အပေးကောင်းလိုက်ရင်

ဦးလေးမောငွ တို့ မှာ သူတို့ ဇာတိမှို့လေး ကိုရောကနွသညမွှော တပတနွီးပါးရှိသှားပှီး နာမကနွှး ဖှဈနသေူ သူတို့ အမှိုးမှာလညွး အခှအနေေ မကောငွးခှေ၊ နောကဆွုံး အခှိနကွို ဆေးရုံပေါမွှာ ပငွ ထားလှှကွ စောင့နွကှရလေသညွေ။အသကွ အရှယလွညွး ကှီး ပှီး သှားသင့သွော အခှိနလွညွး ရောကနွပှေီမို့၊ ပူဆှေး ဝမွးနညွး၊ နှမှော တမွးတ ခှငွးတို့လညွး ရှိမနကှတေော့ပေ၊ သို့သောလွညွး ရောကလွာ ခဲ့ကတညွး က နာရေး ပါ အကုနလွုပပွှီး မှ ပှနလွို့ သင့တွောမွည့ွ အတှကွ ကှောင့ွ ဆကွ နခေဲ့ကှလသညွေ။ ဦးလေးမောငမွှာ သူ့ ငယပွေါငွးတှနေူင့ွ ပှနဆွုံပှီး ဂေါကကွလပွ သှား ကာ ဘီယာသောကွ၊ ဂေါကကွစား လုပနွိူငသွောလွညွး၊ဇနီးဖှဈသူ ဒေါမွှခတမွှာတော့ သူ့ အပေါငွးအသငွး သူဌေးကတောမွှားနူင့ွ ဝေးနရလရေော ပငွှးကာနသညွေ။

ဦးလေးမောငကွ ဒေါမွှခတကွို သူတို့ မှို့နူင့ွ မိုငွ ၂၀ ခန့ဝွေးသောွ တိုငွးမှို့ကှီး ကို သှားလညဖွို့ ပှောနေ၏။ထိုမှို့တှငွ သူတို့ လုပငွနွးခှဲ ရုံးရှိနပှေီး လောလောဆယွ တှငသွူတို့ သားမကွ ကိုမှိုးထှနွး လညွး ရုံးထိုငနွသညွေ၊ ဆိုတော့ သှားခငှတွဲ့ နရော လိုကပွို့ပေးခိုငွးလို့ ရမညပွေါ့။ ဒါပမေဲ့ တနေ့ သူတို့ ရှိရာသို့ ကိုမှိုးထှနွး တယောကွ ဆိုကဆွိုကမွှိုကမွှိုကွ ရောကလွာခဲ့သညွ၊ သူတို့ မှို့လေးမှ မိုငွ အနညွးငယဝွေးသော ရှာတရှာတှငွ အလုပကွိဈစ အတှကသွှားစရာရှိရာမှ ယောကခြမ ကှီးတှေ ရောကနွသညွေ ကှားလို့ လှည့ဝွငလွာခှငွးဖှဈလသညွေ။ ထိုဒသေ နယပွယတွှငွး တှငွ ကားလမွးမှားမှာ အငွဂြလိပခွတွကထေဲ က ဖေါကခွဲ့သော လမွးမှားကို မပှုမပှငပွဲ သုံးနကှတေုနွးမို့ ကားအသုံးနညွးပှီး မောတွောဆွိုငကွယွ မှားသာ အသုံးမှားလသညွေ၊

ကိုမှိုးထှနွးကလညွး ထုံစံအတိုငွး သူ့ ဘီအကအွေ မောတွောဆွိုငကွယကွှီး တဖုနွးဖုနွးနူင့ရွောကလွာခှငွး ဖှဈလသညွေ၊ ဦးလေးမောငကွ တော့ သူ့ဘာသာ လှတလွှတွ လပလွပွ နခေဲ့ခှငတွာနဲ့ အတောပွဲ ဆိုပှီး ဒေါမွှခတကွို ကိုမှိုးထှနွးနူင့ွ တရကနွူဈရကလွိုကွ သှားလညဖွို့ ပှောသညွ၊ ဒေါမွှခတကွ လညွး ပငွှးတာနဲ့ လိုကမွယဆွိုပှီး အထုတတွထုတစွာပဲ ဆှဲ ပှီး လိုကဖွို့ ပှငသွညွ၊ ကိုမှိုးထှနွးက သူသှားမည့ရွှာမှာ အောကကွို ထပဆွငွးရပှီးမှ မှို့ ကို အထကပွှနတွကရွမှာမို့ ယောကကွခြမ ကှီး ပငပွနွးမှာစိုး၍ အပှနဝွငခွေါပွါမညွ ဟုပှောသေး၏၊ သို့သောွ သူသှားမည့ွ ရှာ၊ ယခု ဒေါမွှခတွ တို့ နရော နူင့ွ သူတို့ ရုံးခှဲ ရှိသည့ွ မှို့ တို့ မှာ ဖိုခနောကဆွိုငွ တညရွှိသဖှင့ွ တကူးတက ပှနဝွငခွေါနွရမညွေ၊ ထိုရှာပတဝွနွးကငွှ ရူခငွးမှားက လညွး လှသညဟွု နာမညကွှောသွဖှင့ွ ဒေါမွှခတကွ အခုထညွးက လိုကမွညွ ဆိုတော့ လညွး မငှငွးဆနရွဲ။

သူ့ ဆိုငကွယွ အနောကမွှာ တငွ၍ခေါွ လာခဲ့ရတော့ သညွ။ သူတို့ မှို့ကလေး အပှငရွောကတွာနဲ့ လမွးက ကှမွးပှီ၊ ဒါတောငွ ကိုမှိုးထှနွးက သူ့ဆိုငကွယကွို ကှှမွးကငွှ စှာဖှင့ွ ခှိုင့တွှေ ခှကတွှကေို ရှောငမွောငွးသညွ၊ ယောကခွမ ကှီးကလညွး ဆိုငကွယပွေါကွ ပှုတကွမှှာ စိုးလို့ သူ့ခါးကို တငွးတငွးဖကလွာသညွ၊ ယောကခွမကှီးရဲ့ ဖောငွးတငွးနတေဲ့ နိူ့ကှီးတှကေ ကိုမှိုးထှနွး ကှောပှငွ ကိုလာဖိမိနသညွေ၊ ကိုမှိုးထှနွးတယောကွ စိတကွို မနညွးထိနွး၊ ဆိုငကွယလွကကွိုငကွို မနညွးထိနွးမောငွး နရသညွေ၊ သူ့သူငယခွငွှးတှကေ နောကကွှ သညွ၊ ကိုယ့မွိနွးမ ကှီးလာရငွ ဘယလွိုပုံဖှဈ မလဲ ဆိုတာ အမေ ကိုကှည့ရွမညလွို့ ဆိုကှသညွ၊ ဒေါမွှခတွ မှာ သူ့မိနွးမ နူင့ွ အပှိုငွ လှဆဲ ဖှဈသညွ။

