ဖြည့်စည်းပေးမယ်

ခှံဝငွးကယှကွှီးအနောကဖွကကွ ဒရိုငဘွာအတှကွ သီးသန့ပွေးထားသည့ွ အခနွးကလေးထဲမှာ ကားဒရိုငဘွာမှတထွှနွးတဈယောကတွညွး သူ့ဖီလငနွှင့သွူ အရကထွိုငသွောကနွသညွေ။ ဒီနေ့ သူ အလုပအွားသညွ။ အိမကွှီးရှငတွှေ တဈယောကမွှမရှိကှဘဲ မမှေို့ဖကကွိုခရီးထှကသွှားတာကှောင့ွ အိမမွှာမာလီဘိုးစိနရွယွ အိမဖွောမွအုနွးတို့သားအမိရယသွာရှိကှသဖှင့ွ ပငကွိုယကွပငွ အသောကအွစား မကလွှနွးသူပီပီ ဇာတိပှပှီး လမွးထိပကွဆိုငမွှာ အရကနွှဈလုံးသှားဝယလွာခဲ့ကာ တဈယောကတွညွး ထိုငခွရှငွး ဆကရွကမွငွးစညွးစိမခွံစားနခှငွေးပငဖွှဈသညွ။ မှတထွှနွးအသကွ ၄၀ ကှောပွှီ။ဒီအိမမွှာပဲ အိမကွှီးရှငွ၏ကားဒရိုငအွဖှဈကှိုးနှံစှာ အမှုတောထွမွးလာခဲ့တာ ကှာပှီ ဖှဈသညွ။

အိမရွှငွဦးကောငွးဇံ ရှိစဉကွတညွးကဖှဈသညွ။ ခုတော့ သူလညွး ကှယလွှနအွနိဈစ ရောကခွဲ့ရပပှေီ။ သူ့ဇနီးနှင့ွ သားသမီးမှားသာကနှရွဈခဲ့သညွ။ သားသမီးတှကလညွေး နိုငငွံခှားသို့ ရောကသွူရောကွ တဈရပတွဈပါးမှာအခှခသှေူခနှှင့မွို့ မိသားစုဝငွ အနညွးငယသွာ ဒီအိမကွှီးမှာ ကနှခွဲ့တော့သညွ။ ဘယအွရာမှမမှဲတာ လူ့လောကဓမမြတာပဲမဟုတလွား။ သူပှနပွှောငွးစဉွးစားရငွး လှမွးသလိုဆှေးသလို သံဝဂရခေငှသွလိုလို ဖှဈလာရတော့သညွ။ မှတထွှနွးက လူလှတွ တဈယောကတွညွးသမားပငွ။ သူအရငကွ အိမထွောငရွကသွား တဈကှိမွ ကဖှူးခဲ့ပမယေ့ွ မမှဲခဲ့ပါ။ ခှံခုနခွငှတွဲ့ မယားလုပသွူကှောင့ွ အိမထွောငရွေးအကှဲအပှဲဇာတခွငွးခဲ့ပှီး နောကထွပွ တဈအိုးတဈအိမွ ထူထောငဖွို့ ကိုလညွး လုံးဝစိတကွူးထဲ မထည့တွော့ခှေ။

ယောကွှားပီပီ ဆာလှှငဝွယစွားမညွ။ လောကမှာ မယားကောငွးသာရှားသညွ မိနွးမအလှနပွေါလှသညလွို့ပဲ သူခံယူထားခဲ့သညွ။ အရကတွဈလုံးကုနတွော့မှတထွှနွးရခှေိနနွညွးနညွးကိုကလွာသညွ။ ကဇောသွမားထုံးစံ မူးလာတာနှင့တွဈစုံတဈရာကို တမွးတလာသညွ။ သူ့ခနဓြာကိုယထွဲမှ ကာလအတနကွှာ ငုပလွှှိုးပုနွးကှယနွခေဲ့သော အရာတဈခုကပှနလွညွ အသကဝွငနွိုးထလာရသလိုပငွ။သူ အတောကွလေးကိုလိုခငှလွာသညွ။ သူ့မကှစွိထဲမှာ စပေါလွာသညကွ ဤအိမမွှ ထမငွးခကှမွအုနွး၏ထညဝွါလှသောအိုးကှီးမှား ပှီးတော့ သူမ၏သမီးဖှဈသူ အိမဖွောမွကလေးဖှဖှေေး၏ လုံးကဈတဈရဈသော ခနဓြာကိုယွ အသားဆိုငွ အိအိလုံးလုံးကလေးမှား။ ကောငမွလေးက တကယတွမွးအားဖှင့ွ အသကွ ၁၈ နှဈပှည့ရွုံမှှသာ ရှိဦးမညွ။

မဖှဈနိုငွ ဒီလိုတော့လညွး ဘယနွညွးနှင့မွှှ မဖှဈနိုငပွါခှေ။ စောင့ထွိနွးအပသွည့ွ လူမှုကငှ့ဝွတဆွိုတာက ရှိသေးသညွ။ သိကခြာမလှလှှငတွောငမွှ လိပပွှာသန့ဖွို့ အရေးကှီးပသေေးသညွ။မှတထွှနွးလညွး တဈခှိုးတညွး လှဲအိပခွလှိုကရွာက အရကကွလေး ခပထွှထှနှငေေ့မွို့ ခေါငွးအုံးနှင့ခွေါငွး ထိရုံမှှနှင့ပွငွ တခူးခူးတခေါခေါဟောကသွံမှား သူ့ထံမှထှကပွေါလွာပှီး အိပပွှောခွှငွးသို့ ရောကရွှိခဲ့ရလပှေီ။ …… မနကွ ၁၀ နာရီထိုးပှီးခှိနလွောကမွှာ ထမငွးခကှမွအုနွးတဈယောကွ သုံးဆင့ခွှိုင့တွဈလုံး လကမွှာဆှဲပှီး မှတထွှနွးအခနွးကို ရောကရွှိလာသညွ။ သူတို့တှကေ တဈအိမတွညွးသား မိသားစုဝငတွှလေိုဖှဈနတောမို့ မှတထွှနွးနံနကစွာစားဖို့ရောကမွလာတာနှင့ွ ဘာမှား ဖှဈလို့လဲ ဆိုပှီး သတငွးမေးရငွး သူ့အတှကွ ထမငွးခှိုင့ပွါ တဈပါတညွး ထည့ယွူလာခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။

“မှတထွှနွး ဟဲ့ မှတထွှနွး ” အသံပေးရငွး အခနွးထဲလှမွးဝငလွိုကရွာက သူမခှလှမွေးတှေ ရုတတွရကတွုံ့ဆိုငွးဆိုငွးကှီးဖှဈလို့ သှားရလသညွေ။ မှတထွှနွး နှဈနှဈခှိုကခွှိုကွ အိပပွှောနွသညွေ။ အရကကွိုအလှနအွကှှံကှီး ရခှေိနလွှနအွောငသွောကထွားပှီး မိနွးမတဈယောကနွှင့လွညွး ရကေုနရွခမွေး သုကဓွာတဖွှုနွးတီးကာ ကာမနယကွှှံခဲ့မိသညဖွှဈ၍ သတိလကလွှတအွိပရွငွး ပုဆိုးတခှားလူတခှား ပိုးစိုးပကစွကွ ရှုမှငလွို့မကောငွးနိုငအွောငဘွဲဖှဈကာနသညွေ။မှတထွှနွးလီးကှီးက မအုနွးရဲ့ရှေ့မှောကမွှာ နီရဲတောငမွတပွှီး မိုးပေါသွို့တည့တွည့ထွောငကွာနသညွေ။ သူတမငလွုပတွာမှိုးမဟုတဘွဲ အိပခွနွးထဲမှာ နှဈနှဈခှိုကခွှိုကအွိပမွောကနှရောမှ ယခုလို သူ့လီးက မတတွာငနွခှငွေးဖှဈကှောငွး အိမထွောငသွညွ သမီးတဈယောကအွမပေီပီ မအုနွးအခှအနကေေို သဘောပေါကနွားလညလွိုကသွညွ။

မအုနွးစိတထွဲ တဈမှိုးတဈမညဖွှဈကာ မှတထွှနွးအနားကို မသိမသာကပွ၍ သူ့နဘေးမှာထိုငခွလှိုကရွငွး မှတထွှနွး၏ပေါငကွှားထဲမှ လီးကှီးကို အသအခှောပငထွိုငကွှည့နွပေါသညွ။လီးကနညွးတဲ့ဟာကှီးမဟုတဘွဲ လုံးပတလွကတွဈဆုပတွဈကိုငစွာမက အရှညကွ ၈ လကမွခန့ရွှိမညဖွှဈကှောငွးကို ခကှခွငွှးမှငတွာနှင့ပွငွ ခန့မွှနွးမိလိုကသွညွ။ မှတထွှနွး ကားရဆေေး စကပွှငလွုပရွငွး တဈခါတဈခါ အောကစွလှတတွာမှိုး လောကသွာ မှငဖွူးခဲ့ပှီး သူ့လီးကှီးမှနွးသတိထားမိပမယေ့ွ ဒီလောကအွထိ ကှီးပှီး ရှညလွိမ့မွညလွို့ ယောငလွို့တောငွ မထငမွှတမွိခဲ့တာအမှနပွဲဖှဈသညွ။ မအုနွးပှိုရှယခွှိနွ ရှာမှာရှိစဉကွတညွးက လီးကှီးကှီးကို အလှနမွကမွောဖူးခဲ့သူဖှဈသညွ။ ရှာအနောကပွိုငွးဗှီဒီယိုရုံမှာပှသည့ွ အပှာကား အောကားဆိုသညကွို အဖောတွှနှငေ့ခွိုးခိုးကှည့ခွဲ့ပှီး ကပပြလီလီးမညွးမညွးကှီးမှားကိုတှေ့၍ မနနေိုငမွထိုငနွိုငအွောငွ စောကပွတရွှခဲ့ထခဲ့ဖူးပါသညွ။

လယတွဲတဈခုမှာ ကာလသားခေါငွး အောငကွှီးဆိုသူနှင့ွ ခှိနွးတှေ့ရာက စောကပွတကွှဲပှဲသှားအောငွ သူမအလိုးခံရကာ အပှိုရညပွကှခွဲ့ရပှီး နောကထွပွ အောငကွှီးခှိနွးတိုငွးလညွး မသှားရမနနေိုငအွောငွ သူ့လီးငပဲတုတတွုတကွှီးကို စှဲလနွး တပမွကခွဲ့ဖူးပါသညွ။ သမီးဖှေးဖှေး၏ဖခငဖွှဈသူ ကိုမှမောငနွှင့ဖွူးစာဆုံမိကှရာက မှို့ကို လိုကပွါလာခဲ့ရပှီး ဝမွးရေးအတှကွ အခှိနရွှိသမှှရုနွးကနရွငွး အသှေးအသားလိုအငကွိုဖှည့တွငွးဖို့တောငွ အခှိနမွရနိုငတွော့ပေ။ မအုနွး ရထမွေး အကှောရွောငွး ခေါငွးရှကဗွပှထွိုးစှေးသညဘွဝနှင့ွ အလုပကွှမွးတောတွောမွှားမှားလညွး လုပခွဲ့ဖူးပါသညွ။ နောကဆွုံးခငပွှနွးဖှဈသူ အရကနွှံနဈ၍ ဆုံးသှားတော့ သမီးဖှေးဖှေး ငါးနှဈသမီးလောကမွှာ သမီးလကဆွှဲ၍ ဤအိမကွိုရောကရွှိလာခဲ့ပှီး ကိုယ့ဘွဝကိုယဇွာတမွှှုပွ နထေိုငလွာခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ မှတထွှနွးကို သူမ သဒဓြါယိုဖိတခွဲ့ပှီးသားပငွ။

ဒီအိမကွို စရောကစွဉကွတညွးကပငွ မှတထွှနွးကို သူမ ပရောပရီကလေး အမှဲလုပခွဲ့သညွ။ သူနှင့အွရောတဝငနွပှေီး ရလောမှောငွးပေးလုပပွမယေ့ွ သမီးကလညွး တဈဖကနွှင့မွို့ အတိုငွးအတာတဈခုအထိသာ မလှနကွှှံအောငထွိနွးပှီး နလောခဲ့ရသညွ။ မှတထွှနွးက သူမထကွ ၅နှဈလောကငွယသွညွ။ ဒါပမယေ့အွရှယခွငွှးမတိမွးမယိမွး တဈတနွးတညွးဖှဈကှတာမို့ တဈနေ့ထကတွဈနေ့ သူမစိတဝွငစွားမှုက လှော့ကမှသှားသည့အွပှငွ အနနေီးသူခငွှးမို့လညွးသံယောဇဉကွ ပိုမိုဖှဈပေါနွမေိပသညွေ။ ယခုလို မှတထွှနွးလီးကှီးကို သူမမကှစွိရှေ့မှောကမွှာ မကှဝွါးထငထွငွ ရငဆွိုငကွှုံတှေ့လိုကရွခှိနမွှာတော့ သူမစိတကွို ဘယလွိုမှပငွ မထိနွးနိုငအွောငဖွှဈခဲ့ရပပှေီ။ မအုနွးလကကွလေးတဈဖကကွ မှတထွှနွး၏ ပေါငကွှားထဲသို့ လှဈကနဲရောကရွှိသှားပှီး သူ၏ လဒဈပှဲလနနွသေောလီးခှောငွးတုတတွုတကွှီးကို လကဖွှင့ွ အသာဆုပကွိုငကွာ ဖစှကွှည့ညွှဈကှည့လွိုကသွညွ။

