အစပျိုး

“ဒီမယကှသှယှေ မငှးလိုဖောကပှှနတှဲ့သူကို ခစှခှဲ့မိတာငါမှားတာပဲ မငှးအပှငမှှာနခငှသှလေိုနလောပှီးမှ ငါ့ရငခှှငကှိုလာမဝငနှဲ့ ငါနှားကှမခံနိုငဘှူး မငှးကှိုကတှဲ့သူနဲ့ သှားနတေော့ မငှးကိုငါမမှငခှငှတှော့ဘူး” ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ သူ့ခစှသှူ ကသှယကှေို ဒေါသသကှီးပှောဆိုပှီး မောငထှုတလှိုကသှညှ။ ကသှယကှတေော့ နာကှညှးခှငှးတှနှငှေ့ ရဲရင့ှဦးကိုကှည့ကှာ လှည့ထှှကသှှားတော့သညှ။ တကယတှော့ဒီကိဈစတှငှ ကသှယမှှနေသှညှ။ အပေါငှးသငှးဆံ့သော ကသှယတှှငှေ ယောကှှားလေးသူငယခှငှှးမှား ရှိသညှ။ ရဲရင့ှဦးက အမှဲသဝနတှိုကာ ကသှယကှေိုစှပစှှဲနသညှေ။ တဈနေ့ပှီးတဈနေ့ ယောကှှားလေးတဈယောကပှှီးတဈယောကနှှင့ှ ရဲရင့ှဦးက လိုကစှှပစှှဲနသညှေ။

တဈခါတဈခါဖှဈလိုကရှငလှဲ အကှီးအကယှဖှှဈကှရသညှ။ ခုတဈခါအဆိုးဆုံးကတော့ အမှိုးမကငှးသော အကိုတဈယောကနှှင့စှှပစှှဲကာ ရနရှှာသညှ။ ကသှယှေ ရဲရင့ှဦးကို အရမှးနာကှညှးသှားသညှ။ အရငကှခစှလှို့သညှးခံခဲ့ပငမှဲ့ ခုတဈခါတော့ ဘယလှိုမှခှင့မှလှတနှိုငတှော့ပဲ အရှုံးပေးကာ ကသှယထှှကေသှှားတော့သညှ။ ရဲရင့ှဦး အတှကတှော့ အရမှးခစှရှသူတဈယောကှ လကလှှတဆှုံးရှုံးခံလိုကရှသညှ။ ကသှယထှှကေသှှားပှီးနောကမှှ ရဲရင့ှဦးနောငတှ အကှီးကယှရှသှားသညှ။ လမှးခှဲပှီးမှ မှားမှနှးသိသောလှဲ ကသှယကှတေော့ အဝေးကိုထှကခှှာသှားပှီဖှဈသညှ။ နောကပှိုငှးတှငတှော့ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ အေးဆှေးစှာနထေိုငလှာခဲ့သညှ။

ရဲရင့ှဦးတဈယောကထှဲ နထေိုငလှာခဲ့သညမှှာ ရကမှှလပှောငှး လမှနှဈပှောငှးကာ ရဲရင့ှဦးပငှ နောကဆှုံးနှဈ ကှောငှးသားတဈယောကှ ဖှဈလာခဲ့သညှ။ သူငယခှငှမှှားက ရညစှားထားဖို့မှှောကပှေးကှသောလှညှး ရဲရင့ှဦးကတော့ ဘယလှိုမှစိတမှဝငစှားခဲ့ပေ။ နောကဆှုံးကှောငှးသားဘဝ valentine’s day ကိုလညှး တဈယောကထှဲအထီးကနှစှှာ ဖှတသှနှးခဲ့သညှ။ စာမေးပှဲတှဖှဖေေို့ လပိုငှးအလိုတှငှ မထငမှှတထှားသောသူတဈယောကကှို ရဲရင့ှဦးတှေ့ရှိခဲ့သညှ။ ရဲရင့ှဦးရဲ့ တညငှှိမနှသေောနှလုံးသားကို ဆရာမလေးတဈယောကကှှောင့ှ အသဈဖနှ ရငခှုနသှံတှေ ဖှဈပေါလှာခဲ့သညှ။ ထိုဆရာမလေးက ယခုနှဈမှအလုပစှရသော ဆရာမငယလှေးပငဖှှဈသညှ။

ထိုနောကပှိုငှးတှငတှော့ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ ဆရာမလေးကိုသိခှင့ရှရနှ အသညှးသနကှှိုးစားတော့သညှ။ နောကဆှုံးတှငှ သူငယခှငှှးရဲ့ ဦးလေးဆရာတဈယောကစှီမှ ဆရာမလေးအကှောငှးကို သိခှင့ရှခဲ့သညှ။ ဆရာမလေး နာမညကှ မသကနှှယှေ အရပလှညှးရှညပှှီး ခနဒွာကိုယှ အခှိုးစားကလဲ ယောကှှားလေးတှေ အမှဲတောငတှနသေော အခှိုးစားဖှဈသညှ။ တငလှေးကောကကှာ ရငလှေးကလဲထှားနတေော့ ယောကှှားလေးတိုငှး မကှစှီကရှတဲ့သူတဈယောကဖှှဈသညှ။ အသကကှ ၂၅ နှဈဖှဈပှီး ခမှှးသာသောအသိုငှး ဝိုငှးကဖှဈသညှ။ ကှောငှးတတတှုနှးက အရမှးမာနကှီးသညဟှု နာမညကှှီးသူတဈယောကဖှှဈသညှ။ သူငယခှငှှးဦးလေး အကူညီဖှင့ှ ဆရာမလေးရဲ့ ဖုနှးနံပတနှဲ့ facebook အကောင့တှှပေါ ရဲရင့ှဦးရလိုကသှညှ။

နောကရှကမှှစ၍ ဆရာမလေးမသကနှှယေနှှင့ှ အဆကသှှယရှရနှ ကှိုးစားတော့သညှ။ တဈရကတှှငှ facebookအကောင့မှှ ဖီလှးလငှ sad ဆိုကာ တငထှားသညကှိုတှလေိုကရှသောကှောင့ှ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ massangerမှ အပှေးအလှှား သှားမေးလိုကသှညှ။ “Hi အဆငပှှရေဲ့လား ဘာတှဖှဈနတေောလဲဟငှ ဘယလှိုအကှောငှးပဲရှိနနေေ ကှှနတှောကှ သကနှှယနှားမှာ အမှဲရှိနပေေးမယနှောှ ပှောပှလို့အဆငမှယဆှို ပှောပှပါလား” စကားသှားပှောတိုငှး တဈခါမှပှနမှဖှသေောလှညှး ရဲရင့ှဦးက တဈခါမှစိတမှပကှပှဲ အမှဲစကားသှားပှောနကှဖှဈသေညှ။ ပုံလေးတငသှညကှအစ အမှဲဂရုစိုကကှာနသညှေ။ ဒီနေ့တှငတှော့ ရဲရင့ှဦးအတှကှ ကံကောငှးခဲ့သညှ။

သကနှှယစှီမှစာပှနလှာသညကှို ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ တှေ့ခဲ့ရသညှ။ “Hi ပါ မငှးကငါ့ကိုအရမှးဂရုစိုကတှာပဲနောှ တခှားကောငမှလေးတှရေော ခုလိုပဲဂရုစိုကတှာလား” ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ အရမှးပှောသှှားသညှ သကနှှယစှီကို တနှးကာစာပှနလှိုကသှညှ။ “ကှှနတှောဂှရုစိုကခှှငှးကို ခ့ရတာသကနှှယတှဈယောကထှဲပါ တခှားဘယသှူမှမရှိပါဘူးဗှာ” “ဟငှးဟငှး မယုံပါဘူးကှာ မငှးရဲ့အပှောကိုကှည့ထှဲက ကောငမှလေးတှေ ဘယလှောကဝှိုငှးနမလေဲဆိုတာ သိပှီးသား” “ယုံပါသကနှှယရှယှ ကှှနတှော့မှှာသကနှှယတှဈယောကထှဲ ရှိတာပါ” “ဟုတပှါပှီကှာ ဟုတပှါပှီ” “အောှ ဒါနဲ့သကနှှယှ သကနှှယမှှာစိတညှဈစရာရှိနတောလား ကှှနတှော့ကှိုယုံကှညတှယဆှိုရငှ ကှှနတှော့ကှိုရငဖှှင့လှို့ရတယနှောှ “။

“ဘာမှမဟုတပှါဘူးကှာ ပှောပှရငမှငှးပါစိတညှဈနလေိမ့မှယှ ရပါတယှ” “ဟငှ သကနှှယကှကှှတတှော့ကှိုမယုံတာလား” “ယုံပါတယှ အခုနှယရှဲ့ခစှသှူက နှဲ့ကိုလမှးခှဲစကားလာပှောနတယှေ အရမှးခံစားရတာပဲကှာ လကထှပဖှို့ထိတိုငပှငထှားပှီးမှ သဈစဖောကခှံရတယှ” “ဟုတလှားသကနှှယရှယှ အဲ့လူကအရမှးရကစှကတှာပဲ ဒါပမေဲ့ဘာမှအားမငယပှါနဲ့ သကနှှယဘှေးမှာ ကှှနတှောအှဖောပှှုနနေိုငပှါတယှ” ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ အခှင့ကှောငှးရသညနှှင့ှ ဖှာဝငခှငှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ သူ့ခစှသှူကိုအရှဲ့တှုကခှငှတှာနှင့ှ ရဲရင့ှဦးနှင့ှ စကားလာပှောခှငှးဖှဈသညှ။ “ဟဟ မငှးကလဲကှာ ဟနလှေးဘာလေးဆောငပှါဦး တနှးပှောတော့တာလားကှ”။

“မဟုတပှါဘူးသကနှှယရှယှ ကှှနတှောတှဈကယပှှောတာပါ ကှှနတှောသှကနှှယကှိုစိတဝှငစှားနတော ကှာပါပှီ” “နှယကှတော့ယောကှှားတှကေို မယုံရဲတေးဘူးကှာ ဒါပဲနောှ outတော့မယှ” “သကနှှယှ သကနှှယှ စိတဆှိုးသှားတာလားဟငှ” ရဲရင့ှဦး မသကနှှယေကှို ခေါနှပမေေဲ့လညှး မသကနှှယေကှ တနှးကာ out သှားသညှ။ ရဲရင့ှဦးလညှး အခှင့လှမှးရပှီမို့ စိတလှှော့ကာ အိပ့လှိုကတှော့သညှ။  မသကနှှယေတှဈယောကှ ကှောကှှောထှှနှးရဲ့ ခှလမှေးပကှမှှုမှားကို ရိပ့မှိနပှေီဖှဈသောလှဲ အရမှးခစှသှောစိတကှှောင့ှ မသိသလိုနကော ကှောကှှောထှှနှးနှင့ှ ဆကကှာတှဲနခှငှေးဖှဈသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက တဈနေ့ထကတှဈနေ့ ပိုပိုဆိုးလာကာ မသကနှှယေကှိုပငှ ဂရုမစိုကတှော့ပဲ ဖှဈထားလာသညှ။

မသကနှှယေကှတော့ ကှောကှှောထှှနှးကှနပရှငှေ ပှီးရောဆိုပှီးထားကာ မသိသလိုနကော ဆကခှစှနှခေဲ့သညှ။ ဒီနေ့ညတှငတှော့ မသကနှှယေစှီသို့ ကှောကှှောထှှနှး ဖုနှးဆကလှာသညှ။ “ဟယလှို……ကို နှယ့ကှိုသတိရသေးတယနှောှ ဘာပဲဖှဈဖှဈ သတိရတယဆှိုရငကှို ကှနပပှေါတယှ” မသကနှှယှေ ပှောရှှှငမှှုမှားနှင့ှ ဖုနှးကိုထူးရငှး စကားမှားဆကတှိုကပှှောလိုကသှညှ။ ပှဈထားတာကှာနပှေီဖှဈသောကှောင့ှ မသကနှှယေတှဈယောကှ အရမှးပှောနှသညှေ။ သို့သောမှသကနှှယေအှတှကှ ကံဆိုးမဲ့နရကဆှေိုတာ သူမမသိခဲ့ခှေ။ “ကိုပှောစရာရှိလို့ပါနှယှ ကိုပှောတာကို နားထောငပှါဦး” “ဟုတှ နှယနှားထောငနှပေါတယှ ပှောလကေို” ။

“ကိုတို့လမှးခှဲရအောငှ ကိုသီတာ့နဲ့ လှနကှှူးမိနပှေီ ကိုသီတာ့ကိုလကထှပမှှဖှဈတော့မယှ ကို့ကိုခှင့လှှတပှါနှယှ ကိုလညှးမငှးကို အရမှးခစှပှါတယှ” “ကိုဘယလှိုပှောလိုကတှာလဲ နှယအှရာရာကိုခှင့လှှတတှယှ ဒါကိုတော့ခှင့မှလှတနှိုငဘှူးကို ကိုဘာလို့နှယ့အှပေါှ ဒီလောကထှိရကစှကတှာလဲ ” “ကိုတောငှးပနပှါတယနှှယရှယှ ကိုအရငကှတော့ နှယတှကကွသိုလကှှောငှးမှာ ဆရာမဝငလှုပတှာကို မကှိုကလှို့ သီတာနဲ့တှဲပှခဲ့တာပါ နောကတှော့ ကိုသီတာကှော့ကှငှးထဲမှာမိပှီး ခုလိုမဖှဈသင့တှာတှေ ဖှဈခဲ့တာပါ” “တောတှော့ကို နှယမှကှားခငှတှော့ဘူး ကိုကှိုကသှလိုသာလုပတှော့ နှယနှားကိုမလာနဲ့တော့” မသကနှှယေငှိုရငှး အောဟှဈပှောကာ ဖုနှးကိုတနှးခပှှဈလိုကသှညှ။

မသကနှှယေစှိတထှဲမှာ ကှောကှှောထှှနှးကို စိတနှာသှားသညှ။ သူမအရမှးခစှခှဲ့တာတောင့ှ သူမအခစှကှိုစောကှားသောကှောင့ှ မသကနှှယှေ ကှောကှှောထှှနှးနှင့ှ ထပမှတှေ့ခှငလှောကအှောငှ နာကှညှးသှားသညှ။ မသကနှှယှေ ကှောကှှောထှှနှးကိုအရှဲ့တိုကရှနှ ဆုံးဖှတလှိုကသှညှ။ facebook ပေါမှှ သူမအားအမှဲလာကှောငနှသေော ရဲရင့ှဦးကို အသုံးခရှနှ ဆုံးဖှတလှိုကသှညှ။ သူမစီပို့ထားသောရဲရင့ှဦးစာကို ပှနကှာ ရဲရင့ှဦးနားသို့ ခဉှှးကပလှိုကသှညှ။ နောကရှကမှှားတှငှ မသကနှှယေနှှင့ှ ရဲရင့ှဦးတို့ onlineမှ အမှဲစကားပှောဖှဈခဲ့ကှညှ။ ရဲရင့ှဦးကတော့ ဆရာမလေးမသကနှှယေနှှင့ှ စကားပှောဆိုနရတောကိုပငှ အပှောကှှီးပှောကှာ ကှနပနှသေညှေ။

ထိုသို့စကားပှောလာရငှးနှင့ှ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ မသကနှှယေကှိုဖှင့ပှှောကာ အဖှတေောငှးခဲ့သညှ။ ထိုနေ့က ဆရာမလေး မသကနှှယေစှီသို့ ကှောကှှောထှှနှးနှင့ှ သီတာတို့ရဲ့ မငှဂွလာဆောငဖှိတစှာ ရောကသှောရကဖှှဈသညှ။ မသကနှှယေလှဲ ဘာမှစဉှးစားမနတေော့ပဲ ရဲရင့ှဦးကို အဖှပှနပှေေးခဲ့လိုကသှညှ။ “သကနှှယှ မောငတှို့အပှငမှှာတှေ့ရအောငကှှာ နောှ” “မောငကှလဲကှာ ကှောငှးဖှင့ရှငတှှေ့ရမှာပဲကို တဈလပဲစောင့နှောှ” “သကနှှယကှို မောငအှရမှးတှေ့ခငှနှပှေီကှ တှေ့လို့ကတော့ အရမှးဖကထှားမှာသိလား ” “သှားပါ အပိုတှေ နှယကှတော့ ယောကှှားတှကေိုမယုံပေါငှ” “ယုံလိုကပှါသကနှှယရှယှ မောငကှ သကနှှယတှှေ့ဖူးတဲ့ ယောကှှားတှလေိုမဟုတပှါဘူး” ။

“ဟုတပှါပှီရှငှ ဟုတပှါပှီ” သကနှှယတှဈယောကှ ရဲရင့ှဦးကို အသုံးခဖှို့ အဖှပေေးခဲ့ပမေဲ့ ရဲရင့ှဦးရဲ့စိတကှို တဖှေးဖှေးနားလညလှာပှီ ရဲရင့ှဦးကို ခစှလှာခဲ့သညှ။ထို့ကှောင့လှဲ ရဲရင့ှဦးကို အရငကှထကပှိုဂရုစိုကပှှီး ပိုအလေးထားလာခဲ့သညှ။ ကှောကှှောထှှနှးအကှောငှးတော့ တခါလသတေိရမိသေးသညှ။ အခစှှဦးမို့မမေ့နိုငပှမေဲ့ သူ့ဘဝနဲ့သူမို့ မနေိုင့အှောငှ ကှိုးစားပှီးနနသေေူက မသကနှှယေရှယပှါ။ တဈရကပှှီးတဈရကှ အခှိနတှှကေုနလှာလိုကတှာ တကကွသိုလကှှောငှးဖှင့ခှှိနတှောငှ ပှနရှောကလှို့ လာခဲ့ပှီဖှဈသညှ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကကှတော့ သူအရမှးခစှရှတဲ့ဆရာမလေးနဲ့ ပထမဆုံးတှေ့ရမယ့ရှကမှို့ ရငခှုနမှှုမှား ပှောရှှှငမှှုမှားနဲ့ ကှောငှးကိုအစောကှီးရောကကှာ မှောနှမေိသညှ။

ကှောငကှဖှင့ကှစမို့ လူလညှးရှငှးနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ နာရီကိုကှည့ကှာ သကပှှငှးတဈခကှခှရှငှး ဘေးဘီကိုကှည့နှသညှေ။ အခှိနကှ၉နာရီကှောလှာပှီမို့ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ မှောရှတာလညပှငှးရှညနှလပှေေီ။ ထိုခှိနတှှငှ စာသငဆှောငရှှေ့မှ သူ့စီကိုတနှးတနှးမကမှကလှာနသေော ဆရာမလေးမသကနှှယေကှို တှေ့လိုကရှသညှ။ အရငကှထကပှငပှိုလှနသေော မသကနှှယေကှို ရဲရင့ှဦးတဈယောကမှှငသှကစှှာ ကှည့နှမေိသညှ။ နောကတှှငမှှ မသကနှှယေစှီကို အပှေးလေးသှားကာ ကှိုလိုကသှညှ။ “သကနှှယရှယှ နောကကှလှိုကတှာကှာ မောငဖှှင့စှောင့နှရတောကှာပေါ့” “နှယရှခှေိုးပှီး ပှငဆှငနှလေို့ပါမောငရှဲ့ တောကှှာသကနှှယမှလှရငှ မောငကှမတှေ့ခငှပှဲနမှောဆိုးလို့”။

“ဟုတပှါပှီသကနှှယရှယှ စကားအရမှးတတတှာပဲ လာသှားကှရအောငှ” “ဘယသှှားမှာလဲမောငရှဲ့ သကနှှယနှဲ့ အေးအေးဆေး စကားပှောလို့ရအောငှ coffee ဆိုငသှှားကှမယလှေ” ရဲရင့ှဦးနဲ့ မသကနှှယေလှဲ မှို့ထဲက အေးဆေးတဲ့coffeeဆိုငမှှာ သှားကာအခှိနဖှှုနှးခဲ့ကှသညှ။ နောကပှိုငှးတှငှ ရဲရင့ှဦးနှင့ှ မသကနှှယေတှို့သညှ အရမှးခစှကှှတဲ့ ခစှသှူနှဈဦးအဖှဈ ဘဝကိုပှောပှှောရှှငရှှငှ ဖှတသှနှးလာခဲ့ကှသညှ။ ရဲရင့ှဦးသညှ မသကနှှယေကှိုအရမှးခစှကှာ ပိုငဆှိုငလှိုအပ့လှာခဲ့သညှ။ ထို့ကှောင့ှ မသကနှှယေအှား တူတူနရနှေ ကှိုးစားကာ ခှင့ပှနခှဲ့သညှ။ “သကနှှယှ မောငတှို့ခစှရှအောငကှှာ မောငသှကနှှယကှို ပိုငဆှိုငခှငှပှှီ”။

“မောငကှလဲကှာ နှယကှ နှယ့အှပှိုဘဝကို မငှဂွလာဦးညမှပေးခငှတှာ မောငခှဏတော့စောင့ပှါနောှ မောငဘှှဲ့ယူပှီးရငလှကထှပကှှမယလှေ” “ဟူး……… သကနှှယရှယှ မောငတှော့ရူးတော့မှပဲ ” “မောငရှယှ ခဏလေးပါကှာ နောှ” မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦးရငခှှငထှဲကို တိုးဝငကှာ ခှှဲလိုကသှညှ။”သကနှှယရှေ သကနှှယှ မှနမှှနလှာကှာ သကနှှယသှူငယခှငှှးတှကေို ဖိတစှာသှားဖိတရှအောငှ မှနမှှနလှုပတှော့ကှာ” “လာပါပှီမောငကှလဲ အရမှးပိုတာပဲကှာ ဟှန့ှ မပှောခငှဘှူး” ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ သကနှှယကှို ပိုငဆှိုငရှတော့မညမှို့ အပှောကှှီးပှောနှသညှေ။ လကထှပမှည့ရှကကှလဲ သုံးရကသှာလိုတော့သညမှို့ ပှငဆှငစှရာမှားကို ပှငဆှငနှရသညှေ။

ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ မငှဂွလာကိဈစမှားပှငဆှငရှငှး မအားသောလှညှး သကနှှယကှိုဂရုစိုကမှှုက တဈစကလှေးမှလှော့မသှားပေ။ မသကနှှယေတှဈယောကလှဲ ရငခှုနမှှုမှားအပှည့နှှင့ှ မငှဂွလာရကမှှတလှေးကို စောင့နှသညှေ။ မငှဂွလာဆောငဖှို့နှဈရကအှလိုတှငှ မသကနှှယေဖှုနှးထဲသို့ အရမှးရငှးနှီသောဖုနှးနံပတတှဈခု ဆကတှိုကခှေါထှားသညကှိုတှေ့ရသညှ။ Ko Ko Miss Call 59 တဲ့ သကနှှယမှကှလှုံးမှားပှာဝသှေားသညှ တဈခါမှလဲမထငထှားသညမှို့ ဘာလုပလှို့ ဘာကိုငရှမှနှးမသိဖှဈနသညှေ။ သိုပမေဲ့လညှး ဘဝသဈကိုတညထှောငရှတော့မှမို့ မသိသလိုနတောအကောငှးဆုံးဟု ဆုံးဖှတကှာထားလိုကသှညှ။ ညနပေိုငတှှငှ ကှောကှှောထှှနှးစီမှ ဖုနှးမှားဆကဝှငလှာသညှ။

ဒီတဈခါတှငတှော့ နောကဆှုံးဟုဆုံးဖှတကှာ မသကနှှယေကှိုငလှိုကသှညှ။ “ဟယလှို ပှော” “နှယှ ကိုအရမှးမှားသှားတယကှှာ ကိုနှယကှိုတောငပှနပှါတယှ ကိုနောငတှရနပေါပှီကှာ နှယကှို့စီကိုပှနလှာလို့ရရငှ ပှနလှာခဲ့ပါကှာ” “ဒီမယကှိုကှောကှှောထှှနှး ကမှက ရှငလှိုခငှမှှသုံးပှီး မလိုခငှရှငပှှဈခထှား လို့ရတဲ့ အရုပမှဟုတဘှူးရှင့ှ ကမှခစှသှူနဲ့ နောကနှှဈရကနှရငှေ လကထှပတှော့မှာ ရှင့ဘှဝနဲ့ရှငနှတေော့” “နှယှ ကိုအရမှးမှားသှားတယကှှာ ဟိုကောငမှက ကို့ကိုအသုံးခခှဲ့တာ သူ့ကှောု့ှ ကိုအရမှးခစှရှတဲ့ နှယကှို ဆုံးရှုံးခဲ့ရပှီကှာ နှယရှယပှှနလှာခဲ့ပါကှာ” “ရှင့စှကားတှကေို ကမှနားမထောငခှငှတှော့ဘူး ကမှဖုနှးခလှိုကတှော့မယှ” မသကနှှယှေ ပှောပှီးတာနှင့ှ ဖုနှးကိုခပှှဈလိုကသှညှ။

ကှောကှှောထှှနှးမှ ဖုနှးတှထပခှေေါသှောလှညှး မသကနှှယေမှကိုငပှပှဈထားလိုကသှညှ။ မသကနှှယေစှိတထှဲတှငှ အတှေးမှားနှင့ှ ဗှာမှားလာသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးကိုလညှးသူမ အရမှးခစှခှဲ့သညှ။ သဈစာဖောကခှဲ့သောကှောင့သှာ သူမရဲရင့ှဦးကို ရှေးခယှခှဲ့ခှငှးဖှဈသညှ။ နောကဆှုံးတှငတှော့ ကှောကှှောထှှနှးစီက smsတဈစောငှ ဝငလှာသညှ။ မသကနှှယေလှဲ တနှးကာဖကလှိုကသှညှ။ “နှယှ ကို့ပေါထှားတဲ့ မတွတောတရားက ခုခှိနမှှာ ကနှနှသေေးတယဆှိုရငှ ကို့ကိုလာတှေ့လည့ပှါဦးကှာ နောကဆှုံးအနနေဲ့ ကိုနှယကှို တှေ့ပရစကှော ။ နှယကှို့ပေါမှှာ ဘာစိတမှှမရှိဘူးဆိုလဲ ရပါတယနှှယရှယှ ကိုရဲ့ဘဝကှီးကို အရှုံးတှနေဲ့ပဲ ရစေုံမှောလိုကတှော့မယှ ထာဝရအတှကနှှုတဆှကပှါတယှ နှယရှယှ”။

မသကနှှယေတှဈယောကှ အတှေးမှားနဲ့ ရူးနလပှေေီ။ သူမအရမှးခစှခှဲ့တဲ့ ခစှသှူတဈယောကှ မဟုတတှာတှလေုပပှှီး ပကှစှီးသှားမှာကို သူမမလိုလားပေ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ဆုံးဖှတခှကှကှို သခှောအောငခှလှိုကသှညှ။ ခဏလေးသှားပှီးတှေ့ပေးရငှ အရာရာအဆငပှှမှောမို့ သှားတှေ့ဖို့စီစဉလှိုကသှညှ။ သူငယခှငှှးအိမကှို ခဏသှားမညဟှုပှောကာ မသကနှှယှေ ထှကလှာခဲ့သညှ။ တိုကခှနှးရောကသှညနှှင့ှ မသကနှှယေအှရငကှ ရောကဖှူးသောလှညှး စိတတှှလေေးကာ စိုးရိမမှှုတှပှညေ့နှသညှေ။ အရငထှဲကတဈယောကထှဲနသေော အခနှးဖှဈသောကှောင့ှ ကှောကှှောထှှနှးသခှောပေါကှ ရှိမညဆှိုတာသိသညှ။ အခနှးတံခားကိုခေါကလှိုကသှညနှှင့ှ ကှောကှှောထှှနှးက တံခါးလာဖှင့သှညှ။

ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေကှိုတှေ့သညနှှင့ှ ဖကကှာငိုလိုကသှညှ။ “ကိုမှားသှားတယနှှယရှယှ ကိုအရမှးမှားသှားတယကှှာ” သကနှှယလှဲ ရငခှုနမှှုတှပှနလှညေနှိုးထကာ ကှောကှှောထှှနှးကိုသနားမိသှားသညှ။ မသကနှှယေလှဲ ကှောကှှောထှှနှးကို ပှနကှာဖကထှားလိုကသှညှ။ ခဏကှာတော့မှ လှတကှာ အခနှးတံခါးကိုပိတကှာ ဧည့ခှနှးကို ဝငလှိုကကှှသညှ။ ဧည့ခှနှးထဲကိုဝငလှိုကသှညနှှင့ှ အခနှးထဲဝငအှရကနှံမှားနှင့ှ နံထောငှးနသညှေ။ စာပှဲပေါတှှငှ လဲအရကပှုလငှးမှားပှန့ကှှဲကာနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးအရမှးခံစားနရတောကိုကှည့ရှငှး သကနှှယတှဈယောကှ အရမှးစိတမှကောငှးဖှဈမိနသညှေ။ “နှယှ ရော့ ကိုကိုယတှိုငစှပထှားတာ အရငကှအတိုငှးပဲ” သကနှှယသှိလိုကသှညှ။

အရငထှဲက ကှောကှှောထှှနှးက အရကနှညှးနညှးပါးပါးသောကရှငှ မသကနှှယေအှတှကှ အခှိုရညကှို အရကနှညှးနညှးထည့ကှာ စပပှေးတတသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ အရမှးကှိုကခှဲ့သော ပုံစံဖှဈသညှ။ သကနှှယလှညှး ကှောကှှောထှှနှးပေးသော ခှကကှိုယူပှီး သောကလှိုကသှညှ။ “ကိုရယှ ကို့ပုံစံက ဘယလှိုတှဖှဈနတေောလဲကှာ ကိုရှေးခယှခှဲ့တဲ့လမှးပဲလေ ကိုဘာလို့ခုလိုလုပနှတောလဲ ကိုရှေးတဲ့လမှးကို ကိုဆကလှှောကပှါ” “ဟိုကောငမှကှောင့ှ ကိုနဲ့နှယဝှေးခဲ့ရတာပါ တခှားသူတဈယောကရှဲ့ကိုယဝှနကှို ကို့ကိုလှဲခပှှီး ကို့ကိုအပိုငယှူခဲ့တာ အဲ့အကှောငှးတှကေို ကို့သူငယခှငှှးက ပှနပှှောပှမှသိခဲ့ရတယှ ကိုအရမှးနောကကှသှှားပှီကှာ” ။

