မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်

ကှှနတွောွ အမညွ ကိုဖှိုးမောငပွါ။ ကှှနတွော့သွူငယခွငွှး အမညကွ စညသွူ ပါ။ အသကကွ ၂၈ နှဈ ရှိပှီ။ စညသွူက အသကွ ၂၀ လောကမွှာ မိနွးမယူသှား သညွ။ ကှှနတွောထွကွ မိနွးမအရငရွပှီး ဘဝကို ကှိုးစားနသေူတဈယောကွ ဖှဈပါသညွ။ သူငယခွငွှး စညသွူ့ မိနွးမ အမညကွ သကစွု အသကကွ ၂၅ နှဈ ရှိပှီး အရပအွမှင့ကွ ၅ ပေ ၅ လကမွလောကရွှိတယွ။ တငတွှေ ရငတွှကေ အရမွးကှည့ကွောငွးတယွ။ ကှီးလညွးမကှီး သေးလညွးမသေးဘူး။ သကစွုက ခါးသေးတော့ တငတွှရငတွှေကေ ပိုပှီး လှပပေါလွှငသွညွ။ ဒီနေ့ထိ စညသွူနဲ့ သကစွုတို့ ခလေးမယူကှသေးဘဲ လငမွယားနှဈယောကတွညွး နကှသညွေ။

ကှှနတွောကွ လငမွယားနှဈယောကစွလုံးနဲ့ ငယသွူငယခွငွှးတှဆေိုတော့ သူတို့ အိမကွို အမှဲတမွးသှားလညလွေ့ရှိပါသညွ။ စညသွူက အိမထွောငသွကရွလာတော့ သကစွုကို ဂရုသိပမွစိုကတွော့ဘူး။နောကပွိုငွး စညသွူက အရကသွောကတွာမှားလာတော့ လငမွယားနှဈယောကွ အရငလွိုမဟုတတွော့ဘဲရနခွဏခဏဖှဈလာကှသညွ။ စီးပှားရေးက အဆငပွှသေောလွညွး လငမွယားနှဈယောကွ အဆငမွပှေ ဖှဈနကှသညွေ။ သကစွုက စညသွူနဲ့ ရနဖွှဈတိုငွး ကှှနတွောကွို ဖုနွးဆကပွှီး တိုငပွှောလေ့ရှိပါသညွ။ ကှှနတွောကွ စညသွူကို ရနမွဖှဈဖို့ သကစွုနဲ့ အဆငပွှအေောငနွဖေို့ အမှဲပှောပါသညွ။

စညသွူက အသကငွယငွယနွဲ့ မိနွးမရတော့ လူပှိုဘဝကို ကောငွးကောငွး မပှောရွှှငလွိုကရွဘူး။ ရညွးစား ကလညွး သကစွုတဈယောကပွဲရှိခဲ့တာ။ သကစွုကတော့ စညသွူ့အရငွ နှဈယောကရွှိတာ ကှှနတွောသွိသညွ။ စညသွူလညွး သိလိမ့မွယထွငသွညွ။ စညသွူက ဆိုငကွယပွဈစညွးအရောငွးဆိုငွ နှဈဆိုငဖွှင့ထွားသညွ။ ကှှနတွောကွ စညသွူ့ဆိုငမွှီပှီး ဆိုငကွယပွှငဆွိုငဖွှင့ထွားသညွ။ စညသွူက ကှှနတွောထွကွ စီးပှားရေး ပိုအဆငပွှပေါသညွ။အခု စီးပှားရေးအဆငပွှလောတော့ စညသွူက ရှုပခွငှပွှခငှလွောသညွ။ဒီလိုနဲ့ စညသွူ အပှငမွှာ ဇယားတှရှေုပလွာသညွ။

စညသွူနဲ့အတူ ကှှနတွောလွညွးပါသညွ။စညသွူနဲ့ ကှှနတွောရွဲ့ အရှုပဇွယားကို နောကမွှ သီးသန့ပွှောပှပါမညွ။ ဆိုးအတူကောငွးဖကွ ငယသွူငယခွငွှးဆိုတော့ စညသွူရဲ့ အရှုပဇွယားကို သကစွုမသိအောငွ ကှှနတွောလွညွး ဖုံးထားပေးသညွ။ သကစွုက ကှှနတွောမွပှောလညွး စညသွူခှလှမွေး ပကှနွတော ရိပမွိတယွ ထငသွညွ။ နောကပွိုငွး နေ့တိုငွးနီးပါး လငမွယားနှဈယောကွ ရနဖွှဈကှသညွ။ ကှှနတွောနွဲ့ စညသွူက တဈလ သုံးလေးခါလောကွ စညသွူ့အိမမွှာ အရကသွောကလွေ့ရှိသညွ။ သကစွုက အမညွးလုပပွေးသညွ။ ပှီးရငွ စညသွူ့ အနားထိုငပွှီး အမညွးနှိုကစွားကာ ကှှနတွောတွို့နဲ့အတူ စကားပှောသညွ။

အရကသွောကပွှီး စညသွူတို့အိမမွှာ ညစာ စားပှီးမှ ကှှနတွောွ အိမပွှနလွာလေ့ရှိသညွ။ တဈခါတဈလေ အရမွးမူးသှားရငွ အိမမွပှနဘွဲ စညသွူအိမမွှာပဲ အိပသွညွ ။ ထိုညမှိုးတှငွ စညသွူက သူ့မိနွးမနဲ့ လိုးတာကို လူပှိုဖှဈသည့ွ ကှှနတွောကွို ငယသွူငယခွငွှး အခငွှးခငွှးဖှဈ၍ ခှောငွးကှည့ခွှင့ပွေးထားသညွ။ စညသွူမှာလညွး ကှှနတွောွ ခှောငွးကှည့နွစဉွေ သူ့မိနွးမကို လိုးရတာ ပိုကောငွးကှောငွး စညသွူ ပှောပှ၍ သိရသညွ။ သကစွုလညွး သိမညွ ထငပွါသညွ။ ပတဝွနွးကငှကွ ကှှနတွောနွဲ့ စညသွူတို့လငမွယား ငယသွူငယခွငွှးတှဖှဈပှေီး နေ့ညအမှဲဝငထွှကသွှားလာနသညေ့အွတှကွ။

ကှှနတွော့ွ အကှောငွးကို ကောငွးကောငွး သိထားကှသဖှင့ွ ဘာမှ ပှောဆိုခှငွး မရှိကှပေ။ တဈနေ့ စညသွူက သူ့အိမမွှာ အရကသွောကမွယပွှောတာနဲ့ ကှှနတွောလွညွး ထှကလွာခဲ့သညွ။ စညသွူ့ အိမရွောကတွော့ ထူးထူးခှားခှား သကစွုက အလှတှပှငထွေားပှီး အရမွးလှနတောကို တှေ့လိုကရွသညွ ။ သကစွုက ပေါငလွောကွ စကပအွတိုအဖှူရောငလွေး ဝတထွားပှီး အငွကြှီက တဈခှောငွးကှိုးပနွးရောငလွေးဝတထွားသညွ။ နှုတခွမွးကို အနီရောငဆွိုးထားပှီး အရမွးကိုဆကဈွဆီ ကှ လှပနသညွေ။ကှှနတွောွ သကစွုကို ကှည့ပွှီး အရမွးလှကှောငွး ခှီးကှူးလိုကသွညွ။

” သကစွု နငွ အရမွးလှနပေါလား ဘာဆေးတှစေားထားလဲ” ” အောငမွယွ ကိုဖှိုး မှှောကမွနနေဲ့ နငစွားခငှတွာပှော ခကှကွှှေးမယွ” စညသွူက ဖှာပေါမွှာထိုငကွာ ကှှနတွောကွို စောင့ရွငွး အရကသွောကနွှင့နွသညွေ။ ” တကယပွှောတာပါဟာ လှလို့လှတယပွှောတာ စားခငှလွို့မဟုတပွါဘူး ဟုတတွယမွဟုတလွား သူငယခွငွှး စညသွူ” စညသွူကကှှနတွောမွေးတာကို ပှနမွဖှဘေဲ ကှှနတွောကွို လှမွးခေါသွညွ။ ”လာ ငဖှိုး သူငယခွငွှး ငါတော့ ကဈနပှေီ” ”အေးအေး လာပှီ သူငယခွငွှး” ကှှနတွောနွဲ့ စညသွူ မနတြလေးရမွ တဈလုံးကို နှဈယောကွ အတူသောကကွှသညွ။

သကစွုက အမညွးလုပပွေးပှီး ကှှနတွောရွှေ့ တည့တွည့ရွှိ စညသွူဘေးတှငွ ထိုငကွာ အမညွးထိုငစွားနသညွေ။ ကှှနတွောလွညွး စညသွူ မမှငအွောငွ စကပတွိုတို ဝတထွား၍ ပေါနွသေော သကစွု၏ ပေါငသွားဖှူဖှူလေးကို ခိုးခိုးကှည့နွမေိသညွ။ သကစွု၏ ဆကဈွဆီ ကသှည့ွ အလှကို ခိုးကှည့ရွငွး သကစွုကို လိုးခငှလွာမိပှီး ကှှနတွောွ လီးတောငလွာသညွ။ သကစွုက ကှှနတွောွ ခိုးကှည့တွာကို သိနသညွေ။ စညသွူကတော့ သူ့မိနွးမ ကှှနတွောွ ခိုးကှည့တွာကို မသိဘူးထငသွညွ။ အရကကွိုပဲ တဈခှကပွှီး တဈခှကသွောကနွသညွေ။ ခဏကှာတော့ စညသွူ အပေါ့ထသှားသညွ။

စညသွူတို့အိမကွ သှပမွိုး သဈပှားကာထားသည့ွ ခှတနရွှေညတွဈထပအွိမဖွှဈသညွ။ အိမသွာက အိမအွနောကဘွကတွှငွ သပသွပဆွောကထွားသညွ။ စညသွူ အပေါ့ထသှားသဖှင့ွ ကှှနတွောလွညွး သကစွုကို လှတလွှတလွပလွပကွှည့တွော့သညွ။သကစွု မကှလွုံးတှကေ အရောငလွကနွသညွေ။ ကှှနတွောွ သူ့ကို ကှည့တွာ စိတဆွိုးပုံမရသည့အွပှငွ ကှှနတွောွ ကှည့တွာကိုပငွ ကှနပနွေပေုံရသညွ။ သကစွုမှာ ပေါငလွောကပွေါသွော စကပအွတိုအဖှူရောငလွေး ဝတထွားပှီး ပေါငနွှဈခှောငွးစု၍ ဘေးတဈစောငွးထိုငနွသဖှငေ့ွ ပေါငတွဈဝကဖွှူဖှူ သှယသွှယလွေးမှာ ပေါနွတေော့သညွ။

ကှှနတွောလွညွး အားတကပွှီး ရှေ့တည့တွည့တွှငွ ထိုငနွသညေ့ွ သကစွု၏ ပေါနွသေောပေါငတွနဖွှူဖှူလေးကို ကှည့နွမေိသညွ။ ရုတတွရကွ သကစွု က ပေါငတွဈခှောငွးကို ထောငလွိုကပွှီး ပှနခွလှိုကသွညွ။ကှှနတွောွ ရငခွုနသွံတှေ မှနသွှားသညွ။ သကစွုမှာ အတှငွးခံမဝတထွားပေ။ သကစွု ပေါငတွဈခှောငွးကို ထောငလွိုကခွှိနတွှငွ ပေါငကွှားတှငွ သကစွု စောကဖွုတလွေးကို ကှှနတွောွ တှေ့လိုကရွသညွ။ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးမှာ သကစွု စောကဖွုတကွို မှငပွှီး အရမွးမာတောငလွာသညွ။ သကစွုမှာ သူ့ စောကဖွုတကွို မှငွ၍ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးတောငလွာတာကို လှမွးကှည့ပွှီး မှငသွှားသညွ။

ပှီးတော့ ကှှနတွောကွို ရီပှသညွ။ ကှှနတွောွ ရငထွဲ ဗှောငွးဆနသွှားသညွ။ ကာမရာဂ စိတကွ သရညသွေရညထွေကပွို၍ ရငကွို ပူလောငစွပေါသညွ။ စညသွူ အပေါ့သှားပှီး အိမပွေါပွှနတွကလွာသဖှင့ကွှှနတွောလွညွး တဏှာထနသညေ့ွ မကှနွှာကိုပှငလွိုကသွညွ။ သကစွုကတော့ အေးအေးဆေးဆေး အမညွးနှိုကစွားနသညွေ။ ကှှနတွောနွဲ့ စညသွူလညွး မနတြလေးရမွ တဈလုံးကုနအွောငသွောကပွှီး ထမငွးစားကှသညွ။ ကှှနတွောွ လညွး ထမငွးစားပှီး အိမပွှနမွညပွှောရာ စညသွူက သူ့အိမမွှာ ညအိပရွနပွှောသဖှင့ွ ညအိပလွိုကတွော့သညွ။

စညသွူက ဒီနေ့ သူ့မိနွးမသကစွု အရမွးလှနသဖှငေ့ွ သူနဲ့ သကစွု လိုးတာကို ကှှနတွောအွား ခှောငွးကှည့စွခငှမွှေနွး ကှှနတွောွ သိနသညွေ။ ကှှနတွောကွို သူတို့လငမွယား အိပခွနွးနှင့ကွပလွကွှ အောကဘွကရွှိ အိပခွနွးတှငွ အမှဲအိပခွိုငွးပါသညွ။ ကှှနတွောွ အိပသွည့ွ အိပခွနွးခေါငွးရငွးက ခှောငွးကှည့လွငွှ စညသွူနှင့ွ သကစွု လိုးနတောကို ကောငွးကောငွး မှငရွသညွ။ စညသွူက သကစွုကို လိုးသည့အွခါတိုငွး ကှှနတွောခွှောငွးကှည့လွငွှ မွှငရွအောငွ မီးဖှင့လွိုးလေ့ ရှိသညွ။ ကှှနတွောလွညွး အိပခွနွးထဲဝငွ၍ အိပရွနပွှငစွဉွ စညသွူတို့ လငမွယားမှာ သူတို့အိပခွနွးထဲဝငပွှီး လိုးပှဲဆငတွော့သညွ။

ကှှနတွောလွညွး ဒီနေ့ သကစွုက အရငထွကွ ဆကဈွဆီ ကှ ပိုလှနသဖှငေ့ွ ခိုးကှည့ပွှီး ပှဈမှားခဲ့ရာ လီးကမာတောငနွတေော့သညွ။ ကှှနတွောွ စညသွူနဲ့ သကစွု လိုးနတောကို ခှောငွးကှည့လွိုကသွညွ။ စညသွူက သကစွုကို ဖငကွုနွးခိုငွး၍ စကပတွိုကို မခှှတစွဘေဲ စကပကွို ခါးအပေါကွို လှနတွငထွားသညွ။ ဖငကွုနွးထားသဖှင့ွ သကစွု စောကပွတကွှီးမှာ ဖငနွောကကွို ပှူးထှကနွသညွေ။ စညသွူက သကစွု စောကပွတကွို ဖှဲလိုကပွှီး ကှှနတွောွ ခှောငွးကှည့နွသညေ့ဘွကကွို တဈခကှလွှည့ကွှည့လွိုကသွညွ။ ” သကွ သကွ စောကဖွုတကွှီးက မှငတွဲ့သူတိုငွး လိုးခငှစွရာကှီး ပှဲလနနွတောပဲ ”။

ပှီးတော့ သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို လှှာနဲ့ အထကအွောကလွကှတွော့သညွ။ ကှှနတွောလွညွး သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို စိတမွှနွးပှီး ပုဆိုးခှှတကွာ ဂှငွးတိုကလွိုကသွညွ။ စညသွူက စောကပွတလွကှပွေးနသဖှငေ့ွ သကစွုမှာ ဖီးတှတကပွှေီး ပါးစပကွ အသံတှေ ထှကနွသညွေ။ ” ကောငွးလိုကတွာ စောကပွတကွို နာနာလကွှ ကိုကို သကွ အရမွးကောငွးတယွ” စညသွူနဲ့ သကစွုမှာ လိုးတိုငွး ညဈညမွးတာတှပှေောပှီး လိုးကှသညွ။စညသွူက ညဈညမွးတာတှပှေော လိုးရတာ ပိုကောငွးကှောငွး ကှှနတွောကွို ပှောပှသညွ။ သကစွုလညွး ညဈညမွးတာတှပှေောရတာ ကှိုကကွှောငွး သိရသညွ။

စညသွူလညွး သကစွု စောကဖွုတကွို အားရပါးရ လကှပွှီး ဒူးထောကဖွငကွုနွးထားသည့ွ သကစွုအပေါခွှလိုကွ၍ လီးကှီးကို သကစွုစောကဖွုတထွဲ ထိုးထည့ွ လိုကသွညွ။ စညသွူမှာ နီရဲပှဲလနနွသေော သကစွု စောကပွတကွှီးကို ဒူးမထောကပွဲခှလိုးလိုးနသညွေ။ ” ကော့ထား သကွ ခါးကို ကော့ထား ဒါမှ စောကပွတကွှီးက ပှူးပှီး လိုးလို့ကောငွးမှာ” ” ကောငွးတယွ ကိုကို လိုးလိုး ဆောင့လွိုး အာ အ အား ကောငွးတယွ ကိုကို” ” သကွ ကိုကို ပှီးပှီ အား အ အ” ” ကိုကို အောင့ထွားဦး သကမွပှီးသေးဘူး” စညသွူ သကစွုကို အားကုနဆွောင့လွိုးရငွး ပှီးသှားသညွ။

သကစွုမှာ မပှီးသေးမှနွး ကှှနတွောွ သိလိုကသွညွ။ ” ကိုကို အရမွးညဈပတတွယွ သကမွပှီးသေးပါဘူးဆို အောင့မွထားဘူး” ” ကိုကို အရမွးကောငွးသှားလို့ပါ သကရွယွ သကမွပှီးသေးလို့ မကှနပရွေငွ ကိုဖှိုးကို ခေါပွှီး လိုးခိုငွးလိုကပွါလား ကိုကို သဘောတူတယွ ” စညသွူ လီးကို သကစွု စောကဖွုတထွဲက ထုတလွိုကသွညွ။ စညသွူ့ သုတရွညတွှေ သကစွု စောကဖွုတထွဲကနေ မှှေ့ယာပေါွ စီးကပှကေုနတွော့သညွ။ ”အိုး ကိုကို ဘာတှပှေောနတောလဲ ကိုဖှိုးကှားသှားရငွ မကောငွးဘူး” ” ကှားကှားပေါ့ အခုတောငွ ကိုကို တို့ လငမွယားလိုးနတောကို ငဖှိုး ဟိုဘကအွိပခွနွးက ခှောငွးကှည့နွတော သကွ လဲ သိနတောပဲ။

အရကသွောကနွတေုနွးကလဲ သကရွဲ့ ပေါငဖွှူဖှူလေးတှကေို ခိုးကှည့ပွှီး သကကွို လိုးခငှလွို့ ငဖှိုး လီးတောငနွတော ကိုကို တှေ့သားပဲ သကလွဲ ငဖှိုးကို ပေါငဖွှဲပှီး အထာပေးနတော မဟုတလွား ကိုကို သိပါတယွ” စညသွူလညွး စကားပှောရငဖွှင့ွ မပှီးသေးတဲ့ သကစွု ကို ပလကလွှနွ ပေါငကွားခိုငွးပှီး သကစွုစောကဖွုတကွှီးကို လကညွှိုးလကခွလယနွှဈခှောငွးဖှင့ွ ထိုးဆှပေးနသညွေ။ သကစွု မှာ ကာမစိတတွှေ တကနွဆေဲဖှဈသညွ။ ” အ အာ အား ကိုကိုက သကကွို စိတမွဆိုးဘူးလား” ”မဆိုးပါဘူး ငဖှိုးက ကိုယတွို့ရဲ့ ငယသွူငယခွငွှးပဲ ပှီးတော့ သကကွို သူကအရငစွကှိုကတွာ။

ကိုကိုက လကွဦးပှီး ယူလိုကတွော့ ငဖှိုးကို အားနာနတော သကကွရော ငဖှိုးနဲ့ မလိုးခငှဘွူးလား ငဖှိုးက ကိုယ့ထွကလွီးကှီးပှီး အလိုးကောငွးတယွ” ”ကိုကိုက သကွ ကို တကယွ ကိုဖှိုးနဲ့ လိုးစခငှတွောလား ” ”အငွ ဟုတတွယွ သကွ ကို ကောငွးကောငွးခံစားစခငှတွေယွ” ” သကွ ကို တနဖွိုးမထားဘူးလား” ” တနဖွိုးထားတာပေါ့ ဒါကှောင့လွညွး သကွ ကို ငယသွူငယခွငွှးအရငွးနဲ့ ပေးလိုးခိုငွးတာပေ့ါ သကွ ကို ကောငွးကောငွးခံစားစခငှလွေို့လေ အခှားစိတမွခရှတဲ့သူမှ မဟုတတွာ သကွ မကှိုကရွငွ မလုပပွါနဲ့ ” စညသွူက စကားပှောနရငွေး သကစွုစောကဖွုတကွှီးကို လကညွှိုးလကခွလယနွှဈခှောငွးဖှင့ွ လိုးပေးနသညွေ။

သကစွုလညွး ကောငွးနပှေီး ပေါငနွှဈခှောငွးကို ကား၍ စောကဖွုတကွှီးကို ကော့ပေးနသညွေ။ ” သကွ ကတော့ ကိုကို သဘောပဲ ဒါပမယေ့ွ ကိုဖှိုးကရော လကခွံပါမလား” ”ငဖှိုးက သကကွို လိုးခငှနွတော ကှာပေါ့ သကမွယုံ ကိုယွ မေးပှမယွ” ” ငဖှိုး သူငယခွငွှး ခှောငွးနားထောငမွနနေဲ့ ငါတို့လငမွယားအိပခွနွးကို လာခဲ့ကှာ မငွးကို သကစွုက စားခငှလွို့တဲ့” ကှှနတွောလွညွး စညသွူနဲ့ သကစွု စကားပှောပှီး စောကပွတကွို လကနွဲ့နှိုကနွတောကို ခှောငွးကှည့ပွှီး လီးက ပိုမာတောငလွာသညွ။ ထိုစဉွ စညသွူက ကှှနတွောကွို သူတို့လငမွယားအိပခွနွးထဲကို ခေါနွသဖှငေ့ွ။

ခှောငွးကှည့နွသညေ့ွ ကှှနတွောွ ပိုရငခွုနသွှားသညွ။ ကှှနတွောလွညွး ပုဆိုးကောကဝွတပွှီး စညသွူတို့ လငမွယားအိပခွနွးထဲသို့ဝငသွှားလိုကသွညွ။ စညသွူက မှှေ့ယာပေါတွှငွ ကိုယတွုံးလုံးခှှတဖွှင့ွ လီးက ပှော့ခှနသညွေေ။ သကစွုကတော့ စကပအွတိုနဲ့ တဈခှောငွးကှိုးအငွကြှီဝတထွားသညွ။ ” လာ ငဖှိုး ငါ့တို့ လငမွယား မှှေ့ယာပေါလွာထိုငွ အားမနာနဲ့” ကှှနတွောွ စညသွူတို့ လငမွယားအိပသွည့ွ မှှေ့ယာပေါတွကထွိုငလွိုကသွညွ။မှှေ့ယာပေါတွှငွ စညသွူ က သူ့မိနွးမသကစွုကို လိုးထားသည့ွ သုတရွညတွှေ ပနသဖှေငေ့ွ အကှကလွိုကကွှီးဖှဈနသညွေ။