လီးဒဈထိပလွုံးမှ သားရကေိုဖှဲလှနလွိုကရွငွး လကနွှင့ွ တဈခကှနွှဈခကွှ ဂှငွးတိုကသွလိုဆောင့ွ၍ လကတွဈဖကကွလညွး သူမ၏ပေါငကွှားထဲကို တိုးဝငသွှားကာ ပေါငကွှားရှိစောကပွတကွို ထမီအပေါကွနပှေီး ပှတသွပွ နှိုကဆွှပေးနမေိလသညွေ။ မှတထွှနွးလီးကှီးက တောငခွငှတွိုငွးတောငပွှီး အကှောအပှိုငွးပှိုငွးထကာ သူမလကထွဲမှာ တဆတဆွတွ တုနခွါနပေါသညွ။ မအုနွးလကနွှဈဖကနွှင့ဆွုပကွိုငထွားတာတောငမွှ လီးထိပဒွဈခေါငွးကှီးက ပှူးပှဲ၍ ထှကပွေါနွသေေးတာမို့ မအုနွးတဈယောကွ အသညွးတယားယား ရငတွဖိုဖို ဖှဈ၍လာရတော့သညွ။ သူမစောကပွတလွညွး စောကရွညတွှေ အသညွးအသနလွိုကကွာ ထှကကွလှာခဲ့သညွ။ မအုနွး တငွးခံမထားနိုငတွော့ဘဲ လီးကှီးကို အပေါကွနတကဆွေောင့ခွငှစွိတပွေါကလွာမိပသညွေ။ အတောကွလေးအရဲစှန့ပွှီး သူမထမီကို ဖငသွားအိအိနှဈဖကစွလုံးပေါအွောငွ ခါးအထကဆွီကို ပင့လွှနတွငလွိုကပွှီး။

ပကလွကကွားယား ဖှဈနသေော မှတထွှနွးအပေါကွနတကခွှေ၍ ထိုငလွိုကရွာက သူ့လီးထိပဖွူးကှီးကို သူမစောကပွတထွဲသို့ ဖိနှဈထည့သွှငွးပဈလိုကလွသညွေ။ လီးထိပကွ သူမစောကခွေါငွး အပေါကကွလေးထဲသို့ကှပကွှပတွညွးတညွးနှင့ပွငတွိုးဝငသွှားသညွ။ မအုနွး တဈခကှနွှဈခကွှ ဖိထိုငကွာ ဆောင့ခွလှိုကသွညွ။ လီးကှီးကဒဈမှုပရွုံမှှ မကတော့ဘဲ လီးတဝကလွောကအွထိ ဇှပွ ဖှပွ …ကနဲ တိုးဝငသွှားသဖှင့ွ မအုနွး ဆီးစပမွှာအောင့တွောင့တွောင့ကွှီးပငွ ဖှဈသှားကာ နှုတမွှလညွး “အ … အိ ဟင့ွ …အင့ွ ” ဟူသော အမဋေိတသွံကလေး လှင့စွငထွှကသွှားရလှှကွ … “အငွး အ ငွး …ဟင့ွ ဟင့ွ ” “အ အငွး ဟငွး ဟငွ မ … မအုနွး ??? ” “အို … မှတွ မှတွ ထှနွး ဟင့ွ ဟင့ွ ” မထငမွှတဘွဲ မှတထွှနွး မကှလွုံးမှားပှင့ွ၍ လာပှီး သူ့ကိုယပွေါမွှာခှစီးထားသော မအုနွးအဖှဈကို မှငလွိုကရွတာကှောင့ွ အတောကွှီးကို အံ့အားသင့သွှားခဲ့ရပှီး …။

တဖနွ မအုနွး ကိုယတွိုငမွှာလညွး သူမစောကပွတထွဲမှာ မှတထွှနွးလီးကှီးတနွးလနွးနှင့မွို့ ရှကလွညွးရှကွ မကှနွှာလညွးပူမိသှားကာ ရုတတွရကမွှတထွှနွးကိုယပွေါကွို ဖိမှောကအွိပခွလှိုကရွာက ခေါငွးပငမွဖောဝွံ့တော့ဘဲ … “မှတွ မှတထွှနွး …ငါ …ငါ … ဟို … ” ဆိုပှီး ဗလုံးဗထှေး အထဈထဈအငေါ့ငေါ့လသေံနှင့ွ … မှတထွှနွးသဘောပေါကသွှားသညွ။ မအုနွးကိုလညွး တောတွောကွလေး အသနားပိုသှားမိပါသညွ။ သူမခမှာ လငလွညွးမရှိရှာတော့တာကှောင့ွ အလိုးခံဖူးသော မိနွးမသားတဈယောကအွနနှငေ့ွ ယောကွှားလီးကို တဈခါတဈရံ တောင့တွမိပလေိမ့မွညွ။ရငွးနှီးသူတှလညွေးဖှဈ တဈယောကအွကှောငွးတဈယောကွ နောကှအေောငသွိသူတှပေီပီ မှတထွှနွး နှဈသိမ့မွှုပေးသည့အွနနှငေ့ွ မအုနွးကိုယကွလေးကို ခပတွငွးတငွးပငပွှေ့ဖကထွားလိုကပွှီး သူမမကှနွှာ ကလေးကိုမော့စလေိုကကွာ ကှငကွှငနွာနာ အနမွးပေးနမေိပါလသညွေ။

နှုတမွှလညွး … “မအုနွးရယွ ခစှလွိုကရွတာ အဲဒီလောကအွထိ … ကှှနတွော့ကွို ခစှရွသလား ဟငွ … ပှောစမွးပါဦး လူကို မသိအောငတွိတတွိတကွလေးလာပှီး ခိုး လိုး တာပေါ့ ဟုတလွား …ဟငွး ဟငွး ဟငွး ” “အို သှား မသိဘူး ဒီကဖှင့ွ … ဟင့ွ ဟင့ွ ဟင့ွ ” မအုနွး ရှကစွနိုးနှင့ွ သူ့ရငဘွတကွို တဘုနွးဘုနွးထုရိုကပွဈနသညွေ။ မှတထွှနွး သူမလကကွလေးနှဈဖကကွို ဆှဲဖယလွိုကရွငွး သူမရငသွား အိအိကှီးနှဈဖကကွို အကှီငွပြေါကွနပေဲ ဖစှညွှဈဆုပခွှပေေးလိုကပွါသညွ။ “အို ဟင့ွ ဖယွ အကှီငွြ ကှကေုနပွါ့မယွ ” “ဒါဖှင့ွ ခှှတပွေး နို့စို့ခငှလွို့ နို့စို့ စို့ပှီး လိုးရတာ သိပဇွိမရွှိတယွ မအုနွးရဲ့ ” “အံမယွ သူက သိရပှနပွှီ ” “ကဲပါ ခှှတွ ပှီးတော့ ဖငကွှီးကို လညွး ဒီလိုပဲ ဖိထိုငမွထားနဲ့ဦး ဆောင့ပွေး အပေါစွီးကနေ အားနဲ့ လှိမ့လွှိမ့ပွှီး လိုးပေး ကှားလား မအုနွး “။

“ဟင့ွ အငွး မလိုးဘူး… သူ့ဟာကှီး ဒီလောကကွှီးတာ …ကှပနွတောပဲ ဟင့ွ ဟင့ွ ” မအုနွး အပှတညွု နသညွေ။ ဘယလွိုပဲ မူတယပွှောပှော သူမအငွကြှီကှယသွီးတှကေိုတော့ သူ့အလိုကှ ဖှုတပွေးရှာပါသညွ။မှတထွှနွး နို့အုံအိအိနှဈလုံးကိုညှဈနယသွညွ။ နို့ကိုစို့ပေးသညွ။နို့သီးခေါငွးကလေးနှဈခုအား ဖစှခွှကော ပှတလွှိမ့ွ ကစားပေးလိုကသွညွ။ မအုနွးကောငွးလာဟနတွူပှီး သူမဖငကွှီးကို အပေါကွနတအေိအိနှင့ွ စတငဖွိဆောင့ခွလှာပါသညွ။ သူမမှာ မကှနွှာဝိုငွးဝိုငွး အသားပှည့ပွှည့ွ ကိုယလွုံးကိုယပွေါကွ တောင့တွငွးဖှံ့ထှားသော အမှိုးသမီးတဈယောကွ ဖှဈကာ ရငသွားပှည့ဖွှိုး၍ တငပွဆုံထှားထှားကားကား ရမကကွှှစသေောအလှမှိုးကို ပိုငဆွိုငသွူဖှဈသညွ။ မှတထွှနွး သူမ၏ ဖငသွားနှဈဖကကွို ကိုငရွငွး ဖစှလွိုကနွယလွိုကနွှင့ွ အသာပင့ပွင့ပွေးလိုကကွာ မအုနွးကို ဖိလိုကကွှှလိုကလွုပစွရငွေး စအိုပေါကကွလေးထဲကိုလညွး လကကွလေးထိုး၍ နှိုကဆွှပေးနပသညွေေ။

သူ့လီးကိုလညွးအောကကွနကေော့ထိုးပေးရငွး မအုနွးအရသာရှိအောငွ တဈဖကတွဈလမွးက ဝိုငွးကူ၍ ညှောင့လွိုးပေးနသညွေ။ မအုနွးက သူ့လီးတဝကလွောကသွှငွးပှီး ခပသွှကသွှကဖွငကွိုရှေ့တိုးနောကငွငလွုပကွာ ဆောင့ထွိုငခွနှခှငွေးဖှဈသညွ။ “မမ ကောငွးလား ကှှနတွော့ွ လီးကို ကှိုကလွား ” “အငွး အငွး ဟငွး ကောငွး ကောငွးတယွ ” ဆိုပှီး သူမက မှတထွှနွးမကှနွှာဆီ ခေါငွးကိုငုံ့ကိုငွးလိုကကွာ လသေံတိုးတိုးကလေးဖှင့ွ… “မငွး မမအုနွးကို အထငမွသေး ပါဘူးနောွ မောငမွှတထွှနွး ” “မသေး ပါဘူး … မမအုနွးရယွ ခစှတွောငပွိုခစှလွာမိသေးတယွ ကှှနတွောမွမကို … အရငကွတညွးက ဘယလွောကွ စိတဝွငစွားတယဆွိုတာ… မမသိပါတယွ ” “မငွးပှောရငလွညွးပှောစရာပဲ အထငသွေးရငလွညွး… မတတနွိုငပွါဘူး မောငလွေးရယွ မမက … အရငမွှားမိတဲ့ သူကိုး “။

“ကဲပါ မမရယွ ဒါဖှင့ွ မမအောကကွနလေိုကွ … ကှှနတွောအွပေါကွလိုးမယွ ဖှဈတယမွဟုတလွား ” “အငွး ဖှဈတယွ မငွး စိတကွှိုကမွမ ကိုလုပနွိုငပွါတယွ မောငလွေးရယွ ” မှတထွှနွးသူမကို ပကလွကလွှနစွလေိုကသွညွ။ သူမအငွကြှီကိုရော ထမီကိုပါဆှဲခှှတပွဈလိုကပွှီး ပေါကနွှဈဖကကွို ဘယတွဈဖကွ ညာတဈဖကွ ဒူးထောငပွေါငကွားလုပပွေးလိုကရွာက သူမပေါငကွှားရှိ စောကပွတဖွောငွးကားကားကှီးကို သူ့မကှနွှာအပကွာ ကုနွးနမွးပဈလိုကပွါသညွ။ စောကပွတကွိုလှှာနှင့ွ ပယပွယနွယနွယပွငွ ယကပွဈလိုကသွညွ။သူမစောကပွတမွှာ စောစောကတညွးကပငွ အရညတွရှှဲရှှဲဖှဈနလရေော မှတထွှနွး ဘာဂှာကိုငပွေးလိုကတွော့ အခှအနပေေိုဆိုးသှားပှီး မခံမရပနွိုငစွှာဖှင့ွ မအုနွးတဈယောကွ ဣနှဒြေပကှသွညအွထိ ဖှဈလာခဲ့ရပသညွေ။

“အို့ အ အရှီး အလာ့ လား မောငွ မှတွ အ အ ဟီးဟီး … ဘယလွိုလုပနွတောလဲ အီး အိ အိ မမ မနနေိုငဘွူး လိုးတော့ကှာ လိုးပါတော့ မောငလွေး ရဲ့ အား အား တောွ တောပွှီ ဟငွး ဟငွး ” ဆိုပှီး ကော့ပှံထှန့လွူးရငွး မှတထွှနွးခေါငွးကို အတငွးပငဆွှဲဖယဖွို့ကှိုးစားနသညွေ။မှတထွှနွးလညွး သူမကို မနှိပစွကခွငှတွော့ပှီ။ သူမလိုအပနွပှေီဖှဈသောလီးအရသာကို အပှည့အွဝ ပေးတော့မညွ ဟူသော ဆုံးဖှတခွကှဖွှင့ွ သူမအပေါတွကခွှလိုကကွာ ပေါငနွှဈဖကအွကှားမှာ ဝငရွောကနွရောယူ၍ သူ့လီးဒဈကှီးကို သူမစောကပွတထွဲသို့ တဈခကှတွညွး အရငွးထိရောကအွောငပွဲ ဗှိ ဇှတွ ကနဲ နအေောငွ တဈဆုံးဆောင့လွိုးခှ လိုကပွတေော့သညွ။ “အားးးး မောငလွေးးးးးး … ရယွ …… …… ” မအုနွးမကှနွှာကှီးရှုံ့မဲ့ပှီး သူ့ခါးကို လကမွလှှတစွတမွးပငွ တငွးတငွးကှီးဖကတွှယထွားလိုကပွါတော့သညွ။