“ကိုရယှ ဖှဈရလေ နှယ့ကှိုရကစှကခှဲ့တာတှကေ ကို့ကိုပှနဒှဏခှကတှယလှို့ သကမှှတလှိုကပှါ” ကှောကှှောထှှနှးက သကနှှယကှို အခှိုရနေဲ့စပပှှီးသား နောကတှဈခှကပှေးလိုကသှညှ။ သကနှှယလှဲ ကှောကှှောထှှနှးအကှောငှးကှားကာ ရငတှှတေုနပှှီး အကုနသှောကခှလှိုကသှညှ။ ဒီတဈခါတှငတှော့ ကှောကှှောထှှနှးက အရကမှှားမှားလေးထည့ကှာ တိုကလှိုခှငှးဖှဈသညှ။ ထိုနောကှ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေရှငခှှငထှဲ ဝငကှာအိပ့လှိုကသှညှ။ သကနှှယလှညှး ကှောကှှောထှှနှးခေါငှးလေးကို ပှတပှေးကာ စကားမှားပှောနကှသညှေ။ ခဏအကှာတှငှ ကှောကှောထှှနှးကထကာ မသကနှှယေကှိုဖကရှငှး နှုတခှမှးလေးမှားကို နမှးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေတှဈယောကှ အနမှးမခံရတာကှာပှီဖှဈသော ရညှးစားဟောငှးရဲ့ အနမှးနှေးနှေးလေးကို အမှတမှထငရှလိုကသှောကှောင့ှ အခစှစှိတမှှား ထိနှးမရအောငှ ကှှလာသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးစောစောက တိုကထှားသော အခှိုရညရှောရောကလဲ အစှမှးပှလာသောကှောင့ှ မသကနှှယေကှှောကှှောထှှနှးအနမှးမှားကို ပှနလှညကှာတုန့ပှှနလှိုကသှညှ။ ကှောကှှောထှှနှးလကမှှားက အရငလှိုပဲ မသကနှှယေနှို့မှားပေါသှို့ ကရှောကလှာသညှ။ ခစှသှူဘဝကလဲ အမှဲတမှးနမှးရငှ မသကနှှယေနှို့လေးမှားကိုပှတခှှကော နမှးတတသှူဖှဈသညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ကှောကှောထှှနှးပခုံးလေးကိုသိုငှးဖကကှာ အနမှးတှကေိုအပှိုငကှှဲကာ မလှယနှကှသညှေ။

ထိုနောကှ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေကှို သူ့ရငခှှငထှဲတှငထှိုငစှကော မသကနှှယေနှို့လေးမှားကို အဝတစှားအပေါမှှ နမှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ ကှောကှှောထှှနှးကို ဟနဖှှင့တှှနှးကာ ဖယထှုပသှညှ။ တကယတှှနှးထုပတှာ မဟုတသှောကှောင့ှ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေနှှုတခှမှးလေးမှားကို ပှနနှမှးကာ ထဘီလေးအပေါမှှ စောကဖှုတလှေးကို ပှတပှေးလိုကသှညှ။ ခစှသှူဘဝကပငထှိုကဲသို့ မလုပဖှူးသောကှောင့ှ မသကနှှယေတှဈခကှတှှန့သှှားသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးလကကှို ဆှဲဖယနှသေောလှဲ အားမပါပေ။ မသကနှှယေသှညှ အခစှစှိတမှှားမှနကှာ လောကကှီးနှင့ှ အဆကပှကှနှသညှေ။ မကှလှုံးလေးမှိတကှာ ကှောကှှောထှှနှးပှုပေးသမှှကို လကခှံမိနသညှေ။

ထိုနောကှ ကှောကှှောထှှနှးက အဆင့တှတကှာ ထဘီလေးကိုဖှညခှလှိုကပှှီး ပငတှီလေးပေါမှှ ပှတပှေးလိုကသှညှ။ ထိုခှိနတှှငှ မသကနှှယေပှငတှီလေးတှငှ အရညလှေးမှားစိုရှဲကာ နသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးလဲ အကှဲကှောငှးနရောလေးကိုရှေးကာ သခှောပှတပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ အနမှးတှကှမှေးလာကှာ ကှောကှှောထှှနှး အငှကွှီလေးကိုဆှဲထားသညှ။ ထိုနောကှ ကှောကှှောထှှနှးက လူခှငှးနဲနဲခှာကာ မသကနှှယှေ အငှကွှီလေးမှ ကှယသှီးမှားကို ဖှုတပှှဈလိုကသှညှ။ အတှငှးခံအနကရှောငလှေးအတှငမှှ လုံးကစှနှသေောနို့လေးမှားက ရငဖှိုလိုကမှောစှာ ထှကပှေါလှာသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးလဲ မသကနှှယေနှို့လေးမှားကို စိုလိုကသှညှ။

မသကနှှယေလှဲ ကှောကှှောထှှနှးခေါငှးကိုကိုငကှာ ရငဘှတမှှားကိုကှော့ပေးနသညှေ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ အရကရှှိနကှှောင့ှ အသိစိတမှှားလှတလှာသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေနှို့လေးမှားကို တဈဖကစှီပှောငှးစို့ရငှး လကတှဈဖကကှ ပငတှီလေးထဲနှိကကှာ စောကဖှုတလှေးကို ပှတပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှ စောကလှေးလေးမှားနှင့ှ စိုစှတနှသေောကှောင့ှ စောကဖှုတကှှဲကှောငှးလေးကို ပှတရှသညမှှာအဆငပှှခှေောမှတလှှသညှ။ စောကစှိလေးကို သခှောလေးပှတပှေးလိုကသှောခါ မသကနှှယေမှှာ တဈကိုယလှုံး ကော့ပှံနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးအငှကွှီကိုစုပကှာလုံးခှရငှေး မသကနှှယေမှှာ ကာမယဉကှှောမှာ စီမှောနသညှေ။

ထိုနောကှ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေကှိုခှီကာ အိပ့ခှနှးထဲသို့ဝငသှှားသညှ။ မသကနှှယေထှဘီလေးမှာ ဧည့ခှနှးထဲတှငှ ကှှတကှာကနှနှခေဲ့သညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေကှို ကုတငပှေါသှိုတငလှိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာ ကုတငပှှောတှှငှ ကှောကှှောထှှနှးကို မှောလှင့ကှှီးစှာ စောင့နှသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးကတော့ မသကနှှယေပှငတှီလေးကို ဆှဲကာခှိနပှှဈလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ ခစှသှူဘဝကပငမှပိုငဆှိုငခှဲ့ရသော စောကဖှုတလှေးကို တတမှကစှှာ နမှးလိုကသှညှ။ “အား…. ကို….အား….” မသကနှှယေမှှာ မထငမှှတထှားသညမှို့ အိပယှာခငှးမှားကို စုပကှိုငရှငှး ကောပှံတတနှသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးကို လကနှှငှးဖှဲကာ အစိလေးကို လှှာလေးနှင့ပှှတကှာ စုပပှေးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေတှဈယောကခှါးမှားပငှ ကှော့တတသှှားအောငထှိ ဖှဈသှားသညှ။ “အငှး….အငှး…” မသကနှှယေကှ ကှောကှှောထှှနှးခေါငှးကိုကိုငကှာ စောကဖှုတနှှင့ှ ကှောကှှောထှှနနှှုတခှမှးမှားကို ကော့ကာပှတပှေးနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးကလဲ လှှာကိုအပှားလိုကထှားကာ မသကနှှယေစှောကဖှုတှ တဈခုလုံးကို လှှပပှေးလိုကသှညှ။ “အား.. အား……ကိုအရမှးနှိပ့စှကတှာပဲကှာ” “ပှှတှ….. ပှှတှ….. ပှှတှ………….” ထိုနောကှ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေကှိုယပှေါသှို့ တတလှိုကပှှီး မသကနှှယေနှှုတခှမှးလေးကို ယုယစှာနမှးလိုကသှညှ။ “နှယှ အရမှးခစှတှယကှှာ” “သှားပါ…….ဟင့ဟှင့ှ” မသကနှှယေကှ ကှာမူလေးပှဈကာ ကှောကှှောထှှနှးကို လကသှီးစုပလှေးနှင့ထှုလိုကသှညှ။

ကှောကှှောထှှနှးကလဲ အခှင့ရှေးကို လကလှှတမှခံပဲ ဆကကှာကှိုးစားလိုကသှညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေပှေါငလှေးကို ကားကာ နရောဝငယှူလိုကသှညှ။ ကှောကှှောထှှနှးရဲ့ လီးကှီးကလဲ တဈစကစှကတှုနကှာ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးကို မှောနှသညှေ။ ထိုနောကှ လီးကှီးနှင့ှ မသကနှှယေစှောကစှိလေးကို ပှတကှာပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှာ နှုတခှမှးလေးကိုကပှှီး မကှလှုံးလေးမှိတကှာ ကာမအရသာခံနသညှေ။ ထိုနောကှ စောကဖှုတလှေးကိုတေ့ကာ ထိုးထည့လှိုကသှညှ။ “အား………… အား…………… အရမှးနာတာပဲကိုရယှ ကို့ဟာကှီးကအရမှးကှီးတာပဲကှာ နှယမှခံနိုငဘှူး ထုတပှေးပါဦး” “ခဏလေးပါနှယရှယှ ခဏနရငအှဆေငပှှသှေားမှာပါနောှ”။

“အား………. အား……….. အရမှးနာတယကှိုရယှ” ကှောကှှောထှှနှးလဲ မသကနှှယေနှှုတခှမှးလေးကိုနမှးကာ ဖှေးဖှေးလေးလုပပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ ကှောကှှောထှှနှးကိုတအားဖကကှာ ထားသညှ။ မသကနှှယေရှဲ့ လကသှညှးလေးမှားကှောင့ှ ကှောကှှောထှှနှးကှောမှာ အဆငှးလေးမှားပငပှေါလှာသညှ။ ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယှေ အနညှးငယခှံနိုငလှာသောကှောင့ှ ကှောကှှောထှှနှးက အစပစှပလှေး ဆောင့ကှာပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့ ကှောကှှောထှှနှးကိုဖကကှာ နမှးနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးကတော့ မသကနှှယေဖှုတလှေးကို ဆောင့ကှာဆောင့ကှာ လိုးနသညှေ။ “ဗှှတှ……. ဗှှတှ…… ဗှှတှ….” “အား…… အား…… အား…….”။

ကှောကှှောထှှနှးကမသကနှှယေကှို မညှာတော့ပဲဆောင့ကှာ ဆောင့ကှာ လိုးပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလညှး လီးကှီးဝငထှှကတှာကောငှးစရနှေ ကားပေးကာ အောကမှှပှနပှှနကှှော့ပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ကာမအရသာကို ပထဆုံးခံစားရတာဖှဈသောကှောင့ှ ခဏအကှာတှငှ ပှီးသှားသညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှ စောကရှညမှှားညှဈထုပရှငှး ကှောကှှောထှှနှးလီးကှီးကို ညှဈနသေောကှောင့ှ ကှောကှှောထှှနှးလဲ မခံနိုငတှော့ပဲ ပှီးသှားတော့သညှ။ ကှောကှှောထှှနှးလဲ မသကနှှယေပှေါသှို့မှောကခှကှာ ပါးလေးမှားကိုနမှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ မကှလှုံးလေးမှိတကှာ အမောဖှနသညှေေ။

“လေးလိုကတှာကိုရယှ ဆငှးပါဦး ဟှန့မှပှောလိုကခှငှဘှူး စောစောကကသှူမဟုတတှာကနှတောပဲ” “ဘာဖှဈလို့လဲနှယရှဲ့” “ဘာမှမဖှဈဘူး ဆငှးဦး” ကှောကှှောထှှနှးလဲမသကနှှယေပှေါမှှ ဆငှးပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယှေ စောကဖှုတလှေးမှ ထှကလှာသော လရညနှှင့စှောကရှညမှှားကို တဈရှူးလေးနှင့ှ ယုယစှာသုပပှေးလိုကသှညှ။ ထို့နောကှ မသကနှှယေဘှေးတှငှ ဖကကှာဝငအှိပ့လှိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ခေါငှးလေးတိုးဝငကှာ ပှနဖှကလှိုကသှညှ။ “နှယှ ခုထိအပှိုပဲရှိသေးတာလားဟငှ” “ကိုမသိဘူးလား နှယခှုထိအပှိုပဲရှိပါသေးတယှ ကို့လိုမဟုတဘှူးနောှ နှယကှနှယ့အှပှိုဘဝကို သခှောထိနှးသိမှးလာတာ ခုတော့ဟင့ဟှင့ှ ကိုမကောငှးဘူးကှာ”။

“နှယရှယှ ကိုနှယကှို့အရမှးခစှပှှီး အရမှးစှဲလမှးနလေို့ပါကှာ” “ဟုတပှါပှီ နှယလှဲကို့ကိုအရမှးခစှပှါတယှ နှယကှကို့ဘဝထဲကိုပှနမှဝငလှာနိုငတှော့လို့ နှယရှဲ့အပှိုဘဝကိုပေးအပတှာပါ နှယကှို့ကိုအရမှးခစှလှို့ဆိုတာသိလား” “ကိုတောငှးပနပှါတယနှှယရှယှ ကိုနှယ့အှပေါမှှာသဈစာဖောကမှိသှားတယကှှာ” “ကိုရယမှခံစားနပေါနဲ့တော့ နောကတှော့လဲ အဆငပှှသှေားမှာပါ” “အငှးပါနှယရှယှ ဖှဈနိုငရှငကှိုနှယ့ကှို ပှနမှလှတခှငှတှော့ဘူးကှာ” “မဖှဈဘူးလကေိုရယှ ဟိုဘကမှှာအကုနစှီစဉပှှီးနပှေီ နှယမှိဘတှပကှနှောပကှရှလိမ့မှယှ” “ဟုတပှါပှီးနှယရှယှ ……..ဟငှး………..” “ကိုရယစှိတညှဈစရာတှေ တှေးမနပေါနဲ့တော့ ကိုနဲ့နှယရှဲ့ခစှခှဲ့တာတှကေိုထောကပှှီး နှယဒှီနေ့ညကိုနဲ့အတူရှိနမယနှေောှ ကိုအားမငယပှါနဲ့တော့”။

“ကှေးဇူးတငလှိုကတှာနှယရှယှ” မသကနှှယေတှဈယောကှ ကှောကှှောထှှနှးအပေါှ အရမှးခစှမှိခဲ့တဲ့အတှကှ အခစှစှိတတှှမှနနှလေပှေေီ ။ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ ဖုနှးတှအကှေိမကှှိမခှေါနှသညကှေို မသကနှှယေမှသိတော့ခှေ။ မသကနှှယေကှတော့ သူမအခစှတှှကေိုသကသှပှရငှေး ကှောကှှောထှှနှးအနားမှာ ရှိနသညှေ။ “နှယှ ကို့တို့သန့ရှှငှးရေးသှားလုပကှှရအောငှ” ကှောကှှောထှှနှးနှင့ှ မသကနှှယေလှဲ ရခှေိုးခနှးထဲသို့ နှဈယောကဝှငသှှားကှသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက ရပေူရအေေးကို သခှောစပပှေးပှီး ရပနှေးကိုဖှင့ကှာ နှဈယောကတှူတူရခှေိုးကှသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက နောကမှှဖကထှားရငှး မသကနှှယေဖှုတလှေးကို ညငညှငသှာသာလေး ပှတပှေးနသညှေ။

ထိုနောကှ မသကနှှယေဂှုတသှားလေးကိုလဲ ခပပှှငှးပှငှးလေး တဈခကှစှုပလှိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ နောကသှို့ပှနလှည့ပှှီ ကှောကှှောထှှနှးနှုတခှမှးမှားကို နမှးလိုကသှညှ။ ထို့နောကှ ကှောကှှောထှှနှးက ဒူးထောကကှာ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးကို နမှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ကှောကှှောထှှနှးဆံပငှးမှားကို သပပှေးကာ မကှလှုံးလေးမှိတပှှီး ခံစားနသညှေ။ မသကနှှယေကှ တဈခကှတှဈခကှှ ကှောကှှောထှှနှး မကှနှာပေါထှိ ရောကအှောငပှှတပှေးသညှ။ ခဏအကှာတှငှ ကှောကှှောထှှနှးက ထလိုကပှှီး မသကနှှယေခှါးလေးကို ဖကလှိုကသှညှ။ “နှယှ….. ကိုကိုလဲ ပှနလှုပပှေးပါလားဟငှ” “ဟငှ…… ဘယလှိုလုပရှမှာလဲ နှယမှလုပတှတဘှူး” “နှယရှယှ ကိုသငပှေးမှာပေါ့ လာ”။

မသကနှှယေဟှနဆှောငကှာ ပှောလိုကပှမေဲ့လဲ တကယတှော့သူမလဲ ကှောကှှောထှှနှးကို ပှနပှှုစုခငှနှသညှေ။ မသကနှှယေဒှူးလေးထောကကှာ ထိုငခှလှိုကသှညှ။ စောစောက သူမကိုလိုးခဲ့သောလီးကှီးက ဒဈကှီးလနကှာ တဈဆကဆှကတှုနနှသညှေ။ “နှယှ……. စုပလှိုကနှောှ” “အို……..ကိုကလဲ” ကှောကှှောထှှနှးက လီးကှီးကိုကိုငကှာ မသကနှှယေနှှုတခှမှးတှငှ တှေ့ပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ နှုတခှမှးလေးကိုဟကာ ကှောကှှောထှှနှးရဲ့ ဒဈကှီးကို ငုံစုပလှိုကသှညှ။ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေဆှုံပငလှေးမှားကို ဖယလှေးလိုကသှညှ။ “နှယှ…….. လှှာလေးနဲ့ ဒဈအောကပှိုငှးလေးကို လှှကပှေးနောှ” မသကနှှယေနှှုတခှမှးဖူးဖူးလေးက လီးဒဈကှီးကှီးကိုငုံကာ စုပနှပေုံက ကှောကှှောထှှနှးအတှကှ ဘာနဲ့မှမလဲနိုငတှဲ့အလှတရားဖှဈသညှ။

မသကနှှယေကှလဲ ကှောကှှောထှှနှးပှောသလို ဒဈအောကပှိုငှးလေးကို လှှာလေးနှငှးရကပှေးလိုကသှညှ။ ဒဈတဈခုလုံးကို ငုံစုပရှငှး ဒဈကိုလှှာလေးနှင့မှှှကော စုပပှေးနလေိုကသှညှ။ “အား……….. အား…………. လုပတှတလှိုကတှာနှယရှယှ” “ပှှတှ………. ပှှတှ………… ပှှတှ…………” “အားပှငှးပှငှးလေးနဲ့ စုပပှေးပါဦးကှာ အား…………..” မသကနှှယေတှဈယောကှ ခုမှစစုပတှာဆိုပမေဲ့ ပါရမီရှိတဲ့သူမို့ထငသှညှ ကှောကှှောထှှနှးရဲ့ ကာမအာရုံကှောတိုငှးကို ထိအောငစှုပနှိုငနှသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးလဲ မသကနှှယေရှဲ့အပှုစုကောငှးမှုကှောင့ှ ခဏအတှငှးပှီးခငှသှှားသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက ခေါငှးကိုကိုငကှာ ခပသှှကသှှကလှေး လုပပှေးလိုကပှှီး မသကနှှယေပှါးစပထှဲတှငှ ပှီးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေကှထှေးမညအှပှုတှငှ ထခိုငှးကာ နှုတခှမှးလေးကိုပိတကှာနမှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ ကှောကှှောထှှနှးကနမှးလိုကသှဖှင့ှ မှိုခလှိုကမှိသညှ။ မသကနှှယေမှှိုခပှှီးပှီးထငမှှ ကှောကှှောထှှနှးက လှတပှေးလိုကသှညှ။ “အား…ကိုမကောငှးဘူးကှာ သူဟာတှသေူမှားပါးစပထှဲဝငကှုနပှှီ” “နှယ့ကှိုသခှောသောကစှခငှလှေို့ပါ” “ကိုအရမှးညဈပတတှာပဲ ဟှန့ှ” မသကနှှယေနှှင့ှ ကှောကှှောထှှနှးလဲ ရခှေိုးပှီးခဏနားကာ အိပ့လှိုကကှှသညှ။ အခှိနဘှယလှောကထှိရောကသှှားသညမှသိ မသကနှှယေဖှုနှးလေးက ဆကတှိုကတှုနနှသေောကှောင့ှ မသကနှှယေထှကာကှည့လှိုကသှညှ။ “သကနှှယှ…. ဘယမှှာလဲကှာ ဘာလုပနှလေဲ ဘယသှူငယခှငှှးနဲ့လဲ မောင့ကှိုဘာလို့ဖုနှးမဆကတှာလဲ မောငအှရမှးစိတပှူနပှေီကှာ “။

ရဲရင့ှဦးပို့ထားတဲ့စာလေးကို သကနှှယတှဈယောကတှှေ့လိုကရှသညှ ထိုနောကဖှုနှးcallက ဆကတှိုကဆှကဝှငလှာသညှ။ ထိုနောကှ နောကမှှသိုငှးဖကလှိုကသှညကှို မသကနှှယေခှံလိုကရှသညှ။ “နှယှ ကို့အတှကအှခှိနတှှထေဲမှာ အတာတှမကှညေ့ပှါနဲ့တော့နောှ” ကှောကှှောထှှနှးကပှောပှီး ဖုနှးလေးကိုယူကာ အဝတဘှီရိုထဲထည့လှိုကသှညှ။ ပှီးသညနှှင့ှ မသကနှှယေကှိုနမှးကာ လှဲလိုကသှညှ။ ရခှေိုးပှီးအိပ့ကှှသညမှို့ နှဈယောကလှုံးတှငှ အဝတစှားမှားမရှိကှပေ။ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေနှို့လေးမှားကို အားနှင့စှုပကှာစို့လိုကသှညှ။ နောကတှဈဖကကှိုတော့ လကနှှဈလုံးကှားထဲညှပကှာ ခှပေေးနသညှေ။ မသကနှှယေလှညှး ကှောကှှောထှှနှးလညပှငှးကို အရမှးဖကထှားသညှ။

“အား….. အား……. အား……” “ပှှတှ….. ပှှတှ…… ပှှတှ…..” တဈဖကစှီစို့ပှီး မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးကို နမှးစုပလှိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ စောကဖှုတတှဈခုလုံး ကှိနှးစပနှသေောလှညှး သူမအခစှကှိုသကသှပှတေဲ့အနနေဲ့ ဒီတဈညတော့ နမညဟှေုဆုံးဖှတကှာ ရဲရင့ှဦးဆီကိုလဲမဆကသှှယဖှို့ ဆုံးဖှတခှကှခှလှိုကသှညှ။ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေကှိုထူကာ ကနှးစလေိုကသှညှ။ ထိုနောကကှုတငအှောကဆှငကှား မသကနှှယေစှောကဖှုတကှိုတေ့ကာ ဆောင့ဆှောင့လှိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာလညှး နာကငှမှှုတှခေံစားနရသညကှေိုပငှ ကှိုကနှှဈသကနှသညှေ။ ထိုညက ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေကှို စိတကှှိုကလှိုးလိုကသှညှ။

မသကနှှယှေ စောကဖှုတတှဈခုလုံးလဲ နီရဲကာနသညှေ။ အပှိုစောကဖှုတလှေးအား ပကပှကစှကစှကလှိုးလိုကသှညမှို့ လမှးပငကှောငှးကောငှးမရှောကနှိုငပှေ။ မသကနှှယေလှဲ ကှောကှှောထှှနှးမနိုးခငှ မနကစှောစောတှငှ ထကာပှနခှဲ့လိုကသှညှ။ အိမကှိုတော့သူငယခှငှှး အမဆေုံးလို့ နပေေးနရသညဟှေုပှောထားလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးကိုလညှး ထိုတိုငှးပှောလိုကသှညှ။ မနေ့ညက ကူညီပှီးအလုပတှှလေုပပှေးခဲ့ရသညမှို့ ပငပှနှးနသညဟှေု့ပှောထားကာ အခနှးအောငှးကာ အနားယူလိုကသှညှ။နောကရှကမှနကမှှ ရဲရင့ှဦးဖုနှးဆကနှိုးသောကှောင့ှ ထကာအလှပှငဆှငရှသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးလိုးထားသမှှလညှး နညှးနညှးသကသှာသှားသညှ။

မသကနှှယေတှဈယောကှ ရဲရင့ှဦးအတှကှ စိတမှကောငှးဖှဈမိသောလှညှး နောငတှတော့မရပေ။ အလှမှားပှငဆှငပှှီးသောှ မငှဂွလာဆောငကှားလေး မသကနှှယေအှိမရှှေ့သို့ရောကလှာသညှ။ “သကနှှယှ…. ပှီးပှီလားဟငှ မောငတှော့ရငတှှအရမှေးခုနနှပှေီသိလား” “ဟုတှ ပှီးပါပှီ” “ဟငှ…သကနှှယှ နမကေောငှးဘူးလားဟငှ” “မဟုတပှါဘူးမောငရှယှ နှယရှငတှှခေုနနှလေို့ပါ” “ဟားဟား ဟုတပှါပှီသကနှှယရှယှ လာ ခနှးမမှာလူတှစေုံနလေောကပှှီ သှားရအောငှ” မသကနှှယေတှဈယောကှ ပငပှနှးနသေေးသောလှညှး ဟနဆှောငကှာ နလေိုကရှသညှ။ ခနှးမထဲရောကသှောအခါ ရဲရင့ှဦးရဲ့ သခှောစီစဉပှေးထားမှုက မိနှးကလေးတဈယောကှ အံသှလောကအှောငပှငှ ဖှဈသညှ။

ခနှးနားကှီးကယှပှှီး စီစဉတှကှ သခှောစီစဉထှားသညှ။ ပှောစှရာမှားနှင့ှ ပှည့နှအေောငစှီစဉပှေးထားမှုက မသကနှှယေအှပေါထှားတဲ့ ရဲရင့ှဦးအခစှပှငဖှှဈသညှ။ ရဲရင့ှဦးကတော့ သူအသကထှကခှစှရှသော မသကနှှယေအှား ပိုငဆှိုငရှပှီမို့ အလှနပှငပှှောရှှှငနှသညှေ။ ထိုနေ့တှငှ မငှဂွလာဆောငကှို ခနှးခနှးနားနားကငှှးပလိုကသှညှ။ နေ့လညပှိုငှးတှငှ ကှငစှဦးဇနီးမောငနှှံနှဈယောကှ တူတူနရနှေ စီစဉထှားသောအိမတှှငှ လိုအပ့တှာမှားကို ထပကှာစီစဉရှငှး အမှိုးမှားကို ဧည့ခှံရပှနသှညှ။ ထို့သို့ဆကတှိုကလှုပနှရသေောလှညှး ရဲရင့ှဦးတဈယောကကှတော့ ပငပှနှးသညဟှုပငမှထငတှော့ခှေ ။ ထိုသို့အရာရာအားလုံးကို လိုလသေေးမရှိအောငှ ဖှည့စှညှးပေးထားသော ရဲရင့ှဦးကို မသကနှှယေတှဈယောကှ အားနာမိနသညှေ။

ညနပေိုငှးတှငှ ရဲရင့ှဦးသူငယခှငှှးမှားက မငှဂွလာဦးညဧည့ခှံခိုငှးသောကှောင့ှ ရဲရင့ှဦးသှား၍ဧည့ခှံရပှနသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့ အဝတစှားမှားလဲကာ ရဲရင့ှဦးပှနအှလာကို စောင့နှသညှေ။ ရဲရင့ှဦးပှနအှလာကို စောင့နှသေောလှညှး စိတထှဲတှငှ ကှောကှှောထှှနှးနှင့ှ ဖှဈပကှခှဲ့တာမှားကိုမှငယှောငကှာ စောကဖှုတလှေးမှ အရညစှိုနသညှေ။ ညကိုးနာရီထိုးခံနီးတှငှ ရဲရင့ှဦး တဈယောကှ ပှနရှောကလှာသညှ။ သူငယခှငှှးမှားက အတငှးတိုကလှှတလှိုကသှောကှောင့ှ ရဲရင့ှဦးမှာ အတောပှငမှူးလာသညှ။ သူငယခှငှှးမှားကလညှးရဲရင့ှဦးကိုပို့ကာ ပှနသှှားကှသညှ။ မသကနှှယေလှညှး ရဲရင့ှဦးကို အခနှးထဲထိတှဲခေါခှဲ့ရသညှ။ “သကနှှယှ sorry ကှာ မောငနှညှးနညှးမှားသှားတယှ မောငတှောငှးပနပှါတယနှောှ”။

“ဟုတပှါပှီမောငရှယှ အတာဆိုလညှးအိပ့လှိုကတှော့နောှ” “သကနှှယကှလဲ ဘယအှိပ့လှို့ဖှဈမလဲကှ ဒီနေ့ညကမငှဂွလာဦးညလေ လာကှာ” ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ သကနှှယကှို ဆှဲကာလဲလိုကသှညှ။ ထိုနောကသှကနှှယရှဲ့ ညဝတဂှါဝနလှေးကိုလှနကှာ အတငှးလိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ငှငှးမနတေော့ပဲ ငှိမနှပေေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ရဲရင့ှဦးစလိုးထဲက ပထမဆုံးခံစားလိုကသှညကှတော့ ရဲရင့ှဦးရဲ့ လီးသေးနမှေုပါ ။ ကှောကှှောထှှနှးလီးထကှ သေးကာ တိုနသေောကှောင့ှ သူမကိုပထမဆုံးစလိုးခဲ့သော လီးလောကမှရှိသောကှောင့ှ ခံစားမှုကတောတှောကှှာနသညှေ။ သို့သောလှညှး လီးသဈဆိုတဲ့ခံစားမှုဖှင့ှ မသကနှှယှေ အနညှးငယခှံစားလို့ ကောငှးလာသညှ။

ထိုကှောင့ှ ရဲရင့ှဦးလီးကို ညဈကာဆှဲလိုကသှညှ။ ထိုညဈဆှဲမှုကိုမခံနိုငသှောရဲရင့ှဦးက ခဏအကှာတှငပှှီးသှားတော့သညှ။ ထိုနောကှ ပှီးသှားသညနှှင့ှ မူးနသေောကှောင့ှ တနှးကာအိပ့ပှှောသှှားသညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ခံစားမှုကောငှးနခှေိနမှှ ပှီးသှားသောကှောင့ှ သူမမပှီးလိုကပှဲ ဆတငှံငံဖှဈနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးလိုးတုနှးကဆို သူမနှဈခှီသုံးခှီပှီသညှ။ ခုမပှီးသညမှို့ မသကနှှယေတှဈယောကှ ရခှေိုးခနှးထဲဝငကှာ ဘိုထိုငပှေါထှိုငပှှီး စောကစှိလေးကို တဈယောကထှဲပှတနှသညှေ။ အရသာဖူးလေးကို ထိထိမိမိပှတပှေးလိုကမှှုကှောင့ှ တဈကိုယလှုံးတှန့လှိမကှာ ပှီးသှားတော့သညှ။ ထိုနောကမှှ စောကဖှုတကှိုရဆေေးပှီး အိပ့ခှနှးထဲသို့ ပှနဝှငလှာသညှ။

