Lifestyle

ပြီးလုပြီးခင်

ဒီနဈေေးသှားမညလွို.စဉွးစားပှီး အပှငထွှကလွာခိုကွ ရပကွှကထွဲမှ မငယွ အမှိုးသား ဦးသိနွးအောငနွှင့တွှေ.သဖှင့ွ ကားကှုံလိုကသွှားလသညွေ။ ဦးသိနွးအောငမွှာ အသကွ ၅၅နှဈ ခန့ရွှိပှီး သူမိနွးမ မငယမွှာ ၄၉နှဈရှိပှီဖှဈသညွ။ ဦးသိနွးအောငမွှာ မငယကွအသကကွှီးနေ၍ ကှုံရငကွှုံသလို ဖနစွားနကှဖှဈေသညွ။ သဘောၤ သားလညွးဖှဈ၍ မိနွးမကိဈစတော.ဝါသနာကှီးလသညွေ။ ဒီနလညွေး ှမှို.ထဲသှားမလိုအပှငထွှကလွာတုနွး လမွးလှောကနွသေော ကောငမွလေးတယောကအွားတှေ.၍ ခဏမှငတွကကွာ ငေးကှည့နွမေိလသညွေ။ ကောငွ မလေးမှာ ဘောငွးဘီ တို ဝတထွားပှီး အပေါကွတော.T shirt အကှီကိုဝတထွားလသညွေ။ ထူးခှားသညမွှာ က ဘောငွးဘီ အောကမွှ စှင့ကွားနသေော ဖငကွှီးမှားပငဖွှဈသညွ။ ဖငကွှီးမှာအရမွးအးမကှီးပဲလိုးခငှစွရာဖှဈနလသညွေေ။ သခှောကှောပွှီးကှည့လွိုကတွော.မှ အိမကွိုလာနကှေ လမွးထိပမွှ ထှနွးအောငမွိနွးမ ထားရီဖှဈနလသညွေေ။

ဒီကောငမွဘေးအရငကွအိမကွို လာနကှဖှဈေသောလွညွး သခှောမကှည့မွိ၍ အခုလောကထွှားမှနွးမသိပေ။ အခုတော.ထားရီဖငကွှီးအားစိုကကွှည့ကွာ လီးပငတွောငလွာပါတော.သညွ။ ဦးသိနွးအောငမွှာကားကားရပပွှီး ထားရီအား  ဟေ. ထားရီ. …. ဘယသွှားမလို.လဲ လမွးကှုံလိုကခွဲ.လေ ဟုခေါတွော. ထားရီလညွး ခကှခွငွှးပငကွားပေါတွကလွာပါလသညွေ။ ဈေးသှားမလို.အဈကိုရ … မငယရွော မပါဘူးလား မငယအွိမမွှာကနှခွဲ.တယွ အဈကို က ှမှို.ထဲသှားမလို. ကောငမွလေးလှတယဆွိုပှီးနောကကွကှည့ွ နတော ှပှီးမှထားရီဖှဈနလေို….. အာ.. အဈကိုကမှှောကနွပှနပွှေီ တကယပွှောတာပါဟ ထှနွးအောငရွော  အလုပအွစဉပွှလေား ေ့ပှပါတယွ အဈကို ဒါပမယွေ သူကခရီးသှားရတာမှားတယလွေ အောွ အဲဒါကှောင့ွ ထားရီက လှနတောကို ဘာဆိုငလွို့လဲ အဈကိုရ နငလွညွးအိမထွောငသွညပွဲဟာ။

ဒီလောကတွော.သိမှာပေါ. မဆကဆွံတာ မှားရငအွလှမပကှဘွူးလေ ဟု အဓိပပြါယွ ပါပါထားရီအားကှည့ပွှီးပှောလသညွေ။ ထားရီလညွး ဒါဆို အဈကိုတိုကတော.အစဉပွှတောပေါ.ဟု ှပှနွ ပှောလသညွေ။ေ အငွး ပှေ တော.ပှပေါတယဟွ … ဒါပမယွေ.  မငယကွ အသကကွှီးနပှေီ ငါကနငတွို. အရှယမွှကှိုကတွာဟုပှောကာ စကားစလိုကလွသညွေ။ ထားရီလညွး ဦးသိနွးအောငစွကားကှောင့ွ စိတထွလာပါတော.သညွ။ ဦးသိနွးအောငလွညွး ထားရီ က ဘာမှပှနမွပှောသဖှင့ွ အခှအနကေေောငွးလာပှီဟု ထငမွှတကွာ ဖှဈနိုငရွငကွူညီပါလားဟာ ထားရီလညွးဘာပှနပွှောရမှနွးမသိ၍ ှငှိမွ နစဉွေ ဦးသိနွးအောငကွ ထားရီပေါငအွားပှတလွိုကလွသညွေ။ ထားရီလညွးမလုပပွါနဲ.အဈကိုရယွ မကောငွးပါဘူးဟုပှနပွှောတော.ဦးသိနွးအောငကွ နားလညလွိုကပွှီး ခဏလေးပါဟာ ဟုပှောကာ နီးစပရွာ hotel သို.တနွးမောငွးကာ ထားရီပေါငအွားဆကပွှတပွေးနပေါတော.သညွေ။

