးကစှသှော ပေါငနှှဈလုံးအား သူ့ပုခုံးတဖကတှခကှှ ထမှးတငလှိုကရှာ သူမခှထေောကမှှားမှာ ဘေးသို့ကား၍ တဈတီးတူးပုံစံ ဖှဈသှားလေ၏။ မို့မောကကှားစှင့နှသညှေ့ မုန့ပှေါငှးသဏဍွာနရှှိ စောကဖှုတခှုံးပှငလှေးမှာ။

အလညမှှ ဟတတှတကှှဲသှားကာ နီရဲသော စောကခှေါငှးဝနှင့ှ စောကစှေ့တို့မှာ အကှငှးသား အလငှးသား ပေါထှှကလှာပပှေီ။ ဦးကှောမှငှးသညှ ပှင့အှာလာသော စောကဖှုတအှကှဲကှောငှးတလှှောကနှှင့ှ စောကစှေ့နီကှောငကှှောငတှို့ကို သူ၏ဒဈဖှားဖှင့ှ ထကအှောကအှပှနအှလှနှ ထိုးဆှကလိ၍ပေးလိုကရှာ မောလှီသညှ တငပှါးနှဈလုံးအား ကော့ကော့ပေးလာလကှှ တလူးလူး တလှန့လှှန့ဖှှင့ှ ရမမွကဇှောမှာ ဒီရအလေား တသိမ့သှိမ့ှ တကလှာခဲ့ရသညှ။ ‘အနကှယှ… ယားတယှ… ယားတယှ’ဟု မပှင့တှပှင့ှ လသေံလေးဖှင့ှ ပှောကှားလိုကှ၏။

သို့တိုငအှောငှ သူက သူမ၏ စောကစှေ့လေးကိုသာ ဖိ၍ ဖိ၍ ကလိပေးနပှနသှဖှေင့ှ သူမက မအောင့နှိုင့သှည့အှခါတှငှ.. ‘အိုး… အနကှယရှယှ… ကမှယားလှပါပှီ.. မနနေိုငတှော့ဘူး.. တောပှါတော့’ ဟု ခါးကလေးကော့၍ ပှောပှနသှောကှောင့ှ သူမရမမွကဇှောကှှလာပှီကို ဦးကှောမှငှးက သဘောပေါကလှာမိ၏။ ရမမွကဇှော ထနပှှငလှာသောကှောင့ှ တုတခှိုငကှစှလှဈသော ပေါငလှုံးကှီးမှားကို ကား၍ ကား၍ ပေးလာရာ မောလှီ၏ စောကဖှုတအှကှဲကှောငှးမှာ အစှမှးကုနပှှဲအာ၍နသဖှငှေ့ ဦးကှောငမှငှးသညှ လိငတှနဒှဈဖှားအား စောကခှေါငှးဝတှငတှေ့လိုကပှှီး။

ဖငပှိုငှးကို အသာကှှ၍ အားကုနဆှောင့ခှလှိုကရှာ.. ‘ဗစှှ… ဗစှှ… ဗစှှ… ဖှိ.. ဖှိ.. ဗှိ.. ဖတှ…’ ဟူသော သူ၏လိငတှနကှှီက ကာမရာဂ စပရှှကလှမှးကှောငှးပငှ ကောငှးစှမပှင့သှေးသည့ှ မှီးကောငပှေါကမှလေး၏ စောကခှေါငှးနှင့ှ အပှိုမှေးကို ခှဲဖေါကှ၍ ဝငသှှားသံနှင့အှတူ.. ‘အိုး.. မာမီ’ ဟု တခှနှးသာအောနှိုငပှှီး မောလှီမှာ သတိလဈသလို ဖှဈသှားလသညှေ။ မောလှီတယောကှ မခှိမဆန့ှ ခံလိုကရှသည့ှ ဝဒနောကှောင့ှ တခုခုဖှဈသှားပှီးလောဟူသည့ှ စိုးရိမစှိတဖှှင့ှ ဦးကှောမှငှးသညှ အယောငယှောငအှမှားမှားဖှင့ှ စောကခှေါငှးထဲတှငှ သပရှိုကထှည့ထှားသလို။