ထိုခှိနတှှငှ ရဲရင့ှဦးတဈယောကအှိပ့နှပေုံက ဆငအှောလှို့ပငမှနိုးနိုငတှော့။ မနကအှိပ့ယှာနိုးခှိနတှှငတှော့ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ သူ့ခစှဇှနီးလေးကိုမတှေ့ရပေ။ မနေ့ညကမှားထားသညမှို့ ခေါငှးလဲကိုကနှသညှေ။ မငှဂွလာဦးညကို မညသှိုကုနဆှုံးခဲ့သညကှိုပငှ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ မမှတမှိတော့ခှေ။ ထို့နောကှ ဖုနှးရှာကာ မသကနှှယေစှီကို ဖုနှးဆကလှိုကသှညှ။ “ဟယလှို မောငှ နိုးပှီလားဟငှ” “ခုမှနိုးတာသကနှှယရှဲ့ ဘယတှှသှေားနတောလဲဟငှ” “သကနှှယတှို့ကှောငှးမှာလူကှီးလာမှလေ အတာကှောင့ှ မဖှဈမနသှေားလိုကရှတာ မောငရှဲ့” “ခုမှပူပူနှေးနှေးရပှီးကာစရှိတေးတာကို” “ကဲပါမောငရှယှ ခှှဲမနနေဲ့ လနှးသှားအောငရှခှေိုးလိုကနှောှ မနကစှာကိုနှယပှှငခှဲ့တယှ စားလိုကနှောှ” ရဲရင့ှဦးလဲ ရမေိုးခှိုးကာ မနကစှာစားလိုကသှညှ။

ထိုနောကှ သူ့အဖရေဲ့ construction လုပငှနှးကို ဦးဆောငနှသေောကှောင့ှ ရုံးကိုခဏသှားလိုကသှညှ။  “ဟယလှိုနှယှ…… နှယ့အှမှိုးသားနဲ့ အဆငပှှနရေေဲ့လားဟငှ ကိုနှယ့ကှိုအရမှးလိုအပ့တှယကှှာ” “ကိုရယှ နှယတှို့နှဈယောကှ ဘဝကမဖှဈမှမဖှဈနိုငတှော့တာ ကိုအဆငပှှအေောငနှပေါနောှ” “နှယရှယှ နှယ့ကှိုဆုံးရှုံးလိုကရှတာက ကို့ဘဝမှာ အကှီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုပဲသိလား ကိုအရမှးနောငတှရတယကှှာ” “ကိုရယှ အတာတှထေားလိုကပှါတော့” မသကနှှယေတှဈယောကှ ရဲရင့ှဦးနဲ့လကထှပခှဲ့တာ တဈလပှည့သှောနေ့တှငှ ကှောကှှောထှှနှးမှ ဖုနှးဆကလှာခှငှးဖှဈသညှ။ မသကနှှယှေ ရဲရင့ှဦးကိုလကထှပလှိုကသှောလှညှး ကှောကှှောထှှနှးအပေါထှားတဲ့ အခစှကှပိုနလသညှေေ။

ငယခှစှှဦးမို့ မမေ့နိုငအှောငခှစှမှိနလသညှေေ။ လကထှပပှှီးနောကပှိုငှးတှငှ ရဲရင့ှဦးကို မသကနှှယေတှဈယောကှ စိတပှကှလှာလသညှေ။ အဘယကှှောင့ဆှို ရဲရင့ှဦးနှင့ှ ကာမဆကဆှံတိုငှး မသကနှှယေအှတှကှ အထှဋထှိပတှခါမှမရောကခှဲ့ပေ။ ရဲရင့ှဦးမှာလဲ သူပှီးသညနှှင့ှ တနှးကာထိုးအိပ့စှမှဲဖှဈသညှ။ မသကနှှယေအှတှကှ ရဲရင့ှဦးနှင့လှိုးပှီးတိုငှး ရခှေိုးခနှးထဲတှငှ ကိုယဘှာသာ အာသာဖှနရသညေကှေ အမှဲပငဖှှဈသညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ကှောကှှောထှှနှးနှင့ှ ဆကဆှံပှီးသည့နှောကပှိုငှးတှငှ ကှောကှှောထှှနှးစီကရခဲ့သော အနှဈသာရမှိုးကို ပှနလှညကှာ တောငှးတနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေရှဲ့ကာမခလုပကှို ဖှင့ပှေးလိုကသှညဆှိုလငှလှဲ မမှားပေ။

ထိုကှောင့ှ သူမအားကှာခိုကာ ကပခှဲ့လှှငလှဲ သူမလကခှံမိမညမှှာ အမှနပှငှ ဖှဈသညှ။ သို့သောှ သူမလိုခငှသှလိုမဖှဈပဲ ကှောကှှောထှှနှးကသူမအား ရိုးရိုးသားသားပငှ ဆကဆှံနလသညှေေ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ကှောကှှောထှှနှးနှင့လှဲ အဆကသှှယမှပှကပှဲ အမှဲလိုပငဆှကသှှယနှသညှေ။ သူမကရလောမှောငှးပေးလုပသှောလှဲ ကှောကှှောထှှနှးမှာ သူမအပေါမှညသှို့မှ ဖှဈပုံမရပေ။ ထိုသို့နှင့ှ နှဈလခန့အှကှာတှငှ ကှောငှးထဲသို့ပှောငှးလာသော ဆရာတဈယောကကှ မသကနှှယေအှား စိတဝှငစှားနသညကှေို သိလိုကရှသညှ။ ထိုဆရာကား အသာညိုညို ဗလတောင့တှောင့နှှင့မှို့ မိနှးကလေးတိုငှးရငခှုနမှိတဲ့ ပုံဆံမှိုးဖှဈသညှ။ ထိုဆရာနာမညကှ ဇောဇှောဖှှဈသညှ။

ထိုဆရာက ကှောငှးထဲတှငှ မသကနှှယေအှား အခှိနပှေးကာလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ ရဲရင့ှဦးအပေါစှိတပှကှမှိသညမှို့ အပှငတှှငစှိတကှစားမိကာ ဇောဇှောအှားစဉှးစားပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယှေ ယောကှှားရှိတာသိသောလှညှး ဇောဇှောကှရအောငလှိုကသှောကှောင့ှ ခစှသှူတှဖှဈသှေားကှသညှ။ ကှောငှးထဲတှငပှုံမှနအှတိုငှးနကော အပှငမှှထှကကှဲကှသညှ။ ဇောဇှောနှှင့ှ မသကနှှယေတှို့နှဈယောကသှညှ ဟောတှယသှို့နတေိုငှးရောကကှှသညှ။ မသကနှှယေကှကှူရှငသှငသှညဟှုဆိုကာ အခှိနနှောကကှမှှပှနလှေ့ရှိသညှ။ ဒါတှကေို ရဲရင့ှဦးတဈယောကတှော့ မသိရှာပေ။ ရဲရင့ှဦးအတှကတှော့ မသကနှှယေကှ အဖိုးဖှတမှရအောငကှို တနဖှိုးထားသညှ။ မသကနှှယေကှတော့ ဇောဇှောနှှင့လှဲထငတှိုငှးကှဲကာ ကှောကှှောထှှနှးနှင့လှဲ ဆကသှှယမှပှတပှဲရှိသညှ။

“အား…ကိုဇောှ ကောငှးလိုကတှာ……..” “ဗှှတှ….. ဗှှတှ….. ဗှှတှ…..” “ဖှောငှး……. ဖှောငှး…..ဖှောငှး….” “အား…… အား…….အား……..” ဇောဇှောကှ ကုတငပှေါတှှငှ မသကနှှယေကှိုတငကှာ နောကမှှဆောင့ကှာလိုးနခှငှေးဖှဈသညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ဖငကှှီးဖှင့ှ နောကသှို့ပှနကှာ ဆောင့နှသညှေ။ “အရမှးကောငှးတာပဲမရယှေ မရေောကောငှးလားဟငှ” “အရမှးကောငှးတယကှိုဇောရှယှ မတေော့ဆှဲနပှေီသိလား” “ဟုတလှားမေ” “ပှှတှ” ခံလို့ကောငှးနခှေိနရှောကမှှ ဇောဇှောကှ လီးကိုနုတလှိုကခှှငှးသညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ အရှိနတှတနှမှေ လီးနုတခှံလိုကရှသောကှောင့ှ မနနေိုငပှဲဖှဈသှားသညှ။

“ကိုဇောရှာ ညဈပတလှိုကတှာ ဘာလို့နုတတှာလဲကှ ဒီမှာအရမှးယားနပှေီ” “ကိုဇောပှှောတဲ့ဟာပေးရငှ ပှနလှုပပှေးမှာပေါ့ မရေဲ့” “ညဈပတတှယကှှာ မမခေံနိုငလှောကဘှူး နောကမှှလုပပှါနောှ စောကဖှုတပှဲအရငလှုပကှှာ နောှ” “အလိုလားမရေဲ့ မနနေေိုငရှငနှပေေါ့ ကိုဇောကှတော့ ဆကလှုပပှေးဘူးနောှ” “ကိုဇောှ အရမှးညဈပတတှယကှှာ” ထိုနောကှ ဇောဇှောကှ ဆေးပါသောဂယှလှေးနှင့ှ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးအား သုပပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ မခံနိုငလှောကအှောငပှငှ ယားလာသညှ။ အစိလေးမှာပဲ ပူရှိနကှာနသညှေ။ “ကိုဇောအှရမှးညဈပတတှာပဲကှာ လိုးပေးတော့ကှာ မအရမှေးလိုခငှနှပှေီ” “ခံမယလှို့ပှောရငှ လိုးပေးမယကှှာ “။

“ခံမယကှှာ စောကဖှုတကှိုအားရအောငလှိုးပေးဦး” မသကနှှယေတှဈယောကှ ဘယလှိုမှတငှးမထားနိုငတှော့ပဲ လကခှံလိုကသှညှ။ တကယတှော့ ဇောဇှောကှ မသကနှှယေအှားဖငလှိုးရနတှောငှး နခှငှေးဖှဈသညှ။ ဇောဇှောကှလဲ လိုခငှတှာရပှီမို့ မသကနှှယေအှား လှကှေီးထိုး ရိုးရိုးပုံစံနှင့ှ ဆောင့ကှာလိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့ မှတလှုံးကိုမှိတကှာ ဇောဇှောစှံခှိနမှှီလီးကှီးရဲ့ အရသာကို တဝကှီးခံစားနသညှေ။ “အား….ကောငှးလိုကတှာကိုဇောရှယှ…. အား…………” “အား……….. မစေောကဖှုတလှေးက ညဈပေးပါဦးကှာ ကိုဇောပှှီးခငှပှှီ” “ခဏထိနှးထားဦးကှာ မနေောကတှဈခှီပှီးကာနီးပှီ” ဇောဇှောလှညှး မသကနှှယေကှို ထိနှးဆောင့ကှာ မှနမှှနလှေးလိုးပေးနသညှေ။

မသကနှှယေကှလဲ ဇောဇှောလှညပှငှးကိုခိုကာ နှုတခှမှးကိုနမှးလိုကသှညှ။ ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယေစှီမှ အသကရှှုသံမှား ပိုမှနလှာကာ ပှီးခါနီးပှီဖှဈသောကှောင့ှ ဇောဇှောလှညှး အားဖှင့ဆှောငကှာ လိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေနှှင့ှ ဇောဇှောတှို့လဲ စိတမှှားကိုလှော့လိုကကှှပှီး ပှိုငတှူပှီးလိုကကှှသညှ။ “မေ မောနပှေီလားဟငှ” “သှားပါသူပဲနှိပ့စှကထှားပှီးတော့” “ပှီးရငအှသဈအဆနှးလေးလုပကှှမယနှောှ” “တောပှါ လူညဈပတကှှီး ဟှန့ှ” ဇောဇှောနှဲ့မသကနှှယေလှဲ ခဏနားကာ အမောဖှလေိုကကှှသညှ။ ဇောဇှောကှ မသကနှှယေကှိုရငခှှငထှဲတှငှ ဖကထှားသညှ။ ရငခှှငထှဲတှငဖှကထှားသောှ လညှး ခှထေောကခှှငှးပတကှာ ကညှဆှယနှသညှေ။

ထိုနောကဇှောဇှောကှ မသကနှှယေလှငပှငှးလေးကို ကပကှာစုပလှိုကသှညှ။ “ကိုဇောှ တအားမစုပနှဲ့နောှ မယေောကှှားသိသှားလိမ့မှယှ” မသကနှှယေတှားလိုကသှောလှညှး ဇောဇှောကှ ရအောငစှုပလှိုကသှညှ။ ထိုနောကအှောကသှို့ နညှးနညှးဆငှးကာ မသကနှှယေနှို့နှဈလုံးကှားလေးထဲကို လှှာလေးနဲ့ပှတကှာ နှုတခှမှးနဲ့စုပပှှီးနမှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေခှကှခှှငှးပဲ ဇောဇှောခှေါငှးကိုစုပကှိုငကှာ ရငဘှတမှှားကို ကော့ပေးလာသညှ။ ဇောဇှောကှနို့တှကေိုမစို့ပဲ ရငဘှကကှှားမှ ဗိုကပှေါကှိုဆငကှာ နှုတခှမှးနှင့ပှှတဆှှဲကာ နမှးလိုကသှညှ။ ထိုနောကစှညှးခုံပိုငထှိ ဆငသှှားကာ နမှးလိုကပှှီး စောကဖှုတလှေးနားရောကသှောခါ မသကနှှယေကှ ခါးကို ကော့ကာပေးသောလှညှး ဇောဇှောကှမနမှးပဲ နှုတခှမှးကိုပှနနှမှးလိုကသှညှ။

“ညဈပတကှှီးကှာ လူကိုမနနေိုငအှောငဆှှနတယှေ နို့တှစေို့ပေးတော့ကှာ လိုခငှလှှပှီ” “စို့ပေးမှာပေါ့ကှ မကနေိုတှကေိုညဈပှီးကိုငထှားပေးနောှ ကိုဇောကှ အားရပါးရစို့ခငှလှို့” မသကနှှယေကှလဲ ဇောဇှောပှှောတဲ့တိုငှး သူမနို့ကှီးတှကေို လကစှုပကှိုငကှာ ဇောဇှောလှို့ကောငှးအောငှ လုပပှေးထားသညှ။ ဇောဇှောကှလဲ မသကနှှယေနှို့သီးလေးမှားကို နှုတခှမှးနှင့ဖှှဖှလေးစုပကှာ လှှာလေးနဲ့မှှပှေီး စို့ပေးလိုကသှညှ။ ထိုခှိနတှှငှ မသကနှှယေတှဈယောကှ ဘယလှိုမှမနနေိုငတှော့ပဲ ကနှနှို့တဈဖကကှို သူမလကနှှင့ှ ပှတကှာခှနသညှေေ။ ဇောဇှောကှလဲ စောကဖှုတအှပေါပှိုငှး အမှှေးစပေါကသှောနရောလေးကို ပှတကှာဆှပေးနသညှေ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ အောကပှိုငှးကလဲမနနေိုငပှဲ။

ဇောဇှောလှကှ စောကဖှုတစှီလာဖို့ကို မှောလှင့နှသညှေ။ “ကိုဇောှ မညဈနဲ့တော့ကှာ လူကိုဒီလောကဆှှရရငတှောရှောပေါ့ စောကဖှုတလှေးကို နမှးပေးတော့နောှ” “နမှးခံခငှပှှီလာကှ အတာဆိုကုနှးပေးနောှ ကိုဇောနှောကကှနေ နမှးပေးမယှ” “ကိုဇောကှလဲကှာ အသဈဆနှးတှထှနပှှနေပှှီ ဟှန့ှ” မသကနှှယေတှဈယောကှ နှုတခှမှးလေးဆူကာပှောရငှး ဇောဇှောပှှောသလို ကုနှးပေးလိုကသှညှ။ ခါးကိုညှှတကှာကုနှးထားသောကှောင့ှ မသကနှှယေစှောကဖှုတပှှီးက နောကသှို့ပှူးကာထှကနှသညှေ။ ဇောဇှောကှလဲ မသကနှှယေစှောကဖှုတကှှီးကို နောကမှှ စုပကှာနမှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှောလှင့နှသေောလှညှး ရုတတှရကမှို့ တှန့သှှားသညှ။

ထို့နောကစှောကစှိလေးထိရောကအှောငှ အစှမှးကုနနှမှးပှလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ ဇောဇှောကှ မသကနှှယေအှောကဝှငကှာ စောကဖှုတနှှင့ှ မကှနှာတညအှောငနှရောယူလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ အလိုကသှိစှာ ဇောဇှောမှကှနှာကို စောကဖှုတနှှင့ှ ပှတပှေးလိုကသှညှ။ ဇောဇှောကှလဲ လှှာကို အပှားလိုကထှုပကှာ မသကနှှယေစှောကစှိလေးထိထိအောငှ နမှးပေးလိုကသှညှ။ “အား………….. အား………….. ကိုဇောှ အား…………….” “မမနေေိုငတှော့ဘူးကှာ ကိုဇောလှိုးပေးတော့နောှ” “ကိုဇောကှိုစုပမှပေးတော့ဘူးလားကှ ပှီးမှစုပပှေးမယကှှာ မအရမှေးခံခငှနှပှေီ” ဇောဇှောလှညှး မသကနှှယေအှောကမှှ ထှကကှာကုတငနှောကတှှငှ နရောယူလိုကသှညှ။

မသကနှှယေကှတော့ အလှနခှံခငှနှပှေီ ဖှဈသောကှောင့ှ အိုးကှီးကိုရနှးခါကာ ဇောဇှောလှီးကှီးကို စောင့မှှောနှသညှေ။ ထိုနောကဇှောဇှောကှ အသင့ဆှောငလှာသော ဂယှဘှူးကိုယူကာ မသကနှှယေနှောကတှှငှ ရပလှိုကသှညှ။ ထိုနောကှ မသကနှှယှေ စောကဖှုတကှို လီးကှီးဖှင့ှ ပှတကှာ အစိလေးကိုတိုကပှှီး ကစားပေးလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ လီးကှီးကို စောကဖှုတထှဲသို့ တဆုံးဆောင့ကှာ လိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ အိပ့ယှာခငှးမှားကို ကစှကှစှပှါအောငစှုပပှှီး ဇောဇောလှီးဒဏကှို ခံလိုကရှသညှ။ စောကဖှုတကှှီးက လီးကှီးကို အရမှးလိုအပနှပှေီမို့ အိုးကှီးဖှင့ှ နောကသှို ပှနကှာဆောင့ပှေးနသညှေ။ အား……ပှှတှ…..ပှှတှ……အား……”ကောငှးလိုကတှာကိုဇောရှယှ ကိုဇော့လှီးကှီးကို တဈသကဆှှဲပှီး”။

ထိုနောကှ ဇောဇှောကှ မသကနှှယေအှိုးကှီးကို ငှိမသှှားအောငှ ထိနှးကိုငပှေးလိုကပှှီး နောကမှှ ညှောင့ကှာ တဖှေးဖှေးဆောင့ပှေးလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ လကထှဲမှဂယှဘှူးကို ဖှင့ကှာ မသကနှှယေဖှငပှေါကလှေးပေါသှို ညှဈကာ သုပလှိမှးပေးလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ လကခှလှယနှှင့ှ ဂယှမှှားဝငသှှားအောငှ မသကနှှယေဖှငပှေါကလှေးကို ထိုးကာဆှပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေဖှငပှေါကလှေးမှာ ဂယှမှှားနှင့ှ ဇောဇှောဆှှပေးမှုကှောင့ှ စူပှစူပှလေးဖှဈလာသညှ။ ထိုနောကှ ဇောဇှောကှ မသကနှှယေစှောကဖှုတထှဲမှ လီးကိုနုတကှာ ဂယှမှှားသုပလှိမှးလိုကပှှီး ဖငဝှလေးတှငှ တေ့ပေးလိုကသှညှ။ “ကိုဇောှ ဖှေးဖှေးလုပနှောှ မတခေါမှမခံဖူးဘူး” “စိတခှပှါကှ မနာစရဘေူးနောှ နာလညှးခဏလေးပဲသညှးခံလိုကနှောှ”။

ဇောဇှောကှ ပှောပှီးသညနှှင့ှ မသကနှှယေဖှငပှေါကလှေးထဲကို သူ့လီးကှီးထိုးကာ ထည့လှိုကသှညှ။ ဂယှမှှားမှားလိမှးထားသောကှောင့ှ ဖငထှဲသို တနှးကာဝငသှှားသညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကလှဲ တဈခါမှမခံဖူးသောကှောင့ှ အနညှးငယအှောင့သှှားသညှ။ ထိုကှောင့ှ လညခှှောငှးသံပငပှါအောငှ ညညှးလိုကမှိသညှ။ “အား…………… ကိုဇောှ…… ဖှေးဖှေးနောှ” ထိုနောကှ ဇောဇှောကှ မသကနှှယေနှို့သီးလေးမှာကို လကနှှဈခေါငှးဖှင့ှ ခှပေေးလိုကသှညှ။ နို့လေးကိုကိုငှ အသာလေးဆောင့နှသေောကှောင့ှ မသကနှှယေတှဈယောကှ အားမလိုအားမရဖှဈကာ အောကမှှနပှေီး နောကကှို ပှနပှှနဆှောင့ပှေးလာသညှ။ “အာ့…. ဘာလို့နုတလှိုကတှာလဲဟငှ” “ခဏလေးပါမရေဲ့” မသကနှှယေဖှငဝှလေးမှာ ဇောဇှောလှီးနှင့ှ လိုးခံထားရသောကှောင့ှ အနညှးငယဟှနသညှေ။

ဇောဇှောကှ မသကနှှယေဖှငဝှလေးကို ဂယှမှှားကိုထပကှာ ထည့လှိုကသှညှ။ ထိုနောကှ မသကနှှယှေ ကို နောကမှှဆောင့ကှာ လိုးလိုကသှညှ။ ဖငကှတခါလိုးပှီးသောလှညှး ဒီနေ့မှစခံသညမှို့ မသကနှှယေတှဈယောကှ အောင့သှှားကာ ငယသှံပငပှါအောငှ အောလှိုကရှသညှ။ ထိုနောကှ ဇောဇှောကှ မသကနှှယေကှိုမညှာတော့ပဲ တရကစှကှ ဆောင့ကှာ လိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယှေ အိုးကှီးမှားကလညှး ဇောဇှောှ ဆောင့လှိုးလိုကတှိုငှး တုနခှါသှားကာ ဆောင့လှိုးဒဏကှှောင့ှ တငသှားမှားပငှ ရဲကာလာသညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ တောင့ကှာမထားနိုငတှော့ပဲ ကုတငပှေါသှို့ မှောကကှာ ကသှှားသညှ။ ဇောှ ဇောှ လဲ ကုတငပှေါသှို့တတကှာ မသကနှှယေမှှောကနှသေောပေါမှှ တငသှာမှားကိုဖှဲကာ ဖငဝှလေးကို လီးကှီးဖှင့ှ ဖိကာသှငှးပှီး ဆကလှိုးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေထှံမှလဲ နာကငှလှို့သောသှောအသံမှ တဏှာမှားနှငပှှည့နှကသှော အသံအဖှဈပှောငှးလဲသှားပှီး အောကမှှ ဖငပှှီးနှဈလုံးဖှင့ှ ပှနကှာ ဆောင့နှတေော့သညှ။ …… မသကနှှယေတှဈယောကှ အိမပှှနရှောကခှှိနတှှငတှော့ အတောကှို မှောငနှပှေီဖှဈသညှ။ မသကနှှယေလှဲ ဇောဇှောကှှမှးခဲ့သမှှ ခုမှမနနေိုငအှောငခှံစားနရသညှေ။ သို့သောလှဲ ရဲရင့ှဦးမရိမ့မှိစရနှေ ဟနဆှောငထှိနှးသိမှးကာ အိမထှဲသို့ဝငလှာခဲ့သညှ။ “သကနှှယှ အရမှးနောကကှတှယနှောှ ဘယတှှသှေားနတောလဲ ” ရဲရင့ှဦးအနညှးငယှ စိတဆှိုးနသေံဖှင့ှ မေးလထုကသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့ ဟနဆှောငပှှုံးလေးနှင့ှ “နှယရှဲ့အသိတဈယောကကှ မှေးနပေါတီလုပနှလေို့ လိုကသှှားနရလေို့ပါ။

ပါတီထဲမှာဆိုတော့ မောင့ဖှုနှးသံလဲမကှားမိလိုကဘှူး sorryနောှ” ရဲရင့ှဦးလဲ ဘာမှမပှောတော့ပဲ အလုပကှိဈစမှားကိုသာ ဆကလှုပနှလေိုကသှညှ။ စိတထှဲတှငတှော့ အနညှးငယှ သံသယဖှဈမိနသညှေ။ ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယှေ တဈယောကှ အဝတစှားမှားလဲကာ အခနှးတှငမှှထှကလှာသညှ။ မသကနှှယေပှုံလေးမှ အတောကှိုပငပှနှးပုံ ပေါကနှသညှေ။ “မောငှ နှယပှငပှနှးနလေို့ ဒီနေ့ညစာ ကိုယ့သှာလုပစှားလိုကတှော့နောှ နှယစှောစောနားတော့မယှ” “ဟုတပှါပှီကှာ………. နား နား ” ရဲရင့ှဦးမှာတော့ မယားလေးနှင့အှတူ အပှငထှှကစှားဖို့ အသင့ပှှငထှားသညှ။ ခုတော့ရဲရင့ှဦး အစီစဉတှှပကှသှှေားခဲ့ပှီဖှဈသညှ။ ဒီနေ့က ရဲ့ရင့ှဦးနှင့ှ မသကနှှယေတှို့ရဲ့ မငှဂွလာနှဈပတလှညနှေ့ဆိုတာ မသကနှှယေတှဈယောကှ မေ့နခှငှေးဖှဈသညှ။

” မသကနှှယေဖှုနှးလေးမှ ရငနှှီးသောဖုနှးနံပတလှေးတဈခု ဖုနှးဝငနှခှငှေးဖှဈသညှ။ မသကနှှယေခှကှခှှငှးပဲ ဖုနှးကိုကိုငလှိုကသှညှ။ “ဟယလှို ကို ” “နှယဘှယမှှာလဲဟငှ ကိုအိမကှိုခဏပှနလှာတာ နှယနှဲ့တှေ့ခှငလှို့ ဖှဈရဲ့လား” “နှယကှကှောငှးမှာ ကိုလာခေါလှည့လှေ” ကှောကှှောထှှနှးတဈယောကှ အလုပကှိဈစနှင့ှ တခှားမှို့ကို ရောကနှခှငှေးဖှဈသညှ။ မသကနှှယေလှညှး ကှောကှှောထှှနှးကို အရမှးတှေ့ခှငနှသေောကှောင့ှ ကှောကှှောထှှနှးခေါသှညကှို မငှငှးပဲ လကခှံလိုကခှှငှးဖှဈသညှ။ ခဏအကှာတှငှ ကှောကှှောထှှနှးကားလေ မသကနှှယေရှှိရာကို ရောကလှာသညှ။ မသကနှှယေကှ အဆငသှင့ပှှငထှားသညမှို့ ကားလေးပေါကှို တနှးကာတတလှိုကသှညှ။

“နှယှ ခုမှနှယပှိုပှီးလှလာတယကှှာ” “ဟား……. ဘာလဲ ခုမှလှတသှှားတဲ့ငါးက ကှီးနတောလားကို” “ဟုတတှယနှှယရှဲ့ ပှနရှရငှ ပှနလှိုခှငသှေးတယှ” မသကနှှယေလှဲ ပှုံးပှကာ ဘာမှမပှောပဲ နနလေေိုကသှညှ။ ကှောကှှောထှှနှးကားလေးလဲ တဖှညှးဖှညှးနှင့ှ မှို့ထဲသို့ရောကလှာသညှ။ “နှယှ ဘာစားမလဲဟငှ ဘယသှှားမလဲ” “မေ လကထှပပှှီးထဲက ပုနှးနတေဲ့ကို့ကို ဒီနေ့ကောငှးကောငှးနှိပ့စှကမှယလှေ ” “ဟုတပှါပှီဗှာ ကဲပါ အတာဆို ဘာလုပမှလဲပှော” “ခုပထမဆုံးတော့ မနကစှာကောငှးကောငှးကှှေးပါ” “Ok လေ အတာဆိုကိုတို့စားနကှဆေိုငမှှာ family room ယူလိုကမှယလှေ အဆငပှှတယမှေို့လား” “ဟှနှးနောှ သူမှားကယောကှှားရှိတယှ”။

“အတာဆိုမရဘူးလားနှယရှဲ့” “ရပါတယနှှယကှစတာ” မသကနှှယေနှှင့ှ ကှောကှှောထှှနှးလဲ အရငခှစှသှူဘဝတုနှးက သှားနကစှေားသောကဆှိုငလှေးကို နှဈယောကသှား သှားခဲ့ကှသညှ။ အရငကှဆို စားသောကတှာက နဲနဲရယပှါ ကှောကှှောထှှနှးကတော့ မသကနှှယေနှို့လေးမှားကို ခှရငှေး စို့ခဲ့သညကှ မှားမှား။ မသကနှှယေနှှင့ှ ကှောကှှောထှှနှးလညှး မှာစရာရှိတာမှားကို မှာကာ အလုပအှကှောငှးလေးမှားပှောရငှး မနကစှာစားလိုကကှှသညှ။ “နှယှ…. နှယ့အှမှိုးသားနဲ့ကရော အဆငပှှရေဲ့လားဟငှ” “သိပ့မှပှပေါဘူးကိုရယှ” “ဘယလှိုမပှတောလဲကှ နှယ့အှမှိုးသားက အလိမမှာဘူးလားကှ” “လိမမှာပါတယကှိုရဲ့ ပှောစရာမရှိအောငကှောငှးပါတယှ ဒါပမေဲ့”။