ထားရီလညွးမထငမွှတထွားသောကှောင့ွ သာယာနမေိက၊ာ အရညမွှားပငထွှကလွာပါတော.သညွ။ ဦးသိနွးအောငလွညွးနီးစပရွာတညွးခိုခနွးသို.မောငွးပှီးအခနွးထဲရောကသွညနွှင့ထွားရီကိုအနောကမွှသိုငွးဖကကွာ အကွှီကိုခပကွှမွးကှမွးဆှဲခှှတပွှီး ဘရာစီယာပါခှှတလွိုကတွာမို.အပေါပွိုငွးဗလာကငွှးနသညေ့ထွားရီ၏မို.မောကသွော နို.အစုံကို နယရွငွးခှပေေးနပေါသညွ။ ဦးသိနွးအောငမွှာ ထားရီစိတမွပှောငွးခငအွမှနလွုပထွားမှကောငွးမယဆွိုတာသိနေ၍ အမှနပွငနွှိုးဆှနပေါသညွ။တောကွှာထားရီစိတပွှောငွးသှားလှှငမွလိုးလိုကရွဖှဈမှာစိုးနသညွေ။ ဟငွး ဟငွး အ ဟင့ွ ဟင့ွ အ အဈကိုရယွ ထားရီမှာတှနွ.လိမကွာဘောကွးဘီပါခှှတခွခှံလိုကရွတာမို.ကိုယတွုံးလုံးဖှဈသှားကာ ဖငကွှီးလညွးပေါနွပေါတော.သညွ။ ဦးသိနွးအောငစွိတထွဲတှငတွော. ကောငွးလိုကတွဲ.အိုးကှာ မထငမွှတပွဲလိုးရတော.မယဟွု ကှနပနွေလသညွေေ။

ထားရီလညွးစိတပွါလာကာဖငကွှီးကို အနောကပွဈပေးရငွး ဦးသိနွးအောငလွီးကှီးကို ဖငနွှင့ပွှတပွေးနပေါတော.သညွ။ ဥဦးသိနွးအောငကွတော.ထားရီပေါငကွိုပှတရွငွး စောကပွတကွိုနှိုကကွာ စောကစွေ.ကို လကညွိုးနှင့ဖွိပှတပွေးလိုကရွာ ထားရီမှာ ကာမစိတမွှားထကှှလာပါတော.သညွ။ပှီးလငှထွားရီနှုတိခမွးအားစုပပွေးကာသူလှာကှီးကိုလညွးထားရီပါးစပထွဲထညွ.ကာ မှနပေေါသညွ။ အတနကွှာစုပနွမွးပှီးနောကိဦးသိနွးအောငကွ သူ ပုဆိုးအားခှှတလွိုကပွှီးထားရီကို ဒူးထောကထွိုငခွိုငွးကာ လီးကှီးအားထားရီပါးစပနွားတေ.ပေးလိုကလွသညွေ။ ထားရီလညွးလီးကှီးမှငသွညနွှငွ.ပါးစပကွမနနေိုငတွော.ပဲလီးရှညတွုတတွုတကွှီးကိုကိုငကွာလှာဖှားလေးဖှငွ.ဒဈကိုလကှကွာဦးသိနွးအောငအွားပှုစုနပေါတော.သညွ။ ထားရီကဒူးထောကထွားတာမို. အနောကသွို.ကားထှကနွသညေ့ွ ဖငကွှီးကို ဦးသိနွးအောငကွှည့ကွာ ဖီးတကလွာပှီးထားရီခေါငွးကိုကိုငကွာသူလီးကှီးကိုထားရီပါးစပထွဲညောင့လွိုးနပေါသညွ။

အု အု အု ှပှှတွ ပှှတွ အု အု အင့နွှင့ထွားရီလညွးဖီးတကလွာကာလီဲးီးကို အာခေါငထွဲသို့ဝငအွောငစွုပပွေးပှီးလှာဖှားလေးကလညွးအငှိမမွနပေဲလီးတနအွောကကွိုကလိပေးနပေါသညွ။ ဦးသိနွးအောငလွညွးထားရီလီးစုပပွေးမှုကှောင့ွ လီးကှီးမှာ တဇတဇွတနွှငွ မာတောငလွာပါတော.သညွ။ ထားရီ မနနေိုငတွော.ဘူးကှာ အဈကိုလိုးတော.မယွ ညီမလီးစုပတွာ အရမွးကောငွးတယွ ဟု ဦးသိနွးအောငကွပှောကာ ထားရီအားကုတငိပေါတွငကွာလှဲလိုကပွှီးခှထေောကကွိုမှှောကခွိုငွးပှီး ပေါငကွိုဖှဲကာလီးကှီးအားထားရီစောကပွတဝွတေ.ကာသှငွးလိုကပွှီး ထားရီပေါကနွှဈဖကကွိုသိုငွးဖကကွာခါးကိုကိုငပွှီးဆောင့လွိုးပါတော.သညွ။ ဗှိ ဗှိ ဖှှတွ ဖပွ ဖပွ ဘှတွ ဘှတွ အို. အ အ အ အဈကို ရာွ နာတယွ ဖှေးဖှေး ဆောင့ပွါအငွ. အ အကှှတွ ကှှတွ ရှီး ရှီး အားလား အငွ . အငွ. အ အ နဲ့ထားရီမှာ ဦးသိနွးအောငလွီးကှီးနှင့မွဆံ.မပှဲလိုးခံနရသေောလွညွးတဏှာကှီးသူမို.စောတပွတညွဈကစားပေးရငွးဖငကွှီးကော.ကာအလိုးခံနပေါသညွ။

ဦးသိနွးအောငလွညွးလီးကှီးရုံမက အလိုးပါသနသွူမို.ထားရီစောတပွတကွိုတရစပွ မနားတမွးစောင့လွိုးနပေါသညွ။ အ အ ဗှှတွ ဖပွ ဖပွ ဖပစွှပွ အ အ အားဟ အို အင့ွ အင့ွ အဈကိုရာကွောငွးလာပှီ အင့ွ ရီး ရှီး အိ ကှှတွ ကှှတွ ဟင့ွ လိုး လိုးမရပနွဲ. အား အား ဦးသိနွးအောငလွညွးထားရီကတကယအွပေးကောငွးတယွ လီးစုပလွညွးကောငွးတယွ စောကပွတကွှဲအောငလွိုးပေးမယဟွုပှောကာ ခပကွှမွးကှမွး ဆောင့လွိုးနပေါသညွ။ ပှှတွ ဖှတွ စှတွ စှတွ အ အ အားဇိ ဇှတွ ှပှှတွ ပှှတွ အ အ အား ဦသိနွးအောငလွညွး မမှောလွင့ပွဲနှငွ. ထားရီအားလိုးခှင့ရွ၍ ကှနပကွော ဆောင့လွိုးနပေါသညွ။ ထားရီစောကပွတကွှီးမှာလညွး လီးကှီးမှားနှင့ွ အလိုးခံထားရ၍အနညွးငယကွယှနွသေောလွညွး ဦးသိနွးအောငလွီးကှီးနှငွ.တော.အတောပွငဖွှဈနလသညွေေ။ အား အား ရှီးကောငွးလိုကတွာ ထားရီရာ နင့ွ အဖုတကွလိုးလို.ကောငွးလိုကတွာ အား ပှှတွ ှပှှတွ စှတွ စှတွ အင့ွ အ အ ထားရီလညွး ဦးသိနွးအောငအွပှောကှောင့ပွိုပှီးစိတပွါလာကာ အောကကွနပငေ့ပွှီးကော.ပေးနပေါတော.သညွ။

