News

ဝေဒနာတစ်ရပ်

ပခုံးလေးကို အသာအယာဆှဲယူ၍ နဖူးအပေါနှားဆံစပမှှ ဆံနှယစှလေးမှားကို ဖှဖှလေးနမှးလိုကှ၏။နဖူးကဉှှးကလေးကိုလညှး တဈခကှနှမှးလိုကကှာ ပုခုံးပေါမှှ လကနှှဈဖကကှို ကှောပှငသှို့ရှှေ့ပှောငှးသိုငှးဖကလှိုကသှညှ။ ပီးတော့ မို့ဖောငှးနုအိနသညှေ့ ပါးပှငလှေးမှားကို ရှိုကငှငကှာ မကမှကရှရနမှးလိုကှ၏။အကှောစိမှးလေးမှား ယှကသှနှးနသညှေ့ လညတှိုငဖှှူနုနုသို့ အနမှးလေးတဈခကှကှရှောကလှာပှီးပူနှေးသော နှုတခှမှးနှဈလှှာဖှင့ှ ထိကပလှာကာ လညတှိုငဖှှူနုနုလေးကို စုပကှာနမှးလိုကသှညှ။လညတှိုငလှေးပေါရှှိ အကှောစိမှးလေးမှားကှယပှှောကလှှှကှ ပနှးနုရောငှ ယှကသှှား၏။

“ကိုရယှ.. ဘာတှလေုပနှတောလဲ.. တောတှော့ကှယှ..” ခပညှညှးညညှးလေးပှောရငှးက “နနဒွာ”၏မေးဖှားကလေးမှာ “နောငနှောငှ”၏ဘယဘှကပှုခုံးပေါမှှေးတငလှကှှ မကှလှှှာလေးအသာခကှာ ပင့သှကလှေးတဈခကှှ မှုတထှုတလှိုကှ၏။နနဒွာ၏ကှောပေါှ ယှကသှိုငှးကာ ဖကထှားသောလကမှှားက ကှောပှငလှေးကို ပှတသှပပှေးရငှးကကှောပှငပှေါသှို့ဝဲကနှသေော ဆံစလေးမှားကို ငှငသှာစှာတို့ထိလှှကှ ဆော့ကစားနေ၏။ “ဒါ.. ဒါ.. နောင့ကှိုခစှလှားဟငှ” “ခစှတှော့ခစှပှါတယှ ကိုရယှ… ဒါဒါအိမပှှနခှငှပှှီကှယှ” ပုခုံးပေါမှေးတငထှားသော မေးဖှားလေးကို အသာခှာ၍မကှနှှာခငှှးဆိုငကှာ ပှောလိုကှ၏။

ပနှးဆီရောငှ နှုတခှမှးလုံးလုံးလေးနှဈလှှာက တိုးညငှးစှာစကားလေးတှေ ဆိုလိုကတှော့နှုတခှမှးလေးမှား၏ ကှှကသှားလေးမှား တှန့လှှုပကှာ နှုတခှမှးကလေးဟရုံ ဟလှှကှ အထဲမှလှှာဖှားလေးလှုပရှှားသှားခှငှးကို သိသာရုံလေးသာ မှငတှှေ့လိုကရှသော နောင့ရှငမှှာ ငှိမ့ကှနဲ သိမ့ကှနဲဖှဈသှားကာကှောပေါမှှလကမှှားကို ပါးကလေးနှဈဖကပှေါှ အသာတငပှှီး ခစှစှရာမကှနှှာကလေးကို ဆှဲယူလိုကှ၏။ နှုတခှမှးလှှာကို မှှငမှှှငှးလေး စုပယှူလှှကှ ခစှစှရာနှုတခှမှးကလေးမှားကို လှှာဖှားနုနုလေးနှင့ထှိတှေ့ကာ ဖှညှးညှငှးစှာ ပှတသှပပှေး၏။

ပှော့ပှောငှးသှယလှသှော ဖော့ဖယောငှးသဖှယလှကကှလေးနှဈဖကကှ နောင့ကှှောပှငကှို သှယယှှကကှာ ဖကတှှယလှာ၏။ ပှီး.. လှှာဖှားနှေးနှေးလေးကလညှး အာကမှခံပှနလှှနှ၍တုံ့ပှနလှာ၏။ ပါးကလေးမှားပေါမှှလကနှှဈဖကအှသာဖှလှှေော့ကာ နနဒွာ၏ကှောပေါသှို့ ရှေ့လှားသှား၏။နှဈယောကသှား တငှးကှပစှှာ ဖကတှှယထှားကှသညှ။ ကှားလသှေေးလှှငှ ဝေးမညထှငှ၏။ တူနှဈကိုယယှှကတှှယကှာ ဖကတှှယထှားသော လကကှလေးမှားလှုပရှှားလာကာတဈယောကိုတဈယောကယှုယစှာပှတသှပပှေးလာ၏ နှဈယောကလှုံး၏နုနယသှောမကှနှှာပှငမှှားဝယှ။

ပနှးနုရောငမှှ ကှကသှှေးရောငသှို့ကူးပှောငှးလှှကဝှငသှကထှှကသှကတှို့သညလှညှး ဖှေးဖှေးခငှှး မုနတှိုငှးထနလှာကှသညှ။နနဒွာကိုဖကထှားသော နောငနှောငှ၏လကတှဈဖကသှညှ သေးကငှသှောခါးလေးကို ရဈပတလှကှဆှှဲယူလိုကှ၏။ မကှလှှှာလေးမှားကို အသီးသီးခကှာ မကှစှိမှားမှေးစငှး၍ အမှငအှာရုံလုံးဝပှောကကှှယသှှားပှီးအတှေ့အာရုံတှငသှာ ထိတှေ့ရဈမူးနကှသေူနှဈဦးမှာ တလောကလုံးတှငှ သူတို့နှဈဦးသာရှိသယောငနှှင့ှ။သေးကငှသှောခါးလေးပေါမှှ နောငနှောငှ၏လကသှညှ ကစှလှဈအိဖောငှးလကှရှှိသောနနဒွာ၏တငသှားလုံးလုံးလေးပေါသှို့ ကရှောကကှာ ဆုပနှယပှေးလိုကှ၏။

သမုဒယအိပမှကသှံသရာမှ ဖတှကှနဲနိုးထလာသောသူကတော့ နနဒွာမှင့ဖှှဈ၏။ ဦးခေါငှးလေးကိုငဲ့စောငှးလှဲ့ပှောငှးကာ နှုတခှမှးနှဈလှှာကို အသာခှာယူလကှှ နောငနှောငှ၏ရငခှှငထှဲသို့ လဲပှိုနရောမှခနဒွာကိုယကှို မတလှိုကကှာ ခုံတနှးလှားလေးမှ အားယူ၍ထလိုကှ၏။ ယိုငနှဲ့သှားသော နနဒွာကိုနောငနှောငကှ အသာထိနှးပေးလိုကရှ၏။ “ပှနကှှရအောငလှားကိုရယှ.. ကှနပပှေါတော့နောှ” အငှးကှီလေးမှားကို အသာအယာဆှဲဆန့ရှငှး မောသံလေးနှင့တှိုးညှငှးစှာဆိုလာ၏။ “ဒါဒါပှနခှငှရှငှ မောငလှိုကပှို့ပေးပါ့မယှ” နောငနှောငကှ နနဒွာမှင့ှ၏ လကကှလေးတဈဖကကှိုဆှဲကာ။

ခုံတနှးလှားလေးပေါမှှထကာမတတှပရှပလှိုကသှညှ။ခစှသှူ၏ဆနဒွကို ဦးစားပေး၍ ခစှသှူ၏ငှိုငှငမှှုကို ကာကှယတှားဆီးလိုကရှ၏။ ခစှသှူကို ရငခှှဲထဲတှငထှှေးပိုကှ၍ ယုယစှာဖှင့ထှာဝရကှငနှာလိုသောလှညှး ခှင့မှပှုတော့သော ခစှသှူကို ကှညဖှှူကှနပစှှောဖှင့လှိုကလှှောလိုကရှပါသညှ။ အဖောမှဲ့အထီးကနှသှှားခဲ့သော ပနှးခှံတှငှးမှ ခုံတနှးလှားကလေးသညှ တဖှေးဖှေးဝေး၍ ဝေး၍ကနှခှဲ့ပါတော့သညှ။ ဒီကနေ့နေ့လညှ (၁၂) နာရီမှာ ကှောငှးကှီးလှှတတှော့ (၁၀) တနှးကှောငှးသူ နနဒွာမှင့တှဈယောကအှိမသှို့ပှနကှာ ထမငှးစား အဝတအှစားလဲပှီး ကှူရှငသှှားရနထှှကလှာခဲ့ရာ။

လမှးထိပအှရောကတှှငနှနဒွာတို့နှင့ှ တဈလမှးကှောတှှငှ နထေိုငသှူ နနဒွာ၏ခစှသှူ နောငနှောငကှစကားပှောစရာရှိ၍ဟုအကှောငှးပှကာ ကှူရှငသှို့မသှားတော့ပဲ ပနှးခှံအတှငှးသို့ရောကခှဲ့ရခှငှးဖှဈသညှ။ ယခငကှနောငနှောငခှေါလှှှငှ အမှဲငှငှးနကမှေို့ ဒီတဈခါတော့ ခစှသှူကိုသနားငဲ့ညှာ၍လိုကခှဲ့ရခှငှးဖှဈပါသညှ။ နောငနှောငမှှာ နနဒွာထကှ အသကှ (၂) ပိုကှီးပှီး တကကွသိုလှ(ဒု)နှဈကှောငှးသားဖှဈသညှ။ နနဒွာအသကှ (၁၆)နှဈရှိပှီဖှဈပှီး နောငနှောငမှှာ (၁၈)နှဈ ရှိပှီဖှဈသညှ။ နနဒွာမှင့နှှင့နှောငနှောငတှို့မှာ သမီးရညှးစား ဖှဈခဲ့ကှသညမှှာ တဈနှဈကှောပှှီဖှဈသညှ။

