အသုံးတော်ခံဖို့

“ပှှတပွှှတွ…..ဒုတွ…..အင့ွ…..ပှှတွ…..အား” ခှောမောလှပသလောကွ ဖှံ့ထှားတောင့တွငွးသော အမှိုးကောငွးသမီးလေး မနှယစွေိုးတယောကွ အခုမှတှေ့ဖူးသောသူစိမွးယောကကွှားတဈယောကွ၏ရငခွှငအွောကမွှာ တလူးလူးတလှန့လွှန့ဖွှင့ွ အလိုးခံနရပပှေေီ။သူမကိုတကလွိုးနသေူကတော့ အညှာအတာမရှိပဲ စိတရွှိလကရွှိဆောင့ဆွောင့လွိုးနသညွေ။သူမကလညွး ကာမအရသာမှာစီးမှောလိုကပွါနမေိသညွ။အပှောမွယလွညွးမဟုတွlငှကှေေးလိုအပခွကှကွှောင့လွညွးမဟုတပွါပဲလကွှ တစုံတရာသောငှကှေေးသတမွှတခွကှဖွှင့ွ သူမ၏ခနဓြာကိုယကွို သူစိမွးယောကွှားတယောကထွံပေးအပွ၍အသုံးတောခွံနရခှငွေးဖှဈလသညွေ။

တကယတွော့ ဒီဆုံးဖှတခွကှကွိုသူမကိုယတွိုငခွခှဲ့ခှငွးဖှဈသောလွညွး နဖူးတှေ့ဒူးတှေ့ကှုံရသည့အွခါ ရငတွှတဒေိနွးဒိနွးခုနနွခေဲ့သလို ခှဖှေားလကဖွှားတှအေေးစကလွာခဲ့သညွ။ဟိုတယထွဲအဝငမွှာ ဘေးပတဝွနွးကငှကွိုမကှည့ရွဲပဲ ခေါငွးလေးငုံ့ကာ သူစိမွးယောကွှား၏ခေါဆွောငရွာသို့လိုကခွဲ့ရငွး အိပခွနွးထဲရောကခွဲ့ရသညွ။အသင့ပွှငဆွငခွငွးကငွှးထားသောကုတငကွှီးကိုကှည့ရွငွး ဒီကုတငကွှီးပေါမွှာ ငါ့ကိုသူတကလွိုးတော့မယွ ဟူသည့အွတှေးကှောင့ွ ကှောထဲကစိမ့သွှားမိသညွ။သူမ၏မငွဂြလာဦးညတုနွးကလညွး ဒီလိုပငတွှေးခဲ့ဖူးသညွ။လိုကပွို့ပေးသောဟိုတယဝွနထွမွးလေးက မီးဖှင့ွ အဲကှနွးဖှင့ပွေးကာပှနထွှကသွှားပှီးနောကွ ခပှကွနဲမှညသွှားသော တံခါးလော့ခသှံသညွ မနှယစွေိုးအဖို့ မိုးခှိမွးသံတမှှထငလွိုကမွိသညွ။

မိမိဆုံးဖှတခွဲ့တာမှားပှီလားဟု တှေးလိုကမွိစဉမွှာပငွ အနောကမွှသိုငွးဖကခွှငွးခံလိုကရွတော့ သူမခနဓြာကွိုယလွေး ဆတကွနဲတုနသွှားခဲ့ရသညွ။တုနယွငမွှုမပှယသွေးခငမွှာ သူ့လကဝွါးကှီးတှကေ သူမရငသွားအစုံကိုသုံးလေးခကှမွှှဆုပနွယရွငွး လညကွုတသွားဝငွးဝငွးလေးကို နှုတခွမွးဖှင့ခွပဖွှဖှနမွးလိုကရွာ သူမပုခုနွးလေးတှတှနေ့သွှားရခှငွးနှင့အွတူ မ သဘာဝအရ သူမရငသွားတှကေိုဆုပနွယလွာသောသူ့လကကွိုဆှဲဖယမွိမလိုဟနပွှငလွိုကမွိသောလွညွး သူမခနဓြာကိုယကွို ထိုသူအားပေးအပရွနွ လိုကလွာခဲ့ခှငွးဖှဈသညဟွူသောအတှေးက သူမ၏လကတွှကေိုဟန့တွားလိုကနွိုငသွညွ။သူမခနဓြာကိုယကွိုမကှနွှာခငွှးဆိုငဆွှဲလှည့လွိုကပွှီး သူမပုခုနွးမှာလှယထွားသောစလငွးဘကအွိတလွေးကို ထိုသူကဖှုတယွူကာ။

ကုတငဘွေးရှိစားပှဲပေါသွို့တငလွိုကပွှီး မနှယစွေိုး၏ ငုံ့ထားဆဲမကှနွှာလေးကိုဆှဲမော့လိုကတွော့ သူမမကှလွှှာလေးခကှာ အလိုကသွင့ပွငမွော့ပေးလိုကမွိသညွ။ရငခွငွှးအပသွှားအောငွ တငွးတငွးဖကပွှီး ဖူးရှကာတဆတဆွတတွုနနွသညေ့ွ နှုတခွမွးလေးကိုစုပယွူခံလိုကရွခှပှေီ။သူ့လှှာက သူမလှှာကို လာထိသညွ။စှင့ကွားတငွးရငွးနသညေ့တွငပွါးကှီးတှကေိုလညွး လကဝွါးဖှင့အွုပကွိုငကွာ ဆုပနွယဖွစှညွှဈနသညွေ။မာတောငနွသေောလီးခှောငွးကှီးက သူမစောကဖွုတကွို အဝတတွှပေေါမွှလာထောကနွသညွေ။။သူမ၏ရညမွှနွးခကှအွတှကွ ဖှံ့ထှားတောင့တွငွးသည့ွ ခနဓြာကိုယကွိုစတေးရပတေော့မညွ…..ဝကဖွှဈမှတော့ ခှေးကှောကနွေ၍မရတော့။ထိုအတှေးနှင့အွတူ သူမကလညွး လှှာခငွှးပှနွ၍ပှတသွပပွေးလိုကမွိသညွ။

နှုတခွမွးအစုပခွံရငွး သူမခနဓြာကိုယလွေးက ကုတငပွေါမွှာ ပကလွကကွလေးဖှဈသှားရသညွ။နို့တှကေိုလညွး ခပဖွှဖှမဟုတတွော့ပဲ ဖစှညွှဈဆုပနွယလွာခှပှေီ။နှုတခွမွးကို အတနကွှာအောငွ မှတသွိပစွှာစုပနွမွးပှီးနောကွ ထိုသူက သူ့ကိုယပွေါမွှအဝတအွစားတှကေိုခှှတနွသညွေ။မနှယဈွေိုးမကှည့ရွဲ။ခေါငွးလေးကိုတဖကသွို့စောငွးထားရုံသာမက မကှလွုံးလေးပါမှိတထွားမိသညွ။ထို့နောကွ ခှသေံနှင့အွတူ ရခှေိုးခနွးတံခါးဖှင့သွံ lရကသှေံlတံခါးပှနပွိတသွံတှကှေားရပှီးနောကွ စပရငမွှေ့ရာကှီး အိကနဲဖှဈသှားသညွ။သူ ကုတငပွေါတွကလွာလပှေီ။သူမစောကဖွုတကွို လိုးပတေော့မညွ။သူမဝတထွားသောအငွကြှ ှီကှယသွီးတှကေို သူကစဖှုတလွာသညွ။မနှယစွေိုးမကှနွှာလေး ပို၍ရဲတှတလွာသလို အသားလေးတှလညွေး တဆတဆွတတွုနလွာသညွ။

သူမနို့တှကေို သူမှငသွှားပတေော့မညွ။ “ညီမ ကှောကနွတောလား…..အလိုးခံဖူးတယမွဟုတလွား” “ဒါ…..ဒါပမေဲ့…..အခုလိုလုပတွာ…..ပထမဆုံးပဲအကို” အထဈထဈအငေါ့ငေါ့ပှောလာသောမနှယစွေိုး၏စကားအဆုံးမှာ သူ့လီးကှီးက ငေါကကွနဲ ငေါကကွနဲဖှဈသှားရသညွ။လိုးခငှစွိတတွှပှငွေးထနလွာသောကှောင့ွ ကှယသွီးဖှုတနွသေောလကတွှပငွေ တုနယွငလွာသညွ။ဒါကှောင့ပွငွ စှေးစကားပှောတုနွးက တနေ့လုံးအလိုးခံပေးဖို့ကို ငှနှဈသေောငွးသာတောငွးခဲ့သညကွိုး။စှေးဦးမပေါကသွေးသည့ွ ခပပွေါပေါထဲကဟုပငထွငခွဲ့သေးသောလွညွး ဖှံ့ထှားတောင့တွငွးသည့ခွနဓြာကိုယနွှင့ွ ခှောမောလှပသည့မွကှနွှာကလေးကိုပိုငဆွိုငထွားသော မနှယစွေိုးကိုခေါလွာခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ဒီလောကနှင့အွစိမွးသကသွကကွောငမွလေးကို ထအောငဆွှပှီး ဝအောငခွရှပတေော့မညွ။

ဖာကိုလိုးသလိုမလိုးပဲ ခစှသွူကိုလိုးသလိုလိုးရနွ စိတကွူးပေါကလွာသညွ။သူလိုးခဲ့ဖူးသမှှဖာတှကေ အဝတတွှကေိုသူတို့ဘာသာခှှတပွှီး အိပရွာပေါမွှာပကလွကလွှနပွေးကာ “လာလိုးတော့လေ”ဆိုတာမှိုးတှသောဖှဈသညွ။အလိုးခံပေးပှီးတာနှင့ွ လူးလဲထကာ သန့ရွှငွးရေးလုပပွှီး ပှနထွှကသွှားတတကွှသညွ။သူတို့ဘဝနှင့သွူတို့ဆိုတော့လညွး ရသမှှအခှိနလွေးမှာ နောကထွပဖွောကသွညရွှာရဦးမညမွို့ သူကလညွးနားလညပွေးထားပါသညွ။မိမိလိုးလိုကသွောစောကဖွုတသွညွ ဒီတနေ့အတှငွးမှာပငွ လီးဘယနွှဈခှောငွးအသှငွးခံခဲ့ရပှီဆိုတာ  သူလညွးမသိ။ယခု မနှယစွေိုးဆိုသောကောငမွလေးကတော့ ရှကကွိုးရှကကွနွးလေးနှင့ွ ကှောကရွှံ့ထိတလွန့နွပေုံလေးကပငွ သူမကိုပို၍လိုးခငှလွာစသညမွေို့ အိပရွာပေါသွို့တနွး၍ခေါလွာခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။

