News

သူပေးတဲ့အရသာ

မှင့ဇွောွ ဟာ ၁၅ နှဈထဲဝငပွှီဖှဈတဲ့ လူပှို ပေါကအွရှယကွလေးဖှဈတယွ။ မှင့ဇွောွ တို့မိသားစုဟာ လူဦးရမှေားပမယေ့ွ ဆငွးရဲတာကှောင့ွ ၁၅ ပေ ၃၅ ပေ ခန့ရွှိတဲ့ အိမခွနွးကဉွှးလေးထဲမှာပဲ စုပေါငွးနထေိုငကွှရတယွ။ အိမကွလေးက လှိုငသွာယာမှာဖှဈပှီး မှစေိုကွ ထရံကာ သှပမွိုးအိမကွလေးဖှဈတယွ။ မှင့ဇွောတွို့ အိမမွှာက မှင့ဇွောအွပှငွ အသကွ ၅၅ နှဈခန့ွ ရှိပှီး လဖနွှေးထားတဲ့ ဖခငဖွှဈသူ ဦးမှခှို၊ အမအကှီးဆုံးသူဇာခှို နဲ့ ယောကဖွကှီး ကိုဦးတို့ စုံတှဲ၊ အမလတဖွှဈသူ မှနှငွးခှိုနဲ့ ယောကဖွလတွ ကိုဇောလွှငွ တို့စုံတှဲ။

အငယဆွုံးအကို ကိုငယနွဲ့ မရီးဖှဈသူ ဧပရယွ တို့စုံတှဲ စသညဖွှင့ွ လူ ၈ ယောကစွာ ကှပကွှပသွိပသွိပလွေးနထေိုငကွှရတယွ။ အကှီးဆုံး သူဇာခှို မှာ အသကွ ၂၉ နှဈကှောပွှီဖှဈပှီး သူမယောကွှား ကိုဦးထကွ ၃ နှဈခန့ွ ကှီးတယွ။ သူမဟာ ဖှူဖှူ သှယသွှယပွမယေ့ွ အရပရွှညပွှီး ပှည့ပွှည့တွငွးတငွးရှိတယွ။ တငပွါးအထိဖုံးတဲ့ ဆံပငအွရှညကွှီးထားပှီး ရုပရွညကွလညွး ကှည့ပွှောရွှုပှောထွကွ သာသေးတယွ။ ကိုဦးကတော့ အသားညို တယွ။ ဒေါငတွှေ ဗလတှေ ကောငွးတယွ။ အမကှီး သူဇာခှိုတို့လငမွယားဟာ ရှေ့သှားနောကလွိုကညွီကှတယွ။

အမလတွ မှနှငွးခှိုတို့ လငမွယားလညွး မကှီးတို့စုံတှဲ လိုပဲ ရှေ့ သှားနောကလွိုကညွီတယွ။ မလတကွ မကှီးလောကွ အသားမဖှူဘူး၊ အရပလွညွးမမှင့ဘွူး။ဒါပမယေ့ွ အနတေောွ အရပရွှိပှီး သူမရဲကိုယလွုံးကိုယပွေါကွ တငွးတငွးဖှံ့ဖှံ့နဲ့ ဆိုတော့ ကှည့လွို့ကောငွးတယွ။ ဆံပငလွညွး ကှောလောကပွဲရှိပမယေ့ွ ဆံပငပွုံစံနဲ့ မကှနွှာတိတိရိရိကလေးနဲ့ကလိုကဖွကတွော့ ကှည့ရွတာ တဈမှိုးလှတယွ။ ကိုဇောလွှငကွလညွး ကိုဦးလောကအွရပမွမှင့ဘွူး။ ဒါပမယေ့ွ ကိုဦးထကွ ဗလတောင့တွယွ။ မလတွ နဲ့ ကိုဇောလွှငတွို့ လငမွယားကတော့ သကတွူရှယတွူ ၂၄၊ ၂၅ ဝနွးကငှပွဲ ရှိကှလိမ့ွဦးမယွ။

လိုကဖွကမွညီတာကတော့ ကိုငယတွို့ လငမွယားပဲ။ နှဈယောကစွလုံးကတော့ အသားဖှူပါရဲ့ ။ ဒါပမယေ့ွ ကိုငယကွ အရပွ ကလနကွလားနဲ့ ၊ ကိုငယ့မွိနွးမ မဧပရယကွကှတော့ အရပကွ ပုတယွ။ ၅ပလေောကပွဲရှိမယထွငရွတယွ။ ကိုငယကွ နပေုံထိုငပွုံ ဝတပွုံစားပုံ တုံးလှနွးတယွ။ မဧပရယွ က ခတွဆနေတွယွ။ အဝတအွစားဝတရွငလွညွး သူမရဲ့ ကိုယလွုံးသေးသေးကိတကွိတကွလေးရဲ့ လှပတဲ့အခှိုးအစားတှကေို တငွးတငွးရငွးရငွးပေါလွှငစွတေဲ့ အဝတအွစားလေးတှကေိုရှေးခယှပွှီး မလှ လှအောငွ ဝတတွတစွားတတတွယွ။

ခစှစွရာ မကှနွှာဝိုငွးဝိုငွးလေးမှာလညွး အမှဲတမွး မိတကွပတွှေ ပေါငဒွါတှနေဲ့ မှုနနွအေောငွ လိမွးပှီး ပှငပွှငဆွငဆွငနွတတတွေယွ။ ကိုငယအွသကကွ ၂၃ လောကရွှိပှီး သူ့မိနမွ မဧပရယထွကွ ၁ နှဈလောကကွှီးတယွ။ အကှီးဆုံးသူဇာခှိုဟာ စကရွုံမှာ အရငကွအလုပလွုပတွယွ။ ဖခငွဦးမှခှိုလဖှတသွှေားပှီးနောကပွိုငွးမှာတော့ စကရွုံအလုပကွ ထှကလွိုကပွှီး အိမမွှာနရငွေး ဖခငကွှီးကိုပဲ ပှုစုရတော့တယွ။သူဇာခှို့ ယောကွှား ယောကဖွကှီး ကိုဦးကတော့ အားလုံထဲမှာ ဝငငွှအတေောင့ဆွုံးပဲ။ သူက ဘဈကားဒရိုငဘွာအလုပလွုပပွှီး ကိုဇောလွှငနွဲ့ ကိုငယတွို့ က အဲ့ဒီကားမှာပဲ စပယာတှလေုပကွှတယွ။

ပှောရရငွ ကိုငယကွ ကားစပယယွာလိုကရွငွး ကနှတွဲ့စပယယွာတဈယောကနွဲ့ ဒရိုငဘွာက အိမကွအမနှဈယောကနွဲ့တှေ့ပှီး အကှောငွးပါကှတာဖှဈတယွ။ မှနှငွးခှိုနဲ့ ဧပရယတွို့ကတော့ မကှီးသူဇာလုပခွဲ့တဲ့စကရွုံမှာ ခုထကထွိအလုပဝွငကွှတုနွးပဲ။ ကိုငယနွဲ့ မဧပရယတွို့ ညားကှတာက သိပမွကှာသေးဘူး။ အမလတမွှနှငွးခှိုကို ကိုဇောလွှငသွှားကှိုတာကို လိုကလွိုကသွှားရငွး ကိုငယနွဲ့ မဧပရယတွို့ စုံခဲ့ကှပုံရတယွ။ မှင့ဇွောကွတော့ ယောကဖွတှေ အကိုတှလေို ကားလိုကတွာ ဝါသနာမပါတော့ အမလတနွဲ့ မရီး တို့ လုပတွဲ့ စကရွုံမှာပဲ အလုပဝွငလွုပတွာ ခုဆိုရငွ ၂ လရှိသှားပှီ။

ဖခငလွူမမာကှီးက လှဲရငွ တဈအိမသွားလုံး ပှိုငွးပှိုငွး ယိုငွးယိုငွး အလုပတွှကေိုယစွီထှကလွုပကွှတော့ မှင့ဇွောတွို့ မိသားစုလေးဟာ အရမွးကှီး စုမိဆောငွးမိမဟုတပွမယေ့ွ စားနိုငသွောကနွိုငနွဲ့ စိုစိုပှပှသေောသာယာယာ လေးရှိကှတယွ။ ကိုငယနွဲ့ ယောကဖွအကှီးနှဈယောကွ၊ မကှီး၊ မလတနွဲ့ ကိုငယ့မွိနွးမ ဧပရယွ အားလုံးဟာ အရငကွတညွးက လုပဖွောကွိုငဖွကတွှဖှဈကှေလို့ တဈယောကအွထာတဈယောကသွိကှပှီး အိမမွှာ ဘာပှသနာမှမရှိဘဲ အားလုံးစုပေါငွးပှီး ပှောပွှောရွှှငရွှှငွ နထေိုငကွှတယွ။ အိမမွှာက အဖပှေီးရငွ အမကှီး သူဇာခှိုက အသကအွကှီးဆုံးဖှဈတယွ။

မကှီးဟာ သူ့အမှိုးသား ကိုဦးထကလွညွး အသကကွှီးတာမို့ ကိုဦးက မကှီးကို ကှောကရွတယွ။ အိမမွှာ ဝငငွှအဖှေောင့ဆွုံးက ကိုဦး ဖှဈပှီး ထုတစွရာ ကုနစွရာရှိရငလွညွး မကှီးတို့ လငမွယားကပဲ ထုတတွာ ကုနတွာမှားတာကှောင့ွ ကနှတွဲ့ အငယတွှအေားလုံးက မကှီးကို ခစှကွှောကရွိုသကှရတေယွ။ အမအကှီးဆုံးဖှဈတဲ့ သူဇာခှို ကလညွး အကှီးဆုံးပီပီ အစားစားတာကမှအစ အရာရာမှာ အနဈနာခံပှီး အငယတွှကေို ဦးစားပေးတာကမှားတယွ။ ဒီလိုနဲ့ ပဲ မှင့ဇွောတွို့ မိသားစုလေးဟာ အေးခမွှးပှောရွှှငစွရာကောငွးပှီး စညွးလုံးညီညှတကွှတဲ့ မိသားစုကလေးပဲ ဖှဈတော့တယွ။

“ကိုကို မနကဖွှနကွှ စကရွုံပိတတွယွ။ အဲ့ဒါ ဧပရယ့ွ ကိုရုပရွှငလွိုကပွှပါလား။ စပိုကတွာမနွးကား အသဈရုံတငနွတော ဧပရယကွှည့ခွငှလွို့.” “ အေးလေ သှားကှည့ကွှတာပေါ့။ မနကဖွနွ ကိုဦးကလညွး ကား နေ့တဈဝကပွဲထှကမွှာ။ မကှီး သူဇာရဲ့ မှေးနေ့မို့ ညနဘေုရားလိုကပွို့ရမယဆွိုပဲ။” “ ဟေးးးး ဒါမှ တို့ရဲ့ ကိုကိုကှ။ သိပခွစှဖွို့ ကောငွးတယွ။ “ဟဲ ဟဲ ပါးစပနွဲ့ ခစှရွုံလောကနွဲ့တော့မရဘူး။ လာထား ….” “အို အို ကိုကလညွး သူမှားတှေ မအိပကွှသေးဘူးထငတွယွ။ တကတညွး သိပကွဲတာပဲ..” “ဟာ….. … အိပပွါပှီကှာ။ ဟိုမှာ အသံမကှားဘူးလား ကိုဦးဆို ဟောကတွောငနွပှေီ။

ကဲလာ…” “ကဲ ကှည့ွ။ သူသိပကွဲတာပဲ။ ခဈ ခဈ ခဈ …..” ကိုငယတွို့ ခှငထွောငထွဲမှ အသံမှားကို မှင့ဇွောကွှားနရတယွေ။ အိမကွ ကဉွှးပှီး မိသားစု မှားတာကှောင့ွ ညဆိုရငွ အိမရွှေ့ လူနသေောနရောမှာပဲ ခှငထွောငတွှကေို တနွးဈီထောငပွှီး အိပယွာခငွှးဘေးခငွှးကပွ ယှဉကွာ အိပကွှရတာဖှဈတယွ။ ဖခငဖွှဈသူ ဦးမှင့ခွှိုရဲ့ အိပယွာကတော့ အိမရွှေ့ တောတွောကွတှဲ့ ဘုရားစငအွောကမွှာ ဖှဈပှီး၊ ဦးမှင့ခွှိုအိပယွာနဲ့ ခပလွှမွးလှမွးမှာ ကိုဦးနဲ့ မသူဇာခှို တို့ လငမွယားအိပကွှတယွ။ အဲ့ဒီ နောကမွှာမှ ကပလွှှကွ မလတတွို့စုံတှဲ။

ကိုငယတွို့ စုံတှဲ အိပယွာမှားဖှဈကှပှီး မှင့ဇွောရွဲ့ အိပယွာကတော့ အိမအွတှငွးဘကအွကဆှုံးမှာ ဖှဈတယွ။ ညအိပခွှိနတွှငွ ဘုရားစငမွှာ စိမွးဖန့ဖွန့ွ မီးလုံးလေးထှနွးထားတဲ့အတှကကွှောင့ွ ခှောငအွကဆှုံး အမှောငအွကဆှုံးဖှဈတဲ့ မှင့ဇွောရွဲ့ ခှငထွောငထွဲကကှည့ရွငွ ကိုငယွ ကနစပှေီး၊ မလတွ၊ မကှီး နဲ့နောကဆွုံး ဖခငွဦးမှင့ခွှို ခှငထွောငထွဲအထိကိုပါ ဖှတသွနွးဖောကထွှငွးပှီး ခပဝွါးဝါး အားလုံးမှငရွတယွ။ အနီးဆုံး ဖှဈတဲ့ ကိုငယတွို့ လငမွယားကိုတော့ တောတွောလွေးထငထွငရွှားရှားကိုမှငရွတယွ။ အိပယွာခငွှးတှေ လှနစွှာနီးကပနွတေဲ့ အတှကကွှောင့ွ။

ဘယလွောကပွဲ အသံလုံအောငွ ကှိတမွှိတပွှီး ကှိုးစားပမယေ့ွ အသံပလံတှကလညွေးကှားနရတောပါပဲ။ အိမထွောငတွှကလညွေးမှားတာကှောင့ွ ငှီးငှူ သံ၊ ကှှတသွပသွံ၊ အမတသေံ၊ အကိုခေါသွံ မောငခွေါသွံ တှဟောလညွး နေ့တိုငွးလိုလို ခှငထွောငတွဈခုကမဟုတရွငွ တဈခုကဆိုသလို ခပတွိုးတိုးတော့ထှကပွေါလွာတတစွမှဲပဲ။ တခါတလေ ခပကွယှကွယှလွေးတောငွ တဈခကှတွဈခကွှ ကှားရမိတယွ။ အဆိုးဆုံးကတော့ အလယဆွုံးမှာနတေဲ့ အမလတွ မှနှငွးခှို နဲ့ ကိုဇောလွှငွ တို့လငမွယားပဲ။ သူမှားစုံတှဲတှထကွေ အကှိမရွလညွေးမှားသလို အသံလညွးပိုပှီးကယှကွယှထွှကတွာမှားတယွ။

မလတကွ ကိုယလွုံးကိုယပွေါကကွဖှံ့ဖှံ့လှလှ မို့မို့မောကမွောကွ ကိုဇောလွှငကွလညွး ဗလကသနသွနဆွိုတော့ သူမှားတှထကပွေိုပှီး အဲ့ဒီနရောမှာ ဆနဒြရှိကှပုံရတယွ။ ကိုငယတွို့စုံတှဲကလညွး ငယငွယရွှယရွှယတွှဆေိုတော့ အကှိမမွနဲလှဘူး ။ တခါတလေ မလတတွို့ စုံတှဲနဲ့ ကိုငယွ မဧပရယတွို့စုံတှဲ နှဈတှဲတိုကတွဲ့နေ့တှတေောငရွှိတတတွယွ။ အဲ့လိုညမှိုးဆို တဈအိမလွုံး အသံတှနေဲ့ ပှည့နွတောပဲ။ ကှမွးခငွးကလညွး တလှုပလွှုပွ တဒုနွးဒုနွး နဲ့ပေါ့။ တဈခုရှိတာက မဧပရယကွ မလတမွှနှငွးခှိုလိုမဟုတဘွူး။ မလတကွို ကိုဇောလွှငလွုပသွလိုအသံတှထှကပွှေီး အရမွးကှီး ရုနွးကနကွော့လနနွတောမှိုးမရှိပဲ။

တကှှတကွှှတနွဲ့ စုပကွလေးသပလွိုကွ တိုးတိုးမှှငွးမှှငွးလေး ရှိုကရွှိုကငွှီးလိုကနွဲ့ ကိုယငွယလွုပသွမှှ ကို အံကှိတပွှီးအရသာခံနတတတွေယွ။ တခါတခါ အလုပခွံနရငွေးကနပှေီး မဧပရယဟွာ သူမရဲ့ လကခွှောငွးသှယသွှယလွေးတှနေဲ့ ဒီဖကခွှငထွောငထွဲက မှင့ဇွောရွဲ့ လကမွောငွးကို ဖှဖှလေးဆုပလွိုကွ ရှရှလေးပှတလွိုကွ လာပှီးလုပတွတတွယွ။ ခံစားခကှတွှပှငွေးရှလာလှနွးတော့လညွး ကိုငမွိကိုငရွာ ဆှဲမိဆှဲရာ ကိုငမွိ၊ ဆှဲမိတဲ့ သဘောဖှဈမယလွို့ပဲထငရွတယွ။ အကှီးဆုံးဖှဈတဲ့ သူဇာခှိုကတော့ အားလုံးနဲ့မတူဘူး။ မှင့ဇွောရွဲ့ ခှငထွောငနွဲ့ သူဇာခှိုတို့ခှငထွောငနွဲ့ လှမွးတာကတဈကှောငွး။

သူဇာခှိုကိုယတွိုငကွလညွး ဒီလိုကိဈစမှိုးမှာ သှေးသားဆနဒွကိုမလှနဆွနနွိုငလွို့ တခါတလမေိမိရဲ့ လငသွားနဲ့ခံစားမိပမယေ့ွ သူမဟာအားလုံးထဲမှာ အကှီးဆုံးနရောမှာရှိတဲ့အတှကွ သိသာသိစမမှငေစွနေဲ့ဆိုသလို တတနွိုငသွမှှ ဖုံးဖုံးဖိဖိ တိုးတိုးတိတတွိတနွဲ့ အောင့အွီးသညွးခံပှီးနတတတွောက တကှောငွးကှောင့ွ အမကှီးသူဇာခှို တို့ရဲ့ အသံကိုတော့ ကှားရခဲလှတယွ ။ တခါတရံမှသာ သူဇာခှို ရဲ့ ကှှတသွပသွံ၊ ရှီးတိုကငွှီးသံ သဲ့သဲ့လေးမှှကိုသာ မှင့ဇွောကွှားရတတတွယွ။ ခုအခှိနမွှာကတော့ မှင့ဇွောနွဲ့ ခှငထွောငခွှငွးကပရွကဖွှဈတဲ့ ကိုငယတွို့ လငမွယားအသံကို ကှားနရတယွေ။

“ ပှှတပွှှတွ အို ။ ရှှတွ အားးးး ။ ခဈ ခဈ ခဈ သူမှားနို့တှကေို။ ရှှတပွှှတပွှှတပွှှတွ အ အ ဟားးး ကိုရယွ ဟငွးးးးး။“ “ထဘီခှှတလွိုကပွါလား ဧပရယွ ရယွ။” လို့ ကိုငယကွပှောတော့ ….. …. “ ဟေ့အကှော ရှကတွယွ။ ဘေးမှာလူတှနေဲ့” တဲ့ မဧပရယွ တိုးတိုးလေးငှငွးသံကှားရတယွ။ “ကဲ ဒါဆိုလှနတွငလွိုကွ။ ဟုတပွှီ……” ပှှတပွှှတွ အားးး အားးးး ဇှပဇွှပွ ဇှပဇွှပွ အမလေးးးး အမလေးးး ဟငွးး ဟငွးးး  အောင့မွလေး အောင့မွလေးးးးးး ကို၊ ကို၊ ကိုရေ ကိုရေ ဟီးးးးးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးးးး” မဧပရယရွဲ့ နို့ ကိုစို့ ရငွး အောကကွပဈစီးထဲကို လကခွှောငွးထိုးထည့ပွှီး မှှေ့ပေးနတေဲ့ ကိုငယ့ဟွနကွို မှင့ဇွောွ ရှငွးရှငွးလငွးလငွးမှငနွရတယွေ။

အားလုံးအိပပွှီအမှတနွဲ့ ကိုငယကွ ခပကွှမွးကှမွး သမလိုကတွာကှောင့ွ ယခငကွ ညငညွငသွာသာလှန့လွူးပှီး အရသာခံနကှေ မဧပရယတွဈယောကွ တောတွောလွေး မခှိမဆံ့ကိုခံစားသှားရတယွ။ အသံလညွးခပကွယှကွယှထွှကသွှားပှီး တဈကိုယလွုံးကော့လနရွုနွးကှှလို့ ကိုငယ့လွကနွဲ့တငွ မဧပရယွ ဟာ ပှည့ပွှည့ွ၀၀ ပှီးသှားပုံပေါတွယွ။ “ အကိုမကောငွးဘူးကှာ။ ဘေးမှာ မောငလွေး မှင့ဇွောကွော လူကှီးတှပေါအိပနွတော။ တောကွှာ နိုးသှားရငွ ဘယလွိုလုပမွလဲ။ လူကိုအရမွးလုပတွယွ ။ သှားတော့ …..” လို့ မောပမွးနှမွးလှှနသေော လသေံတိုးတိုးလေးနဲ့ ပှောရှာတယွ။

