Lifestyle

အထန်တစ်လိုင်း

ဆရာမမှတဝှတရှညကှို ကှောငှးစောင့ထှှနှးမောငဆှိုသူ နေ့တိုငှးလိုလို သူ့အခနှးထဲမှာ ဆှဲဆှဲစားနကှေောငှး ကှောမှှိုးနိုငတှဈယောကှ သူငယခှငှှးတှထေံမှ တဈဆင့စှကား ကှားဖူးခဲ့တာကှာပှီ။ ဆရာမမှတဝှတရှညမှှာ သူတို့ကှောငှးကို အရငနှှဈကမှပှောငှးရှှေ့လာသော အငှဂှလိပစှာပှဆရာမတဈယောကှ ဖှဈသညှ။ အသကှ ၃၀ ဝနှးကငှခှန့ရှှိပှီး ရုပရှညရှူပကာခှောမောလှပသလို သူမရဲ့ ကိုယလှုံးကိုယထှညှ အဆကအှပေါကကှလညှး တောင့တှငှးဖှံ့ထှားပှီး ရှှရငထှှေားထှား တငပှဆုံအိုးကှီးမှား ပှည့ပှှည့ကှားကားနှင့ှ မှငသှူတကာ ဏှာထနစှနေိုငလှောကသှည့ှ ပုရိသယောကှှားသားမှားအကှိုကှ ခနဓှာကိုယအှခှိုးအစားပငှ ဖှဈသညှ။

မှနတှရုတစှပှ ဖှဈကာ အသားဖှူဖှူ အရပှ ၅ ပေ ၄ လကမှခန့ရှှိပှီး နိုငငှံကှောှ ရုပရှှငမှငှးသမီးတဈယောကနှှင့ပှငှ တဈမိတညှးဖှား ညီအဈမအလား ထငမှှတမှှားရသူ ဖှဈသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငတှို့လို ဆယတှနှးတဈနှဈကှ ကှောငှးသားကှီးတှရေော ၈ တနှး ၉ တနှးအရှယှ ကှီးကောငဝှငစှ ကှောငှးသားတှသောမက တဈကှောငှးလုံးက ဆရာအရင့အှမာကှီးတှပေါမကနှှ ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ အခှိုးအဆဈကနှလှပသော ကိုယလှုံးအလှနှင့ှ ဆူဖှိုးပှည့ဝှသော အိုးကှီးတှကေို တဏှာဆပှား စိတဝှငတှစားရှိကှသညှ။ မှငသှူတိုငှး သှားရညတှမှားမှားကရှသည့ှ အလှပိုငရှှငှ မိနှးမခှောတဈဦးပဲ ဖှဈသညှ။

အထူးသဖှင့ှ စာသငခှှိနတှှမှောဆိုလှှငှ ဝှိုကဘှုတဖှကကှိုလှည့ကှာ စာတှရေေးပှနသေော ဆရာမမှတဝှတရှညှ၏ တအိအိ လှုပယှမှး တုနခှါနသေော အိုးပှည့ပှှည့ကှားကားကှီးနှဈဖကကှို ရငသှပရှှုမောငေးကှည့ပှှီး စိတနှဲ့မပှဈမှားဖူးသူဟူ၍ မရှိပါခှေ။ ကှောငှးဆငှးပှီး အိမပှှနရှောကတှာနှင့ပှငှ လှယအှိတကှို ကမနှးကတနှးပဈခှ အိမနှောကဖှေးရှိ အိမသှာခနှးထဲ အပှေးအလှှားဝငရှောကပှှီး အာသာဖှေ ဂှငှးထုရတာလညှး အကှိမကှှိမမှမောနိုငအှောငဘှဲ ဖှဈသညှ။ ယုတစှှအဆုံး သူတို့ယောကှှားလေးတှသောမကဘဲ အတနှးထဲက။

ယောကှှားလှာ သူငယခှငှှးမလေး ခှိုလဲ့ရီကပငှ ဆရာမအိုးကှီးတှကေို သိပခှိုကသှညှ ဆရာမနှင့အှတူနရလှှငှေ သပှေောပှှီ ဟူ၍ နှုတမှှ ထုတဖှောပှှောကှားရသညအှထိ ဖှဈသညှ။ အကှောငှးတိုကဆှိုငသှည့တှဈနေ့မှာတော့ ထှနှးမောငနှှင့ဆှရာမတို့ရဲ့ ဖှဈပကှပှုံဇာတလှမှးစုံကို ကှောမှှိုးနိုငှ ကိုယတှိုငကှိုယကှှ မကှစှိနှင့တှပအှပှ ပကပှငှးမှငတှှေ့လိုကရှပှီဖှဈသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငှ သငှခှှာဆရာမဒေါနှနှးရှှေ ခိုငှးထား၍ ဆဋဌှမတနှးကှောငှးဆောငပှှုပှငရှနကှိဈစအတှကှ လကသှမားအဖှဲ့ခေါဖှို့ ကှောငှးစောင့ှ ထှနှးမောငှ ထံကို သှားရောကအှကှောငှးကှားရာ။

အိမရှှေ့မှာ လူသူတဈယောကမှှ မတှရသဖှငှေ့ ထှနှးမောငတှဈယောကတှညှးရှိနိုငသှည့ှ အိမအှတှငှးဖကဆှီကို လကသှမားသုံးပဈစညှး တနဆှာပလာတှေ ဖှဈကှသည့ှ တူတှေ လှှတှေ တံစဉှးတှေ ရှှဘေောနှှင့ှ ဆောကတှှေ သံတံရှငှးတှေ မှတေူးဂေါပှှားတှေ အားလုံးကို ကှောခှှပှီး အသာလှှောကဝှငလှာခဲ့သညှ။ သူ့ဆီ မကှာမကှာလာလညနှကဖှှဈေ၍ ဘယနှရော ဘာရှိတယှ ထှနှးမောငသှောကလှကစှအရကပှုလငှး ဘယနှားထားတယှ ဆိုတာကစ သိနှင့ပှှီးလညှးဖှဈသညှ။ အခနှးတဈခုရှေ့အရောကမှှာ အတှငှးမှ အသံဗလံတခှို့ကှားရာ ကှောမှှိုးနိုငရှဲ့ ခှလှမှေးတှေ တုံ့ကနဲ တန့ရှပလှို့သှားသညှ။

အသံကှားရာ အရပဆှီကို သူခိုးလှှောကသှလို ခှသေံလုံလုံနှင့ှ ခှှတနှငှးလှှောကလှာခဲ့ပှီး အခနှးနံရံမှာနားကပှ၍ အသအခှော အာရုံစူးစိုကှ နားထောငကှှည့မှိသညှ။ “အိ အ ကှှတကှှှတှ နာ တယှ ကိုထှနှးမောငှ ဖှေးဖှေး အ အ သူ့ဟာကှီး ဘယှ ဘယနှရောကို လိုကှ ထိုးထည့ှ နတောလဲလို့ ဟင့ှ အိ အ အမေ့ အား အ” အမှိုးသမီးတဈယောကအှသံကှားရ၍ “ဒါ ဒါ အလုပဖှှဈနတေဲ့အသံပဲ ကိုထှနှးမောငှ စောတှဈပှပှေေ ခေါဖှှုတနှတောထငတှယှ သူဖာအမှဲခတှယှ ဆိုတာ ဟိုကောငတှှပှေောသံကှားဖူးတယှ ဧကနတှ ကောငမှကို အပေါကတှှဘောတှမှေား မှားပှီး ခှောခှကှထှိုးမိနလေားမသိ လို့ တှေးရငှး။

စိတထှဲက ကှိတအှူမှူးသှားကာ ခှောငှးကှည့ပှေါကကှို လိုကရှှာကှည့ရှာ အခန့သှင့ဆှိုသလိုပငှ သူ့အိပခှနှးတံခါးကို အသအခှောပိတမှထား၍ ခပဟှဟဖှဈနသညေ့အှဖှဈကို ရှာရှာဖှဖှေေ မှငတှှေ့လိုကရှသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငှ အခနှးတံခါးဝနားသှားပှီး ဟနသေော တံခါးနှဈခပှကှှားနရောလေးကနေ အတှငှးထဲကို တိတတှိတလှေး ခိုးခှောငှး ကှည့လှိုကမှိသညှ။ “ဟာ “ သူ ရုတတှရကှ ခေါငှးနပနှးကှီးပှီး ခနဓှာကိုယထှဲရှိ သှေးတှပေါ တမုဟုတခှငှှး ဆူပှကသှှားသလိုပငှ။ ဘယလှိုမှ မယုံနိုငစှရာအဖှဈ။ သခှောအောငဆှိုပှီး ကိုယ့မှကှလှုံးကိုယှ အထပထှပအှခါခါပှနပှှတှ၍ မကှလှုံးနှဈလုံးစလုံး အသအခှော ပှူးပှဲ စိုကကှှည့လှိုကမှိသညှ။

ဆရာမမှ ဆရာမအစဈ။ ဆရာမ ဒေါမှှတဝှတရှညှ သခှောပါသညှ။ သူမတဈကိုယလှုံး မိမှေးတိုငှးဖမှေးတိုငှးပုံစံနှင့ှ အဝတအှစားနတထှိ ခနဓှာကိုယဗှလာကငှှးနလကှရှှေိကာ ကှီးမားဖှံံ့ထှား၍ အနညှးငယမှှှပငှ အိတှဲကခှှငှးမရှိသေးသည့ှ ရငသှားဆိုငအှိအိကှီးနှဈမှှှာ ဆူခှငှးကှုံခှငှးမရှိ သှယလှပှောငှးနှဲ့လှနှးသည့ခှါး ထိုမှသညှ အောကပှိုငှးရပဝှနှးဆီ ဝေ့ဝဲကှည့လှိုကလှှှငှ မှငသှူတကာ မကှစှိပသာဒဖှဈစရာ အစှမှးကုနှ ထညဝှါကှှားဝင့ကှားစှင့လှကှရှှိကှသည့ှ တငပှါးဆိုငအှသားစုံ့ကှီးနှဈဖကတှို့ကို အထငအှရှား မှငတှှေ့နိုငပှသညှေ။

ဆရာမ၏ ကနှဲ့ကလဟှနနှှင့ှ ဘေးတစောငှးလှဲအိပကှာ အပေါဖှကကှို ဘေးတိုကအှနအထေားနှင့ှ တဈဖကထှောငတှဈဖကခှပှုံစံ ခပကှားကားလေး ဖှဲဟမှှောကထှောငပှေးထားသော ဖှူဖှေးဝငှးမှတသှည့ှ ဆငစှှယဆှငနှှာမောငှး သဏဍှာနှ ပေါငတှနကှှီးနှဈဖကအှကှားမှ တောအုပပှှိုငယအှလား အမှေးနကနှကမှှား တဈစုတဈဝေးတညှး ဝနှးရံပေါကရှောကလှကှရှှိရာ အဓိက အငှဂှါအစိတအှပိုငှး ဖှဈသော မို့ဖောငှးကှှရှနသညှေ့ စောကဖှုတပှှငကှယှကှှီးကို နှလုံးတဆတဆှတှ မတတှပကှနေ ခကှခှငှှး မှှေ့ယမှးကုနှးဟပပှဈခငှစှရာ ကှကကှှကကှှငှးကှငှး ဘှငှးဘှငှးရှငှးရှငှးကှီး တှေ့မှငလှိုကရှလသညှေ။

ထှနှးမောငကှိုယတှိုငလှညှး သူမနညှးတူပငှ ဖငပှှောငကှှီးအတိုငှးသား ဖှဈနပှေီး အလုပကှှမှးမှိုးစုံ လုပှ၍ နပေူခံရဖနမှှားလှနှးတာမို့ ကှနေီရောငှ အသားအရမှေိုး ရှိသော ထှနှးမောငှ၏ ဖငပှှောငကှှီးအောကမှှနေ၍ ဟီးလေးခိုတှဲလကှရှှိသော သူ၏ဂှေးဥပဉှှးတှဲကှီးနှဈလုံးကိုပါ အတိုငှးသားတှေ့မှငရှပှနရှာ ကှောမှှိုးနိုငှ အသညှးထဲအူထဲကလှိကလှိနှင့ှ ရယခှငှပှကကှှိ ဖှဈသှားမိသညှ။ ဆရာမမှတဝှတရှညှ ဝတဆှငလှာသည့ှ အဖှူအစိမှး ကှောငှးဝတစှုံကလေးကမူ သူတို့နှဈယောကှ လုံးထှေးနကှသညှေ့ နဘေးမှာ အပုံလိုကှ အကှငှးလိုကကှနှကော သူမကိုယတှိုငှ ပှီးစလှယှ ခှှတပှုံခထှားဟနှ တူပသညှေ။

ဆရာမရဲ့အတှငှးခံဖှဈမညဟှု ယူဆရသော ပနှးနုရောငပှငတှီကလေးတဈထညသှာ အခနှးခှရငှေးဖကမှှာ အထီးတညှး ကနှသညှေ။ ဆရာမမှတဝှတရှညရှော ကိုထှနှးမောငပှါ အခနှးအလယရှှိ လှှာထိုး ပဉှခှငှးကှမှးပှငထှကမှှာ တဈယောကနှှင့တှဈယောကှ ပူးထပှ ခှမှောကလှကှသှား မှငမှကောငှးအောငှ ရှိနကှကော ထှနှးမောငရှဲ့ပေါငကှှားမှ သူ၏ထှားထှားလှားလှား ရှိပုံရသော လိငတှနဆှာခှောငှးကှီးမှာ ဆရာမ၏အငှဂှါဇပှ တဈနညှး ရှေ့ပေါကမှဟုတဘှဲ အနောကဖှကရှှိ အစာဟောငှးစှန့ပှယရှာဋဌှာန ဟုဆိုရမည့ှ စအိုပေါကကှလေးထဲကို စီးစီးပိုးပိုး ကှပကှှပသှိပသှိပနှိုငလှှနှးစှာဖှင့ှ။

လဒဈလုံးထကဝှကခှန့ပှငှ အတငှးအကှပှ ထိုးသှငှးနှဈမှှုပှ ထားသည့အှဖှဈကို တအံ့တသှ မှငလှိုကရှသညှ။ “ဟာ ဒီဘဲ ဆရာမဖငကှို လိုးနပေါလား ဒီလီးနဲ့ဆို သခှောပေါကှ ဖငကှှဲမှာပဲ” သူတှေးနစဉမှှောပငှ ထှနှးမောငှ ဆရာမဖငပှေါကထှဲဝငနှသေောလီးကှီး ပှနဆှှဲထုတလှိုကပှှီး သူ့ကိုယလှုံးကို ဘေးတစောငှး လှဲအိပလှကှှ အနအထေားအတိုငှး ဆရာမဖငဆှုံအိအိနှဈဖကကှို ကိုငဖှှဲလကှှ ဖငသှားနှဈဖကအှကှားရှိ ဖငစှအိုဝစူတူတူထဲကို လီးခှောငှးကှီး ထပမှံ ဖိဆောင့လှိုးထည့လှိုကပှှနတှာ တှေ့ရသညှ။ “အင့အှ ကိုထှနှးမောငရှယှ အ မ မညှာဘူး အင့ှ နာ နာတယှ ခှှတပှါ မှနမှှနှ။