မှတထွှနွးလညွး သူ့လီးကို ပှနဆွှဲနှုတွ၍ နောကတွဈကှိမပွှနဆွောင့ခွပှှနသွညွ။မအုနွး စောကပွတမွှာ သူ့လီးအဝငနွကမွှုကှောင့ွ ပိုမိုပှဲအာထှကသွှားရပှီး သူမစောကခွေါငွးထဲမှာလညွး မှတထွှနွးလီးက တဈတဈဆို့ဆို့ သပလွှှိုထားသလိုကှီး ဖှဈကာနပတေေော့သညွ။ “မငွး မငွး သိပွ ရကစွကတွယွ အီးအီး ဟီး ” “မရကစွကပွါဘူး ကှှနတွောွ မမအုနွးကို ခုမှမဟုတဘွူး အရငကွတညွးကလိုးခငှနွတော ဟောဒီ စောကပွတကွှီးကို အပှတလွိုးခှဲပဈမယွ ပှီးရငမွမအုနွးကို ယူမယွ တဈသကလွုံးလိုးမယွ ဟဲဟဲ ” “သှား သူ့ပါးစပပွုပကွှီးနဲ့ ဘယသွူယူမယွ ပှောလို့လဲ ” “လိုးပှီးရငွ ယူကှရ မှာပေါ့ … မမလညွး… ကှှနတွော့လွီးကှီးကိုစှဲသလို ကှှနတွောလွညွး … ဟောဒီ မမအုနွး စောကပွတကွှီးကို စှဲသှားမှာပဲ … ယူကှတာမကောငွး ဘူးလား ” “ဟငွး မငွး သဘော မငွးသဘောအတိုငွးပဲ… နောွ မမအုနွးကတော့ ယူခငှယွူ မယူခငှနွေ… မငွးလိုးတာခံခငှတွာပဲ သိတော့တယွ…။

ကဲ ကဲ ဆောင့ွ ဆောင့ပွါ အခှိနဆွှဲမနနေဲ့ ကိုယတွောခွှောရဲ့ ” “လီးတဈဆုံးဆောင့မွှာ နောွ မမအုနွး ” “ဆောင့ွ လူကို အသလေိုးခငှလွညွးလိုး တဈခါတညွး လိုးသတလွိုကွ အေးရော ဟှနွးးး “မအုနွး ခပရွှဲ့ရှဲ့ကလေးပှောလိုကရွငွး မှတထွှနွးကလညွး သူမပေါငနွှဈဖကကွိုဖိဖှဲကိုငွ၍ လီးကို စောကခွေါငွးထဲ ဗှိကနဲ ဗှှတကွနဲ အသံထှကအွောငွ ခပပွှငွးပှငွးလိုးဆောင့ခွလှိုကပွှီး နှဈယောကသွား တကညွီလကညွီပငွ ကာမပငလွယပွှငကွယှကွို မမောနိုငမွပနွးနိုငွ လကပွဈကူးခတွ၍ နကှလတေေော့၏။မအုနွးမှာ တောတွောကွလေးအလိုးအဆောင့ခွံနိုငသွူဖှဈသညွ။မှတထွှနွးဘယလွောကဆွောင့လွိုးလိုး တဈခကှကွလေးတောငွ မညညွးမိအောငွ ထိနွးထားနိုငသွညွ။ မှတထွှနွးဆောင့ခွကှလွညွး ဘာပှငွးသလဲ မမေးနှင့ွ။ ညတုနွးကသာ အညို့ကို ခုလိုပုံစံမှိုးလိုးမညဆွိုလှှငွ စောကပွတကွှဲပှဲပှီး ဆေးရုံကို တဈခါတညွးပို့လိုကရွုံသာ ရှိပရေော့မညွ။

မှတထွှနွးမှာ အခကှနွှဈဆယအွစိတဆွောင့ခွလှိုကရွငွး သူမစောကပွတထွိပမွှ အစေ့နီတာရဲကလေးကို လကမွလကညွှိုးနှင့ွ ညှပွ၍ ဖိကာဖိကာခှပေေးလိုကသွညွ။ သူမနှုတခွမွးမှားကိုလညွး သူ့နှုတခွမွးဖှင့ဖွိကပကွာ စုပနွမွးရငွး ခါးကိုနှိမ့လွိုကကွှှလိုကလွုပွ၍ တဈခကှခွငွှးမှနမွှနွ ဆောင့လွိုးပေးနလရေော မအုနွးတဈယောကွ အတောကွလေးကောငွးသှားပှီး စောကရွညမွှား အဆကမွပှတထွှကကွလှာခဲ့ရကာ တဈခှီပှီးသှားသညွ။ မှတထွှနွးကပုံစံပှောငွးပှီး သူမကိုလေးဘကကွုနွးစလေိုကကွာ သူမဖငအွနောကမွှနေ၍ ခှေးကုနွးလိုးဆောင့ွ ပေးပှနသွညွ။ “ဖငတွော့ မလိုးနဲ့ နောွ မောငလွေး ” “မလိုးပါဘူး စောကပွတကွို ပဲ လိုးမှာပါ မမအုနွးရဲ့စောကပွတကွို လိုးလို့မဝသေးဘူး ” ပှောပှီး မှတထွှနွးက သူ့လီးကို သူမစောကပွတအွဝလေးမှာ အသာတေ့ကာ လိုးဖို့ပှငလွိုကသွညွ။

မအုနွးဖငနွှဈဖကအွကှားမှ ပှူးထှကနွသေောသူမ၏စောကပွတမွှာ အရညမွှားဖှင့ရွှှနွးလဲ့နပှေီး အနညွးငယွ ပှဲပှဲဟဟကလေးဖှဈလှှကွ မှတထွှနွးလီးကှီးထိုးဖောကဝွငသွှားခှိနမွှာ စောကခွေါငွးလေးက ပိုမိုပှဲအာသှားပှီး စောကပွတနွှုတခွမွးသားမှား အတှငွးသို့ လိုကပွါရှုံ့ဝငသွှားကာ လီးကှီးပှနလွညွ ဆှဲနှုတွ လိုကခွှိနမွှာမူ နှုတခွမွးသားမှားအပှငကွို ပှနအွံထှကလွာရလှှကွ မှတထွှနွးလီးကှီးနှင့တွဈပါတညွး ကပပွါ၍ ကှှတကလွာကှသညကွို တှေ့နရသညွေ။ သူမစောကရွညမွှားလညွး ပို၍ ရှှဲလာသညွ။ မှတထွှနွးက တဈခကှခွငွှးဆောင့ခွပှေးနရောမှ သူမဖငစွအိုဝကလေးကိုလညွး လကသွှငွးပှီး ထိုးနှိုကဆွောင့ပွေး နလေိုကသွေးသညွ။ “အ အား ကောငွး တယမွောငလွေး လိုး… ကှမွးကှမွးလိုးပါ … မှနမွှနွ လိုး … ဆောင့ွ ဆောင့ွ ပေးစမွးပါ ဟငွး အင့ွ အငွး ” “ဇှတွ ဖှပွ ဘှတွ …ဘုတဖွတွ ဗှပွ … စှိဇှပွ ဗှှတွ ဗလပွ ပှပွ … ဘှပွ ” ။

သူ့လီးကှီးတရစပဖွိဖိဆောင့ခွရှငွး ဖငထွဲကိုလညွး လကအွနှိုကခွံလိုကရွသဖှင့ွ မအုနွး ကာမဇောအပှတကွှှ လာရပှီး အမှိုးအမညွ မဖောပွှနိုငသွော ဝဒနောတဈရပကွို ခံစားလိုကရွသညွ။ စောကပွတနွှင့လွီးမှာ အံကိုကဟွုဆိုနိုငသွောလွညွး မအုနွးအနနှငွေ မခှိအောငခွံရသညဆွိုသညကွိုမူ ဘယလွိုမှ မငှငွးနိုငပွါခှေ။မှတထွှနွးတဈခကှဆွောင့လွိုးလိုကတွိုငွး သူမစောကပွတနွှုတခွမွးသားမှားမှာ တငွးကနဲ တငွးကနဲ ဖှဈဖှဈသှားပှီး အကုနစွုတပွှတသွှားပှီလားလို့တောငွ တှေးမိလသညွေ။ မှတထွှနွး နာရီဝကခွန့ကွှာမှင့သွညအွထိ အဆကမွပှတလွိုးရငွး သုကရွညပွနွးထှကွ၍ တဈခှီပှီးခှိနမွှာ မအုနွးလညွး သူလိုးသမှှကို ဖငကွုနွး၍အလိုးခံနရောက နှဈခှီသုံးခှီမက စောကရွညမွှား မပှတထွှကကွကှာ ကာမသုခကို အကှိမကွှိမအွလီလီ ခံစားရရှိခဲ့ပှီဖှဈပသညွေ။ မအုနွးလညွး အပှနနွောကကွနှမညဆွေိုပှီး အဝတအွစားမှားပှနလွညဝွတဆွငွ၍ အိမဖွကဆွီသို့ လှည့ပွှနသွှားသညွ။

မှတထွှနွး တဈနေ့တာလုံး အနားယူပှီး ညရောကတွော့ အပှငထွှကကွာ အရကနွှင့စွားစရာမှားဝယယွူပှီး ပှနလွာခဲ့သညွ။ တဈယောကတွညွး ရခှေိနကွိုကအွောငွ သောကပွှီးမှ အိမကွှီးအနီးရှိကားရုံနဘေးမှာ သှားရောကစွောင့ဆွိုငွးကာ အတနကွှာတော့ အိမကွှီး၏အနောကပွေါကမွှနေ၍ လူရိပတွဈခု ထှကပွေါွ လာသညကွို မှငလွိုကရွပှီး အနားသို့ လှှောကသွှားကာ … “ရှှတွ မမ အုနွး ” ဆိုပှီး မအုနွးလညွး သူ့ကို တှေ့တော့ ရငခွှငထွဲသို့ အပှေးကလေးလှမွးဝငလွာခဲ့ပှီး နှဈယောကသွားအပှနအွလှနွ ပှေ့ဖကနွမွးစုပနွလေိုကကွှရငွးက … “မောငလွေး ” “မမ . အခနွးထဲ သှားရအောငွ နောွ ” သူမက ခေါငွးကို အသာညိတလွိုကသွညွ။နှဈယောကသွား မှတထွှနွးအခနွးဖကကွို လှှောကလွာကှပှီး အိပခွနွးထဲရောကသွညနွှင့ွ မှတထွှနွးက တံခါးကို အသာပှနစွေ့ပိတလွိုကကွာ အိပယွာထကဆွီ လှမွးလာခဲ့ကှပါသညွ။

“မငွး အရကတွှေ သောကနွပှနပွှေီလား မောငလွေး ” “နညွးနညွးပါးပါးပါ မမ သောကခွငှလွို့ လား ” “အို မသောကခွငှပွါဘူး ဒီလောကွ ခါးက ခါးနဲ့ ” မှတထွှနွး သူမကိုဖကွ၍ ကုတငပွေါွ လှဲခလှိုကသွညွ။ သူတို့ နှဈယောကွ လုံးထှေး သှားကှလှှကွ … “မမ ” “ဘာလဲ မောငလွေး ” “နေ့လညကွလို မမ လိုးပေးဦးမလား “မအုနွး တဟငွးဟငွးနှင့ွ ရှကစွနိုးကလေးရယနွလေိုကရွငွး … “ဟငွး ဟငွး မောငလွေးက အဲဒီလိုလုပပွေးတာ ကှိုကလွား ” “ကှိုကတွာပေါ့ မမဆောင့တွာ ခံလို့ကောငွးတယွ ” “လူပငွှး မမ လညွး ကိုယတွိုငလွုပတွာထကွ မောငလွေးဆောင့ပွေးတာ ပိုကှိုကတွယွ တကယပွှောတာပါ နေ့ခငွးကတောငွ သူလုပတွာနဲ့ မမဖငကွှဲပှီလို့ ထငနွတော ဟငွးဟငွး ဟငွး ” မှတထွှနွးက သူမကိုယလွုံးအိအိကှီးကို ပှေ့ပိုကကွာ မခငှ့မွရဲကလေးနမွးစုပပွဈလိုကရွငွး “မကှဲပါဘူး မမအုနွးရယွ မမလညွးယောကွှားရပှီး သမီးတဈယောကတွောငရွနပှေီပဲဥဈစာ။

