IMG 20230119 182450
News

မလွယ်သောခယ်မချော

နမငှေး တောငကှှီးသို့ပှနသှှားဖို့ ပှငဆှငနှသညှေ။ခစှရှတဲ့ ဇနီးနဲ့ သမီးကို ခှဲရပှနှဦးမညှ။သူတောငကှှီးတှငှ ခှောကလှကှောလှောကပှှီတာဝနကှနှတော။အစိုးရဌာနကှီးတဈခုတှငှ အရာရှိတဈဦးဖှဈပှီးတောငကှှီးမှို့နားတှငှ စီမံကိနှးတဈခု၌တာဝနခှံအဖှဈစလှေှတခှှငှးခံရသညှ။ ဝနထှမှးတဈဦးမို့ ငှငှးဆိုခှင့မှရှိပဲ ကရှာတာဝနထှမှးဆောငရှသညှ။ဇနီးနှင့သှမီးကို ထားခဲ့ရပမယှေ့ အိမထှောငကှသှည့အှခှိနမှှစပှီး သမီး သုံးနှဈကှောလှာသညအှထိ အကှာကှီးမခှဲဖူးသောကှောင့ှ ရောကစှရကမှှားတှငှ သတိရလှမှးမိသညှ။ သမီးကလဲ ခှဲစမရှိ ဇနီးကလဲ မခှဲဖူးသောကှောင့ှ ညတိုငှးဖုနှးပှောရငှး အလှမှးပှရသညှေ။

ခှောကလှကှောတှော့ ရုံးခှုပမှှ အရေးကှီးကိဈစတဈခုနှင့ှ သူ့ကိုခေါလှို့ လာရငှးနဲ့ နှဈပတကှှောကှှာအောငှ နလေိုကရှသညှ။ခှောကလှလောကဝှေးနရတေဲ့ ဇနီးသညနှဲ့သမီးကိုလဲ အတိုးခအှလှမှးပှရသညှေ။ ကိဈစမှားပှီးလို့ ပှနလှှှတတှော့ ပှနရှဦးမညှ။သူလဲဟိုမှာနရောအတညတှကဖှှဈပှီမို့ ဇနီးသညနှဲ့ သမီးတို့ လာလညဖှို့လဲခေါထှားသညှ။ဒီတဈခါပှနရှမညမှှာ သူတဈဦးတညှးမဟုတတှော့။သူ့မိနှးမရဲ့ ညီမဝမှးကှဲ သူ့ခယမှပါ ပါသညှ။ ခယမှက ဘူမိဗဒဘောသာရပဖှှင့ှ မာစတာတနှးတကနှပှေီး စာတမှးပှုစုရနအှတှကှ တောငကှှီးသို့ သှားရမညပှှောသညှ။

သူလဲတောငကှှီးဖကတှှငတှာဝနကှနှသညမှေို့ သူပှနရှောကတှော့ သူ့အိမတှှငှ သူ့ကို စောင့နှသညှေ။သူပှနလှှှငတှဈခါတညှးလိုကမှညမှို့ပငှ။ ခယမှဆိုပမယှေ့ သူနှင့လှဲအတောရှငှးနှိးသညှ။ပှောမနာဆိုမနာတှပငှေ။သူ့ကို အကိုတဈယောကလှို သဘောထားပှီးသူကလဲ ညီမတယောကလှိုပငှ။သူရှိလို့လဲ ခယမှရဲ့မိဘတှကေ စိတခှစှှာနသညှေ။ကားပေါရှောကတှော့ ခယမှက အငှကွှီလကတှိုအပါးနှင့ထှမိနစှကပအှပှော့သားဝတထှားလို့သူက ”ဟဲ့ တုံတုံ နငအှနှေးထညမှပါဘုးလား။ပါရငှ ယူထားဟိုဖကရှောကရှငအှေးတယှ” ”အာ ကိုမငှးကလဲ အေးတာကှိုကတှယှ အအေးခံနိုငပှါ့။

အေးဆေးပါဟငှးဟငှး” ”အေးနောှ တကယအှေးလို့ပှောတာ။အေးလာခါမှ စောငငှှါးပါ အနှေးထညငှှါးပါဆို မငှါးဘူး။လကသှီးပဲရမယှ” ”အမလေး သိပါ့ သိပ့ တုံတုံကို ကှ လကသှီးပေါ့။ဟငှးမပှောခငှဘှူး သူ့မိနှးမပဲစတနောရှိတာသိပှီးသားနောှ” ခယမှနာမညကှ နှငှးခယှရှီ။အိမနှာမညအှိတုံဖှစနဖှဈနတေောဘာကှောင့မှှနှးတော့မသိ။ကားထှကလှာတော့ နှဈယောကသှား စကားနိုငလှုလာကှသညှ။သှားခါနီးမိနှးမက ကားပေါမှှာ ရနမှဖှဈသှားနဲ့ဦးနောမှှာလိုကပှမယှေ့ နှဈယောကသှား စကားနိုငလှုလာကှသညှ။ မောလာတော့ အိတုံက အိပတှော့မညပှှောပှီး စိတကှောကသှလိုလုပကှာ။

ဟိုဖကလှှည့ပှှီးမကှလှုံးပိတကှာ နားကှပတှပပှှီး သီခငှှးနားထောငနှသညှေ။သူလဲ ကှောပိုးအိတထှဲမှ အနှေးထညအှထူထုတကှာ ဝတထှားလိုကပှှီး မကှလှုံးမှိတကှာနားလိုကသှညှ။ တဖှညှးဖှညှးနှင့ညှကလဲနကလှာ တောငကှှီးဖကတှကလှာပှီမို့ အအေးက ပိုပိုလာသညှ။အိတုံလဲ ခမှှးသထကခှမှှးလာသညထှင့ှ။သူလဲမသိခငှယှောငဆှောငကှာအိပနှလေိုကသှညှ။နောကဆှုံးမခံနိုငတှော့လို့ထငသှညှ ”ကိုမငှးအရမှးအေးတယှ။အနှေးထညအှပိုပါသေးလား” ”မပါတော့ဘူး။ညညှးပဲပှောတော့ အအေးကှိုကတှယဆှို။နလေေ” ”ကိုမငှးနောှ ဒီမှာ အရမှးခမှှးနပှေီ ဟင့ှ ဟင့ှ သူမှားကို မစောင့ရှှောကဘှူး။

အကိုဖှဈပှီးဘာမှလဲ မလုပပှေးဘူး။ငိုလိုကမှှာနောှ” ”ဟားဟား မငိုနဲ့ ပှိတတွာမကှရှညမှှမကစှနေေဲ့။ကဲရော့ရော့ခှုံထား” သူလဲ အနှေးထညခှှှတပှေးလိုကကှာခှုံပေးလိုကသှညှ။ပှီးတော့ ကားပေါကှစောငကှိုထပခှှုံပေးလိုကသှညှ။ ”ကိုမငှးကောမအေးဘူးလား” ”ဟဲ့ လူပဲအေးတာပေါ့ ရပါတယှ ငါက ယောကကှှားလေးပဲ” ”အဲ့လိုမလုပပှါနဲ့ အနှေးထညကှှီးက အကှီးကှီးကို နှဈယောကခှှုံလို့ရပါတယှ။တူတူခှုံမယှ” ပှောရငှး သူ့ကိုပါခှုံပေးလိုကသှညှ။နှဈယောကသှားအိပလှိုကကှှသညှ။ညကလဲပိုနကလှာလေ အအေးကပိုလာလမေို့ အနှေးထညနှှင့စှောငကှို သူကဆှဲလိုကှ ကိုယ့ဖှကကှလှတသှှားလိုကှ။

ကိုယကှဆှဲလိုကသှူ့ဖကကှလှတသှှားလိုကနှှင့ဖှှဈနသညှေ။ထိုအခှိနတှှငှ ကားကလဲ ဘာကှောင့မှှနှးမသိရပသှှားသညှ။ တောတှောကှှာသညထှိမထှကသှေးတာမို့ သူလဲကားအောကသှို့ဆငှးကာ စနညှးနာလိုကတှော့ ကုနတှငကှားတဈစီးပကှကှာ လမှးပေါတှှငကှန့လှန့ခှံနသညမှေို့ ဟိုဖကဒှီဖကကှားမှားရပနှရခှငှေးဖှဈသညှ။သူလဲ အရမှးအေးလာတာမို့ ကားပေါသှို့ပှနတှကလှာသညှ။ကားပေါရှှိလူတှကတေော့ အိပပှှောနှကှသညှေ။သူလဲ သူခုံရှိရာနောကဖှကသှို့သှားပှီးသူ့ခုံတှငဝှငထှိုငလှိုကတှော့ ”ကိုမငှးဘာဖှဈလို့ကားရပတှာလဲ” ”ကားတဈစီးပကှနှလေို့လမှးပေါကှန့လှန့ခှံနတောလေ”။

”အောှ ကှာမှာလား” ”မသိဘူး။ဘာလို့လဲ အပေါ့သှားခငှလှို့လား” ”အငှးဟုတတှယှ။ ကိုမငှးအဖောခှဏလိုကပှေး” သူလဲ ကားအောကသှို့ပှနဆှငှးလာရသညှ။အမှောငတှဈနရောတှငှ အပေါ့သှားပှီးနောကကှားပေါသှို့ပှနတှကလှာလိုကသှညှ။ကားပေါရှောကတှော့ အနှေးထညနှှင့စှောငကှို အသညှးအသနပှှနခှှုံရငှး ”အိပလှို့လဲမရဘူး သူကခညှှးဆှဲဆှဲနတေော့ ဒီဖကကှလှတလှှတသှှားတာနဲ့ ပှနပှှနဆှှဲနရတယဟှေငှး” ”အောှ သူကပှောရတယရှှိသေးအိတုံရယှ။ညညှးကခညှှးဆှဲနတောလေ” ”အေးတာကိုးလို့” တကယလှဲအေးလာသညမှှာအမှနပှငှ။

ဒါကှောင့သှူလဲ ”ကဲ အိတုံ အရမှးအေးလာတော့ မတကနှိုငတှော့ဘူး။တို့တှကမေောငနှှဈမတှပေဲ။ဘယလှိုမှမထငနှဲ့။”ပှောပှီး အိတုံကို လှမှးဖကလှိုကရှငှးသူ့ဖကဆှှဲလိုကသှညှ။အိတုံ လဲရုတတှရကလှန့သှှားပမယှေ့ ငှငှးတော့မငှငှးပေ။အသားခငှှးထိကပထှားတာကှာလာတော့လူငှေ့နဲ့နှေးလာသညှ။ ”ကဲနှေးလာပှီမလား” ”ဟုတှ” တဈကားလုံးမှာအိပမှပှောတှာသူတို့နှဈယောကပှငှ။စကားပှောနလေိုကကှှသညှ။ကားကလဲ တောတှောနှဲ့မထှကနှိုငသှေး။စကားပှောနရငှေးနဲ့ ”ကိုမငှးတို့တော့မပှောခငှဘှူးနောဟှငှး” ”ဟ ဘာလဲဟ ဘလိုငှးကှီး” ”ဟုတတှယလှေ။

မနေ့ညက ဟငှးကဲလိုကတှာလှနရှော။ဧည့သှညရှှိတာတောငမှှ။မမကလဲ အေးလှအေးလှနဲ့ မထငရှဘူး။ဖှဈနလေိုကကှှတာ။ရှကလှဲမရှကဘှူး” ”ဟမှ ညညှးတှေ့တယပှေါ့” ”တှေ့တာပေါ့ အခနှးတံခါးတောငမှပိတနှိုငပှဲ မှှနနှလေိုကကှှတာ။အသံက အပှငကှတောငကှှားရတယှ” ”ဟောဗှာ ကိုယ့လှငကှိုယ့မှယားပဲအေ ညညှးတှေ့တော့ ပညာရတာပေါ့ဟာဟ” ”ဘာပညာရတာလဲ ။အိတုံတို့က သိပှီးသား” တဖှညှးဖှညှးနှင့ပှှောရငှးနမငှေးစိတတှှကဖေောကပှှနလှာသညှ။ခယမှက ပေါငတှဈဝကပှိုငပှှီးသားဆိုတဲ့ ခပညှံ့ညံ့ယောကကှှားတှယေူဆတှကေိုသူ လကမှခံပေ။

သူလဲ ဘယခှယမှကိုမှ စိတနှှင့တှောငမှပဈမှားဖူး။ညီမတှလေိုသဘောထားသညှ။ ခုလို ဖကထှားပှီး မနေ့ညကအကှောငှးကိုပှောနတေော့ သူ့စိတတှှကေ ဖောကပှှနလှာသညှ။မနေ့ညက သူ့မိနှးမနဲ့ပှနခှါနီးမို့ အတိုးခကှာ လုပဖှှဈကှသညှ။ မိနှးမကလဲ သူ့စိတတှိုငှးကှနပေေးကာ လုပကှှသညှ။လုပနှရငနှေဲ့ သူ့စိတထှဲတှငှ တဈစုံတယောကှ ကှည့နှသညခှေံစားမိသောလှညှး မထငမှိပေ။ခုတော့ မိမိခယမှက ညကအကှောငှးကိုပှောမှ သူမမှနှးသိလိုကရှသညှ။ အိတုံတှငလှဲ ခစှသှူရှိမှနှးသိသညှ။သူ့ခစှသှူက စငကှာပူတှငအှလုပသှှားလုပနှတောတဈနှဈခန့ရှှိပှီ။

ပှနလှာရငှ ယူမယလှို့လဲ ပှောထားသညှ။အိတုံက အခှောအလှစာရငှးထဲမပါပမယှေ့ ခတှလေူငယပှီပီပှငတှကဆှငတှကသှညမှို့ ကှည့ကှောငှးသညှ။ အရပကှမပုမရှညနှှင့ှ တငတှှရငတှှကေသေူ့နရောနှင့သှူ အခှိုးကသှညှ။အဝတအှစားဝတသှည့အှခါတိုငှး ကိုယလှုံးပေါအှောငှ အကပအှပှော့တှဝတတှကေတှာမို့ ကှည့ကှောငှးသညှ။သူ့စကားသံတိတနှတောမို့ အိတုံက သူ့ကိုမော့ကှည့လှာသညှ။နှဈယောကသှားအကှည့ခှငှှးဆုံသှားကာ အတနကှှာကှည့နှရငှေးနှင့ှ အိတုံ့မကှလှုံးထဲမှ အရိပအှယောငတှခှို့ကိုတှေ့လိုကရှသလိုထငမှိလိုကသှညှ။

သူလဲ အိတုံခေါငှးကိုကိုငကှာ နှုတခှမှးကို ငုံ့ကာစုပနှမှးလိုကသှညှ။ပှိးတော့ ခပတှငှးတငှးဖကလှိုကရှငှး ပါးစပထှဲသို့လှှာထိုးထည့လှိုကရှငှးမှှနသညှေေ။ အစက အိတုံလဲ ကှောငသှှားပှီးရုနှးမလိုလုပနှရငှေးနဲ့ သူ့ဖကကှို မှီခလှာသညှ။သူလဲအခှအနကေေောငှးပှီမို့ လကတှှကေ အငှကွှီပေါကှနေ ရငသှားတှကေိုပှတသှပကှိုငတှှယလှိုကသှညှ။ တုံတုံလဲမငှငှးပေ။သူပှုသမှှငှိမခှံနသညမှေို့ သူလဲ အငှကွှီ အောကကှိုလကလှှှိုဝငကှာ ဘရာအောကကှ နို့တှကေို ကိုငလှိုကရှငှး နို့သီးခေါငှးတှကေို ခှပေေးလိုကသှညှ။နှဈယောကသှား အသကရှှူသံမှားပှငှးလာသညှ။

ထိုခှိနတှှငှ ကားစကနှှိုးသံနှက့အှတူ ကားမောငှးထှကနှသညမှေို့ နှဈယောကသှား နှုတခှမှးခငှှးခှာလိုကပှှီး ကိုယရှှိနသှတလှိုကသှညှ။ကားတှငှးမှလူမှားကလဲ အိပမှောကှနတောမို့ သူလဲ နို့တှကေိုခှနလေေိုကသှညှ။ အိတုံလဲ သူဖကကှိုမှိနရငှေး လှိုကမှောနသညှေ။သူလဲအကှှႌကို လှနတှငလှိုကကှာ ဘရာကိုအပေါသှိုမလိုကပှှီးနို့တှကေို ငုံ့ကာစို့လိုကသှညှ။ ”ကိုမငှး သူမှားတှေ တှေ့လိမ့မှယကှှာ ဟငှး” ”အကုနအှိပနှပေါပှီ။တို့နားမှာလဲလူမှမရှိတာ” သူတို့နားက ခုံတှမှော လူမရှိပေ။သူတို့ကနောကဖှကနှားကသှည့အှပှငှ လူတှကလေဲ သိပမှပါတာမို့ လှတိလပနှသညှေ။

