News

အရမ်းကောင်းလွန်းလို့

ဦီး ခငဇွောွ သညွ အသကွ၄၀ကှောလွာသညတွိုငွ မိနွးမ တခါမှ မရဘူးသေးတဲ့လူပှိုကှီးတယောကလွို့ ပတဝွနွးကငှကွ လူတှေ သိကှပမေဲ့ သူဟာ တကယတွော့ မိနွးမ နဲ့ ကငွးတဲ့ လူရိုး လူအေးကှီး တဦးတော့ မဟုတပွေ ။ ဦး ခငဇွောသွညွ ကှိတပွုနွးခုတွ စားသုံးနတေဲ့ ဝါသနာရှငကွှီးတယောကသွာ ဖှဈသညွ . .။ သူသညွ ဌာနကှီးတခုမှာ အရာရှိတယောကွ ဖှဈပှီး..လူခစှလွူခငပွေါသူတယောကလွဲ ဖှဈသညွ ..။ သူ့ကို လကခွံမဲ့ မိနွးမတှေ ရှိပမေဲ့လို့ . .သူသညွ လှတလွပတွဲ့ လူပှိုကှီးဘ၀ ကိုဘဲ ကှနပနွေသေူ ဖှဈသညွ ။သူသညွ ပါးစပကွ ဘုရားဘုရား . .လကကွ ကားရားကားရား ..ဆိုတဲ့ လူစားမှိုး ဖှဈသညွ .. ။ ကုတကွမှငွး ခငဇွောလွို့…အထကတွနွးကှောငွးသားဘဝတုံးက…သူငယခွငွှးတှေ က နံမညပွေးထား ခံရသူလဲ ဖှဈ သညွ ။

သူ့တူ သနွးရငမွောငွ အပါအဝငွ .. သူနဲ့အနီးကပပွေါငွးသူမှားကတော့ သူ့ကှောငွး သိကှသညွ ။ တကယတွော့ဦး ခငဇွောသွညွ..စားနကကှှေောငဘွားကှီးတယောကွ ဖှဈသညွ . .။ မိနွးမ အတညတွကှ မယူသေးပမေဲ ခေါွ သှားလေ့ရှိသညွ .. ။ဦး ခငဇွောကွလဲ သနွးမောငနွိုငွ ကို သူလိုတဲ့အခါ အသုံးခနှိုငတွာကှောင့ွ ..သနွးမောငနွိုငွ အခနွး လိုရငလွဲ ပေးသုံးသညွ ။ ဦး ခငဇွောသွညွ သှားရငွးလာရငွး .စိတလွပှေီး ရောကရွာပေါကရွာ လှောကွ လိမ့တွဲ့..ကောငမွလေးတှေ . . ဂေါလွီမလေးတှေ ..ကုနရွှုံး လို့ အရငွးပှုတပွှီး အားကိုးရာမဲ့ ဖှဈနသေူလေးတှေ တှေ့ရငွ . .အကူအညီပေးပှီး ..စားတတွ..ဝါးတတွ တာကှောင့ွ..ဒီကောငမွလေးတှကေို သူ့ တိုကခွနွးကို သူကိုယတွိုငွ ခေါလွာရငွ ..နဘေးက တိုကခွနွးက သူနဲ့ ခငသွူတှေ ..မှငမွှာစိုးလို့..တူဖှဈသူ သနွးမောငနွိုငွ ကို တှဲပှီး ခေါလွာခဲ့ခိုငွးသညွ . .။

မှားသောအားဖှင့တွော့ ဦး ခငဇွောသွညွ သူနတေဲ့ တိုကခွနွးမှာ ဆောွ လုပလွေ့မရှိ . .။သူ့လကသွုံးစကားအတိုငွး . . ကှာကှာဝါးမဲ့သှား .အရိုးကှည့ရွှောငွ သညွ ။ မတတသွာလို့ ခေါခွဲ့ရငလွဲ .. သူ့တိုကခွနွး လို့ ဘယတွော့မှ မပှော ..။သူ့နံမညမွှနကွိုလဲ ပှောလေ့မရှိ .. ။ ရုံးက စာရငွးကိုငဒွေါမွမမှိုငွ အာမခံလို့ ဦး ခငဇွောသွညွ စိုးစိုးမှင့ွ ဆိုတဲ့ စာရေးမလေးတယောကကွို ငှထေုတခွှေးခဲ့သညွ . .။ စိုးစိုးမှင့ွ သညွ အဖေ ဆေးရုံတကလွို့ ငှလေိုလို့ ခှေးတာ ဖှဈသညွ ။ကံဆိုးမသှားလရော ..မိုးလိုကလွို့ရှာ . .ဆိုသလိုဘဲ . .စိုးစိုးမှင့ွ ရဲ့ အမပေါ ထပွ ခှဲစိတကွုသရသညွ . .။ ဒေါမွမမှိုငကွတဆင့ွ အရငဟွာတှေ မဆပနွိုငသွေးဘဲ .. နောကထွပွ ထပဆွှဲပှနသွညွ . .။ စိုးစိုးမှင့ွ သညွ လုံးကှီၤးပေါကလွှ .. ဖှူဖှူဖှေးဖှေးရဆေေးငါးကှီး မို့ ဦး ခငဇွောသွညွ .. ရလိုရငှား . .ရငွးကှည့တွာ ဖှဈတော့ . .၆လကှောသွညအွထိ အရငွးရောအတိုးရော ဘာဆိုဘာမှ ပှနမွဆပနွိုငသွောအခါ . .အာမခံပေးသော ဒေါမွမမှိုငကွို ဦး ခငဇွောွ ခေါမွေးသညွ . .။

စိုးစိုးမှင့သွညငွှတှေေ..ပှနဆွပဖွို့နနသေောသာ..သူ့မောငလွေး သညွ..အလှဲသုံးစားမှုနဲ့ ထောငထွဲဝငရွတော့မယွ ဖှဈလာပှနသွညွ . .။ငှေ ထပလွိုပှနသွညွ . .။ငှစေိုကမွလှောရွငွ သူမ မောငလွေး ထောငကွမှှာ သခှော သညွ . .။ စိုးစိုးမှင့ွ . .အခကကွှုံပှီ . .။ဒုကခြလှလှတှေ့နပှေီ . .။ ကှှေးတှကေ လညပွငွးခိုကနွတေော့ စိုးစိုးမှင့ွ . .ဘယလွို လုပမွလဲ . .။ ဒေါမွမမှိုငကွို တိုငပွငသွညွ . .။ အနတွီ. .စိုး ငှလေိုပှနပွှီ . . .လုပပွါအုံး . .ထပဆွှဲခငှတွယွ . . ညညွးအရငဟွာတှလေဲ လုံး၀ ပှနမွဆပသွေးဘူးနော..ထပရွဖို့ မလှယဘွူးထငတွယွ .. ညညွး ပှနကွောဆပနွိုငပွါ့မလား . . ခကတွာဘဲ . .အနတွီ . .တခုပှီးတခု . .အခကအွခဲတှကေ အဖေါပွေါငွးနဲ့…. ဝငလွာတာ . .ကမှလဲ…ကမှကိုယကွမှ ရောငွးစားရတော့မယွ ထငပွါရဲ့ . .. စိုးစိုးမှင့ကွ ဟာသဖကပွှီး ပှောလိုကတွာ ဖှဈပမေဲ့ ဒေါမွမမှိုငွ က ဒီစကားကို နငွးပှီး .. တခုမေးပါရစအေုံး . .ညညွး အရငကွယောကွှားနဲ့ကှုံဘူး.. . .အိပဘွူးလား . .ညညွး အပှိုအစဈလား လို့မေးလိုကသွညွ ။

