အသဲခိုက်နေရသည်

Golf ရိုကပှှီးသှားတော့ ဦးအောငတှဇေ တဈယောကအှိမပှှနရှမှာ ပငှှးပငှှးနဲ့ဘီယာလေးမှှငှးစုတပှှီး လမှးကကောငမှလေးမှားကို မကှစှိအစာကှှေးရငှး ကားလေးကိုဖှေးဖှေးခငှှးမောငှးပှနလှာခဲ့သညှ။ သားနဲ့သမီး အိမထှောငကှှ အိမခှှဲနကတညှေးက သူနဲ့ သူ့မိနှးမဒေါခှငစှံပယနှှဈယောကတှညှးမို့ သူကငယမှူပှနလှို့ကောငှးနတေုနှး သှဇီက ခငစှံပယ့အှကို ကားတိုကပှှီး ဆေးရုံတကရှလို့ဆိုလား သှဇီထှကသှှားတာသုံးရကရှှိပှီ။ အရငတှညှးကမကှနှှာကှောမတည့တှဲ့ယောကဖှမို့ သူလိုကမှသှားတော့။ အဖှားကှီးသှားတဲ့နေ့တုနှးကတော့ သူ့ကိုလဆေိပလှိုကပှို့ှ့ပီး အပှနမှာဆတဝှငပှှီး တဈကှောငှးဆှဲလိုကသှေးတယှ။

သူ့စိတကှှိုကှ အသကသှုံးဆယဝှနှးကငှှ ကိတကှိတကှှီးတှမရှေိဘဲ ၂၀၊ ၂၁ တဈလောကခှလေးမတှသောရှိ၍ သူအာသာပှေ တဈကှောငှးပဲဆှဲလိုကပှှီး ထပမှသှားဖှဈတော့။ အိမမှှာနတေော့လဲပငှှးတာနဲ့ အောကားလေးကှည့လှိုကှ၊ ဂှငှးထုလိုကှ၊ အပှငမှှာသူငယခှငှှးတှနေဲ့တှေ့တော့လဲ Golf ရိုကတှာနဲနဲ ခုခတှေ ဆကဆှီမောဒှယလှေးတှအကှေောငှး ပှောတာမှားမှားနဲ့မို့ ဘီယာလေးသောကရှငှး သူကနားထောငသှူသကသှကှ။ သူ့ဘောဒှါအဘိုးကှီး သူနဲ့အကှိုကမှတူ၊ သူတို့က ငယငှယခှှောခှော ပှားပှားကပကှပှ လေးတှကှေိုကကှှသညှ။ အဲ့ဒါကှောင့ှ ခုလို ကားမောငှးနရငှေး ပလကဖှောငှးပေါကှလမှးလှှောကနှတေဲ့ ဣထိယအရှယသှုံးပါးပုပုဝဝ မရှေး လမှးလှှောကတှိုငှး တုနခှနဲ တုနခှနဲ ဖှဈသှားတဲ့ ဖငတှှလေိုကဇှိမခှံကှည့ရှတာကမှာ အာသာနဲနဲပှသေေးသညှ။

အငှး အဖှူအစိမှးနဲ့ ဆရာမထငရှဲ့ ကှောငှးသားတှကတေော့ရှယဘှဲကှာ တငှးနတောပဲ၊ ဟာ နာဈမလေးထငတှယှ ဝဝတုတတှုတနှဲ့ ဘောငှးဘီရာလေးကိုထငှးနတောပဲ၊ အငှး ဒီအဖှားကှီးက လူသာအသကကှှီးတာ ဖငမှကသှေးဘူး အပှိုကှီးထငတှယှ ငါလိုငဖှုတနှဲ့ရလို့ကတော့ ဟှနှး ဟှနှး တဈယောကပှှီး တယောကမှှနှးရငှး ခုအသကကှှီးတဲ့အထိ သူ့ဆနဒွကိုလိုကလှှောနဆေဲဖှဈတဲ့ သူ့မိနှးမ ခငစှံပယတှောငမှှေးရတော့မယှ ခုထိအိုးကှီးမကသှေးတာ သတိရသှားသဖှင့ှ တဟဲဟဲနှင့သှဘောကသှှားတယှ။ အဲ အဲ ဒီတဈယောကကှတော့မိုကလှှခညှလှား chubby တောင့တှောင့လှေး နဲနဲပှုတနှပမယေှေ့ ကောငှးလိုကတှဲ့အိုးကှာ ခါးသိပမှသေးလဲ ဖငအှိုးကှီးတှကတေောင့သှဖှင့ှ ထညလှှနှးတယှ အငှး အိတုနနှတေဲ့ပုံကှည့ရှတာတော့ ကလေးအမထငတှယှေ။

အနောကကှနေ ကှည့ကှောငှးကောငှးနှင့ကှှည့ရှငှး အနညှးငယကှှောသှှားတော့ ရုပလှေးပါကှည့ရှအောငှ ဘကမှှနကှနလှမှေးကှည့တှော့မှ မှငဖှူးသလိုရှိသဖှင့ှ ကားကိုလမှးဘေးကပရှပရှငှး စဉစှားနတေုနှး မိနှးခလေးကခေါငှးငိုကစှိုကသှူ့ဘေးကအဖှတမှှ ရုတတှရကသှတိရသှားပှီး ဟဲ့ မိညို၊ မငှးရှှမေိုးညိုမဟုတလှား ဟာ ဆရာ အဲ ဦးအောငှ ဘယလှာတာလဲ Golf ရိုကပှှီး ပှနလှာတာ နင့ကှိုတှေ့လိုကလှို့ ဒါနဲ့ အထုတတှှအပေိုးတှနေဲ့ဘယသှှားမလို့လဲ (နဂိုမဲ့နတေဲ့မကှနှှာက ငိုတော့မလို ဖှဈသှားပှီး ) ဟို ဟို . . . အိမပှှနမှလို့ သိပှီ ထုံးစံအတိုငှး ဟိုကောငှ ငဇောနှဲ့ရနဖှှဈလာပှနပှှီမဟုတလှား ဟုတှ အငှး ငမူး မူးကောငှးတုနှးပဲလား ဆရာ့တပည့ကှအခု အရကတှငမှကတော့ဘူး စမောကဆှဲခငှသှေးတယှ လူကိုလဲပှသနာရှာတယှ။

ဟာ ဒီခှေးကောငကှတော့ အဲ့အခှိနှ ရုတတှရကမှိုးဖှဲဖှဲလေးကလှာလတေော့ ကဲကဲ မိုးကလှာပှီ ငါ့ကားပေါတှကှ ပှနလှိုကပှို့မယှ ဟာ ဆရာ မပှနပှါဘူး ခုပဲရနဖှှဈပှီးအိမပှေါကှဆငှးလာတာ ဟဲ့ မပှနလှို့ဖှဈမလား ကလေးမဟုတသှငယမှဟုတှ မပှနပှါဘူး ဒီတခါတကယ့ကှိုကှဲမှာ ( အရငကှကုမပွဏီမှာ နှဲ့ဆိုး ဆိုးနကစှရေိုကလှေး ပှနပှေါလှာသညှ) ကဲကဲ ခုလောလောဆယှ ကားပေါတှကှ မပှနခှငှလှဲ တခုခုသှားစားရအောငှ သူ့ကားပေါစှှေ့ခနဲ ထိုငခှလှိုကတှဲ့ ဒေါရှှှမေိုးညို တငပှါးထှားထှားကှီးတှတခကှခှေိုးကှည့ရှငှး အငှး အရငအှပှိုတုနှးကထကှ ပိုထှားလာတဲ့တငသှားတှကေိုသရယေိုခှီးကှူးမိသညှ။ တှေ့တဲ့ယိုးဒယားဆိုငတှဈဆိုငမှှာဝငထှိုငတှာနဲ့ ညိုညိုကသူ့စိတညှဈစရာအဖှဈတှကေိုတရှုံ့ရှုံ့နှင့ှ ဖှဈကှောငှးကုနစှငှ နတသှံနှောတော့သညှ။

ဦးအောငတှဇသေိပတှော့စိတမှဝငစှားပါ ရနဖှှဈတဲ့တကတှဲ့ အခှားလငမှယားတှထေုံးစံအတိုငှးပါပဲ။ သို့ပမေဲ့ ရှှမေိုးညိုကလဲ ခုမှရနဖှှဈလာတာဆိုတော့ နားထောငမှယ့သှူတုနှးမို့ အားရပါးရပှောကာငိုသညှ။ ဆိုငထှဲမှာလဲလူရှငှးနတေုနှးမို့ ပုံခုနှးလေးကိုငလှိုကှ ကှောလေးသပလှိုကနှဲ့ခှော့ရငှး ဦးအောငတှဇေ စိတထှဲမှာတမှိုးကှီးဖှဈလာသညှ။ ကုမပွဏီမှာတုနှးကတညှးက ဒီကောငမှလေးတှနေဲ့ ဒီလိုပဲဖငပှုတခှေါငှးပုတလှုပနှကှဖှဈသေောလှညှး အခုညိုညိုနဲ့ အခှအနတှကေေေ မတူဘူးမို့ ဦးအောငတှဇေ စိတတှှလှေုပရှှားရသညှ။ ရှှမေိုးညိုဆိုတာက ကုမပွဏီမှာကတညှးက အသားညိုပှာညကှ နဲ့အခုလောကမှကိတသှေးသောလှညှး ဂဈတာရှိတှ ရဆေေးငါးကှီးမို့ သူသဘောကတှဲ့အထဲပါပမေဲ့ ဟိုပုတဒှီပုတနှဲ့ပဲ အာသာဖှခေဲ့ရသညှ။

