လှလဲလှယွလဲယွ

သူငယခွငွှးကိုနှုတဆွကွ ဆိုငကွယပွေါကွ ဆငွးပှီး သူနထေိုငရွာရပကွှကထွဲသို့ကှောဇွငွ‌လမွးလှှောကလွာခဲ့တယွ။ ဒီနေ့လဲ အလုပကွ အဆငမွပှပှနဘွေူး။ သူနတေဲ့ ရပကွှကထွိပမွှာ ရနေုတမွှောငွးကှီးတဈမှောငွးရှိတယွ။ ခုခှိနကွ မိုးရာသီဆိုတော့ ဒိုကသွရိုကတွှနေဲ့ ထိုမှောငွးကှီးက ပှည့နွတော။ အိမပွှနဖွို့ကလဲ စောနသေေးတာနဲ့ ထိုမှောငွးကှီးထဲမှာ ငါးမှှားခနှသေူမှားထံလှမွးကှည့လွိုကတွယွ။ဦးလှတင့ကွှီး ရလားဗှ ငါး။ အေးကှ သိပမွဆိုးပါဘူး။ သူတို့ရပကွှကထွဲက အရကသွမားကှီး ဦးလှတင့ွ။ သူလညွးခနရပကွှည့နွလေိုကတွယွ။ ဦးလှတင့ကွ ငါးမှှားခှိတမွှာ ငါးစာကိုတပပွှီး ပဈခလှိုကတွယွ။ ငါးမိနဈလောကကွှာတော့ဖော့လေးလှုပလွာပှီး စှပခွနဲ ရအေောကကွိုမှုပသွှားတယွ။ ကှိုးကလဲတငွးသှားတယွ။

ဦးလှတင့ကွ ငါးမှှားတံကိုကောကကွိုကလွိုကပွှီး ဆှဲမလိုကတွယွ။ရရေဲ့ ဖလမွးဖလမွးအသံနဲ့ အတူ ဘှားခနဲပေါလွာသော ငါးရံ့ကှီးတဈကောငွ။ ကှောဇွငလွဲ ခနဆကကွှည့ပွှီး ကမွးပေါပွှနတွကကွာ သူ့အိမဘွကပွှနလွာခဲ့တယွ။ သူတို့လမွးထိပမွှာ သုံးထပတွိုကကွှီးတဈလုံးရှိတယွ။ သူ့သူငယခွငွှး သကထွားတို့အိမွ။ သကထွားတို့မိဘတှကခမွှေးသာတယွ။ ဒါကှောင့လွညွး ၁၀ တနွးကိုဂုဏထွူးနဲ့အောငတွော့ သူ့သမီးကို ရနကွုနကွ အဒေါတွှဆေီပို့ကာ နညွးပညာ တကကြသိုလတွကစွနေိုငတွယလွေ။‌ကှောဇွငတွော့ စာပေးစာယူတကဖွို့တောငအွလော။ အမနေဲ့နရတော။ အဖကဆေုံးပှီ။ သကထွား အထကတွနွးကှောငွးမှာ ဘုရငမွပငွ။ ရုပလွဲခှော စာလဲတောတွယွ။ သူမအမတေူလို့ခှောတာဖှဈမယွ။ သကထွားအမေ‌ဒေါထွားထားက အသကွ ၄၀ ဝနွးကငွှ သမီး ၂ ယောကအွမဆေိုပမေဲ့ အသကွ ၃၀လောကလွိုလိုပငွ။ ခပဟွော့ဟော့။

ရပကွှကထွဲမှာ ငှတေိုးပေးစားတဲ့ အပှငွ မှို့ထဲ ရှှဆေိုငတွဈဆိုငွ ပိုးထညွ ဆိုငကွှီး တဈဆိုငွ ဖှင့ထွားတော့ ရပကွှကထွဲက အဒေါကွှီးတှဆေို သူမတို့ထကငွယသွော ဒေါထွားထားကို မမ မမနဲ့။ သကထွားတို့ အဖေ ဉီးထှနွးဦးကတော့ တလောကဘဲ နယကွ အလုပကွှောင့ွ နယဆွငွးသှားတယွ။ တဈနှဈလုံးနမှေ တဈလ နှဈလလောကသွာအိမကွပတွယွ။ ဟုတမွဟုတတွော့မသိ အမှားတှအပှေောအရ မှှာပှတယလွေို့ နာမညကွှီးတယွ။ ဒေါထွားထားကလဲ ဆိုငတွှကေို သူမအမှိုးတှကေို မနနွဂှောခန့ထွားတော့ ဆိုငရွော အိမရွော မကပွ။ သူမသူငယခွငွှးဖှဈဟနွတွူတဲ့ အမကှီးတှနေဲ့ အပှငကွို ထှကတွာ။ ခရီးမကှာခဏထှကတွာလုပတွတကွှတယွ။ သူမသူငယခွငွှးတှကလေဲ အိမထွောငရွှငမွတှေ သူဌေးမတှခညွှေးပငွ။ အတှေးမှားစှာနဲ့ ကှောဇွငတွဈယောကထွဲ လမွးလှှောကနွတေုနွး နောကဘွကကွ ကားဟှနွးတီးသံကှားရတယွ။

သူလမွးလညခွေါငွ လှှောကနွမေိတာ။ ဘယလွိုလဲမောငလွေးရဲ့ ဟိုငေးဒီငေးနဲ့ လှှောကမွနနေဲ့။ ကားအနကကွလေးရဲ့ရှေ့မှနတွံခါးကိုခပှှီးမေးလိုသော အသကွ ၃၀ ကှောအွမကှီးတဈယောကွ။ သူလညွး အိုးတိုအမွးတမွး ကှည့နွစဉမွှော ဪ သီသီရေ အဲ့ဒါက ကိုယ့သွမီးနဲ့ တစိတနွးတညွး ဒီရပကွှကထွဲကဘဲ။ ဟုတလွား။ မောငကွှောဇွငရွေ ကှည့လွှောကအွုံး အတှေးလှမမွနနေဲ့ မမထားက ကားမောငွးသိပကွှှမွး‌သေးတာမဟုတဘွူး။ဒေါထွားထားက သူ့ကိုပှုံးပှကာ လှမွးပှောလိုကပွှီး ခှံရှေ့မှာ ရပလွိုကတွော့ အိမဖွောအွဖှဈငှားထားတဲ့ အဒေါကွှီးက သံပနွးတံခါးကို ဖှင့ပွေးနတောကို မှငရွပါတယွ။ မကှာမီတော့ ကားလေးက အိမဘွေးက ဂာဂိုထောငမွှာ ရပထွားတဲ့ ကားနှဈစီး‌ဘေေး ယှဉထွိုးလိုကတွာမှငရွပါတယွ။ သူလဲ ဒီနရောကနေ သူ့အိမဘွကွ ဆကလွှှောကပွေါ့။ ‌ဒီညနလေဲ လှဲပှနပွှီ တဈလုံးတညွးလှဲသှားတာ မမှရေ အိမထွဲဝငဝွငခွငွှးကှားလိုကရွတာက အမဖှဈသေူရဲ့ ကှားနကစှကေား။ ညနတေိုငွး ကှားနကှေ။

အမကေ မနကကွုနစွိမွးရောငွးတဲ့ ပိုကဆွံသာ ဘာမှမရသာ။ နှဈလုံးသုံးလုံးကအသထေိုး။ ရသမှှ ပိုကဆွံက နှဈလုံးသုံးလုံးထိုးတာနဲ့ဘဲ ကုနတွယွ။ ကိုကို ညီမလေး မနကဖွှနွ ကှူရှငမွသှားကဲတော့ဘူး။ ညိမလေးဖှဈသူ သကသွကဇွငကွ သူ့နားကိုတိုးတိုးလေးလာပှောတယွ။ မကှနွှာကလဲ မကောငွးဘူး။ ဘာဖှဈလို့လဲ ညီမလေးရဲ့။ ဟို ဟိုလေ ညီမလေးတို့ဆရာမက ကှူရှငလွခတောငွးနပှေီ။ မပေးနိုငတွာ ညီမလေးတဈယောကကွနှတွော့တာ ကိုကိုရဲ့။ ဒုကခြပါဘဲ သူခေါငွးကုတလွိုကတွယွ။ ညီမလေးက ဒီနှဈ ၈ တနွး။ လိမမြာတယွ။ စာကလဲတောွ။ အမေ့ပှောလဲ ထူးမှာမဟုတွ။ သူကလဲ အလုပကွမရ။ ဘှဲ့ရတှတေောငွ အလုပရွနတေဲ့ အခှိနမွှာ သူ့လို ၁၀ တနွးအောငကွိုတော့ အလုပမွပေးခငှကွှတာမဆနွး။ သူ့ဆီမှာလညွး နေ့လညကွ သူငယခွငွှးဆိုငကွယွ ခနငှားပှီး ကယရွီထှကဆွှဲထားတဲ့ ‌ငှေ ၁၅၀၀၀ သာရှိတယွ။