နောငနှောငမှှာနနဒွာကို နှဈနှဈကာကာခစှခှဲ့မိပှီး နနဒွာ (၈) တနှး စကတညှးက နနဒွာ၏အခစှကှိုရယူနိုငရှနှ ကှိုစားခဲ့ရာ နနဒွာ (၉)တနှး နှဈကမှှ အဖှရခေဲ့ပှီး ခစှသှူဘဝသို့ ရောကခှဲ့ရခှငှးဖှဈလသညှေ။ နနဒွာ့အလိုကိုလိုကကှာ ဘာမဆိုနနဒွာအလိုကပှငှ လိုကလှှောခဲ့သညှ။ “ကို.. ပှနတှော့နောှ လမှးထိပရှောကတှော့မယှ..” “အငှး.. ဒါဒါပှနတှော့နောှ” လမှးခှဲကာ အိမပှှနလှာသော နနဒွာမှင့တှဈယောကှ လမှးထိပလှကဖှကရှညဆှိုငရှှေ့ရောကတှော့ဆိုငတှှငှးမှ ပုရိသယောကှှားမှား၏ မကှလှုံးမှားမှာ ဆုံမှတတှဈခုတညှးတှငှ အကှည့အှမှားဆုံး ဆုံကှရ၏။

ဒီဆုံမှတကှတော့ နနဒွာမှင့ပှငဖှှဈပါသညှ။ (၁၆) နှဈအရှယပှှိုမှဈသော မကှနှှာနုနုလေးနှင့ှ အရှယမှမှှ တောင့တှငှးသော ခနဒွာကိုယကှိုပိုငဆှိုငထှားသော နနဒွာမှင့မှှာ ဝငှးဝါသောအသားအရညနှှင့ှ ငါးရံ့ကိုယလှုံးဟုဆိုနိုငသှောလှညှးတငှးသားကှီးမှားက ပိုမိုလုံးကစှကှားစှင့ှ၏။ အထူးခှားဆုံးကတော့ ခါးသေးသေးကငှကှငှကှလေးပငှ။ တထှာတောငှ ကှောမှှညမှထငပှါ။ အရပအှမှင့ငှါးပငေါးလကမှ ရှိ၍ လမှးလှှောကရှနအှတှကပှေါငတှံတုတတှုတှ သှယသှှယကှှီးမှား လှုပရှှားကာ ခှလှမှေးလိုကလှတေိုငှး တုနခှါသှားသောတငသှားနှဈလုံးမှာ။

နိမ့ခှှီမှင့ခှှီ ဖှဈ၍ အသားဆိုငမှှားတုနခှါသှားပုံမှာ တှေ့မှငရှသူမှားအသကရှှူမှားဖှယရှာဖှဈ၏။ နနဒွာမှင့လှကမှှ နာရီလေးကှည့လှိုကတှော့ ညနသေုံးနာရီ ရှိပှီဖှဈ၏။ ခါတိုငှးဆို ငါးနာရီလောကမှှပှနရှောကနှကှေ ဖှဈ၏။အခုအခှိနဆှို မမာလာတင့တှဈယောကှ အိမသှို့ပှနရှောကလှောကပှှီဖှဈသညှ။ နနဒွာမှင့တှို့မှာ ညီအမနှဈယောကတှညှးသာရှိပှီး မိဘမှားမရှိကှတော့ပါ။ မာလာတင့မှှာ နနဒွာမှင့ထှကှ အသကကှိုးနှဈ ကှီးပှီး အသကှ (၂၅) နှဈရှိပှီဖှဈသညှ။ ဆယတှနှးနှဈတှငအှိမထှောငကှကှာ ကှောငှးထှကခှဲ့ရပှီး မာလာတင့ှ၏ပထမအိမထှောငမှှာ လှနခှဲ့သော သုံးနှဈခန့ကှကှဲကှာသှားခဲ့၏။

ပှီးခဲ့သည့တှဈနှဈကှောလှောကကှမှ ဒုတိယအိမထှောငပှှုခဲ့၏။ မာလာတင့ှ၏ခငပှှနှးမှာ အသကှ (၃၄)နှဈခန့ရှှိပှီဖှဈပှီး အရောငှးအဝယလှုပကှာ အမှဲခရီးထှကနှရပှေီးတဈလလှှငှ လေးငါးရကလှောကသှာ အိမတှှငနှရေ၏။ အသားဖှူဖှူဗလတောင့တှောင့ှ ဂငတှိုတိုနှင့ှ အရပငှါးပေ ခှောကလှကမှသာ ရှိ၏။ မာလာတင့မှှာ ကှောကပှှဲစားလုပငှနှးကို လုပကှိုငနှသေူဖှဈပှီးအပေါငှးအသငှးမှား၏။ အထူးသဖှင့ယှောကှှားလေးအပေါငှးအသငှးက ပိုမိုသညဟှု ဆိုရမညဖှှဈ၏တဈဦးတညှးသော ညီမလေးဖှဈသူ နနဒွာမှင့ကှို မာလာတင့တှို့ လငမှယားနှဈယောကစှလုံးကခစှရှှာပါသညှ။

အရမှးလညှး အလိုလိုကှ၏။ အိမရှှေ့ရောကတှော့ သံဘာဂှာတံခါးကို အတှငှးဖကမှှသော့ခတထှားရာ မိမိတှငရှှိသောသော့တဈခှောငှးနှင့ဖှှင့ကှာ ဝငလှိုကှ၏။ အိမရှှေ့ဖိနပခှှှတတှှငှ ယောကှှားစီးဖိနပတှဈရံတှေ့၏။မာလာတင့စှီးနကှေ ဒေါကဖှိနပကှတော့ ဖိနပစှငပှေါတှှငှ ရှိ၏ အိမအှတှငှးဖကရှှိ မိမိအခနှးသို့လှမှးလာနသေော နနဒွာမှင့တှဈယောကှ မာလာတင့ှ၏ အခနှးရှေ့အရောကတှှငှ ခှလှမှေးရပသှှား၏။ “အဟိ.. ကိုမောငကှလဲ.. ခုပဲ တဈခှီပှီးတယကှှာ သူသိပကှဲတာပဲ” အမဖှဈသူ၏ ခပညှုညုသံအဆုံးဝယှ နနဒွာမှင့တှဈယောကှ အခနှးဝသို့ လှမှးလိုကမှိ၏။

ကိုမောငတှဲ့မိမိ၏ခဲအိုဖှဈသူမာလာတင့ှ၏ယောကှှားမှာ ကိုဌေးလှိုငဖှှဈပှီး မာလာတင့ကှ ကိုဌေးဟု ခေါနှကပှငှေ။နနဒွာမှင့တှဈယောကှ ခေါငှးနပနှးကှီးသှားကာ အခနှးတှငှးသို့ လှမှးကှည့လှိုကလှေ၏။ အခနှးတှငှးရှိ ကုတငပှေါတှှငှ မာလာတင့မှှာ ဝဈလဈစလဈ ဝငှးဝါဖှူဖှေးသော ခနဒွာကိုယကှို ကုတငပှေါတှှငတှစောငှးလှဲလကှရှှိပှီး သူ၏ရှေ့တှငတှော့ အသားညိုညိုနှင့ှ ကိုမောငမှောငှဦးမှာ ဝတလှဈစလဈဖှင့ပှကလှကလှှနကှာ အိပနှပှေီး ၎င်းငျးငြးငွးငှး၏လီးကှီးမှာ အပေါသှို့ ထောငလှကှရှှိ၏။ မာလာတင့ကှသူ၏လကကှလေးမှားဖှင့ှ အကှောပှိုငှးပှိုငှးထနသေော လီးကှီးကို ဖှဖှလေးထကအှောကပှှတသှပပှေးလကှရှှိ၏။

ကိုမောငမှောငှဦး၏လကတှဈဖကကှလညှးမာလာတင့ှ၏စောကပှတလှေးကို ပှတသှပပှေးလကှရှှိရာမှ လကညှှိုးထိုးထည့ကှာ တဈခကှမှှှလေိုကှ၏။ “အို.. ကိုမောငကှလညှး” “မာလာကိုမောင့လှီးကှီးကို ကှိုကလှားဟငှ” “အငှး.. ဟင့ှ. ဘာတှပှေောနမှနှေးလညှးမသိဘူး ကိုမောငကှလဲ” “စောစောကတငတှဈခှီလိုးပှီးပှီပဲ မာလာရယှ” “သိဘူးကှာ” “ဒါဆို.. ကိုမောင့ကှို မခစှလှို့ပေါ့ ဟုတလှား” “ဟငှး သူသိပနှိုငတှာပဲ.. ခစှလှို့ ဒီအထိလိုကလှှောတာပေါ့” “ဒါဆို ကိုမောငမှေးတာဖှလေေ” “အငှး.. ကိုမောင့လှီးကှီးကို ဒီကမာလာတင့ကှ ကှိုကပှါသတဲ့ရှငှ.. ကဲကှနပပှှေီလား”။

ကှညသှှားကှသော သူတို့နှဈယောကမှှာ ကိုမောငမှောငှဦးက မာလာတင့ဖှကလှှည့ကှာ မာလာတင့ှ၏နို့ကှီးနှဈလုံးကို ဘယပှှနညှာပှနစှို့လိုကှ၏။ လကကှလညှး မာလာတင့ှ၏စောကဖှုတကှလေးထဲကိုထုတခှှီသှငှးခှီပှုလုပကှာ တဈခကှတှဈခကှှ လကမှဖှင့ှ စောကစှေ့ကလေးကို ပှတပှှတပှေး၏။ စောကဖှုတကှလေးထဲတှငှ အရညမှှားစိုရှှဲလာ၏။မာလာတင့မှှာ ကိုမောငမှောငှဦး၏လီးကှီးကို ဖှဖှလေးဂှငှးတိုကနှရောမှ ကိုမောငရှဲ့ အကိုငအှတှယအှနူးအနပအှောကမှှာ ကာမစိတထှကှှသောငှးကနှှးလာပှီး လီးကှီးကို ဆကလှကဂှှငှးတိုကမှပေးနိုငတှော့ပဲလကကှလေးဖှင့ှ တငှးကှပစှှာ ဆုပထှားရှာလေ၏။