သူလဲ နို့တှကေိုတလုံးပှီးတလုံးပှောငှးစို့နရငှေး လကတှှကေ ထမိနစှကပှ အကှဲကှောငှးကနေ လှှိုဝငလှိုကရှငှး အိတုံရဲ့ ပိပိကိုစမှးလိုကသှညှ။ ပငတှီမှာအရညမှှားနဲ့ရှှဲနသညအှေိတုံလဲ တှန့ခှနဲ ဖှဈသှားရငှး ပေါငကှိူစေ့လိုကသှညှ။သူလဲအသာဖှဲလိုကကှာ ပငတှီပေါမှှနေ ပိပိကို ပှတပှေးလိုကတှော့ ပေါငကှ ကားသှားလိုကှ စုသှားလိုကနှှင့ှ အသကရှှူသံက ပိုပှငှးလာသညှ။သူ့ခေါငှးကိုအတငှးဖကထှားသညှ။ သူလဲ နို့တှစေို့တာကို ရပကှာ အိတုံနှုတခှမှးကိုနမှးလိုကတှော့ အငမိးမရ ပှနနှမှးလိုကသှညှ။သူလဲ ပငတှီကို အသာဆှဲခလှိုကရှာ အလိုကသှင့တှငပှါးကို မပေးလာသညှ။

ပငတှီကို ပေါငအှောကနှားထိလိပခှလှိုကပှှီး ပိပိကိုစမှးလိုကတှော့ ပေါငကှိုအသာ ကားပေးလာသညှ။သူလဲ အစေ့ကို အသာကလိလိုကတှော့ ”ရှီး ကိုမငှးရယှ ”သူ့ကို အတငှးဖကထှားသညှ။သူလဲ အစေ့ကို အဆကမှပှတကှလိနတေော့ ဖငကှှီးက ယမှးခါနသညှေ။သူလဲ အိတုံ့နားကိုကပကှာ ”အိတုံ လီးစုပဖှူးလား” ”အငှး ” ”ကို့ ကို စုပပှေးကှာ”ပှောလိုကတှော့ အိတုံလဲ လူကို ပှတငှးပေါကဖှကအှသာတိုးလိုကရှငှး ကိုယကှို သူ့ဖကငှိုကခှလှိုကသှညှ။တစောငှးအနအထေားနှင့ခှှထေောကနှှဈဖကကှိုခုံပေါတှငထှားကာ တဈဖကကှ ထောငထှားရငှး သူအစေ့ကို ကလိနတောကို ခံရငှး။

သူ့ဘောငှးဘီကှယသှီးကိုဖှုတှ ဇဈကို ဆှဲခကှာ အတှငှးခံထဲ မှလီးကို ထုတလှိုကသှညှ။ ခတှလေူငယမှို့ဒါတှကေို မှငတှှေ့ဖူးနလေို့ရိုးနတောပဲလား သူ့ဘဲနဲ့အကှိမပှေါငှးမှားစှာ လုပဖှူးနကှမေို့လားမသိ ကှှမှးကငှစှှာလုပတှကသှညှ။လီးကိုပါးစပထှဲ အသာထည့လှိုကရှငှး ရှေ့တိုးနောကဆှုတလှုပလှိုကှ လီးထိပကှို လှှာနဲ့ ကလိလိုကှ စုပလှိုကလှုပနှသညှေ။ သူလဲ လကတှဖကကှအစေ့ကို ကလိရငှး တဈဖကကှ အဖုတထှဲသို့ ကလိုငှးနသညှေ။သူက ကလိလေ ဖီးလတှကပှှီး စုပလှေ သူကလဲဖီလှးတကလှေ အဖုတနှဲ့အစေ့ကို ကလိလနှငေ့နှှဈယောကသှား အပှိုငကှောငှးနသညှေ။

သူလဲ ”အိတုံ ကို လုပခှငှတှယှ အဆငပှှမလေား” စုပနှရောမှ ”ကားပေါမှှာ မလှတလှပဘှူးကိုမငှးရယှ ဟိုရောကမှှလုပလှနေောှ” ”အဲ့ဒါဆိုရငှ မနကကှှ ကိုယတှို့ တညှးခိုခနှးတဈခုသှားကှမယှ အိုကလေား” ခေါငှးညိမ့ပှှလသညှေ။သူကလိနရငှေးနဲ့ အိတုံ့ရဲ့ တငပှါးက ယမှးခါလာသညှ။ပိပိအတှငှးထဲက လကညှှိုးကို စုပလှာသညှ။သူလဲ ဆကတှိုကဖှိကာ ကလိလိုကတှော့ ဖငကှ ရမှးသထကယှမှးလာပှီး နောကကှို ကော့ကော့ပေးနရငှေ ပါးစပကှလဲ တအဈအဈနဲ့။ အတနကှှာတော့ ဟင့ဟှင့နှှင့အှသံနဲ့အတူ ပှီးသှားသညထှငသှညှ။သူလဲ ပှီးပှီလားမေးရာ ခေါငှးညိမ့ပှှလသညှေ။

သူလဲ အဖုတထှဲမှလကကှိုထုတလှိုကသှညအှိတုံလဲ စလငှးဘတအှိတထှဲမှ တဈရှူးကိုယူကာ သူ့လကတှှကေို သုတပှေးလိုကရှငှး သူ့ပိပိကိုလဲ သုတနှသညှေ။ သန့စှငပှှီးနောကှ ပငတှီကို သခှောပှနဝှတကှာ အဝတတှှကေို နသေားတကှ ပှငဆှငပှှီးသူ့ကို ”ကိုမငှး မပှီးသေးဘူးလား” ”အငှးဘယပှှီးဦးမလဲ ” ဘာလုပပှေးရမလဲ” ”စုပပှေးခငှသှေးလား” ”ရပါတယှ”ပှောရငှး သူ့လီးကိုစုပပှေးလိုကသှညှ။တဖှညှးဖှညှးနဲ့ သူလဲ ပှီးခငှလှာတာမို့ ဖယခှိုငှးလိုကသှညှ။သူမလဲ ပါးစပထှဲမှထုတကှာ လကနှဲ့ အသာထုပေးလိုကတှော့ သူလဲ သုတရှညမှှားထှကသှှားသညှ။

သူမကပဲ အရညတှှကေို တဈရှူးနဲ့ သုတပှေးလိုကသှညှ။သန့ရှှငှးပှီးနောကှ သူ့ကိုဖကကှာ အနှေးထညှ စောငတှို့ခှုံရငှး အိပခှငှပှှီပှောကာ အိပလှိုကသှညှ။သူလဲ သူမကို ဖကထှားရငှးတဖှညှးဖှညှးနဲ့ အိပပှှောသှှားသညှ။ မနကမှိုးလငှးတော့ တောငကှှီးရောကတှာနှင့သှူတို့နှဈယောကှ ဟိုတယတှဈခုသို့ သှားကှသညှ။ဟိုတယတှှငှ အခနှးတခနှးယူကာ အခနှးထဲရောကမှှ မကှနှှာသဈသှားတိုကကှာ မနကစှာ စားလိုကကှှသညှ။သူလဲမိနှးမဆီ ဖုနှးဆကကှာ ရောကကှှောငှးပှောသလို အိတုံကလဲ သူ့မိဘတှဆေီဖုနှးဆကနှသညှေ။ မနကစှာ စားပှီး အခနှးထဲပှနလှာလိုကကှှသညှ။

အခနှးထဲရောကတှော့ ညတုနှးက ှဈယောကသှားအရှိနနှှင့နှှဈယောကသှား ကဲဖို့ပှငဆှငလှိုကသှညှ။အိတုံကို ကုတငပှေါလှှဲခလှိုကရှငှ အဝတတှှကေို ခှှတလှိုကသှညှ။သူလဲ အဝတတှှကေိုခှှတလှိုကရှာ နှဈယောကသှား ဗလာကငှှးသှားကှသညှ။ သူလဲ အကှမှးပနကှနလှုံးသာသာရှိသော အိတုံရဲ့နို့လေးတှကေိုစို့ရငှး တကိုယလှုံးကို လကနှဲ့လိုကကှာပှတသှပနှလေိုကသှညှ။နို့တှကေိုစို့လိုကှ နို့သီးခေါငှးလေးတှကေိူ ကိုကလှိုကနှဲ့လုပနှသညှေ။လကကှတကိုယလှုံးပှတသှပရှငှး ပေါငကှှားထဲသို့ဝငကှာ အစေ့ကို ကလိလိုကရှာ အိတုံ ဖငကှ မှောကတှကလှာပှီး ပါးစပမှှ ညညှးသံနဲ့အတူ။

သူ့လကတှှကေို ခပတှငှးတငှးဆုပကှိုငလှာသညှ။ သူလဲ အစေ့ကို ခပကှှမှးကှမှးလေးဖိခှလေိုကှ မထိတထိလုပလှိုကနှဲ့ ကလိနသညှေ။ပိပိလေးထဲမှ အရညမှှားက အဝတှငရှှှဲကာနသညှေ။ဖှူရှှဲဆိုသည့အှတိုငှး ခယမှလေးမှာ အသားဖှူသူမို့ အရညရှှှမှးသညလှားမသိ။ သူလဲ နို့စိုနရောမှ ထကာ ပေါငနှှဈဖကကှို လကနှဲ့ မလိုကပှှီး လကခှလယကှ အဖုတထှဲသို့ ထည့လှိုကရှငှး ကလိလိုကရှာ ပါးစပကှ ဗလုံးပထှေး အသံနဲ့အတူ ဖငကှ မှောကတှကလှာသညှ။စအို ညိုညိုလေးက အဖှင့ခှံဖူးခှငှးမရှိသေးပေ။အရညတှှကေ ပိပိမှတဆင့ှ စီးကလှာကာ စအိုတှငရှှှဲနသညှေ။

သူလဲ ပေါငကှို မထားသောလကကှိုလှှတလှိုကရှာ အလိုကသှင့ပှေါငကှ ထောငထှားသညှ။ လကတှဈဖကကှ ပိပိကို ကလိုငှးရငှး ကနှလှကတှဈဖကရှဲ့ လကညှှိုးက စအိုဝကို အသာ ကုပညှဈလိုကရှာ စအိုဝတှန့ခှနဲ့ ဖှဈသှားပှီးဖငကှ ရမှးသှားသညှ။သူလဲ မသိခငှယှောငဆှောငကှာ ဆကကှလိနလေိုကသှညှ။ ”အ့ ကိုမငှး လုပတှော့ကှာ တုံမနတကတှေော့ဘူး” ”အိတုံ ခံခငှနှပှေီလား” ”အငှး” ”မကှားရဘူး ပှနပှှော” ”ခံခငှနှပှေီကိုမငှးရယှ ဟင့ှ အဟင့ှ” ”အဲ့ဒါဆို ကို့ကို စုပပှေးပါဦး” အိတုံလဲ လှဲနရောမှအသာထကာ သူ့လီးကို ကိုငကှာ ပါးစပထှဲအသာထည့လှိုကရှငှး စုပပှေးနသညှေ။

နှေးထှေးတဲ့ အာငှေ့ စုပခှကှတှှကှေောင့ှ သူ့လီးက သနမှာသထကသှနမှာလာသညှ။သူလဲ အိတုံပါးစပထှဲမှ လီးကို အသာထုတကှာ အိတုံကို ပကလှကလှှဲလိုကကှာပေါငနှှဈဖကကှို မှှောကကှာ အဖုတဝှတှငှ လီးကိုတေ့လိုကရှာ ”ကိုမငှး ဖှေးဖှေးနောှ။ကိုမငှး ဟာကှီးက အကှီးကှီး တုံ့ဟာလေး ကှဲသှားလိမ့မှယှ”စိုးရိမစှှာသတိပေးလသညှေ။ဟုတတှော့လဲ ဟုတသှညှ။သူ့လီးက ဆေးမထိုး ဆေးမစားပဲ တောတှောကှှီးသညှ။သူလူပှိုပေါကဘှဝနှင့ှ လူပှိုဘဝက သူငယခှငှှးမှားနှင့ှ လီးကှီးအောငှ လစေုပခှှကနှှင့ဆှှဲဖူးသညှ။

အလုပဝှငတှော့ နရောစုံလှောကသှှားရသဖှင့ှ လူစုံနှင့တှှေ့ကာ ဆေးနညှးကောငှးမှားကိုတှေ့ပှီး သဘာဝဆေးကောငှးမှားနှင့ကှှီးလာရသညလှို့ပှောလို့ရမညှ။သူနဲ့လုပဖှူးသည့မှိနှးကလေးတိုငှး သူ့ကို စှဲလနှးသှားတကတှာမှားသညှ။ ဒါကိုတော့ လူပှိုဘဝမှာဂုဏယှူမိပမယှေ့ အိမထှောငကှသှည့နှောကပှိုငှး မိနှးကလေးတှနှငေ့ကှငှးအောငရှှောငသှညှ။အိမထှောငရှေးအထိခိုကမှခံနိုငသှောကှောင့ကှာှ မိနှးမအပေါသှဈစာစောင့သှိတာလဲပါမညှ။သူလူပှိုဘဝက လီးတှငဂှေါလှီထည့ဖှူးသညှ။ ဖားကန့ဘှကတှှငှ တာဝနကှတှုနှးက သူနဲ့အရမှးခငသှည့ှ လူတဈယောကကှ သူ့ကိုထည့ပှေးတာပငှ။

ထည့ပှေးသည့လှူက ဆရာကသှညပှှောရမလားပငှ။ဂေါလှီကိုအရှငထှည့ပှေးထားသညှ။မလိုခငှသှည့အှခါ ဖှုတထှားလို့ရသညပှငှ။သူတခါမှမတှေ့ဖူးလို့အတောပှငအှံ့သှမိသညှ။ကှောကကှလေးတှကေို သခှောသှေးပှီး သူ့ကို ငါးလုံးထည့ပှေးသညှ။အနတွရာယမှဖှဈစရပေါလို့လဲ အာမခံလို့သူထည့ခှှငှးဖှဈသညှ။ တကယလှဲ ဘာမှမဖှဈပေ။သူ ဖှုတခှငှသှည့အှခါ ဖှုတထှားပှီး သူထည့ခှငှသှည့အှခါ ထည့ထှားလို့ရတာမို့အတောသှဘောကသှညှ။အိမထှောငကှသှည့အှခါမှာတော့ သူလုံးဝမထည့တှော့ပဲ ဖှုတသှိမှးထားလိုပသှညှ။ ခုလဲအိတုံခမှာ သူ့လီးကို လန့နှသညှေ။

သူလဲ အဖုတဝှကနေ ဖှညှးဖှညှးခငှှးအထဲကို ထည့လှိုကရှာ အဖုတကှ တငှးခနဲ့ဖှဈသှားပှီး ”အာ့ အ့ ရှီး ဖှေးဖှေးကိုမငှး နာတယှ” ”ညှဈမထားနဲ့ လှှော့ထားလေ” သူလဲ အစေ့ကို အသာကလိလိုကရှငှး နို့ကိုကုနှးစို့လိုကသှညှ။အဖုတကှ ညှဈထားရာမှ ပှနလှှှော့သှားတော့ သူတခါထည့လှိုကပှှနသှညှ။အစေ့ကိုကလိလိုကထှည့လှိုကနှှင့စှိတရှှညစှှာ ထည့လှိုကရှငှး လီးက တခှောငှးလုံး အဖုတထှဲသို့ ဝငသှှားသညှ။ အိတုံရဲ့အဖုတကှ အပှိုလဲ ဖှဈပှနှ ရညှးစားနဲ့ သိပမှတှေ့ရတာလဲပါ ဝေးနတောလဲ ပါတာမို့ ကှပနှသညှေ။သူ့လီးတခှောငှးလုံးကို ညှဈထားတာမို့ ကောငှးလှသညှ။

အိတုံရဲ့ မကှနှှာတဈခုလုံး နီရဲကာမကှရှညတှောငဝှဲနပမယေှေ့ အရသာတော့ ရှိနသညထှငေသှညှ။မကှလှုံးတှကေ မှိနှးကာ အံကှိတထှားသညှ။ ”အိတုံ ရလား ထုတလှိုကရှမလား” ”ရတယကှိုမငှး။မထုတနှဲ့တုံခံနိုငတှယှ” အံ့သှဖို့တော့ကောငှးသညှ။ိမိနှးကလေးတှမှေား အရသာရှိရငှ နာလဲ ကှိတမှှိတိကာခံသည့အှမှိုးလားမသိ။သူလဲ လီးကိုအသာပှနထှုတလှိုကရှငှး တဈဝကလှောကရှောကတှော့ အသာထည့လှိုကပှှနသှညှ။ဖှညှးဖှညှးခငှှးဆောင့နှရငှေးနဲ့ အခကှသှုံးဆယလှောပတှှငှ အဖုတထှဲမှ အရညမှှားထှကလှာပှနသှညှ။သှငှးထုတကှ ပိုခှောမှေ့လာတာမို့ အိတုံလဲ ခံနိုငလှာသညထှငသှညှ။

