မရပ်နဲ့နော်

အပခွှုပစွကခွုံကို ကှယပွီး ထိုငနွတေဲ့ ကိုယလွုံး အိထှေးထှေးလေးကို အတငွးဆှဲထုတပွီး ထူမလိုကတွယွ။ ဆကတွိုကဆွိုသလိုပဲ ဘလောကအွငွးကှီ နှိပစွိလေးတှကေို တဖှောကဖွှောကမွှညအွောငွ ဆှဲဖှင့လွိုကတွယွ။ ရငဘွတတွဈခုလုံး ဟငွးလငွးပှင့ွ ထှကသွှားတာနဲ့ အနကရွောငဘွရာစီယာလေး မနိုငဝွနထွမွးထားရတဲ့ ဝါဝငွးစိုပှတေဲ့ နို့ကှီး၂မှာက ဝငွးကနဲ ပေါလွာတယွ။ အခှိနမွဆှဲတော့ပဲ ဘလောကလွကပွှတကွလေးကို ခှှတခွရှငွး ဘရာ ခှိတကွလေးတှကေိုပါ သူမဂှိုငွးအောကကွနေ လကလွှှိုပီး ဖှုတပွဈလိုကမွိတယွ။ ခုဆိုရငွ ကနှော့မွမခှိုခမှာ အပေါပွိုငွးဗလာ ဖှဈသှားရှာပီ။ မတတွပရွပလွှှကွ မကှလွုံးလေး စုံမှိတလွို့ အသကရွှူသံပှငွးပှငွးနဲ့ တဈကိုယလွုံး တဆတဆွတတွုနနွရှောတယွ။ နားရှကကွလေးတှကေ နီရဲနတော မကှနွာတဈခုလုံး ပနွးသှေးရောငထွနရှောတာကို ကှည့ခွှငွးအားဖှင့ွ ကနှော့ွ မမခှို  ခေါွ ဒေါခွငခွှိုမေ ခမှာ ယောကှာွးဆိုလို့ ကနှောနွဲ့ပဲ ဆုံဖူးကှောငွး သိသာနတယွေ။

ခါးမှာ ကစှကွစှပွါအောငွ စညွးနှောငထွားတဲ့ ထမီလေးကိုပါ ဆှဲခှှတခွလှိုကတွော့ အောကခွံ မဝတထွားတဲ့ မမခှို တဈကိုယလွုံးဝဈလဈ စလဈဖှဈသှားရှာပီ။ မကှလွှာကလေးခလှို့ တောင့တွောင့လွေးရပနွတေဲ့ မမခှိုကို မကှစွိထဲမှငယွောငကွှည့လွိုကကွှစမွးပါဗှာ။ အဆီပိုမရှိတဲ့ ဗိုကသွားရှပရွှပကွလေး၊ ခကှနွကနွကကွလေး၊ ဝါဝငွးနတေဲ့ အသားရညွ၊ သာမနထွကထွှားတဲ့ ခှိုဗူးကှီးနှဈလုံးက တငွးရငွး လုံးကစှလွို့ တှဲမနဘေူး။ အောကဖွကကွို ကှည့ပွါဦး၊ အမှေးနုနုလေးတှဖေုံးအုပထွားတဲ့ စောကဖွုတဖွောငွးဖောငွးကလေး။ ဆငစွှယလွို ခှောမှတနွတေဲ့ လကမွောငွးအိုးကလေး ၂ခုကို ကိုငလွိုကရွငွး သူ့ကိုယလွုံးလေးကို တဈပတွ လှည့ပွေးလိုကတွယွ။ ကှောပေးထားတဲ့ ကိုယနွဟနထွေားလေးကလညွး တပမွကစွရာပါလေ။ ကှောပှငွ ကော့တော့တော့လေးက အပှဈအနာဆာ ကငွးပီးပှဆငွေးအလာ အောကရွောကတွော့ ကော့တကသွှားတဲ့ အိုးဝိုငွးကားကားလေးက အောကကွို ပှနကွောကပွီး ပေါငတွံ လှလှလေးမှာ အဆုံးသတလွို့ပေါ့။

