မဝသေးဘူးတဲ့

ကှှနတွောတွို့လငမွယားက လှိုငသွာယာ မွှို့သဈမှာနပေါတယွ။ ညားတာက ၂ နှဈကှောပွါပှီ။ ၂ ခနွးတှဲ အိမလွေးမှာ ယောကခြမနဲ့ တခနွးစီ ကန့ပွှီး နကှပေါတယွ။ ညားကာစကတော့ လငွးမယားပဲဗှာ ပုံစံ အမှိုးမှိုးနဲ့ ဆကဆွံကှတာပေါ့။ခတတွာက ကှှနတွောတွို့ မှနမွာလငမွယားတှမှော ပုလှမှေုတတွာတို့ ဘာဂှာဆှဲတာတို့ကတော့ အစမှာ မလုပဖွှဈကှပါဘူး။ နောကပွှီး တဖကမွှာက ယောကခြမ အခနွးကလဲ ရှိနတယလွေေ။ ဒါပမယေ့ွ ယောကခြမကှီးက တခါတခါ ရိပသွာ ဝငရွငွ တဈလ လောကကွှာတကပွါတယွ။ ဒါဆို ကှှနတွောတွို့လငမွယားအတှကွ လှတလွပရွေးပေါ့ဗှာ။

ကှှနတွောတွို့လဲ အိမခွှဲနနေိုငအွောငတွော့ ကှိုးစားနပေါတယွ။ မိနွးမကတော့ မကှိုကဘွူးဗှ။ သူက သူ့အမကေို တယောကထွဲ မထားခငှဘွူးတဲ့လေ။ ကှှနတွော့ွ မိနွးမနာမညကွ ‘ ခိုငွ ‘ပါ။ ကှှနတွော့ကွိုတော့ အကို လို့ ပဲသူကခေါပွါတယွ။ ကှှနတွောတွို့ညားတာကလဲ မှို့ထဲအသှား ဘကဈွကားစောင့ွ အတူတူ စီးလဲအတူတူကနေ သံယောဇဉတွှေ ဖှဈကှပှီး ညားကှတာပါ။ ‘ခိုငွ ‘ က အရပပွုပပှပွပွှ သေးသေးကစှကွစှလွေးပါ။အခှိုးအစားကတော့ ကပှါတယွ။ ကှှနတွောကွ အရပမွှင့မွှင့ွ ခပထွှားထှားပါ။ သူ့ထကွ ခေါငွးတလုံးပို ပါတယွ။ ညားကာစ ကတော့ ရိုးရိုးပဲ ဆကဆွံကှတာပါ။

ယောကခြမ ကလဲ အိမမွှာပဲပေါ့။ ဘှားတောကွလဲ အလိုကသွိပါတယွ။ သိပမွကှာခငပွဲ ရိပသွာမှာ သှားနပေါတယွ။ ဒီတော့ လငမွယား ၂ ယောကွ အခှတှကှညေေ့ွ လှတလွှတလွပလွပပွဲ ကဲကှပါတယွ။ ပုလှမှေုတပွေးဖို့ ခိုင့ွ ကိုပှောတော့ အို ကိုကလဲ ရှှံစရာကှီးလို့ ပှောပါတယွ။ ခိုငွ ကလဲကှာ ရေးဆေးထားရငွ စငစွငကွှညကွှယပွဲဟာ ။ သူမှားတှေ ခှထေဲမှာ လုပနွကှတောပဲဟာ။ ဟာ မလုပရွဲဘူးကှာ တဲ့။ ဒီလိုပဲ တဖှေးဖှေး စညွးရုံးပှီး ပုလှတှေေ ဘာတှေ မှုတပွေးလာတယွ။ ခတတွာက ယောငွကြှားလေးတှမှော အနံ့ အသကမွရှိပမယေ့ွ မိနွးခလေးတှကေို ဘာဂှာဆှဲဘို့ကတှော့ သူ့တို့မှာ အနံ့ နဲနဲ ရှိတယဗွှ။

ဒါပမယေ့ွ လဲ သူ့အလှည့ွ ကိုယ့အွလှည့ွ ဆိုတော့ လုပပွေးရတာပါပဲ။ ကှှနတွောတွို့ ညားခါစ ကဆို တညထဲ ၆ ခှီလောကွ ဆှဲပဈတာ ။ ‘ခိုငွ ‘ဆို မိုးလငွးတော့ ကှတတတောငွ ဖှဈသှားတာ။ မိုးလငွးတော့ ရှကပွှုံးလေးနဲ့ ‘ကို ညက တောတွောလွုပနွိုငတွယနွောွ ‘ တဲ့ ။ ဒီလိုသာ ည တိုငွးဆို မလှယဘွူးတဲ့။’ ခိုငွ ‘ကလဲ ကှာ အစမို့ပါ ။ နောကတွော့လဲ ပုံမှနပွေါ့။ မစိုးရိမပွါနဲ့။ ဒီတော့ မကှစွောငွးလေးနဲ့ ‘ဒါပဲနောွ” နောကမွှရိုးသှားပှီး အသဈမရှာမနဲ့’ ။ မငွဂြလာဦးည မှာ ခိုငကွ ဘေးစောငွးလေး အိပနွတယွေ ညဝတွ အငွကြှီလေးနဲ ပေါ့။ ကှှနတွောလွဲ ဘေးလေးကနေ ဝငအွိပပွှီး နားလေးနားကပပွှီး ‘ခိုငလွေး ဘာတှစဉွေးစားနတောလဲဟငွ ‘ ‘ရငခွုနနွတောပေါ့’ ပှစမွးပါဦး။

ကှှနတွောလွဲ ခိုငလွေး ရငကွို စမွးပှီး သူ့နို့ လုံးလုံးလေးကို ပှတသွပပွေးတော့ ခိုငလွေးက ‘ဟငွး ‘ဟငွး’ နဲ့ ညီးသံလေးထှကလွာတယွ။ ကဲ ကိုယတွို့ခစှမွယနွောွ ဆိုတော့ ‘အငွး’ တဲ့။ ဒါနဲ့ ကှှနတွောလွဲ ခိုငလွေးနောကကွနေ ခှလိုကတွယွ။ ကှှနတွော့ွ ဟာကတော့ မာနပှေီပေါ့။ ဂါဝနအွငွကြှီအပေါကွနပေဲ ခိုငလွေးရဲ့ ဖငကွို ထောကထွားလိုကတွယွ။ ‘ခိုငလွေး ” ရှငွ ‘ခုလိုထောကထွားတော့ ဘယလွိုနလေဲဟငွ။ ပှောတကဘွူး။ ရငထွဲမှာ တမှိုးကှီးပဲ။ ပှီးတော့ ဖငထွဲမှာ နှေးနှေးကှီး။ ဒါနဲ့ ကှှနတွောလွဲ ပုဆိုးကို ခှှတလွိုကပွှီး ကှှနတွော့ွ ဟာကို လကနွဲ့ကိုငထွားပှီး ခိုငလွေးလကကွို ပေးကိုငလွိုကတွယွ။

ဟငွ ကို့ဟာက အကှီးကှီးပဲနောွ။ ထိပကွ ပှောငပွှောငကွှီး။ ဟငွ အရညလွေးတှလေဲ ထိပမွှာ စိုနပှေီ။ အဲဒါ လုပခွငှလွာလို့ပေါ့။ ခိုငလွေး ဒီလိုကစားရတယွ။ ပှောပှီး ကှှနတွောလွဲ ဂှငွးတိုကနွညွး သငပွေးလိုကတွယွ။ သူလဲ အထကွေ အာကဂွှငွးတိုကပွေးတယွ။ သူလကကွသေးသေး နဲ့ဆုပပွှီး တိုကတွာ ဒဈက လကဆွုပကအွပှငမွှာပေါနွတယွေ။ ၅ မိနဈလောကကွှာတော့ ကဲ ရပှီ ကိုယတွို့လုပကွှမယနွောွ။ ကဲ ခိုငလွေး ပတလွကလွှနွ ။ ဟုတွ ။ ကှှနတွောလွဲ ခိုငလွေးကို ဒူး ၂ ဖကကွို ကားပှီး ထောငလွိုကတွယွ။ ညဝတအွငွကြှီ ကို လှနလွိုကတွော့။

အမှှေးနုနု လေးတှကနေဲ့ ဝနွးရံထားတဲ့ အဖုတဖွောငဖွောငွးလေးကို မှငရွတယွ။ အကို ဘာကှည့နွတောလဲ ၊ ရှကစွရကှီးတဲ့။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ လကမွ လကညွှိုးလေးနဲ့ အဖုတွ အခှမွးလေးကို ဖှဲ လိုကတွော့ စေ့နတေဲ့အတှငွးသားလေးဟာ ရဲ ကနဲ့ပေါလွာတယွ။ ပှီးတော့ အရညလွေးတှတေောငွ ရှှဲ လို့။ ခိုငလွေး ရှငွ အကို လုပတွော့မယနွောွ။ နာမှာလားဟငွ။ အစတော့ နာမှာပေါ့။ အရမွးနာအောငမွလုပနွဲ့နောွ။ မလုပပွါဘူး။ ခိုငလွေး သဘောကှ နာရငွ ရပထွားမှာပေါ့။ ဒါဆို လုပတွော့လေ။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ ကှှနတွော့ဟွာကို ကိုငပွှီးအပေါကမွှာ တေ့လိုကတွယွ။

ဒဈခေါငွးလေး ဝငတွာနဲ့ဘေး နှုတခွမွးသားတှဟော ဘေးကို နဲနဲ ကားသှားတယွ။ ခိုငလွေးကတော့ မကှနွှာလေး နဲနဲ တှန့သွှားတယွ။ ခိုငလွေး နာလားဟငွ။ မနာပါဘူး။ ဒါဆို ဆကသွှငွးမယနွောွ။ ဟုတွ။ ကှှနတွောလွဲ နဲနဲ အားစိုကပွှီး ဖိသှငွးလိုကတွယွ။ တထဈထဈနဲ့ လီးဟာ တိုးဝငသွှားတယွ။ ခိုငလွေးလဲ ကှှနတွော့ွ ရငဘွကကွို ဆီးတှနွးလိုကတွယွ။ နဲနဲ နာတယအွကို။ ကဲ ဒါဆို ဆကမွသှငွးပဲ ရပထွားမယနွောွ။ ‘ဟုတွ’ တဲ့။ ဒါနဲ့ ကှှနတွောလွဲ ဝငသွလောကလွေးနဲ့ပဲ ဖှေးဖှေး ဆောင့နွတယွေ။ အရညတွှေ သူ့အထဲက ထှကလွာတော့ နဲနဲ ခှောငလွာတယွ။