လီးကို ကှောကနွရသေေးလား ဟငွး ဟငွး ” “မကှောကပွါဘူး မောငလွေး လီးက သူမှားထကွ ပိုကှီးလို့ပှောတာပါ အပှိုစောကပွတသွာဆို သခှောပေါကွ ကှဲမယွ သိလား ” “ကဲ မမ အခှိနမွရှိဘူး လိုးရအောငနွောွ ” မှတထွှနွး သူမခါးမှထမီကို လှနတွငလွိုကကွာ စောကပွတကွှီကို ကုနွးနမွးလိုကသွညွ။မအုနွး၏ စောကပွတကွှီးမှာ မှိနပွပှမှီးရောငအွောကမွှာ အရညလွဲ့ကာ အပေါကဝွကလေး မဟတဟဖှဈလှှကွ လိုးခငှ့စွဖှယကွှီး ဖှဈလို့နတောကို သူတှေ့လိုကရွသညွ။ “ဖှေးဖှေး အိပပွှီလားမမ ” “အငွး သူအိပလွို့ မမထှကလွာနိုငတွာပေါ့ နောကညွတှကရှငေလွညွး သမီးအိပမွှဖှဈမှာနောွ မောငလွေး လူတော့ မသိစခငှဘွေူး ” “စိတခွပှါ မမအုနွး ကဲ စောကပွတကွှီးက ဖောငွးကားပှီး ကှရှနတောပဲ မမရယွ အသားကုနမွှုတပွဈလိုကခွငှပွှီ ” “အို အို မှုတခွငှမွှုတွ ယကခွငှယွကွ သူသဘောရှိ လုပပွါကှယွ အ အာ အင့အွိ အိ ဟငွးဟငွး ဟငွး ” မှတထွှနွးအပီအပှငကွိုငပွဈလိုကပွှီ။

မအုနွးပေါငနွှဈဖကကွို ဖှဲလိုကတွာမို့ သူမထမီ တဈကှငွးလုံး ခါးအထကဆွီလနတွကသွှားရပှီး မအုနွးလညွး ပကလွကကွားရယားပုံစံအတိုငွးဖှဈလို့နကော မှတထွှနွးလညွး စောကပွတဖွောငွးဖောငွးကားကားကှီးကို မကှနွှာအပွ၍ လှှာနှင့တွပှတပွှတယွကရွငွး စောကစွေ့ကိုနှူးလိုကွ စောကပွတအွကှဲကှောငွးကို လှှာနှင့ွ ယကသွပတွငလွိုကွ စောကခွေါငွးထဲကို လှှာတဈခုလုံးသှငွး၍ လှည့ပွတမွှှနှေောကပွဈလိုကလွုပပွှီး စုပကွာဆှကာ လှှာစှမွးပှနလရေော မအုနွးတဈယောကွ တဈကိုယလွုံး ကော့ပှံ၍ ထှန့လွူးသှားခဲ့ရလတေော့၏။ “ဟငွးတောပွှီ တောတွော့ မောငွ လေးရယွ မမ စောကပွတွ တောတွောွ ရှနပေါပှီ လိုးကှပါစို့ နောွ နောွ ” “ကောငွးပါပှီ မမ ” မှတထွှနွး သူမကိုယလွုံးကို နရောကအှောငပွှငလွိုကကွာ သူ့ပုဆိုးခှှတွ၍ အသင့ွ တောငမွတနွပှေီ ဖှဈသောသူ့လီးခှောငွးကှီးကို မအုနွးစောကပွတအွကှဲကှောငွးအောကဖွကရွှိ စောကခွေါငွးအပေါကကွလေး ထဲသို့ ဗှှတွ ဇှတွ ကနဲ ထိုးဆောင့ထွည့သွှငွးပဈလိုကလွ၏။

မအုနွးခါးလေးကော့တကသွှားသညွ။ သူ့လီးဒဈလုံးကားကားကှီးတိုးဝငသွှားသညနွှင့တွဈပှိုငနွကတွညွး လီးကိုယထွညတွုတထွှားထှားကှီးကလညွး ခေါငွးဝငကွိုယဆွန့သွည့အွလား အနောကမွှနေ၍ ထပခွပှမွကှာ လိုကပွါတိုးဝငသွှားရလှှကွ ကှပကွှပသွိပသွိပွ တဈကှပစွီးပိုငစွှာဖှင့ွ ကာမရသကို အပှည့အွဝပေးနလသညွေေ။ “အားဆောင့ပွါ မောငလွေး … မှတထွှနွးဆောင့ွ လီးကှီးက သိပအွားရတာပဲ… မမအုနွး မငွးလီးဒီလောကွ ကှီးတာ ခုမှသိရတယွ ကှယွ ” “စောစောက သိရငကွော မမ ရဲ့ ” “ဟငွးဟငွး စောစောသိရငွ စောစောအလိုးခံမှာပေါ့ ဟင့ွ ဟင့ွ သှား လူကို ဒါပဲ ပှောစခငှတွေယမွဟုတလွား ” မအုနွးလကသွီးဆုပကွလေးနှဈခုက သူ့ရငဘွတဆွီကို တဖုနွးဖုနွးကရှောကသွှားပှနပွါသညွ။ မှတထွှနွး သူမကို ပေါငနွှဈဖကထွမွး၍ လိုးပေးသညွ။ မအုနွးဖငနွှဈဖကကွ သူ ပေါငတွနနွှဈဖကကွိုပင့မွ လိုကသွညနွှင့ွ အပေါကွိုကှှတကလွာရပှီး လီးကှီးအရငွးထိ ဝငနွိုငအွောငွ တံခါးအသင့ဖွှင့ပွေး လိုကသွလို ဖှဈသှားသညွ။

စှပွ ဖှပွ စှပွ ဖှပွ ဗှပွ အသံနှင့အွတူ မှတထွှနွး လီးအရငွးစိုကကွာ ဇယဆွကသွလို ဆောင့ထွည့ပွေးလိုကတွော့ မအုနွး အသကရွှူသံပှငွးလာပှီး သူ့လကကွောကဝွတနွှဈဖကကွို လှတသွှားမှာ စိုးသည့အွလား တငွးတငွးဆုပကွိုငကွာ ခါးကိုကော့ကော့ပေး လာရခှပှေီ။ “ဆောင့ွ ဆောင့ွ အ အား မ မညှာနဲ့ မောငလွေး မမအုနွး ခံနိုငတွယွ အ ကှှတွ ကှှတွ ကောငွးလိုကတွာကှယွ ဆောင့ဆွောင့ပွေး ကှမွးကှမွး လုပပွါမောငလွေး အိအိ အင့ွ အင့ွ ” “ဗှပွ ဘုတွ ဘုတွ ဇှပွ စှတွ ဘှတွ ဗလပွ လပွ ဘုတွ ဖှပွ ဘုတွ ဘတဗွှပွ ” လီးဝငသွံက တဖှညွးဖှညွးနှင့မွှိုငဆွိုငလွာသညွ။ မအုနွးက အသားဖှူသူပီပီ စောကရွညမွှားကရှှနွးလှပှီး သူမပေါငခွှံအထိတိုငွ ယိုစီးကလှာပှီဖှဈရာ လီးခှောငွးအဝငအွထှကပွိုသှကပွှီး လိုးရတာလညွး သကတွောင့သွကသွာဖှဈလှှကွ လီးအဝငပွိုနကွ၍လာသညွ။ မှတထွှနအွားပါပါဖိဆောင့ခွလှေ လီးကတဆုံးအထိ ဝငဝွငသွှားပှီး မအုနွးရငခွေါငွးထဲမှာ နင့ကွနဲနင့ကွနဲဖှဈကာနလသညွေေ။

အခကှလွေးငါးဆယဆွောင့လွိုးအပှီးမှာ နှဈယောကစွလုံး ထနလွာကှသညွ။ “ကောငွးလိုကတွာမမ ရယွ မမစောကပွတကွှီးက ကှှနတွောလွိုးဖူးသမှှထဲမှာ အကောငွးဆုံးပါပဲ နူးအိပှီးစီးစီးပိုးပိုးသိပရွှိတာပဲ ” “မမ လညွး ဒီလိုပဲ မောငလွေး … လီးကှီးတိုငွးမကောငွးပမယေ့ွ ခုမောငလွေး ဟာကှီးက မမခံလို့တောငွ မဝနိုငဘွူး တကယပွှောတာ ဟင့ွ ဟင့ွ ဟင့ွ ” “မမ ပှီးခငွှ ပှီလား ” “အငွး အငွး လုပွ လုပွ မှနမွှနွ ” “မမ အပေါကွတကလွိုးပေး မမလိုးတာနဲ့ ဒီတဈခှီပှီး လိုကခွငှလွို့ ပါ ” “ရတယွ မောငလွေး ” ဆိုပှီး သူ့ကိုယပွေါကွနေ မအုနွးတကခွှထိုငလွိုကရွာက ဖငကွှီးကိုတဗှုနွးဗှုနွးနှင့ွ လှိမ့ပွိတဆွောင့ွ၍ အခကှလွေးဆယွ ငါးဆယလွောကဆွောင့လွိုးအပှီးမှာ သူ့လီးကသုကရွညတွှရေော မအုနွးစောကပွတမွှ စောကရွညတွှပေါ တဈခှိနတွညွး တဈပှိုငတွညွးပနွးထှကလွာကှပှီး နှဈယောကသွား ဆန့ငွငထွှန့လွူး၍ ဖစှကွာညှဈကာ အပှိုငအွဆိုငလွိုးကှဆောင့ကွှရငွး ပထမတဈခှီပှီးဆုံးခှငွးသို့ ရောကခွဲ့ရတော့၏။

မအုနွးက အခှိနသွိပမွရှိဘူး မောငလွေးဆိုပှီး အနညွးငယပွှော့ကသှှားသည့ွ မှတထွှနွးလီးကို ပှနတွောငလွာအောငွ သူမပါးစပနွှင့ွ လိုကလွံပှတဆွှ၍ နမွးစုပပွေးနေုပှနပွါသညွ။ မှတထွှနွးလီးလညွး သူမ အစုပအွမှုတကွောငွးတာနှင့ွ တဖှညွးဖှညွး ပှနတွောငလွို့ လာသညွ။ လဒဈထိပခွေါငွးကှီးက သူမတံတှေးမှားဖှင့ွ စိုလကတွငွးပှောငနွပှေီး သူမလကထွဲမှာ တဆတဆွတနွှင့ွ တုနခွါနတောကို တှေ့ရသညွ။ မအုနွး သူ့လီးကိုကှည့ွ၍ တံတှေးကို အကှိမကွှိမမွှိုခနှမေိသညွ။ စောကပွတထွဲမှာလညွး အလိုးခံလိုစိတကွှောင့ွ ရိုးတိုးရှတဖှဈလာရသလိုပငွ။ မအုနွး ဒီတဈခှီကတှော့ သူမကိုယတွိုငွ အပေါကွနေ မှငွးထိုငထွိုငွ၍ သူ့လီးဒဈလုံကှီးကို သူမ၏စောကခွေါငွးထဲ ထည့သွှငွးပှီး စိတလွိုလကရွပငွ ဖငကွှီးကို နှိမ့ကွာကှှကာ လိုးဆောင့ပွေး နရှောပသညွေ။ မှတထွှနွး အောကကွနပမယေေ့ွ မသကသွာလှပါ။

မအုနွးကိုယလွုံးကှီးက တအိအိတလှိမ့လွှိမ့ွ ဖိလိုကွ ကှှလိုကွ လိုးဆောင့ပွေးနမှေုက သူ၏ကာမဇောကို ပို၍တကကွှှအောငွ လှုံ့ဆောပွေးနသလေိုကှီး ဖှဈနတောမို့ အောကကွနေ မနနေိုငမွထိုငနွိုငွ သူ့လီးကိုကော့ကော့တငကွာ ပင့မွှှောကညွှောင့လွိုးပေးလိုကရွငွး မအုနွးနှင့သွူ တဈလှည့စွီ ဘတဈပှနကွှားတဈပှနွ အလိုးပှိုငနွသလေို ဖှဈကာနလတေေော့၏။ မအုနွးအဖို့ သူ့လီးကိုခပကွှမွးကှမွးဆောင့ထွိုငခွရှငွး စောကခွေါငွးတဈလှှောကွ ပှည့ကွှပလွှသော မှတထွှနွးလီးကှီး၏ ထိတှေ့ပှတတွိုကမွှုက သူမ၏ရငထွဲမှာ ကာလအတနကွှာလိုလားတောင့တွခဲ့သမှှ ရမကဆွနဒြတှကေို အတိုးရောအရငွးပါ ဖှည့ဆွီးပေးနသလေိုဖှဈနရကော ကှနပပွေီတိဖှဈမှုမှာ အတိုငွးထကွ အလှနပွငဟွု ဆိုရပတေော့မညွ။ မအုနွး၏ စောကရွညတွှကေ မပှတစွီးကလှာသညွ။

သူမအနနှငေ့ွ လုံးဝရပနွားခှငွးမရှိဘဲ မှတထွှနွးမပှီးမခငွှး သူမက ဖငကွှီးနှဈဖကကွို မှောကကွာကှှကာ အဆကမွပှတဖွိဆောင့ခွှ၍ နောကဆွုံး မှတထွှနွးဇိုးဇိုးဇပဇွပနွှင့ွ သူ့လီးကိုအဆုံးထိတိုငကွော့ကော့ထိုးရငွး တဗှဈဗှဈနှင့ွ လရညပွစှပွစှတွှပနွေးထုတလွာခှိနမွှာ သူမလညွး ကသောကမှော တဈခှီထပမွံ၍ ပှီးလိုကရွငွး စောကခွေါငွးထဲမှစောကရွညမွှား အသညွးအသနွ ထှကလွှှံကလှာရပှနပွါသညွ။ မှတထွှနွး ခဏနားပှီး အရကခွှကဆွီ လကလွှမွးလိုကသွညွ။ တဈခှကွ ပှီး နောကတွဈခှကွ … မီးတောကအွရကပွှငွးပှငွးက ခကှခွငွှးကှီးအာနိသငပွှလာသညွ။ စောစောပိုငွးက ကုနခွမွးသှားသည့ွ အားအငတွှကေ ပှနလွညပွှည့ဝွလာရသလိုပငွ။ အမှညွးအဖှဈဝယလွာသည့ွ ကှကအွသညွးအမှဈတဈဖတကွို ကောကဝွါးရငွး နောကွ အသညွးတဈဖတကွို မအုနွးပါးစပထွဲခှံ့ကာကှှေးလိုကသွညွ။

