မျောပါနေကြသည်

စဈကိုငှးတိုငှး အတှငှးက မှို့ကှီးမှာ မမိုး ဆိုတဲ့ အပှိုကှီး ရှိပါတယှ။အသကအှားဖှင့ှ ၄၀ ကှောပှါပှီး။ခနဒွာကိုယှ က ဂစ့တှာရှိတ့ှ ပုံစံ ခါးသေးလို့ ရငခှှီ ဖှဈပေးမဲ့ နို့ကလေးက လကတှဈကိုငစှာဘဲ ရှိပါတယှ။အပှိုကှီးကိုဗှ။ရုပရှညှ က မဆိုပါဘူး ခှောတုံးလှတုံးပါ။အပှိုဘဝ က သူကို လိုကပှှောသူတှမှေားပါတယှ။မမိုး စိတမှဝငစှားခဲ့ပါဘူး။စိတဝှငစှားမှု့ကို မထားခဲ့တာ မိဘမှားကှောင့ပှါ။ရပကှှကထှဲမှာ ဆှမှေိုးမှားရှိနတောက တဈကှောငှး မိဘကို လုပကှှှေးခငှတှာက တကှောငှးနဲ့ ဘဝကို ရငဆှိုငှ ကှောဖှှတနှရတယှေ။ညီမဖှဈသူ နဲ့ အမဖှဈသူ ကနှသှေးတယှ။

ညီမဖှဈသူ က အိမထှောငကှှသှားပါပှီး။အမဖှဈသူ အပှိုကှီးနဲ့ အမိအဖ ကို လုပကှှှေးရတော့တယှ။ ဘဝဆိုတာ အလှည့အှပှောငှးမှားလှပါတယှ။မိခငဖှှဈသူ နာရေးပှီးသှားပါပှီး။စိတဖှှသေိပ့မှှု့နဲ့ ကောငှးမှု့တှေ မမိုး လုပနှရသညှေ။မမိုး မိမိ လုပငှနှးဖှဈတဲ့ စက့ခှှုပဆှိုငကှို အားသှနှးခှနစှိုကှ ကှိုးပမှးမှု့ကှောင့ှ ဈေးထဲမှာ စကခှှုပဆှိုငကှလေး ဖှင့ထှားခဲ့ပါတယှ။တပည့မှမှားနဲ့ ပှောရှှှငစှှာ လောက ကို ဖှတကှှောနှပေါတယှ။ မှို့တောှ သန့ရှှငှးရေးကှောင့ှ မမိုး ဘဝအိမကှလေး အလှည့အှပှောငှးမှား ဖှဈလာပါပှီး။လမှးမှမလှတတှေော့ အိမဖှယပှေးရပှနသှညှ။

နိုငငှံတောကှ အစားပေး မှကှကကှေို ပှောငှးရှေ့ရတော့မယှ။မိမိတို့အိမမှှာ ယောငှကွှားသားဖှဈတဲ့ဇ တူကလေး နဲ့ ညီမဖှဈသူ ယောငှကွှားဘဲ ရှိပါတယှ။တူမ ဖှဈသူ မမောှ တို့ဘဲ ရှိပါတယှ။မမိုး တူတှေ တူမတှနေဲ့ အတူတူ ကှကသှဈကို ပှောငှးရှေ့ရတော့တယှ။ မမောရှေ လာအုံးဟဲ ဒီက သံတှေ လိုနလေို့ သှားပေးစမှး ဟုတကှဲ့ပါ မမောှ စကဘှီးလေးနဲ့ လကသှမားမှား လိုအပနှသေော သံမှားကို မှို့ထဲအထိ အဝယထှှကရှတော့တယှ။အသကှ ၂၀ အနားနီးနသေော မမောှ မမောနိုငှ မပမှးနိုငှ မှို့ထဲ အထိ ကှေ့ပတသှှားနရသညှေ။ မမိုး အသားခှောငှးတှေ ဝယရှအုံးမယဗှှို့ ။

အောှ အေးအေး ဘယလှောကှ လိုသေးလဲ ဝငှးထရံ အသားခှောငှးတှပေါ တှက့ရှရငှ တောတှောှ လိုနတယှေ အငှး ဝငှးထရံကို နောကမှှ လုပပှါမယှ အခု လိုအပတှာတှေ စာရေးပေးပါ ဟုတကှဲ့ မမမိုး ခဏနောှ အရငှ ရပကှှကကှ လကသှမားမှားမို့ စိတခှရှပါသညှ။လကသှမား ဆရာ စာရေးနခှေိနှ မမိုး ဆိုငကှယကှလေးကို ထုတပှှီး ညီမဖှဈသူအိမကှို သှားလိုကပှါသညှ။ ညီမ ယောငှကွှား က အမမိုး ကတှောှ သူငယခှငှှး က သဈပှဲစားဘဲ ဘယသှူလဲ ဘယမှှာနတောလဲ မမမိုး မှငဘှူးပါတယှ သူ ဒီကို ခဏခဏ လာတဲ့ လှိုငမှှိုး ဘဲ မမမိုး အောှ ဟုတလှား အငှး ကိုယအှခငှှးခငှှးဆိုတော့ ကောငှးတာပေါ့။

ကဲ သူဆီ သှားရအောငှ မမိုး နဲ့ မတ့တှောမှောငှ ဆိုကကှယှ တဈယောကှ တဈစီး နဲ့ ထှကခှှာလာကှသညှ။ သဈပှဲစား လှိုငမှှိုး က လိုအပတှာမှား အကှှေးစနဈနှင့ှ မမိုးကို ပေးလိုကသှညှ။မမိုး လှနစှှာ ပှောရှှှငမှိသညှ။မိမိ လကထှဲမှာ ရှိတာမှားနဲ့ ငှမှေား ပေးခှလေိုကသှညှ။သဘောကောငှးလှနသှော သဈပှဲစားပါဘဲ။ .. နေ့ကလေး ရကကှလေးမှား ကှာလာတော့ သဈပှဲစား မမိုးတို့ အိမကှို အဝငအှထှကမှှားနဲ့ ခငမှငမှှု့အားမှား ပိုလာခဲ့ကှသညှ။သဈပှဲစား လှိုငမှှိုး က အိမထှောငသှညှ ပါ။မမိုးတို့ အိမမှှာ ရှိတဲ့ လူ ၄ ယောကနှဲ့ လှိုငမှှိုး ခငသှလို အိမနှားနီးခငှမှှားနဲ့လဲ ခငမှငနှကှပေါတော့တယှ။

ဘဝ တဈကှေ့ က မမိုးတို့ ဘဝတဈဆစ့ခှှိုးပှနသှညှ။ကှကသှဈမှာ အနကှောလာပှီး ဖခငဖှှဈသူ ဆုံးပါးသှားတော့သညှ။သဈပှဲစား လှိုငမှှိုး မမိုးတို့ နာရေးမှာ လကမှလညအှောငှ အလုပရှှုပ့နှရတေော့သညှ။ကားအတှက့ှ ဧည့ခှံမှု့ လိုအပသှော အသုံးအဆောငှ လိုနသေော ပဈစညှးမှား အားလုံး ဂရု့တစိုက့ှ လုပကှိုငှ ဝယခှှမှးပေးတော့သညှ။မမိုး ကှေးဇူးတငလှို့မဆုံးပါ။ညစဉ့တှိုငှး ဖဲဝိုငှး အနညှးငယှ လူစောင့မှှားအဖှဈ ကစားစခေဲ့သညှ။လှိုငမှှိုး မမိုးတို့ အိမမှှာ ညစဉ့တှိုငှး အိပနှရတေော့သညှ။ နေ့အခါ လိုအပတှာမှားကို မမိုးကို ဆိုငကှယပှေါတှငပှှီး လှိုငမှှိုး ဈေးဝယခှှမှးရ လိုအပတှာမှား ကူညီပေးရနဲ့။

တစစ ခငမှငမှှု့အားမှား ပိုစခေဲ့ပှနတှယှ။အိမထှောငသှညှ လှိုငမှှိုး အဖို့ သဘောကှနတော မမိုး သိသလို ဖှဈနသညှေ။လှိုငမှှိုးအပှော လှိုငမှှိုး အကှည့ကှ မူမမှနတှာ မမိုးသိပါသညှ။ဒါပေ့မဲ့ မမိုး စိတအှထငအှဖှဈ မှတ့ယှူထားလိုကပှါတယှ။ရုပရှညအှဖှစ့ှ လှိုငမှှိုးက ရှိပှီးသားပါ။ဝတတှာစားတာ က အစ သန့သှန့လှေး နတတသှေော လှိုငမှှိုး အပှိုကှီးရဲ့ လှပသော ဂစ့တှာရှိတ့ှ ခနဒွာကိုယှ တံထှေးမှား မှိုးခခှဲ့တာ အကှိမကှှိမပှါ။ဆိုငကှယစှီးရငှ အိမပှှနကှှပှီ။ . ရကလှညှ အတှက့ှ ဝယရှ ခှမှးရ အခှိနတှှေ ကုနနှပှေီး။ဒီည နောကဆှုံးည ဆေးလိပှ ကှမှး လဘွကှ နှင့ှ လဘွကခှှောကှ မခနှှ ဝယနှရသညှေ။

ဘာလိုသေးလဲ မမိုး ရပါပှီး မောငလှှိုငမှှိုးရယှ ဘာမှ မလိုတော့ပါဘူး ကဲ ဒါဆိုရငှ အပှငမှှာ တခုခု စားရအောငှ ကှှှနတှောှ ဗိုကစှာနပှေီး အေးသှားလေ မမိုးနဲ့လှိုငမှှိုး ဈေးအပှငကှို ထှကပှှီး စားသောကဆှိုငကှို ဝငလှိုကကှှသညှ။ … တနှးလှားလေးပေါှ အိပပှှောနှသေူ လှိုငမှှိုး ဖဲရိုကနှသေူမှား ဖဲကို အာရုံထားနကှသညှေ။ခကှရှေးပှုတ့ရှေး သမားမှား အလုပရှှုပနှကှသညှေ။အိပပှှောနှသေူ အနီး မမိုး ခှစေုံရပပှှီး စောငတှဈထညှ လှှမှးခှုံပေးလိုကသှညှ။အိပနှသေူ အနီးမှ ခှာပှီး ထမွငှးခကှဖှို အနီးသှားလိုကသှညှ။ ဘာလိုသေးလဲ ဦးမှိုငှ အောှ ဂငှတှက့နှဲ့ မဆလာ လိုနတယှေ။

အောှ ဟုတပှါရဲ့ ခဏနောှ ဦးမှိုငှ အေးအေး မမိုး အိမထှဲ ဝငသှှားလိုကသှညှ။တနှးလှားပေါကှ လူတဈယောကှ ခမှှးနလေို့လား ဘာလားမသိပါ စောငကှလေး အပေါတှငပှှီး ခေါငှးမူးခှုံလိုကတှော့သညှ။ .. မနက့လှငှးခှိနှ က အစ ပှီးဆုံးအခှိနှ အထိ လှိုငမှှိုး ကူညီပေးရသညှ။သံဃံာတောမှှား အပင့အှဖိတ့ှ က အစ သူငယခှငှှးမှား ကားမှားဖှင့ှ လှိုငမှှိုး ကူညီပေးသညှ။ရပနှီး ရပဝှေး ဧညသှညမှှားကို ကားဖှင့ှ လိုကပှါ ပို့ပေးခဲ့သညှ။ဒါကို ကှည့ပှှီး မမိုး ကှေးဇူးတငနှမေိသညှ။ ဒီည လူတှေ အနညှးငယှ ရှိနသညှေ။မှိုးလှိုငှ အိမပှှနအှိပမှဲ့အကှောငှးမှား ပှောပှီး အိမကှို လာလညနှကှသေူမှားနဲ့ ။

မမိုးကို နုတ့ဆှကစှကားမှား ပှောဆိုပှီး လှိုငမှှိုး သူမိနှးမ ရှိရာ ပှနခှဲ့တော့သညှ။ .. မနေ့ည က ငါဖှင့ှ မအိပရှဲပါဘူးအေ ဟဲ မမောှ ဒါ နငအှဘကှီးဘဲဟာ ကှောကစှရာလား စကခှှုပနှသေူမှား မမောကှို မေးမှနှးပှောဆိုနကှသညှေ။ ဟုတပှ ညညှးက ကိုယအှဘကိုမှား ကှောကနှရသလေားအေ ငါဖှင့ှ အဖတှေေ့ခငှလှို့ လိုကတှောငှ ရှာနခငှသှေေးတယှ တကယဘှဲတောှ ကိုယအှဘ မို့ တောသှေးတယှ မမိုး စကားမှား ထှကလှာတော့ မမောှ ဘာမှ မပှောတော့ပါ။စက့ခှှုပဆှိုငမှှာ ရှိနသေော စကသှငှ သမာလေးမှား ဆရာ စကားသံကှောင့ှ ဘာမှ မပှောရဲကှတော့ပါ။

အားလုံးသော စကသှငသှူမှား မမိုးကို ခစှကှှောကရှိုသကှသညှေ။ . ညနေ အခှိနမှှာ ဆိုငကှ အပှနှ တူမဖှဈသူ ရခှေိုးနသညှေ။အိမထှဲကို လှိုငမှှိုး ဝငလှာတော့ မမိုး ရဲ့ အမအကှီးဆုံးက အောှ လာလာ ထိုငထှိုငှ စကားနညှးသော အပှိုးအကှီးဆုံး က ဒါဘဲပှောပှီး အိမနှောကဘှကဝှငသှှားသညှ။အခနှးတဈခု အနားရပပှှီး မမိုး မောငလှှိုငမှှိုး ရောကနှတယှေ ဟုတ့ကှဲ့ မမ သနပခှါးလိမှးတာ ပှီးတော့မယှ အောှ ဘယကှ လှည့လှာတာလဲ မောငလှှိုငှ ဘယရှယှ မဟုတပှါဘူး ဒီကိုဘဲ ထှကလှာတာ အောှ ဟုတလှား မနေ့က ရှာက လူတှေ ပှနသှှားကှတယှ။

ဒီည အိမနှားနီးခငှှးတှေ ညကှ အလညလှာတယှ သူတို့ပှနသှှားတော့ အိမမှှာ က တူကလေး တဈယောကဘှဲ ရှိနတော ညညကှ ကှောကသှလို ဖှဈဖှဈနတယှေ အောှ ဟုတလှား ကတှောလှဲ ဒီနေ့ မိနှးမနဲ့ စကားမှားလာတာ စိတညှဈတာနဲ့ ဒီထှကလှာတာ လှှောကသှှားမယှ စိတကှူးထားတာ အောှ ဘယမှှ လှှောကမှသှားနပေါနဲ့ ဒီမှာ နပေါ ထငရှာတှေ သှားမနပေါနဲ့ ဒီမှာ လာအိပတှော့ အဖောရှတာပေါ့ အငှး ကတှောှ ညကှမှ ပှနလှာခဲ့မယဗှှာ အခု စိတတှှလနလေေေို့ သူငယခှငှှးတှထေံ ခဏသှားလိုကအှုံးမယှ အောှ အေးအေး ဟိုဟိုဒီဒီတှေ လှှောကမှလုပခှဲ့နဲ့နောှ မောငလှှိုငှ။