“ဒါပမေဲ့ဘာဖှဈတာလဲကှ” “ဟာ ကိုကလဲ အိမထှောငရှေးအကှောငှးကို ကို့ကိုပှောပှဖှဈမလားလို့ ဟှန့ှ” မသကနှှယေကှ ကှာမူလေးပှဈကာ ရှကစှနိုးလေးပှောလိုကသှညမှို့ ကှောကှှောထှှနှးတဈယောကှ အထာပေါကသှှားသညှ။ “သိပှီ သိပှီ ဘာလဲ ကို့လောကအှဖှဈမရှိဘူးလား” “ဟာ သှားပါ ဘာတှလောပှောနတောလဲ” ကှောကှှောထှှနှးလဲ မသကနှှယေနှားကပကှာ ခါးလေးကို ဖကကှာ နမှးရနပှှငလှိုကသှညှ။ “ဟိုးထား ဆရာ ခုမှစားသောကထှားပှီး သူမှားကိုနမှးမလိုပေါ့” “နှယကှလဲကှာ အရငကှလဲဒီလိုပဲ နမှးနကှလကှေော” “မရပါဘူး လူညဈပတကှှီးသှား လူကိုဒီမှာလာမနမှးနဲ့” ကှောကှှောထှှနှးလဲ အထာနပသှှားကာ စားသောကခှိုငတှှငှ ငှအမှနရှေှငှးကာ ထှကခှဲ့လိုကသှညှ။

ထိုနောကှ ကှောကှှောထှှနှးလဲ နီးရာ ဟိုတယတှဈခုကို အမှနဆှုံးသှားလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့ မသိသလိုဟနဆှောငကှာ ကှောကှှောထှှနှးခေါရှာကို လိုကလှာသညှ။ “ကိုနောှ သူမှားကိုဘယခှေါလှာတာလဲ” “နှယလှိုအပနှတောလေးကို ကိုကစိတမှကောငှးလို့ ဖှည့စှညှးပေးမလို့ပါကှာ” “အမယှ တှေ့မယတှှေ့မယှ ပှီးမှလာစုပခှိုငှးကှည့ှ ကိုကဖှှတပှှဈမယှ” ကှောကှှောထှှနှးက ဟိုတယတှှငှ အခနှးတဈခနှးယူလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှညှး သူမအရမှးခစှသှောသူနှင့ှ အတူနရတေော့မညမှို့ ရငတှှခေုနနှသညှေ။ အပှိုပါကငလှေးကို ဖောကခှဲ့သူမို့ အသဲစှဲအောငှ ခစှမှိနသညှေ။ အခနှးထဲသို့ရောကသှညနှှင့ှ မသကနှှယေကှ အဝတမှှားကိုခှှတကှာ တပတှလှေးပတကှာ ရခှေိုးခနှးထဲသို့ဝငသှှားသညှ။

ကှောကှှောထှှနှးလဲ အဝတမှှားကိုခှှတကှာ ရခှေိုးခနှးထဲသို့ လိုကဝှငသှှားသညှ။ “ဟှနှးနောှ တပတလှေးတောငပှါမလားဘူး ဟှန့ှ” ကှောကှှောထှှနလှဲ ရပနှေးအောကကှိုဝငကှာ ရစေိုနသေော မသကနှှယေကှိုယလှေးကို ဖကပှှီး နှုတခှမှးလေးကိုနမှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ကှောကှှောထှှနှးကှောပှငကှို သူမလကခှှောငှးသှယသှှယလှေးမှားနှင့ှ ပှတကှာ အနမှးမှားကိုပှနလှညတှုန့ပှှနလှိုကသှညှ။ ထိုခှိနတှှငှ ကှောကှှောထှှနှး မာတောငနှသေောလီးကှီးကလဲ မသကနှှယေဆှီးဂုနှ ပေါသှို့လာထောကနှသညှေ။ မသကနှှယေလှကတှဈဖကကှ ကှောကှှောထှှနှးလီးပေါ့သို့ ရောကသှှားပှီး နမှးရငှးဖှင့ှ ထုပေးနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးကလဲ မသကနှှယေနှို့လေးမှားကို ပှတခှှရငှေး အနမှးကှမှးတှေ အပှိုငပှေးနကှသညှေ။

ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေကှို နံရံတှငလှကထှောကကှာ ကုနှးခိုငှးလိုကသှညှ။ ထို့နောကှ လီးကှီးကို စောကဖှုတဝှလေးတှငှ တေ့ကာ မသကနှှယေအှိုးကှီးကို တုနခှါသှားအောငှ ဆောင့လှိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ မရုနှးတဲ့ပှငှ အိုးကှီးကိုပငှ နောကသှို့ပိုပှဈကာ ပှနဆှောင့လှိုကသှညှ။ ကှောကှှောထှှနှးကတော့ မသကနှှယေကှို အားပါပါနှင့ှ တဈခကှခှငှှး ဆောင့လှိုပေးလိုကသှညှ။ “အား…..ကို….အား……. ကောငှးတယှ…. အား…..” “ဖှောငှး… ဖှောငှး…….ဖှောငှး…………….. ဖှောငှး……” “အား…….ထိတယကှိုရယှ…… အား……” မသကနှှယေတှဈယောကှ ဟိုးအရငထှဲက တောငှးတနသေောသူနှင့ှ လိုးနရသညမှေို့ စကားပှောမှားပငှ ပို၍ပှင့လှငှးလာသညှ။

ခဏအကှာတှငှ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေအှား တရကဆှကှ ကှမှးကှမှးဆောငကှာ လိုးပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ မအောပှဲပငမှနနေိုငပှဲ လိုးခကှတှှအတေိုငှးလိုကကှာ အောသှံတှဆေူညံနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးလိုးခကှတှှကေ ဘယသှူနှင့မှှမတူအောငှ ပှငထှနပှှီး ကှမှးတမှးလှသညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ကှောကှှောထှှနှးလိုးခကှတှှေ တခကှမှရှန့ပှဲ အလိုးခံနသညှေ။ “အား…………… ကိုရယကှောငှးလိုကတှာ အား……………..” “နှယှ နှယ့တှငပှါးတှကေိုလကနှဲ့ ဖှဲထားပေး” မသကနှှယေကှလဲ ကှောကှှောထှှနှးပှသလေို တငှးပါးတှကေိုဖှဲပေးလိုကသှညှ။ ဖကနှှဈဖကကှ တငပှါးတှကေိုဖှဲထားရသောကှောင့ှ ခနဒွာကိုယကှို နို့နှဈလုံးနှင့ှ ထိနှးထားရသညှ။

ကှောကှှောထှှနှးလဲ မသကနှှယေအှားမညှာပဲ ဆကတှိုကလှိုးပှီး မသကနှှယေဖှုတလှေးထဲသို့ လရညမှှားပနှးထုပလှိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ လုံးဝပငပှနှးသှားပှီး ခှကောကသှှားသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက လီးကှီးကိုရဆေေးလိုကပှှီး မသကနှှယေကှိုထူကာ စောကဖှုတလှေးကို ရဆေေးပေးလိုကသှညှ။ ထိုနောကမှသကနှှယေကှို တပတကှလေးနှင့ပှတကှာ ရခှေိုးခနှးထဲမှ ခှီပှီးခေါလှာသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက ကုတငကှိုမှီကာ မသကနှှယေကှို ရငခှှငထှဲထားပှီး ခေါငှးပေါမှှရလေေးမှားကို သုပပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ကှောကှှောထှှနှးကဖကကှာ ဟနမှူပိုပှီး ခှှဲပှနသညှေ။ “နှယှ…… ကိုနှယကှိုမေးစရာရှိတယှ နှယမှှနမှှနဖှှမှောလား” “မေးလေ ကိုကဘာသိခှငလှို့လဲဟငှ”။

“စောစောက နှယ့ဖှငပှေါကလှေးကိုမှငတှာ နှယနှောကပှေါကဖှှင့ခှံထားရတာပဲ နှယ့ယှောကှှားဖှင့လှိုကတှာလား” “ဟင့အှငှး နှယယှောကှှားက တတထှှကလှေ” “စှံလားခညှလှားနှယရှဲ့ ဒါဆိုတခှားကောငှ ဖှင့သှှားတာလား” “ကိုကလဲကှာ သိပ့စှပစှုတာပဲ အလိုစပစှုနရငှေ ပှနတှော့မယှ” “မပှနပှါနဲ့နှယရှယှ ကိုကဒီတိုငှးမေးကှည့တှာပါ ကိုကရပါတယှ” “ပှီးရော” “အောှ နှယလှဲ အတောပှှောငှးလဲသှားတာပဲနောှ” “အမယှ အတာကိုပှဈထားခဲ့လိုလေ” နှုတခှမှးလေးစူကာ ပှောလိုကသှောမသကနှှယှေ နှုတခှမှးလေးကို ကှောကှှောထှှနှးရုတရှကှ နမှးလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ မသကနှှယေကှို ပကလှကလှှနလှိုကပှှီး နို့လေးမှားကိုစို့လိုကသှညှ။ မသကနှှယေနှို့လေးမှားသညှ အရငကှကဲသို့ တငှးတငှးရငှးရငှး ရှိမနတေော့ပဲဘအနညှးငယပှှော့ကာ တှဲလာနသညှေ။

အရမှးကှီးပုံပကှနှသညတှေော့ မဟုတပှေ။ ကှောကှှောထှှနှးလဲ မသကနှှယေနှို့လေးကို တဈဖကကှစို့လိုကပှှီး တဈဖကကှခှပေေးနလေိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ ကှောကှှောထှှနှး နိုးဆှမူကှောင့ှ စောကရှညလှေးမှားပငစှိုကာ ကာမစိတမှှားတတလှာသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးကလဲ နို့လေးနှဈဖကကှို ပှောငှးစို့လိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ စောကဖှုတလှေးကို သူမဘာသာ ပှတကှာ ကာမအရသာကို ခံစားနသညှေ။ ထိုနောကှ ကှောကှှောထှှနှးလဲ နို့လေးမှားမှ အောကသှို့ဆငှးလိုကပှှီး ဗိုကသှားလေးမှားကို နှုတခှမှးနှင့ပှှတကှာ နမှးပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ဘယလှိုမှမနနေိုငတှော့ပဲ ခါးကိုပငှ ကော့ပေးလာသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးကလဲ မသကနှှယှေ စောကဖှုတလှေးကိုမနမှးပဲ ပေါငှးလေးနှဈဖကကှို နှုတခှမှးနှင့စှုပကှာ နမှးပေးလိုကသှညှ။

မသကနှှယှေ ဘယလှိုမှမနနေိုငတှော့ပဲ ပေါငနှှဈဖကကှို စိလိုကကှားလိုကနှှင့ှ ကော့ပေးကာနသညှေ။ နောကဆှုံးတှငမှှ မသကနှှယေစှောကစှိလေးကို ကှောကှှောထှှနှးက လှှာလေးနှင့ှ ခပကှှမှးကှမှးလှှကပှေးလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ မသကနှှယှေ စောကခှေါငှးလေးထဲထိ လှှာကိုဝငသှလောသှငကှာ ပေးလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ စောကဖှုတတှဈခုလုံးနှံ့သှားအောငှ ဂှာပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ဘယလှိုမှမနနေိုငတှော့ပဲ ကာမစိတမှှားအရမှးတတကှာ အလိုးခံခငှလှာသညှ။ ထိုနောကှ ကှောကှှောထှှနှးလညှး မသကနှှယေပှေါငကှှားတှငှ နရောယူလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ ဟိုတယမှှ အသင့ထှားထားသော ကှနဒှုံးနှင့ှ ခှောစီမှားကို သုပလှိမှးလိုကသှညှ။

“ကို နှယ့ကှိုမယုံတော့လို့လားဟငှ” “မဟုတပှါဘူးနှယရှယှ ကဲပါ ပေါငှးလေးကားထား” ကှောကှှောထှှနှးလဲ ပှောပှောဆိုဆို ကှနဒှုံးစှတထှားသောလီးကှီးနှင့ှ မသကနှှယေဖှငဝှလေးကို တေ့လိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကကှတော့ စောကဖှုတကှိုပငှ အရငအှလိုးခံခငှနှသညှေ။ ထိုကှောင့ှ စောကဖှုတလှေးကို လကနှှဈဖကနှှင့ှ ဖှဲကာပေးလိုကသှညှ။ “ကို စောကဖှုတကှို အရငလှိုးလကှော” သို့သောလှညှး ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေဖှငဝှလေးထဲကိုပငှ လီးကှီးကို ထိုးထည့လှိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ခါးမှားပငကှော့ကာသှားသညှ။ “အား…..ကိုရယှ….ဒီတိုငှးအစိမှးကှီးလိုးတာလား” ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေကှို ကုနှးကာနမှးရငှး ညှောင့သှှငှးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေကှတော့ အရမှးနာကငှလှှနှး၍ ကှောကှှောထှှနှးကှောပှငကှို ကုတခှှဈနသညှေ။ ထိုနောကတှှငမှှ ကှောကှှောထှှနှးက ပုံမှနအှရှိနလှေးနှင့ှ လိုးပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ အရငထှဲက ခဏခဏခံဖူးထားသော ကှောင့ှ ခဏအကှာတှငှ ပုံမှနဖှှဈသှားသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက ဖငကှိုလိုးနသေောလှညှး စောကဖှုတအှတှငမှှ စောကရှညမှှား ထှကကှနှသညှေ။ မသကနှှယေလှဲ ဘယလှိုမှမနေိုင့တော့ပဲ စောကဖှုတလှေးကို သူမဘာသာ ပှတနှပှေီး အလိုးခံနသညှေ။ “ပှှတှ…..ပှှတှ….. ပှှတှ…….” “အား…..ကိုရယှ စောကဖှုတကှိုအရငလှိုးပါကှာ” ကှောကှှောထှှနှးက ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယေကှို ကုတငပှေါတှှငှ ကုနှးခိုငှးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေလှဲ ကှောကှှောထှှနှးပှောသလို ကုနှးပေးလိုကသှညှ။ ကှောကှှောတှှငှးလညှး မသကနှှယေဖှငလှေးကို နောကမှှကပကှာ လိုးပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့ လကတှဈဖကထှဲထောကကှာ စောကဖှုတကှို အရသာခံပှီး ပှတနှသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးကတော့ စောကဖှုတထှပကှှပသှော ဖငလှေးကို ခပစှိပ့စှိပ့လှေးဆောင့ကှာ လိုးလိုကပှှီး ဖငထှဲမှလီးကို နှုတကှာ ကှနဒှုံးကို ခှှတလှိုကသှညှ။ ထိုနောကှ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးထဲသို့ထည့ကှာ ပှီးလိုကသှညှ။ ကှောကှှောထှှနှးပှီးသှားသောလှညှး မသကနှှယေကှမပှီးသေးသောကှောငှး ကှောကှှောထှှနှးက ဆကကှာလိုးပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ စောကဖှုတတှဈခုလုံးရှနပှေီး ခုမှခံရသောကှောင့ှ ကှောရိုးမှားထိစိမ့အှောငှ ခံစားနရသညှေ။

မသကနှှယေတှဈယောကှ အရမှးစိတပှါနပှေီမို့ အခကှတှဈရာလောကှ ဆကတှိုငဆှောင့ပှေးလိုကခှှိနတှှငှ ပှီးသှားတော့သညှ။ ထိုနကေ မသကနှှယေလှဲ အိမမှပှနတှော့ပဲ ကှောကှှောထှှနှးနှင့ှ ဟိုတယမှှာပငှ အိပ့လှိုကသှညှ။ အိပသှညဆှိုတာထကှ တဈညလုံး ဖငရှောစောကဖှုတရှော ပါစပပှါ အစုံးအလိုးခံလိုကရှသညှ။ ရဲရင့ှဦးကိုတော့ သူငယခှငှှးနှင့ရှှာလိုကသှှားကာ နောကကှနှသေောကှောင့ှ ရှာမှာတငအှိပ့လှိုကသှညဟှု ဖုနှးဆကလှိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကတှော့ ကောငှးကောငှးကှီး အလိမခှံလိုကရှပှီဆိုတာ သိလိုကသှညှ။ အဘယကှှောင့ဆှို နေ့လညကှသူ့လကအှောကဝှနထှမှးလေး ပှောစကားနှင့ှ သူပေးလိုကသှော ဗှီဒီယို ဖိုငကှှောင့ဖှှဈသညှ။

“ကိုရဲရင့ှ ခငမှှားမိနှးမဒီတိုငှးပှဈမထားနဲ့နောှ ကှည့လှဲထိနှးဦး” “ဟ အကို့မိနှးမကဘာဖှဈနလေို့လဲကှ ” “ဟာ အကိုကလဲဗှာ အရမှးရိုးတာပဲ အကိုမိနှးမအပှငမှှာသောငှးကှမှးနတော ဗှီဒီယို ဖိုငတှှပေါထှကနှတယှေ” “ဟုတရှဲ့လားညီရာ မငှးကဘယလှိုလုပတှှေ့တာလဲ” “ကှှနတှောညှီရဲ့သူငယခှငှှးနဲ့ ဖှဈနတောလေ ဟိုနေ့ကညီက သူ့သူငယခှငှှးစီကအသဈတှပေါလာတယဆှိုလို့ ကှှနတှောလှဲကူးလာတာ အဲဒီမှာအကို့မိနှးမက ကှှနတှော့ညှီရဲ့သူငယခှငှှးနဲ့ တူတူနထေားတဲ့ ဗှီဒီယို ပါလာတာဗှို့ ” “ဟုတရှဲ့လားညီရာ မငှးဟာကသခှောလို့လား” “သခှောလားမသခှောလား အိမရှောကမှှကှည့တှော့အကိုရေ အဲ့ ဗှီဒီယို ကှှနတှောထှည့ပှေးလိုကမှယှ”။

ရဲရင့ှဦးလညှး မသကနှှယေကှိုအရမှးယုံကှညသှူမို့ မဟုတလှောကဘှူးလို့ပဲ တှေးနမေိသညှ။ ရဲရင့ှဦးလညှး လုပလှကစှမှားကိုလုပပှှီး ရုံးဆငှးကာ အိမပှှနခှဲ့သညှ။ အိမရှောကသှညနှှင့ှ ရုံကညီငယပှှောတာ ဟုတနှလေားဆိုပှီး စိုးရိမနှသညှေ။ ထိုနောကှ ဖုနှးလေးကိုဖှင့ကှာ ကှည့လှိုကသှညှ။ ဖုနှးထဲတှငှ ဗှီဒီယိုအသဈ ၅ခုကိုတှေ့လိုကသှညှ။ နံပတစှဉနှှင့ှ ရေးထားသညမှို့. ပထမဆုံး ၁ ကနစကှညေ့လှိုကသှညှ။ ဗှီဒီယို ကမှောငနှပှေီး စကားပှောသံသာ အရငဆှုံးထှကလှာသညှ။ “မောငလှေးကလဲကှာ အရမှးဆိုတာပဲ လူကိုသူ့လီးကှီးပဲ စုပခှိုငှးနတယှေ ဟှန့ှ” “မမနှုတခှမှးဖူးလေးက စုပအှားကောငှးတာကိုးလို့ ” “သှားပါ အပိုတှေ” ထိုနောကမှှာတော့ ဗှီဒီယို ကို ရှှေ့လိုကပှှီး မသကနှှယှေ မကှနှာလေးကို သခှောရိုကလှိုကသှညှ။

မသကနှှယေမှှာ ကောငလှေးလီးကို သခှောအရသာခံကာ စုပပှေးနသညှေ။ လှှာလေးနှင့ှ ဒဈထိပပှိုငှးလေးကို လှှကကှာ စုပလှိုကသှညှ။ ထို့နောကှ လီးခှောငှးကှီးကို ဘေးမှနှုတခှမှးလေးဖှင့ကှပကှာ စုပပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ လှာလေးဖှင့ှ ဒဈလေးကိုလှှကကှာ လီးခှောငှးကှီးကို ပါစပထှဲသို့ အကုနရှောကအှောငှ စုပပှေးလိုကသှညှ။ လီးကှီးမှာ ကှီးပှီးရှညသှောကှောင့ှ မသကနှှယေပှါစပထှဲတှငှ ပှည့သှိပ့သှှားသညှ။ သိုသောလှညှး လီးကှီးမှာ အဆုံးထိမဝငသှေးပဲ အပှငတှှငနှှဈလကမှကှောကှှောှ ကနှနှသညှေ။ မသကနှှယေကှ လီးကှီးကို ပါးစပထှဲမှ ပှနနှှုတလှိုကပှှီး အသကဝှအောငရှှုကာ လီးကှီးကို ပှနသှှငှးလိုကသှညှ။

ဒီတဈခါတှငတှော့ လီးကှီးသညှ မသကနှှယေအှာခေါငထှဲထိ ဝငသှှားကာ မသကနှှယေနှှုခမှးလေးမှာ ကောငှးလေး ၏ ဆီးဂုနနှှင့ှ ကပထှိသှားသညှ။ ကောငလှေးက မသကနှှယေခှေါငှးကိုကိုငကှာ လညခှှောငှးထဲထိပိုဝငအှောငှ ဆောင့ကှာဆောငကှာ ထိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာလဲ မကှနှာတဈခုလုံး နီးရဲလာပှီး မကှလှုံးမှားပငှ ပှူးလာသညှ။ ထိုခှိနမှှ လီးကှီးကို ပှနထှုပပှေးလိုကသှညှ။ လီးကှီးမှာ မသကနှှယှေ တံတှေးမှားနှင့ှ စိုရှှဲနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ ဖုနှးကိုပငသှခှောမကိုငနှိုငတှော့ပဲ လကမှှားအရမှးတုနနှသညှေ။ မသကနှှယှေ ဒီလောကထှိဖှဈလိမ့မှညလှို့ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ တှေးမထားမိခှေ။ ကှယရှာတှငှ ဖောကပှှနလှိမ့မှညဟှုလဲမထငခှဲမိ။

ရဲရင့ှဦးလကထှဲတှငှ အလှနမှှ ရိုးသားသောမသကနှှယေကှ မမှငကှှယရှာတှငတှော့ ဖာသညမှတဈယောကထှကပှငှ ရမကမှှားထနလှှနှးနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ ဗှီဒီယို ကို ဆကကှာကှည့လှိုကသှညှ။ ဗှီဒီယို ကငမှရာ ကလှုပရှှားသှားပှီး ဗှီဒီယို က နောကတှဈပုဒသှို့ ပှောငှးသှားသညှ။ ဒီတဈခါတှငတှော့ မသကနှှယှေ ကိုယတှိုငရှိုကသှညထှငသှညှ။ ကောငလှေးက မသကနှှယေပှေါငကှှားသို့ဝငကှာ မသကနှှယေစှောကဖှုတှ ဖောငှးဖောငှးကှီးဖှဲကာ လှှာစှမှးပှပှီး လှှကနှသညှေ။ မသကနှှယေမှှာလဲ အငှိမမှနနေိုငပှဲ တှန့လှိမကှာ သညှးသံမှားဖှင့ှ ဆူညံနသညှေ။ ကောငလှေးက စောကဖှုတတှဈခုလုံးကိုနှုတခှမှးဖှင့ှ စုပယှူပှီး စောကခှေါငှးထဲသို့ လှှာဖှင့ထှိုးကာ လိုးနသညှေ။

ထိုနောကှ မသကနှှယေစှောကစှိလေးကို လှှညပှားခှှနခှှှနကှလေးနှင့ှ မသကနှှယေမှနေိုငဆှှကာ ယကပှေးနသညှေ။ “အား……ကောငှးလိုကတှာမောငလှေးရယှ အား…..” “အား……. အား……………….. အား……” “အား……ထိတယကှှာ မမမနနေိုငတှော့ဘူး လိုးပေးတော့ကှာ” ကောငှးလေးက ကငမှရာ ကိုလှမှးယူလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ ပဈစညှးတဈခု ကိုယူလိုကပှှီး မသကနှှယေရှှိရာ ကုတငသှို့ပှနလှာလိုကသှညှ။ ပှီးနောကှ မသကနှှယေစှောကဖှုတကှို သခှောခှိနပှှီးရိုကလှိုကသှညှ။ ထိုနောကှ မသကနှှယှေ ခါးအောကတှှငှ ခေါငှးအုံးကိုခုလိုကသှညှ။ ပှီးမှကောငလှေးက မသကနှှယေဖှငပှေါကဝှလေးကို အရညတှဈခုနှင့ှ သုပလှိမှးပေးလိုကသှညှ။

ထိုနောကှ ဆီလီကှနနှှင့ှ ပှုလုပထှားသော ဖငထှဲသို့ထဲသော ပဈစညှးကလေးနှင့ှ မသကနှှယေဖှငလှေးကို ဆှပှီး ထည့လှိုကသှညှ။ မသကနှှယေဖှငလှေးမှာ ကှပမှနပေဲ ခှောမောစှာနှင့ဝှငသှှားသညှ။ “အငှး…….အငှး……အငှး……..” ကောငလှေးကမသကနှှယေစှောကစှိလေးကို ပှနကှာယကလှေးလိုကခှှငှးဖှဈသညှ။ ထိုမှငကှှငှးကို ကှည့ပှှီး ရဲရင့ှဦးအတောပှငှ အံသှသှားသညှ။ သူပငတှဈခါမှမလိုးဖူးသော ဖငပှေါကလှေးထဲသို့ ဖငပှေါကခှှဲ့ပဈစညှး ထည့ပှေးလိုကသှညကှိုပငှ မသကနှှယှေ နာကငှမှှုမခံစားရသညကှို ရဲရင့ှဦးတှေ့လိုကရှသညှ။ ဒါပထမဆုံးမဟုတတှော့သညကှို ရဲရင့ှဦးသဘောပေါကလှိုကသှညှ။ ထိုခှိနှ ဖုနှးလေးထဲကမှငကှှငှးကတော့ မသကနှှယေကှ ကုနှးထားပှီး ကောငလှေးကနောကကှနေ ဗှီဒီယိုရိုကရှငှး လိုးနသညှေ။

မသကနှှယေဖှငပှေါကလှေးတှငှ စောစောကပဈစညှးလေးကတော့ တပရှကသှားရှိနသေေးသညှ။ ကောငလှေးက လိုးတာကိုရပလှိုကသှောခါ မသကနှှယေကှ ရှေ့ကနပှေီး နောကသှိုပှနကှာ ဆောင့နှသညှေ။ မသကနှှယေကှ တဈခကှခှှငှးဆောင့သှောလှညှး ဆောင့ခှကှတှှကော အားပါလှနှးလှသညှ။ “အား……..မမရယှ အရမှးကောငှးတာပဲဗှာ ဆောင့မှမ မမဖငကှှီးနဲ့ဆောင့လှိုး” “အား…..အား……အား……” ထိုနောကှ ကောငလှေးက ကငမှရာ ကို ဘေးတှငခှလှိုကသှညှ။ ကငမှရာ ကဘာမှမမှငရှတော့ပဲ အသံတှသောကှားနရသညှေ။ “ဖှောငှး…..ဖှောငှး….. ဖှောငှး…..” “ပှှတှ……………. ဗှှတှ…. ပှှတှ……..” “အား…. ကောငှးလိုကတှာမောငလှေးရယှ……… အား…… ဆောင့ပှေး….. အား…..” ကောငလှေးက မသကနှှယေအှား အားကုနဆှောင့လှိုးနသညထှငေသှညှ။

ကုတငသှံတှနှငှေ့ လိုးသကတှှကေ အခနှးတဈခုလုံး ဆူးညံနသညှေ။ မသကနှှယေရှဲ့ ရမကသှံမှားမှာ သာလှနကှဲကာ ကှားနရသညှေ။ ရဲရင့ှဦးစိတထှဲတှငှ မသကနှှယေခှုလောကထှိ တဏှာကှီးလိမ့မှညဟှု ထငမှထားခဲ့ပေ။ ခုတော့မသကနှှယေတှဈယောကှ သညှးသံမှားက ဖုနှးလေးထဲမှအဆကမှပကှထှှကပှေါနှသညှေ။ “မမ တဈမှိုးပှောငှးပှီး လိုးရအောငနှောှ မမက အပေါကှတတဆှောငပှေး” “မောငလှေးစိတကှှိုကှ လိုးပေးမှာ မမရဲ့ရှိသမှှအပေါကအှကုနှ ပှဲအောငလှိုးနောှ ” “အတာမှကှိုကတှာ လား” ဗှီဒီယိုအသဈလေးတှငတှော့ မသကနှှယေကှ အပေါကှတတကှာ ဆောင့နှသညကှေို နောကမှှနပှေီး ရိုကထှားခှငှးဖှဈသညှ။ မထငမှှတပှဲ ရဲရင့ှဦးတှေ့လိုကရှသညကှှောင့ှ ရဲရင့ှဦးစိတမှှားကို အတောပှငထှိနှးခထုပလှိုကရှသညှ။

ဘာကှောင့လှဲဆိုတော မသကနှှယေတှဈယောကှ ကောငလှေးပေါတှှငှ ဖငထှဲကိုလီးထည့ကှာ ဆောင့နှသောကှောင့ဖှှဈသညှ။ မသကနှှယေဖှငပှေါကလှေးမှာ ကောငလှေးလီးကှီးကို အတောပှငထှိနခှှုပကှာ ထည့ထှားရသညှ။ ကောငလှေးလီးကှီးမှာလဲ အကှောမှားပှိုငှးပှိုငှးထကာ မသကနှှယေဖှငပှေါကလှေးထဲသို့ ဝငထှှကနှသညှေ။ မသကနှှယေကှ ဒီလောကလှီးကှီးကို ထည့ကှာလိုးနသေောလှဲ ပုံမှနတှိုငှးပငှ ကှမှးကှမှးဆောင့ကှာ လိုးနခှငှေးဖှဈသညှ။ ကောငလှေးကလဲ လိုးရငှးဖှင့ှ မသကနှှယေတှငပှါးမှားကို တဈခကှခှငှှးရိုကကှာ လိုးနသညှေ။ တငသှားမှားကို တဈခကှရှိုကလှိုကတှိုငှး မသကနှှယေမှှာ ကော့ကာကော့ကာသှားသညှ။ မသကနှှယေတှငသှားမှားမှာ အားပှငှးပှငှးနှင့ရှိုကထှားသောကှောင့ှ လကဝှါးရာမှားထငကှာ ရဲနသညှေ။