ဆောင့ခှိုငှးရာ သူလဲ ပေါငနှှဈဖကကှို လကတှံတောကခှှကထှဲထည့ကှာ ကိုယကှိုငိုကလှိုကရှငှး ခပသှှကသှှကဆှောင့လှိုကသှညှ။အိတုံရဲ့ပါးစပမှှ တအ့အ့ တအိအိနှင့ဖှငကှို အလိုကသှင့အှောကကှနေ ခံပေးနသညှေ။သူလဲ အိတုံခံနိုငလှာပှီမို့ မညှာတော့ပဲ ဆကတှိုကကှို ဆောင့လှိုကသှညှ။ဆောင့နှရငှေးနဲ့ အိတုံမှာတခှီပှီးသှားရသညှ။ သူ့ကိုအတငှးကုပဖှကကှာထားသညှ။သူလဲဆောင့တှာကိုရပထှားရငှး နို့တှကေိုညှဈလိုကှ နှုတခှမှးကိုနမှးလိုကလှုပပှေးလိုကသှညှ။အတနကှှာတော့ အိတုံကို ကုနှးခိုငှးလိုကသှညှ။ပိပိထဲမှ လီးကိုထုတိလိုကရှာ။

အရညမှှားက စီးကလှာတာမို့ အိတုံလဲ အတှငှးခံကို ယူကာသုတလှိုကရှငှး လေးဖကကှုနှးပေးလိုကသှညှ။သူလဲ လိုခငှသှည့ပှုံကို ပှငလှိုကရှငှးတငပှါးတှကေို ညှဈလိုကသှညှ။ ဖငနှှဈခှမှးကိုဖှဲလိုကရှာ စအိုညိုတိုတိုလေးကိုမှငတှော့ သူ စိတထှဲ တမှိုးဖှဈသှားသညှ။သူဖငလှုပရှတာကို ကှိုကသှညှ။သူလုပဖှူးခဲ့တဲ့မိနှးကလေးတိုငှးကို ဖငခှတှကသှညှ။ခုလဲ သူအိတုံကိုတနေ့ဖငကှိုလုပမှညဟှုတေးထားရငှး လီးကို ပိပိဝတှငအှသာတေ့ကာ ဖှညှးဖှညှးခငှှးထည့လှိုကသှညှ။ အိတုံခေါငှးကှီးမော့သှားရငှး တကှှတကှှှတနှှင့ဖှှဈနသညှေ။သူလဲ ဖှညှးဖှညှးခှငှး ခါးကို ကိုငကှာဆောင့နှသညှေ။

ဆောင့နှရငနှှငှေ့ စအိုပေါသှို့ တံတှေးထှေးခလှိုကရှငှး ဖငဝှကိုလကမှနဲ့ကုတလှိုကခှှဈလိုကကှလိနသညှေ။စအိုဝက ရှုံ့လိုကှ ပှင့လှိုကနှှင့ဖှှဈနသညှေ။ ”ဟင့ှ ကိုမငှး ဘာလို့ ဖငကှို ကလိနတောလဲ ယားတယှ” သူလဲဘာမှမပှောပဲ ဖငဝှကို လကမှနဲ့ထောကကှာ အသာဖိထည့လှိုကသှညှ။လကမှကအသာဖငထှဲသို့ဝငသှှားတော့ အိတုံ ပါးစပမှှ နာတယဟှုပှောပမယှေ့ တအားတော့မငှငှးပေ။သူလဲ လကမှကို ဖှညှးဖှညှးခငှှးထုတလှိုကထှည့လှိုကလှုပရှငှး အဖုတထှဲမှလီးကို ခပသှှကသှှကဆှောင့လှိုကသှညှ။ အိတုံလဲ အင့ခှနဲ့ အင့ခှနဲ ညညှးရငှး ဖငကှိုနောကသှို့ အတငှးပဈထားသညှ။

ခပကှှမှးကှမှးဆောင့စှခငှသှညေ့သှဘောမို့ သူလဲ ခပကှှမှးကှမှးဆောင့ပှေးလိုကသှညှ။ဆောင့ခှကှပှေါငှးကှာလာတာနှင့အှမှှ အိတုံလဲ နောကတှကှိမပှှီးခငှလှာသလို သူလဲ ပှီးခငှလှာတာမို့ ခါးကိုလကနှှဈဖကနှဲ့ ခပတှငှးတငှးညှဈကိုငကှာ အားရပါးရဆောင့ခှလှိုကသှညှ။ ”အား ကိုမငှး ကောငှးတယှ ဆောင့ဆှောင့ှ တုံ ပှီးခငှလှာပှနပှှီ။ဆောင့ဆှောင့ှ ဟင့ှ အင့ှ အင့ှ ” သူလဲ ဆောက့ရှငှးနဲ့ အဖုတိထဲမှ လီးက တောင့တှကှးလာပှီး သုတကှညတှှကေ အဖုတထှဲသို့ပနှးထည့လှိုကသှလို အိတုံလဲ ပှီးသှားရသညှ။နှဈယောကသှား ပှိုငတှူပှီးသှားသညမှို့ အရမှးကိုကောငှးတဲ့ ခံစားမှုကို ရလိုကသှညှ။

အိတုံပါးစပမှှလဲ တရစပညှညှးနသညှေ။ နှဈယောကသှား ထပရှကသှားနှင့ကှုတငပှေါသှို့ လဲကသှှားကာ မှိနှးနလေိုကသှညှ။အတနကှှာတော့မှ အိတုံက သူ့ကို ဖယခှိုငှးလိုကသှညှ။သူလဲ အိတုံအကောမှှ အသာထကာလီးကိုဆှဲထုတိလိုကသှညှ။အိတုံလဲ အဖုတကှိုအသာပိတကှာအတှငှးခံယူရငှး ရခှေိုးခနှးထဲဝငသှှားသညှ။သူလဲ စားပှဲပေါမှှ တဈရှူးကိုယူကာ လီးကိုသုတလှိုကပှှီးအမှိုကပှုံးထဲထည့လှိုကသှညှ။ အတနကှှာတော့ အိတုံလဲ ရခှေိုးခနှးထဲမှ တဘတကှိုပတကှာကုတငပှေါသှို့ တကလှာပှီးသူ့ကို ဖကထှားလိုကသှညှ။သူလဲ အိတုံကို ကိုလုပတှာကောငှးလားမေးရာ ရှကဝှဲဝဲနှင့ခှေါငှးကိုငှိမ့ပှှလသညှေ။

သူလဲ အိတုံကို သူ့ဘဲနဲ့အကှောငှးမေးတော့ ပှောပှသညှ။နှဈယောကသှားစကားပှောရငှးနဲ့ အိပခှငှလှာတာမို့အိပပှှောသှှားကှသညှ။ အိပရှာမှနိုးတော့ ဆယ့နှှဈနာရီကှောပှှီ။ရခှေိုးအဝတအှစားလဲကာ နေ့လညစှာ စားပှီး အိတုံကို တောငကှှီးတကကွသိုလမှှ ဘူမိဗဒေ ဌာနသို့လိုကပှို့ကာ ဆရာတှနှငေ့သှှားတှေ့သညှ။ စာတမှးပှုစုဖို့အတှကှ အကူအညီတောငှးရသညှ။သူလဲအိတုံကို ညနမှလောခေါမှယပှှောပှီး သူ့ဆိုဒထှဲရှိရာသို့ပှနသှှားကာ သတငှးပို့စရာရှိတာပို့ လုပစှရာရှိတာတှလေုပကှာ ညနလေေးနာရီထိုးတော့ ကားယူကာ ကှောငှးသို့ သှားပှီးအိတုံကိုသှားခေါရှသညှ။

ဆရာမတှရေဲ့အကူအညီနှင့အှိတုံအတှကှ နစရောအဆောငကှို ငှါးရသညှ။ သနဘှကခှါမှပှောငှးတော့မညဟှုပှောပှီး နှုတဆှကကှာ ဟိုတယသှို့ပှနလှာကှသညှ။ဟိုတယရှောကတှော့ ကဲကှပှနသှညှ။နှဈယောကသှား ခုမှညားသည့လှငမှယားလိုပငှ။အိတုံရဲ့ ကိုယကှှပအှငှကွှီအဝါကိုခှှတကှာ ဘရာအဖှုကိုပါတခါတညှးခှှတရှငှး နို့တှကေိုစို့လိုကသှညှ။နို့တှကေိုတလုံးပှီးတလုံးအားရအောငစှို့ပှီး စကပအှနီကိုခှှတလှိုကရှာ ပငတှီအသားရောငလှေးသာကနှတှော့သညှ။ ပငတှီဂှဆုံတှငှ အရညမှှားဖှင့ကှှကနှသညှေ။သူလဲ ပငတှီပေါကှနေ အဖုတကှိုအသာပှတလှိုကရှငှး သူ့အဝတတှှကေိုခှှတလှိုကသှညှ။

ပှီးတော့ အိတုံပါးစပထှဲသို့ လီးကိုထည့ပှေးလိုကရှာ အိတုံကလဲ အလိုကသှိစှာ လှပေေးသညှ။ သူလဲ ပငတှီကိုအသာလိပကှာခှှတလှိုကရှငှးအဖုတမှှှေးတှကေို ဆှလိုကှ အစေ့ကို ကလိလိုကလှုပနှသညှေ။အတောကှှာတော့သူလဲ ပါးစပထှဲမှလီးကိုထုတကှာ ပကလှကလှှနခှလှိုကပှှီး အိတုံကို အပေါကှနခေိုငှးလိုကသှညှ။ အိတုံလဲ သူ့အပေါကှနခှကော လီးကိုလကနှဲ့ကိုငပှှီး အဖုတဝှတှငတှေ့ကာ ဖှညှးဖှညှးခငှှးထိုငခှလှိုကသှညှ။လီးက အဖုတထှဲသို့ တရဈခငှှးဝငသှှားသညှ။အိတုံမှာ အဆုံးထိမထည့ရှဲပဲ တဈဝကလှောကတှှငပှှနကှှှလိုကှ ပှနထှိုငလှိုကလှုပနှသညှေ။

အခကှနှှဈဆယလှောကတှှငှ အဝငခှှောလာပှီး အရညတှှရှေှဲလာတာမို့ အံကိုကှိတကှာ အဆုံးထိထိုငခှလှိုကသှညှ။ ”အာ့ ကှှတကှှှတှ” မကှနှှာမှာရှုံမဲ့သှားရငှး သူ့ရငဘှတကှို ခပတှငှးတငှးဆုပကှိုငထှားရငှး ငှိမနှသညှေ။သူလဲ နို့တှကေို လကနှဲ့အသာအုပကှာ နယပှေးလိုကသှညှ။ခဏကှာတော့ သူမလဲ ဖှညှးဖှညှးဆောင့လှိုကသှညှ။ တဖှညှးဖှညှးနဲ့ ခံနိုငလှာသညမှို့ ခပသှှကသှှကှ ဆောင့လှိုကသှညှ။သူလဲ အောကကှနေ နို့တှကေိုဆိတလှိုကှ စို့လိုကှ ညှဈလိုကှ လုပပှေးရငှးကော့ကောပေးလိုကရှာ သားအိမနှှင့သှှားသှားထောကမှိသညထှငသှညှ။မကှနှှာရှ့ုံမဲ့သှားသညှ။

”အင့ှ အင့ှ ကောငှးတယှ ကိုမငှးရယှ ဟင့ဟှင့ှ” ”ကှိုကလှား အိတုံ ကို့နဲ့ လိုးရတာတာကောငှးလား” ”အငှးကောငှးတယှ ကှိုကတှယှ ကိုမငှးနဲ့ လုပရှတာအရမှးကောငှးတယှ ဟင့ှ ဟင့ှ ” တဖှညှးဖှညှးနှင့ကှောငှးလာပှီမို့ အားနဲ့အငနှဲ့ကိုဆောင့နှလသညှေေ။ဆောင့ခှကှတှှကှောလာသညနှှင့အှမှှ အိတုံပှီးတော့မညမှို့သူလဲ ပကလှကအှနအထေားမှ အသာထာကာ အိတုံနို့ကိုစို့ရငှး တငပှါးတှကေိုဖှဈညှဈလိုကသှညှ။စအိုဝကို လကညှှိုးနဲ့ ကလိရငှးအသာဖိထည့လှိုကသှညှ။လကညှှိုးကိုတောင့ထှားတာမို့ အပေါကှဆောင့ခှလှိုကရှညလကတှဈဆဈခန့ဝှငသှှားသညှ။

”အာ့ ကိုမငှး ဘာလုပတှာလဲ နာတယကှှာ ” အရမှးကှီးလဲ မငှငှးဆနတှာမို့ သူလဲ သှငှးလိုကထှုတလှိုကလှုပနှလေိုကသှညှ။အိတုံလဲ အပေါကှနေ ဆောင့ခှကှတှှကေ နဖှညှးဖှညှးစိတလှာသညှ။ပါးစပကှလဲ တအငှးအငှးနဲ့ မှညရှငှးအားနဲ့ကိုဆောင့နှသညှေ။သူလဲ နို့ကို အားနဲ့စို့ရငှး စအိုထဲကလကညှှိုးတခှောငှးလုံးဝငနှသညကှေို ထုတလှိုကထှည့လှိုကခှပသှှကသှှကလှုပနှသညှေ။အိတုံလဲ အဖုတထှဲက လီးကို တရစပညှှဈလာရငှး စအိုထဲကလကကှိုလဲ ညှဈလာသညှ။ ”အာ့ ပှီးပှီး ကိုမငှး တုံတုံ ပှီးပှီဟား ရှီး ကောငှးလိုကတှာကှာ ဟား”အားရပါးရဆောင့ရှငှးနဲ့ သူ့အပေါကှို အရုပကှှိုးပှတပှှိုကလှာသညှ။

မာရသှနအှပှေးသမားတယောကလှိုပငှ မောဟိုကကှာနပှေီးပါးစပမှှလဲ ညညှးနသညှေ။လကတှှကေ သူ့ကို တငှးကှပစှှာဖကထှားသညှ။သူလဲ အိတုံကှောပှငကှို အသာပှတသှပပှေးပှီး နှဈသိမ့လှိုကသှညှ။တဖှညှးဖှညှးနဲ့ အမောပှောလောကခှါမှ ”အိတုံ ကိုမငှး မပှီးသေးဘူး” ”ဟငှ တကယလှား ဟင့ှ သူက အားကိုကှီးလှနှးပါတယှ တကယတှညှး” ”ကိုမငှးကို ကုနှးပေး” အိတုံလဲ သူခိုငှးသည့အှတိုငှး သူ့အပေါကှနအသောထလိုကတှော့ အဖုတထှဲမှ လီးက ကှှတသှှားပှီး အရညတှှကေ အောကသှို့ကလှာသညှ။သူမလဲ ထမိနတှထညကှိုယူကာ သုတလှိုကပှှီး ကုတငပှေါတှှငအှသာကုနှးပေးလိုကသှညှ။

သူ့ဘဲနှင့ှ လုပနှကှမေို့ထငသှညှ အခှိုးတကရှှိသညှ။သူသိပပှှငပှေးစရာမလို။ သူလဲ ကုတငပှေါမှှာ သူ့ကိုဖငပှေးပှီးကုနှးနတေဲ့ ခယမှကို မှငလှိုကရှတော့ စိတထှဲ တှငတှမှိုးဖှဈသှားကာ အိတုံ ဖငကှို ဖှနှးခနဲ့ ရိုကလှိုကသှညှ။ ”အ့ ဘာလုပတှာလဲ ကိုမငှးနာတယှ” သူလဲ ဘာမှမပှော။ခပဆှကဆှကရှိုကလှိုကပှှနသှညှ။လေးငါးခကှှ ဆကတှိုကရှိုကလှိုကတှော့ ဖှူဝငှးသောတငပှါးနှဈဖကကှ လကှးငါးခှောငှးရာကှီးနီရဲနသညှေ။မကှရှညတှှလေဲ ဝဲကာ ငိုမဲ့မဲ့ဖှဈနသညှေ။ ”နာလို့လား” ”နာတာပေါ့ကိုမငှးကလဲ အရမှးရိုကတှာပဲ သူ့အသားမဟုတတှိုငှး” ”အိတုံဖငလှေးက လှလို့ရိုကမှိတာ။