”ငဖှိုး မငွး ငါ့မိနွးမ သကစွုကို လိုးခငှလွား” ” ဟာ လိုးခငှတွာပေါ့” ” အေး ဒါဆို ငါ့မိနွးမ သကစွုကို သသခှေောခှာလိုးပေးလိုကွ သကစွု ကမကောငွးဘူးဆို မငွးကို ဖငပွှနခွမှယွ ဘယလွိုလဲ လကခွံလား” ” အေးပါကှာ လကခွံပါတယွ သကစွုကရော သဘောတူရဲ့လား” ကှှနတွောွ သကစွု ကို ကှည့ပွှီးမေး လိုကသွညွ။ သကစွုက ကှှနတွောကွို ကှည့ပွှီး စညသွူ့ကို ကှည့လွကွှ ပှနဖွှသညွေ။ ”ကိုကို သဘောတူရငွ ခံမယွ” စညသွူက သဘောတူသညွ။ ”ကိုကို လကခွံပါတယွ သကရွယွ ဟေ့ကောငွ ငဖှိုး ငါ့မိနွးမကို စောကပွတအွရငလွကှပွေးလိုကကွှာ” ။

” အေးအေး” စညသွူက ” လာသူငယခွငွှး ငါကိုယတွိုငွ ငါ့ မိနွးမ စောကပွတကွို ဖှဲပေးထားမယွ မငွးလာလကွှ” စညသွူ က သကစွုကို အိပစွကော ပေါငကွားခိုငွးလိုကပွှီး သူ့မိနွးမ သကစွု စောကဖွုတလွေးကို ကိုယတွိုငဖွှဲပေးသညွ။ ကှှနတွောလွညွး အခှိနမွဆှဲဘဲ သူငယခွငွှး စညသွူကိုယတွိုငဖွှဲပေးထားသည့ွ သူ့မိနွးမ သကစွု စောကဖွုတွ ဖောငွးဖောငွးလေးကို ကုနွးပှီး လှှာနဲ့ လကှလွိုကသွညွ။ သကစွု စောကဖွုတလွေးမှာ စညသွူ လိုးထားသဖှင့ွ ပှဲကားဖောငွးကှှနသညွေ။ သကစွု စောကပွတလွေးထဲတှငွ စညသွူ့သုတရွညတွှေ ကနှသွေးသညွ။

ကှှနတွောွ လှှာနဲ့ လကှလွိုကသွဖှင့ွ ကှှနတွော့ွ ပါးစပထွဲ ဝငကွုနတွော့သညွ။ ကှှနတွောလွညွး သကစွု ကို အရမွးလိုးခငှနွသဖှငေ့ွ ကာမစိတတွှမှေှနထွူပှီး သကစွု စောကပွတထွဲက ထှကလွာသည့ွ စညသွူ့ သုတရွညတွှကေို မရှံတော့ဘဲ မှိုခလှိုကတွော့သညွ။ ကှှနတွောလွညွး လကနွှဈဖကဖွှင့ွ သကစွု ပေါငနွှဈခှောငွးကို ဖိဖှဲကားထားပှီး သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို လကှနွသညွေ။ စညသွူက သူ့မိနွးမ သကစွု စောကပွတကွှီးကို လကတွဈဖကဖွှင့ွ ဖှဲပေးထားပှီး လကတွဈဖကကွ စောကစွိလေးကို ပှတပွေးနသညွေ။သကစွု ခမှာမှာတော့ ” အာ အ အား အ ကောငွးလိုကတွာ ကောငွးတယွ ကိုကို သကွ စောကစွိလေးကို နာနာလေးပှတပွေး။

အား အာ ကောငွးလိုကတွာ ကိုဖှိုး နာနာလဖေိလကွှ ငါကောငွးနပှေီ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးက မာတောငလွာသညွ။စညသွူ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးမာတောငနွတောကို တှေ့သှားသညွ။ ” ငဖှိုး မငွးလီးကှီး မာတောငနွပှေီး ငါ့မိနွးမကို လိုးခငှနွပှေီလား သကွ ငဖှိုးကို လိုးခိုငွးလိုကတွော့ ဒီကောငွ လီးကှီး ကှဲထှကသွှားဦးမယွ” ” အငွ ကိုဖှိုး ငါ့ကို လိုးပေးတော့ ငါခံခငှနွပှေီ” ကှှနတွောလွညွး သကစွု စောကပွတကွို လကှနွရောမှ ထ၍ ပုဆိုးကို ခှှတခွလှိုကသွညွ။ ” အိုး အကှီးကှီးပဲ” သကစွု ကှှနတွော့လွီးကို ကှည့ပွှီး လန့သွှားသညွ။

စညသွူက ” ကိုကို မပှောဘူးလား ငဖှိုး လီးက ကိုကို့ထကကွှီးတယလွို့ သကွ စောကဖွုတလွေးကို ပှဲအောငလွိုးပေးလိမ့မွယွ ငဖှိုး လာမငွးလီးကို ငါကိုငပွှီး ငါ့မိနွးမ စောကဖွုတမွှာ တေ့ပေးခငှလွို့ ” ကှှနတွောွ သကစွုပေါငနွှဈခှောငွးကို ကားပေးလိုကပွှီး ပေါငကွှား နရောယူလိုကသွညွ။ သကစွု ဖငကွှီးက မှှေ့ယာထဲ နဈဝငနွပှေီ စောကဖွုတကွှီး ဖောငွးကားနသညွေ။စညသွူက ဘေးကနေ ကှှနတွောွ လီးကို ကိုငကွာ ဂှငွးတဈခကှနွှဈခကွှ တိုကလွိုကပွှီး သူ့မိနွးမ စောကဖွုတကွှီးမှာ တေ့ပေးသညွ။ ကှှနတွောလွညွး သကစွု ခါးကိုကိုငကွာ လီးကှီးကို သကစွု စောကဖွုတထွဲ ဖှညွးဖှညွးခငွှး ဖိသှငွး လိုးလိုကသွညွ။

ကှှနတွောွ လီးကှီး သကစွု စောကပွတထွဲ ဝငသွှားသောလွညွး စညသွူက ကှှနတွော့လွီးကို စုပကွိုငထွားဆဲ ဖှဈသညွ။ ကှှနတွော့လွီးကို စညသွူကိုငထွားလကှနွဲ့ သကစွု စောကဖွုတကွို လေးငါးခကွှ လိုးပေးလိုကသွညွ။ စညသွူ လကကွို လှှတလွိုကပွှီး သူ့မိနွးမ သကစွု စောကပွတကွို လကနွှဈဖကဖွှင့ွ ဖှဲပေးလိုကသွညွ။ ” ငဖှိုး ငါ့ မိနွးမကို လိုးရတာ ကောငွးလား မငွးလီးက အကှီးကှီးဆိုတော့ ငါ့မိနွးမတော့ အရမွးခံလို့ ကောငွးနမှောပဲ ငါ့ အားမနာနဲ့နောွ မငွးစိတကွှိုကသွာလိုး ” ”အေးပါကှာ ကှေးဇူးပါပဲ သကစွု ကရော အဆငပွှရေဲ့လား”။

”ယောကွှားတဈယောကလွုံးကတောငွ ဘေးကနေ သူ့မိနွးမ စောကဖွုတဖွှဲပေးထားတာ ငါက ဘာပှောရမှာလဲ ကိုဖှိုး နင့စွိတကွှိုကသွာ လိုး ငါခံပေးမယွ” ”ငဖှိုး မငွးငါ့မိနွးမကို လိုးနရငွေး ငါ့မိနွးမ စောကပွတကွို လကှခွငှတွယွ” ”အေး လာလကှလွေ သူငယခွငွှး” ကှှနတွောလွညွး စညသွူဘကကွ သကစွု ပေါငတွဈခှောငွးကို ဘေးလှဲပေးလိုကသွညွ။စညသွူ သူ့မိနွးမ စောကပွတကွို ဖှဲလကွှ ခေါငွးက သကစွု စောကဖွုတကွို ကုနွးပှီး လာလကှသွညွ။ သကစွု စောကဖွုတထွဲ လိုးနသညေ့ွ ကှှနတွော့လွီးကိုလညွး လကှမွိနသညွေ။ စညသွူ သူ့မိနွးမ စောကပွတကွို ဖှဲနသညေ့ွ လကတွဈဖကကွို လှှတပွှီး ဂှငွးထုနသညွေ။

ကှှနတွောလွညွး သူငယခွငွှး စညသွူ့ မိနွးမ သကစွုကို သူငယခွငွှးကိုယတွိုငကွ ကှှနတွော့လွီးကိုကိုငွ၍ စောကဖွုတဖွှဲတေ့ပေးပှီး လိုးခှင့ပွေးထားသဖှင့ွ အားရပါးရ ဆောင့လွိုးတော့သညွ။ …… ကှှနတွောွ ဘဝမှာ သူငယခွငွှး စညသွူ့ မိနွးမ သကစွု ကို လိုးရလိမ့မွယလွို့ တဈခါမှ မစဉွးစားမိခဲ့ပါ။ ကှှနတွောွ စညသွူ ကို ကှေးဇူးတငမွိသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို ဆောင့လွိုးရငွး စညသွူကို ကှေးဇူးတငလွိုကသွညွ။ ”စညသွူ မငွးမိနွးမကို ပေးလိုးတာ ကှေးဇူးပါပဲကှာ” ” အေး ရပါတယကွှာ မငွးမိနွးမရရငသွာ ငါ့ကို မမေ့နဲ့ ကှေးဇူးပှနဆွကွ ” အေး သူငယခွငွှး စိတခွှ သခှောပှနဆွကမွယွ”။

သကစွုက ကှှနတွောွ လိုးတာကို ခံရငွး စကားဝငပွှောသညွ။ ” ကိုဖှိုး အလိုးခံရတာငါပါ ကှေးဇူးတငတွာက တဈယောကွ မလှနဘွူးလား” ” အေးပါဟာ . . . သကစွု နင့ကွိုက ငါ့ခနဓြာကိုယနွဲ့ရငွးပှီး ကှေးဇူးဆပမွယွ” ”ကောငစွုတွ နငနွာနေဦးမယွ” ကှှနတွောွ ရီလိုကသွညွ။ သကစွုက ခစှစွရာကောငွးသညွ။ ငယငွယကွတညွးက သှကသွှကလွပလွပနွဲ့ ဆကဈွဆီ ကပှှီး ယောကွှားတိုငွးငေးရသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွုကို ကှိုကမွိသညွ။ ကှှနတွောထွကအွရငွ စညသွူက သကစွုကို အရငွ ရညွးစားစကားပှောပှီး သကစွုအခစှကွို ရသှားသညွ။

အခု စညသွူတို့ လငမွယား အိမထွောငသွကွ ၈ နှဈပှည့တွော့မညွ ဖှဈသညွ။ ” အ အာ အ အား” သကစွု အသံကှားမှ ကှှနတွောွ သတိဝငလွာသညွ။ လိုးရငွးတှေးနတော သကစွုတောငွ ပှီးတော့မညွ ထငသွညွ။ ” သကစွု နငပွှီးတော့မှာလား” ”အေး ငါပှီးခငှလွာပှီး” စညသွူက ဝငပွှောသညွ။ ”ငဖှိုး သကစွုအကှိုကွ ခှေးလိုး လိုးပေးလိုကွ ” ”အေးအေး သကစွု ဖငကွုနွးပေး” ကှှနတွောွ လိုးနရောမှ ရပပွှီး လီးကို သကစွု စောကဖွုတထွဲက ထုတလွိုကသွညွ။ ကှှနတွော့ွ လီးတဈခှောငွးလုံး အရညတွှေ ခှှဲနသညွေ။ သကစွုက ဖငကွုနွးပေးသညွ။သကစွု စောကဖွုတကွှီးက ဖငကွှားကနေ ပှူးထှကလွာသညွ။

သကစွု စောကဖွုတကွ အရမွးမဲမနဘေူး အမှှေးလညွး မထူဘူး။ကှှနတွောွ သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို ကုနွးပှီး လကှလွိုကသွညွ။ ”အ အာ အ အား” သကစွု စောကပွတလွကှခွံလိုကရွသဖှင့ွ ကောငွးလှနွးခို့ အသံထှကလွာသညွ။စညသွူက သကစွု ဘေးနားကပပွှီး သကစွု ခါးကို ဖိလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ သကစွု နို့တှကေို စုပကွိုငပွှတသွပလွိုကသွညွ။သကစွုမှာ ယောကွှားဖှဈသူ စညသွူက နို့ကိုငပွှတပွေးပှီး ကှှနတွောကွ စောကဖွုတလွကှပွေးနသဖှငေ့အွရမွးကောငွးနသညွေ။ ” ကိုဖှိုး ငါ့ကို လိုးပေးတော့ ငါ့အရမွးပှီးခငှလွာပှီ” စညသွူက ”ငဖှိုး ငါ့မိနွးမကို လိုးပေးလိုကတွော့ ငါ့မိနွးမ ပှီးခငှနွပှေီ”။

” အေးအေး” ကှှနတွောွ စောကဖွုတလွကှတွာကို ရပပွှီး လီးကို သကစွု ဖငကွှားမှာ ပှူးနတေဲ့စောကဖွုတကွှီးမှာ တေ့လိုကသွညွ။ သကစွု ခါးကို ကော့ပေးထားသညွ။ ရုတတွရကွ စညသွူက ကှှနတွောွ လီးကို ဆှဲကိုငပွှီး ပါးစပနွဲ့ ကုနွးစုပတွော့သညွ။ ကှှနတွောွ အံ့သှသှားသညွ။ ” ဟာ စညသွူ” စညသွူ ကှှနတွော့လွီးကို စုပနွရောမှ ရပပွှီး စကားပှောသညွ။ ”ငါ မနနေိုငတွော့ဘူး ငဖှိုး မငွးလီးက အကှီးကှီး ယောကွှားခငွှးတောငွ ဖငခွံခငှလွာပှီး” စညသွူ ကှှနတွော့လွီး စုပတွာကို သကစွု ဘာမှမပှောဘူး။စညသွူ လီးစုပပွေးတာ အရမွးကောငွးသညွ။

ယောကွှားခငွှး လီးစုပပွေးတာ အခုမှ ပထမဦးဆုံး ခံဖူးခငွှ ဖှဈသညွ။ စညသွူ လီးစုပတွာ ရပလွိုကသွညွ။စညသွူ ကှှနတွော့လွီးကို ကိုငပွှီး သကစွု စောကဖွုတမွှာ ပှနတွေ့ပေးသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွု၏ ခါးကို ကိုငပွှီး လီးကို စောကဖွုတထွဲ ဖိသှငွးလိုကသွညွ။ စညသွူ က သကစွုစောကဖွုတကွို ဖှဲပေးထားသညွ။ကှှှနတွောွ လီးကှီး သကစွု စောကဖွုတထွဲ ဖှညွးဖှညွးခငွှး ဝငသွှားသညွ။ သကစွု စောကဖွုတနွှုတခွမွးသားနှဈခုကို စညသွူက ဖှဲပေးထားသဖှင့ွ နှုတခွမွးသားနီနီလေးမှား ပေါနွသညွေ။ သူငယခွငွှး စညသွူ ကိုယတွိုငကွ သူ့မိနွးမ သကစွု စောကဖွုတကွို ဖှဲပေးထားသဖှင့ွ လိုးရတာ အရမွးအရသာရှိသညွ။

ကှှနတွောွ လေးငါးခကှလွောကွ သကစွု စောကဖွုတကွို ဖိလိုးလိုကသွညွ။ ”လိုး ငဖှိုး ငါ့မိနွးမကို မငွးစိတကွှိုကလွိုး ငါ့မိနွးမ စောကဖွုတကွှီးကို အားရပါးရ ဆောင့လွိုးပဈလိုကွ” စညသွူ သကစွု တငပွါးကို နှဈခကှရွိုကလွိုကသွညွ ပှီးတော့စညသွူ သူ့မိနွးမ သကစွု စောကဖွုတကွို ဖှဲပေးထားရငွးသကစွုစောကဖွုတနွား သူ့မကှနွှာကပပွှီး ပါးစပကွို ဟပေးထားသညွ။ စညသွူ ကှှနတွော့ွ လီးကို စုပခွငှမွှနွး ကှှနတွောွ သိလိုကသွညွ။ ကှှနတွောွ လီးကို သကစွု စောကဖွုတထွဲကထုတပွှီး စညသွူ ပါးစပထွဲ လီးကို ထိုးထည့လွိုကသွညွ။ စညသွူက အားနဲ့ ဆှဲစုပသွညွ။

ကှှနတွောွ လီးမှာ ကပနွသညေ့ွ စောကရွညနွဲ့လရညတွှကေို စုပယွူမှိုခနှသညွေ။ ” အား ကောငွးလိုကတွာ စညသွူရာ ငါ့လီးကို စုပတွာ အရမွးကောငွးတာပဲ ကှေးဇူးပါကှာ ” သကစွုက ”ကိုကို ကိုဖှိုးလီးကို နောကမွှစုပွ သကကွို ပှီးအောငလွိုးခိုငွးဦး သကပွှီးခငှနွပှေီ” ”အေးအေး ငဖှိုး ငါ့မိနွးမကို မှနမွှနွ ပှီးအောငွ လိုးပေးလိုကကွှာ ” ”OK” ကှှနတွောွ လီးကို သကစွု စောကဖွုတထွဲ ဖိသှငွးပှီး သကစွုခါးကို ဖိကိုငကွာ ဆောင့လွိုးတော့သညွ။ ကှှနတွောရွဲ့ ဆောင့လွိုးမှုကှောင့ွ သကစွု စောကဖွုတကွှီးထဲက အသံတှေ ထှကနွတေော့သညွ။

”ဖကပွ ဖကလွ ဖှတပွှတွ ” စညသွူမှာ ”ငဖှိုး ငါ့မိနွးမ စောကဖွုတွ လိုးလို့ကောငွးလား” ”အေးကောငွးတယွ သူငယခွငွှး သကစွု စောကဖွုတကွ လိုးပှီးရငွး လိုးခငှပွဲ နောကဘွယလွိုလုပရွမလဲ” ” နောကလွညွး မငွးစိတကွှိုကွ လာလိုးပေါ့ကှာ ငါ့ လကခွံတယွ သကရွော ငဖှိုးကို လကခွံမှာလား” ”အ အ အငွ ကိုကို လကခွံရငပွှီးရော သကလွညွး ကိုဖှိုးလီးကှီးကို စှဲလာပှီ ကိုကို သဝနမွတိုရဘူးနောွ” ” သဝနမွတိုပါဘူး သကရွယွ သကကွောငွးရငွ ကိုကိုလညွး ကောငွးတယွ ငဖှိုး မငွးငါ့ကိုလညွး ဖငခွပှေးရမယွ ခမှှာလား” ”မငွးမိနွးမ သကစွု စောကဖွုတကွှီး ပေးလိုးထားတာ မငွးဖငပွါပေးလိုးတော့ ကှေးဇူးဆပတွဲ့အနနေဲ့ လိုးပေးရမှာပေါ့ကှာ ဒီည မငွးတို့လငမွယား ခံဖို့သာ ပှငထွားကှာ”။

ကှှနတွောွ ဒူးထောကလွိုးနရောမှ ဒူးမှှောကပွှီး ကုနွးလိုးတော့သညွ။ သကစွု ခါးကို ကိုငပွှီး လီးကို အရှိနနွဲ့ စောကဖွုတထွဲ ဆောင့လွိုးရတာ တောတွောအွရသာရှိသညွ။ တဈခကှတွဈခကွှ လီးကခှောထွှကသွှားပှီး သကစွု ဖငနွဲ့ စောကစွိကို သှားသှားထောကမွိသညွ။ သကစွု ပှီးခငှလွာသဖှင့ွ ခါးကို ကော့ပေးထားသညွ။ ကှှနတွောလွညွး လီးနဲ့ စောကဖွုတွ ခှောမွထှကအွောငွ သသခှေောခှာဆောင့လွိုးတော့သညွ။ ”ကိုဖှိုးငါ ပှီးပှီ ဆောင့ဆွောင့ွ မညှာနဲ့ ဆောင့လွိုး” ”အေးအေး နင့စွောကဖွုတကွှီးကို ကော့ထား” စညသွူက သကစွု နှုတခွမွးတှကေို နမွးနသညွေ။

စညသွူ လကကွ သကစွုနို့တှကေို ကိုငညွှဈနသညွေ။ ကှှနတွောွ လီးထဲ ကငှတွကလွာသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွုကို မညှာတော့ဘဲ လီးကို စောကဖွုတထွဲ အားကုနဖွိဆောင့လွိုးတော့သညွ။ ပှီးကာနီးမှ သကစွု စောကဖွုတကွှီးက ပိုတငွးပှီစီးပိုငလွာသညွ။ ကှှနတွောွ ဆောင့လွိုးတိုငွ စောကဖွုတထွဲ လီးကှီးတဈခုလုံး ဝငသွှားပါက တဈခကှမွှှလေိုကသွညွ။ သကစွုက ကောငွးလှနွးသဖှင့ွ ဖငကွို နောကပွှနဆွောင့ပွေးနသညွေ။ ကှှနတွောလွီးကှီး ပူပှီးနှေးလာသညွ။ သကစွု ပှီးသှားပှီ ဖှဈသညွ။ ကှှနတွောွ စိတကွို လှှတလွိုကပွှီး အခကွှ ၂၀ လောကဖွိဆောင့လွိုးလိုကသွညွ။

ကှှနတွော့ွ လီးထဲက လရပေူပူနှေးနှေးမှား သကစွု စောကဖွုတထွဲ ပနွးထုတလွိုကသွညွ။ သကစွု စောကဖွုတကွှီးက ကှှနတွောွ သုတရွညတွှကေို ညဈယူနသညွေ။ ကောငွးလိုကတွာ။ ကှှနတွောွ သကစွုပေါွ မှောကခွလှိုကသွညွ။ သကစွုလညွး မှောကခွလှိုကသွညွ။ သကစွုအပေါွ မှောကရွကကွှီးဖှင့ွ ကှှနတွောလွီးထဲက လရတှေေ ကုနသွည့ွ အထိ ဖိလိုးနသညွေ။ သကစွု ဖငကွှီးက အိစကနွသညွေ။ ကှှနတွောွ သကစွု ခေါငွးကိုလှည့စွပှေီး နှုတခွမွးကို ဖိနမွးလိုကသွညွ။ သကစွု ကလညွး နောကပွှနွ ကှှနတွောွ ပါးစပကွို ပှနနွမွးသညွ။ ကှှနတွော့လွှှာကို သကစွုက ဆှဲစုပနွမွးနသညွေ။

ကှှနတွောွ ဖငကွှီးက မှှောကလွိုကဖွိလိုကဖွှင့ွ သကစွုကို ဖှညွးဖှညွးခငွှး လိုးနသညွေ။ သကစွုစောကဖွုတကွှီးက အရညတွှခှှေဲပှီး လိုးလို့ ကောငွးသညွ။ သကစွုရဲ့ အနမွးတှကှေောင့ွ ကှှနတွောွ ကာမစိတတွှေ ပှနတွကလွာသညွ။ ကှှနတွောလွီးက မပှော့ဘဲ ပှနမွာတောငလွာသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွုကို လိုးတာ မှနလွာသညွ။ သကစွုကို မှောကလွကှလွိုးရတာ ကောငွးလှသညွ။ ကှှနတွောွ ဖိလိုးလိုကတွိုငွး ကှှနတွောွ ပေါငတွှကေ သကစွု တငပွါးအိအိကှီးနဲ့ ထိပှီး လိုးရတာ အရမွးကောငွးသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွု နောကကွ သိုငွးဖကပွှီး ပလကလွှနခွလှိုကသွညွ။

ကှှနတွော့လွီးက သကစွု စောကဖွုတထွဲတနွးလနွးဖှင့ွ သကစွုက ကှှနတွော့အွပေါွ ပကလွကအွနအထေားနဲ့ ရောကသွှားသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွု နို့နှဈလုံးကို အောကကွနေ ဖကလွကွှ စုပကွိုငဖွှခှပေေးလိုကသွညွ။ ကှှနတွောနွဲ့ သကစွုမှာ ပကလွကအွနအထေားဖှဈနသညွေ။ ကှှနတွော့ွ လီးက သကစွု စောကဖွုတထွဲ ဝငနွသဖှငေ့ွ လီးကစောကဖွုတထွဲ တနွးလနွးဖှဈနသညွေ။ စညသွူက ဘယထွဲက ခှောငွးနလညွေးမသိဘူး ကှှနတွောနွဲ့ သကစွု ပေါငကွှားဝငလွာသညွ ။ စညသွူက သကစွုစောကဖွုတထွဲဝငနွသညေ့ွ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးရော သကစွုစောကဖွုတကွိုရော အပေါအွောကလွှှာဖှင့ွ လာလကှသွညွ။