အပှဈဆိုစရာမရှိတဲ့ ကိုယလွုံး အလှပိုငရွှငကွလေးကို ကှည့ပွီး ကနှော့လွိငစွိတတွှေ အရမွးဆူပှကနွမေိပီ။ နကမွှောငသွနစွှမွးလှနွးတဲ့ ကစှဆွံမှီး တုတတွုတကွှီးကလညွး တငပွါး အကှောနွားအထိ တှဲလှောငွးကနှတေော့ ဒီကစှဆွံမှီးကှီးကို အားရပါးရ လကနွဲ့ဆှဲပီး လေးဖကထွောကွ လိုးလိုကခွငှစွိတကွ တားမရတော့ဘူး။ ဘာမှစကားမဆိုမိပဲ တုနရွီနတေဲ့ ကနှောွ ပုဆိုးနဲ့ အတှငွးခံကို မှနမွှနခွှှတခွလှိုကပွီး မာတငွးနတေဲ့ လိငတွံကှီးကို တငပွါး၂ခုကှားထဲထောကထွားရငွး ဂုတသွားဝငွးဝငွးလေးကို နှုတခွမွးနဲ့ ရှရှလေးနမွး၊ လကွ၂ဖကကွလဲဂှိုငွး အောကကွ လှှိုပီး နို့၂လုံးကို အုပကွိုငလွိုကတွော့– “အို! ” ဆိုတဲ့ ညညွးသံကလေးနဲ့ တငပွါးလေးကို အရှေ့ဖကကွော့ပဈတယွ။ “ဟငွးးး ဖိုးသ..သကလွေး ခှို အရမွးမောလိုကတွာကှယွ” “ခစှတွယွ.. မမခှိုရာ..” ‘ပလှတွ.. ပှှတဈွ..ပှှတဈွ’ ကှောပေးထားတဲ့ခစှသွူ မမခှိုကို နို့၂လုံးကို အုပကွိုငွ ညှဈခှရငွေး သနပခွါးရနံ့လေးတှေ မှေးကှိုငနွတေဲ့ ပုခုံး၊ ဂုတပွိုး၊ ပါးပှငွ၊ နားရှကဖွှားကလေး အဲ့ဒီလိုနရောအနံ့ လှှောကနွမွးပေးနမေိတယွ။

အောကကွ ရှေ့ပှေးအရညကွှညလွေးတှေ စိုစပှုနတေဲ့ ကနှော့လွိငတွံမာမာကှီးနဲ့လညွး သူ့တငပွါး ပှောငခွှောခှောအိအိလေးကို ဟိုထောကဒွီထောကွ လိုကထွောကရွငွး ညှောင့ပွေးနမေိတယွ။ နို့၂လုံးကို အုပကွိုငထွားရငွးလညွး နို့သီးခေါငွး စူစူလေးတှကေို လကညွှိုးလကမွ ကှားညှပကွိုငပွီး လှိမ့ပွေးနလေိုကမွိတယွ။ “ခှို … ခှို ဒူးတှတအေားပှော့လာပီကှာ မတတွပဆွကမွရပနွိုငတွော့ဘူး.. အမေ့!” ပှောပှောဆိုဆိုနဲ့ ခှကခှငှေသွလိုဖှဈလာတဲ့ ကိုယလွုံး ပုံ့ပုံ့လေးကို ဖမွးထိနွးထားရငွး ခှလှတလွေကလွှတွ ယကကွနကွနလွေး ဖှဈသှားအောငွ ဆှဲပှေ့ခှီလိုကမွိတယွ။ ခှလှမွေးခပကွှဲကှဲလှမွးလို့ ကုတငပွေါွ အသာအယာခထှားပေးလိုကပွီး ပကလွကလွှနွ ဒူးထောငပွေါငကွားဖှဈအောငွ အနအထေား ပှငထွားပေးလိုကတွယွ။ ကနှောအွောကကွနေ ကုတငပွေါလွှမွးမတကပွဲ ကှမွးပှငပွေါွ ဒူးထောကထွိုငခွလှိုကရွငွး ပေါငကွားထားတဲ့ မမခှိုကို ကုတငစွောငွးနားအထိ ဆှဲယူလိုကတွယွ။