စိုးစိုးမှင့ွ ရှကကွိုးရှကကွနွးနဲ့ . .အို . .အနတွီကလဲ. .ဘာတှလောမေးနမှနွေးမသိဘူး . . .လို့ ခေါငွးလေးငုံ့ကာ မပှင့တွပှင့ွ ပှောသညွ ။ အကှောငွး ရှိလို့ မေးတာပေါ့ဟာ . .ညညွး အရငကွလဲ ယောငွကြှားနဲ့ တှေ့ဘူးပှီးသားဆိုရငွ..တတကစွားလဲ ကှကသွှနွ..နှဈတကစွားလဲ ကှကသွှနွ ..ဒါဒါပါဘဲ . .မထူးတဲ့အတူတူ..ဒါနဲ့ထိုးဆပလွိုကလွဲ အားလုံးကှသှေားတဲ့အပှငွ.. ထပတွောငယွူလို့ရအုံးမယလွေ . . အို..အနတွီကလဲ . .ဘာနဲ့ထိုးဆပရွမှာလဲ . .ဘာ ဒါနဲ့လဲ . . အို . .ညညွးက ဒုံးဝေး နိုငကွော ..နားမလညယွောငဘွဲ ဆောငနွတောလား . . ဒါဆိုတာ ညညွးပေါငကွှားက ဟာကို ပှောတာပေါ့ဟဲ့ . .ညညွးအမပေေးခဲ့တဲ့ လယတွကှကလွေ . . အို . . . စိုးစိုးမှင့မွကှနွှာလေးနီရဲနသညွေ . .။ ဒီလူကှီးက အနတွီ့ကို ဒိလိုလုပခွငှတွယွ ပှောလို့လား . . ပှောတော့မပှောသေးပါဘူး..သူက..လူပှိုကှီးဟဲ့…ငတပွှတဆွာလောငနွတေဲ့ သဘောရှိမယွ.. . .သဘောတူနိုငပွါတယွ . .ညညွးကလဲ ပှနမွဆပနွိုငတွဲ့အပှငွ ထပတွောငွ လိုခငှနွတယွေ..မဟုတလွား . .။

ဟုတတွယအွနတွီ . .ခကတွာဘဲ . .ပေါငစွရာ ရောငွးစရာကလဲ ဘာမှမရှိ … ဟဲ့..ငါ ပှောပါကော . .နင့အွမပေေးတဲ့ လယကွှကခွရှောငွးလိုကပွေါ့ . .ဘယသွူသိတာလိုကလွို့ . .တိတတွိတဆွိတဆွိတွ..လူမသိသူမသိ . .အားလုံး ပှလညသွှေားမှာ . . ခကတွာဘဲ..အနတွီရယွ. . ခကမွနနေဲ့ ..ညညွးမောငလွေးက ဘယတွော့ငှတှေေ ပှနသွှငွးရမှာလဲ . . အငွး . .အနတွီ..တခုတော့ပှောခငှတွာ..ဒီကိဈစ..ကမှ ဘယသွူ့ကိုမှမသိစခငှဘွေူး . နောွ. . ဟာ..စိတခွှ..ငါက ကှားကနေ သကသွကွ ဝငကွူနတော . .ဘာအကှိုးအမှတမွှ ရှိတာမဟုတဘွူး . . ဒေါမွမမှိုငရွဲ့ စေ့စပပွေးမှုနဲ့ ဒေါမွမမှိုငရွဲ့ အိမမွှာဘဲ ဦး ခငဇွောနွဲ့ စိုးစိုးမှင့ွ တို့ တှေ့ကှသညွ . .။ ဦး ခငဇွောွ ရငထွဲ ဒိနွးတပဒွိနွးတပွ နဲ့ .. ကုလား တာပလာဗုံသံတှေ ဆူညံနသညွေ . .။ဟီး . .ကုနရွကှိုးနပပွှီ. .။ သူ ထငတွဲ့အတိုငွး ကောငမွလေး အကှှေးပှနမွဆပနွိုငတွော့ . .အငွဂြလိပခွောတကွ ခစှတွီးတှလေိုဘဲ . .အကှှေးနဲ့သိမွး နိုငတွော့မညွ .. ။

ဒေါမွမမှိုငကွ သူမရဲ့ အိမအွတှငွးခနွးမှာ သူတို့၂ယောကကွို ဆုံပေးသညွ . .။ ….ဒေါမွမမှိုငကွ အေးအေးဆေးဆေး.ပှောကှ…ဆိုကှ..လုပကွှကိုငကွှ. .ဆိုပှီး…လ ဘကရွညကွောငွးကောငွးလေးသောကကွှရအောငွ..လမွးထိပမွှာသှားဝယလွိုကအွုံးမ ယွ….ဆိုပှီးဂှိုင့လွေးဆှဲကာရှောငပွေးသှားသညွ . .။ စိုးစိုးမှင့ွ တကိုယလွုံးတုနနွသညွေ .. ။ သေးပေါကခွငှသွလိုလို . .ငိုခငှသွလိုလို နဲ့ ဖှဈနသညွေ . .။အသကွ၂၃ကှောလွာပှီဆိုတော့ ဆန့ကွငှဘွကလွိငကွို.. စိတဝွငစွားတာ..ကာမစိတတွှေ ထကှှလေ့ရှိတာတော့ ဖှဈတာပေါ့ . .။ သူမဖါသာ စိတထွ..စိတကွှှပှီး . .ပှတတွာ..ကလိတာ..အာသာဖှတောတှတေော့ မကငွးဘူး ..။ ငယငွယွ က စောကပွတကွလဲ ဘာယားသလဲ မမေးနဲ့ …။ သဘာဝသှေးသား ဆူကှှတာ…။ တခါမှာဆိုအမဟငွေးခကှဖွို့ဝယလွာတဲ့ခရမွးသီးတောင့ရွှညနွဲ့တောငွ ထိုးဘူးတယွ . .။ သို့ပမေဲ့ တကယကွယောငွကြှား လိငတွနစွဈစဈ နဲ့ တခါမှ မကှုံဘူးသေးဘူး .. ။ ဒါကှောင့ရွငတွအားခုံ . .ကှောကလွဲကှောကွ. .နသညွေ ။

ဦး ခငဇွောွ သညွ ရှကနွသေော ကောငမွလေးကို ပှုံးပှီး ကှည့နွသညွေ . .။ လာ..လုပတွော့..ဆိုပှီး ထမိနလွှနပွေါငကွားပေးတဲ့ ကှေးစားတှေ ထကကွို အခုလို ရှကပွှီး ..တုနရွီနတတတွေဲ့ ..ကောငမွလေးတှကေို လုပရွတာ သူပို စိတလွှုပရွှားသညွ . .။ ဒါကှောင့လွဲ အခုလို ငှရငွေးပှီး . .အကုနအွကခှံပှီး ..ဆကသွှယွ လုပကွိုငရွတာဘဲ . .။ သူ့အနနေဲ့ ကှားက ကူညီတဲ့ ဒေါမွမမှိုငကွိုလဲ ကှေးဇူးဆပရွအုံးမယွ …။ စိုးစိုးမှင့ွ သညွ ဖှူဖှေးတောင့တွငွးတဲ့ ရဆေေးငါးကှီး မို့ သူ မကှစွိကနှတောကှာပှီ . .။ဘယလွိုခဉွှးကပရွမလဲ အကှံထုတနွခေဲ့တာ ..။ စာရငွးကိုငွ အပှိုကှီး ဒေါမွမမှိုငနွဲ့ စကားစပမွိပှီး သညကွောငမွလေး ငှအရမွေးလိုနတော သိလိုကရွပှီး ..စားခငှဝွါးခငှနွသေော ဦး ခငဇွောွ.. လဲ..ရကရွကရွောရော ငှထေုတခွှေးတော့တာဘဲ . .။ သညယွုနမွှငလွို့ သညခွှုံထှငတွာ ..အခုတော့ ..စားရတော့မညွ . .။ ညီမလေး …. ရှငွ..အကိုကှီး . . သူမ အသံတှေ တုနနွတော ဦး ခငဇွောွ သတိပှုမိသညွ . .။ သူမဘေးမှာ ကပပွှီး ဝငထွိုငသွညွ …။