နို့စို့လကှရှှိသော ကိုမောငမှောငှဦး၏ လှှာဖှားလေးမှားမှာ မာလာတင့ှ၏ နို့သီးခေါငှးလေးမှားကိုပှတသှပကှလိပေးနသညေ့အှပှငှ စောကဖှုတထှဲသို့ ထိုးသှငှးကာထုတလှိုကသှှငှးလိုကလှုပနှသေောလကညှိုးကလညှး စောကဖှုတနှံရံလေးမှားကို ပှတသှပကှလိပေးနေ၏။ ပေါငကှှီးတှေ စုလိုကကှားလိုကဖှှဈလာသောမာလာတင့မှှာ စောကပှတကှှီးတဈခုလုံးလညှးတငှးပှောငကှာ အရညတှှစေိုရှှဲလာ၏။ “ဟငှး ဟငှး ကိုမောငရှယှ .. မာလာမနတတတှေော့ဘူး” မကှလှုံးလေးစုံမှိတှ၍ ခပညှညှးညညှးလေးပှောလိုကသှော မာလာတင့ှ၏ စကားသံအဆုံးတှငတှော့ကိုမောငမှောငှဦးက နို့စို့ပေးခှငှးကို ရပလှိုကကှာ။

တဈပှိုငနှကထှဲမှာပငမှာလာတင့ှ၏စောကဖှုတကှလေးထဲမှ လကကှိုထုတလှိုကကှာ ထထိုငလှိုကှ၏။ မာလာတင့ကှလညှး ကိုမောငမှောငှဦး၏လီးကှီးကို ဆုပထှားရာမှ တဈခကှဖှှဈညှဈပေးလိုကလှကကှိုလှှတပှေးလိုကှ၏။ လကမှှလှတသှှားသော ကိုမောငမှောငှဦး၏လီးကှီးမှာ မဲနကတှောကပှှောငကှာအကှောပှိုငှးပှိုငှးထလကှှ တဆတဆှတဖှှဈနေ၏။ အရှညှ (၈) လကမှခန့ရှှိပှီး လုံးပတမှှာ (၅) လကမှခန့ရှှိမညဖှှဈသညှ။ နနဒွာမှင့တှံတှေးတဈခကှှ မှိုခလှိုကှ၏။ အခနှးဝမှ အသာခှောငှး၍ကှည့နှမေိသောနနဒွာမှင့မှှာ မှငနှရသေောမှငကှှငှးမှလှှဲဖယှ၍ မသှားနိုငတှော့ပါ။

နောငနှောငနှှင့ှ ခှိနှးတှခေဲ့ပှီး အနမှးမိုးတှကှေောင့ှ ရငခှုနနှှမှးဟိုကလှကှှ တဈကိုယလှုံးထူပူနသညမှှောမပှောကသှေးသည့ှ အပှိုမလေး နနဒွာမှင့မှှာ နဖူးတှငခှှှေးကလေးမှားစို့လာကာအာခေါငမှှားခှောကလှာခဲ့လပှေီ။ ကိုမောငမှောငှဦးက ထိုငလှိုကပှှီးသညနှှင့ှ မာလာတင့ကှို ဖှေးဖှေးလေးဆှဲထူလိုကှ၏ “မာလာ.. ကုနှးပေးပါလားဟငှ” “ဟငှ..” မငှငှးဆနနှိုငတှော့သော မာလာတင့တှဈယောကှ ကုတငပှေါတှှငလှေးဖကထှောကကှာကုနှးပေးလိုကှ၏။ ကှည့နှသေော နနဒွာမှင့တှဈယောကလှညှး မကှလှုံးလေးမှားဝိုငှးသှားကာ ရငဖှိုသှား၏။

ကိုမောငမှောငှဦးက မာလာတင့နှောကတှှငှ ဒူးထောကလှကှနှရောယူကာ မာလာတင့ှ၏စောကပှတဝှသို့သူ၏လီးကှီးကို ဒဈကှီးဝငရှုံထည့ှ၍ မှှနှေောကထှိုးမှှကော မာလာတင့ှ၏ကှီးမားသောတငသှားဖှူဖှူဖှေးဖှေးကှီးမှားကို ဆုပနှယပှေးနေ၏။ “ကိုမောငှ.. ဘာတှလေုပနှတောလဲ” ဖငကှှီးတှေ မှောကကှှှမှောကကှှှဖှင့ှ လီးအဝငကှိုစောင့နှသေော မာလာတင့ကှညူစူစူလေးပှောလိုကရှာ ကိုမောငမှောငှဦးက တေ့ထားသော လီးကိုတဈခကှတှညှးဆောင့သှှငှးလိုကတှော့သညှ။ “အ.. အား.. ကိုမောငရှယှ” မကှစှိမပှင့တှော့သော မာလာတင့မှှာ ခေါငှးကိုအနောကသှို့ အနညှးငယလှှနှ၍ညညှးတှားလိုကရှလတေော့သညှ။

ကိုမောငမှောငှဦးကလညှး မာလာတင့ှ၏ခါးကိုကိုငကှာ တဈခကှခှှငှးအနောကမှှ ဆောင့နှေ၏။ “ပလှတှ.. ဖှတှ..” “ပလှတှ.. ဖှတှ..” “ပလှတှ.. ဖှတှ..” မာလာတင့ကှလညှး သူမ၏ဖငဖှှူဖှူဖှေးဖှေးကှီးကိုနောကသှို့ အစှမှးကုနှ ကော့ပေးထားကာကိုမောငမှောငှဦး၏စောင့ခှကှနှှင့အှညီ ဖငကှှီးကိုရှေ့တိုးနောကငှင့ပှှနလှညှ၍ဆောင့ပှေး၏။မာလာတင့ှ၏စောကဖှုတကှလေးကလညှး အတှငှးရှိ နံရံနုလေးမှားဖှင့ှ ကိုမောငမှောငှဦး၏လီးကှီးကိုဖှဈညှဈဆှဲယူရဈပတပှေး၏။ “ဟငှး ဟငှး ကောငှးလိုကတှာ ကိုမောငရှယှ” “ပလှတှ.. ဖှတှ..” “ပလှတှ.. ဖှတှ..”။

နနဒွမှင့တှဈယောကလှညှး မိမိ၏စောကဖှုတကှလေးအတှငှးမှ စိုးစိုးစဈစဈဖှဈလာကာ အရညတှှစေိုလာပှီဖှဈ၏။ မိမိ၏နို့လေးမှားသညလှညှး တငှးမာ၍လာကှပှီဖှဈ၏။ ကိုမောငမှောငှဦးကနောကမှှနေ၍မာလာတင့ှ၏ခါးကိုကိုငကှာ ဆောင့လှိုးနရောမှ လကမှှားကို မာလာတင့ှ၏နို့ကှီးမှားဆီသို့ရှှေ့ပှောငှးကာ နို့ကှီးမှားကို လှမှးဆှဲပှီး နို့သီးခေါငှးလေးမှားကို ဖှဈညှဈလကှှ လိုးပေးနေ၏။ “မာလာ.. ကောငှးရဲ့လားဟငှ” “ကောငှးတယှ သိပကှောငှးတာပဲ ဟငှး ဟငှး ဟငှ”း “ပလှတှ.. ဖှတှ” “ပလှတှ.. ဖှတှ” နနဒွာမှင့မှှာ ကှည့ရှငှးဖှင့ှ ကာမစိတတှှေ ထကှှလာ၏။

စောကဖှုတကှလေးအတှငှးမှမခံစားနိုငလှောကအှောငှ ယားယံလာသဖှင့ှ ထမီကိုလကတှဈဖကဖှှင့ှ ဆှဲခှှတပှှီးစုကိုငထှားကာကနှလှကတှဈဖကဖှှင့ှ မိမိ၏ စောကဖှုတကှလေးကို ပှတပှေးကာ စောကဖှုတကှလေးထဲသို့လကညှိုးလေးကို တဈဝကလှောကသှှငှးကာ မှှပေေးလိုကှ၏။ အပှိုမလေး၏စောကဖှုတအှတှငှးမှအရညကှှညလှေးမှား ပေါငခှှံတဈလှှောကှ တဈခကှမှှှ စီးကသှှားကာ နနဒွာမှင့ှ၏ပေါငတှှငှးသားလေးမှားတဆတဆှတတှုနလှာ၏။ နနဒွာမှင့ှ၏အကှည့မှှာမူ မိမိ၏အမ ဝတလှဈစလဈဖှင့ကှုတငပှေါတှှငလှေးဖကထှောကကှုနှး၍ အားပါးတရအလိုးခံနသညကှေို။

မကှတှောငမှခတကှှည့လှှှကပှငဖှှဈ၏။ “မာလာရယှ.. ကိုမောငအှားမရတော့ဘူး” “ဒါဖှင့ဘှယလှိုလုပမှှာလညှး မာလာလီးအခှှတမှခံနိုငဘှူး” ကိုမောငမှောငှဦးက ပှောလညှးပှော မာလာ၏စောကဖှုတအှတှငှးမှ လီးကို ခှှတလှိုကှ၏။ “ဟာ.. ကှှတှ.. ကိုမောငကှလဲကှာ” လီးအခှှတမှခံနိုငသှော မာလာတင့ကှ ဒေါပှသှား၏။ မာလာတင့ှ၏စောကဖှုတအှတှငှးမှ ထုတလှိုကသှောကိုမောငမှောငှဦး၏ လီးကှီးမှာ အရညမှှားဖှင့ှ စိုရှှဲတောကပှှောငကှာ တငေါကငှေါကဖှှဈနေ၏။ဒီအခှိနကှလေးမှာပငှ နနဒွာမှင့ကှ မိမိစောကဖှုတလှေးအတှငှး ထည့ထှားသော လကညှှိုးကို မိမိဘာသာသတိမထားမိပဲ။

ပိုမို၍ပှငှးထနစှှာ မှှပေေးလိုကမှိ၏။ စောကဖှုတကှလေးအတှငှးသို့ မိမိဘာသာပငမှသိလိုကတှော့ပါ။ ကိုမောငမှောငှဦးက မာလာတင့ကှို ပကလှကလှှနကှာ ခုတငစှောငှးသို့ ခါးမှကိုငကှာ ဆှဲယူသှား၏။ပှီးကုတငအှောကသှို့ဆငှးကာ မတတှပရှပလှကှှ မာလာတင့ှ၏ပေါငနှှဈဖကကှို ဆှဲကား၍ လီးကှီးကိုမာလာတင့ှ၏စောကဖှုတထှဲသို့ ထည့ကှာ ဆောင့လှိုကှ၏။ “အ. အား.. ကိုမောငရှယှ” ဤနညှးမှာ လီးအဆုံးဝငှ၍ မာလာတင့ှ၏သားအိမခှေါငှးသို့ ကိုမောငမှောငှဦး၏လီးကှီးမှာသှားထောကှ၏။ကိုမောငမှောငှဦးက မာလာတင့ှ၏ ဖှူဖှေးဝငှးဝါလကှရှှိသော ခှထေောကနှှဈခှောငှးကို ဆှဲမ၍ထောငလှိုကကှာ။