အစိမွးသကသွကလွေးမှနွးသိလိုကရွတော့ ပို၍လိုးခငှလွာလသညွေ။အငွကြှီကှယသွီးမှားဖှုတလွိူကပွှီးနောကွ သူမဘေးမှာလှဲခလှိုကကွာ ခနဓြကိုယလွေးကိုပှေ့ဖကပွှီး နောကကွှောရှိ ဘရာစီယာခှိတကွလေးကိုဖှုတပွှီး အပေါသွို့ပင့တွငလွိုကရွာ ဖှေးအုတငွးရငွးမို့မောကနွသေော နို့ကှီးနှဈလုံးက အကာအကှယမွဲ့သှားလတေော့သညွ။ခစှသွူတှထေားခဲ့တုနွးက သုံးယောကသွာအနယခွံခဲ့ဖူးပှီး ခစှသွူတဈယောကနွှင့ွ ခငပွှနွးသညသွာစို့ဖူးသော နို့ကှီးတှကေို သူစိမွးတယောကကွ ပိုငစွိုးပိုငနွငွးကိုငတွှယဆွုပနွယတွာကိုခံရခှပှေီ။မကှာမီမှာ သူစိမွးယောကွှားက တကလွိုးတာကို အလိုးခံရဖို့လညွး သခှောနလပှေေီ။တကယတွမွးအလိုးခံရတော့မယဆွိုတော့ ငှကှေေးအတှကမွဟုတသွော ရညရွှယခွကှတွဈခုအတှကွ။

ညဉ့ငွှကဟွနဆွောငရွနွ သူမ၏ဆူံးဖှတခွကှမွှားလပှေီလားဟု ထိုအခှိနထွိ သူမတှေးနမေိဆဲ။သူမ၏နို့အုံကှီးတှကေို ထိုသူက နမွးလိုကစွို့လိုကလွုပလွာတော့ ရငထွဲမှာကလိ ကလိဖှဈလာသညွ။နို့စို့ရငွး ထမီစကိုဆှဲဖှုတကွာ အတှငွးခံဘောငွးဘီထဲသို့ လကနွှိုကပွှီး စောကဖွုတကွှီးကိုပှတသွပလွိုကွ စောကစွေ့လေးကိုကုတလွိုကလွုပလွာသောအခါမှာတော့ ဟင့ွ ကနဲအသံလေးထှကလွာကာ ခါးလေးကလညွး တှန့ကွနဲ တှန့ကွနဲဖှဈသှားပှီးနောကွ သူမ၏ရှကစွိတတွှနရေောမှာ ကာမစိတတွှဝငရွေောကလွာလတေော့သညွ။စောကဖွုတနွှိုကတွာနဲ့ နို့စို့တာကို တပှိုငတွညွးကှုံရပှီဆိုမှတော့ စိတကွ ထကှှလာခှပှေီ။စောကဖွုတကွှီးထဲက အရညကွှညတွှလညွေးရှှဲနဈလာသလို တဟငွးဟငွးငှီးသံလေးတှလညွေးထှကလွာပှီဆိုတော့မှ ထိုသူက မနှယစွေိုး၏ထမီနှင့ွ အတှငွးခံဘောငွးဘအဖှူရောငလွေးကိုဆှဲခှှတလွိုကတွော့သညွ။

ခှှတရွလှယစွရနွေ မနှယစွေိုးက ခါးလေးကော့ပှီး တငပွါးကှီးတှပေါကှှပေးလိုကမွိသေးသညွ။အခုတော့ မို့မောကတွငွးအိသောရငသွားမှား ခပှရွပနွသေောဝမွးပဉွှးသားလေးမှား စှင့ကွားနသေောတငပွါးကှီးမှား ပှည့တွငွးသောပေါငတွံရှညကွှီးမှားနှင့ွ အမှေးပါးပါးလေးဖုံးအုပနွသေော စောကဖွုတဖွောငွးဖောငွးကှီးတို့ကိုပိုငဆွိုငထွားပှီး ကာမစိတထွကှှနသညေ့ွ မိနွးမခှောလေးသညွ အိပရွာပေါမွှာ ဝတလွဈစားလဈဖှင့ွ တပမွကဖွှယရွာအတိဖှဈနခှပှေေီ။ထိုသူက ကုတငပွေါမွှဆငွးကာ သူ့အိတထွဲမှကှနဒွုံးအတှဲလိုကကွိုထုတလွိုကပွှီး တဈထုပကွိုယူကာ ကုတငစွောငွးမှာလာပှနထွိုငလွုကသွညွ။ထို့နောကွ မနှယစွေိုး၏လကကွလေးတဖကကွိုယူကာ သူ့လီးပေါတွငပွေးလိုကသွညွ။

ပထမတော့ရှကသွလိုလို ကှောကသွလိုလိုဖှဈနခေဲ့သောမနှယစွေိုးမှာလညွး ယခုတော့စိတတွှထကှေှနပှေီမို့ လိုလားစှာပငွ လီးကိုဆုပကွိုငလွိုကမွိသညွ။သူမစောကဖွုတကွို ပါကငဖွှင့ခွဲ့သည့ွ ခငပွှနွးသညွ၏လီးက ငါးလကမွခန့သွာရှိသောလွညွး ယခုလိုးမည့လွီးကတော့ ခှောကလွကမွခန့ရွှိမညဟွုသူမ ခန့မွှနွးမိသညွ။နို့စို့ခံရခှငွးနှင့ွ စောကဖွုတကွိုကလိခံရခှငွးတို့ကှောင့ထွကှှနခေဲ့သောရမမြကစွိတသွညွ လီးအသဈတခှောငွးကိုကိုငလွိုကမွိသောအခါ ပို၍ပငပွှငွးထနလွာခဲ့သညွ။ရမမြကစွိတထွကှှလာသူတို့၏ထုံးစံအတိုငွး ရှကစွိတတွှလညွေး ပှောကကွှယသွှားခှပှေီ။သူစိမွးယောကွှားတဈယောကကွ တကလွိုးတာကိုခံရမည့အွရေး ရှကသွှေးမှှနနွတောတှပှေောကကွှယပွှီး ရမမြကသွှေးတှမှေှနလွာလတေော့သညွ။

မနှယစွေိုးမကှလွုံးလေးပှင့လွာပှီး သူမစောကဖွုတထွဲကိုထိုးသှငွးပှီးလိုးမည့လွီးခှောငွးကှီးကိုကှည့မွိသညွ။သူမခန့မွှနွးသလိုပငွ ခှောကလွကမွခန့ရွှညပွှီး ခငပွှနွးသညွ၏လီးထကပွို၍လုံးပတကွှီးသောလီးခှောငွးကှီးကိုမှငလွိုကရွသညွ။ “အိုး-ရှင့ဟွာက ကှီးလိုကတွာ” ကိုကိုတှေ မောငမွောငတွှမခေေါတွတသွေးသော ညဉ့ငွှကအွသဈစကစွကလွေးကိုကှည့ကွာပှုံးလိုကပွှီး ကိုယ့နွာမညွ ကိုကိုဇောပွါ…..ကိုကိုလို့ပဲခေါပွါ…..မငွးကိုလညွး ညီမလေးလို့ပဲခေါမွယွ…..ဖှဈတယမွဟုတလွား” “ဟုတွ” “ကှငွးထုပေးနောွ” မနှယစွေိုးက ခေါငွးလေးညိတပွှပှီး ကှငွးထုပေးရငွး လီးဒဈအောကဖွကရွှိမေးသိုငွးကှိုးနရောကို လကညွှိုးလေးဖှင့ပွှတပွေးလိုကွ အပေါဖွကဒွဈနရောကို လကမွလကသွညွးလေးဖှင့ကွုတပွေးလိုကွ လုပနွလရေော။

လီးခှောငွးကှီးမှာ အကှောကှီးမှားဖောငွးကှှကာ လီးထိပမွှအရညကွှညမွှားပငစွို့လာလသညွေ။လီးခှောငွးကှီးကိုဆုပကွိုငကွာ ကှငွးထုပေးရငွး “ငါ့စောကဖွုတထွဲကို ဒီလီးကှီးနဲ့ထိုးသှငွးပှီးဆောင့ဆွောင့လွိုးတော့မှာပါလား”ဟူသောအတှေးက မနှယစွေိုး၏ရမမြကစွိတကွိုပို၍ထကှှလာစသညွေ။ကိုကိုဇောကွလညွး ကှငွးထုခံရငွး မနှယစွေိုး၏စောကဖွုတကွှီးကို ကောငွးကောငွးကလိပေးနလရေော နှဈယောကစွလုံး ထနလွာကှလပှေီ။ “လိုးတော့မယကွှာ…..ကှိုငစွှပပွေး” လကထွဲမှာကိုငထွားသောကှနဒွုံးကို မနှယစွေိုးထံပေးလိုကတွော့ “ညီမလေး မစှပပွေးတတဘွူးကိုကို” “ကိုကိုစှပပွှမယွ…..သခှောကှည့ထွားနောွ…..ဒီအလုပလွုပရွငွ ဒါတှတတထွေားရတယညွီမလေးရဲ့” ကိုကိုဇောကွ ကှနဒွုံးအထုပကွိုဖောကကွာ သူ့လီးခှောငွးကှီးမှာစှပပွှသညွ။