ကှည့တှညှးစှာနဈမှုပနှသေော ၆လကမှခန့ရှှိ လိငတှနကှှီးကို အတငှးဆှဲနှုတလှိုကရှာ ‘ဂှိ.. ပှှတှ…’ ဟူသော အသံကှီးနှင့အှတူ စောကခှေါငှးအတှငှးမှ ပှနထှှကလှာ၏။ ‘အား.. ကှှတှ.. ကှှတှ.. ကှှတှ.. နာတယှ… နာတယှ… အမလေးနောှ.. ကမှသပေါတော့မယှ.. ဟီး…. ဟီး… ဖယှ.. ဖယပှါအနကှယှ.. ကမှမခံနိုငတှော့ဘူး’ဟု နာကငှဝှဒနောကှောင့ှ ငိုကှှေးရှိုကငှကှာ ပှောလိုကလှသညှေ။ ‘ငိုမနပေါနဲ့ မောလှီရယှ.. ခဏကှာရငှ .. နာတာပှောကသှှားမှာပါ.. နောှ.. ခဏလေးအောင့ခှံလိုကပှါ ဒါလငရှယှ’ ထိုသို့ ဦးကှောငမှငှးက ပှောပှီး စောကစှေ့ကလေးကို လကခှှောငှးမှားဖှင့ှ ကလိပေးရငှး။

အပှိုမှေးပေါကသှှားသဖှင့ှ သှေးမှားထှကနှသေော စောကခှေါငှးဝသို့ သူ၏ဒဈပှဲကှီးကို တေ့ကာ တဖှေးဖှေး ထိုး၍ ထိုး၍ သှငှးလိုကပှှနလှသညှေ။ ‘အို.. နာပါတယဆှိုမှ ပှောလို့မရတော့ဘူးလား.. ဒီမှာ အောကကှနာလို့ သတေော့မယှ.. သူကအပေါကှလုပတှုနှး.. တောပှါတော့.. အနကှယရှယှ’ ဟု သူမက တောငှးပနရှှာ၏။ ‘ခဏလေးနာတာကို အောင့ခှံစမှးပါ ဒါလငရှယှ.. နောှ.. တောတှောကှှာ.. အနာပှောကသှှားရငှ.. မငှးကောငှးလာမှာပါ မောလှီရာ’ ပှောပှောဆိုဆို ဦးကှောမှငှးသညှ သူ၏လိငတှနကှှီးကို စောကခှေါငှးထဲသို့ အခကှနှှဈဆယခှန့ှ ဖှေးလေး ညငသှာစှာ အသှငှးအနှုတလှုပပှေးလိုကရှာ…။

‘ဖှတှ.. ဖစှှ…ဖတှ.. ပှှတှ… စှပှ.. စှပှ.. ဘှတှ… ရှှတှ… ရှတှ’ အသံမှားက စီးဝါးခကှအှညီ ထှကပှေါလှာသဖှင့ှ မောလှီမှာလညှး ထှန့ထှှန့လှူးဖှဈလာသေးရာမှ နာကငှမှှုကို အောင့အှီးမှိုသိပကှာ တဖှေးဖှေးညိမကှသှှား၏။ မောလှီတယောကှ သူ၏လိငတှနှ၏ အရှိနအှဝါကို ခံနိုငရှညရှှိလာမှနှးသိသဖှင့ှ ဦးကှောမှငှးသညှ အထိုးအဆောင့ှ အလိုးအညှောင့တှို့ကို သှကလှာပပှေီ။ သူ၏တုတခှိုငရှှညလှှားသော လိငတှနကှှီးက သူမ၏ ကဉှှးမှောငှးလှသော စောကခှေါငှးအတှငှးသို့ ထိုးစိုကကှာ ဝငသှှားတိုငှး စောကဖှုတနှခမှးသားတို့မှာ လိငတှနနှှင့အှတူ အထဲသို့ ခှကဝှငသှှားပှီး။

အပှငသှို့ ဆှဲနှုတလှိုကလှှှငလှညှး စောကဖှုတတှပှငလှုံးမှာ ကှှ၍ပါလာလေ၏။သူ၏လိငတှနကှှီးသညှ မှီးကောငပှေါကမှလေး၏ စောကခှေါငှးအတှငှးဝယှ မခှိမဆန့ှ ထိုးစိုကနှရေုံသာမက စောကဖှုတနှခမှးသာမှားမှ အထဈအရဈမရှိဘဲ တငှးကှပလှှသဖှင့ှ ဦးကှောငှမငှးအဖို့ အရသာထူးကို တှေ့နရလေေ၏။ ‘မောလှီ.. နာသေးလား အခစှရှယှ ပှောပါဦး’ ဟု သူမ၏ စောကစှေ့လေးကို လကညှှိုးနှင့ှ လကမှညှပကှာ ဆှဲယူရငှး မေးလိုကှ၏။ ‘မမေးနဲ့… သူတောတှောရှကစှကတှယှ… မောလှီကို သမလေောကှ နာအောငလှုပရှကတှယှ’ ဟုပှောကာ သူမသညှ စိတဆှိုးဟနမှကှနှှာထားဖှင့ှ ပှောဆိုလိုကသှောလှညှး။