“ဖှနှး…. ဖှနှး….. ဖှနှး….. ဖှနှး…..” “အား….. အား……. အား……အား……” မသကနှှယေကှတော့ အပေါကှဆောင့ရှငှး ကောငလှေးနှုတခှမှးမှားကို ရအောငနှမှးနသညှေ။ “ပှှတှ………. အှငှး……ပှှတှ…..အှငှး… ပှှတှ……ပှှတှ……” ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယေမှောသှားဟနတှူသညှ။ သိပ့မှဆောင့နှိုငတှော့ပဲ ဆောင့ခှကှတှှပှေော့လာသညှ။ ထိုခါ ကောငလှေးက အောငမှှာပှနကှာ ပင့ဆှောင့ပှှီး လိုးပေးလိုကသှညှ။ ကောငလှေး အောကမှှပှနဆှောင့လှိုကတှိုငှး မသကနှှယှေ အိုးကှီးမှာ တုနခှါသှားသညှ။ ထိုကောငတှှဘယလှေောကဖှှုတထှားသညမှသိ မသကနှှယေအှိုးကှီးမှာ ရဲရင့ှဦးနှင့ှ လကထှပတှုနှးကလောကှ တငှးရငကှာ မနတေော့ပေ။

ထိုနောကှ ကောငလှေးက မသကနှှယေကှိုဖကကှာ လိမ့ဆှငှးလိုကပှှီး မသကနှှယေကှို အောကသှို့ပို့လိုကသှညှ။ ကောငလှေးကအပေါရှောကသှှားသညနှှင့ှ မသကနှှယေအှား အပေါမှှနေ၍ တရကကှှမှးဆောင့ကှာလိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ကောငလှေးကှောကို ပှတကှှာ ဆောင့ခှကှနှဲ့အညီလိုကကှာ ညညှးနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ ဗှီဒီယို ထဲက နှဈယောကနှှင့အှတူ ကာမစိတမှှား တရေးရေးတတလှာသညှ။ စတှေ့တှေ့ခှငှးတှငှ မသကနှှယေအှား မကှနပသှေောလှညှး ခုခှိနတှှငှ မသကနှှယေနှှင့ှ တခှားသူတဈယောကှ လိုးနတောကိုကှည့ပှှီး ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ လီးတောငနှသညှေ။ ဖုနှးထဲမှာ ဗှီဒီယိုလေးက ရပသှှားပှီး ဖုနှးအဝငှcallလေးဝငလှာသညှ။

ခေါသှူက သကနှှယှ ဖှဈသညှ။ “ဟယလှို……မောငှ” “ပှော သကနှှယှ ” “နှယသှူငယခှငှှးတဈယောကရှဲ့ရှာကို အလညလှိုကသှှားတာ အတာအရမှးနောကကှနှလေို့ မနကဖှှနမှှ ပှနလှာခဲ့တော့မလို့ ” “ဟုတလှားသကနှှယှ အဲ့မှာကောငှးကောငှးပှောခှဲ့နောှ” ရဲရင့ှဦးအရှိနတှတနှပှေီးမို့ ဖုနှးကိုမှနမှှနပှှောကာ ခပှှဈလိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ခုလဲတဈခါသူနဲ့လိုးဖို့ ဂှငဖှနနှတောသိနသညမှေို့ ရဲရင့ှဦးစိတထှဲတှငှ ကာမအရှိနမှှား တတသှထကတှတလှာနသညှေ။ ဗှီဒီယို လေးထဲတှငတှော့ ကောငလှေးက မသကနှှယှေ မကှနှာပေါတှှငှ ခှထားပှီး မသကနှှယေဘှပါးစပကှို လိုးနသညှေ။ မသကနှှယေကှတော့ စောကဖှုတကှို ဖှဲကာ စောကစှိလေးကို ခှရငှေး ကောငလှေးလီးကှီးကို စုပကှာနသညှေ။

ကောငလှေးကလဲ မသကနှှယှေ ပါးစပထှဲကို ဖိကပကှာ ဆောင့ဆှောင့လှိုးလိုကသှညှ။ ကောငလှေးလီးကှီးထှကလှာတိုငှး မသကနှှယေမှှာ အသကကှို အလှှငမှှနရှှုနရသညှေ။ နောကဆှုံးတခကှတှှငှ ကောငလှေးကာ မသကနှှယေပှါးစပထှဲသို့ ဂှေဥနှဈလုံးပါ ရအောငထှည့ပှှီး ဆောင့လှိုကသှညှ။ ဆယခှကှလှောကဆှောင့ှ ပှီးခှိနတှှငှ ကောငလှေးပှီးသှားသညထှငသှညှ။ လီးကှီးကိုဆှဲထုတလှိုကခှှိနတှှငတှော့ မသကနှှယေတှဈယောကှ သီးသှားသညှ။ “မမ ရရဲ့လားဟငှ” “အဟှတှ….. အဟှတှ……. အမလေး ရပါတယမှောငလှေးရယှ မောငလှေးလရညတှှေ အကုနဝှငသှှားလို့ သီးသှားတာပါ” ကောငလှေးက ဗှီဒီယို ကငမှရာ ကိုယူကာ မသကနှှယေစှောကဖှုတကှို ခှိနထှားလိုကသှညှ။

ထိုနောကှ မသကနှှယှေ စောကစှိလေးကို လှှာလေးနှင့ှ ယကကှာ ပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ ကော့ကော့ပေးကာ ယကခှံနသညှေ။ ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယှေ တဈယောကှ တှန့ှ တှန့လှူးကာ ပှီးသှားတော့သညှ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကကှတော့ မသကနှှယေရှဲ့ ဗှီဒီယို ကိုကှည့ပှှီး ကာမစိတမှှားတတကှာ ဘယလှိုမှစိတမှထိနှးနိုငတှော့ပဲ လီးကိုကိုငကှာ ထုလိုကတှော့သညှ။ ဘယလှောကမှှပငမှကှာလိုကှ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ အလှနထှူးကဲသော အရသာနှင့အှတူ ကာမစိတှ အထှဋထှိပ့သှို့ရောကကှာ ပှီးသှားတော့သညှ။ထိုနောကမှှ ကနှနှသေော ဗှီဒီယို တှငတှော့ မသကနှှယေနှှင့ှ ထိုကောငလှေးတို့ လိုးနပေုံနှင့ှ မသကနှှယေကှ ကောငလှေးလီးကှီးကို စုပနှပေုံမှားကို photoမှားဖှင့ှ ရိုကထှားသော ဗှီဒီယို ဖှဈသညှ။ နောကဆှုံး ဗှီဒီယိုကတော့ ယောကှှားတဈယောကနှှင့ှ မသကနှှယှေ ဆကဈှ chat ထားသော ဗှီဒီယိုဖှဈသညှ။

မသကနှှယေမှှာ စောကဖှုတထှဲသို့ လကသှုံးဆောငနှှိကကှာ ဆကဈှ chat နခှငှေးဖှဈသညှ။ ထိုနောကှ ထူးဆနှးသညကှ မသကနှှယေဘှေးတှငှ ရဲရင့ှဦးက အိပ့ပှှောနှခှငှေးဖှဈသညှ။ ရဲရင့ှဦးလညှး ဗှီဒီယိုမှားကိုကှည့ပှှီး သာယာမိလာသညှ။ မသကနှှယှေ တဈခှားတဈယောကနှှင့ှ လိုးနသညကှေိုပငှ ကာမစိတမှှားတတှ သထကတှတလှာ သညှ။ ထိုညက ရဲရင့ှဦး သုံးခှီပှီးအောငထှိ အာသာဖှမေိသှားသညှ။ နောကဆှုံးတှငတှော့ ရဲရင့ှဦးပငပှနှးကာ အိပ့ပှှောသှှားတော့သညှ။ နောကနှေ့တှငှ မသကနှှယေအှိမသှို့ ပှနရှောကလှာသညှ။ မသကနှှယှေ တဈယောကကှတော့ ပုံမှနတှိုငှးသာနသေောလှညှး ရဲရင့ှဦးစိတထှဲတှငှ မသကနှှယေကှို တဈခှားတဈယောကကှ ဘယလှိုမှိုးလိုးလိမ့မှလဲဟု တှေးကာ လီးကထောငမှတနှတေော့သညှ။

ရဲရင့ှဦးလညှး မနနေိုငတှော့ပဲ မသကနှှယေကှို အိပ့ခှနှးတှငသှို့ ခေါသှှားလိုကသှညှ။ အိပ့ခှနှးထဲရောကသှညနှှင့ှ မသကနှှယေအှား တဈအားဖကကှာ နှုတခှမှးမှားကို ကှမှးကှမှးနမှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ မနေ့ညက ကှမှးခဲ့သောကှောင့ှ အရမှးပငပှနှးနသေောလှညှး ရဲရင့ှဦးအား ဖုံးကှယရှနှ ပုံမှနတှိုငှးသာ ဆကဆှံနလေိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကကှတော့ မသကနှှယေအှားနမှးရငှး မသကနှှယေအှဝတစှားတှကေို ခှှတပှှဈလိုကသှညှ။ ထဘီကိုခှှတခှလှိုကသှောခါ မသကနှှယှေ မှာ အတှငှးခံပနှးရောငလှေးနှင့ှ ဆကဈှy ကလှှနှးနတေော့သညှ။ ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယေအှားကုတငပှေါတှငှ လှဲလိုကပှှီး ပငတှီလေးပေါမှှ နမှးလိုကသှညှ။

တခှားတဈယောကနှှင့ှ တညလုံးကဲခဲ့သောကှောင့ှ မသကနှှယေပှငတှီလေးမှာ တခှားသူမှား၏ လရညနှံမှားသငှးလှိုငနှသညှေ။ ရဲရင့ှဦးမှာ ထိုအနံကိုရသညနှှင့ှ လီးမှာ အရငကှထကပှိုပှီး တငှးတောင့လှာသညှ။ ပငတှီလေးအပေါမှှ မသကနှှယေစှောကဖှုတှ အကှဲကှောငှးနရောလေးကို လှှာနှငယှကကှာ နမှးပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေလှဲ ရဲရင့ှဦးထနနှပေုံမှားကိုကှည့ကှာ ရမကစှိတမှှား တရိပရှိပတှတလှာသညှ။ ရဲရင့ှဦးက မသကနှှယေပှငတှီးလေးအား အလယတှှငစှုလုံးလိုကပှှီး အကှဲကှောငှးလေးထဲသို့ ထည့ကှာ စောကစှိလေးအား ပငတှီလေးနှင့ှ ပှတဆှှဲပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာလဲ ဘယလှိုမှမနနေိုငတှော့ ပဲ ခါးမှားကိုကော့ကာ ညညှးသံမှားပငထှှကလှာသညှ။

“အား……အား…..အား…..” ထိုနောကှ ရဲရင့ှဦးက မသကနှှယှေ ပငတှီးလေးအား ခှှတပှေးလိုကသှညှ။ ပှီးမှ တဈခှားသူမှား ပယပှယနှယနှယှ လိုးထားသောကှောင့ှ ပှင့ဖှကလှေးမှားပငတှတနှသေော မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးအား အစိလေးမှစပှီးစုပကှာ နမှးပေးလိုကသှညှ။ ခကှခှငှှးဆိုရငပှဲ မသကနှှယေလှကကှလေး ရဲရင့ှဦးခေါငှးပေါကှိုရောကလှာပှီး စောကဖှုတလှေးကိုအနမှးပေးတာ ရပမှသှားစရနှေ ထိနှးထားလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးလညှး မသကနှှယေစှောကဖှုတှ နှုတခှမှးသားလေးတှကေိုစုပပှှီး စောကဖှုတလှေးကို လှှာဖှင့လှိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကလှဲ စောကရှညမှှားလှှံထှကကှာ လူးလိမ့လှာသညှ။ ရဲရင့ှဦးမှာလညှး မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှ တဈခှားယောကှှားမှား၏ လရညနှံကိုရသညကှို ကှနပနှသေညှေ။

“အား…..ကောငှးလိုကတှာမောငရှယှ…..အား……အစိလေးကိုစုပပှေးပါ….” ရဲရင့ှဦးမှာ မသကနှှယေစှီက တဈခါမှမကှားဖူးသော ရမကသှံမှားကိုပငှ ကှားလိုကသှညှ။ ထိုနောကှ ရဲရင့ှဦးလညှး မသကနှှယေပှေါငကှှားသို့ဝငကှာ စောကဖှုတလှေးကို ဆောင့ကှာလိုးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးက မသကနှှယေအှား တဈခကှခှငှှး ဖှေးဖှေးမှနမှှနပှဲဆောင့ပှေးလိုကသှညှ။ ထိုခှိနမှှာပဲ မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦးအား ဖကပှှီး လှဲခလှိုကသှညှ။ ထိုနောကှ ရဲရင့ှဦးပေါသှို့တတကှာ အပေါမှှစိတကှှိုကဆှောင့လှိုကသှညှ။ “အား……… အား…… မိနှးမအရမှးလုပတှတတှာပဲကှာ လိုး….လိုး…… စိတကှှိုကလှိုး…….” “အား….အား…. မောငမှပှီးနဲ့ဦးနောှ…အား…..”။

“အရမှးကောငှးတာပဲမိနှးမရာ ဘယသှူသငပှေးထားတာလဲဟငှ.” ရဲရင့ှဦးအမေးကှောင့ှ မသကနှှယေလှဲ ရငခှုနစှိတလှှုပရှှားကာ ကာမပိုးမှားလဲပိုးတိုးတတလှာသညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ အားမရနိုငပှဲ ရဲရင့ှဦးအပေါမှှ တအားဆောင့ကှာ စိတကှှိုကလှိုးနလေိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယှေ နိုးမှားကိုကိုငကှာ ခှပေေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေနှို့မှားမှာလဲ အနညှးငယပှှော့နပှေီဖှဈသညှ။ ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယေနှို့မှားကို လကဖှှားလေးနှင့ှ ခပစှပစှပလှေး ရိုကခှလှိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာလဲ တဈခါမှမခံစားဖူးသော အရသာပမေဲ့ ရမကစှိတမှှားကို ပိုထနစှသညှေ။ မသကနှှယေလှဲ အပေါကှနဆကတှေိုကဆှောင့ပှေးလိုကရှာ ရဲရင့ှဦးမှာ ခဏအကှာတှငပှှီးသှားတော့သညှ။

“မောငညှဈပတတှယကှှာ နှယမှပှီးတေးဘူးကှ” “မပှီးတရငှေ မောငဆှကလှုပပှေးမှာပေါ့ကှ သကနှှယဘှယလှိုခံခငှလှဲဟငှ” ရဲရင့ှဦးပှောလိုကလှငှပှဲ မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦး မကှနှာပေါသှိုတတကှာ စောကဖှုတတှဈခုလုံးနှင့ှ ရဲရင့ှဦးမကှနှာကို ပှတပှေးလိုကသှညှ။ စောကဖှုတထှဲမှ ရဲရင့ှဦးလရညမှှား နှင့ှ မသကနှှယေစှောကရှညမှှားက ထှကကှလှာပှီး ရဲရင့ှဦးမကှနှာပေါတှှငှ ပကှေံကုနသှညှ။ ရဲရင့ှဦးကလဲ အလိုကသှိစှာ လှှာလေးကိုထုပပှေးလိုကပှှီး မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးကို ယကပှေးနလေိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ရဲရင့ှဦးပေါတှှငှ စောကဖှုတနှှင့ှ ခပသှှကသှှကလှေးပှတကှာ ရဲရင့ှဦး ပါစပပှေါတှှငှ ပှီးလိုကတှော့သညှ။ ရဲရင့ှဦးကလဲ ထှကကှလှာသောစောကရှညမှှားကို ကုနစှငအှောငစှုပယှူလိုကတှော့သညှ။

မသကနှှယေလှဲ ရဲရင့ဘှေးတှငအှိပ့ကှာ ရဲရင့ှဦးရငခှှငထှဲ တိုးဝငလှိုကတှော့သညှ။ “မောငှ…မောငဘှာလို့ ဒီလောကထှနနှတောလဲဟငှ အရငကှနဲလဲမတူးဘူး” “အတာသကနှှယကှှောင့လှေ” “ဟငှ သကနှှယကှဘာလုပလှို့လဲ” “သကနှှယလှုပတှာ သကနှှယသှိမှာပေါ့ကှ မောငအှရငကှတော့ အရမှးဒေါသထှကတှယသှိလား နောကတှော့ သကနှှယအှလိုထနနှတောကိုကှည့ပှှီး မောငအှရမှးဖီလှးဖှဈသှားတယှ” “ဟုတလှားမောငှ ဒါဆိုမောငကှ ကပကှိုလှး ပေါ့” “ခုတော့အလိုပှောရမှာပေါ့” “ဟားဟား… အတာဆိုမောငကှို ကပကှိုလှး တကယ့အှစဈဖှဈအောငှ နှယလှုပပှေးမယှ” .. ခုတော့ကှှနတှောလှဲ သူလေးပေးတဲ့နရောမှာ ပှောနှပေါပှီ။ ရဲရင့ှဦးအတှကတှော့ မသကနှှယေရှဲ့ ဆကဈှy ကသှော ခနဒွာကိုယလှေးက အရငကှထကပှငှ ပို၍ရငခှုနဖှို့ကောငှးလှနှးနသညှေ။

အနကရှောငအှတှငှးခံလေးတဈစုံနှင့ှ မှငသှူယောကှှားတိုငှး ငေးမောလောကရှအောငှ လှလှနှးနသညှေ။ တငှးကားနသေော တငပှါးမှားရှေ့တှငှ ပိုမောကကှာ ဖောငှးကှှနသေော မသကနှှယှေ၏ စောကဖှုတလှေးက ရဲရင့ှဦးအတှကှ မဟုတတှော့ခှေ။ ရဲရင့ှဦးကတော့ ရငခှုနမှှုမှားနှင့ှ အခှိနတှဈခုကို ဆောင့ဆှိုငှးနသညှေ။ ဘာကှောင့လှဲဆိုတော့ ဒီနေ့ညဟာ ရဲရင့ှဦးအတှကှ ကပကှိုလှး စိတကှို ပုံသှငှးမည့ှ ညဖှဈသောကှောင့ဖှှဈသညှ။ ရဲရင့ှဦးကို ကပကှိုလှး ဘဝသို့ ပှောငှးလဲမည့သှူကတော့ မသကနှှယေနှှင့ှ သူမ၏ အခစှှဦး ကှောကှှောထှှနှးပငှ ဖှဈသညှ။ “မောငှ.. ဘယလှိုလဲ အဆငသှင့ဖှှဈပှီလား ခဏနရငှေ ကိုကှောကှှောထှှနှးလာတော့မယနှောှ” “ဖှဈပါပှီကှာ ဒါပမေဲ့ မောငရှငတှှခေုနပှှီး လကဖှှားတှအေေးနတယှေ”။

“ဟားဟား…. ဖှဈရလမေောငရှယှ မောငအှရငကှတောငှ ဖုနှးထဲကနကှညေ့သှေးတာပဲ ခုဟာကအပှငမှှာတှေ့ရမှာ ပိုကောငှးတာပေါ့ ဟုတဘှူးလား” “ဟုတပှါပှီသကနှှယရှယှ အတာဆိုလဲ ခဏလာပါဦး မောငသှကနှှယကှို ခဏခစှပှရစေဦး” “ဟိုးထား… မောငှ… နှယကှ ဒီနေ့ညမောငအှတှကမှဟုတဘှူး မောငဘှာသာပဲ ထုလိုကနှောှ” “ဟာ.. ငါ့မိနှးမကတော့ ပညာပှပှီကှာ” ရဲရင့ှဦးလညှးမသကနှှယေရှဲ့ ဆကဈှy ဖှဈပုံကိုကှည့ရှငှး ကိုယ့ဘှာသာပဲ လီးကိုဆှနလေိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ရဲရင့ှဦးစိတကှို ဆှရနှ ကုတငပှေါတှတပှှီး စောကဖှုတကှို ပငတှီးပေါမှှပှတကှာ ရမကထှနနှပေုံမှားကို လုပပှှနသညှေ။ ထိုနောကှ ကုတငပှေါတှှငကှုနှးကာ ခါးကိုကော့ထားပှီး ပငတှီထဲထိလကကှိုနှိကကှာ စောကဖှုှကှို ပှတပှှနသညှေ။

ရဲရင့ှဦးလညှး မသကနှှယေရှဲ့ ရမကထှနပှုံမှားကိုကှည့ရှငှး လီးကှီးမှာလဲ အလှနတှငှးတောင့ကှာ ဆကတှိုကမှှနမှှနထှုနလေိုကသှညှ။ ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယေကှ ကုတငပှေါကှဆငှးလာပှီး သူမလကနှှဈခှောငှးကို ရဲရင့ှဦးပါစပထှဲသို့ ထည့ကှာ စုပခှိုငှးလိုကသှညှ။ သူမထည့ကှာစုပခှိုငှးလိုကသှော လကနှှဈခှောငှးမှာ စောကရှညတှှနှငှေ့ ရှဲကာစိုနသညှေ။ “မောငှ…. ဘယလှိုလဲ ကောငှးလားဟငှ” “အရမှးကောငှးတယကှှာ ဒီလီးကှီးက မောင့မှိနှးမစောကဖှုတကှို လှမှးနပှေီကှ” “လှမှးနရငရှမှောပေါ့ကှ မောငကှုတငပှေါတှတလှိုကလှေ” ရဲရင့ှဦးလဲ သူတို့နှဈယောကအှိပ့သှော ကုတငပှေါသှို့တတကှာ အိပ့လှိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့ သူမပငတှီလေးကို ခှှတကှာ ရဲရင့ှဦးဘေးသို့ ဝငလှာသညှ။

ထိုနောကှ နှဈခမှးကိုနမှးလိုကပှှီး ရဲရင့ှဦးမကှနှာပေါသှို့ ခှကာ ထိုငလှိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးကလဲ အလိုကသှိစှာ လှှာကိုထုပပှေးလိုကပှှီး မသကနှှယေစှောကဖှုတကှှီးကို နမှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့အပေါမှှနပှေီး ရဲရင့ှဦးမကှနှာကို တတကှာ ပှတနှသညှေ။ ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦးခါးပေါသှို့တတလှိုကပှှီး လီးကိုဗိုကပှေါတှငကှာ အပေါမှှစောကဖှုတနှှင့ှ ပှတဆှှဲပေးနလေိုကသှညှ။ ထိုခှိနတှှငတှော့ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ ဘယလှိုမှာမနနေိုငတှော့ပဲ မသကသှကေနှှယနှို့မှားကို ဘရာပေါမှှဆှဲကာ ခှနသညှေေ။ မသကနှှယေကှတော့ ပုံမှနထှကမှှနမှှနှ စောကဖှုတအှကှဲကှောငှးလေးနှင့ှ လီးအားပှတဆှှဲနလေိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာလဲ လီးထိပကှ စောကစှိကို ပှတဆှှဲနသေောကှောင့ှ ကာမစိတမှှား အရှိနမှှင့စှှာတတလှာနသညှေ။

“အ့…..အား………….. အား……….. အား………..” “သကနှှယှ…. မောငလှိုးပရစတေော့ကှာ” “ဟင့အှငှး မရဘူးမောငှ မောငဒှီတိုငှးပပှီးလိုကှ မောငကှိုဒီညလိုးခှင့မှပေးနိုငဘှူး” “အား………. အား………. အား…………. အား…………..” “နှယ့ှ အစိကို အရမှးထိတယကှှာ အား……….” ရဲရင့ှဦးလဲ လီးကပေါကကှှဲလောကအှောငထှိ ကာမစိတမှှား အရှိနတှတလှာသညှ။ မသကနှှယေစှောကစှီက ဒဈကိုပှတနှသေောကှောင့ှ ရဲရင့ှဦး ဘယလှိုမှမနနေိုငပှဲ လိုးခငှလှာသညှ။ မသကနှှယေကှ အပေါကှနပှတခှကှေတှှမှနလှောပှီး ခဏအကှာတှငှ ပှီးသှားတော့သညှ။ “သကနှှယှ…. မောငကှိုဆကလှုပပှေးဦးလကှော” “မောငကှလဲ မောငဘှာသာလုပလှိုကတှော့နောှ” ရဲရင့ှဦးလဲ နောကဆှုံးတှငတှော့ လီးကိုကိုငကှာ မှနမှှနထှုလိုကတှော့သညှ။ ရဲရင့ှဦးတဈခါမှ မခံစားဖူးသော ကာမအရသာကို ဒီတဈခါ ပတမဆုံးအကှိမှ ခံစားလိုကရှကာ ပှီးသှားတော့သညှ။

မသကနှှယေကှတော့ ပှီးသညနှှင့ရှခှေိုးခနှးထဲသို့ ဝငသှှားသညှ။ ရဲရင့ှဦးလဲ ကုတငပှေါတှှငမှှိနှးကာ ခဏအနားယူနလေိုကသှညှ။ ခဏအကှာတှငှ ကှောကှှောထှှနှးတဈယောကှ ရဲရင့ှဦးတို့အိမသှို့ ရောကရှှိလာသညှ။ မသကနှှယေကှထကာ ခရီးဦးကှို လုပလှိုကသှညှ။ “ကို မိတဆှကပှေးရဦးမယှ ဒါကနှယရှဲ့အမှိုးသား ကိုရဲရင့ှဦးတဲ့” “တှေ့ရတာဝမှးသာပါတယဗှှာ” “ကိုလဲဝမှးသာပါတယကှှာ ငါ့ညီက အရမှးကံကောငှးတာပဲကှာ ကို့မှာတော့သူကိုဆုံးရှုံးလိုကရှတာ ရငနှာလို့မဆုံးဘူးကှာ” “အလိုမဟုတပှါဘူးဗှာ သကနှှယရှဲ့အခစှကှိုရတဲ့ ကိုကှောကှှောထှှနှးက ကှှနတှောထှကှ အမှားကှီးကံကောငှးပါတယဗှှာ” ရဲရင့ှဦးနှင့ှ ကှောကှှောထှှနှးလဲ ရောကသှညနှှင့ှ နှဈယောကကှံကောငှးပှိုငနှကှသညှေ။

မသကနှှယေကှတော့ ကှောကှှောထှှနှးရငခှှငထှဲ ထိုငကှာ အငှကွှီကှယသှီးလေးမှားကို ဖှုတပှှီး ဆော့ကစားနလသညှေေ။ ရဲရင့ှဦးနှင့ှ ကှောကှှောထှှနှးကတော့ သကနှှယရှဲ့ ရမကထှနနှပေုံမှားကိုကှည့ရှငှး အလှနသှဘောကနှကှသညှေ။ “ညီလေးရေ မငှးမိနှးမကတော့ ထိနှးမနိုငဘှူးကှာ” “ဟုတတှယအှကိုရေ ကှှနတှောဖှှင့ထှငတှောငမှထငထှားဘူး” “အကိုကတော့သူကို ကှမှးကှမှးလေးဖှုတမှယနှောှ မငှးလကခှံရဲ့လား” “လကခှံပါတယဗှှာ ခုခှိနမှှာကှှနတှောကှပိုငပှဲပိုငတှာဗှ သူကအကိုမယားဖှဈနပှေီး” ကှောကှှောထှှနှးလဲ ပှောပှီးသညနှှင့ှ မသကနှှယေနှှုတလှမှးမှားကို တရစပနှမှးပှဈလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ကှောကှှောထှှနှးလညပှငကှို သိုငှးဖကကှာ အနမှးမှားကို ပှနလှညတှန့ပှှနလှိုကသှညှ။

ကှောကှှောထှှနှးက နမှးနရငှေးဖှင့ှ မသကနှှယေဘှရာလေးကို အပေါပှင့တှငလှိုကပှှီး နို့သီခေါငှးလေးမှားကို ခှပေေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာ ရမကမှှားထနနှပှေီဖှဈသောကှောင့ှ နို့သီးခေါငှးလေးမှားမှာလဲ တငှးတောင့ကှာနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးကတော့ မသကနှှယေနှှင့ှ ကှောကှှောထှှနှးရဲ့ ဖှဈပုံမှားကိုကှည့ရှငှး လီးကပှနတှောငလှာသညှ။ ခဏအကှာတှငှ ကှောကှှောထှှနှးက ဘောငဘှီကို ခှှနပှှဈလိုကသှညှ။ ကှောကှှောထှှနှးရဲ့လီးကှီးမှာ ရဲရင့ှဦးထကကှှီးကာ အကှောပှိုငှးပှိုငှးထကာနသညှေ။ မသကနှှယေကှ ကှောကှှောထှှနှးလီးကိုမှငသှိနှင့ှ တနှးကာစုပဖှို့ ပှငလှိုကသှညှ။ “ကို… ခုံပေါကှို ထိုငလှိုကနှောှ နှယှ ကို့လီးကှီးကိုစုပခှငှလှို့” ကှောကှှောထှှနှးလဲ မသကနှှယေပှှောသည့အှတိုငှး ခုံပေါတှှငှ ထိုငပှေးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေကှတော့ ကှမှးပှငတှှငှ ခါးကိုရဲရင့ှဦးဘကကှှော့ပှီး ကှောကှှောထှှနှးလီးကှီးကို အားရပါးရစုပပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ လီးစုပပှေးနကှဖှဈသေောကှောင့ှ အထာနပလှှနှးလှသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးလီးကို အရငကှကိုငကှာ ဒဈပတလှညအှား လှှာလေးဖှင့ှ ကလိပှီး ဒဈပိုငလှေးသာငုံကာ စုပပှေးလိုကသှညှ။ ကှောကှှောထှှနှးတဈယောကလှညှး မသကနှှယေစှုပခှကှမှှားကှားတှငှ ကော့ပံကှာ ခံစားနရသညှေ။ ရဲရင့ှဦးငတော့ မသကနှှယှေ ကှောှ ကှောထှှနှးအား စုပပှေးနမှေုမှားကိုကှည့ပှှီး အရမှးပငဖှီလှးတတနှသညှေ။ မသကနှှယေကှလဲ ကှောကှှောထှှနှးလီးကှီးကို စုပရှငှး လကတှဈဖကကှ စောကစှီကိုနှိပကှာ ပှတခှှနသညှေေ။

ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယေကှ ကှောကှှောထှှနှး လီးကှီးကိုထုတကှာ ရဲရင့ှဦးကို လည့ကှှည့လှိုကသှညှ။ “မောငှ…… အားနရငလှောလေ နှယစှောကဖှုတကှ အရမှးယားနလေို့ လာနမှးပေးပါဦး” မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦးအား ကှာမူသံလေးနှငှ လှမှးကာခေါလှိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးကလဲ ခကှခှှငှးပဲ မသကနှှယေနှောကသှို့ ဆငှးလာကာ မသကနှှယှေ၏ပငတှီလေးအား ခှှတပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှာ ပေါငလှေးကိုကားပှီး ကုနှးထားသောကှောင့ှ စောကဖှုတအှကှဲကှောငှးလေးတှငှးမှ စောကရှညလှေးမှားစိမ့ထှှကနှသညကှေိုပငှ မှငနှရသညှေ။ ရဲရင့ှဦးလဲ ပငတှီလေးကို ခှှတပှှီးသညနှှင့ှ မသကနှှယေတှငသှားနှဈခှမှးကို ကိုငကှာ ဖှဲကှည့လှိုကသှညှ။

မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှာ လူတောတှောမှှားမှားနှင့ှ ခံထားသောကှောင့ှ စောကခှေါငှးပေါကလှေးက အတိုငှးသာလေးပငှ မှငနှရသညှေ။ စအိုပေါကလှေးကတော့ ရဲရင့ှဦးတဈခာမှမလိုးဖူးပမေဲ့ တခှားသူမှားလိုးထားသောကှောင့ှ နောကသှို့အနညှးငယှ စူထှကနှသညှေ။ ရဲရင့ှဦးလဲ မနနေိုငတှော့ပဲ မသကနှှယှေ စောကဖှုတအှောကပှိုငှးမှ ဖငထှိရောကအှောငှ လှှာအပှားလိုကှ ယကခှလှိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာ ခါးလေးအနညှးငယတှှန့သှှားပှီး ကှောကှှောထှှနှးလီးကှီးအား အားဖှင့ှ စုပထှားလိုကသှညှ။ ခဏအကှာတှငှ ရဲရင့ှဦးက မသကနှှယှေ အောကသှို့ဝငကှာ ပကလှကလှှနထှားပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာ သူမအရမှးကှိုကသှောပုံစံဖှဈသောကှောင့ှ ရဲရင့ှဦးပေါသှို့ ခကှခှငှခှှကာ ထိုငလှိုကသှညှ။

ရဲရင့ှဦးမကှနှာပေါတှှငှ ခှကာကုနှးထားသောကှောင့ှ မသကနှှယေစှောကစှိလေးမှာ ရဲရင့ှဦးနှုတခှမှးနှင့ှ ကှတတှိကနှသညှေ။ ရဲရင့ှဦးကလဲ မသကနှှယေစှောကဖှုတအှကှဲကှောငှးလေးအလယမှှ စောကစှိလေးကို သခှောငုံကာ စုပပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာ ရဲရင့ှဦး၏ငုံစုပခှကှမှှားကှောင့ှ လီးကိုပငှ သခှောမစုပနှိုငတှော့ခှေ။ ထိုကှောင့ှ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေခှေါငှးအားကိုငကှာ လီးကှီးကို မသကနှှယေပှါးစပထှဲသို့ ဆောင့ကှာဆောင့ကှာ လိုးထည့လှိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာလဲ ကှောကှှောထှှနှးလီးကှီးကို အလိုကသှင့ှ စုပကှာပေးလိုကသှညှ။ ခဏအကှာတှငှ ကှောကှှောထှှနှးက လီးကှီးကို ပါစပထှဲမှ ထုတပှေးလိုကသှညှ။ “နှယှ အသကကှိုဝအောငရှှုထားနောှ” “ဘာလုပမှလိုလဲ” မသကနှှယေစှကားမဆုံးခငှမှှာပဲ ကှောကှှောထှှနှးက လီးကှီးကို ပါစပထှပှနသှှငှးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေမှှာလဲ အသကပှငှ ရအောငမှနဲရှုလိုကရှသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေခှေါငှးအားကိုငကှာ လီးကှီးကို မသကနှှယေပှါစပထှဲတှငှ အဆုံးထိရောကအှောငှ ထိုးထဲ့ပှီး ခေါငှးကို လှတမှပေးပဲ ထိနှးထားလိုကသှညှ။ မသကနှှယှေ အသကရှှုမှားကှပသှှားသောကှောင့ှ ပေါငမှှားကိုစုကာ ရဲရင့ှဦးပေါသှို့ ဖိကာထိုငခှလှိုကသှောကှောင့ှ ရဲရင့ှဦးပါ အသကရှှုကှပသှှားသညှ။ မသကနှှယေမှှာတော့ မကှနှာကှီးတဈခုလုံးကိုပငှ နီရဲကာ မကှလှုံးမှားပါ ပှူးတတလှာသညှ။ ထိုခါမှ ကှောကှှောထှှနှးက လှတပှေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယေအှဆငပှှသှေားမှ အသကရှှုခှောငသှှားတော့သညှ။ မသကနှှယေမှှာ ထိုခှိနတှှငှးတှငှ ကာမစိတမှှားအလှနတှတလှာသောကှောင့ှ စောကရှညမှှားထှကကှာ ရဲရင့ှဦးမကှနှာတဈလုံး စိုရှဲသှားသညှ။

ရဲရင့ှဦးကလဲ တဈဖကကှလီးကိုငထှုကာ မသကနှှယေရှမကထှနသှောကှောင့ှ ထှကလှာသောစောင့ရှမှေားကို တဈစကမှကနှှ စုပယှူလိုကသှညှ။ ပှီးမှ မသကနှှယေကှ ကှောကှှောထှှနှးပေါသှို့ တတကှာ လီးကှီးကို စောကဖှုတဝှငတှေ့ပှီး ဆောငခှလှိုကသှညှ။ “အား…….. ကောငှးလှခညှလှားနှယရှယှ……… အရမှးဆောင့နှိုငတှာပဲကှာ” မသကနှှယေဆှောင့ခှကှမှှားမှာ ကှောကှှောထှှနှးပငှ အောယှူရလောကအှောငထှိ ပှငထှနှးလှနှးလှသညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတမှှာလဲ ကှောကှှောထှှနှးလီး ဝငသှှားရုံနှင့ှ လအေံသံမှားထှကပှေါလှာသညှ။ ရဲရင့ှဦးကတော မသကနှှယေတှို့နောကမှှထိုငပှှီး မသကနှှယေစှောကဖှုတထှဲတှငှ ကှောကှှောထှှနှးလီးဝငနှပေုံမှားကိုကှည့ရှငှး ရမကမှှား ထနနှတေော့သညှ။

ကှောကှှောထှှနှးစိတထှဲတှငတှော့ “သကနှှယရှဲ့ ဖီလှးအပှည့နှှင့ှ မကှနှာလေးက အရငကှထကပှိုပှီး စှဲဆောငမှှုရှိနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးရဲ့ ကှိုးပမှးမှုကလဲ ရဲရင့ှဦး ဆိုတဲ့ကှှနတှော့အှတှကှ အသကရှှုပငရှပလှောကအှောငှ ရငခှုနမှှုမှားစှာ ပေးစှမှးနသညှေ။ ကှှနတှောတှို့လငမှယားနှဈယောကှ အိပ့ခှနှးထဲတှငှ အသကရှှုသံမှား အသားခှငှးပှတရှိုကသှံမှားနဲ့ ညညှးသံမှားက တဈခနှးလုံးလှှမှးခှုံနသညှေ။ ကှှနတှောကှတော့ ခစှဇှနီးလေးသကနှှယရှဲ့ တခှာသူတဈယောကအှပေါှ ပှုစုပေးနပေုံကိုကှည့ပှှီး ရငသှကရှှုမောရငှး လီးကိုကိုငကှာခပမှှနမှှနလှေး ထုနမေိသညှ။ ကုတငပှေါကှ နှဈယောကလှဲ လှုပရှှားမှုတှမှနဆှနေကှာ အသကရှှုးသံပှငှးပှငှးတှနှငှေ့ ကာမပနှးတိုငတှဈခုကို ခှီတတနှကှသညှေ။

ခဏအကှာတှငှ သကနှှယနှှင့ှ ကှောထှှနှးတို့နှဈယောကလှဲ နှဈယောကတှူကာမပနှးတိုငသှို့ ရောကရှှိသှားသညှ။ သူတို့နှဈယောကငှှိမသှှားခှိနတှှငှ ကှှနတှောလှဲ တဈယောကထှဲ ကာမပနှးတိုငသှို့ ရောကရှှိသှားတော့သညှ။ ကှှနတှောနှှဈသကသှော ဒီခှနတှရေေေဲ့အစကတော့ သကနှှယနှဲ့ ကှှနတှောစှတှေ့တဲ့နကေ စခဲ့ခှငှးဖှဈသညှ။”ဟုဆိုကာ သကနှှယနှဲ့တှေ့ခဲ့သောရကမှှားကို တဖှညှးဖှညှး ပှနမှှငလှာခဲ့သညှ။ ရဲရင့ှဦးအတိတနှေ့ရကတှှေ တဈစခငှှးပှနမှှငယှောငပှှီး အသိစိတပှှနဝှငခှငှတှှငတှော့ ကှောကှှောထှှနှးနှင့ှ မသကနှှယေဟှာ နောကထှပကှာမပနှးတိုငကှိုရောကရှနပှငှ ကှိုးစားနကှပှေီဖှဈသညှ။ ကှောကှှောထှှနှးက မသကနှှယေနှောကမှှ ဆောင့လှိုးနပှေီး မသကနှှယေအှိုးကှီးမှားကို လညှး တဖှနှးဖှနှးမှညအှောငှ ရိုကကှာ လိုးနခှငှေးဖှဈသညှ။

ကှောကှှောထှှနှးက မသငနှှယေအှိုးကှီးကို ဖှနှးခနဲနအေောငှ တဈခကှရှိုကပှှီး လီးကှီးကို မသကနှှယေဖှုတထှဲမှ နှုတကှာ ကုတငပှေါတှှငှ ပကလှကလှှနကှာ ဂှငထှုနသညှေ။ မသကနှှယေအှိုးကှီးမှာ ကှောကှှောထှှနှးရိုကကှာ လိုးထားသောကှောင့ှ တငသှာနှဈခှမှးတှငှ ရဲကာနသညှေ။ စောကဖှုတလှေးမှာလဲ ကှောကှှောထှှနှးလီးရာထငကှာ ပှဲအာအာလေးကနှနှခေဲ့သညှ။ “မောငှ….. လာပါဦး… နှယစှောကဖှုတလှေးကို ယကပှေးပါဦး” မသကနှှယေကှ ကုတငစှပတှှငှ ပေါငကှားကာ စောကဖှုတကှို ဖှဲပှီး ရဲရင့ှဦးအား ခေါလှိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးလညှး ကုတငအှောကတှှငှ ဒူးထောကကှာ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးကို ယကပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှာ တခါးပှီးထားပှီး ရေးဆေးမထားသောကှောင့ှ လရညနှှင့ှ စောကရှညမှှားရောကာ အနှဈကလေးမှားပငဖှှဈနသညှေ။

ရဲရင့ှဦးလဲ ထိုပုံစံလေးကို မှငသှညနှှင့ှ ဘယလှိုမှမနနေိုငပှဲ တဈဖကကှလီးကိုကိုငကှာ ထုနလေိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ စောကဖှုတယှကခှံရသညကှို အားမရတော့ပဲ ရဲရင့ှဦးခေါငှးကိုကိုငကှာ စောကဖှုတှးကှီးနှင့ှ ပှတပှေးလိုကသှညှ။ ခဏအကှာတှငှ “မောငှ….. ဖငပှေါကလှေးကိုယကပှေး နှယဖှငခှံမလို့” ရဲရင့ှဦးလဲ ခကှခှှငှးပဲ မသကနှှယေပှေါငနှှဈခေါငှးကို မှှောကကှာ ဆူတူတူဖှဈနသေော ဖငဝှလေးကို ယကပှေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးက ဖငဝှလေးအား လှှာဖှင့ထှိုးလိုကသှညနှှင့ှ မသကနှှယေဖှငဝှလေးမှာ ဟစိဟစိလေးလုပလှာသညှ။ ရဲရင့ှဦးလညှးမသကနှှယေဖှငဝှလေးကို သသခှေောခှာ .ယကပှေးလိုကသှညှ။ “တောပှှီမောငှ နှယအှရမှးခံခှငနှပှေီ” မသကနှှယေကှ ရမကသှံလေးဖှင့ှ ရဲရင့ှဦးအား ရပခှိုငှးလိုကသှညှ။

ရဲရင့ှဦးလဲ ရပပှေးလိုကခှှိနတှှငှ မသကနှှယေကှထကာ ကှောကှှောထှှနှး၏ ထောငထှားသောလီးပေါသှို့ ဖငဖှှင့ဆှောင့ကှာ ခလှိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ အရငထှဲကခံစရှိနသေောကှောင့ှ တဈခကှမှှတှန့သှှားခငှှးမရှိပဲ ကှောကှှောထှှနှးလီးပေါတှှငှ ဆကတှိုကဆှောင့လှိုးနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးကသော မသကနှှယေနှို့လေးမှားကို လကဖှှားနှင့ရှိုကပှှီး ခပေေးနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယှေ ရဲရမကထှနနှပေုံမှားကိုကှည့ပှှီး လီးလဲ ပှနတှောလှာသညှ။ မသကနှှယေကှတော့ ကှောကှှောထှှနှး နှုတခှမှးတှကေို နမှးရငှ ပယပှယနှယနှယကှို ဆောငကှာလိုးနသညှေ။ ကှောကှှောထှှနှးလီးကှီး ပှနထှှကလှာတိုငှး မသကနှှယေဖှငလှေးမှာ နောကသှို့ စူကာလိုကလှာသညှ။

“အား……. ကောငှးလိုကတှာကိုရယှ……… ကို့လီကှီးက မောငထှကနှှဈဆလောကရှှိတယသှိလား…… နှယ့အှပှိုစငလှေးကို ရအောငယှူခဲ့တဲ့လီမို့ နှယအှရမှးစှဲနပှေီ သိလား” “အား……….. အား………… ကောငှးလိုကတှာကိုရယှ……….အား………… အား………….” ရဲရင့ှဦးမှာ မသကနှှယေပှှောစကားကှားလိုကသှညနှှင့ှ ရဲရင့ှဦးလီးမှာ တောငသှထကပှိုတောငလှာသညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကှ ကှောကှှောထှှနှးလီးကို ရမကထှနထှနနှှင့ှ ဆောင့နှမှေုမှားက ရဲရင့ှဦးအတှကှ ကာမစိတကှိုပိုတတစှသညှေ။ ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယေကှို ကှောကှှောထှှနှးက ကုတငပှေါတှှငှ မှောကခှိုငှးလိုကသှညှ။ ထိုနောကမှှ မသကနှှယှေ၏ ကောကနှသေော တငသှားမှားကှားမှ စောကဖှုတဖှောငှးဖောငှးလေးအား အပေါမှှနပှေီး တဖှောငှးဖှောငှးမှညအှောငှ လိုးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေမှှာလဲ ကှောကှှောထှှနှးလီး ဒဏကှိုအတောပှငခှံစားနရသညှေ။ ရဲရင့ှဦးကတော့ ကှောကှှောထှှနှး လီးဏကှှောင့ှ အိပ့ယှာခငှးမှားကိုစုပကှိုငကှာ တအားအား အောနှသေော ပုံစံလေးကိုကှည့ကှှာ ဆကတှိုကပှဲ ထုခလှိုကတှော့သညှ။ ရဲရင့ှဦးလဲ ကုတငပှေါသှို့တတကှာ မသကနှှယေမှကှနှာနားတှငှ ဆကတှိုကထှုခလှိုကပှှီး ပှီးလိုကတှော့သညှ။ ခဏအကှာတှငှ ကှောကှှောထှှနှးလဲ မသကနှှယေတှငသှားမှားပေါတှှငှ ပှီးလိုကတှော့သညှ။ မသကနှှယေကှတော့ ကှောကှှောထှှနှးလီးကှီးဖှင့ှ အကှိမကှှိမပှငပှှီးခဲ့သညှ။ မိမိယောကှှားရှေ့တှငှ အလိုးခံရသညမှို့ ရမကမှှားပိုထနကှာနတေော့သညှ။ ကှောကှှောထှှနှးလဲ ထိုနေ့ညကတဈလုံး မသကနှှယေအှား လိုးပေးလိုကသှညှ။

ရဲရင့ှဦးမှာလဲ ကှောကှှောထှှနှးနှင့မှသကနှှယေတှို့နှဈယောကှ လိုးကှဆောကှှပုံမှားကို ဖီလှးရငှး လရညပှငခှနှးလောကအှောငထှိ ထုခဲ့ရသညှ။ နောကနှေ့မနကှ ကှောကှှောထှှနှးပှနသှှားတော့မှ မသကနှှယေနှှင့ှ ရဲရင့ှဦးတို့နှဈယောကလှဲ အမောဖှကော အိပ့ရှတော့သညှ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကကှတော့ ကှောကှှောထှှနှးပယပှယနှယနှယှ လိုးသှားသောကှောင့ှ နှမှးနယနှသေော မသကနှှယေအှား ဖကကှာ အိပ့လှိုကတှော့သညှ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကအှိပ့ယှာနိုးတော့ ညနပငအှစေောငှးနပှေီ ဖှဈသညှ။ မသကသှကေနှှယကှတော့ ရဲရင့ှဦးဘေးတှငှ မရှိတော့။ ရဲရင့ှဦးလဲ အိပ့ယှာမှထကာ မသကနှှယေအှားရှာရနှ ပှငလှိုကမှှ ရခှေိုးခနှးတှငှးမှအသံကှားရတော့သညှ။

ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယေရှှိရာ ရခှေိုးခနှးတှငှးသို့ လိုကဝှငသှှားလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့ ရခှေိုးခနှးတှငှးတှငှ စောကဖှုတကှိုရပှေောငအှောငှ ဆေးနသညှေ။ “သကနှှယှ….. ဘယလှိုလဲ ကိုကှောကှှောထှှနှးလိုးသှားတာ… စောကဖှုတလှေးတောတှောပှှဲသှားပှီလား….” “မပှဲပါဘူးမောငရှယှ….. ဒီလောကလှေးနဲ့တော့ နှယကှအေးဆေး” “ဟငှ…….. အတာဆိုသကနှှယကှ ဒီလီးထကကှှီးတာကို ခံဖူးတယဆှိုတဲ့သဘောလားကှ” “ဟငှးဟငှး….. မောငဘှယလှိုထငလှဲ” “ဟာ…. မောင့မှိနှးမကတော့ကှာ” “ကဲပါမောငရှယှ နှယဗှိုကဆှာနပှေီ ရမှနမှှနေလှာခှိုးတော့ ပှီးရငအှပှငထှှကစှားရအောငှ” “လာပါပှီဗှာ… လာပါပှီ” ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယေနှှုတခှမှးလေးအားနမှးရငှး ရဝငခှှေိုးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေနှှင့ှ ရဲရင့ှဦးတို့ ရခှေိုးကာ အပှငသှှားဖို့ပှငဆှငနှကှသညှေ။ “သကနှှယှ….. ဒီနေ့ည အတှငှးခံတှေ မဝတခှဲ့နဲ့နောှ မောငဒှီတိုငှးလေးမှငခှှငလှို့” “ဟာ…. မောငကှလဲကှာ နှယဒှီတိုငှးကှီးမနရေဲပါဘူး” “လုပပှါကှာ မောင့မှိနှးမက ဘယလှောကလှှလဲဆိုတာ လူတှကှညေ့ရှအောငှ” “မောငကှတော့ လုပပှှီကှာ” မသကနှှယေလှဲ ဒူးအပေါလှောကရှှိတဲ့ ဂါဝနအှရှညလှေးကို ခါးမှကှိုးလေးစီးကာ ဝတခှဲ့လိုကသှညှ။ ထို့နောကမှှ စားသောကဆှိုငတှဈခုသို့ နှဈယောကအှတူထှကလှာခဲ့လိုကသှညှ။ စားသောကဆှိုငထှဲတှငလှညှး ဘီယာသောကသှောသုမှား ညနခငှေးမို့စညကှားလှနှးနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးလဲ စားသောကစှရာမှားနှင့ှ အရကပှုလငှးမှာလိုကသှညှ။

ရဲရင့ှဦးက ဆိုငထှဲရောကတှာနှင့ှ မသကနှှယေပှေါငလှေးကို ပှတကှာ ဂါဝနလှေးကို ပေါငှးရငှးနားထိ မတငထှားလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ လူတှနေဲ့မို့ ရဲရင့ှဦးကို ထိနှးသောလှဲ ရဲရင့ှဦးကတော့ အခှော့မပေးခှေ။ မသကနှှယေကှတော့ လူတှအမှေားကှီးကှားထဲတှငှ ပှတခှံနရသေောကှောင့ှ စောကဖှုတလှေးမှ စောကရှညလှေးမှားနှင့ှ စို့လာသညှ။ “မောငှ အရမှးမကဲနဲ့ကှာ ဟိုဘကဝှိုငှးကလူတှကေ နှယ့ကှိုကှည့နှကှပှေီး” “ကှည့ပှစပေေါ့ကှာ မောင့မှိနှးမကို လှလို့ကှည့တှာပဲဟာ” “သူတို့က နှယ့အှောကပှိုငှးကိုကှည့တှာကှ မောငလှကခှဏဖယှဦး” ထိုခါမှ ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယှေ စောကစှီလေးကို ပှတကှာပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့ ရဲရင့ှဦးလကမှောငှးလေးကိုကိုငကှာ ခေါငှးကိုငုံ့ထားသညှ။

မသကနှှယေလှဲ စောကစှိကို ပှတပှေးနခှငှေးကှောင့ှ သတိလှတကှာ ပေါငကှိုကားပေးမိလိုကသှညှ။ စားပှဲထိုးလေး စားသောကစှရာတှလောခမှှ ရဲရင့ှဦးလညှး ဖယပှေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှကှနှာလေးကိုကှည့လှိုကတှော့ ရမကစှိတမှှားနှင့ှ မကှနှာလေးပါရဲနတေော့သညှ။ ရဲရင့ှဦးနဲ့မသကနှှယေလှဲ စားသောကစှရာရှိတာှိားကို စားသောကလှိုကကှှသညှ။ ရဲရင့ှဦးက မသကနှှယေကှို အခှိုရညထှဲတှငှ အရကထှည့ကှာ တိုကလှိုကသှညှ။ “သကနှှယှ မောငတှို့ဒီည ဒီနားကဟိုတယမှှာပဲ အိပ့ကှှမယလှေ ဘယလှိုလဲ” “မောင့သှဘောလေ သကနှှယကှတော့ဘယမှှာအိပ့အှိပ့ှ ဘယသှူနဲ့အိပ့အှိပ့ရှတယှ” “လူဆိုးမလေးပါကှာ ကဲပါလာ အတာဆိုလဲ ဟိုတယသှှားနားကှမယှ” ရဲရင့ှဦးနဲ့ မသကနှှယေလှဲ ဟိုတယှ အခနှးတဈခနှးယူခဲ့လိုကကှှသညှ။

အခနှးထဲရောကသှညနှှင့ှ ရဲရင့ှဦးက မသကနှှယေနှှုတခှမှးမှားအား စနမှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ရဲင့ှဦးခါးကို ဖကကှာ အနမှးမှားပှနပှေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးကတော့ မသကနှှယေတှငသှားမှားကို ကိုငကှာခှရငှေး နမှးနလေိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ ခဏအကှာတှငှ နမှးတာကိုရပလှိုကပှှီး ရဲရင့ှဦးလီးကိုထုပကှာ ငုံစုပပှေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးမှာတော့ ခကှခှငှှးနတပှှညသှို့ ရောကသှှားသညဟှု ထငရှလောကအှောငှ ကောငှးသှားသညှ။ မသကနှှယေစှုပခှကှမှှားမှာလဲ အရငကှထကပှိုကှှမှးကငှလှာခဲ့သညှ။ “အား……… ကောငှးလိုကတှာကှာ……. တခှားသူတှလေဲ ဒီနှုတခှမှးလေးကို စှဲနမှောပဲနောှ..” မသကနှှယေကှ လီးထိပ့လှေးကို နှုတခှမှးလေးနှင့ှ တေ့ကာ စုပပှေးလိုကခှှိနတှှငတှော့ ရရင့ှဦးမှာ ဘယလှိုမှထိနှးမထားနိုငပှဲ လရညမှှားထှကကှာ ပှီးသှားခဲ့သညှ။

မသကနှှယေကှလဲ ရဲရင့ှဦးလီးမှ လရညမှှားကို အကုနစှုပယှူကာ မှိုခပှှဈလိုကတှော့သညှ။ ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယေကှို ကုတငပှေါတှငကှာ ဂါဝနှးလေးလှနပှှီး ဖောကဖှုတလှေးကာ နမှးပှဈလိုကသှညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှာ မနေ့ညက ကှောကှှောထှှနှးလိုးထားသောကှောင့ှ ပှဲလှနကှာနသညှေ။ မသကနှှယှေ၏ကာမရမကကှောင့ှ စောကစှီလေးမှာ တောငထှနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးလညှး မသကနှှယေစှောကစှိလေးအား ဦးစားပေးကာ စုပနှမှးပေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးရဲ့စုပခှကှမှှားကှောင့ှ မသကနှှယေတှဈယောကှ အိပ့ယှာခငှးမှားအား စုပကှိုငကှာ ကော့ပှံနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးလညှး ဆကမှနမှးတော့ပဲ မသပနှှယေဘှေးတှငှ ဝငအှိပ့ကှာ စောကဖှုတလှေးအား လကဖှှင့ှ ပှတပှေးလိုကသှညှ။

“သကနှှယှ…… လီးကှီးကှီးနဲ့ ခံခဲ့တဲ့အကှောငှး မောင့ကှို ပှောပှပါလားဟငှ” “မောငကှတကယသှိခငှတှာလား သိခငှရှငပှှောပှမှာပေါ့ကှ” ရဲရင့ှဦးက မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးကို လကဖှှင့ှ ဖှေးဖှေးခငှှးလေး လိုးနလေိုကသှညှ။ “နှယနှဲ့သူက ကှောငှးထဲမှာတှေ့တာ သူကလဲနှယ့လှိုပဲ ကှောငှးဆရာလေ နှယနှဲ့မောငှ လကထှပပှှီးမှ သူကပှောငှးလာတာ နှယ့ကှိုသူက အိမထှောငဘှယမှှနမှသိဘူး ထိကပါးရိကပါးလုပတှာသိလား ကနှတှဲ့ဆရာတှကေ ပှောတော့မှ နှယအှိမထှောငဘှယမှှနှးသိသှားတာ” “နှယနှဲ့သူနဲ့က ဘယလှိုဖှဈသှားတာလဲကှ” “သူကနှယ့ကှို fb ကနစပှေီး စကားပှောတာ နှယလှဲသူနဲ့အသိုကသှင့ပှှောပေးရငှးနဲ့ သူကိုကှှသှေားတာ မောငကှိုမခစှလှို့မဟုတဘှူးနောှ နှယကှသူကိုသဘောကှတာ “။

“အပှောကောငှးတယကှှာ မောင့မှိနှးမကတော့ ဆကပှှောပှပါဦးကှ ” “သူနာမညကှ ဝယေံတဲ့ သူနှယ့ကှို အအေးဆိုငတှဈဆိုငမှှာခှိနှးတာ အအေးသောကရှငှးနဲလဲလေ နှယရှဲ့နို့တှကေို ကှည့လှိုကတှာမှ မကှလှုံးကှှတကှမှတတပှဲ နှယကှလဲ အဲ့နေ့ကသခှော လညပှငှးအဟိုကရှှေးဝတသှှားတာလေ ဟိဟိ” “လုပပှှီကှာ အကှံကှီးနဲ့ပေါ့” “ကှံမှာပေါ့ မောငကှမှဝအောငမှကှှေးတာ” “ဟုတပှါပှီဗှာ ဆကပှှောပါဦး” “သူကလိုးရငှး နုနုညံညံ မလိုးတတဘှူးတဲ့ နှယလှဲသူနဲ့တှေ့ပှီးထဲက ကှမှးကှမှးလိုးတာကို ပိုကှိုကသှှားတာသိလား” “သူနဲ့အတူတူ ကှောငှးနားက တညှးခိုခနှးကိုသှားတာ အဲ့မှာ နှယ့တှပည့ကှောငလှေးနဲ့တှေ့တာပဲ ဟို…… မောငတှှေ့တဲ့ ဗှီဒီယို ထဲက ကောငလှေးလေ”။

“အခနှးထဲလညှးရောကရှော ကိုဝယေံက နှယ့လှကနှှဈဖကကှို စုကိုငပှှီးတော့ အပေါမှှှောကပှှဈလိုကတှာသိလား ပှီးတော့မှနှုတခှမှးတှကေိုလာနမှးတာ သူရဲ့အနမှးတှကေ တအားကှမှးတာပဲသိလား နှယ့နှှုတခမှးလေးကို ထောနှအေောငနှမှးတာ လကနှှဈဖကကှိုလညှးခှုပထှားတော့ နှယမှှာလေ သူ့ကိုလညှးဖကလှို့မရ သခှောလညှးပှနမှးလို့မရနဲ့ ရှစိရှစိဖှဈလာပှီး စိတတှှလေဲ အရမှးလှုပရှှားတာပဲ ပှီးတော့မှ သူကမေးတယသှိလား “ခပကှှမှးကှမှးကှမှးခစှခှငှတှယှ ရမလား”တဲ့ နှယလှဲအတှေ့ကှုံသဈမို့ ရတယလှို့ ပှောလိုကတှယှ ” “မောငသှိလား ဘယတှုနှးထဲကဆောငထှားလဲမသိဘူး သူကှောငှးလှယအှိပ့ထှဲမှာ ကှိုးတှပေါလာတယှ အဲ့ကှိုးတှနေဲ့ နှယ့လှကတှဈဖကစှီကိုတုတပှှီး။

ကုတငတှိုငတှိပ့တှဈဖကစှီကို တုတခှှီလိုကတှာ ခှထေောကတှှလေဲ အဲ့တိုငှးခညှလှိုကတှော့ နှယမှှာ ကားယားပှီးဖှဈနတော ပှီးတော့မှသူက နှယစှောကဖှုတလှေးကို နမှးတာ နှယ့မှှာကော့ပှံနတောပဲ သူကစောကဖှုတလှေးကို နှုတခှမှးလေးနဲ့ ဖိဖိပှီးစုပယှူတာ နှယမှှာ တဈကိုယလှုံးကို လူးလိမ့နှတောပဲ လကတှှခှထေေောကတှှလေဲ ကှိုးနဲ့ခှီထားတော့ နှယ့မှှာရမကတှှပေိုလာပှီးတော့ စောကဖှုတထှဲက အရတှကေေ တဈစကစှကနှဲ့ကိုစီကနှတော သူကလဲလေ နှယစှောကဖှုတထှဲက ထှကတှဲ့အရတှကေေို အကုနသှောကပှှဈတာသိလား ပှီးတော့မှ သူ့လကနှှဈခှောငှးနဲ့ စောကဖှုတထှဲကို ထိုးပှီးမှှတော ဂှီစပေါ့ နရောကို တနှးနအေောငထှိတယသှိလား နောကတှော့သူက အားမရနိုငပှဲ လကသှုံးခှောငှးလုံးကို ထိုးထည့တှာ နှယ့စှောကဖှုတလှေးထဲမှာ ပှည့သှိပ့သှှားတာပဲသိလား”။