ဖငပှေါကလှေးကလဲ ခစှစှရာလေး လုပခှငှစှရာကှာ” ”အာ ကိုမငှးနောှ မညဈပတနှဲ့ ဖငတှော့မလုပနှဲ့တော့ တခါမှမခံဘူးဘူး” သူလဲ ဖငကှိုရိုကရှငှး ”မလုပပှါဘူး နောကမှှ” ပှောရငှးသူအိတုံနောကဖှကတှှငှ အသာဝငလှိုကရှငှး ဖငကှို ဖှဲကာ စအိုကိုတံတှေးထှေးလိုကရှငှး လီးကိုအဖုတဝှကိုတေ့ကာ ခပဖှှညှးဖှညှးခငှှးသှငှးလိုကသှညှ။ ”ဟ့ အာ့ အာ့ ကိုမငှးရယှ ” သူလဲ ဖငကှို ဖနှှးခနဲ ရိုကလှိုကရှငှးမေးလိုကရှာ အိတုံက ”မနာပါဘူး တမှိုးဖှဈသှားလို့ ဖငကှိုအရမှးရိုကတှာပဲကှာ။ဖငကှ ပုတတှော့မယှ ဟင့ှ” သူလဲ လီးကိုအဆုံးထိထည့လှိုကပှှီး တဈဝကခှန့ပှှနထှုတကှာခပသှှကသှှကဆှောင့ထှည့လှိုကပှှနသှညှ။

အိတုံကတခါအောတှိုငှး သူဖငကှိုတဈခကှရှိုကကှာ မေးသညှ။တဖှညှးဖှညှးနဲ့ အိတုံလဲ ဖငရှိုကခှံရတာကို နှဈခှိုကလှာသညထှငသှညှ။နာသညဟှုမပှောတော့ပဲ ရမကသှံကပါလာသညှ။သူလိုခငှသှညကှလဲ ဒါပငှ။သူ တခါတလကရှငှေ အဲလိုခပကှှမှးကှမှးဆကဆှံခငှသှညှ။သူ့မိနှးမကတှော့မရပေ။ သူလဲ သူ့မိနှးမကှ မလုပခှငှှ မလုပရှကတှာလဲပါသညှ။ကိုယခှစှလှို့ယူထားတာကိုး။ခယမှကတှော့ သူစိတထှဲက ရှိတဲ့အတိုငှးကို လုပလှိုကသှညှ။ခယမှဆိုတဲ့အသိကလဲပါနသညှေ။သူအိတုံ ဖငကှိုရိုကလှိုကဆှောင့လှိုကှ စအိုကို ကလိလိုကနှဲ့ အိတုံလဲ တဖှညှးဖှညှးနဲ့ ကောငှးလာပှနသှညှ။

ဖငရှိုကခှံရတာကိုနှဈခှိုကလှာသညှ။ခပကှှမှးကှမှးတဈခါရိုကခှံရတိုငှး စိတကှ ဆဈခနဲ့ ဖှဈဖှဈသှားပှီးစှဲလနှးလာသညှ။စအိုကလဲ တဈစို့စို့နဲ့ အရသာတမှိုးပေးလာသညှ။ကိုမငှးကလဲ တရစပဆှောင့လှိုကှ ခပသှှကသှှကဆှောင့လှိုကရှိုကလှိုကလှုပနှလသေေူမအတှကှ အရသာပေးလဖှဈနသေညှေ။ သူဘဲနှင့တှုနှးက အဲ့လိုမခံစားဘူးခှေ။သူ့ရညှးစားလဲ လူငယတှယောကပှမေို့ နညှးပေါငှးစုံသူနှင့လှုပဖှူးပမယှေ့ ကိုမငှးလောကှ အရသာမပေးစှမှးနိုငှ။တခုခုလိုနသလေို။ခုကိုမငှးနဲ့ တှေ့မှ သူမလိုအပနှတောကိုရလိုကသှလိုပငှ။သူမလဲ မရှကတှော့ပေ။ပါးစပကှနေ ခပကှှမှးကှမှးကိုဆောင့ခှိုငှးလိုကှ သညှ။

နမငှေးလဲ ပှီးခငှလှာပှီမို့ အိတုံကို အထဲမှာပှီးရမလားမေးရာ ခေါငှးညိမ့တှာမို့ သူလဲ ဖငနှှဈဖကကှို ခပဆှကဆှကလှေးငါးခကှရှိုကကှာ ဖငကှိုခပတှငှးတငှးဆုပကှိုငဖှှဲလိုကရှငှ နောကကှနေ ခပကှှမှးကှမှးကိုဆောင့ခှလှိုကသှညှ။သူ့ဆောင့ခှကှတှှကှေောင့ှ အိတုံခမှာ လှိုငှးထနနှတေဲ့ကှားက လှငယလှေိုပငှ လှူးလှန့နှသညှေ။သရီးစတပကှေ ဆံပငတှှကေ ဝဲခါနရငှေးပါးစပကှလဲ တအားအားနဲ့အောနှသညှေ။ ဆောင့ခှကှတှှကှောလာသညနှှင့ှ အမှှ သူရော အိတုံပါ ပှီးခငှလှာသညှ။သူလဲ ခပကှှမှးကှမှးမနားတမှးဆောင့ခှလှိုကရှာ အိတုံပှီးသှားသညှ။

ခပကှှမှးကှမှးပှီးသှားသညထှငသှညှ။လကတှှကေ မှေ့ရာခငှးကိုတငှးနအေောငခှှမှရငှေး ပါးစပကှ အားခနဲ အားခနဲ့အောနှကော သူလီးကို ဖှဈညှဈနသညှေ။ သူလဲ လီးကိုတဆုံးထုတကှာ တဆုံးဆောင့ထှည့ကှိုလေးငါးခကှလှုပလှိုကရှငှး သုတရှညတှှကေ အဖုတထှဲသို့ အရှိနထှိုးဝငသှှားကာ ပှီးသှားသညှ။နှဈယောကသှားဘေးတိုကလှှဲခလှိုကရှငှး အမောဖှရငှေး အိတုံနို့တှကေိုခပတှငှးတငှးဆုပကှိုငထှားသညှ။အိတုံလဲ သူ့ကိုနောကပှှနသှိုငှးဖကရှငှး သူ့မကှနှှာကို နမှးလိုကသှညှ။ အတောလှေးကှာတော့ အိတုံက သူ့ကို အသာဖယကှာ အိမသှာထဲ ဝငသှှားသညှ။

သူလဲ နောကကှနေ လိုကဝှငသှှားရာ ”ကိုမငှး ဘာလုပတှာလဲ လို့ ဒီမှာသန့ရှှငှးရေးလုပမှလို့” ”ကိုလဲ လုပမှယှ” ပှောကာ ရပနှေးကိုယူပှီး အိတုံကိုဆေးပေးလိုကသှညှ။အိတုံလဲ သူ့လီးကိုဆေးပေးသညှ။ဆေးနရငှေ ဟင့သှူ့ဟာကှီးက အကှီးကှီးဒါကှောင့မှမ စှဲနတောနမှောပှောရငှးစသညှ။သူလဲ ညညှးရောမကှိုကဘှူးလားမေးရာ မကှိုကပှါဘူးပှောပှီးရီနသညှေ။ နှဈယောကသှား ရခှေိုးခနှးထဲမှာ ရအတေူခှိုးလိုကသှညှ။ရခှေိုးပှီး အဝတလှဲကာ အပှငသှို့ထှကကှာ စားသောကှ လညပှတပှှီး ညကိုးနာရီကှောတှော့ ဟိုတယသှိုပှနလှာကှသညှ။ဟိုတယရှောကတှော့ နှဈယောကသှား လိုးကှပှနသှညှ။

အပေးအယူမှှသညမှို့ လုပရှတာကောငှးသညှ။ လုပပှှီးတော့ နှဈယောကသှား အိပပှှောသှှားကှသညှ။မနကအှိပရှာကနိုးတော့ လငှးဆှဲလေးပှောကာ လုပကှှပှနသှညှ။ပှီးတော့ ရခှေိုးအဝတလှဲကာ အိတုံကိုကှောငှးလိုကပှို့ပှီးသူလဲအလုပထှဲ ပှနသှှားလိုကသှညှ။ညနကှေ အိတုံကိုခေါကှာ ဟိုတယသှို့ပှနလှာ လုပကှှသညှ။နောကရှကမှနကတှော့ အိတုံအဝတအှစားအိတတှှယေုကာ အဆောငသှို့လိုကပှို့ပေးပှီး သူလဲ အလုပထှဲသို့ ပှနလှာလိုကသှညှ။ ညဖကတှှငနှှဈယောကသှား လိုငှးပေါမှှာ စကားပှောဖှဈသညှ။သူလဲ မိနှးမနဲ့ သမီးဆီ ဖုနှးဆကလှိုကှ အိတုံနဲ့ ခကှလှိုကလှုပနှရသညှေ။

အလုပကှိုလဲ မလဈဟငှးရအောငဂှရုစိုကရှသညှ။တဈပတကှို နှဈခါတော့ အိတုံနဲ့ လုပဖှှဈကှသညှ။လုပသှည့အှခါတိုငှး ခပကှှမှးကှမှးဆကဆှံသညှ။ အိတုံကလဲ နောကပှိုငှး ပှင့ပှှင့လှငှးလငှးပှောဆိုတကလှာသညှ။ခပကှှမှးကှမှးလုပရှတာကိုသဘောကကှှောငှးပှောတာမို့ သူ့အတှကအှကှိုကပှငှ။အိတုံရောကပှှီးတဈလခှဲကှောကှှောလှောကတှှငှ သူ့မိနှးမနဲ့သမီးက သူဆီအလညလှာတာမို့ သူတို့နှဈယောကှ ပုံမှနတှိုငှးဆကဆှံရသညှ။မိနှးမနဲ့ သမီးက ဆယ့ငှါးရကလှောကနှသညှေ။ နသညေ့ကှာလတလှှောကှ သူ့အတှကသှုခဘုံလေးပငှ။

သမီးရဲ့တှကတှီးတှကတှာအသံလေးတှကေ သူ့အတှကအှားဖှဈစသလေို မိနှးမရဲ့ ပှုစုကှငနှာမှုတှကေ သူ့အတှကှ ခှနအှားတိုးပှားရသညှ။ပှနခှါနီးညမှာတော့ လငမှယားနှဈယောကသှား အတိုးခကှာ လုပဖှှဈကှသညှ။သူမိနှးမကို နောကပှေါကတှောငှးတာ တောတှောနှဲ့မပေးပေ။နောကပှိုငှးသူမရမကတောငှးလှနှးလို့ပေးသညှ။ သူလုပခှှင့ရှပမယှေ့ နောကရှကမှှာနာလို့သူ့ကိုအပှဈပေးသည့အှနနေဲ့ တဈလလောကှ မပေးတော့။မိနှးမက ခပကှှမှးကှမှးဆကဆှံရတာကိုမနှဈသကှ။အရှကကှကှီးသညှ။နောကပှိုငှးတှငမှှ ကိုတုံးလုံခှှတနှဲ့ သူလုပခှှင့ရှသညှ။

အိမိထောငကှကှာစက ဘယလှိုမှစညှးရုံးလို့မရ။သူ့ကိုခစှလှှနှးလို့သာ လိုကလှှောခဲ့ပမယှေ့ အရှကကှသညှးသညှ။စလို့မရ။သူ့လီးကိုတောတှောနှဲ့ စုပခှိုငှးလို့မရ။ သူစိတရှှညရှှညနှဲ့ သငပှှပေးတာကှောင့တှဖှညှးဖှညှးနဲ့ သူလိုခငှတှဲ့အနအထေားရောကလှာရသညှ။နောကပှိုငှးတှငှးအပေးအယူမှှလာသညှ။နောကပှေါကကှိုတခါပေးပှီးကတညှးကတောတှောနှဲ့မပေးတော့။သူစိတပှါလှနှးမကပါမှသာ ပေးသညှ။ဘာပဲပှောပှော သူ့ သူ့မိနှးမကိုအတောခှစှသှညှ။ သူ့မိနှးမကလဲ သူ့ကိုအရမှးခစှကှာ သဈစာရှိသညှ။သူတို့အိမထှောငသှကှ ခှောကနှှဈကှောအှတှငှး စကားအကှီးအကယှမှမှားဘူး။

မိနှးမက သူ့ကို အစစအားကိုးယုံကှညသှညှ။ သူတို့အိမထှောငရှေးမှာ အိမဆှညှးလညှးလေး သမီးကလေးဝငလှာတော့ ပိုတောငဆှိုးသညှ။သမီးက သူ့ကိုအရမှးခစှသှလို ခှှဲလဲ ခှှဲတာမို့ သူလဲ သမီးအတှကဘှာပူုဆာဆာပငှ။သမီးကနောကနှှဈဆို ကှောငှးတကရှတော့မညှ။မိနှးမနဲ့သမီးပှနသှှားတော့ သူ့ရငထှဲ ဟာတာတာဖှဈကနှခှဲ့သညှ။ မိနှးမကလဲ ကားထှကကှာနီးတော့ မကှရှညအှဝဲသား။သမီးကလဲ တူတူပငှ။ကားဂိတသှိ့ုအိတုံပါ သူ့အမကို လိုကပှို့လသညှေ။ကထှကသှှားတော့ အိတုံကို အဆောငလှိုကပှို့ပေးလိုကသှညှ။ နောကတှပတကှတှော့ အိတုံနဲ့ ပှနခှှိနှးတှေ့ကာ လုပဖှှဈကှပှနသှညှ။

အိတုံလဲ ပလှပေေးတာအတော့ကို ကှှမှးကငှလှာသညှ။သူတခါတလေ အိတုံပါးစပထှဲမှာ ပှီးတကသှညှ။သူလဲ အိတုံကို လကနှဲ့ပှီးအောငလှုပပှေးတကသှညှ။နောကပှေါကကှိုတော့ မလုပသှေး။အိတုံကလဲ ကှောကနှတောပါမညှ။ ကှောကမှည့သှာကှောကတှာ သူ အိတုံရဲ့ စအိုကို ခှဲ့ခှဲ့ပေးတာလကနှှဈခှောငှးကအသားလေးဝငသှညှ။သူတို့နှဈယောကဆှကဆှံရေးက လငမှယားတှထကပှငှေ ပှင့လှငှးသညှ။ တခါတလေ အိတုံကို ကိုယ့ဟှာကိုယှ ပှတခှိုငှးပှီး သူကရှေ့ကနေ ဂှငှးထုသညှ။အိတုံကလဲ ပှောပါသညှ။သူနဲ့ကမှှဘာဖှဈမှနှးကိုမသိ အရှကကှိုမရှိတော့ဘူးဟု။

သူတို့လငမှယားလုပတှုနှးက သူခှောငှးကှည့ကှတညှးက သူ့ကိုစိတဝှငစှားသှားမိသ ညလှို့ပှောသညှ။သူ့ဘဲလီးက သူ့လောကမှကှီး သူ့လိုလဲ ခပကှှာကှာမလုပနှိုငကှှောငှးပှောသညှ။ တဖှညှးဖှညှးနဲ့ အိတုံလဲ စာတမှးပှုစုတာပှီးကာ ပှနရှတော့မညှ။ပှနခှါနီးရကတှှငှ ဟိုတယတှှငှ ညလုံးပေါကကှို လိုးကှသညှ။နညှးမှိုးစုံးအောငကှို လုပသှညှ။အိတုံက သူ့ရဲ့ ဆကဈှ slave ဖှဈမှနှးမသိဖှဈနသညှေ။သူခိုငှးသမှှအကုနလှုပသှညှ။ သူမရဲ့ ရညှးစားကလဲ ပှနလှာခါနီးပှီ။ပှနရှောကရှငှ ယူကှတော့မညပှှောသညှ။မယူခငတှဈခါလောကတှှေ့ခငှတှယဟှု သူ့ကိုပှောသညှ။

သူကလဲ အခှိနရှရငလှာတှေ့မယှ အဲ့ကရှငှ ဖငပှါခမှယပှှောတော့ သူမကလကသှင့ခှံသညှ။နောကရှကမှှာ သူအိတုံကို ရနကှုနကှားပေါသှို့တကပှေးလိုကသှညှ။အိတုံလဲ ပှနသှှားရော သူလဲ ငတသှှားသညပှှောရမညှ။အလုပကှိုသာအာရုံစိုကကှာ လုပနှသညှေ။ ညဖကတှှငှ မိနှးမနဲ့ သမီးနဲ့ ဖုနှးပှော video callနဲ့ပှောလိုကှ အိတုံနဲ့ ခကှလှိုကှ အခှိနဖှှုနှးနရသညှေ။ဒီလိုနဲ့ နောကပှိုငှးတှငှ သူလဲအလုပတှှကရှေုပှ အိတုံကလဲ သူ့ရညှးစား ပှနရှောကလှာပှီး မငှဂွလာဆောငရှနအှတှကအှလုပတှှကေ ရှုပနှသဖှငှေ့ အဆကအှသှယပှှတသှှားရသညှ။ တောငှးသောနေ့တှငှ မိနှးမက သှားလိုကသှေးသညလှို့ပှောသညှ။