အခုသူ့ယောကှားဇောထှကနှဲ့လဲ မညားသေး၊ သူတို့ကုမပွဏီကလူကှီးတှပေဲ တကောငကှှှကဇှောထှကအှတှကလှိုကတှောငှးပေးပှီး သူတို့မငှဂွလာပှဲစီစဉခှဲ့ရတာဖှဈသညှ။ အခုမှအရမှးကိတလှာပှီး သူ့ယောကှာငွှားနဲ့လဲအစဉမှပှဆေိုတော့ ရှှမေိုးညိုကို ပိတသှပခှှော့နရငှေး အထိအတှေ့ကှောင့ှ သူလီးတောငလှာရသညှ။အောငတှဇအဈအေောကမှေးကှည့တှော့ ဇောထှကအှသောကမှှားပှီး ကနှှးမာရေးထိခိုကနှခှေိနတှှငှ သူ့ကိုငမှးသည့ဟှိုကောငနှဲ့ပေးစား ဒီကောငနှဲ့ပေးစားလို့ရနဖှှဈကှတာဖှဈသညှ။ ပှောပုံအရတော့ ရှှမေိုးညိုကိုယတှိုငလှဲ ပဲနဲနဲပေးမိသညထှငပှါသညှ။ ရှှမေိုးညိုကှည့တှော့လဲ အထနရှုပဆှိုတော့ သူ့ယောငှကွှားကနှှးမာရေးမကောငှးတုနှး ဘာရယမှဟုတပှဲပေးမိတာဖှဈမညှ။

ဒါဆို နငကှ ဘယသှှားမယစှဉှးစားထားလဲ ပထမတော့ အိမပှှနမှို့ပဲ ခုအိမလှဲမပှနခှငှတှော့ဘူး တညှးခိုခနှးတခုခုမှာတညှးမလားလို့ ဟာ ဖှဈမလားဟ နငကှလဲ ကဲဒီလိုလုပှ ငဇော့လှဲစိတမှပူရအောငှ ခုလောလောဆယှ ငါ့အိမမှှာလိုကနှေ နောကတှော့ငါစီစဉပှေးမယှ ဟုတပှှီလား ဟေး တကယနှောှ ဦးအောငှ၊ တကယအှိမပှှနမှပို့ဘူးနောှ အေးပါဟာ ခုလောလောဆယတှော့ ငါ့မိနှးမလဲ သှဇီသှာနတေော့ ငါတဈယောကထှဲပငှှးနတော တောသှေးတာပေါ့ ဦးအောငနှဲ့တှေ့တာ မဟုတရှငှ တညှးခိုခနှးသှားရတော့မှာ အငှး ဒီဘောဒှီကှီးနဲ့သာတညှးခိုခနှးသှားတညှးရငှ တစစီလိုကကှောကရှမယမှိညိုရေ ငါပှောလိုကရှ ဟ ဟ ဦးအောငကှလဲ သူမှားဘောဒှီကဘာဖှဈနလေို့လဲ ဦးအောငနှောှ။

ဘာဦးအောငနှောလှဲ နငတှို့လဲ ငါမတှေ့ရတဲ့ သုံးနှဈအတှငှးဘယလှောကတှောငသှောငှးကနှှးထားလဲမသိဘူး ထှားလာလိုကတှာ ဟှနှး ဟှနှး ကဲ မှနမှှနစှား မိုးတိတတှုနှးအိမပှှနရှအောငှ တကယတှော့ ဦးအောငတှဇေ ရှှမေိုးညိုကိုခေါလှာတာဘာအကှံအစညမှှမပါ၊ ခငစှံပယမှရှိတုနှး သူသဘောကတှဲ့ တပည့အှကိတတှဈယောကနှဲ့နီးနီးနားနားနပှေီး ရသေ့စိတဖှှေ ဟီးဟီးဟားဟား ဖငလှေးပုတှ ကှောလေးသပှ သဘောမှိုးသာ ရညရှှယခှဲ့သောလှညှး ရှှမေိုးညိုတကယရှောကလှာတော့ သူူ့ဆနဒွတှကေို သိကခွာဖှင့မှနညှးထိမှးနရသညှေ။ ဥပမာ အိမကှိုရောကရှောကခှငှှးရမေိုးခှိုးပှီး လှမှးထားတဲ့ ဘရာဇီယာတှေ၊ သူတို့ကှနဒှိုခနှးမှာ အဝတလှှမှးသည့အှခနှးကမီးဖိုဘကမှှာ သူရသေောကနှတေုနှး ရခှေိုးခနှးကထှကလှာတဲ့ ဒေါရှှှမေိုးညို ဘရာလှမှးနတောကိုကှည့ရှငှးမဒိနှးကငှ့ခှငှစှိတကှို မနညှးဖှောကနှရသညှေ၊ မကှည့ဘှဲလဲ မနနေိုငပှါ။

ရခှေိုးခနှးထဲက တဘကရှငလှှားဖှင့ထှှကလှာကတညှးက နဂိုထကထှှားလာသည့ရှငညှှှန့ှ ညိုစိမ့တှှကေ မကှည့လှဲမှငရှသညှ။ အဲ့အပှငှ ပှည့ဖှှိုးနတေဲ့ ပေါငသှားဝါဖန့ဖှန့ှ၊ အအိုဖှဈလို့လှုပရှှားလိုကတှိုငှး တုနသှှားတဲ့ တငသှားစိုငတှှေ၊ ဘရာကိုလှမှးခှိတနှပေုံက သူ့စိတတှှဝရေုနှးသုံးကားဖှဈစပှေီး သူ့ညီငထနကှိုလဲ လှုပလှှုပရှှားရှားဖှဈစသညမှေို့ ရှှမေိုးညို အိပခှနှးထဲဝငသှှားသညအှထိ သမာဓိရှိုးလေးတော့ရှိုးမိသညှ။ ရှှမေိုးညိုကလညှး သူ့ဘောဒှီကိုယောကငွှှားတှအောသာငနှးငနှးလိုကကှှည့လှှှငအှလှနှ အရညလှိုကသှည့မှိနှးမ၊ ဇောထှကတှုနှးကလဲ အဲ့လို နှာဘူးမကှလှုံးကှီးတှကှေောင့ယှူဖှဈလိုကတှာ။ တောပှှီ သူ့ကိုလိုကငှမှးတဲ့သူတှေ့တိုငှး ပေးစားပှသနာရှာပှီး သူကိုတိုငကှမှတကယှ စမောဆှဲခငှနှတေဲ့ယောငှကွှားအကှောငှးမတှေးလိုတော့။

အခု ကုမပွဏီကထှကသှှားတဲ့ စီပှားရေးအကှံပေး ဆရာဦးအောငတှဇနှငေ့တှှေ့လို့တောသှေးသညှ။ ဦးအောငကှကုမပွဏီမှာကတညှးက သူတို့မိနှးခလေးတှနေဲ့အဖှဲ့ကှတကပှှီး အလှနလှဲသဘောကောငှးသညှ၊ သူတို့ကဆရာလို့ခေါတှာတောငှ ဦးအောငဟှုပဲ ခေါခှိုငှးတဲ့သူ။ တခှားယောငှကွှားတှလေို သိပနှှာဘူးထတာမှိုးမရှိပမေဲ့ သဘာဝအတိုငှး ဖငတှှရငတှှကေေိုမသိမသာငမှးတာ ထိတာပုတတှာလောကတှော့ သူတို့အတှကပှှသနာမရှိ။ အဲ့ဒီတုနှးက ဦးအောငမှကှလှုံးတှကပှသနောမဟုတခှဲ့ပမေဲ့ အခုဦးအောငအှကှည့တှှကှေောင့ှ ရှှမေိုညိုကှကသှီးထမိသညှ။ သူဘရာဇီယာလှမှးနတေုနှး တုနသှှားတဲ့သူ့ဖငကှှီးကိုငေးကှည့နှတေဲ့ မကှလှုံးတှကေ အရောငတှောကလှှနှးလှသညှ။ ဦးအောငပှှောသလိုပဲ ဇောထှကသှောငှးကနှှးလိုကတှာ အရငကှတငှးတငှးရငှးရငှးရှိတဲ့အသားစိုငတှှေ လှော့ရဲပှီး လှုပရှှားလိုကတှိုငှး ယမှးခါနတေော့ ကှည့တှဲ့သူတှအရသောရှိသညပှေ့ါ။

သူမကိုတိုငကှလဲ အပှိုတညှးက သူ့အသားဆိုငတှှကေို အသာငမှးငမှးလိုကကှှည့ရှငှ စိတတှှလှေုပရှှားပှီး အရညတှှစေိမ့ရှသညှ။ အခုဦးအောငကှှည့မှညဆှိုလဲ ကှည့ခှငှစှရာ၊ တဘကခှှှတပှှီး မှနထှဲမှာပှနမှှငနှရတေဲ့ သူ့ခနဓွာကိုကှီးကိုကှည့ှဦး ဘယယှောငှကွှားမကှည့ဘှဲနနေိုငမှလဲလေ။ သူမှားမပှောနဲ့ ရှှမေိုးညိုကိုယတှိုငသှူ့ဘာသာသူပှနစှိတတှှကှှလောလို့ နို့နှဈလုံးကိုပှနပှင့ကှိုငပှှီး ထောငနှတေဲ့နို့သီးခေါငှးလေးကို လိမ့ခှှလေိုကတှော့ အရမှးဖိလှးတကသှှားတယှ။ တဈအိမလှုံးမှာ သူနဲ့ ဆရာနဲ့နှဈယောကထှဲဆိုတဲ့အသိနဲ့ ဦးအောငတှဇရေဲ့အကှည့ရှိုငှးကှီးတှရေဲ့ဒဏှ၊ တစဈစဈနဲ့ ယားတကတှဲ့ စောကခှေါငှး အား …… မရတော့ ကုတငပှေါဖှငတှစောငှးလှဲလိုကပှှီး လကတှဈဖကကှ လကတှဆုတမှက နို့ကှီးတှကေိုပင့ကှိုငှ လကညှှိုးနဲ့လကမှက နို့သိးခေါငှးလေးတှကေိုပှတှ ခှရငှေး နောကလှကတှဈဖကကှ စောကစှိလေးကို စိတတှိုငှးကဆှော့ကစားပှီး အာသာဖှနမေေိတော့ အာရုံထဲမှာ ဆရာဦးအောငတှဇအကှညေ့ရှိုငှးကှီးတှနရေောယူလာလသညှေ။

