News

အရင်းနှီးကြီးတယ်

ကှုပဇွနီးနာမညကွတော့ဝဝမေောတဲ့။ ဝဝမေောကဖတဆိုးလေး။ ဖခငကွငယငွယကွတညွး ကဆုံးသှားတာ။ အမဖှဈသေူဒေါမွာဦးနဲ့အတူနတော။ ကှုပနွဲ့ရပှီး ကှုပအွိမမွှာလိုကနွတယွေ။ ကလေးတဈယောကရွပှီးတော့ ကှုပယွောကခြမလညွးလိုကနွတယွေ။ ကှုပကွပှဲစားလုပတွာဗှ။ တဈနေ့တော့ကှုပအွိမကွို ရဲကားတဈစီးရောကနွတောကိုတှေ့လိုကရွတယွ။ ကှုပလွညွးအိမထွဲဝငလွိုကတွော့ ယောကခြမနဲ့ရဲမှူးအောငစွိုးနဲ့စကားပှောနတောကို တှေ့လိုကရွတယွ။ သူတို့ကငယသွူငယခွငွှးတှတေဲ့။ ကှုပနွဲ့မိတဆွကပွေးတော့ ကှုပနွဲ့ထိုငစွကားပှောတာပေါ့။ အဲနေ့နောကပွိုငွး ကှုပနွဲ့ကိုအောငစွိုးနဲ့ အမှဲတမွး လိုလိုတှေ့ဖှဈကှတယွ။ သောကကွှစားကှတာပေါ့။ ကတေီဗီလညွးအတူတူသှားဖှဈတယွ။ တဈနေ့တော့ ကိုအောငစွိုးကအမူးလှနပွှီး သူငယငွယကွ ကှုပယွောကခြမ ကိုခစှခွဲ့ကှောငွး၊ ခစှခွဲ့တာထကလွိုးခငှခွဲ့ကှောငွး၊ ကှုပအွိမပွထမဆုံးစရောကတွဲ့နေ့ကလညွးသူတအား လိုးခငှနွကှေောငစွပှောပှတယွ။

ဟုတတွယွ ကှုပယွောကခြမကလညွး အသကသွာငါးဆယကွှောတွာ မရပပွုတော့ နုနသလေိုပဲ။ ပုပုလုံးလုံးလေး။ တခါတလေ ကှုပတွောငလွိုးခငှတွယွ။ သူကကှုပဆွီအကှံတောငွး တယွ။ ကှုပလွညွးမနဲစဥွးစားပှီးမှအကှံပေးလိုကတွယွ။ ခုခတွကနေိုငငွံရေးမကောငွးတဲ့အခှိနဆွိုတော့ ကှုပကွိုဖမွးထားသယောငပွှပှီး အကှပကွိုငလွိုးဖို့ပေါ့။ ယောကခြမကလညွး သူ့သမီးဇောနဲ့အလိုးခံမှာပဲဆိုတာရှငွး ပှလိုကတွယွ။ နောကပွှီး ကှုပကွိုလညွးပေးလိုးဖို့ပှောတော့ သူတောတွောအွံသှသှားတယွ။ နောကတွော့မှ ရတယတွဲ့ လုပကွှတာပေါ့လို့ပှောပှီး အစီစဥဆွှဲလိုကကွှတယွ။ အစီစဥဆွှဲထားတဲ့နေ့လညွးရောကရွော ကိုအောငစွိုးကဖုနွးဆကတွယွ….. …..ဟဲလို…သူငယခွငွှး…..။ တဈဖကကွအသံကိုတော့ကှုပမွကှားရဘူး။ ……အငွးနင့ကွိုပှောမလို့ နင့သွားမကကွို မသကွာမှုနဲ့ဖမွး ထားတယွ။

အဲဒါကှမွးကှမွးတမွးတမွးစဈတဲ့အထဲမရောကအွောငငွါဆှဲထားတယွ…..။….အေးဟုတတွယွ….အဲကိဈစဘယသွူမှမသိစနေဲ့ နင့သွမီးတောငမွသိစနေဲ့ နငငွါ့ဆီလာခဲ့…ငါတပည့တွဈယောကလွာခေါလွိမ့မွယွ….အေးအေး….။ ကိုအောငစွိုးက ကှုပကွိုလကမွထောငပွှတယွ။ ပှီး တော့ ကှုပကွိုသှေးတုတှလေိမွးပှီစလကထွိပခွတသွလို လုပထွားတယွ။ နာရီဝကလွောကကွှာတော့ ယောကခြမ ရောကလွာတယသွူတို့စကားပှောတာကို ကှုပကွအထဲကနကှေားရတယလွေ။ ……နငရွောကပွှီလား…..။ …..အေးဘယမွှာလညွးငါ့သားမကွ……။ …..အထဲမှာရှိတယွ….ကှည့ကွှည့ွ….။ …..အိုးးးသှေးတှနေဲ့ နငဘွာလုပထွားတာလညွး….။ ……ငါမလုပဘွူး….ကှမွးတဲ့ကောငွးတှလေုပထွားတာ။ ငါကခုလောလောဆယခွေါထွားတာ။ ခဏနရငသွေူတို့ပှနလွာမှာ…..။ ……ငါ….ငါဘယလွိုလုပရွမလညွးဟငွ…..။ …..အေးဟာ….ပှောရရငတွော့….ငယငွယကွ နင့ကွိုငါ့ကှိုကတွာသိတယနွောွ…..။

