News

အမြင့်ဆုံးခံစားမှု

‘‘ဓါတဆှီ နှဈဂါလံ . . . အငဂှငှဝှိုငှ တဈလုံး’’ ‘‘ကိုဇောကှှီး မနေ့ကဆီဖိုး ပေးပှီးပှီလား’’ ‘‘ဟာ အိုးစှပှ ခှကစှှပှ မနေ့က မကနှပှါဘူး’’ ‘‘ဟဲ့ ရီနှယှ . . ဇောကှှီးကနှတှာ မဟုတဘှူး . . . ကိုတငသှနှး’’ ‘‘မသိဘူးလေ အမတေို့ဟာက’’ ‘‘ငါ့ . . . ယောငပှှီး ပှောလိုကမှိတာ ဇောကှှီးရေ့’’ ဓါတဆှီမှောငခှို အရောငှးဆိုငမှှ ဒေါဝှိုငှးသမီး ရီနှယမှှာ အတောတှောင့တှငှးသော မိနှးမလှလေးဖှဈသညှ။ သမိုငှးမှာ ဓါတဆှီ အရောငှးဆိုငတှှေ ရှိသောလှညှး ကားသမားငယငှယှ အထူးသဖှင့ှ ရီနှယ့ှ အလှကို အပမှးဖှေ ကှည့လှိုကသှူတို့က သညရှောကမှှ ဝယကှှထည့ကှှသညှ။

ရီနှယ့အှမကလညှေး ဒါကို သဘောပေါကထှားသညှ။ ဓါတဆှီဂါလံခှကကှို မနိုငမှနငှး ယူလာတတသှော ရီနှယ့လှကကှလေးကို အုပကှိုငဖှမှးယူလိုကရှသညကှိုပငှ သူတို့ဓါတဆှီဖိုးလေး တဝကကှှိုးသှားအောငကှို တနသှညထှငကှှ၏။ ပိုကဆှံပေးပှီး ရီနှယ့ှ လကကှလေးကို ကိုငရှပှီး ဆီ အလကားရလိုကသှလို သဘောထားကှသညှ။ ဇောကှှီး ပေါတှကကှတှ အဌားကားလေး မောငှးစားသညမှှာ (၂) နှဈခန့သှာ ရှိသေးသညှ။ ဦးလေး မှသူက ဇောကှှီးအား ကှောငှးတဈဖကနှှင့ှ ကားမောငှးစခှငှေး ဖှဈသညှ။ ဆယတှနှး မအောငခှငှ ကတညှးက ဇောကှှီး နေ့ (၆) နာရီ မှ ည (၁၀ ) နာရီ အထိမောငှး၏။

လိုငစှငလှုံးဝမရှိ၊ တကကှသိုလှ ရောကမှှ လိုငစှငရှပှီး အတနှးမတကမှီ သုံးလေးခေါကလှောကှ ဆှဲပှီး ညနေ အတနှးပှီးခှိနမှှ ညဆယနှာရီခန့အှထိ မောငှးသညှ။ ‘‘ကိုဇောကှ တကကှသိုလကှှောငှးသားဆို’’ ‘‘အလကား ကောလဟာလတှေ’’ ‘‘အံမာနောှ ရီနှယ့ှ သူငယခှငှှးတှကေ ပှောပါတယနှောှ’’ ‘‘ကှောငှးထဲကို တဈခါတဈလေ ရောကတှတတှာပဲ’’ ဘာဖှဈလို့ ဝနမှခံခငှရှတာလဲဟု ရီနှယှ တှေးမရ။ စကားကလညှး နညှးသလား မမေးနဲ့။ဟိုတငသှနှးတို့နဲ့ကတော့ ကှာပါ့၊ ဓါတဆှီ လာဝယတှာနဲ့ မတူဘူး။ ရီနှယ့ကှို ကှညတှဲ့ မကှလှုံးတှကေ ကှှတထှှကမှတတပှဲ . . စကားမရှိ စကားရှာပှီး . . သိပရှဈတဲ့လူ . . ။

အမကေ အဲဒီလူ လာပှီဆိုရငှ ရီနှယ့ကှို သတိပေးကှည့တှတတှယှ . . ရီနှယှ သိတာပေါ့ ဟငှး . . ဟငှး . . . အသကှ ( ၁၈ ) နှဈပဲရှိပှီဟာကို။အဲ ရီနှယကှတှော့ ဇောကှှီးကို စကားမရှိ စကားရှာပှီး . . ရဈတာ . . ဇောကှှီးက ကှောကရှုပပှငှ။ ‘‘အငှးပေါ့လေ တကကှသိုလကှ ပှီးရငှ အရာရှိဖှဈမယ့လှူ ဆိုတော့ ရီနှယတှို့ကို သိပမှရောဘူးပေါ့ ဟုတလှား’’ ‘‘ဒါပေါ့ . . ဒါပေါ့’’ ဟငှး ကှည့ပှါလား ဘယလှောကှ စိတပှကှခှငှစှရာ ကောငှးလိုကတှဲ့ လူကှီးလဲလို့ . . စိတပှိနတှယှ။ ‘‘အမဝေိုငှး မနကဖှှနှ ခုလို ညနပေိုငှး အတှကှ နှဈဂါလံ ခနှပှေးဦးနောှ .. ည ဆှဲစရာမရှိပဲ ဖှဈနေဦးမယှ’’။

ဘယကှိဈစပဲဖှဈဖှဈ အမေ့ကိုပဲ ပှောတတတှယလှေ၊ အဖကမှတနှ သလိုလိုနဲ့ သိပခှံပှငှးဖို့ ကောငှးတာဘဲ။ ‘‘ဟို ဝယသှူလာရငတှော့ ရောငှးမှာပဲ . . ကနှကှနှှ မကနှကှနှှ ’’ ရီနှယှ ရဈလိုကတှဲ့ စကားကိုဂရုမစိုကဘှူး၊ ဘာမှလဲ ပှနမှပှောဘူး။ ဓါတဆှီထည့ပှှီး မောငှးထှကသှှားတယှ။ရီနှယှ စိတပှေါကပှေါကနှဲ့ ဂါလံခှကကှှီးကို ဆောင့ခှပှဈလိုကမှိတယှ။ ‘‘ဂှမှး’’ ကနဲ အသံကှားတော့ အမကေ ဆတကှနဲ လှည့ကှှည့ရှငှး မာနသှညှ။ ‘‘ဂါလံခှကတှဈလုံး တဈရာကှောတှယှ သိရဲ့လား’’ ‘‘လုပစှမှးပါ မငှးကလညှး စောလှေးက သန့ပှါတယကှှ . . ကုနစှိမှးလာခရှငှး ကုနှးတာဟ ဝါသနာ’’ ။

‘‘ကှေးစား မဟုတဘှူး ဂဈတာကှီးက ဟဲဗီးကှီးကှ’’ အသားညိုညို မှနရှညှ သန့ပှှန့ဟှနရှှိသောလှညှး အဝတအှစား ခပနှှမှးနှမှးနှင့မှိနှးကလေးတဈယောကကှို ကိုတငသှနှးတို့ ပင့လှာကှသညှ။ ကားခေါငှးအတှငှး၌ မဂဂှဇငှး ဖတနှသေော ဇောကှှီးက မိနှးကလေးကို တဈခကှကှှည့ရှငှး သကပှှငှးခမှိသညှ။ ကားသမားလောကမှာ ဒါမှိုးတှကလညှေး တှေ့တတလှှနှးသညှ။ ဇောကှှီးသညှ အတှေ့အကှုံကတော့ မှားသညှ။ အဝပှေေးကားပိုငရှှငှ ကိုသိနှးအောငခှကှပှလကကှှီးနှင့လှညှး တဈခါတဈရံ ပှညှ၊ ရှှတေောငအှထိ ခေါကစှားမောငှးဖူး၏။

သညလှိုငှးကတှော့ ရိုးရိုးသားသား ရောငှးဝယစှားနကှသေော မိနှးမငယလှေးမှားကှား၌ စုံးပှူးလေးတှေ ပါတတှ၏။ ကှေးစားလဲမဟုတှ ခရီးသှားဟနလှှဲ အပှောသှဘော လှုပရှှားကှသော ပှံလှှားမလေးတှရှေိ၏။ အဲ တဈသားကှ နှဈသားကှ ပှံလှှားမကှီးတှလညှေးရှိ၏။ စံပယယှာ စံလှနှင့ကှတော့ အကှောတည့သှညှ။ အလနတေော ပါးစပကှ ထှကတှတသှော စံလှနှင့ှ အယုတတှအနတတှ မိုးမှနှှအောငှ ပှောတတသှော ဒေါဒှေါငှးဆိုသည့ှ အညာကုနသှညှ မုဆိုးမ အသကှ (၃၅) နှဈခန့ှ မိနှးမနှင့သှာ ဆုံမိလှှငှ ကားတဈစငှးလုံး တဝါးဝါး ဆူညံလာသညှ။

ယခု သညဟှာမလေးကား ဒေါဒှေါငှးတို့ကဲ့သို့သော အမှိုးအစား မဟုတသှညကှတော့ အတိအကှ။ ရိုးသားသော မကှလှုံးညိုညိုလေးမှားက ဝမှးနညှးရိပသှမှးနသယေောငှ မှေးရီနသညှေ။ ပိပိရိရိ စေ့ထားသော နှုတခှမှးနှဈလှှာက စကားတဈခှနှးကို ဆိုခဲစေ မှဲစေ ဆိုသည့ှ နှုတခှမှးမှိုး။ ‘‘နာမညှ ဘယလှိုခေါလှဲ’’ ‘‘မိခှောပါ . . .’’ ‘‘ကိုတူးတို့ ခေါလှာတာလား’’ ‘‘ညကားရှိတယှ ကှို့ပငကှောကအှထိ ရောကမှယဆှိုလို့ လိုကလှာခဲ့တာပါ . . ကားရှိတယမှို့လားဟငှ’’ ‘‘ရောှ . . ကိုတူးတော့ ရောဂါရှာလာပှီ’’ မိခှောက ကမဘှောဇလှယအှိတဟှောငှးလေးကို ထိပမှှစုစညှးကာ တငှးတငှးကှီး ကိုငထှားသညှ။

မကှလှုံးလေးမှားက တဈစုံတဈရာကို သဘောပေါကသှလို ခှောကခှှားစ ပှုလာသညှ။ ‘‘မငှးက ဘယအှထိသှားမှာလဲ’’ ‘‘ကှို့ပငကှောကှ မရောကပှါဘူး နငှးကှမှးကှီးဖှဈဖှဈ ကဝစေုဖှဈဖှဈ အိုးသညကှုနှးဖှဈဖှဈ ဘယမှှာဆငှးဆငှး ရပါတယှ’’ ‘‘အဖေါတှှကေ ဘယရှောကကှုနလှို့လဲ’’ ‘‘ကှှနမှက ဒါပထမဆုံး လိုကလှာတာ . . . မရှေးတဈတငှးနဲ့ ဇီးခှိုနှဈတောငှးပဲ ယူလာတာ ရောငှးကောငှးလို့ ရောကတှာနဲ့ ကုနရှော၊ သူတို့က နောကနှှဈရကလှောကှ ဆကနှေဦးမှာ ကုနခှငှှးက မတူဘူး၊ ဒါကှောင့ှ ရောငှးကောငှးတုနှး ပှနယှူခငှလှို့ပါ’’ မိခှော လုံးစေ့ ပတစှေ့ ရှငှးပှတော့ ထှနှးဇောှ စိတမှကောငှး။