စောင့ွ စောငွ. အဈကိုကှီးစောင့ွ ညီမကောငွးလာပှီ ှမှနွ ှမှနွ လေး စောင့ွ ဒုတဒွုတပွှှတွ အ အ ှပှှတွ  အား အား အား ှပှှတွ ပလပွ ပလပွ အ အ ဦးသိနွးအောငလွညွး ၅မိနဈလောကဆွကတွိုကလွိုးပှီးနောကွ ထားရီ ပုံစံပှောငွးလိုးဩအောငဟွုဆိုကာ သူလီးကှီးအားထားရီအဖုတထွဲမှခှှတကွာထားရီအား ကုတငပွေါမွှလေးဘကကွုနခွိုငွးပှီး သူ ကတော ကု တငအွောကမွှ နပှေီး ထားရီအဖုတထွဲသို.သူလီးကှီးထိုးသှငွးလိုကလွသညွေ။ အား ကောငွးလွုကတွဲ.ဖငကွှီးကှာ ငါ.မိနွးမနဲ.ကှာပ. အိုးလေးကို ကားနတောပဲအဲဒီအိုးကှီးပှုတသွှားအောငွ လိုးပဈမယွ ထားရီလညွး စိတတွှပေါနကော အဈကို သဘောလေ အဈကို စိတကွှိုကတွာ ညီမကို လုပတွော.အဈကို လီးကှီးကို ကှိုကသွှားပှီဟု ပှော ကာ အရသာ ခံနပေါတော.သညွ။ ဦးသိနွးအောငလွညွး ယခငွ ကထားရီ ဒီလောကွ တဏှာစိတကွှီးမှန့ွးသိရငွ အရငထွဲက ရအောငဖွနပွါတယဟွုတှေးနကော လီးကှီးကိုတော.အဆကမွပှတွ ဆောင့ွ လိုးနပေါသညွ။

အား ှပှှတွ ဒုတွ ဒုတွ အု အ အ အား လားရှီး ကောငွးလာပှီ အဈကို ညီမပှီးတော.မယွ ခပကွှမွးကှမွးလေး ဆောက့ွ ပေးပါ အားအေား ဦးသိနွးအောငလွညွးထားရီစကားကှောငွး ထားရီပုခုံးအားဆှဲကိုငကွာ အသားကုနပွငစွောင့ွ လိုးနေ ပါသညွ။ အာအား ှပှီးပှီအဈကို  အား အ၊ား အား ကောငွးလိုကတွာ အဈကို ရာ ဟုပှော ကာ ထားရီလညွး ှပှီး သှားပါသညွ။ ဦးသိနွးအောငကွတော.မပှီးသေးပဲ ထားရီအား သူ အပေါကွိုတကစွောင့ွ ခိုငွးပှနလွသညွေ။ ထားရီလညွးဦးသိနွးအောငစွိတတွိုငွးကှ ပုံစံမှိုးစုံဖှငွ. အလိုးခံရငွး ဦးသိနွးအောငမွှာ ထိုနေ.က ထားရီကို ၃ခှီလောကအွားရအောငလွိုးပှီး အိမပွှနပွို.လိုကလွတေော.သညွ။ ထားရီလညွး မမှောွှလငွ.ပဲ. ဦးသိနွးအောငနွှင့ွ လိုးခဲ.ပှီးနောကပွိုငွးတှငွ ဦးသိနွးအောငွ၏လိုးခကှမွှားကို စှဲလမွးနမေိပှီး ကှုံရငကွှုံသလို ကုနွးကုနွးနဖှဈသေညွ။ ဦးသိနွးအောငကွလညွး အသကငွယငွယကွောငမွလေးအား စိတတွိုငွးကလှိုးနရေ၍ ကှနပနွေလသညွေေ။

ဒီနေ.လညွး ထားရီအား လိုးရနအွတှကွ သူအိမမွှ သှားခေါလွာပှီး ဟိုတယသွို.မလာခှငွး ှဖှဈ သညွ။ ဦးသိနွးအောငွ လညွး အခနွးထဲရောကသွညနွှင့သွူ.အဝတအွစား မှား ခှှတွ ကာ သဘတပွတပွှီး ကုတငပွေါတွှငွ ထိုငနွလေိုကသွညွ။ ထားရီလညွးအအဝတအွစား မှားခှှတကွာကုတငပွေါသွို.တကကွာ ဦးသိနွးအောငပွေါတွကအွိပပွှီး နနှုနှုတခွမွး ခငွှးစုပနွမွးရငွး လကတွဖကွ က လီးကှီးအားတောငလွာစရနွေ ဆှပေးနလသညွေေ။ သူ.လှှာအားပါးစပတွှငွးသို. ထိုးထည့ပွှီး ကလိနသဖှငေ့ွ ဦးသိနွးအောငလွညွး မနနေိုငတွော.ပဲ  ကဲ အဈကိုကှီး ကို လီးစုပပွအေုံး ထားရီ ဟုဆိုကာ ကုတငစွောငွးတှငခွှထေောကခွကှာထိုငလွုကလွသညွေ။ ထားရီလညွး ကုတငပွေါမွှဆငွးလိုကပွှီး ဦးသိနွးအောငွ  ခှထေောကနွှဈခှောငွးကှား ဒူးထောကထွိုငကွာလီးကှီးအားမကမွောစှာကှည့ရွငွးလကတွဖကကွ လီးကှီးအားကိုငကွာ ပါးစပသွှငွးတို.ငုံစုပလွိုကလွသညွေ။ ထားရီမှာ လီးစုပပွေးဖူးသူမို.အတောပွငကွှှမွးကငှကွာ။