ထို့နောကတွော့ မနှယစွေိုးကိုလိုးဖို့ပှငလွတေော့သညွ။အလိုးခံဖို့ ပကလွကလွှနပွေးထားသော မနှယစွေိုး၏ပေါငလွုံးပှည့ပွှည့ကွှီးတှကေိုထောငွ၍ကားလိုကပွှီး သူကပေါငကွှားမှာဝငထွိုငလွိုကသွညွ။တကယတွမွး သူစိမွးတဈယောကရွဲ့အလိုးကိုခံရတော့မညဆွိုတော့ မနှယစွေိုး ရငဖွိုလာမိပှနသွညွ။သူမကိုလိုးခငှနွသေော ကိုကိုဇောွ၏နှာထနနွသေောမကှနွှာကိုကှည့လွိုကွ lသူမစောကဖွုတအွဝမှာ ခေါငွးတရမွးရမွးဖှဈနသေောလီးခှောငွးကှီးကိုကှည့လွိုကဖွှင့ွ ကှကသွီးတှထလောမိသညွ။ကှနဒွုံးစှပထွားသောလီးထိပကွှီးက သုမစောကဖွုတကွိုဖိပှီးတေ့လိုကခွှိနမွှာ ကှောထဲကစိမ့ကွနဲဖှဈသှားပှီး ရငထွဲကလှိုကကွနဲဖှဈသှားရသလို လကကွလေးတှကလညွေး အိပရွာခငွးကိုဆုပခွှရငွေး အသကအွောင့ထွားလိုကမွိသညွ။

အကှိမကွှိမအွလိုးခံဖူးပှီမို့ လီးသှငွးရလှယစွရနွေ ပေါငကွှီးနှဈလုံးကိုလညွး ကားပေးလိုကမွိသညွ။ကိုကိုဇောကွ မနှယစွေိုး၏စောကဖွုတနွှုတခွမွးသားတှကေိုဆှဲဖှဲကာ လီးဒဈကှီးမှုတအွောငထွိုးသှငွးလိုကသွညွ။ “ဗှဈဗှဈဗှဈ…..ပှှတွ…..အ…..အားကိုကို…..” အရညတွှရှေှဲနသေောလွညွး ကလေးမမှေးဖူးသေးသောကှောင့ွ ကဉွှးမှောငွးနဆေဲဖှဈသောစောကဖွုတထွဲကို လီးဒဈကှီးမှုတဝွငသွှားသဖှင့ွ စောကဖွုတနွှုတခွမွးဝမှာ တငွးကနဲခံစားလိုကရွသညွ။စောကဖွုတကွိုဖှဲထားသောကိုကိုဇောွ၏လကတွှကေ မနှယစွေိုး၏နို့ကှီးတှကေိုဆုပနွယဖွစှညွှဈကာ စောကဖွုတထွဲသို့ တဈလဈကှီးဝငနွပှေီဖှဈသော လီးခှောငွးကှီးကိုဆကွ၍ထိုးသှငွးလိုကပွှနသွညွ။

အိပရွာခငွးကိုဆုပထွားသော မနှယစွေိုး၏လကကွလေးတှကေ သူမနို့ကိုဖစှညွှဈနသေော ကိုကိုဇောွ၏လကတွှကေိုကိုငကွာ “ဖှေး…..ဖှေးဖှေးကိုကို…..အား…..အ” ရှုံ့မဲ့နသေောမကှနွှာလှလှလေးကိုကှည့ရွငွး ကိုကိုဇောပွို၍ရမမြကထွနလွာသညွ။ထိုသို့ရမမြကထွနလွာခှိနမွှာဖှဈတတသွော ယောကွှားတို့၏သဘာဝအတိုငွး ညှာတာစိတတွှကငွေးမဲ့သှားသောကိုကိုဇောသွညွ သူ၏လီးကှီးကို မနှယစွေိုး၏စောကဖွုတထွဲသို့ အတငွးသာဖိဆောင့ထွိုးသှငွးလတေော့ရာတဗှဈဗှဈ တပှှတပွှှတအွသံမှားနှင့ွ မနှယစွေိုး၏နာကငှစွှာငှီးငှူရငွး “အ…..အား…..အီး…..အဈအဈ…..နာတယကွိုကို…..နာတယွ…..အား…..”ဟူသော ကှိတအွောသွံလေးသာ အခနွးထဲမှာလှှမွးမွိုးနပှေီးနောကွ စကကြန့ပွိုငွးအတှငွးမှာပငွ စောကဖွုတထွဲကို လီးတဆုံးဝငသွှားလတေော့သညွ။

သူမအလိုးခံဖူးသောလီးထကပွိုကှီးသောလီးခှောငွးကှီးဖှင့ွ စောကဖွုတထွဲကိုခပကွှမွးကှမွးထိုးသှငွးခံလိုကရွသောမနှယစွေိုးခမှာ တအငွးအငွးငှီးငှူရငွး ခေါငွးလေးကိုဘယညွာရမွးခါနဆေဲမှာပငွ ကိုကိုဇောကွ အနားမပေးပဲဆောင့လွိုးလတေော့သညွ။အပှိုမဟုတသွောလွညွး ဒီလောကမှာအသဈစကစွကကွလေးကို စှေးဦးဖောကနွရခှငွေးမို့ ကိုကိုဇောွ၏စိတထွဲမှာ အပှိုစငကွို ပါကငဖွှင့သွလိုခံစားနရလသေညွေ။ခစှသွူခငွှး အခစှနွယကွှှံသလိုညငသွာစှာလိုးပေးခငှသွောလွညွး ထနလွာပှီမို့ မညှာနိုငတွော့။စောကဖွုတကွလညွး ကဉွှးမှောငွးနဆေဲမို့ လိုး၍ကောငွးလှနွးလှသလို သူဆောင့လွိုးလိုကတွိုငွး တအီးအီး တအားအားအသံလေးမှားထှကလွကွှ လူးလှန့ကွာ အလိုးခံပေးနသေော မနှယစွေိုး၏ပုံစံလေးကလညွး။

“လိုးလှည့ပွါ ဆောင့လွှည့ပွါ”ဟု ဖိတခွေါနွသယေောငဖွှဈနလရေော ကိုကိုဇောလွညွး စိတရွှိလကရွှိဆောင့ဆွောင့လွိုးလတေော့သညွ။ “ကောငွးလိုကတွာညီမလေးရယွ…..အရမွးကောငွးတယကွှာ”ဟု ပှောရငွးဆကတွိုကဆွောင့ဆွောင့လွိုးသညွ။မနှယစွေိုးမှာလညွး သူမ၏ နူးညံ့စိုအိနသေောစောကဖွုတအွတှငွးသားနုနုလေးတှကွေို ပူနှေးမာကှောသောလီးခှောငွးကှီးဖှင့ပွှတတွိုကနွမှေုကှောင့ွ သူစိမွးယောကွှားတဈယောကကွ တကလွိုးခှငွးကိုခံနရသညေဟွူသောအတှေးပှောကပွှီး သူမဘဝမှာကှုံရသည့ွ ဒုတိယမှောကလွီးတဈခှောငွးကပေးစှမွးနသေော ကာမအရသာကို အသညွးတအေးအေး ရငတွဖိုဖိုဖှင့ခွံစားနလတေေော့သညွ။ငှကှေေးမလိုအပပွါပဲ မိမိ၏ရညမွှနွးခကှတွခုအတှကွ ခနဓြာကိုယအွသှေးအသားတှကေို ငှဖှငေ့လွဲလှယကွာ ညဉ့ငွှကဟွနဆွောငခွဲ့သောမနှယစွေိုးခမှာ ကောငွးကောငွးကှီးအလိုးခံနရပပှေေီ။

“အား…..-ဟင့ွ…..အာ့ အာ့…..အမလေး…..ကိုကိုရယွ…..အား…..ကှမွးလိုကတွာကှာ…..အင့အွင့အွင့ွ…..ညီမလေးနာတယကွိုကို…..အား-“-နာကငှမွှုကှောင့ငွှီးငှူမိသောလွညွး ထိုသို့လီးအသှငွးကှမွးတာ အလိုးကှမွးတာကို မနှယစွေိုးနှဈခှိုကလွှနွးလှသညွ။လီးကို ဒဈဖှားကနှရွုံမှှဆှဲထုတပွှီး အရှိနဖွှင့ပွှနဆွောင့သွှငွးလိုကတွိုငွး စောကစွေ့ခှှနခွှှနလွေးနှင့ွ စောကခွေါငွးအတှငွးပိုငွးမှခံစားရသောအရသာသညွ စောကဖွုတအွုံမှတဆင့ွ ပေါငခွှံ lထိုမှတဆင့ခွနဓြာကိုယအွနှံ့အပှားသို့ရောကရွှိသှားသလိုခံစားနရသညွေ။ပေါငကွှားမှာထိုငပွှီးလိုးနရောမှ သူမခနဓြာကိုယပွေါမွှောကခွကှာ ခပတွငွးတငွးပှေ့ဖကပွှီး နို့တှကေိုစို့ပေးရငွး ပယပွယနွယနွယဆွောင့ဆွောင့လွိုးနသေောကိုကိုဇောကွို သူမကလညွးပှနလွညပွှေ့ဖကပွှီး။

သူ့ကှောပှငအွနှံ့ပှတသွပကွုတခွှဈကာ တငပွါးကှီးတှအေိပရွာနှင့လွှတသွှားသညအွထိ စောကဖွုတကွှီးကိုကော့ကော့ပေးနမေိသညွ။ကာမအရသာအရှိနတွကလွာသော ကိုကိုဇောမွှာလညွး ခှောမောလှပသလောကွ ဖှံ့ထှားတောင့တွငွးလှနွးလှသည့ွ မနှယစွေိုး၏ စောကဖွုတဖွောငွးဖောငွးကှီးကိုလိုးရတာ လှနစွှာအရသာရှိနသညွေ။သူ့ရငခွှငအွောကမွှာအလိုးခံနသေောကောငမွလေးသညွ ဟနဆွောငနွခှငွေးမဟုတပွဲ စိတပွါလကပွါတုန့ပွှနနွတောကိုလညွး သူရိပမွိသညွ။ထိုအခါ သူ့အလိုးတှပေိုကှမွးလာသညွ။မနှယစွေိုးလညွး ကော့ပှံငှီးငှူရငွး အလိုးခံနမေိတော့သညွ။နို့စို့နရောမှ နှုတခွမွးစုပရွငွးနို့နှဈလုံးကိုစုံကိုငကွာ ဆောင့ဆွောင့လွိုးပှနရွာ သူမကလညွး သူ့နှုတခွမွးတှကေိုအငမွးမရပှနစွုပမွိသညွ။