ဆုံးဖှတခှကှတှဈခုကိုလညှး အလငှအှမှနှ ခလှိုကမှိသညှ။ ‘‘မိခှော . . . ကားပေါတှကှ’’ ‘‘အဈမရေ . . ရှေ့မှာ ဟောငှးလောငှးကှီးခငဗှှ . . တိုးထား’’ ‘‘ကှပနှပှေီ စံလှရဲ့’’ ‘‘ဒါမှိုးက ကှပမှှကောငှးတာ အဈမရဲ့ . . ရှေ့တိုး’’ ‘‘ဆောင့တှယဟှဲ့’’ ‘‘ဆောင့မှယလှေ . . . ဥကကှံကှောရှငှ ပိုဆောင့ှဦးမယှ အမဂမှှေး ဝငသှလားအောကမှေ့ရတယှ . .ယုံမလား မသိဘူး’’ စံပယယှာ စံလှ ရိုးသားစှာ ပှောနသေောလှညှး ရနကှုနပှှနှ ကုနသှညမှှားခညှှး ရှေးတငလှာသော ခရီးသညမှှားက ငိုကမှှညှးရငှးမှ ပှုံးကှသညှ။ ‘‘အဈမရေ . . ပေါငလှေးဖှဲလိုကပှှီး ခှလိုကပှါလား အဆငပှှသှေားတာပေါ့’’။

ကားပေါကှ အတကအှဆငှးဘေးမှ တောငှးလှတကှှီးကို ပိုကကှာ ကှပကှှပတှညှးတညှး ထိုငနှသေော အသကှ (၂၀) ခန့ှ အမှိုးသမီးတဈဦးကို လကညှှိုးထိုးပှီး လှမှးပှောလိုကတှယှ’’ ‘‘မခှတတဘှူးဟဲ့’’ ‘‘ဟာ . . ဒါတော့ အဈမ သကသှကလှိမတှာပါဗှာ စမှးပှီးခှကှည့လှိုကစှမှးပါ . . နောကဆှို ခှတတသှှားရော’’ ‘‘ကိုယ့ှ . . မအေ . . ’’ ‘‘ဟငှး . . ဟငှး . . မဆဲနဲ့နောှ . . စံလှဆိုတဲ့ကောငကှ မကှနပရှငှေ . . ကနခှခှဲ့မှာ’’ ‘‘အံမာ . . . လုပရှဲလုပကှှည့ပှါလား’’ ‘‘လုပရှဲလို့ပေါ့ဗှာ . . ဟငှး . . . ဟငှး . . . လုပခှငှတှာပေါ့’’ စံလှအကှောငှး သိနကှသေော ဒေါဒှေါငှးတို့ အုပစှုက စံလှကို မကှစှပဈပှီး မှှောကပှေးနကှေ၏။

ခရီးသညှ မိနှးကလေးက မကှနှှာကှီးနီပှီး ဒေါကနနှေ၏။ ထောကကှှံ့ကို ကှောပှှီး မှောဘှီ မဝငခှငှ မိုးခှုပစှပှုလာသညှ။ တပကှှီးကုနှးအလှနှ မှောဘှီ အဝငှ၌ လမှးမီးတိုငမှှား လငှးနခှပှေေီ။ မိခှောကိဈစကို ကူညီရငှး မောငှးနကှေ ကိုသိနှးအောငှ၏ ခကှပှလကှ ဘတှ(ဈ)ကားကို ပှညခှေါကကှှေးစား ထှနှးဇောှ မောငှးလာခှငှးဖှဈပှီး ရှှမှယောကုနှး အလှနှ၌ တိုကကှှီးဘကမှှ ဝငလှာသော အီဇူးဇူးကားကှီးမှား မီးရောငကှှောင့ှ သတိထားမောငှးနရသညှေ။ မိုးညို . . သရကခှှောငှး လမှးခှဲအရောကှ … ‘‘ဒိုငှး . . ဖေါငှး . . ဖလပှ . . ဖလပှ . . ဖလပှ’’ ဘီးပေါကသှှားသညှ။

လိုငနှာကှှတကှ တရှတတှိုကကှှီး . . ဖလပှ . . ဖလပှ နှင့ပှါလာသညှ။ ‘‘ကှှတပှှီကှာ စပယယှာဝှီး မပါဘူး’’ စံပယယှာ စံလှစကားက ထှနှးဇောနှားထငကှို တူနှင့ှ ထုလိုကသှညနှှင့ှ တူလှသညှ။ ‘‘ဟိုငှးဝေးမောငှးတာ စပယယှာဘီး မယူလာဘူးလား စံလှရ’’ ‘‘မေ့တာ အာစရိရဲ့ .. ဂိုဒေါငရှှေ့မှာ ထုတပှှီးသား’’ သာယာဝတီ ပနှးကနစှကမှှ လှှပစှဈမီးရောငှ ပှာလဲ့လဲ့ကို ထိနထှိနညှီးအောငှ လှမှးတှေ့နရသေောလှညှး ထှနှးဇောတှို့ ကားရပထှားသော နရောက ခှုံနှယှ လယကှှငှးနှင့ှ မဲမဲမှောငနှသညှေ။ နောကကှားကို မှှောသှူက မှှောသှညှ။

‘‘ကိုးကိုးတဈ အလာကို စောင့ရှတော့မှာပဲ’’ မနကှ လေးနာရီခန့ှ ထှကလှာမည့ှ ကိုသိနှးအောငှ မောငှးလာသော ကားကိုသာ စောင့ဖှို့ရှိတော့၏။ စံလှက လှယအှိတကှို စလှယသှိုငှးလှယလှိုကှ၏။ ‘‘ငှပေါတဲ့သူတှေ လုံလုံခှုံခှုံ ထားဗှို့ ရနသှူမှိုးငါးပါးတော့ တာဝနမှယူနိုငဘှူးနောှ’’ မှောငကှှီးမဲထဲ၌ ခှောကခှှားစှာ ငှိမသှကသှှား၏။ ‘‘ကားပေါမှှာ အိပခှငှတှဲ့သူ ဝငအှိပှ . . နှငှးမစိုဘူးပေါ့ဗှာ ကှုပတှို့ကတော့ ကားစောင့ရှမှာမို့ ကားခေါငှးပေါှ တကအှိပမှှာ’’ ထှနှးဇောှ ဖငထှိုငခှုံအောကမှှ စောငပှါးလေးထုတယှူပှီး ကားအောကဆှငှးရနှ ပှငလှိုကသှညှ။

‘‘အဈကို . . ’’ အားငယတှုနလှှုပနှရှောသော မိခှောအသံက တိုးညှငှးလှနှးလှသညှ။ ထှနှးဇောှ လှည့ကှှည့သှညှ။ ‘‘မိခှော ပိုကဆှံအိတှ ယူထားပေးပါနောှ’’ စပယယှာ စံလှ စကားကို ခရီးမသှားဘူးသော မိခှောက အဟုတထှငကှာ အကှီးအကယှကှှောကနှေ၏။ ‘‘အလကား စံလှ နောကတှာပါ မိခှောရဲ့ ဒီလမှးက လုံခှုံပါတယှ . . ဒို့သာ မသိတာ ဒီအမှောငတှှထေဲမှာ တပမှတောကှ အမှဲကငှးလှည့နှတောပါ၊ နဲနဲ ညနကသှှားတော့ တှလေိမ့မှယလှေ ရဲဘောတှှေ’’ ‘‘ဟာ . . သူမှားကို မလိမပှါနဲ့ အဈကိုရယှ ယူထားပေးပါနောှ . . မိခှော တကယကှှောကတှာ’’ ထှနှးဇောှ ထပရှှငှးပှမနတေော့။

မိခှော လှယအှိတလှေးကို ဖငထှိုငခှုံ သတှတောထဲ ထည့ပှှီး သော့ခတပှေးလိုကှ၏။ အမှောငသှညှ အေးစကှ ပိနှးပိတလှာသညှ။ ‘‘ဝှီး . . . ကလှိုကတှဲ့နှငှးတှကှော’’ စံလှက စောငကှို တငှးတငှးခှုံရငှး ငှီးသညှ။ ပါးစပကှ ဆေးပေါ့လိပကှိုလညှး တှငတှှငဖှှာသေးသညှ။ ‘‘စံလှ အိပပှှီလား . . ဟဲ့’’ ဒေါဒှေါငှးအသံ ကားထဲမှ ထှကလှာလသညှေ။ ‘‘ဘယလှိုလုပှ အိပလှို့ရမှာလဲဗှာ၊ နှငှးတှကေ တအားကနှတော’’ ‘‘မအိပသှေးရငှ လာလေ ဟဲ့ လကဖှကစှားမယှ’’ ‘‘အေးဗှ ကှှနတှောလှညှး ခုမှဆာလာတာ’’ ပှူတငှးပေါကှ တံခါးကို နငှးပှီး ဆငှးရနပှှငသှညှ။ ကားအတှငှး၌ မှောငနှသညှေ။

‘‘မီးထှနှးဖို့ မပါကှဘူးလားဗှာ’’ ‘‘ဟဲ့ . . နင့ကှား ပကှမှယလှို့မှ ကှိုမသိတာ’’ ‘‘အော ကှိုသိရငလှညှး ကှုပကှလညှး ထှကတှောငမှလာဘူး’’ ထှနှးဇောှ စဈအငှကှှီကောလှံကို ဆှဲထောငထှားရငှး ရနကှုနဘှကမှှ ပေါလှာအံ့သော ကားမှားကို မှှောနှမေိသညှ။စံလှနှင့ှ ဒေါဒှေါငှးတီးတိုးစကားတှေ ပှောနေ၏။ ဒေါဒှေါငှးအုပစှု၌ ဒေါဒှေါငှး၊ မခငှ၊ မသိနှး၊ မပှင့နှှင့ှ ထှနှးဇောှ မသိသော မကှနှှာစိမှး မိနှးကလေး နှဈယောကပှါသညှ။ ပှညှ၊ ရှှတေောငှ သှားကှမည့ှ ခရီးသညှ ( ၄ ) ယောကကှလညှး အမှိုးသမီးခညှှး ဖှဈ၏။ မိခှောနှင့ဆှိုလှှငှ စုစုပေါငှး ခရီးသညှ ( ၈ ) ယောကပှါသညှ။

သတှတောခှံ ဆီပီပါခှံနှင့ှ ဂုနနှီအိတမှှားကှောင့ှ ကားက အတနငှယှ ကှပသှယောငှ ဖှဈနရေ၏။ ညီညာစှာ တနှးစီနသေော သာယာဝတီ ပနှးကနစှကဆှီမှ လှှပစှဈမီးရောငသှညပှငှ ထှနှးဇောတှို့အတှကှ အားရှိစရာဖှဈနရေ၏။ ဆောငှးညသညှ အေးစကစှှာ တိတဆှိတနှေ၏။ ‘‘အဈကို . . အဈကို ခဏ . . ခဏ’’ မှေးစငှးသယောငှ မကှခှှံမှားကို မနဲဖှင့ရှ၏။ မိခှောအသံဟုလညှး စိတကှသိလိုကသှညှ။ ‘‘အဈကို စပယယှာ မကောငှးဘူး’’ ‘‘ဟငှ . . . ဘာဖှဈလို့လဲ မိခှောရဲ့’’ မိခှော ဆကမှပှော၊ လကနှှဈဖကကှို ခှိုးဖဲ့လုပရှငှး ခေါငှးကို ငုံ့နသညှေ။

ကှယရှောငှ ဖှော့ဖှော့က မိခှော လှုပရှှားမှုလေးမှားကို မှငနှရလသညှေေ။ ‘‘စံလှ . . . မိခှောကို . . . ဘာ’’ ‘‘အို . . မိခှောကို ဘာမှမလုပပှါဘူး . . . ဟို ဒေါဒှေါငှးဆိုတဲ့ မိနှးမနဲ့ မိခှောပှောမှာ’’ ‘‘အောှ ဟောှ သူက ဒီလိုပဲ မိခှောရဲ့ ကုနသှညတှှနေဲ့ ရငှးနှီးနတေော့ အတူတူ အိပတှတတှယှ ဘာမှမဖှဈပါဘူး . . . အဟငှး’’ ‘‘အာ . . . ဖှဈနတော အဈကိုကလဲ မသိပဲနဲ့’’ ‘‘ဖှဈနတော . . . ဟုတလှား’’ ‘‘အငှး . . ဆို သှားခှောငှးကှည့ပှါလား’’ ‘‘ဟငှ မကှည့ရှဲဘူး ဟငှးဟငှးဟငှး’’ ကတတှရာလမှးသညှ နှေးနသညှေ။ မာကှောသော ကတတှရာလမှး နှေးနှေးပေါှ၌ ထှနှးဇောှ ထိုငခှလှိုကရှာ။