ကှှနတွောနွဲ့ သကစွု မှာ ကောငွးလှနွးသဖှင့ွ အနမွးတှေ ပိုကုနတွော့သညွ။ စညသွူက သကစွုစောကစွိလေးကို ဖိလကှလွိုကွ ကှှနတွော့ွ ဂှေးဥနှဈလုံးကို စုပလွိုကလွုပနွသညွေ။…… စညသွူနဲ့ သကစွုတို့ အိမလွေးထဲမှာ ကာမပှဲတဈခု ဆငနွှဲနသညွေ။ ပတဝွနွးကငှကွ တိတဆွိတနွသညွေ။ မငွးသားက ကှှနတွောဖွှဈသညွ။ စညသွူ့မိနွးမ သကစွုက မငွးသမီးဖှဈပှီး စညသွူက ဇာတပွိုဖှဈသညွ။ ကှှနတွော့ွ ဘဝရဲ့ အလှည့အွပှောငွးတဈခုကို ကှှနတွောွ ခံစားနရသညွေ။ သဘောထားကှီးကှီးနှင့ွ ကိုယ့မွိနွးမကို ပေးလိုးသော သူငယခွငွှး စညသွူကို ကှေးဇူးအထူးတငမွိသညွ။

ပှီးတော့ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးရဲ့ လိုးဆောင့မွှုတှကေို စိတပွါလကပွါဖှင့ွ အလိုးခံနသေော သကစွုကိုလညွး ကှေးဇူးတငမွိသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွုကို အောကကွနေ ပင့ပွှီး လိုးနသညွေ။ စညသွူက သကစွု စောကဖွုတကွို ပှတပွေးနသညွေ။ ကှှနတွောွ သကစွု ခနဓြာကိုယကွို အပေါမွှာ ထားပှီး လိုးရတာအဆငမွပှသဖှငေ့ွ သကစွုကို ပကလွကလွှနွ အိပနွရောမှ ထခိုငွးလိုကသွညွ။ သကစွု ထလိုကသွဖှင့ွ လီးကှီးက သကစွု စောကဖွုတထွဲ အကုနဝွငသွှားသညွ။ ” အား. . . ” သကစွု ကှှနတွောအွပေါမွှာ ခှလကှအွနအထေားဖှဈသှားသညွ။ ကှှနတွောကွ ပကလွကွ သကစွုက ကှောပေးပှီး ဒူးထောကခွှလကွှ လီးပေါထွိုငထွားသညွ။

သကစွု စောကဖွုတကွှီးက အိစကနွပှေီး စောကဖွုတထွဲက အရညတွှေ စီးကကှာ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးနဲ့ ပေါငခွှံတှေ ပပှကေုနသွညွ။ သကစွုက ကှှနတွော့ွ လီးကို မှငွးလုပစွီးနသညွေ။ အခုမှ သကစွု ကှောပှငကွို သခှော ကှည့မွိသညွ။ သကစွု ကှောပှငဟွာ ဖှူဖှေးပှီး ခါးတှကေ သေးသှယကွာ တငပွါးတှကေ ကားထှကနွသညွေ။ သကစွု ဖငကွှီးကို ဖိ၍ မှငွးစီး လှုပရွှားလိုကတွိုငွး တငပွါးတှေ တုနခွါသှားတာ ကှည့ရွသူကို ပိုစိတလွှုပရွှားစသညွေ။ ကှှနတွောွ သကစွု တငပွါးတှကေို ဆုပကွိုငဖွှဈညှဈလိုကမွိသညွ။ သကစွုတငပွါးတှကေ အိစကနွသညွေ။ ကိုငလွို့ကောငွးသညွ။

စညသွူက သကစွုရှေ့ကနေ ကှှနတွောွ စုထားသည့ွ ခှထေောကနွှဈခှောငွးပေါွ လာခှထိုငသွညွ။ စညသွူ့ ဖငကွ ကှှနတွောွ ခှထေောကပွေါွ လာထိနသညွေ။ စညသွူက ကှှနတွော့လွီးကို မှငွးစီးပှီး လိုးနသညေ့ွ သကစွု ရဲ့ ပါးစပကွို ဆှဲစုပနွမွးလိုကသွညွ။ သကစွုကလညွး ပှနနွမွးနသညွေ။ ကှှနတွောွ အောကကွနေ လီးကို ကော့ပေးထားသညွ။ သကစွုက ဖိလိုးလိုကွ ဖိဝိုကလွိုကွ နှင့ွ မှငွးစီးကောငွးနသဖှငေ့ွ ကှှနတွောွ တောတွောွ အရသာရှိနသညွေ။ သကစွု စောကဖွုတကွှီးက ပိုမိုဖောငွးကားပှီး လိုးရတာ အရမွးကောငွးလာသညွ။ ”ကောငွးလိုကတွာ သကစွုရာ နငအွပေါကွနေ မှငွးစီးတာ ငါတောတွောကွောငွးတယွ လီးကှီးကို အီစိမ့နွတောပဲ”။

စညသွူက သကစွုကို နမွးနရော ခှာပှီး လှမွးပှောသညွ။ ”ငါ့ မိနွးမ မှငွးစီးတာ ငါဆိုမခံနိုငဘွူး ခဏလေးနဲ့ပှီးသှားတာ မငွးက လီးကှီးတော့ ခံနိုငတွယွ ငါ့မိနွးမ စောကဖွုတလွညွး မငွးနဲ့တှေ့မှာပဲ အဆငပွှသှေားတော့တယွ” သကစွုက ”အ ဟုတတွယွ ကိုဖှိုး နင့လွီးကကှီးတော့ ငါ့စောကဖွုတထွဲ ပှည့နွတော ရှညလွညွးရှညတွော့ တဈခါတဈခါ သားအိမကွို သှားသှားထောကမွိတယွ ငါအရမွးခံလို့ကောငွးတယွ ငါ နငလွီးကှီးကို စှဲမိနပှေီး အား ကောငွးလိုကတွာ အ အာ အား” ကှှနတွောလွညွး သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို စှဲနပှေီ ဖှဈသညွ။ ”နငွ အလိုးခံခငှတွိုငွး စညသွူကို ခှင့တွောငွးပေါ့ ငါကတော့ နင့ကွိုလိုးရမယဆွို အမှဲအဆငသွင့ပွဲ နင့စွောကဖွုတကွှီးကို အမှဲလိုးခငှနွတော”။

စညသွူက ” ခှင့တွောငွးမနနေဲ့ သကွ သကအွလိုးခံခငှရွငွ ငဖှိုးနဲ့ ကှိုကတွဲ့အခှိနလွိုး ကိုကို ခှင့ပွှုတယွ ငဖှိုး မငွးငါ့ကို ဖငလွိုးပေးပါလား ငါ ဖငယွားနပှေီ” ”အေးအေး သကစွု ငါ့မကှနွှာပေါွ ခှလိုကွ နင့စွောကဖွုတကွို လကှခွငှလွို့ စညသွူ မငွးစိတကွှိုကငွါ့လီးကို ခှထိုငပွှီး လိုးကှာ” သကစွု မှငွးစီးတာကိုရပပွှီး ဖငကွို နောကရွှေ့ပှီး သူ့စောကဖွုတကွို ကှှနတွောွ မကှနွှာပေါွ လာတငပွေးသညွ။ စညသွူက ရှေ့တိုးပှီး ကှှနတွော့လွီးကို ကိုငကွာ ဂှငွးထုလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ သူ့လကကွို တံတှေးစှတလွိုကပွှီး သူ့ဖငထွဲကို လကထွိုးထည့နွသညွေ။ စညသွူမှာ ဖငထွဲ တံတှေးမှားနဲ့ ခှောခှောခှူခှူဖှဈသှားမှ ကှှနတွောွ လီးကို ကိုငပွှီး စအိုဝတေ့ကာ ထိုငခွလှိုကသွညွ။

စညသွူ့ရဲ့ ကဉွှးကှပနွသညေ့ွ စအိုထဲ ကှှနတွော့ွ လီးကှီး ဖှညွးဖှညွးခငွှးဝငသွှားတော့သညွ။ ကောငွးလိုကတွာဗှား ကိုယ့သွူငယခွငွှးဖငလွိုးရတာ ဒီလောကကွောငွးမှနွးမသိခဲ့ဘူး။ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးကို အီစိမ့သွှားတာပဲ။ ကှှနတွောလွညွး ကောငွးလှနွးသဖှင့ွ ကှှနတွော့မွကှနွှာပေါကွ သကစွုစောကဖွုတကွှီးကို လှှာနဲ့ လကှလွိုကမွိတော့သညွ။ သကစွုကလညွး စောကဖွုတကွှီးကိုကှှနတွော့မွကှနွှာပေါွ ဖိကပထွားသညွ။ ကှှနတွော့လွှှာကသကစွု စောကဖွုတကွှီးထဲ ဆှဲမှှလကှလွေိုကသွညွ။ သကစွုလညွး ကောငွးလှနွးသဖှင့ွ အသံတှေ ထှကလွာသညွ။

” အာ အ အာ ” စညသွူ ဖငကွို ဖိလိုကခွှှလိုကဖွှင့ွ ကှှနတွော့လွီးကှီးကို ဆောင့လွိုးနသညွေ။စညသွူ ဘယကွတညွးက ဖငခွံခငှနွမှနွေးမသိဘူး။ ဖငကွို ဖိဆောင့နွပေုံက တောတွောထွနနွပေုံရသညွ။ စညသွူ့ လကတွဈဖကကွ သူ့လီးကို ကိုငပွှီး ဂှငွးထုနသညွေ။ စညသွူရဲ့ ဆောင့ခွကှတွှကေ မှနလွာသညွ။ စညသွူ ဂှငွးတိုကနွသညေ့ွ လကကွလညွး မှနလွာသညွ။ ကှှနတွော့လွီးကှီးက စညသွူ့ စအိုထဲမှာ ပူနှေးတငမွာပှီး လီးထိပကွ ကငှတွကလွာသညွ။ စညသွူ ဖငကွို ဖိကပပွှီး သူ့လီးကို ဂှငွးတိုကနွရောမှ ပှီးသှားပှီး ကှှနတွော့ွ ဗိုကပွေါွ သုတရွညတွှေ ပနွးထုတလွိုကသွညွ။

နူးညံ့သည့ွ မှေ့ယာထကတွှငွ ကှှနတွောနွဲ့ စညသွူတို့ လငမွယားသုံးယောကအွတူ ကာမအရသာ ခံစားပှီး နားနကှသညွေ။ ကှှနတွောကွ သကစွု ညာဘကတွှငွ အိပပွှီး စညသွူက သကစွု ဘယဘွကတွှငွ အိပနွသညွေ။ သကစွုက အလယတွှငွ အိပနွသညွေ။ ကှှနတွောကွ ”စညသွူ မငွးဖငခွံရတာကောငွးလား” ” အေး ကောငွးတယကွှ မငွးငါ့မိနွးမကို လိုးနတောကှည့ပွှီး ငါလီးတောငလွာပှီး ဖငထွဲက ယားလာတယွ မငွးလီးကှီးကို ဖငထွဲထိုးထည့ခွငှလွာတယွ ငါဘာဖှဈမှနွးမသိဘူး မငွးဘယသွူမှ မပှောနဲ့နောွ ငါဖငခွံတာ” ”မပှောပါဘူးကှ သူငယခွငွှးတှပေဲ မငွးမိနွးမနဲ့ ပေးလိုးတာကိုတောငွ ကှေးဇူးတငနွတော”။

ကှှနတွောွ သကစွုကို ဖကပွှီး နို့လေးကိုငကွာ သကစွု ပါးလေးကို ဖှဖှလေးနမွးလိုကသွညွ။ သကစွု ကရီသညွ။ စညသွူက ကှှနတွောနွဲ့ သကစွုကို ကှည့ပွှီး သဘောကနှသညွေ။ စညသွူက ” သကွ ကိုကို အိပတွော့မယွ အိပခွငှလွို့ သကကွ ငဖှိုးကို ထပပွှုစုလိုကွဦး ငဖှိုး ငါအိပပွှီ ငါ့မိနွးမကို မငွးဆီအပလွိုကပွှီနောွ မငွးကှိုကသွလိုသာလုပတွော့ မနကမွှ ငါ့မိနွးမ စောကဖွုတကွို စဈဆေးတော့မယွ မငွးဘယလွောကလွိုးထားလဲ” စညသွူ စောငခွှုံပှီး အိပသွှားသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွု ပါးလေးကို ယုယုယယနမွးနမေိသညွ။ သကစွုက ” ကိုဖှိုး နငငွါကို ကိုကိုထကအွရငွ ကှိုကတွာဆို”။

”အေး ဟုတတွယွ” ”အဲ့ဒါဆို ဘာလို့ ဖှင့မွပှောတာလဲ” ”စညသွူက အရငွ ဦးသှားလို့” ”နငွ ကနှခွဲ့ရတာပေ့ါ” ” မကနှခွဲ့ပါဘူး အခု နငငွါ့ရငခွှငရွောကနွပှေီလေး နင့စွောကဖွုတလွေး ငါလိုးခှင့ရွနပှေီလေး ဟုတဘွူးလား” ”ဘယသွူက နငလွိုးတာ အမှဲတမွးခံမယပွှောလဲ ရှကလွညွးမရှကဘွူး ဖယငွါ ရသှေားသောကွဦးမယွ” သကစွု ခစှစွရာအမူအရာလေးနဲ့ ထပှီး မီးဖိုခှောငထွဲဝငသွှားသညွ။ အဝတအွစားကငွးမဲ့နသညေ့ွ သကစွု ခနဓြာကိုယလွေးကို ကှည့ပွှီး ကှှနတွော့လွီးကှီး ပှနမွာတောငလွာသညွ။ ကှှနတွောထွပှီး သကစွုနောကွ လိုကသွှားသညွ။

မီးဖိုခှောငကွနေ သကစွုက ရသေောကနွရငွေး ကှှနတွောကွို လှည့ကွှည့သွညွ။ ကှှနတွောွ သကစွု အနားသှားပှီး သကစွုခါးကို လကတွဈဖကကွ ဖကလွိုကပွှီး ကနှလွကတွဈဖကကွ သကစွုခေါငွးကိုကိုငကွာ ပါးစပကွို ဖိစုပနွမွးလိုကသွညွ။ကှှနတွောလွီးက သကစွု ဆီးခုံကို ဖိမိနသညွေ။ သကစွုကလညွး ပှနနွမွးသညွ။ နမွးလို့ဝတော့ သကစွု ခှထေောကတွဈခှောငွးကို လကတွဈဖကဖွှင့မွပှီး လီးကို စောကဖွုတမွှာတေ့ပှီး ဖိသှငွးလိုကသွညွ။ သကစွု စောကဖွုတထွဲ လီးက ဝငသွှားသညွ။ ကှှနတွောွ လကတွဈဖကကွ ခါးကိုကိုငွ လကတွဈဖကကွ ခှထေောကကွိုမပှီး ရပလွကှလွိုးနသညွေ။

သကစွု လကတွှကေ ကှှနတွောကွို တငွးတငွးဖကထွားသညွ။ ကှှနတွောွ ရပလွကှလွိုးရတာဝမှ သကစွုကို ထမငွးစား စားပှဲပေါမွတငလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ သကစွုပေါငနွှဈဖကကွို ဆှဲကားလိုကသွညွ။ သကစွုက စားပှဲပေါမွှာ ပေါငကွားလကှဖွှဈပှီး ကှှနတွောကွ မကတွပရွပလွကှနွှင့ဖွှဈကာ ကှှနတွော့ွ လီးနဲ့ သကစွု စောကဖွုတွ မှာ ကှကတွိဖှဈနသညွေ။ ကှှနတွောလွညွး လီးကို သကစွုစောကဖွုတထွဲ ထိုးသှငွးပှီး ဆောင့လွိုးတော့သညွ။ သကစွုက ကှှနတွော့လွညပွငွးကို ဖကလွကွှ အလိုးခံနသညွေ။ ကှှနတွောွ၏ ဆောင့လွိုးမှုကှောင့ွ စားပှဲပေါကွ ပဈစညွးတဈခှို့မှောကကွုနသွညွ။

ကှှနတွောွ လညွး လိုးရတာ ကောငွးသဖှင့ွ ဂရုမစိုကတွော့ပေ။ သကစွုက ကှှနတွောကွို ရှှနွးလဲ့စှာကှည့သွညွ။ ကှှနတွောွ နှုတခွမွးတှကေို ယုယုယယနမွးသညွ။ သူ့စောကဖွုတကွှီးကိုလညွး ကော့ထားပေးသညွ။ ကှှနတွောွ လိုးရတာ အားရမှ သကစွု ခှထေောကနွှဈခှောငွးကို ကှှနတွော့ခွါးမှ ခှိတစွပှေီး လကနွှဈဖကကွို ကှှနတွော့လွညပွငွးမှာ ဖကစွသညွေ။ ပှီးမှ စောကဖွုတထွဲက လီးကို မခှှတဘွဲ သကစွုကို တငပွါးနှဈဖကကွ မလကွှ အိပခွနွးထဲ ပှနဝွငလွာခဲ့သညွ။ သကစွုက ကှှနတွော့ကွို တငွးတငွးဖကထွားသညွ။ ကှှနတွောွ လမွးလှှောကလွိုကတွိုငွး လီးကှီးက စောကဖွုတထွဲ ထိုးဆှသလိုဖှဈနသညွေ။

လီးကို စောကဖွုတထွဲက မခှှတဘွဲ သကစွုကို မှေ့ယာပေါွ လှဲသိပလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ သကစွုကို နမွးလိုကသွညွ။ သကစွု ခှနှဈခှေောငွးက ကှှနတွောွ ခါးမှာ ခှိတလွကှရွှိသညွ။ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးက သကစွု စောကဖွုတထွဲ အဆုံးထိဖိကပဝွငနွသညွေ။ သကစွုက ” ကိုဖှိုး နငကွို အရမွးခစှတွယွ ကိုကိုကို ခစှသွလောကွ နငကွိုလညွး ခစှတွယွ” ” သကစွု ငါလညွး နငကွိုအရမွးခစှတွယွ သိလား” ”ကိုဖှိုး နငငွါ့ကို ထားမသှားနဲ့နောွ နငထွားသှားရငွ ငါသသှေားလိမ့မွယွ” ”ထားမသှားဘူး စိတခွှ ငါက နင့စွောကဖွုတလွေးကို အမှဲလိုးနခငှတွော နငသွာ အမှဲခံနိုငအွောငလွုပွ”။

”ကိုဖှိုး ငါ့စောကဖွုတလွေးက နင့အွတှကအွမှဲအလိုးခံဖို့အဆငသွင့ပွဲ နငသွာနေ့တိုငွးလိုးနိုငဖွို့ အားမှေးထား” ”အေးပါ ငါနငကွို နညွးမှိုးစုံနဲ့ လိုးဦးမှာ တောကွှာ နင့စွောကဖွုတလွေး ကှဲသှားမှ မငိုနဲ့” ”မငိုပါဘူး ငါ့က နင့လွီးကှီးကို စောကဖွုတထွဲကကို မခှှတခွငှတွာ သိလား” ”စိတခွှ ငါကလညွးမခှှတဘွူး ဟော့သလိုကို စောကဖွုတကွှဲအောငွ လိုးဦးမှာ” ကှှနတွောွ စကားပှောပှောပှီး သကစွု စောကဖွုတကွို ဖိဆောင့လွိုးနသညွေ။ သကစွုကလညွး ” လိုးလိုး ကိုဖှိုး ငါ့စောကဖွုတထွဲက ယားလာပှီ နင့လွီးကှီးနဲ့ဆောင့လွိုး အားကောငွးလိုကတွာ” ကှှနတွောနွဲ့သကစွု တဈဦးအပေါွ တဈဦး ကှငနွာစှာဖှင့ွ လိုးဆောင့နွကှသညွေ။

သကစွုတဈယောကွ ယောကွှားကို ဘေးနားထားပှီး အလိုးခံနတောကိုကှည့ပွှီး ကှှနတွောအွံ့သှမိသညွ။ သကစွု အဲ့လောကွ တဏှာကှီးမှနွးမသိခဲ့ပေ။ ကှှနတွောွ သကစွုကို စှဲလနွးမိနသညွေ။ ကှှနတွော့ရွဲ့ဆောင့လွိုးနမှေုကှောင့ွ သကစွု စောကဖွုတကွှီး ဖောငွးကားလာကာ အရညတွှအမှေားကှီးထှကလွာသညွ။သကစွု အသံတှထှကလွောသညွ။ အသကရွှူသံတှေ မှနလွာသညွ။ သကစွု ပှီးတော့မညမွှနွး ကှှနတွောွ သိလိုကသွဖှင့ွ အားကုနဆွောင့လွိုးပေးလိုကသွညွ။ ကှှနတွောွ လီးကှီးတဈခုလုံး ကငှတွကပွှီး သကစွု စောကဖွုတထွဲ သုတရွညတွှေ ပနွးထုတလွိုကသွညွ။

သကစွုလညွး စောကဖွုတကွှီး ညှဈပှီးကာမပနွးတိုငွ ပှိုငတွူ ရောကသွှားတော့သညွ။ နှဈဦးစလုံး ပငပွနွးပှီး အိပပွှောသွှားသညွ။ မနကမွိုးလငွးတော့ ကှှနတွော့လွီးကို တဈယောကယွောကစွုပနွသလေို ခံစားရမှုကှောင့ွ အိပယွာက နိုးလာပှီး မကှလွုံးဖှင့ကွှည့လွိုကသွညွ။ စညသွူကှှနတွော့လွီးကို ပလှမှေုတနွတော တှေ့လိုကသွညွ။ကှှနတွောွ နိုးလာတာကို မှငသွဖှင့ွ စညသွူက ပှုံးပှသညွ။ ပှီးတော့ ပလှမှေုတတွာ ရပလွိုကကွာ ”ကိုဖှိုး ညနေ ငါ့မိနွးမက နှဈယောကတွဈယောကလွိုးမယတွဲ့ မငွးအားမှေးလိုကွဦး မငွးဆိုငမွဖှင့နွဲ့တော့ ငါလညွးမဖှင့တွော့ဘူး” ကှှနတွောွ စညသွူ့ စကားကိုကှားပှီး မကှလွုံးမှိတပွှနအွိပလွိုကသွညွ။

နေ့လညွ ၁၂ နာရီမှ ကှှနတွောွ အိပယွာကနိုးလာသညွ။ အိပယွာက မထသေးပဲ ဆကလွှဲနမေိသညွ။ မနေ့ညက အဖှဈတှကေို ပှနတွှေးရငွ လီးတောငလွာသညွ။ အိမမွကွ မကနွသလေား ထငရွတယွ။ မယုံနိုငစွရာ အဖှဈအပကှမွဟုတပွါလား။ ကှှနတွောနွိုးနမှနွေးသိသဖှင့ွ သကစွု အခနွးထဲဝငလွာသညွ။ ”ကို မထသေးဘူးလား မကှနွှာသဈရခှေိုးထမငွးခူးထားမယွ” သကစွု ကှှနတွောကွို ကိုဟု တဈလုံးထဲ ခေါလွိုကသွဖှင့ွ ကှှနတွောွ ရငတွုနသွှားသညွ။ သကစွု သှားတကခွလေးပေါအွောငွ ပှုံးသညွ။ ဂါဝနအွနီရောငလွေးဝတထွားသဖှင့ွ အရမွးခစှစွရာကောငွးနသညွေ။