ကိုထှနှးမောငှ့ဟာကှီး ကှှနမှ ဖငနှဲ့ မ မတောဘှူး အင့ဟှင့ဟှင့ှ” “အို မတောှ ရှိမလား ဝတရှညရှယှ ခဏလေး စောကဖှုတကှ လိုးနကဆှေိုတော့ တဈခါမှမလိုးဖူးသေးတဲ့ဖငပှေါကကှို လိုးကှည့တှာ အပေါကကှကဉှှးပမယှေ့ ဖငကှိုဖှင့ပှေးတတရှငှ လိုးရမခကပှါဘူး” ထှနှးမောငပှှောပှီး ဖငပှေါကထှဲကို လီးကှီးမရမကထိုးသှငှးနသလေို သူ့လကတှဈဖကကှ မှတဝှတရှညှ၏ ပေါငတှနတှဈဖကကှို မှှောကထှောငှ ထိနှးကိုငထှားလကှကှ ကနှတှဈဖကဖှှင့ှ သူမရဲ့ခနဓှာကိုယအှထကပှိုငှးရှိ ကှှဲကောသီးအလတစှား အရှယှ ထကပှငမှကသော နို့အုံအိအိကှီးနှဈလုံးကို နို့အခှကရေော အပေါကှိုကော့ထောငနှသညှေ့။

နို့သီးခှှနတှကတှကှ ကလေးနှဈခုကိုပါ အပှတခှှနယှေ ပေးနလေိုကရှာ မှတဝှတရှညှ အတောကှလေး ဖီလငတှကလှာဟနနှှင့ှ လှုပရှှားမှုတှေ တဈစတဈစ ငှိမသှကလှာပှီး သူလညှး အောကကှလီးကှီးကို လဒဈလုံးမှုပရှုံ တဈလကမှခငှှး သှငှးလိုကထှုတလှိုကနှှင့ှ (ခှော့လိုးလိုးသည့ပှုံစံ) တဖှညှးဖှညှး လုပနှိုငလှာတာ တှေ့ရသညှ။ “အ အ ကို နီ ရယှ အ မေ့ အိ ဖှေး ဖှေး တ တအား မ မဆောင့နှဲ့ နောှ” “အေးပါ ငါ စောကရှမှး မဆောင့ပှါဘူး ဖှေးဖှေး လိုးမှာပါ နငမှနာစရဘေူး ဟုတလှား ကဲ ဒီဖကလှှည့ှ “ “ပှှတပှှှတှ ပှှတှ” နမှးစုပသှံမှား ကှားရပှီးနောကှ။

ထှနှးမောငလှညှး အနောကကှနေ ခါးကို ဆန့ငှငဆှန့ငှငနှှင့ှ ရှေ့တိုးနောကဆှုတလှုပကှာ လီးကို ဇပကှနဲ ဇပကှနဲ ကော့ကော့ထိုးပေးနရော ကှာလာလေ တဖှညှးဖှညှးအရှိနရှကာ လီးအဝငခှှောလာပှီး ထှနှးမောငလှညှး လိုးရတာ အားမလိုအားမရ ဖှဈလာဟနနှှင့ှ … “ခဏလေး ဝတရှညှ နငဖှငကှုနှးလိုကစှမှးပါ ငါအနောကကှနေ ဖငကှှည့ပှှီး လိုးခငှလှို့” ဆရာမမှတဝှတရှညလှညှး သူ့ကို အရှကကှုနနှသေူပီပီ သူ့ကိုလညပှှနလှှည့ကှှည့ကှာ မကှစှောငှးလဲ့လဲ့တဈခကှထှိုးပှီး … “ကှှတှ ကိုထှနှးမောငရှယှ အားအားရှိ ဒီဖငပှဲကှည့နှေ ရှငှ ကှှနမှဖငရှော စောကပှတရှော တဈခုမကနှအှောငှ ကှည့လှိုကလှိုးလိုကှ လုပနှတေော့တာပဲ။

ကှာရငှ လူလညှး လုံးပါးပါးတော့မယှ ဟှနှး” မကှမနပပှေုံစံနှင့ှ မဲ့ရှဲ့ပှောလိုကပှမယှေ့ သူမကိုယလှုံးအိအိကှီးကို လေးဖကထှောကှ မှောကခှုံရကလှုပကှာ ဖငကှှီးကို အနောကဖှကသှို့ ပဈပှီး ရကရှကရှောရော ကုနှးထောငပှေးလိုကပှါသညှ။ ဆရာမဖငသှားဆိုငကှှီးနှဈဖကမှှာ အပေါဖှကသှို့ ခပကှှှကှှလေးငေါ့ထောငနှကော စောကပှတရှော ဖငစှအိုပေါကရှော ကှိုကတှာလိုး ဆိုသည့သှဘောနှင့ှ အပေါကဝှလေးဖှင့ပှှီး ကော့ကော့ကှီးလုပထှားတာတှေ့ရသညှ။ သူမစောကပှတကှ လရညဝှနေ၍ လိုးလို့လညှး တောတှောကှောငှးမည့ှ ပုံစံပဲ ဖှဈသညှ။

သူမ ဖငကှုနှးကုနှးခငှှးမှာပဲ အခှင့အှခါကောငှးစောင့နှသညှေ့ ထှနှးမောငလှညှး သူ့လီးကိုသူ တံတှေးမှား တထှီထှီနှင့ထှှေးထည့လှိုကကှာ လခှောငှးတုတတှုတကှှီးရဲ့အပေါမှှာရော ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ဖငစှအိုတဝိုကမှှာပါ တံတှေးရှှဲနအေောငှ လကခှုပနှှင့ခှံယူ၍ သုတလှိမှး ပဈလိုကရှငှး လီးဒဈထိပကှို ဆရာမရဲ့ဖငပှေါကဝှ၌တေ့ကာ အနောကကှနေ ခပပှှငှးပှငှးဖိဆောင့လှိုးခလှိုကသှညှ။ လီးထိပကှှီး ဘု ဗှပကှနဲ ဆောင့ခှလှိုကသှံနှင့အှတူ ဆရာမဖငပှေါကထှဲကို လီးကှီးတဝကနှီးနီးလောကှ ရုတတှရကှ ကှှံနဈတိုးဝငှ သှားသညှ။ တံတှေးမှားက ခှောဆီအဖှဈရှိနတောမို့။

ရှောကနဲ စအိုအတှငှးထဲထိ ဝငရှောကသှှားပမယှေ့ လဒဈထိပခှေါငှးပှဲလနကှာ လကတှဈဆုပနှီးနီးရှိမည့ှ လီးတုတတှုတကှှီးက သူမဖငဝှနှင့မှဆန့အှောငှ တဈကှပနှတောတော့ အမှနပှဲဖှဈသညှ။ ဆရာမမကှနှှာလေး ရှုံ့ရှုံ့မဲ့မဲ့ဖှဈနခှေိနမှှာပငှ ထှနှးမောငတှဈယောကှ သူမဖငသှားအိအိကှီးကို သူ့လကနှှဈဖကနှှင့ှ အားရပါးရ ဖိဖှဲလကှှ အပေါစှီးကနေ လီးကိုနှဲ့ကာနှဲ့ကာဖှင့ှ တဈခကှခှငှှးတဈခကှခှငှှး ဖငကှိုနှိမ့လှိုကခှလှိုကှ မှှောကလှိုကကှှှလိုကနှှင့ှ စတငလှိုးဆောင့သှှငှးနပှေီ ဖှဈသညှ။ “အား အ အိအိ အမေ့ အင့ဟှင့ဟှင့ှ နာ နာတယှ ကိုရယှ ဖှေး ဖှေး လိုးပါ အင့အှ ကှှတကှှှတှ “ ။

“ဘု ဖှတှ ဇှပှ ဘုတှ ဖတှ ဗလပှ ဘှတှ ဖှတှ ဘုတှ ဘတှ ဖတှ ဘှပှ ဗလပဘှုဘှပှ” “ဟင့ှ အိ အ အ လိုးလိုး ဖငကှှဲအောငလှိုး ဒီလောကှ ဖငလှိုးခငှရှငှ အစကတညှးက စပတမှလိုးဘဲ ဖငပှေါကခှညှှးသကသှကှ လိုးပါတော့လား ကှှနမှ ဖငပှှဲအောငခှံပေးမယှ အိ အိ အ ဟင့ှ အင့ှ အိ အိ ကို ကိုထှနှးမောငှ အ အ လာ့ လာ့ အဆုံးထိ မ မသှငှးနဲ့ လေ အို သပေါပှီနောှ လူကို နဲနဲမှ မညှာဘူး အင့ှ ဟင့ှ ဟင့ဟှင့ှ လိုး လိုး နာနာလိုး ရှင့လှီးကှီး တဆုံးသာ ထည့လှိုးပလိုကှ ဟငှးဟငှး” ဆရာမ အသံခပအှုပအှုပနှှင့ှ မခံခှိမခံသာ ကှိတညှညှးနပမယှေေ့ နာကငှလှှနှးလို့ပဲလားမသိ။

သူမအသံက တဖှညှးဖှညှးနှင့ှ ပိုကယှလှာ၍ ထှနှးမောငှ သူမပါးစပကှို လကနှှင့ှ အလငှအှမှနဖှိအုပကှာ ပါးစပကှိုပိတထှားလိုကရှသညှ။ ထှနှးမောငှ လိုးခကှကှ လကလှနသှညှ။ ပကစှကသှညှ။ သူ့ဖငမှဲပှောငပှှောငကှှီး အပေါကှို မှှောကကှာမှှောကကှာနှင့ှ လီးတဈဆုံး မဝငဝှငအှောငှ အတငှးကာရော တရစပှ ဖိသိပလှိုးပဈနရော ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ ဖငပှေါကမှှာ လီးအဝငအှထှကလှုပလှိုကတှိုငှး ပှဲကနဲပှဲကနဲ အာတာပှဲဖှဈလို့သှားပှီး လီးအဝငမှှာ စအိုနှုတခှမှးသားတှအေားလုံး အထဲကိုကှှံဝငသှှားလိုကှ လီးပှနအှနှုတမှှာ နှုတခှမှးသားတှကေ အပှငကှိုတဈပှုံလုံး လီးနှင့အှတူ အုံကှှကပပှါပှီး ပှနအှံထှကလှာလိုကနှှင့ှ။

အသညှးတယားယား ရငတှဖိုဖို ဖှဈအောငှ အားပါးတရ မှငတှှေ့ရှုစား နရတေော့သညှ။ အစပိုငှးမှာ ကှပသှိပနှသလေောကှ ဖငလှိုးကှှမှးသော ကာမမုဆိုးကှီးထှနှးမောငရှဲ့ ပိုငနှိုငကှှှမှးကငှသှည့ှ ခှော့လိုး ထောကလှိုး ညှောင့လှိုး လိုးခကှမှှားအောကမှှာ ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ ဖငစှအိုကလေးမှာ လီးအဝငလှမှး တဖှညှးဖှညှးပှင့ကှာ ထှနှးမောငလှီးကှီး ဘုကနဲဗှပကှနဲ ဖှတကှနဲဘှတကှနဲ ရှောရှောရှူရှူ ဝငထှှကနှိုငပှှီဖှဈသညှ။ ဆရာမလေး သနားစရာဖှဈနသညှေ။ ပှဲက ဘယလှိုမှ ကှည့ှ၍မကောငှးတော့။ ထှနှးမောငကှလညှး ဆရာမလေးကို တဈခကှကှလေးမှ အလှှော့မပေးဘဲ။

သူမစောကပှတကှို ညဈတီးညဈပတနှညှးလမှးမှိုးစုံနှင့ှ နေ့တဓူဝ အားရအောငလှိုးခဲ့ရသူပီပီ ယခုလိုဖငလှိုးမှုကို မဆှကပငှ သူ့စိတထှဲကကှိတပှှီး ကှံစညအှားခဲထားသည့အှတိုငှး ဆရာမဖငသှားအိအိကှီးနှဈဖကအှား အားရပါးရဆုပဆှှဲကိုငပှှီး အနောကမှှနေ၍ ဆောင့ဟှယညှှောင့ဟှယနှှင့ှ ကိဈစပှီးမှောကဖှို့အရေးအတှကှ ကှိုးစားပမှးစား အားထုတစှခနှးသှားနလတေေော့သညှ။ အခှိနကှှာလေ သူ့လီးတဈခှောငှးလုံး ဆရာမမှတဝှတရှညှ ဖငစှအိုပေါကကှှပတှညှးတညှးလေးထဲကို အရငှးနား မရောကတှရောကှ အထိ ပိုမိုအဝငနှကလှာလပငဖှှဈသေညှ။

ဆရာမလေးခမှာမှာလညှး နာကငှမှှုဒဏကှိုပဲ တဖှညှးဖှညှးခံနိုငရှညှ ပိုရှိလာတာလား ဒါမှမဟုတှ အရသာရှိရှိ ဖငခှံကောငှးကောငှးနှင့ပှဲ ဇံတမှှိတကှုနှးခံနလသလေေားမပှောတတပှါ။ အဖှမှနကှေို သူမကိုယတှိုငသှာ သိပလေိမ့မှညှ။ သူမခေါငှးကလေး ဘယညှာယမှးခါပှီး ဖငကှှီးနှဈဖကကှို ကော့ထောငတှှနှးထိုးကာဖှင့ှ သူမနှုတမှှနေ၍ တအားအား တအိအိ အဆကမှပှတှ ရရှတညှညှေးညူသံတှကမေူ ထှနှးမောငရှဲ့ဆောင့လှိုးခကှမှှားနှင့အှညီ အခနှးတဈခုလုံးကို လှှမှးမိုးထှကပှေါှ နတောကတော့ အမှနပှဲဖှဈသညှ။ ဒီအခှိနမှှာ အခနှးဝကနေ သူတို့နှဈယောကဖှှဈပကှသှမှှကို။

တိတတှဆိတခှိုးခှောငှးကှည့နှသညှေ့ ကှောမှှိုးနိုငခှမှာမှာတော့ သူ့လီးတောငလှှနှးလှ၍ အောကကှ ဘောနှဈလုံးပါ အောင့တှောင့တှောင့ဖှှဈလာခဲ့ရပှီး မနနေိုငမှထိုငနှိုငှ သူ့ကှောငှးစိမှးပုဆိုးကို ခှှတခှလှိုကကှာ ဘာအခုအခံမှ ဝတမှထားသဖှင့ှ အတှငှးကနေ လှတလှှတကှှှတကှှှတှ ဖှောငှးကနဲ အပှငကှိုကနထှှကလှာသည့ှ ပီဘိ လတဆှတသှန့စှငလှှနှးလှသည့ှ လူပှိုရိုငှးကလေး၏လခှောငှးတနကှို ညာဖကလှကနှှင့ှ အားပါးတရလှမှးကိုငဆှုပဆှှဲကာ လကကှို ရှေ့တိုးနောကဆှုတှ တဖတဖှတနှှင့နှအေောငှ လီးသားရကေို ဆှဲခညှဆှန့ခှညှနှှင့ှ အဆကမှပှတှ ဂှငှးရိုကပှဈလိုကမှိတော့သညှ။