မိခှောသညလှညှး သူနှင့ှ မနီးမဝေး၌ အသာအယာ ထိုငလှိုကရှှာသညှ။ ထှနှးဇောှ၏အကှည့ကှ မိခှောထံရောကသှညှ။ အသကနှှဈဆယဝှနှးကငှှ မိခှော၏ ကိုယခှနဓှာ . . . ကနှှးမာတောင့တှငှးသညှ။ ရိုးသားပုံ အမူအယာလေးမှားက ထှနှးဇောကှို ကရုဏာသကစှသညှေ။ ‘‘မိခှော ရငတှှခေုနနှတော’’ အဆကအှစပမှရှိ တိုးတိုးပှောသညှ။ ‘‘ဘာဖှဈလို့ . . ’’ ‘‘ဟိုမှာ ဖှဈနကှတောကှီးကို တှေ့ပှီလား’’ မပှင့တှပှင့လှေး ပှောလိုကသှော မိခှော၏ အသံလေး တုနလှှိုကှ လှိုကခှတနှသညမှှော ထငရှှားလှသညှ။ မှောငှးလာပေးတာလားဟု ထှနှးဇောှ တှေး၏။

အထာပေးနတော ဟုတရှငကှောဟု တှေးကာ စိတကှ မရဲ။ နကမှှောငသှော ကတတှရာလမှးကနှငှးထုအတှငှး တိုးထှကသှှားရာသို့သာ ရငပှူ အာခှောကနှမေိသညှ။ ‘‘အဈကို ကားလာရငနှှိုးနောှ မိခှော အိပမှလို့’’ စောငပှါးလေးကို ခငှးပှီး ပှော၏။ ‘‘မှငှေေ့မှုတမှယှ မိခှောရဲ့’’ ‘‘ဒါဖှင့ှ အဈကို့ ပေါငပှေါမှှာ ခေါငှးတငမှယှ ကဲ’’ ခေါငှးလေးက စှေ့ကနဲ ပေါငပှေါှ ရောကလှာသညှ။ သဈငုတတှိုကှီး လှိုငှးပုတခှံရသည့နှှယှ တုံကနဲ တုံ၏။ မိခှော ဆံပငကှှားမှ အုနှးဆီနှင့ှ စံပယရှနံ့လေးကို ရှုရှိုကမှိသညှ။ ‘‘ခမှှးလာပှီနောှ’’ ‘‘အငှး ခမှှးလာပှီ’’ ထှနှးဇောှ လညခှှောငှးမှ တဈဆို့ဆို့ ထှကသှည့အှသံက လှိုငှးမညီ၊ တုနခှါနသညှေ။

စိတလှှုပရှှားမှုက မှင့လှာသညှ။ နှလုံးခုနသှံကို မိခှောကှားနရသညှေ။ တကယတှမှး အသညှးနှလုံးကို ကိုငလှှုပခှှငှး ခံနရသလေို ရငတှှေ တဒိတဒှိတှ ခုနနှရသညကှေ မိခှောသာဖှဈသညှ။ မိခှော မိနှးမသားတဈဦး ဖှဈနရခှငှေးကိုပငှ ကိုယဖှါသာ မကှနပှေ။ ထှနှးဇောကှို စတှေ့လိုကစှဉကှတညှးက မခှော ရှိနှးကနဲ နှလုံးသှေး ဆောင့တှိုးခှငှးကို ခံခဲ့ရသညှ။ ရိုးသားခန့ညှားဟနှ ယောကှှားပီသသော ထှနှးဇောှ၏ ဥပဓိရုပကှိုက မခှောကို ခှောကခှှားစခေဲ့သညှ။ စံလှနှင့ှ ဒေါဒှေါငှးတို့ တရှတှှရှတှှ တှှပတှှှပတှ အလုပဖှှဈနသေံမှားကို နီးကပစှှာ ကှားနရကတညှေးက မိခှော မနနေိုငှ မထိုငနှိုငှ ဖှဈလာရသညှ။

မိခှော အိပမှောကနှဟနဖှှငှေ့ လူးလှန့ရှငှး လကကှို ထှနှးဇောှ ပေါငကှှားထဲသို့ ထည့လှိုကသှညှ။ အောကခှံဘောငှးဘီ ပါဟနမှရှိသော ထှနှးဇောှ လီးတနကှှီးကို လကခှုံကှီးနှင့ှ ဖိမိလိုကသှညှ။ ထှနှးဇောှ တှန့ကှနဲ ဖှဈသှားကာ လထေိုးလိုကသှော တာယာကှှတနှှယှ ဖေါငှးဖေါငှးတကလှာသညှ။ မိခှော အသကရှှုသံ သိသိသာသာ ကယှလှာ၏။ လကခှှောငှးလေးမှားဖှင့ှ ထနှးလကှခှှောငှး လှိမ့သှလို လှိမ့ပှေးနမေိသညှ။ အညာမှာ ထနှးလကှခှှောငှး လှိမ့နှကှေ မိခှော လကကှလေးမှားက ကှှမှးကငှှ၏။ ထောငှးကနဲကနတှကလှာသညှ။ နှဈဦးစလုံး အထာပေါကနှကှသညှေ။

ရငတှှေ ပူလောငမှောဟိုကလှာကှသညှ။ ဟနဆှောငမှှု အရခှေံသညှ တဖှေးဖှေး လှောကှ ပှဆငှေးလာနသညှေ။ ထှနှးဇောှ၏ လကမှှားက မိခှော ပုခုံး လုံးလုံးကစှကှစှကှလေးကို လုံးပှတှ ဖိညှဈမိ၏။ မိခှော ‘‘ဟငှး’’ ကနဲ သကပှှငှးခပှှီး ပကလှကလှှနလှိုကသှညှ။ ခေါငှးက ပူနှေးသော ကတတှရာလမှးပေါှ ရှှေ့ပှောငှးခလှိုကသှညှ။ မှုံရီသော ကှယရှောငကှလေးမှားအောကှ ထှနှးဇောှ၏ မကှနှှာကို မိခှော အမောတကော ရှာဖှကှညေ့မှိသညှ။ အထငသှေးသော မကှဝှနှးမှားကို မိခှော ရှံသညှ။ မမှငနှိုငသှော အမှောငရှိပထှဲမှ အဈကို့မကှနှှာ၌ အခစှရှောငခှှညမှှားသာ သနှးနပေါစဟေု စိုးထိတဗှှာပါဒနှင့ှ ကှိတှ၍ ဆုတောငှးရသညှ။

‘‘မိခှော . . . ရယှ’’ ပှိုဆငှးလာသော ကာမတောငကှရှအလငှှေ၌ သူ၏သိကခှာကမှးပါးကှီး တဈစ တဈစ တိုကစှားပှိုကလှာသော အသံကှီးက မိခှောရငကှို နှေးထှေးသှားစသညှေ။ မရဲတရဲ တုန့ဆှိုငှးဆိုငှး အဈကို့လကမှှားကို မိခှော ရဲရဲတငှးတငှးလေး ဆှဲယူပှီး နို့နှဈလုံးပေါသှို့ ဖိအုပှ ကိုငတှှယစှလေိုကသှညှ။ အဈကို့ အသကရှှုသံကှီးက ညနကေ ကားတာယာအတှငှးမှ လကကှနှလှမှေား စိမ့ထှှကနှသလေို ကယှလှောငလှာသညှ။ မိခှော အဈကို့ပေါငကှှားသို့ ကမနှးကတမှး လကထှိုးသှငှးလိုကရှာ မာတငှး မတထှောငနှသေော ခစှစှရာ တဈတုံးတဈခဲ အဈကို့ပဈစညှးကှီးကို ပယပှယနှယနှယှ ဆုပနှယလှေ၏။

အဈကို့ဖငကှှီး မှောကကှှှမှောကကှှှနှင့ှ တဆတဆှတတှုနလှာသညကှို မိခှောခံစားထိတှေ့နရသညှေ။ မိခှောနို့တှပေေါတှငပှေးထားသော အကို့လကတှှကေ တဖှညှးဖှညှးနှင့ရှဲတငှးလာပှီး နို့လေးတှကေို ပယပှယနှယနှယှ ဆုပကှိုငဖှှဈညှဈလာ၏။ တဖှညှးဖှညှးနှင့ှ နှဈဦးသား နားလညမှှုရလာကှသညှ။ ‘‘ ကားနဲ့ ဝေးဝေး သှားရအောငနှောှ .. ’’ ‘‘ အငှး . . . ’’ မိခှော စောငခှေါကကှလေးကို ကောကယှူပှီး ကတတှရာလမှး အလယကှှောမှ ရနကှုနဖှကသှို့ ပသေုံးဆယကှှောလှောကှ လှှောကခှဲ့ပှီး ထိုငခှလှိုကသှညှ။ အဈကို့ရငခှှငှ၌ ပှော့ခှမှေီလိုကမှိသညနှှင့ှဦးစှာ ရငဆှိုငလှိုကရှသညမှှာ မိမိ ပေါငကှှားသို့ အဈကို့လကကှ ခပတှငှးတငှး ပင့အှုပှ ပှတသှပလှိုကခှှငှးပငဖှှဈသညှ။

ထမီခံနသေောလှညှး ယောကှှားတဈဦးက မိမိ၏ အတှငှးပဈစညှးကို ယခုကဲ့သို့ ပယပှယနှယနှယှ အနှိုကမှခံဘူးသေးသော မိခှောမှာ ဖှငှးကနဲ ကှကသှီးကလေးမှားထကာ အေးသောညပငှ ဖှဈလင့ကှစား ခှှေးစေးကလေးမှားပငှ ထှကလှာရသညှ။ ‘‘ယား . . . တယှ’’ အဈကို့ရငဘှတကှို ဖှဖှထုရငှး မပှင့တှပှင့ှ ပှော၏။ အဈကိုက ယုယမှတနှိုးစှာ မိခှော၏ ပါးမို့မို့လေးကို တရှိုကမှကမှကှ နမှးရှိုကပှေးလိုကပှှီး နှဈသိမ့ှ၏။ ကာမမီးတောကသှညှ တရှိနရှှိနှ တောကလှောငလှာသညှ။ တဆတဆှတှ တုနလှာသော ကိုယလှုံးလေးက ပှော့ခှကလှောသညှ။

အဈကိုက လှော့ပုံခပှေးရငှး မိခှောပေါသှို့ မှောကခှှ၏။ နှေးထှေးအိစကသှော နို့မာမာကလေးမှားက အဈကို၏ ရငဘှတကှှီးကို ဆီးကှိုတောလှှနလှသညှေ။ စို့ထှကလှာသော နှဈဦးစလုံးဆီမှ ကာမအရညအှနံ့မှားက သငပှှံ့လာနကှသညှေ။ အဈကို့ပဈစညှး မာတငှးတငှးကှီးက မိခှော ပေါငရှငှးကှားကို ထောကမှိနရော အနရခကလှေှသညှ။ ထို့ကှောင့ှ နှုတခှမှးလေးကို ကိုကပှှီး အရဲစှန့လှကှှ အဈကို့ဟာကှီးကို နရောရှှေ့ကာ တေ့ပေးလိုကသှညှ။ ထမီနှင့ှ လုံခညှသှာ ကှားခံရှိမနပေါက စှပကှနဲ ဝငသှှားမညမှှာ ဧကနပှငဖှှဈ၏။ မိခှော ထမီစလေးကို အဈကို မသိအောငှ ဖှခလှေိုကသှညှ။