သူ့မိနွးမကလညွး တောတွောွ တောင့သွော အမှိုးသမီးဖှဈသညွ၊ ဒေါမွှခတကွတော့ အသကကွလေး ရလာတော့ ၀၀ဖိုင့ဖွိုင့ွ လေးလို့ ထငရွပမေဲ့ ကှီးတာတှကေ သူ့နရောနူင့သွူ အခှိုးကှ နသေေးသညွ၊ သူ့မိနွးမ နောကွ အနူဈ ၂၀ အဲလိုပုံမှိုးဖှဈလာ လို့ကတော့ အောငမွလေး ဖိုးကှိုငွးတုတပွေါ့၊ သူ့မိနွးမ နူင့ွ ဒေါမွှခတွ တို့ နှဈယောကွ ယှဉသွှားလိုကရွငွ၊ ယောကကွှား သနာတှေ ဘယသွူ့ ရှေးရမညွ မသိ ဦးနှောကစွား သှားနိူငသွညွ။ သူ့ဟာနူင့သွူ သရညကွစှရာ ကှီးတှကေိုး၊ ကိုမှိုးထှနွးမှာ မောငွးရငွးမောငွးရငွး သူပဲ စိတထွငတွာလား သူ့ကှောပှငမွှာ ယောကခွမကှီး ၏ နိူ့သီးခေါငွး နူဈလုံးက ထိုးထိုးထောငထွောငွ နူင့သွူ့ကှောပှငွ ကိုကုတခွှဈနသလေို ခံစားနရသညွေ။

ကိုမှိုးထှနွး မှာ မိနွးမ နူင့ွ ခှဲနရသညေမွှာလညွး နူဈပတလွောကွ ရှိပှီမို့ လူကလညွး ဆာနခှေိနဆွိုတော့ သူ့ကောငကွှီးက ဘောငွးဘီအထဲ မှာ မာတောငတွငွးထ နလေိုကတွာ သူ့ ကောငကွှီး ခေါငွးပငွ နာလာရလသညွေ၊ ဒေါမွှခတွ မှာလညွး လမွးက ကှမွး၍ ကိုမှိုးထှနွးကို ဖကထွားရတော့ ဆိုငကွယကွလညွး မှင့ခွညှနွှိမ့ခွညွှ၊ မှောကလွိုကွ ပှနကွသှှားလိုကွ နူင့ွ ဆိုတော့ သူမ နိူ့ကှီးတှကေို ကိုမှိုးထှနွးကှောပှငကွ ဖိနှိပွ ဆုပနွှယသွလို ခံစားရပှီး နိူ့သီးခေါငွးတှကေ ထောငထွလာရတော့သညွ၊ နဂိုလထွဲကမှ အထိမခံနိူငလွောကအွောငွ ခံစားမှုပှငွးသော သူ့နိူ့သီးခေါငွးတှကေ ထောငထွလာပှီး ကိုမှိုးထှနွး ကှောပှငကွို ပှတသွတမွိနတေော့ ဒေါမွှခတမွှာ ကာမစိတတွှေ နိူးကှှလာပှီး သူ့ အဖုတမွှ အရညကွှညတွှပငွေ စီးကလှာခဲ့ရလတေော့သညွ။

ဒေါမွှခတွ မှာ ဗမာ အမှိုးသမီး မှားထဲတှငွ ခသေူ မဟုတဟွု ဆိုရမညွ၊ သူက ငယငွယလွေးထဲက ဆန့ကွငှဘွကလွိငွ ကို စိတဝွငစွားမှုမှာ တောရွုံ မိနွးခလေး မှားထကွ ပိုမညထွငသွညွ၊ ထို့ကှောင့လွညွး ကိုယ့ကွိုကိုယွ ယောကကွှားလေး တှေ သတိထားမိ အောငွ ပှငဆွငသွညွ၊ ကိုယလွုံးကိုယပွေါကွ လှအောငွ အပငပွနွးခံကာ လေ့ကငှ့ခွနွးကို ဇှဲကောငွးကောငွးနူင့ွ လုပသွညွ၊ အပှိုရညကွ လညွး ငယငွယရွှယရွှယွ ကထဲက ပကှခွဲ့ရသညွ၊ သူကိုယတွိုငကွ ပါလို့ ဖှဈသှားရခှငွးပါ၊ နောကပွှီး ကိုယ့ွ အလှ ကိုယ့ဘွောဒွီနဲ့ လညွး ပေါပွှူလာ ဖှဈခှငသွညွ၊ ဒါကှောင့လွညွး မယရွှေးပှဲ တှေ ဘာတှေ မှာ ဝငပွါ သည့ွ အဆင့ရွောကသွညွ၊ သူ့ နယွ က မယဘွှဲ့ ရအောငလွညွး အကဲဖှတထွဲ မှာ သှဇာညှောငွးသည့ွ မှို့ မကှနွှာဖုံး လူကှီး တယောကကွို နညွးနညွး ပါးပါး ကှှေးခဲ့ ရသညွ။