မိမိ၏လကနှှဈဖကတှှငှ တဈဖကတှဈခကှတှငကှာ မိမိ၏လကမှှားဖှင့မှာလာတင့ှ၏နို့နှဈလုံးကို ဆုတကှိုငလှိုကှ၏။ ကုတငစှောငှးတှငှ တဈတီတူးထောငှ ပုံစံဖှဈသှားသော မာလာတင့ှ၏ ဖငသှားဖှူဖှူဖှေးဖှေးကှီးမှားမှာကုတငစှောငှးမှ အနညှးငယကှှှတကလှကှှ စောကဖှုတကှှီးမှာလညှး အစှမှးကုနှ မော့ပေးထားသလိုဖှဈနလေေ၏။ကိုမောငမှောငှဦးကလညှး ကုတငအှောကတှှငှ မတတှပရှပလှကှရှှိသဖှင့ှ ဆောင့အှားပိုပှီးကောငှးလာ၏။ မာလာတင့မှှာ တဟငှးဟငှးဖှဈရုံမက ခေါငှးကို ဘယညှာခါရမှးနေ၏။ “ဟငှး.. ဟငှး.. ကိုမောငရှယှ”။

ကိုမောငမှောငှဦးကလညှး မာလာတင့ှ၏ နို့ကှီးနှဈလုံးကို ဆှဲလကှှ နို့သီးခေါငှးလေးမှားကိုလကညှှိုးလကမှဖှင့ှ ခှလကှှေ အားကုနဆှောင့လှိုးနတေော့၏။ “ပလှတှ.. ဖှတှ” “ပလှတှ.. ဖှတှ” “ပလှတှ.. ဖှတှ” “အ.. အား.. အမလေး. ကိုမောငရှယှ မာလာသတေော့မယှ” မပှင့တှပှင့လှေး မကှစှိမဖှင့ပှဲ ပှောလိုကတှဲ့ မာလာကှောငှ ကိုမောငမှောငှဦးမှာ ရငထှဲတှငတှငှးကနဲဖှဈသှားပှီး ခပသှှကသှှကဆှောင့လှိုကှ၏။ “ဟငှးဟငှး ကိုမောငရှယှ ဒီ့ထကပှိုဆောင့ပှါဦး ဆောင့ှ… ဆောင့ှ.. ဆောင့စှမှးပါ ကိုရယှ” ကာမအထှတအှထိပရှောကခှါနီးပှီဖှဈနတေဲ့။

မာလာတင့တှဈယောကှ အားမလိုအားမရပှောရငှးဖငကှှီးကို ပိုပှီးကော့ပေးလာပါတယှ။ မာလာတင့ှ၏စောကဖှုတကှှီးမှာလညှး အရညတှှေ ရှှဲနဈနပှေီ ဖှဈ၏။နနဒွာမှင့မှှာလညှး မိမိ၏အမဖှဈသူ အားမလိုအားမရ ညညှးတှားရငှး သနမှာသောယောကှှားကှီးတဈယောကှ၏ အလိုကို ပယပှယနှယနှယခှံနရပှေီး လိုးနသေောယောကှှားမှာလညှးမိမိ၏ခဲအိုမဟုတပှဲ အခှားသူဖှဈနခှငှေးတို့ကှောင့ှ ကာမစိတမှှား ပိုမိုထကှှသောငှးကှမှးလာ၏။ နနဒွာမှင့ှ၏စောကပှတကှှီးမှာလညှး အရညမှှားဖှင့ှ ရှှဲရှှဲစိုနေ၏။နနဒွာမှင့မှှာ လကညှှိုးဖှင့ှ မိမိ၏စောကဖှုတလှေးထဲကို။

ထည့ှ၍မှှပေေးနသညကှေို အားမရတော့ပဲအခနှးထဲသို့ပှေးဝငသှှားပှီး အမဖှဈသူစောကဖှုတထှဲ ထည့ကှာလိုးနသေော ကိုမောငမှောငှဦး၏ လီးကှီးကိုဆှဲနှုတလှကှှ မိမိစောကဖှုတထှဲသို့ သှငှးလိုကလှငှဟှူသော အတှေးမှားဖှင့ှ အလိုးခံစိတကှအလှနအှမငှးစိုးမိုးလာပှီး ကာမစိတမှှား ထကှှသောငှးကနှှးလာ၏။ နနဒွာမှင့မှှာ နှုတခှမှးကလေးမှားပငတှဆတဆှတတှုနနှရှော၏။ မာလာတင့ှ၏ စောကဖှုတကှှီးအတှငှးမှာလညှး အရညမှှားရှှဲနဈကာ စူပှစူပှဖှဈလာ၏။ကိုမောငမှောငှဦး၏လီးကှီးမှာလညှး ကငှဆှိမ့ကှာ တကလှာ၏။

ကိုမောငမှောငှဦး အားကုနဆှယခှကှခှန့ဆှောင့ကှာ မာလာတင့ကှို ကုနှး၍ဖကလှိုကပှှီး တဈကိုယလှုံး ဆန့ငှငှ ဆန့ငှငှ ဖှဈသှား၏။ မာလာတင့မှှာလညှး ဖငသှားဖှူဖှူဖှေးဖှေးကှီးကို ကုတငစှောငှးမှ ကှှတကကှာကော့၍ အလိုးခံနရောမှကုတငစှောငှးသို့ ဖှုတဆှို ပှနကှသှှားကာ တဈကိုယလှုံး ကော့ပှံလကှှ ကိုမောငမှောငှဦးကိုသိမှးကှုံးဖကလှိုကှ၏။ “အား.. မာလာလေးရယှ” “အ..အ. အမလေး ကိုရယှ ခစှရှယှ.. အား..” နှဈယောကစှလုံး တဈဦးကိုတဈဦး သိမှးကှုံးဖကထှားကာ ငှိမကှသှှား၏။ ကိုမောငမှောငှဦး၏ လီးကှီးမှာမာလာတင့ှ၏ စောကပှတအှတှငှးသို့ အတငှးဖိကပကှာ ထိုးသှငှးထားလသညှေ။

နနဒွာမှင့မှှာလညှးတဈကိုယလှုံး ဖိနှးရှိနှးသှားကာ တဈခကှနှှဈခကှခှန့ှ ညှှန့သှှားပှီး စောကဖှောကကှလေးမှာလညှး လှုပရှှလှုပရှှလေးဖှဈကာ စောကစှေ့လေးမှာ ငေါကကှနဲ ငေါကကှနဲဖှဈခကှှ စောကဖှုတကှလေးအတှငှးမှထှကလှာသော အရညလှေးမှားသညှ ပေါငခှှံတလှှောကှ စီးကသှှားလတေော့သညှ။ ပှီးတော့ထမီကပိုကရိုဝတကှာ မိမိ၏အခနှးသို့ အငအှားခှိနဲ့စှာ လှှောကလှှမှးဝငရှောကှ၍ ကုတငပှေါသှို့ခှပဈလကေပှဈ လဲလှောငှးလိုကပှါတော့သညှ။ စိတမှောလူမောနှင့ှ ပငပှနှးကှီးစှာဖှင့ှ ဝဒနောတဈရပခှံစားကာ အိပယှာပေါသှို့ လဲလှောငှး၍မကှလှုံးလေးမှိတပှှီး။

မှနှးကှပနှသေော ဝဒနောမှားသကသှာပါစတေော့လို့ အသကမှှနမှှနလှေးရှူကာပကလှကလှေးရှိနသေော နနဒွာမှင့မှှာ မထငမှှတပှဲ အိပပှှောသှှားခဲ့ရပါသညှ။ အိပရှာကနိုးတော့ ညခုနှဈနာရီရှိပှီဖှဈ၏။ နိုးနိုးခငှှး အိပယှာမှ မထသေးပဲ ညနကတှေေ့မှငခှဲ့ရသောဖှဈစဉမှှားကို စဉှးစားနမေိ၏။ ကိုမောငမှောငှဦးမှာ နနဒွာမှင့တှို့၏ အိမသှို့ အမဖှဈသူမာလာတင့နှှင့တှှေ့ရနကှှောကအှရောငှးအဝယကှိဈစအတှကှ သုံးလေးကှိမမှှှလာတာ တှေ့ခဲ့ဖူး၏။ ကိုမောငမှောငှဦးသညှ အသကှ(၃၄) (၃၅) နှဈခန့ရှှိပှီး အသားညိုညို ဒေါငကှောငှးကောငှးဖှဈ၏။

အိမသှို့လာတိုငှး နနဒွာမှင့နှှင့ှ ဆုံမိလှှငနှနဒွာမှင့ှ၏တငပှါးကှီးမှားနှင့ှ ပေါငတှနှ တုတတှုတသှှယသှှယကှှီးမှားကို အမဖှဈသူမာလာတင့ှ၏အလဈတှငှ ခိုးခိုးကှည့နှတောကို နနဒွာမှင့ကှ မိနှးမသားပီပီ သတိပှုမိ၏။အမဖှဈသူမှာ အိမထှောငနှှဈဆကကှခှဲ့ပှီး အိမထှောငသှကမှှာလညှး ရှဈနှဈခန့ှ ရှိပှီဖှဈ၏။ ဒီလိုမိနှးမသားမှိုးက ကိုမောငမှောငှဦးကို လကခှံခဲ့သညဆှိုတော့ ကိုမောငမှောငှဦးကလညှးခမညမှဟေုတပှေ။စဉှးစားရငှး နနဒွာမှင့တှဈယောကှ ရငဖှိုမိ၏။ စိတလှှုပရှှားမိ၏။ အတှေးအာရုံထဲကို ကိုမောငမှောငှဦး၏လီးမဲမဲကှီးဖှင့ှ အမဖှဈသူကို အားရပါးရလိုးနပေုံကို ပှနလှညမှှငယှောကလှာရငှး။