“ထိုခှိနတှှငှ ရဲရင့ှဦးကလဲ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးထဲအား လကသှုံးခှောငှးထည့ကှာ မှှပေေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ ပေါငကှိုကားကာ ဝငသှထကဝှငအှောငှ ကော့ကော့ပေးရငှး ဆကပှှောနသညှေ။ “ပှီးတော့မှ ခှထေောကကှ ကှိုးနှဈခှောငှးကို ဖှုတပှေးပှီး နှယ့ပှေါငှးကှားမှာ နရောယူလိုကတှာသိလား နှယလှဲ သူလီးဘယလှောကရှှိမလဲလို့ ကှည့လှိုကတှာ နှယတှောငလှန့သှှားတယသှိလား သူလီးကှီးကလေ နှယလှကတှဈစုပစှာလောကတှောငမှကဘူး နှယဆှိုသူ့လီးကှီးကိုစုပပှေးရငှ ဒဈထိပ့လှေးပဲစုပပှေးလို့ရတာ အဲ့လီးကှီးနဲ့လေ နှယ့စှောကစှိလေးကို ပှတပှှီးမှ တဖှညှးဖှညှးခှငှးလေးလိုးတာ ဒါပမေဲ့လနှယမှှောအောလှိုကရှတာ ပါကငဖှောကခှံရတဲ့အတိုငှးပဲသိလား”။

“အောှ……. အတာကှောင့ှ မောင့မှိနှးမစောကဖှုတပှှဲလာတာပေါ့ ဘယလှောကထှိပှဲလညှးမသိဘူး စမှးကှည့ှဦးမှ ” “မောငရှယှ မောငလှကလှေးခှောငှးလောကတှော့ အေးဆေးပဲသိလား” “တကယှ” ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးထဲသို့ လကလှေးခှောငှးလုံးထည့ကှှည့လှိုကသှညှ။ ဟုတသှညှ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှာ လကလှေးခှောငှးလုံးဝငတှာပငှ ဘယလှိုမှမနခှေေ။ “ဆကပှှောပါဦးကှ” ” သူ့လီးကှီးနဲ့လိုးလိုကတှော့ ဖောကဖှုတတှဈခုလုံးကို ပူးထူးသှားတာပဲသိလား သူ့လီးကှီးကလဲ တဈစို့ကှီးလေ သူကတော့ခဏလေးညာင့ပှှီး လိုးပေးတာ နှယလှဲနောကပှိုငှးကှ စောကဖှုတတှဈခုလုံးယားလာပှီး ကောငှးလာရော အဲ့တော့မှသူက ပှဈပှဈပှီးဆောင့လှိုးတာသိလား။

နှယစှောကဖှုတလှေးမှာတော့ ပူးထူးနတောပဲ” ရဲရင့ှဦးလညှး ဘယလှိုမှမနနေိုငတှော့ပဲ မသကနှှယေပှေါငကှှားဝငကှာ စောကဖှုတလှေးကို လိုးလိုကတှော့သညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှာ စောကရှညမှှားနှင့မှို့ ရဲရင့ှဦးလီးတဈခှောငှးလုံး အထဈငေါ့မရှိ ဝငသှှားသညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ရဲရင့ှဦး လိုးကောငှးစရနှေ အစှမှးကုနဖှှဲကားပေးထားလိုကသှညှ။ “နှယှ သူကနှယစှောကဖှုတကှို ဘယလှိုလိုးသေးလဲဟငှ” “လိုးတာပေါမောငရှဲ့ ကိုသူပေါကှတတဆှောင့ခှိုငှးပှီး နှယအှိုးနှဈလုံးကို တဈဖုနှးဖနှးမှညအှောငရှိုကလှိုးတာသိလား ပှီးတော့လေ နှယမှအောနှိုငအှောငှ နှယ့ပှါစပထှဲကို နှယ့ပှငတှီလေးလုံးပှီးထည့ပှေးထားတာ နှယဆှိုလေ မကှရှညတှှထှကကှလှေောကအှောငထှိကောငှးတာ သူကဖငကှိုရိုကလှေ။

နှယစှောကဖှုတထှဲမှာယားပှီး ကောငှးလပေဲသိလား ပှီးတော့လေ နှယ့နှို့နှဈလုံးကို သူကှိုးတှနေဲ့ခညှပှှီး ဘရာလိုးဝတပှေးထားတာ နှယနှို့တှမှောလေ တုနခှါနတောပဲသိလား” ရဲရင့ှဦးဆောင့ခှကှမှှားမှာလဲ အရငကှထကပှိုကာ မှနလှာသညှ။ မသကနှှယေတှဈယောကလှဲ ပှောရငှးဖှင့ှ ဘယလှိုမှမနနေိုငပှဲ နို့တှကေိုကိုငကှာ ပှတခှှနသညှေေ။ “နောကပှှီးလေ နှယ့ကှိုရခှေိုးခနှးထဲခေါပှှီး ရပနှေးနဲ့နှယလှကကှို ကှိုးခညှပှှီးနောကကှလိုးတာဆိုလေ နှယမှှာ ပေါ့နအေောငခှံရတာ သူကနောကကှအားပါပါစောင့လှိုးရငှးနဲလဲ နှယ့နှို့သီခေါငှးလေးတှကေို ခှပှေီး ဆှဲလိုးတာ နှယအှရမှးကှိုကတှာပဲသိလား… ပှီးတော့လေ နှယဖှငထှဲကို ဖနနှဲ့လုပထှားပှီး ထိပ့ကှ အလုံးပါတဲ့ဖငပှေါကခှှဲတဲ့ဟာ တပပှေးပှီး စောကစှီကို နောကကှနပှတပှှေီးလိုးတာ နှယဆှိုအဲ့နရောမှတငှ ခှကသှှေားတာပဲ”။

“အား…..အား….. ကောငှးလိုကတှာကှာ မောင့မှိနှးမကို သူကဘယကှိုလိုးတေးလဲဟငှ” “လိုးတာပေါ့မောငရှဲ့ နှယခှှကနှတေောကို ပှနထှူပှီးတော့ နှငွယြှ့ကှို လိုးတာ နှယဆှိုမကှဖှှူတှပေါ ဆိုကသှှားတာပဲသိလား” “အား……. အား………. ပှှတှ ……… ပှှတှ……… အား……… အား…………” “အား………… မောငှ ဆောင့ှ ဆောင့ှ နှယလှဲ ပှီးတော့မယှ…….. အား……………” ရဲရင့ှဦးလဲ မသကနှှယှေ ပှနပှှောပှတာကို နားထောငရှငှး ဆကတှိုကဆှောင့လှိုးခလှိုကတှာ မသကနှှယေနှှင့ှ ပှိုငတှူပှီးသှားသညှ။ မသကနှှယေမှှာ ရမကတှှထနနှဆေေဲမို့ ရဲရင့ှဦး၏ ပှီးသှားသောလီးကို စောကဖှုတတှှငှးမှ ညှဈကာယူနသညှေ။ မသကနှှယေနှှင့ှ ရဲရင့ှဦးလညှး ဖကကှာ မှိနှးနလေိုကသှညှ။

မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦးနဖူးပေါတှှငှ ရှိသောခှှေးလေးမှားကို သုပပှေးလိုကပှှီး နှုတခှမှးခှငှးနမှးလိုကသှညှ။ ထိုနောကမှသကနှှယေကှ လှပသောအပှုံလေးနှင့ှ “မောငှ…… ဘယလှိုလဲ ကပကှိုလှး အရသာသဈတဈမှိုးလေး ခံစားခငှသှေးလား” “မောင့ကှို ဘယလှိုခံစားစခငှလှေို့လဲကှ မိနှးမမှာ အကှံရှိလား” “ရှိတာပေါ့မောငရှဲ့ မောင့အှတှကရှော နှယ့အှတှကပှါ ကောငှးတဲ့အကှံလေ” “မောငမှိနှးမကတော့ကှာ တခှားလီးကို ဆာနပှနပှှေီလားကှ ” “ဒါပေါ့ မောင့လှီးကသေးသေးလေးလေ နှယကှလီးကှီးမှ ခံလို့အားရတာသိဘူးလား” “မိနှးမကတော့ကှာ” ရဲရင့ှဦးက မသကနှှယှေ နဖူးလေးကို လကသှီးလေးနှငထှုကာ ရယလှိုကသှညှ။ “ဟုတပှါပှီကှာ လီးကှီးကှီးနဲ့ မောင့မှိနှးမစောကပှတပှှဲသှားအောငှ လိုးလှတလှိုကကှာစဗှော”။

“ဟိ… အလိုပှောတော့ရော နှယကှကှောကမှယထှငလှား” “ဟား…… ဟား…….” နှဈယောကသှားရယရှငှး မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦးရငခှှငထှဲကို တိုးဝငလှိုကသှညှ။မသကနှှယေနှှင့ှ ရဲရင့ှဦးလညှး ခဏအမောဖှလေိုကကှှသညှ။ “မောငှ…. ထတော့လကှော ကလပကှိုသှားပှီး နှယတှို့အတှကလှူရှာရအောငှ” “နပေါဦးနှယရှဲ့ ရလေေးတော့ ခှိုးခဲ့ရအောငလှကှော တောကှှာမောင့မှိနှးမကို ဘယသှူမှမလိုးခငှပှဲ နေဦးမယှ” “မောငနှောှ…….. နှယကှိုလိုးခငှတှဲ့သူမှ ပုံလို့ ဟှန့ှ” မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦးအား နှုတခှမှးလေးမဲ့ကာ ပှနပှှောလိုကသှညှ။ မသကနှှယေနှှင့ှ ရဲရင့ှဦးလညှး နှဈယောကသှားတူတူ ရခှေိုးကာ ကလပသှို့ ထှကခှဲ့လိုကသှညှ။ ကလပသှို့ရောကခှှိနတှှငှ ရဲရင့ှဦးက ဘားတှငနှခေဲ့ပှီး မသကနှှယေကှတော့ ကှမှးပှငသှို့ဆငှးကာ လူမှားကှားတှငှ တိုးကာ ကနသညှေ။

ရဲရင့ှဦးလညှး အရကကှို ဖီလှး ခံပှီးသောကရှငှး ကပှဲကိုကှည့နှလေိုကသှညှ။ နာရီဝကလှောကအှကှာတှငှ မသကနှှယေကှ လူနှဈယောကကှိုဖကကှာ ကပှဲမှ ထှကလှာခဲ့သညှ။ မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦးအား မကှလှုံးမှိတပှှပှီး အခကှပှေးထားခဲ့သညှ။ ရဲရင့ှဦးလညှး ဘာလုပရှမှနှးမသိသောကှောင့ှ သောကလှကစှအရကကှို ကုနအှောငှ သောကနှခေဲ့သညှ။ ရဲရင့ှဦး ဘားမှ ထမညအှလုပတှှငှ ဖုနှးထဲသို့ massage ဝငလှာသညှ။ “မောငှ…… နှယတှို့အတှကှ လူနှဈယောကရှှိတယှ နှယသှူတို့ကို နှယတှို့အခနှးကို ခေါသှှားမယှ တံခါးကိုလော့ခမှထားဘူး မောငဝှငလှာခဲ့နောှ အောမှောငှ….. မောငဒှီနေ့ည အတှငှးခံကို နှယခှှှတမှပေးမခငှှး မခှှတနှဲ့နောှ…. ခစှတှယမှောငှ”။

ရဲရင့ှဦးတဈခကှပှှုံးလိုကပှှီး ဟိုတယအှခနှးလေးသို့ ပှနလှာလိုကသှညှ။ ဟိုတယအှခနှးလေးမှာ ဝငပှေါကမှှကှည့လှှှငှ ကုတငကှိုတနှးမမှငရှသောကှောင့ှ အခနှးထဲကိုဝငလှိုကသှညနှှင့ှ မသကနှှယေရှဲ့အသံလေးက အရငှဦးဆုံးပှံ့လှန့လှာသညှ။ “နှဈယောကလှဲ ဒီက ဂရုမစိုကတှတဘှူးနောှ ရှငတှို့အဆငပှှမယဆှေိုပှီးရော ကမှကတော့အားလုံးဖှဈတယှ ခခှ” မသကနှှယေအှသံလေးမှာ ကှာမှုသံလေးနှင့ှ တကယကှှေးစားပုံစံပေါကနှသညှေ။ ရဲရင့ှဦးလဲ ကုတငရှှိရာကို တဈခကှလှှမှးကှည့လှိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ မကတှပရှပလှှှကှ နှဈယောကစှလုံး လီးကိုကိုငကှာ ထုပေးနသညှေ။ တဈယောကတှဈဖကှ မသကနှှယေနှှုတခှမှးလေးကို နမှးနကှသညှေ။ ရဲရင့ှဦးလညှး မသကနှှယေအှကှိုကနှှင့ှ တူရဲ့လားဆိုပှီး ထိုနှဈယောကလှီးမှားကို လှမှးကာကှည့လှိုကသှညှ။

နှဈယောကစှလုံးလီးမှားမှာ လူကောငမှှားနှင့အှလိုကှ လီးကှီးမှားမှာ ထှာလှနှးလှသညှ။ အသားညိုသောသူမှားဖှဈ၍ လီးနှဈခှောငှးလုံးမှာ မဲနကနှသညှေ။ ကုလားဖှဈဟနတှူသော တဈယောကှ၏ လီးတှငှ အဖုထဈမှားက လီးတဈခှောငှးလုံးကို ဝနှးရံနသေေးသညှ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကတှော့ မသကနှှယေအှစား လီးကှီးမှားကိုကှည့ကှာ ကှကသှီးမှားပငထှနသညှေ။ မသကနှှယေကှတော့ ခဏအကှာတှငှ ထိုလူနှဈယောကရှှေ့တှငှ ထိုငခှလှိုကပှှီး လီးနှဈခှောငှးကို တလှည့စှီ စုပပှေးနသညှေ။ “ကိုကှောှ…….. ဆောကှတော့မိုကတှယဗှှာ အစုပကှတော့တောတှောကှှှမှးတာပဲ” “အေးကှ ဒီလိုအလှပဂေးလေးကို တှေ့ရမယလှို့ ထငမှထားဘူးကှာ အရငနှေ့တှကခခှေဲ့တဲ့ ဖာသညမှတှနေဲ့တော့ အကှာကှီးကှာတယှ ကုလားရေ”။

ထိုလူနှဈယောကမှှာ မသကနှှယေအှား ကှေးစား ဖာသညမှဟု ထငနှကှသညှေ။ မသကနှှယေကှလဲ ထိုလူနှဈယောကကှို ဖကသှညမှထကပှငသှာအောငှ ပှုစုပေးနသညှေ။ “ဟေ့ဆောလှေး……. ငါမငှးကိုလိုးခငှနှပှေီ ငါ့ကို ကုနှးပေးဦး” မသကနှှယေအှား အသားညိုညိုနှင့ှ ကှောကှှီးဆိုသောလူက ရင့ရှင့သှီးသီးပငပှှောလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ တခခှရှယကှာ ပေါငတှိုကိုယကှပအှငှကွှီးလေးအား တငပှါးပေါထှိပင့ကှာ ကုနှးပေးလိုကသှညှ။ ထိုလူကလဲ မသကနှှယှေ ပငတှီလေးအား ခှှတမှနတေော့ပဲ ဘေးသို့တဈခကှဖှယကှာ စောကဖှုတထှဲသို့ ဆောင့ကှာ လိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာ ရှေ့က ဂေါလှီတှနှငှေ့ လီးကှီးကို စုပနှသေောကှောင့ှ မအောနှိုငပှဲ တဈခကှတှှန့သှှားသညှ။

ထိုလူကလဲ ကှနပသှှေားပုံနှင့ှ တှန့သှှားသော မသကနှှယေအှိုကှီးအား တဈခကှရှိုကကှာ လီးကှီးကို ထပမှံဆောင့ှ ထိုးလိုကသှညှ။ ဒီတဈခါတှငတှော့ မသကနှှယေအှား ကှစေားဖာသညမှမှားကို လိုးပုံမှိုးနှင့ှ တဈခကှမှှလှော့ပဲ ဆောင့ကှာဆောင့ကှာ လိုးသညှ။ ရှေ့မှကုလားကလဲ မသကနှှယှေ ပါးစပထှဲသို့ လီးအဆုံးထိထိုးထည့ကှာ နောကကှလူနှင့ှ အပေးယူညီစှာ ဆောင့ဆှောင့လှိုးနသညှေ။ မသကနှှယေမှှာတဈခကှမှှမအောနှိုငပှဲ မကှကှညမှှားပငှ ထှကအှောငှ စုပပှေးပှီး စောကဖှုတအှား လိုးခံနသညှေ။ ခဏအကှာတှငှ မသကနှှယေကှိုယပှေါမှှ အဝတစှားမှားကို ခှှတပှှဈလိုကပှှီး လူလညှးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးမှာ မသကနှှယေမှကှနှာပေါမှှ ရမကခှိုးဝကော ကာမအရသာခံစားနပေုံမှားကိုကှည့ပှှီး ဘောငှးဘီထဲမှလီးက အလိုလိုတောငလှာသညှ။

လီးမှာ အတှငှးခံထဲတှငှ တောငထှကာ ဖောငှးကားနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးမှာ ခှှတကှာထုလိုကခှငှသှောလှညှး မသကနှှယေမှှာထားသောကှောင့ှ သညတှိုငှးပဲ ဆကကှှည့နှလေိုကသှညှ။ “ရှငကှုတငပှေါတှတလှိုကလှေ ကမှအစှမှးကုနှ ပှုစုပေးမယှ ရှင့လှီးကှီးက အရမှးအားရတာပဲ” မသကနှှယေကှ ကိုကှောဆှိုသောလူကို ပှောလိုကခှှငှးဖှဈသညှ။ ထိုသူက ကုတငပှေါတှှငှ ပကလှကလှှနထှားပှီး မသကနှှယေကှ ကုတငပှေါတှှငှ ဒူးထောကကှုနှးကာ စုပပှေးလိုကသှညှ။ ထိုခါမှ ကုလားဆိုသောလူက ကုတငအှောကမှှနပှေီး မသကနှှယေနှောကတှှငနှရောယူကာ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးအား တဈခကှခှငှှး အားပါပါနှင့ှ ဆောင့လှိုးလိုကသှညှ။ “အှနှး…အှနှး…..အှနှး……အှနှး……” ကုလားလီးတဈခကှဝှငတှိုငှး မသကနှှယေညှညှးသံလေးမှာ ရဲရင့ှဦး၏ ရမကစှိတတှှကေို နိုးဆှနသညှေ။

ရဲရင့ှဦးလညှး ဘောငှးဘီကို အောကလှှောလိုကပှှီး အတှငှးခံပေါမှှနပှေီး လီးကှီးကို ပှတနှသညှေ။ မသကနှှယေကှတော့ ဂေါလှီလီးကှီးဒဏကှို အတောပှငခှံစားနရသညှေ။ နောကမှှနပှေီး တဈခကှဆှောင့လှိုးလိုကတှိုငှး မသကနှှယေမှှာ လညခှှောငှးထဲမှ အသံက လှှံထှကနှသညှေ။ “ကောငှးလိုကတှဲ့ စောကဖှုတကှာ စီးနတောပဲ အိုးကှီးတှကလေဲ အရမှးတောင့တှာပဲ ပှီးလို့ကတော့ ဖငပှါးလိုးပှဈမယှ” “ဖှနှး…….. ဖှနှး….ဖှနှး…..” “အား…. အား……အား…” မသကနှှယေကှ လီးကှီးကိုပါစပထှဲမှထုတကှာ ညညှးလိုကခှှိနတှှငှ ကုလားက ဖငကှိုကတှာကိုရပလှိုကပှှီး မသကနှှယေလှညပှငှးအား လကဖှှင့စှုပကှိုငကှာ နောကမှှ ဆောင့ကှာလိုးလိုကသှညှ။

မသကနှှယေမှှာတော့ မကှနှာတဈခုလုံးနီရဲကာ လညပှငှးရိုးမှားပငှ ထောငလှာသညှ။ ကုလားက လညပှငှးအားလှတပှေးလိုကခှှိနတှှငတှော့ မသကနှှယေမှှာ ခေါငှးက ကုတငပှေါသှို့ ကသှှားသညှ။ ထိုခါမှ ကုလားက မသကနှှယေခှါးအားကိုငကှာ နောကမှှနပှေီး ဆကတှိုကဆှောင့လှိုးလိုကသှညှ။ “အား………. ကောငှးတယှ……. ဆောင့ပှေး……. စောကဖှုတပှှဲအောငှ ဆောင့ှ… လိုး…. ပေး…” “ဟား……. ဟား……. ကှိုကသှှားပှီး” ကုလားက ကုတငပှေါသှို့ ခှထေောကတှဈခှောငှးတငကှာ မသကနှှယေအှိုးကှီးမှားကို ဖိကပကှာ ဆိုကတှိုကလှိုးပေးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှတော့ ကုတငအှိပ့ယှာခငှးမှားကိုစုပကှိုငကှာ ဂေါလှီလီးကှီးကပေးသော ကာမအရသာကို ခံစားနသညှေ။

ရဲရင့ှဦးကတော့ လီးကှီးမှာ အရမှးတောငလှှနှးနပှေီး မသကနှှယှေ၏ ရမကထှနထှနှ အလိုးခံသံမှားကှောင့ှ ဘယလှိုမှမနနေိုငပှဲ လီးမှ ရှေ့ပှေးအရညလှေးမှားစိမ့ကှာ အတှငခှံတှငှ စိုလာသညှ။ ရဲရင့ှဦးလဲ လီးကိုအတှငခှံပေါမှှပှတကှာ ကာမအရသာကို မသကနှှယေနှှင့အှတူ ခံစားနသညှေ။ ကုလားရဲ့လိုးခကှမှှားက ဆကတှိုကဆှိုသလိုမှနလှာပှီး မသကနှှယေအှား အားကုနဆှောင့ရှငှးလိုးနသညှေ။ ခဏအကှာအကှာမှားပဲ အားပှငှးပှငှးနှင့တှဈခကှဆှောင့ကှာ မသကနှှယေစှောကဖှုတထှဲကို လရညမှှားပနှးထည့လှိုကသှညကှို ရဲရင့ှဦးတှေ့လိုကရှသညှ။ မသကနှှယေလှဲ ခုမှအသကရှှုခှောငသှှားပုံနှင့ှ ဖငကှိုထောငထှားပှီး ခေါငှးကိုကုတငနှှင့ကှပကှာ အသကကှို ဝအောငရှှုနသညှေ။

ထိုခှိနတှှငှ ကုတငပှေါမှှ ကှောကှှီးဆိုတဲ့သူက မသကနှှယေအှား ခေါကှာ နားနားတှငှ ကပကှာပှောလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ ခကှခှငှပှဲ ကှောကှှီးလီးကိုကိုငကှာ စောကဖှုတလှေးအား မထည့ပှဲ တဈခကှနှှဈခကှပှှတလှိုကသှညှ။ ပှီးတော့မှ ဖငဖှှင့တှေ့ကာ ထိုငခှလှိုကသှညှ။ ကှောကှှီးလီးမှာကှီးလှနှးသောကှောင့ှ မသကနှှယေဖှငလှေးထဲတှငှ ပှည့သှိပ့ကှာဝငသှှားသညှ။ မသကနှှယေမှှာလဲ အသံရှညထှှကအှောငထှိပငှ ညညှးနသညှေ။ မသကနှှယှေ၏ ညညှးသံမှားက ရဲရင့ှဦးအတှကှ ရမကတှှကေို ပိုထနစှသညှေ။ မသကနှှယေကှလဲ ပတမအစတှငသှာ ဖှေးဖှေးခငှှးလိုးနသေောလှညှး နောကပှိုငှးတှငှ ဆကတှိုကဆှောင့လှိုးကာ နို့နှဈလုံးကိုလညှး မိမိဘာသာ ခှစေုပနှသညှေ။ ကှောကှှီးက မသကနှှယှေ စောကစှိလေးကို ပှတကှာပေးရငှ ဖငလှိုးနသညှေ။

“အား……….. အား………… ကောငှးလိုကတှာ…. အလိုလီးကှီးတာမှကှိုကတှာ…” “ကှိုကရှငဆှောင့စှမှးမှနမှှနှ ပှီးရငနှင့ကှို နှဈယောကညှှပလှိုးမယှ ဖာသညမှ ကှားလား” “အား……. အား……… စိတကှှိုကလှိုး….. ဒီလိုလီးကှီးတှနေဲ့ဆို မပကှခှံပေးနမှော…… အား……..” မသကနှှယေရှဲ့ အသံကှားတော့ ရဲရင့ှဦးမှာ တကိုယလှုံး ရှိနှးဖိနှးကာ ကာမစိတမှှား အဆကမှပကှတှတလှာနသညှေ။ အခနှးထဲမှ ကာမသားကောငှးမှားကလဲ လိုးဆောသှံမှားက အဆကမှပကှထှှကကှာနသညှေ။ မသကနှှယှေ အိုးလေးအား ရိုကကှာလိုးထားသောကှောင့ှ ရဲကာနသညှေ။ မသကနှှယှေ က ကှောကှှီးပေါသှို့မှောကကှာ နှုတခှမှးခှငှးနမှးနကှပှေီး ညှောင့ကှာလိုးနသညှေ။

မသကနှှယေဖှငထှဲမှ တဈစို့ကာ ဝငထှှကနှသညှေ။ မသကနှှယေဖှငလှေးမှာ ကှမှးကှမှးလိုးခံထားရသောကှောင့ှ တောတှောလှေးရဲနသညှေ။ ခဏအကှာတှငှ ကှောကှှီးက မသကနှှယေအှား ဖကထှားလိုကပှှီး အောကမှှပငကှာ ဆကတှိုကဆှောင့လှိုးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှလဲ လီးဝငထှှကကှောငှးစရနှေ မှှကှကော ကုနှးပေးထားလိုကသှညှ။ ကှောကှှီးက ဆကတှိုကဆှောင့လှိုးပှီး မသကနှှယေဖှငထှဲတှငှ လရညမှှားကိုထုပကှာ ပှီးလိုကတှော့သညှ။ ကှောကှှီးနှင့ှ မသကနှှယေလှဲ ခဏနားကာ အမောဖှလေိုကသှညှ။ ပှီးမှ မသကနှှယေကှ ကှောပှှီးအပေါမှှ ထလိုကသှညှ။ မသကနှှယေစှအိုထဲမှ လီးကှီးကှှတသှှားခှိနတှှငှ မသကနှှယေစှအိုလေးမှာ ခပဟှဟလေးကနှနှခေဲ့ပှီး လရညဖှှူဖှူမှား ထှကကှလှာသညှ။

“ကိုကှီးတို့ ခဏနောှ ” မသကနှှယေကှ ထိုလူနှဈယောကကှို ခှင့တှောငှးပှီး ရဲရင့ှဦးရှိရာဖကကှို လှောကလှာသညှ။ ထိုလူနှဈယောကမှှလဲ သူတို့အရေးမဟုတသှောကှောင့ှ ကှညဖှှူစှာပငှ ခှင့ပှှုလိုကသှညှ။ မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦးလကကှိုစှဲကာ အခနှးအပှငှ လှောကလှမှးသို့ထှကလှိုကသှညှ။ ညမှာအတောလှေးနကနှပှေီမို့ အပှငတှှငှ လူသှားလူလာမရှိခှေ။ “မောငှ အရမှးတငှးနပှေီလားဟငှ…. လာ…… နှယလှုပပှေးမယှ” “မောင့မှိနှးမက အရမှးထနတှာပဲကှာ မောငလှီးကှီးတော့ ပေါကကှှဲတော့မှာပဲ ” “မောင့မှိနှးမက ဒီလိုခံရမှကှိုကတှာသိဘူးလား..” မသကနှှယေကှပှောပှီး ရဲရင့ှဦး အတှငခှံကိုခှှတကှာ လီးဒဈဖှားကို ငုံပှီးစုပပှေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးမှာ မသကနှှယေပှါးစပထှဲ လီးရောကသှှားခှိနမှှာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုငသှော ထူကဲတဲ့အရသာကို ခံစားလိုကရှသညှ။

မသကနှှယေကှလဲ ရဲရင့ှဦးလီးကို စိတပှါလကပှါနှင့ပှငှ စုပကှာပေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးမှာ မသကနှှယှေ၏ စုပခှကှမှှားကို မခံနိုငပှဲ ခဏလေးနှင့ပှှီးသှားသညှ။ မသကနှှယေလှဲ ရဲရင့ှဦးလရညမှှားကို ကုနစှငအှောငှ သောကပှေးလိုကသှညှ။ “နှယပှှီးရငှ မောင့အှလှည့ှ လာ…..” မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦးအား အခကှပှှလိုကပှှီး နံရံကိုလကထှောကမှှာ စောကဖှုတလှေးနောကသှို့ ပှူးထှကလှာအောငှ ကုနှးပေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးလဲ အခှိနဆှိုငှးမနပေဲ မသကနှှယေစှောကဖှုတကှို နောကမှှကပပှှီး လှှာဖှင့ယှကပှှးလိုကသှညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှာ ကုလားလရညနှှင့ှ ကှောကှှီးလရညမှှား စီးကထားသောကှောင့ှ ခှှဲကှိကာ လရညနှံမှားထှကနှသညှေ။

