News

အဆုံးထိအောင်

တဈနေ့ကှှနတွောသွူငယခွငွှး ကောငမွလေး တဈယောကကွ ဖုနွးဆကလွာတယွ… မနွးလေးက သူ့ ဆရာဆီသှားခငှလွို့လိုကခွဲ့ပေး ပါလားဆိုပှီး ဒီအတိုငွးနေ နမယေ့အွတူတူကှှနတွောလွညွး သူနဲ့ လိုကသွ ှားလိုကတွယွ……. သှားမယ့နွေ ဘူတာရုံ ရောကတွော့သူ့ သူငယခွငွှး စုံတှဲ ရယွ ကှှနတွောရွယသွူရယလွေးယောကပွေါ့ ……….. ရနကွုနွ – မနွးလေး ရထားပေါမွှာ အိပစွငလွေးနဲ့ ကှှနတွောတွို့မနွးလေးကိုထ ှကခွဲ့ ကှတယွ …….. သူ့အကှောငွး ပှောရရငတွော့အသားက ခပညွိုညို .. လကတွဈဆုပသွာရှိတ ဲ့ရငသွား အစုံ…… သေးသှယတွ ဲ့ခါး…….. ကောကကွှောငွးလှတ ဲ့တငပွါး လေးနဲ့ ” မ ” ပေါ့ … မ နဲ့ကှှနတွောကွ သိတာ ကှာလှပှီ……. တဈယောကနွဲ့တဈယောကကွပှောမနာ ဆိုမနာ ဖငပွုတခွေါငွးပုတွ နလောကှတာ …. တိုငပွငဖွကဆွိုလ ဲ ဟုတွ… က ဲဖောကွဲဘကတွှေ ပေါ့ဗှာ……….. ရထားပေါွ ရောကတွော့.. တဈယောကအွိပွ၂ ထပကွုတငဘွယညွာ နှဈလုံးပေါမွှာ နရော ယူလိုကကွှတယွ ……. ကှှနတွောရွယွ ” မ ” ရယကွ တဈဖကွ .. သူတို့စုံတ ှဲ က တဈဘကစွီပေါ့ မ က ကုတငအွောကမွှာ ကှှနတွောကွ သူအပါွ ထပကွုတငလွေးမှာ ပေါ့ …… အပေါထွပကွို ယူထားပမယေ့ွ ….. ဖုနတွှေ မှားလှနွးလို့ … အောကထွပမွှာပဲ ကှှနတွောလွညွး မ နဲ့အတူ နလေိုကတွယွ……..။

အိပစွငလွေး ရလို့တောသွေးတယွ ….. ပငွှးအောငကွိုစီးရတာ ဗှာ………. ရထားစ ထှကခွါစတော့ …… ကှှနတွောတွို့လညွး စကားတှေ ပှော ပှီး ဆုူညံနတောပဲ …. ကှှနတွောတွောငမွ သူငယခွငွှး စုံတှဲ နဲ့ခငသွ ှားပှီး နောကတွဈနာရီနှဈနာရီလောကွ ထိတော့ စကားပှောကောငွးတုနွးပေါ့ ……. တဖှညွးဖှညွးနဲ့ပငွှးလာတော့ …. မ က သူ့ DVD player လေး ထုတပွှီး ဇာတကွားကှည့ရွအောငဆွိုပှီး သူ့ ကုတငလွေးပေါွ လှဲလိုကတွယွ… DVD play လေး ကို သူ့ရငဘွကပွေါွ တငပွှီး ကှည့နွတေော့ကှှနတွောလွညွး မ ဘေးမှာ ဝငလွှဲ လိုကပွှီး သူနဲ့အတူတူ ကှည့လွိုကတွယွ ……….. ပှနတောတော့ကှောငနွဲ့ကှှကကွာတှနွးကား… ကှှနတွောကွှည့နွတော တော့ ကှိုး တဈခှောငွးအကှီအောကကွ အကှဲ ကှောငွးလေးကိုပေါ့ ………….. မ က တော့မသိဘူး တဈခါ တဈခါ သူ့ဘာသာ ရယလွိုကရွငပွေါလွာတဲ့နို့လေးတှကှှနတွေောခွိုးကှည့နွတယဆွေိုတာ… ဟိုဘကကွ စုံတ ှဲကို ကှည့လွိုကတွော့လညွး တဈယောကနွဲ့တဈယောကတွဈစောငွးလေးဖကအွိပပွှီး နှုတခွမွးတှေ အလုပရွှုပနွေ ကှတော့ …… ကှှနတွောမွှာ ကှားထဲက ….စိတတွှေ တောတွောွ ဖောကပွှနွ ..နမေိပှီ… ကှ ှနတွောလွညွးဘာလုပရွငကွောငွးမလဲ စဉွးစားလိုကတွော့ကှှနတွောတွို့ နှဈယောကကွှည့နွတေဲ့ကာတှနွးကားလေးကိုအကရွှငကွား တဈခုခုနဲ့ခှိနွးလိုကဖွို့စဉွးစားလိုကတွယွ ” မ… အကရွှငကွား ကှည့ရွအောငွ “။

” အငွး …. ကှည့လွေ “ အကှံသမား ကှှနတွောလွညွး .. ဟိုခနွး ဒီခနွး ပါနိုငတွ ဲ့ကား လိုကရွှာတော့ .. Ghost ကား သ ှားတေ ှ့ပါတယွ… ကှ ှနတွောအွရမွးကှိုကတွာ… အဲဒီကားထ ဲကမငွးသား အိုး လုပတွ ဲ့အခနွးလေးပေါ့ ဗှာ ….. အရမွးကောငွးတာ… ကှ ှနတွောလွညွးပှနကွှည့မွယဆွိုပှီး အဲဒီကားပဲ ရှေးလိုကတွယွ… စပါပှီ….. ကှည့ရွငွးနဲ့ ..မငွးသားက အိုး လုပတွဲ့အခနွးလေး .. ပှီးတော့မှသူ့ကောငမွလေး နဲ့ လုပကွှ ရော… ကှှနတွောလွညွး ကှည့ရွငွးနဲ့ဖီးတောတွောတွကလွာပှီဗှာ………. ကှှနတွောွ လိငတွံဟာလဲ …… အပှငထွ ှကခွငှလွို့တာဆူနတောပေါ့ …. မ ကလညွး ဘာမှမပှောပဲ ကှည့နွတောမှား ငှိမငွှိမလွေးဗှာ… အဲဒီအခနွးလေးပှီးတော့မ လညွး ပကလွကအွနအထေား လေး ကနေ ကှ ှနတွောကွို ကှောပေး ဒူးလေး ကှေးပှီ… ဟိုဘကလွှည့သွှားရော ….. ကှှနတွောလွညွး ကှည့ပွှီးသား ဆိုတော့ … ကှောကွှည့လွိုကွ …. မငွးသားနဲ့မငွးသမီး ခစှရွညလွူး ရငကွှည့လွိုကနွဲ့ဇာတကွားက ပှီးသှားရော …… ကှ ှနတွောလွညွး DVD စကလွေးကို ပိတပွှီး … ဘေးမှာပဲ လှဲလိုကတွယွ…. အိပစွငလွေးက သေးသေးလေးဆိုတော့ .. မ အိပတွာ ဒူးကှေးအိပတွော့ .. ကှှနတွောအွတှကွ နရော မရှိတော့ဘူး… ကှှနတွောလွညွး သူ့အတိုငွးပဲ ဒူးလေးကှေး တဈစောငွးလေး အိပလွိုကတွယွ… ။

ဒူးကှေးထားတော့ကောကထွား သလိုဖှဈနတေဲ့မ တငပွါးလေး နဲ့သ ှားထိနတောပေါ့…… နဂိုက မှဇာတကွား ကှည့ပွှီး တငွးနတေဲ့ကှ ှနတွောလွိငတွံဟာ… အကှောတေ ှ ပှတသွ ှားမလားတောငအွောကမွေ့ရတယွ… မ ကတော့အသကရွှုသံခပပွှငွးပှငွး တဈခကွှ ” ဖူး… ” ဆိုပှီး မှုတထွုတလွိုကတွယွ ….. မ နဲ့ကှှနတွောကွ သူ့အိမမွှာ ဇာတကွား ကှည့ရွငလွညွး သူ့ပေါငပွေါွ ကှှနတွောခွေါငွးအုနွးကှည့ွ ရငကွှည့ွ… မကှည့ရွငသွူက ကှှနတွော့ပွေါငပွေါွ ခေါငွးအုနွးပှီး ကှည့နွကှေ…… တဈယောကခွါး တဈယောကဖွကတွာလောကကွတော့ကှ ှနတွောတွို့နှဈယောကအွတှကမွထူးဆနွးတော့ပါဘူး .. အခုအခှေ အနေ မှိုးမှာတော့ကှ ှနတွောသွူခါး ကိုဖတဖွို့ဝနလွေးနမေိပှီဗှာ….. အရငတွုနွးက ရိုးရိုးသားသား စ နောကရွငွး ဖကကွှတာဆိုတော့စိတတွှေ ဖောကပွှနမွိတ ဲ့ကှ ှနတွောအွတှကတွော့ ခှီတုံ ခတှုံ ဖှဈနတောပေါ့………….. လှနဆွှဲနတေ ဲ့ကှှနတွော့စွိတတွှလညွေး သူ့ခါးပေါွ လကတွငမွိမှပဲ ငှိမသွ ှားတော့တယွ… မ ကတော့ဘာမှမပှောဘူး… သူ့စိတတွှေ လ ဲ ဖောကပွှနခွငှပွှနနွမှောပေါ့ … ဇာတကွား ကှည့ထွား တာရယသွူ့တငပွါးလေးကိုအထောကခွံနရတောရယဆွိုတော့ဗှာ… လုပသွင့လွား မလုပသွင့လွား မသိပမယေ့ွ … ကှှနတွောလွကတွှေ က တော့မ ရ ဲ့အက ၤှီအပေါွ ကနေ နို့အုံလေးပေါကွိုလှမွးတငွ လိုကတွယွ…။

မ ကတော့အခုခှိနထွိဘာမှမပှောပဲ မကှနွှာ ကိုသာ ဟိုဘကလွှည့ပွှီးနနလေေိုကတွာ အတင့ရွဲ လာတဲ့ကှှနတွောလွကတွှလေဲ နို့တေ ှ ကို စုပနွယလွိုကွ .. နို့သီးခေါငွးလေး ကို အသာလေး ဆ ှ ဲတငလွိုကလွုပပွေးလိုကတွော့… ” ဖူး… ” ဆိုတ ဲ့အသံနဲ့အတူအသကရွှုသံတှေ မှနလွာတယွ… အငွကြှီပေါမွှာ ပှေးလှှား လှုပရွှားနတေ ဲ့ကှ ှနတွောလွကတွှဟော မ ရဲ့ အကှီအောကကွို ဝငဖွို့ကှိုးစားလာပှီ… ကှှနတွော့ွ လကတွှေ အကှီအောကနွား စလေးကိုလှပပွှီး ဝငလွာတော့ မ ရဲ့ လကတွှေ က ဝငလွာတဲ့ ကှှနတွောလွကကွိုတငွးတငွးလာ ဆုပကွိုငထွားတယွ… မလုပစွခငှတွောလား .. ဝခှေဲ လို့ မရပမယေ့မွုနယွို နတေဲ့ကှှနတွောစွိတတွှကှေောင့ွ လကတွှေ ဟာ ဆကလွကဝွငရွောကပွှီး မ ရဲ့ ဗိုကသွား လေးကို ဖှတသွနွး ပှတဆွ ှဲ ပှီး ဝငလွာတဲ့ကှ ှနတွောလွကတွှေ ဟာ .. မ ရဲ့ နို့တဈစုံကို ကာကှယပွေးထားတ ဲ့ဘယာ လေးကိုထိမိလာတယွ… ဘယာအောကကွနေ လကလွှှိုဝငရွောကွ လိုကတွော့ကှှနတွောအွရမွး ကိုငကွှည့ခွငှတွ ဲ့မရဲ့ အေးဆကခွှောမှတနွတေဲ့အသားဆိုငလွေးကို ထိမိလာတယွ …. လကကွလေး နဲ့ဟိုစမွး ဒီစမွး လုပလွိုကတွော့ …. မခှှနလွှနွး မပှားလ ှနွးတဲ့ နို့သီးခေါငွးလေးကိုစမွးမိတယွ … ။