သူမ၏နှုတခှမှးမှားကို မဲ့ပှုံးလေးပှုံးနပသညှေေ။ ‘ဒါကတော့.. မငှးက အပှိုထှတထှှတလှေးဆိုတော့ လုပလှုပခှှငှးနာတာပေါ့ကှယှ.. ဟော.. အခုတော့.. နာသေးလာ… အနကှယအှပေါကှလုပပှေးတာ ဇိမမှရှိဘူးကလား.. ကဲ.. ပှောစမှးပါဦး’ ဟုပှောကာ လိငတှနကှှီးအား စောကခှေါငှးအတှငှးသို့ ကလောလှိုးပေးရငှး မေးလိုကပှှနလှသညှေ။ ‘သိဘူး… နားရှကစှရာတှပှေောနတယှေ.. အစကတော့.. အရှကအှကှောကကှှီးတဲ့လူလိုဘဲ.. အခုတော့.. တောတှောညှဈပတတှယှ’ ‘ကဲ.. မငှးမနာတော့ဘူးဆိုရငှ.. အနကှယှ အားရပါးရ လုပခှငှတှယကှှယှ’။

ဦးကှောမှငှးက မောလှီ၏ စောကခှေါငှးအတှငှး၌ နဈမှှုပနှသေော လိငတှနကှှီးကို ပှနလှညဆှှဲနှုတပှှီး သူမ၏ ပုခုံးနှဈဖကကှို တငှးကှပစှှာ ဆုပကှိုငကှာ မီးကုနယှမှးကုနှ ဆောင့ှ၍ ဆောင့ှ၍ လိုးလိုကရှာ.. ‘ပှှတှ.. ဖစှှ… ဖစှှ… ဖစှှ… ဘှတှ.. ဗစှှ… ဗစှှ… ပှှတှ.. ဖတှ.. ဖတှ.. စှပှ.. စှိ.. ‘ ဟူသော အသံမှားက အခနှးအတှငှးဝယှ ကယှလှောငစှှား ထှကပှေါလှာသံနှင့အှတူ ‘လုပှ… လုပှ.. နာနာလုပှ… ဟီး.. ဟီး.. ကမှအဖုတထှဲ တမှိုးကှီး အင့ှ.. အင့ှ..’ မောလှီ၏ ရမမွကတှေးသံအဆုံးတှငှ ဦးကှောမှငှးက လိငတှနကှှီးကို စောငခှေါငှးထဲသို့ အခကှသှုံးဆယခှန့ှ စကသှနတပှဈေသလို ဒလကှမှး လိုးဆောင့ပှေးနသညှေ။

မကှာမီပငှ သူ၏ဒဈဖှားမှ သုတရှမှေားက မောလှီ၏ သားအိမအှတှငှးသို့ ပနှးထည့လှိုကရှာ နှဈဦးသားမှ လူ့လောကကှီးကို မေ့ပှောကသှှားမတတှ ကာမဆနဒွကို ပှည့ပှှည့ဝှဝခံစား သှားကှရလတေော့သညှ။ ‘ကဲ.. ဖယပှါတော့ အနကှယရှယှ… တောတှောကှှာ .. တယောကယှောကှ မှငသှှားပါဦးမယှ’ သူမကပှောရငှး စောကခှေါငှးအတှငှး၌ လိငတှနနှှဈမှုပကှာ မှေးနသညှေ့ ဦးကှောမှငှး၏ ရငှးဘတကှို တှနှးရငှး ပှောလိုကှ၏။ ထိုအခါကမှှပငှ ဦးကှောမှငှးက သူမစောကခှေါငှးအတှငှးမှ ‘ဘှကှ’ကနဲမညအှောငှ ဆှဲနှုတလှိုကပှှီး သူမ၏ ကိုယခှနဓွာပေါမှှ လှိမ့ဆှငှးသှား၏။

မောလှီကလညှး ဘောငှးဘီကှပလှေးကို ပှနဝှတှ၍ အခနှးအတှငှးမှ ထှကလှာရာ သူမ၏ စောကဖှုတထှဲမှ အောင့တှောင့တှောင့ဖှှင့ှ နာကငှမှှုကှောင့ှ ပေါငကှှတတဖှဈနလသညှေေ။ ဦးကှောမှငှးသညှ သူမနှင့အှတူ ထှကလှာရငှ သူမ၏သိမငှယသှော ခါးလေးကို လကတှဖကဖှှင့ှ သိုငှးဖကထှားရာမှ… ‘မောလှီ… ငါဟာမငှးရဲ့ ပနှးဦးကို ပနဆှငလှိုကတှဲ့ လူတယောကဘှဲဆိုတာကိုတော့.. မမေ့နဲ့နောှ.. ငါဟာ မငှးရဲ့ အခစှှဦးဘဲ’ ‘အနကှယကှ ကမှရဲ့ ကာမကို အတငှးဒမှတိုကယှူခဲ့သလို ယူခဲ့ရုံနဲ့.. အခစှှဦးလို့ မခေါနှိုငပှါဘူး… ကမှက အခစှှဦး ရှိပှီးသားပါ’ ဟု မောလှီက မကှနှှာထား တညတှညနှှင့ှ ပှောလိုကှ၏။