ဟုတကှဲ့ပါ ည ၈ နာရီလောကကှှမှ ပှနလှာခဲ့ပါမယှ အောှ အေးအေး ခငမှင့မှှု့မှား တဆထက့ှ တဆမှားလာကှသညှ။ မမိုး ကတှောှ အိမမှှာ ထားစရာ နရော မရှိလို့ အမတို့အိမမှှာ သဈတှေ ထားခငှတှယှ ဟယှ ဥပဒနေဲ့ ညှိနမလေား မောငလှှိုငရှယှ အောှ အမကလဲ ကတှောှ က အမတို့ ဒုကခွရောကအှောငှ လုပပှါမလားဗှ ဒါတှကေ လိုငှးဝငပှှီးစားဟာတှပေါ တခုခု ဖှဈလာရငှ ကတှောှ ဖှရှငှေးပေးပါမယှ အဖမှးခံစရာရှိ ကတှောှ ခံပါမယှ ကိုယအှမကို ဘယဒှုကခွ အရောကခှံလို့ဖှဈမလဲ ဒါက ကိုယအှမလို့ သဘောထားလို့ ပှောကှည့တှာပါ မထားစခငှရှငေလှဲ ရပါတယှ မမိုး တခှားအိမတှှမှော ထားလိုကပှါမယှ။

အောှ အောှ အဲ့သလို့ မဟုတပှါဘူးကှယှ တာဝနယှူတယဆှိုရငှ ရပါပှီးကှယှ လာပှီး ပဈစညှးတှေ ထားလိုကပှါ ပါးခှိုင့လှေး ပေါအှောငှ မမိုးပှုံးပှနမေိသညှ။ … နေ့စဉ့ှ ရကတှိုငှး ညအခှိနှ ပဈစညှးမှား ကားပေါတှငကှှ ။ညအခှိနှ ပဈစညှးမှား ခလှိုကကှှနဲ့။မမိုးအိမမှှာ သောငတှငနှသေော လှိုငမှှိုး။ပဈစညှးမှား အရောငှးအဝယှ တည့သှှားလှှငှ မမိုးကို ထိနှးသိမှးခ အဖှဈ ပေးတတသှညှ။၅ သောငှး ၁ သိနှး အစသဖှင့ှ မမိုးကို ပေးအပတှတသှညှ။အတူတူ တှဲထိုငပှှီး မိသားစုမှားနဲ့ အတူတူTV ထိုငကှှည့နှခှေိနမှှားစှာ အထိ လှိုငမှှိုးကို မိသားစု အရငှးအခှာလို နထေိုငလှာကှသညှ။

မမိုးတို့ အိမမှှာ လိုသည့ှ အသုံးအဆောငှ စားနပ့ရှိကခွာ အစ မောငလှှိုငမှှိုး ဖှည့စှှမှးပေးခဲ့သညှ။အရငှ က အကှှေးယူထားသော သဈဖိုးမှားက အစ မောငလှှိုငမှှိုး မမိုးထံမှ မယူတော့ပါကှောငှး သဈမှား စပှီး ထားခဲ့ခှိနမှှာ ပှောခဲပါသညှ။မမိုးတို့ အိမဝှငှးခှံမှာ ၂/၁ အသားခှောငှးမှားဖှင့ှ ကာရံထားသညှ။အပှငကှ လူတဈယောကှ ခှောငှးကှည့ဖှို့ အလှနခှကလှှသညှ။ဟုတပှါသညှ ပဈစညှးထားသော နရောမှားအထိ မမှငရှပါ ခှေးတိုးလာဖို့ ခက့လှှသညှ။ကားဝငလှာဖို့ အခှိနကှ နီးလာပှီး။ ညအခှိနှ လူအမှား အိပနှပေေ့မဲ့ လူနှဈယောကကှ စကားပှောနသညှေ။

လှိုငမှှိုး က သူအိမထှောငရှေးမှား စီးပှားရေးမှား လငမှယား အဆငမှပှပေုံက အစထားပှီး စကားပှောနကှသညှေ။မမိုးခမှှ လှိုငမှိုး ကို သနားလာမိသညှ။အိမထှဲက မမနဲ့ တူမလေးက အိပနှပှေီး။တူဖှဈသူက သဈမှား အတငအှခှ လိုကပှါ လုပဆှောငနှသညှေ။အခှိနမှှားကှာလာတော့ စကားသံမှား တိတ့ဆှိတ့ငှှိမသှကလှာသညှ။ ညအခှိနှ လူခှတေိတှ မမိုးအိမထှဲက သာသာလေး ထှကလှာခဲ့သညှ။မိမိ အိမဝှနှးထဲက ကုတငှ တဈခုမှာ ထိုငနှသေူက လကပှှနသညှေ။မမိုး ခှသေံမကှားအောငှ သှားနမေိသညှ။လှိုငမှှိုး အိပတှတသှော နရောလေးပါ။ရငခှုနသှံမှားက မမိုးနှလုံးထဲမှာ တဒိတ့ဒှိတ့ဖှှဈနသညှေ။

မလုံမလဲနဲ့ အိမမှကှီးကို ပှနကှှည့မှိသညှ။ကုတငအှနီး ရောကလှာလလေေ ခှဖှေားလကဖှှားမှား အေးလာသလို ခံစားနမေိသညှ။လှိုငမှှိုး က သဈပငအှရိပအှောကကှ ကုတငပှေါမှှာ ထိုငနှရငှေ ခှလှမှေးနှေးနသေော မမိုးထံ ထလာခဲ့သညှ။ မမိုးအနီး ရောကလှာတော့ မမိုးလကကှို ဆှဲယူလိုကသှညှ။ကုတငှ အနီးခေါလှိုကသှညှ။လမိုက့ညှမို့ တောရှုံလူ မမှငတှှေ့နိုငသှလို ကုတငှ အပေါကှ ခှငထှောငပှိတ့စှ ခလှိုကလှှှငှ လုံးဝ မမှငနှိုငပှါ စီလှနှ ခှငထှောငှ အပှာရောငဖှှဈနတောက တဈကှောငှး သဈပငရှိပအှောက့ှ က ဖှဈနတောက တဈကှောငှး လမိုက့ညှ ကို ကှေးဇူးတငနှသလေို။

ခှံအတှငှးက မီးတှေ မှိတ့ပှှီး ထှကလှာတဲ့ မမိုးကို လှိုငမှှိုး ကုတငအှပေါှ တကခှိုငှးလိုကသှညှ။မမိုး ကုတငှ မပေါရှောကသှှားတာနဲ့ လှိုငမှိုး အပေါကှ ခှငထှောငကှလေးကို အောကကှို ဆှဲခလှိုကသှညှ။ စာရေးတာ ဒီမှာ ရပလှိုကရှ ကောငှးမလား မသိဘူး လူတှကေ မေးကှလိပမှယှ အပှိုကှီး နဲ့ အိမထှောငသှညှ လှိုငမှှိုး ဘယလှို နီးစပ့သှလဲ မေးလာခဲ့ရငှ  လူအယောကှ ၁၀၀ ရဲ့ အဖှေ က . လှိုငမှှိုး က သူမိနှးမ သူအပေါှ မကောငှးကှောငှး စီးပှားရေးမှာ နှောင့နှှေးအောငှ လုပနှကှေောငှး မမိုးလို စီးပှားရေး ကိုယပှိုငှ မရှိတဲ့ အကှောငှးမှားနဲ့ သနားစဖှယှ မကှနှှာလေးနဲ့ အသံတိုးတိုးလေး မမိုးကို ရငဖှှင့ခှဲ့ပါတယှ။

မကှာခငမှှာ မမိုး ဟိုတဈနေ့က စာရငှးမှာ တနခှှိနှ ဘယလှောကှ ခသှှားတာလဲ အောှ အေးဟုတတှယှ အမ မှတ့ထှားတယှ ခဏနောှ မမိုး အိမခှနှးထဲ ဝငပှှီး စာအုပကှို ယူလိုကသှညှ။စာအုပယှူပှီး စာပှဲအနား ထိုငလှိုကသှညှ။စာရငှးရှငှးခှိနမှှား က အလှနှ နညှးပါးလှပါတယှ လှိုငမှှိုး မရှိခှိနမှှာ မမိုးက လာပှီး ပဈစညှးမှား ခလှာသော ကားမှားအပေါကှ သဈတနခှှိနမှှားကို တှက့ခှကှရှသညှ။လာပှီး တငယှူသှားသော သဈတနခှှိနမှှားကို မှတယှူရသညှ။ဘေးခငှှးထိုငပှှီး စာရငှးရှငှးရပါတယှ အခုမှ ဘေးမှာ ထိုငပှှီး စာရငှးရှငှးခဲ့တာ မဟုတပှါ။

လူရှေ့ သူရှေ့မှာ ဒီလိုပါဘဲ ဒီမှာကှဲ့ မောငလှှိုငှ အသကှ ၃၇ အရှယှ လှိုငမှှိုး က မိနှးမကမှှးကှနသေေူပါ။အနီးမှာ လာပှီး ထိုငနှသေူကို စာရငှးမှားတှကခှကှပှုံမှားကို သူစာအုပထှဲက စာရငှးမှားနဲ့ တိုကဆှိုငနှရပေါတယှ။စကားလဲပှော စာရငှးလဲကှည့ှ မမိုး လကထှဲက ဘောပငကှို ယူလိုကှ မမိုးကှု ပှနပှေးလိုကနှဲ့ လှိုငမှှိုး ခှထေောကှ တဈဖကှ တငပှလလွငခှှိတ့ှ အထိုငပှုံစံ က မမိုးပေါငအှပေါကှို တငနှသလေို ဖှဈနသညှေ။စာရငှးရှငှးစဉ့ှ က မမိုးပေါငအှောကမှှာပါ။ ခှပှတေ့အှားကောငှးအောငှ လေးကငှ့နှစဉှေ့ ထပှီး စာမမှငသှလို ဘာလိုနဲ့ ထသလို လုပလှိုကှ ပှနထှိုငလှိုကှ။

မမိုးနဲ့ အကှည့ခှငှှး ဆုံအောငှ စကားမှားပှောလိုကှ မောငနှမစိတရှှိနသေူ မမိုး စောစော က သတိမထားမိပါ နောကဆှုံး လူခှတေိတ့ှ အသံတိုးတိုးရှငှးပှနသေူ လှိုငမှိုး ။သူခှထေောက့ကှ မမိုးပေါငအှပေါမှှာ သတိရခှိနမှရလိုကပှါ။ မမိုး ဘောပင့ှ ခဏ ဘောပင့ပှေးနပေေ့မဲ့ ဘောပင့ှ မကိုငဘှဲ မမိုးလကကှို ကိုငထှားသညှ။မမိုး လကပှှနရှုတ့သှိမှးခှိနှ မရပါ။လှိုငမှှိုး က သူရငခှှငထှဲ အမှနဆှှဲယူသှားသညှ။ ဟာ မောငလှှိုငှ လှှငမှှနလှှနပှါသညှ။မမိုးပါးပှငကှို အနမှးမိုး တဈခကှှ ကှရောကသှှားသညှ။ မမိုး စိတမှဆိုးပါနဲ့ ကတှောှ စိတမှထိနှးနိုငလှို့ပါဗှာ။

ပှောလဲပှော မမိုး ပေါငကှလေးကို ပှတ့ပှေးရငှ မကှနှှာခငှဆှိုငှ ပှောနသညှေ။ လှှတပှါအုံး လူတှမှငရှငှေ မကောငှးဘူး မောငလှှိုငှ မလှှတဘှူးဗှာ မမိုး က ခစှတှယလှို့ အဖှပေေးမှ လှှတပှေးမယှ အသံတိုးတိုးလေး နှဈကိုယကှှား လူနှဈယောကှ ပှောနသညှေ။ ဖယပှါအုံး လှှတ့ပှါအုံး မင့မှှာ မိနှးမကှီးနဲ့ပါ မောငလှှိုငရှယှ ဟာ ဒီမိနှးမ အကှောငှး မပှောနဲ့ အဲ့ဒါတှေ ပှောရငှ မမိုးကို ခစှတှဲ့စိတတှှေ မှားလဘေဲ စိတဆှိုးသလို လုပပှှီး မမိုးခါးကလေးကို ပုခုံးပေါကှ လကကှှီး က ဆငှးလာပှီး ဖကလှိုကသှညှ။ခါးတှနသှှားသလို မမိုးဖှဈသှားခှိနှ ပေါငပှေါကှ လကကှှီး က မမိုး ခှဆုံကို ထိထိမိမိ နှိုက့လှိုကပှှနသှညှ။

မမိုး အောက့ကှ လကကှို အမှနထှိနှးလိုကပှေ့မဲ့ ယောငှကွှားအားနဲ့ မိနှးမအား မယှဉပှှိုငနှိုငပှါ အ .အ.အ. လှှတပှါ မောငလှှိုငှ လူမှငလှို့ မသင့ပှါဘူး အသံတိုးတိုးလေး တောငှးပနလှိုကသှညှ။လှိုငမှှိုး လှှတမှပေးဘဲ ရငခှငှအှပလှိုကသှညှ။ခါးပှောငှးသှားတော့ မမိုး ခနဒွာကိုယှ လှိုငမှှိုးဘကှ အနညှးငယှ ပါသှားခှိနှ ပေါငကှလေး နညှးနညှး ဟသလို ဖှဈသှားသညှ။စောစော က ခါးကို ကိုငှးပှီး နောကပှစ့ထှားရှောငနှတော။ဆှဲယူလိုကတှော့ ဟနခှကှှ ပကှကှုနသှညှ။ထိထိမိမိ ဖှဈသှားခှိနှ အ. အ့အ့ လူမှငမှကောငှး့ အ့ အ့အ့ ဖယပှါအုံး့အ့အ့ အ့ အ့ အသံတိုးတိုးလေး ညီးသံလေး ထှကနှသညှေ။

ရုနှးအားမှား မရှိသလို ဖှဈလာသညှ။မမိုး လကသှညှးမှားက လှိုငမှှိုး ကှောပှငပှေါကှို ဖှဖှလေး ကုတ့ခှှစ့မှိသလို လှိုငမှှိုး ကို မသိမသာ ဖကနှမေိသညှ။ အ့ အ့ အ့ ဖယပှါတော့ မောငလှှိုငှ တောပှါတော့ ပှောသာ ပှောနသညှေ။လှိုငမှိုး ကို မမိုး ပှနဖှကနှရငှေ မရုနှးမိပါ။မမိုး လှိုငမှှိုး ပုခုံးအပေါှ မေးတငနှရငှေ အနှိုကှ အဆှ ကို ခံယူနသညှေ။ အ အ အ လူမှငမှကောငှးဘူး မောငလှှိုငှ မေးတငနှရငှေ မမိုးစကားကို ကှားလိုကရှတော့ ဒါဆို ကတှောှ အိပတှဲ့ ကုတငပှေါသှှားမလား မလှှတသှေးဘဲ ပုခုံးအနားက မမိုး ဦးခေါငှးအနား က နာကလေးကို ကပပှှီး ပှောလိုကသှညှ။

ရငခှငှှးအပှ စကားသံကှောင့ှ တောပှှီးကှာ ဒါလောကဆှို တောလှောကပှါပှီး မရဘူး ဘယသှူလာလာဗှာ ဒါဆိုရငှ ဒီမှာဘဲ ဟောသလို မမိုးကို ထိုငခှုံ အပေါကှို ဖိခသှလို လုပနှသညှေ။မမိုး မကှ့လှုံးပှုးသှားသညှ။ဧညခှနှးထဲမှာ အလငှးရောငကှှောင့ှ အိမထှဲက လူတှေ တှေ့မှငနှိုငသှညှ။ တောပှှီး မလုပနှဲ့ ဒါဆို ကုတငအှပေါသှှားမလား ဒီမှာဘဲ မမိုးနဲ့ ခစှပှေးရမလား မင့ကှှာ အဲ့သလို မလုပပှါနဲ့ကှာ တောလှောကပှါပှီး ကဲ ပှောမရ မပှောတော့ဘူး ဟာ ဟာ မလုပနှဲ့ လာခဲ့မယှ လှိုငမှှိုး မမိုးကို မကှနှှာခငှှး ဆိုငလှိုကသှညှ။ တကယနှောှ မမိုး အငှး အဲ့ဒါဆို ခဏလေး မမမိုး ပှောပှီး မမိုး ခှထေောက့ကှ လုံခှညကှို အမှနမှလိုကသှညှ။