“လိုးလို့ကောငွးလိုကတွာညီမလေးရယွ…..အား…..အား” “ညီမလေးလညွး…..ကောငွး…..အာ့-ကောငွးတယကွိုကို…..အင့အွင့အွင့ွ…..ကိုကို…..အား…..ကိုကိုရယွ…..အရမွးကောငွးတယကွှာ…..အာ့” “တနေ့လုံးလိုးကှမယနွောွ ညီမလေး” “လိုး…..အင့ွ…..လိုးပါကိုကိုရယွ” “ကောငွးလွိုကတွဲ့စောကဖွုတကွှီးကှာ…..ခှှတတွောငမွခှှတခွငှတွော့ဘူး” “အားအားအင့ွ…..ကိုကို…..ညီမလေး…..ပှီး…..ပှီးတော့မယွ…..အာ့ အာ့ အားကိုကိုရယွ…..ကောငွး…..ကောငွးလိုကတွာ…..အား” ကိုကိုဇောွ၏ပှငွးထနကွှမွးတမွးသောဆောင့လွိုးခကှတွှကေိုခံရငွး မနှယစွေိုးတခှီပှီးသှားရလသညွေ။သူမပှီးသှားသောလွညွး ကိုကိုဇောကွမပှီးသေး၍ဆကလွိုးနတောကိုအလိုးခံပေးရသေးသညွ။

ဒုတိယအခှီမစခငမွှာတော့ စောကဖွုတအွလကှခွံလိုကရွသောမနှယစွေိုးလညွး ထကှှလာသောရမမြကစွိတကွိုမထိနွးနိုငတွော့ပဲ ကိုကိုဇောွ၏လီးကှီးကို ပှနွ၍စုပပွေးလိုကမွိတော့သညွ။ ။ပထမဆုံးနေ့မှာပငွ အိပရွာပေါမွှာလေးခှီလိုးပှီး ပှနကွာနီးမှ ရအတေူတူခှိုးရငွး ရခှေိုးခနွးထဲမှာပငွ နောကတွခှီအလိုးခံလိုကရွပှနသွညွ။ရခှေိုးခနွးထဲမှပှနထွှကလွာကှပှီးနောကွ အဝတတွှပှနဝွေတနွကှရငွေး “ညီမလေးကို ဘယနွေ့ထပတွှေ့လို့ရမလဲ” “ညီမလေးက အမှဲမလုပဘွူးကိုကို…..အခုတောငွ ငှလေိုလို့လုပမွိတာ…..ကိုကိုနဲ့ပထမဆုံးပဲ” “ပထမဆုံးဆိုတာ ကိုကိုသိပါတယွ…..အဲ့ဒါကှောင့ထွပလွိုးခငှသွေးတာ…..လိုးလို့မဝသေးဘူးလေ” “အာ့ဆို နောကတွပါတကွှာရငွ ထပတွှေ့မယလွေ” “အခု ကိုကိုတို့ဆေးသှားစဈကှမယကွှာ”။

“ဘာလုပဖွို့စဈမှာလဲကိုကွုရဲ့” “ကှနဒွုံးနဲ့လိုးရတာ အားမရဘူး…..ကိုကိုက ညီမလေးကွိုဒီအတိုငွးလိုးခငှတွာ…..ဆေးစဈပှီးလို့ နှဈယောကစွလုံးကနွှးမာရေးကောငွးရငွ ကှနဒွုံးမသုံးပဲ ဒီအတိုငွးလိုးကှမယကွှာ” သို့နှင့ပွငွ ပှငပွဓါတခွှဲခနွးတဈခုမှာ ဆေးသှားစဈလိုကကွှသညွ။သုံးရကကွှာမှအဖှသေိရမညမွို့ နှဈယောကသွားပှနထွှကလွာကှရငွး “ညီမလေးဖုနွးနံပါတပွေးလေ…..အဲ့နေ့ကရှငဆွုံရအောငွ” “ကိုကို့ဖုနွးနံပါတပွေးခဲ့…..ညီမလေးလှမွးခေါပွေးမယွ” နှဈယောကသွားလမွးခှဲခဲ့ကှပှီးနောကမွှ မနှယစွေိုးက ဖုနွးတဈလုံးနှင့ဆွငွးကဒတွခုဝယကွာ ကိုကိုဇောထွံလှမွးဆကပွှီး ဖုနွးနံပါတပွေးထားလိုကသွညွ။သူမ သုံးလကစွဖုနွးနံပါတကွိုတော့ ဒီလောကမှာ ဒီအလုပအွတှကမွသုံးခငွှ။

အိမပွှနရွောကတွော့ ကိုကိုဇောပွေးလိုကသွောငှနှဈသေောငွးကို စာအိတကွလေးနှင့ထွည့ပွှီး ရကစွှဲတပကွာသိမွးထားလိုကသွညွ။စာအိတထွောင့ကွလေးမှာ သူမအလိုးခံခဲ့ရသောအကှိမရွကေိုပါ ၅ ဟု ရေးမှတထွားလိုကလွသညွေ။သူမ ဒီအလုပလွုပတွာ ငှအတှကေမွှမဟုတတွာလေ။ **** ခှိနွးထားသည့နွေ့မှာ ဓါတခွှဲခနွးကိုနှဈယောကအွတူသှားပှီး အဖှသှေားယူသညွ။ဘာရောဂါမှမရှိကှသဖှင့ွ ထိုနေ့မှာတော့ ကှနဒွုံးမသုံးပဲ လိုးဖှဈကှလသညွေ။မနှယစွေိုး၏စောကဖွုတထွဲကို သူ့လီးရညတွှပနွေးထည့ခွံခဲ့ရသညွ။အပှာကားတှကှညေ့လွိုကွlတယောကနွှင့တွယောကွ ပှတသွပနွှိုးဆှကလိလိုကွlစိတတွှထလောကှတော့ ထပလွိုးလိုကနွှင့ွ လီးရညတွှတခှေီပှီးတခှီအထည့ခွံခဲ့ရသညွ။

ထိုသို့လီးရညတွှပနွေးထည့ခွံရတာကို မနှယစွေိုးလညွးနှဈခှိုကလွသညွေ။ဆေးထိုးထားပှီးသားမို့ ကိုယဝွနရွှိလာမှာကိုတော့ ပူစရာမလိုခှေ။ပထမနေ့တုနွးကလိုပငွ အိပရွာပေါမွှာလေးခှီ ရခှေိုးခနွးထဲမှာတခှီလိုးသညွ။လေးကှိမမွှောကဆွုံတှေ့စဉမွှာလညွး အိပရွာပေါမွှာလေးခှီလိုးပှီး ရခှေိုးခနွးထဲရောကခွဲ့ကှသညွ။ပကှေံနသေောစောကဖွုတနွှင့လွီးကိုအပှနအွလှနဆွေးကှောပေးကှပှီးနောကွ ရခှေိုးကှရငွး သူမတကိုယလွုံးအနှံ့ဆပပွှာတိုကပွေးမညဆွိုကာ တငပွါးနှင့ပွေါငခွှံတှကေို အရငဆွုံးဆပပွှာတိုကပွေးရငွး သူမစအိုထဲသို့လကခွလယတွခှောငွးထိုးနှိုကလွိုကသွညွ။မနှယစွေိုး တှန့သွှားပှီး ရငထွဲမှာထိတကွနဲဖှဈသှားခှငွးနှင့အွတူ “အို့-ဘာလုပတြာလဲကိုကိုရဲ့” “ညီမလေးကို ဖငလွိုးခငှတွယကွှာ”။

“အာ…..ဟင့အွငွး…..ဟင့အွငွး…..အဲ့ဒါတော့မဖှဈဘူးကိုကို…..ညီမလေးမခံရဲဘူး…..ခံလညွးမခံဖူးဘူး…..ဟင့အွငွး…..ဟင့အွငွး…..အို…..အာ့…..ကိုကို-” သူမငှငွးဆနနွရငွေးမှာပငွ လကညွှိုးတခှောငွးကပါပူး၍ဝငလွာသညွ။ဆပပွှာတှနေဲ့ဆိုတော့ တငွးကနဲဖှဈသှားသောလွညွး မနာသေး။သူမကိုတကယဖွငလွိုးတော့မညဆွိုတာသိလိုကပွှီမို့ မနှယစွေိုးရှေ့ကိုရုနွးထှကသွညွ။ “ကိုကို…..မလုပနွဲ့နောွ…..ညီမလေးမကှိုကဘွူး…..ဖယွ” “မကှိုကလွညွးလိုးမှာပဲ…..ညီမလေးမကှိုကပွမေဲ့ကိုကိုကှိုကတွယွ…..” ကိုကိုဇောကွ မနှယစွေိုးကိုအတငွးပှေ့ဖကကွာ ရခှေိုးခနွးကှမွးပှငပွေါလွှဲခလှိုကသွညွ။ “ဟင့အွငွး…..မလုပပွါနဲ့…..မလုပပွါနဲ့ကိုကိုရယွ…..ညီမလေးကှောကလွို့ပါ…..အဲ့လိုမလုပပွါနဲ့-ဟင့ဟွင့ွ” ဖငလွိုးခံရမှာကိုထိတလွန့ကွှောကရွှံ့သဖှင့ွ မနှယစွေိုးရုနွးကနပွှနသွညွ။

နှုတမွှလညွးတောငွးပနသွညွ။သို့သောကွာမဘီလူးစီးနပှေီဖှဈသောကိုကိုဇောကွ အလှှော့မပေးပဲ ရခှေိုးခနွးကှမွးပှငပွေါမွှာ မှောကလွကှသွားလေးဖှဈနသညေ့မွနှယစွေိုး၏ခနဓြာကိုယပွေါတွကခွှကာ သူမ၏စအိုလေးထဲသို့လီးထိုးသှငွးဖို့ကှိုးစားနသညွေ။စအိုဝကို ပူနှေးသောလီးခှောငွးကှီးက လာတေ့လိုကသွညနွှင့ွ ကှကသွီးဖှနွးဖှနွးထကာ မနှယစွေိုးကရုနွးကနနွသဖှငေ့ွ လီးကစအိုထဲသို့မဝငပွဲခှောခွှောထွှကသွှားသညွ။ “တောငွးပနပွါတယကွိုကိုရယွ…..ညီမလေးကိုအဲ့လိုမလုပပွါနဲ့…..အဟင့ဟွင့ွ…..ကှောကတွယွ…..အာ…..ဟင့အွငွး…..” “ခဏလေးပါညီမလေးရယွ…..ညီမလေးဖငကွို ကိုကိုအရမွးလိုးခငှနွလေို့ပါ…..မရုနွးစမွးပါနဲ့…..ရုနွးလညွးကိုကိုကရအောငလွိုးမှာ” “ညီမလေးမခံရဲဘူးကိုကို…..လှှတွ…..ညီမလေးကိုလှှတပွါ…..ကိုကိုပှီးအောငညွီမလေးစုပပွေးပါ့မယွ…..အာ့”။