တငှးရငှးနသေော တငပှါးကော့ကော့လေး အေးကနဲ နှငှးငှေ့နှင့ှ ထိတှေ့ခှငှးကို ခံစားလိုကရှသညှ။ အဈကို့ ပုဆိုးစသညလှညှး အောကသှို့ ပှလှေော့ကသှှားမှနှး မိခှော သိလိုကသှညှ။ ဤအသိနောကဝှယှ မိမိ၏ အပှိုစငဘှဝလေးကို ဝါးမှိုပဈတော့မည့ှ အဈကို့ဟာကှီးက မိခှော၏ တငှးတငှးခုံးခုံး နရောလေးကို ‘ပှှတှ’’ ကနဲ ထိုးသှငှးလိုကခှှငှးကို ခံလိုကရှတော့လသညှေ။ သှေးသားသနမှာ အသနစှှမှးဆုံးသော အရှယတှှမေို့ နှဈဦးသား ဖိန့ဖှိန့တှုနခှါ ဖပှဖှပှလှူးသှား၏။ အငှဂှါနှဈခုက နစှအှတနကှှာ ကှဲကှာနသေော မိတဆှှမှေားနှယှ ငှိမသှကစှှာ ဖိကပပှူးနကှသညှေ။

ဇိ ကနဲ ဇိ ကနဲ လီးထိပမှှ ယိုစိမ့လှာသော အရညနှှေးနှေးလေးမှားက မိခှော စောကဖှုတကှို စှတစှိုစသညှေ။ ‘‘အဈကို့ဟာက အရညတှှေ ထှကတှယှ’’ ‘‘အငှး . . . အရမှးလုပခှငှနှပှေီ’’ ‘‘သှား . . ဟငှး ညဈပတကှှီး’’ နှဈယောကသှား တဟငှးဟငှး ဖကထှားခဲ့ကှဆဲ ဖှဈသညှ။ ထို့နောကှ မိခှော၏ အပေါအှငှကှှီလေးနှငှ ဘရာစီယာကို အဈကိုက ခကခှဲခှှတခှှောစှှာ ဆှဲခှှတလှတေော့သညှ။ ‘‘အငှကှှီ ပှဲသှားပှီ . . အရမှးပဲ’’ အဈကို့ထံမှ တုန့ပှှနသှံ ထှကမှလာ၊ အသကရှှုသံကှီးကသာ ပှငှးသညထှကှ ပှငှးထနလှာလသညှေ။ မိခှော မနသောတော့ပဲ အငှကှှီနှင့ှ ဘရာစီယာကို ခှှတပှေးရ၏။

ညဆိုသော အလငှးမဲ့ဝနှးကငှှ၌ မိခှောတဈယောကှ သတတှိတှေ အရမှးကှီးကို ကောငှးနတော့သညှ။ ရနကှုနှ-ပှညလှမှးမကှီးပေါှ၌ ဝတလှဈစလဈ မိခှောတဈယောကကှို ခုလို ပုံစံနှင့သှာ တှေ့လိုကကှှပါက ကမဘှာကှောသှှားမညလှား မသိ။ ‘‘မှနမှှနှ လုပကှှာ . . ခမှှးတယှ’’ ခမှှးတယှ ဆိုသော မုသာဝါဒစကားကို မိခှော ဘာကှောင့ှ ပှောမိသညကှိုပငှ မိခှောကိုယတှိုငှ မသိပေ။ ဆောငှးဥတုကို မိခှောသတိမရ။ သိမ့ကှနဲ တဈကိုယလှုံး တုနသှှားခှငှးကိုသာ ခံစားရသညကှ အမှနပှငဖှှဈ၏။ ‘‘ပေါငှ နညှးနညှးကား . . အငှး’’ အဈကို့ အသံက အမောတကောနိုငလှှသညှ။

လှတကှသှှားမှာစိုးသော ဝကသှားတုံးကှီးကို အငမှးမရ မနားတမှး ကိုကဖှဲ့စားသောကနှသေူ၏ အသကရှှုသံနှင့ှ တူလှသညှ။ မိခှော အဈကို့ခါးကို ဖကထှားသညှ။ အရပခှငှှးကမညီ။ အဈကိုက ဒေါငမှှင့နှသဖှငှေ့ အဈကိုလီးကှီးက ငိုကလှှှိုးပှီး စိုကဝှငနှရသေော စောကခှေါငှးနှင့ှ ခှောနှပှနသှညှေ။ မိခှော ခှဖှေားလေး ထောကခှါ ထောကခှါ အဝနှင့တှေ့ . . တေ့ပေးသောလှညှး မဝငှ ကှာတော့ ညောငှးလာသညှ။ ‘‘အိပှ . . ပေးမယကှှယှ’’ အဈကို့ခါးကို မလှတတှမှးဖကရှငှးက မိခှော ထမီပုံပေါှ ကှောခပှှီး လှဲအိပလှိုကသှညှ။ နို့နှဈလုံးနှင့ှ အဈကို့လီးက ထိခတှ ပှတသှပမှိ၍ ရငမှှာ ပူထူပှီး ရှိနှးကနဲ ဖှဈရသညှ။

လီးကှီး၏ လုံးပတနှှင့ှ အရှညအှနအထေားကိုလညှး ထိတလှန့စှှာ အနီးကပှ မှငလှိုကရှ၏။ ကစှကှစှမှာမာ အသားစိုငှ ပူပူနှေးနှေး အဈကို့လီးကို ကိုငလှကှှ ခပနှာနာလေး ဖိပှတပှေးလိုကလှေ၏။ ‘ပှှတှ .ပှှတှ . . ဖှတှ . . ပလှတှ . .ပှှတှ’ လီးထိပမှှ သံစုံထှကလှာသညှ။ မိခှော သိမ့ကှနဲ ကှညနှူးဆှတပှှံ့သော ဝဒနောတဈမှိုးကို ခံစားလိုကရှလသညှေ။ ဆန့ကှငှဘှကလှိငမှှ ထှကလှာသော အသံသညှ တမှိုးပငှ ခံစားရသော အသံတဈမှိုးလလေားမသိပါ။ ‘‘အ . . နာတယှ . . မိခှောရဲ့ . . အရမှး မဖှဲနဲ့’’ အဈကိုက နာနာကငှကှငှှ ပှောမှ မိခှော ရပလှိုကသှညှ။

ထို့အတူ အဈကို့ဖငကှှီးအောကဆှီသို့ ရှလှှေားသှားသညှ။ နှေးထှေးသော ဂှေးဥကှီးမှားက မိခှော ခနဓှာကိုယကှို ပှတတှိုကသှှားလသညှေ။ မိခှော လကနှှဈဖကကှို အားပှုပှီး တဈဆဈခှိုး ခှိုးထား၏။ အဈကိုက သူ့လီးကို အသအခှောကိုငပှှီး အပေါကကှို စမှးတဝါးဝါး တေ့နပှနှေ၏။ မိခှော သိပစှိတမှရှညခှငှတှော့ပေ။ ‘‘ကှှတှ . . ဒီမှာ . . ဒီမှာ . . ကဲ တှေ့ပှီလား’’ စောကပှတဝှနှင့ှ လီးထိပကှ ပုလငှးဝနှင့ှ အစို့လို ဖိကပမှိသှားသညှ။ သညမှှာ မိခှော မကှတှောငလှေး မှေးစငှးသှားသညအှထိ အီစိမ့ှ ခှိုမှိနသှော အထိအတှေ့။ ‘‘ဘှတှ . . .ဘှတှ’’ ‘‘အား . . . ဝငသှှားပှီ . . အီး . . ရှီး ကှှတှ ကှှတှ’’ လီးထိပကှ ဆိုငှးမဆင့ှ ဗုံမဆင့ှ ကှှံဝငသှှားသညှ။

မိခှော၏ ဖငကှှီး နောကသှို့ တှန့ကှနဲ ရှှေ့သှားသညှ။ အဈကို့ခှထေောကနှှဈဖကကှ မိခှောတငပှါးနှဈလုံးကို ဖနောင့နှှင့ှ ဖိကပှ ဆှဲထားလိုကရှာ ဖငကှှီးမှာ ရှှေ့မရတော့ပေ။ ‘‘ဘှတှ . . .ဘှတှ . . ဘှတပှှှတှ’’ ‘‘အို . . အ . . အိုး . . အ . . အ . . ဟာ့ . . အား . . ကှှတှ’’ ဘှတကှနဲ လီးထိပဝှငသှှားသညနှှင့ှ အရညစှိုစပှုနသေော မိခှော၏ စောကခှေါငှးထဲမှ ‘‘ ဘှပှ ’’ ကနဲ အနထှှကလှာပှီး ‘‘ပှှတှ ’’ ကနဲ ဟူသော အသံနှငအှတူ နှေးအိသော အရညခှှှဲခှှဲမှား လှှံထှကခှှငှးကို သိရှိခံစားလိုကရှလသညှေ။ အသဈခပှခှှှတှ ပါကငမှဖှင့ရှသေးသော မိခှော၏ စောကပှတကှလေးမှာ တငှးကနဲ ကှပစှညှးခံရသလိုပငှ ဖှဈသှားရ၏။

အတှငှးပိုငှး စောကခှေါငှးထဲမှ အလိုးခံရခှငှး အရသာ၏ ကောငှးမှနခှှငှး ကှညနှူးခှငှးကို လီးထိပကှှီးမှ လကခှံရရှိလိုကလှသညှေ။ ‘‘ဘှတှ . . .ဘှတှ . . စှတှ . .ပှှတှ’’ ထှနှးဇောှ နှဈခကှဆှင့ှ၍ ခပဖှိဖိလေး ဆောင့ပှေးလိုကှ၏။ လီးထိပမှှ နင့ကှနဲနအေောငှ တဈစုံတဈခုနှင့ှ ဆောင့မှိ၏။ ‘‘အ . . အဈကို . . ’’ မိခှော အသကရှှုရပသှှားသညှ။ မကှလှုံးထဲ ပှာကနဲ ဝငှးကနဲ ဖှဈသှား၏။ ကှားဖူးနားဝဖှင့ှ စဉှးစားမိသညှ။ ‘‘အပှိုမှေး . . ပေါကသှှားတာ’’ ဟုတလှား . . မဟုတလှား မသိ၊ နှဈဦးသား အတညပှှုသလို ဆကလှိုးကှသညှ။

ထှနှးဇောှ ယောကှှားလေးစိတထှဲ၌ ဘယသှူ တဈဦးတဈယောကမှှှ မဖိုကရှသေးသော စောကဖှုတလှေးကို လှပသော ဘီယာဘူးအသဈကလေး ဖောကလှိုကရှသလို ကှနပသှှေား၏။မိခှောကလညှး ဒါကိုတော့ လေ့လာဘူးသညှ။ အပေါကသှဈကိုမှ ခစှတှတကှှသောယောကှှားလေးတှေ၏ ညာဉကှို သိထား၏။ ထို့ကှောင့လှညှး ဟုတသှညဖှှဈစေ၊ မဟုတသှညဖှှဈစေ အပှိုမှေးပေါကသှှားပှီဟု သံယောငှ ထည့လှိုကခှှငှး ဖှဈသညှ။ ဤအသံကှားမှ ထှနှးဇောှ အားထည့ပှှီး ကှုံးတော့သညှ။ ‘‘ဘှတှ . . .ဘှတှ . . ဖှတှ . . ဖတှ’’ ‘‘အင့ှ . . အင့ှ . . အင့ှ . . အ . . အား . . ဟ . . လားလား’’။

မိရှှခှေောတဈယောကှ ကိုယ့အှတတနှှင့ှ ကိုယစှူးပှီ၊ နင့နှအေောငှ ခံရသည့ှ ပေါငနှှဈဖကကှ ကားပှီး အပေါသှို့ ဖှဲထောငထှားရာ ဆီးခုံက မောကတှငှးလကှှ ခပမှို့မို့လေး ကော့တငပှေးသလိုဖှဈ၏။ ကုတငမှဟုတှ၊ ကှမှးမဟုတှ။ ကတတှရာလမှး မာမာမှာ ထငတှိုငှးဆောင့နှိုငှ၏။( မှကှေီး၌ ဖိုကရှသော အရသာနှင့ှ တောငဆှုပခှန့ှ ထူသော ဖဲမှေ့ယာပေါှ၌ ဖိုကရှသော အရသာမှာ အပှော့ အမာ ခံအား ဆောင့အှား ကှာလှနှးလှသညှ။ အောကခှံက မာနလှှငှေ တငပှါးအသားဆိုငတှို့၏ ရုနှးကနပှှနကှှှပေးမှု အရသာကို ပိုပှီး ထိထိမိမိ ခံစားသိရှိနိုငှ၏ … စကားခပှှ ။ )