ဘာလုပတှာလဲ အမှငမှတောပှါဘူး မလာမှာ ဆိုးလို့ စရံရိုကတှာပါ မမိုးရယှ မမိုး ပေါငလှုံးသားအပေါကှ ဖှတ့လှှှောကပှှီး အမှှေးထူထူ စောက့ဖှုတအှမှှေးမှားကှားထဲ လကခှှောငှးကလေးနဲ့ ကလိ ပေးလိုကသှညှ။မမိုး နောကနှညှးနညှး တှန့သှလို ဖှဈနသညှေ။လှိုငမှှိုး လကတှဈခှောငှးလုံး မမိုး စောကဖှုတ့ထှဲ ဝငသှှားတော့ ၅ ခကှှ ၆ ခကှှ အသှငှးအထုတ့ှ လုပပှေးလိုကသှညှ။စောစော က အစိ့ကလေးကို ကိုငမှိတာကို အ အ အ အ အ အာ့ လှိုငမှှိုး မမိုးပါးပှငကှို မှှေးမှှေး တဈခကှှ လှမှးပေးလိုကရှငှ အခနှးထဲက မမိုးကို ကှည့ရှငှ ထှကလှာခဲ့သညှ။မမိုး သူကို မကှည့ဘှဲ မှှင့တှက့ငှေးမိနပေုံရသညှ။

ကုတငှ အနား ထိုငစှောင့နှသေူ စိတမှရှညခှငှပှါ။အိမသှာမီး ငှိမှးသှားသညှ။ခှံမီးလဲ ငှိမှးသှားပှနသှညှ။မီးတှေ ပိတလှိုကတှော့ လှိုငမှှိုး စိတညှဈသှားသညှ။ဘယသှော အခါမှ မငှိမှးထားသော အိမသှုံး မီးတှပေါ။တောတှောနှဲ့ မမိုး ထှကမှလာပါ တောငနှသေော လီးကှီး က ညှိးခှသှေားပှီး။လှိုငမှှိုး စိတဓှာတ့ှ အကှီးအကယှကှသှှားပှီး။နညှးနညှးကလေး ကှာလာတော့ အိမထှဲက တံခါးပေါက့ကှ ပှင့လှာသညှ။ဒေါင့ကှောငှးကောငှး အမှိုးသမီး တဈဦးပါ ကုတငှ အနားလာဖို့ တှန့ဆှုတ့ှ တှန့ဆှုတှ လုပနှသညှေ။ မမိုး ရငတှဒိတ့ဒှိတ့ဖှှဈနသညှေ။ခှငထှောငခှလှိုကတှော့ မမိုးစိတတှှေ စဉှးစားခနှးဝငသှလို ဖှဈနမေိသညှ။

ငါမှားမှား မှားသှားပှီးလား လှိုငမှှိုး က ခှငထှောငှ ခပှှီးသှားတော့ ကုတငှ အလယမှှာ စောင့ကှှောင့ထှိုငပှှီး တုနှးလှုပ့နှမေိသညှ။လှိုငမှှိုး မမိုးအနား ဖငရှှေ့လာပှီး ထိုငနှသေူ မမိုးကို ဖကထှားလိုကပှှနသှညှ။အနမှးမိုးမှားနဲ့ အတူတူ လကတှဈဖကကှ မမိုး ထမိနအှောကကှို လှှိုဝငလှာသညှ။အထိအတှေ့ အကိုငအှတှယှ ကှှမှးလှသူမို့ အ့ အငှ့ အ့ အ့ ဟငှး့ အ့ အ့ အ့ အငှး့ အောှ့ အ့ အ့အ့အ့အောှ ကာမ ခလုပ့ှ အစိ့လေးကို အထကအှောကှ ပှတပှေး ဖှဖှလေးနဲ့ စောက့စှိ့နရော အလယတှည့တှည့မှှာ စကောဝိုငှးလှည့ပှတ့ှ ပှတခှှပေေးလိုကပှှနသှညှ။

အမှှေးမှားကှားမှာ အကှဲကှောငှးလေး က တုနှးတုနှးခါခါ ဖှဈနသညှေ။အပှတ့အှဆှဲမှားကှောင့ှ ထိုငနှသေူ မမိုး ခါးကလေးမှား ဆန့ခှှီ ကှခှေီ ဖှဈနသညှေ။လှိုငမှှိုး အကိုငအှတှယှ ညှငသှာလှပါသညှ။ထိုငနှသေူ မမိုး ပါးပှငပှေါကှို အနမှးမှားပေးရငှ ကုတငပှေါကှို လဲကှစဖေို့ ကနှလှကတှဈဖကဖှှင့ှ ကုတငပှေါကှို ဆှဲလှဲခနှပှေီး ဟို့ ဟို့ မ မ မမိုးရဲ့ တိုးညှငှးလှသော အသံကလေး ထှကလှာပမေဲ့ ကုတငအှပေါမှှာ လှဲကှနပေါပှီး။လှိုငမှှိုး က လှဲကှနသေူ မမိုး အပေါကှို ရောကသှှားအောငှ လဲနခှေိနအှတှငှး အပေါကှ ဖိလိုကပှါသညှ။ခေါငှးအုနှး တဈခုသာ ရှိသော နရောကို မမိုးခေါငှးကလေး ဘယညှာရိမနှပေေ့မဲ့ တကလှာသူ လှိုငမှိုးကို တုံးရီသော လကမှှားက အားမပါသလို တှနှးဖယနှမေိသညှ။

လှိုငမှိုး က လကတှဈဖကကှ လကတှဈအုပစှာ နို့ကလေးကို ခှမှပေေးနပှနသှညှေ။နို့အုံ့ပေါကှ လကကှို မမိုး လှမှးပှီးဖမှးယူနပှနသှညှေ။ဒါပေ့မဲ့ ထပလှှှကှ အပေါကှ လှိုငမှှိုး လကကှှမှးလေး နှဈခုက မမိုး နို့အုံ့ နှဈခုကို အိအိထှေးထှေး ကိုငနှလှှကပှေါ။မမိုး မကှစှိ့မှား မှိတ့ပှှီး ရှကအှားပို တှနှးလှနမှိပါသညှ။ . လှိုငမှှိုး မမိုး လုံခှညကှို အပေါကှို ဆှဲယူလိုကသှညှ။ရှကအှားပိုနသေူ ခေါငှးဦးတဖကမှှာ ဦးခေါငှးကို စောငှးပှီး မကှစှိ့မှိတထှားနသညှေ။ကှီးမာသော ပေါငတှနကှှီး နဲ့ ခှဆုံကို စမှးမိသှားသညှ။လှိုငမှှိုး မမိုးရဲ့ ပေါငနှှစ့လှုံးကှားနရောယူထားသော ခှထေောကကှ အပေါကှို တကလှာပှီး။

ဖိမိနသေော ပုဆိုးစကို ဒူးအောကကှ လှတသှှားအောငှ တဈဖကခှငှှး အမှနလှှုပရှှားလိုကသှညှ။ ဒူးအောကကှ ပုဆိုးစ လှတလှှတကှှှတကှှှတှ ဖှဈသှားသညှ။လှနနှသေော ပုဆိုးစ အဆုံးမှာ ကှီးမာလှသော ဒုတခှှောငှးကို ကို လှိုငမှှိုး ကိုငထှားလိုကသှညှ။လကတှဈဆုပနှီးနီး ရှိနသေော လီးကှီးကို မမိုးပေါငဂှှဆုံ စောက့ဖှုတ့နှဲ့ ထိမိနပေါသညှ။လှိုငမှှိုး ညာဘကလှကနှဲ့ မမိုး စောက့ပှတကှို လကညှှိးရှေ့ပှေး ကလေး လုပပှှီး စောက့ခှေါငှးကို ရှာလိုကသှညှ။မမမိုး လကတှဈဖကကှ မမိုးမကှနှှာအပေါှ ဖုံးအုပလှာပှနသှညှ။ရှကအှားပိုနသေူ မမိုး တဈယောကပှါ။ရှက့ရှှာပမပေေါ့ဗှာ။

ရငခှငှှးအပှ ထပထှားနသေော အပေါကှ လှိုှုငမှှိုး လကကှလေး က မမိုး နဲ့ သူကှားက လှတလှှတကှှှတကှှှတှ ထှကခှှာလာသညှ။ လှိုငမှှိုး ဖငကှလေး က အောကဘှကကှို တဖှေးဖှေး ဖိဆငှးလာခဲ့ပှီး အ့ အ့ ဖှေးဖှေး လှိုငမှှိုး လီးကှီး က တဝကအှထိ တိုးဝငနှပေါပှီး တှနှးထားသလို ဖှဈနသေော မမိုး လကကှ လှိုငမှှိုး လကမှောငှးနှဈဖကှ အပေါမှှာ ဖှဈနသညှေ။ အတိုးအဆုတှ ၄ / ၅ ခါ လုပပှေးလိုကသှညှ။ အ့ အ့ အငှးးးး တိုးတိုးသဲ့သဲ့ ညညှးထှားသံလေး က လှိုငမှှိုးကို ဖိအားပေးစသညှေ။စီးပိုငလှှသော အခေါငှးထဲမှာ လီးက အကုနဝှငသှှားဖို့ ဖိအားပေးသလို ရှိလှသညှ။

မမိုး ခှထေောက့မှှား စိ့လာသလို ဖှဈလာနသညှေ။မမိုး အောကနှုတ့ခှမှးသားကို ကိုကထှားမိနသညှေ။စောက့ခှေါငထှဲက နာလှနလှို့ အံ့ကှိတ့ခှံနသညှေ။စောက့ခှေါငှ တဈခုလုံး တငှးတငှးကှပကှှပကှှီး ဖှဈနသညှေ။ တိုးဝငဖှို့ အတငှးကှိုးစားနသေော လီးကှီး က အပေါကှနေ အောကကှို စုနဆှနလှှုပရှှားနသညှေ။မမိုး အခေါငထှဲ ဆစ့ကှနဲ့ ဖှစ့သှှားသလို အတှငှးသားမှား နာကငှသှလို ဖှဈသှားခှိနမှှာ မမိုး သိလိုကပှါသညှ။လှိုငမှှိုး ဆီခုံနဲ့ မမိုး အကှဲကှောငှးနဲ့ ထိထိ ကပကှပှ ဖှဈသှားပါပှီး အောဟှောှ ….အငှးးဟငှးး….အ….အ….အောှ….အ….အ….အောဟှောှ….အငှးးးးး…..အိ….အင့ှ….အင့အှင့ှ….အ.အအအအ….. မမိုး အသံကို သခှော နားထောငကှှည့မှယဆှိုရငှ မနီးမဝေးက ရတှငှေး အနားက ကှားနိုငပှါသညှ။

နာကငှမှှု့ဒဏကှို မမိုး အံ့ကှိတခှံပေးနသညှေ။ပုခုံ နှဈဖကှ ကှိုငှးလှှိုပှီး ဖကသှိုငှးလိုးနညှးနဲ့ ဖှေးဖှေး မှနမှှနှ လိုးနသေူ လှိုငမှှိုး အကှိုကတှှေ့နပေါသညှ။ မတှေ့လို့ ရမလား စီးစီးပိုငပှိုငှ အပှိုကှီး စောက့ခှေါငှးက လှိုငမှှိုး လီးကို ဖမှးဆုပထှားသလို ဖှဈနသညှေ။ အင့အှင့အှင့ှ …. အအအ…. အီးးး…. အအအ…..အောှ….အအအအ အမှနစှနစ့နှဲ့ လိုးခကှမှှား ကှလာပှနသှညှ။ အအအအ.အောှ…..အင့အှင့အှင့ှ…. အအအအအ ကုတငလှေး တုံခါနသညှေ။ ကှှိ….ကှှီ….ဂှီး ကှှီဂှီး ဂှီးဂှီး ဂလောက့ှ ဂလောက့ှ တိုးတိုးလေး ကုတငလှေးက မှညှးကှှေးနသညှေ။

ကှမှးပှားလေးမှား က တဈခပှနှဲ့တဈခပှှ လကခှငှှးယှကခှငှသှလို လှမှးပှီး ပုတခှတ့နှကှသညှေ။ကုတငှ ဆင့တှနှး ကှီးက အပေါကှ ကှမှးပှားလေးကို ဘောလီဘောပုတ့သှလို လကနှဲ့ ပုတ့ခှတသှလို ဖှဈနသညှေ။အနီးကပှ အပုတ့ခှံနရတော မမိုးဖငအှနား က ကှမှးပှားလေးပါ။ အအအအ….အင့အှင့အှင့ှ….. အှောဟှောှ…. အအအအ.အောှ…..အအ….အင့ဟှင့ှ….အောှ လိုးခကှမှှား က နှေးသှားလိုကှ မှနသှှားလိုကနှဲ့ မမိုးကို ကာမနှံအတှငှး တဖှေးဖှေး ဆှဲခေါသှှားသညှ။ ရကမှှား နေ့မှား ကှာညောငှးလာခဲ့သညှ။လူတှေ ပတဝှနှးကငှတှှေ တိတတှခိုး သမုဒ့နှကှပှေီး။

မမိုးကို ဆှမှေိုးသားခငှှးမှား က ဒီလို မနထေိုငသှင့ကှှောငှး ပှောပှနပမေေဲ့ စက့ခှှုပဆှရာမ မမိုး ခေါငှးမာစှာ ခှန့တှုံ့ပှနခှဲ့သညှ။ ရှငတှို့အမှငကှို ကမှတို့ က မောငနှမလို နကှတောပါ ပတဝှနှးကငှှ က စီးပှားတကလှာလို့ မနာလိုလို့ ပှောတာပါ ဂရု့စိုကမှနဘေူး ကိုယစှီးပှားရေး အတှက့ဘှဲ ကိုယကှှည့မှယှ အားအားရှိ သူမှား အတငှးတှေ ပှောမနအေားဘူး ကဲ အခုကှည့လှေ မောငလှှိုငှ က သူရဲ့ သဈလုပငှနှး အတှက့ဆှိုပှီး ကှှှနမှတို့ အိမမှှာ သဈစကထှောငပှေးထားပှီး ဒါက မောငလှှိုငနှဲ့ ကှှှနမှ ဖကစှပ့လှုပကှိုငနှတော တဈလ ကို ဆယသှိနှး အောကခှံ ဝငငှှရှေိနတယှေ။