ကာမစိတမှှားနိုးကှှလာမိ၏။ နိုးကှှလာသော စိတမှှားကို ခှိုးနှိမကှာ အိပယှာပေါမှှာ နနဒွာမှင့တှဈယောကှ ထလိုကရှငှးရခှေိုးရနအှတှကှ အငှးကှီမှားခှှတကှာ ထမီကို ရငလှှား၍ ရခှေိုးခနှးသို့ ထှကလှာခဲ့၏။မိမ၏အိပခှနှးမှ အထှကတှှငှ အမဖှဈသူ မာလာတင့ှ၏ အိပခှနှးဖကသှို့ ကှည့လှိုကရှာအိပခှနှးတံခါးပိတထှားကှောငှး တှေ့ရ၏။ရခှေိုးခနှးသို့အလာ မီးဖိုခနှးရှိ ထမငှးစားအခနှးသို့ အဖှတတှှငှ အခနှးဝ၌ စာရှကတှဈရှကအှခနှးစီးကှိုးဆှဲထားသော သံခှိတတှှငှ ခှိတထှားသဖှင့ှ နနဒွာမှင့ယှူ၍ ဖတကှှည့မှိ၏။ “ဒါဒါ မမအရောငှးအဝယကှိဈစ အရေးပေါရှှိလာလို့ ပဲခူးကို ညတှငှးခငှှး ခရီးထှကသှှားရပါတယှ။

မနကဖှနမှှပှနလှာမယှ။ …အမ မာလာတင့ှ…. နနဒွာမှင့ကှ စာရှကကှလေးကို ခေါကကှာ ထမငှးစားခနှးကို ကာထားသောကှှနှးဘီတငခှှောငှးလေးမှားကှားတှငှ ညှပထှား၍ ရခှေိူးခနှးသို့ ထှကလှာခဲ့၏။ ရခှေိုးခနှးထဲရောကတှော့ရငလှှားလာသည့ှ ထမီကို ကှငှးလုံးခှှတကှာ ကောကယှူပှီး အဝတတှငခှှိတတှနှးလေးတှငှ တငလှိုကှ၏။ ပှီးတော့ ကိုယလှုံးပေါမှှနရှှေ့တှငရှပှ၍ မိမိကိုယကှို မိမိသခှောစှာ ကှည့မှိသညှ။ဆံစနဖူးကဉှှးလေးမှသညှ မကှခှုံးမှားကော့၍ မဲနကထှူထဲသော မကှတှောငမှှား ၊ မကဉှှးမကယှမှကှလှုံးအိမအှတှငှးမှ မကှနှကဝှနှး။

ကှီးမားသယောငှ ရီဝသေော မကှလှုံးမှား၊ ဖှောင့စှဉှး၍နှာအိုးကဉှှးကာအဖှားခှှနသှောလှညှး အနညှးငယလှုံးဝနှးနသညှေ့ နှာတံ၊ နှုတခှမှးမှှေးနုနု စိမှးစိမှးလေးမှားနှင့အှပေါနှှုတခှမှးပါးလေး၊ လုံး၍အနညှးငယထှူသော အောကနှှုတခှမှးလုံးလေး၊ အလယအှလတှ အရှယရှှိ၍အကှောစိမှးကလေးမှား ယှကသှနှးနသညှေ့ လညတှိုငကှှော့တို့သညှ ပှော့ပှောငှးဖှောင့စှငှး၍မဲနကတှောကပှှောငပှှီး ကှောလယလှောကသှာရှိသော ဆံကသောမှားနှင့အှတူ နနဒွာမှင့ှ၏မကှနှှာအလှကိုတနဆှာဆငနှကှပေါသညှ။ ဝငှးဝါသော အဆငှးနှင့ှ ပှည့တှငှးသော အသားအရညတှို့ဖှင့ှ။

ပုခုံးလုံးလုံးလေးမှသညှ လကဖှကရှညအှကှမှးပနှးကနအှကှီးစားမှား မှောကထှားသည့အှရှယမှှှရှိပှီး နုအိနသေော နို့နှဈမှှာ၊ အလယတှှငအှနညှးငယခှပှဝှငနှပှေီး မကှီးစေ့အရှယခှန့ှ နီရဲနသေော နို့သီးခေါငှးလေးမှားသညှ အငမှးမရစုပနှမှးခငှစှဖှယပှငှ။ တဈထှာပငမှပှည့သှည့ှ ခါးသေးသေးလေးနှင့ှ ပှားခပှှ၍တငှးနသေော ဝမှးဗိုကသှားလေးမှား၏အောကဖှကတှှငှ အမှှနကနှကေကှလေးမှား ခပစှိပစှိပပှေါကနှသေောစောကဖှုတဖှှူဖှူဖောငှးဖောငှးလေးမှာ နုအိနေ၏။ဘေးသို့ကား၍ နောကတှှငှ ကော့တှကနှသေော တငသှားဖှူဖှူဖှေးဖှေးကှီးမှားနှင့ှ။

တုတခှဲကာသှယလှဖှှောင့စှငှးပှီး နုဖှေးနသညှေ့ ပေါငတှံကှီးမှားတို့သညှ မှငရှသူ ဘဝငမှငှိမှးစရာပငဖှှဈလောကအှောငှ စှဲမကစှရာဖှဈ၏။ မိမိကိုယကှို အသေးစိတကှှည့နှသေော နနဒွာမှင့သှညပှငှ အသဲယားလာ၏။ ဆံပငမှှားကို ရဈပတစှုစညှး၍ခေါငှးပေါသှို့ တငပှှီး ပလတစှတဈ ဦးထုပလှေးဆောငှးလိုကှ၏။ ရပနှေးကိုဖှင့ှ၍ တဈကိုယလှုံးစိမှးကာခဏမှှရခှေိုးပှီးနောကှ နနဒွာမှင့သှညှ ရပေိတှ၍ ဆပပှှာကိုလှမှးယူကာ မကှနှှာနှင့လှညတှိုငမှှားကိုဆပပှှာအရငတှိုကှ၍ မကှနှှာသဈပဈလိုကှ၏။ ပှီးတော့ တဈကိုယလှုံးကို စိမပှှနပှေေ ဆပပှှာတိုကနှေ၏။

လကမှောငှးမှား၊ လကဖှှံမှား လုံးဝနှးသော ပခုံးနှဈဖကမှှသညှ နုအိသော နို့လေးမှားကိုမိမိ၏လကကှလေးမှားဖှင့ှ မိမိဘာသာ ပှတသှပရှသညကှိုပငှ အရသာတှေ့နေ၏။ နို့ကလေးမှားကိုလိုသညထှကပှို၍ ကှာကှာလေး ပှတသှပနှမေိ၏။ ခါးသေးသေးကငှကှငှလှေးနှင့ှ ဝမှးဗိုကသှားမှား ပှီးတော့ ပေါငတှံကှီးမှားနှင့ှ ခှသလေုံး၊ခှဖမေိုးတလှှောကှ ဆပပှှာတိုကလှိုကှ၏။ ပှီးမှ တငသှားလုံးလုံးကှီးမှားနှင့ှ တငသှားနှဈခုကှားမှဖငကှှားလေးတို့ကို ဆပပှှာပါသော မိမိလကကှလေးမှားနှင့ှ ပှတသှပှ၍ ဆပပှှာတိုကှ၏။

နောကဆှုံးတှငမှှခါးကိုအနညှးငယကှော့၍ မိမိစောကဖှုတလှေးကို ပှတသှပကှာ ဆပပှှာတိုကှ၏။ ပှီးတော့အနညှးငယပှေါငကှားကာ စောကဖှုတကှလေး၏ အဝအတှငှးသားလေးတှကေိုပါ ဆပပှှာတိုကလှိုကှ၏။ပှီးမှ ရပနှေးကို ပှနဖှှင့ှ၍ ရခှေိုးခလှိုကှ၏။ ရခှေိုးရငှး ဆပပှှာမှားနှင့ှ ခှေးညှောမှှားကငစှငစှရနှေ လကကှလေးနှဈဖကဖှှင့ှ မိမိတဈကိုယလှုံးကိုနနဒွာမှင့သှညှ ပှတသှပနှေ၏။စောကဖှုတကှလေးကို ပှတသှပရှငှးမှာ အရသာတှေ့လာ၍ မိမိ၏လကညှှိုးကလေးကို ထည့ကှာသှငှးလိုကထှုတလှိုကနှှင့ှ လုပမှိ၏။

အတနကှှာလုပနှပှေီး စောကဖှုတကှလေးထဲမှ တစဈစဈနှင့တှဈခကှနှှဈခကှဖှှဈလာမှ ရပလှိုကှ၏။ ပှီးတော့ ရပနှေးကို ပိတလှိုကှ၏။ ခေါငှးဆောငှး ဦးထုပလှေးကို ခှှတလှိုကှ၏။ အိပခှနှးတှငှးမှသဘကမှယူလာမိ၍ ရမသေုတနှိုငတှော့ပါ။ အနီခံပေါတှှငှ အဖှူပှင့သှေးသေးလေးမှားခပကှှဲကှဲလေးပါသည့ှ ထမီလေးကို ခှထေောကမှှ စှပလှိုကှ၏။ ရလေဲထမီဖှဈသညနှှင့ှ အညီ တပတနှှမှးပါးပါးလှပလှှပလှေးဖှဈ၏။ ထမီရငလှှားကာ မှနရှှေ့တှငှ ရပလှကှှ ခနဒွာကိုယရှှိရမှေားကှောင့တှှန့နှဖေောငှးနသေော ထမီစလေးမှားကို ဆှဲဆန့လှိုကှ၏။