ဘယလွောကပွေးရမှာလဲ ညီမလေး။ ၄သောငွးတဲ့ကိုကို သူ့ကိုမဝံ့မရဲမော့ကှည့ပွှီး မကှရွလေေးတှဝေိုငွးလို့။ အငွးပါ မငိုနဲ့နောွ ညီမလေး ကိုကိုရှာပေးမယွ။ရော့ အရငတွဈသောငွးခှဲပေးထားလိုကွ။ သူအိတထွောငထွဲက တဈထောငတွနအွနှမွးလေးတှကေိုထုတပွှီး ညီမလေးကိုပေးလိုကတွော့ ညီမလေးမကှနွှာ ဝငွးပသှားတယွ။ အမဘောဟငွးခကှထွားလဲ ညီမလေး။ ကှကွဥကှောတွဲ့ ကိုကို ငပိတို့စရာ။ ခဉှပွေါငဟွငွးရေ။ သူလညွး အနောကခွနွးကိုသှား အေးစကနွသေော ထမငွးကှမွးခဲနဲ့ ကှကွဥကှောကွို အံကှိတမွှိုခပှှီး စားနလေိုကတွယွ။ ညီမလေး သကသွကဇွငကွ သူ့ဘေးနားလာထိုငပွှီး သူ့ကှောငွးလှယအွိတအွနှမွးလေးထဲက ဘူးတဈခုကို ထုတလွာတယွ။  ကိုကိုအေးတော့အေးနပှေီ။ ညီမလေး သူငယခွငွှး ထားထကထွကကွှှေးတာ။ ကှူရှငမွှာ တုနွးက ညီမလေးတဈဝကဘွဲ စားပှီးကိုကိုစားအောငခွနှယွူခဲ့တာ။ ဝကသွား ကငတွှေ။

ထားထကထွကဆွိုတာက …….. ဪ ကိုကို့သူငယခွငွှး မသကထွားညီမလေ။ ညီမလေးနဲ့ သူငယခွငွှး။ သူလဲ ဘာမှ မပှောတော့ဘဲ ထမငွးနဲ့ ဝကသွားကငနွဲ့ ကှိတတွော့တာပေါ့။ ဒါနဲ့ ကိုကို ထားထကထွကတွို့ မိသားစုကအရမွးခမွှးသာတာဘဲ။ ညီမလေးတှိလဲ သူတို့လိုခမွှးသာခငှလွိုကတွာ။ သူဆို ဆရာမကို အမှဲ မုန့အွကောငွးစားတှေ လာလာပေးနိုငတွယွ။ ညီမလေးအားကလှိုကတွာ။ သူတို့ အမေ ဆိုလဲ ကှူရှငကွို တဈခါတဈလလောကှိုရငွ ကားအမှိုးမှိုးနဲ့။ ဆရာမကလညွး မမထား မမထားနဲ့။ အဲ့ အနတွီကှီးကလညွး အရမွးခှောတာဘဲ။ သူစားနသေော ထမငွးပငွ နငသွှားတယွ။ ဪ ညီမလေးရယွ ကိုကိုလညွး ခမွှးသာခငှပွါတယွ။ သူ့စိတထွဲက တိုးတိုးလေးပေါ့။ ဖဖဆေေုံးပှီးကတညွးက စီးပှားပကှသွှားသော သူတို့မိသားစုဘဝ။

အိမလွေးတောငွ ယိုငနွဲ့ လှပေါ့။ မမထားရပါပှီ ။ ဒေါအွေးက လငဗွနွးပေါကွ ဝိုငပွုလငွးကို ဒေါထွားထားနဲ့ ဒေါသွီသီ ရဲ့ ကှားက ခုံပုလေးပေါွ တငပွေးလိုကတွယွ။ ခှကကွိုလညွးသပသွပရွပရွပွ သုတကွာ အစီအရီခလှိုကတွယွ။ ပှီးတော့လအသီးအနှံစုံစုံလငလွငနွဲ့ လငဗွနွးငယလွေးကို တငပွေးလိုကတွယွ။ ဘာခိုငွးစရာရှိသေးလဲ မမထား။ ရပှီ ဒေါအွေး။ ဒီညနေ ထမငွးမစားတော့ဘူး။ ဒေါအွေးတို့မိသားစုဘဲ စားလိုကကွတှော့။ လိုရငလွှမွးခေါလွိုကမွယွ။ ဒေါအွေးလှည့ထွှကသွှားမညပွှုတော့ ဒေါအွေးရေ ရော့ ဒေါထွားထားက သူမဘေးမှာ ခထှားတဲ့ သားရေ ဟနွးဘကအွိတကွိုဖှင့ပွှီး တဈသောငွးတနွ ငါးရှကလွောကကွို ဆှဲထုတလွိုကကွာ ဒေါအွေးကိုပေးလိုကတွယွ။ ဒါက လခမဟုတဘွူးနောွ ဒေါအွေး။ သီးသန့ပွေးတာ။

ဒေါအွေးမကှနွှာ ဝငွးလကသွှားတယွ။ သူမအိမကွှီးရှငမွ ဒီနေ့သဘောကောငွးနတယွေ။ ပှပေါကတွိုးလာဟနတွူသညွ။ တံခါးပှနစွေ့ထားခဲ့အုံးနောွ။ ဒေါအွေးတယောကအွခနွးတံခါးကို ပှနပွိတကွာ အိမအွောကထွပဆွငွးသှားတဲ့ ခှသေံကိုကှားရပါတယွ။ သူမက ဝိုငခွှကကွိုလှမွးယူကာ သီသီကိုတဈခှကပွေးလိုကတွယွ။ ဒေါရွှှသေီသီရေ ခှီးယားဈ။ ဖနခွှကခွငွှးတေ့တိုကွ ပှီး ဝိုငကွိူအရသာခံ သောကနွတယွေ။ ဒါနဲ့ ထားထားရေ ညနကေ ညဥွးခှံရှေ့က အူကှောငကွှောငွ ကောငလွေးက ဘယသွူလဲ။ အောွ ဒီရပကွှကထွဲက ကလေးပါ။ သမီးအကှီးတို့နဲ့ တဈခနွးတညွး။ ကောငလွေးက ခှောတယဟွ အဆငလွေး။ သီသီစကားကှောင့ွ သူမ ပှူံးစိစိနဲ့ သီသီကို လှမွးကှည့လွိုကတွယွ။ ဘာကှည့တွာတုံး မိနွးမ ခှောလို့ခှောတယပွှောတာလေ။

မသငွြ ကာသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့။ အံမယွ မသိတာ ကှ နတောဘဲ ဒေါသွီသီ။ အခငွှးခငွှးကို လာညာနသေေးတယွ။ ညဥွး နောွ ညဥွး အဲ့ အဆငလွေးတော့ ခမွှးသာပေးထားစမွးပါအေ။ ကောငလွေးက ရိုးရိုးသားသားလေးပါ။ အံမယွ ညဥွးကလာသေးတယွ ကမ အဲ့လိုနဲ့ဘဲ စားစားလာတာမှားနပှေီ ထားထာားရယွ ခဈခဈ။ ရှူးတိူးတိုး အိမဖွောအွဒေါကွှီး ကှားသှားအုံးမယွ။ သူမအမတေို့ အခနွးမှာ တခိခိ တဈခဈခဈသံတှကေို ထားထကထွကွ စာကကှရွငွးကှားနရတယွေ။ တဈနေ့တဈနေ့ ဘာတှပှေောနကမှှနွေးမသိ။ သူမ နားမလညွ ဘာတှပှေေောနမှနွေး။ အောကထွပကွို သူမဆငွးလာပှီး ထမငွးစားခနွးဘကလွာခဲ့တယွ။ သမီးလေး ဘာလိုလို့လဲ ဒေါအွေးနဲ့ ညီမ ဖှဈသူမနီ က ထမငွးစားတုနွးတနွးလနွးကှီး။

အအေးသောကမွလို့ွ ကှီးကှီး။ ရခေဲ သတြတောကို ဖှင့ကွာ အအေးဗူးတဈဗူးကိုထုတပွှီး အပေါကွ သူမအခနွးထဲ ပှနလွာခဲ့တယွ။ ထားထကထွကစွာကကှနွခှေိနမွှာ ဒေါထွားထားနဲ့ ဒေါသွီသီက တီဗှီကှည့နွကှတောပေါ့။ အသံကိုပိတပွှီး။ သူမတို့ကှည့နွတောက ကိုရီးယားကားတော့ မဟုတပွါ။ အမရေိကနွ လူကှီးကား ညဈညမွးကားပငွ။ စတိုးဆိုငကွှီးထဲမှ ကှောဇွငထွှကခွဲ့တယွ။ ဟူး လပေူတဈခကှကွိုမှုတထွုတလွိုကတွယွ။ အလုပွ အလုပရွှာရခကသွားလား။ အရောငွးစာရေး လိုတယဆွို၍ ဝငလွှောကတွာ လူပှည့သွှားပှီတဲ့။ တီ တီ အနောကဘွကမွှ ကားဟှနွးတီးသံကှားရတယွ။ လမွးဘေးသို့ ခပသွှကသွှကလွေးလှှောကလွိုကပွှီး ဖယပွေးလိုကတွယွ။ ဒါပမေဲ့ကားကဖယမွသှားဘဲ သူ့ဘေးနားမှာလာရပတွယွ။ ကားအနကကွလေး။ ဘယသွှားမလို့လဲ မောငလွေးရဲ့ ဟိုငေးဒီငေးနဲ့။ ကားမှနတွံခါးကိုခပှှီး လှမွးမေး နသေော ဒေါထွားထား။