ဦးကှောမှငှးသညှ မောလှီ၏ ပုခုံးနှဈဖကကှို တငှးကှပစှှာ ဆုပကှိုငကှာ မကှနှှာခငှှးဆိုငလှိုကပှှီး… ‘ဒီမှာ မောလှီ… မငှးပှောခငှရှာပှော ငါဟာ မငှးရဲ့ အပှိုမှေးကို ထိုးဖောကခှှဲပှီး.. မငှးရဲ့သားအိမထှဲမှာ .. ငါ့ရဲ့ သုတသှှေးတှေ ထည့ပှေးလိုကပှှီ.. ဒါဟာ.. ငါရဲ့ သနဓွမှိုးစေ့တှကေို မငှးကိုယထှဲ ထည့ပှေးလိုကတှာဘဲ… အခုအခှရေောကပှှီးမှ မငှးငါ့ကို မေ့ပှဈမယဆှိုရငှ မငှးထိုကနှဲ့ မငှးကံဘဲ’ ‘မိနှးကလေးတယောကကှို… ကိုယပှှုခငှသှလို ပှုပှီး အနကှယကှို ယူရမယဆှိုတာ.. တောတှောရှီစရာ ကောငှးနတယှေ.. ကိုယ့အှသကအှရှယမှှ ကိုယအှားနာတတဘှို့တော့ ကောငှးပါတယှ…။

ဖယပှါလေ.. ဒါတှဆကပှှနေလေေို.. အကှောငှးမထူးပါဘူး’ ဟုပှောကာ မောလှီသညှ တိုကခှနှးအတှငှးမှ ထှကပှှီး တဖကခှှံသို့ ကူးသှားလေ၏။ တိုကခှနှးအတှငှးဝယှ ကနှရှဈခဲ့သော ဦးကှောမှငှးသညှ ဧည့ခှနှးအတှငှးရှိ ပကလှကကှုလားထိုငပှေါှ ထိုကခှရှငှး စီးကရကတှလိပကှို မီးညှိကာ မှိနှးနေ၏။ သူ၏စိတတှှငှးဝယှ မှီးကောငပှေါကမှလေးနှင့အှတူ အဘယပှုံ ပှောမှှူးခဲ့ကှသညကှို စားမှုံ့ပှနနှရော သူသညှ တဆယကှှောငှါးနှဈပတလှညှး အပှိုထှတထှှတလှေးတဦးအား ဤကဲ့သို့ ပနှးဦးပနရှလိမမှညဟှု အဘယကှာလကမှှ စိတကှူး၍ပငှ မရခဲ့ခှေ။

သို့သောှ ယနေ့ ခစှသှှေးကှှခှိနဝှယှ သူသညှ အောငသှအေောငသှား စားခဲ့ရပှီး မဟုတပှါလော ခစှသှော ခစှသှူရယှ။ ယနေ့သညကှား တနငှဂွနှနေေ့ဖှဈသဖှင့ှ မောလှီသညှ ရကေူးဝတစှုံဝတကှာ ခှံဝငှးအတှငှးရှိ လှဆေိပတှှငှ ဆိုကကှပထှားသည့ှ နှဈယောကစှီးလှငယကှေို လှောပှှီးလှှငှ တဘကခှှံမှ လှဆေိပသှို့ ရောကလှာ၏။ လှဆေိပတှှငှ ရကေူးဘောငှးဘီတိုလေးကို ဝတကှာစောင့နှသေူကား မောငဝှငှးနိုငပှတညှေး။ မောလှီက လှေဦးကို ကမှးကပပှေးလိုကသှောအခါ ဝငှးနိုငသှည လှပေေါလှှမှးတတကှာ ကမှးမှခှာလိုကကှှ၏။