ဒေါမွမမှိုငကွ ပှောတယွ . .အကိုကှီး က ညီမလေးကို အစစ ကူညီသလို ညီမလေးကလဲ အကိုကှီးကို ကူညီမယဆွို . . ကောငမွလေးက ခေါငွးလေးငုံ့ထားပှီး ခေါငွးမသိမသာငှှိမ့ပွှသညွ . .။ သူမလကကွလေးကို ဆှဲကာ ဆုတကွိုငလွိုကသွညွ . .။ လကကွလေးတှေ တအားအေးစကနွသညွေ . .။ နဲနဲလဲ တုနနွသညွေ ..။ အကိုကှီး နမွးမယနွောွ . . . ဦး ခငဇွောွ က ကောငမွလေးရဲ့ မေးလေးကို ဆှဲမော့လိုကပွှီး နှုတခွမွးလေးကို နမွးလိုကသွညွ ..ကောငမွလေးကှောပှငလွေးကိုပှတသွပပွေးနရငွေး.. . .ဆိုဖါပေါကွို လှဲခလှိုကသွညွ ။ဦး ခငဇွောွ သညွ တထဈခငွှး နယမွှေ တခုပှီးတခု သိမွးပိုကွ နပှေီ. .။ကောငမွလေး ရဲ့ အဝတအွစားတှေ ကို တခုပှီးတခု ..ဖယခွှာပဈ နသညွေ တဆတဆွတတွုနနွတေဲ့ ကောငမွလေး ရဲ့ ဖှံ့ဖှိုးတဲ့ ရငသွားစိုငတွှကေို နမွးရှုံ့နခှေိနမွှာ..သူမရဲ့ ထမိနလွေးကို လှနတွငကွာ ပေါငကွှားက အငွဂြါစပကွို ဖမွးစမွးလိုကွ သညွ ။အရတှေေ .. စိုစိုရှဲနသညွေ . .။ဦး ခငဇွောွ ကှနပစွှော ပှုံးလိုကွ သညွ. .။ ကောငမွလေး လဲ စိတတွှေ လာနပှေီ . .။

ခုံးမောကနွသေော ကောငမွလေး ရဲ့ စောကပွတကွှီးကို ပှှတကွနဲ … စုတနွမွးလိုကသွညွ . .။ အို . .အကိုကှီးရယွ . . . ကောငမွလေး ကော့တကသွှားသညွ . .။ ဦး ခငဇွောွ ကောငမွလေး ရဲ့ စောကပွတွ နီညိုညို အကှဲကှောငွးကှား လှာနဲ့ ယကပွေးနပှေီ . .။ဘာဂှာအမှုတွ ကှှမွးကငှလွှတဲ့ ဦး ခငဇွောရွဲ့ ဘာဂှာကှောင့ွ ကောငမွလေး သညွ ကာမစိတတွှေ မိုးမှနထွကှှလာရပှီး ..သူမစောကပွတမွှာလဲ ယားလှနွးလို့ ဦး ခငဇွောွ မလိုးဘဲနမှောတောငွ သူမ က စိတပွူလာရပှီး ..ဦး ခငဇွောရွဲ့ လိုးတာတှကေို စိတပွါလကပွါနဲ့ ခံလေ သညွ . .။ သနွးမောငနွိုငွ သညွ ဆောဝွါသနာကှီး သညွ . .။ အပှို အအို ..ဘာမှ မရှောငဘွူး . .။ ဖနလွဲ ဖနွ သညွ . .။ ဦး ခငဇွောွ သတိပေးတဲ့ ကှားက ခဏခဏ..ဆောကွိဈစ..အရဈတှေ တကတွတွ သညွ . .။ အခုလဲ ..သနွးမောငနွိုငွ .. သူတို့ရပကွှကထွဲ က ..ဂှူးဂှူး ဆိုတဲ့ ကှမွးယာရောငွးတဲ့ ကောငမွလေး နဲ့ ညိ သညွ .. ။ ဂှူးဂှူးက ဆငွးရဲပမေဲ့ ဒီဇိုငွးလေးက လနွးသညွ . .။

ညိပှီးမကှာခငမွှာဘဲ သနွးမောငနွိုငွ သညွ ဂှူးဂှူး ကို သူ့ သူငယခွငွှး ကိုကိုသိနွး ရဲ့အိမကွို ..ခေါသွှားပှီး စားလိုကဝွါးလိုကသွညွ ။ ဂှူးဂှူး သညွ ပဈစညွးကောငွးလေး ဖှဈသညွ . .။ ဂှူးဂှူး သညွ အပှိုစဈစဈ ဖှဈပှီး အတှေ့အကှုံလုံး၀ မရှိတာမို့..ဘယလွိုကောငွးကှောငွး . .ဘယလွို.. ကပှကွှောငွး..သနွးမောငနွိုငွ သညွ ဦးလေးဖှဈသူ ဦး ခငဇွောကွို ကှှားသညွ ..။ ဦး ခငဇွောကွ ထုံးစံအတိုငွး သနွးမောငနွိုငွ ကို သတိထားဖို့ ပှောသညွ ။ သနွးမောငနွိုငွ က .. လေးလေး ..သနွးမောငနွိုငတွို့က မပိုငရွငွ ခှငတွောငွ .. မရိုကဘွူး . .စိတမွပူစမွးပါနဲ့ . . လို့ ခပပွေါ့ပေါ့ဘဲ ပှနပွှောခဲ့သညွ . .။ ဂှူးဂှူး ကို အခှင့သွာတိုငွး . .ခေါခွေါွ ဆောွ သညွ . .။ တနေ့ ဦး ခငဇွောွ …. ရဲ့တိုကခွနွးကို ခေါလွာသညွ . .။ သနွးမောငနွိုငရွဲ့ဂှူးဂှူးကိုတှေ့ရသောအခါ..ဦး ခငဇွောွ..သညွ ဂှူးဂှူးသညွ တောတွောတွောင့တွငွးလှပတဲ့ကောငမွလေးဆိုတာ..တှေ့လိုကရွသညွ . .။သနွးမောငနွိုငွ က ဦး ခငဇွောွ နဲ့ ဂှူးဂှူးကို မိတဆွကပွေး သညွ ။

ဂှူးဂှူးသညွ ဦး ခငဇွောကွို “ လေးလေး” .. ” လေးလေး ”…ဆိုပှီး တောတွောွ ခငမွငသွှားသညွ ။ ဂှူးဂှူးကို သနွးမောငနွိုငွ က ဦး ခငဇွောရွဲ့ တိုကခွနွးမှာ ခှိနွးခှိနွးပှီး ကောငွးကောငွး ဆောသွညွ . .။ တခါတှငွ သူတို့ ပှဲကှမွးအပှီး ရလောဆေးသော ဂှူးဂှူး နဲ့ ရခှေိုးခနွးမှာ ဆုံသညွ .. ။ အဝတအွစား မလုံ့တလုံ နဲ့ ဂှူးဂှူးကို သူ တောတွောွ သဘောကသှှားသညွ . .။ ဝငွးဝါတဲ့ ဂှူးဂှူး ရဲ့ အတှငွးသားတှကေို လပှတွပကွှ တှေ့လိုကရွသညွ ။ ကိုယ့တွူရဲ့ ဆောမွို့ မကောငွးတတလွို့..စိတခွှုပထွိနွးလိုကရွသညွ . .။ မကှာခငဘွဲ ဦး ခငဇွောွ သညွ သနွးမောငရွငရွဲ့ အိမကွို … ဂှူးဂှူးရဲ့ မိဘတှကေ ရပကွှကလွူကှီးတှေ နဲ့လိုကလွာပှီး …အပိုငခွှီကှတာနဲ့ ..သနွးမောငရွငလွဲ..မငှငွးသာဘဲ..ဂှူးဂှူးကို..လကထွပွ.ယူလိုကရွကှောငွး… . .ကှားသိလိုကရွပသညွေ. .။ဦး ခငဇွောလွဲ… ငါတားတဲ့ကှားက . . ဆိုပှီး ..သနွးမောငနွိုငွ ကို အပှဈတငနွသညွေ . .။

သနွးမောငနွိုငွ သညွ မိနွးမ ရခါစမှာတော့ ခဏလောကွ ငှိမသွလို ရှိ သှားပမေဲ့.တနှဈလောကကွှာတဲ့အခါ. .ခှေးမှီးကောကွ..ကညှတွောကစွှပွ.. ..ဆိုသလို ..အရငအွတိုငွးဘဲ ပှမှေဲပှလတေေော့ သညွ .. ။ ဦး ခငဇွောကွဘယလွိုဖှဈတာလဲငါ့တူရာ..ဂှူးဂှူးလို…အကောငွးစားပဈစညွးလေး ရထားတာလဲ အပှငမွှာ ကဲတုံးဘဲလား . . လို့မေးတော့ . . ဟာဗှာ..လေးလေး . . နေ့တိုငွး ကှကသွားဟငွးခညွှးဘဲစားနရတေော့လဲကှာတော့..ငှီးငှေ့လာတာပေါ့ဗှာ ..တခါတလလေဲ ..မရမွးသီးထောငွးလေး . .ကနစွှနွးရှကခွဉှရွလေေးဘာလေး.. စားခငှတွာပေါ့ . . လို့ ပှနပွှောသညွ ။ သနွးမောငနွိုငွ ကို လူတှေ ခပကွဲကဲ ကောငမွလေးတှေ နဲ့ … ဟိုမှာတှေ့..ဒီမှာတှေ့ ..ဖှဈလာပှီး . .ဂှူးဂှူး နဲ့ အဆငမွပှကှဘေူးလို့ ကှားရ သညွ ။ ဦး ခငဇွောလွဲ . .ခုတလော ခှငမွမိဘဲ မစားရမလုပရွတာ ကှာနပှေီ ။ သူ ဟိုတလောက စားလိုကရွတဲ့ စိုးစိုးမှင့ွ ဆိုတဲ့ ကောငမွလေးလဲ ..ကူညီမဲ့လူ ပေါလွာပှီး စငွကြာပူကို ထှကသွှားပှီ . .။