“မရဘူးကှာ…..ဖငပွဲလိုးမယွ…..ဖငအွလိုးခံကှည့ပွှီးရငွ ညီမလေးကှိုကသွှားမှာပါ” “မခံရဲဘူးအဟင့ဟွင့ွ…..မလုပပွါနဲ့…..အာ…..အာ…..” ပှောရငွးရုနွးရငွးဖှင့ွ လီးဒဈကှီးက ဖငထွဲမှုတဝွငသွှားသညွ။စအိုဝမှာမီးစနှင့ထွိုးလိုကသွလို ပူကနဲခံစားလိုကရွသဖှင့ွ မနှယစွေိုးခါးလေးကိုလိမလွိုကရွာ လီးဒဈကှီးက ပှှတကွနဲပှနကွှှတထွှကသွှားသညွ။ကိုကိုဇောကွ တဏှာအရှိနဖွှင့ပွိုမိုသနမွာလာခှိနမွှာ မနှယစွေိုးကရုနွးကနအွားပှော့လာသညွ။ငှယေူထားသဖှင့ွ လီးလညွးစုပပွေးသလို စောကဖွုတကွိုလညွးအကှိမကွှိမအွလိုးခံပေးပှီးပှီမို့ဒီလိုမုဒိမွးအကငှ့ခွံရလိမ့မွညဟွုသူမမထငခွဲ့။လီးသှငွးရပိုလှယစွဖေို့ ကိုကိုဇောကွ လကညွှိုး လကခွလယနွှင့ွ လကသွူကှှယပွါပူးပှီး စအိုထဲကိုလေးငါးခကှဆွောင့ထွိုးလိုကပွှနသွညွ။

“အအအား မလုပပွါနဲ့-အ…..” သူကမနှယစွေိုး၏တောငွးပနစွကားတှကေိုအမှုမထားပဲ စအိုထဲကိုလီးထိုးသှငွးပှီး မုဒိမွးကငှ့ဖွို့သာကှိုးစားနေုပှနသွညွ။ မနှယစွေိုး တောငွးပနရွငွး ရုနွးကနရွငွး ခှကေုနလွကပွမွးကလှာသညွ။ရုနွးကနမွှုတှအေားပှော့လာသညွ။နောကဆွုံးမှာတော့ တောငွးပနရွငွး ငှငွးဆနရွငွးနှင့ပွငွ စအိုလေးထဲကို လီးအသှငွးခံလိုကရွတော့သညွ။စအိုဝလေးမှာလီးတေ့မိသညနွှင့ွ အတငွးဖိထိုးသှငွးလိုကခွှငွးမို့ လီးဒဈသာမက လီးတဝကခွန့အွထိ ဗှဈကနဲဝငသွှားသညွ။ “အာ့…..အားအား…..အ” နာကငှစွှာအောလွိုကသွောအသံလေးမဆုံးမီ ကနှနွသေောလီးတဝကကွိုပါအတငွးထိုးသှငွးခံလိုကရွလရော စအိုလေးထဲသို့လီးတဆုံးဝငသွှားပှီး။

မနှယစွေိုး၏ခနဓြာကိုယလွေးမှာ တဆတဆွတတွုနနွသလေို စအိုထဲကိုလီးအသှငွးခံရသည့နွာကငှမွှုကှောင့ွ မကှရွညတွှပေိုးပိုးပေါကပွေါကကွလှာသညွ။ဖငကွိုမရမကမုဒိမွးကငှ့ဖွို့ကှိုးစားလိုကရွသည့ကွိုကိုဇောလွညွး ဖငထွဲကိုလီးသှငွးလိုကပွှီးမှ မနှယစွေိုး၏ကှောပှငလွေးပေါဖွိမှောကလွိုကပွှီး ဖငထွဲကိုလီးခှောငွးကှီးတဈလဈကှီးဝငနွသေောအနအထေားဖှင့ပွငွ ဖငထွဲမှာလီးကိုစိမထွားကာ ခဏနားလိုကသွညွ။မနှယစွေိုးခမှာမှာတော့ တရှုံ့ရှုံ့ဖှင့ွ ငိုနရေုံမှအပ ဘာမှမတတနွိုငတွော့ခှေ။အနညွးငယအွမောပှသှေားသညနွှင့ွ ကိုကိုဇောကွ လီးခှောငွးကှီးကို စ၍အသှငွးအထုတပွှုလာသညွ။ ကဉွှးမှောငွးတငွးကပှနွသလေောကွ နှေးထှေးအိစကနွူးညံ့သောစအိုအတှငွးသားလေးတှကေို လီးခှောငွးမာမာကှီးကပှတတွိုကလွှုပရွှားလာတော့ မနှယစွေိုးနာကငှစွှာဖှင့အွသံထှကွ၍အောမွိသညွ။

“အီးဟီးဟီး…..နာတယွ…..နာတယကွိုကိုရဲ့…..ညီမလေးမခံနိုငဘွူး…..အား…..ဖှေးဖှေး…..အား…..အဟင့ဟွင့ွ…..သပှေီ…..အား…..ကပှတွယွ…..အအား…..အဟင့ဟွင့ွ…..အားအာ့ အာ့” ခမွးနားသောဟိုတယကွှီး၏ရခှေိုးခနွးလေးထဲမှာ မုဒိမွးအကငှ့ခွံနရသေော မနှယစွေိုး၏၏နာကငှစွှာငှီးငှူငိုရှိုကနွသေံကို အပှငမွှမကှားနိုငသွောကှောင့ွ ကိုကိုဇောကွ ဆကတွိုကပွငဆွောင့ဆွောင့လွိုးလတေော့သညွ။ “အအားအမလေး…..အား…..ဖှေးဖှေးလိုးပါကိုကိုရယွ…..အာ့…..ညီမလေးကိုသနားပါဦး…..အားအဟင့ဟွင့ွ” မနှယစွေိုးငိုရငွးရှိုကရွငွး ဖငလွိုးခံနရလသေညွေ ဘယလွီးမှမဝငဖွူးသေးသော ဖငပွေါကလွေးကို မုဒိမွးကငှ့ပွှီးပါကငဖွှင့နွရခှငွေးမို့ ကိုကိုဇောအွားရကှနပနွေမေိသညွ။ငါးမိနဈခန့စွိတရွှိလကရွှိဆောင့လွိုးလိုကပွှီး။

သုကမွထှကသွေး၍မာတောငနွဆေဲလီးခှောငွးကှီးကို ဖငထွဲမှဆှဲခှှတလွိုကသွောလညွး မနှယစွေိုးခမှာ ရခှေိုးခနွးကှမွးပှငပွေါမွှာ မှောကလွကှသွားလေးဖှင့သွာ တသိမ့သွိမ့ငွိုရှိုကနွသညွေ။ဖငထွပလွိုးလညွး ငှငွးဆနရွုနွးကနမွည့ဟွနမွရှိတော့။ဦးကှိုးသှားပှီဖှဈသောမနှယစွေိုးကိုပှေ့ကာ အိပရွာပေါပွှနခွေါလွာလိုကသွညွ။ကုတငစွောငွးမှာ ကိုယတွပိုငွးတငပွှီးပေါငကွှီးနှဈလုံးကိုထောငွ၍ကားလိုကကွာ မနှယစွေိုး၏စအိုဝလေးကို လီးဖှင့ထွပတွေ့လိုကပွှနသွညွ။ သူ့လီးခှောငွးကှီးနဲ့တဆုံးထိုးသှငွးပှီး ဆောင့ဆွောင့လွိုးတာကိုခံထားရလို့ ပူထူနာကငှနွတေဲ့စအိုဝလေးကို လီးထိပကွှီးနဲ့လာတေ့ပှနပွါပှီ။ကမှယောကွှားကိုတောငွ မပေးခဲ့တဲ့ဖငကွို အခုတော့ပါကငအွဖှင့ခွံလိုကရွပါပှီ။

ဆကပွှီးရုနွးကနနွလညွေး အားခငွှးမမှှတာရယွ lသူက ခုနကလို မရမကအတငွးလိုးမှာသခှောနတောရယကွှောင့ွ ကမှမရုနွးတော့ပါဘူး။နာကငှမွှုကှောင့ွ ငိုရှိုကရွငွး မကှရွညတွှစေီးကနှတေဲ့ကမှကိုသူက ညှာမှာမဟုတတွော့ပါဘူး။စအိုဝကို လီးနဲ့လာတေ့ပှီးမှ ပှနခွှာလိုကပွှီး ကှမွးပှငပွေါဒွူးထောကထွိုငခွလှိုကကွာ ကမှစောကဖွုတကွိုဖှဲပှီးလှှာနဲ့လကှနွပှနပွေါတယွ။ စောကစွေ့လေးကိုနို့စို့သလိုစို့ရငွး စောကဖွုတထွဲကိုလကနွှဈခှောငွးနဲ့တစှပစွှပထွိုးနှိုကလွိုကွlအဲ့ဒီလကတွှကပေဲ စောကခွေါငွးထဲမှာလှည့ပွတမွှှနှေောကလွိုကနွဲ့လုပနွတေော့ ဘယမွိနွးကလေးကနနေိုငတွော့မှာလဲရှငွ။ကမှလညွး လူးလှန့လွာရပှနတွာပေါ့။