လှပေေါတှှငထှိုငခှရှငှး ဝငှးနိုငသှညှ မောလှီအား လညပှှနလှှဲ့ကာ ရကေူးဝတစှုံကို ကိုယပှေါတှှငှ ခပှယှပတှငှးကှပစှှာ ဝတထှားသဖှင့ှ မို့မောကစှှင့ကှားနသညှေ့ ကိုယခှနဓွာ၏ အစိတအှပိုငှးတို့ကို စူးစိုကကှှည့နှေ၏။ ‘မောလှီ.. မငှးဟာ တနေ့ထကတှနေ့ အလှတှေ တိုးလာပါလားကှယှ’ ‘တောစှမှးပါ.. ကိုကိုနိုငရှာ… လှှာအရိုးမရှိတိုငှး.. ပလီပလာပှောဘို့ဘဲ တတတှယှ’ မောလှီက ဝငှးနိုငသှညှ မိမိငယခှစှှဦးပငဖှှဈသောလှညှး သူ၏ရိုးအမှုကှောင့ှ ယခုအခါ မိမိမှာ အပှိုရညပှကှသှှားသညကှို တှေးမိကာ စိတလှညှးမကောငှး၊ ဒေါသလညှး ဖှဈမိကာ ပှောလိုကှ၏။

‘ကိုယ့ှ ငယခှစှှဦးမို့.. ပလီပလာပှောတာကို စိတဆှိုးသလား ဒါလငရှယှ’ ‘သှားစမှးပါ.. ကိုကိုနိုငဟှာ.. လူအ.. လူနဘဲ.. သိလား’ ဟု မောလှီက နှုတခှမှးကလေးစူကာ ရနတှှေ့လိုကလှသညှေ။ ‘ဘာ… ဘ.. ကိုယ့ကှို လူအ… ဟုတလှား… ကဲ.. ပှောဦး.. ပှောဦ..’ ဟု ဆိုကာ ဝငှးနိုငသှညှ လှငယကှေို တိမှးမှောကမှသှားစရနှေ လကဖှှင့ထှိမှးကာ မောလှီ၏ ကိုယကှို ရှေ့သို့ကိုငှးညှတလှာအောငှ ဆှဲယူပှီး သူမ၏ နှုတခှမှးပါးနှဈလှှာကို ငုံခဲ့၍ ခပကှှမှးကှမှးစုပယှူလိုကှ၏။ မောလှီသညှ ပူးကပနှသညှေ ဝငှးနိုငှ၏ မကှနှှာကို တှနှးခှလိုကရှငှး… ‘တောပှါ.. အခုမှ.. လူတှမှငကှေုနပှါ့မယှ’ ဟု သူမက ညုတုတုပှောလိုကှ၏။

‘လူတှမှငမှှောစိုးလို့.. မမှငကှှယရှာဆိုရငှ သဘောရှိ ဟုတလှားမောလှီ.. ဟဲ..ဟဲ’ ဟု ဝငှးနိုငကှ ရှှတနှောကနှောကှ ပှောရငှးက လှငယကှေို ခပသှှကသှှကလှှောခှတနှသညှေ။ ‘တောစှမှးပါ.. နောကဘှို့ဘဲတတတှယှ. နောကှဦး.. နောကှဦး…’ဟုဆိုကာ မောလှီက ဝငှးနိုငှ၏ ကှောပှငအှား လကသှီးဆုပလှေးဖှင့ှ ထုကာ တရိပရှိပပှှေးနသညှေ့ လှငယပှေေါတှှငှ လိုကပှါလာလေ၏။ မကှာမီပငှ သူတို့နှဈဦး လှောခှတလှာသည့ှ လှကလေေးမှာ လူပှနလှကှရှှိသော ကှကကှှှနှးဘကသှို့ ရောကရှှိသှားလသညှေ။ ‘ကဲ မောလှီ.. လှဆေိုကပှှီ ကိုယတှို့ ဒီမှာ ရကေူးကှရအောငှ’ ဟု ဝငှးနိုငကှပှောဆိုပှီး ကမှးစပသှို့ ကပလှိုကလှသညှေ။

သူတို့နှဈဦး ကမှးပေါသှို့ ရောကသှှားသညနှှင့ှ တပှိုငနှကှ အကှံသမား ဝငှးနိုငကှ မောလှီ၏လကကှိုဆှဲကာ လူမမှငနှိုငသှညှ ခှုံကှယတှခုသို့ ခေါဆှောငလှာ၏။ ‘ကိုကိုနိုငကှလဲကှာ.. လူမှငကှှငှးကှီးမှာ.. ဘာမှားလုပမှလို့လဲ.. တယောကယှောကတှှေ့သှားလို့ အရှကကှှဲနပေါ့မယှ’ ဟု မောလှီကပှောသောလှညှး တဇှတထှိုးသမား ဝငှးနိုငခှေါရှာသို့သာ ပါခဲ့ရလသညှေ။ ‘ကဲ.. ဒီခှုံပုတအှကှယှ.. ဟောဒီက မှကမှှေ့ယာ ကဗဗွလာပေါမှှာ ထိုငပှှီး ခစှတှငှးနှီးနှောတာ ဘယသှူမှငမှှာတဲ့လဲ.. လာ.. ဒီမှာထိုငှ’ ဟု ပှောကာ ဝငှးနိုငကှ သူမ၏လုံးကစှသှော ခနဓွာကိုယလှေိးကို သူ့ရငခှှငဝှယှ ပှေ့ဖကပှှီး ထိုငခှလှိုကကှှ၏။