နှဈခါလောကဘွဲ ကောငွးကောငွး ဗှုနွးလိုကရွ သညွ . . ။ နောကဆွုံး ကှံရာမရ ..သူသိသော ဖါခေါငွးတယောကွ နဲ့ မေးပှီး ..တခါတခါ မှ..ပိုကဆွံယူပှီး ကုနွးလေ့ရှိတဲ့..ဈေးထဲမှာ အထညရွောငွးတဲ့ မုဆိုးမလေး ကို ဆကသွှယခွိုငွးပှီး လုပရွသညွ . .။ ဒီမိနွးကလေး က မဆိုးလှပါဘူး . .။ ဒါလဲ တဏှာအား ပှငွးထနသွော ..ရာဂအားကှီးသော ဦး ခငဇွောွ အတှကွ အားမရနိုငွ .. ။ အိမမွှာ အပှာဒီဗှီဒီ ဖှင့ပွှီး ..တောင့တွတငွးမာနသေော လိငတွနဆွာကို ကိုယ့ဖွါသာ ..ဆုတကွိုငွ ပှတတွိုကွ နခေိုကွ ဖုနွးမှညလွာသညွ . .။ ပထမ မကိုငဘွူး လုပပွှီးမှ ..အကှှေးပေးမဲ့..သိနွးထှနွးအောငမွှားလား ဆိုပှီး ဖုနွးကို ယူကှည့လွိုကတွော့ .. သနွးမောငနွိုငရွဲ့ မိနွးမ ဂှူးဂှူး ဖှဈနသညွေ . .။ ဟေး..ဂှူးဂှူး..ပှော . .မတှေ့တာ ကှာပှီနောွ . . ဟုတတွယွ လေးလေး . . ..အီးဟီးဟီးဟီး……..အီး . .. . ဂှူးဂှူး က ငိုခလှိုကပွါ သညွ . .။ ဘာ…ဘာဖှဈလဲ . .ဂှူးဂှူး . .. အီးဟီးဟီးဟီး..လေးလေး . .ကှားပှီးပှီလား . .. လေးလေးရဲ့ တူ အကှောငွး . . . ။

ဟေ ..မကှားသေးဘူး . .သနွးမောငနွိုငွ. .ဘာဖှဈလဲ . .သပှေီလား…. အို . .သရငလွေဲ အေးတာဘဲ . .မသဘေူး လေးလေး…အီးဟီးဟီး . ..နောကမွိနွးမ တယောကွ ယူလိုကလွို့ . .ခိုးပှေးသှားလို့ . . … ဟေ.ဒီကောငွ. .. ဟုတတွယွ လေးလေး . .သူ..သူ ဂှူးဂှူးကို ပဈသှားပှီ . .. ဟီးအီး….အီး…အီး….. ဟာ..လေးလေး စိတမွကောငွးးဘူး ၈ှူးဂှူး ….အခု ဒီကောငွ ဘယမွှာလဲ .. . မောလွမှိုငဘွကမွှာ လို့ ကှားတာဘဲ..လေးလေး . . အေး..တောတွောဆွိုးတဲ့ကောငဘွဲ..လေးလေးတို့ ဒီလောကွ ဆုံးမနတေဲ့ကှားက ဂှူးလဲ အခုတောတွောွ ဆိုကကွို ဝငနွတယွေ ..လေးလေး . . သဘောပေါကတွယွ . .သဘောပေါကတွယွ.. ဂှူးဂှူး …လေးလေး စိတမွကောငွးဘူး . .တကယွ…တကယွ. . လေးလေး ..အခု အိမမွှာ တယောကထွဲလားဟငွ . .အားလား . . ဟုတတွယွ. .လေးလေး တယောကထွဲဘဲ . .အားတယွ . .လေးလေး ဘာလုပပွေးရမလဲဟငွ…အားမနာနဲ့..ဂှူးဂှူး…လိုတာအားလုံးပှော..လေးလေးကူညီ မယွ . . ။

ဂှူးဂှူး လေးလေးဆီ လာခဲ့လို့ ရမလားဟငွ . .ဂှူး ရငဖွှင့စွရာတှေ ရှိတယွ . . အာ..ရတာပေါ့..လာခဲ့..လာခဲ့ . .ဂှူးဂှူး . . ဆီးယူး . .လေးလေး . . ဂှူးဂှူး မကှာခငွ ဦး ခငဇွောဆွီကို ရောကလွာပါသညွ . .။ လေးလေး . . ဂှူးဂှူး….လာ..လေးလေး မှှောနွတော . . တှေ့တှေ့ခငွှး ဂှူးဂှူးသညွ သူ့ကို ဖကငွိုတော့တာဘဲ . . .။ သူကလဲ အလိုကသွင့ွ ဂှူးဂှူးကို ပှနဖွကထွားလိုကပွှီး ကှောလေးကို ပှတသွပပွှီး နှဈသိမ့မွှုပေး သညွ . .။ ဦးရယွ . .သူ့ကို ယုံစားမိခဲ့တာ မှားတာဘဲ . .သူ..သူလေ . .ဒီမိနွးမ ကို အငတွာနကမွှာ တှေ့တာတဲ့ . .ခပှတွငွး လုပရွငွး တှေ့တဲ့ အှနလွိုငွး ရီးစား …တဲ့.. ဂှူးလေ . .အရမွး ဝမွးနညွးမိတယွ . .သိလား . . . ဦး ခငဇွောလွဲ…သူ့ပုခုံးပေါခွေါငွးလေး…တငကွာ..ငိုရှိုကနွသေော..ဂှူးဂှူးရဲ့ကိုယွ လေးကို ဖကထွားပှီး ကှောပှငလွေးကို ပှတပွေးနရောက ..လကတွှေ က အောကဘွကကွို ရှေ့ဆငွးသှားကှသညွ ။ဂှူးဂှူးရဲ့ တငလွုံးလုံးကားကားတှအပေေါွ သူ့.. လကဖွဝါးကှီးက ပှတသွပနွမေိပှီ . . ။

ဂှူး ကို သူ သိပရွကစွကတွာဘဲ လေးလေးရယွ .. . တောတွောွ မကောငွးတဲ့ ကောငွ..လေးလေး တကယွ စိတဆွိုးတယွ သိလား .. ဂှူးဂှူးလေးလို မိနွးမခှောလေး ကို သူ ဘာကှောင့ွ ပဈသှားသလဲ .. လေးလေး သူ့ကို လိုကရွှာပှီး . .ဆှဲထိုးခငှမွိတယွ. . ဦး ခငဇွောွ သညွ နုတကွ စကားတှေ တတှတတွှတပွှောကာ ဂှူးဂှူးကို နှဈသိမ့နွသလေို သူ့လကတွှကေ ဂှူးဂှူးရဲ့အိစကတွဲ့ တငသွားတှကေို ပှတသွပနွပေေ သညွ . .။တငသွားတှကေ သိသိသာသာ တောင့တွငွး သညွ . .။ စှင့ကွားနသညွေ ။ ဂှူးဂှူး အားမငယနွဲ့ သိလား . .လေးလေး တယောကလွုံးရှိတယွ . . . ဂှူးသိတယွ . .ဒါကှောင့လွဲ လေးလေး ဆီကို ဂှူး ပှေးလာတာပေါ့ . . ဦး ခငဇွောရွဲ့ ပေါငကွှားက အတနကွှီးသညွ မတရားကှီး နိုးကှှနပှေီး ဂှူးဂှုး ရဲ့ ပေါငကွှားက ဆီးခုံဖေါငွးဖေါငွးကှီးကို ဖိကပွ ထောကထွားမိနသညွေ ။ ဂှူးဂှူးသညွ သူ ပှတနွတောကိုငနွတောကို ဘာမှ မဟန့တွား . .မကန့ကွှကတွာမို့ ဦး ခငဇွောွ သညွ တဆင့တွကပွှီး . .ဂှူးဂှူး ရဲ့ လညတွိုငလွေးကို နမွးသညွ ။