မဧပရယကွ ကိုငယ့ကွို ပှောမယ့သွာပှောနတော ဟိုက မဧပရယရွုနွးကနကွော့လနနွကတညွေးက သူမရဲ့ လုံခညှကွို ကှငွးလုံးခှှတပွှီးလို့ မဧပရယခွမှာမှာ အောကပွိုငွးဗလာ ဖှဈနရှောပှီ။ ဒူးနှဈဘကကွိုထောငပွှီး ပေါငကွားထားတဲ့ မဧပရယရွဲ့ ဗလာကငွှးထားတဲ့ သေးသေးပှည့ပွှည့ွ အောကပွိုငွးအလှကို မှင့ဇွောမွှငနွရတယွေ။ “ အေးပါ ဧပရယရွယွ။ ကို ဖှေးဖှေးလုပပွါ့မယွ။ စိတမွဆိုးနဲ့နောွ၊ လာ ….. …” ဆိုပှီး ကိုငယကွ မဧပရယွ ရဲ့ ဒူးနှဈခှောငွးကိုတှနွးတငလွိုကပွှီး အပေါကွိုတကလွိုကတွယွ။ မရှေးမနှောငွးမှာ ဗှှတွ ….. ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ မဧပရယရွဲ့ အားးးးး ခနဲအသံစူးအင့အွင့လွေးတဈခကှထွှကလွာတယွ။

အဲ့ဒီနောကမွှာတော့ မဧပရယွ ဟာ ထုံးစံအတိုငွး တိုးတိုးညှငွးညှငွးနဲ့ လှိုကလွှိုကလွှဲလှဲ တဟငွးးးဟငွးးးးး တဟီးးးဟီးးးးးး ညဉွးငှူပှီး ညငသွာစှာလှန့လွူးရငွး ကိုငယပွေးသမှှ ကာမအ&သာတို့ကိုထိထိမိမိ ခံစားနပေါတော့တယွ။ မှင့ဇွောအွိပယွာနိုးတော့ မကှီး သူဇာခှိုကတော့ ဖဖေေ့ ဝယောဝဈစတှလေုပပွေးပှီးလို့ နောကဖွေးမီးဖို အဖီကလေးထဲမှာ မီးမှှေးပှီး ထမငွးဟငွးခကှဖွို့လုပနွပှေီ။ ဖဖကေေ အိမရွှေ့ ဘုရားစငအွောကမွှာထိုငပွှီး Good Health ဂှာနယတွဈဆောငဖွတနွတယွေ။ စကရွုံပိတရွကဖွှဈတာမို့ မလတနွဲ့ မဧပရယကွ စောစောထပှီးဈေးသှားကှတယတွဲ့။

မှင့ဇွောမွကှနွှာသဈဖို့ အိမရွှေ့ ရစညရွှေိရာကိုထှကလွိုကတွော့ ရစညနွေဲ့မလှမွးမကမွး မနကွှီးပငကွှီးအောကကွ ကှပပွှဈမှာထိုငနွတေဲ့ ယောကဖွတောကွှီးနှဈယောကကွို တှေ့လိုကရွတယွ။ ကိုဦးနဲ့ ကိုဇောကွှီး ဒီနေ့ကားမထှကကွှဘူးလား လို့ မှင့ဇွောကွမေးတော့ ကိုဦးကပှနဖွှတယွေ။ အေးးး ညီလေးရေ အစကတော့အကိုလညွး နေ့တဝကလွောကထွှကမွယမွှနွးထားတာ။ ခု အုံနာက နယကွ သူ့ဘကှီးဘုနွးကှီး ပှံတောမွူသှားတာ ကားအကူလိုလို့ဆိုပှီးကားလာယူသှားတယတွဲ့။ “ဒါနဲ့ အကိုတို့လညွးကားမရှိတော့ အေးဆေးထိုငနွကှတောပဲကှာ” ဒါနဲ့ ကိုငယကွောမတှေ့ပါလား။

မငွးကိုငယကွ မုန့တွီသုပစွားခငှလွို့တဲ့။ မငွးအမတှနေဲ့ ဈေးလိုကသွှားတယွ။အလကားပါ ကိုဦးရာ။ ဒီကောငွ သူ့မိနွးမ ဧပရယွ သေးသေးလေး ဈေးဆှဲခှငွးမနိုငမွှာစိုးလို့ ဈေးခှငွးလိုကဆွှဲပေးတာပါ။ ကိုဇောလွှငကွ ဝငပွှောတော့ ကိုဦးကပှနပွှီး မင့မွိနွးမလညွးပါတာပဲကှ။ မငွးကကော စိတမွပူဘူးလား။ပူစရာမလိုပါဘူး ကိုဦးရာ။ ကှုပမွိနွးမက အားရှိပှီးသား။ ဈေးခှငွးတဈခှငွးလောကကွတော့ အေးဆေး။ ကှုပမွိနွးမက အကိတဗွှ အကိတွ။ ငါ့ညီမိနွးမ ဧပရယလွညွး ကိတပွါတယကွှာ။ သူ့ခမှာ အရပပွုပှီး လူကောငလွေးညှကနွလေို့ပါ။

ဟားးး ဟားးးးး ဟားးးး ဟားးးးး စသဖှင့ွ စကားအပှနအွလှနပွှီး ရယမွောနကှတေော့တယွ။ မှင့ဇွောလွညွး မကှနွှာသဈ သှားတိုကလွုပဖွို့ ပှငဆွငနွရငွေး လိုကပွှီးရယမွောမိတော့တယွ။ထို့နောကွ မှင့ဇွောဟွာ မကှနွှာသဈနရငွေး ကိုဦးနဲ့ ကိုဇောလွှငစွကားစကပွှောနတေဲ့အသံတခှို့နားထောငနွမေိတယွ။ ကိုဦး ဒီနေ့ မကှီးသူဇာခှို မှေးနေ့ဆို။အေးလေ ညနကှေ သူ့ကို ဘုရားကိုတောငွ လိုကပွို့ ပေးရဦးမယွ။တကစွီနဲ့ပဲသှားမှာလား။အေးပေါ့ကှာ။ တဈခါတလသှေားတာဆိုတော့ သကသွောင့သွကသွာ တကစွီပဲငှားသှားတော့မယွ။ ဒါနဲ့ ခငဗွှား မသူဇာကို မှေးနေ့လကဆွောငွ ဘာပေးမှာလဲ။

စဉွးစားရသေးပါဘူးကှာ။ ဘုရားသှားရငွးနဲ့ လမွးမှာ သူကှိုကတွာ တဈခုခုဝယပွေးလိုကမွလားလို့။ ဟဲ ဟဲ ကှုပပွှောမယွ။ ခငမွှား မသူဇာကို ခစှလွကဆွောငမွပေးခငှဘွူးလား။ ဘာလညွး ခစှလွကဆွောငဆွိုတာက။ဟော့ဒီမှာ။ ကိုဇောလွှငကွ သူ့အငွးကှီ အိပကွပထွဲက တဈခုခုထုတပွှီး ကိုဦးကိုပေးလိုကတွာကို မှင့ဇွောမွှငလွိုကတွယွ။ဒါဘာလညွးကှ။ မှနွးစမွး ….. …။ သှောငွါသိပှီ။ ဒါ စှပရွတာမဟုတလွား။ ဟုတတွယွ။ ပှီးတော့ အပေါကွ ကှိငလွညွး ထပရွသေးတယွ။ မငွးဟာက ဖှဈပါ့မလားကှာ။ အလုံးတှကလညွေးမနဲဘူး။ ၇ လုံး ၈လုံးလောကရွှိတယွ။ ဖှဈပါတယွ ကိုဦးရာ။

ဒါနဲ့ဆို မိနွးမတှေ သိပအွသဲခိုကသွှားကှတယဆွိုပဲ။ ကှုပဘွောဒွါ ဘောစိတဈယောကဆွီကရလာတာနောွ။ ဒါမှိုးက ဈေးနဲနဲကှီးတယွ။ ရှားလညွးရှားတယွ။ ပှီးတော့ ဒီလူက အဲ့ဘကမွှာ ဆှာကှီး။ မကောငွးရငဘွယသွုံးလိမ့မွလဲ။ ကှုပတွောငွ မှနှငွးကို စမွးမကှည့ွ၇သေးဘူး။ ခငဗွှားကို အကှီးမိုလို့ဦးစားပေးပှီး အရငပွေးသုံးတာ။ အေးပါကှာ။ အေးပါ။ ကှေးဇူးတငပွါတယွ ငါ့ကောငရွယွ။ မသူဇာကှီး အရသာတှေ့ပှီး ခငဗွှားကို အစှဲကှီး စှဲခစှသွှားရငတွော့ ကှုပကွိုခငဗွှား ပှုစုရမယနွောွ။အေးပါ။ ပှုစုပါ့မယွ မယားညီအကိုလေးရယွ။ ဟုတပွှီလား။ ဒါပဲပေါ့ဗှာ။

ဟားးးး ဟားးးးးး ဟားးးးးးးး။ ယောကဖွတောွ နှဈဦး တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ ဘာတှပေေးကမွးပှီး ဘာတှသဘေောတှကှေ ရယမွောနကှသညေကွိုမှင့ဇွောသွိပနွားမလညပွေ။ ဒီည မကှီးသူဇာခှိုနဲ့ ယောကဖွကှီး ကိုဦးတဈယောကွ ဘာတှဖှဈကှေမလဲပဲ မှင့ဇွောတွှေးနမေိတယွ။ အဲ့ဒီအခှိနမွှာပဲ ဈေးသှားတဲ့ လူတှပှနရွေောကလွာကှတယွ။ ကိုဦးပှောသလိုပဲ ကိုငယကွ ဈေးခှငွးကှီးကိုဆှဲလို့။ မလတနွဲ့မဧပရယတွို့က ပိုကဆွံအိပကွလေးတှကေိုယစွီကိုငပွှီး စကားတပှောပှောနဲ့ ပှနလွာကှခှငွးဖှဈတယွ။ အိမရွှေ့ကိုရောကတွော့ ကိုဇောနွဲ့ ကိုဦးရလောဟေ့ ဒီမှာ ဈေးက နနွးကှီးသုပတွှဝယလွောတယွ။

မောငလွေးလညွး မှနမွှနလွာနောွ။ တောကွှာဟငွးခှိုတှအေေးကုနလွိမ့မွယွ။ မလတတွို့က အားလုံးကိုအောခွေါပွှီး အိမပွေါကွိုတကသွှားကှတယွ။ ကိုဦးနဲ့ ကိုဇောလွညွး ကှပပွှဈကနေ ထပှီး သုပသွုပွ သုပသွုပနွဲ့ အိမထွဲကို ဝငသွှားတော့တယွ။ မှင့ဇွောလွညွး ဗှိုကဆွာဆာရှိလှသညမွို့ ကပှာကယာ သှားတိုကွ မကှနွှာသဈပှီး နနွးကှီးသုပစွားဖို့ရာအတှကွ အိမထွဲသို့ ခပမွှနမွှနဝွငခွဲ့ပါတော့တယွ။ ညနရေောကတွော့ ကိုဦးနဲ့ မကှီးသူဇာခှိုတို့က ဘုရားကို တကစွီငှားပှီးထှကသွှားကှတယွ။ ကိုဇောလွှငနွဲ့ မလတတွို့ ရုပရွှငသွှားကှည့တွာကို ကိုငယတွို့ စုံတှဲပါ လိုကသွှားကှတော့။

အိမမွှာ ဖခငလွူမမာကှီးနဲ့ မှင့ဇွောွ နှဈယောကထွဲပဲအိမစွောင့ကွနှခွဲ့ ရတော့တယွ။ သူတို့စုံတှဲတှေ ရုပရွှငသွှားကှည့ပွှီး အပှနတွရုတတွနွးပါ ဝငမွယလွို့ ပှောသံကှားမိတယွ။ ပှီးတော့ မှင့ဇွောအွတှကလွညွး နံရိုးကငနွဲ့ ထမငွးကှောဝွယလွာမယလွို့ ကတိပေးပှီး ပှောပွှောပွါးပါးထှကသွှားကှတာဖှဈတယွ။ သူတို့ကတော့ ထုံးစံအတိုငွး ဘဈကားနဲ့ပဲ လဈကှတာပဲပေါ့။ အ၊ အဟား ဟား ဟားးးးး ရှီးးး းးးး းးးး မှင့ဇွောနွားထဲကိုဝငလွာတာက အမှိုးသမီးတဈယောကရွဲ့ လှိုကလွှိုကလွဲလဲ ညဉွးညူလိုကတွဲ့ အသံတဈသံတဈသံ။ မရှေးမနှောငွးမှာပဲ တိုငကွပနွာရီမှ ၁၁ နာရီထိုးသံကိုကှားရတယွ။

ဖဖေေဦးမှခှိုကတော့ ည ၉နာရီလောကကွတညွးကဘုရားရှိခိုးကာ ဆေးသောကပွှီး အိပယွာဝငသွှားပှီ။ ဆှာဝနကွ ဖေ့ဖေ့ကိုပေးတဲ့ဆေးတှထေဲမှာ အိပဆွေးတှပေါတော့ဖဖဟေောညအိပရွငွ တရေးနိုးလေ့မရှိဘူး။ ဒါပမယေ့ွ မနကဆွိုရငတွော့ ဖဖကေေ စောစောထလေ့ရှိတယွ။မလတတွို့လငမွယားနဲ့၊ ကိုငယတွို့လငမွယားတှကတေော့ ရုပရွှငကွှည့ပွှီးအပှနွ တရုတတွနွးဝငကွာ ဗိုကကွားအောငစွားသောကလွာပှီး အဆီရဈလို့ တခေါခေါနဲ့ အိပမွောကှနကှပှေီ။ ဗှဈဗှဈ ဗှဈ ဗှဈ ဗှဈ အိုးးး းးး ဟိုးးးး းးးး ဟိုးးး းးးး ဟိုးး းးးး ဟိုးး းးး းးး ဟငွးးး းးးး းးးးး အသံတှဘယကွေလာသလဲ။

မှင့ဇွောအွကဲခတလွိုကတွော့ ကိုငယတွို့ မလတတွို့ လငမွယားတှရေဲ့ခှငထွောငတွှကေိုဖှတပွှီး မကှီးတို့ခှငထွောငထွဲက လှုပရွှားနမှေုကို အိမရွှေ့မှာထှနွးထားတဲ့ မမှိန့တွမှိနွ မီးသီးရောငနွဲ့မှင့ဇွောွ ဝိုးတဝါးမှငလွိုကရွတယွ။ ဟာ မကှီးအသံပါလား။ ….. … မှင့ဇွောွ မကှလွုံးပှူးသှားတယွ။ မကှီးက အရငွ ကှိတခွံနကှပေါ။ အသံ အဲ့လောကမွထှကဖွူးပါဘူး။ ဒီနေ့ ဘယလွိုဖှဈပါလိမ့ွ။ ပှီးတော့ မကှီးအသံတှကတေောတွောကွို တုနရွီနပှေီး လှိုကသွံတှပေါ ပါနပေါကော။ ဘယ့နွှယ့ဟွာပါလိမ့ွ ….. ….. မှင့ဇွောွ လညွး စိတဝွငစွားသှားပှီး အမှငအွာရုံကိုစူးစိုကကွှည့ကွာ နားကိုလညွး တတနွိုငသွမှှ စှင့ထွားလိုကတွယွ။

ဗှှတဗွှှတဗွှှတဗွှှတွ ဗှကွ အဟာ အဟာ ဟားးးး ဟားးး ဟကွ ဟကွ ၊ ဟီးးးး ဟီးးးး ဟီးးးး ဟီးးး ကိုဦးကတော့ မကှီးသူဇာခှို ကို လုပနွလပှေေီ။ မကှီးက ပကလွကလွှနပွှီး ဒူးနှဈဘကထွောငကွာ ပေါငကွားပေးထားရပုံပေါတွယွ။ ကိုဦးက မကှီးရဲ့ ကားထောငထွားတဲ့ပေါငနွှဈခုကှားမှာ ဒူးထောကပွှီး သူ့ရဲ့ခါးကို ရှေ့တိုးနောကဆွုပတွောတွောကွိုဖှေးဖှေးခှငွးထိနွးလုပနွတယွေ။ မကှီးရဲ့ တငပွါးစုံနဲ့ ခါးအောကမွှာလညွး ခေါငွးအုံးလား စောငခွေါကလွားမသိတဲ့ တဈခုခု ခံထားပုံရတယွ။ မကှီးရဲ့ ကားထားတဲ့ တငပွါးစုံကှီးဟာတောလွေးမှောကကွှှနတယွေ။

မှင့ဇွောကွှည့နွဆေဲမှာပဲ ကိုဦးက သူ့ရဲ့ခါးကို ရှေ့ကိုဖှေးဖှေးခှငွး တှနွးလိုကပွှနတွယွ။ ဗှဈဗှဈ ဗှဈဗှဈ ဗှဈဗှဈ ဗှဈ ကိုဦးရဲ့ လီး ဝငသွှားတဲ့ အသံနဲ့ အတူ အ၊ အမရေေ ….. အာ၊ အဟာဟာ အီးးးး ဟီးးးးး ဂစှဂွစွှ ဟီးးးးဟီးး းးး းးးးး ဂစှဂွစွှ ဂစွှ သပှေီးးး း အမတပှေီး အသံရှညစွှဲကာ မခှိမဆန့ွ ညဉွးညူလိုကတွဲ့ မကှီးရဲ့ ညဉွးညူသံ ခပကွယှကွယွှ ထှကလွာတယွ။ ပှီးတော့မကှီးက ကမွှးပှငတွှေ ဖှာတှကေိုကုတမွိကုတရွာကုတခွစှနွပေုံရတယွ။ မကှီးရဲ့ ညဉွးညူသံနဲ့ အတူ တဂစှဂွစှနွဲ တဈခုခုကို ကုတလွိုကခွှဈလိုကတွဲ့ အသံတှကေိုပါကှားနရတယွေ။

ကိုဦးက ခါးကိုနောကကွိုဖှေးဖှေးခှငွးပှနဆွုတလွိုကပွှနတွော့ ဗှှတပွှှတွ ဗှှတဗွှကွ ဗှကွ ဗှကဗွှကွ ခပနွှေးနှေး ပှနထွှကနွတေဲ့ ကိုဦးရဲ့ ….ီ းထှကသွံနဲ့အတူ မကှီးရဲ့ လှိုကလွှိုကလွဲလဲ ညဉွးညူသံတို့ကို ကှားရပှနတွယွ။ အို အ၊ အ အ အ ဟားးးး းးး ရှီးးးးးဟီးးးးးဟီးးးးးးးဟီးးးး းးး းးး အင့ွ ဟားးးး းးး းးးး ပှီးတော့ မကှီးရဲ့ ကိုယခွနဓွာအပေါပွိုငွးဟာလညွး အိပယွာကိုဖိကပထွားပှီး ခေါငွးက ဘယညွာလူးပှနနွတောကိုမှင့ဇွောဝွိုးတဝါးမှငနွရတယွေ။ လကတွှကလညွေး အပေါကွိုမှှောကထွားပှီး ခေါငွးအုံးတှေ ခှငထွောငတွှကေို ဟိုဆှဲ ဒီဆှဲလုပနွတယွေ။

ကိုဦးက မကှီးရဲ့ ထောငထွားတဲ့ပေါငတွံကှီးနှဈခှောငွးကို သူ့ လကတွဈဖကတွဈခကှနွဲ့ သိုငွးဖကပွှီး ခှုပဖွိဖိထားတာကှောင့ွ ရဲ့ မကှီးခမှာမှာ သူမရဲ့အောကပွိုငွးကိုတော့ စိတရွှိသလောကွ လှုပရွှားရုနွးကနတွာတှမလေုပနွိုငရွှာဘူး။ ဒါတောငွ ကိုဦးဖိထားတဲ့ကှားက မကှီးဟာ သူမရဲ့ ခါးသိမသွိမနွဲ့ တငပွါးဆုံထှားထှားကှီးကိုအားရှိသလောကွ ပှနလွညတွှနွးကနကွော့တငကွာ ကိုဦးရဲ့ လီးနောကကွို သူမရဲ့ စောကဖွုတွ ကို တတနွိုငသွမှှ ကှှပှီးလိုကလွာတာကို တှေ့ရတယွ။….. မှင့ဇွောွ တောတွောတွော့ အံ့သှသှားမိတယွ။ မကှီးဟာ ဘယတွုနွးကမှ အဲ့ဒီလို အသံကယှကွယွှ မညဉွးခဲ့ဖူးဘူး။

ကိုဦးနဲ့မကှီးတို့ အတူနကှတောကို ရံဖနရွနခွါ မှင့ဇွောသွတိထားမိပမယေ့ွ မကှီးရဲ့ ကှှတသွပသွံတိုးတိုးရှိုကသွံသဲ့သဲ့လောကကွိုသာ မှင့ဇွောကွှားဖူးတယွ။ ပှီးတော့ အရငအွခါတှကေ ခုလို ရုနွးကှှနဖေို့ နနသေောသာ မကှီးရဲ့လုပရွှားမှုဟာ မရှိသလောကပွဲ။ တောတွောလွေး မခံနိုငတွော့မှ အသံစူးစူးတိုးတိုးလေးနဲ့ အမလေး တပှီး ခှငထွောငလွေးနဲနဲလှုပသွှားတတတွယွ။ အရငကွ ဒီလောကပွဲ။ ခုတော့ဘယလွိုဖှဈပါလိမ့ွ။ မကှီးဟာ အလုပခွံနရငွေး တှေ့ကရာ စှဲလှဲ ကုတခွစှပွှီး အရမွးကိုမရှူနိုငမွကယနွိုငဖွှဈနတေဲ့ပုံပဲ။ အသံတှကလညွေး တောတွောကွယှကွယှကွို ထှကနွပှေီး အရငကွ ။