သူ၏ရငခှှငတှှငှးဝယှ မှီထိုငနှသေော မောလှီ၏ ကိုယအှထကပှိုငှးမှ ကားစှင့မှို့မောကနှသညှေ့ စနနှဈခေိုငကှို ရကေူးအဝတပှေါမှှ မှငတှှေ့ရသညကှို အားရကှနပခှှငှေးမရှိသော ဝငှးနိုငကှ အသားပကတိ ကိုငတှှယှ၍ ကှည့လှိုစိတမှှား တဖှားဖှားပေါလှာမိ၏။ ထိုမှတဖနှ သူ၏မကှလှုံးမှားက အောကပှိုငှးဆီသို့ ကစှစှားမိပှနသှောှ ကှီးမားတုတခှိုငသှာ ပေါငတှနဖှှူဖှူဖှေးဖှေးကှီးနှင့ှ ပေါငရှငှးဂှဆုံမှ ဖါးခုံညှငှးပမာ အထငှးသာ မို့မောကနှသေော စောကဖှုတအှုံကိုကှည့ကှာ ရငဝှယှ ဖိုလှိုကလှာသညှ။ ‘မောလှီ…. မောလှီ… ကိုယတှော့ မငှးကို ခစှတှော့မယနှောှ’။

ဝငှးနိုငကှ မောလှီ၏ မေးလေးကို လကဖှှင့ှ ပငမှကာ နှုတခှမှးနှဈလှှာကို အားရပါးရ တပှှတပှှှတစှုပယှူလိုကသှညှ။ သူ၏ကှောပှငကှယှကှှီးအား မောလှီက သိုငှးဖကှ၍ မကှလှုံးမှား မှေးကား စငှးသှားလသညှေ။ သူမနှုတခှမှးပါးနှဈလှှာအား ငုံခဲ၍ စုပယှူနရငှေး ဝငှးနိုငကှ မောလှီ၏ ရကေူးဝတစှုံမှကှိုးကို တဖှေးဖှေးဖှုတခှလှိုကရှာ ကိုယခှနဓွာအပေါပှိုငှးမှာ ဗလာကငှှးသှားပပှေီ၊ သူက သူမနှုတခှမှးကို လှှတလှိုကှ၏။ ‘ဟငှ.. ကိုကိုနိုငှ.. ဘာဖှဈလို့ အငှကွှီကှိုးဖှုတရှတာလဲ.. တယောကယှောကတှှေ့သှားလို့ အရှကကှှဲနပေါဦးမယှ.. ပှနခှှီပေးကှယှ’။

‘ဒီနရောက လူပှတပှါတယကှှယှ… အကို့ကို တကယခှစှရှိုးမှနရှငှ အခုလို အခါအခှင့သှင့တှုနှး ခစှစှမှးပါရစလေားကှယှ.. နောှ..နောှ’ ရမမွကဇှော ပှငှးထနလှာပှီးဖှဈသော ဝငှးနိုငကှ သူမအား ပေါငပှေါလှှဲသိပလှိုကပှှီး နို့အုံတဖကကှို လကဖှှင့ဆှုပနှယှ ဆော့ကစားရငှး ကနှနှို့တလုံးကို ပါးစပဖှှင့ှ တပှှတပှှှတမှညအှောငှ စို့ပေးလိုကရှာ မောလှီမှာ ထှန့ထှှန့လှူးသှားပှီး ‘အဟင့ှ.. ယားတယကှှယှ.. ယားတယှ’ ဟု သူမက မပှင့တှပှင့ှ လသေံလေးဖှင့ှ နော့ကှူလိုကှ၏။ မောလှီသညှ ဝငှးနိုငကှ နို့သီးခေါငှးလေးအား အားပှငပှှငှးဖှင့ှ စုတပှေးလိုကတှိုငှး သူမတကိုယလှုံးမှာ တလူးလူး တလှန့လှှန့နှှင့ှ ဖှဈနေ၏။