ကိုယအွရှေ့ခမွှးခငွှး ပူးကပွ..ထပနွကှသညွေ. .။ သူ့ အတနကွှီးရဲ့ .. မာကှောမှုကိုလဲ ဂှူးဂှူး မသိဘဲ နမှော မဟုတဘွူး . .။ ဂှူးဂှူးသညွ ဦး ခငဇွောွ ကလညတွိုငကွိုနမွးနရောက ..နားရှကဖွှားလေးကို ဖှဖှလေး..နှုတခွမွးလေးနဲ့ဟတွ..လှာလေးနဲ့တို့ကစားသောအခါ ယားတယွ…. လေးလေး . . လို့ညညွးသညွ. .။ ဂှူးဂှူး ..မငှငွးဆနတွာမို့ ဦး ခငဇွောသွညွ တဆင့တွကပွှနသွညွ .။ဂှူးဂှူး တငသွားတှကေို နယနွတေဲ့သူ့လကမွှားသညွ ပေါငကွှားက မို့ဖေါငွးတဲ့ စောကပွတအွုံကှီးကို ကိုငလွပှေီ . .။ ဂှူးဂှူးသညွ မကှလွုံးတှေ မှိတခွါ ..အငွ..အငွ အငွ..အငွ..နဲ့ ညညွးနသညွေ . .။ သူ့လကတွှကဂှေူးဂှူးရဲ့ စောကပွတကွှီးကို .. ထမိနပွေါမွှနပှေီး ပှတပွေးနသညွေ . .။ လေးလေး . . . ဟငွ..ဂှူးဂှူး . . . ဂှူးဂှူး လေ..ဟိုးတုံးထဲက သိနတယွေ..သိလား . .လေးလေး က ဂှူးဂှူးကို ဒီလို လုပခွငှနွတယွေ ဆိုတာ . . ဦး ခငဇွောွ က ..ဂှူးဂှူး ရဲ့ ရငစွေ့ဘလောကဈွလေးကို တထောကထွောကနွဲ့ ကှယသွီးတှေ ဖှုတပွဈနရငွေး . . ဘယလွိုသိလဲ . . လို့ မေးလိုကသွညွ . .။

လေးလေး ရဲ့ မကှလွုံးတှေ က ဖေါပွှနတောပေါ့ . . ဦး ခငဇွောွ က ဂှူးဂှူးရဲ့ နှုတခွမွးထူအမွးအမွးလေးတှကေို ငုံစုတလွိုကသွညွ ။ ဘလောကဈွပါးလေး ကှမွးပှငကွို ဖှုတကွနဲ ပှုတကွလှာ သညွ . .။ဘရာစီယာ သေးမှှငမွှှငွ စညွးနှောငထွားလို့ ဖှံ့ထှားတငွးမာတဲ့ ရငသွားတှေ က .. ရုနွးကနထွှကနွကှသညွေ ။ ဦး ခငဇွောကွ ဘရာစီယာပေါကွ လှံထှကနွတေဲ့ ရငသွားအပေါပွိုငွး ဝငွးအိအိတှကေို နမွးလသညွေ . .။ “ ဟင့ွ…ဟင့ွ…..ဟင့ွ…လေးလေးရယွ . . ..ယားတယွ . . .” အငွး..ငမိုကသွားသနွးမောငနွိုငွ.. ဘာလို့မှား ဂှူးဂှူးလို ကနွှးမာရေးကောငွးတဲ့ ကောငမွလေးကို ထားခဲ့ခငှပွါလိမ့ွ . . ။ ဦး ခငဇွောရွဲ့ လှာကှီးက ဂှူးဂှူးရဲ့ လှာလေးကို ထိတှေ့လူးလှိမ့နွစဉွေ..ဘရာစီယာ ဖှူဖှူလေးလဲ စောစောက ပှုတကွနှတေဲ့ဘလောကဈွပါးလေးပေါကွိုထပရွကသွားလေး.. . .ပှုတကွသှှားပါသညွ ။ ဖှူဝငွးတငွးမာ..တဲ့ သူမရဲ့ရငသွားနှဈမှာဟာဘရာစီယာရဲ့အထိနွးအခှုပအွောကကွ လှတထွှကတွာနဲ့ ထငွးထငွး ဝငွးဝငွး ….ပေါလွှငနွသညွေ . .။

အို . .လှလိုကတွဲ့ နို့တှပေါလား . . . ဦး ခငဇွောွ.နှုတခွမွးလေးကိုအငမွးမရစုတနွမွးနရောက.. ..ကော့တငွးနတေဲ့.. ရငသွားစိုငတွှကေို ပှောငွးပှီး နမွးလသညွေ ။ဂှူးဂှူး ရဲ့ မသဲမကှဲ ညညွးသံလေး .. ကှားလိုကရွသညွ . .။နှခေါငွးကှီးနဲ့ တရှူးရှူး နမွးနရောက နှုတခွမွး နဲ့ တဏှာစိတွ ထကှှနလေို့ဖူးကှှနတေဲ့…..နို့သီးမာမာလေးတှကေို..စို့လိုကသွညွ… . .။..အငွ..ဟငွ.. အငွ. .မသဲမကှဲ ညညွးသံလေး ထှကပွေါလွာ သညွ . .။ လေးလေးရယွ . .သိပွ လုပတွတတွာဘဲ . . ဂှူး…စိတတွှကေို ကှှလာထလာအောငွ…လေးလေး သိပွ လုပတွတတွာဘဲ . . . . ဂှူးဂှူးသညွ နုတဖွှားက တတှတတွှတွ ရရှတရွေငွး . .ဦး ခငဇွောွ နို့စို့ပေးတာ တှကေို ကှကှနပေနွေပကွှီး .. ခံနသညွေ. .။ ကာမခလုပတွှကေို တခုပှီးတခု တထဈပှီးတထဈ ဖှုတရွငွး ဂှူးဂှူး စိတတွှေ အရမွးကို ကှှလာအောငွ လုပနွပသညွေေ . .။ ဦး ခငဇွောွ သညွ နို့နှဈလုံးကို တဖကပွှီးတဖကွ ..စို့ပေးနရောက ဂှူးဂှူး ရဲ့ ထမိနလွေးကို ဆှဲခှှတပွဈလိုကသွညွ . .။ဆိုဖါပေါပွကလွကလွဲနပှေီ ဖှဈတဲ့ ဂှူးဂှူး သညွ စိုစိုရှဲနတေဲ့ ပငတွီ ဘောငွးဘီလေး က အသားနဲ့ ကပနွတောကှောင့ွ ဂှူးဂှူးရဲ့ အမှေးမဲမဲလေးတှေ နဲ့ စောကဖွုတွ အကှဲကှောငွးအရာကှီး က ထငွးနသညွေ . .။