ကှှနတွောွ အိပယွာမှ ထထိုငလွိုကသွညွ။ သကစွုက ကှှနတွောဘွေးနားထိုငပွှီး စောငခွေါကနွသညွေ။ သကစွု ကိုယသွငွးရနံ့လေးက ကှှနတွောရွငကွို ခုနစွသညွေ။ ” အရမွးလှတာပဲ သကရွယွ” ကှှနတွောွ သကစွုပါးလေးကို နမွးဖို့ မကှနွှာကို တိုးလိုကသွညွ။ သကစွုက ရှောငလွိုကသွညွ။ ”ဟိုးထား ဆရာ သှားလညွးမတိုကရွသေးဘူးနောွ ညဈပတတွယွ ခဈခဈ” ကှှနတွောွ ပှုံးပှီး အိပယွာ မှ ထလိုကသွညွ။ ဒူးနှဈခှောငွးစုထောကပွှီး စောငခွေါကနွသညေ့ွ သကစွု ရဲ့ တငပွါးတှကေ ကားထှကနွသညွေ။ကှှနတွောွ သကစွု တငပွါးကို တဈခကွှ ကိုငညွှဈလိုကကွာ ရခှေိုးခနွးဆီ ထှကလွာသညွ။

သကစွုက မကှစွောငွးလေးထိုးပှီး ရီပှသညွ။ သကစွု မကှစွောငွးထိုးပုံက အရမွးခစှစွရာကောငွးသညွ။ ရခှေိုးခနွးထဲ သှားတိုကမွကှနွှာသဈပှီး ရခှေိုးနလေိုကသွညွ။ သကစွု ရခှေိုးခနွး တံခါးကို လာခေါကသွညွ။ ”ဒေါကဒွေါကွ ကို တံခါးဖှင့ွဦး ဒီမှာ ရဝတလွေဲဖို့ ပုဆိုးပေးမလို့” ကှှနတွောွ တံခါးဖှင့လွိုကသွညွ။ ”အိုး ကို ကလညွး ပုဆိုးဝတမွခှိုးဘူး” ကှှနတွောွ ကိုယတွုံးလုံးရခှေိုးနသဖှငေ့ွ လီးကှီးက ပေါနွသညွေ။ ကှှနတွောွ ရခှေိုးတိုငွး လီးကို ကစားပေးသညွ။ ဒါမှ လီးက သှေးလညပွတမွှုကောငွးပှီး ပိုကှီးလာတကသွညဟွု အဖကေ ပှောပှဖူးသညွ။

ကှှနတွော့ွ တောငနွသညေ့ွ လီးကို သကစွု တှေ့ပှီး လန့သွှားသညွ။ ”သကကွ မှငဖွူးပှီးသားကို ရှကနွသေေးလား” ”အိုး ကိုကလဲ ရှကတွာ ရှကတွာပဲ ဘာဆိုငတွုနွး ရော့ရော့” သကစွု ရလေဲပုဆိုးကို မှနမွှနပွေးပှီး သှားဖို့ပှငသွညွ။ ကှှနတွောွ သကစွု လကကွို ဆှဲပှီး ခါးကို ဖကကွာ သကစွု နှုတခွမွးတှကေို စုပနွမွးလိုကသွညွ။ သကစွု ကလညွး ပှနနွမွးသညွ။ သကစွုအနမွးတှကေ အရမွးခှိုသညွ။ တုန့ပွှနမွှုက ရမမြကထွနသွညွ။ ကှှနတွောွ လကတွှကေ သကစွု ဂါဝနလွေးကို ခှှတခွလှိုကသွညွ။ ”ကို ညနကမှှေ လုပတွော့ ကိုစညသွူ ပှနလွာတော့မှာကို” ”မရတော့ဘူး သကရွယွ သကကွ အရမွးဟော့ တော့ ကိုယ့ွ လီးကအရမွးတောငပွှီး လိုးခငှနွပှေီ ညနကှတေော့ နောကတွဈခါပေါ့”။

”တကလွညွး တကနွိုငတွယွ လူဆိုးကှီး” သကစွုက ကနှတွဲ့အတှငွးခံကို ကူခှှတပွေးသညွ။ သကစွုနဲ့ ကှှနတွောကွိုယပွေါမွှာ အဝတမွှားမရှိကှတော့ပေ။သကစွု ကို နမွးလကွှ သကစွု တငပွါးနှဈဖကကွို ကိုငညွှဈလိုကသွညွ။ ကှှနတွောလွီးက သကစွု ဆီးခုံလေးကို ထောကမွိနသညွေ။ သကစွု နို့လေးတှကေ တငွးမာနသညွေ။ သကစွု နို့သီးခေါငွးတှကေ ကှှနတွောွ ရငဘွကအွောကကွို ဖိမိနသညွေ။ သကစွု တငပွါးနှဈဖကကွို ကိုငညွှဈနရောမှ ညာလကွ၏ လကညွှိုးလကခွလယကွို သကစွု ဖငနွောကကွနေ စောကဖွုတထွဲ နှိုကဆွှဲပှီး စောကဖွုတကွို ထိုးဆှပေးလိုကသွညွ။

သကစွု ကောငွးလို့ထငသွညွ။ ဖငကွှီးကို ကော့ပေးထားသညွ။ ကှှနတွော့ဘွယဘွကလွကကွ ဖငကွို ဖှဲလိုကွ တငပွါးကိုညှဈလိုကွ လုပပွေးနသညွေ။ ခဏနတေော့ သကစွုက ”ကို ကို့လီးကို စုပခွငှတွယွ” ”သကွ စုပခွငွှ စုပလွေ သကသွဘော” သကစွု ထိုငခွပှှီး ကှှနတွောလွီးကို လကနွှဈဖကဖွှင့ွ စုပကွိုငလွိုကသွညွ။ ”ကို့ လီးက သကယွောကွှား လီးထကွ ကှီးတယနွောွ” ”သကကွ မကှိုကဘွူးလား” ”ကှိုကတွာပေါ့” သကစွု ကှှနတွော့ွ လီးကို သသခှေောခှာ ကှည့နွသညွေ။ ခဏနတေော့ လီးကို ပါးစပထွဲ ထည့လွိုကပွှီး ရခေဲခှောငွးစုပသွလို အားနဲ့တဈခကှစွုပလွိုကသွညွ။

” အား သကွ” ”ကောငွးလား ကို” ”အငွ ကောငွးတယွ ထပစွုပွ” သကစွု ကှှနတွော့လွီးကို စုပတွော့သညွ။ သကစွု လီးစုပကွှှမွးသညွ။ သခှောကှည့မွှ သကစွုက porn ဇာတကွားထဲက မငွးသမီးနဲ့တူနသညွေ။ ကှှနတွောွ သကစွု ခေါငွးကို ကိုငပွှီး လီးကို ရှေ့တိုး နောကဆွုတလွုပကွာ သကစွု ပါးစပကွိုလိုးလိုကသွညွ။ ” ကောငွးလိုကတွာ သကစွုရာ” သကစွု လီးစုပတွာ မှနလွာသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွုပါးစပထွဲမှာ မပှီးခငှသွေး သကစွုကို လိုးခငှသွေးသညွ။ ”သကစွု တောပွှီး အာ အား” သကစွု လီးစုပတွာ ရပလွိုကသွညွ။ သကစွုကို မတတွပရွပခွိုငွးလိုကပွှီး ကှှနတွောကွ ထိုငလွိုကသွညွ။

သကစွု ခှထေောကတွဈခှောငွးကို ကှှနတွော့ွ ပုခုံးပေါွ မတငလွိုကသွညွ။ သကစွု စောကဖွုတလွေး ကှှနတွော့ွ မကှနွှာရှေ့ ပှူးပှီး ပေါလွာသညွ။ ကှှနတွောွ နှုတခွမွးတှကေ သကစွု စောကဖွုတလွေးကို ထိတှေ့စုပကွပလွိုကသွညွ။ နူးညံ့တဲ့ စောကဖွုတွ၏ အထိအတှကေ ကှှနတွောကွို ရဈမူးစသညွေ။ ကှှနတွောွ လှှာက အမိန့ပွေးစရာမလိုဘဲ သကစွု စောကစွိလေးကို လကှလွိုကမွိသညွ။သကစွု လကတွှကေ သူ့ပေါငအွောကကွ ကှှနတွော့ခွေါငွးကို စုပကွိုငထွားသညွ။ အသံတှကေ ညံလို့နသညွေ။ ”အား အာ အ အား အ” ကှှနတွောွ သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို အားရပါးရ လကှနွမေိသညွ။

သကစွု စောကဖွုတကွှီးက ပူနှေးမှုနဲ့ တုန့ပွှနပွှီး စောကရွညတွှေ ထုတလွှှတလွိုကသွညွ။ ကှှနတွောွ ပါးစပတွဈခုလုံး သကစွု စောကရွညတွှေ ပကေုနတွော့သညွ။ သကစွု စောကဖွုတကွှီးက ကှှနတွောလွှှာ၏ အစှမွးကှောင့ွ ကာမပနွးတိုငကွို အရောကလွှမွးနိုငွ သှားသညွ။ သကစွု တဈခှီပှီးသှားသညွ။ သကစွု စောကရွညတွဈခှို့ကို ကှှနတွောွ မှိုခလှိုကသွညွ။ ကှှနတွော့အွဖကေ ပှောပှထားသညွ။ မိနွးမ လိုးရငွ မိနွးမကိ အရငပွှီးအောငလွုပရွမယွ။မိနွးမတှရေဲ့ စောကဖွုတကွ ပှီးသှားရငွ ပိုနူးညံ့ဖောငွးကားလာတယတွဲ့။ ပှီးမှ ကိုယ့စွိတကွှိုကလွိုးရမယွ။

ဒါမှ လိုးရတာ အရသာပိုတှေ့တယတွဲ့။ အခု သကစွု စောကဖွုတကွှီးမှာလညွး ပိုနူးညံ့ပှီး ပိုဖောငွးကားလာသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွုကို နံရံမှာ လကထွောကပွှီး ခါးကိုကော့ခိုငွးထားလိုကသွညွ။ ပှီးမှ သကစွု ဖငကွုနွးထားသဖှင့ွ ဖငနွောကကွ ပှူးထှကနွသညေ့ွ စောကဖွုတကွှီးထဲကို လီးကို ကိုငကွာ ဖှညွးဖှညွးခငွှး သှငွးလိုကသွညွ။ သကစွု စောကဖွုတကွှီးက နူးညံ့ပှီး တငွးကှပနွသညွေ။ လီးတဈခှောငွးလုံး ပူနှေးပှီး အရသာရှိသညွ။ ကှှနတွောွ လီးကို ပှနဆွှဲနုတလွိုကသွညွ။ စောကရွညတွှနေဲ့လီးတဈခှောငွးလုံး ခှှဲစိုနသညွေ။ ကှှနတွောွ သကစွု ခါးကို အားနဲ့ ဆုပကွိုငလွိုကသွညွ။

သကစွုက ကှှနတွောွ ဆောင့လွိုးတော့မညမွှနွး သိသဖှင့ွ ခါးကိုကော့ပှီး ဖငကွိုမှှကွပေေးလိုကသွညွ။ ကှှနတွောလွညွး လီးကို စောကဖွုတထွဲ ဆောင့သွှငွးလိုးတော့သညွ။ ကှှနတွောွ ဆောင့လွိုးလိုကတွိုငွး သကစွု တငပွါးတှကေ တုနခွါနသညွေ။ သကစွု စောကဖွုတကွှီး လိုးရတာ စီးစီးပိုငပွိုငွ ရှိသညွ။ သကစွုကလညွး နောကကွို ပှနဆွောင့ပွေးသညွ။ ”သကွ ခါးကို ကော့ထား ဒါမှ လိုးတိုငွး စောကစွိကို ထိရမှာ” ”ဆောင့ွ ကို သကွ ခံလို့ကောငွးတယွ ကို ပှီးတော့ ကို့ လီးက ကှီးတော့ အရမွးကောငွးတယွ” ”သကွ စောကဖွုတကွှီးကို ညှဈပေး ဒါမှ လိုးလို့ကောငွးတာ”။

”အင့ွ ကိုလညွး လီးကို အဆုံးထိဆောင့ပွေး ဖိဆောင့ပွေး အားကောငွးလိုကတွာ” ကှှနတွောနွဲ့ သကစွု ရခှေိုးခနွးထဲမှာ လိုးနကှရငွေး တဈဦးကို တဈဦး အရှကအွကှောကွ ကငွးမဲ့နကှသညွေ။ ကာမ စိတကွ လူကို အရှကအွကှောကွ ကငွးစသညွေ။ ကာမ စညွးစိမွ ခံစားရာ၌ ညဈညမွးသည့ွ စကားမှားပှောလှှငွ ပိုပှီး ကာမစိတကွို တကကွှှစသညွေ။ ကှှနတွောွ သကစွု ဆံပငကွို လကတွဈဖကဖွှင့ွ ဆုပကွိုငပွှီး ကနှလွကတွဈဖကဖွှင့ွ တငပွါးကို ခပနွာနာလေး ရိုကလွိုကကွာ သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို အတငွးဆောင့လွိုးပေးလိုကသွညွ။ သကစွု ဆံပငဆွှဲတာ နာလို့အောတွာလားမသိ ကှှနတွောွ ဆောင့လွိုးလို့ နာတာမှနွးမသိအောငအွောနွသညွေ။

”အာ အား အ အ အား ” စောကဖွုတနွဲ့ လီးကလညွး အဝငအွထှကွ ကောငွးလှနွးသဖှင့ွ အသံပေးရှာသညွ။ ”ဖှတပွ ပထပွ ဖတပွ ပဈွ ဖကပွ” သကစွု နံရံကို ထောကထွားသည့ွ လကခွှောငွးတှကေ ကှေးလိုကွ ဆန့လွိုကဖွှဈနသညွေ။ ကှှနတွောွ နဖူးက ခှှေးတှေ ထှကလွာသညွ။ ကှှနတွောွ ရတဈခှေကခွပလွိုကပွှီး ကှှနတွောွ ကိုယပွေါရွော သကစွု ကိုယပွေါရွော လောငွးခလှိုကသွညွ။ ရေ၏ အေးမှမှုက ကာမစိတကွို နှေးစသညွေ။ ကှှနတွောွ နောကမွှ လိုးနရငွေး သကစွု ဖငကွှားက စအိုလေးကို ကှည့ပွှီး ဘယဘွကကွို သကစွု တှန့သွှားသညွ။ လကမွထိုးထည့လွိုကသွညွ။

ကှှနတွောွ သကစွု ကိုလိုးရငွး သကစွုအရငွ ရညွးစားနှဈယောကအွကှောငွးကို မေးခငှလွာသညွ။ ”သကစွု နင့ွ အရငွ ဘဲနှဈပှနေဲ့ရော အလိုးခံဘူးလား” ”အငွ ” သကစွု တဈခှနွးသာဖှသညွေ။ ”သူတို့နှဈယောကနွှင့ငွါနဲ့ ဘယသွူလိုးတာ ပိုကောငွးလဲ” ”တဈယောကတွဈမှိုးပဲ ငါမပှောတကဘွူး ဒါပမေဲ့ နငနွဲ့လိုးရတာ ပိုကောငွးမယထွငတွယွ” ”ငါ့က လီးကှီးလို့လား” ”အငအွဲ့ဒါလဲပါတယွ ပှီးတော့ နင့ကွ စိတရွှညတွယွ ကှာတယွ” ”ဟား ဟား” ကှှနတွောွ သကစွု အဖှေ ကို သဘောကပှှီး ရီမိသညွ။ကှှနတွောွ သကစွုကိုလိုးရတာ ကောငွးလာသဖှင့ွ ပှီးခငှလွာသညွ။

သကစွုကလညွး နောကပွှနဆွောင့လွိုးပေးသညွ။ ”သကစွု ငါပှီးခငှလွာပှီ ” ”အေး ငါလဲ ပှီးတော့မယွ နငမွညှာနဲ့ ဆောင့သွာဆောင့ွ ငါခံနိုငတွယွ” ”အေးပေါ့ နင့ကွ ယောကွှား လေးယောကလွိုးတာ ခံဖူးတော့ ခံနိုငတွာပေါ့ စိတခွှ နင့ကွို အသကေို ဆောင့လွိုးပဈမယွ သူငယခွငွှး မိနွးမကို လိုးရတာ ဘယလွောကကွောငွးလဲ ” ”နငသွဘော စိတကွှိုကလွိုး တောကွှာညနမလေိုးနိုငပွဲ နေဦးမယွ” ”ကိုဖှိုးတို့က စောကဖွုတသွာ ဖှဲပေးထား လိုးဖို့ကတော့ ဘယတွော့မှ မငှငွးဘူးး” သကစွု နံရံထောကထွားသည့ွ လကတွဈဖကကွို လှှတပွှီး တငပွါးကို ဆှဲဖှဲပေးထားသညွ။

သကစွု ပှီးသှားပှီ ထငသွညွ စောကဖွုတထွဲက အရညတွှေ ထှကလွာသညွ။ ကှှနတွောလွဲ မထိနွးထားတော့ပဲ စိတကွိုလှှတကွာ သကစွုစောကဖွုတကွှီးကို ဖိဆောင့လွိုးလိုကတွော့သညွ။ ၁၀ ခကှလွောကွ ဆောင့လွိုးပှီး သုတရွညမွှား သကစွု စောကဖွုတထွဲ ပနွးထုတလွိုကသွညွ။ လီးတဈခှောငွးလုံး ပူနှေးပှီး ကငှတွကသွှားသညွ။ ကှှနတွော့ွ တငပွါးတှေ ကှုံ့၍ လီးကှီးကို သကစွု စောကဖွုတထွဲ အတငွးဖိကပထွားပှီး ကပလွိုးလေး လိုးနလေိုကသွညွ။ သူငယခွငွှး မိနွးမကို လိုးရတာ အဲ့လောကကွောငွးမှနွးမသိခဲ့ဘူး။ ညက မူးနတေော့ သခှော အရသာ မခံလိုကရွဘူး။

အခုမှ ကောငွးကောငွး သကစွု စောကဖွုတရွဲ့ အရသာကို ခံစားမိတယွ။ သကစွု စောကဖွုတထွဲ လီးကို နှပထွားတုနွး ရုတတွရကွ အောသွံကှားရ၍ ကှည့လွိုကရွာ ရခှေိုးခနွးအဝမှာ သကစွု ညီမ ခရေ ၏ အံ့သှနသညေ့ွ မကှနွှာနှင့ွ ကှှနတွောနွဲ့ သကစွုကို ကှည့နွတောကို တှေ့လိုကရွသညွ။ ”အမလေး” ”ဟငွး” ”ဟာ” ခရေ အံ့သှစိတနွဲ့ ရှကစွိတကွှောင့ွ ပှနလွှည့ထွှကသွှားသညွ။ သကစွုက လှှငသွညွ ခကှခွငွှး အမီ ညီမဖှဈသူ ခရကေို လိုကဆွှဲတားထားလိုကသွညွ။ပှီးတော့ အိပခွနွးထဲ ဆှဲခေါသွှားသညွ။ သကစွု ကိုယတွုံးလုံးနဲ့ ခရကေို ရှငွးပှနသညွေ။ ကှှနတွောလွညွး လန့သွှားသညွ။

ခရကေ မိဘတှေ ပှနပွှောပါက ပှူနာ တကနွိုငသွညွ။ ကှှနတွောွ ရမှနမွှေနခွှိုးပှီး အဝတအွစားလဲကာ အခနွးထဲ သကစွုနဲ့ ခရတေို့ ညီအဈမ စကားပှောတာကို နားထောငနွသညွေ။ အိပခွနွးထဲတှငွ သကစွု ကိုယတွုံးလုံးနဲ့ ညီမဖှဈသူ ခရကေိုအကှောငွးစုံရှငွးပှနသညွေ။ သကစွု ရှငွးပှအပှီးတှငွ ခရေ နားလညသွှားသညွ။ခရေ ” ဒါဆို ကိုကှီး စညသွူကိုယတွိုငွ မမကို ကိုကှီး ကိုဖှိုးနဲ့ ခှင့ပွှုထားတာပေါ့” ” ဟုတတွယွ ညီမလေး ဖဖနေေဲ့ မမကေေို ပှနမွပှောပါနဲ့နောွ” ” ဟင့ွ အငွး ရပါဘူး ညီမလေးကတော့ လကမွခံဘူး ကိုယ့အွဈမကို ယောကွှားနှဈယောကလွုပနွတော မကှိုကဘွူး”။

” မမကတော့ ကှိုကတွယွ ညီမလေး မမကို သနားပါနောွ မမ ကိုဖှိုးကိုလညွး လကမွလှှတခွငှဘွူး” သကစွု စကားကှောင့ွ ခရေ စိတတွိုသှားသညွ။ ” မမ နငတွောတွောစွောကပွတယွားနလေား ယောကှာွးနှဈယောကလွိုးတာခံရအောငွ ဖာသညမွလား” ” ညီမလေးမှ မခံဖူးတာ နငခွံကှည့ပွါလား ဘယလွောကကွောငွးမှနွး သိလိမ့မွယွ” သကစွု၏စကားကှောင့ခွရေ ရုတတွရကွ ရငထွဲပူသှားသညွ။ ခရေ စကားပှနမွပှောနိုငဖွှဈသှားသညွ။သကစွု ညီမဖှဈသူ ခရကေို ကှည့ပွှီး အတှေးတဈခုဝငလွာသညွ။ ” ညီမလေး နငလွညွး ငါတို့နဲ့အတူတူ ခံစားကှည့ပွါလား အရမွးကောငွးတာ သိလိမ့မွယွ။

စညသွူက နငအွိမလွာလညတွိုငွး နင့ကွို ငမွးနတော ငါသိတယွ နငွ စညသွူနဲ့ ကိုဖှိုး လိုးတာကို မခံခငှဘွူးလား နငပွဲငယငွယကွ မမနဲ့ပတသွကလွာရငွ ကောငွးအတူဆိုးအတူဆို အခုတော့ နငကွ စကားမတညတွော့ဘူးလား” ခရေ အဈမဖှဈသူ သကစွုစကားကို နားထောငပွှီး စဉွးစားနမေိသညွ။ခရေ ဆီမှ အသံတိုးတိုးလေးထှကလွာသညွ။ ” မမ နာမှာလား” သကစွု မှာ ညီမဖှဈသူ ခရထေံမှ မိမိလိုခငှသွော စကားသံကှားရသဖှင့ွ မှနမွှနပွှနဖွှလေိုကသွညွ။ ” မနာဘူး ညီမလေး အရမွးခံလို့ကောငွးတာ မမလညွး ညီမလေးနဲ့အတူ ရှိနမှောပဲ စိတခွမှမ ညီမလေးကို မနာစရဘေူးလို့ ဂတိပေးတယနွောွ ညီမလေး သဘောတူတယမွဟုတလွား”။

” အငွး……” ”ဝမွးသာလိုကတွာ ညနကှရငွေ ညီမလေးကို စညသွူနဲ့ ကိုဖှိုးကို လိုးခိုငွးမယနွောွ” ” အိုးမမကလညွး ရှကစွရာကှီး ပှောနတော” ” ဘာမှ ရှကမွနနေဲ့ နောကမွှ ကောငွးလှနွးလို့ ညီမလေးပဲ ခံပါရစဖှဈနေမယွေ” ခရေ ရှကပွှီး ခေါငွးလေး ငုပထွားသညွ။ကှှနတွောွ အခနွးပှငကွ နားထောငနွရငွေး အခနွးတှငွးမှ ခရေ က သကစွု၏ စကားကို လကခွံသညွ ပှော၍ ဝမွးသာသှားပှီး အခနွးထဲ ဝငသွှားလိုကသွညွ။ ခရေ က အခနွးထဲဝငလွာသည့ွ ကှှနတွောကွို ရှကနွသေော မကှနွှာလေးဖှင့ွ ခေါငွးလေးမော့ကှည့သွညွ။ ခရေ၏ မကှလွုံးတှကေ တောကပွနသညွေ။