နငကွလညွးငါစိတပွူနပေါတယဆွိုမှဘာတှပှေောနေ တာလညွးဟာ….။ ……အေးအဲဒါပှောမလို့ နငငွါနဲ့အိပရွငွ သူလှတဖွို့ငါလုပွ ပေးမယွ…အ….။ …..ဘာ…..ဘာပှောတယစွောကကွောငွ…..။ …..နင့သွဘောလေ…..ငါဟိုဘကအွခနွးထဲကစောင့နွမယွေ…..။ နငမွလာရငွ နင့သွားမကသွှားပှီလို့မှတလွိုကတွော့……။ အသံတှတေိတသွှားတယဗွှ။ ခဏကှာတော့ ခှသေံဟိုဘကခွနွးကိုသှားတာကှားလိုကရွတယွ။ ကှုပလွညစွခဏစောင့ပွှီး ကှိုစီစဥထွားတဲ့မယအပေါကကွနဟေိုဘကခွနွးထဲခှောငွးကှည့လွိုကတွယွ။ ဟိုကရွှားပါးးးးး ဟိုဘကခွနွးမှာ ကိုအောငစွိုးကမတတွပကွှီးအဝတမွပါဘဲရပနွတောကို ယောကခြမက သူ့ရှေ့မှာငုတတွုပလွေးထိုငပွှီး လီးကိုစုပပွေးနတော။ တောတွောကွှာတော့ ယောကခြမအဝတတွှအကေုနခွှှတခွိုငွးတယကွိုအောငစွိုးက။ ပှီးတော့ယောကခြမကို ကုတငပွေါမွှာပကလွကလွှနပွှီးပေါငကွားခိုငွးတယွ။

သူကပေါငကွှားထဲဝငပွှီး စောကဖွုတကွှီးကို ကုနွးယတတွော့တာပဲ။ တအောင့လွောကကွှာတော့ သူကရပလွိုကပွှီး ယောကခြမခှေ ထောကနွှဈခှောငွးကိုအပေါတွှနွးတငလွိုကတွယွ။ ကှုပွ အခုမှယောကခြမစောကဖွုတကွှီးကိုမှငဖွူးတော့တာ။ ဖောငွးကားနတောပဲ။ ကိုအောငစွိုးက ယောကခြမပေါငကွှားထဲခေါငွးဝငလွိုကတွယွ။ ပှီးတော့စောကဖွုတဖွောငွးဖောငွးကှီးကိုကုနွးယတတွော့တာပဲ….။ ……ပှှတွ…..ပှှတွ……ပှှတွ…..။ …..အား….အီးးးးးအောငစွိုးရယနွငဘွာတှလေုပနွတော လညွး….အားးးးရှီးးးးး။ ……ပလပွ…..ပလပွ…..ပလပွ……။ ……အိုး….ရှီးးးးးးး…..။ ……ပလပွ…..ပလပွ…..ပလပွ….ပှှတွ….။ ……အောငစွိုး…နငလွုပမွှာဖှင့လွုပတွော့ဟာ…ငါမနနေိုငွ တော့ဘူး…..ရှီးးးးး။ …..ဘာလုပပွေးရမှာလညွးပှောလေ….။ …..နငဟွာ…မယုတမွာနဲ့….။ …..နငပွှောမှ ငါသိမှာပေါ့….။ …..လိုးပေးဟါ..လိုးပေးကဲရပီလား…။ …..အဲလိုရှငွးရှငွးပှောပေါ့ဟာ….ငါ့လီးနဲ့နငယွောကှာွးလီး ဘယသွူပိုကှီးလညွး…..။