အ အ ဟအငွးး းး ….. ဆိုတဲ့အသံလောကပွဲ အသံသိပမွထှကဘွဲ တိုးတိုးသာသာ အောညွဉွးတတတွဲ့မကှီးဟာ အခုအခါမှာတော့ ….. … တဟားး ဟားးးး တဟငွးးး ဟငွးးးးး တဟီးးး ဟီးးးး ထနအေောငကွို သံရှညကွှီးတှေ ဆှဲညဉွး၊ အသကရွှုသံတှကလညွေး တရှူးရှူး မှုတထွုတလွို့ ကတုနကွရီကှီး အလုပခွံနရရှောတယွ။ ပှီးတော့ မလတတွို့၊ ကိုငယတွို့ လငမွယားတှေ ဆကဆွံကှရငွ အသံအကယှဆွုံးထှကတွဲ့အခှိနွ၊ လှုပရွှားမှုအမှားဆုံးအခှိနဟွာ ပှီးခါနီး တဗှောငွးဗှောငွးနဲ့ မှနမွှနအွဆကမွပှတွ ရိုကသွှငွးတဲ့အခှိနပွဲ။ ခုဟာအဲ့လိုမှနမွှနလွုပတွာလညွးမဟုတပွဲ။

ကိုဦးက ဖှေးဖှေးခှငွး ရှေ့တိုးနောကငွငလွုပပွေးနတောကို မကှီးက ဘာလို့အဲ့ဒီလောကထွိအောငွ လူးလိမ့နွရတောလဲ။ ယောကွှားနဲ့ အတူနတေိုငွး အသံသိပမွထှကအွောငလွှုပရွှားတာကိုမသိသာအောငွ အမှဲတမွး သတိထားပှီး နခေဲ့တဲ့မကှီးကို ဒီလောကအွထိဖှဈသှားအောငွ ကိုဦးရယဘွာတှနေဲ့မှား ဘယလွိုလုပနွပေါလိမ့ွ။ မနကကွ ကိုဇောလွှငွ ကိုဦးကို ပေးလိုကတွဲ့ မကှီးအတှကမွှေးနေ့လကဆွောငဆွိုတာမှားလား။ မှင့ဇွောွ သိပမွဝခှေဲတတွ။ သူ သတိထားမိတာတဈခုက အရငအွခှိနတွှမှော ဗှိ၊ ရှှတွ ။ ဒီလောကပွဲ ခပတွိုးတိုးကှားခဲ့ဖူးတဲ့ လီးနဲ့အဖုတအွဝငအွထှကသွံတှဟော ခုအခါမှာ။

ဗှဈဗှဈ ဗှဈဗှဈ ၊ ဗှှတပွှှတွ ဗှကဗွှကွ နဲ့ အရညသွံတှပေါနပှေီးတောတွောကွယှကွယှကွှားနရတောပဲဖှဈတယွ။ မှင့ဇွောွ တှေးနဆေဲမှာပဲ ကိုဦးကလညွး ဖှေးဖှေးခှငွးလှုပရွှားနတယွေ။ ဗှိ ဗှိ ဗှိ ဗှဈ ဗှဈဗှဈ ဇိ အင့ွ၊ အိ၊ ဟိ၊ဟိ အ အ အောင့မွလေးတောွ အမရေေးး းးး းးးး အားးး းးးး းးး ဗှှတွ ဗှှတွ ဗှကွ ဗှကဗွှကဗွှကွ ဗှှတွ အဟာ ….. အိုးးးးးဟိုးးးးးး းး အမေ အမရေေ အမရေေ ဟငွးးး းးး းး ဗှဈ ဗှဈ ဗှိ ဗှိ ဗှိ ဗှဈ ဇိ ဇိ ဒုတွ အိ အိ အီ….. အ အ အ အားးး းးး းး အောင့မွလေး၊ သပှေီ သပှေီ အားး းးး သပေါပှီ အမရေဲ့ ….. ။

ကိုဦးးက ခပနွှေးနှေးခပလွေးလေးပဲ အသှငွးအထုတလွုပနွတယွေ။ မကှီးကလညွး အသံမှိုးစုံကို ခပကွယှကွယှညွဉွးညူကာ ဘယညွာလူးလိမ့ပွှီး ကိုဦးလုပသွမှှ ကို အောကကွနပှေီး ပှငွးပှငွးရှရှ ခံစားနရတယွေ။ ကိုဦးဟာ ပုံမှနလွေးလုပပွေးနရငွေး တဈခါတော့ သူ့ လီး ကို ဖှေးဖှေးခှငွးပှနထွုတပွှီး မကှီးရဲ့ အပေါကရွောကခွါနီးလောကမွှာ ဆတခွနဲ နောကကွိုကော့ကာ လီး တဈခှောငွးလုံးကို အပှငကွိုထုတလွိုကပွါတော့တယွ။ ပှီးတော့ ကိုဦးက သူ့ လီး ကိုထုတပွှီးလှှငပွီးခှငွး မကှီးနားကနေ အနညွးငယခွှာလိုကပွှီး မကှီးပေါငတွနကွှီးနှဈဖကကွို ဖိခှုပထွားတဲ့ သူ့ရဲ့လကတွှကေိုလညွး လှှတပွေးလိုကတွယွ။

ကိုဦးရဲ့ လီး ပှနအွဆုတမွှာ စောကပွတွ အတှငွးနံရံတလှှောကကွို လီး ဒဈက တဖှေးဖှေးခှငွးပှတတွိုကဆွှဲလာတဲ့အရသာကို တဟငွးးဟငွးးး တအငွးးးအငွးးး နဲ့ မိနွးမောလူးလှန့ွ ပှီး အရသာခံလာတဲ့မကှီးတဈယောကခွမှာ …. ပှလှတွ …. ဆိုပှီး ….တထွဲကနေ လီး လုံးဝထှကသွှားတဲ့ အခါမှာတော့ တောတွောကွှီးကိုအားမလိုအားမရဖှဈပှီး အခံရခကသွှားပုံရတယွ။ မကှီးရဲ့ ကိုယခွနဒြာတဈခုလုံးဟာ ငါးဖယပွှံသလို ထှန့ထွှန့ွ လူးသှားပှီးကိုဦးရဲ့ ဖိခှုပမွှု ကငွးလှှတသွှားတဲ့အတှကွ မကှီးရဲ့ တငပွါးဆုံ လုံးလုံးပှည့ပွှည့ကွှီးမှားဟာ အောကမွှခုထားတဲ့ အခုအထကကွို တောတွောမွှောကသွညအွထိ ပှဈပှဈပှီး ကော့ကော့တကသွှားကာ တဆတဆွတတွုနနွပေါတော့တယွ။

အားးးးး းးး ဟားး းးး းးး ကှှတွ၊ ….. ငါနောွ အမလေးးးဟေးးဟေးးးးးဟေးးး မောငရွယွ ဘယလွိုလုပလွိုကတွာပါလိမ့ွ။ အားးအဟားးး းးဟားးး းးဟားး းး းးးး မကှီးရဲ့ ညဉွးတှားသံတှဟောလညွး ဆူညံသှားတော့တယွ။ မကှီးဟာ အပေါကွိုကော့တငထွားတဲ့ သူမရဲ့တငပွါးဆုံကှီးကို ပှနမွခှ သေးပဲ တံထောငကွိုအားပှု လကထွောကကွာ နောကဆွုပသွှားတဲ့ကိုဦးကိုခေါငွးထောငကွှည့လွိုကပွှီး လာပါမောငရွယွ၊ လာပါမောငရွယွ ပှနလွာပါနောွ ပှနလွာပါတော့မောငရွယွ ဟင့ွ ဟင့ွ ဟင့ွ ဟင့ွ စသညဖွှင့ွ သူမကို ပှနလွုပဖွို့ ကိုဦးကို တဖှဖှ ခေါနွလရေော။

ကိုဦးက တုပတွုပမွှှမလှုပဘွဲ နောကကွိုဆုတလွို့ မိန့မွိန့ကွှီးကှည့နွတောကှောင့ွ မကှီးရဲ့ ရငထွဲမှာ အငမွတနကွို ကလိကလိဖှဈသှားပုံပေါတွယွ။ သူမရဲ့လကသွီးလေးတှကေို ဆုပပွှီး ကှမွးပှငကွို တဒုနွးဒုနွး တဒုနွးဒုနွးးး မှညအွောငထွုပါတော့တယွ။ ထိုသို့ ထုနရငွေးမကှီးဟာ တဖှေးဖှေး အားလှော့လာဟနရွှိပှီး နောကဆွုံးမှာ မကှီးရဲ့ ….. ဟငွးးးးးးးးးးး းးးး းးး ….. ခနဲသကပွှငွးရှညကွှီးခသှံကို ကှားလိုကရွကာ ကော့ပှဈတငထွားတဲ့ သူမရဲ့ တငပွါးဆုံကှီးကော ထောငထွားတဲ့ ခေါငွးကပါ အိပယွာထကသွို့ ဘုနွးခနဲ ပှနပွှီး ပှဈကှသှားပါတော့တယွ။

ထို့နောကမွှာတော့ ဟင့ွ ဟင့ွ အဟင့ွ ဟီးးးဟီးးးးဟီးးးးဟီးးးးးး ဟင့ွ ဟင့ွ ဟီးးးးဟီးးး ဟီးးးးဟီးးးးး အဟင့ွ ဟီးးးးးဟီးးးးဟီးးးးးဟီးးးးးး ဟင့ွ ဟင့ွ အီးးးးဟီးးးးးးဟီးးးးဟီးးးး အဟင့ွ အဟင့ွ စသညဖွှင့ွ တသိမ့သွိမ့ရွှိုကငွိုလိုကတွဲ့ မကှီးရဲ့ ငိုသံတှေ ထှကပွေါလွာပါတော့တယွ။ မှင့ဇွောွ အနနေဲ့တောတွောွ အံ့သှမိတာတော့အမှနပွဲ။ အမကှီး အမိရာ ဆိုတဲ့အတိုငွး အငမွတနွ ထိနွးထိနွးသိမွးသိမွးနပှေီး အရှကမွကှောကွ ကှီး ခဲ့တဲ့ မကှီးဟာ ဒီလောကအွထိဖှဈသှားလိမ့မွယလွို့ မှငဇွောမွထငမွိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခုဟာက ဆကဆွံရငွး အသံကယှကွယှထွှကမွိသှားတဲ့ ရိုးရိုးတမွးတမွး ကိဈစတော့ မဟုတဘွူး လေ။

အရငတွုနွးက ခုလိုနရငွေ အသံတောငသွိပမွထှကတွဲ့ လှုပလွှုပရွှရှလညွးသိပမွလုပတွဲ့ မကှီးဟာ ဒီကနေ့ကှမှဆှဲဆှဲငငငွငွ လှိုကလွှိုကလွဲလဲတှေ အောညွဉွး၊ အိနဒွရမဆယေနွိုငအွောငကွို လူးပှံကော့ထိုးပှီး ဟိုဟာဆှဲလိုကဒွီဟာခစှလွိုကွ တှလေုပွ အဲဒီလိုတှလေုပလွာတာ ပုံမှနတွော့မဟုတဘွူး။ ဒါ သူမအနနေဲ့ ဘယလွို့မှ သညွးခံပှီး အောင့အွီးနိုငစွှမွးမရှိတော့တဲ့ ခံစားခကှမွှိုးတှကေို တှေ့ကှုံနရလေို့ပဲဖှဈမယွ။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကိုဦးက ဆတကွနဲ လီး ထုတလွိုကတွဲ့အခှိနမွှာ မကှီးဟာ သူမရဲ့ တငပွါးဆုံကှီးကို မှှောကမွှှောကပွှီး ကှှတထွှကသွှားတဲ့။

လီးနောကကွိုလိုကတွဲ့အဖှဈပဲအကှှတခွံ အလှတမွခံခငှလွောကအွောငကွို သူမခံစားနရတေဲ့ ခံစားခကှအွပေါမွှာ မကှီးဟာတောတွောစွှဲလမွးနှဈသကနွပေုံပေါတွယွ။ မကှီးဟာ အရှကတွရားတှလေုံးဝကငွးမဲ့သှားပှီး သူ့ကို ပှနပွှီး လိုးပေးဖို့ကို လာပါမောငရွယွ၊ လာပါမောငရွယွ ….. နဲ့ ကိုဦးကိုတောငွးတောငွးပနပွနခွခယယခေါနွသေေးတယွ ၊ ခေါလွို့မရတဲ့အဆုံးမှာမှ ခှုံးပှဲခပှှီးငိုခပှှဈလိုကရွတယွ။ တကယကွိုအနှဈနှဈအလလ စောင့ထွိနွးလာတဲ့ မကှီးရဲ့ အရှကတွရားတှကငွေးမဲ့သှားပှီး ကိုယ့ကွို လာလိုး ဖို့ကိုကလေးတဈယောကလွို ငိုယိုပှီးပူဆာနရလေောကအွောငွ ဖှဈသှားတယဆွိုတော့။

ဒီည ကိုဦး ပေးတဲ့ကာမအရသာကိုမကှီး အတောကွှီးကို အီဆိမ့ပွှီး နင့နွင့သွဲသဲ ခံစားလိုကရွပုံ ပေါတွယွ။ အဲ့ဒါ မနကကွ ကိုဇောလွှငွ ပေးတဲ့လကဆွောငကွိုကိုဦးသုံးပှီး မကှီးကို လိုး နလေို့ ပဲဖှဈရမယွ လို့ မှင့ဇွောတွှေးနမေိတယွ။ ထို့နောကွ ကိုဦးဟာ မကှီးရဲ့အနားကိုပှနကွပလွာပှီး မကှီးရဲ့ ခှထေောကတွှကေို ယခငလွို ဖိခှုပလွိုကပွှနတွယွ။ ကိုဦးကသူ့ရဲ့ဟာကိုမကှီးရဲ့အထဲကို မထည့လွိုကသွေးဘဲ မကှီးရဲ့ ပေါငတွံကားကားကှီတှကှေားမှာ လှုပစွိလှုပစွိနဲ့ဘာလုပနွတယဆွေိုတာ မှင့ဇွောသွိပမွတှေးတတဘွူးဖှဈနတယွေ။ နဲနဲကှာတော့ မကှီးဆီက ငိုသံ ရှိုကသွံတှတဖှေေးဖှေးပှောကသွှားပှီး.. ။

အားးးး……အငွးးးဟငွးးးးးဟငွးးးးးးဟငွးးးးး….. …. နဲ့ တုနရွီသံတှေ မကှီးဆီကအဆကမွပှတထွှကပွေါလွာတယွ။ အရာဝတထွုနှဈခု တဈခုနဲ့တဈခု ပှတတွိုကနွတေဲ့အသံလို တရှှတွ ရှှတအွသံကိုပါကှားနရပှေီး မကှီးရဲ့ ခနာကိုယကွှီးဟာလညွး ရှေ့တလှည့ွ နောကတွလှည့ွ တောတွောကွှီးကိုယိမွးထိုးကော့ပှံ လာရငွး ရှှတွ ရှှတွ ရှှတရွှှတွ အားးးး ဟားးးး းး မရတော့ဘူးး းးး မောငရွေ အမလေး မောငရွေ၊ သှငွးလိုကပွါတော့….. ရှှတွ ရှှတွ ရှှတရွှှတွ အမလေေး မောငွ မောငွ မောငရွယွ လုပွ လုပပွါတော့နောွ အားးးး အားးး းးးး မခံနိုငတွော့ဘူး.. ရှှတွ ရှှတွ ရှှတရွှှတွ ဟ ဟ ဟားး းးး းး းး ငါနောွ ဟငွးးးး ဟီးးးးး းး းး ကှှတွ သူဇာ တောငွးပနပွါတယွ။

သူဇာ့ကို သနားပါရှငွ သူဇာ့ကိုသနားရငွ သှငွးလိုကပွါတော့နောွ ဟီးးး းးးး ဟီးးးး းးးးး မခံနိုငဘွူးးးး မခံနိုငဘွူး ဟီးးး းးးးးး ဟီးး းး းးးမခံနိုငတွော့ဘူးးး း း းးးး းးး စသညဖွှင့ွ မကှီးသူဇာခှို ခမှာ ကိုဦးရဲ့ …လီ းနဲ့ သူမရဲ့ ….တထွဲကို လိုး ထည့လွိုကရွနွ ငိုကှှေးပှီးထပခွါထပခွါတောငွးပနနွရှောတော့တယွ။ ကိုဦး ဖိခှုပထွားတဲ့ကှားက မကှီးရဲ့ တငပွါးဆုံကှီးတှဟော ဘယလွိုမှထိနွးမနိုငသွိမွးမရတော့ဘဲ ကော့တကလွိုကွ ၊ ပှနကွှပှီး ကှမွးပှငနွဲ့ တဒိုငွးဒိုငွးဆောင့လွိုကွ ဖှဈနလတေေော့တယွ။ မကှီးရဲ့ တဏှာစိတတွှကေို ရငထွဲရှိသမှှ အကုနဆွှဲထုတပွှီးလို့ ဝကာမှ။

ကိုဦးဟာ သူ့လကနွဲ့ မကှီးရဲ့ဆီးခုံကိုခပတွငွးတငွးဖိထိနွးပှီး သူ့ရဲ့ လီးကို မကှီးရဲ့ စောကဖွုတထွဲသို့ အားအပှည့သွုံးပှီး အရှိနနွဲ့ ထိုးထည့လွိုကရွာ ဇိ ဇိ ဗှိ ဇှကွ ဇှကွ ဒုတွ ….. ….လီး ဝငသွံနဲ့အတူ မကှီးမှာ ….. အ ဟ ဟ ဟ အားး းးး းးးး းးး လညခွှောငွးမှထှကလွာသောအသံပငွ ပှာတကသွှားပှီးခဏအကှာတော့မှ ရှီးးး ဟီးးးး ဟီးးးးးးး းးး အမလေးး သေ ဟေ ဟေ ဟပေါပှီမောငရွယွ အားး……. ကောငွးလိုကတွာနောွ ….. …. စသညဖွှင့ွ မကှီးရဲ့ ကာမအ၇သာအပှည့နွဲ့ တဆတဆွတွ တုနခွါပှီးသံရှညဆွှဲကာ လှိုကွ ညဉွး လိုကတွဲ့အသံတှေ ၊ မှားသှားတဲ့အသကကွို ပှနပွှီး တရှီးး ရှီးးး တဟူး ဟူးးး နဲ့ ပှနလွညရွှိုကရွှုနရတေဲ့အသံတှေ ထှကပွေါလွာပါတော့တယွ။

ထို့ အပှငွ မကှီးဟာ သူမခံစားနရတေဲ့အရသာကို အရမွးကိုနှဈသကစွှဲမကနွပေုံရတယွ။ ကိုဦးရဲ့ တငပွါးကို သူမရဲ့လကနွဲ့ လှမွးဆှဲထားပှီး စောကဖွုတထွဲကို လီး တဆုံးဝငနွတောကိုပဲ အားမရသေးတဲ့ပုံစံနဲ့ မကှီးဟာ သူမရဲ့ အဖုတကွို ကိုဦးရဲ့ ဆီးခုံအထိ တဆတဆွတနွဲ့ ကော့ကာ ကော့ကာဆှဲကပနွလတေေော့တယွ။ ကိုဦးရဲ့ လီး အရသာ ကိုခံရတာဘယလွောကအွထိကောငွးကှောငွးကိုလညွး မကှီးဟာ သူမရဲ့ ပါးစပကွကိုး …..ကောငွးလိုကတွာနောွ ….. … လို့ ဆှဲဆှဲငငငွငွ ရရှတမွေညတွမွးပှီး ဖောကွှူး ခဲ့ပှနတွယွ။ ထိုအခှိနမွှစပှီး ကိုယွဦးဟာ အရငလွို ဖှေးဖှေးနှေးနှေးမလုပတွော့ပဲ။

မကှီးရဲ့ အပေါကွနေ ခပမွှနမွှနခွပသွှကသွှကအွားနဲ့ အငနွဲ့ ကှုံးပါတော့တယွ။ လီးဝငွ လီးထှကသွံတှေ၊ မကှီးရဲ့ မခှိမဆန့ွ အောဟွဈ ညဉွးတှားသံတှေ၊ တုနယွီငိုကှှေးသံတှေ၊ တဒုနွးဒုနွး တဝုနွးဝုနွး ရုနွးကနသွံ ရိုကစွောင့သွံ တှေ ဟာ တောတွောကွှီးကို သိသိသာသာကယှလွောငပွှီး တအိမလွုံးလညွး သိမ့သွိမ့တွုနနွတေော့တယွ။ ထို့နောကွ ကိုဦးဟာ မကှီးကို လေးဘကထွောကပွှီး ဖငထွောငခွိုငွးလိုကပွုံရတယွ။ အရငကွ သိပအွရှကကွှီးခဲတဲ့မကှီးဟာ ခုကှတော့ ဘာကိုမှှ မငှငွးဆနနွိုငဘွဲ ယောကွှားခိုငွးသမှှ ယောကွှားစိတကွှိုကအွားလုံးကိုလိုကလွုပပွေးနတေော့တယွ။