ရငဘွတကွလေးက ဖားဖိုလို မှင့လွိုကနွှိမ့လွိုကဖွှဈပီး စိတလွှုပရွှားနတေဲ့ မမခှိုက ခေါငွးထောငကွှည့လွာတယွ။ ကနှောကွ ဂရုမစိုကသွလိုလုပရွငွး ခေါငွးအုံးတဈလုံးကို ဆှဲယူပီး မမခှို တငပွါးတှအေောကကွို ထိုးထည့ဖွို့ကှိုးစားမိတယွ။ ရသှားပီ။ တငပွါးအောကွ ခေါငွးအုံးခံလိုကတွော့ ခပမွှင့မွှင့လွေးဖှဈလာတဲ့အပှငွ နီရဲနတေဲ့ အကှဲကှောငွးလေးက ပိုလို့တောငွ ပှဲအာအာလေး ဖှဈလာသလိုပဲ။ အဖုတမွှေးလေးတှပေေါမွှာ အကှဲကှောငွးထဲက တောကတွောကယွိုကလှာတဲ့ အရညလွေးတှကေ သီးလို့တောငနွေ ပါပီကောလေ။ “မမခှို” “ရှငွ! (ခေါငွးကလေးထောငထွလာပီး ရီဝေေ၀ ရှကဝွဲဝဲလေးနဲ့ သူ့ပေါငကွှားထဲ မကှနွာအပမွလို လုပနွတေဲ့ ကနှော့ကွို ငေးကှည့နွတယွေ) “ကနှော့ကွို အထငသွေးမှာလားဗှာ” “ဟေ့အေး .. သေးဘူး ပို… ပိုပီးတောငွ ခစှမွိလာတာ … ဘယတွော့မှ အထငမွသေးပါ.. အာ့ အာ့ ရှီးးးး” ခေါငွးနဲ့ မှေ့ယာ ရိုကခွတသွံ ဘုတကွနဲ မှညသွှားတဲ့အထိ မမခှိုနောကပွှနွ လှဲအိပသွှားရှာတယွ။

ပါးစပကွလညွး အကယှကွှီးပဲ အောညွညွးလို့ပေါ့။ မမခှို ပှနဖွှတောမှ မဆုံးလိုကဘွူး ဖောငွးကှှနတေဲ့ အရညရွှဲရှဲ အဖုတဖွောငွးလေးကို ကနှောွ ရှလှတကွနဲကောကလွှှကပွဈလိုကတွာကိုးဗှ။ ခှိုမှတဲ့ အဖုတရွညအွရသာနဲ့အတူ (နညွးနညွးတော့ ငံတယဗွှ) အနံ့ယဉယွဉလွေးပါ ရှူမိတာမို့ လိငစွိတတွောငွ ပိုကှှလာသလိုပဲ။ အဖုတအွကှဲကှောငွးအတိုငွး လှှာကို တောင့တွောင့ကွလေးဖှဈအောငလွုပပွီး အစုနအွဆနွ ထိုးခှဲပေးနမေိတယွ။ နညွးနညွးလေး လှှာညောငွးသလိုဖှဈလာရငွ အစိအပေါကွို လှှာနဲ့ တရုတစွာရေးသလို ပှော့ပှော့ကလေး စုတတွံနဲ့ ခှဈသလို ဘယညွာကစား။ ပငပွနွးသလိုဖှဈလာရငွ အစိကို သကှားလုံးစုတသွလို တပှှတပွှှတစွုပွ။ အပေါကဝွကို နှုတခွမွးနဲ့တေ့ထားပီး လှှာကို ဝငနွိုငသွလောကသွှငွးပီးမှေ့ပေးနဲ့ ဆကတွိုကွ တိုကစွဈဆငပွေးလိုကတွာ ကနှော့ဆွံပငတွှကေို လကွ၂ဖကနွဲ့ အတငွးဆှဲပီး တဈကိုယလွုံး တဆတဆွတွ အကှောတှဆှေဲရငွး တဈခှီပီးသှားရှာတယွ။