ဒါပမေဲ့ ဒေါမွှခတွ တို့ က ပါးသညွ၊ သူမှား အသုံးခတှာ မခံ၊ ကိုယ့ွ တကလွမွး အတှကွ သာ ကိုယ့ကွိုယကွို သုံးသညွ၊ ဒါကှောင့လွညွး ဦးလေးမောငကွို အမိဖမွးခဲ့တာ ဖှဈသညွ၊ ဦးလေးမောငတွို့ က မှိုးရိုးနဲ့ ခမွှးသာခဲ့ပှီးတော့၊ ဦးလေးမောငွ ကိုယတွိုငကွလညွး ကှိုးစား ပှီး ငယငွယထွညွးက မိဘ စီးပှားရေး ကို ဝငလွုပွ နပှေီ ဖှဈသညွ၊ ဒေါမွှခတွ အဲဒီ အခှိနကွ ရီးစား နူင့ွ လေးမောငွ က သူငယခွငွှး ဖှဈသညွ၊ သူ့ရီးစား က လူဘောကွှော့ ဝိတကွလေးဘာလေး ကစားကာ ရှိုးနဲ့ မိုးနဲ့ အီးယောငဝွါး ငပငွှးဖှဈသညွ၊ ဒေါမွှခတွ သူ့ဘဲ ကိုခေါကွ ၍ ကိုလေးမောငနွောကွ ကောကကွောကပွါ အောငွ လိုကသွှားလိုကသွညွ၊ ကိုလေးမောငွ က ခစှရွေးခစှရွာ မှာလညွး ခသေူ မဟုတတွော့၊ သူတို့ နူဈယောကွ အတှဲ ညီကှသညွ၊ ဒေါမွှခတွ ကလညွး အခှခဖှေို့ တနပွှီ ဟု ကိုယ့ကွိုကိုယွ ဆုံးဖှတခွကှခွှ ပှီး ခလေး ယူလိုကသွညွ။

အခုတော့ သမီး တဈယောကနွူင့ွ သူဌေးကတောွ၊ ဘဝ၊ ဦးလေးမောငကွလညွး အနူဈ၃၀ ကှောွ အတူနလောခဲ့သူ ဆိုတော့ တအိပယွာထဲ တောငွ မအိပွ တော့၊ ဒေါမွှခတွ ကလညွး သူ့လို ကတောခွငွှးခငွှး ဖဲရိုကတွာ တို့ ၊ အလှုတို့၊ ပါတီတို့၊ ကို အပငွှးပှသှေားရငွး ငယစွရိုကွ ပှနဝွငလွာသညွ၊ တခါတလေ သူတို့ အခငွှးခငွှး လညွး ဘယသွူက ဘယလွို အငယလွေး ထားတယွ ဆိုတာက အစ သရညကွှ စရာ အညီ နံ့သငွးသငွးလေး တှေ ပှောဆို အတငွးခရှငွး စိတတွကကွှှတတသွညွ၊ ဒေါမွှခတကွ သူကိုယတွိုငတွော့ အိမထွောငကွပှှီး ကထဲ က တခါမှ မဖေါကပွှနွ ခဲ့ဘူးသေးသောလွညွး၊ ထို အညီအဟောကွ သတငွးလေး အတငွးလေး တှကှေား ပှီး ရငွ စိတထွထ လာတတသွညွ၊ ငယစွဉွ ရှှရေောငတွောကခွဲ့တဲ့၊ ကဲခဲ့တဲ့ အခှိနွ တှကေို ပှနတွမွးတ လာမိတယွ၊ အခုဆို ဦးလေးမောငကွလညွး ထိတောငွ မထိတော့။

သူကိုယတွိုငကွလညွး ဦးလေးမောငကွို ပငွှးနပှေီ မို့ တခါတရံ ကိုယ့လွကနွူင့သွာ ကိုယအွာသာဖှမေိလသညွေ၊ တခါတလေ ကိုယ့ဘွာသာ မလုံ ရှကမွိလှှငွ ဘုနွးကှီးကှောငွးလေး ဘာလေး သှား ၊ အလှုဒါနလေး ပှု စသဖှင့ွ လုပမွိသေးသညွ။ အခုတော့ ကိုယ့သွားမကွ ဆိုငကွယွ နောကမွှာလိုကစွီးရငွး အဖုတွ က အရညတွောကတွောကကွှ နရသညွေ၊ ခုတလော သူ့သှေးသားတှေ ကို က သောငွးကမွှးလှနွး နတောပါ၊ ဒီမှို့ လေးမှာ ပေါလှတဲ့ လပလွပွ ဆတဆွတွ ပငလွယစွာတှကှေောင့ွ မှားလား၊ ဒေါလွှလှ အတှေး မဆုံး ခငမွှာပငွ ကိုမှိုးထှနွး ဆိုငကွယွ က အရှိနွ နှေးပှီး အိမွ တလုံးရှေ့မှာ ရပလွိုကသွညွ။ …မမေေ ခန ဆငွးလိုကရွအောငွ ဒီအိမပွဲ ကနှောတွို့ရဲ့ အဝယတွောွ ရဲ့ အိမွ က… ကိုမှိုးထှနွးက သူတို့ အတှကွ ပဈစညွးကောကပွေးနတေဲ့ အဝယတွောွ အိမရွှေ့ မှာ ဒေါမွှခတကွို ခနဆငွးစပှေီး။

သူက ဆိုငကွယကွို အမိုးအောကွ တနရောကို တှနွးရှှေ့လိုကတွယွ၊ သူဆိုငကွယွ ကိုတှနွးနေ ရငွးနဲ့ မှ အမှတမွထငွ သူ့ယောကကွခြမကှီး ထမိနဖွှန့လွှည့ဝွတတွာ တှေ့လိုကရွတဲ့ အပှငွ ထမိနွ နောကဖွကမွှာပါ အစိုကှကွ တကှကွ တှေ့လိုကရွသညွ၊ ဟငွ ယောကကွခြမကှီးရော ငါ့လိုပဲ ဖီးတကနွေ တာလား ဟု ဇဝဇဝေါ ဖှဈသှားလသညွေ။  ကိုမှိုးထှနွး သူတို့ အဝယတွောနွူင့ွ စကားပှောဆို ငှကှေေးကိဈစ မှား ရှငွးလငွးပှီးတော့ သူတို့ ရုံးစိုကရွာမှို့ သို့ ပှနဖွို ပှငကွှ သညွ၊ ကိုမှိုးထှနွး မှာ သူ့ယောကကွခြမ တှမှေို့မှာလညွး ခနနားခဲ့ရ၊ နောကွ ဒေါမွှခတွ ပါသဖှင့လွညွး ဆိုငကွယကွို တအားမမောငွးနိူငွ၊ အခု ငှကှေေးကိဈစ ရှငွးရာမှာလညွး ထငတွာထကကွှာ သှားတော့ နလေေးစောငွးနပှေီ၊ သူအမှနမွောငွး မှ ညကှီးမိုးခှူပွ သူတို့ ရုံးရှိသည့ွ မှို့ ကိုရောကမွညွ၊ ဒေါမွှခတကွတော့ ပှောပါသညွ။