လီးက သူ့လကနှှင့ထှိကိုငလှိုကခှှိနမှှာပငှ တဖငှှးဖငှှးနှင့ှ ပူပူနှေးနှေးကှီးဖှဈကာ အကှောအခှငတှှေ ရုနှးကှှထောငထှလာရပှီး လှုပရှှားမှုအောကမှှာ တဖှညှးဖှညှးမာတောငတှောင့တှငှးလကှှ တလိမ့လှိမ့ဆှိမ့ကှငှတှကလှာရာက လီးထိပရှှိ လကညှှိုးထိပတှဈခုစာ အကှဲကှောငှးကလေး ဆီကနေ ပစှတှိပစှခှှှဲနိုငလှှသည့ှ လရညညှိုညဈညဈတှကေ ဒိနခှဲဒိနဖှတမှှားနှယှ တဖတဖှတနှှင့အှခနှးနံရံဆီ တဈရှိနထှိုးကှီး ပနှးလှှတထှှကသှှားရသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး အံတကှိတကှှိတနှှင့ှ အရှိနမှပကှှ ဆကကှာဆကကှာ ဂှငှးထုနပှေီး တငှးထားသမှှ လရညလှကကှနှတှှကေို တဈစကကှလေးမှမကနှအှောငှ ဖစှညှှဈပနှးထုတလှိုကပှှီးမှ သူ့လကကှိုရပလှိုကသှညှ။

လရညတှှေ အခနှးနံရံမှာရော အောကမှှာပုံခှှတခှထှားသည့ှ သူ့ပုဆိုးပေါမှှာပါ အစုလိုကအှပှုံလိုကကှှီး ပကှေံကုနတှော့သညှ။ လူပှိုပေါကနှုနုထှတထှှတကှလေး ဆိုပမယှေ့ ဂှငှးထုသကရှင့ကှာ လဒဈထိပပှငှ အညိုစှဲနပှေီဖှဈသည့ှ သူ့လီးက ခကှခှငှှးပဲ အရှိနလှှော့ကာ ပှော့ကသှှားသညှ။ လဒဈထိပပှှင့ဖှှဈ၍ ဒဈအောကခှှအထေိ လီးသားရပှေဲလနကှာတှန့ခှေါကနှပှေီး ဒဈထိပကှားကှီး တဈလုံးတညှး ပှုးတူးပှဲတဲဖှဈကနှခှဲ့သညှ။ ကှောမှှိုးနိုငလှီးက ယခုလို မတတှောငနှရောကနေ ပှော့ကသှှားခှိနမှှာပငှ အရှညှ ၆ လကမှခှဲ သာသာ ၇ လကမှ နီးနီးလောကှ ရှိနသေေးသညှ။

သူ့လီးက လူရဲ့ခနဓှာကိုယအှရှယအှစားနှင့ှ ဘယလှိုမှမလိုကဖှကပှါခှေ။ ကှောငှးနဖကှေ ဘောဒှါဘောကှှှတတှှထေဲမှာ လီးအကှီးဆုံးဟု သတငှးမှှေးသူ ဖှဈပှီး ကာမစိတကှှှ၍ လီးတောငလှာခှိနမှှာ လီးအရှညှ ၈ လကမှသာသာခန့ှ တုတလှညှးတုတှ ရှညလှညှး ရှညသှည့လှီး ဖှဈသညှ။ လူပှိုဖောဝှငစှ နှဈဆယပှငမှပှည့သှေးသည့ှ ယောကှှားပှို တဈယောကအှနနှငှေ့ လူနှင့လှီးက မတနမှရာဖှဈနသလေိုထငရှပှီး လူမူကှို လီးတကကှသိုလှ ဆိုသည့စှကားအတိုငှး မိနှးမတကာတို့အား ရငဖှိုလှိုကမှောဖှယရှာ အတှေ့ဓာတကှိုပေးစှမှးစနေိုငမှည့ှ အလှနပှငဆှှဲဆောငမှှုရှိလှသည့ှ။

ရှာမှရှားသော တုတတှုတထှှားထှား လီးကှီး တဈခှောငှးပါပေ။ ဒါကလညှး သူ့အဖဖကမှှေ သှေးပါ၍ဖှဈသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငှ၏ ဖခငဖှှဈသူမှာ အိနဒှိယတိုငှး မဒရပနှယသှား ကှောမှှိုးနိုငှ၏အဘိုးနှင့ှ ကပှားသှေးနှောသည့ှ သူ၏အဘှားဖှဈသူတို့ထံမှ ပထနသှှေး ၈၀ ရာခိုငနှှုနှးလောကှ ပါလာသူတဈယောကဖှှဈရာ အရပအှမောငှး ကောငှးကောငှး ကိုယလှုံးကိုယထှညှ တောင့တှောင့နှှင့ှ တိုကခှိုကရှေးသမားကောငှးတဈယောကကှဲ့သို့ ခပကှှမှးကှမှး ရုပရှညမှှိုး ရှိသူဖှဈပှီး လီးလညှးတကယကှှီးသူ ဖှဈတာမို့ ဒီနရောမှာ ကှောမှှိုးနိုငနှှင့ှ သားအဖခငှှး တောတှောကှလေးဆငတှူသညဟှု ပှောရမညဖှှဈသညှ။

ကှောမှှိုးနိုငရှဲ့ဖခငဖှှဈသူ ဂိုပါးကတော့ ခှမှနတှပရှေငှးတဈခုမှာ တကကအဆင့နှှင့ှ စဈတပမှှ ထှကလှာသူ တဈယောကှ ဖှဈကာ ဉာဏသမားမဟုတသှည့ှ ကာယသမား တဈယောကှ ဖှဈသညနှှင့အှညီ ဘဝကို ခကခှဲကှမှးတမှးစှာ ရုနှးကနဖှှတသှနှး လာသူဖှဈသည့အှလှောကှ အနအထေိုငအှစားအသောကကှအစ ဆငခှှငမှှုမရှိ၍ အစာအိမရှောဂါစှဲကပပှှီး အသကငှယငှယရှှယရှှယနှှင့ပှငှ ဆုံးပါးသှားခဲ့ပှီဖှဈသညှ။ လီးမရှိလှှငမှနတတသှညှေ့ သူ့မိခငဖှှဈသူ ကတော့ ဖခငသှပှေီးမှ နောကအှိမထှောငှ ထပပှှုခဲ့သဖှင့ှ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး ငယစှဉကှတညှးက ပထှေးနှင့နှခေဲ့ရသညှ။

ပထှေးလကမှှာပဲ ကှီးပှငှးခဲ့ရသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငှ၏မိခငမှှာလညှး ကပှားသှေးနှောသူဖှဈရာ အသားလတလှတှ နှာတံခပပှေါပှေါှ ကိုယလှုံးကိုယပှေါကှ တောင့တှောင့ှ တငှးတငှးနှင့ှ ဘောလိဝုဒှ ရုပရှှငမှငှးသမီးမှားကဲ့သို့ ရူပါတကယခှှော တကယလှှသည့ှ ဒေါငှးတငမှောငှးတငှ အမှိုးသမီးကှီး တဈယောကှ ဖှဈရာ သူမငယစှဉကှ ခစှသှူခငသှူ ဝိုငှးဝိုငှးလညကှာ ယောကှှားထညလှဲ တှဲနိုငခှဲ့သူဟူ၍ မိခငကှိုယတှိုငရှဲ့ ပှောကှားခကှှ အရ ကှောမှှိုးနိုငှ သိခဲ့ရသညှ။ ယခုလကရှှိ အမနှငှေ့ တရားဝငပှေါငှးသငှးနသေော ပထှေးကှောင့သှာ။

သူတို့ သားအမိ နှဈယောကှ အပူအပငှ အကှောင့အှကှ မရှိ သကတှောင့သှကသှာ နနေိုငခှဲ့ကှပှီး ကှောမှှိုးနိုငလှညှး ပထှေးလောငှးရိပအှောကမှှာ တိုငှးရငှးသားစဈစဈ တဈယောကအှဖှဈ ကှီးပှငှးရှငသှနခှှင့ှ ရလာခဲ့သညှ။ သူ့အရပလှညှး တောတှောမှှင့သှညှ။ အထကတှနှးကှောငှးက ဘတစှကကဘှောကစားသမားမှားကဲ့သို့ အရပှ၅ ပေ ၈ လကမှခန့ရှှိရာ ကှောငှးသားတှထေဲမှာ အရပအှတောကှလေးမှင့သှူဟု ပှောရမည့သှူ ဖှဈသညှ။ ရုပကှတော့ အဖဖကကှေို လုံးလုံးလှားလှား လိုကလှို့ပဲလား မသိ။ အခှားကှောငှးသားလေးတှနှငေ့နှှိုငှးယှဉလှှှငှ။

စာတတပှတတှေ ဖှဈမည့ပှုံစံ ပှော့ညံ့နုဖတှ၍မနဘေဲ မကှနှှာပေါကှ ခပကှှမှးကှမှး မာရကှေောရနေိုငသှည့ှ ရုပရှညမှှိုးရှိသူဖှဈသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငကှ ဉာဏရှညအှားဖှင့ှ သိပကှောငှးလှသူ မဟုတှ၍ စာမေးပှဲတှအလေီလီကခှဲသှူဖှဈသညှ။ ခုနဈတနှး ရှဈတနှး တဈနှဈစီ စာမေးပှဲကပှှီး ကိုးတနှးနှဈခငှှးပေါကအှောငကှာ ယခု ဆယတှနှး ဒုတိယနှဈကှောငှးသားဖှဈသညှ။ အသကကှ ၁၈ နှဈကှောလှှနှ၍ ၁၉ နှဈပငဝှငလှာခဲ့ပှီ။ ဆယတှနှးကိုလညှး ပှောပှှောကှှီး ဆကကှသှှားမည့ှ ကှောငှးပှောကှှောငှးဆှေးတဈယောကှ ပုံမှိုး ရှိပသညှေ။

ပညာရေးဖကမှှာ မဖှဈထှနှးပမယှေ့ အခှားနရောတှမှောတော့ သူတကာထကထှူးခှှနသှူဖှဈသညှ။ ဆေးလိပှ အရကကှှမှးယာ အစုံရသညှ။ ဘာလာလာ တဈခုမှမငှငှးဘဲ အကုနလှုပတှတသှညှ။ စောှ ထားဖူးသညှ။ ဖှုတလှညှးဖှုတဖှူးသညှ။ ဆရာကောငှး သမားကောငှး တှေ့၍ ဖာလညှးနှဈကှိမသှုံးကှိမမှက ခဖှူးသူဖှဈသညှ။ ဆရာမမှတဝှတရှညကှို သူစိတဝှငစှားမိသညမှှာလညှး ဆရာမအိုးကှီးတှကေို အပီဖှုတခှငှှ၍ဖှဈသညှ။ ကှောငှးသားနှင့ဆှရာမဆိုသော အတားအဆီးက ရှိနပမယှေေ့ သူ့အလိုအလှောကှ ဖှဈပေါလှာသည့ှ ကာမဂုဏနှှင့စှပလှဉှှး၍ ပှငှးပှထကသှနစှှာ ခံစားလိုသည့ှ ရမမှကစှိတကှို ဘယလှိုမှ ထိနှးခှုပှ၍မရနိုငပှေ။

ခုတော့ ပကပှငှးတှေ့ခှင့ရှပှီ။ တကယတှမှး တှေ့မယ့တှှေ့တော့လညှး ဆရာမတဈယောကှ ထှနှးမောငရှဲ့ရငခှှငအှောကမှှာ ပှားပှားမှောကှ ရသည့ှ အခှအနမှေေိုးနှင့ှ ရငဆှိုငတှှေ့ရခှငှးဖှဈသညှ။ ထှနှးမောငှ သူမကို ရိုးရိုးတနှးတနှး စောကပှတလှိုးရုံသာမဟုတဘှဲ နောကပှေါကဖှှင့ှ ဖငပှေါကကှိုပါ စိတရှှိဆောနှေ၍ သူ့စိတထှဲမယှ အတိုငှးမသိ နှဈထောငှးအားရဖှဈနမေိကာ အာစရိဟုဆိုထိုကသှော သူနှင့တှဈခါတဈရံ ဖာအတူခဖှကဖှှဈဖူးသည့ှ ကာမမုဆိုးကှီး ထှနှးမောငှ့ကို အထူးပဲအားကနှမေိသညှ။ ထှနှးမောငလှီးနှင့သှူ့လီးမှာ ယှဉှ၍ကှည့လှှှငှ သိပမှကှာလှဟု သူထငသှညှ။

အရှညရှော လုံးပတပှါသိပမှကှာတာမို့ ပါကငဖှှင့မှရတဲ့လီးဟူ၍ ထှနှးမောငကှိုယတှိုငှ သူ့ကိုသမုတခှဲ့ဖူးသညှ။ ထှနှးမောငတှဈယောကှ ဆရာမကို အပီကိုငကှာလိုးနပှေီဖှဈ၍ အခှအနပေေေးလှှငှ သူပါ ရောယောငပှှီး ဆရာမနှင့အှတူ ခစှရှယဉကှှေောထဲ မှောပါ စခနှးသှားခှင့ရှနိုငပှလေိမ့မှညှ ဟူ၍လညှး စိတထှဲက တဈထဈခယှုံကှညနှမေိသညှ။ ထှနှးမောငကှား ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ဖငကှို တဖနှးဖနှးနှင့အှသံထှကအှောငှ အနောကကှနေ တရစပတှှယကှာ စိတရှှိလကရှှိ လိုးကောငှး နတေုနှးပငှ ဖှဈသညှ။ ဆရာမတဈယောကှ မရှူနိုငမှကယနှိုငှ တအိုးအိုးတအငှးအငှးနှင့ှ နှုတမှှနေ၍ အဆကမှပှတှ ရရှတှေ မှညတှမှးလကှှ။

ဖငဆှုံအိအိကှီးနှဈဖကစှလုံး ကော့ပှံနအေောငှ အလူးအလှိမ့ှ ဝဒနောခံစား အလိုးခံနပေုံက ကှည့ရှကမှှငရှကစှရာပငှ မရှိတော့ပါ။ ကှောမှှိုးနိုငှ သူတို့နှဈယောကလှိုးဆောနှပေုံကို ကှည့ကှောငှးကောငှးနှင့ှ မကှတှောငမှခတစှတမှး ခှောငှးမှောငှး ငေးကှည့ှ နဆေဲမှာပငှ နှဈယောကသှား လှုပရှှားမှုတှေ တဖှညှးဖှညှး သှကလှကမှှနဆှနလှာကှပှီးနောကှ ထှနှးမောငလှညှး သူမကို ဖငအှနောကကှနေ စအိုထဲလီးကှီးထည့ကှာ စိမပှှနပှေေ တဈကှောငှးခငှှးဆှဲလိုးနရောကနေ တရှူးရှူးတရှဲရှဲနှာမှုတသှံမှား ထှကလှာရပှီး သူ့ခါးကိုရှေ့တိုးနောကဆှုတှ ကော့လိုကညှှောင့လှိုကနှှင့ှ ဇယဆှကသှလို တအုနှးအုနှးတဘုနှးဘုနှး ဝုနှးဒိုငှးကှဲ လိုးလာတာတှေ့ရတော့သညှ။

ဆရာမကိုယတှိုငလှညှး တဏှာသှေးအလှနကှှှလာဟနနှှင့ှ ထှနှးမောငှ သူမဖငပှေါကထှဲကို လီးပှဲကှီးနှင့ှ အဆကမှပှတှ လိုးဆောင့ခှကှမှှား အတိုငှး သူမဖငကှှီးကိုလညှး တယမှးယမှးလုပှ၍ ဖငနှောကပှှနတှှနှးညှောင့ှ ကော့ဆောင့ပှေးလာရာ မကှာမီ နှဈယောကသှား သူနိုငကှိုယနှိုငှ အပှိုငကှှဲလိုကကှှရာက ရာဂဇောအဟုနှ ငယထှိပကှပပှှီး ဆန့ငှငဆှန့ငှငှ အဖှဈမှိုးနှင့ှ ထှနှးမောငလှညှး သူ့လရညတှှကေို ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ဖငသှားအိအိနှဈဖကပှေါှ တဗှဈဗှဈပနှးထုတလှိုကရှာက မှတဝှတရှညကှိုယတှိုငလှညှး သူမစောကပှတမှှ စောကရှညမှှားကို ဖှဈဖှဈမှညအှောငှ အပှငကှိုပနှးထုတလှိုကပှှီး နှဈယောကပှှိုငတှူပငှ ပနှးတိုငကှို တကလှှမှးရောကရှှိသှားကှလသညှေ။