ခိုငလွေးကလဲ အောကကွနေ ကော့ကော့ ပေးလာတယွ။ လုပရွတာ စီးနတောပဲဗှာ။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ မသိမသာလေး တိုးတိုးပှီး ဆောင့လွိုကတွယွ။ တဖှညွးဖှညွး နဲ့ ခှော့သှငွးရငွး ဆုံးခါနီးထိ ဝငသွှားပှီ။ ‘ခိုငလွေး” ‘ရှငွ ‘ ‘နာသေးလား’ ‘နာတော့ဘူး အကို’ ‘ ဒါဆို အကို အကုနွ သှငွးလိုကတွော့မယနွောွ’ ‘ဟုတွ’ ကှှနတွောလွဲ အားနဲ့ ဆောင့လွိုကတွာ ခိုငလွေးလဲ ကော့ပှီးတကသွှားတယွ။ ‘ရှီး……. ‘ ‘ကှှတွ ကှှတွ နာလိုကတွာ’ လို့တိုးတိုးလေး အောရွှာတယွ။ ဆီးစပခွငွှးကတော့ ထိသှားပှီ။ ‘အကို အဆုံးထိ ဝငသွှားပှီလားဟငွ’ ‘ ဝငသွှားပှီလေ’ ကှှနတွောလွဲ ခဏမှိနွးနတယွေ။

ကပှတွာကတော့ မပှောနဲ့တော့။ ခဏကှာတော့ ကှှနတွောွ ဖှေးဖှေးခငွှး စဆောင့ပွါတော့တယွ။ ခိုငလွေးလဲ ကှှနတွောွ ဆောင့လွိုကတွိုငွး အောကကွ ကော့ကော့ပေးတယွ။ ‘ခိုငလွေး’ ‘ရှငွ’ ‘ခံလို့ကောငွးလားဟငွ’ ရှကပွှုံးလေးနဲ့ ‘ကောငွးလိုကတွာ’ လို့ ပှနပွှောတယွ။ ကှှနတွောလွဲ သှပသွှပလွေး အခကွှ ၂၀ လောကွ ဆောင့ပွေးလိုကတွော့ မထိနွးနိုငတွော့ပဲ အဖုတထွဲမှာပဲ ထှကကွုနတွယွ။ ထှကခွါနီးမှာ ခိုငလွေးက ကှှနတွော့ကွို အတငွးပဲဖကထွားတယွ။ သူအထဲက တခုခုကလဲ ကှှနတွော့ွ လိငတွနွ ကို အတငွးညဈထားသလိုပဲ။ ပှီးတော့ ခဏနားပှီး။

‘ကောငွးလိုကတွာခိုငလွေးရယွ’ ‘အရမွးလိုးလို့ကောငွးတယွ ခိုငလွေးက ..ခိုငလွေးရော ခံရတာ ကောငွးလား’ ‘ကောငွးတယွ’ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ လီးကို ခှှတလွိုကတွော့ သှေးစလေးတှရေော သုတရွညတွှပေါ ပနတေေဲ့ လီးကှီးဟာ သိပမွပှော့သေးပဲ ထှကလွာတယွ။ ခိုငလွေးလဲ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးကို သသခှေောခှာ ကှည့ပွှီး ‘ဟငွး ဒါကှီးနဲ့ လိုးလိုကတွာလား ဟငွ’ ‘ဒါပေါ့ ခိုငလွေးရဲ့’ ကိုငကွှည့ပွှီး ‘ ဒါဆို ဒါကှီးက ခစှဖွို့ကောငွးတာပေါ့’ ‘ ဟုတတွာပေါ့ ခိုငလွေးရဲ့’ ‘ ဟော အကို့ဟာကှီးက ကိုငထွားရငွ ပှနမွာလာပှနပွှီ’ ‘ အဲဒါ နောကတွခါ ထပလွိုးဖို့ အဆင့သွင့ွ ပှနဖွှဈတာလေ။

ခိုငလွေး ခံဦးမယမွဟုတလွား’ ‘ခံဦးမယွ မဝသေးဘူး တဲ့၊’ ရှကပွှုံးလေးနဲ့ ‘ဟုတကွဲ့’ တဲ့။ ဒီတခါ ခိုငလွေး အပေါကွ နေ။ ခိုငလွေးလဲ အကို့ လီးကှီး ဝငထွှကွ နတောတှေ့ရတာပေါ့။ ခိုငလွေး မသိဘူးလေ။ အကိုသငပွှပေးပေါ့။ကဲ ဒါဆို ထ။ ကှှနတွောလွဲ ပတလွကလွှနပွှီး နလေိုကတွယွ။ ကှှနတွော့ွ လီးကှီးက မိုးသို့ထောငနွတယွေ။ ခိုငလွေးလဲ ထပှီး ကှှနတွော့ွ အပေါတွကခွှပှီး သူ့အဖုတနွဲ့ တေ့ပှီး ဖှေးဖှေးခငွှး ထိုငခွနှတယွေ။ တကယ့ွ အရသာပဲဗှာ။ အဖုတကွပှကွပှလွေးနဲ့ ဒဈကှီးကို ညှပပွှီး ဖှဲခနှသလေိုပဲ။ တထဈခငွှး ဝငဝွငလွာပှီး ဆုံးသှားတယွ။

ဆုံးသှားတော့ခိုငမွကှနွှာလေး နဲနဲ မဲ့သှားတယွ။ ခိုငလွေး ထိုငထွလုပပွှီး ဆောင့လွေ။ ဒါနဲ့ခိုငလွေးလဲ့ သူ့တငပွါးလေးကို တမိုကလွောကကွှှကှှပှီး ဆောင့ပွါတော့တယွ။ တှဲမယောငဖွှဈနတေဲ့ ခိုငနွို့လေးတှဟောအထကအွောကွ ခုနနွတယွေ။ ကှှနတွောကွတော့ သူ ဆောင့လွိုကတွိုကွ နတပွှညကွို ရောကရွောကသွှားသလိုပဲ။ ခိုငလွေး ငုံ့ကှည့လွေ လို့ပှောတော့ ငုံကှည့လွိုကတွယွ။ ဟငွ ခိုငလွေးအဖုတွ ထဲမှာ အကို့လီးကှီးဝငနွတော အားရစရာပဲ။ ခိုငွ အဖုတလွေးက မဆံမပှဲ ခံထားနရသလေိုပဲ။ ခိုငလွေးရော ခုလို ဆောင့ဆွောင့ခွလှိုကတွော့ ဘယလွို နလေဲဟငွ။

အငွး တမှိုးကှီးပဲ အတှငွးနံရံတှကေို အကို့ဟာကှီးက ပှတပွှတသွှားတာ အီစိမ့နွတောပဲ။ ခိုငလွေး ရှငွ။ နားနားပှီး ဆောင့နွောွ။ ဟုတကွဲ့။ ခိုငလွလေဲ ကှှနတွောလွီးကှီး ဝငလွိုကထွှကလွိုကဖွှဈနတောကိုကှည့ပွှီး ဆောင့ခွကှတွှေ ပှငွးလာပါတယွ။ သူ့ဆံပငတွှမှောလမှော ဝဲနတယွေ။ ခိုငလွေးလဲ နဲနဲ ကှာလာတော့ မဆောင့တွော့ပဲ ဆီးခုံခှငွးပှတပွှီး ရှေ့ကိုငိုကပွှီး တိုးတိုးလေးပှောတယွ။ အကို ခိုငလွေးပှီးခငှလွာပှီ တဲ့။ ပှီးလိုကလွေးဆိုတော့ ခိုငလွေးလဲ ခပကွှမွးကှမွးလေး ၅ ခကှလွောကွ ပှတဆွောင့လွေးဆောင့ပွှီး အီး ကနဲ့ အောပွှီး ကှှနတွော့အွပေါွ ထပရွကကွလှာတယွ။

နှုတကွလဲ တိုးတိုးလေး ကောငွးလိုကတွာ အကိုရယတွဲ့။ ကှှနတွောလွဲ နှုတခွမွးလေးကို စုပပွှီး။ အကိုက ပှီးသေးဘူး။ ခဏနားပှီး ပှနလွုပပွေါ့။ ဒါဆို ခိုငလွေး ကုနွးပေးနောွ။ ဟုတကွဲ့။ ခဏနားပှီး ခိုငလွေးလဲ အိပယွာထဲမှာ ဖငဖွူးထောငွးလေး ထောငပွေးတယွ။ ကှှနတွောလွဲ နောကကွနေ ဒူးထောကရွပပွှီး ကှှနတွော့ွ လီးကို ခိုငလွေးရဲ့ တငပွါးထဲမှာ ညှပပွှီး ဖငဝွလေးမှာ တေ့လိုကတွယွ။ ခိုငလွေးက နောကလွှည့ကွှည့ပွှီး ဟငွ အကို မှားနပှေီ။ သိပါတယွ ခိုငလွေးရဲ့။ ခိုငလွေးရဲ့ ဖငပွေါကလွေးက စူစူလေးနဲ့ ညိုညိုလေး။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ အဖုတမွှာတေ့ပှီး သှငွးလိုကတွယွ ။

ခိုငလွေးလဲ ခါးလေးကုနွးပှီး ဖှေးဖှေး နောအွကို တဲ့။ နားလို့လားဟငွ။ ဟုတဖွူး။နောကကွနဆေိုတော့ အဝငတွမှိုးကှီးပဲ။ ဒါနဲ့ ကှှနတွောလွဲ သူ့ခါးလေးကို ညှှတခွိုငွးလိုကပွှီး အနအထေားပှငလွိုကတွယွ။ ပှီးတော့ တထဈခငွှးဆုံးအောငသွှငွးပှီး ဖှေးဖှေးခငွှးဆောင့နွလေိုကတွယွ။ ဆောင့လွိုကတွိုငွး ခိုငလွေးကလဲ နောကကွို တိုးတိုးပှီး တှနွးဆောင့လွေးပှနဆွောင့တွယွ။ ကှှနတွောလွဲ အခကွှ ၃၀ လောကဆွောင့ပွှီး မထိနွးနိုငတွော့ပဲ ပှီးခငှလွာပှီး သုတရွညတွှေ ပနွးလိုကတွယွ။ ခကှခွကှပွှနဆွှဲထုပပွှီး လကကွနှသွုတရွတှေေ ဖငဝွမှာ ပဲ သုပလွိုကတွယွ။