ဘယာ အောကကွသာ လှုပရွှားနရေ ပမယေ့လွကညွှိုးလေးနဲ့ နို့သီး ခေါငွးလေးကို ရသလောကလွေး ကစား လိုကတွော့တဈခှိနလွုံး အသံမထှကပွဲ ငှိမနွတေဲ့မ ဟာ ကှ ှနတွော့ဘွကကွို မကှနွှာလေး လှည့လွာရော ကှှနတွောလွညွး လှည့လွာတဲ့မ မကှနွှာလေးကိုအနမွးတပှင့ခွှှလေိုကတွော့ကှှနတွောကွို သခှော စိုကကွှည့လွာတယွ… သူ့ မကှလွုံး တေ ှက ဘာပှော ခငှမွှနွးမသိပမယေ့ကွှှနတွောနွှုတခွမွး တဈစုံဟာ မ ရဲ့နှုတခွမွး ပေါွ ကို ကရှောကရွငွး ဆာလောငမွှတသွိပမွှုတှနေဲ့အတူ.. အနမွး မိုးတှေ ရှာသှနွးခဲ့နမေိတော့သညွ…… ကှှနတွောလွကကွလညွး .. အောကဆွငွးလာတာ.. မရဲ့ ဖောငွးတငွးနတေဲ့အဖုတလွေးပေါကွို အုပကွိုငမွိတယဆွိုရငပွဲ … နှုတခွမွးခငွှး က ှာသ ှားပှီး ” အို ” ဆိုတ ဲ့အသံလေးထှကပွေါလွာတယွ… မ ရဲ့ လကကွလေး လ ဲ ကှှနတွောပွေါကွိုတငွးတငွး ညှဈရငွး ” ဘေးမှာ လူတှေ ရှိတယလွေ “ အခု မှဘေးမှာ လူတှေ ရှိမှနွး သတိရတဲ့ကှှနတွောလွညွး လှည့ွ ကှည့လွိုကတွော့သူ့တို့ က တဈယောကကွိုတဈယောကဖွကပွှီး အိပပွှောနွပှေီ… ” အိပနွေ ပါပှီ “ဆိုပှီး ကှှနတွောလွညွး လိုရမယရွ ယူလာတ ဲ့စောငပွါးလေး ထုတွ… ကှ ှနတွောတွို့ နှဈယောကကွိုယပွေါကွိုလှှမွးခှုံလိုကရွငွး ကှှနတွော့လွကတွှကလညွေး မရဲ့ ဘောငွးဘီအောကွ ကနေ ဝငပွှီး အဖုတလွေးကို ပှတကွစား ပေးရငွး… ။

ကှှနတွောပွါးစပတွှေ ကလဲ လညတွိုငလွေး နမွးလိုကနွှုတခွမွးလေးစုပလွိုကပွေါ့…. အုပထွားတ ဲ့လကကွလညွး နယခွှဲ့ပှီး အတှငွးသား တှေ ကို ထိတှေ့လာတော့ ..ခေါငွးလေး မော့မော့သှားပှီး ….. ” ဘာတေ ှ လုပနွမှနွေး လဲ မသိဘူး ကှာ “ ” မ …. ကှှနတွောကွို ခှင့ပွှု ပါနောွ “  ” သိဘူးကှာ …..” လို့ရှကပွှော လေးပှောလိုကပွမယေ့ကွှ ှနတွောကွိုလုပပွါ လို့အမိန့ခွလှိုကွ သလိုပါပဲ… ကှှနတွောလွညွး မ ရဲ့ ဘောငွးဘီကော ပငတွီလေးပါ အောကကွိုအသာ လှောခှ လိုကပွှီး… ကှှနတွော့ဘွောငွးဘီကိုဇဈလေးဖှုတနွညွးနညွး အောကခွပှှီး… အရမွးတငွးမာ နတေဲ့ ကှှနတွောလွိငတွံကိုထုတယွူကာ မ ရဲ့ အနောကကွ ဖငသွားအက ှဲ တဈလှှောကပွှတဆွ ှ ဲလိုကတွော့ ” ဟငွး… ဟငွ………. ” ဆိုပှီး အသံလေးတှေ ထှကစွပှုလာတယွ …… ကှှနတွောလွညွး မ နှုတခွမွးသား တှကေို ဖမွးစုပွ… ကှေးနတေဲ့ပေါငကွှားလေးကိုလကနွဲ့မှှောကပွှီး ကှှနတွောပွေါငတွဈခှောငွး ကို အောကမွှာ ကနှနွတေ ဲ့မရဲ့ပေါငပွေါွ မှာတငလွိုကပွှီး နှုတခွမွး စုပနွရော ကနေ ကိုယကွိုနညွးနညွးနောကဆွုပပွှီး ကှှနတွောလွိငတွံကို မ ရဲ့အဖုတထွ ဲ့ တအိအိ လေးသှငွးလိုကတွယွ … လူတဈကိုယလွုံးကိုအီစိမ့သွှားတာပဲ… အနေ အထားကလညွး စိထားသလို ဖှဈတော့။

လိငတွံတဈခှောငွးလုံး ပှတဆွှဲ ပှီး ” ဗစွှ… ဗစွှ…….ဗစွှ…” ဆိုပှီး တဈထဈခှငွး ဖှေးဖှေးလေး ဝငသွှားတော့မ ရဲ့ ရငအွစုံဟာ လညွး တဈထှာ လောကမွှှောကတွကသွှား ပှီး ………. ” အီး….. အ… ” တှေ ဖှဈလာတယွ …. ကှှနတွောလွညွး မရဲ့ နို့တှေ ကို နောကကွ လှမွးဆုပကွိုငပွှီခါးလေးကို ကော့ကော့ ပှီး အဝငွ အထှကတွှေ ခပဖွှညွးဖှညွးလေး လုပပွေးလိုကတွယွ ……. အားမရ ပမယေ့ွ .. ရထား တ ှဲ ရဲ့ စညွးခကှကွှကှ လှုပခွါ ပေးမှုလေးက ကှှနတွောတွို့ကိုကူညီနသလေားပဲ နညွးနညွးလေး အရှိနရွ လာတော့ကှှနတွောရွဲ့ လိုး ခကှတွှေ က ခပစွိပစွိပလွေးဖှဈလာတယွ…. နို့ကိုငထွားတဲ့လကတွှကေိုကှှနတွောခွှထေောကပွေါတွငထွားတဲ့မ ရဲ့ပေါငလွေးကို ခပဟွဟလေး ဖှဈအောငမွှှောကတွငရွငွး…. ခပကွှမွးကှမွး လေးဆောင့လွိုကတွော့… ငါးရှဉ့လွေး မှလေူးသလိုလူးလှန့ရွငွး ” အ…အ……. အီ…….. ဟူး… ” ဆိုတ ဲ့အသံတှနေဲ့အတူကာမရဲ့ပနွးတိုငကွို နှဈယောကသွား မလှှတစွတမွး ရငခွငွှးဆကပွှီး ရောကရွှိသှားတော့တယွ ဂှီ ……….ဂှီ………. ဂှီ ဗိုကထွဲက အသံပေးမှုကှောင့မွကှလွုံး ဖှင့ရွငွး. နာရီလကတွံကို ကှည့လွိုကတွော့၁ နာရီတောငွ ကှောနွပေါလား…. မ ကိုကှည့လွိုကတွော့ဘေးမှာ ငှိမငွှိမလွေး …. ကှှနတွောလွညွး မ နားလေး နား ကပကွာ…။

” မ …ဗိုကမွဆာ ဘူးလား … “ ” ဆာတာပေါ့ ……….. နငမွှငါမလှှတပွဲ ဖတထွားတာ .. ငါဘယလွိုထရမှာလဲ ” ဟုတပွါရဲ့… ကှှနတွောလွကတွှကေ လ ဲ မကိုဖကထွားတုနွး…. ကှှနတွောလွညွး မ နို့လေးကို ဖမွးညှဈလိုကတွော့ …… ” ဟ ဲ့ … ဟဲ့ …… မလုပနွဲ့လေ…. ဘေးမှာ လူရှိတယွ …တောတွောနွောွ “ ” ဘေးမှာ လူုမရှိရငတွော့ရတယပွေါ့နောွ “ ” သပေါလား…….. “ အဲဒီလို ပှောပမယေ့မွ က ခစှစွရာ မကှစွောငွးလေးထိုးပှီး ပှောတာ……… ကှှနတွောလွညွး လကကွိုလှှတပွေး လိုကပွှီ…… အိပစွငလွေးပေါွ က ထလိုကတွယွ…… မ လညွးကှှနတွောနွဲ့ လိုကထွရငွး အကှီတှဆှေဲဆန့ကွာ….. သူ့သူငယခွငွှးကောငမွလေး ကိုခေါပွှီး…. အခနွးအပှငွ ထှကသွ ှားရော….. ကှ ှနတွောလွညွး အခုမှမ သူငယခွငွှး ကောငလွေးကို မိတဆွကစွကားတှေ ဘာတေ ှ ပှောရငွး……. သူတို့ အကှောငွးသိလာခဲ့ရတာ……. သူတို့က ရညွးစားမကှ သူငယခွငွှးမကတှပေေါ့…. ကောငလွေး နာမညကွ ဝငွးနိုငွ … နတောကတော့ဗိုလတွဈထောငမွှာ …. စကားအပှောအဆိုကတော့ရညရွညမွှနမွှနထွဲကပါပဲ … ကောငမွလေးနာမညသွီရိဆိုတာကလှဲပှီကနှတွ ဲ့အကှောငွးတော့ စပစွုမနတေော့ပဲ … ဆေးလိပတွဈလိပထွုတဖွှာနတေုနွး… မ ရယသွီရိဆိုတ ဲ့မ သူငယခွငွှး ကောငမွလေး ရယွ အခနွးထဲ ပှနဝွငလွာတယွ ….. ။

အခုမှကှှနတွောလွညွး သီရိကိုသခှောကှည့မွိတော့တယွ …… သီရိက အညိုဘကပွှေးပမယေ့အွရမွးကှီး လ ဲ မညိုလှနွး မဖှူလှနွးတဲ့အသားအရလေေး… အရပွ ကတော့၅ ပေ ၄ လောကပွဲ ရှိမယွ… မကှနွှာ သ ှယသွှယွ ….. မကှခွုံး စငွးစငွး လေး…… လညတွိုငလွေး ကလညွး ကှော့ကှော့မော့မော့လေးပဲ…….. အောကရွောကလွာတဲ့ကှှနတွောွ မကှလွုံးတှကတေော့မို့မောကခွှှနတွကနွတေဲ့ရှရငအွေစုံမှာ ခဏတာ ရပတွန့သွှားတယွ …. တဈကိုယလွုံးကို ခှုံ ကှည့လွိုကတွော့မှ ..တောတွောလွှတ ဲ့ကိုယလွုံးလေးဗှာ…….. တငဆွိုတာ လ ဲ နောကကွို ကောကနွတောပဲ….. ခါးလေး ကလညွး မတုတလွှနွးဘူး .. အနတေောပွဲပှောရမှာပေါ့ … လကကွိုလာဆိတတွော့မှပဲ သတိဝငလွာပှီး ကှည့လွိုကတွော့ ……မ …….. ” ဘာကှည့နွတောလ ဲ ……လာသ ှားမယွ …. “ ဆိုပှီကှ ှနတွောလွကကွိုဆှဲပှီး စားသောကတွနွး ရှိရာ အတှဲကိုထှကလွာခဲ့တတယွ .. ” မ …. ဟိုနှဈယောကရွော မလိုကဘွူးလား “ ” သူတို့လား…..နောကမွှစားလိမ့မွယွ .. “ စားသောကတွှဲ ကိုရောကတွော့စားစရာဆိုလို့ ….. ကှာဇံကှောပွဲ ရှိတော့တယွ… ရှိတာလေးပဲ ရေ နဲ့မှောခပှှီး ….. မ နဲ့စကားတှပှေောနလေိုကတွယွ။

ငယငွယတွုနကွအကှောငွးတှေ ပှောရငွး ဟားနကှတောပေါ့ …. ကှှနတွောတွို့ထ ှကလွာတာ နာရီဝတလွောကတွောငရွှိသှားပှီ….. ” မ … ပှနရွအောငွ … ပငွှးလာပှီ .. “ “နေဦး… သူတို့လာမှသ ှားမယလွေ…. ခဏနေ လာတော့မှာပါ ..” နောကွ၁၀ မိနဈလောကနွမှပေဲရောကလွာတော့တယွ… ကှှနတွောတွို့လညွး စကားခဏ ပှောပှီး မ နဲ့အတူနှဈယောကတွညွး အခနွးလေးကိုပှနလွာလိုကတွယွ …. အခနွးထဲ ရောကတွော့ .. တံခါးလေးကိုကလန့ထွိုးလိုကတွယွ …. ပှတငွးပေါကတွံခါးတှေ ကိုပါ လိုကပွိတပွှီး….. မ ရှိရာ အိပစွငလွေးကို ခှလှမွေးပှငလွိုကတွော့… မ ရယွ… အိပယွာ လေးပေါမွှာ ငုတတွုတလွေးထိုငရွငွး ဟိုကှည့ဒွီကှည့ပွေါ့… ကှှနတွောလွညွး ဘေးမှာ ဝငထွိုငရွငွး မ ပုခုံးလေးကိုငကွာ မကိုယလွုံးလေးကို ကှှနတွောဘွကဆွှဲ လှည့လွိုကရွငွး…….. ” မ .. …. ကှှနတွောကွို စိတမွဆိုးနဲ့နောွ ..” ” ဘာကိုလ ဲ … .. “ ” မနကကွ ကှှနတွောစွိတမွထိနွးနိုငတွာကို လေ..” ” ထားလိုကပွါ… မေ့ထားလိုကတွော့ ….. “ ” မေ့လိုမရဘူး .. မရယွ ….. အခုလညွး စိတတွှေ လှုပရွှားနပှနပွှေီ “ ” ဟိုးဆရာ …….. တောကွှာ သီရိတို့ ပှနလွာတော့မှာလေ… “ ” မလာသေးပါဘူးမရယွ …… ကှာအုနွးမှာပါ.. အခုမှသ ှားတာကို…. “ ” မ “ ” မသိဘူးက ှာ……. “ ။