ရဲရင့ှဦးလညှး မသကနှှယေစှီမှာ ထိုသို့လရညနှံရတိုငှး မသကနှှယေစှောကဖှုတတှဈခုလုံးကို စုပရှအောငစှုပယှူလိုကသှညှ။ ပှီးတော့မှ ကှောကှှီးလိုးထား၍ ဟပှဲပှဲ ဖှဈနသေော စအိုဝလေးကို လှှာနှင့ပှတလှှှကကှာပေးလိုကသှညှ။ “အား…. အား….. ကောငှးလိုကတှာမောငရှယှ…. ယကပှေး…… ယကပှေး…….” . ထိုနေ့ညက မသကနှှယေအှား ကှောကှှီးနှင့ှ ကုလားဆိုသော လူနှဈယောကှ ပတပှတဆှကဆှကလှိုးသှားကှသညှ။ မသကနှှယေမှှာလဲ ရမကထှနထှနနှှင့ှ ခံလိုကပှုံမှာ မသကနှှယေစှောကဖှုတနှှင့ှ ဖငမှှာ သှေးမှားထှကပှှီး ကှဲသှားသညထှိပငဖှှဈသညှ။ ရဲရင့ှဦးလညှး ထိုလူနှဈယောကပှှနသှှားမှာ အိပ့ယှာပေါတှှငှ မှောမှာ့လေးသာကနှနှသော မသကနှှယေအှဖှဈအားကှည့ပှှီး ကာမစိတမှှား တတလှာခဲ့သညှ။

အဘယကှှောင့ဆှို မသကနှှယေမှှာ ကှောကှှီးနှင့ကှုလား လိုးထားသောကှောင့ှ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှာ ပှနကှညမစေ့နိုငတှော့ပဲ ထိုလူနှဈယောကှ၏ လီရာတိုငှး ပှဲကှဲကာနခေဲ့သညှ။ ပှဲနသေောစောကဖှုတလှေးအတှငှးမှ လရညဖှှူဖှူမှားနှင့ှ သှေးစကလေးမှားရောနသညမှှော ရဲရင့ှဦးအတှကှ ရမကတှိုးဖို့ မှငကှှငှးတဈခုဖှဈနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးလညှး အခှိနဆှိုငှး မနတေော့ပဲ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးအား အပေါမှှနပှေီး ထပကှာလိုကတှော့သညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးမှာ ပှဲကှဲနပှေီဖှဈသောကှောင့ှ ရဲရင့ှဦးလီးမှာ အခှောငကှှီးခှောငကှာနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ ထိုအဖှဈကှောင့ှ ကှကသှီးမှှေးညငှးမှားပငထှလောကအှောငှ ရငခှုနသှံတှမှနလှောပှီး ရမကတှှတကသှှေားသညှ။

ရဲရင့ှဦးမှာ အခှောငကှှီး ခှောငနှသေောမသကနှှယှေ စောကဖှုတလှေးအား လေးငါးဆယခှကှခှန့ဆှောင့အှပှီးတှငှ မသကနှှယေစှောကဖှုတထှဲတှငှ လရညမှှားပနှးကာ ထည့လှိုကတှော့သညှ။ ထိုနောကမှှ မသကနှှယေစှောကဖှုတလှေးအား သန့ရှှငှးရေးလုပပှေးလိုကသှညှ။ ထိုခါမှ ကုတငဘှေးက စာပှဲလေးပေါတှှငတှှေ့သော တဈသောငှးတနငှါးရှကကှိုမှငကှာ ရဲရင့ှဦးပှုံးလိုကမှိသညှ။ တကယတှော့မသကနှှယေဟှာ ဖာသညမှတဈယောကမှဟုတပှါ။ “မောငှ……… နှယလှေ ဟိုတဈနေ့က ကလပမှှာတှတေဲ့ လူနှဈယောကနှဲ့ ပှနတှှေ့ခဲ့တယသှိလား” မနကအှလုပသှှားခါပှီး ပှငဆှငနှသေောရဲရင့ှဦးအား အငှကွှီဝတပှေးရငှ မသကနှှယေပှှောလိုကခှှငှးဖှဈသညှ။

“ဟုတလှားမိနှးမရဲ့ သူတို့ကဘာပှောလဲ မိနှးမကို ထပခှေါနှတောလာ” “သူတို့ကနှယ့ကှို ဟိုဟာထငနှတောသိလား” ရဲရင့ှဦးမှာ ထိုစကားလေးကှားလိုကရှုံရငနှှင့ှ ကာမကှောမှားလှုပခှကကှာ လီးကဆကခှနဲတောငလှာသညှ။ မသကနှှယေကှတော့ စကားကို ဆကပှှောလိုကသှညှ။ “အတာနှယကှိုအကူညီလိုရငပှှောတဲ့ နိုငငှံခှားသငှဘွောဆိုကထှားတယတှဲ့ နိုငငှံခှားသားတှနေဲ့ခှိတပှေးမယတှဲ့” “ဟငနှှယကှရော သူတို့နဲ့ နခငှလှေို့လား.” “မောငကှလဲ နှယအှပှငမှထှကရှတာ ဘယလှောကကှှာပှီလဲလို့ မောငသှိတဲ့အတိုငပှဲလေ မောင့လှီးကသေးသေးလေးဥဈစာ” မသကနှှယေကှ ကှာမူလေးပှဈကာ ရဲရင့ှဦးအား ကပခှှှဲနပေုံမှာ ကလေးလေးတဈယောကှ လိုခငှတှာကို ပူဆာနသလေိုပငှ။

“ဟုတပှါပှီမိနှးမရယှ…… မောင့မှိနှးမစောကဖှုတကှ မောင့လှီးအတှကမှှမဟုတတှာ” “မောင့လှှှာအတှကလှေ…. နောကဆှိုမောငလှိုးတာမခံတော့ဘူး….. မောငလှှှာလေးနဲ့ပဲ နှယ့စှောကစှိကို ယကပှေးတော့နောှ” ဘယလှိုလုပရှမလဲ မဖှဈနိုငမှှနှးကှိုသိထားလှှကနှဲ့ ဘာကှောင့ငှါ ဒီခစှကှိုအစပှိုးလဲမသိတော့ပါ ဘာကှောင့လှဲ။ “ဟလို…… ဟုတကှဲ့……. လာပေါ့လို့ ခခှ…….. စိတကှှိုကဖှှဈစရမယှေ…. စိတခှနှောှ…… ဒို့ကမငှးအတှကပှါကှ………. ဟုတပှှီဟုတပှှီ အတာဆိုလဲပှီးရငတှှေ့မယနှောှ………..” “ဘယသှူလဲမိနှးမရဲ့…….. မိနှးမခှိနှးထားတာရှိနတောလား…….” “ဟင့အှငှး ခှိနမှထားဘူး……. ခေါထှားတာ” “ဘယသှူနဲ့လဲကှ…….” “သိခငှရှငနှေ့လညပှိုငှးနားခဲ့လေ မောင့ပှါ ပါလို့ရအောငှ နှယစှီစဉထှားလိုကမှယှ”။

ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ ရုံးသို့ရောကသှောလှညှး မသကနှှယေဘှာလုပနှမလေဲဆိုတာ သိခငှနှမေိသညှ။ ထိုကှောင့ှ နောကတှဈနာရီလောကတှှငှ မသကနှှယေအှား ရဲရင့ှဦးဖုနှးဆကကှှည့လှိုကသှညှ။ “တူး…….. တူး………. တူး………” “ဟယလှို……. မောငပှှောလေ…..” “မိနှးမ……. ဘာလုပနှတောလဲဟငှ…… အသံကှီးကလဲအဈလို့……” “သိခငှရှငှ မှနမှှနပှှနလှာခဲ့နောှ…… ရတယလှုပလှုပှ…..” “ဟယလှို…… ဘာတှပှေောနတောလဲဟငှ” “မှနမှှနပှှနခှဲ့တော့နောှ….. ဒါပဲ” ရဲရင့ှဦး စိတတှှမရေိုးမယှဖှဈကာ အလုပထှဲမှာ ဘယလှိုမှစိတထှည့မှထားနိုငတှော့ပေ။ ထိုကှငှေ့ အလုပမှှခှင့ယှူပှီး ခကှခှငှှးပငအှိမပှှနလှာခဲ့သညှ။ အိမပှှနရှောကခှှိနတှှငှ ခှံထဲကိုအလှယဝှငလှို့ရသောလှညှး အိမထှဲကိုတော့ လူခေါဘှဲကို တောတှောကှှာ တီးလိုကရှသညှ။

ခဏအကှာမှ တစိမှးယောကှှားတဈယောကှ လာဖှင့ပှေးသညှ။ “ကိုရဲရင့ထှငတှယှ sorryဗှာ ကှှနတှောမှပှီးတေးလို့” ရဲရင့ှဦး ခေါငှးတဈခကှညှိမ့ပှှပှီး ထိုလူနောကလှိုကခှဲ့လိုကသှညှ။ ထိုလူမှာ ဘယလှောကကှှမှးထားတယမှသိ လီးတနှးလနှးနှင့ှ အပေါကကှို လာဖှင့ပှေးခှငှးဖှဈသညှ။ ထိုလူလီးကှီးမှာလဲ လူလီးလို့ပငမှထငရှလောကအှောငှ ကှီးလှနှးကာ အကှောပှိုငှးပှိုငှးထနသညှေ။ ထိုလူက ရဲရင့ှဦးနှင့ှ မသကနှှယေရှဲ့ အိပခှနှးထဲသို့ဝငခှဲ့လိုကသှညှ။ ကုတငပှေါမှှ မသကနှှယေပှုံစံကိုတှေ့တာနှင့ှ ထိုလူက ဝယေံ ဆိုတာ ရဲရင့ှဦးသိလိုကပှှီဖှဈသညှ။ မသကနှှယေမှှာ ခှထေောကနှှင့ပှေါငကှို ကှိုးဖှင့ပှူးကပနှအေောငခှညှထှားပှီး လကနှှဈဖကကှိုနောသို့ပှဈကာ ကုနှးနအေောငှ ကှိုးခညှထှားသညှ။

ပါးစပတှှငှ ထဲတှငှ အဝတစှထည့ကှာ ပါဝါစဖှင့ှ ခညှထှားသညှ။ မသကနှှယေမှှာ ခှထေောကတှှရေော လကတှှပေါကှိုးခညှထှားသောကှောင့ှ ကုတငအှစပနှားတှငှ ကုနှးနပှေီး ခေါငကှတော့ ကုတငကှှမှးပှငမှှာ မှောကနှသညှေ။ ထိုသူက ရဲရင့ှဦးအား စပဖှှဲဖဲနှင့ကှှည့ပှှီး မသကနှှယေစှအိုဝလေးအား လကမှနှင့ှ တဈခကှနှှဈခကှပှှတကှာ လီးတုတပှှီးကို ထိုးစိုကကှာ လိုးလိုကသှညှ။ လိုးခကှမှှာလဲ အားပါလှနှးသောကှောင့ှ တဈခါလိုးလိုကတှိုငှး မသကနှှယေမှှာ ရှေ့သို့ရောကရှောကသှှားသညှ။ မသကနှှယေမှှာ ပါးစပတှှငှ စို့ထားသောကှောင့ှ အသံက ပါးစပကှမထှကပှဲ လညခှှောငှးက ထှကနှသညှေ။ ဝယေံကလဲ တဈခကှမှှမလှော့ပဲ မသကနှှယေအှား ဆောင့လှိုးနသညှေ။

အခကှတှောတှောမှှားမှား ဆောင့အှပှီးတှငှး လီးကှီးကို နှုတလှိုကပှှီး မသကနှှယေဖှငအှား တံတှေးထှေးထည့လှိုကသှညှ။ ပှီးမှ မသကနှှယေအှိုးကှီးနှဈလုံးကို အားပါပါနှင့ှ တဈဖကတှဈခကှရှိုကပှှီး လီးကှီးကိုထည့ကှာ ပှနလှိုးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးလညှး ဘောငှးဘီကို ခါပတဖှှုတပှှီး လီးကိုထုပကှာ ဂှငှးတိုကရှငှး ကှည့နှလေိုကသှညှ။ “ဖှောငှး….ဖှောငှး….ဖှောငှး…..” “အား….. အား…..အတောလှိုးလို့ကောငှးတဲ့အိုးကှီးဗှာ ခငမှှားမိနှးမကို အမှဲလိုးနရရငမှေိုကမှှာ အား….အား….ခငမှှားမိနှးမဖငကှ ညှဈတယဗှှ….. အား……… အား……….” “အား….အား…… အား…..” “အှနှး……….. အှနှး……အှနှး…….” ဝယေံက နောကမှှဆောင့လှိုးရငှး မသကနှှယေပှါးစပအှား စညှးထားသော ပါဝါကှိုးကို ဖှညပှေးလိုကသှညှ။

ပှီးမှ မသကနှှယေပှါစပထှဲက အဝတစှကို ထုပပှေးကာ ရဲရင့ှဦးအား ဖှန့ပှှလိုကသှညှ။ တကယတှော့ မသကနှှယေပှါစပထှဲက အဝတစှမှာ မသကနှှယှေ မနကကှဝတထှားသော ပငတှီအနကရှောငလှေးပငဖှှဈသညှ။ “အား……… အား……… လိုး……. လိုး……. ဆောင့လှိုးပေး အရမှးကောငှးတာပဲ ရှင့လှီးကှီးကို အရမှးကှိုကတှယှ……… ကမှဖငထှဲမှာ ပှည့သှိပ့နှတောပဲ မောင့လှီးနဲ့အရမှးကှာတာပဲ….. အား………” မသကနှှယေမှှာ စကားပှောရသညနှှင့ှ ဆကတှိုကပှှောကာ ညညှးနတေော့သညှ။ အခကှပှေါငှးမှားစှာ ဆောင့အှပှီးတှငှ လီးကှီးကို မသကနှှယေဖှငထှဲ တဆုံရောကအှောငှ ဆောင့ထှည့လှိုကပှှီး လရညမှှားကိုပနှးထည့လှိုကသှညှ။ ခဏအကှာ လီးကှီးကို ဆှဲထုပအှမှီးမှာ မသကနှှယေစှောကဖှုတထှဲမှ စောကရှညမှှား ဒလဟော စီကလှာသညှ။

ရဲရင့ှဦးလညှး မသကနှှယေစှောကဖှုတအှား သခှောကှည့လှိုကမှှ မသကနှှယေစှောကဖှုတတှှငှ စောကဆှောငှးထဲသို့ ထည့ကှာ အကယှခှှဲထားသော ပိုကပှုံသဏဍွနှ အခေါငှးလေးထည့ကှာ ခှဲ့ထားသညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတထှဲမှ အတှငှးသားမှားအားလုံးကိုပငှ မှငနှရသညှေ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတမှှာ ရဲရင့ှဦး၏ တောငနှသေောလီး ထည့လှှှငတှောငှ ဘာမှမထိပဲဝငနှိုငလှောကအှောငထှိ ခှဲ့ထားခှငှးဖှဈသညှ။ ရဲ့ရင့ှဦးလညှး မသကနှှယေစှောကဖှုတနှားကပကှာ မသကနှှယေအှိုးကှီးပေါတှှငှ လရညမှှားကို ပနှးခလှိုကသှညှ။ ပှီးတော့မှ ဝယေံက မသကနှှယေပှေါငနှှဈဖကနှှင့ှ ထောကအှား ပူးခညှထှားသောကှိုးကို ဖှညပှေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးတဈယောကှ မသကနှှယေမှကတှပထှရပမှှ ကှည့မှိလိုကသှညမှှာ မသကနှှယေနှို့နှဈလုံးအားကှိုးဖှင့ှ တငှးနအေောငှ ဘရာပုံစံဝတပှေးထားခှငှးဖှဈသညှ။

မသကနှှယေနှို့နှဈလုံးမှာ ကှိုးဒဏကှှောင့ှ ရဲတတနှသညှေ။ “ကိုဝယေံ နှယခှံခငှသှေးတယှ လိုးပေးဦး” မသကနှှယေမှှာ ဝယေံနားကပပှှီ ခှှဲနှဲကာ ပှောနပေုံမှာ မခံရရငမှနနေိုငသှော ပုံစံနှင့ပှငဖှှဈသညှ။ ထိုခါတှငှ ဝယေံက မသကနှှယေအှား ရှေ့တှငရှပခှိုငှးလိုကပှှီး စောကဖှုတထှဲမှအရာကိုထုပပှှီး စောကဖှုတနှှင့ှ ဖငကှှားတှငှ ကှိုးနှဈခှောငှးထည့ကှာ ခါးတှငသှိုငှးခညှပှေး လိုကပှုံမှာ ပငတှီပုံစံလေးဖှဈသညှ။ မသကနှှယှေ စောကဖှုတလှေးမှာကှိုးနှဈခှောငှးကှားတှငှ ညှပနှပှေီး ဖုဖောငှးကာ ထှကနှသညှေ။ “ကိုဝယေံ နှယယှောကှှားလီးတောငပှှီး ထုနတောကို မလိုခငှဘှူး သူ့ဘာသာသူ လရညထှှကလှာအောငှ လုပပှေးလိုကနှောှ” “တကယလှားနှယရှဲ့” “တကယပှါဆို……. လုပပှေးလိုကှ အဲ့လီးသေးသေးလေးကို” “ကိုရဲရင့ှ ဘယလှိုလဲဗှ အဆငပှှော့မလား”။

“သကနှှယကှှနပရှငေပှှီးတာပါပဲ သူ့သဘောအတိုငှးပေါ့” ဝယေံက ကှိုးတဈခှောငှးကို ယူလိုကပှှီး ရဲရင့ှဦးလီးကို ဂှငှးစှပကှာ ခညှပှေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးမှာ လီးကိုအရငမှှ ခညှပှေးလိုကသှောကှောင့ှ အနညှးငယခှံရခကသှှားသညှ။ “ကိုရဲရင့ှ….. လာ” ရဲရင့ှဦးလညှး ဝယေံခေါသှောနရောကို လိုကသှှားလိုကသှညှ။ တံခါးနားသို့ ခေါသှှားသညှ။ လီးတှငခှညှထှားသော တဈဖကကှှိုးစကို လညပှငှးတှငှ ဂှငှးသိုငကှာ ခညှပှေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးလညပှငှးပငှ အနညှးငယှ အဈသှားသညှ။ ပှီးတော့မှ တံခါးက လကကှိုငဘှုတှငှ ကှိုးကို ခညှထှားခဲ့သညှ။ ထိုနောကှ ရဲရင့ှဦးလကကှို နောကပှှဈကာ လကထှပခှကပှေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးမှာ လီးနှင့လှညပှငှးကို ကှိုးခညှကှာ နောကမှှ ဆှဲထားခငှှးခံထားရသညှ။

“ရော့ကိုဝယေံ ဒါကိုသူပါးစပထှဲထည့ပှေးလိုကှ” မသကနှှယေကှ စောကဖှုတမှှစောကရှညမှှားကို သုပထှားသောပငတှီကို ပေးလိုကခှငှဖှှဈသညှ။ ဝယေံလဲ မသကနှှယေပှှောတဲ့အတိုငှး လုပပှေးလိုကသှညှ။ ပှီးတော့မှ မသကနှှယေကှ ရဲရင့ှဦး၏ လညပှငှးမှစပှီး နှုတခှမှးလေးနှင့ှ ဖှဖှလေးနမှးကာ အောကသှို့ဆငှးလာသညှ။ ရဲရင့ှဦးရငဘှတအှား ကှောဖှှတကှာ နမှးလာခဲ့ပှီး ဆီးဂုံနားထိ နှုတခှမှးလေးနှင့ှ လှှောကကှာ နမှးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးမှာ ဘယလှိုမှမနနေိုငပှဲ ရှေ့တိုးလိုကလှှှငပှဲ လီးနှင့ှ လညပှငှးအား ခညှထှားသော ကှိုးက တငှးကာလာသညှ။ “စုပပှေးရမလား မောငှ…..” “အှနှး….. အှနှး…….” “ခခှ…. လာလစေုပပှေးမှာပေါ့ ” မသကနှှယေကှ လီးအားငုံမစုပပှဲ နှုတခှမှးလေးနှင့ှ မထိတထိလေးပဲ ကပကှာ ဟတဟှတပှှီး ဖမှးပေးလိုကသှညှ။

ရဲရင့ှဦးမှာ ရှေ့သို့တိုးတိုငှး ကှိုးက ကှပကှှပလှာသညှ။ လီးမှာလဲ အကှောမှားထောငကှာ တောငတှငှးနသညှေ။ မသကနှှယေကှ အပေါသှို့ပှနတှတပှှီး ရဲရင့ှဦး၏ နို့သေးသေးလေးတှကေို စုပကှာစို့ပေးနလေိုကသှညှ။ သှားလေးနှင့ှ ခပစှစလေးကိုကကှာ စို့ပေးမှုကှောင့ှ ရဲရင့ှဦး အသံမှားဆကတှိုကထှှကကှာ ညညှးနရတေော့သညှ။ “အှနှး….အှနှး…. အှနှး…. အှနှး……..” မသကနှှယေကှ လညပှငှးအားတတပှှီး လညပှငှးတဈဖကတှဈခကှစှီတှငှ အာဖှင့စှုပကှာ ရဲရဲအမှတကှလေးနှဈခုကိုပေးလိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးမှာရုနှးရငှးဖှင့ှ အရှိနတှောတှောတှတနှလသညှေေ။ “နှယှ…….. လာပါဦးကှ ကို့လီးကို စုပပှေးပါဦး ဒူးထောကပှှီးလာခဲ့နောှ” “ဟုတကှဲ့ ကိုကို” ရဲရင့ှဦးမှာ ထိုသံကှာပှီး အူတိုကာ သှားသောလှညှး ကာမစိတပှိုတတလှာသညဆှိုတာကတော့ တကယအှမှနတှရားပငဖှှဈသညှ။

မသကနှှယေကှတော့ ဝယေံပှေားသညှးအတိုငှး ဒူထောကကှာ သှားသညှ။ မသကနှှယေစှောကဖှုတအှား ခညှထှားသောကှိုးမှာ ကုနှးကာသှားလိုကသှညယှနှငှ ပေါလှာကာ မသကနှှယှေ စောကဖှုတလှေးအား ပှတတှိုကနှသညှေ။ ပှီးမှ မသကနှှယေကှ ဝယေံလီးကှီးကို ဒူထောကရှငှး အားရပါးရစုပပှေးနသညှေ။ ရဲရင့ှဦးဘကတှှငှ ကုနှးထားသေ.ကှောင့ှ ဖငကှှီးကို ရနှးခါကာ ဝယေံလီးအားစုပပှေးနသညှေ။ ဝယေံက မသကနှှယေခှေါငှးအား ကိုငကှာ လီးတဆုံးဝငသှှားအောငှ ဖိပှီးထိုးထည့လှိုကသှညှ။ မသကနှှယေမှှာ ကုနှးထားသော ဖငလှေးပငှ ထောငသှှားသညှ။ ထိုခါမှ ဝယေံက လှော့ပေးလိုကသှညှ။ ဝယေံလီးတဈခှောငှးလုံးတှငှ မသကနှတှေံတှေးမှားနှင့ှ စိုစှပသှှားသညှ။

မသကနှှယေမှှာတော့ မကှနှာတဈခုလုံးနီရဲကာ အသကကှို ဝအောငရှှုနသညှေ။ “စုပှဦးမှာလား…. ဟငှ….” ဝယေံက အမိန့သှံပါပါနှင့ှ မသကနှှယေအှားမေးလိုကသှညှ။ “စုပမှှာ လီးကှီးတဈခှောငှးလုံး ပှနထှိုးထည့ှးဦး” မသကနှှယေစှကားကှားသညနှှင့ှ ဝယေံက ခေါငှးကိုကိုငကှာ ထပထှိုးထည့လှိုကသှညှ။ မသကနှှယေအှသကရှှုလို့မရတော့မှ ပှနထှုတပှေးလိုကသှညှ။ ထိုခါတှငလှညှး မသကနှှယေကှ “စုပခှငှသှေးတယှ…. စုပပှရစေဦး” ရဲရင့ှဦးမှာ ယောကှှားရှေ့တှငှ ထနနှပေုံမှားကိုကှည့ရှငှး သူပါပိုပှီးထနလှာသညှ။ ဝယေံက မသကနှှယေဆှံပငအှား စုပကှိုငပှှီး ခေါငှးကို မော့စကော မေးလိုကသှညှ။ “ငါ့ ခှင့ပှှုခကှမှရပဲ မငှးယောကှှားကို သှားနမှးပေးတာ မငှးမှာ အပှဈရှိလားမသကနှှယှေ”။

“ရှိ….ရှိပါတယှ” “ရှိရငှ အပှဈပေးရမှာပေါ့ ဘယလှိုအပှဈပေးမယဆှိုတာသိတယမှို့လား” “သိ..သိ.ပါတယှ” “သိရငှ အဆငသှင့ပှှငှ” မသကနှှယေကှ ခှထေောကနှှဈခှောကခှှောငှးကို ကုတငအှောကခှပှှီး ကုတငပှေါတှှငမှှောကကှာ ကုနှးနလေိုကသှညှ။ ဝယေံကထကာ မသကနှှယေအှိုးအား တဈခကှခှငှှး ရဲနအေောငှ ရိုကလှိုကသှညှ။ ရဲရင့ှဦးမှာ မိမိမိနှးမအားပိုငစှိုးပိုငနှငှးပှောကာ ရိုကကှာဆုံးမနသေော ဝယေံနှင့ှ မသကနှှယေအှားကှည့ပှှီး ကာမစိတတှှေ အရှိနဟှုံနဲ့တတလှာပုံကို လကတှှေ့ခံစားနရရှောသညှ။ “ဖှနှး….ဖှနှး…. ဖှနှး…..” “အား…. အား…..ရိုကပှေးဦး….. ရိုကပှေးဦး…..” ဝယေံက မသကနှှယေအှား စိတရှှိတိုငှးရိုကပှှီး ရခှေိုးခနှးထဲသို့ ဆှဲခေါသှှားသညှ။

ရခှေိုးခနှးထဲသို့ ရောကသှညနှှင့ှ ရပနှေးဖှင့သှံမှား ဆကတှိုကထှှကလှာသညှ။ “လိုးပေးပါတော့ ကိုရယှ နှယစှောကဖှုတတှှယေားလှနှးနပှေီ” “ဘယစှောကဖှုတကှာ ယားတာလဲ ပှစမှး” “ဖှနှး…… အား……ဒီစောကဖှုတလှားယားတာ…. ဖှနှး……. အား…..” “လိုးပေးပါတော့……. ကိုကို့ရဲ့ ဖာသညမှလေးကို လိုးပေးပါတော့” “ငါကဖာသညမှမကှိုကဘှူး…… ငါဘာကှိုကတှာလဲသိတယမှို့လား…….. ပှငပှှောစမှး” “သခင့ရှဲ့ ကှှနမှလေးကို လီးကှီးကှီးနဲ့ လိုးပေးပါတော့” ရဲရင့ှဦးမှာ ထိုအသံကိုကှားသညနှှင့ပှငှ ကာမသှေးမှား နယထှိပကှို တတလှာနသညှေ။ လီးမှာလဲ အကှောမှားထောငကှာ သှေးမှားလှောကနှတောကိုပငှ ခံစားနရသညှေ။

“နင့စှောကဖှုတကှို ငါလိုးလို့ရအောငှ ဖှဲထားစမှး ဖှနှး…. အား……..” “အား…. လိုးပေးပါတော့ စောကဖှုတကှှီးပှဲအောငှ လိုးပေးပါတော့” “ဒီလောကလှိုခငှနှရငှေ……. အင့ှ…… ဖှောငှး…… အား……… အင့ှ……. ဖှောငှး……. ဖှောငှး……. ” ရခှေိုးခနှးတခါးမှာ ဖှင့ထှားသောကှောင့ှ ရဲရင့ှဦး အနညှးငယမှှငနှရသညှေ။ မသကနှှယေမှှာ နံရ့တှှငကှပကှာ လကနှှဈဖကကှ တငသှားမှားကို ကိုငကှာ ဖှဲထားသညှ။ ဝယေံက တော့ မသကနှှယေဆှံပငကှို ဆှဲပှီး နောကမှှ ဆောင့လှိုးနဟနတှေူသညှ။ မသကနှှယေမှှာ နောကကှဆောင့လှိုး တိုငှး ရှေ့သို့ ကော့ကော့ တတလှာသညှ။ “ဖှောငှး…… အား………. ဖှောငှး…….. အား…” “ကောငှးလားကောငမှ။

စောကဖှုတယှှတဲ့ကောငမှ ကောငှးလား….. ငါ့လီးကိုကှိုကလှား……” “အား…….. အား…… ကှိုကတှယှ အဲ့လီးကှီးကို အရမှးကှိုကတှယှ……. အမှဲလိုးနခငှတှော…… ဒီလီးကှီးနဲ့ အမှဲလိုးနခငှတှော……….” ရဲရင့ှဦးမှာ တဈစှနှးတစမှငရှပှီး အထဲမှ ရမကအှောသှံနှင့ှ ရမကထှနထှနစှကားပှောသံမှားကှောင့ှ တဈခါမှမဖှဈဖူးသော ခှထေောကအှကှောနှင့ှ ကှောရိုးထဲမှစိမ့ကှာ ကငှတှတလှာပှီး လရညမှှားတဈစကစှကှ ကလှာသညှ။ ပှီးခှိနတှှငှ လညှး လညပှငှးကကှိုးကှောင့ှ အသကရှှုရပလှောကအှောငထှိပငှ ရဲရင့ှဦးကောငှးမှနသှော ခံစားမှုကို ရခဲ့သညှ။ ရခှေိုးခနှးထဲမှ ကာမသားကှောင့နှှဈဦးမှာ စိတရှှိတိုငှးလိုးဆောနှကှပှေီး။

အသားခငှှးရိုကသှံနှင့ညှညှးသံမှားမှာ လညှးဆကတှိုကှးပေါထှှကနှတေော့သညှ။ ရဲရင့ှဦးနှင့ှ မသကနှှယေမှှာ လငမှယားဟုသာဆိုသောလှညှး မသကနှှယေမှှာ ရဲရင့ှဦးစီမှ အခစှကှိုသာယူပှီး ကာမအရသာကိုတော့ တခှားသူမှားစီကပဲ ရယူတော့သညှ။ မသကနှှယေမှှာ ကှေးစားမဟုတသှောလှညှး တခါတရံတှငှ ကှစေားပုံစံနှင့လှညှး ဆကဆှံသည့အှကှိမမှှား အမှားအပှားရှိခဲ့သညှ။ ဝယေံနှင့တှှေ့ခှိနတှှငတှော့ သခငရှဲ့ကှှနဖှှဈသှားတဲ့သူကတော့ မသကနှှယေနှှင့ှ ရဲရင့ှဦးနှဈယောကလှုံးပငဖှှဈသညှ။ ရဲရင့ှဦးအတှကတှော့ အခစှဆှိုတာ ခစှနှဖေို့ပဲဖှဈပှီး ကာမဆိုတာကတော့ မိနှးမရဲ့ရမကသှံလေးကသာ ဖှဖှေောကပှေးနိုငတှော့သညှ……ပှီး။