နောကနှှဈလလောကကှှရငှ မငှဂွလာရကသှတမှှတထှားသညဟှုပှောသညှ။ သူ့စိတထှဲတှငှ နှမှောသလိုတော့ဖှဈသှားမိပမယှေ့ သူနဲ့မှသကဆှိုငမှှုမရှိတာ။အတူရှိနတေုနှးက အားရအောငလှုပခှဲ့ရပှီးပှီမို့ ကှနပသှငေ့သှညလှို့ သူ့ဟာသူပှောရသညှ။သူအိတုံနဲ့ အတူရှိနစဉကှေ အိတုံဖငကှို မလုပလှိုကရှတာကိုတော့ မကှမနပဖှေှဈမိသား။ဒါလဲ သူ့ညံ့ဖငှှးမှုမဟုတလှား။ခုမှလှတတှဲ့ငါးကှီးမနခငှတှေော့တာမို့ အလုပကှိုသာအာရုံစိုကကှာလုပနှလေိုကသှညှ။ဒီလိုနဲ့သူလဲ ပှနပှှောငှးရခါနီးပှီ။သူ့ရဲ့အလုပတှှကလေဲ ပှီးသှားပှီမို့ ရုံးခှုပကှပှနခှေါတှော့မညှ။

မိနှးမနဲ့သမီးကလဲ သူပှနလှာခါနီးပှီမို့ အရမှးပှောနှသလေို သူလဲ ပှောမှိသညှ။သူ့ဆရာသမားကတော့ ပှောသညှ။အလုပကှို ပှနခှါနီးပှီဆိုပှီး ပှီးပှီရောမလုပဖှို့နဲ့ အရငတှိုငှးကှိုးစားလုပဖှို့ လူကှီးတှကေ ရာထူးတိုးပေးဖို့ လုပနှသညဆှေိုခှငှးကှောင့ှ အပှောပှေါအှပှောဆှင့ရှပှနသှညှ။ဒီလိုနဲ့ သူပှနပှှောငှးရခါနီးရကနှှဈဆယခှန့အှလိုလောကမှှာ အိတုံကသူ့ဆီဖုနှးဆကလှာသညှ။ နောကလှဆိုရငှ သူမငှဂွလာဆောငရှတော့မှာမို့ သူနဲ့တှေ့ခငှမှိကှောငှးပှောသညှ။သူလဲ တှေ့ခငှမှိသေးသား။ပှီးတော့ သူလဲ အလုပကှိဈစနှင့ှ ရနကှုနသှို့ တဈပတခှန့သှှားရဦးမညမှို့ အဆငပှှသညှေ။

ဒါကှောင့သှူက အိတုံကို ရညှးစားမရှိဘူးလားမေးရာ သူ့ကောငလှေးက အလုပနှဲ့ စငကှာပူသို့ သှားကှောငှး၊ နောကလှဆနှးမှ ပှနလှာမှာဖှဈကှောငှးပှောသညှ။ ဒါနဲ့သူလဲ သူလာနိုငမှည့ရှကကှို ပှောကာ အဆငပှှနေိုငလှားမေးရာ အိတုံက အိုကတယပှှေောတာနဲ့ သူတို့တှေ့နိုငမှယ့ရှကကှို ညှိကာခှိနှးလိုကသှညှ။ပှီးတော့ သူလဲအိတုံကို ဒီတဈခါတှေ့ရငှ နောကပှေါကကှိုလုပခှငှတှယလှို့ပှောထားလိုကသှညှ။ ဒီလိုနဲ့ သူလဲ ရနကှုနတှှငလှုပရှမည့ှ ကိဈစမှားအတှကှ ယူစရာရှိတဲ့စာရှကစှာတမှး မှတတှမှးမှားကိုယူကာ ရုံးက ကားနှင့ပှငှ ရနကှုနသှို့ တယောကတှညှးဆငှးလာခဲ့လိုကသှညှ။

ရနကှုနရှောကတှော့ ကုမပွဏီက စီစဉပှေးထားသည့ှ ဟိုတယမှှာပငတှညှးလိုကသှညှ။ နောကရှကတှှငှ သူ့အလုပကှိဈစမှားအတှကှ လုပစှရာရှိတာတှလေုပှ တှေ့စရာရှိသည့ှ လူမှားနှင့တှှေ့လိုကသှညှ။အလုပကှိဈစက ထငထှားသညထှကပှိုပှီးအဆငပှှခှေောမှေ့သညှ။ညဖကဟှိုတယပှှနရှောကတှော့ သု့ဆရာသမားဆီကိုဖုနှးဆကကှာ အစီရငခှံလိုကသှညှ။ ဆရာသမားက မနကကှရှငှ တရားဝငသှတငှးပို့ရနနှှင့ှ လူကှီးဆီတိုကရှိုကဖှုနှးဆကကှာ အရငအှတငှးပို့ဖို့ပှောတာနဲ့ လူကှီးဆီကို ဖုနှးဆကသှတငှးပို့ရသညှ။နောကရှကတှှငှ ရုံးကို တရားဝငကှှေးနနှးပို့ကာ မပှီးပှတသှေးတာကို ဆကလှုပရှပှနသှညှ။

နေ့လညသှုံးနာရီလောကတှှငှ အရေးတကှီးလုပစှရာကိဈစမှား ပှီးပှတသှှားပှီ။ကနှတှဲ့အလုပကှတော့ မလုပလှဲရ လုပလှဲရ အလုပတှှမေို့ အေးဆေးဖှဈကာနားလို့ရပှီ။သူကုမပွဏီကိုတော့ နောကသှုံးရကနှရငှေ ပှနမှယလှို့ပှောထားသညှ။ပှီးသူအိတုံဆီသို့ဖုနှးဆကလှိုကသှညှ။မနကဖှှနတှှေ့ရအောငဟှု။အိတုံကလဲ အိုကဟေုပှောသညှ။သူလဲ ဟိုတယသှို့ပှနလှာကာ ခဏနားကာ ရခှေိုးအဝတလှဲကာ ဘုရားသို့ သှားကာ ဘုရားရှိခိုးလိုကသှညှ။ညနစောကိုတော့ကုမပွဏီက လိုကကှှှေးသညှ။ပှီး KTV သို့ခရီးဆကကှှပှနသှညှ။ညဆယ့နှှဈကှောမှှ ပှနလှာကာ အိပလှိုကသှညှ။

မနကှ ခှောကနှာရီကှောတှော့ အိတုံက သူ့ဆီဖုနှးဆကသှညှ။သူရခှေိုးပှီးရငှ ဆူးလသေို့ထှကလှာကာ ဆူးလမှောစောင့နှမယလှောခေါပှေးဖို့ပှောသညှ။သူလဲ အိုကလေို့ပှောပှီး အိပရှာမှထကာ မကှနှှာသဈရခှေိုး အဝတလှဲကာ မနကစှာ စားရငှးစောင့နှလေိုကသှညှ။ ခုနှဈနာရီကှောတှော့ အိတုံက ဖုနှးဆကကှာ သူရောကတှော့မညဟှုပှောသညှ။သူလဲ ကားယူကာ ဆူးလဖကသှေို့ထှကလှာလိုကသှညှ။ဆူးလရေောကတှော့ အဝါဖှော့ဖှော့ အပှော့စား ဝမှးဆကအှကှပဝှတထှားကာ လှနသေော အိတုံကိုတှေ့လိုကရှသညှ။သူလဲ အိတုံကိုလှမှးခေါလှိုကကှာ ကားပေါရှောကတှော့။

”အိတုံ ဘာစားပှီးပှီလဲ” ”ဘာမှမစားရသေးဘူး ရခှေိုးပှီးတာနဲ့တနှးထှကလှာတာ” ”အဆောငကှိုဘယလှိုပှောခဲ့လဲ” ”ဘာမှမပှောခဲ့ဘူး။သူငယခှငှှးတှဆေီသှားမလို့ဆိုပှီးပှောခဲ့တယှ” သူလဲဘာမှဆကမှမေးတော့ပဲ မနကစှာစားရနဆှိုငတှဈဆိုငသှို့မောငှးသှားလိုကသှညှ။ဆိုငရှောကတှော့ ကားကိုပါကငထှိုးကာ သော့ပိတပှှီးနှဈယောကသှားဆိုငထှဲသို့ဝငလှာလိုကသှညှ။ဆိုငထှဲရောကတှော့ ခှောငကှကှနှရောတှငထှိုငလှိုကပှှီးအိတုံအတှကမှနကစှာကိုမှာပေးလိုကသှညှ။ သူကစားပှီးပှီမို့ဆေးလိပပှဲသောကနှလေိုကသှညှ။စားနရငှေးနဲ့ သူလဲ အိတုံကို သူ့ကောငလှေးအကှောငှးမေးနသညှေ။

သူ့ကောငလှေးက နိုငငှံခှားဖကစှပကှုမပွဏီတဈခုတှငအှလုပလှုပနှသညဟှေုပှောသညှ။လစာကောငှးသညလှို့ပှောသညှ။ သူလဲ အဲ့ကုမပွဏီတှငအှလုပဝှငဖှှဈမညဟှုပှောသညှ။သူတို့တာမှဖကတှှငှေ တိုကခှနှးတဈခုငှါးပှီး ယူပှီးသည့နှောကတှှငနှမညလှေို့ပှောသညှ။စကားပှောရငှးနဲ့ စားလို့ပှီးသောအခါတှငှ ပိုကဆှံရှငှးကာ ပှနထှှကလှာကှသညှ။သူ့အရှေ့ကသှားနသေေးအိတုံကိုကှည့ရှငှးနဲ့ ထမိနစှကပှ အကှပအှောကကှလှုပခှါနသေောတငသှားလုံးလုံးကစှကှစှလှေးတှကေိုမှငတှော့ သူ့စိတကှ ထနလှာရသညှ။ မငှဂွလာမဆောငခှငှ ခယမှရဲ့ဖငကှိုလုပရှတော့မညမှို့ သူ့အောကကှ ညီလေးကထလာရသညှ။

ကားပေါရှောကတှော့ ဟိုတယဆှီကိုတနှးမောငှးလာသညှ။ကားလမှးတှကေ ကှပနှတောမို့ သတိထားမောငှးရသညှ။ဟိုတယရှောကတှော့ သူ့အခနှးဆီကိုတနှးသှားလိုကသှညှ။အခနိးထဲရောကတှော့ အခနှးတံခါးလောခှခှကှာ ရခေဲသတွတောထဲက အအေးဘူးထုတကှာအိတုံကိုပေးတော့ မသောကခှငှတှော့ဘူးပှောတာနဲ့ ပှနထှည့ထှားလိုကသှညှ။ အိတုံလဲ ပါလာတဲ့အိတကှို စားပှဲပေါတှှငတှငလှိုကပှှီး ကုတငပှေါတှှငထှိုငကှာ သူ့ကိုကှည့နှသညှေ။သူလဲ ကုလားထိုငပှေါတှှငထှိုငကှာ အိတုံကို ”အိတုံ ကို့ကှိုသတိမရဘူးလား မှနမှှနပှှောနောှ” ”ရတယှ။

ကိုမငှးကို သတိရလို့တှေ့ခငှတှယပှှောတာပေါ့ကိုမငှးကလဲ။နောကဆှို ဒီလိုတှေ့ရတော့မှာမှမဟုတတှာ” ”အဲလိုဆိုရငှ ခုတှေ့တဲ့အခှိနှ ခပကှှမှးကှမှးလေးလုပကှှမယလှေ။ အိတုံရဲ့ နောပပှေါကကှို ကို လုပမှယနှောှ ဒီတဈခါတော့ မငှငှးနဲ့တော့။ငှငှးလဲ ကိုကတော့ ရအောငလှုပမှှာ ဟဲဟဲ” ”ကိုမငှးသဘောပါဆိုမှ ကိုမငှးကလဲ။ဒါပဲနောှ အရမှးကှီးနာအောငမှလုပနှဲ့။တုံကှောကတှယှ” ”ဟုတပှါပှီဗှာ” ပှောရငှး သူအိတုံဆီကို ထသှားကာ အိတုံကို ထခိုငှးလိုကပှှီးဖကလှိုကသှညှ။ပှီးတော့ လကနှှဈဖကနှဲ့ အိတုံရဲ့ ဖငတှှကေိုပှတသှပရှငှးဖှဈညှဈလိုကှ ပငတှီကှိုးကိုဆှဲလိုကလှုပနှရငှေး။

”ကို အိတုံကို ကုနှးခိုငှးပှီးဖငကှိုဖှဲ ပှီးနောကပှေါကကှို အားရပါးရလိုးခငှနှတော” ”ဟင့ှ ကိုမငှးကလဲ နားရှကစှရာကှီးကှာ” ”ဘာရှကစှရာရှိလဲ ကိုတို့နှဈယောကပှဲရှိတာ။နောကဆှို ဒီလိုမှိုးကှုံရဖို့ဆိုတာ မလှယတှော့ဘူး” ”ဟုတပှါတယှ။အဲ့ဒါကှောင့ှ တုံက ကိုမငှးအကှိုကကှို လိုကလှှောမယလှို့ပှောတာပေါ့” ”ကဲ အိတုံ ကို့လီးကို စုပပှေးစမှးကှာ” အိတုံလဲ သူ့အငှကွှီကိုခှှတစှှပကှယှပှါခှှတလှိုကသှညှ။ပှီးသူ့ပုဆိုးကိုခှှတကှာ အတှငှးခံကို ပါခှှတလှိုကရှာ သူ့ရဲ့ အောငမှှငလှှတဲ့ လီးကှီးက အနှောငအှဖှဲ့ မှလှတသှှားသလိုငေါကကှနဲ့ ဖှဈသှားသညှ။

”အမလေး ကှောကစှရာကှီး သူ့ဟာကှီးက ဘယခှှိနကှတညှးက ငတနှလေဲမသိဘူး။ဟင့ှ စားရတဲ့ကလေးငတတှယဆှိုတာ ခိခိ” ပှောရငှးနဲ့ အိတုံပါးစပကှို ဟကာ လီးကိုငုံလိုကသှညှ။လီးထိပကှို လှှာလေးနဲ့ တို့ကာလကှလှိုကှ လီးတဈခုလုံးကို ပါစပထှဲထိထည့လှိုကှ စုပလှိုကလှုပနှသညှေ။သူလဲ အိတုံ ဆံပငကှို လကနှှဈဖကနှဲ့ ခပတှငှးတငှးစုကိုငကှာ ခါးကိုကော့ကော့ပေးလိုကသှညှ။ တောတှောလှေးကှာတော့ ကုတငစှှနှးပေါကှိုခေါငှးကိုတငကှာ အိတုံနှုတခှမှးကို စူထားခိုငှးကာ လီးနဲ့ ပါးစပကှို လိုးလိုကသှညှ။အိတုံကလဲ သှားတှနေဲ့ မခှဈမိအောငှ လုပပှေးသညှ။

ခဏကှာတော့ လီးကိုပါးစပထှဲမှ ထုတလှိုကကှာ အိတုံ အငှကွှီ ကိုခှှတလှိုကပှှီး ထမိနစှကပကှိုပါ ခှှတလှိုကသှညှ။ဘရာ အနီလေးနဲ့ ပငတှီအနီလေးသာကနှတှော့သညှ။ပငတှီက စိုကာ ကှကနှသညှေ။ ”ဟ ဘယတှုနှးက အရညတှှထှကလှောတာလဲ အိတုံ” ”ကိုမငှးလီးကိုစုပရှငှးနဲ့” ”ကှိုကလှား လီးစုပရှတာ” ”အငှး” သူလဲ ဘရာကိုခှှတကှာ နို့တှကေို စို့လိုကသှညှ။အိတုံလကကှို ကိုငကှာ သူ့အဖုတပှေါတှငပှေးလိုကရှာ အိတုံလဲ ပငတှီပေါကှနေ အဖုတကှိုပှတလှိုကအှစေ့ကို ခှလေိုကလှုပနှသညှေ။ခဏနတေော့ အိတုံပါးစပကှ တဟငှးဟငှးနဲ့ ဖှဈလာပှီး ပေါငကှ စုလိုကကှားလိုကဖှှဈလာသညှ။