လှှာဖှားလေးဖှင့ွ ဒဈကို လကှပွေးလိုကွ ဂှေး ဥ ၂လုံးကိုလညွး ရကပွေးလိုကနွှင့ွ အစှမွးကုနပွှုစုရငွး လီးကှီးကိုစုပပွေးနတေော. ဦးသိနွးအောငွ မှာကာမအရသာ တှေ ရနကော အကှောမှားပင့လိုကနွပေါတော.သညွ။ ဦးသိနွးအောငွ လညွး ထားရီ၏ပါးစပထွဲ သူ လီး ဝငထွှကနွပေုံကိုကှည့ရွငွးစိတပွါလာ ကာ ထားရီခေါငွးကိုကိုငပွှီး ပါးစပထွဲသို.ညောှငွ.ပေးနပေါသညွ။ အတနကွှာလီးစုပပွေးပှီးနောကွ ထားရီလညွး အလိုးခံခငှနွပှေီမို့ မတတွကရွပကွာ ဦးသိနွးအောငကွိုသိုငွးဖကရွငွး အဈကိုကှီး ထားရီကိုလိုးတော့လဟေုပှောကာ လေးဘကထွောကပွေးလိုကပွါတော့သညွ။ ထားရီကုနွးပေးလိုကသွဖှင့စွောကပွတကွှီးမှာ ပှူးထှကလွာပှီးဖငကွှီးနှဈလုံးကှားထငွးခနဲဖှဈနတောမို့ ဦးသိနွးအောငလွညွး ကှည့ရွငွးလီးကှီးမှာပိုတောငလွာကာထားရီဖငကွှီးအားခှကာ စောကပွတဝွအား ဒဈတေ့ပှီးသှငွးလိုကကွာ ထားရီခါးကို ကိုငကွာ အသားကုနပွငဆွောင့လွိုးလိုကလွသညွေ။

ဗှှတွ ဗှှတွ ဘှတွ ဘှတွ အင့ွ အ အ အ  အိုး အိုး ဟငွး ဟငွး အ အီး အီး အဈကိုကှီးရယွ နာတယွ အ အ အား ထားရီလညွးလီးကှီးနှင့ွ ဖငကွုနွးအလိုးခံနရတောမို့ စောကပွတကွှဲမတကွ အီဆိမ့ကွာမှေ့ယာကိုဆုပကွိုငကွာ အံကှိတခွံနပေါတော့သညွ။ ဘှတွ ဘှတဗွစွှ ဗစွှ အိ အား အား ဗစွှ ဗစွှ အင့ွ အ အ ထားရီ နင့ဖွငကွှီးက ကောငွးလိူကတွာ အိနတောပဲ စောကပွတကွှီးကလညွး စညွးပှီး လိုးလို့ကောငွးလိုကတွာဟာ ဟု ဦးသိနွးအောငကွ ပှော ကာ အသားကုနပွငဆွောင့လွိုးနပေါသညွ။ ဘှပွ ဘှပွ ဖှှပွ ဈှပွ  ဖပွ ဖပွ  အင့ွ အား အ အားလား အဈကိုကှီးရယွ အဈကိုကှီးကသာ လိုးလို့ကောငွးနတော ခငမွှတမွှန့စွောကပွတလွေးတော့ ပှဲမတကပွါပဲ အီး  အား အင့ွ အင့ွ လီးကှီးကလညွး ကှီးလိုကတွာ ဗပွှ ဗှှပွ အင့ွ အား ဖပွ ဖပွ ဖပွ အင့ွ အ အဈကိုကှီး  ကောငွးလိုကတွာ  ဆောင့ွ ဆောင့ွ နာနာဆောင့ဟွု အောကွာ ဦးသိနွးအောငအွလိုးကို ခံနပေါတော့သညွ။

အခကွှ ၅၀ခန့မွနားတမွးဆောင့ပွှီး ဦး သိနွးအောငွ ကသူ့လီးကှီးအား ထားရီ စောကပွတထွဲမှ ဆှဲထုတလွိုကကွာ ကဲထားရီ ပကလွကလွှနပွေး အဈကိုကှီး အပေါကွတကလွိုးမယဟွု ပှောတော့ ထားရီလညွး ပကလွကလွှနကွာ ပေါငဖွှဲပေးရငွးဦးသိနွးအောငလွီးကှီးအားကိုငကွာစောကပွတဝွကိုတေ့ပေးလိုကလွသညွေ။ ဦးသိနွးအောငလွညွး ထားရီဖငကွှီး၂လုံးကို ဒူးနှဈဖကညွှပကွာ ဒဈကှီးကိုတေ့ကာသှငွးလိူကပွှီး ဒဈမှုတသွှားသညနွှင့ခွါးကို ကိုငကွာမီးကုနွ ယမွးကုနတွကလွိုးနပေါတော့သညွ။ ဗှိ ဗစွှ ဗစွှ ဈှပွ ဘှပွ ဘှပွ အင့ွ အ အ အား အဈကိုကှီးရာ ပှည့ွ ကပှနွတောပဲကောငွးလိုကတွာ ဦးသိနွးအောငလွညွး သူ့လီးကှီး ထားရီ စောကပွတထွဲထည့လွိုကတွိုငွးစောကပွတနွှုတခွမွးသားမှားလိပဝွငသွှားပှီးလီးကှီးပှနအွထုတတွှငွ စောကပွတနွှုတခွမွးသားမှားလှနထွှကလွာသညကွိုအရသာခံကှည့ရွငွး အခကွှ၅၀ခန့မွနားတမွးဆောင့လွိုးရငွးထားရီစိတပွါအောငလွုပပွေးနပေါသညွ။