ထူးထူးဆနွးဆနွး။ သူ့အမအရှယေလွောကရွှိတော့ အနတွီ ခေါရွမလားစဥွးစားနတယွေ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ကိုခေါတွာ မောငလွေးတဲ့။ ရပကွှကထွဲပှနမွှာ မဟုတလွား မမထားကားနဲ့ လိုကခွဲ့လေ။ သူအိုးတိုအမွးတမွးဖှဈနတေော့ ကဲကဲ ပှနရွမှာလဲအဝေးကှီး လိုကခွဲ့လိုကွ။ နောကခွနွးတံခါးကို ဟပေးလိုကတွယွ။ သူလညွး ပှနရွမှာ တကယဝွေးနတောကှောင့သွူလညွးကားပေါတွကလွိုကခွဲ့တာပါ။ မောငလွေးက မမထားသမီး သကထွားတို့နွဲ တဈခနွးတညွးထငတွယွ။ သူ့ကိုသူ မမထားလိူ့ ပှောနမှတေော့ ကှောဇွငလွဲ ဟုတကွဲ့မမထားလို့ ပှနဖွလေိုကပွါတယွ။ သူနောကခွနွးထိုငလွိုကလွာရငွး ဒေါထွားထားကားမောငွးနတောကိုကှည့မွိလိုကတွယွ။ ဒေါထွားထားက သူဌေးမ မို့လားမသိ။ အသကွ ၄၀ ကှောတွာတောငွ နုဖတနွသညွေ။ လကမွှာက စိနဟွနွးခှိနွးပတထွားတဲ့ အပှငွ လကသွူကယွှ လကခွလယမွှာလဲ ပတတြမှားလကစွှပွ ၂ ကှငွး။

ဒါနဲ့ မောငကွှောဇွငွ ပနွးခှီဆှဲတာတောတွယလွို့ မမထားကှားဖူးတယွ။ သမီး သကထွားပှောတာ။ အဲ့ဒါ မောငကွှောဇွငအွားရငလွေ အိမမွှာ မမထားကို ပနွးခှီဆှဲ သငပွေးပါလား။ လခပေးမှာပေါ့။ မမထားက ပနွးခှီဝါသနာပါတယွ။ ကှောဇွငွ ဝမွးသာသှားတယွ။ သူက ကှောငွးတုနွးကတညွးက ပနွးခှီပှို ငပွှဲတှမှော ဆုရနကှေ။ အခုတော့ အသုံးဝငပွှီလေ။ ဘယလွိုလဲ မောငလွေးလုပမွယမွဟုတလွား။ တဈလကို လခနှဈသိနွးပေးမယွ။ ဟုတကွဲ့ မမထား။ ဘယနွေ့အလုပစွလုပမွလဲ။ မှနလွကေောငွးလပေေါ့ တဈခုတော့ရှိတယွ ညဘကကွမှှ မမထားကအားတာ။ ဒီတော့ နေ့တိုငွးည ၇ နာရီကနေ ည ၁၀နါရီ အထိမမထားတိူ့တိုကမွှာ လာသငပွေး။ ဟုတပွှီလား။ ဒေါထွားထား အ ပှောကှောင့ွ ကှောဇွငွ အရမွးကို ဝမွးသာသှားပါတယွ။

နေ့လညဘွကွ အလုပလွုပမလို့ရတယွ ညဘကလွေးဘဲ ပနွးခှီသငပွေးရမယဆွိုတော့ လခ 2 သိနွးကအတနကွှီး တနနွတော မဟုတလွား ှဖုနွးက တောတွောနွဲ့ ဝငပွှနတွော့လဲဖုနွးကမကိုငွ။ ကိုငပွှနတွော့ သူ့တပည့ကွှောွ နိုငဝွငွးကိုငတွယွ။ ဟဲလို အမ ။ နင့ဆွရာ ထှနွးဦးကိုခေါပွေးစမွး။ ဖုနွးကဘယလွိုလုပနွင့ဆွီထားရတာတုနွး။ ဆရာက ဧည့သွညတွှနေဲ့ အလုပကွိဈစစကားပှောနလေို့အမ။ ဒါဆိုလဲ ထားလိုကတွော့ နင့ဆွရာ ဘယတွော့လနယပွှနလွာမှာလဲ။ ရနကွုနမွှာ ကှာနပှေီ။ ဟုတွ အမ တဈလလောကတွော့ကှာအုံးမယအွမ။ အလုပတွှကေ မပှတနွိုငတွာ။ အေး အေး ဒါဆိုရငလွဲပီးရော။ ဒေါထွားထားက ဖုနွးကိုခလှိုကတွယွ။ ကိုထှနွးဦး ကိုထှနွးဦး သူ့ကိုသူလညလွှပှီ ထငနွတော။ ရနကွုနကွ အလုပဆွိုဒမွှာ ပှူနာရှိလို့ နယဘွကမွှာလဲ အလုပရွှိလို့နဲ့ အလုပအွကှောငွးပှကာ မယားငယနွဲ့နှပနွတော။ သိသားဘဲ။

မယားငယမွကလဲ သူမအမှိုးပငွ။ တူမဝမွးကှဲတောတွယွ။ ဟနနွီဦးတဲ့။ သနားလို့ဆိုပှီး သူမယောငွကြှားကုမပြဏီမှာနရောပေးမိတာ။ အစကတော့ရိုးသလိုလိုနဲ့ အဒေါဖွှဈသူ ယောငွကြှားကို စနိုကကွှောွ လုပတွော့တာ။ ဥိး ဦး နဲ့တဈဦးတညွး ဦးနတော။ ယခုလဲ ဟိုတယတွဈခုခုမှာ လိုးနကှတောနမှောပေါ့လို့တှေးမိလိုကတွယွ။ လုပထွားအုံးပေါ့ ထှနွးဦးရယွ။ ဒေါထွားထားကလဲ သူ့အကှံနဲ့သူ။ သူမကလညွး စားဆောကွှီးပငွ။ ယောငွကြှားက မလိုးတော့ သှေးနဲ့ကိုယသွားနဲ့ကိုယလွနဂိုကလဲ ဖငဆွော့သောအမှိုးဆိုတော့ ရပကွှကထွဲကကောငလွေးကို ပနိးခှီ သငပွေးဆိုပှီး ညဘကတွှမှော ခေါထွားတာတဈလပှည့တွော့မယွ။ အမှနကွတော့ သူမအရှယနွဲ့ ပနွးခှီသငခွငှတွာမဟုတွ။ တဏှာကှီးသော သူမအဖို့ သမီးုဖဈသူ သကထွားရဲ့သူငယခွငွှးကို သူမကာမသားကောငအွဖှဈ အသုံးခရှနွ စီမံကိနွးခပှှီးကို လုပတွာပငွ။

ကှောဇွငဆွိုသောကောငလွေးကဖှူဖှူခှောခှောလေး။ သားအရှယကွောငလွေး ဆိုပမေဲ့ သူမကတော့ မောငလွေးပငွ။ မိနွးမလုပဖွူးသော အတှေ့အကှုံမရှိသေးဘူး။ သူမအတှေ့အကှုံအရသိတယွ။ ဒေါအွေးကလဲ ဒီရကပွိုငွးအတှငွးရှာပှနနွတောဆိုတော့။ အိမမွှာက မနီနဲ့ သူမသမီး သကသွကဇွငသွာရှိတယွ။ မနီက ရညွးစားရှိတယွ။ တဈဖကခွှံကကောငလွေးနဲ့ ညဘကဆွိုခိုးထှကပွှီး သှားသှားအိပနွတော သူမသိတယွ။ မနီရေ လာအုံး ကှမွးတိုကနွသေောမနီတဈယောကွ သူမအိမကွှီးရှငမွ ခေါသွဖှင့ွ လုပလွကစွအလုပတွှကေိုထားလိုကပွှီး လာခဲ့တယွ။ မနီတို့ရှာမှာ ဘုရားပှဲရှိတယွ။ သှားခငှလွား။ သှားခငှတာပေါ့ မမရယွ။ အနတွီအေးက သူ့ရှာသူပှနနွလေို့သာ။ ရတယွ မမထားခှင့ပွှုတယွ မနီတို့ရှာက ဘုရားပှဲက တဈနှဈမှတဈခါဆိုတော့ ပှနခွငှမွှာ ဒေါအွေးလဲ ဒီညနပှနရွေောကမွယပွှောတယွ။

မမကိုဖုနွးဆကတွယွ။ ရော့ မနီသုံးဖို့။ ဒေါထွားထားက လကပွှေ့အိတထွဲမှာ ပိုကဆွံငါးသောငွးကို မနီကိုထုတပွေးလိုကတွဲ့ အပှငွ အဝတအွစားအဟောငွးထဲကနှဈစုံကိုပါထုတပွေးလိုကတွယွ။ မနီကို ကားမမီမှာ စိုးလို့ဆိုပှီး သူမကိုယတွိုငွ ကားထုတကွာ လိုကပွို့ပါတယွ။ တကယတွော့ ဒေါအွေးက နောကတွဈပတမွှပှနလွာမှာ။ ဒီနေ့ညတော့ သူမဘကကွဘဲ လိုတော့တယွ။ သမီးကို ကာတှနွးကားတှေ အမှားကှီး ဝယပွေးလာခဲ့တယွ။ ကလေးဆိုတော့ ကာတှနွးကားကှည့ရွရငပွှောနွမှော။ အဲ့အခှိနမွှာ သူမလုပခွငှတွာကို လုပခွှင့ရွပှီလေ။ အခှိနကွ ညနေ(၄)နာရီခှဲခန့ွ။ နေ့ခငွးဘကမွှာ ပှဲရုံတဈရုံမှာ စာရေးအလုပရွသှားသော ကှောဇွငွ တောတွောအွဆငပွှသှေားတယွ။ ထိုအလုပကွလဲ သကထွားအမေ ဒေါထွားထားဘဲရှာပေးတာ။