” လာပါ မရယွ ….” ကှှနတွောလွညွးစကားပှောနရငွေး မ လကကွလေးကိုကိုငကွာ မ ပါးလေးတှကေိုအနမွးမိုးတှေ စတငရွှာသှနွးလိုကတွော့တယွ ….. ပှိုဆငွး လာတ ဲ့မ ကိုယလွုံးလေးကိုထိနွးထားရငွး နဲ့မ ရဲ့ နှုတခွမွးတှကေို စတငစွုပယွူလိုကတွယွ… လကကွလဲ မ ကိုယလွုံးလေးကိုဆ ှ ဲဖကရွငွး… မ ကိုယလွုံးလေးကို ပှတသွပပွေးလိုကတွော့မ လညွးလှုပလွှုပရွှားရှားလေးဖှဈလာပှီး… ငှီးသံအခှို့နဲ့ အတူခပကွှမွးကှမွး လေး ကှှနတွော့နွှုတခွမွးတှကေို ပှနစွုပလွာတယွ … ” မ …. အကှီခှှတလွိုကပွါလား….” ” မခှှတပွါနဲ့ကှာ… ဒီအတိုငွးလေးပဲ လုပလွေ… တောကွှာ သူတို့ ပှနလွာရငမွကောငွးဘူးကှာ …” ကှှနတွောလွညွးဒီအတိုငွးလေးပဲ မ ရဲ့အကှီလေးကို မတငပွှီး…. ဘယာ လေးကို တော့ ဖှုတလွိုကတွယွ။ လ ှတလွှတလွပလွပလွေး အံကှလာတ ဲ့မ ရဲ့နို့လေးတှကေိုလကလွေးနဲ့ဖှဖှခှပေေး လိုကတွော့ကှှနတွောကွိုအတငွးဆှဲ ဖတလွာတယွ ….. ကှှနတွောလွညွး မကိုယလွုံးလေးကို ဖကရွငွးတနွးလနွး နဲ့အိပစွငလွေးပေါွ လှဲအိပလွိုကတွယွ ….. လှတလွပနွတေ ဲ့မ နို့လေးကို ယုယစှာ နမွးရငွး လှှာနဲ့လကှလွို့တဈမှိုး ၊ နို့သီးခေါငွး လေးကို စုပွ၍ တဈဖုံကှီစယပွေးလိုကတွော့ အံလေး ကှိတရွငွး …. ရှှရငအွေစုံဟာ ကော့ကော့ တကလွာတယွ …… ကှှနတွောလွညွး နို့စို့တာ ရပပွှီး… မ ဘောငွးဘီလေးကိုဆှဲခှှတခွလှိုကတွော့ ……မနကကွ မတေ ှ့လိုကရွတဲ့မရဲ့ အဖုတဖွောငွးဖောငွး လေးကိုအနီးကပခွုမှပဲတှေ့လိုကရွတော့တယွ …..။

ဖောငွးဖောငွး လေးမှဗှာ … အထဲကိုတောငတွောတွောဖွှဲကှည့မွှ မှငရွတာမှိုးလေး…… အတှငွးသားတှေ ဟာလ ဲ နီရဲ နပှေီး အရညကွှညလွေးတှေ ထ ှကစွပှု နပှေီ… ကှှနတွောလွညွး အဖုတနွှုတခွမွးသား နှဈခုကိုလကညွှိုး နဲ့လကခွလယလွေး သုံးပှီး ဖှဲလိုကတွယွ … နောကလွကတွဈဖကနွဲ့မ ရဲ့ အစိလေးကို ပှတခွှေ လိုကတွော့မရဲ့ ဖငလွေးက လှုပလွာတယွ… 16 လှနခွ ဲ့သော လေးနှဈက ကှှနတွောွ ကိုကိုကှီး လကခွလယလွေးနဲ့အသ ှငွးအထုတလွေး လုပတွော့နာလို့ဆိုပှီး…. ပေါငလွေးတှေ ကိုအတငွးစိ လာတယွ .. ကှှနတွောလွညွးလကလွေး ပှနထွုတလွိုကပွှီး ……. ” မ … ကှှနတွော့ကွို လေးဘကလွေး ကုနွးပေးပါလား “ ” ဘယလွို နရမှော လ ဲ မ မနေ တတဖွူးကှာ “ ကှှနတွောလွညွး မကိုယလွုံးလေးကိုဆ ှ ဲထူပှီး … မတတွကရွပစွလေိုကတွယွ….. ထိုမှတဖနွ…. ကှှနတွောကွို ကှောပေးပှီး အိပစွငလွေးပေါလွကထွောကခွိုငွးထား လိုကတွယွ …. ပေါငလွေးကို နညွးနညွးကားလိုကတွော့ … လုံးဝနွးတ ဲ့မရဲ့ဖငနွှဈလုံးကှားကနေ .. အဖုတဖွောငွးဖောငွးလေးက ပှူးထှကပွှီး ကှှနတွော့လွီးလေးကို ဖိတခွေါနွသလေိုပါပဲ…….. ကှှနတွောလွညွး ဘောငွးဘီခှှှတွ… အတှငွးခံထ ဲကနေ တငွးမာနတေဲ့လိငတွံကိုထုတကွာ….. ။

မ ရဲ့ နောကနွားက နရော ယူရငွး ……. မ …အဖုတဖွောငွးဖောငွးလေးထဲ ကိုတဈရဈခငွှးထိုးသှငွးလိုကတွယွ …. ” အ…အ….အ…….. ” လို့သာအောရွငွး ကှ ှနတွောသွှငွးလိုကတွိုငွး မ ရဲ့ ကိုယလွုံးလေးက ရှေ့ကိုတိုးတိုး သ ှားတော့ … ကှ ှနတွောလွညွး မ ခါးလေးကိုလှမွးကိုငထွိနွးရငွး နောကကွနေ ဆောင့ပွေးလိုကတွော့မှပဲ…. “အား… ကှှတွ… ကှှတွ…” ဆိုတ ဲ့အသံနဲ့အတူအဆုံးထိအောငဝွငသွ ှားတော့တယွ …….. ခဏတာ စိမထွားရငွး မရဲ့ နို့တှကေိုလှနွးခှေ ဆုပကွိုငလွိုကွ… မတငပွါးတှေ ကိုညှဈလိုကပွေါ့ စိမထွားတာ ကှာလာတော့မ ရဲ့ဖငလွေးက ရှေ့တိုးနောကဆွုတလွေး လုပလွာတယွ … အတှငွးသား နံရံတေ ှက လညွး ကှှနတွောလွိငတွံကိုညှဈလို့ပေါ့ …….. ကှှနတွောလွညွး မပှီးအောငမွနဲ ထိနွးထားရငွး …… ခါးလေးကို ကော့ကာ ကော့ကာ ဆောင့ပွေးလိုကတွယွ…… တဈခကှခွငွှးခပပွှငွးပှငွးလေးဆောငတွော့မရဲ့လကတွေ ှက ကှှနတွောပွေါကွ ိုလာတှနွးနတယွေ ” မ .. နာလို့လား… “ ခေါငွးလေးသာ ပှနခွါပှပှီး… ကှ ှနတွော့ပွေါငတွှကေိုလကနွဲ့ဟန့တွားနတော… ကှှနတွောလွညွး မ လကကွလေးကို ဖယပွှီး…. ရှေ့မှာ တံတောငဆွဈလေးကိုကှေးခိုငွးကာ ခါးလေးကိုညှှတပွေး လိုကတွယွ …… နောကကွနေ ခပဖွှေးဖှေးလေး လုပလွိုကွ… ခါးလေးကိုဆုံကိုငကွာ ခပမွှနမွှနလွေး ဆောင့ပွေးလိုကနွဲ့ထငတွိုငွးကှဲ ပေးလိုကတွော့မှ ။

” အား ….. အင့အွင့ွ… ” ဆိုပှီး အသံလေးတှေ ဝဆောလာတာပေါ့ …… ကှှနတွောရွဲ့ ဆောင့ခွကှတွှနေဲ့အညွီဖငလွေးကို နောကကွို ပှနပွဈပှီး ဆောင့လွိုကွ …… အတှငွးသား တှကေိုညှဈလိုကနွဲ့ …… ကောငွးလိုကတွာဗှာ….. နောကအွခကွှ၂၀ လောကကွှတော့ကှှနတွောလွညွး စိတမွထိနွးနိုငတွော့ပဲ ဆောင့ခွကွှ ခပသွ ှကသွ ှကနွဲ့အတူကှှနတွောသွုတရွညတွှကေို ပနွးထုတပွေးလိုကတွော့တယွ …………. သီရိနဲ့ဝငွးနိုငတွို့ ပှနရွောကလွာပှီး စကားသံလေးတေ ှ ဖုံးလှှမွးနတေဲ့အခနွးလေးမှာ ကှှနတွော့ွ အတှေးတှကတေော့ဟိုအရငမွနဲ့ဆုံတှခေဲ့တ ဲ့အဖှဈအပကှတွှကေို ပှနစွဉွးစားနမေိတယွ….. မ ကို ကှှနတွောသွူငယခွငွှးနဲ့ပတသွကပွှီးမှခငခွဲ့ရတာ….. နောကပွိုငွးတော့ကှှနတွောဟွာ မ ရဲ့ ဆိုးတူ ကောငွးဖကကွ ဲဖောကွ ဲဖကသွူငယခွငွှးဖှဈလာတယွ… မ တို့အိမဟွာ ကှှနတွောအွတှကတွံခါးမရှိပဲ အခှိနမွရှေး ဝငထွ ှကမွှုနဲ့အတူကှ ှနတွောအွခှိနတွှေ ဟာလ ဲ မ တို့အိမမွှာပဲ ကုနလွှနခွဲ့လို သူငယခွငွှးတှေ ဝိုငွးပှောရတဲ့အထိဖှဈလာခ့တယဲ ွ …. ကှှနတွောအွတှကတွော့သူတို့အိမဟွာ ပှောစွရာလေးပါပဲ….. တဈနေ့ကှှနတွောတွို့သူငယခွငွှးတှေ စုပှီး ကစားက ှငွးတှေ လှှောကသွှား ပှောမွှူးနတေုနွး ရုတတွရကမွိုး ကရှာခလှာတယွ ……။

အနားမှာလညွး မိုးခိုစရာမရှိတော့မိုးရထေဲမှာ ပဲ ဆကကွစား ပှောနွလေိုကကွှတာ.. မိုးတိတလွို့အိမပွှနမွယဆွိုတော့မှပဲ.. မိုးရထေဲ ပှောနွတေုနွး မသိသာပမယေ့ွ မိုးတိတလွို့ပှနတွော့မယဆွိုမှကိုယကွိုသတိထားမိပှီး ရှကနွေ စိတညွဈနတေဲ့မ မကှနွှာလေး ကို မှငတွော့ဟုတပွါရဲ့ မိုးတှစေိုနတေဲ့…. မ ရဲ့ အကှီအဖှူလေးဟာ အသားနဲ့ကပပွှီး…… အကှီအဖှူ အောကကွ ဘရာစီယာ အမဲရောငလွေးဟာလဲ အထငွးသား… မ ရ ဲ့ရငနွှဈမှှာဟာ မှငမွကောငွးအောငွ ထိုးထှကပွေါလွှငနွခေဲ့တယကွှှနတွောလွညွးသိပစွဉွးစားမနပေဲ ဝတထွားတ ဲ့တဈခုတညွးသော. ဂငွှးရှပလွေးကို ခှှတပွှီး မ ကိုအပေါွ ကနထပဝွေတစွလေိုကတွယွ… ကှ ှနတွောအွပေါပွိုငွး ဗလာကငွှးသှားပမယေ့ွ. မကှနွှာပှောငတွိုကပွှီး ကှှနတွောတွို့မ ရဲ့အိမကွို ပှနလွာလိုကတွယွ ……. မ တို့အိမအွောကရွောကတွော့ကနှတွ ဲ့သူငယခွငွှးတှေ ကိုယအွိမကွိုယပွှနနွိုငကွှပမယေ့ွ အကှီဗလာ ဖှဈနတေဲ့ကှ ှနတွောကွတော့မ နဲ့အတူမ တို့အိမပွေါလွိုကသွ ှားလိုကရွတယွ ….. ဖှဈခငှတွော့မတို့အိမပွေါမွှာ လဲဘယသွူမှမရှိကှဘူး… မ လ ဲ သူ့အိပထွ ဲပါလာတ ဲ့သော့လေး ထုပွ ပှီး အခနွးလေးထဲကို ဦးဆောငဝွငရွောကသွှားတယွ။