ဦး ခငဇွောွ လဲ ဂှူးဂှူး ရဲ့ ပငတွီလေးကို ခှှတသွောအခါ . .ဂှူးဂှူး က.. လေးလေး . . ဘာဂှာ ကိုငမွလို့လားဟငွ . . လို့ မေးလသညွေ . .။ အငွး . .ဂှူးဂှူး ရဲ့ စောကဖွုတကွို လေးလေး ယကပွေးမလို့ . . ဂှူးဂှူး လေ ..လေးလေး က ဘာဂှာအမှုတသွိပကွောငွးတယွ လို့ သိနတော ကှာပှီ . .လေးလေး တူ က ပှောပှဘူးတယွ . . … ဟေ. ဂှူးဂှူး ရဲ့ စောကဖွုတကွို ဦး ခငဇွောွ ယကပွှီ …. ။ စောကဖွုတွ ကို ပထမ အပေါအွောကွ စုတတွနနွဲ့ ဆေးသုတတွာမှိုး စုံခှီ ဆနခွှီ ယကပွေးသညွ . .။ ခဏကှာတော့ စောကစွိကို သူ့လှာထိပွ နဲ့ ထိုးကောကွာ ကလိပေးသညွ . .။အို….ဟို…ဟို…..ဂှူးဂှူး ဖငတွုံးတှေ လူးနသညွေ . .။ ဘယညွာ ရမွးနရသညွေ . .။ ထိလှနွးလို့ . .။ အို . ..လေးလေး ရယွ . .လုပတွတလွှခညှလွား . .။ သူကှားထားတာ အမှနဘွဲ …။ လေးလေး သညွ ဘာဂှာ အိပစွပတွ ဘဲ . ..။ ခံလို့ကောငွးဆဲ လေးလေး သညွ သူ့ဘယလွကွ နဲ့ ဂှူးဂှူး စောကဖွုတွ နှုတခွမွးတှကေို ဖှဲဟနသညွေ . .။ အို . ..လေးလေး .. ဘာလို့ ဖှဲကှည့နွတောလဲ …..နှဈစကကြန့လွောကအွတှငွး…ဂှူးဂှူး သဘောပေါကသွှားသညွ . .။

လေးလေး သညွ သကသွကွ ဖှဲကှည့နွတော မဟုတဘွူး . .။ သူ့လှာကှီးကို စောကဖွုတထွဲ ထိုးသှငွးတာ…လှာကှီး သညွ စောကဖွုတထွဲ မှတေော့တာဘဲ . ..။ အာ..ဟာ..ဟာ…..အီ….အိ. . .လေးလေး..လေးလေး . . .ဂှူးကို …. ဂှူးဂှူး စကားမဆုံးနိုငွ . .ကောငွးလှနွးလို့ . .ကာမလမွးဆုံး ရောကသွှားရသညွ ..။ ဘာဂှာနဲ့တငွ တခှီ ပှီးရတာဘဲ . ..။ ဦး ခငဇွောွ..မတတွပထွ ရပလွိုကသွညွ . .။ ဂှူးဂှူး သညွ မကှစွိလေးမှိတခွါ ဇိမခွံနရောက သူ ဘာလုပနွပေါလိမ့ဆွိုပှီး စူးစမွးတဲ့အနနေဲ့ မကှလွုံးဖှင့ကွှည့လွိုကတွဲ့အခါ သူမ မကှနွှာရှေ့ နီးနီးကပကွပွ .. လေးလေးရဲ့ လီးခှောငွးကှီးကို တှေ့လိုကရွပေ သညွ . .။ အို . .လေးလေး . .. အကှီးကှီးဘဲ နောွ . . . ။ လေးလေး ရဲ့ လီးကှီၤးကို အနီးကပတွှေ့လိုကရွလို့ .ဂှူးဂှူး သညွ..လေးလေးကို မော့ကှည့လွိုကခွှိနွ . .လေးလေးက .. ဂှူးဂှူး..လေးလေး ကို စုတပွေးမလားဟငွ . . လို့ မေးလိုကလွို့ . .ဂှူးဂှူးလဲ လေးလေး ရဲ့လီးကှီး ကို လကနွဲ့ အရငွးကနေ … ဆုတကွိုငလွိုကပွါ သညွ . .။ပူနှေးနှေး လီးကှီး ရဲ့ ထိပပွေါကမွှ အရကှညတွှေေ စိမ့စွီးကနှသညွေ …။ ဒဈကှီး က မှိုပှင့ကွှီးလိုဘဲ ကားကားကှီး . .။

စောကဖွုတထွဲက..အသားနုနုလေးတှကေို ဒီ ဒဈကှီး နဲ့ ခှိတဆွှဲ ပှတတွိုကွ ရငွ ဘယလွိုမှားနလမလေေဲ လို့ စဉွးစားလိုကတွာနဲ့ ကှကသွီးတှေ ဖှနွးကနဲ .. ထသှားရသညွ . ..။ ကှည့ရွငွးနဲ့ စုတခွငှလွာမိသညွ . .။လေးလေးကလဲ သူမ စောကဖွုတွ ကို ရရလညေလွေညွ ယကပွေးခဲ့တော့ လေးလေးကိုလဲ ပှနပွှုစုပေးခငှလွာမိသညွ ။ လေးလေးရဲ့ .. လီးထိပဒွဈကားကားကှီးကို ငုံလိုကပွါတော့သညွ . .။ ဒဈပှဲကှီးကို.. ပှှတကွနဲပှှတကွနဲ..စုတပွေးနမေိပှီ. .။ လေးလေး..နုတဖွှားက..အငွး..အငွး.. ..အီး..အီးနဲ့ ညညွးသံတှေ ကှားလာရသညွ …။ ဂှူးဂှူးလဲ သူမယောငွကြှား သနွးမောငနွိုငကွို စုတပွေးခဲ့တုံးက သနွးမောငနွိုငကွ သူ လိုခငှတွဲ့ ပုံစံတှေ လုပခွိုငွးခဲ့တော့ ဂှူးဂှုးလဲ လီးစုတွ အရမွး ကှှမွးကငှခွဲ့တာမို့ အခု လေးလေး ကို စုတပွေးခှိနွ အဲဒီ ကှှမွးကငှမွှုတှကေို ထုတပွှ ပါတော့သညွ ။ ဂှူးဂှူးရဲ့ လှာလေး က ဒဈကှားထဲ လှည့ပွတထွိုးမှပေေးနရော ဦး ခငဇွောမွှာ အရသာ ထူးကဲလှနွးမားကှီးလို့ ပှီးခါနီး ..ပှီးခါနီး . .ဖှဈလာရသညွ . .။

တောွ..တောွ..တောပွှီ. . ဂှူးဂှူး .. . .ထုတလွိုကတွော့မယွ . . ဘာလို့လဲ လေးလေး . .စုတတွာ မကောငွးလို့လား . . ဟင့အွငွး . .ကောငွးလှနွးလို့…အရမွးကောငွးလှနွးလို့ .ပှီးသှားနိုငတွယွ. . ပှီးခငှပွှီးပါစပေေါ့ . . ဟင့အွငွး . .ဂှူးနဲ့ ခစှကွှအုံးမယလွေ . . ဂှူးဂှူး က သဘောကပှှီး တခဈခဈ နဲ့ ရယမွောလိုကသွညွ . .။ ဦး ခငဇွောွ က သူ့ လီးကို ဂှူးဂှူးရဲ့ ပါးစပထွဲက ထုတလွိုကသွညွ . .။ လေးလေး က ဘယလွိုပုံစံ နဲ့ လုပခွငှလွဲဟငွ . . . စစခငွှးတော့ လှကှေီးထိုး ပုံစံဘဲ ..လုပရွအောငွ. . ဂှူးဂှူးက ပကလွကွ လှနလွှဲကာ ပေါငတွှေ ကားပေးပါ သညွ . .။ ဂှူးဂှူးရဲ့ ဝတလွဈစားလဈ ကိုယွ ဖှူဖှူဖှေးဖှေးလေးကို တပမွကဖွှယွ မှငနွရတောမို့ .. ဦး ခငဇွောွ ရဲ့ လီးကှီး မှာ အစှမွးကုနွ တောငမွတွ ကာ တာဝနွ .. ထမွးဆောငရွနွ..အဆငသွင့ွ ဖှဈနပှေီ . .။လေးလေးရဲ့ လီးတနကွှီး သူမ စောကဖွုတထွဲ သှငွးထည့ခွှိနမွှာ ဂှူးဂှူးသညွ သူမလငဖွှဈသူ ရဲ့ လီးထကွ တုတကွှောငွး သတိပှုမိလသညွေ . .။