ကှှှနမှ စကခှှုပစှားလို တဈလ ၂ သိနှး ပိုအောငှ မလုပနှိုငဘှူး သူမှား စီးပှားတကတှာ မနာလိုတိုငှ ဟိုလူ ပေးစား ဒီလူပေးစားနဲ့ ပတဝှနှးကငှှ က ဒီအတိုငှးဘာဘဲ ဟငှးးးး မပှောခငှလှို့ ကှည့နှတောနောှ ပှောတဲ့ တနေ့ တှေ့မယှ မမိုး အကှောငှး ကောငှးကောငှးသိသှားမယှ မမိုးရဲ့ စကားသံမှားကှောင့ှ ပတဝှနှးကငှှ မှာ စကားမှားပှံလှှင့နှပေေ့မဲ့ မမိုးဘကကှ ပါသူ ရှိသလို မပါသူ လူမှနမှှားစှာ ရှိနကှသညှေ။ဆှမှေိုးမှား ကို မမိုး အားမနာတမှး ပှောလှှတတှတသှညှ။လူရငှးမှား အိမကှို အလညမှသှားကှသလို ဆှမှေိုးမှား အဝငအှထှကှ နညှးလာကှပှနသှညှ။

အဝငအှထှကှ ပုံမှနရှှိနသေူ က ……… . သဈမှားဖမှးဆီး အသံမှားကှားလိုကရှငှ မမိုး ပှာယာခတနှသညှေ။ဖှက့သှင့တှာမှားကို ဘုနှးကှီးကှောငှးမှားထံ ပိုသင့တှာ ပို့ကှ။နီးစပ့ရှာ ဆှမှေိုးမှားထံ အပ့ထှားသင့တှာမှား အပထှားလိုကသှညှ။တူဖှဈသူ က အရှယရှောကပှှီးတာ ကှာပါပှီး ပှီးခဲ့သော လမှားစှာက အိမထှောငကှှသှားတော့ ဒီအိမကှှီးမှာ မမကှီးနဲ့ မမိုး နဲ့ တူမလေး မမောဘှဲ ရှိနတေော့တယှ။တဈအိမလှုံး လူ၃ယောကဘှဲ ရှိနကှပေါတယှ။မမ အပှိုကှီး နေ့ခငှးမှာ အားနလှှငှေ ဆှမှေိုးမှားရှိရာ သှားတတသှလို အိမနှာနီးခငှမှှားထံ အလညသှှားတတသှညှ။

အိမမှှာ ယောငှကွှားသား မရှိပါ တခါတလေ လှိုငမှှိုး က သဈစကလှညပှတခှှိနမှှ လာပှီး အိပတှတသှညှ။သဈစက့ှ ဝိုငှးဆရာမှား က ညဆငှးဆိုလှှငလှဲ လှိုငမှှိုး ဦးစီးပှီး လညပှတရှသညှ။ဝိုငှးဆရာမှား အလုပပှှီးတာနဲ့ ပှနသှှားတတကှှသညှ။ . မမိုး လေးဘကကှုနှးထားသညှ။နောကကှ လှိုငမှှိုးရဲ့ လိုးခကှမှှားကှောင့ှ ခေါငှးကှီး က ရှေ့ကို တိုးတိုးသှားတော့သညှ။ ဖတ့ှ…..ဖတ့ဖှတ့ဖှတ့ဘှကှ …..ဖတ့ဘှကှ…..ဖတ့ဖှတ့ဖှတ့ှ…. အင့အှင့အှင့ှ ….အ.အ.အ….အင့အှင့ှ. လိုးခကှတှိုငှး မမိုး ကောငှးနသညှေ။သဈစကှ အတှငှး က အပှငလှူမှား မမှငအှောငကှာရံထားသော ကပအှနီးက ကုတငလှေးပေါှ ခှငထှောငအှတှငှးမှာ လှိုငမှှိုး ခိုငှးသမှှအတိုငှး အလိုးခံပေးနသညှေ။

တခါတလေ မမိုး က အပေါကှ တကပှှီး ဆောင့ပှေးရပှနသှညှ။လိုးနညှးမှားစှာကို တတကှှှမှးနားလညနှပှေီး။ မမိုး ပကလှကလှှနလှိုကအှုံး ကုနှးပေးနသေူ မမိုး လီးကှှတသှှားတာနဲ့ ပကလှကကှလေး ဖှဈသှားအောငှ ကုတငအှပေါှ လှဲအိပလှိုကသှညှ။မမိုး ပကလှကကှလေး ဖှဈသှားခှိနှ လှိုငမှှိုး မမိုး ပေါငနှှစ့ဖှကှ မပှီး ဖငထှောငသှလို လုပပှှီး လီးနဲ့ အပှိုးကှီး မမိုးကို လိုးနပှနသှညှေ။ အင့အှင့ှ …. အ….အ…..အင့အှင့ှ….အာ…..အ…..အ…..အင့အှင့အှင့ှ. လိုးခကှမှှား က ဖှေးဖှေးတဈမှိုး မှနမှှနှ တဈမှိုးနဲ့ ကာမတဏှာကှောမှာ မှောပါနကှသညှေ။ခဏအကှာမှာ လိုးခကှမှှား မှနလှာသညှ။

မကှာခငှ တဖှေးဖှေး လိုးခကှမှှားနှေးလာနတေော့သညှ။ မမိုး အိမထှဲ ပှနဝှငပှှီး အခနှးထဲ ဝငသှှားသညှ။တဈဖက့ှ အခနှးထဲက အိပမှပှောနှသေူ မမောှ တဈယောကှ မကှစှိ့ထဲမှာ သူအဒေါှ အဖှဈသနှစ့ကှို အမှောငထှဲက မှငနှပေုံကို ပှနတှှေးနမေိသညှ။လူတှေ အပှောမှားလို့ အိပမှပှောနှတော မမောပှါ ညအခှိနှ အဒေါဖှှဈသူ မီးတှေ ပိတနှသေံမှား ကှားလို့ အဒေါဖှှဈသူ အိပမှယှ ထငနှသညှေ။အဒေါကှ သူအခနှးတံခါး ပိတသှံကှားလို့ အဒေါှ အခနှးအတှငှး ဝငပှှီး အိပတှယှ ထငနှသညှေ။သေးပေါကှ ထဖို့ မမောပှှငလှိုကသှညှ။မိမိအိပခှနှးထဲက တံခါးကို ဖှင့လှိုကတှာ နဲ့ မမိုး အိမမှကှီးတံခါးကို ဟပှီးအပှငှ ထှကသှှားနပေုံကို လှမှးမှငလှိုကရှသညှ။

မမောှ အမှငမှှားတယှ ထငမှိသညှ။သာသာလေး ခှောငှးကှည့မှိသှားသညှ မိမိအခနှးထဲမှ မထှကသှေးပါ မမောှ အခနှးထဲက အဒေါအှကှီးဆုံး က အိပမှောကှနပှေီး သခှောအောငှ နောကဖှေး တံခါးမှ သာသာလေး အသံမကှားအောငှ ကလန့မှှားကို ဖှေးညှငှးစှာ ဖှင့လှိုကသှညှ ဟဟလေး ဖှဈသှားခှိနမှှာ အပှငှ က အခှအနေေ က လရောငှ အနညှးငယဖှှင့ှ လူတဈယောကှ သှားနပေုံကို မှငတှှေ့လိုကရှသညှ။ အဒေါဖှှဈသူ ဒေါမှိုး ဖှဈနသညှေ။သဈစကကှို အပှငလှူမှား မမှငတှှေ့ရအောငှ ကာရံထားသော ကုတငဘှကကှို လှှောကသှှားပုံကို လှမှးပှီး မှငတှှေ့လိုကရှသညှ။ကပမှှား ကာရံထားတော့ ကုတငှ အစှနှးဘဲ မှငတှှေ့ရပါတယှ ခှငထှောငှ တဈခု က လှုပခှတသှှားသလို ထငမှိလိုကခှှိနမှှာ။

မမောှ တံခါးကို ပိတပှှီး မှှင့သှက့စှှာ ရပနှမေိတော့သညှ။မမောှ မကှနှှာမှာ မကှရှညစှမှား ကှလာခဲ့သညှ။ … မမိုး လူတှေ အပှောမှားနတေော့ အနအထေိုငှ ဆငခှငှနှရသညှေ။လှိုငမှှိုး က မမိုးတို့အိမမှှာ ဘုရငတှဈဆူ ဖှဈနသညှေ။မမိုး အမကှီးကို တည့အှောငှ ပေါငှးတတသှညှ။မမောှ အတှက့လှဲ လိုအပသှော အလှကုနမှှားနဲ့ စညှးရုံးတတသှညှ။ဘေးတဈစိမှးမှားလာလှှငှ မကှိုကသှလို လုပတှတသှညှ။အဓိက မမိုးကို လှိုငမှှိုး ကိုငထှားတော့ မကှိုကပှုံမှားကို ပှောပှတတသှညှ။မမိုး က လှိုငမှှိုး မကှိုကတှာ တှေ့ရငှ သူအပှောမှားဖှင့ှ မညသှူကို မဆို ပှောလိုကသှညှ။

ဘေးတစိမှး မဆိုထားနှင့ှ အိမကှ အမကှီး အပါအဝငှ တူမဖှဈသူပါ မလှတတှမှး ပှောလိုကသှညှ။တူမ ဖှဈသူ အနအထေိုငှ မတတလှှှငှ ခှှနတှှနှးလုပပှှီး တိုငှးတတသှူ လှိုငမှှိုးကှောင့ှ မမောအှပှောခံရတာ အကှိမကှှိမပှါ။မမိုး လှိုငမှှိုးကို အထငကှှီး လေးစားပါသညှ။တူမဖှဈသူနဲ့ ရောရောဝငဝှငှ မနတတလှေို့ပါ။တနေ့မှာ အိမကှ ခကှစှရာမှား လိုအပလှာသညှ မနက့ခှငှး ဈေးသှားဖို့ လိုလာပှီး မမိုး နမကေောငှးတော့ မသှားနိုငပှါ။ဒါနဲ့ တူမ ဖှဈသူနဲ့ လှိုငမှှိုးကို ဈေးဝယလှှှတလှိုကသှညှ။ အခှိနတှို အတှငှး ဈေးဝယှ ပှနလှာကှသညှ။မနက့နှေ့လညအှတှက့ှ ခကှပှှုတ့ဖှို့ ခကှပှှုတ့တှာဝနှ အမအကှီးဆုံးနဲ့ တူမ ဖှဈသူ ခကှပှှုတရှသညှ။

ဧည့ခှနှး အတှငှးထိုငပှှီး စကားပှောနသေူ နှဈယောကှ က မမိုး နဲ့ လှိုငမှှိုး ဖှဈနသညှေ။ဒီနေ့ ဥပုဒ့နှေ့မို့ ဈေးဆိုငမှှားစှာ ပိတကှှပါသညှ။ဈေးဖှင့ခှှိနမှှားမှာ ဈေးက စကခှှုပဆှိုငကှို လှိုငမှှိုး အမှဲတမှး လာနတတသှညှေ။ဈေးထဲမှာလဲ အပှောမလှတပှါ အပှောခံနရသညှေ။ဒီလို နဲ့ နထေိုငလှာကှတာ ၂၀၁၅ ခုနှစ့ရှောကလှာခဲ့ပါပှီ။ .. အခုမှ လူတှေ အပှောကို မမိုးလှတသှှားသညှ။ဈေးဝယှ ဘာဝယှ လှှပစှဈပဈစညှးမှား အဝယကှို တူမဖှဈသူနဲ့ လှိုငမှှိုး အဝယထှှကနှတတသှညှေ။နောကဆှုံး ဘာဝယဝှယှ တူမဖှဈသူနဲ့ လှိုငမှှိုး ကို လှှတထှားလိုကသှညှ။

မောငလှှိုငမှှိုး ပှောတာ မလှနပှါဘူး သူပှောပုံ က မမိုး လူတှေ ဘာပှောပှောဗှာ ကတှောှ ခစှတှာ မမိုးတဈယောကပှါဘဲဗှာ အောငမှယှ ကောငကှလေး စကားတတတှယှ နငမှိနှးမ ဘယသှှားထားမလဲ ဟာဗှာ ဒီမိနှးမ အကှောငှးမပှောပါနဲ့ဆိုတာ မမိုး ပှောပှနပှှီး တကယမှိနှးမ စဈစဈ က ဟောဒီက မမိုးဗှ အောငမှယှ ကောငကှလေးနောှ ဘာ သူမိနှးမလဲ မဟုတလှို့လား အခု လိုးပှလိုကမှယှ ဟငှးနောှ ကောငစှုတကှလေး ဖယပှါအုံး ဒါနဲ့ လူတှေ ဘာပှောနတယှေ ထငသှလဲ မမိုး ဘာပှောနသလေဲ မမိုးတူမ နဲ့ ဖှဈနတောတဲ့ဗှ အဲ့ဒါ ဘယသှူပှောတာလဲ ပှောစမှး သှားပှီး ကလောတှုတလှိုကမှယှ။

မမိုးကလဲဗှာ ပတဝှနှးကငှှ အသံဘဲဟာကို မမိုး သိသားဘဲ မမောှ အနအထေိုငှ မတတရှငှ ကှှှနတှောှ ညီမလေးလို သဘောထားသလို ဟောဒီက ခစှမှယားလေး တူမမို့ တူမလေးလို သဘောထားပှီး အမှငမှတောတှာ တှေ့တိုငှး တိုငှးပှောနရတော သိရဲ့သားနဲ့ဗှာ အငှးပါ မမိုး သဘောပေါက့ပှါတယှ ဒါပမေဲ့ ငါတူမလေး ကို မှိုခှိုးမစှ့ခှှိုး ပှောတာတော့ မခံနိုငဘှူးဟေး ဟာ မမမိုး ကလဲ သူတို့ ဘာပှောပှော ဂရု့စိုက့မှနနေဲ့ မမိုး အပှောမခံရရငှ ပှီးရောပေါ့ဗှာ ဒါမှ သူတို့တဈတှေ မမောဘှကှ လှည့သှှားခှိနှ ကှှှနတှောနှဲ့ မမိုး ပိုပှီး လှတလှပသှှားတာပေါ့ဗှာ။

လှိုငမှှိုး စကားမှားက မမိုးကို အသိတရားတဈခု အဖှဈမှတယှူထားလိုကသှညှ။မှနနှပေါသညှ ယခုတလော လူတှေ သူအကှောငှး မပှောကှပါ အနမှနှေ ပုံစံနဲ့ နထေိုငလှာတာ ၂ နှဈအနားလကပနှပေါပှီ။ ယခု ၂၀၁၅ ခုနှဈရောကလှာတော့ မမိုးကှောင့ှ မဟုတဘှဲ မမောှ ဖှဈနိုငကှှောငှးမှားကို ဆှမှေိုးမှား က ပှောနသေံ ကှားနရတော ၃ လ ကှောနှပှေီး။အနမှနသှေူမှား အဖှဈ မမိုးနဲ့ လှိုငမှှိုးကို မှတယှူသှားပှီး လှိုငမှှိုး က မမောကှို ကှံနတောဟု သတငှးသဲ့သဲ့ကှားနရသညှေ။မမောှ က လှိုငမှှိုးကို စကားသင့ရှုံဘဲ ပှောတတသှညှ။လှိုငမှှိုး ကလဲ မမောကှို သင့ရှုံသာ စကားပှောတတသှညှ။လှိုငမှှိုး စကားအပှော အမှားဆုံး က မမိုး ဖှဈနလေို့ပါ။ .. မမောှ ဆိုငကှယနှောကှ က ထိုငလှိုကပှေ့မဲ့ သင့ရှုံလေးဘဲ ထိုငလှိုကပှါသညှ။