ကိဈစပှီးပှီ။ ဆရာမမှတဝှတရှညှ တဈကိုယလှုံး ရှေ့ကိုဟပထှိုးလဲပှိုကသှှားပှီးနောကှ ထှနှးမောငလှညှး သူမအနောကကှနေ ထပခှပှမှကှာပငှ ဆရာမကိုယပှေါှ ထပမှှောကအှိပလှကှသှားကကှာ နှဈယောကသှား ပူးပူးကပကှပဖှိထပလှကှှ အတနကှှာအောငှ ငှိမနှကှလသညှေေ။ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး စိတထှဲကနေ မိမိဘာလုပရှမညဆှိုသညကှို တဈယောကတှညှးကှိတှ၍ စဉှးစားအကှံထုတနှရောက နောကဆှုံး အကောငှးဆုံးအကှံတဈခု ရပှီး ပုဆိုးကို အလငှအှမှနှ ကောကဝှတလှိုကကှာ သူတို့နှဈယောကရှှိရာအခနှးထဲကို အမှတမှထငပှငှ လှဈကနဲ ဝငခှသှှားလိုကပှါသညှ။

“ကိုထှနှးမောငှ ဗှို့ ကို … နီ နီ အဲ ဆ ဆရာ မ … ဟာ … ဒါ ဒါက ဘယှ ဘယှ လို “ “အယတှော့ ကို ကို နီ … ထ ထ ဒုကခှပါပဲ” ဆရာမတဈယောကှ ရုတတှရကဖှှဈပေါလှာသောအခှအနမေေို့ ခှမကေိုငမှိလကမှကိုငမှိ မကှကှလူးဆနပှှာဖှဈသှားသညှ။ ကိုထှနှးမောငလှညှး ထိုနညှးလညှးကောငှးပငှ။ နှဈယောကသှား ဖငထှဲမှာ မခှှတစှတမှး လီးတပလှကှသှား ထပမှှောကအှိပနှရောက ပှာပှာသလဲ ကုနှးရုနှးထလိုကကှှကာ ဆရာမက သူ့မကှနှှာကိုပငှ စေ့စေ့မကှည့ရှဲဘဲ သူမတို့နှင့မှလှမှးမကမှးမှာ ပုံရကသှားကနှသညှေ့ ကှောငှးစိမှးထမီကို အလငှအှမှနဆှှဲယူကာ သူမရငဘှတနှှင့ပှေါငကှို မလုံမလဲ ဖုံးကှယထှားလိုကပှါသညှ။

ထမီကလုံးထှေးနတောမို့ လုံခှုံမှုတော့မရှိဘဲ သူမပေါငတှဈဖကကှိုရော သလဲသီးပမာဏ ရငသှားဆူဖှိုးဖှိုးကှီးနှဈမှှှာနှင့ှ ပေါငတှနနှှဈခုဆုံရာကှားအရပမှှ သနစှှမှးနကမှှောငထှူထဲသည့ှ စောကဖှုတမှှေး တဈစှနှးတဈစကိုပငှ အတိုငှးသားကှီး တှေ့မှငနှရလသညှေေ။ ထှနှးမောငလှညှး နောကကှိုလှည့ကှှည့ပှှီးနောကှ ကှောမှှိုးနိုငတှဈယောကှ အခနှးထဲကို မပှောမဆှုရောကရှှိနမှနှေးကို သိလိုကရှ၍ မကှစှိမကှနှှာပကှပှကှနှှင့ှ … “ဟာ ငနိုငှ သားကှီး … ဘယှ ကဘယလှို ရောကှ ရောကလှာတာလဲ အပှငထှှကစှမှးကှာ ဒီကိဈစ မငှးနဲ့မဆိုငဘှူး” ကှောမှှိုးနိုငှ ခေါငှးတယမှးယမှးခါပှီး … ။

“မဟုတသှေးဘူးနောှ ကိုထှနှးမောငှ ကှှနတှောဖှှလိုကရှမလား ခငဗှှားနဲ့ဆရာမနဲ့ ဟောဒီလိုလုပနှတော ကှာပှီ ကှှနတှောခှှောငှးကှည့နှတော အားလုံးမှငတှယှ သိတယှ” “နေ နပေါဦး ဟှောငရှ စောကရှမှးတှလှှေောကမှလုပနှဲ့ ငါရောသူရော ဒုကခှရောကသှှားမှာ အေးဆေး ညှိလိုကရှအောငကှှာ” “ဘာလဲ ခငဗှှား မုန့ဖှိုးပေးပှီး ပှနလှှှတမှလို့လား ကှုပှ သူငယနှှပစှားမဟုတဘှူးဗှ ဟဲဟဲဟဲ” ကှောမှှိုးနိုငှ မခိုးမခန့နှှင့ရှယသှညှ။ ဆရာမရော ထှနှးမောငရှော ဘာပှော၍ ဘာလုပရှမှနှးမသိတော့။ ဆရာမဆိုလှှငှ ထိုငရှအခကှ ထရအခကှ ငိုရအခကှ ရယရှအခကနှှင့ှ ကှောမှှိုးနိုငမှကှနှှာကိုတောငှ စေ့စေ့ရငဆှိုငပှှီး မကှည့ဝှံ့တော့။

သူမအရှကတှှလညှေး ကုနပှှီ။ ဟုတသှညှ။ ဒီကောငဟှာ သူပှောတဲ့အတိုငှးပဲ သူငယနှှပစှားတဈယောကတှော့ မဟုတဘှူး။ သူ့ထကအှပုံကှီးငယသှော ကှောငှးသားလူငယှ တဈယောကဖှှဈပမယှေ့ အကငှးတော့ပါးသညှ။ အကုနနှှံ့နှံ့စပစှပရှှိကာ စောတှှဘောတှဆေိုလညှး အတူဖှုတဖှူးတာ သတိရမိသညှ။ လီးလညှး သူနှင့မှတိမှးမယိမှးရှိသည့ကှောငှ။ ထှနှးမောငှ တဈခုခုကို စဉှးစားမိသှားပှီး ဆရာမမှတဝှတရှညှ ရှိရာဖကကှို အကဲခတသှလို လှည့ကှှည့လှိုကရှာ သူ့ကို တဈစုံတဈရာပှောလိုဟနနှှင့ှ အဓိပပှါယပှါပါ ပှနလှညစှူးစိုကကှှည့နှသေော ဆရာမရဲ့ ရှှနှးလဲ့လဲ့မကှဝှနှးတဈစုံကို အသအခှောမှငလှိုကရှပသညှေ။

ဆရာမမှတဝှတရှညလှညှး ကိုယပှေါကှထမီကို ခပသှှကသှှကပှငှ ရငလှှားဝတဆှငထှားလိုကပှှီဖှဈသညှ။ သူမရငထှဲမှာတော့ မလုံမလဲစိတတှှကှေောင့ှ သှကသှှကခှါရူးခငှလှောကအှောငှ ဗှောငှးဆနနှရပှေီး ဖှဈခငှရှာဖှဈစတေော့ရယလှို့မှား စိတကှို ဒုနှးဒုနှးခထှားမိပှီလား မပှောတတတှော့ပါ။ “ကဲ ပှောစမှး မငှး ခုလာတာ ကိဈစတဈခုခုရှိလို့လား” ကှောမှှိုးနိုငှ ခေါငှးညိတပှှီး သငှခှှာဆရာမဒေါနှနှးရှှကေ ဆဋဌှမတနှးကှောငှးဆောငပှှငမှည့ကှိဈစ လကသှမားအဖှဲ့ခေါရှနှ ထှနှးမောငှ့ကို တာဝနပှေးလိုကကှှောငှး ဆရာမမှာသည့အှတိုငှး ၏သညှ၍မလှဲ ပှနလှညပှှောပှလိုကသှညှ။

ထှနှးမောငှ ခေါငှးတညိတညှိတနှှင့နှားထောငနှပှေီး သူ့စကားဆုံးတော့မှ … “ထားလိုကတှော့ ဒီကိဈစ မနကဖှှနှ လကသှမားတဈဖှဲ့လုံး ခေါခှဲ့မယလှို့ ဆရာမကို ပှနပှှောလိုကှ ကှောမှှိုးနိုငှ ခု မငှးအပှငကှို ခဏ ထှကပှေးစမှးကှာ ဒီမှာ ဆရာမနဲ့ ငါနဲ့ နှဈယောကခှငှှး ပှောစရာရှိလို့ “ “ကောငှးပှီလေ တဈခုတော့ရှိတယှ ခငဗှှား ဟိုဟိုဒီဒီ ဉာဏဆှငပှှီး ကူလီကူမာတော့ လုပမှယမှကှံနဲ့နောှ ကိုထှနှးမောငှ ကှှနတှော့အှကှောငှး သိပါတယှ” “အေးပါကှာ သားကှီး ခဏလေး အခှိနခှဏလေးပေး” ကှောမှှိုးနိုငကှို ခှော့မော့ဖှောငှးဖပှှီး အပှငကှို ခဏထှကခှိုငှးလိုကှ၍ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး။

ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ ကိုယခှနဓှာအောကပှိုငှး ရပဝှနှးဆီကို ကှကကှှည့ကှှကကှှည့လှုပကှာ အခနှးထဲက မထှကခှငှထှှကခှငှနှှင့ှ အပှငဖှကထှှကလှာသညှ။ ဆရာမခမှာလညှး ထမီရငလှှား ဝတထှားရငှးနှင့တှောငမှှ ကှောမှှိုးနိုငထှံမှ အကှည့ရှိုငှးရိုငှးမှားက သူမ ရငသှားကှီးနှဈမှှှာနှင့ှ ခါးအောကပှိုငှး အသားဆိုငမှှားဖကဆှီကို တရဈဝဲဝဲရောကလှာခဲ့၍ မနတတမှထေိုငတှတဖှှဈနကော ရငကှိုပဲ လကနှှဈဖကကှာပှီးဖုံးရမလို ပေါငခှှကှားရှိ စောကရှညတှှေ ရှှဲနဈစှာစီးအိုငထှှကကှနှသေော စောကဖှုတရှှိရာကိုပဲ မလုံမလဲ သူမလကဖှဝါးကလေးနှင့ှ အုပကှှယှ ဝှကထှားရမလိုဖှဈပှီး။

ကှောမှှိုးနိုငဆှီကို မကှစှောငှးကလေးတခဲခဲနှင့ှ အခနှးထဲမှာ ကနှခှဲ့သညှ။ ကှောမှှိုးနိုငှ အပှငမှှာစောင့နှသညှေ။ “ဆရာမကို လိုးခငှတှယှ ဆရာမစောကဖှုတကှို လီးကှီးကှီးနဲ့ လိုးခှဲပဈလိုကခှငှတှယှ” သူ့စိတထှဲမှာ ဖှဈပေါနှသေော ရမမှကစှိတကှို ဘယလှိုမှထိနှးခှုပှ၍မရ။ ကှောကမှကဖှှယှ ရမမှကစှိတပှငဖှှဈသညှ။ ဒီစိတကှှောင့ပှငှ လူတောတှောမှှားမှား ဘဝတှေ စုတပှှတသှတကှုနသှညအှထိ ပကှစှီးခငှတှိုငှး ပကှစှီးခဲ့ရသညှ။ ရမမှကနှှံထဲမှာမှောပါပှီး အတိုငှးအဆမရှိ နဈမှနှးခငှတှိုငှး နဈမှနှးကှရသညှ။ မုဒိနှးတှဘောတှကငှေ့ကှှ လုကှယကကှှ သတကှှဖှတကှှ ထောငထှဲရောကသှူ ရောကကှှရသညှ။

ယခုတလော နပှညတှေောမှှာ ဟိုးလေးတကှောဖှှဈပှားသှားခဲ့သည့ှ Victoria (ဗဈတိုးရီးယား)ခေါှ အသကှ ၂ နှဈ ၁၁ လသာ ရှိသေးသော ကလေးမလေးကို သကငှယမှုဒိနှးမှုကှူးလှနသှည့ဖှှဈစဉမှှာလညှး ဤသဘောနှငနှှငသှာဖှဈပသညှေ။ အငအှားကှီးမားထကသှနစှှာ ဖှဈတညလှာသော ကာမဂုဏခှဉှခှှငှးရမမှကကှို အခှိနမှီတားဆီးထိနှးခှုပနှိုငစှှမှးမရှိခဲ့လှှငှ အကှပမှဲ့ကှမှးကဲ့သို့ ဗရမှးဗတာဖှဈကာ မိမိ၏အသကတှာကိုရော ဘဝရှငသှနမှှုကိုပါ အကှီးအကယှှ ဒုကခှရောကစှမညဖှှဈသေညှ။ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး စောစောက သူကိုယတှိုငှ မကှဝှါးထငထှငတှှေ့ခှင့ရှခဲ့သော။

ဆရာမမှတဝှတရှညှ၏ဖငအှိုးကားကှီးမှားနှင့ှ ဖငဝှစူတူတူ နကမှှောငထှူထပသှောအမှေးအမှှငမှှားဝနှးရံနသညှေ့ ဖောငှးဖောငှးရှရှစောကဖှုတမှကှနှှာပှငကှယှကှှီးကို မကှစှိထဲ ပှနလှညမှှငယှောငပှှီး သူ့ပုဆိုးခါးပုံစကို အသာဖှခလှေိုကကှာ ပေါငကှှားထဲကိုလကနှှိုကှ၍ လီးပှနတှောငလှာအောငှ လခှောငှးကှီးကို ဆှကာဆှကာဖှင့ှ ရှညလှမှောဖှဈနသေော လီးကို ရှေ့တိုးနောကငှငှ ပှတသှပဆှှဲဆန့ကှာ ဂှငှးတိုကကှစားနမေိသညှ။ သှေးသားလနှးဆနှးတကကှှှဆဲ အာရုံခံစားမှုသဈလှငနှိုးကှှဆဲ လူငယတှဈယောကပှီပီ အခှိနသှိပကှှာကှာ နှုးဆှရခှငှးမရှိဘဲ သူ့လီးက တဈမုဟုတခှငှှး ပှနတှောငမှတလှာသညှ။

လီးတနရှှညဆှန့ထှှကလှာသလို လီးလုံးပတကှလညှး ရမမှကဇှောအဟုနကှှောင့ှ နဂိုအနအထေားထကပှငှ နှဈဆသုံးဆခန့ှ ပိုမိုကှီးထှားလာသလိုထငရှသညှ။ ကှနပလှေောကသှည့ှ အခှအနရေေောကသှညအှထိ လီးကိုဆှဲဆန့ပှှုပှငကှာ အထကလှှနအှောကခှှ လှှောတိုကဂှှငှးရိုကဆှောင့ပှှီး လီးအတောငဆှုံးဖှဈသည့ှ အနအထေားမှာ သူ့လကကှို ဆတကှနဲရပတှန့ထှားလိုကပှှီး ပုဆိုးကိုအသာပှနဖှုံးထားလိုကသှညှ။ ဒါက ဆရာကှီးမှား၏သငကှှားခကှအှရ ဖှဈပှီး ယခုလို ဂှငှးထုလိုကှ ရပလှိုကှ မကှာခဏလုပခှှငှးအားဖှင့ှ အိမထှောငတှဈခု၏ ရှေ့တနှး တိုကခှိုကရှေးသမားမှား ဖှဈကှသော။