ထားရီလညွး  အင့ွ အ အ အာ ဟာ ဟင့ွ ဆောင့ွ ဆောင့ွ ညီမပှီးတော့မယွ  အ အ အင့ဟွ ဟ အားလားအင့ွ အ ကောငွးလိုကတွာ အဈကိုကှီးရယွ ထားရီပှီးသှားပှီ  အိ အ ဟုအောကွာ ထားရီမှာ စောကရွညမွှားထှကွ သှားပါတော့သညွ။ ဦးသိနွးအောငလွညွး ပှီးကာနီးပှီမို့ ကဲ ထားရီ ပါးစပထွဲလိုးခငှတွယဟွု ပှောတော့ ထားရီလညွး အဈကိုကှီးသဘောဟုပှောကာ ပကလွကလွှနပွှီး ကုတငထွောင့တွှငွ ခေါငွးတငပွှီးနပေေးလိုကရွာ ဦးသိနွးအောငလွညွး ရီ ဝခေေါငွးပေါခွှထိုငပွှီး လီးကှီးကိုပါးစပထွဲထည့ကွာဆောင့လွိုးပါတော့သညွ။ ပါးစပထွဲ အခကွှ၃၀ခန့ဆွောင့လွိုးရငွး ပှီးသှားတာမို့ သုတရွညမွှား ခငမွှတမွှန့ပွါးစပထွဲသို့ပနွးထည့လွိုကလွသညွေ။ ထားရီလညွးသုတရွညမွှားကို တစကမွကနွှ မှိုခလှိုကလွတေော့သညွ။ ထားရီက အဈကိုကှီးကိုခစှလွို့မှိုခတှာနောဟွု ညုတုတု ပှောနပေါတော့သညွ။ ဦးသိနွးအောငလွညွး ထားရီအား အားရအောငလွိုးပှီးညနစေောငွးမှပှနပွို့ပေးလိုကလွသညွေ ထားရီလညွး အရသာအပှည့ရွပှီး ကှနပသွှေားလတေော့သညွ။

နောကတွနေ့ကတှော့ထားရီတို့အိမကွို သူ့ဦးလေးဝမွးကှဲ ကှောဇွယဆှေိုသူ နယမွှ ရောကလွာလသညွေ။ ကှောဇွယဆှေိုသူသညွ အရကသွမားဖှဈပှီး အမှဲမူးရူးနသေူဖှဈကာ ဘယအွမှိူ း ကမှသူ့အားလကသွင့မွခံလိုကပှေ။ အခုလညွး ဘယလွိုအကှောငွးနှင့ထွားရီတို့အိမရွောကလွာလဲ မသိပေ။ ဦးကှောဇွယှေ ဘယကွ နဘယလွေိုထားရီတို့အိမရွောကလွာတာလဲဟု မေးတော့ နင့အွဒေါတွှကငေါ့ကို အမှဲမူးနလေို့ဆိုပှီး အိမပွေါကွနှငခွလှိုကလွို့ဟေ့ အဲဒါနင့အွိမမွှာတပတလွောကခွဏနမလေို့ ” အောွ ရပါတယွ အိမမွှာလဲ လူနညွးပါတယွ “သမီးကိုတော့မရဈရငပွှီးတာပဲ အေးဆေးတာနဟေု ထားရီကပှောလိုကလွသညွေ။ ဒါနဲ့နင့ယွောကှာၤးရော ပှနမွလာသေးဘူးလား မလာသေးဘူး ခရီးထှကသွှားတယလွေ နောကွ ၂ရကလွောကမွှပှနလွာမှာ အောွ အေး အေး ညနရေောကတွော့ ထုံးစံအတိုငွး ကှောဇွယှေ က မူးပှီးပှနလွာလသညွေ။ ဘယနွရောမှာခှောလွဲလာလဲမသိ တကိုယလွုံးပရနပှေေေီး လူကတော့ ယိုငထွိုးနလသညွေေ။

”ဦးကှောဇွယှေ မူးလာပှနပွှီ” ဘယမွှာလဲခှောလွဲလာပှနပွှီလဲ တကိုယလွုံးလဲ ညဈပတနွတောပဲ မမူးပါဘူး တူမကှီးရာ  လမွးမှာ ထိုငမွိတာပါ ဟု မပီမသပှနပွှောလသညွေ။ ကဲကဲ ထားတော့ အဝတတွှခှှတပွှေီးလဲထားလိုကွ ဟု ထားရီပှောတော့ ကှောဇွယလှညွေး ရခှေိူ းခနွးထဲသို့ ဒယီးဒယိုငနွှင့ဝွငသွှားလသညွေ။ အနညွးငဟကွှာတော့ ” ဘိုငွး ဘုနွးဘုနွး ဘုနွး ”ဟုရခှေိူ းခနွးထဲမှအသံမှားကှားတော့ ထားရီလညွး အတငွးပငပွှေးသှားကှည့တွော့ ဦးကှောဇွယမှှော သူ့jean ဘောငွးဘီအားခှှတရွငွး ခှောလွဲ နလသညွေေ။ အာ ဦးကှောဇွယတှေော့ ဖှဈပှနပွှီ ကဲကဲ ခှထေောကမွှှောကထွား ထားရီဝိုငွးခှှတပွေးမယွ မူးနတောအရမွးပဲ ထားရီလညွး ဦးကှောဇွယှေ ခှထေောကအွောကကွနပှေီး ဘောငွးဘီအား ဆှဲခှှတလွိုကရွာ ”ဟာ ” ဟငွ” နှဈယောကစွလုံးပါးစပွ မှ အလန့တွကှား အသံတှထှကကွေုနလွသညွေ။ ထားရီက jean ဘောငွးဘီအောကမွှာ အတှငွးခံရှိမယထွငွ၍ ဆှဲခှှတလွိုကရွာ ဦးကှောဇွယမှှော အတှငွးခံဝတမွထားတော့ လီးကှီးမှာ ထှကပွေါလွာတော့သညွ။