သူမမိတဆွှေ တဈဉီးရဲ့ ပှဲရုံမှာ။ ဒေါထွားထားကထိုနရောမှာလညွး စီးပှားရေးစပတွူလုပထွားဟနတွူတယွ။ ညဘကတွှအလေုပပွေါွ လာလှှငတွောငသွူ့ကိုမခေါတွာမှားတယွ။ မနကွ(၁၀)နာရီကနေ ညနေ(၄)နာရီအထိသာ ကုနဝွငွ/ကုနထွှကစွာရငွးမှတပွေးရုံပငွ။ ညဘကကွှ တော့ ဒေါထွားထားကို သူပနွးခှီသှားသငပွေးရတယွ။ ညနေ ကုနဝွငကွားတှအကေုနပွှီးတော့ သူလဲ အလုပသွိမွးပှီ။ ညနေ(၄)နာရီခန့မွှာ သူပှဲရုံအလုပသွိမွးတော့ သူလညွး ညီမလေးနဲ့အမအတှကွေ စားစရာတဈခုခုဝယရွနွ ထှကလွာခဲ့တယွ။ ကှောဇွငွ…ကှောဇွငွ…သားရီး..ဘာတှလေောနတောလဲကှ…ဖှေးဖှေးပေါ့။လမွးလှှောကလွာသော သူ့ဘေးကနဆေိုငကွယတွဈစီးဖှတလွာပှီး သူ့ကို လှမွးခေါလွိုကပွါတယွ၊ ဟာ….အောငမွှင့သွနွး..။ သူငယခွငွှးအောငမွှင့သွနွး။ ဘယသွှားမလို့လဲ…မငွးနဲ့လညွးမတှေ့တာကှာပှီသားရီးရာ…မငွးသတငွးတှငေါကှားပါတယွ။

အောငမွှင့သွနွးက ပှုံးပှီးသူ့ကို ပှောလိုကတွယွ။ ဘာသတငွးလဲဟ…မငွးကလဲ သူလဲကှောငတွောငတွောငနွဲ့လှမွးပှောလိုကတွယွ။ လောလောဆယွ..ငါ့ကို ဘီယာလေးတဈခှကနွှဈခှကလွိုကတွိုကကွှာ။ အောငမွှင့သွနွးကသူ့ အမေးကို မဖှသေေးဘဲ ဘီယာလိုကတွိုကခွိုငွးနသညွေ။ အေးပါဟ…ငါလိုကတွိုကပွါ့မယွ။ အောငမွှင့သွနွးနဲ့ သူဘီယာဆိုငတွဈဆိုငရွောကသွှားကှတယွ။ထိုဘီယာဆိုငကွ သူတို့မှို့ပှငမွှာ ရှိသောသီးသန့နွရောလေး။ ဒါနဲ့အောငမွှင့သွနွးအကှောငွးပှောရအုံးမယွ။ အောငမွှင့သွနွးက ရုပကွတောတွောသွန့တွယွ။ စတိတကွှောငွးတုနွးကတညွးကဆောကွှညဘွဲ။ မိဘတှကလညွေး အဆငပွှတေော့ ဆောတွှဆေိုတာဟော့တဈယောကဟွော့တဈယောကကွောငွ.။ ကှောဇွငကွို အရငွ ကသူ့ဆိုငကွယကွို ကှညကွှညဖွှူဖှူငှားပေးပှီး ကှောဇွငမွုန့ဖွိုးရအောငွ သုံးဖို့ရအောငဖွနတွီးပေး တာကလဲ အောငမွှင့သွနွးပငွ.။

ဒီတော့သူငယခွငွှး အရငွးခေါကခွေါကကွှီးကို သူဘီယာလိုကတွိုကွ ဖို့ အကှောငွးဖနလွာတော့တာပေါ့။ သို့နှင့ွ သူလဲ ဒေါထွားထားကို ပနွးခှီသငပွေးဖို့ အခှိနကွစောနသေေးတာနဲ့ အောငမွှင့သွနွးနဲ့ ဘီယာသှားသောကဖွှဈကှတယပွေါ့လေ။ အဲ့ဒီမှာ ငါးပါးမှောကတွော့တာပငွ.။ သူကသိပမွသောကနွိုငပွမေဲ့ အောငမွှင့သွနွးက လှတသွောကတွာ။သူ့လကရွှိဆောနွဲ့ အဆငမွပှေ တာကနစတေော့တာ။ သားရီး….မငွးမှားနပှေီ….။ မမှားပါဘူး…သားရီးရာ….ငါ့စောကွ…ဘလာဘာလာပေါ့.။ ပှီးတော့ အောငမွှင့သွနွးက သူနဲ့စတှေ့ စက စကားကိုပှနပွှောပှနသွညွ….မငွးဘဲသာယာပါတယွ…သားရီးရာ။ ဘာလဲဟ..မငွးကလဲ မငွးလိုသူဌေးသားကပှောရတယရွှိသေး…။ မငွးကလဲ… လှှိုနပှနပွှေီ… ဒီလိုလေ.. ဟာ..မဖှဈနိုငတွာ သူငယခွငွှးရာ။ သကထွားအမေ ဒေါထွားထားက ငါ့ကိုသူ့သမီးသူငယခွငွှး မို့လို့ သူ့တူသားအရှယမွို့လို့ ကူညီတာ နမှောပါ။

ကှောဇွငတွဈယောကွ မယုံနိုငလွောကအွောငဖွှဈသှားပှီး အောငမွှင့သွနွးကိုငှငွးတော့သညွ.။ အောငမွှင့သွနွးက သူ့ကို သနားစရာ သတတြဝါတဈကောငလွို ကှည့ပွှီး။ ဒီမယွ သားရီး မငွးမယုံရငွ စောင့ကွှည့လွိုကလွေ… စဉွးစားကှည့လွေ ပနွးခှီလေး သငပွေးယုံနဲ့ တဈလ နှဈသိနွးပေးတယွ။ နေ့ဘကမွှာလညွး ပှဲရုံမှာ မငွးကို အလုပရွှာပေးထားတယွ။ သူစိမွး တဈယောကကွို မိနွးမတဈယောကကွ အဲ့လိုကူညီတယဆွိုတာ တကယ့စွိတရွငွးနဲ့ဆို တခှားကောငွ သှားပှော ငါကတော့သိတယွ သိလားသားရီး မငွးနုသေးတယွ။ ငါက ညီမလေးတှရေော မမတှရေော အနတွီမမတှရေော အားလုံးလုပဖွူးတယွ ငါ့ကောငရွေ..။ ဒေါထွားထားက ကှည့စွမွး ယောငွကြှားရှိတယွ ကလေးအမဆေိုပမေဲ့ ပှငထွားဆငထွားလိုကတွာလဲ အပှိုကနှတော။

သူနဲ့တှဲနတေဲ့ ဒေါသွီသီဆိုတာလဲ ယှတာဘဲ။ သူ့ယောငွကြှား အလုပကွ မနနွဂှော ကောငလွေးနဲ့ တိတတွိတပွုနွးညားနတော.။ ပှောရရငကွှာ…ငါတို့အိမနွားကကောငကွှာ….မထငနွဲ့..မထငနွဲ့သားရီး။ အဲ့ဘှားတောကွှီးတှကေ အထနကွှီးတှေ။ငါ့အထငမွလှှဲဘူးဆိုရငတွော့ ဒေါထွားထားက မငွးကို သမီးသူငယခွငွှး သမီးသူငယခွငွှးနဲ့ မှေးပှီးစားမလို့နမှော။ တောတွော့…သားရီး….တောတွော့။ ကှောဇွငလွဲ စကားဆကပွှောလို့မဖှဈတော့သဖှင့ွ ဝိတတွာကိုလှမွးခေါလွိုကပွါတယွ။ ဆရာတို့ ရှငွးတော့မှာလားဗှ။ အေး…ရှငွးတော့မယကွှာ…ဘီလယွူခဲ့တော့……ကှောဇွငကွ ပိုကဆွံအိတကွိုထုတလွိုကပွါတယွ။ ဘီလလွာရငအွဆငသွင့ရွှငွးအောငွ…။ ဒါပမေဲ့…အောငမွှင့သွနွးက…..ရတယွ..ရတယနွနေေ…ငါရှငွးမယသွားရီး။

မငွးနဲ့ငါကပှောစရာလူတှမှမဟေုတတွာ…..ငါအထငမွှားနတောလဲဖှဈခငှဖွှဈမှာပေါ့။ တောငွးပနတွယကွှာ…ငါနညွးနညွးမူးသှားတာလဲပါတယွ….အောငမွှင့သွနွးက ထိုငနွရောမှ ထလိုကတွော့ အနညွးငယယွိုငသွှားတယွ။ တောတွောမွူးနဟနတွေူသညွ.။ ကဲ…ကဲ..အောငမွှင့သွနွး…သားရီးရေ..မငွးတောတွောမွူးနပှေီဟ..ငါလိုကပွို့တော့မယွ…။ ကှောဇွငလွဲ…အောငမွှင့သွနွးရဲ့ဆိုငကွယသွော့ကို စားပှဲပေါမွှ ကောကယွူလိုကပွှီး…အောငမွှင့ွ သနွး ကိုတှဲခေါလွိုကတွယွ။ သောကထွားစားထားတာလဲ ကောငတွာမှာရှငွးမှရတော့မယွ၊ သို့နှင့အွောငမွှင့သွနွးကိုတှဲပှီး အခနွးထဲကနသေူထှကလွာခဲ့တယွ။ အမ..ကှှနတွောတွို့ အခနွးနံပါတွ(၄)ကပါ ဘီလဒွီမှာဘဲရှငွးသှားတော့မယွ။