အဲ့ဒီတော့မှ ကနှောလွညွး အသကွ၀၀ ရှူနိုငတွော့လို့ ဆီးခုံလေးပေါွ မကှနွာအပပွီး ၂မိနဈလောကွ အသကပွှငွးပှငွးရှူရငွး အမောဖှနမေေိတယွ။ အမောပှသှေားတာနဲ့ မတတွပခွကှခွငွှးရပွ နီရဲနတေဲ့ ကနှော့ွ ထိပဖွူးနဲ့ အရညတွှေ အိုငထွှနွးနတေဲ့ အဖုတွ ဖောငွးဖောငွးလေးကို သခှောခှိနပွီး တေ့ထားလိုကတွယွ။ အလိုးခံရတော့မယဆွိုတဲ့ အသိကှောင့ွ မမခှို မကှလွုံးမှိတပွီး မှိနွးနရောက ဖတှကွနဲ မကှလွုံးပှင့လွာပီး ခေါငွးထောငထွလာတယွ။ ခှှေးစကကွလေးတှေ စိုရှဲနတေဲ့ ကှားက မကှနွာဖူးဖူးလေးက ဆံနှယခွှခှလေေေးတှေ ဝဲကနှတော ခစှစွရာလေးဗှာ။ အငမွတနကွောငွး တဲ့ အဖုတအွလှှကခွံပီးတဲ့နောကွ ဒီထကကွောငွးတဲ့ ကာမ အရသာကို ခံစားရတော့မှာမို့ တကကွှှလာတဲ့ မကှလွုံးလေးတှဆေိုတာ သူ့အကှည့ကွ ဖောပွှနတယွေ။ “အို!..” “အားးး ကောငွးလိုကတွာ.. စီးပိုငနွတောပဲ မမခှိုရာ နာလားဟငွ? “သာသာလေး ဖိနောွ … မနာဘူး … နညွးနညွးတော့ ရငခွေါငွးထဲမှာ တဈဆို့ဆို့ကှီး … ဒါပမယေ့ွ ခှို ခံနိုငပွါတယွ … အားးးး ရှိ.. ရှီးးး”။

ကနှောွ တအားမလုပပွါဘူး .. ဖှဖှလေးပဲ ဆောင့မွယနွောွ မမခှို” လိငတွံက လညွးသံပိုကလွုံးတဈခှောငွးလို မာကှောလှနွးနတေော့ နူးညံ့လှနွးတဲ့ အဖုတနွံရံတှကေို ထိုးထိုးခှဲပီး ဝငသွှားသလို ဆှဲထုတလွိုကတွိုငွးလဲ ထိပဖွူး ဒဈနဲ့ ဆှဲခှိတထွုတလွိုကသွလို အဖုတတွဈပှငလွုံး စူခုံးကှှပီး ပါပါလာတာဗှ။ ကနှောွ လူနီကှီး စခေိုငွးခကှအွရ ပကပွကစွကစွကွ တကလွိုးသှားတာ ခံလိုကရွပီးကထဲက တဈခါမှ အလိုးမခံထားရတော့ တောတွောကွှီးကို ခကခွဲနတယွေ။ ခုထိ တဈဝကလွောကရွောကအွောငွ မနညွးထိုးထည့နွရသေေးတယွ။ အတှငွးနားရောကဖွို့ နညွးနညွးလိုနသေေးတယွ။ စိတရွှညရွှညနွဲ့ နို့၂လုံးကို လှမွးဆုပပွီး ဖှေးဖှေးခငွှးပဲ ဆှဲလိုးနလေိုကတွာ စိတထွဲမှာ ဟာကနဲဖှဈသှားလို့ ငုံ့ကှည့လွိုကတွော့ လိငတွံက အဆုံးထိဝငသွှားပီ။ ခုဆို ဆီးခုံ၂ခုက ဂဟေ ဆကမွိနပေီလေ။ နောကထွပွ ၁၀ခကှလွောကွ အစအဆုံး အသှငွးအထုတလွုပကွှည့လွိုကတွော့ တောတွောအွဆငခွှောသှားပီမို့ အားထည့ပွီး ခပဆွဆလေး ဆောင့ပွေးနလေိုကတွယွ။