အရမွးမမောငွးပါနဲ့ တကယလွို့ မမှီရငွ လမွးက မှို့သေးသေးလေးတခု မှာ ခနဝငအွိပပွှီး မှ မနကဆွကသွှားမညွ ပေါ့၊ ခရီးတှကေ သိပမွဝေးသောလွညွး ထိုလမွးမှားမှာ နညွးနညွးမှောငတွာနဲ့ ခရီးသှားလို့ မကောငွးတော့ပါ၊ ကိုမှိုးထှနွးက သိ သညွ အဲဒီမှို့လေး မှာ က သူ့ယောကကွခြမတှေ တညွးလေ့ရှိတဲ့ ဟောတွယွ တညွးခိုခနွး အဆင့မွှိုး မရှိ၊ တညွးခိုခနွးနူံခှာခှာ တခုသာရှိသညွ၊ အဲဒါတောငွ အစိုးရ ဝနထွမွးတှေ အတှကွ အဓိက မို့ အမှဲတမွးလူပှည့နွလေေ့ရှိသညွ၊ ထငသွည့ွ အတိုငွးပငွ၊ သူတို့ ထိုတညွးခိုခနွး ရောကတွော့ အခနွးတှေ အကုနပွှည့နွပှေီ၊ တခနွးက ဘုတကွငလွုပထွားပှီး မလာကှသေး သို့သောလွညွး အခု အခှိနမွှ မလာရငွ သူတို့ လမွးပနွးအဆကအွသှယွ အရ မနကဖွှနနွေ့လညမွှ ရောကကွှမညွ၊ သို့သောွ သူတို့ က ပိုကဆွံရပှီးသားမို့ သူမှားကို မငှားခငှတွော့၊ ကိုမှိုးထှနွး ဆီမှ ဘောကဆွူး အမှားကှီးကှောင့သွာ ထိုအခနွးကို သူတို့ ရလိုကသွညွ။

ထိုအခနွးက လညွး ကုတငကွ တလုံးထဲ ဒါပမေဲ့ နူဈယောကအွိပကွုတငွ၊ ကိုမှိုးထှနွးကတော့ ကှမွးပေါမွှာ အိပမွညဟွု ဆိုသညွ၊ ဒေါမွှခတကွ အို ကှမွးက ဒီလောကညွဈပတနွတော၊ ကုတငပွေါမွှာပဲ အိပပွါဟု ဟနမွပကွှ ၊ ဘာမှ မထူးခှားသလိုပငပွှောသညွ၊ သူ့ရငထွဲ မှာတော့ တဒုတဒွုတွ ဖှဈနပှေီ၊ ကိုမှိုးထှနွးလညွး ဘာထူးလညွး ရငထွဲ မှာ တဒုနွးဒုနွး ၊ ယောကခြမ မှဈစို့ကှီးနဲ့ တကုတငထွဲ အိပရွ မယဆွိုတာ၊ အသကရွူ ပုံမုနဖွှဈအောငွ မနညွးထိနွးနရသညွေ၊ နောကွ ထိုမှို့လေး က တဆိုငထွညွးသော တရုပစွားသောကဆွိုငလွေး မှာ ညစာစားကှရငွး၊ ကိုမှိုးထှနွးက မနတြလေးရမွ တစိတလွောကွ ခလှိုကသွညွ၊ ရမကွို နိ သောကလွိုကသွဖှင့ွ သှေးသားတှေ ဆူလာပှီး နညွးနညွး ပုံမှနလွိုဖှဈသှားသညွ၊ တကုတငထွဲ အိပရွတာ ဘာမှ မထူးပါဘူး ဆိုသည့ွ ပုံဖှင့ွ ဒေါမွှခတွ ကုတငပွေါွ တကလွှဲတော့ သူက စာဖတနွလေိုကသွညွ။

ည ၁၀နာရီကတှော့ တညွးခိုခနွးက မီးစကွ ပိတသွှားသညွ၊ တလောက လုံး မှောငပွိနွး သှားသလိုထငရွသညွ၊ ကိုမှိုးထှနွးက ဖယောငွးတိုငွ မီးလေးတတိုငွ ထထှနွးလိုကသွညွ၊ ဖယောငွးတိုငွ မီးယောငွ ဖှင့ွ မှငနွရသေော ကုတငပွေါွ ဇာခှငထွောငွ အတှငွး၊ သူ့ကို ကှောပေးအိပနွသေော ယောကခြမ ကှီး၏ ဂဈတာရှိတဘွောဒွီကို လှမွးကှည့မွိပှီး သူ့ညီတောမွောငကွ တငွးကနဲ ဖှဈလာသညွ၊ သူ့မိနွးမနဲ့ တပုံစံထဲ မို့ လညွး သူ့ အကှည့ကွ စားနကှေ အစာကိုကှည့ွ သည့ွ ကှားတကောငွ အကှည့လွို စူးရဲနသညွေ။ ဒေါမွှခတွ တယောကွ ရငတွှေ တဒိတဒွိတခွုနရွငွး အဖုတတွှငွးမှာတော့ အရညွ တှေ စိမ့စွိမ့ကွနှသညွေ၊ သူငယစွဉွ အပှို ဘ၀ တုနွးက အတှေ့ အကှုံတှေ မှာ အမှားကှီး ဖှဈပှီး၊ ကိုလေးမောငနွူင့ွ အိမထွောငကွပှှီးကာ မှ သာ တခှောငွးကိုငွ အဖှဈ နခေဲ့ သညမွှာ နူဈပေါငွး အတောကွှာခဲ့ ပှီဖှဈကှောငွး တအံ့တသှ တှေး နမေိသညွ။