မှင့ဇွောွ သခှောစူးစိုကကွှည့လွိုကတွော့ မကှီးမှာ အဝတဆွိုလို့လညွးဘလာစီယာတောငရွှိပုံမ၇တော့ဘူး။ မကှီးရဲ့ ခနဓွာကိုယဟွာ မိမှေးတိုငွး ဖမှေးတိုငွး ဖှဈနပေုံရတယွ။ ကိုဦးဟာလေးဘကကွုနွးလို့ အောကကွိုတှဲကနှတေဲ့ မကှီးရဲ့ ခပထွှားထှားနို့ကှီးနှဈလုံးကို သူ့ရဲ့လကတွှနေဲ့လှမွးကာဆှဲကိုငဖွှဈညှဈလိုကပွှီး မကှီးရဲ့ ကော့တငထွားတဲ့ တငပွါးဆုံထှားထှားကှီးတှရေဲ့နောကမွှာ ဒူးထောကထွိုငကွာတဗှောငွး ဗှောငွး မှညအွောငွ မကှီးကို ဆောင့ွ လိုးပါတော့တယွ။ ဇှပဗွှောငွးးး ဇှပဗွှောငွးးး ဇှပဗွှောငွးးး ဗှောငွးး အားးး းး အားးး အမလေးးလေးးးး အမလေးးးလေးးး  မောငွ မောငရွေ ကောငွးး းး ကောငွးးး းး ကောငွးတယတွော့ွ သပှေီ အကမွလေးး အကမွလေးးးး ဟူ၍ အသံမှိုးစုံထှကလွာကာ။

နောကဆွုံးမှာ ဘောငွးခနဲ ဗှောငွးခနဲ ပှငွးပှငွးထနထွနဆွောင့လွိုကတွဲ့ ကိုဦးရဲ့ ဆောင့ွ လိုးသံ ကယှကွယှနွဲ့ အတူ လေးဘကထွောကနွတေဲ့ မကှီးရဲ့မကှနွှာလေးမှာ ရှေ့ကိုမော့မော့ တကသွှားလို့ သူမရဲ့ခေါငွးကိုလညွး ဘယညွာခါရမွးပှီး အားးး…… အားးး……မောငွ မောငွ မောငရွေ မောငရွီးးး းးးး အဲ့ အဲ့ အဲ့ အဲ့မလေး လေးးးး အဲ့မလေးးလေးးး းးး သေးးး သေးးး းး သပှေီ သပှေီးး းးးး သပှေီ းးးး းးးးအားးးးအားးးအားးးးအားး းးးး ကောငွးးး းးးးးးး ကောငွးးး းးးးး ကောငွးးး းးးးးး းးးးးး အဟားးး းးးးးးးး းးး မကှီးဟာ အသံတှကေို အထိနွးအကှပမွဲ့စှာပဲ စူးစူးဝါးဝါး အောဟွဈ မညတွမွးပှီး။

ခနဓွာကိုယကွို ထှန့ထွှန့လွူးကာ ရှေ့ငငနွောကငွငွ အပှငွးထနဆွုံး လှုပရွှားရုနွးကှှလှှကွ ရှေ့ သို့ ဝမွးလှားမှောကွ ထိုးကသှှားပါတော့တယွ။ ထိုနောကမွကှီးဟာဝမွးလှားမှောကလွှှ ကသွား တဟငွးးဟငွးးး တဟီးးးဟီးးးး နဲ့ အသကကွိုရှိုကွ ရှိုကရွှုရငွး ပါးစပမွှလညွးအားး းးး ကောငွးးးကောငွးးးကောငွးးးးး လိုကတွာမောငရွယွ အငွးး းးးး းးးကောငကွောငွးးးးကောငွးးးးလိုကတွာမောငရွယွ ဟူးးး းးး းးးကောငွးးကောငွးးးးကောငွးး းးးလိုကတွာမောငရွယဆွိုတဲ့စကားကိုသာ အဆကမွပှတွ တတှတတွှတွ ရရှတနွေပေါတော့တယွ။

မကှီးရဲ့ ရရှတမွှေညတွမွးသံ ဟာ တဖှေးဖှေး အားပှော့ပှော့လာကာ နောကဆွုံးမှာတော့ ….. တဟငွးးဟငွးးးး တဟငွးးဟငွးးးး …..တုနတွုနနွတေဲ့ မကှီးရဲ့ အသံကိုပဲ ခပတွိုးတိုးကှား၇တော့တယွ။ တိုငကွပနွာရီကတဈနာရီထိုးသှားတဲ့အသံ ထှကလွာတယွ။ ခဏကှာတော့ မကှီးတို့ခှငထွောငထွဲမှ လူတဈယောကထွှကလွာတာ မှင့ဇွောွ မှငွ၇လို့ သခှောကှည့လွိုကတွော့ ခုဏကအကှီးအကယွှ အောဟွဈ ရုနွးကှှပှီး ကိုဦး ….လိုးတာကို ခံနခေဲ့ရတဲ့ မကှီးဖှဈနတယွေ။ ကိုဇောလွှငပွေးတဲ့လကဆွောငကွိုသုံးပှီး ကိုဦးလုပတွဲ့ဒဏကွို မကှီးဟာအရမွးကိုပှငွးပှငွးထနထွနခွံစားလိုကရွတာကှောင့ွ။

မကှီးထှကလွာတဲ့ပုံကို ကှည့ရွတာ တောတွောလွေးကို ပှော့ဖတပွှီးအားအငခွှိနဲ့ နဟနရွှေိတယွ ။ မကှီးဟာ ခှငထွောငထွဲမှထှကထွှကခွှငွး အိမနွံရံက သဈသားတနွးကို လှမွးကိုငအွားပှုကာ နှေးကှေးလေးတှဲ့စှာနောကဖွေးဘကသွို့ လှှောကလွာနတယွေ။ ခှလှမွေးတှကလညွေး မမှနပွဲ ဒယီးဒယိုငနွဲ့ ယိမွးထိုးနပှေီး ဖှန့ခွထှားတဲ့သူမရဲ့ဆံပငရွှညကွှီးမှာလညွး ရှုပရွှုပပွှပှ ကှီးဖှဈလို့နတယွေ။ အရငကွဆို အမှဲတမွး အဝတအွစားကိုလုံလုံခှုံ ခှုံ သသသပေသွေပွ ဝတစွားတတတွဲ့မကှီးဟာ ခုအခှိနမွှတော့အဝတအွစားစုံစုံလငလွငွ ဝတဖွို့ နနသေောသာ ထဘီရငလွှားကိုတောငွ မှဲအောငမွဝတနွိုငတွော့တဲ့ပုံနဲ့။

လကထွဖကကွအိမနွံရံသဈသားတနွးကိုကိုငကွာ ကနှလွကတွဖကကွ ခုမှ ဇောကထွိုး ကောကစွှပလွာဟနရွှိတဲ့ သူမရဲ့ ထဘီကိုအထကစွငမွပါသည့ဘွကမွှ စုစီးပှီး အနိုငနွိုငွ ကိုငလွာတဲ့ ပုံကိုမှငရွတာဟာ မှင့ဇွောမွကှစွိထဲမှာ အငမွတနပွကပွကဆွကဆွကွ နိုငလွှတယွ။ မယုံနိုငစွရာလညွးဖှဈရတယွ။ ခကခွကခွဲခဲ ရှူ ရှိုကနွရတေဲ့အသကရွှူသံပှငွးပှငွးတှကလညွေး မကှီးဆီမှ ကတုနကွယငနွဲ့ ထှကပွေါလွို့နဆေဲပဲ။ မကှီးဟာ နောကဖွေးကိုတရှေ့ရှေ့လှှောကလွာပှီး မှင့ဇွောခွှငထွောငနွားအရောကမွှာ လကတွဈဘကကွစုပှီးစုပကွိုငထွားတဲ့ ထဘီစဟာ မကှီးရဲ့လကထွဲမှ လှတကွသှှားတာကို တှေ့လိုကရွသောအခါ မှင့ဇွောအွစှမွးကုနမွကှလွုံးပှူးသှားတော့တယွ။

မှင့ဇွောဟွာ မှေးကတညွးက ယခုအရှယရွောကသွညအွထိ မိနွးခလေးတဈယောကရွဲ့ အဝတအွစားမပါတဲ့ ကိုယခွနဓွာပကတိအလှတရားတှကေို ရုပရွှငတွှထေဲမှာကလှဲပှီး အပှငမွှာ မှငတွှေ့ဖူးခဲ့ခှငွးမရှိပေ။ ယခု မှင့ဇွောမွှငနွရတောကကိုယ့ရွဲ့အမအကှီးဆုံးဖှဈတဲ့ မကှီးသူဇာခှို ရဲ့ ကိုယလွုံးတီး ခနဓွာကိုယဖွှဈနလတယွေေ။ မကှီးဟာလညွး လူကလှုပလွှုပသွာရှိတော့တာကှောင့ွ လှတကွှ သှားတဲ့ သူမရဲ့ ထဘီကို ခကှခွှငွးကှီး ပှနမွကောကနွိုငသွေးဘဲလကနွှဈဘကစွလုံးနဲ့ အိမထွရံတနွးကို ကိုငပွှီး တှတှလေေေးရပကွာ အားယူနရှောတယွ။

ထိုအနအထေားကပငမွှင့ဇွောအွတှကွ မကှီးသူဇာခှိုရဲ့ ဖုံးကှယအွပတွဲ့အလှတရားစဈစဈတှကေို အပီအပှငွ အနီးကပွ ကှည့ရွှုနိုငဖွို့ရာအခှင့အွရေးတဈရပွ ဖနတွီးပေးလိုကခွှငွးဖှဈတယွ။ မကှီးရဲ့ ပေါငတွနဖွှူဖှူ သှယသွှယနွှဈခုကှားထဲက အမှှေးတှနေဲ့ ထူမဲနတေဲ့ မကှီးရဲ့ အဖုတဖွောငွးဖောငွးကှီး၊လုံးဝနွးတငွးကားနတေဲ့ တငပွါးကှီးတှေ၊ အဆီပါးပါးလေး အနညွးငယရွှိသယောငထွငရွတဲ့ မကှီးရဲ့ ခါးသိမသွိမကွလေးနဲ့ဝမွးသားပှငပွှငွ လေး၊ အတောလွေး ပှည့ပွှည့ဖွှိုးဖှိုး ရှိပှီး ထိပသွီးလေးတှေ အညိုရောငသွနွးနတေဲ့ မကှီးရဲ့ နို့သီးကှီးတှေ။

ပုခုံးသားလုံးလုံးလေးတှနေဲ့ လကမွောငွးသှယသွှယွ ဖောငွးဖောငွးကလေးတှေ စတဲ့ မကှီးရဲ့ပကတိအလှတရားတှထေဲမှာ မှင့ဇွောွ မှငသွကငွေးမောနမေိတယွ။ ကိုဦးရဲ့ ရကရွကဆွကဆွကွ အလိုးကိုခံလိုကရွတာမို့ အောဟွဈငိုကှှေးထားခဲ့ရတဲ့ မကှီးရဲ့ မကှရွညတွှဝေဲနတေဲ့မကှလွုံးမို့မို့ တှေ၊ တဆတဆွတွ တုနယွီနတေဲ့ နှုတခွမွးအစုံ၊ အလှကှီးမဟုတရွငတွောငပွုံမှနထွကပွိုပှီးလှတယလွို့ဆိုနိုငတွဲ့ မကှီးရဲ့ရုပရွညွ၊ သူမရဲ့ အသားအရညွ ဖှူဖှူဝငွးဝငွး၊ ပှီးတော့ ခု မှင့ဇွောမွှငနွရတေဲ့ဖှံ့ဖှိုးလှပ ပှည့တွငွးတဲ့ ကိုယခွနဓွာ အားလုံးပေါငွးဆပကွှည့လွိုကတွဲ့အခါမှာ မှငရွသူ မှင့ဇွောရွဲ့ ရငထွဲမှာ။

အသဲနှလုံးကိုဆှဲဆုပခွံလိုကရွသည့အွလား တလှပလွှပွ နဲ့ ဖှဈလာပှီး တဏှာစိတတွှေ မနနေိုငမွထိုငနွိုငအွောငွ ယိုဖိတလွာတာကှောင့သွှောွ ဒါ ငါ့အမကှီး ပါလား ….. လို့တှေးပှီး သကပွှငွးမောတှကေို ထပခွါထပခွါ ခိုးခိုး ခနှမေိပါတော့တယွ။ မကှီးဟာ လှတကွသှှားတဲ့ သူမရဲထဘီကို ဖှေးဖှေးခှငွးကုနွးကောကကွာ ရငလွှားဝတလွိုကပွါတယွ။ ထို့နောကမွှင့ဇွောရွဲ့ ခှငထွောငခွှရငွေးကနဖှတပွှေီး အိမနွောကဖွေးကို ဒယီးဒယိုငနွဲ့ ထှကသွှားပါတော့တယွ။ ခဏကှာတော့ မကှီးဟာ ယိုငတွိုငယွိုငတွိုငနွဲ့ အိမထွဲကိုပှနဝွငလွာပှီး သူမတို့ခှငထွောငကွို လှနဝွငလွို့ တုနွးခနဲပှဈလှဲခလှိုကကွာ တရူးရူးနဲ့ထိုးအိပသွှားပါတော့တယွ။

မှင့ဇွောလွညွးကိုဦးနဲ့ မကှီး ဒီညတောတွောကွိုပှဲကှမွးလိုကကွှတာပဲ။ ကိုဦး မကှီးကိုပေးတဲ့မှေးနေ့လကဆွောငဆွိုတာက ဒါကိုးးး။ မကှီးခမှာ ဗှောငွးဆနအွောငွ ရုနွးကနအွောဟွဈပှီး တောတွောကွှီးကို ခံလိုကရွရှာတယွ။ တောသွေးတာပေါ့အခှားသူတှနေိုးမသှားလို့။ ငါ့မှာဖှင့စွိုးရိမလွိုကရွတာ။ တကယလွို့တဈယောကယွောကမွှားနိုးသှားပှီး မကှီးဖှဈခဲ့တဲ့အဖှဈအပကှကွိုသိသှားရငွ မကှီး တသကလွုံးစောင့စွညွး လာခဲ့သမှှ သိကခွါတှေ အရှကတွရားတှတေော့ သှားပှီ။ ဟူးးးးးတောပွါသေးရဲ့ ….. လို့ တှေးနမေိတော့တယွ။

မှင့ဇွောစွဉွးစားနဆေဲမှာပဲ မကှီးခှငထွောငထွဲက ကိုဦးထှကလွာပှီး နောကဖွေးဘကကွိုဝငသွှားပှနတွယွ။ ထို့နောကွ မလတမွှနှငွးခှိုတို့ခှငထွောငထွဲမှ ကိုဇောလွှငပွါထှကလွာပှီး နောကဖွေးကိုလိုကဝွငသွှားတာတှေ့လိုကရွတော့ ဟာ သှားပှီ ကိုဇောကွှီးပါ နိုးနပေါကော။ ဒါဆို သူလညွး အားလုံးမှငနွေ ကှားနရမှောပဲ။ သူကခှငထွောငခွှငွးကပနွတေော့ ပိုတောငွ ကှညကွှညလွငလွငွ ပီပီပှငပွှငွ မှငရွကှားရလိမ့ွဦးမယွ။ ဒုကခွပါပဲ ။ မကှီးသိရငတွော့ တောတွောရွှကမွှာ …..ဟုမှင့ဇွောွ စိတထွဲမှ ရရှတနွေမေိတယွ။ ထိုအခှိနမွှာပဲ နောကဖွေးမီးဖိုခှောငဘွကမွှ ကိုဦးနဲ့ ကိုဇောလွှငတွို့ စကားပှောသံတှကှေားရလို့ မှင့ဇွောွ နားစှင့နွမေိလိုကတွယွ။

ကိုဦး ဘယလွိုလဲဗှ တောတွောလွေးမှ ကောငွးရဲ့လား ။ ကောငွးတာပေါ့ ဇောကွှီးရယွ ဘာပှောကောငွးမလဲ။ ခငဗွှားလညွးတောတွောွ တတနွိုငတွဲ့သူဗှာ။ အကှာကှီးကို ဇိမဆွှဲလုပတွော့တာပဲ။ ခငဗွှား ဆောကွှီးခမှာ အတောကွိုငိုယိုရုနွးကနပွှီး ခံနရရှောတာ။ ဒါပမယေ့ွ သူလညွးအတောလွေးကို ကှိုကနွပေုံရတယွ။ အေးကှ။ ငါက နဂိုလကွတညွးကကှာတာမငွးသိသားနဲ့။ သူဒီလောကအွထိ အသဲခိုကနွတောကတော့ မငွးပဈစညွးလေးရဲ့ကှေးဇူးကှောင့ဖွှဈမှာပေါ့။ ပှီးတော့ အရငနွေ့တှေ ခငဗွှားလုပရွငွ တကှှတကွှှတွ တရှီးရှီးလောကပွဲ အသံထှကတွော့ ခငဗွှားဆောကွှီးကို ဒီကိဈစမှာဒီလောကအွထိ သနလွိမ့မွယလွို့ ကှုပထွငမွထားဘူး။

ဒီနေ့ကိုယတွှေ့မှငလွိုကရွတော့မှ ဆောကွှီးကတောတွောဏွှာထနပွါလားဗှ။ ခံနရငွေး ခဗှားကလီးကို ဆတကွနဲထုတလွိုကတွော့ တောတွောကွိုမကှမနပေဖွှဈသှားပုံရတယွ။…. ငါနောွ၊ ငါနောွ …..လို့ ပါးစပကွ ကှုံးဝါးပှီး အံတှေ တကှိကှိ ကှီတရွငွးစားမာနတွှတငွေးနတောမှ ားဗှာ ကှုပမွိနွးမ မှနှငွးခှိုလိုပဲထကတွောငွ စိတပွှငွးသေး။ သှောွ ငါ့ကောငရွဲ့၊ မိနွးမခှငွးပဲ အတူတူပဲပေါ့ ဟ။ သူ့ခမှာ အရငနွေ့တှကေ အိနဒွှေ သိကခွါနဲ့ ထိနွးနလေို့၊ သူကသူတို့မောငနွှမတှထေဲမှာ အကှီးဆုံးပဲမဟုတလွား။ အဲ့ဒီတော့ အသံထှကခွငှရွငတွောငထွိနွးထိနွးသိမွးသိမွးလေးထှကရွတာပေါ့။

မငွးပေးတဲ့ လကဆွောငနွဲ့ တှေ့သှားတော့မှ ဒီမိနွးမဘယလွိုမှတငွးမခံနိုငတွော့ပဲ ပှင့ထွှကသွှားရတာ။ သနားတော့လညွးသနားပါတယွ။အမလေးကိုယ့ဆွှာရယွ သနားလို့သာတောတွော့တယွ။ ဟိုက လုပပွါဆိုပှီး ငိုယိုတောငွးပနနွတောတောငွ ပိုပှီးအသံမထှကထွှကအွောငွ ပိုပှီးမငိုငိုအောငလွို့ မလုပဘွဲနဲ့ ဆကကွလိပှီး ညှငွးနသေေးတာကိုမှား။ အေးပါကှာ။ မငွးပှောလညွးခံရမှာဘဲ။ ငါလညွးဒီနေ့ကှမှှ သူ့ကို ပီပီပှငပွှငကွှီးနှူးပှီး ရှှဲစိုသှားမှခပကွှမွးကှမွးတှယပွှဈခှငစွိတပွေါကနွတော။ မငွးမှငတွယမွဟုတလွား။ ငါတှယတွာကို။ မှငပွါတယဗွှာ။ ဆောကွှီးခမှာ ကော့ပှနနွတောပဲ။

ပှီးလဲပှီးရော ခပမွှောမှော့ပဲကနှတွော့တယွ။ ခုနက ဒယီးဒယိုငနွဲ့ထှကလွာပှီး ထဘီတှဘောတှတေောငွ ကှှတကွသှှားသေးတယွ။ ဒါနဲ့ ကိုဦး ကှုပခွုဏက မှငလွိုကရွတာခငဗွှားဆောကွှီးလညွး တောတွောွ မိုကတွာပဲဗနှောွ။ တကိုယလွုံးဖှူ ဖှေးပှီး ဒေါငမွှင့မွှင့ွ ဆံပငရွှညရွှညနွဲ့။ ပှီးတော့ကှုပမွိနမွမှနှငွးလောကသွာ ပဈစညွးတှအယထွှေကမွနတော၊ သူ့ဘာသာသူတော့ ပှည့ပွှည့တွငွးတငွးနဲ့အတောကွိုကှည့လွို့ကောငွးတာ။ အေးး ဟုတတွယကွှ။ မငွးမိနွးမရဲ့ကိုယလွုံးလှတာက တဈမှိုး သူက အယထွှကပွှီးမိုကတွာ။ငါ့မိနွးမကှတော့ မတူဘူး။ သူကကှတော့ သူ့နရောနဲ့သူ တငွးတငွးရငွးရငွးနဲ့ ကိတတွာ။

ငါတှေးမရတာက ပဈစညွးတပပွှီး ငါဒီလောကခွပကွှမွးကှမွးလုပထွားတာလို့ ဗှောငွးဆနအွောငရွုနွးကနအွောဟွဈပှီး မငွးပှောသလို ခပမွှော့မှော့ပဲကနှတွော့တဲ့ မိနွးမက ပှီးပှီးခှငွး မလှုပနွိုငမွကိုငနွိုငပွဲ မောကှီးပမွးကှီး တနွးအိပပွှောသွှားရမယ့ဟွာကို ဒီမိနွးမက ဒယီးဒယိုငနွဲ့သေးကိုပေါကဖွှဈအောငထွှကပွေါကတွာကိုပဲ။ သှောွ ဒါလား။ အဲ့ဒါ ခငဗွှားမိနွးမရဲ့ စောင့ထွိနွးနိုငမွှု သညွးခံနိုငမွှု တဲလန့ပွဲဗှ။ ဒီပဈစညွးပေးတဲ့ကှုပဘွောဒွါပှောတာကတော့ ဒီဂေါလွီကှငွးတပပွှီးလုပရွငွ ဘယမွိနွးမမှ မခံနိုငဘွူးဆိုပဲ။ ဖာသယမွတောငမွခှိမဆန့ဖွှဈပှီး ခံနရငွေးတနွးလနွးက သေးတှတဗှနွေးဗှနွးပှင့ကွတှယွ ဆိုပဲ။