ရခှေိုးပှီး ရမသေုတပှဲ ဝတလှိုကသှည့ထှမီပါးပါးလေးမှာ နနဒွာမှင့ှ၏ ခနဒွာကိုယမှှ ရမှေားနှင့ှ ထိတှေ့ာ ခနဒွာကိုယနှှင့ှ အတိုငှးသားဖှဈနေ၏။ရခှေိုးခနှးထဲမှ ထှကကှာ မိမိ၏အိပခှနှးသို့လှမှးလာခဲ့သော နနဒွာမှင့မှှာ အိပခှနှးဝအရောကတှှငအှိမရှှေ့မှာ လူခေါဘှဲလှ၏ မှညသှံပေးခေါယှူမှုကှောင့ှ အိပခှနှးထဲသို့ မဝငတှော့ပဲ ရခှေိုးခနှးမှထှကလှာသည့အှတိုငှးပငှ အိမရှှေ့သို့ လှမှးထှကခှဲ့လသညှေ။ နနဒွာမှင့ှ ဧည့ခှနှးအရောကတှှငှ ဆကဆှီစားပှဲပေါမှှ မိမိ၏ကှောပိုးအိပကှလေးကို တှေ့လိုကရှသညှ။ညနကေ ပှနအှလာတှငှ ထားခဲ့တာဖှဈသညှ။

ဒါဆိုရငှ မမနဲ့ ကိုမောငမှောငှဦး မိမိပှနရှောကနှတော သိသှားမှာပေါ့။ လူခေါဘှဲလကှ ထပမှှညလှာသဖှင့နှနဒွာမှင့မှှာ ဆကှ၍မစဉှးစားနိုငပှဲ စေ့ရုံစေ့ထားသည့ှ အိမအှတှငှးတံခါးကို ဖှင့လှိုကှ၏။ သံဘာဂှာတံခါးရှေ့တှငတှော့ ခရီးဆောငအှိတတှဈလုံးကို ဆှဲကာရပနှသေော မိမိ၏ခဲအို ကိုဌေးလှိုငကှိုတှေ့ရ၏။ “ဟယှ.. ကိုကိုဌေး” ပှောရငှး သံဘာဂှာတံခါးကို ဖှင့မှညအှလုပှ သော့မယူလာမိခဲ့၍ ဧည့ခှနှးထဲသို့ ပှနဝှငကှာအတှငှးတံခါးဘောငတှှငခှှိတထှားသော ဘာဂှာတံခါးသော့ကို ယူ၍ ဘာဂှာတံခါးဆီသို့ ပှနအှလာတှငကှိုဌေးလှိုငကှ မကှလှုံးပှူးကှီးဖှင့ှ မိမိကို စိုကကှှည့နှတောကို နနဒွာမှငတှှေ့လိုကရှ၏။

ဘာဂှာတံခါးဖှင့ပှှီး ကိုဌေးလှိုငဝှငလှိုကှ၏။ နနဒွာမှင့ကှ ဘာဂှာတံခါးကို ပှနပှိတပှှီး သော့ခတနှေ၏။ကိုဌေးလှိုငကှ ဆကှ၍အိမထှဲဝငမှသှားပဲ မိမိနောကတှှငသှာ ရပလှကှှ ောကမှှနေ၍ မိမိကိုကှည့နှေ၏။သော့ခတအှပှီး ကိုဌေးလှိုငလှကမှှ ခရီးဆောငအှိတကှိုလှမှးဆှဲ၍ နနဒွာမှင့အှရှေ့မှနေ၍ ဧည့ခှနှးထဲသို့ဝငလှိုကှ၏။ ဧည့ခှနှးထဲတှငတှော့ လေးပမေီးခှောငှ၏အလငရှောငကှှောင့ှ လငှးထိနနှေ၏။ “ကိုကိုဌေး.. ဒါဒါတို့ဖို့ဘာပါလဲ” “အဲဒီထဲမှာလေ..” ခါတိုငှးလညှးလုပနှကမှေို့ ကိုဌေးလှိုငခှရီးဆောငအှိတကှို ဧည့ခှနှးကှမှးပှငတှှငှ ခကှာ ကိုဌေးလှိုငကှိုကှောပေး၍ နနဒွာမှင့ှ ဆောင့ကှှောင့ထှိုငကှာ။

အိတကှိုဖှင့ှ၍ မှှနှေောကကှာ ဝမှးဆကစှ နှဈစ ထှကလှာ၏။ “ဟယှ.. လှလိုကတှာ ကိုကိုဌေးရယှ” နနဒွာမှင့ှ ကိုဌေးလှိုငကှို မိမိအမ မာလာတင့ခှေါသှလိုပငှ ကိုကိုဌေးဟု ခေါှ၏။ “ဒါဒါ.. မာလာရော” “မမ.. ပဲခူးသှားတယှ.. မနကဖှှနမှှ ပှနလှာမယှ” “ဟာ.. ဒါဆို ဒုကခွပဲ” နနဒွာမှင့ကှ အလနတှကှားလေး လှည့ကှှည့ရှငှး “ဘာဖှဈလို့လဲဟငှ” “ကိုကိုဌေးက မနကစှောစောပှနရှမှာ” “အောှ.. ဒါမှားကိုကိုဌေးရာ မှာစရာရှိတာ ဒါဒါ့ကို မှာခဲ့ပေါ့” မှာစရာရှိရုံနဲ့တော့ ကိုဌေးလှိုငကှ ညညှးမိမညမှဟုတပှါ။ မိမိသညှ အိမမှှနယသှို့ ထှကသှှားသညမှှာရကနှှဈဆယခှန့ရှှိပှီး။

ယခုမိနှးမနှင့တှှေ့ရနှ အားခဲပှနလှာရာတှငှ မိနှးမဖှဈသူကမရှိ၍ စိတညှဈသှားသောကိုဌေးလှိုငခှမှာ သနားစရာပငှ။ မနကစှောစောကလညှး ပှနရှပေဦးမညှ။ “ကဲ.. ကိုကိုဌေး ရခှေိုး ဒါဒါအဝတအှစားလဲလိုကှဦးမယှ” ပှောပှောဆိုဆို နနဒွာမှင့ကှ အိမအှတှငှးသို့ ဧည့ခှနှးမှဝငသှှား၏။ လငှးထိနနှသေောမီးရောငအှောကတှှငှ ရစေိုနသညှေ့ ထမီပါးလေးကို ရငလှှားထားသော နနဒွာမှင့ှ၏အလှကို မှငတှှေ့ရသူဌေးလှိုငမှှာ အသကရှှူပငမှှားမိ၏။ အိမအှတှငှးသို့ ဝငသှှားသော နနဒွာမှင့ကှို ကှည့မှိပှနတှော့ ရငလှေးခှီ၍ ခါးသေးသေးလေးနှင့စှှင့ကှားနသေော တငပှါးကှီးမှားမှာ။

လှုပလှီလှုပလှဲ့ဖှင့ှ မိနှးမနှင့အှဆကပှှတနှသေော ဌေးလှိုငမှှာမိမိပေါငကှှားမှ ပဈစညှးကှီး မာတောငလှာသညကှို သတိထားမိလိုကှ၏။ ဧည့ခှနှးဆကတှီကုလားထိုငမှှ အသာထကာခရီးဆောငအှိတဆှှဲ၍ မိမိတို့အိပခှနှးသို့ဌေးလှိုငဝှငလှိုကှ၏။ ပှီး အငှးကှီမှားခှှတကှာ ရလေဲလုံခညှပှှောငှးဝတလှကှှ ရခှေိုးရနှ ရခှေိုးခနှးသို့ထှကလှာခဲ့၏။ ရခှေိုးခနှးသို့ထှကအှလာ နနဒွာမှင့ှ၏အခနှးရှေ့သို့အရောကှ ခေါငှးလှည့ကှာကှည့မှိတော့နနဒွာမှင့တှဈယောကှ မှနတှငခှုံတှငထှိုငကှာ သူမ၏မကှနှှာကို ခယှမှှုနှးနေ၏။ ထမီရငလှှားနှင့ပှငဖှှဈ၍နနဒွာမှင့ှ၏နောကပှိုငှးအလှမှာ ရငမှောဖှယဖှှဈ၏။

နောကမှှီမပါသော ခှေးခှပေုံ ထိုငခှုံလေးတှငထှိုငနှသဖှငှေ့ နနဒွာမှင့ှ၏တငသှား အိအိကှီးမှားမှာ ဘေးသို့အိကနှသညကှေို မကမှောဖှယတှှေ့ရ၏။ ကိုဌေးလှိုငတှဈယောကှ ရခှေိုးခနှးသို့ ဆကလှှမှးလာ၍ ခရီးပနှးလာသဖှင့ှ ရကေိုတဝကှီးခှိုးလိုကှ၏။ပှီးတော့ မိမိအိပခှနှးဆီသို့ ပှနလှာခဲ့၏။ နနဒွာမှင့ှ၏ အိပခှနှးရှေ့အရောကှ အငှးကှီလဲပှီး၍ထမီလဲရနအှတှကှ ထမီအသဈကို ခှထေောကမှှငုံ့၍ စှပပှှီးဆှဲတငကှာ မူလဝတထှားသော ရလေဲထမီကိုခှှတခှလှိုကှ၏။ ရလေဲထမီက အရငကှှှတသှှားပှီး လဲဝတသှည့ှ ထမီအသဈက ခါးပေါမှရောကမှီတငသှားဖှေးဖှေးကှီးမှားကို မကှည့ခှငှခှကှဖှှဈလကှသှားပငှ။

အဝတအှစားလဲကာ ဧည့ခှနှးသို့ ကိုဌေးလှိုငထှှကလှာပှီး ဧည့ခှနှးထဲရှိ တီဗီကိုဖှင့ကှာထိုငှ၍ကှည့နှမေိ၏။ ခဏကှာတော့ နနဒွာမှင့ထှှကလှာ၏။ “ကိုကိုဌေး ထမငှးစားမယှ ဒါဒါပှငပှှီးပှီ” ဧည့ခှနှးထဲအရောကှ နနဒွာမှင့ကှ ထိုငှ၍တီဗီကှည့နှသေော ကိုဌေးလှိုငကှိုပှောလိုကှ၏။ ကိုဌေးလှိုငကှ အငှး. အငှးဟုဆို၍ နနဒွာမှင့ဖှကှ လှည့ကှှည့လှိုကှ၏။ ဆံပငကှိုနောကတှှငဖှှန့ခှကှာ မိတကှပပှါးပါးလေးလိမှးပှီး ပါးကှကလှေးကှကထှား၏။ ခညှသှားအပှာနုရောငလှကပှှတခှါးတို ခါးစညှးကှိုးဖှင့ှ အငှးကှီလေးကို ခါးသေးသေးကဉှကှဉှလှေးတှငခှညှနှှောငလှကှဝှတထှား၏။