စထည့ထွည့ခွှငွး သူမစောကဖွုတကွ အရတှစေေိုစိုရှဲနသညတွေိုငွ ..ကပှလွှသညွ . .။ လေးငါးဆယခွကွှ လိုးဆောင့ပွှီးမှ ညကညွောလာသညွ . .။ ဂှူးဂှူးရဲ့စောကဖွုတဟွာ..လဲစေးစေးပိုငပွိုငနွဲ့လိုးရတာ..အရသာကောငွးလှကှောငွးဦး ခငဇွောတွှေ့ရှိပှီး…လိုးကောငွးကောငွးနဲ့အားနဲ့..ကှုံးဆောင့ကွာ..လိုးပါတော့ သညွ . .။ ဂှူးဂှူးလဲ အောကမွှ ကော့ကော့ပေးသညွ . .။ သူမအကော့နဲ့ ဦး ခငဇွောွ အဆောင့ွ ..ဆုံမိတတသွညွ. .။ အာ . .အား . . ဂှူးဂှူး အသဲခိုကအွောငွ ထိထိမိမိ ဖှဈဖှဈသှားသညွ .. ။ ဦး ခငဇွောွ ဆောင့တွာကို သူမ အားမရ . .။ သူမ သညွ ခပပွှငွးပှငွး ဆောင့ပွေးမှ ကှိုကသွညွ . .။ဒါကှောင့ွ . . လေးလေး . .ဆောင့ွ..ဆောင့ွ . .တအား…တအား ဆောင့ပွေး . .တအား . . လို့ ထုတဖွေါဆွောငွးဆိုလေ သညွ . .။ ဦး ခငဇွောလွဲ . .အရှိနအွဟုနွ မှှင့တွငွ ကာ ဆောင့လွသညွေ . .။ အောကမွှ ဖငကွှီးတှကေို စကောဝိုငွးမှေ့ရမွး က ခံနသေော ဂှူးဂှူး လဲ .. ကောငွးလိုကတွာ…ကောငွးလိုကတွာ . . .အရမွး…အရမွး . . . လို့ ညညွးရငွး . .အထှပအွထိပကွို ရောကရွှိတကလွှမွးသှားလေ သညွ . .။

ဂှူးဂှူး . ..ပှီး . .ပှီးသှားပှီ…အား . .. .ကောငွးလိုကတွာ….အို . .. အို . . .အို . . . . ဂှူးဂှူး တှန့လွိနွ ကာ ခှကသှှေားသညွ . .။ ဆကလွိုး…ဆကလွိုး . ဦးပှီးအောငွ ဆကလွိုး . . ဦး ခငဇွောွ လဲ . . ဆကတွိုကွ ဆကဆွောင့နွရော မကှာခငွ သူလဲ အလှနကွောငွးတဲ့ ကာမ အရသာထူး ကို ရရှိရငွး သုတတွှေ တအားပနွးထုတခွါ ပှီးသှားရလတေော့ သညွ ။ ကောငွးလားဟငွ..လေးလေး . ..ဂှူးဂှူး ကို လိုးရတာ ကောငွးလား . . အရမွးကောငွး . .မတရားကောငွးတာဘဲ ဂှူးရယွ . . . ဂှူးဂှူး သညွ ဦး ခငဇွောွ ကို ကုနွးရတာ ကှိုကသွှားသလို . .ဦး ခငဇွောကွလဲ ဂှူးဂှူးကို လိုးရတာ ကှိုကသွှားသညွ . .။ ဂှူးဂှူး..နဲ့ဦး ခငဇွောွ..မကှာခဏ. .ခှိနွးခှိနွးပှီး..တှေ့ကှ..လိုးကှသညွ… ။ ဦး ခငဇွောွ သညွ သူ့တူ သနွးမောငနွိုငွ သညွ အငတွာနကမွှာ ခပှတွငွးလုပရွငွး ဆောတွှနေဲ့ညိတာကို သိရှိသဘောပေါကရွသောအခါ . .အလှနဘွဲ အားကပှှီး ..သူလဲ ဒီလိုနညွးနဲ့ ဆောရွှာခငှလွာမိသညွ . .။

သူ့မှာ ကှနပွှူတာ ကိုယပွိုငွ မရှိတာကှောင့ွ သူငယခွငွှးတယောကွ ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ တပတရွဈ လကပွတွော့ ကှနပွှူတာလေးတလုံး ကို ဝယသွညွ . .။ သူ့တိုကခွနွး ဘေးက တိုကခွနွးတခုက အငတွာနကွ ကို ဖမွးခှိတွ သညွ . .။ သူ သိလိုတာတှေ ကို သနွးမောငနွိုငွ မရှိပမေဲ့ သူ့ကို ခငမွငနွတေဲ့ သနွးမောငနွိုငရွဲ့ ဘောဒွါတကောငွ ဖှဈတဲ့ . .တငဝွငွးဦး ကို အငတွာနကမွှာ ခပှတွငွး လုပတွာတှေ ပှခိုငွး သညွ .. ။ တငဝွငွးဦးကလဲ ဒါလုပစွား နတေဲ့ ကောငဆွိုတော့ သူ သငလွိုတာကို ပှပေး သညွ ..။ မကှာခငွ..ဦး ခငဇွောွ သညွ အငတွာနကမွှာ ကောငမွလေးတှေ နဲ့ခပှတွငွး . .လုပတွတလွာပှီး ..သူ့ နံမညအွရငွးကို လုံးဝမသုံးဘဲ . .နံမညွ လိပစွာ အလိမတွှေ နဲ့ ကောငမွလေးတှကေို ဖနလွတေော့ သညွ . .။ သူ သညွ မှနမွာပှညအွနှံ့ က ကောငမွလေးတှေ နဲ့ ခပှတွငွး လုပဖွှဈသညွ ။သူ စိတအွဝငစွားဆုံး က အငွးစိနဘွကမွှာ နတယွေ ဆိုတဲ့ …. အနီရောငွ နတသွမီး ဆိုတဲ့ နံမညနွဲ့ ခပှတွငွး လုပသွော . . နီနီနနှငွေး ဆိုတဲ့.. ကောငမွလေးပါဘဲ . .။

နလေးလုံး ..ကောငမွလေး သညွ ခှှဲခှှဲပဈပဈ အရမွး လုပတွတသွညွ …။သူမှားတှကေ ဦးလေး . .အနကွယလွ ခေါနွကှခှေိနွ နလေးလုံး က သူ့ကို ကိုကှီး လို့ ခေါသွညွ …။ နီနီနနှငွေး . .ကို သူ စှဲလမွးလာရသညွ ..။ နေ့တိုငွး ခပှတွငွး လုပလွာရငွး . .နီနီနနှငွေး ဘကွ က မရိုးမသားတှေ .. ပှောလာသညွ . .။ရေးလာသညွ . .။ နီနီနနှငွေး သညွ အသကွ မပှည့သွေးတာ သူ သတိမမူမိတော့ …။ နီနီနနှငွေး က စပှီး ကှကသွီးထစရာ . .ရငတွုနစွရာ . .လိငအွကှောငွးတှေ ဆှေးနှေးလာသောအခါ ဦး ခငဇွောွ ..စိတမွထိနွးနိုငတွော့ ..။ကောငမွလေး နဲ့အငတွာနကထွဲက..လိငဇွာတလွမွးတပုဒွ…ဖှဈလာကှတော့သညွ။ နီနီနနှငွေး နဲ့ နေ့ရောညရော ..အိမမွှာရော..အလုပမွှာရော ခပှတွငွး.. လုပဖွှဈလာသညွ .. ။နီနီနနှငွေး က ဦး ခငဇွောွ ကို ဓါတပွုံသာ ပှသညွ ..။ ဗီုဒီယိုမှာ ပှခိုငွးတော့ . . ကိုကှီးနဲ့ မကှာခငတွှေ့မှာဘဲ . .ဒီတော့ တှေ့ရမှာပေါ့ .. တှေ့လှနွးလို့တောငကွှာလာရငွ ရိုးလာပှီး အသဈ ရှာခငှနွအေုံးမှာ လို့ ပှောသညွ ။