မအုနွးကှကှနပေနွေပကွလေးပှုံးကာ အသညွးဖတလွေးကို ကိုကဝွါး၍နပေါသညွ။သူ့ရငခွှငထွဲတိုးဝငကွာ ခေါငွးကလေးမှီလိုကရွငွး “သိပမွသောကနွဲ့ မောငလွေးရယွ တနဆွေး လှနဘွေး တဲ့ ” “ဒီလိုညမှိုးအတှကွ သူကဆေးဖှဈတာပေါ့ မမအုနွးရဲ့” “အဲဒါက အားရှိလို့လား ” မအုနွးကသူ့ကို မကှစွကလေးခှီ၍ မေးလိုကတွော့ “ဟငွး ဒါတော့မသိပါဘူး သောကပွှီးလိုးရငွ မိနွးမခိုကတွယဆွိုလို့ပါ ဟဲဟဲ ” “အို မမအဖို့ တော့ အရကမွလိုပါဘူး ပှီးတော့ မောငလွေးက ဒီအတိုငွးလိုးရငတွောငွ တဈခှီတဈခှီ တဈနာရီနီးနီးလောကကွှာတဲ့ဥဈစာ ခုလိုသာ သောကပွှီးလိုးရငွ မမတော့ အသကဘွယနွားထှကရွမယွ ဆိုတာတောငွ သိမှာမဟုတတွော့ဘူး ဟငွးဟငွး ” သူမအပှောနှင့ွ ဟနအွမူအယာကလေးကှောင့ွ မှတထွှနွးရငထွဲ လှိုငွးထလို့သှားပှီး မအုနွးခါးလေးကို စှေ့ကနဲပှေ့ဖကကွာ တရကှမွးပငွ နမွးစုပပွဈလိုကမွိပါသညွ။

သူမကိုအိပယွာပေါဆွှဲလှဲခလှိုကပွှီး နို့စို့လိုကွ ကိုငလွိုကွ စောကပွတနွှိုကဆွှလိုကနွှင့ွ အတနကွှာတော့ နှဈယောကသွား ရငခွုနသွံမမှနဘွဲဖှဈလာခဲ့ကှပှီး မှတထွှနွးလညွး သူမကို အိပယွာပေါမွှာ ပကလွကွ အနအထေားအတိုငွး သူ့လီးကို မအုနွး၏ စောကပွတထွဲထည့သွှငွး၍ အပေါစွီးကနေ ဆောင့ကွာ ဆောင့ကွာဖှင့ွ နောကတွဈခှီ အပီအပှငွ ထပဆွှဲလိုကသွညွ။ အရကပွှငွးကှောင့လွားတော့မသိ။ ဒီတဈကှိမမွှာ တကယပွဲ တဈနာရီလောကကွှာအောငွ သုကမွထှကနွိုငဘွဲ ရှိကာ မှတထွှနွးလညွး ပုံစံအမှိုးမှိုးပှောငွး၍ တရကှမွးပငွ ရှိသမှှအားကုနထွုတကွာ လိုးဆောင့ပွဈလိုကပွှီး မအုနွးခမှာမှာလညွး တဈခှီပှီးတဈခှီဆကတွိုကွ ပှီးနရသဖှေင့ွ စောကပွတတွှေ ပူထူကှိနွးစပွ၍ သှားရလသညွေ။ မအုနွးကို ပှနခွှင့မွပေးသေးဘဲ ဒီအတိုငွးသူ့လီးကို သူမစောကပွတထွဲမှာ ထည့စွိမပွေးထားရငွး နှဈယောကသွား ကာမစိတပွှနနွိုးထကာ။

သူ့လိငတွနတွောင့တွငွးလာပှီး သူမစောကပွတလွညွး တရှရှပှနဖွှဈ၍လာခှိနမွှာ နောကထွပတွဈခှီ ခှေးကုနွးလိုးဆောင့လွိုကကွှပှနပွါသညွ။ မအုနွး စောကပွတတွဈခုလုံး သူအလိုးကောငွးမှုကှောင့ွ ပှဲပှဲလနွ၍ပငွ နခှပှေေီ။ မအုနွးလညွး ဒီတဈနေ့ ဒီတဈညတညွးနှင့ပွငွ သူမဘဝမှာ ကှကလွပကွှီးဖှဈကာ အရူအမူး လိုအပလွှှကရွှိသည့ွ လီးအရသာကို တငွးပှည့ကွပှပွှည့ွ ဖူဖူလုံလုံကှီးပငွ ရရှိလို့သှားရတော့သညွ။ရကသွတတြ တဈပတခွန့ွ ကှာမှင့သွှားသညွ။ မှတထွှနွးနှင့မွအုနွး နေ့စဉရွကဆွကဆွိုသလိုပငွ အငတငွတအွပှတပွှတနွှင့ွ အတိုးခှ အခစှစွခနွးဖှင့ပွှီး သူ့အိပခွနွးထဲမှာ နှဈယောကကွမဘြာတညဆွောကလွှှကရွှိကှရာက အိမကွှီးရှငမွိသားစုတှေ ပှငွဦးလှငကွနေ ပှနလွညရွောကရွှိလာတော့မှ သူတို့နှဈယောကကွိုယရွှိနသွတမွိကှတော့သညွ။

အိမရွှငွဦးကောငွးဇံ၏ဇနီးဖှဈသူ ဒေါကွှော့ကှော့မရယွေ သူမ၏သားသမီးသုံးယောကအွနကွ အငယဆွုံးသမီး မို့မို့ရယွ အကှီးဆုံးသမီးမှမှေးသည့ွ သူမ၏မှေးမကလေးနှဈယောကရွယွ အားလုံးပေါငွး လေးယောကဖွှဈပှီး သမီးကှီးတငမွရေီနှင့အွလတမွစနဒြီခှိုကတော့ သူတို့အိမထွောငနွှင့သွူတို့ ဥရောပတိုငွးပှညတွဈခုမှာ အခှခနှထေေိုငနွကှပှေီဖှဈသညွ။ သမီးကှီးတငမွရေီမှာ အသကွ ၂၅ နှဈတငွးတငွးပှည့ခွဲ့ပှီဖှဈပှီး သူမမှာ ငါးနှဈအရှယသွားတဈယောကနွှင့ွ လေးနှဈသမီးလေးတဈယောကရွှိကာ နှဈယောကစွလုံးကို မိခငဒွေါကွှော့ကှော့မလကထွေဲ အပနွှံထားပှီး အရှယရွောကမွှသာ ခေါယွူမညဟွု တိုငပွငထွားကှသညွ။ အလတမွကတော့အသကွ ၂၃ နှဈဝနွးကငှခွန့ွ အိမထွောငကွတှာ တဈနှဈခှဲလောကသွာ ရှိသေးတာမို့ သားသမီးမယူဖှဈကှသေးခှေ။

ကှယလွှနသွူဦးကောငွးဇံနှင့ဒွေါကွှော့ကှော့မမှော သှေးသားရငွးခှာသမီးမိနွးကလေးသုံးယောကအွပှငွ ဦးကောငွးဇံ၏ညီဖှဈသူမှမှေးသော တူတောစွပသွည့ွ အောငသွိနွးဇံဆိုသူကိုလညွး သားအဖှဈ မှေးစားထားခဲ့သေးသညွ။ သူက ကယားပှညနွယရွှိ သတတြုမိုငွးတဈခုမှာ လုပငွနွးရှငတွဈယောကအွဖှဈ ဦးစီးလုပကွိုငနွပှေီး ဒေါကွှော့ကှော့မတေို့ မိသားစုဝငငွှကေို အမှားဆုံး ကူညီထောကပွံ့ပေးနသေူ တဈယောကလွညွးဖှဈပသညွေ။ သူမ၏အငယဆွုံးသမီးမို့မို့မှာ တကကြသိုယတွှငွ ပညာသငကွှားဆဲ အသကအွားဖှင့ွ ၁၈ နှဈအရှယခွန့သွာ ရှိဦးမညွ။ အိမဖွောမွလေး ဖှေးဖှေးနှင့အွသကအွရှယခွငွှး အတူတူလောကပွဲဖှဈသညွ။ သူတို့ လူစုံပှနရွောကလွာကှ၍ မှတထွှနွးလညွး ကလေးတှေ ကှောငွးပို့ ကှောငွးကှိုနှင့ွ အငယမွ မို့မို့ကိုရော ဒီနှဈမှသူငယတွနွးစတကသွည့ွ မှေးအကှီးကောငကွဈကဈကိုရော အကှိုအပို့လုပရွငွး အလုပကွတောရွုံနှင့ွ မအားလပနွိုငတွော့ပေ။

ညဖကလွူခှတေိတခွှိနကွမှှသာ နှဈယောကသွားတှေ့ဆုံနိုငကွှသညွ။ ဒါတောငမွှ အရငကွလိုညတိုငွး မဟုတတွော့ဘဲ လူသူအလဈကိုစောင့ွ၍ နှဈရကခွှား သုံးရကခွှားမှတဈခါ ဆိုသလို သူ့အခနွးမှာ လာရောကတွှေ့ဆုံကာ အခစှပွှဲနှှဲဖှဈကှသညွ။ ဒီကှားထဲမှာ မှတထွှနွးက အပှောငွးအလဲလေးအဖှဈ သူတဈခါကပှောပွါးဖို့ဆိုပှီး ခေါယွူခဲ့ဖူးသည့ွ ကောငမွလေး ( အညို )ကို တဈကှိမနွှဈကှိမသွှားရောကွ ခေါဆွောငလွာခဲ့ကာ အတူပှောပွါးလိုကကွှသေးသညွ။အညိုမှာ သူ့ကိုအတောကွလေးအရေးပေးပှီး သံယောဇဉလွညွးတောတွောရွှိပုံရပသညွေ။ တဈနေ့တော့ ဒေါကွှော့ကှော့မကေ မှတထွှနွးကို ပဲခူးသို့ ကိဈစတဈခုနှင့သွှားရောကမွညဖွှဈကှောငွး ပှောဆို၍ ကားအထုတခွိုငွးလိုကပွှီး မနကွ၁၀ နာရီလောကမွှာ အိမကွနေ နှဈယောကသွားထှကခွဲ့ကှသညွ။

ဒေါကွှော့ကှော့မမှော အသကအွားဖှင့ွ ၅၀ ဝနွးကငှခွန့ွ ရှိမညဖွှဈပှီး အသားအရဖှေူဝငွးကာ အရပမွှင့မွှင့ွ ကိုယလွုံးကိုယထွညတွောင့တွငွးဖှံ့ထှား၍ အခှိုးအစားကနှပှပှဈေ လှပသူဖှဈကာ အသကအွရှယနွှင့ွ မလိုကအွောငွ အရှယတွငနွုပှိုသည့မွိနွးမခှောကှီးတဈဦးလညွးဖှဈသညွ။ စိတတွော့ နညွးနညွးထကပွုံရသညွ။ တဈအိမသွားလုံး သူပှောသမှှကို နာခံကှရသညွ။ မှတထွှနွးအပေါမွှာတော့ သူကောငွးမှနစွှာပှောဆိုဆကဆွံသညွ။ အခှား သူစိမွးယောကွှားသားမှားနှင့ွ ရောနှောပတသွကမွှု မရှိသောလွညွး မှတထွှနွးကိုမူ အိမသွားခငွှးဖှဈ၍ လားတော့မသိ။ တခှားသူနှင့ွ မတူအောငွ မကှနွှာသာပေးသူဖှဈသညွ။ ကားပေါမွှာ နှဈယောကသွား ထှရောလေးပါးစကားပှော၍ မောငွးနှငလွာကှရငွး ရနကွုနကွအထှကမွှာ သူမ ညကတဈညလုံးဗှီဒီယိုကှည့ပွှီး အိပရွေးပကှထွား၍ အိပခွငှသွညဆွိုကာ ကားရှေ့ခနွးထိုငခွုံမှာ မှတထွှနွးဖကကွို ကိုယကွို ခပလွှှောလှှောကလေးထား၍ မကှလွုံးအသာမှိတကွာ အိပလွကှသွား လိုကပွါစီးနငွးလာခဲ့ပါသညွ။

မှတထွှနွးလညွး ကားမောငွးရငွး သူမ ဖကကွိုမသိမသာစောငွးငဲ့ကှည့ကွာဖှင့ွ ဒေါကွှော့ကှော့မေ၏ လညဟွိုကအွငွကြှီအောကမွှ ရငသွားဆိုငွ အသားထဈကှီးနှဈမှှှာက မို့မောကတွငွးကှှနကှပှေီး မှတထွှနွးစိတကွို အထူးပငဆွှဲဆောငညွှို့ငငလွှှကရွှိလသညွေ။ ဂီယာတံကို ကိုငထွားသော မှတထွှနွးလကတွဈဖကကွလညွး သူမ၏ထမီပှော့အောကမွှ နှေးထှေးနူးညံ့လှသော ပေါငသွားအိအိတဈဖကကွို အမှတမွထငွ လာရောကထွိတှေ့မိလှှကွ … ။ မှတထွှနွးစိတတွှလှေုပရွှားလာသညွ။ ဖောကပွှနလွိုစိတမွှား တဖှားဖှားဖှဈပေါလွာခဲ့ရသညွ။ ဒီအခှိနမွှာ နှဈနှဈခှိုကခွှိုကအွိပမွောကနှဟနဖွှေင့ွ ဒေါကွှော့ကှော့မေ ကူရှငကွိုမှီထိုငနွရောက ဇကကွလေးလိမကွာ သူ့ဖကကွို စောငွးငိုကကွလှာတာမို့ မှတထွှနွးက ကပှာကယာပငွ သူမပုခုံးကလေးကို ဘယဖွကလွကဖွှင့ွ အသာထိနွးကိုငကွာပှေ့ဖကွ၍ နသေားကအှောငွ သူမကိုယကွိုပှငပွေးလိုကရွပါသညွ။