အား . . . ဆရာရယှ ရှီုး လူစိတဆှိုတာကထူးခှားသညှ၊ အထူးသဖှင့ှ လိငစှိတပှေါ့။ တယောကယှောကကှ ကို့ကိုမှနှးနပှေီဆိုရငှ ဘာမှနှးမသိအလိုလို လိငစှိတကှှှလာတာမှိုး။ အခုလဲ ဦးအောငတှဇေ အကှည့တှှေ စိတရှိုငှးတှကှေောင့ှ ဦးအောငတှဇကေို မှနှးပှီးပှတနှတေဲိ့အခှိနှ ဦးအောငတှဇလေဲ ခုနကတှေ့လိုကတှဲ့မှငကှှငှးတှရေော ခုနကရှှမေိုးညိုလှမှးသှားတဲ့ ဆိုဒကှှီးဘရာဇီယာလေးကိုကှည့ပှှီး အရမှးကိုထနလှာလို့ သူ့လီးကှီးက အောကခှံဘောငှးဘီကှဲလုမတကကှို ထောငလှာ၏။ ရှှမေိုးညို ဘရာကှီးကို အားမလိုအားမရတခကှညှှဈလိုကပှှီး ဘယလှိုမှစိတမှထိနှးနိုငတှာနဲ့ အနီးကခုနရှှမေိုးညိုရခှေိုးသှားတဲ့ ရခှေိုးခနှးထဲဝငပှှီး အမှနထှုမှရတော့မယှ။ ခုနကဒီအခနှးထဲမှာ ညိုညိုတဈယောကတှညှး တုံးလုံးကှီး အား . . . .ညိုညို့အငှေ့အသကတှှနေဲ့ ပူနှေးနတေုနှးပဲ မကှလှုံးကိုမှိတပှှီး ပုံဖောတှယှ။

ဖုထဈနတေဲ့ ကောကကှှောငှးတှနေဲ့ ညိုညို ရှီုး . . ဖငတှုံးကှီးတှကေ ထှားလာလိုကတှာမိညိုရယှ ဟိုကောငငှဇောှ ဘယလှိုတှတေောငလှိုးလှှတလှိုကလှဲမသိ အား . . . ရခှေိုးခနှးနံရံကိုကှောမီ ခါးကိုကော့ မကှလှုံးတှမှေိတပှှီး ငယငှယကှလိုအသကုနထှုနတော သူ့လီးကှီးကလဲ ငယမှူငယသှှေးတှပှနထှကှေှပှီး အစှမှးကုနထှောငလှို့ သူတောငအှံ့သှရတယှ။ ကောငှးလိုကတှာ မိညိုရယှ . . . မငှးဖငကှှားထဲ လီးကှီးညှပထှည့ထှားခငှတှာ အာ . . . . . . ရှှမေိုးညိုမထငမှှတဘှဲဦးအောငတှဇကေိုမှနှးပှတမှိတာ အသဈအဆနှးမို့အရမှးထနပှှီး မှနမှှနပှီးသှားတယှ၊ သူလဲရှကပှှုံးလေးနဲ့ တဘတပှှနပှတပှှီးရဆေေးဖို့ထှကအှလာ အပှငမှှာဆရာမရှိတော့။ သူ့အခနှးထဲပှနဝှငသှှားတယထှငပှှီး ရခေိုးခနှးတံခါးဖှင့လှိုကတှော့ အိုး . . . . ဦးအောငှ ဝငပှေါကကှိုမကှနှှာမူ မကှလှုံးကှီးမှိတပှှီး ဂှငှးထုနတော အားကှီးနဲ့ပါလားဦးအောငရှယှ။

ဘယသှူ့ကိုမှနှးနတောလဲဟငှ အမှနသှူတံခါးဖှင့လှိုကတှုံးက အသံနဲနဲမှညပှမေဲ့ ဆရာမသိလိုကဘှူးမို့ အသာတံခါးကို ပှနစှေ့ပေးရငှ နဲနဲလေးခိုးခှောငှးမိသညှ။ ဆရာက အသကှ ၄၅၊ ၅၀ လောကလှို့ခန့မှှနှးမိပမေဲ့ အခှားရှယတှူတှလေို ဗိုကပှူကှီးမဟုတှ။ ကှည့ပှါဦး လီးကလဲ လူငယလှူရှယလှေးကနှတောပဲ သနမှာတောင့တှငှးနလေိုကတှာ အားရစရာကှီး။ သူ့ကိုခုနကငမှးသှားတာဆိုတော့ သူ့ကိုမှနှးနတောမှားလား . . . ဂှငှးတိုကနှတောလဲ အားရပါးရနိုငလှှသညှ။ ဖှဈနိုငသှညှ တံခါးတောငမှပိတနှိုငှ သူ့ကိုကှည့ပှှီးထနသှှားတာဖှဈနိုငသှညှ။ အဲ့လိုတှေးမိတော့ စောကဖှုတထှဲက စဈခနဲအရညထှှကလှာပှီး စောကခှေါငှးထဲက လှိုကလှှိုကပှှီးယားလာတော့သညှ။ သူမနနေိုငလှှှငရှခှေိုးခနှးတံခါးဆှဲဖှင့ပှှီး ဆရာ့လီးပှေးစုတမှိမှာ စိုးလို့ အခနှးထဲအသာလှည့ပှှနခှဲ့ပှီး လတတှလောမှငခှဲ့တဲ့ ဦးအောငလှီးကှီးကိုပှနမှှနှးမိတော့သညှ။

ညနစေောငှးအောငတှဇေ ကောဖှီသောကဖှို့ အခနှးထဲကထှကလှာတော့ မီးဖိုထဲမှာ ဟငှးခကှနှတေဲ့ ရှှမေိုးညိုကိုတှေ့လိုကတှယှ။ အိမနှရငှေးမို့ထငသှညှ တီရုပပှှပှနှင့ှ ဘောငှးဘီတိုလေးနှင့ှ အရမှးကှည့ကှောငှးနသညှေ။ ဟာ ဦးအောငှ နှိုးပှီလား ဟဲ ညိုလဲဗိုကဆှာတာနဲ့ ရှိတာလေးတှစေားရအောငလှုပနှတော ကောငှးတာပေါ့ဟ ငါတဈယောကတှညှးဆို ခေါကဆှှဲပှုတသှောကနှရတော ခိ ခုလဲခေါကဆှှဲပှုတပှဲဆရာ ဟီးဟီး အေး ကောငှးရော ခုတော့ကောဖှီသောကလှိုကှဦးမယှ ညိုဖှောပှေးမယလှေ ရပါတယဟှာ ငါလုပပှါ့မယှ နငကှ ညစာ ခေါကဆှှဲရှယပှှုတှ ပှောပှောဆိုဆို အောငတှဇမေီးဖိုထဲကောဖှီဝငဖှှောတှော့ မီးဖိုကကယှသှင့သှလောကကှယှပှမေဲ့ ရှှမေိုးညိုနှင့နှှဈယောကသှားမို့ ထိမိ တိုကမှိသညှ။

အိမနှရငညှနေစေောငှးမို့ အောငတှဇကလေဲ ခညှသှားဘောငှးဘီအရှညနှဲ့ အောကခှံဘောငှးဘီမဝတမှိ။ အခုဘာရယမှဟုတှ မိညိုဖငတှှနေဲ့ နဲနဲလေးတိုကမှိ ပှတမှိတာနဲ့တငှ တငှးရငှးလာလို့ အိနဒွှေ ပှနဆှယနှရသညှေ။ ရှှမေိုးညိုလဲ သူ့ဖငသှားလေးကို ပါးပါးလေးပှတမှိသှားတာနဲ့ ခကှခှငှတှငှးလာတဲ့ဆရာ့အခှောငှးကှီးကှောင့ှ အပှိုလေးလိုရငခှုနလှာရသညှ။ တဈယောကနှဲ့တဈယောကလှဲ အဓိပပွါယဖှောရှခကတှဲ့ ရမကမှကှလှုံးတှနေဲ့ အကှည့ခှငှှးဆုံသညှ။ တယောကလှိုအပခှကှကှိုတယောကသှိနသလေိုလို။ သူတို့နှဈဦးရဲ့ အခှအနကေေ သံလိုကတှုံးနှဈခု ဆှဲမကပခှငအှနအထေား၊ ဆှဲမကပမှိအောငှ ကိုယ့ကှိုကိုယထှိနှးရငှး အတငှးရုနှးနမေိသလို။ ဆကထှိမိ တိုကမှိနလှှငှေ သူ့လီးကှီးတောငလှာတော့မှာမို့ ကောဖှီစကကှိုအမှနပှိတှ၊ ကောဖှီခှကယှူခါ စားပှဲမှာပှနလှာထိုငပှှီး ရောကတှကရှာရာစကားတှပှေောနမေိသညှ။

အောငတှဇကေုမပွဏီကနအနေားယူသှားပှီး သူတို့မတှေ့ရတဲ့အခှိနကှအကှောငှးတှလှှေောကပှှောနပမေေဲ့ နှဈယောကလှုံးစိတဝှငတှစားမရှိလှ၊ အောငတှဇကေ ကိုယ့တှပည့ယှောကငွှှားနဲ့အဆငမှပှခှေိနမှှာ သူအခှင့အှရေးယူသလိုမဖှဈခငှှ။ သဘောမတူလှှငှ အရှကတှကှဲဖှဈမညမှို့ စဉှးစားဆငခှှငရှသညှ ။ ရှှမေိုးညိုကတော့ငယငှယကှရှုပတှာမှနပှမေဲ့ လငယှူပှီးတော့မရှုပခှငှှ အခုယောကငွှှားနဲ့ရနဖှှဈဆငှးလာပှီး သူ့ကို စိတဝှငစှားနတေဲ့လူက သူူ့ဆရာဖှဈနလေို့ ရှိနနှခှငှေးသာ၊ နလညကှေ မှငလှိုကတှဲ့မှငကှှငှးကတော့ အသဲယားရငခှုနစှတောအမှနဖှှဈသညှ။ညဘကှ ထုံးစံအတိုငှး ဦးအောငတှဇကေ တီဗှီရှေ့ရငှးဘီယာဖှင့သှောကတှော့ ညိုညိုက ဦးအောငကှိုနှိပပှေးမယဆှိုတာ သူ့ပုခုနှးတှကေို အတငှးနှိပသှညှ။