နီနီနနှငွေးကိုသူ..ဘာတှလေုပခွငှကွှောငွး.. . .ဘယလွိုမှုတမွဲ့အကှောငွး..ဘယလွို လိုးမဲ့အကှောငွး..တဈတဈခှခှတှေ သူ ပှောသညွ . .။ ဦး ခငဇွောွ သညွ သူ့ တူနဲ့အပေါငွးအပါတှကေို အမှဲ သတိပေးလေ့ရှိတဲ့အတိုငွး.ကှာကှာဝါးမဲ့သှား..အရိုးကှည့ရွှောငွ..ဆိုတဲ့စကားလိုဘဲ ..သူ နီနီနနှငွေး နဲ့ ဆကဆွံရာမှာ နံမညွ အစဈကို မသုံး . .။သူ့နံမညွ ဘိုဘိုရဲရင့ွ ..လို့ ပေးထားတယွ …။ နီနီနနှငွေး နဲ့ လိငအွကှောငွး ခပှတွငွးလုပပွှီး ဦး ခငဇွောွ သညွ သူ့ဖါသာ ကှငွးတိုကွ အာသာဖှတော အကငှ့တွခုလို ဖှဈလာ သညွ …။ နီနီနနှငွေး ကို အပှငမွှာ တကယွ တှေ့ခငှလွာသညွ . .။ နီနီနနှငွေး က .. မနကဖွနွ ..ဖဖမမေေေေ တို့ ဦးလေးတယောကွ ရှိတဲ့ မှောဘွီကို တနကေုနသွှားကှမှာ . .နီနီက စာကကှစွရာတှေ ရှိနလေို့ အိမမွှာ တယောကထွဲ ကနှခွဲ့မှာ ..ကိုကှီး လာခငှလွာခဲ့လေ . . လို့ ခေါတွော့ ဦး ခငဇွောွ …ဝမွးသာလုံးဆို့သှားပှီ ….။ စားရကံကှုံလို့ မုတဆွိပကွို ပှားစှဲပှီ . .. . နီနီလေးကို မှုတရွတော့မယွ . . .အရမွး ဝမွးသာပှီး ပှငဆွငစွရာတှေ ပှငဆွငတွော့ တာဘဲ . .။

နောကတွနေ့မနကွ ..ဦး ခငဇွောွ ..နီနီနနှငွေးနတေဲ့ အငွးစိနကွို သှားပှီ ..။ သိပမွရှာလိုကရွ ..။ နီနီပှောပှတဲ့ လမွး နဲ့ အိမနွံပါတကွို သူ တှေ့ပှီ ။ နီနီ့မိဘတှေ မရှိတာ သခှောသညွ ..။အိမကွှီးတခုလုံး လူသူမရှိ..။ တိတဆွိတွ ငှိမသွကလွကွှ …။ လှှပစွဈ လူခေါခွေါငွးလောငွး ကို နှိပသွညွ …။ တငကွလငတွငကွလငွ အထဲက ခှသေံလိုလို..ကှားရပှီး .. ကှားနကှေ နီနီနနှငွေး အသံလေး ကို ကှားလိုကရွသညွ ..။ ကိုကှီး တံခါးက စေ့ရုံတငွ စေ့ထားတာ ..ဝငခွဲ့..နီနီ အခုဘဲ ရခှေိုးပှီးလို့ အ ဝတလွဲပှီး ထှကခွဲ့မယွ . . . အရမွး ဝမွးသာသှားသညွ ..။ အို . .နီနီလေး က ရခှေိုးထားတယွ ..ဆိုပါလား . .ကိုကှီး မှုတဖွို့ ..ပှငဆွငိထားတဲ့အတှကွ နီနီလေးကို..ကှေးဇူးတငလွိုကတွာ . . ဦး ခငဇွောွ အိမထွဲ ဝငလွိုကသွညွ ..။ အို..တောတွောွ သားနားတာဘဲ .. နီညိုရောငွ ဆိုဖါကှီးတှေ ထဲက နှဈယောကထွိုငွ ဆိုဖါကှီးပေါွ ဝငထွိုငွ လိုကသွညွ . နီနီလေး ထှကလွာရငွ..ဆိုဖါပေါမွှာတငွ သူ ကှမွးမညွ …။ ဦး ခငဇွောွ ခှသေံသဲ့သဲ့ ကှားလိုကရွသညွ . .။

နီနီလေး လာပှီ .. အတှငွးခနွး ထဲက ထှကလွာတာ နီနီလေး မဟုတွ ..။ပုခုံး တဖကတွခကွှ မှာ ကှယနွှဈပှင့ွ တပထွားတဲ့ ရဲအရာရှိတယောကွ …. ။ ဦး ခငဇွောွ…ဝုနွးကနဲ ထရပလွိုကွ သညွ ..။ ထိုငပွါ ..ထိုငပွါ …ပှေးဖို့ မကှိုးစားပါနဲ့ . ဦး ခငဇွောွ . သူ ဝငခွဲ့တဲ့ တံခါးမကှီး ကနလေဲ ရဲနှဈယောကွ နဲ့ အရပဝွတနွဲ့ လူနှဈယောကွ ဝငလွာသညွ …။ ဦး ခငဇွောွ..ဒါက အသိသကသွေ ရပကွှကလွူကှီးတှပေါ .. ခငဗွှား ..အသကမွပှည့သွေးတဲ့ မိနွးကလေးတယောကွ ကို အငတွာနကမွှာ ခပှတွငွးလုပွ ..ညဈညမွးစကားတှေ နဲ့မှှူဆှယဖွှားယောငွးပှီး လိငဆွကဆွံဖို့ လုပတွဲ့အတှကွ..ခငဗွှားကို အရေးယူရပါမယွ …ကဲ..ရဲဘောတွို့..လကထွိပခွတကွှ . ဘာတှေ လာပှောနတောလဲ . .မသိဘူး . .ကှုပနွံမညွ ဘိုဘိုရဲရင့ွ …ဘာမှ မသိဘူးဗှာ …. ဦး ခငဇွောွ..ကို ရဲသားက လကထွိပွ ခတလွိုကွ သညွ …။ ရဲအရာရှိက သူ့လကထွဲက စာရှကစွာတမွးတှေ ကို ပှသညွ …။ဟိုကွ …သူ နီနီနနှငွေး နဲ့ခပှတွငွး လုပထွားတဲ့ အပှနအွလှနွ ရေးတဲ့ စာတှေ ..ပါလား . .။ သှားပါပှီ ..။ ဦး ခငဇွောွ မကှနွှာ ပကှပွှီး ခေါငွးကှီး ငုံ့ထား သညွ ။

လကပွူးလကကွပွှ မိနပှေီဗှာ ..ငှငွးမနပေါနဲ့ . .ဒီမှာ ခငဗွှား ကောငမွလေး နဲ့ ခပှတွငွး လုပထွားတဲ့ ….ဟာတှေ ………..ကဲ ရဲဘောတွို့ …သူ ယူလာတဲ့ အိတကွို အသိသကသွတှရှေေေ့ ရှာကှကှာ . ဦး ခငဇွောွ ရဲ့ အိတကွို ဖှင့ရွှာကှသညွ …။ ရာဘာကှနဒွုံးအစှပွ တထုပွ ..နိုငငွံခှားအပှာဗှီဒီယိုငါးခပွှ..အပှာဓါတပွုံမ၈ဂြဇငွးတအုပွ …. ကဝေိုငွ ဂယှလွီတဘူး …နဲ့ ရာဘာလိငတွနဆွာအတု တခှောငွး ….. ရဲအရာရှိ က .. ကနှောတွို့က အငတွာနကကွနေ အရှယမွရောကသွေးတဲ့ မိနွးကလေးတှကေို ဖှားယောငွးသှေးဆောငပွှီး …ဖကှဆွီးနတောတှကေို လိုကလွံဖေါထွုတွ ဖမွးဆီးနတေဲ့ အထူးအဖှဲ့ကပါ ….ဦး ခငဇွောွ…ခငဗွှားကို စောင့ကွှည့နွတော ကှာပါပှီ ..အခုလို သကသွခေံအထောကအွထားတှေ နဲ့ လကပွူးလကကွပွှ မိနပှေီ ဖှဈတဲ့အတှကွ ..ခငဗွှားကို ဖမွးရပါမယွ . . သူ ..ဘာပှောရမှနွးမသိတော့ပါ …။ တောကွ ….ထောငဖွမွးကှတာဘဲ …. ။ ငါတော့ သှားပှီ ..။ သူ့အလုပွ . .။ သူ့ ပတဝွနွးကငွှ …။ ဘယလွို မကှနွှာ နဲ့ ရငဆွိုငရွပါ့မလဲ …. ။ အမှားကှီး မှားသှားပှီ …… ။ သူသညွ လူတှကေို ကှာကှာဝါးမဲ့သှား အရိုးကှည့ရွှောငွ ဖို့ သတိပေး လေ့ရှိတဲ့လူပါ …။ အခုတော့ တံငါသညွ ရနဈပှေီ ..။ အရိုးကိုမှ တဲ့တဲ့ ကိုကမွိသှားပှီ …။ လူပါးပုလငွးထိရပှီ …ဆိုပါတော့ … ပှီး။