ခရေ ၏ အလှသညွ ခရေ ဝတဆွငထွားသည့ွ အပှာရောငွ ဝမွးဆကရွငဖွုံးအငွကြှီ အောကတွှငွ သေးသှယသွောခါး တငွးရငွးသောတငပွါးဝိုငွးဝိုငွးကှီးနှင့ွ လုံးဝနွးသော နို့နှဈလုံးတို့မှာ ပေါလွှငွ ထငခွှားနသညွေ။ ခရေ အသကမွှာ ၁၈ နှဈကှောခွန့ပွဲ ရှိဦးမညဖွှဈသညွ။ ဒီအရှယကွ သှေးသားဖှံ့ဖှိုးခှိနဖွှဈသဖှင့ွ ကာမအမှုပှုရနွ အကောငွးဆုံးဖှဈလသညွေ။ ကှှနတွောွ ခရကေို ကှည့ပွှီး ရငခွုနမွိသညွ။ ညီမလေးတဈယောကလွို နလောခဲ့ရာ ယခုလိုးရတော့မညွ ဖှဈသဖှင့ွ ရငခွုနမွိနသညွေ။ ကှှနတွောွ သကစွုအနား ထိုငလွိုကသွညွ။ သကစွုက ကှှနတွောွ ခရကေို ကှည့နွသညေ့အွကှည့ကွို သဘောပေါကသွညွ။

” ကိုဖှိုး ညီမလေး ခရကေို ကိုစညသွူ လိုးပှီးမှ လိုးရမယနွောွ ခယမွနဲ့ ခဲအိုကို အရငွးလိုးခိုငွးမယွ ကိုဖှိုး ငမွးမနနေဲဦး” ” အင့ပွါ သကရွယွ သကသွဘော ခရလေေးကို စားရမှာတှေးပှီး သရကနှတေော” သကစွု အဝတအွစားတှေ လဲပှီး နေ့လညစွာ ပှငပွေးသညွ။ ကှှနတွောလွညွး မနကစွာ မစားရသေးသဖှင့ွ အဝတီးတော့သညွ။ ခရကေ အိပခွနွးထဲက ထှကမွလာပေ။ ရှကလွို့ထငသွညွ။ ရှကလွညွးရှကစွရာပငွ ညနကှေ ယောကွှားနှဈယောကလွိုးတာ ခံရမှာကို တှေးရငွးမရှကပွဲ နမှောလား။ သကစွုကလညွး အိပခွနွးထဲ ဝငွ၍ ညီမဖှဈသူ ခရကေို ခဏခဏ စညွးရုံးနသညွေ။

ကှှနတွောလွညွး အိမရွှေ့ ကုလားထိုငတွှငထွိုငကွာ ညနတှငွေ ခရကေို မညသွို့ လိုးရလဲ တှေးရငွး စညသွူပှနအွလာကို စောင့နွမေိသညွ။ ညနေ ၄ နာရီခှဲလောကတွှငွ စညသွူ အိမပွှနလွာသညွ။ စညသွူက အပှုံးမှားဖှင့ွ အိမထွဲဝငလွာသညွ။ ” ကိုဖှိုး မငွးအားဖှည့ထွားလား” ” အားလညွးဖှည့ထွားတယွ လူလညွးထပခွေါထွားတယွ” ” မငွးစကားက ဘာကှီးလဲဟ” ကှှနတွောွ စညသွူ ပုခုံးကို ဖကွ၍ အိမပွေါတွကလွာပှီး အိမပွေါရွောကမွှ သခှောရှငွးပှလိုကသွညွ။ စညသွူ ဝမွးသာအံ့သှသှားသညွ။ သကစွုကလညွး ကှှနတွောွ ဘေး လာထိုငပွှီး ကှှနတွော့စွကားကိုထောကခွံ အတညပွှုပေးသညွ။

”ဟား တကယလွား မိုကတွယကွှာ” ” ကိုကို့ ခယမွလေးကို ကိုကို ကိုယတွိုငွ ပါကငဖွှင့ဖွို့ သကပွှငပွေးထားတယနွောွ သကကွိုကှေးဇူးတငွ” ” သကကွို ဒါကှောင့အွရမွးခစှရွတာ” ” ကိုဖှိုးနဲ့ သကကွို ခှင့ပွှုပေးလို့ ကှေးဇူးဆပတွာပါနောွ”’ ” ခယမွလေး ခရေ ဘယမွှလဲ” ” အိပခွနွးထဲမှာ ရှိပါတယွ ဘယမွှ မပှေးဘူး သှားရခှေိုးဦး” ” OK OK ” စညသွူ လညွး သကစွု စကားကှောင့ွ ရမှနမွှေနခွှိုးတော့သညွ။ စညသွူ ရခှေိုးပှီး ခရေ က သူ့အဈမ အဝတအွစားတှေ ယူပှီး ရခှေိုးသညွ။အိပခွနွးအတှငွး တိတဆွိတနွသညွေ။ သကစွုက ကှှနတွော့ရွငခွှငထွဲ မှာ မှီနသညွေ။

ခရကေ မှေ့ယာပေါမွှာ စောငခွေါငွးမှှီးခှုံ၍ ပကလွကကွလေး အိပနွသညွေ။ စညသွူက ခရဘေေး မှေ့ယာပေါမွှာ ထိုငနွသညွေ။ ကှှနတွောနွဲ့ သကစွုက စညသွူ လှုပရွှားမှုကို စောင့ကွှည့နွကှသညွေ။ ခရကေ သကစွု၏ ထဘီနဲ့ တီရှပွ အငွကြှီလေးကို ဝတထွားသညွ။ စညသွူ ခနဓြာကိုယတွှငွ အဝတအွစားဘာမှ မရှိခှေ။ ကိုယတွုံးလုံးနဲ့ဖှဈသညွ။ စညသွူ မကှစွိတှကေ ခယမွဖှဈသူ ခရေ ခနဓြာကိုယပွေါမွှ မခှာခှေ။ တံတှေးတှေ ခဏခဏ မှိုခနှသညွေ။ခဏနတေော့ စညသွူ လကတွှကေ ခရေ ပေါငပွေါွ ပှတသွပပွေးနသညွေ။ စညသွူ မှာ ခရေ၏ ထဘီလေးကို ခါးအထိ ဆှဲမတငလွိုကသွညွ။

ဖှူဖှေးဖှောင့စွငွးသော ခှသလေုံးလေးပေါလွာပှီး အပေါဘွကမွှာ နူးညံ့ပှည့တွငွးသော ပေါငတွံနှဈခှောငွးက ဝငွးပနသညွေ။ ထိုဝငွးပနသညေ့ွ ပေါငနွှဈလုံးကှားတှငအွမှှေးရေးရေးလေးမှားပေါကနွသညေ့ွ စောကဖွုတလွေးက မှငရွသူနမွးခငှစွရာ ကောငွးလှနွးသညွ။ စညသွူ၏ လကခွှောငွးတှကေ ခရေ ပေါငတွံ အပေါအွောကပွှေးလှှား ပှတသွပနွသညွေ။ ကှှနတွောွ ခရေ၏ အလှအပကို မှငပွှီး လီးတောငလွာသညွ။ သကစွုက ကှှနတွော့ရွငခွှငထွဲမှီထားသဖှင့ွ လီးက သကစွုခါးကို သှားထောကမွိနသညွေ။ သကစွု ကှှနတွောကွို မော့ကှည့ပွှီး ပှုံးသညွ။

”ကို ခရကေို ကှည့ပွှီး လီးတောငနွပှေီလား သကစွုပပွေးမယနွောွ” သကစွု ကှှနတွော့ွ ခနဓြာကိုယမွှ ခှာလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ သကစွု အောကကွိုလှှောခပှှီး ကှှနတွော့ွ ပုဆိုးကို မ၍ လီးကို ဆှဲကိုငကွာ ခေါငွးလေးငုံ့ပှီး လီးစုပတွော့သညွ။ သကစွု ၏ အာခေါငထွဲက နှေးထှေးမှုကို ကှှနတွော့လွီးကှီးက ခံစားနရသညွေ။ ကှှနတွောွ သကစွု လီးစုပပွေးတာခံရငွး စညသွူနဲ့ ခရကေို ကှည့နွသညွေ။ စညသွူ မှာ ပထမဦးဆုံး ခယမွဖှဈသူ ခရေ ၏ ခှဖဝေါးလေးတှကေို နမွးနသညွေ။ ပှီးတော့ လှှာလေးဖှင့ွ ခှသလေုံးလေးကို လကှသွညွ။ တဈဖှညွးဖှညွး ခှသလေုံးလေးမှ ပေါငတွံလေးအပေါကွို လကှသွညွ။

ပေါငတွံလေးကို လကှလွိုကွ ကိုကလွိုကွ စုပလွိုကလွုပနွသညွေ။ ခရမှော တီကောငွ ဆားနဲ့တို့သလို ပေါငတွံနှဈခှောငွးကို လိမကွောကလွိုကွ လကတွှကေ စောငကွို ဆုပကွိုငလွိုကွ ဖှဈနသညွေ။ ခရေ ပေါငလွေးက စညသွူ စုပထွားလို့ နီမှနွးနသညွေ။ စညသွူ က ခရေ ပေါငနွှဈခှောငွးကို ဆှဲဖှဲလိုကသွညွ။ ခရပေေါငကွှားမှာ နအထေိလမထေိ ဖောငွးကားနသေော အပှိုစဈစဈ စောကဖွုတလွေးက နှငွးဆီဖူးလေးလို လှပနသညွေ။ စညသွူ ၏ လှှာက ခရေ ပေါငကွှားနှဈဖကကွိုဖှညွးဖှညွးလေး လကှပွေးနသညွေ။စောကဖွုတလွေးကိုတော့ မလကှသွေးပေ။

စညသွူ၏ လှှာက စအိုလေးကိုလကှလွိုကွ စောကဖွုတဘွေးကှားကို လကှလွိုကလွုပနွသညွေ။ ခရေ အသံတှေ ညညွးညူရငွး ခေါငွးခှုံထားသည့ွ စောငကွို ဖယလွိုကသွညွ။ ” ကိုကှီး စညသွူ သမီးကို သကနွတောလား မှနမွှနလွုပပွါသတေော့မယွ အား. . . ” ခရစကေား မဆုံးခငမွှာပဲ စညသွူက ခရေ၏ စောကဖွုတတွဈခုလုံးကို ပါးစပနွဲ့ငုံပှီး ဖိစုပလွိုကသွညွ။ ကှှနတွောလွညွး စညသွူနဲ့ ခရကေို ကှည့ပွှီး လီးက အရမွးမာတောငလွာသညွ။ သကစွုကလညွး ရငတနွေသညေ့ွ ကလေးတဈယောကလွို လီးကို ရခေဲခှောငွးစုပသွလို စုပပွေးနသညွေ။ ကှှနတွောွ လိုးခငှလွာပှီ ဖှဈသညွ။

”သကစွု ငါ့အပေါလွာထိုငပွှီး တကဆွောင့တွော့ ငါလိုးခငှနွပှေီ” ”ဟုတွ” ကှှနတွောွ ခှဆငွေးထိုငလွကွှ လကနွှဈဖကကွို နောကကွိုမှီထောကထွားသညွ။ သကစွုက မတတွပရွပကွာ အဝတတွှေ ခှှတပွဈလိုကပွှီး သူမစောကဖွုတလွေးကို တဈခကှဖွိပှတလွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ ကှှနတွော့အွပေါွ မကှနွှာခငွှးဆိုငမွှ ခှလိုကပွှီး လကနွှဈဖကဖွှင့ွ သူမစောကဖွုတကွို ဖှဲလိုကကွာ ကှှနတွော့ွ လီးပေါွ ထိုငခွသှညွ။ ကှှနတွောကွ လီးကို ကိုငပွှီး သကစွု စောကဖွုတနွဲ့ တေ့ပေးလိုကသွညွ။ ကှှနတွော့လွီးက တဈဖှညွးဖှညွး သကစွု စောကဖွုတထွဲ တဈရဈခငွှး တဈရဈခငွှး ဝငသွှားသညွ။ ကောငွးလိုကတွာဗှား။

လီးတဈခှောငွးလုံး တငွးကှပပွှီး စီးပိုငနွတောပဲ။ သကစွုက ဖငကွှီးကို ခှှ၍ သူမ စောကဖွုတကွို ဖိဖိဆောင့ခွသှညွ။ တဈဖှညွးဖှညွး စောကဖွုတကွ အရညတွှေ ခှှဲလာပှီး လိုးရတာ ပိုအဆငပွှလောသညွ။ ကှှနတွောွ နောကကွို ထောကထွားသည့ွ လကနွှဈဖကကွို သကစွု ၏ နို့နှဈလုံး ပေါွ ပှောငွးကိုငလွိုကသွညွ။ သကစွု ၏ နို့နှဈလုံးကို ဖှညွးဖှညွးခငွှး ကိုငညွှဈပေးလိုကသွညွ။ သကစွုလညွး ခံလို့ကောငွးပှီး ဖိဆောင့ပွေးသညွ။ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးက သကစွု ၏စောကဖွုတထွဲ အဝငအွထှကကွောငွးနသညွေ။ ခဏအကှာ သကစွု နို့တှကေို စို့ပေးရငွး သကစွု တငပွါးနှဈခှမွးကိုဖှဲညှဈဆုပကွိုငပွှီး သကစွုက ဖိအဆောင့ွ ကှှနတွောကွ ဖိဆှဲခလှိုကွ ဝိုကဆွှဲခလှိုကွ လုပပွေးလိုကသွညွ။

စညသွူမှာ ခယမွဖှဈသူ ခရေ၏ စောကဖွုတလွေးကို အသအခှောဖှဲပှီး အပေါအွောကွ လကှလွိုကွ ဖိစုပလွိုကနွဲ့ စောကစွိလေး ဖိလကှလွိုကွ လုပပွေးနသညွေ။ ခရေ၏ လကကွ စညသွူ ခေါငွးကို ဆုပကွိုငပွှီး သူမစောကဖွုတလွေးနဲ့ စညသွူ့ ပါးစပကွို လှတထွှကမွသှားရနွ ခေါငွးကို ဖိကပထွားသညွ။ ခရေ ပေါငတွံတှကလညွေး စညသွူ့ခေါငွးကို ညှပထွားသညွ။ ခရေ ၏ဘဝမှာ ပထမဦးဆုံး ကာမအရသာကို ခံစားနခှငွေး ဖှဈသညွ။ အဈမယောကွှား ခဲအိုက စောကဖွုတကွို သသခှေောခှာဖှဲပှီး လကှပွေးတာကို ခံနရသဖှေင့ွ ခရေ ကော့ပှနလွနအွောငွ ခံစားနရသညွေ။

စညသွူ ခယမွ စောကဖွုတကွို အားရအောငွ လကှပွှီး ကှနပသွှေားသညွ။ ” ခယမွလေး ကိုကှီး လိုးတော့မယနွောွ” ” အငွ ” စညသွူ မှာ ခရေ၏ ပေါငကွှားတှငွ နရောယူလိုကပွှီး လီးကို ကိုငကွာ ခရေ စောကဖွုတမွှာ တေ့ပှီး ဖိသှငွးလိုကသွညွ။ ” အာ အား” စညသွူ လီးကို တဈခါတညွး အဆုံးထိ ခရေ၏ စောကဖွုတထွဲ ဖိသှငွးလိုကသွညွ။ စညသွူ လကတွဈဖကဖွှင့ွ ခရေ ပါးစပကွို ပိတလွိုကသွညွ။ စညသွူ ၏ လီးမှာ ခရေ စောကဖွုတထွဲ ကှပတွညွးစှား ဝငသွှားသညွ။ ခရေ မကှလွုံးထဲမှ မကှရွညတွှေ ဝဲလာသညွ။ စညသွူက လီးကို လုံးဝ အရပဘွဲ ဖှညွးဖှညွးခငွှး လိုးနသညွေ။

စညသွူမှာ ကနှလွကတွဈဖကကွ ခရေ၏ နို့တှကေို ဆုပကွိုငထွား၍ သူ၏ဖငကွှီးကို ဖိဖိပှီး ခရေ စောကဖွုတထွဲ လိုးသှငွးနသညွေ။ ခဏကှာတော့ စညသွူ လိုးသှငွးခကှတွှေ မှနလွာသညွ။ စညသွူပှီးခငှလွာသညွ။ စညသွူ မအောင့နွိုငတွော့သဖှင့ွ ခရေ၏ စောကဖွုတကွို ဖိဆောင့ပွှီး သုတရွညတွှေ ပနွးထုတလွိုကတွော့သညွ။ စညသွူ ခရအပေေါတွှငွ ဖိမှောကကွာ မှိနွးနသညွေ။ ခရမှော မပှီးသေးခှေ။ ဒါပမယေ့ွ ခရေ ကှနပနွေသညွေ။ ယခုကဲ့သို့ တဈခါမှ မခံစားဖူး၍ ကှနပနွေမေိသညွ။ ” ခယမွလေး ကောငွးလား” ” ကောငွးတယွ ကိုကှီး ” ကှှနတွောွ သကစွုကို လိုးနရောမှ ခရကေို လိုးခငှလွာသညွ။

”စညသွူ မငွးမိနွးမ စောကပွတကွို လာလကှပွေးလိုကကွှာ ငါခရေ့ကို လိုးခငှတွယွ” ” အေး လာသူငယခွငွှး” စညသွူက ခရေ စောကဖွုတထွဲက လီးကို ဆှဲနှုတပွှီး ဘေးဖယပွေးသညွ။ ကှှနတွောလွညွး သကစွုကို အပေါကွ ထခိုငွးလိုကပွှီး ခရကေို မှေ့ယာပေါွ ကန့လွန့နွရောပှောငွးခိုငွးလိုကကွာ ခရေ၏ပေါငကွှားထဲ နရောယူလိုကသွညွ။ ခရေ မကှလွုံးတှကေ ကှှနတွော့လွီးကှီးကို ကှည့ပွှီး အံ့သှမငသွကနွသညွေ။ ခရပေုံစံက စိုးရိမပွုံတော့မရပေ။ သူမအဈမ သကစွု တောငွ ခံနိုငတွာ သူမလညွး ခံနိုငမွှာပဲဟု ထငနွပေုံရသညွ။ ဒါပမေဲ့ ရငတွော့ ခုနနွတော သခှောသညွ။

အခုပဲ ခဲအိုက လိုးပှီးသှားတာ အခုနောကယွောကှာွးတဈယောကွ လိုးတာခံရမှာဆိုတော့ ရငခွုနနွမှော သခှောသညွ။ သကစွု ကလညွး သူမစောကဖွုတကွို ကှှနတွော့လွီးက ခှှတကွာ ခရဘေေးမှေ့ယာပေါွ ပကလွကလွှနအွိပလွိုကသွညွ။ စညသွူက အလိုကသွိသညွ။ ကှှနတွောလွိုးထားသည့ွ သူ့မိနွးမ သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို ကုနွးလကှတွော့သညွ။ ကှှနတွောလွညွး ခရေ ပေါငတွှကေို ဖှဲလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ ခရေ ခှထေောငနွှဈခှောငွးကို ပုခုံးပေါွ မတငလွိုကသွညွ။ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးက ခရေ့ စအိုဝလေးမှာ ထောကမွိနသညွေ။ ခရေ ကို ကှှနတွောွ ပှုံးပှလိုကသွညွ။

ခရကေ ခစှစွရာလေး ပှနပွှုံးပှသညွ။ ကှှနတွောွ ဒီကောငမွလေး ခရေ ကှှနတွော့ကွို စှဲသှားအောငွ လိုးပဈဖို့ စဉွးစားထားသညွ။ ယောကွှားလေးတှကေ သူတို့ကို မိနွးကလေးတှေ စှဲသှားတာ လိုခငှတွာ ယောကှာွးတိုငွး၏ ဆနဒြပဲ မဟုတလွား။ အဲ့လို စှဲသှားဖို့ ကှှနတွောတွို့ အစှမွးတှကေို ထုတပွှရမှာ မဟုတလွား။ ကှှနတွောွ ခရေ စောကဖွုတလွေးကို လကတွဈဖကဖွှင့ွ ဖိပှတလွိုကသွညွ။ ခရေ မကှလွုံးလေး မှေးစငွးသှားသညွ။ ခရေ တံတှေးတှေ မှိုခနှသညွေ။ ကှှနတွောနွဲ့ ခရေ ဘေးတှငွ သကစွု ၏ စောငဖွုတကွို စညသွူက အပှီ မှုတနွသညွေ။ သကစွု ပေါငကွှီးနှဈဖကကွို စညသွူက လကနွှဈဖကဖွှင့ွ ဖှဲထားပှီး စောကဖွုတကွှီးကို အပေါအွောကလွကှပွေးနသညွေ။

သကစွု စောငဖွုတကွှီးမှာ ကှှနတွောွ လိုးထားသဖှင့ွ ပှဲလနနွရော စညသွူက လှှာနှင့ွ ထပလွကှသွဖှင့ွ ပိုပှီး ဖောငွးကားပှဲလနလွာသညွ။ သကစွု စောငဖွုတကွှီးတဈခုလုံး အရညတွှေ ခှှဲပှီး ပှောငလွကနွသညွေ။ စညသွူ ပါးစပမွှာလညွး သကစွု စောကရွညတွှေ ပကှေံနသညွေ။ စညသွူက သူနှုတခွမွးမှာ ပကှေံနသညေ့ွ စောကရွညတွှကေို လှှာနဲ့ သိမွးလကှနွသညွေ။ ကှှနတွော့ွ လကတွှကေ ခရေ စောကဖွုတကွှီး ပှတပွေးနရောမှာ စောကဖွုတနွှုတခွမွးသားတှကေို ဖှဲလိုကသွညွ။ ခရေ၏ စောကဖွုတနွှုတခွမွးသားတှကေ ကှှနတွောွ လကနွဲ့ ဖှဲသလောကွ မပှဲလာပေ။

ခရကေ အပှိုဖှဈသဖှင့ွ စောကဖွုတကွ တငွးရငွးနသညွေ။ ကှှနတွောွ ခရေ စောငဖွုတပွေါွ တံတှေးထှေးခလှိုကသွညွ။ ပှီးတော့ စောကဖွုတပွေါွ တငနွသညေ့ွ တံတှေးကို လကခွလယနွဲ့ ယူပှီး စောကဖွုတထွဲ လကခွလယကွို ထိုးထည့ွ မှှလေိုကသွညွ။ ကှှနတွောွ သညွ ဆိုငကွယပွှငဆွရာဖှဈသည့အွတှကွ ကှှနတွော့ွ လကခွလယွ က ကှီးပှီးကှမွးတမွးသညွ။ မာကှောသညွ။ ခရေ သူ့စောကဖွုတထွဲ ကှှနတွောွ လကနွဲ့ ထိုးမှှနသဖှေငေ့ွ ကော့ပှနနွသညွေ။ ခရေ တငပွါးကှီးက ကော့ပှနလွနနွသညွေ။ ကှှနတွောွ အခှိနဆွှဲမနတေော့ဘဲ ကှှနတွော့လွီးကို ကိုငပွှီး ခရေ စောကဖွုတမွှာ တေ့ကာ ဖိသှငွးလိုကသွညွ။

” အာ အား အကှီးကှီး ဖှညွးဖှညွး ကိုကှီး ကိုဖှိုး နာတယွ” ကှှနတွော့ွ ပုခုံးပေါကွ ခရေ၏ ခှထေောကကွို ခရေ၏ကိုယပွေါွ ဖိပှီးလီးကို ဖှညွးဖှညွးခငွှး စောကဖွုတထွဲ ဖိသှငွးလိုးလိုကသွညွ။ ကှှနတွော့ပွေါငတွှနေဲ့ ခရေ တငပွါးကှီးနဲ့ ပူးကပသွှားပှီး ခရေ၏ ပေါငနွှင့ွ ကှှနတွော့ရွငဘွကမွှာ ပူးကပနွသညွေ။ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးက ခရေ ၏ စောကဖွုတထွဲ ပှည့ကွှပစွှာ ဝငသွှားသညွ။ ကှှနတွောွ လီးကို ပှနဆွှဲမနှုတဘွဲ ခရေ နှုတခွမွးတှကေို ငုပနွမွးလိုကသွညွ။ ခရကေ ခှိုမှိနစွှာ ပှနတွုန့ပွှနသွညွ။ ကှှနတွောွ အနမွးတှေ ခဏရပပွှီး ခရေ၏ မကှနွှာလေးကို ကှည့လွိုကသွညွ။