ဆိုငရွှငွ ဒေါကွသေီက မူးနဟနတွေူသော ကောငလွေးတဈယောကကွိုတှဲပှီးထှကလွာတဲ့ ကောငလွေးကို ရုတတွရကဖွကှခွနဲကှည့ပွှီးနောကွ…သူမှမှတထွားသော အခနွးလိုကမွှာယူစာရငွး ကိုကှည့ကွာ ဘီလကွိုရေးပေးလိုကပွါတော့တယွ။ ထားထားတဈယောကွ ဖုနွးဝငလွာသဖှင့ွ ကှည့လွိုကပွါတယွ။ သူမသူငယခွငွှး ကသေီဖုနွး။ ဝငပွှီးခကှခွငွှးမကိုငသွေး။ အခှိနအွနညွးငယကွှာမှ စားပှဲပေါမွှာ တငထွားတဲ့ဖုနွးကိုယူပှီး ကိုငလွိုကပွါတယွ။ ဟဲလို….. ပှောတောမွူပါ ဒေါကွသေီရှင့ွ ညီမလေးထားထားပါ.။ ကောငမွ….သူ့ကိုယသွူ ညီမလေးတဲ့..အံ့သှဘ..။ ပှော…ဒေါကွသေီ…ဘာမှားပှောမလို့လဲ…ထူးထူးဆနွးဆနွး…ဖုနွးတှဘောတှခေေါလွို့။ ခဈခဈ…မိထားထားရေ…ညဉွး အခစှတွောလွေး ဆိုငကွိုလာသှားတယွ…သိလား.။

သူ့သူငယခွငွှးကို လိုကတွိုကတွာထငတွယွ။ ခစှစွရာလေးနောကွောငလွေးက…။ ဘာလဲ…ကသေီရဲ့…ဘယကွကောငလွေးတုနွး…..။ အံမယွ…ဒေါထွားထား မသိခငှယွောငဆွောငနွပေါပှီ….ကှောငွးတုနွးကတညွးက ယှဖောယွှဖကခွငွှးမသိခငှယွောငဆွောငနွတော။ တကယွ….ကသေီရဲ့ နငဘွာပှောမှနွးငါမသိတာ…။ ဪ…မသိခငှယွောငဆွောငနွတေော့လညွး ပှောရတာပေါ့ သမီးလေးရဲ့သူငယခွငွှး သားအရှယလွောကလွေးလဲမရှောငနွောွ။ ဟိုမိနွးမ သီသီပှောထားလို့ အကုနသွိပှီးသား သိလား။ ညဉွး မှေးစားခငှတွာလဲ မဆနွးပါဘူးအေ…ကောငလွေးက အနီးကပကွှည့မွှ ဖှူဖှေးနုဖတနွတောဘဲသိလား။ ဒါဘဲနောွ…ညဉွးတဈယောကထွဲ အဝခိုးစားလို့တော့မရဘူး။ ငါရယွ သီသီရယကွိုတော့ ခှဲကှှေးရမှာဘဲ….သိလား။ ခဈ..ခဈ..ဒေါထွားထားက ရီလိုကပွှီး….. နပေါအုံး ကသေီရယွ…နငတွို့နှဈယောကကွလညွး လောလိုကတွာ။

ငါ့မှာ သမီးလေးသူငယခွငွှးကို သနားလို့ဆိုပှီးစောင့ရွှောကတွာပါ။ တူလိုသားလို….. တောစွမွးပါ…ထားထားရယွ..ညဉွးစောကကွငှ့မွသိတာကနှတောဘဲ…တဈခှားလူကိုသှားလိမွ…သိလား..စောကကွောငမွ။ ညဉွးစောကဖွုတကွ ပနွးခှီသငတွာ ပနွးခှီသငတွာနဲ့ အဲ့ကောငလွေးကို ပှတသွီးပှတသွပလွုပပွှီး မှူဆှယနွတောမသိတာကနှတော။ ဘယလွိုလဲ…အခှအနေေ။ ဒေါထွားထားရယွ…ဒေါကွသေီ…ဒေါသွီသီခေါွ မသေီဝငွးတို့က တကပြသိုလကွတညွးက ရုပခွှောတဲ့နရောမှာ နာမညကွှီးသလို ပှတေဲ့နရောမှာလညွး နာမညကွှီးကှတယွ။ အိမထွောငကွိုယစွီ ကလေးကိုယစွီနဲ့ပမေဲ့ ငပှမအခေငွှးခငွှးမို့အထာကသိပှီးသား။ ယခုလညွး ဒေါထွားထားရဲ့ လငငွယခွှဲတမွးတောငွးနခှငွေးဖှဈပသညွေ။ သူမအနနေဲ့တောငွးလညွးတောငွးခငှစွရာပငွ။ ကှောဇွငကွလညွး ရုပကွဖှောင့တွယွ။

အသကကွ(၁၈)နှဈကှောကွှောွ လူပှိုပေါကပွမေဲ့ လူကောငကွထှားတဲ့အပှငွ အသားဖှူဖှူ ဒေါငကွောငွးကောငွးကို။ ပှီးတော့ ဆိုဒပွုံစံကိုကှည့ရွတာ သူမတို့အတှေ့အကှုံအရ ကှောဇွငကွ ဒုတကွရှညရွှညတွုတတွုတဖွှဈမဲ့ပုံစံမှိုး။ လူပှိုလေးဆိုတော့ လိုးအားကောငွးကောငွးနဲ့ သနမွှာကို ဒေါကွသေီက သိနတယလွေေ။ ခှံတံခါးကိုကဘဲလကွိုနှိပလွိုကတွယွ။ အခှိနတွောတွောကွှာသညအွထိထှကမွလာ.။ ကိုကိုကှီးလာပှီဘဲ။ ဒေါထွားထားသမီးအငယမွလေး သကသွကဇွငွ ကိုယတွိုငခွှံတံခါးမကှီးဘေးက တံခါးပေါကွ လေးကိုလာဖှင့ပွေးတယွ.။ မမကေေ ခေါငွးနညွးနညွးမူးလို့တဲ့ ကိုကိုကှီးလာရငအွပေါထွပကွိုတကလွာခဲ့ပါတဲ့။ ဟုတလွား…ညီမလေး…မနီကဘယသွှားလို့လဲ။ သိပါဘူး..ကိုကိုကှီးရယွ….ညနကရှောကိုပှနတွယွ ဆိုလားဘာဆိုလား။

ကှောဇွငလွဲ အိမခွှံတံခါးကိုပှနစွေ့ပေးလိုကတွယွ။ သကသွကဇွငကွ ခှံတံခါးကို ပှနသွော့ခတပွှီး နောကကွလိုကဝွငလွာတယွ.။ ဒီနေ့က ကှောငွးပိတဟွနတွူတယွ။ သကသွကဇွငကွ အောကထွပကွ ဧည့ခွနွးမှာ ကာတှနွး ကားတှကှညေ့နွတယွေ။ သူလညွးအပေါထွပလွှကေားမှားကို တဈလှမွးခငွှးလှမွးပှီးတကလွာ ခဲ့တယွ။ ခါတိုငွးဆို အောကထွပကွ ဧည့ခွနွးမှ ပနွးခှီသငပွေးရငသွငပွေး။ အပေါထွပဝွရံတာမှ ထှကသွငရွငသွငပွေး။ ဒီလိုဘဲလုပနွကလှေေ။ အပေါထွပရွောကတွော့ ခါတိုငွးလိုမဟုတွ။ မီးက အပေါထွပမွှာ ပိတထွားပှီး ဒေါထွားထားရဲ့ အခနွးတဈခနွးထဲမှာသာ မီးရောငကွ ခပမွှိနမွှိနမွှငနွရတယွေ။ပနွးခှီသငဖွို့ပဈစညွးတှတငထွေား တာလဲမတှေ့ရဘူး။ ဒီနေ့ပနွးခှီသငတွာနားတော့မလို့ထငတွယွ။

သူလညွး အခနွးရှေ့မှာ ခှီတုံခတှုံနဲ့ တံခါးခေါကသွင့မွခေါကသွင့စွဉွးစားနပှေီးမှ ခှောငွးဘဲဟန့လွိုကတွာကောငွးမယဆွိုပှီး အဟမွး..အဟမွးဟု ခှောငွးဟန့သွံနှဈခကှပွေးလိုကတွယွ။ ညနကသေောကထွားတဲ့ ဘီယာအရှိနလွေးကလဲ မသသေေးဘူးလေ။ မောငလွေးကှောဇွငလွား….အခနွးတံခါးစေ့ထားတယွ။ ဝငခွဲ့ပါအုံး…အခနွးထဲကို။ အမနညွးနညွးခေါငွးမူးလို့ ခဏလှဲနတော။ သူလညွးအခနွးတံခါးလကကွိုငဘွုကို လှည့ပွှီး…အခနွးထဲကို ဝငလွိုကတွယွ။ အခနွးမီးတှကအကေုနလွုံးမထှနွးထားဘဲ အခနွးထဲမှာ နံရံမှာ ကပထွားတဲ့ ရောငစွုံမီးအိမလွေးတှသောထှနွးထားတယွ။ ဒေါထွားထားက သူမနဲ့ သူမယောငွကြှားအိပတွဲ့ ကုတငအွကောငွးစားကှီးပေါမွှာ လဲလှောငွးနတယွေ။ သူမကိုယပွေါမွှာတော့ အဖှူရောငညွဝတအွငွကြှီလေးကိုသာဝတထွားပါတယွ။

ထိုညဝတအွငွကြှီက လဲပါးပါးလှပလွှပလွေးသာပငွ။ ဖှောင့စွငွးလှသော ခှသလေုံးသားဝငွးဝငွးလေးတှကေိုကှည့ပွှီး သူမကှနွှာကိုအသာအယာလှှဲလိုကပွါတယွ။ အငွကြှီနောကဘွကကွ ဇာဘောလွီအနကရွောငလွေးကို မှငရွလောကအွောငပွငပွါးပှီး ရငညွှှန့ကွိုပငွ မှငနွရတောကိုး.။ အမ….နမကေောငွးဘူးဆို။ ဟုတတွယွ…မောငလွေးရဲ့…ဒီနေ့သငတွနွးနားလိုကရွအောငွ။ ဒါနဲ့ အမကိုနညွးနညွးနှိပပွေးလို့ရမလား။ အမခေါငွးတှအရမွေးကိုကနွလေို့။ ကိုယတွှလေဲတအားကိုကွ တာဘဲ။ရတယမွဟုတလွား….ကူညီပါအုံး။ ဒေါထွားထားက သူ့ကိုကှည့ပွှီး.ပှောလိုကပွါတယွ။ ထူးတော့ထူးဆနွးနတယွေ။ နမကေောငွးဖှဈ တဲ့သူကလညွး မကှနွှာမှာ မိတကွပတွှလေိမွးထားပှီး နှုတခွမွးနီတှဆေိုးထားတယလွေ။ ဒါပမေဲ့ ကှောဇွငသွိပမွတှေးဖှဈပါ။