အဒေါဖှှဈသူနဲ့ ညှိနသေူ လှိုငမှှိုး ကို ကှည့မှရပါ။သူကှောင့ှ အဒေါဖှှဈသူ အောငှေါက့တှာမှား ခဏခဏ ခံနရသညှေ။အသိမိတဆှှေ ကောငကှလေးမှားနဲ့ စကားပှောနလှှငှေ လှိုငမှှိုး နဲ့ တှေ့မှငမှှာကို မမောှ ကှောကနှမေိသညှ။တခါ က အိမကှို အလညလှာသူ ယောငှကွှားလေး အနားထိုငပှှီး စကားပှောနတောကို မမောကှို စားမတတှ ဝါးမတတှ အကှည့တှှနေဲ့မမောှ လှိုငမှှိုး ကို ကှည့ပှှီး အော့နှလုံးနာမိသညှ။ ဒါပေ့မဲ့ အဒေါမှှား လကပှေါကှှီးပှငှးလာတော့ ဘာမှ မပှောလိုပါ အမဖှဈသေူ မုဆိုးမထံ ပှနမှသှားခငှတှော့ပါ။အနဆငှေးရဲ အစားဆငှးရဲလှပါသညှ။

ကိုယကှ အနအထေိုငှ တတဖှို့ဘဲ မမောှ သိလိုကပှါသညှ။ဒါပေ့မဲ့ မမောှ အတှက့ဆှို ဘာနနေေ ဝယပှှီး ပေးကမှးတတသှူ ဖှဈနတေော့ သင့ရှုံလေး စကားမှား ပှောဆိုနရသညှေ။စိတရှငှး မဆိုးဘူးလို့ မမောှ တခါတလေ ထငမှိသညှ။ဒါပေ့မဲ့ အဒေါမှမိုး မကှနှှာကို ပှနမှှငလှာပှနတှော့ မမောှ စိတထှဲမှာ …………. .. ညတဈည သဈစကှ အနားမှာ လူအမှား ညဆငှး ဆငှးနကှသညှေ။စကသှံ ဆူညံစှာဖှင့ှ အလုပမှှား လုပနှကှသညှေ။ညညှးနကသှံခေါငှး အထိ အလုပမှှား လုပကှိုငနှကှသညှေ။ ရှှီးးးရဲယှးးးးရှှီးရှဲယှးးးး စကလှှှဖှတသှံမှား ဆူညံနသညှေ။သဈစကှ ဝိုငှးဆရာနဲ့ သဈစကှ အလုပသှမားမှား မနကလှငှး အမှီကုနပှဈစညှးမှား အတှက့ှ လုပကှိုငနှရသညှေ။

လိုခငှသှော 1″ ×1″6 အသားမှား ရှိဖို့ ခှဲခှမှးနရသညှေ။စုစုပေါငှ လှိုငမှှိုး အပါအဝငှ လူ ၆ ယောကှ လုပကှိုငနှကှသညှေ။ စကသှံတိတသှှားတော့ ဝိုငှးဆရာ အပါအဝငှ လူအမှားအတှက့နှဲ့ ငှရှငှေးပေးနသေူ လှိုငမှှိုး ကဲ ဒါက လဘွကရှညဖှိုး နေ့တှက့ှ ရှငှးပေးရုံ မက လဘွကရှညဖှိုး အဖှဈ လူတဈယောကှ 1500ကပှစှီ ပေးကမှးတတသှညှ။လူအမှားက လှိုငမှှိုးကို ဒါကှောင့ှ ခငမှငနှကှသညှေ။ မင့ကှ လဘွကရှညဖှိုးပှောနေ အောငသှနှး က အရကဖှိုး ဖှဈနတယှေ အရကဖှိုးလို့ပှောပါ ဟ ဟားဟားဟား ဟုတပှါပှီးဗှာ အရကဖှိုးပေါ့ဗှာ ဝိုငှးဆရာမှား အသီးသီး ဆိုငကှယမှှား ထုတပှှီး ပှနတှော့မဲ့ အခှိနမှှာ နောကဆှုံးကနှနှသေူ မမိုးရဲ့ တူကလေး မမောရှဲ့ အကိုဖှဈသူ လကထှဲ ငှပေေးခှေ လိုကသှညှ။

အမှားထကှ ပိုပှီး ပေးထားသညှ။သူမှား 6000 ရလှှငှ သူက 8000 နီးပါး ရရှိသညှ။မမိုးတူကလေး သဘောကှနသညှေ။အိမထှောငခှှဲလေးမို့ပါ။ … မမောှ သေးပေါကှ ထှကလှာသညှ။သဈစကအှနီး မရောကခှငမှှာ ခှငထှောငှ တဈခု က လှုပခှတပှှီး လူထှကလှာသညှ။မမောကှို မှငတှော့ ခှငထှောငထှဲ က ထှကလှာသူ ခှငထှောငအှတှငှး ဝငရှောကသှှားသညှ။မမောှ သေးပေါက့ပှှီး အိမထှဲ ပှနဝှငသှှားသညှ။ မကှာခငှ မှာ ကလစ့ှ ….ဂှီး” တိုးတိုးသဲ့သဲ့ မသဲမကှဲ အသံလေးကို မမောကှှားလိုကသှညှ။မမောှ မကှစှိ့မှိတပှှီး အိပလှိုကပှါသညှ။

မမိုး ဟိုဘကသှှားရအောငှ ဘယသှှားမှားလဲ မောငလှှိုငှ သဈစကှ ထဲကို လူမှငကှုနလှိပမှယှ ဒီမှာဘဲ နရအေောငှ ဟာ မမိုးကလဲဗှာ ဒီမှာက အိုကတှယှ အပှငကှ စကထှဲမှာ လူမမှငလှောကပှါဘူး အထဲက မှောငနှတောဘဲဟာ မင့နှဲ့ကှာ အဲ့ဒီမှာ ဘာလုပမှလို့လဲ မမိုးကလဲဗှာ နောကတှမှိုး လိုးခငှလှို့ပါ မင့နှဲ့တော့ ခကနှပှေီးကှာ လာပါ မမိုးရယှ လာပါ မမိုး မထှကလှာခငှ လှိုငမှှိုး ခှငထှောငှ အပှငဘှကကှို ထှကသှှားသညှ။ခှငထှောငှ ကလေး လှုပခှတ့သှှားသညှ။ခှငထှောငထှဲ က မမိုး အပှငထှှကလှိုကပှါသညှ။အမှောငရှိပထှဲ ရှေ့ဆင့လှနောကဆှင့ှ ဝငသှှားကှသညှ။

သံလမှးငယှ ထောလှီ သဈတငရှသော ခုံအနီး မှာ နှဈယောကသှာ ရပလှိုကကှှသညှ။လှိုငမှှိုး မမိုးကို ဖကပှှီး နုတ့ခှမှးခငှှ အနမှးမှား ပေးနကှတေော့သညှ။ထောလှီ ခုံအပေါှ မမိုး ခှထေောကကှို မပှီး လှိုငမှှိုး တငပှေးလိုကသှညှ။မမိုး ခှထေောကှ တဈဖကှ ထောလှီ အမှင့ပှေါတှငထှားသလို ဖှဈနပှေီး လုံခညှမှပှီး မတတှတရှပှ နဲ့ စောက့ဖှုတ့အှတှငှးထဲ ကို လှိုငမှှိုး လီးကှီးက စမှးရငှ ဝငရှောကလှာသညှ။ရှေ့တိုး နောကဆှုတှ လှိုငမှှိုး လှုပရှှားနပှနသှညှေ။အနမှးမှား ပေးရငှ လိုးနတေော့သညှ။ ဖတ့ဖှတ့ဖှတ့ှ ဘတ့ဘှတ့ဘှတ့ှ :::: မတတှတရှပှ လိုးနညှး က မဆိုးပါဘူး။

အမှဲတမှး ခံနရတေော့ နာကငှမှှု့ မရှိတော့ပါ အခှိနှ အနညှးငယှ အကှာမှာ မမိုး ဒီအပေါှ ဗိုကမှှောကလှိုကပှါ မမိုး လှိုငမှှိုး ပှောသလို လကကှိုငထှားသော ထောလှီ သဈတငလှှညှးကလေး အပေါှ ဗိုကမှှောက့ှ ဖငပှေး ပုံစံဖှင့ှ လုပပှေးနလေိုကသှညှ။မမိုး နောကကှ လုံခညှလှေးက မှင့တှကသှှားသညှ။ဖငအှနီး လီးကှီး က ကုနှးထားနသေော မမိုး စောက့ခှေါငအှပေါကရှှာပှီးလကုနှးထားသူ မမိုး စောက့ခှေါငထှဲ တိုးဝငလှာတော့သညှ။အိမထှဲမှာ လူတဈယောကှ အိပမှပှောဘှဲ အိပယှာ အတှငှးမှာ ဘယညှာ လူးလှန့ှ လှုပရှှာနရှောသညှ။ … မမောှ စိတတှှေ နမရေ ထိုငမှရ ဖှဈနသညှေ။

အဒေါဖှှဈသူ တိတတှခိုး သူအခနှးထဲ ဝငသှှားပါပှီး။အပှိုမလေး သိပမေဲ့ မပှောရဲပါ။အဒေါှ က ဘာကှောင့မှှား အိမထှောငသှညှ ကိုလှိုငမှိုးထံ ညည သှားပှီးနတောလဲ။မမောှ အရှယရှောကနှပေါပှီး သိပါတယှ။သူတို့ ခစှရှညလှူးကှတာကိုပါ။အနအထေိုငှ ပိပိရိရိ ရှိနကှသညှေ။အဒေါှ အကှီးဆုံး က ရုပမှလှလို့ တောပှါသေးတယလှို့ မမောှ စဉှးစားနသညှေ။အိပလှို့ က မပှောှ စိတတှှကေ ဘာဖှဈမှနမှသိ အိပယှာပေါှ ဘယညှာလူးနမေိသညှ။ ညတဈည တိတဆှိတ့နှသညှေ။

အဒေါဖှှဈသူ အိပသှှားပုံရပှီး မမောှ သေးပေါက့သှှားလိုကသှညှ။သဈစကအှနီးက ဖှတ့သှှားရမှာပါ အိမမှကှီး တံခါးဖှင့ပှှီး အိမသှာဖကကှို ထှကသှှားနတေော့သညှ။ ခှငထှောငဘှေးမှာ ပကလှက့ကှုလားထိုကပှေါှ ထိုငပှှီး အိပမှောကှနသေူ လှိုငမှှိုး ပေါငတှှေ ဖေါပှှီး အိပနှသညှေ။မမောှ မမှငခှငှဘှဲ နလေို့မရပါ။ မလှမှးမကမှး က လှှောကသှှားလိုကသှညှ။သေးပေါကပှှီး ပှနလှာတော့ ကှည့မှိပှနသှညှ။ဒီအတိုငှးဘဲ အိပမှောကှနသေူကို မှငနှရသညှေ။ စက့ခှှုပဆှိုငမှှာ ထိုငပှှီး စကားပှောနသေူ က လှိုငမှှိုး ဖှဈနသညှေ။ဒီမှာ ရှိကှသူမှား အားလုံး က လှိုငမှှိုးကို ခငကှှပါသညှ။

ရှိရှိသမှှ မိနှးကလေးမှား နဲ့ တည့အှောငှ ပေါငှးသငှးတတသှူ လှိုငမှှိုးပါ။ဘေးတဈစိမှး ဘာပှောပှော ဂရု့မစိုက့သှော အဒေါှ က မကှနှှာမှာ ပှောလှို့ရှှငလှို့ပေါ့။ဆိုငနှီးနားခှငှးမှားကို မခေါနှိုငှ မပှောနိုငဖှှဈနသေူ က အဒေါတှဈယောကပှါ ဆိုငနှီးနာခငှှးမှား က အဒေါကှို မကှမှှုနှးကှိုးနကှသညှေ။သူတို့ အသံ က ကှည့နှေ ဘယသှူ ဘာဖှဈမလဲ မှငယှောငမှိသေးတယအှေ အဒေါလှား တူမလား မသိလို့နောှ သိလို့ရှိရငှ လကညှှိးထိုးပှီး အမှားတကာ ပှောပှလိုကမှယှ ကောငမှ က ရုပကှလေး မဆိုးလို့ တောသှေးတယှ မာန က ကှီးမှကှီးအေ … မမောှ လှိုငမှှိုး နောကကှ လိုကပှါရငှ ကှကသှားမှား ဝယယှူနရသညှေ။

အဒေါပှေးသော ငှဖှငှေ့ ကှကသှားဖိုးမှား ရှငှးပေးလိုကစှဉ့ှ မိမောှ မရှငှးနဲ့ အကိုရှငှးလိုကမှယှ မဟုတဘှူးလေ အဒေါကှ ပိုကဆှံ ပေးလိုကသှေးတယှ မရှငှးနဲ့ ငါရှငှးလိုကမှယှ မမောှ ဘာမှ မပှောတော့ပါ လှိုငမှှိုး က ရှငှးစရာမှား ရှငှးပေးလိုကသှညှ။မမောှ လကထှဲမှာ အဒေါပှိုကဆှံမှား ရှိနပေါသညှ။ဥပုဒ့နှေ့မို့ မနကခှငှး ဈေးမှာ လူအမှား စညှးကားလှပါသညှ။ တော့ ကိုလှိုငမှှိုးကှီး အိမကှို ပှနလှာအုံးမှာလား အိမမှှာ သားတှေ သမီးတှကေော အမှတရှသေးလားရှင့ှ မမောှ ဆိုငကှယဘှေးအနားမှာ ရပနှမေိသညှ။ကိုလှိုငမှှိုး မိနှးမ ဖှဈသူ ဈေးဝယလှာတာနဲ့ တှေ့နသညှေ။

မင့ဘှာစကားပှောတာလဲ တောလှေးနေ လာတော့မှာ စကားကို စဉ့ခှငှပှှောပါ ကိုလှိုငမှိုး ဒေါသ အသံနဲ့ လူကှားသူကှားထဲ ပှောလိုကသှညှ။မမောှ နစရောမရှိသလို ဖှဈနသညှေ။ဒါနဲ့ ကှကသှားဆိုငှ အနီးက ခုံကလေးအပေါှ သှားထိုငနှလေိုကသှညှ။ဇာတရှှိနမှှင့လှာတော့မှာ သိပါသညှ။ အောှ တောကှ တောမှယားတှအေိမမှှာ ပှောနှတော မသိဘူးမှား မှတနှလေား ကိုလှိုငမှိုးကှီးရဲ့ အိမကှ မိနှးမကော ရှိသေးတယလှို့ အောင့မှေ့ပါသေးရဲ့လားရှငှ သူမှားတှေ ပှောသံကှားရပါတောှ ဘယသှှားမလို့လဲ မေးလိုကရှငှ အရှေ့အိမှ အရှေ့အိမနှဲ့ ရှငအှူးမှူးနတော သိပါတောှ။

စီးပှားရေး အကှောငှးပှပှီး သှားနတော မသိရငခှက့မှယနှောှ ကိုလှိုငမှိုးကှီးရဲ့ အဟီးးးး လှိုငမှိုး မိနှးမ ပှဲစလိုကရှငဘှဲ ငိုခနှးက စပါပှီး လှိုငမှှိုး သူမိနှးမ လညပှငကှို ဖမှးဆှဲပှီး ပါးရိုက့လှိုကတှော့သညှ။ ငါလိုးမ ဘာစကားပှောတာလဲ သူမှားတှကေို မှိုခှိုးမှှဈခှိုး မပှောနဲ့ …..ဖှနှးဖှနှး…..ဖှနှး…. ဟီးးး ဟီးးး သတှ :::::သအေောငသှတပှါတောှ ;;;;ဟီ::::ဒီကလဲ သခငှနှတေောပါတောှ ဟီးးးးးးးး သတလှိုကစှမှးပါ ကိုလှိုငမှှိုးကှီးရယှ သတလှိုကပှါတော့ :::::: ဟီးးးး ငါလိုးမ လာစမှး လာစမှး လှိုငမှှိုး သူမိနှးမ ကို ဂုတ့ကှ ငှအွကှီးကို ဆှဲခေါသှှားသညှ။