သူ့သူငယခွငွှး ဟော့ရှော့ ကောငမွ တှေ တခါငှား အနှိပခွံသော ကောငလွေး နူင့ွ အနှိပခွံခဲ့စဉွ တုနွးကလညွး တစိမွးယောကကွှား တယောကွ အထိ အတှေ့ ကို မခံရ တာကှာတော့ အရညတွှေ တစိမ့စွိမ့ွ စီးခဲ့ရသညွ၊ ဒါပမေဲ့ ကိုယ့သွိကခြာနူင့ွ ဂုဏသွရညွ၊ တောကွှာ ဘာမှနွးမသိရသည့ွ တစိမွး ကောငပွေါကစွလေးကှောင့ွ စားရတာနူင့ွ မတနွ မရာ ကိုယကွှိုးနညွး မှာ စိုး၍ အတငွး စိတထွိနွး ခဲ့သညွ၊ အခုကတော့ ကိုယ့ွ သားမကွ အရငွးခေါကခွေါကွ၊ ကိုယ့မွိသားစု ထဲက ဆိုတော့ အပှငလွညွး မပေါကကွှားနိူငွ၊ သမီးသိသှားမှာ စိုး၍ ဒီကောငလွညွး အပှငမွှာ အာရဲမညွ မဟုတွ၊ နူဈယောကထွဲ ကုတငတွလုံးထဲ မှာ အိပရွမှာ ဆိုတော့ အခှေ အနကတေော့ တအားတှနွးပို့နပှေီ၊ တခုပဲ ရှိတယွ၊ ဒီကောငကွ ငါ့ကို အဖှားကှီး ဆိုပှီး စိတဝွငစွားပါ့မလား၊ ငါက စလိုကရွငကွော၊ ယောကကွှားဆိုတာ ဘယလွိုမှိုးလဲ နငသွိတာပဲ မိမှခတွ ရယွ လို့ ကိုယ့ကွိုကိုယွ ပှောရငွး အတှေးတှေ ခှဲ့နမေိတယွ။

အဲဒီ အခှိနမွှာပဲ ကုတငသွိမ့ကွနဲ တုနသွှားပှီး မှိုးထှနွးကုတငပွေါွ တကလွာတာ သိလိုကွ တယွ။ အရကွ အရှိနွ လေးနူင့ွ အမှောငအွားကိုး ပှီး မှိုးထှနွးတယောကွ ဘယလွိုစရမညွ မှနွးမသိ တော့ အိပပွှောွ နသလေား မသခှောသော ယောကကွခြမ ကှီး အနောကကွ အသာကပွ၊ သူ့ထောငမွတွ နသေော လိငခွှောငွး ကှီး ၏ ထိပဖွှင့ွ၊ ဒေါလွှ ဖငကွှားလှမွး ထောကလွိုကသွညွ၊ ဒေါမွှခတွ မှာ ခနတော့ ငှိမနွပှေီးနောကွ ကိုယွ ကိုပကလွကလွှနွ လိုကကွာ ကိုမှိုးထှနွး လိငခွှောငွးကှီးကို ပုဆိုးပေါမွှ ပငွ အုပကွိုငလွိုကသွညွ၊ ရုတတွရကွ လန့ွ သှားပှီး ဘာလုပရွမှနွး မသိ ဖှဈနသေော ကိုမှိုးထှနွးမှာ သူ့ယောကခြမကှီး က သူ့လိငခွှောငွးကှီး ကို ပုဆိုးပေါမွှ ဖှဖှလေး ဆုပကွိုငကွာ ပှတသွတပွေးနကှေောငွး သိလိုကရွတော့ သူ့လကတွှကေ အလိုလို ယောကခြမ ကှီး ရှှရငွေ အစုံပေါွ ရောကသွှားတော့သညွ။

အင့ွ.အငွး….အူး…မှောငထွဲ မှ ဗလုံးဗထှေး ငှီးသံ ငှူသံ တို့ဖှင့ွ အတှေ့ အကှုံရှိနကှသေော သူနူဈဦး၏ ရမကွ ပှငွးပှငွးဖှင့ွ လှုပရွှားမှု သံစဉတွှေ က ပေါထွှကလွာသလို၊ အမှောငထွဲ တှငွ တယောကကွို တယောကွ အဝတအွစားတှကေို အလုအယကွ ဆှဲခှှတနွကှတေော့သညွ၊ ကှီးမားဖှင့ထွှားလှသော ဒေါမွှခတွ နိူ့ကှီး နူဈလုံးမှာ ကိုမှိုးထှနွး လကဖွဝါး နူဈခုအောကတွှငွ နံပှားရိုကခွါနီး ဂှုံနယွ သလို အနယခွံနရပှေီး ကိုမှိုးထှနွး လိငခွှောငွးကှီး မှာလညွး ဒေါမွှခတွ လကထွဲ မှောကငွှကပွှောသီး ရသလို ပှတသွပဆွောင့ဆွှဲ အလုပခွံနရလသေညွေ၊ ဒေါမွှခတွ ပေါငကွှီး နူဈလုံးကို ကားပေးပှီး ကိုမှိုးထှနွး လိငခွှောငွးကှီး ကို ဆှဲယူလိုကတွော့ ကိုမှိုးထှနွးက အလိုကသွငပွငွ ဒေါမွှခတွ ပေါငကွှားထဲ နရောဝငယွူလိုကသွညွ။