နင့လွီးကပိုကှီးတယွ..ကဲရပီလား….။ …..အေးအဲဒါဆိုဟောဒီလီးကှီးနဲ့နင့စွောကဖွုတထွဲငါလိုး ထည့တွော့မယနွောွ…။ …..အငွး…..။ …..ဗှိ……ဗှိ……ဗှိ……ဗှိ…..။ ……အားးးးဖှေး….ဖှေးဖှေးဟ…ငါမခံရတာကှာပှီ…။ …..အေးပါ….နင့စွောကဖွုတကွကှပနွတောပဲဟာ…ငါ့အိမကွမိနွးမနဲ့တခှားစီပဲ….။ …….ဗှိ…..ဗှိ……ဗှိ……ဗှိ….။ ……အားး….ဖှေးဖှေးပါဆိုဟာ….။ ယောကခြမကဖှေးဖှေးလိုးဖို့ပှောနပမယေေ့ွ ကိုအောငစွိုးကတော့နှားသိုးကှိုးပှတလွိုးတော့တာပဲ။ ယောကခြမ နို့တှလညွေးဆှဲပှီးအသားကုနဆွောင့လွိုးတာ။ ယောကခြမ မှာပါးစပလွေးဟဟပှီးခံနရတယွေ။ ကိုအောငစွိုးလီးက ၇ လကမွလောကရွှညပွှီးအကှောတှပှေိုငွးပှိုငွးထနတောပဲ။ ကှုပလွီးကတော့သူ့လောကမွရှညပွမယေ့ပွိုတုတတွယွ။ ……ဗှဈ…..ဗှဈ……ဗှဈ…..ဗှဈ….။ …..အ…..အ…..အမလေး…..အား….။ ……ကောငွးလား….ငါလိုးတာ….။

အငွး…..ကောငွး….ကောငွးတယွ….။ ……ဖတွ…..ဖတွ…..ဖတွ…..ဖတွ…..။ ကိုအောငစွိုးကတောတွောလွိုးနိုငတွယွ။ နာရီဝကကွှောကွှာတဲ့အထိမပှီးသေးဘူး။ ယောကခြမကိုဖငကွုနွး ခိုငွးပှီးနောကကွနရှယကွှေုံးနတော။ ဒါပမယေ့လွေးတယ့ငွါးမိနဈလောကကွှာတော့ ယောကခြမစောကဖွုတထွဲက လီးကိုပှနထွုတလွိုကပွှီး ဖငဆွုံကှီးပေါမွှာဂှငွးထုပှီးလီး ရညတွှပနွေးထည့လွိုကတွယွ။ ……အားးးးကောငွးလိုကတွာဟာ…..။ နငရွောကောငွးလား။ …..အငွး..။ နငပွှီးပှီဆို ငါးသားမကကွိုလှှတပွေးတော့ဟာ။ …..ဟဲဟဲနပေါဦးဟ….ငါနင့သွားမကကွိုကာမအားတိုးဆေးတိုကထွားတယွ။ …..ဘာ….ဘာလုပဖွို့တုနွး….။ …..နင့ကွိုလိုးဖို့ပေါ့ဟ….။ ….ဘာ…နငငွရဲအိုးဂှိုးကပခွငှလွို့လား…ငါမလုပနွိုငဘွူး…။ …..နင့သွဘောပါ…နင့သွားမကထွောငထွဲသှားမှာကှည့ရွကရွငွ နင့ကွိုငါတပည့နွဲ့ပှနပွို့ခိုငွးလိုကမွယွ။ ……နငွ….နငကွတိမတညဘွူး…..။

အေးနငထွငခွငှရွာထငွ….နငလွုပမွယဆွိုရငွ ပှီးတာနဲ့ တခါထဲနင့သွားမကကွိုခေါသွှာစ…မဟုတရွငနွင့သွားမကမွလိုးရလို့ဆေးရှိနတွတပွှီး သမှောပဲ…ငါကတော့အေးဆေးပဲ….။ …..နငွ…နငဟွာ…တောတွောယွုတမွာတာပဲ….။ …..အေးဟုတတွယွ…ဘယလွိုလညွး…နင့သွားမကခွုခှိနွ လီးတောငနွလေောကပွှီ နငပွေါငကွားပှီးစောကဖွုတဖွှဲစောင့နွယေုံပဲ…..။ ….အေးနင့ကွတိနငတွညပွါစနေောွ ပှီးတာနဲ့ငါတနွးပှနခွေါသွှားမှာ….။ …..အေး…..။ ……ဒါတိုခေါလွိုကွ……။ ကှုပကွိုအောငစွိုးကလာခေါပွှီး… မငွးအကှံမိုကတွယွ…လိုးပတေေါ့ကိုယ့လွူတဲ့။ ကှုပလွညွးယောကခြမ ရှိရာကုတငနွားသှားလိုကတွယွ….။ …..အမေ…သားမနနေိုငတွော့ဘူး သူတို့ကဘာဆေးတှတေိုကထွားမှနွးမသိဘူး အရမွးလိုးခငှနွပှေီ….။ ….အမသေိတယသွား…ပုဆိုးခှှတလွိုကွ….လာလိုးတော့။ ယောကခြမကအသင့ပွေါငကွားပေးတယွ။ ကှုပလွညွးကားထားတဲပွေါငကွှားကိုဝငပွှီူတော့ စောကဖွုတဝွလီးတေ့လိုကတွယွ…။