ဟီးးး သူမယားတှေ ထိတော့ နာတတတှယှ ::::ဟီးးးး::: ဈေးမှာ ရှိနတေဲ့ လူအမှား က လှိုငမှှိုးတို့ လငမှယားအဖှဈကို ကှည့နှကှသညှေ။မိနှးမ ဖှဈသူ ယှကကှနှ ယှကကှနှ နဲ့ လငဖှှဈသူ ဆှဲခေါရှာ ဈေးအပှငဘှကကှို ပါသှားနသညှေ။သနားစရာ အဖှဈ လူတှကေ မှငတှှေ့နရသညှေ။ဒီဈေး က လှိုငမှှိုးတို့ ရပကှှကနှဲ့ နီးတော့ လူအမှား က သိကှလို့ မဆှဲရဲပါ။တခှားအကှောငှးနဲ့ ဖှဈနလှှငှေ ဆှဲမိကှမှာပါ။လှိုငမှှိုးတို့ လငမှယား ဈေးအပှငဖှကှ ထှကသှှားတော့ ဈေးအတှငှးမှာ ရှိနသေူမှား မကှလှုံးမှား လကညှှိးမှား က အပှိုမလေး မမောထှံ ကှရောကလှာကှသညှ။

ဈေးခှငတှောငလှေး ဆှဲပှီး လမှးလှှောကနှသေူ မမောတှဈယောကှ စိတညှဈမိတာ အမှနပှါဘဲ လူတှရေဲ့ မကှလှုံး က မမောထှံကို ရောကနှလေို့ ထှကလှာခဲ့တာပါ။ဝယစှရာတှေ က အမှားကှီးပါ စိတညှဈစှာ အိမရှှိရာ ကှကသှဈကလေးကို ပှနနှလေိုကတှော့သညှ။ ကှှီးးးး ဆိုငကှယှ တဈစီးက အနားလာရပလှိုကသှညှ။ တကမှမောှ ဟငှးအငှး ကိုယဖှာသာသှားပါ ကှှှနမှ ဒီအတိုငှး ပှနတှော့မယှ ဟာ မဟုတသှေးပါဘူး ဟ လာခဲ့တကှ ဈေးဝယစှရာတှေ အမှားကှီး ကနှသှေးတယှ တောပှှီး မဝယတှော့ဘူး ပှနတှော့မယှ မမောှ တကဆှိုတကနှောှ နငအှဒေါှ အကှောငှးသိတယှ မဟုတလှား။

သူမှာတာ မပါရငှ နကဘှယလှို ဖှမလေဲ ကဲပှော အငှးလေ သိတယလှေ အဒေါကှို အဖှဈမှနတှှေ ပှောပှလိုကရှုံဘဲဟာ မဟုတသှေးဘူး နငအှဒေါကှို ငါပှောပှမှ ရမယှ နငပှှောလို့ သူရလညသှှေားမှာ မဟုတဘှူး ကဲ ဒါတှေ နောကမှှ ပှောပါ နောကတှဈဈေး သှားဝယမှယှ တကှ နောကပှှီး ငါမိနှးမ က ဘာတှေ ပှောသလဲ ပှောပှမယှ မိနှးကလေးမှား တယခှကပှါသညှ။ခဏအကှာမှာ ဆိုငကှယအှပေါှ မမောှ တကသှှားလိုကတှော့သညှ။ … မမောှ စိတဝှငစှားဆုံး စကားမှား ကှားနရသညှေ။လှိုငမှှိုးရဲ့ အပှောလေးတှေ နားထောငနှမေိသညှ။

သူက မမောတှို့ အိမကှ မိနှးကလေးမှားကို မောငနှမ စိတဖှှင့ှ နတေဲ့အကှောငှး ဘေးလူတှေ က ပထမ မမိုးနဲ့သူကိုယှ အထငလှှဲမှားကှောငှး ယခု မမောနှဲ့ပါ အမှငတှှေ မှားနကှကှေောငှး သူမိနှးမ သူကိုယှ တမှိုးမှငပှှီး သူအပေါှ အရှဲ့တိုကနှထေိုငပှုံမှား စီးပှားရေး အမှငမှရှိပုံ။အပှိုလေးဖှဈသူ မမောကှို အားနာသှားကှောငှး။မမောကှို ထိလို့ ရိုကမှိသှားကှောငှး။အလှနပှငှ စိတမှကောငှးကှောငှးမှား ဖှဲ့နှဲ့ပှောဆိုလိုကသှညှ။လဘွကရှညဆှိုငမှှ အတူတူ ထလိုကကှှသညှ။ဆှဲခှငထှဲမှာ ဈေးက ဝယလှာသော ပဈစညှးမှား က ပှည့လှှှံနသညှေ။မမောှ လကထှဲမှာ ပိုကဆှံတှေ က မလှှော့သေးပါ။

ကဲ မမောှ ဘာဝယစှရာရှိသေးလဲ ဘာမှ မရှိပါဘူး ပှနကှှမယှ မဟုတသှေးဘူး နငလှကထှဲမှာ ပိုကဆှံတှေ က နငအှဒေါပှေးမနနေဲ့ နငအှမေ အတှက့ှ တခုခု ဝယသှှားလဟော လှိုငမှှိုး ရဲ့ စကားလေး က မမောကှို အသိတရား တဈခု ရစပေါသညှ။ဆိုငကှယအှပေါတှကပှှီး တနရောသို့ မမောှ ညှနပှှနမေိသညှ။ … အမအတှကှေ ပေးဖို့ လုံခညှှ သနပ့ခှါးတုံး အိမသှုံး လဘွကခှှောကှ လဘွကအှပါအဝငှ နှစ့ပှှနကှှောှ က အစ ဝယခှှမှးနမေိသညှ။မနိုငမှနငှး ဖှဈလို့နပေါသညှ။လိုအပသှော ပိုကဆှံမှားကို လှိုငမှှိုး က ပေးထုတပှေးပါသညှ။အိမကှို ပှနဖှို့ ပှငလှိုကပှါသညှ။

ဆိုငကှယှ က ၁၂၅ မို့ မနိုငမှနငှး ဖှဈနသေူ မမောှ မတတနှိုငပှါ ကိုလှိုငမှှိုး ခါးအနား က ငှအွကှီအစ ဆှဲပှီး ဟနခှကှညှီဖို့ လိုကပှါနရသညှေ။ဆိုငကှယလှေးက ဖှေးဖှေးမောငှးနရငှေ စကားကယှကှယှနှဲ့ လှိုငမှှိုး ပှောပှနပှနသှညှေ။အပှိုမလေး မမောကှှောင့ှ အိမကှ မိနှးမ နဲ့ ရှငှးရအုံးမယှ လငှးရအုံးမယှ စိတတှိုလာရငှ ရိုကသှတမှိမယှ ဆိုတော့ အဲ့သလို မလုပပှါနဲ့ ကိုလှိုငမှှိုး ရယှ သူမသိလို့ ပှောတာပါ ကှှှနမှ ဗှမယေူပါဘူး မလုပပှါနဲ့ အငှး မမောှ ပှောလို့နောှ ဒီကောငမှ သကသှာသှားတယှ ဘယနှဲ့ဗှာ အပှိုလေးကို အားမနာ သူမို့ပှောတယှ စိတကှ လှှတတှိုတတတှာ။

ရှှနှးရှှနှးဝေ စကားမှားကှောင့ှ အပှောမှားဖှင့ှ ဆိုကကှယလှေး က တဖှေးဖှေး သှားနတေော့သညှ။ .. လှိုငမှှိုး ပှဲကှမှးနပေါပှီး အိမမှှာ ရှိတဲ့ဟာမှား ထုခှဲနပေါသညှ။ ခှမှးးးးဂလုံ ;;;; ဂလှမှ ;;;;အုနှးးးးဒုနှးးးး ဟီးးးး ဟီးးးးး ဟီးးးးး ငါလိုးမ ဘာစောက့စှကားတှေ ပှောခငှသှေးလဲ ပှောစမှး ပှောစမှး ;;;ဖှနှး းးးဖှနှး းးးးး မပှောတော့ပါဘူး ဟီးးးး မပှောတော့ပါဘူး ဟီးးးး ကယကှှပါအုံးးးးး ကယကှှပါအုံးးး လုပကှှပါအုံးရှငှ ဒီမှာ သတနှပေါပှီးးးကယကှှပါအုံးးးးးး ဖှနှးးးးဖှနှးးးဘုနှးးးဘုနှးးးးး ဘယလှငငှယှ ခေါနှတောလဲ မသာမ ကဲဟာ ကဲဟာ ငါလိုးမ ဖှနှးးးဘုနှးးးဘုနှးးးးး ဖကှေီးးးးမကှေီးကိုရိုကပှါနဲ့ ဟီးးးးဟီးးးဟီးးး ကလေးမလေး တဈယောကှ မပိကလာ ပိကလာနဲ့ ငိုနသညှေ။

ဖခငဖှှဈသူ လကကှိုဆှဲယူနရသညှေ။ .. ညတဈည အခှိနကှလေးမှာ အိပမှပှောသှူ မမောှ စကထှဲမှာ အလုပသှမားမှား ဆူညံနသညှေ။အားလုံးသော လူအမှား အလုပလှုပနှသလေို လှိုငမှှိုး က အဒေါဖှှဈသူနဲ့ ဧည့ခှနှးမှာ စာရငှးတှက့နှကှသညှေ။ညအခှိနှ ၁၂ နာရီ ထိုးပါပှီး မမောှ စဉှးစားနတော က မနေ့က အကှောငှးလေးပါ။မထိတထိ နဲ့ ရတှငှေးမှာ မောတှာ ရမလောတော့ ဝိုငပှှီး ကူပေးနရသညှေ။ရမေောတှာ ရမလေိုကတှော့ ရမခှေိုးရပါ။မောတှာကို တတနှိုငသှလောကှ ပှငနှသေူက ကိုလှိုငမှှိုးဖှဈသညှ။မိနှးကလေးမှား ရခှေိုးသော နရောဖှဈနတေော့ ကပထှရံမှား ပိတကှာထားရသညှ။

အဒေါဖှှဈသူ က အိမထှဲမှာ နားနပေါသညှ။ ပိုကကှို ကိုငပှေးနရတေော့ ဂှကိုငပှှီး လှည့ပှတနှသေူ လှိုငမှှိုး မထိတထိနဲ့ မမောဖှငအှနား က ဖှတ့သှှားသလို လုပရှငှ ပှတ့ပှှတ့ဆှှဲသလို လုပသှှားတာ နှဈခါရှိနပှေီး။မတောလှို့ ထငနှမေိသညှ။ပိုကကှိုငနှသေူ မမောှ လကကှို ကိုငထှားပှီး ပိုကကှိုကတှမှိုး ဂှတမှိုးနဲ့ မောတှာ ပှငနှသညှေ။အထိအတှေ့က မှားနသညှေ။မမောှ လကကှို အပေါကှ ထိနှးသလို လုပရှငှ နောကကှ ပတ့သှှားပှနသှညှ။သိသိသာသာ ထိတှေ့မှု့ပါ။ လူအခှအနေေ ကှည့ပှှီး မမော့လှကကှို ဆှဲယူသှားသညှ။ မမောှ လကကှို ပှနရှုပသှိမှးလိုကသှညှ။

လှိုငမှှိုး လကယှဉပှါးနသညှေ။ဂှက အောကကှို ကှသလိုနဲ့ လှှတခှလှိုကသှညှ။မတတှတရှပနှသေူ မမောှ အနီး ခှထေောကှ အပေါကှှသှားသညှ။မမောှ ထိုငခှလှိုကရှသညှ။ အားး ဟာ မတောလှို့ မတောလှို့ ပှောရငှ မမောှ ခှထေောက့ကှို ကိုငပှှီး ဘယအှနား နာသှားတာလဲ မိမောှ ဘယလှိုလုပလှိုကတှာလဲ ကိုလှိုငမှှိုး ခှထေောကနှာသှားတာပေါ့ အေးပါဟာ မတောလှို့ပါဟာ လကကှိုငရှိုး အဖှားခတမှို့ တောပှါသေးတယှ ထိုငနှသေူ မမောှ ပုခုံးကို ဆှဲယူလိုကရှငှ ထကှည့စှမှး ရလားလို့ ယောငှကွှား တဈယောကအှားနဲ့ ဆှဲထူလိုကပှှနသှညှ။ရငခှငှှးအပှ ဆှဲယူမှု့က ပဈစညှးခငှှ ထိသလို ဖှဈနသညှေ။

ရတယှ ရတယှ ဖယဖှယှ မမောှ ထပှီး ထှကသှှားမလို့ လုပနှသညှေ။ နပေါအုံး ကိုငပှေးပါအုံး ဟ တောပှှီး မကိုငပှေးတော့ဘူး ရှင့ဖှာသာ ပှငတှော့ ခှထေောက့ကှို နာသှားတာဘဲ လကကှို လှတပှါ အောှ အေးအေး မမောှ ကို မသှားဖို့ ဆှဲထားသော လကကှို လှှတပှေးလိုကသှညှ။မမောှ ထှကသှှားတော့ စကားသံတဈခု ကှားဖှဈအောငှ ကှားလိုကမှိသညှ။ ည အိပပှှောပှါအုံးမလား မသိပါဘူးကှာ … ဒီည အိပမှပှောသှူ မမောှ တံခါးပိတသှံ က ည ၂ နာရီမှာ ကှားလိုကရှပှနသှညှ။မမောှ အဒေါဖှှဈသူ အပှငထှှကသှှားပှီး ဆိုတာ သိလိုကရှပါသညှ။

မမောှ မကှာခငှ အခနှးထဲက သာသာလေး ထှကသှှားမိသညှ။နောကဖှေးတံခါးကို သာသာလေး ဖှင့ကှှည့မှိသညှ။ဟဟလေး ဖှင့ထှားတော့ လကတှဈလုံးခှား မှငကှှငှးက သိသာ ထငရှှားနသညှေ။မမိုး လှိုငမှှိုးနဲ့ စကားပှောနသညှေ။မကှာခငှ အဒေါဖှှဈသူ အိမကှို ပှနလှာနတေော့ မမောှ ဘာလုပရှမှနှ မသိပါ အိမရှှေ့မ တံခါးက ဝငလှာမှာ မမောှ နောကဖှေးတံခါး က အမှနပှှနပှှီး အိမအှခနှးထဲ ပှနဝှငလှိုကတှော့သညှ။ ဂလောက့ှ ဂလောက့ှ အဒေါဖှှဈသူ အိမမှကှီး တံခါးကို ပိတ့လှိုကသှညှ။ ကှှီ အီးး ဂလောက့ှ အဒေါဖှှဈသူ သူအခနှးထဲ ဝငရှောကသှှားတော့သညှ။