ဒေါမွှခတကွ ကိုမှိုးထှနွး လိငခွှောငွးထိပဖွူး ကို သူ့ အဖုတွ ၀ မှာ တေ့ ပေးလိုကတွာနဲ့ အောင့နွရသညွေ ကှာပှီ ဖှဈတဲ့ ကိုမှိုးထှနွးက စိကနဲ ဆောင့ထွိုး ပဈလိုကွ၏၊ …အား..အိ..ဖှေးဖှေး လုပပွါကှာ မောငတွငထွှတကွလညွး… …ဆောရီး မမေေ ..ကနှောွ လောသှားတယွ…ကနှောလွညွး အဲလောကွ …အငွး… …ဘာလဲ ကပှမွယမွထငဘွူးလို့ ပှောမလို့လား..ဟငွး..ငါက သမီး နူဈယောကလွုံးကို ဗိုကခွှဲ မှေးလာတာ၊ နောကွ ကိုလေးမောငနွဲ့ လညွး မအိပွ ဖှဈတာ နူဈပေါငွး ကှာနပှေီ… …ဟုတွ ..ဟုတွ..မမေေ.. ..ဟဲ့..နငကွ ငါ့ကို လုပနွပှေီး မမေေ မမေေ နဲ့ မခေါနွဲ့ အဲဒါ လူရှေ့ကှမှ ခေါွ… …ဟုတွ..ဟုတွ..ကဲ့ ..မမ.. ကိုမှိုးထှနွး စိတထွဲ မတော့ ဒီမိနွးမကှီး အောကကွ နတောတောငွ လကေ မလှှော့ သေးဘူး အာဏာ သံ ကှီးပဲ ၊ ကှည့နွေ ၊ကောငွးကောငွး လိုးပှလိုကွ အုနွးမယွ။

နောကွ တော့ မှ ကိုကိုမှိုး ကမှ ကို လုပပွေးပါအုနွး ဖှဈနစရမေယွေ၊ ဟု ကှိမွးဝါးရငွး အားကှိုးမာနတွကွ ဆောင့တွော့သညွ။ ဒေါမွှခတွ မှာလညွး မစားရတာကှာလို့ တောငွးတမိသော အရာ ကို ပှည့ပွှည့ွ ၀၀ ခံစားနရသဖှေင့ွ အရသာ အထူး တှေ့နရလသေညွေ၊ သူ ကိုယသွူပငွ မေ့နပှေီ ထငသွော အတှေ့ အကှုံမှားကလညွး အလိုလို ပှနပွေါလွာ ခဲ့သဖှင့ွ ကိုယခွနဓြာ အစိပအွပိုငွးမှားက သူ့အလိုလို လှုပရွှားနပတေေော့သညွ။ သူ့ ပေါငလွုံး နူဈလုံးမှာ ကိုမှိုးထှနွး ခါးကို ညပှလွှှကွ သူ့ခှသလေုံး မှားဖှင့ွ ကိုမှိုးထှနွး ဖငကွို ဖိ၊ သူ့ဖနောကမွှားဖှင့ွ ဆှဲဆှဲ သှငွးလရော ကိုမှိုးထှနွး ဆောင့သွည့ွ အခါတိုငွး သူက အားကူပေးသလို ဖှဈသဖှင့ွ ဆောင့ခွကှမွှားမှာ ပှငွးရသလို၊ တိုငပွငကွလညွး ကိုကနွပတေေော့သညွ။

သူ့ နိူ့ကှီး နူဈလုံးကို ကိုမှိုးထှနွး ရငဘွတမွှာ ဖိကပထွားပှီး ကိုမှိုးထှနွးကှောပှငကွှီး ကိုလညွး သူ့ လကသွညွးကလေး မှားဖှင့ွ ကုတခွှဈပေးလသညွေ၊ သူ့ ဖငကွှီး ကိုလညွး ငှိမငွှိမွ မခံ ပဲ စကောဝိုငွး လို လှည့ပွေးလရော၊ သူ့ အဖုတွ နံရံ အနှံ့ အပှားကို ကိုမှိုးထှနွး လိငခွှောငွး ကှီး က ပှတတွိုကမွိနလတေေော့သညွ။ နူဈယောကစွလုံးမှာ အတှေ့ အကှုံရှိသူမှားဖှဈ ကှသဖှင့ွ ကာမ အရသာကို ကောငွးကောငွး ခံစားကှရသောွ လညွး နူဈယောကစွလုံးမှာ ပှတလွပနွကှတော လညွး ကှာပှီမို့ သိပအွကှာကှီး မခံပေ၊ နူဈယောကစွလုံး တပှိုငနွကထွဲ ပထမဆုံး ကာမ အရသာ အထှတအွထိပွ ရောကသွှားကှပှီး တယောကကွို တယောကွ တငွးတငွး ကပှကွပွှ ဖကထွားရငွး ကောငွးကောငွးကှီး မှိနွးကာ၊ အရသာခံနကှလတေေော့သညွ။

ရခှေိုးခနွးထဲ မှ ရေ တဗှမွးဗှမွး လောငွးနသေံကှား တော့ ယခြောမကှီး ရခှေိုးနပှေီ ဟု သိလိုကရွသညွ။ ညတုနွးက ယောကခြမ ကှီး ကို လိုးလိုကရွတာ ကောငွးလိုကတွာ ဟု ပှနတွှေး မိတော့ သူ့ လိငတွနကွှီး မှာ ပှနထွောငထွလာ၏၊ အငွး ယောကခြမ ကှီး ရခှေိုးနတယွေ ဆိုတော့ ငါလညွး သှားတိုကမွှ ရတော့မယွ ဟုတှေးရငွး ရခှေိုးခနွးထဲ ဝငလွာခဲ့မိသညွ၊ ဟိုကွ ယောကခြမကှီး က ကိုယလွုံးတီးနဲ့ ခှိုးနပေါလား၊ ကိုမှိုးထှနွးက မထူးဆနွးသလို အမူအယာဖှင့ွ သူ့သှားပှတတွနထွုတွ သှားတိုကလွှှကွ ယောကခြမ ကှီး ရခှေိုးနတော ကို ပေါတွငကွှည့နွလေိုကွ၏၊ ဒေါမွှခတွ ကလညွး ခတတွညတွညွ ပငွ သူ့ ဘေးတှငွ သှားတိုကနွသေော ကိုမှိုးထှနွးကို မေးဆပွ ပှီး နူတဆွကလွိုကရွငွး၊ …ခှှေးတှနေဲ့ အိုကစွပစွပမွို့ ရတခေါထညွး ခှိုးလိုကတွယွ.ကှာ..မငွးရော မခှိုးဘူးလား.. …အငွး..ခှိုးမယလွေ.. ကိုမှိုးထှနွး တယောကွ ဖိုးကှိုငွးတုတွ ဖှဈသှား၏။