ဂေါလွီကှငွးက အဲ့လောကအွထိကိုစှမွးတာ။ ခငဗွှားဆောကွှီးက တဈသကလွုံး ထိနွးထိနွးသိမွးသိမွးနလောခဲ့တဲ့ သူမို့လို ဒီလောကအွထိထိနွးနိုငတွာ။ ကှုပတွောငွ ပဈစညွးရှိပှီး မှနှငွးကို မစမွးရသေးတာပဲကှည့ွ။ မစမွးရဲသေးဘူး။ ခငဗွှားလညွးသိတယမွဟုတလွားမှနှငွးက ဒီအတိုငွးတောငပွဲ မတရား လူးတာ၊ အောတွာ။ သူက လီး ဝငသွှားရငွ ဘာစိတမွှထိနွးနိုငတွော့တာမဟုတဘွူး။ ဒီပဈစညွးနဲ့ဆိုရငွ ငယသွံပါအောငွ အာခှဈအောရွငွ ဒုကခွ၊ ရုနွးမှာကနမွှာကလညွး အိမပွှို သှားနိုငတွယွ။ မတောကွှုပတွို့အားလုံး သူ့သေးကှောထဲပါ မှောပါသှားလိမ့ွဦးမယွ။

ဟားး ဟားး းး အေးပါကှာ မှနှငွးအကှောငွးကို ငါသိပါတယွ။ မကှားခငှခွငွှ ကှားခငှခွငွှ ညတိုငွးလိုလိုကှားနရတောပဲ။ ခငဗွှားဆောကွှီးကတော့ ခငဗွှားပေးတဲ့လကဆွောငကွို တောတွောစွှဲသှားလောကပွှီ။ အေး ဟုတတွယကွှ။ ဒီလို သူ့ဘကကွ ဆနဒွတှအရမွေးပှငွးပှီး ဘာကိုမှဂရုမစိုကတွော့ပဲ။ စိတလွှတကွိုယလွှတအွောဟွဈပှီး အ….ိုးခံတာ ဒါ ပထမဆုံးအကှိမွ ငါကှုံဖူးတာပဲ။ဟဲ ဟဲ ခငဗွှားလညွး ဂေါလွီကှငွးနဲ့ လုပွ၇တာကို ကှိုကသွှားပှီမဟုတလွား။ ဟာ ဘာပှောကောငွးမလဲ ငါ့လူရာ။ ဒါပဲနောွ။ ခငဗွှားကှုပကွိုကတိပေးထားတာ မမေ့နဲ့။ မနကဖွနွ တဈဝိုငွးတော့လုပလွိုကွ။

ကှုပမွှာ အဲ့ဒါတှအမှေားကှီးရှိပါသေးတယွ၊ ခငဗွှားကိုကှုပွ ထပပွှီး ဒါနပှုဦးမှာပါ။ ကှုပလွညွး ခငဗွှားလိုပဲ ခငဗွှားဆောကွှီးမခှိမဆန့ွ အောတွဲ့အသံကို ညတိုငွးကှားရတော့မှာပါ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ။ အေးပါ ဆှာသမားရယွ။ အားကိုးပါတယွ။ ဆှာသမားဖှဈစခငှတွေဲ့ တဈဝိုငွးလညွး ဖှဈစရပေါ့မယွ။ ဒါပဲပေါ့ဗှာ။ မကှီးရေ ခငဗွှားတော့မလှယတွော့ဘူးဗှို့ ။ နောကဆွို ဟောဒီက ကိုဦးကိုကှည့ရွှောငဗွှ။ ရှောငလွို့ရမလားဟ၊ ငါက သူ့လငကွို။ ဟားးး ဟာ းးးးး ဟားးး းးး ဟားးး းးး ဟားးး းး ဟားးး းးး ကိုဦးနဲ့ ကိုဇောလွှငတွို့ နှဈယောကဟွာ စကားပှောပှီး အိမနွောကဖွကသွို့ သေးပေါကထွှကသွှားပါတော့တယွ။

ထို့နောကကွိုယစွီ ကိုယစွီ ပှနဝွငလွာကှပှီး မိမိတို့ အိပယွာအသီသီးသို့ပှနလွညဝွငရွောကကွာ အိပဆွကသွှားကှပါတော့တယွ။အရာအားလုံးလညွး တိတဆွိတသွှားတော့တယွ။ အထကပွါ အဖှဈအပကှမွှားဖှဈပှားပှီး တဈပတလွောကအွကှာမှ ဖဖေေဦးမှခှိုရဲ့ ဇာတိရှာမှာမှနမွာဆေးဆှာတဈယောကွ လဖှနွေးတာ လဖှတတွော တှကေို ကုတာကှှမွးကငှတွယလွို့ သတငွးကှားတော့ဖဖကသှေေားခငှတွယွ။ မကှီးကလိုကပွို့ရတယွ။ ကိုဦးကတော့ အလုပတွဈဘကနွဲ့မလိုကအွားဘူး။ သူ့ခမှာဆှေးရရှာတာပေါ့။ အဖနေဲ့ မကှီးသှားသှားခှငွး ညမှာပဲ တဈစခနွးထတာက ကိုငယနွဲပ မဧပရယတွို့လငမွယား။

ညနပေိုငွးမှာ ကိုဇောလွငွးက ကိုငယ့ကွို ဘာတှေ တှတတွှတွ တှတတွှတွ ပှောပှီးပေးနတယမွေသိဘူး။ ပှီးတော့အိပခွါနီးမှာ ကိုငယကွ မဧပရယကွို တဈခုခုဖှောတွိုကတွာတှေ့တယွ။ အမှဲတမွးကိုယငွယလွုပအွမှှ ငှိမပွှီး ဇိမခွံတတတွဲ့ မဧပရယဟွာ အိပယွာထဲလညွးရောကကွော အဖှားတကသွလို….. တဟငွးဟငွး တဟီးဟီး ထ ၊ တဈကိုယလွုံး တဆတဆွတတွုနခွါပှီး သူမရဲ့ အဝတအွစားတှေ အကုနလွုံးကိုဆှဲလှဲခှှတပွဈလိုကတွယွ။ မဧပရယရွဲ့ သေးသေးကိတကွိတလွေးနဲ့လှတဲ့ ဗလာသကသွကခွနဓွာကိုယလွေးကိုမှင့ဇွောမွှငနွရတယွေ။

မဧပရယဟွာ ပကလွကလွှနအွိပနွတေဲ့ ကိုငယရွဲ့ပုဆိုးကိုပါ ဖှခလှေိုကပွှီး၊ ကိုငယရွဲ့ထောငမွတစွပှုနတေဲ့ လီး ကို တပှတပွှှတစွုပပွါတော့တယွ။ ကိုယငွယကွလညွး ဇိမနွဲ့မှိနခွံနတယွေ။ ကိုငယ့ရွဲ့ လီးက ပိုပှီးမာသထကမွာလာတော့ မဧပရယဟွာ အသကရွှူ သံပငွးပှငွးတှတှေေ ….. တရှူး ရှူး တရှဲရှဲ ပေးရငွး ကိုငယ့ရွဲ့ လီးပေါကွိုခှတကပွှီး ဇှတခွနဲ ထိုငခွလှိုကပွါတော့တယွ။ မဧပရယရွဲ့ ခေါငွးကမော့သှားပှီး ….. ဟားးဟားးး ရှီးးး းးး းး ဆိုပှီးအသံလညွးထှကသွှားတယွ။ အဲ့ဒီနောကမွှာတောင့ွ မဧပရယဟွာ ဘေးဘယညွာကို လုံးဝဂရုမစိုကတွော့ဘဲ ကိုယငွယ့ရွဲ့အပေါကွနေ တဒိုငွးဒိုငွးမှညအွောငွ ဆောင့တွော့တယွ။

သူမရဲ့ပါးစပကွလညွး အသံမှိုးစုံကို ကယှကွယှလွောငလွောငအွောဟွဈပှီးခေါငွးတှကလညွေး သှကသွှကခွါအောငွ ဘယညွာခါရမွးနတယွေ။ လီး ဝငွ လီးထှကအွသံတှေ၊ ကမွှးပှငနွဲ့တဈဒိုငွးဒိုငွးဆောင့တွဲ့အသံတှေ၊ ကိုငယရွဲ့ အောကကွနေ တအအ အောသွံတှေ၊ မဧပရယရွဲ့ တဏှာရာဂသံတှေ မာနဖွိက ှိတသွံတှေ တဈအိမလွုံးဆူညံစှာပေါထွှကနွပှေီးနောကဆွုံးမှာ မဧပရယဟွာ အကမွလီးးး အကမွလီးးးး အကမွလီးဟီးးဟီးးးဟီးးးဟီးးးးး းးး းး ၊ဟငွးးး ဟငွ းးးး…..ဆိုကာ ငယသွံပါအောငအွောဟွဈလှှကွ တငပွါးစုံ ပှည့ပွှည့လွေးတှကေို အနောကဘွကကွိုကော့ကော့ပှီး သူမအားရှိသလောကွ ရိုကဆွောင့ကွာကိုငယ့အွပေါသွို့ ပုံလှှကသွားပှဈကသှှားတော့တယွ။

ကိုငယလွညွး …..အ ဟ ဟ ဟ ဟားး းးး ဟူ၍ လကေို ရှိုကရွှူလိုကရွငွး သူ့ရဲ့ခါးကို အပေါကွို ကှှကှှကော့တငကွာ ဆတဆွတွ ဆတဆွတွ ဖှဈသှားပါတော့တယွ။ ကိဈစပှီးသှားတော့ မဧပရယဟွာ ကိုငယ့ရွဲ့ ….ီးကှီးကို သူမရဲ့ စောဖုတွ ဖောငွးဖောငွးလေးထဲမှာတပရွငွးတငွးတငွးပှည့ပွှည့ွ ဗလာကိုယလွုံးတီးလေးနဲ့ ကိုယ့ငွယ့အွပေါမွှာ ကားလှှားခှလှှကွ အိပပွှောသွှားပါတော့တယွ။ အောကကွ ကိုယငွယလွညွး တောတွောွ မောပမွးသှားပုံ၇ပှီး ဒီအတိုငွးကှီးပဲ အိပပွှောသွှားတော့တယွ။ကိုငယတွို့ အသံတှတတေိတသွှားတော့မှ အမလတမွှနှငွးခှိုတို့စုံတှဲကို မှင့ဇွောသွတိထားမိလာပှနတွယွ။

ဖငတွော့ မလုပပွါနဲ့ ကိုရယွ။ ဟိုတဈခါကတညွးက ကှှနမွတောတွောလွန့သွှားပှီ ရှင့ွ။ နောကနွေ့ ကှိနွးစပနွတောပဲ။အိမသွာတောငမွနဲသှားရတယွ …..မလတရွဲ့အသံတှကေ တုနယွီပှီး အသကရွှူ သံတှပှငွေးနတေော့ငှငွးဆနတွားမှဈနပမယေေ့ွ မလတတွောတွောထွနနွပှေီဆိုတာကို မှင့ဇွောွ ခန့မွှနွးမိတယွ။ လိမမွာပါတယွ နှငွးရယွ။ ကိုယ့ကွိုမခစှဘွူးလား။ ဟိုတဈခါက ဘာဆီမှမပါလို့ပါ။ ခုဒီမှာ ဆေးဆိုငကွ ခှောဆီသုံးထုပတွောငဝွယလွာတယွ။ တကယကွောငွးပှီဆို ဖငလွိုးခံရတာက စောကဖွုတကွို အလိုးခံရတာထကွ အဆ ၁၀၀လောကကွောငွးတယွ။ နောကတွော့ နှငွးသိမှာပေါ့။

ရော့ ဒါလေးထပသွောကလွိုကွ။ ဟှနွးး းးး သူမှားကို အဲ့ တဏှာကှှဆေးတှပေဲ တိုကတွိုကပွှီးလိုးနတောပဲ။ အဲ့ဒါတှဝငွေ သှားရငွ လူကိုဘာဖှဈသှားမှနွးမသိတော့ဘူး။ ဘယလွိုမှလညွးထိနွးမရတော့ဘူး။ အသားကုနအွောပွှီးအသားကုနမွှောကကွှှပှဈလိုကခွငှတွာ။ ဒီကမောငနွှမတှနေဲ့ အတူတူနရတောရှငရွဲ့။ကိုယ့အွသံတှသေူတို့လညွးကှားမှာပဲ။ တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ နားလညမွှုပေးနကှလေို့သာ မပှောဘဲ ရှိမှာ။ တခါတလတေော့လညွးရှကမွိတယရွှငရွဲ့။ သူတို့ လညွး အတူတူပဲကိုကှာ။ မထူးပါဘူး။ ကဲကဲ ရော့သောကလွိုကွ။ လိမမွာတယွ။

ဟှနွး သိပဆွိုးတာပဲ တကတညွး၊ ပေး ….. …ဆိုကာ မလတကွ ကိုဇောပွေးတဲ့ဆေးတှကေို မော့ခလှိုကတွယွ။ အဲ့ဒီနောကွ ကဲ မှနှငွးလေး ဖငကွုနွးပေးထား ဆိုကာ ဝတလွဈစလဈဖှဈနတေဲ့ မလတကွို လေးဘကကွုနွးခိုငွးပှီး ကိုဇောလွှငကွနောကကွ ဝငလွိုကတွယွ။ ပှီးတော့ ကိုဇောလွှငကွ မလုပသွေးဘဲ မလတရွဲ့ပဈကော့ထားတဲ့ တငပွါးကားကားကှီးတှကေိုတဖတဖွတွ ရိုကလွိုကွ ပှတလွိုကလွုပနွတယွေ။ ကာမစိတကွှှဆေးကို နှဈကှိမထွပသွောကထွားတဲ့မလတဟွာပှငွးထနစွှာကိုပဲအသှေးအသားတှေ ထကှှလာပှီး တဈကိုယလွုံးကို သှကသွှကခွါအောငွးယိမွးထိုးလို့လုပတွော့လေ။

အမလေးး ဘာတှလေုပနွတောလညွး၊ လုပပွါတော့ဟ၊ ငါ့နှဲ့တော့နွောွ၊ ဟငွးးး ဟငွးးး ….. အားမလိုအားမရ အောဟွဈနတေော့တယွ။ ကိုဇောလွှငကွ မလတရွဲ့ ပှူထှကနွတေဲ့ ေ…ာကွ….တဖွောငွးဖောငွးကှီးထဲကို လကနွှိုကလွိုကပွှီး …..တဇှတဇွှတွ…..နဲ့ အသှငွးအထုတကွိုခပကွှမွးကှမွးလုပွ လိုကပွှနရွာအားး အားးးး အမလေေးး ကောငွးလိုကတွာ အားး ကောငွးတယွ ကောငွးးတယကွိုရေ …..စသညဖွှင့မွလတဟွာအဆကမွပှတအွောရွငွး မလတရွဲ့ စောကခွေါငွးးထဲကနေ အရညတွှေ…..ဗှီးးးးခနဲ…..ပနွးထှကလွာပါတော့တယွ။

ကိုဇောလွှငကွ လကနွဲ့လုပနွတောကိုရပလွိုကပွှီး အထုပတွဈထုပကွိုယူဖေါကကွာအထုတထွဲက ဟာတှဖှဈထေုပပွှီး မလတရွဲ့ ဖငဝွကိုလိမွးပေးနပေုံရတယွ။ မလတကွတော့ အကှောဆှဲသလိုတဆတဆွတတွုနနွပှေီး အသကကွို ခကခွကခွဲခဲရှူ ကာ ခနာကိုယကွပှော့ခှလေို့ လေးဘကကွုနွးရငွး အရှေ့ကိုအနညွးငယွ ယိုငထွိုးနတယွေ။ ကိုဇောလွှငဟွာ ပုံပကှနွတေဲ့ မလတရွဲ့ ခနဒြာကိုယကွို ခါးသိမသွိမကွနေ နောကဖွကသွို့ပှနလွညဆွှဲယူလိုကရွငွး သူ့ရဲ့လီးကို မလတရွဲ့စအိုဝကိုတေ့ကာ တဈခကှတွညွး ထိုးခလှိုကပွါတော့တယွ။ …..ဇှတွ ခနဲ … လီးဝငသွံနဲ့အတူ။

မလတွ မှနှငွးခှို ဆီက အိ အိ ဟီးးဟငွးးး …..ဆိုတဲ့ မခှိမဆန့ွ အသံကှီးတဈခကှထွှကသွှားပှီး ခေါငွးလညွးမော့တကသွှားလို့ တခဏတာအသံပှာကသွှားတော့တယွ။ ထို့နောကမွှ မလတရွဲ့ ခေါငွးဟာ ရှေ့ ကို ငိုကစွိုကပွှနကွသှှားပှီး ဘယညွာခါယမွးကာ အောကမွယ့လွေးလေး နာလိုကတွာတော့ ၊ ကှပလွိုကတွာတော့၊ သေ သေ သပေါပှီ ကိုရဲ့ ဟီးးး းးး ဟီးးးး း းးး အီးးး း းး … ဟု မလတဆွီမှ နာကငှစွှာ ငှီးငှူသံနဲ့ တသိမ့သွိမ့ငွိုကှှေးသံတှေ ပှနထွှကလွာပှီး မလတရွဲ့လကတွှဟော ရှေ့ကှမွးပှငကွိုလညွး တဘုနွးဘုနွး ပုတနွပေါတော့တယွ။

ကိုဇောလွှငလွညွး သူ့ရှေ့မှာ အသားညို ညို ၊ လှပ ဖှံထှားလှနွးတဲ့ ခနဓွာကိုယနွဲ့ တဆတဆွတတွုနခွါပှီးရုနွးကနငွိုယိုနတေဲ့ မလတကွိုကှည့ကွာ ဆနဒွတှတေောတွောပွှငွးလာပုံရတယွ။ အဲ့ဒီလောကမွလတွ ငိုကှှေးအောဟွဈနတေဲ့ ကှားက ကို ဇောလွှငဟွာ သူ့ လီးကို ပှနမွထုတတွော့ဘဲ မလတရွဲ့ဖငကွို နောကကွနေ တဆတဆွတနွဲ့ဆောင့လွိုးပါတော့တယွ။ တဗှောငွးဗှောငွးနဲ့ ဆောင့တွဲ့အသံတှေ၊ မလတရွဲ့နာကငှစွှာ အောဟွဈ ငိုကှှေးသံတှေ၊ ကှမွးပှငကွို လကနွဲ့ တဘုနွးဘုနွးပုတရွိုကသွံတှဟော တဈအိမလွုံးဆူညံနတေော့တယွ။

မလတဟွာ ဖငလွိုးခံရလို့ လကရွှိသူမပှငွးထနစွှာခံစားနရတေဲ့ဝဒနောကလှဲရငွ ဘာကိုမှ ခေါငွးထဲထည့တွော့ပုံမပေါဘွူး။ ငယသွံပါအောငွ ကိုအောဟွဈနရပှေီး ကမဘြာပကှမွတတရွုနွးကနနွရရှောတယွ။ သူမရဲ့လကတွှဟောလညွး ရှေ့မှာမှငမွှငသွမှှ ဆောငွ ၊ ခေါငွးအုံး၊ ခှငထွောငစွတာတှကေို ဆုပဆွှဲနတေော့တယွ။ တဈခုတောသွေးတာက မှင့ဇွောတွို့ အိမရွဲ့ဘေး ဘယညွာခှံဝိုငွးတှမှော လူမနဘေူး။ ဒါ့ကှောင့ခွံသာတာ။ နောကမွို့ဆိုအားလုံးကှားရမယွ။ အဲ့ဒီနေ့ညက ကိုဇောလွှငဟွာ မလတကွို နာရီဝကကွှောကွှောလွောကကွို ဖငကွို ဆကတွိုကဗွငွှးပှဈလိုကတွာ။

မလတအွောသွံတှေ ငိုသံတှေ တဆထကတွဆ ကယှကွယှလွာပှီး မလတခွမှာမှာ ရုနွးရကနရွ အောဟွဈရလှနွးလို့အားအငတွှကေုနခွမွးသှားကာ နောကဆွုံးပိတွ အသံတဖှေးဖှေးပှနတွိုးသှားလို့ လသေံသဲ့သဲ့လောကပွဲ ထှကနွိုငတွော့တဲ့ခပမွှော့မှော့ အခှိနလွောကကွမှှ ကိုဇောကွ မလတကွိုလှှတပွေးလိုကတွာ။ မလတခွနာကိုယကွှီးကလညွး ပှော့ဖတပွှီးရှေ့ကို ဘုတခွနဲပှဈကှသှားတော့တာပေါ့။ ပှီးတော့ နဲနဲမှ မလှုပနွိုငတွော့ဘဲ ငှိမသွကသွှားတော့တယွ။ တဘကခွှငထွောငထွဲမှ ခေါငွးထောငကွှည့ပွှီး တံတှေးကို ဂလု ဆိုမှီု ခလှိုကတွဲ့ ကိုဦးကို ကိုဇောကွှီးကလှမွးပှောလိုကတွယွ။