ည ၃ နာရီ မမောှ သေးပေါက့ှ ထှကလှာခဲ့သညှ။ကုတငလှေးကို ကှည့မှိသညှ။ခှငထှောငကှလေး က ခထှားနလှှကပှေါ။အိမသှာ အတှငှးဝငမှလို့ တံခါးဖှင့လှိုကသှညှ။အိမသှာထဲ က စောင့ကှှောင့ထှိုငပှှီး အိမသှာ တကနှသေူ က လရောငကှှောင့ှ အထငသှား ပေါနှတေော့သညှ။ အမေ့ ဟာ အိမသှာထဲ က လှိုငမှှိုး ပုဆိုးကို ပှနဖှုံးထားလိုကသှညှ။မမောှ ပှနပှှေးတော့သညှ။ ဟေး ဟေး ခှလှမှေးမှား မမောှ ရပသှှားသညှ။မတိုးမကယှှ အသံကှောင့ပှါ နောကပှှီး အိမသှာထဲ က လှိုငမှှိုး က ထှကလှာပှီး ငါသေးပေါက့နှတော သှားတကလှိုကပှါ မမောှ အနီးက ထှကသှှားလိုကပှှီး။

မနီးမဝေး က ကုတငအှနား က ကုလားထိုငရှှိရာ သှားနသညှေ။မမောှ အိမသှာထဲ ဝငလှိုကသှညှ။ … ဒီနေ့ မှိုးလှိုငှ စကခှှုပဆှိုငကှို လာနသညှေ။မနက့ခှငှး ၉ နာရီခှဲ ရှိနပှေီး မမိုးနဲ့ စကားမှား ပှောပှီး စကခှှုပှ သမ မှားကို ကှည့ပှှီး မမိုး မိမောှ က ဘယသှှားနတောလဲ အောှ လှိုငမှှိုးရယှ နငကှ တောပေါတှက့နှတေော့ ဘယသှိမလဲ မိမောှ နမကေောငှးနတော ၂ ရကရှှိပှီး အောှ ဟုတလှား ကှှှနတှောှ တောတကပှှီး သဈရှာသှားနတော ၁၅ ရကဘှဲ ကှာလိုကတှာ မသိလိုကပှါဘူး မနေ့ည ၉ နာရီမှ ပှနရှောကတှာ မမိုးကို ဖုနှးဆကသှေးတယှ မမိုး ဖုနှးက စကပှိတ့ထှားတယတှဲ့ ဟုတတှယှ မောငလှှိုငရှေ အမ က စောစော အိပခှငှလှို့ ဖုနှးပိတပှှီး အားသှငှးထားလို့ပါ။

မင့ကှ ကှိုတငှ မဆကထှားတော့ မေ့သှားတာပေါ့ဟယှ ဟုတတှယှ အမရေ တောပေါကှ ဖုနှးလိုငှးမမိလို့ပါ အပှနကှှ ရှောငရှတိနရှ ပေးရကမှးရ နဲ့ ဖုနှးမဆကဖှှဈတာပါ အောှ အေးအေး ရပါတယကှှယှ ဒါနဲ့ မိမောကှို ဆေးခနှးတှေ ဘာတှေ ပှသေးလား အငှး ပှနတယှေ ညနေ ပှရအုံးမယှ အောှ ဟုတလှား ဒီလို လုပပှါလား ကှှှနတှောှ အသိ ဆရာဝနှ သှားပင့မှယှ မမိုး လိုကခှဲ့လေ မလိုကတှော့ဘူး မောငလှှိုငှ အိမကှို ဖုနှးဆကထှားလိုကမှယှ ဆရာဝနပှင့ပှှီး လာမယလှို့ မမကှီးကို ပှောလိုကမှယှ မင့ကှ သှားနှင့လှိုကပှါ ညနမှေ စကားပှောကှမယှ။

အခု အပထှညတှှကေ မငှဂွလာဆောငအှတှကှ အားလုံး လုံးပမှးနကှရတော ညနမှေ ပှနတှှေ့မယှ တကယလှို့ အားရငှ ထှကလှာခဲ့မယှ လှိုငမှှိုး မမိုး စကခှှုပဆှိုငကှ ထှကလှာခဲ့တော့သညှ။ . ဆရာဝနှ အနီးမှာ လှိုငမှှိုး နဲ့ မမမိုး အမအကှီးဆုံး က နမကေောငှးသူ မိမောှ အနားမှာ နပှေီး လုပစှရာမှား လုပကှိုငပှေးသလို ယူစရာမှား ယူပေးရငှ ဆရာဝနှ ဧည့ခှံဖို့ ရနှေေ လဘွကှ တညခှငှးနရပှနသှေညှ။ဆရာဝနှ ဆေးထိုးပှီး သောကဆှေးမှား ပေးလိုကသှညှ။ဆရာဝနှ ကို ဧညခှနှးမှာ တညခှငှးဧည့ပှေးလိုကပှှနသှညှ။မမမိုး အမ အကှီးဆုံး က တူမဖှဈသူကို ဆေးထိုးထားသော နရောကို ပှတ့ခှှပေေးရငှ အခနှးထဲရှိနသညှေ။

ခဏအကှာမှာ ဆရာဝနှ ပှနတှော့မှာမို့ ဆေးကုသခမှားကို လှိုငမှှိုး ပေးလိုကပှါသညှ။ ဆရာဝနှ ပှနသှှားတော့မှ လူနာအတှက့ှ စားစရာမှား သှားဝယလှိုကသှညှ။ . မမကှီး ဒါက ကှကသှာစှတ့ပှှုတ့ှ သူကို ထဲ့ပေးပှီး တိုကလှိုကပှါအုံး အောှ အေးအေး မမကှီး နောကဖှေး မီးဖိုးခှောငှးအတှငှး ဝငပှှီး ပုဂံမှားယူပှီး ထဲ့ပေးလိုကရှငှ လူနာအနီးမှာ ခပှေးလိုကသှညှ။ တှီးးးတှီးးးတှီးးးတူးတူးတူး ဖုနှးဝငလှာတော့ လှိုငမှှိုး ကိုငလှိုကသှညှ။ ဟလို မမိုး ပှော မမကှီးကို ပှောလိုကအှုံး အောှ ဟုတကှဲ့ မမကှီးကို ပေးလိုကပှါမယှ မမကှီး ဟေး မမိုး ဆီက ဖုနှးလာနတယှေ။

အောအှေးအေး မမကှီး အခနှးထဲက ထှကလှာပှီး လှိုငမှှိုးထံမှ ဖုနှးယူလိုကရှငှ အိမအှပှငဘှကထှှကပှှီး ပှောလိုကသှညှ။ ဟလို မမ စက့ကှ ပိတထှားတာလား အေး ဟုတတှယှ ဘာဖှဈလို့လဲ အောှ ဘာရယမှဟုတပှါဘူး ဆရာဝနှ က မိမောကှို ဘာတှေ တိုကကှှှေးရမလဲ အပှနဘှာတှေ ယူရမလဲ သိခငှလှို့ပါ အောှ အဲ့ဒါ မောငလှှိုငှ က ………………… . မမကှီး ဖုနှးပေးပှီး အပှငထှှကှ ဖုနှးပှောနခှေိနမှှာ လှိုငမှှိုး မိမောှ အခနှးထဲကို ဝငပှှီး မိမောှ နှဖူးပှငကှို စမှးကှည့လှိုကှ မိမောှ လကကှလေးကို ကိုငပှှီး စမှးသလို လုပရှငှ ဘယနှကေ နမကေောငှးတာလဲ မိမောှ။

အငှး နှဈရကကှှောကှှောဘှဲ ရှိသေးတာပါ ဟုတလှား ဘာစားခငှသှေးလဲ ပှောပါ ဝယကှှှေးပါမယှ တောပှါပှီး ဘာမှ မစားခငှပှါဘူး ပှောရငှ လှိုငမှှိုး မိမောှ လကကှလေးနုနုလေးကို ကိုငနှသညှေ။အပှငှ က မမကှီး ဖုနှးပှောသံက ကှားနရသညှေ။ ဒါနဲ့ ဘယလှိုဖှဈပှီး နမကေောငှးတာလဲ ရခှေိုးမှားတယထှငတှယှ ညနရဘေေဲခှိုးတာပါ မနကကှှ ခှဈခှဈတောက့ှ ပူပှီး ဖှားတော့တာ အောှ ဟုတလှား ဂရု့စိုကပှါဟာ ငါဖှင့ှ စိတတှှမကေောငှးနတော မနက့ကှ မမိုးဆိုငမှှာ ပှောကတဲ့က လာခငှနှတော ဒါနဲ့ ဝမှးတှေ ဘာတှေ မှနရှဲ့လား အိမသှာတှေ ဘာတှေ တကရှဲ့လား။

လှိုငမှှိုး စကားကှောင့ှ မိမောှ အရှကရှသှားသညှ။မိမိလကကှလေးကို ပှနပှှီး ရုပသှိမှးပှနသှညှ။လှိုငမှှိုးက မိမောှ လကကှို မလှှတပှေးဘဲ ရှိနသညှေ။ ဘာတှေ တှေးနတောလဲ ငါပှောပှီးမှ သတိရတယှ ဟ အိမသှာဆိုမှ လူကို အဲ့ဒီညက သေးပေါက့ရှတာ တှန့သှှားတယှ ကောငမှလေး ဘာမပှော ညာမပှော ဆှဲဖှင့ရှသလား ခခှခှ မဟုတပှါဘူး ခှငထှောငကှ ခထှားတော့ အထဲမှာ လူရှိတယှ အောင့မှေ့ပှီး အိမသှာထဲ လူမရှိဘူး မှတနှလေို့ပါ ကိုလှိုငမှှိုးရယှ လှိုငမှှိုး မိမောစှကားမှားကှောင့ှ အသိတရား တဈခုရသလို ပှနပှှီး လကမှရုပသှိမှးဘဲ မကိုငခှံနပှနသှညှေ။

အခု တောငပှေါကှ အဆငှး မိမောှ အတှက့ှ သဈခှပနှးပငနှဲ့ သဈခှတှေ ပါလာသေးတယှ ဟုတလှား ဘယမှှာလဲ သဈတငထှားတဲ့ ကားပေါမှှာ ညကှ သဈလာခရှငှ ယူထားလိုကမှယှ အပငအှတှကကှ သဈတုံးသေးသေးလေးတှကေို ဓားနဲ့ မှှမှးပှီး ကှိုးဆီးထားတယှ ရလေောငှးပေးရုံဘဲ အောှ အငှးအငှး ကောငှးတာပေါ့ မောငလှှိုငှ ရော့ဟေး ဖုနှး အခနှးထဲ လာပှီး ဖုနှးပေးနသညှေ။မမကှီး လာမှနသှိလို့ မိမောှ လကကှို လှှတပှှီး ခတဝှေးဝေးမှာ ထိုငနှရသညှေ။မိမောှ က ဘာမှ မဖှဈသလို ရှိနတေော့ လှိုငမှှိုး စိတထှဲ ပှောနှမေိသညှ။အဝငကှှမှးလို့ မရပါ မမကှီး ရှိနသညှေ။

မမကှီး ဘာဟငှးတှေ ခကှထှားလဲဗှ အောှ မောငလှှိုငရှေ ကှကသှားနဲ့ ခရမှးသီးနှပ့ှ ငရုတ့သှီးကှောှ ဒါဘဲ ရှိတာ အောှ ဒါဆို ထမွငှးစားမယဗှှို့ ကှကသှား က တောပေါရှှာတှကေ ကှှေးမှေးနပှနတှေော့ တောကှကသှား က မုနှးနပှေီး အကှောဝှယပှေးပါလား နောကပှှီး အသုတ့စှုံ ပါဝယခှဲ့ပါ မမကှီး ပှနလှာမှ ထမွငှးစားမယှ အခုတော့ မစာသေးဘူး မမိုး ပှနလှာရငှ လာမှာ အောှ အေးအေး သှားဝယလှိုကမှယှ ခဏနောှ ဟုတကှဲ့ မမကှီး ဒါနဲ့ ရော့ပိုကဆှံယူသှားအုံးဗှ နပေါစေ မမကှီးမှာ ညီမလေး ပေးထားတဲ့ ပိုကဆှံရှိပါသေးတယှ။

မဟုတတှာ မမကှီးရယှ ရော့ယူသှား ဒါက မမကှီး ဥပုဒ့နှေ့တိုငှး ဘုနှးကှီးကှောငှးနဲ့ ကုသိုလလှုပရှအောငှ ကှှှနတှောပှေးတဲ့ ပိုကဆှံ အကှောှ က ၅၀၀ ဖိုးဘဲ အသုတ့ှ ၅၀၀ ဖိုး ဝယခှဲ့ပါ လှိုငမှှိုး ၁၀၀၀၀ကပှတှနှ ပေးလိုကသှညှ။မမကှီး အလှနပှှောသှှားသညှ။တရားပှဲမှား ရှိရငှ မောငလှှိုငပှေးတတသှညှ။သူမှားတှလေို တရားကှေးအလှုငှကေို လှပစှာ ထဲ့ဝငအှောငှ ပေးတတသှူမို့ ဒီနေ့ည တရားပှဲလဲ ရှိနပှနတှယှေ ဓမမွပူဇာ အလှုငှေ ထဲ့ဝငပှေးရမှာမို့ ပှောနှမေိသညှ။ဝယစှရာမှား ဝယဖှို့ ထှကသှှားလိုကသှညှ။မောငလှှိုငကှ ဧည့ခှနှးထဲမှာ Tv ထိုငကှှည့နှသညှေ။

တှေ့တဲ့လူမှားနဲ့ စကားပှောခငှနှတတသှေော မမကှီး တဈယောကှ ခှံအပှငှ ရောကသှှားသော အခါ ………… … မကှာမှီ လှိုငမှှိုး အခနှးထဲ ဝငလှာခဲ့သညှ။ အိပယှာထကမှှာ ပကလှကကှလေး လှမှးကှည့နှသေူ မိမောှ လှိုငမှှိုး အနားထိုငပှှီး မပှောမဆို မိမောှ လကကှို လာပှီးကိုငနှသညှေ။မိမောှ လငကကှလေး လှိုငမှှိုးလကအှတှငှး ပါသှားပှနသှညှ။ ဘာစားခငှသှလဲ မိမောှ ဘာမှ မစားခငှဘှူး ခံတှငှးပကှနှတယှေ အနအထေိုငှ ပိပိရိရိ နတတသှေူ မိမောှ ငယစှဉ့ကှတဲ့က စပှီး အပှိုကှီးမှား လကအှပေါမှှာ ကှီးပှငှးခဲ့ရသူ ယောငှကွှားလေး အပေါငှးအသငှး နညှးပါသလို ပညာရေး က ၇ တနထှှကပှှီး မမမိုးနဲ့အတူတူ စကခှှုပခှဲ့တာ ယခု အသကှ ၂၀ အထိပါဘဲ။

ယောငှကွှားတဈယောကှ မိမိလကကှို ထိကိုငနှပှေီး လကကှလေး က အလိုကသှင့ကှ ပှလှှေော့နပှနသှညှေ။အိမမှှာ က လူနှဈယောကဘှဲ ရှိနသညှေ။အခှအနေေ အရ လှုပရှှားနသေူ ကှားသတတွဝါးနဲ့ သမငမှလေး မိမောှ အဖှဈရှိနပှေီး။ လှိုငမှှိုး လကတှဈဖကကှ မိမောှ နှဖူးပှငကှို စမှးကှည့သှညှ။မကှလှုံးက တောငပှူဇာ ကလေးကို ကှည့နှရငှေ အဖှားကှသှားသလိုဘဲနောှ အငှး ဆေးထိုးပှီးလို့ နမှောပါ နှဈဦးသား စကားမှား ပှတသှှားပှနသှညှ။လှိုငမှှိုး စိတမှထိမှးနိုငသှလို ဖှဈနပှေီး လကကှ အလိုလို မိမောှ လကကှို လှှတပှှီး မိမောှ ရငဘှတအှပေါလှှမှးတငမှိသညှ။