“အင့ွ အင့ွ အင့ွ ဟူးးးး ကှှတကွှှတွ! ဖိုးသကလွေး .. “ခှို” ပှနွ.. ပှနဖွှဈလာပှနပွီ.. မောလိုကတွာ… မရပနွဲ့နောွ.. ဆကတွိုကလွေးဆောင့ပွေး … အားး ဘယလွိုကှီးမှနွး မသိဘူးကှာ ..မရတော့ဘူး သိလား … အိုးးးးး” မမခှို ပီးပှနတွော့မယဆွိုတာ သိလိုကပွီမို့ ဒီအခှိနမွှာ အဖုတကွှဲအောငွ ဆောင့လွညွး မနာတော့ဘူးလို့ မီးစိမွးပှလာတာမှနွး ရိပမွိပီး နို့ကိုငထွားတဲ့ လကတွှကေို ခါးကငှကွငှလွေးဆီ ပှောငွးကိုငရွငွး အသားကုနဆွောင့လွိုးနမေိတယွ။ ကနှော့ွ လိငတွံကို အသားကုနွ အဖုတကွှှကသွားတှကေ ဆှဲညှဈလိုကတွာ ခံလိုကရွတော့ သူအရမွးကောငွးပီး ကာမအရသာ ရသှားပီဆိုတာ သိလိုကရွတယွ။ ဒါပမယေ့ွ ကနှောမွရပသွေးပဲ တဖှောငွးဖှောငွးနဲ့ ဆောင့လွိုးနတေုံးပဲ။ “မမခှို.. မမခှို ကနှောလွညွး မရတော့ဘူးဗှာ ထှကတွော့မယွ … ဟားးးး” ” “ခှို” သတေော့မယကွှာာာာ ဘာတှဖှဈနေမှနွေး မသိဘူးးးး။

နောကတွခါ မောလာပှနပွီ… မရတော့ပှနဘွူး… မရတော့ဘူး မရပနွဲ့နောွ…. မရပပွေးနဲ့ အားးးးးးး” “ဖတွ.. ဖတွ… ဖှောငွး..ဖှောငွးးး … အီးးး” ပုံမှနအွားဖှင့ွ ကာမပနွးတိုငရွောကဖွို့ မလှယတွဲ့ မိနွးမတှထေဲမပါတဲ့ ကနှော့မွမခှိုဟာ ပီးသှားတာကို ဆကတွိုကွ ကှမွးကှမွးဆောင့လွိုကတွိုငွး ဆကတွိုကွ ဆကတွိုကဆွိုသလို ထပထွပပွီးတတမွှနွး ကနှောရွိပမွိပီး မီးပှင့မွတတဆွောင့လွိုးရငွး ကနှော့လွိငတွံကို အဖုတကွ တဇိဇိနဲ့ ဆှဲအညှဈမှာ ဘယလွိုမှ မထိနွးထားနိုငတွော့ပဲ အပှငွးထနဆွုံး ဆောင့လွိုးရငွး သုတရွညပွူနှေးနှေးတှကေို ပနွးထည့ပွဈလိုကမွိပီ။ အငမွတနပွှငွးထနတွဲ့ စိတနွဲ့ ဆာလောငနွသမှှေ အားရပါးရ ပီးလိုကရွလို့လားမသိဘူး သုတရွညပွနွး အထုတမွှာ ကနှော့နွားထဲက လတှကေေ တရှူး၂နဲ့ ထှကသွှားသလိုပဲ။ နားထဲမှာ တဝီဝီတောငွ မှညလွာတယွ။ နောကဆွုံး လကကွနှသွုတရွညွ တဈစကနွှဈစကလွောကကွို ညှဈထုတရွငွး အဖုတနွဲ့ လိငတွံတပထွားလှှကနွဲ့ မမခှို ကိုယပွေါကွို ကနှောမွှောကကွသှှားလတေော့သညွ…. ပှီး။