တခကှှ အောငတှဇစကေားလှည့ပှှောတာနဲ့ ညိုညိုသတိမထားမိတာနဲ့ကှုံပှီး သူ့နို့အုံနဲ့ဆရာ့ နားထငနှဲနဲတိုကမှိမလိုဖှဈသှားတာနဲ့ ဆရာကအနောကမှလှည့မှိအောငှ တောင့တှောင့ကှှီးဖှဈသှားပှီး ဘောငှးဘီဂှကှားမှာလဲ ဖောငှးဖောငှးကှီးဖှဈလာတာမှငနှရတေော့ သူ့ကိုသူပီတိဖှဈပှီး ဦးအောငကှိုစခငှလှာသညှ။ အဲ့ဒါကှောင့ှ TV remote ယူသလို့ဘာလိုလိုနဲ့ ဆရာ့ကှောကုနှးကိုသူ့နို့နဲ့ဖိပေးလိုကတှော့ ဆရာတောတှောနှရခကနှေပေုံပေါကတှယှ အဟိ။ နှဈခါလောကတှိုကမှိတော့ လီးအရမှးမတောငအှောငမှနဲထိနှးနရတောမို့ အောငတှဇနေဲနဲတငှးလာတယှ၊ သူကရှောငပှေးနပေါလှှကှ အတငှးလာတိုးနတောလားဟုပငအှတှရှေိုငှးတှဝငလှောသညှ။ ဘီယာကလဲကုနတှော့မှာဆိုတော့ ကဲ ကဲ တောပှှီ ညိုညိုရေ ကှာရငှ နင့ပှေါကစှီငါကိုကစှားမိတော့မယှ။

အာ ဆရာကလဲ မတောတှဆပါနောှ ခခှ ( အဲ့လိုပှောတော့မိညိုရှကသှေးသညှ) အေး နင့ဟှာကလဲ မနညှးကှီးလာတယဆှိုတော့ ရှောငမှလှတဖှှဈနတော ဟီး ဟီး ဆရာကလဲ ညိုဝလာလို့ပါ အရမှးဝလာတာသိလား ဟား ဟား ငါက လကယှောငလှိုကတှာလားလို့ ဦးအောငနှောှ သူ့ဘီယာကုနသှှားလို့ ဗူးကိုညှဈလိုကတှော့ သူသှားယူပေးမယဆှိုပှီးမီးဖိုဘကလှှှောကသှှားတဲ့ ညိုညိုဖငတှှကှေောင့ှ ထကှှလာတဲ့သူ့လီးကိုအရမှးထိနှးမထားခငှတှော့၊ သူ့အတှကဘှီယာယူလာရငှး ဦးအောငှ သမီးလဲသောကခှငှတှယှ (အငှး လကရှှိဘီယာနညှးနတောသူသိတော့) အဲ့ဒါဆို ငါ့ကိုဝီစကီပဲပေးတော့ အဲ့ဒါနငသှောကလှိုကှ သူ့ကိုဝီစကီစပပှေးပှီး တီဗီရှေ့နှဈယောကသှားစကားတှပှေောမိသညှ။

မှားသောအားဖှင့တှော့ အိမထှောငရှေး ဆကခှ အကှောငှးတှေ၊ ပုံမှနမှိနှးခလေးတှအကှေိုကှ စကားပှောတကသှော အောငတှဇတဈယေောကှ အရကဝှငတှော့ မိနှးမတှရေဲ့အလှနဲ့ ရှှမေိုးညိုကိုတငစှားပှောမိတာတှေ အောတှိုပါလာသညှ။ ဦးအောငနှောှ ဦးအောငနှောနှှင့သှူ့လကမှောငကှို ပုတပှုတပှှောနတေဲ့ ညိုထှားလေးရှှမေိုးညို၊ သူ့ရှေ့မှထိုငနှတေဲ့ပုံကလဲ ဘောငှးဘီတိုထဲက ပေါငတှံတုတတှုတကှှီးက ဝငှးလို့။ သူသိပမှထိနှးတော့တာမို့ ငေါငေါလေးထှကနှတေဲ့သူ့ဘောငှးဘီပေါငကှှားကို ခိုးခိုးကှည့တှဲ့ကောငမှလေး . . . ငဇောကှ နင့ကှိုသဝနတှိုမှာပေါ့ဟ နင့ပှုံစံကလဲ သဝနတှိုစရာကှီးကို ဦးအောငကှလဲ ညိုဝလာတာပါဆို ဝတာကိုကှိုကကှှလို့လား နငကှ လူဝမလာဘဲ ပေါကဆှီတှေ ဖငတှှပေဲကိတလှာတာကိုး ငါတောငှ အဲ ခိခိ ဦးအောငနှောှ ဘာဖှဈလဲဆကပှှော အေးဟေ့ ငါတောငခှုနက နောကတှခါဆို နငပှေါကဆှီကိုကစှားမိတော့မလို့။

အာ ဦး အောငှ က လဲ ဘီယာထပသှှားယူဦးမယှ မကှနှှာခငှှးဆိုငထှိုငနှရောက စသလိုနောကသှလိုနဲ့ပှောနရငှေး ပှနကှှည့နှတေဲ့ညိုညိုကိုဖီးဖှဈလာလို့ ပှောရငှး သူ့လကမှောငှးကှီးကိုညဈပှီးပှောမိတာ့ ရှကသှလိုအမူအယာနဲ့ ထပှေးတယှ။ ညိုညိုမတတှကရှပလှိုကတှာ့ သူ့မကှနှှာနဲ့ ညိုညို့ဖငကှှီး တတနှးတညှးဖှဈပှီး တုနသှှားတဲ့ နှဈစကကွန့လှောကအှတှငှး သူလုံးဝ out of control ဖှဈသှားသညှ။ နောကကှနထပှေီးညိုညိုကိုဖကှ ဆိုဖာပေါပှှနဆှှဲခှ သူ့ဆံပငတှှကှေားကနေ နားရှကလှေးကိုနမှးမိသညှ။ အိုး ဦးအောငနှောှ . . . ရုတတှရကမှို့မကှလှုံးလေးပှူးပှီးလှည့ကှှည့တှဲ့ကောငမှလေး နှုတခှမှးကိုဖမှးနမှးလိုကတှယှ။ ဒီအခှိနမှှာ နှဈယောကလှုံး အခှိနရှပလှို့မှီသေးပမယှေ့ သူတို့မရပခှငှတှော့။

ကှောငတှောငတှောငလှေးငေးနတေဲ့ရှှမေိုးညိုတဈယောကှ အနမှးတုံပှနလှာလို့ ဦးအောငတှဇစေိတဘှရိတပှေါကသှှားတော့သညှ။ နုထှေးထှေးနှုတခှမှးတှကေို အရသာခံနဲ့အားမရတော့တဲ့ ဆရာ့လကတှှကေ သူ့တဈနေ့လုံးအာရုံကနှတေဲ့ ဖငသှားကားကားကှီးကိုအားရပါးရနယတှော့တာပဲ။ ပှီးတော့ နို့တလေဲခနှမှထား၊ အနမှးတှပှငှေးလာတာနဲ့အမှှ တဈယောကမှကှလှုံးကိုတဈယောကမှကှည့မှိအောငလှှှ ဲပှီး အောငတှဇကေ နှုတခှမှးတှနမှေးနရောက ညိုညိုမကှမှှာတပှငလှုံးကိုနမှးတယှ။ ညိုညိုရယှ အငှ ဦးအောငှ လှလိုကတွာ အှနှး. . . အဟာ ဆရာရယှ ဦးအောငတှဇဟော ဒီဇယလှိုအထနှေးရငနှှေးမယှ ဘာပှီးဘာလုပရှမယဆှိုတာတော့ လေ့ကငှ့သှားပှည့ဝှပှီးဖှဈသညနှှင့အှမှှ သူ့အပေါမှှကှလကှလှေေးဖှဈနတေဲ့ ဝဝပုပုကိတကှိတကှောငမှလေးကို စှေ့ခနဲကောကမှပှီး သူနဲ့နရောခှငလှဲပှီး အပေါကှနစေိတကှှိုကနှမှးတယှ။

မကှလှုံးလေးပှူပှီး သူလုပသှမှှငှိမခှံနတေဲ့ ညိုညို့နှုတခှမှးဖူးလေးကိုငုံစုတလှိုကပှှီး လကကှလဲနို့နှဈလုံးကိုအသာနှိုကကှာအသာလေးပှတခှှပေေးလိုကတှော့ သူ့ယောငှကွှားလကတှဈဆုပပှငမှက အိုး နို့သီးခေါငှးလေးတှကလေဲထောငလှို့။ အိုး နမှးတကလှိုကတှဲ့ဦးအောငှ၊ အငှး . . . ပှီးတော့ တီရှပပှှပှလေးနဲ့ဘရာကိုလှနတှငပှှီး ထောငထှနတေဲ့နို့ကိုစို့ပေးလိုကတှယှ။ နို့သီးခေါငှးလေးကိုဖှဖှလေးစို့တဲ့အပှငစှူကှှနတေဲ့ ကှကသှီးဖုလေးတှနေဲ့မာတောငနှတေဲ့နို့သီးခေါငှးလေးတှကေို မနာအောငသှှားနဲ့ဖှဖှလေးခှဈပေးတော့ . . . အား . . ရှီုး . . . အိုး အသဲခိုကရှသညှ။ဒါမှိုးတှကှေုံဖူးပမေဲ့ အတှေ့အကှုံသဈမို့ရှှမေိုးညိုအပှိုလေးတဈယောကလှိုရငခှုနလှာသညှ။ နဂိုကတညှးကစိတလှှုပရှှားပှီး စူကှှနတေဲ့နို့သီခေါငှးညိုလေးတှကေို ဆရာစို့ပေးလိုကတှော့ အရမှးကိုထနလှာရသညှ။