သူလဲ နို့စို့နရောမှအသာထကာ ပကတှီကိုခှှတလှိုကသှညှ။ပေါငနှှဈခှောငှးကို မှှောကကှာ အိတုံလကတှှနေဲ့ခှိတခှိုငှးပှီးအဖုတကှိုဖှဲခိုငှးလိုကသှညှ။ အဖုတဝှမှာအရညတှှနေဲ့ စိုနသညှေ။သူလဲ အစေ့ကိုလကနှဲ့ကလောလှိုကပှှီးကလိလိုကရှာ အိတုံ ပါးစပမှှ အဖှားတကသှလိုညညှးရငှးဖငကှ မှှောကတှကသှှားသညှ။ကနှလှကတှဖကကှ အဖုတထှဲသို့ထည့ကှာ ထုတလှိုကထှည့လှိုကလှုပနှသညှေ။အရညတှှကရှေှဲလာတာမို့ လကတှဈခှောငှးကနေ နှဈခှောငှးနှဈခှောငှးကနသေုံးခှောငှးပူးကာသှငှးထုတလှုပနှသညှေ။အစေ့ကိုလဲ ကလိနသညှေ။ အရညတှှကေ အဖုတကှနတဆငေ့ဖှငဝှသို့စီးကလှာသညှ။

သူလဲအဖုတထှဲမှ လကကှို ထုတကှာ စအိုဝကို လကခှလယနှဲ့ ဖိကာထည့လှိုကသှညှ။အရညတှှကလေဲ ရှှဲနတောမို့ လကခှလယကှ ခှောကနဲဝငသှှားသညှ။ခပသှှကသှှကကှစားပေးလိုကသှညှ။အိတုံလဲ တကိုယလှုံးတုနကှာပါးစပမှှလဲ ညညှးနသညှေ။သူလကတှဈခှောငှးကနထေုတကှာ ဖငဝှကို တံတှေးထှေးခလှိုကရှငှး လကနှှဈခှောငှးပူးကာ ဖိထည့လှိုကသှညှ။ နညှးနညှးကှပနှသညှေ။သူအစေ့ကို ခပနှာနာဖိခှကောဆှလိုကပှှနတှော့ ဖငဝှက ပှင့သှှားတာမို့ လကနှှဈခှောငှးက တဈဝကထှိဝငသှှားသညှ။သူတံတှထပထှှေေးလိုကပှှနသှညှ။

”အာ့ ကိုမငှးဖှညှးဖှညှးနောှ ဖငကှ နာတယှ ဟင့ှ” သူလဲ တဈဝကလှောကကှို ခပသှှကသှှကသှှငှးလိုကထှုတလှိုကလှုပနှရငှေး အစေ့ကို ကလိနသညှေ။အိတုံလဲ အဖုတကှိုဖှဲထားရငှး လကတှဈဖကကှ နို့ကိုခှနသညှေေ။မကှလှုံးတှကေ မှိတကှာ ပါးစပကှ အဆကမှပှတအောညှညှးနသညှေ။ သူလဲ လကနှှဈခှောငှးကို အဆုံးထိဝငအှောငဖှိထည့လှိုကတော့ ဖငကှ ညှဈထားပှနတှာမို့ အစေ့ကို ကလိလိုကသှညှ။တဖှညှးဖှညှးနဲ့ဖငထှဲက လကနှှဈခှောငှးကို လကသှင့ခှံလာတာမို့ သှငှးထုတကှ တဖှညှးဖှညှးနဲ့ ခှောလာသညှ။

ကိုမငှး လုပပှေးတော့ကှာ အိတုံကို လုပပှေးတော့ မရတော့ဘူး အိတုံခံခငှနှပှေီ… သူလဲ မကှားခငှယှောငဆှောငကှာ ကလိနလေိုကသှညှ။ဖငဝှကို တံတှေးထပထှှေးလိုကရှငှ အဖုတကှအရညကှို လကမှှာသုတကှာ လကနှှဈခှောငှးကနေ သုံးခှောငှးစုကာ ဖငဝှကိုဖိထည့လှိုကတော့ ”အား နာတယှ နာတယကှိုမငှး အရမှးနာတယှ အားရှီး” ”ဖငဝှကို မရှုံထားနဲ့ ဖှင့ထှား လကကှဖငကှိုဖှဲပေးထား” အိတုံ လကတှှကေ စအိုကို ဖှဲထားလိုကရှငှးဖှင့ပှေးလိုကသှညှ။သူလဲ စားပှဲပေါမှှ ကှနဒှုံးကိုဖောကကှာ လကသှုံးခှောငှးမှာစှပလှိုကပှှီး ကှနဒှုံးကအရညတှှကေိုဖငဝှကိုသုတလှိုကှ အဖုတကှအရညတှှကေို ဖငဝှမှာလိမှးလိုကသှညှ။

ဖငဝှက အရညတှှနေဲ့ ရှှဲသှားပှီး သူလဲ ဖငဝှကို ဖိကာထည့လှိကပှှနသှညှ။အရညတှှနေဲ့မို့ဖငထှဲသို့ တဈထဈခငှှးဝငသှှားသညှ။အိတုံ မကှနှှာက ရှုံ့မဲ့နရငှေး အံကိုကှိတကှာခံနသညှေ။ လကသှုံးခှောငှးက တဖှညှးဖှညှးနဲ့ တဈဝကလှောကဝှငသှှားသညှ။သူလဲ ဖှညှးဖှညှးခငှှးပှနထှုတကှာဖှညှးဖှညှးခငှှးပှနထှည့လှိုကသှညှ။လကတှဈဖကကှလဲ အစေ့ကို ခှပေေးနသညှေ။တဖှညှးဖှညှးနဲ့ အိတုံလဲ ဖငဇှိမခှံတကလှာပှီထငသှညှ။ဖငကှို အလိုကသှင့ဖှှင့ပှေးတကလှာသညှ။ ”ကိုမငှး အိတုံကို လိုးပေးပါတော့ ခံခငှနှပှေီ” ”ကောငှးလား” ”ကောငှးတယအှရမှးကောငှးတယှ”။

”ဘယကှကောငှးတာလဲ ခုက” ”အစေ့ကလဲ ကောငှးတယှ။ဖငထှဲကလဲ အရမှးကောငှးတယှ” ”ဖငလှိုးတာခံမှာမှတလှား” ”အငှး ခံမယှ ဖငကှိုလဲ လိုးပေးပါ။အဖုတထှဲကိုလဲ လိုးပေးပါတော့ ကိုမငှးရယှ အိတုနအှရမှးခံခငှနှပှေီ” သူလဲ မတတှပရှပလှိုကပှှီး အိတုံပို ဆှဲထူလိုကကှာ ”ကဲ အိတုံ အပေါကှနဆေောင့ပှေး” သူပကလှကလှှနလှိုကသှညှ။အိတုံလဲ သူ့အပေါသှို့ခှမညလှုပတှော့ ”ကိုယ့ကှိုကှောပေးလိုကှ” အိတုံလဲ သူ့ကိုကှောပေးကာ ပေါငကှိုကားလိုကပှှီး သူ့လီးကိုကိုငကှာ အဖုတဝှတှငတှေ့ပှီး ဖှညှးဖှညှးခငှှးထိုငခှလှိုကသှညှ။

”ဟ ကှှတကှှှတှ ကှီးလိုကတှာကိုမငှးကယှ အထဲမှာပှည့ကှပှသှှားတာပဲ” ”ကှိုကလှား အဲလိုကှီးတာ” ”အငှးကှိုကတှယှ ဟာ့ အ့ အ့ အင့အှင့ှ” ”ဗစှှ ဗစှှ ဗှတဗှှတှ” အိတုံအပေါကှနေ ဆောင့ပှေးရငှး ပါးစပကှလဲ အသံစုံမညနှသညှေ။အခနှးထဲမှာ အသံမှိုးစုံမညနှသညှေ။သူလဲအောကကှနေ အိတုံခါးကိုကိုငကှာ အလိုကသှင့ဆှောင့ပှေးနသညှေ။တောတှောလှေးကှာတော့ သူလဲ အိတုံကို သူ့ဖကလှှည့ခှိုငှးလိုကသှညှ။အိတုံလဲ လီးတပရှကနှဲ့ လှည့လှာသညှ။ မကှနှှာကတော့ ရှုံ့မဲ့နသညှေ။ပှီးတော့ ဆကဆှောင့နှသညှေ။သူလဲ အိတုံနို့တှကေိုခှပေေးလိုကသှညှ။

အိတုံကို သူ့အပေါသှို့ဆှဲမှောကလှိုကကှာ နို့တှကေိုစို့ရငှးအောကကှနဆေောင့ပှေးလိုကသှညှ။လကကှ ဖငထှဲကိုနှိုကနှလေိုကသှညှ။ဆောင့ခှကှတှှကှောလာတော့ အိတုံပှီးခငှလှာသညှ။သူလဲ ဆောင့တှာကို ရပလှိုကတှော့ အိတုံအားမလိုအားမရဖှဈကာ အပေါကှနဆေောင့လှိုကရှာ သူလဲ အိတုံကို ဖကကှာ အိတုံကို လှဲခလှိုကပှှီး အဖုတထှဲက လီးကို ဆှဲထုတလှိုကသှညှ။ ”ကိုမငှး ဘာလုပတှာလဲ လို့ ပှီးတော့မယ့ဟှာကိုကှာ ဟင့ှ ” သူလဲ ဘာမှမပှောပဲ အိတုံပေါငနှှဈဖကကှို ပုခုံးပေါတှငလှိုကပှှီး အဖုတဝှကို လီးတှကော အားကုနဆှောင့ခှလှိုကရှာ အိတုံ အားခနဲအောသှှားရသညှ။

သူလဲ မနားတမှးဆကတှိုကဆှောင့ခှလှိုကသှညှ။အိတုံခမှာ အောညှညှးသံနဲ့အတူ ပှီးသှားသညှ။အပှီးကှီးပှီးတာမို့ထငသှညှ။ သူ့လီးကိုအားကုနညှှဈထားရငှးသူ့ကိုသှေးရူးသှေးတနှးနဲ့အတငှးဖကထှားသညှ။ပါးစပကှလဲ ဘာတှပှေောနမှနှေးမသိ။သူလဲ အလိုကသှက့ငှှိမနှလေိုကသှညှ။တောတှောလှေးကှာတော့ အိတုံကုတငပှေါသှို့ ပှနကှသှှားသညှ။ ”ကောငှးလားအိတုံ” ”ကောငှးလိုကတှာ ကိုမငှးရယှ။ဒီလိုမခံစားရတာကှာပှီ။လူကိုနှုံးသှားတာပဲ။ကိုမငှးကအရမှးလုပတှကတှာပဲ” ”ဟိတဇှိမခှံမနနေဲ့ဦး။ကိုယမှပှီးသေးဘူး ဖငခှှဦးမှာ အမောပှရငထှတေော့” ”ဟင့ှ သူ့စိတပှှီးပဲ။ဒါပဲနောှ အရမှးကှီးနာအောငမှလုပနှဲ့။

သူ့ဟာကှီးက အကှီးကှီးနဲ့ သူမှားဖငကှှဲသှားမှ ကှောမှကောငှးကှားမကောငှးဖှဈနမယှေ” ”စိတခှပှါ။မကှဲစရဘေူး။တောကှှာမှ ဖငပှဲခပှေးပါဖှဈနမယဟှေဲဟဲ” သူလဲ အိတုံအဖုတထှဲမှ လီးကိုထုတလှိုကရှာ အဖုတထှဲမှအရညတှှကေ စီးကလှာသညှ။သူလဲ အိတုံကို ကုတငပှေါမှှ ကုနှးခိုငှးလိုကသှညှ။ဖငကှို ထောငပှှီးကိုယကှိုဝပထှားခိုငှးလိုကသှညှ။အဖုတထှဲကအရညတှှနေဲ့ ဖငဝှကို သုတလှိုကသှညှ။ ဖငနှှဈဖကကှို လကနှဲ့တခကှခှှငှးခပဆှကဆှကရှိုကလှိုကရှာ အိတုံပါးစပကှ တအားအားနဲ့ ညညှးနသညှေ။သူ့ရိုကခှကှတှှကှေောင့ှ ဖှူသောတငပှါးတှကနေီရဲလာသညှ။

သူလဲ အိတုံကို ဖငဖှှဲခိုငှးလိုကသှညှ။ပှီး ဖငဝှကို လီးထိပနှဲ့ အသာဖိကထောကလှိုကရှငှး ”ဖငဝှကို ရှုံမထားနဲ့ အလိုကသှင့ှ ဖှင့ထှား” အိတုံလဲ ဖငဝှကိုလှော့လိုကရှာ သူလဲ လီးကိုအသာဖိထည့လှိုကသှညှ။ခုန ဆှထားတဲ့အရှိနကှှောင့ရှော အရညတှှကရှေှဲနတောမို့ လီးထိပတှဈခုလုံးက လှောခနဲ ဝငသှှားသညှ။ ”အာ့ ကှှတကှှှတှ ” ”နာလို့လား” ”မနာဘူး ရတယကှိုမငှး ထည့ပှါ” အိတုံရဲ့ ဇကလဲမသေး။သူကလဲ နာနာကငှကှငှကှိုကှိုကနှှဈသကသှူမို့ပငှ။အဲ့လိုဖှဈအောငလှဲ သူကအစဖောပှေးခဲ့တာပငှ။သူလဲ လီးကို ထပထှည့လှိုကသှညှ။ဖှေးဖှေးခငှှး နှဲ့နှဲ့သှငှးလာရာ လီးတဈဝကကှှောကှှောဝှငလှာတော့။

ဖငဝှက တငှးခနဲရှုံသှားသညှ။ ”အ့ ကိုမငှးဖှညှးဖှညှး အရမှးနာလို့ ဟင့ဟှင့ှ ကှှတှ ကှှတှ” သူလဲ အသာရပကှာ အစေ့ကို ကုနှးပှီးကလိလိုကသှညှ။လီးကိုဖှညှးညှငှးစှာထုတလှိုကသှညှ။ ”အ့ ဟ ဟကှှတကှှှတှ” သူဒဈနားထိလောကထှုတလှိုကပှှီး ရပထှားလိုကသှညှ။အိတုံရဲ့စအိုကှှကသှားတှကေ သူ့လီးကိုတငှးကပှစှှာ ညှဈထားသညှ။သူလဲ ကှောပှငကှိုပှတလှိုကပှှီး အစေ့ကို ကလိပေးလိုကသှညှ။ခဏကှာတော့ စအိုညှဈအားကတဖှညှးဖှညှးလှော့လာတော့ သူဖှညှးဖှညှးခငှှးပှနထှည့လှိုကပှှနသှညှ။လီးတဈဝကလှောကှ သှငှးလိုကထှုတလှိုကလှုပနှလေိုကသှညှ။

တဖှညှးဖှညှးနဲ့ စအိုကှှကသှားတှကေ လီးကှီးကိုလကခှံလာသညဖှငသှညှ။အဝငအှထှကကှ ခှောမှေ့လာသညှ။အိတုံလဲ နာကငှသှည့ဖှကမှှ ကောငှးမှနခှှငှးကို ခံစားလာရသညထှငသှညှ။ နာနာကငှကှငှညှညှးနသညေ့အှသံက ပှောငှးလာကာ လိုခငှတှကမှကသှည့အှသံကိုပှောငှးလာသညှ။ဖငကှို ဖှဲပေးထားတဲ့လကတှှကေ ခပတှငှးတငှးဖှဈလာသညှ။ဖငကှ နောကကှို မသိမသာ ဆောင့ပှေးလာလသညှေ။သူလဲ ဖငဝှကိုတံတှေးထှေးခလှိုကပှှီး လီးကို ဖှညှးဖှညှးခငှှးထပထှည့လှိုကပှှနသှညှ။ခုနကလောကှ မနာတော့သညမှို့ ဖှညှးဖှညှးခငှှး လီးကအဆုံးထိ ဝငသှှားကာ ဖငနှဲ့ ဆီးခုံပူးကပသှှားသညှ။

”အိတုံ ဖငခှံရတာကောငှးလား” ”ခုနက အရမှးနာတယှ။ခုမနာတော့ဘူး။တဈမှိုးပဲ။ခံနိုငလှာတော့ နာတာကိုကအရသာလေး။ကောငှးတယှ” သူလဲ လီးကိုတဈဆုံးထုတလှိုကရှာ ”ဟ့အာ့အာ့ ဖှညှးဖှညှး ကိုမငှး နာတယှ” သူလဲ ဖငထှဲကို တဈရဈခငှှးခှော့ကာ လီးတဈဆုံးထည့လှိုကသှညှ။ဖှညှးဖှညှးခငှှးတဈဆုံးထုတှ တဆုံးထည့ကှာ အစေ့ကိုလဲ ကလိနတောမို့ အဖုတထှဲကအရညတှှကလေဲ စီးကကှာနသညှေ။ ”ကိုမငှး ဖှညှးဖှညှးခငှှးဆောင့ပှေးကှည့လှေ။တုံခံနိုငလှာပှီအရမှးကှီးမဆောင့နှဲ့ဦး” သူလဲ လီးကိုတဈဝကလှောကထှုတကှာ ထည့လှိုကပှှနသှညှ။