ခိုငလွေးလဲ အိပယွာထဲမှာ ခှကသှှေားတယွ။ ကောငွးလိုကတွာ အကိုရယွ။ … ဒီလိုနဲ့ အိမထွောငသွကွ ၈ လလောကအွတှငွးမှာ ခလေးမယူသေးပဲ ပှောပွှောပွါးပါးပဲ စတိုငလွ မှိုးစုံနဲ့ လိုးကှတယွ။ ကှှနတွောလွဲ အဖုတကွို လိုးရတာ နဲနဲကှာလာတော့ ဖငလွိုးစမွးကှည့ဖွို့ စိတကွူးတှပေေါကလွာတယွ။ စမွးကှည့ခွငှတွာပေါ့။ ဇာတကွားတှထေဲမှာ ဖငလွိုးတာတှေ တှေ့နေ မှငနွရတေော့ အရမွးစမွးကှည့ခွငှနွတော။ အဖုတတွောငွ ကပှပွှီး ဒီလောကကွောငွးနရငွေ ဖငဆွို ဘယလွောကကွောငွးလိမ့မွလဲဆိုတဲ့ အသိက စိတထွဲမှာ အမှဲရှိနတယွေ။ ခိုငလွေးကိုလဲ ဘယလွိုမှ စညွးရုံးလို့မရဘူး။

သူက နာမှာကှောကတွယခွညွှးပဲ ပှောနတယွေ။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ လိုးတိုငွး အမှဲစညွးရုံးကှည့နွတောပဲ။ နောကတွော့ အဆငပွှခငှတွေော့ ဘောလုံးပှဲကှောင့ဗွှာ။ ခိုငလွေးက မနယွူပရိသတဗွှ။ ကှှနတွောကွ အာကှီး။ အဲဒီတုနွးက အာကှီးခတွပေေါ့။ မှဝတီက ဘောပှဲလာရငွ ၂ ယောကလွုံး ဧည့ခွနွးမှာ ခိုငလွေးက ကှှနတွော့ွ ရငခွှငထွဲကနေ ကှည့ကွှတာပဲ။ အဲဒီနေ့က မနယွူနဲ့ အာကှီး ကနတွဲ့ပှဲ။ ထုံးစံအတိုငွး မနယွူနဲ့အာကှီးက ကနလွိုကရွငွ အငှငွးပှါးစရာတှနေဲ့ပဲ ပှီးကှတာ မဟုတလွား။ ဘောပှဲကှည့နွရငွေး ခိုငလွေးနဲ့ကှှနတွောွ ဒိုငညွဈတယွ။ အာကှီးက စိတဓွါတွ ညဈပကတွယွ။

ဘာညာနဲ့ထိုငကွှည့ရွငွး အားပေးနကှတောပေါ့။ ဒီတော့ ကှှနတွောကွပဲ စလိုကတွယွ။ ခိုငလွေးရေ ဒီတခါတော့ အာကှီးနိုငမွှာနောွ။ ကှည့ထွားစမွးပါ မနယွူက လုပပွှလိမ့မွယွ။ ဘာကှေးလောငွးမလဲ တဲ့ ခိုငလွေးက ပှောလာရော။ ရတယလွေ စိမလွိုကွ လို့ကှှနတွောကွပှောတော့။ ပှောနရငွေး မနယွူက ၁ လုံးစသှငွးပါလရေော။ ဒီနေ့ခိုငလွေးက လကခွုပထွတီးပှီး တှေ့လား အကို မနယွူ က လုပလွိုကပွှီ တဲ့။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ နဲနဲ တငွးသှားပှီး ဒါဆို လောငွးမယွ။ အကိုက အာကှီး ။ အာကှီးနိုငရွငွ ခိုငလွေး ဖငခွံ ရမယွ။ မနယွူနိုငရွငွ ခိုငလွေး သဘောကှ အကို အာလုံးလုပပွေးမယွ ၊ ဘယလွိုလဲ။

စိမလွိုကလွေ တဲ့။ ဟော မကှာပါဘူး ပထမပိုငွးပှီးခါနီးမှာပဲ အာကှီးက ခှပဂေိုး ရပါလရေော။ ပှဲကတော့ ကှည့ကွောငွးနပှေီ။ ကှှနတွောကွလဲ ရငခွုနနွပှေီ။ ကှှနတွောွ လုပခွငှနွတေဲ့ ဖငကွို ကံကောငွးရငွ လုပရွတော့မယလွေ။ ခိုငလွေးလဲ ရငခွုနနွမှောပဲ။ ရှုံးရငွ သူဖငခွံရတော့မှာ မဟုတလွား။ သူ့အတှကလွဲ အတှေ့အကှုံသဈ ဖီလငွ အသဈ ကှုံရတော့မှာ မဟုတလွား။ ဒါနဲ့အားလပခွှိနမွှာ ကောဖွီတှေ ဘာတှေ ဖှောသွောကကွှရငွး ဒုတိယပိုငွးကို ဆကလွကအွားပေးကှတာပေါ့ဗှာ။ ပှဲကတော့ အကှိတအွနယပွါနဲ့ မိနဈ ၈၀ လောကထွိ အဝါ အနီတှနေဲ့ ကှမွးကှပါတယွ။

၈၈ လောကမွှာ မထငမွှတပွဲ အှနနွရီက မနယွူဘကကွို လှလှပပ ကနသွှငွးလိုကပွါရော။ ကှှနတွောလွဲ ပှောသွှားတာပေါ့။ ဒါနဲ့ခိုငလွေးမကှနွှာကို လှမွးကှည့လွိုကတွော့ မဲပှုံးကှီး။ ကှှနတွောလွဲ ပှဲပှီးအထိ ရငတွဒိတဒွိတနွဲ့ပေါ့။ ဒီကှားထဲ အခှိနပွိုက ၄ မိနဈတောငပွေးနသေေးတယွ။ ခိုငလွေးကတော့ ခှပဂေိုးသှငွးစခငှတွောပေါ့။ သိတယမွဟုတလွား။ အဲဒီအခှိနကွ အာကှီးခတွလေေ။ ၁း၂ နဲ့ပှဲပှီးသှားပါတယွ။ ဒါနဲ့ ခိုငလွေးရေ ဂတိအတိုငွးနောွ။ ကိုယ့စွိတတွိုကကွှ ဒီည ခိုငလွေး လုပပွေးပတေော့။ ဟုတကွဲ့ပါ တဲ့။ ဒါနဲ့ တီဗီ ပိတပွှီး ဧည့ခွနွးမှာပဲ ခိုငလွေးလကကွို ဆှဲပီး ကှှနတွော့လွီးကို ကိုငခွိုငပွှီး မှုနပွေးနောွ ခိုငလွေး။

ဟုတွ ဆိုပှီး ကှှနတွော့ွ လီးကို လကနွဲ့တခကွှ နှဈခကွှ ဂှငွးတိုကပွှီး သူမရဲ့ နှုတခွမွး ထူထူလေးနဲ့ကှှနတွော့ွ ဒဈကို ငုံပှီး စမှုတပွါတော့တယွ။ ခါတိုငွးလဲ မှုတပွေးနကှပေါ။ ဒီအဆင့အွထိ သူ့အတှကွ အခတအွခဲ မရှိပါဘူး။ အားးးး ကောငွးလိုကတွာခိုငလွေးရာ။ ထိပခွလေးကို လှှာဖှားလေးနဲ မှုတပွှီး အရငွးကို လကဆွဖကနွဲ့ထုထု ခပှေးပါတယွ။ ကှှနတွော့ွ လီးလဲ အစှမွးကုနွ ထောငမွကလွာပါတယွ။ ရှီး… ကှှနတွောလွဲ အရမွး လိုးခငှစွိတတွှေ ပေါကလွာတာနဲ့ ကဲ ကို လိုးခငှလွာပှီကှာ.။ ဒါဆို အိပခွနွးထဲ သှားရအောငွ အကိုရယွ။ ဧည့ခွနွးကှီးမှာ မမိုကဘွူး။

နောကပွှီး အကို့ကိဈစအတှကွ ခိုငလွေးလဲ သသခှေောခှာ စငအွောငဆွေးပေးရဦးမယလွတေဲ့။ ဟာ မလိုပါဘူး ခိုငလွေးရာ။ မဟုတဘွူးလေ တောကွှာ အကိုရှှံ မှာစိုးလို့။ ခဏနောွ ဆိုပှီး ရခှေိုးခနွးဘကွ သှားရော။ ကှှနတွောလွဲ အိပခွနွးထဲကနေ လီးကို မှနမွှနလွေး နဲ့ဖှေးဖှေးလေး ထုပှီးစောင့နွတောပေါ့။ မကှာခငပွဲ ခိုငလွေးက အားလုံး ခှှနပွှီး အခနွးထဲဝငလွာတယွ။ ကဲ ဘယလွိုလုပပွေးရမလဲ အကို။ ခိုငလွေး တကယရွော စိတပွါရဲ့လား။ ဟာ အကိုကလဲ ခိုငလွေးကှနပပွေါတယွ။ ခိုငလွေးလဲ စမွးကှည့ခွငှနွတော။ နာမှာစိုးလို့။ ဒါဆိုပှီးရော။ ကုနပွေးနောွ။ ဟုတွ အကို။

ခိုငလွေးဟာ ပှောရငွး ကုတငပွေါမွှာ ခါးလေးညှှနပွှီး လကလွေး၂ ဖကကွ ခေါငွးဦးပေါမွှာ ဖငထွောငပွေးထားတယွ။ အမှှေးတှရေိတထွားလို့ ခိုငလွေးအဖုတဟွာ ဖောငွးဖောငွး လေးနဲ့ ဖငပွေါငွ စူစူလေးဟာ ကှှနတွော့ွ လီးအလာကို မှှောနွသလေိုပဲ။ ခိုငလွေးကတော့ ရငခွုနစွိုးရိမနွလေား မသိ။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ ခိုငလွေး အဖုတကွို နဲနဲ ဖှဲကှည့လွိုကတွော့ အရညလွေးတှေ ရှှဲနပေီ။ ဒါနဲ့ကှှနတွော့ွ လီးကို တေ့ပှီး အဖုတထွဲ ထိုးထည့လွိုကတွယွ။ခိုငလွေးလဲ ဖငကွိုလိုးမယထွငထွားတာ အဖုတထွဲ ထည့လွိုကတွော့ နောကလွှည့ကွှည့ပွှီး ဟငွ ဖငလွိုးမယဆွို။