ကှောဇွယလှညွေးတူမရှေ့မှာ လီးတနွးလနွးကှီးဖှဈသှားသဖှင့ွ လန့သွှားလသညွေ။ ထားရီကတော့ အံအားသင့ကွာ မကှလွုံးကတော့ လီးကှီးကမခှာနိုငဖွှဈနလသညွေေ။ နဂိုကတညွးက လီးမှငလွှှငမွနနေိုငသွူမို့ သခှောပငစွိုကကွှည့နွလသညွေေ။ ဦးကှောဇွယလှေီးမှာ ပီတာလောကမွကှီးပမယေ့ွဦးထှနွးလီးလောကတွော့ရှိလသညွေ။မတောငသွေးတောငတွောတွောကွှီးနလသညွေေ။ ကှောဇွယလှညွေးထားရီကသူလီးကှီးကို စိုကကွှည့နွေ၍ စိတထွဲတမှိူ းဖှဈကာ တောငခွငှသွလို ဖှဈလာလသညွေ။ တူမကှီး က ဦးလီးကိုဘာလို့စိုကကွှည့နွတောတုနွးဟု မေးလိုကရွာ ထားရီလညွး အသိပှနဝွငလွာပှီး ဘာ ဘာမှမဟုတပွါဘူးဟု ပှောကာ လှည့အွထှကွ ကှောဇွယလှညွေး စိတပွါလာကာ ထားရီနားကပကွာဆှဲဖကပွှီး နှုတခွမွးအားဆှဲနမွးလိုကလွသညွေ။ ထားရီလညွး ကှောငသွှားကာ အနမွးခံလိုကပွှီး နောကမွှ အတငွးရုနွးကာ ဦးကှောဇွယှေ ကိုယ့တွူမကို အခုလိုမလုပိသင့ဘွူးလဟေုပှောတော့ ဦးကှောဇွယကှေ တူမကှီးရယွ ဦးကအမှဲ အရကအွကှောငွးပဲ ခေါငွးထဲရှိတာပါ။

အခုကတူမကှီး ဦးလီးကို စိုကကွှည့တွော့ မနနေိူငတွော့လို့ပါ ဦးကိုကူညီပါနောဟွုပှောကာ လှှာကိုထားရီပါးစပထွဲအတငွးထိုးထည့ွ လသညွေ။ထားရီလညွး ညငွးခငှပွမယေ့ွ မထူးတော့ပါဘူးဟုတှေးကာ လှှာကို ပှနစွုပပွေးလိုကလွသညွေ။ ထားရီကလကခွံသဖှင့ွ ဦးကှောဇွယလှညွေး လကတွဖကကွ ထားရီဖငလွုံးကှီးကိုညဈရငွး ကနှလွကတွဖကွ ခငမွှတမွှန့ထွမိနအွားဆှဲခှှကကွာ အဖုတထွဲသို့လကထွဲ့ပှီးကလိနပေါသညွ။ ထားရီလညွးထိုးဆှမှှူကှောင့စွိတပွါလာကာ ပေါငကွှီးအားကားပေးလိုကလွသညွေ။ ဦးကှောဇွယလှညွေး စုပနွမွးနတောကို ရပလွိုကပွှီးပေါငနွှဈခှောငွးအားဖှဲကာ ထားရီစောကဖွုတကွှီးအားကုနွးလကှလွတေော့သညွ။ ”အား ရှီး အာလား အား ”.ထားရီလညွး စိတတွှထကှေှပှီးအလိုးခံခငှစွိတတွှဖှဈပေေါနွလသညွေေ ဦးကှောဇွယှေ လညွး အစိလေးအားမနာအောငကွိုကကွာ အဖုတကွှီးအားအပီအပှငရွကပွေးနပေါသညွ။ ကောငွးလိုကတွာ တူမကှီးရာ နင့အွဖုတကွှီးက ဖောငွးကားနတောပဲ သမီးလညွးကောငွးနပှေီ ဟု ထားရီ ကပှောတော့။

အဖုတရွကပွေးနတောကို ရပလွိုကပွှီး ထားရီအပေါကွိုတကခွှလိုကတွော့ ထားရီလညွး အလိုကိတသိပငွ လီးကှီးအားကိုငကွာ သူ့အဖုတဝွကိုတေ့ပေးလိုကလွသညွေ။ လီးကှီးမှာ မာတောငနွပှေီး သာမနထွကပွငွ ပို၍ တောငနွသလေားဟုထားရီထငမွိသညွ။ ဦးကှောဇွယလှညွေးလီးကှီးကို အဖုတထွဲသို့အသားကုနပွငဆွောင့သွှငွးလိုကလွသညွေ။ အား ဒုတွ ဒုတွ အား ပှှတွ ပှှတွ အား ဦး ဖှေး ဖှေးလိုးပါ နညွးနညွး နာလို့ဟု ထားရီကပှောသောလွညွး ငတပွှတနွသေော ကှောဇွယမှှော မညှာပဲ အတငွးပငဆွောင့လွိုးနလသညွေေ။ အား ပှှတွ ဗှှတွ အင့ွ အ အ အားလား သပေါပှီ ပှှတွ ဖှတွ စှပွ စှပွ အင့ွ အ အခကွှ၅၀ခန့ွ လိုးပှီးနောကွ ဦးကှောဇွယလှညွေး ထားရီနို့အားဆှဲကာ မှနမွှနပွငပွှနလွိုးနလသညွေေ။ ထားရီလညွး ခံနိုငလွာပှီး အောကကွနေ ကော့ကော့ပေးနပေါသညွ။ အား အား ဦး လိုး လိုး ဆောင့လွိုးလို့ရပှီ လိုး လိုး အငွး အ အ ထားရီပှောစကားကှောင့ွ ဦးကှောဇွယလှညွေး စိတပွါလာကာ အသားကုနပွငဆွောင့လွိုးနပေါတော့သညွ။