စောကဖွုတထွဲကထှကလွာတဲ့အရညကွှညတွှနေဲ့ သူ့ပါးစပကွထှကလွာတဲ့တံတှေးတှဟော စောကဖွုတအွကှဲကှောငွးတလှှောကစွီးကသှှားပှီး စအိုဝလေးမှာရှှဲရှှဲစိုနပေါပှီ။အဲ့ဒီတော့မှ စောကဖွုတထွဲကိုကလိနတေဲ့လကနွှဈခှောငွးအနကွ လကခွလယကွ စအိုထဲကိုကလိပှီး လကညွှိုးကစောကခွေါငွးထဲကိုပှနထွည့ကွာ စောကဖွုတကွိုရော ဖငကွိုပါလကနွှဈခှောငွးနဲ့လိုးပေးနပေါတယွ။စောကစွေ့နဲ့စောကဖွုတအွကှဲကှောငွးနဲ့စောကစွေ့ကိုလညွး မနားတမွးလကှပွေးနတောမို့ ကမှစောကဖွုတထွဲက ရှတကလွာပှီး ဖငထွဲကလညွး နာတာလိုလို ကောငွးတာလိုလိုခံစားလာရပါတယွ။ခုနတုနွးက ရခှေိုးခနွးထဲမှာဖငလွိုးခံခဲ့ရသလို နာကငှရွုံသကသွကမွဟုတတွော့ပါဘူး။ကမှတဟင့ဟွင့ဖွှဈလာတော့မှ သူ့လကပွေါတွံတှေးထှေးခကှာ ကမှဖငထွဲကိုထည့ပွှနပွါတယွ။

ပှီးတော့ သူ့လီးခှောငွးကှီးကိုလညွး တံတှေးတှရှေှဲအောငဆွှတပွှီးမှ လီးနဲ့တေ့ပှီးထိုးသှငွးလိုကပွါတယွ။ “ပှှတဗွှိဗှိဗှိ…..ဗှှတွ…..အားအား-အာ့ဟ…..ဖှေး…..ဖှေးဖှေးသှငွးပါကိုကိုရယွ-အား…..အား…..အမလေး” လီးဒဈကှီး ဗှဈကနဲကှှံဝငလွာတော့ဖငဝွလေးမှာ မီးစနဲ့ထိုးလိုကသွလို ပူကနဲခံစားလိုကရွပှနပွါတယွ။ “အား…..အမလေး…..နာတယွ…..နာတယကွိုကို…..အမလေး…..ကှဲတော့မှာပဲ…..အဟင့ဟွင့ွ…..ရှီး…..အားကှှတကွှှတွ” ဖငဝွလေးမှာ တံတှေးတှနေဲ့ စောကဖွုတထွဲကထှကတွဲ့အရညတွှရှေှဲနဈနပမေေဲ့ ဖငထွဲကိုလီးအသှငွးခံရတာကတော့ နာတာပါပဲရှငွ။သူကကမှပေါငကွှီးနှဈလုံးကိုတှနွးတငလွိုကတွော့ စအိုဝလေးဟာ အသုံးတောခွံဖို့အသင့အွနအထေားဖှဈသှားပုံရပါတယွ။

သူကထပပွှီးထိုးသှငွးလိုကတွော့ ဒဈဝငပွှီးသားလီးခှောငွးကှီးဟာ ဖငထွဲကိုကပှကွပှသွပသွပနွဲ့တိုးဝငလွာပါတယွ။လီးဒဈကှီးစသှငွးသလောကမွနာတော့ပမေဲ့ စအိုအတှငွးသားတှကေို လီးဒဈကှီးပှတတွိုကထွိုးခှဲဝငလွာတာကှောင့ွ အောင့သွကသွကခွံစားနရပေါတယွ။လီးတဝကကွှောကွှောလွောကွ အိကနဲဝငလွာပှီးထပဖွိသှငွးခှိနမွှာတော့ ဖငထွဲကိုလီးအသှငွးခံရတဲ့ဒဏကွနာကငှလွာပှနတွာကှောင့ွ သူ့ပေါငကွိုလကနွဲ့တှနွးထားရငွး “တောွ…..တောပွါတော့ကိုကိုရယွ…..ညီမလေးနာလှပှီ…..အဟင့ဟွင့ွ…..မခံနိုငတွော့လို့ပါ…..ထပမွသှငွးပါနဲ့တော့…..အား…..အား” ခုနကဖငထွဲကိုအတငွးထိုးသှငွးပှီးခပကွှမွးကှမွးအလိုးခံထားရတဲ့ဒဏကွှောင့ွ အခုတခါထပသွှငွးတော့ ပိုပှီးနာသလိုခံစားရပါတယွ။

လီးအသှငွးခံရငွး ထှန့ထွှန့လွူးနတေဲ့ကမှကိုကှည့ပွှီး လီးဒဈသာကနှတွဲ့အထိဆှဲထုတကွာ တံတှေးတှထပထွှေေးခပှှီး ပှနထွိုးသှငွးလိုကတွော့ အိကနဲ လှှောကနဲလီးတဆုံးဝငသွှားပါတော့တယွ။ဖငခွေါငွးထဲမှာကပှသွိပပွှီး အောင့တွောင့တွောင့ဖွှဈနပမေေဲ့ ခုနကလောကမွနာတော့ပါဘူး။ပှည့သွိပတွငွးကပှနွတေဲ့အထိအတှေ့ကှောင့ွ တရှီးရှီးနဲ့စုပသွပငွှီးငှူနခေိုကမွှာပဲ သူကကမှကို ဖငလွိုးလာပါတော့တယွ။မကှနွှာခငွှးဆိုငအွနအထေားမို့ ရမမြကထွနထွနနွဲ့ဖငလွိုးနတေဲ့သူ့မကှနွှာကို ကမှမှငနွရသလေို တငွးကပှနွာကငှမွှုကှောင့ရွှုံ့မဲ့ပှီး ဖငအွလိုးခံနရတေဲ့ကမှမကှနွှာကိုလညွး သူမှငနွရမှောပါပဲ။လေးငါးခကှလွောကဖွငလွိုးလွိုကွ lသူ့လီးခှောငွးကှီးပေါတွံတှေးထှေးခလှိုကလွုပရွငွး ဖငထွဲမှာရှှဲလာတော့အသှငွးအထုတမွှနလွာရုံမက ဆောင့ဆွောင့ပွှီးလိုးလာပါတယွ။

တံတှေးတှနေဲ့ရှှဲနဈနတေော့ လီးထိပနွဲ့အဆောင့ခွံရတိုငွး အောင့သွှားတာကလှဲပှီး နာကငှမွှုလညွးမရှိတော့ပါဘူး။သူ့လကတွှကလညွေး ကမှစောကစွေ့ကို အဆကမွပှတပွှတပွေး ခှပေေးနတောကှောင့ွ ဖငလွိုးခံရလို့နာကငှတွာတှပှေောကပွှီး ပေါငခွှံတဝိုကမွှာ ဘယလွိုပှောရမှနွးမသိတဲ့ခံစားမှုအသဈကိုကှုံရပါတော့တယရွှငွ။ဖငလွိုးခံနရတယေဆွိုတဲ့အသိကလညွး ကမှရဲ့ရမမြကစွိတတွှကေိုပိုပှီးထကှှလာစပေါတယွ။အဲ့ဒါကှောင့ွ သူကှမွးသမှှကို တအားအားအောရွငွး ငှီးရငွး ကှနပစွှောဖငလွိုးခံနမေိရာက “အားအား…..ကိုကို…..အား…..ကောငွးလိုကတွာကိုကိုရယွ…..ညီမလေးပှီး…..ပှီးပှီ…..အားအား…..ကိုကိုရယွ…..အမလေးးးးးးး” ကမှစောကဖွုတထွဲကအရညတွှပနွေးထုတလွိုကပွှီး တခှီပှီးသှားရပါတော့တယွ။

မနှယစွေိုးဖငအွလိုးခံရငွး တခှီပှီးသှားအောငွ ပညာပှ၍လိုးပေးလိုကပွှီးနောကွ ဖငထွဲဝငနွသေောလီးကိုကှှတထွှကမွသှားအောငအွသာထိနွးပှီး ကုတငပွေါတွကလွာလိုကသွညွ။မနှယစွေိုးကလညွး အလိုကသွင့လွေး ခနဓြာကိုယအွနအထေားပှငပွေးရငွး နှဈယောကသွားကုတငပွေါအွရောကမွှာ မနှယစွေိုး၏ခှသလေုံးဖှေးဖှေးလေးနှဈဘကကွို သူ့ပုခုနွးပေါထွမွးတငပွှီး သူမကိုယပွေါမွှောကခွလှိုကတွော့ မနှယစွေိုး၏တငပွါးကှီးက အိပရွာနှင့လွှတသွှားသညွ။လီးခှောငွးကှီးကတော့ ဖငထွဲမှာတဈလဈကှီးဝငနွဆေဲ။ထို့နောကတွော့ မနှယစွေိုး၏ဖှံ့ထှားမို့မောကတွငွးအိနဆေဲနို့ကှီးနှဈလုံးကို စုံကိုငဆွုပနွယဖွစှညွှဈရငွး မညှာမတာဖငလွိုးလတေော့သညွ။

ရမမြကထွနနွခေိုကမွှာဖငလွိုးတာကိုခံနိုငသွောလွညွး တခှီပှီးသှား၍စိတပွှနခေေိုကမွှာ ပယပွယနွယနွယအွဆောင့ခွံရလသေောအခါ “အား…..အား…..ဖှေး…..အင့ွ…..ဖှေးဖှေး…..အမလေး…..အင့အွင့အွဟင့ွ…..ကိုကို…..အ…..ညီမလေးမခံ…..မခံနိုငတွော့ဘူး…..ဟူး…..အင့အွင့အွင့ွ…..အမလေးလေး…..သပေါပှီကိုကိုရယွ…..အဟင့ဟွင့ွ…..တောွ…..ပါ…..တော့…..အာ့…..အားအားအား” ကာမဘီလူးစီးနပှေီဖှဈသောကိုကိုဇောကွ မနှယစွေိုး၏တောငွးပနသွံ ငိုရှိုကသွံတှကေိုဂရုမစိုကပွဲ ဘယလွီးမှအသှငွးမခံဖူးသေးသော အသဈစကစွကဖွငလွေးကို အားရပါးရဆောင့ဆွောင့လွိုးရငွး ပါကငဖွှင့နွလတေေော့သညွ။