အိမထွ ဲရောကတွော့မ ကသူ့အခနွးငယလွေးထ ဲ ဝငပွှီး ရစေိုဝတတွှေ လ ဲ….. ပှီးတော့မှကှှနတွောကွိုတဘကလွေး တဈထညလွာပေးပှီး နောကဖွေးဘကကွိုထ ှကသွှားတယွ … ခဏနေ အိမရွှေ့ကို ပှနထွ ှကလွာတ ဲ့မလကထွဲမှာ တော့ သူ့အဖေ အကှီနဲ့ပုဆိုးပါလာတယွ…. ကှှနတွောလွညွး လာပေးတာတေ ှ ယူဝတရွငွး ရစေိုဝတတွေ ှ စကထွဲထည့ညွှဈပှီးလှနွးနတေဲ့မ ကိုမ ဖှောပွေးတဲ့ကောဖွီပူပူလေး သောကရွငွး ထိုငစွောင့နွေ လိုကတွယွ ….. လုပစွရာရှိတာတေ ှ လုပပွှီး ပှနလွာတဲ့မ ဟာ ကှှနတွောထွိုငနွတေဲ့နှဈယောကထွိုငွ ဆကတွီခုံ လေးမှာ ဝငထွိုငရွငွး ကောဖွီပူပူလေးကို မှုတသွောကနွတေော့တယွ……. ” မ … ပှောလွား ဒီနေ့သှားရတာ “ “ပှောတွာပေါ့… မိုးရထေဲမှာဆော့ရတာ ပိုတောငပွှောဖွို့ကောငွးသေး ငယငွယတွုနွးက မိုးရထေဲမှာ ဆော့ဖူးပမယေ့ဒွီလိုကှီးမှတဈခါမှမဆော့ဘူးဘူးဟ… နင့ကွိုလ ဲ ကှေးဇူးတငတွယသွိလား.” ” ရပါတယဗွှာ….. မှငလွို့မှမကောငွးတာ မိုးရတှေေ စိုပှီ..မ ဖှဈနတေဲပုံက” ” နငတွဈခှား ကောငမွလေးတေ ှ ကော အဲလိုလုပပွေးလား “ ” ကှုံလာရငတွော့မပှောတတဘွူးလေ…. အခုတော့မ ကပထမဆုံးပဲ “ ” ဟုတလွား ” ဆိုပှီး ကှနပအွေပှုံးတှေ နဲ့အတူ.. ကှှနတွောနွဲ့မရဲ့ ရငွးနှီးမှုက ပိုလို့တောငလွာခဲ့ ကှတယွ….။

မ ကှှနတွောဘွေးမှာလာထိုငပွှီး လကလွေးခှိတလွို့ကှှနတွောအွပေါမွှား မှီလိုကရွငွ..  မ ရဲ့ နို့လေးတှနေဲ့ကှ ှနတွောလွကမွောငွးသားဟာ အမှဲလို ပှတတွိုကနွတောတှေ…. တဈခါတဈလေ မ ရခှေိုးရငွး တဘကလွှမွးယူခိုငွးတာတှေ ….. လကမွမှီလို့ဆိုပှီး ခှိတခွိုငွးတဲ့ဘရာဂှိတတွှေ….. တဈယောကရွညွးစားအကှောငွး တဈယောကပွှောပှတာတှေ . နှဈယောကတွညွးရှိတ ဲ့အခှိနတွှေ ကှီစယနွတောတှေ အစုံပါပဲဗှာ… ကှှနတွောတွို့ နှဈယောကကွှားမှာ လှှို့ဝှကမွှုဆိုတာမရှိသလောကွ ပဲ .. ပှောမနာဆိုမနာ ဆိုတာ ကှ ှနတွောတွို့နှဈယောကမွှအစဈ…. နှဈယောကသွား ကိုယခွငွှး ထိမိတ ဲ့အခှိနဆွို စိတကွစားခဲ့ကှပမယေ့ကွှုးကှုးလှနလွှနဖွှဈဖို့အတ ှကတွော့စိတလွှနဆွှဲနတေုနွးပဲ တဈခါကဆိုမ တို့ အိမကွိုကှှနတွောအွလာ မ အမတေို့က အိမကွ အထ ှကလွမွးမှာတှေ့တော့ ကှှနတွောကွို မငွး မ တော့အိပတွုနွး.. ဆိုပှီးသော့ပေးသှားတယွ… ကှှနတွောလွညွး သော့လေး ကိုငပွှီး မ တို့အိမပွေါတွကတွံခါးတှေ ဘာတေ ှဖှင့ပွှီး အခနွးထဲဝငွ… အိမရွှေ့မှာ နာရီဝကလွောကွ စာအုပဖွတွ.. အခှကှညေ့ရွငွးနလေိုကတွယွ…… ကှာတော့ပငွှးလာကော မ ကိုသှား နှိုးမလို့အိမွ အတှငွးဘကကွို ဝငလွာပှီး မ အခနွးကိုကှည့လွိုကတွော့မ အခနွးတံခါး ကခပဟွဟ လေး ပှင့နွတယွေ …။

ကှှနတွောလွညွးအသာလေးဖှင့ပွှီး ဝငကွှည့လွိုကတွော့ မှောကရွကကွလေး ဘယဘွကဒွူးလေးကို ကှေးပှီး အပေါတွငကွာအိပနွတေော့မ ရဲ့နောကပွိုငွး အလှဟာ ထငွးခနဲ ပေါလွှငနွတောပေါ့ …. ဝတထွားတဲ့ဂါဝနအွတိုလေးဟာလဲ ပေါငပွေါရွောကွ… ကှ ှနတွောွ အာခေါငတွေ ှတောငခွှောကကွပလွာပှီ… ကှ ှနတွောလွညွး မ ကုတငလွေးမှာ ဝငထွိုငစွိုကကွှည့ရွငွး မ ဖငလွေးကို မသိသလိုနဲ့လှမွးကိုငလွိုကတွယွ …. တှန့သွှားပှီ. ခပမွှေးမှေး မကှလွုံးအစုံဟာ ပှင့လွာပှီ…. ” အိပနွတော လန့တွောငသွှားတယွ ” ဆိုပှီး မှောကရွကကွလေး ဘေးတိုကရွှေ့ရငွး အုတနွံရံနားကို ရှေ့သှားတယွ… ကှှနတွောလွညွး လှတနွတေဲ့နရောလေးကို ဝငလွှဲ လိုကပွှီး.. မ မကှနွှာလေးကို အနီးကပကွှည့လွိုကတွော့ ” ကှည့နွဲ့ ” ဆိုပှီး ကှှနတွောမွကှနွှာကိုသူ့လကကွလေးနဲ့လာအုပတွယွ ကှှနတွောလွညွး မကှနွှာပေါကွ ဆ ှ ဲဖယလွိုကပွှီး ကှှနတွောရွငဘွတလွေးပေါကွိုတငကွာ ခဏတာ အဲ့လို နမေိတယွ… ကှ ှနတွောလွညွး မ ဘကကွိုတဈစောငွးလေး လှည့လွိုကတွော့ မကှနွှာနှဈခုဟာ တဈယောကအွသကရွှုတ ဲ့အသံတဈယောကကွှားရလောကအွောငကွိုနီးကပခွဲ့တာ… ။

အဲဒီလို အခှအနေေ တှမှောတောငစွောင့ထွိနွးနိုငခွဲ့ပမယွေ….. ရထားပေါလွို နရောမှိုးမှာ ဘာလို့ဒီလို ဖှဈသှားရတယဆွိုတာ ကှှနတွောကွိုကှ ှနတွောတွောငမွသိတော့ဘူး…….. ဘောွ……… ဘူ ………ဘူ …………ဘောွ ……..တူ အခကှပွေးသံနဲ့အတူကှှနတွောစွီးလာတဲ့ရထားဟာ ည ၇ နာရီကှောမွှပဲ မနွးလေးဘူတာကှီးကို ဆိုကရွောကလွာတယွ… ကှှနတွောလွညွး ပှနစွဉွးစားနတောလေး တေ ှတောငပွှောကသွှားပှးီ အထုပအွပိုးတှေ သိမွးကာ ရထားပေါကွဆငွးရငွး မနွးလေးမှကေိုကှှနတွောတွို့လေးယောကသွား ခှခမှေိတော့တယွ……….. မနွးလေး ကိုရောကတွော့မ ရဲ့ဆရာ လာကှိုတဲ့ကားလေးနဲ့အတူကှှနတွောတွို့နမေဲ့အိမလွေးကို ဘူတာရုံကနေ ထှကခွှာလာလိုကတွယွ … ရောကပွှီဆိုလို့ ကှည့လွိုကတွော့ အိမလွေးက ၂ ထပွ တိုကအွိမလွေး. ကှှနတွောတွို့နရမှောတော့အပေါထွပခွနွး…. .ကှ ှနတွောတွို့ရောကတွ ဲ့အသံ ကှားတာနဲ့အိမပွေါကွနေ ကောငလွေးနဲ့ကောငမွလေး တဈယောကဆွငွးလာပှီး ကှှနတွောတွို့ရဲ့ အထုပအွပိုးတှေ ကိုလာဝိုငွး ကူသယပွေးတယွ… မ ရဲ့ဆရာ ဆိုတ ဲ့ကိုရနနွိုငကွ DANCER ဆရာ… ကှှနတွောတွို့ကိုလာကှိုတဲ့သူတှကေ မနွးလေးက သူ့တပည့ွ ဖိုးသား နဲ့ ကသေီတ ဲ့… ။

အိမပွေါရွောကပွှီး ခဏနား ရမေိုးခှိုးပှီး …. ထမငွးစားဖို့အတှကတွော့ကှ ှနတွောတွို့တှေ အားလုံး စငတွငရွှိတ ဲ့ စားသောကဆွိုငလွေးကိုထှကလွာလိုကတွယွ….. ဟိုရောကတွော့ကနှတွ ဲ့လူတှေ အားလုံးကတော့ ဘီယာသောကမွယဆွိုပှီး မှာ ကှှနတွောကွတော့ အပှငွးသမား တဈယောကတွညွး ဆိုတော့တဈပှားလောကပွဲ မှာပှီးသောကွ.. သီရိလေးကတော့ Coke ပဲသောကမွယဆွိုလို့သူ့အတှကကွ Coke… စားစရာတခှို့ အရငမွှာပှီး….. စားသောကရွငွး စကားပှောကှတာပေါ့အခုမှပှနတွှေ့တ ဲ့ဆရာတပည့တွှဆေိုတော့စကားတှပှေောရယနွလေိုကကွှတာ ကှှနတွော့စွကားတောငတွိုးမပေါကတွော့ဘူး .. အဲ့တာ နဲ့ကှှနတွောလွညွး စငတွငပွေါကွ သီခငွှးဆို နတေဲ့ကောငမွလေးတေ ှ ကှည့ရွငွး အရကတွဈပှားကိုတဈယောကတွညွး သောကနွလေိုကတွယွ… စငတွငပွေါကွ သီခငွှးဆိုတာ ခဏနားတော့မှကှှနတွောလွညွး ဘေးဘီကိုကှည့တွော့ ငှိမငွှိမလွေး ထိုငနွတေဲ့သီရိကတော့ကှှနတွော့ရဲ့ ညာဘကဘွေးမှာ တဈယောကတွညွး စကားပှောဖောမွရှိ ဘာမရှိဆိုတော့ကှ ှနတွောကွပဲ… ” သီရိ.. … ပငွှးနပှေီလား..” ” ပငွှးပါဘူး ရပါတယွ …. သီခငွှးဆိုတာ နားထောငနွတော… အကိုရော … မပငွှးဘူးလား ” ” မပငွှးပါဘူး သီရိရယွ .. ..။