ကိုဦး၊ ခငဗွှားတှေ့တယမွဟုတလွား။ မိနွးမတှေ ဖငခွခှံရရငွ ဘယလွောကမွခှိမဆန့ွ ဖှဈတယဆွိုတာကို။အေးပါကှာ။ သိပါပှီ။ ကောငမွလေးကို မှော့ကှသှားတာပဲ။ ရုနွးလိုကွ ငိုလိုကရွတာလညွး အိမပွှိုတော့မယ့အွတိုငွးဘဲ။ သူ့ခမှာဘာကိုမှ မရှကနွိုငတွော့ဘူး။အို၊ ကိုဦးကလညွး။ ဘာကိုရှကရွမှာလညွးဗှ။ မှနှငွးက တောတွောနွှာထနတွဲ့မိနွးကလေး အမှိုး အစားထဲကပဲ။ ခငဗွှားကှည့နွေ။ ဟိုတဈခါက သိပမွဝငလွိုကတွော့ ဒါကပထမဆုံးအကှိမလွိုဖှဈနလေို့ ဒီကောငမွခှိမဆံ့အောနွရတော။ နောကကွရှငွ ဖငလွိုးခံရတဲ့အရသာကို အစှဲကှီးစှဲသှားစရမယွေ။

အဲ့ဒီအခါကှရငွ ဒီလောကလွညွးမရုနွးတော့ဘူး။ အေး။ ဒါနဲ့ မငွးဆေးက စှမွးသားပဲ။ ခုနက ဧပရယတွောငွ တောတွောလွေး ထနသွှားတယွ။စှမွးတာပေါ့ဗှ။ ဒီကောငမွက သူ့ဘကကွ ဘယတွော့ မှမစဘဲ ကှော့ယောကဖွလေး လုပသွမှှ ဇိမခွံနတောမှားလှနွးလို့ အမှငကွတတွာနဲ့ တမငွ အဲ့ဆေးတိုကခွိုငွးလိုကတွာ။ ခုတော့ ကောငမွ ဘာတတနွိုငသွေးလညွး။ တဏှာမှထနလွိုကတွာပှောမနနေဲ့ ၊ အပေါကွကို တကခွှ စောင့တွော့တာ။ နောကမွှ ဒီကောငမွကို ခု မှနှငွးကိုကှောဖွငခွနှညွးကား ဖငခွဖှို့ အလတကွောငကွို မှှောကပွေးရဦးမယွ။

မလုတပွါနဲ့ ကှာ ကောငမွလေးက သေးသေးပုပုလေးရယွ။ကိုဦးကလညွး ကောငမွကလူသာသေးတာ ပဈစညွးတှလညွေးကှည့ွဦး။ ကိတတွငွးနတောပဲ။ ခံနိုငပွါတယွ။ ပူမနနေဲ့။ အေးးး ဟုတတွော့လညွး ဟုတပွါတယကွှာ။ မှင့ဇွောရွဲ့အကှည့ကွ ကိုငယနွဲ့ မဧပရယတွို့ ခှငထွောငထွဲကိုရောကသွှားပှနတွယွ။ သူတို့နှဈယောကကွတော့ ကိုဦးနဲ့ကိုဇောကွှီး ပှောနတောကို ဘာမှမသိကှ။ နှဈယောကသွား ကိုယတွုံးလုံး ထပကွာ အိပမွောကှနကှတယွေ။ ခု ကိုဦးနဲ့ကိုဇောကွှီးပှောနတေဲ့စကားတှကေို ခုမှပူပူနှေးနှေး ဖငှခွှ ခံ၇ပှီး မှော့နတေဲ့ အမလတွ မှနှငွးခှို တော့ ကှားမကှားမသိ။

ကှားရငတွော့ သူ့ခမှာ တောတွောရွှကနွရှောတော့မယွ။ ရှကလွညွး ရှကတွာပဲ ရှိမှာပါ။ ဘာမှ ပှနပွှောနိုငမွှာမှမဟုတဘွဲ။ ဖငှခွခှံရတဲ့ အရှိနနွဲ့ အဝတအွစားပှနဖွို့နနသေောသာ လှုပတွောငမွလှုပနွိုငသွေးဘူး။ ကို ဇောကွှီးက စကားဆကတွယွ။ကိုဦး စကားမစပွ။ စိတမွဆိုးနဲ့ ဗှာ၊ ခငဗွှားရဲ့ ဆောကွှီး သူဇာခှို ကို ကှု ပွ ဗငွှးခငှတွယွ။….. မှင့ဇွောကွှားရတာခေါငွးကှီးသှားတယွ။ သူ့ယောကဖွလတကွ သူ့အမကှီးကို လိုးခငှတွယဆွိုပါလား။အောကမွယွ။ ခှေးသခိုး။ မငွးက ငါ့မိနွးမကိုမှနွး။…..ကိုဦးကပှနပွှောတော့ လုပပွါဗှ။ အခငွှးခငွှးတှပေဲ။ သူဇာကှီးလို အရပမွှင့မွှင့ဆွောကွှီးတှကေို ကှု ပတွဈခါမှ မလုပဘွူးသေးလို့ပါ။

အငွးး း းး။ ဟုတပွှီလေ။ ဒီအတိုငွးတော့ မရဘူးကိုယ့လွူ။ မင့ွး မှနှငွးလေးကိုလညွး ငါဆောရွမှ။မှင့ဇွောွ ဘုရားတမိပှီ။ သူ့ ရဲ့အမနှဈယောကကွို သူ့ယောကဖွနှဈယောကကွ အလဲအလှယလွုပနွကှလပှေေီ။ ဖှဈရမှာပေါ့ ကိုဦးရာ။ ဒီလိုလုပွ မှနှငွးကို တဈပတလွောကွ ကှုပွ ဖငကွငှ့ပွေးလိုကွဦးမယွ။ သူဖငှခွံ၇တာ ကှိုကလွာပှီဆိုတော့မှ ကှုပတွို့ နှဈယောကွ ရှေ့တဈယောကွ နောကတွဈယောကွ ပေါငွးဗငွှးကှမယွ။ထိုအခှိနမွှာပဲ မောပမွးလှနွးလို့ မလှုပနွိုငတွော့တဲ့ မလတဆွီမှ ထိတလွန့တွကှား…. ရှငွ …..ဆိုတဲ့ အာမတေိတသွံလေးထှကလွာတယွ။

ကိုဇောကွှီးက မလတရွဲ့အသံကိုဂရုမစိုကဘွဲ ပှောလကစွစကားကိုဆကပွှောတယွ။ ဝမွးလှှားမှောကွ အိပနွတေဲ့ မလတရွဲ့တငလွုံး ကှီးကို ဘတခွနဲရိုကရွငွး ကိုဇောကွှီးကဒီကောငမွက အစကတညွးက တဏှာက ကှီးပှီးသား။ ယောကွှားနှဈယောကနွဲ့ နရမယေဆွိုတော့ ပိုတောငကွှိုကွဦးမယွ။ ပထမတဈခါတော့ ဆေးကို ခပမွှားမှားတိုကပွှီး လုပကွှတာပေါ့။အေးပါ။ ပှသနာမဖှဈရငပွှီးတာပဲ။ ဟာ … ဘာမှ လှော့မရှိဘူး။ ခငဗွှ ားအလှည့ကွှမှ ခငဗွှားစကီကှီးကို မနှမှောရဘူးနောွ။ အေးပါကှာ အေးပါ။ သူလညွး တို့နှဈယောကလွကထွဲမှာ ခုမှနှငွးလို မှော့သှား စရပေါ့မယွ။

ကှနပပွေလား။ ကဲ အိပဆွို့။… ဆိုကာ လှဲအိပလွိုကကွှလတေော့တယွ။မှင့ဇွောတွဈယောကတွညွးသာ အမနှဈယောကခွံစားရတော့မယ့ွ မရှုမလှဖှဈအငတွှကေိုတှေးကာ သကပွှငွးအခါခါ ခနှမေိတော့တယွ။ နာကနွေ့ညတှမှောတော့ ညတိုငွးလိုလို ကိုဇောကွှီးဟာ မလတမွှနှငွးခှိုကို ဖငှလွိုးကငှ့ပွါတော့တယွ။ ဒါပမယေ့ွ မလတရွဲ့ဆိုးဆိုးရှားရှား ရုနွးကနအွောဟွဈသံတှဟော အစပိုငွး ၃၊ ၄ ရကလွောကပွဲ မှင့ဇွောကွှားခဲ့ရပှီးနောကပွိုငွးရကတွှမှောတော့ အားဟားးဟားးဟားး းးး ကောငွးလိုကတွာကိုရယွ အဲ့မလေး ဟငွးဟငွး ကောငွးလိုကတွာရှငရွေ …..စသညဖွှင့ွ ဖငခွံရတာကို ကှိုကနွှဈသကသွှားတဲ့ မလတရွဲ့ ကှနပသွေံတှပေဲ ခပစွူးစူးထှကလွာတော့တယွ။

ဝုနွးဒိုငွးကှဲအောငရွုနွးတာကနတွာမှိုးတှလညွေး မလုပတွော့ဘူး။ သူမကို ကိုဇောကွှီး ဆောင့ွ လိုးတဲ့အခါ ကမွှးပှငွ သိမ့သွိမ့သွှားတာမှိုးပဲရှိတော့တယွ။ ဒီလိုနဲ့ ၁၀ ရကလွောကကွှာတော့ သတငွးကောငွးတဈခုကှားရတယွ။ မှင့ဇွောရွဲ့အဖေ ဦးမှခှို ဟာ သူ့ရဲ့ဇာတိမှာပှနလွညကွနွှးမာသှားလို့ ဘုနွးကှီးဝငဝွတနွတယတွေဲ့။ ပှောရွငွ တဈသကလွုံးဝတတွော့မယဆွိုပဲ။ မကှီး သူဇာခှိုကတော့ နောကထွပွ တဈပတလွောကနွမှေ ပှနလွာမယဆွိုပဲ။ ကိုဦးတို့ ဘတဈွကား အုံနာက ကားအသဈဝယလွညွးပှီး အရငွ ကားဟောငွးကှီးကို ရောငွးမရသေးခငထွားစရာမရှိလို့ဆိုပှီး မှင့ဇွောတွို့ အိမနွားက မနကွှီးပငကွှီးရဲ့အောကမွှာ ဒီနေ့မှလာထိုးသှားတယွ။

ကိုငယတွို့လငမွယားကတော့ ယောကခွမကှီးနမကေောငွးလို့တဲ့ မဧပရယတွို့ မိဘတှအေိမကွို သှားအိပပွေးကှတော့ အိမမွှာကိုဦးရယွ၊ ကိုဇောလွှငနွဲ့ မလတတွို့ လငမွယားရယွ၊ မှင့ဇွောရွယွ လူပေါငွးလေးယောကပွဲရှိတော့တယွ။ မနကကွတညွးက ကိုဦးနဲ့ ကိုဇောကွှီး တတှတတွှတနွဲ့ တိုငမွငနွကှတော။ မှင့ဇွောွ နားစှနနွားဖှားကှားလိုကတွာကတော့ဒီနေ့ည အစီအစဉွ စမယွ …..တဲ့။ နားစှနနွားဖှားကှားလိုကရွပမယေ့ွ မှင့ဇွောအွတတသွိလိုကတွာက မလတွ မှနှငွးခှိုကို ဒီည ကိုဦးနဲ့ ကိုဇောကွှီး ရှေ့ပေါကနွောကပွေါကွ ဝိုငွးလုပတွော့မယွ ဆိုတာပါကိုပဲ။

ညရောကတွော့ ကိုဦးက မှင့ဇွောကွိုခေါပွှီး “မှင့ဇွောွ ညီလေး ဒီညကားမှာတဈညလောကသွှားစောင့ွ အိပပွေးပါကှာ။ အကို သိပနွမကေောငွးလို့”ကိုမှင့ဇွောကွို ပထုတတွယွ။ မှင့ဇွောကွလညွး အကှံနဲ့ဆိုတော့ အိပယွာခှငထွောငတွှယေူပှီး ကားဆီကိုထှကလွာခဲ့တယွ။ကားပေါမွှာ ခုံတှဖှေုတထွားတော့ အိပယွာခငွးရတာလှယတွယွ။ မှင့ဇွောကွ ကားပေါတွကွ အိပယွာခငွးပှီး လမွးထိပကွလကဖွကရွညဆွိုငကွိုထှကခွဲ့ပှီး ဘောလုံးပှဲ ကှည့ရွငွး အခှိနဖွှုနွးနလေိုကတွယွ။ သတိရလို့ လကကွနာရီကိုကှည့လွိုကတွော့ ၁၁ နာရီထိုးပှီမို့ မှင့ဇွောဟွာ အခှိနကွပှှီလို့ ခန့မွှနွးကာ အိမကွိုပှနခွဲ့တယွ။

အိမပွှနရွောကတွော့ ညနကတညွေးက ဘယသွူမှ မသိအောငဖွောကခွဲ့တဲ့ အိမွ ထရံပေါကကွ သတငွးစာလုံးကို ဖှုတပွှီးအိမထွဲကိုကှည့လွိုကရွာ သူ နဲနဲနောကကွသှှားပှီဆိုတာ မှင့ဇွောသွိလိုကရွတယွ။ အိမထွဲမှာ ကိုဦးတို့ သုံးယောကတွညွးမို့ လှတလွှတလွပလွပပွဲ မီးသီးကို ဖှင့ထွားတယွ။ ခှငထွောငလွညွးထောငမွထားဘူး။မလတတွို့အိပယွာပေါမွှာ ကိုဦး၊ ကိုဇောကွှီးနဲ့ မလတွ သုံးယောကစွလုံး ကိုယလွုံးတီးတှနေဲ့ ဖှဈနကှတယွေ။ မလတကွတော့ ဆေးတှေ အတိုကခွံထားရလို့ တောတွောလွှတနွပေုံပေါတွယွ။ ပကလွကလွှနထွားတဲ့ ကိုဇောကွှီးကိုတကခွှထားရငွး။

သူမရဲ့ တငပွါး ဖောငွးဖောငွးကားကားကှီးတှကေို သိမ့ကွာသိမ့ကွာနဲ့ အိခနဲ အိခနဲ ခှကွ ခှကသွှားအောငကွိုပဲ တဗှောငွးဗှောငွး အပေါကွနဆေောင့နွတယွေ။ မလတရွဲ့ ဖှံ့ထှားကှီးမားတဲ့ နို့အုံဝိုငွးဝိုငွးကှီးတှဟောလညွး သူမတဈခကှဆွောင့လွိုကတွိုငွး လထေဲမှာတုနခွါနတေော့တယွ။ မလတရွဲ့ ပါးစပကွလညွး …. ဟီး ခနဲ၊ ဟငွး ခနဲ ….. မာနဖွီသံတှအဆကေမွပှတထွှကနွတယွေ။ သူမရဲ့ခေါငွးက ဘယညွာ ခါရမွးလိုကွ၊မော့တကသွှားလိုကွ၊ ပှနငွိုကကွလှာလိုကနွဲ့ ဆံပငတွှဟောလညွး ဖှာလနကွှဲကာ မကှနွှာရှေ့နောကွ ဖုံးကှယနွတေော့တယွ။

ထိုစဉွ ဘေးမှာထိုငကွာ ဂှငွးတိုကနွသေော ကိုဦးက မတတွပထွလိုကပွှီး မလတရွဲ့ပှန့ကွှဲနတေဲ့ ဆံပငတွှကေိုစုကိုငလွိုကတွယွ။ ထိုအခါ တဏှာငှေ့တှေ ပှည့လွှှံနလေို့ မကှလွုံးကိုစငွး အံကိုတငွးနအေောငကွှိတထွားပှီး တိတိရိရိနဲ့ အရမွးကို ဆှဲဆောငအွားကောငွးနတေဲ့ မလတရွဲ့ မကှနွှာလှလှကို မှငလွိုကရွတော့ သှောွ မလတကွ ဒီအတိုငွးနရငွေ မကှီးလောကသွိပကွှည့မွကောငွးပမယေ့ွ လိငဆွကဆွံနတေဲ့ အခှိနလွညွးရောကကွော သူ့ရဲ့မကှနွှာက တဖကအွမှိုးသားတှရေဲ့အပေါမွှာ တောတွောလွေးကို ဆှဲဆောငအွားကောငွးတဲ့ မကှနွှာမှိုးပါလား ..လို့ မှင့ဇွောတွှေးမိတယွ။

ကိုဦးက သူ့ ရဲ့ လီးကို မလတရွဲ့ ပါးစပနွားကို တိုးပေးလိုကတွော့ မလတဟွာ ကိုဇောကွှီးရဲ့အပေါမွှာ အဆောင့မွပကှပွဲ ကိုဦးရဲ့ လီးကိုလညွး အငမွးမရ ….. တပှှတပွှှတနွဲ့….. ဆှဲစုပပွါတော့တယွ။ ခဏကှာတော့ ကိုဇောကွှီးက ကိုဦးကိုလှမွးပှောတယွ။ ကောငမွတော့ အရမွးကိုထနနွပှေီ။ ကိုဦး ခငဗွှားလုပမွှာဖှင့လွုပတွော့လေ ….. လို့ပှောတော့ ကိုဦးက အေး ဒါဆိုလုပတွော့မယွ ….. ဆိုပှီး မလတပွါးစပထွဲက သူ့ရဲ့ လီးကို ပှနထွုတလွိုကတွယွ။ …..ပှှတွ ….. မလတကွ လီးကို ဆှဲစုပလွိုကတွဲ့အသံထှကသွှားပှီး ကိုဦးရဲ့ လီးတံကှီးဟာ မလတပွါးစပထွဲမှ ငေါကခွနဲ ပှနထွှကသွှားတော့တယွ။

ထို့နောကကွိုဦးက သူ့ရဲ့ လီးကို ဂေါလွီကှငွး တပလွိုကတွာမှငရွတယွ။ မလတွ တကဆွောင့တွာကို ခံနတေဲ့ ကိုဇောကွှီးက အောကကွိုတှဲ ကနှတေဲ့ မလတရွဲ့ နို့ ထှားထှားကှီးတှကေိုလကနွဲ့လှမွးစုပကွိုငလွိုကရွငွး ကိုဦးကို လှမွးပှောတယွ။ ခငဗွှား အဲ့ဒါနဲ့ လုပမွလို့လား… အေး… ဒါနဲ့ ဆို မှနှငွးက မတရားရုနွးပှီး သအေောငအွောွ မှာ။ သေးတှပနွေးမှာလညွး အသအခှောပဲ ။ ခငဗွှားသိတဲ့အတိုငွးပဲ ဒီကောငမွက သိပထွနတွာ။ အေးလေ။ ရုနွး ရုနွး အောအွောပွေါ့ကှာ။ သေးပနွးတော့လညွးပနွးပေါ့။ တဈအိမလွုံးလညွး တို့ခညွှးပဲကိုး။ ပှီးတော့အိမနွားမှာလညွး ဘာအိမမွှ ရှိတာမှမဟုတတွာ။

သူလညွး ကာမအရသာကို ကောငွးကောငွးကှီးခံ ဖူးသှားတာပေါ့။ ဟုတတွယွ မဟုတလွား မှနှငွး… ကိုဦးက ကိုဇောကွှီးကို ပှနပွှောရငွး မလတကွိုပါ တဆကတွညွးမေးလိုကရွာ မလတဆွီမှဘာအဖှမှထှကေလွာတဲ့အသံမကှားရဘူး။ မလတကွ စိတညွို့ခံထားရတဲ့လူလို ဖှဈနပှေီး သူ့ကို မပှောသလိုပဲ ကိုဇောရွဲ့ အပေါမွှာ တဟီးဟီး…..တဟငွးဟငွး…. နဲ့ အားရပါးရ ဆောင့ကွာခညွှးနတေော့တယွ။ ကိုဇောကွှီးကကိုဦး ခငဗွှားသူ့ကို ဘာမှ သှားမေးမနနေဲ့တော့။ ဒီအခှိနမွှာ သူက ကှုပတွို့ ဘယလွိုလုပလွုပခွံမှာပဲ။ ကဲလာ ဒါဆိုကှုပသွူ့ကို ခှုပပွေးထားမယွ ….ဆိုပှီး အပေါကွတကဆွောင့ကွာ။

ဖီးလတွှေ အပှည့ဝွငနွတေဲ့ မလတကွို ရပခွိုငွးကာ သူ့ရဲ့အပေါမွှဆငွးခိုငွးလိုကတွော့တယွ။ မလတလွညွး ဆောင့တွာကို ရပပွှီး မဆငွးခငှဆွငွးခငှပွုံနဲ့ ဆငွးလိုကကွာ ….. ဘာလုပကွှဦးမလို့လဲ ဟငွ ….. လို့ အသံတုနတွုနနွဲ့ မေးနလတယွေေ။ ကိုဇောကွှီးက ဘာမှ ပှနမွပှောပဲမလတကွိုနောကကွှောကနသေိုငွးဖကလွိုကပွှီး မလတရွဲ့လကနွှဈဘကကွို နောကသွို့ ဆှဲကာ သူ့ရဲ့လကမွောငွးကှားမှာတငွးကပှနွအေောငွ ခှုပထွားလိုကတွော့တယွ။ ကိုဦးက မလတရွဲ့ ရှေ့တည့တွည့မွှာ ဝငထွိုငလွိုကပွှီး တဆတဆွတွ တုနကွာ ခပကွားကားဖှဈနတေဲ့။