အာ.ဈ ဦးအောငှ . . . ရယှ . . . အောငတှဇလကရှေဲသလိုလုပနှပမေေဲ့ ရှှမေိုးညို ရောကစှခငှသှညေ့နှရောမရောကသှေး၊ မိညိုစောကဖှုတကှ မတရားကိုယားလတာ တဈခုခုသှငှးလိုကစှခငှပှှေီ၊ မသိစိတတှှနှးအားကှောင့ှ အပေါမှှာမိုးထားတဲ့ ဦးအောငတှဇကေိုအောကကှနဖကခှှပှေီး ကော့ပေးနမေိတာ သူ့ကိုသူမသိ။ ကှှလာတဲ့ဖငသှားကှီးကိုတခကှညှှဈလိုကပှှီး မိညိုဘောငှးဘီတိုလေးကိုဆှဲခှှတလှိုကတှော့ အောကခှံဘောငှးဘီအမဲလေးသာကနှတှော့တဲ့ ညိုညို့ ဖောငကှားနတေဲ့ ပှားရညအှိုငလှေးအလှကို အောငတှဇသဘေောကသှှားသညှ။ ပှားရညယှကခှငှနှသေောလှညှး အခုအခှိနမှရှိတော့။ ၁စကကွန့လှောကငှေးနတေဲ့ ဆရာ့ကို ရှကလှာသလိုဖှဈလာလို့အတငှးဖကကှပထှားပမေဲ့ အောငတှဇကေ အမှနသှူ့ဘောငှးဘီကိုဆှဲခှှတပှှီး ၉၀ဒီကရီထောငမှတနှတေဲ့သူ့လီးကှီးနဲ့ ပငတှီအမဲပေါကှနေ စောကခှေါငှးလေးအတိုငှးမှနှးဆှဲလိုကတှယှ။

အငှ ဦးအောငရှယှ အနကရှောငပှငတှီလေးက ကောကညှှငှးထုတမှှာခညှထှားတဲ့နှီးစလို တငှးရငှးအိထှကလှို့။ အခှိနမှရလို့ အားမလိုအားမရဇထှေးမှိုခပှှီး ပငတှီဂှကှားလေးကိုဘေးတှနှးဖယလှိုကတှော့ ညိုဝငှးနတေဲ့ စောကနှှုတခှမှးသားလေးတှလှလှလေေးထှကလှာတယှ။ လူက တအီအီတအာအာနဲ့၊ ဆီးခုံပေါမှှာ ညှပထှားတဲ့အမှှေးတှပှနပှေေါကလှာတဲ့ပုံ။ အသညှးယားလာလို့ တဈခကှဖှမှးနမှးပှီး လီးထိပနှဲ့ စောကခှေါငှးဝထဲသှငှးလိုကသှညှ။ အိုး . . . ဦးအောငရှယှ ဟယှ အ အ ဦး . . အောငှ . . ဖှေးဖှေးနောှ အငှး . . . ရှီုး အရညတှှရှေှဲနပမေေဲ့ ဒဈလေးမှုတရှုံတောငှ ကပှှ ညှပှ နလေို့ အောငတှဇအရမှေးကှနပသှှေားတယှ။

မကှလှုံးလေးမှိတပှှီးသူလီးဒဏကှိုခံစားနတေဲ့မိညိုနှုတခှမှးကိုလကနှဲ့ပှတသှပပှှီး လီးကိုလဲတဈထဈခှငှးဆကသှှငှးတယှ၊ တဝကလှောကမှှာပှနထှုတပှှီး အဆုံးထိဖှေးဖှေးလိုးသှငှးလိုကသှညှ။ ကပှထှုတနှတောပါလား ညိုညိုရယှ အာ့ ဟ အား ဆရာနောှ . . . ဖှေးဖှေးလုပပှါဆို (မကှလှုံလေးဖှင့လှာတဲ့ညိုညိုကို စိုကကှှည့ပှှီး) လှလိုကတှာခလေးရယှ ဆရာမထိနှးနိုငလှို့ လိုးတော့မယနှောှ . . . အငှး . . . ဟငှး . . အငှး . . . ရှီုး လကခှံနတောသခှောပှီးမို့ အဖှမစေောင့တှော့၊ အဆုံးလိုးတော့သညှ။ မိညိုစောကဖှုတညှိုညိုစေးစေးလေးထဲကို သူ့လီးဖှူဖှူကှီးလိုးပှီး ပှနဆှှဲထုတလှိုကတှိုငှး ညိုညိုအတှငှးသားတှစေေးကပပှှီးပှနထှှကကှာ သူ့လီးကိုအထဲပှနစှုပသှှငှးနတော ကှည့လှို့ပငကှောငှးသေးတော့။ ဖှူရှှဲ ညိုစီးဆိုတာအမှနပှငဖှှဈသညှ။

ဒီလောကအှရညရှှှဲနတေဲ့ ရှှမေိုးညိုစောကဖှုတလှေးက ကပှထှုတနှသညေ့အှပှငှ အသားလေးတှကစေေးလှနှးလို့ သူပှနတှောငမှထုတခှငှှ။ အား . . အား . . . ဆရာရယှ ယှ ယ အ . . အ စှတှ စှတှ ဖတှ ကောငှးလိုကတှာ ရှှမေိုးညိုလေးရယှ . . . Sofa couch လေးပေါခှှထေောကလှေးမှှောကပှှီးကော့ခံနတေဲ့ ရှှမေိုးညိုနို့သီးကှီးအစုံ ဆောင့လှိုးလိုကတှိုငှးတုနတှုနသှှားပုံက ကှောကကှှောတုံးကှီးတုနနှသလေိုမို့ အောငတှဇအေားမလိုအားမရ ဖမှးစို့ထားရသညှ။ အသကနှဲ့မလိုကအှောငခှါးကိုအလုပပှေးနိုငတှဲ့ ဆရာ့ကို အံံ့သှမိသညှ ဝငလှာတဲ့သူ့လီးကှီးကို အတှငှးသားတှကအငမှေးမရဖမှးစုတထှားရငှး ထှားကှိုငှးတဲ့ ဦးအောငလှီးကှီးကိုပငခှစှမှိသညှ။

တခကှတှခကှှ သူ့သားအိမတှှငှးပငဝှငလှာမလို သားအိမထှိပဝှကို လီးထိတနှဲ့ထောကထှားပှီး ပှတဆှှဲလိုကပှုံမှား အာ . . . အငှး . . . ဆရာရယှ (သူ့ပခုနကှှီးကိုပငှ လကသှဲတှနှငေ့ကှုတမှိသညှ) နာသှားလို့လား ညို? ဟင့ှ. . အငှး. . . ကောငှးလို့ (မကှနှှာလေးကိုသူ့ရငခှှငထှဲဖှကပှှီးဖှသညှေ) အိုး ကလေးရယှ ဖှကထှားတဲ့သူ့ခေါငှးလေးကိုဆှဲထုတပှှီး ရှကဝှဲဝဲပှုံးနတေဲ့နှုတခှမှးလေးကိုအားရပါးရ ဖမှးနမှးရငှး အောကလှဲတဇှတဇှှတလှိုးမိသညှ။ အရငကှတခကှခှငှှးဇိမဆှှဲလိုးနသလေောကှ ပှငှးထနလှာတဲ့စိတကှှောင့ှ ဇယဆှကသှလိုလိုးမိသညှ။ အား . . ဦးအောငှ . . . ညို ပီးတော့မယှ အား အ တစဈစဈတုနလှာတဲ့စောကခှေါငှးထဲကနပေီးခငှလှာတော့ အရမှးမအောမှိအောငှ ဦးအောင့ပှခုနှးသားကိုခဲထားမိပှီး အောကကှနပှနကှေော့စောင့ပှေးနမေိသညှ။ ရှှမေိုးညိုဖငသှားကှီးနဲ့ အောငတှဇလေဥရိုကသှံကပိုမှနလှာသညှ။

အငှး . . . ဦးအောငရှယှ . . . ကောငှးလိုကတှာ . . . ပီးတော့မယကှှာ အာ အာ အ အ . . . ပီး . . ပီ ပီးပီ ဆောင့ှ ဆောင့ှ ဖောငှ. . . . း ဖောငှး . . . ဖောငှး သူပီးနတေဲ့အခှိနထှိ အဆောင့မှရပသှေးလို့ အတငှးဆှဲဖကကှပပှှီး ဆရာငှိမသှှားမှ သူ့စောကခှေါငှးထဲအပှည့ဝှငနှတေဲ့ ဆရာ့လီးကှီးကိုအားရပါးရစောကခှေါငှးထဲကဆှဲညှဈပှီး အရညတှှပနှေးလိုကသှညှ။ သူ့စိတထှဲမှာ အာကသထဲပငရှောကသှှးတယထှငရှ၊ ဆရာ့နှုတခှမှးကိုဆှဲစုပရှငှး အရသာခံနမေိသညှ။ အားလုံးငှိမသှကသှှားတော့မှ ရှကပှှုံးလေးနဲ့ “ မကှည့နှဲ့ ကှာ အာ . . .” ရှကနှတေဲ့ရှှမေိုးညိုမကှနှှာလေးကိုလိုကနှမှးနမေိသညှ။ သူအားရပါးရပှီးလိုကသှောလှညှး စောကခှေါငှးထဲမှ မာတောငနှဆေဲ ဦးအောငလှီးဝဝကှီးက သှေးတှတဒေုတဒှုတတှိုးနတေော့သညှ။