နောကမွှ ခိုငလွေးကိုအရငပွှီးအောငွ လုပပွေးရဦးမှာပေါ့။ ဒါကှောင့ွ အကို့ကို ခစှနွရတော…တဲ့။ ကှှနတွောကွ ကှှနတွော့ွ အကှံနဲ့ ကှှနတွောပွါ။ ဒုတိယ အခှီကမှှ ကှာကှာလေး ဇိမနွဲ့ ဖငွးလိုးခငှလွို့ပါ။ ကှှနတွောလွဲ တဝတလွောကဝွငနွတေဲ့ ကှှနတွော့ွ လီးကို တဖှေးဖှေးနဲ့ ခှော့လိုးလေး လိုးပေးနတယွေ။ အခကွှ၂၀ လောကလွိုးပေးလိုကတွော့ ခိုငလွေးလဲ နောကပွှနွ ပှနပွှနဆွောင့လွာတယွ။ အကို နာနာဆောင့ပွါတဲ့။ ကှှနတွောလွဲ အားမနာတော့ပဲ ဆကတွိုကွ အခကွှ၃၀ လောကွ ဆကတွိုကဆွောင့ပွဈတယွ။ အသံတှကလေဲ တဖကဖွကနွဲ့ မှညလွိုကတွာ။

ကှှနတွောလွဲ မထိနွးနိုငတွော့ပဲ ပှီးခါနီးလဲကှရော လီးကို ဆှဲထုပပွှီး ဖငပွေါကပွေါမွှာ ပနွးပဈတယွ။ ပှီးတော့မှာ ဖငပွေါငတွဝှိုကွ လိုကပွှတပွှီး လကညွှိုးနဲ့ ဖငပွေါကထွဲ နဲနဲ ထိုးထည့ကွှည့လွိုကတွယွ။ ခပကွှပကွှပလွေးပဲ လကတွဆဈလောကွ ဝငသွှားတယွ။ ခိုငလွေးလဲ ခါးလေးနဲနဲ တှန့သွှားတယွ။ ခိုငလွေး။ ရှငွ။ နာလို့လား။ နာတော့သိပမွနာပါဘူး။ အကို့ဟာနဲ့ဆိုရငွ နာမလားမသိဘူးနောွ၊အကို့ဟာက ကှီးတယွ။ ဖှေးဖှေးနောွ အကို။ အငွးပါ ခိုငလွေးနာရငအွကို အတငွးမလုပပွါဘူး။ ကဲ ပတလွကပွှနလွှနလွိုကနွောွ။ ကှှနတွောလွဲ ခိုငလွေးမကှနွှာကို အကဲခတပွှီး လိုးနိုငအွောငွ ပတလွကအွနအထေား ပှငလွိုကတွယွ။

ပှီးတော့ တငပွါးအောကမွှာ ခေါငွးဦးလေး ခုပှီး ပေါငွ ၂ ဖကကွို ဆှဲထောငလွိုကတွယွ။ အဖုတအွောကနွားက သုတတွှနေဲ့ပနတေေဲ့ ဖငပွေါကလွေးက လိုးခငှစွရာလေးပါ။ ဒီအခှိနမွှာ ကှှနတွော့ွ လီးက ပှနမွာနပေါပှီ။ ကှှနတွောလွဲ လီးကိုကိုငပွှီး ဖငပွေါကဝွမှာတေ့လိုကတွယွ။ ခိုငလွေးလဲ နဲနဲ တှန့သွှားပှီး ဖငကွို ရှုံလိုကတွယွ။ ခိုငလွေး မရှုံ့ထားနဲ့လေ ဖငကွို။ နာမှာပေါ့။ မနာပါဘူးကှာ၊ဇာတကွားတှထေဲမှာလဲ လိုးနကှတောပဲဟာ။ ဒါနဲ့ ကှှနတွောလွဲ ခိုငလွေး အဖုတထွဲ လကညွှိူးထိုးပှီး ကလိလိုကတွယွ။ လီးကတော့ ဖငပွေါကမွှာ တေ့ထားရကပွါပဲ။

အဖုတကွိုကလိပေးတော့မှ အဖုတဆွီ အာရုံရောကပွှီး ခိုငလွေးဖငရွှုံ့ထားတာ မေ့သှားတယွ ။ အမှဲ အကဲကတနွတေဲ့ ကှှနတွောဟွာ အားနဲနဲထည့ပွှီး ထိုးထည့လွိုကတွယွ။ ဒဈဟာ ကပှကွပှတွညွးတညွး ခေါငွးမှုပရွုံဝငသွှားတယွ။ ခိုငလွေးလဲ မကှနွှာ ရှုံ့မဲ့ပှီး အား…ကှှတွ..ကှှတွ စအိုကိုလဲ ဖမွးရှုံ့လိုကတွော့ ကှှနတွော့ွ လီးဟာ အညဈခံလိုကရွတော့ ပိုပှီး မနထွလာတယွ။ ခိုငလွေး ရှငွ နားလားဟငွ။ ဟုတွ နာတော့မနာဘူး ။ ဖငထွဲမှာ အောင့တွောင့ကွှီး။ ဝငသွှားပှီလား အကို ။ ဒဈတော့ ဝငသွှားပှီ ခိုငလွေး။ အရမွးနားရငွ ပှနထွုတလွိုကမွယလွေ။ ဟငအွငွး ဖှေးဖှေးတော့ လုပနွောွ။

အငွးပါ။ ဒါနဲ့ ခိုငလွေး ကို ကှှနတွောလွဲ နှုတခွမွးကို စုပပွှီး လှှာနဲ့ကစားလိုကတွယွ။ ခိုငလွေးလဲ အငမွးမရ ပှနထွုန့ပွှနတွယွ။ ကှှနတွောလွဲ အမှဲ သတိထားနတောနဲ့ လီးကို ညဈထားတာ နဲနဲ လှှော့လာတာနဲ့ နဲနဲ ဖိသှငွးလိုကတွာ လီးဟာ ထဈထဈ ထဈထဈနဲ့ တဝကလွောကွ ဝငသွှားတယွ။ ကှပလွိုကတွာ မပှောနဲ့၊ ခိုငလွေးကလဲ ပှနွ ညဈလိုကတွယွ။ ကှှနတွော့ွ လီးက လဲ ညဈလေ ရုနွးခငှလွပေေါ့။ အရငကွထကွ ပိုမာလာသလိုပဲ။ ခိုငလွေးတောငွ နှုတခွမွးစုပထွားနရောကနေ လှတသွှားပှီး ရှီး.. ကနဲ့ ကော့တကသွှားတယွ။ ပှီးတော့ ဆုံးသှားပှီလားဟငွ တဲ့။

ပှောရငွး လကနွဲ့ သူ့ဖငမွှာဝငနွတေဲ့ ကှှနတွော့ွ လီးကို စမွးကှည့တွယွ။ ဟင့ွ.. ကနှနွသေေးတယွ။ အကို့ဟာကှီးက ပိုမာနသလွေိုပဲ။ သူပှောတာနဲ့ကှှနတွောလွဲ သူ့ဖငပွေါကမွှာ ဝငနွတေဲ့ လီးကို ပှနငွုံ့ကှည့လွိုကတွော့ စအိုထဲမှာ အဆုံးနီးပါးဝငနွတေဲ့ မှငကွှငွးဟာ ပိုပှီး ဖီးလွ ဖှဈစတယွေ။ ခိုငလွေးဖငပွေါကဟွာလဲ တငပွါး ၂ ဖကမွှာ နဲနဲ ခှကဝွငနွသလေိုပဲ။ ကှှနတွော့ လီးဟာလဲ ရှေ့သို့ပဲ တာစူနတယွေ။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ ခိုငလွေးကို ခိုငလွေး ရှငွ အဆုံးထိ ထည့လွိုကတွော့မယနွောွ၊ နဲနဲ အောင့ခွံလိုကွ၊ စိတကွိုရှော့ထားနောွ။ ဟုတွ ဆိုတဲ့ အသံတိုးတိုးလေးကှောင့ွ ကှှနတွောလွဲ ဖိပှီး လိုးလိုကတွယွ။

လီးဟာကှပတွညွးစှာနဲ့ တငပွါးနဲ့ကပသွှားတယွ။ခိုငလွေးမကှနွှာကို ကှည့လွိုကတွော့ မဲ့ရှုံ့ပှီး တငွးခံနရတယွေ။ ကှှနတွောလွဲ ဆုံးသှားပှီဆိုတဲ့ အသိကှောင့ွ ခိုငလွေးကို ကပနွအေောငဖွကပွှီး နို့သီးလေးတှကေို စို့လိုကတွယွ။ ခိုငလွေးလဲ တရှုးရှုးနဲ့ ဟငွးဟငွး နဲ့ ကော့တကလွာတယွ။ ကှှနတွောလွဲ နားနားမှာ ကပပွှီး ဆုံးသှားပှီ သိလား ဆိုတော့ ဟုတသွိတယွ။ ဖငထွဲမှာ ဒုတကွှီးဖိုးထည့ထွားသလိုပဲ။ တဈစို့ကှီး။ နောကနွှေးနှေးကှီး။ ကှှနတွောွ ခိုငလွေးကို အခစှပွိုတာ အဲဒါကှောင့လွဲပါတယွ။ သူ့ဖီးလကွို ခုလိုအခှိနမွှာ ပှောပှတကတွာပဲ။ အကို ကောငွးလားဟငွ တဲ့။