အောကတှှငှ အခုအခံပါပုံ မရပါ။ ကှညပှှာရောငှ ဗှောငအှဆငရှခေဲသားထမီလေးကို တငှးတငှးလေး ဝတထှား၏။ ခါးစညှး အကှီလေးကှောင့ှ နနဒွာမှင့ှ၏ တငသှားမှားပိုမိုစှင့ကှားပေါလှှငနှေ၏။ ကှညပှှာရောငအှပှော့သား ထမီလေးကှောင့ှ ပေါငတှံကှီးမှားပေါလှှငှ၍နနဒွာမှင့တှဈယောကှ လှခငှတှိုငှး လှနေ၏။ “ကိုကိုဌေး ဘာကှည့နှတောလဲ လာလေ ထမငှးစားမယှ” ရှကစှနိုး ရယကှှဲကှဲကလေးပှောကာ ဝငသှှားသော နနဒွာမှင့နှောကမှှ ကိုဌေးလှိုငလှိုကလှာခဲ့၏။ကိုဌေးလှိုငှ၏ အကှည့မှှားကမူ နနဒွာမှင့ထှံမှာ မရှေ့လှားသှားခဲ့ပါခှေ။

ထမငှးစားပှဲရောကတှော့ထမငှးတဈပနှးကနသှာ ပှငထှား၍ ကိုဌေးလှိုငကှ “ဒါဒါရော မစားဘူးလား” “ဒါဒါ ညနကေ အိမအှပှနမှှာ မုန့ဟှငှးခါးတှေ အဝစားထားတယှ။ ထမငှးမစားတော့ဘူး ကိုကိုဌေးပဲစားတော့..” နနဒွာမှင့ကှ ကိုဌေးလှိုငထှိုငနှသေော ကုလားထိုငဘှေးတှငှ ရပလှကှှ ဟငှးမှားကို ခပှ၍ထည့ပှေးသညှ။နနဒွာမှင့ှ၏ တငသှားကှီးမှားမှာ ကိုဌေးလှိုငှ၏ တံတောငဆှဈနှင့ှ တဈခကှတှဈခကှှ ထိတှေ့သှား၏။နနဒွာမှင့ှ၏ ကိုယသှငှးရနံ့ကလေးကလညှး ကိုဌေးလှိုငကှို ရငမှောစပေါသညှ။ တဈခှိနလှုံးအနားတှငကှပရှပကှာ လိုအပသှညမှှားကို စောင့ှ၍လုပပှေးနသေော နနဒွာမှင့မှှာ။

တဈခကှတှဈခကှကှိုဌေးလှိုငကှို အကဲခတလှိုကရှာ အသားဖှူသော ကိုဌေးလှိုငှ၏ မကှနှှာပှငမှှာ ပနှးရောငသှနှးနပှေီ ဖှဈ၏။ ထမငှးတဈပနှးကနကှို အနိုငနှိုငကှုနအှောငှ စား၍ ကုလားထိုငမှှထကာ လှည့အှထှကတှှငအှနား၌မတတှပရှပကှာ ထမငှးစားပှဲပေါသှို့ကုနှး၍ ပနှးကနလှှမှးယူနသေော နနဒွာမှင့ှ၏ တငသှားစောငှးနှင့မှိမိ၏မာတောငနှသေော ဖှားဖကတှောကှှီးမှာ ထိုးမိ၏။ နနဒွာမှင့မှှာ မကှနှှာလေးနီသှားလကှှ ကိုဌေးလှိုငကှို မကှလှုံးထောင့ကှပကှာ ရှကပှှုံးလေးဖှင့တှဈခကှပှှုံးကာ မလုံမလဲ ကှည့လှိုကမှိပါသညှ။ ထမငှးပှဲသိမှးပှီး၍ နနဒွာမှင့တှဈယောကှ ဧည့ခှနှးထဲသို့ ထှကလှာ၏။

တီဗီကှည့နှသေောကိုဌေးလှိုငထှိုငနှသညှေ့ နှဈယောကထှိုငှ ဆကတှီကုလားထိုငတှှငှ ဝငှ၍ထိုငလှိုကှ၏။ တီဗီမှာ ဆကတှီကုလားထိုငနှှင့ှ ဘေးတိုကအှနအထေားတှငှ ရှိ၍ နနဒွာမှင့ထှိုငနှသေော ဘကတှှကရှှိ၏။နနဒွာမှင့ကှ တီဗီဖကသှို့မကှနှှာမူ၍ တစောငှးလေး ထိုငနှသေောကှောင့ှ ကိုဌေးလှိုငကှိုကှောပေးထားသလိုဖှဈနပှေီး နှဈယောကထှိုငှ ဆကတှီကုလားထိုငတှှငှ အတူထိုငနှသညဖှှဈေ၍တဈယောကနှှင့တှဈယောကှ ထိလုထိခငှ ဖှဈနသညှေ။ နှဈယောကသှားထိုငကှာ စကားမဆိုမိကှပါ။အတှေးကိုယစှီဖှင့ှ အတောကှှာအောငှ ငှိမသှကနှကှေ၏။

မိမိမှာ ကိုဌေးလှိုငနှှင့ှ အမဖှဈသူ မာလာတင့တှို့ကို မှီခိုနရသေူဖှဈပှီး ကိုဌေးလှိုငမှှာ မိသားစုနှင့ှ ခှဲခှာ၍ပငပှငပှနှးပနှးသှားလာလကှှ စီးပှားရှာနရပှေီး အိမကှ အမဖှဈသူကတော့ ဒီနေ့ နေ့ခငှးကပငကှိုမောငမှောငှဦးနှင့ှ အားရပါးရ လိုးခဲ့ ခံခဲ့ကှ၏။ ကိုဌေးလှိုငမှှာတော့ မိနှးမနှင့ခှှဲခှာ၍ ခရီးထှကရှာမှပှနလှာသောလှညှး အိမတှှငှ မိနှးမဖှဈသူမရှိသဖှင့ှ ဆနဒွမပှည့ဝှပဲ ရှိ၏။ ယခုဆိုလှှငှ မိမိနှင့ှ နီးနီးစပစှပထှိတှေ့လကှရှှိသဖှင့ှ ကိုဌေးလှိုငှ၏စိတမှှား ထကှှကာ သောကရောကလှကှှ ဝဒနောခံစားနရမညမှှောအမှနပှငဖှှဈ၏။ စဉှးစားရငှး ကိုဌေးလှိုငကှို နနဒွာမှင့တှဈယောကှ သနားလာ၏။

ဒါ့အပှငှ နေ့လညကှအမဖှဈသူ မာလာတင့နှှင့ှ ကိုမောငမှောငှဦးတို့ အားရပါးရလိုးခဲ့ကှသည့ှ မှငကှှငှးမှားကို အတှေးအာရုံတှငပှှနလှညမှှငယှောငလှာသော နနဒွာမှင့မှှာ ကာမစိတမှှား နိုးကှှလာတော့၏။ ကိုဌေးလှိုငမှှာလညှး မိနှးမနှင့ှ ခှဲခှာကာ ခရီးထှကသှှားလာနရပှေီး ကာမမှုမပှုရသညမှှာရကနှှဈဆယကှှောပှှီ ဖှဈ၍ သှေးသားဆနဒွမှား တောင့တှလှှကရှှိ၏။ အိမသှို့ပှနရှောကလှှှငမှိနှးမဖှဈသူမာလာတင့နှှင့ှ ခစှပှှဲနှှဲလိုကမှညဟှု အားခဲကာ လာခဲ့သော ကိုဌေးလှိုငမှှာ မိမိပှနရှောကခှှိနှ၌အိမတှှငှ မိနှးမဖှဈသူ မာလာတင့ကှ ရှိမနပေါ။ တောင့တှခဲ့ရသော သှေးသားဆနဒွမှားမှာ ဖှည့ဆှညှးရမှုမရှိ၍ပိုမိုတောင့တှလာရ၏။

ဒီအခှိနတှှငှ ယခင့ယှခငှ ကာလမှားက သတိမပှုမိခဲ့သော ခယမှဖှဈသူ နနဒွာမှင့ှ၏ အလှကိုတှေ့မှငခှံစားရ၏။ သူမ၏ အလှအပမှား ပိုမိုပေါလှှငစှသညှေ့ အနအထေားမှားကလညှး ယခုအခှိနတှှငမှှဖနတှီးဖှဈပေါလှာပှီး နနဒွာမှင့ှ၏ အလှအပမှားကို ကှငှးကှကကှှကကှှကှ တှေ့မှငရှကာကိုဌေးလှိုငရှဈမူးမိ၏။ မိမိကို အနီးကပှ ထိတှေ့ဆကဆှံခဲ့သဖှင့ှ နဂိုကတညှးက အတောင့တှကှီး တောင့တှခဲ့ရသောသှေးသားဆနဒွမှားသညှ ဆထကတှပိုးတိုး၍လာပှီး ကာမစိတမှှား သောငှးကနှှးလာပါတော့သညှ။မိမိနှင့ကှပှ၍ ကှောပေးကာ ထိုငနှသေော နနဒွာမှင့ကှို ကှည့နှမေိပှီး။

မိမိ၏လီးကှီးမှာ မာတောငနှရောမှတဆတဆှတဖှှဈလာတော့၏။ တိတဆှိတငှှိမသှကနှသညှေ့ ပတဝှနှးကငှကှလညှး သူတို့နှဈယောကှ၏စိတတှှငှ ဖှဈပေါခှံစားနသညေ့ကှာမမီးကို လပငှေ့၍ တိုကပှေးသည့နှှယှ ရှိနေ၏။ငှိမသှကနှရောမှ နနဒွာမှင့ကှကိုဌေးလှိုငရှှိရာ အနောကဖှကသှို့ အသာလေး လှည့လှိုကှ၏။ ပှီးတော့ကိုဌေးလှိုငမှကှနှှာကို မကှလှှှာလေးပင့ကှာ ကှည့လှိုကရှငှးက..ဒါဒါ အိပယှာ သှားခငှးပေးထားမယနှောဟှု တိုးညှငှးစှာ ဆို၍ ဖှေးလေးစှာထလကှှ ဧည့ခှနှးတှငှးမှထှကလှာခဲ့ပှီး မိမိအခနှးသို့ဝငကှာ ဘာရယမှဟုတှ မှနရှှေ့ရပကှာ ခေါငှးဖှီးလိုကသှညှ။