ဆရာနဲ့စိတပှါလကပှါလိုးမိပမေဲ့ နဲနဲရှကနှသေေးတာမို့ မကှနှှာကိုဟိုဘကလှှည့လှိုကတှော့ အောငတှဇကေ လူခှငှးခှာပေးပှီးညိုညိုတကိုယလှုံးကိုဆှဲလှည့လှိုကသှညှ။ အို ဟို . . . ဆိုဖာခုနရှှညကှှီးပေါှ သူကုနှးပေးသလိုဖှဈသှားသညှ။ ဆရာ့ရှေ့မှာနဲနဲရှကနှပမေေဲ့ ဦးအောငှ ပငတှီအနကလှေးကိုဆှဲခှှတလှိုကတှာနဲ့ အကငှ့ပှါနသေူဆိုတော့ ခါးလေးခှကပှှီး ဖငထှောငပှေးလိုကမှိသညှ။ ရှှမေိုးညိုက အသားညိုပမေဲ့အတှငှးသားတှေ ဝငှးနတောမို့ ဦးအောငတှဇေ ခိုကပှီးရငှးခိုကနှရသညှေ။ ဖငထှောငပှေးလိုကတှာမို့ခုနကသူလိုးခှဲထားတဲ့ စောကဖှုတညှိုတိုတိုလေးက ဖငကှှားထဲပှူးပှီးထှကလှာတော့ ဦးအောငှ ကုနှးနမှးရငှးလှှာနဲ့ယကပှေးလိုကတှယှ။ အိုး ဦးအောငှ သူ့ကိုလှည့ဆှှဲရငှးပှနထှိုငခှသှှားမှာစိုးလို့ ပုံမပကှအှောငထှိနှးပေးထားရသေးသညှ။

အခုပဲတခါပီးထားတဲ့စောကဖှုတလှေးမို့ နှေးနှေးထှေးထှေးနဲ့ အရညလှေးတှရှေှဲနတော သိပအှရသာရှိသညှ။ လှှာထိပနှဲ့စောကစှိလေးကို ဝလုံးဆှဲလိုကှ အကှဲကှောငှးအလှားလိုကှ ဖငထှိယကလှိုကှ အှငှး . . . ရှီုး . . . ဦးအောငှ မယကပှါနဲ့တော့ကှာ ( သူ့ကိုအားနာလို့ငှငှးနတောမှနှးသိပါသညှ ဖငကှှီးဖှင့ှ ကား ပှီး တုနခှါနတော) အား . . မယကပှါနဲ့တော့ . . အငှ . . . ညိုမနတကတှေော့လို့ လုပပှါတော့ . . နောှ (ခုနကလို မကှနှှခငှှးဆိုငမှဟုတတှော့ သူမကှနှှာပူစရာမလိုတော့) ဘာလုပရှမှာလဲ မိညို (ညိုကစှနှတေဲ့ ဖငတှုနကှှီးကို တခကှရှိုကလှိုကတှော့) အား ဟာ ဦးအောငကှှိုကတှာလုပကှှာ ကုနှးယကနှရောက ထ ညိုညိုကိုအနောကဖှကလှကှှ နို့ကိုဆှဲလိုကပှှီး နားနားကပခှါ တကယကှှိုကတှာလုပရှမှာလား ဦးအောငကှ သမီးညိုညိုကိုလိုးခငှတှာ။

အာ . . ဦးအောငနှောှ လူကိုခုနကပဲတဈခှီလိုးသှားပှီးတော့ ခုမှ လိုးကှာ ကဲ ဆိုတော့ ညို့ဖငကှှီးနောကမှှာနရောယူပှီး စိုရှှဲနတေဲ့ပှားရညအှိုငလှေးထဲ သူ့လီးကှီးကိုပှနနှှဈလိုကရှငှး ဖှေးဖှေးခငှှးလိုးတော့တယှ။ ဒီနရောမှာ စာရေးဆရာမမှတမှိတော့ပမေဲ့ သူသုံးသှားတဲ့အသုံးသိပမှှနတှယှ တကယ့ကှိုပှားရညအှိုငလှေးပဲ။ ရှှဲတယှ စေးတယှ ပှနထှုတလှိုကတှိုငှး ညောငစှေးကတှယှ။ နှဈယောကသှားအရှကကှုနလှာပှီမို့ လိုးရတာပိုကောငှးလာသညှ။ အနောကကှခှေးလိုးလိုးတော့ စောင့ခှကှတှှကေ ပိုထိသညမှို့ ညိုညိုတဈယောကှ ဦးအောငစှောင့ခှကှတှှကေို အသဲခိုကနှရသညှေ။

လီးကို ဒဈလောကထှိဆှဲထုတှ ခါးအားနဲ့ပှနစှောင့ထှည့လှိုကှ လကကှလဲ ခါးသိမလှေးကနေ အောကဖှကကှားနတေဲ့ဖငသှားကှီးတှကေို ပှတလှိုကှ ရိုကလှိုကနှဲ့ တခါတခါ ဦးအောငလှကခှှောငှးတုတတှုတကှှီးတှနေဲ့ စောကဖှုတကှိုလာနှိုကပှှီးအရညလှူးလိုကှ ဖငဝှလေးကိုလာထိုးလိုကနှဲ့ အသညှးတှယေားပှီး စောကခှေါငှးထဲက လှိုကလှှိုကယှားတကလှာသညှ။ အား . . အား . . ပီးခငှလှာပှနပှှီဦးအောငရှယှ . . . အား . . . ပီးပီ ပီးပှနပှီ . . ကှာ အာ . . အ သူ့လီးပူခနဲဖှဈသှားတာမို့ ညိုညိုပီးသှားမှနှးသိတော့ သူအရှိနလှှှှော့ပှီး ညိုညိုကိုပေးပီးထားလိုကတှယှ။ အတှငှးကဆှဲစုတတှဲ့ဒဏကှှောင့သှူလဲပီးခငှလှာလို့ အတငှးအောင့ထှားပှီး ညိုညိုငှိမသှှားမှာ အားထည့ပှှနလှိုးရငှး ခနကှာတော့ သူပီးခငှလှာသညှ။ အရှိနအှရမှးကောငှးနပမေေဲ့သူသိသညှ အထဲမှာပီးလိုကလှို့မကောငှး၊ သူ့လီးကိုဆှဲထုတပှှီး ညိုညိုကိုဆှဲလှည့လှိုကပှှီး သူ့နို့တှပေေါမှှာပီးဖို့ဂှငှးထုတယှ။

ရှှမေိုးညိုလဲသူ့ကိုအိစိမ့သှှားအောငလှိုးပေးထားတဲ့ လီးကှီးအကူအညီလိုနပှေီမှနှးသိလို့ ဖကှခှနဲ့ ဆှဲစုပပှေးလိုကသှညှ။ အား . . . ညိုညို့နှုတခှမှးဖူးဖူးထဲသူ့လီးကှီးဝငသှှားတော့ အားစ ကှောငှးလိုကတှာရှှမေိုးညိုရယှ . . . ရှှမေိုးညိုကလဲ ဦးအောင့ဒှဈကှီးကိုလှှာနဲ့ဝိုကလှိုကှ လီးတဈခေါငှးလုံးဝငအှောငစှုတလှိုကနှဲ့။ သူထှကခှါနီးတော့ ပါးစပထှဲကဆှဲထုတပှှီး ရှှမေိုးညိုနို့တှပေေါပှနှးလိုကတှာ လရညတှှအမှေားကှီးမို့ ၁မိနဈ ကှောကှှောကှုနအှောငထှုတလှိုက ရှှမေိုးညိုကလဲ ဦးအောင့ဒှဈကှီးကိုလှှာနဲ့ဝိုကလှိုကှ လီးတဈခေါငှးလုံးဝငအှောငစှုတလှိုကနှဲ့။ သူထှကခှါနီးတော့ ပါးစပထှဲကဆှဲထုတပှှီး ရှှမေိုးညိုနို့တှပေေါပှနှးလိုကတှာ လရညတှှအမှေားကှီးမို့ ၁မိနဈ ကှောကှှောကှုနအှောငထှုတလှိုကရှသညှ။ ညိုညိုလဲ သူ့နို့အုံကှီးပေါှ ထုရငှး လရညတှှအမှေားကှီးပနှးထုတလှာတဲ့ ဦအောငတှဇကေို ရမကတှှနေဲ့တအံ့တသှမော့ကှည့နှမေိသညှ။

အားလုံးငှှိမသှကသှှားတော့မှရှှမေိုးညို လှဈခနဲထပှေးပှီးအိမသှာထဲဝငသှှားတော့ ဦးအောငတှဇသဘေောကပှှီးရယမှိတယှ ရှကသှာနတော ဖငတှုံးလုံးနဲ့။ အဲဒီ့ညက တဈပတလှောကငှှိမသှကနှခေဲ့တဲ့ ဦးအောငတှဇအေိပခှနှးက ပုံမှနအှတိုငှးတဏှာရမကအှသံတှနေဲ့ သာယာနာပှောဖှှဈလာတယှ။ ညဦးပိုငှး couch ပေါမှှာတခှီလိုးပှီးတော့ မိညိုအိမသှာထဲဝငနှတေုနှး အငတှာဗှနဆှီနှဈလုံးဆင့သှောကပှှီး ပှနထှှကလှာတော့ အဆငပှှအေောငပှှနခှှော့ပီး အိပခှနှးထဲခေါလှိုးဖှဈသညှ။ ပထမတဈခါကလိုအရှကသှညှးမနတေော့။ အခုသူတို့နှဈဦး နားလညသှှားကှပှီး တဦးလိုအပခှကှှ တဦးဖှည့ဆှီးနခှေိနမှှာပဲ ကိုယ့သှာယာမှုကိုရှာဖို့အသင့ဖှှဈနပှေီ။ ကုတငပှေါမှှာလိုးတုနှးကဆို ညိုညိုစောကပှကလှေးကို သူအားရပါးရယကပှေးသလို ညိုညိုကလဲ သူ့လီးကှီးကိုစပါယရှှယပှှနစှုပပှေးသညှ၊

ဒဈကိုအသာလေးလှှာနဲ့ယကလှိုကှ လီးတဈခှောငှးလုံးကို အဆုံးထိစုပပှေးလိုကှ အထူးခှားဆုံးကတော့ သူ့လီးကို သှားနဲ့မနာအောငှ ဇတဇှတှ ဇတဇှတှ ကိုကပှေးခှငှးဖှဈသညှ။ သူ့စိတတှှပေေါကကှှဲသှားရသညှ။ လီးတခှောငှးလုံးသှားနဲ့ခှဈပေးပှီးသူ့ဖငပှေါကကှိုယကလှိုကတှော့ ဦးအောငတှဇေ တုနခှါသှားပှီး တခါမှမခံစာဖူးတဲ့ အတှေ့အကှုံတှပေေးစှမှးနိုငတှဲ့ ဒီကောငမှလေးကို တသကလှုံးပငလှိုးခငှလှာသညှ။ သူနောကထှပနှှဈခှီထပလှိုးပှီးပှိုငှးလာတော့ မိညိုလဲအရုပကှှိုးပှတဖှှဈနပှေီမို့ နှဈယောကသှားဖကအှိပရှငှး ရညရှှညမှှာဆှဲစားသှားဖို့သူ ဉာဏနှီဉာဏနှကတှှထေုတရှတော့သညှ။