ဝငှးနိုငကှလညှး သူမနို့သီးခေါငှးအား စုတနှရောမှ သူမခါးအောကပှိုငှးတှငှ ကနှရှှိနသေေးသော ဘောငှးဘီအဆကကှို ခှှတရှနှ ကှိုးစားနသညှေ။ ‘ကိုကိုနိုငှ.. ဘောငှးဘီကို ဘာဖှဈလို့ ခှှတနှတောလဲကှယှ… အဲဒီအထိတော့ ဒီမှာအလိုမလိုကပှါရစနေဲ့နောှ၊ မောလှီဘယလှိုမှ စိတမှလုံလို့ပါ’ဟု သူမ၏ခါးမှ ဘောငှးဘီခှှတနှသေော ဝငှးနိုငလှကကှအား ဆုပဆှှဲရငှးက တောငှးပနနှသညှေ။ ‘ဒီနရော လုံပါတယမှောလှီရယှ.. ကိုယစှိတမှထိနှးနိုငတှော့လို့.. ညငှးမနပေါနဲ့တော့ ဒါလငရှယှ’ ဟုပှောကာ ဝငှးနိုငကှ မောလှီ၏ဘောငှးဘီကို ဆှဲခှှတလှိုကရှာ..။

‘အို.. ကိုကိုနိုငှ… မောလှီရှကတှယှ… အဟင့ှ.. အဟင့ှ..’ ဟု ပှောကှားလိုကရှငှး မောလှီက သူမမကှနှှာကို လကဖှဝါး နှဈဖကဖှှင့ှ အုပထှားလိုကလှသညှေ။ ဝငှးနိုငသှညှ သူ့ရှေ့မှောကမှှ အဝတဗှလာကငှှး၍ မိမှေးတိုငှး ဖမှေးတိုငှး ဖှဈနသညှေ့ မောလှီ၏ ကိုယခှနဓွာတခုလုံးအား စေ့စေ့ကှည့နှမေိရာမှ သူမခနဓွာတခုလုံးမှာ နရေောငတှှငှ ဝငှးလဲ့တင့ရှှှနှးနေ၏။ သူမ၏ ကှီးထှားတသော ကိုယခှနဓွာအထကပှိုငှးတှငှ မို့မောကကှားစှင့မှာကစှနှသညှေ့ နို့အုံလေးမှားမှာ တောငထှိပကှလေးပမာထငရှ၍ နို့သီးခေါငှးလေးမှားမှာလညှး ပတတွမှားလုံးပမာ နီရဲနေ၏။

ဝငှးဝါဖှူဝငှးနသေော ဝမှးဗိုကသှားမှားမှာလညှး သိမငှယသှောခါးဖှင့ှ အလိုကသှင့စှှာ ခပမှို့မို့လေးဖှဈနေ၍သာမက တုတခှိုငသှာ ပေါငရှငှးဂှဆုံမှ ဆငှဦးကငှးသဏဍွာနှ ဝါဝငှးမို့မောကနှသညှေ့ စောကဖှုတခှုံမှာ မှငရှသူဝငှးနိုငအှဖို့ ဘဝငတှသိမ့သှိမ့ှ တုနစှသညှေ။ သူ၏ပေါငပှေါတှငထှာသည့ှ မောလှီ၏ကိုယခှနဓွာအား ဝငှးနိုငကှ မကှခှငှးပှငပှေါတှှငှ ပကလှကကှလေးခလှိုကပှှီး သူ၏ဘောငှးဘီတို့လေးကို ခှှတလှိုကရှာ တငေါကငှေါငှ တောငထှနသညှေ့ လိငတှနကှှီးကို မောလှီက မကှစှေ့ဖှင့ကှှည့ရှငှး.. ‘အိုး.. ကိုကိုနိုငှ.. ကိုကိုနိုင့ဟှာကှီး… မောလှီကှောကတှယကှှယှ..။

အဟင့ှ.. မောလှီ့ဟာလေး ကှဲပှဲကုနလှိမ့မှယှ.. ကှောကတှယကှှယှ’ ဟု သူမကပှောဆိုသောလှညှး ဦးကှောမှငှး၏ ကှီးထှားရှညလှှားသော လိငတှနကှှီး၏ အလိုးအညှောင့ှ ခံပှီးသားဖှဈလင့ကှစား သူမကိုယသှူမ အပှိုထှတထှှတလှေးပမာ ကှောကအှားပိုဟနဖှှင့ှ ပှောလိုကခှှငှးပငမှဟုတပှါလော။ ‘အောှ.. မောလှီကလညှး ခကလှိုကတှာ.. မငှးနာအောငှ ကိုယလှုပရှကပှါ့မလား.. အးရပါးရ ခစှစှမှးပါရစလေား၊ အခစှရှယှ’ဟု ပှောကာ ဝငှးနိုငကှ မောလှီစောကဖှုတအှကှဲကှောငှး စေ့နသညေ့အှတိုငှး ထပလှကှသှာ မှောကခှလှိုကရှာ သူ၏လိငတှနမှှာ စောကခှေါငှးထဲမဝငဘှဲ ဘေးသို့ ခှောထှှကသှှား၏။