ခရကေ ခစှစွရာရှကပွှုံးလေး ပှုံးပှသညွ။ ” ခရေ ညီမလေး” ” ရှင့ွ ” ” ညီမလေး စောကပွတကွ လိုးရတာ အရမွးကောငွးတယွ” ” အိုး ” ” မရှကပွါနဲ့ ညီမလေးရယွ ကိုကှီး လီးကှီးတောငွ ညီမလေး စောကပွတထွဲ ဝငနွပှေီ” ” ဟငအွငွး ရှကတွယွ” ” မရှကမွှ လိုးရတာ ပိုအရသာရှိတာ ညီမလေးရဲ့ ဒါဆို မရှကအွောငွ သငပွေးမယွ ကိုကှီးမေးတာကို ဖှပေေး” ” ဘာတှေ သငမွှာလဲ ကိုကှီးရယွ လုပမွှာသာလုပပွါ” ” ကိုကှီးမေးတာဖှေ ညီမလေး စောကဖွုတထွဲမှာ ဘာကှီးဝငနွတောလဲ” ” ဟငအွငွးဖှခငှဘွေူး” ကှှနတွောွ လီးကို ဆှဲနှုတပွှီး ခရေ စောငဖွုတလွေးကို အားပါပါဖှင့ွ တဈခကှဆွောင့လွိုးလိုကသွညွ။

” အား ဖှညွးဖှညွးလုပွ အရမွးအရမွးပဲ နာတယွ” ” ဘာနာတာလညွး ညီမလေး” ” တောတွောကွှားခငှနွတော စောကပွတနွာတာ စောကပွတနွာတာ ကဲကှားပလား” ခရကေ ခစှစွရာ အမူအရာဖှင့ွ ကှှနတွောကွို ရှဲ့ပှီး ဖှသညွေ။ ဘေးက သကစွုနဲ့ စညသွူကလညွး ခရပှေောတာကှားပှီး သဘောကကှာ ရီကှသညွ။ ” စောကပွတကွ ဘာလို့နာတာလဲ ညီမလေး” ” ကိုကှီး လီးအကှီးကှီးနဲ့ လုပလွို့နာတာ” ” ဘာလုပတွာလဲ ညီမလေး” ” လိုးတာ လိုးတာ ညီမစောကပွတကွို ကိုကှီး လီးကှီးနဲ့ တအားလိုးလို့နာတာ ရှငွးပလား” ခရကေ ပှောပုံလေးက ခစှစွရာ ကောငွးသဖှင့ွ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးက ပိုမာလာသညွ။

” အဲ့ဒါဆို စောကပွတမွနာအောငွ ကိုကှီးလီးနဲ့ ဖှညွးဖှညွးလိုးပေးမယနွောွ” ‘ ပှီးရော ဖှညွးဖှညွးလိုးနောွ နာရငအွောငွိုမှာ” ကှှနတွောွ လီးကို ခရေ သဘောအတိုငွး ဖှညွးဖှညွးခငွှး ခရေ စောငဖွုတထွဲက ထုတလွိုကွ သှငွးလိုကဖွှင့ွ လိုးပေးနသညွေ။ ကှှနတွောွ ခရေ့ နှုတခွမွးတှကေို နမွးပှီး ပုံမှနလွေး လိုးပေးနသညွေ။ ခရေ မှာ ကှှနတွော့ွ လီးကှီး သူမစောကဖွုတထွဲ ပုံမှနလွိုးပေးနသဖှငေ့ွ စောကဖွုတထွဲ ယားတကလွာပှီး စောကရွညတွှေ အမှားကှီး ထှကလွာတော့သညွ။ ခရေ အသကရွှူသံတှေ မှနလွာသညွ။ ခရေ့ ရငဘွကကွှီးက မောကလွိုကကွလှိုကွ ဖှဈနသဖှငေ့ွ ခရေ့နို့နှဈလုံးမှာ လှုပရွမွးနသညွေ။

ကှှနတွောွ ခရေ၏ နို့တှကေို ဖမွးကိုငလွိုကပွှီး ပုံမှနလွေး လိုးပေးနလေိုကသွညွ။ ခရေ တဈခုခုကို အရမွး လိုခငှနွတော ကှှနတွောွ သိသညွ။ ” ညီမလေး စောကပွတကွို ကိုကှီး ဆောင့လွိုးပေးရမလား” ” အငွ လုပပွေး ကိုကှီး” ” ဘာလုပရွမှာလဲ ညီမလေး” ” ကိုကှီး လီးနဲ့ ညီမလေး စောကပွတကွို ဆောင့လွိုးပေး ” ” ညီမလေး စောကပွတကွ ခံနိုငလွို့လား” ” ခံနိုငတွယွ လုပပွါ ဆောင့လွိုးပေးပါ ကိုကှီးရယွ ညီမလေး စောကပွတထွဲက အရမွးယားနပှေီ ကိုကှီး လီးကို ဆောင့လွိုးပေးပါတော့” ” စိတခွှ ကိုကှီး လီးကို ညီမလေးစောကပွတထွဲ အသဆေောင့လွိုးပေးမယွ” ” လိုး လိုး ကိုကှီး ညီမလေး စောကပွတကွှဲပစေ ဆောင့လွိုးပေး” ခရေ ၏ ခနဓြာကိုယတွဈခုလုံး လှုပရွှနသညွေ။

ကှှနတွောွ ခရကေို ပုံမှနလွိုးနရငွေး ခရေ၏ နှုတခွမွးကို တဈခကွှ ငုပနွမွးလိုကသွညွ။ ခရေ မကှလွုံးလေး မှိတသွှားသညွ။ ပှီးတော့ လိုးနတောကို ရပပွှီး လီးကို ခရေ စောကဖွုတထွဲက ဆှဲနှုတလွိုကသွညွ။ ခရေ မကှလွုံးလေး ပှနဖွှင့လွာသညွ။ ဘာလို့ လိုးတာကို ရပပွဈတာလဲ ဆိုတဲ့အကှည့နွဲ့ ကှှနတွောကွို ခရေ ကှည့နွသညကွေို ကှှနတွောသွိသညွ။ ကှှနတွောွ အနမွးတှကေို မရပပွဈဘဲ ခရေ ၏ နို့နှဈလုံးကို သခှော ဆုပကွိုငလွိုကသွညွ။ ခရေ ၏ နို့နှဈလုံးမှာ နှေးထှေးနူးညံ့နသညွေ။ ခရေ ကို နမွးတာ ရပလွိုကကွာ ကှှနတွော့ွ လီးကို ခရေ စောကဖွုတွ အဝမှာ တေ့ထားလိုကပွှီး နို့နှဈလုံးကို ကိုငပွှီး ဆှဲဆောင့ွ လိုးတော့သညွ။

ကှှနတွောွ လုံးဝ တဈခကှမွှ မနားဘဲ ဆောင့လွိုးနမေိသညွ။ ခရေ ထံမှ ဘာအသံမှ မကှားရတော့ဘဲ ကှှနတွော့ွ လိုးဆောင့မွှုကို ခံနသညွေ။ ကှှနတွောွ ပုခုံးပေါကွ ခရေ ခှထေောကတွှကေို အောကခွပှှီး ပေါငနွှဈခှောငွးကို ဖှဲလိုကသွညွ။ ခရကေ အလိုကသွိစှာ သူမ စောကဖွုတလွေးကို ဖှဲပေးသညွ။ ခရေ စောကဖွုတလွေးမှာ နီရဲနသဖှငေ့ွ ကှှနတွောနွမွးခငှလွာ၍ ကုနွးပှီး တဈခကှစွုပနွမွးလိုကသွညွ။ ခရေ ၏ ခစှစွရာ သှယသွှယွ လကခွှောငွးလေးတှကေ သူမ စောကဖွုတကွို ဖှဲပေးထာတာ အရမွးကှည့ကွောငွးသညွ။ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးကို ခရေ စောကဖွုတမွှာ တေ့သှငွးလိုကသွညွ။

”ညီမလေး စောကစွိကို ပှတပွေးထားဒါမှ ညီမလေး ခံလို့ကောငွးမှာ” ” ဟုတွ” ခရေ လကတွဈဖကကွ စောကဖွုတကွို ဖှဲပေးထားပှီး ကနှလွကတွဈဖကဖွှင့ွ သူမစောကစွိပှူးပှူးလေးကို ပှတနွသညွေ။ ကှှနတွောွ ခရေ လုပနွသညေ့ွ ပုံကို ကှည့ပွှီး အရမွး လိုးလို့ကောငွးလာသညွ။ ကှှနတွောွ လီးကို အဆုံးထိ ဆှဲထုတွ အဆုံးထိဆောင့လွိုး လိုးပေးနသညွေ။ ခရေ စောကဖွုတလွေးမှာ ကှှနတွောွ လီးကှီး၏ လိုးဆောင့မွှုကှောင့ွ စောကဖွုတနွှုတခွမွးသားလေးတှမှော အတှငွးကို လိပပွါသှားလိုကွ အပှငကွို လိပပွှီးထှကလွာလိုကဖွှင့ွ နီရဲပှဲလနလွာသညွ။

ကှှနတွော့ွ လို လီးကှီးကှီးနဲ့ အလိုးခံရတဲ့ မိနွးမတိုငွး စောကဖွုတပွှဲလနရွတာ မထူးဆနွးပါဘူး။ ” ညီမလေး ပှီးတော့မှာလား” ” ဘာပှီးတာလဲ မသိဘူး ကောငွးနပှေီး ဆောင့ပွေး နာနာလေးဆောင့ွ” ခစှစွရာကောငွးသည့ွ ညီမလေး ခရကောမဆနဒြပှီးဆုံးတာကို မသိဘူး။ အလှနခွစှစွရာကောငွးလှနွးလှသညွ။ ကှှနတွောွ ကာမဆနဒြပှီးဆုံးတာကို ညီမလေး ခရေ သိအောငွ ပှောပှပေးလိုကသွညွ။ ကှှနတွောွ” ပှီးလားမေးတာ ညီမလေး ကာမအထှဋအွထိပရွောကလွား မေးတာ ညီမလေး စောကဖွုတထွဲက ကငှပွှီး တဈကိုယလွုံးတုနတွကပွှီး ခံစားလို့ ကောငွးသှားတာကို မေးတာ”။

” အဲ့လိုတော့ မဖှဈသေးဘူး ကောငွးတာတော့ ကိုကှီး စညသွူနဲ့ လိုးတာထပကွောငွးနပှေီ ဆောင့လွိုးပေးပါ ကိုကှီး” ” အေးအေး စောကဖွုတကွို ကော့ပေးထား ဒါမှ လိုးရတာ လီးက စောကဖွုတထွဲ အဆုံးထိ ရောကမွှာ” ” ဟုတွ အား အ အာ ကိုကှီးဆောင့ွ ဆောင့ွ ကိုကှီးပှောတာဖှဈတော့မယွ ဆောင့ဆွောင့ွ” ကှှနတွောွ ရှိသမှှအား အကုနသွုံးပှီး ခရေ စောကဖွုတလွေးကို ခရေ သဘောအတိုငွး ဆောင့လွိုးပေးလိုကသွညွ။ ခရေ လကတွှကေ သူမ စောကစွိလေးကိုဖိပှတရွငွး စောကဖွုတလွေးကို ကော့ပေးထားသညွ။ ခရေ စောကဖွုတလွေး ကှပကွှပလွေးကှောင့ွ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးမှာ ပူနှေးမာကှောပှီး ပှီးခငှလွာသညွ။

ကှှနတွော့ွ လီးထိပဒွဈကှားရှိ အရသာဖူးလေးတှကေ ခရေ စောကဖွုတွ အတှငွးရှိ စောကခွေါငွးနံရံတှနေဲ့ ပှတတွိုကဖွိဆှဲနသဖှငေ့ွ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးမှာ အရသာတှေ တှေ့နတေော့သညွ။ ” အား ကောငွးပှီး ကိုကှီးပှောတာ ဖှဈပှီ အား’ ” ကိုကှီးလညွး ပှီးပှီ အား အ” ကှှနတွောွ လီးကို ခရေ စောကဖွုတထွဲ ဖိဆောင့လွိုးပှီး ကှှနတွော့ွ လီးခှောငွးထဲက သုတရွညပွူပူတှေ ခရေ့ စောကဖွုတထွဲ ပနွးထုတွ၍ ကာမပနွးတိုငကွို ရောကသွှားတော့သညွ။ ခရမှောလညွး ကှှနတွော့ွ ခါးကို ဖကထွားပှီး အနမွးတှပေေးကာ ပှီးသှားတော့သညွ။ ” ကောငွးလား ညီမလေး ခရေ” ” အငွ အရမွးကောငွးတယွ ကိုကှီး ကိုကှီး စညသွူနဲ့ လိုးတာ ဘာလို့ အဲ့လောကမွကောငွးတာလဲ ” စညသွူက သကစွု ပကလွကလွှနွ လိုးနရငွေး ခရေ ကှှနတွောကွို မေးတာ ကှားပှီး ခရကေို လှမွးဖှသညွေ။

” ကိုကှီးက ကိုဖှိုးလောကွ လီးမကှီးလို့ ခယမွလေးရေ ” ” ဟား ဟား” ” ခဈခဈ ဟုတမွယွ ကိုကှီး ကိုဖှိုးလီးက အကှီးကှီး” ” လီးကှီးတာ ကှိုကလွား ခရေ ညီမလေး ” ” ကှိုကတွယွ စှဲသှားပှီး နောကလွညွး အမှဲလိုးပေးနောွ” ” စိတခွှ အမှဲလိုးပေးမယွ” စညသွူ လိုးတာကို အောကကွနေ အလိုးခံနရငွေး သကစွု ကှှနတွောကွိ စကားလှမွးပှောသညွ။ ” ကိုဖှိုး လာ ငါတို့နဲ့ လာပေါငွးတော့ ခရကေို ထားခဲ့” ကှှနတွောွ သကစွုပှောတာကို သဘောပေါကသွညွ။ ခရကတေော့ နားမလညွ မကှလွုံးလေး ပကလကေနွှင့ွ ကှည့နွသညွေ။ ” ok လာပှီ” ” ခရေ ညီမလေး ကှည့ထွား မမ တူးဝမွး လိုးမှာ နောကကွှ ညီမလေး ကှိုကရွငွ စမွးကှည့ပွေါ့”။

” မမ ဖှဈပါ့မလား လီးနှဈခှောငွးကို အလိုးခံမှာလား” ” စကားမမှားနဲ့သခှောကှည့ွ ကို အောကကွနဖငလွေိုး သကွ အပေါကွ ဆောင့ပွေးမယွ” ” ok သကွ သဘော” စညသွူ လီးကို သကစွု စောကဖွုတထွဲက ဆှဲထုတပွှီး မှေ့ယာပေါွ ပကလွကလွှနအွိပလွိုကသွညွ။ သကစွု အိပယွာမှ ထပှီး စညသွူအပေါွ ခှလိုကပွှီး စညသွူလီးကို ကိုငကွာ စောကဖွုတမွှာ တေ့လိုကသွညွ။ သကစွုဖငထွဲ စညသွူ လီးမဝငပွေ။ ခဏနတေော့ သကစွုက ကှှနတွော့ကွို လကဖွှန့ပွေးသညွ။ ” ကိုဖှိုး တံတှေးထှေးထည့ွ ငါ့ဖငကွှပနွတယွေ လီးမဝငဘွူး” ” အေးအေး ခှီး ထှီး ” ကှှနတွောွ သကစွု လကပွေါွ တံတှေးထှေးထည့ပွေးလိုကသွညွ။

သကစွုက တံတှေးကို သူမဖငနွဲ့ စညသွူ့ လီးမှာ သုတလွိုကပွှီး စညသွူ့လီးပေါွ သူမခါးကို ဖိခကှာ ဖိထိုငခွသှညွ။ သကစွု ဖငကွို ခှှလိုကွ ထိုငလွိုကွ လုပနွသညွေ။ ဖှညွးဖှညွးခငွှး စညသွူ လီး မှာ သကစွု ဖငထွဲ အဝငအွထှကကွောငွးလာသညွ။ သကစွု ပါးစပကွလညွး ရှူးရှူးရှဲရှဲဖှဈလာသညွ။ သကစွုမှာ ငရုတသွီးစပသွလို နှုတခွမွးလေးကို ဆူနပေုံက ကှှနတွော့လွီးကို ပှနမွာတောငလွစသညွေေ။ သကစွုက ကှှနတွော့ွ လီးပှနမွာတောငလွာသညကွို ကှည့ပွှီး ပှုံးပှသညွ။ သကစွု မကှလွုံးတှကေ တောကပွ ဝငွးလကနွသညွေ။ သကစွု ဖငထွဲ စညသွူ့ လီးဝငလွကှဖွှင့ွ သကစွု စညသွူ့လီးပေါွ ဖိထိုငခွလှိုကသွညွ။

သကစွုမှာ သူမညာဘကလွကညွှိုးကို သူမ ပါးစပနွှင့ွ တဈခကှစွုပလွိုကပွှီး လကကွို စောကဖွုတထွဲကို ထိုးထည့လွိုကသွညွ။ ပှီးတော့ ကှှနတွောကွို ကှည့လွိုကသွညွ။ ” ကိုဖှိုး လီးတောငနွပှေီလား ဒီမှာ စောကပွတကွလညွး ယားနပှေီ လာလိုးတော့” ” ok လာပှီ” ကှှနတွောလွညွး အခှိနဆွှဲမနတေော့ဘဲ စညသွူ့ အပေါခွှကာ သကစွု ပေါငကွိုဖှဲပှီး လကဖွှင့မွလကွှ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးကို သကစွု စောကဖွုတမွှာ တေ့၍ ဖိသှငွးလိုကသွညွ။ ” အ အား အ အား ဖှညွးဖှညွး ကိုဖှိုး လီးနှဈခှောငွးဆိုတော့ နာတယွ” ” အား ကောငွးလိုကတွဲ့ စောကပွတွ ” ” ကိုဖှိုး ငါ့မိနွးမ စောကပွတကွို မညှာနဲ့နောွ ဆောင့သွာလိုး” ” အေးအေး သူငယခွငွှး စိတခွှ ငါ့မိနွးမလို သဘောထားပှီး လိုးမှာ ”။

”ကိုဖှိုး ငါလညွး နင့မွိနွးမလိုဖှဈနပှေီ လိုးသာလိုး အားမနာနဲ့” သကစွု နဲ့ စညသွူက သဘောကောငွးလှနွးနကှသညွေ။ ခရေ က အဈမဖှဈသူ သကစွု ယောကွှားနှဈယောကဝွိုငွးလိုးနတောကို ဘေးက အံ့သှပှီး ကှည့နွသညွေ။ ကှှနတွောွ လီးကို သကစွု စောကဖွုတထွဲ လိုးသှငွးလိုကလွငွှ စညသွူက လီးကို သူ့မိနွးမ သကစွု ဖငထွဲက ဆှဲနှုတသွညွ။ ကှှနတွောွ လီးကို သကစွု စောကဖွုတထွဲက ဆှဲနှုတလွိုကလွငွှ စညသွူက လီးကို သူ့မိနွးမ သကစွု ဖငထွဲက လိုးသှငွးလိုကသွညွ။ စညသွူနဲ့ ကှှနတွောွ အပေးအယူမှှစှာဖှင့ွ သကစွုကို လိုးနကှသညွေ။ ကှှနတွော့ွ လီးကှီး သကစွု စောကဖွုတထွဲ အလှနကွှပတွညွးစှာ ဝငနွသညေ့အွရသာကို ခံစားနရသညွေ။

တဈခါတဈခါ လိုးနတော စညွးခကှလွှဲသှား၍ စညသွူ့ လီး သကစွု ဖငထွဲဝငနွလကွှေ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးကလညွး သကစွု စောကဖွုတထွဲ ဝငသွှားပါက လီးနှဈခှောငွး စောကဖွုတထွဲ ပူးကပထွိတှေ့မှုကို ခံစားရသဖှင့ွ အရမွးကောငွးလှသညွ။ ထိုအခါ သကစွု စောကဖွုတကွှီးမှာ တငွးကှပဖွောငွးကားလာပှီး သကစွု မှာ ကောငွးလှနွးသဖှင့ွ မကှလွုံးလေးမှေးစငွးကာ ရှူးခနဲ့ လရှေူသှငွးပုံက ရမမြကထွနလွှနွ၍ လှပလှနနွသညွေ။ ကှှနတွောွ အပေါကွ ခှလိုးနရတော နညွးနညွးပငပွနွးလာသညွ။ ” ငါ အောကကွနေဦးမယွ ဒူးညောငွးနပှေီ” ” နင့အွပေါကွ ငါ့တကဆွောင့ပွေးမယွ” စညသွူက” ဒါဆို မိနွးမ ဖငကွို အပေါကွ ကို ဆောင့လွိုးပေးမယွ” ကှှနတွောွ မှေ့ယာပေါွ ပကလွကလွှနအွိပလွိုကသွညွ။

သကစွုက ကှှနတွော့အွပေါွ မကှနွှာခငွှးဆိုငမွှ ခှ၍ ကှှနတွော့လွီးကိုထိနွးကိုငကွာ သူမစောကဖွုတတွှငွ တေ့ပှီး ထိုငခွလှိုကသွညွ။ ကှှနတွောွ လီးကှီးမှာ ကောငွးလှနွးလို့ ပှီးမလိုတောငဖွှဈသှားသညွ။ သကစွုက ကှှနတွော့အွပေါမွှ အခကွှ ၂၀ လောကွ ဆောင့လွိုးပှီး စောကဖွုတကွှီးကို ဖိကပထွားလိုကသွညွ။ သကစွု စောကရွညတွှေ အတိုငွးမရှိ လှှံထှကလွာသညွ။ စညသွူက သူမိနွးမ ကှှနတွော့အွပေါွ တကဆွောင့လွိုးနတောကို ကှည့ပွှီး လီးပိုတောငနွသညွေ။ သကစွု လိုးတာရပသွှားခှိနတွှငွ စညသွူက ခကှခွငွှးပဲ သကစွု နောကသွှားကာ သကစွု စအိုထဲကို သူလီးကို ဖိသှငွးလိုကသွညွ။

” အား ကိုရယွ အရမွးပဲ ” ” နာလို့လား သကွ” ” ဟုတဘွူး ကောငွးလို့” ” သကအွရမွးယှနတောပေါ့ ဟုတလွား” ” အငွ အရမွးကောငွးနပှေီ ကိုရယွ ကိုဖှိုးလီးက စောကပွတထွဲ ပှည့နွတော ကိုကပါ ဖငကွို လိုးတော့ ပိုကောငွးသှားတာပေါ့” စညသွူ မှာ မိနွးမဖှဈသူဟော့ နတောကို ကှည့ပွှီး ကာမစိတတွှေ ပိုတကလွာပှီး မိနွးမဖှဈသူ သကစွု၏ ပုခုံးကို ကိုငကွာ ဖငကွို ဆောင့လွိုးတော့သညွ။ စညသွူ သကစွု ဖငကွို ဆောင့လွိုးလိုကတွိုငွး သကစွု စောကဖွုတကွှီးက ကှှနတွော့ွ လီးကှီးကို ဖိဆောင့ပွေးသလို ဖှဈနသဖှငေ့ွ ကှှနတွောွ ပှီးခငှလွာသညွ။

စညသွူ လိုးဆောင့ခွကှတွှကေ အရမွးမှနလွာသဖှင့ွ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးကို သကစွု စောကဖွုတကွှီးက ဆှဲစုပဖွှဈညှဈထားသလိုဖှဈနရော ကှှနတွောွ လီးကို မအောင့ထွားနိုငတွော့ဘဲ သုတရွညတွှေ သကစွု စောကဖွုတထွဲ ပနွးထုတလွိုကတွော့သညွ။ ကှှနတွောွ သုတရွညတွှေ သကစွု စောကဖွုတထွဲမှာ အပှငကွို လှှံကလှာပှီး ကှှနတွော့လွီးနဲ့ သကစွု စောကဖွုတွ ဝငထွှကနွသညေ့ွ အသံတှေ ထှကလွာသညွ။ ” ဖှတပွ ဘှတပွ ပှတပွ ဖှတပွ ပှတပွ ဘှတပွ” စညသွူမှာ သူ့မိနွးမ စောကဖွုတထွဲက အသံတှေ ထှကလွာသဖှင့ွ ပိုပှီးစိတကွှှကာ သူ့မိနွးမ ဖငကွို အသဆေောင့လွိုးတော့သညွ။