အငွး ပှှတွ ပှှတွ ဒုတွ ဒုတွ အင့ွ အ အ အား ထားရီ ဦးလီးကှီးကိုကှိုကလွား ကှိုကတွာပေါ့ဦးရယွ နာနာဆောင့ပွေးစမွးပါ ကောငွးနပှေီ အ အ အား ကောငွးတယွ ဆောင့ွ ဆောင့ွ ဆောင့ွ ဦးကှောဇွယလှညွေး ထားရီစိတကွှိုကဆွောင့ပွေးနပှေီး လကတွဖကကွအစိလေးအား ကလိပေးနရော ခငမွှတမွှန့အွဖို့တော့ ပှီးလုပှီးခငဖွှဈနေ တော့သညွ။ လိုး လို့ ကောငွးလိုကတွာတူမကှီးရာ အားအား ဦးကှောဇွယလှညွေး ထားရီစိတပွါလာစရနတွေခကှခွငွှးလေးလေးမှနမွှနဆွောင့ပွေးနလသညွေေ။ ထားရီလညွး အောကကွနေ ကော့ပေးနပှေီး တခကှဆွောင့လွိုကတွိုငွးအရသာအပှည့ဖွှဈနလတေေော့သညွ။ ထားရီဆောင့လွိုးတာခံနိုငရွငွ ဦးခပကွှမွးကှမွးလိုးပေးရမလားဟု ကှောဇွယကှေ ထားရီနဖူးလေးအားနမွးရငပွှောတော့ အငွး လိုး လေ ဦးသဘောဟု ထားရီကပှနပွှောလိုကလွသညွေ။ ထားရီအပှောကှောင့ွ ဦးကှောဇွယလှညွေး စိတပွိုထနလွာကာ တလကှမွးပငပွယပွယနွယဆွောင့လွိုးပါတော့သညွ။

”အင့ွ ” ဒုတွ  ဒုတွ အ အ အား ပှှတွ ဖှပွ စှပွ စှပွ အင့ွ အ အား ရှီး အား ကောငွးလိုကတွာဦးရယွ ခပကွှမွးကှမွးလေးဆောင့ပွေးပါ ထားရီလညွး ဆောင့ခွကှမွှားကို သာယာနမေိပှီး ပါးစပကွပငမွရှကနွိုငပွဲ အတငွးလိုးခိုငွးနပေါတော့သညွ။ ၅မိနဈခန့ွ လိုးပေးပှီးနောကွ ကှောဇွယှေ က တူမကှီး ပုံစံပှောငွးရအောငဟွုဆိုကာသူ့လီးကှီးကိုထားရီအဖုတထွဲမှဆှဲထုတလွိုကလွသညွေ။ ထားရီလညွးလီးကှီးသူ့အဖုတထွဲမှထှကသွှားတော့ဟာတာတာဖှဈကာ လီးကှီးအား အငမွးမရစိုကကွှည့နွလသညွေေ။ လီးမှိူးစုံနှင့ခွံဘူးသောလွညွး အခု သူ့ဦးလေး အရကသွမားနှင့ကွမှှ တောတွောလွေး အားရကှနပနွေလသညွေေ။ ထားရီ လေးဘကကွုနွးလိုကွ ဦး နောကကွနလေိုးပေးမယွ ထားရီလညွး ခံခငှနွပှေီဖှဈသဖှင့ွ ခကှခွငွှးပငလွေးဘကကွုနွးပေးလိုကပွါသညွ။ ဦး ကှောဇွယလှညွေး ထားရီဖငကွှီးကိုကှည့ကွာ ကှနပနွေပှေီး အခုလို ကောငွး ကောငွး ကနွးကနွးမလိုးရသညမွှာကှာနပှေီ ဖှဈသည့အွပှငွ ဖငကွှီးကလညွး ကားပှီး အဖုတကွှီးမှာပှူးနရော နောကကွနေ ပှီး လီးကှီးအားတေ့ကာလိုးလိုကလွတေော့သညွ။ ဆောင့လွိုကတွိုငွးထားရီ ဖငကွှီးမှာတုနခွါနလသညွေေ။

လီးကှီးမှာလညွး အဖုတထွဲသို့ တဆုံးဝငသွှားလိုကွ တဆုံးထှကလွိုကနွှင့ွ အရသာခံလိုးနပေါသညွ။ ထားရီကောငွးလား ကောငွးတယွ အ အ အဆုံးထိပဲ ဦးရယွ သားအိမတွောငထွောကနွပှေီ အ အ ပှှတွ ပှှတွ ထားရီလညွး ဆောင့ခွကှမွှား ကှောင့ွ ဘယနွှဈခါပှီးမှနွးတောငမွသိဖှဈနတေော့သညွ။ ကှောဇွယလှညွေး ထားရီဖငကွှီးအားကှည့ပွှီး မနနေိုငတွော့ပဲ ထားရီဆံပငအွားဆှဲကာအသားကုနဆွောင့လွိုးနပှေီး ခပတွောင့တွောင့တွူမကို အပီလိုးနရသဖှေင့ွ လပေါငွးမှားစှာ အောငွးနသေောသုတရွညိတှဟော အပှငကွို ပနွးထှကလွာကာ ခငမွှတမွှန့အွဖုတထွဲဝယသွုတရွညမွှား ပှည့လွှံှကကှုနပွါတော့သညွ ။ အား အား အီး အီး ပှီးပှီ  ပှီးပှီ ကောငွးလိုကတွာထားရီရာ ပှီးသှားသောလွညွး လီးကှီးမှာ အဖုတအွတှငွး တဆကဆွကတွိုးနပှေီး ကှောဇွယကှေ စိမပွှီး မှိနွးနလသညွေေ။ အတနကွမှှ ကှောဇွယလှညွေးသူ့လီးကှှီးကို ထားရီအဖုတထွဲမှဆှဲထုတလွိုကတွော့လရညမွှားပါ ဝေါကနဲ စီးကလှာလသညွေ။ ထားရီလညွး မောကာအနားယူနလသညွေေ။