အမေ..သားလိုးပှီနောွ….။ …..အငွး…..ဖှစဖှေေးနောသွား….မငွးဟာကအတုတကွှီး ပဲ…..။ …..ဟုတွ…..။ ကှုပစွောကဖွုတဝွကိုတေ့ပှီးဖှေးဖှေးခှငွးဆောင့ထွည့လွိုကတွယွ။ …….ဗှိ……ဗှိ…..ဗှိ…..။ …..အားးးးသပေါပှီ….ဖှေးဖှေးလုပပွါသားရယွ။ …….ဗှိ…..ဗှိ……ဗှိ……။ ……အ…..အ……အမလေး……။ ကှုပလွညွးယောကခြမနို့ကှီးတှေ ကုနွးစို့လိုကတွယွ။ …..ပှှတွ….ပှှတွ….ပှှတွ…..ပှှတွ….။ …..အ…..သားရယွ…လိုးမှာဖှင့လွိုးပါ….။ ……ကောငွးလား..အမေ….။ ……အငွး….ကောငွးတယွ….။ ……စုပပွေးပါဦး….။ ….အိုကှယွ..ဒီမှာအရှိနတွတနွပှေီကို….။ …..လုပပွါအမရေ….။ …..အငွးအငွး….။ ကှုပကွပကလွကလွေးလှနပွေးလိုကတွယွ။ ယောကခြမကကှုပလွီးကိုငုံ့စုပတွယွ။ …..ပှှတွ……ပှှတွ…..ပှှတွ…..။ …..အီးးးးရှီးးးးး….ကောငွးလိုကတွာ စုပစွုပွ…ဒဈဖှား လေးကိုလှှာနဲ့ဝိုကပွေးဦး…အငွး…အဲဒီလို…ရှီးးးးးကောငွး လိုကတွာ….။ တောပွှီ ကုနွးပေး…။

ယောကခြမကဖငကွုနွးပေးတယွ။ ကှုပအွခုမှသခှော ကှ့ညမွိတယွ ယောကခြမဖငကွလုံးဝိုငွးနတောပဲ။ ဒါကှောင့မွို့ကိုအောငစွိုးက ဖငကွုနွးပှီးအသားကုနလွိုးတာကိုး။ ကှုပလွညွးလကတွသဖွကကွသူ့ဖငကွိုထိနွးပှီး ကနှတွဈဖကကွလီးကိုကိုငပွှီး သူ့စောကဖွုတဝွကိုတေ့လိုကွ တယွ။ ပှီးတော့ဖှေးဖှေးခငွှးသှငွးလိုကတွယွ။ …….ဗှိ…..ဗှိ…..ဗှိ…..။ …..အ…..အားးးးးးကှှတကွှှတွ…..ဗှိ…..ဗှိ……ဗှိ…..ဗှိ……။ ……အားးးးကောငွးလိုကတွဲ့စောကဖွုတကွှီး….။ ……ဖတွ…..ဖတွ……ဖတွ……အင့ွ…..အင့ွ…..အား…..ဆောင့ပွါ….ဆောင့ပွေးအမကေောငွးလာပှီ….အား……။ ……ဖတွ…..ဖတွ…..ဖတွ…..ဖတွ….ဖှတွ….ဘှတွ…။ ကှုပယွောကခြမဖငကွှီးကိုငပွှီးဆောင့လွိုးနတော စောကဖွုတကွ လီးကိုညှဈထားသလိုပဲ။ ဆောင့လွိုးလိုကွ တိုငွးတဒဈဒဈနဲ့ စောကဖွုတကွကှပနွတော။ အရှိနရွလာတော့ ကှုပတွဖုနွးဖုနွးနဲ့ဆောင့လွိုးတော့တာပဲ။ ယောကခြမခမှာ အောကကွနတအေီးအီးနဲ့တောတွောကွောငွးနတော။ အဲဒီနေ့ကစလို့ ကိုအောငစွိုးကလညွးခဏခဏခေါလွိုး တယွ။ ကှုပကွလညွးလဈရငလွဈသလိုလိုးတယွ။ ကှုပနွဲ့ကအကှိမရွပေိုမှားတာပေါ့။ နောကပွိုငွးကှတော့ သူ့ဖငကွိုပါလိုးခဲ့ရတယွ။ ဖငလွိုးတဲ့နကဆေိုယောကခြမခမှာ နောကနွေ့မထနိုငအွောငဖွှဈသှားတယွ။ ဖငတွဈခါလိုးပှီးတော့ နောကပွိုငွးဖငတွဈခှီအနညွးဆုံးလိုးပေးရတော့ တာပဲ……ပှီး။