မိညိုနိုးလာတော့ ဆရာအိပတှုနှး ညက နှဈယောကလှုံးကိုတုံးလုံးနဲ့အိပသှှားကှတာ၊ ကှည့စှမှး ညကသူ့ကို ဘယနှှခှီပီးမှနှးမသိအောငလှိုးသှားတဲ့လူဆိုးကှီး ထနတှာကလဲပှောမနနေဲ့ ခုတော့သိုးလေးလိုအိပနှတော ညကပေါကကှှဲလုမတကတှောင့တှငှးနတေဲ့လီးလေးကလဲ သူမဟုတသှလို ပိနရှှညလှေးဖှဈနရှောသညှ ခဈ လငမှရခငကှ ရှှမေိုးညိုနဲနဲရှုပပှမေဲ့ လငရှပှီး တဈလကကှိုငဖှှဈလာသညှ။ ယူပှီးတဈနှဈခှဲလောကအှထိ ဇောထှကအှသလေိုးသတခှဲ့သလောကှ အရကကှှောင့ကှနှှးမာရေးမကောငှးတော့တဲ့အခါ အရငလှောကှ အားမပါတော့ခှေ။ အဲ့ထဲက ဟိုလူနဲ့သမုတှ ဒီလူနဲ့ယိုးစှတှ အာရုံနောကရှသညှ။ အရှဲ့တိုကပှှီး တကယလှုပမှယဆှိုပှီး ရနဖှှဈခါမှ ခုဦးအောငတှဇေ နဲ့တှေ့ပှီး အခုလငယှူခါစလိုဖှဈနသညမှေို့ မိညိုလဲ ရှကမှနနေိုငတှော့ သူ့အပေါကှပငတှကစှောင့ပှေးမိသညှ။

ကိုယ့လှငမှဟုတဘှဲ တခှားလူနဲ့လိုးရတဲ့ဖီးလမှို့ ပိုကှိုကတှာလားမသိ ဟိ။ ရှှမေိုးညိုညက အာသာပှည့ဝှခဲ့သညမှို့ လနှးလနှးဆနှးဆနးနှိုးကာ ဆရာဦးအောငတှဇအကှေောငှး တောငတှောငအှီအီတှေးကာပှီး ရမေိုးခှိုးပှီးဟငှးခကှဖှို့ပှငလှိုကသှညှ။ ဦးအောငတှဇနေိုးတော့ မီးဖိုထဲမှာမိညိုဟငှးခကှနှသညှေ။ ပေါငလှယလှောကရှှိသည့ှ ဂါဝနလှေးနှင့အှလှနနှှဈလိုဖှယှ chubby အကိတမှလေးကိုတှေ့တော့ အနောကကှနဖကပှှေီးနမှးမိသညှ။ မောနီး . . . အိုး ဟိုး . .ဆရာကှာ သှား နိုးတာနဲ့ အငှ . . . ခခှ သူ့ထကခှေါငှးတဈလုံးလောကပှုသညမှို့ ရငခှှငမှှီ တတုံးတခဲကောငမှလေးကို အနောကကှအားရပါးရဖကဖှူးသညမှှာပထမဆုံးဖှဈသညှ။

ပထမတော့ morning ကဈ လောကရှညရှှယသှောလှညှး marshmallow တုံးလေးကိုညှဈရသလို နူးညံ့ထှေးအိနသညမှေို့ ဒီအဝါရောငှ marshmallow မလေးကို ပှနမှလှှတနှိုငတှော့သညခှှေ။ မဟောဂှနီရောငဆှံပငတှှေ၊ တဈရူးဆလေးလိုဝါဖန့နှတေဲ့ နားရှကှ၊ သူ့ထှကသှကကှှောင့ကှှကသှီးဖုလေးတှထလော ဂုတသှားဖှေးဖှေး၊ ပုဇှနဆှိတခှုနသှလို သှေးတဒုတဒှုတတှိုးနတေဲ့လညပှငှး ကသှေးကှောလေးတှေ တခုခငှှးလိုကနှမှးရငှးအတောမသတနှိုငဖှှဈလာသညှ။ လကတှှကလေဲ ဘရာမဝတထှားတဲ့ မိညိုနို့အုံထှားထှားကှီးတှကေို ဂှုံနယသှလိုအားရပါးရနယရှသညှ။ နို့ဆိုတာဘယလှိုကိုငကှိုငကှောငှးသောလှညှး သူကအနောကကှတဈအုံလုံးပင့ကှိုငပှှီး လကညှှိုးနဲ့ လကမှက နို့သီးခေါငှးလေးကိုကစားပေးရတာအကှိုကဆှုံးဖှဈသညမှဟုတပှါလား။

လကတှဖကကှဆီးခုံကိုပှတပှေးသညှ၊ စောကမှှှေးငုတတှိုလေးကိုပှတကှစားရငှး လကခှလယကှအကှဲကှောငှးထဲအထကအှောကပှှတလှိုကတှော့ ရှှရညကှစေို့လာပှီ။ မသိမသာခေါငှးထောငလှာတဲ့ စောကစှိဖောငှးဖောငလှေးကိုစမှးမိတော့ လကခှလယနှဲ့ဝလုံးလေးရေးပေးတာနဲ့ မိညို တအငှးအငှးနဲ့ ကော့ပေးလာပှီး လကနှောကပှှနနှဲ့သူ့လီးကိုစမှးလာပှီး အခှောငှးလိုကဂှှငှးတိုကပှေးသညှ။ သူခုခကှခှငှှးဘောငှးဘီခှှတပှှီးလိုးလို့ရသောလှညှး ဒီကောငမှလေးကိုခုလိုပှတသှပှ ဖှဈညှဈပှီး အကှာကှီးနမှးခငှသှေးသညှ။ ဂါဝနအှဝါလေးကိုလှနတှငလှိုကတှော့ အဝါနုရောငပှငတှီလေးက မနိုငဝှနထှမှးနရသညှေ့ ဖငအှိုးဝိုငှးဝိုငှးကှီးကို သဘောကစှှာ ကုနှးနမှးလိုကရှသေး၏။ ပငတှီအောကကှ တငှးရငှးနတေဲ့ဖငသှားလေးကိုအသာကိုကပှေးတော့ အသဲယားရငခှုနပှှီး တခိခိလုပနှသညှေ။

ကပှထှုတပှငတှီလေးကိုခကခှကခှဲခဲခှှတပှှီး ကောငမှလေးကိုဆှဲလှည့ကှာ စူပုတနှတေဲ့သူ့ညီမနှုတခှမှးသားလတှကေေို ဖမှးစုပအှနမှးပေးလိုကသှညှ။ မိညိုအတှကတှော့ သူ့ကိုထနပှီးထနအှောငလှုပတှကသှော ဦးအောငဖှှဈသညှ။ သူ့နို့အုံကှီးတှကေို ကိုငလှိုကရှငလှဲ လကရှာကှီးတှပငထှငေကှနှသှညှ။ ခုလဲသူထနနှတောကိုသိလကှနှဲ့ သူ့စောကဖှုတကှို မကမှကမှောမောယကနှပှနတှေော့ မိညိုမှာ ထှန့ထှှန့လှူးနရပှနသှေညပှေါ့။ အာ ဟား ဦးရာ မီးဖိုကှီး အာ ထဲမှာ Kitchen sink လေးကိုနောကပှှနလှကထှောကရှငှးမို့ တားသလိုပှောမိသောလှညှး သူတို့နတော ၁၂လှှာမှာမို့ ပှတငှးပေါကတှခါးဖှင့ထှားပမေဲ့ ဘယသှူမှမမှငရှမှနှးညိုညိုသိပါသညှ။

ပါးစပကှ ဘာတှပှေောပှော လကကှတော့ သူ့ပေါငကှှားထဲက ဦးအောငတှဇဆေံပငတှှကေိုဖှပှီး သူ့စောကဖှုတနှဲ့ပှတပှေးနရတယှေ။ တခှိနကှ စီးပှားရေးအကှံတှကေောငှးလှနှးလို့ သူတို့အားကလှေးစားရတဲ့ဆရာက သူ့ကိုယကပှေးနတောဆိုတာကှောင့လှဲ သူပိုထနရှသညထှငသှညှ။ မိညိုအရညတှှရှေဲလာပှီမို့ အောငတှဇထရပှေ၍ မိညိုကိုဆှဲလှည့ကှာ ဘစငပှေေါလှကထှောကကှုနှးခိုငှး တဇတဇှတတှုနနှတေဲ့သူ့လီးကှီးကို တထဈခှငှးထည့လှိုးလိုကတှယှ။ သူ့မိနှးမစံပယတှောငှ မီးဖိုထဲမှာသူမလိုးဖူး၊ ဘယသှူမှမမှငမှှနှးသိသောလှညှး မီးဖိုပှတငှးတခါးကှီးဖှင့ထှားလှှကမှို့ နှဈယောကလှုံး ရငတှှခေုနကှာ ပိုစိတပှါလာရသညှ။ သူ့စိတကှူးထဲမှာပေါလှာသောပုံစံမှိုးစုံနှင့ှ သူဖှေးဖှေးခငှှးဇိမဆှှဲ စောင့လှိုးသညှ။