ဆေးစဈပှီးသည့နွောကပွိုငွးမှာ ကှနဒွုံးလညွးမသုံးကှတော့သဖှင့ွ နူးညံ့အိစကနွှေးထှေးသော စအိုအတှငွးသားနုနုလေးတှကေို အကှောငွးပှိုငွးပှိုငွးထနသညေ့ွ လီးခှောငွးမာမာကှီးက တိုကရွိုကထွိတှေ့ပှတတွိုကနွမှေုကှောင့ွ ကိုကိုဇောလွညွး မထိနွးနိုငတွော့ပဲ မနှယစွေိုး၏ဖငထွဲသို့ လရမှေားပနွးထည့လွိုကလွတေော့သညွ။ “အား…..အား…..ကောငွးလိုကတွာညီမလေးရယွ…..အား”  ကိုကိုဇောွ၏တဈလကကွိုငဖွှဈနသေောမနှယစွေိုးခမှာ ထိုနေ့က ဖငကွို ၂ ခှီအလိုးခံလိုကရွပှီး ဖငလွိုးခံရသောအရသာကိုသိသှားရသညွ။ကိုကိုဇောကွ မနှယစွေိုးကိုဖငကွိုပါလိုးလိုကရွသဖှင့ွ ထိုနေ့က ငါးသောငွးပေးလိုကသွညွ။

ခပကွှမွးကှမွးလေး ပါကငအွဖှင့ခွံလိုကရွသဖှင့ွ သုံးရကခွန့တွော့ စပဖွငွှးဖငွှးဖှဈနခေဲ့သေးသောလွညွး တှေ့နကအှတေိုငွး တပတတွကှိမပွှနဆွုံပှီးလိုးကှသည့အွခါ ကိုကိုဇောွ၏နှိုးဆှကလိမှုမှာမှောပါပှီး ကိုကိုဇောကွဖငလွိုးတာကို ကှနပစွှောအလိုးခံပေးမိပှနသွညွ။ထိုနေ့ကတော့ ငှကှေေးမပါပဲ အလကားလိုးလှှတလွိုကခွှငွးဖှဈသညွ။သူမဆီကို ကိုကိုဇောကွဖုနွးလှမွးဆကပွှီး ဒီတပတမွတှေ့ဖှဈသေးကှောငွးlငှအနညွေးငယကွပှနွကှေောငွးlအဆငပွှသညေ့ရွကမွှာထပဆွုံခငှသွေးကှောငွး လှမွးပှောရာ “ကိုကိုဆနဒြရှိရငလွာခဲ့လေ…..ဟိုတယခွပဲယူခဲ့ပါ…..ညီမလေး နပေေးပါ့မယွ”ဟု သူမကစပှောပှီး လိုးဖှဈခဲ့ကှခှငွးဖှဈသညွ။ဒီတခါမှာတော့ ကိုကိုဇောကွ ကဝေိုငဂွယှပွါယူလာပှီး မနှယစွေိုးဖငကွို ကောငွးကောငွးလိုးပေးလိုကပွှနသွညွ။

ငှအတှကေမွဟုတပွဲ ရညရွှယခွကှတွခုကှောင့ဒွီလမွးကိုရှေးခယှခွဲ့သောမနှယစွေိုးသညွ နောကသွုံးရကအွကှာမှာ နောကတွယောကနွှင့ပွါသှားပှနသွညွ။ဒီတခါတော့ဟိုတယမွဟုတပွဲ ကှနဒွိုကှီးတခုမှာဖှဈသညွ။ကိုကိုဇောွ၏လီးထကပွိုကှီးသော ခုနဈလကမွခန့ရွှညပွှီး လုံးပတကွလကကွောကဝွတခွန့ရွှိသည့လွီးခှောငွးကှီးဖှင့ွ သုံးခှီဆကတွိုကစွိတရွှိလကရွှိလိုးတာကိုခံလိုကရွသောမနှယစွေိုးတယောကွ အမောဖှရငွေး မှေးကနဲအိပပွှောသွှားရာမှစကားသံမှားကှား၍နိုးလာခှိနမွှာ နောကထွပယွောကွှားနှဈယောကကွိုထပတွှေ့လိုကရွသညွ။သူမကိုဝိုငွးလိုးကှတော့မညဆွိုတာကိုရိပမွိလိုကပွှီမို့ ကုတငပွေါမွှအလန့တွကှားဆငွးပှေးရနကွှံသောလွညွး အသံလုံနသညေ့ကွှနဒွိုခနွးကှီးထဲမှာ ကာမဘီလူးသုံးကောငွ၏လကမွှသူမမလှတတွော့ခှေ။

လီးသုံးခှောငွးကမတိမွးမယိမွးအကှီးကှီးတှေ။တယောကကွ ဂေါလွီငါးလုံးထည့ထွားသေးသညွ။ကှောကရွှံ့ထိတလွန့စွှာဖှင့ွ မနှယစွေိုးတောငွးပနသွောလွညွးအခှီးနှီးသာ။စိုပှဖှေံ့ထှားတောင့တွငွးသလောကွ ခှောမောလှပသောမနှယစွေိုးကွို စိတရွှိလကရွှိအမဲဖကှကွှလတေော့သညွ။လီးကကှီးရသည့ကွှားထဲမှာ ဂေါလွီတှပေါထည့ထွားပှီး ကှမွးကှမွးတမွးတမွးလိုးကှသဖှင့ွ စောကဖွုတအွတှငွးသားတှကေို ဂေါလွီတှေ၏ပှတတွိုကမွှုကှောင့ပွှနွးပဲ့ကုနသွောကှောင့ွ စောကဖွုတထွဲမှသှေးမှားပငထွှကလွာလသညွေ။။နောကထွပရွောကလွာသူတှကေ သူမကိုတယောကွ ၂ ခှီစီလိုးကှတာကို လိမ့နွအေောငခွံလိုကရွပှီး ကုတငပွေါမွှာတဖကသွို့စောငွး၍ခှခှလေေေးလှဲနရငွေး တသိမ့သွိမ့ငွိုရှိုကနွသေော မနှယစွေိုး၏ခနဓြာကိုယအွလှအပတှကေို မကှစွေ့စားပှဲထိုငရွငွး ဘီယာသောကနွကှသေေးသညွ။

သူတို့အခငွှးခငွှးပှောစကားတှအရေ သူမကိုခေါလွာသူက တုတကွှီးlဂေါလွီလီးပိုငရွှငကွ လနဘွားlနောကတွယောကကွ ခှေးသိုး။နာမညအွရငွးတှတေော့သူမမသိ။နာမညပွှောငတွှနှငေ့ခွေါပွှောနတောကိုသာကှားရခှငွးဖှဈသညွ။ခဏအကှာမှာ လနဘွားက ကုတငပွေါတွကလွာပှီး မနှယစွေိုးကိုပကလွကဆွှဲလှနလွိုကသွညွ။ “တောကွှပါတော့အကိုတို့ရယွ…..ကမှမခံနိုငတွော့လို့ပါ…..ပိုကဆွံလညွးမပေးပါနဲ့တော့…..ကမှပှနပွါရစေ”သူမ၏တောငွးပနမွှုတှအရောမထငပွှနွ။သူမ၏ခနဓြာကိုယပွေါွ လနဘွားကမှောကခွပှှီး မနှယစွေိုး၏စောကဖွုတဖွောငွးဖောငွးကွှီးထဲသို့ သူ့ဂေါလွီလီးကှီးဖှင့ထွိုးသှငွးလိုကပွှနသွညွ။ “အား…..အမလေး…..အီး…..အဈအဈ” မနှယစွေိုး မေးလေးမော့သှားပှီး အံကှိတအွောသွညွ။

ဂေါလွီတှဖှငေ့ပွှတတွိုကထွားသောစောကဖွုတအွတှငွးသားတှကေို ထပမွံ၍ဂေါလွီတှကပှတေတွိုကပွှနရွာ အသဲခိုကအွောငနွာကငှလွှနွးလှလသညွေ။တုတကွှီးဆိုသူခေါဆွောငရွာသို့လိုကခွဲ့မိတာ မှားပှီဆိုတာကို မနှယစွေိုးသိလိုကခွှိနမွှာ ဘာမှလုပလွို့မရတော့။သူတို့ဝိုငွးလိုးသမှှကို အလိုးခံရုံသာရှိတော့သညွ။ယခုပငွ လံဘားဆိုသူ၏ဂေါလွီလီးကှီးက သူမစောကဖွုတထွဲကို သုံးကှိမမွှောကဝွငလွာပှနခွှပှေီ။သူမအလိုမတူသောလွညွး သူမခှင့မွပှုသောလွညွး လနဘွားက ဆောင့ဆွောင့လွိုးခှပှေီ။ပှနွးပဲ့ထားသောစောကဖွုတအွတှငွးသားလေးတှကေ သှေးတှထပမွေံစိမ့ထွှကလွာသညွ။သူမနို့တှကေိုလညွး လနဘွားကဆုပနွယဖွစှညွှဈသညွ။စောကဖွုတထွဲကရော နို့တှပေါနာကငှလွှနွးလှသဖှင့ွ ငှီးငှူငိုရှိုကနွရသေောမနှယစွေိုးခမှာ။

စောကဖွုတအွလိုးခံနရတောကိုဘာမှမတတနွိုငသွောလွညွး နို့တှနောနတောကိုသကသွာလိုသကသွာငှား နို့ကိုငထွားသောလနဘွား၏လကတွှကေို ဆှဲဖယဖွို့ကှိုးစားသညွ။ထိုအခိုကမွှာပငွ တုတကွှီးက သူမအလိုးခံနရပေုံကို ဖုနွးဖှင့ဗွီဒီယိုရိုကနွလရေော မကှနွှာကိုလကဝွါးလေးဖှင့အွုပထွားလိုကရွသဖှင့ွ နို့နယနွသေောလနဘွားလကတွှကေို မဖယနွိုငတွော့။ပိုကဆွံပေးပှီးလိုးတာမို့ လနဘွားက မညှာမတာပကပွကစွကစွကလွိုးသညွ။မကှနွှာအုပထွားသောလကတွှကေိုဆှဲဖယကွာ သူ့ရငခွှငအွောကမွှာ ကော့ပှံရှိုကငွိုနသေောမနှယစွေိုး၏နှုတခွမွးလှလှလေးကိုလညွး အငမွးမရစုပသွညွ။လညတွိုငဖွှေးဖှေးနှင့ရွငညွှန့တွှသောမက နို့အုံကှီးတှမှောပါ သှေးခှေဥရာတှေ ညိုမဲကုနသွညအွထိစုပသွညွ။ငါးမိနဈခန့ဆွကတွိုကဆွောင့ဆွောင့လွိုးလိုကပွှီး ခဏနားလိုကသွညွ။