ခုနက သီခငွှးဆိုတာ နားထောငတွယွ .. အခုသီရိနဲ့ စကားပှောနတယလွေေ” ” သီခငွှး နားထောငတွာ ဟုတလွို့လားနောွ ….. ကောငမွလေးတေ ှ လိုကကွှည့နွတော မဟုတလွား ” ” အငွး….. သီရိနဲ့ဘယသွူပိုလှလ ဲ ကှည့နွတော “ ရှကပွှုံးပှုံး မကှနွှာလေးနဲ့သှားလေးတှေ ပေါအွောငခွဈခဈဆိုပှီး ရယလွိုကတွ ဲ့မကှနွှာလေးက ရငကွိုလှုပစွတယဗွှော… မကောငွးပါဘူးလေ ဆိုတ ဲ့အသိကှောင့စွကားလမွးကှောငွး လှှဲရငွး စားသောကပွှီးတော့ည ၁၂ ကှောလွောကမွှအိမကွိုပှနလွာလိုကကွှတယွ…. အိပယွာ ဝငတွော့ မိနွးကလေးတှေ ကတော့အိမရွဲ့ တဈခုတညွးသော အခနွးလေး မှာ အတူတူအိပကွှ.. ကှှနတွောတွို့ ကတော့အိမရွှေ့မှာပဲ အိပလွိုကကွှရော….. ဒီလိုနဲ့နလောလိုကတွာ ၃ ရကလွောကကွှာတော့ကံကှမမြာရဲ့ ကောငွးခကှလွား ဆိုးခကှလွား မသိ… မ နဲ့ဖိုးသား… ကသေီနဲ့ဝငွးနိုငတွို့ဟာ တဈပူးတှဲတှဲ နဲ့လောက ကှီးမှာ ပှောနွကှသလေိုပဲ ကှှနတွောနွဲ့သီရိကတော့ဖှင့ပွှောလို့လ ဲမရ .. တားဆီး ပိုငခွှင့လွ ဲ မရှိတ ဲ့အခှအနတှေေေ ဆိုတော့ နှုတဆွိတရွငွး ခကခွကခွဲခဲ နောကထွကွ၄ ရကလွောကကွို ဖှတကွှောလွာရတယွ ….. သီရိနဲ့ ကှှနတွောဟွာ အရငွးနှီး ဆုံးအခှေ အနေ ကိုမရောကပွမယေ့ွ စကားပှောဖောပွှောဖကတွှေ ဖှဈလာရော ….. ။

မ နဲ့ကတော့ဒီလိုပဲ ရငွးနှီးတာကနေ ကှူးလ ှနမွိတ ဲ့အခှေ အနေ ရောကလွာပမယေ့ွ အခငအွမငမွပကှသွှားသလို နှဈယောကနွီးစပဖွို့လ ဲ မတောငွးဆိုပဲ… ရယရွယွ မောမော သူငယခွငွှးတဈယောကလွိုပဲ ကှှနတွောအွပေါနွပေေးတယွ … သူတကယပွဲ ဖိုးသား ကို ခစှသွှားတာလား ဆိုတာ ကှှနတွောမွသိပမယေ့ွ ရငွးနှီးမှုတှကတေော့ဆထကတွိုးလာတယွ ဆိုတာတော့ကှှနတွောအွမှငွ…. ခှောကသွှေ့ဖှယနွရကတွှေေ ဖှတသွနွးရငွး မနွးလေးမှမှော မပှောတွော့တ ဲ့တဈနေ့မှာ မ ကို ပှနတွော့မယဆွိုတ ဲ့အကှောငွး ပှောလိုကတွယွ….. ” မ .. ကှှနတွောနွောကနွေ့ရနကွုနပွှနတွော့မယွ “ ” ဟယွ .. …. ဘာဖှဈလို့လ ဲ နောကအွပတလွောကမွှအတူတူပှနမွယလွေ.. ” ” ပငွှးလာပှီမ ရာ… တဈနေ့တဈနေ့ဟိုသှားဒီသှား … ည ရောကရွငတွဈယောကတွညွး အရကသွောကနွေ ရတာ “ ” ဆောရီး ပါဟယွ … နငတွို့ကို ခေါလွာပှီး ငါတာဝနမွကှသလေို ဖှဈသ ှားတယွ ” ” ရပါတယမွ ရာ… ကှှနတွောကွတောငအွားနာရ အုနွးမှာ အတူတူလာပှီ အတူတူမပှနနွိုငလွို့ ” ” အငွး… ထားပါတော့ …….. ပှနခွငှလွ ဲ ပှနလွေ..ငါတော့ဒီမှာ နောကတွဈပတလွောကွ နလေိုကအွုနွးမယွ “ ။

” အငွး .. ဒါဆိုလညွးကှှနတွောလွကမွှတဖွှတဖွို့ကိုရနနွိုငွ ကိုတဈခကှလွောကပွှောပေး ” ” အငွး…… ” ဆိုပှီး မ က လကမွှတဖွှတပွေး ဖို့ကိုရနနွိုငကွိုပှောတော့ . ကှ ှနတွောလွို့ပဲ မနွးလေးမှာ မပှောတွော့တ ဲ့သီရိဟာ ကှ ှနတွောနွဲ့အတူရနကွုနပွှနဖွို့ ဖှဈလာတယွ … မ နဲ့ ဝငွးနိုငကွတော့ မနွးလေးမှာ ပဲ နောကတွဈပတလွောကနွခေဲ့မယဆွိုတော့ကှှနတွောနွဲ့သီရိ အတှကပွဲ လကမွှတဖွှတလွိုကတွယွ ..ရနကွုနပွှနမွယ့မွနကွ၃ း ၀၀ လောကမွှာ အားလုံးက ပှနမွယ့ကွှှနတွောနွဲ့သီရိကိုဘူတာရုံ ကိုလိုကပွို့ခဲ့တယွ….. အလာတုနွး ကလိုအိပစွငနွဲ့ မဟုတတွော့ရိုးရိုးတနွးမှာပဲ ထိုငခွုံတဈခုံမှာ နှဈယောကအွတူတူထိုငလွိုကတွယွ …. သီရိကတော့ ပှတငွးပေါကနွားလေးမှာ နရောယူပှီး ကှှနတွောကွတော့လူသှားလမွးနဲ့နီးတဲ့နရောလေးမှာ ထိုငလွိုကတွယွ …….ရထားစထှကပွှီး မကှာခငပွဲ ဘေးနားက ရထားနံရံလေးကို မှီပှီး မဲ့တ ဲ့တ ဲ့ ဖှဈနတေဲ့သီရိမကှနွှာ လေးကို မှောငပွှပှ အလငွးအောကမွှာ တှေ့လိုကရွတယွ ..လကကွလဲ ဗိုကလွေးကိုနှိပနွတေဲ့သီရိကို “သီရိ … ဘာဖှဈလို့လ ဲ… မကှနွှာ လ ဲ မကောငွးပါလား “ ” ဗိုကအွောင့နွလေို့ … .. လအေောင့တွာလား မသိဘူး…” ” ဆေးမပါဘူးလား …… အခုမှအောင့တွာလား “ ” အငွးပါတယွ ….. ခုနကထဲ က… ခု ဆေးတော့သောကထွားပါတယွ ….” ။

” သကသွာ ရဲ့လားကှာ… ခဏလောကလွ ဲှနလေိုကပွါလား “ ” ရပါတယအွကို…. ခဏနရငပွှေောကသွ ှားမှာပါ…. “ ” အကို့ကိုအာမနာနဲ့လာ…ခဏ လှဲအိပနွလေိုကွ…” ဆိုပှးီ….. သီရိခေါငွးလေးကိုကှှနတွောွ ပေါငပွေါွ တငပွှီး နစလေေိုကတွယွ ….. ခေါငွးလေးက ကှှနတွောပွေါငပွေါမွှာ ခှထေောကလွေး နှဈခှောငွးကို တော့ခုံပေါမွှာ တငထွားပှီး မကှလွုံးလေး မှိတပွှီး အိပနွတေဲ့သီရိလေးကိုကှ ှနတွောွ အပေါစွီးက ကှည့နွလေိုကတွော့တယွ…… အပှဈကငွးစငလွှတ ဲ့ကလေးတဈယောကလွိုအိပနွတေဲ့ သီရိ ကိုကှည့ရွငွး ဘယလွိုအိပပွှောသွ ှားမှနွးမသိတ ဲ့ကှ ှနတွောလွညွး ခှထေောကတွှေ ကဉှလွာမှပဲ လန့နွိုးလာတော့တယွ….. ကှှနတွောခွှထေောကလွှုပရွှားမှုကှောင့သွီရိတဈယောကနွိုးလာရငွး ငေါကကွနဲ ထထိုငလွိုကကွာ… ” ဆောရီး အကို….. သီရိတောတွောအွိပပွှောသွ ှားတာပဲ “ ” ရပါတယွ .. သီရိကလဲ အားမနာနဲ့… ဘယလွိုနလေဲ ဗိုကအွောင့တွာ သကသွာသ ှားပှီလား ” ” ဟုတွ… အကိုသကသွာပါတယွ “ ” အိပခွငှပွှနအွိပလွေ… အကိုလညွးခှထေောကကွဉှလွို့လနွးနိုးသှားတာ” ” မအိပတွော့ပါဘူး… အကိုရယွ ” လို့ပှောနပမယေေ့သွီရိတဈယောကဘွေးမှာ ထိုငရွငွး ငိုကနွတယွေ ….. ။

ကှှနတွောလွညွး သီရိကိုယလွုံးလေးကိုအသာလှမွးဖကလွိုကပွှီး ကှှနတွော့ွ ရငခွှငကွို မှီပှီး အိပစွကစွလေိုကတွယွ….. ကှ ှနတွောလွကတွှေ ကတော့သီရိကိုဖကထွားသလို ဖှဈနတောပေါ့….. အဲလိုနဲ့နလောရငွး သီရိတဈယောကတွကယအွိပမွပှောလွို့လား ကှှနတွော့ွ ဖောကပွှနနွတေဲ့အသကရွှု သံတှကေိုပဲ ကှားနရလေို့လား မသိဘူး ခေါငွးလေးထောငလွာရငွး ကှှနတွောပွခုံးလေးကို ပါးလေးလာအပထွားတယွ… ကှှနတွောမွကှနွှာနဲ့ဘယလွောကမွှ မခှားတော့တ ဲ့ သီရိမကှနွှာလေး ကိုကှည့နွရငွေး ဖောကပွှနနွတေဲ့စိတတွှကှေောင့ကွှှနတွောွ စိတတွှမထေိနွးနိုငပွဲ သီရိရဲ့ မကှနွှာပေါကွိုအနမွးတဈပှင့ခွပဖွှဖှလေးခှှလေိုကတွော့အံ့သှနတေဲ့ မကှနွှာလေးန ဲ့ အတူခေါငွးလေးထောငသွှားပှီကှ ှနတွောကွို စိုကကွှည့လွာတယွ……. ငါမှားပှီ ငါသူ့ရဲ့ ယုံကှညမွှုတှေ ကိုအလှဲ သုံးစားမိနပှေီလို့တေ ှးနတေုနွး … သီရိမကှနွှာလေးက တဖှညွးဖှညွး ခစှစွရာမကှနွှာလေးနဲ့အတူပှုံးရောငသွနွးပှီး ကှှနတွောပွခုံးပေါမွကှနွှာလေး လာအပမွှပဲ ကှှနတွောရွငထွ ဲက ပူလောငမွှုတှေ ဟာငှိမွးခမွှးသှားတော့တယွ… ကှ ှနတွောလွညွး သီရိကိုယလွုံးကိုတငွးကှပစွှာဖကထွားရငွး ပခုံးသားလေးတေ ှကိုတဈခကှနွှဈခကှလွောကွ ဆုပကွိုငဖွှဈညှဈပေးလိုကတွော့…။