ယခု မိခှော နင့နှအေောငှ အလိုးခံရသညှ။ စောကပှတထှဲမှ ကငှတှကသှှားအောငထှိသညှ။ ဆောင့ခှကှတှိုငှးက အားပါ၏။ ကှီးမားလှသော ဖငသှားကှီးမှားသာ မရှိပါက အရိုးတှေ အမှုန့ှ ဖှဈကုနမှလားဟု မဆိုနိုငခှှေ။ ‘‘အဈကို က အဆုံးထိ ဆောင့တှာပဲ . . တခါထဲ . . အင့ှ’’ ‘‘နာ လို့လားဟငှ’’ ‘‘နာတာပေါ့ အသကအှောင့ထှားရတာ . . အသကရှှုဖို့တောငှ အခှိနမှရတော့ဘူး . . အားကှီး ကှမှးတာပဲ’’ ငိုသံလိုလို ဒေါသသံလိုလို ပှောလိုကသှော မိခှောစကားကှောင့ှ ထှနှးဇောှ အကှမှးဆုံးသော ဆောင့အှားမှ ကပညှောင့လှိုးနညှးသို့ ပှောငှးလိုကလှသညှေ။

‘‘ဘှတှ . . .ဘှတှ . . စှတှ . . ဘှတှ . . စှတှ’’ ‘‘အင့ှ . . အင့ှ . . အဲ့ . . အဲဒါက တောသှေးတယှ တခါတညှးမှား အသကရှှုလို့ကို မရဘူး’’ ‘‘ှှပတှ . . ဘှတှ . . .ဘှတှ . .’’ ‘‘ဟ . . အ . . အိုး . . အိုး . .အဆုံးခညှှးဝငတှာပဲကှယှ’’ လီးမှှေးကှမှးကှမှးကှီးမှားက မိခှောရဲ့ စောကမှှှေးအုံလေးကို ခပဖှိဖိလေး ဖိကှိတပှှီး ညောင့နှသညှေ။ဗှိ ကနဲ ဗှိ ကနဲ အမှှေးခငှှး ဖိကှိတသှံက တဈခါတဈလေ ခပကှယှကှယှလှေး ထှကထှှကလှာတတလှေ၏။ ‘‘အ . . အဈကို အရမှးအဆောင့သှနတှယှ . . ကှှတှ . . ကှှတှ . . ’’ ‘‘ဆောင့တှာ မိခှော မကှိုကဘှူးလားဟငှ’’ ‘‘ဆီးခုံနာတယှ ဘာမှနှးလညှး မသိဘူး။

အရသာမှ မရှိတာ စှတညှောင့နှတောပဲ မုနှးတယှ’’ ပါးစပကှလေး ရဲရဲဖှင့ှ နှဈကိုယကှှား တိုးတိုးလေး ပှောနသေော မိခှောအသံက လသေံလေးမှှသာဖှဈ၏။ ‘‘အဈကိုလီးကှီးကို အားရရဲ့လားဟငှ’’ ‘‘ဟာ အဈကိုကလညှး . . . သှား မသိဘူး’’ ‘‘ခံလို့ ကောငှးရဲ့လားလို့မေးတာပါ’’ ‘‘ဟိ ဟိ တောကှှာ မမေးနဲ့ ရှကတှယှ’’ ‘‘အ . . အင့ှ . . ဟင့ှ . . အင့ှ . . အင့ှ . . အား ကှှတှ ကှှတှ’’ စောကပှတထှဲ လီးဝငနှစဉှေ နို့အစို့ခံရသော အရသာမှာ မိနှးခလေးတဈဦးအတှကှ အမှင့ဆှုံး ခံစားမှုပငှ ဖှဈသတညှး။ ‘‘ရှီး . . အား . . ကှှတှ . . ကှှတှ . . အီး . . အား . . အဈကို . . ဖယှ . . ဖယတှော့ . . ’’။

‘‘ဟာ ဘာလို့ဖယရှမှာလဲ . .ပှှတှ . .ပှှတှ’’ ‘‘အာ . . ဒီမှာ ထှကှ . . ထှကကှုနတှော့မယှ ဖယပှါဆို’’ ‘‘ထှကှ . . ထှကှ . .ပှှတှ . .ပှှတှ’’ ‘‘ဟင့အှငှး . . အား ဒုကခှပါပဲ . . ရှီး . . ပှှတှ . .ပှှတှ . . ဘှတှ’’ အား . . အား . . အား . . မိခှောအသံ အနညှးငယှ ကယှသှှားသညှ။ ဘတဈှကားဆီမှ လူသံ သဲ့သဲ့ ကှားလိုကရှသညှ။ ‘‘သိပမှအောနှဲ့လေ လူတှကှေားကုနလှိမ့မှယှ’’ ‘‘အို ကှား ကှား မတတနှိုငဘှူး . . အား အား’’ ကောငမှလေး စှတအှောနှပှနသှညှေ။ ‘‘ဖှငှး’’ ကနဲ ရှိနှးတကသှှားရသော ခံစားမှုနှင့အှတူ လီးထိပမှှ အားရပှည့ဝှသော ခံစားမှု သုတရှညမှှား ဇိကနဲ ဇိကနဲ မိခှောလေး၏ စောကခှေါငှးအဆုံး၌ စိမထှားရငှး ပနှးထည့ပှဈလိုကတှော့သညှ။

မိခှော၏ စောကပှတလှေးထဲ နှေးကနဲ နှေးကနဲ ခံစားလိုကရှပှီး နှဈယောကသှား အသားခငှှး ဖိကပပှူထားရငှး ရှစိ ရှစိဖှင့ှ အရှိနမှသသေေးသလို ကပဆှောင့ရှငှး ညောင့ရှငှး ကာမအရသာကို အပှည့အှ၀ ခံစားလိုကကှှရလသညှေ။ လူသူကငှးမဲ့သော ဟိုငှးဝေးလမှးမကှီးပေါမှှ အပှိုစငမှလေး၏ သှေးကှကလှေးကိုတော့ဖှင့ှ မညသှူမှှ ရေးကှီးခှငကှယှှ သတိထားမိကှလိမ့မှညှ မဟုတပှါခှေ၊ ….. ‘‘မိခှောကို . . . ကို မေ့လိုကပှါ နောှ’’ ပိုကဆှံအိတလှေးလာယူရငှး ကားပေါကှ အဆငှး၌ မိခှော ကပပှှောသညှ။ ထှနှးဇောှ လှိုကကှငှသှော ခံစားမှုကို ခံစားရသညှ။

‘‘မိခှောတို့ ရှာကို ပှောပှခဲ့ဦးလေ . . ’’ ‘‘အို . . အပိုတှေ’’ မိခှော မကှနှှာထား တငှးတငှးလေးဖှင့ှ တဈခကှဟှောကပှှီး ဆငှးသှားသညှ။ ကားလမှးဘေးရှိ ဖုံထနသေော လှညှးလမှးမအထိ နောကမှှကှည့ပှှီး တနှးပှေးသှားသညှ။ ‘‘မောငှး . . ဆရာရေ့ မောငှး’’ ‘‘မမောငှးသေးဘူးလားကှာ’’ ‘‘အမှ . . ရောဂါကှှမှးနပှေီ’’ ‘‘ဇောကှှီး မောငှးကှာ’’ ‘‘ . . . . . ’’ ‘‘ကှှနတှောှ မောငှးလို့မရတော့ဘူး ကိုစံလှ’’ ငိုသံပါကှီးနှင့ှ ပှောလိုကသှော ထှနှးဇောကှို စံလှ သကပှှငှးခရှငှး ကှည့သှညှ။ ‘‘ခကပှှီ ကဲဖယှ ငါပဲ မောငှးမယှ’’ စပယယှာစံလှ ဒရိုငဘှာ ထိုငခှုံ၌ ဝငထှိုငပှှီး မောငှး၏။

ရေးရေးပပှ မိခှော၏ သဏဍှနလှေးကို ထှနှးဇောှ လှမှးဆှတကှှကှေဲစှာ နောကဆှုံးငေးနမေိခဲ့သညှ။ ကားသညှ အိုးသညကှုနှးကို ကှောလှပှီး ဖှဈသညှ။ ခရီးသညှ တဈယောကမှှှ မကနှတှော့။ ‘‘ငါ ငယငှယကှ အခု သှငရှုံမှာ ရုပရှှငစှပှီး ကှည့ဘှူးတယှ၊ နောကှ နှဈနှဈလောကအှထိ သှငရှုံမှာပဲ ကှည့တှယှ၊ သှငရှုံကိုပဲ ကှိုကတှယှ၊ နောကှ လညလှာတော့ ပပဝငှးရုံ ကှည့တှယှ၊ သှငရှုံကို မသှားတော့ဘူး၊ နောကှ သမမှတ မှာပဲ ကှည့တှယှ၊ ဘယရှုံမှ မသှားဘူး။ အခု ရနကှုနတှဈမှို့လုံးကို ငါကှည့တှယှ၊ ရုံ မရှေးတော့ဘူး၊ ဘယရှုံဖှဈဖှဈ ကှည့တှယှ၊ မိနှးမလဲ ဒီလိုပါပဲ ဇောကှှီး၊သာတာမတှေ့သေးတော့ . . ဟငှး ဟငှး’’ ကားကို မောငှးရငှးက စံလှ လူလညကှနှေ၏။

ထှနှးဇောှ အံကို ကှိတထှားသညှ။ မခစှဘှူးသော အသညှး၌ . . အပှဈအနာအဆာကငှးသော အသညှးသန့သှန့လှေးပေါှ၌ အမာရှတှ ထငစှသေော အခစှငှရဲမီးကို သှနှးလောငှးခပှေးသှားသော အဆိပပှနှးမလေး မရှှခှေော . .ပှနလှညဆှုံစညှးခဲ့သညရှှိသောှ . . . . . ။ ‘‘ဟေ့ကောငှ ထှနှးဇောှ ငါ ဒီမှာကှ’’ ‘‘လခှေးမှပဲ မငှး ကလပဈှကလညှး မပှီးသေးဘဲနဲ့’’ မကှမှှနထှူထူနှင့ှ အငှးတီ ခေါှ တရုပကှ ထှနှးဇောဘှေး ဝငထှိုငသှညှ။ အငှးတီနှင့ှ အတူ အတနှးတူ ကှောငှးသားတဈဦးဖှဈသော စာဂပှိုးလေး ခငမှောငထှှနှးလညှး ပါလာသညှ။ ‘‘မငှးတို့က ဘာလို့ ငါ့ကို ရှာနရတောတုနှး ဆိုစမှးပါဦး’’ ။

’’ကား . . ကား ကိဈစ ပှောခငှလှို့ .. ’’ ‘‘ ငှားမလို့လား’’ ‘‘ ငှားမလို့ပေါ့ကှ .. ဝယနှိုငမှှတော့ မငှးဆီ လာမလား’’ ‘‘အငှး ပှောလေ ဘယသှှားမှာလဲ’’ ‘‘ဘယမှှ မသှားဘူး အိမပှှနမှှာ’’ ‘‘ကှိုပို့ လုပရှမှာလား’’ ‘‘ဒါပေါ့ .. တို့လေးယောကတှညှး’’ ‘‘လေးယောကကှ မငှးရယှ . . ခငမှောငထှှေးရယှ . . ’’ ‘‘ငှိမှးငှိမှးနဲ့ စတယလှာကောကှ’’ စတယလှာက ဂှမှးလေးလို ဖှူနုသညှ။ ကှောကသှားလေးနယှ မှတညှကသှညှ။ သလငှးကှောကလှေးနှယကှှညလှဲ့နသညှေ။ အဝေးမှ ကှည့ရှုံမှှဖှင့ှ ထငှးကနဲ ပေါလှှငနှသညှေ။ သို့သောှ ၂၀ ရာစုကို ကှောလှှနပှှီး ၂၅ ရာစု ဆီသို့ ခှလှမှေးကှှံထှကနှအေောငှ ရှေ့မှပှေးနသေူလေးပငတှညှး။