တဈဝကထှုတပှှနထှည့ကှို ခပဆှကဆှကလှုပလှိုကရှာ ”အ အ အ ကှှတကှှှတှ ကိုမငှး အဟင့ဟှင့ှ ဘယလှိုကှီးလဲကှာ တမှိုးကှီးပဲ လုပလှုပှ” သူလဲ တဖှညှးဖှညှးနဲ့ စအိုကှှကသှားတှကေ လီးကို လကခှံလာပှီမို့ လီးတခှောငှးလုံးထုတှ ပှနထှည့ကှို ခပသှှကသှှကလှုပပှေးလိုကရှာအိတုံ ပါးစပမှှ အောသှံတမှိုးလေးကိုကှားနရသညှေ။ကောငှးလို့ အောနှသညမှေို့သူလဲ ခပသှှကသှှကဆှောင့ပှေးလိုကသှညှ။ စအိုရဲ ကဉှှးကှပတှဲ့ညှဈအားကှောင့ှ သူလဲ ပှီးခငှသှလိုဖှဈလာသညှ။လိုးရခဲတဲ့ ခယမှရဲ့ အပှိုစငဖှငပှါကငလှေးကို အရငဆှုံးလုပခှှင့ရှတာမို့ ဒီလောကမှှနမှှနနှဲ့ သူမပှီးခငှသှေးပေ။

ဒါကှောင့သှူစအိုထဲမှ လီးကိုဆှဲထုတလှိုကရှာ ”အာ ကိုမငှး ဘာလုပတှာလဲလို့ သူမှားကောငှးနတေဲ့ဟာကိုကှာ” ”ညောငှးလာလို့ကှာ။နရောပှောငှးမလို့ ဒီလိုကုနှးကုနှးကှကှကှီးနဲ့ဆောင့ရှတာ ညောငှးလာလို့” ပှောရငှးသူကုတငအှောကကှိုဆငှးလိုကသှညှ။အိတုံလဲ မကှမနပနှေဲ့သူ့ကိုကှည့နှတောမို့ အိတုံကိုကုတငစှပကှိုခေါကှာ ကုနှးခိုငှးလိုကသှညှ။အိတုံလဲ မကှမနပနှေဲ့ မှေ့ရာပေါဒှူးထောကကှာ ကုနှးပေးလိုကသှညှ။သူလဲ ဖငနှဲ့ လီးကို တဈတနှးတညှးဖှဈအောငပှှငလှိုကပှှီးပေါငတှှကေိုခှဲကာ ပှငလှိုကသှညှ။ ဖှူဝငှးတဲ့ဖငကှို လကနှဲ့ ခပဆှကဆှကရှိုကခှလှိုကရှငှး ”အိတုံ ဖငခှံရတာကောငှးလား” ။

”အာ့ စပတှယကှိုမငှးရဲ့ ဟင့ှ သူမှားသားသမီးကို ဖငလှဲခသှေးတယှ ရိုကလှဲ ရိုကတှယှ မမနဲ့တိုငမှယအှဟင့ှ” ”မေးနတောဖှလေေ ဖငခှံရတာကောငှးလား” ”ကောငှးပါတယရှှင့ှ ဖငခှံလို့ကောငှးပါတယှ သူလိုးတာအရမှးခံလို့ကောငှးပါတယှ ကဲကှနပပှှေီလား ဟငှး” သူဖငကှို ခပဆှကဆှကနှဲ့တဖနှှးဖနှှးရိုကလှိုကသှညှ။အိတုံလဲ တဖှညှးဖှညှးနဲ့ ရမကတှှကေ ထနလှာသညှ။နောကဆှုံး ”ကိုမငှး လိုးပေးတောံကှာ ဖငကှို ။အရမှးခံခငှနှပှေီလို့ ” ”ဖငကှိုဖှဲပေးဦး” အိတုံလဲ ဖငကှိုဖှဲလိုကပှှနသှညှ။စအိုဝက ပှဲဟဟလေးပေါလှာတော့ တံတှေးထှေးခလှိုကရှငှး လီးနဲ့တေ့လိုကပှှီး ထည့လှိုကသှညှ။

ဖှညှးဖှညှးခငှှးညှောင့လှိုးလေးလိုးနရငှေးနဲ့ ခပသှှကသှှကဆှောင့ပှေးလိုကသှညှ။ဖှဲထားတဲ့လကတှှကေို ဖယခှိုငှးလိုကပှှီး ဖငကှို ရိုကလှိုကှ လုပလှိုကလှုပနှသညှေ။ခပသှှကသှှကဆှောင့နှရောမှ ခပမှှနမှှနဆှောင့ပှေးလိုကရှာ အိတုံလဲ အသညှးခိုကအှောငှ ကောငှးလာသညမှို့ တအားအားနဲ့အောရှငှးလိုးခိုငှးနသညှေ။သူလဲဆောင့ခှကှတှှကှောလာသညနှဲ့အမှှ ပှီးခငှလှာသညှ။ ဒါကှောင့ှ အိတုံတငပှါးနှဈဖကကှို အားနဲ့ခပတှငှးတငှးညှဈကိုငလှိုကရှငှး အားကုနဆှောင့လှိုကသှညှ။အိတုံလဲ ပှီးခငှလှာသညမှို့ စအိုကှှကသှားတှကေ လီးကို ဖှဈညှဈလာသညှ။

သူလဲ မညှာတော့ပဲ ဆောင့ခှလှိုကသှညှ။လီးတဈခုလုံးတောင့တှငှးလာကာ တကိုယလှုံးမှအကှောတှတငှေးတောင့လှာပှီး သုတရှညတှှကေ ဖငထှဲကို တရှိနထှိုး ပနှးထည့လှိုကသှညှ။အိတုံရဲ့စအိုကလဲ လီးကို ဆကတှိုကညှှဈထားသညှ။သူလဲ ပှီးသှားပှီ။ နှဈယောကသှား ဖိုထိုးထားသလိုမောဟိုကနှကော တကိုယလှုံလဲ ခှှေးတှေ ရှဲနသညှေ။တဖှညှးဖှညှးနဲ့ အိတုံလဲ လဲကလှာသညမှို့သူလဲ အလိုကသှင့အှိတုံဘေးမှာ လှဲခလှိုကသှညှ။လီးကတော့ ဖငထှဲမှာတပရှကနှဲ့ပငှ။ အိတုံနို့တှကေို ခပတှငှးတငှးညှဈကိုငရှငှး ကစားနလေိုကသှညှ။အိတုံလဲ သူ့ကိုလှဲ့ကာ နမှးလိုကသှညှ။

”ကောငှးလိုကတှာ ကိုမငှးရယှ။လူလဲ နှုံးသှားတာပဲ။လူဆိုးကှီး။သိပလှုပတှကတှာပဲ။ဒါကှောင့ှ မမကအသညှးစှဲနတောနမယှေ ဟငှး” ”အိတုံကောမစှဲဘူးလား” ”စှဲတာပေါ့လို့ အဲ့ဒါကှောင့ှ မရှကနှိုငပှဲ သူ့အလိုကိုလိုကပှှီးသူခေါတှဲ့နရောလိုကတှာပေါ့” ”အဲ့ဒါဆို ဒီနှဈရကလှုံးကိုမငှးစိတကှှိုကလှိုးမယှ။ခံနိုငမှလား” ”ကိုမငှးသဘောပါဆို။အဲ့ဒါကှောင့ကှိုမငှးဆီလာတာပေါ့။နောကဆှိုရငှ တှေ့ရဖို့လှယမှှမလှယတှော့တာကို” နှဈယောကသှားပှောရငှးနဲ့ တငှးတငှးဖကထှားကှသညှ။တောတှောလှေးကှာတော့ အိတုံလဲ သူ့ကိုဖယခှိုငှးလိုကရှာ ဖငထှဲမှ လီးကို ထုတလှိုကတှော့ ”ကှှတကှှှတှ နာတယကှိုမငှးရယှ”။

သူ့လီးကိုကှည့ပှှီး ”ဟငှ သူ့ဟာကှီးက ဒီလောကလှုပရှတာကို မလှော့သေးဘူး လှနကှိုလှနတှယှ”ခစှစှဖှယမှကှစှောငှးထိုးဏငှး လီးကိူခပဖှှဖှလေးပုတကှာ ရခှေိုးခနှးထဲ ဝငသှှားသညှ။သူလဲ နောကကှနေ လိုကဝှငသှှားရငှး ”ကိုယ့ကှိုလဲ ဆေးပေးကှ၊” ”ကိုမငှးရေ ဖငကှ စပိဖှငှးဖှငှးနဲ့ ရထေိတိုငှးစပနှတယှေ။အိမသှာတကရှငှ ဒုကခွပဲဟင့ှ အဲး၊သူ့ကှောင့ှ” လီးကိုရိုကလှိုကသှပှီးရဆေေးပေးလိုကသှညှ။ခပတှငှးတငှးကိုငကှာ ဂှငှးတိုကသှလို လုပပှေးနတောကှောင့ှ လီးက ပှနမှတလှာပှနရှာ ”အမလေး ကိုမငှးရယှ လှနကှိုလှနတှယှ ခုလေးတငပှှီးတာကို ခု ပှနမှတလှာနိုကသှေးတယှ။

မနိုငဘှူးကှာ တကယပှဲ” ”မကှိုကဘှူးလား အဲ့ဟာကို” ”ကှိုကမှှကှိုကခှိခိ” ပှောရငှး လီးကိုဆှနသညှေ။သူလဲ အိတုံကို ပါးစပဟှခိုငှးလိုကပှှီးစုပခှိုငှးလိုကရှာ အိတုံလဲ သူ့ကို စိတပှါလကပှါစုပပှေးလိုကသှညှ။သူလဲ စိတကှ ပှနပှါလာကာ ခေါငှးကိုကိုငပှှီးလီးကို အဖုတအှမှတနှဲ့ ညှောင့နှလေိုကသှညှ။ ခဏနတေော့ အိတုံကို ဘိုထိုငကှိုကိုငကှာ ကုနှးခိုငှးလိုကပှှီး နောကကှနေ လိုးလိုကပှှနသှညှ။အိတုံလဲ စိတပှါလာပှနသှည့မှို့ နှဈယောကသှား စိတတှူကိုယတှူ လုပကှှပှနသှညှ။အိတုံကတော့ပှောသညှ။သူအဲ့လို ခဏလေးနဲ့စိတပှါတာမှိုးမဖှဈဖုးခဲ့ သူနဲ့ကမှှသာအဲ့လိုဖှဈတာဟု။

နှဈယောကသှားရခှေိုးခနှးထဲမှာ တဈခှီလုပပှှီးတော့ ရခှေိုးလိုကကှှသညှ။ ပှီးတော့ အဝတတှှဝတကှော အိပရှာပေါမှှာအနားယူလိုကကှှရငှ းအိပပှှောသှှားကှ သညှ။အိပရှာကနိုးတော့ ဟိုတယရှီဆကရှှငကှိုဖုနှးဆကကှာ ထမငှးနဲ့ဟငှးကိုလာပို့ခိုငှးလိုကပှှီး နေ့လညစှာ စားကှသညှ။စားပှီးတော့ တဈခါလုပကှှပှနသှညှ။ ဒီတဈခါတော့ ဖငကှိုမလုပဖှှဈသေးနာနသေေးတာမို့။လုပပှှီးတရေးနှပလှိုကကှှသညှ။ညနစေောငှးတော့ ရခှေိုးအဝတလှဲကာ နှဈယောကသှားအပှငထှှကလှညကှှသညှ။အပှငမှှာပဲ ညစာစားပှီးပှနလှာကှကာ တညလုံးနီးပါးလုပကှှသညှ။

တဈခှီလုပလှိုကခှဏနားလိုကှ ဆှလိုကပှှနလှုပလှိုကနှားလိုကှ။ စားလိုကသှောကလှိုကလှုပလှိုကနှဲ့ နှဈယောကသှားသုံးနာရီကှောမှှအားဆေးသောကကှာအိပကှှသညှ။ဖငကှိုသုံးခှီဆကတှိုကလှုပလှိုကသှညှ။အိတုံလဲ ဖငခှံရတာကို ဇိမတှှေ့လာသညှ။နောကရှကမှနကနှိုးတော့ အပှငမှှာ ခဏထှကကှာ စားလိုကကှှပှီး ဟိုတယပှှနလှာကာ လုပကှှသညှ။ တနကေုနအှပှငမှထှကကှှပေ။တနေ့လုံးနီးပါး အိတုံရဲ့ဖငကှိုလိုးသညှ။အိတုံလဲ ဖငခှံရတာကိုကှိုကနှတောမို့ ဖငကှိုပဲလုပခှိုငှးသညှ။နှဈယောကသှား အရှကဆှိုတာမရှိကှတော့ပေ။တနကေုနနှီးပါးအဝတဆှိုလို့ ကိုယမှှာမကပတှော့။

အိတုံကို ရိုကကှာ လုပရှတာကိုသူလဲ သဘောကသှလို အိတုံကလဲ နှဈသကတှာမို့ နှဈယောကသှား စိတတှူကိုယတှူလုပနှကှသညှေ။ညနကှတေော့နားကာ အိပလှိုကကှှသညှ။ညရှဈနာရီကှောတှော့နိုးလာကှပှီး ရခှေိုးအဝတလှဲကာ ဘုရားသို့သှားကှသညှ။ ဘုရားကအပှနှ ညစာဝငစှားပှီးဟိုတယသှို့ပှနလှာကာ တညလုံးလုပကှှပှနသှညှ။မနကသှုံးနာရီကှောမှှအိပကှှသညှ။မနကရှှဈနာရီကှောတှော့နိုးလာကှပှီးမကှနှှာမသဈတော့ပဲ နှုတဆှကပှှဲအနနေဲ့ ဖငကှိုလိုးလိုကသှညှ။အိတုံလဲ နောကဘှယတှော့ထပတှှေ့နိုငမှယမှသိနိုငတှာမို့ စိတကှှိုကကှို ကဲနသညှေ။

သူလဲ ထိနှးကာလုပတှာမို့တောတှောကှှာသညှ။ပှီးသှားတော့ နှဈယောကသှားခဏနားကာ ရခှေိုးခနှးထဲဝငကှာ ရအတေူခှိုးကှသညှ။ရခှေိုးရငှးအိတုံက ငိုနတောမို့သူခှော့ရသေးသညှ။အခါအခှင့သှင့ရှငှ တှေ့ကှမယလှို့လဲ ပှောဖှဈကှသညှ။အိတုံကတော့ သူ့ကို အစှဲကှီးစှဲနပှေီ။သူလဲ ခှော့မော့ကာ နှဈသိမ့ရှသညှ။ရခှေိုးနရငှေးနဲ့ နှဈယောကသှားလုပဖှှဈကှပှနသှညှ။ ရခှေိုးပှီး အဝတလှဲကာ သူလဲ အိတုံကို သူ့အဆောငနှားထိလိုကပှို့လိုကသှညှ။နှဈရကလှုံး အကဲလှနကှှတာမို့ အိတုံရဲ့မကှကှှငှးတှလေဲ ညှိုကာ မကှနှှာကတောတှောခှှောငကှသှှားသလို လမှးလှှောကရှငလှဲ ကှတတလေးဖှဈနသညှေ။

ကားပေါကှ ဆငှးခါနီးသူ့ကိုအကှာကှီးနမှးကာနှုတဆှကသှညှ။ အခှင့သှာခဲ့ရငှ ခုလိုပှနဆှုံခငှတှယဟှုလဲပှောတော့ သူလဲ ခေါငှးငှိမ့ကှာနှဈသိမ့လှိုကသှညှ။အိတုံကားပေါကှဆငှးတော့ သူလဲ ဟိုတယသှို့ ပှနလှာကာ အားဆေးသောကကှာ အိပလှိုကသှညှ။နေ့လညကှမှှနိုးလာပှီး ကုမပွဏီကိုဖုနှးဆကကှာ သူမနကဖှှနပှှနမှညဟှုပှောလိုကသှညှ။အဝတလှဲကာ သူလုပစှရာကနှတှာလေးတှကေို လိုကလှုပလှိုကသှညှ။ညနစေောငှးမှပှနလှာကာ ညနစောကို အစောကှီးစားကာ မိနှးမဆီဖုနှးဆကလှိုကသှညှ။ ဖုနှးဆကပှှီးတော့ အိတုံဆီဆကလှိုကရှာ။