ဘာလဲ ဆိုတ ဲ့အကှည့နွဲ့အတူခေါငွးလေးကမော့လာပှနတွယွ …. မကှလွုံးခငွှးခဏ ဆုံပှီး မကှနွှာလေးပေါွ ကှှနတွောထွပနွမွးလိုကတွော့သီရိဆီက မထငမွှတတွ ဲ့ တုန့ပွှနမွှုနဲ့အတူကှ ှနတွော့ပွါးလေးကို ပှနနွမွးလာတယွ… ကှှနတွောကွနမွးလိုကသွူကပှနနွမွးလိုကွ ဘယနွှဈကှိမမွှောကမွှနွး မသိတ ဲ့အနမွးတှေ နမွးပှီတော့ကှှနတွောသွီရိနှုတခွမွးလေးကို စတငွ နမွးလိုကတွယွ … နမွးလိုကတွ ဲ့အခှိနမွှာ နှုတခွမွးနှဈခုက ှာလညွးမသှား ထိရုံလေးထိထားလိုကတွာ ဘယလွောကကွှာသှားတယမွသိတော့မှကှှနတွောကွပဲ စတငပွှီး သီရိနှုတခွမွး တဈခုလုံးကို စတငွ စုပယွူလိုကတွယွ… သီရိရဲ့တုန့ပွှနမွှုတေ ှကှောင့ကွှှနတွောတွို့ခေါငွးနှဈလုံးဟာဘယညွာတဈလှည့စွီ ဖှဈနပှေီး နှုတခွမွးခငွှးကတော့စုပလွှှကပွါပဲ…… အခှိနတွေ ှကှာလင့လွာတာန ဲ့အမှှကှှနတွောရွဲ့ လကတွှဟော ပခုံးသားတှေ ပှတနွရောကနေ နယကွှောပွှီး သီရိရဲ့နို့အုံလေးပေါကွို ရောကလွာတယွ တဈခကှလွောကတွှန့သွှားပမယေ့နွှုတခွမွးခငွှးစုပလွှှကအွနအထေားကှောင့ဘွာမှပှောပိုငခွှင့မွရှိပဲ ခှင့ပွှုနသလေိုလေး ဖှဈနတောပေါ့… သီရိရ ဲ့လကတွဈဖကကွတော့သူ့နို့အုံလေးပေါရွောကနွတေဲ့ ကှှနတွောလွကဝွါး ပေါကွနအေုပကွိုငရွငွး ကှှနတွောလွကလွှုပသွမှှ ဖောလွိုလေး လိုကပွှီး ။

ကှှနတွော့လွကအွပေါကွနေ လှုပရွှားနတေော့တယွ ….. ကှှနတွောတွို့နှဈယောကလွုံး ရဲ့ အသိစိတမွှာ သာယာပှောရွှငမွှုကလှဲပှီး ဘေးပတဝွနကွငွှ ကိုတောငမွေ့နိုငလွောကတွ ဲ့အဆင့ကွိုတောငရွောကရွှိနကှပှေီ…. ရထားပေါမွှာ ဆိုတ ဲ့အသိတှေ ပှောကပွှီး တူနှဈကိုယလွှတလွပစွှာခစှရွညလွူး နကှသလေိုထငမွှတကွာ ကှှနတွောလွညွး သိရိရဲ့ ကိုယလွုံးလေးကို ခါးကနကေိုငကွာ ပိုစောငွးစလေိုကတွယွ… လကတွှကတေော့အနှေးထညခွပပွါးပါး အောကကွနေ နူးညံတ ဲ့အထိလေးကို တှေ့ထိဖို့စတငလွှုပရွှားနပှေီ… အနှေးထညအွောကကွနေ လကလွေးလှှိုသှငွး လာလိုကတွာ ရငနွှဈမှှာ ကိုထိနွးခှုပထွားတ ဲ့ဘရာစီယာအောကအွထိဝငပွှီး လကလွေးနဲ့ပှတသွပလွိုကတွော့…… သိရိခမှာ ဇဈမတပထွားတ ဲ့အနှေးထညကွိုကှှနတွော့ွ လှုပရွှားမှုတှေ လူမသိအောငဆွ ှဲစိပှီ….. ကှှနတွောပွုခုံးထကမွှာ ညီးညူနတေော့တယွ …….. ” အငွး ….. ဟငွး……… “ ဆိုတ ဲ့အသံတှနေဲ့အတူလပေူလေးတှေ ခဏခဏမှုတထွုတရွငွး ငှိမသွကနွတေော့တယွ။

နို့အုံလေးကို ဆုပကွိုငမွိနတေဲ့ကှှနတွော့လွကတွှကတေော့ဆုပကွိုငလွိုကဖွှဈညှဈလိုကနွို့သီးခေါငွးလေးကို ကှပကွှပတွညွးတညွး ဝငရွောကနွတေဲ့လကခွှောငွးတှကေိုသုံးပှီး ထိပလွေးကို ပှတပွေးလိုကွ ညှပလွိုကပွေါ့… အရှိနရွလာတဲ့လကတွှဟော တဈဖှညွးဖှညွးအောကပွှနဆွငွးပှီး သီရိဝတထွားတဲ့ ထမိနအွကှဲကှောငွးလေးထ ဲကိုလကလွှှိုဝငလွိုကတွော့သီရိလကကွလေးက လာရောကဆွုပကွိုငပွှီး… ” ကို …. ရထားပေါမွှာလေ “ ဆိုပှီး ခပတွိုတိုးလေး ကပကွာ လာပှောတော့မှပဲ ကှှနတွောအွသိတှဟော ပှနဝွငလွာပှီး ဘေးဘီ ဝဲယာ ကှည့မွိတော့တယွ… ” တောသွေးတယွ ….ဘယသွူမှမရှိလို့… ” လို့ ခပတွိုးတိုး ငှီးတာကို ကှားသှားတဲ့သီရိကတော့ ခဈ..ခဈဆိုပှီးထရယပွါရော………. ” အမွ ….ဘာရယတွာလဲ ……” ” ဟီးဟီး .. ဘာမှဟုတဘွူးဆိုတ ဲ့ ” အပှောလေးနဲ့ခစှစွနိုး အမူအယာလေးက ကှှနတွော့စွိတွ တှကေို မရိုးမရှလေးဖှဈစတယဗွှော… နှဈယောကသွားရယလွိုကမွောလိုကသွီရိက ကှှနတွော့ွ ပုခုံးလေးကို မှီလိုကွ .. ကှှနတွောကွ ပှနဖွကထွားလိုကနွဲ့ကှညနွူးနလေိုကကွှတာ ..။

ပှောရွှငရွတဲ့အခှိနကွှညနွူးကှတဲ့အခှိနကွာလဆိုတာမှနဆွနလွှနွးတာကှောင့ရွနကွုနဘွူတာကှီးကို တောငရွထားဝငလွာပှီ။ ကှှနတွောလွညွး သီရိအထုပအွပိုးတှကေူသယလွူအုပကွှားကတိုးထှကလွာ လိုကတွာ…. ဖုနွးရုံလေး နားရောကမွှပဲ ” ခဏ .. အကို ” ဆိုပှီး သီရိက သူ့အိမကွိုပှနဖွို့အတှကွ ဖုနွးသှားဆကတွယွ … ကှှနတွောအွလိုအရ ဆိုရငတွော့မ ရဲ့ အိမမွှာပဲ ဖှဈဖှဈတဈနရောမှာ ကှှနတွောနွဲ့နှဈယောကအွတူတူဖှဈဖှဈအိပစွခငှတွော။ ဒါပမယေ့ကွှှနတွောပွါးစပကွ ပှောမထှကွ ဘူးဗှာ……… ကှှနတွော့ရွငထွ ဲက ဖှဈခငှနွတေဲ့စိတတွှကတေော့ဒီညအတှကဝွေးသှားပှီဗှာ။ သီရိကိုသူ့အမကေ အိမကွိုပှနလွာခိုငွးတယွ… ရငမွှာ မပှောပွမယေ့သွီရိကိုအိမအွထိရောကအွောငွ လိုကပွို့ပေး လိုကတွယွ… အိမပွေါတွကခွါနီး ကှှနတွော့ကွိုသီရိကှည့နွတေဲ့မကှလွုံးတှေ ဟာ သူလ ဲ အိမပွေါွ တကရွမှာ မပှောပွမယေ့ွ အခှအနေေ တဈခုကို မလ ှနဆွနနွိုငတွ ဲ့တောငွးပနတွ ဲ့အကှည့ွ … သီရိရဲ့ လကပွှနှုတဆွကမွှုတှကေိုကှောခိုငွးရငွးလေးလံတ ဲ့ခှလှမွေးတှနေဲ့အတူကားရှိရာကိုလှှောကလွှမွးလာ တော့တယွ…။

ရစကရွှေိရငတွော့ဆုံကှ အုနွးမှာပေါ့သီရိရေ…… လို့စိတထွဲက ရရှတရွေငွး … အိမလွညွးမပှနခွငှသွေးတာနဲ့မ တို့အိမမွှာပဲသှားအိပတွော့မယဆွုံးဖှတပွှီး ထ ှကလွာလိုကတွယွ ဟိုရောကတွော့ မ အမေ နဲ့ခဏ လောကစွကားပှော… ရှိတ ဲ့ထမငွးလေးဟငွးလေး လေ ှးပှီးတော့ အိမရွှေ့ခနွးမှာထိုငပွှီး အခှေ ကှည့နွလေိုကတွယွ… လူက တဈနကေုနရွထားစီးထားရတဲ့ အရှိနကွှောင့ွ ပငပွနွးနလေိုကတွာ ဆိုဖာနောကမွှီကို မှီတယဆွိုရငပွဲ အိပပွှောသွှားတော့တယွ …….. သိပလွှနတေဲ့ မ ပါလား အဖှူရောငဂွါဝနလွေးနဲ့ ….. ဟော…. ဂါဝနအွနားစလေး နှဈဖကကွို ကိုငကွာ ကိုယကွိုတဈပတလွှည့လွိုကတွယွ… မခို့တဈရို့အပှုံးလေးနဲ့မကှစွိလေး တဈဖကကွို မှိတပွှ ပှီး ကှှနတွော့ဆွီကိုတိုးလာပှီ… ငုတတွုတထွထိုငမွိသ ှားတဲ့ကှှနတွောရွှေ့တည့တွည့မွှာ မကှနွှာမူရပလွိုကပွှီး ကှှနတွော့ခွေါငွးကနေ ပါးထိအောငသွူ့လကတွဈဖကနွဲ့ပှတဆွှဲ ခလှာလိုကတွာ မေ့စေ့နားရောကတွော့ ကှှနတွောမွေးစေ့လေးကိုကိုငကွာ မကှနွှာကိုဆှဲမော့ပှီး ကှှနတွော့ွ နှုတခွမွး တှပေေါွ မ ရဲ့နှုတခွမွး အစုံ နဲ့ဖိနမွးလိုကတွယွ… တဈခကှသွာ နမွးပှီး မကှနွှာ နှဈခုကို ခှာလိုကရွငွး မရဲ့ လကအွစုံဟာ ပုခုံးပေါွ က ကှိုးနှဈခှောငွးလေးကို ဘေးကိုတှနွးခလှိုကတွာ ဂါဝနွ တဈခုလုံး အောကကွို လှှောကှသ ှားတော့တယွ…။

ဂါဝနအွောကမွှာလဲ ဘာမှဝတမွထားတော့ အဝတဗွလာ နဲ့ဖှဈခငှတွိုငွး ဖှဈနတေော့တာပေါ့… အမို့အမောကအွကှေ့အကောကတွှနေဲ့ လှနတေဲ့မ ဟာ ကှ ှနတွောရွှေ့ကိုထပတွိုးလာလိုကတွာ မရဲ့နို့နဲ့ကှ ှနတွောမွကှနွှာ ထိတ ဲ့အထိ တိုငအွောငပွဲ။ ကှ ှနတွောလွညွး မ ခါးလေးကိုဆှဲဖကပွှီး မ ရဲ့နို့နှဈလုံး ကိုအငမွးမရ စို့ပေးလိုကတွော့ ကှှနတွောခွေါငွးလေးကိုကိုငကွာ ဘယညွာ ပှောငွးစပှေီးကှှနတွော့ဆံပငတွှကေိုထိုးဖှနတေော့တယွ မ ရဲ့ နို့တှကေိုအားရအောငစွို့ပှီးတော့မ ရဲ့ ခါးလေးကိုကိုငကွာ ကှ ှနတွောထွိုငနွတေဲ့ဆိုဖာလေးပေါွ ဆ ှ ဲလှဲခှ လိုကတွော့တယွ… မအပေါကွိုကှှနတွော့ကွိုယလွုံးလေး မှောကခွမှလို့လုပတွုနွး မ က လကကွာပှီး ကှှနတွော့နွောကကွိုလကညွှိး ထိုးပှရော . မ လကညွှိးထိုးရာ ကို ကှည့လွိုကတွော့… “ဟာ……… သီရိ…” အဝတအွစား ကငွးမဲ့နတေဲ့ ကိုယလွုံးလေးနဲ့ကှှနတွောတွို့နှဈယောကကွို ကှည့နွတေဲ့သီရိ ဘယအွခှိနတွုနွးက ရောကပွှီး ဘယလွိုအဝတအွစားတေ ှ ခှှတလွိုကမွှနွးတောငမွသိဘူး…. သူ ရပနွတေဲ့အောကခွှေ နားမှာတော့အဝတတွှဟော ဟိုတဈခု ဒီတဈခု ပှန့ကွှဲ နတေော့သညွ… ။