အရမွးကှပပွှီး အရမွးကောငွးတာပဲ ခိုငလွေးရာ။ ပှောပှီး ခစှမွကှစွောငွးလေး ထိုးလိုကတွယွ။ ဒါပဲနောွ နောကွ ဒီအပေါကရွိုးပှီး ဘယအွပေါကွ လိုးခငွှဦးမှာလဲ မသိဘူး။ ကှှနတွောလွဲ စပဖွှီးဖှီးနဲ့ပေါ့။ ခိုငလွေး ရှငွ အကိုနဲ နဲ ဆောင့ကွှည့မွယနွောွ။ ဟုတွ ဖှေးဖှေးနောွ။ ဒါနဲ့ ကှှနတွောလွဲ ကှပနွတေဲ့ လီးကိုနဲနဲ လှုပကွှည့တွယွ။ အကို ဟငွ ဘာလဲခိုငလွေး ပှနခွှှတရွငွ မငုံ့ ကှည့နွဲ့နောွ။ ဘာလို့လဲ ခိုငလွေးရဲ့။ ဟာကှာ မကှည့နွဲ့ ဒီအတိုငွးပဲ ဆောင့ွ ဖှေးဖှေး၊ အကို ရှံမှာစိုးလို့။ ဟာ မရှံလို့ ဖငကွိုလိုးနပှေီပဲ။ ကှည့ပွှီး လိုးခငှတွယကွှာ။ အကို မရှံလဲ ပှီးတာပဲ။

ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ ဖှညွးဖှညွးခငွှး ဆှဲနှုတလွိုကတွယွ။ အဟီး ခိုငလွေးပှောသလိုပဲဗှာ။ နဲနဲတော့ လီးမှာပနတယွေေ။ ဒါပမယေ့ွ ဖီလငကွ မှှနနွတေော့ တဝကပွှနဆွှဲထုပပွှီး ပှနထွိုးလိုကတွယွ။ တကယ့ွ အရသာပဲဗှာ။ လိုးလိုကတွိုငွး ခိုငလွေး ဖငဟွာ ခှကခွှကဝွငသွှားတယွ။ ၅ ခကွှ ၆ ခကှလွောကွ ဆောင့လွိုကတွော့ နဲနဲ အဝငခွှောငလွာတယွ။ ခိုငလွေးလဲ နဲနဲ ခံရတာ ဖီးလတွကလွာတယထွငတွယွ။ ကှှနတွောဆွောင့လွိုကတွိုငွး ကော့ကော့ပေးလာတယွ။ ဒါနဲ့ကှှနတွောလွဲ ခပမွှနမွှနလွေး ဆောင့ပွေးလိုကတွယွ။ ကှပတွဲ့ ဒါဏကွှောင့ွ ဒုတိယအခှီမှာ ကှာလေ့ရှိပမယေ့ွ။

သိပကွှာကှာမထိနွးနိုငပွဲ သူ့ဖငထွဲမှာ ပနွးထည့လွိုကမွိတယွ။ ကှှနတွောလွဲ ဖိကပထွားပှီး ငှိမနွလေိုကတွယွ။ ကတှော့ွ သုပရွညတွှဟော အရငကွထကပွိုမှားပှီး ထှကကွုနတွယထွငတွယွ။ ကတှောလွဲ ဖီးလယွူပှီး ဆကဆွောင့နွတယွေ။ ခိုငလွေး အဖုတကွ စိမ့လွာတဲ့ စောကရွှညတွှဟောလဲ ကှှနတွော့ွ လီးပေါွ ကလှာတယွ။ ကောငွးလားဟငွ ခိုငလွေး။ အငွး အရသာ တမှိုးပဲ။ ကဲ ဆငွးတော့ အကို ကှနပပွှေီလား။ ဟငအွငွး နောကတွခှီ။ ဟာ မိုးလငွးမှ နားပါဦး။ ခိုငလွေး ခံနိုငပွါပှီ အကိုရဲ့ အရမွးနာမယထွငထွားလို့။ ဒါနဲ့ ကှှနတွောလွဲ နဲနဲပှော့စပှုလာတဲ့ လီးကို ပှနခွှှနလွိုကတွော့။

သုပတွှနေဲ့ အညဈအကှေးတှရေောနတေဲ့ ဝါညဈညဈတှေ ခိုငလွေးဖငပွေါကကွ စီးကလှာတယွ။ ဒါနဲ့ခိုငလွေးလဲ ဖငကွို ရှုံပှ ရှုံပှ လုပလွိုကတွာ ခစှစွရာလေး။ နောကွ မကှာမကှာ စားရတော့မယလွေ။ ကှေးဇူးပဲ အာကှီးရာ။ သှောွ ..ဘာလိုလိုနဲ့ ကတှောနွဲ့ခိုငလွေး အိမထွောငကွလှာတာ တဈနှဈကှောလွာခဲ့ပါပှီ။အိမထွောငသွကလွေးနဲနဲကှာလာတာနဲ့အမှှ အစစအရာရာ မှာပို့မိုပှငွးလငွးလာကှပါတယွ။လိငမွှုကိဈစမှာလဲ ပိုမိုပှင့လွငွးပှီး တဈယောကနွဲ့တဈယောကွ အပေးအယူမှှမှှနဲ့ စိတခွမွှးသာပှီး ခုဆိုခိုငလွေးတောငမွှ အားလုံးစိတခွမွှးသာလို့ထငပွါရဲ့….နဲနဲ၀၀ကဈကဈလေးနဲ့ပိုခစှစွရာကောငွးလာတယွ…။

လိငကွိဈစမှာလဲ ညားကစကလို ညတိုငွး မလုပဖွှဈကှတော့ပါဘူး။တပါတတွခါ ၊ နှဈခါ တခှီကောငွးလေးလောကပွဲ ကှာကှာလေးလုပဖွှဈကှတော့တယွ။ဒါကို ကတှောမွိနွးမ ခိုငလွေးက သံသယဝငတွဲ့ဗှ။ အကိုနောွ ခိုငလွေးအပေါရွိုးသှားပှီလားတဲ့ ခဏခဏမေးတာ။ဟှနွး….ဒါပဲနောွ ခိုငလွေးအပေါွ သဈစာဖောကရွငအွသိပဲဆိုပှီး စိတကွောကတွကသွေးတာ။လငမွယားပဲ ဗှာ…။ ခိုငလွေးနားလညအွောငတွော့ သသခှေောခှာ ရှငွးပှရတာပေါ့။ယောကခြမ လုပသွူကတော့ ထုံးစံအတိုငွး ရိပသွာမှာ သှားသှားနတကပွေါတယွ။တခါသှားရငလွဲ ၁ လ၊ ၂ လကှာတကပွါတယွ။

အဲဒီလို ရကပွိုငွးတှမှောဆို ကတှောတွို့လငမွယား ၂ ယောကလွဲ စိတလွှတကွိုယလွှတကွဲကှတာပါ့။ရုံးပိတရွကဖွှဈလတေော့ သောကှာနေ့ ညနေ အလုပကွနအေိမကွို တနွးပှီးပှနလွာကှေးဆိုပှီး ကတိပှုထားကှတယွ။ကတှော့ဘွောဒွါတှဆေို အမှဲစကှတယွ။ လီး …လိုပဲ…. အောငလွေးကှာ မငွးက ခုထိမိနွးမခတှာ မဝသေးဘူးလားတဲ့။ကတှောလွဲ ရယကွှဲကှဲနဲ့ ကောငွးတုနွးကှ ဆိုပီးပှနဖွှလေိုကပွါတယွ။သောကှာညမှာ အိမပွှနရွောကတွာနဲ့ခကှပွှုတစွားသောကွ ရမေိုးခှိုးပီးတာနဲ့ လငမွယား ၂ ယောကွ အေးအေးလူလူ အိပခွနွးထဲမှာ။

ပကလွကလွေးလှနနွကှရငွေ သူ့မိဘအကှောငွး ကိုယ့မွိဘအကှောငွးပှောဖှဈကှတယွ။ကတှောကွ စှပကွယှလွေးနဲ့ပကလွကလွေး လှနွ၊ မကှနွှာကတှလွေးကိုကှည့လွို့ ခိုငလွေးက လဲတီရှယကွို ဘောလွီအတှငွးခံမပါပဲ ကတှော့ခွါးကို ခှပီးစကားတှတှတထွေိုးကှတယွ။ ပှောရဦးမယွ ကတှောတွို့လငမွယားက ညားတာ ညားရော ၂ ခါလောကပွဲခှိနတွှေ့ဖူးတော့အခှားသူတှလေို့စကားကသိပမွှားမှားပှောခှိနမွရလိုကဘွူးလေ……………။ခုမှအတိုးခပှှောရတာကိုးဗှ.။ နောကပွှီး ခိုငလွေးကလဲ မိဘစကားနားထောငတွော့ သမီးရညွးစားဘဝမှာနို့လေးလောကပွဲ ကိုငရွတာ။

ဒါတောငအွငွကြှီပေါကွ…။ မယူရသေးခငွ ဘယတွော့မှ ရီးစားကို အလိုမလိုကရွဘူးလို့ အမကေ ကတိတောငွးထားလို့လတေဲ့။ဒါကှောင့လွဲ ကတှောကွ မှနမွှနပွဲဆှဲစိလိုကတွာပေါ့။အဲလို စကားတှပှေောကှရငွး ကတှောကွမေးမိတာပေါ့ ၊ ခိုငလွေးကကိုယ့ကွို ဘာလို့ခစှသွှားတာလဲပေါ့။ကိုယကွ အရပမွှင့တွယလွေ။ ဟငွ …ဒီတော့… ဖဖနေေဲ့လဲ တူတယွ။ ဘာဆိုငလွို့လဲ..။ ဆိုငတွာပေါ့..ကိုရဲ့… ခိုငလွေး ဖဖနေေဲ့မမကေေ ခိုငလွေး ၉ တနွးနှဈမှာ ကှဲသှားတာလေ။ ဒါကှောင့ွ ခိုငလွေးက အကို့ကို ယောငွကြှားလိုရော အဖလေိုရော ခစှမွိတယွ။အဖနေဲ့တူတော့…အဖေ့နရောမှာထားပှီး ခစှမွိတာပေါ့..။