သူမကိုရကစွကစွှာလိုးနသေောလနဘွား၏မကှနွှာကိုမော့ကှည့ရွငွးရှူ၍မဝခဲ့သောအသကကွိုရှိုကွ၍ရှိုကွ၍ရှူလိုကစွဉမွှာပငွ လနဘွားက မနှယစွေိုး၏ပှည့တွငွးသောခနဓြာကိုယလွေးကို တငွးတငွးပှေ့ဖကကွာ စောကဖွုတထွဲဝငနွသေောလီးခှောငွးကှီးကှှတထွှကမွသှားအောငထွိနွးပှီးလှိမ့လွိုကရွာ လနဘွား၏ကိုယပွေါမွှာ မနှယစွေိုးက ခှလကှသွားနှင့ွ ရငခွငွှးအပထွားသလိုဖှဈနတေော့သညွ။သူမကို အပေါမွှဆောင့လွိုးခိုငွးမညဟွုမနှယစွေိုးထငလွိုကသွညွ။ထိုစဉွ သူမကိုခေါလွာသောတုတကွှီးက မနှယစွေိုး၏စှင့ကွားသောတငပွါးကှီးမှားကိုအနောကမွှခှလိုကရွာ သူမအထငတွကတွကစွငလွှဲပှီဖှဈကှောငွးနှင့ွ ကှုံရတော့မည့အွဖှဈကွိုရိပမွိလိုကစွဉမွှာပငွ။

သူမ၏တငပွါးကှီးနှဈလုံးကိုဆှဲဖှဲကာစအိုဝလေးပေါသွို့ ပစှခွှှဲခှှဲအရညတွှညှဈခေတှာသိလိုကသွညွ။ဖငလွိုးရာတှငသွုံးသည့ွ ကဝေိုငဂွယှတွှမှနွေး နောကမွှသူမ သိရသညွ “မလုပွ…..မလုပပွါနဲ့အကိုရယွ…..ကမှကိုအဲ့ဒါတော့မလုပပွါနဲ့…..အာ့-အို…..အိုး-ကမှကှောကလွို့ပါ…..မလုပွ…..အာ…..အာ” မနှယစွေိုးငှငွးဆနသွောလွညွး တုတကွှီး၏လကခွလယကွ စအိုထဲကိုစှပကွနဲဝငလွာသဖှင့ွ သူမ “အာ့” ကနဲဖှဈသှားရသညွ။ဖငကွိုပါဝိုငွးလိုးကှတော့မည့အွဖှဈကိုကှုံရခှပှေီ။ဖငထွဲဝငနွသေောလကခွလယနွှင့စွအိုအတှငွးလှည့ပွတမွှှနှေောကကွာ လေးငါးခကှခွန့ဆွောင့ဆွောင့ထွိုးလိုကသွဖှင့ွ”အို…..အို”ဟုအသံလေးထှကသွှားရပှနသွညွ။ထို့နောကလွကခွလယကွိုဆှဲထုတပွှီး စအိုဝမှာ ကဝေိုငဂွယှဗွူးကိုတေ့ကာ ဖငထွဲသို့ညှဈထည့လွိုကသွညွ။

သူမအောကမွှာပကလွကဖွှဈနသေောလနဘွားက တငွးကပှစွှာဖကထွားသဖှင့ွ မနှယစွေိုးရုနွး၍မရခှေ။သူမစိတပွငမွကူးဖူးသော လီးခှောငွးကှီးမှားဖှင့ွ ဖငဝွိုငွးလိုးတာကိုခံရတော့မှာမို့ ကှောကလွှနွးလှသဖှင့ွ သူမခနဓြာကိုယလွေးမှာ တဆတဆွတတွုနယွငနွရသညွေ။တုတကွှီးက သူ့လီးခှောငွးကှီးမှာပါ ကဝေိုငဂွယှတွှလေိမွးလိုကပွှီး မနှယစွေိုး၏တငပွါးဖှေးဖှေးကှီးနှဈလုံးကို လကဖွဝါးတှဖှငေ့တွဖကတွခကှအွုပကွိုငကွာ လကမွနှဈဘကကွ ဖငကွိုဖှဲပှီး စအိုဝလေးကိုလီးထိပဖွှင့တွေ့လိုကသွညွ။မနှယစွေိုး အိပရွာခငွးကိုလကဖွှင့ဆွုပကွိုငကွာ အံကိုတငွးတငွးကှိတလွိုကမွိသညွ။တုတကွှီး၏လီးဒဈကှီးက ဖငထွဲသို့ဗှဈကနဲဝငလွာသညွ။ “အားလားလား…..အားအ” ကဝေိုငဂွယှတွှရှေိနတောတောငွ ဖငကွှဲမတတတွငွးကပှစွှာခံလိုကရွသညွ။

ကိုကိုဇောနွှင့ဖွငလွိုးခံခဲ့ဖူးပှီမို့ စအိုကိုရှုံ့မထားပဲ ဖငကွိုဖှင့ပွေးထားလိုကသွညွ။တုတကွှီးက မနှယစွေိုး၏ဖငထွဲသို့ သူ့လီးခှောငွးကှီးတဆုံးဝငအွောငွ တထဈခငွှးဖိသိပလွှည့သွှငွးလတေော့သညွ။ မနှယစွေိုးခမှာ တအီးအီး တအားအားအောရွငွး ဖငထွဲကိုလီးအသှငွးခံနရသညွေ။လီးသုံးပုံ နှဈပုံခန့ဝွငသွှားခှိနမွှာ စအိုအတှငွးသားတနရောကို လီးထိပကွှီးဖှင့ဖွိထိုးမိသောကှောင့ွ နာကငှအွောင့သွကမွှုကိုခံစားလိုကရွသဖှင့ွ မနှယစွေိုးခါးလေးကုနွးတကလွာသညွ။ “ခါးကိုခှကထွားလေ” “နာတယအွကိုရဲ့…..ကမှနာလှနွးလို့ပါ…..အဟင့ဟွင့ွ” “ဟာ…..ဒီလောကတွောငဖွှဈလှတာ…..ကဲဟာ…..ကဲဟာ” ရာဂထနနွပှေီဖှဈသောတုတကွှီးကမနှယစွေိုး၏ခါးလေးကိုပှနဖွိခပှှီး ဖငထွဲမှာတဈလဈကှီးဝငနွသေောလီးခှောငွးကှီးကိုအတငွးဆောင့ဆွောင့သွှငွးပဈလိုကရွာ။

“အ…..အား…..အမလေး…..သပေါပှီ…..အီးဟီးဟီး…..ဟီး” ဖငထွဲမှာငုတစွိုကခွံလိုကရွသလိုဖှဈသှားသောမနှယစွေိုးခမှာ ခှုံးပှဲခငှိုကှှေးလတေော့သညွ။ပိုးပိုးပေါကပွေါကကွလှာသောမကှရွညစွကမွှားသညွ သူမအောကမွှာပကလွကအွနအထေားဖှင့ရွှိနသေော လနဘွား၏မကှနွှာပေါသွို့ကသှညွ။ထိုအခါ စီးကနှဆေဲမကှရွညမွှားကို လနဘွားကမှိနရွညယွှကရွညလွှှာဖှင့လွကှသွညွ။ထို့နောကမွှာတော့ လနဘွားနှင့တွုတကွှီးတို့က စောကဖွုတနွှင့ဖွငကွိုတပှိုငနွကညွှပလွိုးတာကို အလူးအလဲခံရလတေော့သညွ။တယောကပွှီးတယောကွ ဖငတွကလွိုးလရော တုတကွှီးlလနဘွားနှင့ွ ခှေးသိုးတို့၏လီးသုံးခှောငွးလုံး သူမဖငထွဲအသှငွးခံလိုကရွသညွ။

လနဘွား၏ဂေါလွီငါးလုံးထည့ထွားသောလီးခှောငွးကှီးဖှင့ဖွငထွဲသို့ထိုးသှငွးပှီး အလိုးခံရခှိနမွှာတော့ စအိုထဲမှသှေးမှားပါထှကလွာပှီး မနှယစွေိုးမခှိမဆံ့နာကငှမွှုကှောင့ွ သတိလဈမတတခွံစားရလသညွေ။အောပွငမွအောနွိုငတွော့ပဲ “အငွ…..အငွ”ဟူသောအသံကလေးသာထှကနွိုငတွော့သညွ။ထိုနေ့က ရမမြကပွှငွးထနသွော သူတို့သုံးယောကဝွိုငွးလိုးကှသဖှင့ကွာမငရဲကိုလိမ့နွအေောငွ မရှုမလှအလူးအလဲ ခံရပှီး သူမနထေိုငရွာ တထပတွိုကကွလေးသို့ပှနရွောကပွှီးနောကွ အိပရွာထဲမှမထနိုငပွဲ သုံးလေးရကခွန့နွလေိုကရွလသညွေ။အိမဖွောအွဒေါကွှီးကတော့ အသေးစိတမွသိသောလွညွး မနှယစွေိုးမခှိမဆံ့အလိုးခံခဲ့ရတာကိုတော့ရိပမွိလသညွေ။

သို့သောွ မနှယစွေိုး၏ကှေးဇူးတှသေူမအပေါမွှားလှသဖှင့ွ ပေါကကွှားမှာကိုတော့မပူရ။အိမထွောငကွှဲပှီးနောကွ သူမအတှကရွခဲ့သော တိုကခွနွးတှေlလုံးခငွှးအိမတွှေ၏ငှားရမွးခဖှင့ပွငွ သုံးမကုနသွောမနှယစွေိုးသညွ နောကအွိမထွောငလွညွးမပှုခငှသွေးပဲ လှတလွပစွှာနရငွေး သှေးသားဆနဒြတှကတေောငွးဆိုလာသောအခါ ယောကွှားတို့၏လီးပေါငွးစုံ lလိုးနညွးပေါငွးစုံတို့ကိုခံစားခငှလွာသဖှင့ွ ညဉ့ငွှကဟွနဆွောငခွဲ့ခှငွးဖှဈလသညွေ။ယခုတော့ သုမအလိုမတူပဲ မုဒိမွးဝိုငွးကငှ့တွာကိုပါ မရှုမလှခံလိုကရွပှီးနောကွ ခှငှေိမသွှားလတေော့သညွ…. ပှီးပါပှီ။