တကယခွေါငွးကိုကနွလေို့ဖှဈမှာပါဆိုပှီး သူလညွး ကုတငနွားကိုသှားလိုကပွါတယွ။ ကုတငပွေါတွကလွိုကလွမေောငကွှောဇွငွ…. သူလညွး ကုတငပွေါကွို မရဲတရဲနဲ့တကလွိုကပွါတယွ။ အိစကလွှတဲ့မှှေ့ယာကှီးအထိအတှေ့ကို သူရရှိလိုကပွါတယွ။ တောတွောကွောငွးတဲ့မှှေ့ယာကှီး ကိုယလွုံးမှုပမွတတအွိစကလွှပါတယွ။  ဒေါထွားထားက ခေါငွးအုံးနှဈလုံးကို သူမရငဘွတအွောကထွိုးထည့ကွာမှောကခွုံမှောကကွာအိပွ လိုကပွှီး။ ငါ့မောငရွေ သသခှေောခှာလေးနှိပပွေးပါကှာ..အမတကယကွိုကနွလေို့။ ကှောဇွငမွကှလွုံးထဲမှာတော့ မှောကခွုံမှောကနွတေဲ့ ဒေါထွားထားရဲ့ ဖငလွုံးလုံးကားကား အယအွယကွှီးကို ကှည့ပွှီး တံတှေးကိုဂလုခနဲ ဒေါထွားထားမသိအောငမွှိုခလှိုကပွါတယွ။ သူလညွးဒေါထွားထားဂုတကွို စပှီး ဆှဲပေးလိုကပွါတယွ။

အငွး…အငွး…အိုး…အိုး…ကောငွးလိုကတွာ…မောငလွေးရယွ…ထိတယွ။ထိတယွ။ ကှောဇွငလွညွးနှိပပွေးရငွးနှိပပွေးရငွး ဇောခှှေးတှပှနလွောပါတယွ။ ဒေါထွားထားရဲ့ အိစကလွှတဲ့ ကိုယလွုံးကှီးကိုပယပွယနွယနွယဆွုပနွယပွေးနရတောလေ။ အောကဖွကကွိုလှှောပှီးနှိပပွေးပါလားဟငွ…အမပေါငတွှငွးကှောတှတေောင့နွလေို့။ နအေုံးနအေုံး ဒီလိုမှောကခွုံဆိုသိပမွထိဘူး…မမထားပကလွှကလွှနလွိုကအွုံးမယွ။ ဒေါထွားထား ပကလွကလွှနလွိုကတွော့ ပါးလှာလှတဲ့ ညဝတအွငွကြှီ အဖှူရောငအွောကကွ ရငသွားနှဈမှာမောကမွောကကွှီးတှကေ ကှောဇွငကွိုအသကရွှူမှား သှားစပေါတယွ။ သူ့လကတွှကလညွေးဘာကှောင့မွို့ တဆတဆွတတွုနလွာမှနွးမသိပါဘူး။ ဒေါထွားထားက သူ့ကိုကှည့နွတေဲ့ အကှည့ကွထူးဆနွးနသလေိုပငွ။

ပှီတီတီအကှည့မွှိုး။ ကဲကောငလွေး မမထားပေါငတွှေ အရမွးတောင့နွတယွေ။ မရှကပွါနဲ့ကှ ကိုယ့အွမလိုသဘောထား။ ကှောဇွငလွဲ ဒေါထွားထားရဲ့ပေါငတွံတှကေို စနှိပလွိုကပွါတယွ။ နူးညံ့လှတဲ့ ပေါငသွားတှကေို ဆုပနွယရွတာ သူ့အတှကအွသကရွှူမှားလောကပွါတယွ။ မထိသေးဘူး မောငကွှောဇွငရွဲ့ ဒီနားလေးကို။ ဒေါထွားထားက သူ့လကကွို ကိုငပွှီး သူမပေါငရွငွးနားကို ရှှေ့ပေးလိုကပွါတယွ။ ဒေါထွားထားမကှလွုံးတှမှတေိထားတုနွးမှာ ကှောဇွငလွဲ နှိပပွေးနရငွေး ဒေါထွားထားရဲ့ ပေါငခွှဆုံကှားကိုမကှလွုံးကရောကသွှားပါတယွ။ ဂလုကနဲတံတှေးကို မသိမသာမှိုခမှိပါတယွ။ ပါးပါးလှှာလှှာ အဖှူရောငွ ညဝတွ ပိုးသားဝတစွုံရဲ့ အောကမွှာ အကှဲကှောငွးကှီး နှဈမှောငွးရဲ့အရာကို ရေးတေးတေး မှငနွရလေို့ နှိပတွာကအလှဲလှဲအခှောခွှောွ ဖှဈစပှုလာပါတယွ။

ရုတတွရကွ ဒေါထွားထားရဲ့ မကှလွုံးတှကေ ဖကှခွနဲပှင့လွာခှိနမွှာ သူ့အကှည့ကွို ကပှာကယာလှှဲပှီး မကှနွှာကိုအမှနအွောကငွုံ့လိုကပွါတယွ။ ဒေါထွားထားက မကှနွှာအောကငွုံ့သှားတဲ့ မောငကွှောဇွငကွို ကှည့ပွှီး ပှုံးလိုကပွါတယွ။ မောငကွှောဇွငွ ကှည့လွှခညှလွား မမထားမနတတတွေော့ဘူး။ ဗှာ ကှောဇွငအွသံကတုနနွတယွေ။ ဒေါထွားထားက ကှောဇွငွ လကကွို ဆတခွနဲဆှဲယူပှီး သူမပေါငခွှကှားထဲထည့လွိုကတွယွ။ ကှောဇွငလွကကွ မိုးဦးကှ ဖားကှီး တဈကောငကွို ပယပွယနွယနွယကွိုငလွိုကရွသလို ဖောငွးတငွးနတေဲ့ ဒေါထွားထားစောကဖွုတကွှီးကို လကဖွဝါးနဲ့ ထိလိုကရွခှိနမွှာ တော့ သူ့လညပွငွးကို ဒေါထွားထားက အောကကွနလကဆွေန့ထွုတကွ သိုငွးဖကလွိုကပွှီး သူမဆီဆှဲယူနပေါပှီ။

နီးကပလွာတဲ့ ဒေါထွားထားရဲ့ မကှနွှာ ခှောခှောကှီးဆီ ကှောဇွငွ အလိုလို ကပသွှားမိပှီး ဒေါထွားထားရဲ့ နှုတခွမွးဖောငွးဖောငွးထူထူကှီးက သူ့နှုတခွမွးနဲ့ ထိတှေ့ကပသွှားပါတယွ။ ကှောဇွငလွဲ အလိုလို ဒေါထွားထား ပေါငခွှကှားက စောကဖွုတကွှီး ကို လကနွဲ့ပှတပွေးနမေိပါတယွ။ အခှိနအွနညွးငယကွှာပှတပွှီး ခှိနမွှာတော့ သူ့လကကွ ပေါငရွငွးကနခှောပှီး ဒေါထွားထားရဲ့ ကှောဘကကွို လကနွှိုကကွာ ဘောလွီခှိတကွို ဖှုတနွပေါပှီ။ မဖှုတတွတွ ဖှုတတွတနွဲ့ ဖှုတတွာရယွ ဖှုတဖွူးတဲ့ အတှေ့အကှုံမရှိတာရယွ ကှောင့ွ ဘောလွီခှိတကွမပှုတပွါဘူး။ ဒေါထွားထားက သူမလကကွို နောကပွှနရွှိုပှီးကူဖှုတပွေးလိုကပွါတယွ။ ဟငွးခှိုပနွးကနလွုံးသဖှယမွို့မောကနွတေဲ့ ဒေါထွားထားရဲ့ ဆူထှားတငွးရငွးနတေဲ့ နို့နှဈလုံးထိပမွှာ နို့သီးခေါငွးလေးတှကေ မာထောငနွပေါတယွ။ သူ့လညွး ဒေါထွားထားနို့နှဈလုံးကို လကနွဲ့ဆုပကွိုငပွှီး ဘယပွှနညွာပှနစွို့ပါတယွ။

အားပါလှတဲ့ လူပှိုရိုငွးလေးကှောဇွငရွဲ့ နို့စို့ခကှတွှကှေောင့ွ ဒေါထွားထား တအငွးအငွး တအဲအဲနဲ့ ခါးကှီး ကော့လာပါတယွ။ ကှောဇွငပွုဆိုးကလညွးကှငွးလုံး ကှှတကွသှှားပှီမို့ လီးကှီးကငေါကခွနဲထှကလွာပှီး တနွးနပေါတယွ။ မမရေေေ မမေေ အခနွးရှေ့မှ တံခါးခေါကသွံကှားရပှီး ထားထကထွကရွဲ့ အသံကို ကှားရတယွ။ ဒေါထွားထားကရှူးပှီး ကှောဇွငကွိုတိတတွိတနွဆေိုသော အမူအယာပှကာ ညအိပဝွတစွုံို ကပှာကယာကောကဝွတတွယွ။ ကှောဇွငရွငထွဲလညွးတဒုံးဒုံးဖှ ဈသှာပှီး ပုဆိုးကို အလူးအလဲ ကောကဝွတကွာ ကဗှာကယာ အခနွးထောင့မွှာ ပှေးကပလွိုကပွါတယွ။ အခုမှ သူအသိတရား ဝငလွာတယွ။ ဘုရား ဘုရားမှားတော့မလို့။ သူမှားမိနွးမကိုမှ ပဈမှားမိနတယွေ။ မမေေ့ ဖုနွးသမီးအခနွးထဲမှာ ကနှနွလေို့။ အောွ ဟုတလွား သမီး။ ဖကှေီးဆီက ဖုနွးလာသေးတယွ။ အငွး ပေးပေး မမေေ့ကိုဖုနွးပေး။