ကှှနတွော့လွီးက အောကကွ စောကဖွုတထွဲ လိုးဝငထွောကထွားပှီး စညသွူ လီးက ဖငထွဲဆောင့လွိုးနသဖှငေ့ွ သကစွု လညွး စောကဖွုတရွော ဖငရွော အရမွးခံလို့ ကောငွးနတေော့သညွ။ ခဏအကှာ စညသွူရော သကစွုရော နှဈယောကအွတူ ပှီးသှားကှသညွ။ သကစွု အနမွးတှကေ ကှှနတွော့ွ ပါးစပပွေါွ ဝဲပှံကလှာသညွ။ သကစွု ကဈပေးတာ ခှိုမှိနလွှသညွ။ သကစွု လညွး စောကဖွုတရွော ဖငရွော ခံလိုကရွသဖှင့ွ ပငပွနွးသှားသညွ။ သကစွု ၏စောကဖွုတနွှင့ွ ဖငထွဲ သုတရွညတွှေ ပှည့လွှှံထှကကွာ ကှှနတွော့ွ လီးနဲ့ ဖငကွှား တငပွါးတှပေါ ပကှေံကုနတွော့သညွ။

စညသွူလညွး မိနွးမဖှဈသူ၏ ဖငကွို ကှိုးကှိုးစားစား ဆောင့လွိုးလိုကရွသဖှင့ွ ကာမပနွးတိုငရွောကကွာ ပငပွနွးသှားပှီး မှေ့ယာပေါွ လှဲခကှာ အိပပွှောသွှားသညွ။ ခရကေ ကှှနတွောဘွေး ရောကလွာပှီး ပှုံးပှသညွ။ ”ကိုဖှိုး ပငပွနွးသှားပှီလား မအိပနွဲ့ဦးနောွ ခရေ အလိုးခံခငှသွေးတယွ” သကစွု ကှှနတွောအွပေါကွ ဆငွးလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ ” ကိုဖှိုး ညီမလေးကို လိုးပှီး သကကွို ထပလွိုးပေးဖို့မမနေဲ့နောွ” သကစွု ရခှေိုးခနွးဘကွ ထှကသွှားသညွ။ ဒီည သကစွုတို့ ညီအဈမ နှင့ွ အိပရွတော့မညမွထငတွော့ခှေ။ကှှနတွောွ ည ၁၂ နာရီအထိ သကစွုနဲ့ ခရကေို တဈယောကနွှဈခှီစီ လိုးပေးပှီး အိပပွှောသွှားသညွ။

မနကကွတှော့ ထုံးစံအတိုငွး ဆိုငကွယပွှငဆွိုငဖွှင့သွညွ။ စညသွူကလညွး ဆိုငကွယပွဈစညွးဆိုငဖွှင့သွညွ။ ကှှနတွောနွဲ့ စညသွူတို့ လငမွယား အပေးအယူတညသွှားသညွ။ တဈရကခွှားတဈခါ စညသွူ့အိမမွှာ သှားအိပသွညွ။ ထိုသို့ သှားအိပသွည့ွ ညတှငွ သကစွုကို သူငယခွငွှးနှဈယောကွ ဝိုငွးလိုးကှသညွ။ တဈခါတဈရံ သကစွုကို ကှှနတွောကွ လိုးနခှေိနတွှငွ စညသွူက ဘေးကကှည့ပွှီး ဂှငွးထိုငထွုသညွ။ စညသွူက ဂေး စဈစဈတဈယောကမွဟုတသွောလွညွး တဈလ တဈခါလောကွ ကှှနတွောကွို ဖငလွိုးခိုငွးသညွ။ သကစွုကလညွး ကှှနတွောွ စညသွူကို ဖငလွိုးပေးတာ သဘောကသှညွ။

ခရကတေော့ ရူပဗဒဘောသာရပွ ယူပှီး တကကြသိုလွ ဒုတိယနှဈ Day တကနွရသဖှေင့ွ စနေ တနငွဂြနှေ ကှောငွးပိတရွကမွှာ အဈမဖှဈသူ သကစွုအိမလွာလညပွှီး ကှှနတွောနွဲ့ စညသွူ လိုးတာကို လာခံသညွ။ သကစွုတို့ အိမတွှငွ အမှဲ ညအိပဖွို့က ခရေ အဖေ ဦးမငွးမငွးက လကမွခံသဖှင့ွ နေ့ပိုငွးသာ လာလညရွ၍ ခရကေို နေ့ဘကွ ထမငွးစားခှိနတွှငွ ပိုလိုးဖှဈသညွ။ ၃လအတှငွး သကစွုနဲ့ ခရေ စောကဖွုတတွှေ ပှဲလနလွာသညွ။ ဒီအပတွ စနနေေ့တှငွ ခရေ့ အဖေ ဦးမငွးမငွးက ခရကေို သကစွုတို့နဲ့ ညအိပခွှင့ပွှုသဖှင့ွ ကှှနတွောနွဲ့ စညသွူ၏ နှဈယောကတွဈယောကွ လိုးတာခံဖို့ ခရေ လကခွံထားပှီ ဖှဈသညွ။

ဒီနေ့ စညသွူတို့ လငမွယားနှင့ွ မခှိနွးထားသောလွညွး အိမမွှာနရတော ပငွှးသဖှင့ွ စညသွူတို့ အိမထွှကလွာခဲ့သညွ။ စညသွူတို့ အိမရွှေ့ရောကတွော့ အိမထွဲ လှမွးမခေါပွဲ ဝငနွကှဖှဈေသဖှင့ွ တံခါးတှနွးဖှင့ပွှီး ဝငလွာခဲ့သညွ။ အိမပွေါတွကလွာခဲ့သညွ။ ရုတတွရကွ လှကေားအလယအွရောကတွှငွ အိပခွနွးထဲက သကစွု ညညွးသံတှေ ကှားရသဖှင့ွ ဒီလငမွယား မိုးမခှုပသွေးပဲ စလိုးနပှေီဟု တှေးကာ အိမပွေါတွကလွိုကသွညွ။အိပခွနွးထဲ ဝငဖွို့ အိပခွနွးရှေ့အရောကတွှငွ ယောကွှားတဈယောကွ အသံထှကလွာသညွ။ ” သမီး စောကပွတကွို ဖှဲပေးထား ဖဖေေ ဆောင့လွိုးပေးမယွ။

အေးအေး သမီး ဖှဲထား သမီးစောကပွတကွ ခစှစွရာကောငွးလိုကတွာ ဒါကှောင့ွ ဖဖကေေ အမှဲလိုးခငှနွတော”” ကောငွးလိုကတွာ ဖဖရယွေေ ဆောင့လွိုးပေးစမွးပါ ဖဖေေ့လီးဒဈက ကှီးတော့ သမီးစောကပွတကွို ထိတယွ ဆောင့လွိုး ဖဖေေ ဆောင့လွိုးပေး” ကှှနတွောွ ခေါငွးမိုးကှိုးပဈခလှိုကသွလို ပူထူပှီး မူးခငှလွာသညွ။ ဒုကခြပဲ သကစွု သူမအဖနေဲ့ သူမလိုးနတောထငသွညွ။ ကှှနတွောွ သခှောကှည့ခွငှသွဖှင့ွ အိပခွနွးတံခါးပေါကကွို အသာဖှင့ပွှီး အိပခွနွးထဲ ကှည့လွိုကသွညွ။ ” ဟာ” …. ကှှနတွောွ အိပခွနွးတံခါးပေါကမွှ မှငလွိုကရွသော မှငကွှငွးမှာ ကှှနတွော့ခွေါငွးကို ထူပူသှားစသညွေ။

အိပခွနွးထဲတှငွ စညသွူ့အဖေ ဦးလငွးက အပေါကွနေ သားဖှဈသူမိနွးမ သကစွု ၏ စောကဖွုတကွှီးကို ဆောင့လွိုးနတော မှငရွသူ စိတကွို လှုပရွှားမှု ဖှဈသညွ။ သကစွုကလညွး သူမ စောကဖွုတကွှီးကို ဖှဲပေးထားပှီး ခါးကိုကော့၍ ယောကခွမဖှဈသူ လိုးတာကို စိတပွါလကပွါ အလိုးခံနသညွေ။ ကှှနတွော့ွ မကှလွုံးကို ကှှနတွောွ မယုံနိုငွ ဖှဈမိသညွ။ ယောကခွမဖှဈသူ ဦးလငွးမှာ ခှှေးမလေးဖှဈသူ သကစွု ပေါငတွှကေို ဖိဖှဲကာ သူ့လီးကို ဆောင့ဆွောင့ပွှီး လိုးပေးနသဖှငေ့ွ သကစွု အသံတှအရမွေးထှကနွသညွေ။ သကစွုက နှုတခွမွးတှကေို ကိုကထွားကာ ယောကခွမ ဦးလငွးခါးကို ဖကထွားပှီး စောကဖွုတကွှီးကို ကော့၍ အလိုးခံနသညွေ။

ကှှနတွောွ သကစွုနဲ့ ဦးလငွး လိုးနတောကို ကှည့ပွှီး လီးတောငလွာသဖှင့ွ ပုဆိုးကို ခှှတကွာ ဂှငွးတိုကနွမေိသညွ။ သကစွု အရမွးကို ဟော့နပှေီ ဖှဈသညွ။ သကစွု သူမစောကဖွုတကွှီးကို ဦးလငွးဆောင့လွိုးနစဉွေ သူမစောကစွိကို သူမလကဖွှင့ွ ဖိပှတပွေးနသညွေ။ ပါးစပကွလညွး ညဈညမွးတာတှေ ပှောပှီး အလိုးခံနသညွေ။ သကစွု ”ဖဖေေ ကောငွးလိုကတွာ ဆောင့လွိုးပေး ဖဖေေ ကောငွးလိုကတွာ ဖဖရယွေေ ဖဖလေေီးကှီးနဲ့ အမှဲအလိုးခံခငှတွယွ ဖဖေေ အမှဲလာလိုးပေးနောွ သမီးကို မငွဂြလာဦး ညကလို စောကဖွုတလွေးကှဲအောငွ လိုးပေးနောွ ဖဖေေ” သကစွု စကားတှကေို ကှှနတွောွ နားမလညနွိုငသွောလွညွး နားထောငရွတာ ဖီးဖှဈသညွ။

နောကမွှ မေးတော့မညဟွု စဉွးစားထားသညွ။ဦးလငွး ကလညွး ခှှေးမလေး သကစွုကို အားကမှခံ ပှနပွှောသညွ။ ဦးလငွး” သမီး စောကဖွုတလွေးကိုလဲ အဖကေ အမှဲလိုးခငှနွတော သားစညသွူ လဈတာကို စောင့နွရတော သမီးတို့ မငွဂြလာဦးညက ဖဖေေ သမီးကို စောကဖွုတကွှဲအောငွ လိုးခဲ့တာကို အမှဲသတိရနတော အဲ့လိုမှိုး ထပလွိုးခငှသွေးတယွ” ” ဟုတတွယွ သမီးလဲ အဲ့လို ထပအွလိုးခံခငှသွေးတယွ သမီးထငတွာ ဖဖနေေဲ့ သမီး လိုးတာ ကိုကို သိမယထွငတွာပဲ အခုလညွး သူဖဖလေောမယဆွိုလို့ အလုပမွရှိဘဲ အကှောငွးရှာ အပှငထွှကပွှီး ရှောငပွေးတာ ထငတွာပဲ”။

” သိသာသိ မမှငစွနေဲ့စကားရှိတယွ သမီး ယောကခွမနဲ့ ခှှေးမဖှဈနတော ပတဝွနွးကငှကွ ဘယလွကခွံမလဲ ဒီလိုလေး သားက ရှောငပွေးတာပဲ ဖဖတေေို့ ကှေးဇူးတငရွမယွ သမီး ဖဖေေ ပှီးခငှပွှီး လရညတွှေ သမီးစောကဖွုတထွဲ ထည့လွို့ရလား” ” သမီးလညွး နောကတွဈခါပှီးတော့မှာ ဖဖေေ လရညတွှေ သမီးစောကဖွုတထွဲ ထည့လွို့ရတယွ ဖဖေေ ဒီနေ့ save ဖှဈတယဖွဖေေ လရညတွှေ သမီးစောကဖွုတထွဲ ထည့ပွေးနောွ” ” ok ဖဖေေ ခါးကို ဖကထွား သမီး ဖဖေေ လီးကို အဆုံးထိ သမီးစောကဖွုတထွဲ ဆောင့လွိုးပေးမယွ သမီးလညွး မှနမွှနပွှီးအောငွ စိတလွှော့ထား စောကဖွုတကွှီးကို ညှဈပေးနောွ” ” ဟုတွ ဖဖေေ့ လီးကို အဆုံးထိ ထုတပွှီး ဆောင့နွောွ သမီးနို့တှကေို စို့ပေးဦး။

တငပွါးကိုလညွး ပှတပွေး ဖဖေေ” ဦးလငွးမှာ ခှှေးမ သကစွု၏ ကားထားသည့ွ ပေါငကွှားရှိ စောကဖွုတထွဲကို လီးအဆုံးထိ ဖိသှငွးထားလိုကသွညွ။ ပှီးတော့မှ သကစွု ခှထေောကနွှဈခှောငွးကို သူခါးပေါတွငပွှီး ခှိတစွသညွေ။ သကစွု ခှထေောကနွှဈခှောငွးက ဦးလငွး ခါးတှငွ ခှိတပွှီး စောကဖွုတနွဲ့ လီးက ပူးကပနွသညွေ။ သကစွုက အောကကွနေ စောကဖွုတကွှီးကို ညှဈပေးနသဖှငေ့ွ ဦးလငွး လီးကှီးမှာ စောကဖွုတွ၏ တငွးကှပမွှုကို ခံစားနရသညွေ။ဦးလငွး အရသာတှေ့နသဖှငေ့ွ လကတွဈဖကကွ သကစွု တငပွါးကို ပှတသွပပွေးပှီး ကနှလွကတွဈဖကကွ သကစွုနို့တှကေို ကိုငတွှယပွှတသွပကွာ စို့ပေးနသညွေ။

ထိုမှတဈဆင့ွ သကစွု လညပွငွးနှင့ွ နားတှကေို လှှာဖှင့ွ လကှလွိုကွ သကစွု ပါးစပကွို နမွးလိုကစွုပလွိုကဖွှင့ွ သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို ဆှလိုး လိုးပေးနသညွေ။ သကစွု မှာ အရသာတှေ့နပှေီး စောကဖွုတထွဲ စောကရွညတွှေ လှှံထှကလွာကာ ဦးလငွး လီးကှီးမှာ စိုရှဲကုနသွညွ။ သကစွု စောကဖွုတကွှီး၏ စောကတွှငွးသားတှမှော ဦးလငွး လီးကှီးမှာ ကပငွှိပါလာပှီး စောကရွညဖွှူတှေ အပှငထွှကလွာသညွ။ ဦးလငွး လညွး လီးတဈခှောငွးလုံး ကငှတွတလွာကာ ပှီးတော့မညဖွှဈသဖှင့ွ သကစွု ဂှောငွးကှားမှ လကကွိုသှငွး၍ ပုခုံးကို ဆှဲကိုငပွှီး ဆောင့လွိုးတော့သညွ။

သကစွု စောကဖွုတကွှီးမှာ ဖောငွးကား၍ စောကရွညတွှနေဲ့ပှည့လွှှံနသညေ့ွ အပှငွ ဦးလငွး ၏ ဆောင့လွိုးမှုကှောင့ွ အဝငအွထှကမွှာ စောကရွညတွှေ ကနထွှကပွှီး အသံတှေ ထှကလွာသညွ။ ‘ပှှတပွ . . . ဖှတပွ . . . ဘှတပွ . . .” ဦးလငွး ၏ ဆောင့လွိုးမှုကှောင့ွ သကစွု စောကဖွုတကွှီး အီဆိမ့ကွာ အရသာတှရှေိနပှေီး ပှီးခငှလွာတော့သညွ။ ကှှနတွောလွညွး သကစွုနဲ့ ဦးလငွး စိတပွါလကပွါ အားတကသွရော လိုးနတောကိုကှည့ွ၍ ဂှငွးတိုကနွရတော အရမွးအရသာရှိနသညွေ။ ခဏအကှာ ဦးလငွး လိုးနတောကို ရုတတွရကွ ရပလွိုကပွှီး ဒူးကိုမှှောကွ၍ ဆောင့ကွှောင့ွ ထိုငလွိုကပွှီး လီးကို စောကဖွုတထွဲက အဆုံးထိ ပှနထွုတလွိုကကွာ သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို တဈခကှခွှငွး အားဖှင့ွ ဆောင့လွိုးတော့သညွ။

ဦးလငွး သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို တဈခကှခွှငွး ဆောင့လွိုးတာ အားပါလှသညွ။ ဦးလငွး ဆောင့လွိုးလိုကတွိုငွး သကစွု ခနဓြာကိုယကွှီးမှာ တုနခွါပှီး သကစွု သူမနှုတခွမွးတှကေို သူမလှှာဖှင့ွ လကှကွာ ဖီးတကနွသညွေ။ ဦးလငွး ၁၀ ခကှလွောကွ ဆောင့လွိုးလိုကခွှိနတွှငွ သကစွုမှာ တဈကိုယလွုံး အကှောတှေ တုနခွါ၍ ပှီးသှားသဖှင့ွ အရသာတှေ့ကာ ဦးလငွး၏ခေါငွးကို ကိုငကွာ နှုတခွမွးတှကေို အငမွးမရ စုပနွမွးနတေော့သညွ။ ဦးလငွးလညွး ပှီးခငှလွာသဖှင့ွ သကစွုကို မညှာတော့ဘဲ ရှိသမှှ အားကုနွ အသဆေောင့လွိုးလိုကသွဖှင့ွ တဈကိုယလွုံး ကငှတွကကွာ သုတရွညတွှေ သကစွု စောကဖွုတထွဲ ပနွးထုတလွိုကတွော့သညွ။

ဦးလငွး မှာ သားဖှဈသူ စညသွူမရှိခှိနတွှငွ ရသည့အွခှိနလွေးမှာ ခှှေးမဖှဈသူ သကစွုကို အားရပါးရလိုးလိုကရွသဖှင့ွ ကှနပသွှေားသညွ။ လီးကို ခှှေးမ စောကဖွုတထွဲ ခဏစိမထွားပှီး ဇိမခွံနသညွေ။ သကစွုလညွး မကှစွိမှိတကွာ မှေးနသညွေ။ ခဏကှာတော့ ဦးလငွးက လီးကို စောကဖွုတထွဲက ထုတပွှီး ထလိုကသွညွ။ ကှှနတွောွ အခုမှ ဦးလငွး လီးကို သခှောကှည့မွိသညွ။ ဦးလငွး လီးက သားဖှဈသူ စညသွူထကကွှီးပှီး ကှှနတွောွ လီးလောကရွှိသညွ။ ဒါပမေဲ့ ဦးလငွး လီးက ထိပကွှီးပှီး အရငွးသှယသွညွ။ ကှှနတွော့ွ လီးထိပကွ ဦးလငွးလောကွ မကှီး လုံးပတကွ အရငွးထိ တဈပှေးတညွးဖှဈသညွ။

အရှညကွ အတူတူလောကပွဲ ဖှဈမညထွငသွညွ။ ဦးလငွး မှာ သကစွုကို နမွးပှီး ပုဆိုးဝတအွငွကြှီဝတကွာ အခနွးပှငွ ထှကလွာသဖှင့ွ ကှှနတွောွ ခေါငွးရငွးဘုရားစငရွှေ့ ဗီဒိုဘေး ပှေးပုနွးနလေိုကရွသညွ။ ဦးလငွး အိမပွေါမွှ ဆငွးသှားသညွ။ ကှှနတွောလွညွး ဦးလငွး အိမပွေါမွှ ဆငွးသှားတာနှင့ွ သကစွု အခနွးထဲ ခကှခွငွှးပှေးဝငပွှီး သကစွု ပေါငတွှကေို ကား၍ စောကဖွုတထွဲ လီးကို ထိုးထည့ပွှီး လိုးတော့သညွ။ သကစွု အံ့သှပှီး ကှှနတွောကွို ဆိုကွ ကှည့ကွာ အလိုးခံနသညွေ။ ” ကိုဖှိုး နငဘွယအွခှိနကွ ရောကနွတောလဲ” ကှှနတွောွ” နငနွဲ့ နင့ယွောကခွမ လိုးနကှကတေညွးက ငါရောကနွတော။

နငတွို့ လိုးတာကို ကှည့ပွှီး ငါလီးတောငလွာလို့ ခှောငွးကှည့ပွှီး ဂှငွးထုနတော နင့ယွောကခွမက တောတွောွ လိုးနိုငတွာပဲနောွ နငကွလညွး ဟော့နတောပဲ တောတွောအွလိုးခံနိုငတွယွ ” ” ကိုဖှိုး နငဘွယသွူမှ သှားမပှောနဲ့နောွ စညသွူကိုလညွးမပှောနဲ့ ” ” နငပွှောတော့ စညသွူ သိလောကတွယဆွို အခုမှ ဘာဖှဈနတောလဲ” ” ငါ ကိုစညသွူ့ကို အားနာလို့ပါ” ကှှနတွောွ” ဘာလဲ မငွဂြလာဦးညက နင့ယွောကခွမနဲ့ စောကဖွုတကွှဲအောငွ လိုးလိုကရွလို့လား ငါ့ကို ပှောပှရငွ စညသွူကို ပှနမွပှော စိတခွှ” ”အေး ဒါဆို ငါနင့ကွို ပှောပှမယွ” သကစွု ပေါငနွှဈခှောငွးကို ကှှနတွော့ွ ပေါငပွေါတွငလွိုကပွှီး လီးကို စောကဖွုတထွဲ ဖိသှငွးကာ လိုးလိုကသွညွ။

သကစွု စောကဖွုတထွဲမှာ ဦးလငွး သုတရွညတွှေ ပှည့လွှှံနရော ကှှနတွောကွ လိုးလိုကသွဖှင့ွ စောကဖွုတထွဲက လှှံကလှာပှီး သကစွု ဖငကွှားထဲ သုတရွညတွှေ စီးဆငွးသှားတော့သညွ။ ကှှနတွောွ ဖှညွးဖှညွးခငွှး သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို မှှလေိုးလိုး နရငွေး သကစွု ပါးလေးကို ယုယုယယကိုငကွာ သကစွု ပှောပှတာကို နားထောငရွငွး စီးမှှောနလေိုကသွညွ။ သကစွု မကှလွုံးတှကေ ဟိုးအတိတဆွီကို ပှနမွှငယွောငွ စဉွးစားနသညွေ။ ထိုနေ့ညက သကစွုနဲ့ စညသွူတို့ မငွဂြလာဦး ညဖှဈသဖှင့ွ သကစွု ရငခွုနနွမေိသညွ။ သကစွုမှာ စညသွူ့မိဘတှနသညေေ့ွ အိမရွှိပှငဆွငထွားသည့ွ မငွဂြလာဦး အခနွးထဲ မှေ့ယာကှီးပေါမွှာ အိပွ၍ စညသွူ ပှနအွလာကို စောင့နွသညွေ။