အရပမွှင့ပွှီး ပှောတာဆိုတာကလဲ အဖနေဲ့တူလို့ သဘောကလှို့ယူတာလေ..။ ဟုတပွါပှီ.. ထားပါတော့။ ဒါနဲ့ခိုငလွေးက အမတေူလို့ထငတွယွ ၊ အရပပွုပပှပွပှလွေးနောွ။ ကိုယလွုံးကလဲ ခလေးလိုပဲ အဟတွ.. ။ဟော ခုတော့ နဲနဲလေးဝလာတော့ ကှည့ကွောငွးသေးတယွ။ ဒီထကပွိုဝလာရငတွော့………………..။ ဟငွး ကိုနောွ…ဘာဖှဈလဲ ဆကပွှောလဆေိုပှီး ကတှော့လွကမွောငွးကို ဆှဲဆိတပွါရော…။ အားး….ဟ ဟ ဟ ဟား…နာတယွ ခိုငွးလေးရ….။ နာပစေ…လူကိုမှား ဆကပွှောလေ ဒီထကဝွလာရငွ ဘာဖှဈလဲ…အတငွးမေးတော့တာ့…။ကတှောလွဲခိုငလွေးဘကမွကှနွှာလေး စောငွးပီး ပှောလိုကတွယွ…။

ပိုပှီး လိုးလို့ကောငွးလာတာပေါ့….လို့ပှောလိုကတွော့ ခိုငလွေးလဲ သဘောတှကသှှေားတယွ။ ဟှနွး နောွ..လူကှီး…အဖှကေောငွးလို့….မဟုတရွငွ ဒီည အငတပွဲ….။ ဒီလိုမှိုးလေးတှကေ လငမွယားသကသွိပမွကှာသေးတဲ့ သူတှရေဲ့ညဉ့ွဦးယာမတွေးသံလေးတှမဟေုတပွါလားဗှာ…။နောကပွှီး…ခိုငလွေးက ပှောသေးတယွ…။အကို့ကို ခုလိုပိုခစှသွှားတာက ဟိုတခကှလွဲပါသေးတယတွဲ့…။ကတှောလွဲ စိတဝွငစွားသှားတာပေါ…ဘာမှားလဲလို့လေ..။ ကို ခိုငလွေးကို အထငမွသေးရဘူးနောွ…။ ဟော..ခိုငလွေးက အဲလိုစကားတှပလြလေငခွံနတေော့ ကတှောကွ ပိုပှီး သိခငှလွာတာပေါ့။

အေးပါ..ပှောမှာသာပှောစမွးပါ.. အကိုက ခိုငလွေးကို ခစှပွှီးသား…..။ဘာလို့အထငသွေးရမှာလဲလို့…။ ဒါဆိုပှီးရော ဆိုပှီး ဟိုလေ အကိုက ခိုငလွေးအဖနေဲ့တူလို့လေ။ ဟော… အဲဒါသိတယလွေ….အဆနွးမှတလွို့… ဟုတဖွူး ကိုရဲ့ ..ဒီနရောပါ တူတာဆိုပှီး ပုဆိုးကှားက ညီတောမွောငကွိုပါ လာပှီး ဆုပကွိုငတွော့တယွ။ ဟငွ….ကတှောလွဲ အံ့သှသှားတာနဲ့… ခိုငလွေးက ဘယလွိုသိလဲ ..မှငဖွူးလို့လား…။ မှငဖွူးတာပေါ့….ခိုငလွေး ၉တနွးနှဈ၊ ၁၀တနွးနှဈတှမှောလေ။ ပှောပါဦး..ဘယလွိုမှငဖွူးတာလဲ..ဆိုပှီး ကတှောလွဲ ထိပထွိပပွှာပှာမေးမိတော့တာပဲ…။

ဖဖကေေ နယစွပကွို ခဏခဏ ခရီးထှကတွယွ..ကိုရဲ့။ တခါတလမှေား ၁ လလောကကွှာတကတွယွ။ခိုငလွေးလဲ အရငကွ ခလေးဆိုတော့ ဒါမှိုးတှေ မသိဘူးလေ။ ရိပလွဲမရိပမွိဘူး…ကိုရဲ့…။ အငွးလေ..။ နောကပွှီး…ခိုငလွေးတို့အိမကွ ဒီအိမမွဟုတဘွူး..။အငွးစိနွ တောငသွူကုနွးဘကမွှာလေ..။သှောွ…သိပှီ ဒါကှောင့ွ ခိုငလွေးက ကရငမွလေးနဲ့ခပဆွငဆွငတွူနတောကိုး..။ ကဲ..ဆကပွါဦး ..ခိုငလွေးရဲ့… အိမကွ ၂ ခနွးတှဲပဲလေ။ မမနေေဲ့ဖဖကေေ အပေါဘွကအွခနွး ခိုငလွေးက ခှရငွေးဘကကွလေ..။အထပသွားနဲ့ကားထားတဲ့ အခနွးတှပေေါ့..။

ခိုငလွေးအခနွးမှာက ကုတငမွရှိဘူး..မမတေေို့အခနွးမှာက ကုတငနွဲ့…သိလား…။ တညမှာလေ ခိုငလွေးစာကတှပွှီး အိပပွှောသွှားတယွ..ရှုးပေါကခွငှလွို့တရေးနိုးတော့ …ခေါငွးရငဘွကကွကုတငကွတကှှီ ..ကှှီနဲ့မှညတွယလွေ..အသံတှလေဲ တိုးတိုးနဲ့ ကှားရတယွ…။ ဒါနဲ့ခိုငလွေးလဲ…နဲနဲအာရုံစိုကနွားထောငမွိတော့…ဗှကွ ..ဗှကွ ဆိုတဲ့ အသံတှေ ကှားရတယွ…သိလား….။ဒါနဲ့ပိုစိတဝွငစွားပှီး…..ခေါငွးရငွးဘကကွ အထပသွားနံရံမှာ အပေါကလွေး ဘာလေး ရှိလိုရှိငှားလိုကရွှာတော့… သံပေါကရွာအဟောငွးလေး တှေ့တယွ သိလာ….။ဒါနဲ့…ခိုငလွေးလဲ ခှောငွးကှည့မွိတာပေါ့..။

မမနေေဲ့ ဖဖေေ လုပနွတောကို ခိုငလွေး စမှငဖွူးတာ….ပဲ.. အဲဒီမှာ…။အိပခွနွးမှာက ညအိပမွီး ခပပွှပှလေး ရှိတယလွေ..။မမကေေ မီးရောငမွှိနလွေးအောကမွှာ အသားဖှေးတော့ ပေါငတွနဖွှူဖှူကှီးတှကေိုအထငွးသားပဲ.မှငရွတာ…။ ပေါငကွိုကားထားပှီး…ဖေ့ဖေ့ခါးကို ခှိပထွားတယွ သူ့ခှထေောကတွှနေဲ့လေ..။ဖဖကေေ မေ့မေ့ ပေါငကွှားမှာ မှောကပွီး မေ့မေ့ရဲ့ဘေး ဘကတွခကှဆွီမှာ လကထွောကပွီး ခါးပဲ လှုပပွှီးဆောင့ဆွောင့လွိုးနတော….ဆောင့လွိုကတွိုငွး ဗှကကွနဲ့ဗှကကွနဲ့မှညတွယွ…မှညနွတယလွေေ..။ ခိုငလွေးလဲ ကှည့ကွောငွးကောငွးနဲ့ကှည့နွလေိုကတွာ..။

ခိုငလွေးပေါငွးကှားထဲမှာလေ အရညတွခုခုစီးကလှာလို့လန့ပွှီး…သေးထှကကွတှယွ ထငလွိုကတွာ…ကိုရဲ့..။စိတထွဲမှာလဲ တမှိုးကှီးပဲ..။နောကတွော့ မဟုတမွှနွး ကိုနဲ့ရတော့မှ သိလာတာ..ဆိုပှီး ကတှော့လွီးကို ထကအွောကွ အယာအယာလေး ဂှငွးထုပေးနတယွေ..။ မသိရငပွှပေးမယလွေ…ဆိုပှီးကတှောကွလဲ ခိုငလွေး အဖုတပွေါကွို လကနွှိုကပွှီး အဖုတမွှေးရိတစွကှမွးကှမွးလေးကို ပှတပွေးနတယွေ..။ သှောွ …ဒါဆို ခိုငလွေးက ခိုငလွေး အဖေ့ဟာကိုတော့ သသခှေောခှာ မမှငရွဘူးပေါ့..။ ညဘကတွှမှော ဆိုရငတွော့ မမှငရွဘူးပေါ့…။တခါတလေ ဖဖကလေေေ မေ့မေ့ကို့နေ့ခငွးဘကမွှာပါ လုပတွာ..။

ဟငွ ခိုငလွေးရှိနတေုနွးလား…ဆိုးပါ့နောွ…။ အမေ့ကတော့ မပေးခငှဘွူးလေ.. ခိုငလွေးရှိနတေော့ …ဒါပမယေ့ွ အဖေ့က သူ အလုပကွိဈစနဲ့ခရီးထှကခွါနီးဆိုတော့ မမကေေ ခံပေးရှာတာပေါ့..။ခိုငလွေးကတော့ …ကိုယ့အွခနွးမှာပဲ ဝတထြုဖတနွသလေိုလိုနဲ့ ခှောငွးတာပေါ့..။နောကပွိုငွး ခဈ…ခဈ.. ခိုငလွေးလဲ ခှောငွးရငွးနဲ့ အစိလေးကို ပှတပွှတတွကသွှားပီလေ…။ ကဉှကွနဲ ကဉှကွနဲ နဲ့ အရသာ ကောငွးမှကောငွး…။ခိုငလွေးက အဲဒီကထဲကအတကကွောငွးတကနွတော….။တနေ့မှာ အဖခရေီးထှကခွါနီးဆိုတော့…ခိုငလွေးလဲ ဝတတြုတအုပကွိုမဖတခွငွှ ဖတခွငှနွဲ့ ဟိုလှနဒွီလှနရွငွးနားစှင့နွတော..ကိုရဲ့..။

စကားတိုးတိုး ပှောသံလေးကှားရပီး ငှိမသွှားတော့ ခိုငလွေးလဲ..စခှောငွးတော့တာ..။မမနေေဲ့ဖဖကေေ အဝတတွှတေောငအွောကပွိုငွးမှာ မရှိကှတော့ဘူး…။မမကလေေေ ဖဖေေ့ လီးကှီးကို ကိုငပွှီး ဆှနပေီ.. အဲဒီမှာ ဖေ့ဖေ့ဟာ ကို စပှီးမှငဖွူးတာ..ကို့ရဲ့။ ကို့ရဲ့ဟာနဲ့သိပတွာတူပဲ…။ဒါပမယေ့ွ..ကို့ဟာက ပိုရှညတွယွ သိလား..ဆိုပှီး ကတှော့လွီးကို ပို ညှဈပေးလာတယွ..။မမကတေေော့ အောကပွိုငွးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူး အမှှေးထူထူတှပေဲမှငရွတယွ။ဖေ့ဖေ့မှာက အမှှေးသိပမွရှိဘူး…။ခဏကှာတော့..ဖဖကေေ အမေ့ကို ကုတငွးစောငွးမှာလေ…ကှောပေးပီး ကုနွးခိုငွးတယွ..။