အိပခွငှမွူးတူးဖှဈနသညေ့ွ သူမမကှလွုံးကို မဖှင့ခွငှဖွှင့ခွငှနွှင့ွ ဖှင့ကွှည့ကွာ “မမ အိပပွှောသွှားတယွ ကိုထှနွး ” “မမကှော့ အိပခွငွှ ဆကအွိပလွေ … ပဲခူး ရောကရွငွ ကှှနတွောနွှိုးမှာပေါ့ ” “အငွး အိပမွယွ နောွ … ကိုထှနွး ” ဒေါကွှော့ကှော့မေ ထိုငနွရောက ကူရှငမွှာကှေးကှေးလေးလှဲအိပခွလှိုကရွငွး သူမ၏ ညာဖကလွကကွ မှတထွှနွးပေါငတွဈဖကကွို လာရောကထွိကိုငထွားလိုကသွညွ။မှတထွှနွးစိတထွဲ တဈမှိုးဖှဈသှားသညွ။  “ဒီပေါမွှာ ခေါငွးအုံးပှီး အိပပွါလား မမ ” ဘယလွိုကဘယလွိုပှောမိသှားသညမွသိ။ မှတထွှနွးသူ့ပေါငတွဈဖကပွုတပွှီး ဒေါကွှော့ကှော့မကေို ပှောလိုကတွော့ သူမမကှလွုံးကလေး ဝေ့၍ ကှည့လွိုကပွှီး … “ကိုထှနွး မောငွးရခကနွမှောပေါ့ ” “ရပါတယွ ဖှေးဖှေးမောငွးမှာ ပါ မမ ရဲ့ လာ ” ဒေါကွှော့ကှော့မေ သူ့ပေါငပွေါကွိုမမီမကမွးလေးခေါငွးအုံးအိပလွိုကရွာ သူမမကှနွှာကလေးက ပေါငခွှကှားမှ မှတထွှနွးအငွဂြါကှီးနှင့ွ မထိတထိကလေးဖှဈသှားသညွ။

မှတထွှနွးလကတွဈဖကကွလညွး သူမကိုယပွေါကွို ရောကရွှိသှားပှီး ခါးကလေးကို ထိနွးကိုငပွေးထားသလို ပှေ့ဖကထွားသလိုပုံစံဖှင့ွ … သူ့လကကွ ရငသွားအိအိတဈဖကကွို ကောငွးစှာ ထိတှေ့မိသှားသညွ။ဒေါကွှော့ကှော့မလညွေး စောစောကလောကွ ငိုကမွှညွးမနတေော့ဘဲ မှိနွးရုံသာမှိနွး၍နပေါသညွ။ ရုတတွရကွ … မှတထွှနွးအံ့သှဖို့ အခှိနတွောငမွရလိုကပွါခှေ။ သူမအပှုအမူကှောင့ွ မှတထွှနွး မငသွကမွိသှားရသညွ။ “အို မ မ ” “…… …… ” ဒေါကွှော့ကှော့မေ သူ့လီးကို ကိုငလွိုကခွှငွးကှောင့ွ ဖှဈသညွ။ ကိုငရွုံသာမဟုတွ ဆုပကွာဆှဲကာ ဆှကစားနပသညွေေ။သူ့ကိုမော့၍ကှည့ကွာဖှင့ွ သူမနှုတမွှလညွး … “မောငလွေး မငွး မိနွးမ မယူတော့ဘူးလား ” “အောွ အငွး ဟငွး မ မ ကှှနွ ကှှနတွောွ …” “ဘာလဲ ရှကနွသလေား ကိုထှနွး ” ဆိုပှီး သူမလကကွ မှတထွှနွးလီးကို အလှတမွပေးဘဲဆုပမွှဲဆုပကွိုငထွားပှီး ဂှငွးတိုကသွလို ဆောင့ကွာဆောင့ကွာပေးလိုကရွာ လီကှီးမှာ ရုတခွညွှးတောငမွတလွို့လာခဲ့သညွ။

ကားလေးက လမွးဘေးမှာထိုးဆိုကရွပတွန့သွှားသညွ။ ဒေါကွှော့ကှော့မေ မှတထွှနွး၏ပုဆိုးကို ဖှလှှေော့ခှှတခွလှိုကရွာက မှတထွှနွးပေါငကွှားထဲကို သူမမကှနွှာအပကွာ မှောကအွိပခွလှိုကပွါသညွ။ “မမ ကှော့ အ အား မယုံနိုငစွရာပဲ မမရယွ ” ဟုတသွညွ။ မှတထွှနွးပှောမညဆွိုလညွး ပှောစရာ… မယုံကှညနွိုငစွရာကောငွးလှနွးနသညွေ။ ဒေါကွှော့ကှော့မေ၏ စိတကွို သူမမှလှဲ၍ ဘယသွူတဈဦးတဈယောကမွှလညွး ခန့မွှနွးနိုငလွိမ့မွညွ မဟုတပွါခှေ။ လငဖွှဈသူကှယလွှနပွှီးကတညွးက သူမ တဈပါးသောယောကွှားမှားနှင့ွ တဈကှိမတွဈခါမှပငွ မဖောကပွှားမိအောငွ တတနွိုငသွလောကွ ထိနွးခှုပထွားနိုငခွဲ့သညွ။ တဈခုပဲ ပှောစရာရှိသညွ။ သူမက မဟာဆီ မဟာသှေးပဲပါလို့လားတော့မသိပါခှေ။ တဈခုခုလုပဖွို့ ဆုံးဖှတပွှီးပှီဆိုလှှငလွညွး သူမကို ဘယသွူတဈဦးတဈယောကွ ဘယအွရာပငဖွှဈပစေ တားဆီးလို့ မရနိုငတွာ အမှနပွဲဖှဈသညွ။

အနောကတွိုငွးအလိုအရ (Will Power) အားကှီးသူ ဟုဆိုရမညလွားတော့မသိခှေ။ ယခုလညွး မှတထွှနွးကို အေးအေးလူလူ နှဈယောကတွညွးတှေ့နိုငဖွို့ တမငတွကာသူမဖနတွီးခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။ ဒီကောငလွေးကို သူမ လိုခငှသွညွ။ လိုခငှသွညဆွိုတာကလညွး ကှငယွာအပနွှငွးဖို့ အရေးကို ဆိုလိုခှငွးမဟုတဘွဲ လိငမွှုဆိုငရွာသကသွကွ ကာမလိုအငဖွှည့ဆွီးဖို့ရနွ အသုံးပှုလိုခှငွးသာဖှဈသညွ။ ပဲခူးသှားမည့ကွိဈစက သိပရွေးကှီးခှငကွယှတွော့မဟုတပွေ။ သူမ၏မိတဆွှတဈေဦးမှ အကှံပေးခကှအွရ ယောကွှားရှိစဉကွ ဝယယွူထားခဲ့သော မှယောမှားအတှကွ စာရငွးအငွးဆိုငရွာ ( လန ၂၉ ပုံစံ စသညဖွှင့ွ ) အပှောငွးအလဲတခှို့ပှုလုပရွနွ ဋဌြာနဆိုငရွာတာဝနရွှိသူတဈဦးထံ လာရောကတွှေ့ဆုံရခှငွးသာဖှဈသညွ။ သူမအနနှငေ့ွ ဤကိဈစကို ကိုယတွိုငမွလာနိုငလွညွး ကိုယစွားလှယလွှှဲအပွ၍ စီစဉနွိုငသွညဖွှဈရာ အရေးတကှီးအခှအနမှေေိုးမဟုတမွှနွးသိသာလှပသညွေ။

ကားလေးက မှို့ပှငထွှကသွည့ွ လမွးဘေးတဈနရောမှာ ငှိမသွကစွှာရပတွန့လွှှကရွှိသညွ။ ကားလေးအတှငွးမှာတော့ ဒေါကွှော့ကှော့မတဈယေောကွ မှတထွှနွးပေါငကွှားထဲ သူမမကှနွှာ အပထွားရာကနေ ခေါငွးမဖောနွိုငသွေးပေ။ အတနကွှာမှ သူမလှဲအိပနွရောက ထလာပှီး … “ကိုထှနွး မမကို တဈမှိုးထငနွပှေီလား ” “မထငွ ပါဘူး မမကှော့ ရယွ ” “မမ ခုလိုဖှဈတာ တမငလွုပတွာမဟုတပွါဘူး ဒါပမယေ့ွ မမ မငွးကို စိတဝွငစွားမိတာတော့ အမှနပွါပဲ ” “ပှောပါ …မမ ” “မမအကှောငွးလဲမငွးအသိပဲလေ မမဟာ လငသွမေုဆိုးမတဈယောကွ ပှီးတော့ သမီးသုံးယောကအွမလညွေး ဖှဈတယွ မမကိုယ့ကွိုကိုယွ ဘယလွောကထွိနထွိနွးသိမွးသိမွးနလောခဲ့တယဆွိုတာ မငွးမကှမွှငပွဲလေ ဒါပမယေ့ွ လူဟာလူ မိနွးမဟာမိနွးမပါပဲ မမလညွးသူမှားတကာလို ကာမဂုဏခွံစားခငှတွဲ့ သှေးနဲ့ကိုယွ သားနဲ့ကိုယွ အရှယရွှိသေးတဲ့မိနွးမသားတဈယောကပွါ။

ဒီလောကပွှောရငွ မငွးနားလညနွိုငမွှာပါ မောငလွေး ” “မမကို ကှှနတွောွ နားလညပွါတယွ မမဘာလိုခငှသွလဲ ကှှနတွောွ ဖှည့ဆွီးပေးမယွ ဒီအတှကွ ဘာအခှင့အွရေး တဈခုမှ ကှှနတွောမွယူဘူးဆိုတာ မမကှော့ကို ရဲရဲကှီးကတိပေးပါတယွ မမ ယုံပါ ” “ဟငွးဟငွး မငွး …တကယပွှောတာနောွ မောငမွှတထွှနွး ” “တကယွ ဘုရားစူးရစေ့ မမ ကှော့ ရယွ ” “ဒါဖှင့ွ မမ မငွးကို ယုံလိုကတွော့မယွ မောငလွေး ” ဒေါကွှော့ကှော့မေ ပှောရငွးက သူမကိုယပွေါကွ အငွကြှီကို စတငခွှှတပွေးလိုကလွသညွေ။ဒေါကွှော့ကှော့မေ၏ဘရာအောကမွှ နို့ကှီးနှဈလုံးမှာအယအွယထွှားထှားကှီးဖှဈသညွ။ သူမက ဘရာစီယာကှိုးကလေးကို လှှော့ခပှေးလိုကတွော့ နို့ကှီးနှဈလုံးက ဘရာအောကကွနေ ခုနထွှကလွာသညွ။ မှတထွှနွး သူမနို့နှဈလုံးကို လကဖွှင့ွ စုံကိုငွ၍ ဖစှနွယလွိုကသွညွ။

သူ့ကိုယကွို နရောရှှေ့လာပှီး နို့နှဈလုံးကို တဈလှည့စွီကုနွးစို့ပေးသညွ။နို့အောကခွှကနေေ စုံကိုငွ၍ နို့သီးခေါငွးလေးနှဈခုကို နာနာလေးစို့ပေးလိုကတွော့ ဒေါကွှော့ကှော့မကေော့ပှံ၍သှားကာ မှတထွှနွးကိုယလွုံးကှီးကိုသူမ၏ လကနွှဈဖကဖွှင့ွ သိမွးကှုံးဖကထွားလိုကရွငွး … ကားလေးထဲမှာ သူမ၏ တဟငွးဟငွး ရယမွောသံကလေးမှား ပှံ့လှင့ွ၍သှားရခှပှေီ။ “မမ တှေ့ခငှပွှီ ” “ဟင့အွငွး ဟိုရောကမွှတှေ့ ခု လမွးပေါမွှာကှီးဖှဈနတော ” “အငွး ” “ဟိုရောကရွငွ တညွးခိုခနွးတဈခုခုဆီသာ တနွးမောငွးသှားလိုကွ မောငလွေး ကှားလား ” “ကောငွးပါပှီ မမကှော့ ” မှတထွှနွးလကမွှားက သူမကိုစရံသတသွည့အွနနှငေ့ွ ပေါငကွှားထဲကိုလကထွည့ကွာ သူမ၏အဖုတကွို နှိုကစွမွး နသညွေ။ အဖုတကွလေးမှာဖုဖုဖောငွးဖောငွးဖှဈလှှကွ စိုစိစိကလေး အရညမွှားစိမ့ယွိုကနှတောကို တှေ့ရသညွ။