စညသွူက သူငယခွငွှးတှကေို ဘကခွလှာ night အတှကွ ဂုဏပွှုအရကဝွိုငွးသီးသန့ွ လုပပွေးနသဖှငေ့ွ နောကကွနှသညွေ။ စညသွူ့အမကေ တဈနေ့လုံး မငွဂြလာပှဲတှငွ ဧည့ခွံခဲ့ရ၍ ပငပွနွးလှနွးပှီး အိပမွရသဖှင့ွ အိပဆွေးသောကကွာ စောစော အိပယွာဝငသွှားတော့သညွ။ စညသွူ့ အဖေဦးလငွးက ခှံထဲတှငွ သူငယခွငွှး မတှဆွှမှေား ရပမွိရပဖွမှားအား အရကွ ဘီယာမှားဖှင့ွ ဧည့ခွံနသညွေ။ ဦးလငွး မှာ အိမပွေါထွပွ သားဖှဈသူတို့ မငွဂြလာဦး အခနွးထဲတှငွ မီးလငွးနသေေးတာ တှေ့ရသဖှင့ွ သားဖှဈသူ စညသွူ ပှနမွလာသေးကှောငွး သိလိုကသွညွ။ ဦးလငွး မငွဂြလာဦး အခနွးထဲတှငွ ခှှေးမဖှဈသူပငွှးနမညွေ စိုးသဖှင့ွ စကားပှောရနွ အိမပွေါထွပသွို့ တကလွာခဲ့သညွ။

ဦးလငွး အရကရွော ဘီယာရော သောကထွားသဖှင့ွ မူးနသညွေ။ ထိုအခှိနတွှငွ သကစွုမှာ အခနွးထဲတှငွ မငွဂြလာဦးညအတှကွ စညသွူဝယပွေးထားသည့ွ အတှငွးခံအသဈကို ဝတကွှည့နွသညွေ။ အတှငွးခံမှာ အဖှူရောငဖွှဈပှီး ကှိုးတှနှငေ့ွ ရှုပနွသညွေ။ သကစွုမှာ စညသွူရောကလွာပါက အသင့ဝွငလွာလို့ရအောငွ တံခါးကို စေ့ရုံသာစေ့ထားသညွ။ သကစွု ခနဓြာကိုယတွှငွ အတှငွးခံတဈခုသာရှိတော့သညွ။ ဦးလငွး အခနွးတံခါးကို မခေါကဘွဲ ဖှင့လွိုကမွိရာ ခှှေးမဖှဈသူမှာ မှေ့ယာကှီးပေါမွှာ အတှငွးခံလေးဖှင့ွ အိပွ၍ လှပနတောကို တှေ့ပှီး လီးတောငလွာသညွ။

ဦးလငွး မှာ ခှှေးမဖှဈသူ၏ လုံးဝနွးသည့ွ နို့တှေ တငွးကားသည့တွငပွါးတှေ သေးသှယသွည့ွ ခါးတှေ ခစှစွရာကောငွးသည့ွ သကစွု၏ မကှနွှာလေးကို မှငပွှီး လီးကှီးက ထောငမွတလွာတော့သညွ။ ကံကှမမြာက ဦးလငွးကို မကှနွှာသာပေးကာ ရုတတွရကွ မီးပကှသွှားသညွ။ ဦးလငွး ဖှညွးဖှညွးခငွှး ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု အိပနွသညေ့ွ ခုတငနွားကပသွှားလိုကသွညွ။ သကစွု မှာ မီးပကှသွှားသဖှင့ွ လန့ပွှီး စောငခွှုံကာ ငှိမနွမေိသညွ။ ဦးလငွး မငွဂြလာဦး မှေ့ယာပေါွ ထိုငခွလှိုကပွှီး ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု ပေါငတွှကေို စမွး၍ ပှတကွိုငလွိုကသွညွ။သကစွု လန့ပွှီး အောသွညွ။

” အမလေး ” သကစွု သူမပေါငကွို ကိုငသွည့ွ လကကွို ဖမွးကိုငလွိုကသွညွ။ ဦးလငွးနှင့ွ စညသွူ မှာ သားအဖဖှဈ၍ ခနဓြာကိုယွ မကှနွှာ အသံ အရပွ ခှှေးနံ့ အားလုံးတူသညွ။ မတူက လီးတဈခုပဲရှိသညွ။ ဦးလငွးက ငယစွဉကွ မိနွးမ လိုကစွားသူဖှဈ၍ လီးကှီးအောငွ ဂရုစိုကသွူဖှဈသညွ။သကစွု လကကွို ကိုငပွှီး မေးလိုကသွညွ။ ” ကို လား” အသံကို နှိမ့ပွှီး ဖှလေိုကသွညွ။ ” အင့ွ ဟုတတွယလွေး သကွ” သကစွု ဘာမှ မစဉွးစားတော့ စောင့နွရသေူဖှဈ၍ အလှနွ ပှောသွှားသညွ။ ဦးလငွးက ဘာမှ စကား ထပမွပှောတော့ပဲ သကစွု နှုတခွမွးတှကေို ဖိစုပနွမွးလိုကသွညွ။

သကစွုကလညွး ခငပွှနွးဖှဈသူ စညသွူ အမှတဖွှင့ွ ပှနနွမွးနသညွေ။ ဦးလငွး တဖှညွးဖှညွး သကစွု လညပွငွးတှကေို နမွးသညွ။ လှှာဖှင့လွကှသွညွ။ လညပွငွးမှ ဘောလွီကို စုပဖွှဲပှီး နို့တှကေို နမွးသညွ။ စို့သညွ။ ပှီးတော့ ခပကွှမွးကှမွးလေး ဗိုကသွားတှကေို နမွးသညွ။ လှှာနဲ့ လကှသွညွ။ တဖှညွးဖှညွး သကစွု ဗိုကသွားတှကနေေ ဆီးခုံလေးကို နမွးသညွ။ အတှငွးခံကို ဆှဲဖှဲပဈလိုကပွှီး ပေါငကွှားလေးကို လှှာနဲ့ လကှပွေးသညွ။ ထို့ပှငွ ဦးလငွး လကတွှကေ သကစွု တဈကိုယလွုံးကို ပှတသွပပွေးနသညွေ။ သကစွု တဈကိုယလွုံး ကော့ပှနလွနနွပှေီး စောကဖွုတကွှီးက အရညတွှေ စိမ့ထွှကကွာ ဖောငွးကားလာသညွ။

ဦးလငွး လကတွှကေ ခှှေးမနို့တှကေို ဆုပကွိုငနွရောမှ တဖှညွးဖှညွး သကစွု ပေါငကွှားကို ရောကလွာပှီး စောကဖွုတလွေးပေါအွုပကွိုငလွိုကသွညွ။ သကစွု မှာ ခငပွှနွးဖှဈသူ စညသွူ အဲ့လောကွ ပှုစုတကမွှနွး မသိခဲ့ပေ။ သကစွု မှာ စညသွူနှင့မွကှိုကခွငွ အရငကွ ဘဲနှဈပှေ ထားခဲ့ပှီး နှဈယောကစွလုံးက ရညွးစားဘဝမှာ လိုးပှီး ထားခဲ့သဖှင့ွ စိတနွာပှီး စညသွူကို ရညွးစားဘဝတှငွ ပေးမလိုးခဲ့ပေ။ စညသွူကလညွး သကစွု တှငွ ရညွးစားရှိခဲ့တာ သိသောလွညွး သူကို လိုးခှင့မွပေးသဖှင့ွ သကစွုအပေါွ ပိုပှီးတနဖွိုးထားကာ သကစွုကို အပှိုစဈဟုပငထွငပွှီး လကထွပယွူခဲ့ခှငွး ဖှဈသညွ။

ဦးလငွး လကတွှကေ ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု ပေါငကွှားရှိ စောကဖွုတလွေးကို အုပကွိုငထွားရာမှ တဖှညွးဖှညွး စောကဖွုတနွှုတခွမွးသားနှဈဖကကွို ဆှဲဖှဲလိုကသွညွ။သကစွု ပေါငတွှကေို အဆုံးထိဖှဲကားပေးထားကာ စောကဖွုတလွေးကို အစှမွးကုနွ ကော့ပေးထားသညွ။ ဦးလငွးမှာ သူ့လှှာကို ခှှေးမလေး ဖငကွှားမှ စောကဖွုတကွှီးတဈခုလုံးကို ဖိဆှဲ၍ စောကစွိလေးအထိ ပင့လွကှသွညွ။ သကစွု ခနဓြာကိုယတွဈခုလုံး ကငှတွကသွှားသညွ။ ဦးလငွးက သကစွု စောကဖွုတကွှီး ကို အားရပါးရ လကှနွတေော့သညွ။ သကစွုကလညွး ပေါငတွှကေို အဆုံးထိဖှဲကား၍ စောကဖွုတလွေးကို အစှမွးကုနွ ကော့ပှီး ဦးလငွး ဆံပငတွှကေို ဆှဲကိုငကွာ စောကဖွုတဖွှင့ွ ဖိပှတပွေးနသညွေ။

ခဏအကှာ သကစွု ခနဓြာကိုယတွဈခုလုံး ပှံတကသွှားသလို ကငှတွကကွာ ကာမပနွးတိုငွ ရောကသွှားတော့သညွ။ ဦးလငွးလညွး ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု တဈခှီပှီးသှားမှနွးသိ၍ သူ့လီးကို ခှှေးမစောကဖွုတမွှာ တေ့လိုကသွညွ။ သကစွုက သူ့စောကဖွုတမွှာ လာတေ့ထောကသွည့ွ ယောကွှားဖှဈသူ၏လီးကှီးကို ကိုငကွှည့လွိုကပွှီး ကှကသွီးမှှေးခှငွး ထသှားသညွ။ သကစွုမှာ ယောကွှားဖှဈသူ စညသွူ ၏လီးမှာ အဲ့သလောကကွှီးမညဟွု ထငမွထားခဲ့ပေ။ ဦးလငွး သူ့လီးကို သကစွုက သူ့စောကဖွုတထွဲ ဖိသှငွးကာ လိုးလိုကသွညွ။ သကစွုလညွး အခုမှ တဈခှီပှီးသှားသဖှင့ွ ယောကွှားက သူ့လီးကှီးဖှင့ွ လိုးပေးနတောကို အရမွးသဘောကပှှီး ခါးကိုကော့ကာ အလိုးခံနသညွေ။

သကစွု စောကဖွုတထွဲတှငွ လီးကှီးက ပှည့ကွှပနွသဖှငေ့ွ သကစွု အရသာတှေ့နသလေို ဦးလငွးလညွး အရသာတှေ့နသညွေ။ သကစွု ရမမြကတွှေ ထနလွာပှီး ဦးလငွး နှုတခွမွးတှကေို စုပနွမွးနတေော့သညွ။ ဦးလငွးလညွး ပှနလွညစွုပနွမွးပှီး လီးကို ဖိလိုးပေးနမေိသညွ။ သကစွု အရမွးအလိုးခံလို့ ကောငွးနသညွေ။ ရုတတွရကွ မီးပှနလွာသဖှင့ွ အခနွးထဲ ဝငွးထိနသွှားသညွ။ ”အိုး အဖေ ” ဦးလငွးမှာ ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု မှငသွှားသဖှင့ွ လီးကို စောကဖွုတထွဲ ဆှဲနှုတခွှှတကွာ ပုဆိုးဝတပွှီး အခနွးထဲက ထှကလွာလိုကသွညွ။ ဦးလငွး လှကေားတှငွ သားဖှဈသူ စညသွူနှင့ွ တိုးမိသညွ။

သားဖှဈသူ စညသွူမှာ အရကအွလှနမွူးလာသဖှင့ွ ဖခငကွိုတောငွ မမှငတွော့ပေ။ဦးလငွးမှာ သားဖှဈသူကို မှငပွှီး လန့သွှားကာ အသာလေး အိမအွောကကွို ဆငွးလာသညွ။ စညသွူမှာ အရကအွလှနမွူးလာသောလညွး ဖခငကွို မှတမွိသညွ။ သို့သောွ မိနွးမဖှဈသူ သကစွုကို လိုးခငှလွှနွးသဖှင့ွ ဘာမှ မပှောဘဲ မငွဂြလာဦးအိပခွနွးထဲ အမှနဝွငတွော့သညွ။ မူးနသဖှငေ့ွ ဖခငဖွှဈသူ အိမပွေါထွပကွ ဘာလို့ ဆငွးလာလညွး မစဉွးစားမိသေးပေ။ စညသွူ အိပခွနွးထဲ ဝငလွိုကသွညွ။ သကစွုမှာ ယောကခွမနဲ့ မှားယှငွးသှားတာကို ဝမွးနညွးပှီး ငိုမညရွှိတုနွး ယောကွှားဖှဈသူ စညသွူ မှာ အခနွးထဲ ဝငလွာသဖှင့ွ အံ့သှပှီး လန့လွဲလန့ွ သှားသညွ။

အခုမှ ယောကခွမဖှဈသူ ဦးလငွးက လိုးပှီးဆငွးသှားတာ ယောကွှားဖှဈသူက အခနွးထဲ ဝငလွာသဖှင့ွ အဖနေဲ့သား တိုးမှ သခှောသညွ။ ယောကွှားဖှဈသူ စညသွူက မူးနသဖှငေ့ွ ဘာမှမသိတာဟု သကစွု ထငမွိသညွ။ စညသွူက ခုတငပွေါတွကပွှီး သကစွု စောကဖွုတကွို လီးထိုးထည့ပွှီး လိုးတော့သညွ။ သကစွုမှာ စောစောက ယောကခွမဖှဈသူ ဦးလငွးနဲ့ လိုးနတေုနွး အရမွးကောငွးနခှေိနွ မီးလာသဖှင့ွ ယောကခွမဖှဈသူနှင့ွ လိုးနတော သိပှီး လန့ွ၍ ဖီးပကှသွှားပှီး ယခု ယောကွှားဖှဈသူ စညသွူက မူးမူးနဲ့ အတငွးဆောင့လွိုးနသဖှငေ့ွ ဖီးပှနတွကလွာသညွ။

ယောကွှားဖှဈသူ စညသွူလီးက ယောကခွမဖှဈသူနှင့ွ အကှာကှီး ကှာကာ သေးလှနလွှသညွ။ သကစွု စောကဖွုတကွ တဖှညွးဖှညွးပှနယွားလာရုံရှိသေး ယောကွှားဖှဈသူ စညသွူမှာ အတငွးဖိလိုးပှီး သုတရွညမွှား ပနွးထုတကွာပှီးသှား၍ အိပပွှောသွှားသညွ။ သကစွု အခုမှ ကာမစိတပွှနတွကလွာရုံရှိသေးသဖှင့ွ စိတထွဲ မရိုးမရှဖှဈကာ စညသွူအပေါွ မကှမနပေဖွှဈမိသညွ။ သကစွု စိတတွှကေ အရမွးတကကွှှလာနသညွေ။ သကစွု ရခှေိုးခနွးထဲဝငပွှီး စောကဖွုတကွို ရဆေေးလိုကသွောလွညွး သကစွု ကာမစိတတွှေ ပှနမွကသှေးသဖှင့ယွောကခွမဖှဈသူ ဦးလငွးကို ထပတွှေ့ခငှလွာ၍ အတှငွးခံဖှင့ွ အိမအွောကထွပဆွငွးလာမိသညွ။

အိမအွောကထွပတွှငွ ဘယသွူမှ မရှိပေ။ ခှံထဲတှငလွညွး ဘယသွူမှ မရှိတော့ခှေ။ လကရွှိအခှိနတွှငွ အိမထွဲ၌ သကစွု တဈယောကသွာ လှုပရွှားသကဝွငနွသလေို ဖှဈနသညွေ။ သကစွု ဧည့ခွနွးမှာ ထိုငပွှီး သူမနို့တှကေို ဆုပကွိုငဖွှဈညှဈနမေိသညွ။ ရုတတွရကတွှငွ အသံတဈသံထှကလွာသညွ။ ထိုသူက ယောကခွမဖှဈသူ ဦးလငွး ဖှဈသညွ။ ” သမီး အဖေ ကိုလိုအပလွား” သကစွု ဘာစကားမှ မပှောဘဲ ယောကခွမဖှဈသူ ဦးလငွးကို ပှေးဖကွ၍ ပါးစပကွို စုပနွမွးလိုကသွညွ။ ဦးလငွးလညွး ခှှေးမဖှဈသူကို ပှေ့ဖကပွှီး နှုတခွမွးတှကေို ဖိစုပလွိုကသွညွ။ နှဈဦးစလုံး ရမမြကတွှေ ပှငွးထနပွှီး လှုပရွှားမှုတှကေ မှနဆွနနွကှသညွေ။

ဦးလငွး မှာ ခှှေးမဖှဈသူ သကစွုကို အနမွးတှမခှောဘဲ ဖကထွားသည့လွကတွှကေို သကစွု ခနဓြာကိုယကွို ပှတသွပပွှီး ဘောလွီနဲ့အတှငွးခံကို ဆုပဖွှဲလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု ခှထေောကတွှကေို မပှီး သူခါးမှာ ခှိတလွိုကသွညွ။ သကစွု လကနွှဈဖကကွ ဦးလငွးလညပွငွးကို ဖကထွားပှီး ခှထေောကနွှဈခှောငွးက ဦးလငွးခါးမှာ ခှိတထွားသညွ။ နှဈဦးစလုံး အနမွးတှကေ မခှာဘဲ ပိုပှီးသာ ပှငွးထနလွာနသညွေ။ သကစွု မှာ ယောကခွမဖှဈသူ ဦးလငွး၏ အနမွးတှေ ပှတသွပမွှုတှကှေောင့ွ စောကဖွုတထွဲ ပို၍ ယားတကလွာပှီး အရမွးကောငွးနသညွေ။

ဦးလငွးမှာ ခှှေးမဖှဈသူ သကစွုကို မခှီထားလကွှ သူ့ပုဆိုးကို ခှှတွ၍ လီးကို ခှှေးမဖှဈသူ စောကဖွုတမွှာ တေ့ဖိလိုးသှငွးလိုကသွညွ။ ပှီးတော့ မကတွပရွပလွကွှ ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု တငပွါးတှကေို အပေါအွောကဖွိခှ မခှီပှီး စောကဖွုတကွို အောကမွှပင့ွ လိုးနတေော့သညွ။ နှဈဦးသား ရမမြကမွီးတှေ ပိုမိုတောကလွောငလွာနသညွေ။ဘာကိုမှ မမှငတွော့ပေ။ အသံတှကေ ပိုမိုကယှလွောငလွာသညွ။ ”အာ အား အငွး အင့ွ အား အင့ွ အင့ွ ” ဦးလငွး မကတွပရွပလွကွှ လိုးရတာ အားမရဖှဈလာသဖှင့ွ ဧည့ခွနွးရှိ နှဈယောကထွိုငွ ဆိုဖာခုံရှညပွေါွ လှဲကာဖိခလှိုကသွညွ။

ခနဓြာကိုယနွှဈခု ပူလကွှ အရှိနဖွှင့ွ ပဈကသှှားသညွ။ ” အား အမလေး သပေါပှီး” ခနဓြာကိုယနွှဈခု ပူလကွှ အရှိနဖွှင့ွ ပဈကသှှားပှီး ခှနှဈခှေောငွးကိုဖှဲ၍ ပေါငကွားထားသဖှင့ွ ပှဲနသညေ့ွ သကစွု စောကဖွုတကွှီးကို ဦးလငွး လီးကှီးက ဆောင့လွိုးခှဲသလိုဖှဈသှားပှီး ဆောင့အွကတှှငွ အနအထေားလှဲကာ သကစွု စောကဖွုတအွောကကွှားနားလေး အနညွးငယကွှဲသှားသညွ။ ဦးလငွး မှာ ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု နာကငှသွှားတာ သိသဖှင့ွ နှုတခွမွးကို စုပနွမွးပှီး ဖှညွးဖှညွးခငွှး လိုးပေးနမေိသညွ။ ခဏအကှာ ဦးလငွး မှာ လိုးတာရပပွှီး ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု ၏ စောကဖွုတွ နာကငှတွာ သကသွာအောငွ ပေါငကွို အနညွးငယဖွှဲပှီး ကှဲသှားသည့ွ စောကဖွုတအွောကကွှားလေးကို လှှာဖှင့ွ လကှပွေးလိုကသွညွ။

သကစွုမှာ နာကငှမွှုထကွ ကာမဂုဏခွံစားရမှုက ပိုနသဖှငေ့ွ ယောကခွမဖှဈသူ ဦးလငွး၏လီးကှီးဖှင့ွ လိုးပေးတာကိုပဲ ခံခငှနွတေော့သညွ။ ”ဖဖေေ လိုးတော့ ခံခငှနွပှေီ” ‘ အငွ ဖဖကေေ သမီးစောကဖွုတလွေး နာမှာစိုးလို့” ” နာနာ သမီး စောကဖွုတထွဲက အရမွးယားနပှေီး လိုးပါတော့ ဖဖရယွေေ” ဦးလငွးလညွး ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု ၏ သဘောအတိုငွး စောကဖွုတလွေးထဲ သူလီးကှီးကို ဖှညွးဖှညွးခငွှး ထိုးထည့ပွှီး လိုးပေးလိုကသွညွ။ ဦးလငွး လီးကှီးမှာ ခှှေးမဖှဈသူ သကစွု စောကဖွုတကွှီးထဲ တဈရဈရဈဖှင့ွ တိုးဝငသွှားသဖှင့ွ သကစွုမှာ နှုတခွမွးလေးကိုကကွာ နာကငှမွှုကို အံကှိတခွံပှီး စောကဖွုတကွှီးကို ကော့ပေးလိုကတွော့သညွ။

ထိုညက သကစွုနဲ့ ဦးလငွး မိုးလငွးခါနီးအထိ ဧည့ခွနွးထဲ ရခှေိုးခနွးထဲ လှကေားပေါွ လိုးဖှဈကသှညွ။ အိမရွှေ့မီးပိတပွှီး မှကခွငွးပှငပွေါတွှငလွညွး လိုးဖှဈကသှညွ။ လိုးလို့ဝလို့ မနကရွောကမွှ ကိုယ့အွခနွးကိုယွ ပှနအွိပကွှတော့သညွ။ကှှနတွောွ လညွး သကစွုပှောပှသည့ွ သူမနှင့ွ ယောကခွမဖှဈသူ ဦးလငွးအကှောငွး နားထောငပွှီး ဖီးတကလွာသဖှင့ွ ကှှနတွော့ွ လီးကို အရညတွှရှေှဲနသေော သကစွု စောကဖွုတကွှီး ဖိဆောင့လွိုးသှငွးပှီး ကာမပနွးတိုငကွို ရောကသွှားတော့သညွ။ ” သကစွု နငပွှီးတော့မလား” ” နငကွိုပှောပှရငွ ငါပှီးတာ နှဈခါတောငရွှိပှီ နငပွှီးတာကို စောင့နွတော။

ပှီးရငွ ဆငွးတော့ အဖရေော နငရွော လိုးထားတော့ ငါ့စောကဖွုတထွဲ ပူနပှေီး ငါပငပွနွးနပှေီ ညကှ ကိုကိုက လိုးဦးမှာလားမသိဘူး”ကှှနတွောွ သကစွုအပေါကွ ဆငွးလိုကရွာ လီးက စောကဖွုတထွဲက ထှကသွှားသဖှင့ွ စောကရွညတွှေ အမှားကှီးထှကကွလှာတော့သညွ။ သကစွု အိပယွာမှ ထပှီး ရခှေိုးခနွးဘကွ ထှကသွှားသဖှင့ွ နောကမွှ သကစွု ခနဓြာကိုယအွလှကို ကှညပွှီးတှေးနမေိသညွ။ တောတွောွ အလိုးခံနိုငတွဲ့ သူငယခွငွှးလညွးဖှဈ မိနွးမလညွးဖှဈသည့ွ အာဂသကစွုပါလားဟု တှေးနမေိသညွ။

ဘယလွောကွ လိုးလိုး ခနဓြာကိုယအွလှကမှသှားသည့ွ မိနွးမတဈယောကဖွှဈသည့ွ သကစွုကို သဘောကမှိသညွ။ ကှှနတွောွ သကစွု၏ ရှေ့ဆကသွှားမည့ွ ဘဝအရေးကို တှေးကာ သူမအပေါွ ကောငွးကောငွးဆကဆွံပေးမညဟွု စဉွးစားမိသညွ။ နောငလွာမည့ွ အရေးကို တှေးကာ မနခငှတွေော့။ လာမည့ဘွေး ပှေးကာတှေ့တော့မညဟွု ဆုံးဖှတကွာ မနကဖွှနတွှကေို ရငဆွိုငဖွို့ ကှှနတွောွ ပှငဆွငထွားနမေိတော့သညွ…… ပှီး။