မိမိတို့ယောကှှားသားမှား၏လီးက တောငမှတစှှမှးအားပိုကှီးကာ မိနှးမဖှဈသူနှင့ှ ကာမနှီးနှော ဆကဆှံရာမှာလညှး စှမှးအားသနသှနှ လိုးရှိနမှှင့မှှင့နှှင့ှ သုကကှိုအကှာကှီး ထိနှးကာ အခှိနကှှာကှာ ဆှဲလိုးနိုငမှညဖှှဈကှောငှး ရပကှှကထှဲက ကာလသားကှီးမှားထံမှာ သူ အသအခှောသငကှှားခဲ့ရသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငှ ဒီလိုမကှာခဏလုပသှညှ။ သူ့လီးကို လေ့ကငှ့ပှေးသညှ။ အရှယငှယပှမယှေ့ လေ့ကငှ့သှားကလှာလလေေ တဈခါထကတှဈခါ သိသိသာသာ ပိုမိုအဆငခှှောအောငှ လိုးနိုငလှလဖှဈတေောကို သူ့ကိုယတှှေ့သိမှငခှဲ့ရသညှ။ လိငကှိဈစနှင့ပှတသှကှ၍လညှး သူ့ကိုယသှူ တဖှညှးဖှညှးနှင့ှ ယုံကှညမှှု ပိုရလာသညှ။

အဆငသှင့ဆှိုသလိုပငှ ထှနှးမောငရှဲ့အိမခှနှးတံခါး ကှှီကနဲပှင့လှာပှီး ထှနှးမောငနှှင့ှ ဆရာမမှတဝှတရှညတှို့ အိပခှနှးထဲကနေ နှဈယောကအှတူတူ ထှကလှာကှတာကို တှေ့လိုကရှသညှ။ ထှနှးမောငမှကှနှှာ စပဖှှီးဖှီးဖှဈနသလေို ဆရာမပုံစံကှည့ရှတာလညှး စောစာကကဲ့သို့ ကှကမှကှီး လညလှိမသှလို ဖှဈမနတေော့ဘဲ အနညှးငယှ ရှှငပှလှာဟနရှှိသညှ။ အကှောငှးတဈခုခုတော့ ရှိရမညှ။ ထှနှးမောငှ အပှငရှောကတှာနှင့ှ သူ့လကကှိုဆှဲပှိး … “ငနိုငှ မငှး ဒီနေ့ကိဈစ နှုတလှုံကို လုံရမယနှောှ ကတိပေးမလား” ပှောလိုကရှာ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး … “ကှှနတှောပှှောပှီးပှီလေ ကိုထှနှးမောငရှ” “မငှး ကတိပေးနိုငလှား ဒါပဲပှော ဒီမှာဆရာမလေးလညှးရှိတယှ”။

“ဟာ ဒါ ဒါတော့ မပေးနိုငဘှူး” “မငှး ဆရာမကို ခခှငှလှား သား” ကှောမှှိုးနိုငှ ကှောငတှကတှကဖှှဈသှားသညှ။ ဘာကှောင့လှဲဆိုတော့ ဒီမေးခှနှးကိုမေးလိုကသှူက ကိုထှနှးမောငမှဟုတဘှဲ သူ့နဘေးမှာလာရပလှိုကသှည့ှ ဆရာမမှတဝှတရှညကှိုယတှိုငှ ဖှဈနခှငှေးကှောင့ပှငှ။ “ဟာ ဆ ဆရာ မ ကှ ကနှောှ အငှး အဲ … “ “ပှောလေ မငှး ပှောမှသိရမှာ မငှးဆရာမကို ခခှငှတှယမှဟုတလှား” “ဒါ ဒါက ဟို ဟို … အဲ “ ကှောမှှိုးနိုငှ ခှေးအလှညှးနငှးထားသလို စကားတှေ အထဈထဈအငေါ့ငေါ့နှင့ှ အာစေး အမိခံထားရသလိုဖှဈနသညှေ။ “ပှော ပှောလိုကလှေ ငနိုငှ မငှး ယောကှှားမဟုတဘှူးလား” ။

ထှနှးမောငလှညှး ဘေးကနေ သူ့ကိုအခှှနနှှင့မှပေးလိုကသှညှ။ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး ခေါငှးငိုကစှိုကခှကှာ အဖှခကနှရေောက ကိုထှနှးမောငကှ ဒီလို ပှောလိုကတှာကှောင့ှ မထူးဘူးဆိုပှီး စိတကှို ဇှတမှှိတအှားတငှး၍ ဆရာမကိုလှည့မှကှည့ဘှဲ အခှားတဈဖကကှိုမကှနှှာလှှဲပှီး … “ခမှယဗှှာ ဘာဖှဈဖှဈ” ပှောလိုကရှာ … “ကောငှးပှီ ဒီလိုမှပေါ့ ကဲ ဝတရှညှ ဒီကောင့ကှို အထဲခေါသှှားလိုကှ ငနိုငှ မငှးလိုခငှတှာရပှီဆိုတော့ ခုနတို့ပှောတဲ့ ကတိတဈခုတော့ မဖှဈမနေ ပေးရမယနှောှ” “ဟုတတှယှ သား နိုငနှိုငှ ဆရာမတို့ကို မငှး အရငဆှုံးကတိတော့ပေးပါ တို့ကိဈစ ဘယသှူမှလှှောကမှပှောပါဘူးလို့။

ဒီအတှကှ နှုတပှိတခှ အနနေဲ့ မငှးကို ဖှဈခငှတှာဖှဈခှင့ှ ဆရာမပေးမယှ စိတခှလှိုကှ ကဲ ဘယ့နှှယလှဲ” ကှောမှှိုးနိုငလှညှး ဆရာမမှတဝှတရှညတှဈကိုယလှုံးကို ခုမှပဲ ရဲရဲတငှးတငှးဝေ့ဝိုကကှာ စူးစိုကငှေးကှည့လှိုကရှငှး တံတှေးတဈခကှကှို ဂှကကှနဲနအေောငမှှိုခပှဈလိုကရှာက … “ပေး အငှး ပေးပါတယှ ဆရာမ အဲဒီကိဈစ ဘယသှူ့မှလှှောကမှပှောပါဘူး “ “အို လိမမှာလိုကတှာ ကလေးရယှ ဒီလိုမှပေါ့ ဟငှးဟငှး ကဲ လာ အခှိနတှော့ သိပမှရဘူး မငှး ဆရာမနောကကှလိုကခှဲ့” မှတဝှတရှညှ ကှောမှှိုးနိုငအှနားကို ကပလှာပှီး သူ့လကတှဈဖကကှိုဆုပကှိုငကှာ ကှေးဇူးတငစှကားပှောဆို၍ အခနှးထဲ ဆှဲခေါလှိုကရှငှး။

တဈဆကတှညှး ထှနှးမောငဖှကကှိုပါလှည့ကှာ … “ကိုထှနှးမောငှ ရှငှ အထဲလိုကဝှငမှလာနဲ့နောှ အပှငမှှာပဲ စောင့ှ ကှားလား ဝငလှာရငတှော့ အသိပဲ” ကိုထှနှးမောငှ ပှုံးစစနှင့ှ သူ့ခေါငှးကိုညိတပှှီး … “အေးပါ ဝတရှညရှာ ငါနားလညပှါတယဟှ လုပစှရာရှိတာသာ ရဲရဲလုပှ တဈခုတော့ရှိတယှ နငှ ဒီကောင့ကှိုတော့ လုံးဝလှှော့မတှကနှဲ့ ဒီကောငကှ ဆရာအဆင့ှ ရှငှးလား ငါပှောတာ” “ဟုတကှဲ့ပါ ရှငှ ဟုတကှဲ့ပ ါတဲ့ ဟှငှးဟှငှး “ “ကဲ လာဟေ့ နိုငနှိုငှ” ဆိုပှီး ထှနှးမောငှ့အရှေ့မှာပဲ ကှောမှှိုးနိုငရှဲ့လကကှို ပှောငပှှောငတှငှးတငှးဆှဲခေါကှာ အခနှးထဲဝငလှာခဲ့လိုကရှာ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး သူမ၏ကှီးမားကားစှင့လှှသော ဖငအှိုးကှီးနှဈဖကနှှင့ှ သူ့ခနဓှာကှုယအှရှေ့ပိုငှးတို့ ထိလုထိခငအှနအထေားနှင့ပှငှ ဆောငသှဉဇှာဘုံခနှး ထဲကို လိုကပှါလာခဲ့ရလသညှေ။

“ကဲ အပေါဖှကရှှှေ့ ထိုငလှိုကှ ဆရာမမငှးကို သနားလို့ နှုတပှိတခှပေးတာနောှ ကှားလား နိုငနှိုငှ” ဆရာမမှတဝှတရှညှ ပှောလိုကခှှငှးပငှ။ နှဈယောကသှား အခနှးထဲကိုရောကလှာပှီး ဆရာမက ကှောမှှိုးနိုငကှို ခုနက သူမနှင့ထှှနှးမောငတှို့ နှဈယောကှ ခစှဗှှူဟာကငှှးခဲ့ကှသည့ှ ထှနှးမောငအှသင့ခှငှးထားသော ဂှမှးကပအှခငှးတဈခုပေါမှှာ ဝငရှောကထှိုငခှိုငှးလိုကတှာ ဖှဈသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငဆှိုပှီး အရငကှ ခပမှာမာခေါဝှေါလှာခဲ့သလောကှ ခုမှားကတှော့လညှး နိုငနှိုငမှှနိုငနှိုငှ တဈနိုငတှညှးသီးနအေောငှ ခပခှှှဲခှှဲလေး ခေါပှှီး စကားပှောဆိုနရော ခကှခှငှှးလကငှငှးပငှ ဆကဆှံပုံပှောငှးလဲသှားသည့အှဖှဈကို။

ကှောမှှိုးနိုငလှညှး သတိထားမိပှီး ဘာမှမပှောဘဲ ခေါငှးကတညိတညှိတနှှင့ပှငှ ဆရာမထိုငခှိုငှးသောနရောမှာ အသာဝငထှိုငခှလှိုကပှါသညှ။ ဆရာမမှတဝှတရှညှ သူမကိုယပှေါမှှ အဖှူရောငလှကစှက ကှောငှးရငဖှုံးအငှကှှီကှယသှီးမှားကိုဖှုတကှာ အပေါအှငှကှှီကို ကိုယပှေါကှနေ အသာခှှတခှလှိုကသှညှ။ အောကခှံဘရာစီယာအောကမှှ ရုနှးကနထှှကလှုမတတဖှှဈနသေော ဆရာမရဲ့စနနှဈခေိုငှ (ဝါ) ရငသှားထှားအိအိနှဈမှှှာကို ကှောမှှိုးနိုငမှကှစှိရှေ့မှောကမှှာ အတိုငှးသား တှေ့မှငလှိုကရှလသညှေ။ “မမကို ဘောလှီ ကူခှှတပှေးဦး” ။

“ဟုတှ ဟုတကှဲ့ “ သူ့ကိုယသှူ မမဟု ရညညှှှနှးပှောဆိုလိုကသှော ဆရာမမှတဝှတရှညကှို ကှောမှှိုးနိုငှ ဘယလှိုသုံးနှုနှးခေါဝှေါရှမှနှး မသိတော့။ လူက ထူထူပူပူဖှဈနသညှေ။ မကှာမီ လိုးရတော့မညဆှိုသောအသိက ဇောကပနှတောမို့ သူ့ခါးအောကပှိုငှး ပေါငခှှကှားရှိလီးက ဖငှှးဖငှှးဖငှှးဖငှှးနှင့ှ တဈမှိုးကှီးဖှဈကာ ထောငထှလာတာ အမှနပှငှ။ တငကှှိုမှှောလှင့ထှားခှငှးမှိုးမရှိဘဲ လောလောဆယှ သူကှုံတှေ့လိုကရှသည့ှ အခှအနမှေေားကှောင့လှညှး လူပှိုပေါကှ ကလေးသာသာအရှယမှှှသာရှိသေးသော သူ့အဖို့ အသညှးအသနှ စိတလှှုပရှှားမိတာကို အပှဈလို့ ဆိုစရာတော့မရှိပါခှေ။

ရာဂစပလှဉှှးသည့ှ ခနဓှာကိုယအှသှးအသား ဖောကလှှဲဖောကပှှနမှှုကိဈစဟူသညှ အရှယသှုံးပါးမရှေး ခှိနခှါမရှေး ဖှဈပေါလှာနှုငသှည့ှ ထူးဆနှးသညဟှုမဆိုနိုငသှည့ှ ခနဓှာဗဒဆေိုငရှာ ဖှဈရိုးဖှဈစဉှ ဓမမှတာတဈခုပပေဲ မဟုတလှား။ ကှောမှှုးနိုငှ သူ့ဖကကှို နောကကှှောလှည့ပှေးလိုကသှည့ှ ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ဘောလှီခှိတကှို စိတရှှညလှကရှှညပှငှ တဈခုခငှှး ခှိတဖှှုတပှေးလိုကသှညှ။ ဘောလှီကှှတပှှီး အပေါပှိုငှး နိကကဖှှဈနသေောခနဓှာကိုယနှှင့ှ သူ့ဖကကှိုဘှည့လှာသည့ှ ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ ရငသှားဆိုငအှိအိကှီးနှဈမှှှာကို ကှောမှှိုးနိုငတှဈယောကှ မကှတှောငမှခတစှတမှးဘဲ ငေးကှည့နှမေိသညှ။

နို့ကှီးနှဈလုံးမှာ ဆုပညှှဈခှနယပှဈခေငှစှရာကောငှးလောကအှောငပှငှ အယအှယထှှားထှားကှီးမှားဖှဈသညှ။ နို့သီးခဲကစှကှစှကှလေး နှဈခုက လကတှဈဆုပစှာပငမှကသော နို့အုံနှဈဖကထှိပဆှီမှာ စပစှသှီးခဲကလေးနှဈလုံးပမာ သှားရညယှိုခငှှ စဖှယှ အပေါငှေါ့ထောငလှို့နတော တှေ့ရလသညှေ။ အသားအရဖှေူဝငှးသူမို့ သူမနို့အုံကှီးနှဈဖကရှဲ့အခှမှော သှေးကှောစိမှးစိမှး ကလေးမှား ယှကဖှှာလို့နသညကှေိုပငှ အတိုငှးသား တှေ့မှငနှိုငပှသညှေ။ “ကိုငလှေ ဖစှခှငှဖှစှှ ကိုငခှငှကှိုငှ စို့ခငှသှလောကစှို့ အားလုံး မငှးသဘောပဲ စိတရှှိလုပှ ဆရာမ အဲ မမ မငှးကို အကုနှ လိုကလှှော ပေးမယှ”။