ကှှနတွောလွညွး ငိုငတွှစှောကှည့နွတေုနွး ကှ ှနတွောတွို့ရှိရာဆီကိုလှှောကလွာပှီး ကှှနတွောဘွေးက ဆိုဖာလေးပေါွ ဝငထွိုငလွိုကတွယွ . ကှှနတွောပွါးတှေ နှုတခွမွးတှေ လာနမွးနရငွေး သူ့လကတွှကေ ကှှနတွောဝွတထွားတဲ့စပို့ရှပကွိုဆ ှဲခှှတဖွို့ကှိုးစားလာတော့ကှှနတွောလွညွးကိုယကွိုနဲနဲမတပွေးပှီး လကကွို မှှောကပွေးလိုကတွော့တယွ… အပေါပွိုငွး ဗလာကငွှးသှားပမယေ့အွောကကွဘောငွးဘီတို လေးတော့ကနှသွေးတာပေါ့… ဘေးတဈဖကဆွီမှာ ကိုယလွုံးတီးနဲ့မဒီနှဈယောကကွတော့သူတို့ရဲ့ နူးညံတ ဲ့လကအွစုံ နဲ့ကှှနတွောတွဈကိုယလွုံးကိုပှတသွပလွို့နတေော့တယွ ….. ကာမစိတတွှေ နိုးကှှ လာတ ဲ့ကှ ှနတွောဟွာ နှဈယောကလွုံးကို ခါးလေးကနေ လှမွးဖကပွှီၤး သူတို့နှဈယောကရွဲ့နို့တှကေိုတဈယောကတွဈလှည့စွီစုပပွေးနလေိုကတွာ လောကကှီးကိုတောငွ မေ့သ ှားစတယဗွှော… သူတို့လကတွှဟောလညွး သူတို့နှဈယောကရွဲ့ နို့တှကေိုကိုယဘွာသာ ကိုငတွှယပွှတသွတလွိုကွ… တဈခါ တဈခါ သူတို့လကတွှေ ဟာ ကှ ှနတွောလွိငတွံရှိတ ဲ့နရောကို ဘောငွးဘီပေါွ ကနေ လကခွှောငွးလေးတှနေဲ့အတကအွဆငွးလေး ဆော့ကစားနတေော့ ကှှနတွော့လွိငတွံဟာအစှမွးကုနတွငွးမာလာရော……..။

မ ကကှှနတွော့ဘွောငွးဘီထဲလကထွိုးထည့လွိုကပွှီးကှှနတွောလွိငတွံကိုအပှငဆွ ှ ဲထုတလွိုကတွော့ သညွ… ဘောငွးဘီအောကကွထှကလွာတဲ့ကှှနတွောလွိငတွံကို မ က သူ့လကခွှောငွးလေး တှေ နဲ့ စိတကွှိုကကွိုကစားနတေော့တာပဲ … သီရိကတော့ကှှနတွော့နွှုတခွမွးတှကေိုစုပယွူရငွးလကတွှကေ ကှှနတွောရွငဘွတတွှကေိုပှတသွပလွိုကတွဈခါတဈခါ ကှှနတွောလွိငတွံလေးဆီလကတွှကေ ရောကသွှားပှီးကိုငကွှည့လွိုကလွကနွဲ့အုပကွိုငပွှီး အထကအွောကလွေးမှနမွှနလွုပပွေးနလေိုကပွေါ့။ စိတမွထိနွးနိုငတွော့တဲ့ကှှနတွောလွညွး ဘောငွးဘီတိုလေးကို လှှော့ခလှိုကပွှီး ခှထေောကနွဲ့ ကနထွုတလွိုကတွော့တယွ … အစှမွးကုနတွငွးမာ နတေဲ့ကှှနတွောလွိငတွံဟာ လှပလွှပလွပလွပွ ထောငမွတစွှာ ထှကပွေါလွာတယဆွိုရငပွဲ ဘေးနားမှာ ရှိတ ဲ့သီရိခါးလေးကိုကိုငကွာ ထိုငနွတေဲ့ ကှှနတွော့ပွေါငပွေါကွိုဆ ှဲတငလွိုကတွော့တယွ… ကှှနတွော့ပွေါငကွိုခှထိုငနွတေဲ့ သီရိရဲ့ ဖငလွေးကို ကှှစကော ကှှနတွောလွိငတွံကိုကိုငပွှီး သီရိရဲ့ အဖုတလွေးမှာ တေ့ပေးလိုကတွော့… တဖှေးဖှေး ဖိထိုငခွှ လာတဲ့သီရိဖငတွုနွးလေးကှောင့ကွှှနတွောလွိငတွံဟာ သီရိအဖုတလွေးထဲတိုးတိုးပှီးသာ ဝငနွတေော့တယွ… ။

သီရိပေါငနွဲ့ကှ ှနတွော့ပွေါငထွိတယဆွိုရငပွဲ “ဟငွး… ” ဆိုပှီး သီရိပါးစပကွ လပေူလေးတဈခကွှ မှုတထွုတသွံလေးကို ကှားလိုကရွတော့တယွ …. ခဏလောကစွိမထွားလိုကပွှီး ကှှနတွောပွဲ သီရိ ဖငလွေး တဈဖကတွဈခကှဆွီကိုကိုငကွာ အပေါကွိုတငပွေးလိုကပွှနဖွိခလှိုကွ ဖှေးဖှေးခငွှး လုပပွေးလိုကတွယွ။ နညွးနညွးလေးအရှိနလွေးရတယဆွိုရငပွဲ အသှငွးအထုတကွိုခပဆွတဆွတလွေး လုပပွေးလိုကတွော့တယွ။ သီရိအဖုတလွေးကနေ ကာမရှေ့ပှေး အရညလွေးတှေ ထ ှကလွာတော့ အသှငွးအထုတတွှဟော ပိုမိုလှယကွူလာစတေော့တယွ …. နညွးနညွး အရှိနရွလာတော့သီရိက ထိုငအွခှ ကှှနတွောကွ ကော့အတငဟွာ စီးခကှညွီလာတာပေါ့… နဲနဲလေးမှနမွှနလွေး လုပပွေးလိုကွ တော့ဖတွ..ဖတွ..ဖတဆွိုတ ဲ့ပေါငခွငွှးရိုကသွံတှဟော ဆူညံလာတော့တယွ… သီရိခါးလေးကို ရှေ့တိုးနောကဆွုတတွဈမှိုး အပေါအွောကတွဈမှိုး သီရိခါးလေးကိုကိုငကွာ ထိနွးကှောငွး လှုပရွှားစလေိုကတွယွ… သီရိကိုယလွုံးလေးကို မှောကခွလှိုကပွှီး အောကကွနေ အဆကမွပှတွ ကော့တငပွေးလိုကတွော့ သီရိခမှာ အံလေးကှိတလွူလေး တုနသွှားကာ။

ကှ ှနတွောကွို အတငွးဖကရွငွး သီရိအဖုတထွဲက အရညတွှေ ဒလဟော ထှကလွာတော့တယွ… မောပနွးသှားတဲ့ သီရိကိုယလွုံးလေးကိုအသာဖကရွငွး ဆိုဖာလေးပေါွ လှဲတငကွာ အနားယူစလေိုကတွော့သီရိရဲ့ ရငအွစုံဟာ အသကရွှူမှနဆွနမွှုကှောင့နွိမခွညှမွှင့ခွညှဖွှဈပှီး မကှလွုံးလေး မှိတကွာ ခှပဈလေကပွဈလေးကိုမှိနွးနတေော့တယွ… မ ကတော့ကှှနတွောတွို့နှဈယောကလွုပတွာကှည့ရွငွး စိတတွှကှှေ နတေော့သူ့အဖုတလွေးကို ပှတသွပလွို့နတယွေ …. ကှှနတွောလွညွး မတတွတရွပလွိုကပွှီး မ ဘကကွိုလှည့ကွာ မကှနွှာမူ လိုကတွော့ မ က မော့ကှည့လွာရငွး ကှှနတွောလွိငတွံကို ကှည့လွို့သာ နတေော့တယွ… ကှှနတွောလွညွး မ ခှထေောကတွှကေိုဆှဲတငလွိုကပွှီး ပေါငလွေးနှဈဖကကွိုကားထားစလေိုကတွယွ မ ဘကကွို ခပကွိုငွးကိုငွးလေး နလေိုကပွှီး မာနသေေးတဲ့ကှ ှနတွောလွိငတွံကိုကိုငကွာ တဈဖကကွ မ ပေါငလွေးကိုကိုငကွာ မ အဖုတရွှိရာဆီခှိနသွားကိုကထွိုးထည့လွိုကတွော့တယွ …… “အားးးးး ….. ကှ ှတွ……… ကှ ှတွ……… ” လို့စုပသွတရွငွး အဆုံးတိုငဖွှေးဖှေးခငွှးဝငလွာတဲ့ ကှှနတွောလွိငတွံကိုအဝငကွောငွးအောငပွေါငလွေးတှေ ပိုကားပေးလာတယွ… ။

မ လကတွှေ ဟာ ကှှနတွော့လွညပွငွးကို ရီးလေးခိုကာသိုငွးဖကရွငွးဖငလွေးကိုအပေါမွှှောကကွာကော့လာတော့တယွ ကှှနတွောလွညွး မ ပေါငတွှကေိုတှနွးတငပွှီး လကထွောကကွာ ခါးအားကိုသုံးပှီး တဈခကှခွငွှး ဆောင့ပွေးလိုကတွယွ …. “အငွး .. အငွးးးးးးးးး … အ .. အ… အ…” မရဲ့အောသွံတေ ှကှောင့ကွှှနတွော့သွှေးတှဟောဆူပှကလွာပှီးခပကွှမွးကှမွးဆောင့ပွေးလိုကတွယွ မ ကတော့အောကကွနေ ကော့တငလွိုကကွှှနတွောနွှုတခွမွးတေ ှ ကိုလှမွးလှမွး စုပလွိုကပွေါ့ … ကှှနတွောဆွောင့ခွကှတွှေ အောကမွှာ တအငွးအငွး ငှီးငှူရငွး ထှန့ထွှန့လွူးနတေော့တယွ… သီရိ နဲ့လညွး လုပထွားတော့ကှှနတွောပွှီးခငှလွာပှီဗှာ… ” မ .. ကှ ှနတွောပွှီးတော့မယွ … “ ” အငွး .. မ လ ဲ ပှီးတော့မယွ … မှနမွှနဆွောင့ပွေး “ ” ဟုတွ .. ဆောင့ပွှီနောွ “ ကှှနတွောလွညွး ရှိသမှှအားတှစေုပှီး ခပမွှနမွှနလွေး ဆောင့ပွေးလိုကတွယွ။ ပေါငခွငွှးရိုကသွံတှေ ဆူညံလာပှီး ကှှနတွောလွညွး မ အဖုတထွ ဲ ကိုသုတရွညပွူပူတှေ ပနွးထည့ပွေးလိုကတွော့တယွ…. မ ကတော့ကှှနတွောကွိုအတငွးဖကပွှီး အဖုတအွတှငွးသားတေ ှ နဲ့ညှဈရငွး ညှဈရငွး အရညတွှေ ပေါငကွှော တဈလှှောကစွီးဆငွးလာကာ ငှိမသွ ှားတော့တယွ… ။

“တငတွောငွ………. တငတွောငွ ………….. “ အိမရွှေ့က ဘဲလတွီးသံကှားတော့မှပဲ အိပမွကမွကနွတောကနေ လန့နွိုးရငွး တံခါး ရှိရာဆီကို လှှောကသွှားပှီး တံခါး လကကွိုငဘွုလေးကိုဆှဲလှည့လွိုကတွော့… ကှှနတွောလွုံး၀ မမှှောလွင့ထွားတဲ့သူ …… ညတုနွးက ကှှနတွော့အွိပမွကထွ ဲ က မငွးသမီးလေး တီရှပအွနီလေးနဲ့ထမိနအွနကလွေးဝတထွားတဲ့ သီရိဖှဈနပေါလား ……… “ဟာ………. သီရိစောစောစီးစီပါလား …. “ “နာရီလညွး ပှနကွှည့ပွါအုနွး အကိုရယွ၁၀ နာရီတောငထွိုးတော့မယွ .. ” “ဟုတလွား သိဘူး သီရိရ … အကိုအိပနွတော …ဒါနဲ့ဘယကွ လှည့လွာတာလ ဲ ….. ” “ကှောငွးသှားမယဆွှိုပီး ထ ှကလွာတာ…….. မ တို့အမေ တောငအွိမကွိုရောကလွာပှီး သီရိ အမနေဲ့အတူအပှငသွှားကှပှီ…” “အောွ …….. ဒါဆိုအကို ဒီမှာ ရှိမှနွးသိလို့လာတာပေါ့နောွ …. “ “အငွး….. မ တို့အမေ ပှောတယလွေ.. အကိုညက အိမမွှာ အိပတွယဆွိုလို့…” “ဟုတတွယွ… အကိုလညွး သီရိကိုလိုကပွို့ပှီးတော့အိမကွို မပှနခွငှတွော့တာနဲ့ဒီမှာ လာအိပတွာ…” “သီရိဘာစားပှီးပှီလ ဲ ……. ခဏနောအွကို မကှနွှာတေ ှ ဘာတေ ှ သဈလိုကအွုနွးမယွ … ” ။