“ကဲပါ ကားကိုသာမှနမွှနမွောငွး မမ မငွးတှေ့ခငှတွာ ပှပေးမယွ ” “တကယနွောွ ” ဒေါကွှော့ကှော့မေ သူ့ကိုမခှိုမခဉှကွလေးကှည့ွ၍ မကှလွုံးတဈဖကကွို အသာမှိတကွာ လှှာကလေးတဈလဈ ထုတပွှလိုကလွသညွေ။ ကားလေးက လမွးမကှီးပေါကွိုတကလွာပှီး တရှိနထွိုးကှီး မောငွးထှကွ၍ လာခဲ့လသညွေ။ “မောငလွေး ဒီမှာ ” ဆိုပှီး ဒေါကွှော့ကှော့မေ သူမ၏ထမီကို အောကနွားကနေ အသာပင့လွှနတွငလွိုကရွာက ထမီအောကကွို လကလွှှိုပှီး အောကခွံပငတွီကလေးကို ဖငကွိုကှှ၍ ခှှတပွဈလိုကကွာ ထမီကို သူမခါးအထကဆွီလှနတွငပွှ လိုကလွသညွေ။ ပငတွီမရှိတော့တာမို့ အမှှေးအမှငွ ကှေးကှေးနကနွကအွဖုတကွလေးအကှားမှ ဖောငွးကှှကာနသေော သူမ၏စောကပွတမွှာ အကာအကှယမွဲ့စှာဖှင့ွ ဘှားကနဲထှကပွှူလာခဲ့ရလှှကွ။

ဒေါကွှော့ကှော့မေ သူမ၏စောကပွတကွို လကဝွါးဖှင့အွသာအုပွ၍ ပှတသွီးပှတသွပွ လုပပွှလာလသညွေ။ အကှဲကှောငွးကလေးကို ဖှဖှရှရှကလေးပှတွ၍ မှတထွှနွးဖကကွို မှငသွာအောငွ အဖုတတွဈခုလုံးကို ကိုငပွှ ဖှဲပှလုပနွသညွေ။မှတထွှနွးလညွး သူ့လီးကှီးကို ပုဆိုးအောကကွနလှနတွေငလွိုကကွာ ဒေါကွှော့ကှော့မေ အရှေ့မှာ ခပတွညတွညပွငွ လီးဂှငွးတိုကပွှနမေိလပှေီ။ မှတထွှနွး ကားကို မနညွးကှိုးစားပှီး ဖှောင့အွောငမွောငွးခဲ့ရသညွ။ စတီယာရငကွို လကတွဈဖကကွ ကိုငကွာ လီးကို တဈဖကကွဆောင့ဆွောင့ပွှကာဖှင့ွ ဒေါကွှော့ကှော့မေ ကလညွး သူမစောကပွတကွို လှနဖွှဲပှနရောမှ လကတွဈဖကကွ မှတထွှနွးလီးကို လာရောကဆွုပကွိုငကွာ ဂှငွးရိုကပွေးနရငွေး မှတထွှနွးလညွး တဈခကှတွဈခကွှ အခှင့အွရေးရလှှငွ ရသလို သူမစောကပွတကွို နှိုကပွှတပွေးနလေိုကကွာ ပဲခူးမှို့သို့ ရောကမွှနွးမသိ ရောကရွှိလာခဲ့ကှသညွ။

လိပပွှာကနဖွကကွ အသိအိမတွဈအိမဝွငွ၍ စကားအနညွးငယွ ဝငရွောကပွှောဆိုပှီး ပှနလွှည့လွာမညဟွု ဆိုကာ တညွးခိုခနွးတဈခုဆီကို ဦးတညွ၍ မောငွးလာခဲ့လိုကလွသညွေ။ အခနွးတဈခုထဲကို နှဈယောကသွားလှမွးဝငလွိုကသွညွ။ “လိုး ခငှပွှီ … မမ ရယွ ” “အို ဟငွး ဟငွး …ဟငွး မငွး မငွးနောွ ” “မမစောကဖွုတကွို ခုနကလို လှနပွှ … နေ… နေ ထမီ မခှှတနွဲ့ဦး …ထမီအောကကွနပေဲ လှနပွှ ကှည့ခွငှလွို့ ဟငွးဟငွး ” “ရတယွ မငွးကှည့ဖွို့ပဲလေ ကဲ ဒီမှာ ဝအောငသွာကှည့ွ ဟငွး ဟငွး ဟငွး ” ဒေါကွှော့ကှော့မေ ကုတငပွေါမွှာခှဆငွေးထိုငလွိုကရွာက စောစောတုနွးက ကားပေါမွှာလုပသွလိုပငွ သူမထမီကို ခါးအထကဆွီ ပင့လွှနတွငပွှလိုကပွါသညွ။ စောကဖွုတတွဈကှငွးလုံး အတိုငွးသားပေါပွှီး ထူထပသွောအမှှေးအမှငအွဖုတကွလေးကို မှတထွှနွးက သူ့လကဖွှင့သွပွ၍တငလွိုကရွာက။

သူမခှရငွေးမှာ ထိုငခွလှိုကရွငွး စောကဖွုတကွိုမကှနွှာအပပွှီး ပါးစပဖွှင့ွ လှမွး၍ စုပနွမွးနလေိုကပွါတော့သညွ။ “အို မောငွ မှတွ ထှနွးးး …… …… ” ဒေါကွှော့ကှော့မေ ဖီးလွ အရမွးတကသွှားရသညွ။ မှတထွှနွးခေါငွးကို သူမ၏ လကနွှဈဖကနွှင့ဖွိကာဖိကာဖှင့ွ စောကပွတကွိုကော့ကော့ပေးလိုကရွငွး ကုတငကွှီးပေါကွို နောကပွှနလွဲပှိုကသှှားရလသညွေ။ မှတထွှနွး သူမကို လုံးဝကို အနားမပေးတော့ပှီ။ သူ့အလုပရွှငလွညွးဖှဈ အသကအွရှယနွှင့မွလိုကအွောငွ အရှယတွငနွုပှိုသည့ွ အလှပဂေးမမ တဈယောကလွညွး ဖှဈသည့ွ မမကှော့စောကပွတကွို မရှံမရှာပငွ လှှာဖှင့ွ တပှတပွှတယွကွ၍ စောကစွေ့ကလေးကို စုပကွာစုပကွာ ဆှနှူးပေးနသညွေ။ ဒေါကွှော့ကှော့မေ လုံးဝသညွးမခံနိုငလွောကအွောငွ တဟီးဟီး ညညွး၍ အပှတပွငထွှန့လွူးလာရတော့သညွ။

မှတထွှနွးက သူ့လကခွှောငွးမှားနှင့သွူမစောကခွေါငွးကလေးထဲကို နှိုကကွာနှိုကကွာ ဆောင့ထွိုးပေးလိုကရွငွး အစိကလေးကိုလညွး မလှတစွတမွးခဲ၍ စုပငွုံပေးနသညွေ။ဒေါကွှော့ကှော့မေ အခေါငွးကလေးထဲမှစောကရွညမွှား မပှတပွငစွီးကလှာသညွ။ စောကပွတတွဝိုကကွို လှှာနှင့ရွဈဝိုကကွာ အစိကိုလှုပဆွှလိုကွ စောကခွေါငွးထဲ လှှာတဈခုလုံး ထည့သွှငွး မှှနှေောကလွိုကလွုပရွငွး မှတထွှနွးလညွး သူမအရညတွှေ မဟားဒယားထှကကွာ ပှီးဆုံးခှငွးသို့ ရောကတွော့မည့အွဖှဈကို ခန့မွှနွးလိုကမွိ၍ သူ့လီးကှီးကိုပှငကွာ သူမစောကပွတအွဝမှာ လာရောကတွေ့ခှိနွ လိုကလွသညွေ။ “မငွး လီးကှီးနဲ့ တအားဆောင့မွလိုးနဲ့နောွ ကိုထှနွး ” “စိတခွှ မမကောငွးအောငွ လုပပွေးမှာပါ ” မှတထွှနွးပှောလိုကပွှီး သူမစောကပွတနွှုတခွမွးသားတှကေို လီးထိပနွှင့ွ ထိုးထိုး၍ ကောတွငလွိုကွ ထိုးနှဈဆှလိုကလွုပနွပေါသညွ။ စောကရွညတွှေ ပိုပိုထှကလွာသညွ။

“မမက အရညတွှေ အရမွးသနတွာပဲနောွ ” “အို မငွး လီးကှီး … ဒီလောကဆွှနတေဲ့ဥဈစာ ဟငွး …ဟငွး ” “ကှှနတွောလွိုးမယနွောမွမ ကှှနတွော့လွီးလညွး ကားပေါမွှာ မမစုပထွားတာနဲ့ တောငခွငှတွိုငွးတောငနွပှေီ လိုးခငှလွှပှီ ” မှတထွှနွး တမငတွကာပငပွှောလိုကရွာ ဒေါကွှော့ကှော့မကေ … “လိုးပါ အားရပါးရလိုး အိမကွရှငသွာ ဣနှဒြေမပကှစွနေဲ့ မောငလွေး ကှားလားမမ ပှောတာ ” “ဟုတကွဲ့မမ စိတခွပှါဗှာ ” မှတထွှနွးပှောလိုကရွငွး သူမပေါငတွနနွှဈဖကကွို ပှဲပှဲကားကားလုပစွလေိုကရွာက စောကပွတအွဝမှာ တေ့၍ထားသည့ွ သူ့လီးဒဈထိပကွှီးကို ဒေါကွှော့ကှော့မေ၏ စောကပွတအွခေါငွးပေါကကွလေးထဲသို့ စှတွ ဗှှတွ … ဆိုပှီး အားနှင့ဖွိဆောင့လွိုးခလှိုကလွသညွေ။ လီးက သူမစောကခွေါငွးကလေးထဲကို တဝကနွီးနီးလောကွ တဈကှပစွှာ တိုးဝငသွှားသညွ။

“အ အမေ့ … အင့ွ … အိ ” ဒေါကွှော့ကှော့မေ မကှနွှာကလေးရှုံ့မဲ့လို့သှားပှီး သူ့လကမွောငွးနှဈဖကကွို သူမလကနွှဈဖကဖွှင့ွ တငွးတငွးကှီးလာရောကဆွုပကွိုငလွာသညွ။ “နာသှားလား မမ ကှှနတွောွ ဖှေးဖှေးလိုးပေးမယွ ” “ရတယွ မောငထွှနွး မငွးအဆငပွှသလေို လိုးပါ မမကှိုကတွယွ မမစောကပွတကွ လီးမဝငတွာကှာပှီဆိုတော့ နညွးနညွးတော့ ကှပနွမှောပေါ့ မောငလွေး ” ပှောပှီး သူ့မကှနွှာကိုစေ့စေ့မော့လို့ကှည့လွိုကရွာက “ပှီး …တော့ မငွး က … လီး တအားကှီးတယွ မငွးလီးကို မမခံကှည့ခွငှတွယွ ” ဟုပှောလိုကရွငွး မှတထွှနွးခါးကို တအားပငဖွကတွှယထွားလိုကပွါသညွ။ မှတထွှနွးလညွး ကာမအဆိပကွ ငယထွိပရွောကနွပှေီဖှဈ၍ ဒေါကွှော့ကှော့မေ၏ ဖငသွားကှီးနှဈဖကကွို တငွးတငွးပငဆွုပကွိုငဆွှဲယူကာဖှင့ွ တဇှပဇွှပွ တဗှပဗွှပွ အသံမှညအွောငပွဲ လေးငါးဆယခွကှမွက ဖိဖိဆောင့ခွလှိုကတွော့၏။

“အားးးး ကောငွး ကောငွးလိုကတွာ အထှနွးရယွ မောငွ မောငလွေး လိုး လိုးစမွး ကှမွးကှမွးလိုးစမွးပါ မမကှော့စောကပွတကွှဲရငွ ကှဲ ပစေ မညှာနဲ့ သိလား အိ အိ အင့ွ အင့ွ ဟင့ွ ” “စှတဖွှတဗွှပွ ဘုတဖွတွ ဘုတဘွုတွ စှပွ ဖှပွ ဘုတွ စှိဇှပွ ဖှပွ ဗှပွ ” “အ အ ကောငွးလိုကတွာ မောငလွေး မငွးလီးကှီး ပှည့ကွှပနွတောပဲ နောွ လိုးစမွး လီးအရငွးထိ တဆုံးထည့ပွှီး လိုးပဈလိုကစွမွး ဟငွးဟငွး ” မမကှော့ အပှတထွနနွပှေီ။ ဏှာအပှတထွနပှေီ လို့ ဗဒငပွေငမွေးစရာမလိုဘဲ ပှောနိုငသွညွ။ မှတထွှနွးက … “မမကှော့ ပေါငနွှဈဖကကွို ထမွးပှီး လိုးပေးမယွ ဒါမှ လီးအဝငနွကပွှီး ဖီလငအွပှည့ရွမှာ မမရဲ့” “လုပွ လုပလွေ မငွးအကှိုကွ လိုးခငှသွလောကလွိုး လို့ ပှောထားသားနဲ့ မောငလွေး ဆောင့ဆွောင့ွ မနားလိုကနွဲ့တော့ မမ ပှီးခငှလွာပှီ ” မမကှော့ လောဆောမွှုကှောင့ွ မှတထွှနွးလညွး အခကှလွေးဆယငွါးဆယလွောကအွထိ လီးတဆုံးဖိဖိဆောင့ခွလှိုကရွပှီး။