“ဆ ဆရာမ ရယှ ခစှှ ခစှှ ခငှစှရာကှီးဗှာ “ သှူုစကားတှေ အထဈထဈအငေါ့ငေါ့ဖှဈနသညှေ။ ရငပှဲကှပသှလိုလို တံတှေးတှဘောတှပေဲ နငသှလိုလို လညခှှောငှးထဲ တဈခုခု ဆို့ပိတနှသလေိုဖှဈနသညှေ။ သူ့ခှရငှေးဖကမှှာ ပုဆဈဒူးတုပပှုံစံနှင့ှ ထိုငနှသေော ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ လကတှဈဖကကှ သူ့ခေါငှးပေါရှောကလှာပှီး ဆံပငတှှကေို လာရောကှ ဆုပဆှှဲကုပဖှှလိုကခှှိနမှှာပဲ ကှောမှှိုးနှုငရှဲ့လကနှှဈဖကကှလညှး ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ရငသှားဆိုငနှှဈဖကဆှီ အလိုအလှှောကရှောကရှှိသှားရကာ နို့ကှီးနှဈလုံးကို အားပါးတရ ဆုပညှှဈဖစှခှှပေေးနမေိပှီဖှဈသညှ။

“အဟငှးဟငှး ဟငှး အို အို ကဲ ကဲလိုကတှာကှယှ ဘယကှတညှးက ခုလိုကိုငခှငှနှတောလဲ မသိပါဘူး” ကှောမှှိုးနိုငှ ဆရာမမကှနှှာကို မော့ကှည့လှိုကသှညှ။ ဆရာမရဲ့မကှလှုံးကလေးမှား ရီဝစှောဖှင့ှ သူ့ကိုစိုကကှှည့နှတောတှေ့ရပှီး သူမအကှည့မှှားက ရမမှကအှခိုးအငှေ့မှားယှကဖှှာနသညဟှေု သူ့စိတထှဲမှာ ခံစားလိုကရှကာ လိုးခငှစှိတမှှား ထိနှးမရအောငှ ဖှဈပေါလှာသညှ။ “ခယှှ ထ ထမီ ခှှတပှါလား ဟငှ” “အို ဘာ ဖှဈလို့ “ “ကှည့ခှငှလှို့ပေါ့ “ “ဘာကှည့ခှငှတှာလဲ ပှော နို့နှဈလုံး ဖှင့ပှေးထားတာပဲ စို့လေ ကလေး ပါးစပနှဲ့စို့ ပေးဦး” “စို့မှာပေါ့ နို့လညှးစို့မယှ ဟိုဟာလဲ ကှည့ခှငှတှယှ” ။

“အမလေးနောှ ဘာမှားလဲ သားရဲ့” “ခယှ့ှ စောကပှတကှှည့မှလို့ “ “ဟယှ ကှည့စှမှး ခှေးဆိုးလေး မငှးက စပတကှှည့ပှှီး ဘာလုပမှလဲ ကှည့ရှုံကှည့မှှာလား “ “ဟင့အှငှး ကှည့လှညှးကှည့ှ လိုးလညှးလိုးမယှ” ဆရာမရဲ့လကတှဈဖကှ သူ့ငယထှိပပှေါှ ဒေါကကှနဲ ရောကလှာသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငှ ဆရာမလကခှေါကစှာမိသှားသညှ။ “သှား ပါးစပကှှီးက အရှယနှဲ့ မလိုကှ ပှောရဲလိုကတှာကှာ ပှနပှှောစမှး ဘာလုပခှငှတှယှ” “ကှ ကနှောှ ဆရာမကို လ လိုး လိုး ခငှတှယှ” “ဘာရယှ “ “လိုးခငှတှယှ လို့” “ခိခိ ခဈခဈခဈ “ ဆရာမကိုယကှလေး တသိမ့သှိမ့ခှါအောငရှယသှညှ။

ကှောမှှိုးနိုငအှနားကပထှိုငလှာပှီး သူ့ပါးတဈဖကကှို မခငှ့မှရဲဟနနှှင့ှ လကညှှိုးလကမှနှင့ဖှစှလှိမဆှှဲလိုကကှာ ရုတတှရကှ နှုတခှမှးကလေးတိုးကပပှှီး ရှှတကှနဲနအေောငှ နမှးလိုကရှငှး ဆရာမက … “ခယှှ အလကား စတာပါကှယှ နိုငနှိုငှ စိတမှဆိုးနဲ့နောှ ပှီးတော့လညှး … “ “ပှီးတော့ ဘာလဲဟငှ ခယှှ” “ခယှှ အဲဒါပှောမလို့ မငှး ငါ့ကို ခယှခှေါလှိုကှ ဆရာမခေါလှိုကှ လုပမှနနေဲ့ကှာ မကှာခငပှဲ တို့နှဈယောကှ လငလှိုမယားလို နရတေော့မှာကှ ခုန မငှးပှောသလို လိုးရတော့မှာ အပိုလုပမှနနေဲ့ ခယှှ မငှးကို နိုငနှိုငပှဲခေါမှယှ ခယှ့ကှိုလညှး အငှး မငှးနဲ့ဆို မောငလှေးနဲ့မမအရှယဆှိုတော့ မမလို့ပဲခေါှ ကှားလား သား” ။

“ဟုတှ ဟုတကှဲ့ ခယှှ အဲ မ မမ အဟငှး ဟငှး” “ကောငှးပှီ ဒါဖှင့ှ မငှး ဟိုဖကခှဏလှည့ှ ခယှှ က ကိုယ့တှပည့အှရှေ့မှာ မကှနှှာပှောငပှှောငနှဲ့ ထမီခှှတရှမှာလေ ဒီတော့ ခယှ့ဖှကကှလညှး စိတမှရဲသလိုကှီးဖှဈတာပေါ့လို့ အဟငှး ဟငှးဟငှး” “ဟုတှ ရပါတယှ ကှှနတှောှ လှည့ပှေးထားမယှ” ကှောမှှိုးနိုငှ သူမကိုကှောခိုငှးပှီး တဈဖကကှို လှည့လှိုကသှညှ။ အမှနတှော့ သူမ လုံးဝ စိတမှရဲတာမဟုတှ။ မှတဝှတရှညကှဲ့သို့ အခှကပှှောငသှော မိနှးမစားမှိုးဆိုတာက အပှဈပှောစရာမရှိအောငှ ရုပကှလေး နုပှိုခှောလှသလောကှ တဏှာရာဂအလှနထှကသှနပှှီး။

ကာမဂုဏအှာရုံခံစားရာမှာလညှး အတိုငှးအဆမရှိသူပငဖှှဈရာ ဘယယှောကှှား တဈယောကရှဲ့အရှေ့မှာမဆို ဖငပှေါခှေါငှးပေါှ နဝေံ့သူတဈဦးဖှဈသညှ။ ဖငရှောစောကပှတရှော လှနပှှဖှဲပှလုပရှဲသူ တဈဦးပဲဖှဈသညှ။ ယခု ကှောမှှိုးနိုငကှိုလညှး ကှောငကှ ကှှကကှို ကစားနသညေ့နှှယှ မခှိတရိ ကလိတိတိလေးဖှဈအောငှ အမူပိုပိုနှင့ှ မာယာကှှယပှှီး မူလကှီတူလကှီ လုပနှခှငှေးသာဖှဈသညှ။ သူတဈဖကကှို လှည့လှိုကတှာနှင့ှ မှတဝှတရှညလှညှး ထမီကို ဗှုနှးကနဲနအေောငှ ကှငှးလုံးကှှတခှှှတလှှှောခလှိုကပှါသညှ။ “ရပှီ ပှနလှှည့တှော့” ဆိုပှီး ထမီကို နဘေးဖကဆှီ ခှဖှေားနှင့အှသာခတထှုတပှဈလိုကကှာ။

သူမကိုယပှေါမှှာ နောကဆှုံးကနှနှသညှေ့ အတှငှးခံပငတှီကို ကုနှး၍ခှှတနှစဉမှှောပငှ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး သူမဖကကှိုလှည့လှိုကရှာ လုံးဝနှးပှည့ဖှှိုးလှသည့ှ ဖငဆှုံအိအိနှဈဖကှ အဖုံးအကှယမှဲ့စှာဖှင့ှ ပှောငသှလငှးခါနပှေီး ကုနှးကုနှးကှကှလုပပှေးထားတာမို့ ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့ တုနအှိအိဖှဈနသေော ဖငသှားကှီးနှဈဖကအှကှားမှ မဲနကှ၍အဖုတလှိုကဖှှဈတညနှသေော စောကမှှေးဦးစှနှးဖုတကှလေးကိုပါ ရမမှကသှှေးကှှဖှယရှာ အထငှးသားအရှငှးသား အသအခှော ရှုစားခှင့ရှလိုကလှသညှေ။ ကှောမှှိုးနိုငလှကကှ သူ့ပေါငကှှားကိုယောငယှမှးစမှးပှီး တောငမှာနပှေီဖှဈသော သူ၏လီးကို အရငှးအညှာဖကကှနေ ခပတှငှးတငှးဆုပကှိုငကှာ ဖစှညှှဈပှတသှပလှိုကမှိသညှ။

သူ တအား လိုးခှုငနှပှေီ။ မှတဝှတရှညှ မခို့တယို့ပုံစံနှင့ှ မတတှပရှပလှကှကှပငှ သူ့ဖကကှိုမကှနှှာခငှှးဆိုငလှှည့လှာသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငနှှင့ှ မကှလှုံးခငှှးဆိုငှ၍ အကှည့မှှာ သူမမကှနှှာဝယှ ရမမှကနှှင့သှကဆှိုငသှော အရိပကှလေးတခှို့ဖှတပှှေးသှားကှသညှ။ ကှောမှှိုးနိုငရှဲ့ မကှလှုံးအကှည့ှ မှားက သူ့ဆရာမဖှဈသူရဲ့ ခနဓှာကိုယအှောကပှိုငှးအရပရှှိ ပေါငတှနနှှဈခုတှေ့ဆုံရာအကှားမှ အမှေးနကနှကမှှားစုဝေးဝနှးရံကာ ဖောငှးဖောငှးမို့မို့လေး ခုံးထနသေော လကတှဈအုပစှာပငမှကသည့ှ စောကဖှုတပှှငကှှီးကို စူးစိုကရှောကရှှိလို့သှားသညှ။

“စိုကကှှည့မှနနေဲ့ ကိုယတှောှ ရှကစှရာကှီး ဟငှး ဟငှးဟငှး ကဲပါ မငှးလညှး ခှှတတှော့” “ဟုတှ ကဲ့ မမ” ကှောမှှိုးနိုငှ ကှောငှးစိမှးလုံခညှကှို ခါးမှနေ၍ ခှှတခှလှိုကသှညှ။ အတှငှးခံမပါ ဝတလှေ့ဝတထှမရှိတာမို့ စောကဖှုတအှနံ့ရရုံနှင့ပှငှ ခှိုကှှနပှေီဖှဈသော သူ့လီးက ပှဲလနနှသေောလဒဈကှီးအပှူးသားနှင့ှ ပုဆိုးခှုံအောကကှနေ ဖှောငှးကနဲ အပှငကှို ကနထှှကလှာသညှ။ “ဟားး … “ ဆရာမလေးနှုတခှမှးကလေး ဝိုငှးစကသှှားကာ သူမနှုတဖှှားမှ အို ဟုပငှ အသံမထှကဘှဲ ဟားး ကနဲ အမဋေိတသှံနှင့ှ တအံ့တသှ ရရှတလှေိုကမှိသညှ။ မှတဝှတရှညှ မယုံနိုငအှောငှ ဖှဈသှားသညှ။

ကှည့စှမှး အရှယနှှင့မှလိုကှ ကှီးမားဖှံ့ထှားလိုကတှဲ့လီး။ ထှနှးမောငှ့လီးထကှ မကှီးဘူး ဆိုလငှတှောငမှှ နညှးနညှးလေးမှ လှှော့မည့ပှုံစံမှိုးမရှိ။ ဒီလီးမှငရှုံနှင့ပှငှ သူမရဲ့ကံကှမမှာသညှ ဆိုးသညဟှုထငမှှတနှရောကနေ အကောငှးဖကကှို ရောကရှှိခဲ့ပှီဆိုတာ မှတဝှတရှညှ အသအခှော သဘောပေါကှ လိုကမှိပှီ။ “နိုငှ နိုငှ အို ကှည့စှမှး မငှးလီး တကယကှှီးတာပဲ ခယှှ အဲ မမတော့ လူကဲခတမှှနသှှားပှီထငတှယှ ကလေးရယှ” ပါးစပကှ ပှောလညှးပှော သူမလကတှဈဖကကှ ကှောမှှိုးနိုငရှဲ့လီးတနရှှိရာ ပေါငခှှကှားထဲကို လှှပတှပှကတှိုးဝငသှှားပှီး လခှောငှးတုတတှုတှ ရှညလှမှောကှီးကို အရငှးကနေ လှမှးဆုပကှိုငလှိုကမှိလသညှေ။

ဆရာမမှတဝှတရှညှ သူ့လီးကို လကနှှဈဖကနှှင့ှ ကကှနှနကှီးဆုပကှိုငပှှီး လီးတဈခှောငှးလုံးကို လဒဈထိပကှနအရငှေးအဆုံးအထိ လကနှှင့ဆှကာဆကာဖှင့ှ အသေးစိပလှိုကလှံလှည့ပှတကှှည့ရှှုနသညှေ။ “ကိုထှနှးမောငကှ မငှးကို ဆရာအဆင့တှဲ့ ဟုတလှား” “ဟာ မဟုတတှာ ဒီလူကှီး သကသှကလှိုကကှှပနှတော” “မငှး စောခှဖှူးလား” “ဟင့အှငှး” “မှနမှှနလှိမနှောှ” “အာ ခယှှ အဲ မ မမ ကလဲ” ကှောမှှိုးနိုငှ ဘူးခံငှငှးရငှး ဆရာမလကထှဲမှ လီးကှီးက ဆတကှနဲဆတကှနဲ တုနခှါလှုပယှမှးသှားသညှ။ ဆရာမမှတဝှတရှညှ ကှကှနပနှပေကှေှီး ပှုံးလိုကပှှီး သူ့မကှနှှာကို မကှလှုံးကလေးမှေးစငှး၍ကှည့လှိုကကှာ ပှီတီတီလသေံနှင့ှ … ။

“ဟော ကှည့ှ “ ဆိုပှီး … “မငှးဟာကှီးက သူဆောခှဖှူး ဖှူတဖှူးတဲ့အကှောငှး ဝနခှံနတော တှေ့လား အို ထားလိုကပှါ မင့လှီးကှီး တအားတုတဖှီးနတောပဲကှာ ဒဈကှီးကလညှး ထိပပှှဲကှီး ကုလားလီးဒဈကနှတောပဲ သားရကေိုခုလို ဖှဲလိုကလှှနလှိုကရှငကှို အသညှးယားစရာ ဟငှးဟငှး ခစှလှိုကတှာ မောငလှေးရာ ဟငှး ပှှတပှှှတှ ပှှတှ” မှတဝှတရှညှ ပါးစပကှ တဖှဖှပှောဆိုရငှး ဣနဒှှကလေေးသောမှှမဆယနှိုငရှှာဘဲ ကှောမှှိုးနိုငှ၏လီးထိပကှို သူမနှုတခှမှးလှှာကလေး နှဈခပှစှုကာဖိကပပှှီး ပှှတပှှှတှ ပှှတှ ဟူ၍ အသံထှကအှောငပှငှ တယုတယနမှးစုပပှဈလိုကလှသညှေ။