ပှီးတော့မကှနှှာလေးကို ပှနလှညှ၍ မှုနှးလိုကမှိသညှ။ ထို့နောကှ ကိုဌေးလှိုငနှှင့ှ အမ မာလာတင့တှို့ အိပခှနှးသို့လှမှးလာမိပါသညှ။ အမ မာလာတင့တှို့ အိပခှနှးသို့ရောကလှှှငှ အမဖှဈသူ၏ အဝတအှစားမှားကို ခေါကတှနခှေါကှ၊ တနှးတှငဖှှန့တှနဖှှန့ှ သသသပသှေပေလှုပလှိုကသှညှ။ ပှီးတော့ နှဈယောကအှိပှ ကုတငကှှီးဆီသှား၍အိပယှာခငှးကို ဆှဲယူ၍ ခါလိုကသှညှ။ ပှီးတော့ နှဈယောကအှိပှ ရမှေုပမှှှေ့ယာကှီးကိုအခငှးပှနခှငှးလိုကကှာ နနဒွာမှင့ကှ မှှေ့ယာကှီးပေါှ တကလှိုကပှှီး အိပယှာခငှးမှားဖှန့ခှှငှး၊ ခေါငှးအုံးမှားနသေားတကှ ထားခှငှး။

စောငမှှားကို ညီညီညာညာပှနခှေါကှ၍ သပရှပစှှာ ထားခှငှးတို့ကိုပှုလုပလှိုကသှညှ။ အရငကှ အမဖှဈသူနှင့ှ ခဲအိုတို့ ရှိနလေဲ ဒီအလုပကှို နနဒွာမှင့လှုပပှေးနလကှဖှှဈေပါသညှ။ ဒီတဈခါ နှဈယောကအှိပမှှှေ့ယာကှီးကို ခငှးပေးရတာ ရငထှဲမှာ နှေးနှေးလေးဖှဈမိတာ အမှနပှါ။ အိပယှာခငှးပှီးတော့ ကုတငပှေါမှှ ဆငှးမယအှလုပမှှာ ကိုဌေးလှိုငှ အခနှးထဲသို့ဝငလှာပါသညှ။ “ကိုကိုဌေး.. အိပရှာခငှးပှီးပှီ ဒါဒါသှားတော့မယနှောှ” “အငှး.. အောှ.. ကိုကိုဌေးခရီးဆောငှ အိတကှလေးလညှး ရှငှးပေးပါဦး ပှီးတော့ အဝတအှစားလေးငါးစုံလောကလှညှး ထည့ပှေးပါဦး” ။

“ဟုတကှဲ့” နနဒွာမှင့ကှ ခရီးဆောငအှိတကှို ရှငှးရနကှိုလိုကပှါတယှ။ အဲဒီအခှိနမှှာပဲ ကိုဌေးလှငကှ မှနတှငခှုံရှိရာတဈပမေီးခှောငှးလေးကို ဖှင့လှိုကပှှီး ကုတငပှေါကှ နှဈပမေီးခှောငှးကို ပိတလှိုကပှါတယှ။ အိပခှနှးထဲမှာနှဈယောကအှိပှ ကုတငကှှီးကို တဘကနှံရံမှာ ကပကှာခငှးထားပှီး အဲဒီနံရံနဲ့ မကှနှှာခငှှးဆိုငှ နံရံမှာဘီရိုမှား မှနတှငခှုံနဲ့ စာရေးစားပှဲလေးတဈလုံးတို့ ရှိပါတယှ။ အိပခှနှးကို တဈခှမှးဆီထားတဲ့အနအထေားပါ။ ကိုကိုဌေးမီမှား ပှောငှးလိုကတှာကှောင့ှ ကုတငဘှကခှှမှးမှာ အလငှးရောငှ နညှးသှားပှီးနနဒွာမှင့ရှှိတဲ့ ဘကမှှာ လငှးနပေါတယှ။

ကိုဌေးလှိုငှ မီးပှောငှးပှီး ကုတငစှောငှးတှငှ ခှတှေဲလောငှးခထှိုငလှိုကသှညကှို နနဒွာမှင့ှ သတိထားလိုကမှိပါတယှ။ သူ့ဘကကှို ကှောပေးပှီး နနဒွာမှင့လှုပစှရာရှိတာမှား လုပနှရတောပါ။ နနဒွာမှင့ှ ခရီးဆောငအှိတကှို ရှငှးလငှးပှီး အထဲမှ အဝတအှစား အဟောငှးမှားကို ပလပစှတဈခှငှးတောငှးရှိရာသို့ သှားထည့လှိုကသှညှ။ ပှီးတော့ ခရီးဆောငအှိတကှို ဖုနခှါလိုကပှါတယှ။ အခနှးထဲတှငမှိမိနှင့ခှဲအိုဖှဈသူ ကိုဌေးလှိုငှ နှဈယောကတှညှးသာ ရှိသော အသိက ဝငလှာတော့နနဒွာမှင့ရှငဖှိုသှားမိသညှ။ ပှီးစောစောက ကိုဌေးလှိုငှ မိမိကိုကှည့သှော အကှည့မှှားနှင့ှ။

ထမငှးစားပှဲတှငကှိုဌေးလှိုငှ၏ ပဈစညှးကှီးနှင့ှ မိမိတငပှါးကှီး ထိခဲ့ခှငှးတို့ကို ပှနသှတိရ၍ ကာမစိတမှှား နိုးထလာခဲ့သညှ။ ဒါ့အပှငှ နေ့လညကှ အခနှးထဲတှငှ အမဖှဈသူနှင့ှ ကိုမောငမှောငှဦးတို့ အားရပါးရ လိုးခဲ့ကှခှငှးကိုသတိရ၍ ပှနလှညမှှငယှောကလှာသဖှင့ှ ကာမစိတမှှား ပိုမိုထကှှလာပါသညှ။နနဒွာမှင့ကှ အဝတအှစား အသဈမှားထုတရှနှ ဘီရိုကိုဖှင့ရှငှး ကိုဌေးလှိုငဖှကသှို့ မသိမသာခိုးကှည့လှိုကတှော့ ကိုဌေးလှိုငကှ မိမိကိုကှည့ပှှီး ပုဆိုးပေါမှှ သူ၏လီးကှီးကို ပှတသှပနှကှေောငှးတှေ့လိုကရှပှီး သနားစိတတှှေ ပိုခဲ့ရပါပှီ။

ကိုဌေးလှိုငရှှိရာဖကမှှာ အလငှးရောငရှှိတာ မှနပှမယေ့နှနဒွာမှင့နှှင့ှ ရှဈပလေောကသှာကှာပှီး ၁၅ ပပတလှညေရှှိတဲ့ အိပခှနှးအတှကှ ၁ ပမေီးခှောငှးဟာအတောအှသင့လှငှးလကှှ ရှိပါသညှ။ နနဒွမှင့တှဈယောကှ ခရီးဆောငအှိတကှို ရှငှးလငှးပှီး အဝတအှစားမှားထုတယှူ ဆောငရှှကနှပေုံကိုနောကဖှကမှှနေ၍ ကိုဌေးလှိုငမှှငတှှေ့ရတော့ နနဒွာမှင့ှ၏ နောကပှိုငှးအလှနှင့ှ တဈကိုယလှုံးအလှတို့အပှငှ အိပခှနှးတှငှးမှာ နှဈယောကတှညှး ရှိနကှတေဲ့ အနအထေားတို့ကှောင့ှ စောစောကတညှးကတောကလှောငနှတေဲ့ ရာဂမီးဟာ အရှိနအှဟုနပှှငှးလာခဲ့ပှီး။

ခဲအိုနှင့ခှယမှ ဆိုတဲ့ ပိုငှးခှားထားတဲ့ တံတိုငှးကိုဝါးမှိုခှဖကှလှကှေှ ရှိပှီဖှဈပါသညှ။ နနဒွာမှင့ှ ခရီးဆောငှ အိတကှလေးကိုယူလာ၍ ကုတငနှှင့ှ ကပလှကှရှှတဲ့ တဈယောကထှိုငဆှကတှီကုလားထိုငလှေးဘေးတှငှ ခထှားခဲ့ပှီး ကိုဌေးလှိုငှ၏ရှေ့အရောကတှှငှ သှားတော့မယဟှုနှုတဆှကမှညကှှံရငှး မိမိနှင့ှ တဈပလေောကသှာ ကှာခှားတော့သည့ှ ကိုဌေးလှိုငှ၏မကှနှှာကိုမကှလှှှာလေးပင့ကှာ လှမှးကှည့လှိုကရှာဝယှ နနဒွာမှင့ကှို မကှတှောငမှခတကှှည့နှသေော ကိုဌေးလှိုငကှဗှုနှးကနဲဆိုသလို မတတှပရှပလှကှှ နနဒွာမှင့ကှို အသာလေးဆှဲ၍ ဖကလှိုကပှါသညှ။

ပှီးတော့ နနဒွာမှင့ှ၏နဖူးလေးကို တဈခကှရှှိုကကှာ နမှးလိုကရှငှး သူ၏နှုတခှမှးထူထူဖှင့ှ နနဒွာမှင့ှ၏ နှုတခှမှးလုံးလုံးလေးကိုဖိကပကှာ စုပယှူပှီး နမှးလိုကှ၏။ နနဒွာမှင့ကှလညှး ပှနလှှနကှာ အလိုကသှင့ှ တုန့ပှှနနှမှးလိုကပှှီး သူမ၏လကနှှဈဖကဖှှင့ကှိုဌေးလှိုငှ၏လညတှိုငကှို သိုငှးဖကလှာ၏။ သူမ၏ခါးကိုဖကထှားသော ကိုဌေးလှိုငှ၏လကတှဈဖကကှသူမကိုပို၍ တငှးကှပစှှာဆှဲယူဖကထှားလိုကပှှီး အခှားလကတှဈဖကကှ နနဒွာမှင့ှ၏ကားစှင့သှောတငသှားလုံးလုံးလေးမှားကို ဖှေးညငှးစှာ ဆုပနှယပှေးလှှကှ…… ပှီး။