‘‘ကိုငှး မနကဖှှနကှစပှီး ကှိုပို့နောှ’’ ‘‘အခစှှ ကှိုပို့ကှောငှးကားလို့ ရေးထားရမှာပေါ့နောှ’’ ‘‘မင့မှအေ . . အခစှကှှိုပို့လား’’ ခငမှောငထှှေးက ရုတတှရကှ ရယလှိုကပှှီးမှ သူ့အဈမပါကှောငှး သတိရသှားပှီး ထှနှးဇောကှို မကှမနပှေ ကှည့ကှာ ထှကသှှားလတေော့သညှ။…. ‘‘ကားပေါကှ ကိုဇောကှှီး ရညှးစားလားဟငှ’’ ‘‘ဟာ ဟိတှ ကှားသှားပါဦးမယှ ဓါတဆှီ ပေးစမှးပါ’’ ‘‘ခှောလိုကတှာနောှ ကိုဇောကှှီး မိတဆှကပှေးပါလား’’ ‘‘အရေးမပါတာ ရီနှယရှာ လုပှ . . လုပစှမှးပါ အာပလာတှပေါ၊ ငါ့ကားငှားစီးတာပဲကှည့လှေ ဟငှးဟငှး’’ ရီနှယှ ဂါလံခှကကှှီးကိုငပှှီး စတယလှာကို ငေးနမေိ၏။

‘‘ခလုတတှိုကပှှီး ဂန့နှေဦးမယှ အောကကှှည့ှ’’ စတယလှာနှင့စှာလှှငှ ရီနှယ့ှ၏ အလှကမှ အကှည့ခှံနသေေး၏။ စတယလှာ့ အလှက သဈလှငတှောကပှသော အလှဟုတော့ ဆိုနိုငပှသညှေ။ငှိမှးငှိမှးဆိုသော ခငမှောငထှှေးအဈမက အနညှးငယှ ရင့ကှကှသှယောငရှှိသညှ။ ပှာလှငသှော မကှလှုံးလေးမှားက ထာဝစဉှ ရှကရှှံ့စှာ ငုတလှှှိုးနတတသှညှေ။ ထှနှးဇောှ သတိထားမိသညှ။ အငှး နှငှးဆီနဲ့ ခရလေို အလှမှိုး . . . ။ အငှးတီနှင့ှ ခငမှောငထှှေး ဂှီကနှသဖှငှေ့ ဓါတဆှီပငှ ဝယမှထည့ခှဲ့ရပဲ ရီနှယတှို့ဆိုငှ ရောကမှှ ဝယထှည့ရှသညှ။ အမဝေိုငှးက စူးစမှးသော မကှလှုံးမှားနှင့ှ ထှနှးဇောကှို ကှည့သှညှ။

သညအှကှည့ကှိုလညှး ထှနှးဇောှ နားလညနှသညှေ။ ထို့ကှောင့ှ အရှကပှှေ ဟကကှနဲ ရယရှငှး . . ။ ‘‘ကှောငှးကား ဖှဈနပှနပှှေီ အမဝေိုငှးရေ’’ အမဝေိုငှးက မဲ့ပှီး ခေါငှးငှိမ့ပှှသညှ။ ‘‘ဟေ့ကောငှ လုပဟှ မှနမှှနှ’’ ‘‘လာပါပှီကှ မငှးတို့ကလညှး ခုမှ ခုနှဈနာရီခှဲသေးတာ’’ ခငမှောငထှှေး ပေါတှာကတှ ဦးခေါငှးမှ လှမှး၍အောှ၏။ ထှနှးဇောှ ရီနှယ့လှကထှဲမှ ဂါလံခှကကှို ယူပှီး ဆီထည့သှညှ။ ‘‘အငဂှငှဝှိုငှ မရောတော့ဘူးလား ကိုဇောှ’’ ‘‘ရှိသေးတယဟှ တဈပုလငှး ဒီမှာ’’ ဒရိုငဘှာနောကခှုံမှ အငဂှငှဝှိုငပှုလငှးကို ဓါတဆှီတိုငကှီထဲ ရောပေးလိုကသှညှ။

‘‘ဓါတဆှီနဲ့ ရောထည့ရှလားဟငှ’’ အံ့သှဟနဖှှင့ှ စတယလှာက မေးသညှ။ ‘‘ဟမှးဘီး၊ ဒိုငဟှာ့စုနဲ့ ပေါတှာကတကှ အငဂှငှဝှိုငနှဲ့ ဓါတဆှီ ရောကှှေးရတာခညှှးပဲလေ’’ ‘‘အောှ ခုမှ သိတာ’’ စတယလှာနှင့ှ စကားပှောဖှဈသှားသညှ။ ရီနှယကှ ဘာမှနှးမသိ ထှနှးဇောလှကထှဲမှ ဂါလံခှကကှို ဆတကှနဲ ဆောင့ယှူပှီး ဆောင့ှ . . ဆောင့နှှင့ှ ထှကသှှားလေ၏။ ‘‘အဟီး ကိုဇောကှှီး သူက ဒီဆိုငကှလား’’ ခငမှောငထှှေးက စပဖှှဲဖှဲ မကှနှှာပေးဖှင့ှ မေးလိုကသှညှ။ ‘‘အငှး ဓါတဆှီရောငှးတဲ့ အမဝေိုငှးသမီးလေ’’ ‘‘မှည့တှယနှောှ ဟဲဟဲဟဲ’’ အငှးတီက ကားနောကခှနှးမှ လှမှးအောသှညှ။

‘‘ဟိတကှောငှ နှာဘူး စှတပှှောမနနေဲ့ ကိုဇောကှှီး ပဈစညှးဖှဈနရငှေ မကှနှှာပူစရာကှီး’’ ‘‘ဟာကှာ . . ’’ ‘‘ညနကေို မာလာဘကှ ခဏသှားကှမယနှောှ’’ ‘‘ရတယလှေ ကလပဈှပှီးမှ မဟုတလှား’’ ‘‘အငှးပေါ့ .. ငှိမှး သူငယခှငှှးတဈယောကနှဲ့ ခှိနှးထားလို့’’ အငှးတီကို သာမနလှသေံနှင့ှ ပှောနသေောလှညှး စတယလှာက တဈစုံတဈရာ နောကပှှောငရှနှ ပါးစပပှှငနှသညှေ။ ‘‘ဗှို့ ကားဆရာ ညနေ ခှိနှးထားတာရှိတယနှောှ မမေ့နဲ့’’ ‘‘ဘာလဲ ဘာပှောတာလဲ’’ ကားစကသှံနှင့ှ မရှငှးသော ဇောကှှီးက လှည့မှေး၏။ စတယလှာ ခှကထှိုးခှကလှနလှေး ရယနှသညှေ။

‘‘အငှး . . ဒါ . . ဒါ ရယစှရာလား ဟဲ့’’ အငှးတီက မကှနှှာထိ မကှနှှာထားအပှောကှောင့ှ စတယလှာ့မကှနှှာ ဘရိတဆှောင့နှငှးခှငှး ခံလိုကရှသော တိုယိုတာကားနှယှ ခေါငှးလေးငုံ့ပှီး အရယရှပသှှား၏။ …. ‘‘ဒီည စတိတရှှိုးလကမှှတှ ရလာတယဟှေ့’’ ‘‘ဟယှ ပှစမှး’’ ‘‘အို ဘယမှလဲ .. သုံးစောငတှညှး’’ စတယလှာက စိတပှကှသှလို ညညှး၏။ ‘‘စတယလှာတို့ သှားကှပါ ငှိမှးက အိပရှေးပကှသှိပမှခံနိုငဘှူး’’ ငှိမှးငှိမှးက လကမှှတသှုံးစောငကှို တဈခကှဝှေ့ကှည့လှိုကပှှီး ပှောသညှ။ ‘‘ဟယှ . . အယှ . . မဟုတတှာ ဒါဆို အဟီး . . ငါတို့ပဲ သှားရမှာပေါ့’’ စတယလှာ့စကားကှောင့ှ ခငမှောငထှှေး ခမှာမှာ ပှာပှာသလဲ ဖှဈသှားရ၏။

ထိုစဉှ ပါဝါမကှမှှနလှေးဖှင့ှ သှယလှဖှှူနှဲ့သော ကှောငှးသူတဈဦး ကငတှငှးထဲသို့ ဝငလှာရငှးငှိမှးငှိမှးကို ပှုံးပှ၏။ ‘‘ဟော ဖှူရောကလှာပှီ လာ ထိုငှ’’ ဖှူဆိုသော ပါဝါမကှမှှနနှှင့ှ မိနှးကလေးက တှေ့နကှေ အငှးတီနှင့ှ ခငမှောငထှှေးကို ပှုံးပှရငှးအကှည့ကှ ထှနှးဇောဆီ ရောကသှှားသညှ။ ထှနှးဇောကှ သောကလှကစှ ထောပတတှဈဇှနှးကို ပါးစပထှဲ ထိုးသှငှးရငှး ခပရှေးရေး ပှုံးပှဖှဈသညှ။ ‘‘သူက ကိုထှနှးဇောတှဲ့ .. တို့အဖှဲ့ထဲကပဲ’’ ‘‘ဟုတလှား ဒါဆို အီကို အဖှဲ့ကှီးစုမိတာပေါ့’’ စတယလှာတဈယောကှ ငှိမှးငှိမှးနှင့ှ ဖှူတို့ကှား၌ ထှနှးဇောှ မကှနှှာငယစှှာ ကနှရှဈသညကှို လှည့ှ၍မှှပငှ မကှည့တှော့ခှေ။

‘‘ဟငှ စတယလှာ မကှည့ဘှူးလား’’ ဖှူကပါ ငှိမှးငှိမှးတို့နှင့အှတူလိုကမှညဖှှဈလာသဖှင့ှ အစီအစဉကှ ပှောငှးသှားပှီးစတယလှာ၊ငှိမှးငှိမှးနှင့ှ ဖှူတို့ သုံးယောကသှား စတိတရှှိုးကှည့ဖှှဈသှားခှငှးဖှဈသညှ။ .. ထှနှးဇောကှ ကားပေါမှှာပဲ ထိုငစှောင့ပှှီးတယောကထှဲ ပငှှးပငှှးနှင့ကှနှခှဲ့စဉှ စတယလှာက ပှနရှောကလှာသညှ။ ‘‘ငှိမှး ပှောကသှှားလို့ ကိုဇော့ကှားဆီ လာကှည့တှာ’’ ‘‘အပေါ့အပါး သှားတာနမှောပါ ကားဆီ ပှနမှလာပါဘူး’’ စတယလှာက ဘလောကဈှအငှကှှီ လညဟှိုကလှေးထဲမှ ဝငှးဝါနသေော ရငညှှန့လှေး ပှူထှကလှာသညအှထိ ကုနှးလိုကရှငှး ဟနလှုပပှှီး ရယသှညှ။