ခိုငလွေးခှောငွးနတေဲ့ အပေါကရွဲ့မကှနွှာကနဆေို မေ့မေ့ တငပွါးကှီးနဲ့ တနွးလို့..။မမေေ့ အဖုတဟွာလေ ခိုငလွေးမှငရွတာဖောငပွှီးနောကကွိုပှူးထှကနွတယွေ..အရညတွှကှေောင့လွဲပှောငလွတနွသလေိုပဲ…ဖငပွေါကလွေးကလဲ ညိုတိုတိုလေး…ဘာလို့လဲမသိဘူးကိုရဲ့…အမကေ အသားဖှူပမယေ့ွ အဲဒီနရောမှာညိုနတယွေ.။ ခိုငလွေးလဲခှောငွးရငွး ပေါငထွဲမှာ လကရွောကနွတောပေါ့….။အဲဒီအခှိနမွှာကတှောလွဲ ခိုငလွေး အဖုတအွကှဲလေးတရှောကွ စမွးမိတာ အရလေေးတှေ စစိုနပေီလေ..။ဖဖကလေေ သူ့လီးကိုလေ လကနွဲ့ရှေ့တိုးနောကငွငွ တခကှနွှဈခကှလွုပပွှီး မေ့မေ့တငပွါးနောကမွှာရပတွယွ..။

ဖဖကေေ အရပနွဲနဲ ရှညတွော့ ဒူးကိုနဲနဲညှှတပွှီး သူ့ဟာကိုကိုငပွှီးမေ့မေ့အဖုတပွှူပှူမှာတေ့လိုကတွယွ..ဟီး..အဖေ့ဟာကှီးကလေ..ပှောငနွတောပဲ အကှောတှနေဲ့..။ လုံးပတကွလဲ အကို့ဟာလောကလွေ လကနွှိပဓွါတမွီးလုံးလောကပွေါ…။အဖကလေေ မေ့မေ့ခါးကိုကိုငပွှီး ဒူးလေးညှှတလွိုကတွာနဲ့… ဖေ့ဖေ့လီးကှီးဟာတဝတလွောကဝွငသွှားတယွ..မမလေေဲ ခေါငွးကိုနဲနဲ မော့တကသွှားတာပဲ သိလား…နောကတွော့ ဖဖကေေ ဖှေးဖှေးနဲ့သှငွးနတော..တဆုံးဝငသွှားတော့မှ မေ့မေ့ ခါးလေးကိုကိုငပွှီးဆောင့နွတောလေ..။

ဖေ့ဖေ့ ရဲ့ပှောငလွတနွတောတဲ့ လီးကှီးမေ့မေ့ထဲဝငထွှကနွတော ခုထိမှငယွောငနွတယွေ သိလား…။မမကလေေဲ ဖဖဆေေောင့လွိုကတွိုငွးလေ တငပွါးကိုနောကကွို ပဈပဈပီး တှနွးပေးနတယွေ..။ခိုငွးလေးလဲ အဒီအခှိနမွှာ ..အစေ့ကို သှကသွှကပွှတပွှီး ဇိမတွှေ့နတော….သိလား…။မကှလွုံးကတော့ အခှောငွးမပကှဘွူး…။ ၅ မိနဈလောကကွှာတော့ ဖေ့ဖေ့ကလေ ပိုသှကလွာတယွ..။မေ့မေ့ရဲ့အမှှေးထူတှကှေားမှာလဲ ဖှူဖှူပစှပွစှအွရညတွှကလှောတာမှငနွရတယွေ…။အဖေ့က အထဲမှာပှီးလိုကတွယထွငတွယွ…။ နောကတွော့အဖလေဲ လီးကိုမခှှတပွဲ…။

မေ့မေ့ကို ခါးကနေ ကိုငထွူမပှီး ပါးလေးတှနှေုတခွမွးလေးတှကေိုနမွးနတယွေ..။နား နားကိုကပပွှီး ဘာတှပှေောနမှနွေးတော့မသိဘူး..တခုခုပှောနသလေိုပဲ မမကလေေဲ ..ခေါငွးတှေ တညိမ့ညွိမ့နွဲ့ပေါ့..။ ခိုငလွေးလဲ သူတို့ပှီးသှားပှီထငလွို့..ဖတလွကစွစာအုပကွို ပှနလွှနနွတယွေ..အရညတွှကတေော့ အနားကထမီအဟောငွးနဲ့သုတပွဈလိုကရွတယွ..။ဒါနဲ့မသငွကြာလို ထပခွှောငွးကှည့တွော့ မမကလေေေ ဖေ့ဖေ့ လီးကှီးကို ပါးစပကွလေး ခှကနွအေောငွ စုပနွတော တှေ့တော့ အံသှသှားတယွ..။ဖဖေေ့က ကုတငပွေါမွှာဇိမနွဲ့ပကလွကပွေါ့..တခါတခါ တငပွါးတှကှှကှေှလာတယွ…။

ခိုငလွေးမှငရွတာ ..ရငတွှတေုနလွိုကတွာ မမလေေေ ဖေ့ဖေ့ ဟာကှီးကို မရှံမရှာ…ထိပကွိုစုပပွေးတယလွကတွဖကကွလဲ ဖေ့ဖေ့လီးကှီးကိုလေ..အောငဖွကကွိုဖှဲဖှဲခပှေးနတယွေ..ဖေ့ဖေ့ လီးကှီးဟာ တံတှေးတှနေဲ့…မိုးပေါထွောငပွီးထိပကွှီးက.ပှောငလွတနွတောပဲ….မမကေေ ပုပုသေးသေးဆိုတော့ မေ့မေ့လကထွဲမှာ တဆုပစွာပှည့ပွီး ဖေ့ဖေ့ လီးထိပကွ ၂ လကမွလောကပွိုထှကနွတယွေ..။ ခိုငလွေးလဲ လေ ကှည့ရွငစွိတတွှပှနထွေ လာတာပေါ့..နောကတွော့ ဖဖကေေ မေ့မေ့ကို လကကွိုပုတပွှီး စုပတွာရပခွိုငွးလိုကတွယွ…။

မမလေေဲ ဖေ့ဖေ့ မကှနွှာဘကကွိုကှောပေးရငွး လီးကိုလကတွဖကကွကိုငလွို့ အဖုတရွဲ့အပေါကမွှာတေ့ပီး..ဖှေးဖှေးလေး ထိုငခွနှတော….တအိအိနဲ့ဝငသွှားလိုကတွာ…ကှည့လွို့ကောငွးလိုကတွာ ကိုရယွ…တကယပွဲ သိလား။ နောကတွော့ နဲနဲလေးဖငကွိုကှှပှီး ကှိတကွှိတပွှတပွေးနတယွေ….။ခိုငလွေးလဲ လေ ဖီးလတွှပှနတွေကလွာပီး….ပှနပွှတနွပေီ…အစေ့လေးကို..၅ မိနဈလောကကွှာတော့…ခိုငလွေး မကှလွုံးပှုးသှားတယွ…။ မမဟေောလေ…ဖေ့ဖေ့ လီးကို ကိုငပွီး သူ့ဖငမွှာတေ့ပှီး ဖိခနှတယွေ..။ ခိုငလွေးပဲမကှစွိမှားတယထွငလွို့ သသခှေောခှာကှည့တွော့။

အီးအီးပါတဲ့ ဖငပွေါကမွှ ဖငပွေါကပွါပဲ…ခိုငလွေးလဲ အံသှသှားတယလွေ.. လိုးလို့ရသလားပေါ့…ခုနက တိုးတိုးပှောနတော ဒါပဲထငတွယွ…။ခိုငလွေးတှေးနတေုနွးမှာ ဖေ့ဖေ့လီးဟာ မေ့မေ့ ဖငဝွမှာ ဒဈမှုပအွောငဝွငနွပေီ..။မေ့မေ့မကှနွှာကိုကှည့လွိုကတွော့ ..မအီမသာနဲ့ ဝတကလွောကပွဲဝငနွသေေးတဲ့လီးကှီးကို လကနွဲ့စမွးစမွးကှည့နွတယွေ..။ အဲဒီမှာ ဖဖကလေေေ မေ့မေ့ ခါးကိုကိုငပွီး ဆောင့ဖွိလိုကမွှ မမလေေဲ ပါးစပဟွပှီးခါးလေးကော့တကသွှားတယွ…လီးကှီးလဲ ဝငတွာဆုံးသှားပီလေ…။နောကတွော့ ….မေ့မေ့ ကို ဖငကွလီးမခှှတခွိုငွးပဲ ကှေးကှေးစောငွးစောငွးလေး နခေိုငွးပှီးနောကကွနလေိုးနတေော့တယွ…။

သိပမွကှာပါဘူး..မေ့မေ့ ဖငထွဲက ဆှဲထုတလွိုကတွဲ့ ဖေ့ဖေ့ လီးမှာ ခပပွစှပွစွှ ဖှူဖှူအရညတွှမှငရွေတော့ မှဖေ့ဖေ့ပှီးသှားတယဆွိုတာ..သိလိုကရွတယွ..ဖဖလေေဲ လီးကိုအထဲမှာပဲ…လိုးထားရငဇွိမယွူနတယထွေငတွယွ…။အဲဒီမှာကထဲက ခိုငလွေးလဲ ဖငကွိုလဲ လုပလွို့ရတာ သိနတော ကိုရဲ့…။ ဒါနဲ့ဖငထွဲတောငွ လကညွှိုးလေးနဲ့ ထိုးကှည့မွိသေးတယွ…နာလို့..။ လီးနဲ့ဆို ဘယလွောကနွာမလဲဆိုပှီး …နောကမွလုပရွဲတော့ဘူး…။အကို ဖငလွိုးဖို့ပှောနတော ခိုငလွေးငှငွးတာက နာမှာစိုးလို့သိလား…..ဆိုပှီး…ကတှော့အွပေါကွို ခိုငလွေးခှတကလွာတယွ…..။