“လုပလွုပအွကို အေးဆေး…………. “ ကှှနတွောလွညွး မကှနွှာသဈသ ှားတိုကရွမေိုးပါ တဈခါတညွး ခှိုးပှီး အိမရွှေ့ခနွးကို ထှကလွာလိုကတွယွ … ကှှနတွောသွီရိဘေးနားမှာ ဝငထွိုငလွိုကတွယဆွိုရငပွဲ စာအုပဖွတနွတေဲ့ သီရိကကှှနတွောဘွကလွှည့ကွှည့ပွှီး “ညက ဘာလို့အိမမွပှနတွာလဲ…” “ဘာရယဟွုတပွါဘူးကှာ… သီရိအိမပွေါတွကသွှားတာကှည့ရွငွးစိတထွဲတဈမှိုးကှီးဖှဈသ ှားတာ နဲ့အိမမွပှနပွဲ ဒီမှာ လာအိပလွိုကတွာ… သီရိရော ညက အိပလွို့ပှောလွား ….. အကို ညက သီရိ ကိုတောငအွိမမွကမွကနွတော …. သီရိနဲ့အကို ပှောနွလေိုကကွှတာ သိလား… ” “ဟုတလွား သီရိလညွး အကိုအကှောငွးတှေးနတော … ပှီးတော့ဘယလွိုအိပပွှောသွ ှားမှနွး မသိတော့ဘူး…” “တကယွ .. ဘာတေ ှ တှေးနလေဲ… ပှောပှ အကို့ကို…” “အမယွ ……. ဒီလကကွ ဘာမှလ ဲ မဆိုငဘွူး .. ရောကလွာပှီ…” “ခစှလွို့ဖကတွာပေါ့သီရိရယွ…” “တောပွါ …. ခစှတွယခွစှတွယပွှောပှီး မသိတာ ကှနတောပဲ… ဟှနွး…” “တကယပွါ သီရိရယွ …… “ ကှှနတွောလွညွး ပါးစပကွ တောကွီလေးတှပှေားလိုကလွကကွလေးလေးက သီရိကိုဖကထွားပှီး ပုခုံးသားလေးကို ပှတပွေးနလေိုကပွေါ့…။

တဈခါတဈခါ ကှှနတွော့လွကတွှဟောလကမွောငွးပေါကွနေ ကှောပွှီး သီရိနို့သီးခေါငွးလေးကို မထိတထိလေး ခလုတတွိုကတွိုကပွေးလိုကတွယွ… နို့သီးခေါငွးလေးကိုထိမိတ ဲ့အခှိနတွှဆေိုသီရိကိုယလွုံးလေးတှန့တွှန့သွှားပှီး ခေါငွးလေးငုံ ပခုံးလေးတှေ ကှုံ့ကှုံသှားတော့တယွ… ကှှနတွော့လွကတွှေ လညွးဟိုပှတဒွီပှတဒွီပှတလွုပရွငွး သီရိကိုကှ ှနတွောရွငခွှငထွ ဲဆ ှ ဲသ ှငွးလိုကတွော့တယွ… နဖူးလေးကို ငုံပှီး နမွးကာ ကှှနတွော့ွ လကတွှကတေော့ သီရိနို့အုံလေးပေါွ ခပဖွှဖှလေး ဆုပခွှေ ဖှဈညှဈပေးနလေိုကတွော့တယွ …. သီရိခေါငွးလေးကိုဆှဲမော့ကာ သီရိနှုတခွမွးသားလေးကို ဖမွးစုပလွိုကတွယဆွိုရငပွဲ သီရိရဲ့ တုန့ပွှနအွနမွးတှကေို ရရှိလာတော့တယွ…… “သီရိအကှီခှှတလွိုကပွါလား .. တောကွှာ ကှကေုနအွုနွးမယွ…” ခေါငွးလေးညိမ့ကွာ အငွးလို့မတိုးမကယှလွေး ပှောတယဆွိုရငပွဲ ကှှနတွောဟွာ သီရီဝတထွားတ ဲ့ တီရှပလွေးကို ခေါငွးပေါကွနဆှေဲခှှတလွိုကတွော့တယွ… အနကရွောငဘွရာစီယာအောကမွှာ မဖုံးနိုငွ မဖိနိုငနွဲ့ တဈဝကလွောကပွေါနွတေဲ့ သီရိရဲ့နို့တေ ှကို ခဏတာ မိနွးမောကှည့နွေ လိုကတွယွ ….. ။

“ဘာလို့အဲ့လောကကွှည့နွတောလဲ … ဒီမှာ ရှကနွပှေီက ှာ…” “မရှကပွါနဲ့ကှာ….. သီရိနို့တှကေ ဖှူဖှေးလုံးဝိုငွးပှီး လှလှနွးလို့ပါ…” ကှှနတွောလွညွး ပှောလညွးပှော ဘရာလေးပါခှ ှတခွလှိုကတွော့တယွ… အကာကှယကွငွးမဲ့နတေဲ့ သီရိနို့လေးတှကေို ပှတခွှလေိုကကွုနွးစုပလွိုကလွှှာလေး နဲ့နို့သီးခေါငွးလေးကို စကဝွိုငွးဝိုငွးသလို လုပလွိုကတွော့ ရငသွားလေးတေ ှ ကော့ကော့ပေးကာ သီရိခမှာ ကောငွးနတေော့တာပေါ့… ကှှနတွောလွညွးဝတထွားတဲ့ပုဆိုးကိုအသာလှောခလှိုကပွှီး သီရိလကကွလေးကိုကှှနတွောွ လိငတွံပေါွ တငပွေးလိုကတွော့တယွ…. “အို…….. “ ရှကသွှေးဖှာသှားပှီး ခေါငွးလေးက ကှှနတွောပွုခုံးပေါကွိုကှောကွာ ဆိုဖာနောကမွှီဘကကွို လှည့သွှား တော့တယွ… ကိုငထွားတဲ့လကတွှကတေော့ဘာမှမလှုပရွှားပဲ ငှိမငွှိမလွေးပဲ ကိုငထွားသညွ… တငွးမာလာတဲ့ကှှနတွောလွိငတွံပေါကွ သီရိလကလွေးကိုအုပကွိုငကွာ အထကွ အောကွ၁၀ ခကှလွောကလွုပပွှ လိုကတွယဆွိုရငပွဲ သီရိလကတွှဟော အလိုလိုလှုပရွှားတတွ လာတော့တယွ… ။

ကှှနတွော့စွိတထွဲမှာတော့ရထားပေါမွှာ မကိုငလွိုကမွကှည့လွိုကရွတဲ့သီရိ အဖုတလွေးကို တှေ့ခငှနွပှေီဗှာ…. သီရိလကတွှေ ကလညွး မညောငွးမညာ အထကအွောကွ ဆုနခွှီဆနခွှီလေး ထုပေးနတေော့ ကှှနတွောစွိတတွှေ အရမွးကိုထလာပှီဗှာ…. ထု ပေးနတေဲ့ သီရိလကလွေးကို ခှာလိုကပွှီး သီရိကို ခုံပေါမွှာ ပကလွကကွလေး ဖှဈအောငပွှငပွေးလိုကတွယွ… မ တို့နတေဲ့အိမကွ ၈ လှှာဖှဈတ ဲ့အပှငအွိမရွှေ့တှမှောလဲ တိုကအွမှင့တွှေ မရှိတော့ ကှှနတွောလွညွး ဒီမှာပဲ လုပဖွို့ဆုံးဖှတလွိုကတွော့တယွ… ခေါငွးလေးစောငွးပှီး ပကလွကဖွှဈသ ှားတ ဲ့သီရိကိုယလွုံးလေးကှားကို ဝငကွာ သီရိရဲ့ ထမိနတွှေ အတှငွးခံလေးကိုခပမွှနမွှနပွဲ ဆ ှဲခှှတလွိုကတွော့တယွ …. ကှှနတွောအွရမွးတှေ့ခငှနွတေဲ့သီရိ အဖုတလွေးကို တှေ့လိုကရွပှီဗှာ… အမှှေးလေးရေးရေးလေးနဲ့ညီညာလိုကတွ ဲ့အကှဲကှောငွးလေးဗှာ… 28 လှနခွ ဲ့သော လေးနှဈက ကှှနတွောွ ကိုကိုကှီး ကှှနတွောလွညွး သီရိပေါငကွှားလေးထဲမှာ နရောယူပှီး သီရိနှုတခွမွးတှကေိုလှမွးစုပလွိုကတွယွ … ကှှနတွောညွာဘကလွကကွလေးကတော့ အရမွးကိုငကွှည့ခွငှနွတေဲ့ သီရိအဖုတလွေးပေါမွှာ ဆော့နတေော့တာပေါ့ …။

လကတွှကေ အောကမွှာ ပှတလွိုကအွကှဲကှောငွးလေးထဲ ထည့ပွှီး အသှငွး အထုတလွေးလုပနွသလေို ပါးစပကွလဲ နှုတခွမွးလေး စုပလွိုကပွါးလေးနမွးလိုကနွို့သီးခေါငွးလေးကို လှှာလေးနဲ့ကလိပေးလိုကပွေါ့… သီရိလ ဲ တ ဟငွး… ဟငွး… ဖှဈလာပှးီသီရိအဖုတလွေးထဲကနေ ကာမ ရှေ့ပှေးရကှညလွေေးတှေ တစိမ့စွိမ့လွေး ထှကလွာတော့တာပေါ့… ကှှနတွောလွညွး လှုပရွှားနတောတေ ှ ရပပွှီး ခရီးဆုံးသှားဖို့ကှှနတွောလွိငတွံကိုကိုငကွာ သီရိအဖုတလွေး ပေါွ ထိလိုကတွော့တယွ … “ကိုဖှေးဖှေးနောွ” ဆိုတဲ့သီရိရဲ့ အသံကို ကှားတဲ့အခှိနမွှာပဲ ဖောကဆွိုပှီး ကှှနတွော့ွ လိငတွံထိပဖွှားလေးက သီရိအဖုတလွေးထဲ ဝငသွှားတော့တယွ… “အင့ွ…….. “ သီရိရဲ့ အသံနဲ့အတူကော့တကလွာတဲ့သီရိခါးလေးကိုကိုငကွာ ခပဖွှညွးဖှညွးလေး ဆိုကဆွငွး လာလိုကတွာ ပေါငခွငွှးဆုံမှအကှည့ခွငွှးပါ ဆုံတော့တယွ… ရငတွလှပလွှပနွဲ့ကာမစိတတွှေ ရီဝနတေေဲ့မကှလွုံးအစုံရဲ့ အကှည့ကွတော့ရှေ့ဆကသွှားဖို့အားတလကပွါပဲ… ။

ကိုယကွို မှောကခွှ သီရိပါးလေးနား ကှှနတွော့ခွေါငွးကပကွာ ခပဖွှညွးဖှညွးပဲ တဈခကှခွငွှး ဆောင့ပွေးနလေိုကတွယွ အရှိနလွေးတှေ ရလာတော့မှပဲ ကိုယကွို ပှနမွတခွါးလေးကိုငကွာ တငပွါးတှကေိုဒူးထောကထွားတဲ့ ကှှနတွောပွေါငပွေါွ ဆ ှဲတငရွငွး ခပပွှငွးပှငွးလေး ဆောင့ပွေးလိုကတွော့တယွ … “ကို …. အ .အ ….. . နာတယွ ….. သီရိနာတယွ …. .ဖှေးဖှေး … အ .. ဖှေးဖှေး… အ… အ…. အရမွးမကှမွး …. အ .. .နဲ့…” သီရိအောသွံတှေ ကှားပမယကွှှေနတွောထွိနွးလို့မရတော့တ ဲ့စိတတွှကေိုလှှတပွေးရငွး ခပကွှမွးကှမွးလေးသာ ဆောင့ပွေးနတေော့တယွ… သီရိလ ဲ နှုတခွမွးလေးတှကေိုကကွာ တ အငွး… အငွး… ဖှဈလာပှီး ပေါငခွငွှးရိုကသွံတှဆေူညံလာတော့တယွ… ခပပွှငွးပှငွး ဆောင့ခွကှတွှနေဲ့အတူနောကအွခကှနွှဈဆယလွောကမွှာ တိုငပွငမွထားပဲ အရညတွေ ှ ပနွးထုတွ တဈယောကကွိုတဈယောကဖွကရွငွး ကှှနတွောတွို့နှဈယောကရွဲ့ကာမခစှပွှဲကှီး ပှီးသှားတော့တယွ…ပှီး။