မလတရွဲ့ပေါငတွံကှီးနှဈဘကကွို ဆှဲထောငရွငွး ဂေါလွီကှငွးတပထွားတဲ့ သူ့ရဲ့ လီးကှီးကို မလတရွဲ့ အဖုတပွေါမွှာ တငလွို့ထကအွောကပွှတနွတေော့တယွ။ အလိုလေးးဟေးးးဟေးးးးဟေးးးး းးး းး ဘယ့နွှယ့ဟွာလညွး အားး းးး အားးး း းး မလုပနွဲ့ မလုပပွါနဲ့တော့ ပှတမွနပေါနဲ့တော့မခံနိုငတွော့ဘူး လုပပွါတော့ လိုးထည့လွိုကပွါတော့ ဟငွးးးး းးး ဟငွးးး းးးး ဟီးးး း း းး းးး …..မလတဆွီက အဆကမွပှတအွောမွှညသွံတှထှကလွောပှီး၊ တဈကိုယလွုံးလညွး ရုနွးကှှ လာတော့တယွ။ ကိုဇောကွှီးကနောကကွနပှေီးအတငွးခှုပထွားရသလို။

ကိုဦးကလညွးရှေ့ကနပှေီး မလတလွတရွဲ့ ကားထောငထွားတဲ့ ပေါငကွှီးနှဈဘကကွို ဆှဲမပှီးခှုပထွားလိုကရွတယွ။ ထိုနောကွ ကိုဦးက သူ့ရဲ့… လီးကို မလတရွဲ့ စောကဖွုတွ အဝကို တေ့ကာ …..ဗှိ ခနဲ….. ဖိသှငွးလိုကတွယွ။ အ အ အ အ ဟားးး းး းး အောကမွလေးဟေးဟေးဟေးးး ဟီးး းး း း းးးးး …..လို့ ရှိုကအွောလွိုကရွငွးမလတခွမှာ တကုနလွုံးအကှောဆှဲသလို တဆတဆွတတွုနတွကသွှားပှီး ခေါငွးပါလနတွကသွှားတယွ။ ပှီးတော့မှာ ဟငွးးးးးးခနဲ….. သကပွှငွးရှညကွှီးခကှာ မလတရွဲ့ခေါငွးက ရှေ့ကိုပှနငွိုကကွှ သှားတယွ။

အဲ့ဒီအခှိနကွနစပှေီးကိုဦးဟာ မလတကွို ရှေ့ကနေ ဖှောငွးဖှောငွးနဲ့ ဆကတွိုကဆွောင့တွှယပွါတော့တယွ။ ဗှိ ဗှိ ပှှတွ ဇှပွ ပှှတဇွှပွ “အောကမွလေး အောကမွလေးးး အမေ့ အမေ့ အားးး းးး” ဇှပဇွှပွ ပှှတပွှှတွ ဇှိ ဇှတွ ပှှတွ “အားးဟားးး းးး ကောငွးး ကောငွးး းး အောကမွလေးးး ကောငွးလိုကတွာတော့..” ဗှဈဗှိ ဗှဈဗှိ ဇှတဇွှတွ ဗှဈဗှိ ကောငွးတယွ ကိုရေ အားးဟားးး ကောငွးလိုကတွာ ငါ့နှယ့နွောွ ဟီးဟီးးဟီးးးဟီးးးး ှတပွှှတွ ဇှတပွှှတွ ဗှဈဗှဈ ဗှိ အားး အောကမွလေးဟေးဟေးးး းး းးး အထဲမှာ ဘာကှီးနဲ့ ဆှဲနတောလညွးးး မှ၊ မှနှငွးးနှငွးးး သေ၊ သေ…ဟေ…ဟေ ရတော့မယရွှငရွေ ရှီးးဟီးးးဟီးးးဟီးး းးး …..။

စသညဖွှင့ွ ကယှလွောငစွှာ အောဟွဈရငွး…………. အမလတွ မှနှငွးခှိုမှာ လကကွော ခှထေောကတွှကေိုပါ ရှေ့တဈယောကနွောကတွဈယောကခွှုပွ ကိုငခွံထားရသည့ွ ကှားမှ သူမရဲ့ ခနဓွာကိုယွ ညိုထှားထှားကှီးနဲ့ ခါးကို ကော့ ကော့ပှီး ….. တဘုနွးဘုနွး….. တဒုနွးဒုနွး ….. မညအွောငကွိုပဲ ဗှောငွး ဆနစွှာ ရုနွးကနပွါတော့တယွ။ ကိုဇောကွှီးက နောကကွနေ မလတကွို အနိုငနွိုငသွိုငွးခှုပထွားရငွး ကိုဦးရေ ခပသွုတသွုတွ ဗငွှးလိုကတွော့ ဗှို့။ ကှုပမွနိုငခွငှတွော့ဘူး။ မှနှငွးက နဂိုလကွမှ ခပထွနထွနကွို ဂေါလွီကှငွးနဲ့တှေ့သှားတော့၊ ဒီကောငမွ မတရားရုနွးကှှနတော။

အောနွတောလညွး သတေော့မယ့အွတိုငွးပဲ။ ခဏနဲ့ပှီးတော့မယ့ပွုံ ပေါတွယွ။ ဟေ့လူ ခငဗွှား ထုတပွှီးတာနဲ့ ရှောငနွောွ။ သခှောတယွ ကောငမွက သေးပါထှကမွှာ …..ဟုကိုဦးကို လှမွးပှောလိုကတွော့ ….. အေးပါ ငါလညွး ဒီမှာ သူ့တငပွါးဆုံ ကှီးတှကှှပှေီး ရုနွးနတောကို သိပထွိနွးမထားနိုငတွော့ဘူး။ မငွး ဟာမလေးကတောတွောဏွှာကှီး သကိုးးး ကှ ….. ဟု ပှနပွှောကာ ခပသွှကသွှကဆွောင့လွေ့ရာ ဇှတွ….ဗှဈ ဇှတွ..ဗှဈ ဇှတဗွှဈ ဇှတဗွှဈ ဇှတဗွှဈ ….. လီးဝငွ …လီးထှကသွံ အဆကမွပှတနွဲ့အတူ အောကမွလေးတော့ အားး အားး းးး အားးး းး သပှေီ သပှေီ မခံနိုငဘွူးးး မ၊ မခံနိုငဘွူး။

အ အ အ အားဟားဟားးဟားးး းးး မ မ မရတောဘူးး း း း မလတဟွာ ကဘာပကှမွတတွ အောဟွဈပှီး ဖှံဖှိုးသနစွှမွးတဲ့ သူမရဲ့ ကိုယခွနဓွာကှီးမှ ရှိသမှှ အားအငတွို့ကိုသုံးလှှကွ သလေုမှောပါးရုနွးကနပွါတော့တယွ။ မှင့ဇွောလွညွး မိမိအမဖှဈသူကို ယောကဖွ နှဈယောကကွ ခှုပပွှီး ဂေါလွီကှငွးတပကွာ ပကပွကွ စကစွကွ လိုး နတေဲ့မှငကွှငွးကို ကှည့ပွှီး စိတတွှေ အလှနကွှှလာတဲ့အခှိနမွှာပဲ ဖယွ ဖယွ ဖယွ ….. ဆိုသည့ွ ကိုဦးရဲ့ သတိပေးသံနဲ့ တပှိုငနွကထွဲ ကိုဦးကလညွး သူ့ရဲ့ လီး ကို ပှှတခွနဲ… ဆှဲထုတကွာ နောကဘွကသွို့ ဆုတပွှီးရပလွိုကသွလို။

ကိုဇောကွှီးကလညွး မလတကွိုနောကကွနသေိုငွးခှုပထွားတာကို လှှတခွကှာနောကဘွကသွို့ ခုနဆွုတပွှီးရပလွိုကတွယွ။ ကိုဦးက ကိုဇောကွှီးကို …..ကှည့ွ ကှည့ွ မငွးဟာမလေးကိုကှည့ွ …..လို့ ပှောသံကှားလို့ မှင့ဇွောလွညွး မလတကွိုလှမွးကှည့လွိုကတွော့ မလတဟွာ အိပယွာပေါမွှာ မှှနဂေါးတဈကောငလွိုပှငွးထနစွှာ လူးလိမ့နွရငွေး သူမရဲ့ခနဓာကိုယွ ထှားထှားကှီးဖှင့ွ ကှမွးပှငပွေါကွို တဒုနွးဒုနွး ရိုကလွှှကွ.. အား ကောငွးလိုကတွာတော့ အောကမွလေး ကောငွးလိုကတွာ အမရေဲ့ အောင့ွ အောင့ွ အောင့မွလေးးး း းးးးသတေော့မှာပဲ သတေော့မှာပဲ ..သေ သေ သဟဟဟေေေေ သလေိုကပွါရစတေော့လား ရှငရွဲ့ အီးးး ဟီးးး းးးးးကောငွးတယွ ကောငွးတယအွရမွးကောငွးတယွ ….. ဟူ၍။

ငယသွံပါအောငွ ဟဈအောပွှီး သမူအရဲ့ တငပွါးဆုံ ကှီးတှကေို ကော့ကော့မှှောကကွာ သေးတှေ တဗှနွး ဗှနွးး. ပနွးထုတပွှဈလိုကပွါတော့တယွ။ အားရအောငွ သေးတှပနွေးထုတပွဈလိုကပွှီးနောကွ မလတဟွာ အိပယွာပေါသွို့ အရုပကွှိုးပှတပွှုတကွသှှားပှီးအသကကွိုအနိုငနွိုငရွှူနရကော ငှိမသွကလွှှကရွှိပါတော့တယွ။ ဦးက …..ကောငမွလေးသနားစရာကှာ။ တို့ခဏနားရငကွောငွးမယထွငတွယွ။ သူ့ခမှာမှော့မှော့ပဲကနှတွော့တယွ ..ဟုပှောလရော ကိုဇောကွှီးက ခငဗွှားက ကှုပမွိနွးမကို ဂေါလွီကှငွးတပပွှီး သောကရွမွးဗငွှးတုနွးက ဗငွှးပှီး ခုမှ ဘာသနားပါပှီလညွး။

ဒါပဲနောွ ခငဗွှား မိနွးမသူဇာကှီး ကှရငလွညွး မတိုကှေး။ ခုမှနှငွးလေး ဖှဈသလိုကို ဖှဈသှားမှကို ကှုပကွကှနပမွှော။ ဟုပှောလရော …….အေးပါကှာ ။ အေးပါ မင့သွဘောရှိပါပဲ။ ဟဲဟဲ ဒါမှ တို့ ဒရိုကဘွာကှီးကှ။ လာ၊ ဟေ့လူ သနားမနနေဲ့။ ကောငမွက သနလွညွးသနွ ထနလွညွးထနပွါတယွ။ ခုဟာကလညွး သူကောငွးလှနွး ကှို ကလွှနွးအားကှီးလို့ ဖှဈသှားတာ။ ခုလို သေးတှဆေိုရှှဲ နတေုနွး မှ ဖငခွလှို့ကောငွးမှာ။ ခှောကသွှားလို့ရှိရငွ မကောငွးဘူး။ အခှိနရွှိခိုကွ လုံ့လစိုကကွှစို့ …..ဟုဆိုကာ ခှခှကလေေေး လဲနတေဲ့ မလတရွဲ့ ခနဓွာကိုယကွှီးကို နှဈယောကသွားမခှီကာ ကိုဦးတို့ အိပယွာဘကကွို ရှှေ့လိုကတွော့တယွ။

ထို့နောကွ ကိုဇောကွှီးက မလတကွို လှုပနွှိုးလိုကတွယွ။….. မှနှငွးလေး မှနှငွးလေး ထ ထ …..မလတွ လညွး ….. မ မ ပှီးသေးဘူးလားရှငွ ကှှနွ ကှှနမွ ကို ဘာတှထပလွေုပကွှဦးမလို့လဲ။….. အသံတုနတွုနယွငယွငဖွှင့ွ တိုးညှငွးစှာ မေးလိုကရွာ ကိုဇောကွှီးကဘာမှမကှောကပွါနဲ့ မှနှငွးရယွ။ ကိုယတွို့က မှနှငွးကို ဒီထကကွောငွးအောငွ လုပပွေးမှာပါ။ တောွ တောပွါတော့ အကိုရယွ။ မှနှငွးလေ အဲ့ အဲ့ဒီကောငွးတာကှီးဆိုတာကိုပဲ ကှောကလွှပါပှီ။ ဒီညတော့နားပါရစတေော့။ မှ ..မှနှငွးကို သနားကှပါ အကိုတို့ရယွ။ တဈခါတညွးပါကှာ။ တဈခါတညွးရယွ။

လိမမွာပါတယွ နှငွးလေးရယွ။ ရော့ အားရှိသှားအောငွ နှားနို့ လေးသောကလွိုကွ . ဟုဆိုကာ ကိုဦး အသင့ယွူလာတဲ့ နှားနို့ကို ကိုဇောလွှငကွ မလတကွို တိုကလွိုကတွယွ။ မလတလွညွးအမရေေ သမီးဘဝက ဆိုးပါတယရွှင့ွ ဟီးး ဟီးးး ဟင့ဟွင့ွ ….. တသိမ့သွိမ့ရွှိုကရွှိုကွ ငိုရငွး နှားနို့ကိုတဂှိုကခွှငွးသောကခွနှလတေေော့တယွ။ ကိုဦးက မလတရွဲ့ဘေးမှာလှဲအိပလွိုကပွှီး၊ ကိုဇောလွှငကွတော့နောကဖွေးဘကကွိုဝငသွှားတယွ။ ကိုဦးက မလတနွဲ့ နှဈယောကတွညွးရှိတဲ့အခှိနွ မှာ မလတကွိုမေးတယွ။ ဘယလွိုလညွး မှနှငွး ကိုယလွုပတွာခံရတာကောကောငွးရဲ့လား။

မပှောပါရစနေဲ့ ကိုဦးရယွ မှနှငွး ရှကလွှနွးလို့ပါ။ အေးပါ။ ဒါဆိုလညွး မမေးတော့ပါဘူး။ ဒါပမယေ့ွ မှနှငွးရဲ့ ပေါငလွေးကိုနဲနဲတော့ ဟ ပေး….. ဟု ကိုဦးက ပှောလိုကရွာမလတလွညွး ပေါကတွဲ့နဖူး မထူးတော့ပှီ ဟု ယူဆတဲ့ပုံစံနဲ့ စေ့ထိုငထွားတဲ့ သူမရဲ့ပေါငတွနွ ကှီးနှဈဖကကွိုခပကွားကားလုပပွေးပှီး လကကွိုပါ နောကဘွကသွို့ ပဈကာထောကထွားလိုကတွော့တယွ။ ကိုဦးက ပကလွကအွိပနွရငွေးမလတရွဲ့ ပဈစညွးကို လကနွဲ့ ရှရှလေးလှမွးပှတနွတောတှေ့ရတယွ။ ခဏကှာတော့ မလတွ ဆီက တဟငွးး ဟငွးးး တဟီးးး းးဟီးး း းး….. အသံတှပှနထွှေကလွာပှီး တုနတွုနယွီယီနဲ့ ကိုဦးကိုမေးရှာတယွ။

နှားနို့ထဲမှာဆေးထည့ထွားသေးလားဟငွ…..တဲ့။ ကိုဦးက လကနွှဈခှောငွးထောငပွှပှီး ….. နှဈဆ ဆိုတော့ မလတကွ …. အောင့မွလေး ရကွ ရကွ စကွ စကွ လိုကွ ဟိုကွ ဟိုကွ ….. မလတဟွာ ….. ရကစွကလွိုကတွာရှငွ ….. လို့ ပှောဖို့ကို ပှီးအောငတွောငမွပှောနိုငတွော့ဘဲ ကိုဦးကခပတွငွးတငွးဖိပှတပွေးလိုကတွာကှောင့ွ မလတခွမှာမှာ ဆေးအရှိနတွှေ ပှနတွကလွာပှီး မ မ မ မရတော့ဘူးး းးး အောင့မွလေး ကိုကှီးရယွ အားးအားး ရှီးးး း းးး းးး ဟုဆိုကာ အသကရွှူသံတှပေါပှငွးထနလွာပှီး ကိုဦးရဲ့ထောငမွတနွလှှကရွှေိတဲ့ လီးပေါကွို ကပှာကသီ တကခွှရငွး အဆုံးအထိထိုငခွလှိုကပွါတော့တယွ။

လီးဝငသွံနဲ့ အတူ မလတဟွာ မကှနွှာကိုမော့ထားပှီး သူမရဲ့ တငပွါးဆုံ အိုးကှီးတှေ ကိုနောကကွိုကော့ပှဈထားကာအောင့မွလေးလေး ကောငွးလိုကတွာရှငွ။ ကိုကှီးရဲ့ဟာမှာရှိတဲ့ အဲ့ဒီဖုလုံးလုံးတှကေ ကှှနမွရဲ့ အသဲနှလုံးတှကေိုပါပှတဆွှဲနသလေိုပဲ။ သိလား…..ဟုဆိုကာ မကှလွုံးကိုစငွးပှီး လီး မှိနွးမှိနွးရငွး ဖီးလခွံနပေါတော့တယွ။ ကိုဦးကမှနှငွးရဲ့ အဲ့ဒါဂေါလွီကှငွးတပထွားတာလို့ခေါတွယွ။ မှနှငွးကှိုကတွယမွဟုတလွား ….. ဆိုတော့ ကှိုကတွာပေါ့ ကိုကှီးရယွ …..တဲ့။ ကှိုကရွငွ ငှိမမွနနေဲ့ လှုပတွော့လေ …..လို့ ကိုဦးကပှောတော့မှ အမလတွ မှနှငွးခှိုဟာ တဟူးဟူး တဟီးဟီးး ….. အောငွှီးပှီး။

ကိုဦးရဲ့ အပေါမွှာ သူမရဲ့ ခဏာကိုယွ တတုနတွုနကွှီးကို ရှေ့တိုးနောကဆွုပလွုပရွငွးအပီအပှငဆွောင့ပွါတော့တယွ။ထိုအခှိနမွှာပဲ နောကဖွေးဘကသွို့ဝငသွှားတဲ့ ကိုဇောကွှီး ပှနရွောကလွာပှီး ….. ကှုပဆွှာကတော့ သှကခွကွှ။ ဒီအသံတှေ နောကဖွေးက ကှားကတညွးက ကှု ပတွော့ထငပွါတယွ။ ငါ့ဆှာသမားတော့ငါ့စကီကှီးကို ဆှဲနပှေီလို့။ ….. မလတကွတော့ ကိုဇောကွှီးကို လှည့ကွှည့ကွာ ….. ဟငွ ကို …..တဲ့ဆိုပှီးတဈခှနွးတညွးပှနပွှောကာ အဆောင့မွပကှပွဲ ကိုဦးအပေါမွှာ …..အောင့မွလေး ကောငွးလိုကတွာ အောင့မွလေး ရှီးးး ဟီးးး းးးး …..စသညဖွှင့ွ အောငွှီးသံတှပေေးရငွး ဆကလွကလွှုပရွှားနလတယွေေ။

ကိုဇောလွှငကွ အနောကဖွကကွနေ ဝငထွိုငလွိုကပွှီး မလတကွို…..မှနှငွး ကိုဦးအပေါကွို မှောကခွလှိုကွ…..တဲ့ မလတလွညွး ….. ရှငွ ….. ဟုတကွဲ့….. . ဆိုပှီး သူမရဲ့ ဆူဖှိုးဖှင့ထွှားတဲ့ ရငနွှဈမှှာကို ကိုဦးရဲ့ ရငဘွတပွေါသွို့အပခွလှိုကပွှီး သူမရဲ့မေးစေ့ကိုလညွး ကိုဦးရဲ့ ပုခုံးပေါကွို တငထွားလိုကပွါတော့တယွ။ ကိုယကွို ရှေ့သို့ ပှဈခလှိုကလွို့နောကဖွကတွှငွ အစှမွးကုနွ ထောငကွားသှားတဲ့ မလတရွဲ့တငပွါးလုံးလုံးကှီးတှကှေားထဲက စအိုဝကို ကိုဇောကွှီးကတဈခုခုသုတလွိမွးနတယွေ။ မလတကွ ….. ကို ဘာလုပမွလို့လဲဟငွ…..ဆိုတော့ ကိုဇောကွှီးကမှနှငွးကို ကိုဦးနဲ့ ကိုယွ ရှေ့နောကွ ဝိုငွးခှ ပေးမလို့….. တဲ့။

ဖှဈပါ့မလားရှငရွယွ….. .မလတဆွီက စိုးရိမသွံခပတွိုးတိုးလေးထှကလွာသောလွညွး အကှောကအွကနငွှငွးဆနတွာမှိုးတော့မတှေ့ရပါဘူး။ မလတဟွာ မှင့ဇွောတွို့ အိမမွှာရှိတဲ့ မိနွးမသားတှထေဲမှာ သှေးသား အဆူဖှိုး ဆုံးနဲ့ ကာမဆနဒွအပှငွးပှဆုံးဖှဈတာကတဈကှောငွး၊ ကာမစိတကွှှဆေးတှကေို သောကထွားတာကတဈကှောငွးကှောင့သွူမကိုယတွိုငလွညွး အမှိုးသားနှဈယောကွ ရှေ့တဈပေါကွ နောကတွဈပေါကဝွိုငွးလုပတွဲ့ အရသာကိုခံစားကှည့ခွငှနွပေုံရတယွ။ ကိုဦးလညွး သူ့ရဲ့ လီးကို မလတရွဲ့ ဖငပွေါကမွှာ တော့ပှီး ဖှေးဖှေးခှငွး သှငွးလရော မလတဆွီမှအိ ကို ကို အိ အဈ အ အ အားး အမေ့…..စသညဖွှင့ခွပအွဈအဈအသံလေးတှပေေါထွှကလွာကာ။