မမအလေေုပရွှုပနွတယွေ သမီးလညွးဇာတကွားကှည့လွိုဝရငအွိပတွော့။ ဒေါထွားထားက သူမသမီးလကထွဲမှ ဖုနွးကိုယူကာ အခနွးတံခါးကို ပှနပွိတပွှီး တံခါးကို Log တဈခါတညွး ခထှားလိုကပွါတယွ။ ဖုနွးကို Airplain mode လုပကွာ ပိတလွိုကွ ပါတယွ။  အခနွးထောင့မွှာ ရပနွတေဲ့ ကှောဇွငကွ အဝတအွကုနွ ဝတထွားပှီးပါပှီ။ ကှှနတွောွ ပှနတွော့မယွ မမထား။ ဒေါထွားထား မကှမွှောငကွှုံ့သှားတယွ။ ဘာ…. ဟို လေ ကှှနတွောွ ကှှနတွောမွှားသှားတယဗွှာ မမထားမှာက ဒေါထွားထားက ကှောဇွငအွထာကိုသိတယွ။ ကောငလွေးကှောကနွမှနွေး။ သူမက ရှေ့ကိုတိုးလိုကတွယွ။ ကှောဇွငကွ အခနွးထောင့ကွပသွှားတယွ။ ကှောဇွငရွဲ့ရငဘွတခွငွှးအောငကွပသွညအွထိ သူမတိုးလိုကတွယွ။ ပှီးတော့ ကှောဇွငလွီးကို ပုဆိုးပေါကွနေ သူမလကနွဲ့ဆုပလွိုကပွှီး မကှောကပွါနဲ့ ငါ့မောငရွဲ့။ ဘယသွူမှ မရှိဘူး။

မငွးထှကသွှားရငွ အလုပွ ဖှုတမွှာနောွ။ ရှေ့ဆကတွိုးမယဆွို မငွးလုပနွတေဲ့ ပှဲရုံမှာ မနနွဂှောရာထူးအထိ မမထားတိုးပေးဖို့ ပှောပေးမယွ။ မဟုတရွငတွော့ လီးကို ဆှနသေော သူမရဲ့ လကတွှကလညွေး မှနလွာပါတယွ။ ကှောဇွငွ စိတတွှပှေော့သှားပှီ။ မမထား သဘောပါဗှာ။ ဒေါထွားထားက ကဲပါစဥွးစားမနနေဲ့ မမနဲ့ ပှောပွှောကွှီး ကစားရအောငွ။ ဒေါထွားထားက ကှောဇွငခွါးကို သိုငွးဖကလွိုကတွယွ။ ကှောဇွငပွုဆိုး ကိုလညွးဆှဲခှှတလွိုကပွှီ။ အား လား လား ကှောဇွငကွား အရှငလွတလွတွ နတပွှညရွောကသွလိူပငွ။ ကုတငပွေါမွှာ ပကလွကကွှီး ဖှဈနသေော ကှောဇွငရွဲ့ လီးခှောငွးကှီး ကို ဒေါထွားထားက ပယပွယနွယနွယကွို စုပနွတယွေ။ ပါးကိုခှိုင့လွို့။ ပှှတွ ပှှတွ အား လား လား ကောငလွေးလီးကို ရခေဲခှောငွးစုပသွလိုပငွ။

သူမနှုတခွမွးနှင့ွ ဖိဆှဲပှီး သှားတှနေဲ့ မနာအောငွ ခှဈပေးတာကော့တကသွှားတယွ။ ဒီလို ပလှတှေေ ဘာတှပေေးထားမှ မနူးမနပကွလေးက သူမကိုစှဲနမှောလေ။ မမထား ကှှနတွောွ ထှကထွှကိကုနပွှိ။ သူမ အာခေါငထွဲကို ကှောဇွငွ လရတှပနွေေးထှကကွုနပွါတယွ။ ကနတွော့နောွ မမထား ကှှနတွောွ ငရဲကှီး တော့မှာဘဲ။ ဒေါထွားထားက ပါးစောငမွှ စီးကလှာသော လရတှကေေို လကခွုံဖှင့သွုတလွိုကပွှီး တောတွောဆွိုးတဲ့ ကောငလွေးဟု မကှစွောငွးလေး ထိုးရငွးပှောလိုကပွါတယွ။ ကှောဇွငွ က သူမနို့တှကေို အသားကုနွ စို့နတောကို ဒေါထွားထား ဇိမယွူနတယွေ။ တအငွးအငွး တအဲအဲနဲ့။ ကှောဇွငခွေါငွးကို သူမလကနွဲ့ကိုငကွာ ဆံပငတွှကေို ဖှပေးရငွး အောကကွို လှောဆငပွေးလိုကတွာ သူမပေါငနွှဈခှောငွးကှား ရောကသွှားတယွ။ အမှှေးနူံ့ သာတှနေဲ့ အမှဲဆေးကှောနလေို့ ဒေါထွားထားရဲ့ အဖုတအွနံ့က ကှောဇွငကွို တဈမှိုးဆှဲဆောငနွတယွေ။

အရညတွှေ ရှဲနတေဲ့ ဒေါထွားထား အဖုနွ နှဈမှောငွးကို လကနွဲ့ ဖှဲလို့ လှာကို ထုတပွှီး အသှငွးသား ရဲရဲလေးတှကေို ဆှဲယကလွိုကပွါတယွ။ ပှီးတော့ စောကစွိဖူးဖူးကှီးကို လှာခှှနလွေးနဲ့ တို့ထိလိုကတွော့ ဒေါထွားထားရဲ့ အယနွတေဲ့ တငပွါးကှီးတှေ ရှုံ့ခှကသွှားကာ တဈကိုယလွုံး တ့န့တွှန့ွ လူးသှားပါတယွ။ ပှတွ ပှတွ ရှီး ရှီး အား ပှတွ ပှတွ အိုး အမလေး ဟငွး ဟငွး ပှတွ ပှတွ အအ အမေ့ ကောငွးလိုကတွာကှာ ဟငွးဟငွး။ လငနွဲ့ ပှတနွတော ကှာနတေဲ့ ဒေါထွားထား လငငွယလွေး ကှောဇွငရွဲ့ လှာစှမွးမှာ ဖငကွှီး တကှှကှှ ရငတွမမနဲ့ ကော့ပှံလံနပေါတယွ။ ပှတပွှတွ ရှီး အား အမလေး ပှတွ ပှနွ အိုး အိုး အငွး ဟငွးဟငွး မမထား ထှကကွုနတွော့မယွ အအ အငွး ရှီး လိုး လိုး ပေးပါတော့ ဟငွး ဟငွး ထှကထွှကတွော့မယွ ဒေါထွားထားကို သခှောနူးပှီး၍ စိတကွှိုကလွိုးလို့ရပှီမှနွး ရိပမွိသော ကှေိာဇွငကွ ဒေါထွားထားပေါငနွှဈလုံးကို ဖှဲပှီး သူ့လီးကှီးနဲ့ ခှိနလွိုကပွါတယွ။

ပှီးတော့ ကုတငဘွေးမှာ ခထှားတဲ့ သူ့အငွကြှီထဲကနေ တဈစုံတဈခုကို ထုတယွူလိုကွ ပါတယွ။ပှီးတော့ မကှလွုံးမှိတနွတေဲ့ ဒေါထွားထားမသိခငွ လီးဒဈမှာ အဲ့ဒီပဈစညွး လေးကိုတပလွိုကပွါတယွ။ ကှောဇွငလွီးထိပမွှာစှပလွိုကတွာက သူငယခွငွှးဖှဈသူ အောငမွှင့သွနွး ပေးလိုကတွဲ့ ပဈစညွးလေးပါ။ ဆိတမွကှကွှငွးမှာ ပဲစေ့လိုလို အဖုအဖုလေးတှပေါပါတယွ။ သူလညွး ဒေါထွားထား စောကဖွုတအွဝကို သူ့လီးနဲ့ တေ့ပှီး လီးကို ထည့ခွလှိုကပွါတယွ။ စှပဖွောကွ အမေ့ ဖောကွ ဖောကွ စှပွ စှပွ ဘှပွ ဘှပွ ပှပွ ဘှတွ အား လားလား အငွး အငွး အအ သမီးနှဈယောကမွှှေးပှီးသား ပကပွကစွကစွကွ အလိုးခံပှီးသား အဖုတပွမေဲ့ ကှောဇွငလွီးက သူမယောငွကြှားလီးထကွ တုတလွညွးတုတရွှညလွညွးရှညွ ဆိတမွကှကွှငွးအစှပလွေးကလညွး တပထွားတာကှောင့ွ ကှောဇွငလွီးကှီးအရသာကို ခံကောငွးကောငွးနဲ့ အံကှိတပွှီး ခံနတယွေ။