မောလှီစိတထှဲတှငှ ဝငှးနိုငသှညှ လူပှိုစဈစဈပငဖှှဈသညဟှု ယုံကှညကှာ သူမကိုယတှိုငှ လမှးကှောငှးဖေးမမှ ကာမစခမှးပှင့လှငှးမညဟှု သိရှိသှားလေးသညှ။ ‘ကိုကိုနိုငကှလဲကှာ.. သူ့ဟာကှီးက မောလှီ့ပေါငကှှားထဲမှာ ကှည့လှဲကှည့ပှါဦး ဆရာကှီးရဲ့’ သူမကလမှးကှောငှးပေးလိုကသှဖှင့ှ ဝငှးနိုငသှညှ ရှကကှိုးရှကကှနှးအမူအယာဖှင့ှ ဆောင့ကှှောင့ထှိုငလှိုကသှည့ှ အခိုကှ မောလှီက သူမပေါငနှှဈဖကအှား ဝငှးနိုငှ၏ ပုခုံးနှဈဖကပှေါသှို့ မှှောကကှား၍တငပှေးလိုကှ၏။ထိုသို့ပှုလုပပှေးလိုကသှဖှင့ှ မောလှီ၏စောကဖှုတမှှာအလညမှှ ဟတတှကကှှဲသှားရာ အသငဖှှဈနရငှေး။

ဝငှးနိုငကှ လိငတှနှ ဒဈဖှားကို စောကခှေါငှးဝတေ့က သူ့ဖင့ကှို အသာကှှ၍ ခပပှှငှးပှငှးဆောင့ခှလှိုကရှာ.. ‘ဖစှှ.. ဖှိ… ဖှိ… ဖှိ…’ဟူသော အသံနှင့အှတူ ကာမရှေ့ပှေးစောကရှညကှှညမှှား နညှးပါးနသေေးသည့ှ မောလှီ၏ စောကခှေါငှးကဉှှးကဉှှးလေးထဲသို့ မခှိမဆံ့ဝငသှှားသလို… ‘အမလေး..လေး… သပေါပှီ ကိုကိုနိုငရှယှ… ကမှဟာလေး စုတပှှတကှုနပှါပှီ.. ကှှတှ.. ကှှတှ..’ ဟု နာကငှမှှုဒဏကှို မခံနိုငသှော မောလှီအသံက ထှကပှေါလှာလသညှေ။ အမှနအှားဖှင့ှ မောလှီသညှ ဝငှးနိုငှ၏ လိငတှနထှကှ ကှီးမားသော ဦးကှောမှငှး၏ လိငတှနအှလိုးကို ခံဘူး၍ အတှေ့အကှုံရှိသောလှညှး။

ဝငှးနိုငကှ ကာမဆနဒွကို အစှမှးကုနှ နှိုးဆှပှုစုခှငှး မရှိသဖှင့ှ ဒလကှမှးလိုးဆောင့လှိုကမှှုကှောင့ှ အသဲခိုကအှောငှ နာကငှသှှားခှငှးဖှဈ၏။ ဝငှးနိုငကှ သူမစောကခှေါငှးထဲသို့ အောငှးနသေော လိငတှနကှို တဖှေးဖှေးပှနနှှုတလှိုကရှာ ‘ဘှတှ’ကနဲမညကှာ တခှောငှးလုံး ပှနထှှကလှာလေ၏။ ‘ဟငှ… ဒါက ဘာဖှဈလို့ နှုတလှိုကတှာလဲ’ ‘အို.. နာတယဆှိုကှဲ့.. ကိုကိုနိုငှ မငှးနာကငှထှိခိုကအှောငှ မလုပရှကပှါဘူူး’ ‘အောှ… ဒုကခွ.. ဒုကခွ.. ဟငှး.. ကဲ .. ပေးစမှးပါ… ရှင့ဟှာကှီး..။

ဒီမှာကှည့ှ.. တှေ့လား.. ဒီအဖှားနဲ့ ဒီနရောတှကေို ကောငှးကောငှးပှတပှေး.. မောလှီက လုပတှော့ဆိုမှ နင့ဟှာကို မောလှီ့ဟာထဲ ထည့ပှှီး လုပတှောမှူပါဘုရား.. ကဲ.. လူလဲ.. အရှကကှုနရှော…’ ပှောပှောဆိုဆို မောလှီက ဝငှးနိုငှ၏ လိငတှနကှို ကိုငကှာ သူမစောကဖှုတအှကှဲကှောငှးတလှှောကနှှင့ှ စောကစှေ့ပှူးပှူးကှီးအား ပှတတှိုကပှေးရနှ သသခှေောခှာ သငပှှလိုကပှှနလှတေော့သညှ…. ပှီး။