“အား မမ ရယှ “ ကှောမှှိုးနိုငပှေါငနှှဈဖကကှားကနဲဖှဈသှားကာ လီးကှီးကို ဆတကှနဲအပေါငှေါ့ထိုးပဈလိုကရှာ ဆရာမနှုတခှမှးနှင့ှ သူ့လီးက ကကှနှနပငှ မိတဆှကလှို့သှားရတော့သညှ။ မှတဝှတရှညှ သူမရသည့အှခှင့အှရေးကို လုံးဝလကလှှှတမှခံတော့ပေ။ တပည့ကှှောဖှှဈသူ ကှောမှှိုးနိုငရှဲ့ပေါငနှှဈဖကအှကှားကို ခေါငှးတိုးဝငလှိုကရှငှး လီးကှီးကို လကနှှင့ဖှစှလှိုကဆှုပလှိုကနှယလှိုကှ အလှားရှညသှထကှ ပိုရှညလှာအောငှ အထကအှောကဆှှဲဆန့ကှာ ယောကှှားလေးမှားဂှငှးထုသကဲ့သို့ ရှေ့သှားနောကပှှနှ စုနခှညှဆှနခှညှှ ပယပှယနှယနှယှ ဆှဲဆောင့ထှုရိုကပှေးနရငှေး။

ကှောမှှိုးနိုငရှဲ့လီးထိပဒှဈလုံးကို သူမနှုတခှမှးကလေးဟပှီး အသာအယာပငှ စုပငှုံပဈလိုကပှှနသှညှ။ လီးထိပလှုံးက သူမပါးစပထှဲကို အခန့သှင့ပှငဝှငရှောကသှှားသညှ။ “အူး ဆ ရာ မ အ မ မမ ရယှ ကောငှးတယှ ကောငှးလိုကတှာ စုပှ စုပပှါ အ ကှှတကှှှတှ” ကှောမှှိုးနိုငှ ကတုနကှယငပှှောရငှး လီးကို ဆရာမနှုတခှမှးဝဆီ ကော့ကာကော့ကာ ထိုးပေးလိုကရှာ မှတဝှတရှညလှညှး သူ့ရဲ့ဒဈလုံးထိပကှို တဈခကှနှှဈခကှဖှိစုပလှိုကရှာက အတနကှှာတော့ ခေါငှးကလေးထောငထှလာပှီး … “မောငလှေး မငှး လီးကှီး မမကို တကယှ စုပခှိုငှးတယပှေါ့ ဟုတလှား” ။

“ဟုတှ ဟုတှ အဲ အဲဒါ မ မ မ မကှိုကလှို့လား ဟငှ” “အိုး ရတယှ ကိဈစ မရှိဘူး မငှးစုပစှခငှရှငှေ ငါစုပပှေးရမှာပေါ့ မိနှးမဆိုတာ ယောကှှားလီးကို စုပပှေးရမယ့တှာဝနရှှိတယှ ဒါပမယှေ့ တဈယောကနှဲ့တဈယောကှ အလှည့ဆှိုတာတော့ရှိရမယှ ကှားလား မောငလှေး “ “ကှ ကနှောှ မမစောကပှတကှို မှုတပှေးမယှ ယကလှညှးယကပှေးခငှတှယှ” မှတဝှတရှညှ မကှနှှာကလေးပှုံးရှှငသှှားသညှ။ “တကယလှား မငှးတကယပှှောတာလား မငှးကလေး မှုတခှငှတှယဆှိုရငှ အခုပဲစလိုကရှအောငလှေ မမ မငှးအပေါကှနေ တကခှှစီးပေးမယှ စဈစတီနိုငှးတဲ့ ကှားဖူးရဲ့မဟုတလှား မောငလှေး”။

“ဟုတှ ဟုတကှဲ့ သိ သိပါတယှ မမ အပေါကှနလေီးစုပှ ကနှောကှလညှး အောကကှနေ စောကပှတယှကပှေးမယှ “ “အိုခေ ဒါပဲပေါ့ ဟငှးဟငှး ဟငှး မငှးကိုတော့ မမသိပခှစှသှှားပှီ မောငလှေး ဒီလိုမှပေါ့ ယောကှှားဆိုတာ လိုးခငှတှိုငှး တဈလိုးတညှး လိုးနလေို့တော့မရဘူး လိုးရုံလိုးတာ ခှေးတှေ နှားတှေ မှငှးတှေ အို ဘယတှိရဈဆာနမှဆို စောကပှတထှဲလီးထည့ှ လိုးတတတှာခညှှးပဲ တဈဖကလှူအကှိုကှ အပှုအစုကလေးတှပေါဦးမှ ယောကှှားကောငှးရဲ့အငှဂှါရပနှဲ့ညီတာ ငါ့မောငရှဲ့ ကဲ လာစမှး” ဆရာမမှတဝှတရှညှ ဏှာထနလှိုကသှမှ ပှောရကစှရာမရှိအောငှ ထနသှညှ။

ပိုးစိုးပကစှကှ အထနှ အထနတှဈလိုငှးတညှးလို့တောငှ ပှောရမညလှားမသိ။ ခုလညှးကှည့ှ။ တဈခါမှမလိုးဖူးသေးသော တပည့ကှှောကှလေးရဲ့လီးကို လကကှမလှှတဘှဲ သူ့အပေါကှနကှေောခှှပှီး ကောငလှေးရဲ့ မကှနှှာ တည့တှည့အှပေါကှို သူမရဲ့ဖားခုံညငှးကဲ့သို့ မို့မောကဖှောငှးကှှ၍ နသေော စောကပှတကှှီးနှင့ှ နီးနီးစပစှပှ ဖိကပမှိအောငှ အပေါစှီးကနေ ဖိမှောကအှိပခှလှိုကပှှီး ကှောမှှိူးနိုငရှဲ့လီးရှိရာဖကကှို မကှနှှာလှည့ကှာ ဆယကှှောသှကခှှာတိတကှလေးရဲ့ စံခှိနမှီဟုဆိုအပသှည့ှ လီးကှီးကို အားပါးတရ ပါးစပထှဲအပှည့ထှည့ငှုံကာ ကုနှးစုပပှဈလိုကလှသညှေ။

ကှောမှှိုးနိုငှ တဈခကှတှှန့ကှနဲ ဖှဈသှားသညှ။ သူလညှး ဆရာမဖငအှိုးကားကှီးနှဈဖကကှို ခုမှပဲ စိတတှိုငှးကဖှစှနှယကှိုငခှှင့ရှပပှေီ။ ဖငကှိုငခှှင့ရှရုံသာမက သူ့မကှနှှာပေါတှည့တှည့ကှို ရောကရှှိလာသော ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့စောကပှတကှှီးကိုပါ နီးနီးကပကှပှ ကှည့မှှငရှှုစားခှင့ရှကာ ခှိုအီအီအနံ့အသကတှဈမှိုးဖှင့ှ နှာဝကို ကလူ၏သို့ မှှု၏သို့ ဆှဲဆောငညှှို့ငငလှကှရှှိသော နူးညံ့ကောကကှှေးသည့ှ အမှေးအဖုတလှိုကနှှင့ှ ဆရာမ၏စောကပှတမှကှနှှာပှငကှှီးကို အာသာငမှးငမှး မှတသှိပတှပမှကခှှငှး ကှီးစှာဖှင့ှ တရှိုကမှကမှကှ ပါးစပနှှင့နှမှးစုပှ လှှာထုတယှကသှပလှကှှ။

အကှဲကှောငှးကလေးဘေးနှဈဖကရှှိ ထူထူထဲထဲ စောကပှတနှှုတခှမှးသားနှဈခပှကှိုရော အကှဲကှောငှးထိပတှှငှ အထီးတညှး ငေါ့ထောငတှညရှှိနသညှေ့ လကသှနှးထိပလှုံး ပမာဏခန့ရှှိမည့ှ နီညိုညိုအဆငှးရှိသော စောကစှိထိပဖှူးကှီးကိုပါ တပှှတပှှှတတှပှပပှှပှ အသံမှားထှကအှောငပှငှ နှုတခှမှးနှဈခုဖှင့ှ ဖစှညှှပကှာ လှှာနှင့လှှနလှှောထိုးဆှ၍ သှားနှင့မှနာမကငှအှောငကှိုကငှုံခဲကာဖှင့ှ မိမိတတသှမှှမှတသှမှှ နညှးဗှူဟာစုံစှာ အပှတအှသတှ လှုပနှှူးဆှပေးနမေိလတေော့၏။ စောကရှညတှှတှေေ ကဆှငှးလာသညှ။ ဆရာမမှတဝှတရှညလှညှး ဘယလှိုမှ တငှးမခံနိုငရှှာပါ။

ဘယလှောကအှတှေ့အကှုံရှိသညဟှု ဆိုဆို ကာမခလုတဖှှဈသော ဗီဇံခေါအှစေ့အား အနှူးအဆှခံရခှငှးအားဖှင့ှ မပှနေိုငသှည့ှ ရမမှကခှဉှခှှငှးတှေ အဆိပငှမှးဖမှးသလို တုနတှခိုကခှိုကှ မခံခှိမခံသာဖှဈအောငှ အလူးအလဲဖှဈပေါခှံစားလာရမှဲပဲ မဟုတလှား။ အူးအူး အိအီးအီး အ အားအား ဟူသော မပီမသ ဗလုံးဗထှေးညညှးညူသံတှကေ သူတို့နှဈယောကအှနကှ မညသှူ့ထံမှ ပေါထှှကလှာသညှ ကိုပငှ ခှဲခှားပှောဖို့ရနှ ခကလှှပတေော့၏။ အပှငမှှာ စောင့နှသညေ့ထှှနှးမောငသှညလှညှး ဝါသနာဗီဇကှီးမားလှသူ ဖှဈသညနှှင့အှညီ မိမိအတှကှ ကောငှးခနှးရောကအှောငစှောင့ရှငှး။

နှဈယောကသှားရဲ့လှုပရှှားမှုမှနသှမှှကို အစကနအဆေုံး မကှခှှမပှတပှငှေ အကဲခတစှောင့ကှှည့ကှာ သူ့ခါးကှားမှ တဈခုတညှးသော ကိုယပှိုငလှကနှကဖှှဈသည့ှ ၈ လကမှဆိုဒှ တဈလုံးထိုး ပဈစတိုကှီးအား တသသနှင့ှ ရှိနပသညှေေ။ လိုးရညဝှပှီးသောလီးက စားရလငတလှေေ ဆိုသည့အှစားထဲက ဖှဈသညပှဲ မဟုတပှါလား။ အခနှးထဲမှာလညှး ကှောမှှိုးနိုငရှဲ့လီးကှီး ဆရာမမှတဝှတရှညရှဲ့အာငှေ့ရပှီး ရာဂအဟုနဖှှင့ှ တဖှညှးဖှညှး တောငမှာပှောငလှကှ လာသလို ထှနှးမောငှ၏လရညတှညှး ဟူသော မဟာသှသဓဆေးဖှင့ှ ပှည့ဝှကုံလုံလကှရှှိသော မှတဝှတရှညှ၏ဖူးဖူးယောငယှောငှ အစှမှးကုနှ ပှင့အှာလကှှ ရှိသည့ှ။

စောကပှတသှညလှညှး ကှောမှှိုးနိုငှ၏လှှာအစှမှးပှကာ ဝေ့လိုကဝှိုကလှိုကှ ထိုးလိုကမှှှလေိုကှ အစုပအှမှုတှ ကောငှးမှုဖှင့ှ စောကရှညမှှားရှှဲစိုအိုငဖှှဲ့၍နသေော စောကပှတနှှုတခှမှးသားမှားက ပှစိပှစိနှင့ှ အခကှပှှလကှရှှိကှကာ ဆန့ကှငှဖှကှ ဖိုလိငအှငှဂှါ၏ အငဂှငှထှဲတိုးဝငမှည့ှ ပဈစတငခှှောငှးကှီးသဖှယှ အသှငှးအထုတလှုပှ မှှနှေောကခှလောကဆှနှ လိုးသှငှးမှုကို အကှီးအကယှှ မှတသှိပတှောင့တှလကှှ ရှိနခှပှေေီ။ “အား အ အ မ မရတော့ဘူး မောငလှေး ဒီအတိုငှးသာဆို မမ အရညအှထှကလှှနပှှီး ပှီးသှားလိမ့မှယှ တောပှှီ မ မယကနှဲ့တော့ ရပှ ရပလှိုကတှော့။

မငှးလီးကိုသာ မမစောကဖှုတထှဲ တဈခှောငှးလုံးဝငအှောငှ ထည့လှိုးပဈလိုကတှော့ကှာ” “ဟုတှ ဟုတှ ကဲ့ မမ” ကှောမှှိုးနိုငှ သိပလှိမမှာသညှ။ ဒီလိုတပည့မှှိုး မရစဖူးမို့ မိမိကံကောငှးလှနှးလှသညဆှိုပှီး အတှေးနှင့ပှငှ တဈခှီပှီးခငှခှငှဖှှဈရသညှ။ စောစောက ထှနှးမောငဒှဖငလှိုးပှီးသားမို့ ဒီတဈခှီတော့ဖှင့ှ ကှောမှှိုးနိုငလှီးကှီးကို မိမိစောကပှတထှဲစိမသှှငှးကာ အတိုးအဆုတှ အနှုတအှသှငှး မိမိစိတတှိုငှးကှ ပှုလုပစှလကှှေ စောကပှတယှားယံမှုကို ဖှဖှေောကရှပတေော့မညဟှူ၍ မှတဝှတရှညစှိတထှဲ ကှိတပှှီး အားခဲထား မိပသညှေ။ ကှမှးပှငတှညှးဟူသော မှေ့ရာထကတှှငှ။

တငပှဆုံလုံးအိအိကှီးနှဈဖကကှို အကအှနအထိုငခှပှှီး ခနဓှာကိုယကှို ပကလှကဒှူးထောငပှုံစံ ဆငစှှယပှေါငတှနနှှဈဖကအှား တဈဖကတှဈခကှဆှီသို့ ဖှဲကားပေးလိုကခှှငှးအားဖှင့ှ ဖိုလိငအှငှဂှါဝငပှေါကဖှှဈသော မစေ့တစေ့ မဟတဟ နှုတခှမှးသားထူအိအိနှဈခပှအှကှားမှ စောကပှတလှိုဏကှမူဝကလေးက လှဈကနဲ တံခါးခပှဖှှင့ပှှလိုကသှလို ဖှဈသှားလရော ကှောမှှိုးနိုငလှညှး ဆရာကောငှးတပည့ပှီပီ ပကလှကဒှူးနှဈဖကထှောငှ ပေါငကှားပုံစံဖှဈလကှရှှိသော မိနှးမလုပသှူ ဆရာမ မှတဝှတရှညှ၏ ဒှါရဖှဈသည့ှ စောကပှတှ နှုတခှမှးသား နှဈခပှှ အလယတှည့တှည့မှှ။

လီးဝငပှေါကကှလေးဆီသို့ မိမိ၏ လခှောငှးတုတတှုတှ ဒဈထိပပှှဲကှီးကို တည့တှည့မှတမှတှ ခှိနရှှယပှှီး ဒဈလုံးကို ဘယဝှိုကညှာဝိုကှ ထိုးကာမှှေ့ကာဖှင့ှ စောကရှညမှှား ရှှနှးရှှနှးဝဝလှှေေံကလှာအောငပှှုရငှး အနတေောဖှှဈပှီဟု ယူဆရခှိနတှှငမှှ သူ့လီးကို အရငှးကနေ ကိုငပှှီး စောကပှတအှဝဆီကို ဆတကှနဲဖိကာ အသားကုနဆှောင့လှိုးသှငှးလိုကလှသညှေ။ လီးက အဝငလှမှးခှောကှိပှီးသား ဖှဈနသညှေ့ မှတဝှတရှညရှဲ့စောကခှေါငှးထဲကို တဈတဈကှပကှှပနှှင့ပှငှ စောကခှေါငှးနံရံတှကေို တထုတထှုတှ ဟိုထိဒီငှိထိတိုကကှာ အရငှးဆုံးအထိ ရှောထိုးဝငရှောကသှှားသညှ။