ကှောဇွငကွ သူ့လီးကှီးကို ဒေါထွားထား စောကခွေါငွးထဲကနေ တဈဝကလွောကဆွှဲထုတလွိုကွ အဆုံးထိ ဆောင့ွ ခလှိုကနွဲ့ အဆကမွပှတလွိုးတော့သညွ။ စှပွ ဖောကွ ဗှပွ ဘတွ ပလှတွ ဘှတွ စှပွ အ အအ အငွး အငွး လူပှိုပီပီ သူမ‌ ယောငွကြှားလိုမဟုတဘွဲ လိုးအားကလညွး သနတွယွ။ လီးကလဲ ပှော့မနဘေဲ သံခှောငွးကှီးလိုပငွ။ စှပစွှပွ ဘှတဘွှတွ ဒုတွ အင့ွ စှပွ ဘတွ ဘုတွ ဘတွ အမေ့ အအ အအ ဟင့ွ ဟင့ွ အိုး အိုး အခကွှ ၅၀ ကှေိာလွောကွ အလိုးခံပှီးသောအခါ ဒေါထွားထား စောကခွေါငွးထဲ ပူခနဲဖှဈသှားပှီး တဈကိုယလွုံး လဟောနယထွဲ ရောကသွှားသလိုခံစားရပှီး တဈခှှီပီး သှားပါတော့တယွ။ ကှောဇွငွ လဲ ဆန့ငွငွ ဆန့ငွငနွဲ့ လီးထိပကွ လရတှကေေို ဒေါထွားထား စောကခွေါငိးထဲ ဗငွှးကနဲ ဗငွှးကနဲ ပနွးထုတကွာ ထပရွကကွှီးကသှှားပါတော့တယွ။ ကိုကှောဇွငရွေ သူဌေးခေါနွတယွေ။

ကုနဝွငကွုနထွှကစွာရငွးမှားကိုမှတနွသေော ကှောဇွငွ လုပလွကစွအလုပတွှကေိုခထှားပှီး သူဌေးရုံးခနွးသို့ဝငခွဲ့တယွ။ သူဌေးနဲ့ သူဌေးကတောွ ဒေါသွီသီတို့ရုံးခနွးထဲမှာထိုငနွကှပေါတယွ။ သူဌေး ဘာခိုငွးမှားရှိလို့လဲ ခငဗွှ။ သူဌေးက သူ့ကိုပှုံးကာ ကှည့လွိုကပွှီး ဪ မောငကွှောဇွငွ။ မောငကွှောဇွငွ ဦးတို့ပှဲရုံမှာ လုပလွာတာကှာပှီ။ မောငကွှောဇွငကွ ရိုးရိုးသားသားရှိတယွ။ အလုပလွဲ ကှိုးစားတယွ။ ပညာလဲ တတတွယွ။ ဒီတော့ မောငကွှောဇွငကွို ရာထူးတိုးပေးရမယွ။ မနနွဂှောရာထူးတိုးပေးမယွ။ ဟုတပွှီလား။ ဗှာ တကယပွှောတာလားသူဌေး။ ဝမွးသာလိုကတွာဗှာ။ ရပါတယကွှာ ကဲကဲသှားတော့။ ကှောဇွငလွဲ ဝမွးသာအားရနဲ့ သူဌေးကို ကှေးဇူးတငစွကားအထပထွပပွှောကာ ထှကသွှားတော့တယွ။ ဒေါသွီသီက သူ့ယောငွကြှားကို နမွးလိုကပွှီး ကိုကို ‌ကှေးဇူးတငတွယွ သိလား။ အဲ့ကလေးက ထားထားရဲ့ မိတဆွှလေေ ထားထားကလညွး ပှောထားလို့။

အဲ့ကလေးကတောလွညွးတောတွယလွေ။ သူမတို့နှဈယောကွ စကားပှောနကှစဉွေ ကှောဇွငကွ အပှငမွှာ ကုနဝွငကွုနထွှကွ အလုပမွှားကိုကှီးကှပနွတယွေ။ အခှိနွ အနညွးငယကွှာတော့ ဒေါသွီသီ ရုံးခနွးထဲက ထှကလွာပှီး သူမကားလေးနဲ့ အိမပွှနသွှားတာတှေ့လိုကပွါတယွ။ သူလညွး အလုပလွုပနွရငွေး သူ့အိပထွောငထွဲက ဖုနွးကမညလွာပါတယွ။ မမ တဲ့။ သူလညွး လူရိပလွူကဲကှည့ပွှီး လူရှငွးသောနရောမှာ ဖုနွးကိုကိုငလွိုကပွါတယွ။ ဟဲလို မမ။ အဆငပွှသှေားပှီနောမွောငလွေး မယောငွကြှားကှီးက နင့ကွိုရာထူးတိုးပေးလိုကပွှီနောွ။ ဟုတွ မမ ကှေးဇူးတငပွါတယွ။ ခဈခဈ ကှေးဇူးတငရွငွ ဘယလွိုကှေးဇူးဆပရွမယဆွိုတာသိလား။ မနကဖွှနကွရှငွ ဆုံနကှေ တိုကခွနွးကိုလာခဲ့ သိလား။ မ အဖုတလွေး ကမောင့ကွိုလှှမွးနပှေီ။ စိတခွှ စိတခွှ မမ။ မအကှိုကွ လုပပွေးမှာ။ ခဈခဈ မ အသညွးတှတေောငယွားလာပှီ မကို မလိုးခငွ မစိတတွိုငွးကှ ယကပွေးရမယနွောွ လှာလေးနဲ့ ။

ထားထားတော့ ကှှဆငွေးသှားတယမွဟုတလွား ဟိုနေ့က။ မောင့ွ လီးကှီးက သိပကွှီးတာဘဲတဲ့ လှမွးပှီးှကှားနတယွေ။ တဈညလုံးလုပကွှတာဆို။ထားထားဟာက မမထကပွိုကောငွးတယထွငတွယွ။ မလောကတွော့ ဘယကွောငွးပါ့မလဲဗှာ ဟငွးဟငွး ပှောရငွးဆိုရငွးတောငွ မရဲ့ ဟာလေးကို မှုတပွေးခငှလွာပှီ။ ခဈခဈ ကောငဆွိုးလေး မနကဖွှနကွှ စိတကွှိုကမွှုတွ ဟုတပွှီလား။ ဖုနွးပှနခွသှှားပှီ။ တကယတွော့ ကှောဇွငကွား ဒေါထွားထားနဲ့ မဖှဈခငွ ဒေါသွီသီနဲ့ အရငဖွှဈတာ။ အမှားအမှငမွှာတော့ ကှောဇွငကွရိုးရိုးလေး။ ဒါတှကေ ဟနဆွောငွ နခှငွေးသာ။ သူငယခွငွှးဖှဈသူ အောငမွှင့သွနွးနဲ့ ပေါငွးပှီး အပှိုအအိုရှောငသွူ မဟုတွ။

သူဒါတှကှှမွေးနတော ၁၀ တနွးကတညွးက။ သူ့အတနွးပိုငဆွရာမနဲ့ ဖှဈကှတာ။ ဆရာမ ယောငွကြှားက ဝနထွမွး။ တဈခှားနယမွှာကနှတော။ ကှောဇွငကွို သနားလို့ဆိုပှီး အိမခွေါစွာသငပွေးသလိုနဲ့ မှပှေီးးစားခဲ့တာ။ ထိုကတညွးက ကှောဇွငကွို ဆရာမက နေ့တိုငွး ‌မလိုးခငွ အဖုတကွို နှဈခှီပှီးအောငွ ယကခွိုငွးတော့ ကှောဇွငကွ ကှှမွးနတော။ အခုတော့ ဒီပညာတှကေ ကှောဇွငွ ဘဝတိုးတကဖွို့ဖှဈလာခဲ့ပှီ။ ဒေါသွီသီတို့ ဒေါထွားထားတို့က လှလဲလှ ယှလဲယှတော့ သူ့အဖို့ ဂှငတွည့သွှားတယွ။ ရိုးခငှအွခငှယွောငဆွောငပွှီး အကှကခွခှဲ့တယွ။ တဈနေ့က သှားခဲ့တဲ့ ဘီယာဆိုငကွ ဒေါကွသေီလဲလှတယွ။ ယောငွကြှားရှိတယွ ကလေးအမပမေေဲ့ ဆာနတေဲ့ ပုံစံကှီး။ ဒေါကွသေီက ဒေါထွားထား ဒေါသွီသီထကွ ပိုခှောတယွ။

အသားကလဲဖှေးဆှတနွတော။ ရအောငကွှံအုံးမှလို့ တှေးထားလိုကတွယွ။ ဒေါကွသောဆိုလငှတွော့ အဖုတတွငမွက ဖငပွါယကပွေးပှီးမှ လိုးပဈမယလွို့ စိတထွဲတေးထားရငွး ပုဆိုးအောကကွလီးကှီးကတောငလွာတာကှောင့ွ မနညွးစိတကွိုပှနထွိမွးလိုကပွှီး အလုပထွဲ ပှနလွာခဲ့ပါတယွ။ “”” ဦးလှတင့ကွှီး ငါးရလားဗှ။ ငါးမှှားခနှသေော ဦးလှတင့ွ ဘေးမှာလာရပတွဲ့ ကှောဇွငကွို ကှည့လွိုကပွှီး။ အေး ဒီနေ့မဆိုးဘူးကှ။ ငါးမှှားခှိတမွဇာ မိနသေော ငါးရံ့ကှီးကို ဖှုတကွာ ဦးလှတင့ွ ငါးစာကို ပှနတွပပွှီး ‌ရထေဲ ပှနခွိလိုကတွယွ။ မကှာမီတော့ ဖော့လေးက တဖှညွးဖှညွးခငွှး လီုပလွာပါတယွ။ ငါးဟပနွပှေီ လေ””……. ပှီး။