ကမနွးကတနွး ပါးလုပကွငွှး၊ အငွးကှီလုံခှညခွှှတပွှီး ဒေါမွှခတွ ဘေး ဝငကွာ ရခပွေ ခှိုးလိုကွ၏၊ သူ့ဘေးနားက ဆပပွှာတိုကနွသေော ဒေါမွှခတွ ကို လှမွးကှည့ပွှီး၊ …မမေေ ကနှောွ ကှော ကိုတိုကပွေးမယလွေ.. ဒေါမွှခတကွ ခေါငွးငှိမ့ပွှတာနဲ့ ကိုမှိုးထှနွး ဆပပွှာတုနွး ကောကယွူ လကဖွှင့ွ ပှတကွာ ဒေါမွှခတွ ကှောပှငွ ကို ဆပပွှာမှုပထွ အောငွ ပှတပွေးနတေော့သညွ၊ ဒေါမွှခတွ ကှောပှငမွှ တဆင့ွ ခါး နောကတွော့ တငလွုံး ကှီးတှေ၊ ကို ပှတသွပပွေးနရငွေး၊ အားမလိုအားမရ ဖစှညွဈလိုကသွေးသညွ၊ နောကတွော့ ပေါငတွနခွှသလေုံး၊မှား၊ ယောကခြမ ကှီး နဲ့ နူဈယောကထွညွး ကိုယလွုံးတီး ရခှေိုးနရသညေ့ွ အပှငွ တကိုယလွုံး ကိုလညွး ဆပပွှာတိုကပွှတပွေးနရတေော့ ကိုမှိုးထှနွး လိငခွှောငွး ကှီး မှာ၊ သံခှောငွးကှီး လိုမာတောငွ နလပှေေီ။

ကိုမှိုးထှနွးက သူ့လကနွူဈဖကဖွှင့ွ ဒေါမွှခတွ ပေါငအွရှေ့ပိုငွးကို သိုငွးဖကလွှှကပွှတသွတပွေးရာ ဘာမှ မပှောသဖှင့ွ ဝမွးပှငမွှ တဆင့ွ ဒေါမွှခတွ နိူ့ကှီး မှားကိုပါ ဆပပွှာမှုပွ တှေ ဖှင့ွ ပှတသွပွ ဆုပနွှယွ ပေးနတေော့သညွ၊ ထိုကဲ့သို့ အနအထေားကှောင့ွ ထောငမွတနွသညေ့ွ ကိုမှိုးထှနွး လိငတွနကွှီး မှာ ဒေါမွှခတွ ဖငလွုံးကှီး နူဈခုကှားမှာ လှှထိုးသကဲ့သို့ ပှတတွိုကွ မိနလသညွေေ၊ ဒေါမွှခတမွှာ လညွး ကိုမှိုးထှနွး ၏ အပှတအွသတွ အဆုပွ အနယွ ကှောင့ွ ကာမ ဆိပွ တကလွာပှီ ဖှဈရာ က ၊ ကိုမှိုးထှနွး ဒုတကွှီးက သူ့ဖငကွှားတိုးဝငွ လှှောတိုကနွတေော့ ဒူးမှားပငွ ညှတခွှခငွှေ လာသဖှင့ွ သူ့ကှောကို ကိုမှိုးထှနွး ရငခွှငထွဲ မှေး လှှကွ မှီထားရငွး ကိုမှိုးထှနွး ကိုယလွုံးကို လကနွောကပွှနွ ကိုငလွှှကွ ခိုထားမိလသညွေ။

ကိုမှိုးထှနွး မှာ အရမွးအရမွး ကို စိတထွ လာပှီ ဖှဈသဖှင့ွ၊ ဒေါမွှခတွ လကနွူဈဘကကွို ကိုငကွာ ရကနဘွေောငွ ပေါွ ထောကကွိုငွ စေ လိုကပွှီး ဒေါမွှခတခွါးကလေး ကို ဆှဲလှှကွ ဖငကွို ကုနွး ခိုငွးလိုကသွညွ၊ အုတကွနွ ဘောငကွို လကနွူဈဘကဖွှင့ွ ဆုပကွိုငလွှှကွ ခါးကို နိမ့ကွာ ဖငကွို ကော့လိုကသွဖှင့ွ ဒေါမွှခတွ ဖငကွှီး မှာ ကားပှီး စှင့တွကလွာ၏၊ ကိုမှိုးထှနွးက ဒေါမွှခတွ ပေါငနွူဈလုံးကို ခှဲရပစွပှေီး ပေါငခွှဆုံကှားမှာ ကှဲအာ နသေော အဖုတွ၀ တှငွ သူ့ဒုတကွှီး ကို တေ့ကာ ဖှညွးဖှညွးခငွှး ဖိသှငွးလိုကလွသညွေ။ ..အား….ရူး…. ဒေါမွှခတွ နူတဖွှားမှ ညညွးတှား သံလေး ထှကလွာ၏၊ မာကှောကှော ပူနှေးနှေး အခှောငွးကှီးက သူ့ အဖုတအွတှငွးသားနုနုလေး ကို တိုးတိုကွ ဝငလွာလို့ အာရုံကှောတှကေ စိမ့သွှားအောငွ ကောငွးသောကှောင့ွ ဖှဈလသညွေ။