‘‘ဟငှး . . ဟငှး ယုံပါတယနှောှ ဒီက ငှိမှးကို လာရှာတာပါ ၊ စတယလှာ ကိုဇော့ကှို စဈဆေးနတော မဟုတရှပါဘူးနောှ .. ’’ ကားရှေ့ခနှးလေးသညှ ကှပတှီးကှပတှောငှး နိုငလှှသညှ။ မှောငရှိပကှသှော ကားခေါငှးအတှငှးသို့ စတယလှာ ရဲတငှးစှာ စှေ့ကနဲ ဝငထှိုငလှိုကသှညှ။ ကားလေး ငှိမ့ကှနဲ တုနသှှား၏။ ‘‘ကို . . ဇောှ’’ လသေံအုပအှုပဖှှင့ှ ခေါသှညှ။ ‘‘ဘာလဲ . . . စတယလှာ’’ ‘‘ကှောငှးမှာ စတယလှာကို လိုကနှတေဲ့ ဘဲလေ အခုလိုကလှာတယှ၊ စတယလှာက အုံနာရှိတယလှို့ပှောထားတာ မယုံဘူး ဟိုမှာ လာကှည့နှပှေီ ဒီဘကတှိုးနောှ ခဏ’’ ထှနှးဇောှ ရငခှုနခှှိနမှရလိုကှ . . . . .။

အိပပှှောနှစဉှေ မိုးကှိုးပဈ ခံလိုကရှသည့အှလား ကယောငကှတမှးဖှင့ှ အတငှးဖိကပလှာသော စတယလှာ နှုတခှမှးနှေးနှေးကို ယောငယှမှးပှီး စုပလှိုကရှသညှ။ နှုတခှမှးနီနံ့ သငှးသငှးခှိုမှသှားသညှ။ကားဘေး မနီးမဝေးမှ အကဲခတဟှနှ ဆံရှညကှိုယတှောလှေး နှဈယောကကှို ထှနှးဇောှ တှေ့နရသညှေ။ ‘‘အငှး . . အှနှး . . ပှှတှ . . ပှှတှ . . စှပှ . . အှနှး . . ပှှတှ’’ စတယလှာက ထှနှးဇောှ နှုတခှမှးကို ခပကှှမှးကှမှးလေး စုပယှူသညှ။ ထှနှးဇောှ ထောငှးကနဲ ဒိုငှးကနဲ လေ .. ဘာတှဖှဈကေုနသှညမှသိ တော့။ .. ဟနဆှောငအှနမှးဟုဆိုသော စတယလှာ့ အနမှးက အသကပှါလာသညှ။

တဒငှဂှ မဟုတတှော့ခှေ၊ ‘‘အှနှး . . ဟငှး . . အှနှး . . အငှး . . ှှပတှ . . စှပှ . . ’’ နှေးအိနူးညံ့သော ရငသှားနှဈမှှာက ထှနှးဇောှ၏ ရငဘှတကှှီးကို တငှးတငှးကှီး ဖိကပမှိသညှ။ လှိမ့လှူးသညှ။ ဤအထိအတှေ့ကှောင့ှ တာဝါကရိနှးမောငှးတံကှီးက တဖှေးဖှေး ထောငထှလာသညှ။ သူ့ကို ဟနဆှောငနှတောပါလို့ ရှငှးပှလို့ရမှာ မဟုတဘှူး။ အိုး . . . စတယလှာ .. မငှးလကှ နှေးနှေးလေးက ယုယုယယ ကိုငဆှှပေးနတောကော ဟနဆှောငတှာပဲလားကှယှ . . . . ။ ထှနှးဇောှ ခှောငပှိတမှိနသေော လကဝှှေ့သမားလို ရုတတှရကှ ဘာပှနလှုပရှမှနှး မသိအောငှ ဖှဈနရသညှေ။

လမှးပေါမှှ ကိုယတှောကှ သောကလှကစှ စီးကရကကှို မှကှေီးပေါခှပှှီး ဟပဖှရှှုးဖိနပဖှှင့ှ ဖိခှနငှေးသတပှှီး ခှာကနဲ လှည့ထှှကသှှားတော့သညှ။ ‘‘သှား . . သှားကှပှီ စတယလှာ’’ စတယလှာ့ ကိုယသှငှးနံ့မှှေးမှှေးလေးက နှာခေါငှးထကမှှာ ထငကှနှရှဈနဆေဲပါလေ . . . ။ ‘‘ဟငှး . . ’’ စတယလှာက ရှညလှှားလှသော သကပှှငှးလေးကို ခိုးရှိုကရှငှး ‘‘ မောသှားတာပဲ’’ ဟု တိုးတိုးလေး ပှော၏။ ခနဓှာကိုယခှငှှးက ပးကပထှားဆဲရှိသညှ။ စတယလှာ့ နားရှကကှလေးတဈဖကကှ ထှနှးဇောရှငဘှတှ၌ ကပဖှိထားရာ ကယှလှောငသှော ထှနှးဇောှ၏ နှလုံးခုနသှံပှငှးပှငှးကို ကှားနရသညှေ။

‘‘ဒိတှ . . ဒိတှ . . ဒိတှ . . ဒိတှ’’ ‘‘ကိုဇော့ှ ရငတှှေ အရမှးခုနနှတယှေ’’ ‘‘ဟုတတှယှ အားကှီး ယုံပါဘူးနောှ’’ ‘‘တကယပှါ ဒီလို မှှေးအီတဲ့ အနမှးမှိုး တဈခါမှ မခံစားဘူးသေးဘူး၊ ပှီးတော့ ခုလို အကိုငလှညှး မခံဘူးသေးဘူး’’ ‘‘အယှ . . ယုတမှာတာ ကှည့ှ’’ စတယလှာ လကသှီးဆုပကှလေးမှားဖှင့ှ ထှနှးဇောှ ရငဘှတကှယှကှှီးကို ခပဖှှဖှ ထုရငှး ရှကရှှံ့စှာ ပှောသညှ။ စတယလှာ့ ရငှ၌ ကှညနှူးနှေးထှေးနေ၏။ ထှနှးဇောလှကကှ စတယလှာ့ ပေါငလှုံးလုံးလေးကို ဖှဖှလေးပှတရှငှး ပေါငရှငှးသို့ ရှေ့လှားလာနသညှေ။ တရုပမှလေး စတယလှာက သညလှကှ ဘယကှို ဦးတညနှသညဆှေိုသညကှို သိသညှ။

မတားမှဈရကှ . . ထှနှးဇောှ လကခှုံပေါမှှ လကကှလေးတဈဖကကှို ခပသှာသာလေး အုပကှိုငလှိုကရှငှး မှေးလိုကသှှားမိသညှ။ ‘‘ဟ . . အား . . အဲလို မလုပနှဲ့ကှယှ’’ ကားလေး သိမ့ကှနဲ ငှိမ့ကှနဲ ခါရမှးသှား၏။ ဒရိုငဘှာခနှး နောကကှှည့မှှနတှှငှ ခှိပဆှှဲထားသော စံပယပှနှး အတှဲလေးက ရမှးခါသှားသညှ။ ‘‘ရှီး . . အ . . အ . . ယ . . ယ . . ယားတယှ . . ဆို’’ ထှနှးဇောှ နူးညံ့သော စောကဖှုတနှှုတခှမှးသားလေးကို အပီအပှငှ ပှတသှပပှေးနမေိသညှ။ လကဖှဝါး၌ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးလကခှှောငှးမှားဆီမှ လညှးကောငှး အလှနနှူးညံ့သော ဝါဂှမှးအထိအတှေ့ကဲ့သို့ မှတမှှတစှငစှငှ အထိအတှေ့ကဲ့သို့ ထှနှးဇောှ ခံစားရသညှ။

တသိမ့သှိမ့လှှုပခှါ တုနရှီနသေော ရငအှစုံက ဆူလှိုကသှော ခံစားမှုကို အပှငှးအထနှ ခံစားလိုကရှသညှ။ ‘‘ဟေ့အေးကှယှ . . သူမှား မနတတတှေော့ဘူး’’ မသိမသာလေး ရှိုကလှှိုကသှော အသံအကအှကကှလေးက ထှနှးဇောကှို နှိုးဆှပေးသလို ဖှဈနသညှေ။ စတယလှာ၏ ဝငှးဝငပှပ မကှနှှာလေးက ထှနှးဇောှ ရငခှှငတှှငှးသို့ အတငှးအကှပှ ပူးကပတှိုးဝငရှငှး အသကပှှငှးပှငှး ရှုလိုကခှှငှးကို စတယလှာသိသညှ။ ပေါငနှှဈခှမှးက ဟပှဲသှားပှီး တငှးမာနသေော ထှနှးဇောပှဈစညှးကို အသာအယာ ကိုငပှေးမိသညှ။ စကားတဈခှနှးတဈလမှှေ မဆိုမိကှပဲ။

ဘာလုပကှှမညကှို အထိအတှေ့ အပှတအှသပှ အကားအပှဲလေးမှားက အပှနအှလှနှ စကားတှေ ပှောနကှပသညှေေ။ ကဉှှးကဉှှးကှပကှှပှ ကားခေါငှးထဲမှာပငှ ထှနှးဇောှ ပုဆိုးကို ဆှဲတငရှငှး ဖေါငှးကား အိစိုနသေော စောကဖှုတလှေး အဝ၌ တေ့လိုကသှညှ။ ‘‘ဟို့ . . အို ’’ စတယလှာ နှုတခှမှးလေး စုခှှနပှှီး မကှဖှှူလေး လနသှှားသညှ။ စောကပှတှ နှုတခှမှးသားလေးနှဈဖကှ မဟတဟလေး ဖှဲထားသည့တှိုငအှောငှ ကှမှးသီးခေါငှး လီးထိပကှှီးက ပှူတဈနေ၏။ ‘‘ဘှတှ . . ဖှတှ . . စှပှ’’ ‘‘အို . . အား . . အမလေး’’ ခပအှုပအှုပှ ဆကတှိုကထှှကလှာသော အသံညှငှးညှငှး . . .။

‘‘မဖှဈဘူး ထငတှယှ . . . အ . . . အရမှးကှပနှတယှေ’’ ‘‘ ဘှတှ . . ဘှတှ . .ဖှတှ’’ ‘‘ဟေ့ . . အေ့ . . အ . . အား’’ စတယလှာ အဆိပရှှိသော မှှကေိုမှ ကစားမိခဲ့လပှေီကော ။ .. ‘‘အား . . မရဘူး . . အု . . အားဟား . . မရ . . မရဘူး’’ ‘‘ဘှတှ . . ဘှတှ . . ဖှတှ . . စှတှ . . ှှပတှ . . ’’ ‘‘ဘှာ’’ ခတှ၍ မရသော ကစားနညှးတဈမှိုးကို စတယလှာ စိတလှိုလကရှ ကစားမိခဲ့ခှပှေီ။ စိတကှှမှး သနမှာလှသော ထှနှးဇောထှံမှ မှငှးသိုးကှီး နှာမှုတသှံလို ပှငှးပှသော အသံကို ကှားနရသညှေ။ ဆီးစပမှှ နာကငှသှော ဝဒနောနှင့ှ မာတငှးသနမှာလှသော လိငတှနကှှီး အလိုးအညှောင့ှ ဝဒနောတို့ ရောပှှနှးကာ စတယလှာ ထှနှးဇောရှငဘှတကှို အတငှး တှနှးကနထှား၏။

သားအိမကှို ထိုးဖောကှ၍ အစာအိမအှတှငှးသို့ပငှ ရောကသှှားလသလေား ထငရှလောကအှောငပှငှ လိငတှနကှှီးက ကှီးမား ထှားကှိုငှးလှနှးနပှနသှညှေ။ ဒူးနှဈဖကကှို တငှးတငှးဆုပထှားသော ထှနှးဇောှ၏ လကကှှီးမှားက သနမှာ တငှးကှပလှှနှးနပှေီး ဒူးဆဈကလေးမှား ဖှေးဖှေးလှလှှသှေးဆုတနှရလသညှေေ။ ထှနှးဇောအှတှကှ စနှးပှင့နှသညဟှေုပငှ ဆိုရလမညလှေား စုတဝှငကှိနှးကပဲ ယခုလထဲမှားနသညလှေားမသိ . . လှပသော စောလှေးမှားနှင့ှ မမှှောလှင့ပှဲ ဖှုတှ . . ဖှုတနှရသဖှငှေ့ ထှနှးဇောှ အကိုငအှတှယတှှေ ညငသှာကှှမှးကငှလှှနှးနသညှေ။