အိတုံသူငယခှငှှးက နမကေောငှးလို့ ဆေးသောကပှှီးအိပနှတယလှေို့ပှောသညှ။သူလဲ အားဆေးသောကကှာ ကုတငပှေါမှှာလှဲပှီးအိတုံနဲ့ဖှဈခဲ့တာတှစမှေုံပှနနှရငှေး အိပပှှောသှှားငညှ။မနကခှှောကနှာရီကှောတှော့ သူနိုးလာသညှ။နိုးတာနဲ့ရခှေိုးကာ သိမှးစရာတှသေိမှးပှီး မနကစှာ ထိကစှားလိုကသှညှ။ ပှနရှောကတှော့ ကုမပွဏီကိုဖုနှးဆကလှိုကရှာ ကုမပွဏီကလူတှရေောကလှာပှီး သူ့ကိုလကဆှောငနှဲ့ ပိုကဆှံလာပေးသညှ။သူလဲ လိုအပတှဲ့စာရှကစှာတမှးတှနေဲ့ လုပရှမညမှှားကို အသေးစိတပှှောပှလိုကသှညှ။ကိုးနာရီကှောတှော့သူလဲ အဝတအှိတတှှလကဆှေောငပှဈစညှးတှကေိုကားပေါသှို့တငကှာ။

ကုမပွဏီက လူတှကေိုနှုတဆှကပှှီး အိတုံအဆောငသှို့မောငှးလာလိုကသှညှ။ အဆောငရှှေ့ရောကတှော့ဖုနှးဆကလှိုကရှာ အိတုံကထှကလှာသညှ။မကှနှှာကခှောငနှတေုနှးပငှ။ခပနှှမှးနှမှးဖှဈနသညှေ။သူလဲ နှုတဆှကကှာ ပှနတှော့မည့အှကှောငှးပှောလိုကပှှီးခဏစကားပှောကာ တောငကှှီးကို ပှနလှာလိုကသှညှ။တောငကှှီးကိုရောကတှော့ သူလဲ လှှဲစရာရှိတာ လုပစှရာရှိတာတှကေိုလုပရှပှနသှညှ။ သူပှနရှတော့မညမှို့ သူနဲ့ ခှိနှးမယ့သှူကိုလှှဲရမည့ကှိဈစ စာရှကစှာတမှးတှကေို အသေးစိတလှုပရှသညှ။ညဖကမှှာ မိနှးမဆီဖုနှးဆကှ။ပှီးအိတုံနဲ့ လိုငှးပေါမှှာစကားပှောရသညှ။

သူရုံးခှုပပှှနရှောကပှှီးသိပမှကှာခငမှှာ အိတုံကမငှဂွလာဆောငတှာမို့ သူတို့မိသားစု သှားရသညှ။သတို့သမီးဝတစှုံနဲ့လှနတေဲ့အိတုံကို ကှည့ရှငှး သူ့စိတထှဲမှာ အိတုံနဲ့ ဖှဈပကှခှဲ့တာတှကေိုတှေးရငှး သူ့ယညကကှှေားသာသိရငဘှယလှိုလုပမှလဲတှေးနမေိသညှ။ ”မောငှ ဘာတှတှေေးနတောလဲ။ဖှူပှောတာမကှားဖူးလား” ”ဟငှ ဘာပှောလိုကတှာလဲ ဖှူ မောငအှသံတှဆေူနလေို့မကှားလိုကဘှူး” ”အောှ အိတုံတို့အတှဲကလိုကတှယလှို့။သူတို့တှကေ တှဲလာတာလဲ ကှာပှီ။သဈစာလဲရှိတယှ။ကောငလှေးကလဲ အရမှးခစှတှယှ။အိတုံကလဲ အရမှးခစှတှယလှို့။

ဖှူတို့သူတို့အတှဲနဲ့ ဓာတပှုံသှားရိုကရှအောငှ” သူလဲ လိုကသှှားရသညှ။အိတုံက သူ့အမှိုးသားနဲ့ မိတဆှကပှေးတော့ သူလဲ မကှနှှာပူပူနဲ့ နှုတဆှကရှသညှ။ဓာတပှုံတှရေိုကကှှသညှ။ပှဲပှီးတော့ မပှနကှှသေး။ရှှကှေိုးတားကှသေးတာနဲ့ ဘာနဲ့ ရှုပနှသညှေ။သူကတော့ ပှနခှငှနှသညှေ။မကှနှှာပူလို့မို့။ အိတုံက သူ့အနားကပပှှောသေးသညှ။ ပိုကဆှံတော့မပေးတော့ဘူး လူတကိုယလှုံးပေးထားတာမို့ဟု။သူလန့သှှားကာ သူ့အမှိုးသားကိုလှည့ကှှည့တှော့ ဟိုက သူ့အာရုံနဲ့သူ။သူ့သူငယခှငှှးမိနှးကလေးတှနေဲ့ ပှဲကနှသညှေ။ သူတို့မိသားစုလဲ နှုတဆှကကှာ ဟိုတယသှိုပှနလှာလိုကသှညှ။

ညဖကှ ဒငနှာ သှားတော့လဲ ယောကကှှားလေးဝိုငှးက သပသှပမှို့ သူတို့က အသောကဝှိုငှး။မိနှးမကတော့ အရမှးမူးအောငမှသောကခှိုငှး။အပှနကှားမောငှးရမှာမို့ပငှ။သူလဲ ကိုးနာရီကှောတှော့ ပှနလှာလိုကသှညှ။သမီးကိုသိပလှိုကသှညှ။သမီးအိပသှှားတော. သူလဲ မိနှးမနားကပကှာ နူးလိုကသှညှ။ ”ဟင့ှ မောငနှောှ။မဆိုးနဲ့။သောကလှာပှီးရငှ သူကဒါပဲ” ”သဲကလဲ မောငကှ ဆိုးတာမဟုတလှူး။ခစှတှာ မောင့မှိနှးမကိုခစှတှာ” ပှောကငှး ဖှူ့နှုတခှမှးတှကေို ညငသှာစှားစုပနှမှးလိုကရှငှး နို့တှကေို ကိုငလှိုကသှညှ။ဖှူက သမီးကို လှည့ကှှည့လှိုကပှှီး ”မောငှး မီးနညှးနညှးမှိနလှိုကပှှီးသမီးကို စောငခှှုံပေးလိုကှ။

အဲကှနှးကို အအေးပိုလိုကှ” သူလဲ သမီးရှိရာကုတငကှိုသှားကာစောငကှိုအသာခှုံပေးလိုကပှှီး မီးကိူ မှိနလှိုကသှညှ။အဲကှနှးကိုအအေးပိုလိုကကှာ ဖှူရှိရာကုတငကှိုလာကာ ကုတငပှေါရှောကတှော့ ဖှူက အဝတတှှခှှတပှှေီးသှားပှီ။သူလဲ အငှကွှီနဲ့ ပုဆိုးကို ခှှတလှိုကကှာ ဖှူက သူ့လီးကိုကိုငကှာ ခပဖှှဖှလေးထုပေးရငှးနဲ့ နှုတခှမှးကိုဟကာအာငှေ့ပေးလိုကသှညှ။သူလီးက တဖှညှးဖှညှးနဲ့ မာလာသညှ။ဖှူကလဲ ကှှမှးကငှစှှာလှပေေးနသညှေ။ သူလဲ ကောငှးလာတာမို့ ဖှူးပါးစပထှဲက ခဏထုတကှာ ကုတငပှေါပှကလှကလှှနလှိုကပှှီး69ပုံစံနဲ့ ဖှူက သူ့လီးကိုစုပှ သူကလဲ ဖှူ့ပိပိကို အားရပါးရဂှာပေးလိုကသှညှ။

ပှီးတော့ ဖှူကအပေါကှနေ ဆောင့ပှေးသညှ။ဖှူက နို့တှကေို ကိုကကှာ စို့ပေးရငှ သဘောကတှာမို့ သူလဲ နို့တှကေိုတလုံးပှီးတလုံစို့ပေးလိုကသှညှ။ဖှူလဲ အပေါကှနေ စိတလှိုကမှနပှါကိုဆောင့နှသညှေ။ပါးစပကှလဲ ”မောငရှယှ ကောငှးလိုကတှာ အာ့ ရှီး အ့အ့ အ့”သးလဲ ဖှူ့ကိုအသာထိနှးကာ ပကလှကလှှနခှလှိုကပှှီး ဖှူးခှထေောကတှှကေို ပုခုံပေါတှငကှာ ရှေ့ကိုငိုကလှိုကတှော့ ဖှူ့တငပှါးတှကမှေောကတှကလှာသညှ။သူလဲ ခှထေောကကှို ဆငှးခလှိုကပှှီး ”ဖှူ မောင့အှားရပါးရဆောင့မှယနှောှ” ”အငှး မောင့သှဘော ဆောင့လှေ။ဖှူ့ကိုမညှာနဲ့မောငှ ဖှူပှီးခငှပှှီ” သူလဲ မီးစိမှးပှလိုကသှညမှို့။

စိတကှှိုကကှို ဆောင့နှလေိုကသှညှ။အခကှငှါးဆယကှှောတှော့ ဖှူတကိုယလှုံးတုနလှာကာ သူ့ကှောပှငကှို ကုပခှှဈလာပှီး သူ့လီးကိူ အဖုတထှဲကနေ ဆကတှိုကညှှဈနသညှေ။ပှီးတော့ ဟငှးခနဲသကပှှငှးခသှံနဲ့အတူ လကနှှဈဖကိကကုတငပှေါသှို့ဘုတကှနဲ့ကသှှားပှီး ”မောငရှယှ အရမှးကောငှးတာပဲကှာ။ မောငမှပှီးသေးဘူးမို့လား။ဖှူဘယလှိုနပေေးရမလဲ” တခါတလကရှငလှေဲ ဖှူကအဲ့လိုပငှ။သးစိတပှါသည့အှခါမှားတှငှ စိတလှိုလကရှ သူ့ခိုငှးသည့အှတိုငှးနပေေးတကသှလို စိတမှပါသည့အှခါမှားတှငတှော့ ခှော့ခိုငှးရသညှ။သူလဲ လီးကိုအဖုတထှဲမှထုတကှာ ဖှူးကို ဒေါ့ဂီကုနှးခိုငှးလိုကပှှီး။

နောကကှနေ စိတလှှတကှိုယလှှတဆှောင့လှိုကသှညှ။ဖှူလဲ ညညှးသံတိုးတိုးလေးက သူ့ကိုအားပေးနသလေိုပငှ။ဖှူ့ရဲ့ ညညှးသံက သူမှားတှနေဲ့မတူပေ။ သူ့နားထဲမှာ ခစှစှရာအကောငှးဆုံဟုထငသှညှ။သူကခစှတှာကိုး။ဆောင့ခှကှပှေါငှးကှာလာသညနှငှ့အှမှှ သူလဲ ပှီးခငှလှာသလို ဖှူလဲ နောကတှဈခါ ပှီးခငှလှာသညှ။ ”မောငှ ဖှူပှီးခငှလှာပှီ။မလှှော့နဲ့ ဆောင့ဆှောင့ှ တူတူပှီးရအောငကှှာ” သူလဲ ဆကတှိုကဆှောင့ခှလှိုကသှညှ။အဖုတထှဲမဖှ နှေးခနဲဖှဈသှားသလို သူလဲ သုတရှညတှှကေ ထှကသှှားငညှ။ဖှူလဲ နောကတှကှိမပှှီးသှားသညှ။နှဈယောကသှား ထပရှကသှားမှိနှးနလေိုကသှညှ။

ခဏကှာတော့ ”မောငဖှယတှော့ကှာ။ဖှူအိပခှငှပှှီ။” ပှောပှီး သူ့ကိုဖယကှာ အိမသှာထဲဝငကှာ ရဆေေးသံကှားလိုကသှညှ။သူလဲ တဈရှူးယူကာ အငှကွှီနဲ့ပုဆိုးကိုကောကဝှတလှိုကပှှီးမှိနှးလိုကသှညှ။တောတှောလှေးကှာတော့ ဖှူလဲ ရခှေိုးခနှးထဲက ထှကလှာကာ အဝတတှှဝတပှှေီး သူ့ကို ကနတှော့ကာ သူဘေးနားဝငကှာလှဲလိုကပှှီး သူ့ကိုဖကကှာ အိပလှိုကသှညှ။သူလဲ မှိနှးခနဲ့အိပပှှောသှှားသညှ။ သူနိုးလာတော့ အိမသှာတကခှငှလှာတာမို့ ဖုနှးကိုယူကာအိမသှာထဲဝငပှှီးအိမသှာတကရှငှးနဲ့ လိုင့ဖှှင့သှုံးလိုကရှာ မကဆှေ့ခှတှှဝငလှသေညှ။

အိတုံဆီမှ ”ကိုမငှးအရမှးသတိရတယကှှာ။ကိုကို ကို့ခစှပှမယှေ့ သူနဲ့လုပတှာ ကိုမငှးနဲ့လောကမှကောငှးဘူး။တုံမပှီးလိုကဘှူး။သူကအရငပှှီးသှားပှီး မူးမူးနဲ့အိပပှှောသှှားပှီ။တုံကတော့ အိပမှပှောလှို့ စာပို့လိုကတှာ။ ဒီစာလဲ နောကဆှုံးပို့တာဖှဈမှာပါ။နောကဆှိုရငှ အိမထှောငရှေးသာယာအောငလှို့ လုပရှမှာမို့ စာမပို့ဖှဈရငလှဲ ကိုမငှးနားလညမှယထှငပှါတယှ။အခါအခှင့သှင့ရှငတှော့ ပှနတှှေ့ခငှပှါသေးတယှ။ကိုမငှးနဲ့အတူနခေဲ့တဲ့အခှိနလှေးကို အမှဲသတိရနတယဆှေိုတာတော့ ယုံထားပေးပါ။ဒီစာကို ဖတပှှီးတာနဲ့ ဖကှလှိုကနှောှ။မမတှေ့သှားရငှ ပှသနာတကလှိမ့မှယှ။

” သူလဲ စာကိုဖတပှှီး ဖကှလှိုကသှညှ။သူတှေးလိုကမှိသညှ။အိတုံလိုခယမှမှိုးနဲ့သူကှုံခဲ့ရပှီ။ခယမှရဲ့ပေါငကှိုတဈဝကပှိုငတှယဆှိုတဲ့ စကားကိုလကသှင့မှခံပမယှေ့ နောကခှယမှတှကေို သူ ညီမအရငှးလို စိတထှားနိုငပှါမညလှားတှေးကှည့မှိသညှ။သူ ဖှူ့ရဲ့ ညီမတှကေိုတယောကပှှီးတယောကှ စဉှးစားလိုကသှညှ။ ဖှူက တဈဦးတညှးသမီးမို့ ဝမှးကှဲညီမတှကေို တှေးလိုကရှာ နှယနှီအကှောငှးတှေးမိတော့ သူ့လီးကမတလှာသညှ။သူလဲ လန့ဖှနှ့ကှာ ဆကမှတှေးရဲတော့။နှယနှီဆိုတာဖှူ့ရဲ့ညီမဝမှးကှဲပငှ။ဖှူနဲ့ သိပမှကှနှှာကှောမတည့ှ။သူနဲ့ကတော့ လပေေးဖှောင့သှညှ။ကိုယလှုံးက ငါးရံ့ကိုယလှုံး။ဖှူ့လိုပငှ။

အသားကဖှူ့လို မဖှူ။နညှးနညှးညိုသညှ။ရညှးစားရှိသညလှို့ကှားပမယှေ့ မသခှော။ရှိတာတော့ရှိမညှ။မကှနှှာကတော့ ခစှစှရာကောငှးသညှ။ ပှောရရငှ ဆကဈှ ဆနဆှနနှှုတခှမှးနဲ့ ကိုယလှုံးက သူ့အကှိုကပှငှ။ဒါကှောင့ှ သူဆကမှတှေးတော့ပဲရပလှိုကရှငှ သကပှှငှးဖူးခနဲခကှာအိမသှာထဲက ထှကလှာလိုကသှညှ။သမီးကုတငဆှီသှားလိုကပှှီး စောငကှို သခှောပှနခှှုံကာ အဲကှနှးကိုအအေးလှှော့လိုကသှညှ။သမီးကိုခပဖှှဖှလေးနမှးကာ မိမိကုတငပှေါတှကလှိုကပှှီး ဖှူ့ကိုအသာနမှးလိုကရှငှး စောငကှိုခှုံပေးလိုကကှာ သူလဲအိပလှိုကသှညှ။အိပမှပှောပှေ။မကှစှေ့ထဲမှာ တဝဲဝဲနဲ့ နှယနှီ့ရဲ့ ပုံတှေ။ မလှယပှါလား ခယမှခှောလေးရေ……. ပှီး။