လီးရှညလှမှောဖှဈ၍ သူမ၏သားအိမကှိုပငှ ဒုတကှနဲ နအေောငှ ထိတိုကမှိသည့အှဖှဈ။ “အ ရှီး အလာ့ လာ့ ကှှတှ အိ ဟီး အသလေိုးရသလားဟဲ့ ငါ့မောငရှယှ မငှးဟာက ကှီးသလောကှ သိပရှှညလှှနှးတယှ သားအိမတှောငှ သှားထောကနှပှေီ တကယပှဲ ကိုထှနှးမောငှ့လီးနဲ့နငလှားငါလားပှောရမယှ “ မှတဝှတရှညှ ညညှးသံရှညကှှီးဆှဲပှီး ပှောလိုကရှာ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး ပှာပှာသလဲနှင့ှ … “နာ နာလားဟငှ ခယှှ ကှှနတှောှ ပှနထှုတလှိုကရှမလား” မေးလိုကတှော့ … “နာ နာတယှ ခဏ ပှနထှုတှဦး ဖှေးဖှေးခငှှးပဲ ဆောင့ှ အစမှာ ခုလို တဈခကှတှညှး လီးတဈဆုံးဆောင့လှိုးတော့။

မခံနိုငဘှူး တကတညှး လူနဲ့လီးက မလိုကဖှကလှိုကတှာကှယှ မငှးဟာ ကှီးတယကှှယ့ှ” “ကှ ကှှနတှောှ တောငှး တောငှးပနပှါတယှ မမရယှ” “ကဲ ထုတှ ပှီးမှ တဈခကှခှငှှး ပှနလှိုး ဖှေးဖှေးနောှ သှငှးလိုကထှုတလှိုကလှုပှ လီးက တအား ကှပနှတော ဟှငှး” ကှောမှှိုးနိုငှ လီးပှနဆှှဲထုတသှညှ။ နောကတှဈကှိမှ လီးပှနဆှောင့မှသှငှးခငှ သူ့ရှေ့မှာ အတိုငှးသားမှငနှရသေော ဆရာမရဲ့ ကှှဲကောသီးကှီးနှဈလုံးလို အယအှယထှှားထှညးရှိလှသော ရငသှားဆိုငကှှီးနှဈမှှှာဆီကို သူ့လကကှရောကရှှိသှားပှီး တဈဖကစှီဆှဲညှဈကိုငလှိုကသှညှ။ ဟငှး ကနဲ ခါးလေးကော့တကသှှားရာက မှတဝှတရှညကှ … ။

“အို ဟုတပှသေားပဲ နို့လေးစို့ခငှသှေးလား မောငလှေး စို့စို့ နို့သီးကလေး အသအခှောကိုကခှဲပှီးစို့ပေး ကှားလား” ခပညှုညုလသေံနှင့ပှှောလိုကရှာ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး ဖိုးကှိုငှးတုတဖှှဈပှီး နို့နှဈဖကညှှဈလိုကနှယလှိုကှ ကုနှးစို့လိုကနှှငှါ အတောကှလေးအလုပမှှားသှားသညှ။ “အို ခိခိ ယားယားတယကှှာ ဘယလှိုကလေးလညှး မသိဘူး ဟငှး မမ နို့ကိုမှား ဒီလောကငှတကှှီးကရှသလားကှယ့မှောငလှေးရဲ့ခိခိ ခဈခဈခဈ” “မမရယှ အရမှးလှတာပဲ ဘယလှိုလှမှနှးမသိဘူး ဒီနို့ကှီးစို့ခငှနှတော ကှာပှီ အဟငှးဟငှးဟငှး “ “မမနို့ကှီး ကှိုကလှား” “ကှိုကတှယှ မမ” ။

“ကှိုကရှငှ နို့နှဈလုံးပှုတထှှကသှှားအောငနှယပှေးစို့ပေး နို့သီးလေးခှပေေး မငှးလီးကှီးကိုလညှး ဖှညှးဖှညှးခငှှး နှဲ့နှဲ့ပှီးလိုးလေ မမပေါငကှားပေးမယှ” ဟုတကှဲ့ မမ ဆိုပှီး ကှောမှှိုးနိုငလှညှး နို့နှဈဖကဆှှဲပှီး အောကကှနလေီးကှီးကော့ကာပင့ကှာ နှဲ့လိုးလိုးလတေော့ရာ မှတဝှတရှညှ အသညှးခိုကမှတတှ အကှိုကတှှေ့သှားရသညှ။ “အားအ အ ဟုတှ ဟုတပှီ နဲနဲလေး အားစိုကလှိုကှ မမပေါငနှှဈဖကပှေါလှကထှောကပှှီး လိုး အို လေ မငှးအားရသလိုလိုးစမှးပါကှယှ လီးကှီး ဒဈပေါအှောငဆှှဲထုတှ အထဲလိုးထည့ှ အငှးအငှး ဟုတှ ဟုတပှီ အ အ ကောငှး ကောငှးတယှ။

မ မရပနှဲ့ ဆကလှိုး အိအီး အီး ဟုတပှီ လိုး လိုးတတလှိုကတှာ နိုငနှိုငလှေးရယှ ဟငှး မမအနားလာစမှး ပါးစပကှလေးဟ အငှးအငှး ပှှတပှှှတှ ခုလို နှုတခှမှးလေး စုပစှုပပှှီးလိုး မမနို့ကှီးတှလညှေး လကနှဲ့ဖစှခှှပေေးစမှးကှယှ အို အား အ အင့အှင့ကှှှတကှှှတှ အားရလိုကတှာ ကလေးရယှ ခုလိုမှနှးသိရငှ အစကတညှးက ခေါလှိုးခိုငှးလိုကမှှာ သိလား အဟင့ဟှင့ဟှင့ှ” “မ မမမှ မပှောတာ ကှှနတှောှ မမဖငကှှီးကှည့ပှှီး လိုးခငှတှာ အရမှးပဲ တ တကယပှှောတာ” “စှတှ ဖှတှ စှိဇှပှ ဘုတှ ဖှတှ ဘှတှ ဗှပှ ဗလပလှပှ ဘုတှ ဘတဖှတှ ဖှတှ ဘုတှ ဘတဖှှပှ ဗှပှ ဗလှတှ လှတှ ဖှတှ ဘလှတှ ဘု ဖှပှ ဘှပှ”။

စောကရှညသှံ လိုးဆောင့သှံ အသားဆိုငခှငှှးပှတတှိုကရှိုကသှံတှအကှေားမှာ နှဈယောကသှား ကယုကယငဖှကကှှနမှးကှ စကားတှတထှိုးမိကှရငှး အရှိနကှလေးပါလာကှသညှ။ ခနဓှာကိုယှ ပိနပှိနပှါးပါး အရပရှှညရှှညနှှင့ှ ခှသလေုံးပုလှရေိုးကဲ့သို့ရှိသူ ကှောမှှိုးနိုငအှနနှငှေ့ အသကအှရှယနှှင့မှလိုကအှောငှ လိုးအားဆောင့အှားရှိသလို သုကထှနှးနိုငစှှမှးလညှး ပှည့ဝှသူဖှဈကှောငှးကို မှတဝှတရှညှ အခှိနနှှင့အှမှှ တဖှညှးဖှညှး ရိပစှားသိရှိလာသညှ။ စောမှလိုးရငတှောငှ ဖာတော့လိုးဖူးရမညှ။ မိနှးမအသားတော့ တဈကှိမမှက စားကို စားဖူးရမညလှို့ တဈထဈခတှှကဆှလိုကမှိသညှ။

ကှောမှှိုးနိုငရှဲ့ခါးကို အောကကှနေ အားပါပါဆှဲဖကှ၍ ဖငသှားကှီးနှဈဖကကှို လူးကာလှိမ့ကှာ စကောဝိုငှးလှည့ပှတကှော့ထိုး ပင့ညှှောင့ပှေးရာ သူကလညှး အလိုကသှိသိပငှ ခါးလေးကိုယိမှးနှဲ့ကစားပှီး အဖှောင့မှလိုးဘဲ ဘယထှိုးညာထိုး ပင့ထှိုးဝိုကထှိုး လိုသလိုရှှေ့ပှောငှးကစားပှီး ပိုငပှိုငနှိုငနှိုငှ လိုးပေးလာတာတှေ့ရပှနသှညှ။ “မငှးလိုးတာ အခှိုးကလှှပါလား မောငလှေး ဖာတှသှေားသှားလိုးနလေား ဒါမှမဟုတှ ဘယသှူသငပှေးလဲ ဘယကှဟာမလဲ မမကို ပှောစမှးပါ မမ သိခငှလှို့မေးတာ” “ဒါ ဒါက ဟိုဟို …” “ပှော ဘာဆငခှှပေေးမလို့လဲ ကိုထှနှးမောငသှငပှေးလား ကိုထှနှးမောငှ့မယားသငပှေးလား” ။

“ဟာ မ မဟုတတှာ မမရယှ ကိုထှနှးမောငှ့မိနှးမ ကှ ကှှနတှော့နှဲ့ မဆိုငပှါဘူး ဟို လေ တခှား မိနှးမတဈယောကသှငပှေးတာပေါ့” “ပှောစမှး မမကှားခငှတှယှ မငှးလိုးပုံက ကိုထှနှးမောငနှဲ့လိုးရတာနဲ့ ဘာမှမကှာခှားဘူး အရှယရှောကပှှီး ပညာစုံတဲ့ အိမထှောငသှညှ လူကှီးတဈယောကှ လိုးနသလေိုပဲ ခကှကှောငှးလညှးထိတယှ ခုလို အကှာကှီး သုကထှိနှးပှီးလိုးတာ ဘယကှလေးမှ မစှမှးပါဘူး” “မမ ကှှနတှောလှိုးတာ ကှိုကလှား” “လိုးတာလညှးကှိုကှ လီးကှီးလညှးအကှိုကပှဲ မငှးကို မမအနားမှာပဲနစေေ့ခငှတှယှ စာသငဖှို့ဆိုပှီး အိမကှိုနေ့တိုငှးလာနိုငတှယှ “ “ကှှနတှော့ကှို ခုလို ပေးလိုးမှာလား” ။

“မငှးကလဲ ဒုနှးဝေးလိုကတှာလှနရှော မမဆီလာရငှ မငှးသိမှာပေါ့ တဈနေ့ဘယနှှဈခါလိုးခငှသှလဲ ပှောလိုကှ” မှတဝှတရှညှ စကားကို နားနှင့ဆှတဆှတကှှားရတော့ ကှောမှှိုးနိုငစှိတမှထိနှးနိုငတှော့ပါ။ ဖငကှိုလှုပတှုပလှှုပတှုပှ ခါးကိုနှိမ့လှိုကကှှှလိုကှ နှဲ့ကာနှဲ့ကာ အဆကမှပှတှ ဇယဆှကသှလို လိုးကောငှးကောငှးနှင့လှိုးရငှး … “အား အ အ မ မမ ကှ ကှှနတှောှ ပှီး ပှီးခငှလှာပှီ ဟိုဟာ ထှကှ ထှကှ ထှကတှော့မယှ မ မရ တော့ အား အားဟား” “ဆောင့ှ လိုးလိုး လိုးစမှး တရစပလှိုး မရပနှဲ့ ဆောင့ှ လရညထှှကခှငှလှား အထဲမှာပနှးထည့လှိုကှ မမ ဆေးကှိုသောကခှဲ့ပှီးသား။

စိတကှှိုကလှိုး လိုးစမှး အား အား ကောငှး ကောငှးတယှ ဆောင့ှ အင့ှ ဟင့ှ ဟငဟှငှ မှား လိုကတှဲ့လရညတှှေ မရပနှဲ့ဦး ဆကလှိုး ဆကလှိုးပေးငလှေေး အားအ အ ထိ ထိတယှ အား အရှီး အိအိ ဟုတှ ဟုတပှှီ ဟငှးဟငှး လိုးထည့လှိုကကှှာ လီးတဈဆုံးထည့ပှှီး မမအဖုတထှဲစိမထှားလိုကှ အား ခစှှ ခစှတှယှ ခစှလှိုကတှာ မောငလှေးရယှ အ ဟငှး ဟငှးဟငှး” လူငယပှီပီ ဒီဗလာကလှိုးနိုငတှာပဲ မဆိုးလှဟု သူမ ထငသှညှ။ မှတဝှတရှညလှညှး သူ့နောကကှို မမီမကမှးလိုကပှှီး သူမစောကခှေါငှးထဲမှ စောကရှညမှှား တဖှောဖှောပနှးညှဈထုတကှာ ပှီးလိုကရှသညှ။

အခှိနကှိုကပှါပဲ။ သူမလကမှှားက ကှောမှှိုးနိုငကှို တအားဖကတှှယထှားသလို ကှောမှှိုးနိုငလှညှး သူမကိုယပှေါမှှာ မှောကအှိပခှလှိုကကှာ အောကကှလညှး မှတဝှတရှညှ စောကပှတထှဲကို သူ့လီးစိမထှိုးထားရငှး အတနကှှာအောငှ ဇိမယှူမှိနှးနလေိုကကှှသညှ။ မှတဝှတရှညှ သူ့ကို နို့စို့ခိုငှး၍ ကှောမှှိုးနိုငလှညှး အကှိုကတှှေ့ကာ နို့နှဈလုံးကို ပယပှယနှယနှယညှှဈနယပှှီး တဈဖကစှီဆှဲဆှဲစို့ပေးလိုကရှာ သူမခမှာ အောကကှနေ လူးကာလှိမ့ကှာနှင့ှ အပှတကှိုထှန့လှူးကော့ပှံနပေါတော့သညှ။ အမှနကှ မှတဝှတရှညတှဈယောကှ ယခုမှပငှ အခှီပှည့ပှှီးခှင့ရှလိုကခှှငှးဖှဈကှောငှးကို ကှောမှှိုးနိုငှ လုံးဝရိပစှားမိခှငှးမရှိလိုကပှါ။

တဈဖကကှလညှး နို့စို့ရုံသကသှကမှဟုတဘှဲ လီးခှောငှးတဈခှောငှးလုံးကိုပါ သူမစောကပှတထှဲ အပှည့အှဝထည့စှိမပှေးထားမိခှငှးက မှတဝှတရှညအှတှကှ ကောငှးဖို့ဖှဈသှားပှီး ကှောမှှိုးနိုငကှို အထူးပငှ ကှေးဇူးတငမှိသှားရပှနသှညှ။ “ကဲ ထ မောငလှေး အနောကမှှာ ရသှေားဆေးလိုကှဦး မငှးလီးမှာလညှး ပပှနပှေေီ” “မမရော ကှှနတှောှ ရဆေေးပေးရမလား” “ဆေးစရာမလိုဘူး မငှးဆရာမကို ငါတဈလှည့လှိုးဦးမှာ ဟားဟား” ဒီစကားပှောလိုကသှူကတော့ အခနှးထဲကို ဘယအှခှိနကှ ဝငရှာကလှာမှနှးမသိသည့ှ ကှောငှးစောင့ကှှီးထှနှးမောငကှိုယတှိုငပှဲ ဖှဈလသညှေ….. ပှီး။