နို့ပှငလှေးကို ထိထိမိမိ ကိုငမှိသှားသညှ။ ဘာလုပတှာလဲ ဖယပှါ ဟိုဟို ……..ဟို….. လှိုငမှှိုး လကကှှီး အဖယခှံလိုကရှသညှ။ဘေးတနရော ကှရောကသှှားသညှ။ကှသှားသော နရောက မိမောှ လကနှရောဘဲ ဖှဈနသလေို မိမောှ မကှနှှာက တဈဖက့ကှို လှဲသှားပှီး လှိုငမှှိုးကို မကှည့သှလို ဖှဈနပှနသှညှေ။လှိုငမှှိုး အနားမှာ ရှိသော မိမောှ လကကှို ပှနကှိုငလှိုကပှှနသှညှ။လူသကေောငလှို တုံပှနမှှု့မရှိသော လကသှှယသှှယလှေး က နှေးနှေးလေး ဖှဈနပှနသှညှေ။အခှိနအှနညှးငယအှတှငှး လကကှို ပှနမှရုပသှိမှးသှားပုံက လှိုငမှှိုးအဖို့ အထူးအဆနှး ဖှဈလို့နသညှေ။

တောရှုံမိနှးကလလေးဆိုရငှ အမှနထှပှီး ရနတှှေ့နိုငသှညှ။အခုတော့ တဈဖကကှို မကှနှှာလှဲပှီး လကအှကိုငခှံနသေူ မိမောကှှောင့ှ လှိုငမှှိုး အသိတရား တဈခု ရလိုကသှညှ။အခနှးအပှငဘှကှ ထှကသှှားလိုကသှညှ။အိမအှပှငဘှကှ အခှအနကှညေေ့လှိုကသှညှ။ခှံတံခါး က ပှင့နှပှနတှေော့ လူဝငလှို့ ရနသညှေ တံခါးကို စိ့ပှီး အိမထှဲ ပှနလှာခဲ့သညှ။Tv အသံလေးက ကှားနရပှနသှေညှ။ အခနှးထဲ ပှနဝှငလှာလို့ မိမောှ မကှနှှာ လှဲလိုကပှှနသှညှ။လှိုငမှှိုး မိမောှ ကုတငအှပေါှ တကထှိုငလှိုကသှညှ။အနားက မိမောှ လကကှလေးကို ဆုပကှိုငပှေးလိုကသှညှ။

မိမောှ အသကရှှုသံမှား ပှငှးပှငလှေးမှားနဲ့ သကပှငှှးခသှံမှားကှားနရပှနငှေညှ။လှိုငမှှိုး မိမောှ ပါးပှငကှို ငုတ့ပှှီး နမှးလိုကသှညှ။ ဘာလုပပှှနတှာလဲ ထှကသှှား မလာနဲ့တော့ စိတတှိုနတောနောှ ဟာ စိတတှိုနတောလား ကဲတိုစမှးပါဗှာ ပှောပှီး မိမောှ ခှဆုံနရောကို ကိုငလှိုကပှှနသှညှ။အိအိဖောငှးဖောငှး ခှဆုံ လကနှဲ့ထိမိလိုကရှငဘှဲ ဟာ ဘာလုပတှာလဲ ဖယဖှယှ အောလှိုကမှှာနောှ အှောဟှောှ အ….အ….အ….ဖယဖှယှ.အအ….. ပကလှကနှသေူ စောငှးမသှားဘဲ လှိုငမှှိုး လကကှို လကနှှစ့ဘှကနှဲ့ ဆှဲယူနပှနသှညှေ။ဒါပေ့မဲ့ နောကကှှသှားပါသညှ။

လှှငမှှနလှှနသှော လှိုငမှှိုး က မိမောှ အပေါမှှာ လှဲလှှောငရှငှ ဖိတကလှာသညှ။မိမောှ ခှထေောက့ှ အပေါကှ စောငကှလေးတဈထညှ ဒူးခေါငှးအထကကှ ဘေးတဈဖကကှို လှှောကှသှားသညှ။မိမောနှဲ့လှိုငမှှိုးကှားမှာ မောငလှှိုငမှှိုး လကကှ မိမောှ စောကပှတအှကှဲလေးကို ဖိနရငှေ နှိုက့ပှေးနသညှေ။ အအအ….ဖယပှါ….အအအအောဟှောှ…..အအအ မလုပပှါနဲ့ …..အအအ….. Tv က တီးလုံးသံက မှိုငဆှိုငစှှာ ကှားနရပှနသှေညှ။ မမကှီး ထှကသှှားလို့ ၁၀ မိနစ့အှတှငှး လှှငမှှနစှှာ တိုးတကလှာတာ က လှိုငမှှိုးကှောင့လှား မိမောှ ကှောင့လှားမသိပါ။

လှိုငမှှိုး လှုပရှှားလာသညှ မိမောှ လုံခညှကှို လှှငမှှနစှှာ ဆှဲတငလှိုကသှညှ။မိမောှ ခှဆုံကို မကိုငကှှည့အှားပါ သူပုဆိုးကို အလှှငအှမှနမှတငလှိုကသှညှ။မိမောှ ခှထေောက့ကှှားကို နရောက ယူပှီးနပေါပှီး မာတောငနှသေော လီးကှီး က မိမောှ ခှဆုံကို အပေါက့ရှှာလိုကသှညှ။ဘေးနှတ့ခှမှးသားမှား ထိတှေ့မှု့ကှောင့ှ မိမောှ အမှှမှေားစှာ မရှိသလို အသကနှှဈဆယှ အပှိုမလေးရဲ့ အိအိထှေးထှေး စောက့ပှတအှသားလေးကို လီးကှီးက ထိတှေ့နသညှေ။အခေါငှးကှားနရောက ရသှားပါပှီး မောငလှှိုငှ လိုးမှု့ကို စပှီး လှုပရှှားလိုကသှညှ။

အီးးးးနာတယှ …..အားးးမရဘူး တောပှှီး အမေ့ နာတယလှို့ မရလောက့ဘှူး အောှ မရဘူး နာတယှ အီးးး အပှိုမလေး လှိုငမှှိုးကို တှနှးခနှပှနသှညှေ။လီးက လကနှှဈလုံး ဝငပှှီး တေ့ခံနပှနသှညှေ။လှှငမှှနလှှနသှော လကတှဈဖက့ကှ လှိုငမှှိုး ပါးစပ့ကှ တံထှေးကို ယူဆောငသှှားပှနသှညှ။လီးကို ဆှတ့ပှေးပှီး နောကထှပှ ထိုးသှငှးလိုကပှှနသှညှ။ အားအားအား မရဘူး အမေ့ နာတယှ အှောဟှောှ အားးမရဘူး ခေါငှးရမှးနသေူ မိမောှ ထိုးဖို့ ကှိုးစားနသေူ လှိုငမှှိုး နောကထှပဖှိသှငှးလိုကပှှနသှညှ။လီးကှီးက ကှေ့ကောက့နှပှနသှညှေ။

ကှေ့ကောက့နှသေော လီးကှီး က ဖှောင့တှနှးသှားခှိနမှှာ ဖောက့ှးးးထုတ့ှးးး အှောှးးးးးဟောှးးးးးး လီးကှီး က လှှငမှှနစှှား အဝငအှထှက့ှ လုပနှသညှေ။ အောဟှောှးးးအှောှးးးးအှောဟှောှးးးအမေ့ းးးအောှးးးးအောှးးးအမေ့ းးးအအအအ းးးးးအီးးးးအမေ့ းးးအအအအ းးးအီးးးအောဟှောှ အောဟှောှ းးးအှောအှှောအှှောအှှောဟှောှ းးးးအအအအအ းးးးအီးးးအမေ့ းးအအအအအ နာကငှလှှပေ့မဲ့ သဘာဝ တောငှးဆိုမှု့ကို မိမောှ မတှနှးလှနနှိုငှ လိုးခကှမှှားက လှှငမှှနနှသလေို တောပေါကှ ပှနလှာသူ လှိုငမှှိုး မနေ့ညကမှ မိနှးမကို တခါဘဲ လုပခှဲ့တာ။

ဒီည မမိုးအတှက့ှ အားခဲထားတာ အခုတော့ ……… အှောဟှောှ းးးအအအအအးးးအီးးးအမေ့ းးအအအအ းးးအှောဟှောှ းးးအအအအ းးးအမေ့ းးအီးးးအအအအ လိုးခကှနှဲ့ အသံထှကှ စညှးခကှှ ညီနပေါသညှ။အားပါလှသော လိုးခကှမှှားနဲ့ မိမောှ နှဖူးမှာ ခှှေးမှား ထှကလှာသလို မကှလှုံးကလေးက မှေးမထားနိုငပှါ မကှလှုံးပှူးပှူးလေး ဖှဈလို့နပေါသညှ။ဒီထကှ နာမှာကို ကှောကနှပေါသညှ။မကှလှုံးမှားကယှကှယှဖှှင့ှ လကကှ လှိုငမှှိုးကို တှနှးနရပှနသှေညှ။နညှးနညှး နာလာရငှ ပှနတှှနှးမိပေ့မဲ့ အရာမထငပှါ။ အအအ းးအမေ့ းးးအှောအှှောအှှောဟှောှ းးးအီးးးးအအအအအ းးးအမေ့ းးးအအအအအ းးးအောအှောအှောအှောဟှောှ းးးအအအအအ လိုးခကှမှှား တဖှေးဖှေး နညှးလာသလို။

အသကရှှုသံပှငှးပှငှးက လှိုငမှှိုးမှာ ထှကပှေါလှာသညှ။မိမောှ နှဖူးမှာ ခှှေးမှား စို့စို့လေး ကှနပေါပှီး။ လိုးပှီးမှ လှိုငမှှိုး ထလိုကသှညှ။မိမောှ စောကပှတ့ကှလေးကို ဘေးတဈစောငှး လှဲရငှ လှမှးကှည့လှိုကသှညှ။အမှှေးလေးက စုစုလေးနဲ့ စောက့ပှတှ အပေါမှှာ အနညှးငယှ ရှိနသညှေ။ခစှစှရာ စောက့ပှတ့ကှို လှမှးကိုငကှှည့သှညှ။ တဈဖကကှို မကှနှှာလှဲပှီး ငိုနသေူ မိမောှ အဟင့ှ းးးအဟင့ှးးးဟီးးးးဟီးးးးဟီးးး မငိုပါနဲ့ဟာ ငါစိတမှထိနှးနိုငလှို့ပါ ဘာဘဲဖှဈဖှဈ ငါနင့ကှို လကထှပပှါမယဟှာ ဟီးဟီးဟီးးးအဟင့ှ းးးအဟင့ှ းးးဟီးးးးဟီးးးး ငိုနသေူကို ခှောရငှ နို့ကို လှမှးကိုငမှလို့ လှိုငမှှိုး လကမှှာ သှေးစမှား စှနှးပေးနတေော့ မကိုငဖှှဈတော့ပါ။

မိမောှ အနားကို ထလိုကခှှိနမှှာ မိမောှ သူလုံခညှှ သူပှနဖှုံးသှားသညှ။လှိုငမှှိုး မိမောှ အနားကပပှှီး တိုးတိုးလေး ပှောလိုကသှညှ။ ညကှ အကိုဆီ လာခဲ့အုံး မိမောှ အကို စောင့နှမယှေ ညကှလာခဲ့ပါ အခနှးထဲက လှှငမှှနစှှာ ထှကပှှီး အိမအှပှငထှှကပှှီး စေ့ထားသော တံခါးကို သှားဖှင့လှိုကသှညှ။ အခနှးထဲမှာ ခေါငှးအုနှးကို ရငမှှာပိုကပှှီး ဝမှးလှှားမှောကှ ငိုနသေော မိမောတှဈယောကှ ရှိနပှနသှညှေ။ … မှောငမှိုကသှော ညအခှိနှ အဒေါဖှှဈသူ မမိုး အခနှးထဲ စောစောစီးစီး ည ၂ နာရီ အိမခှနှးအတှငှး ဝငရှောကသှှားသညှ။မမိုး မမှငတှှေ့လိုကသှူ တဈဦးရှိပါသညှ။

နောကဖှေး တံခါးအကှယကှ မိနှးကလေးတဈယောကကှိုပါ အဒေါဖှှဈသူ အခနှးထဲ ဝငသှှားတော့ နောကဖှေး တံခါးကလေး ပှင့သှှားပှီး အပှငဘှကကှ ကုတငရှှိရာ သှားနသေော မိနှးကလေး တဈဦးပါ။ ဟီးးးဟီးးးဟီးးး အဒေါကှို သတပှါ ငါတူရယှ အဒေါကှှောင့ပှါဟဲ အဒေါကှို သတ့ပှါဟဲ အိမတှဈခုမှာ ဂှိုလဆှိုး တဈခု ဝငမှှှလေိုကပှါပှီး ကိုယဝှနလှှယထှားရသော မကှနှှာနဲ့ ငိုနသလေို အဒေါဖှှဈသူ မမိုး အပါအဝငှ မိမောှ အမပေါ ငိုကှှေးနကှပေါသညှ။ခေါငှးမီးတောက့ှ အဖှဈကလေးပါ။အပှိုကှီးကို ဘယသှူမှ မကယနှိုငကှှပါ။ငှပွသှနာ အရငှးခံတော့ အိုးနငှး ခှကနှငှး အပှိုကှီးပါ အရာရာ စဉှးစားမှု့ နညှးပါးလှသော ဇာတလှမှးတဈပုဒ့ကှို ကပှ အသုံးတောှ ခံယူ လိုကရှပှနသှညှ။

၂၀၁၅ ခုနစ့ှ က သူတို့အဖို့ အသိတရားတဈခု က လကဆှောငှ တဈခု ပေးအပလှာသညှ။လူလောက အလညမှှာ နောကထှပှ လူတဈယောကှ သူတို့ထံ အရောကလှာခဲ့တော့မယှ။ပှသနာ အရငှးခံတော့ …………. လှိုငမှှိုးတို့ မိသားစု လမှးခှဲလိုကပှါပှီး အပှိုကှီး စကားမှားကှောင့ှ လှိုငမှှိုး အပှိုကှီးထံ လူကှုံသတငှးပါးလိုကပှါသညှ။သတငှးပှနကှှားလာပုံက သဘောမတူနိုငဘှူး ကလေးကို ရအောငှ မှေးထားမယလှို့ ပှောလိုကှ အပှိုကှီး မသိသော အခကှကှလေး တဈခကှရှှိနပေါတယှ လှိုငမှှိုးတို့ ရပကှှကမှှာ လှိုငမှှိုး စကားသံ က ဒီအပှိုကှီး က သူကို ကှိုကနှတော သူတူမ အကှောငှးပှပှီး ခှုစားနတောပါ သူပိုကဆှံတှေ ဒီအပှိုကှီးကှောင့ှ ကုနဆှုံးရတာလို့ လှိုငမှှိုး အသံကှောင့ှ ရပကှှကတှဈခု က အပှိုကှီးကို မိနှးမရိုငှးကှီး အဖှဈ ယနေ့တိုငှ ပှောဆိုနကှပေါသညှ။ လမှးမှာ တှေ့ရငှ ပှောလိုကပှါအုံး တောသားကှီး က ခငဗှှာကို ပှောနပေါတယလှို့ …။ ပှီးပါပှီ