မတတှကရှပလှိုးနတောမို့ တုနသှှားတဲ့ မိညိုဖငကှှီးက လေးဘကကှုနှးထားတာထကှ ပိုတုနနှတောမို့ သူပိုသဘောကသှညှ၊ မိညိုကလဲ အခကှကှနှောကပှှနစှောင့ပှေးသညမှို့ သူအလှနကှှနပနှရေသညှေ။အား ကောငှးလိုကတှာဦးရယှ အ ဟာ ရှီုး အှငှး အဲ့လိုစောင့ှ အာ . . . လိုးကှာ ဆရာ ညို့ကိုလိုး အား အ . . . ရှီုး ကောငှးလိုကတှာ အပီးမှနသှော မိညို ပါးစပကှတတှတတှှတပှှောရငှး ပီးသှားပှနတှော့ ဦးအောငကှအရှိနလှှှော့ပှီး တခကှခှငှှးဖှေးဖှေးအသှငှးအထုတလှုပပှေးနသညှေ။ သူလဲမိညိုနို့အုံကှီးတှကေို အသာပင့ညှှဈရငှး မိညို နသီးလေးတှကေိုစုပပှေးရငှး အမောဖှနမေေိသညှ။ ငှိမသှကသှှားတော့မှ မိညိုကသူ့ကို ဧည့ခှနှးကဆိုဖာခုံကှီးဆိုဆှဲခေါသှှားပှီး တောငနှဆေဲသူ့လီးကှီးကို ပှနစှုပပှေးတယှ။ သူ့လီးကှီးထုံကငှလှာတဲ့အထိစုပပှေးပှီး သူ့ပေါတှကခှှကာ မကှနှှာခှငှးဆိုငထှိုငစှောင့ပှေးတယှ။

သူသိပကှှိုကတှဲ့အကှကဖှှဈသညှ။ မနေ့ညကလိုးတုနှးက အိပယှာပေါမှှာတကစှောင့ပှေးပမေဲ့ အခု couch ပေါမှှာတကစှောင့ပှေးတာတော့ သူအကှိုကဆှုံး၊ ခငစှံပယလှဲအမှဲတကစှောင့ပှေးရသညှ။ မိညိုက သူ့ကိုတကစှောင့ပှေးရငှး သူ့မကှနှှာကို နို့သီးခေါငှးနဲ့လိုကှထှိရငှးစတယှ။ ဦးအောငကှ အဲ့နို့သီးခေါငှးလေးကိုမှီအောငှ လှမှးဟတလှိုကပှီး အာခေါငထှဲဝငအှောငစှို့ပေးပှီး သှားလေးနဲ့ခှဈပေးလိုကတှယှ။ လိုးတယဆှိုတာ နှဈဦးနှဈဖကလှုံးကောငှးဖို့အတှကဖှှဈသညလှို့ နှဈဦးလုံးနာလညထှားသည့အှလှောကှ တဈဦးလုပသှမှှ တဈဦးအရသာရှိသညခှညှှးသာဖှဈနသညှေ။ ဖကထှိနှးပေးထားတဲ့လကကှ အိတုနနှတေဲ့မိညိုဖငဝှိုငှးကှီးကို တဖတဖှတရှိုကရှငှး မနေ့ညကမကှစှိကနှတေဲ့ဖငဝှလေးကိုသတိရလာသမို့ လကခှလယလှေးနဲ့ထိုးစမှးလိုကတှယှ။ အား ဟ ဆရာ ရှီုး . . . . မိညိုအသဲယားသှားပှီး သူ့နှုတခှမးကှိုလာနမှးသညှ။

စောကဖှုတကှအရညတှှလေူးပှီး လကခှလယကှိုဖငဝှထဲပှနထှည့တှော့ အသဲယားဖီးလတှကနှတေဲ့မိညိုပုံက ဖငအှပှိုဖှဈနိုငတှယလှို့ ဦးအောငတှှေးမိပှီး လီးကသံခှောငှးလိုမာတငှးလာတယှ။ လကခှလယကှဖငထှဲကို လကတှဆဈခန့ဝှငလှာတော့ ခုနက ကှှပှီးစောင့နှတေဲ့မိညို အသာညှောင့ပှှီးပှတစှောင့တှယှ။ ကောငှးလားညို အငှး တမှိုးကှီးဘဲ ဦးအောငရှယှ ညို့ဖငကှို ပါကငဖှောကမှလို့လား ဟှနှ . . အား . . . ဟုတတှယှ ညို့ဖငကှိုလိုးခငှနှတယှေ ညိုခံနိုငတှယဆှိုရငပှေါ့ .. ရှီုး အား ကောငှးလိုကတှာ နောကတှခါမှလိုးဆရာရယှ အခုစောကဖှုတကှိုပဲအသလေိုးပေးဦး အား . . ဟငှး ဟား သူဖငလှိုးမယပှှောလို့အထဲကအားနဲ့ဆှဲညှဈလိုကပှှီး ညိုညိုပှောလိုကတှဲ့စကားကိုကှားလိုကတှဲ့ ဦးအောငတှဇကေ စိတမှထိနှးနိုငတှော့ဘဲ ခါးအားနဲ့အောကကှနပှနပှငေ့စှောင့ပှေးတယှ။

ဖငထှဲနှိုကထှားတဲ့လကခှလယကှိုလဲအထငဝှငအှောငထှည့လှိုကတှော့ အထဲမှာ သူ့လီးကိုပှနစှမှးမိသညှ။ မိညိုလဲ သူကိုဖငထှဲရော စောကဖှုတထှဲပါအလိုးခံရသလိုဖီလမှှိုးခံစားရပှီး အရမှးထနလှာတယှ။ အောငတှဇကေ အောကကှနေ အားနဲပှနစှောင့လှိုးနတောမို့ မိညိုနို့တငှးတငှးကှီးနှဈလုံးက သူ့မကှနှှာကို လာလာရိုကသှညှ။ ဆရာ့မုတဆှိတကှငှစှှယငှုတတှိုတှကေ နို့အုံတှကေိုလာထိမိပှတသှပပှှီး စအိုထဲကရော စောကခှေါငှးထဲမှာရော ပှည့သှိပနှသညမှေို့ မိညိုစောကခှေါငှးထဲက ယားစိမ့လှာကာ အရညတှှစေုလာပှီ။ သားအိမဝှအထိလာ လီးဒဈကှီးက လာစောင့မှိ ပှတသှပနှသညမှေို့ အားဈ ကောငှးလိုကတှာ လိုး လိုး ဆရာ ပီးခငှလှာပှနဘှီကှာ ညို့စောကရှညတှှခမှေးတော့မယထှငတှယှ အာာာ ရော့ မိညို ပီးလိုကှ အားရအောငပှီးလိုကှ လီးကိုညှဈထား အေး ဟုတတှယှ သိပလှှတဲ့ကလေး ရော့ ရော့ ဆိုပှီး ပှနပှင့စှောင့ပှေးသညှ။

ခနကှာတော့ သူ့လီးနှေးခနဲဖှဈပီး မိညိုသူ့ကိုလာနမှးသညှ။ သူ့လှာကိုစှဲစုပရှငှး စောကခှေါငှးထဲက လီးကိုလဲညှဈခါညှဈခါအရသာခံနတယှေ။ ပှောရလှှငှ တမငအှခှိနလှိုးနပမယေှေ့ ဦးအောငတှဇလေဲအရမှးပီးခငှနှဘေီမို့ ခပမှှော့မှော့လေးဖှဈနတေဲ့ မိညိုကိုခှီ couch ပေါမှှပကလှကလှေးခှ တပေါငကှှောခှှပှီး စိမလှိုးရငှး အရှိနရှလာတော့ တရဆကလှိုးလိုကတှယှ။ မိညိုလဲ အောကကှအလိုကသှင့ကှော့ခံပေးနတေော့ အခကှှ ၃ဝလောကဇှကတှိုကလှိုးပှီး လီးကိုဆှဲထုတပှှီး မိညိုနို့အုံကှီးတှပေေါပှီးပဈလိုကသှညှ။ မနကစှောစောအားပှည့နှတေဲ့လရညတှှကေ နို့အုံတှပေေါပှငမှက မိညို၏မကှနှှာနှင့ှ နှုတခှမှးတှပေေါပှါလာစငတှော့ မိညိုက လှာနဲ့သပလှိုကပှှီး ဦးအောငတှဇလေီးကှီးကိုစုပပှေးလိုကတှော့သညှ။

ညနကတှေော့ သှဇီက ဒေါခှငစှံပယဖှုနှးဆကသှညှ။ သူ့အကိုအခှအနတေေောတှောဆှိုးသညှ၊ ရဲစခနှးတှေ၊ ခှဲစိတခှနှးတှဘောတှဝငရှမှောမို့ သူနောကနှှဈပတှ သို့ သုံးပတကှှာမညဖှှဈကှောငှး သတငှးကောငှးလှမှးပေးတော့ သူရှနပှိနတှောငဖှောကလှိုကခှငှသှေးသညှ။ ခငစှံပယပှှနမှလာမခငှှး သူနဲ့ရှှမေိုးညိုတို့ ဟမှးနီးမှနှးကို အိမရှဲ့တဈနရောမကနှှ ခရီးထှကကှှပါတော့တယှ။ ခငစှံပယပှှနလှာခါနီးကတှော့ ရှှမေိုးညိုကိုအစှဲကှီးစှဲပှီး မခှဲနိုငသှောလှညှး အိမထှောငရှေးဆိုတာ ပကှသှှားလို့မကောငှးကှောငှးနဲ့ ငဇောကှိုသူကိုယတှိုငလှိုကှဆှုံးမပှီး ဘယသှူမှနာမညမှပကှအှောငှ အသာအိမပှေါပှှနတှကစှခငှကှှေောငှး။ နောကရှှှမေိုးညိုဆနဒွရှိလှှငှ အမှဲခိုးစားရအောငှ သူ့အကှံအစညတှှပှေောပှကာ အိမလှိုကပှို့လိုကပှါတော့သညှ။ကဲ ဒေါခှငစှံပယပှှနလှာပှီးနောကှ ဦးအောငတှဇနေဲ့ ရှှမေိုးညိုတို့ဘယလှိုခိုးစားကှမလဲဆိုတာကတော့ စာဖတသှူနှာဘူးအပေါငှးသူတောကှောငှးတို့စိတကှှိုကှ ဇာတသှိမှးနိုငပှါသညှ ခငဗှှား . . .ပှီး။