ကှောဇွယလှညွေး တူမကိူ မမှှောလွင့ပွဲ အပီ အပှငလွိုးလိူကရွ၍ကှနပနွေလတေေော့သညွ။ ၅မိနဈလောကကွှာတော့လီးကှီးမှာ ပှနလွိုးခငှလွာပှနလွသညွေ။ ဘေးမှာလှဲနသေော ထားရီ အပေါကွိုခှကာ ထားရီ ဦးလီးကှီးကိုစုပပွေးပါအုံး ဟုဆိုကာ လီးကှီးအားထားရီပါးစပနွားတေ့လိုကလွသညွေ။ ထားရီလညွး လီးမှငတွာနှင့ွ အငမွးမရပငွ လီးကှီးအားပါးစပနွှငငွုံ ကာအာငှေ့ ပေးလိုကလွသညွေ။ ပထမတခှီပှီးထား၍ လီးကှီးမှာပကှေံနသေော အရညမွှားလညွး ထားရီစုပပွေးမှုကှောင့ွ ပှောငလွကလွာကာ မာတောငလွာပါတော့သညွ။ အား ရှီး ကောငွးလိုကတွာထားရီရာ စုပွ စုပွ စုပွ ပှှတွ ပှှတွ ပှှတွ အငွး အငွး ထားရီမှာသူ့ဦလေးလီးကှီးအား အပီအပှငစွုပပွေးကာ ဥမှားကိုပါငုံစုပပွေးနတေော့ ကှောဇွယလှညွေး မခံနိူငတွော့ပဲ အရညကွှညမွှားပငွ စိမ့ထွှကလွာပါတော့သညွ။ ကှာတော့မခံနိုငတွော့ပဲ ထားရီလိုးတော့မယနွောွ ဟုပှောကာ ရီေ အား အေါကွတကဆွောက့ခွိူငွးလသညွေ။ ထားရီလညွး သူ့ဦးလေးအပေါကွိုတကခွှကာ လီးကှီးအားကိုငကွာသူ့အဖုတထွဲသို့ဆောင့ထွည့လွိုကလွသညွေ။

ကှောဇွယှေ၏လီးကှီးသညွ ထားရီအဖုတထွဲသို့တိုးဝငလွာလသညွေ။ ထားရီလညွး လီးကှီးအားစောကပွတနွှုတခွမွးသား အတှငွးသားတို့ဖှင့ဖွှဈညဈပေးလိုကရွာ ကှောဇွယအှတှေကတွော့ အတှေ့ထူးနပေါသညွ။ အား အား ပှှတွ ပှှတွ ဆောင့ွ ပေး ထားရီ ဆောင့ွ ဆောင့ွ ပှှတွ အင့ွ အ ကောငွးလိုကတွာကှာ လီးကှီးမှာ ကှီးမားလှနွး၍ စောကပွတထွဲတှငခွှောငမွနပေဲ ပှညသွိပနွတေော့ ထားရီအကှိုကဖွှဈကာနတေော့သညွ။ ဖှတွ ဖှတွ ဒုတွ အင့ွ အင့ွ အား အား ပှှတွ ပှှတွ ကောငွးနပှေီဖှဈသောထားရီသညွ အပေါမွှခပကွှမွးကှမွးလေး ဆောင့လွုးပေးနရငွေး လီးးအရသာကိုခံနပေါတော့သညွ။ ကှောဇွယလှညွေး အောကကွနပငေ့လွိုးနရငွေးထားရီနို့အုံကှီးအားဆှဲဆောင့ကွာ လီးကှီးအား ပင့တွငပွေးနသဖှငေ့ထွားရီလညွး တခဏအတှငွးပှီးသှားပါတော့သညွ။ အ အ အား ဦးရယွ ထားရီပှီးပှီ အ အ အားရှီး ထားရီပှီးသှားသဖှင့ွ ကှောဇွယလှညွေး လီးကှီးအားထားရီအဖုတမွှခှှတကွာ။

တူမကှီး ဦး ကမပှီး သေးဘူး နညွးနညွး ဖီးယူအုံးမယွ ဦး လီး ကှီး ကို စုပပွေးအုံးနောွ ဟု ပှောတော့ ထားရီလညွးဒူးထောကထွိုကလွိုကပွှီး လီးကှီအားအသာဆုပကွိုငကွာ ဒဈကိုပါးစပဖွှင့ွ စုပလွိုကလွသညွေ။ထို့နောကလွီး တနွ တလှောကလွှှာနှင့ရွကလွိုကွ ဖှဖှငုံလိုကနွှင့ွ ဥမှားကိုပါငုံစုပလွိုကလွသညွေ။ အား အားစုပွ စုပွ ထားရီ စုပပွေး အား အာ ကှောဇွယလှညွေး ထားရီ လီးစုပွ ပေးနတောကို အရသာ ခံရငွး စိတကွ မနနေိငတွော့ပဲ ထားရီခေါငွး အား ကွုငပွှီးလှှငွ ပါးစပထွဲသို့ သူ့လီးကှီးအား အတငွးထိုးသှငွးပှီး ဆောင့လွုးနပေါသညွ။ ထားရီလညွး ပါးစပထွဲလီး အဝငွ ပိုကောငွးအောငွ လုပပွေးနပှေီး ကှောဇွယှေ ပါးစပထွဲလိုးသှငွးနမှေုကိုကှိတခွံနတေော့သညွ။ အခကွှ ၃၀ လောကထွားရီ ပါးစပထွဲ လိုးနပှေီး နောကွ ကှောဇွယလှညွေး မခံနိုငတွော့ပဲ ပါးစပထွဲတငွ ပှီးခလှိုကလွတေော့သညွ…ပှီး။