သူ့ဆောင့ခွကှအွတိုငွးဒေါကွှော့ကှော့မလညွေး ခါးလေးကို ကော့ကော့ထိုးကာ စောကပွတကွို မှောကကွှှခံဆောငရွငွး သူမစောကခွေါငွးထဲမှ စောကရွညမွှား အဆကမွပှတပွနွးညှဈထုတလွိုကလွှှကွ တဈခှီပှီးမှောကကွာ ပနွးတိုငရွောကရွှိသှားသညကွို တှေ့လိုကရွလသညွေ။ မှတထွှနွးလညွးပှီးလုပှီးခငွ ဖှဈလာ၍ နောကထွပအွခကှနွှဈဆယွ လောကွ အားသှနလွိုးဆောင့ရွငွး လရညတွှကေို သူမစောကခွေါငွးထဲ ပနွးလှှတထွည့လွိုကရွသညွ။ “မမ အဆငပွှလေား ဟငွ ” “အတိုငွးထကွ အလှနပွဲ အထှနွးရယွ မမကို မငွးလကနွဲ့ တငွးတငွးဖကထွားစမွးပါကှယွ မမ ဒီလို မခံစားရတာကှာပှီ မောငလွေး ” “အောွ မမရယွ ခစှလွိုကတွာ မမရယွ ” “ဘာရယွ အထှနွး ” “ခစွှ ခစွှ လိုကတွာ လို့ …” “အဟှနွး …ဟှနွး ဟငွး … ဟငွး… ဟငွး ” မမကှော့ ကိုယလွေးတသိမ့သွိမ့တွုနအွောငပွငွ အသံလှငလွှငကွလေးရယမွောလိုကရွငွး။

မှတထွှနွးခါးကို တအားဖကွ၍ သူ့နှုတခွမွးထူအမွးအမွးကှီးနှဈခပှကွို သူမနှုတခွမွးဖူးဖူးတှဲတှဲကလေးနှဈလှှာဖှင့ွ ဖိကပနွမွးစုပပွဈလိုကရွာက … “ခစွှ ခစွှ ပါသတဲ့ ရှငွ ဒီက ဟော … ဒီ ကိုယနွဲ့ ရငွးပှီးတော့ ကို ခစှရွပါသတဲ့ …ဟငွး ဟငွး ဟငွး ဒါ ပဲနောွ ကိုထှနွး ” “ဘာ ဘာလဲ ဟငွ …မ မ ??? ” “ကိုထှနွး နောကကွို အိမမွှာ ဖာမခေါခွရှဘူး ဒေါအွုနွးနဲ့လညွး ခှိနွးပှီးမလိုးရတော့ ဘူး မမကှော့ တဈယောကတွညွးကိုပဲ ခစှရွမယွ ဟုတပွှီလား ” မှတထွှနွး အကှီးအကယှထွိတလွန့သွှားသညွ။ “ဟငွ ဒါ . ဒါ က မမ ဘယွ …ဘယွ လို သိ … ” ဒေါကွှော့ကှော့မေ တဟငွးဟငွး ရယလွိုကသွညွ။”မမက ဒီအိမမွှာ အကှီးဆုံး တာဝနအွရှိဆုံးလူပဲ ဒီအိမမွှာဖှဈပကှတွာ အကုနသွိရမှာပေါ့ မဟုတဘွူးလား ဟငွး ဟငွးဟငွး ” “ဘယသွူပှောလို့မှားလဲ မမရဲ့”။

“မငွးက မအုနွးပှောတယထွငလွို့လား ဒီလိုပဲပေါ့ မမဖာသာသိတယလွို့သာ သဘောထားလိုကွ မငွး မအုနွးကို တောတွောဆွောလွိုကသွေးတယဆွို ” “အာ ဒီလိုတော့ မဟုတပွါဘူး မမကလဲ ” “သခှောလို့လား … ပေါငတွှတေောငကွှတယလွို့ကှားတယွ အဟငွးဟငွး ” မမကှော့က သူမစကားကို သူမဖာသာသဘောကသှလို ရယနွလေိုကပွှီး …  “ကဲ ထားလိုကပွါကှာ ကိုယ့အွကှောငွးကိုယပွှောတာပိုကောငွးမယထွငတွယွ မငွးလီးပှစမွးပါဦး အထှနွးရဲ့ မတောငသွေးဘူးလားလို့ ဟငွး ဟငွး” ဒေါကွှော့ကှော့မကေ မှတထွှနွးလီးကို အသာကိုငစွမွးရငွး ဟိုဆုပဒွီနယပွှု၍ မှတထွှနွးလညွး သူမနို့ကိုကုနွး၍ စို့ကာဖှင့ွ ပေါငကွှားထဲသို့ လကနွှိုကကွာ ဆှ၍ဆှ၍ ပေးနလေိုကလွသညွေ။ မှတထွှနွးလီးကှီးမာနဖွီထောငထွ၍လာသညွ။

ဒေါကွှော့ကှော့မကေ သူ့လီးဒဈလုံးကို စုပကွာငုံကာ လှှာနှင့ယွကဆွှနရငွေး လီးတဈခှောငွးလုံးကို ပါးစပထွဲသှငွး၍ ထည့ဆွောင့ပွေးနသညွေ။ လီးကိုကုနွးစုပွ ပေးနသေော သူမ၏ဖငသွားအိအိကှီးနှဈဖကွ အကှားရှိ စောကပွတကွို မှတထွှနွးက လကနွှင့ွ ထိုးမှှကော နှိုကဆွောင့ပွေးသညွ။ စောကပွတတွဝိုကကွိုလညွး ပါးစပနွှင့နွမွးစုပွ၍ လှှာနှင့တွပှတပွှတယွကကွာ ပေးလိုကရွာ မမကှော့ ဖငကွှီးပိုကှှ၍ ကုနွးတကလွာခဲ့သညွ။ စောကပွတကွိုရော ဖငစွအိုဝကလေးကိုပါ တဈလှည့စွီလကနွှင့ထွိုးဆှ လှှာနှင့ယွကသွပွ၍ တပှှတပွှှတနွှင့ွ နအေောငွ နမွးလိုကစွုပလွိုကွ ယကလွိုကလွုပပွေးလိုကတွာမို့ မမကှော့ ကာမအကှောတှေ တဖငွှးဖငွှး နိုးကှားထကှှလာရပှီး ကုနွးရမလို ကှရမလိုဖှဈကာ မခံခှိမခံသာထှန့လွူးကော့ပှံ လာခဲ့ရခှပှေီ။

မမကှော့နှင့သွူ နောကတွဈခှီထပမွံ စခနွးသှားကှသညွ။ ဒီတဈခှီမှာမှတထွှနွးက အပှတကွို နှိုးဆှပေးထားပှီးဖှဈ၍ မမကှော့စောကပွတမွှာ စောကရွညမွှားဖှင့ွ နူးအိကာနပှေီး စောစောတုနွးကထကွ လီးအဝငပွိုကောငွးလာသညွ။ ပကလွကလွှကှေီးထိုးပုံစံအတိုငွး သူမပေါငနွှဈဖကကွို ထမွး၍လိုးသညွ။ သူမစောကခွေါငွးကလေးထဲမှာ သူ့လီးတုတတွုတကွကှပစွီးကာနပှေီး တဈခကှတွဈခကွှ အားပါပါဆောင့ခွလှိုကတွိုငွး စောကပွတနွှုတခွမွးသားတှေ ဟဟပှဲပှဲဖှဈလှှကွ လီးကှီးကှှံဝငသွှားတာကှည့ပွှီး မမကှော့ရောမှတထွှနွးပါ ရာဂမီးတှပေိုလို့တောကလွောငဆွူပှကွ လာခဲ့ရသညွ။ မှတထွှနွးလညွး ဇယဆွကသွည့နွှယွ မညှာစတမွး ဆောင့လွိုးခရှငွး လီးဝငလွီးထှကသွံတှကေ တဇှပဇွှပွ တဗှပဗွှပနွှင့ွ လီးကတဖှညွးဖှညွး အဆုံးအထိဆောင့ဝွငသွှားပှီး မမကှော့နှုတမွှညညွးညူသံမှားကလညွး တဈစထကတွဈစ ပိုမိုကယှလွောငွ၍လာပသညွေ။

လီးကထိခကှပွှငွးလှသညဟွုဆိုရမညွ။ လုံးပတတွုတသွလောကွ အလှားရှညသွောလီးဖှဈ၍ သူမရငခွေါငွးထဲအထိ နင့ကွနဲနင့ကွနဲ သိပသွညွးစှာ တိုးဝငသွှားပှီး တဒုတဒွုတနွှင့ွ သားအိမခွိုကအွောငပွငွ ထိထိမိမိ ရှိနပသညွေေ။ ဒေါကွှော့ကှော့မေ တဈယောကွ မှတထွှနွးလိုးဆောင့ခွကှအွတိုငွးလိုကပွါ၍ ဖငကွှီးကို ကော့ကော့ထိုးပေးနရငွေးက စိတမွထိနွးနိုငအွောငဖွှဈလာပှီး ဆန့ငွငဆွန့ငွငနွှင့ွ အကှောဆှဲသလိုဖှဈကာ စောကရွညမွှားပနွးထှကွ၍ တဈခှှီ ထပမွံပှီးသှားသညွ။ မှတထွှနွးက သူ့လိုးဆောင့မွှုကိုမရပဘွဲ အခကှလွေးငါးဆယွ ဆကလွကလွိုးဆောင့ပွေးနပှေီး ဒေါကွှော့ကှော့မလညွေး စောကပွတတွဈခုလုံး ပူထူပှီး ကှိနွးလာခဲ့ရတာကှောင့ွ … “မောငလွေး ခဏနေဦး ” ဆိုပှီး … “မမ နညွးနညွးညောငွးလာလို့ အနောကကွနပေဲ လိုးပေးကှယွ ” ဟု ပှောလိုကရွငွး သူမကိုယလွေးကို အနောကဖွကလွှည့ွ၍ ဖငကွိုကကှနှနပငွ ကုနွးပေးလိုကသွညွ။

မှတထွှနွးလညွး သူမအလိုကှ ဖငကွုနွးလိုးပေးသညွ။ ခှေးကုနွးလိုးဆောင့မွှုကို သူမအနနှငေ့ွ လိုလိုလားလားရှိတာတှေ့ရ၍ မှတထွှနွး ဒေါကွှော့ကှော့မကေို ကှိတပွှီး သဘောကမှိသှားသညွ။ သူ့စိတကွှိုကပွုံစံလညွးဖှဈပရော မှတထွှနွး သူမဖငသွားကှီးနှဈဖကကွိုဖစှဆွှဲ၍ စောကခွေါငွးထဲသို့ သူ့လီးကှီး တဗှှတဗွှှတထွည့သွှငွးပှီး အားကှိုးမာနတွကလွိုးဆောင့ရွငွး အခကှသွုံးလေးဆယခွန့လွိုးပှီးခှိနမွှာ သူလညွး မဟနနွိုငတွော့ဘဲ လရညတွှကေို သူမ၏ စောကပွတွ လိုဏခွေါငွးလေးအတှငွးသို့ တဗှဈဗှဈနှင့ွ သှနွ၍ ပနွးထည့လွိုကရွလသညွေ။ “မမ ကှိုကလွား ကောငွးရဲ့လားဟငွ ” “ဘယ့နွဲ့ပှောလိုကတွာလဲ မောငလွေးရယွ ကောငွးလှနွးလို့ မမအိပယွာကနေ မထခငှအွောငကွို ဖှဈနပှေီ ” ဆိုပှီး … “မငွးလီးကှီးကလဲ တကယကွှီးသလောကွ တအားလိုးနိုငတွဲ့လီးကှီးပဲ။

မမအသကရွှူတောငမွဖှောင့ဘွူး သိရဲ့လား …ဟငွး ” “မမစိတတွိုငွးကလှိုးပေးတာပါ … မမရဲ့ဟငွး ဟငွး ” “တဈနေ့လုံး လိုးရအောငကွှာ ညနမှေ အလုပကွိဈစ သှားပှောကှတာပေါ့ ” မမကှော့ အလိုကှ တညွးခိုခနွးမှာ နောကထွပနွှဈခှီထပဆွှဲလိုကကွှသညွ။ ညနစေောငွးလောကမွှာ သူမအသိအိမသွှားရောကပွှီး မှယောနှင့ပွတသွကွ၍လိုအပသွညမွှားကို ပှောဆိုတိုငပွငကွှပှီး မနကဖွှနရွုံးခှိနအွတှငွး ကိဈစအပှီးဆောငရွှကရွနွ သဘောတူညီမှုယူကာ တညွးခိုဆောငသွို့ ပှနလွာခဲ့ကှသညွ။ “ဒီတဈညတော့ အခှိနရွသေးတယွ မောငလွေး … မနကဖွှနညွနကမှှေ တို့ဒီကနပှနကွှေတာပေါ့ ” သူ့ကိုပှောပှီး ခပစွူးစူးကလေးစိုကကွှည့လွိုကသွည့ွ ဒေါကွှော့ကှော့မေ၏အကှည့တွှထေဲမှာ တဈစုံတဈရာသောအဓိပပြါယတွှေ ပါဝငနွကှေောငွးကို မှတထွှနွးတဈယောကမွှလှဲ၍ မညသွူတဈဦးတဈယောကမွှှ သိနိုငလွိမ့မွညမွထငပွါခှေ….. ပှီး။