အကှံသမား ကိုမှိုးထှနွးက ဒေါမွှခတွ အဖုတထွဲ သူ့ လိငတွနကွှီး ကို ဖှေးဖှေးခငွှး အသှငွးထုတွ လုပနွရငွေးက ဆပပွှာတုနွး အပဲ့လေးကို ဒေါမွှခတွ ခရပှငေ့လွေးထဲ သူ့လကမွ ဖှင့ွ ထိုးသှငွးပေးနေ၏၊ သူ့ လကမွ တဆဈ အေးဆေး ဝငသွှားသောလွညွး ဒေါမွှခတွ ထံမှ ငှငွးဆနသွော အသံ မကှားရသဖှင့ွ လကညွိုးနူင့ွ လကခွလယွ နူဈခှောငွး ဝငအွောငွ ဖှညွးဖှညွးခငွှး ကစား ပေးနလသညွေေ၊ သူ့ လိငခွှောငွးကှီး ကို ဖှညွးဖှညွးခငွှးသာ အဝငအွထှကလွုပပွေးနသဖှငေ့ွ အရှိနတွကနွသေော ဒေါမွှခတွ တယောကွ ဖငကွှီး ကို ကော့ကာကော့ကာ လိုကလွိုကွ လာပရော၊ ကိုမှိုးထှနွး ၏ လကနွူဈခှောငွးက လညွး ဒေါမွှခတွ ဖငပွေါကွ ကို ရှောရှောရူရူ ဝငနွိူငအွောငွ လုပပွေးနသလေို ဖှဈနတေော့သညွ။ ထိုအခါ ကိုမှိုးထှနွးက သူ့လိငတွနကွှီး ကို ဒေါမွှခတွ အဖုတတွှငွးမှ ဆှဲခှှတလွိုကရွာ ဒေါမွှခတွ ခမှာ ဟာကနဲ ဖှဈသှားရလသညွေ။

သို့သောလွညွး ထို အတနထွိပခွေါငွးက မိမိဖငပွေါကွ ၀ ကို တိုးလာနကှေောငွး သိရသဖှင့ွ အတှေ့ အကှုံ ရှိသူ ပီပီ ဖငွ၀ ကှှတသွား ကို အသာ လှှော့ပေးလိုကလွသညွေ။ သို့သောလွညွး စိုးရိမစွိတဖွှင့ွ ကိုမှိုးထှနွး ကို လှမွးသတိပေးလိုကွ၏၊ …ဖှညွးဖှညွး ကှဲ့ မောငမွှိုး..မငွးဟာကှီးက တုတတွယွ၊ အရမွး ဆောင့မွထိုးနဲ့ ခှော့သှငွး၊ တောကွှာ ငါ့ဖငပွှဲသှားအုနွးမယွ.. ..ဟုတွ..ဟုတွ..မေ…အောွ..မ..မ…. ကိုမှိုးထှနွး က ယောကခြမကှီး အတှေ့အကှုံ တောတွောွ ရှိတာပဲ ဟု တှေးလိုကမွိသညွ၊ သူ့ မိနွးမ ကို ဖငခွှ ရဖို့ သူ မနညွး သိမွးသှငွးခဲ့ရသညမွဟုတလွား၊ နူဈယောကွ စလုံး အတှေ့ အကှုံရှိတော့ လညွး သိပမွကှာခငွ ပငွ ကိုမှိုးထှနွး လိငတွနကွှီး ဒေါမွှခတွ ဖငပွေါကထွဲ အဆုံးထိ ဝငရွောကသွှားပါတော့သညွ။

ကိုမှိုးထှနွး မှာ ထိုအခါမှ အပီ အပှငွ  နရောယူ ဒူးကှေးညှတွ ကာ ဒေါမွှခတွ ခါးလေးကို ကိုငကွာ ဆှဲဆှဲ ဆောင့လွတေော့သညွ၊ ဒေါမွှခတွ ၏ ရစေို ပှီး ဝငွးပှောငနွသေော တငသွားစိုငကွှီး မှားက ကိုမှိုးထှနွး ပေါငခွှံ ဖှင့ွ ဖတကွနဲ ရိုကဖွိ မိတိုငွး တုနကွနဲ တုနကွနဲ ကှောကကွှောတုနွး ကှီး မှားလို ဘေးတဘကွ တခကွှ စီသို့ လိမ့လွိမ့ွ သှားပုံကလညွး ကှည့ကွောငွးလှပသညွေ၊ ဆပပွှာရညွ မှား ရှိနသေောလွညွး တငွးကပွှ လှသည့ွ ဒေါမွှခတွ ဖငပွေါကွ ၀ ၏ ဖစှညွှဈမှု အားကှောင့ွ ကိုမှိုးထှနွး မှာ ကှာရှညတွော့ မဆှဲ နိူငပွါ၊ ခန အတှငွးမှာပငွ အားပှငွးလှသော သုတရွညွ မှားက သူ့ လိငခွှောငွး ထိပမွှ ဖှောကနဲ ဖှောကနဲ ဒေါမွှခတွ ဖငခွေါငွးထဲ မှာ ပနွးထှကသွှားရရှာတော့သညွ။

အဲဒီနေ့ တနေ့လုံး အပှငွ မထှကကွှပဲ ကိုမှိုးထှနွး နဲ့ ဒေါမွှခတွ ၊ ကိုမှိုးထှနွး အခနွးထဲ မှာ တနကေုနွ လိုးကှသညွ၊ ဗိုကဆွာရငွ အနားက ဒလိဗာရီလုပပွေးသော ထမငွးဆိုငကွ လှမွးမှာ ပှီး စားကှသညွ၊ ကိုမှိုးထှနွး တယောကွ သူ့ မိနွးမ သာ သူ့ ယောကခြမ ကှီး လို အရှကကွုနပွှီး အပေးကောငွးလိုကွ ရငွ ဘယလွောကကွောငွးမလဲ တောငွ တှေးမိသညွ၊ ပုံစံ မှိုးစုံ ကို နူဈယောကစွလုံး ငတငွတွ နူင့ွ အသတေီးကှတော့သညွ၊ အခေါွ အဝေါကွ တော့ နူတကွှိုးနတောလညွး ပါ၊ နောကွ ဆိုလညွး သူမှားရှေ့ မှားခေါမွိမှာစိုးလို့ မပှောငွးကှ ၊ မောငမွှိုး နူင့ွ မမေေ ပဲ ခေါကွှ ပှောကှသညွ၊ တနေ့လုံး ဆောကွှသဖှင့ွ ညကတှော့ မတတနွိူငကွှတော့ အိပမွောကှ သှားကှသညွ၊ မနကွ အစောကှီး အိပယွာနိူးတော့ အားပှည့နွေ ကှပှီ မို့ နူဈယောကသွား တဖုံးဖုံး ဆောကွှသညမွှာ ကိုမှိုးထှနွး သူ့ ယောကခြမ ကှီး ကို သူတို့ နသညေ့ွ မှို့ ပှနလွိုကပွို့ ခါနိး အထိ ဖှဈလတေော့သညွ….ပှီး။