မလတရွဲ့ကိုယခွနဓွာဟာလညွး ရှေ့ သို့ တှန့ွ ပှီး အနညွးငယွ ပှနကွှှလာလို့ အောကကွနေ ကိုဦးက ဆှဲဖကထွားရတယွ။ ခုဆိုရငွ မလတရွဲ့ဖငထွဲမှာလညွး သူမရဲ့ယောကွှား ကိုဇောကွှီးလီးက အဆုံးဝငနွပှေီ။ မလတရွဲ့ စောကဖွုတွ ထဲမှာလညွး သူမအမကှီးရဲ့ ခငပွှနွးဖှဈတဲ့ ကိုဦးရဲ့ ဂေါလွီကှငွးစှပလွီးကှီးကလညွး အောကကွနေ ပင့စွိုကထွားတာခံနရလပှေေီ။ မလတခွမှာ အသကကွို ခပအွဈအဈ ရှူ ရှိုကရွငွး ပါးစပကွ ဟစီဟစီဖှဈနရှောတယွ။ ကိုဇောကွှီးက ကိုဦးကိုပှောတယွ။ခငဗွှားနဲ့ ကှုပွ စုံအသှငွးအထုတလွုပရွငွ မှနှငွးခံနိုငွဦးမှာမဟုတဘွူး။ အဲ့တော့ ခငဗွှားကော့သှငွးရငကွှုပဟွာကိုထုတမွယွ။

ကှုပဟွာကိုထည့လွိုကရွငွ ခငဗွှားပှနထွုတလွိုကွ။ ဟုတပွှီလား။ အိုကေ လေ။ ကိုဦးနှင့ွ ကိုဇောလွှငွ မှင့ဇွောရွဲ့အမလတွ မှနှငွးခှိုကို စပှီးဝိုငွးလိုးလပှေီ။ ဇှိ ကခနဲ ဖငထွဲကို လီးဝငသွှားတဲ့အသံတှေ၊ ရှှတွ ကနဲ ဖငထွဲက …လီး ပှနထွုတတွဲ့အသံတှဗှှတခွေနဲ စောကဖွုတထွဲကို လီး ဝငသွှားတဲ့ အသံတှေ၊ ပှလှတွ ဆိုကာ စောကဖွုတွ ထဲမှ လီးထှကတွဲ့အသံတှေ….. စတဲ့ လီးဝငထွှကသွံတှကှေားထဲ မလတခွမှာမှာ ရှေ့ က ဟာထဲကို ကိုဦးရဲ့ ဂေါလွီတပလွီးကှီးက ဝငလွာလို့ အသဲတှအေူတှကေို ဆှဲဆုပလွိုကသွလိုခံစားလိုကရွတဲ့အခှိနမွှာပဲ နောကပွေါကထွဲမှ ရှိတဲ့ သူမရဲ့ယောကွှားရဲ့လီးက ပှနထွှကသွှားလို့ ဟာတာတာကှီးအားမလိုအားမရ ခံစားလိုကရွပှနတွယွ။

တဈခါ ကိုဦးရဲ့ လီးမှာရှိတဲ့ အဖုအထဈတှကေ သူမရဲ့ အဖုတွ နံရံတှကေို ပှတဆွှဲ ကာ ပှနထွှကသွှားလို့ မခံခှိမခံသာဖှဈနတေဲ့အခှိနမွှာပဲ၊ သူမရဲ့နောကပွေါကထွဲကို ယောကွှားဖှဈသူရဲ့ လီးက တဖနပွှနဝွငလွာလို့ ပှည့ပွှည့သွိပသွိပွ ကှပကွှပွ သညွးသညွးကှီး ခံစားလိုကရွပှနနွဲ့ ….. ယောကွှားနှဈယောကတွဈပှိုငတွညွး ဝိုငွးလိုးတဲ့ အရသာကို ပထမဦးဆုံးခံစားဖူးရငွး မရှူနိုငမွကယနွိုငွ ဖှဈနရှောတော့တယွ။ မလတဟွာ သူမရဲ့ ခနဓွာ ကိုယကွို အပှငွးအထနရွုံးကှှ လှုပရွှားသောလွညွး အမှိုးသားနှဈဦးကညှပဖွိထားတာခံနရတေဲ့အတှကွ လှတထွှကသွှားခှငွးမရှိပေ။

မလတဟွာ လကတွှကေို ကှမွးပှငနွဲ့တဗှနွးဗှနွးရိုကလွိုကွ တှေ့ကရာတှကေုတခွစှဆွှဲလိုကွ သူမရဲ့ဆံပငတွှကေို သူမဘာသာသူမ ဆှဲဆုပလွိုကွ လုပနွတေော့တယွ။မလတဟွာ အစပိုငွးမှာ …..အမတှေေ အကိုတှေ တကာ သပေါပှီ ကှပေါပှီ နဲ့ ကယပွါ ယူပါ တဈစာစာ အောဟွဈငိုကှှေးပမယေ့ွ ၊ အခှိနကွှာလာတာနဲ့ အမှှ ကိုဦးနဲ့ ကိုဇောကွှီးရဲ့ ဟနခွကှညွီညီ အပေါအွောကွ အဝငအွထှကစွညွးခကှကွကှ လိုးပေးမှုတှအေောကမွှာ တဈသကနွှင့တွဈကိုယွ တဈခါမှှ မခံစားဖူးခဲ့တဲ့ ကာမအရသာတှေ တလိပလွိပတွကလွာကာ မလတဟွာ….. ကောငွးလိုကတွာ အောင့မွလေး။

ကောငွးလိုကတွာရှင့ွ ကောငွးတယကွိုယတွို့ရယွ ကောငွးလိုကတွာတော့ွ….. စသညဖွှင့ွ ကောငွးကှောငွးကို တစာစာရရှတကွော ခနဓွာကိုယကွှီးကို ရှေ့တိုးနောကငွငပွှု လှှကွ အဖှားတကသွလို တဟီးးးဟီးးးး တုနယွီလာတော့တယွ။ အဆကမွပှတအွောဟွဈနသညေ့ကွှားမှ အံကို …..တကှိကှိ …..မှညအွောငကွှိတပွှီး လကတွှေ အရငလွို ရုနွးကနွ ထုရိုကမွနတေော့ဘဲအောကကွမှှေ့ယာကို ကစှကွစှပွါအောငွ မလှှတတွမွးဆှဲဆုပကွာထားတော့တယွ။ ကိုဇောကွှီးက အပေါကွနပှေီး…..ကိုဦးရေ ကောငမွတော့ ထပပွှီးတော့မယွ။

ခငဗွှားနဲ့ ကှုပွ စုံဝငစွုံထှကွ ခပကွှမွးကှမွးလေး ဗငွှးပှီးထုပလွိုကကွှရအောငွ။လုပလွိုကဆွှာရေ….. အောကကွကိုယွဦးကပှနပွှောပှီး သူ့ရဲ့ ခါးကို အပေါကွိုကော့တငဆွောင့လွိုကသွလိုကိုဇောကွှီးကလညွး မလတရွဲ့ဖငကွားကားကှီးကို ကိုငကွာ သူ့ဟာကို စောင့ထွည့လွိုကတွော့တယွ။ ဇိ၊ ရှှတွ….. ရှေ့နောကတွဈလှည့စွီအဝငအွထှကလွုပနွတေုနွးက မသိသာပမယေ့ွ ယခုလို တပှိုငနွကစွုံဝငလွာတော့ မလတခွမှာမှာရှေ့ထဲမှာ ကိုဦးရဲ့…ီးက ဂေါလွီတှနေဲ့ ပှတဝွငလွာတဲ့ ဒါဏကွော၊ နောကထွဲမှာ ပှည့သွိပသွှားတဲ့ ဒဏကွောကို တပှိုငနွကခွံစားလိုကရွပှီး…..။

အောကမွလေး သပေါပှီတော့ွ သပေါပှီ သပေါပှီ…..ဟူ၍သှကသွှကခွါအောငွ အောဟွဈလိုကရွလသညွေ။ ထို့နောကွ နှဈယောကသွားစုံပှိုငထွုတလွိုကပွှနရွာ ….. ဗှှတွ၊ ပှလှတွ …..မလတဟွာ ရှေ့က ဂေါလွီပှတဆွှဲကာကလီစာတှကေို ဆှဲထုတသွှားတဲ့ဒဏကွော၊ နောကကွ ပှည့သွိပနွရောမှ ဟာခနဲဖှဈသှားတဲ့ အရသာကိုပါ ညှပပွူးညှပပွိတခွံစားလိုကရွတော့ ဘယလွိုမှတောင့မွခံနိုငတွော့ဘဲ အား. အောင့မွလေးလေး သပေါပှီ ဘယ့နွှယ့ဟွာတှလေဲရှငတွို့ရယွ အောင့မွလေး အမရသမေေီးအဖှဈကို ကှည့လွှည့ပွါဦး….. ဟု ကှူကှူ ပါအောငွ ဟီးခှ ငိုကှှေးပါတော့တယွ။

မလတရွဲ့ လကတွှကလညွေးအိပယွာကို ဆုပကွိုငထွားရမှာ ရှေ့ကှမွးပှငကွို တဒုနွးဒုနွး နဲ့ ပှနလွညထွုရိုကပွါတော့တယွ။ကိုဦးနဲ့ ကိုဇောကွှီးက မလတရွဲ့ဖှဈပကှနွပေုံကို ဂရုမစိုကကွှဘဲ ဆကကွာ ဆကကွာ စုံထုပစွုံသှငွး လိုးထည့နွလရေော ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ အောင့မွလေး အမရေေ အောင့မွလေးလေး ဟီးးးးးး းး းးး ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ သပေါပှီရှငွ သပေါပှီတော့ အားးဟားးး ကောငွးးး လိုကတွာ ရှင့ွ ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ အောင့မွလေးဟေးးဟေးးဟေးးးး အမရေေ သမီးတော့ ကောငွးလှနွးလို့သသေေ သရပေါတော့မယွ။

ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ အား အားးးး မခံနိုငဘွူးး မခံနိုငဘွူးးးး းး ကှှနမွကို သာ သတလွိုကကွှပါတော့အကိုတို့ ရယွ ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ အောင့မွလေးး ဟီးးးဟီးးးး သေ သပေါရဇီတော့ ဟီးးးဟီးးး သပေါရဇီတော့ မှနှငွးကို သတလွိုကကွှပါတော့လားရှင့ွ…. ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ ဇိ၊ ရှှတွ ပှှတွ၊ ပှလှတွ ဟင့အွငွ ဟင့အွငွးးး းး မလုပွ မလုပွ ပါနဲ့တော့ အားး းးး မခံနိုငဘွူးး အောင့မွလေးဟေးးဟေးးဟေးး အဲ့ဒီကောငွးလှနွးတဲ့ဒဏကွို မခံနိုငတွော့ပါဘူး ရှငတွို့ရယွ။

အားးး အား းးးး ဟားးး ဟီးးး ဟီးးးဟီးးးးဟီးးး မှနှငွးကိုသာ သတွ သတွ လိုကကွှပါတော့ဟော့ဟော့ဟော့ ဟော့….. မလတဟွာ လညခွှောငွးသံပါအောငွ တုနတွုနယွီယီနဲ့ကိုပဲ ကယှလွောငစွှာ မခှိမဆန့ွ ဟဈအောငွိုကှှေးပှီး၊ တဝုနွးဝုနွး တဒိုငွးဒိုငွးမှညအွောငွ အပှငွးထနဆွုံး ရုနွးကနွ လှှကွ၊ ခံစားနရသေောဝဒနောတှမှေ လှတကွငွးသှားဖို့ရာ သူမကို သတလွိုကကွှပါတော့…..ဟူ၍သာ တစာစာ မှညတွမွးတောင့တွလှှကွ နောကဆွုံးမှာ ကိုဦးနဲ့ ကိုဇောကွှီးတို့ အကှားတှငအွသကဝွိဉာဉကွငွးမဲ့သှားသည့အွလား ငှိမကွှ သှားပါတော့တယွ။

ကိုဇောကွှီးနဲ့ ကိုဦးလညွး အကှောဆှဲသလို ဆန့ငွငွ ဆန့ငွငွ ဖှဈကာ ….. တဟီးးဟီးး တဟဲဟဲ…..နဲ့ မလတွ မှနှငွးခှို ရဲ့ဖငထွဲနဲ့ ေ…ာကွ…တထွဲတှငွ …ရတှပနွေေးထည့လွိုကကွှပါတော့တယွ။ ကိုဇောကွှီးက မလတရွဲ့ နောကတွှငထွိုငနွရောမှ ဘေးသို့လှဲခလှိုကပွှီး ပကလွကလွှနကွာအမောဖှနသလေေို၊ မလတကွကိုဦးရဲ့အပေါမွှာ မှောကလွှှကသွား ကုနွးကုနွးကှီးနဲ့ မလှုပမွလှှကဖွှဈနလတယွေေ။ ကိုဦးကလညွး မလတရွဲ့အထဲကသူ့ရဲ့ဟာကို မထုတတွော့ဘဲ အောကကွနပှေီး မလတရွဲ့ တငသွားလုံးလုံးပှည့ပွှည့ကွှီးတှကေို လကနွဲ့ ပှတသွတလွိုကဖွှဈလိုကလွုပနွလတယွေေ။

အနမွတနွ တဏှာရာဂ စိတပွှငွးထနပွှီး ပှည့အွယဖွှင့ထွှားနတေဲ့ ခနဓွာကိုယညွို ညို တောင့တွောင့ကွို ပိုငဆွိုငတွဲ့မိနွးမတဈယောကနွဲ့ ကနွှးမာ သနစွှမွး ထှားကှို ငွးတဲ့ အမှိုးသားနှဈယောကရွဲ့ ဖှဈခငှတွိုငွးဖှဈနကှတေဲ့ ကိုယတွုံးလုံးခှှတမွှငကွှငွးကို ကှည့ရွငွး မှင့ဇွောမွှာ ကိုယ့အွမ တဈယောကကွို ယောကဖွ နှဈယောကကွ ရှေ့ပေါကွ နောကပွေါကွ ဝိုငွးလိုး ကှတာတှေ ဘာတှေ ဂရုမစိုကနွိုငွ မတှေးတောနိုငတွော့ဘဲ ရငထွဲမှာ ပှည့တွကလွာပှီးတံတှေးတှေ အခါခါမှိုခမှိတော့တယွ။ ထို့နောကွ မှင့ဇွောဟွာ အိပယွာထဲမှာ ဂှငွးတိုကဖွို့ မိမိအိပယွာခငွးထားတဲ့ ကားဆီသို့ ထှကလွာခဲ့တော့တယွ။

နောကတွဈနေ့မှာတော့ သတငွးဆိုးကှီးတဈခု မှင့ဇွောတွို့ မိသားစုထံရောကရွှိလို့လာတယွ။ မကှီးသူဇာခှိုဟာ ရှာမှ အိမအွပှနွ လမွးမှာ ကားမှောကကွာ ဆုံးသှားတယတွဲ့။ မှင့ဇွောတွို့အားလုံး ငိုကှှေးကှတယွ။ ကိုဦးကတော့ အဆိုးဆုံးပဲပေါ့။ ကိုဇောကွှီးကတော့ ခဲလသမှှေ ပဲရပှပှေီးအရငွးမကှလေို့ တကတွခေါကခွေါကဖွှဈနလရေေဲ့။ ဖခငကွှီးကတော့ ဒီအဖှဈတှကေို သံဝဂယေူပှီး သာသနာ့ ဘောငမွှာ အပှီးနလေိုကတွော့တယွ။တဈလလောကကွှာတော့ မဧပရယရွဲ့အမကှေီး ဆုံးသှားလို့ ဝိုငွးလေးအမှရပှေီး ကိုငယတွို့လငမွယားအဲ့ဒီကိုပှောငွးသှားကှတယွ။

အိမမွှာ လူနညွးသှားတာကတဈကှောငွး ညီအကိုတှလေိုသံယောဇဉွ ဖှဈနတောကတဈကှောငွးကှောင့ွ ကိုဦးကတော့အိမမွှာပဲ ဆကနွတယွေ။ မှင့ဇွောကွ …..လှတလွှတလွပလွပနွနေိုငပွါတယွ နောကထွပမွိနွးမတှေ့ရငလွညွးယူနိုငပွါတယွ….. လို့ပှောတော့ …..ကှေးဇူးပါ ညီလေးရယွ…..တဲ့။ ဒါပမယေ့ွ ကိုဦးဟာ တငိုငငွိုငဖွှဈနတောကမှားတယွ။တဈနေ့တော့ မှင့ဇွောွ ညပိုငွးလကဖွကရွညဆွိုငကွပှနအွလာမှာ စကားပှောသံကှားလို့ အိမထွဲမဝငသွေးဘဲ အသာခှောငွးကှည့ွ မိတယွ။ ကိုဇောကွှီးနဲ့ မလတကွ အိပယွာခငွးရငွးထိုငနွကှတယွေ။ ကိုဦးကလညွး ခေါငွးရငွးက သူ့ အိပယွာပေါမွှာပဲသူထိုငနွတယွေ။

ကိုဇောကွှီးက ကိုဦးကိုလှမွးကှည့ပွှီး ….. ဟေ့လူ ဟိုလငမွယားနှဈယောကတွော့ အိမတွဈထဲမှာ နှဈယောကတွညွးဆိုတော့ တောတွောကွို လှတလွှတလွပလွပနွဲ့ဖှဈခငတွိုငွးဖှဈနကှပှေီထငတွယွ။ သူတို့ မသှားခငွ ကှုပွ အငယကွောငကွို ဆေးတှကေောဂေါလွီကှငွးပါပေးလိုကတွယွ။ ဧပရယတွော့ မသကသွာလောကဘွူး….. လို့လှမွးပှောတော့ မလတကွ နောကကွနေ ကိုဇောကွှီး ပုခုံးကိုလှမွးပုတလွိုကပွှီး….. အို ကိုကလညွး။ ဘာတှလှှေောကပွှောနတောလဲ …..တဲ့။ ကိုဇောကွှီးက ဆကပွှီး ကိုဦးကို ခငဗွှားလညွး ဒီလိုငူငူကှီး မနနေ့တော့လေ။ အသဈရှာရငလွညွးရှာ။

အဲ ရှာလို့ မရတဲ့စပကွှား ဟော့ဒီကကှုပမွိနွးမမှနှငွးခှို နဲ့ နခငှလွေညွးနပေေါ့။ ခငဗွှားနဲ့ မှနှငွးနဲ့ ကလညွး ရငွးနှီးပှီးသားပဲ။အစိမွးသကသွကတွှမှမဟေုတတွာ …..ဟုလှမွးပှောတော့ မလတကွ …..ကို ကို ကို ….. ဆိုပှီး အရှကသွညွးစှာကိုဇောကွှီး ရဲ့ပါးစပကွို လိုကပွိတနွလတယွေေ။ ကိုဇောကွှီးက မလတဘွကကွိုလှည့ပွှီးမှနှငွး ဒီလူနဲ့ ဒီလူတှေ အားလုံးရငွးနှီးပှီးသားတှေ။ မိမှေးတိုငွး ဖမှေးတိုငွး ကိုယလွုံးတီးခှှတပွှီးဖှဈခငှတွိုငွးဖှဈခဲ့ပှီးကှတဲ့သူတှေ ဘာမှ ရှကနွစရောမလိုဘူး။ မှနှငွးကိုယ့ကွို မှနမွှနပွှောစမွး။ ကိုယနွဲ့နရတောငှီးငှေ့သှားရငွ။

တဈခါတဈယံမှာ ကိုဦးနဲ့နခငှစွေိတမွပေါမွိဘူးလား….. လို့ မေးလိုကတွော့ မလတကွ ဘာမှ ပှနမွပှောဘဲခေါငွးကိုငုံ့ ထားတာကိုတှေ့ရတယွ။ ကိုဇောကွှီးက ဆကပွှီး….. ကဲ ဒါပဲပေါ့ဗှာ။ ဘာရှကနွမှောတုနွး၊ ဘာတှေ ညဈနမှောတုနွး ။ အားလုံးပှင့ပွှင့လွငွးလငွး ပှောပွှောရွှှငရွှှငပွေါ့ဗှာ။တဈခုရှိတာက ခငဗွှားအသဈရလာလို့ စတနောရှိရငတွော့ ကှုပကွိုပေးကှှေးပေါ့ဗှာ။ ခုတော့ ခငဗွှားလိုခငှရွငအွခှိနမွရှေးပဲ။ ဟုတရွဲ့လား နှငွး ….. ဟူ၍ မလတဘွကကွိုလှည့ကွာမေးလိုကရွာ မလတကွ ကိုဇောကွှီးရဲ့ဗိုကကွိုလိမဆွှဲလိုကပွါတော့တယွ။

ညပိုငွး အိပခွှိနသွို့ရောကတွော့ မလတတွို့ ခှငထွောငထွဲမှာ ကိုဇောကွှီးနဲ့ မလတွ ဗငွှးနတောကို မှင့ဇွောမွှငနွကှေားနရတယွေ။ နာရီဝကလွောကကွှာတော့ ကိုဇောကွှီးရဲ့ တခေါခေါဟောကသွံထှကလွာပှီး မလတကွခှငထွောငကွို ဟကာ ကိုယတွုံးလုံးခှှတကွှီးနဲ့ ခေါငွးရငွးဘကကွ ကိုဦးရဲ့ခှငထွောငထွဲကို ကူးသှားတာ မှင့ဇွောွ မှငလွိုကရွတယွ။ ခဏအကှာမှာတော့ ကိုဦးရဲ့ခှငထွောငထွဲမှ မလတရွဲ့အောဟွဈငှီးငှူသံတှကဆေူညံစှာထှကပွေါလွာပါတော့တယွ…….. ပှီး။