အပှတအှသပှ အနူးအနပတှှကလညှေး ပှောငမှှောကလှှနှးနပရေော ထှနှးဇောနှှင့ှ ထိလိုကသှော စောမှှနသှမှှ ပင့ကှူအိမှ၌ငှိမိရသော ယငကှောငနှှယှ ခှာမရ ရုနှးမရတော့ခှေ၊ စောလှေးမှားကလညှး ထှနှးဇောှ၏ ကနှှးမာသနစှှမှးသော ကိုယခှနဓှာကိုယကှို ကှည့ရှငှး မသိစိတမှှားက ဆာလောငနှိုးထနတတကှှပရေော ယခုကဲ့သို့ မမှှောလှင့ပှဲ ဖှဈလာကှသောအခါ . . . . . ‘‘အ . . အား . . ကှှတှ . . ကှှတှ . . တအားကှပတှယှ ကိုဇောရှ . . ’’ ‘‘အရမှးကှပလှား စတယလှာ ဟငှ ပှစမှး’’ ‘‘အထဲမှာ ထောကှ . . ထောကနှသလေိုကှီး . . . ရှီး . . အ’’ ‘‘ခဏလေး စတယလှာ . . . ခဏလေး’’။

ထှနှးဇောှ ကားဒကှ(ရှှ)ဘုတထှဲမှ လကသှနှးအစှယခှန့ှ ဓါတခှဲလေးမှားနှင့ှ အသုံးပှုသော လကနှှိပဓှါတမှီး အသေးစားလေးကို ထုတယှူကာ စတယလှာ၏ စောကပှတနှှင့ှ သူ၏ လီးကှီး တိုးလိုးတဈလဈ ဖှဈနခှငှေးကို အနီးကပှ ထိုးကှည့လှတေော့၏။ စတယလှာက ဖငကှို ဓါတမှီးဖှင့ှ ထိုးကှည့ခှှငှးကို ခံရသည့အှတှကှ ရှကသှှားကာ လကဖှှင့ှ အုပလှိုကလှသညှေ။ စောကဖှုတကှှီးကို အုပမှိသောလှညှး လကကှှားထဲမှ တဆင့ှ စောကခှေါငှးထဲသို့ ဝငနှသေော လီးကှီးကမူ သှေးကှောကှီးမှား ထောငထှနသညကှေို တှေ့ရလသညှေ။

‘‘လကဖှယစှမှးပါ စတယလှာရဲ့ ’’ ‘‘အာ . . ဟင့ှ . . ဘာလုပမှလို့လဲ . . လို့’’ ‘‘ကှည့မှလို့လကှော’’ ‘‘ဟေ့အေး မကှည့နှဲ့ကှာ . . ကှှတှ . . မီးပိတလှိုကစှမှးပါ’’ စတယလှာ၏ ကနှလှကတှဈဖကကှ ဓါတမှီးလေးကို လိုကလှုနပှနသှညှေ။ စတိတရှှိုးစငမှှင့ဆှီမှ ဆူညံနသေော ပရိသတအှသံမှားက ထိုးဖေါကလှှင့ပှှံနလသညှေေ။ ‘‘ပိကှိ . . ပိကှိ’’ ဟူသော ပူဖောငှးသညှ အသံက ပှဲခငှးအပှငသှို့ လှင့စှငထှှကလှာသညှ။ ပဒုမမှာကှငှးနောကဖှကဗှံဒါပငလှေးမှားအောကှ စီတနှးရပထှားသော ကားမှားထဲမှ ပေါတှာကတှ အနီရောငကှားလေး ရှေ့ခနှးမှ တဈခါတဈရံ မီးလငှးလကသှှားသညကှို တှေ့နရပေါသညှ။

လကဝှါးလေးဖှင့ှ အုပထှားသော စတယလှာ့ လကကှှားထဲမှ စောကဖှုတကှှီးထဲသို့ တနင့တှပိုး လိုးဝငနှသေော လိငတှနကှှီး ဒဏကှှောင့ှ တရုပမှလေး၏စောကဖှုတမှှာ သှေးရောငလှှမှှးကာ စောကဖှုတတှပှငလှုံး ရဲရဲနီနရှော၏။ နီကငှသှော စောကမှှှေးလေးမှားက လိမကှှေးကာ ဘုတစှုလေး အုံလိုကပှေါကနှရော ထှနှးဇောှ၏ လကတှဈဖကကှ စောကမှှှေးလေးမှားကို ဖှဖှ ရှရှ ပှတသှပဆှှဲယူလိုကမှိလရော စတယလှာ၏ လကကှလေးမှားမှာ တဆတဆှတလှေး တုနကှာ စောကဖှုတကှှီးကို အုပကှိုငထှားရာမှ မသိမသာလေး ဘေးဖယသှှားရပှနလှေ၏။

‘‘မီးမထိုးနဲ့ဆို . . အို့ . .’’ ဘယလှိုမှနှးလဲ မသိဘူး ဒါက လမှးဘေး ကားခေါငှးထဲမှာ . . စောကပှတကှို စိတတှိုငှးကှ ဖှဲကှည့နှရမညေ့နှရောမဟုတှ . . စိတဆှိုးမိသညှ။ ရှကသှညှ ဒေါသလညှး ဖှဈမိ၏။ သညအှထဲ တဈတဈဆို့ဆို့ကှီး ခံစားနရသေော လီးဒါဏကှ တဈကိုယလှုံးရှိ သှေးကှောမှားထဲသို့ အဆိပရှညမှှား ထိုးသှငှးနသလေား ထငမှှတမှှားရလောကအှောငှ တဖငှှးဖငှှး ခံစားရသညှ။ နားရှကတှှေ ပူထူလာသညှ။ နားထငတှှေ တငှးပှီး တဒိတဒှိတှ သှေးတိုးသံကိုပငှ နားက ပှနကှှားနရသညှေ။ ‘‘ဘှတှ . . ပှှတှ . . စှပှ . . ဒုတှ’’ ‘‘ဟာ့ . . အ’’ စတယလှာ၏ လကကှလေးကို ရုတတှရကှ ဖယထှုတလှိုကသှညှ။

သှေးရောငလှှမှှးနသေော တရုပမှလေး၏ အစိလေးက တငှးထောငကှာ . . . ထိတကှနဲ . . . ထိတကှနဲ လီးကှီး၏ တငှးကှပသှောဒါဏကှို တငှးခံနသညှေ။ လီးထိပမှှ အရပှေားအခှို့က စောကဖှုတနှှုတခှမှးပှငှ၌ တှန့ပှှီး ကနှရှဈနသညှေ။ ထိုအရပှေား တှန့တှှန့ကှှီးမှားကှားမှ ဖေါငှးကားနသေော သှေးကှောကှီးမှာက စောကပှတထှဲသို့ မဝငှ . . အပှငှ၌ တဈဆို့နခှငှေးဖှဈသညှ။ ထှနှးဇောှ စောကပှတနှှုတခှမှးနှဈခုကို အပေါတှကခှှထိုငလှိုကပှှီး လကညှိုးနှင့ှ လကမှ နှဈခှောငှးခှ၍ ဆှဲဖှဲလိုကသှညှ။ တခဏလေးအဖှဲ၌ အဆီနှင့ှ အသားဝငှးဝငှး နီရဲအာပှဲသှားသော စောကဖှုတထှဲသို့ လီးကို အရငှးကပသှညအှထိ ခပဆှတဆှတလှေး ဆောင့သှှငှးပေးလိုကရှာ။

‘‘ဇှတှ’’ ကနဲ လီးရှေ့ပိုငှး ဝငသှှားပှီးနောကှ ‘‘ှှဗတှ’’ ကနဲ လီးအရခှေံ အပှုံလိုကပှါ ဝငသှှားလရော ‘‘စှတှ’’ ဟူသော အသံနှင့အှတူ စောကပှတထှဲမှ အရမှေား လှှံထှကလှာလေ၏။ အရငှးသို့ ရောကသှညနှှင့ှ လီးထိပကှ သားအိမှ၏ မာမာလုံးလုံး(ဘာမှနှးတော့မသိပါ)နှင့ှ တှေ့ကာ ‘‘ဒုတှ’’ ကနဲ ကငှတှကသှှားရလသညှေ။ စတယလှာ ‘‘ ဟာ. . . အ’’ ဟာ လန့အှောရှငှး ထှနှးဇောှ ပုခုံးနှဈဖကကှို ယောငပှှီးတှနှးလိုကသှညှ။ သို့သောှ . . ‘‘ဘှတှ . . ကှိ . . ဘှတှ . . ကှိ . . ကှိ . . ဘှတှ . . ကှိ . . ဘှတှ’’ ‘‘ဘှတှ’’ ကနဲ တဈခကှဆှောင့လှိုကတှိုငှး ‘‘ကှိ’’ ကနဲ ကားလေးက သိမ့ခှါသှားလရော ‘‘ဘှတှ . . ကှိ . .’’ ဆိုသော အသံသညှ မရပမှနား ဒလစပှ ပေါလှာနလတေေော့သညှ။

‘‘ဘှတှ . . ကှိ . . ဘှတှ . . ကှိ . . ကှိ . . ဘှတှ . . ကှိ . . ဘှတှ’’ ‘‘အငှ . . အငှ . . အငှ . . သေ . . သေ . . သရေောပေါ့ . . . ’’ စတယလှာက စကားကို ပှတတှောငှးပှတတှောငှး ပှောရငှး နှုတခှမှးလေးကို ကိုကထှားရှာသညှ။ ထှနှးဇောှ လကထှဲမှ လကနှှိပဓှါတမှီးအသေးစားလေးကို စောကဖှုတအှဝသို့ အသအခှောထိုးပှီး ပှဈပှဈနှဈနှဈ ဆောင့လှိုးပေးလိုကလှသညှေ။ လကနှှိပဓှါတမှီး အလငှးရောငအှောကှ၌ စောကပှတကှှီးထဲကို စောကရှညှ အရှှဲသားနှင့ှ လိုးဝငနှသေော ထှနှးဇောှ၏ လီးကှီးမှာပှောငလှကစှိုရှဲနသညှေ။ တဈခါတဈရံ ကှှတထှှကလှာသော လီးဒဈကှီးကှားထဲ၌ ဖှူဖှေးသော အမှုပမှှား စီနသညကှေို တှေ့ရသညှ။

တရုပမှလေး စောကဖှုတကှှီးအောကဖှကှ ကှကလှှှာစှနှးဒေါင့လှေးထဲ၌မူ ပှဈခှှဲသော အမှုပမှှား စုပုံစီးကနှေ၏။ ‘‘ဘှတှ . . ဘှတှ . . ကှိ . . ကှိ . . ဖှတှ . . ကှိ . . ဖှတှ . . ဘှတှ . .’’ ‘‘အီး . . အ . . အ . . ဟငှး ဟငှးဟငှး . . တောှ . . တောပှှီ . . ’’ ‘‘ဘှတှ . . သှပှ . . ဘှတှ ဖှတှ . . ဘှတှ’’ ‘‘တောှ . . တောှ . . တောှ . . ပှီ . . ဆိုမှ . . အ . . . အရမှးပဲ . . အ . . . ’’ စတယလှာ့အသံက ငိုသံနှင့ှ ရော၍ ဒေါသနိမိတှ လကခှဏာလေးပါလာစဉှ ထှနှးဇောှ၏ လီးထိပမှှ ပူနှေးပှဈခှှဲသော သုတရှမှေားကို တရုပမှလေး၏ စောကဖှုတကှှီးထဲသို့ တဖှငှးဖှငှးပနှးထည့ပှဈလိုကလှတေော့သညှ။ စတယလှာ့ကိုယလှုံးလေးလညှး ဆတကှနဲ ဆတကှနဲ အကှောဆှဲသလို တုနခှါသှားပှီးမှ ပှငှးပှသော အသကရှှုသံနှင့ှ အတူ . . . . . . ငှိမသှကသှှားရှာလတေော့သတညှး…. ပှီး။