ပှီးတော့ ကတှော့ွ လီးပေါကွို သူ့အဖုတဝွနဲ့တေ့လိုကပွှီး…သသခှေောခှာ ဖိထိုငငွခွနှတေော့တာ….ပဲ။ ကောငွးလိုကတွာဗှာ….ရှီး……………။ မိနွးမတှေ စိတပွါလကပွါ ရှိနရငွေ အရမွးသိသာတာ…အရညတွှကလေဲ ရှှဲနပှေီဆိုတော့ ခပရွှောရှောရှုရှုနဲ့အဆုံးထိ ဝငတွော့မှ သူ့စိတကွှိုကဖွိကှိတလွေး ကှှတယဆွိုရုံလေး…ဆောင့တွာဗှ…..အား……..ရှီးးကောငွးခကှဗွှာ…အရသာ…။ မိနွးခလေးတှကေို သူတို့အနှေးကှိုကလွား အမှနကွှိုကလွားဆိုတာကို သိဖို့ အပေါကွနေ နခေိုငွးမှသိရတာလေ….။ ခိုငလွေးလဲ သူ့စိတကွှိုကွ ၁၀ မိနဈလောကွ လုပပွီး ကော့ပှံပှီး ပီးသှားတယထွငတွယွ….။

ကတှော့ဘေးကို လှိမ့ဆွငွးလို့ အမောဖှနတယွေေ..။လီးကို လကကွကိုငွးရငွး…အကိုက မပှီးသေးဘူးနောွ ဆိုပှီး…. ကတှော့လွီးကို ပုလှစကေိုငတွော့တာပဲ…။ ပါးလေးကို ခှကနွအောငွ လှေးတာ……လကတွဖကကွလဲ ထုပေးနတယွေ..လီးအရငွးပိုငွးကိုလေ…။သိပမွကှာပါဘူး…။ကတှောလွဲ ပှီးခါနီးတော့ …ရှီး …….အ..အ…ခိုငလွေးရေ….မရတော့ဘူးဆိုတော့…သူကနှုတခွမွးကိုမဖယပွဲ ထိပကွိုပိုငုံထားတာ့…အရညတွှဟော ခိုငလွေးအာခေါငွးကို ဖောကကွနဲ့ ဖောကကွနဲ့ မှနပွီး ပါးစပကွ လှှံကလှာတာပေါ့… ခိုငလွေးလဲ မှိုခလှိုကတွယွ..။

ပှီးတော့ ကတှော့နွှုတခွမွးကို လာဖိစုပတွော့ ခပညွှီညှီအနံ့လေးနဲ့..ကိုယ့ဟွာကိုတော့ ရှံမနတေော့ပါဘူး…ဗှာ…။လငမွယား ဖှဈနမှကေိုး…။ ခိုငလွေးက …ကောငွးလိုကတွာ ကိုရာ…အရမွးပဲတဲ့…။ ဒါနဲ့ တခှီကောငွးလေး ဆှဲပှီး အိပပွှောသွှားကှတယွ…။ မနကလွငွးတော့ ခိုငလွေးက ကတှော့ကွို ကှောလေးပေးလို့ ကှေးကှေးလေးပေါ့ အိပနွတော…။ထမီကတော့ တငပွါးအောကွ လှောကနှလေို့… တငပွါးလုံးလုံးလေး တဝတပွေါနွတယွေ..ကတှောလွဲ တငပွါးပေါလွကလွေး တငပွှီး ပှတလွိုကွ တငပွါးကှားလေးထဲ…ဖငပွေါကကွလေးကိုစမွးရငွ…ပှတလွိုကနွဲ့ပေါ့…။

ညက ခိုငလွေး ပှောပှထားတဲ့ သူ့ဖဖနေေဲ့မမေေ လိုးခနွးကို ပှနကွှားယောငပွှီး…လီးက မတလွာတယွ…။ခိုငလွေးက ဖငပွေါကလွေးထဲ လကညွှိုးလေးနဲ့နဲနဲ ဖိခလှိုကတွော့….ဟငွးး…ဆိုပှီးနဲနဲအသံထှကလွာတယွ..။ ကတှော့ွ…လီးကလဲ ထိပလွေးမှာ ခှှဲကှိကှိအရလေေး နဲ့ခှောနပေီလေ…။ဒါနဲ့ ခိုငလွေး တငပွါးနားကို ကပလွိုကပွှီး..ခိုငလွေးရဲ့အပေါဘွကပွေါငကွို နဲနဲရှေ့တိုးလိုကတွယွ….။ဒဈကလေးကို ခိုငလွေးရဲ့ဖငပွေါကလွေးမှာ စမွးတေ့ရငွး….အပေါဘွကတွငပွါးလေးကို နဲနဲဖှဲပှီးဖိလိုကတွယွ…။

ခိုငလွေး က…ဟငွး…ဆိုပှီး….လကနွောကပွှနကွတှော့လွီးကို..လာစမွးပှီး…အရငွးပိုငွးလေးကိုပှတပွေးနတယွေ..။ကတှော့လွီးကတော့ ဒဈဝငနွပှေီမိုလို့ … ရှေ့ကိုပဲတိုးဖို့တာဆူနပေီလေ…။ ခိုငလွေး ဖငကွလဲ အစဆုံးအကှိမမွဟုတတွော့လို့ သိပအွားမစိုကရွပဲ…နဲနဲဖိလိုကတွာနဲ့…လီးဟာတဝကလွောကဝွငသွှားတယွ..။ဒီတော့မှ ခိုငလွေးလဲ သူ့လကကွိုဖယလွိုကပွှီး လကနွောကပွှနနွဲ့သူ့တငပွါးကို လီးဝငသွာအောငဖွှဲပေးနတယွေ..။ ဒါနဲ့ ကတှောလွဲ ခိုငလွေးရဲ့ အဖုတကွလေးကိုပှတပွေးရငွး…နဲနဲထပဖွိ ဆောင့လွိုကတွော့ သူ့တငပွါးနဲ့ကတှော့ွ ဆီးစပကွပသွှားပှီး..လီးဟာတဆုံးဝငသွှားတယွ.ဆိုတာ..သိလိုကတွယွ။

ကတှောလွဲ နဲနဲ ဇိမယွူခငှလွို့ နဲနဲစိမထွားလိုကတွယွ…။ သတိထားမိတာတခု က ဖငလွိုးရတာ အဖုတကွ တုနွ ှ့ပနသွလိုမှိုး လီးကိုတခှောငွးလုံး ဆှဲညှဈတာမဟုတပွဲ..ဖငွ၀ ၁ လကမွလောကပွဲညှဈတာ ဗှ… ကနှတွဲ့အတှငွးပိုငွးက ဟာတာတာ ကှီးကိုးဗှ…။ဒါနဲ့ကတှောလွဲ ဖှေးဖှေးလေး ပှနဆွှဲထုတလွိုကပွှီး….ဒဈရဲ့ထိပလွေးတငွ… ဆောင့နွတယွေ…။အရသာက အဲမှာပဲလေ…။ ဒါနဲ့ခိုငလွေးကတော့ တငပွါးကှီး အတငွးတှနွးတှနွးပီး အဆုံးထိလိုးစခငှပွေုံရတယွ..။ကတှောလွဲ ငါးခကှမွှာတခကှလွောကတွော့ အဆုံးထိ ဖိကပကွပလွိုးပေးလိုကတွယွ..။

လကတွဖကကွလဲ ခိုငလွေး အဖုတကွို ပှတပွေးနတယွေ…။ ကောငွးလိုကတွဲ့အရသာဗှာ..။၁၀ မိနဈလောကကွှာတော့….ကတှောလွဲ ပှီးခငှလွာတာနဲ့ ခိုငလွေးအဖုတကွို ပှတနွတေဲ့ လကကွိုလဲမှနမွှနွ ဆောင့ခွကှကွိုလဲ သှကသွှကလွေးနဲ့..မောငွးနမေိတော့တယွ..။ခိုငလွေးဆို …ရှေ့ရောနောကပွါ ဇိမတွှေ့လို့ထငတွယွ… ရှီးကနဲ ..ရှီကနဲ့ အောရွငွး…ကှေးထားတဲ့ပေါငတွနနွှဈဖကဟွာ စကဘွီးနငွးသဘို တှန့တွှန့ကွို လူးလို့….။ အ….အ……အာ……ဆောင့ွ…ဆောင့ွ…..ကို…ဆောင့ွ….. ကတှောလွဲ ဘယလွိုမှမထိနွးနိုငတွော့လို့ လီးအရငွးကိုဖိ ဖိ သှငွးပီးကပထွားလိုကတွယွ…။

လရညတွှဟော ခိုငလွေး စအိုနံရံကို တဖငွှးဖငွှးနဲ့ပနွးမိပှီး..လီးလဲတဆကဆွကတွုနနွအေောငကွောငွးနတေော့တယွ…။ နဲနဲလဲ မောသှားတယလွေ…ကောငွးလိုကတွာဗှာ….။ တပါတတွခါ မှိနမွှိနလွေး…..လငမွယားအရသာ ခံစားရတာ…..။ ကတှောလွဲ ခဏငှိမနွပှေီး လီးနဲနဲပှော့သှားမှာ အနားကအဝတစွတခုယူပှီး..ခိုငလွေးတငပွါးအောကနွားမှာခံပှီးလီးကို ဖှေးဖှေးခငွှးခှှတလွိုကတွယွ..။လီးကှှတတွာနဲ့ခိုငလွေးဖငကွပှစိပှစိနဲ့ ခပဝွါဝါညဈညဈအရညတွှပေါ ယိုစီးလာတော့တယွ..။

ဖငစွလုပခွါစလောကလွိုတော့….သိပမွနံတော့ဘူးလေ..။ခိုငွးလေးလဲ ကတှောွ တှဲဖကစွားသုံးတကမွှနွးသိတော့..သန့ရွှငွးရေးလုပထွားတကတွယွ..။နောကတွော့..ခိုငလွေးနားနားကပွှီး….. ကောငွးလားဟငွ..ဆိုတော့…..မကှလွုံးလေးမှေးစငွးနပေီးနှုတခွမွးလေးက…တဈလုံးထဲ ဟုတွ…..တဲ့……။ ကတှောရွဲ့ခစှမွငှီးတဲ့ ခစှဇွနီးလေးခိုငပွေါ့….ဗှာ။ နားပါဦးမညွ…ပှီး။